EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31969L0493

Richtlijn 69/493/EEG van de Raad van 15 december 1969 voor de onderlinge aanpassing der wetgevingen van de Lid-Staten inzake kristalglas

OJ L 326, 29.12.1969, p. 36–39 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1969(II) P. 581 - 585
English special edition: Series I Volume 1969(II) P. 599 - 602
Greek special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 42 - 45
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 170 - 173
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 170 - 173
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 001 P. 115 - 119
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 001 P. 115 - 119
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 001 P. 40 - 43
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 001 P. 40 - 43
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 001 P. 40 - 43
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 001 P. 40 - 43
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 001 P. 40 - 43
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 001 P. 40 - 43
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 001 P. 40 - 43
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 001 P. 40 - 43
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 001 P. 40 - 43
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 001 P. 36 - 40
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 001 P. 36 - 40
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 3 - 6

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/493/oj

31969L0493

Richtlijn 69/493/EEG van de Raad van 15 december 1969 voor de onderlinge aanpassing der wetgevingen van de Lid-Staten inzake kristalglas

Publicatieblad Nr. L 326 van 29/12/1969 blz. 0036 - 0039
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 13 Deel 1 blz. 0115
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1969(II) blz. 0581
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 13 Deel 1 blz. 0115
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1969(II) blz. 0599
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 13 Deel 1 blz. 0042
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 13 Deel 1 blz. 0170
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 13 Deel 1 blz. 0170


++++

( 1 ) PB nr . C 108 van 19 . 10 . 1968 , blz . 35 .

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 15 december 1969

voor de onderlinge aanpassing der wetgevingen van de Lid-Staten inzake kristalglas

( 69/493/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 100 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ,

Overwegende dat de mogelijkhid van een speciale aanduiding van kristalglasprodukten en de daarmede gepaard gaande verplichting ten aanzien van de samenstelling van deze produkten in sommige Lid-Staten verschillend is geregeld ; dat deze verschillen de handel in deze produkten belemmeren en kunnen leiden tot concurrentiedistorsies binnen de Gemeenschap ;

Overwegende dat deze belemmeringen voor het tot stand komen en de werking van de gemeenschappelijke markt kunnen worden opgeheven indien in alle Lid-Staten dezelfde voorschriften worden toegepast ;

Overwegende dat de vast te leggen communautaire bepalingen ten aanzien van de vastgestelde aanduidingen voor de verschillende categorieën kristalglas alsmede de kenmerken van deze categorieën enerzijds ten doel hebben om de koper tegen bedrog en anderzijds om de fabrikant die deze bepalingen naleeft , te beschermen ;

Overwegende dat het voor het tot stand brengen van een communautaire regeling noodzakelijk is uniforme methodes vast te leggen voor het bepalen der chemische en fysische eigenschappen van kristalglasprodukten die met de door de onderhavige richtlijn vastgestelde benamingen worden aangeduid ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Deze richtlijn is van toepassing op de onder post 70.13 van het gemeenschappelijk douanetarief vermelde produkten .

Artikel 2

De Lid-Staten treffen alle dienstige maatregelen om te bewerken dat samenstelling , fabricagekenmerken , etikettering en elke vorm van aanprijzing der produkten als bedoeld in artikel 1 voldoen aan de definities en voorschriften als vastgesteld in deze richtlijn met bijlagen .

Artikel 3

De Lid-Staten treffen alle dienstige maatregelen ten einde te voorkomen dat de benamingen voorkomend in kolom b ) van bijlage I in de handel worden gebruikt ter aanduiding van produkten die niet de in de kolommen d ) tot en met g ) van bijlage I vermelde kenmerken bezitten .

Artikel 4

1 . Indien een produkt als bedoeld in de onderhavige richtlijn één der benamingen voert volgens bijlage I , kolom b ) , dan mag dit produkt tevens zijn voorzien van een kenmerkend symbool als vastgesteld in bijlage I , kolommen h ) en i ) van deze richtlijn .

2 . Wanneer in het fabrieksmerk , de handelsnaam van een onderneming of enig ander opschrift , hetzij als hoofdwoord , hetzij als bijvoeglijk naamwoord , hetzij als stam , één van de in de kolommen b ) en c ) van bijlage I vermelde benamingen wordt gebruikt of een andere die daarmede kan worden verward , treffen de Lid-Staten alle dienstige maatregelen opdat in zeer duidelijke letters de volgende gegevens worden vermeld , onmiddellijk gevolgd door het merk , de handelsnaam of het opschrift :

a ) de benaming van het produkt , wanneer dit de in de kolommen d ) tot en met g ) van bijlage I vermelde kenmerken bezit ;

b ) de juiste aard van het produkt , wanneer dit niet de in de kolommen d ) tot en met g ) van bijlage I vermelde kenmerken bezit .

Artikel 5

De in bijlage I vastgestelde benamingen en kenmerkende symbolen mogen op hetzelfde etiket voorkomen .

Artikel 6

De overeenstemming tussen de aanduidingen en de kenmerkende symbolen enerzijds en de kenmerken volgens bijlage I , kolommen d ) tot en met g ) anderzijds , kan slechts worden vastgesteld aan de hand van de in bijlage II omschreven methoden .

Artikel 7

Produkten bestemd voor uitvoer buiten de Gemeenschap zijn niet onderworpen aan de voorschriften van deze richtlijn .

Artikel 8

Binnen 18 maanden na kennisgeving van deze richtlijn voeren de Lid-Staten de maatregelen in ter voldoening aan het bepaalde in deze richtlijn en stellen zij de Commissie onverwijld daarvan in kennis . Na kennisgeving van deze richtlijn dient de Commissie voorts door de Lid-Staten tijdig op de hoogte te worden gebracht van ieder verder ontwerp van belangrijke wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die zij voornemens zijn vast te stellen op het door de richtlijn bestreken gebied , opdat zij haar standpunt ter zake kenbaar kan maken .

Artikel 9

De onderhavige richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 15 december 1969 ,

Voor de Raad

De Voorzitter

H . J . DE KOSTER

BIJLAGE I

LIJST DER CATEGORIEEN KRISTALGLAS

Nr . * Benaming van de categorie * Kenmerken * Etikettering

* * * Metaal - * * * Oppervlak - * Vorm

* * * * * Brekings - * * * Opmerkin -

* * Opmerking * oxyden * S.G . * * tehard - * van het

* * * * * index * * gen

* * * ( in % ) * * * heid * symbool

_ a _ * _ b _ * _ c _ * _ d _ * _ e _ * _ f _ * _ g _ * _ h _ * _ i _

* CRISTAL SUPERIEUR 30 % * Deze benamingen mogen

* CRISTALLO SUPERIORE 30 % * vrijelijk worden gebruikt * PbO

1 * * * * * 5,00 * ( x )

* HOCHBLEIKRISTALL 30 % * ongeacht het land van * * 30 %

* * * * * * * * Ronde

* VOLLOODKRISTAL 30 % * oorsprong of bestemming

* * * * * * * * etiketten

* CRISTAL AU PLOMB 24 % * * * * * * * kleur : goud

* * De cijfers geven het per -

* CRISTALLO AL PIOMBO 24 % * * PbO * * * * * diam . * 1 cm

2 * * centage van het gehalte aan * * * 2,90 * ( x )

* BLEIKRISTALL 24 % * * * 24 %

* * loodoxyde aan

* LOODKRISTAL 24 %

* * * ZnO ,

* * Alleen de benamingen in * * * * * * Vierkante

* CRISTALLIN * * BaO ,

* * de taal of de talen van het * * * * * * etiketten

* VETRO SONORO SUPERIORE * * PbO ,

* * land waar het produkt * * * nD * * * kleur : zilver

3 * KRISTALLGLAS * * K2O , * * 2,45

* * wordt verhandeld mogen * * * * 1,520 * * * Lengte van

* KRISTALLIJNGLAS ( 1 ) * * alleen of

* * worden gebruikt . * * * * * * de zijden

* SONOORGLAS ( 2 ) * * te zamen

* * * * * * * * * 1 cm

* * * * 10 %

* * Uitzondering :

* * Op de Duitse markt mag * * * * * * Etiketten in

* * geperst glas met 18 % PbO * BaO , * * * * * de vorm van

* VERRE SONORE * en een S.G . van ten minste * PbO , * * * * * een gelijkzij -

* * * * * * Vickers

* VETRO SONORO * 2,70 worden verkocht on - * K2O , * * * * * dige driehoek

4 * * * * * 2,40 * * _ 550

* KRISTALLGLAS * der de benaming " PRESS - * alleen of * * * * * kleur : zilver

* * * * * * min of meer 20

* SONOORGLAS * BLEIKRISTALL " of " BLEI - * te zamen * * * * * Lengte van

* * KRISTALL GEPRESST " * * 10 % * * * * * de zijden

* * ( in hoofdletters ) * * * * * * * 1 cm

( x ) nd * 1,545 als criterium voor een bijkomende niet-destructieve bepaling van het produkt ( op het tijdstip van invoer ) .

( 1 ) In België .

( 2 ) In Nederland .

BIJLAGE II

METHODES TER BEPALING VAN DE CHEMISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE CATEGORIEEN KRISTALGLAS

1 . CHEMISCHE ANALYSES

1.1 . BaO en PbO

1.1.1 . Bepaling van het totaalgehalte : BaO + PbO

Men weegt op 0,0001 gram nauwkeurig ongeveer 0,5 gram glaspoeder en brengt dit in een platina capsule . Na bevochtiging met water voegt men 10 ml van een zwavelzuuroplossing 15 % en 10 ml fluorwaterstofzuur toe . Het geheel verhitten in een zandbad totdat witte dampen ontstaan . Laten afkoelen en opnieuw behandelen met 10 ml fluorwaterstofzuur . Daarna opnieuw verhitten tot het ontstaan van witte dampen . Laten afkoelen en de wanden van de capsule met water besprenkelen . Opnieuw verhitten totdat witte dampen ontstaan . Laten afkoelen , voorzichtig 10 ml water toevoegen en daarna overgieten in een bekerglas van 400 ml . De capsule wordt verscheidene malen gespoeld met een 10 % zwavelzuuroplossing waarna tot 100 ml wordt verdund met dezelfde oplossing . Gedurende 2 _ 3 minuten laten koken en een nacht laten rusten .

Met behulp van een filtreerdegel met porositeit 4 wordt gefiltreerd , waarna het filtraat eerst wordt gewassen met een 10 % zwavelzuuroplossing en daarna 2 à 3 maal met ethylalcohol . Vervolgens het geheel gedurende een uur in de droogkast laten drogen bij 150 * C . Daarna wordt het BaSO4 + PbSO4 gewogen .

1.1.2 . Bepaling van BaO

Ongeveer 0,5 gram glaspoeder wordt op 0,0001 gram nauwkeurig gewogen en in een platina capsule gebracht . Dit wordt bevochtigd met water waarna 10 ml fluorwaterstofzuur en 5 ml perchloorzuur wordt toegevoegd . Het geheel wordt verhit in een zandbad totdat witte dampen ontstaan .

Laten afkoelen en opnieuw 10 ml fluorwaterstofzuur toevoegen . Verhitten totdat opnieuw witte dampen optreden . Laten afkoelen en de wanden van de capsule met gedestilleerd water besprenkelen . Daarna weer verhitten en afdampen tot bijna droog . Vervolgens 50 ml chloorwaterstofzuur 10 % toevoegen en licht verhitten ten einde het oplossen te bevorderen . Overgieten in een bekerglas van 400 ml en verdunnen met water tot 200 ml . Aan de kook brengen en een zwavelstofstroom door de hete oplossing voeren . Zodra het loodsulfide op de bodem van het is neergeslagen wordt de gasstroom afgesloten Filtreren door middel van filreerpapier met dicht weefsel en wassen met koud water dat verzadigd is met zwavelwaterstof .

De filtraten worden gekookt en eventueel tot 300 ml ingedampt . Bij het koken wordt 10 ml van een 10 % zwavelzuuroplossing toegevoegd . De oplossing wordt van het vuur genomen en men laat haar ten minste vier uur staan .

Door middel van filtreerpapier met dicht weefsel wordt gefiltreerd , waarna met koud water wordt gewassen . De neerslag wordt bij 1.050 * C gecalcineerd en het BaSO4 wordt gewogen .

1.2 . Bepaling van ZnO

De filtraten uit de afscheiding van het BaSO4 worden ingedampt tot op een volume van 200 ml . Bij aanwezigheid van methylrood wordt geneutraliseerd met ammoniak waarna 20 ml zwavelzuur 0,1 n wordt toevoegd . Daarna wordt de pH op 2 gebracht door toevoeging van 0,1 n zwavelzuur of eventueel 0,1 n natriumhydronyde en laat men de zinksulfide koud neerslaan door het doorvoeren van een zwavelwaterstofstroom . Gedurende vier uur laat men neerslaan , daarna wordt de neerslag opgevangen op een filtreerpapier met dicht weefsel . Men wast met koud water verzadigd met zwavelwaterstof . De neerslag op het filter wordt opgelost door er 25 ml van een warme 10 % chloorwaterstofzuuroplossing over te gieten . Dan wordt het filter met kokend water gewassen totdat men een volume van ongeveer 150 ml verkrijgt . Men neutraliseert met ammoniak in aanwezigheid van lakmoespapier , waarna 1 tot 2 gram vaste urotropine wordt toegevoegd om de pH op ongeveer 5 vast te leggen . Men voegt een paar droppels van een vers berelde , waterige 0,5 % dimethylphenoloranje-oplossing toe en titreert met een oplossing van complexon III 0,1 n totdat het rose omslaat naar citroengeel .

1.3 . Bepaling van K2O

door neerslag en weging van kaliumtetraphenylboride .

Ontsluiting : na breken en zeven wordt 2 gram glas ontsloten door middel van 2 ml geconcentreerde HNO3

15 ml HCIO4

25 ml HF

in een platina capsule in een heetwaterbad en daarna in een zandbad . Na het afscheiden van dikke perchloride dampen totdat het mengsel droog is , wordt het opgelost met 20 ml heet water en 2 _ 3 ml geconcentreerd HCI .

De oplossing overgieten in een maatkolf van 200 ml en tot aan het volume aanvullen met gedestilleerd water .

Reagentia : 6 % oplossing van natriumtetraphenyboride : 1,5 gram van het reagens wordt opgelost in 250 ml gedestilleerd water . De dan overblijvende lichte troebelheid wordt verwijderd door toevoeging van 1 gram aluminiumhydroxyde . Gedurende vijf minuten roeren , daarna filtreren , waarbij de eerste 20 ml nogmaals gefiltreerd moeten worden .

Wasoplossing van de neerslag : Men bereidt een weinig kaliumzout door neerslag in een oplossing van ongeveer 0,1 gram KCI op 50 ml HCI 0,1 n ; hierin wordt al roerend de oplossing van tetraphenylboride toegevoegd totdat de neerslag beëindigd is . Filtreren op glasspecie en wassen met gedestilleerd water . Drogen in een droogtoestel bij omgevingstemperatuur , waarna 20 à 30 mg van dit zout wordt gebracht in 250 ml gedestilleerd water . Van tijd tot tijd roeren . Na 30 minuten wordt 0,5 à 1 gram aluminiumhydroxyde toegevoegd . Na enige minuten roeren wordt gefiltreerd .

Werkwijze : Van de chloorwaterstofoplossing voor de ontsluiting neemt men een hoeveelheid af overeenkomend met circa 10 mg K2O . Deze hoeveelheid wordt verdund tot ongeveer 100 ml waarna de reageeroplossing , namelijk 10 ml op 5 mg geschat K2O , onder matig roeren wordt toegevoegd . Ten hoogste 15 minuten laten staan , daarna filtreren met behulp van een getareerde , gesinterde filteerrdegel nr . 3 of 4 . Wassen met een wasoplossing . 30 minuten drogen bij 120 * C . De omzettingsfactor voor K2O = 0,13143 .

1.4 . Toleranties

min of meer 0,1 in absolute waarde voor elke bepaling .

Wanneer een analyse binnen deze toleranties een waarde oplevert die lager ligt dan de vastgestelde limieten ( 30 , 24 of 10 % ) dan moet het gemiddelde worden genomen van ten minste drie analyses . Is de analysewaarde gelijk aan of hoger dan 29,95 , 23,95 resp . 9,95 dan moet het glas worden ondergebracht in de categorieën overeenkomend met 30 , 24 resp . 10 % .

2 . FYSISCHE BEPALINGEN

2.1 . Soortelijk gewicht

Methode met behulp van de hydrostatische balans op min of meer 0,01 nauwkeurig . Een monster van ten minste 20 gram wordt gewogen in de buitenlucht alsmede ondergedompelt in gedestilleerd water bij 20 * C .

2.2 . Brekingsindex

De brekingsindex wordt gemeten met een refractometer op min of meer 0,001 nauwkeurig .

2.3 . Microhardheid

De Vickers hardheid wordt gemeten volgens de norm ASTM E 92-65 ( herziening 1965 ) waarbij wordt uitgegaan van een last van 50 gram en het gemiddelde van 15 bepalingen wordt genomen .

Top