Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31968R0827

Verordening (EEG) nr. 827/68 van de Raad van 28 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten voor bepaalde in bijlage II van het Verdrag vermelde produkten

OJ L 151, 30.6.1968, p. 16–20 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1968(I) P. 201 - 205
English special edition: Series I Volume 1968(I) P. 209 - 213
Greek special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 95 - 99
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 002 P. 170 - 174
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 002 P. 170 - 174
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 002 P. 76 - 80
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 002 P. 76 - 80
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 140 - 144
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 140 - 144
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 140 - 144
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 140 - 144
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 140 - 144
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 140 - 144
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 140 - 144
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 140 - 144
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 140 - 144
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 110 - 114
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 110 - 114

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; opgeheven door 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/827/oj

31968R0827

Verordening (EEG) nr. 827/68 van de Raad van 28 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten voor bepaalde in bijlage II van het Verdrag vermelde produkten

Publicatieblad Nr. L 151 van 30/06/1968 blz. 0016 - 0020
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 2 blz. 0076
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1968(I) blz. 0201
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 2 blz. 0076
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1968(I) blz. 0209
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 3 blz. 0095
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 2 blz. 0170
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 2 blz. 0170


++++

( 1 ) PB nr . 117 van 19 . 6 . 1967 , blz . 2269/67 .

VERORDENING ( EEG ) Nr . 827/68 VAN DE RAAD

van 28 juni 1968

houdende een gemeenschappelijke ordening der markten voor bepaalde in bijlage II van het Verdrag vermelde produkten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen 42 en 43 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ,

Overwegende dat gemeenschappelijke marktordeningen met specifieke regelingen zijn , of binnenkort zullen worden tot stand gebracht voor vele in bijlage II van het Verdrag genoemde produkten ; dat eveneens voor alle overige in bijlage II genoemde produkten in het kader van een gemeenschappelijke ordening der markten , passende bepalingen dienen te worden vastgesteld ten einde een gemeenschappelijke markt tot stand te kunnen brengen ;

Overwegende dat de totstandbrenging van deze gemeenschappelijke markt de toepassing van een gemeenschappelijke regeling aan de grenzen van de Gemeenschap met zich brengt ; dat deze regeling in wezen kan worden gedefinieerd als de volledige toepassing van het gemeenschappelijk douanetarief en de liberalisatie van het handelsverkeer ;

Overwegende dat de bescherming die resulteert uit de toepassing van het gemeenschappelijk douanetarief evenwel in uitzonderlijke omstandigheden te kort kan schieten ; dat , ten einde de markt van de Gemeenschap in dergelijke gevallen niet zonder bescherming te laten tegen verstoringen die hieruit dreigen voort te vlocien , aangezien de voorheen bestaande invoerbelemmeringen zullen zijn opgeheven , de Gemeenschap in staat dient te worden gesteld snel de nodige maatregelen te nemen ;

Overwegende dat de totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt voor alle betrokken produkten de opheffing medebrengt van alle aan de binnengrenzen van de Gemeenschap voor het vrije verkeer van de betrokken goederen bestaande belemmeringen ;

Overwegende dat de totstandbrenging van deze gemeenschappelijke markt door de toepassing van bepaalde steunmaatregelen in gevaar zou worden gebracht ; dat het derhalve dienstig is dat de bepalingen van het Verdrag , die het mogelijk maken de door de Lid-Staten verleende steun te beoordelen en die steunmaatregelen welke onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt te verbieden , van toepassing worden verklaard op de produkten waarop deze verordening betrekking heeft ;

Overwegende dat , om de uitvoering van de voorgenomen maatregelen te vergemakkelijken , dient te worden voorzien in een procedure waarbij in het kader van het Comité van beheer een nauwe samenwerking tussen de Lid-Staten en de Commissie tot stand wordt gebracht ;

Overwegende dat de overgang van de in de Lid-Staten geldende regeling naar die welke bij de onderhavige verordening wordt ingesteld onder de meest gunstige voorwaarden dient te verlopen ; dat daarom overgangsmaatregelen noodzakelijk kunnen blijken ;

Overwegende dat bij totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten voor de produkten waarop de onderhavige verordening betrekking heeft , gelijkelijk en op passende wijze rekening moet worden gehouden met de in de artikelen 39 en 110 van het Verdrag gestelde doeleinden ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij deze verordening ingestelde gemeenschappelijke ordening der markten geldt ten aanzien van de in de bijlage vermelde produkten .

Artikel 2

1 . Het gemeenschappelijk douanetarief is , onverminderd de bepalingen van de associatieovereenkomsten , met ingang van 1 juli 1968 , van toepassing .

2 . Behoudens andersluidende bepalingen van deze verordening , of afwijkingen waartoe de Raad , op voorstel van de Commissie , volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag besluit , en onder voorbehoud van de verplichtingen die voortvloeien uit internationale overeenkomsten betreffende de in de bijlage bedoelde produkten , zijn in het handelsverkeer met derde landen verboden :

_ de toepassing van enige heffing van gelijke werking als een douanerecht ;

_ de toepassing van enige kwantitatieve beperking of maatregel van gelijke werking , behoudens de bepalingen van het Protocol betreffende het Groothertogdom Luxemburg .

Artikel 3

1 . Indien in de Gemeenschap de markt voor een of meer van de in bijlage bedoelde produkten als gevolg van invoer of uitvoer ernstige verstoringen ondergaat of dreigt te ondergaan , die de doeleinden van artikel 39 van het Verdrag in gevaar kunnen brengen , kunnen in het handelsverkeer met derde landen passende maatregelen worden toegepast totdat deze verstoring opgeheven of het gevaar daarvoor geweken is .

De Raad stelt , op voorstel van de Commissie , volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag , de uitvoeringsbepalingen van dit lid vast en bepaalt in welke gevallen en binnen welke grenzen de Lid-Staten conservatoire maatregelen kunnen treffen .

2 . Indien de in lid 1 bedoelde situatie zich voordoet , neemt de Commissie op verzoek van een Lid-Staat of eigener beweging de noodzakelijke maatregelen , die aan de Lid-Staten worden medegedeeld en onmiddellijk van toepassing zijn . Indien bij de Commissie een dergelijk verzoek van een Lid-Staat wordt ingediend , beslist zij hierover binnen de vierentwintig uur na ontvangst van het verzoek .

3 . Iedere Lid-Staat kan de maatregel van de Commissie binnen de drie werkdagen volgende op de dag van de mededeling daarvan aan de Raad voorleggen . De Raad komt onverwijld bijeen . Hij kan de betreffende maatregel volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag , wijzigen of vernietigen .

Artikel 4

1 . In het handelsverkeer binnen de Gemeenschap zijn verboden :

_ de toepassing van enig douanerecht of enige heffing van gelijke werking ,

_ de toepassing van enige kwantitatieve beperking of maatregel van gelijke werking , behoudens de bepalingen van het Protocol betreffende het Groothertogdom Luxemburg ,

_ het beroep op artikel 44 van het Verdrag .

2 . De in de bijlage bedoelde goederen waarin produkten welke noch in artikel 9 , lid 2 , noch in artikel 10 , lid 1 , van het Verdrag zijn bedoeld , verwerkt zijn , of die uit zodanige produkten zijn verkregen , worden niet toegelaten tot het vrije verkeer binnen de Gemeenschap .

Artikel 5

De artikelen 92 tot en met 94 van het Verdrag zijn van toepassing op de produktie van en de handel in de in de bijlage vermelde produkten .

Artikel 6

In de gevallen waarin wordt verwezen naar het bepaalde in dit artikel is de procedure van artikel 26 van Verordening nr . 120/67/EEG van de Raad , van 13 juni 1967 , houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen ( 1 ) , of de overeenkomstige procedure van de andere verordeningen houdende een gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten voorgeschreven van toepassing . Op voorstel van de Commissie bepaalt de Raad volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag , het voor ieder produkt bevoegde Comité van beheer .

Artikel 7

Deze verordening moet zodanig worden toegepast dat gelijkelijk en op passende wijze rekening wordt gehouden met de in de artikelen 39 en 110 van het Verdrag gestelde doeleinden .

Artikel 8

Deze verordening is van toepassing onverminderd de reeds vastgestelde of nog vast te stellen bepalingen , bestemd om die wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen van de Lid-Staten nader tot elkaar te brengen , welke ten doel hebben het technische of genetische peil van de produktie van bepaalde in de bijlage genoemde produkten die specifiek voor de teelt worden bestemd , te handhaven of te verbeteren .

Artikel 9

Indien overgangsmaatregelen noodzakelijk zijn ter vergemakkelijking van de overgang van de in de Lid-Staten geldende regelingen naar die van de onderhavige verordening , met name indien de toepassing van de nieuwe regeling met ingang van de vastgestelde datum voor bepaalde produkten op aanmerkelijke moeilijkheden zou stuiten , worden deze maatregelen volgens de procedure van artikel 6 vastgesteld . Zij zijn uiterlijk tot en met 30 juni 1969 van toepassing .

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1968 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Luxemburg , 28 juni 1968 .

Voor de Raad

De Voorzitter

E . FAURE

BIJLAGE

Nr . van het ge -

meenschappelijk * Omschrijving

douanetarief

ex 01.01 * Levende paarden , ezels , muildieren en muilezels , met uitzondering van

* slachtpaarden

01.02 * Levende runderen , buffels daaronder begrepen :

* A . Huisdieren :

* I . Fokdieren van zuiver ras ( a )

* B . overige

01.03 * Levende varkens :

* A . Huisdieren :

* I . Fokdieren van zuiver ras ( a )

* B . overige

( a ) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen , vast te stellen door de bevoegde autoriteiten .

01.04 * Levende schapen en geiten :

* A . Huisdieren :

* I . Schapen :

* a ) Fokdieren van zuiver ras ( a )

* II . Geiten

* B . overige

01.06 * Andere levende dieren

02.01 * Vlees en eetbare slachtafvallen van de dieren bedoeld bij de posten 01.01 tot

* en met 01.04 , vers , gekoeld of bevroren :

* A . Vlees :

* ex I . van ezels , van muildieren of van muilezels

* II . van runderen :

* b ) ander

* III . van varkens :

* b ) ander

* ex IV . overig , met uitzondering van vlees van schapen , van huisdieren

* B . Slachtafvallen :

* I . van paarden , van ezels , van muildieren of van muilezels

* ex II . van runderen of van varkens , andere dan huisdieren

* ex III . andere , met uitzondering van slachtafvallen van schapen , niet

* bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische produkten

02.04 * Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen , vers , gekoeld of bevroren

02.06 * Vlees en eetbare slachtafvallen van alle soorten ( met uitzondering van levers

* van pluimvee ) , gezouten , gepekeld , gedroogd of gerookt :

* C . andere :

* ex II . overige , met uitzondering van vlees en eetbare slachtafvallen van

* schapen , van huisdieren

04.05 * Vogeleieren en eigeel , vers , gedroogd of op andere wijze verduurzaamd , al

* dan niet met toegevoegde suiker :

* A . Vogeleieren in de schaal , vers of verduurzaamd :

* II . andere eieren

* B . Vogeleieren uit de schaal en eigeel :

* II . andere

05.04 * Darmen , blazen en magen , van dieren , andere dan die van vissen , in hun

* geheel of in stukken

ex 05.15 B * Produkten van dierlijke oorsprong , elders genoemd noch elders onder

* begrepen ; dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 1 , niet geschikt

* voor menselijke consumptie

ex 07.05 * Gedroogde zaden van peulvruchten , ook indien gepeld ( spliterwten enz . ) ,

* met uitzondering van die welke bestemd zijn voor zaaidoeleinden

ex 07.06 * Aardperen , bataten ( zoete aardappelen ) en andere dergelijke produkten met

* hoog gehalte aan inuline , ook indien gedroogd of in stukken ; merg van

* de sagopalm

Nr . van het ge -

meenschappelijk * Omschrijving

douanetarief

ex 08.01 * Dadels , manga's , advokaten , guaves en mangistans , kokosnoten , paranoten

* en cashewnoten , vers of gedroogd , al dan niet in de dop , schil of schaal

ex hoofdstuk 9 * Thee en specerijen , met uitzondering van maté

11.03 * Meel van zaden van peulvruchten bedoeld bij post 07.05

11.04 * Meel van vruchten bedoeld bij hoofdstuk 8

11.08 B * Inuline

12.07 * Planten , plantendelen , zaden en vruchten , hoofdzakelijk gebruikt in de

* reukwerkindustrie , in de geneeskunde of voor insekten - of parasieten -

* bestrijding of voor dergelijke doeleinden , vers of gedroogd , ook indien

* gesneden , gebroken of in poeder

12.08 * Sint-jansbrood , vers of gedroogd , ook indien gebroken of in poeder ;

* vruchtepitten en plantaardige produkten , hoofdzakelijk gebruikt voor mense -

* lijke voeding , elders genoemd noch elders onder begrepen

12.09 * Stro en kaf van graangewassen , onbewerkt , ook indien gehakt

ex 12.10 * Voederbieten , voederrapen , voederwortels ; hooi , luzerne , hanekammetjes

* ( esparcette ) , klaver , voederkool , lupine , wikke en andere dergelijke voeder -

* gewassen , met uitzondering van gedroogd meel van groenvoeder

ex 15.02 * Ruw of gesmolten geitevet , premier jus ( oleostock ) daaronder begrepen

15.03 * Varkensstearine , oleostearine , spekolie en oleomargarine , niet geëmulgeerd ,

* niet vermengd en niet anderszins bereid

ex 16.01 * Worst van alle soorten , van vlees , van slachtafvallen of van bloed , met

* uitzondering van die welke vlees of slachtafvallen van varkens , runderen

* of schapen bevat

ex 16.02 * Andere bereidingen en conserven , van vlees of van slachtafvallen :

* ex A . van levers , andere dan van varkens , runderen of schapen

* ex B . andere , met uitzondering van die welke vlees of slachtafvallen van

* pluimvee , van varkens , van runderen of van schapen , van huisdieren

* bevatten

16.03 * Vleesextracten en vleessappen

18.01 * Cacaobonen , ook indien gebroken , al dan niet gebrand

18.02 * Cacaodoppen , cacaoschillen , cacaovliezen en andere afvallen van cacao

22.07 * Appeldrank , peredrank , honigdrank en andere gegiste dranken

23.01 A * Meel en poeder van vlees en van slachtafvallen , ongeschikt voor menselijke

* consumptie ; kanen

ex 23.02 * Zemelen , slijpsel en andere resten van het zeven , van het malen of van

* andere bewerkingen van peulgroenten

ex 23.03 * Bostel ( brouwerij-afval ) ; afvallen van branderijen ; afvallen van zetmeel -

* fabrieken en dergelijke afvallen

23.06 * Plantaardige produkten van de soorten , welke worden gebruikt als voedsel

* voor dieren , elders genoemd noch elders onder begrepen :

* ex A . Eikels , wilde kastanjes en droesem van fruit ( persresiduen ) , met

* uitzondering van droesem van druiven

* B . andere

23.07 * Veevoeder , samengesteld met melasse of met suiker en ander bereid voedsel

* voor dieren ; andere preparaten , gebezigd voor het voederen van dieren

* ( veevoedersupplementen , enz . ) :

* A . Visperswater van vis of van walvis , ook indien ingedampt tot poeder

* ( " fishsolubles " )

* ex B . andere , met uitzondering van die welke een of meer van de volgende

* produkten bevatten : glucose ( druivesuiker ) , glucosestroop bedoeld bij

* de posten 17.02 B en 17.05 B , zetmeel en zuivelprodukten , ook indien

* vermengd met andere produkten ( 1 ) :

( 1 ) Onder zuivelprodukten in de zin van onderverdeling ex 23.07 B worden verstaan de produkten , die behoren tot de posten 04.01 , 04.02 , 04.03 , 04.04 en de onderverdelingen 17.02 A en 17.05 A .

Top