Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31961Y0722(01)

Aanbeveling van de Commissie gericht tot de Lid-Staten inzake de toepassing van Verordening nr. 11 ter uitvoering van artikel 79, lid 3, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, betreffende de opheffing van discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden

OJ 50, 22.7.1961, p. 975–978 (DE, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 39 - 40
Portuguese special edition: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 39 - 40

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1961/722/oj

31961Y0722(01)

Aanbeveling van de Commissie gericht tot de Lid-Staten inzake de toepassing van Verordening nr. 11 ter uitvoering van artikel 79, lid 3, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, betreffende de opheffing van discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden

Publicatieblad Nr. 050 van 22/07/1961 blz. 0975 - 0978
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 07 Deel 1 blz. 0039
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 07 Deel 1 blz. 0039


++++

Aanbeveling van de Commissie

gericht tot de Lid-Staten inzake de toepassing van Verordening no . 11 ter

uitvoering van artikel 79 , lid 3 , van het Verdrag tot oprichting van de Europese

Economische Gemeenschap , betreffende de opheffing van discriminaties inzake

vrachtprijzen en vervoervoorwaarden

Teneinde te verzekeren dat de Verordening no . 11 ter uitvoering van artikel 79 , lid 3 , van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de opheffing van discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden in de Lid-Staten zo eenvormig mogelijk wordt toegepast , is het van belang , dat met ingang van 1 juli 1961 bepaalde praktische uitvoeringsregelen worden in acht genomen .

Derhalve hebben de diensten van de Commissie , na raadpleging van de regeringsdeskundigen , regels opgesteld , welke toegepast zouden moeten worden op het vervoer waarvoor de Verordening geldt .

Deze regels beogen een doeltreffende controle te verzekeren en de Commissie in staat te stellen discriminaties op te sporen , waarbij zoveel mogelijk wordt vermeden nieuwe maatregelen in te voeren .

Om deze redenen doet de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap , gelet op het Verdrag tot oprichting van de Gemeenschap , in het bijzonder artikel 155 , alsmede op de Verordening no . 11 en in het bijzonder artikel 26 , de volgende aanbeveling :

I

De Commissie beveelt de Lid-Staten aan , zo spoedig mogelijk de volgende regels in hun wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op het gebied van vervoer op te nemen .

Artikel 1 ( ad artikel 6 van de Verordening )

1 . Indien de tot en met 30 juni 1961 in gebruik zijnde vervoerdocumenten niet alle gegevens welke in het eerste lid van artikel 6 zijn vermeld , bevatten , dient de vervoerondernemer met ingang van 1 juli 1961 voor ieder onder artikel 6 van de Verordening vallend vervoer een vervoerdocument in gebruik te nemen , hetwelk ten minste de gegevens van het als bijlage aan de onderhavige aanbeveling toegevoegde vervoerdocument bevat en zoveel mogelijk met het model van deze bijlage overeenkomt .

Indien een vervoerondernemer de in gebruik zijnde documenten wijzigt , dient hij deze eveneens in overeenstemming te brengen met dit model .

2 . De vervoerdocumenten , als bedoeld in artikel 6 , lid 2 , van de Verordening , dienen doorlopend te worden genummerd .

3 . Teneinde een volledige verificatie van de vrachtprijzen en vervoervoorwaarden als bedoeld in artikel 6 , lid 3 , van de Verordening mogelijk te maken , dient in het kader van een registratiesysteem en een regelmatige , overeenkomstig de geldende regels ingerichte boekhouding aan de volgende voorwaarden te worden voldaan :

_ het daadwerkelijke gebruik ten behoeve van elk transport van vervoerdocumenten welke de goederen vergezellen en de in artikel 6 , lid 1 , van de Verordening bedoelde gegevens bevatten , alsmede de doeltreffende controle daarop , dienen te zijn gewaarborgd ;

_ de vermeldingen op de bewijsstukken en in de boeken moeten door wederzijdse verwijzingen met elkaar corresponderen ; de bewijsstukken dienen gedurende ten minste twee jaar volledig en gerangschikt te worden bewaard .

4 . De gegevens welke overeenkomstig het gestelde in de laatste zin van artikel 6 , lid 2 , van de Verordening op het tweede exemplaar van het vervoerdocument moeten voorkomen , dienen onverwijld door de vervoerondernemer op dit tweede exemplaar of in zijn boekhouding te worden vermeld .

Indien evenwel bij toepassing van een vrachtprijs welke wordt bepaald volgens bijzondere prijsafspraken , zoals bijvoorbeeld reducties op basis van de vervoerde hoeveelheid of getrouwheidsclausules , de in de vorige alinea omschreven verplichting niet onmiddellijk kan worden nagekomen , dient de definitieve vrachtprijs door de vervoerondernemer dadelijk nadat afrekening heeft plaatsgehad op het tweede exemplaar van het vervoerdocument of in de boekhouding te worden vermeld .

In deze gevallen moet uit elk vervoerdocument of uit de boekhouding duidelijk blijken , dat de vrachtprijs en de andere in artikel 6 , lid 2 , van de Verordening bedoelde gegevens niet definitief zijn .

5 . Indien de voorschriften van de Staat waarin de vervoerondernemer is gevestigd , het verrichten van vervoer voor eigen behoeften van een onderneming met door haar gehuurde voertuigen toestaan , dan dienen de vervoerdocumenten welke betrekking hebben op dergelijk vervoer , in plaats van de vrachtprijs alle dienstige verwijzingen naar het huurcontract te bevatten .

Voor het overige vervoer voor eigen behoeften van een onderneming waarbij niet aan alle voorwaarden van artikel 9 van de Verordening wordt voldaan , moeten de vervoerdocumenten de gegevens bevatten , welke nodig zijn om te kunnen vaststellen , dat het hier geen beroepsvervoer betreft .

6 . Om de definitieve vrachtprijzen en vervoervoorwaarden als bedoeld in artikel 6 van de Verordening aan te tonen , kan een vervoerondernemer van de in lid 2 of in lid 3 van genoemd artikel aangegeven methode gebruik maken . Hij dient de door hem gekozen methode gedurende ten minste 12 achtereenvolgende maanden toe te passen .

Beide methoden kunnen evenwel gelijktijdig en afwisselend worden toegepast , op voorwaarde dat de nummering als bedoeld in punt 2 van deze aanbeveling door daartoe bevoegde instanties wordt gecontroleerd en de bewijsstukken als bedoeld in artikel 6 , lid 3 , van de Verordening , verwijzingen bevatten naar de transporten , waarvoor de vervoerondernemer de in artikel 6 , lid 2 , van de Verordening aangegeven methode toepast .

Artikel 2 ( ad artikel 15 van de Verordening )

De in het raam van de Verordening aan de Commissie ter beschikking gestelde vertrouwelijke stukken dienen als zodanig te worden aangeduid .

II

De Commissie beveelt de Lid-Staten eveneens aan de volgende maatregelen te treffen :

Artikel 3 ( ad artikel 6 van de Verordening )

1 . De Lid-Staten zullen maatregelen nemen , welke het mogelijk maken de nummering van de vervoerdocumenten te controleren .

2 . Ten aanzien van in derde landen gevestigde vervoerondernemers zullen de regeringen der Lid-Staten er naar streven de nodige maatregelen te treffen , ertoe strekkende dat aan de in artikel 6 van de Verordening bedoelde verplichtingen wordt voldaan .

Als eerste stap zullen zij ten aanzien van het uitsluitend binnen de Gemeenschap verrichte vervoer _ waarbij dus de plaats van verzending en de plaats van bestemming der vervoerde goederen binnen de Gemeenschap zijn gelegen _ er in voorzien dat deze vervoerondernemers het tweede exemplaar van het vervoerdocument met de in artikel 6 , lid 2 , van de Verordening bedoelde gegevens toezenden aan de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat waarin zich de losplaats van de goederen bevindt .

Gedaan te Brussel , 14 juni 1961

Voor de Commissie

De Vice-Voorzitter

G . CARON

Vervoerdocument

BLAD A

No . ...

( bestemd voor het vergezellen der goederen )

1 . Datum waarop de goederen voor vervoer zijn aangenomen :

2 . Naam Adres

Vervoerder

Afzender

Geadresseerde ( 3 )

3 . Plaats waar de goederen voor vervoer zijn aangenomen :

4 . Plaats voorzien voor de aflevering der goederen :

* 6 . Gewicht ( brutogewicht ( 1 )

5 . Aard der goederen * ( hoeveelheid ( 1 )

* ( volume ( 1 )

... * ...

7 . Te volgen route of afstand ( 2 ) :

8 . Punten van grensoverschrijding ( bij internationaal vervoer ) :

9 . Duur van het contract ( 1 ) _ Huurcontracten ( 1 ) _ Vervoertermijnen ( 1 ) _ Vervoerde tonnage ( 1 ) :

10 . Andere vervoervoorwaarden ( 1 ) :

11 . Vrachtprijs ( 3 )

Prijs :

Korting :

Opgave der nevenprestaties welke in bovengenoemde prijs zijn begrepen ( laden , lossen , tellen , stuwen , bevestigen der goederen , afhalen of aan huis bestellen , huurcontainer , verzekering , voorschotten , remboursementen , douanekosten , enz . ) :

... ...

( Handtekening afzender ) ( 3 ) ( Handtekening vervoerder )

( 1 ) Naar behoefte .

( 2 ) Voor zover zulks een van de gebruikelijke vrachtprijs afwijkende vrachtberekening rechtvaardigt .

( 3 ) Facultatief .

Vervoerdocument

BLAD B

No . ...

( door de vervoerondernemer te bewaren )

1 . Datum waarop de goederen voor vervoer zijn aangenomen :

2 . Naam Adres

Vervoerder

Afzender

Geadresseerde ( 3 )

3 . Plaats waar de goederen voor vervoer zijn aangenomen :

4 . Plaats voorzien voor de aflevering der goederen :

* 6 . Gewicht ( brutogewicht ( 1 )

5 . Aard der goederen * ( hoeveelheid ( 1 )

* ( volume ( 1 )

... * ...

7 . Te volgen route of afstand ( 2 ) :

8 . Punten van grensoverschrijding ( bij internationaal vervoer ) :

9 . Duur van het contract ( 1 ) _ Huurcontracten ( 1 ) _ Vervoertermijnen ( 1 ) _ Vervoerde tonnage ( 1 ) :

10 . Andere vervoervoorwaarden ( 1 ) :

11 . Vrachtprijs ( 3 )

Prijs :

Korting :

Opgave der nevenprestaties welke in bovengenoemde prijs zijn begrepen ( laden , lossen , tellen , stuwen , bevestigen der goederen , afhalen of aan huis bestellen , huurcontainer , verzekering , voorschotten , remboursementen , douanekosten , enz . ) :

... ...

( Handtekening afzender ) ( 3 ) ( Handtekening vervoerder )

( 1 ) Naar behoefte .

( 2 ) Voor zover zulks een van de gebruikelijke vrachtprijs afwijkende vrachtberekening rechtvaardigt .

( 3 ) Facultatief .

Top