Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0722

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 23 november 2012 inzake de erkenning van de Roundtable on Sustainable Palm Oil RED -regeling voor het aantonen van de naleving van de duurzaamheidscriteria overeenkomstig de Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad

OJ L 326, 24.11.2012, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 030 P. 109 - 110

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/722/oj

24.11.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 326/53


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 23 november 2012

inzake de erkenning van de „Roundtable on Sustainable Palm Oil RED”-regeling voor het aantonen van de naleving van de duurzaamheidscriteria overeenkomstig de Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad

(2012/722/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (1), en met name artikel 18, lid 6,

Gezien Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof (2) als gewijzigd bij Richtlijn 2009/30/EG (3), en met name artikel 7 quater, lid 6,

Na raadpleging van het bij Richtlijn 2009/28/EG, artikel 25, lid 2, opgerichte comité,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Zowel bij Richtlijn 98/70/EG als bij Richtlijn 2009/28/EG zijn duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen vastgesteld. De bepalingen van artikel 7 ter, artikel 7 quater en bijlage IV bij Richtlijn 98/70/EG zijn vergelijkbaar met de bepalingen van artikel 17, artikel 18 en bijlage V bij Richtlijn 2009/28/EG.

(2)

Wanneer biobrandstoffen en vloeibare biomassa in aanmerking moeten worden genomen voor de doeleinden van artikel 17, lid 1, onder a), b) en c), van Richtlijn 2009/28/EG, moeten de lidstaten de marktpartijen ertoe verplichten aan te tonen dat voldaan is aan de duurzaamheidscriteria van artikel 17, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/28/EG.

(3)

Overeenkomstig overweging 76 van Richtlijn 2009/28/EG moeten onredelijke lasten voor het bedrijfsleven worden vermeden; vrijwillige regelingen kunnen bijdragen tot efficiënte oplossingen om de naleving van deze duurzaamheidscriteria aan te tonen.

(4)

De Commissie kan besluiten dat een vrijwillige nationale of internationale regeling aantoont dat leveringen van biobrandstoffen beantwoorden aan de duurzaamheidscriteria van artikel 17, leden 3 tot en met 5, van Richtlijn 2009/28/EG of dat een vrijwillige nationale of internationale regeling om broeikasgasreductie te meten nauwkeurige gegevens bevat voor de doelstellingen van artikel 17, lid 2, van deze richtlijn.

(5)

De Commissie kan een dergelijke vrijwillige regeling voor een periode van 5 jaar erkennen.

(6)

Als een marktpartij bewijzen of gegevens indient die verkregen zijn overeenkomstig een door de Commissie erkende regeling, mag een lidstaat, voor zover het erkenningsbesluit daarop betrekking heeft, de leverancier niet vragen om verdere bewijzen van de naleving van de duurzaamheidscriteria in te dienen.

(7)

De „Roundtable on Sustainable Palm Oil RED”-regeling is op 10 februari 2012 bij de Commissie aangemeld met het oog op erkenning ervan. De regeling heeft betrekking op op palmolie gebaseerde producten. De erkende regeling moet worden bekendgemaakt op het bij Richtlijn 2009/28/EG ingestelde transparantieplatform. De Commissie moet daarbij rekening houden met de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie en kan daarom besluiten de regeling slechts gedeeltelijk openbaar te maken.

(8)

Bij een evaluatie van de „Roundtable on Sustainable Palm Oil RED”-regeling is geconcludeerd dat zij de duurzaamheidscriteria van artikel 7 ter, leden 3 tot en met 5, van Richtlijn 98/70/EG en van artikel 17, leden 3 tot en met 5, van Richtlijn 2009/28/EG op voldoende wijze bestrijkt en dat een „chain of custody”-methodologie wordt gehanteerd die voldoet aan de eisen van artikel 7 ter, lid 1, van Richtlijn 98/70/EG en artikel 18, lid 1, van Richtlijn 2009/28/EG.

(9)

Uit een evaluatie van de „Roundtable on Sustainable Palm Oil RED”-regeling is gebleken dat zij beantwoordt aan passende normen inzake betrouwbaarheid, transparantie en onafhankelijke auditing, en aan de methodologische eisen van bijlage IV bij Richtlijn 98/70/EG en bijlage V bij Richtlijn 2009/28/EG.

(10)

Dit besluit heeft geen betrekking op eventuele aanvullende duurzaamheidselementen van de „Roundtable on Sustainable Palm Oil RED”-regeling. Deze aanvullende duurzaamheidselementen zijn niet verplicht om overeenstemming aan te tonen met de duurzaamheidseisen van de Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG.

(11)

De „Roundtable on Sustainable Palm Oil RED”-regeling is geëvalueerd aan de hand van de wetgeving die van kracht was op het tijdstip dat het erkenningsbesluit van de Commissie is vastgesteld. In het geval van relevante wijzigingen van de rechtsgrondslag zal de Commissie de regeling opnieuw evalueren teneinde vast te stellen of zij nog steeds op adequate wijze voldoet aan de duurzaamheidscriteria waarvoor zij is erkend.

(12)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de duurzaamheid van biobrandstoffen en vloeibare biomassa,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De vrijwillige regeling „Roundtable on Sustainable Palm Oil RED”, waarvoor op 10 februari 2012 een verzoek om erkenning is ingediend bij de Commissie, toont aan dat leveringen van biobrandstoffen voldoen aan de duurzaamheidscriteria als neergelegd in artikel 17, leden 3 tot en met 5, van Richtlijn 2009/28/EG en artikel 7 ter, leden 3 tot en met 5, van Richtlijn 98/70/EG. De regeling levert ook nauwkeurige gegevens op voor de doeleinden van artikel 17, lid 2, van Richtlijn 2009/28/EG en artikel 7 ter, lid 2, van Richtlijn 98/70/EG.

De vrijwillige regeling „Roundtable on Sustainable Palm Oil RED” mag worden gebruikt om de naleving aan te tonen van artikel 7 quater, lid 1, van Richtlijn 98/70/EG en artikel 18, lid 1, van Richtlijn 2009/28/EG.

Artikel 2

Dit besluit is geldig voor een periode van vijf jaar na de inwerkingtreding ervan. Wanneer de regeling na de vaststelling van dit besluit inhoudelijke wijzigingen ondergaat die gevolgen kunnen hebben voor de grondslag van dit besluit, worden dergelijke wijzingen onmiddellijk aan de Commissie gemeld. De Commissie beoordeelt de gemelde wijzigingen om na te gaan of de regeling nog steeds voldoende betrekking heeft op de duurzaamheidscriteria waarvoor zij is erkend.

Wanneer duidelijk wordt aangetoond dat de regeling elementen die van doorslaggevend belang voor dit besluit worden geacht, niet ten uitvoer heeft gelegd en wanneer een ernstige en structurele inbreuk op deze elementen heeft plaatsgevonden, kan de Commissie dit besluit intrekken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 november 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16.

(2)  PB L 350 van 28.12.1998, blz. 58.

(3)  PB L 140 van 5.6.2009, blz. 88.


Top