EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0881

Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan

OJ L 139, 29.5.2002, p. 9–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 294 - 307
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 294 - 307
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 294 - 307
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 294 - 307
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 294 - 307
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 294 - 307
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 294 - 307
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 294 - 307
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 294 - 307
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 189 - 202
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 189 - 202
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 34 - 47

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj

32002R0881

Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan

Publicatieblad Nr. L 139 van 29/05/2002 blz. 0009 - 0022


Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad

van 27 mei 2002

tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 60, 301 en 308,

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Usama bin Laden, leden van de organisatie Al-Qa'ida en de Taliban, en andere personen, groepen, ondernemingen en entiteiten die banden met hen hebben, en tot intrekking van de Gemeenschappelijke Standpunten 96/746/GBVB, 1999/727/GBVB, 2001/154/GBVB en 2001/771/GBVB(1),

Gezien het voorstel van de Commissie(2),

Gezien het advies van het Europees Parlement(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 16 januari 2002 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Resolutie 1390(2002) aangenomen, waarin wordt vastgesteld dat de Taliban niet waren ingegaan op de in een aantal eerdere resoluties geformuleerde verzoeken en voorts de Taliban worden veroordeeld omdat zij hebben toegestaan dat Afghanistan wordt gebruikt als uitgangsbasis voor de opleiding van terroristen en voor terroristische activiteiten, en ook het Al-Qa'ida-netwerk en andere daarmee gelieerde terroristische groeperingen worden veroordeeld voor hun terroristische daden en de vernieling van eigendommen.

(2) De Veiligheidsraad heeft onder meer besloten dat het verbod op vluchten en bepaalde exportbeperkingen die in aansluiting op zijn Resoluties 1267(1999) en 1333(2000) aan Afghanistan waren opgelegd, moesten worden ingetrokken en dat het toepassingsgebied van de bevriezing van tegoeden en van het verbod op de terbeschikkingstelling van tegoeden die in uitvoering van die resoluties waren opgelegd, moest worden aangepast. De Veiligheidsraad besloot voorts dat een verbod moest worden ingesteld op het verstrekken aan de Taliban en de organisatie Al-Qa'ida van bepaalde diensten die verband houden met militaire activiteiten. In overeenstemming met punt 3 van Resolutie 1390 (2002) beziet de Veiligheidsraad deze maatregelen 12 maanden na de aanneming van de resolutie opnieuw en besluit hij aan het eind van deze periode de maatregelen te laten voortduren of daarin verbeteringen aan te brengen.

(3) In dit verband heeft de Veiligheidsraad herinnerd aan de verplichting tot volledige tenuitvoerlegging van zijn Resolutie 1373(2001) ten aanzien van ieder lid van de Taliban en de organisatie Al-Qa'ida maar ook van degenen die banden daarmee hebben en die hebben deelgenomen aan de financiering, planning, bevordering, voorbereiding of uitvoering van terroristische daden.

(4) Deze maatregelen vallen binnen de werkingssfeer van het Verdrag en bijgevolg is, met name ter voorkoming van concurrentiedistorsies, communautaire wetgeving noodzakelijk voor de toepassing van de relevante besluiten van de Veiligheidsraad voorzover het gaat om het grondgebied van de Gemeenschap. Voor de toepassing van deze verordening wordt het grondgebied van de Gemeenschap geacht het gehele grondgebied te omvatten van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in dat Verdrag bepaalde voorwaarden.

(5) Om maximale rechtszekerheid binnen de Gemeenschap te creëren dienen de namen en andere relevante gegevens betreffende natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten waarvan de tegoeden op grond van een aanwijzing van de VN-autoriteiten moeten worden bevroren, te worden bekendgemaakt en dient in de Gemeenschap een procedure voor de wijziging van deze lijsten te worden vastgesteld.

(6) De bevoegde autoriteiten van de lidstaten dienen waar nodig te worden gemachtigd om de naleving van de bepalingen van deze verordening te verzekeren.

(7) Resolutie 1267 (1999) van de VN-Veiligheidsraad bepaalt dat het desbetreffende VN-sanctiecomité vrijstellingen van de bevriezing van tegoeden op humanitaire gronden kan toekennen. Derhalve dienen regelingen te worden getroffen om die vrijstellingen in de gehele Gemeenschap toepasbaar te maken.

(8) Voor de goede gang van zaken dient de Commissie te worden gemachtigd de bijlagen bij deze verordening waar nodig te wijzigen op basis van terzake doende kennisgevingen of inlichtingen van de VN-Veiligheidsraad, het desbetreffende VN-sanctiecomité of de lidstaten.

(9) De Commissie en de lidstaten dienen elkaar op de hoogte te houden van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en van verdere relevante informatie waarover zij in verband met deze verordening beschikken, en dienen met het desbetreffende VN-sanctiecomité samen te werken, in het bijzonder door dat comité informatie te verstrekken.

(10) De lidstaten dienen regels vast te stellen voor de sancties in geval van overtreding van de bepalingen van deze verordening en zij dienen ervoor te zorgen dat die daadwerkelijk worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

(11) Rekening houdend met het feit dat de bevriezing van tegoeden moet worden aangepast, dient ervoor te worden gezorgd dat sancties voor overtredingen van deze verordening met ingang van de datum van inwerkingtreding ervan kunnen worden opgelegd.

(12) Gelet op de maatregelen opgelegd uit hoofde van Resolutie 1390(2002) dienen de in de Gemeenschap opgelegde maatregelen te worden aangepast door Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad(4) in te trekken en een nieuwe verordening aan te nemen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

1. "Tegoeden": financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betalingsbewijzen; deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldo's op rekeningen, schulden en schuldbewijzen, in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen, derivatencontracten; interesten, dividenden of andere inkomsten over of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa; krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen; kredietbrieven, connossementen, koopbrieven; bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen en ieder ander exportfinancieringsbewijs.

2. "Economische middelen": activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verwerven.

3. "Bevriezing van tegoeden": het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren, gebruiken of omgaan met middelen met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming, of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde middelen, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt.

4. "Bevriezing van economische middelen": het voorkomen van het gebruik ervan om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verwerven, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het verkopen, verhuren of hypothekeren ervan.

Artikel 2

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van of in het bezit zijn van natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten die door het sanctiecomité zijn aangewezen en in bijlage I zijn genoemd, worden bevroren.

2. Er worden geen tegoeden direct of indirect aan of ten behoeve van de door het sanctiecomité aangewezen en in bijlage I genoemde natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten ter beschikking gesteld.

3. Er worden geen economische middelen direct of indirect aan of ten behoeve van door het sanctiecomité aangewezen en in bijlage I genoemde natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten ter beschikking gesteld waardoor die personen, groepen of entiteiten tegoeden, goederen of diensten kunnen verwerven.

Artikel 3

Onverminderd de bevoegdheden van de lidstaten bij de uitoefening van hun openbaar gezag wordt er een verbod ingesteld op de directe of indirecte verstrekking, verkoop, levering of overdracht aan de door het Sanctiecomité aangewezen en in bijlage I genoemde natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten, van technisch advies, bijstand of opleiding in verband met militaire activiteiten en meer in het bijzonder opleiding en bijstand in verband met de fabricage, het onderhoud of het gebruik van wapens en bijbehorend materieel van enigerlei aard.

Artikel 4

1. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect de bepalingen van artikel 2 te omzeilen of de in artikel 3 bedoelde transacties te bevorderen.

2. Alle informatie waaruit blijkt dat de bepalingen van deze verordening worden of werden omzeild dient ter kennis te worden gebracht van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en, rechtstreeks of via deze bevoegde autoriteiten, van de Commissie te worden gebracht.

Artikel 5

1. Onverminderd de geldende regels inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim en de bepalingen van artikel 284 van het Verdrag dienen natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en organen:

a) de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij woonachtig of gevestigd zijn en, rechtstreeks of via deze bevoegde autoriteiten, de Commissie onverwijld alle informatie te verstrekken die de naleving van deze verordening kan vergemakkelijken, bijvoorbeeld betreffende rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren.

In het bijzonder dient beschikbare informatie te worden verstrekt over tegoeden, financiële activa of economische middelen die gedurende de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordening eigendom zijn van of onder de zeggenschap vallen van de door het Sanctiecomité aangewezen en in bijlage 1 genoemde personen;

b) bij iedere verificatie van deze informatie met de in bijlage II bevoegde autoriteiten samen te werken.

2. Alle overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij werd verstrekt of ontvangen.

3. Alle aanvullende, rechtstreeks door de Commissie ontvangen informatie wordt ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten.

Artikel 6

Het bevriezen van tegoeden, andere financiële activa of economische middelen, of het niet verlenen of weigeren te verlenen van financiële diensten, houdt geen enkele aansprakelijkheid in ten opzichte van de natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten die die maatregel uitvoeren of van de directeurs of employés daarvan, tenzij aangetoond wordt dat de bevriezing te wijten was aan nalatigheid.

Artikel 7

1. De Commissie wordt gemachtigd:

- bijlage I te wijzigen of aan te vullen op basis van de besluiten van de Veiligheidsraad of het sanctiecomité van de Verenigde Naties;

- bijlage II op basis van door de lidstaten verstrekte informatie te wijzigen.

2. Onverminderd de rechten en verplichtingen van de lidstaten op grond van het Handvest van de Verenigde Naties onderhoudt de Commissie alle nodige contacten met het sanctiecomité met het oog op de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze verordening.

Artikel 8

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en verstrekken elkaar relevante informatie waarover zij in verband met deze verordening beschikken, in het bijzonder informatie die zij overeenkomstig artikel 5 hebben ontvangen en informatie in verband met overtredingen, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

Artikel 9

Deze verordening is van toepassing onverminderd de rechten of verplichtingen die voortvloeien uit internationale overeenkomsten die zijn ondertekend, contracten die zijn gesloten of vergunningen die zijn verleend vóór de inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 10

1. Iedere lidstaat bepaalt welke sancties moeten worden opgelegd wanneer de bepalingen van deze verordening worden overtreden. Deze sancties dienen doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn.

2. In afwachting van de goedkeuring van eventueel daartoe vereiste wetgeving worden bij overtreding van de bepalingen van deze verordening de sancties opgelegd die de lidstaten overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 467/2001 vaststellen.

3. In geval van schending van een van de in deze verordening vastgestelde verbodsbepalingen door natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen, is die lidstaat verantwoordelijk voor het aanspannen van een rechtszaak tegen die personen, groepen of entiteiten.

Artikel 11

Deze verordening is van toepassing

- op het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van haar luchtruim,

- aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen,

- op alle zich elders bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn,

- op alle rechtspersonen, groepen of entiteiten die volgens het recht van een lidstaat erkend of opgericht zijn, en

- op alle rechtspersonen, groepen of entiteiten die zaken binnen de Gemeenschap doen.

Artikel 12

Verordening (EG) nr. 467/2001 wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 mei 2002.

Voor de Raad

De voorzitter

M. Arias Cañete

(1) Zie bladzijde 4 van dit Publicatieblad.

(2) Voorstel van 6 maart 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(3) Advies uitgebracht op 10 april 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(4) PB L 67 van 9.3.2001, blz. 1.

BIJLAGE I

Lijst van de in artikel 2 bedoelde personen, groepen en entiteiten

Rechtspersonen, groepen en entiteiten

Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, VSA.

De Groep Abu Sayyaf (ook bekend als Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), ook bekend als Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, en Ahya Ul Turas. Vestigingsplaatsen: hoofdkantoor - G. T. Road (waarschijnlijk Grand Trunk Road), bij Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.

Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; PO Box 20066, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Al Qaida/Islamic Army (ook bekend als "The Base", Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Laden Network, Usama Bin Laden Organisation)

Al Rashid Trust (ook bekend als Al-Rasheed Trust):

- Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan;

- Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan;

- Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan;

- Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan;

- Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan

- Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan;

- Activiteiten in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif;

- Ook activiteiten in Kosovo en Tsjetsjenië

Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (vroeger bekend als Al Taqwa Trade, Property and Industry) (vroeger bekend als Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (vroeger bekend als Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalië.

Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, VSA.

Al-Barakaat, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Al-Barakat Bank of Somalië (BSS) (ook bekend als Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalië; Bossasso, Somalië.

Al-Barakat Finance Group, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.

Al-Barakat Global Telecommunications (ook bekend als Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië; Hargeysa, Somalië.

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (ook bekend als Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.

Al-Barakat International (ook bekend als Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Jemen

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (ook bekend als Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)

Al-Nur Honey Press Shops (ook bekend als Al-Nur Honey Center), Sanaa, Jemen

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Jemen; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Taiz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar

Armed Islamic Group (GIA) (ook bekend als Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé)

Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.

Asbat al-Ansar

Bank Al Taqwa Limited (ook bekend als Al Taqwa Bank) (ook bekend als Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahama's; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahama's.

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, VSA.

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.

Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Zweden; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Zweden.

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Zweden.

Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, VSA.

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, VSA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada.

Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalië; Nakhiil, Somalië; Huruuse, Somalië; Raxmo, Somalië; Ticis, Somalië; Kowthar, Somalië; Noobir, Somalië; Bubaarag, Somalië; Gufure, Somalië; Xuuxuule, Somalië; Ala Aamin, Somalië; Guureeye, Somalië; Najax, Somalië; Carafaat, Somalië.

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, VSA.

Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalië.

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalië.

Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, VSA.

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalië.

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Barakat Telecommunications Company Limited (ook bekend als BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalië; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Nederland.

Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

De Afghanistan Momtaz Bank,

Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, VSA.

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (ook bekend als Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalië.

Islamic Army of Aden

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (ook bekend als IMU)

Jaish-I-Mohammed (ook bekend als ARMY OF MOHAMMED), Pakistan

Jamyah Taawun Al-Islamia (ook bekend als SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION; ook bekend als JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; ook bekend als JIT), Qandahar City, Afghanistan

Libyan Islamic Fighting Group

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (ook bekend als Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Duitsland

Nada Management Organisation S.A. (vroeger bekend als Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Zwitserland.

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabishe Emiraten.

RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), ook bekend als Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; vestigingen: Pakistan en Afghanistan. PS: Van deze entiteit worden alleen de kantoren in Pakistan en Afghanistan aangewezen.

Salafist group for Call and Combat (GSPC) (ook bekend als Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat)

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, VSA.

Somali Internet Company, Mogadishu, Somalië.

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Zweden.

Wafa Humanitarian Organisation (ook bekend als Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Kantoren in Saoedi-Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wenen, Oostenrijk.

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Zwitserland.

Natuurlijke personen

(Tussen haakjes wordt de functie onder het voormalige Talibanregime in Afghanistan vermeld)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Eerste secretaris, "Consulaat-generaal" van de Taliban, Quetta),

Abd al-Hadi al-Iraqi (ook bekend als Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)

Abdul Rahman Yasin (ook bekend als TAHA, Abdul Rahman S.; ook bekend als TAHER, Abdul Rahman S.; ook bekend als YASIN, Abdul Rahman Said; ook bekend als YASIN, Aboud); geboren op 10.4.1960 in Bloomington, Indiana, VSA; SSN 156-92-9858 (VSA); paspoort nr. 27082171 (VSA) (afgegeven op 21.6.1992 in Amman, Jordanië) of paspoort nr. M0887925 (Irak); staatsburger van de VSA.

Abdullah Ahmed Abdullah (ook bekend als ABU MARIAM; ook bekend als AL- MASRI, Abu Mohamed; ook bekend als SALEH), Afghanistan; geboren in 1963 in Egypte; Egyptisch staatsburger

Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florence, Italië.

Abu Hafs de Mauritaniër (ook bekend als Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Geboren op 1.1.1975

Abu Zubaydah (ook bekend als Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq). Geboren op 12.3.1971 in Riyad, Saoedi-Arabië

Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 16367 Spanga, Zweden, geboren op 1 juni 1968.

Agha, Abdul Rahman (Opperrechter van het Militaire Hof)

Agha, Haji Abdul Manan (ook bekend als Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (afdeling paspoorten en visa)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Minister van Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden)

Ahmadi, Haji M., Mullah (Voorzitter van Da Afghanistan Bank)

Ahmadulla, Qari (Minister van Veiligheid (Inlichtingen))

Ahmed Khalfan Ghailani (ook bekend als AHMED DE TANZANIAAN; ook bekend als FOOPIE; ook bekend als FUPI; ook bekend als AHMAD, Abu Bakr; ook bekend als AHMED, A; ook bekend als AHMED, Abubakar; ook bekend als AHMED, Abubakar K.; ook bekend als AHMED, Abubakar Khalfan; ook bekend als AHMED, Abubakary K.; ook bekend als AHMED, Ahmed Khalfan; ook bekend als AL TANZANI, Ahmad; ook bekend als ALI, Ahmed Khalfan; ook bekend als BAKR, Abu; ook bekend als GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; ook bekend als GHAILANI, Ahmed; ook bekend als GHILANI, Ahmad Khalafan; ook bekend als HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; ook bekend als KHABAR, Abu; ook bekend als KHALFAN, Ahmed; ook bekend als MOHAMMED, Shariff Omar); geboren op 14.3.1974 of 13.4.1974 of 14.4.1974 of 1.8.1970 in Zanzibar, Tanzania; Tanzaniaans staatsburger

Ahmed Mohammed Hamed Ali (ook bekend als ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; ook bekend als ABU FATIMA; ook bekend als ABU ISLAM; ook bekend als ABU KHADIIJAH; ook bekend als AHMED HAMED; ook bekend als Ahmed de Egyptenaar; ook bekend als AHMED, Ahmed; ook bekend als AL-MASRI, Ahmad; ook bekend als AL-SURIR, Abu Islam; ook bekend als ALI, Ahmed Mohammed; ook bekend als ALI, Hamed; ook bekend als HEMED, Ahmed; ook bekend als SHIEB, Ahmed; ook bekend als SHUAIB), Afghanistan; geboren in 1965 in Egypte; Egyptisch staatsburger

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (Minister van Water en Elektriciteit)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Minister van Mijnbouw en Industrie)

Akhund, Attiqullah, Maulavi (Vice-minister van Landbouw)

Akhund, Dadullah, Maulavi (Minister van Woningbouw)

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Minister van Defensie)

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Minister van Volksgezondheid)

Akhundzada, Mohammad Sediq (Vice-minister voor Martelaars en Repatriëring)

Al-Hamati, Muhammad (ook bekend als AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; ook bekend als AL-MAKKI, Abu Asim), Jemen

Al-Haq, Amin (ook bekend als AMIN, Muhammad; ook bekend als AH HAQ, Dr Amin; ook bekend als UL-HAQ, Dr Amin); geboren in 1960, Provincie Nangahar, Afghanistan

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalië.

Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvägen 21, 17750 Spanga, Zweden, geboren op 1 januari 1955.

Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Zweden, geboren op 20 november 1974.

Al-Jadawi, Saqar. Geboren rond 1965. Waarschijnlijk Jemenitisch en Saoedisch staatsburger. Medewerker van Usama Bin Laden.

Al-Jaziri, Abu Bakr; Algerijnse nationaliteit; adres: Peshawar, Pakistan - heeft banden met het Afghan Support Committee.

Al-Kadr, Ahmad Said (ook bekend als Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi). Geboren op 1.3.1948, in Caïro, Egypte. Waarschijnlijk Egyptisch en Canadees staatsburger.

Allamuddin, Syed (Tweede secretaris, "Consulaat-generaal" van de Taliban, Peshawar)

Al-Libi Abd Al Mushin, ook bekend als Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr - heeft banden met het Afghan Support Committee en de Revival Of Islamic Heritage Society.

Al-Qadi, Yasin (ook bekend als KADI, Shaykh Yassin Abdullah; ook bekend als KAHDI, Yasin), Jeddah, Saoedi-Arabië

Al-Sharif, Sa'd. Geboren rond 1969 in Saoedi-Arabië. Zwager en nauw bondgenoot van Usama Bin Laden. Naar verluidt hoofd van de financiële organisatie van Usama Bin Laden.

Amin, Aminullah, Maulavi (Gouverneur van de provincie Saripul)

Aminzai, Shams-us-Safa (Perscentrum, ministerie van Buitenlandse Zaken)

Anafi, Nazirullah, Maulavi, (Handelsattaché, "Ambassade" van de Taliban in Islamabad)

Anas al-Liby (ook bekend als AL-LIBI, Anas; ook bekend als AL-RAGHIE, Nazih; ook bekend als ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; ook bekend als AL-SABAI, Anas), Afghanistan; geboren op 30.3.1964 of 14.5.1964 in Tripoli, Libië; Libisch staatsburger (privépersoon)

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (administratieve aangelegenheden)

Aref, Arefullah, Mullah (Vice-minister van Financiën)

Asem, Esmatullah, Maulavi, Secretaris-generaal van de Afghaanse Rode Halve Maan (ARCS)

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Vice-minister voor Zedeloosheidsbestrijding en deugdzaamheidsbevordering)

Atiqullah, Hadji Molla (Vice-minister van Openbare Werken)

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rome, Italië.

Aweys, Hassan Dahir (ook bekend als Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (ook bekend als Awes, Shaykh Hassan Dahir), geboren in 1935, Somalisch staatsburger.

Ayman Al-Zawahari (ook bekend als Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri). Operationeel en militair leider van de Groep Jihad. Geboren op 19.6.1951 in Gizeh, Egypte; paspoort nr. 1084010 (Egypte) of nr. 19820215

Azizirahman, Mr (Derde secretaris, Ambassade van de Taliban in Abu Dhabi)

Baqi, Abdul, Maulavi (Consulaire afdeling, ministerie van Buitenlandse Zaken)

Baqi, Abdul, Mullah (Vice-minister van Voorlichting en Cultuur)

Baradar, Mullah (Vice-minister van Defensie)

Bari, Abdul, Maulavi (Gouverneur van de provincie Helmand)

Bin Marwan, Bilal; geboren in 1947

Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (ook bekend als AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; ook bekend als AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; ook bekend als AIADI, Ben Muhammad; ook bekend als AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Duitsland; 129 Park Road, Londen NW8, Groot-Brittannië; Chaussée De Lille 28, Moeskroen, België; Darvingasse 1/2/58-60, Wenen, Oostenrijk; Tunesië; geboren op 21.1.1963 in Safais (Sfax), Tunesië

Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Duitsland; geboren op 4.8.1958 in Aleppo, Syrië; paspoort nr. 1310636262 (Duitsland)

Daud, Mohammad (Administratief attaché, "Ambassade" van de Taliban in Islamabad)

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Plaatsvervanger, Hooggerechtshof)

Ehsanullah, Maulavi (Vice-minister van Veiligheid (inlichtingen))

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie)

Eshaq M. (Gouverneur van de provincie Laghman)

Ezatullah, Maulavi (Vice-minister van Planning)

Fahid Mohammed Ally Msalam (ook bekend als AL-KINI, Usama; ook bekend als ALLY, Fahid Mohammed; ook bekend als MSALAM, Fahad Ally; ook bekend als MSALAM, Fahid Mohammed Ali; ook bekend als MSALAM, Mohammed Ally; ook bekend als MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; ook bekend als SALEM, Fahid Muhamad Ali); geboren op 19.2.1976 in Mombasa, Kenia; Keniaans staatsburger

Faiz, Maulavi (Afdeling voorlichting, ministerie van Buitenlandse Zaken)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Vice-minister van Handel)

Fauzi, Habibullah (Eerste secretaris/plaatsvervangend hoofd van de missie, "Ambassade" van de Taliban, Islamabad)

Fazul Abdullah Mohammed (ook bekend als ABDALLA, Fazul; ook bekend als ADBALLAH, Fazul; ook bekend als AISHA, Abu; ook bekend als AL SUDANI, Abu Seif; ook bekend als ALI, Fadel Abdallah Mohammed; ook bekend als FAZUL, Abdalla; ook bekend als FAZUL, Abdallah; ook bekend als FAZUL, Abdallah Mohammed; ook bekend als FAZUL, Haroon; ook bekend als FAZUL, Harun; ook bekend als HAROON; ook bekend als HAROUN, Fadhil; ook bekend als HARUN; ook bekend als LUQMAN, Abu; ook bekend als MOHAMMED, Fazul; ook bekend als MOHAMMED, Fazul Abdilahi; ook bekend als MOHAMMED, Fouad; ook bekend als MUHAMAD, Fadil Abdallah); geboren op 25.8.1972 of 25.12.1974 of 25.2.1974 in Moroni, Republiek der Comoren; Comorees of Keniaans staatsburger

Ghafoor, Abdul, Maulavi (Vice-minister van Landbouw)

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Handelsattaché, "Consulaat-generaal" van de Taliban, Karachi)

Hamdullah, Maulavi (Repatriatiëringsattaché, "Consulaat-generaal" van de Taliban, Quetta),

Hamidi, Zabihullah (Vice-minister van Hoger Onderwijs)

Hamidullah, Mullah, Hoofd van Ariana Afghan Airlines,

Hamsudin, Maulavi (Gouverneur van de provincie Wardak (Maidan))

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Vice-minister van Onderwijs)

Hanif, Qari Din Mohammad (Minister van Planning)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Minister van Grensaangelegenheden)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie)

Haqqan, Sayyed, Maulavi (Minister van Administratieve aangelegenheden)

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Vice-minister voor Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering)

Haqqani, Moslim, Maulavi (Vice-minister voor Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (Vice-minister van Openbare Werken)

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (Eerste plaatsvervanger, Raad van ministers, Gouverneur van Kandahar)

HIJAZI, Riad (ook bekend als HIJAZI, Raed M.; ook bekend als AL-HAWEN, Abu-Ahmad; ook bekend als ALMAGHRIBI, Rashid (de Marokkaan); ook bekend als AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (de Amerikaan); ook bekend als AL-SHAHID, Abu-Ahmad), Jordanië; geboren in 1968 in Californië, VSA; SSN: 548-91-5411

Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Zwitserland; geboren op 16 juni 1938 in Damascus, Syrië; Zwitsers en Tunesisch staatsburger.

Homayoon, Mohammad, Eng. (Vice-minister van Water en Elektriciteit)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (Vice-minister (Cultuur) van Voorlichting en Cultuur)

Hottak, M. Musa, Maulavi (Vice-minister van Planning)

Huber, Albert Friedrich Armand (ook bekend als Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Zwitserland, geboren in 1927.

Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, VSA; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Canada.

Ibn Al-Shaykh Al-Libi

Islam, Muhammad (Gouverneur van de provincie Bamiyan)

Jabbar, Abdul, Maulavi (Gouverneur van de provincie Baghlan)

Jalal, Noor, Maulavi (Vice-minister (Administratie) van Binnenlandse Zaken)

Jalil, Abdul, Mullah (Vice-minister van Buitenlandse Zaken)

Jama, Garad (ook bekend als Nor, Garad K.) (ook bekend als Wasrsame, Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, VSA; 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota; geboren op 26 juni 1974.

Jamal, Qudratullah, Maulavi (Minister van Voorlichting)

Jan, Ahmad, Maulavi (Gouverneur van de provincie Zabol)

Janan, Mullah (Gouverneur van Fariab),

Jim'ale, Ahmed Nur Ali (ook bekend als Jimale, Ahmed Ali) (ook bekend als Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (ook bekend als Jumale, Ahmed Nur) (ook bekend als Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.

Kabir, A., Maulavi (Gouverneur van de provincie Nangarhar)

Kabir, Abdul, Maulavi (Tweede plaatsvervanger, Raad van ministers, Gouverneur van de provincie Nangahar, Hoofd van de Oostelijke Zone)

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalië.

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Consul-generaal, "Consulaat-generaal" van de Taliban, Karachi)

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Gouverneur van de provincie Herat)

Khaksar, Abdul Samad, Mullah (Vice-minister (Veiligheid) van Binnenlandse Zaken)

Kmalzada Shamsalah, Mr (Tweede secretaris, Ambassade van de Taliban, Abu Dhabi)

LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (ook bekend als LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad; ook bekend als AHMAD, Mufti Rasheed; ook bekend als WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan

Madani, Jan Mohammad, Mr (Zaakgelastigde, Ambassade van de Taliban, Abu Dhabi)

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Gouverneur van de provincie Logar)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (ook bekend als Mahmood, Sultan Bashiruddin; ook bekend als Mehmood, Dr. Bashir Uddin; ook bekend als Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (mogelijk geboren in 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 of 1945); Pakistaans staatsburger

Majeed, Abdul (ook bekend als Majeed Chaudhry Abdul; ook bekend als Majid, Abdul); geboren op 15 april 1939 of in 1938; Pakistaans staatsburger)

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul, Mr (Handelsattaché, Ambassade van de Taliban, Abu Dhabi)

Mansour, Akhtar Mohammad (Minister van Burgerluchtvaart en Vervoer)

Mansour, Mohamed (ook bekend als Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Zwitserland; Zürich, Zwitserland; geboren in 1928 in Egypte of de Verenigde Arabische Emiraten.

Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Zwitserland.

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Minister van Landbouw)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (Minister van Openbare Werken)

Matiullah, Mullah, Douanekantoor Kabul,

Mazloom, Fazel M, Mullah (Plaatsvervangend stafchef)

Mohammad, Akhtar, Maulavi (Onderwijsattaché, "Consulaat-generaal" van de Taliban, Peshawar)

Mohammad, Dost, Mullah (Gouverneur van de provincie Ghazni)

Mohammad, Nazar, Maulavi (Gouverneur van de provincie Kunduz)

Mohammad, Nik, Maulavi (Vice-minister van Handel)

Mohammad, Qari Din (Minister van Hoger Onderwijs)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Gouverneur van de provincie Khost)

Momand, Qalamudin, Maulavi (Vice-minister voor Bedevaartaangelegenheden)

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Vice-minister voor Grensaangelegenheden)

Motaqi, Amir Khan, Mullah (Minister van Onderwijs)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Minister van Financiën)

Motmaen, Abdulhai (Afdeling Voorlichting en Cultuur, Kandahar)

Muazen, Samiullah, Maulavi (Plaatvervanger, Hooggerechtshof)

Muhammad Atif (ook bekend als Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir). Geboren in 1956 in Alexandrië, Egypte, of in 1951.

Muhammad 'Atif (ook bekend als Abu Hafs). (Waarschijnlijk) geboren in 1944 in Egypte. Waarschijnlijk Egyptisch staatsburger. Hooggeplaatst medewerker van Usama Bin Laden.

Muhammad Salah (ook bekend als Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)

Muhsin Musa Matwalli Atwah (ook bekend als ABDEL RAHMAN; ook bekend als ABDUL RAHMAN; ook bekend als AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; ook bekend als AL-NAMER, Mohammed K.A.), Afghanistan; geboren op 19.6.1964 in Egypte; Egyptisch staatsburger

Mujahid, Abdul Hakim, Gezant van de Taliban bij de Verenigde Naties.

Murad, Abdullah, Maulavi (Consul-generaal, "Consulaat-generaal" van de Taliban, Quetta)

Mustafa Mohamed Fadhil (ook bekend als AL MASRI, Abd Al Wakil; ook bekend als AL-NUBI, Abu; ook bekend als ALI, Hassan; ook bekend als ANIS, Abu; ook bekend als ELBISHY, Moustafa Ali; ook bekend als FADIL, Mustafa Muhamad; ook bekend als FAZUL, Mustafa; ook bekend als HUSSEIN; ook bekend als JIHAD, Abu; ook bekend als KHALID; ook bekend als MAN, Nu; ook bekend als MOHAMMED, Mustafa; ook bekend als YUSSRR, Abu); geboren op 23.6.1976 in Caïro, Egypte; Egyptisch of Keniaans staatsburger; Keniaanse identiteitskaart nr. 12773667; reeksnr. 201735161

Mustasaed, Mullah (Hoofd van de Academie voor Wetenschappen)

Mutawakil, Abdul Wakil (Minister van Buitenlandse Zaken)

Muttaqi, Amir Khan (Vertegenwoordiger van de Taliban bij besprekingen onder VN-auspiciën)

Nada, Youssef (ook bekend als Nada, Youssef M.) (ook bekend als Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italië; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Zwitserland; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Zwitserland; geboren op 17 mei 1931 of 17 mei 1937 in Alexandrië, Egypte; Tunesisch staatsburger.

Naim, Mohammad, Mullah (Vice-minister van Burgerluchtvaart)

Najibullah, Maulavi (Consul-generaal, "Consulaat-generaal" van de Taliban, Peshawar)

Nomani, Hamidullah, Maulavi (Hooggeplaatst ambtenaar bij het Ministerie van Hoger Onderwijs)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Eerste secretaris, "Consulaat-generaal" van de Taliban, Karachi)

Nuri, Maulavi Nurullah (Gouverneur van de provincie Balkh, Hoofd van de Noordelijke Zone)

Nuristani, Rostam, Maulavi (Vice-minister van Openbare Werken)

Nyazi, Manan, Mullah (Gouverneur van de provincie Kabul)

Omar, Mohammed, Mullah, Leader of the Faithful ("Amir ul-Mumineen"), Afghanistan

Omari, Alhaj M. Ibrahim (Vice-minister voor Grensaangelegenheden)

Paktis, Abdul Satar, Dr, (Afdeling protocol, Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Qadeer, Abdul, General (Militair attaché, "Ambassade" van de Taliban, Islamabad)

Qalamuddin, Maulavi (Hoofd van het Olympisch Comité)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Repatriëringsattaché, "Ambassade" van de Taliban, Islamabad)

Rabbani, Mohammad, Mullah (Voorzitter van de Regerende Raad, hoofd van de Raad van ministers)

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Minister van Communicatie)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (Vice-minister van Hoger Onderwijs)

Rahmani, M. Hasan, Mullah (Gouverneur van de provincie Kandahar)

Rasul, M, Mullah (Gouverneur van de provincie Nimroz)

Rauf, Abdul, Mullah (Commandant van het Centraal Korps)

Razaq, Abdul, Maulavi (Minister van Handel)

Razaq, Abdul, Mullah (Minister van Binnenlandse Zaken)

Reshad, Habibullah, Mullah (Hoofd van de afdeling onderzoek)

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Handelsafgezant, "Consulaat-generaal" van de Taliban, Peshawar)

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Burgemeester van de stad Kabul)

Safi, Rahmatullah, Generaal (Vertegenwoordiger van de Taliban in Europa)

Salek, Abdulhai, Maulavi (Gouverneur van de provincie Urouzgan)

Sanani, Maulavi, Hoofd van Dar-ul-Efta,

Saqib, Noor Mohammad (Opperrechter van het Hooggerechtshof)

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Burgemeester van de stad Kabul)

Sayf al-Adl (ook bekend als Saif Al-'Adil). Geboren rond 1963 in Egypte. Waarschijnlijk Egyptisch staatsburger. Verantwoordelijk voor de veiligheid van Usama Bin Laden

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Vice-minister van Arbeid en Sociale Zaken)

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Vice-gouverneur van de provincie Kabul)

Shafiq, M, Mullah (Gouverneur van de provincie Samangan)

Shaheen, Mohammad Sohail (Tweede secretaris, "Ambassade" van de Taliban, Islamabad)

Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (Vice-minister van Onderwijs)

Shams-ur-Rahman, Mullah (Vice-minister van Landbouw)

Sharif, Mohammad (Vice-minister van Binnenlandse Zaken)

Shaykh Sai'id (ook bekend als Mustafa Muhammad Ahmad). Geboren in Egypte

Sheikh Ahmed Salim Swedan (ook bekend als Ahmed the Tall; ook bekend als ALLY, Ahmed; ook bekend als BAHAMAD; ook bekend als BAHAMAD, Sheik; ook bekend als BAHAMADI, Sheikh; ook bekend als SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; ook bekend als SWEDAN, Sheikh; ook bekend als SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem); geboren op 9.4.1969 of 9.4.1960 in Mombasa, Kenia; Keniaans staatsburger

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Derde secretaris, "Consulaat-generaal" van de Taliban, Karachi)

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Vice-minister van Justitie)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Derde secretaris, "Ambassade" van de Taliban, Islamabad)

Stanekzai, Sher Abbas (Vice-minister van Volksgezondheid)

Tahis, Hadji (Vice-minister van Burgerluchtvaart)

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Minister van Repatriëring)

Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (ook bekend als Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi). Geboren op 15.3.1963 in Alexandrië, Egypte

Tawana, Maulavi (Gouverneur van de provincie Paktia)

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Vice-minister van Communicatie)

Thirwat Salah Shihata (ook bekend als Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). Geboren op 29.6.1960 in Egypte

Tufail, Mohammed (ook bekend als Tufail, S.M.; ook bekend als Tufail, Sheik Mohammed); Pakistaans staatsburger

Turab, Hidayatullah Abu (Vice-minister van Burgerluchtvaart)

Turabi, Nooruddin, Mullah (Minister van Justitie)

Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan; Pakistan.

Usama Bin Laden (ook bekend als Usama Bin Muhammad Bin Awad, ook bekend als Osama Bin Laden, ook bekend als Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Geboren op 30.7.1957 in Jeddah, Saudi-Arabië. Saudische nationaliteit ingetrokken, thans officieel Afghaans staatsburger.

Uthman, Omar Mahmoud (ook bekend als AL-FILISTINI, Abu Qatada; ook bekend als TAKFIRI, Abu Umr; ook bekend als ABU UMAR, Abu Omar; ook bekend als UTHMAN, Al-Samman; ook bekend als UMAR, Abu Umar; ook bekend als UTHMAN, Umar; ook bekend als ABU ISMAIL), Londen, Groot-Brittannië; geboren op 30.12.1960 of 13.12.1960

Wahab, Malawi Abdul Taliban (Zaakgelastigde in Riyad)

Wahidyar, Ramatullah (Vice-minister voor Martelaren en Repatriëring)

Wali, Mohammad, Maulavi (Minister voor Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering)

Wali, Qari Abdul (Eerste secretaris, "Consulaat-generaal" van de Taliban, Peshawar)

Walijan, Maulavi (Gouverneur van de provincie Jawzjan)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (Vice-minister van Veiligheid (Inlichtingen))

Waziri, M. Jawaz (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling VN)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Hoofd van BIA)

Yuldashev, Tohir (ook bekend als Yuldashev, Takhir), Oezbekistan

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Buitengewoon en gevolgemachtigd ambassadeur, "Ambassade" van de Taliban, Islamabad)

Zaeef, Abdul Salam (Ambassadeur van de Taliban in Pakistan)

Zahed, Abdul Rahman (Vice-minister van Buitenlandse Zaken)

Zahid, Mohammad, Mullah (Derde secretaris, "Ambassade" van de Taliban, Islamabad),

Zaief, Abdul Salam, Mullah (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie)

Zia, Mohammad (ook bekend als Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan

Zurmati, Maulavi Rahimullah (Vice-minister (Publicatie) van Voorlichting en Cultuur)

BIJLAGE II

Lijst van de in artikel 5 bedoelde autoriteiten

BELGIË

Ministerie van financiën Thesaurie Kunstlaan 30 B - 1040 Brussel Fax (32-2) 233 75 18 Ministerie van Economische Zaken Bestuur Economische betrekkingen

Vergunningen

Generaal Lémanstraat 60 B - 1040 Brussel Fax (32-2) 230 83 22 Tel. (32-2) 206 58 11

DENEMARKEN

Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK - 2100 København Ø Tel. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 60 01

DUITSLAND

Deutsche Bundesbank Postfach 100602 D - 60006 Frankfurt/Main Tel. (49-69) 95 66-01 Fax (49-69) 560 10 71

GRIEKENLAND

Ministry of National Economy General Directorate of Economic Policy 5-7 Nikis Street GR - 101 80 Athens Tel. (30-10) 333 27 81-2 Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής Νίκης 5-7 GR - 101 80 Αθήνα Tηλ. (30-10) 333 27 81-2 Φάξ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93

SPANJE

Dirección General de Comercio Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economía Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel. (34) 913 49 39 83 Fax (34) 913 49 35 62 Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía Paseo del Prado, 6 E - 28014 Madrid Tel. (34) 912 09 95 11 Fax (34) 912 09 96 56

FRANKRIJK

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy F - 75572 Paris Cedex 12 Tel. (33-1) 44 87 17 17 Fax (33-1) 53 18 36 15

IERLAND

Central Bank of Ireland Financial Markets Department PO Box 559 Dame Street Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 671 66 66 Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Division 76-78 Harcourt Street Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 408 24 92

ITALIË

Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di sicurezza finanziaria Via XX Settembre 97 I - 00187 Roma Email: csf@tesoro.it Tel. (39 06) 4 761 39 21 Fax (39 06) 4 761 39 32

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense Direction des relations économiques internationales BP 1602 L - 1016 Luxembourg Tel. (352) 478-1 ou 478-2350 Fax (352) 22 20 48 Ministère des finances 3, rue de la Congrégation L - 1352 Luxembourg Tél. (352) 478-2712 Fax (352) 47 52 41

NEDERLAND

Ministerie van Financiën Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus 20201 2500 EE Den Haag Nederland Tel. (31-70) 342 82 27 Fax (31-70) 342 79 05

OOSTENRIJK

Oesterreichische Nationalbank Otto-Wagner-Platz 3 A - 1090 Wien Tel. (43-1) 404 20-0 Fax (43-1) 404 20-73 99 Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt Josef Holaubek Platz 1 A - 1090 Wien Tel. (43-1) 313 45-0 Fax (43-1) 313 45-85 290

PORTUGAL

Ministério das Finanças Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o P - 1100 Lisboa Tel. (351-1) 882 32 40/47 Fax (351-1) 882 32 49 Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais Largo do Rilvas P - 1350-179 Lisboa Tel. (351-21) 394 60 72 Fax (351-21) 394 60 73

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL 176 FIN - 00161 Helsinki Tel. (358-9) 16 05 59 00 Fax (358-9) 16 05 57 07

ZWEDEN

Voor artikel 4:

Rikspolisstyrelsen (RPS) Box 12256 SE - 102 26 Stockholm Tel. (46-8) 401 90 00 Fax (46-8) 401 99 00

Voor artikel 5:

Finansinspektionen Box 7831 SE - 103 98 Stockholm Tel. (46-8) 787 80 00 Fax (46-8) 24 13 35

VERENIGD KONINKRIJK

HM Treasury International Financial Services Team 19 Allington Towers London SW1E 5EB United Kingdom Tel. (44-207) 270 55 50 Fax (44-207) 270 43 65 Export Control and Non-Proliferation Directorate Department of Trade and Industry 3-4 Abbey Orchard Street London SW1P 2JJ United Kingdom Tel. (44-207) 215 05 10 Fax (44-207) 215 05 11 Bank of England Financial Sanctions Unit Threadneedle Street London EC2R 8AH United Kingdom Tel. (44-207) 601 46 07 Fax (44-207) 601 43 09

EUROPESE GEMEENSCHAP

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen

Directoraat GBVB

Dienst A.2/De Heer A. de Vries

Wetstraat 200 B - 1049 Brussel Tel. (32-2) 295 68 80 Fax (32-2) 296 75 63 E-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int

Top