EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0004

Richtlijn 98/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 tot wijziging van Richtlijn 93/38/EEG houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie

OJ L 101, 1.4.1998, p. 1–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003 P. 91 - 105
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003 P. 91 - 105
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003 P. 91 - 105
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 003 P. 91 - 105
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 003 P. 91 - 105
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 003 P. 91 - 105
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 003 P. 91 - 105
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 003 P. 91 - 105
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 003 P. 91 - 105

No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2004; stilzwijgende opheffing door 32004L0017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/4/oj

31998L0004

Richtlijn 98/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 tot wijziging van Richtlijn 93/38/EEG houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie

Publicatieblad Nr. L 101 van 01/04/1998 blz. 0001 - 0016


RICHTLIJN 98/4/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 februari 1998 tot wijziging van Richtlijn 93/38/EEG houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 57, lid 2, artikel 66 en artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (1)

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag (3), gezien de op 26 november 1997 door het Bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst,

(1) Overwegende dat de Raad bij Besluit 94/800/EG van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (4), onder meer zijn goedkeuring heeft gehecht aan de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (hierna te noemen "de Overeenkomst"), welke ten doel heeft een multilateraal kader van evenwichtige rechten en verplichtingen op het gebied van overheidsopdrachten tot stand te brengen met het oog op een verdere liberalisatie en uitbreiding van de wereldhandel; dat deze overeenkomst niet rechtstreeks toepasselijk is;

(2) Overwegende dat Richtlijn 93/38/EEG (5) heeft gezorgd voor een coördinatie van de nationale procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie, teneinde in alle lidstaten te komen tot gelijke mededingingsvoorwaarden voor dergelijke opdrachten;

(3) Overwegende dat de in de Overeenkomst bedoelde aanbestedende instanties die zich houden aan Richtlijn 93/38/EEG, als gewijzigd bij deze richtlijn, en die dezelfde bepalingen toepassen ten aanzien van aannemers, leveranciers en dienstverleners van derde landen die de Overeenkomst hebben ondertekend, derhalve conform de Overeenkomst handelen;

(4) Overwegende dat, gezien de internationale rechten en verplichtingen die voor de Gemeenschap voortvloeien uit de aanvaarding van de Overeenkomst, voor inschrijvers en producten uit de landen die de Overeenkomst hebben ondertekend, de regelingen gelden van de Overeenkomst, waarvan de werkingssfeer zich niet uitstrekt tot opdrachten die zijn geplaatst door de in artikel 2, lid 1, onder b), van Richtlijn 93/38/EEG, bedoelde aanbestedende diensten, opdrachten die zijn geplaatst door aanbestedende diensten die in de bijlagen III, IV, V, VI en X van die richtlijn genoemde activiteiten uitoefenen, opdrachten voor diensten van bijlage XVI B van die richtlijn, opdrachten voor O & O-diensten van categorie 8 van bijlage XVI A van die richtlijn, opdrachten voor telecommunicatiediensten van categorie 5 van bijlage XVI A van die richtlijn met de CPC-referentienummers 7524, 7525 en 7526, en opdrachten voor financiële diensten van categorie 6 van bijlage XVI A van die richtlijn betreffende de emissie, aankoop, verkoop of overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, noch tot door de centrale banken verleende diensten;

(5) Overwegende dat sommige bepalingen van de Overeenkomst gunstiger voorwaarden voor inschrijvers inhouden dan Richtlijn 93/38/EEG;

(6) Overwegende dat, wanneer opdrachten worden geplaatst door aanbestedende diensten in de zin van de Overeenkomst, de mogelijkheden waarover ondernemingen en producten uit de lidstaten krachtens het Verdrag beschikken om te worden toegelaten tot overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en de uitvoering van werken minstens even gunstig moeten zijn als de voorwaarden waaronder ondernemingen en producten uit derde landen die de Overeenkomst hebben ondertekend op grond van de bepalingen van de Overeenkomst toegang hebben tot overheidsopdrachten in de Gemeenschap;

(7) Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is Richtlijn 93/38/EEG aan te passen en aan te vullen;

(8) Overwegende dat de noodzaak om te komen tot een echte openstelling van de markt en tot een billijk evenwicht bij de toepassing van de aanbestedingsregels in deze sectoren nog steeds vereist dat een ander criterium dan de juridische status wordt gehanteerd om uit te maken op welke aanbestedende instanties de richtlijn van toepassing is;

(9) Overwegende dat de wijzigingen van Richtlijn 93/38/EEG geen negatieve invloed mogen hebben op de gelijke behandeling van aanbestedende instanties in de openbare en de privé-sector;

(10) Overwegende dat in overeenstemming met artikel 222 van het Verdrag erop moet worden toegezien dat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet wordt gelaten;

(11) Overwegende dat de toepassing van Richtlijn 93/38/EEG moet worden vereenvoudigd en dat het evenwicht dat in de huidige communautaire regelgeving op het gebied van overheidsopdrachten in deze sectoren is bereikt, zoveel mogelijk moet worden gehandhaafd;

(12) Overwegende dat het daarom noodzakelijk is sommige aanpassingen van Richtlijn 93/38/EEG bij uitbreiding van toepassing te verklaren op alle onder die richtlijn vallende aanbestedende diensten en sectoren;

(13) Overwegende dat de aanbestedende instanties bij het opstellen van specificaties voor een bepaalde opdracht advies mogen vragen of aanvaarden, mits een dergelijk advies niet leidt tot uitschakeling van de mededinging;

(14) Overwegende dat de Commissie kleine en middelgrote ondernemingen scholings- en voorlichtingsmateriaal ter beschikking dient te stellen dat hen in staat stelt volledig deel te nemen aan de veranderde markt voor overheidsopdrachten;

(15) Overwegende dat de openstelling van opdrachten in de sectoren die onder deze richtlijn vallen een negatief effect zou kunnen hebben op de economieën van de Helleense Republiek en de Portugese Republiek, die grote moeilijkheden zullen ondervinden; dat het passend is dat deze lidstaten voldoende extra tijd krijgen voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Onverminderd de internationale rechten en plichten die voor de Gemeenschap voortvloeien uit de aanvaarding van de Overeenkomst, die de regeling behelst die van toepassing is op inschrijvers en producten van derde landen die de Overeenkomst hebben ondertekend en die, gezien het huidige toepassingsgebied, niet geldt voor opdrachten die zijn geplaatst door de in artikel 2, lid 1, onder b), van Richtlijn 93/38/EEG bedoelde aanbestedende diensten, opdrachten die zijn geplaatst door aanbestedende diensten die in de bijlagen III, IV, V, VI en X van die richtlijn genoemde activiteiten uitoefenen, opdrachten voor diensten van bijlage XVI B van die richtlijn, opdrachten voor O & O-diensten van categorie 8 van bijlage XVI A van die richtlijn, opdrachten voor telecommunicatiediensten van categorie 5 van bijlage XVI A van die richtlijn, met de centrale productenclassificatie (CPC)-referentienummers 7524, 7525 en 7526, en opdrachten voor financiële diensten van categorie 6 van bijlage XVI A betreffende de emissie, aankoop, verkoop of overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, noch voor door de centrale banken verleende diensten, wordt Richtlijn 93/38/EEG als volgt gewijzigd:

1. Artikel 14

a) wordt lid 1 vervangen door:

"1. Deze richtlijn is van toepassing op:

a) opdrachten die worden geplaatst door aanbestedende diensten die activiteiten uitoefenen als bedoeld in bijlage X (1), wanneer de geraamde waarde exclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW) ten minste gelijk is aan:

i) 600 000 ECU voor opdrachten voor leveringen en diensten;

ii) 5 000 000 ECU voor opdrachten voor de uitvoering van werken;

b) opdrachten die worden geplaatst door aanbestedende diensten die activiteiten uitoefenen als bedoeld in bijlage I, II, VII, VIII en IX (2), wanneer de geraamde waarde exclusief BTW ten minste gelijk is aan:

i) de tegenwaarde in ECU van 400 000 speciale trekkingsrechten (SDR) voor opdrachten voor leveringen en voor opdrachten voor de verlening van diensten als bedoeld in bijlage XVI.A, met uitzondering van de onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten van categorie 8 en van de telecommunicatiediensten van categorie 5 met de CPC-referentienummers 7524, 7525 en 7526;

ii) 400 000 ECU voor andere dan onder i) vermelde opdrachten voor dienstverlening;

iii) de tegenwaarde van 5 000 000 SDR voor opdrachten voor de uitvoering van werken;

c) opdrachten die worden geplaatst door aanbestedende diensten die activiteiten uitoefenen als bedoeld in de bijlagen III, IV, V en VI (3), mits de geraamde waarde exclusief BTW ten minste gelijk is aan:

i) 400 000 ECU voor opdrachten voor leveringen en voor diensten;

ii) 5 000 000 ECU voor opdrachten voor de uitvoering van werken.;

(1) >RUIMTE VOOR DE TABEL>

(2) >RUIMTE VOOR DE TABEL>

(3) >RUIMTE VOOR DE TABEL>

"

b) worden de volgende leden toegevoegd:

"14. De tegenwaarde in nationale valuta van de in lid 1 vastgestelde drempels wordt met ingang van 1 januari 1996 in beginsel om de twee jaar herzien. Deze tegenwaarde wordt berekend op basis van de gemiddelde dagwaarde van deze valuta in ECU over de periode van 24 maanden die eindigt op de laatste dag van de maand augustus die onmiddellijk voorafgaat aan 1 januari waarop de herziening van kracht wordt. De tegenwaarden worden aan het begin van de maand november bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

15. De tegenwaarde van de drempels van de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-ronde gesloten Overeenkomst inzake overheidsopdrachten, hierna "Overeenkomst" te noemen (*), uitgedrukt in ECU worden met ingang van 1 januari 1996 in beginsel om de twee jaar herzien. Deze tegenwaarden worden berekend op grond van de gemiddelde dagwaarde van de ecu in SDR over de periode van 24 maanden die eindigt op de laatste dag van de maand augustus die onmiddellijk voorafgaat aan 1 januari waarop de herziening van kracht wordt. Deze tegenwaarden worden bekendgemaakt zoals bepaald in lid 14.

16. De in de leden 14 en 15 vastgelegde berekeningsmethode wordt opnieuw bezien overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder c), tweede alinea, van Richtlijn 93/36/EEG.

(*) Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336 van 23.12.1994, blz. 1)."

2. artikel 21, lid 2, onder c), wordt vervangen door:

"c) verzoeken de aanbestedende diensten nadien alle gegadigden hun belangstelling te bevestigen aan de hand van nadere informatie met betrekking tot de betreffende opdracht, alvorens met de selectie van de inschrijvers of deelnemers aan de onderhandelingen te beginnen. De informatie omvat ten minste de volgende gegevens:

i) de aard en de hoeveelheid, met inbegrip van eventuele opties voor latere opdrachten en, indien mogelijk, een schatting van de termijn waarop die opties kunnen worden uitgeoefend; in het geval van periodiek terugkerende opdrachten, de aard en de hoeveelheid en, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop de latere oproepen tot mededinging voor de uitvoering van werken, de leveringen of diensten gepubliceerd worden;

ii) type aanbestedingsprocedure: niet-openbaar of via onderhandelingen;

iii) in voorkomend geval, de begin- of einddatum van de levering of de uitvoering van de werken of diensten;

iv) het adres en de uiterste datum voor de indiening van aanvragen om te worden uitgenodigd tot inschrijving alsmede de taal of talen waarin deze moeten worden gesteld;

v) het adres van de instantie die de opdracht plaatst en de nodige informatie voor het verkrijgen van specificaties en andere documenten verstrekt;

vi) alle economische en technische vereisten, financiële waarborgen en inlichtingen welke van de leveranciers, aannemers of dienstverleners worden verlangd;

vii) het bedrag dat moet worden betaald voor het verkrijgen van de documentatie betreffende de aanbestedingsprocedure en de wijze van betaling, en

viii) de contractvorm van de opdracht waarvoor offertes worden gevraagd: aankoop, leasing, huur of huurkoop, of meerdere van deze vormen."

3. artikel 22, lid 1, onder b), wordt vervangen door:

"b) in het geval van opdrachten voor de uitvoering van werken, de hoofdkenmerken van de opdrachten die de aanbestedende diensten voornemens zijn te plaatsen en waarvan de geraamde waarde ten minste gelijk is aan:

- de in artikel 14, lid 1, onder a), ii), vastgestelde drempel voor wat betreft opdrachten die worden gegund door aanbestedende diensten die een activiteit uitoefenen als bedoeld in bijlage X;

- de in artikel 14, lid 1, onder b), iii), vastgestelde drempel voor wat betreft opdrachten die worden gegund door aanbestedende diensten die een activiteit uitoefenen als bedoeld in de bijlagen I, II, VII, VIII en IX; of

- de in artikel 14, lid 1, onder c), ii), vastgestelde drempel voor wat betreft opdrachten die worden gegund door aanbestedende diensten die een activiteit uitoefenen als bedoeld in de bijlagen III, IV, V en VI."

4. artikel 23, lid 1 en 2, wordt vervangen door:

"1. Dit artikel is van toepassing op prijsvragen voor ontwerpen georganiseerd in het kader van een procedure voor het plaatsen van opdrachten voor diensten waarvan de geraamde waarde exclusief BTW ten minste gelijk is aan:

- de in artikel 14, lid 1, onder a), i), vastgestelde drempel voor wat betreft opdrachten die worden gegund door aanbestedende diensten die een activiteit uitoefenen als bedoeld in bijlage X;

- de in artikel 14, lid 1, onder b), i) of ii), vastgestelde drempel voor wat betreft opdrachten die worden gegund door aanbestedende diensten die een activiteit uitoefenen als bedoeld in de bijlagen I, II, VII, VIII en IX; of

- de in artikel 14, lid 1, onder c), i), vastgestelde drempel voor wat betreft opdrachten die worden gegund door aanbestedende diensten die een activiteit uitoefenen als bedoeld in de bijlagen III, IV, V en VI.

2. Dit artikel is van toepassing op alle prijsvragen voor ontwerpen wanneer het totale bedrag aan prijzengeld en betalingen aan deelnemers ten minste gelijk is aan:

- de in artikel 14, lid 1, onder a), i), vastgestelde drempel voor wat betreft opdrachten die worden gegund door aanbestedende diensten die een activiteit uitoefenen als bedoeld in bijlage X;

- de in artikel 14, lid 1, onder b), i) of ii), vastgestelde drempel voor wat betreft opdrachten die worden gegund door aanbestedende diensten die een activiteit uitoefenen als bedoeld in de bijlagen I, II, VII, VIII en IX; of

- de in artikel 14, lid 1, onder c), i), vastgestelde drempel voor wat betreft opdrachten die worden gegund door aanbestedende diensten die een activiteit uitoefenen als bedoeld in de bijlagen III, IV, V en VI."

5. artikel 24, lid 2 wordt vervangen door:

"2. De volgens afdeling I van bijlage XV of in bijlage XVIII verstrekte gegevens worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. In dit verband eerbiedigt de Commissie het gevoelige commerciële karakter waarop door aanbestedende diensten bij de toezending van deze gegevens betreffende de punten 6, 9 en 11 van bijlage XV is gewezen."

6. artikel 26 wordt vervangen door:

"Artikel 26

1. Bij openbare procedures wordt de termijn voor de ontvangst van de offertes door de aanbestedende diensten vastgesteld op ten minste 52 dagen vanaf de datum van verzending van de aankondiging. Deze termijn kan worden vervangen door een andere termijn die voor belangstellenden lang genoeg is om een geldige inschrijving in te dienen en die doorgaans niet korter is dan 36 dagen, maar in geen geval korter dan 22 dagen vanaf de datum van verzending van de aankondiging van een opdracht, indien de aanbestedende diensten een periodieke indicatieve aankondiging overeenkomstig artikel 22, lid 1, aan het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen hebben toegezonden en mits deze aankondiging de in de delen II en III van bijlage XIV vereiste gegevens bevat, voorzover die gegevens op het ogenblik van de publicatie van de in artikel 22, lid 1, bedoelde aankondiging beschikbaar zijn.

Die periodieke indicatieve aankondiging moet voorts ten minste 52 dagen en ten hoogste twaalf maanden vóór de datum van toezending aan het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van de in artikel 21, lid 1, onder a), bedoelde aankondiging van een opdracht aan het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen toegezonden zijn.

2. Bij niet-openbare procedures en procedures van gunning via onderhandelingen met voorafgaande oproep tot mededinging zijn de volgende bepalingen van toepassing:

a) de termijn voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming die worden gedaan in antwoord op een uit hoofde van artikel 21, lid 1, onder a), gepubliceerde aankondiging, of in antwoord op een uitnodiging van een aanbestedende dienst overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder c), is in het algemeen ten minste 37 dagen vanaf de datum van verzending van de aankondiging of van de uitnodiging, en mag in geen geval korter zijn dan de in artikel 25, lid 3, bedoelde termijn van publicatie plus tien dagen;

b) de termijn voor de ontvangst van de offertes kan in onderling overleg tussen de aanbestedende dienst en de geselecteerde gegadigden worden vastgesteld, mits alle gegadigden evenveel tijd krijgen om hun offerte voor te bereiden en in te dienen;

c) indien het niet mogelijk is overeenstemming te bereiken over de termijn voor de ontvangst van de offertes, stelt de aanbestedende dienst een termijn vast die in het algemeen ten minste 24 dagen en in geen geval minder dan 10 dagen bedraagt, te rekenen vanaf de datum van verzending van de uitnodiging tot inschrijving; bij de vaststelling van de duur van de termijn wordt met name rekening gehouden met de in artikel 28, lid 3, vermelde factoren."

7. in artikel 28,

a) wordt lid 5 vervangen door:

"5. De aanvragen tot deelneming aan opdrachten en de uitnodigingen tot inzending van een offerte moeten via de snelste weg geschieden. Wanneer aanvragen tot deelneming per telegram, telex, fax, telefoon of langs andere elektronische weg plaatsvinden, kunnen de lidstaten eisen dat die aanvragen worden bevestigd per brief die wordt verzonden vóór het verstrijken van de in artikel 26, lid 2, bedoelde termijn.";

b) wordt het volgende lid toegevoegd:

"6. Inschrijvingen worden schriftelijk, rechtstreeks of via de post, ingediend. De lidstaten kunnen evenwel elke andere vorm van indiening toestaan, die ervoor borg staat dat:

- elke inschrijving alle informatie bevat die voor de beoordeling ervan nodig is;

- het vertrouwelijke karakter van de inschrijvingen, in afwachting van de beoordeling ervan, wordt gerespecteerd;

- deze inschrijvingen, indien zulks om redenen van juridisch bewijs noodzakelijk is, zo spoedig mogelijk schriftelijk of door toezending van een gewaarmerkt afschrift worden bevestigd;

- het openen van de inschrijvingen plaatsvindt na het verstrijken van de termijn voor de indiening."

8. artikel 30, lid 1, wordt vervangen door:

"1. Aanbestedende diensten kunnen desgewenst een regeling voor erkenning van geschiktheid van leveranciers, aannemers of dienstverleners opzetten en beheren.

Aanbestedende diensten die een erkenningsregeling opzetten of beheren, zorgen ervoor dat leveranciers, aannemers en dienstverleners te allen tijde erkenning kunnen aanvragen."

9. artikel 35, lid 1, wordt vervangen door:

"1. Artikel 34, lid 1, is niet van toepassing indien een lidstaat de gunning van opdrachten baseert op andere criteria die deel uitmaken van voorschriften die op het ogenblik van de vaststelling van deze richtlijn van kracht waren en die ertoe strekken voorrang te verlenen aan bepaalde inschrijvers, mits die voorschriften verenigbaar zijn met het Verdrag.".

10. artikel 38 wordt geschrapt;

11. artikel 41 wordt vervangen door:

"Artikel 41

1. De aanbestedende diensten bewaren met betrekking tot alle opdrachten de nodige informatie om later hun besluiten betreffende:

a) de erkenning en de selectie van de aannemers, leveranciers of dienstverleners en de gunning van de opdrachten;

b) het hanteren van specificaties die afwijken van de Europese specificaties overeenkomstig artikel 18, lid 6;

c) het gebruik van procedures zonder voorafgaande oproep tot mededinging overeenkomstig artikel 20, lid 2;

d) het niet-toepassen van het bepaalde in de titels II, III en IV, krachtens de afwijkingen bedoeld in titel I,

te kunnen motiveren.

2. De informatie wordt bewaard gedurende ten minste vier jaar na de datum waarop de opdracht is gegund, opdat de aanbestedende dienst gedurende dit tijdsbestek aan de Commissie de noodzakelijke inlichtingen kan verstrekken, indien deze daarom verzoekt.

3. Aanbestedende diensten die een van de in de bijlagen I, II, VII, VIII en IX vermelde activiteiten uitoefenen, stellen de deelnemende leveranciers, aannemers of dienstverleners onverwijld en desgevraagd schriftelijk in kennis van de gunning van de opdracht.

4. Aanbestedende diensten die een van de in de bijlagen I, II, VII, VIII en IX vermelde activiteiten uitoefenen, delen zo spoedig mogelijk na de datum van ontvangst van een schriftelijk verzoek aan iedere afgewezen gegadigde of inschrijver de redenen mee voor de afwijzing van zijn aanvraag of van zijn inschrijving op een aanbesteding, en aan iedere inschrijver die een aan de eisen beantwoordende offerte heeft gedaan, de kenmerken en relatieve voordelen van de uitgekozen offerte, alsmede de naam van de begunstigde. De aanbestedende diensten kunnen evenwel besluiten dat bepaalde, in de eerste alinea van dit lid genoemde gegevens betreffende de gunning van de opdracht, niet worden medegedeeld indien openbaarmaking van die gegevens de toepassing van de wet in de weg zou staan, in strijd zou zijn met het openbaar belang of schade zou kunnen toebrengen aan de rechtmatige commerciële belangen van bepaalde openbare of particuliere ondernemingen, met inbegrip van de belangen van de onderneming waaraan de opdracht is gegund, dan wel de eerlijke mededinging tussen de leveranciers, aannemers of dienstverleners zou kunnen schaden.";

12. in artikel 42 wordt het volgende lid ingevoegd:

"1 bis. Met betrekking tot de in de bijlagen I, II, VII, VIII en IX bedoelde activiteiten zien de lidstaten erop toe dat de Commissie op volgens de procedure van artikel 40, leden 4 tot en met 8, te bepalen wijze een statistisch overzicht van de geplaatste opdrachten krijgt, uiterlijk op 31 oktober 1997 over het voorafgaande jaar, en vervolgens elk jaar vóór 31 oktober. Dit overzicht bevat de gegevens die noodzakelijk zijn voor de controle op de juiste toepassing van de Overeenkomst.

De gegevens die op grond van deze bepaling moeten worden verstrekt, omvatten geen gegevens betreffende opdrachten in verband met diensten van categorie 8 van bijlage XVI.A, telecommunicatiediensten van categorie 5 met de CPC-referentienummers 7524, 7525 en 7526, of diensten als genoemd in bijlage XVI.B."

13. het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 42 bis

Bij het gunnen van opdrachten door de aanbestedende diensten passen de lidstaten in hun onderlinge betrekkingen voorwaarden toe die even gunstig zijn als die welke zij bij de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst toepassen tegenover derde landen. Te dien einde raadplegen de lidstaten elkaar in het kader van het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten over de uit hoofde van de Overeenkomst te treffen maatregelen."

14. de bijlagen XII, XIII, XIV en XV bij Richtlijn 93/38/EEG worden vervangen door de overeenkomstige bijlagen in de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 16 februari 1999 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

2. De Helleense Republiek en de Portugese Republiek kunnen evenwel bepalen dat de in lid 1 bedoelde bepalingen pas op 16 februari 2000 van toepassing zijn.

3. Wanneer de lidstaten de in lid 1 bedoelde bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

4. De lidstaten delen de Commissie de tekst mee van de belangrijke bepalingen van nationaal recht die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen, en zij voegen daarbij een concordantietabel tussen deze richtlijn en de vastgestelde nationale maatregelen.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 16 februari 1998.

Voor het Europees Parlement

De Voorzitter

J. M. GIL-ROBLES

Voor de Raad

De Voorzitter

J. CUNNINGHAM

(1) PB C 138 van 3.6.1995, blz. 49 en PB C 28 van 29.1.1997, blz. 4.

(2) PB C 256 van 2.10.1995, blz. 4 en PB C 212 van 22.7.1996, blz. 13.

(3) Advies van het Europees Parlement van 22.10.1996 (PB C 347 van 18.11.1996, blz. 25), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 20 december 1996 (PB C 111 van 9.4.1997, blz. 65) en besluit van het Europees Parlement van 14 mei 1997 (PB C 167 van 2.6.1997, blz. 53). Besluit van het Europees Parlement van 16 december 1997 en van de Raad van 15 december 1997.

(4) PB L 336 van 23.12.1994, blz. 1.

(5) PB L 199 van 9.8.1993, blz. 84. Besluit laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van 1994.

BIJLAGE

"BIJLAGE XII

A. OPENBARE PROCEDURE

1. Naam, adres, telegramadres, telefoon-, telex- en faxnummer van de aanbestedende dienst.

2. Aard van de opdracht (leveringen, werken of diensten; in voorkomend geval vermelding of het om een raamovereenkomst gaat).

Categorie waartoe de dienst behoort, in de zin van bijlage XVI A of XVI B, en beschrijving (CPC-indeling).

(Indien van toepassing) vermelding of de inschrijvingen betrekking moeten hebben op aankoop, leasing, huur, huurkoop of op een combinatie hiervan.

3. Plaats van levering, uitvoering of dienstverlening.

4. Voor leveringen en werken:

a) Aard en hoeveelheid van de te leveren producten, met inbegrip van eventuele opties voor latere opdrachten en, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop die opties kunnen worden uitgeoefend. In het geval van een serie periodiek terugkerende opdrachten, eveneens, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop de vervolgaanbestedingen voor de te leveren producten te verwachten zijn of aard en omvang van de te verrichten werkzaamheden en algemene kenmerken van het werk.

b) Gegevens betreffende de mogelijkheid voor leveranciers om in te schrijven voor gedeelten en/of het gehele pakket van vereiste leveringen. Indien, voor opdrachten voor de uitvoering van werken, het werk of de opdracht in verschillende percelen is verdeeld, orde van grootte van de percelen en mogelijkheid om voor één, meerdere of alle percelen in te schrijven.

c) Voor opdrachten voor de uitvoering van werken: gegevens betreffende het doel van het werk of de opdracht indien de opdracht ook betrekking heeft op de opstelling van eigen ontwerpen.

5. Voor diensten:

a) Aard en hoeveelheid van de te verlenen diensten, met inbegrip van eventuele opties voor latere opdrachten en, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop die opties kunnen worden uitgeoefend. In het geval van een serie periodiek terugkerende opdrachten, eveneens, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop de vervolgaanbestedingen voor de te leveren diensten te verwachten zijn.

b) Vermelding of de verlening van de dienst ingevolge wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften aan een bepaalde beroepsgroep is voorbehouden.

c) Verwijzing naar de relevante wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen.

d) Vermelding of rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties van de personen die met de verlening van de dienst worden belast, dienen op te geven.

e) Vermelding of dienstverleners voor een gedeelte van de betreffende diensten kunnen inschrijven.

6. Toestemming om varianten in te dienen.

7. Afwijking van het gebruik van Europese specificaties overeenkomstig artikel 18, lid 6.

8. Termijn voor de levering of uitvoering of looptijd van de opdracht voor diensten en, zo mogelijk, de aanvangsdatum.

9. a) Adres waar het bestek en de aanvullende documentatie kunnen worden aangevraagd.

b) (Indien van toepassing) het bedrag dat moet worden betaald voor het verkrijgen van genoemde documentatie en de wijze van betaling.

10. a) Uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen.

b) Adres waar deze moeten worden ingediend.

c) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld.

11. a) (Indien van toepassing) degenen die bij het openen van de inschrijvingen worden toegelaten.

b) Dag, uur en plaats van de opening.

12. (Indien van toepassing) verlangde borgsommen en waarborgen.

13. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de teksten waarin dit wordt geregeld.

14. (Indien van toepassing) rechtsvorm die de combinatie van leveranciers, aannemers of dienstverleners aan wie de opdracht wordt gegund, moet hebben.

15. Economische en technische minimumeisen waaraan de leverancier, de aannemer of de dienstverlener aan wie de opdracht wordt gegund, moet voldoen.

16. Termijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen.

17. Gunningscriteria. Andere criteria dan dat van de laagste prijs worden vermeld, voorzover zij niet in het bestek zijn opgenomen.

18. Overige inlichtingen.

19. (Indien van toepassing) referentie van de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van de periodieke aankondiging waarnaar de opdracht verwijst.

20. Datum van verzending van de aankondiging door de aanbestedende dienst.

21. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen (te verstrekken door het Publicatiebureau).

B. NIET-OPENBARE PROCEDURE

1. Naam, adres, telegramadres, telefoon-, telex- en faxnummer van de aanbestedende dienst.

2. Aard van de opdracht (leveringen, werken of diensten; in voorkomend geval vermelding of het om een raamovereenkomst gaat). Categorie waartoe de dienst behoort, in de zin van bijlage XVI A of B, en beschrijving (CPC-indeling).

(Indien van toepassing) vermelding of de inschrijvingen betrekking moeten hebben op aankoop, leasing, huur, huurkoop of op een combinatie hiervan.

3. Plaats van levering, uitvoering of dienstverlening.

4. Voor leveringen en werken:

a) Aard en hoeveelheid van de te leveren producten, met inbegrip van eventuele opties voor latere opdrachten en, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop die opties kunnen worden uitgeoefend. In het geval van een serie periodiek terugkerende opdrachten eveneens, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop de vervolgaanbestedingen voor de te leveren producten te verwachten zijn of aard en omvang van de te verrichten werkzaamheden en algemene kenmerken van het werk.

b) Gegevens betreffende de mogelijkheid voor leveranciers om in te schrijven voor gedeelten en/of het gehele pakket van de vereiste leveringen. Indien, voor opdrachten voor de uitvoering van werken, het werk of de opdracht in verschillende percelen is verdeeld, orde van grootte van de percelen en mogelijkheid om voor één, meerdere of alle percelen in te schrijven.

c) Voor opdrachten voor de uitvoering van werken: gegevens betreffende het doel van het werk of de opdracht indien de opdracht ook betrekking heeft op de opstelling van eigen ontwerpen.

5. Voor diensten:

a) Aard en hoeveelheid van de te verlenen diensten, met inbegrip van eventuele opties voor latere opdrachten en, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop die opties kunnen worden uitgeoefend. In het geval van een serie periodiek terugkerende opdrachten, eveneens, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop de vervolgaanbestedingen voor de te verlenen diensten te verwachten zijn.

b) Vermelding of de verlening van de dienst ingevolge wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften aan een bepaalde beroepsgroep is voorbehouden.

c) Verwijzing naar de relevante wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen.

d) Vermelding of rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties van de personen die met de verlening van de dienst worden belast, dienen op te geven.

e) Vermelding of dienstverleners voor een gedeelte van de betreffende diensten kunnen inschrijven.

6. Toestemming om varianten in te dienen.

7. Afwijking van het gebruik van Europese specificaties overeenkomstig artikel 18, lid 6.

8. Termijn voor de levering of uitvoering of looptijd van de opdracht voor diensten en, zo mogelijk, de aanvangsdatum.

9. (Indien van toepassing) rechtsvorm die de combinatie van leveranciers, aannemers of dienstverleners aan wie de opdracht wordt gegund, moet hebben.

10. a) Uiterste datum voor de ontvangst van aanvragen tot deelneming.

b) Adres waar deze moeten worden ingediend.

c) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld.

11. Uiterste datum voor de verzending van de uitnodigingen tot inschrijving.

12. (Indien van toepassing) verlangde borgsommen en waarborgen.

13. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de teksten waarin deze zaken geregeld worden.

14. Inlichtingen met betrekking tot de bedrijfssituatie van de leverancier, de aannemer of de dienstverlener, alsmede de economische en technische minimumeisen waaraan deze moet voldoen.

15. Gunningscriteria, voorzover die niet in de uitnodiging tot inschrijving zijn opgenomen.

16. Overige inlichtingen.

17. (Indien van toepassing) referentie van de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van de periodieke aankondiging waarnaar de opdracht verwijst.

18. Datum van verzending van de aankondiging door de aanbestedende dienst.

19. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen (te verstrekken door het Publicatiebureau).

C. PROCEDURE VAN GUNNING VIA ONDERHANDELINGEN

1. Naam, adres, telegramadres, telefoon-, telex- en faxnummer van de aanbestedende dienst.

2. Aard van de opdracht (leveringen, werken of diensten; in voorkomend geval vermelding of het om een raamovereenkomst gaat).

Categorie waartoe de dienst behoort, in de zin van bijlage XVI A of XVI B, en beschrijving (CPC-indeling).

(Indien van toepassing) vermelding of de inschrijvingen betrekking moeten hebben op aankoop, leasing, huur, huurkoop of op een combinatie hiervan.

3. Plaats van levering, uitvoering of dienstverlening.

4. Voor leveringen en werken:

a) Aard en hoeveelheid van de te leveren producten, met inbegrip van eventuele opties voor latere opdrachten en, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop die opties kunnen worden uitgeoefend. In het geval van een serie periodiek terugkerende opdrachten eveneens, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop de vervolgaanbestedingen voor de te leveren producten te verwachten zijn of aard en omvang van de te verrichten werkzaamheden en algemene kenmerken van het werk.

b) Gegevens betreffende de mogelijkheid voor leveranciers om in te schrijven voor gedeelten en/of het gehele pakket van de vereiste leveringen. Indien, voor opdrachten voor de uitvoering van werken, het werk of de opdracht in verschillende percelen is verdeeld, orde van grootte van de percelen en mogelijkheid om voor één, meerdere of alle percelen in te schrijven.

c) Voor opdrachten voor de uitvoering van werken: gegevens betreffende het doel van het werk of de opdracht indien de opdracht ook betrekking heeft op de opstelling van eigen ontwerpen.

5. Voor diensten:

a) Aard en hoeveelheid van de te verlenen diensten, met inbegrip van eventuele opties voor latere opdrachten en, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop die opties kunnen worden uitgeoefend. In het geval van een serie periodiek terugkerende opdrachten eveneens, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop de vervolgaanbestedingen voor de te verlenen diensten te verwachten zijn.

b) Vermelding of de verlening van de dienst ingevolge wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften aan een bepaalde beroepsgroep is voorbehouden.

c) Verwijzing naar de relevante wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen.

d) Vermelding of rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties van de personen die met de verlening van de dienst worden belast, dienen op te geven.

e) Vermelding of dienstverleners voor een gedeelte van de betreffende diensten kunnen inschrijven.

6. Toestemming om varianten in te dienen.

7. Afwijking van het gebruik van Europese specificaties overeenkomstig artikel 18, lid 6.

8. Termijn voor de levering of uitvoering of looptijd van de opdracht voor diensten en, zo mogelijk, de aanvangsdatum.

9. (Indien van toepassing) rechtsvorm die de combinatie van leveranciers, aannemers of dienstverleners aan wie de opdracht wordt gegund, moet hebben.

10. a) Uiterste datum voor de ontvangst van aanvragen tot deelneming.

b) Adres waar de aanvragen ingediend moeten worden.

c) Taal of talen waarin ze gesteld moeten worden.

11. (Indien van toepassing) verlangde borgsommen en waarborgen.

12. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de teksten waarin dit wordt geregeld.

13. Inlichtingen met betrekking tot de bedrijfssituatie van de leverancier, de aannemer of de dienstverlener, alsmede de economische en technische minimumeisen waaraan moet worden voldaan door degene aan wie de opdracht wordt gegund.

14. Gunningscriteria, voorzover deze niet in de uitnodiging tot inschrijving of in het bestek zijn opgenomen.

15. (Indien van toepassing) naam en adres van de leveranciers, aannemers of dienstverleners die reeds door de aanbestedende dienst zijn geselecteerd.

16. (Indien van toepassing) datum van eerdere bekendmakingen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

17. Overige inlichtingen.

18. (Indien van toepassing) referentie van de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van de periodieke aankondiging waarnaar de opdracht verwijst.

19. Datum van verzending van de aankondiging door de aanbestedende dienst.

20. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen (te verstrekken door het Publicatieblad).

BIJLAGE XIII

MEDEDELING INZAKE HET BESTAAN VAN EEN ERKENNINGSREGELING

1. Naam, adres, telegramadres, telefoon-, telex- en faxnummer van de aanbestedende dienst.

2. Doel van de erkenningsregeling (beschrijving van de in het kader van de regeling aan te schaffen goederen, diensten of werken c.q. categorieën van goederen, diensten of werken).

3. Voorwaarden waaraan leveranciers, aannemers en dienstverleners moeten voldoen om in het kader van de regeling erkend te kunnen worden, alsmede de methoden voor het toetsen van elk van die voorwaarden. Indien de beschrijving van die voorwaarden en toetsingsmethoden omvangrijk is en gebaseerd is op documenten die ter beschikking staan van de leveranciers, aannemers en dienstverleners, kan met een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden en methoden en met een verwijzing naar de betreffende documenten worden volstaan.

4. Indien van toepassing, duur van de erkenningsregeling en formaliteiten voor de verlenging daarvan.

5. Vermelding van het feit dat de aankondiging dient als oproep tot mededinging.

6. Adres waar nadere inlichtingen en documentatie over de erkenningsregeling kunnen worden verkregen (indien dat adres afwijkt van het onder 1 vermelde adres).

7. Eventueel andere gegevens.

BIJLAGE XIV

PERIODIEKE AANKONDIGING

I. RUBRIEKEN DIE IN ELK GEVAL MOETEN WORDEN INGEVULD

1. Naam, adres, telegramadres, telefoon-, telex- en faxnummer van de aanbestedende dienst of de dienst waar aanvullende inlichtingen kunnen worden verkregen.

2. a) Voor opdrachten voor leveringen: aard en hoeveelheid of waarde van de verrichtingen of de te leveren producten.

b) Voor opdrachten voor de uitvoering van werken: aard en omvang van de uit te voeren werken, algemene kenmerken van het werk of van de percelen met betrekking tot het werk.

c) Voor opdrachten voor de verlening van diensten: totaal van de voorgenomen opdrachten voor elk van de in bijlage XVI A opgenomen categorieën van diensten.

3. Datum van verzending van de aankondiging door de aanbestedende diensten.

4. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen (te verstrekken door het Publicatiebureau).

5. Eventueel andere gegevens.

II. INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT WANNEER DE AANKONDIGING DIENT ALS OPROEP TOT MEDEDINGING OF EEN GROND VORMT VOOR EEN VERKORTING VAN DE TERMIJNEN VOOR ONTVANGST VAN DE INSCHRIJVINGEN OF DE OFFERTES

6. Vermelding van het feit dat de belangstellende leveranciers de dienst op de hoogte moeten brengen van hun belangstelling voor de opdracht(en).

7. Uiterste datum voor de ontvangst van de verzoeken om een uitnodiging tot inschrijving te verkrijgen.

III. INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT VOORZOVER ZE BESCHIKBAAR ZIJN WANNEER DE AANKONDIGING DIENT ALS OPROEP TOT MEDEDINGING OF EEN GROND VORMT VOOR EEN VERKORTING VAN DE TERMIJNEN VOOR ONTVANGST VAN DE INSCHRIJVINGEN OF DE OFFERTES

8. Aard en hoeveelheid van de te leveren producten of algemene kenmerken van het werk of categorie waartoe de dienst behoort, in de zin van bijlage XVI A, en beschrijving (CPC-indeling), en vermelding of het om (een) raamovereenkomst(en) gaat. Vermelding met name van opties voor latere opdrachten, alsmede een schatting van de termijnen waarop die opties zouden kunnen worden uitgeoefend. In het geval van een serie opdrachten of periodiek terugkerende opdrachten eveneens een schatting van de termijnen waarop de vervolgaanbestedingen te verwachten zijn.

9. Vermelding of de inschrijvingen betrekking moeten hebben op aankoop, leasing, huur, huurkoop of op een combinatie hiervan.

10. Termijn voor de levering of uitvoering of looptijd van de opdracht en, zo mogelijk, de aanvangsdatum.

11. Adres waar belangstellende ondernemingen schriftelijk hun belangstelling moeten doen blijken.

Uiterste datum voor de ontvangst van de blijken van belangstelling.

Taal of talen waarin de inschrijvingen of offertes kunnen worden ingediend.

12. Economische en technische eisen, financiële en technische waarborgen die van de leveranciers worden verlangd.

13. a) Vermoedelijke datum van aanvang van de procedures voor aanbesteding van de opdracht(en) (indien bekend).

b) Te volgen aanbestedingsprocedure: (niet-openbaar of via onderhandelingen).

c) Elk bedrag dat moet worden betaald voor het verkrijgen van de documentatie betreffende de raadpleging, en de wijze van betaling.

BIJLAGE XV

KENNISGEVING VAN GEGUNDE OPDRACHTEN

I. In het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen te publiceren gegevens (1)

1. Naam en adres van de aanbestedende dienst.

2. Aard van de opdracht (leveringen, werken, diensten; in voorkomend geval vermelding of het om een raamovereenkomst gaat).

3. Ten minste een beknopte beschrijving van de aard en hoeveelheid van de producten, werken of diensten.

4. a) Vorm van de oproep tot mededinging (aankondiging over de erkenningsregeling, periodieke aankondiging, aankondiging van de opdracht).

b) Referentie van de bekendmaking van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

c) In het geval van opdrachten die zonder oproep tot mededinging worden gegund, vermelding van de desbetreffende bepaling van artikel 20, lid 2, of van artikel 16.

5. Gevolgde aanbestedingsprocedure (openbare procedure, niet-openbare procedure of gunning via onderhandelingen).

6. Aantal ontvangen offertes.

7. Datum van gunning.

8. Prijs die is betaald voor de opportuniteitsaankopen uit hoofde van artikel 20, lid 2, onder j).

9. Naam en adres van de leverancier(s), aannemer(s) of dienstverlener(s) aan wie de opdracht is gegund.

10. Indien van toepassing, vermelding of de opdracht in onderaanbesteding is of kan worden gegeven.

11. Betaalde prijs, c.q. prijs van de hoogste en de laagste offerte waarmee rekening is gehouden bij de aanbesteding van de opdracht.

12. Facultatieve gegevens:

- deel van de opdracht dat aan onderaannemers is of kan worden uitbesteed, en waarde daarvan;

- criterium voor de gunning van de opdracht.

II. Niet voor publicatie bestemde gegevens

13. Aantal gegunde opdrachten (wanneer een opdracht over meerdere leveranciers is verdeeld).

14. Waarde van elke gegunde opdracht.

15. Land van oorsprong van het product of de dienst (uit de Gemeenschap of niet uit de Gemeenschap en in dit laatste geval uitgesplitst naar land).

16. Is er gebruik gemaakt van de afwijkingen van artikel 18, lid 6, op het gebruik van de Europese specificaties? Zo ja, van welke?

17. Welke gunningscriteria zijn er gehanteerd (economisch voordeligste aanbieding, laagste prijs, bij artikel 35 toegestane criteria)?

18. Is de opdracht gegund aan een inschrijver die een variant voorstelt in de zin van artikel 34, lid 3?

19. Zijn, overeenkomstig artikel 34, lid 5, bepaalde offertes niet in aanmerking genomen omdat ze abnormaal laag waren?

20. Datum van verzending van deze aankondiging door de aanbestedende dienst.

21. In het geval van opdrachten voor in bijlage XVI B opgenomen diensten, de instemming van de aanbestedende dienst met de bekendmaking van de aankondiging (artikel 24, lid 3).

(1) De onder 6, 9 en 11 bedoelde gegevens worden als niet te publiceren gegevens beschouwd wanneer de aanbestedende instantie van oordeel is dat publicatie in strijd zou zijn met een gevoelig commercieel belang."

Verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie wijzen erop dat de in artikel 41, lid 4, eerste alinea, vastgelegde verplichting mededeling te doen van de kenmerken en relatieve voordelen van de uitgekozen offerte, alsmede van de naam van de begunstigde, de legitieme commerciële belangen van overheids- of particuliere bedrijven niet mag schaden, vooral wanneer het om gevoelige informatie van commerciële of technische aard gaat.

Zij wijzen er tevens op dat leveranciers, aannemers of dienstverleners, met inbegrip van het bedrijf waaraan de opdracht is gegund, op grond van artikel 4, lid 4 van Richtlijn 93/38/EEG van de Raad, van een aanbestedende dienst kunnen eisen dat overeenkomstig de nationale wetgeving het vertrouwelijke karakter van de door hen verstrekte informatie wordt geëerbiedigd.

Verklaring van de Commissie

De Commissie verklaart dat zij de naleving van het beginsel van gelijke behandeling van openbare en particuliere diensten blijft verzekeren, maar haar verzoeken om statistieken overeenkomstig artikel 42, lid 2, zal beperken tot het strikte minimum dat noodzakelijk is om aan de internationale verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten te voldoen teneinde de op de contractsluitende diensten rustende lasten te beperken.

Tijdens de lopende herziening van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten zal de Commissie tevens streven naar een vereenvoudiging van de statistische vereisten op internationaal niveau. Bij positieve resultaten neemt de Commissie de nodige maatregelen om te verzekeren dat de interne statistische vereisten dienovereenkomstig worden aangepast.

Top