EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0052

Richtlijn 97/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1997 tot wijziging van de Richtlijnen 92/50/EEG, 93/36/EEG en 93/37/EEG betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening, overheidsopdrachten voor leveringen respectievelijk overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken

OJ L 328, 28.11.1997, p. 1–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003 P. 3 - 61
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003 P. 3 - 61
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003 P. 3 - 61
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 003 P. 3 - 61
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 003 P. 3 - 61
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 003 P. 3 - 61
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 003 P. 3 - 61
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 003 P. 3 - 61
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 003 P. 3 - 61

No longer in force, Date of end of validity: 30/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/52/oj

31997L0052

Richtlijn 97/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1997 tot wijziging van de Richtlijnen 92/50/EEG, 93/36/EEG en 93/37/EEG betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening, overheidsopdrachten voor leveringen respectievelijk overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken

Publicatieblad Nr. L 328 van 28/11/1997 blz. 0001 - 0059


RICHTLIJN 97/52/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 oktober 1997 tot wijziging van de Richtlijnen 92/50/EEG, 93/36/EEG en 93/37/EEG betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening, overheidsopdrachten voor leveringen respectievelijk overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 57, lid 2, artikel 66 en artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag (3),

(1) Overwegende dat de Raad bij Besluit 94/800/EG van 22 december 1994, betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (4), onder meer zijn goedkeuring heeft gehecht aan de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (hierna te noemen "de Overeenkomst"), die ten doel heeft een multilateraal kader van evenwichtige rechten en verplichtingen op het gebied van overheidsopdrachten tot stand te brengen met het oog op een verdere liberalisatie en uitbreiding van de wereldhandel; dat deze Overeenkomst niet rechtstreeks toepasselijk is;

(2) Overwegende dat de Richtlijnen 92/50/EEG (5), 93/36/EEG (6) en 93/37/EEG (7) hebben gezorgd voor een coördinatie van de nationale procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening, voor leveringen en voor de uitvoering van werken, teneinde in alle lidstaten te komen tot gelijke mededingingsvoorwaarden voor dergelijke opdrachten;

(3) Overwegende dat de in de Overeenkomst bedoelde aanbestedende instanties die zich houden aan de Richtlijnen 92/50/EEG, 93/36/EEG en 93/37/EEG, als gewijzigd bij deze richtlijn, en die dezelfde bepalingen toepassen ten aanzien van aannemers, leveranciers en dienstverleners van derde landen die de Overeenkomst hebben ondertekend, derhalve conform de Overeenkomst handelen;

(4) Overwegende dat, gezien de internationale rechten en verplichtingen die voor de Gemeenschap voortvloeien uit de aanvaarding van de Overeenkomst, voor inschrijvers en producten uit de landen die de Overeenkomst hebben ondertekend, de regelingen gelden van de Overeenkomst, waarvan de werkingssfeer zich in het geval van Richtlijn 92/50/EEG niet uitstrekt tot opdrachten voor diensten van bijlage I B van genoemde richtlijn, opdrachten voor O & O-diensten van categorie 8 van bijlage I A van die richtlijn, opdrachten voor telecommunicatiediensten van categorie 5 van bijlage I A met de CPC-referentienummers 7524, 7525 en 7526, en opdrachten voor financiële diensten van categorie 6 van bijlage I A betreffende de emissie, aankoop, verkoop of overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, noch tot door de centrale banken verleende diensten;

(5) Overwegende dat sommige bepalingen van de Overeenkomst gunstigere voorwaarden voor de inschrijvers inhouden dan de Richtlijnen 92/50/EEG, 93/36/EEG en 93/37/EEG;

(6) Overwegende dat, wanneer opdrachten worden geplaatst door aanbestedende instanties in de zin van de Overeenkomst, de mogelijkheden waarover ondernemingen en producten uit de lidstaten krachtens het Verdrag beschikken om te worden toegelaten tot overheidsopdrachten voor dienstverlening, voor leveringen en voor de uitvoering van werken binnen de Europese Unie, minstens even gunstig moeten zijn als de voorwaarden waaronder ondernemingen en producten uit derde landen die de Overeenkomst hebben ondertekend op grond van de bepalingen van de Overeenkomst toegang hebben tot overheidsopdrachten in de Unie;

(7) Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is de Richtlijnen 92/50/EEG, 93/36/EEG en 93/37/EEG aan te passen en aan te vullen;

(8) Overwegende dat de toepassing van deze richtlijnen moet worden vereenvoudigd en dat het evenwicht dat in de huidige communautaire regelgeving op het gebied van overheidsopdrachten is bereikt, zoveel mogelijk moet worden gehandhaafd;

(9) Overwegende dat het daarom noodzakelijk is sommige aanpassingen van Richtlijn 92/50/EEG bij uitbreiding van toepassing te verklaren op alle onder die richtlijn vallende diensten;

(10) Overwegende dat de aanbestedende instanties bij het opstellen van specificaties voor een bepaalde opdracht advies mogen vragen of aanvaarden, mits een dergelijk advies niet leidt tot uitschakeling van de mededinging;

(11) Overwegende dat de Commissie de kleine en middelgrote ondernemingen scholings- en voorlichtingsmateriaal ter beschikking dient te stellen om hen in staat te stellen volledig deel te nemen aan de veranderde markt voor overheidsopdrachten,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Onverminderd de internationale rechten en plichten die voor de Gemeenschap voortvloeien uit de aanvaarding van de Overeenkomst, die de regeling behelst die van toepassing is op inschrijvers en producten van derde landen die de Overeenkomst hebben ondertekend en die, gezien het huidige toepassingsgebied, wat Richtlijn 92/50/EEG betreft, niet geldt voor opdrachten voor diensten van bijlage I B van genoemde richtlijn, opdrachten voor O & O-diensten van categorie 8 van bijlage I A van dezelfde richtlijn, opdrachten voor telecommunicatiediensten van categorie 5 van bijlage I A met de centrale productenclassificatie (CPC)-referentienummers 7524, 7525 en 7526, en opdrachten voor financiële diensten van categorie 6 van bijlage I A betreffende de emissie, aankoop, verkoop of overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, noch voor door de centrale banken verleende diensten, wordt Richtlijn 92/50/EEG als volgt gewijzigd:

1. In artikel 7:

a) worden de leden 1 en 2 vervangen door:

"1. a) Deze richtlijn is van toepassing op:

- de in artikel 3, lid 3, bedoelde overheidsopdrachten voor dienstverlening, overheidsopdrachten voor dienstverlening betreffende diensten, opgenomen in bijlage I B, diensten van categorie 8 van bijlage I A en telecommunicatiediensten van categorie 5 van bijlage I A met CPC-referentienummers 7524, 7525 en 7526, die worden geplaatst door de in artikel 1, onder b), bedoelde aanbestedende diensten, wanneer de geraamde waarde exclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW) ten minste 200 000 ecu bedraagt;

- overheidsopdrachten voor dienstverlening betreffende diensten, opgenomen in bijlage I A, met uitzondering van diensten van categorie 8 en telecommunicatiediensten van categorie 5 met de CPC-referentienummers 7524, 7525 en 7526:

i) die worden geplaatst door de in bijlage I van Richtlijn 93/36/EEG genoemde aanbestedende diensten, wanneer de geraamde waarde exclusief BTW ten minste 130 000 speciale trekkingsrechten (SDR) bedraagt,

ii) die worden geplaatst door de in artikel 1, onder b), genoemde aanbestedende diensten, voorzover die niet worden vermeld in bijlage I van Richtlijn 93/36/EEG, en waarvan de geraamde waarde exclusief BTW ten minste 200 000 SDR bedraagt.

b) De tegenwaarde in ecu en in nationale valuta van de onder a) vastgestelde drempels wordt met ingang van 1 januari 1996 in beginsel om de twee jaar herzien. Deze tegenwaarde wordt berekend op basis van de gemiddelde dagwaarde van deze valuta in ecu, en van de ecu in SDR, over de periode van 24 maanden die eindigt op de laatste dag van de maand augustus die onmiddellijk voorafgaat aan de 1e januari waarop de herziening van kracht wordt.

De in dit punt vastgelegde berekeningsmethode wordt in beginsel twee jaar na de eerste toepassing ervan op voorstel van de Commissie opnieuw bezien in het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten.

c) De onder a) vastgestelde drempels en de tegenwaarde daarvan in ecu en in nationale valuta worden aan het begin van de maand november die volgt op de onder b), eerste alinea, bedoelde herziening, in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt.

2. Met het oog op de raming van het bedrag van een opdracht vermeldt de aanbestedende dienst de geraamde totale vergoeding van de dienstverlener, rekening houdend met het bepaalde in de leden 3 tot en met 7.";

b) wordt lid 8 geschrapt.

2. In artikel 12 worden de leden 1 en 2 vervangen door:

"1. De aanbestedende dienst deelt binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van een schriftelijk verzoek, aan iedere afgewezen gegadigde of inschrijver de redenen mee van de afwijzing van zijn aanvraag of van zijn inschrijving op een aanbesteding, en aan iedere inschrijver die een aan de eisen beantwoordende offerte heeft gedaan, de kenmerken en relatieve voordelen van de uitgekozen offerte alsmede de naam van de begunstigde.

De aanbestedende diensten kunnen evenwel besluiten dat bepaalde, in de eerste alinea van dit lid genoemde gegevens betreffende de gunning van de opdracht niet worden meegedeeld indien openbaarmaking van die gegevens de toepassing van de wet in de weg zou staan, in strijd zou zijn met het openbaar belang of schade zou kunnen toebrengen aan de rechtmatige commerciële belangen van bepaalde openbare of particuliere ondernemingen, dan wel de eerlijke mededinging tussen de dienstverleners zou kunnen schaden.

2. De aanbestedende diensten stellen de gegadigden en inschrijvers zo spoedig mogelijk en desgevraagd schriftelijk in kennis van de besluiten die zijn genomen inzake de gunning van de opdracht, met inbegrip van de redenen waarom zij hebben besloten een opdracht waarvoor een oproep tot mededinging was gedaan niet te plaatsen of de procedure opnieuw te beginnen. Zij stellen ook het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen van die besluiten in kennis.".

3. In artikel 13 worden de leden 1 en 2 vervangen door:

"1. Dit artikel is van toepassing op prijsvragen voor ontwerpen georganiseerd in het kader van een procedure voor het plaatsen van opdrachten voor dienstverlening waarvan de geraamde waarde exclusief BTW ten minste gelijk is aan:

- de in artikel 7, lid 1, onder a), eerste streepje, vastgestelde drempel wat betreft de in bijlage I B genoemde diensten, de diensten van categorie 8 van bijlage I A en de telecommunicatiediensten van categorie 5 van bijlage I A met de CPC-referentienummers 7524, 7525 en 7526, die worden geplaatst door de in artikel 1, onder b), vermelde aanbestedende diensten;

- de in artikel 7, lid 1, onder a), tweede streepje, punt i), vastgestelde drempel wat betreft de in bijlage I A genoemde diensten, met uitzondering van de diensten van categorie 8 en de telecommunicatiediensten van categorie 5 met de CPC-referentienummers 7524, 7525 en 7526, die worden geplaatst door de in bijlage I van Richtlijn 93/36/EEG vermelde aanbestedende diensten;

- de in artikel 7, lid 1, onder a), tweede streepje, punt ii), vastgestelde drempel voor de in bijlage I A genoemde diensten, met uitzondering van de diensten van categorie 8 en de telecommunicatiediensten van categorie 5 met de CPC-referentienummers 7524, 7525 en 7526, die worden geplaatst door de in artikel 1, onder b), vermelde aanbestedende diensten, voorzover die niet worden genoemd in bijlage I van Richtlijn 93/36/EEG.

2. Dit artikel is van toepassing op alle prijsvragen voor ontwerpen wanneer het totale bedrag aan prijzengeld en betalingen aan deelnemers ten minste gelijk is aan:

- de in artikel 7, lid 1, onder a), eerste streepje, vastgestelde drempel voor de in bijlage I B genoemde diensten, de diensten van categorie 8 van bijlage I A en de telecommunicatiediensten van categorie 5 van bijlage I A met de CPC-referentienummers 7524, 7525 en 7526, die worden geplaatst door de in artikel 1, onder b), vermelde aanbestedende diensten;

- de in artikel 7, lid 1, onder a), tweede streepje, vastgestelde drempel voor de in bijlage I A genoemde diensten, met uitzondering van de diensten van categorie 8 en de telecommunicatiediensten van categorie 5 met de CPC-referentienummers 7524, 7525 en 7526, die worden geplaatst door de in bijlage I van Richtlijn 93/36/EEG vermelde aanbestedende diensten;

- de in artikel 7, lid 1, onder a), tweede streepje, punt ii), vastgestelde drempel voor de in bijlage I A genoemde diensten, met uitzondering van de diensten van categorie 8 en de telecommunicatiediensten van categorie 5 met de CPC-referentienummers 7524, 7525 en 7526, die worden geplaatst door de in bijlage I, onder b), vermelde aanbestedende diensten, voorzover die niet worden vermeld in bijlage I van Richtlijn 93/36/EEG.".

4. In artikel 18 wordt lid 2 vervangen door:

"2. De in lid 1 vastgestelde termijn voor de ontvangst van de offertes kan worden vervangen door een andere termijn die voor de belangstellenden lang genoeg is om een geldige offerte te doen, en die doorgaans niet korter is dan 36 dagen, maar in geen geval korter dan 22 dagen, vanaf de datum van verzending van de aankondiging van de opdracht, indien de aanbestedende diensten de in artikel 15, lid 1, bedoelde enuntiatieve aankondiging naar het model van bijlage III A (voorinformatie), aan het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen hebben toegezonden tussen ten minste 52 dagen en ten hoogste twaalf maanden vóór de datum van toezending aan het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van de in artikel 15, lid 2, bedoelde aankondiging van een opdracht, mits deze enuntiatieve aankondiging bovendien ten minste evenveel gegevens bevat als vermeld in het model van een aankondiging in bijlage III B (openbare procedure), voorzover die gegevens op het ogenblik van de publicatie van de aankondiging beschikbaar zijn.".

5. In artikel 19 wordt lid 4 vervangen door:

"4. De in lid 3 vastgestelde termijn voor de ontvangst van de offertes kan worden teruggebracht tot 26 dagen, indien de aanbestedende diensten de in artikel 15, lid 1, bedoelde enuntiatieve aankondiging naar het model van bijlage III A (voorinformatie) aan het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen hebben toegezonden tussen ten minste 52 dagen en ten hoogste twaalf maanden vóór de datum van toezending aan het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van de in artikel 15, lid 2, bedoelde aankondiging van een opdracht, mits deze enuntiatieve aankondiging bovendien ten minste evenveel gegevens bevat als vermeld in het model in bijlage III C (niet-openbare procedure) of in voorkomend geval in bijlage III D (procedure van gunning via onderhandelingen), voorzover die gegevens op het ogenblik van de publicatie van de aankondiging beschikbaar zijn.".

6. In artikel 23 wordt de bestaande tekst lid 1 en wordt het volgende lid toegevoegd:

"2. Inschrijvingen worden schriftelijk, rechtstreeks of via de post ingediend. De lidstaten kunnen evenwel elke andere vorm van indiening toestaan die er borg voor staat dat:

- elke inschrijving alle informatie bevat die voor de beoordeling ervan nodig is;

- het vertrouwelijke karakter van de inschrijvingen, in afwachting van de beoordeling ervan, wordt gerespecteerd;

- de inschrijvingen, indien zulks om redenen van juridisch bewijs noodzakelijk is, zo snel mogelijk schriftelijk of door toezending van een gewaarmerkt afschrift worden bevestigd;

- het openen van de inschrijvingen plaatsvindt na het verstrijken van de termijn voor indiening.".

7. Het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 38 bis

Bij het gunnen van overheidsopdrachten door de aanbestedende diensten passen de lidstaten in hun onderlinge betrekkingen voorwaarden toe die even gunstig zijn als die welke zij bij de tenuitvoerlegging van de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde (*) gesloten Overeenkomst inzake overheidsopdrachten hierna "Overeenkomst" te noemen, toepassen tegenover derde landen. Te dien einde raadplegen de lidstaten elkaar in het kader van het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten over de uit hoofde van de Overeenkomst te treffen maatregelen.

(*) Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336 van 23. 12. 1994, blz. 1).".

8. Artikel 39 wordt vervangen door:

"Artikel 39

1. Om de resultaten van de toepassing van de richtlijn te kunnen beoordelen, zenden de lidstaten de Commissie een statistisch overzicht van de in het voorgaande jaar door de aanbestedende diensten geplaatste opdrachten voor dienstverlening toe, uiterlijk op 31 oktober 1997, en vervolgens uiterlijk op 31 oktober van elk jaar.

2. In dit statistisch overzicht worden ten minste vermeld:

a) in het geval van de in bijlage I bij Richtlijn 93/36/EEG vermelde aanbestedende diensten:

- de totale geraamde waarde van de door elke aanbestedende dienst geplaatste opdrachten waarvan de waarde lager is dan de drempel,

- het aantal en de waarde van de door elke aanbestedende dienst geplaatste opdrachten waarvan de waarde hoger is dan de drempel, zo mogelijk onderverdeeld naar procedure, categorie van diensten volgens de in bijlage I gebruikte nomenclatuur en nationaliteit van de dienstverlener aan wie de opdracht is gegund, en, in geval van gunning via onderhandelingen, onderverdeeld overeenkomstig artikel 11, onder opgave van het aantal en de waarde van de aan elke lidstaat en aan derde landen gegunde opdrachten;

b) in het geval van alle andere aanbestedende diensten waarvoor deze richtlijn geldt, het aantal en de waarde van de door elke categorie aanbestedende diensten geplaatste opdrachten waarvan de waarde hoger is dan de drempel, zo mogelijk onderverdeeld naar procedure, categorie van diensten volgens de in bijlage I gebruikte nomenclatuur en nationaliteit van de dienstverlener aan wie de opdracht is gegund, en, in geval van gunning via onderhandelingen, onderverdeeld overeenkomstig artikel 11, onder opgave van het aantal en de waarde van de aan elke lidstaat en aan derde landen gegunde opdrachten;

c) in het geval van de in bijlage I bij Richtlijn 93/36/EEG vermelde aanbestedende diensten, het aantal en de totale waarde van de opdrachten die door elke aanbestedende dienst zijn geplaatst op grond van de afwijkingen van de Overeenkomst; in het geval van alle andere aanbestedende diensten waarvoor deze richtlijn geldt, de totale waarde van de opdrachten die door elke categorie aanbestedende diensten zijn geplaatst op grond van de afwijkingen van de Overeenkomst;

d) andere, volgens de procedure van artikel 40, lid 3, te bepalen statistische gegevens die nodig zijn volgens de Overeenkomst.

De statistische gegevens die op grond van dit lid moeten worden verstrekt, omvatten geen gegevens betreffende opdrachten in verband met diensten als bedoeld in categorie 8 van bijlage I A, telecommunicatiediensten van categorie 5 van bijlage I A, met de CPC-referentienummers 7524, 7525 en 7526, of diensten als bedoeld in bijlage I B, mits hun geraamde waarde exclusief BTW minder dan 200 000 ecu bedraagt.

3. De Commissie bepaalt volgens de procedure van artikel 40, lid 3, de aard van de overeenkomstig deze richtlijn te verstrekken statistische gegevens.".

9. Bijlage III wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij deze richtlijn.

Artikel 2

Richtlijn 93/36/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 5:

a) wordt lid 1 vervangen door:

"1. a) De titels II, III en IV alsmede de artikelen 6 en 7 zijn van toepassing op overheidsopdrachten voor leveringen:

i) die worden geplaatst door de in artikel 1, onder b), bedoelde aanbestedende diensten, met inbegrip van de opdrachten van de in bijlage I bedoelde aanbestedende diensten op het gebied van defensie, voorzover het producten betreft die niet onder bijlage II vallen, wanneer de geraamde waarde exclusief de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) ten minste gelijk is aan de tegenwaarde in ecu van 200 000 SDR;

ii) die worden geplaatst door de in bijlage I genoemde aanbestedende diensten en waarvan de geraamde waarde exclusief BTW ten minste gelijk is aan de tegenwaarde in ecu van 130 000 SDR; wat betreft de aanbestedende diensten op het gebied van defensie, geldt dit alleen voor opdrachten betreffende producten die onder bijlage II vallen.

b) Deze richtlijn is van toepassing op overheidsopdrachten voor leveringen waarvan de geraamde waarde ten minste gelijk is aan de betrokken drempel op het tijdstip van de bekendmaking van de aankondiging bedoeld in artikel 9, lid 2.

c) De tegenwaarde in ecu en in nationale valuta van de onder a) vastgestelde drempels wordt met ingang van 1 januari 1996 in beginsel om de twee jaar herzien. Deze tegenwaarde wordt berekend op grond van de gemiddelde dagwaarde van deze valuta in ecu, en van de ecu in SDR, over de periode van 24 maanden die eindigt op de laatste dag van de maand augustus die onmiddellijk voorafgaat aan de 1e januari waarop de herziening van kracht wordt.

De in dit punt vastgestelde berekeningsmethode wordt in beginsel twee jaar na de eerste toepassing ervan op voorstel van de Commissie opnieuw bezien in het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten.

d) De onder a) vastgestelde drempels en de tegenwaarde daarvan in ecu en in nationale valuta worden periodiek aan het begin van de maand november die volgt op de onder c), eerste alinea, bedoelde herziening, in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt.";

b) wordt het volgende lid toegevoegd:

"7. De aanbestedende diensten zorgen ervoor dat er geen discriminatie tussen leveranciers plaatsvindt.".

2. In artikel 7 worden de leden 1 en 2 vervangen door:

"1. De aanbestedende dienst deelt binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van een schriftelijk verzoek, aan iedere afgewezen gegadigde of inschrijver de redenen mee van de afwijzing van zijn aanvraag of van zijn inschrijving op een aanbesteding, en aan iedere inschrijver die een aan de eisen beantwoordende offerte heeft gedaan, de kenmerken en relatieve voordelen van de uitgekozen offerte alsmede de naam van de begunstigde.

De aanbestedende diensten kunnen evenwel besluiten dat bepaalde, in de eerste alinea van dit lid bedoelde gegevens betreffende de gunning van de opdracht niet worden meegedeeld indien openbaarmaking van die gegevens de toepassing van de wet in de weg zou staan, in strijd zou zijn met het openbaar belang of schade zou kunnen toebrengen aan de rechtmatige commerciële belangen van bepaalde openbare of particuliere ondernemingen, dan wel de eerlijke mededinging tussen de leveranciers zou kunnen schaden.

2. De aanbestedende diensten stellen de gegadigden en inschrijvers zo spoedig mogelijk en desgevraagd schriftelijk in kennis van de besluiten die zijn genomen inzake de gunning van de opdracht, met inbegrip van de redenen waarom zij hebben besloten een opdracht waarvoor een oproep tot mededinging was gedaan niet te plaatsen of de procedure opnieuw te beginnen. Zij stellen ook het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen van die besluiten in kennis.".

3. In artikel 10 wordt het volgende lid ingevoegd:

"1 bis. De in lid 1 vastgestelde termijn voor de ontvangst van de offertes kan worden vervangen door een andere termijn die voor de belangstellenden lang genoeg is om een geldige inschrijving in te dienen, en die doorgaans niet korter is dan 36 dagen, maar in geen geval korter dan 22 dagen vanaf de datum van verzending van de aankondiging van de opdracht, indien de aanbestedende diensten de in artikel 9, lid 1, bedoelde enuntiatieve aankondiging naar het model van bijlage IV A (voorinformatie) aan het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen hebben toegezonden tussen ten minste 52 dagen en ten hoogste twaalf maanden vóór de datum van toezending aan het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van de in artikel 9, lid 2, bedoelde aankondiging van een opdracht, mits deze enuntiatieve aankondiging bovendien ten minste evenveel gegevens bevat als vermeld in het model van een aankondiging in bijlage IV B (openbare procedure), voorzover die gegevens op het ogenblik van de publicatie van de aankondiging beschikbaar zijn.".

4. In artikel 11 wordt het volgende lid ingevoegd:

"3 bis. De in lid 3 vastgestelde termijn voor de ontvangst van de offertes kan worden teruggebracht tot 26 dagen, indien de aanbestedende diensten de in artikel 9, lid 1, bedoelde enuntiatieve aankondiging naar het model van bijlage IV A (voorinformatie) aan het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen hebben toegezonden tussen ten minste 52 dagen en ten hoogste twaalf maanden vóór de datum van verzending aan het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van de in artikel 9, lid 2, bedoelde aankondiging van een opdracht, mits deze enuntiatieve aankondiging bovendien ten minste evenveel gegevens bevat als vermeld in het model in bijlage IV C (niet-openbare procedure) of, in voorkomend geval in bijlage IV D (procedure van gunning via onderhandelingen), voorzover die gegevens op het ogenblik van de publicatie van de aankondiging beschikbaar zijn.".

5. Aan artikel 15 wordt het volgende lid toegevoegd:

"3. Inschrijvingen worden schriftelijk, rechtstreeks of via de post ingediend. De lidstaten kunnen evenwel elke andere vorm van indiening toestaan die er borg voor staat dat:

- elke inschrijving alle informatie bevat die voor de beoordeling ervan nodig is;

- het vertrouwelijke karakter van de inschrijvingen, in afwachting van de beoordeling ervan, wordt gerespecteerd;

- de inschrijvingen, indien zulks om redenen van juridisch bewijs noodzakelijk is, zo snel mogelijk schriftelijk of door toezending van een gewaarmerkt afschrift worden bevestigd;

- het openen van de inschrijvingen plaatsvindt na het verstrijken van de termijn voor indiening;".

6. Artikel 29 wordt vervangen door:

"Artikel 29

1. De Commissie onderzoekt in overleg met het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten de toepassing van deze richtlijn en doet, in voorkomend geval, nieuwe voorstellen aan de Raad die er met name toe strekken de door de lidstaten voor de uitvoering van deze richtlijn getroffen maatregelen te harmoniseren.

2. De Commissie onderwerpt deze richtlijn en de eventueel ingevolge lid 1 vastgestelde nieuwe maatregelen, aan een nieuw onderzoek in het licht van de resultaten van de nieuwe onderhandelingen bedoeld in artikel XXIV, lid 7, van de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten Overeenkomst (*) inzake overheidsopdrachten, hierna "Overeenkomst" te noemen, en doet, in voorkomend geval, passende voorstellen aan de Raad.

3. De Commissie werkt bijlage I bij volgens de in artikel 32, lid 2, vastgestelde procedure en aan de hand van de erin aangebrachte rectificaties, wijzigingen of aanpassingen en zorgt voor bekendmaking van de bijgewerkte versie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

(*) Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336 van 23. 12. 1994, blz. 1).".

7. Artikel 31 wordt vervangen door:

"Artikel 31

1. Om de resultaten van de toepassing van de richtlijn te kunnen beoordelen, zenden de lidstaten de Commissie een statistisch overzicht van de in het voorafgaande jaar door de aanbestedende diensten geplaatste opdrachten voor leveringen toe, uiterlijk op 31 oktober 1996, en met betrekking tot de niet in bijlage I vermelde aanbestedende diensten, uiterlijk op 31 oktober 1997 en vervolgens uiterlijk op 31 oktober van elk jaar.

2. In dit statistisch overzicht worden ten minste vermeld:

a) in het geval van de in bijlage I vermelde aanbestedende diensten:

- de totale geraamde waarde van de door elke aanbestedende dienst geplaatste opdrachten waarvan de waarde lager is dan de drempel,

- het aantal en de waarde van de door elke aanbestedende dienst geplaatste opdrachten waarvan de waarde hoger is dan de drempel, zo mogelijk onderverdeeld naar procedure, categorie van producten volgens de in artikel 9, lid 1, bedoelde nomenclatuur en nationaliteit van de leverancier aan wie de opdracht is gegund, en, in geval van gunning via onderhandelingen, onderverdeeld overeenkomstig artikel 6, onder opgave van het aantal en de waarde van de aan elke lidstaat en aan derde landen gegunde opdrachten;

b) in het geval van alle andere aanbestedende diensten waarvoor deze richtlijn geldt, het aantal en de waarde van de door elke categorie aanbestedende diensten geplaatste opdrachten waarvan de waarde hoger is dan de drempel, zo mogelijk onderverdeeld naar procedure, categorie van producten volgens de in artikel 9, lid 1, bedoelde nomenclatuur en nationaliteit van de leverancier aan wie de opdracht is gegund overeenkomstig artikel 6, onder opgave van het aantal en de waarde van de aan elke lidstaat en aan derde landen gegunde opdrachten;

c) in het geval van de in bijlage I vermelde aanbestedende diensten, het aantal en de totale waarde van de opdrachten die door elke aanbestedende dienst zijn geplaatst op grond van de afwijkingen van de Overeenkomst; in het geval van alle andere aanbestedende diensten waarvoor deze richtlijn geldt, de totale waarde van de opdrachten die door elke categorie aanbestedende diensten zijn geplaatst op grond van de afwijkingen van de Overeenkomst;

d) andere, volgens de procedure van artikel 32, lid 2, te bepalen statistische gegevens die nodig zijn volgens de Overeenkomst.

3. De Commissie bepaalt volgens de procedure van artikel 32, lid 2, de aard van de overeenkomstig deze richtlijn te verstrekken statistische gegevens.".

8. Bijlage I wordt vervangen door bijlage I bij deze richtlijn en bijlage IV wordt vervangen door bijlage III bij deze richtlijn.

Artikel 3

Richtlijn 93/37/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 6:

a) worden de leden 1 en 2 vervangen door:

"1. Deze richtlijn is van toepassing:

a) op overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken waarvan de geraamde waarde exclusief BTW ten minste gelijk is aan de tegenwaarde in ecu van 5 000 000 SDR;

b) op de in artikel 2, lid 1, bedoelde overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken waarvan de geraamde waarde exclusief BTW ten minste gelijk is aan 5 000 000 ecu.

2. a) De tegenwaarde in ecu en in nationale valuta van de in lid 1 vastgestelde drempel wordt met ingang van 1 januari 1996 in beginsel om de twee jaar herzien. Deze tegenwaarde wordt berekend op basis van de gemiddelde dagwaarde van de ecu in SDR, en van de nationale valuta in ecu, over de periode van 24 maanden die eindigt op de laatste dag van de maand augustus die onmiddellijk voorafgaat aan de 1e januari waarop de herziening van kracht wordt.

De in lid 1 vastgestelde drempel en de tegenwaarde ervan in ecu en in nationale valuta worden aan het begin van de maand november die volgt op de in de eerste alinea genoemde herziening bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

b) De onder a) bedoelde berekeningsmethode wordt in beginsel twee jaar na de eerste toepassing ervan, op voorstel van de Commissie, opnieuw bezien in het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten.";

b) wordt het volgende lid ingevoegd:

"6. De aanbestedende diensten zorgen ervoor dat er geen discriminatie tussen leveranciers plaatsvindt.".

2. In artikel 8 worden de leden 1 en 2 vervangen door:

"1. De aanbestedende dienst deelt binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van een schriftelijk verzoek aan iedere afgewezen gegadigde of inschrijver de redenen mee voor de afwijzing van zijn aanvraag of van zijn inschrijving op een aanbesteding, en aan iedere inschrijver die een aan de eisen beantwoordende offerte heeft gedaan, de kenmerken en relatieve voordelen van de uitgekozen offerte alsmede de naam van de begunstigde.

De aanbestedende diensten kunnen evenwel besluiten dat bepaalde, in de eerste alinea van dit lid bedoelde gegevens betreffende de gunning van de opdrachten niet worden meegedeeld indien openbaarmaking van die gegevens de toepassing van de wet in de weg zou staan, in strijd zou zijn met het openbaar belang of schade zou kunnen toebrengen aan de rechtmatige commerciële belangen van bepaalde openbare of particuliere ondernemingen, dan wel de eerlijke mededinging tussen de aannemers zou kunnen schaden.

2. De aanbestedende diensten stellen de gegadigden en inschrijvers zo spoedig mogelijk en desgevraagd schriftelijk in kennis van de besluiten die zijn genomen inzake de gunning van de opdracht, met inbegrip van de redenen waarom zij hebben besloten een opdracht waarvoor een oproep tot mededinging was gedaan niet te plaatsen of de procedure opnieuw te beginnen. Zij stellen ook het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen van die besluiten in kennis.".

3. In artikel 12 wordt lid 2 vervangen door:

"2. De in lid 1 vastgestelde termijn voor de ontvangst van de offertes kan worden vervangen door een andere termijn die voor de belangstellenden lang genoeg is om een geldige inschrijving in te dienen, en die doorgaans niet korter dan 36 dagen is, maar in geen geval korter dan 22 dagen vanaf de datum van verzending van de aankondiging van de opdracht, indien de aanbestedende diensten de in artikel 11, lid 1, bedoelde enuntiatieve aankondiging naar het model van bijlage IV A (voorinformatie) aan het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen hebben toegezonden tussen ten minste 52 dagen en ten hoogste twaalf maanden vóór de datum van toezending aan het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van de in artikel 11, lid 2, bedoelde aankondiging van een opdracht, mits deze enuntiatieve aankondiging bovendien ten minste evenveel gegevens bevat als vermeld in het model van een aankondiging in bijlage IV B (openbare procedure), voorzover die gegevens op het ogenblik van de publicatie van de aankondiging beschikbaar zijn.".

4. In artikel 13 wordt lid 4 vervangen door:

"4. De in lid 3 vastgestelde termijn voor de ontvangst van de offertes kan worden teruggebracht tot 26 dagen, indien de aanbestedende diensten de in artikel 11, lid 1, bedoelde enuntiatieve aankondiging naar het model van bijlage IV A (voorinformatie) aan het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen hebben toegezonden tussen ten minste 52 dagen en ten hoogste twaalf maanden vóór de datum van toezending van de in artikel 11, lid 2, bedoelde aankondiging van een opdracht, mits deze enuntiatieve aankondiging bovendien ten minste evenveel gegevens bevat als vermeld in het model van een aankondiging in bijlage IV C (niet-openbare procedure) of, in voorkomend geval, in bijlage IV D (procedure van gunning via onderhandelingen), voorzover die gegevens op het ogenblik van de publicatie van de aankondiging beschikbaar zijn.".

5. In artikel 18 wordt de bestaande tekst lid 1 en wordt het volgende lid toegevoegd:

"2. Inschrijvingen worden schriftelijk, rechtstreeks of via de post ingediend. De lidstaten kunnen evenwel elke andere vorm van indiening toestaan die er borg voor staat dat:

- elke inschrijving alle informatie bevat die voor de beoordeling ervan nodig is;

- het vertrouwelijke karakter van de inschrijvingen, in afwachting van de beoordeling ervan, wordt gerespecteerd;

- de inschrijvingen, indien zulks om redenen van juridisch bewijs noodzakelijk is, zo snel mogelijk schriftelijk of door toezending van een gewaarmerkt afschrift worden bevestigd;

- het openen van de inschrijvingen plaatsvindt na het verstrijken van de termijn voor indiening.".

6. Het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 33 bis

Bij het gunnen van overheidsopdrachten door de aanbestedende diensten passen de lidstaten in hun onderlinge betrekkingen voorwaarden toe die even gunstig zijn als die welke zij bij de tenuitvoerlegging van de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten Overeenkomst (*) inzake overheidsopdrachten, hierna "Overeenkomst" te noemen, toepassen tegenover derde landen. Te dien einde raadplegen de lidstaten elkaar in het kader van het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten over de uit hoofde van de Overeenkomst te treffen maatregelen.

(*) Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336 van 23. 12. 1994, blz. 1).".

7. Artikel 34 wordt vervangen door:

"Artikel 34

1. Om de resultaten van de toepassing van de richtlijn te kunnen beoordelen, zenden de lidstaten de Commissie een statistisch overzicht van de in het voorgaande jaar door de aanbestedende diensten geplaatste opdrachten voor de uitvoering van werken toe, uiterlijk op 31 oktober 1997, en vervolgens op 31 oktober van elk jaar.

2. In dit statistisch overzicht worden ten minste vermeld:

a) in het geval van de in bijlage I bij Richtlijn 93/36/EEG vermelde aanbestedende diensten:

- de totale geraamde waarde van de door elke aanbestedende dienst geplaatste opdrachten waarvan de waarde lager is dan de drempel,

- het aantal en de waarde van de door elke aanbestedende dienst geplaatste opdrachten waarvan de waarde hoger is dan de drempel, zo mogelijk onderverdeeld naar procedure, categorie van werken volgens de in bijlage II gebruikte nomenclatuur en nationaliteit van de aannemer aan wie de opdracht is gegund, en, in geval van gunning via onderhandelingen, onderverdeeld overeenkomstig artikel 7, onder opgave van het aantal en de waarde van de aan elke lidstaat en aan derde landen gegunde opdrachten;

b) in het geval van alle andere aanbestedende diensten waarvoor deze richtlijn geldt, het aantal en de waarde van de door elke categorie aanbestedende diensten geplaatste opdrachten waarvan de waarde hoger is dan de drempel, zo mogelijk onderverdeeld naar procedure, categorie van werken volgens de in bijlage II gebruikte nomenclatuur en nationaliteit van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund, en, in geval van gunning via onderhandelingen, onderverdeeld overeenkomstig artikel 7, onder opgave van het aantal en de waarde van de aan elke lidstaat en aan derde landen gegunde opdrachten;

c) in het geval van de in bijlage I bij Richtlijn 93/36/EEG vermelde aanbestedende diensten, het aantal en de totale waarde van de opdrachten die door elke aanbestedende dienst zijn geplaatst op grond van de afwijkingen van de Overeenkomst; in het geval van alle andere aanbestedende diensten waarvoor deze richtlijn geldt, de totale waarde van de opdrachten die door elke categorie aanbestedende diensten zijn geplaatst op grond van de afwijkingen van de Overeenkomst;

d) andere, volgens de procedure van artikel 35, lid 3, te bepalen statistische gegevens die nodig zijn volgens de Overeenkomst.

3. De Commissie bepaalt volgens de procedure van artikel 35, lid 3, de aard van de overeenkomstig deze richtlijn te verstrekken statistische gegevens.".

8. Bijlage IV wordt vervangen door bijlage IV bij deze richtlijn.

Artikel 4

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 13 oktober 1998 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst mee van de belangrijke bepalingen van intern recht die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen, en zij voegen daarbij een concordantietabel tussen deze richtlijn en de vastgestelde nationale maatregelen.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 oktober 1997.

Voor het Europees Parlement

De Voorzitter

J. M. GIL-ROBLES

Voor de Raad

De Voorzitter

R. GOEBBELS

(1) PB C 138 van 3. 6. 1995, blz. 1.

(2) PB C 256 van 2. 10. 1995, blz. 4 en PB C 212 van 22. 7. 1996, blz. 13.

(3) Advies van het Europees Parlement van 29 februari 1996 (PB C 78 van 18. 3. 1996, blz. 18), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 20 december 1996 (PB C 111 van 9. 4. 1997, blz. 1) en besluit van het Europees Parlement van 14 mei 1997 (PB C 167 van 2. 6. 1997). Besluit van de Raad van 24 juli 1997.

(4) PB L 336 van 23. 12. 1994, blz. 1.

(5) Richtlijn 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening (PB L 209 van 24. 7. 1992, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(6) Richtlijn 93/36/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen (PB L 199 van 9. 8. 1993, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(7) Richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken (PB L 199 van 9. 8. 1993, blz. 54), laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

BIJLAGE I

"BIJLAGE I

LIJST VAN AANBESTEDENDE INSTANTIES DIE ONDERWORPEN ZIJN AAN DE OVEREENKOMST INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

(CENTRALE OVERHEIDSINSTANTIES)

BELGIQUE

A. - L'État Fédéral:

- Services du Premier ministre

- Ministère des affaires économiques

- Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement

- Ministère de l'agriculture

- Ministère des classes moyennes

- Ministère des communications et de l'infrastructure

- Ministère de la défense nationale (1)

- Ministère de l'emploi et du travail

- Ministère des finances

- Ministère de l'intérieur et de la fonction publique

- Ministère de la justice

- Ministère de la santé publique et de l'environnement

- la Poste (2)

- la Régie des bâtiments

- le Fonds des routes

B. - L'Office national de sécurité sociale

- L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

- L'Institut national d'assurance maladie-invalidité

- L'Office national des pensions

- La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité

- Le Fonds des maladies professionnelles

- L'Office national de l'emploi

(1) Matériel non de guerre contenu à l'annexe II.

(2) Activités postales visées par la loi du 24 décembre 1993.

DANEMARK

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Liste des entités acheteuses centrales

1. Auswärtiges Amt

2. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

3. Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft

4. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

5. Bundesministerium der Finanzen

6. Bundesministerium für Forschung und Technologie

7. Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter)

8. Bundesministerium für Gesundheit

9. Bundesministerium für Frauen und Jugend

10. Bundesministerium für Familie und Senioren

11. Bundesministerium der Justiz

12. Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau

13. Bundesministerium für Post und Telekommunikation (1)

14. Bundesministerium für Wirtschaft

15. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit

16. Bundesministerium der Verteidigung (1)

17. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

18. Bundesministerium für Verkehr

Note

Selon les dispositions nationales existantes, les entités reprises dans cette liste doivent, en conformité avec des procédures spéciales, attribuer des marchés à certains groupes afin de supprimer les difficultés causées par la dernière guerre.

(1) Mit Ausnahme von Telekommunikationsausrüstung.

ESPAGNE

Liste des entités

1. Ministerio de Asuntos Exteriores

2. Ministerio de Justicia

3. Ministerio de Defensa (1)

4. Ministerio de Economía y Hacienda

5. Ministerio del Interior

6. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente

7. Ministerio de Educación y Ciencia

8. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

9. Ministerio de Industria y Energía

10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

11. Ministerio de la Presidencia

12. Ministerio para las Administraciones Públicas

13. Ministerio de Cultura

14. Ministerio de Comercio y Turismo

15. Ministerio de Sanidad y Consumo

16. Ministerio de Asuntos Sociales

(1) Material que no sea de guerra incluido en el Anexo II.

FRANCE

1. Principales entités acheteuses

A. Budget général

- Services du Premier ministre

- Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville

- Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

- Ministère de la justice

- Ministère de la défense

- Ministère des affaires étrangères

- Ministère de l'éducation nationale

- Ministère de l'économie

- Ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur

- Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme

- Ministère des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat

- Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

- Ministère de la culture et de la francophonie

- Ministère du budget

- Ministère de l'agriculture et de la pêche

- Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

- Ministère de l'environnement

- Ministère de la fonction publique

- Ministère du logement

- Ministère de la coopération

- Ministère des départements et territoires d'outre-mer

- Ministère de la jeunesse et des sports

- Ministère de la communication

- Ministère des anciens combattants et victimes de guerre

B. Budget annexe

On peut notamment signaler:

- Imprimerie nationale

C. Comptes spéciaux du Trésor

On peut notamment signaler:

- Fonds forestier national

- Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels

- Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme

- Caisse autonome de la reconstruction

2. Établissements publics nationaux à caractère administratif

- Académie de France à Rome

- Académie de marine

- Académie des sciences d'outre-mer

- Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

- Agences financières de bassins

- Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

- Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

- Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

- Bibliothèque nationale

- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

- Bureau d'études des postes et télécommunications d'outre-mer (BEPTOM)

- Caisse des dépôts et consignations

- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM)

- Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

- Caisse nationale des autoroutes (CNA)

- Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

- Caisse nationale des monuments historiques et des sites

- Caisse nationale des télécommunications (1)

- Caisse de garantie du logement social

- Casa de Velasquez

- Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet

- Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture

- Centre d'études supérieures de sécurité sociale

- Centres de formation professionnelle agricole

- Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

- Centre national de la cinématographie française

- Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée

- Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

- Centre national et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée (CNEFASES)

- Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager agricole

- Centre national des lettres

- Centre national de documentation pédagogique

- Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

- Centre national d'ophthalmologie des Quinze-Vingts

- Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager

- Centre national de promotion rurale de Marmilhat

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Centre régional d'éducation populaire d'Ile-de-France

- Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

- Centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS)

- Centres régionaux de la propriété forestière

- Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

(1) Postes seulement.

- Chancelleries des universités

- Collège de France

- Commission des opérations de bourse

- Conseil supérieur de la pêche

- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

- Conservatoire national des arts et métiers

- Conservatoire national supérieur de musique

- Conservatoire national supérieur d'art dramatique

- Domaine de Pompadour

- École centrale - Lyon

- École centrale des arts et manufactures

- École française d'archéologie d'Athènes

- École française d'Extrême-Orient

- École française de Rome

- École des hautes études en sciences sociales

- École nationale d'administration

- École nationale de l'aviation civile (ENAC)

- École nationale des Chartes

- École nationale d'équitation

- École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF)

- Écoles nationales d'ingénieurs

- École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires

- Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

- École nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires

- École nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts (ENITEF)

- École nationale de la magistrature

- Écoles nationales de la marine marchande

- École nationale de la santé publique (ENSP)

- École nationale de ski et d'alpinisme

- École nationale supérieure agronomique - Montpellier

- École nationale supérieure agronomique - Rennes

- École nationale supérieure des arts décoratifs

- École nationale supérieure des arts et industries - Strasbourg

- École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix

- Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

- École nationale supérieure des beaux-arts

- École nationale supérieure des bibliothécaires

- École nationale supérieure de céramique industrielle

- École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

- École nationale supérieure d'horticulture

- École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires

- École nationale supérieure du paysage (rattachée à l'école nationale supérieure d'horticulture)

- École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (ENSSA)

- Écoles nationales vétérinaires

- École nationale de voile

- Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices

- Écoles normales nationales d'apprentissage

- Écoles normales supérieures

- École polytechnique

- École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

- École de sylviculture - Crogny (Aube)

- École de viticulture et d'oenologie de la Tour Blanche (Gironde)

- École de viticulture - Avize (Marne)

- Établissement national de convalescents de Saint-Maurice

- Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

- Établissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter

- Fondation Carnegie

- Fondation Singer-Polignac

- Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles

- Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller

- Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)

- Institut français d'archéologie orientale du Caire

- Institut géographique national

- Institut industriel du Nord

- Institut international d'administration publique (IIAP)

- Institut national agronomique de Paris-Grignon

- Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAOVEV)

- Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG)

- Institut national de la consommation (INC)

- Institut national d'éducation populaire (INEP)

- Institut national d'études démographiques (INED)

- Institut national des jeunes aveugles - Paris

- Institut national des jeunes sourds - Bordeaux

- Institut national des jeunes sourds - Chambéry

- Institut national des jeunes sourds - Metz

- Institut national des jeunes sourds - Paris

- Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)

- Institut national de promotion supérieure agricole

- Institut national de la propriété industrielle

- Institut national de la recherche agronomique (INRA)

- Institut national de recherche pédagogique (INRP)

- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

- Institut national des sports

- Instituts nationaux polytechniques

- Institut nationaux des sciences appliquées

- Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen

- Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

- Instituts régionaux d'administration

- Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen

- Musée de l'armée

- Musée Gustave Moreau

- Musée de la marine

- Musée national J.-J. Henner

- Musée national de la Légion d'honneur

- Musée de la poste

- Muséum national d'histoire naturelle

- Musée Auguste-Rodin

- Observatoire de Paris

- Office de coopération et d'accueil universitaire

- Office français de protection des réfugiés et apatrides

- Office national des anciens combattants

- Office national de la chasse

- Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

- Office national d'immigration (ONI)

- Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM)

- Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

- Palais de la découverte

- Parcs nationaux

- Réunion des musées nationaux

- Syndicat des transports parisiens

- Thermes nationaux - Aix-les-Bains

- Universités

3. Autre organisme public national

- Union des groupements d'achats publics (UGAP)

GRÈCE

Liste des entités

1. Ministry of National Economy

2. Ministry of Education and Religion

3. Ministry of Commerce

4. Ministry of Industry, Energy and Technology

5. Ministry of Merchant Marine

6. Ministry to the Prime Minister

7. Ministry of the Aegean

8. Ministry of Foreign Affairs

9. Ministry of Justice

10. Ministry of the Interior

11. Ministry of Labour

12. Ministry of Culture and Sciences

13. Ministry of Environment, Planning and Public Works

14. Ministry of Finance

15. Ministry of Transport and Communications

16. Ministry of Health and Social Security

17. Ministry of Macedonia and Thrace

18. Army General Staff

19. Navy General Staff

20. Airforce General Staff

21. Ministry of Agriculture

22. General Secretariat for Press and Information

23. General Secretariat for Youth

24. General State Laboratory

25. General Secretariat for Further Education

26. General Secretariat of Equality

27. General Secretariat for Social Security

28. General Secretariat for Greeks Living Abroad

29. General Secretariat for Industry

30. General Secretariat for Research and Technology

31. General Secretariat for Sports

32. General Secretariat for Public Works

33. National Statistical Service

34. National Welfare Organisation

35. Workers' Housing Organisation

36. National Printing Office

37. Greek Atomic Energy Commission

38. Greek Highway Fund

39. University of Athens

40. University of the Aegean

41. University of Thessaloniki

42. University of Thrace

43. University of Ioannina

44. University of Patras

45. Polytechnic School of Crete

46. Sivitanidios Technical School

47. University of Macedonia

48. Eginitio Hospital

49. Areteio Hospital

50. National Centre of Public Administration

51. Hellenic Post (EL. TA.)

52. Public Material Management Organisation

53. Farmers' Insurance Organisation

54. School Building Organisation

IRLANDE

1. Principales entités acheteuses

Office of Public Works

2. Autres entités

- President's Establishment

- Houses of the Oireachtas (Parliament)

- Department of the Taoiseach (Prime Minister)

- Office of the Tanaiste (Deputy Prime Minister)

- Central Statistics Office

- Department of Arts, Culture and the Gaeltacht

- National Gallery of Ireland

- Department of Finance

- State Laboratory

- Office of the Comptroller and Auditor General

- Office of the Attorney General

- Office of the Director of Public Prosecutions

- Valuation Office

- Civil Service Commission

- Office of the Ombudsman

- Office of the Revenue Commissioners

- Department of Justice

- Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland

- Department of the Environment

- Department of Education

- Department of the Marine

- Department of Agriculture, Food and Forestry

- Department of Enterprise and Employment

- Department of Trade and Tourism

- Department of Defence (1)

- Department of Foreign Affairs

- Department of Social Welfare

- Department of Health

- Department of Transport, Energy and Communications

(1) Non-warlike materials contained in Annex II.

ITALIE

Entités acheteuses

1. Ministry of the Treasury (1)

2. Ministry of Finance (2)

3. Ministry of Justice

4. Ministry of Foreign Affairs

5. Ministry of Education

6. Ministry of the Interior

7. Ministry of Public Works

8. Ministry for Co-ordination (International Relations and EC Agricultural Policies)

9. Ministry of Industry, Trade and Craft Trades

10. Ministry of Employment and Social Security

11. Ministry of Health

12. Ministry of Cultural Affairs and the Environment

13. Ministry of Defence (1)

14. Budget and Economic Planning Ministry

15. Ministry of Foreign Trade

16. Ministry of Posts and Telecommunications (3)

17. Ministry of the Environment

18. Ministry of University and Scientifical and Technological Research

(1) Ente centrale d'acquisto per la maggior parte degli altri ministeri ed enti.

(2) Esclusi gli acquisti effettuati dal monopolio dei sali e tabacchi.

(3) Soltanto i servizi postali.

LUXEMBOURG

1. Ministère d'État: Service central des imprimés et des fournitures de l'État

2. Ministère de l'agriculture: Administration des services techniques de l'agriculture

3. Ministère de l'éducation nationale: lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique

4. Ministère de la famille et de la solidarité sociale: maisons de retraite

5. Ministère de la force publique: Armée (1) - Gendarmerie - Police

6. Ministère de la justice: établissements pénitientiaires

7. Ministère de la santé publique: hôpital neuropsychiatrique

8. Ministère des travaux publics: bâtiments publics - ponts et chaussées

9. Ministère des Communications: Centre informatique de l'État

10. Ministère de l'environnement: Commissariat général à la protection des eaux

(1) Materiel non de guerre contenu à l'annexe II.

PAYS-BAS

Ministères et organismes du gouvernement central

1. Ministry of General Affairs - Ministerie van Algemene Zaken

- Advisory Council on Government Policy - Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

- National Information Office - Rijksvoorlichtingsdienst

2. Ministry of the Interior - Ministerie van Binnenlandse Zaken

- Government Personel Information System Service - Dienst Informatievoorziening Overheidspersoneel

- Redundancy Payment and Benefits Agency - Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen

- Public Servants Medical Expenses Agency - Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel

- RPD Advisory Service - RPD Advies

- Central Achives and Interdepartmental Text Processing - CAS/ITW

3. Ministry of Foreign Affairs + Directorate-General for Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs - Ministerie van Buitenlandse Zaken + Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking

4. Ministry of Defence - Ministerie van Defensie (1)

- Directorate of material Royal Netherlands Navy - Directie materieel Koninklijke Marine

- Directorate of material Royal Netherlands Army - Directie materieel Koninklijke Landmacht

- Directorate of material Royal Netherlands Air Force - Directie materieel Koninklijke Luchtmacht

5. Ministry of Economic Affairs - Ministerie van Economische Zaken

- Economic Investigation Agency - Economische Controledienst

- Central Plan Bureau - Centraal Planbureau

- Netherlands Central Bureau of Statistics - Centraal Bureau voor de Statistiek

- Senter - Senter

- Industrial Property Office - Bureau voor de Industriële Eigendom

- Central Licensing Office for Import and Export - Centrale Dienst voor de In- en Uitvoer

- State Supervision of Mines - Staatstoezicht op de Mijnen

- Geological Survey of the Netherlands - Rijks Geologische Dienst

6. Ministry of Finance - Ministerie van Financiën

- State Property Department - Dienst der Domeinen

- Directorates of the State Tax Department - Directies der Rijksbelastingen

- State Tax Department/Fiscal Intelligence and Information Department - Belastingdienst/FIOD

- State Tax Department/Computer Centre - Belastingdienst/Automatiseringscentrum

- State Tax Department/Training - Belastingdienst/Opleidingen

7. Ministry of Justice - Ministerie van Justitie

- Education and Training Organization, Directorate General for the Protection of Young People and the care of Offenders - Opleidings- en vormingsorganisatie Directoraat-Generaal Jeugdbescherming en Delinquentenzorg

- Child Care and Protection Board - Raden voor de Kinderbescherming in de provincies

- State Institutions for Child care and Protection - Rijksinrichtingen voor de Kinderbescherming in de provincies

(1) Niet voor oorlogsdoeleinden bestemd materiaal vermeld in bijlage II.

- Prisons - Penitentiaire inrichtingen in de provincie

- State Institutions for Persons Placed under Hospital Order - Rijksinrichtingen voor T.B.S.-verpleging in de provincies

- Internal Facilities Service of the Directorate for Young Offenders and Young Peoples Institute - Dienst Facilitaire Zaken van de Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen

- Legal Aid Department - Dienst Gerechtelijke Ondersteuning in de arrondissementen

- Central Collection Office for the Courts - Centraal Ontvangstkantoor der Gerechten

- Central Debt Collection Agency of the Ministry of Justice - Centraal Justitie Incassobureau

- National Criminal Investigation Department - Rijksrecherche

- Forensic Laboratory - Gerechtelijk Laboratorium

- National Police Services Force - Korps Landelijke Politiediensten

- District offices of the Immigration and Naturalisation Service - Districtskantoren Immigratie- en Naturalisatiedienst

8. Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries - Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

- National Forest Service - Staatsbosbeheer

- Agricultural Research Service - Dienst Landbouwkundig Onderzoek

- Agricultural Extension Service - Dienst Landbouwvoorlichting

- Land Development Service - Landinrichtingsdienst

- National Inspection Service for Animals and Animal Protection - Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees

- Plant Protection Service - Plantenziektekundige Dienst

- General Inspection Service - Algemene Inspectiedienst

- National Fisheries Research Institute - Rijksinstituut voor Visserijonderzoek

- Government Institute for Quality Control of Agricultural Products - Rijkskwaliteit Instituut voor Land- en Tuinbouwproducten

- National Institute for Nature Management - Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek

- Game Fund - Jachtfonds

9. Ministry of Education and Science - Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

- Royal Library - Koninklijke Bibliotheek

- Institute for Netherlands History - Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

- Netherlands State Institute for War Documentation - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

- Institute for Educational Research - Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs

- National Institute for Curriculum Development - Instituut voor de Leerplan Ontwikkeling

10. Ministry of Social Affairs and Employment - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- Wages Inspection Service - Loontechnische dienst

- Inspectorate for Social Affairs and Employment - Inspectie en Informatie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- National Social Assistance Consultancies Services - Rijksconsulentschappen Sociale Zekerheid

- Steam Equipment Supervision Service - Dienst voor het Stoomwezen

- Conscientious Objectors Employment Department - Tewerkstelling erkende gewetensbezwaarden militaire dienst

- Directorate for Equal Opportunities - Directie Emancipatie

11. Ministry of Transport, Public Works and Water Management - Ministerie van Verkeer en Waterstaat

- Directorate-General for Transport - Directoraat-Generaal Vervoer

- Directorate-General for Public Works and Water Management - Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

- Directorate-General for Civil Aviation - Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst

- Telecommunications and Post Department - Hoofddirectie Telecommunicatie en Post

- Regional Offices of the Directorates-General and General management, Inland Waterway Navigation Service - De Regionale Organisatie van de Directoraten-Generaal en de Hoofddirectie Vaarwegmarkeringsdienst

12. Ministry of Housing, Physical Planning and Environment - Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

- Directorate-General for Environment Management - Directoraat-Generaal Milieubeheer

- Directorate-General for Public Housing - Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting

- Government Buildings Agency - Rijksgebouwendienst

- National Physical Planning Agency - Rijksplanologische Dienst

13. Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs - Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

- Social and Cultural Planning Office - Sociaal en Cultureel Planbureau

- Inspectorate for Child and Youth Care and Protection Services - Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming

- Medical Inspectorate of Health Care - Inspecties van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid

- Cultural Castle Council - Rijksdienst Kastelenbeheer

- National Archives Department - Rijksarchiefdienst

- Department for the Conservation of Historic Buildings and Sites - Rijksdienst voor de Monumentenzorg

- National Institute of Public Health and Environmental Protection - Rijksinstituut voor Milieuhygiëne

- National Archeological Field Survey Commission - Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

- Netherlands Office for Fine Arts - Rijksdienst Beeldende Kunst

14. Cabinet for Netherlands Antillean and Aruban Affairs - Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken

15. Higher Colleges of State - Hogere Colleges van Staat

16. Council of State - Raad van State

17. Netherlands Court of Audit - Algemene Rekenkamer

18. National Ombudsman - Nationale Ombudsman

AUTRICHE

1. Bundeskanzleramt - Amtswirtschaftsstelle

2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

3. Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz

4. Bundesministerium für Finanzen

a) Amtswirtschaftsstelle

b) Abteilung VI/5 (EDV-Beschaffung des Bundesministeriums für Finanzen und des Bundesrechenamtes)

c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Geräten, Einrichtungen und Sachgütern für die Zollwache)

5. Bundesministerium für Jugend und Familie - Amtswirtschaftsstelle

6. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

7. Bundesministerium für Inneres

a) Abteilung I/5 (Amtswirtschaftsstelle)

b) EDV-Zentrum (Beschaffung von elektronischen Datenverarbeitungssystemen (Hardware))

c) Abteilung II/3 (Beschaffung von technischen Geräten und Einrichtungen für die Bundespolizei)

d) Abteilung I/6 (Beschaffung von Sachgütern (mit Ausnahme der von der Abteilung II/3 zu beschaffenden Sachgüter) für die Bundespolizei)

e) Abteilung IV/8 (Beschaffung von Fluggeräten)

8. Bundesministerium für Justiz - Amtswirtschaftsstelle

9. Bundesministerium für Landesverteidigung (1)

10. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

11. Bundesministerium für Arbeit und Soziales - Amtswirtschaftsstelle

12. Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten

13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr

14. Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

15. Österreichisches Statistisches Zentralamt

16. Österreichische Staatsdruckerei

17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt-Arsenal (BVFA)

19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten

20. Austro Control GmbH - Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung

21. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge

22. Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung (nur Postwesen)

23. Bundesministerium für Umwelt - Amtswirtschaftsstelle

(1) Material außer Kriegsmaterial gemäß Anhang II.

PORTUGAL

Prime Minister's Office

Legal Centre

Centre for Studies and Training (Local Government)

Government Computer Network Management Centre

National Council for Civil Defence Planning

Permanent Council for Industrial Conciliation

Department for Vocational and Advanced Training

Ministerial Department with special responsibility for Macao

Ministerial Department responsible for Community Service by Conscientious Objectors

Institute for Youth

National Administration Institute

Secretariat General, Prime Minister's Office

Secretariat for Administrative Modernization

Social Services, Prime Minister's Office

Ministry of Home Affairs

Directorate-General for Roads

Ministerial Department responsible for Studies and Planning

Civilian administrations

Customs Police

Republican National Guard

Police

Secretariat General

Technical Secretariat for Electoral Matters

Customs and Immigration Department

Intelligence and Security Department

National Fire Service

Ministry of Agriculture

Control Agency for Community Aid to Olive Oil Production

Regional Directorate for Agriculture (Beira Interior)

Regional Directorate for Agriculture (Beira Litoral)

Regional Directorate for Agriculture (Entre Douro e Minho)

Regional Directorate for Agriculture (Trás-os-Montes)

Regional Directorate for Agriculture (Alentejo)

Regional Directorate for Agriculture (Algarve)

Regional Directorate for Agriculture (Ribatejo e Oeste)

General Inspectorate and Audit Office (Management Audits)

Viticulture Institute

National Agricultural Research Institute

Institute for the Regulation and Guidance of Agricultural Markets

Institute for Agricultural Structures and Rural Development

Institute for Protection of Agri-Food Production

Institute for Forests

Institute for Agricultural Markets and Agri-Foods Industry

Secretariat General

IFADAP (Financial Institute for the Development of Agriculture and Fishing) (1)

INGA (National Agricultural Intervention and Guarantee Institute) (1)

Ministry of the Environment and Natural Resources

Directorate-General for Environment

Institute for Environmental Promotion

Institute for the Consumer

Institute for Meteorology

Secretariat General

Institute for Natural Conservancy

Ministerial Department for the Improvement of the Estoril Coast

Regional Directorates for Environment and Natural Resources

Water Institute

Ministry of Trade and Tourism

Commission responsible for the Application of Economic Penalties

Directorate-General for Competition and Prices

Directorate-General for Inspection (Economic Affairs)

Directorate-General for Tourism

Directorate-General for Trade

Tourism Fund

Ministerial Department responsible for Community Affairs

ICEP (Portuguese Foreign Trade Institute)

General Inspectorate for Gambling

National Institute for Training in Tourism

Regional Tourist Boards

Secretariat General

ENATUR (National Tourism Enterprise) - Public enterprise (1)

Ministry of Defence (2)

National Security Authority

National Council for Emergency Civil Planning

Directorate-General for Armaments and Defence Equipments

Directorate-General for Infrastructure

Directorate-General for Personnel

Directorate-General for National Defence Policy

Secretariat General

Office of the Chief of Staff of the Armed Forces (2)

Administrative Council of the Office of the Chief of Staff of the Armed Forces

Commission of Maintenance of NATO Infrastructure

Executive Commission of NATO Infrastructure

Social Works of the Armed Forces

Office of the Chief of Staff, Air Force (2)

Air Force Logistics and Administrative Commando

General Workshop for Aeronautical Equipment

(1) Authority under joint Ministry of Trade and Tourism and Ministry of Finance control.

(2) Material não bélico constante do anexo II.

Office of the Chief of Staff, Army (1)

Logistics Department

Directorate for Army Engineering

Directorate for Army Communications

Service Directorate for Fortifications and Army Works

Service Directorate for the Army Physical Education

Service Directorate Responsible for the Army Computer

Service Directorate for Intendancy

Service Directorate for Equipment

Service Directorate for Health

Directorate for Transport

Main Army Hospital

General Workshop of Uniforms and Equipment

General Workshop of Engineering Equipment

Bakery

Army Laboratory for Chemical and Pharmaceutical Products

Office of the Chief of Staff, Navy (1)

Directorate for Naval Facilities

Directorate-General for Naval Equipment

Directorate for Instruction and Training

Directorate of the Service of Naval Health

The Navy Hospital

Directorate for Supplies

Directorate for Transport

Directorate of the Service of Maintenance

Armed Computer Service

Continent Naval Commando

Açores Naval Commando

Madeira Naval Commando

Commando of Lisbon Naval Station

Army Centre for Physical Education

Administrative Council of Central Navy Administration

Naval War Height Institute

Directorate-General for the Navy

Directorate-General for Lighthouses and School for Lighthouse Keepers

The Hydrographic Institute

Vasco da Gama Aquarium

The Alfeite Arsenal

Ministry of Education

Secretariat General

Department for Planning and Financial Management

Department for Higher Education

Department for Secondary Education

(1) Material não bélico constante do anexo II.

Department for Basic Education

Department for Educational Resources Management

General Inspectorate of Education

Bureau for the Launching and Coordination of the School Year

Regional Directorate for Education (Norte)

Regional Directorate for Education (Centro)

Regional Directorate for Education (Lisboa)

Regional Directorate for Education (Alentejo)

Regional Directorate for Education (Algarve)

Camões Institute

Institute for Innovation in Education Antonio Aurélio da Costa Ferreira

Institute for Sports

Department of European Affairs

Ministry of Education Press

Ministry of Employment and Social Security

National Insurance and Occupational Health Fund

Institute for Development and Inspection of Labour Conditions

Social Welfare Funds

Casa Pia de Lisboa (1)

National Centre for Pensions

Regional Social Security Centres

Commission on Equal Opportunity and Rights for Women

Statistics Department

Studies and Planning Department

Department of International Relations and Social Security Agreements

European Social Fund Department

Department of European Affairs and External Relations

Directorate-General for Social Works

Directorate-General for the Family

Directorate-General for Technical Support to Management

Directorate-General for Employment and Vocational Training

Directorate-General for Social Security Schemes

Social Security Financial Stabilization Fund

General Inspectorate for Social Security

Social Security Financial Management Institute

Employment and Vocational Training Institute

National Institute for Workers' Leisure Time

Secretariat General

National Secretariat for Rehabilitation

Social Services

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (1)

(1) Authority under joint control of the Ministry of Employment and Social Security and the Ministry of Health Control.

Ministry of Finance

ADSE (Directorate-General for the Protection of Civil Servants)

Legal Affairs Office

Directorate-General for Public Administration

Directorate-General for Public Accounts and General Budget Supervision

Directorate-General for the State Loans Board

Directorate-General for the Customs Service

Directorate-General for Taxation

Directorate-General for State Assets

Directorate-General for the Treasury

Ministerial Department responsible for Economic Studies

Ministerial Department responsible for European Affairs

GAFEEP (Ministerial Department responsible for Studies on the Funding of the State and Public Enterprises)

General Inspectorate for Finance

Institute for Information Technology

State Loans Board

Secretariat General

SOFE (Social Services of the Ministry of Finance)

Ministry of Industry and Energy

Regional Delegation for Industry and Energy (Lisboa e Vale do Tejo)

Regional Delegation for Industry and Energy (Alentejo)

Regional Delegation for Industry and Energy (Algarve)

Regional Delegation for Industry and Energy (Centro)

Regional Delegation for Industry and Energy (Norte)

Directorate-General for Industry

Directorate-General for Energy

Geological and Mining Institute

Ministerial Department responsible for Studies and Planning

Ministerial Department responsible for Oil Exploration and Production

Ministerial Department responsible for Community Affairs

National Industrial Property Institute

Portuguese Institute for Quality

INETI (National Institute for Industrial Engineering and Technology)

Secretariat General

PEDIP Manager's Department

Legal Affairs Office

Commission for Emergency Industrial Planning

Commission for Emergency Energy Planning

IAPMEI (Institute for Support of Small and Medium-sized Enterprises and Investments)

Ministry of Justice

Centre for Legal Studies

Social Action and Observation Centres

The High Council of the Judiciary (Conselho Superior de Magistratura)

Central Registry

Directorate-General for Registers and Other Official Documents

Directorate-General for Computerized Services

Directorate-General for Legal Services

Directorate-General for the Prison Service

Directorate-General for the Protection and Care of Minors Prison Establishments

Ministerial Department responsible for European Law

Ministerial Department responsible for Documentation and Comparative Law

Ministerial Department responsible for Studies and Planning

Ministerial Department responsible for Financial Management

Ministerial Department responsible for Planning and Coordinating Drug Control

São João de Deus Prison Hospital

Corpus Christi Institute

Guarda Institute

Institute for the Rehabilitation of Offenders

São Domingos de Benfica Institute

National Police and Forensic Science Institute

Navarro Paiva Institute

Padre António Oliveira Institute

São Fiel Institute

São José Institute

Vila Fernando Institute

Criminology Institutes

Forensic Medicine Institutes

Criminal Investigation Department

Secretariat General

Social Services

Ministry of Public Works, Transport and Communications

Council for Public and Private Works Markets

Directorate-General for Civil Aviation

Directorate-General for National Buildings and Monuments

Directorate-General for Road and Rail Transport

Ministerial Department responsible for River Crossings (Tagus)

Ministerial Department for Investment Coordination

Ministerial Department responsible for the Lisbon Railway Junction

Ministerial Department responsible for the Oporto Railway Junction

Ministerial Department responsible for Navigation on the Douro

Ministerial Department responsible for the European Communities

General Inspectorate for Public Works, Transport and Communications

Independent Executive for Roads

National Civil Engineering Laboratory

Social Works Department of the Ministry of Public Works, Transport and Communications

Secretariat General

Institute for Management and Sales of State Housing

CTT - Post and Telecommunications of Portugal SA (1)

(1) Unicamente serviços postais.

Ministry of Foreign Affairs

Directorate-General for Consular Affairs and for Financial Administration

Directorate-General for the European Communities

Directorate-General for Cooperation

Institute for Portuguese Emigrants and Portuguese Communities Abroad

Institute for Economic Cooperation

Secretariat General

Ministry of Territorial Planning and Management

Academy of Science

Legal Affairs Office

National Centre for Geographical Data

Regional Coordination Committee (Centre)

Regional Coordination Committee (Lisboa e Vale do Tejo)

Regional Coordination Committee (Alentejo)

Regional Coordination Committee (Algarve)

Regional Coordination Committee (Norte)

Central Planning Department

Ministerial Department for European Issues and External Relations

Directorate-General for Local Government

Directorate-General for Regional Development

Directorate-General for Town and Country Planning

Ministerial Department responsible for Coordination of the Alqueva Project

General Inspectorate for Territorial Administration

National Statistical Institute

António Sérgio Cooperative Institute

Institute for Scientific and Tropical Research

Geographical and Land Register Institute

National Scientific and Technological Research Board

Secretariat General

Ministry of the Sea

Directorate-General for Fishing

Directorate-General for Ports, Navigation and Maritime Transport

Portuguese Institute for Maritime Exploration

Maritime Administration for North, Centre and South

National Institute for Port Pilotage

Institute for Port Labour

Port Administration of Douro and Leixões

Port Administration of Lisboa

Port Administration of Setúbal and Sesimbra

Port Administration of Sines

Independent Executive for Ports

Infante D. Henrique Nautical School

Portuguese Fishing School and School of Sailing and Marine Craft

Secretariat General

Ministry of Health

Regional Health Administrations

Health Centres

Mental Health Centres

Histocompatibility Centres

Regional Alcoholism Centres

Department for Studies and Health Planning

Health Human Resource Department

Directorate-General for Health

Directorate-General for Health Installations and Equipment

National Institute for Chemistry and Medicaments

Support Centres for Drug Addicts

Institute for Computer and Financial Management of Health Services

Infirmary Technical Schools

Health Service Technical Colleges

Central Hospitals

District Hospitals

General Inspectorate of Health

National Institute of Emergency Care

Dr. Ricardo Jorge National Health Institute

Dr. Jacinto de Magalhães Institute of Genetic Medicine

Dr. Gama Pinto Institute of Opthalmology

Portuguese Blood Institute

General Practitioners Institutes

Secretariat General

Service for Prevention and Treatment of Drug Dependence

Social Services, Ministry of Health

FINLANDE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

SUÈDE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

ROYAUME-UNI

Cabinet Office

Chessington Computer Centre

Civil Service College

Recruitment and Assessment Service

Civil Service Occupational Health Service

Office of Public Services and Science

Parliamentary Counsel Office

The Government Centre on Information Systems (CCTA)

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Prosecution Service

Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure only)

Customs and Excise Department

Department for National Savings

Department for Education

Higher Education Funding Council for England

Department of Employment

Employment Appeals Tribunal

Industrial Tribunals

Office of Manpower Economics

Department of Health

Central Council for Education and Training in Social Work

Dental Practice Board

English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors

National Health Service Authorities and Trusts

Prescriptions Pricing Authority

Public Health Laboratory Service Board

United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Department of National Heritage

British Library

British Museum

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums and Galleries Commission

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Commission on Historical Monuments of England

Royal Fine Art Commission (England)

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

Department of Social Security

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Regional Medical Service

Independent Tribunal Service

Disability Living Allowance Advisory Board

Occupational Pensions Board

Social Security Advisory Committee

Department of the Environment

Building Research Establishment Agency

Commons Commissioners

Countryside Commission

Valuation Tribunal

Rent Assessment Panels

Royal Commission on Environmental Pollution

The Buying Agency

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

Department of Trade and Industry

Laboratory of the Government Chemist

National Engineering Laboratory

National Physical Laboratory

National Weights and Measures Laboratory

Domestic Coal Consumers' Council

Electricity Committees

Gas Consumers' Council

Central Transport Consultative Committees

Monopolies and Mergers Commission

Patent Office

Department of Transport

Coastguard Services

Transport Research Laboratory

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office

Wilton Park Conference Centre

Government Actuary's Department

Government Communications Headquarters

Home Office

Boundary Commission for England

Gaming Board for Great Britain

Inspectors of Constabulary

Parole Board and Local Review Committees

House of Commons

House of Lords

Inland Revenue, Board of

Intervention Board for Agricultural Produce

Lord Chancellor's Department

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeals Tribunal

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Pensions Appeals Tribunals

Public Trustee Office

Office of the Social Security Commissioners

Supreme Court Group (England and Wales)

Court of Appeal - Criminal

Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

Transport Tribunal

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Agricultural Development and Advisory Service

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Ministry of Defence (1)

Meteorological Office

Procurement Executive

National Audit Office

National Investment Loans Office

Northern Ireland Court Service

Coroners Courts

County Courts

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

Crown Courts

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates Court

Pensions Appeals Tribunals

Northern Ireland, Department of Agriculture

Northern Ireland, Department for Economic Development

Northern Ireland, Department of Education

Northern Ireland, Department of the Environment

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Northern Ireland, Department of Health and Social Services

Northern Ireland Office

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Northern Ireland Forensic Science Laboratory

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Authority for Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

Office of Fair Trading

Office of Population Censuses and Surveys

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health

Service Commissioners

(1) Non-warlike materials provided for in Annex II.Ordnance Survey

Overseas Development Administration

Natural Resources Institute

Paymaster General's Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

Registry of Friendly Societies

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Scotland, Crown Office and Procurator

Fiscal Service

Scotland, Department of the Registers of Scotland

Scotland, General Register Office

Scotland, Lord Advocate's Department

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

Scottish Courts Administration

Accountant of Court's Office

Court of Justiciary

Court of Session

Lands Tribunal for Scotland

Pensions Appeal Tribunals

Scottish Land Court

Scottish Law Commission

Sheriff Courts

Social Security Commissioners' Office

The Scottish Office

Central Services

Agriculture and Fisheries Department

Crofters Commission

Red Deer Commission

Royal Botanic Garden, Edinburgh

Industry Department

Education Department

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Scottish Higher Education Funding Council

Environment Department

Rent Assessment Panel and Committees

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Royal Fine Art Commission for Scotland

Home and Health Departments

HM Inspectorate of Constabulary

Local Health Councils

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

Parole Board for Scotland and Local Review Committees

Scottish Council for Postgraduate Medical Education

Scottish Crime Squad

Scottish Criminal Record Office

Scottish Fire Service Training School

Scottish Health Service Authorities and Trusts

Scottish Police College

Scottish Record Office

HM Stationery Office (HMSO)

HM Treasury

Forward

Welsh Office

Royal Commission of Ancient and Historical Monuments in Wales

Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Local Government Boundary Commission for Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh Higher Education Finding Council

Welsh National Health Service Authorities and Trusts

Welsh Rent Assessment Panels."

BIJLAGE II

"BIJLAGE III

MODELLEN VOOR DE AANKONDIGING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DIENSTVERLENING

A. VOORINFORMATIE

1. Naam, adres, telefoon-, telegram-, telex- en faxnummer van de aanbestedende dienst en, indien het een andere dienst betreft, van de dienst waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen.

2. Totaal van de voorgenomen opdrachten voor elk van de in bijlage I A opgenomen categorieën van diensten.

3. Beoogde datum van de aanvang van de aanbestedingsprocedures, per categorie.

4. Overige inlichtingen.

5. Datum van verzending van de aankondiging.

6. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

7. Vermelding of de opdracht onder de Overeenkomst valt.

B. OPENBARE PROCEDURE

1. Naam, adres, telefoon-, telegram-, telex- en faxnummer van de aanbestedende dienst.

2. Categorie waartoe de dienst behoort, en beschrijving. CPC-indeling. Hoeveelheid, met inbegrip van eventuele opties voor latere opdrachten en, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop die opties kunnen worden uitgeoefend. In het geval van regelmatig periodiek terugkerende opdrachten of binnen een bepaalde periode terugkerende opdrachten eveneens, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop de vervolgaanbestedingen voor de diensten te verwachten zijn.

3. Plaats van levering.

4. a) Vermelding of de verlening van de dienst ingevolge wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften aan een bepaalde beroepsgroep is voorbehouden.

b) Verwijzing naar de relevante wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen.

c) Vermelding of rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met de verlening van de dienst wordt belast, dienen aan te geven.

5. Vermelding of dienstverleners voor een gedeelte van de betreffende diensten kunnen inschrijven.

6. Indien van toepassing, verbod op varianten.

7. Termijn voor de uitvoering van de dienst of looptijd van de opdracht voor diensten, en, voorzover mogelijk, termijn voor de aanvang of levering van de dienst.

8. a) Naam en adres van de dienst waar de benodigde documentatie kan worden aangevraagd.

b) Indien van toepassing, uiterste datum voor deze aanvraag.

c) Indien van toepassing, het bedrag dat moet worden betaald voor het verkrijgen van genoemde documentatie en de wijze van betaling.

9. a) Uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen.

b) Adres waar deze moeten worden ingediend.

c) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld.

10. a) Personen die bij het openen van de inschrijvingen worden toegelaten.

b) Dag, uur en plaats van de opening.

11. Indien van toepassing, de verlangde borgsommen en waarborgen.

12. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzingen naar de teksten waarin deze worden geregeld.

13. Indien van toepassing, de rechtsvorm die de combinatie van dienstverleners aan wie de opdracht wordt gegund, moet hebben.

14. Gegevens over de bedrijfssituatie van de dienstverlener, alsmede de nodige gegevens en bescheiden voor de beoordeling van de economische en technische minimumeisen waaraan de dienstverlener moet voldoen.

15. Termijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen.

16. Gunningscriteria, indien mogelijk in volgorde van belang. Andere criteria dan het criterium van de laagste prijs worden vermeld, voorzover zij niet in het bestek zijn opgenomen.

17. Overige inlichtingen.

18. Datum (data) van bekendmaking van de vooraankondiging in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen of vermelding van de niet-bekendmaking ervan.

19. Datum van verzending van de aankondiging.

20. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

21. Vermelding of de opdracht onder de Overeenkomst valt.

C. NIET-OPENBARE PROCEDURE

1. Naam, adres, telefoon-, telegram-, telex- en faxnummer van de aanbestedende dienst.

2. Categorie waartoe de dienst behoort, en beschrijving. CPC-indeling. Hoeveelheid, met inbegrip van eventuele opties voor latere opdrachten en, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop die opties kunnen worden uitgeoefend. In het geval van periodiek terugkerende of binnen een bepaalde periode terugkerende opdrachten eveneens, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop de vervolgaanbestedingen voor de diensten te verwachten zijn.

3. Plaats van levering.

4. a) Vermelding of de verlening van de dienst ingevolge wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften aan een bepaalde beroepsgroep is voorbehouden.

b) Verwijzing naar de relevante wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen.

c) Vermelding of rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met de verlening van de dienst wordt belast, dienen aan te geven.

5. Vermelding of dienstverleners voor een gedeelte van de betreffende diensten kunnen inschrijven.

6. Het beoogde (minimum- of maximum-)aantal dienstverleners dat tot inschrijving zal worden uitgenodigd.

7. Indien van toepassing, verbod op varianten.

8. Termijn voor de uitvoering van de dienst of looptijd van de opdracht voor diensten, en, voorzover mogelijk, termijn voor de aanvang of levering van de dienst.

9. Indien van toepassing, de rechtsvorm die de combinatie van dienstverleners aan wie de opdracht wordt gegund, moet hebben.

10. a) Indien van toepassing, motivering van de toepassing van de versnelde procedure.

b) Uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming.

c) Adres waar deze moeten worden ingediend.

d) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld.

11. Uiterste datum voor de verzending van de uitnodigingen tot inschrijving.

12. Indien van toepassing, de verlangde borgsommen en waarborgen.

13. Gegevens over de bedrijfssituatie van de dienstverlener, alsmede de nodige gegevens en bescheiden voor de beoordeling van de economische en technische minimumeisen waaraan de dienstverlener moet voldoen.

14. Gunningscriteria, indien mogelijk in volgorde van belang, indien zij niet in de uitnodiging tot inschrijving zijn opgenomen.

15. Overige inlichtingen.

16. Datum (data) van bekendmaking van de vooraankondiging in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen of vermelding van de niet-bekendmaking ervan.

17. Datum van verzending van de aankondiging.

18. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

19. Vermelding of de opdracht onder de Overeenkomst valt.

D. PROCEDURE VAN GUNNING VIA ONDERHANDELINGEN

1. Naam, adres, telefoon-, telegram-, telex- en faxnummer van de aanbestedende dienst.

2. Categorie waartoe de dienst behoort, en beschrijving. CPC-indeling. Hoeveelheid, met inbegrip van eventuele opties voor latere opdrachten en, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop die opties kunnen worden uitgeoefend. In het geval van regelmatig terugkerende opdrachten of binnen een bepaalde periode terugkerende opdrachten eveneens, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop de vervolgaanbestedingen voor de diensten te verwachten zijn.

3. Plaats van levering.

4. a) Vermelding of de verlening van de dienst ingevolge wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften aan een bepaalde beroepsgroep is voorbehouden.

b) Verwijzing naar de relevante wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen.

c) Vermelding of rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met de verlening van de dienst wordt belast, dienen aan te geven.

5. Vermelding of dienstverleners voor een gedeelte van de betreffende diensten kunnen inschrijven.

6. Het beoogde aantal dienstverleners dat tot inschrijving zal worden uitgenodigd.

7. Indien van toepassing, verbod op varianten.

8. Termijn voor de uitvoering van de dienst of looptijd van de opdracht voor diensten, en, voorzover mogelijk, termijn voor de aanvang of levering van de dienst.

9. Indien van toepassing, de rechtsvorm die de combinatie van dienstverleners aan wie de opdracht wordt gegund, moet hebben.

10. a) Indien van toepassing, motivering van de toepassing van de versnelde procedure.

b) Uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming.

c) Adres waar deze moeten worden ingediend.

d) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld.

11. Indien van toepassing, de verlangde borgsommen en waarborgen.

12. Gegevens over de bedrijfssituatie van de dienstverlener, alsmede de nodige gegevens en bescheiden voor de beoordeling van de economische en technische minimumeisen waaraan de dienstverlener moet voldoen.

13. Indien van toepassing, de namen en adressen van reeds door de aanbestedende dienst geselecteerde dienstverleners.

14. Overige inlichtingen.

15. Datum van verzending van de aankondiging.

16. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

17. Datum (data) van voorgaande bekendmakingen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

18. Vermelding of de opdracht onder de Overeenkomst valt.

E. KENNISGEVING VAN GEGUNDE OPDRACHTEN

1. Naam en adres van de aanbestedende dienst.

2. Gevolgde aanbestedingsprocedure. In het geval van een procedure van gunning via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van opdracht, motivering van de keuze van die procedure (artikel 11, lid 3).

3. Categorie waartoe de dienst behoort, en beschrijving. CPC-indeling. Hoeveelheid afgenomen diensten.

4. Datum van de gunning van de opdracht.

5. Criteria voor de gunning van de opdracht.

6. Aantal ontvangen offertes.

7. Naam en adres van de dienstverlener(s).

8. Betaalde prijs of prijzen (minimum/maximum).

9. Waarde van de geselecteerde offerte(s) of de hoogste en laagste offerte die bij de gunning in aanmerking genomen is.

10. Indien van toepassing, waarde en gedeelte van de opdracht dat aan derden in onderaanbesteding kan worden gegeven.

11. Overige inlichtingen.

12. Datum van bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

13. Datum van verzending van de onderhavige aankondiging.

14. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

15. In het geval van opdrachten voor in bijlage I B opgenomen diensten, de instemming van de aanbestedende dienst met de bekendmaking van de aankondiging (artikel 16, lid 3)."

BIJLAGE III

"BIJLAGE IV

MODELLEN VOOR DE AANKONDIGING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR LEVERINGEN

A. VOORINFORMATIE

1. Naam, adres, telegramadres, telefoon-, telex- en faxnummer van de aanbestedende dienst en, indien het een andere dienst betreft, van de dienst waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen.

2. Aard en hoeveelheid of waarde van de te leveren goederen. Referentienummer CPA-indeling (1).

3. Beoogde datum van de aanvang van de aanbestedingsprocedures van de opdracht(en) (indien bekend).

4. Overige inlichtingen.

5. Datum van verzending van de aankondiging.

6. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

7. Vermelding of de opdracht onder de Overeenkomst valt.

B. OPENBARE PROCEDURE

1. Naam, adres, telegramadres, telefoon-, telex- en faxnummer van de aanbestedende dienst.

2. a) Wijze van aanbesteding.

b) Vorm van de opdracht waarvoor de uitnodiging tot inschrijving wordt gedaan.

3. a) Plaats van levering.

b) Aard van de te leveren goederen, waaronder de vermelding of de uitnodiging tot inschrijving betrekking heeft op aankoop, lease, huur, huurkoop of een combinatie hiervan. Referentienummer CPA-indeling.

c) Hoeveelheid te leveren goederen, met inbegrip van eventuele opties voor latere opdrachten en, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop die opties kunnen worden uitgeoefend. In het geval van regelmatig terugkerende opdrachten of binnen een bepaalde periode terugkerende opdrachten eveneens, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop de vervolgaanbestedingen voor leveringen te verwachten zijn.

d) Gegevens betreffende de mogelijkheid voor leveranciers om in te schrijven op een gedeelte van de vereiste leveringen.

4. Termijn voor de uitvoering van de levering of looptijd van de opdracht voor de leveringen, en, voorzover mogelijk, termijn voor de aanvang of levering van goederen.

5. a) Naam en adres van de dienst waar het bestek en aanvullende documentatie kunnen worden aangevraagd.

b) Indien van toepassing, de uiterste datum voor deze aanvraag.

c) Indien van toepassing, het bedrag dat moet worden betaald voor het verkrijgen van genoemde documentatie en de wijze van betaling.

6. a) Uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen.

b) Adres waar deze moeten worden ingediend.

c) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld.

7. a) Personen die bij het openen van de inschrijvingen worden toegelaten.

b) Dag, uur en plaats van de opening.

8. Indien van toepassing, de verlangde borgsommen en waarborgen.

9. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzingen naar de teksten waarin deze worden geregeld.

10. Indien van toepassing, de rechtsvorm die de combinatie van leveranciers aan wie de opdracht wordt gegund, moet hebben.

11. Gegevens over de bedrijfssituatie van de leverancier, alsmede de nodige gegevens en bescheiden voor de beoordeling van de economische en technische minimumeisen waaraan de leverancier moet voldoen.

12. Termijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen.

13. Gunningscriteria. Andere criteria dan dat van de laagste prijs worden vermeld, voorzover zij niet in het bestek zijn opgenomen.

14. Indien van toepassing, verbod op varianten.

15. Overige inlichtingen.

16. Datum (data) van bekendmaking van de vooraankondiging in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen of vermelding van de niet-bekendmaking ervan.

17. Datum van verzending van de aankondiging.

18. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

19. Vermelding of de opdracht onder de Overeenkomst valt.

C. NIET-OPENBARE PROCEDURE

1. Naam, adres, telegramadres, telefoon-, telex- en faxnummer van de aanbestedende dienst.

2. a) Wijze van aanbesteding.

b) Indien van toepassing, motivering van de toepassing van de versnelde procedure.

c) Vorm van de opdracht waarvoor de uitnodiging tot inschrijving wordt gedaan.

3. a) Plaats van levering.

b) Aard van de te leveren goederen, waaronder de vermelding of de uitnodiging tot inschrijving betrekking heeft op aankoop, lease, huur, huurkoop of een combinatie hiervan. Referentienummer CPA-indeling.

c) Hoeveelheid te leveren goederen, met inbegrip van eventuele opties voor latere opdrachten en, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop die opties kunnen worden uitgeoefend. In het geval van regelmatig terugkerende opdrachten of binnen een bepaalde periode terugkerende opdrachten eveneens, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop de vervolgaanbestedingen voor leveringen te verwachten zijn.

d) Gegevens betreffende de mogelijkheid voor leveranciers om in te schrijven op een gedeelte van de vereiste leveringen.

4. Termijn voor de uitvoering van de levering, of looptijd van de opdracht voor de leveringen, en, voorzover mogelijk, termijn voor de aanvang of levering van goederen.

5. Indien van toepassing, de rechtsvorm die de combinatie van de leveranciers waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben.

6. a) Uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming.

b) Adres waar zij moeten worden ingediend.

c) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld.

7. Uiterste datum voor de verzending van de uitnodigingen tot inschrijving.

8. Indien van toepassing, de verlangde borgsommen en waarborgen.

9. Gegevens over de bedrijfssituatie van de leverancier, alsmede gegevens en bescheiden om de technische en economische minimumeisen waaraan hij moet voldoen, te kunnen beoordelen.

10. Gunningscriteria, voorzover deze niet zijn opgenomen in de uitnodiging tot inschrijving.

11. Het beoogde aantal leveranciers dat tot inschrijving zal worden uitgenodigd.

12. Indien van toepassing, het verbod op varianten.

13. Overige inlichtingen.

14. Datum (data) van bekendmaking van de vooraankondiging in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen of vermelding van de niet-bekendmaking ervan.

15. Datum van verzending van de aankondiging.

16. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

17. Vermelding of de opdracht onder de Overeenkomst valt.

D. PROCEDURE VAN GUNNING VIA ONDERHANDELINGEN

1. Naam, adres, telegramadres, telefoon-, telex- en faxnummer van de aanbestedende dienst.

2. a) Wijze van aanbesteding.

b) Indien van toepassing, motivering van de toepassing van de versnelde procedure.

c) Indien van toepassing, vorm van de opdracht waarvoor de uitnodiging tot inschrijving wordt gedaan.

3. a) Plaats van levering.

b) Aard van de te leveren goederen, waaronder de vermelding of de uitnodiging tot inschrijving betrekking heeft op aankoop, lease, huur, huurkoop of een combinatie hiervan. Referentienummer CPA-indeling.

c) Hoeveelheid te leveren goederen, met inbegrip van eventuele opties voor latere opdrachten en, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop die opties kunnen worden uitgeoefend. In het geval van regelmatig terugkerende opdrachten of binnen een bepaalde periode terugkerende opdrachten eveneens, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop de vervolgaanbestedingen voor leveringen te verwachten zijn.

4. Termijn voor de uitvoering van de levering of looptijd van de opdracht voor de leveringen, en, voorzover mogelijk, termijn voor de aanvang of levering van de goederen.

5. Indien van toepassing, de rechtsvorm die de combinatie van de leveranciers waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben.

6. a) Uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming.

b) Adres waar zij moeten worden ingediend.

c) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld.

7. Indien van toepassing, de verlangde borgsommen en waarborgen.

8. Gegevens over de bedrijfssituatie van de leverancier, alsmede gegevens en bescheiden om de technische en economische minimumeisen waaraan hij moet voldoen te kunnen beoordelen.

9. Het beoogde (of minimum- en maximum-)aantal leveranciers dat tot inschrijving zal worden uitgenodigd.

10. Indien van toepassing, verbod op varianten.

11. Indien van toepassing, de namen en adressen van reeds door de aanbestedende dienst geselecteerde leveranciers.

12. Indien van toepassing, de datum (data) van voorgaande bekendmakingen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

13. Overige inlichtingen.

14. Datum van verzending van de aankondiging.

15. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

16. Vermelding of de opdracht onder de Overeenkomst valt.

E. KENNISGEVING VAN GEGUNDE OPDRACHTEN

1. Naam en adres van de aanbestedende dienst.

2. Gevolgde aanbestedingsprocedure. In het geval van een procedure van gunning via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van opdracht, motivering van de keuze van die procedure (artikel 6, lid 3).

3. Datum van de gunning van de opdracht.

4. Criteria voor de gunning van de opdracht.

5. Aantal ontvangen offertes.

6. Naam en adres van de leverancier(s).

7. Aard en hoeveelheid van de geleverde goederen, indien van toepassing, uitgesplitst met leverancier. Referentienummer CPA-indeling.

8. Betaalde prijs of prijzen (minimum/maximum).

9. Waarde van de geselecteerde offertes of de hoogste en de laagste offerte die bij de gunning in aanmerking genomen is.

10. In voorkomend geval de waarde en het deel die voor onderaanbesteding aan derden in aanmerking komen.

11. Overige inlichtingen.

12. Datum van bekendmaking van de aankondiging van de opdrachten in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

13. Datum van verzending van de onderhavige aankondiging.

14. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

(1) Statistische classificatie van producten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Gemeenschap (CPA)."

BIJLAGE IV

"BIJLAGE IV

MODELLEN VOOR DE AANKONDIGING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DE UITVOERING VAN WERKEN

A. VOORINFORMATIE

1. Naam, adres, telegramadres, telefoon-, telex- en faxnummer van de aanbestedende dienst.

2. a) Plaats van uitvoering.

b) Aard en omvang van de te leveren werken en indien het werk in verschillende percelen is verdeeld, belangrijkste kenmerken van deze percelen in verhouding tot het werk.

c) Indien beschikbaar, raming van de kostenmarge van de geplande werken.

3. a) Beoogde datum van de aanvang van de aanbestedingsprocedure(s) voor het plaatsen van de opdracht(en).

b) Indien bekend, voorlopige datum van de aanvang van de werkzaamheden.

c) Indien bekend, voorlopig tijdschema voor de uitvoering van de werken.

4. Indien bekend, voorwaarden inzake financiering van de werken en herziening van de prijzen en/of verwijzing naar de teksten waarin deze voorwaarden worden geregeld.

5. Overige inlichtingen.

6. Datum van verzending van de aankondiging.

7. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

8. Vermelding of de opdracht onder de Overeenkomst valt.

B. OPENBARE PROCEDURE

1. Naam, adres, telegramadres, telefoon-, telex- en faxnummer van de aanbestedende dienst.

2. a) Wijze van aanbesteding.

b) Vorm van de opdracht waarvoor de uitnodiging tot inschrijving wordt gedaan.

3. a) Plaats van de uitvoering.

b) Aard en omvang van de te leveren werken, algemene kenmerken van het werk, met inbegrip van eventuele opties voor latere werken en, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop die opties kunnen worden uitgeoefend.

c) Indien het werk of de opdracht in verschillende percelen is verdeeld, orde van grootte van de percelen en mogelijkheid om voor één, meerdere of alle percelen in te schrijven.

d) Gegevens betreffende het doel van het werk of de opdracht wanneer deze ook betrekking heeft op de opstelling van ontwerpen.

4. Termijn voor de uitvoering van de werken of looptijd van de opdracht voor de uitvoering van de werken, en, voorzover mogelijk, termijn voor de aanvang van de werken.

5. a) Naam en adres van de dienst waar bestek en aanvullende documentatie kunnen worden aangevraagd.

b) Indien van toepassing, het bedrag dat moet worden betaald voor het verkrijgen van genoemde documentatie en de wijze van betaling.

6. a) Uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen.

b) Adres waar deze moeten worden ingediend.

c) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld.

7. a) Indien van toepassing, de personen die bij het openen van de inschrijvingen worden toegelaten.

b) Dag, uur en plaats van de opening.

8. Indien van toepassing, de verlangde borgsommen en waarborgen.

9. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzingen naar de teksten waarin deze worden geregeld.

10. Indien van toepassing, de rechtsvorm die de combinatie van aannemers waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben.

11. Gegevens over de bedrijfssituatie van de leverancier, alsmede economische en technische minimumeisen waaraan de aannemer aan wie de opdracht gegund wordt, moet voldoen.

12. Termijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen.

13. Gunningscriteria. Andere criteria dan dat van de laagste prijs worden vermeld, voorzover zij niet in het bestek zijn opgenomen.

14. Indien van toepassing, verbod op varianten.

15. Overige inlichtingen.

16. Datum van bekendmaking van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen of vermelding van de niet-bekendmaking ervan.

17. Datum van verzending van de aankondiging.

18. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

19. Vermelding of de opdracht onder de Overeenkomst valt.

C. NIET-OPENBARE PROCEDURE

1. Naam, adres, telegramadres, telefoon-, telex- en faxnummer van de aanbestedende dienst.

2. a) Wijze van aanbesteding.

b) Indien van toepassing, motivering van de toepassing van de versnelde procedure.

c) Vorm van de opdracht waarvoor de uitnodiging tot inschrijving wordt gedaan.

3. a) Plaats van de uitvoering.

b) Aard en omvang van de te leveren werken, algemene kenmerken van het werk, met inbegrip van eventuele opties voor latere werken en, indien mogelijk, een raming van de termijnen waarbinnen die opties kunnen worden uitgeoefend.

c) Indien het werk of de opdracht in verschillende percelen is verdeeld, orde van grootte van de percelen en mogelijkheid om voor elk der percelen afzonderlijk, voor samengevoegde percelen of voor de massa der percelen in te schrijven.

d) Gegevens betreffende het doel van het werk of de opdracht wanneer deze ook betrekking heeft op het uitwerken van ontwerpen.

4. Termijn voor de uitvoering van de werken of looptijd van de opdracht voor de werken, en, voorzover mogelijk, termijn voor het aanvatten van de werken.

5. Indien van toepassing, de rechtsvorm die de combinatie van aannemers waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben.

6. a) Uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen.

b) Adres waar deze moeten worden ingediend.

c) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld.

7. Uiterste datum voor de verzending van de uitnodigingen tot inschrijving.

8. Indien van toepassing, de verlangde borgsommen en waarborgen.

9. Belangrijkste voorschriften voor financiering en betaling en/of verwijzingen naar de teksten waarin deze worden geregeld.

10. Gegevens over de eigen situatie van de leverancier, alsmede economische en technische minimumeisen waaraan de aannemer aan wie de opdracht gegund wordt, moet voldoen.

11. Bij de gunning van de opdracht aan te leggen criteria voorzover zij niet in het bestek zijn opgenomen.

12. Indien van toepassing, het verbod op varianten.

13. Overige inlichtingen.

14. Datum van bekendmaking van de vooraankondiging in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen of vermelding van de niet-bekendmaking ervan.

15. Datum van verzending van de aankondiging.

16. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

17. Vermelding of de opdracht onder de Overeenkomst valt.

D. PROCEDURE VAN DE GUNNING VIA ONDERHANDELINGEN

1. Naam, adres, telegramadres, telefoon-, telex- en faxnummer van de aanbestedende dienst.

2. a) Wijze van aanbesteding.

b) Indien van toepassing, motivering van de toepassing van de versnelde procedure.

c) Vorm van de opdracht waarvoor de uitnodiging tot inschrijving wordt gedaan.

3. a) Plaats van uitvoering.

b) Aard en omvang van de te leveren werken, algemene kenmerken van het werk, met inbegrip van eventuele opties voor latere werken en, indien mogelijk, een schatting van de termijnen waarop die opties kunnen worden uitgeoefend.

c) Indien het werk of de opdracht in verschillende percelen is verdeeld, orde van grootte van de percelen en mogelijkheid om voor één, meerdere of alle percelen in te schrijven.

d) Gegevens betreffende het doel van het werk of de opdracht wanneer deze ook betrekking heeft op de opstelling van ontwerpen.

4. Termijn voor de uitvoering van de werken of looptijd van de opdracht voor de werken en, voorzover mogelijk, termijn voor de aanvang van de werken.

5. Indien van toepassing, de rechtsvorm die de combinatie van aannemers waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben.

6. a) Uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming.

b) Adres waar zij moeten worden ingediend.

c) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld.

7. Indien van toepassing, de verlangde borgsommen en waarborgen.

8. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorschriften en/of verwijzingen naar de teksten waarin deze worden geregeld.

9. Gegevens over de bedrijfssituatie van de aannemer, alsmede gegevens en bescheiden om de technische en economische minimumeisen waaraan hij moet voldoen, te kunnen beoordelen.

10. Indien van toepassing, verbod op varianten.

11. Indien van toepassing, de namen en adressen van reeds door de aanbestedende dienst geselecteerde aannemers.

12. Indien van toepassing, de datum (data) van voorgaande bekendmakingen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

13. Overige inlichtingen.

14. Datum van bekendmaking van de vooraankondiging in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

15. Datum van verzending van de aankondiging.

16. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen.

17. Eerdere datum/data van publicatie(s) in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

18. Vermelding of de opdracht onder de Overeenkomst valt.

E. KENNISGEVING VAN GEGUNDE OPDRACHTEN

1. Naam en adres van de aanbestedende dienst.

2. Gevolgde aanbestedingsprocedure. In het geval van een procedure van gunning via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van opdracht, motivering van de keuze van die procedure (artikel 7, lid 4).

3. Datum van de gunning van de opdracht.

4. Criteria voor de gunning van de opdracht.

5. Aantal ontvangen offertes.

6. Naam en adres van de aannemer(s).

7. Aard en omvang/hoeveelheid van de geleverde werken, algemene kenmerken van het voltooide werk.

8. Betaalde prijs of prijzen (minimum/maximum).

9. Waarde van de geselecteerde offerte(s) of de hoogste en de laagste offerte die bij de gunning in aanmerking genomen is.

10. Indien van toepassing, waarde en gedeelte van de opdracht dat aan derden in onderaanbesteding kan worden gegeven.

11. Overige inlichtingen.

12. Datum van bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

13. Datum van verzending van de onderhavige aankondiging.

14. Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen."

Top