EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R1345

VERORDENING ( EEG ) NR. 1345/90 VAN DE RAAD VAN 14 MEI 1990 TOT VASTSTELLING VAN DE PRODUKTIESTEUN VOOR BEPAALDE GRANEN DIE IN HET VERKOOPSEIZOEN 1990/1991 WORDEN INGEZAAID

OJ L 134, 28.5.1990, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1345/oj

31990R1345

VERORDENING ( EEG ) NR. 1345/90 VAN DE RAAD VAN 14 MEI 1990 TOT VASTSTELLING VAN DE PRODUKTIESTEUN VOOR BEPAALDE GRANEN DIE IN HET VERKOOPSEIZOEN 1990/1991 WORDEN INGEZAAID

Publicatieblad Nr. L 134 van 28/05/1990 blz. 0009 - 0009


VERORDENING (EEG) Nr. 1345/90 VAN DE RAAD

van 14 mei 1990

tot vaststelling van de produktiesteun voor bepaalde granen die in het verkoopseizoen 1990/1991 worden ingezaaid

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1340/90 (2), inzonderheid op artikel 10 ter, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie (3),

Gezien het advies van het Europese Parlement (4),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (5),

Overwegende dat de in artikel 10 ter van Verordening (EEG) nr. 2727/75 bedoelde produktiesteun voor bepaalde granen is ingesteld opdat in plaats van graansoorten waarvoor een produktieoverschot bestaat boekweit, kanariezaad en gierst worden geteeld; dat het bedrag van de steun zo moet worden vastgesteld dat de teelt wordt uitgebreid, zonder dat evenwel de produktie de werkelijke vraag op de markt van de Gemeenschap overtreft,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 10 ter van Verordening (EEG) nr. 2727/75 bedoelde steun voor de produktie van boekweit, kanariezaad en gierst die in het verkoopseizoen 1990/1991 worden ingezaaid, bedraagt 50 ecu per hectare.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 mei 1990.

Voor de Raad

De Voorzitter

D. J. O'MALLEY

(1) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(2) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.

(3) PB nr. C 49 van 28. 2. 1990, blz. 9.

(4) PB nr. C 96 van 17. 4. 1990.

(5) PB nr. C 112 van 7. 5. 1990, blz. 34.

Top