EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982R2497

Verordening (EEG) nr. 2497/82 van de Commissie van 13 september 1982 betreffende de indeling van goederen onder de posten 84.07 en 84.08 C van het gemeenschappelijk douanetarief

OJ L 267, 16.9.1982, p. 12–13 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 02 Volume 009 P. 104 - 105
Portuguese special edition: Chapter 02 Volume 009 P. 104 - 105
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 003 P. 136 - 137
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 003 P. 136 - 137

No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2005; opgeheven door 32005R0705

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2497/oj

31982R2497

Verordening (EEG) nr. 2497/82 van de Commissie van 13 september 1982 betreffende de indeling van goederen onder de posten 84.07 en 84.08 C van het gemeenschappelijk douanetarief

Publicatieblad Nr. L 267 van 16/09/1982 blz. 0012 - 0013
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 2 Deel 3 blz. 0136
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 02 Deel 9 blz. 0104
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 2 Deel 3 blz. 0136
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 02 Deel 9 blz. 0104


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2497/82 VAN DE COMMISSIE

van 13 september 1982

betreffende de indeling van goederen onder de posten 84.07 en 84.08 C van het gemeenschappelijk douanetarief

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 97/69 van de Raad van 16 januari 1969 betreffende maatregelen die moeten worden getroffen voor de uniforme toepassing van de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief (1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Griekenland, inzonderheid op artikel 3,

Overwegende dat er, ten einde een uniforme toepassing van de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief te waarborgen, bepalingen dienen te worden vastgesteld voor de indeling van toestellen voor de hydraulische of pneumatische bediening van een bewegingsmechanisme voor het openen of sluiten van deuren van laadruimen van vliegtuigen, bestaande uit:

- een cilinder met aan het ene uiteinde een verbindingsstuk voor de bevestiging aan de deur van het laadruim, terwijl aan het andere uiteinde een zuigerstang rechtlijnig naar buiten wordt bewogen doordat de druk van de vloeistof of lucht in het cilinderhuis wordt overgedragen op de zuiger,

- een zuiger met zuigerstang, waarin zich een eveneens door middel van druk te bedienen ontgrendelingszuiger bevindt; aan het uit de cilinder naar buiten stekende uiteinde van de zuigerstang bevindt zich een oog voor de bevestiging van het bewegingsmechanisme van de deur van het laadruim, dat dichtklapt of opengaat als de zuigerstang naar binnen of naar buiten beweegt, waardoor de deur van het laadruim respectievelijk wordt gesloten of geopend,

- twee aan het cilinderhuis bevestigde vergrendelingshaken die, als op de ontgrendelingszuiger geen druk staat, beletten dat de zuigerstang naar buiten wordt bewogen,

- verschillende voor het mechanisme benodigde veren, ringen en andere kleine onderdelen;

Overwegende dat in het gemeenschappelijk douanetarief in de bijlage van Verordening (EEG) nr. 950/68 van de Raad (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1883/82 (3), onder post 84.22 hef- en hijstoestellen worden ingedeeld, onder post 84.07 hydraulische krachtmachines en onder post 84.08 andere krachtmachines dan stoommachines, explosie- en verbrandingsmotoren met zuigers en hydraulische krachtmachines;

Overwegende dat deze posten in aanmerking komen voor de indeling van bovengenoemd toestel;

Overwegende dat voorgenoemd toestel geen compleet of als compleet aan te merken hef- of hijstoestel is noch het wezenlijk karakter heeft van een dergelijk toestel, aangezien zowel het bewegingsmechanisme voor het heffen of hijsen als een sokkel of andere ondersteuning ontbreken die, samen met de kracht van de drukcilinder, nodig zijn voor het heffen of hijsen; dat het toestel slechts een onderdeel is van een dergelijk hef- of hijstoestel;

Overwegende dat, gelet op Aantekening 2 a) op Afdeling XVI, onder post 84.22 geen delen en onderdelen van hef- of hijstoestellen vallen, die als zodanig elders in Hoofdstuk 84 kunnen worden ingedeeld;

Overwegende dat cilinders bestaande uit een cilinderhuis waarin een zuiger in beweging wordt gebracht door middel van onder druk staande vloeistof of lucht (de druk van vloeistof of lucht in het cilinderhuis wordt omgezet in een rechtlijnige beweging), hydraulische of pneumatische krachtmachines zijn die worden ingedeeld onder post 84.07, respectievelijk post 84.08; dat de aanwezigheid van bepaalde elementen zoals ontgrendelingszuigers, vergrendelingshaken, veren en ringen, niet van invloed is op de indeling van deze krachtmachines;

Overwegende dat bovengenoemde toestellen, al naar gelang de aandrijving hydraulisch dan wel pneumatisch is, derhalve dienen te worden ingedeeld als hydraulische krachtmachines van post 84.07 dan wel als pneumatische krachtmachines van post 84.08;

Overwegende dat de bepalingen van deze verordening in overeenstemming zijn met het advies van het Comité Nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Toestellen voor de hydraulische of pneumatische bediening van een bewegingsmechanisme voor het openen of sluiten van deuren van laadruimen van vliegtuigen, bestaande uit:

- een cilinder met aan het ene uiteinde een verbindingsstuk voor de bevestiging aan de deur van het

laadruim, terwijl aan het andere uiteinde een zuigerstang rechtlijnig naar buiten wordt bewogen doordat de druk van de vloeistof of lucht in het cilinderhuis wordt overgedragen op de zuiger;

- een zuiger met zuigerstang, waarin zich een eveneens door middel van druk te bedienen ontgrendelingszuiger bevindt; aan het uit de cilinder naar buiten stekende uiteinde van de zuigerstang bevindt zich een oog voor de bevestiging van het bewegingsmechanisme van de deur van het laadruim. Het mechanisme klapt dicht of gaat open als de zuigerstang naar binnen of naar buiten beweegt, waardoor de deur van het laadruim respectievelijk wordt gesloten of geopend;

- twee aan het cilinderhuis bevestigde vergrendelingshaken die, als op de ontgrendelingszuiger geen druk staat, beletten dat de zuigerstang naar buiten wordt bewogen;

- veren, ringen en andere voor het mechanisme benodigde elementen,

worden in het gemeenschappelijk douanetarief ingedeeld:

a) indien hydraulisch bediend, onder post:

84.07 Waterraderen (waterwielen), waterturbines en andere hydraulische krachtmachines,

b) indien pneumatisch bediend, onder post:

84.08 Andere motoren en andere krachtmachines:

C. andere motoren en andere krachtmachines.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de tweeënveertigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 13 september 1982.

Voor de Commissie

Wilhelm HAFERKAMP

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 14 van 21. 1. 1969, blz. 1.

(2) PB nr. L 172 van 22. 7. 1968, blz. 1.

(3) PB nr. L 207 van 15. 7. 1982, blz. 4.

Top