EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L0778

Richtlijn 80/778/EEG van de Raad van 15 juli 1980 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

OJ L 229, 30.8.1980, p. 11–29 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 255 - 273
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 174 - 192
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 174 - 192
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 003 P. 3 - 21
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 003 P. 3 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 25/12/2003; afgeschaft en vervangen door 398L0083; . Latest consolidated version: 01/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/778/oj

31980L0778

Richtlijn 80/778/EEG van de Raad van 15 juli 1980 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

Publicatieblad Nr. L 229 van 30/08/1980 blz. 0011 - 0029
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 3 blz. 0003
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 15 Deel 1 blz. 0255
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 3 blz. 0003
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 15 Deel 2 blz. 0174
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 15 Deel 2 blz. 0174


RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 15 juli 1980

betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

( 80/778/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen 100 en 235 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat het belang voor de volksgezondheid van voor menselijke consumptie bestemd water de vaststelling van kwaliteitsnormen voor dat water vereist ;

Overwegende dat een dispariteit tussen de bepalingen betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water , die in de verschillende Lid-Staten reeds van toepassing of in voorbereiding zijn , aanleiding kan geven tot ongelijke mededingingsvoorwaarden en dientengevolge een rechtstreekse invloed kan hebben op de werking van de gemeenschappelijke markt ; dat derhalve op dit terrein de in artikel 100 van het Verdrag bedoelde aanpassing van de wetgevingen dient plaats te vinden ;

Overwegende dat het noodzakelijk blijkt om deze aanpassing van de wetgevingen vergezeld te doen gaan van een optreden van de Gemeenschap om door een meer omvattende regeling ter zake van voor menselijke consumptie bestemd water één der doelstellingen van de Gemeenschap op het gebied van de verbetering van de levensomstandigheden , van een harmonische ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap en van een gestadige en evenwichtige expansie te verwezenlijken ; dat derhalve uit dien hoofde een aantal specifieke bepalingen dient te worden vastgesteld ; dat , aangezien het Verdrag niet voorziet in de hiertoe vereiste bevoegdheden , van artikel 235 van het Verdrag gebruik dient te worden gemaakt ;

Overwegende dat de van 1973 ( 3 ) en 1977 ( 4 ) daterende actieprogramma's van de Europese Gemeenschappen inzake het milieu voorzien in de vaststelling van normen voor toxische chemische stoffen en voor kiemen die schadelijk zijn voor de gezondheid in voor menselijke consumptie bestemd water zomede in de omschrijving van fysische , chemische en biologische parameters naar gelang van het gebruik dat van water , in het bijzonder van voor menselijke consumptie bestemd water , wordt gemaakt ;

Overwegende dat voor natuurlijk mineraal water een afzonderlijke regeling wordt beoogd en dat medicinaal water alsmede sommige soorten water die worden gebruikt in de voedingsindustrie , wanneer dit gebruik geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid , uit de werkingssfeer van de richtlijn moeten worden utigesloten ;

Overwegende dat de Raad bij Richtlijn 75/440/EEG ( 5 ) reeds normen heeft vastgesteld voor oppervlaktewater dat is bestemd voor de produktie van drinkwater ;

Overwegende dat de voor bepaalde parameters vastgestelde waarden gelijk moeten zijn aan of lager dan een maximaal toelaatbare concentratie ;

Overwegende dat voor water dat voor menselijk gebruik geleverd wordt en dat een onthardingsbehandeling heeft ondergaan , de voor sommige parameters vastgestelde waarden gelijk moeten zijn aan of hoger dan een minimaal vereiste concentratie ;

Overwegende dat het wenselijk is dat de Lid-Staten uitgaan van de waarden die als " richtniveau " zijn gekozen ;

Overwegende dat , aangezien voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water bepaalde stoffen nodig kunnen zijn , het gebruik daarvan moet worden geregeld ten einde eventuele schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid van overmatig grote hoeveelheden van deze stoffen te voorkomen ;

Overwegende dat , ten einde een zekere soepelheid bij de toepassing van deze richtlijn te bereiken , de Lid-Staten moeten worden gemachtigd om , met inachtneming van bepaalde voorwaarden , van deze richtlijn af te wijken , met name ten einde rekening te houden met bijzondere situaties ;

Overwegende dat het , om de waarden van de concentraties van de verschillende parameters na te gaan , gewenst is dat de Lid-Staten de nodige maatregelen nemen ter uitvoering van een regelmatige controle van de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ;

Overwegende dat de wetenschappelijke en technische vooruitgang een snelle aanpassing van de in deze richtlijn aangegeven referentie-analysemethoden noodzakelijk maakt ; dat , ten einde de tenuitvoerlegging van de daartoe noodzakelijke maatregelen te vergemakkelijken , een procedure gewenst is tot instelling van een nauwe samenwerking tussen de Lid-Staten en de Commissie in het kader van een Comité voor de aanpassing aan de vooruitgang van de wetenschap en de techniek ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Deze richtlijn heeft betrekking op de eisen waaraan de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water moet voldoen .

Artikel 2

In de zin van deze richtlijn wordt onder voor menselijke consumptie bestemd water verstaan , al het water , hetzij onbehandeld , hetzij na een behandeling , dat voor dat doel wordt gebruikt , ongeacht de herkomst en ongeacht de vraag of

- het water betreft dat aan de verbruiker wordt geleverd ,

- dan wel water

- dat in een levensmiddelenbedrijf wordt gebruikt voor de vervaardiging , de behandeling , de conservering of het in de handel brengen van voor menselijke consumptie bestemde produkten of stoffen en

- dat van invloed is op de goede hoedanigheid van de levensmiddelen als eindprodukt .

Artikel 3

Met betrekking tot het in artikel 2 , tweede streepje , bedoelde water , passen de Lid-Staten de waarden toe van de respectievelijk in de tabellen D en E van bijlage I bedoelde toxische en microbiologische parameters , alsmede de waarden van de andere parameters die door de bevoegde nationale autoriteiten worden geacht van invloed te kunnen zijn op de goede hoedanigheid van de levensmiddelen als eindprodukt .

Artikel 4

1 . Deze richtlijn is niet van toepassing op :

a ) natuurlijk mineraalwater dat door de bevoegde nationale autoriteiten als zodanig is erkend of omschreven ;

b ) medicinaal water dat door de bevoegde nationale autoriteiten als zodanig is erkend .

2 . De Lid-Staten mogen het in de handel brengen van levensmiddelen niet verbieden of belemmeren om redenen die samenhangen met de kwaliteit van het gebruikte water , indien de kwaliteit van het gebruikte water voldoet aan de bepalingen van deze richtlijn , tenzij de volksgezondheid daardoor in gevaar zou kunnen worden gebracht .

Artikel 5

Deze richtlijn is van toepassing onverminderd de bijzondere bepalingen die in andere communautaire regelingen zijn vervat .

Artikel 6

1 . De Lid-Staten brengen

- de daartoe geëigende gegevens betreffende de industriesectoren waarin naar het oordeel van de bevoegde nationale autoriteiten de kwaliteit van het gebruikte water niet van invloed is op de goede hoedanigheid van het eindprodukt in de zin van artikel 2 ,

- de nationale waarden van de andere parameters dan de toxische en microbiologische welke in artikel 3 worden bedoeld ,

ter kennis van de Commissie .

2 . De Commissie bestudeert deze gegevens en neemt in voorkomend geval passende maatregelen . Zij maakt op gezette tijden een samenvattend verslag op ten behoeve van de Lid-Staten .

Artikel 7

1 . De Lid-Staten stellen de waarden vast welke van toepassing zijn op voor menselijke consumptie bestemd water , en wel voor de in bijlage I vermelde parameters .

2 . Wat betreft de parameters waarvoor geen enkele waarde is aangegeven in bijlage I , kunnen de Lid-Staten de vaststelling van waarden ter uitvoering van lid 1 achterwege laten zolang dergelijke waarden niet door de Raad zijn bepaald .

3 . Ten aanzien van de parameters , vermeld in de tabellen A , B , C , D en E van bijlage I :

- moeten de door de Lid-Staten vast te stellen waarden lager dan of gelijk zijn aan de in de kolom " Maximaal toelaatbare concentratie " vermelde waarden ;

- nemen de Lid-Staten voor het vaststellen van de waarden de in de kolom " Richtniveau " vermelde waarden als richtsnoer .

4 . Met betrekking tot de in tabel F van bijlage I opgenomen parameters moeten de door de Lid-Staten vast te stellen waarden hoger zijn dan of gelijk zijn aan de in de tabel " Minimaal vereiste concentratie " vermelde waarden voor water , als bedoeld in artikel 2 , eerste streepje , dat een onthardingsbehandeling heeft ondergaan .

5 . De beoordeling van de in bijlage I vermelde waarden moet geschieden met inachtneming van de opmerkingen .

6 . De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om te bewerkstelligen dat voor menselijke consumptie bestemd water ten minste in overeenstemming is met de in bijlage I aangegeven eisen .

Artikel 8

De Lid-Staten treffen alle maatregelen die nodig zijn om te bewerkstelligen dat de stoffen die bij de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water worden gebruikt , niet in het ter beschikking van de verbruiker gestelde water voorkomen in een hogere dan de maximaal toelaatbare concentratie en dat deze stoffen noch direct noch indirect gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid .

Artikel 9

1 . De Lid-Staten kunnen van deze richtlijn afwijken ten einde rekening te houden met :

a ) situaties met betrekking tot de natuurlijke staat en de structuur van de bodem van het gebied waarvan de betreffende voorzieningsbron afhankelijk is .

Wanneer een Lid-Staat tot een dergelijke afwijking besluit , geeft hij binnen twee maanden na het nemen van zijn besluit , onder opgave van de redenen van de afwijking , hiervan kennis aan de Commissie ;

b ) situaties met betrekking tot uitzonderlijke weerkundige omstandigheden .

Wanneer een Lid-Staat tot een dergelijke afwijking besluit , geeft hij binnen 15 dagen na het nemen van zijn besluit , onder opgave van de redenen en van de duur van de afwijking , hiervan kennis aan de Commissie .

2 . De Lid-Staten geven de Commissie slechts dan kennis van de in lid 1 bedoelde afwijkingen , indien deze betrekking hebben op een watervoorziening van ten minste 1 000 m³ per dag of op een bevolking van ten minste 5 000 personen .

3 . De afwijkingen waartoe krachtens dit artikel wordt besloten , mogen in geen geval de toxische en microbiologische factoren betreffen , noch gevaar opleveren voor de volksgezondheid .

Artikel 10

1 . In noodgevallen mogen de bevoegde nationale autoriteiten , gedurende een beperkte tijdsduur en tot een maximumwaarde die zij vaststellen , overschrijding van de in bijlage I vermeld maximaal toelaatbare concentraties toelaten , voor zover deze overschrijding geen enkel onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid meebrengt en de voorziening van voor menselijke consumptie bestemd water op geen enkele andere manier kan worden bewerkstelligd .

2 . Onverminderd de toepassing van Richtlijn 75/440/EEG , en met name van artikel 4 , lid 3 , daarvan , kan een Lid-Staat , wanneer hij voor zijn drinkwatervoorziening gebruik dient te maken van oppervlaktewater dat niet de kwaliteit A 3 bezit in de zin van artikel 2 van genoemde richtlijn en hij geen passende behandeling in aanmerking kan doen komen ten einde drinkwater van de in deze richtlijn bedoelde kwaliteit te verkrijgen , gedurente een beperkte tijdsduur en tot een door hem vastgestelde toelaatbare maximumwaarde , overschrijding van de in bijlage I vermelde maximaal toelaatbare concentraties toelaten , voor zover deze overschrijding geen onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid meebrengt .

3 . De Lid-Staten die gebruik maken van de in dit artikel bedoelde afwijkingen , stellen de Commissie hiervan onmiddellijk in kennis met opgave van de redenen en de vermoedelijke duur van deze afwijkingen .

Artikel 11

De Lid-Staten zorgen ervoor dat de toepassing van de krachtens deze richtlijn genomen maatregelen niet tot direct of indirect gevolg heeft dat de huidige kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemde water achteruitgaat , of de verontreiniging van het water dat bestemd is voor de produktie van drinkwater , toeneemt .

Artikel 12

1 . De Lid-Staten nemen alle nodige maatregelen opdat de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water regelmatig wordt gecontroleerd .

2 . Deze controles hebben betrekking op alle voor menselijke consumptie bestemd water , op de plaats waar dit ter beschikking wordt gesteld van de verbruiker , ten einde na te gaan of het voldoet aan de in bijlage I omschreven eisen .

3 . De plaatsen van monsterneming worden bepaald door de bevoegde nationale autoriteiten .

4 . Voor de uitvoering van de controles houden de Lid-Staten zich aan bijlage II .

5 . De Lid-Staten gebruiken zoveel mogelijk de referentie-analysemethoden genoemd in bijlage III .

Laboratoria die andere methoden gebruiken , moeten zich ervan vergewissen , dat daarmee resultaten worden verkregen , die gelijkwaardig zijn aan of vergelijkbaar met die welke worden verkregen met de in bijlage III genoemde methoden .

Artikel 13

De wijzigingen die nodig zijn om de in bijlage III voorkomende referentie-analysemethoden aan de vooruitgang van wetenschap en techniek aan te passen , worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 15 .

Artikel 14

a ) Er wordt een Comité voor de aanpassing aan de vooruitgang van wetenschap en techniek ingesteld , hierna te noemen het " Comité " , dat bestaat uit vertegenwoordigers der Lid-Staten en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie .

b ) Het Comité stelt zijn reglement van orde vast .

Artikel 15

1 . Indien wordt verwezen naar de in dit artikel vastgestelde procedure , wordt de kwestie bij het Comité aanhangig gemaakt door zijn voorzitter , hetzij op diens initiatief , hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een Lid-Staat .

2 . De vertegenwoordiger van de Commissie legt het Comité een ontwerp van de te nemen maatregelen voor . Het Comité geeft zijn advies over dit ontwerp binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de betrokken kwestie . Het spreekt zich uit met een meerderheid van 41 stemmen , waarbij de stemmen der Lid-Staten worden gewogen als vastgesteld in artikel 148 , lid 2 , van het Verdrag . De voorzitter neemt geen deel aan de stemming .

3 . a ) De Commissie stelt de overwogen maatregelen vast wanneer deze in overeenstemming zijn met het advies van het Comité .

b ) Wanneer de overwogen maatregelen niet in overeenstemming zijn met het advies van het Comité , of bij ontbreken van een advies , legt de Commissie de Raad onverwijld een voorstel met betrekking tot de te nemen maatregelen voor . De Raad beslist met gekwalificeerde meerderheid van stemmen .

c ) Indien de Raad na verloop van drie maanden vanaf het moment dat de kwestie hem werd voorgelegd , niet heeft beslist , worden de voorgestelde maatregelen door de Commissie vastgesteld .

Artikel 16

Het staat de Lid-Staten te allen tijde vrij om voor water dat voor menselijke consumptie is bestemd , strengere voorschriften uit te vaardigen dan die welke in deze richtlijn zijn opgenomen , onverminderd artikel 4 , lid 2 .

Artikel 17

De Lid-Staten kunnen bijzondere bepalingen vaststellen voor vermeldingen - zowel op verpakkingen of etiketten als in reclame - betreffende de geschiktheid van water voor gebruik in babyvoeding . Deze bijzondere bepalingen kunnen ook betrekking hebben op de eigenschappen van het water die de voorwaarden voor het gebruik van deze vermeldingen bepalen .

De Lid-Staten die dergelijke maatregelen overwegen , stellen de andere Lid-Staten en de Commissie daarvan vooraf in kennis .

Artikel 18

1 . De Lid-Staten doen binnen twee jaar te rekenen vanaf de kennisgeving van deze richtlijn de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om aan deze richtlijn en haar bijlagen te voldoen . Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis .

2 . De Lid-Staten delen de Commissie alle belangrijke bepalingen van intern recht mede , die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen .

Artikel 19

De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen opdat de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemde water binnen een termijn van vijf jaar na kennisgeving van deze richtlijn daarmede in overeenstemming wordt gebracht .

Artikel 20

In uitzonderlijke gevallen mogen de Lid-Staten voor geografisch afgebakende bevolkingsgroepen bij de Commissie een bijzonder verzoek om meer tijd voor de toepassing van bijlage I indienen .

Dit met redenen omklede verzoek moet melding maken van de ondervonden moeilijkheden en een actieprogramma met tijdschema voorstellen dat ter verbetering van de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ten uitvoer dient te worden gelegd .

De Commissie zal de actieprogramma's met inbegrip van de tijdschema's bestuderen . In geval van meningsverschil met de betrokken Lid-Staat doet zij aan de Raad passende voorstellen ter zake .

Artikel 21

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 15 juli 1980 .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . SANTER

( 1 ) PB nr . C 28 van 9 . 2 . 1976 , blz . 27 .

( 2 ) PB nr . C 131 van 12 . 6 . 1976 , blz . 13 .

( 3 ) PB nr . C 112 van 20 . 12 . 1973 , blz . 1 .

( 4 ) PB nr . C 69 van 11 . 6 . 1970 , blz . 1 .

( 5 ) PB nr . L 194 van 25 . 7 . 1975 , blz . 34 .

BIJLAGE I

LIJST VAN PARAMETERS

A . ORGANOLEPTISCHE PARAMETERS

* Parameters * Opgave van de uitkomsten ( 1 ) * Richtniveau ( RN ) * Maximaal toelaatbare concentratie ( MTC ) * Opmerkingen *

1 * Kleur * mg/l schaal Pt/Co * 1 * 20 * *

2 * Troebelingsgraad * mg/l SiO2 * 1 * 10 * *

* * Jacksoneenheden * 0,4 * 4 * - meting wordt onder bepaalde omstandigheden vervangen door de meting van het doorzicht , opgegeven in meters op de Seechischijf *

* * * * * RN : 6 m *

* * * * * MTC : 2 m *

3 * Reuk * vedunningsfactor * 0 * 2 bij 12 ° C * - vergelijken met smaakgetal *

* * * * 3 bij 25 ° C * *

4 * Smaak * verdunningsfactor * 0 * 2 bij 12 ° C * - vergelijken met reukgetal *

* * * * 3 bij 25 ° C * *

( 1 ) Indien een Lid-Staat op de grondslag van Richtlijn 71/354/EEG , zoals laatstelijk gewijzigd , in de nationale wetgeving die overeenkomstig de onderhavige richtlijn is aangepast andere meeteenheden gebruikt dan die welke in deze bijlage worden aangegeven , moeten de aldus aangegeven waarden dezelfde graad van precisie vertonen .

B . FYSISCH-CHEMISCHE PARAMETERS ( in samenhang met de natuurlijke structuur van het water )

* Parameters * Opgave van de uitkomsten * Richtniveau ( RN ) * Maximaal toelaatbare concentrarie ( MTC ) * Opmerkingen *

5 * Temperatuur * ° C * 12 * 25 * *

6 * Waterstofionenconcentratie * pH-eenheid * 6,5 < pH < 8,5 * - het water mag niet agressief zijn *

* * * * * - de pH-waarden gelden niet voor water in verpakkingen *

* * * * * - maximaal toelaatbare waarde : 9,5 *

7 * Geleidingsvermogen voor elektriciteit * µS em-1 bij 20 ° C * 400 * * - overeenkomend met de hoeveelheid mineralen in het water *

* * * * * - corresponderende waarden van de soortgelijke weerstand in ohm/cm : 2 500 *

* Parameters * Opgave van de uitkomsten * Richtniveau ( RN ) * Maximaal toelaatbare concentratie ( MTC ) * Opmerkingen *

8 * Chloriden * mg/l Cl * 25 * * - benaderde concentratie waarboven zich gevolgen zouden kunnen voordoen : 200 mg/l *

9 * Sulfaten * mg/l SO4 * 25 * 250 * *

10 * Silicium * mg/l SiO2 * * * - zie artikel 8 *

11 * Calcium * mg/l Ca * 100 * * *

12 * Magnesium * mg/l Mg * 30 * 50 * *

13 * Natrium * mg/l Na * 20 * 175 ( met ingang van 1984 met een percentiel 90 ) * - bij de waarden van deze parameter is rekening gehouden met de aanbevelingen van een werkgroep van de WGO ( Den Haag , mei 1978 ) betreffende een geleidelijke vermindering van de huidige totale dagelijkse consumptie natriumchloride tot 6 gram . *

* * * * 150 ( met ingang van 1987 met een percentiel 80 ) * - de Commissie zal vanaf 1 januari 1984 bij de Raad verslagen indienen inzake de ontwikkeling van de totale dagelijkse consumptie van natriumchloride door de bevolking . *

* * * * ( deze percentielen moeten worden berekend over een referentieperiode van 3 jaar ) * - in deze verslagen zal de Commissie nagaan in hoeverre de door de werkgroep van de WGO genoemde MTC van 120 mg/l nodig is voor het bereiken van een bevredigend niveau voor de totale consumptie van natriumchloride en zo nodig aan de Raad een nieuwe MTC-waarde voor natrium en een termijn voor het bereiken van deze waarde voorstellen . *

* * * * * - de Commissie zal vóór 1 januari 1984 bij de Raad een verslag indienen betreffende de vraag of de referentieperiode van 3 jaar voor de berekening van de percentielen wetenschappelijk al dan niet gefundeerd is . *

14 * Kalium * mg/l K * 10 * 12 * *

15 * Aluminium * mg/l Al * 0,05 * 0,2 * *

16 * Totale hardheid * * * * - zie tabel F , blz. 23 *

17 * Droogresten * mg/l na drogen bij 180 ° C * * 1 500 * *

18 * Opgeloste zuurstof * % O2-verzadiging * * * - verzadigingswaarde > 75 % behalve voor ondergronds water *

19 * Vrij kooldioxyde * mg/l CO2 * * * - het water mag niet agressief zijn *

C . PARAMETERS BETREFFENDE ONGEWENSTE STOFFEN ( in te grote hoeveelheden ) ( 1 )

* Parameters * Opgave van de uitkomsten * Richtniveau ( RN ) * Maximaal toelaatbare concentratie ( MTC ) * Opmerkingen *

20 * Nitraten * mg/l NO3 * 25 * 50 * *

21 * Nitrieten * mg/l NO2 * * 0,1 * *

22 * Ammonium * mg/l NH4 * 0,05 * 0,5 * *

23 * Kjeldahlstikstof ( N van NO2 en NO3 uitgezonderd ) * mg/l N * * 1 * *

24 * Oxydeerbaarheid ( KMnO4 ) * mg/l O2 * 2 * 5 * - bepaling in verwarmde oplossing en in zuur milieu *

25 * Organisch koolstoftotaal ( TOC ) * mg/l C * * * - de oorzaken van een verhoging van de normale concentraties moeten worden opgespoord *

26 * Zwavelwaterstof * µ/l S * * niet organoleptisch opspoorbaar * *

27 * Met chloroform extraheerbare stoffen * droogrest mg/l * 0,1 * * *

28 * Geëmulgeerde of opgeloste koolwaterstoffen ( na extractie met ether ) ; minerale oliën * µg/l * * 10 * *

29 * Fenolen ( fenolgetal ) * µg/l C6H5OH * * 0,5 * - met uitzondering van natuurlijke fenolen die niet op chloor reageren *

30 * Borium * µ/l B * 1 000 * * *

31 * Oppervlakactieve stoffen ( die reageren op methyleenblauw ) * µ/l ( laurylsulfaat ) * * 200 * *

( 1 ) Sommige van deze stoffen kunnen zelfs vergiftig zijn wanneer zij zich in zeer belangrijke hoeveelheden voordoen .

* Parameters * Opgave van de uitkomsten * Richtniveau ( RN ) * Maximaal toelaatbare concentratie ( MTC ) * Opmerkingen *

32 * Andere gechloreerde koolwaterstoffen die niet onder parameter nr . 55 vallen * µg/l * 1 * * - de concentratie aan haloformen moet zoveel mogelijk worden verlaagd *

33 * IJzer * µg/l Fe * 50 * 200 * *

34 * Mangaan * µg/l Mn * 20 * 50 * *

35 * Koper * µg/l Cu * 100 * * - boven 3 000 µg/l kunnen wrange smaak , verkleuring en corrosie optreden *

* * * - bij de uitgang van de pomp en/of bereidingsinstallaties en hun toebehoren * * *

* * * 3 000 * * *

* * * - na 12 uur stilstand in de leiding en vlak voor de levering aan de verbruiker * * *

36 * Zink * µg/l Zn * 100 * * - boven 5 000 µg/l kunnen wrange smaak , troebeling en korrelige neerslagen optreden *

* * * - bij de uitgang van de pomp en/of bereidingsinstallaties en hun toebehoren * * *

* * * 5 000 * * *

* * * - na 12 uur stilstand in de leiding en vlak voor de levering aan de verbruiker * * *

37 * Fosfor * µg/l P2O5 * 400 * 5 000 * *

* Parameters * Opgave van de uitkomsten * Richtniveau ( RN ) * Maximaal toelaatbare concentratie ( MTC ) * Opmerkingen *

38 * Fluor * µg/l F * * * - MTC varieert met de gemiddelde temperatuur in het betrokken geografische gebied *

* * 8 - 12 ° C * * 1 500 * *

* * 25 - 30 ° C * * 700 * *

39 * Kobalt * µg/l Co * * * *

40 * Gesuspendeerde materie * * Afwezigheid * * *

41 * Chloorresten * µg/l Cl * * * - zie artikel 8 *

42 * Barium * µg/l Ba * 100 * * *

43 * Zilver * µg/l Ag * * 10 * - indien in een uitzonderingsgeval niet systematisch gebruik wordt gemaakt van zilver voor de behandeling van water , mag een MTL-waarde van 80 µg/l worden toegestaan *

D . PARAMETERS BETREFFENDE TOXISCHE STOFFEN

* Parameters * Opgave van de uitkomsten * Richtniveau ( RN ) * Maximaal toelaatbare concentratie ( MTC ) * Opmerkingen *

44 * Arsenicum * µg/l As * * 50 * *

45 * Beryllium * µg/l Be * * * *

46 * Cadmium * µg/l Cd * * 5 * *

47 * Cyaniden * µg/l CN * * 50 * *

48 * Chroom * µg/l Cr * * 50 * *

49 * Kwik * µg/l Hg * * 1 * *

50 * Nikkel * µg/l Ni * * 50 * *

51 * Lood * µg/l Pb * * 50 ( in stromend water ) * Bij loden leidingen zou het gehalte aan lood niet meer mogen bedragen dan 50 µg/l in een monster dat genomen is na doorstroming . Indien het monster direct is genomen of na doorstroming en het gehalte aan lood veelvuldig of in aanzienlijke mate 100 µg/l overschrijdt , dienen er passende maatregelen te worden genomen ten einde de blootstelling aan lood van de verbruiker te verminderen *

* Parameters * Opgave van de uitkomsten * Richtniveau ( RN ) * Maximaal toelaatbare concentratie ( MTC ) * Opmerkingen *

52 * Antimonium * µg/l Sb * * 10 * *

53 * Selenium * µg/l Se * * 10 * *

54 * Vanadium * µg/l V * * * *

55 * Pesticiden en aanverwante produkten * µg/l * * * Onder pesticiden en aanverwante produkten worden verstaan : *

* - per afzonderlijke stof * * * 0,1 * - insecticiden : *

* * * * * - persistente organische chloorverbindingen *

* * * * * - organische fosforverbindingen *

* * * * * - carbamaten *

* * * * * - herbiciden *

* * * * * - fungiciden *

* * * * * - PCB's en PCT's *

* - totaal * * * 0,5 * *

56 * Aromatische polycyclische koolwaterstoffen * µg/l * * 0,2 * - referentiestoffen : *

* * * * * - fluoranteen *

* * * * * - benzo 3,4 fluoranteen *

* * * * * - benzo 11,12 fluoranteen *

* * * * * - benzo 3,4 pyreen *

* * * * * - benzo 1,12 peryleen *

* * * * * - indeno ( 1 , 2 , 3-cd ) pyreen *

E . MICROBIOLOGISCHE PARAMETERS

* Parameters * Uitkomsten : hoeveelheid van het monster in ml * Richtniveau ( RN ) * Maximaal toelaatbare concentratie ( MTC ) *

* * * * Membraanfilter-methode * Meervoudige proefbuisjes-methode ( MPN ) *

57 * Totaal aantal colibacteriën ( 1 ) * 100 * - * 0 * MWA < 1 *

58 * Faecale colibacteriën * 100 * - * 0 * MWA < 1 *

59 * Faecale streptokokken * 100 * - * 0 * MWA < 1 *

60 * Sulfietreducerende clostridia * 20 * - * - * MWA * 1 *

Water dat voor menselijk consumptie is bestemd , mag geen pathogene organismen bevatten .

Ten einde het microbiologische onderzoek van voor menselijke consumptie bestemd water zo volledig mogelijk te doen zijn , verdient het aanbeveling naast de in tabel E vermelde kiemen , een onderzoek te verrichten naar ziektekiemen , in het bijzonder :

- salmonella ,

- pathogene stafylokokken ,

- faecale bacteriofagen ,

- enterovirussen .

Evenmin mag dit water

- parasitaire organismen ,

- algen ,

- andere morfologische elementen ( kleine dierlijke organismen ) ,

bevatten .

( 1 ) Mits er een voldoende aantal monsters wordt onderzocht ( 95 % moet aan de eis voldoen ) .

* Parameters * * Uitkomsten : hoeveelheid van het monster in ml * Richtniveau ( RN ) * Maximaal toelaatbare concentratie * Opmerkingen *

61 * Totaal aantal kiemen voor water dat aan de verbruiker wordt geleverd * 37 ° C * 1 * 10 ( 1 ) ( 2 ) * - * *

* * 22 ° C * 1 * 100 ( 1 ) ( 2 ) * - * *

62 * Telling totaal aantal kiemen voor water in verpakkingen * 37 ° C * 1 * 5 * 20 * De Lid-Staten kunnen onder hun verantwoordelijkheid en wanneer de parameters 57 , 58 , 59 en 60 en pathogene organismen ontbreken , water voor binnenlands gebruik verpakken , waarvan het totaal aantal kiemen de voor parameter 62 voorgeschreven MTC-waarden overschrijdt . *

* * 22 ° C * 1 * 20 * 100 * *

* * * * * * De MTC-waarden moeten worden gemeten binnen 12 uur volgend op het verpakken , terwijl het water van de monsters gedurende deze periode van 12 uur op een constante temperatuur moet worden gehouden . *

( 1 ) In gedesinfecteerd water moeten de overeenkomstige waarden bij het verlaten van het behandelingsstation duidelijk lager liggen .

( 2 ) Wanneer deze waarden tijdens achtereenvolgende monsternemingen aanhoudend worden overschreden , moet een controle worden uitgevoerd .

F . MINIMAAL VEREISTE CONCENTRATIE VOOR WATER DAT EEN ONTHARDING HEEFT ONDERGAAN EN AAN DE VERBRUIKER WORDT GELEVERD

* Parameters * Opgave van de uitkomsten * Minimaal vereiste concentratie ( onthard water ) * Opmerkingen *

1 * Totale hardheid * mg/l Ca * 60 * Calcium of andere gelijkwaardige kationen *

2 * Waterstofionenconcentratie * pH * * Het water mag niet agressief zijn *

3 * Alkaliteit * mg/l HCO3 * 30 * Het water mag niet agressief zijn *

4 * Opgeloste zuurstof * * * Het water mag niet agressief zijn *

NB :

- De voorschriften met betrekking tot hardheid , waterstofionenconcentratie , opgeloste zuurstof en calcium zijn eveneens van toepassing op ontzilt water .

- Indien water in verband met zijn buitengewone natuurlijke hardheid overeenkomstig tabel F wordt onthard voordat het ter consumptie wordt aangeboden , mag het natriumgehalte van dit water in uitzonderingsgevallen hoger zijn dan de waarden van de kolom toelaatbare maximale concentraties . Er moet echter naar gestreefd worden dit gehalte zo laag mogelijk te houden en er dient rekening te worden gehouden met de eisen in verband met de bescherming van de volksgezondheid .

OMREKENINGSTABEL VOOR VERSCHILLENDE MEETEENHEDEN VOOR DE HARDHEID VAN HET WATER

* Franse graad * Engelse graad * Duitse graad * Milligram Ca * Millimol Ca *

Franse graad * 1 * 0,70 * 0,56 * 4,008 * 0,1 *

Engelse graad * 1,43 * 1 * 0,80 * 5,73 * 0,143 *

Duitse graad * 1,79 * 1,25 * 1 * 7,17 * 0,179 *

Milligram Ca * 0,25 * 0,175 * 0,140 * 1 * 0,025 *

Millimol Ca * 10 * 7 * 5,6 * 40,08 * 1 *

BIJLAGE II

SCHEMA EN FREQUENTIE VAN MODELANALYSES

A . SCHEMA VAN MODELANALYSES ( Voor de controles in aanmerking te nemen parameters )

* Modelanalyse * Minimumcontrole ( C 1 ) * Gewone controle ( C 2 ) * Periodieke controle ( C 3 ) * Controle op ongeregelde tijdstippen bij situaties van bijzondere of toevallige aard ( C 4 ) *

* In aanmerking te nemen parameters * * * * *

A * ORGANOLEPTISCHE PARAMETERS * - reuk ( 1 ) * - reuk * Gewone controleanalyse + andere parameters volgens voetnoot (4 ) * De bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten bepalen de parameters ( 5 ) , al naar gelang van de omstandigheden , waarbij alle voorwaarden in aanmerking worden genomen die een schadelijke invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het drinkwater dat aan de verbruiker wordt geleverd *

* * - smaak (1 ) * - smaak * Gewone controleanalyse + andere parameters volgens voetnoot ( 4 ) * *

* * * - troebelingsgraad ( aspect ) * Gewone controleanalyse + andere parameters volgens voetnoot ( 4 ) * *

B * FYSISCH-CHEMISCHE PARAMETERS * - geleidingsvermogen voor elektriciteit of een andere fysisch-chemische parameter * - temperatuur ( 2 ) * Gewone controleanalyse + andere parameters volgens voetnoot ( 4 ) * *

* * * - pH * Gewone controleanalyse + andere parameters volgens voetnoot ( 4 ) * *

* * * - chloorresten ( 3 ) * Gewone controleanalyse + andere parameters volgens voetnoot ( 4 ) * *

* * - chloorresten (3 ) * * Gewone controleanalyse + andere parameters volgens voetnoot ( 4 ) * *

C * ONGEWENSTE PARAMETERS * * - nitraten * Gewone controleanalyse + andere parameters volgens voetnoot (4 ) * *

* * * - nitrieten * Gewone controleanalyse + andere parameters volgens voetnoot ( 4 ) * *

* * * - ammonium * Gewone controleanalyse + andere parameters volgens voetnoot (4 ) * *

D * TOXISCHE PARAMETERS * * * Gewone controleanalyse + andere parameters volgens voetnoot ( 4 ) * *

F * MICROBIOLOGISCHE PARAMETERS * - totaal aantal colibacteriën of telling totalen bij 22 ° en 37 ° * - totaal aantal colibacteriën * Gewone controleanalyse + andere parameters volgens voetnoot ( 4 ) * *

* * * - faecale colibacteriën * Gewone controleanalyse + andere parameters volgens voetnoot ( 4 ) * *

* * * - telling totalen bij 22 ° en 37 ° * Gewone controleanalyse + andere parameters volgens voetnoot ( 4 ) * *

* * - faecale colibacteriën * * Gewone controleanalyse + andere parameters volgens voetnoot ( 4 ) * *

OPMERKING : Er dient een modelanalyse , een zogenaamde eerste analyse , te worden toegevoegd die met name wordt uitgevoerd vóór de exploitatie van een bron . De in aanmerking te nemen parameters zijn die van de gewone controleanalyse , waar onder andere verschillende toxische of ongewenste stoffen op grond van vermoedens aan toegevoegd kunnen worden . De lijst moet worden opgesteld door de bevoegde nationale autoriteiten .

( 1 ) Kwalitatieve schatting .

( 2 ) Behalve voor water in verpakkingen .

( 3 ) Of andere stoffen en uitsluitend bij behandeling .

( 4 ) Deze parameters worden bepaald door de bevoegde nationale autoriteiten , waarbij alle omstandigheden in aanmerking worden genomen die nadelig kunnen zijn voor de kwaliteit van het drinkwater dat aan de verbruiker wordt geleverd en die het mogelijk kunnen maken de ionenbalans van de bestanddelen te beoordelen .

( 5 ) De bevoegde autoriteiten kunnen andere parameters gebruiken dan die vermeld in bijlage I van deze richtlijn .

B . TABEL VAN DE MINIMALE FREQUENTIE VAN DE MODELANALYSES ( 3 )

Hoeveelheid geproduceerd of gedistribueerd water m³/dag * Bevolking ( berekening gebaseerd op 200 l/dag per inwoner ) * Analyse C 1 * Analyse C 2 * Analyse C 3 * Analyse C 4 *

* * Aantal monster nemingen/jaar * Aantal monsternemingen/jaar * Aantal monsternemingen/jaar * *

100 * 500 * ( 1) * ( 1 ) * ( 1 ) * Frequentie te bepalen door bevoegde volksgezondheidsdiensten op basis van bijzondere situatie *

1 000 * 5 000 * ( 1 ) * ( 1 ) * ( 1 ) * *

2 000 * 10 000 * 12 * 3 * ( 1 ) * *

10 000 * 50 000 * 60 * 6 * 1 * *

20 000 * 100 000 * 120 * 12 * 2 * *

30 000 * 150 000 * 180 * 18 * 3 * *

60 000 * 300 000 * 360 ( 2 ) * 36 * 6 * *

100 000 * 500 000 * 360 ( 2 ) * 60 * 10 * *

200 000 * 1 000 000 * 360 ( 2 ) * 120 ( 2 ) * 20 ( 2 ) * *

1 000 000 * 5 000 000 * 360 ( 2 ) * 120 ( 2 ) * 20 ( 2 ) * *

( 1 ) Frequentie wordt overgelaten aan het initiatief van de bevoegde nationale autoriteiten . Voor water dat bestemd is voor de levensmiddelenindustrie dient de controle evenwel ten minste één keer per jaar te geschieden .

(2 ) De bevoegde nationale autoriteiten moeten trachten deze frequentie zoveel mogelijk op te voeren .

( 3 ) a ) In geval van water dat gedesinfecteerd moet worden , moet de frequentie van de microbiologische analyses verdubbeld worden .

b ) In geval van hoge frequentie is het aan te bevelen om zo regelmatig mogelijke tussenpozen te nemen tussen twee monsternemingen .

c ) Wanneer de waarden van de resultaten van de in de voorgaande jaren genomen monsters constant zijn en significant beter zijn dan de in bijlage I genoemde grenswaarden en wanneer er geen enkele factor is ontdekt waardoor de kwaliteit van het water achteruit zou kunnen gaan , mogen de minimale frequenties van de hierboven genoemde analyses verlaagd worden :

- voor oppervlaktewater met een factor 2 ; dit geldt echter niet voor de frequenties van de microbiologische analyses ;

- onverminderd het bepaalde sub a ) voor ondergronds water met een factor 4 .

BIJLAGE III

REFERENTIE-ANALYSEMETHODEN

A . ORGANOLEPTISCHE PARAMETERS

1 . Kleur * Fotometrische methode en ijking op de Pt/Co-schaal *

2 . Troebelingsgraad * Bepaling met kiezelgoer - Bepaling met formazine - Methode volgens Secchi *

3 . Reuk * Door opeenvolgende verdunningen , bepaling bij 12 ° C of 25 ° C *

4 . Smaak * Door opeenvolgende verdunningen , bepaling bij 12 ° C of 25 ° C *

B . FYSISCH-CHEMISCHE PARAMETERS

5 . Temperatuur * Thermometrie *

6 . Waterstofionenconcentratie * Elektrometrie *

7 . Geleidingsvermogen voor elektriciteit * Elektrometrie *

8 . Chloriden * Titrimetrie - Methode van Mohr *

9 . Sulfaten * Gravimetrie - Complexometrie - Spectrofotometrie *

10 . Silicium * Absorptiespectrofotometrie *

11 . Calcium * Atomaire absorptie - Complexometrie *

12 . Magnesium * Atomaire absorptie *

13 . Natrium * Atomaire absorptie *

14 . Kalium * Atomaire absorptie *

15 . Aluminium * Atomaire absorptie - Absorptiespectrofotometrie *

16 . Totale hardheid * Complexometrie *

17 . Droogresten * Droogdampen bij 180 ° C en wegen *

18 . Opgeloste zuurstof * Winkler-methode - Methode met specifieke elektroden *

19 . Vrij kooldioxyde * Acidimetrie *

C . PARAMETERS BETREFFENDE ONGEWENSTE STOFFEN

20 . Nitraten * Absorptiespectrofotometrie - Methode met specifieke elektroden *

21 . Nitrieten * Absorptiespectrofotometrie *

22 . Ammonium * Absorptiespectrofotometrie *

23 . Kjeldahl-stikstof * Oxydatie - Titrimetrie/Absorptiespectrofotometrie *

24 . Oxydeerbaarheid * KMnO4 , tien minuten doorkoken in zuur milieu *

25 . Totaal organische koolstof ( TOC ) * - *

26 . Zwavelwaterstof * Absorptiespectrofotometrie *

27 . Met chloroform extraheerbare stoffen * Extractie vloeistof/vloeistof met gezuiverde chloroform met neutrale pH ; weging van het residu *

28 . Koolwaterstoffen ( opgelost of geëmulgeerd ) ; minerale oliën * Infrarood absorptiespectrofotometrie *

29 . Fenolen ( fenolgetal ) * Absorptiespectrofotometrie , methode met paranitraniline en methode niet 4-aminoantipyrine *

30 . Borium * Atomaire absorptie - Absorptiespectrofotometrie *

31 . Oppervlakactieve stoffen ( die reageren op methyleenblauw ) * Absorptiespectrofotometrie met methyleenblauw *

32 . Andere organische chloorverbindingen * Gas - of vloeistofchromatografie na extractie door geschikte oplosmiddelen en zuivering - Indien nodig identificatie van de bestanddelen van de mengsels ; kwantitatieve bepaling *

33 . IJzer * Atomaire absorptie - Absorptiespectrofotometrie *

34 . Mangaan * Atomaire absorptie - Absorptiespectrofotometrie *

35 . Koper * Atomaire absorptie - Absorptiespectrofotometrie *

36 . Zink * Atomaire absorptie - Absorptiespectrofotometrie *

37 . Fosfor * Absorptiespectrofotometrie *

38 . Fluor * Absorptiespectrofotometrie - Methode met specifieke elektroden *

39 . Kobalt * - *

40 . Gesuspendeerde materie * Methode van filtreren over poreus membraan 0,45 µ of centrifugeren ( minimumtijd 15 minuten en gemiddelde versnelling 2 800 tot 3 200 g ) , droging bij 105 ° C en weging *

41 . Chloorresten * Titrimetrie - Absorptiespectrofotometrie *

42 . Barium * Atomaire absorptie *

D . PARAMETERS BETREFFENDE TOXISCHE PARAMETERS

43 . Zilver * Atomaire absorptie *

44 . Arsenicum * Absorptiespectrofotometrie - Atomaire absorptie *

45 . Beryllium * - *

46 . Cadmium * Atomaire absorptie *

47 . Cyaniden * Absorptiespectrofotometrie *

48 . Chroom * Atomaire absorptie - Absorptiespectrofotometrie *

49 . Kwik * Atomaire absorptie *

50 . Nikkel * Atomaire absorptie *

51 . Lood * Atomaire absorptie *

52 . Antimonium * Absorptiespectrofotometrie *

53 . Selenium * Atomaire absorptie *

54 . Vanadium * - *

55 . Pesticiden en aanverwante produkten * Zie methode sub 32 *

56 . Aromatische polycyclische koolwaterstoffen * Meting van fluorescentie-intensiteit in het ultraviolet na extractie met hexaan - Gaschromatografie of meting van de fluorescentie in het ultraviolet na dunne-laagchromatografie - Vergelijkende metingen ten opzichte van een mengsel van zes ijkstoffen met dezelfde concentratie ( 1 ) *

E . MICROBIOLOGISCHE PARAMETERS

57 . ( 2 ) Totale colibacteriën * Gisting in meervoudige proefbuisjes . Steekenting van de positieve buisjes op een medium voor bevestiging . Tellen volgens techniek van het meest waarschijnlijke aantal ( MWA ) *

* of *

* Membraanfiltratie en kweek op een geschikt medium zoals lactose-tergitolagar , endo-agar of bouillon met 0,4 % teepol . Enting en identificatie van de verdachte kolonies *

* Incubatietemperatuur voor totaal aantal colibacteriën : 37 ° C *

* Incubatietemperatuur voor fecale colibacteriën : 44 ° C *

58 . ( 2 ) Fecale colibacteriën * Gisting in meervoudige proefbuisjes . Steekenting van de positieve buisjes op een medium voor bevestiging . Tellen volgens techniek van het meest waarschijnlijke aantal ( MWA ) *

* of *

* Membraanfiltratie en kweek op een geschikt medium zoals lactose-tergitolagar , endo-agar of bouillon met 0,4 % teepol . Enting en identificatie van de verdachte kolonies *

* Incubatietemperatuur voor totaal aantal colibacteriën : 37 ° C *

* Incubatietemperatuur voor fecale colibacteriën : 44 ° C *

59 . ( 2 ) Fecale streptokokken * Natriumazide-methode ( Litsky ) . Tellen volgens techniek van het meest waarschijnlijke aantal ( MWA ) *

* Membraanfiltratie en kweek op een geschikt medium *

60 . ( 2 ) Sulfietreducerende clostridia * Na verwarming van het monster tot 80 ° C , telling van de sporen door : *

* - uitzaaien in voedingsbodem met glucose , sulfiet en ijzer en de kolonies met zwarte kring tellen ; *

* - filtreren over membraanfilter , het omgekeerde filter plaatsen op voedingsbodem met glucose , sulfiet en ijzer , overdekt met agar , telling van de zwarte kolonies ; *

* - verdeling over kweekbuisjes " DRCM " ( Differential Reinforced Clostridial Medium ) , overbrengen van de zwarte buisjes op voedingsbodem met lakmoesmelk ; telling volgens MWA . *

61 /62 . ( 2 ) Telling totale kiemen * Enting door opneming in agar-voedingsbodem *

AANVULLENDE ONDERZOEKEN

Salmonella * Concentratie door membraanfiltratie . Enting op medium voor vooraanrijking . Aanrijking , steekenting op agar voor isolatiedoeleinden - Identificatie *

Pathogene stafylokokken * Filtreren over membraan en kweken op specifieke voedingsbodem ( bij voorbeeld hypersaliene voedingsbodem volgens Chapman ) . Aantonen van de pathogeniteit *

Fecale bacteriofagen * Techniek volgens Guelin *

Enterovirussen * Concentratie door filtreren , uitvlokken of centrifugeren , en identificatie *

Protosoa * Concentratie door filtreren over membraan , microscopisch onderzoek , pathogeniteitstest *

Kleine dierlijke organismen ( wormen - larven ) * Concentratie door filtreren over membraan - Microscopisch onderzoek - Pathogeniteitstest *

F . MINIMAAL VEREISTE CONCENTRATIE

Alkaliteit * Acidimetrie met methylorange *

( 1 ) In aanmerking te nemen ijkstoffen : fluoranteen , benzo-3,4 fluoranteen , benzo-11,12 fluoranteen , benzo-3,4 pyreen , benzo-1,12 peryleen en indeno ( 1,2,3-cd ) pyreen .

( 2 ) Opmerking : De incubatie duurt gewoonlijk 24 of 48 uur , behalve voor totaaltellingen , in welk geval de incubatietijd 48 of 72 uur bedraagt .

Top