EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975R2727

Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen

OJ L 281, 1.11.1975, p. 1–16 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 158 - 173
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 13 - 28
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 13 - 28

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1993; afgeschaft en vervangen door 392R1766

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2727/oj

31975R2727

Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen

Publicatieblad Nr. L 281 van 01/11/1975 blz. 0001 - 0016
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 13 blz. 0158
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 9 blz. 0013
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 9 blz. 0013


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 2727/75 VAN DE RAAD

van 29 oktober 1975

houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen 42 en 43 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Overwegende dat de basisbepalingen inzake de marktordening in de sector granen sinds hun goedkeuring meermaals zijn gewijzigd ; dat deze teksten zo talrijk en ingewikkeld zijn , en over zoveel verschillende publikatiebladen zijn verspreid dat zij moeilijk te gebruiken zijn en dat derhalve de voor elke regeling noodzakelijke duidelijkheid ontbreekt ; dat daarom tot codificatie moet worden overgegaan ;

Overwegende dat de werking en de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt voor de landbouwprodukten gepaard moeten gaan met de totstandkoming van een gemeenschappelijk landbouwbeleid en dat dit beleid met name een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten dient te omvatten , die verschillende vormen kan aannemen naargelang van de produkten ;

Overwegende dat de gemeenschappelijke marktordening in de sector granen een stelsel van uniforme graanprijzen voor de Gemeenschap moet omvatten ; dat dit stelsel tot stand kan worden gebracht door de jaarlijkse vaststelling voor de belangrijkste produkten van een voor de gehele Gemeenschap geldende richtprijs , van een enkele interventieprijs of van een basisinterventieprijs en van een aantal afgeleide interventieprijzen waartegen de bevoegde organen het hun aangeboden graan moeten aankopen en van een drempelprijs tot het peil waarvan de prijs van de ingevoerde produkten wordt opgetrokken door middel van een variabele invoerheffing en anderzijds de prijs van de uitgevoerde produkten kan worden verlaagd , naargelang van het geval , door restituties of door andere maatregelen bij uitvoer ;

Overwegende dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid ten doel heeft de in artikel 39 van het Verdrag gestelde doeleinden te bereiken ; dat , ten einde de markten te stabiliseren en de betrokken landbouwbevolking een redelijke lavensstandaard te verzekeren , de interventiebureaus , met name in de sector granen , tot marktinterventie moeten kunnen overgaan ;

Overwegende dat dank zij het vrij verkeer van granen binnen de Gemeenschap de overschotten van de produktiegebieden een compensatie kunnen vormen voor de behoeften van de gebieden met een tekort ; dat , ten einde deze compensatie niet te belemmeren , voor zachte tarwe de van de basisprijs afgeleide interventieprijzen dusdanig moeten worden vastgesteld dat de verschillen tussen deze prijzen overeenkomen met de verschillen die bij een normale oogst voortvloeien uit het normale prijsvormingsproces op de markt en dat vraag en aanbod op deze markt zich vrij aan elkaar kunnen aanpassen ; dat de compensatie tussen de overschotten in de produktiegebieden en de behoeften in de gebieden met een tekort voor de andere basisprodukten gewaarborgd lijkt te kunnen worden door een enkele interventieprijs vast te stellen die overeenkomt met de laagste interventieprijzen die in de Gemeenschap vastgesteld zouden zijn , indien voor deze produkten de voor zachte tarwe vastgestelde regeling zou zijn toegepast ;

Overwegende dat de interventiebureaus in bijzondere omstandigheden aan die omstandigheden aangepaste interventiemaatregelen moeten kunnen treffen ; dat het evenwel , om de noodzakelijke eenvormigheid van de interventiestelsels te handhaven , dienstig is , op communautair vlak deze omstandigheden te beoordelen en deze maatregelen te treffen ;

Overwegende dat het dienstig is op de richtprijzen , de interventieprijzen en de drempelprijzen tijdens het verkoopseizoen een aantal maandelijkse verhogingen toe te passen , met name ten einde rekening te houden met de opslagkosten en de rentekosten voor de opslag van granen in de Gemeenschap , alsmede met de noodzaak om de voorraden af te zetten naargelang van de marktbehoeften ;

Overwegende dat het onmogelijk kan blijken de producenten van durum tarwe voldoende waarborgen te bieden door vaststelling van een zodanige prijs dat de normale prijsverhouding op de wereldmarkt tussen durum tarwe en zachte tarwe in acht wordt genomen ; dat deze verhouding in de Gemeenschap evenwel zoveel mogelijk in acht moet worden genomen omdat deze twee produkten onderling vervangbaar zijn ; dat derhalve dient te worden voorzien in de mogelijkheid tot het verlenen van steun bij de produktie van durum tarwe ;

Overwegende dat het , wegens de bijzondere situatie en de markt voor zetmeel , aardappelmeel en glucose , vervaardigd via " rechtstreekse hydrolyse " , noodzakelijk kan blijken in een restitute bij de produktie te voorzien welke van dien aard is dat deze industrie de door gebruikte basisprodukten kan verkrijgen tegen een lagere prijs dan de prijs die uit de toepassing van het stelsel van gemeenschappelijke prijzen en heffingen zou voortvloeien ;

Overwegende dat de totstandbrenging van één markt voor granen in de Gemeenschap meebrengt dat naast een uniforme prijsregeling ook een uniforme regeling van het handelsverkeer aan de buitengrenzen van de Gemeenschap tot stand moet worden gebracht ; dat een regeling van het handelsverkeer , die wordt ingevoerd naast het interventiestelsel en die een stelsel van heffingen en restituties bij uitvoer omvat , eveneens bijdraagt tot stabilisatie van de gemeenschappelijke markt en met name voorkomt dat de prijsschommelingen op de wereldmarkt doorwerken in de prijzen in de Gemeenschap ; dat derhalve dient te worden voorzien in het opleggen van een heffing bij invoer uit derde landen en het toekennen van een restitutie bij uitvoer naar derde landen , beide ter overbrugging van het verschil tussen de buiten en binnen de Gemeenschap geldende prijzen ; dat voor de van granen afgeleide verwerkte produkten waarop deze verordening van toepassing is bovendien rekening moet worden gehouden met de noodzaak de verwerkende industrie van de Gemeenschap een bepaalde mate van bescherming te bieden ;

Overwegende dat , ter aanvulling van het hierboven beschreven stelsel en voor zover nodig voor de goede werking ervan , de mogelijkheid dient te worden geschapen voorschriften vast te stellen voor de toepassing van het zogenaamde stelsel van het actieve veredelingsverkeer en deze toepassing geheel of gedeeltelijk uit te sluiten voor zover de marktsituatie zulks vereist ; dat bovendien de restitutie zodaning moet worden vastgesteld dat de door de verwerkende industrie van de Gemeenschap voor de uitvoer gebruikte communautaire basisprodukten geen nadeel ondervinden van een stelsel van actief veredelingsverkeer dat deze industrie ertoe zou bewegen de voorkeur te geven aan de invoer van basisprodukten uit derde landen ;

Overwegende dat de bevoegde instanties in staat moeten worden gesteld de ontwikkeling van het handelsverkeer permanent te volgen ten einde de ontwikkeling van de markt te kunnen beoordelen en eventueel de bij deze verordening vastgestelde maatregelen toe te passen die de ontwikkeling vereist ; dat te dien einde moet worden voorzien in de afgifte van in - of uitvoercertificaten waaraan het stellen van een waarborg wordt gekoppeld als garantie dat de in - of uitvoer waarvoor de certificaten worden aangevraagd , zal plaatsvinden ;

Overwegende dat het stelsel van heffingen het mogelijk maakt af te zien van iedere andere beschermende maatregel aan de buitengrenzen van de Gemeenschap ; dat het stelsel van gemeenschappelijke prijzen en heffingen echter in uitzonderlijke omstandigheden te kort kan schieten ; dat , ten einde de markt van de Gemeenschap in dergelijke gevallen niet zonder bescherming te laten tegen de verstoringen die hieruit dreigen voort te vloeien , de Gemeenschap in staat dient te worden gesteld snel de vereiste maatregelen te nemen ;

Overwegende dat bij hoge wereldmarktprijzen dienstige maatregelen moeten kunnen worden genomen om de voorziening van de Gemeenschap veilig te stellen en de prijzen op de markten van de Gemeenschap stabiel te houden ;

Overwegende dat de totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt die berust op een stelsel van gemeenschappelijke prijzen , door de toepassing van bepaalde steunmaatregelen in gevaar zou worden gebracht ; dat derhalve de bepalingen van het Verdrag , die het mogelijk maken de door de Lid-Staten verleende steun te beoordelen en die steunmaatregelen welke onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt te verbieden , van toepassing moeten worden verklaard op de sector granen ;

Overwegende dat Italië , om de aanpassing van de Italiaanse markt aan dit nieuwe stelsel te vergemakkelijken , gemachtigd moet worden om gedurende enkele jaren maatregelen te nemen om de invloed van het nieuwe stelsel op het prijspeil van de voedergranen in die Lid-Staat te verminderen ;

Overwegende dat de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen ook moet gelden voor de produkten in eerste graad van bewerking die granen bevatten of voor bepaalde produkten die geen granen bevatten maar rechtstreeks in de plaats van granen of van graan afgeleide produkten kunnen worden gebruikt ;

Overwegende dat de Gemeenschap , in het kader van de internationale verplichtingen inzake granen , bepaalde gegevens over de marktontwikkeling moet verschaffen ; dat derhalve bepaald moet worden dat de Lid-Staten de Commissie de nodige gegevens zullen verschaffen ;

Overwegende dat , om de uitvoering van de voorgenomen maatregelen te vergemakkelijken , dient te worden voorzien in een procedure waarbij in het kader van een Comité van beheer een nauwe samenwerking tussen de Lid-Staten en de Commissie tot stand wordt gebracht ;

Overwegende dat de Europese Economische Gemeenschap deelneemt aan de Internationale Tarweovereenkomst ; dat de bepalingen dienen te worden vastgesteld die nodig zijn voor de verlening van de voedselhulp ; dat moet worden bepaald dat de produkten die bestemd zijn voor voedselhulp , behalve in uitzonderlijke omstandigheden , moeten worden verkregen op de markt van de Gemeenschap ; dat deze produkten op die markt mogen worden gekocht , afkomstig mogen zijn uit graanvoorraden bij de interventiebureaus of mogen worden vervaardigd uit dat graan ;

Overwegende dat bij de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen gelijkelijk en op passende wijze rekening moet worden gehouden met de in de artikelen 39 en 110 van het Verdrag gestelde doeleinden ;

Overwegende dat de uitgaven die de Lid-Staten verrichten op grond van de verplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van deze verordening , overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van Verordening ( EEG ) nr . 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ( 2 ) , gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1566/72 ( 3 ) , voor rekening komen van de Gemeenschap ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen omvat een prijsregeling en een regeling van het handelsverkeer en geldt ten aanzien van de volgende produkten :

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving *

a ) 10.01 A * Zachte tarwe en mengkoren *

10.02 * Rogge *

10.03 * Gerst *

10.04 * Haver *

10.05 B * Maïs , andere dan maïshybriden voor zaaldoeleinden *

10.07 * Boekweit , kanariezaad en gierst ( pluimgierst , trosgierst , sorgho , enz . ) , andere granen *

b ) 10.01 B * Harde tarwe ( durum ) *

c ) 11.01 A * Meel van tarwe en van mengkoren *

11.01 B * Meel van rogge *

ex 11.02 A * Gries en griesmeel van tarwe ( zachte tarwe en harde tarwe ) *

d ) De produkten die zijn opgenomen in bijlage A van deze verordening *

TITEL I

Prijsregeling

Artikel 2

1 . Voor de Gemeenschap worden jaarlijks voor 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het volgende jaar aanvangt , gelijktijdig vastgesteld :

- een richtprijs voor zachte tarwe , durum tarwe , gerst , maïs en rogge ;

- een basisinterventieprijs voor zachte tarwe ;

- een gegarandeerde minimumprijs voor durum tarwe .

2 . Deze prijzen worden voor elk van deze granen voor een bepaalde standaardkwaliteit vastgesteld .

3 . De richtprijs en de basisinterventieprijs worden vastgesteld voor Duisburg in het stadium van de groothandel , geleverd franco-magazijn zonder lossing .

De gegarandeerde minimumprijs voor durum tarwe wordt voor het commercialisatiecentrum van het gebied met het grootste overschot vastgesteld in hetzelfde stadium en onder dezelfde voorwaarden als de richtprijs .

4 . De in dit artikel bedoelde prijzen en de standaardkwaliteiten waarvoor zij gelden worden volgens de procedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag , vastgesteld .

Artikel 3

Het verkoopseizoen begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daaropvolgende jaar voor alle in artikel 1 bedoelde produkten .

Artikel 4

1 . Ten einde de producenten een waarborg te verschaffen dat de marktprijs niet beneden een minimumpeil daalt , worden voor de Gemeenschap , naast de basisinterventieprijs , afgeleide interventieprijzen voor zachte tarwe vastgesteld . De afgeleide interventieprijzen worden voor de andere commercialisatiecentra van de Gemeenschap dan Duisburg voor dezelfde standaardkwaliteit , in hetzelfde stadium en onder dezelfde voorwaarden als de richtprijs vastgesteld . Het peil van deze prijzen wordt zodaning vastgesteld dat de verschillen tussen deze prijzen overeenkomen met de bij een normale oogst op grond van de natuurlijke omstandigheden van de prijsvorming op de markt te verwachten prijsverschillen en dat zij het vrije verkeer van granen binen de Gemeenschap overeenkomstig de behoeften van de markt mogelijk maken .

2 . Voor gerst , rogge , durum tarwe en maïs , granen waarvoor geen basisinterventieprijs moet worden vastgesteld , worden voor de Gemeenschap uniforme interventieprijzen vastgesteld die gelden voor alle voor deze graansoorten aangewezen commercialisatiecentra . Deze prijzen komen overeen met de laagste afgeleide interventieprijzen die in de Gemeenschap afgeleide interventieprijzen die in de Gemeenschap zouden zijn vastgesteld , indien voor deze graansoorten lid 1 zou zijn toegepast .

3 . De interventieprijzen gelden van 1 augustus tot en met 31 mei van het daaropvolgende jaar . Van 1 juni tot en met 31 juli worden de voor de maand augustus van het volgende verkoopseizoen geldende interventieprijzen toegepast .

4 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen ieder jaar voor 15 maart voor het volgende verkoopseizoen vast :

a ) voor elke Lid-Staat en voor zachte tarwe , het commercialisatiecentrum waarvoor de laagste interventieprijs geldt en deze interventieprijs ;

b ) de voornaamste commercialisatiecentra en de afgeleide interventieprijzen die voor deze centra gelden ;

c ) de uniforme interventieprijzen voor gerst , rogge , durum tarwe en maïs .

5 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de voorschriften vast :

a ) voor het bepalen van de andere dan in lid 4 , sub b ) , bedoelde commercialisatiecentra ;

b ) voor de afleiding van de interventieprijzen zowel voor de voornaamste commercialisatiecentra als voor de andere centra .

6 . De in lid 5 , sub a ) , bedoelde commercialisatiecentra en de daarvoor geldende afgeleide interventieprijzen worden na raadpleging van de betrokken Lid-Staten ieder jaar voor 15 mei voor het volgende verkoopseizoen vastgesteld volgens de procedure van artikel 26 .

Artikel 5

1 . Voor zachte tarwe , durum tarwe , gerst , maïs en rogge wordt op zodanige wijze een drempelprijs voor de Gemeenschap vastgesteld dat de verkoopprijs van het ingevoerde produkt op de markt van Duisburg , rekening houdend met de kwaliteitsverschillen , op het niveau van de richtprijs komt te liggen .

De drempelprijs wordt voor dezelfde standaardkwaliteit vastgesteld als de richtprijs .

2 . Voor elk van de in artikel 1 , sub a ) , genoemde en in het vorige lid niet vermelde produkten wordt voor een bepaalde standaardkwaliteit op zodanige wijze een drempelprijs voor de Gemeenschap vastgesteld dat de prijs van de in lid 1 genoemde granen die met deze produkten in concurrentie staan , op de markt van Duisburg het niveau van de richtprijs bereikt .

3 . Voor elk van de in artikel 1 , sub c ) , bedoelde produkten wordt , rekening houdende met de in lid 2 vermelde doelstelling en de noodzaak de verwerkende industrie te beschermen , voor een bepaalde standaardkwaliteit een drempelprijs voor de Gemeenschap vastgesteld .

4 . De drempelprijzen worden berekend voor Rotterdam .

5 . Op voorstel van de Commissie bepaalt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen :

a ) de voorschriften voor de vaststelling van de drempelprijzen voor de in lid 3 bedoelde produkten en de standaardkwaliteiten voor de in de leden 2 en 3 bedoelde produkten ;

b ) ieder jaar voor 15 maart , de drempelprijzen voor de in de leden 1 en 2 bedoelde produkten voor het volgende verkoopseizoen .

6 . De drempelprijzen voor de in lid 3 bedoelde produkten worden ieder jaar voor 15 maart voor het volgende verkoopseizoen volgens de procedure van artikel 26 vastgesteld .

Artikel 6

1 . Op de richtprijzen , de interventieprijzen en de drempelprijzen worden maandelijkse verhogingen toegepast , die over het gehele verkoopseizoen of over een gedeelte daarvan worden gespreid .

2 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen jaarlijks voor 15 maart voor het volgende verkoopseizoen het aantal en het bedrag van de maandelijkse verhogingen vast , alsmede hun verdeling over het verkoopseizoen .

Artikel 7

1 . Gedurende het gehele verkoopseizoen zijn de door de Lid-Staten aangewezen interventiebureaus verplicht de in de Gemeenschap geoogste , in artikel 4 bedoelde granen welke hun worden aangeboden te kopen , in zoverre de aanbiedingen voldoen aan overeenkomstig lid 5 te bepalen voorwaarden , in het bijzonder met betrekking tot kwaliteit en hoeveelheid .

2 . De interventiebureaus verrichten hun aankopen onder de ingevolge de leden 4 en 5 vastgestelde voorwaarden tegen de interventieprijs die geldt voor het commercialisatiecentrum waarvoor het graan wordt aangeboden . Indien de kwaliteit van het graan verschilt van de standaardkwaliteit waarvoor de interventieprijs is vastgesteld , wordt deze aan de hand van in tabellen vastgelegde toeslagen of kortingen aangepast . Deze tabellen kunnen bovendien facultatief toe te passen bijzondere toeslagen bevatten voor gerst die voor de brouwerij geschikt is en , in bepaalde gebieden , voor rogge die voor de broodbakkerij geschikt is .

3 . Onder de ingevolge de leden 4 en 5 vastgestelde voorwaarden ,

- bieden de interventiebureaus het overeenkomstig het bepaalde in lid 1 aangekochte produkt te koop aan voor uitvoer naar derde landen of voor de voorziening van de interne markt ,

- kunnen de interventiebureaus tevens zachte tarwe alsmede voor de broodbakkerij geschikte rogge waarvoor de bijzondere toeslag is toegepast , voor dezelfde bestemmingen te koop aanbieden , nadat deze produkten door denaturering ongeschikt zijn gemaakt voor menselijke consumptie .

De interventiebureaus kunnen voorts voor zachte tarwe een denatureringspremie toekennen .

4 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de algemene interventie - en denatureringsvoorschriften vast .

5 . De uitvoeringsbepalingen van dit artikel , en met name :

- de minimumkwaliteit en minimumhoeveelheid waaraan iedere graansoort moet voldoen om voor interventie in aanmerking te komen ,

- de bij interventie geldende tabellen met toeslagen en kortingen ,

- de procedures en voorwaarden voor de overneming door de interventiebureaus ,

- de procedures en voorwaarden voor het te koop aanbieden door de interventiebureaus ,

- de voorwaarden voor de toekenning van de denatureringspremies en het bedrag ervan ,

worden volgens de procedure van artikel 26 vastgesteld .

Artikel 8

Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de voorwaarden vast waaronder de interventiebureaus bijzondere interventiemaatregelen kunnen nemen om omvangrijke aankopen ter uitvoering van artikel 7 , lid 1 , in bepaalde gebieden van de Gemeenschap te vermijden .

De aard en de toepassing van dergelijke interventiemaatregelen worden volgens de procedure van artikel 26 vastgesteld .

Artikel 9

1 . Een compenserende vergoeding kan worden verleend voor in de Gemeenschap geoogste zachte tarwe , durum tarwe , rogge , gerst en maïs , alsmede voor mout , die in voorraad zijn aan het einde van het verkoopseizoen .

Voor de Lid-Staten waarin de nieuwe oogst normaal voor het begin van het nieuwe verkoopseizoen beschikbaar is , kan echter volgens de in lid 6 bedoelde procedure worden besloten , dat de voorraad die aan het einde van het verkoopseizoen voor vergoeding in aanmerking kan komen , niet groter mag zijn dan die welke op een jaarlijks vast te stellen vroegere datum werd aangegeven .

De Raad beslist jaarlijks voor 15 maart op voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen , of en zo ja , in welke mate , de in de vorige alinea genoemde produkten in aanmerking komen voor een comprenserende vergoeding .

2 . Voor maïs wordt de compenserende vergoeding beperkt tot de hoeveelheden die zich in voorraad bevinden in de gebieden waar de produktie een overschot te zien geeft .

3 . De compenserende vergoeding mag voor elk van deze granen niet hoger zijn dan het verschil tussen de richtprijs van de laatste maand van het verkoopseizoen en die van de eerste maand van het nieuwe verkoopseizoen .

4 . De compenserende vergoeding wordt slechts verleend voor voorraden die een minimumhoeveelheid bedragen .

5 . Volgens de in lid 1 , derde alinea , bedoelde procedure stelt de Raad het bedrag van de compenserende vergoedingen vast .

6 . De uitvoeringsbepalingen van dit artikel en met name de in lid 4 bedoelde minimumhoeveelheid , alsmede de categorieën van begunstigden , worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 26 .

Artikel 10

Wanneer voor durum tarwe de interventieprijs die geldt voor het commercialisatiecentrum van het gebied met het grootste overschot , lager is dan de gegarandeerde minimumprijs , wordt steun verleend voor de produktie van durum tarwe . Deze steun , waarvan het bedrag hetzelfde is voor de gehele Gemeenschap , is voor de duur van het verkoopseizoen gelijk aan het verschil dat aan het begin van het verkoopseizoen tussen de gegarandeerde minimumprijs en de vorenbedoelde interventieprijs bestaat .

Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de uitvoeringsbepalingen van dit artikel vast .

Artikel 11

1 . Een restitutie bij de produktie kan worden toegekend :

a ) voor maïs en zachte tarwe die in de Gemeenschap worden gebruikt voor de vervaardiging van zetmeel ;

b ) voor aardappelzetmeel ;

c ) voor gries en griesmeel van maïs die in de Gemeenschap worden gebruikt voor de vervaardiging van glucose via " rechtstreekse hydrolyse " .

2 . Voor aardappelzetmeel wordt de uitkering van de restitutie bij de produktie afhankelijk gesteld van de voorwaarde dat de verwerker voor de aardappelen een minimumprijs franco-fabriek heeft betaald .

De minimumproducentenprijs bestaat uit de minimumprijs die de zetmeelproducent moet betalen en een bedrag dat overeenkomt met de restitutie bij de produktie .

3 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de voorschriften voor de toepassing van dit artikel en het bedrag van de restitutie bij de produktie vast .

TITEL II

Regeling van het handelsverkeer met derde landen

Artikel 12

1 . Voor alle invoer in of uitvoer uit de Gemeenschap van de in artikel 1 bedoelde produkten moet een in - of uitvoercertificaat worden overgelegd , dat door de Lid-Staten aan elke belanghebbende die daartoe het verzoek doet wordt afgegeven , ongeacht de plaats van zijn vestiging in de Gemeenschap . Wanneer de heffing of restitutie vooraf wordt vastgesteld , wordt de voorafgaande vaststelling opgenomen in het certificaat , dat tot bewijs van deze voorafgaande vaststelling dient .

De afgifte van invoercertificaten voor tarwe en meel van tarwe wordt echter geschorst voor wat betreft de invoer uit landen die geen landen-landen van het Tarwehandelsverdrag zijn , indien de nakoming van de in het kader van dit Verdrag aangegane verplichtingen dit vereist .

Het in - of uitvoercertificaat is geldig in de gehele Gemeenschap . De afgifte van deze certificaten is afhankelijk van het stellen van een waarborg , als garantie dat zal worden voldaan aan de verplichting tot in - of uitvoer tijdens de geldigheidsduur van het certificaat ; deze waarborg wordt geheel of gedeeltelijk verbeurd indien de transactie niet of slechts ten dele binnen deze termijn plaatsvindt .

2 . De geldigheidsduur van deze certificaten en de overige voorschriften voor de toepassing van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 26 .

Artikel 13

1 . Bij de invoer van in artikel 1 , sub a ) , b ) en c ) , genoemde produkten wordt een heffing toegepast , die voor elk produkt gelijk is aan de drempelprijs verminderd met de cif-prijs .

2 . De cif-prijzen worden berekend voor Rotterdam op basis van de gunstigste aankoopmogelijkheden op de wereldmarkt , welke voor elk produkt worden vastgesteld op basis van de noteringen of de prijzen van deze markt , aangepast uitgaande van de eventuele kwaliteitsverschillen ten opzichte van de standaardkwaliteit waarvoor de drempelprijs wordt vastgesteld .

De kwaliteitsverschillen worden uitgedrukt in gelijkwaardigheidscoëfficiënten .

3 . Indien de vrije prijsnoteringen op de wereldmarkt niet bepalend zijn voor de aanbiedingsprijs en indien deze prijs lager is dan de internationale prijsnoteringen , wordt de cif-prijs uitsluitend voor de betrokken invoer vervangen door een speciale cif-prijs , die berekend wordt aan de hand van de aanbiedingsprijs .

4 . De voorschriften voor de toepassing van dit artikel , en met name de gelijkwaardigheidscoëfficiënten , de voorschiften voor het bepalen van de cif-prijzen en de marge waarbinnen de veranderingen van de berekeningselementen van de heffing geen wijziging van de heffing meebrengen , worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 26 .

5 . De Commissie stelt de in dit artikel bedoelde heffingen vast .

Artikel 14

1 . Bij de invoer van in artikel 1 , sub d ) , bedoelde produkten wordt een heffing toegepast die uit twee elementen bestaat :

A . Een variabel element , waarvan de vaststelling en herziening forfaitair kunnen plaatsvinden , en

a ) dat voor de verwerkte produkten , vervaardigd op basis van in artikel 1 , sub a ) , genoemde basisprodukten , overeenkomt met de invloed , uitgeoefend op de kostprijzen van deze verwerkte produkten door de voor deze basisprodukten vastgestelde heffingen ;

b ) dat voor de verwerkte produkten die zowel basisprodukten , genoemd in artikel 1 , sub a ) , als andere produkten bevatten , eventueel wordt verhoogd met de invloed op hun kostprijs van de heffingen of douanerechten die op deze andere produkten worden toegepast ;

c ) dat voor de produkten die geen basisprodukten , genoemd in artikel 1 , sub a ) , bevatten , wordt vastgesteld , rekening houdend met de marktomstandigheden van de in artikel 1 bedoelde produkten die daarmede in concurrentie staan .

B . Een vast element , vastgesteld met inachtneming van de noodzaak de verwerkende industrie te beschermen .

2 . Ingeval de feitelijke aanbiedingen uit derde landen voor de in artikel 1 , sub d ) , bedoelde produkten niet overeenstemmen met de prijs die voortvloeit uit de met de verwerkingskosten verhoogde prijs van de daarin verwerkte basisprodukten , mag aan de overeenkomstig lid 1 vastgestelde heffing een aanvullend bedrag worden toegevoegd , dat volgens de procedure van artikel 26 wordt vastgesteld .

3 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de voorschriften voor de toepassing van dit artikel vast .

4 . De Commissie stelt de in lid 1 bedoelde heffingen vast .

Artikel 15

1 . De toe te passen heffing is die welke op de dag van de invoer geldt .

2 . Wat evenwel de invoer van de in artikel 1 , sub a ) en b ) , genoemde produkten betreft , wordt op verzoek van de belanghebbende de op de dag van indiening van de aanvraag van een certificaat geldende heffing , aangepast in functie van de drempelprijs die in de maand van invoer zal gelden , toegepast op een tijdens de geldigheidsduur van dit certificaat plaatsvindende invoer : dit verzoek moet tegelijkertijd als de aanvraag van het certificaat worden ingediend . In dit geval wordt de heffing verhoogd met een gelijktijdig met de heffing vastgestelde premie .

3 . Volgens de procedure van artikel 26 kan worden besloten om het bepaalde in lid 2 geheel of gedeeltelijk toe te passen op een of meer van de in artikel 1 , sub c ) en d ) , bedoelde produkten .

Indien geen compenserende vergoeding als bedoeld in artikel 9 voor mout wordt verleend en ingeval voor dit produkt de heffing van tevoren wordt vastgesteld , geschiedt de aanpassing van de heffing in de eerste twee maanden van het verkoopseizoen uitgaande van de in de laatste maand van het voorafgaande verkoopseizoen geldende drempelprijs .

4 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad , met gekwalificeerde meerderheid van stemmen , de voorschriften voor de vaststelling van de premieschaal vast , alsmede de maatregelen die moeten worden toegepast in buitengewone omstandigheden .

5 . De wijze van toepassing betreffende de voorafgaande vaststelling wordt vastgesteld volgens de procedure voorzien in artikel 26 .

6 . De premieschaal wordt door de Commissie vastgesteld .

7 . Wanneer het onderzoek van de marktsituatie aanleiding geeft tot het constateren van het bestaan van moeilijkheden ten gevolge van de toepassing van de bepalingen inzake de vaststelling vooraf van de heffing , of wanneer het gevaar bestaat dat dergelijke moeilijkheden zich kunnen voordoen , kan volgens de procedure van artikel 26 worden besloten de toepassing van deze bepalingen voor de strikt noodzakelijke duur te schorsen .

In uiterst dringende gevallen kan de Commissie na een onderzoek van de situatie aan de hand van alle informaties waarover zij beschikt , beslissen de vaststelling vooraf gedurende ten hoogste drie werkdagen te schorsen .

Aanvragen van certificaten vergezeld van verzoeken om vaststelling vooraf , die tijdens de schorsingsperiode worden ingediend , zijn niet ontvankelijk .

Artikel 16

1 . In de mate nodig om de uitvoer van de in artikel 1 bedoelde produkten als zodanig of in de vorm van in bijlage B opgenomen produkten op basis van de noteringen of de prijzen van de eerstbedoelde produkten op de wereldmarkt mogelijk te maken , kan het verschil tussen deze noteringen of prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij de uitvoer .

2 . De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap . Zij kan variëren naargelang van de bestemming .

De vastgestelde restitutie wordt toegekend op verzoek van de belanghebbende .

Bij de vaststelling van de restitutie wordt in het bijzonder rekening gehouden met de noodzaak een evenwicht tot stand te brengen tussen het gebruik van de basisprodukten uit de Gemeenschap met het oog op de uitvoer van verwerkte goederen naar derde landen en het gebruik van de tot het veredelingsverkeer toegelaten produkten van deze landen .

De vaststelling van de restituties geschiedt periodiek volgens de procedure van artikel 26 .

In geval van noodzaak kan de Commissie de restituties tussentijds wijzigen op verzoek van een Lid-Staat of op eigen initiatief .

3 . Het bedrag van de restitutie bij uitvoer van de in artikel 1 bedoelde produkten en van de in bijlage B opgenomen goederen , is het bedrag dat op de dag van uitvoer geldt .

4 . Wat evenwel de uitvoer van de in artikel 1 , sub a ) en b ) , genoemde produkten betreft , wordt de op de dag van indiening van de aanvraag van een certificaat geldende restitutie , aangepast uitgaande van de in de maand van uitvoer geldende drempelprijs , op verzoek van de belanghebbende toegepast op uitvoer die tijdens de geldigheidsduur van dit certificaat moet plaatsvinden ; dit verzoek moet bij de aanvraag van het certificaat worden ingediend .

Er kan een correctiebedrag worden vastgesteld . Dit is van toepassing op de restitutie in het geval dat deze van tevoren wordt vastgesteld . De vaststelling van dit correctiebedrag geschiedt tegelijkertijd met de restitutie en volgens dezelfde procedure ; indien dit noodzakelijk blijkt , kan de Commissie echter op verzoek van een Lid-Staat of op eigen initiatief de correctiebedragen tussentijds veranderen .

De bepalingen van de voorgaande alinea's kunnen geheel of gedeeltelijk worden toegepast op een of meer van de in artikel 1 , sub c ) en d ) , bedoelde produkten alsmede op de produkten bedoeld in artikel 1 die worden uitgevoerd in de vorm van goederen die zijn op genomen in bijlage B .

Indien geen compenserende vergoeding als bedoeld in artikel 9 voor gerst en mout wordt verleend en ingeval voor mout de restitutie van tevoren wordt vastgesteld , wordt de restitutie bij uitvoer in de eerste twee maanden van het verkoopseizoen van mout die aan het einde van het voorafgaande verkoopseizoen in voorraad was of die is vervaardigd op basis van gerst die toen in voorraad was , aangepast uitgaande van de in de laatste maand van dit laatste verkoopseizoen geldende drempelprijs .

5 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de algemene voorschriften vast betreffende de toekenning van restituties bij de uitvoer en de criteria voor het bepalen van het bedrag ervan .

6 . De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 26 .

7 . Wanneer het onderzoek van de marktsituatie aanleiding geeft tot het constateren van het bestaan van moeilijkheden ten gevolge van de toepassing van de bepalingen inzake de vaststelling vooraf van de restitutie of wanneer het gevaar bestaat dat dergelijke moeilijkheden zich kunnen voordoen , kan volgens de procedure van artikel 26 worden besloten de toepassing van deze bepalingen voor de strikt noodzakelijke duur te schorsen .

In uiterst dringende gevallen kan de Commissie , na een onderzoek van de situatie aan de hand van alle informaties waarover zij beschikt , beslissen de vaststelling vooraf gedurende ten hoogste drie werkdagen te schorsen .

Aanvragen van certificaten vergezeld van verzoeken om vaststelling vooraf , die tijdens de schorsings periode worden ingediend , zijn met ontvankelijk .

Artikel 17

Voor zover nodig voor de goede werking van de gemeenschappelijke ordening van de graanmarkten , kan de Raad op voorstel van de Commissie , met gekwalificeerde meerderheid van stemmen , de toepassing van de regeling van het actieve veredelingsverkeer geheel of gedeeltelijk uitsluiten :

- voor de in artikel 1 bedoelde produkten die bestemd zijn voor de vervaardiging van in artikel 1 , sub c ) en d ) , bedoelde produkten

- en , in bijzondere gevallen , voor de in artikel 1 bedoelde produkten die bestemd zijn voor de vervaardiging van in bijlage B bedoelde goederen .

Artikel 18

1 . Onverminderd het bepaalde in Verordening ( EEG ) nr . 2729/75 ( 4 ) zijn de algemene bepalingen voor de toepassing van het gemeenschappelijk douanetarief en de bijzondere regels voor de toepassing van het gemeenschappelijk douanetarief van toepassing voor de classificatie van de produkten die onder de onderhavige verordening vallen ; de tariefnomenclatuur die voortvloeit uit de toepassing van de onderhavige verordening wordt opgenomen in het gemeenschappelijk douanetarief .

2 . Behoudens andersluidende bepalingen van deze verordening of afwijkingen waartoe de Raad op voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit , zijn verboden

- de toepassing van enig douanerecht of enige heffing van gelijke werking

- de toepassing van enige kwantitatieve beperking of maatregel van gelijke werking .

Als maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking wordt onder meer beschouwd de beperking van de toekenning van in - of uitvoercertificaten tot een bepaalde groep rechthebbenden .

Artikel 19

1 . Wanneer de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt voor een of meer van de in artikel 2 genoemde produkten het peil bereiken van de communautaire prijzen , deze toestand kan voortduren en ernstiger worden en hierdoor de markt van de Gemeenschap wordt verstoord of dreigt te worden verstoord , kunnen passende maatregelen worden getroffen .

2 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de algemene voorschriften voor de toepassing van dit artikel vast .

3 . De wijze van toepassing van dit artikel wordt vastgesteld overeenkomstig de procedure van artikel 26 .

Artikel 20

1 . Indien in de Gemeenschap de markt voor een of meer van de in artikel 1 bedoelde produkten als gevolg van invoer of uitvoer ernstige verstoringen ondergaat of dreigt te ondergaan , die de doeleinden van artikel 39 van het Verdrag in gevaar kunnen brengen , kunnen in het handelsverkeer met derde landen passende maatregelen worden toegepast totdat deze verstoring opgeheven of het gevaar daarvoor geweken is .

De Raad stelt op voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de uitvoeringsbepalingen van dit lid vast en bepaalt in welke gevallen en binnen welke grenzen de Lid-Staten conservatoire maatregelen kunnen treffen .

2 . Indien de in lid 1 bedoelde situatie zich voordoet , beslist de Commissie op verzoek van een Lid-Staat of op eigen initiatief ter zake van de noodzakelijke maatregelen , die aan de Lid-Staten worden medegedeeld en die onmiddellijk van toepassing zijn . Indien bij de Commissie een dergelijk verzoek van een Lid-Staat wordt ingediend , beslist zij hierover binnen de vierentwintig uur na ontvangst van het verzoek .

3 . Iedere Lid-Staat kan de maatregel van de Commissie binnen de drie werkdagen volgende op de dag van de mededeling daarvan aan de Raad voorleggen . De Raad komt onverwijld bijeen . Hij kan de betreffende maatregel van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen wijzigen of vernietigen .

TITEL III

Algemene bepalingen

Artikel 21

De in artikel 1 bedoelde goederen , waarin produkten welke noch in artikel 9 , lid 2 , noch in artikel 10 , lid 1 , van het Verdrag zijn bedoeld , verwerkt zijn , of die uit zodanige produkten zijn verkregen , worden niet toegelaten tot het vrije verkeer binnen de Gemeenschap .

Artikel 22

Behoudens andersluidende bepalingen in deze verordening zijn de artikelen 92 tot en met 94 van het Verdrag van toepassing op de produktie van en de handel in de in artikel 1 bedoelde produkten .

Artikel 23

1 . Bij invoer over zee in de Italiaanse Republiek van gerst , haver , maïs en gierst mag deze Lid-Staat de heffing verminderen .

Het bedrag van de verlaging van de heffing wordt op voorstel van de Commissie en met gekwalificeerde meerderheid door de Raad tegelijk met de prijzen voor elk verkoopseizoen vastgesteld .

De heffing mag slechts worden verlaagd indien voor de leveringen van dezelfde granen uit de Lid-Staten die langs dezelfde weg worden verricht , een even hoge subsidie wordt toegekend , tenzij deze subsidie op verzoek van de verzender van het graan aan hem is betaald door de Lid-Staat van herkomst die daarvan onverwijld mededeling doet aan de Italianse Republiek . Deze laatste houdt alle Lid-Staten voortdurend op de hoogte van het geldende subsidiebedrag .

2 . Indien Italië gebruik maakt van de in lid 1 bedoelde mogelijkheid , treft de Raad op voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de nodige maatregelen ter voorkoming van discriminaties tussen de producenten van de Gemeenschap , alsmede van distorsies van de mededinging in het handelsverkeer tussen gedenatureerde tarwe enerzijds en de in lid 1 bedoelde granen , met name gerst , anderzijds .

3 . De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 26 .

Artikel 24

De Lid-Staten en de Commissie verstrekken elkaar de gegevens die nodig zijn voor de toepassing van deze verordening en voor de nakoming van de aangegane internationale verplichtingen betreffende granen . De wijze waarop deze gegevens worden medegedeeld en verspreid , wordt vastgesteld volgens de procedure van artikel 26 .

Artikel 25

1 . Er is ingesteld een Comité van beheer voor granen , hierna te noemen het " Comité " , dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten en onder voorzitterschap staat van een vertegenwoordiger van de Commissie .

2 . In het Comité worden de stemmen van de Lid-Staten gewogen overeenkomstig het bepaalde in artikel 148 , lid 2 , van het Verdrag . De voorzitter neemt geen deel aan de stemming .

Artikel 26

1 . In de gevallen waarin wordt verwezen naar de in dit artikel omschreven procedure , leidt de voorzitter deze procedure bij het Comité in , hetzij op eigen initiatief , hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een Lid-Staat .

2 . De vertegenwoordiger van de Commissie dient een ontwerp in van de te nemen maatregelen . Het Comité brengt over deze maatregelen advies uit binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naargelang van de urgentie der aan een onderzoek onderworpen vraagstukken . Het Comité spreekt zich uit met een meerderheid van eenenveertig stemmen .

3 . De Commissie stelt maatregelen vast , die onmiddellijk van toepassing zijn . Indien echter deze maatregelen niet in overeenstemming zijn met het door het Comité uitgebrachte advies , worden zij door de Commissie onverwijld ter kennis van de Raad gebracht ; in dat geval kan de Commissie de toepassing van de maatregelen waartoe zij heeft besloten , tot ten hoogste een maand na deze kennisgeving uitstellen .

De Raad kan binnen een maand met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een andersluidend besluit nemen .

Artikel 27

Het Comité kan elk ander vraagstuk onderzoeken dat door zijn voorzitter , hetzij op diens initiatief , hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een Lid-Staat , aan de orde wordt gesteld .

Artikel 28

1 . De nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Voedselhulpverdragen wordt verzekerd door de aankoop van in artikel 1 genoemde produkten op de markt van de Gemeenschap , dan wel door de aanwending van graan uit de voorraad van de interventiebureaus .

2 . De criteria voor de beschikbaarstelling der produkten , en in het bijzonder die volgens welke de aankopen op de markt van de Gemeenschap zullen plaatsvinden of tot het gebruik van graan uit de voorraad van interventiebureaus zal worden besloten , worden door de Raad , op voorstel van de Commissie , met gekwalificeerde meerderheid van stemmen vastgesteld .

3 . In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de in artikel 1 genoemde produkten beschikbaar worden gesteld door aankoop op de wereldmarkt . De uitvoeringsbepalingen van dit lid worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 26 .

Artikel 29

Deze verordening moet zodanig worden toegepast dat gelijkelijk en op passende wijze rekening wordt gehouden met de in de artikelen 39 en 110 van het Verdrag gestelde doeleinden .

Artikel 30

1 . Verordening nr . 120/67/EEG van de Raad van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen ( 5 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 665/75 ( 6 ) , wordt ingetrokken .

2 . Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken verordening , moeten worden gelezen als verwijzingen naar de onderhavige verordening .

De aanhalingen en verwijzingen die betrekking hebben op de artikelen van genoemde verordening , moeten worden gelezen volgens de in de bijlage C voorkomende concordantietabel .

Artikel 31

Deze verordening treedt in werking op 1 november 1975 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Luxemburg , 29 oktober 1975 .

Voor de Raad

De Voorzitter

G . MARCORA

( 1 ) Advies uitgebracht op 16 . 10 . 1975 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ) .

( 2 ) PB nr . L 94 van 28 . 4 . 1970 , blz . 13 .

( 3 ) PB nr . L 167 van 25 . 7 . 1972 , blz . 5 .

( 4 ) Zie blz . 18 van dit Publikatieblad .

( 5 ) PB nr . 117 van 19 . 6 . 1967 , blz . 2269/67 .

( 6 ) PB nr . L 72 van 20 . 3 . 1975 , blz . 14 .

BIJLAGE A

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving *

07.06 A * Maniokwortel , arrowroot ( pijlwortel ) , salepwortel en andere dergelijke wortels en knollen met hoog gehalte aan zetmeel , met uitzondering van bataten ( zoeten aardappelen ) *

ex 11.01 * Meel van granen : *

* C . van gerst *

* D . van haver *

* E . van mais *

* G . van boekweit *

* H . van pluimgierst , tros - of vogelgierst ( millet ) *

* IJ . van kanariezaad *

* K . van sorgho *

* L . ander *

ex 11.02 * Gries en griesmeel ; grutten , gort en parelgort en andere gepelde , geparelde , gebroken of geplette granen ( vlokken daaronder begrepen ) , met uitzondering van gepelde , geglansde , gepolijste of bij het pellen gebroken rijst ; graankiemen , ook indien gemalen :

* ex A . Gries en griesmeel , met uitzondering van gries en griesmeel van tarwe en rijst *

* B . gepelde granen , ook indien gesneden of gebroken *

* C . geparelde granen *

* D . enkel gebroken granen *

* ex E . geplette granen ; vlokken , met uitzondering van vlokken van rijst *

* ex F . Pellets , met uitzondering van pellets van rijst *

* G . Graankiemen , ook indien gemalen *

11.06 * Meel en gries , van sago , van maniok , van arrowroot ( pijlwortel ) , van salep of van andere wortels en knollen , bedoeld bij post 07.06 *

11.07 * Mout , ook indien gebrand *

ex 11.08 A * Zetmeel : *

* I . Maiszetmeel *

* III . Tarwezetmeel *

* IV . Aardappelzetmeel *

* V . ander *

11.09 * Tarwegluten , ook indien gedroogd *

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving *

17.02 B * Glucose ( druivesuiker ) en glucosestroop : *

* II . andere *

17.05 B * Glucose ( druivesuiker ) en glacosestroop *

23.02 A * Zemelen , slijpsel en andere resten van het zeven , van het malen of van andere bewerkingen van granen *

23.03 A I * Afvallen van maïszetmeelfabrieken ( met uitzondering van ingedikt zwelwater ) met een gehalte aan proteïnen , berekend op de droge stof , van meer dan 40 gewichtspercenten *

23.07 * Veevoeder , samengesteld , met melasse of met suiker ; andere bereidingen van de soorten welke worden gebezigd voor het voederen van dieren : *

* ex B . Andere , bevattende hetzij afzonderlijk , hetzij te zamen , ook indien vermengd met andere produkten , glucose ( druivesuiker ) of glucosestroop , bedoeld bij de onderverdelingen 17.02 B en 17.05 B , zetmeel en zuivelprodukten ( bedoeld bij de posten of onderverdelingen 04.01 , 04.02 , 04.03 , 04.04 , 17.02 A of 17.05 A ) , met uitzondering van bereidingen en voeders met een gehalte aan zuivelprodukten bedoeld bij een of meer van voornoemde posten of onderverdelingen van 50 gewichtspercenten of meer *

BIJLAGE B

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving *

17.02 * Andere suikers ; suikerstroop ; kunsthonig ( ook indien met natuurhonig vermengd ) ; karamel : *

* B . Glucose ( druivesuiker ) en glucosestroop : *

* I . bevattende , in droge toestand , 99 of meer gewichtspercenten zuivere glucose *

17.04 * Suikerwerk zonder cacao : *

* B . Kauwgom *

* C . witte chocolade *

* D . ander *

18.06 C * Chocolade en chocoladewerken , ook indien gevuld ; suikerwerk en overeenkomstige bereidingen op basis van suiker vervangende stoffen , welke cacao bevatten *

19.01 * Moutextract *

19.02 * Meel - , gries - , griesmeel - , zetmeel - en moutextractpreparaten voor kindervoeding , voor dieetvoeding of voor keukengebruik , zonder cacao of met minder dan 50 gewichtspercenten cacao *

19.03 * Deegwaren *

19.04 * Tapioca en sago , alsmede soortgelijke produkten uit aardappelzetmeel of uit ander zetmeel *

19.05 * Graanpreparaten , vervaardigd door poffen of door roosteren ( gepofte rijst , corn-flakes en dergelijke ) *

19.06 * Ouwel in bladen , hosties , ouwels voor geneesmiddelen , plakouwels en dergelijke produkten , van meel of van zetmeel *

19.07 * Brood , scheepsbeschuit en andere gewone bakkerswaren , waaraan geen suiker , honig , eieren , vetstoffen , kaas of vruchten zijn toegevoegd *

19.08 * Banketbakkerswerk , gebak en biscuits , ook indien deze produkten ( ongeacht in welke verhouding ) cacao bevatten *

21.01 * Gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten en extracten daarvan : *

* A . gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten *

* II . andere ( dan gebrande cichorei ) *

* B . Extracten : *

* II . andere ( dan extracten van gebrande cichorei ) *

ex 21.05 * Preparaten voor soepen ; gebruiksklare soepen *

21.07 * Produkten voor menselijke consumptie , elders genoemd noch elders onder begrepen *

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving *

22.03 * Bier *

29.04 * Acyclische alcoholen , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten daarvan : *

* C . meerwaardige alcoholen : *

* III . Sorbitol *

29.10 * Acetalen , hemiacetalen en acetalen en hemiacetalen met een of verscheidene zuurstofhoudende groepen , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten daarvan : *

* ex B . andere : *

* - methylglucosiden *

29.14 * Eenwaardige carbonzuren , daarvan afgeleide zuuranhydriden , zuurhalogeniden , acylperoxyden en perzuren , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten daarvan : *

* ex A . verzadigde eenwaardige carbonzuren met open koolstofketen ( acyclische ) : *

* - Esters van sorbitol *

* ex B . onverzadigde eenwaardige carbonzuren met open koolstofketen ( acyclische ) : *

* - Esters van sorbitol *

29.16 * Carbonzuren met alcoholische hydroxylgroepen , fenolische hydroxylgroepen , aldehyde - of ketongroepen en andere carbonzuren met een of verscheidene zuurstofhoudende groepen , van deze verbindingen afgeleide zuuranhydriden , zuurhalogeniden , acylperoxyden en perzuren , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten daarvan : *

* A . Carbonzuren met alcoholische hydroxylgroepen : *

* V . Gluconzuur , alsmede zouten en esters daarvan *

* ex VIII . andere : *

* - Glucaarzuur , glucolzuur , saccharinezuur , isosaccharinezuur , heptasuikerzuur , alsmede zouten en esters daarvan *

29.35 * Heterocyclische verbindingen , nucleïnezuren daaronder begrepen : *

* ex Q . andere : *

* - Watervrije verbindingen van sorbitol ( zoals bij voorbeeld sorbitan ) , met uitzondering van maltol en iso-maltol *

29.43 * Suikers , chemisch zuiver , met uitzondering van saccharose , van glucose en van lactose ; ethers et esters van suikers en zouten daarvan , andere dan de produkten bedoeld bij de posten 29.39 , 29.41 en 29.42 : *

* ex B . andere : *

* - Sorbose , alsmede zouten en esters daarvan *

35.05 * Dextrine en lijm van dextrine ; oplosbaar of geroost zetmeel ; lijm van zetmeel *

35.06 * Lijm , elders genoemd noch elders begrepen ; als lijm te gebruiken produkten van alle soorten , opgemaakt voor de verkoop in het klein in verpakkingen met een nettogewicht van niet meer dan 1 kg : *

* - op basis van emulsies van natriumsilicaat *

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving *

38.12 * Preparaten voor het appreteren of voor het beitsen , van de soorten , welke worden gebruikt in de textielindustrie , in de papierindustrie , in de lederindustrie of in dergelijke industrieën : *

* A . Preparaten voor het appreteren : *

* I . op basis van zetmeel of zetmeelderivaten *

38.19 * Chemische produkten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën ( mengsels van natuurlijke produkten daaronder begrepen ) , elders genoemd noch elders onder begrepen ; residuen van de chemische of van aanverwante industrieën , elders genoemd noch elders onder begrepen : *

* Q . Bindmiddelen voor gietkernen , op basis van synthetische harsen *

* ex T . andere : *

* - Crackingsprodukten uit sorbitol *

39.02 * Polymerisatieprodukten en copolymerisatieprodukten ( polyethylen , polytetrahaloëthylen , polyisobutyleen , polystyreen , polyvinylchloride , polyvinylacetaat , polyvinylchloroacetaat en andere polyvinylderivaten , polyacrylderivaten en polymethacrylderivaten , cumaronindeenharsen , enz . ) : *

* ex C . andere : *

* - Kleefmiddelen op basis van harsemulsies *

39.06 * Andere hogere polymeren , kunstharsen en kunstmatige plastische stoffen , alginezuren en zouten en esters daarvan daaronder begrepen , linoxyne : *

* ex B . andere , met uitzondering van linoxyne *

BIJLAGE C

Concordantietabel

Verordening nr . 120/67/EEG * Deze Verordening *

Artikel 22 bis * Artikel 28

Top