EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1798

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1798 van de Commissie van 2 juni 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing (Voor de EER relevante tekst. )

OJ L 259, 7.10.2017, p. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1798/oj

7.10.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 259/2


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1798 VAN DE COMMISSIE

van 2 juni 2017

tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, en tot intrekking van Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG en 2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) nr. 953/2009 van de Commissie (1), en met name artikel 11, lid 1, onder a), c) en d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 96/8/EG van de Commissie (2) bevat geharmoniseerde regels voor voedingsmiddelen die zijn bestemd om in energiebeperkte diëten te worden genuttigd voor gewichtsvermindering en is onder andere van toepassing op producten die in Verordening (EU) nr. 609/2013 als de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing worden gedefinieerd.

(2)

Bij Verordening (EU) nr. 609/2013 wordt Richtlijn 96/8/EG ingetrokken en worden algemene samenstellings- en informatievoorschriften vastgesteld voor verschillende categorieën levensmiddelen, waaronder producten die als de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing worden gedefinieerd. Opdat de Commissie zou voldoen aan haar verplichting om bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing vast te stellen, is het passend voort te bouwen op de bepalingen van Richtlijn 96/8/EG, aangezien die bepalingen het vrije verkeer van levensmiddelen die als de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing worden gepresenteerd op een toereikende manier verzekeren en daarbij een hoge graad van bescherming van de volksgezondheid garanderen.

(3)

De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing zijn complexe producten die speciaal worden samengesteld voor volwassenen met overgewicht of obesitas die een gewichtsvermindering voor ogen hebben. De essentiële samenstelling van de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing moet, in het kader van energiebeperkte diëten voor gewichtsvermindering, aan de dagelijkse voedingsbehoeften van gezonde volwassenen met overgewicht of obesitas voldoen, zoals aangetoond door algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens.

(4)

Om de veiligheid en geschiktheid van de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing te waarborgen, moeten gedetailleerde voorschriften inzake de samenstelling worden vastgesteld, waaronder voorschriften inzake de energetische waarde en het gehalte aan macro- en micronutriënten. Die voorschriften moeten zijn gebaseerd op het meest recente wetenschappelijk advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (3) over dit onderwerp.

(5)

Om innovatie en productontwikkeling te waarborgen, moet het mogelijk zijn op vrijwillige basis ingrediënten die niet onder de bijzondere voorschriften van deze verordening vallen, in het bijzonder voedingsvezels, aan de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing toe te voegen. Alle ingrediënten die bij de vervaardiging van de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing worden gebruikt, moeten geschikt zijn voor gezonde volwassenen met overgewicht of obesitas en die geschiktheid moet indien nodig door gepaste studies zijn aangetoond. Het is de verantwoordelijkheid van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven om aan te tonen dat de ingrediënten geschikt zijn en van de nationale bevoegde autoriteiten om per geval te beoordelen of dat zo is.

(6)

De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing moeten voldoen aan Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad (4). Om rekening te houden met de specifieke aard van de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, moeten in voorkomend geval aanvullingen en uitzonderingen op die algemene regels worden vastgesteld.

(7)

Om te verzekeren dat de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing correct worden gebruikt door gezonde volwassenen met overgewicht of obesitas die deze levensmiddelen nuttigen, alsook door beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg die in bepaalde gevallen advies over de geschiktheid ervan kunnen geven, is het essentieel dat de voedingswaarde van de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing wordt vermeld. Om volledigere informatie te verstrekken, moet de voedingswaardevermelding dus meer vermeldingen bevatten dan op grond van Verordening (EU) nr. 1169/2011 verplicht is. Bovendien moet de verplichting om de voedingswaarde te vermelden, gelden voor alle de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, ongeacht de grootte van de verpakking of recipiënt; de in punt 18 van bijlage V bij Verordening (EU) nr. 1169/2011 vervatte vrijstelling mag dus niet worden toegepast.

(8)

Om passende informatie te verstrekken en vergelijkingen tussen producten mogelijk te maken, moet de voedingswaardevermelding voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing per portie en/of per consumptie-eenheid alsook per volledig dagrantsoen worden uitgedrukt. Bovendien moet die informatie betrekking hebben op het gebruiksklare product zoals bereid volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

(9)

Artikel 30, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 bevat een lijst met een beperkt aantal nutriënten die op vrijwillige basis aan de voedingswaardevermelding voor levensmiddelen mogen worden toegevoegd. De bijlage bij Verordening (EU) nr. 609/2013 bevat een lijst met stoffen, waarvan sommige niet onder artikel 30, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 vallen, die aan de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing mogen worden toegevoegd. Omwille van de juridische duidelijkheid moet expliciet worden bepaald dat de voedingswaardevermelding voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing dergelijke stoffen mag bevatten. In bepaalde gevallen kunnen gedetailleerdere gegevens over in het product aanwezige koolhydraten en vetten bovendien nuttig zijn voor consumenten en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Het moet exploitanten van levensmiddelenbedrijven derhalve toegestaan zijn dergelijke gegevens op vrijwillige basis te verstrekken.

(10)

Gezonde volwassenen met overgewicht of obesitas kunnen andere voedingsbehoeften hebben dan de algemene bevolking. Bovendien zijn de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing levensmiddelen die de dagelijkse voeding volledig vervangen. Het uitdrukken van voedingswaarde-informatie over de energetische waarde van en de hoeveelheid nutriënten in de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing als een percentage van de in Verordening (EU) nr. 1169/2011 voor de algemene bevolking vastgestelde referentiewaarden voor de dagelijkse inname zou consumenten misleiden en mag dus niet worden toegestaan.

(11)

Vermeldingen met betrekking tot het „zeer lage” of „lage” caloriegehalte van de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing kunnen de consument nuttige informatie verstrekken. Het is daarom gepast om voor dergelijke vrijwillige vermeldingen regels vast te stellen.

(12)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad (5) zijn voedings- en gezondheidsclaims reclamemiddelen die door exploitanten van levensmiddelenbedrijven op vrijwillige basis in commerciële mededelingen worden gebruikt. Gezien de specifieke rol van de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing in het voedingspatroon van personen die deze nuttigen, mag het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims voor die producten niet worden toegestaan. Rekening houdend met het feit dat informatie over de aanwezigheid van voedingsvezels in de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing nuttig kan zijn voor consumenten, moeten voedingsclaims over de toevoeging van voedingsvezels echter onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan.

(13)

In Richtlijn 96/8/EG is bepaald dat aan de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing voedingsvezels moeten worden toegevoegd. Wegens een gebrek aan wetenschappelijk bewijsmateriaal hierover kon de EFSA in haar meest recente advies geen minimumgehalte voor voedingsvezels vaststellen. Om die redenen is het passend om de in Richtlijn 96/8/EG vastgestelde minimumhoeveelheid voor voedingsvezels te behouden indien voedingsvezels aan de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing worden toegevoegd.

(14)

Op grond van artikel 17, lid 2, van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad (6) moeten de lidstaten de levensmiddelenwetgeving handhaven en nagaan of de exploitanten van levensmiddelenbedrijven en diervoederbedrijven de voorschriften in alle stadia van de productie, verwerking en distributie naleven. Om in deze context de doelmatige officiële monitoring van de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing mogelijk te maken, moeten de exploitanten van levensmiddelenbedrijven die dergelijke producten in de handel brengen, de nationale bevoegde autoriteiten een model van het gebruikte etiket bezorgen, alsook alle relevante informatie die door de bevoegde autoriteiten nodig wordt geacht om de naleving van deze verordening te controleren, tenzij de lidstaten een ander doelmatig controlesysteem hebben.

(15)

Om de exploitanten van levensmiddelenbedrijven de mogelijkheid te bieden zich aan de nieuwe voorschriften aan te passen, wat technische aanpassingen van het productieproces van de betrokken producten kan vereisen, moet deze verordening van toepassing worden met ingang van een datum vijf jaar na de inwerkingtreding ervan,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

Deze verordening voorziet in de volgende bijzondere voorschriften voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing:

a)

samenstellingsvoorschriften;

b)

voorschriften inzake etikettering, presentatie en reclame;

c)

kennisgevingsvoorschriften voor het in de handel brengen van het product.

Artikel 2

In de handel brengen

1.   Levensmiddelen die onder artikel 2, lid 2, onder h), van Verordening (EU) nr. 609/2013 vallen, worden verkocht onder de productnaam „de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing”.

2.   De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing mogen alleen in de handel worden gebracht als zij aan deze verordening voldoen.

Artikel 3

Samenstellingsvoorschriften

1.   De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing voldoen aan de samenstellingsvoorschriften van bijlage I, rekening houdend met de specificaties in bijlage II.

2.   De in bijlage I vastgestelde samenstellingsvoorschriften zijn van toepassing op het gebruiksklare levensmiddel, dat gebruiksklaar wordt verkocht of dat volgens de aanwijzingen van de fabrikant is bereid.

3.   De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing mogen enkel andere ingrediënten dan de in bijlage I opgenomen stoffen bevatten indien de geschiktheid ervan uit algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens blijkt.

Artikel 4

Bijzondere voorschriften betreffende voedselinformatie

1.   De volgende vermeldingen zijn naast de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 bedoelde verplichte vermeldingen bijkomende verplichte vermeldingen voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing:

a)

een vermelding dat het product uitsluitend bestemd is voor gezonde volwassenen met overgewicht of obesitas die een gewichtsvermindering voor ogen hebben;

b)

een vermelding dat het product niet door adolescenten, personen met een medische aandoening of zwangere of borstvoeding gevende vrouwen mag worden gebruikt zonder medisch advies;

c)

een vermelding dat het belangrijk is dat men dagelijks voldoende vloeistof tot zich neemt;

d)

een vermelding dat het product voldoende dagelijkse hoeveelheden van alle essentiële nutriënten bevat indien het overeenkomstig de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt;

e)

een vermelding dat het product zonder medisch advies niet langer dan acht weken en niet herhaaldelijk voor kortere perioden mag worden gebruikt door gezonde volwassenen met overgewicht of obesitas;

f)

indien nodig een gebruiksaanwijzing voor de juiste bereiding van het product en een vermelding dat het belangrijk is die gebruiksaanwijzing te volgen;

g)

indien een product bij gebruik volgens de aanwijzingen van de fabrikant tot inname van meer dan 20 g polyolen per dag leidt, een vermelding dat het levensmiddel een laxerende werking kan hebben;

h)

indien geen voedingsvezels aan het product worden toegevoegd, een vermelding dat medisch advies moet worden gevraagd met betrekking tot de mogelijkheid om het product met voedingsvezels aan te vullen.

2.   De in lid 1 bedoelde verplichte vermeldingen worden zodanig op de verpakking of het etiket aangebracht dat aan de voorschriften van artikel 13, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 wordt voldaan.

3.   In de etikettering en presentatie van en reclame voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing mag geen melding worden gemaakt van de snelheid of mate van de gewichtsvermindering die het gevolg kan zijn van het gebruik ervan.

Artikel 5

Bijzondere voorschriften betreffende de voedingswaardevermelding

1.   Naast de in artikel 30, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 bedoelde gegevens bevat de verplichte voedingswaardevermelding voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing de hoeveelheid van alle mineralen en vitaminen die in bijlage I bij deze verordening zijn opgenomen en die in het product aanwezig zijn.

De verplichte voedingswaardevermelding voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing bevat ook de hoeveelheid aanwezige choline en, indien die zijn toegevoegd, de hoeveelheid voedingsvezels.

2.   Naast de in artikel 30, lid 2, onder a) tot en met e), van Verordening (EU) nr. 1169/2011 bedoelde gegevens kan de inhoud van de verplichte voedingswaardevermelding voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing worden aangevuld met:

a)

de hoeveelheden van bestanddelen van vetten en koolhydraten;

b)

de hoeveelheden van de stoffen die in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 609/2013 zijn opgenomen, wanneer die aanduiding niet onder lid 1 van dit artikel valt;

c)

de hoeveelheid van de stoffen die overeenkomstig artikel 3, lid 3, aan het product zijn toegevoegd.

3.   In afwijking van artikel 30, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 worden de gegevens die in de verplichte voedingswaardevermelding voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing zijn opgenomen, niet herhaald op de etikettering.

4.   De voedingswaardevermelding is verplicht voor alle de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, ongeacht de grootte van het grootste oppervlak van de verpakking of recipiënt.

5.   Alle nutriënten die in de voedingswaardevermelding voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing worden opgenomen, moeten voldoen aan de voorschriften van de artikelen 31 tot en met 35 van Verordening (EU) nr. 1169/2011.

6.   In afwijking van artikel 31, lid 3, artikel 32, lid 2, en artikel 33, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 worden de energetische waarde en de hoeveelheden nutriënten van de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing uitgedrukt per volledig dagrantsoen alsook per portie en/of per consumptie-eenheid van het gebruiksklare levensmiddel zoals bereid volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Indien van toepassing, mag de informatie daarnaast ook worden uitgedrukt per 100 g of per 100 ml van het levensmiddel zoals het wordt verkocht.

7.   In afwijking van artikel 32, leden 3 en 4, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 worden de energetische waarde en de hoeveelheid nutriënten van de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing niet uitgedrukt als een percentage van de in bijlage XIII bij die verordening vastgestelde referentie-innamen.

8.   De vermeldingen die in de voedingswaardevermelding voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing worden opgenomen en die niet worden genoemd in bijlage XV bij Verordening (EU) nr. 1169/2011, worden aangebracht na de meest relevante vermelding in die bijlage waartoe zij behoren of waarvan zij bestanddelen zijn.

Vermeldingen die niet worden genoemd in bijlage XV bij Verordening (EU) nr. 1169/2011 en die niet behoren tot of geen bestanddeel zijn van een van de vermeldingen van die bijlage, worden in de voedingswaardevermelding aangebracht na de laatste vermelding van die bijlage.

De vermelding van de hoeveelheid natrium wordt samen met die van de andere mineralen aangebracht en mag naast de vermelding van het zoutgehalte als volgt worden herhaald: „Zout: X g (waarvan natrium: Y mg)”.

9.   De vermelding „zeer caloriearm dieet” mag voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing worden gebruikt op voorwaarde dat de energie-inhoud van het product lager is dan 3 360 kJ/dag (800 kcal/dag).

10.   De vermelding „caloriearm dieet” mag voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing worden gebruikt op voorwaarde dat de energie-inhoud van het product tussen 3 360 kJ/dag (800 kcal/dag) en 5 040 kJ/dag (1 200 kcal/dag) bedraagt.

Artikel 6

Voedings- en gezondheidsclaims

1.   Voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing mogen geen voedings- en gezondheidsclaims worden gedaan.

2.   In afwijking van lid 1 mag de voedingsclaim „toegevoegde vezels” voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing worden gebruikt op voorwaarde dat de hoeveelheid voedingsvezels in het product ten minste 10 g bedraagt.

Artikel 7

Kennisgeving

Wanneer de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing in de handel worden gebracht, stelt de exploitant van het levensmiddelenbedrijf de bevoegde autoriteit van elke lidstaat waar het betrokken product in de handel wordt gebracht, in kennis van de gegevens die op het etiket zijn aangebracht door die autoriteit een model van het voor het product gebruikte etiket toe te zenden, en van alle andere gegevens die de bevoegde autoriteit redelijkerwijs kan opvragen om de naleving van deze verordening vast te stellen, tenzij een lidstaat de exploitant van het levensmiddelenbedrijf van die verplichting ontheft op grond van een nationaal systeem dat een doelmatige officiële monitoring van het betrokken product waarborgt.

Artikel 8

Verwijzingen naar Richtlijn 96/8/EG

Verwijzingen naar Richtlijn 96/8/EG in andere handelingen gelden als verwijzingen naar deze verordening.

Artikel 9

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 27 October 2022.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 juni 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 181 van 29.6.2013, blz. 35.

(2)  Richtlijn 96/8/EG van de Commissie van 26 februari 1996 inzake voedingsmiddelen die zijn bestemd om in energiebeperkte diëten te worden genuttigd voor gewichtsvermindering (PB L 55 van 6.3.1996, blz. 22).

(3)  NDA-panel van de EFSA (EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies), 2015. Scientific Opinion on the essential composition of total diet replacement for weight control, EFSA Journal 2015;13(1):3957, en NDA-panel van de EFSA (EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies), 2016. Scientific Opinion on the Dietary Reference Values for choline, EFSA Journal 2016;14(8):4484.

(4)  Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18).

(5)  Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (PB L 404 van 30.12.2006, blz. 9).

(6)  Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).


BIJLAGE I

Samenstellingsvoorschriften zoals bedoeld in artikel 3

1.   ENERGIE

De energie-inhoud van de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing moet minstens 2 510 kJ (600 kcal) en mag hoogstens 5 020 kJ (1 200 kcal) per volledig dagrantsoen bedragen.

2.   EIWITTEN

2.1.   De hoeveelheid eiwitten in de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing moet minstens 75 g en mag hoogstens 105 g per volledig dagrantsoen bedragen.

2.2.   In punt 2.1 worden onder „eiwitten” eiwitten verstaan die in vergelijking met het referentie-eiwit in bijlage II een voor de verteerbaarheid van het eiwit gecorrigeerde aminozuurscore (protein digestibility-corrected amino acid score) van 1,0 hebben.

2.3.   Aminozuren mogen enkel worden toegevoegd om de voedingswaarde van de eiwitten in de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing te verbeteren en enkel in de voor dat doel noodzakelijke verhoudingen.

3.   CHOLINE

De hoeveelheid choline in de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing moet minstens 400 mg per volledig dagrantsoen bedragen.

4.   LIPIDEN

4.1.   Linolzuur

De hoeveelheid linolzuur in de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing moet minstens 11 g per volledig dagrantsoen bedragen.

4.2.   Alfa-linoleenzuur

De hoeveelheid alfa-linoleenzuur in de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing moet minstens 1,4 g per volledig dagrantsoen bedragen.

5.   KOOLHYDRATEN

De hoeveelheid koolhydraten in de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing moet minstens 30 g per volledig dagrantsoen bedragen.

6.   VITAMINEN EN MINERALEN

De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing moeten per volledig dagrantsoen minstens de in tabel 1 gespecificeerde hoeveelheden vitaminen en mineralen bevatten.

De dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing mogen per volledig dagrantsoen hoogstens 250 mg magnesium bevatten.

Tabel 1

Vitamine A

(μg RE (1))

700

Vitamine D

(μg)

10

Vitamine E (2)

(mg)

10

Vitamine C

(mg)

110

Vitamine K

(μg)

70

Thiamine

(mg)

0,8

Riboflavine

(mg)

1,6

Niacine

(mg NE (3))

17

Vitamine B6

(mg)

1,6

Folaat

(μg DFE (4))

330

Vitamine B12

(μg)

3

Biotine

(μg)

40

Pantotheenzuur

(mg)

5

Calcium

(mg)

950

Fosfor

(mg)

730

Kalium

(g)

3,1

IJzer

(mg)

9

Zink

(mg)

9,4

Koper

(mg)

1,1

Jood

(μg)

150

Molybdeen

(μg)

65

Seleen

(μg)

70

Natrium

(mg)

575

Magnesium

(mg)

150

Mangaan

(mg)

3

Chloride

(mg)

830


(1)  Retinolequivalent

(2)  Vitamine E-activiteit van RRR-α-tocoferol

(3)  Niacine-equivalent

(4)  Folaatequivalent in voeding: 1 μg DFE = 1 μg voedingsfolaat = 0,6 μg foliumzuur uit de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing


BIJLAGE II

Aminozuurbehoeftepatroon  (1)

 

g/100 g eiwit

Cystine + methionine

2,2

Histidine

1,5

Isoleucine

3,0

Leucine

5,9

Lysine

4,5

Fenylalanine + tyrosine

3,8

Treonine

2,3

Tryptofaan

0,6

Valine

3,9


(1)  Wereldgezondheidsorganisatie/Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties/Universiteit van de Verenigde Naties, 2007. Protein and amino acid requirements in human nutrition. Report of a Joint WHO/FAO/UNU Expert Consultation. (WHO Technical Report Series, 935, 284 blz.)


Top