?

12.2.2010    | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 39/512.2.2010    | EN | Official Journal of the European Union | L 39/5
BESLUIT VAN DE COMMISSIECOMMISSION DECISION
van 5 februari 2010of 5 February 2010
betreffende modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan in derde landen gevestigde verwerkers krachtens Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raadon standard contractual clauses for the transfer of personal data to processors established in third countries under Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 593)(notified under document C(2010) 593)
(Voor de EER relevante tekst)(Text with EEA relevance)
(2010/87/EU)(2010/87/EU)
DE EUROPESE COMMISSIE,THE EUROPEAN COMMISSION,
Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Gelet op Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (1), en met name op artikel 26, lid 4,Having regard to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (1), and in particular Article 26(4) thereof,
Na raadpleging van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming,After consulting the European Data Protection Supervisor,
Overwegende hetgeen volgt:Whereas:
(1) | Overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG moeten de lidstaten bepalen dat persoonsgegevens slechts naar een derde land mogen worden doorgegeven, indien dat land een passend niveau voor de bescherming van gegevens waarborgt en de wetgeving van de lidstaten ter uitvoering van de andere bepalingen van die richtlijn al vóór de doorgifte wordt nageleefd.(1) | Pursuant to Directive 95/46/EC Member States are required to provide that a transfer of personal data to a third country may only take place if the third country in question ensures an adequate level of data protection and the Member States’ laws, which comply with the other provisions of the Directive, are respected prior to the transfer.
(2) | Volgens artikel 26, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG mogen de lidstaten evenwel, mits bepaalde waarborgen worden geboden, toestemming geven voor een doorgifte of een categorie doorgiften van persoonsgegevens naar een derde land dat geen waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt. Deze waarborgen kunnen met name tot stand komen door passende contractuele bepalingen.(2) | However, Article 26(2) of Directive 95/46/EC provides that Member States may authorise, subject to certain safeguards, a transfer or a set of transfers of personal data to third countries which do not ensure an adequate level of protection. Such safeguards may in particular result from appropriate contractual clauses.
(3) | Overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG dient het gegevensbeschermingsniveau te worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden die op de doorgifte van gegevens of op een categorie gegevensdoorgiften van invloed zijn. De bij de richtlijn ingestelde Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens heeft richtsnoeren voor een dergelijke beoordeling vastgesteld.(3) | Pursuant to Directive 95/46/EC the level of data protection should be assessed in the light of all the circumstances surrounding the data transfer operation or set of data transfer operations. The Working Party on the protection of individuals with regard to the processing of personal data established under that Directive has issued guidelines to aid with the assessment.
(4) | De modelcontractbepalingen dienen uitsluitend de gegevensbescherming te betreffen. Het staat de gegevensexporteur en de gegevensimporteur derhalve vrij andere bepalingen op te nemen over met de transactie verband houdende vraagstukken die zij voor het contract relevant achten, mits deze niet met de modelcontractbepalingen in strijd zijn.(4) | Standard contractual clauses should relate only to data protection. Therefore, the data exporter and the data importer are free to include any other clauses on business related issues which they consider as being pertinent for the contract as long as they do not contradict the standard contractual clauses.
(5) | Dit besluit laat nationale toestemming die lidstaten krachtens nationale bepalingen ter uitvoering van artikel 26, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG kunnen geven, onverlet. Het strekt er slechts toe dat de lidstaten niet mogen weigeren de in dit besluit opgenomen modelcontractbepalingen als passende waarborgen te erkennen en heeft dus voor andere contractbepalingen geen gevolgen.(5) | This Decision should be without prejudice to national authorisations Member States may grant in accordance with national provisions implementing Article 26(2) of Directive 95/46/EC. This Decision should only have the effect of requiring the Member States not to refuse to recognise, as providing adequate safeguards, the standard contractual clauses set out in it and should not therefore have any effect on other contractual clauses.
(6) | Beschikking 2002/16/EG van de Commissie van 27 december 2001 betreffende modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar in derde landen gevestigde verwerkers krachtens Richtlijn 95/46/EG (2) is vastgesteld ter vergemakkelijking van de doorgifte van persoonsgegevens van een voor de verwerking verantwoordelijke die gevestigd is in de Europese Unie aan een verwerker die gevestigd is in een derde land dat geen passend beschermingsniveau waarborgt.(6) | Commission Decision 2002/16/EC of 27 December 2001 on standard contractual clauses for the transfer of personal data to processors established in third countries, under Directive 95/46/EC (2) was adopted in order to facilitate the transfer of personal data from a data controller established in the European Union to a processor established in a third country which does not offer adequate level of protection.
(7) | Sinds de goedkeuring van Beschikking 2002/16/EG is veel ervaring opgedaan. Bovendien is uit het verslag over de uitvoering van de beschikkingen inzake modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen (3) gebleken dat het steeds belangrijker wordt het gebruik van modelcontractbepalingen te bevorderen voor de internationale doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen die geen passend beschermingsniveau bieden. Voorts hebben belanghebbenden voorstellen ingediend tot actualisering van de modelcontractbepalingen in Beschikking 2002/16/EG teneinde deze aan te passen aan de zich snel uitbreidende omvang van gegevensverwerking overal ter wereld en bepaalde in die beschikking niet aan de orde komende vraagstukken te regelen (4).(7) | Much experience has been gained since the adoption of Decision 2002/16/EC. In addition, the report on the implementation of Decisions on standard contractual clauses for the transfers of personal data to third countries (3) has shown that there is an increasing interest in promoting the use of the standard contractual clauses for international transfers of personal data to third countries not providing an adequate level of protection. In addition, stakeholders have submitted proposals with a view to updating the standard contractual clauses set out in Decision 2002/16/EC in order to take account of the rapidly expanding scope of data-processing activities in the world and to address some issues that were not covered by that Decision (4).
(8) | De werkingssfeer van dit besluit dient zich ertoe te beperken vast te stellen dat de erin opgenomen modelcontractbepalingen door voor de gegevensverwerking verantwoordelijken die in de Europese Unie zijn gevestigd, kunnen worden gebruikt om voldoende waarborgen in de zin van artikel 26, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG te bieden voor de doorgifte van persoonsgegevens aan in een derde land gevestigde verwerkers.(8) | The scope of this Decision should be limited to establishing that the clauses which it sets out may be used by a data controller established in the European Union in order to adduce adequate safeguards within the meaning of Article 26(2) of Directive 95/46/EC for the transfer of personal data to a processor established in a third country.
(9) | Dit besluit dient niet van toepassing te zijn op de doorgifte van persoonsgegevens door in de Europese Unie gevestigde voor de verwerking verantwoordelijken aan buiten de Europese Unie gevestigde voor de verwerking verantwoordelijken die binnen het toepassingsgebied van Beschikking 2001/497/EG van de Commissie van 15 juni 2001 betreffende modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen krachtens Richtlijn 95/46/EG (5) vallen.(9) | This Decision should not apply to the transfer of personal data by controllers established in the European Union to controllers established outside the European Union which fall within the scope of Commission Decision 2001/497/EC of 15 June 2001 on standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries, under Directive 95/46/EC (5).
(10) | Dit besluit dient uitvoering te geven aan de in artikel 17, lid 3, van Richtlijn 95/46/EG vastgelegde verplichting en de inhoud van op grond van die bepaling gesloten contracten of vastgestelde wettelijke besluiten onverlet te laten. Sommige modelcontractbepalingen, met name die met betrekking tot de verplichtingen van de gegevensexporteur, dienen echter te worden opgenomen om meer duidelijkheid te scheppen over de bepalingen die in een contract tussen een voor de verwerking verantwoordelijke en een verwerker kunnen worden opgenomen.(10) | This Decision should implement the obligation provided for in Article 17(3) of Directive 95/46/EC and should not prejudice the content of the contracts or legal acts established pursuant to that provision. However, some of the standard contractual clauses, in particular as regards the data exporter’s obligations, should be included in order to increase clarity as to the provisions which may be contained in a contract between a controller and a processor.
(11) | De toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten spelen een essentiële rol in dit contractmechanisme, door erop toe te zien dat persoonsgegevens na de doorgifte op passende wijze worden beschermd. In buitengewone gevallen waarin de gegevensimporteurs niet in staat zijn of weigeren de gegevensimporteurs naar behoren te instrueren en het risico van ernstige schade voor de betrokkenen bestaat, dienen de modelcontractbepalingen het voor de toezichthoudende autoriteiten mogelijk te maken de gegevensimporteurs en subverwerkers te controleren en zo nodig voor de gegevensimporteurs en subverwerkers bindende besluiten te nemen. De toezichthoudende autoriteiten dienen de bevoegdheid te hebben om een op basis van de modelcontractbepalingen gebaseerde doorgifte of categorie doorgiften te verbieden of op te schorten, in die uitzonderlijke gevallen waarin wordt vastgesteld dat een doorgifte op contractuele grondslag in aanzienlijke mate afbreuk dreigt te doen aan de waarborgen en verplichtingen die de betrokkene een passende bescherming bieden.(11) | Supervisory authorities of the Member States play a key role in this contractual mechanism in ensuring that personal data are adequately protected after the transfer. In exceptional cases where data exporters refuse or are unable to instruct the data importer properly, with an imminent risk of grave harm to the data subjects, the standard contractual clauses should allow the supervisory authorities to audit data importers and sub-processors and, where appropriate, take decisions which are binding on data importers and sub-processors. The supervisory authorities should have the power to prohibit or suspend a data transfer or a set of transfers based on the standard contractual clauses in those exceptional cases where it is established that a transfer on contractual basis is likely to have a substantial adverse effect on the warranties and obligations providing adequate protection for the data subject.
(12) | De modelcontractbepalingen dienen de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen vast te stellen die verwerkers in een derde land dat geen passende bescherming biedt, dienen te treffen om een passend beveiligingsniveau te garanderen, gelet op de risico’s die aan de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens zijn verbonden. De partijen dienen in het contract de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te regelen die, rekening houdende met het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming, de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking.(12) | Standard contractual clauses should provide for the technical and organisational security measures to be applied by data processors established in a third country not providing adequate protection, in order to ensure a level of security appropriate to the risks represented by the processing and the nature of the data to be protected. Parties should make provision in the contract for those technical and organisational measures which, having regard to applicable data protection law, the state of the art and the cost of their implementation, are necessary in order to protect personal data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorised disclosure or access or any other unlawful forms of processing.
(13) | Teneinde het gegevensverkeer vanuit de Europese Unie te vergemakkelijken, is het wenselijk dat verwerkers die voor verscheidene voor de verwerking verantwoordelijken in de Europese Unie gegevens verwerken, dezelfde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen mogen toepassen, ongeacht de lidstaat van oorsprong van de gegevensdoorgifte; dit geldt vooral wanneer de gegevensimporteur vanuit verscheidene vestigingen van de gegevensexporteur in de Europese Unie gegevens voor verdere verwerking ontvangt, in welk geval het recht van de aangewezen lidstaat van vestiging van toepassing dient te zijn.(13) | In order to facilitate data flows from the European Union, it is desirable for processors providing data-processing services to several data controllers in the European Union to be allowed to apply the same technical and organisational security measures irrespective of the Member State from which the data transfer originates, in particular in those cases where the data importer receives data for further processing from different establishments of the data exporter in the European Union, in which case the law of the designated Member State of establishment should apply.
(14) | Het is dienstig vast te stellen welke informatie de partijen in ieder geval in het contract betreffende de doorgifte moeten vastleggen. De lidstaten dienen de mogelijkheid te behouden bijzonderheden vast te stellen inzake de informatie die de partijen moeten verstrekken. De werking van dit besluit dient in het licht van de ervaring te worden beoordeeld.(14) | It is appropriate to lay down the minimum information that the parties should specify in the contract dealing with the transfer. Member States should retain the power to particularise the information the parties are required to provide. The operation of this Decision should be reviewed in the light of experience.
(15) | De gegevensimporteur dient de doorgegeven persoonsgegevens uitsluitend namens de gegevensexporteur te verwerken en zich daarbij te houden aan diens instructies en de in de modelcontractbepalingen opgenomen verplichtingen. De gegevensimporteur dient met name geen persoonsgegevens aan een derde te verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gegevensexporteur. De gegevensexporteur dient de gegevensimporteur opdracht te geven zich gedurende de gehele periode waarin hij de gegevens verwerkt, te houden aan de instructies van de gegevensexporteur, het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming en de in de modelcontractbepalingen opgenomen verplichtingen.(15) | The data importer should process the transferred personal data only on behalf of the data exporter and in accordance with his instructions and the obligations contained in the clauses. In particular the data importer should not disclose the personal data to a third party without the prior written consent of the data exporter. The data exporter should instruct the data importer throughout the duration of the data-processing services to process the data in accordance with his instructions, the applicable data protection laws and the obligations contained in the clauses.
(16) | In het verslag over de uitvoering van de beschikkingen inzake modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen wordt aanbevolen passende modelcontractbepalingen op te stellen inzake verdere doorgifte door een in een derde land gevestigde gegevensverwerker aan een andere gegevensverwerker (subverwerking), teneinde rekening te houden met zakelijke trends en werkmethoden en het feit dat gegevensverwerking steeds vaker wereldwijd wordt uitbesteed.(16) | The report on the implementation of Decisions on standard contractual clauses for the transfers of personal data to third countries recommended the establishment of appropriate standard contractual clauses on subsequent onwards transfers from a data processor established in a third country to another data processor (sub-processing), in order to take account of business trends and practices for more and more globalised processing activity.
(17) | In dit besluit dienen specifieke modelcontractbepalingen te worden opgenomen betreffende subverwerking, zijnde een regeling waarbij een in een derde land gevestigde gegevensverwerker (de gegevensimporteur) zijn verwerkingsdiensten uitbesteedt aan andere in derde landen gevestigde verwerkers (subverwerkers). Daarnaast dienen de voorwaarden te worden vastgesteld waaraan de subverwerking moet voldoen om te waarborgen dat de doorgegeven persoonsgegevens ook bij de verdere doorgifte aan een subverwerker beschermd blijven.(17) | This Decision should contain specific standard contractual clauses on the sub-processing by a data processor established in a third country (the data importer) of his processing services to other processors (sub-processors) established in third countries. In addition, this Decision should set out the conditions that the sub-processing should fulfil to ensure that the personal data being transferred continue to be protected notwithstanding the subsequent transfer to a sub-processor.
(18) | De subverwerking dient bovendien uitsluitend te bestaan uit de werkzaamheden die zijn overeengekomen in het contract tussen de gegevensexporteur en de gegevensimporteur waarin de modelcontractbepalingen van dit besluit zijn opgenomen, en mag geen betrekking hebben op andere verwerkingswerkzaamheden of verwerkingsdoelen, zodanig dat het in Richtlijn 95/46/EG vervatte doelbindingsprincipe wordt nageleefd. Mocht de subverwerker niet voldoen aan zijn eigen verwerkingsverplichtingen krachtens dat contract, dan dient bovendien de gegevensimporteur aansprakelijk te blijven jegens de gegevensexporteur. De doorgifte van persoonsgegevens aan buiten de Europese Unie gevestigde verwerkers mag geen afbreuk doen aan het feit dat de gegevensverwerking door het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming dient te worden beheerst.(18) | In addition, the sub-processing should only consist of the operations agreed in the contract between the data exporter and the data importer incorporating the standard contractual clauses provided for in this Decision and should not refer to different processing operations or purposes so that the purpose limitation principle set out by Directive 95/46/EC is respected. Moreover, where the sub-processor fails to fulfil his own data-processing obligations under the contract, the data importer should remain liable toward the data exporter. The transfer of personal data to processors established outside the European Union should not prejudice the fact that the processing activities should be governed by the applicable data protection law.
(19) | De modelcontractbepalingen dienen niet alleen afdwingbaar te zijn door de organisaties die partij zijn bij het contract, maar ook door de betrokkenen, met name wanneer zij ten gevolge van niet-nakoming van het contract schade lijden.(19) | Standard contractual clauses should be enforceable not only by the organisations which are parties to the contract, but also by the data subjects, in particular where the data subjects suffer damage as a consequence of a breach of the contract.
(20) | De betrokkene dient het recht te hebben een vordering in te stellen tegen en in voorkomend geval een vergoeding te ontvangen van de gegevensexporteur die voor de verwerking van de doorgegeven persoonsgegevens verantwoordelijk is. Bij wijze van uitzondering dient de betrokkene ook het recht te hebben een vordering in te stellen tegen en in voorkomend geval een vergoeding te ontvangen van de gegevensimporteur in de gevallen waarin de gegevensimporteur, of een subverwerker aan wie deze de verwerking had uitbesteed, een van zijn in bepaling 3, lid 2, bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, wanneer de gegevensexporteur feitelijk is verdwenen, heeft opgehouden rechtens te bestaan of insolvent is geworden. Bij wijze van uitzondering dient de betrokkene ook het recht te hebben een vordering in te stellen tegen en in voorkomend geval een vergoeding te ontvangen van de subverwerker, wanneer zowel de gegevensexporteur als de gegevensimporteur feitelijk is verdwenen, heeft opgehouden rechtens te bestaan of insolvent is geworden. Deze aansprakelijkheid van de subverwerker jegens derden dient beperkt te blijven tot de verwerkingswerkzaamheden die deze zelf heeft uitgevoerd krachtens de contractbepalingen.(20) | The data subject should be entitled to take action and, where appropriate, receive compensation from the data exporter who is the data controller of the personal data transferred. Exceptionally, the data subject should also be entitled to take action, and, where appropriate, receive compensation from the data importer in those cases, arising out of a breach by the data importer or any sub-processor under it of any of its obligations referred to in the paragraph 2 of Clause 3, where the data exporter has factually disappeared or has ceased to exist in law or has become insolvent. Exceptionally, the data subject should be also entitled to take action, and, where appropriate, receive compensation from a sub-processor in those situations where both the data exporter and the data importer have factually disappeared or ceased to exist in law or have become insolvent. Such third-party liability of the sub-processor should be limited to its own processing operations under the contractual clauses.
(21) | Bij een geschil tussen de betrokkene die zich op het derdenbeding beroept en de gegevensimporteur, dat niet in der minne wordt geschikt, dient de gegevensimporteur de betrokkene de keuze te geven tussen bemiddeling en een beroep op de rechter. In hoeverre de betrokkene een daadwerkelijke keuze heeft, hangt af van de beschikbaarheid van betrouwbare en erkende bemiddelingsregelingen. Bemiddeling door de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in de lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd, dient een keuzemogelijkheid te zijn indien deze autoriteit een dergelijke dienst verleent.(21) | In the event of a dispute between a data subject, who invokes the third-party beneficiary clause, and the data importer, which is not amicably resolved, the data importer should offer the data subject a choice between mediation or litigation. The extent to which the data subject will have an effective choice will depend on the availability of reliable and recognised systems of mediation. Mediation by the data protection supervisory authorities of the Member State in which the data exporter is established should be an option where they provide such a service.
(22) | Het contract dient te worden beheerst door het recht van de lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd, mits dit een derde begunstigde de mogelijkheid biedt de naleving van een contract af te dwingen. Betrokkenen dienen zich door een vereniging of een andere instelling te kunnen doen vertegenwoordigen, indien zij dat wensen en het nationale recht hiertoe de mogelijkheid biedt. Hetzelfde recht dient van toepassing te zijn op de bepalingen inzake gegevensbescherming in alle contracten met subverwerkers betreffende de uitbesteding van de verwerking van persoonsgegevens die de gegevensexporteur krachtens de contractbepalingen heeft doorgegeven aan de gegevensimporteur.(22) | The contract should be governed by the law of the Member State in which the data exporter is established enabling a third-party beneficiary to enforce a contract. Data subjects should be allowed to be represented by associations or other bodies if they so wish and if authorised by national law. The same law should also govern the provisions on data protection of any contract with a sub-processor for the sub-processing of the processing activities of the personal data transferred by the data exporter to the data importer under the contractual clauses.
(23) | Aangezien dit besluit uitsluitend van toepassing is op de situatie waarin een in een derde land gevestigde gegevensverwerker verwerkingsdiensten uitbesteed aan een eveneens in een derde land gevestigde subverwerker, dient het niet van toepassing te zijn op de situatie waarin een in de Europese Unie gevestigde verwerker die namens een in de Europese Unie gevestigde voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zijn verwerkingsactiviteiten uitbesteedt aan een in een derde land gevestigde subverwerker. In dergelijke situaties staat het de lidstaten vrij al dan niet rekening te houden met de omstandigheid dat de beginselen en waarborgen van de in dit besluit opgenomen modelcontractbepalingen zijn toegepast bij de uitbesteding aan een in een derde land gevestigde subverwerker, teneinde passende bescherming te bieden van de rechten van de betrokkenen wier persoonsgegevens met het oog op subverwerking zijn doorgegeven.(23) | Since this Decision applies only to subcontracting by a data processor established in a third country of his processing services to a sub-processor established in a third country, it should not apply to the situation by which a processor established in the European Union and performing the processing of personal data on behalf of a controller established in the European Union subcontracts his processing operations to a sub-processor established in a third country. In such situations, Member States are free whether to take account of the fact that the principles and safeguards of the standard contractual clauses set out in this Decision have been used to subcontract to a sub-processor established in a third country with the intention of providing adequate protection for the rights of data subjects whose personal data are being transferred for sub-processing operations.
(24) | De bij artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG ingestelde Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens heeft over het beschermingsniveau dat door de in de bijlage bij dit besluit opgenomen modelcontractbepalingen wordt geboden, een advies uitgebracht waarmee bij de voorbereiding van dit besluit rekening is gehouden.(24) | The Working Party on the protection of individuals with regard to the processing of personal data established under Article 29 of Directive 95/46/EC has delivered an opinion on the level of protection provided under the standard contractual clauses annexed to this Decision, which has been taken into account in the preparation of this Decision.
(25) | Beschikking 2002/16/EG dient te worden ingetrokken.(25) | Decision 2002/16/EC should be repealed.
(26) | De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 31 van Richtlijn 95/46/EG ingestelde comité,(26) | The measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the Committee established under Article 31 of Directive 95/46/EC,
HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:HAS ADOPTED THIS DECISION:
Artikel 1Article 1
De in de bijlage opgenomen modelcontractbepalingen worden geacht voldoende waarborgen te bieden voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de fundamentele rechten en vrijheden van personen, alsmede voor de uitoefening van de daaraan verbonden rechten in de zin van artikel 26, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG.The standard contractual clauses set out in the Annex are considered as offering adequate safeguards with respect to the protection of the privacy and fundamental rights and freedoms of individuals and as regards the exercise of the corresponding rights as required by Article 26(2) of Directive 95/46/EC.
Artikel 2Article 2
Dit besluit heeft slechts betrekking op de gepastheid van de bescherming die door de in de bijlage opgenomen modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan verwerkers wordt geboden. Het doet geen afbreuk aan de toepassing van andere nationale bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 95/46/EG die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens in de lidstaten.This Decision concerns only the adequacy of protection provided by the standard contractual clauses set out in the Annex for the transfer of personal data to processors. It does not affect the application of other national provisions implementing Directive 95/46/EC that pertain to the processing of personal data within the Member States.
Dit besluit is van toepassing op de doorgifte van persoonsgegevens door voor de verwerking verantwoordelijken die in de Europese Unie zijn gevestigd, aan ontvangers buiten het grondgebied van de Europese Unie die slechts als verwerkers optreden.This Decision shall apply to the transfer of personal data by controllers established in the European Union to recipients established outside the territory of the European Union who act only as processors.
Artikel 3Article 3
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:For the purposes of this Decision the following definitions shall apply:
a)   „bijzondere categorieën gegevens”: de in artikel 8 van Richtlijn 95/46/EG bedoelde gegevens;(a) | ‘special categories of data’ means the data referred to in Article 8 of Directive 95/46/EC;
b)   „toezichthoudende autoriteit”: de in artikel 28 van Richtlijn 95/46/EG bedoelde autoriteit;(b) | ‘supervisory authority’ means the authority referred to in Article 28 of Directive 95/46/EC;
c)   „gegevensexporteur”: de voor de verwerking verantwoordelijke die de persoonsgegevens doorgeeft;(c) | ‘data exporter’ means the controller who transfers the personal data;
d)   „gegevensimporteur”: de in een derde land gevestigde verwerker die overeenkomt van de gegevensexporteur persoonsgegevens te ontvangen om deze na doorgifte namens de gegevensexporteur te verwerken overeenkomstig diens instructies en de voorwaarden van dit besluit, en die niet onderworpen is aan een regeling van een derde land die passende bescherming biedt in de zin van artikel 25, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG;(d) | ‘data importer’ means the processor established in a third country who agrees to receive from the data exporter personal data intended for processing on the data exporter’s behalf after the transfer in accordance with his instructions and the terms of this Decision and who is not subject to a third country’s system ensuring adequate protection within the meaning of Article 25(1) of Directive 95/46/EC;
e)   „subverwerker”: een verwerker die door de gegevensimporteur of een andere voor de gegevensimporteur werkende subverwerker is gecontracteerd en die overeenkomt van de gegevensimporteur of van een andere voor de gegevensimporteur werkende subverwerker persoonsgegevens te ontvangen, uitsluitend ten behoeve van de verwerkingsactiviteiten die namens de gegevensexporteur worden verricht na de doorgifte, overeenkomstig de instructies van de gegevensexporteur, de modelcontractbepalingen in de bijlage en de voorwaarden van het schriftelijke contract inzake subverwerking;(e) | ‘sub-processor’ means any processor engaged by the data importer or by any other sub-processor of the data importer and who agrees to receive from the data importer or from any other sub-processor of the data importer personal data exclusively intended for the processing activities to be carried out on behalf of the data exporter after the transfer in accordance with the data exporter’s instructions, the standard contractual clauses set out in the Annex, and the terms of the written contract for sub-processing;
f)   „toepasselijk recht inzake gegevensbescherming”: de wettelijke bepalingen ter bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van personen, en met name hun recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, die in de lidstaat van vestiging van de gegevensexporteur van toepassing zijn op een voor de verwerking verantwoordelijke;(f) | ‘applicable data protection law’ means the legislation protecting the fundamental rights and freedoms of individuals and, in particular, their right to privacy with respect to the processing of personal data applicable to a data controller in the Member State in which the data exporter is established;
g)   „technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen”: maatregelen die tot doel hebben persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking de doorzending van gegevens in een netwerk omvat, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking.(g) | ‘technical and organisational security measures’ means those measures aimed at protecting personal data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorised disclosure or access, in particular where the processing involves the transmission of data over a network, and against all other unlawful forms of processing.
Artikel 4Article 4
1.   Onverminderd hun bevoegdheden om maatregelen te treffen ter waarborging van de naleving van de krachtens de hoofdstukken II, III, V en VI van Richtlijn 95/46/EG vastgestelde nationale bepalingen, kunnen de bevoegde autoriteiten in de lidstaten hun bestaande bevoegdheden gebruiken om gegevensstromen naar derde landen te verbieden of op te schorten teneinde natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens te beschermen, wanneer:1.   Without prejudice to their powers to take action to ensure compliance with national provisions adopted pursuant to Chapters II, III, V and VI of Directive 95/46/EC, the competent authorities in the Member States may exercise their existing powers to prohibit or suspend data flows to third countries in order to protect individuals with regard to the processing of their personal data in cases where:
a) | wordt vastgesteld dat het recht waaraan de gegevensimporteur of een subverwerker is onderworpen, hem vereisten oplegt waarmee van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming moet worden afgeweken en die verder gaan dan de beperkingen die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn als bedoeld in artikel 13 van Richtlijn 95/46/EG, indien die vereisten in aanzienlijke mate afbreuk dreigen te doen aan de door het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming en de modelcontractbepalingen geboden waarborgen,(a) | it is established that the law to which the data importer or a sub-processor is subject imposes upon him requirements to derogate from the applicable data protection law which go beyond the restrictions necessary in a democratic society as provided for in Article 13 of Directive 95/46/EC where those requirements are likely to have a substantial adverse effect on the guarantees provided by the applicable data protection law and the standard contractual clauses;
b) | een bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat de gegevensimporteur de in de bijlage opgenomen modelcontractbepalingen niet is nagekomen; of(b) | a competent authority has established that the data importer or a sub-processor has not respected the standard contractual clauses in the Annex; or
c) | het in aanzienlijke mate waarschijnlijk is dat de in de bijlage opgenomen modelcontractbepalingen niet worden of zullen worden nageleefd en bij verdere doorgifte het risico bestaat dat de betrokkenen ernstige schade wordt toegebracht.(c) | there is a substantial likelihood that the standard contractual clauses in the Annex are not being or will not be complied with and the continuing transfer would create an imminent risk of grave harm to the data subjects.
2.   Het verbod of de opschorting, als bedoeld in lid 1, wordt opgeheven, zodra de redenen voor het verbod of de opschorting niet meer bestaan.2.   The prohibition or suspension pursuant to paragraph 1 shall be lifted as soon as the reasons for the suspension or prohibition no longer exist.
3.   Wanneer een lidstaat op grond van de leden 1 en 2 maatregelen treft, stelt hij de Commissie daarvan onverwijld in kennis, waarna de Commissie de andere lidstaten hiervan in kennis stelt.3.   When Member States adopt measures pursuant to paragraphs 1 and 2, they shall, without delay, inform the Commission which will forward the information to the other Member States.
Artikel 5Article 5
Drie jaar na de goedkeuring van dit besluit beoordeelt de Commissie de werking ervan op basis van de beschikbare informatie. Zij brengt over haar bevindingen verslag uit aan het bij artikel 31 van Richtlijn 95/46/EG ingestelde comité. Dit verslag omvat tevens alle gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van de gepastheid van de modelcontractbepalingen in de bijlage en in voorkomend geval het bewijs dat dit besluit op discriminerende wijze wordt toegepast.The Commission shall evaluate the operation of this Decision on the basis of available information three years after its adoption. It shall submit a report on the findings to the Committee established under Article 31 of Directive 95/46/EC. It shall include any evidence that could affect the evaluation concerning the adequacy of the standard contractual clauses in the Annex and any evidence that this Decision is being applied in a discriminatory way.
Artikel 6Article 6
Dit besluit is van toepassing met ingang van 15 mei 2010.This Decision shall apply from 15 May 2010.
Artikel 7Article 7
1.   Besluit 2002/16/EG wordt met ingang van 15 mei 2010 ingetrokken.1.   Decision 2002/16/EC is repealed with effect from 15 May 2010.
2.   Een contract dat tussen een gegevensexporteur en een gegevensimporteur krachtens Beschikking 2002/16/EG vóór 15 mei 2010 is gesloten, blijft van kracht zolang de doorgiften en de gegevensverwerkingsactiviteiten waarop het contract van toepassing is, ongewijzigd blijven en zolang onder dit besluit vallende persoonsgegevens tussen de partijen worden doorgegeven. Indien de partijen bij het contract besluiten in dit verband wijzigingen aan te brengen of de verwerkingsactiviteiten waarop het contract betrekking heeft uit te besteden, dienen zij een nieuw contract aan te gaan dat aan de in de bijlage opgenomen modelcontractbepalingen voldoet.2.   A contract concluded between a data exporter and a data importer pursuant to Decision 2002/16/EC before 15 May 2010 shall remain in force and effect for as long as the transfers and data-processing operations that are the subject matter of the contract remain unchanged and personal data covered by this Decision continue to be transferred between the parties. Where contracting parties decide to make changes in this regard or subcontract the processing operations that are the subject matter of the contract they shall be required to enter into a new contract which shall comply with the standard contractual clauses set out in the Annex.
Artikel 8Article 8
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.This Decision is addressed to the Member States.
Gedaan te Brussel, 5 februari 2010.Done at Brussels, 5 February 2010.
Voor de CommissieFor the Commission
Jacques BARROTJacques BARROT
VicevoorzitterVice-President
(1)  PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.(1)  OJ L 281, 23.11.1995, p. 31.
(2)  PB L 6 van 10.1.2002, blz. 52.(2)  OJ L 6, 10.1.2002, p. 52.
(3)  SEC(2006) 95 van 20.1.2006.(3)  SEC(2006) 95, 20.1.2006.
(4)  Internationale Kamer van Koophandel (ICC), Japan Business Council in Europe (JBCE), Europese Unie Committee of the American Chamber of Commerce in Belgium (Amcham) en Federation of European Direct Marketing Associations (FEDMA).(4)  The International Chamber of Commerce (ICC), Japan Business Council in Europe (JBCE), EU Committee of the American Chamber of Commerce in Belgium (Amcham), and the Federation of European Direct Marketing Associations (FEDMA).
(5)  PB L 181 van 4.7.2001, blz. 19.(5)  OJ L 181, 4.7.2001, p. 19.
BIJLAGEANNEX
MODELCONTRACTBEPALINGEN („VERWERKERS”)STANDARD CONTRACTUAL CLAUSES (PROCESSORS)
Voor de toepassing van artikel 26, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG, voor de doorgifte van persoonsgegevens aan verwerkers die gevestigd zijn in derde landen die geen passend beschermingsniveau waarborgenFor the purposes of Article 26(2) of Directive 95/46/EC for the transfer of personal data to processors established in third countries which do not ensure an adequate level of data protection
Naam van de organisatie die de gegevens uitvoert: …Name of the data exporting organisation: …
Adres: …Address: …
Tel. …; fax …; e-mail: …Tel. …; fax …; e-mail: …
Andere gegevens ter identificatie van de organisatie:Other information needed to identify the organisation
(de gegevensexporteur)(the data exporter)
enAnd
Naam van de organisatie die de gegevens invoert: …Name of the data importing organisation: …
Adres: …Address: …
Tel. …; fax …; e-mail: …Tel. …; fax …; e-mail: …
Andere gegevens ter identificatie van de organisatie:Other information needed to identify the organisation:
(de gegevensimporteur)(the data importer)
elk afzonderlijk „partij” en gezamenlijk „de partijen” genoemd,each a ‘party’; together ‘the parties’,
ZIJN OVEREENGEKOMEN de volgende contractbepalingen, hierna „de bepalingen” genoemd, vast te stellen teneinde voldoende waarborgen te bieden ten aanzien van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de fundamentele rechten en vrijheden van personen, bij de doorgifte van de in aanhangsel 1 vermelde persoonsgegevens door de gegevensexporteur aan de gegevensimporteur.HAVE AGREED on the following Contractual Clauses (the Clauses) in order to adduce adequate safeguards with respect to the protection of privacy and fundamental rights and freedoms of individuals for the transfer by the data exporter to the data importer of the personal data specified in Appendix 1.
Bepaling 1Clause 1
DefinitiesDefinitions
Voor de toepassing van de bepalingen:For the purposes of the Clauses:
a) | gelden voor „persoonsgegevens”, „bijzondere categorieën gegevens”, „verwerken/verwerking”, „voor de verwerking verantwoordelijke”, „verwerker”, „betrokkene” en „toezichthoudende autoriteit” dezelfde definities als in Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (1);(a) | ‘personal data’, ‘special categories of data’, ‘process/processing’, ‘controller’, ‘processor’, ‘data subject’ and ‘supervisory authority’ shall have the same meaning as in Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (1);
b) | wordt onder „gegevensexporteur” verstaan: de voor de verwerking verantwoordelijke die de persoonsgegevens doorgeeft;(b) | ‘the data exporter’ means the controller who transfers the personal data;
c) | wordt onder „gegevensimporteur” verstaan: de verwerker die overeenkomt van de gegevensexporteur persoonsgegevens te ontvangen om deze na doorgifte namens de gegevensexporteur te verwerken in overeenstemming met zijn instructies en de voorwaarden van de bepalingen, en die niet onderworpen is aan een regeling van een derde land die passende bescherming biedt in de zin van artikel 25, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG;(c) | ‘the data importer’ means the processor who agrees to receive from the data exporter personal data intended for processing on his behalf after the transfer in accordance with his instructions and the terms of the Clauses and who is not subject to a third country’s system ensuring adequate protection within the meaning of Article 25(1) of Directive 95/46/EC;
d) | wordt onder „subverwerker” verstaan: een verwerker die door de gegevensimporteur of een andere voor de gegevensimporteur werkende subverwerker is gecontracteerd en die overeenkomt van de gegevensimporteur of van een andere voor de gegevensimporteur werkende subverwerker persoonsgegevens te ontvangen, uitsluitend ten behoeve van de verwerkingsactiviteiten die namens de gegevensexporteur worden verricht na de doorgifte, overeenkomstig de instructies van de gegevensexporteur, de voorwaarden van de bepalingen en de voorwaarden van het schriftelijke contract inzake subverwerking;(d) | ‘the sub-processor’ means any processor engaged by the data importer or by any other sub-processor of the data importer who agrees to receive from the data importer or from any other sub-processor of the data importer personal data exclusively intended for processing activities to be carried out on behalf of the data exporter after the transfer in accordance with his instructions, the terms of the Clauses and the terms of the written subcontract;
e) | wordt onder „toepasselijk recht inzake gegevensbescherming” verstaan: de wettelijke bepalingen ter bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van personen, en met name hun recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, die in de lidstaat van vestiging van de gegevensexporteur van toepassing zijn op een voor de verwerking verantwoordelijke;(e) | ‘the applicable data protection law’ means the legislation protecting the fundamental rights and freedoms of individuals and, in particular, their right to privacy with respect to the processing of personal data applicable to a data controller in the Member State in which the data exporter is established;
f) | wordt onder „technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen” verstaan: maatregelen die tot doel hebben persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking de doorzending van gegevens in een netwerk omvat, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking.(f) | ‘technical and organisational security measures’ means those measures aimed at protecting personal data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorised disclosure or access, in particular where the processing involves the transmission of data over a network, and against all other unlawful forms of processing.
Bepaling 2Clause 2
Bijzonderheden betreffende de doorgifteDetails of the transfer
De bijzonderheden betreffende de doorgifte, met name, in voorkomend geval, de bijzondere categorieën persoonsgegevens, worden nader omschreven in aanhangsel 1, dat een integrerend deel van de bepalingen vormt.The details of the transfer and in particular the special categories of personal data where applicable are specified in Appendix 1 which forms an integral part of the Clauses.
Bepaling 3Clause 3
DerdenbedingThird-party beneficiary clause
1. | De betrokkenen kunnen deze bepaling en bepaling 4, onder b) tot en met i), bepaling 5, onder a) tot en met e) en g) tot en met j), bepaling 6, leden 1 en 2, bepaling 7, bepaling 8, lid 2, en de bepalingen 9 tot en met 12 als derde begunstigden tegenover de gegevensexporteur afdwingen.1. | The data subject can enforce against the data exporter this Clause, Clause 4(b) to (i), Clause 5(a) to (e), and (g) to (j), Clause 6(1) and (2), Clause 7, Clause 8(2), and Clauses 9 to 12 as third-party beneficiary.
2. | De betrokkenen kunnen deze bepaling, bepaling 5, onder a) tot en met e) en onder g), bepaling 6, bepaling 7, bepaling 8, lid 2, en de bepalingen 9 tot en met 12 tegenover de gegevensimporteur afdwingen in gevallen waarin de gegevensexporteur feitelijk is verdwenen of heeft opgehouden rechtens te bestaan, tenzij een rechtsopvolger contractueel of rechtens alle wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur heeft overgenomen en daardoor de rechten en verplichtingen van de gegevensexporteur op zich neemt; in dit geval kunnen betrokkenen de genoemde bepalingen tegenover deze rechtsopvolger afdwingen.2. | The data subject can enforce against the data importer this Clause, Clause 5(a) to (e) and (g), Clause 6, Clause 7, Clause 8(2), and Clauses 9 to 12, in cases where the data exporter has factually disappeared or has ceased to exist in law unless any successor entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter by contract or by operation of law, as a result of which it takes on the rights and obligations of the data exporter, in which case the data subject can enforce them against such entity.
3. | De betrokkenen kunnen deze bepaling, bepaling 5, onder a) tot en met e) en onder g), bepaling 6, bepaling 7, bepaling 8, lid 2, en de bepalingen 9 tot en met 12 tegenover de subverwerker afdwingen in die gevallen waarin zowel de gegevensexporteur als de gegevensimporteur feitelijk is verdwenen, heeft opgehouden rechtens te bestaan of insolvent is geworden, tenzij een rechtsopvolger contractueel of rechtens alle wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur heeft overgenomen en daardoor de rechten en verplichtingen van de gegevensexporteur op zich neemt; in dat geval kunnen betrokkenen de genoemde bepalingen tegenover deze rechtsopvolger afdwingen. Deze aansprakelijkheid van de subverwerker jegens derden blijft beperkt tot de verwerkingswerkzaamheden die deze zelf heeft uitgevoerd krachtens de bepalingen.3. | The data subject can enforce against the sub-processor this Clause, Clause 5(a) to (e) and (g), Clause 6, Clause 7, Clause 8(2), and Clauses 9 to 12, in cases where both the data exporter and the data importer have factually disappeared or ceased to exist in law or have become insolvent, unless any successor entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter by contract or by operation of law as a result of which it takes on the rights and obligations of the data exporter, in which case the data subject can enforce them against such entity. Such third-party liability of the sub-processor shall be limited to its own processing operations under the Clauses.
4. | De partijen verzetten zich er niet tegen dat de betrokkenen door een vereniging of andere instelling worden vertegenwoordigd, indien de betrokkenen dit uitdrukkelijk wensen en dit in het nationale recht is toegestaan.4. | The parties do not object to a data subject being represented by an association or other body if the data subject so expressly wishes and if permitted by national law.
Bepaling 4Clause 4
Verplichtingen van de gegevensexporteurObligations of the data exporter
De gegevensexporteur stemt ermee in en garandeert dat:The data exporter agrees and warrants:
a) | de verwerking van de persoonsgegevens, met inbegrip van de doorgifte zelf, is geschied en zal blijven geschieden in overeenstemming met alle relevante bepalingen van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming (en, waar van toepassing, is gemeld aan de betrokken autoriteiten van de lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd), en dat zij niet in strijd is met de toepasselijke bepalingen van die staat;(a) | that the processing, including the transfer itself, of the personal data has been and will continue to be carried out in accordance with the relevant provisions of the applicable data protection law (and, where applicable, has been notified to the relevant authorities of the Member State where the data exporter is established) and does not violate the relevant provisions of that State;
b) | hij de gegevensimporteur instructie heeft gegeven, en gedurende de verwerking van de persoonsgegevens zal geven, de persoonsgegevens uitsluitend namens de gegevensexporteur en in overeenstemming met het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming en de bepalingen te verwerken;(b) | that it has instructed and throughout the duration of the personal data-processing services will instruct the data importer to process the personal data transferred only on the data exporter’s behalf and in accordance with the applicable data protection law and the Clauses;
c) | de gegevensimporteur voldoende waarborgen zal bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die in aanhangsel 2 bij dit contract worden omschreven;(c) | that the data importer will provide sufficient guarantees in respect of the technical and organisational security measures specified in Appendix 2 to this contract;
d) | deze beveiligingsmaatregelen, na een beoordeling van de vereisten van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming, geschikt zijn bevonden om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij bij ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking doorzending van gegevens via een netwerk omvat, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking, en deze maatregelen gezien de aan de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens verbonden risico’s een passend beveiligingsniveau waarborgen, gelet op de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging;(d) | that after assessment of the requirements of the applicable data protection law, the security measures are appropriate to protect personal data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorised disclosure or access, in particular where the processing involves the transmission of data over a network, and against all other unlawful forms of processing, and that these measures ensure a level of security appropriate to the risks presented by the processing and the nature of the data to be protected having regard to the state of the art and the cost of their implementation;
e) | hij op de naleving van deze beveiligingsmaatregelen zal toezien;(e) | that it will ensure compliance with the security measures;
f) | wanneer de doorgifte bijzondere categorieën gegevens betreft, de betrokkene ervan in kennis is gesteld, of vóór of zo spoedig mogelijk na de doorgifte ervan in kennis zal worden gesteld, dat zijn gegevens kunnen worden doorgegeven naar een derde land dat geen passende bescherming biedt als bedoeld in Richtlijn 95/46/EG;(f) | that, if the transfer involves special categories of data, the data subject has been informed or will be informed before, or as soon as possible after, the transfer that its data could be transmitted to a third country not providing adequate protection within the meaning of Directive 95/46/EC;
g) | hij overeenkomstig bepaling 5, onder b), en bepaling 8, lid 3, ontvangen kennisgevingen van de gegevensimporteur of een subverwerker aan de toezichthoudende autoriteit zal doorzenden, wanneer hij (dat wil zeggen de gegevensexporteur) besluit de doorgifte voort te zetten of de opschorting op te heffen;(g) | to forward any notification received from the data importer or any sub-processor pursuant to Clause 5(b) and Clause 8(3) to the data protection supervisory authority if the data exporter decides to continue the transfer or to lift the suspension;
h) | hij op verzoek een afschrift van de bepalingen ter beschikking van de betrokkene zal stellen, met uitzondering van aanhangsel 2, alsmede een beknopte beschrijving van de beveiligingsmaatregelen en een afschrift van elk contract voor subverwerkingsdiensten dat overeenkomstig de bepalingen dient te worden opgesteld; indien de bepalingen of het contract commerciële informatie bevatten, mag de gegevensexporteur deze commerciële informatie verwijderen;(h) | to make available to the data subjects upon request a copy of the Clauses, with the exception of Appendix 2, and a summary description of the security measures, as well as a copy of any contract for sub-processing services which has to be made in accordance with the Clauses, unless the Clauses or the contract contain commercial information, in which case it may remove such commercial information;
i) | in geval van subverwerking de verwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd overeenkomstig bepaling 11 door een subverwerker die ten minste hetzelfde beschermingsniveau voor de persoonsgegevens en de rechten van de betrokkenen waarborgt als de gegevensimporteur overeenkomstig deze bepalingen; en(i) | that, in the event of sub-processing, the processing activity is carried out in accordance with Clause 11 by a sub-processor providing at least the same level of protection for the personal data and the rights of data subject as the data importer under the Clauses; and
j) | hij zal toezien op de naleving van bepaling 4, onder a) tot en met i).(j) | that it will ensure compliance with Clause 4(a) to (i).
Bepaling 5Clause 5
Verplichtingen van de gegevensimporteur  (2)Obligations of the data importer  (2)
De gegevensimporteur stemt ermee in en garandeert dat:The data importer agrees and warrants:
a) | hij de persoonsgegevens uitsluitend namens de gegevensexporteur en in overeenstemming met diens instructies en met de bepalingen verwerkt; indien hij om welke reden dan ook daartoe niet in staat is, stemt hij ermee in de gegevensexporteur onverwijld daarvan in kennis te stellen, in welk geval de gegevensexporteur de gegevensdoorgifte mag opschorten en/of het contract mag beëindigen;(a) | to process the personal data only on behalf of the data exporter and in compliance with its instructions and the Clauses; if it cannot provide such compliance for whatever reasons, it agrees to inform promptly the data exporter of its inability to comply, in which case the data exporter is entitled to suspend the transfer of data and/or terminate the contract;
b) | hij geen reden heeft aan te nemen dat de op hem toepasselijke wetgeving hem belet de van de gegevensexporteur ontvangen instructies en zijn verplichtingen krachtens het contract na te komen, en dat hij in geval van een wijziging in deze wetgeving die in aanzienlijke mate afbreuk dreigt te doen aan de in de bepalingen opgenomen waarborgen en verplichtingen, de gegevensexporteur, zodra hij de wijziging kent, onverwijld daarvan in kennis stelt, in welk geval de gegevensexporteur de gegevensdoorgifte mag opschorten en/of het contract mag beëindigen;(b) | that it has no reason to believe that the legislation applicable to it prevents it from fulfilling the instructions received from the data exporter and its obligations under the contract and that in the event of a change in this legislation which is likely to have a substantial adverse effect on the warranties and obligations provided by the Clauses, it will promptly notify the change to the data exporter as soon as it is aware, in which case the data exporter is entitled to suspend the transfer of data and/or terminate the contract;
c) | hij de in aanhangsel 2 omschreven technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen vóór de verwerking van de doorgegeven persoonsgegevens heeft getroffen;(c) | that it has implemented the technical and organisational security measures specified in Appendix 2 before processing the personal data transferred;
d) | hij de gegevensexporteur onverwijld ervan in kennis stelt wanneer: | i) | een wetshandhavingsinstantie een juridisch bindend verzoek om verstrekking van persoonsgegevens heeft gedaan, tenzij deze kennisgeving anderszins is verboden, zoals een strafrechtelijk verbod dat ten doel heeft de vertrouwelijkheid van een wetshandhavingsonderzoek te bewaren; | ii) | iemand per ongeluk of op ongeoorloofde wijze toegang tot de gegevens heeft gehad; | iii) | hij van de betrokkenen rechtstreeks een verzoek heeft ontvangen, waarop hij niet ingaat, tenzij hem dit anderszins is toegestaan;(d) | that it will promptly notify the data exporter about: | (i) | any legally binding request for disclosure of the personal data by a law enforcement authority unless otherwise prohibited, such as a prohibition under criminal law to preserve the confidentiality of a law enforcement investigation; | (ii) | any accidental or unauthorised access; and | (iii) | any request received directly from the data subjects without responding to that request, unless it has been otherwise authorised to do so;
e) | hij alle vragen van de gegevensexporteur betreffende de door hem uitgevoerde verwerking van de doorgegeven persoonsgegevens zo spoedig mogelijk naar behoren beantwoordt en het advies van de toezichthoudende autoriteit volgt bij de verwerking van de doorgegeven gegevens;(e) | to deal promptly and properly with all inquiries from the data exporter relating to its processing of the personal data subject to the transfer and to abide by the advice of the supervisory authority with regard to the processing of the data transferred;
f) | hij op verzoek van de gegevensexporteur zijn verwerkingsvoorzieningen beschikbaar stelt voor controle van de onder deze bepalingen vallende verwerkingsactiviteiten, welke wordt uitgevoerd door de gegevensexporteur of door een controleorgaan waarvan de leden onafhankelijk zijn, over de vereiste beroepskwalificaties beschikken, tot geheimhouding verplicht zijn en door de gegevensexporteur worden aangewezen, waar van toepassing in overleg met de toezichthoudende autoriteit;(f) | at the request of the data exporter to submit its data-processing facilities for audit of the processing activities covered by the Clauses which shall be carried out by the data exporter or an inspection body composed of independent members and in possession of the required professional qualifications bound by a duty of confidentiality, selected by the data exporter, where applicable, in agreement with the supervisory authority;
g) | hij, wanneer de betrokkene geen afschrift van de gegevensexporteur kan verkrijgen, hem op verzoek een afschrift van de bepalingen alsmede eventuele subverwerkingscontracten ter beschikking stelt, met uitzondering van aanhangsel 2 dat door een beknopte beschrijving van de beveiligingsmaatregelen wordt vervangen; indien de bepalingen of contracten commerciële informatie bevatten, mag de gegevensimporteur deze commerciële informatie verwijderen;(g) | to make available to the data subject upon request a copy of the Clauses, or any existing contract for sub-processing, unless the Clauses or contract contain commercial information, in which case it may remove such commercial information, with the exception of Appendix 2 which shall be replaced by a summary description of the security measures in those cases where the data subject is unable to obtain a copy from the data exporter;
h) | hij, wanneer subverwerking plaatsvindt, de gegevensexporteur tevoren heeft ingelicht en diens schriftelijke toestemming heeft verkregen;(h) | that, in the event of sub-processing, it has previously informed the data exporter and obtained its prior written consent;
i) | de verwerkingsdiensten van de subverwerker overeenkomstig bepaling 11 zullen worden uitgevoerd;(i) | that the processing services by the sub-processor will be carried out in accordance with Clause 11;
j) | hij van elk subverwerkingscontract dat hij in het kader van de bepalingen aangaat, onverwijld een afschrift doet toekomen aan de gegevensexporteur.(j) | to send promptly a copy of any sub-processor agreement it concludes under the Clauses to the data exporter.
Bepaling 6Clause 6
AansprakelijkheidLiability
1. | De partijen komen overeen dat elke betrokkene die ten gevolge van een schending van de verplichtingen bedoeld in bepaling 3 of bepaling 11 door een partij of een subverwerker schade heeft geleden, het recht heeft van de gegevensexporteur vergoeding voor de geleden schade te ontvangen.1. | The parties agree that any data subject, who has suffered damage as a result of any breach of the obligations referred to in Clause 3 or in Clause 11 by any party or sub-processor is entitled to receive compensation from the data exporter for the damage suffered.
2. | Wanneer de betrokkene geen vordering tot schadevergoeding wegens niet-nakoming door de gegevensimporteur of diens subverwerker van een van de in bepaling 3 of bepaling 11 bedoelde verplichtingen, als bedoeld in lid 1, tegen de gegevensexporteur kan instellen doordat de gegevensexporteur feitelijk is verdwenen, heeft opgehouden rechtens te bestaan of insolvent is geworden, stemt de gegevensimporteur ermee in dat de betrokkene een vordering kan instellen tegen de gegevensimporteur alsof hij de gegevensexporteur was, tenzij een rechtsopvolger contractueel of rechtens alle wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur heeft overgenomen, in welk geval de betrokkene zijn rechten tegenover die rechtsopvolger kan doen gelden. | De gegevensimporteur kan zich niet aan zijn aansprakelijkheid onttrekken door zich te beroepen op niet-nakoming van verplichtingen door de subverwerker.2. | If a data subject is not able to bring a claim for compensation in accordance with paragraph 1 against the data exporter, arising out of a breach by the data importer or his sub-processor of any of their obligations referred to in Clause 3 or in Clause 11, because the data exporter has factually disappeared or ceased to exist in law or has become insolvent, the data importer agrees that the data subject may issue a claim against the data importer as if it were the data exporter, unless any successor entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter by contract of by operation of law, in which case the data subject can enforce its rights against such entity. | The data importer may not rely on a breach by a sub-processor of its obligations in order to avoid its own liabilities.
3. | Wanneer de betrokkene de in lid 1 of 2 bedoelde vordering wegens niet-nakoming door de subverwerker van een van de in bepaling 3 of bepaling 11 bedoelde verplichtingen niet tegen de gegevensexporteur of de gegevensimporteur kan instellen doordat zowel de gegevensexporteur als de gegevensimporteur feitelijk is verdwenen, heeft opgehouden rechtens te bestaan of insolvent is geworden, stemt de subverwerker ermee in dat de betrokkene een vordering kan instellen tegen de subverwerker, met betrekking tot diens eigen verwerkingsactiviteiten krachtens de bepalingen, alsof deze de gegevensexporteur of de gegevensimporteur was, tenzij een rechtsopvolger contractueel of rechtens alle wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur of de gegevensimporteur heeft overgenomen, in welk geval de betrokkene zijn rechten tegenover die rechtsopvolger kan doen gelden. De aansprakelijkheid van de subverwerker blijft beperkt tot de verwerkingsactiviteiten die deze zelf heeft uitgevoerd krachtens de bepalingen.3. | If a data subject is not able to bring a claim against the data exporter or the data importer referred to in paragraphs 1 and 2, arising out of a breach by the sub-processor of any of their obligations referred to in Clause 3 or in Clause 11 because both the data exporter and the data importer have factually disappeared or ceased to exist in law or have become insolvent, the sub-processor agrees that the data subject may issue a claim against the data sub-processor with regard to its own processing operations under the Clauses as if it were the data exporter or the data importer, unless any successor entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter or data importer by contract or by operation of law, in which case the data subject can enforce its rights against such entity. The liability of the sub-processor shall be limited to its own processing operations under the Clauses.
Bepaling 7Clause 7
Bemiddeling en rechtsmachtMediation and jurisdiction
1. | De gegevensimporteur stemt ermee in dat, indien de betrokkene tegen hem rechten ten behoeve van derden en/of vorderingen tot schadevergoeding krachtens de bepalingen inroept, de gegevensimporteur de beslissing van de betrokkene aanvaardt: | a) | om het geschil te onderwerpen aan bemiddeling door een onafhankelijke persoon of, waar van toepassing, door de toezichthoudende autoriteit; | b) | om het geschil voor te leggen aan een rechterlijke instantie in de lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd.1. | The data importer agrees that if the data subject invokes against it third-party beneficiary rights and/or claims compensation for damages under the Clauses, the data importer will accept the decision of the data subject: | (a) | to refer the dispute to mediation, by an independent person or, where applicable, by the supervisory authority; | (b) | to refer the dispute to the courts in the Member State in which the data exporter is established.
2. | De partijen komen overeen dat de door de betrokkene gemaakte keuze geen afbreuk doet aan diens materiële of formele rechten om op grond van andere bepalingen van nationaal of internationaal recht verhaal te zoeken.2. | The parties agree that the choice made by the data subject will not prejudice its substantive or procedural rights to seek remedies in accordance with other provisions of national or international law.
Bepaling 8Clause 8
Samenwerking met de toezichthoudende autoriteitenCooperation with supervisory authorities
1. | De gegevensexporteur stemt ermee in een afschrift van dit contract bij de toezichthoudende autoriteit neer te leggen, indien deze daarom verzoekt of indien dit krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming vereist is.1. | The data exporter agrees to deposit a copy of this contract with the supervisory authority if it so requests or if such deposit is required under the applicable data protection law.
2. | De partijen komen overeen dat de toezichthoudende autoriteit bevoegd is bij de gegevensimporteur en eventuele subverwerkers een controle te verrichten die dezelfde reikwijdte heeft en aan dezelfde voorwaarden is onderworpen als die welke krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming voor haar controle van de gegevensexporteur zouden gelden.2. | The parties agree that the supervisory authority has the right to conduct an audit of the data importer, and of any sub-processor, which has the same scope and is subject to the same conditions as would apply to an audit of the data exporter under the applicable data protection law.
3. | Indien er wetgeving bestaat die op de gegevensimporteur of een subverwerker van toepassing is en die de uitvoering van controles als in lid 2 bedoeld op de gegevensimporteur of een subverwerker verbiedt, stelt de gegevensimporteur de gegevensexporteur daarvan onverwijld in kennis. In een dergelijk geval mag de gegevensexporteur de in bepaling 5, onder b), bedoelde maatregelen nemen.3. | The data importer shall promptly inform the data exporter about the existence of legislation applicable to it or any sub-processor preventing the conduct of an audit of the data importer, or any sub-processor, pursuant to paragraph 2. In such a case the data exporter shall be entitled to take the measures foreseen in Clause 5(b).
Bepaling 9Clause 9
Toepasselijk rechtGoverning law
Op de bepalingen is het recht van de lidstaat van vestiging van de gegevensexporteur van toepassing, te weten …The Clauses shall be governed by the law of the Member State in which the data exporter is established, namely …
Bepaling 10Clause 10
Wijziging van het contractVariation of the contract
De partijen verbinden zich ertoe de bepalingen niet te wijzigen. Dit vormt voor de partijen geen beletsel om indien nodig bepalingen toe te voegen betreffende met de transactie verband houdende vraagstukken, mits deze niet met de modelcontractbepalingen in strijd zijn.The parties undertake not to vary or modify the Clauses. This does not preclude the parties from adding clauses on business related issues where required as long as they do not contradict the Clause.
Bepaling 11Clause 11
SubverwerkingSub-processing
1. | De gegevensimporteur besteedt de verwerkingsactiviteiten die hij overeenkomstig de bepalingen namens de gegevensexporteur uitvoert, niet uit zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de gegevensexporteur. Indien de gegevensimporteur met toestemming van de gegevensexporteur zijn verplichtingen uit hoofde van de bepalingen uitbesteedt, dient hij met de subverwerker een schriftelijk contract te sluiten waarbij aan de subverwerker dezelfde verplichtingen worden opgelegd als die waaraan de gegevensimporteur uit hoofde van de bepalingen moet voldoen (3). Indien de subverwerker niet voldoet aan zijn verplichtingen tot gegevensbescherming uit hoofde van dat schriftelijke contract, blijft de gegevensimporteur jegens de gegevensexporteur volledig aansprakelijk voor de uitvoering van de verplichtingen van de subverwerker uit hoofde van dat contract.1. | The data importer shall not subcontract any of its processing operations performed on behalf of the data exporter under the Clauses without the prior written consent of the data exporter. Where the data importer subcontracts its obligations under the Clauses, with the consent of the data exporter, it shall do so only by way of a written agreement with the sub-processor which imposes the same obligations on the sub-processor as are imposed on the data importer under the Clauses (3). Where the sub-processor fails to fulfil its data protection obligations under such written agreement the data importer shall remain fully liable to the data exporter for the performance of the sub-processor’s obligations under such agreement.
2. | In het tevoren tussen de gegevensimporteur en de subverwerker te sluiten schriftelijke contract dient tevens een derdenbeding te zijn opgenomen zoals vervat in bepaling 3, dat voorziet in gevallen dat de betrokkene geen vordering tot schadevergoeding als bedoeld in bepaling 6, lid 1, kan instellen tegen de gegevensexporteur of de gegevensimporteur omdat deze feitelijk zijn verdwenen, hebben opgehouden rechtens te bestaan of insolvent zijn geworden, en er geen rechtsopvolger is die contractueel of rechtens alle wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur of de gegevensimporteur heeft overgenomen. Deze aansprakelijkheid van de subverwerker jegens derden blijft beperkt tot de verwerkingswerkzaamheden die deze zelf heeft uitgevoerd krachtens de bepalingen.2. | The prior written contract between the data importer and the sub-processor shall also provide for a third-party beneficiary clause as laid down in Clause 3 for cases where the data subject is not able to bring the claim for compensation referred to in paragraph 1 of Clause 6 against the data exporter or the data importer because they have factually disappeared or have ceased to exist in law or have become insolvent and no successor entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter or data importer by contract or by operation of law. Such third-party liability of the sub-processor shall be limited to its own processing operations under the Clauses.
3. | Op de in lid 1 bedoelde bepalingen betreffende de gegevensbeschermingsaspecten van de subverwerking uit hoofde van het in lid 1 bedoelde contract is het recht van de lidstaat van vestiging van de gegevensexporteur van toepassing, te weten …3. | The provisions relating to data protection aspects for sub-processing of the contract referred to in paragraph 1 shall be governed by the law of the Member State in which the data exporter is established, namely …
4. | De gegevensexporteur houdt een lijst bij van subverwerkingscontracten die krachtens de bepalingen zijn gesloten en door de gegevensimporteur overeenkomstig bepaling 5, onder j), zijn aangemeld, en werkt deze ten minste eenmaal per jaar bij. Deze lijst wordt ter beschikking gesteld van de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die op de gegevensexporteur toezicht houdt.4. | The data exporter shall keep a list of sub-processing agreements concluded under the Clauses and notified by the data importer pursuant to Clause 5(j), which shall be updated at least once a year. The list shall be available to the data exporter’s data protection supervisory authority.
Bepaling 12Clause 12
Verplichting na de beëindiging van de verwerking van persoonsgegevensObligation after the termination of personal data-processing services
1. | De partijen komen overeen dat de gegevensimporteur en de subverwerker na het beëindigen van de verlening van de gegevensverwerkingsdiensten alle doorgegeven persoonsgegevens en kopieën daarvan aan de gegevensexporteur terugbezorgen of, indien de gegevensexporteur dat verkiest, alle persoonsgegevens vernietigen en aan de gegevensexporteur verklaren dat de vernietiging heeft plaatsgevonden, tenzij de op de gegevensimporteur toepasselijke wetgeving hem verbiedt alle of een gedeelte van de doorgegeven persoonsgegevens terug te bezorgen of te vernietigen. In dat geval garandeert de gegevensimporteur dat hij de vertrouwelijkheid van de doorgegeven persoonsgegevens zal respecteren en dat hij de doorgegeven gegevens niet verder actief zal verwerken.1. | The parties agree that on the termination of the provision of data-processing services, the data importer and the sub-processor shall, at the choice of the data exporter, return all the personal data transferred and the copies thereof to the data exporter or shall destroy all the personal data and certify to the data exporter that it has done so, unless legislation imposed upon the data importer prevents it from returning or destroying all or part of the personal data transferred. In that case, the data importer warrants that it will guarantee the confidentiality of the personal data transferred and will not actively process the personal data transferred anymore.
2. | De gegevensimporteur en de subverwerker garanderen dat zij op verzoek van de gegevensexporteur en/of de toezichthoudende autoriteit hun verwerkingsvoorzieningen voor een controle van de in lid 1 bedoelde maatregelen beschikbaar zullen stellen.2. | The data importer and the sub-processor warrant that upon request of the data exporter and/or of the supervisory authority, it will submit its data-processing facilities for an audit of the measures referred to in paragraph 1.
Namens de gegevensexporteur:On behalf of the data exporter:
Naam (voluit): …Name (written out in full): …
Functie: …Position: …
Adres: …Address: …
Eventuele andere inlichtingen die voor het verbindend worden van het contract noodzakelijk zijn:Other information necessary in order for the contract to be binding (if any):
Handtekening …Signature …
Namens de gegevensimporteur:On behalf of the data importer:
Naam (voluit): …Name (written out in full): …
Functie: …Position: …
Adres: …Address: …
Eventuele andere inlichtingen die voor het verbindend worden van het contract noodzakelijk zijn:Other information necessary in order for the contract to be binding (if any):
Handtekening …Signature …
(1)  De partijen kunnen in deze bepaling de definities en begrippen van Richtlijn 95/46/EG herhalen, indien zij de voorkeur geven aan een autonoom contract.(1)  Parties may reproduce definitions and meanings contained in Directive 95/46/EC within this Clause if they considered it better for the contract to stand alone.
(2)  Vereisten van het nationale recht die op de gegevensimporteur van toepassing zijn en die niet verder gaan dan wat in een democratische samenleving noodzakelijk is op basis van een van de in artikel 13, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG vermelde belangen, dat wil zeggen noodzakelijke maatregelen ter vrijwaring van de veiligheid van een staat, de landsverdediging, de openbare veiligheid, het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten of schendingen van de beroepscodes voor gereglementeerde beroepen, een belangrijk economisch en financieel belang van een lidstaat of de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen, zijn niet in strijd met de bepalingen. Enkele voorbeelden van dergelijke vereisten die niet verder gaan dan wat in een democratische samenleving noodzakelijk is, zijn internationaal erkende sancties, verplichtingen in verband met de belastingaangifte en verplichtingen in verband met het melden van witwaspraktijken.(2)  Mandatory requirements of the national legislation applicable to the data importer which do not go beyond what is necessary in a democratic society on the basis of one of the interests listed in Article 13(1) of Directive 95/46/EC, that is, if they constitute a necessary measure to safeguard national security, defence, public security, the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences or of breaches of ethics for the regulated professions, an important economic or financial interest of the State or the protection of the data subject or the rights and freedoms of others, are not in contradiction with the standard contractual clauses. Some examples of such mandatory requirements which do not go beyond what is necessary in a democratic society are, inter alia, internationally recognised sanctions, tax-reporting requirements or anti-money-laundering reporting requirements.
(3)  Aan deze eis kan worden voldaan door medeondertekening door de subverwerker van het contract tussen de gegevensexporteur en de gegevensimporteur dat krachtens dit besluit wordt gesloten.(3)  This requirement may be satisfied by the sub-processor co-signing the contract entered into between the data exporter and the data importer under this Decision.
Aanhangsel 1Appendix 1
Bij de modelcontractbepalingento the Standard Contractual Clauses
Dit aanhangsel maakt deel uit van de bepalingen en moet door de partijen worden ingevuld en ondertekend.This Appendix forms part of the Clauses and must be completed and signed by the parties
De lidstaten kunnen overeenkomstig hun nationale procedures aanvullende of meer gedetailleerde gegevens voorschrijven die in dit aanhangsel moeten worden opgenomen.The Member States may complete or specify, according to their national procedures, any additional necessary information to be contained in this Appendix
GegevensexporteurData exporter
De gegevensexporteur is (beschrijf in het kort de voor de doorgifte relevante activiteiten):The data exporter is (please specify briefly your activities relevant to the transfer):
GegevensimporteurData importer
De gegevensimporteur is (beschrijf in het kort de voor de doorgifte relevante activiteiten):The data importer is (please specify briefly activities relevant to the transfer):
BetrokkenenData subjects
De doorgegeven persoonsgegevens betreffen de volgende categorieën betrokkenen:The personal data transferred concern the following categories of data subjects (please specify):
Categorieën gegevensCategories of data
De doorgegeven persoonsgegevens betreffen de volgende categorieën gegevens:The personal data transferred concern the following categories of data (please specify):
Bijzondere categorieën gegevens (indien van toepassing)Special categories of data (if appropriate)
De doorgegeven persoonsgegevens betreffen de volgende bijzondere categorieën gegevens:The personal data transferred concern the following special categories of data (please specify):
VerwerkingProcessing operations
De doorgegeven persoonsgegevens zullen de volgende basisverwerkingen ondergaan:The personal data transferred will be subject to the following basic processing activities (please specify):
  | DE GEGEVENSEXPORTEUR | Naam: … | Handtekening van de bevoegde persoon: …  | DATA EXPORTER | Name: … | Authorised Signature …
  | DE GEGEVENSIMPORTEUR | Naam: … | Handtekening van de bevoegde persoon: …  | DATA IMPORTER | Name: … | Authorised Signature …
Aanhangsel 2Appendix 2
Bij de modelcontractbepalingento the Standard Contractual Clauses
Dit aanhangsel maakt deel uit van de bepalingen en moet door de partijen worden ingevuld en ondertekend.This Appendix forms part of the Clauses and must be completed and signed by the parties.
Beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die door de gegevensimporteur overeenkomstig bepaling 4, onder d), en bepaling 5, onder c), zijn getroffen (of bijgevoegd(e) document/wettelijke regeling):Description of the technical and organisational security measures implemented by the data importer in accordance with Clauses 4(d) and 5(c) (or document/legislation attached):
VOORBEELDCLAUSULE INZAKE SCHADELOOSSTELLING (FACULTATIEF)ILLUSTRATIVE INDEMNIFICATION CLAUSE (OPTIONAL)
AansprakelijkheidLiability
De partijen komen overeen dat wanneer de ene partij aansprakelijk wordt gesteld voor een schending van de bepalingen door de andere partij, de andere partij, voor zover deze aansprakelijk is, de eerste partij schadeloos stelt voor alle kosten, onkosten, lasten, schade of verlies die voor haar uit deze schending voortvloeien.The parties agree that if one party is held liable for a violation of the clauses committed by the other party, the latter will, to the extent to which it is liable, indemnify the first party for any cost, charge, damages, expenses or loss it has incurred.
Schadevergoeding kan alleen worden toegekend indien:Indemnification is contingent upon:
a) | de gegevensexporteur de gegevensimporteur onverwijld van de vordering in kennis heeft gesteld, en(a) | the data exporter promptly notifying the data importer of a claim; and
b) | de gegevensimporteur de mogelijkheid is gegeven bij de verdediging en de oplossing van het geschil met de gegevensexporteur samen te werken (1).(b) | the data importer being given the possibility to cooperate with the data exporter in the defence and settlement of the claim (1).
(1)  De bepaling inzake aansprakelijkheid is facultatief.(1)  Paragraph on liabilities is optional.