European flag

Il-Ġurnal Uffiċjali
ta'l-Unjoni Ewropea

MT

Is-serje L


2024/1015

27.3.2024

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2024/1015

tas-26 ta’ Marzu 2024

li jemenda r-Regolament (UE) 2024/257 li jistabbilixxi għall-2024, l-2025 u l-2026 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, f’ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 43(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2024/257 (1) jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd għall-2024, l-2025 u l-2026 għal ċerti stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, f’ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-qabdiet totali permissibbli (total allowable catches, TACs) u l-limiti tal-isforz tas-sajd, u l-miżuri funzjonalment marbuta mat-TACs u mal-limiti tal-isforz tas-sajd stabbiliti bir-Regolament (UE) 2024/257, jiġu emendati biex iqisu l-pubblikazzjoni tal-parir xjentifiku, kif ukoll l-eżiti tal-konsultazzjonijiet ma’ pajjiżi terzi, u tal-laqgħat tal-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (regional fisheries management organisations, RFMOs).

(2)

Ir-Regolament (UE) 2024/257 stabbilixxa TAC għar-rebekkini u r-raj (Rajiformes) fl-ilmijiet tal-Unjoni u tar-Renju Unit tad-diviżjonijiet 6a, 6b, 7a sa 7c u 7e sa 7k tal-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (International Council for the Exploration of the Sea, ICES). Dak ir-Regolament stabbilixxa wkoll kundizzjoni speċjali taħt dik it-TAC. Dik il-kundizzjoni speċjali tippermetti li l-qabdiet tar-raja għewejna (Raja microocellata) jinqabdu fid-diviżjoni 7e tal-ICES (il-Kanal tal-Punent) mill-Unjoni u mir-Renju Unit fl-2024, biex ikun jista’ jsir sajd sentinella għall-fini tal-ġbir tad-data bbażat fuq is-sajd għal dak l-istokk kif ivvalutat mill-ICES. Sabiex tiġi prevista ċ-ċertezza legali u biex ikunu jistgħu jitwettqu “programmi ta’ monitoraġġ” tas-sajd sentinella, jenħtieġ li l-kwantitajiet skont dik il-kundizzjoni speċjali jiġu allokati lill-Istati Membri f’konformità mal-prinċipju ta’ stabbiltà relattiva u l-koeffiċjent tal-allokazzjoni għar-rebekkini u r-raj fl-ilmijiet tal-Unjoni u tar-Renju Unit tad-diviżjonijiet 6a, 6b, 7a sa 7c u 7e sa 7k tal-ICES.

(3)

Fil-konsultazzjonijiet bilaterali dwar l-istabbiliment tal-opportunitajiet tas-sajd għall-istokkijiet elenkati fl-Anness 35 tal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, min-naħa waħda, u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq, min-naħa l-oħra (2) (“il-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni”), l-Unjoni u r-Renju Unit stabbilixxew, għall-ewwel darba, TACs għal 2024 għal: (i) il-barbun ilsien il-kelb (Glyptocephalus cynoglossus) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 3a tal-ICES; (ii) il-lingwata ħalqha żgħir (Microstomus kitt) f’dik iż-żona; u (iii) il-barbun lixx (Scophthalmus rhombus) f’dik iż-żona. Sakemm jintlaħaq ftehim bejn l-Istati Membri dwar kif għandhom jiġu allokati dawk l-opportunitajiet tas-sajd, it-TACs għal dawk l-istokkijiet ġew immarkati fir-Regolament (UE) 2024/257 “għad iridu jiġu stabbiliti”. Jenħtieġ li t-TAC u l-kwota tal-Unjoni għal dawk l-istokkijiet jiġu stabbiliti għall-perjodu u fil-livell miftiehem mar-Renju Unit, u jenħtieġ li dawk il-kwoti tal-Unjoni jiġu allokati lill-Istati Membri f’konformità mal-ftehim milħuq bejn l-Istati Membri kkonċernati dwar il-koeffiċjenti tal-allokazzjoni għal dawk l-istokkijiet fit-18 ta’ Marzu 2024.

(4)

Fis-7 u t-8 ta’ Marzu 2024, l-Unjoni u r-Renju Unit wettqu konsultazzjonijiet bilaterali skont l-Artikolu 498(2), (4) u (6) tal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni dwar il-livell tat-TAC għaċ-ċiċċirell u l-qabdiet aċċessorji assoċjati (Ammodytes spp.) fl-ilmijiet tar-Renju Unit u tal-Unjoni tas-subżona 4 tal-ICES, fl-ilmijiet tar-Renju Unit tad-diviżjoni 2a tal-ICES, u fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 3a. L-eżitu ta’ dawk il-konsultazzjonijiet ġie ddokumentat f’Rekord bil-Miktub iffirmat fit-12 ta’ Marzu 2024. Għaldaqstant, jenħtieġ li t-TAC rilevanti tiġi stabbilita fil-livell miftiehem mar-Renju Unit.

(5)

Fit-12-il laqgħa annwali tagħha fl-2024, l-Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku (South Pacific Regional Fisheries Management Organisation, SPRFMO) adottat limiti ta’ qbid għas-sawrell (Trachurus murphyi) u żammet is-sajd esploratorju għall-pixxisinna (Dissostichus spp.). Barra minn hekk, l-SPRFMO żammet jew emendat miżuri funzjonalment marbuta. Jenħtieġ li dawk il-miżuri jiġu implimentati fil-liġi tal-Unjoni.

(6)

Fil-laqgħa annwali tagħha tal-2023, il-Kummissjoni għas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u l-Paċifiku Ċentrali (Western and Central Pacific Fisheries Commission, WCPFC) iddeċidiet li żżomm il-limiti tal-isforz tas-sajd bit-tartarun tal-borża u l-għadd massimu ta’ dawn il-bastimenti li jistadu għat-tonn tropikali. Ġew emendati d-dispożizzjonijiet relatati mal-ġestjoni tat-Tagħmir biex Jinqabad il-Ħut (Fish Aggregating Devices, FADs) fis-sajd għat-tonn tropikali, u b’mod partikolari mal-għeluq tal-FAD. Jenħtieġ li dawk il-miżuri jiġu implimentati fil-liġi tal-Unjoni.

(7)

Il-limiti tal-isforz tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jistadu għat-tonn (Thunnus thynnus) fiż-żona tal-Konvenzjoni tal-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, ICCAT) u l-input u l-kapaċità massimi għall-farms tat-tonn fl-Unjoni, f’dik iż-żona, huma bbażati fuq l-informazzjoni pprovduta fil-pjanijiet annwali għas-sajd, fil-pjanijiet annwali għall-ġestjoni tal-kapaċità tas-sajd u fil-pjanijiet għall-ġestjoni tat-trobbija għat-tonn fl-Istati Membri, stabbiliti f’konformità mal-Artikoli 11, 13 u 15 tar-Regolament (UE) 2023/2053 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3). L-Istati Membri għandhom jissottomettu dawk il-pjanijiet lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Jannar ta’ kull sena, skont l-Artikolu 16(1) tar-Regolament (UE) 2023/2053. Dawk il-pjanijiet imbagħad jiġu kkompilati mill-Kummissjoni u jiffurmaw il-bażi għall-istabbiliment ta’ pjan annwali tal-Unjoni, li jintbagħat lis-Segretarjat tal-ICCAT għad-diskussjoni u l-approvazzjoni mill-ICCAT, kif meħtieġ mill-Artikolu 16(2) tar-Regolament (UE) 2023/2053. F’konformità mar-regoli tal-ICCAT riveduti fil-laqgħa annwali tagħha tal-2023, il-farms tat-tonn inattivi u l-kapaċitajiet tat-trobbija relatati għall-ewwel darba ma ġewx inklużi f’dak il-pjan annwali tal-Unjoni għall-2024. Il-pjan annwali tal-Unjoni għall-2024 ġie approvat mill-ICCAT fis-6 ta’ Marzu 2024. Għalhekk, jenħtieġ li l-limiti tal-isforz tas-sajd tal-Unjoni u l-input u l-kapaċità massimi tat-trobbija tal-ħut tal-Unjoni għall-2024 jiġu emendati f’konformità ma’ dak il-pjan annwali.

(8)

Il-kwoti tal-Unjoni għall-istokkijiet fiż-żona tal-Konvenzjoni tal-ICCAT għall-2024 ġew aġġustati matul il-laqgħa annwali tal-ICCAT f’Novembru 2023 f’konformità ma’ diversi rakkomandazzjonijiet tal-ICCAT li skonthom l-Unjoni tista’, fuq talba, tittrasferixxi perċentwal stabbilit tal-kwota mhux użata tagħha tal-opportunitajiet tas-sajd mill-2022 għall-2024. Għalhekk, u sabiex ikun permess, qabel il-bidu tal-istaġuni tas-sajd għall-istokkijiet ikkonċernati, l-użu ta’ dawk il-kwantitajiet trasferiti: (i) jenħtieġ li l-kwoti tal-Unjoni għall-alonga tat-Tramuntana (Thunnus alalunga) (ALB/AN05N), għall-alonga tan-Nofsinhar (ALB/AS05N), għat-tonn obeż (Thunnus obesus) fl-Oċean Atlantiku (BET/ATLANT), kif ukoll għall-pixxispad (Xiphias gladius) fl-Oċean Atlantiku, fit-Tramuntana ta’ 5° N (SWO/AN05N), u għall-pixxispad fl-Oċean Atlantiku, fin-Nofsinhar ta’ 5° N (SWO/AS05N) jiġu emendati biex jirriflettu tali aġġustamenti għall-kwota tal-Unjoni; u (ii) jenħtieġ li l-kwoti tal-Istati Membri taħt dawk il-kwoti tal-Unjoni jiġu emendati skont dan, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta’ stabbiltà relattiva.

(9)

Fl-14-il laqgħa tagħha li saret f’Samarkand, l-Użbekistan, mit-12 sas-17 ta’ Frar 2024, il-Konferenza tal-Partijiet (Conference of the Parties, COP) għall-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni tal-Ispeċijiet Migratorji tal-Annimali Selvaġġi (Conservation of Migratory Species of Wild Animals, CMS) żiedet it-tawru (Carcharias taurus) mas-speċijiet protetti elenkati fl-Appendiċi I u II ta’ dik il-Konvenzjoni. Għalhekk, jenħtieġ li dawk il-miżuri jiġu implimentati fil-liġi tal-Unjoni billi jiġu pprojbiti: (i) il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet kollha; u (ii) bastimenti tas-sajd ta’ pajjiżi terzi fl-ilmijiet tal-Unjoni, biex jistadu għal, iżommu abbord, jittrażbordaw jew iħottu l-art dik l-ispeċi. Madankollu, l-Artikolu 98(2) tar-Regolament (UE) 2023/2124 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) diġà stabbilixxa tali projbizzjoni għas-sajd tat-tawru fil-Mediterran. Għalhekk, sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar l-istess suġġett, fir-rigward tal-Mediterran, jenħtieġ li tali projbizzjoni issa tiġi stabbilita biss għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet kollha għajr il-Mediterran, u għall-bastimenti tas-sajd ta’ pajjiżi terzi fl-ilmijiet tal-Unjoni.

(10)

Kemm l-Artikolu 41(3) kif ukoll l-Artikolu 43 tar-Regolament (UE) 2024/257 jirreferu għall-istess għadd massimu ta’ bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li huma awtorizzati jistadu għall-pixxispad (Xiphias gladius) fiż-żoni taż-żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC. Għalhekk, jenħtieġ li l-Artikolu 41(3) jitħassar għal raġunijiet ta’ ċarezza legali.

(11)

Jenħtieġ li l-Artikolu 59 tar-Regolament (UE) 2024/257 dwar id-dħul fis-seħħ u l-applikazzjoni jiġi kkoreġut fir-rigward ta’ miżuri dwar is-sallura (Anguilla anguilla) fl-ilmijiet tal-baħar u salmastri tal-Unjoni tas-subżoni 3, 8, 4, 6, 7 u 9 tal-ICES, u l-ilmijiet salmastri tal-Unjoni li jmissu magħhom.

(12)

Jenħtieġ li ċerti żbalji fit-tabelli tat-TAC fl-Annessi tar-Regolament (UE) 2024/257 jiġu kkoreġuti. Dawn jinkludu żbalji li jikkonċernaw: (i) it-TACs, il-kwoti tal-Unjoni u tal-Istati Membri; (ii) it-tip ta’ TAC (jiġifieri “TAC analitika” jew “TAC prekawzjonarja”); (iii) l-applikazzjoni tal-flessibbiltà minn sena għal sena għall-kwoti tal-Istati Membri skont l-Artikoli 3 u 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 (5); (iv) deskrizzjonijiet taż-żoni; u (v) kodiċijiet ta’ rapportar. Barra minn hekk, f’dawk l-Annessi, jenħtieġ li ċerti dispożizzjonijiet jiġu ċċarati fi: (i) it-tabelli tat-TAC għar-raja ondjata (Raja undulata) fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-subżoni 8 u 9 tal-ICES u rispettivament; u (ii) it-tabelli tat-TAC għall-kavall (Scomber scombrus) fil-Baħar tat-Tramuntana u fil-Baħar Baltiku.

(13)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament (UE) 2024/257 jiġi emendat kif xieraq.

(14)

L-opportunitajiet tas-sajd previsti fir-Regolament (UE) 2024/257 japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2024. Għalhekk, jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet introdotti minn dan ir-Regolament dwar l-opportunitajiet tas-sajd japplikaw ukoll minn dik id-data. Tali applikazzjoni retroattiva ma taffettwax il-prinċipji ta’ ċertezza legali u ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi billi l-opportunitajiet tas-sajd ikkonċernati żdiedu jew għadhom ma ġewx eżawriti.

(15)

Jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament li jikkonċernaw it-tawru japplikaw mill-1 ta’ April 2024, li huwa: (i) wara l-14-il laqgħa tal-COP għas-CMS, li saret mit-12 sas-17 ta’ Frar 2024; u (ii) qabel id-dħul fis-seħħ tal-emenda għall-Appendiċijiet I u II tas-CMS fis-17 ta’ Mejju 2024.

(16)

Minħabba l-urġenza li jiġu evitati interruzzjonijiet fl-attivitajiet tas-sajd, jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2024/257

Ir-Regolament (UE) 2024/257 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 20(1), jiddaħħal il-punt li ġej:

“(ba)

it-tawru (Carcharias taurus) fl-ilmijiet kollha għajr dawk tal-Mediterran;”;

(2)

fl-Artikolu 41, jitħassar il-paragrafu 3;

(3)

l-Artikolu 42 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 42

Ġestjoni ta’ sajd b’FADs

1.   Fil-Parti taż-żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC li tinsab bejn 20° N u 20° S, bastimenti tas-sajd bit-tartarun tal-borża, bastimenti awżiljarji, u kwalunkwe bastiment ieħor li jopera b’appoġġ għall-bastimenti tas-sajd bit-tartarun tal-borża, ma għandhomx jużaw jew iħaddmu FADs jew iqiegħdu xbieki fuqhom bejn il-ħinijiet ta’ 00.00 fl-1 ta’ Lulju 2024 u 24.00 fil-15 ta’ Awwissu 2024.

2.   Minbarra l-projbizzjoni stipulata fil-paragrafu 1, għandu jkun ipprojbit li jitqiegħdu xbieki fuq l-FADs fl-ibħra internazzjonali taż-żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC li tinsab bejn 20° N u 20° S għal xahar addizzjonali, minn 00.00 tal-1 ta’ April 2024 sa 24.00 tat-30 ta’ April 2024, jew minn 00.00 tal-1 ta’ Mejju 2024 sa 24.00 tal-31 ta’ Mejju 2024, jew minn 00.00 tal-1 ta’ Novembru 2024 sa 24.00 tat-30 ta’ Novembru 2024, jew minn 00.00 tal-1 ta’ Diċembru 2024 sa 24.00 tal-31 ta’ Diċembru 2024.

3.   L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiddeterminaw liema mill-perjodi ta’ għeluq imsemmija fil-paragrafu 2 għandhom japplikaw għall-bastimenti tas-sajd b’tartarun tal-borża li jtajru l-bandiera tiegħu. L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni sal-15 ta’ Frar 2024 dwar l-istaġun magħluq magħżul. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lis-segretarjat tad-WCPFC dwar il-perjodi ta’ għeluq magħżula mill-Istati Membri qabel l-1 ta’ Marzu 2024.

4.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li ebda wieħed mill-bastimenti tiegħu b’tartarun tal-borża ma jqiegħed fuq il-baħar, fi kwalunkwe ħin, aktar minn 350 tagħmir biex jinġabar il-ħut bil-bagi tal-istrumenti attivati. Il-bagi għandhom jiġu attivati esklużivament abbord bastimenti tas-sajd bit-tartarun tal-borża.”

;

(4)

fl-Artikolu 55(1), jiddaħħal il-punt li ġej:

“aa)

tawru (Carcharias taurus) fl-ilmijiet kollha tal-Unjoni;”;

(5)

fl-Artikolu 59, il-punti (a) u (b) jiġu sostitwiti b’dan li ġej:

“(a)

l-Artikolu 13(1) u (7), għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2024 sal-31 ta’ Marzu 2025;

(b)

l-Artikolu 13(2) sa (6) għandu japplika mill-1 ta’ April 2024 sal-31 ta’ Marzu 2025;”;

(6)

fl-Artikolu 59, jiddaħħlu l-punti li ġejjin:

“(ca)

l-Artikolu 20(1), il-punt (ba) għandu japplika mill-1 ta’ April 2024;

(ga)

l-Artikolu 55(1), il-punt (aa) għandu japplika mill-1 ta’ April 2024;”;

(7)

l-Annessi IA, IG, IH, VI, IX u XI huma emendati f’konformità mal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2024.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Marzu 2024.

Għall-Kunsill

Il-President

D. CLARINVAL


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2024/257 tal-10 ta’ Jannar 2024 li jistabbilixxi għall-2024, l-2025 u l-2026 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet ta’ ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, f’ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni, u li jemenda r-Regolament (UE) 2023/194 (ĠU L, 2024/257, 11.01.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).

(2)   ĠU L 149, 30.4.2021, p. 10.

(3)  Ir-Regolament (UE) 2023/2053 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Settembru 2023 li jistabbilixxi pjan ta’ ġestjoni pluriennali għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1936/2001, (UE) 2017/2107, u (UE) 2019/833 u li jħassar ir-Regolament (UE) 2016/1627 (ĠU L 238, 27.9.2023, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (UE) 2023/2124 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Ottubru 2023 dwar ċerti dispożizzjonijiet għas-sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran (GFCM) (ĠU L, 2023/2124, 12.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj)

(5)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 tas-6 ta’ Mejju 1996 li jintroduċi kondizzjonijiet addizzjonali għal tmexxija minn sena għal sena tal-TAC u l-kwoti (ĠU L 115, 9.5.1996, p. 3).


ANNESS

L-Annessi IA, IG, IH, VI, IX u XI tar-Regolament (UE) 2024/257 huma emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness IA, il-Parti B, it-Tabella 1 hija sostitwita b’dan li ġej:

“Tabella 1

Speċi:

Iċ-ċiċċirell u l-qabdiet aċċessorji assoċjati miegħu

Ammodytes spp.

Żona:

l-ilmijiet tar-Renju Unit u tal-Unjoni fiż-żona 4; l-ilmijiet tar-Renju Unit fiż-żona 2a; l-ilmijiet tal-Unjoni fiż-żona 3a

Id-Danimarka

 

158 096

(1)

TAC analitika

 

 

Il-Ġermanja

 

241

(1)

L-Artikolu 3(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

L-Iżvezja

 

5 805

(1)

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

L-Unjoni

 

164 142

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

5 269

 

 

 

 

 

TAC

 

169 411

 

 

 

 

 

(1)

Sa 2 % tal-kwota tista’ tikkonsisti minn qabdiet aċċessorji tal-merlangu u tal-kavall (OT1/*2A3A4X). Flimkien, il-qabdiet aċċessorji tal-merlangu u tal-kavall li jinqatgħu mill-kwota skont din id-dispożizzjoni u l-qabdiet aċċessorji tal-ispeċijiet li jinqatgħu mill-kwota skont l-Artikolu 15(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 ma għandhomx jaqbżu 9 % tal-kwota.

Kundizzjoni speċjali: fil-limiti ta’ dawn il-kwoti, ma għandux jinqabad iktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt fiż-żoni li ġejjin ta’ ġestjoni taċ-ċiċċirell, kif definit fl-Anness III:

Żona: l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni ta’ ġestjoni taċ-ċiċċirell

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R) (1)

(SAN/234_2R) (1)

(SAN/234_3R) (2)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6) (1)

(SAN/234_7R)

Id-Danimarka

119 773

33 526

4 666

0

0

131

0

Il-Ġermanja

183

51

7

0

0

0

0

L-Iżvezja

4 398

1 231

171

0

0

5

0

L-Unjoni

124 354

34 808

4 844

0

0

136

0

Ir-Renju Unit

3 992

1 117

156

0

0

4

0

Total

128 346

35 925

5 000

0

0

140

0

(1)

Sa 10 % ta’ din il-kwota tista’ tinħażen u tintuża fis-sena ta’ wara f’din iż-żona ta’ ġestjoni biss.

(2)

Din il-kwota tista’ tinqabad biss fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona ta’ ġestjoni taċ-ċiċċirell 3r bħala TAC ta’ monitoraġġ bi protokoll għat-teħid tal-kampjuni assoċjat għas-sajd.”

(2)

Fl-Anness IA, il-Parti B, it-Tabella 29 hija sostitwita b’dan li ġej:

“Tabella 29

Speċi:

Barbun ilsien il-kelb

 

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni fiż-żona 3a

 

 

Glyptocephalus cynoglossus

 

(WIT/03A-C.)

Id-Danimarka

 

542

(1)

TAC analitika

Il-Ġermanja

 

1

(1)

 

In-Netherlands

 

1

(1)

 

L-Iżvezja

 

113

(1)

 

L-Unjoni

 

657

(1)

 

TAC

 

657

 

 

(1)

Li minnhom sa 100 % minn din il-kwota tista’ tinqabad fl-ilmijiet tar-Renju Unit u f’dawk tal-Unjoni fiż-żona 4; l-ilmijiet tar-Renju Unit fiż-żona 2a (WIT/*2AC4-C1).”

(3)

Fl-Anness IA, il-Parti B, it-Tabella 60 hija sostitwita b’dan li ġej:

“Tabella 60

Speċi:

Lingwata ta’ ħalqha żgħir u barbun ilsien il-kelb

Microstomus kitt u Glyptocephalus cynoglossus

Żona:

l-ilmijiet tar-Renju Unit u tal-Unjoni fiż-żona 4; l-ilmijiet tar-Renju Unit fiż-żona 2a

 

 

(L/W/2AC4-C)

 

Il-Belġju

 

121

 

TAC prekawzjonarja

 

 

Id-Danimarka

 

335

 

 

 

 

 

Il-Ġermanja

 

43

 

 

 

 

 

Franza

 

92

 

 

 

 

 

In-Netherlands

278

 

 

 

 

 

L-Iżvezja

 

4

 

 

 

 

 

L-Unjoni

 

873

(3)(4)

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

1 666

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

2 539

 

 

 

 

 

(1)

Li minnhom sa 1 125 tunnellata ta’ lingwata ta’ ħalqha żgħir jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tar-Renju Unit u f’dawk tal-Unjoni fiż-żona 4; l-ilmijiet tar-Renju Unit fiż-żona 2a (LEM/*2AC4-C); u l-ilmijiet tar-Renju Unit u dawk tal-Unjoni fiż-żona 7d (LEM/*07D.).

(2)

Li minnhom sa 541 tunnellata ta’ barbun ilsien il-kelb jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tar-Renju Unit u f’dawk tal-Unjoni fiż-żona 4; l-ilmijiet tar-Renju Unit fiż-żona 2a (WIT/*2AC4-C); u l-ilmijiet tar-Renju Unit u dawk tal-Unjoni fiż-żona 7d (WIT/*07D.).

(3)

Li minnhom sa 590 tunnellata ta’ lingwata ta’ ħalqha żgħir jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tar-Renju Unit u f’dawk tal-Unjoni fiż-żona 4; l-ilmijiet tar-Renju Unit fiż-żona 2a (LEM/*2AC4-C); l-ilmijiet tal-Unjoni fiż-żona 3a (LEM/*03A-C); u l-ilmijiet tar-Renju Unit u dawk tal-Unjoni fiż-żona 7d (LEM/*07D.).

82

Il-Belġju

226

Id-Danimarka

29

Il-Ġermanja

62

Franza

188

In-Netherlands

3

L-Iżvezja

(4)

Li minnhom sa 283 tunnellata ta’ barbun ilsien il-kelb jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tar-Renju Unit u f’dawk tal-Unjoni fiż-żona 4 u fl-ilmijiet tar-Renju Unit fiż-żona 2a (WIT/*2AC4-C), fl-ilmijiet tal-Unjoni fiż-żona 3a (WIT/*03A-C); u l-ilmijiet tar-Renju Unit u dawk tal-Unjoni fiż-żona 7d (WIT/*07D.).

Il-Belġju

39

Id-Danimarka

109

Il-Ġermanja

14

Franza

30

In-Netherlands

90

L-Iżvezja

1”

(4)

Fl-Anness IA, il-Parti B, it-Tabella 61 hija sostitwita b’dan li ġej:

“Tabella 61

Speċi:

Lingwata ta’ ħalqha żgħir

 

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni fiż-żona 3a

 

Microstomus kitt

 

 

(LEM/03A-C.)

 

Id-Danimarka

 

170

(1)

TAC analitika

Il-Ġermanja

 

2

(1)

 

In-Netherlands

 

10

(1)

 

L-Iżvezja

 

5

(1)

 

L-Unjoni

 

187

(1)

 

TAC

 

187

 

 

(1)

Li minnhom sa 100 % minn din il-kwota tista’ tinqabad fl-ilmijiet tar-Renju Unit u f’dawk tal-Unjoni fiż-żona 4; l-ilmijiet tar-Renju Unit fiż-żona 2a (LEM/*2AC4-C1).”

(5)

Fl-Anness IA, il-Parti B, it-Tabella 68 hija sostitwita b’dan li ġej:

“Tabella 68

Speċi:

Lipp

 

 

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni fiż-żona 3a

 

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/03A-C.)

 

Il-Belġju

 

11

 

TAC prekawzjonarja

 

 

Id-Danimarka

 

88

 

 

 

 

 

Il-Ġermanja

 

11

 

 

 

 

 

L-Iżvezja

 

34

 

 

 

 

 

L-Unjoni

 

144

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

0

 

 

 

 

 

TAC

 

144”

 

 

 

 

 

(6)

Fl-Anness IA, il-Parti B, it-Tabella 73 hija sostitwita b’dan li ġej:

“Tabella 73

Speċi:

Skampu

Nephrops norvegicus

 

Żona:

l-ilmijiet tar-Renju Unit u tal-Unjoni fiż-żona 4; l-ilmijiet tar-Renju Unit fiż-żona 2a

 

 

 

(NEP/2AC4-C)

 

Il-Belġju

 

1 107,5

 

TAC analitika

 

 

Id-Danimarka

 

1 107,5

 

Japplika l-Artikolu 7(2) ta’ dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

 

16

 

 

 

 

 

Franza

 

33

 

 

 

 

 

In-Netherlands

570

 

 

 

 

 

L-Unjoni

 

2 834

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

18 350

 

 

 

 

 

TAC

 

21 184 ”

 

 

 

 

 

(7)

Fl-Anness IA, il-Parti B, it-Tabella 78 hija sostitwita b’dan li ġej:

“Tabella 78

Speċi:

Gamblu tat-Tramuntana

Pandalus borealis

 

Żona:

l-ilmijiet tar-Renju Unit u tal-Unjoni fiż-żona 4; l-ilmijiet tar-Renju Unit fiż-żona 2a

 

 

 

(PRA/2AC4-C)

 

Id-Danimarka

 

588

(1)

TAC prekawzjonarja

 

 

In-Netherlands

6

(1)

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

L-Iżvezja

 

24

(1)

 

 

 

 

L-Unjoni

 

618

(1)

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

174

(1)

 

 

 

 

TAC

 

792

(1)

 

 

 

 

(1)

Għall-qabdiet aċċessorji biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett għall-Gamblu tat-Tramuntana fil-kuntest ta’ din il-kwota.”

(8)

Fl-Anness IA, il-Parti B, it-Tabella 79 hija sostitwita b’dan li ġej:

“Tabella 79

Speċi:

Gamblu tat-Tramuntana

 

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62oN

 

Pandalus borealis

 

 

(PRA/4N-S62)

 

Id-Danimarka

 

50

 

TAC analitika

 

 

L-Iżvezja

 

123

(1)

L-Artikolu 3(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

L-Unjoni

 

173

 

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

TAC

 

Mhux rilevanti

 

 

 

 

 

(1)

Il-qabdiet aċċessorji tal-bakkaljaw, tal-merluzz tal-linja sewda, tal-pollakkju, tal-merlangu u tal-pollakkju iswed iridu jinqatgħu mill-kwoti ta’ dawn l-ispeċijiet.”

(9)

Fl-Anness IA, il-Parti B, it-Tabella 93 hija sostitwita b’dan li ġej:

“Tabella 93

Speċi:

Barbun imperjali u barbun lixx

Scophthalmus maximus u Scophthalmus rhombus

Żona:

l-ilmijiet tar-Renju Unit u tal-Unjoni fiż-żona 4; l-ilmijiet tar-Renju Unit fiż-żona 2a

 

 

(T/B/2AC4-C)

 

Il-Belġju

 

251

 

TAC analitika

 

 

Id-Danimarka

 

537

 

Japplika l-Artikolu 7(2) ta’ dan ir-Regolament

 

Il-Ġermanja

 

137

 

 

 

 

 

Franza

 

65

 

 

 

 

 

In-Netherlands

1 904

 

 

 

 

 

L-Iżvezja

 

4

 

 

 

 

 

L-Unjoni

 

2 898

(3)(4)

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

708

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

3 606

 

 

 

 

 

(1)

Li minnhom sa 400 tunnellata ta’ barbun imperjali jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tar-Renju Unit u f’dawk tal-Unjoni fiż-żona 4 u fl-ilmijiet tar-Renju Unit fiż-żona 2a (TUR/*2AC4-C).

(2)

Li minnhom sa 308 tunnellati ta’ barbun imperjali jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tar-Renju Unit u f’dawk tal-Unjoni fiż-żona 4 u fl-ilmijiet tar-Renju Unit fiż-żona 2a (BLL/*2AC4-C); u l-ilmijiet tar-Renju Unit u dawk tal-Unjoni fiż-żoni 7d u 7e (BLL/*7DE).

(3)

Li minnhom sa 1 638 tunnellata ta’ barbun imperjali jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tar-Renju Unit u tal-Unjoni fiż-żona 4 u l-ilmijiet tar-Renju Unit fiż-żona 2a (TUR/*2AC4-C).

Il-Belġju

142

Id-Danimarka

303

Il-Ġermanja

77

Franza

37

In-Netherlands

1 077

L-Iżvezja

2

(4)

Li minnhom sa 1 260 tunnellata ta’ barbun imperjali jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tar-Renju Unit u f’dawk tal-Unjoni fiż-żona 4 u fl-ilmijiet tar-Renju Unit fiż-żona 2a (BLL/* 2AC4-C); fl-ilmijiet tal-Unjoni fiż-żona 3a (BLL/*03A-C); u l-ilmijiet tar-Renju Unit u dawk tal-Unjoni fiż-żoni 7d u 7e (BLL/*7DE).

Il-Belġju

109

Id-Danimarka

233

Il-Ġermanja

60

Franza

28

In-Netherlands

828

L-Iżvezja

2”

(10)

Fl-Anness IA, il-Parti B, it-Tabella 94 hija sostitwita b’dan li ġej:

“Tabella 94

Speċi:

Barbun lixx

 

 

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni fiż-żona 3a

 

Scophthalmus rhombus

 

 

(BLL/03A-C.)

 

Id-Danimarka

 

116

(1)

TAC analitika

 

 

Il-Ġermanja

 

0

(1)

 

 

 

In-Netherlands

 

11

(1)

 

 

 

L-Iżvezja

 

21

(1)

 

 

 

L-Unjoni

 

148

(1)

 

 

 

TAC

 

148

 

 

 

 

(1)

Li minnhom sa 100 % minn din il-kwota tista’ tinqabad fl-ilmijiet tar-Renju Unit u f’dawk tal-Unjoni fiż-żona 4; l-ilmijiet tar-Renju Unit fiż-żoni 2a (BLL/*2AC4-C1).”

(11)

Fl-Anness IA, il-Parti B, it-Tabella 98 hija sostitwita b’dan li ġej:

“Tabella 98

Speċi:

Rebekkini u raj

Rajiformes

 

Żona:

l-ilmijiet tar-Renju Unit u tal-Unjoni taż-żoni 6a, 6b, 7a-c u 7e-k

 

 

 

(SRX/67AKXD)

 

Il-Belġju

 

824

(1)(2)(3)(4)(5)

TAC prekawzjonarja

 

 

L-Estonja

 

5

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Franza

 

3 702

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Il-Ġermanja

 

11

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

L-Irlanda

 

1 191

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Il-Litwanja

 

19

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

In-Netherlands

3

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Il-Portugall

 

20

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Spanja

 

996

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

L-Unjoni

 

6 771

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

2 985

(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

TAC

 

9 756

(3)(4)(5)

 

 

 

 

(1)

Il-qabdiet tar-raja kukù (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), tar-raja tal-fosos (Raja clavata) (RJC/67AKXD), tar-raja batra (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), tar-raja tal-għajn (Raja montagui) (RJM/67AKXD), tar-raja rotonda (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD) u tar-raja petruża (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) għandhom jiġu rrapportati b’mod separat.

(2)

Kundizzjoni speċjali: li minnhom sa 5 % minn din il-kwota tista’ tinqabad fiż-żona 7d (SRX/*07D.), mingħajr preġudizzju għall-projbizzjonijiet stipulati fil-liġi tal-Unjoni u tar-Renju Unit għaż-żoni speċifikati hemmhekk. Il-qabdiet tar-raja kukù (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), tar-raja tal-fosos (Raja clavata) (RJC/*07D.), tar-raja batra (Raja brachyura) (RJH/*07D.), tar-raja tal-għajn (Raja montagui) (RJM/*07D.), tar-raja rotonda (Leucoraja circularis) (RJI/*07D.) u tar-raja petruża (Leucoraja fullonica) (RJF/*07D.) għandhom jiġu rrapportati b’mod separat. Din il-kundizzjoni speċjali ma għandhiex tapplika għar-raja għewejna (Raja microocellata) u għar-raja ondjata (Raja undulata).

(3)

Din ma għandhiex tapplika għar-raja ondjata (Raja undulata). Il-qabdiet ta’ din l-ispeċi fiż-żona 7e għandhom jinqatgħu mill-kwantitajiet previsti f’dik it-TAC separata (RJU/7DE). Meta eżemplari ta’ din l-ispeċi jinqabdu bi żball fiż-żoni 6a, 6b, 7a-c u 7f-k, ma għandhiex issirilhom ħsara. L-eżemplari għandhom jinħelsu minnufih. Is-sajjieda għandhom jitħeġġu sabiex jiżviluppaw u jużaw tekniki u tagħmir biex jiffaċilitaw ir-rilaxx b’ħeffa u bla ħsara ta’ din l-ispeċi.

(4)

Ma għandhiex tapplika għar-raja għewejna (Raja microocellata) għajr fiż-żoni 7e, 7f u7g. Meta din l-ispeċi tinqabad bi żball, ma għandhiex issirilha ħsara. L-eżemplari għandhom jinħelsu minnufih. Is-sajjieda għandhom jitħeġġu sabiex jiżviluppaw u jużaw tekniki u tagħmir biex jiffaċilitaw ir-rilaxx b’ħeffa u bla ħsara ta’ din l-ispeċi. Fil-limiti tal-kwoti ta’ hawn fuq, fiż-żoni 7f u 7g ma jistgħux jinqabdu iktar mill-kwantitajiet tar-raja għewejna mogħtija hawn taħt.

 

Speċi:

Raja għewejna

Żona:

7f u 7g

 

 

 

 

Raja microocellata

 

(RJE/7FG.)

 

 

 

Il-Belġju

 

5

(1)

TAC prekawzjonarja

 

 

L-Estonja

 

0

(1)

 

 

 

 

Franza

 

22

(1)

 

 

 

 

Il-Ġermanja

 

0

(1)

 

 

 

 

L-Irlanda

 

7

(1)

 

 

 

 

Il-Litwanja

 

0

(1)

 

 

 

 

In-Netherlands

0

(1)

 

 

 

 

Il-Portugall

 

0

(1)

 

 

 

 

Spanja

 

6

(1)

 

 

 

 

L-Unjoni

 

40

(1)

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

46

(1)

 

 

 

 

TAC

 

86

 

 

 

 

 

(1)

Kundizzjoni speċjali: sa 5 % minn din il-kwota tista’ tinqabad fiż-żona 7d u tiġi rrapportata b’dan il-kodiċi: (RJE/*07D.). Din il-kundizzjoni speċjali hija mingħajr preġudizzju għall-projbizzjonijiet stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni u tar-Renju Unit għaż-żoni speċifikati fiha.

(5)

Fil-limiti tal-kwota msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet tar-raja għewejna pprovduti hawn taħt fid-diviżjoni 7e sabiex ikun jista’ jsir sajd sentinella għall-fini tal-ġbir tad-data bbażat fuq is-sajd għall-istokk kif ivvalutat mill-ICES.

 

Speċi:

Raja għewejna

Żona:

7e

 

 

 

 

Raja microocellata

 

(RJE/07E.)

 

 

 

Il-Belġju

 

1

(1)

TAC prekawzjonarja

 

 

L-Estonja

 

0

(1)

 

 

 

Franza

 

6

(1)

 

 

 

 

Il-Ġermanja

 

0

(1)

 

 

 

 

L-Irlanda

 

2

(1)

 

 

 

 

Il-Litwanja

 

0

(1)

 

 

 

 

In-Netherlands

0

(1)

 

 

 

 

Il-Portugall

 

0

(1)

 

 

 

 

Spanja

 

2

(1)

 

 

 

 

L-Unjoni

 

11

(1)

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

5

(1)

 

 

 

 

TAC

 

16

 

 

 

 

 

(1)

Huma biss il-bastimenti li jipparteċipaw fi ‘programmi ta’ monitoraġġ’ tas-sajd sentinella għar-raja għewejna fiż-żona 7e li jistgħu jħottu l-art il-qabdiet ta’ dan l-istokk. L-eżemplari li jinqabdu minn bastimenti oħra ma għandhiex issirilhom ħsara u għandhom jinħelsu minnufih. Kull Parti għandha tiddetermina b’mod indipendenti kif talloka l-kwota tagħha lill-bastimenti li jipparteċipaw fil-programmi ta’ monitoraġġ tagħha. Il-bastimenti parteċipanti ser ikunu meħtieġa jiġbru u jikkondividu data dwar: il-ħatt l-art u l-qbid skartat, u preferibbilment id-data karatteristika bijoloġika tal-qabda (it-tul, il-piż u s-sess).”

(12)

Fl-Anness IA, il-Parti B, it-Tabella 101, it-tabelli fin-nota 2 f’qiegħ il-paġna huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Speċi:

Raja ondjata

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni fiż-żona 8

 

 

Raja undulata

 

(RJU/8-C.)

 

 

Il-Belġju

0

 

TAC prekawzjonarja

 

Franza

13

(1)

 

 

 

 

Il-Portugall

10

 

 

 

 

 

Spanja

10

(2)

 

 

 

 

L-Unjoni

33

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

0

 

 

 

 

 

TAC

33

 

 

 

 

 

(1)

28,5 tunnellati addizzjonali jistgħu jiġu allokati lil bastimenti li jipparteċipaw fis-sajd sentinella biex jippermettu l-ġbir tad-data bbażata fuq is-sajd għal dan l-istokk kif imfassal minn istitut xjentifiku nazzjonali. Il-qabdiet minn din l-allokazzjoni addizzjonali għandhom jiġu rrapportati b’mod separat (RJU/8-C.SEN). Franza għandha tikkomunika l-isem/ismijiet tal-bastiment(i) lill-Kummissjoni qabel ma tippermetti kwalunkwe qabdiet. Dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-istabbiltà relattiva.

(2)

21,5 tunnellati addizzjonali jistgħu jiġu allokati lil bastimenti li jipparteċipaw fis-sajd sentinella biex jippermettu l-ġbir tad-data bbażata fuq is-sajd għal dan l-istokk kif imfassal minn istitut xjentifiku nazzjonali. Il-qabdiet minn din l-allokazzjoni addizzjonali għandhom jiġu rrapportati b’mod separat (RJU/8-C.SEN). Spanja għandha tikkomunika l-isem jew l-ismijiet tal-bastiment jew tal-bastimenti lill-Kummissjoni qabel ma jiġu permessi l-qabdiet. Dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-istabbiltà relattiva.

Speċi:

Raja ondjata

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni fiż-żona 9

 

 

Raja undulata

 

(RJU/9-C.)

 

 

Il-Belġju

0

 

TAC prekawzjonarja

 

Franza

20

 

 

 

 

 

Il-Portugall

15

(1)

 

 

 

 

Spanja

15

 

 

 

 

 

L-Unjoni

50

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

0

 

 

 

 

 

TAC

50

 

 

 

 

 

(1)

50 tunnellata addizzjonali jistgħu jiġu allokati lil bastimenti li jipparteċipaw fis-sajd sentinella biex jippermettu l-ġbir tad-data bbażata fuq is-sajd għal dan l-istokk kif imfassal minn istitut xjentifiku nazzjonali. Il-qabdiet minn din l-allokazzjoni addizzjonali għandhom jiġu rrapportati b’mod separat (RJU/9-C.SEN). Il-Portugall għandu jikkomunika l-isem jew l-ismijiet tal-bastiment jew tal-bastimenti lill-Kummissjoni qabel ma jippermettu l-qabdiet. Dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-istabbiltà relattiva.”

(13)

Fl-Anness IA, il-Parti B, it-Tabella 103 hija sostitwita b’dan li ġej:

“Tabella 103

Speċi:

Kavall

Scomber scombrus

 

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni fiż-żoni 3a, 3b, 3c u 3d; l-ilmijiet tar-Renju Unit fiż-żona 2a; l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk tar-Renju Unit fiż-żona 4; l-ilmijiet Norveġiżi fiż-żoni 2a u 4a

 

 

 

(MAC/2A34-N)

 

Il-Belġju

 

476

(1)(2)

TAC analitika

 

 

Id-Danimarka

 

27 882

(1)(2)(4)

Japplika l-Artikolu 7(2) ta’ dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

 

496

(1)(2)

 

 

 

 

Franza

 

1 498

(1)(2)

 

 

 

 

In-Netherlands

1 508

(1)(2)

 

 

 

 

L-Iżvezja

 

4 569

(1)(2)(3)

 

 

 

 

L-Unjoni

 

36 429

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

739 386

 

 

 

 

 

(1)

Kundizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti ta’ hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu kwantitajiet akbar minn dawk mogħtija hawn taħt fiż-żoni li ġejjin.

 

 

3a

(MAC/*03A.)

L-ilmijiet tar-Renju Unit u dawk tal-Unjoni taż-żoni 3a, 4b u 4c

(MAC/*3A4BC)

4b

(MAC/*04B.)

4c

(MAC/*04C.)

L-ilmijiet tar-Renju Unit u dawk internazzjonali fiż-żoni 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 u 14

(MAC/*2AX14)

 

Il-Belġju

0

0

0

0

286

 

Id-Danimarka

0

4 130

0

0

9 774

 

Il-Ġermanja

0

0

0

0

298

 

Franza

0

490

0

0

899

 

In-Netherlands

0

490

0

0

905

 

L-Iżvezja

0

0

390

10

2 741

 

L-Unjoni

0

5 110

390

10

14 903

(2)

Fil-limiti ta’ dawn il-kwoti, u bi qbil mal-Istat kostali rilevanti, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt fiż-żewġ żoni li ġejjin:

 

 

l-ilmijiet Norveġiżi fiż-żoni 2a u 4a (MAC/*02A4AN-)

l-ilmijiet tal-Gżejjer Faeroe (MAC/*FRO1)

 

 

 

 

 

Il-Belġju

0

Trid tiġi stabbilita

 

 

 

 

 

Id-Danimarka

0

Trid tiġi stabbilita

 

 

 

 

 

Il-Ġermanja

0

Trid tiġi stabbilita

 

 

 

 

 

Franza

0

Trid tiġi stabbilita

 

 

 

 

 

In-Netherlands

0

Trid tiġi stabbilita

 

 

 

 

 

L-Iżvezja

0

Trid tiġi stabbilita

 

 

 

 

 

L-Unjoni

0

Trid tiġi stabbilita

 

 

 

 

(3)

Kundizzjoni speċjali: inkluż dan it-tunnellaġġ li jrid jinqabad fl-ilmijiet Norveġiżi fiż-żoni 2a u 4a (MAC/*2A4AN):

 

 

322

 

 

 

 

 

 

Meta jkun qed isir is-sajd skont din il-kundizzjoni speċjali, il-qabdiet aċċessorji tal-bakkaljaw, tal-merluzz tal-linja sewda, tal-pollakkju, tal-merlangu u tal-pollakkju iswed iridu jinqatgħu mill-kwoti ta’ dawn l-ispeċijiet.

(4)

Fil-limiti ta’ din il-kwota, id-Danimarka tagħmel it-trasferimenti li ġejjin biex jinqabdu fl-ilmijiet tar-Renju Unit u f’dawk tal-Unjoni taż-żoni 6, 7, 8d; L-ilmijiet tal-Unjoni fiż-żoni 8a, 8b u 8e; l-ilmijiet internazzjonali ta’ 12 u 14; u l-ilmijiet tar-Renju Unit u dawk tal-Unjoni fiż-żoni 2a u 5b (MAC/*2A14):

 

Il-Ġermanja

531

 

 

 

 

 

 

Spanja

1

 

 

 

 

 

 

L-Estonja

4

 

 

 

 

 

 

Franza

354

 

 

 

 

 

 

L-Irlanda

1 769

 

 

 

 

 

 

Il-Latvja

3

 

 

 

 

 

 

Il-Litwanja

3

 

 

 

 

 

 

In-Netherlands

774

 

 

 

 

 

 

Il-Polonja

37”

 

 

 

 

 

(14)

Fl-Anness IA, il-Parti B, it-Tabella 106, in-nota 1 f’qiegħ il-paġna hija sostitwita b’dan li ġej:

(1)

Jistgħu jinqabdu biss fl-ilmijiet tal-Unjoni fiż-żona 4 (SOL/*04-EU).”

(15)

Fl-Anness IA, il-Parti B, it-Tabella 111 hija sostitwita b’dan li ġej:

“Tabella 111

Speċi:

Lingwata komuni

 

Żona:

7f u 7g

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7FG.)

 

 

Il-Belġju

 

730

 

TAC analitika

 

 

Franza

 

73

 

Japplika l-Artikolu 7(2) ta’ dan ir-Regolament

 

L-Irlanda

 

37

 

 

 

 

 

L-Unjoni

 

840

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

405

 

 

 

 

 

TAC

 

1 267 ”

 

 

 

 

 

(16)

Fl-Anness ID, it-Tabelli 7, 8, 11, 14, 15 u 16 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Tabella 7

Speċi:

Alonga tat-Tramuntana

 

Żona:

l-Oċean Atlantiku, fit-Tramuntana ta’ 5°N

 

Thunnus alalunga

 

 

(ALB/AN05N)

 

L-Irlanda

4 310,57

 

 

TAC analitika

 

 

Spanja

24 295,97

 

 

L-Artikolu 3(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

Franza

7 641,47

 

 

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

Il-Portugall

2 664,72

 

 

 

 

 

 

L-Unjoni

38 912,73

 

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

47 251

 

 

 

 

 

 

(1)

L-għadd ta’ bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jistadu għall-alonga tat-Tramuntana bħala speċi fil-mira għandu jkun: 1 241 .

(2)

Kundizzjoni speċjali: Fil-limitu ta’ din il-kwota, ma tistax tinqabad iżjed mill-kwantità li ġejja fl-ilmijiet tar-Renju Unit (ALB/* AN05N-UK): 280,00.


Tabella 8

Speċi:

Alonga tan-Nofsinhar

 

Żona:

l-Oċean Atlantiku, fin-Nofsinhar ta’ 5°N

 

Thunnus alalunga

 

 

(ALB/AS05N)

 

Spanja

1 051,30

 

 

TAC analitika

 

 

Franza

345,49

 

 

L-Artikolu 3(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

Il-Portugall

735,71

 

 

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

L-Unjoni

2 132,50

 

 

 

 

 

 

TAC

28 000

 

 

 

 

 

 


Tabella 11

Speċi:

Tonn obeż

 

 

Żona:

l-Oċean Atlantiku

 

 

Thunnus obesus

 

 

 

(BET/ATLANT)

 

Spanja

8 079,90

 

(1)

TAC analitika

 

 

Franza

3 431,99

 

(1)

L-Artikolu 3(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

Il-Portugall

3 067,50

 

(1)

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

L-Unjoni

14 579,39

 

(1)

 

 

 

 

TAC

62 000

 

(1)

 

 

 

 

(1)

Il-qabdiet tat-tonn obeż minn bastimenti tas-sajd bit-tartarun tal-borża (BET/*ATLPS) u bil-konz b’tul totali ta’ 20 metru u aktar (BET/*ATLLL) għandhom jiġu rrapportati b’mod separat. Minn Ġunju, meta l-qabdiet jilħqu t-80 % tal-kwota, l-Istati Membri huma meħtieġa jittrażmettu l-qabdiet għal dawn il-bastimenti tas-sajd kull ġimgħa.


Tabella 14

Speċi:

Pixxispad

 

 

Żona:

l-Oċean Atlantiku, fit-Tramuntana ta’ 5°N

 

Xiphias gladius

 

 

 

(SWO/AN05N)

 

Spanja

6 294,13

 

(2)

TAC analitika

 

 

Il-Portugall

1 143,97

 

(2)

L-Artikolu 3(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

Stati Membri oħra

168,10

 

(1)(2)

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

L-Unjoni

7 606,20

 

 

 

 

 

 

TAC

13 200

 

 

 

 

 

 

(1)

Għall-qabdiet aċċessorji biss. Il-qabdiet li jridu jinqatgħu minn din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rrapportati separatament (SWO/AN05N_AMS).

(2)

Kundizzjoni speċjali: sa 2,39 % ta’ din il-kwantità tista’ tinqabad fl-Oċean Atlantiku, fin-Nofsinhar ta’ 5°N (SWO/*AS05N). Il-qabdiet li jridu jinqatgħu mill-kundizzjoni speċjali ta’ din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rrapportati separatament (SWO/*AN05N_AMS).


Tabella 15

Speċi:

Pixxispad

 

 

Żona:

l-Oċean Atlantiku, fin-Nofsinhar ta’ 5°N

 

Xiphias gladius

 

 

 

(SWO/AS05N)

 

Spanja

4 978,46

 

(1)

TAC analitika

 

 

Il-Portugall

327,94

 

(1)

L-Artikolu 3(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

L-Unjoni

5 306,40

 

 

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

TAC

10 000

 

 

 

 

 

 

(1)

Kundizzjoni speċjali: sa 3,5 % ta’ din il-kwantità tista’ tinqabad fl-Oċean Atlantiku, fit-Tramuntana ta’ 5°N (SWO/*AN05N).


Tabella 16

Speċi:

Pixxispad

 

 

Żona:

il-Baħar Mediterran

 

 

Xiphias gladius

 

 

 

(SWO/MED)

 

Il-Kroazja

13,74

 

(1)(2)

TAC analitika

 

 

Ċipru

50,67

 

(1)(2)

L-Artikolu 3(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

Spanja

1 565,04

 

(1)(2)

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

Franza

109,08

 

(1)(2)

 

 

 

 

Il-Greċja

1 036,02

 

(1)(2)

 

 

 

 

L-Italja

3 208,44

 

(1)(2)

 

 

 

 

Malta

380,64

 

(1)(2)

 

 

 

 

L-Unjoni

6 363,63

 

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

9 017

 

 

 

 

 

 

(1)

Din il-kwota tista’ tinqabad biss mill-1 ta’ April sal-31 ta’ Diċembru.

 

 

(2)

Kundizzjoni speċjali: il-qabdiet aċċessorji tal-pixxispad tal-Mediterran għandhom jinqatgħu minn din il-kwota, iżda għandhom jiġu rrapportati separatament (SWO/MED-BC). Il-qabdiet ta’ pixxispad tal-Mediterran mejjet maqbuda waqt is-sajd sportiv u rikreattiv għandhom jinqatgħu minn din il-kwota, iżda għandhom jiġu rrapportati separatament (SWO/MED-SR).”

(17)

Fl-Anness ID, it-Tabella 12, in-noti 5 u 6 f’qiegħ il-paġna huma sostitwiti b’dan li ġej:

(5)

Kundizzjoni speċjali: fil-limiti ta’ din it-TAC, għandhom japplikaw il-limiti ta’ qbid li ġejjin u l-allokazzjoni li ġejja fost l-Istati Membri għall-qabdiet tat-tonn ta’ bejn it-8 kg/75 cm u t-30 kg/115-il cm li jsiru mill-bastimenti msemmijin fil-punt 3 tal-Anness VI (BFT/*643):

 

L-Italja

105,66

 

 

 

 

 

L-Unjoni

105,60

 

 

 

 

(6)

Kundizzjoni speċjali: fil-limiti ta’ din it-TAC, għandhom japplikaw il-limiti ta’ qbid u l-allokazzjonijiet li ġejjin fost l-Istati Membri għall-qabdiet tat-tonn ta’ bejn 8 kg/75 cm u 30 kg/115-il cm li jsiru mill-bastimenti msemmija fil-punt 3 tal-Anness VI għall-finijiet ta’ trobbija (BFT/*8303F):

 

Il-Kroazja

952,17

 

 

 

 

 

L-Unjoni

952,17”

 

 

 

 

(18)

L-Anness IF huwa sostitwit b’dan li ġej:

“ANNESS IF

TONN TAN-NOFSINHAR – ŻONI TA’ DISTRIBUZZJONI

Speċi:

Tonn tan-Nofsinhar

Thunnus maccoyii

Żona:

iż-żoni kollha ta’ distribuzzjoni

(SBF/F41-81)

L-Unjoni

 

13

(1)

TAC analitika

L-Artikolu 3(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

TAC

 

20 642

 

(1)

Għall-qabdiet aċċessorji biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta’ din il-kwota.

(19)

L-Anness IG huwa sostitwit b’dan li ġej:

“ANNESS IG

ŻONA TAL-KONVENZJONI TAD-WCPFC

Tabella 1

Speċi:

Tonn obeż

Thunnus obesus

Żona:

Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC

(BET/WCPFC)

L-Unjoni

 

2 000

(1)

TAC prekawzjonarja

TAC

 

Mhux rilevanti

(1)

(1)

Din il-kwota tista’ tinqabad biss mill-bastimenti li jużaw il-konzijiet.


Tabella 2

Speċi:

Pixxispad

Xiphias gladius

Żona:

Iż-Żona tal-Konvenzjoni WCPFC fin-Nofsinhar ta’ 20°S

(SWO/F7120S)

L-Unjoni

 

3 170,36

 

TAC prekawzjonarja

TAC

 

Mhux rilevanti

 

(20)

l-Anness IH huwa sostitwit b’dan li ġej:

“ANNESS IH

IŻ-ŻONA TAL-KONVENZJONI TAL-SPRFMO

Tabella 1

Speċi:

Pixxisinna

Dissostichus spp.

Żona:

iż-żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO, il-blokok ta’ riċerka A u B (1)

(TOT/SPR-AB)

TAC

162

(2)(3)(4)

TAC prekawzjonarja

 

 

(1)

Blokk ta’ riċerka A:

 

NW

50°30΄S, 136°E

 

 

 

 

NE

50°30΄S, 140°30΄E

 

 

 

 

SE

54°50΄S, 140°30΄E

 

 

 

 

SW

54°50΄S, 136°E

 

 

 

 

Blokk ta’ riċerka B:

 

NW

52°45΄S, 140°30΄E

 

 

 

 

NE

52°45΄S, 145°30΄E

 

 

 

 

SE

54°50΄S, 145°30΄E

 

 

 

 

SW

54°50΄S, 140°30΄E

 

 

 

(2)

Din it-TAC annwali hija għal sajd esploratorju biss. Is-sajd għandu jkun limitat għal fond ta’ bejn 600 m u 2 500  m. Is-sajd għandu jkun limitat għal vjaġġ wieħed ta’ durata massima ta’ 60 jum konsekuttiv li jista’ jseħħ fi kwalunkwe żmien bejn l-1 ta’ Mejju u l-15 ta’ Novembru 2024. Mill-1 sal-15 ta’ Novembru 2024, il-konzijiet għandhom jiġu ssettjati bil-lejl biss u s-sajd kollu għandu jieqaf minnufih jekk isseħħ il-mewt ta’ dan li ġej:

a)

eżemplar wieħed minn xi waħda mill-ispeċijiet li ġejjin: l-albatru li jgħajjat (Diomedea exulans), l-albatru ta’ rasu griża (Thalassarche chrysostoma), l-albatru tal-ħuġbejn suwed (Thalassarche melanophris), il-kanġu griż (Procellaria cinerea), il-kanġu ta’ rixu griż u abjad (Pterodroma mollis); jew

b)

tliet eżemplari ta’ xi waħda mill-ispeċijiet li ġejjin: l-albatru griż (Phoebetria palpebrata), il-kanġu kbir tan-Nofsinhar (Macronectes giganteus) u l-kanġu kbir tat-Tramuntana (Macronectes halli).

Is-sajd għandu jkun limitat ukoll għal għadd massimu ta’ 5 000 sunnara għal kull sett, b’massimu ta’ 100 sett. Il-konzijiet għandhom jiġu ssettjati mill-inqas 3 mili nawtiċi lil hinn minn xulxin, u ma għandhomx jiġu ssettjati f’postijiet tas-sajd bil-konz preċedenti fi żmien sena kalendarja. Is-sajd għandu jieqaf meta tintlaħaq it-TAC jew meta jkunu tniżżlu u nġabru 100 sett matul il-vjaġġ, skont liema minn dawn iseħħ l-ewwel.

(3)

Li minnhom jistgħu jinqabdu sa 129 tunnellata fil-blokka tar-riċerka A. Qabdiet ta’ pixxisinna fil-blokka ta’ riċerka A għandhom jiġu rrappurtati separatament (TOT/SPR-A).

(4)

Li minnhom jistgħu jinqabdu sa 33 tunnellata fil-blokka tar-riċerka B. Qabdiet ta’ pixxisinna fil-blokka ta’ riċerka B għandhom jiġu rrappurtati separatament (TOT/SPR-B).


Tabella 2

Speċi:

Sawrell

Trachurus murphyi

Żona:

żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Il-Ġermanja

18 622,82

 

TAC analitika

In-Netherlands

20 185,21

 

L-Artikolu 3(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

Il-Litwanja

12 958,23

 

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

Il-Polonja

22 280,74

 

 

L-Unjoni

74 047,00

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 

 

(21)

Fl-Anness VI, il-punt 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.

Għadd massimu ta’ bastimenti tas-sajd ta’ kull Stat Membru li jistgħu jkunu awtorizzati jistadu għat-tonn, iżommuh abbord, jittrasbordawh, jittrasportawh jew iħottuh l-art fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran.

Tabella A

 

Għadd ta’ bastimenti tas-sajd (1)

 

Il-Greċja (2)

Spanja

Franza

Il-Kroazja

L-Italja

Ċipru (3)

Malta (4)

Il-Portugall

Bastimenti tas-sajd bit-tartarun tal-borża (5)

0

7

22

18

21

1

2

0

Bastimenti tas-sajd bil-konz

0

38

23

0

40

17

63

0

Dgħajjes tas-sajd bil-lixka

0

66

8

0

0

0

0

0

Xlief

0

1

47

24

0

0

0

0

Bastiment tat-tkarkir

0

0

56

0

0

0

0

0

Bastimenti kostali fuq skala żgħira

64

696

89

0

0

0

0

0

Dgħajjes oħra tas-sajd artiġjanali (6)

41

0

60

0

142

0

240

76

(22)

Fl-Anness VI, il-punt 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“5.

Għadd massimu ta’ nases involuti fis-sajd għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran awtorizzat minn kull Stat Membru

Għadd massimu ta’ nases

Stat Membru

Għadd ta’ nases

Spanja

6

L-Italja

5

Il-Portugall

2 ”

(23)

Fl-Anness VI, il-punt 6 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“6.

Il-kapaċità massima tat-trobbija u tat-tismin tat-tonn għal kull Stat Membru u l-input massimu tat-tonn maqbud fis-selvaġġ li kull Stat Membru jista’ jalloka lill-farms tiegħu fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran

Tabella A

Kapaċità massima tat-trobbija u tat-tismin tat-tonn

 

Għadd ta’ farms

Kapaċità (f’tunnellati)

Il-Greċja

0

0

Spanja

7

15 860,72

Il-Kroazja

4

7 880,00

L-Italja

3

1 160,00

Ċipru

0

0

Malta

6

17 213,00

Il-Portugall

2

667

Tabella B

Ammont massimu ta’ tonn maqbud fis-selvaġġ (f’tunnellati)

Il-Greċja

0

Spanja

11 329,09

Il-Kroazja

3 225,10

L-Italja

610,00

Ċipru

0

Malta

12 295,00

Il-Portugall

517,00”

(24)

L-Anness IX huwa sostitwit b’dan li ġej:

“ANNESS IX

ŻONA TAL-KONVENZJONI TAD-WCPFC

1.   

L-għadd massimu ta’ bastimenti tas-sajd tal-Unjoni bl-użu tal-konzijiet li huma awtorizzati li jistadu għall-pixxispad (Xiphias gladius) f’żoni fin-Nofsinhar ta’ 20°S taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC

Spanja

14

L-Unjoni

14

2   

L-għadd massimu ta’ bastimenti tas-sajd bit-tartarun tal-borża tal-Unjoni li huma awtorizzati jistadu għat-tonn tropikali f’żoni bejn 20°N u 20°S fiż-żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC

Spanja

4

L-Unjoni

4

(25)

Fl-Anness XI, il-punt 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.

Fl-Anness IA, il-Parti B, tar-Regolament (UE) 2023/194, it-tabelli għall-kavall (Scomber scombrus) fl-ilmijiet tal-Unjoni fid-diviżjoni 3a, 3b, 3c u 3d tal-ICES; l-ilmijiet tar-Renju Unit fid-diviżjoni 2a; L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk tar-Renju Unit fiż-żona 4; u fl-ilmijiet Norveġiżi fid-diviżjonijiet 2a u 4a jiġu sostitwiti b’dan li ġej:

‘Speċi:

Kavall

Scomber scombrus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni fiż-żoni 3a, 3b, 3c u 3d; l-ilmijiet tar-Renju Unit fiż-żona 2a; l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk tar-Renju Unit fiż-żona 4; l-ilmijiet Norveġiżi fiż-żoni 2a u 4a

(MAC/2A34-N)

Il-Belġju

 

501

(1)(2)

TAC analitika

Id-Danimarka

 

29 446

(1)(2)(4)

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

 

523

(1)(2)

 

 

 

Franza

 

1 579

(1)(2)

 

 

 

In-Netherlands

 

1 589

(1)(2)

 

 

 

L-Iżvezja

 

4 743

(1)(2)(3)

 

 

 

L-Unjoni

 

38 381

(1)(2)

 

 

 

TAC

 

782 066

 

 

 

 

(1)

Kundizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti ta’ hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu kwantitajiet akbar minn dawk mogħtija hawn taħt fiż-żoni li ġejjin.

 

3a

l-ilmijiet tar-Renju Unit u dawk tal-Unjoni taż-żoni 3a, 4b u 4c

4b

4c

l-ilmijiet tar-Renju Unit u dawk internazzjonali fiż-żoni 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 u 14

 

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2AX14)

 

Il-Belġju

0

0

0

0

301

 

Id-Danimarka

0

4 130

0

0

10 312

 

Il-Ġermanja

0

0

0

0

314

 

Franza

0

490

0

0

947

 

In-Netherlands

0

490

0

0

953

 

L-Iżvezja

0

0

390

10

2 846

 

L-Unjoni

0

5 110

390

10

15 673

 

(2)

Fil-limiti ta’ dawn il-kwoti, u bi qbil mal-Istat kostali rilevanti, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt fiż-żewġ żoni li ġejjin:

 

 

l-ilmijiet Norveġiżi fiż-żoni 2a u 4a (MAC/*02A4AN-)

l-ilmijiet tal-Gżejjer Faeroe (MAC/*FRO1)

 

 

 

 

Il-Belġju

0

0

 

 

 

 

Id-Danimarka

0

0

 

 

 

 

Il-Ġermanja

0

0

 

 

 

 

Franza

0

0

 

 

 

 

In-Netherlands

0

0

 

 

 

 

L-Iżvezja

0

0

 

 

 

 

L-Unjoni

0

0

 

 

 

(3)

Kundizzjoni speċjali: inkluż dan it-tunnellaġġ li jrid jinqabad fl-ilmijiet Norveġiżi fiż-żoni 2a u 4a (MAC/*2A4AN):

 

 

266

 

 

 

 

 

Meta jkun qed isir is-sajd skont din il-kundizzjoni speċjali, il-qabdiet aċċessorji tal-bakkaljaw, tal-merluzz tal-linja sewda, tal-pollakkju, tal-merlangu u tal-pollakkju iswed iridu jinqatgħu mill-kwoti ta’ dawn l-ispeċijiet.

(4)

Fil-limiti ta’ din il-kwota, id-Danimarka tagħmel it-trasferimenti li ġejjin biex jinqabdu fl-ilmijiet tar-Renju Unit u f’dawk tal-Unjoni taż-żoni 6, 7, 8d; L-ilmijiet tal-Unjoni fiż-żoni 8a, 8b u 8e; l-ilmijiet internazzjonali ta’ 12 u 14; u l-ilmijiet tar-Renju Unit u dawk tal-Unjoni fiż-żoni 2a u 5b (MAC/*2A14):

 

Il-Ġermanja

749

 

 

 

 

 

Spanja

1

 

 

 

 

 

L-Estonja

6

 

 

 

 

 

Franza

499

 

 

 

 

 

L-Irlanda

2 495

 

 

 

 

 

Il-Latvja

5

 

 

 

 

 

Il-Litwanja

5

 

 

 

 

 

In-Netherlands

1 092

 

 

 

 

 

Il-Polonja

53’”

 

 

 

 


(1)  In-numri f’din it-tabella jistgħu jkomplu jiżdiedu, dment li jkun hemm konformità mal-obbligi internazzjonali tal-Unjoni.

(2)  Bastiment tas-sajd bit-tartarun tal-borża ta’ daqs medju jkun ġie sostitwit minn mhux aktar minn 10 bastimenti tas-sajd bil-konz jew minn bastiment tas-sajd wieħed bit-tartarun tal-borża żgħir u tliet bastimenti oħra tas-sajd artiġjanali.

(3)  Bastiment tas-sajd bit-tartarun tal-borża ta’ daqs medju jista’ jiġi sostitwit minn mhux aktar minn 10 bastimenti tas-sajd bil-konz jew minn bastiment tas-sajd wieħed bit-tartarun tal-borża żgħir u mhux aktar minn tliet bastimenti tas-sajd bil-konz.

(4)  Bastiment tas-sajd bit-tartarun tal-borża ta’ daqs medju jista’ jiġi sostitwit minn mhux aktar minn 10 bastimenti tas-sajd bil-konz.

(5)  L-għadd individwali ta’ bastimenti tas-sajd bit-tartarun tal-borża f’din it-tabella huwa r-riżultat ta’ trasferimenti bejn l-Istati Membri u ma jikkostitwixxix drittijiet storiċi għall-futur.

(6)  Bastimenti bi skop multiplu, li jużaw tagħmir b’aktar minn irkaptu wieħed (sajd bil-konz, xlief, xlief bir-rixa).”


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1015/oj

ISSN 1977-074X (electronic edition)