ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 224

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 66
12 ta' Settembru 2023


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2023/1753 tal-11 ta’ Settembru 2023 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwu għall-piriprossifen f’ċerti prodotti jew fuqhom ( 1 )

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1754 tal-11 ta’ Settembru 2023 li jikkoreġi l-verżjoni bil-lingwa Ġermaniża tar-Regolament (UE) Nru 965/2012 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-operazzjonijiet bl-ajru skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

16

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1755 tal-11 ta’ Settembru 2023 li jġedded l-approvazzjoni tas-sustanza attiva b’riskju baxx, ir-residwi mid-distillazzjoni tax-xaħam, f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

18

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1756 tal-11 ta’ Settembru 2023 li jġedded l-approvazzjoni tas-sustanza attiva b’riskju baxx, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

23

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1757 tal-11 ta’ Settembru 2023 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta’ approvazzjoni tas-sustanzi attivi bensulfuron, klormekwat, klorotoluron, klomażon, daminożid, deltametrina, ewġenol, fludiossonil, flufenaset, flumetralin, fostijażat, ġeranjol, MCPA, MCPB, propakwiżafop, prosulfokarb, kwiżalofop-P-etil, kwiżalofop-P-tefuril, 5-nitrogwajakolat tas-sodju, o-nitrofenolat tas-sodju, p-nitrofenolat tas-sodju, fluworur tas-sulfuril, tebufenpirad, timol, u tritosulfuron ( 1 )

28

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1758 tal-11 ta’ Settembru 2023 li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta’ prodotti bijoċidali SALVECO SALVESAFE PRODUCTS f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

34

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1759 tal-11 ta’ Settembru 2023 dwar l-istandards armonizzati għall-magni tal-ħasil tal-platti domestiċi abbozzati b’appoġġ għar-Regolament (UE) 2019/2022 u għar-Regolament Delegat (UE) 2019/2017

100

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1760 tal-11 ta’ Settembru 2023 dwar ir-rikonoxximent tar-rapport li jinkludi informazzjoni dwar l-emissjonijiet tipiċi ta’ gassijiet serra mill-kultivazzjoni taż-żrieragħ żejtnija tal-lift (kolza) fl-Awstralja skont l-Artikolu 31(3) u (4) tad-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

105

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

12.9.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 224/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1753

tal-11 ta’ Settembru 2023

li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwu għall-piriprossifen f’ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta’ residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 14(1)(a) u l-Artikolu 49(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-livelli massimi ta’ residwi (MRL) għall-piriprossifen ġew stabbiliti fil-Parti A tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(2)

F’konformità mal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) issottomettiet opinjoni motivata dwar ir-rieżami tal-MRLs eżistenti għall-piriprossifen (2). L-Awtorità rrakkomandat li l-MRLs eżistenti għall-piriprossifen fil-muskoli, ix-xaħam, il-fwied u l-kliewi tal-ħnieżer/bovini/mogħoż/żwiemel, kif ukoll fil-ħalib tal-baqar/taż-żwiemel, jitbaxxew għal-limitu ta’ determinazzjoni (“LOD”) f’konformità mal-prinċipju li l-MRLs jiġu stabbiliti f’livelli baxxi kemm jista’ jkun raġonevolment possibbli u abbażi ta’ biżżejjed data ta’ appoġġ għall-prattiki agrikoli tajbin attwali (“GAPs”). Billi ma hemm l-ebda riskju għall-konsumaturi, jixraq li l-MRL għall-piriprossifen f’dawn il-prodotti jiġi stabbilit fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell identifikat mill-Awtorità.

(3)

L-Awtorità kkonkludiet ukoll li l-MRLs għall-piriprossifen fuq il-lewż, il-qastan, il-ġellewż, il-ġewż Amerikan, il-pistaċċi, il-ġewż, il-qlub tal-ġewż tal-arżnu, il-frott taż-żerriegħa, l-għeneb, iż-żebbuġ tal-mejda, il-kaki, l-ananas, it-tadam, il-bżar ħelu, il-brunġiel, il-kukurbiti bil-qoxra li tittiekel u d-dulliegħ jenħtieġ li jitnaqqsu f’konformità mal-prinċipju li jiġu stabbiliti MRLs f’livelli baxxi kemm jista’ jkun raġonevolment possibbli u abbażi tal-GAPs u tal-limiti massimi tar-residwi tal-Codex (“CXLs”) attwali, li huma kkonfermati bħala sikuri għall-konsumaturi (3). Ikkonkludiet ukoll li l-MRLs għall-piriprossifen fuq il-berquq, il-ħawħ, l-għanbaqar, il-frawli, il-mango, il-papaja, il-bettieħ, iż-żerriegħa tal-qoton u t-te jenħtieġ li jinżammu abbażi tal-GAPs u s-CXLs attwali, li huma kkonfermati bħala sikuri għall-konsumaturi3 (4). Barra minn hekk, l-Awtorità kkonkludiet li l-MRLs għall-piriprossifen fuq il-frott taċ-ċitru, iċ-ċirasa u l-kumquats jenħtieġ li jiżdiedu abbażi tal-GAPs u tas-CXLs attwali, li huma kkonfermati bħala sikuri għall-konsumaturi. Billi l-Awtorità kkonfermat f’opinjoni motivata preċedenti (5) li l-MRL għall-piriprossifen fuq il-banana huwa sikur għall-konsumaturi, dak l-MRL jista’ jinżamm. Madankollu, billi xi informazzjoni ma kinitx disponibbli, kienet meħtieġa aktar konsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Għalhekk, filwaqt li l-MRLs għal-lewż, il-qastan, il-ġellewż, il-ġewż Amerikan, il-pistaċċi, il-ġewż, il-qlub tal-ġewż tal-arżnu, il-frott taż-żerriegħa, l-għeneb, iż-żebbuġ tal-mejda, il-kaki, l-ananas, it-tadam, il-bżar ħelu, il-brunġiel, il-kukurbiti bil-qoxra li tittiekel, id-dulliegħ, il-berquq, il-ħawħ, l-għanbaqar, il-frawli, il-papaja, il-bettieħ, iż-żerriegħa tal-qoton, it-te, il-frott taċ-ċitru, iċ-ċirasa, il-kumquats u l-banana jitqiesu sikuri, dawn se jiġu rieżaminati. Ir-rieżami se jqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Billi ma hemm l-ebda riskju għall-konsumaturi, jixraq li l-MRLs għall-piriprossifen f’dawk il-prodotti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 jiġi stabbilit fil-livelli identifikati mill-Awtorità.

(4)

Billi l-Awtorità identifikat li ma kien hemm l-ebda prova tar-residwi disponibbli biex jinkisbu l-valuri tal-MRL għall-piriprossifen fuq il-macadamia, l-avokado, ir-rummien, iċ-ċerimoja, il-patata, il-patata ħelwa u l-jammijiet, ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi għajr il-pitravi taz-zokkor, il-ħxejjex tal-basla, bamja, il-qara’ aħmar, il-ħxejjex tal-brassika (minbarra l-għeruq tal-brassika u l-għelejjel tal-weraq żgħar tal-brassika), ħass u pjanti tal-insalata, spinaċi u weraq simili, watercresses, witloofs/indivja Belġjana, ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu, ħxejjex tal-legumi, ħxejjex biz-zokk, fażola (niexfa), u fażola tas-sojja, kienet meħtieġa aktar konsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Fin-nuqqas ta’ provi bħal dawn, li huma meħtieġa biex jinkiseb valur tal-MRL, il-Kummissjoni tqis li jixraq li l-MRLs għal dawk il-prodotti jiġu stabbiliti fl-LODs speċifiċi għall-prodott stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(5)

Il-Kummissjoni kkonsultat mal-laboratorji ta’ referenza tal-Unjoni Ewropea dwar ir-residwi tal-pestiċidi rigward il-ħtieġa li jiġu adattati ċerti LODs. Għall-piriprossifen, dawk il-laboratorji pproponew LODs speċifiċi għall-prodotti li jistgħu jinkisbu b’mod analitiku.

(6)

Is-sħab kummerċjali tal-Unjoni ġew ikkonsultati dwar l-MRLs il-ġodda permezz tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, u tqiesu l-kummenti tagħhom.

(7)

Għalhekk, ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan.

(8)

Biex ikun hemm lok għall-kummerċjalizzazzjoni, l-ipproċessar u l-konsum normali tal-prodotti, dan ir-Regolament jenħtieġ li ma japplikax għall-prodotti li ġew prodotti fl-Unjoni jew li ġew importati fl-Unjoni qabel ma bdew japplikaw l-MRLs il-ġodda u li għalihom inżamm livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur. Dan huwa l-każ għall-prodotti kollha.

(9)

Jenħtieġ li jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli ta’ żmien qabel ma jibdew japplikaw l-MRLs il-ġodda, sabiex l-Istati Membri, il-pajjiżi terzi u l-operaturi tan-negozji tal-ikel jingħataw biżżejjed żmien biex jadattaw ruħhom għar-rekwiżiti li jirriżultaw mill-modifika tal-MRLs.

(10)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati f’konformità mal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 kif kien qabel ma ġie emendat b’dan ir-Regolament għandu jibqa’ japplika għall-prodotti li ġew immanifatturati fl-Unjoni jew li ġew importati fl-Unjoni qabel it-2 ta’ April 2024.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mit-2 ta’ April 2024.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Settembru 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pyriproxyfen according to Article 12 of Regulation (KE) Nru 396/2005; EFSA Journal 2022;20(11):7617.

(3)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Scientific support for preparing an EU position in the 51st Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR); EFSA Journal 2019;17(7):5797.

(4)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Scientific support for preparing an EU position for the 52nd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR); EFSA Journal 2021;19(8):6766.

(5)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyriproxyfen in bananas; EFSA Journal 2016;14(2):4387.


ANNESS

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati kif ġej:

(1)

fl-Anness II, tiżdied il-kolonna li ġejja għall-piriprossifen:

“Anness II

Ir-residwi tal-pestiċidi u l-livelli massimi tar-residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta’ prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs  (1)

Piriprossifen (F)

0100000

FROTT, FRISK jew IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

 

0110000

Frott taċ-ċitru

0,7

0110010

Grejpfrut

(+)

0110020

Larinġ

(+)

0110030

Lumi

(+)

0110040

Xkomp

(+)

0110050

Mandolin

(+)

0110990

Oħrajn (2)

 

0120000

Ġewż tas-siġar

0,01  (*1)

0120010

Lewż

(+)

0120020

Ġewż tal-Brażil

(+)

0120030

Ġewż tal-anakardju

(+)

0120040

Qastan

(+)

0120050

Ġewż tal-Indi

(+)

0120060

Ġellewż

(+)

0120070

Macadamia

 

0120080

Ġewż Amerikan

(+)

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

(+)

0120100

Pistaċċi

(+)

0120110

Ġewż

(+)

0120990

Oħrajn (2)

 

0130000

Pomu

 

0130010

Tuffieħ

0,05(+)

0130020

Lanġas

0,01  (*1) (+)

0130030

Sfarġel

0,01  (*1) (+)

0130040

Naspli

0,01  (*1) (+)

0130050

Naspli tal-Ġappun

0,01  (*1) (+)

0130990

Oħrajn (2)

0,01  (*1)

0140000

Frott tal-għadma

 

0140010

Berquq

0,4(+)

0140020

Ċiras (ħelu)

1,5(+)

0140030

Ħawħ

0,5(+)

0140040

Għanbaqar

0,3(+)

0140990

Oħrajn (2)

0,01  (*1)

0150000

Kukku u frott żgħir ieħor

 

0151000

(a)

għeneb

0,01  (*1)

0151010

Għeneb tal-mejda

(+)

0151020

Għeneb għall-inbid

(+)

0152000

(b)

frawli

0,05(+)

0153000

(c)

frott tal-kannamiela

0,01  (*1)

0153010

Tut

 

0153020

Tut salvaġġ

 

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

 

0153990

Oħrajn (2)

 

0154000

(d)

frott żgħir u kukku oħrajn

0,01  (*1)

0154010

Mirtill

 

0154020

Cranberries

 

0154030

Ribes (ħamra, sewda u bajda)

 

0154040

Ribes bix-xewk (ħodor, ħomor u sofor)

 

0154050

Warda skoċċiża

 

0154060

Ċawsli (iswed u abjad)

 

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

 

0154080

Frott tas-sebuqa

 

0154990

Oħrajn (2)

 

0160000

Frott ta' diversi tipi bl-affarijiet li ġejjin:

 

0161000

(a)

b’qoxra li tittiekel

 

0161010

Tamal

0,01  (*1)

0161020

Tin

0,01  (*1)

0161030

Żebbuġ tal-mejda

0,01  (*1) (+)

0161040

Larinġ tal-qsari

0,5(+)

0161050

Karambola

0,01  (*1)

0161060

Kaki

0,01  (*1) (+)

0161070

Għanbaqar ta' Ġava

0,01  (*1)

0161990

Oħrajn (2)

0,01  (*1)

0162000

(b)

b’qoxra li ma tittikilx, u żgħir

0,01  (*1)

0162010

Frott tal-Kiwi (aħdar, aħmar, isfar)

 

0162020

Liċċi

 

0162030

Frott tal-passjoni

 

0162040

Bajtar tax-xewk

 

0162050

Tuffieħ stilla

 

0162060

Frott tal-kaki tal-Virġinja

 

0162990

Oħrajn (2)

 

0163000

(c)

b’qoxra li ma tittikilx, u kbir

 

0163010

Avokado

0,01  (*1)

0163020

Banana

0,7(+)

0163030

Mango

0,02  (*1) (+)

0163040

Papaja

0,3(+)

0163050

Rummien

0,01  (*1)

0163060

Ċerimoja

0,01  (*1)

0163070

Gwava

0,01  (*1)

0163080

Ananas

0,01  (*1) (+)

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

0,01  (*1)

0163100

Durian

0,01  (*1)

0163110

Il-frotta tal-annona

0,01  (*1)

0163990

Oħrajn (2)

0,01  (*1)

0200000

ĦAXIX, FRISK JEW IFFRIŻAT

 

0210000

Ħxejjex tal-għeruq u tat-tuberi

0,01  (*1)

0211000

(a)

patata

 

0212000

(b)

ħxejjex tropikali tal-għeruq u tat-tuberi

 

0212010

Għeruq tal-kassava

 

0212020

Patata ħelwa

 

0212030

Jammijiet

 

0212040

Ararut

 

0212990

Oħrajn (2)

 

0213000

(c)

ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi ħelwa

 

0213010

Pitravi

 

0213020

Zunnarija

 

0213030

Celeriac/Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

 

0213040

Għeruq tal-mustarda

 

0213050

Artiċokks

 

0213060

Zunnarija bajda

 

0213070

Tursin ta' Hamburg

 

0213080

Ravanell

 

0213090

Leħjet il-bodbod

 

0213100

Swedes

 

0213110

Lift

 

0213990

Oħrajn (2)

 

0220000

Ħxejjex tal-basla

0,01  (*1)

0220010

Tewm

 

0220020

Basal

 

0220030

Xalotti

 

0220040

Basal tar-Rebbiegħa/basal aħdar u basal ta’ Wales

 

0220990

Oħrajn (2)

 

0230000

Ħxejjex tal-frott

 

0231000

(a)

Ħxejjex tal-frott tal-familja tas-Solanaceae u tal-familja tal-Malvaceae

 

0231010

Tadam

0,7(+)

0231020

Bżar ħelu

0,6(+)

0231030

Brunġiel

0,6(+)

0231040

Bamja

0,01  (*1)

0231990

Oħrajn (2)

0,01  (*1)

0232000

(b)

kukurbiti b'qoxra li tittiekel

0,04

0232010

Ħjar

(+)

0232020

Ħjar tal-pikles

(+)

0232030

Zukkini

(+)

0232990

Oħrajn (2)

 

0233000

(c)

kukurbiti b’qoxra li ma tittikilx

 

0233010

Bettieħ

0,07(+)

0233020

Qara’ aħmar

0,01  (*1)

0233030

Dulliegħ

0,02(+)

0233990

Oħrajn (2)

0,01  (*1)

0234000

(d)

qamħirrum ħelu

0,01  (*1)

0239000

(e)

ħxejjex tal-frott oħrajn

0,01  (*1)

0240000

Ħxejjex tal-Brassika (minbarra l-għeruq tal-brassika u l-ħxejjex tal-brassika tal-weraq żgħir)

0,01  (*1)

0241000

(a)

Brassika li tagħmel il-fjuri

 

0241010

Brokkli

 

0241020

Pastard

 

0241990

Oħrajn (2)

 

0242000

(b)

kaboċċi kkapoċċati

 

0242010

Kaboċċi ta' Brussell/kaboċċi taz-zokk

 

0242020

Kaboċċa kkapoċċati

 

0242990

Oħrajn (2)

 

0243000

(c)

brassika bil-weraq

 

0243010

Kaboċċi Ċiniżi

 

0243020

Kaboċċi (“kales”)

 

0243990

Oħrajn (2)

 

0244000

(d)

ġdur

 

0250000

Ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

0251000

(a)

ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata

0,01  (*1)

0251010

Ħass tal-ħaruf/ Insalata tal-qamħ

 

0251020

Ħass

 

0251030

Skalora/indivja bil-weraq wesgħin

 

0251040

Krexxuni u nebbieta u rimi oħrajn

 

0251050

Krexxuni tal-art

 

0251060

Aruka

 

0251070

Mustarda ħamra

 

0251080

Ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom l-ispeċijiet tal-brassika)

 

0251990

Oħrajn (2)

 

0252000

(b)

spinaċi u weraq simili

0,01  (*1)

0252010

Spinaċi

 

0252020

Burdlieq

 

0252030

Weraq tas-selq

 

0252990

Oħrajn (2)

 

0253000

(c)

weraq tad-dwieli u speċijiet simili

0,01  (*1)

0254000

(d)

krexxuni

0,01  (*1)

0255000

(e)

ċikwejra

0,01  (*1)

0256000

(f)

ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

0,02  (*1)

0256010

Maxxita

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

0256030

Weraq tal-karfus

 

0256040

Tursin

 

0256050

Salvja

 

0256060

Klin

 

0256070

Timu

 

0256080

Ħabaq u fjuri li jittieklu

 

0256090

Weraq tar-rand

 

0256100

Stregun

 

0256990

Oħrajn (2)

 

0260000

Legumi

0,01  (*1)

0260010

Fażola (bl-imżiewed)

 

0260020

Fażola (bla mżiewed)

 

0260030

Piżelli (bl-imżiewed)

 

0260040

Piżelli (bla mżiewed)

 

0260050

Għads

 

0260990

Oħrajn (2)

 

0270000

Ħxejjex biz-zokk

0,01  (*1)

0270010

Spraġ

 

0270020

Kardun

 

0270030

Krafes

 

0270040

Bużbież ta' Firenze

 

0270050

Qaqoċċ

 

0270060

Kurrat

 

0270070

Rabarbru

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 

0270090

Qlub tal-palm

 

0270990

Oħrajn (2)

 

0280000

Faqqiegħ, ħażiż u likeni

0,01  (*1)

0280010

Faqqiegħ ikkultivat

 

0280020

Faqqiegħ salvaġġ

 

0280990

Ħażiż u likeni

 

0290000

Alka u organiżmi prokarjoti

0,01  (*1)

0300000

BUS U ĦEMES

0,01  (*1)

0300010

Fażola

 

0300020

Għads

 

0300030

Piżelli

 

0300040

Lupini/fażola tal-lupini

 

0300990

Oħrajn (2)

 

0400000

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

 

0401000

Żrieragħ taż-żejt

 

0401010

Żerriegħa tal-kittien

0,01  (*1)

0401020

Karawett

0,01  (*1)

0401030

Żerriegħa tal-peprin

0,01  (*1)

0401040

Ġulġlien

0,01  (*1)

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

0,01  (*1)

0401060

Żerriegħa tal-lift

0,01  (*1)

0401070

Fażola tas-sojja

0,01  (*1)

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

0,01  (*1)

0401090

Żerriegħa tal-qoton

0,05(+)

0401100

Żerriegħa tal-qara’ aħmar

0,01  (*1)

0401110

Żrieragħ tal-għosfor

0,01  (*1)

0401120

Żerriegħa tal-fiddloqom

0,01  (*1)

0401130

Żerriegħa tal-camelina sativa

0,01  (*1)

0401140

Qannebusa

0,01  (*1)

0401150

Fażola tar-riġnu

0,01  (*1)

0401990

Oħrajn (2)

0,01  (*1)

0402000

Frott taż-żejt

0,01  (*1)

0402010

Żebbuġ maħsub għall-produzzjoni taż-żejt

(+)

0402020

Qlub tal-palm taż-żejt

 

0402030

Il-frott tal-palm taż-żejt

 

0402040

Kapok

 

0402990

Oħrajn (2)

 

0500000

ĊEREALI

0,01  (*1)

0500010

Xgħir

 

0500020

Qamħ saraċin u ċereali foloz oħrajn

 

0500030

Qamħirrum

 

0500040

Millieġ komuni

 

0500050

Ħafur

 

0500060

Ross

 

0500070

Segala

 

0500080

Sorgu

 

0500090

Qamħ

 

0500990

Oħrajn (2)

 

0600000

TEJIET, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI, KAWKAW U ĦARRUB

 

0610000

Tejiet

15(+)

0620000

Kafeni

0,05 (*1)

0630000

Infużjonijiet erbali mill-affarijiet li ġejjin:

0,05 (*1)

0631000

(a)

mill-fjuri

 

0631010

Kamumella

 

0631020

Ibisku

 

0631030

Ward

 

0631040

Ġiżimin

 

0631050

Tilju

 

0631990

Oħrajn (2)

 

0632000

(b)

mill-weraq u mill-ħxejjex aromatiċi

 

0632010

Frawla

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Matè/Te tal-Paragwaj

 

0632990

Oħrajn (2)

 

0633000

(c)

mill-għeruq

 

0633010

Valerjana

 

0633020

Ġinseng

 

0633990

Oħrajn (2)

 

0639000

(d)

minn kull parti oħra tal-pjanta

 

0640000

Żerriegħa tal-Kawkaw

0,05 (*1)

0650000

Ħarrub

0,05 (*1)

0700000

ĦOPS

0,05 (*1)

0800000

ĦWAWAR

 

0810000

Ħwawar taż-żerriegħa

0,05 (*1)

0810010

Ħlewwa

 

0810020

Kemmun iswed

 

0810030

Karfus

 

0810040

Kosbor

 

0810050

Kemmun

 

0810060

Xibt

 

0810070

Bużbież

 

0810080

Fienu

 

0810090

Noċemuskata

 

0810990

Oħrajn (2)

 

0820000

Ħwawar tal-frott

0,05 (*1)

0820010

Bżar tal-Ġamajka/piment

 

0820020

Bżar tas-Sichuan

 

0820030

Karwija

 

0820040

Kardamomu

 

0820050

Frott tal-ġnibru

 

0820060

Boċċi tal-bżar (suwed, ħodor u bojod)

 

0820070

Vanilja

 

0820080

Tamar tal-Indja/tamarindi

 

0820990

Oħrajn (2)

 

0830000

Ħwawar tal-qoxra tas-siġar

0,05 (*1)

0830010

Kannella

 

0830990

Oħrajn (2)

 

0840000

Ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi

 

0840010

Għud is-sus

0,05 (*1)

0840020

Ġinġer (10)

 

0840030

Żagħfran tal-Indja/kurkuma

0,05 (*1)

0840040

Għerq tal-mustarda (11)

 

0840990

Oħrajn (2)

0,05 (*1)

0850000

Ħwawar tal-blanzuni

0,05 (*1)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 

0850020

Kappar

 

0850990

Oħrajn (2)

 

0860000

Il-ħwawar ta' qalb il-fjura

0,05 (*1)

0860010

Żagħfran

 

0860990

Oħrajn (2)

 

0870000

Ħwawar tal-aril

0,05 (*1)

0870010

Il-qoxra ta’ barra tan-noċemuskata

 

0870990

Oħrajn (2)

 

0900000

PJANTI TAZ-ZOKKOR

0,01  (*1)

0900010

Pitravi ħelu

 

0900020

Kannamieli

 

0900030

Għeruq taċ-Ċikwejra

 

0900990

Oħrajn (2)

 

1000000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI – ANNIMALI TERRESTRI

 

1010000

Prodotti bażiċi mill-affarijiet li ġejjin:

0,01  (*1)

1011000

(a)

mill-ħnieżer

 

1011010

Muskoli

 

1011020

Xaħam

 

1011030

Fwied

 

1011040

Kliewi

 

1011050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1011990

Oħrajn (2)

 

1012000

(b)

mill-annimali bovini

 

1012010

Muskoli

 

1012020

Xaħam

 

1012030

Fwied

 

1012040

Kliewi

 

1012050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1012990

Oħrajn (2)

 

1013000

(c)

min-nagħaġ

 

1013010

Muskoli

 

1013020

Xaħam

 

1013030

Fwied

 

1013040

Kliewi

 

1013050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1013990

Oħrajn (2)

 

1014000

(d)

mill-mogħoż

 

1014010

Muskoli

 

1014020

Xaħam

 

1014030

Fwied

 

1014040

Kliewi

 

1014050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1014990

Oħrajn (2)

 

1015000

(e)

mill-ekwini

 

1015010

Muskoli

 

1015020

Xaħam

 

1015030

Fwied

 

1015040

Kliewi

 

1015050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1015990

Oħrajn (2)

 

1016000

(f)

mill-pollam

 

1016010

Muskoli

 

1016020

Xaħam

 

1016030

Fwied

 

1016040

Kliewi

 

1016050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1016990

Oħrajn (2)

 

1017000

(g)

minn annimali terrestri mrobbijin oħrajn

 

1017010

Muskoli

 

1017020

Xaħam

 

1017030

Fwied

 

1017040

Kliewi

 

1017050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1017990

Oħrajn (2)

 

1020000

Ħalib

0,01  (*1)

1020010

Bhejjem tal-ifrat

 

1020020

Nagħaġ

 

1020030

Mogħoż

 

1020040

Żwiemel

 

1020990

Oħrajn (2)

 

1030000

Bajd tal-għasafar

0,01  (*1)

1030010

Tiġieġ

 

1030020

Papri

 

1030030

Wiżż

 

1030040

Summien

 

1030990

Oħrajn (2)

 

1040000

Għasel u prodotti oħrajn tal-apikultura (7)

0,05 (*1)

1050000

Amfibji u Rettili

0,01  (*1)

1060000

Annimali terrestri invertebrati

0,01  (*1)

1070000

Annimali vertebrati terrestri slavaġ

0,01  (*1)

1100000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI – ĦUT, PRODOTTI TAL-ĦUT U KULL PRODOTT TAL-IKEL TAL-BAĦAR JEW TAL-ILMA ĦELU IEĦOR (8)

 

1200000

PRODOTTI JEW PARTIJIET MILL-PRODOTTI UŻATI BISS GĦALL-PRODUZZJONI TAL-GĦALF (8)

 

1300000

PRODOTTI TAL-IKEL IPPROĊESSATI (9)

 

Piriprossifen (F)

(F) = solubbli fix-xaħam

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi nuqqas ta’ informazzjoni dwar il-metodi analitiċi. Meta tkun qed tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk din tintbagħat sat-12 ta’ Settembru 2025, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0110010 Grejpfrut

0110020 Larinġ

0110030 Lumi

0110040 Xkomp

0110050 Mandolin

0120010 Lewż

0120020 Ġewż tal-Brażil

0120030 Ġewż tal-anakardju

0120040 Qastan

0120050 Ġewż tal-Indi

0120060 Ġellewż

0120080 Ġewż Amerikan

0120090 Qlub tal-ġewż tal-arżnu

0120100 Pistaċċi

0120110 Ġewż

0130020 Lanġas

0130030 Sfarġel

0130040 Naspli

0130050 Naspli tal-Ġappun

0140010 Berquq

0140030 Ħawħ

0151010 Għeneb tal-mejda

0151020 Għeneb tal-inbid

0152000 (b) frawli

0161030 Żebbuġ tal-mejda

0161040 Larinġ tal-qsari

0161060 Kaki

0163030 Mango

0163040 Papaja

0163080 Ananas

0231010 Tadam

0231020 Bżar ħelu

0231030 Brunġiel

0232010 Ħjar

0232020 Ħjar tal-pikles

0232030 Zukkini

0233010 Bettieħ

0401090 Żerriegħa tal-qoton

0402010 Żebbuġ maħsub għall-produzzjoni taż-żejt

0610000 Tejiet

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi u l-metodi analitiċi li mhijiex disponibbli. Meta tkun qed tirrieżamina l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk din tintbagħat sa 12 Settembru 2025, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0130010 Tuffieħ

0140020 Ċiras (ħelu)

0140040 Għanbaqar

0163020 Banana

0233030 Dulliegħ

(2)

fil-Parti A tal-Anness III, titħassar il-kolonna għall-piriprossifen.


(*1)  Jindika l-limitu minimu ta’ determinazzjoni analitika

(1)  Għal-lista sħiħa tal-prodotti ta’ oriġini mill-pjanti u l-annimali li għalihom japplikaw l-MRLs, għandha ssir referenza għall-Anness I.


12.9.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 224/16


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1754

tal-11 ta’ Settembru 2023

li jikkoreġi l-verżjoni bil-lingwa Ġermaniża tar-Regolament (UE) Nru 965/2012 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-operazzjonijiet bl-ajru skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2018 dwar regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2111/2005, (KE) Nru 1008/2008, (UE) Nru 996/2010, (UE) Nru 376/2014 u d-Direttivi 2014/30/UE u 2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 552/2004 u (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 31(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-verżjoni bil-lingwa Ġermaniża tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 965/2012 (2) fiha fil-Parti ORO, is-Subparti FC, it-Taqsima 1, il-punt ORO.FC.100(c), tal-Anness III żball li jaffettwa s-sustanza ta’ dik id-dispożizzjoni fir-rigward tal-liċenzji u l-klassifikazzjonijiet meħtieġa.

(2)

Għalhekk, il-verżjoni tal-lingwa Ġermaniża tar-Regolament (UE) Nru 965/2012 jenħtieġ li tiġi kkoreġuta skont dan. Il-verżjonijiet bil-lingwi l-oħra mhumiex affettwati.

(3)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-kumitat stabbilit bl-Artikolu 65(1) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), mogħtija qabel l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru 965/2012.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

(Ma japplikax għal-lingwa Maltija)

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Settembru 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ĠU L 212, 22.8.2018, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 965/2012 tal-5 ta’ Ottubru 2012 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-operazzjonijiet bl-ajru skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. (ĠU L 296, 25.10.2012, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE (ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1).


12.9.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 224/18


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1755

tal-11 ta’ Settembru 2023

li jġedded l-approvazzjoni tas-sustanza attiva b’riskju baxx, ir-residwi mid-distillazzjoni tax-xaħam, f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 20(1) flimkien mal-Artikolu 22(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/127/KE (2) inkludiet ir-residwi mid-distillazzjoni tax-xaħam bħala sustanza attiva fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (3).

(2)

F’konformità mal-Artikolu 78(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, is-sustanzi attivi inklużi fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE jitqiesu li ġew approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u huma elenkati fil-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (4).

(3)

Kif stipulat fil-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011, l-approvazzjoni tas-sustanza attiva, ir-residwi mid-distillazzjoni tax-xaħam, tiskadi fil-15 ta’ Diċembru 2024.

(4)

F’konformità mal-Artikolu 1 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012 (5) u fil-perjodu ta’ żmien previst f’dak l-Artikolu, ġiet sottomessa applikazzjoni għat-tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva, ir-residwi mid-distillazzjoni tax-xaħam, liċ-Ċekja, l-Istat Membru relatur, u lil Franza, l-Istat Membru korelatur.

(5)

L-applikant issottometta l-fajls supplimentari lill-Istat Membru relatur, lill-Istat Membru korelatur, lill-Kummissjoni u lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) f’konformità mal-Artikolu 6 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 844/2012. L-Istat Membru relatur sab li l-applikazzjoni kienet ammissibbli.

(6)

L-Istat Membru relatur ħejja abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni tat-tiġdid b’konsultazzjoni mal-Istat Membru korelatur, u ssottomettieh lill-Awtorità u lill-Kummissjoni fil-25 ta’ Frar 2021. Fl-abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni tat-tiġdid tiegħu, l-Istat Membru relatur ippropona li l-approvazzjoni tar-residwi mid-distillazzjoni tax-xaħam tiġġedded.

(7)

L-Awtorità ppubblikat il-fajl sommarju supplimentari. Barra minn hekk, l-Awtorità ċċirkolat l-abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni tat-tiġdid lill-applikant u lill-Istati Membri biex jagħtu l-kummenti tagħhom u nediet konsultazzjoni pubblika dwaru. L-Awtorità għaddiet il-kummenti li rċeviet lill-Kummissjoni.

(8)

Fil-5 ta’ Jannar 2023, l-Awtorità kkomunikat lill-Kummissjoni l-konklużjoni tagħha (6), skont liema jista’ jkun mistenni li r-residwi mid-distillazzjoni tax-xaħam jissodisfaw il-kriterji tal-approvazzjoni previsti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

(9)

Fit-22 ta’ Marzu 2023 u fil-25 ta’ Mejju 2023 rispettivament, il-Kummissjoni ressqet rapport tat-tiġdid u abbozz ta’ Regolament dwar ir-residwi mid-distillazzjoni tax-xaħam lill-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf.

(10)

Il-Kummissjoni stiednet lill-applikant jibgħat il-kummenti tiegħu dwar il-konklużjoni tal-Awtorità u, f’konformità mal-Artikolu 14(1), it-tielet subparagrafu, tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 844/2012, dwar ir-rapport tat-tiġdid. L-applikant issottometta l-kummenti tiegħu, li ġew eżaminati bir-reqqa u tqiesu.

(11)

Ġie stabbilit li l-kriterji għall-approvazzjoni previsti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 huma ssodisfati rigward użu rappreżentattiv wieħed jew aktar ta’ mill-inqas prodott wieħed għall-protezzjoni tal-pjanti li fih is-sustanza attiva, ir-residwi mid-distillazzjoni tax-xaħam.

(12)

Barra minn hekk, il-Kummissjoni hija tal-fehma li r-residwi mid-distillazzjoni tax-xaħam hija sustanza attiva b’riskju baxx skont l-Artikolu 22 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009. Ir-residwi mid-distillazzjoni tax-xaħam mhix sustanza ta’ tħassib u tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt 5 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

(13)

Għalhekk, jixraq li tiġġedded l-approvazzjoni tar-residwi mid-distillazzjoni tax-xaħam bħala sustanza attiva b’riskju baxx.

(14)

F’konformità mal-Artikolu 14(1) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u flimkien mal-Artikolu 6 tiegħu, u fid-dawl tal-għarfien xjentifiku u tekniku attwali u l-eżitu tal-valutazzjoni tar-riskju, jeħtieġ, madankollu, li tiġi stabbilita purità minima għar-residwi mid-distillazzjoni tax-xaħam u ammont massimu tal-impurità tan-nikil fir-residwi mid-distillazzjoni tax-xaħam kif manifatturati sabiex tiġi żgurata s-sikurezza tas-sustanza attiva meta tintuża fil-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti.

(15)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 jiġi emendat skont dan.

(16)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1446 (7) estenda l-perjodu ta’ approvazzjoni tar-residwi mid-distillazzjoni tax-xaħam sal-15 ta’ Diċembru 2024 sabiex il-proċess tat-tiġdid ikun jista’ jitlesta qabel ma jiskadi l-perjodu tal-approvazzjoni ta’ dik is-sustanza attiva. Madankollu, minħabba li d-deċiżjoni dwar it-tiġdid ittieħdet qabel dik id-data tal-iskadenza estiża, jenħtieġ li dan ir-Regolament japplika qabel dik id-data.

(17)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva

L-approvazzjoni tas-sustanza attiva, ir-residwi mid-distillazzjoni tax-xaħam, kif speċifikata fl-Anness I, hija mġedda soġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Emendi għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011

L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 huwa emendat f’konformità mal-Anness II.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ u data ta’ applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Novembru 2023.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Settembru 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/127/KE tat-18 ta’ Diċembru 2008 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni ta’ bosta sustanzi attivi (ĠU L 344, 20.12.2008, p. 89).

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1).

(4)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta’ Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mal-lista ta’ sustanzi attivi approvati (ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1).

(5)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012 tat-18 ta’ Settembru 2012 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proċedura ta’ tiġdid għas-sustanzi attivi, kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 252, 19.9.2012, p. 26).

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fat distillation residues, EFSA Journal doi:10.2903/j.efsa.2023.7811.

(7)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1446 tat-12 ta’ Lulju 2023 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta’ approvazzjoni tas-sustanzi attivi 2,5-dichlorobenzoic acid methylester, aċidu aċetiku, sulfat tal-ammonju tal-aluminju, aluminium phosphide, silikat tal-aluminju, calcium carbide, cymoxanil, dodemorph, ethylene, estratt mis-siġra tat-te, residwi mid-distillazzjoni tax-xaħam, aċidi grassi C7 sa C20, flonicamid (IKI-220), gibberellic acid, gibberellins, alosulfuron-metil, hydrolysed proteins, sulfat tal-ħadid, magnesium phosphide, maltodestrina, metamitron, żjut tal-pjanti/essenza tal-qronfol, żjut tal-pjanti/żejt tal-kolza, żjut tal-pjanti/żejt tan-nagħniegħ, piretrini, sulcotrione, tebuconazole u urea (ĠU L 178, 13.7.2023, p. 1).


ANNESS I

Isem Komuni, Numri tal-Identifikazzjoni

Isem tal-IUPAC

Purità (1)

Data tal-approvazzjoni

Skadenza tal-approvazzjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

Residwi mid-distillazzjoni tax-xaħam

Nru CAS mhux disponibbli

915 (Nru CIPAC)

Mhux disponibbli

≥ 400 g/kg ta’ aċidi grassi separati (ħielsa/esterifikati)

aċidu palmitiku minimu ta’ 19 % ta’ aċidi grassi separati

aċidu steariku minimu ta’ 18 % ta’ aċidi grassi separati

aċidu olejku minimu ta’ 37 % ta’ aċidi grassi separati

valur tal-aċidu minimu ta’ 70 mg KOH/g

L-impurità li ġejja hija ta’ tħassib tossikoloġiku u ma għandhiex taqbeż il-livelli li ġejjin fil-materjal tekniku:

nikil massimu ta’ 0,1 g/kg

1 ta’ Novembru 2023

31 ta’ Ottubru 2038

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport tat-tiġdid dwar ir-residwi mid-distillazzjoni tax-xaħam, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu.

Skont kif ikun xieraq, il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jinkludu miżuri li jtaffu r-riskju.


(1)  Fir-rapport tat-tiġdid jinsabu aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva.


ANNESS II

L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 huwa emendat kif ġej:

(1)

fil-Parti A, titħassar l-entrata 229 dwar ir-residwi mid-distillazzjoni tax-xaħam;

(2)

fil-Parti D, tiżdied l-entrata li ġejja:

Nru.

Isem Komuni, Numri tal-Identifikazzjoni

Isem tal-IUPAC

Purità (1)

Data tal-approvazzjoni

Skadenza tal-approvazzjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

“44

Residwi mid-distillazzjoni tax-xaħam

Nru CAS mhux disponibbli

915 (Nru CIPAC)

Mhux disponibbli

≥ 400 g/kg ta’ aċidi grassi separati (ħielsa/esterifikati)

aċidu palmitiku minimu ta’ 19 % ta’ aċidi grassi separati

aċidu steariku minimu ta’ 18 % ta’ aċidi grassi separati

aċidu olejku minimu ta’ 37 % ta’ aċidi grassi separati

valur tal-aċidu minimu ta’ 70 mg KOH/g

L-impurità li ġejja hija ta’ tħassib tossikoloġiku u ma għandhiex taqbeż il-livelli li ġejjin fil-materjal tekniku:

nikil massimu ta’ 0,1 g/kg

1 ta’ Novembru 2023

31 ta’ Ottubru 2038

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport tat-tiġdid dwar ir-residwi mid-distillazzjoni tax-xaħam, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu.

Skont kif ikun xieraq, il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jinkludu miżuri li jtaffu r-riskju.


(1)  Fir-rapport tat-tiġdid jinsabu aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva.”


12.9.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 224/23


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1756

tal-11 ta’ Settembru 2023

li jġedded l-approvazzjoni tas-sustanza attiva b’riskju baxx, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 20(1) flimkien mal-Artikolu 22(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/113/KE (2) inkludiet Cydia pomonella granulovirus (CpGV) bħala sustanza attiva fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (3).

(2)

Is-sustanzi attivi inklużi fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE huma meqjusa li ġew approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u jinsabu elenkati fil-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (4).

(3)

Kif stipulat fil-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011, l-approvazzjoni tas-sustanza attiva Cydia pomonella granulovirus (CpGV), tiskadi fil-15 ta’ Awwissu 2024.

(4)

F’konformità mal-Artikolu 1 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012 (5) u fil-perjodu ta’ żmien previst f’dak l-Artikolu, ġiet sottomessa applikazzjoni għat-tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva Cydia pomonella granulovirus (CpGV) lill-Ġermanja, l-Istat Membru relatur, u lin-Netherlands, l-Istat Membru korelatur.

(5)

L-applikant issottometta l-fajls supplimentari lill-Istat Membru relatur, lill-Istat Membru korelatur, lill-Kummissjoni u lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) f’konformità mal-Artikolu 6 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 844/2012. L-Istat Membru relatur sab li l-applikazzjoni kienet ammissibbli.

(6)

L-Istat Membru relatur ħejja abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni tat-tiġdid b’konsultazzjoni mal-Istat Membru korelatur, u ssottomettieh lill-Awtorità u lill-Kummissjoni fis-16 ta’ Ottubru 2020. Fl-abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni tat-tiġdid tiegħu, l-Istat Membru relatur ippropona li l-approvazzjoni tas-sustanza attiva Cydia pomonella granulovirus (CpGV) tiġġedded.

(7)

L-Awtorità ppubblikat il-fajl sommarju supplimentari. Barra minn hekk, l-Awtorità ċċirkolat ukoll l-abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni tat-tiġdid lill-applikant u lill-Istati Membri biex jagħtu l-kummenti tagħhom u nediet konsultazzjoni pubblika dwaru. L-Awtorità għaddiet il-kummenti li rċeviet lill-Kummissjoni.

(8)

Fl-4 ta’ Ottubru 2022, l-Awtorità kkomunikat lill-Kummissjoni, il-konklużjoni tagħha (6) li indikat li jista jkun mistenni li Cydia pomonella granulovirus (CpGV) tissodisfa l-kriterji ta’ approvazzjoni previsti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

(9)

Il-Kummissjoni ppreżentat rapport tat-tiġdid u abbozz ta’ dan ir-Regolament dwar Cydia pomonella granulovirus (CpGV) lill-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf fit-22 ta’ Marzu 2023, u fl-24 ta’ Mejju 2023 rispettivament.

(10)

Il-Kummissjoni stiednet lill-applikant jibgħat il-kummenti tiegħu dwar il-konklużjoni tal-Awtorità u, f’konformità mal-Artikolu 14(1), it-tielet subparagrafu, tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 844/2012, dwar ir-rapport tat-tiġdid. L-applikant issottometta l-kummenti tiegħu, li ġew eżaminati bir-reqqa u tqiesu.

(11)

Ġie stabbilit li l-kriterji għall-approvazzjoni previsti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 huma ssodisfati rigward użu wieħed jew aktar, ta’ mill-inqas prodott wieħed għall-protezzjoni tal-pjanti li fih is-sustanza attiva Cydia pomonella granulovirus (CpGV).

(12)

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tqis ukoll li Cydia pomonella granulovirus (CpGV) hija sustanza attiva b’riskju baxx skont l-Artikolu 22 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009. Is-sustanza attiva Cydia pomonella granulovirus (CpGV) tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt 5 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 peress li tappartjeni għall-familja Baculoviridae u ma wrietx effetti avversi fuq xi insetti mhux fil-mira.

(13)

Għalhekk, jixraq li tiġġedded l-approvazzjoni ta’ Cydia pomonella granulovirus (CpGV) bħala sustanza attiva b’riskju baxx.

(14)

Madankollu, f’konformità mal-Artikolu 14(1) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 flimkien mal-Artikolu 6 tiegħu, u fid-dawl tal-għarfien xjentifiku u tekniku attwali u tal-eżitu tal-valutazzjoni tar-riskju, jeħtieġ li jiġu previsti ċerti kundizzjonijiet sabiex jiġi żgurat l-issodisfar tal-limiti fuq il-kontaminazzjoni mikrobijoloġika rilevanti u l-protezzjoni tal-operaturi u tal-ħaddiema, filwaqt li jitqies li l-mikroorganiżmi per se huma meqjusa bħala sensitizzaturi potenzjali.

(15)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 jiġi emendat skont dan.

(16)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/689 (7) estenda l-perjodu ta’ approvazzjoni ta’ Cydia pomonella granulovirus (CpGV) sal-15 ta’ Awwissu 2024 sabiex il-proċess ta’ tiġdid ikun jista’ jitlesta qabel ma jiskadi l-perjodu ta’ approvazzjoni ta’ dik is-sustanza attiva. Madankollu, minħabba li d-deċiżjoni dwar it-tiġdid ittieħdet qabel dik id-data tal-iskadenza estiża, jenħtieġ li dan ir-Regolament japplika qabel dik id-data.

(17)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva

L-approvazzjoni tas-sustanza attiva Cydia pomonella granulovirus (CpGV), kif speċifikata fl-Anness I, qed tiġġedded bil-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Emendi għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011

L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 huwa emendat f’konformità mal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Novembru 2023.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Settembru 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/113/KE tat-8 ta’ Diċembru 2008 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni ta’ bosta mikroorganiżmi bħala sustanzi attivi (ĠU L 330, 9.12.2008, p. 6).

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1).

(4)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta’ Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mal-lista ta’ sustanzi attivi approvati (ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1).

(5)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012 tat-18 ta’ Settembru 2012 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proċedura ta’ tiġdid għas-sustanzi attivi, kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 252, 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA (L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel), 2022. Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Cydia pomonella granulovirus (CpGV), EFSA Journal 2022;20(11):7630. Disponibbli online: www.efsa.europa.eu.

(7)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/689 tal-20 ta’ Marzu 2023 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi tal-approvazzjoni tas-sustanzi attivi Bacillus subtilis (Cohn 1872) ir-razza QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai tar-razez ABTS-1857 u GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotip H-14) tar-razza AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki tar-razez ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 u EG 2348, Beauveria bassiana tar-razez ATCC 74040 u GHA, klodinafop, Cydia pomonella granulovirus (CpGV), ċiprodinil, diklorprop-P, fenpirossimat, fosetil, malatijon, mepanipirim, metkonażol, metrafenon, pirimikarb, piridaben, pirimetanil, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (qabel T. harzianum) tar-razez ICC012, T25 u TV1, Trichoderma atroviride (qabel T. harzianum) tar-razza T11, Trichoderma gamsii (qabel T. viride) tar-razza ICC080, Trichoderma harzianum tar-razez T-22 u ITEM 908, triklopir, trineksapak, tritikonażol u żiram (ĠU L 91, 29.3.2023, p. 1).


ANNESS I

Isem Komuni, Numri tal-Identifikazzjoni

Isem tal-IUPAC

Purità (1)

Data tal-approvazzjoni

Skadenza tal-approvazzjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

Cydia pomonella granulovirus (CpGV)

Mhux applikabbli

Bacillus cereus: < 1×107 CFU/g fil-prodotti formulati.

fl-1 ta’ Novembru 2023.

fil-31 ta’ Ottubru 2038.

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar Cydia pomonella granulovirus (CpGV), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu.

F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jagħtu kas partikolari li:

il-produttur jiżgura li jinżammu b’mod strett il-kundizzjonijiet ambjentali u li ssir analiżi tal-kontroll tal-kwalità waqt il-proċess tal-manifattura sabiex jiġi żgurat li jkunu ssodisfati l-limiti fuq il-kontaminazzjoni mikrobijoloġika msemmija fid-Dokument ta’ Ħidma SANCO/12116/2012 (2),

l-operaturi u l-ħaddiema jkunu protetti, minħabba l-fatt li l-mikroorganiżmi per se huma meqjusa bħala sensitizzaturi potenzjali, u jiġi żgurat li t-tagħmir xieraq ta’ protezzjoni personali jkun inkluż bħala kundizzjoni tal-użu.

Skont kif ikun xieraq, il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jinkludu miżuri li jtaffu r-riskju.


(1)  Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva huma pprovduti fir-Rapport ta’ Reviżjoni PLAN/2023/240.

(2)  https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf


ANNESS II

L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 huwa emendat kif ġej:

(1)

fil-Parti A, titħassar l-entrata 198 dwar Cydia pomonella granulovirus (CpGV);

(2)

fil-Parti D, tiżdied l-entrata li ġejja:

Nru

Isem Komuni, Numri tal-Identifikazzjoni

Isem tal-IUPAC

Purità (1)

Data tal-approvazzjoni

Skadenza tal-approvazzjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

“45

Cydia pomonella granulovirus (CpGV)

Mhux applikabbli

Bacillus cereus: < 1×107 CFU/g fil-prodotti formulati.

fl-1 ta’ Novembru 2023

fil-31 ta’ Ottubru 2038

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta’ reviżjoni dwar Cydia pomonella granulovirus (CpGV), u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu.

F’din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom jagħtu kas partikolari li:

il-produttur jiżgura li jinżammu b’mod strett il-kundizzjonijiet ambjentali u li ssir analiżi tal-kontroll tal-kwalità waqt il-proċess tal-manifattura sabiex jiġi żgurat li jkunu ssodisfati l-limiti fuq il-kontaminazzjoni mikrobijoloġika msemmija fid-Dokument ta’ Ħidma SANCO/12116/2012 (2),

l-operaturi u l-ħaddiema jkunu protetti, minħabba l-fatt li l-mikroorganiżmi per se huma meqjusa bħala sensitizzaturi potenzjali, u jiġi żgurat li t-tagħmir xieraq ta’ protezzjoni personali jkun inkluż bħala kundizzjoni tal-użu.

Skont kif ikun xieraq, il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jinkludu miżuri li jtaffu r-riskju.”


(1)  Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva huma pprovduti fir-Rapport ta’ Reviżjoni PLAN/2023/240.

(2)  https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf


12.9.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 224/28


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1757

tal-11 ta’ Settembru 2023

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta’ approvazzjoni tas-sustanzi attivi bensulfuron, klormekwat, klorotoluron, klomażon, daminożid, deltametrina, ewġenol, fludiossonil, flufenaset, flumetralin, fostijażat, ġeranjol, MCPA, MCPB, propakwiżafop, prosulfokarb, kwiżalofop-P-etil, kwiżalofop-P-tefuril, 5-nitrogwajakolat tas-sodju, o-nitrofenolat tas-sodju, p-nitrofenolat tas-sodju, fluworur tas-sulfuril, tebufenpirad, timol, u tritosulfuron

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 17, l-ewwel paragrafu, tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 78(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, is-sustanzi attivi inklużi fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (2) jitqiesu li ġew approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u huma elenkati fil-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (3). Is-sustanzi attivi approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 huma elenkati fil-Parti B tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011, u s-sustanzi attivi approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 bħala kandidati għas-sostituzzjoni huma elenkati fil-Parti E ta’ dak l-Anness.

(2)

Is-sustanzi attivi bensulfuron, klormekwat, klorotoluron, klomażon, daminożid, deltametrina, fludiossonil, flufenaset, fostijażat, MCPA, MCPB, propakwiżafop, prosulfokarb, kwiżalofop-P-etil, kwiżalofop-P-tefuril, 5--nitrogwajakolat tas-sodju, o-nitrofenolat tas-sodju, p-nitrofenolat tas-sodju, fluworur tas-sulfuril, tebufenpirad u tritosulfuron huma elenkati fil-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011. Is-sustanzi attivi ewġenol, ġeranjol u timol huma elenkati fil-Parti B u s-sustanza attiva flumetralin fil-Parti E ta’ dak l-Anness.

(3)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1480 (4) estenda l-perjodu ta’ approvazzjoni tas-sustanzi attivi bensulfuron, klorotoluron, klomażon, daminożid, deltametrina, fludiossonil, flufenaset, fostijażat, MCPA, MCPB, prosulfokarb, 5-nitrogwajakolat tas-sodju, o-nitrofenolat tas-sodju, p-nitrofenolat tas-sodju, u tebufenpirad sal-31 ta’ Ottubru 2023, tas-sustanzi attivi klormekwat, propakwiżafop, kwiżalofop-P-etil, kwiżalofop-P-tefuril u tritosulfuron sat-30 ta’ Novembru 2023 u tas-sustanza attiva flumetralin sal-11 ta’ Diċembru 2023.

(4)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/184 (5) estenda l-perjodu ta’ approvazzjoni tas-sustanza attiva fluworur tas-sulfuril sal-31 ta’ Ottubru 2023.

(5)

L-approvazzjoni tas-sustanza attiva ewġenol se tiskadi fit-30 ta’ Novembru 2023 f’konformità mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 546/2013 (6).

(6)

L-approvazzjoni tas-sustanza attiva ġeranjol se tiskadi fit-30 ta’ Novembru 2023 f’konformità mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 570/2013 (7).

(7)

L-approvazzjoni tas-sustanza attiva timol se tiskadi fit-30 ta’ Novembru 2023 f’konformità mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 568/2013 (8).

(8)

L-applikazzjonijiet u d-dossiers supplimentari għat-tiġdid tal-approvazzjoni ta’ kull waħda minn dawk is-sustanzi attivi ġew ippreżentati f’konformità mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012 (9). Dawn l-applikazzjonijiet kollha ġew iddikjarati ammissibbli mill-Istati Membri relaturi rispettivi.

(9)

Għas-sustanzi attivi klormekwat, ewġenol, flumetralin, fostijażat, ġeranjol, propakwiżafop, prosulfokarb, kwiżalofop-P-etil, kwiżalofop-P-tefuril, 5-nitrogwajakolat tas-sodju, o-nitrofenolat tas-sodju, p-nitrofenolat tas-sodju, fluworur tas-sulfuril, tebufenpirad u timol, il-valutazzjoni tar-riskju skont l-Artikolu 11 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 844/2012 għadha ma ġietx finalizzata mill-Istati Membri relaturi rispettivi.

(10)

Għas-sustanzi attivi bensulfuron, klorotoluron, deltametrina, MCPA u MCPB, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) teħtieġ aktar żmien biex tadotta konklużjoni u fejn xieraq torganizza konsultazzjoni mal-esperti. Barra minn hekk, huwa meħtieġ żmien addizzjonali biex il-Kummissjoni tadotta d-deċiżjoni li tirriżulta dwar il-ġestjoni tar-riskju.

(11)

Fil-każ tas-sustanzi attivi klomażon, daminożid, fludiossonil, flufenaset and tritosulfuron, informazzjoni addizzjonali għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-kriterji tal-approvazzjoni stabbiliti fil-punt 3.6.5 u fil-punt 3.8.2 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, intalbet mill-Awtorità skont l-Artikolu 13(3a), l-ewwel subparagrafu tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 844/2012 u tressqet mill-applikanti fi żmien il-perjodu stabbilit mill-Awtorità. Madankollu, huwa meħtieġ aktar żmien biex l-Awtorità tevalwa l-informazzjoni li rċeviet u tadotta konklużjoni dwar jekk is-sustanzi attivi jistgħux ikunu mistennija li jissodisfaw il-kriterji ta’ approvazzjoni u biex il-Kummissjoni tadotta d-deċiżjoni li tirriżulta dwar il-ġestjoni tar-riskju.

(12)

Peress li aktarx li l-ebda deċiżjoni dwar it-tiġdid tal-approvazzjoni ta’ dawn is-sustanzi attivi mhi se tkun tista’ tittieħed qabel l-iskadenza tal-perjodi tal-approvazzjoni rispettivi tagħhom fil-31 ta’ Ottubru 2023, fit-30 ta’ Novembru 2023 u fil-11 ta’ Diċembru 2023, u minħabba li r-raġunijiet għad-dewmien fil-proċeduri tat-tiġdid mhumiex fil-kontroll tal-applikanti rispettivi, jenħtieġ li l-perjodi tal-approvazzjoni tas-sustanzi attivi jiġu estiżi sabiex ikunu jistgħu jitlestew il-valutazzjonijiet meħtieġa u sabiex jiġu finalizzati l-proċeduri regolatorji tat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar l-applikazzjonijiet rispettivi għat-tiġdid tal-approvazzjoni.

(13)

Billi l-valutazzjoni tar-riskju għadha ma ġietx finalizzata mill-Istati Membri relaturi, u minħabba ż-żmien meħtieġ biex jitlestew il-passi li fadal f’kull proċedura ta’ tiġdid, it-tul ta’ żmien tal-estensjoni għas-sustanzi attivi klormekwat, fostijażat, propakwiżafop, prosulfokarb, kwiżalofop-P-etil, kwiżalofop-P-tefuril, 5-nitrogwajakolat tas-sodju, o-nitrofenolat tas-sodju, p-nitrofenolat tas-sodju, fluworur tas-sulfuril u tebufenpirad jenħtieġ li jiġu stabbiliti għal disgħa u tletin xahar u għas-sustanzi attivi ewġenol, flumetralin, ġeranjol u timol jenħtieġ li jiġu stabbiliti għal disgħa u għoxrin xahar.

(14)

Billi l-Awtorità teħtieġ aktar żmien biex tasal għal konklużjoni dwar il-valutazzjoni tar-riskju għas-sustanzi attivi bensulfuron, klorotoluron, deltametrina, MCPA u MCPB li tirrikjedi, fejn xieraq, konsultazzjoni mal-esperti, it-tul ta’ żmien tal-estensjoni għal dawk is-sustanzi attivi jenħtieġ ikun ta’ tlieta u tletin xahar u nofs.

(15)

Billi l-Awtorità talbet informazzjoni addizzjonali għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-kriterji tal-approvazzjoni stabbiliti fil-punt 3.6.5 u fil-punt 3.8.2 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, it-tul ta’ żmien tal-estensjoni għas-sustanza attiva daminożid jenħtieġ jiġi stabbilit għal tnejn u għoxrin xahar u nofs, u billi jkun meħtieġ żmien addizzjonali għall-evalwazzjoni tagħha, it-tul ta’ żmien tal-estensjoni għas-sustanzi attivi klomażon, fludiossonil, flufenaset and tritosulfuron jenħtieġ li jiġi stabbilit għal dsatax-il xahar u nofs.

(16)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 jiġi emendat skont dan.

(17)

F’każ li l-Kummissjoni tadotta Regolament li jipprevedi li l-approvazzjoni ta’ sustanza attiva msemmija fl-Anness ta’ dan ir-Regolament ma tiġġeddidx, il-Kummissjoni tiffissa d-data tal-iskadenza fl-istess data kif kienet qabel l-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament, jew fid-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament, dejjem jekk l-approvazzjoni tas-sustanza attiva ma tiġġeddidx, skont liema data tiġi l-aħħar. Rigward il-każijiet meta l-Kummissjoni tadotta Regolament li jipprevedi t-tiġdid ta’ sustanza attiva msemmija fl-Anness ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni se tistabbilixxi, kif ikun xieraq skont iċ-ċirkostanzi, l-eqreb data ta’ applikazzjoni possibbli.

(18)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 huwa emendat f’konformità mal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Settembru 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1).

(3)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta’ Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mal-lista ta’ sustanzi attivi approvati (ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1).

(4)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1480 tas-7 ta’ Settembru 2022 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 rigward l-estensjoni tal-perjodi tal-approvazzjoni tas-sustanzi attivi 2-fenilfenol (u l-imlieħ tiegħu, bħall-melħ tas-sodju), 8-idrossikwinolina, amidosulfuron, bensulfuron, bifenoks, klormekwat, klorotoluron, klofenteżina, klomażon, daminożidu, deltametrina, dikamba, difenokonażol, diflufenikan, dimetaklor, esfenvalerat, etofenproks, fenoksaprop-P, fenpropidin, fenpirażammina, fludiossonil, flufenaset, flumetralin, fostijażat, lenasil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, żjut tal-paraffina, żejt tal-paraffina, penkonażol, pikloram, proeżadjon, propakwiżafop, prosulfokarb, kwiżalofop-P-etil, kwiżalofop-P-tefuril, 5-nitrogwajakolat tas-sodju, o-nitrofenolat tas-sodju, p-nitrofenolat tas-sodju, kubrit, tebufenpirad, tetrakonażol, tri-allat, triflusulfuron, u tritosulfuron (ĠU L 233, 8.9.2022, p. 43).

(5)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/184 tas-7 ta’ Frar 2018 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta’ approvazzjoni għas-sustanzi attivi FEN 560 (magħruf ukoll bħala żerriegħa tal-fienu mitħuna) u s-sulfuryl fluoride (ĠU L 34, 8.2.2018, p. 10).

(6)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 546/2013 tal-14 ta’ Ġunju 2013 li japprova s-sustanza attiva ewġenol, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (ĠU L 163, 15.6.2013, p. 17).

(7)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 570/2013 tas-17 ta’ Ġunju 2013 li japprova s-sustanza attiva ġeranjol, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 (ĠU L 168, 20.6.2013, p. 18).

(8)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 568/2013 tat-18 ta’ Ġunju 2013 li japprova s-sustanza attiva timol, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (ĠU L 167, 19.6.2013, p. 33).

(9)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012 tat-18 ta’ Settembru 2012 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proċedura ta’ tiġdid għas-sustanzi attivi, kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 252, 19.9.2012, p. 26), li jkompli japplika għall-proċedura għat-tiġdid tal-approvazzjoni ta’ dawk is-sustanzi attivi skont l-Artikolu 17 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1740 tal-20 ta’ Novembru 2020 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proċedura ta’ tiġdid għas-sustanzi attivi, kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012 (ĠU L 392, 23.11.2020, p. 20).


ANNESS

L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 huwa emendat kif ġej:

1.   

Il-Parti A hija emendata kif ġej:

(1)

id-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni tad-Deltametrina fis-sitt kolonna, tar-ringiela 40, hija sostitwita bil-“15 ta’ Awwissu 2026”;

(2)

id-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni tal-Flufenaset fis-sitt kolonna tar-ringiela 65, hija sostitwita bil-“15 ta’ Ġunju 2025”;

(3)

id-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni tal-Fostijażat fis-sitt kolonna tar-ringiela 69, hija sostitwita bil-“31 ta’ Jannar 2027”;

(4)

id-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni tal-Klorotoluron fis-sitt kolonna tar-ringiela 102, hija sostitwita bil-“15 ta’ Awwissu 2026”;

(5)

id-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni tad-Daminożidu fis-sitt kolonna tar-ringiela 104, hija sostitwita bil-“15 ta’ Settembru 2025”;

(6)

id-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni tal-MCPA fis-sitt kolonna tar-ringiela 107, hija sostitwita bil-“15 ta’ Awwissu 2026”;

(7)

id-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni tal-MCPB fis-sitt kolonna tar-ringiela 108, hija sostitwita bil-“15 ta’ Awwissu 2026”;

(8)

id-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni tal-Prosulfokarb fis-sitt kolonna tar-ringiela 160, hija sostitwita bil-“31 ta’ Jannar 2027”;

(9)

id-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni tal-Fludiossonil fis-sitt kolonna tar-ringiela 161, hija sostitwita bil-“15 ta’ Ġunju 2025”;

(10)

id-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni tal-Klomażon fis-sitt kolonna tar-ringiela 162, hija sostitwita bil-“15 ta’ Ġunju 2025”;

(11)

id-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni tat-Tritosulfuron fis-sitt kolonna tar-ringiela 186, hija sostitwita bil-“15 ta’ Lulju 2025”;

(12)

id-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni tal-Bensulfuron fis-sitt kolonna, tar-ringiela 271, hija sostitwita bil-“15 ta’ Awwissu 2026”;

(13)

id-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni tal-5-nitrogwajakolat tas-sodju fis-sitt kolonna tar-ringiela 272, hija sostitwita bil-“31 ta’ Jannar 2027”;

(14)

id-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni, tal-O-nitrofenolat tas-sodju fis-sitt kolonna tar-ringiela 273, hija sostitwita bil-“31 ta’ Jannar 2027”;

(15)

id-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni, tal-P-nitrofenolat tas-sodju fis-sitt kolonna tar-ringiela 274 hija sostitwita bil-“31 ta’ Jannar 2027”;

(16)

id-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni, tat-Tebufenpirad fis-sitt kolonna tar-ringiela 275, hija sostitwita bil-“31 ta’ Jannar 2027”;

(17)

id-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni tal-Klormekwat fis-sitt kolonna tar-ringiela 276, hija sostitwita bit-“28 ta’ Frar 2027”;

(18)

id-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni tal-Propakwiżafop fis-sitt kolonna tar-ringiela 278, hija sostitwita bit-“28 ta’ Frar 2027”;

(19)

id-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni tal-Kwiżalofop-P-etil u tal-Kwiżalofop-P-tefuril fis-sitt kolonna tar-ringiela 279, hija sostitwita bit-“28 ta’ Frar 2027”;

(20)

id-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni tal-Fluworur tas-sulfuril, fis-sitt kolonna tar-ringiela 307, hija sostitwita bil-“31 ta’ Jannar 2027”.

2.   

Il-Parti B hija emendata kif ġej:

(1)

id-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni tal-Ewġenol fis-sitt kolonna tar-ringiela 45, hija sostitwita bit-“30 ta’ April 2026”;

(2)

id-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni tal-Ġeranjol fis-sitt kolonna tar-ringiela 46, hija sostitwita bit-“30 ta’ April 2026”;

(3)

id-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni tat-Timol fis-sitt kolonna tar-ringiela 47, hija sostitwita bit-“30 ta’ April 2026”;

3.   

il-Parti E hija emendata kif ġej:

 

id-data ta’ skadenza tal-approvazzjoni tal-Flumetralin fis-sitt kolonna tar-ringiela 1, hija sostitwita bil-“ 11 ta’ Mejju 2026 ”.


12.9.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 224/34


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1758

tal-11 ta’ Settembru 2023

li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta’ prodotti bijoċidali “SALVECO SALVESAFE PRODUCTS” f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 44(5), l-ewwel subparagrafu, tiegħu,

Billi:

(1)

Fis-26 ta’ April 2019, Salveco SAS issottomettiet applikazzjoni f’konformità mal-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (“l-Aġenzija”) għall-awtorizzazzjoni tal-Unjoni ta’ familja ta’ prodotti bijoċidali bl-isem “SALVECO SALVESAFE PRODUCTS” tat-tipi ta’ prodott 2, 3 u 4, kif deskritt fl-Anness V ta’ dak ir-Regolament, u pprovdiet konferma bil-miktub li l-awtorità kompetenti ta’ Franza kienet aċċettat li tevalwa l-applikazzjoni. L-applikazzjoni ġiet irreġistrata bin-numru tal-każ BC-HC051278-51 fir-Reġistru tal-Prodotti Bijoċidali.

(2)

Is-sustanza attiva f’“SALVECO SALVESAFE PRODUCTS” hija l-aċidu L-(+)-lattiku li huwa mniżżel fil-lista tal-Unjoni tas-sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għat-tipi ta’ prodott 2, 3 u 4.

(3)

Fis-7 ta’ Jannar 2022, l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni ssottomettiet, f’konformità mal-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, rapport ta’ valutazzjoni u l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tagħha lill-Aġenzija.

(4)

Fil-5 ta’ Lulju 2022, l-Aġenzija ssottomettiet l-opinjoni tagħha (2), l-abbozz tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali ( “SPC”) ta’ “SALVECO SALVESAFE PRODUCTS” u r-rapport finali tal-valutazzjoni dwar il-familja ta’ prodotti bijoċidali lill-Kummissjoni, f’konformità mal-Artikolu 44(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(5)

L-opinjoni tikkonkludi li “SALVECO SALVESAFE PRODUCTS” hija familja ta’ prodotti bijoċidali skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1), il-punt (s), tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, li hija eliġibbli għall-awtorizzazzjoni tal-Unjoni f’konformità mal-Artikolu 42(1) ta’ dak ir-Regolament u li, soġġetta għall-konformità mal-abbozz tal-SPC, tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(1) u (6) ta’ dak ir-Regolament.

(6)

Fl-20 ta’ Lulju 2022, l-Aġenzija bagħtet l-abbozz tal-SPC lill-Kummissjoni bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni, f’konformità mal-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(7)

Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u għaldaqstant tikkunsidra li huwa xieraq li tagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta’ prodotti bijoċidali “SALVECO SALVESAFE PRODUCTS”.

(8)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

B’dan qed tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru tal-awtorizzazzjoni EU-0028967-0000 lil Salveco SAS għat-tqiegħed fis-suq u għall-użu tal-familja ta’ prodotti bijoċidali “SALVECO SALVESAFE PRODUCTS”, f’konformità mas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodotti bijoċidali stabbilit fl-Anness.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mit-2 ta’ Ottubru 2023 sat-30 ta’ Settembru 2033.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Settembru 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  L-opinjoni tal-ECHA tal-15 ta’ Ġunju 2022 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni ta’ “SALVECO SALVESAFE PRODUCTS” (ECHA/BPC/346/2022), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation


ANNESS

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT GĦAL FAMILJA TA 'PRODOTTI BIJOĊIDALI

SALVECO SALVESAFE PRODUCTS

Prodott tip 2 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-applikazzjoni diretta fuq il-bnedmin jew fuq l-annimali (Diżinfettanti)

Prodott tip 3 - Iġjene veterinarja (Diżinfettanti)

Prodott tip 4 - Qasam tal-ikel u tal-għalf (Diżinfettanti)

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0028967-0000

Numru tal-ass R4BP: EU-0028967-0000

PART I

L-EWWEL LIVELL TA’ INFORMAZZJONI

1.   INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1.   Kunjom

Isem

SALVECO SALVESAFE PRODUCTS

1.2.   Tip(i) ta' prodott

Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

1.3.   Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta’ awtorizzazzjoni

Isem

SALVECO S.A.S.

Indirizz

Avenue Pierre Mendès-France Z.A. Hellieule 4, F 88100 SAINT DIE DES VOSGES Franza

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0000

Numru tal-ass R4BP

EU-0028967-0000

Data tal-awtorizzazzjoni

It-2 ta’ Ottubru 2023

Data ta’ skadenza tal-awtorizzazzjoni

It-30 ta’ Settembru 2033

1.4.   Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

L-isem tal-manifattur

SALVECO S.A.S

L-indirizz tal-manifattur

Avenue Pierre Mendès-France, F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Franza

Post ta 'siti ta' manifattura

Avenue Pierre Mendès-France, F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Franza


L-isem tal-manifattur

GESTRA S.A.S

L-indirizz tal-manifattur

Allée Robert Schumann, F-88110 RAON-L’ETAPE Franza

Post ta 'siti ta' manifattura

Allée Robert Schumann, F-88110 RAON-L’ETAPE Franza

1.5.   Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva

Aċidu L-(+)-lattiku

L-isem tal-manifattur

PURAC BIOCHEM BV

L-indirizz tal-manifattur

Gran Vial 19-25, 08160 Montmelo Spanja

Post ta 'siti ta' manifattura

Gran Vial 19-25, 08160 Montmelo Spanja


Sustanza attiva

Aċidu L-(+)-lattiku

L-isem tal-manifattur

JUNGBUNGZLAUER S.A

L-indirizz tal-manifattur

Z.I Portuaire BP 32, 67390 Marckolsheim Franza

Post ta 'siti ta' manifattura

Z.I Portuaire BP 32, 67390 Marckolsheim Franza

2.   IL-KOMPOŻIZZJONI TAL-FAMILJA TAL-PRODOTT U L-FORMULAZZJONI

2.1.   Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Min

Mass

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

0,627

31,33

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

0,0

28,8

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

0,0

8,23

2.2.   Tip(i) ta' formulazzjoni

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

SL – konċentrat jinħall

AL – kwalunkwe likwidu ieħor

PARTI II

IT-TIENI LIVELL TA’ INFORMAZZJONI - META SPC(S)

META SPC 1

1.   INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 1

1.1.   Identifikatur tal-Meta SPC 1

Identifikatur

meta-SPC1

1.2.   Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru

1-1

1.3.   Tip(i) ta' prodott

Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2.   KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 1

2.1.   Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 1

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Min

Mass

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

15,66

31,33

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

13,5

27,0

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

3,52

8,23

2.2.   Tip(i) ta’ formulazzjoni tal-meta SPC 1

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

SL – konċentrat jinħall

3.   DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 1

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.

Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

Żommu ‘l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.

Aqra sew u segwi l-istruzzjonijiet kollha.

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.

Ilbes ingwanti protettivi, ilbies protettiv u protezzjoni għall-għajnejn.

JEKK FUQ IL-ĠILDA:Baħbaħ b’ħafna ilma.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jewtabib.

Trattament speċifiku (ara l-istruzzjonijiet supplimentari għall-ewwel għajnuna fuq din it-tikketta).

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda:Ikkonsulta tabib.

Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati.U aħslu qabel terġa’ tużah.

4.   UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 1

4.1.   deskrizzjoni użu

Tabella 1.

Uża # 1 – Diżinfettanti mhux maħsubin għal applikazzjoni diretta fuq il-bniedem jew l-annimali (diżinfettanti għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f’żoni domestiċi, istituzzjonali, mediċi u industrijali)

Tip ta’ Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja

isem komuni: Bakterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Ħmejjer

isem komuni: Ħmejjer

istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses

isem komuni: Viruses f’involukru

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Outdoor

F’żoni domestiċi, istituzzjonali, mediċi u industrijali

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: Sprejjar, tixrid, imsiħ, applikazzjoni ta’ ragħwa, trattament bl-ixkupilja, trattament bit-tgħaddis, immersjoni, tixrid bil-mopp

Deskrizzjoni dettaljata:

mingħajr azzjoni mekkanika

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta 'Applikazzjoni: -

Dilwizzjoni (%): 0,299% sa 1,496%

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Organiżmi fil-mira obbligatorji:

Bakterja: 0,299% sa 1,496% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C

Organiżmi fil-mira oħrajn:

Viruses f’involukru u ħmejjer: 0,299% sa 1,496% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C

Il-konċentrazzjoni minima għall-użu tas-surfattanti għandha tkun 0,29% għal kull prodott futur inkluż f’dan il-meta SPC.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Id-daqs tal-pakkett għall-utent mhux professjonali huwa ristrett għal massimu ta’ 3 litri u l-imballaġġ ikbar minn 1 litru għandu jkun mgħammar b’manku

 

Tapp tal-mili mill-ġdid: 20 - 100 ml polietilen ta’ densità għolja (HDPE)

 

Fliexken: 0,5 - 5 litri HDPE jew tereftalat tal-polietilen (PET)

 

Jerry can: 1 - 80 litri HDPE (għal utenti professjonali biss)

 

Tanbur: 10 - 210 litri HDPE (għal utenti professjonali biss)

 

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet kbar (IBC): 1 000 litri HDPE (għal utenti professjonali biss)

4.1.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.2.   Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.   deskrizzjoni użu

Tabella 2.

Uża # 2 – Diżinfettanti taż-żoni tal-ikel u tal-għalf (diżinfettant għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f’żoni domestiċi, istituzzjonali u tal-industrija tal-ikel)

Tip ta’ Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja

isem komuni: Bakterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Ħmejjer

isem komuni: Ħmejjer

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Outdoor

f’żoni domestiċi, istituzzjonali u tal-industrija tal-ikel (diżinfezzjoni ġenerali)

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: Sprejjar, tixrid, imsiħ, applikazzjoni ta’ ragħwa, trattament bl-ixkupilja, trattament bit-tgħaddis, immersjoni, tixrid bil-mopp

Deskrizzjoni dettaljata:

mingħajr azzjoni mekkanika

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta 'Applikazzjoni: -

Dilwizzjoni (%): 0,299% sa 1,496%

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Organiżmi fil-mira obbligatorji:

Batterji u ħmejjer: 0,299% sa 1,496% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C

Il-konċentrazzjoni minima għall-użu tas-surfattanti għandha tkun 0,29% għal kull prodott futur inkluż f’dan il-meta SPC.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Id-daqs tal-pakkett għall-utent mhux professjonali huwa ristrett għal massimu ta’ 3litriu l-imballaġġ ikbar minn 1litrugħandu jkun mgħammar b’manku

 

Tapp tal-mili mill-ġdid: 20 - 100 mlpolietilen ta’ densità għolja(HDPE)

 

Fliexken: 0,5 - 5litriHDPE jew tereftalat tal-polietilen (PET)

 

Jerry can: 1 - 80litriHDPE (għal utenti professjonali biss)

 

Tanbur: 10 - 210litriHDPE (għal utenti professjonali biss)

 

Kontenitur intermedju għal kwantitajiet kbar (IBC): 1 000 litriHDPE (għal utenti professjonali biss)

4.2.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.2.   Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.   STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU (1) TAL-META SPC 1

5.1.   Istruzzjonijiet għall-użu

Applika l-prodott billi xxarrab sew il-wiċċ kollu għal 5 minuti (applika madwar 18-il sprejjatura/m2 jew 20 ml/m2 jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat).

Applika biss fuq uċuħ mhux porużi.

Informa d-detentur tal-awtorizzazzjoni jekk it-trattament ma jkunx effettiv.

Segwi l-istruzzjonijiet għall-użu.

Kull tikketta tal-prodott għandha tagħti informazzjoni dwar kif għandha ssir id-dilwizzjoni biex tiġi garantita l-effikaċja tal-prodott. Peress li l-konċentrazzjoni ta’ L-(+)-aċidu lattiku fi prodotti f’dan il-meta SPC tista’ tvarja minn 15,66% sa 31,33%, mhuwiex possibbli li jiġu indikati d-dilwizzjonijiet kollha tal-prodott hawnhekk.

Eżempju ta’ prodott li fih 15,66% L-(+)-aċidu lattiku

Attività kontra batterji u ħmejjer

Dilwizzjoni tal-prodott

0,299% (20 ml tal-prodott, żid l-ilma sa 1 litru)

Ħin ta’ kuntatt

5 minuti

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jindika fuq it-tikketta l-volum rilevanti ta’ prodott li jrid jiġi dilwit fl-ilma għal kull prodott speċifiku.

5.2.   Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Aħsel idejk wara li tuża l-prodott konċentrat.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Evita titjir u tixrid waqt it-taħlit u t-tagħbija (dilwizzjoni).

Għal użu fuq barra, tapplikax il-prodott f’każ li tkun mistennija x-xita fi żmien 24 siegħa.

Għall-użu tal-isprej fuq barra, evita t-trasferiment lejn żoni oħra bir-riħ (kurrent).

Għall-utent professjonali biss:

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għas-sustanzi kimiċi kklassifikati taħt EN 374 jew ekwivalenti, gogils għas-sustanzi kimiċi konsistenti ma’ EN 16321 jew ekwivalenti u tuta kompluta konsistenti ma’ EN 14605 jew ekwivalenti meta timmaniġġja l-prodott konċentrat (waqt id-dilwizzjoni). It-testi sħaħ tal-istandards EN huma disponibbli f’taqsima 6. – Il-materjal tat-tagħmir ta’ protezzjoni personali (PPE) irid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott.

Għal użu mhux professjonali biss:

Huwa meħtieġ għeluq li ma jinfetaħx mit-tfal.

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal u minn annimali jew annimali domestiċi mhux fil-mira.

5.3.   Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa’ tilbishom. Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ minnufih bl-ilma għal ħafna minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal tal-inqas 15-il minuta.

Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika.

Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa jew it-tabib:

L-għajnejn ukoll iridu jitlaħalħu ripetutament waqt li tkun sejra għand it-tabib, jekk l-għajn ġiet esposta għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.

JEKK JINBELA’: Laħlaħ ħalqek minnufih. Agħti lill-persuna esposta xi ħaġa x’tixrob jekk din tista’ tibla’. TIPPROVOKAX ir-remettar. Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Jekk iseħħu xi sintomi sejjaħ ĊENTRU TA’ AVVELIMENT jew tabib.

5.4.   Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

M’għandekx tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f’pajpijiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ.

Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5.   Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal u minn annimali jew annimali domestiċi mhux fil-mira.

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: Sentejn.

Ipproteġi mill-ġlata.

6.   INFORMAZZJONI OĦRA

P280 (Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/ protezzjoni għall-għajnejn/protezzjoni għall-wiċċ) ma tapplikax għall-utent mhux professjonali.

It-titoli sħaħ tal-standards EN li għalihom qed issir referenza fit-taqsima 5.2 ‘Miżuri ta’ mitigazzjoni ta’ riskju’ huma:

 

EN 374 – Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganiżmi perikolużi

 

EN 16321 – Protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ għall-użu fuq il-post tax-xogħol

 

EN 14605 – Ilbies protettiv kontra sustanzi kimiċi likwidi - Ir-rekwiżiti ta’ prestazzjoni għal ilbies b’konnessjonijiet li ma jgħaddix likwidu (Tip 3) jew sprej (Tip 4) minnhom, li jinkludu oġġetti li jipprovdu protezzjoni għal partijiet tal-ġisem biss (Tipi PB [3] u PB [4])

7.   IT-TIELET LIVELL TA’ INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 1

7.1.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SALVE FAM1_1

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0001 1-1

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

31,33

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

27,0

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

8,23

7.2.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SALVE FAM1_5

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0002 1-1

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

20,89

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

18,0

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

5,49

7.3.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SALVE FAM1_9

qasam tas-suq: EU

 

OSANIS – Nettoyant désinfectant concentré

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0003 1-1

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

15,66

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

13,5

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

4,11

7.4.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SALVE FAM1_13

qasam tas-suq: EU

 

MILTON - Dégraissant désinfectant

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0004 1-1

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

31,33

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

27,0

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

3,52

META SPC 2

1.   INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 2

1.1.   Identifikatur tal-Meta SPC 2

Identifikatur

meta-SPC2

1.2.   Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru

1-2

1.3.   Tip(i) ta' prodott

Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2.   KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 2

2.1.   Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 2

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Min

Mass

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

15,66

31,33

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

13,5

27,0

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

3,52

8,23

2.2.   Tip(i) ta’ formulazzjoni tal-meta SPC 2

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

SL – konċentrat jinħall

3.   DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 2

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.

Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.

Fih Ewkaliptol, Carvone u Limonene. Jista’ jagħmel reazzjoni allerġika.

Fih Saliċilat tal-metil u Ewġenol (Fwieħa pura). Jista’ jagħmel reazzjoni allerġika.

Fih Ewkaliptol (Fwieħa tal-weraq tal-ewkaliptu). Jista’ jagħmel reazzjoni allerġika.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

Żommu ‘l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.

Aqra sew u segwi l-istruzzjonijiet kollha.

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.

Ilbes ingwanti protettivi, ilbies protettiv u protezzjoni għall-għajnejn.

JEKK FUQ IL-ĠILDA:Baħbaħ b’ħafna ilma.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jewtabib.

Trattament speċifiku (ara l-istruzzjonijiet supplimentari għall-ewwel għajnuna fuq din it-tikketta).

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda:Ikkonsulta tabib.

Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati.U aħslu qabel terġa’ tużah.

4.   UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 2

4.1.   deskrizzjoni użu

Tabella 3.

Uża # 1 – Diżinfettanti mhux maħsubin għal applikazzjoni diretta fuq il-bniedem jew l-annimali (diżinfettanti għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f’żoni domestiċi, istituzzjonali, mediċi u industrijali)

Tip ta’ Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja

isem komuni: Bakterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Ħmejjer

isem komuni: Ħmejjer

istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses

isem komuni: Viruses f’involukru

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Outdoor

f’żona domestika, istituzzjonali, medika u industrijali.

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: Sprejjar, tixrid, imsiħ, applikazzjoni ta’ ragħwa, trattament bl-ixkupilja, trattament bit-tgħaddis, immersjoni, tixrid bil-mopp

Deskrizzjoni dettaljata:

mingħajr azzjoni mekkanika.

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta 'Applikazzjoni: -

Dilwizzjoni (%): 0,299% sa 1,496%

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Organiżmi fil-mira obbligatorji:

Bakterja: 0,299% sa 1,496% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C

Organiżmi fil-mira oħrajn:

Viruses f’involukru u ħmejjer: 0,299% sa 1,496% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C

Il-konċentrazzjoni minima għall-użu tas-surfattanti għandha tkun 0,29% għal kull prodott futur inkluż f’dan il-meta SPC.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Id-daqs tal-pakkett għall-utent mhux professjonali huwa ristrett għal massimu ta’ 3 litri u l-imballaġġ ikbar minn 1 litru għandu jkun mgħammar b’manku

Tapp tal-mili mill-ġdid: 20 - 100 ml HDPE

Fliexken: 0,5 - 5 litri HDPE jew PET

Jerry can: 1 - 80 litri HDPE (għal utenti professjonali biss)

Tanbur: 10 - 210 litri HDPE (għal utenti professjonali biss)

IBC: 1 000 litri HDPE (għal utenti professjonali biss)

4.1.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.2.   Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.   deskrizzjoni użu

Tabella 4.

Uża # 2 – Diżinfettanti taż-żoni tal-ikel u tal-għalf (diżinfettant għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f’żoni domestiċi, istituzzjonali u tal-industrija tal-ikel)

Tip ta’ Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja

isem komuni: Bakterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Ħmejjer

isem komuni: Ħmejjer

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Outdoor

F’żoni domestiċi, istituzzjonali u tal-industrija tal-ikel (diżinfezzjoni ġenerali)

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: Sprejjar, tixrid, imsiħ, applikazzjoni ta’ ragħwa, trattament bl-ixkupilja, trattament bit-tgħaddis, immersjoni, tixrid bil-mopp

Deskrizzjoni dettaljata:

mingħajr azzjoni mekkanika

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta 'Applikazzjoni: -

Dilwizzjoni (%): 0,299% sa 1,496%

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Organiżmi fil-mira obbligatorji:

Batterji u ħmejjer: 0,299% sa 1,496% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C

Il-konċentrazzjoni minima għall-użu tas-surfattanti għandha tkun 0,29% għal kull prodott futur inkluż f’dan il-meta SPC.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Id-daqs tal-pakkett għall-utent mhux professjonali huwa ristrett għal massimu ta’ 3litriu l-imballaġġ ikbar minn 1litrugħandu jkun mgħammar b’manku

Tapp tal-mili mill-ġdid: 20 - 100 ml HDPE

Fliexken: 0,5 - 5litriHDPE jew PET

Jerry can: 1 - 80litriHDPE (għal utenti professjonali biss)

Tanbur: 10 - 210litriHDPE (għal utenti professjonali biss)

IBC: 1 000 litriHDPE (għal utenti professjonali biss)

4.2.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.2.   Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.   STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU (2) TAL-META SPC 2

5.1.   Istruzzjonijiet għall-użu

Applika l-prodott billi xxarrab sew il-wiċċ kollu għal 5 minuti (applika madwar 18-il sprejjatura/m2 jew 20 ml/m2 jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat).

Applika biss fuq uċuħ mhux porużi.

Informa d-detentur tal-awtorizzazzjoni jekk it-trattament ma jkunx effettiv.

Segwi l-istruzzjonijiet għall-użu.

Kull tikketta tal-prodott għandha tagħti informazzjoni dwar kif għandha ssir id-dilwizzjoni biex tiġi garantita l-effikaċja tal-prodott. Peress li l-konċentrazzjoni ta’ L-(+)-aċidu lattiku fi prodotti f’dan il-meta SPC tista’ tvarja minn 15,66% sa 31,33%, mhuwiex possibbli li jiġu indikati d-dilwizzjonijiet kollha tal-prodott hawnhekk.

Eżempju ta’ prodott li fih 15,66% L-(+)-aċidu lattiku

Attività kontra batterji u ħmejjer

Dilwizzjoni tal-prodott

0,299% (20 ml tal-prodott, żid l-ilma sa 1 litru)

Ħin ta’ kuntatt

5 minuti

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jindika fuq it-tikketta l-volum rilevanti ta’ prodott li jrid jiġi dilwit fl-ilma għal kull prodott speċifiku

5.2.   Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Aħsel idejk wara li tuża l-prodott konċentrat.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Evita titjir u tixrid waqt it-taħlit u t-tagħbija (dilwizzjoni).

Għal użu fuq barra, tapplikax il-prodott f’każ li tkun mistennija x-xita fi żmien 24 siegħa.

Għall-użu tal-isprej fuq barra, evita t-trasferiment lejn żoni oħra bir-riħ (kurrent).

Għall-utent professjonali biss:

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għas-sustanzi kimiċi kklassifikati taħt EN 374 jew ekwivalenti, gogils għas-sustanzi kimiċi konsistenti ma’ EN 16321 jew ekwivalenti u tuta kompluta konsistenti ma’ EN 14605 jew ekwivalenti meta timmaniġġja l-prodott konċentrat (waqt id-dilwizzjoni). It-titoli sħaħ tal-istandards EN huma disponibbli f’taqsima 6. – Il-materjal tat-tagħmir ta’ PPE irid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott.

Għal użu mhux professjonali biss:

Huwa meħtieġ għeluq li ma jinfetaħx mit-tfal.

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal u minn annimali jew annimali domestiċi mhux fil-mira.

5.3.   Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa’ tilbishom. Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ minnufih bl-ilma għal ħafna minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal tal-inqas 15-il minuta.

Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika.

Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa jew it-tabib:

L-għajnejn ukoll iridu jitlaħalħu ripetutament waqt li tkun sejra għand it-tabib, jekk l-għajn ġiet esposta għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.

JEKK JINBELA’: Laħlaħ ħalqek minnufih. Agħti lill-persuna esposta xi ħaġa x’tixrob jekk din tista’ tibla’. TIPPROVOKAX ir-remettar. Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Jekk iseħħu xi sintomi sejjaħ ĊENTRU TA’ AVVELIMENT jew tabib.

5.4.   Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

M’għandekx tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f’pajpijiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ.

Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5.   Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal u minn annimali jew annimali domestiċi mhux fil-mira.

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: Sentejn.

Ipproteġi mill-ġlata.

6.   INFORMAZZJONI OĦRA

P280 (Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/ protezzjoni għall-għajnejn/protezzjoni għall-wiċċ) ma tapplikax għall-utent mhux professjonali.

It-titoli sħaħ tal-standards EN li għalihom qed issir referenza fit-taqsima 5.2 ‘Miżuri ta’ mitigazzjoni ta’ riskju’ huma:

 

EN 374 – Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganiżmi perikolużi

 

EN 16321 – Protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ għall-użu fuq il-post tax-xogħol

 

EN 14605 – Ilbies protettiv kontra sustanzi kimiċi likwidi - Ir-rekwiżiti ta’ prestazzjoni għal ilbies b’konnessjonijiet li ma jgħaddix likwidu (Tip 3) jew sprej (Tip 4) minnhom, li jinkludu oġġetti li jipprovdu protezzjoni għal partijiet tal-ġisem biss (Tipi PB [3] u PB [4])

7.   IT-TIELET LIVELL TA’ INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 2

7.1.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SALVE FAM1_2

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0005 1-2

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

31,33

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

27,0

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

8,23

7.2.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SALVE FAM1_3

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0006 1-2

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

31,33

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

27,0

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

8,23

7.3.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SALVE FAM1_4

qasam tas-suq: EU

 

MAISON VERTE - Recharge pour spray désinfectant multi-usages

qasam tas-suq: EU

MAISON VERTE PRO - Recharge pour spray désinfectant multi-usages

qasam tas-suq: EU

MAISON VERTE PRO - Recharge pour spray désinfectant salle de bain

qasam tas-suq: EU

SANIVERT - Recharge pour spray désinfectant multi-usages

qasam tas-suq: EU

YOU - Recharge désinfectant toutes surfaces

qasam tas-suq: EU

YOU - Recharge désinfectant WC

qasam tas-suq: EU

SANILAK - Recharge Nettoyant désinfectant multi-usages Eucalyptus

qasam tas-suq: EU

SANILAK - Recharge Nettoyant désinfectant sanitaires Eucalyptus

qasam tas-suq: EU

SANILAK - Recharge Nettoyant désinfectant cuisine Eucalyptus

qasam tas-suq: EU

YOU - Refill All purpose disinfecting cleaner

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0007 1-2

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

31,33

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

27,0

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

8,23

7.4.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SALVE FAM1_6

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0008 1-2

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

20,89

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

18,0

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

5,49

7.5.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SALVE FAM1_7

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0009 1-2

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

20,89

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

18,0

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

5,49

7.6.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SALVE FAM1_8

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0010 1-2

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

20,89

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

18,0

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

5,49

7.7.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SALVE FAM1_10

qasam tas-suq: EU

 

SANILAK - Nettoyant désinfectant concentré Menthe

qasam tas-suq: EU

SANILAK - Recharge Nettoyant désinfectant sols et surfaces Menthe

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0011 1-2

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

15,66

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

13,5

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

4,11

7.8.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SALVE FAM1_11

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0012 1-2

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

15,66

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

13,5

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

4,11

7.9.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SALVE FAM1_12

qasam tas-suq: EU

 

MAISON VERTE - Recharge pour sol désinfectant multi-surfaces

qasam tas-suq: EU

MAISON VERTE PRO - Recharge pour désinfectant sol

qasam tas-suq: EU

MAISON VERTE PRO - Recharge pour désinfectant Multi-surfaces

qasam tas-suq: EU

SANIVERT - Recharge désinfectant multi-surfaces

qasam tas-suq: EU

YOU - Recharge désinfectant sols & surfaces

qasam tas-suq: EU

SANILAK - Nettoyant désinfectant concentré Eucalyptus

qasam tas-suq: EU

SANILAK - Recharge Nettoyant désinfectant sols et surfaces Eucalyptus

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0013 1-2

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

15,66

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

13,5

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

4,11

7.10.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SALVE FAM1_14

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0014 1-2

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

31,33

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

27,0

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

8,23

7.11.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SALVE FAM1_15

qasam tas-suq: EU

 

TECH'LAB - Concentré détergent désinfectant sols & surfaces

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0015 1-2

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

15,66

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

13,5

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

4,11

7.12.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SALVE FAM1_16

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0016 1-2

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

15,66

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

13,5

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

4,11

META SPC 3

1.   INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 3

1.1.   Identifikatur tal-Meta SPC 3

Identifikatur

meta-SPC3

1.2.   Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru

1-3

1.3.   Tip(i) ta' prodott

Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2.   KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 3

2.1.   Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 3

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Min

Mass

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

7,83

31,33

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

6,75

27,0

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

1,32

3,52

2.2.   Tip(i) ta’ formulazzjoni tal-meta SPC 3

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

SL – konċentrat jinħall

3.   DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 3

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.

Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.

Ilbes ingwanti protettivi, ilbies protettiv u protezzjoni għall-għajnejn.

JEKK FUQ IL-ĠILDA:Baħbaħ b’ħafna ilma.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jewtabib.

Trattament speċifiku (ara l-istruzzjonijiet supplimentari għall-ewwel għajnuna fuq din it-tikketta).

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda:Ikkonsulta tabib.

Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati.U aħslu qabel terġa’ tużah.

4.   UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 3

4.1.   deskrizzjoni użu

Tabella 5.

Uża # 1 – Diżinfettanti mhux maħsubin għal applikazzjoni diretta fuq il-bniedem jew l-annimali (diżinfettanti għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f’żoni istituzzjonali u industrijali)

Tip ta’ Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja

isem komuni: Bakterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Ħmejjer

isem komuni: Ħmejjer

istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses

isem komuni: Viruses f’involukru

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Outdoor

f’żona istituzzjonali u industrijali

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: Sprejjar, tixrid, imsiħ, applikazzjoni ta’ ragħwa, trattament bl-ixkupilja, trattament bit-tgħaddis, immersjoni, tixrid bil-mopp

Deskrizzjoni dettaljata:

mingħajr azzjoni mekkanika

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta 'Applikazzjoni: -

Dilwizzjoni (%): 0,299%

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Organiżmi fil-mira obbligatorji:

Batterji u ħmejjer: 0,299% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C

Organiżmi fil-mira oħrajn:

Viruses b’involukru: 0,299% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C

Il-konċentrazzjoni minima għall-użu tas-surfattanti għandha tkun 0,29% għal kull prodott futur inkluż f’dan il-meta SPC.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Tapp tal-mili mill-ġdid: 20 - 100 ml HDPE

Fliexken: 0,5 - 5 litri HDPE jew PET

Jerry can: 1 - 80 litri HDPE

Tanbur: 10 - 210 litri HDPE

IBC: 1 000 litri HDPE

4.1.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.2.   Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.   deskrizzjoni użu

Tabella 6.

Uża # 2 – Diżinfettanti taż-żoni tal-ikel u tal-għalf (diżinfettant għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f’żoni istituzzjonali u industrijali)

Tip ta’ Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja

isem komuni: Bakterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Ħmejjer

isem komuni: Ħmejjer

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Outdoor

f’żona istituzzjonali u industrijali (ġenerali)

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: Sprejjar, tixrid, imsiħ, applikazzjoni ta’ ragħwa, trattament bl-ixkupilja, trattament bit-tgħaddis, immersjoni, tixrid bil-mopp

Deskrizzjoni dettaljata:

mingħajr azzjoni mekkanika

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta 'Applikazzjoni: -

Dilwizzjoni (%): 0,299%

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Organiżmi fil-mira obbligatorji:

Batterji u ħmejjer: 0,299% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C

Il-konċentrazzjoni minima għall-użu tas-surfattanti għandha tkun 0,29% għal kull prodott futur inkluż f’dan il-meta SPC.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Tapp tal-mili mill-ġdid: 20 - 100 ml HDPE

Fliexken: 0,5 - 5 litri HDPE jew PET

Jerry can: 1 - 80 litri HDPE

Tanbur: 10 - 210 litri HDPE

IBC: 1 000 litri HDPE

4.2.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.2.   Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.   STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU (3) TAL-META SPC 3

5.1.   Istruzzjonijiet għall-użu

Applika l-prodott billi xxarrab sew il-wiċċ kollu għal 5 minuti (applika madwar 18-il sprejjatura/m2 jew 20 ml/m2 jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat).

Applika biss fuq uċuħ mhux porużi.

Informa d-detentur tal-awtorizzazzjoni jekk it-trattament ma jkunx effettiv.

Kull tikketta tal-prodott għandha tagħti informazzjoni dwar kif għandha ssir id-dilwizzjoni biex tiġi garantita l-effikaċja tal-prodott. Peress li l-konċentrazzjoni ta’ L-(+)-aċidu lattiku fi prodotti f’dan il-meta SPC tista’ tvarja minn 7,83% sa 31,33%, mhuwiex possibbli li jiġu indikati d-dilwizzjonijiet kollha tal-prodott hawnhekk.

Eżempju ta’ prodott li fih 7,83% L-(+)-aċidu lattiku

Attività kontra batterji u ħmejjer

Dilwizzjoni tal-prodott

0,299% (40 ml tal-prodott, żid l-ilma sa 1 litru)

Ħin ta’ kuntatt

5 minuti

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jindika fuq it-tikketta l-volum rilevanti ta’ prodott li jrid jiġi dilwit fl-ilma għal kull prodott speċifiku

5.2.   Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għas-sustanzi kimiċi kklassifikati taħt EN 374 jew ekwivalenti, gogils għas-sustanzi kimiċi konsistenti ma’ EN 16321 jew ekwivalenti u tuta kompluta konsistenti ma’ EN 14605 jew ekwivalenti meta timmaniġġja l-prodott konċentrat (waqt id-dilwizzjoni). It-titoli sħaħ tal-istandards EN huma disponibbli f’taqsima 6.

Il-materjal tat-tagħmir ta’ PPE irid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott.

Aħsel idejk wara li tuża l-prodott konċentrat.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Evita titjir u tixrid waqt it-taħlit u t-tagħbija (dilwizzjoni).

Għal użu fuq barra, tapplikax il-prodott f’każ li tkun mistennija x-xita fi żmien 24 siegħa.

Għall-użu tal-isprej fuq barra, evita t-trasferiment lejn żoni oħra bir-riħ (kurrent).

5.3.   Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa’ tilbishom. Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ minnufih bl-ilma għal ħafna minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal tal-inqas 15-il minuta.

Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika.

Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa jew it-tabib:

L-għajnejn ukoll iridu jitlaħalħu ripetutament waqt li tkun sejra għand it-tabib, jekk l-għajn ġiet esposta għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.

JEKK JINBELA’: Laħlaħ ħalqek minnufih. Agħti lill-persuna esposta xi ħaġa x’tixrob jekk din tista’ tibla’. TIPPROVOKAX ir-remettar. Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Jekk iseħħu xi sintomi sejjaħ ĊENTRU TA’ AVVELIMENT jew tabib.

5.4.   Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

M’għandekx tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f’pajpijiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ.

Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5.   Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: Sentejn.

Ipproteġi mill-ġlata.

6.   INFORMAZZJONI OĦRA

It-titoli sħaħ tal-standards EN li għalihom qed issir referenza fit-taqsima 5.2 ‘Miżuri ta’ mitigazzjoni ta’ riskju’ huma:

 

EN 374 – Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganiżmi perikolużi

 

EN 16321 – Protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ għall-użu fuq il-post tax-xogħol

 

EN 14605 – Ilbies protettiv kontra sustanzi kimiċi likwidi - Ir-rekwiżiti ta’ prestazzjoni għal ilbies b’konnessjonijiet li ma jgħaddix likwidu (Tip 3) jew sprej (Tip 4) minnhom, li jinkludu oġġetti li jipprovdu protezzjoni għal partijiet tal-ġisem biss (Tipi PB [3] u PB [4])

7.   IT-TIELET LIVELL TA’ INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 3

7.1.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SALVE FAM2_1

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0017 1-3

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

15,66

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

13,5

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

1,76

7.2.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SALVE FAM2_2

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0018 1-3

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

31,33

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

27,0

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

3,52

7.3.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SALVE FAM2_6

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0019 1-3

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

7,83

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

6,75

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

1,32

META SPC 4

1.   INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 4

1.1.   Identifikatur tal-Meta SPC 4

Identifikatur

meta-SPC4

1.2.   Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru

1-4

1.3.   Tip(i) ta' prodott

Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2.   KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 4

2.1.   Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 4

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Min

Mass

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

7,83

31,33

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

6,75

27,0

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

1,32

5,28

2.2.   Tip(i) ta’ formulazzjoni tal-meta SPC 4

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

SL – konċentrat jinħall

3.   DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 4

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.

Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.

Fih Ewkaliptol, Carvone u Limonene (Fwieħa tan-Nanniegħ Ħafifa). Jista’ jagħmel reazzjoni allerġika.

Fih Saliċilat tal-metil u Ewġenol (Fwieħa pura). Jista’ jagħmel reazzjoni allerġika.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.

Ilbes ingwanti protettivi, ilbies protettiv u protezzjoni għall-għajnejn.

JEKK FUQ IL-ĠILDA:Baħbaħ b’ħafna ilma.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jewtabib.

Trattament speċifiku (ara l-istruzzjonijiet supplimentari għall-ewwel għajnuna fuq din it-tikketta).

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda:Ikkonsulta tabib.

Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati.U aħslu qabel terġa’ tużah.

4.   UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 4

4.1.   deskrizzjoni użu

Tabella 7.

Uża # 1 – Diżinfettanti mhux maħsubin għal applikazzjoni diretta fuq il-bniedem jew l-annimali (diżinfettanti għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f’żoni istituzzjonali u industrijali)

Tip ta’ Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja

isem komuni: Bakterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Ħmejjer

isem komuni: Ħmejjer

istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses

isem komuni: Viruses f’involukru

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Outdoor

F’żona istituzzjonali u industrijali

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: Sprejjar, tixrid, imsiħ, applikazzjoni ta’ ragħwa, trattament bl-ixkupilja, trattament bit-tgħaddis, immersjoni, tixrid bil-mopp

Deskrizzjoni dettaljata:

mingħajr azzjoni mekkanika

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta 'Applikazzjoni: -

Dilwizzjoni (%): 0,299%

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Organiżmi fil-mira obbligatorji:

Batterji u ħmejjer: 0,299% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C

Organiżmi fil-mira oħrajn:

Viruses b’involukru: 0,299% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C

Il-konċentrazzjoni minima għall-użu tas-surfattanti għandha tkun 0,29% għal kull prodott futur inkluż f’dan il-meta SPC.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Tapp tal-mili mill-ġdid: 20 - 100 ml HDPE

Fliexken: 0,5 - 5 litri HDPE jew PET

Jerry can: 1 - 80 litri HDPE

Tanbur: 10 - 210 litri HDPE

IBC: 1 000 litri HDPE

4.1.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.2.   Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.   deskrizzjoni użu

Tabella 8.

Uża # 2 – Diżinfettanti taż-żoni tal-ikel u tal-għalf (diżinfettant għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f’żoni istituzzjonali u industrijali)

Tip ta’ Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja

isem komuni: Bakterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Ħmejjer

isem komuni: Ħmejjer

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Outdoor

F’żona istituzzjonali u industrijali

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: Sprejjar, tixrid, imsiħ, applikazzjoni ta’ ragħwa, trattament bl-ixkupilja, trattament bit-tgħaddis, immersjoni, tixrid bil-mopp

Deskrizzjoni dettaljata:

mingħajr azzjoni mekkanika

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta 'Applikazzjoni: -

Dilwizzjoni (%): 0,299%

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Organiżmi fil-mira obbligatorji:

Batterji u ħmejjer: 0,299% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C

Il-konċentrazzjoni minima għall-użu tas-surfattanti għandha tkun 0,29% għal kull prodott futur inkluż f’dan il-meta SPC.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Tapp tal-mili mill-ġdid: 20 - 100 ml HDPE

Fliexken: 0,5 - 5 litri HDPE jew PET

Jerry can: 1 - 80 litri HDPE

Tanbur: 10 - 210 litri HDPE

IBC: 1 000 litri HDPE

4.2.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.2.   Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.   STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU (4) TAL-META SPC 4

5.1.   Istruzzjonijiet għall-użu

Applika l-prodott billi xxarrab sew il-wiċċ kollu għal 5 minuti (applika madwar 18-il sprejjatura/m2 jew 20 ml/m2 jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat).

Applika biss fuq uċuħ mhux porużi.

Informa d-detentur tal-awtorizzazzjoni jekk it-trattament ma jkunx effettiv.

Kull tikketta tal-prodott għandha tagħti informazzjoni dwar kif għandha ssir id-dilwizzjoni biex tiġi garantita l-effikaċja tal-prodott. Peress li l-konċentrazzjoni ta’ L-(+)-aċidu lattiku fi prodotti f’dan il-meta SPC tista’ tvarja minn 7,83% sa 31,33%, mhuwiex possibbli li jiġu indikati d-dilwizzjonijiet kollha tal-prodott hawnhekk.

Eżempju ta’ prodott li fih 7,83% L-(+)-aċidu lattiku

Attività kontra batterji u ħmejjer

Dilwizzjoni tal-prodott

0,299% (40 ml tal-prodott, żid l-ilma sa 1 litru)

Ħin ta’ kuntatt

5 minuti

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jindika fuq it-tikketta l-volum rilevanti ta’ prodott li jrid jiġi dilwit fl-ilma għal kull prodott speċifiku

5.2.   Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għas-sustanzi kimiċi kklassifikati taħt EN 374 jew ekwivalenti, gogils għas-sustanzi kimiċi konsistenti ma’ EN 16321 jew ekwivalenti u tuta kompluta konsistenti ma’ EN 14605 jew ekwivalenti meta timmaniġġja l-prodott konċentrat (waqt id-dilwizzjoni). It-titoli sħaħ tal-istandards EN huma disponibbli f’taqsima 6.

Il-materjal tat-tagħmir ta’ PPE irid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott.

Aħsel idejk wara li tuża l-prodott konċentrat.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Evita titjir u tixrid waqt it-taħlit u t-tagħbija (dilwizzjoni).

Għal użu fuq barra, tapplikax il-prodott f’każ li tkun mistennija x-xita fi żmien 24 siegħa.

Għall-użu tal-isprej fuq barra, evita t-trasferiment lejn żoni oħra bir-riħ (kurrent).

5.3.   Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa’ tilbishom. Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ minnufih bl-ilma għal ħafna minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal tal-inqas 15-il minuta.

Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika.

Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa jew it-tabib:

L-għajnejn ukoll iridu jitlaħalħu ripetutament waqt li tkun sejra għand it-tabib, jekk l-għajn ġiet esposta għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.

JEKK JINBELA’: Laħlaħ ħalqek minnufih. Agħti lill-persuna esposta xi ħaġa x’tixrob jekk din tista’ tibla’. TIPPROVOKAX ir-remettar. Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Jekk iseħħu xi sintomi sejjaħ ĊENTRU TA’ AVVELIMENT jew tabib.

5.4.   Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

M’għandekx tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f’pajpijiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ.

Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5.   Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: Sentejn.

Ipproteġi mill-ġlata.

6.   INFORMAZZJONI OĦRA

It-titoli sħaħ tal-standards EN li għalihom qed issir referenza fit-taqsima 5.2 ‘Miżuri ta’ mitigazzjoni ta’ riskju’ huma:

 

EN 374 – Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganiżmi perikolużi

 

EN 16321 – Protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ għall-użu fuq il-post tax-xogħol

 

EN 14605 – Ilbies protettiv kontra sustanzi kimiċi likwidi - Ir-rekwiżiti ta’ prestazzjoni għal ilbies b’konnessjonijiet li ma jgħaddix likwidu (Tip 3) jew sprej (Tip 4) minnhom, li jinkludu oġġetti li jipprovdu protezzjoni għal partijiet tal-ġisem biss (Tipi PB [3] u PB [4])

7.   IT-TIELET LIVELL TA’ INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 4

7.1.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SALVE FAM2_3

qasam tas-suq: EU

 

ATOUT-VERT - DD303

qasam tas-suq: EU

SANILAK - Recharge Nettoyant Désinfectant Multi-usages Menthe

qasam tas-suq: EU

SANILAK - Recharge Nettoyant Désinfectant Sanitaires Menthe

qasam tas-suq: EU

SANILAK - Recharge Nettoyant Désinfectant Cuisine Menthe

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0020 1-4

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

31,33

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

27,0

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

5,28

7.2.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SALVE FAM2_4

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0021 1-4

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

31,33

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

27,0

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

5,28

7.3.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SALVE FAM2_5

qasam tas-suq: EU

 

ATOUT-VERT - DDP38

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0022 1-4

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

7,83

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

6,75

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

1,32

META SPC 5

1.   INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 5

1.1.   Identifikatur tal-Meta SPC 5

Identifikatur

meta-SPC5

1.2.   Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru

1-5

1.3.   Tip(i) ta' prodott

Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2.   KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 5

2.1.   Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 5

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Min

Mass

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

31,33

31,33

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

28,8

28,8

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

3,52

3,52

2.2.   Tip(i) ta’ formulazzjoni tal-meta SPC 5

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

SL – konċentrat jinħall

3.   DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 5

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.

Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.

Ilbes ingwanti protettivi, ilbies protettiv u protezzjoni għall-għajnejn.

JEKK FUQ IL-ĠILDA:Baħbaħ b’ħafna ilma.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jewtabib.

Trattament speċifiku (ara l-istruzzjonijiet supplimentari għall-ewwel għajnuna fuq din it-tikketta).

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda:Ikkonsulta tabib.

Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati.U aħslu qabel terġa’ tużah.

4.   UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 5

4.1.   deskrizzjoni użu

Tabella 9.

Uża # 1 – Diżinfettanti mhux maħsubin għal applikazzjoni diretta fuq il-bniedem jew l-annimali (diżinfettanti għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f’żoni istituzzjonali, mediċi u industrijali)

Tip ta’ Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja

isem komuni: Bakterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Ħmejjer

isem komuni: Ħmejjer

istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses

isem komuni: Viruses f’involukru

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Outdoor

F’żona istituzzjonali, medika u industrijali

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: Sprejjar, tixrid, imsiħ, applikazzjoni ta’ ragħwa, trattament bl-ixkupilja, trattament bit-tgħaddis, immersjoni barra miż-żona medika, tixrid bil-mopp

Deskrizzjoni dettaljata:

mingħajr azzjoni mekkanika

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta 'Applikazzjoni: -

Dilwizzjoni (%): 0,4485%

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Organiżmi fil-mira obbligatorji:

Batterji u ħmejjer: 0,4485% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C

Organiżmi fil-mira oħrajn:

Viruses b’involukru: 0,4485% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C

Il-prodott konċentrat għandu jiġi dilwit għal 1,5% v/v qabel l-użu.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Fliexken: 0,5 - 5 litri HDPE jew PET

Jerry can: 1 - 80 litri HDPE

Tanbur: 10 - 210 litri HDPE

IBC: 1 000 litri HDPE

4.1.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.2.   Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.   deskrizzjoni użu

Tabella 10.

Uża # 2 – Diżinfettanti taż-żoni tal-ikel u tal-għalf (diżinfettant għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f’żoni istituzzjonali u industrijali (tal-industrija tal-ikel))

Tip ta’ Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja

isem komuni: Bakterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Ħmejjer

isem komuni: Ħmejjer

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Outdoor

F’żona istituzzjonali u industrijali (industrija tal-ikel (ġenerali, industriji tal-laħam (minbarra biċċeriji) u tal-ħalib))

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: Sprejjar, tixrid, imsiħ, applikazzjoni ta’ ragħwa, trattament bl-ixkupilja, trattament bit-tgħaddis, immersjoni, tixrid bil-mopp

Deskrizzjoni dettaljata:

mingħajr azzjoni mekkanika

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta 'Applikazzjoni: -

Dilwizzjoni (%): 0,4485% sa 0,598%

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Diżinfezzjoni ġenerali u industriji tal-laħam

Organiżmi fil-mira obbligatorji:

Batterji u ħmejjer: 0,4485% sa 0,598% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C

Il-prodott konċentrat għandu jiġi dilwit għal 1.5 u 2% v/v qabel l-użu.

Industriji tal-ħalib

Organiżmi fil-mira obbligatorji:

Batterji u ħmejjer: 0,598% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C

Il-prodott konċentrat għandu jiġi dilwit għal 2% v/v qabel l-użu.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Fliexken: 0,5 - 5 litri HDPE jew PET

Jerry can: 1 - 80 litri HDPE

Tanbur: 10 - 210 litri HDPE

IBC: 1 000 litri HDPE

4.2.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.2.   Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.   deskrizzjoni użu

Tabella 11.

Uża # 3 – Diżinfettanti użati għad-diżinfezzjoni tal-materjali u l-uċuħ assoċjati mal-loġġ tal-annimali (diżinfettanti għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f’żona veterinarja)

Tip ta’ Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja

isem komuni: Bakterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Ħmejjer

isem komuni: Ħmejjer

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Outdoor

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: Sprejjar, tixrid, imsiħ, applikazzjoni ta’ ragħwa, trattament bl-ixkupilja, trattament bit-tgħaddis, immersjoni, tixrid bil-mopp

Deskrizzjoni dettaljata:

mingħajr azzjoni mekkanika

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta 'Applikazzjoni: -

Dilwizzjoni (%): 0,299%

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Organiżmi fil-mira obbligatorji:

Batterji u ħmejjer: 0,299% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 30 minuti, 10°C

Il-prodott konċentrat għandu jiġi dilwit għal 1% v/v qabel l-użu.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Fliexken: 0,5 - 5litriHDPE jew PET

Jerry can: 1 - 80litriHDPE

Tanbur: 10 - 210litriHDPE

IBC: 1 000 litriHDPE

4.3.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf l-uċuħ sew qabel tapplika l-prodott.

4.3.2.   Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.   STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU (5) TAL-META SPC 5

5.1.   Istruzzjonijiet għall-użu

Applika l-prodott billi xxarrab sew il-wiċċ kollu għal 5 sa 30 minuta (applika madwar 18-il sprejjatura/m2 jew 20 ml/m2 jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat).

Applika biss fuq uċuħ mhux porużi.

Informa d-detentur tal-awtorizzazzjoni jekk it-trattament ma jkunx effettiv.

5.2.   Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għas-sustanzi kimiċi kklassifikati taħt EN 374 jew ekwivalenti, gogils għas-sustanzi kimiċi konsistenti ma’ EN 16321 jew ekwivalenti u tuta kompluta konsistenti ma’ EN 14605 jew ekwivalenti meta timmaniġġja l-prodott konċentrat (waqt id-dilwizzjoni). It-titoli sħaħ tal-istandards EN huma disponibbli f’taqsima 6.

Il-materjal tat-tagħmir ta’ PPE irid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott.

Aħsel idejk wara li tuża l-prodott konċentrat.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Evita titjir u tixrid waqt it-taħlit u t-tagħbija (dilwizzjoni).

Għal użu fuq barra, tapplikax il-prodott f’każ li tkun mistennija x-xita fi żmien 24 siegħa.

Għall-użu tal-isprej fuq barra, evita t-trasferiment lejn żoni oħra bir-riħ (kurrent).

5.3.   Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa’ tilbishom. Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ minnufih bl-ilma għal ħafna minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal tal-inqas 15-il minuta.

Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika.

Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa jew it-tabib:

L-għajnejn ukoll iridu jitlaħalħu ripetutament waqt li tkun sejra għand it-tabib, jekk l-għajn ġiet esposta għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.

JEKK JINBELA’: Laħlaħ ħalqek minnufih. Agħti lill-persuna esposta xi ħaġa x’tixrob jekk din tista’ tibla’. TIPPROVOKAX ir-remettar. Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Jekk iseħħu xi sintomi sejjaħ ĊENTRU TA’ AVVELIMENT jew tabib.

5.4.   Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

M’għandekx tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f’pajpijiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ.

Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5.   Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: Sentejn.

Ipproteġi mill-ġlata.

6.   INFORMAZZJONI OĦRA

Il-prodott huwa formulazzjoni li tagħmel ir-ragħwa.

It-titoli sħaħ tal-standards EN li għalihom qed issir referenza fit-taqsima 5.2 ‘Miżuri ta’ mitigazzjoni ta’ riskju’ huma:

 

EN 374 – Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganiżmi perikolużi

 

EN 16321 – Protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ għall-użu fuq il-post tax-xogħol

 

EN 14605 – Ilbies protettiv kontra sustanzi kimiċi likwidi - Ir-rekwiżiti ta’ prestazzjoni għal ilbies b’konnessjonijiet li ma jgħaddix likwidu (Tip 3) jew sprej (Tip 4) minnhom, li jinkludu oġġetti li jipprovdu protezzjoni għal partijiet tal-ġisem biss (Tipi PB [3] u PB [4])

7.   IT-TIELET LIVELL TA’ INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 5

7.1.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SALVE FAM3_1

qasam tas-suq: EU

 

CLEAN DESINFECTANT

qasam tas-suq: EU

GERM D

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0023 1-5

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

31,33

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

28,8

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

3,52

META SPC 6

1.   INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 6

1.1.   Identifikatur tal-Meta SPC 6

Identifikatur

meta-SPC6

1.2.   Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru

1-6

1.3.   Tip(i) ta' prodott

Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

2.   KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 6

2.1.   Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 6

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Min

Mass

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

31,33

31,33

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

28,8

28,8

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

5,28

5,28

2.2.   Tip(i) ta’ formulazzjoni tal-meta SPC 6

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

SL – konċentrat jinħall

3.   DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 6

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.

Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.

Fih Ewkaliptol u Carvone. Jista’ jagħmel reazzjoni allerġika.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.

Ilbes ingwanti protettivi, ilbies protettiv u protezzjoni għall-għajnejn.

JEKK FUQ IL-ĠILDA:Baħbaħ b’ħafna ilma.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jewtabib.

Trattament speċifiku (ara l-istruzzjonijiet supplimentari għall-ewwel għajnuna fuq din it-tikketta).

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda:Ikkonsulta tabib.

Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati.U aħslu qabel terġa’ tużah.

4.   UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 6

4.1.   deskrizzjoni użu

Tabella 12.

Uża # 1 – Diżinfettanti mhux maħsubin għal applikazzjoni diretta fuq il-bniedem jew l-annimali (diżinfettanti għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f’żona medika)

Tip ta’ Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja

isem komuni: Bakterja

istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Ħmejjer

isem komuni: Ħmejjer

istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Viruses

isem komuni: Viruses f’involukru

istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Outdoor

f’żona medika

Metodu(i) ta’ applikazzjoni

Metodu: Sprejjar, tixrid, imsiħ, applikazzjoni ta’ ragħwa, trattament bl-ixkupilja, trattament bit-tgħaddis, tixrid bil-mopp

Deskrizzjoni dettaljata:

mingħajr azzjoni mekkanika

Rata (rati) ta’ applikazzjoni u frekwenza

Rata ta 'Applikazzjoni: -

Dilwizzjoni (%): 0,4485%

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Organiżmi fil-mira obbligatorji:

Batterji u ħmejjer: 0,4485% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C

Organiżmi fil-mira oħrajn:

Viruses b’involukru: 0,4485% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C

Il-prodott konċentrat għandu jiġi dilwit għal 1.5% v/v qabel l-użu.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Fliexken: 0,5 - 5 litri HDPE jew PET

Jerry can: 1 - 80 litri HDPE

Tanbur: 10 - 210 litri HDPE

IBC: 1 000 litri HDPE

4.1.1.   Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.2.   Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.3.   Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.4.   Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.5.   Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.   STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU (6) TAL-META SPC 6

5.1.   Istruzzjonijiet għall-użu

Applika l-prodott billi xxarrab sew il-wiċċ kollu għal 5 minuti (applika madwar 18-il sprejjatura/m2 jew 20 ml/m2 jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat).

Applika biss fuq uċuħ mhux porużi.

Informa d-detentur tal-awtorizzazzjoni jekk it-trattament ma jkunx effettiv.

5.2.   Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għas-sustanzi kimiċi kklassifikati taħt EN 374 jew ekwivalenti, gogils għas-sustanzi kimiċi konsistenti ma’ EN 16321 jew ekwivalenti u tuta kompluta konsistenti ma’ EN 14605 jew ekwivalenti meta timmaniġġja l-prodott konċentrat (waqt id-dilwizzjoni). It-titoli sħaħ tal-istandards EN huma disponibbli f’taqsima 6.

Il-materjal tat-tagħmir ta’ PPE irid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott.

Aħsel idejk wara li tuża l-prodott konċentrat.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Evita titjir u tixrid waqt it-taħlit u t-tagħbija (dilwizzjoni).

Għal użu fuq barra, tapplikax il-prodott f’każ li tkun mistennija x-xita fi żmien 24 siegħa.

Għall-użu tal-isprej fuq barra, evita t-trasferiment lejn żoni oħra bir-riħ (kurrent).

5.3.   Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa’ tilbishom. Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ minnufih bl-ilma għal ħafna minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal tal-inqas 15-il minuta.

Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika.

Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa jew it-tabib:

L-għajnejn ukoll iridu jitlaħalħu ripetutament waqt li tkun sejra għand it-tabib, jekk l-għajn ġiet esposta għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.

JEKK JINBELA’: Laħlaħ ħalqek minnufih. Agħti lill-persuna esposta xi ħaġa x’tixrob jekk din tista’ tibla’. TIPPROVOKAX ir-remettar. Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Jekk iseħħu xi sintomi sejjaħ ĊENTRU TA’ AVVELIMENT jew tabib.

5.4.   Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

M’għandekx tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f’pajpijiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ.

Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5.   Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: Sentejn.

Ipproteġi mill-ġlata.

6.   INFORMAZZJONI OĦRA

It-titoli sħaħ tal-standards EN li għalihom qed issir referenza fit-taqsima 5.2 ‘Miżuri ta’ mitigazzjoni ta’ riskju’ huma:

 

EN 374 – Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganiżmi perikolużi

 

EN 16321 – Protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ għall-użu fuq il-post tax-xogħol

 

EN 14605 – Ilbies protettiv kontra sustanzi kimiċi likwidi - Ir-rekwiżiti ta’ prestazzjoni għal ilbies b’konnessjonijiet li ma jgħaddix likwidu (Tip 3) jew sprej (Tip 4) minnhom, li jinkludu oġġetti li jipprovdu protezzjoni għal partijiet tal-ġisem biss (Tipi PB [3] u PB [4])

7.   IT-TIELET LIVELL TA’ INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 6

7.1.   Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

SALVE FAM3_2

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028967-0024 1-6

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

31,33

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

28,8

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

5,28

META SPC 7

1.   INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 7

1.1.   Identifikatur tal-Meta SPC 7

Identifikatur

meta-SPC7

1.2.   Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru

1-7

1.3.   Tip(i) ta' prodott

Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2.   KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 7

2.1.   Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 7

Isem komuni

Isem IUPAC

Funzjoni

Numru CAS

Numru KE

Kontenut (%)

Min

Mass

Aċidu L-(+)-lattiku

 

Sustanza attiva

79-33-4

201-196-2

31,33

31,33

Ottil eter karbossilat tas-sodju

 

Sustanza mhux attiva

53563-70-5

 

24,93

24,93

D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil

 

Sustanza mhux attiva

110615-47-9

 

3,52

3,52

2.2.   Tip(i) ta’ formulazzjoni tal-meta SPC 7

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

SL – konċentrat jinħall

3.   DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 7