ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 204

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 66
17 ta' Awwissu 2023


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1636 tal-10 ta’ Awwissu 2023 li jdaħħal isem fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti [Cerdo de Teruel (IĠP)]

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1637 tas-16 ta’ Awwissu 2023 li jniedi investigazzjoni rigward il-possibbiltà ta’ ċirkomvenzjoni tal-miżuri kumpensatorji imposti mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/2092 fuq l-importazzjonijiet tal-bijodiżil li joriġinaw mill-Indoneżja permezz ta’ importazzjonijiet ta’ bijodiżil ikkonsenjati mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u mir-Renju Unit, kemm jekk iddikjarati li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u mir-Renju Unit kif ukoll jekk le, u li jagħmel tali importazzjonijiet soġġetti għar-reġistrazzjoni

3

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1638 tal-14 ta’ Awwissu 2023 li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/75 tistabbilixxi l-lista ta’ oqsma tal-programm Interreg li għandhom jirċievu appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-istrumenti ta’ finanzjament estern tal-Unjoni, imqassma skont il-fergħa u l-programm Interreg taħt il-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (notifikata bid-dokument C(2023) 5460)

9

 

 

III   Atti oħrajn

 

 

ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

 

*

Deċiżjoni tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA Nru 094/23/COL tal-5 ta’ Lulju 2023 dwar il-ħatra ta’ Uffiċjal tas-Seduta ġodda f’ċerti proċeduri ta’ kompetizzjoni [2023/1639]

63

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

17.8.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 204/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1636

tal-10 ta’ Awwissu 2023

li jdaħħal isem fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti [“Cerdo de Teruel” (IĠP)]

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

(1)

F’konformità mal-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, it-talba ta’ Spanja għar-reġistrazzjoni tal-isem “Cerdo de Teruel” ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (2).

(2)

Il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, u għalhekk jenħtieġ li l-isem “Cerdo de Teruel” jiġi rreġistrat,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni “Cerdo de Teruel” (IĠP) hija rreġistrata.

L-isem imsemmi fl-ewwel paragrafu jidentifika prodott tal-Klassi 1.1. Laħam frisk (u l-ġewwieni) kif speċifikat fl-Anness XI tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 (3).

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Awwissu 2023.

Għall-Kummissjoni

F’isem il-President,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  ĠU C 138, 21.4.2023, p. 17.

(3)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 tat-13 ta’ Ġunju 2014 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU L 179, 19.6.2014, p. 36).


17.8.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 204/3


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1637

tas-16 ta’ Awwissu 2023

li jniedi investigazzjoni rigward il-possibbiltà ta’ ċirkomvenzjoni tal-miżuri kumpensatorji imposti mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/2092 fuq l-importazzjonijiet tal-bijodiżil li joriġinaw mill-Indoneżja permezz ta’ importazzjonijiet ta’ bijodiżil ikkonsenjati mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u mir-Renju Unit, kemm jekk iddikjarati li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u mir-Renju Unit kif ukoll jekk le, u li jagħmel tali importazzjonijiet soġġetti għar-reġistrazzjoni

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/1037 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea (1) (“ir-Regolament bażiku”) u b’mod partikolari l-Artikoli 23(4) u 24(5) tiegħu,

Wara li infurmat lill-Istati Membri,

Billi:

A.   TALBA

(1)

Il-Kummissjoni Ewropea (“il-Kummissjoni”) irċeviet talba skont l-Artikoli 23(4) u 24(5) tar-Regolament bażiku, biex tinvestiga l-possibbiltà ta’ ċirkomvenzjoni tal-miżuri kompensatorji imposti fuq l-importazzjonijiet tal-bijodiżil li joriġinaw mill-Indoneżja, u biex tagħmel l-importazzjonijiet ikkonsenjati mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (“RPĊ”) u mir-Renju Unit (“UK”), kemm jekk iddikjarati li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u mir-Renju Unit kif ukoll jekk le, soġġetti għar-reġistrazzjoni.

(2)

It-talba ġiet ippreżentata fl-4 ta’ Lulju 2023 mill-Bord Ewropew tal-Bijodiżil.

B.   PRODOTT

(3)

Il-prodott ikkonċernat miċ-ċirkomvenzjoni possibbli huwa esteri monoalkiliċi tal-aċidi xaħmin u/jew nafta paraffinika miksuba minn sinteżi u/jew trattament idriku, ta’ oriġini mhux fossili, f’forma pura jew inklużi f’taħlita, ikklassifikati fid-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2092 (2) taħt il-kodiċijiet NM ex 1516 20 98 (il-kodiċijiet TARIC 1516209821, 1516209829 u 1516209830), ex 1518 00 91 (il-kodiċijiet TARIC 1518009121, 1518009129 u 1518009130), ex 1518 00 95 (il-kodiċi TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (il-kodiċijiet TARIC 1518009921, 1518009929 u 1518009930), ex 2710 19 43 (il-kodiċijiet TARIC 2710194321, 2710194329 u 2710194330), ex 2710 19 46 (il-kodiċijiet TARIC 2710194621, 2710194629 u 2710194630), ex 2710 19 47 (il-kodiċijiet TARIC 2710194721, 2710194729 u 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (il-kodiċijiet TARIC 3824999210, 3824999212 u 3824999220), 3826 00 10 u ex 3826 00 90 (il-kodiċijiet TARIC 3826009011, 3826009019 u 3826009030) u li joriġinaw mill-Indoneżja (“il-prodott ikkonċernat”). Dan huwa l-prodott li l-miżuri fis-seħħ bħalissa japplikaw għalih.

(4)

Il-prodott li qed jiġi investigat huwa l-istess bħal dak iddefinit fil-premessa ta’ qabel, li bħalissa jidħol taħt il-kodiċijiet CN codes ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 16, ex 3824 99 92, 3826 00 10 u ex 3826 00 90, iżda kkonsenjat mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u mir-Renju Unit, kemm jekk iddikjarat li joriġina mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u mir-Renju Unit kif ukoll jekk le (il-kodiċijiet TARIC 1516209822, 1516209823, 1516209831, 1516209832, 1518009122, 1518009123, 1518009131, 1518009132, 1518009510, 1518009511, 1518009922, 1518009923, 1518009931, 1518009932, 2710194322, 2710194323, 2710194331, 2710194332, 2710194622, 2710194623, 2710194631, 2710194632, 2710194722, 2710194723, 2710194731, 2710194732, 2710201122, 2710201123, 2710201131, 2710201132, 2710201622, 2710201623, 2710201631, 2710201632, 2710201691, 2710201692, 3824999211, 3824999213, 3824999215, 3824999216, 3826001021, 3826001022, 3826001051, 3826001052, 3826001090, 3826001091, 3826009012, 3826009013, 3826009031 u 3826009032) (“il-prodott li qed jiġi investigat”).

C.   MIŻURI EŻISTENTI

(5)

Il-miżuri li huma fis-seħħ attwalment u li possibbilment qed ikun hemm ċirkomvenzjoni tagħhom huma miżuri kumpensatorji imposti mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/2092 li jimponi dazju kumpensatorju definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ bijodiżil li joriġinaw mill-Indoneżja(“il-miżuri eżistenti”).

D.   RAĠUNIJIET

(6)

It-talba fiha provi biżżejjed li qiegħed ikun hemm ċirkomvenzjoni tal-miżuri kompensatorji eżistenti fuq l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat permezz ta’ importazzjonijiet tal-prodott investigat. B’mod partikolari, il-provi li għandha l-Kummissjoni juru dan li ġej.

(7)

Kien hemm bidla fix-xejra tal-kummerċ li tinvolvi l-esportazzjonijiet mill-Indoneżja u mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u mir-Renju Unit lejn l-Unjoni wara l-impożizzjoni tal-miżuri kompensatorji eżistenti.

(8)

Din il-bidla tidher li ġejja minn prattika li ma hemmx motivazzjoni valida jew ġustifikazzjoni ekonomika suffiċjenti għaliha għajr l-impożizzjoni tad-dazju, jiġifieri l-konsenja tal-prodott ikkonċernat li jgħaddi mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u mir-Renju Unit lejn l-Unjoni.

(9)

Aktar minn hekk, l-evidenza turi li minħabba l-prattiki deskritti hawn fuq l-effetti ta’ rimedju tal-miżuri kompensatorji eżistenti fuq il-prodott ikkonċernat qed jiddgħajfu kemm f’termini ta’ kwantità kif ukoll f’termini ta’ prezzijiet. Jidher li daħlu volumi sinifikanti ta’ importazzjonijiet tal-prodott investigat fis-suq tal-Unjoni. Barra minn hekk, hemm provi biżżejjed li l-importazzjonijiet tal-prodott investigat qed isiru bi prezzijiet dannużi.

(10)

Fl-aħħar nett, il-provi għandhom it-tendenza li juru li l-prodott investigat u/jew partijiet minnu għadhom jibbenefikaw mis-sussidju. Tabilħaqq, il-prodott investigat u l-partijiet tiegħu huma prodotti u esportati lejn ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u r-Renju Unit minn kumpaniji fl-Indoneżja li nstab li jirċievu sussidji kumpensabbli għall-produzzjoni u l-bejgħ tal-prodott investigat taħt il-miżuri eżistenti.

(11)

Fl-eventwalità li prattiki ta’ ċirkomvenzjoni koperti mill-Artikolu 23 tar-Regolament bażiku, għajr dawk imsemmijin hawn fuq, jiġu identifikati matul l-investigazzjoni, l-investigazzjoni tista’ tkopri dawn il-prattiki wkoll.

E.   PROĊEDURA

(12)

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li jeżistu provi biżżejjed biex jiġġustifikaw il-bidu ta’ investigazzjoni skont l-Artikolu 23(4) tar-Regolament bażiku u biex l-importazzjonijiet tal-prodott investigat isiru soġġetti għal reġistrazzjoni, f’konformità mal-Artikolu 24(5) tar-Regolament bażiku.

(13)

Sabiex jiksbu l-informazzjoni meħtieġa għal din l-investigazzjoni, jenħtieġ li l-partijiet interessati kollha jikkuntattjaw lill-Kummissjoni minnufih, iżda mhux aktar tard mil-limitu ta’ żmien stabbilit fl-Artikolu 3(2) ta’ dan ir-Regolament. Il-limitu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 3(2) ta’ dan ir-Regolament japplika għall-partijiet interessati kollha. Jekk ikun meħtieġ, tista’ wkoll tintalab informazzjoni mill-industrija tal-Unjoni.

(14)

L-awtoritajiet tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, tar-Renju Unit u tal-Indoneżja se jiġu notifikati meta tibda din l-investigazzjoni.

(a)   Struzzjonijiet għat-tfassil ta’ preżentazzjonijiet bil-miktub u biex jintbagħtu l-kwestjonarji kompluti u l-korrispondenza

(15)

L-informazzjoni ppreżentata lill-Kummissjoni għall-fini ta’ investigazzjonijiet għad-difiża tal-kummerċ għandha tkun ħielsa mid-drittijiet tal-awtur. Qabel ma jippreżentaw informazzjoni u/jew id-data lill-Kummissjoni li tkun soġġetta għal drittijiet tal-awtur ta’ terzi, il-partijiet interessati jridu jitolbu permess speċifiku mingħand id-detentur tad-drittijiet tal-awtur li jippermetti espliċitament a) li l-Kummissjoni tuża l-informazzjoni u d-data għall-fini ta’ dan il-proċediment tad-difiża tal-kummerċ u b) li tingħata l-informazzjoni u/jew id-data lill-partijiet interessati f’din l-investigazzjoni f’forma li tippermetti li jeżerċitaw id-dritt tad-difiża tagħhom.

(16)

Il-preżentazzjonijiet kollha bil-miktub, inkluża l-informazzjoni mitluba f’dan ir-Regolament, il-kwestjonarji kompluti u l-korrispondenza pprovduta mill-partijiet interessati li għalihom jintalab trattament kunfidenzjali għandhom jiġu mmarkati bħala “Sensitive” (3). Il-partijiet li jippreżentaw informazzjoni matul din l-investigazzjoni huma mistiedna jagħtu raġunijiet għat-talba tagħhom għal trattament kunfidenzjali.

(17)

Il-partijiet li jagħtu informazzjoni mmarkata “Sensitive” huma mitluba jipprovdu taqsiriet mhux kunfidenzjali tagħha skont l-Artikolu 29(2) tar-Regolament bażiku li jiġu mmarkati “For inspection by interested parties”. Jenħtieġ li dawn it-taqsiriet ikunu ddettaljati biżżejjed biex jippermettu li s-sustanza tal-informazzjoni ppreżentata b’mod kunfidenzjali tinftiehem b’mod raġonevoli.

(18)

Jekk parti li tipprovdi informazzjoni kunfidenzjali tonqos milli tagħti raġunijiet ġusti għal talba ta’ trattament kunfidenzjali jew ma tipprovdix taqsira mhux kunfidenzjali tagħha fil-format u l-kwalità mitluba, il-Kummissjoni tista’ tinjora tali informazzjoni sakemm ma jkunx jista’ jintwera b’mod sodisfaċenti minn sorsi xierqa li l-informazzjoni hija korretta.

(19)

Il-partijiet interessati huma mistiedna jressqu l-preżentazzjonijiet u t-talbiet kollha permezz ta’ TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) inklużi talbiet biex jiġu rreġistrati bħala partijiet interessati, dokumenti skenjati ta’ prokuri u ta’ ċertifikazzjoni.

(20)

Sabiex ikollhom aċċess għal TRON.tdi, il-partijiet interessati jeħtieġ ikollhom kont tal-EU Login. L-istruzzjonijiet kollha dwar kif wieħed jirreġistra u juża TRON.tdi jinsabu hawnhekk:https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

Meta jużaw TRON.tdi jew il-posta elettronika, il-partijiet interessati jkunu qed jesprimu li jaqblu mar-regoli applikabbli għall-preżentazzjonijiet elettroniċi li jinsabu fid-dokument “KORRISPONDENZA MAL-KUMMISSJONI EWROPEA F’KAŻIJIET TA’ DIFIŻA TAL-KUMMERĊ” ippubblikat fis-sit web tad-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ: https://europa.eu/!7tHpY3.

(21)

Il-partijiet interessati jridu jindikaw isimhom, l-indirizz, in-numru tat-telefown u indirizz tal-posta elettronika validu u jenħtieġ li jiżguraw li l-indirizz tal-posta elettronika li jipprovdu jkun indirizz tal-posta elettronika tax-xogħol uffiċjali li jiffunzjona u li jiġi kkonsultat kuljum. Ladarba jingħataw id-dettalji ta’ kuntatt, il-Kummissjoni tikkomunika mal-partijiet interessati permezz tal-posta elettronika biss, dment li ma jkunx hemm talba speċifika li d-dokumenti kollha mill-Kummissjoni jintbagħtu b’mezz ieħor ta’ komunikazzjoni jew dment li n-natura tad-dokument li jrid jintbagħat ma tkunx teħtieġ l-użu tal-posta rreġistrata. Għal aktar regoli u informazzjoni dwar il-korrispondenza mal-Kummissjoni inklużi l-prinċipji li japplikaw għall-preżentazzjonijiet bil-posta elettronika, jenħtieġ li l-partijiet interessati jikkonsultaw l-istruzzjonijiet ta’ komunikazzjoni mal-partijiet interessati msemmijin hawn fuq.

(22)

L-indirizz tal-Kummissjoni għall-korrispondenza:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Posta elettronika:

Għal kwistjonijiet ġenerali jew relatati mar-RPĊ: TRADE-R800-BIODIESEL-CN@ec.europa.eu

Għal kwistjonijiet ġenerali jew relatati mar-Renju Unit: TRADE-R800-BIODIESEL-UK@ec.europa.eu

(b)   Ġbir ta’ informazzjoni u seduti ta’ smigħ

(23)

Il-partijiet interessati kollha inkluż l-industrija tal-Unjoni, l-importaturi u kull assoċjazzjoni rilevanti huma mistiedna jippreżentaw l-opinjonijiet tagħhom bil-miktub u jipprovdu evidenza ta’ sostenn dment li dawn il-preżentazzjonijiet isiru sal-iskadenza prevista fl-Artikolu 3(2). Barra minn hekk, il-Kummissjoni tista’ tisma’ lill-partijiet interessati, dment li jagħmlu talba bil-miktub u juru li hemm raġunijiet partikolari għalfejn jenħtieġ li jinstemgħu.

(c)   Talbiet għal eżenzjonijiet

(24)

F’konformità mal-Artikolu 23(6) tar-Regolament bażiku, l-importazzjonijiet tal-prodott investigat jistgħu jiġu eżentati mill-miżuri jekk l-importazzjoni ma tkunx tikkostitwixxi ċirkomvenzjoni.

(25)

Peress li ċ-ċirkomvenzjoni possibbli sseħħ barra mill-Unjoni, jistgħu jingħataw eżenzjonijiet, skont l-Artikolu 23(6) tar-Regolament bażiku, lill-produtturi tal-prodott investigat fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u fir-Renju Unit li jistgħu juru li mhumiex involuti fi prattiki ta’ ċirkomvenzjoni kif definit fl-Artikolu 23(3) tar-Regolament bażiku. Jekk ikun hemm produtturi li jixtiequ jiksbu eżenzjoni, jenħtieġ li dawn jippreżentaw ruħhom sal-limitu ta’ żmien indikat fl-Artikolu 3(1) ta’ dan ir-Regolament. Kopji tal-kwestjonarju tal-formola tat-talba għal eżenzjoni għall-produtturi esportaturi fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u fir-Renju Unit u l-kwestjonarji għall-importaturi fl-UE huma disponibbli fil-fajl għall-ispezzjoni mill-partijiet interessati u fuq is-sit web tad-DĠ Kummerċ: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2678. Il-kwestjonarji jridu jiġu ppreżentati fil-limitu ta’ żmien indikat fl-Artikolu 3(2) ta’ dan ir-Regolament.

F.   REĠISTRAZZJONI

(26)

Skont l-Artikolu 24(5) tar-Regolament bażiku, l-importazzjonijiet tal-prodott investigat għandhom ikunu soġġetti għal reġistrazzjoni sabiex ikun żgurat li, jekk l-investigazzjoni tirriżulta li jkun hemm ċirkomvenzjoni, ikun jista’ jiġi impost ammont xieraq ta’ dazji kompensatorji, li ma jaqbiżx id-dazju residwu impost mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/2092, mid-data li fiha tkun ġiet imposta r-reġistrazzjoni ta’ dawn l-importazzjonijiet.

G.   PERJODI TAŻ-ŻMIEN

(27)

Sabiex ikun hemm amministrazzjoni tajba, jenħtieġ li jiġu ddikjarati l-limiti ta’ żmien li fihom:

il-partijiet interessati jistgħu jippreżentaw ruħhom lill-Kummissjoni, jippreżentaw il-kwestjonarji, jagħtu l-fehmiet tagħhom bil-miktub jew kwalunkwe informazzjoni oħra li trid tiġi kkunsidrata matul l-investigazzjoni,

il-produtturi fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u fir-Renju Unit jistgħu jitolbu eżenzjonijiet mill-miżuri,

il-partijiet interessati jistgħu jagħmlu talba bil-miktub biex jinstemgħu mill-Kummissjoni.

(28)

Ta’ min jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li t-tħaddim tad-drittijiet proċedurali stipulati fir-Regolament bażiku jiddependi mill-fatt li l-partijiet jippreżentaw ruħhom fil-limiti ta’ żmien stipulati fl-Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament.

H.   NUQQAS TA’ KOOPERAZZJONI

(29)

Jekk xi parti interessata tirrifjuta l-aċċess jew ma tipprovdix l-informazzjoni meħtieġa fil-limiti taż-żmien stipulati, jew tfixkel b’mod sinifikanti l-investigazzjoni, il-konstatazzjonijiet, pożittivi jew negattivi, jistgħu jsiru fuq il-bażi tal-fatti disponibbli f’konformità mal-Artikolu 28 tar-Regolament bażiku.

(30)

Jekk jinstab li xi parti interessata tkun ipprovdiet informazzjoni falza jew qarrieqa, l-informazzjoni ma għandhiex titqies u jista’ jsir użu mill-fatti disponibbli f’konformità mal-Artikolu 28 tar-Regolament bażiku.

(31)

Jekk parti interessata ma tikkooperax jew tikkoopera parzjalment biss u, għaldaqstant, il-konstatazzjonijiet ikunu bbażati fuq il-fatti disponibbli f’konformità mal-Artikolu 28 tar-Regolament bażiku, ir-riżultat jista’ jkun inqas favorevoli għal dik il-parti milli kieku tkun ikkooperat.

I.   SKEDA TAL-INVESTIGAZZJONI

(32)

L-investigazzjoni se tiġi konkluża, skont l-Artikolu 23(4) tar-Regolament bażiku, fi żmien disa’ xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

J.   PROĊESSAR TA’ DATA PERSONALI

(33)

Ta’ min jinnota li kull data personali miġbura f’din l-investigazzjoni se tiġi ttrattata f’konformità mar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

(34)

Notifika dwar il-protezzjoni tad-data li tinforma lill-individwi kollha dwar l-ipproċessar tad-data personali fil-qafas tal-attivitajiet tad-difiża tal-kummerċ tal-Kummissjoni hija disponibbli fis-sit web tad-DĠ Kummerċ: https://europa.eu/!vr4g9W

K.   UFFIĊJAL TAS-SEDUTA

(35)

Il-partijiet interessati jistgħu jitolbu l-intervent tal-Uffiċjal tas-Seduta għall-proċedimenti kummerċjali. L-Uffiċjal tas-Seduta jeżamina t-talbiet għall-aċċess għall-fajl, it-tilwim fir-rigward tal-kunfidenzjalità tad-dokumenti, it-talbiet għal estensjoni tal-limiti ta’ żmien u kwalunkwe talba oħra dwar id-drittijiet tad-difiża tal-partijiet interessati u tal-partijiet terzi li jaf tfeġġ matul il-proċediment.

(36)

L-Uffiċjal tas-Seduta jista’ jorganizza seduti u jagħmilha ta’ medjatur bejn il-parti(jiet) interessata/i u s-servizzi tal-Kummissjoni biex jiżgura li d-drittijiet tad-difiża tal-partijiet interessati jkunu qegħdin jiġu eżerċitati bis-sħiħ. Jenħtieġ li talba għal seduta mal-Uffiċjal tas-Seduta ssir bil-miktub u tispeċifika r-raġunijiet għat-talba. L-Uffiċjal tas-Seduta jeżamina r-raġunijiet għat-talbiet. Jenħtieġ li dawn is-seduti jsiru biss jekk il-kwistjonijiet ma jkunux ġew solvuti mas-servizzi tal-Kummissjoni fi żmien debitu.

(37)

Kwalunkwe talba trid tiġi ppreżentata fi żmien raġonevoli u f’qasir żmien sabiex ma xxekkilx l-andament tajjeb tal-proċedimenti. Għal dan l-għan, jenħtieġ li l-partijiet interessati jitolbu l-intervent tal-Uffiċjal tas-Seduta malajr kemm jista’ jkun wara li jseħħ l-avveniment li jiġġustifika tali intervent. Meta t-talbiet għal seduti jiġu ppreżentati barra mill-iskedi ta’ żmien rilevanti, l-Uffiċjal tas-Seduta jeżamina wkoll ir-raġunijiet għaliex dawn it-talbiet ikunu saru daqshekk tard, in-natura tal-kwistjonijiet imqajma u l-impatt ta’ dawn il-kwistjonijiet fuq id-drittijiet tad-difiża, filwaqt li debitament iqis l-interessi ta’ amministrazzjoni tajba u t-tlestija f’waqtha tal-investigazzjoni.

(38)

Għal aktar informazzjoni u għad-dettalji ta’ kuntatt, il-partijiet interessati jistgħu jikkonsultaw il-paġni web tal-Uffiċjal tas-Seduta fis-sit web tad-DĠ KUMMERĊ: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_en,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Qed tinbeda investigazzjoni skont l-Artikolu 23(4) tar-Regolament (UE) 2016/1037, sabiex jiġi ddeterminat jekk l-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ esteri monoalkiliċi tal-aċidi xaħmin u/jew nafta paraffinika miksuba minn sinteżi u/jew trattament idriku, ta’ oriġini mhux fossili, f’forma pura jew inklużi f’taħlita, ikklassifikati taħt il-kodiċijiet NM ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 16, ex 3824 99 92, 3826 00 10 u ex 3826 00 90, ikkonsenjati mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u mir-Renju Unit, kemm jekk iddikjarati li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u mir-Renju Unit kif ukoll jekk le (il-kodiċijiet TARIC 1516209822, 1516209823, 1516209831, 1516209832, 1518009122, 1518009123, 1518009131, 1518009132, 1518009510, 1518009511, 1518009922, 1518009923, 1518009931, 1518009932, 2710194322, 2710194323, 2710194331, 2710194332, 2710194622, 2710194623, 2710194631, 2710194632, 2710194722, 2710194723, 2710194731, 2710194732, 2710201122, 2710201123, 2710201131, 2710201132, 2710201622, 2710201623, 2710201631, 2710201632, 2710201691, 2710201692, 3824999211, 3824999213, 3824999215, 3824999216, 3826001021, 3826001022, 3826001051, 3826001052, 3826001090, 3826001091, 3826009012, 3826009013, 3826009031 u 3826009032) humiex qed jevitaw il-miżuri imposti mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/2092.

Artikolu 2

1.   L-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri għandhom, skont l-Artikolu 23(4) u l-Artikolu 24(5) tar-Regolament (UE) 2016/1037, jieħdu l-passi xierqa biex jirreġistraw l-importazzjonijiet fl-Unjoni identifikati fl-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament.

2.   Ir-reġistrazzjoni għandha tiskadi disa’ xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

1.   Il-partijiet interessati jridu jippreżentaw ruħhom billi jikkuntattjaw lill-Kummissjoni fi żmien 15-il jum mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2.   Biex ir-rappreżentazzjonijiet tagħhom jiġu kkunsidrati waqt l-investigazzjoni, il-partijiet interessati jridu jippreżentaw il-fehmiet tagħhom bil-miktub u jibagħtu t-tweġibiet għall-kwestjonarju, talbiet għal eżenzjonijiet, jew kwalunkwe informazzjoni oħra fi żmien 37 jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ dan ir-Regolament f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor.

3.   Il-partijiet interessati jistgħu japplikaw ukoll biex jinstemgħu mill-Kummissjoni fl-istess limitu ta’ żmien ta’ 37 jum. Għas-seduti dwar l-istadju tal-bidu tal-investigazzjoni, it-talba trid tiġi ppreżentata fi żmien 15-il jum mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Kull talba għal seduta ta’ smigħ trid issir bil-miktub u trid tispeċifika r-raġunijiet għat-talba.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Awwissu 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 176 30.6.2016, p. 55.

(2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2092 tat-28 ta’ Novembru 2019 li jimponi dazju kompensatorju definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ bijodiżil li joriġinaw mill-Indoneżja (ĠU L 317, 9.12.2019, p. 42).

(3)  Dokument immarkat “Sensitive” huwa dokument li jitqies li hu kunfidenzjali skont l-Artikolu 29 tar-Regolament bażiku u l-Artikolu 12 tal-Ftehim tad-WTO dwar is-Sussidji u l-Miżuri ta’ Kumpens (il-Ftehim dwar l-SCM). Huwa wkoll dokument protett skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).

(4)  Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).


DEĊIŻJONIJIET

17.8.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 204/9


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1638

tal-14 ta’ Awwissu 2023

li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/75 tistabbilixxi l-lista ta’ oqsma tal-programm Interreg li għandhom jirċievu appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-istrumenti ta’ finanzjament estern tal-Unjoni, imqassma skont il-fergħa u l-programm Interreg taħt il-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea

(notifikata bid-dokument C(2023) 5460)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2021/1059 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ġunju 2021 dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġat mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u minn strumenti ta’ finanzjament estern (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 8(1) tiegħu,

Wara li kkonsultat il-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 115(1) tar-Regolament (UE) 2021/1060 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ġunju 2021 li jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi, is-Sajd u l-Akkwakultura u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Appoġġ Finanzjarju għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u l-Politika dwar il-Viżi (2),

Billi:

(1)

Permezz tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/75 (3), il-Kummissjoni stabbilixxiet il-lista ta’ oqsma tal-programm Interreg li għandhom jirċievu appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-istrumenti ta’ finanzjament estern tal-Unjoni, imqassma skont il-fergħa u l-programm Interreg taħt il-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea għall-perjodu mill-2021 sal-2027.

(2)

L-aggressjoni militari reċenti bla ġustifikazzjoni u provokazzjoni tal-Federazzjoni Russa kontra l-Ukrajna u l-kunflitt armat li għaddej biddlu b’mod fundamentali s-sitwazzjoni tas-sigurtà fl-Ewropa. Fil-konklużjonijiet tiegħu tal-24 ta’ Frar 2022, il-Kunsill Ewropew ikkundanna l-aggressjoni militari kontra l-Ukrajna kif ukoll l-involviment tal-Belarussja f’dik l-aggressjoni.

(3)

B’riżultat ta’ dan, il-Kummissjoni ssospendiet it-tħejjija tal-programmi Interreg bejn l-Unjoni u l-Federazzjoni Russa u l-Belarussja rispettivament, u l-Unjoni imponiet sensiela ta’ sanzjonijiet kontra ż-żewġ pajjiżi. Minħabba l-issuktar tal-gwerra ta’ aggressjoni kontra l-Ukrajna, l-Istati Membri affettwati u l-Kummissjoni qablu li ma jsegwux it-tħejjija tal-programmi Interreg mal-Federazzjoni Russa u l-Belarussja fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2021–2027. Iż-żoni tal-programm inizjalment previsti għalhekk jenħtieġ li jitħassru mil-lista ta’ żoni tal-programm Interreg li għandhom jirċievu appoġġ. Għall-istess raġunijiet, il-parteċipazzjoni li ġiet ippjanata inizjalment tal-Federazzjoni Russa u tal-Belarus f’żewġ programmi transnazzjonali għandha tiġi kkanċellata.

(4)

Sabiex jiġu megħjuna r-reġjuni NUTS 3 li jinsabu direttament fil-fruntieri u huma affettwati ħafna mill-aggressjoni Russa u li ma jipparteċipawx fi programmi oħra ta’ kooperazzjoni li jindirizzaw l-isfidi addizzjonali minħabba l-gwerra ta’ aggressjoni, jenħtieġ li l-inklużjoni ta’ dawn ir-reġjuni fil-programmi Interreg eżistenti tkun possibbli. Il-ġeografija ta’ għadd limitat ta’ programmi għandha għalhekk tiġi estiża biex tkopri r-reġjuni tal-fruntiera affettwati.

(5)

Għalhekk jenħtieġ li d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/75 tiġi emendata skont dan,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/75 hija emendata kif ġej:

1.

l-Anness I huwa sostitwit bl-Anness I għal din id-Deċiżjoni;

2.

L-Anness II huwa sostitwit bl-Anness II ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta’ Awwissu 2023.

Għall-Kummissjoni

Elisa FERREIRA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 231, 30.6.2021, p. 94.

(2)  ĠU L 231, 30.6.2021, p. 159.

(3)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/75 tas-17 ta’ Jannar 2022 li tistabbilixxi l-lista ta’ oqsma tal-programm Interreg li għandhom jirċievu appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-istrumenti ta’ finanzjament estern tal-Unjoni, imqassma skont il-fergħa u l-programm Interreg taħt il-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (ĠU L 12, 19.1.2022, p. 164).


ANNESS I

Lista ta’ żoni tal-programm Interreg li għandhom jirċievu appoġġ taħt il-fergħa A

Programmi Transfruntiera Interni Interreg

CCI

 

Reġjuni tal-livell NUTS 3 (f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1059/2003, kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/1755)

2021TC16RFCB001

BE DE NL

(Interreg VI-A) Maas-Rijn/Meuse-Rhin/Maas-Rhein (NL-BE-DE)

 

 

BE223 Arr. Tongeren

 

 

BE224 Arr. Hasselt

 

 

BE225 Arr. Maaseik

 

 

BE332 Arr. Liège

 

 

BE335 Arr. Verviers – communes francophones

 

 

BE336 Bezirk Verviers-Deutschsprachige Gemeinschaft

 

 

DEA26 Düren

 

 

DEA28 Euskirchen

 

 

DEA29 Heinsberg

 

 

DEA2D Städteregion Aachen

 

 

DEB23 Eifelkreis Bitburg-Prüm

 

 

DEB24 Vulkaneifel

 

 

NL422 Midden-Limburg

 

 

NL423 Zuid-Limburg

2021TC16RFCB002

AT CZ

(Interreg VI-A) L-Awstrija - Iċ-Ċekja

 

 

AT121 Mostviertel-Eisenwurzen

 

 

AT123 Sankt Pölten

 

 

AT124 Waldviertel

 

 

AT125 Weinviertel

 

 

AT126 Wiener Umland/Nordteil

 

 

AT130 Vjenna

 

 

AT311 Innviertel

 

 

AT312 Linz-Wels

 

 

AT313 Mühlviertel

 

 

AT314 Steyr-Kirchdorf

 

 

CZ031 Jihočeský kraj

 

 

CZ063 Kraj Vysočina

 

 

CZ064 Jihomoravský kraj

2021TC16RFCB003

AT SK

(Interreg VI-A) Is-Slovakkja - L-Awstrija

 

 

SK010 Bratislavský kraj

 

 

SK021 Trnavský kraj

 

 

AT112 Nordburgenland

 

 

AT122 Niederösterreich-Süd

 

 

AT123 Sankt Pölten

 

 

AT124 Waldviertel

 

 

AT125 Weinviertel

 

 

AT126 Wiener Umland/Nordteil

 

 

AT127 Wiener Umland/Südteil

 

 

AT130 Vjenna

2021TC16RFCB004

AT DE

(Interreg VI-A) L-Awstrija - Il-Ġermanja/Il-Bavaria

 

 

AT311 Innviertel

 

 

AT312 Linz-Wels

 

 

AT313 Mühlviertel

 

 

AT315 Traunviertel

 

 

AT321 Lungau

 

 

AT322 Pinzgau-Pongau

 

 

AT323 Salzburg und Umgebung

 

 

AT331 Außerfern

 

 

AT332 Innsbruck

 

 

AT333 Osttirol

 

 

AT334 Tiroler Oberland

 

 

AT335 Tiroler Unterland

 

 

AT341 Bludenz-Bregenzer Wald

 

 

AT342 Rheintal-Bodenseegebiet

 

 

DE213 Rosenheim, Kreisfreie Stadt

 

 

DE214 Altötting

 

 

DE215 Berchtesgadener Land

 

 

DE216 Bad Tölz-Wolfratshausen

 

 

DE21D Garmisch-Partenkirchen

 

 

DE21F Miesbach

 

 

DE21G Mühldorf a. Inn

 

 

DE21K Rosenheim, Landkreis

 

 

DE21M Traunstein

 

 

DE21N Weilheim-Schongau

 

 

DE221 Landshut, Kreisfreie Stadt

 

 

DE222 Passau, Kreisfreie Stadt

 

 

DE224 Deggendorf

 

 

DE225 Freyung-Grafenau

 

 

DE227 Landshut, Landkreis

 

 

DE228 Passau, Landkreis

 

 

DE229 Regen

 

 

DE22 A Rottal-Inn

 

 

DE22C Dingolfing-Landau

 

 

DE272 Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

 

 

DE273 Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

 

 

DE274 Memmingen, Kreisfreie Stadt

 

 

DE27 A Lindau (Bodensee)

 

 

DE27B Ostallgäu

 

 

DE27C Unterallgäu

 

 

DE27E Oberallgäu

2021TC16RFCB005

ES PT

(Interreg VI-A) Spanja - Il-Portugall (POCTEP)

 

 

ES111 A Coruña

 

 

ES112 Lugo

 

 

ES113 Ourense

 

 

ES114 Pontevedra

 

 

ES148 Valladolid

 

 

ES411 Ávila

 

 

ES413 León

 

 

ES415 Salamanca

 

 

ES419 Zamora

 

 

ES431 Badajoz

 

 

ES432 Cáceres

 

 

ES612 Cádiz

 

 

ES613 Córdoba

 

 

ES615 Huelva

 

 

ES618 Sevilla

 

 

PT111 Alto Minho

 

 

PT112 Cávado

 

 

PT119 Ave

 

 

PT11 A Area Metropolitana do Porto

 

 

PT11B Alto Tâmega

 

 

PT11C Tamega e Sousa

 

 

PT11D Douro

 

 

PT11E Terras de Trás-os-Montes

 

 

PT150 Algarve

 

 

PT16B Oeste

 

 

PT16D Região de Aveiro

 

 

PT16E Região de Coimbra

 

 

PT16F Região de Leiria

 

 

PT16G Viseu Dão Lafões

 

 

PT16H Beira Baixa

 

 

PT 16I Médio Tejo

 

 

PT16J Beiras e Serra da Estrela

 

 

PT181 Alentejo litoral

 

 

PT184 Baixo Alentejo

 

 

PT186 Alto Alentejo

 

 

PT187 Alentejo Central

2021TC16RFCB006

ES FR AD

(Interreg VI-A) Spanja-Franza-Andorra (POCTEFA)

 

 

ES211 Araba/Alava Álava

 

 

ES212 GuipùzcoaGipuzkoa

 

 

ES213 Vizcaya/Bizkaia

 

 

ES220 Navarra

 

 

ES230 La Rioja

 

 

ES241 Huesca

 

 

ES243 Zaragoza

 

 

ES511 Barcelona

 

 

ES512 Girona

 

 

ES513 Lleida

 

 

FRI15 Pyrénées-Atlantiques

 

 

FRJ21 Ariège

 

 

FRJ23 Haute -Garonne

 

 

FRJ15 Pyrénées -Orientales

 

 

FRJ26 Hautes-Pyrénées

 

 

AD Andorra (pajjiż terz)

2021TC16RFCB007

HU HR

(Interreg VI-A) L-Ungerija - Il-Kroazja

 

 

HR021 Bjelovarsko-bilogorska županija

 

 

HR022 Virovitičko-podravska županija

 

 

HR023 Požeško-slavonska županija

 

 

HR025 Osječko-baranjska županija

 

 

HR026 Vukovarsko-srijemska županija

 

 

HR061 Međimurska županija

 

 

HR062 Varaždinska županija

 

 

HR063 Koprivničko-križevačka županija

 

 

HU223 Zala

 

 

HU231 Baranya

 

 

HU232 Somogy

2021TC16RFCB008

DE CZ

(Interreg VI-A) Il-Ġermanja/Il-Bavarja-Iċ-Ċekja

 

 

CZ031 Jihočeský kraj

 

 

CZ032 Plzeňský kraj

 

 

CZ041 Karlovarský kraj

 

 

DE222 Passau, Kreisfreie Stadt

 

 

DE223 Straubing, Kreisfreie Stadt

 

 

DE224 Deggendorf

 

 

DE225 Freyung-Grafenau

 

 

DE228 Passau, Landkreis

 

 

DE229 Regen

 

 

DE22B Straubing-Bogen

 

 

DE231 Amberg, Kreisfreie Stadt

 

 

DE232 Regensburg, Kreisfreie Stadt

 

 

DE233 Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt

 

 

DE234 Amberg-Sulzbach

 

 

DE235 Cham

 

 

DE237 Neustadt a. d. Waldnaab

 

 

DE238 Regensburg, Landkreis

 

 

DE239 Schwandorf

 

 

DE23 A Tirschenreuth

 

 

DE242 Bayreuth, Kreisfreie Stadt

 

 

DE244 Hof, Kreisfreie Stadt

 

 

DE246 Bayreuth, Landkreis

 

 

DE249 Hof, Landkreis

 

 

DE24 A Kronach

 

 

DE24B Kulmbach

 

 

DE24D Wunsiedel i. Fichtelgebirge

2021TC16RFCB009

AT HU

(Interreg VI-A) L-Awstrija - L-Ungerija

 

 

AT111 Mittelburgenland

 

 

AT112 Nordburgenland

 

 

AT113 Südburgenland

 

 

AT122 Niederösterreich-Süd

 

 

AT127 Wiener Umland/Südteil

 

 

AT130 Mien

 

 

AT221 Graz

 

 

AT224 Oststeiermark

 

 

HU221 Győr-Moson-Sopron

 

 

HU222 Vas

 

 

HU223 Zala

2021TC16RFCB010

DE PL

(Interreg VI-A) il-Ġermanja/Brandenburg - Il-Polonja

 

 

DE402 Cottbus, Kreisfreie Stadt

 

 

DE403 Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

 

 

DE409 Märkisch-Oderland

 

 

DE40C Oder-Spree

 

 

DE40G Spree-Neiße

 

 

PL431 Gorzowski

 

 

PL432 Zielonogórski

2021TC16RFCB011

PL SK

(Interreg VI-A) Il-Polonja - Is-Slovakkja

 

 

PL214 Krakowski

 

 

PL218 Nowosądecki

 

 

PL219 Nowotarski

 

 

PL21 A Oświęcimski

 

 

PL225 Bielski

 

 

PL22C Tyski

 

 

PL821 Krośnieński

 

 

PL822 Przemyski

 

 

PL823 Rzeszowski

 

 

SK031 Žilinský kraj

 

 

SK041 Prešovský kraj

 

 

SK042 Košický kraj

2021TC16RFCB012

DE DK LT PL SE

(Interreg VI-A) Il-Polonja - Id-Danimarka - Il-Ġermanja - Il-Litwanja - L-Iżvezja (BALTIKU TAN-NOFSINHAR)

 

 

DE80N Vorpommern-Greifswald

 

 

DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt

 

 

DE80M Nordwestmecklenburg

 

 

DE80L Vorpommern-Rügen

 

 

DE80K Landkreis Rostock

 

 

DK014 Bornholm

 

 

DK021 Østsjælland

 

 

DK022 Vest- og Sydsjælland

 

 

LT023 Klaipėdos apskritis

 

 

LT027 Tauragės apskritis

 

 

LT028 Telšių apskritis

 

 

PL424 Miasto Szczecin

 

 

PL426 Koszaliński

 

 

PL427 Szczecinecko-pyrzycki

 

 

PL428 Szczeciński

 

 

PL622 Olsztyński

 

 

PL636 Słupski

 

 

PL637 Chojnicki

 

 

PL638 Starogardzki

 

 

PL633 Trójmiejski

 

 

PL634 Gdański

 

 

PL621 Elbląski

 

 

SE212 Kronobergs län

 

 

SE213 Kalmar län

 

 

SE221 Blekinge län

 

 

SE224 Skåne län

2021TC16RFCB013

EE FI LV SE

(Interreg VI-A) Il-Finlandja - L-Estonja - Il-Latvja - L-Iżvezja (Baltiku Ċentrali)

 

 

EE001 Põhja-Eesti

 

 

EE004 Lääne-Eesti

 

 

EE008 Lõuna-Eesti

 

 

EE009 Kesk-Eesti

 

 

EE00 A Kirde-Eesti

 

 

FI1B1 Helsinki-Uusimaa

 

 

FI1C1 Varsinais-Suomi

 

 

FI1C2 Kanta-Häme

 

 

FI1C3 Päijät-Häme

 

 

FI1C4 Kymenlaakso

 

 

FI1C5 Etelä-Karjala

 

 

FI196 Satakunta

 

 

FI197 Pirkanmaa

 

 

FI200 Åland

 

 

FI1D1 Etelä-Savo

 

 

LV003 Kurzeme

 

 

LV005 Latgale

 

 

LV006 Rīga

 

 

LV007 Pierīga

 

 

LV008 Vidzeme

 

 

LV009 Zemgale

 

 

SE110 Stockholms län

 

 

SE121 Uppsala län

 

 

SE122 Södermanlands län

 

 

SE123 Östergötlands län

 

 

SE124 Örebro län

 

 

SE125 Västmanlands län

 

 

SE214 Gotlands län

 

 

SE313 Gävleborgs län

2021TC16RFCB014

HU SK

(Interreg VI-A) L-Ungerija - Is-Slovakkja

 

 

HU110 Budapest

 

 

HU120 Pest

 

 

HU212 Komárom-Esztergom

 

 

HU221 Győr-Moson-Sopron

 

 

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

 

 

HU312 Heves

 

 

HU313 Nógrád

 

 

HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

 

 

SK010 Bratislavský kraj

 

 

SK021 Trnavský kraj

 

 

SK023 Nitriansky kraj

 

 

SK032 Banskobystrický kraj

 

 

SK042 Košický kraj

2021TC16RFCB015

SE NO

(Interreg VI-A) L-Iżvezja - In-Norveġja

 

 

SE311 Värmlands län

 

 

SE312 Dalarnas län

 

 

SE232 Västra Götalands län

 

 

SE321 Västernorrlands län

 

 

SE322 Jämtlands län

 

 

NO020 Innlandet

 

 

NO060 Trøndelag

 

 

NO082 Viken

2021TC16RFCB016

CZ DE

(Interreg VI-A) Il-Ġermanja/Is-Sassonja-Iċ-Ċekja

 

 

CZ041 Karlovarský kraj

 

 

CZ042 Ústecký kraj

 

 

CZ051 Liberecký kraj

 

 

DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt

 

 

DED2C Bautzen

 

 

DED2D Görlitz

 

 

DED2F Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

 

 

DED41 Chemnitz, Kreisfreie Stadt

 

 

DED42 Erzgebirgskreis

 

 

DED43 Mittelsachsen

 

 

DED44 Vogtlandkreis

 

 

DED45 Zwickau

2021TC16RFCB017

DE PL

(Interreg VI-A) Il-Polonja - Il-Ġermanja/Is-Sassonja

 

 

DED2C Bautzen

 

 

DED2D Görlitz

 

 

PL432 Zielonogórski

 

 

PL515 Jeleniogórski

2021TC16RFCB018

DE PL

(Interreg VI-A) Il-Ġermanja/Mecklenburg-Pomeranja tal-Punent/Brandenburg - Il-Polonja

 

 

DE405 Barnim

 

 

DE409 Märkisch-Oderland

 

 

DE40I Uckermark

 

 

DE80J Mecklenburgische Seenplatte

 

 

DE80L Vorpommern-Rügen

 

 

DE80N Vorpommern-Greifswald

 

 

PL424 Miasto Szczecin

 

 

PL426 Koszalinski

 

 

PL427 Szczecinecko-pyrzycki

 

 

PL428 Szczeciński

2021TC16RFCB019

EL IT

(Interreg VI-A) Il-Greċja - L-Italja

 

 

EL541 Άρτα, Πρέβεζα (Arta/Arta, Preveza)

 

 

EL542 Θεσπρωτία (Thesprotia)

 

 

EL543 Ιωάννινα (Ioannina)

 

 

EL621 Ζάκυνθος (Zakynthos)

 

 

EL622 Κέρκυρα (Kerkyra)

 

 

EL623 Ιθάκη, Κεφαλονιά (Ithaki Kefallinia, Kefallοnia)

 

 

EL624 Λευκάδα (Lefkada)

 

 

EL631 Αιτωλοακαρνανία (Aitoloakarnania)

 

 

EL632 Αχαΐα (Achaia)

 

 

EL633 Ηλεία (Ileia)

 

 

ITF43 Taranto

 

 

ITF44 Brindisi

 

 

ITF45 Lecce

 

 

ITF46 Foggia

 

 

ITF47 Bari

 

 

ITF48 Barletta-Andria-Trani

 

 

ITF52 Matera

 

 

ITF61 Cosenza

 

 

ITF62 Crotone

 

 

ITF63 Catanzaro

 

 

ITF65 Reggio di Calabria

2021TC16RFCB020

BG RO

(Interreg VI-A) Ir-Rumanija - Il-Bulgarija

 

 

BG311 Видин (Vidin)

 

 

BG312 Монтана (Montana)

 

 

BG313 Враца (Vratsa)

 

 

BG314 Плевен (Pleven)

 

 

BG321 Велико Търново (Veliko Tarnovo)

 

 

BG323 Русе (Ruse)

 

 

BG325 Силистра (Silistra)

 

 

BG332 Добрич (Dobrich)

 

 

RO223 Constanţa

 

 

RO312 Călăraşi

 

 

RO314 Giurgiu

 

 

RO317 Teleorman

 

 

RO411 Dolj

 

 

RO413 Mehedinţi

 

 

RO414 Olt

2021TC16RFCB021

BG EL

(Interreg VI-A) Il-Greċja - Il-Bulgarija

 

 

BG413 Благоевград (Blagoevgrad)

 

 

BG422 Хасково (Haskovo)

 

 

BG424 Смолян (Smolyan)

 

 

BG425 Кърджали (Kardzhali)

 

 

EL511 Έβρος (Evros)

 

 

EL512 Ξάνθη (Xanthi)

 

 

EL513 Ροδόπη (Rodopi)

 

 

EL514 Δράμα (Drama)

 

 

EL515 Καβάλα (Kavala)

 

 

EL522 Θεσσαλονίκη (Thessaloniki)

 

 

EL526 Σέρρες (Serres)

2021TC16RFCB022

DE NL

(Interreg VI-A) Il-Ġermanja - In-Netherlands

 

 

DE941 Delmenhorst, Kreisfreie Stadt

 

 

DE942 Emden, Kreisfreie Stadt

 

 

DE943 Oldenburg, Kreisfreie Stadt

 

 

DE944 Osnabrück, Kreisfreie Stadt

 

 

DE945 Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt

 

 

DE946 Ammerland

 

 

DE947 Aurich

 

 

DE948 Cloppenburg

 

 

DE949 Emsland

 

 

DE94 A Friesland (DE)

 

 

DE94B Grafschaft Bentheim

 

 

DE94C Leer

 

 

DE94D Oldenburg, Landkreis

 

 

DE94E Osnabrück, Landkreis

 

 

DE94F Vechta

 

 

DE94G Wesermarsch

 

 

DE94H Wittmund

 

 

DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

 

 

DEA12 Duisburg, Kreisfreie Stadt

 

 

DEA14 Krefeld, Kreisfreie Stadt

 

 

DEA15 Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

 

 

DEA1B Kleve

 

 

DEA1D Rhein-Kreis Neuss

 

 

DEA1E Viersen

 

 

DEA1F Wesel

 

 

DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt

 

 

DEA34 Borken

 

 

DEA35 Coesfeld

 

 

DEA37 Steinfurt

 

 

DEA38 Warendorf

 

 

NL111 Oost-Groningen

 

 

NL112 Delfzijl en omgeving

 

 

NL113 Overig Groningen

 

 

NL124 Noord-Friesland

 

 

NL125 Zuidwest-Friesland

 

 

NL126 Zuidoost-Friesland

 

 

NL131 Noord-Drenthe

 

 

NL132 Zuidoost-Drenthe

 

 

NL133 Zuidwest-Drenthe

 

 

NL211 Noord-Overijssel

 

 

NL212 Zuidwest-Overijssel

 

 

NL213 Twente

 

 

NL221 Veluwe

 

 

NL224 Zuidwest-Gelderland

 

 

NL225 Achterhoek

 

 

NL226 Arnhem/Nijmegen

 

 

NL230 Flevoland

 

 

NL413 Noordoost-Noord-Brabant

 

 

NL414 Zuidoost-Noord-Brabant

 

 

NL421 Noord-Limburg

 

 

NL422 Midden-Limburg

2021TC16RFCB023

AT DE CH LI

(Interreg VI-A) Il-Ġermanja - L-Awstrija - L-Iżvizzera - Il-Liechtenstein (Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein)

 

 

AT341 Bludenz-Bregenzer Wald

 

 

AT342 Rheintal-Bodenseegebiet

 

 

DE136 Schwarzwald-Baar-Kreis

 

 

DE137 Tuttlingen

 

 

DE138 Konstanz

 

 

DE139 Lörrach

 

 

DE13 A Waldshut

 

 

DE147 Bodenseekreis

 

 

DE148 Ravensburg

 

 

DE149 Sigmaringen

 

 

DE272 Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

 

 

DE273 Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

 

 

DE274 Memmingen, Kreisfreie Stadt

 

 

DE27 A Lindau (Bodensee)

 

 

DE27B Landkreis Ostallgäu

 

 

DE27C Unterallgäu

 

 

DE27E Oberallgäu

 

 

CH033 Aargau

 

 

CH040 Zürich

 

 

CH051 Glarus

 

 

CH052 Schaffhausen

 

 

CH053 Appenzell Ausserrhoden

 

 

CH054 Appenzell Innerrhoden

 

 

CH055 St. Gallen

 

 

CH056 Graubünden

 

 

CH057 Thurgau

 

 

LI000 Liechtenstein

2021TC16RFCB024

CZ PL

(Interreg VI-A) Iċ-Ċekja-Il-Polonja

 

 

CZ051 Liberecký kraj

 

 

CZ052 Královéhradecký kraj

 

 

CZ053 Pardubický kraj

 

 

CZ071 Olomoucký kraj

 

 

CZ080 Moravskoslezský kraj

 

 

PL22C Tyski

 

 

PL225 Bielski

 

 

PL227 Rybnicki

 

 

PL515 Jeleniogórski

 

 

PL517 Wałbrzyski

 

 

PL518 Wrocławski

 

 

PL523 Nyski

 

 

PL524 Opolski

2021TC16RFCB025

SE NO DK

(Interreg V-A) L-Iżvezja - Id-Danimarka - In-Norveġja (Öresund-Kattegat-Skagerrak)

 

 

SE224 Skåne län

 

 

SE231 Hallands län

 

 

SE232 Västra Götalandsregionen

 

 

NO081 Oslo

 

 

NO082 Viken

 

 

NO091 Vestfold og Telemark

 

 

NO092 Agder

 

 

DK011 Byen København

 

 

DK012 Københavns omegn

 

 

DK013 Nordsjælland

 

 

DK014 Bornholm

 

 

DK021 Østsjælland

 

 

DK022 Vest- og Sydsjælland

 

 

DK041 Vestjylland

 

 

DK042 Østjylland

 

 

DK050 Nordjylland

2021TC16RFCB026

LT LV

(Interreg VI-A) Il-Latvja - Il-Litwanja

 

 

LT023 Klaipėdos apskritis

 

 

LT025 Panevėžio apskritis

 

 

LT026 Šiaulių apskritis

 

 

LT028 Telšių apskritis

 

 

LT029 Utenos apskritis

 

 

LV003 Kurzeme

 

 

LV005 Latgale

 

 

LV009 Zemgale

2021TC16RFCB027

FI SE NO

(Interreg VI-A) L-Iżvezja - Il-Finlandja - In-Norveġja (AURORA)

 

 

FI1D3 Pohjois-Karjala

 

 

FI1D5 Keski-Pohjanmaa

 

 

FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa

 

 

FI1D7 Lappi

 

 

FI1D8 Kainuu

 

 

FI194 Etelä-Pohjanmaa

 

 

FI195 Pohjanmaa

 

 

SE312 Dalarnas län

 

 

SE321 Västernorrlands län

 

 

SE322 Jämtlands län

 

 

SE331 Västerbottens län

 

 

SE332 Norrbottens län

 

 

NO020 Innlandet

 

 

NO060 Trøndelag

 

 

NO071 Nordland

 

 

NO074 Troms og Finnmark

2021TC16RFCB028

SI HR

(Interreg VI-A) Is-Slovenja - Il-Kroazja

 

 

HR027 Karlovačka županija

 

 

HR031 Primorsko-goranska županija

 

 

HR036 Istarska županija

 

 

HR050 Grad Zagreb

 

 

HR061 Međimurska županija

 

 

HR062 Varaždinska županija

 

 

HR064 Krapinsko-zagorska županija

 

 

HR065 Zagrebačka županija

 

 

SI031 Pomurska

 

 

SI032 Podravska

 

 

SI034 Savinjska

 

 

SI035 Zasavska

 

 

SI036 Posavska (preċedentement Spodnjeposavska)

 

 

SI037 Jugovzhodna Slovenija

 

 

SI038 Primorsko-notranjska (preċedentement Notranjsko-kraška)

 

 

SI041 Osrednjeslovenska

 

 

SI044 Obalno-kraška

2021TC16RFCB029

SK CZ

(Interreg VI-A) Is-Slovakkja - Iċ-Ċekja

 

 

CZ064 Jihomoravsky kraj

 

 

CZ072 Zlínský kraj

 

 

CZ080 Moravskoslezský kraj

 

 

SK021 Trnavský kraj

 

 

SK022 Trenčiansky kraj

 

 

SK031 Žilinský kraj

2021TC16RFCB030

LT PL

(Interreg VI-A) Il-Litwanja - Il-Polonja

 

 

LT011 Vilniaus apskritis

 

 

LT021 Alytaus apskritis

 

 

LT022 Kauno apskritis

 

 

LT024 Marijampolės apskritis

 

 

LT027 Tauragės apskritis

 

 

PL622 Olsztyński

 

 

PL623 Ełcki

 

 

PL841 Białostocki

 

 

PL842 Łomżyński

 

 

PL843 Suwalski

2021TC16RFCB031

IT FR

(Interreg VI-A) L-Italja - Franza (Marittima)

 

 

ITC31 Imperia

 

 

ITC32 Savona

 

 

ITC33 Genova

 

 

ITC34 La Spezia

 

 

ITG2D Sassari

 

 

ITG2E Nuoro

 

 

ITG2F Cagliari

 

 

ITG2G Oristano

 

 

ITG2H Sud Sardegna

 

 

ITI11 Massa-Carrara

 

 

ITI12 Lucca

 

 

ITI16 Livorno

 

 

ITI17 Pisa

 

 

ITI1 A Grosseto

 

 

FRL03 Alpes-Maritimes

 

 

FRL05 Var

 

 

FRM02 Haute-Corse

 

 

FRM01 Corse-du-Sud

2021TC16RFCB032

FR IT

(Interreg VI-A) Franza - L-Italja (ALCOTRA)

 

 

FRK27 Savoie

 

 

FRK28 Haute-Savoie

 

 

FRL01 Alpes-de-Haute-Provence

 

 

FRL02 Hautes-Alpes

 

 

FRL03 Alpes-Maritimes

 

 

ITC11 Torino

 

 

ITC16 Cuneo

 

 

ITC20 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

 

 

ITC31 Imperia

2021TC16RFCB033

IT CH

(Interreg VI-A) L-Italja-L-Iżvizzera

 

 

ITC12 Vercelli

 

 

ITC13 Biella

 

 

ITC14 Verbano-Cusio-Ossola

 

 

ITC15 Novara

 

 

ITC20 Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

 

 

ITC41 Varese

 

 

ITC42 Como

 

 

ITC43 Lecco

 

 

ITC44 Sondrio

 

 

ITH10 Bolzano-Bozen

 

 

CH012 Valais

 

 

CH056 Graubünden

 

 

CH070 Ticino

2021TC16RFCB034

IT SI

(Interreg VI-A) L-Italja - Is-Slovenja

 

 

SI038 Primorsko-notranjska (preċedentement Notranjsko-kraška)

 

 

SI042 Gorenjska

 

 

SI043 Goriška

 

 

SI044 Obalno-kraška

 

 

SI041 Osrednjeslovenska

 

 

ITH35 Venezia

 

 

ITH41 Pordenone

 

 

ITH42 Udine

 

 

ITH43 Gorizia

 

 

ITH44 Trieste

2021TC16RFCB035

IT MT

(Interreg VI-A) L-Italja - Malta

 

 

ITG11 Trapani

 

 

ITG12 Palermo

 

 

ITG13 Messina

 

 

ITG14 Agrigento

 

 

ITG15 Caltanissetta

 

 

ITG16 Enna

 

 

ITG17 Catania

 

 

ITG18 Ragusa

 

 

ITG19 Siracusa

 

 

MT001 Malta

 

 

MT002 Gozo and Comino/Għawdex u Kemmuna

2021TC16RFCB036

DE FR CH

(Interreg VI-A) Franza - Il-Ġermanja - L-Iżvizzera (Ir-Renu ta’ Fuq)

 

 

DEB37 Pirmasens, Kreisfreie Stadt

 

 

DEB3K Südwestpfalz

 

 

DE121 Baden-Baden, Stadtkreis

 

 

DE122 Karlsruhe, Stadtkreis

 

 

DE123 Karlsruhe, Landkreis

 

 

DE124 Rastatt

 

 

DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

 

 

DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

 

 

DE133 Emmendingen

 

 

DE134 Ortenaukreis

 

 

DE139 Lörrach

 

 

DE13 A Waldshut

 

 

DEB33 Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

 

 

DEB3E Germersheim

 

 

DEB3H Südliche Weinstrasse

 

 

FRF 11 Bas -Rhin

 

 

FRF 12 Haut -Rhin

 

 

CH023 Solothurn

 

 

CH025 Jura

 

 

CH031 Basel-Stadt

 

 

CH032 Basel-Landschaft

 

 

CH033 Aargau

2021TC16RFCB037

DE FR CH

(Interreg VI-A) Franza - L-Iżvizzera

 

 

FRC21 Doubs

 

 

FRC22 Jura

 

 

FRC24 Territoire de Belfort

 

 

FRK21 Ain

 

 

FRK28 Haute-Savoie

 

 

CH011 Vaud

 

 

CH012 Valais

 

 

CH013 Genève

 

 

CH021 Bern

 

 

CH022 Fribourg

 

 

CH024 Neuchâtel

 

 

CH025 Jura

2021TC16RFCB038

IT HR

(Interreg VI-A) L-Italja - Il-Kroazja

 

 

HR027 Karlovačka županija

 

 

HR031 Primorsko-goranska županija

 

 

HR032 Ličko-senjska županija

 

 

HR033 Zadarska županija

 

 

HR034 Šibensko-kninska županija

 

 

HR035 Splitsko-dalmatinska županija

 

 

HR036 Istarska županija

 

 

HR037 Dubrovačko-neretvanska županija

 

 

ITF12 Teramo

 

 

ITF13 Pescara

 

 

ITF14 Chieti

 

 

ITF22 Campobasso

 

 

ITF44 Brindisi

 

 

ITF45 Lecce

 

 

ITF46 Foggia

 

 

ITF47 Bari

 

 

ITF48 Barletta-Andria-Trani

 

 

ITH35 Venezia

 

 

ITH36 Padova

 

 

ITH37 Rovigo

 

 

ITH41 Pordenone

 

 

ITH42 Udine

 

 

ITH43 Gorizia

 

 

ITH44 Trieste

 

 

ITH56 Ferrara

 

 

ITH57 Ravenna

 

 

ITH58 Forlì-Cesena

 

 

ITH59 Rimini

 

 

ITI31 Pesaro e Urbino

 

 

ITI32 Ancona

 

 

ITI33 Macerata

 

 

ITI34 Ascoli Piceno

 

 

ITI35 Fermo

2021TC16RFCB039

BE FR

(Interreg VI-A) Il-Belġju - Franza (Wallonie-Vlaanderen-Franza)

 

 

BE234 Arr. Gent

 

 

BE235 Arr. Oudenaarde

 

 

BE251 Arr. Brugge

 

 

BE252 Arr. Diksmuide

 

 

BE253 Arr. Ieper

 

 

BE254 Arr. Kortrijk

 

 

BE255 Arr. Oostende

 

 

BE256 Arr. Roeselare

 

 

BE257 Arr. Tielt

 

 

BE258 Arr. Veurne

 

 

BE32 A Arr. Ath

 

 

BE32B Arr. Charleroi

 

 

BE323 Arr. Mons

 

 

BE328 Arr. Mouscron

 

 

BE329 Arr. La Louvière

 

 

BE32C Arr. Soignies

 

 

BE32D Arr. Thuin

 

 

BE328 Arr. Tournai

 

 

BE341 Arr. Arlon

 

 

BE342 Arr. Bastogne

 

 

BE343 Arr. Marche-en-Famenne

 

 

BE344 Arr. Neufchâteau

 

 

BE345 Arr. Virton

 

 

BE351 Arr. Dinant

 

 

BE352 Arr. Namur

 

 

BE353 Arr. Philippeville

 

 

FRE11 Nord

 

 

FRE12 Pas-de-Calais

 

 

FRE21 Aisne

 

 

FRE22 Oise

 

 

FRE23 Somme

 

 

FRF 21 Ardennes

 

 

FRF 23 Marne

2021TC16RFCB040

BE DE FR LU

(Interreg VI-A) Franza - Il-Belġju - Il-Ġermanja - Il-Lussemburgu (Grande Région/Großregion)

 

 

BE331 Arr. Huy

 

 

BE332 Arr. Liège

 

 

BE334 Arr. Waremme

 

 

BE335 Arr. Verviers – communes francophones

 

 

BE336 Bezirk Verviers – Deutschsprachige Gemeinschaft

 

 

BE341 Arr. Arlon

 

 

BE342 Arr. Bastogne

 

 

BE343 Arr. Marche-en-Famenne

 

 

BE344 Arr. Neufchâteau

 

 

BE345 Arr. Virton

 

 

DEB21 Trier, Kreisfreie Stadt

 

 

DEB23 Eifelkreis Bitburg-Prüm

 

 

DEB25 Trier-Saarburg

 

 

DEB37 Pirmasens, Kreisfreie Stadt

 

 

DEB3 A Zweibrücken, Kreisfreie Stadt

 

 

DEB3K Südwestpfalz

 

 

DEC01 Regionalverband Saarbrücken

 

 

DEC02 Merzig-Wadern

 

 

DEC04 Saarlouis

 

 

DEC05 Saarpfalz-Kreis

 

 

DEB15 Birkenfeld

 

 

DEB22 Bernkastel-Wittlich

 

 

DEB24 Vulkaneifel

 

 

DEB32 Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt

 

 

DEB33 Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

 

 

DEB3E Germersheim

 

 

DEB3F Karlsruhe, Landkreis

 

 

DEB3G Kusel

 

 

DEB3H Südliche Weinstrasse

 

 

DEC03 Neunkirchen

 

 

DEC06 St. Wendel

 

 

FRF 31 Meurthe-et-Moselle

 

 

FRF 32 Meuse

 

 

FRF 33 Moselle

 

 

LU000 il-Lussemburgu

2021TC16RFCB041

BE NL

(Interreg VI-A) Il-Belġju - In-Netherlands (Vlaanderen-Nederland)

 

 

BE211 Arr. Antwerpen

 

 

BE212 Arr. Mechelen

 

 

BE213 Arr. Turnhout

 

 

BE224 Arr. Hasselt

 

 

BE225 Arr. Maaseik

 

 

BE223 Arr. Tongeren

 

 

BE231 Arr. Aalst

 

 

BE232 Arr. Dendermonde

 

 

BE233 Arr. Eeklo

 

 

BE234 Arr. Gent

 

 

BE235 Arr. Oudenaarde

 

 

BE236 Arr. Sint-Niklaas

 

 

BE242 Arr. Leuven

 

 

BE251 Arr. Brugge

 

 

BE252 Arr. Diksmuide

 

 

BE254 Arr. Kortrijk

 

 

BE255 Arr. Oostende

 

 

BE256 Arr. Roeselare

 

 

BE257 Arr. Tielt

 

 

NL341 Zeeuwsch-Vlaanderen

 

 

NL342 Overig Zeeland

 

 

NL411 West-Noord-Brabant

 

 

NL412 Midden-Noord-Brabant

 

 

NL413 Noordoost-Noord-Brabant

 

 

NL414 Zuidoost-Noord-Brabant

 

 

NL421 Noord-Limburg

 

 

NL422 Midden-Limburg

 

 

NL423 Zuid-Limburg

2021TC16RFCB042

RO HU

(Interreg VI-A) Ir-Rumanija - L-Ungerija

 

 

HU321 Hajdú-Bihar

 

 

HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

 

 

HU332 Békés

 

 

HU333 Csongrád

 

 

RO111 Bihor

 

 

RO115 Satu Mare

 

 

RO421 Arad

 

 

RO424 Timiş

2021TC16RFCB043

EE LV

(Interreg VI-A) L-Estonja - Il-Latvja

 

 

EE004 Lääne-Eesti

 

 

EE008 Lõuna-Eesti

 

 

LV003 Kurzeme

 

 

LV006 Rīga

 

 

LV007 Pierīga

 

 

LV008 Vidzeme

2021TC16RFCB044

IT AT

(Interreg VI-A) L-Italja - l-Awstrija

 

 

AT211 Klagenfurt-Villach

 

 

AT212 Oberkärnten

 

 

AT213 Unterkärnten

 

 

AT321 Lungau

 

 

AT322 Pinzgau-Pongau

 

 

AT323 Salzburg und Umgebung

 

 

AT331 Außerfern

 

 

AT332 Innsbruck

 

 

AT333 Osttirol

 

 

AT334 Tiroler Oberland

 

 

AT335 Tiroler Unterland

 

 

ITH10 Bolzano-Bozen

 

 

ITH32 Vicenza

 

 

ITH33 Belluno

 

 

ITH34 Treviso

 

 

ITH41 Pordenone

 

 

ITH42 Udine

 

 

ITH43 Gorizia

 

 

ITH44 Trieste

2021TC16RFCB045

SI HU

(Interreg VI-A) Is-Slovenja - L-Ungerija

 

 

HU222 Vas

 

 

HU223 Zala

 

 

SI031 Pomurska

 

 

SI032 Podravska

2021TC16RFCB046

SI AT

(Interreg VI-A) Is-Slovenja - L-Awstrija

 

 

AT113 Südburgenland

 

 

AT211 Klagenfurt-Villach

 

 

AT212 Oberkärnten

 

 

AT213 Unterkärnten

 

 

AT221 Graz

 

 

AT223 Östliche Obersteiermark

 

 

AT224 Oststeiermark

 

 

AT225 West- und Südsteiermark

 

 

SI031 Pomurska

 

 

SI032 Podravska

 

 

SI033 Koroška

 

 

SI034 Savinjska

 

 

SI035 Zasavska

 

 

SI041 Osrednjeslovenska

 

 

SI042 Gorenjska

 

 

SI043 Goriška

2021TC16RFCB047

EL CY

(Interreg VI-A) Il-Greċja - Ċipru

 

 

CY000 Κύπρος (Cyprus)

 

 

EL411 Λέσβος, Λήμνος (Lesbos, Limnos)

 

 

EL412 Ικαρία, Σάμος (Ikaria, Samos)

 

 

EL413 Χίος (Chios)

 

 

EL421 Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κως, Ρόδος (Kalymnos, Karpathos, Kasos, Kos, Rodos)

 

 

EL422 Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μηλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Σύρος, Τήνος (Andros, Thira, Kea, Milos, Mykonos, Naxos, Paros, Syros, Tinos)

 

 

EL431 Ηράκλειο (Irakleio)

 

 

EL432 Λασίθι (Lasithi)

 

 

EL433 RethimniΡέθυμνο (Rethimnο)

 

 

EL434 Χανιά (Chania)

2021TC16RFCB048

DE DK

(Interreg VI-A) Il-Ġermanja - Id-Danimarka

 

 

DEF01 Flensburg, Kreisfreie Stadt

 

 

DEF02 Kiel, Kreisfreie Stadt

 

 

DEF03 Lübeck, Kreisfreie Stadt

 

 

DEF04 Neumünster, Kreisfreie Stadt

 

 

DEF07 Nordfriesland

 

 

DEF08 Ostholstein

 

 

DEF0 A Plön

 

 

DEF0B Rendsburg-Eckernförde

 

 

DEF0C Schleswig-Flensburg

 

 

DK021 Østsjælland

 

 

DK022 Vest- og Sydsjælland

 

 

DK031 Fyn

 

 

DK032 Sydjylland

2014TC16RFPC001

IE UK

(Interreg VI-A) PEACE PLUS L-Irlanda - L-Irlanda ta’ Fuq/Ir-Renju Unit

 

 

IE041 Border

 

 

IE062 Mid-East

 

 

UKN06 Belfast

 

 

UKN07 Armagh City, Banbridge and Craigavon

 

 

UKN08 Newry, Mourne and Down

 

 

UKN09 Ards and North Down

 

 

UKN0 A Derry City and Strabane

 

 

UKN0B Mid Ulster

 

 

UKN0C Causeway Coast and Glens

 

 

UKN0D Antrim and Newtownabbey

 

 

UKN0E Lisburn and Castlereagh

 

 

UKN0F Mid and East Antrim

 

 

UKN0G Fermanagh u Omagh


Programmi Interreg A IPA III CBC (IPA III CBC)

CCI

 

Reġjuni tal-livell NUTS 3 (f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1059/2003, kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/1755)

2021TC16IPCB001

HU RS

(Interreg VI-A) IPA L-Ungerija-Is-Serbja

 

HU331

Bács-Kiskun

 

HU333

Csongrád

 

RS121

West Bačka District

 

RS122

South Banat District

 

RS123

South Bačka District

 

RS124

North Banat District

 

RS125

North Bačka District

 

RS126

Central Banat District

 

RS127

Srem District

2021TC16IPCB002

RO RS

(Interreg VI-A) IPA Ir-Rumanija-Is-Serbja

 

RO413

Mehedinți

 

RO422

Caraș-Severin

 

RO424

Timiș

 

RS122

South Banat District

 

RS124

North Banat District

 

RS126

Central Banat District

 

RS221

Bor District

 

RS222

Braničevski District

 

RS227

Podunavski District

2021TC16IPCB003

HU RS

(Interreg VI-A) IPA Il-Kroazja Is-Serbja

 

HR023

Požeško-slavonska županija

 

HR024

Brodsko-posavska županija

 

HR025

Osječko-baranjska županija

 

HR026

Vukovarsko-srijemska županija

 

RS121

West Bačka District

 

RS123

South Bačka District

 

RS125

North Bačka District

 

RS127

Srem District

 

RS213

Mačva District

2021TC16IPCB004

HR BA ME

(Interreg VI-A) IPA Il-Kroazja-Il-Bożnija-Ħerzegovina-Il-Montenegro

 

HR021

Bjelovarsko-bilogorska županija

 

HR023

Požeško-slavonska županija

 

HR024

Brodsko-posavska županija

 

HR026

Vukovarsko-srijemska županija

 

HR027

Karlovačka županija

 

HR028

Sisačko-moslavačka županija

 

HR032

Ličko-senjska županija

 

HR033

Zadarska županija

 

HR034

Šibensko-kninska županija

 

HR035

Splitsko-dalmatinska županija

 

HR037

Dubrovačko-neretvanska županija

 

HR065

Zagrebačka županija

 

ME

Il-Montenegro

 

BA

Brčko District

 

BA

Repubblika Srpska

 

BA

Una Sana Canton

 

BA

Posavina Canton

 

BA

Tuzla Canton

 

BA

Zenica-Doboj Canton

 

BA

Central Bosnia Canton

 

BA

West Herzegovina Canton

 

BA

Herzegovina-Neretva Canton

 

BA

Canton 10

2021TC16IPCB005

BG TR

(Interreg VI-A) IPA Il-Bulgarija It-Türkiye

 

BG341

Бургас (Burgas)

 

BG343

Ямбол (Yambol)

 

BG422

Хасково (Haskovo)

 

TR212

Edirne

 

TR213

Kırklareli

2021TC16IPCB006

BG MK

(Interreg VI-A) IPA Il-Bulgarija Il-Maċedonja ta’ Fuq

 

BG413

Благоевград (Blagoevgrad)

 

BG415

Кюстендил (Kyustendil)

 

MK002

East region

 

MK004

Southeast

 

MK007

Northeast

2021TC16IPCB007

BG RO

(Interreg VI-A) IPA Il-Bulgarija Is-Serbja

 

BG311

Видин (Vidin)

 

BG312

Монтана (Montana)

 

BG313

Враца (Vratsa)

 

BG412

София (Sofia)

 

BG414

Перник (Pernik)

 

BG415

Кюстендил (Kyustendil)

 

RS221

Bor District

 

RS223

Zaječar District

 

RS224

Jablanica District

 

RS225

Nišava District

 

RS226

Pirot District

 

RS228

Pčinja District

 

RS229

Toplica District

2021TC16IPCB008

IT AL ME

(Interreg VI-A) IPA L-Italja L-Albanija Il-Montenegro (Adrijatiku tan-Nofsinhar)

 

ITF21

Isernia

 

ITF22

Campobasso

 

ITF43

Taranto

 

ITF44

Brindisi

 

ITF45

Lecce

 

ITF46

Foggia

 

ITF47

Bari

 

ITF48

Barletta-Andria-Trani

 

ME

Il-Montenegro

 

AL

L-Albanija

2021TC16IPCB009

EL MK

(Interreg VI-A) IPA Il-Greċja - Il-Maċedonja ta’ Fuq

 

EL522

Θεσσαλονίκη (Thessaloniki)

 

EL523

Κιλκίς (Kilkis)

 

EL524

Πέλλα (Pella)

 

EL526

Σέρρες (Serres)

 

EL531

Γρεβενά, Κοζάνη (Grevena, Kozani)

 

EL533

Φλώρινα (Florina)

 

MK001

Vardar

 

MK003

Southwest

 

MK004

Southeast

 

MK005

Pelagonia

2021TC16IPCB010

EL AL

(Interreg VI-A) IPA Il-Greċja L-Albanija

 

EL531

Γρεβενά, Κοζάνη (Grevena, Kozani)

 

EL532

Καστοριά (Kastoria)

 

EL533

Φλώρινα (Florina)

 

EL541

Άρτα, Πρέβεζα (Arta, Preveza)

 

EL542

Θεσπρωτία (Thesprotia)

 

EL543

Ιωάννινα (Ioannina)

 

EL621

Ζάκυνθος (Zakynthos)

 

EL622

Κέρκυρα (Kerkyra)

 

EL623

Ιθάκη, Κεφαλληνία (Ithaki, Kefallinia)

 

EL624

Λευκάδα (Lefkada)

 

AL031

Berat

 

AL032

Fier

 

AL033

Gjirokastër

 

AL034

Korcë

 

AL035

Vlorë


Programmi Interreg A NEXT (NDICI-CBC)

CCI

 

Reġjuni tal-livell NUTS 3 (f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1059/2003, kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/1755)

2021TC16NXCB009

PL UA

(Interreg VI-A) NEXT Il-Polonja-L-Ukrajna  (1)

 

PL811

Bialski

 

PL812

Chełmsko-zamojski

 

PL814

Lubelski

 

PL815

Puławski

 

PL821

Krośnieński

 

PL822

Przemyski

 

PL823

Rzeszowski

 

PL824

Tarnobrzeski

 

PL841

Białostocki

 

PL842

Łomżyński

 

PL843

Suwalski

 

PL924

Ostrołęcki

 

PL925

Siedlecki

 

UA

Ivano-Frankivsk oblast

 

UA

Rivne oblast

 

UA

Ternopil oblast

 

UA

Lviv oblast

 

UA

Volyn oblast

 

UA

Zakarpatska oblast

2021TC16NXCB010

HU SK RO UA

(Interreg VI-A) NEXT L-Ungerija Is-Slovakkja Ir-Rumanija L-Ukrajna  (1)

 

HU311

Borsod-Abaúj-Zemplén

 

HU323

Szabolcs-Szatmár-Bereg

 

RO215

Suceava

 

RO114

Maramureş

 

RO115

Satu Mare

 

SK041

Prešovský kraj

 

SK042

Košický kraj

 

UA

Chernivtsi oblast

 

UA

Ivano-Frankivsk oblast

 

UA

Zakarpattiaa oblast

2021TC16NXCB011

RO MD

(Interreg VI-A) NEXT Ir-Rumanija - Ir-Repubblika tal-Moldova

 

RO212

Botoşani

 

RO213

Iaşi

 

RO216

Vaslui

 

RO224

Galaţi

 

MD

Ir-Repubblika tal-Moldova

2021TC16NXCB012

RO UA

(Interreg VI-A) NEXT Ir-Rumanija-L-Ukrajna  (1)

 

RO114

Maramureş

 

RO115

Satu Mare

 

RO212

Botoşani

 

RO215

Suceava

 

RO225

Tulcea

 

UA

Chernivtsi oblast

 

UA

Ivano-Frankivsk oblast

 

UA

Zakarpattia oblast

 

UA

Odessa oblast

2021TC16NXCB013

IT TN

(Interreg VI-A) NEXT L-Italja It-Tuneżija

 

ITG12

Palermo

 

ITG16

Enna

 

ITG17

Catania

 

ITG11

Trapani

 

ITG14

Agrigento

 

ITG15

Caltanissetta

 

ITG18

Ragusa

 

ITG19

Siracusa

 

ITG13

Messina

 

TN

Beja

 

TN

Zaghouan

 

TN

Kairouan

 

TN

Sidi Bouz

 

TN

Gabes

 

TN

Manouba

 

TN

Bizerte

 

TN

Ariana

 

TN

Tunis

 

TN

Ben Arous

 

TN

Nabeul

 

TN

Sousse

 

TN

Monastir

 

TN

Mahdia

 

TN

Sfax

 

TN

Medenine


(1)  UA: Ir-restrizzjonijiet ġenerali tal-UE fuq il-kooperazzjoni f’reġjuni li huma annessi illegalment mir-Russja huma applikabbli wkoll għall-Interreg NEXT.


ANNESS II

Lista ta’ żoni tal-programm Interreg li għandhom jirċievu appoġġ taħt il-fergħa B

CCI

 

Ismijiet

2021TC16IPTN001

IT EL HR SI AL BA ME MK RS SM

(Interreg VI-B) Adrijatiku-Jonju

 

EL30

Αττική/Attiki

 

EL41

Βόρειο Αιγαίο/Voreio Aigaio

 

EL42

Νότιο Αιγαίο/Notio Aigaio

 

EL43

Κρήτη/Kriti

 

EL51

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη/Anatoliki Makedonia, Thraki

 

EL52

Κεντρική Μακεδονία/Kentriki Makedonia

 

EL53

Δυτική Μακεδονία/Dytiki Makedonia

 

EL54

Ήπειρος/Ipeiros

 

EL61

Θεσσαλία/Thessalia

 

EL62

Ιόνια Νησιά/Ionia Nisia

 

EL63

Δυτική Ελλάδα/Dytiki Elláda

 

EL64

Στερεά Ελλάδα/Sterea Elláda

 

EL65

Πελοπόννησος/Peloponnisos

 

HR02

Panonska Hrvatska

 

HR03

Jadranska Hrvatska

 

HR05

Grad Zagreb

 

HR06

Sjeverna Hrvatska

 

ITC4

Lombardia

 

ITF1

Abruzzo

 

ITF2

Molise

 

ITF4

Puglia

 

ITF5

Basilicata

 

ITF6

Calabria

 

ITG1

Sqallija

 

ITH1

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen

 

ITH2

Provincia Autonoma di Trento

 

ITH3

Veneto

 

ITH4

Friuli-Venezia Giulia

 

ITH5

Emilia-Romagna

 

ITI2

Umbria

 

ITI3

Marche

 

SI03

Vzhodna Slovenija

 

SI04

Zahodna Slovenija

 

AL

L-Albanija

 

BA

Il-Bożnija-Ħerzegovina

 

ME

Il-Montenegro

 

RS

Is-Serbja

 

MK

Il-Maċedonja ta’ Fuq

 

SM

San Marino

2021TC16RFTN001

AT DE FR IT SI CH LI

(Interreg VI-B) Spazju Alpin

 

DE11

Stuttgart

 

DE12

Karlsruhe

 

DE13

Freiburg

 

DE14

Tübingen

 

DE21

Oberbayern

 

DE22

Niederbayern

 

DE23

Oberpfalz

 

DE24

Oberfranken

 

DE25

Mittelfranken

 

DE26

Unterfranken

 

DE27

Schwaben

 

FRC2

Franche-Comté

 

FRF 1

Alsace

 

FRK2

Rhône-Alpes

 

FRL0

Provence-Alpes-Côte d’Azur

 

ITC1

Piemonte

 

ITC2

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

 

ITC3

Liguria

 

ITC4

Lombardia

 

ITH1

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen

 

ITH2

Provincia Autonoma di Trento

 

ITH3

Veneto

 

ITH4

Friuli-Venezia Giulia

 

AT11

Burgenland

 

AT12

Niederösterreich

 

AT13

Vjenna

 

AT21

Kärnten

 

AT22

Steiermark

 

AT31

Oberösterreich

 

AT32

Salzburg

 

AT33

Tirol

 

AT34

Vorarlberg

 

SI03

Vzhodna Slovenija

 

SI04

Zahodna Slovenija

 

CH

Schweiz/Suisse/Svizzera/L-Iżvizzera

 

LI

Liechtenstein

2021TC16RFTN002

PT ES FR IE

(Interreg VI-B) Żona Atlantika

 

ES11

Galicia

 

ES12

Principado de Asturias

 

ES13

Cantabria

 

ES21

País Vasco

 

ES22

Comunidad Foral de Navarra

 

ES23

La Rioja

 

ES61

Andalucía

 

ES70

Canarias

 

FRD1

Basse-Normandie

 

FRD2

Haute-Normandie

 

FRG0

Pays de la Loire

 

FRH0

Bretagne

 

FRI1

Aquitaine

 

FRI2

Limousin

 

FRI3

Poitou-Charentes

 

IE04

Northern and Western

 

IE05

Southern

 

IE06

Eastern and Midland

 

PT11

Norte

 

PT15

Algarve

 

PT16

Centro (PT)

 

PT17

Área Metropolitana de Lisboa

 

PT18

Alentejo

 

PT20

Região Autónoma dos Açores

 

PT30

Região Autónoma da Madeira

2021TC16FFTN003

DE DK EE LV LT PL FI SE, NO

(Interreg VI-B) Ir-Reġjun tal-Baħar Baltiku

 

DK01

Hovedstaden

 

DK02

Sjælland

 

DK03

Syddanmark

 

DK04

Midtjylland

 

DK05

Nordjylland

 

DE30

Berlin

 

DE40

Brandenburg

 

DE50

Bremen

 

DE60

Hamburg

 

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

 

DE93

Lüneburg

 

DEF0

Schleswig-Holstein

 

EE00

L-Estonja

 

LV00

Il-Latvja

 

LT01

Sostinės regionas

 

LT02

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

 

PL21

Małopolskie

 

PL22

Śląskie

 

PL41

Wielkopolskie

 

PL42

Zachodniopomorskie

 

PL43

Lubuskie

 

PL51

Dolnośląskie

 

PL52

Opolskie

 

PL61

Kujawsko-pomorskie

 

PL62

Warmińsko-mazurskie

 

PL63

Pomorskie

 

PL71

Łódzkie

 

PL72

Świętokrzyskie

 

PL81

Lubelskie

 

PL82

Podkarpackie

 

PL84

Podlaskie

 

PL91

Warszawski stołeczny

 

PL92

Mazowiecki regionalny

 

FI19

Länsi-Suomi

 

FI1B

Helsinki-Uusimaa

 

FI1C

Etelä-Suomi

 

FI1D

Pohjois- ja Itä-Suomi

 

FI20

Il-Gżejjer Åland

 

SE11

Stokkolma

 

SE12

Östra Mellansverige

 

SE21

Småland med öarna

 

SE22

Sydsverige

 

SE23

Västsverige

 

SE31

Norra Mellansverige

 

SE32

Mellersta Norrland

 

SE33

Övre Norrland

 

NO02

Innlandet

 

NO06

Trøndelag

 

NO08

Oslo og Viken

 

NO09

Agder og Sør-Østlandet

 

NO0 A

Vestlandet

2021TC16RFTN003

AT CZ DE IT HR HU PL SI SK

(Interreg V-B) Ewropa Ċentrali

 

CZ01

Praha

 

CZ02

Střední Čechy

 

CZ03

Jihozápad

 

CZ04

Severozápad

 

CZ05

Severovýchod

 

CZ06

Jihovýchod

 

CZ07

Střední Morava

 

CZ08

Moravskoslezsko

 

DE11

Stuttgart

 

DE12

Karlsruhe

 

DE13

Freiburg

 

DE14

Tübingen

 

DE21

Oberbayern

 

DE22

Niederbayern

 

DE23

Oberpfalz

 

DE24

Oberfranken

 

DE25

Mittelfranken

 

DE26

Unterfranken

 

DE27

Schwaben

 

DE30

Berlin

 

DE40

Brandenburg

 

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

 

DE91

Braunschweig

 

DED2

Dresden

 

DED4

Chemnitz

 

DED5

Leipzig

 

DEE0

Sachsen-Anhalt

 

DEG0

Thüringen

 

ITC1

Piemonte

 

ITC2

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

 

ITC3

Liguria

 

ITC4

Lombardia

 

ITH1

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen

 

ITH2

Provincia Autonoma di Trento

 

ITH3

Veneto

 

ITH4

Friuli-Venezia Giulia

 

ITH5

Emilia-Romagna

 

HR02

Panonska Hrvatska

 

HR03

Jadranska Hrvatska

 

HR05

Grad Zagreb

 

HR06

Sjeverna Hrvatska

 

HU11

Budapest

 

HU12

Pest

 

HU21

Közép-Dunántúl

 

HU22

Nyugat-Dunántúl

 

HU23

Dél-Dunántúl

 

HU31

Észak-Magyarország

 

HU32

Észak-Alföld

 

HU33

Dél-Alföld

 

AT11

Burgenland

 

AT12

Niederösterreich

 

AT13

Vjenna

 

AT21

Kärnten

 

AT22

Steiermark

 

AT31

Oberösterreich

 

AT32

Salzburg

 

AT33

Tirol

 

AT34

Vorarlberg

 

PL21

Małopolskie

 

PL22

Śląskie

 

PL41

Wielkopolskie

 

PL42

Zachodniopomorskie

 

PL43

Lubuskie

 

PL51

Dolnośląskie

 

PL52

Opolskie

 

PL61

Kujawsko-pomorskie

 

PL62

Warmińsko-mazurskie

 

PL63

Pomorskie

 

PL71

Łódzkie

 

PL72

Świętokrzyskie

 

PL81

Lubelskie

 

PL82

Podkarpackie

 

PL84

Podlaskie

 

PL91

Warszawski stołeczny

 

PL92

Mazowiecki regionalny

 

SI03

Vzhodna Slovenija

 

SI04

Zahodna Slovenija

 

SK01

Bratislavský kraj

 

SK02

Západné Slovensko

 

SK03

Stredné Slovensko

 

SK04

Východné Slovensko

2021TC16FFTN004

HU AT BG CZ DE HR RO SI SK BA ME RS MD UA

(Interreg VI-B) Id-Danubju  (1)

 

AT11

Burgenland

 

AT12

Niederösterreich

 

AT13

Vjenna

 

AT21

Kärnten

 

AT22

Steiermark

 

AT31

Oberösterreich

 

AT32

Salzburg

 

AT33

Tirol

 

AT34

Vorarlberg

 

BG31

Северозападен/Severozapaden

 

BG32

Северен централен/Severen tsentralen

 

BG33

Североизточен/Severoiztochen

 

BG34

Югоизточен/Yugoiztochen

 

BG41

Югозападен/Yugozapaden

 

BG42

Южен централен/Yuzhen tsentralen

 

CZ01

Praha

 

CZ02

Střední Čechy

 

CZ03

Jihozápad

 

CZ04

Severozápad

 

CZ05

Severovýchod

 

CZ06

Jihovýchod

 

CZ07

Střední Morava

 

CZ08

Moravskoslezsko

 

DE11

Stuttgart

 

DE12

Karlsruhe

 

DE13

Freiburg

 

DE14

Tübingen

 

DE21

Oberbayern

 

DE22

Niederbayern

 

DE23

Oberpfalz

 

DE24

Oberfranken

 

DE25

Mittelfranken

 

DE26

Unterfranken

 

DE27

Schwaben

 

HR02

Panonska Hrvatska

 

HR03

Jadranska Hrvatska

 

HR05

Grad Zagreb

 

HR06

Sjeverna Hrvatska

 

HU11

Budapest

 

HU12

Pest

 

HU21

Közép-Dunántúl

 

HU22

Nyugat-Dunántúl

 

HU23

Dél-Dunántúl

 

HU31

Észak-Magyarország

 

HU32

Észak-Alföld

 

HU33

Dél-Alföld

 

RO11

Nord-Vest

 

RO12

Centru

 

RO21

Nord-Vest

 

RO22

Sud-Est

 

RO31

Sud-Muntenia

 

RO32

Bucureşti-Ilfov

 

RO41

Sud-Vest Oltenia

 

RO42

Vest

 

SI03

Vzhodna Slovenija

 

SI04

Zahodna Slovenija

 

SK01

Bratislavský kraj

 

SK02

Západné Slovensko

 

SK03

Stredné Slovensko

 

SK04

Východné Slovensko

 

BA

Il-Bożnija-Ħerzegovina

 

ME

Il-Montenegro

 

RS1

Is-Serbja — sever

 

RS11

Il-Belt ta’ Belgrad

 

RS12

Il-Provinċja Awtonoma ta’ Vojvodina

 

RS21

Region Šumadije i Zapadne Srbije

 

RS22

Region Južne i Istočne Srbije

 

MD

Ir-Repubblika tal-Moldova

 

UA

Chernivtsi oblast

 

UA

Ivano-Frankivsk oblast

 

UA

Zakarpattia oblast

 

UA

Odessa oblast

2021TC16FFTN001

FR BG EL ES HR IT CY MT PT SI AL BA ME MK

(Interreg VI-B) EWRO MEDITERRAN (EURO MED)

 

BG31

Северозападен/Severozapaden

 

BG32

Северен централен/Severen tsentralen

 

BG33

Североизточен/Severoiztochen

 

BG34

Югоизточен/Yugoiztochen

 

BG41

Югозападен/Yugozapaden

 

BG42

Южен централен/Yuzhen tsentralen

 

EL30

Αττική/Attiki

 

EL41

Βόρειο Αιγαίο/Voreio Aigaio

 

EL42

Νότιο Αιγαίο/Notio Aigaio

 

EL43

Κρήτη/Kriti

 

EL51

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη/Anatoliki Makedonia, Thraki

 

EL52

Κεντρική Μακεδονία/Kentriki Makedonia

 

EL53

Δυτική Μακεδονία/Dytiki Makedonia

 

EL54

Ήπειρος/Ipeiros

 

EL61

Θεσσαλία/Thessalia

 

EL62

Ιόνια Νησιά/Ionia Nisia

 

EL63

Δυτική Ελλάδα/Dytiki Elláda

 

EL64

Στερεά Ελλάδα/Sterea Elláda

 

EL65

Πελοπόννησος/Peloponnisos

 

ES24

Aragona

 

ES30

Comunidad de Madrid

 

ES42

Castilla-La Mancha

 

ES43

Extremadura

 

ES51

Cataluña

 

ES52

Comunitat Valenciana

 

ES53

Illes Balears

 

ES61

Andalucía

 

ES62

Región de Murcia

 

ES63

Ciudad de Ceuta

 

ES64

Ciudad de Melilla

 

FRJ1

Languedoc-Roussillon

 

FRJ2

Midi-Pyrénées

 

FRK2

Rhône-Alpes

 

FRL0

Provence-Alpes-Côte d’Azur

 

FRM0

Korsika

 

HR02

Panonska Hrvatska

 

HR03

Jadranska Hrvatska

 

HR05

Grad Zagreb

 

HR06

Sjeverna Hrvatska

 

ITC1

Piemonte

 

ITC2

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

 

ITC3

Liguria

 

ITC4

Lombardia

 

ITF1

Abruzzo

 

ITF2

Molise

 

ITF3

Campania

 

ITF4

Puglia

 

ITF5

Basilicata

 

ITF6

Calabria

 

ITG1

Sqallija

 

ITG2

Sardinja

 

ITH3

Veneto

 

ITH4

Friuli-Venezia Giulia

 

ITH5

Emilia-Romagna

 

ITI1

Toscana

 

ITI2

Umbria

 

ITI3

Marche

 

ITI4

Lazio

 

CY

Κύπρος/Kýpros

 

MT

Malta

 

PT15

Algarve

 

PT17

Área Metropolitana de Lisboa

 

PT18

Alentejo

 

SI03

Vzhodna Slovenija

 

SI04

Zahodna Slovenija

 

ME

Il-Montenegro

 

MK

Il-Maċedonja ta’ Fuq

 

AL

L-Albanija

 

BA

Il-Bożnija-Ħerzegovina

2021TC16FFTN005

SE IE FI FO GL IS NO

(Interreg VI-B) Periferija tat-Tramuntana u l-Artiku

 

IE04

Northern and Western

 

IE05

Southern

 

FI19

Länsi-Suomi

 

FI1D

Pohjois- ja Itä-Suomi

 

SE32

Mellersta Norrland

 

SE33

Övre Norrland

 

FO

Il-Gżejjer Faeroe

 

GL

Greenland (OCT)

 

IS

L-Iżlanda

 

NO06

Trøndelag

 

NO07

Nord-Norge

 

NO0B

Svalbard og Jan Mayen

2021TC16RFTN004

DK BE DE FR NL SE NO

(Interreg VI-B) Il-Baħar tat-Tramuntana

 

BE21

Prov. Antwerpen

 

BE22

Prov. Limburg (BE)

 

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

 

BE24

Prov. Vlaams-Brabant

 

BE25

Prov. West-Vlaanderen

 

DK01

Hovedstaden

 

DK02

Sjælland

 

DK03

Syddanmark

 

DK04

Midtjylland

 

DK05

Nordjylland

 

DE50

Bremen

 

DE60

Hamburg

 

DE91

Braunschweig

 

DE92

Hannover

 

DE93

Lüneburg

 

DE94

Weser-Ems

 

DEF0

Schleswig-Holstein

 

FRD1

Basse-Normandie

 

FRD2

Haute-Normandie

 

FRE1

Nord-Pas de Calais

 

FRE2

Picardie

 

FRH0

Bretagne

 

NL11

Groningen

 

NL12

Friesland (NL)

 

NL13

Drenthe

 

NL21

Overijssel

 

NL22

Gelderland

 

NL23

Flevoland

 

NL31

Utrecht

 

NL32

Noord-Holland

 

NL33

Zuid-Holland

 

NL34

Zeeland

 

NL41

Noord-Brabant

 

NL42

Limburg (NL)

 

SE21

Småland med öarna

 

SE22

Sydsverige

 

SE23

Västsverige

 

SE31

Norra Mellansverige

 

NO02

Innlandet

 

NO06

Trøndelag

 

NO08

Oslo og Viken

 

NO09

Agder og Sør-Østlandet

 

NO0 A

Vestlandet

2021TC16RFTN005

FR BE DE IE NL LU CH

(Interreg VI-B) L-Ewropa tal-Majjistral

 

BE10

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

BE21

Prov. Antwerpen

 

BE22

Prov. Limburg (BE)

 

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

 

BE24

Prov. Vlaams-Brabant

 

BE25

Prov. West-Vlaanderen

 

BE31

Prov. Brabant Wallon

 

BE32

Prov. Hainaut

 

BE33

Prov. Liège

 

BE34

Prov. Lussemburgu (BE)

 

BE35

Prov. Namur

 

DE11

Stuttgart

 

DE12

Karlsruhe

 

DE13

Freiburg

 

DE14

Tübingen

 

DE24

Oberfranken

 

DE25

Mittelfranken

 

DE26

Unterfranken

 

DE27

Schwaben

 

DE50

Bremen

 

DE71

Darmstadt

 

DE72

Gießen

 

DE73

Kassel

 

DE92

Hannover

 

DE94

Weser-Ems

 

DEA1

Dusseldorf

 

DEA2

Köln

 

DEA3

Münster

 

DEA4

Detmold

 

DEA5

Arnsberg

 

DEB1

Koblenz

 

DEB2

Trier

 

DEB3

Rheinhessen-Pfalz

 

DEC0

Saarland

 

FR10

Île-de-France

 

FRB0

Centre — Val de Loire

 

FRC1

Bourgogne

 

FRC2

Franche-Comté

 

FRD1

Basse-Normandie

 

FRD2

Haute-Normandie

 

FRE1

Nord-Pas de Calais

 

FRE2

Picardie

 

FRF 1

Alsace

 

FRF 2

Champagne-Ardenne

 

FRF 3

Lorraine

 

FRG0

Pays de la Loire

 

FRH0

Bretagne

 

IE04

Northern and Western

 

IE05

Southern

 

IE06

Eastern and Midland

 

LU

Il-Lussemburgu

 

NL11

Groningen

 

NL12

Friesland (NL)

 

NL13

Drenthe

 

NL21

Overijssel

 

NL22

Gelderland

 

NL23

Flevoland

 

NL31

Utrecht

 

NL32

Noord-Holland

 

NL33

Zuid-Holland

 

NL34

Zeeland

 

NL41

Noord-Brabant

 

NL42

Limburg (NL)

 

CH

Schweiz/Suisse/Svizzera/L-Iżvizzera

2021TC16RFTN006

ES FR PT AD

(Interreg VI-B) L-Ewropa tal-Lbiċ (SUDOE)

 

ES11

Galicia

 

ES12

Principado de Asturias

 

ES13

Cantabria

 

ES21

País Vasco

 

ES22

Comunidad Foral de Navarra

 

ES23

La Rioja

 

ES24

Aragona

 

ES30

Comunidad de Madrid

 

ES41

Castilla y León

 

ES42

Castilla-La Mancha

 

ES43

Extremadura

 

ES51

Cataluña

 

ES52

Comunitat Valenciana

 

ES53

Illes Balears

 

ES61

Andalucía

 

ES62

Región de Murcia

 

ES63

Ciudad de Ceuta

 

ES64

Ciudad de Melilla

 

FRI3

Poitou-Charentes

 

FRI1

Aquitaine

 

FRJ2

Midi-Pyrénées

 

FRI2

Limousin

 

FRK1

Auvergne

 

FRJ1

Languedoc-Roussillon

 

PT11

Norte

 

PT15

Algarve

 

PT16

Centro (PT)

 

PT17

Área Metropolitana de Lisboa

 

PT18

Alentejo

 

AD

Andorra

2021TC16NXTN001

IT EL ES FR CY MT PT TR DZ EG IL JO LB PS TN

(Interreg VI-B) Baċir tal-Baħar Mediterran NEXT (NEXT MED)

 

EL30

Αττική/Attiki

 

EL41

Βόρειο Αιγαίο/Voreio Aigaio

 

EL42

Νότιο Αιγαίο/Notio Aigaio

 

EL43

Κρήτη/Kriti

 

EL51

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη/Anatoliki Makedonia, Thraki

 

EL52

Κεντρική Μακεδονία/Kentriki Makedonia

 

EL53

Δυτική Μακεδονία/Dytiki Makedonia

 

EL54

Ήπειρος/Ipeiros

 

EL61

Θεσσαλία/Thessalia

 

EL62

Ιόνια Νησιά/Ionia Nisia

 

EL63

Δυτική Ελλάδα/Dytiki Elláda

 

EL64

Στερεά Ελλάδα/Sterea Elláda

 

EL65

Πελοπόννησος/Peloponnisos

 

ES51

Cataluña

 

ES52

Comunitat Valenciana

 

ES53

Illes Balears

 

ES61

Andalucía

 

ES62

Región de Murcia

 

ES63

Ciudad de Ceuta

 

ES64

Ciudad de Melilla

 

FRJ1

Languedoc-Roussillon

 

FRJ2

Midi-Pyrénées

 

FRL0

Provence-Alpes-Côte d’Azur

 

FRM0

Korsika

 

ITC3

Liguria

 

ITF3

Campania

 

ITF4

Puglia

 

ITF5

Basilicata

 

ITF6

Calabria

 

ITG1

Sqallija

 

ITG2

Sardinja

 

ITI1

Toscana

 

ITI4

Lazio

 

CY

Κύπρος/Ċipru

 

MT

Malta

 

PT15

Algarve

 

TR21

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

 

TR22

Balıkesir, Çanakkale

 

TR31

İzmir

 

TR32

Aydın, Denizli, Muğla

 

TR33

Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak

 

TR61

Antalya, Isparta, Burdur

 

TR62

Adana, Mersin

 

TR63

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

 

DZ

Tlemcen

 

DZ

Ain-Temouchent

 

DZ

Oran

 

DZ

Mostaganem

 

DZ

Chlef

 

DZ

Tipaza

 

DZ

Boumerdes

 

DZ

Tizi Ouzou

 

DZ

Bejaia

 

DZ

Jijel

 

DZ

Skikda

 

DZ

Annaba

 

DZ

El-Tarf

 

DZ

Alger

 

EG

Matruh

 

EG

Al Iskandariyah (alex.)

 

EG

Al Buhayrah (behera)

 

EG

Kafr-el-sheikh

 

EG

Ash Sharqiyah (sharkia)

 

EG

Al Daqahliyah (dakahlia)

 

EG

Dumyat (damietta)

 

EG

As Ismailiyah (ismailia)

 

EG

Bur Said (port Said)

 

EG

Governorat tal-Kajr

 

IL

L-Iżrael (2)

 

JO

Il-Ġordan

 

LB

Il-Libanu

 

PS

Il-Palestina (3)

 

TN

Zaghouan

 

TN

Kairouan

 

TN

Sidi Bouz

 

TN

Manouba

 

TN

Siliana

 

TN

Le Kef

 

TN

Gafsa

 

TN

Kebili

 

TN

Tataouine

 

TN

Jendouba

 

TN

Beja

 

TN

Bizerte

 

TN

Ariana

 

TN

Tunis

 

TN

Ben Arous

 

TN

Nabeul

 

TN

Sousse

 

TN

Monastir

 

TN

Mahdia

 

TN

Sfax

 

TN

Gabes

 

TN

Medenine

2021TC16NXTN003

ES PT MA

(Interreg VI-B) NEXT F’Nofs l-Atlantiku  (4)

 

ES61

Andalucía

 

ES70

Canarias

 

PT15

Algarve

 

PT18

Alentejo

 

PT30

Região Autónoma da Madeira

 

MA

Il-Marokk

2021TC16NXTN002

BG EL RO TR AM GE MD UA

(Interreg VI-B) NEXT Baċir tal-Baħar l-Iswed

 

BG33

Североизточен/Severoiztochen

 

BG34

Югоизточен/Yugoiztochen

 

EL51

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη/Anatoliki Makedonia, Thraki

 

EL52

Κεντρική Μακεδονία/Kentriki Makedonia

 

RO22

Sud-Est

 

TR10

İstanbul

 

TR21

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

 

TR42

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova

 

TR81

Zonguldak, Karabük, Bartın

 

TR82

Kastamonu, Çankırto, Sinop

 

TR83

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya

 

TR90

Trabzon, Ordu, Giresun, Rise, Artvin, Gümüto hane

 

AM

L-Armenja

 

GE

Il-Georgia

 

MD

Ir-Repubblika tal-Moldova

 

UA

Donetsk oblast (5) (Bakhmut District, Kramatorsk District, Volnovakha District, Mariupol District, Pokrovsk District)

 

UA

Kherson oblast

 

UA

Mykolayiv oblast

 

UA

Odessa oblast

 

UA

Zaporizhzhia oblast

 

 

 


(1)  UA: Ir-restrizzjonijiet ġenerali tal-UE fuq il-kooperazzjoni f’reġjuni li huma annessi illegalment mir-Russja huma applikabbli wkoll għall-programmi Interreg.

(2)  Skont il-politika tal-UE, il-programm CBC ma japplikax għat-territorji okkupati mill-Iżrael minn Ġunju 1967. Għalhekk, f’konformità mal-Linji Gwida dwar l-eliġibbiltà tal-entitajiet Iżraeljani u l-attivitajiet tagħhom fit-territorji okkupati mill-Iżrael minn Ġunju 1967 għal għotjiet, premjijiet u strumenti finanzjarji ffinanzjati mill-UE mill-2014 ’il quddiem (ĠU C 205, 19.7.2013, p. 9) l-entitajiet Iżraeljani biss li għandhom il-post ta’ stabbiliment tagħhom fi ħdan il-fruntieri ta’ qabel l-1967 tal-Iżrael huma kkunsidrati eliġibbli għall-finanzjament tal-UE. Barra minn hekk, l-attivitajiet tal-entitajiet Iżraeljani ffinanzjati mill-UE ma għandhomx jitwettqu fit-territorji okkupati mill-Iżrael minn Ġunju 1967.

(3)  Din id-deżinjazzjoni ma għandhiex tinftiehem bħala rikonoxximent tal-Istat tal-Palestina u hija mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet individwali tal-Istati Membri rigward din il-kwistjoni.

(4)  Id-definizzjoni tal-kopertura ġeografika barra mill-UE għadha għaddejja.

(5)  UA: Ir-restrizzjonijiet ġenerali tal-UE fuq il-kooperazzjoni f’reġjuni li huma annessi illegalment mir-Russja huma applikabbli wkoll għall-Interreg NEXT.


III Atti oħrajn

ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

17.8.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 204/63


DEĊIŻJONI TAL-AWTORITÀ TA’ SORVELJANZA TAL-EFTA Nru 094/23/COL

tal-5 ta’ Lulju 2023

dwar il-ħatra ta’ Uffiċjal tas-Seduta ġodda f’ċerti proċeduri ta’ kompetizzjoni [2023/1639]

L-AWTORITÀ TA’ SORVELJANZA TAL-EFTA,

Wara li kkunsidrat l-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA Nru 442/12/COL tad-29 ta’ Novembru 2012dwar il-funzjoni u t-termini ta’ referenza tal-Uffiċjali tas-Seduta f’ċerti proċeduri dwar il-kompetizzjoni (1);

Billi:

Craig Simpson inħatar bħala wieħed mill-Uffiċjali tal-Intestatura skont id-Deċiżjoni Nru 037/18/COL tas-27 ta’ Marzu 2018. Il-kuntratt ta’ impjieg tas-Sur Simpson mal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA ntemm fis-16 ta’ Ġunju 2023, u għalhekk huwa xieraq li tintemm il-ħatra tiegħu bħala Uffiċjal tas-Seduta u li jinħatar Uffiċjal tas-Seduta ġdid biex jissostitwih.

Maria Moustakali, Viċi Direttur tad-Dipartiment Ġenerali tas-Suq Intern tad-Direttorat għall-Affarijiet tas-Suq Intern, għandha l-kwalifiki u l-esperjenza meħtieġa biex tassumi l-kariga ta’ Uffiċjal tas-Seduta flimkien ma’ Michael Sánchez Rydelski, maħtur skont id-Deċiżjoni Nru 058/19/COL tat-12 ta’ Lulju 2019, li jkompli fil-kariga.

It-tħaddim tal-Uffiċjali tas-Seduta u l-aħjar mod kif jistgħu jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom bħalissa għadu taħt reviżjoni.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Ħatra ta’ Uffiċjal tas-Seduta ġdid

Maria Moustakali, uffiċjal tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA, hija maħtura Uffiċjal tas-Seduta għall-finijiet tad-Deċiżjoni tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA Nru 442/12/COL.

Artikolu 2

Terminazzjoni ta’ ħatra preċedenti

Il-ħatra tas-Sur Craig Simpson, skont id-Deċiżjoni Nru 037/18/COL tas-27 ta’ Marzu 2018 dwar il-ħatra ta’ Uffiċjali tas-Seduta ġodda f’ċerti proċeduri ta’ kompetizzjoni, hija terminata.

Artikolu 3

Pubblikazzjonijiet u Informazzjoni

Il-ħatra bħala Uffiċjal tas-Seduta ta’ Maria Moustakali, u t-terminazzjoni tal-ħatra ta’ Craig Simpson, għandhom jiġu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu, kif ukoll fuq is-sit web tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA. L-Istati tal-EFTA u l-Kummissjoni Ewropea għandhom jiġu infurmati permezz ta’ kopja ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 4

Ddħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tkun awtentika fil-lingwa Ingliża u għandha tidħol fis-seħħ fil-5 ta’ Lulju 2023.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta’ Lulju 2023.

Għall-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA,

Arne RØKSUND

Il-President

Stefan BARRIGA

Membru tal-Kulleġġ

Árni Páll ÁRNASON

Membru tal-Kulleġġ Responsabbli

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Kontrofirmatarju bħala Direttur

Affarijiet Legali u Eżekuttivi


(1)  ĠU L 190, 11.7.2013, p. 93, u s-Suppliment taż-ŻEE Nru 40, 11.7.2013, p. 3.