ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 158

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 66
21 ta' Ġunju 2023


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2023/1190 tas-16 ta’ Ġunju 2023 li jemenda r-Regolament (UE) 2021/2278 li jissospendi d-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni msemmija fl-Artikolu 56(2), il-punt (c), tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2023/1191 tas-16 ta’ Ġunju 2023 li jemenda r-Regolament (UE) 2021/2283 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta’ kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali

15

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2023/1192 tal-14 ta’ Marzu 2023 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2021/23 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir- rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kontenut tal-arranġamenti u l- proċeduri bil-miktub għall-funzjonament tal-kulleġġi ta’ riżoluzzjoni ( 1 )

31

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2023/1193 tal-14 ta’ Marzu 2023 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2021/23 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kontenut tal-pjan ta’ riżoluzzjoni ( 1 )

48

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1194 tal-20 ta’ Ġunju 2023 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/2346 rigward id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali dwar ċerti prodotti li l-għan maħsub tagħhom mhuwiex mediku elenkati fl-Anness XVI tar-Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

62

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1195 tal-20 ta’ Ġunju 2023 li jistabbilixxi r-regoli għad-dettalji u l-format tal-informazzjoni li għandha ssir disponibbli mill-Istati Membri dwar ir-riżultati ta’ investigazzjonijiet uffiċjali li jikkonċernaw każijiet ta’ kontaminazzjoni bi prodotti jew sustanzi mhux awtorizzati għall-użu fil-produzzjoni organika

65

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2023/1196 tas-16 ta’ Ġunju 2023 li temenda d-Deċiżjoni 1999/70/KE dwar l-awdituri esterni tal-banek ċentrali nazzjonali, fir-rigward tal-awdituri esterni tal-Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

69

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2023/1197 tad-19 ta’ Ġunju 2023 li tawtorizza lill-Polonja tapplika rati mnaqqsa ta’ dazju tas-sisa fuq iż-żejt kombustibbli, il-gass naturali, il-faħam u l-kokk, użati bħala fjuwils għat-tisħin, f’konformità mal-Artikolu 19 tad-Direttiva 2003/96/KE

71

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1198 tal-21 ta’ Ġunju 2023 li temenda d-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasport intern ta’ oġġetti perikolużi biex jiġu awtorizzati ċerti derogi nazzjonali (notifikata bid-dokument C(2023) 3900)  ( 1 )

73

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

21.6.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 158/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2023/1190

tas-16 ta’ Ġunju 2023

li jemenda r-Regolament (UE) 2021/2278 li jissospendi d-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni msemmija fl-Artikolu 56(2), il-punt (c), tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata provvista suffiċjenti u mingħajr interruzzjoni ta’ ċerti prodotti agrikoli u industrijali li mhumiex prodotti fl-Unjoni u b’hekk jiġi evitat kwalunkwe disturb fis-suq għal dawk il-prodotti, id-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni tat-tip imsemmi fl-Artikolu 56(2), il-punt (c), tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) (“dazji tat-TDK”) fuq dawk il-prodotti ġew sospiżi permezz tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2278 (2). B’riżultat ta’ dan, il-prodotti elenkati fl-Anness tar-Regolament (UE) 2021/2278 jistgħu jiġu importati fl-Unjoni b’rati tad-dazju mnaqqsa jew dazju żero mingħajr ebda limitu fir-rigward tal-kwantità tagħhom.

(2)

Il-produzzjoni tal-Unjoni ta’ ċerti prodotti li mhumiex elenkati fl-Anness tar-Regolament (UE) 2021/2278 mhijiex adegwata biex tissodisfa r-rekwiżiti speċifiċi tal-industriji utenti fl-Unjoni. Billi huwa fl-interess tal-Unjoni li tiżgura provvista adegwata ta’ ċerti prodotti, u filwaqt li jitqies il-fatt li dawk il-prodotti identiċi, ekwivalenti jew ta’ sostituzzjoni ma jiġux prodotti fi kwantitajiet suffiċjenti fl-Unjoni, jeħtieġ li tingħata sospensjoni sħiħa tad-dazji tat-TDK fuq dawk il-prodotti.

(3)

Bil-ħsieb li tiġi promossa l-produzzjoni integrata tal-batteriji fl-Unjoni, jenħtieġ li tingħata sospensjoni parzjali tad-dazji tat-TDK fir-rigward ta’ ċerti prodotti relatati mal-produzzjoni tal-batteriji li bħalissa mhumiex elenkati fl-Anness tar-Regolament (UE) 2021/2278 u l-produzzjoni rispettiva tal-Unjoni li mhijiex adegwata biex tissodisfa r-rekwiżiti speċifiċi tal-industriji tal-utenti fl-Unjoni. Id-data għar-rieżami obbligatorju ta’ dawk is-sospensjonijiet jenħtieġ li jkun il-31 ta’ Diċembru 2023, sabiex dak ir-rieżami jqis l-evalwazzjoni fuq perjodu qasir tas-settur tal-produzzjoni tal-batteriji fl-Unjoni.

(4)

Jeħtieġ li jiġu emendati d-deskrizzjoni tal-prodott u l-klassifikazzjoni ta’ ċertu sospensjonijiet tad-dazji tat-TDK elenkati fl-Anness tar-Regolament (UE) 2021/2278 sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi tal-prodott u tax-xejriet ekonomiċi fis-suq.

(5)

Ma għadux fl-interess tal-Unjoni li jinżammu s-sospensjonijiet tad-dazji tat-TDK għal ċerti prodotti elenkati fl-Anness tar-Regolament (UE) 2021/2278. Għalhekk, jenħtieġ li jitħassru minn dak l-Anness is-sospensjonijiet għal dawk il-prodotti b’effett mill-1 ta’ Lulju 2023.

(6)

Għalhekk ir-Regolament (UE) 2021/2278 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan.

(7)

Sabiex tiġi evitata kwalunkwe interruzzjoni fl-applikazzjoni tal-iskema tas-sospensjonijiet awtonomi tat-tariffi u biex ikun hemm konformità mal-linji gwida stabbiliti fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Diċembru 2011 rigward is-sospensjonijiet u l-kwoti tariffarji awtonomi, il-bidliet previsti f’dan ir-Regolament dwar is-sospensjonijiet tariffarji għall-prodotti kkonċernati jenħtieġ li japplikaw mill-1 ta’ Lulju 2023. Għaldaqstant jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ b’urġenza,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (UE) 2021/2278 huwa emendat f’konformità mal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Lulju 2023.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Lussemburgu, is-16 ta’ Ġunju 2023.

Għall-Kunsill

Il-President

E. SVANTESSON


(1)  Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2278 tal-20 ta’ Diċembru 2021 li jissospendi d-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni msemmija fl-Artikolu 56(2), punt (c), tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali, u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1387/2013 (ĠU L 466, 29.12.2021, p. 1).


ANNESS

L-Anness tar-Regolament (UE) 2021/2278 huwa emendat kif ġej:

(1)

l-entrati li għandhom in-numri tas-serje li ġejjin jitħassru: 0.2425, 0.3140, 0.3966, 0.4030, 0.4140, 0.4305, 0.4609, 0.4733, 0.4893, 0.5018, 0.5187, 0.5788, 0.6629, 0.6654, 0.6689, 0.6781, 0.7489, 0.7972, 0.8111, 0.8112, 0.8140, u 0.8311;

(2)

l-entrati li ġejjin jissostitwixxu dawk l-entrati li għandhom l-istess numri tas-serje:

Numru tas-serje

Il-kodiċi tan-NM

TARIC

Deskrizzjoni

Ir-rata ta’ dazji awtonomi

Unità Supplimentari

Data prevista għar-rieżami mandatorju

“0.3227

2846 90 30

2846 90 40

2846 90 50

2846 90 60

2846 90 70

2846 90 90

 

Komposti, inorganiċi jew organiċi, tal-metalli tal-elementi kimiċi rari (rare-earth metals), tal-ittrju jew tal-iskandju jew ta’ taħlitiet ta’ dawn il-metalli, differenti minn dawk tas-subintestatura 2846 10 00

0  %

-

31.12.2023

0.7389

ex 2914 29 00

55

1-(Cedr-8-en-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9) b’purità skont il-piż ta’ aktar minn 90 %

0  %

-

31.12.2024

0.7722

ex 2919 90 00

55

Prodott tar-reazzjoni tat-triklorur tal-fosforil u 2-metilossiran (CAS RN 1244733-77-4)

0  %

-

31.12.2024

0.4058

ex 3204 20 00

10

Kolorant C.I. Illuminant Fluworexxenti 184 (CAS RN 7128-64-5) u preparazzjonijiet bbażati fuqu b’kolorant C.I. Illuminant Fluworexxenti 184 b’kontenut ta’ 20 % jew aktar skont il-piż

0  %

-

31.12.2026

0.4922

ex 3601 00 00

20

Taħlita piroteknika f’għamla ta’ granulat jew f’forma ċilindrika, magħmula min-nitrat tal-istronzju jew min-nitrat tar-ram jew nitrat bażiku tar-ram f’matriċi ta’ nitrogwanidina jew nitrat tal-gwanidina, li jkun fiha wkoll legant u addittivi, użata bħala komponent fis-sistemi li jonfħu l-airbags (1)

0  %

-

31.12.2026

0.4410

ex 3903 90 90

86

Taħlita li fiha skont il-piż:

45 % jew aktar iżda mhux aktar minn 65 % ta’ polimeri tal-istiren,

30 % jew aktar iżda mhux aktar minn 45 % ta’ etere tal-polifenilen, u

mhux aktar minn 11 % ta’ addittivi

0  %

-

31.12.2023

0.6351

ex 3907 29 20

50

Ossidu tal-poli(p-fenilen) f’forma ta’ trab:

b’temperatura tat-tranżizzjoni tal-ħġieġ ta’ 210 °C jew aktar,

b’piż molekulari skont il-medja tal-piż (Mw) ta’ 35 000 jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 80 000 ,

b’viskożità inerenti ta’ 0,2 jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 0,6 dl/gramma

0  %

-

31.12.2024

0.5506

ex 3920 51 00

30

Film f’orjentament biassjali ta’ polimetilmetakrilat, bi ħxuna ta’ 50 μm jew aktar iżda li ma taqbiżx il-125 μm

0  %

-

31.12.2023

0.8438

ex 3920 62 19

28

Film mhux trasparenti ta’ polietilentereftalat jew ta’ difloruwur tal-polivinil:

kull saff ieħor ta’ barra bi ħxuna ta’ 7 μm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 80 μm,

b’reżistenza għat-tensjoni ta’ 300 N/cm2 jew aktar (ASTM D-882),

bi ħxuna totali ta’ 200 μm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 350 μm, u

b’wisa’ ta’ 600 mm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 1 600  mm,

miksi fuq naħa waħda b’saff ta’ fluworopolimeru, u fuq in-naħa l-oħra b’adeżiv u b’saff ta’ difluworur tal-poliviniliden, jew miksi fuq iż-żewġ naħat b’difluworur tal-poliviniliden jew bi fluworur tal-polivinil ibbażat fuq kompożiti ta’ polimeri fluworurati

0  %

-

31.12.2027

0.7056

ex 7019 61 00

ex 7019 63 00

70

30

Drapp tal-fibra tal-ħġieġ E:

li jkollu l-piż tiegħu ta’ 20 g/m2 jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 214 g/m2,

superfiċe trattata b’aġent adeżiv tal-organosilan,

f’rombli,

b’kontenut ta’ umdità skont il-piż ta’ 0,13 % jew inqas, u

li minn kull 100 000 fibra ma jkollux aktar minn 3 fibri vojta minn ġewwa,

għall-użu esklussiv fil-manifattura ta’ prepregs u laminati miksija bir-ram (1)

0  %

m2

31.12.2026

0.8300

ex 8408 90 65

ex 8408 90 67

ex 8408 90 81

20

20

20

Magni tal-kombustjoni interna bil-pistuni li jaqbdu bil-kompressjoni:

tat-tip inline,

b’ċilindrata ta’ 7 000 cm3 jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 18 100 cm3,

b’potenza ta’ 205 kW jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 597 kW,

b’modulu tal-posttrattament tal-egżost,

b’dimensjonijiet ta’ wisa’/għoli/fond estern ta’ mhux aktar minn 1 310 /1 300 /1 040  mm jew 2 005 /1 505 /1 300  mm jew 2 005 /1 505 /1 800  mm,

għall-użu fil-manifattura ta’ magni tat-tgħaffiġ, tal-iskrinjar, tas-separazzjoni jew tat-tornitura tal-kompost (1)

0  %

-

31.12.2026

0.6627

ex 8501 10 99

75

Mutur DC b’eċitazzjoni permanenti li jkollu

koljatura b’fażijiet multipli,

dijametru estern ta’ 24 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 38 mm,

veloċità mkejla ta’ mhux aktar minn 12 000 rpm,

vultaġġ tal-provvista tal-enerġija ta’ 8 V jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 27 V,

b’taljola jew mingħajrha,

b’gerwiela jew mingħajrha,

0  %

-

31.12.2025

0.2838

ex 8501 10 99

79

Mutur DC bil-brushes u b’rotor intern b’koljatura fi tliet fażijiet, kemm jekk ikollu kamin jew pinion u kemm jekk le, b’firxa ta’ temperatura speċifikata li tkopri tal-anqas - 20 °C sa + 70 °C

0  %

-

31.12.2023

0.7789

ex 8505 19 10

20

Il-partijiet tal-ark tal-kalamiti permanenti b’ferrit agglomerat, li jkollhom:

tul ta’ 16,8 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 110,2 mm,

wisa’ ta’ 14,8 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 75,2 mm,

ħxuna ta’ 4,8 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 13,2 mm,

għall-użu fil-manifattura tar-rotors bil-mutur elettriku (1)

0  %

-

31.12.2024

0.6703

ex 8507 60 00

33

Akkumulatur tal-joni tal-litju li jkollu:

tul ta’ 150 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 1 310  mm,

wisa’ ta’ 100 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 1 000  mm,

għoli ta’ 200 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 1 500  mm,

piż ta’ 75 kg jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 200 kg,

kapaċità nominali ta’ mhux inqas minn 58 Ah u ta’ mhux aktar minn 500 Ah,

vultaġġ ta’ output nominali ta’ 230 V AC (linja għan-newtrali) jew vultaġġ nominali ta’ 50 V (± 10 %)

1,3  %

-

31.12.2023

0.7796

ex 8536 49 00

60

Rilej f’għamla ta’ kubu li jkollha:

vultaġġ operatorju bil-koljatura ta’ 12 VDC (Vultaġġ Kurrent Dirett) jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 24 VDC (Vultaġġ Kurrent Dirett),

kapaċità ta’ ġarr ta’ kurrent ta’ kuntatt ta’ 5 A jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 15 A,

vultaġġ ta’ kuntatt ta’ 80 VAC (Vultaġġ Kurrent Alternat) jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 270 VAC (Vultaġġ Kurrent Alternat),

dimensjonijiet ta’ barra ta’ 19-il mm (± 0,4 mm) x 15,2 mm (± 0,4 mm) x 15,5 mm (± 0,4 mm),

għall-użu fil-produzzjoni tal-konsol tal-apparati domestiċi (1)

0  %

-

31.12.2024

0.4616

ex 8536 69 90

83

Sokit tal-KA (AC Socket) b’filtru għall-istorbju, magħmul minn:

Sokit tal-KA (għall-konnessjoni tal-wajer tal-elettriku) ta’ 230 V,

filtru għall-istorbju integrat magħmul minn kapaċitaturi u indutturi,

konnettur tal-kejbil sabiex jiġi konness Sokit tal-KA ma’ Unità tal-PDP li Tforni l-Elettriku,

sew jekk għandu bażi tal-metall jew le, li jgħaqqad is-Sokit tal-KA mas-sett tat-TV bl-iskrin tal-plażma.

0  %

p/st

31.12.2024

0.6507

ex 8537 10 98

50

Unità ta’ kontroll elettroniku BCM (Body Control Module) jew IBM (Integrated Body Control Module) jew simili:

li tinkludi tal-inqas kaxxa tal-plastik b’bord ta’ ċirkwit stampat, b’vultaġġ dirett operatorju ta’ 9 V jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 16 V,

b’holder tal-metall jew mingħajru,

li kapaċi tikkontrolla, tevalwa u tieħu ħsieb il-funzjonijiet ta’ assistenza f’karozza, għall-inqas ir-ritmu tal-wajpers, it-tisħin tal-ħġieġ tat-twieqi, id-dwal ta’ ġewwa, it-tfakkira biex jintlibsu ċ-ċinturini tas-sigurtà,

li jintuża fil-manifattura ta’ oġġetti fil-Kapitolu 87

0  %

p/st

31.12.2024

0.7409

ex 8540 91 00

20

Sors ta’ elettroni termijoniċi (punt ta’ emissjoni) tal-essaborid tal-lantanju (CAS RN 12008-21-8) jew tal-essaborid taċ-ċerju (CAS RN 12008-02-5), b’konnetturi elettriċi

b’qafas tal-metall jew mingħajru,

b’tarka tal-grafit tal-karbonju immuntata f’sistema tat-tip mini-Vogel, jew mingħajrha

bi blokok tal-karbonju pirolitiku separati li jintużaw bħala elementi għat-tisħin, jew mingħajrhom, u

temperatura katodika li tkun inqas minn 1 800 K b’kurrent tal-filament ta’ 1,26 A

0  %

-

31.12.2027

0.2434

ex 8548 00 90

44

Partijiet tas-settijiet tat-televiżjoni, b’funzjonijiet ta’ mikroproċessur u vidjoproċessur, li fihom talanqas mikrokontrollur u vidjoproċessur, immuntati fuq qafas għaċ-ċirkwit (leadframe) u mqiegħda f’qafas tal-plastik

0  %

p/st

31.12.2023

0.8279

ex 8708 40 20

80

Gearbox tat-trażmissjoni mingħajr konvertitur tat-torque li jkollha:

klaċċ doppju,

seba’ gerijiet jew aktar fid-direzzjoni ’l quddiem,

ger tar-rivers wieħed,

torque massimu ta’ 390 Nm,

mutur elettriku integrat jew mingħajru,

għoli ta’ 400 mm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 600 mm,

wisa’ ta’ 350 mm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 600 mm, u

piż ta’ 70 kg jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 110 kg,

għall-użu fil-manifattura ta’ vetturi bil-mutur tal-Intestatura 8703  (1)

0  %

p/st

31.12.2026

0.7710

ex 8714 99 50

ex 8714 99 50

11

91

Gerijiet derailleur, li jikkonsistu fi:

derailleur ta’ wara u oġġetti tal-immuntar

b’derailleur ta’ quddiem jew mingħajru,

għall-użu fil-manifattura tar-roti (inklużi roti elettriċi) (1)

0  %

p/st

31.12.2024

0.7708

ex 8714 99 90

40

Sieq tal-manubriji tar-roti, għall-użu fil-manifattura tar-roti (inklużi roti elettriċi) (1)

0  %

p/st

31.12.2024

0.7973

ex 9002 11 00

23

Lens li jkollha:

fokus motorizzat, zoom, apertura,

filtru tal-qtugħ infraaħmar li jista’ jinbidel b’mod elettroniku,

tul fokali aġġustabbli ta’ mhux inqas minn 2,7 mm u ta’ mhux aktar minn 55 mm,

piż ta’ mhux aktar minn 120 g,

tul ta’ inqas minn 70 mm,

dijametru ta’ mhux aktar minn 70 mm

0  %

-

31.12.2025

(3)

l-entrati li ġejjin jiddaħħlu skont l-ordni numeriku tal-kodiċijiet NM u TARIC fit-tieni u fit-tielet kolonna:

Numru tas-serje

Il-kodiċi tan-NM

TARIC

Deskrizzjoni

Ir-rata ta’ dazji awtonomi

Unità Supplimentari

Data prevista għar-rieżami mandatorju

‘0.8448

ex 2835 10 00

40

Fosfinat tal-kalċju (CAS RN 7789-79-9) b’purità skont il-piż ta’ 98 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8520

ex 2840 20 90

20

Borat tal-barju (CAS RN 13701-59-2) b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8492

ex 2903 99 80

18

1-Fluworonaftalen (CAS RN 321-38-0) b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8482

ex 2907 29 00

13

4,4’-Metilenedi-2,6-ksilenol (CAS RN 5384-21-4) b’purità skont il-piż ta’ 98,5 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8495

ex 2915 90 30

20

Klorometil dodekanoat (CAS RN 61413-67-0) b’purità skont il-piż ta’ 97 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8457

ex 2915 90 70

53

Klorur tat-3-kloro-2,2-dimetilpropanojl (CAS RN 4300-97-4) b’purità skont il-piż ta’ 98 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8489

ex 2916 39 90

40

Etil 4-bromo-3-(bromometil)benżoat (CAS RN 347852-72-6) b’purità skont il-piż ta’ 97 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8509

ex 2918 19 98

25

Aċidu (S)-2-Idrossi-2-fenilaċetiku (CAS RN 17199-29-0) b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8511

ex 2920 90 10

85

Karbonat tad-dietil (CAS RN 105-58-8) b’purità skont il-piż ta’ 99,9 % jew aktar

3,2  %

-

31.12.2023

0.8490

ex 2920 90 70

70

4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-diossaborolan (CAS RN 25015-63-8) b’purità skont il-piż ta’ 97 % jew aktar, li fih mhux aktar minn 1 % tal-istabilizzatur trietilammina (CAS RN 121-44-8)

0  %

-

31.12.2027

0.8477

ex 2921 19 99

35

N-Etil-N-isopropilpropan-2-ammina 2-(difluworometossi)aċetat b’purità skont il-piż ta’ 98 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8473

ex 2922 50 00

45

Kloridrat tal-(S)-2-Ammino-2-(3-fluworo-5-metossifenil)etanol (CAS RN 2095692-22-9) b’purità skont il-piż ta’ 98 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8462

ex 2926 90 70

31

Lambda ċjalotrina(ISO) (CAS RN 91465-08-6) b’purità skont il-piż ta’ 97 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8474

ex 2928 00 90

53

Etil kloro[(4-metossifenil)idrażon]aċetat CAS RN 27143-07-3) b’purità skont il-piż ta’ 98 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8451

ex 2929 10 00

65

Isoċjanat tal-etil (CAS RN 109-90-0) b’purità skont il-piż ta’ 98 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8510

ex 2930 90 98

36

O-isopentil-ditijokarbonat tal-potassju anidru (CAS RN 928-70-1) b’purità skont il-piż ta’ 90 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8447

ex 2930 90 98

39

Aċidu tijodiaċetiku (CAS RN 123-93-3) b’purità skont il-piż ta’ 98 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8481

ex 2930 90 98

41

2,2’-Diallil-4,4’-sulfonildifenol (CAS RN 41481-66-7) b’purità skont il-piż ta’ 96 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8478

ex 2932 20 90

28

(R)-3-(3,4-difluworo-2-metossifenil)-4,5-dimetil-5-(trifluworometil)furan-2(5H)-on (CAS RN 2875066-35-4) b’purità skont il-piż ta’ 98 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8452

ex 2933 29 90

38

Ċjażofammid (ISO) (CAS RN 120116-88-3) b’purità skont il-piż ta’ 94 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8485

ex 2933 39 99

08

Fluważinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6), b’purità skont il-piż ta’ 97 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8456

ex 2933 59 95

32

5-Kloro-3-nitropirażol [1,5-a] pirimidina (CAS RN 1363380-51-1) b’purità skont il-piż ta’ 98 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8484

ex 2933 59 95

44

1,4,5,6-Tetraidro-1,2-dimetilpirimidina (CAS RN 4271-96-9) b’purità skont il-piż ta’ 98 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8488

ex 2933 59 95

46

Trilaċiklib (CAS RN 1374743-00-6) b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8455

ex 2933 99 80

43

4-([1,2,4]Triażol[1,5-a]piridina-7-ilossi)-3-metilanilina (CAS RN 937263-71-3) b’purità skont il-piż ta’ 98 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8487

ex 2934 99 90

07

Ċedażuridina (INN) (CAS RN 1141397-80-9) b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8472

ex 2934 99 90

08

(R)-tert-butil 2-(6-(5-kloro-2-((tetraidro-2H-piran-4-il)ammino)pirimidin-4-il)-1-ossoisoindolin-2-il)propanoat (CAS RN 2095665-45-3) b’purità skont il-piż ta’ 98 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8449

ex 2934 99 90

09

3-[2-{(2R,3S)-3-[(1R)-1-{[tert-butil(dimetil)silil]ossi}etil]-4-ossoażetidin-2-il}propanojl]-4,4-dimetil-1,3-ossażolidina-2-on (taħlita isomerika ta’ CAS RNs 114341-89-8 u 114418-63-2) b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8479

ex 2935 90 90

16

2-Bromo-N-(4,5-dimetil-1,2-ossażol-3-il(metossimetil)benżen-1-sulfonammid (CAS RN 415697-57-3) b’purità skont il-piż ta’ 97 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8467

ex 2935 90 90

26

5-(2-Fluworofenil)-1(piridin-3-ilsulfonil)-1H-pirrol-3-karbaldeid (CAS RN 881677-11-8) b’purità skont il-piż ta’ 97 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8471

ex 3824 99 92

73

Tri-C8-10-alkilammina (CAS RN 68814-95-9) b’purità skont il-piż ta’ 95 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8463

ex 3824 99 92

74

Massa ta’ reazzjoni, li fiha, skont il-piż:

22,4 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 26,4 % ta’ 3-metilfenil difenilfosfat (CAS RN 69500-28-3);

17,3 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 21,3 % ta’ 4-metilfenil difenil fosfat (CAS RN 78-31-9);

5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 9 % ta’ bis(3-metilfenil) fenil fosfat (CAS RN 34909-68-7);

8,9 % jew aktar iżda mhux aktar minn 12,9 % ta’ 3-metilfenil 4-metilfenil fenil fosfat (CAS RN 222165-66-4);

26,9 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 30,9 % ta’ fosfat tat-trifenil (CAS RN 115-86-6),

0  %

-

31.12.2027

0.8486

ex 3824 99 92

75

Taħlita, li fiha skont il-piż:

mhux aktar minn 75 % ta’ tetrabutiltin (CAS RN 1461-25-2),

mhux aktar minn 20 % ta’ klorur tat-tributiltin (CAS RN 1461-22-9),

mhux aktar minn 4 % ta’ diklorur tad-dibutiltin (CAS RN 683-18-1),

għall-użu fil-produzzjoni tal-komposti tal-butiltin użati fil-manifattura tal-ħġieġ u tal-klorur tat-tributiltin użat bħala katalizzatur fl-industrija farmaċewtika (2)

3,2  %

-

31.12.2027

0.8506

ex 3824 99 92

79

Taħlita, li fiha skont il-piż:

klorur tat-tributiltin (CAS RN 1461-22-9) b’purità skont il-piż ta’ 80 % jew aktar,

mhux aktar minn 5 % ta’ tetrabutiltin (CAS RN 1461-25-2),

mhux aktar minn 6 % ta’ diklorur tad-dibutiltin (CAS RN 683-18-1),

mhux aktar minn 11 % ta’ o-ksilen (CAS RN 95-47-6),

għall-użu fil-produzzjoni tal-klorur tat-tributiltin użat bħala katalizzatur fl-industrija farmaċewtika (2)

3,2  %

-

31.12.2027

0.8517

ex 3824 99 92

83

1-(Cedr-8-en-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9) b’purità skont il-piż ta’ 70 % jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 90 %

0  %

-

31.12.2024

0.8499

ex 3824 99 92

86

Kolufonja likwida N,N-dimetil ammidi xaħmin (CAS RN 68308-74-7) b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8498

ex 3824 99 93

33

Preparazzjoni li fiha skont il-piż

60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 70 % ta’ kalċju rel-(1R,2S)-ċikloeżan-1,2-dikarbossilat (CAS RN 491589-22-1),

30 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % ta’ stearat taż-żingu (CAS RN 557-05-1),

1 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 5 %, ta’ CI Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) u

1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 5 % ta’ CI Pigment Violet 15 (CAS RN 12769-96-9)

0  %

-

31.12.2027

0.8497

ex 3824 99 93

36

Preparazzjoni li fiha skont il-piż 60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 70 % ta’ kalċju rel-(1R,2S)-ċikloeżan-1,2-dikarbossilat (CAS RN 491589-22-1) u 30 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % ta’ stearat taż-żingu (CAS RN 557-05-1)

0  %

-

31.12.2027

0.8514

ex 3824 99 96

43

Ġell tas-silika funzjonalizzat 2-(etiltijo)etantijol b’purità skont il-piż ta’ 98 % jew aktar

0  %

-

31.12.2027

0.8491

ex 3907 29 99

70

Poli(ossi-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenkarbonil-1,4-fenilen) (CAS RN 29658-26-2) li skont il-piż fih mhux aktar minn 35 % ta’ addittivi

0  %

-

31.12.2027

0.8504

ex 4009 31 00

ex 4009 32 00

10

20

Pajp tal-lastku b’diversi saffi, rinforzat bi drapp tal-aramid, b’elementi ta’ konnessjoni tal-poliammid u klamps tal-azzar jew mingħajrhom, għall-użu fil-manifattura tal-iskambjaturi tas-sħana awtomobilistiċi u/jew tal-kondensatur f’sistemi tal-arja kundizzjonata awtomobilistiċi  (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8480

ex 7326 90 98

60

Ċirku bid-difletturi għall-irbit tal-pali għall-kontroll tal-fluss tal-gass:

tal-ħadid jew tal-azzar illigat,

b’reżistenza għas-sħana ta’ 830 °C jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 1 050  °C,

b’dijametru estern ta’ mhux aktar minn 92 mm,

b’toqob għaż-żamma tal-pali tal-kontroll tal-fluss tal-gass,

għall-użu fil-manifattura tat-turboċarġers (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8512

ex 7326 90 98

70

Diska biex jiġi żgurat il-wisa’ tal-kanal għall-fluss tal-gass:

tal-ħadid jew tal-azzar illigat,

b’reżistenza għas-sħana ta’ 830 °C jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 1 050  °C,

b’dijametru estern ta’ mhux aktar minn 92,5 mm,

b’dijametru estern ta’ mhux aktar minn 62 mm,

għall-użu fil-manifattura tat-turboċarġers (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8464

ex 7609 00 00

40

Blokka tal-aluminju bbrejżjata bi fjamma għall-konnessjoni tat-tubi fl-iskambjaturi tas-sħana awtomobilistiċi u/jew fil-kundizzjonaturi tal-arja ċċarġjati bit-turbo u/jew fil-berrieda bi trażmissjoni awtomatika:

bil-konnessjonijiet tat-tubi mgħawġin u estrużi bid-dijametru ta’ barra ta’ 5 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 25 mm,

b’piż ta’ 0,02 kg jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 0,25 kg,

għall-użu fil-manifattura ta’ sistemi tat-tkessiħ fil-vetturi elenkati fil-Kapitolu 87 (2)

0  %

p/st

31.12.2027

0.8503

ex 7609 00 00

50

Komponenti tal-aluminju maħduma:

li skont il-piż fihom 0,55 %, jew aktar iżda mhux aktar minn 0,61 % ta’ manjeżju,

li skont il-piż fihom 0,55 %, jew aktar iżda mhux aktar minn 0,61 % ta’ siliċju,

bi stat ta’ twebbis ta’ T5 jew T6,

b’massa ta’ 0,05 kg jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 0,2 kg,

għall-użu fil-manifattura tas-sistemi tat-tkessiħ tas-CO2 fil-vetturi bil-mutur (2)

0  %

p/st

31.12.2027

0.8493

ex 7609 00 00

60

Blokka ta’ konnessjoni tal-aluminju:

b’piż ta’ 3 g jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 400 g,

manifatturata mill-grad tal-aluminju 6061-T6 jew 6060-T6 jew 6082-T6,

li hija parti integrali minn assemblaġġ tal-pajp tal-arja kundizzjonata jew minn assemblaġġ tal-pajp għat-tkessiħ taż-żejt jew minn assemblaġġ tal-pajp għall-brejk ajrudinamiku jew minn assemblaġġ tal-pajp għat-tkessiħ tal-ilma,

b’toqob (sokits) jew xquq (gruvs) jew kamin li jippermettu l-installazzjoni f’sistema tal-arja kundizzjonata awtomobilistika jew oħra (mifhuma wkoll bħala installazzjoni fil-linja),

b’sokits iddisinjati għall-ibbrejżjar jew għall-irbit,

b’toqba mħaffra b’dijametru ta’ 3 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 25 mm,

għall-manifattura ta’ sistemi awtomobilistiċi tat-tkessiħ u tal-arja kundizzjonata (2)

0  %

p/st

31.12.2027

0.8466

ex 8409 91 00

33

Trasportatur tal-camshaft għal magna ta’ kombustjoni interna bil-pistuni li taqbad bi spark, magħmul minn liga tal-aluminju ADC12, li jkollu:

piż ta’ 4,0 kg jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 5,5 kg,

ħxuna tal-materjal ta’ 2,0 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 6,0 mm,

għall-użu fil-manifattura tal-magni tal-vetturi bil-mutur (2)

0  %

p/st

31.12.2027

0.8469

ex 8409 91 00

38

Kaxxa tal-krank għal magna ta’ kombustjoni interna bil-pistuni li taqbad bi spark u li fiha 4 ċilindri, magħmula minn liga tal-aluminju ADC12, għall-użu fil-manifattura tal-magni tal-vetturi bil-mutur: (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8483

ex 8414 90 00

15

Assemblaġġ tal-fann magħmul minn liga tal-aluminju u tal-manjeżju:

bid-dijametru ta’ barra ta’ 54 mm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 130 mm,

b’għoli ta’ 8 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 30 mm,

b’żewġ diski mqabbda b’pali ta’ għamla kkurvata,

b’musmar tal-injam jew mingħajru, u b’woxer jew mingħajru,

għall-użu fil-manifattura tal-muturi elettriċi (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8494

ex 8414 90 00

25

Qafas tal-kompressur spirali b’liga tal-aluminju li jkollu:

reżistenza għas-sħana ta’ 200 °C jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 250 °C,

punt tat-twaħħil wieħed jew aktar għall-immuntar tal-attwatur,

għall-użu fil-manifattura tat-turboċarġers (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8465

ex 8415 90 00

15

Manifolds iwweldjati bl-elettriku għall-kondensatur f’sistemi tal-arja kundizzjonata awtomobilistika:

li jikkonsistu f’tubu magħmul bl-ittimbrar ta’ strixxa tal-aluminju u t-twaħħil tat-truf permezz ta’ wweldjar bl-ark elettriku,

li fihom baffles interni responsabbli għall-fluss xieraq tal-fluwidu berried,

b’tul ta’ 190 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 460 mm,

b’dijametru ta’ 9 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 42 mm,

b’piż ta’ 0,01 kg jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 0,45 kg,

bi blokok ta’ konnessjoni tal-aluminju jew mingħajrhom,

għall-użu fil-produzzjoni ta’ sistemi tal-arja kundizzjonata fil-vetturi tal-Kapitolu 87 (2)

0  %

p/st

31.12.2027

0.8458

ex 8501 53 50

50

Mutur tat-trazzjoni asinkroniku li jkollu:

potenza kontinwa ta’ 140 kW jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 180 kW,

sistema mkessħa bil-likwidu,

tul totali ta’ 580 mm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 730 mm,

wisa’ totali ta’ 550 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 670 mm,

għoli totali ta’ 510 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 630 mm,

b’piż ta’ mhux aktar minn 390 kg,

b’ger tat-tnaqqis jew mingħajru,

b’ġeneratur tal-istartjar jew mingħajru,

żewġ punti ta’ mmuntar,

għall-użu fil-manifattura tal-mototrażmissjoni elettrika tal-buses ibridi (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8508

ex 8505 11 10

78

Żewġ kalamiti permanenti magħmulin minn liga tal-praseodimju-neodimju, f’qafas tal-azzar rettangolari bil-kejsing ta’ barra tal-lastiku b’dawn id-dimensjonijiet esterni:

tul ta’ 200 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 205 mm,

b’wisa’ ta’ 58 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 62 mm,

għoli ta’ 25 mm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 30 mm,

bi stud immuntata fin-nofs

0  %

-

31.12.2027

0.8453

ex 8512 30 90

40

Apparat li jissimula l-ħoss tal-magna b’veloċità mnaqqsa ta’ vettura ibrida jew elettrika:

li fih tal-inqas bord ta’ ċirkwit stampat u loudspeaker,

f’qafas tal-plastik b’holder,

għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti fil-Kapitolu 87 (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8460

ex 8537 10 91

43

Unità tal-kontroll tas-sospensjoni elettronika li jkollha:

bord ta’ ċirkwit stampat f’qafas tal-plastik,

buses LIN u CAN,

memorja programmabbli,

proċessur tas-sinjali,

vultaġġ b’kurrent dirett operatorju ta’ 9 V jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 16-il V,

tal-inqas konnettur wieħed,

bi brekit tal-immuntar tal-metall jew mingħajrha,

għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti fil-Kapitolu 87 (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8461

ex 8708 50 20

18

Xaft tal-iskrun għat-trażmissjoni tat-torque mill-gearbox sal-fus ta’ wara, li jkun fih:

żewġ vireg Cardano,

ġonta universali ċentrali,

bearing ċentrali b’sospensjoni f’kisja tal-plastik,

ġonot universali fiż-żewġ truf tax-xaft,

frieket skorrevoli, frieket tat-tubu, frieket tat-tarf,

ta’ tul ta’ 1,4 m jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 2,4 m,

għall-użu fil-produzzjoni tal-oġġetti fil-Kapitolu 87 (2)

0  %

-

31.12.2027

0.8507

ex 8714 99 90

50

Smorzatur tal-arja fuq wara f’għamla ta’ element pnewmatiku tal-molla bi smorzatur taż-żejt għall-użu fil-manifattura tar-roti, inkluż ir-roti elettriċi (2)

0  %

-

31.12.2027


(1)  Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għal superviżjoni doganali tal-użu finali f’konformità mal-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013.’

(2)  Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għal superviżjoni doganali tal-użu finali f’konformità mal-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013.”


21.6.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 158/15


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2023/1191

tas-16 ta’ Ġunju 2023

li jemenda r-Regolament (UE) 2021/2283 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta’ kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata provvista suffiċjenti u mingħajr interruzzjoni ta’ ċerti prodotti agrikoli u industrijali li mhumiex prodotti fi kwantitajiet suffiċjenti fl-Unjoni u b’hekk jiġi evitat kwalunkwe disturb fis-suq għal dawk il-prodotti, il-kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni (“kwoti”) nfetħu bir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2283 (1). F’dawk il-kwoti, il-prodotti jistgħu jiġu importati fl-Unjoni b’rati tad-dazju żero jew imnaqqsa.

(2)

Peress li huwa fl-interess tal-Unjoni li tiżgura provvista adegwata ta’ ċerti prodotti industrijali u wara li tqies il-fatt li prodotti identiċi, ekwivalenti jew sostituti mhumiex qegħdin jiġu prodotti fi kwantitajiet suffiċjenti fl-Unjoni, huwa neċessarju li jinfetħu kwoti ġodda bin-numri tal-ordni 09.2561, 09.2562 u 09.2857 b’rati tad-dazju żero għal kwantitajiet xierqa ta’ dawk il-prodotti.

(3)

Peress li ma għadux fl-interess tal-Unjoni li żżomm il-kwoti bin-numru tal-ordni 09.2581 u 09.2672, jenħtieġ li dawk il-kwoti jingħalqu b’effett mill-1 ta’ Lulju 2023.

(4)

Filwaqt li jitqiesu l-emendi li għandhom isiru u għal raġunijiet ta’ ċarezza, jenħtieġ li l-Anness tar-Regolament (UE) 2021/2283 jiġi sostitwit.

(5)

Sabiex tiġi evitata kwalunkwe interruzzjoni fl-applikazzjoni tal-iskema tal-kwoti u biex ikun hemm konformità mal-linji gwida stabbiliti fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Diċembru 2011 rigward is-sospensjonijiet u l-kwoti tariffarji awtonomi, il-bidliet previsti f’dan ir-Regolament fir-rigward tal-kwoti għall-prodotti kkonċernati jenħtieġ li japplikaw mill-1 ta’ Lulju 2023. Għaldaqstant jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ b’urġenza,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (UE) 2021/2283 huwa sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Lulju 2023.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Lussemburgu, is-16 ta’ Ġunju 2023.

Għall-Kunsill

Il-President

E. SVANTESSON


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2283 tal-20 ta’ Diċembru 2021 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta’ kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali, u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1388/2013 (ĠU L 458, 22.12.2021, p. 33).


ANNESS

“ANNESS

Nru tal-Ordni

Il-kodiċi tan-NM

TARIC

Deskrizzjoni

Il-perjodu tal-kwota

L-ammont tal-kwota

Rata tal-kwota tad-dazju (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Faqqiegħ tal-ispeċi Auricularia polytricha (mhux imsajjar jew imsajjar bil-fwar jew bit-tgħollija), iffriżat, għall-produzzjoni tal-ikliet ippreparati minn qabel (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tunnellata

0  %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Ċirasa ħelwa li fiha spirtu miżjud, b’kontenut ta’ zokkor ta’ mhux aktar minn 9 % tal-piż, ta’ dijametru ta’ mhux aktar minn 19,9 mm bl-għadma, għall-użu fi prodotti taċ-ċikkulata (1)

1.1.-31.12.

1 000 tunnellata

10  %

09.2925

ex 2309 90 31

ex 2309 90 31

ex 2309 90 96

ex 2309 90 96

41

49

41

49

Addittiv tal-għalf, li jikkonsisti fuq bażi ta’ piż xott ta’:

68 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 80 % ta’ sulfat tal-L-liżina, u

mhux aktar minn 32 % ta’ komponenti oħra bħal karboidrati u aċidi amminiċi oħrajn

1.1.-31.12.

100 000 tunnellata

0  %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabakk naturali mhux ipproċessat, kemm jekk imqatta’ għal daqs regolari, kif ukoll jekk le, b’valur doganali ta’ mhux anqas minn 450 euro kull 100 kg piż nett, għall-użu bħala binder jew imballaġġ għall-manifattura ta’ oġġetti li jaqgħu taħt is-sottointestatura 2402 10 00  (1)

1.1.-31.12.

3 000 tunnellata

0  %

09.2828

2712 20 90

 

Xema’ bajda (tal-parafina) li fiha anqas minn 0,75 % żejt bil-piż

1.1.-31.12.

140 000 tunnellata

0  %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Slack wax (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 tunnellata

0  %

09.2578

ex 2811 19 80

50

Aċidu sulfamidiku (CAS RN 5329-14-6) b’purità skont il-piż ta’ 95 % jew aktar, kemm jekk b’żieda ta’ mhux aktar minn 5 % tal-antiagglomerant diossidu tas-siliċju (CAS RN 112926-00-8) u kemm jekk le

1.1.-31.12.

27 000 tunnellata

0  %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Materjal tal-mili tas-silika, f’forma ta’ granuli, b’kontenut minimu ta’ diossidu tas-silikonju, skont il-piż, ta’ 97 %

1.1.-31.12.

1 700 tunnellata

0  %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trijossidu tat-tangsten, inkl. ossidu tat-tangst. blu (CAS RN 1314-35-8 jew CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tunnellata

0  %

09.2819

ex 2833 25 00

30

Sulfat tal-idrossidu tar-ram (Cu4(OH)6(SO4)), idrat (CAS RN 12527-76-3) b’purità skont il-piż ta’ 98 % jew aktar

1.1.-31.12.

240 000  kg

0  %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Sulfat taċ-ċesju (CAS RN 10294-54-9) f’forma solida jew bħala soluzzjoni milwiema li fiha piż skont il-piż ta’ iżjed minn 48 % ta’ sulfat taċ-ċesju iżda mhux iżjed minn 52 %

1.1.-31.12.

400 tunnellata

0  %

09.2567

ex 2903 22 00

10

Trikloroetilene (CAS RN 79-01-6) b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew iktar

1.1.-31.12.

11 885 000  kg

0  %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromoklorometanu (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tunnellata

0  %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Dichlorobenzene (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tunnellata

0  %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-ol(alkoħol propiliku) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 tunnellata

0  %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Ċiklopropilmetanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 tunnellata

0  %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-cresol (CAS RN 95-48-7) b’purezza ta’ mhux anqas minn 98.5 % tal-piż

1.1.-31.12.

20 000 tunnellata

0  %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2’,2’- tetrakis(idrossimetil)-3,3’- ossidipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 tunnellata

0  %

09.2565

ex 2914 19 90

70

Aċetilaċetonat tal-kalċju (CAS RN 19372-44-2) b’purità skont il-piż ta’ 95 % jew aktar

1.1.-31.12.

400 tunnellata

0  %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Cyclopropyl methyl ketone (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tunnellata

0  %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Aċtu aċetiku (CAS RN 64-19-7) b’purità bil-piż ta’ 99 % jew aktar

1.1.-31.12.

1 000 000 tunnellata

0  %

09.2679

2915 32 00

 

Aċetat tal-Vinil (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

450 000 tunnellata

0  %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Etil trifluworoaċetat (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 tunnellata

0  %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Eża-2,4-dienoat tal-potassju (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 tunnellata

0  %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Klorur ta’ 2,5-dimetilfenilaċetil (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

700 tunnellata

0  %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Ossalat tad-dietil (CAS RN 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 tunnellata

0  %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimethyl sebacate (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tunnellata

0  %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Aċidu dodekandiojku (CAS RN 693-23-2), b’purità ta’ aktar minn 98,5 % skont il-piż

1.1.-31.12.

8 000 tunnellata

0  %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Aċtu o-aċetisaliċiliku (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tunnellata

0  %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Ottadeċil 3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propjonat (CAS RN 2082-79-3):

bi frazzjoni ta’ mogħdija minn għarbiel b’malji ta’ 500 μm ta’ aktar minn 99 % f’piż, u

b’temperatura tat-tidwib ta’ 49 °C jew aktar, iżda mhux aktar minn 54 °C,

biex jintuża fil-manifattura ta’ pakketti singoli ta’ stabilizzaturi għall-ipproċessar tal-PVC abbażi ta’ taħlitiet tat-trab (trabijiet jew granuli) (1)

1.1.-31.12.

380 tunnellata

0  %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tetrakis(3-(3,5-di-tert-butil-4-idrossifenil)propjonat) tal-pentaeritritol (CAS RN 6683-19-8)

bi frazzjoni ta’ mogħdija minn għarbiel b’malji ta’ 250 μm ta’ aktar minn 75 % f’piż u b’malji ta’ 500 μm ta’ mhux aktar minn 99 % f’piż, u

b’temperatura tat-tidwib ta’ 110 °C jew aktar, iżda mhux aktar minn 125 °C,

biex jintuża fil-manifattura ta’ pakketti ta’ stabilizzatur wieħed għall-ipproċessar tal-PVC ibbażati fuq taħlitiet tat-trab (trabijiet jew granuli) (1)

1.1.-31.12.

140 tunnellata

0  %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzophenone-3,3’,4,4’-tetracarboxylic dianhydride (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tunnellata

0  %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Ottadeċilammina (CAS RN 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 tunnellata

0  %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)ammina (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 tunnellata

0  %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilina (CAS RN 62-53-3) ta’ purità ta’ 99 % jew aktar fil-piż

1.1.-31.12.

220 000 tunnellata

0  %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluworo-N-(1-metilletil)benżeneammina (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 tunnellata

0  %

09.2602

ex 2921 51 19

10

O-phenylenediamine (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tunnellata

0  %

09.2921

ex 2922 19 00

22

akrilat ta’ 2-(dimetilammino)etil (CAS RN 2439-35-2) b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew aktar

1.1.-31.12.

14 000 tunnellata

0  %

09.2563

ex 2922 41 00

20

L-Kloridrat tal-Liżina (CAS RN 657-27-2) jew soluzzjoni milwiema tal-L-liżina (CAS RN 56-87-1), li fiha skont il-piż 50 % jew iktar tal-liżina

1.1.-31.12.

300 000 tunnellata

0  %

09.2575

ex 2923 90 00

87

Klorur tat-3-kloro-2-idrossipropil)trimetilammonju (CAS RN 3327-22-8), fil-forma ta’ soluzzjoni milwiema li fiha skont il-piż 65 % jew aktar iżda mhux aktar minn 71 % klorur tat-3-kloro-2-idrossipropil)trimetilammonju

1.1.-31.12.

12 000 tunnellata

0  %

09.2922

ex 2923 90 00

88

Soluzzjoni milwiema li fiha, skont il-piż, 78 % jew aktar iżda mhux aktar minn 82 % ta’ klorur ta’ [2-(akrilojlossi)etil]trimetilammonju (CAS RN 44992–01–0)

1.1.-31.12.

10 000 tunnellata

0  %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-jodoprop-2-in-1-ilbutilkarbamat(CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

450 tunnellata

0  %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 tunnellata

0  %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Akrilonitril (CAS RN 107-13-1), għall-użu fil-manifattura ta’ oġġetti tal-kapitolu 55 u l-intestatura 6815  (1)

1.1.-31.12.

60 000 tunnellata

0  %

09.2583

ex 2926 10 00

30

Akrilonitril (CAS RN 107-13-1), għall-użu fil-manifattura ta’ oġġetti tal-intestaturi 2921 , 2924 , 3903 , 3906 , 3908 , 3911 and 4002  (1)

1.1.-31.12.

40 000 tunnellata

0  %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 tunnellata

0  %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitrogwanidina (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 tunnellata

0  %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-(trietossisilil)propil]disulfur (CAS RN 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 tunnellata

0  %

09.2596

ex 2930 90 98

96

Aċidu 2-kloro-4-(metilsulfonil)-3-((2,2,2-trifluworoetossi)metil) benżojku (CAS RN 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 tunnellata

0  %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Eżadeċiltrimetossisilan (CAS RN 16415-12-6) b’purità skont il-piż ta’ mill-anqas 95 %, għall-użu fil-manifattura tal-polietilen (1)

1.1.-31.12.

165 tunnellata

0  %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldeide (furfuraldeide)

1.1.-31.12.

10 000 tunnellata

0  %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000  kg

0  %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000  kg

0  %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexan-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tunnellata

0  %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tunnellata

0  %

09.2839

ex 2933 39 99

09

2-(2-Piridil)etanol (CAS RN 103-74-2) b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew aktar

1.1.-31.12.

700 tunnellata

0  %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 tunnellata

0  %

09.2566

ex 2933 99 80

05

1,4,7,10-Tetraazacyclododecane (CAS RN 294-90-6) b’purità skont il-piż ta’ 96 % jew aktar

1.1.-31.12.

60 tunnellata

0  %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 tunnellata

0  %

09.2593

ex 2934 99 90

67

5-Klorotijofen-2-aċidu karbossiliku (CAS RN 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000  kg

0  %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-metossibenżojl)ammino]sulfonil]-klorurtal-benżojl (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 tunnellata

0  %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tunnellata

0  %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Koloranti C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma’ kolorant C.I. Disperse Yellow 54 kontenut ta’ 99 % jew iktar f’piż

1.1.-31.12.

250 tunnellata

0  %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparazzjonijiet ibbażati fuq Koloranti C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) b’kontenut ta’ 60 % jew iżjed, iżda b’inqas minn 85 % bil-piż

1.1.-31.12.

50 tunnellata

0  %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Kolorant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b’kontenut ta’ 60 % jew iżjed tal-Kolorant C.I. Pigment Red 4 skont il-piż

1.1.-31.12.

150 tunnellata

0  %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Trab tad-dijatomi kalċinat fil-fluss tas-soda

1.1.-31.12.

35 000 tunnellata

0  %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Linjosulfonat tas-sodju (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 tunnellata

0  %

09.2889

3805 10 90

 

Termentina tas-sulfat

1.1.-31.12.

25 000 tunnellata

0  %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Resin u aċidi tar-resin miksuba minn oleoresins friski

1.1.-31.12.

280 000 tunnellata

0  %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Taħlita li jkollha 38 % jew aktar imma mhux aktar minn 50 % bil-piż taż-żingu piritijon (INN) (CAS RN 13463-41-7) f’dispersjoni milwiema

1.1.-31.12.

500 tunnellata

0  %

09.2923

ex 3808 94 20

40

Soluzzjoni milwiema li tinkludi skont il-piż:

10,0 % jew aktar iżda mhux aktar minn 11,3 % ta’ 5-kloro-2-metil-2H-isotijażol-3-on,

3,0 % jew aktar iżda mhux aktar minn 4,1 % ta’ 2-metil-2H-isotijażol-3-on,

konċentrazzjoni kkombinata ta’ isotijażoloni (CAS RN 55965-84-9) ta’ 13,0 % jew aktar iżda mhux aktar minn 15,4 %,

18 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 22 % ta’ nitrati, ikkalkulati bħala nitrat tas-sodju, u

5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 8 % ta’ kloruri, ikkalkulati bħala klorur tas-sodju

1.1.-31.12.

3 000 tunnellata

0  %

09.2926

ex 3811 21 00

31

Addittiv li jikkonsisti essenzjalment f’:

Aċidu fosforoditijojku, esteri mħalltin O, O-bis (isobutil u pentil), imluħa taż-żingu (CAS RN 68457-79-4),

8 % skont il-piż jew aktar iżda mhux aktar minn 15 % skont il-piż jew aktar ta’ żejt minerali,

użat fil-manifattura ta’ taħlitiet ta’ addittivi għal żjut lubrikanti (1)

1.1.-31.12.

700 tunnellata

0  %

09.2876

ex 3811 29 00

57

Additivi li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni ta’ difenilammina u noneni ramifikati bi:

aktar minn 20 % iżda mhux aktar minn 50 % skont il-piż 4-monononildifenilammina, u

aktar minn 50 % iżda mhux aktar minn 80 % skont il-piż 4,4’-dinonildifenilammina,

il-perċentwal totali ta’ 2,4-dinonildifenilammina u 2,4’-dinonildifenilammina li ma jaqbiżx 15 % skont il-piż,

użati għall-manifattura taż-żjut lubrifikanti (1)

1.1.-31.12.

900 tunnellata

0  %

09.2927

ex 3811 29 00

80

Addittivi li fihom:

mhux aktar minn70 % bil-piż ta’2,5-bis(tert-nonilditju)-[1,3,4]-tjandjażol(CAS RN 89347-09-1), u

aktar minn15 % bil-piż ta’5-(tert-nonilditju)- 1,3,4-tjadjażol-2(3H)-tjun(CAS RN 97503-12-3),

għall-użu fil-manifattura ta’ żjut għal-lubrifikazzjoni (1)

1.1.-31.12.

500 tunnellata

0  %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizzatur magħmul mid-dijossidu tat-titanju u t-tijossidu tat-titanju

1.1.-31.12.

3 000 tunnellata

0  %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Preparat li jkun fih:

55 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 78 % ta’ Glutarat Dimetiliku (CAS RN 1119-40-0),

10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % ta’ Adipat Dimetiliku u (CAS RN 627-93-0), u

mhux aktar minn 35 % ta’ Suċċinat Dimetiliku (CAS RN 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 tunnellata

0  %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Taħlita ta’ sulfuri ta’ bis [3-(trietossisilil)propil] (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 tunnellata

0  %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Taħlita ta’ fitosteroli, fi trab, li fihom, bil-piż:

75 % jew aktar ta steroli,

mhux aktar minn 25 % ta’ stanoli,

għal użu fil-manifattura tal-istanoli/steroli jew stanoli/steroli esters (1)

1.1.-31.12.

2 500 tunnellata

0  %

09.2568

ex 3824 99 96

91

Taħlita, fil-forma ta’ gerbub, li fiha skont il-piż:

49 % jew iktar iżda mhux iktar minn 50 % ta’ bis[3-(trietossisilil)propil] polisulfuri (CAS RN 211519-85-6), u

50 % jew iktar iżda mhux iktar minn 51 % ta’ karbonju iswed (CAS RN 1333-86-4),

li minnhom 75 % jew iktar tal-piż jgħaddu minn għarbiel b’apertura ta’ 0,60 mm, iżda mhux iktar minn 10 % tal-piż jgħaddu minn għarbiel b’apertura ta’ 0,25 mm (kif determinat skont il-metodu ASTM D1511)

1.1.-31.12.

1 500 tunnellata

0  %

09.2820

ex 3827 90 00

10

Taħlitiet li fihom f’piż:

60 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 90 % ta’ 2-kloropropen (CAS RN 557-98-2),

8 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 14 % ta’ (Z)-1-kloropropen (CAS RN 16136-84-8),

5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 23 % ta’ 2-kloropropan (CAS RN 75-29-6),

mhux aktar minn 6 % ta’ 3-kloropropen (CAS RN 107-05-1), u

mhux aktar minn 1 % tal-piż ta’ klorur tal-etil (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 tunnellata

0  %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(butiral tal-vinil) (CAS RN 63148-65-2):

li jkun fihbħala piż 17,5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 20 % ta’ gruppi idrossili, u

li d-daqs medju ta’ kull partiċella tiegħu (D50) teċċedi 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 tunnellata

0  %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Taħlita ta’ polimeri ta’ polikarbonat u poli(metilmetakrilat) b’kontenut ta’ polikarbonat ta’ 98,5 % skont il-piż, f’forma ta’ gerbub jew granuli, bi trażmittanza luminuża ta’ mhux anqas minn 88,5 %, imkejla bl-użu ta’ kampjun għall-ittestjar ta’ ħxuna ta’ 4 mm b’tul tal-mewġa ta’ λ = 400 nm (skont ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 tunnellata

0  %

09.2585

ex 3907 99 80

70

Kopolimeru tal-poli(etilen tereftalat) u taċ-ċikloeżandimetanol, li fih iktar minn 10 % skont il-piż ta’ ċikloeżandimetanol

1.1.-31.12.

60 000 tunnellata

2  %

09.2855

ex 3910 00 00

10

Poli (metilidrosilossan) likwidu bi gruppi terminali ta’ trimetilsilil (CAS RN 63148-57-2) b’purità skont il-piż ta’ 99,9 % jew aktar

1.1.-31.12.

500 tunnellata

0  %

09.2931

ex 3911 90 11

10

Poli(ossi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilen) (CAS RN 25135-51-7 u CAS RN 25154-01-2), f’waħda mill-forom imsemmijin fin-nota 6(b) ta’ dan il-kapitolu li fih mhux aktar minn 20 % ta’ addittivi skont il-piż

1.1.-31.12.

6 300 tunnellata

0  %

09.2723

ex 3911 90 19

35

Poli(ossi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenossi-4,4’-bifenilen) (CAS RNs 25608-64-4 u 25839-81-0) li fih skont il-piż mhux aktar minn 20 % ta’ addittivi

1.1.-31.12.

5 000 tunnellata

0  %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Frak tal-aċetat taċ-ċellulożju

1.1.-31.12.

75 000 tunnellata

0  %

09.2561

ex 3912 39 85

60

Ipromelloża (INN) (CAS RN 9004-65-3), għall-użu fil-manifattura ta’ supplimenti tal-ikel jew tal-farmaċewtiċi (1)

1.7.-31.12.

1 500 tunnellata

0  %

09.2573

ex 3913 10 00

20

Alġinat tas-sodju estratt mill-alka kannella (CAS RN 9005-38-3), b’

telf fit-tnixxif ta’ mhux aktar minn 15 % tal-piż (4 sigħat f’ 105 °C),

frazzjoni li ma tinħallx fl-ilma ta’ mhux aktar minn 2 % bil-piż, ikkalkulata fuq il-piż xott

1.1.-31.12.

2 000 tunnellata

0  %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Ijaluronat tas-sodju, mhux sterili:

b’ piż medju tal-piż molekulari (Mw) li ma jaqbiżx 900 000 ,

b’livell ta’ endotossin li ma jaqbiżx 0,008 unitajiet ta’ Endotossin (EU)/mg,

b’kontenut ta’ etanol li ma jaqbiżx 1 % bil-piż,

b’kontenut ta’ isopropanol li ma jaqbiżx 0,5 % tal-piż

1.1.-31.12.

300  kg

0  %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Folji ta’ polimetilmetakrilat konformi mal-istandards:

EN 4364 (MIL-P-5425E) u DTD5592 A, jew

EN 4365 (MIL-P-8184) u DTD5592 A

1.1.-31.12.

100 tunnellata

0  %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Blokka ċellulari ta’ ċelluloża riġenerata, mimlija bl-ilma li jkun fih klorur tal-manjeżju u kompost tal-ammonju kwaternarju tad-daqs ta’ 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 tunnellata

0  %

09.2572

ex 5205 26 00

ex 5205 27 00

10

10

Ħjut singoli ta’ qoton abjad mhux maħdum

ta’ fibri mimxuta,

b’tul medju tal-fibra ta’ 36,5 mm jew aktar,

prodott permezz tal-proċess kumpatt tat-tidwir taċ-ċirku b’kompressjoni pnewmatika,

b’reżistenza għat-tiċrit ta’ 26,5 cN/tex jew aktar (skont ISO 2062:2009, b’veloċità ta’ 5 000  mm/min)

1.1.-31.12.

50 000 tunnellata

0  %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Fdal ta’ fibri sintetiċi (li jinkludi fibri li jibqgħu fil-moxt, fdal tal-ħjut u materjal “garnetted”) ta’ najlon jew ta’ poliammidi oħra (PA6 u PA66)

1.1.-31.12.

10 000 tunnellata

0  %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Drapp tat-tessut bil-lastiku minsuġ u laminat bil-karatteristiċi li ġejjin:

bi tliet saffi,

saff wieħed ta’ barra magħmul minn drapp tal-akrilik,

is-saff l-ieħor ta’ barra magħmul minn drapp tal-poliester,

is-saff tan-nofs huwa magħmul mil-lastiku tal-klorobutil,

is-saff tan-nofs għandu piż ta’ 452 g/m2 jew aktar iżda mhux aktar minn 569 g/m2,

id-drapp tat-tessut għandu piż totali ta’ 952 g/m2 jew aktar iżda mhux aktar minn 1 159  g/m2, u

id-drapp tat-tessut għandu ħxuna totali ta’ 0,8 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 4 mm,

użat għall-manifattura tas-saqaf li jitla’ u jinżel tal-vetturi bil-mutur (1)

1.1.-31.12.

375 000  m2

0  %

09.2628

ex 7019 66 00

10

Xibka tal-ħġieġ minsuġa minn fibri tal-ħġieġ miksija bil-plastik, b’piż ta’ 120 g/m2(± 10 g/m2), tat-tip li jintuża fir-rolling insect screens bil-qafas fiss

1.1.-31.12.

3 000 000  m2

0  %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Fojl u strixxi tar-ram raffinat, manifatturati permezz tal-elettroliżi, bi ħxuna ta’ 0,015-il mm jew aktar

1.1.-31.12.

1 020 tunnellata

0  %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Pjanċi:

magħmulin minn tal-anqas saff wieħed ta’ tessut tal-fibra tal-ħġieġ mimli bir-reżina tal-epossidu,

miksija fuq naħa waħda jew iż-żewġ naħat bil-fojl tar-ram bi ħxuna ta’ mhux aktar minn 0,15 mm,

b’kostant dielettriku (DK) ta’ anqas minn 5,4 f’1 MHz, kif imkejjel skont IPC-TM-650 2.5.5.2,

b’tanġenti tat-telf ta’ anqas minn 0,035 f’1 MHz, kif imkejjel skont IPC-TM-650 2.5.5.2,

b’indiċi komparattiv ta’ trekkjar (CTI) ta’ 600 jew aktar

1.1.-31.12.

80 000  m2

0  %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Folji jew vireg tal-alojs ta’ aluminju-litjuta’ diametru ta’ 300,1 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 tunnellata

0  %

09.2736

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

75

77

78

79

Strixxa jew fojl illigati tal-aluminju u tal-manjeżju:

ta’ liga li tikkonforma mal-istandards 5182-H19 jew 5052-H19,

f’rombli b’dijametru estern ta’ minimu ta’ 1 250  mm iżda mhux aktar minn 1 350  mm,

ta’ ħxuna (tolleranza - 0,006 mm) ta’ 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm jew 0,20 mm,

ta’ wisa’ (tolleranza ± 0,3 mm) ta’ 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm jew 356 mm,

b’tolleranza kamber ta’ mhux aktar minn 0,4 mm/750 mm,

ta’ kejl tal-pjan: I-unità ± 4,

b’reżistenza għat-tensjoni ta’ aktar minn (5182-H19) 365 MPa jew (5052-H19) 320 MPa, u

ta’ elongazzjoni A50 ta’ aktar minn (5182-H19) 3 % jew (5052-H19) 2,5 %

għall-użu fil-manifattura tal-paletti għall-blinds (1)

1.1.-31.12.

600 tunnellata

0  %

09.2722

8104 11 00

 

Manjeżju mhux maħdum, li fih talanqas 99,8 % f’piż tal-manjeżju

1.1.-31.12.

120 000 tunnellata

0  %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Trab tal-manjeżju:

ta’ purità skont il-piż ta’ 98 % jew iktar, iżda mhux iktar minn 99,5 %, u

b’daqs tal-partiċella ta’ 0,2 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 tunnellata

0  %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Manku teleskopiku tal-aluminju għall-użu fil-manifattura tal-bagalji (1)

1.1.-31.12.

1 500 000 biċċa

0  %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Pump head għal pompa bi pressjoni għolja b’żewġ ċilindri magħmula mill-azzar maħdum b’:

fittings bil-kamin imħaffer b’dijametru ta’ 10 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 36,8 mm, u

kanali tal-fjuwil imtaqqbin b’dijametru ta’ 3,5 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 10 mm

tat-tip użat fis-sistemi tal-injezzjoni tad-diżil

1.1.-31.12.

65 000 biċċa

0  %

09.2569

ex 8414 90 00

80

Housing tar-roti b’turboċarġer ta’ liga tal-aluminju fondut jew ħadid fondut:

b’reżistenza għas-sħana sa 400 °C,

b’toqba ta’ 30 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 300 mm biex tiddaħħal ir-rota tal-kompressur,

għall-użu fl-industrija tal-karozzi (1)

1.1.-31.12.

4 000 000 biċċa

0  %

09.2570

ex 8482 91 90

10

Rombli bi profil logaritmiku u b’dijametru ta’ 25 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 70 mm jew blalen b’dijametru ta’ 30 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 100 mm,

magħmula minn azzar 100Cr6 jew azzar 100CrMnSi6–4 (ISO 3290),

b’devjazzjoni ta’ 0,5 mm jew inqas kif determinat skont il-metodu FBH

għall-użu fl-industrija tat-turbini eoliċi (1)

1.1.-31.12.

600 000 biċċa

0  %

09.2562

ex 8482 99 00

30

Gaġeġ tar-ram bil-karatteristiċi li ġejjin:

ikkastjati bis-sistema kontinwa jew b’mod ċentrifugu,

itturnjati,

li skont il-piż fihom 35 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 38 % ta’ żingu,

li skont il-piż fihom 0,75 %, iżda mhux aktar minn 1,25 % ta’ ċomb,

li fihom skont il-piż 1,0 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 1,4 % ta’ aluminju, u

b’reżistenza għat-tensjoni ta’ 415 Pa jew aktar,

tat-tip użat għall-manifattura tal-ball bearings

1.7.-31.12.

275 000 biċċa

0  %

09.2857

ex 8482 99 00

60

Anelli ta’ ġewwa jew ta’ barra magħmula mill-azzar, mhux imwebbsin jew mhux misnuna, anell ta’ barra b’raceway(s) interna/i, anell ta’ ġewwa b’raceway(s) esterna/i, b’dijametri esterni ta’:

14-il mm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 77 mm għall-anell ta’ ġewwa,

26 mm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 101 mm għall-anell ta’ barra,

għall-użu fil-manifattura tal-bearings (1)

1.7.-31.12.

9 700 000  kg

0  %

09.2924

ex 8501 31 00

80

Attwatur elettroniku magħmul minn:

mutur DC li jkollu potenza elettrika ta’ inqas minn 600 W,

għall-użu bi provvista ta’ vultaġġ ta’ 12-il V sa 48 V,

b’konnessjoni bil-mutur (konnessjoni plug-in),

b’sensur tal-pożizzjoni mingħajr kuntatt,

mibnija f’qafas rettangolari ta’ wisa’ inqas minn 100 mm u tul ta’ inqas minn 150 mm, b’ger u lieva ta’ riduzzjoni mwaħħla max-xaft tat-trażmissjoni bil-mutur jew

f’qafas ċilindriku ta’ tul inqas minn 150 mm u b’dijametru ta’ inqas minn 100 mm, bi ħjut integrati fir-rotor tal-mutur għall-moviment lineari tal-virga ta’ kontroll integrata

1.1.-31.12.

650 000 biċċa

0  %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

65

60

Mutur elettriku AC, monofażi, bil-kommutatur jew mingħajru

b’output nominali ta’ 180 W jew aktar,

b’potenza ta’ input ta’ 150 W jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 2 700  W,

b’dijametru estern ta’ aktar minn 120 mm (± 0.2 mm) iżda ta’ mhux aktar minn 135 mm (± 0.2 mm),

b’veloċità nominali ta’ aktar minn 10 000 rpm iżda ta’ mhux aktar minn 50 000 rpm,

kemm jekk mgħammar b’ventilatur għall-arja u kemm jekk le,

kemm b’apparat mekkaniku jew mingħajru (pinion, viti, konnessjoni tal-gerijiet eċċ.) fuq ix-xaft,

għall-użu fil-manifattura tal-apparati domestiċi (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 biċċa

0  %

09.2574

ex 8537 10 91

73

Apparat multifunzjonali (sett ta’ strumenti)

b’unità ta’ displej TFT-LCD ikkurvata (raġġ ta’ 750 mm) b’superfiċi tattili,

b’mikroproċessuri u ċipep tal-memorja,

b’modulu akustiku u loudspeaker,

b’konnessjonijiet għal CAN, 3 x LIN bus, LVDS u Ethernet,

għall-operat ta’ diversi funzjonijiet (eż. xażi, tidwil) u

għad-displej ta’ data dwar il-vettura u n-navigazzjoni skont is-sitwazzjoni (eż. il-veloċità, l-odometru, il-livell taċ-ċarġ tal-batterija tat-trazzjoni),

biex jintuża fil-manifattura tal-karozzi tal-passiġġieri li jaħdmu biss permezz ta’ mutur elettriku koperti bis-subintestatura tas-SA 8703 80  (1)

1.1.-31.12.

66 900 biċċa

0  %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Brekit ta’ appoġġ tal-ħadid jew tal-azzar, b’toqob tal-immuntar, bi skorfini ta’ twaħħil jew mingħajrhom, maħsuba biex twaħħal il-gerboks mal-karozzerija għall-użu fil-manifattura ta’ oġġetti tal-Kapitolu 87 (1)

1.1.-31.12.

200 000 biċċa

0  %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Qafas ta’ rota, mibni mill-fibri tal-karbonju u mir-reżina artifiċjali, għall-użu fil-manifattura tar-roti (inklużi r-roti elettriċi) (1)

1.1.-31.12.

600 000 biċċa

0  %

09.2564

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

25

35

77

Frejm, maħdum mill-aluminju jew minn fibri tal-aluminju u tal-karbonju u r-reżina artifiċjali, għall-użu fil-manifattura tar-roti (inklużi roti elettriċi) (1)

1.1.-31.12.

9 600 000 biċċa

0  %

09.2579

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

40

40

Pannell tal-istrumenti clustered:

b’muturi pass pass,

b’pointers u kwadranti analogi,

jew mingħajr konsol mikroproċessur,

jew mingħajr indikaturi LED jew unità tal-wiri LED

li juri mill-inqas:

il-veloċità,

ir-rotazzjonijiet tal-magna,

it-temperatura tal-magna,

il-livell tal-fjuwil,

li jikkomunika permezz tal-protokolli CAN-BUS u/jew K-LINE,

għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87 (1)

1.1.-31.12.

160 000 biċċa

0  %

”.

(1)  Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għal superviżjoni doganali tal-użu finali f’konformità mal-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013.

(2)  Madankollu, is-sospensjoni tat-tariffi doganali ma għandhiex tapplika meta l-ipproċessar isir minn impriżi tal-forniment tal-ikel jew li jbiegħu bl-imnut.


21.6.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 158/31


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1192

tal-14 ta’ Marzu 2023

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2021/23 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir- rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kontenut tal-arranġamenti u l- proċeduri bil-miktub għall-funzjonament tal-kulleġġi ta’ riżoluzzjoni

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2021/23 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2020 dwar qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-kontropartijiet ċentrali u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1095/2010, (UE) Nru 648/2012, (UE) Nru 600/2014, (UE) Nru 806/2014 u (UE) 2015/2365 u d-Direttivi 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2007/36/KE, 2014/59/UE u (UE) 2017/1132 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 4(7), ir-raba’ subparagrafu tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata l-governanza omoġenja tar-riżoluzzjoni tas-CCPs madwar l-Unjoni, il-kulleġġi ta’ riżoluzzjoni stabbiliti skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2021/23 jenħtieġ li jiddependu fuq sett ta’ regoli ta’ funzjonament kondiviżi b’mod komuni.

(2)

Il-kulleġġi ta’ riżoluzzjoni għandhom jiffaċilitaw il-kooperazzjoni fost l-awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni, b’mod partikolari fl-istadji preparatorji tal-irkupru u r-riżoluzzjoni, billi jlaqqgħu flimkien l-awtoritajiet kompetenti rilevanti kollha, il-membri rilevanti tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali, banek ċentrali tal-ħruġ tal-muniti rilevanti tal-Unjoni tal-istrumenti finanzjarji kklerjati, il-ministeru rilevanti, l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) u l-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA).

(3)

Sabiex jiġi żgurat li t-teħid tad-deċiżjonijiet, il-proċessi tal-skambju tal-informazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ikunu effiċjenti u effettivi, l-arranġamenti u l-proċeduri bil-miktub tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni jenħtieġ li jinkludu d-dispożizzjonijiet organizzazzjonali meħtieġa. B’mod partikolari, il-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni jenħtieġ li jagħraf il-bżonn li jiġu stabbiliti substrutturi flessibbli fi ħdan il-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni sabiex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu u jiġi żgurat li l-membri jkunu jistgħu jikkontribwixxu b’mod xieraq fir-rigward tal-attivitajiet varji tal-kulleġġ.

(4)

L-arranġamenti u l-proċeduri bil-miktub tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni jenħtieġ li jinkludu wkoll id-dispożizzjonijiet operazzjonali meħtieġa. Dawk id-dispożizzjonijiet operazzjonali jenħtieġ li jippermettu lill-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni jikkoordinaw l-input tagħhom fil-kulleġġ superviżorju stabbilit skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) li qegħdin ikopri l-operat ta’ kuljum tas-CCP. Barra minn hekk, dawk id-dispożizzjonijiet operazzjonali jenħtieġ li jiffaċilitaw il-kompitu tal-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni li jorganizzaw l-analiżi, il-kunsiderazzjoni u l-evalwazzjoni tal-input li jirċievu mill-kulleġġ superviżorju. Għalhekk, jenħtieġ li l-arranġamenti u l-proċeduri bil-miktub jinkludu proċess ta’ komunikazzjoni bejn il-kulleġġ superviżorju u l-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni.

(5)

Sabiex tiġi żgurata r-robustezza tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, l-effiċjenza tal-proċessi interni tiegħu, u l-koordinazzjoni effiċjenti mal-kulleġġ superviżorju, il-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni jenħtieġ li jibbaża fuq sett ta’ regoli operazzjonali li jirregolaw il-funzjonament tal-laqgħat tal-kulleġġ, l-iskambju ta’ informazzjoni fil-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni u l-arranġamenti ta’ komunikazzjoni.

(6)

Sabiex jiġi żgurat li l-proċeduri operazzjonali jkunu effettivi sabiex tiġi indirizzata emerġenza, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP jenħtieġ li twettaq testijiet xierqa sabiex il-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni jkun lest jaġixxi u jwieġeb f’tali xenarju.

(7)

Huwa meħtieġ ippjanar f’waqtu u realistiku għall-proċessi ta’ deċiżjonijiet konġunti kollha sabiex jiġi żgurat teħid ta’ deċiżjonijiet bla xkiel u effiċjenti. Kull awtorità involuta f’dawk il-proċessi jenħtieġ li tipprovdi lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP il-kontribut tagħha fir-rigward tad-deċiżjoni konġunta rispettiva b’mod f’waqtu u effiċjenti u f’konformità mal-iskedi ta’ żmien miftiehma għad-deċiżjoni konġunta rispettiva.

(8)

Hemm bżonn li jiġi żgurat li d-deċiżjonijiet konġunti jittieħdu b’mod veloċi u fil-ħin. Dan huwa ta’ importanza partikolari għal deċiżjonijiet dwar ir-riżoluzzjoni iżda huwa rilevanti wkoll għall-ippjanar tar-riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà. Fl-istess ħin, jenħtieġ li l-awtoritajiet involuti fil-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet konġunti jingħataw biżżejjed żmien sabiex jesprimu l-fehmiet tagħhom. Jenħtieġ li jiġu stabbiliti l-istadji sabiex tintlaħaq kwalunkwe deċiżjoni konġunta, filwaqt li jiġi rikonoxxut li wħud minn dawn l-istadji jistgħu jitwettqu b’mod parallel u oħrajn b’mod sekwenzjali.

(9)

Sabiex tiġi żgurata l-komparabbiltà tal-proċessi u l-eżiti, u għalhekk tinkiseb konverġenza fost il-kulleġġi ta’ riżoluzzjoni differenti, hemm bżonn li jiġu stabbiliti regoli uniformi dwar il-proċess u d-dokumentazzjoni meħtieġa għat-teħid ta’ deċiżjonijiet konġunti fi ħdan il-kulleġġi ta’ riżoluzzjoni.

(10)

Barra minn hekk, huwa meħtieġ li jiġi stabbilit il-qafas proċedurali għall-awtorità ta’ riżoluzzjoni, għall-awtoritajiet li huma membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni u, fejn xieraq, għall-awtoritajiet kompetenti ta’ partijiet terzi u għall-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni sabiex jistinkaw għal ippjanar ta’ riżoluzzjoni effiċjenti u fattibbli anke fin-nuqqas ta’ deċiżjonijiet konġunti.

(11)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji sottomess lill-Kummissjoni mill-ESMA.

(12)

L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li dan ir-Regolament huwa bbażat fuqhom, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet il-parir tal-Grupp tal-Partijiet Konċernati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit f’konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3)

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU 1

ORGANIZZAZZJONI OPERAZZJONALI TAL-KULLEĠĠI TA’ RIŻOLUZZJONI

Artikolu 1

Identifikazzjoni tal-membri u l-osservaturi potenzjali tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni

1.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tidentifika l-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) 2021/23 u għandha tidentifika l-osservaturi potenzjali msemmija fl-Artikolu 4(4) tar-Regolament (UE) 2021/23 f’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 2 ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tikkomunika l-lista ta’ membri u osservaturi potenzjali u kwalunkwe bidla sussegwenti fiha lill-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni.

3.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tirrieżamina u taġġorna l-lista ta’ membri u ta’ osservaturi potenzjali mill-anqas darba fis-sena u fi kwalunkwe każ kull meta ssir kwalunkwe bidla f’dik il-lista.

Artikolu 2

Awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi bħala osservaturi fil-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni

1.   Malli jirċievu talba rilevanti sabiex jipparteċipaw fil-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni mill-awtorità kompetenti jew mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni ta’ membri tal-ikklerjar stabbiliti f’pajjiżi terzi jew mill-awtorità kompetenti jew mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni ta’ CCPs ta’ pajjiżi terzi li magħhom is-CCP tkun stabbiliet arranġamenti ta’ interoperabbiltà kif imsemmi fl-Artikolu 4(4) tar-Regolament (UE) 2021/23, jew meta l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP ikollha l-intenzjoni li tistedinhom jipparteċipaw fil-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tikkomunika t-talba jew l-intenzjoni li tistedinhom lill-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni.

2.   Il-komunikazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn dawn kollha li ġejjin:

(a)

l-opinjoni tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP, filwaqt li jitqiesu wkoll il-paragrafu 2, il-punti (b) u (c), dwar l-ekwivalenza tar-rekwiżiti ta’ kunfidenzjalità applikabbli għall-osservatur potenzjali;

(b)

it-termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tal-osservaturi fil-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni msemmi fl-Artikolu 5(2), il-punt (f) ta’ dan ir-Regolament;

(c)

l-opinjoni tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP dwar is-sinifikat tal-esponiment tal-membri tal-ikklerjar rilevanti ta’ pajjiżi terzi jew CCPs interoperabbli;

(d)

l-istabbiliment ta’ skadenza għall-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni sabiex jieħu deċiżjoni dwar it-talba jew l-intenzjoni li jistedinhom sabiex jipparteċipaw fil-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, li mal-iskadenza ta’ dan għandu jiġi preżunt il-kunsens tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni. Sal-iskadenza stabbilita f’dan il-paragrafu, il-punt (d), kwalunkwe awtorità li ma taqbilx imsemmija fl-Artikolu 4(2), il-punti (b) u (c), tar-Regolament (UE) 2021/23 tista’ tesprimi l-oġġezzjoni motivata bis-sħiħ tagħha għall-opinjoni tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP imsemmija fil-punt (a). Meta tiġi espressa oġġezzjoni, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tikkunsidraha qabel ma tieħu d-deċiżjoni finali tagħha. Id-deċiżjoni finali tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP dwar it-talba jew l-intenzjoni li tistedinhom jipparteċipaw għandha tkun motivata bis-sħiħ u kkomunikata lill-membri kollha tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni u għandha, jekk ikun rilevanti, tirrifletti r-raġunijiet għaliex ma tqisux il-fehmiet diverġenti.

3.   Meta l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP tieħu d-deċiżjoni li tistieden awtorità ta’ pajjiż terz sabiex tipparteċipa fil-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, kif previst fl-Artikolu 4(4) tar-Regolament (UE) 2021/23, hija għandha tibgħat stedina lil osservaturi potenzjali. L-istedina għandha tkun akkumpanjata mit-termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tal-osservaturi fil-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni msemmi fl-Artikolu 5(2), il-punt (f) ta’ dan ir-Regolament. L-osservatur potenzjali li jirċievi l-istedina għandu jitqies bħala osservatur mal-aċċettazzjoni tal-istedina, li għandha titqies bħala aċċettazzjoni tat-termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tal-osservaturi msemmija fl-Artikolu 5(2), il-punt (f).

4.   Wara l-aċċettazzjoni tal-istedina, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tibgħat verżjoni aġġornata tal-lista msemmija fl-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament lill-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni.

Artikolu 3

Komunikazzjoni mas-CCP

1.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tiżgura interazzjoni regolari mas-CCP sabiex ittejjeb il-funzjonament effiċjenti u effettiv tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni.

2.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tikkomunika lis-CCP l-istabbiliment tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni u lista tal-membri u l-osservaturi tiegħu, jekk ikun hemm, kif ukoll kwalunkwe bidla f’dik il-lista.

Artikolu 4

Stabbiliment u aġġornament tal-listi ta’ kuntatt

1.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha żżomm u taqsam mal-membri u l-osservaturi tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni d-dettalji ta’ kuntatt tal-persuni maħtura minn kull membru sabiex iwettqu l-kompiti tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni kif ukoll id-dettalji ta’ kuntatt tal-persuni maħtura mill-osservaturi.

Id-dettalji ta’ kuntatt imsemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jinkludu wkoll dettalji ta’ kuntatt barra s-sigħat normali għal sitwazzjonijiet ta’ emerġenza.

2.   Il-membri u l-osservaturi kollha tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni għandhom jiżguraw li l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP tirċievi d-dettalji ta’ kuntatt kollha tal-persuni ta’ kuntatt rilevanti u tiġi informata, mingħajr dewmien żejjed, dwar il-bidliet rilevanti kollha.

Artikolu 5

Kontenut tal-arranġamenti u l-proċeduri bil-miktub għall-funzjonament tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni

1.   L-arranġamenti u l-proċeduri bil-miktub imsemmija fil-Artikolu 4(5), il-punt (a), tar-Regolament (UE) 2021/23 għandhom jinkludu mill-anqas l-identifikazzjoni tal-membri u tal-osservaturi tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni skont l-Artikoli 1 u 2 ta’ dan ir-Regolament u għandhom jistabbilixxu qafas għall-kooperazzjoni bejn il-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni u għall-koordinazzjoni tal-attivitajiet u tal-kompiti tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni.

2.   Il-qafas għall-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni għandu jinkludi dawn kollha li ġejjin:

(a)

ir-regoli dwar il-governanza tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, il-lingwa ta’ ħidma u l-proċeduri ta’ votazzjoni tiegħu;

(b)

il-kompiti u d-deċiżjonijiet li għandhom jitwettqu mill-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, inkluż id-dritt tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni li jifforma kumitati u l-proċeduri sabiex jinkiseb ftehim dwar il-formazzjoni ta’ tali kumitati u d-delega ta’ kompiti lilhom, flimkien ma’ kwalunkwe kundizzjoni applikabbli;

(c)

ir-responsabbiltajiet tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP bħala l-President tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni msemmi fl-Artikolu 4(5) tar-Regolament (UE) 2021/23 u fir-rigward tal-kompiti u d-deċiżjonijiet imsemmija fil-punt (b) ta’ dan il-paragrafu;

(d)

l-istruttura tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, b’mod partikolari kwalunkwe kumitat ifformat skont il-punt (b) u l-identifikazzjoni tal-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni li jipparteċipaw f’tali kumitati u osservaturi ammessi għal tali kumitati;

(e)

it-termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tal-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, inkluż l-involviment tagħhom fil-kompiti u fid-deċiżjonijiet identifikati fil-punt (b);

(f)

it-termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tal-osservaturi fil-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, inkluż l-involviment tagħhom fid-djalogi u fl-attivitajiet tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, kif ukoll id-drittijiet u l-obbligi tagħhom fir-rigward tal-iskambju ta’ informazzjoni, filwaqt li jitqiesu l-Artikoli 4, 8 u 80 tar-Regolament (UE) 2021/23. Għal dan il-għan, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tiżgura li t-termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tal-osservaturi ma jkunux aktar favorevoli mit-termini u l-kundizzjonijiet stabbiliti għall-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni;

(g)

arranġamenti ta’ komunikazzjoni, kooperazzjoni u koordinazzjoni ta’ kuljum kif ukoll f’sitwazzjoni ta’ emerġenza, bħal aġġornamenti regolari dwar l-istruttura korporattiva u l-attivitajiet kummerċjali tas-CCP, inkluż it-tip ta’ servizzi li tipprovdi, il-prodotti, il-klassijiet tal-assi u t-tipi ta’ tranżazzjonijiet li tikklerja, is-CCPs, iċ-ċentri tan-negozjar, is-sistemi ta’ pagament u d-depożitorji ċentrali tat-titoli u sistemi ta’ saldu tat-titoli li hija marbuta magħhom u t-taħlita ġeografika ta’ parteċipanti diretti u indiretti sinifikanti magħrufa mis-CCP;

(h)

il-proċeduri għall-adozzjoni ta’ deċiżjonijiet konġunti sa fejn dan ma jkunx kopert mir-Regolament (UE) 2021/23 u proċeduri sabiex jintlaħaq fehim komuni meta ma tkunx meħtieġa deċiżjoni konġunta iżda tali fehim komuni fil-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, jew fi ħdan kwalunkwe wieħed mill-kumitati tagħha, ikun jidher li huwa meħtieġ għall-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP;

(i)

arranġamenti għall-iskambju ta’ informazzjoni kunfidenzjali u mhux kunfidenzjali kif stabbilit fl-Artikolu 8, inkluż l-ambitu u l-frekwenza rilevanti ta’ tali skambju u l-kanali ta’ komunikazzjoni li għandhom jintużaw, filwaqt li jitqiesu l-Artikoli 8, 73 u 80 tar-Regolament (UE) 2021/23 u għar-rwol tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP bħala l-koordinatur għall-ġbir u t-tixrid tal-informazzjoni fost il-membri u l-osservaturi tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, fejn applikabbli;

(j)

deskrizzjoni tal-informazzjoni rilevanti li għandha tiġi kondiviża mal-membri u l-osservaturi tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni b’mod partikolari b’rabta mal-ippjanar tar-riżoluzzjoni, il-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà u kompiti oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2021/23, anke fir-rigward tal-Artikoli 8, 73 u 80 ta’ dak ir-Regolament u r-rwol tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP;

(k)

arranġamenti għat-trattament ta’ informazzjoni kunfidenzjali filwaqt li jitqiesu l-Artikoli 8, 73 u 80 tar-Regolament (UE) 2021/23;

(l)

il-proċeduri għat-tlaqqigħ u ż-żamma ta’ laqgħat regolari u ad hoc imsemmija fl-Artikolu 7;

(m)

arranġamenti relatati mal-interazzjoni bejn il-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni u l-kulleġġ superviżorju msemmi fl-Artikolu 2, il-punt (24), tar-Regolament (UE) 2021/23, inkluża l-koordinazzjoni tal-inputs mill-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni u l-komunikazzjoni ta’ tali input lil dak il-kulleġġ superviżorju fejn meħtieġ għall-finijiet tal-eżerċitar tal-kompiti tagħhom skont dak ir-Regolament;

(n)

il-proċeduri fir-rigward tal-politika ta’ komunikazzjoni msemmija fl-Artikolu 9 ta’ dan ir-Regolament;

(o)

kwalunkwe ftehim ieħor li jikkonċerna l-funzjonament tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni;

(p)

kwalunkwe dispożizzjoni li tkopri l-arranġamenti għall-emendar u għall-waqfien.

Artikolu 6

Stabbiliment u aġġornament tal-arranġamenti u l-proċeduri bil-miktub għall-funzjonament tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni

1.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tħejji l-proposta tagħha għall-arranġamenti u l-proċeduri bil-miktub għall-funzjonament tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni f’konformità mal-Artikolu 5 ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tikkomunika l-proposta tagħha lill-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni għall-konsultazzjoni, filwaqt li tistieden lill-membri jipprovdu l-opinjoni tagħhom u tindika l-iskadenza għas-sottomissjoni ta’ tali opinjonijiet.

3.   Meta l-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni msemmi fil-paragrafu 2 ma jippreżentaw l-ebda opinjoni sal-iskadenza, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tipproċedi bl-adozzjoni tal-arranġamenti u l-proċeduri bil-miktub mill-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni.

Meta l-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni jissottomettu opinjonijiet rigward il-proposta għall-arranġamenti u l-proċeduri bil-miktub skont il-paragrafu 2, huma għandhom jissottomettu dawk l-opinjonijiet, flimkien ma’ spjegazzjoni bir-reqqa tal-kummenti u s-suġġerimenti pprovduti lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP sal-iskadenza.

4.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tikkunsidra l-opinjonijiet tal-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni u tagħti raġuni għad-deċiżjoni tagħha meta ma tqisx dawk l-opinjonijiet; u għandha tipproċedi bl-adozzjoni tal-arranġamenti u l-proċeduri bil-miktub.

5.   Malli tlestihom, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tikkomunika l-arranġamenti u l-proċeduri bil-miktub għall-funzjonament tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni lill-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni.

6.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tirrieżamina u taġġorna l-arranġamenti u l-proċeduri bil-miktub għall-funzjonament tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni mill-anqas darba fis-sena u wara kwalunkwe bidla sostantiva fil-kompożizzjoni tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni.

7.   Filwaqt li taġġorna l-arranġamenti u l-proċeduri bil-miktub għall-funzjonament tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP u l-membri l-oħrajn tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni għandhom isegwu l-proċedura stabbilita fil-paragrafi 1 sa 6.

8.   Il-membri u l-osservaturi kollha tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni għandhom ikunu marbuta bl-arranġamenti u l-proċeduri bil-miktub adottati f’konformità ma’ dan l-Artikolu.

Artikolu 7

Laqgħat tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni u attivitajiet oħrajn

1.   Il-kulleġġi ta’ riżoluzzjoni għandhom jorganizzaw laqgħa mill-anqas darba fis-sena. L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP, bil-kunsens tal-membri kollha tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, filwaqt li tqis l-ispeċifiċitajiet tas-CCP, tista’ tiddetermina frekwenza ogħla tal-laqgħat tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni filwaqt li tqis id-daqs, in-natura, l-iskala u l-kumplessità tas-CCP, l-implikazzjonijiet sistemiċi tas-CCP bejn il-ġuriżdizzjonijiet u l-muniti, l-impatt potenzjali tal-attivitajiet tas-CCP, iċ-ċirkostanzi esterni u t-talbiet potenzjali mill-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni.

2.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha torganizza laqgħat ad hoc, jew forom oħrajn ta’ attivitajiet bejn il-membri u l-osservaturi tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, b’mod partikolari meta jkun meħtieġ djalogu bejn il-membri u l-osservaturi tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni.

3.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tħejji l-aġenda u l-objettivi tal-laqgħat ippjanati u attivitajiet oħrajn. L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tikkomunika l-abbozz tal-aġenda lill-membri u lill-osservaturi tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni għal konsultazzjoni qabel il-laqgħa, tistedinhom jikkontribwixxi għaliha, u żżid punti fi skeda ta’ żmien indikata.

4.   Il-membri u l-osservaturi kollha tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni għandhom jiżguraw li r-rappreżentanti xierqa mill-istituzzjonijiet rispettivi tagħhom, fid-dawl tal-objettivi tal-laqgħa u attivitajiet oħrajn tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, jipparteċipaw fil-laqgħat tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni u f’attivitajiet oħrajn. Dawk il-membri u l-osservaturi għandhom jiżguraw ukoll li dawk ir-rappreżentanti jingħataw is-setgħa li jinvolvu, sa fejn ikun possibbli, lill-awtoritajiet tagħhom għal deċiżjonijiet meħuda f’dawk il-laqgħat jew attivitajiet oħrajn.

5.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tiżgura li d-dokumenti rilevanti jiġu ċċirkolati mill-anqas 5 ijiem tax-xogħol qabel laqgħa jew attività partikolari tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, jew fi kwalunkwe perjodu ta’ żmien ieħor miftiehem mill-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni. L-eżiti u d-deċiżjonijiet tal-laqgħat tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni jew ta’ attivitajiet oħrajn għandhom jiġu ddokumentati bil-miktub u l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tiżgura li jiġu kkomunikati lill-membri u lill-osservaturi tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, sa fejn ikun rilevanti għall-parteċipazzjoni tagħhom fil-laqgħa, fi żmien 15-il jum tax-xogħol wara l-laqgħa jew l-attività, jew fi kwalunkwe perjodu ta’ żmien ieħor miftiehem mill-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni.

L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha mill-anqas tiżgura li:

(a)

il-laqgħat annwali tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni jiddeċiedu dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għaċ-ċiklu ta’ riżoluzzjoni preċedenti u jiddiskutu l-progress li sar lejn ir-riżolvibbiltà tas-CCP;

(b)

il-laqgħat jew l-attivitajiet tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni jibqgħu effettivi, filwaqt li jiġi żgurat li l-membri u l-osservaturi kollha tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni jkunu informati bis-sħiħ dwar l-attivitajiet tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni li jkunu rilevanti għalihom;

(c)

l-attivitajiet tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni jiġu rieżaminati regolarment u tittieħed azzjoni ta’ rimedju jekk il-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni ma jkunx qiegħed jopera b’mod effettiv.

6.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha taġixxi bħala punt ta’ kuntatt ċentrali għal kwalunkwe kwistjoni relatata mal-organizzazzjoni prattika tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni.

Artikolu 8

Skambju ta’ informazzjoni

1.   Soġġetti għall-Artikoli 8, 73 u 80 tar-Regolament (UE) 2021/23, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP u l-membri u l-osservaturi tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni għandhom jiżguraw li jiskambjaw l-informazzjoni essenzjali kollha li jirċievu minn kwalunkwe sors u li tkun rilevanti għall-attivitajiet tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni.

2.   L-informazzjoni essenzjali msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun xierqa u akkurata, u kondiviża fil-ħin.

3.   Soġġetti għall-Artikoli 8, 73 u 80 tar-Regolament (UE) 2021/23, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP u l-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 2, il-punt (7), tar-Regolament (UE) 2021/23 għandhom jiskambjaw l-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex jiġi żgurat li ż-żewġ kulleġġi jissodisfaw ir-rwol tagħhom kif stabbilit fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 u fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2021/23.

4.   Meta l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP tirċievi informazzjoni kif imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu, hija għandha tibgħatha lill-membri u lill-osservaturi tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, soġġetti għall-Artikoli 8, 73 u 80 tar-Regolament (UE) 2021/23.

5.   Meta l-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni jkun organizzat f’kumitati differenti, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha żżomm lill-membri u lill-osservaturi kollha tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni informati bis-sħiħ, fil-ħin, dwar l-azzjonijiet meħuda, jew il-miżuri mwettqa, f’dawk il-kumitati.

6.   Sakemm ma jkunx ipprovdut mod ieħor, il-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni jista’ juża kwalunkwe mezz ta’ komunikazzjoni mal-membri u mal-osservaturi tiegħu sabiex jiskambjaw l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2. L-informazzjoni kunfidenzjali u sensittiva għandha tiġi kkomunikata permezz ta’ mezzi siguri kemm jista’ jkun. Fir-rigward ta’ informazzjoni disponibbli pubblikament, ikun biżżejjed li l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP tipprovdi r-referenza għal tali informazzjoni.

7.   Meta jkun hemm sit web sigur tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, l-użu ta’ dan is-sit web għandu jkun il-mezz ta’ komunikazzjoni ewlieni.

8.   Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa s-setgħat ta’ ġbir ta’ informazzjoni tal-awtorità kompetenti tas-CCP jew tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP.

Artikolu 9

Politika dwar il-komunikazzjoni

L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tkun l-awtorità responsabbli għall-komunikazzjoni mas-CCP, u mal-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 2, il-punt (7), tar-Regolament (UE) 2021/23, meta din tal-aħħar tkun differenti mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP.

Artikolu 10

Komunikazzjoni esterna

Sa fejn ikun prattikabbli, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tinforma lill-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni mill-anqas dwar dan li ġej:

(a)

il-koordinazzjoni tal-komunikazzjoni esterna u tad-dikjarazzjonijiet pubbliċi matul sitwazzjoni ta’ tħassib li tkun għaddejja, f’sitwazzjoni li fiha s-CCP titqies li qiegħda tfalli jew probabbli li tfalli skont l-Artikolu 22, il-paragrafu 3, tar-Regolament (UE) 2021/23;

(b)

il-livell ta’ informazzjoni li għandha tiġi ddivulgata.

Artikolu 11

Sitwazzjonijiet ta’ emerġenza

1.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tistabbilixxi u regolarment, mill-anqas darba fis-sena, il-proċeduri operazzjonali tal-ittestjar għall-funzjonament tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza, b’mod partikolari dawk sistemiċi li jistgħu joħolqu theddid għall-vijabbiltà tas-CCP.

2.   Il-proċeduri operazzjonali msemmijin fil-paragrafu 1 għandhom ikopru tal-anqas l-elementi li ġejjin:

(a)

il-mezzi siguri ta’ komunikazzjoni li għandhom jintużaw;

(b)

is-sett ta’ informazzjoni li għandha tiġi skambjata;

(c)

il-persuni rilevanti li għandhom jiġu kkuntattjati;

(d)

il-proċeduri ta’ komunikazzjoni li għandhom jiġu segwiti mill-membri u mill-osservaturi rilevanti tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni.

KAPITOLU 2

IPPJANAR TAR-RIŻOLUZZJONI U DEĊIŻJONIJIET KONĠUNTI TAR-RIŻOLVIBBILTÀ

TAQSIMA 1

Proċess ta’ deċiżjonijiet konġunti dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà

Artikolu 12

Ippjanar tal-istadji tal-proċess ta’ deċiżjonijiet konġunti dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà

1.   Qabel il-bidu tal-proċess ta’ deċiżjonijiet konġunti dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni f’konformità mal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (UE) 2021/23, il-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni għandhom jaqblu dwar skeda ta’ żmien tal-istadji li għandhom jiġu segwiti f’dak il-proċess (“skeda ta’ żmien tad-deċiżjonijiet konġunti għal pjan ta’ riżoluzzjoni”).

F’każ ta’ nuqqas ta’ qbil dwar l-iskeda ta’ żmien tad-deċiżjonijiet konġunti għal pjan ta’ riżoluzzjoni, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tistabbilixxi dik l-iskeda ta’ żmien wara li tikkunsidra l-fehmiet u r-riżervi espressi mill-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni.

2.   L-iskeda ta’ żmien tad-deċiżjonijiet konġunti għal pjan ta’ riżoluzzjoni għandha tiġi aġġornata mill-anqas darba fis-sena mill-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni u għandha tinkludi l-istadji kollha li ġejjin, li għandhom jiġu implimentati f’sekwenza li tiġi miftiehma mill-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni jew stabbilita mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP kif stabbilit fil-paragrafu 1, it-tieni subparagrafu:

(a)

djalogu preliminari fil-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni dwar l-istrateġija ta’ riżoluzzjoni tas-CCP, bi tħejjija għad-deċiżjoni konġunta dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà;

(b)

is-CCP tintalab tagħti l-informazzjoni meħtieġa għat-tfassil tal-pjan ta’ riżoluzzjoni f’konformità mal-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 2021/23 u t-twettiq tal-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà f’konformità mal-Artikolu 15 ta’ dak ir-Regolament;

(c)

is-sottomissjoni mis-CCP tal-informazzjoni mitluba fil-punt (b) direttament lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP;

(d)

it-trażmissjoni tal-informazzjoni li l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP tirċievi mis-CCP lill-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni u indikazzjoni ta’ skadenza għal kwalunkwe talba għal informazzjoni addizzjonali;

(e)

is-sottomissjoni ta’ kontributi għall-iżvilupp tal-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà mill-membri u l-osservaturi tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP;

(f)

is-sottomissjoni tal-abbozz tal-pjan ta’ riżoluzzjoni u tal-abbozz tal-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP lill-membri u lill-osservaturi tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni;

(g)

is-sottomissjoni tal-kummenti possibbli dwar l-abbozz tal-pjan ta’ riżoluzzjoni u dwar l-abbozz tal-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà mill-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP;

(h)

diskussjoni mas-CCP dwar l-abbozz tal-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà, fejn jitqies xieraq mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP;

(i)

djalogu fil-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni dwar l-abbozz tal-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà;

(j)

iċ-ċirkolazzjoni tal-abbozz ta’ deċiżjoni konġunta dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP lill-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni;

(k)

djalogu dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni konġunta dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni u dwar il-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà fejn jitqies meħtieġ mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP;

(l)

tintlaħaq deċiżjoni konġunta dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni u dwar il-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà;

(m)

il-komunikazzjoni tal-konklużjoni tad-deċiżjoni konġunta lis-CCP flimkien ma’ sommarju tal-elementi ewlenin tal-pjan ta’ riżoluzzjoni.

3.   L-iskeda ta’ żmien tad-deċiżjonijiet konġunti għal pjan ta’ riżoluzzjoni għandha:

(a)

tirrifletti l-ambitu u l-kumplessità ta’ kull stadju tal-proċess tad-deċiżjonijiet konġunti;

(b)

tqis l-iskeda ta’ żmien ta’ deċiżjonijiet konġunti oħrajn li għandhom jittieħdu mill-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni;

(c)

tqis, kemm jista’ jkun, l-iskeda ta’ żmien ta’ deċiżjonijiet konġunti oħrajn li għandhom jittieħdu mill-kulleġġ superviżorju rilevanti, b’mod partikolari l-iskeda ta’ żmien tad-deċiżjoni konġunta dwar ir-rieżami u l-valutazzjoni tal-pjan ta’ rkupru f’konformità mal-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 2021/23.

Artikolu 13

Elementi ta’ skeda ta’ żmien ta’ deċiżjonijiet konġunti għal pjan ta’ riżoluzzjoni

1.   Meta jkunu qegħdin jabbozzaw l-iskeda ta’ żmien tad-deċiżjonijiet konġunti għal pjan ta’ riżoluzzjoni, l-awtoritajiet involuti, jew l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP meta taġixxi waħedha, għandhom iqisu l-Artikolu 16(2) tar-Regolament (UE) 2021/23 dwar il-ħtieġa ta’ valutazzjoni simultanja tar-riżolvibbiltà u s-sospensjoni tal-proċess sabiex jiġu indirizzati l-impedimenti materjali u għandhom jiżguraw li l-iskadenzi rilevanti previsti fl-iskeda ta’ żmien tad-deċiżjonijiet konġunti għal pjan ta’ riżoluzzjoni jiġu aġġustati kif xieraq.

2.   Meta tkun qiegħda tabbozza l-iskeda ta’ żmien tad-deċiżjonijiet konġunti għal pjan ta’ riżoluzzjoni, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tqis it-termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tal-osservaturi kif stabbiliti fl-arranġamenti u l-proċeduri bil-miktub tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni msemmija fl-Artikolu 4(4) u fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2021/23.

3.   L-aspetti li ġejjin tal-iskeda ta’ żmien tad-deċiżjonijiet konġunti għal pjan ta’ riżoluzzjoni għandhom jiġu kkomunikati mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP lis-CCP:

(a)

data mistennija meta x’aktarx li ssir it-talba tal-informazzjoni meħtieġa għat-tfassil tal-pjan ta’ riżoluzzjoni tal-grupp u li fiha x’aktarx titwettaq il-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà f’konformità mal-Artikolu 12(2), il-punt (b) ta’ dan ir-Regolament, u l-iskadenza għas-sottomissjoni ta’ dik l-informazzjoni f’konformità mal-Artikolu 12(2), il-punt (c) ta’ dan ir-Regolament;

(b)

data mistennija għall-organizzazzjoni tad-diskussjoni msemmija fl-Artikolu 12(2), il-punt (h) ta’ dan ir-Regolament, fejn rilevanti;

(c)

data mistennija għall-komunikazzjoni msemmija fl-Artikolu 12(2), il-punt (m) ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 14

Djalogu preliminari dwar l-istrateġija tar-riżoluzzjoni

L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha torganizza djalogu preliminari mal-membri u l-osservaturi tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni rilevanti sabiex twettaq dan kollu li ġej:

(a)

diskussjoni ta’ proposta preliminari fuq l-istrateġija ta’ riżoluzzjoni għas-CCP;

(b)

il-verifika ta’ jekk hemmx partijiet mill-informazzjoni meħtieġa għall-iżvilupp tal-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà li diġà huma disponibbli għal kwalunkwe waħda mill-awtoritajiet kompetenti, u l-kondiviżjoni ta’ din l-informazzjoni f’konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2021/23;

(c)

l-istabbiliment tal-informazzjoni addizzjonali li għandha tintalab mingħand is-CCP;

(d)

il-qbil dwar kwalunkwe kontribut meħtieġ mill-awtoritajiet rilevanti, kemm jekk awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni kif ukoll jekk le, mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għall-iżvilupp tal-pjan ta’ riżoluzzjoni u t-twettiq tal-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà.

Artikolu 15

Informazzjoni mis-CCP

1.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha titlob lis-CCP l-informazzjoni kollha meħtieġa f’konformità mal-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) 2021/23, filwaqt li tqis l-eżitu tad-djalogu previst fl-Artikolu 14 ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tikkomunika b’mod ċar lis-CCP l-iskadenza għall-għoti ta’ tali informazzjoni.

3.   Is-CCP għandha tipprovdi l-informazzjoni mitluba lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP fil-ħin, iżda mhux aktar tard mill-iskadenza stabbilita skont il-paragrafu 2.

Artikolu 16

Trażmissjoni ta’ informazzjoni mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni

1.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha, mingħajr dewmien żejjed, tibgħat l-informazzjoni riċevuta f’konformità mal-Artikolu 15, u soġġetta għall-Artikolu 8 ta’ dan ir-Regolament, lill-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni u għandha tistedinhom jipprovdu kummenti dwar jekk hijiex meħtieġa informazzjoni addizzjonali f’perjodu ta’ żmien speċifiku.

2.   Kwalunkwe membru tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni li jirċievi informazzjoni jista’ jitlob informazzjoni addizzjonali mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP fil-perjodu ta’ żmien speċifikat skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, meta l-awtorità riċeventi tqis li l-informazzjoni addizzjonali hija rilevanti għall-iżvilupp u ż-żamma tal-pjan ta’ riżoluzzjoni tas-CCP jew għat-twettiq tal-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà. F’dan il-każ, id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Artikolu 15 ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw kif xieraq.

3.   It-trażmissjoni ta’ informazzjoni mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP lill-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni msemmijin fil-paragrafu 2 ma għandhiex titqies li tkun saret għalkollox qabel it-trażmissjoni proprja tal-informazzjoni inizjali kif ukoll ta’ dik sussegwenti.

4.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP, filwaqt li tqis il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, għandha tikkomunika lill-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni d-data tal-bidu tal-perjodu ta’ erba’ xhur sabiex tintlaħaq id-deċiżjoni konġunta dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà f’konformità mal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (UE) 2021/23.

5.   Il-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni għandhom jiskambjaw informazzjoni addizzjonali meħtieġa sabiex jiffaċilitaw it-tfassil tal-pjan ta’ riżoluzzjoni u t-twettiq tal-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà, soġġetti għar-rekwiżiti ta’ kunfidenzjalità stabbiliti fl-Artikoli 8, 73 u 80 tar-Regolament (UE) 2021/23.

Artikolu 17

Żvilupp u ċirkolazzjoni tal-abbozz tal-pjan ta’ riżoluzzjoni u tal-abbozz tal-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà

1.   Il-membri u l-osservaturi kollha tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni għandhom jipprovdu lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP il-kontributi tagħhom għall-pjan ta’ riżoluzzjoni tas-CCP u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà fil-ħin u fi kwalunkwe każ sal-iskadenza stabbilita fl-iskeda ta’ żmien tad-deċiżjonijiet konġunti għal pjan ta’ riżoluzzjoni skont l-Artikolu 12(2), il-punt (e) ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tiżviluppa l-abbozz tal-pjan ta’ riżoluzzjoni f’konformità mal-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 2021/23, filwaqt li tqis kwalunkwe kontribut sottomess mill-membri u l-osservaturi tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni rilevanti.

3.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tiċċirkola l-kontributi msemmija fil-paragrafu 1, l-abbozz tal-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-abbozz tal-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà lill-membri u lill-osservaturi tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni fil-ħin, madankollu mhux aktar tard mill-iskadenza stabbilita fl-Artikolu 12(2), il-punt (j) ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 18

Diskussjoni mas-CCP

Meta l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP torganizza diskussjoni mas-CCP dwar l-elementi ewlenin tal-abbozz tal-pjan ta’ riżoluzzjoni, abbażi tal-opinjoni riċevuta mis-CCP f’konformità mal-Artikolu 12(8) tar-Regolament (UE) 2021/23, u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà mas-CCP skont l-Artikolu 12(2), il-punt (h), ta’ dan ir-Regolament, hija għandha tagħmel dan fil-ħin u fi kwalunkwe każ sal-iskadenzi stabbiliti fil-istadju rilevanti tal-iskeda ta’ żmien tad-deċiżjonijiet konġunti għal pjan ta’ riżoluzzjoni. L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tikkomunika lill-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni kwalunkwe osservazzjoni sottomessa mis-CCP rigward l-elementi ewlenin tal-pjan ta’ riżoluzzjoni, inkluża l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà, matul din il-konsultazzjoni.

Artikolu 19

Djalogu dwar l-abbozz tal-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-abbozz tal-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà

1.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha torganizza djalogu dwar l-abbozz tal-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-abbozz tal-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà mal-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni fil-ħin skont l-Artikolu 12(2), il-punt (i) ta’ dan ir-Regolament, madankollu mhux aktar tard mill-iskadenzi stabbiliti fl-iskeda ta’ żmien tad-deċiżjonijiet konġunti għal pjan ta’ riżoluzzjoni.

Meta s-CCP tkun parti minn grupp korporattiv li jkun fih CCP(s) oħrajn, l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandhom jorganizzaw bejniethom diskussjoni dwar l-abbozz tal-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni u l-abbozzi tal-valutazzjonijiet tar-riżolvibbiltà.

2.   Fuq il-bażi tad-djalogu msemmi fil-paragrafu 1, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tiffinalizza l-pjan ta’ riżoluzzjoni korrispondenti tas-CCP u t-twettiq tal-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà.

3.   Meta jinstabu impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà, għandu japplika l-Artikolu 24(1) ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 20

Abbozzar tad-deċiżjoni konġunta dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà

L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tħejji abbozz ta’ deċiżjoni konġunta dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà tas-CCP. L-abbozz ta’ deċiżjoni konġunta jistabbilixxi dawn kollha li ġejjin:

(a)

l-ismijiet tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP u tal-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni li jilħqu d-deċiżjoni konġunta dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà tas-CCP;

(b)

l-ismijiet tal-osservaturi meta dawk l-osservaturi kienu involuti f’konformità mat-termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tal-osservaturi kif stabbilit fl-arranġamenti u l-proċeduri bil-miktub imsemmija fl-Artikolu 5 ta’ dan ir-Regolament;

(c)

sommarju tal-fehmiet li esprimew l-awtoritajiet ikkonsultati fil-proċess ta’ deċiżjoni konġunta dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà;

(d)

ir-referenzi għal-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali applikabbli relatati mat-tħejjija, l-iffinalizzar u l-applikazzjoni tad-deċiżjoni konġunta dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà;

(e)

id-data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni konġunta dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà, u ta’ kwalunkwe aġġornament rilevanti tagħha;

(f)

il-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà, inkluża kwalunkwe miżura sabiex jiġu indirizzati jew jitneħħew l-impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà f’konformità mal-Artikoli 15 u 16 tar-Regolament (UE) 2021/23, li għalihom tittieħed id-deċiżjoni konġunta. Meta s-CCP tkun fil-proċess li timplimenta dawk il-miżuri, għandha tiġi pprovduta wkoll informazzjoni dwar l-iskeda ta’ żmien għall-implimentazzjoni tagħhom.

Artikolu 21

Ilħuq ta’ deċiżjoni konġunta dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà

1.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tibgħat l-abbozz tad-deċiżjoni konġunta dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà lill-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni mingħajr dewmien żejjed, filwaqt li tistabbilixxi skadenza għall-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni bid-dritt tal-vot sabiex jipprovdu l-ftehim bil-miktub tagħhom għal dik id-deċiżjoni konġunta, f’konformità mal-Artikolu 8(6) ta’ dan ir-Regolament.

2.   Malli jirċievu l-abbozz tad-deċiżjoni konġunta, il-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni bid-dritt tal-vot li ma jaqblux għandhom jibagħtu l-ftehim bil-miktub tagħhom lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP sal-iskadenza stabbilita skont il-paragrafu 1.

3.   Id-deċiżjoni konġunta finali għandha tikkonsisti fid-dokument tad-deċiżjoni konġunta abbozzat f’konformità mal-Artikolu 20 ta’ dan ir-Regolament, il-ftehimiet bil-miktub imsemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, u l-ftehim tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP.

4.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tikkomunika d-deċiżjoni konġunta dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà lill-membri u lill-osservaturi tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni.

Artikolu 22

Komunikazzjoni ta’ deċiżjoni konġunta dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni u sommarju tiegħu lis-CCP

1.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tikkomunika d-deċiżjoni konġunta dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni, u sommarju tal-elementi ewlenin tal-pjan ta’ riżoluzzjoni, inkluż tal-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà, lill-korp maniġerjali tas-CCP fil-ħin u fi kwalunkwe każ sal-iskadenza stabbilita fl-iskeda ta’ żmien tad-deċiżjoni konġunta għal pjan ta’ riżoluzzjoni.

2.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tinforma lill-membri u lill-osservaturi tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni dwar dik il-komunikazzjoni.

3.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tispjega l-elementi ewlenin tad-deċiżjoni konġunta dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà lis-CCP.

Artikolu 23

Proċess fin-nuqqas ta’ deċiżjoni konġunta dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà

Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni konġunta bejn il-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni fi żmien 4 xhur mid-data tat-trażmissjoni tal-abbozz tal-pjan ta’ riżoluzzjoni f’konformità mal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (UE) 2021/23, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tieħu d-deċiżjoni dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà, li għandha tiġi kkomunikata bil-miktub mingħajr dewmien żejjed lill-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni permezz ta’ dokument li jkun fih l-entrati kollha li ġejjin:

(a)

l-isem tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP;

(b)

l-isem tas-CCP;

(c)

ir-referenzi għal-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali applikabbli relatati mat-tħejjija, l-iffinalizzar u l-applikazzjoni tad-deċiżjoni;

(d)

id-data tad-deċiżjoni;

(e)

il-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà, inkluża kwalunkwe miżura sabiex jiġu indirizzati jew jitneħħew l-impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà f’konformità mal-Artikoli 15 u 16 tar-Regolament (UE) 2021/23, li għalihom tittieħed id-deċiżjoni. Meta s-CCP tkun fil-proċess li timplimenta dawk il-miżuri, għandha tiġi pprovduta wkoll l-iskeda ta’ żmien għall-implimentazzjoni tagħhom;

(f)

l-ismijiet tal-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni involuti fil-proċess ta’ deċiżjoni konġunta dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà, flimkien ma’ sommarju tal-fehmiet espressi minn dawk il-membri u informazzjoni dwar il-kwistjonijiet li jwasslu għal nuqqas ta’ qbil;

(g)

kummenti tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP dwar il-fehmiet espressi mill-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, b’mod partikolari dwar il-kwistjonijiet li jwasslu għal nuqqas ta’ qbil u l-possibbiltà għal kwalunkwe wieħed mill-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni bid-dritt tal-vot li jirreferi dawk il-kwistjonijiet lill-ESMA f’konformità mal-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

TAQSIMA 2

Deċiżjonijiet konġunti dwar l-identifikazzjoni ta’ impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà u dwar miżuri sabiex jiġu indirizzati jew jitneħħew tali impedimenti

Artikolu 24

Sospensjoni tal-proċess ta’ deċiżjoni konġunta dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà

1.   Meta l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP, f’kooperazzjoni mal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, tidentifika impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà, jew taċċetta opinjoni dwar l-impedimenti materjali identifikati espressi minn kwalunkwe membru jew osservatur tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni u l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà, hija għandha tissottometti rapport lill-membri u lill-osservaturi tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni f’konformità mal-Artikolu 16(1) tar-Regolament (UE) 2021/23. L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP b’hekk għandha tindika s-sospensjoni tal-proċess ta’ deċiżjoni konġunta f’konformità mal-Artikolu 16(2) ta’ dak ir-Regolament.

2.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha terġa’ tibda l-proċess ta’ deċiżjoni konġunta dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni, inkluż it-twettiq tal-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà, mat-tlestija tal-proċessi ta’ deċiżjoni konġunta msemmija fl-Artikolu 17(3) u (4) tar-Regolament (UE) 2021/23 dwar miżuri sabiex jiġu indirizzati jew jitneħħew impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà proposti mis-CCP f’konformità mal-Artikolu 16(3) ta’ dak ir-Regolament jew dwar miżuri alternattivi mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni skont l-Artikolu 16(4) ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 25

Ippjanar tal-istadji tal-proċessi tad-deċiżjonijiet konġunti dwar l-identifikazzjoni tal-impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà u dwar miżuri sabiex jiġu indirizzati jew jitneħħew tali impedimenti

1.   Qabel il-bidu tal-proċessi tad-deċiżjonijiet konġunti dwar l-identifikazzjoni tal-impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà, u miżuri sabiex jiġu indirizzati jew jitneħħew tali impedimenti f’konformità mal-Artikolu 17(2), (3) u (4) tar-Regolament (UE) 2021/23, il-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni għandhom jaqblu dwar skeda ta’ żmien tal-istadji li għandhom jiġu segwiti f’dak il-proċess (“skeda ta’ żmien tad-deċiżjonijiet konġunti għall-identifikazzjoni tal-impedimenti materjali”).

F’każ ta’ nuqqas ta’ qbil dwar l-iskeda ta’ żmien tad-deċiżjonijiet konġunti għall-identifikazzjoni ta’ impedimenti materjali, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tistabbilixxi dik l-iskeda ta’ żmien wara li tikkunsidra l-fehmiet u kwalunkwe riżerva espressa mill-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni.

2.   L-iskeda ta’ żmien tad-deċiżjonijiet konġunti għall-identifikazzjoni tal-impedimenti materjali għandha tinkludi l-istadji li ġejjin:

(a)

it-tħejjija u ċ-ċirkolazzjoni tar-rapport dwar l-impedimenti materjali identifikati f’konformità mal-Artikolu 16(1) tar-Regolament (UE) 2021/23 mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP f’konsultazzjoni mal-awtorità kompetenti tas-CCP;

(b)

is-sottomissjoni tar-rapport skont l-Artikolu 16(1) tar-Regolament (UE) 2021/23 mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP lis-CCP u lill-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni;

(c)

id-data meta s-CCP tissottometti lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP l-osservazzjonijiet u l-miżuri alternattivi tagħha sabiex tirrimedja l-impedimenti materjali, jekk ikun hemm, f’konformità mal-Artikolu 16(3) tar-Regolament (UE) 2021/23;

(d)

djalogu bejn l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP u l-membri u l-osservaturi tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni dwar kwalunkwe osservazzjoni jew miżura alternattiva rilevanti sabiex jiġu rrimedjati l-impedimenti materjali proposti mis-CCP skont l-Artikolu 16(3) tar-Regolament (UE) 2021/23;

(e)

l-iżvilupp tal-abbozzi ta’ deċiżjonijiet konġunti dwar l-identifikazzjoni ta’ impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà u miżuri sabiex jiġu indirizzati jew jitneħħew tali impedimenti skont l-Artikolu 17(1), il-punti (a), (b) u (c), tar-Regolament (UE) 2021/23;

(f)

il-finalizzazzjoni tad-deċiżjonijiet konġunti dwar l-identifikazzjoni ta’ impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà u miżuri sabiex jiġu indirizzati jew jitneħħew tali impedimenti skont l-Artikolu 17(1), il-punti (a), (b) u (c) tar-Regolament (UE) 2021/23;

(g)

il-komunikazzjoni lis-CCP tad-deċiżjonijiet konġunti dwar l-identifikazzjoni ta’ impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà u miżuri sabiex jiġu indirizzati jew jitneħħew tali impedimenti skont l-Artikolu 17(1), il-punti (a), (b) u (c) tar-Regolament (UE) 2021/23.

3.   L-iskeda ta’ żmien tad-deċiżjonijiet konġunti għall-identifikazzjoni tal-impedimenti materjali għandha tiġi rieżaminata u aġġornata mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP sabiex tirrifletti l-estensjoni tal-proċess tad-deċiżjonijiet konġunti fejn is-CCP tippreżenta osservazzjonijiet u tipproponi kwalunkwe miżura alternattiva sabiex jiġu indirizzati jew jitneħħew l-impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà f’konformità mal-Artikolu 16(3) tar-Regolament (UE) 2021/23.

4.   Meta tkun qiegħda tfassal l-iskeda ta’ żmien tad-deċiżjonijiet konġunti għall-identifikazzjoni ta’ impedimenti materjali, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tqis it-termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tal-osservaturi kif stabbiliti fl-arranġamenti u l-proċeduri bil-miktub tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni u fl-Artikolu 4(4) tar-Regolament (UE) 2021/23.

5.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tikkomunika lis-CCP dawk l-aspetti tal-iskeda ta’ żmien tad-deċiżjonijiet konġunti għall-identifikazzjoni tal-impedimenti materjali li jipprevedu l-involviment tas-CCP.

Artikolu 26

Konsultazzjoni u komunikazzjoni tar-rapport lis-CCP

1.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tħejji abbozz ta’ rapport dwar l-impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà f’konformità mal-Artikolu 16(1) tar-Regolament (UE) 2021/23 u tibgħatha lill-awtorità kompetenti tas-CCP u lill-ESMA.

2.   Il-kummenti u l-fehmiet riċevuti dwar l-abbozz tar-rapport għandhom jiġu kkunsidrati mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għall-finijiet tal-finalizzazzjoni tar-rapport.

3.   Mal-finalizzazzjoni, ir-rapport għandu jiġi pprovdut lis-CCP u lill-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni.

4.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tikkomunika lill-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni l-bidu tal-perjodu ta’ erba’ xhur skont l-Artikolu 16(3) tar-Regolament (UE) 2021/23 sabiex is-CCP tipproponi miżuri ħalli jiġu indirizzati impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà.

Artikolu 27

Sottomissjoni tal-osservazzjonijiet tas-CCP u konsultazzjoni mal-awtoritajiet

1.   Meta s-CCP tipproponi lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP, fi żmien 4 xhur mid-data tal-wasla tar-rapport f’konformità mal-Artikolu 16(3) tar-Regolament (UE) 2021/23, miżuri alternattivi sabiex jiġu rrimedjati l-impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tibgħat dawk il-miżuri lill-membri u lill-osservaturi l-oħrajn tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni mingħajr dewmien żejjed u, fi kwalunkwe każ, fi żmien 10 ijiem tax-xogħol.

2.   Meta tkun qiegħda tiċċirkola l-miżuri alternattivi ppreżentati mis-CCP, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tistabbilixxi skadenza għas-sottomissjoni tal-kummenti mill-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni.

3.   Meta l-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni ma jipprovdux il-kummenti tagħhom sal-iskadenza msemmija fil-paragrafu 2, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tippreżumi li dawk il-membri ma jkollhom l-ebda kumment dwar il-miżuri alternattivi sottomessi mis-CCP u għandha tipproċedi kif xieraq.

4.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tiċċirkola, mingħajr dewmien żejjed, kwalunkwe kumment ippreżentat minn membru tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni lill-membri l-oħrajn kollha tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni u għandha tiddiskuti magħhom il-miżuri proposti sottomessi mis-CCP sabiex tindirizza l-impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà.

5.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP u l-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni għandhom jiddiskutu u jikkunsidraw kif xieraq l-impatt potenzjali tal-miżuri proposti fuq is-CCP, fuq l-Istati Membri kollha fejn topera s-CCP, u fuq l-Unjoni kollha kemm hi.

Artikolu 28

Abbozzar ta’ deċiżjonijiet konġunti dwar l-identifikazzjoni ta’ impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà u miżuri sabiex jiġu indirizzati jew jitneħħew tali impedimenti

1.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha, filwaqt li tqis l-eżitu tad-djalogu msemmi fl-Artikolu 27(5) ta’ dan ir-Regolament, tħejji abbozzi ta’ deċiżjonijiet konġunti dwar l-identifikazzjoni ta’ impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà u miżuri sabiex jiġu indirizzati jew jitneħħew tali impedimenti.

2.   Kull abbozz tad-deċiżjoni konġunta għandu jistabbilixxi dawn kollha li ġejjin:

(a)

l-isem tas-CCP li magħha hija relatata u tapplika d-deċiżjoni konġunta;

(b)

l-ismijiet tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP u tal-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni li jaslu għad-deċiżjoni konġunta;

(c)

l-ismijiet tal-osservaturi meta dawk l-osservaturi kienu involuti fil-proċess ta’ deċiżjoni konġunta f’konformità mat-termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tal-osservaturi kif stabbiliti fl-arranġamenti u l-proċeduri bil-miktub tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni;

(d)

sommarju tal-fehmiet li esprimew l-awtoritajiet ikkonsultati fil-proċess ta’ deċiżjoni konġunta;

(e)

ir-referenzi għal-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali applikabbli relatati mat-tħejjija, l-iffinalizzar u l-applikazzjoni tad-deċiżjoni konġunta;

(f)

id-data tad-deċiżjoni konġunta;

(g)

l-identifikazzjoni tal-impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà;

(h)

il-valutazzjoni tal-miżuri proposti mis-CCP skont l-Artikolu 16(3) tar-Regolament (UE) 2021/23;

(i)

il-miżuri identifikati skont l-Artikolu 16(4) tar-Regolament (UE) 2021/23, u elenkati fl-Artikolu 16(7) ta’ dak ir-Regolament miftiehma mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP u l-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni u l-perjodu ta’ żmien li fih l-entitajiet rispettivi għandhom jindirizzaw dawk il-miżuri;

(j)

meta l-miżuri proposti mis-CCP ma jiġux aċċettati jew jiġu aċċettati parzjalment mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP, spjegazzjoni ta’ kif il-miżuri proposti mis-CCP huma vvalutati bħala miżuri li ma humiex xierqa għat-tneħħija tal-impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà u kif il-miżuri msemmijin fil-punt (i) inaqqsu jew ineħħu b’mod effettiv tali impedimenti.

Artikolu 29

Ilħuq ta’ deċiżjonijiet konġunti dwar l-identifikazzjoni tal-impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà u dwar il-miżuri sabiex jiġu indirizzati jew jitneħħew tali impedimenti

1.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tibgħat abbozzi ta’ deċiżjonijiet konġunti dwar l-identifikazzjoni tal-impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà u dwar il-miżuri sabiex jiġu indirizzati jew jitneħħew tali impedimenti deskritti fl-Artikolu 17(1), il-punti (a), (b) u (c), tar-Regolament (UE) 2021/23 lill-membri u lill-osservaturi tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni mingħajr dewmien żejjed, filwaqt li tistabbilixxi skadenza għall-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni bid-dritt tal-vot sabiex jipprovdu l-ftehim bil-miktub tagħhom għal dawk id-deċiżjonijiet konġunti, f’konformità mal-Artikolu 8(6) ta’ dan ir-Regolament.

2.   Malli jirċievu l-abbozz tad-deċiżjonijiet konġunti, il-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni bid-dritt tal-vot li ma jaqblux miegħu għandhom jibagħtu l-ftehim bil-miktub tagħhom lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP sal-iskadenza msemmija fil-paragrafu 1.

3.   Kull deċiżjoni konġunta finali għandha tikkonsisti fid-dokument tad-deċiżjoni konġunta abbozzat f’konformità mal-Artikolu 28 ta’ dan ir-Regolament, il-ftehimiet bil-miktub imsemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu u l-ftehim tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP. Din għandha tiġi pprovduta lill-membri kollha tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni.

4.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tikkomunika d-deċiżjonijiet konġunti dwar l-identifikazzjoni tal-impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà u dwar miżuri sabiex jiġu indirizzati jew jitneħħew tali impedimenti lill-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni.

Artikolu 30

Komunikazzjoni lis-CCP tad-deċiżjonijiet konġunti dwar l-identifikazzjoni tal-impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà u dwar miżuri sabiex jiġu indirizzati jew jitneħħew tali impedimenti

1.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tikkomunika d-deċiżjonijiet konġunti dwar l-identifikazzjoni tal-impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà u dwar miżuri sabiex jiġu indirizzati jew jitneħħew tali impedimenti lill-korp maniġerjali tas-CCP fil-ħin u, fi kwalunkwe każ, sal-iskadenza stabbilita fl-iskeda ta’ żmien tad-deċiżjonijiet konġunti għall-identifikazzjoni ta’ impedimenti materjali. L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tinforma lill-membri u lill-osservaturi tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni dwar il-komunikazzjoni.

2.   Meta xi wħud mill-miżuri meħuda f’konformità mal-Artikolu 16(7) tar-Regolament (UE) 2021/23 jiġu indirizzati lil entitajiet għajr is-CCP, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tiżgura li hija, jew l-awtoritajiet kompetenti ta’ dawk l-entitajiet, jipprovdu lill-korpi maniġerjali ta’ dawk l-entitajiet taħt il-ġuriżdizzjoni tagħhom il-partijiet rispettivi tad-deċiżjoni konġunta dwar miżuri sabiex jiġu indirizzati impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà, fil-ħin u, fi kwalunkwe każ, sal-iskadenza stabbilita fl-iskeda ta’ żmien tad-deċiżjoni konġunta għall-identifikazzjoni ta’ impedimenti materjali.

3.   Fejn meħtieġ, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP tista’ tiddiskuti mas-CCP id-dettalji tal-kontenut u l-applikazzjoni tad-deċiżjonijiet konġunti dwar l-identifikazzjoni tal-impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà u dwar miżuri sabiex jiġu indirizzati jew jitneħħew tali impedimenti deskritti fl-Artikolu 17(1), il-punti (a), (b) u (c), tar-Regolament (UE) 2021/23.

Artikolu 31

Monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-deċiżjonijiet konġunti

1.   L-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandhom jikkomunikaw l-eżitu tad-diskussjoni, jekk issir, imsemmija fl-Artikolu 30(3) ta’ dan ir-Regolament, lill-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni.

2.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tikkomunika l-eżitu tad-diskussjoni, jekk issir, imsemmija fl-Artikolu 30(2) ta’ dan ir-Regolament lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni ta’ kwalunkwe CCP, depożitarji ċentrali tat-titoli jew istituzzjonijiet ta’ kreditu oħrajn li jkunu parti mill-istess grupp jew li magħhom is-CCP ikollha rabta ta’ interoperabbiltà.

3.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP u, fejn rilevanti, il-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, għandhom jimmonitorjaw l-applikazzjoni tad-deċiżjonijiet konġunti dwar l-identifikazzjoni tal-impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà u dwar miżuri sabiex jiġu indirizzati jew jitneħħew tali impedimenti li huma rilevanti għal kull waħda mill-entitajiet imsemmija fil-paragrafu 2 li għalihom huma rispettivament responsabbli, skont il-każ.

Artikolu 32

Proċess fin-nuqqas ta’ deċiżjoni konġunta dwar miżuri li jindirizzaw impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà

Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni konġunta dwar miżuri li jindirizzaw impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà kif imsemmi fl-Artikolu 17(8) tar-Regolament (UE) 2021/23, id-deċiżjoni meħuda mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP għandha tiġi kkomunikata bil-miktub mingħajr dewmien lill-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni permezz ta’ dokument li jkun dan kollu li ġej:

(a)

l-isem tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP li tieħu d-deċiżjoni;

(b)

l-isem tas-CCP u tal-entitajiet li magħhom hija marbuta d-deċiżjoni u li għalihom din tapplika;

(c)

ir-referenzi għal-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali applikabbli relatati mat-tħejjija, l-iffinalizzar u l-applikazzjoni tad-deċiżjoni;

(d)

id-data tad-deċiżjoni;

(e)

l-identifikazzjoni tal-impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà;

(f)

il-miżuri identifikati skont l-Artikolu 16(7) tar-Regolament (UE) 2021/23 deċiżi mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP u l-iskadenza sa meta għandhom jiġu indirizzati dawk il-miżuri;

(g)

meta l-miżuri proposti mis-CCP ma jiġux aċċettati jew jiġu aċċettati parzjalment mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP, spjegazzjoni ta’ kif il-miżuri proposti mis-CCP huma vvalutati bħala miżuri li ma humiex xierqa għat-tneħħija tal-impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà u kif il-miżuri stipulati fil-punt (f) ta’ dan il-paragrafu jnaqqsu jew ineħħu b’mod effettiv l-impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà;

(h)

l-ismijiet tal-membri tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni involuti fil-proċess ta’ deċiżjoni konġunta dwar l-identifikazzjoni tal-impedimenti materjali għar-riżolvibbiltà u dwar miżuri sabiex jiġu indirizzati jew jitneħħew tali impedimenti, flimkien ma’ sommarju tal-fehmiet espressi minn dawk il-membri u informazzjoni dwar il-kwistjonijiet li jwasslu għal nuqqas ta’ qbil;

(i)

il-kummenti tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni tas-CCP dwar il-fehmiet espressi mill-membri tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni, b’mod partikolari dwar il-kwistjonijiet li wasslu għan-nuqqas ta’ qbil;

(j)

il-possibbiltà għal kwalunkwe membru tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni bid-dritt tal-vot li jirreferi dawk il-kwistjonijiet lill-ESMA f’konformità mal-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 33

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta’ Marzu 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 22, 22.1.2021, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).


21.6.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 158/48


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1193

tal-14 ta’ Marzu 2023

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2021/23 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kontenut tal-pjan ta’ riżoluzzjoni

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2021/23 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2020 dwar qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-kontropartijiet ċentrali u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1095/2010, (UE) Nru 648/2012, (UE) Nru 600/2014, (UE) Nru 806/2014 u (UE) 2015/2365 u d-Direttivi 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2007/36/KE, 2014/59/UE u (UE) 2017/1132 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 12(9), ir-raba’ subparagrafu tiegħu,

Billi:

(1)

Meta jfasslu l-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni, l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni jenħtieġ li jiżguraw li jikkunsidraw l-elementi kollha msemmija fl-Artikolu 12(7), il-punti (a) sa (s) tar-Regolament (UE) 2021/23. L-istandards għall-kontenut tal-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni jenħtieġ li jkunu dettaljati biżżejjed sabiex jiżguraw li l-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni jkunu mmirati u utli għall-implimentazzjoni tal-istrateġiji ta’ riżoluzzjoni, filwaqt li jippermettu wkoll flessibbiltà suffiċjenti sabiex jitqiesu l-qafas legali nazzjonali fil-qasam tad-dritt tal-insolvenza, kif ukoll in-natura u l-kumplessità tan-negozju tal-ikklerjar tas-CCP.

(2)

Filwaqt li l-elementi kollha li jispeċifikaw il-kontenut tal-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni, li huma regolati fl-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 2021/23, jenħtieġ li jiġu inklużi fil-pjan ta’ riżoluzzjoni, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni jenħtieġ li tiżgura li dawn l-elementi jkunu riflessi fil-pjan ta’ riżoluzzjoni b’mod xieraq filwaqt li tqis il-karatteristiċi speċifiċi tal-kontroparti ċentrali (CCP), bħan-natura u l-kumplessità tan-negozju tal-ikklerjar li din twettaq.

(3)

Is-sommarju tal-elementi ewlenin tal-pjan ta’ riżoluzzjoni msemmi fl-Artikolu 12(7), il-punt (a), tar-Regolament (UE) 2021/23 jenħtieġ li jkun konċiż u ffokat iżda fl-istess ħin ikun fih biżżejjed spjegazzjonijiet sabiex ikopri l-elementi ewlenin tal-pjan li għandhom jiġu ddivulgati lis-CCP. Is-sommarju jenħtieġ li jagħmel lis-CCPs konxji tal-azzjonijiet ewlenin li jenħtieġ li jkunu jistgħu jwettqu u tad-data li jenħtieġ li jkunu jistgħu jissottomettu. Is-sommarju jenħtieġ li jiffoka fuq fejn dak il-pjan jista’ jkollu impatt materjali fuq l-ippjanar tal-irkupru u tal-ġestjoni tal-kriżijiet tas-CCP, u jiċċara kwalunkwe aspettattiva mis-CCP fir-rigward tal-kooperazzjoni fil-fażi ta’ riżoluzzjoni u l-miżuri li jistgħu jaffettwaw il-funzjonijiet tas-CCP.

(4)

Sabiex jiġu żgurati l-adegwatezza u l-proporzjonalità ġenerali tal-pjan ta’ riżoluzzjoni, jenħtieġ li dan ikun fih xenarji ta’ riżoluzzjoni u strateġiji ta’ riżoluzzjoni. L-awtorità ta’ riżoluzzjoni jenħtieġ li jkollha l-għodod, fil-forma ta’ tipi differenti ta’ xenarji possibbli, inklużi l-kombinazzjonijiet tagħhom, sabiex toħloq xenarji rilevanti u xierqa għas-CCP, u lista ta’ aspetti ewlenin li għandhom jiġu kkunsidrati meta jiġu stabbiliti strateġiji ta’ riżoluzzjoni għax-xenarji ta’ riżoluzzjoni.

(5)

Sabiex iqisu l-karatteristiċi speċifiċi tal-qafas legali nazzjonali applikabbli fil-qasam tad-dritt tal-insolvenza, l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni jenħtieġ li jkollhom il-flessibbiltà li jikkunsidraw xi aspetti tal-ippjanar tar-riżoluzzjoni bir-reqqa, bħall-mekkaniżmu skont l-Artikolu 60 tar-Regolament (UE) 2021/23, u kwalunkwe differenza bejn il-klassifikazzjoni tal-kredituri skont il-proċeduri nazzjonali ta’ insolvenza u l-ordni ta’ assorbiment tat-telf stabbilita skont dak ir-Regolament. Din il-flessibbiltà ġenerali hija evidenzjata minn dan ir-Regolament, li jipprovdi l-elementi li għandhom jiġu riflessi fil-pjan ta’ riżoluzzjoni, mingħajr preġudizzju għall-flessibbiltà meħtieġa skont ir-Regolament (UE) 2021/23. L-elementi speċifikati f’dan ir-Regolament lanqas ma jipprekludu lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni milli tiddetermina aspetti oħrajn li għandhom jiġu riflessi fil-pjan ta’ riżoluzzjoni.

(6)

Sabiex tiġi ffaċilitata u żgurata l-implimentazzjoni effettiva tal-pjan ta’ riżoluzzjoni, huwa essenzjali li, meta l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tkun ivvalutat ċerti aspetti tas-CCP b’mod differenti mill-valutazzjoni proprja tas-CCP skont il-pjan ta’ rkupru, dawn id-differenzi jitqiesu fid-dawl ta’ impatt possibbli fuq l-implimentazzjoni rapida tal-pjan ta’ riżoluzzjoni. Għalhekk, fejn jiġu identifikati xi differenzi, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni jenħtieġ li tikkunsidrahom fil-pjan ta’ riżoluzzjoni u tevalwahom sabiex tifhem l-effett tagħhom, jekk ikun hemm, fuq l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ riżoluzzjoni.

(7)

Sabiex jiġi żgurat li l-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni, fejn meħtieġ, ikunu jistgħu jiġu implimentati b’mod effettiv fi żmien xieraq, huwa essenzjali li l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni jkunu “ittestjaw bl-evidenza” l-applikazzjoni tal-pjan ta’ riżoluzzjoni maħsub, sa fejn ikun possibbli, billi jittestjaw il-proċessi u l-proċeduri fid-dettall. Tali ttestjar jenħtieġ li jinkludi l-bgħit ta’ posta elettronika u informazzjoni sabiex jiġi żgurat li kwalunkwe azzjoni ppjanata minn qabel, relatata ma’ kif u meta għandhom jittieħdu ċerti passi u kif u meta tinġabar ċerta informazzjoni, tkun fattibbli f’kundizzjonijiet ta’ stress u li kwalunkwe impediment li jinstab jiġi kkoreġut sabiex jiġi żgurat, sa fejn ikun possibbli, li l-perjodi ta’ żmien stmati x’aktarx jiġu rrispettati.

(8)

Sabiex jiġi żgurat li l-impjegati ewlenin jibqgħu fis-CCP matul il-fażi ta’ riżoluzzjoni, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni jenħtieġ li tipprova tivvaluta u tantiċipa strutturi ta’ inċentivi li għandhom jintużaw, possibbilment mhux biss marbuta mal-qligħ futur tas-CCPs, iżda wkoll rimunerazzjoni diretta u jenħtieġ li jikkunsidraw kif jiżguraw biżżejjed persunal billi jikkunsidraw l-ingaġġi għal żmien qasir, l-iskambji, l-allokazzjonijiet temporanji jew l-arranġamenti ta’ konsulenza tal-impjegati, fejn rilevanti, sabiex is-CCPs ikollhom il-kompetenza li jeħtieġu.

(9)

Sabiex tiżgura kooperazzjoni rapida u effiċjenti mal-awtoritajiet li l-oqsma ta’ kompetenza tagħhom ikunu affettwati mill-falliment ta’ CCP, u li huma rrappreżentati fil-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni kif definit skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2021/23, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni jenħtieġ li tħejji u tittestja regolarment l-arranġamenti għan-notifika tal-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni u għall-komunikazzjoni ta’ kwalunkwe informazzjoni rilevanti.

(10)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji sottomessi lill-Kummissjoni mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) wara li kkonsultat lill-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku.

(11)

L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet il-parir tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit bl-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Valutazzjoni tal-kwantifikazzjoni

L-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha tivvaluta kif l-aspetti differenti tal-pjan ta’ riżoluzzjoni huma kkwantifikati jew jistgħu jiġu kkwantifikati meta tfassal il-pjan ta’ riżoluzzjoni u għandha tipprovdi spjegazzjonijiet dwar kif u sa liema punt twettqet valutazzjoni kwantitattiva għal ċertu aspett tal-pjan ta’ riżoluzzjoni. Meta l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tasal għall-konklużjoni li valutazzjoni kwantitattiva la tkun xierqa u lanqas possibbli fir-rigward ta’ aspett speċifiku tal-pjan ta’ riżoluzzjoni, dan jenħtieġ li jiġi ddikjarat fil-pjan ta’ riżoluzzjoni.

Artikolu 2

Sommarju ta’ elementi ewlenin tal-pjan ta’ riżoluzzjoni

Meta tħejji sommarju tal-elementi ewlenin tal-pjan ta’ riżoluzzjoni f’konformità mal-Artikolu 12(7), il-punt (a), tar-Regolament (UE) 2021/23, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha tiżgura li l-pjan ta’ riżoluzzjoni jkun jinkludi tal-anqas l-elementi li ġejjin:

(a)

l-elementi ewlenin tal-istrateġiji ta’ riżoluzzjoni stabbiliti u x-xenarji ewlenin sottostanti skont il-pjan ta’ riżoluzzjoni, b’distinzjoni bejn l-avvenimenti ta’ inadempjenza, l-avvenimenti mhux ta’ inadempjenza u kombinazzjoni tat-tnejn;

(b)

sommarju qasir tal-elementi ewlenin tal-pjan ta’ riżoluzzjoni fir-rigward ta’ kull wieħed mill-punti skont l-Artikolu 12(7), il-punti (b) sa (s), tar-Regolament (UE) 2021/23 li jiffoka fuq l-aspetti rilevanti għas-CCP:

(i)

l-azzjonijiet ewlenin li s-CCP jenħtieġ li tkun tista’ twettaq;

(ii)

data li s-CCP jenħtieġ li tkun tista’ tissottometti;

(iii)

kwalunkwe aspett tal-pjan li x’aktarx ikollu impatt materjali fuq l-ippjanar tal-irkupru u tal-ġestjoni tal-kriżijiet tas-CCP.

Artikolu 3

Sommarju ta’ bidliet materjali

Meta tħejji sommarju tal-bidliet materjali fil-pjan ta’ riżoluzzjoni f’konformità mal-Artikolu 12(7), il-punt (b), tar-Regolament (UE) 2021/23, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha tiżgura li l-pjan ta’ riżoluzzjoni jinkludi bidliet materjali li jikkonċernaw mill-anqas l-elementi li ġejjin:

(a)

is-swieq fejn topera s-CCP, il-linji tan-negozju meqjusa bħala ewlenin għas-CCP, u s-servizzi tal-ikklerjar offruti mis-CCP;

(b)

l-arranġamenti tal-interoperabbiltà tas-CCP jew l-interdipendenzi tas-CCP, inklużi l-fornituri ta’ servizzi tas-CCP;

(c)

il-kapital u l-istruttura kapitali tas-CCP, inklużi l-ammonti ta’ riżorsi proprji ddedikati ffinanzjati minn qabel;

(d)

ir-rekwiżiti prudenzjali tas-CCP, inklużi bidliet fil-metodoloġiji tal-fond tal-inadempjenza, fl-oqfsa tal-immaniġġjar tar-riskju tal-marġni u tal-likwidità, fil-politiki ta’ investiment, fil-politiki tal-kollateral u fis-saldu;

(e)

ir-rekwiżiti mhux prudenzjali tas-CCP, inklużi l-aspetti organizzattivi bħall-istruttura organizzazzjonali, il-kontinwità tan-negozju u l-esternalizzazzjoni, u bidliet materjali fir-regoli tat-twettiq tan-negozju tas-CCP, inkluża l-kompożizzjoni tas-sħubija tas-CCP u bidliet rigward is-segregazzjoni u l-portabbiltà;

(f)

l-istruttura tal-istrutturi ta’ inċentivi tas-sjieda u tal-maniġers tas-CCP;

(g)

ix-xenarji ta’ riżoluzzjoni u l-istrateġiji ta’ riżoluzzjoni.

Artikolu 4

Funzjonijiet kritiċi

Meta tħejji deskrizzjoni ta’ kif il-funzjonijiet kritiċi tas-CCP jistgħu jiġu sseparati legalment u ekonomikament f’konformità mal-Artikolu 12(7), il-punt (c), tar-Regolament (UE) 2021/23, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha tiżgura li l-pjan ta’ riżoluzzjoni jkun jinkludi tal-anqas l-elementi li ġejjin:

(a)

deskrizzjoni tal-funzjonijiet meqjusa bħala kritiċi mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni;

(b)

fejn jeżistu differenzi materjali meta mqabbla mal-lista ta’ funzjonijiet kritiċi tal-pjan ta’ rkupru, deskrizzjoni dettaljata tar-raġunijiet ewlenin għaliex l-awtorità ta’ riżoluzzjoni vvalutat il-funzjonijiet kritiċi b’mod differenti, l-effetti materjali ta’ tali valutazzjoni differenti u kif dan jista’ jaffettwa r-riżolvibbiltà tas-CCP;

(c)

deskrizzjoni tad-dipendenzi ewlenin bejn il-funzjonijiet kritiċi u l-interdipendenzi kritiċi u tal-arranġamenti u l-proċessi interni u esterni ewlenin, inklużi l-operazzjonijiet, il-proċeduri tal-IT, lista ta’ persunal ewlieni u fornituri ta’ servizzi ewlenin li huma meħtieġa sabiex is-CCP tkompli tipprovdi l-funzjonijiet kritiċi tagħha, jew kwalunkwe aspett ieħor li jista’ jkun meħtieġ li jitqies fid-dawl ta’ trasferiment possibbli ta’ xi wħud mill-operazzjonijiet tas-CCP jew tal-operazzjonijiet kollha tagħha lil infrastruttura oħra tas-suq finanzjarju jew lil CCP tranżitorja, meta dan ikun parti mill-istrateġija ta’ riżoluzzjoni proposta;

(d)

deskrizzjoni ta’ kif il-funzjonijiet kritiċi jistgħu jiġu sseparati minn funzjonijiet mhux kritiċi f’termini ekonomiċi, operazzjonali u legali u li tinkludi dettalji dwar kif l-awtorità ta’ riżoluzzjoni vvalutat l-effetti materjali ta’ tali separazzjoni fuq il-partijiet ikkonċernati, inklużi:

(i)

l-effetti materjali fuq is-settijiet ta’ netting għall-membri tal-ikklerjar meta t-tranżazzjonijiet jinqasmu f’silos differenti tas-CCP jew CCP differenti;

(ii)

meta jkun possibbli li jiġu identifikati, l-effetti materjali fuq l-operazzjonijiet jew l-effetti legali tal-qsim tat-tranżazzjonijiet f’CCPs differenti u l-effetti fuq il-membri tal-ikklerjar, il-klijenti u l-klijenti indiretti;

(iii)

meta jkun possibbli li jiġu identifikati, l-effetti materjali fuq il-kalkolu tar-rekwiżiti tal-kollateral u b’mod partikolari l-marġnijiet ta’ varjazzjoni u kif is-separazzjoni taffettwa l-kollateral mitlub mill-membri tal-ikklerjar, mill-klijenti u mill-klijenti indiretti;

(iv)

meta jkun possibbli li jiġi identifikat, evalwazzjoni tal-prezz tat-trasferiment ta’ tali tranżazzjonijiet;

(e)

sommarju ta’ kif l-approċċ propost tas-CCP għas-separazzjoni, jew le, tal-funzjonijiet kritiċi tas-CCP mill-funzjonijiet l-oħrajn tagħha jista’ jaffettwa l-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà għas-CCP;

(f)

immappjar tal-funzjonijiet kritiċi għall-entitajiet ġuridiċi identifikati u għal-linji operatorji ewlenin tas-CCP.

Artikolu 5

Skeda ta’ żmien għall-implimentazzjoni

1.   Meta tħejji stima tal-iskeda ta’ żmien għall-implimentazzjoni tal-pjan ta’ riżoluzzjoni f’konformità mal-Artikolu 12(7), il-punt (d), tar-Regolament (UE) 2021/23, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha tiżgura li l-pjan ta’ riżoluzzjoni jkun jinkludi tal-anqas l-elementi li ġejjin:

(a)

lista ta’ azzjonijiet li l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tipprevedi li tieħu u, fejn rilevanti, jekk dawn l-azzjonijiet jirriżultawx mill-applikazzjoni tal-pjan ta’ rkupru;

(b)

lista tal-passi previsti, bl-iskedi ta’ żmien allokati, li għandhom jittieħdu mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni għall-implimentazzjoni ta’ kull aspett materjali tal-pjan ta’ riżoluzzjoni u li tispeċifika l-passi korrispondenti għal tali implimentazzjoni, inkluża stima taż-żmien meħtieġ għall-valutazzjoni ta’ kull waħda mill-istrateġiji ta’ riżoluzzjoni u l-applikabbiltà tagħha;

(c)

deskrizzjoni ta’ kif huwa previst ir-riforniment tar-riżorsi finanzjarji tas-CCP skont il-pjan ta’ riżoluzzjoni, inkluż fejn ikunu derivati mill-pjan ta’ rkupru, u l-perjodu ta’ żmien stmat għal miżuri differenti sabiex jiġu riforniti r-riżorsi finanzjarji tas-CCP.

2.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha tiżgura li l-iskedi ta’ żmien imsemmija fl-ewwel (1) paragrafu jkunu:

(a)

xierqa u rilevanti, kif muri minn deskrizzjoni ta’ kif l-awtorità ta’ riżoluzzjoni vvalutat il-fattibbiltà u l-kredibbiltà tal-passi previsti u l-perjodi ta’ żmien allokati fil-pjan ta’ riżoluzzjoni;

(b)

ittestjati b’mod regolari, u mill-anqas mal-istabbiliment tal-pjan ta’ riżoluzzjoni, u minn hemm ’il quddiem, wara kwalunkwe bidla materjali;

(c)

effettivi, billi tqis il-proċessi u l-proċeduri, inkluża l-applikazzjoni ta’ mudelli.

Artikolu 6

Valutazzjoni tar-riżolvibbiltà

Meta tħejji deskrizzjoni dettaljata tal-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà li għandha tiġi inkluża fil-pjan ta’ riżoluzzjoni f’konformità mal-Artikolu 12(7), il-punt (e), tar-Regolament (UE) 2021/23, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha tiżgura li l-pjan ta’ riżoluzzjoni jkun jinkludi tal-anqas l-elementi li ġejjin:

(a)

il-konklużjonijiet tal-valutazzjoni tar-riżolvibbiltà, inkluż mill-anqas jekk is-CCP titqiesx riżolvibbli jew le abbażi tal-kunsiderazzjonijiet tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni skont l-Artikolu 15(2) tar-Regolament (UE) 2021/23;

(b)

deskrizzjoni ta’ kif l-awtorità ta’ riżoluzzjoni vvalutat sa liema punt is-CCP hija riżolvibbli mingħajr ma tassumi xi wieħed mill-arranġamenti ta’ finanzjament kif stabbilit fl-Artikolu 15(1), il-punti (a), (b) u (c), tar-Regolament (UE) 2021/23;

(c)

deskrizzjoni tal-loġika tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni sabiex tqis il-fattibbiltà tal-applikazzjoni tal-għodod ta’ riżoluzzjoni b’tali mod li jintlaħqu l-objettivi ta’ riżoluzzjoni;

(d)

deskrizzjoni tal-valutazzjonijiet tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni tal-informazzjoni riċevuta mis-CCP skont l-Artikolu 15(3) tar-Regolament (UE) 2021/23, fejn tagħti dettalji dwar jekk l-awtorità ta’ riżoluzzjoni taqbilx mal-valutazzjoni tas-CCP fir-rigward tan-nuqqas ta’ impedimenti;

(e)

deskrizzjoni li tipprovdi d-dettalji ta’ meta u kif ir-riżolvibbiltà ġiet ivvalutata l-aħħar mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni;

(f)

deskrizzjoni tad-disponibbiltà, tal-assi u d-drittijiet previsti għas-CCP u jekk tali assi jkunux disponibbli għall-użu f’riżoluzzjoni jew jekk tali użu jew trasferiment ta’ tali assi jistax jiġi mfixkel jew impedit minn interessi residwi ta’ parteċipanti diretti u indiretti f’dawk l-assi jew minn restrizzjonijiet legali, bħall-mekkaniżmu legali li bih jiġi pprovdut il-kollateral, inkluż jekk il-kollateral huwiex ipprovdut bħala interess ta’ garanzija, rahan jew permezz ta’ trasferiment ta’ titolu;

(g)

deskrizzjoni ta’ kull kwistjoni li l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha tikkunsidra meta tivvaluta r-riżolvibbiltà ta’ CCP, kif stabbilit fit-Taqsima C tal-Anness tar-Regolament (UE) 2021/23.

Artikolu 7

Impedimenti għar-riżolvibbiltà

Meta tħejji deskrizzjoni ta’ kwalunkwe miżura meħtieġa skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 2021/23 sabiex jiġu indirizzati jew imneħħija l-impedimenti għar-riżolvibbiltà li għandhom jiġu inklużi fil-pjan ta’ riżoluzzjoni f’konformità mal-Artikolu 12(7), il-punt (f), tar-Regolament (UE) 2021/23, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha tiżgura li l-pjan ta’ riżoluzzjoni jkun jinkludi tal-anqas l-elementi li ġejjin:

(a)

meta jkun ġie identifikat impediment materjali, sommarju deskrittiv tal-miżuri meħtieġa skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 2021/23, sabiex tiġi identifikata kwalunkwe bidla meħtieġa fl-istruttura, fl-operazzjonijiet jew fl-oqfsa tal-ġestjoni tar-riskju u fir-riżorsi finanzjarji tas-CCP, jew kwalunkwe miżura sabiex tittejjeb ir-riżolvibbiltà tas-CCP, u l-iskeda ta’ żmien għat-tlestija tal-bidliet mitluba;

(b)

deskrizzjoni ta’ kwalunkwe impediment indirizzat jew imneħħi f’konformità mal-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 2021/23 fuq perjodu ta’ sentejn (2) qabel ir-rieżami attwali tal-impedimenti skont l-Artikolu 15 ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 8

Determinazzjoni tal-valur u tal-kummerċjabbiltà ta’ funzjonijiet u assi kritiċi

Meta tħejji deskrizzjoni tal-proċessi għad-determinazzjoni tal-valur u tal-kummerċjabbiltà tal-funzjonijiet u tal-assi kritiċi li għandhom jiġu inklużi fil-pjan ta’ riżoluzzjoni f’konformità mal-Artikolu 12(7), il-punt (g), tar-Regolament (UE) 2021/23, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha tiżgura li l-pjan ta’ riżoluzzjoni jkun jinkludi tal-anqas l-elementi li ġejjin:

(a)

deskrizzjoni tal-metodu għad-determinazzjoni tal-valur u tal-kummerċjabbiltà tal-funzjonijiet u tal-assi kritiċi bħal-linji tan-negozju ewlenin, l-operazzjonijiet u l-assi tas-CCP u li tiffoka l-aktar fuq aspetti li jista’ jkollhom impatt fuq il-valwazzjoni bħall-volatilità fis-suq, in-nuqqas ta’ aċċessibbiltà u/jew l-inċertezza tal-prezzijiet tas-suq, ir-restrizzjonijiet ta’ żmien u l-kwistjonijiet legali;

(b)

jekk il-metodu deskritt fil-punt (a) jiddevja materjalment mill-metodoloġija ta’ valwazzjoni applikata skont il-pjan ta’ rkupru, deskrizzjoni tar-raġunijiet ewlenin li għalihom l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tkun ivvalutat il-metodoloġija ta’ valwazzjoni b’mod differenti u l-effetti materjali ta’ tali differenza, jekk ikun hemm.

Artikolu 9

Rekwiżiti ta’ informazzjoni

Meta tħejji deskrizzjoni tar-rekwiżiti ta’ informazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 12(7), il-punt (h), tar-Regolament (UE) 2021/23, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha tiżgura li l-pjan ta’ riżoluzzjoni jkun jinkludi tal-anqas l-elementi li ġejjin:

(a)

deskrizzjoni tal-arranġamenti bejn l-awtorità ta’ riżoluzzjoni u s-CCP li jiżguraw l-aċċess għall-informazzjoni u l-kondiviżjoni tagħha u kif is-CCP se żżomm is-sistemi u l-kontrolli tal-informazzjoni li jistgħu jipproduċu u jagħmlu disponibbli fil-pront id-data u l-informazzjoni rilevanti lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni; arranġamenti bħal dawn inklużi l-proċeduri sabiex l-informazzjoni tiġi datata u l-għoti ta’ aġġornamenti standardizzati fejn ikun hemm bidliet materjali.

(b)

lista tal-informazzjoni meħtieġa skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) 2021/23 u deskrizzjoni ta’ kif is-CCP tkun ipprevediet li tiżgura li tali informazzjoni tinżamm aġġornata u disponibbli f’kull ħin għall-awtorità ta’ riżoluzzjoni.

Artikolu 10

Kif jistgħu jiġu ffinanzjati l-azzjonijiet ta’ riżoluzzjoni

Meta tħejji spjegazzjoni dwar il-finanzjament tal-azzjonijiet ta’ riżoluzzjoni f’konformità mal-Artikolu 12(7), il-punt (i), tar-Regolament (UE) 2021/23, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha tiżgura li l-pjan ta’ riżoluzzjoni jinkludi mill-anqas l-elementi li ġejjin:

(a)

deskrizzjoni tar-riżorsi finanzjarji previsti bħala meħtieġa skont il-pjan ta’ riżoluzzjoni, li tissepara b’mod ċar is-solvenza mill-ħtiġijiet ta’ finanzjament tal-likwidità, inklużi deskrizzjonijiet ġenerali dwar ir-riżorsi finanzjarji possibbli li x’aktarx ikunu meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-istrateġija ta’ riżoluzzjoni inkluż kull xenarju ta’ riżoluzzjoni rilevanti;

(b)

meta ma jkunux ġew infurzati l-obbligi kuntrattwali kollha u arranġamenti oħrajn qabel ma s-CCP tkun daħlet f’riżoluzzjoni, valutazzjoni minn qabel tal-kwistjonijiet possibbli li jistgħu jinqalgħu bit-twettiq ta’ tali obbligi u arranġamenti b’rabta mar-riżorsi għall-finanzjament ta’ azzjonijiet ta’ riżoluzzjoni, u ta’ jekk tali kwistjonijiet identifikati jistgħux jaffettwaw b’mod negattiv il-possibbiltà li jintlaħqu l-objettivi ta’ riżoluzzjoni fil-ħin;

(c)

deskrizzjoni tas-sorsi potenzjali ta’ finanzjament tar-riżoluzzjoni, inklużi t-termini ewlenin ta’ finanzjament, il-prekundizzjonijiet materjali għall-użu tagħhom, iż-żmien meta jkunu disponibbli, u kwalunkwe rekwiżit ta’ kollateral sa fejn ikun disponibbli ex ante;

(d)

deskrizzjoni u analiżi ta’ kif u meta s-CCP tista’ tapplika għall-użu ta’ faċilitajiet ta’ bank ċentrali, li jikkonformaw mar-rekwiżit li l-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni jenħtieġ li ma jassumux aċċess għal faċilitajiet ta’ bank ċentrali b’termini mhux standard;

(e)

deskrizzjoni u identifikazzjoni tal-assi li jistgħu jintużaw u jekk humiex mistennija jikkwalifikaw bħala kollateral, u kif tali aspettattiva ta’ użu tal-assi tista’ toħloq xi impedimenti, primarjament fil-valur u fl-użu ta’ tali assi.

Artikolu 11

Strateġiji u xenarji ta’ riżoluzzjoni

Meta tħejji deskrizzjoni dettaljata tal-istrateġiji u x-xenarji ta’ riżoluzzjoni f’konformità mal-Artikolu 12(7), il-punt (j), tar-Regolament (UE) 2021/23, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha tiżgura li l-pjan ta’ riżoluzzjoni jkun jinkludi tal-anqas l-elementi li ġejjin:

(a)

mill-anqas disa’ xenarji ta’ pjan ta’ riżoluzzjoni mfassla bbażati fuq il-matriċi għall-bini tax-xenarji tal-pjan ta’ riżoluzzjoni kif stabbilit fl-Anness, jew lista ta’ xenarji tal-pjan ta’ riżoluzzjoni li jkopru t-“Tipi ta’ xenarji” kollha stabbiliti fl-Anness fejn rilevanti għas-CCP li jistgħu jitfasslu b’mod differenti;

(b)

deskrizzjoni tax-xenarji ta’ riżoluzzjoni magħżula abbażi tal-valutazzjoni tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni u li tqis il-karatteristiċi speċifiċi u l-livell ta’ kumplessità tas-CCP, u ta’ kwalunkwe xenarju addizzjonali mfassal fil-pjan ta’ riżoluzzjoni;

(c)

l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha tinkludi għodod ta’ valutazzjoni kwantitattiva għal kull tip ta’ xenarju, fejn possibbli skont l-aċċess għad-data, li għandu jintuża sabiex jiġu prodotti impatti kwantitattivi għax-xenarji ta’ riżoluzzjoni; meta l-ebda data ma tkun disponibbli u ma tkunx tista’ tiġi ġġenerata wara li jsir sforz raġonevoli, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha twettaq, u turi fil-pjan, valutazzjoni kwalitattiva tal-għodod sa fejn ikun possibbli, li tinkludi dettalji dwar sa liema punt tkun twettqet valutazzjoni kwantitattiva għal ċertu xenarju;

(d)

deskrizzjoni tal-istrateġiji ta’ riżoluzzjoni magħżula għax-xenarji ta’ riżoluzzjoni, li tispeċifika l-punti li ġejjin:

(i)

deskrizzjoni dettaljata tal-istrateġija ta’ riżoluzzjoni ewlenija li ntgħażlet, u jekk ikunu ntgħażlu diversi strateġiji, kif tvarja l-applikazzjoni tagħhom, jekk japplikawx skadenzi differenti għall-implimentazzjoni tagħhom, u l-analiżi strateġika ewlenija li fuqha jkunu bbażati l-għażliet differenti tal-istrateġiji ta’ riżoluzzjoni magħżula;

(ii)

deskrizzjoni dettaljata ta’ kif l-awtorità ta’ riżoluzzjoni ttestjat l-istrateġiji previsti fil-pjan ta’ riżoluzzjoni, inkluż kif ġiet ikkunsidrata r-reżiljenza tal-istrateġiji previsti abbażi tax-xenarju magħżul u jekk jistgħux jinqalgħu kwistjonijiet jew impedimenti u jekk iva, kif dawn ġew immitigati billi ġew riveduti l-istrateġija u x-xenarju magħżula;

(iii)

deskrizzjoni dettaljata tal-kundizzjonijiet, li għandhom jiġu vvalutati mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni fid-deċiżjoni dwar jekk għandux isir intervent skont l-istrateġija ta’ riżoluzzjoni, flimkien mal-għodod ta’ riżoluzzjoni previsti;

(iv)

deskrizzjoni dettaljata ta’ kif l-istrateġija ta’ riżoluzzjoni tqis l-impatt fuq il-parteċipanti diretti u indiretti fis-CCP kif ukoll l-interdipendenzi bħal infrastrutturi tas-swieq finanzjarji u ċentri tan-negozjar konnessi oħrajn;

(v)

deskrizzjoni dettaljata tal-effetti ta’ azzjonijiet ta’ riżoluzzjoni differenti skont l-istrateġiji ta’ riżoluzzjoni, bħal għodod ta’ riżoluzzjoni li jaqsmu s-settijiet ta’ netting u wkoll deskrizzjonijiet ta’ kif dan jista’ jaffettwa aspetti oħrajn tal-funzjonament tas-CCP bħar-rekwiżiti tal-likwidità u tal-kollateral kif ukoll tipi oħrajn ta’ għodod ta’ riżoluzzjoni inkluż il-bejgħ ta’ għodda tan-negozju jew it-tniżżil fil-valur jew konverżjoni;

(vi)

deskrizzjoni dettaljata ta’ kif l-istrateġija ta’ riżoluzzjoni tqis u tiżgura l-kontinwità tal-arranġamenti legali u tekniċi tas-CCP u kif il-pjan jappoġġa t-trasferiment tal-funzjonijiet tagħha, inkluż billi jipprevedi ftehim minn qabel ma’ infrastrutturi oħrajn tas-swieq finanzjarji jew ma’ fornituri ta’ servizzi rilevanti.

Artikolu 12

Interdipendenzi kritiċi

Meta tħejji deskrizzjoni tal-interdipendenzi kritiċi msemmija fl-Artikolu 12(7), il-punt (k), tar-Regolament (UE) 2021/23, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha tiżgura li l-pjan ta’ riżoluzzjoni jkun jinkludi tal-anqas l-elementi li ġejjin:

(a)

deskrizzjoni skont il-pjan ta’ riżoluzzjoni tal-interdipendenzi kritiċi kollha li ġew identifikati;

(b)

jekk l-interdipendenzi identifikati kif imsemmija fil-punt (a) jinvolvux xi differenzi materjali meta mqabbla mal-lista ta’ interdipendenzi kritiċi tal-pjan ta’ rkupru, deskrizzjoni dettaljata tar-raġunijiet ewlenin li għalihom l-awtorità ta’ riżoluzzjoni vvalutat l-indipendenzi kritiċi b’mod differenti u kwalunkwe konsegwenza materjali għall-applikazzjoni tal-pjan ta’ riżoluzzjoni minħabba l-valutazzjonijiet differenti tal-interdipendenzi kritiċi u kif dan jista’ jaffettwa r-riżolvibbiltà tas-CCP;

(c)

deskrizzjoni tat-tipi differenti ta’ entitajiet b’interdipendenzi mas-CCP, inkluża lista li fiha l-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha inklużi l-parteċipanti diretti u indiretti tas-CCP, fejn ikun possibbli li jiġu identifikati, is-sidien, il-fornituri ta’ servizzi finanzjarji bħal fornituri tal-likwidità, banek tas-saldu jew aġenti, pjattaformi, aġenti ta’ investiment, banek, kustodji u fornituri oħrajn ta’ servizzi, inklużi fornituri tal-IT u fornituri tad-data, u l-infrastrutturi tas-swieq finanzjarji relatati, u r-rilevanza tagħhom għall-proċedura ta’ riżoluzzjoni;

(d)

deskrizzjoni tal-valutazzjoni tal-entitajiet, kif imsemmi fil-punt (c), b’interdipendenza mas-CCP, li tkopri l-importanza tagħhom għas-CCP, b’mod partikolari, għaliex ikunu jitqiesu jew ma jkunux jitqiesu kritiċi, u jekk il-kapaċità tas-CCP li tkompli tipprovdi l-funzjonijiet kritiċi tagħha tkunx tiddependi fuq dawn l-entitajiet;

(e)

deskrizzjoni tal-arranġamenti ta’ esternalizzazzjoni ta’ servizzi li jkopru parti min-negozju ewlieni tas-CCP lil fornituri kritiċi, inkluż meta entità oħra tiddetermina l-prezzijiet u tipprovdi sistemi għall-ikklerjar, kalkoli tal-marġnijiet jew partijiet essenzjali oħrajn tal-operazzjonijiet tas-CCP;

(f)

deskrizzjoni ta’ kif ġew ivvalutati l-entitajiet identifikati bħala li għandhom interdipendenza kritika mas-CCP skont il-punt (a) u kif kwalunkwe riskju identifikat ġie mmitigat u indirizzat, inklużi l-eżegwibbiltà legali u r-restrizzjonijiet regolatorji ta’ arranġamenti bħal tpaċija u netting, sabiex tiġi żgurata l-kontinwità operazzjonali fir-riżoluzzjoni;

(g)

deskrizzjoni ta’ kif kwalunkwe kwistjoni materjali, minħabba nuqqas potenzjali ta’ konformità mal-obbligi skont l-arranġamenti ta’ esternalizzazzjoni mill-fornitur ta’ arranġamenti kritiċi ta’ servizzi esternalizzati, ġiet immitigata fil-pjan ta’ riżoluzzjoni;

(h)

deskrizzjoni ta’ kif il-pjan ta’ riżoluzzjoni jkun irrifletta l-impatt potenzjali tal-applikazzjoni tal-għodod ta’ riżoluzzjoni fuq kwalunkwe CCP interoperabbli, u li tkopri t-trażmissjoni ta’ sejħiet għal flus għal riżoluzzjoni jew il-haircutting tal-gwadanji tal-marġni ta’ varjazzjoni permezz ta’ arranġament ta’ interoperabbiltà;

(i)

deskrizzjoni tal-impatti possibbli fuq infrastrutturi oħrajn tas-suq finanzjarju marbuta mas-CCP, inkluż billi jiġi vvalutat is-sinifikat tal-involviment tas-CCP f’dawk l-entitajiet inkluż jekk ir-riżoluzzjoni tas-CCP tistax tikkawża kontaġju fl-infrastrutturi tas-suq finanzjarju billi tiskatta proċeduri ta’ inadempjenza fl-infrastrutturi tas-suq finanzjarju, jew tħalli ditti oħrajn mingħajr aċċess għall-infrastrutturi tas-suq finanzjarju.

Artikolu 13

Interdipendenzi intragrupp kritiċi

Meta tħejji deskrizzjoni tal-interdipendenzi intragrupp kritiċi f’konformità mal-Artikolu 12(7), il-punt (l), tar-Regolament (UE) 2021/23, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha tiżgura li l-pjan ta’ riżoluzzjoni jkun jinkludi tal-anqas l-elementi li ġejjin:

(a)

deskrizzjoni tal-grupp li s-CCP tappartjeni għalih u lista tal-entitajiet tal-grupp li s-CCP għandha rabtiet magħhom, valutazzjoni dwar liema entitajiet tal-grupp għandhom jitqiesu bħala interdipendenzi intragrupp kritiċi, u deskrizzjoni tad-dipendenzi intragrupp identifikati skont il-pjan ta’ riżoluzzjoni;

(b)

jekk tali interdipendenzi identifikati jinvolvux xi differenzi materjali identifikati meta mqabbla mal-lista tal-pjan ta’ rkupru ta’ interdipendenzi intragrupp kritiċi u, fejn ikun hemm differenzi, deskrizzjoni dettaljata tar-raġunijiet ewlenin li għalihom l-awtorità ta’ riżoluzzjoni vvalutat l-indipendenzi intragrupp kritiċi b’mod differenti u kwalunkwe effett materjali minħabba l-valutazzjoni differenti u kif dan jista’ jaffettwa r-riżolvibbiltà tas-CCP, jekk ikun hemm;

(c)

deskrizzjoni tal-impatt tal-azzjonijiet ta’ riżoluzzjoni fuq linji kummerċjali oħrajn ta’ entitajiet intragrupp kritiċi u entitajiet ġuridiċi, inkluż jekk il-miżuri ta’ riżoluzzjoni jaffettwawx il-kapaċità ta’ entità oħra li tkompli topera;

(d)

deskrizzjoni ta’ kif entitajiet intragrupp rilevanti jkunu jistgħu jipprovdu appoġġ finanzjarju jew miftiehem minn qabel jew fuq bażi volontarja;

(e)

deskrizzjoni tal-eżegwibbiltà legali jew tar-restrizzjonijiet regolatorji li jistgħu jaffettwaw l-interdipendenzi intragrupp;

(f)

deskrizzjoni tal-miżuri ta’ mitigazzjoni relatati ma’ dawk l-interdipendenzi intragrupp kritiċi li se jiżguraw kontinwità operazzjonali fir-riżoluzzjoni, kif meħtieġ sabiex tinżamm il-kontinwità tal-funzjonijiet kritiċi tas-CCP.

Artikolu 14

Żgurar ta’ ċerti funzjonijiet tas-CCP

Meta tħejji deskrizzjoni ta’ kif ċerti funzjonijiet tas-CCP huma żgurati f’konformità mal-Artikolu 12(7), il-punt (m), tar-Regolament (UE) 2021/23, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha tiżgura li l-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni jinkludu mill-anqas id-deskrizzjonijiet tal-elementi li ġejjin:

(a)

kull proċess u sistema operazzjonali essenzjali, u deskrizzjoni ta’ kif għandhom jiġu vvalutati u miżmuma tali operazzjonijiet u sistemi essenzjali billi jiġu pprovduti opzjonijiet identifikati ta’ aċċess kontinwu għall-infrastrutturi, il-proċessi u l-arranġamenti operazzjonali sabiex jinżamm il-funzjonament kontinwu tal-proċessi operazzjonali tas-CCP kif elenkati fl-Artikolu 12(7), il-punt (m), tar-Regolament (UE) 2021/23 u l-eżiti ewlenin tal-valutazzjoni;

(b)

l-opzjonijiet identifikati sabiex tinżamm ir-reżiljenza finanzjarja;

(c)

l-opzjonijiet identifikati sabiex jiġi żgurat li jinżammu l-ftehimiet kuntrattwali, inklużi klawżoli kuntrattwali ta’ reżiljenza, klawżoli reżistenti għar-riżoluzzjoni u limitazzjonijiet tad-drittijiet ta’ terminazzjoni f’riżoluzzjoni;

(d)

l-opzjonijiet identifikati sabiex jiġi żgurat li l-ftehimiet interni jkunu jistgħu jinżammu matul il-fażi ta’ riżoluzzjoni, inklużi l-istrutturi tal-ipprezzar ta’ distakkament u l-aċċess kontinwu għall-assi operazzjonali;

(e)

id-diversi arranġamenti li jkunu diġà saru skont il-pjan ta’ riżoluzzjoni sabiex tiġi żgurata l-kontinwità tal-funzjonament tal-proċessi operazzjonali, elenkati fl-Artikolu 12(7), il-punt (m), tar-Regolament (UE) 2021/23, matul ir-riżoluzzjoni;

(f)

kif il-pjan ta’ riżoluzzjoni jippermetti, bl-użu tal-opzjonijiet identifikati, li s-CCP tkompli tipprovdi servizzi kritiċi tal-ikklerjar mingħajr interruzzjoni, inkluż bl-użu ta’ soluzzjonijiet interim, bħal xerrej jew istituzzjoni tranżitorja li tuża l-persunal u l-infrastruttura eżistenti jew, fejn ma jkunx possibbli li jiġu żviluppati tali soluzzjonijiet minn qabel, lista ta’ opzjonijiet li jistgħu jiġu applikati f’riżoluzzjoni u lista ta’ informazzjoni meħtieġa għat-tfassil ta’ tali arranġamenti u ftehimiet f’qasir żmien.

Artikolu 15

Kif tinkiseb l-informazzjoni meħtieġa sabiex titwettaq il-valwazzjoni

Meta tħejji deskrizzjoni ta’ kif għandha tikseb l-informazzjoni meħtieġa sabiex twettaq il-valwazzjoni f’konformità mal-Artikolu 12(7), il-punt (n), tar-Regolament (UE) 2021/23, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha tiżgura li l-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni jinkludu mill-anqas id-deskrizzjonijiet tal-elementi li ġejjin:

(a)

kif huwa previst li l-awtorità ta’ riżoluzzjoni u l-valwatur indipendenti jiksbu l-informazzjoni meħtieġa sabiex iwettqu l-valwazzjoni msemmija fl-Artikolu 24 tar-Regolament (UE) 2021/23;

(b)

l-informazzjoni u l-proċessi sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà f’ħin xieraq u b’mod xieraq tal-informazzjoni meħtieġa għall-finijiet tal-valwazzjoni, b’mod partikolari skont it-Titolu V, il-Kapitolu II, tar-Regolament (UE) 2021/23, u għall-kummerċjabbiltà, b’mod partikolari skont ir-rekwiżiti tal-kummerċjalizzazzjoni għall-bejgħ ta’ għodod tan-negozju u ta’ CCPs tranżitorji;

(c)

kif tinġabar, tinħażen, tiġi strutturata, organizzata u aġġornata d-data tas-suq rilevanti mis-CCP u kif tali data tas-suq rilevanti għall-pjan ta’ riżoluzzjoni titħejja u tiġi vvalidata kemm jista’ jkun qrib id-data tal-valwazzjoni;

(d)

kif ir-rapporti finanzjarji u r-rapportar regolatorju jitħejjew u jiġu aġġornati regolarment mis-CCP, u kif tali informazzjoni finanzjarja titħejja, tiġi ddettaljata u vvalidata kemm jista’ jkun qrib id-data tal-valwazzjoni, u turi li l-valwazzjonijiet tal-assi u tal-obbligazzjonijiet huma kompluti;

(e)

kif il-livell ta’ dettall tal-informazzjoni huwa previst li jkun biżżejjed għall-awtorità ta’ riżoluzzjoni u għall-valwatur indipendenti sabiex jieħdu azzjoni skont il-pjan ta’ riżoluzzjoni, billi tipprovdi rekwiżiti dwar il-livell ta’ granularità meħtieġa għall-valwazzjoni, inkluż fejn l-informazzjoni trid tinkludi dettalji dwar pożizzjonijiet, tranżazzjonijiet u kollateral linja b’linja jew portafoll b’portafoll u l-kapital proprju tas-CCP;

(f)

ir-regoli, il-metodoloġiji, is-suppożizzjonijiet u l-valutazzjonijiet ewlenin użati mis-CCP sabiex jitħejjew ir-rapporti finanzjarji u r-rapportar regolatorju;

(g)

kif l-informazzjoni tiġi organizzata, ittikkettata u strutturata u kif tista’ tintuża u tiġi analizzata mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni u mill-valwatur indipendenti b’mod effettiv u sigur sabiex jiġi żgurat li l-awtorità ta’ riżoluzzjoni jkollha l-informazzjoni meħtieġa sabiex tieħu azzjonijiet skont il-pjan ta’ riżoluzzjoni.

Artikolu 16

Valutazzjoni tal-impatt fuq l-impjegati

Meta tħejji valutazzjoni tal-impatt fuq l-impjegati f’konformità mal-Artikolu 12(7), il-punt (o), tar-Regolament (UE) 2021/23, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha tiżgura li l-pjan ta’ riżoluzzjoni jkun jirrifletti tal-anqas l-elementi li ġejjin:

(a)

deskrizzjoni tat-tipi differenti ta’ impjegati u l-kategorizzazzjonijiet ta’ kif tipi differenti ta’ impjegati għandhom jiġu informati u mmaniġġjati f’sitwazzjoni ta’ riżoluzzjoni u l-impatt stmat tal-pjan fuq it-tipi differenti ta’ impjegati tas-CCP;

(b)

deskrizzjoni ta’ kif għandu jittaffa t-telf ta’ impjegati kritiċi qabel ir-riżoluzzjoni u kif jinħolqu inċentivi effettivi f’riżoluzzjoni sabiex jinżammu l-impjegati kritiċi identifikati abbażi tal-valur u r-rilevanza tagħhom matul fażi ta’ riżoluzzjoni; l-aspetti li għandhom jitqiesu jinkludu: (i) kwalunkwe proċedura regolatorja li teħtieġ li tiġi segwita f’riżoluzzjoni, (ii) valutazzjonijiet dwar l-effettività prevista tal-istrutturi ta’ inċentivi, (iii) il-possibbiltà li jsiru bidliet fil-kuntratti, fil-kundizzjonijiet u fl-organizzazzjoni tal-impjiegi matul fażi ta’ riżoluzzjoni, u (iv) stima ta’ kwalunkwe kost assoċjat taż-żamma ta’ impjegati kritiċi jew tar-reklutaġġ, inkluża valutazzjoni ta’ kwalunkwe kost assoċjat filwaqt li jitqiesu r-regoli nazzjonali rilevanti għall-kumpens u r-rimborżi matul ir-riżoluzzjoni;

(c)

deskrizzjoni tal-pjan ta’ komunikazzjoni mal-impjegati, inkluża deskrizzjoni tal-proċeduri previsti għall-konsultazzjoni mal-impjegati matul il-proċess ta’ riżoluzzjoni, filwaqt li jitqiesu kwalunkwe regola u sistema nazzjonali għad-djalogu mas-sħab soċjali, il-maniġment, is-sidien, u l-unions tal-persunal.

Artikolu 17

Pjan ta’ komunikazzjoni

Meta tħejji deskrizzjoni tal-pjan ta’ komunikazzjoni f’konformità mal-Artikolu 12(7), il-punt (p), tar-Regolament (UE) 2021/23, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha tiżgura li l-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni jinkludu mill-anqas id-deskrizzjonijiet tal-elementi li ġejjin:

(a)

il-pjan ta’ komunikazzjoni li jispeċifika dan li ġej:

(i)

min jinforma lill-media u lill-pubbliku;

(ii)

meta l-media u l-pubbliku għandhom jiġu informati;

(iii)

x’għandu jiġi kkomunikat, sabiex jiġi żgurat li informazzjoni pubblika dwar il-pjan ta’ riżoluzzjoni biss tiġi kkomunikata f’konformità mar-Regolament (UE) 2021/23;

(b)

l-arranġamenti u l-proċeduri operazzjonali tal-pjan ta’ komunikazzjoni, il-kriterji għall-applikazzjoni tal-istrateġija ta’ komunikazzjoni, l-adegwatezza tal-pjan ta’ komunikazzjoni u kif il-pjan jilħaq l-għan li jiżgura li l-pjan ta’ komunikazzjoni u divulgazzjoni tas-CCP jirnexxielu jissodisfa l-objettiv ta’ aġir trasparenti;

(c)

dettalji li jiddifferenzjaw bejn in-notifiki formali meħtieġa legalment u l-komunikazzjoni volontarja b’deskrizzjoni ta’ kif il-pjan ta’ riżoluzzjoni jkun ikkunsidra rekwiżiti regolatorji differenti għad-divulgazzjoni tal-informazzjoni, b’mod partikolari meta tali informazzjoni tista’ taffettwa s-servizzi kritiċi fis-suq finanzjarju u meta s-CCP tkun kumpanija elenkata jew tkun proprjetà ta’ kumpanija elenkata;

(d)

kif il-pjan ta’ riżoluzzjoni vvaluta r-reazzjonijiet tas-suq materjali negattivi possibbli għar-riżoluzzjoni ta’ CCP u kif il-pjan jipprevedi l-mitigazzjoni ta’ tali reazzjonijiet tas-suq potenzjalment negattivi meta jiżvela l-informazzjoni.

Artikolu 18

Operazzjonijiet u sistemi essenzjali

Meta tħejji deskrizzjoni tal-operazzjonijiet u s-sistemi essenzjali f’konformità mal-Artikolu 12(7), il-punt (q), tar-Regolament (UE) 2021/23, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha tiżgura li l-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni jinkludu mill-anqas id-deskrizzjonijiet tal-elementi li ġejjin:

(a)

l-operazzjonijiet u s-sistemi essenzjali identifikati taħt il-pjan ta’ riżoluzzjoni;

(b)

meta l-operazzjonijiet u s-sistemi identifikati jkunu materjalment differenti mill-operazzjonijiet u mis-sistemi essenzjali identifikati skont il-pjan ta’ rkupru, deskrizzjoni tar-raġunijiet ewlenin għaliex l-awtorità ta’ riżoluzzjoni tkun ivvalutat l-operazzjonijiet u s-sistemi essenzjali b’mod differenti, kwalunkwe effett materjali minħabba l-valutazzjoni differenti u kif dan jista’ jaffettwa r-riżolvibbiltà tas-CCP;

(c)

kif jiġu identifikati tali operazzjonijiet u sistemi essenzjali, il-kriterji applikati, u l-limiti użati, sabiex dawn jiġu differenzjati minn operazzjonijiet u sistemi oħrajn tas-CCP li ma għandhomx jitqiesu bħala operazzjonijiet u sistemi essenzjali.

Artikolu 19

Notifika lill-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni

Meta tħejji deskrizzjoni tal-arranġamenti għan-notifika lill-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni f’konformità mal-Artikolu 12(7), il-punt (r), tar-Regolament (UE) 2021/23, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha tiżgura li l-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni jinkludu mill-anqas id-deskrizzjonijiet tal-elementi li ġejjin:

(a)

il-proċeduri u l-proċessi li għandhom jiġu segwiti meta jiġi nnotifikat il-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni u, b’mod partikolari, l-informazzjoni dwar il-listi ta’ distribuzzjoni, id-dokumenti mudell u l-iskedi ta’ żmien dwar kif u meta għandu jiġi informat il-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni;

(b)

il-proċeduri għaż-żamma tal-listi ta’ distribuzzjoni aġġornati;

(c)

l-arranġamenti għall-ittestjar tal-proċess ta’ notifika lill-kulleġġ ta’ riżoluzzjoni, inkluża informazzjoni dwar l-ambitu u l-intervalli għal tali eżerċizzji u proċeduri ta’ ttestjar sabiex jiġi indirizzat kwalunkwe nuqqas bħal żbalji, nuqqas ta’ fehim jew dewmien.

Artikolu 20

Miżuri sabiex tiġi ffaċilitata l-portabbiltà tal-pożizzjonijiet u tal-assi relatati

Meta tħejji deskrizzjoni tal-miżuri sabiex tiġi ffaċilitata l-portabbiltà tal-pożizzjonijiet u tal-assi relatati f’konformità mal-Artikolu 12(7), il-punt (s), tar-Regolament (UE) 2021/23, l-awtorità ta’ riżoluzzjoni għandha tiżgura li l-pjanijiet ta’ riżoluzzjoni jinkludu mill-anqas id-deskrizzjonijiet tal-elementi li ġejjin:

(a)

valutazzjoni ta’ jekk il-portabbiltà tal-pożizzjonijiet u tal-assi relatati lil CCP oħra hijiex possibbli, inkluża valutazzjoni dwar il-fattibbiltà tagħha u l-eżitu probabbli tagħha u valutazzjoni tas-sitwazzjoni fejn il-portabbiltà jew it-trasferiment fl-aħħar mill-aħħar ma jkunx possibbli;

(b)

kif is-CCP iżżomm id-data rilevanti dwar il-pożizzjonijiet f’kontijiet tal-klijenti omnibus u segregati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) u kif is-CCP tista’ tipprovdi dettalji dwar ir-riżorsi u s-sistemi fis-seħħ sabiex iżżomm informazzjoni aġġornata li tista’ tiġi pprovduta malajr f’riżoluzzjoni sabiex jiġi żgurat li l-pożizzjonijiet tal-klijenti, meta jkun possibbli li jiġu identifikati, fis-CCP ikunu jistgħu jiġu identifikati u potenzjalment ittrasferiti b’suċċess;

(c)

il-miżuri sabiex tiġi ffaċilitata l-portabbiltà tal-pożizzjonijiet u tal-assi relatati tal-membri tal-ikklerjar u tal-klijenti tas-CCP inadempjenti mis-CCP inadempjenti għal CCP oħra jew għal CCP tranżitorja.

Artikolu 21

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta’ Marzu 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 22, 22.1.2021, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1).


ANNESS

IX-XENARJI LI GĦANDHOM JIĠU INKLUŻI FIL-PJAN TA’ RIŻOLUZZJONI TAS-CCP

Tipi ta’ xenarji

(Artikolu 12(3), punt (a), u 12 (7), punt (j) tar-Regolament (UE) 2021/23)

Fatturi li jiddeskrivu t-tip ta’ xenarji

(Artikolu 12(3), punt (a), u 12(7), punt (j) tar-Regolament (UE) 2021/23)

Xenarju tal-Inadempjenza – Irkupru mingħajr suċċess meta s-CCP ma jkollhiex biżżejjed riżorsi u għodod għal irkupru b’suċċess

Jiġi stabbilit xenarju fejn CCP ma tkunx indirizzat b’mod sħiħ in-nuqqasijiet ta’ likwidità jew l-arranġamenti ta’ allokazzjoni tat-telf stabbiliti li jindirizzaw bis-sħiħ it-telf ta’ kreditu mhux kopert. B’riżultat ta’ dan, ir-riżorsi u l-għodod ta’ rkupru mhumiex biżżejjed biex jassorbu t-telf u jfornu mill-ġdid ir-riżorsi finanzjarji għal rekwiżiti regolatorji minimi.

Xenarju tal-Inadempjenza – Nuqqas ta’ arranġamenti għall-allokazzjoni tat-telf

Jiġi stabbilit xenarju fejn l-arranġamenti tal-allokazzjoni tat-telf tas-CCP stabbiliti fil-pjan ta’ rkupru ma joperawx kif maħsub u b’riżultat ta’ dan, ir-riżorsi jew l-għodod ippjanati ma jkunux, jew ma jkunux biżżejjed, disponibbli fiż-żmien tal-irkupru.

Xenarju tal-Inadempjenza – Membri tal-ikklirjar multipli ma jissodisfawx l-obbligi tagħhom skont l-azzjonijiet ta’ rkupru tas-CCP

Jiġi stabbilit xenarju fejn il-membri tal-ikklirjar multipli ma jissodisfawx l-obbligi tagħhom skont l-azzjonijiet ta’ rkupru tas-CCP Jekk il-grupp ta’ membri tal-ikklerjar improduttivi jkun kbir biżżejjed jew jekk in-nuqqas tagħhom li jissodisfaw l-obbligi jwassal għal telf ġenerali ta’ fiduċja fis-CCP, is-CCP tista’ ma tkunx tista’ tkompli bl-operazzjonijiet.

Xenarju tal-Inadempjenza – Twaqqit ta’azzjonijiet ta’ riżoluzzjoni

Jiġi stabbilit xenarju fejn l-awtoritajiet rilevanti jiddeterminaw li r-riżoluzzjoni għandha tinbeda qabel ma jiġu applikati wħud mill-arranġamenti jew l-għodod skont il-pjan ta’ rkupru tas-CCP. F’dan ix-xenarju, l-awtoritajiet rilevanti jkunu ddeterminaw li l-applikazzjoni ta’ arranġamenti jew għodod ta’ rkupru fil-kundizzjonijiet prevalenti tas-suq tista’ thedded l-istabbiltà finanzjarja u/jew il-kontinwità tal-funzjonijiet kritiċi.

Xenarju mhux tal-Inadempjenza – Riskji ta’ investiment

Jiġi stabbilit xenarju fejn jista’ jirriżulta telf fuq investimenti ta’ marġni inizjali jew assi ta’ fond tal-inadempjenza pereżempju jekk kontroparti ta’ investiment tfalli. CCP jista’ jkollha bżonn iġġarrab tali telf, jekk l-għodod tal-allokazzjoni tat-telf fir-regoli tas-CCP ma jkopruhomx b’mod ieħor. It-telf jista’ jseħħ ukoll mill-investiment tar-riżorsi finanzjarji proprji ta’ CCP inklużi SITG u SSITG. It-telf fl-investiment jista’ jimmaterjalizza f’daqqa waħda.

Xenarju mhux tal-Inadempjenza – Falliment ta’ fornituri ta’ servizzi

Jiġi stabbilit xenarju fejn, bħala riżultat tal-falliment ta’ kustodju, depożitarju, bank ta’ pagament jew saldu, sistema ta’ pagament, sistema ta’ saldu tat-titoli jew entità oħra li tipprovdi servizzi simili, is-CCP tista’ titlef l-aċċess f’waqtu għall-assi tagħha, ma tkunx tista’ tiġbor il-marġni jew ma tkunx tista’ tittrasforma kollateral mhux fi flus jew investimenti fi flus kontanti. Dan jista’ jikkawża problemi ta’ likwidità u/jew ta’ solvenza lil CCP, skont in-natura jew il-konsegwenzi tal-falliment u ż-żmien meħtieġ biex jinkiseb mill-ġdid l-aċċess għall-assi.

Xenarju mhux inadempjenti – Avvenimenti ta’ riskju operazzjonali

Jiġi stabbilit xenarju fejn it-telf finanzjarju jew l-isfidi ta’ likwidità jirriżultaw minn firxa ta’ fallimenti operazzjonali, bħal żball uman, falliment tat-teknoloġija tal-informazzjoni, frodi, inċident ċibernetiku, jew nuqqas ta’ prestazzjoni tal-bejjiegħa jew tal-fornituri tas-servizzi. CCP tista’ ġġarrab telf operazzjonali direttament (telf primarju) jew minħabba l-azzjonijiet legali meħuda minn oħrajn affettwati mill-avveniment (telf sekondarju). L-avvenimenti ta’ riskju operazzjonali jistgħu jseħħu f’daqqa, iżda ċertu telf, b’mod partikolari t-telf sekondarju jista’ jieħu s-snin biex jimmaterjalizza kompletament.

Xenarju mhux tal-Inadempjenza – Telf finanzjarju (Arranġamenti komprensivi għall-allokazzjoni tat-telf għal telf ta’ kustodja u ta’ investiment li s-CCP iġġarrab bħala riżultat tal-attività tal-ikklirjar u tas-saldu tagħha)

Jiġi stabbilit xenarju fejn is-CCP ma jkollhiex biżżejjed riżorsi finanzjarji jew għodod biex tkopri telf mhux inadempjenti (inkluż telf li jirriżulta minn riskji legali, inklużi penali legali, regolatorji, ta’ infurzar jew kuntrattwali li jistgħu jwasslu għal telf jew inċertezza sinifikanti għas-CCP u li jistgħu jieħdu żmien twil biex jimmaterjalizzaw). F’dan ix-xenarju, it-telf mhux inadempjenti jkun akbar mir-riżorsi kapitali u kontinġenti tas-CCP (eż. assigurazzjoni, garanziji tal-ġenituri). Alternattivament, f’xenarju fejn il-membri tal-ikklirjar tas-CCP ikunu meħtieġa wkoll li jġarrbu t-telf, ir-riżorsi aggregati disponibbli ma jkunux biżżejjed biex ikopru t-telf u/jew jirrikostitwixxu l-kapital lura għall-minimu meħtieġ.

Jiġi stabbilit xenarju fejn l-arranġamenti tas-CCP biex tkopri t-telf mhux inadempjenti (speċifiku) stabbiliti fil-pjan ta’ rkupru ma jkunux jistgħu jintużaw jew ma joperawx kif maħsub. B’riżultat ta’ dan, ir-riżorsi jew l-għodod ippjanati mhumiex, jew mhumiex biżżejjed, disponibbli fiż-żmien tal-irkupru.

Jiġi stabbilit xenarju fejn il-membri tal-ikklirjar tas-CCPs ma jissodisfawx l-obbligi tagħhom skont l-azzjonijiet ta’ rkupru tas-CCP F’dan ix-xenarju, il-membri tal-ikklerjar ma jissodisfawx l-obbligi applikabbli tal-allokazzjoni tat-telf jew tar-rikostituzzjoni.

Jiġi stabbilit xenarju fejn id-detenturi tal-ishma tas-CCPs ma jissodisfawx l-obbligi tagħhom skont l-azzjonijiet ta’ rkupru tas-CCP F’dan ix-xenarju, il-kumpanija omm tas-CCP jew azzjonisti oħra ma jkoprux it-telf mhux inadempjenti tas-CCP li mhuwiex allokat xi mkien ieħor u/jew li mhumiex lesti jirrikapitalizzaw is-CCP, irrispettivament minn jekk hemmx impenn kuntrattwali, garanzija tal-ġenituri, jew arranġament simili biex jiġu pprovduti riżorsi finanzjarji jew le.

Jiġi stabbilit xenarju fejn l-awtoritajiet rilevanti jiddeterminaw li r-riżoluzzjoni għandha tinbeda qabel ma jiġu applikati wħud mill-arranġamenti jew l-għodod talßirkupru jew l-istralċ tas-CCP. F’dan ix-xenarju, l-arranġamenti ta’ rkupru u stralċ tas-CCP huma konsistenti mal-PFMI, iżda l-awtoritajiet rilevanti ddeterminaw li l-applikazzjoni tagħhom fil-kundizzjonijiet prevalenti tas-suq tista’ thedded l-istabbiltà finanzjarja u/jew il-kontinwità tal-funzjonijiet kritiċi.

Avveniment(i) li jikkawża(w) telf simultanju ta’ inadempjenza u mhux ta’ inadempjenza – Dan ix-xenarju jindirizza s-sitwazzjoni li fiha jkun hemm telf konkorrenti ta’ inadempjenza u mhux ta’ inadempjenza bħala riżultat ta’ event wieħed jew bħala riżultat ta’ diversi avvenimenti li jseħħu f’perjodu ta’ żmien imnaqqas.

Jiġi stabbilit xenarju fejn ikun hemm entitajiet speċifiċi li huma sorsi materjali kemm ta’ telf ta’ inadempjenza kif ukoll ta’ telf mhux inadempjenti, xenarji speċifiċi li janalizzaw l-effetti ta’ eventi ta’ inadempjenza li jaffettwaw lil dawn l-entitajiet jistgħu jkunu rilevanti.

Jitqies fejn it-telf mhux inadempjenti jiġġarrab mill-membri tal-ikklirjar li jaffettwaw il-perkors tal-propagazzjoni tat-telf u fejn ikun hemm differenzi materjali bejn kombinazzjonijiet differenti ta’ eventi ta’ inadempjenza u mhux ta’ inadempjenza fir-rigward tal-għodod disponibbli, l-użu tal-għodod, il-perkorsi tat-telf jew l-impatt fuq il-partijiet ikkonċernati.


21.6.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 158/62


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1194

tal-20 ta’ Ġunju 2023

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/2346 rigward id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali dwar ċerti prodotti li l-għan maħsub tagħhom mhuwiex mediku elenkati fl-Anness XVI tar-Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2017 dwar apparati mediċi, li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE, ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 u r-Regolament (KE) Nru 1223/2009 u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 90/385/KEE u 93/42/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 1(2), flimkien mal-Artikolu 9(1), tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 2(1) u (2) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/2346 (2) stabbilixxa dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-prodotti li dwarhom jitwettqu l-investigazzjonijiet kliniċi jew li għalihom irid ikun involut korp notifikat fil-valutazzjoni tal-konformità. L-Artikolu 2(3) ta’ dak ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni jistabbilixxi wkoll dispożizzjonijiet tranżizzjonali speċifiċi għall-prodotti koperti minn ċertifikat maħruġ minn korp notifikat f’konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE (3).

(2)

Ir-Regolament (UE) 2023/607 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) estenda l-perjodu tranżizzjonali previst fir-Regolament (UE) 2017/745 għal ċerti apparati mediċi, inkluż dawk li huma koperti minn ċertifikat maħruġ minn korp notifikat f’konformità mad-Direttiva 93/42/KEE li huwa validu, sal-31 ta’ Diċembru 2027 jew sal-31 ta’ Diċembru 2028, skont il-klassi ta’ riskju tal-apparat.

(3)

Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza u tingħata ċ-ċertezza legali għall-operaturi ekonomiċi, id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stabbiliti fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/2346 għall-prodotti koperti minn ċertifikat maħruġ minn korp notifikat f’konformità mad-Direttiva 93/42/KEE jenħtieġ li jiġu allinjati ma’ dawk stabbiliti fir-Regolament (UE) 2017/745, kif emendat bir-Regolament (UE) 2023/607.

(4)

Il-prodotti koperti minn ċertifikat maħruġ minn korp notifikat f’konformità mad-Direttiva 93/42/KEE jibbenefikaw minn dispożizzjoni tranżizzjonali speċifika stabbilita fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/2346. Id-dispożizzjoni ilha tapplika mit-22 ta’ Diċembru 2022 u tippermetti li dawk il-prodotti jitqiegħdu fis-suq jew fis-servizz soġġett għal ċerti kundizzjonijiet, anki jekk iċ-ċertifikat ikun skada. Sa fejn tali prodotti ma jibbenefikawx mid-dispożizzjonijiet tranżitorji estiżi previsti fir-Regolament (UE) 2017/745, kif emendat bir-Regolament (UE) 2023/607, jenħtieġ li l-possibbiltà li jibqgħu jitqiegħdu fis-suq jew fis-servizz, anki jekk iċ-ċertifikat maħruġ minn korp notifikat f’konformità mad-Direttiva 93/42/KEE jkun skada, tiġi prevista bħala dispożizzjoni tranżizzjonali speċifika f’dan ir-Regolament. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza, jenħtieġ li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet applikabbli stabbiliti fl-Artikolu 120 tar-Regolament (UE) 2017/745, kif emendat bir-Regolament (UE) 2023/607.

(5)

Sabiex titnaqqas kemm jista’ jkun id-duplikazzjoni tal-valutazzjonijiet tal-konformità tal-apparati mediċi koperti minn ċertifikat maħruġ minn korp notifikat f’konformità mad-Direttiva 93/42/KEE u b’hekk jitnaqqsu l-piż fuq il-korpi notifikati u r-riskju ta’ nuqqasijiet ta’ apparati, jenħtieġ li jiġu estiżi bi 18-il xahar u b’30 xahar rispettivament d-dispożizzjonijiet tranżizzjonali fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/2346 għall-prodotti li dwarhom jitwettqu l-investigazzjonijiet kliniċi jew li għalihom irid ikun involut korp notifikat fil-proċedura tal-valutazzjoni tal-konformità.

(6)

Id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/2346 għall-prodotti li dwarhom jitwettqu l-investigazzjonijiet kliniċi jew li għalihom irid ikun involut korp notifikat fil-proċedura tal-valutazzjoni tal-konformità jibdew japplikaw mit-22 ta’ Ġunju 2023. Sabiex jiġi żgurat li dawk il-prodotti jkunu jistgħu jibbenefikaw direttament mid-dispożizzjonijiet tranżizzjonali estiżi, jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ dan ir-Regolament japplikaw mill-istess data. Il-prodotti koperti minn ċertifikat maħruġ minn korp notifikat f’konformità mad-Direttiva 93/42/KEE bdew jibbenefikaw mid-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stabbiliti fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/2346 mit-22 ta’ Diċembru 2022. Sabiex jiġi żgurat li dawk il-prodotti jkunu jistgħu jibbenefikaw mid-dispożizzjonijiet tranżizzjonali estiżi mingħajr xkiel, u meta jitqies li l-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti f’dan ir-Regolament jiżguraw kontinwità ma’ dawk li kienu japplikaw qabel, jenħtieġ li d-dispożizzjoni rilevanti ta’ dan ir-Regolament tapplika wkoll mit-22 ta’ Ġunju 2023. B’hekk jenħtieġ li d-dispożizzjoni preċedenti li tistabbilixxi l-applikabbiltà mit-22 ta’ Diċembru 2022 titħassar mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/2346 mid-data tal-applikazzjoni tad-dispożizzjoni emendata stabbilita f’dan ir-Regolament.

(7)

Sabiex jiġi żgurat li l-operaturi ekonomiċi jkunu jistgħu jaċċessaw u jimplimentaw malajr id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali estiżi stabbiliti minn dan ir-Regolament, jenħtieġ li dan jidħol fis-seħħ mill-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(8)

Għaldaqstant jenħtieġ li r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/2346 jiġi emendat skont dan.

(9)

Ġie kkonsultat il-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Apparat Mediku.

(10)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Apparati Mediċi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/2346 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa emendat kif ġej:

(i)

fl-ewwel subparagrafu, id-data “it-22 ta’ Ġunju 2028” hija sostitwita bid-data “il-31 ta’ Diċembru 2029”;

(ii)

fit-tielet subparagrafu, id-data “it-22 ta’ Ġunju 2026” hija sostitwita bid-data “il-31 ta’ Diċembru 2027”;

(iii)

ir-raba’ subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“B’deroga mill-ewwel subparagrafu, mill-1 ta’ Jannar 2028 sal-31 ta’ Diċembru 2029, prodott li jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dak is-subparagrafu jista’ jitqiegħed fis-suq jew fis-servizz biss jekk ikun ġie ffirmat ftehim bil-miktub għat-twettiq tal-valutazzjoni tal-konformità mill-korp notifikat u mill-manifattur f’konformità mat-Taqsima 4.3, it-tieni subparagrafu, tal-Anness VII tar-Regolament (UE) 2017/745.”;

(b)

il-paragrafu 2 huwa emendat kif ġej:

(i)

fl-ewwel subparagrafu, id-data “it-22 ta’ Ġunju 2025” hija sostitwita bid-data “l-31 ta’ Diċembru 2028”;

(ii)

it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“B’deroga mill-ewwel subparagrafu, mill-1 ta’ Jannar 2027 sal-31 ta’ Diċembru 2028, prodott li jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dak is-subparagrafu jista’ jitqiegħed fis-suq jew fis-servizz biss jekk ikun ġie ffirmat ftehim bil-miktub għat-twettiq tal-valutazzjoni tal-konformità mill-korp notifikat u mill-manifattur f’konformità mat-Taqsima 4.3, it-tieni subparagrafu, tal-Anness VII tar-Regolament (UE) 2017/745.”;

(c)

il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“3.   Prodott li kien kopert minn ċertifikat maħruġ minn korp notifikat f’konformità mad-Direttiva 93/42/KEE li skada wara s-26 ta’ Mejju 2021 u qabel l-20 ta’ Marzu 2023, u li għalih il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 120(2), it-tieni subparagrafu, il-punt (a) jew (b), tar-Regolament (UE) 2017/745 ma ġewx issodisfati, jista’ jitqiegħed fis-suq jew fis-servizz sad-dati stabbiliti fl-Artikolu 120(3a) tar-Regolament (UE) 2017/745, anki wara l-iskadenza taċ-ċertifikat, dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 120(3c), (3d) u (3e) tar-Regolament (UE) 2017/745.”

;

(2)

fl-Artikolu 3(2), titħassar it-tieni sentenza.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu jibda japplika mit-22 ta’ Ġunju 2023.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Ġunju 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 117, 5.5.2017, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/2346 tal-1 ta’ Diċembru 2022 li jistabbilixxi speċifikazzjonijiet komuni għall-gruppi ta’ prodotti li l-għan maħsub tagħhom mhuwiex mediku elenkati fl-Anness XVI tar-Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar apparati mediċi (ĠU L 311, 2.12.2022, p. 60).

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1993 dwar mezzi mediċi (ĠU L 169, 12.7.1993, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (UE) 2023/607 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2023 li jemenda r-Regolamenti (UE) 2017/745 u (UE) 2017/746 fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali għal ċerti apparati mediċi u apparati mediċi dijanjostiċi in vitro (ĠU L 80, 20.3.2023, p. 24)


21.6.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 158/65


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1195

tal-20 ta’ Ġunju 2023

li jistabbilixxi r-regoli għad-dettalji u l-format tal-informazzjoni li għandha ssir disponibbli mill-Istati Membri dwar ir-riżultati ta’ investigazzjonijiet uffiċjali li jikkonċernaw każijiet ta’ kontaminazzjoni bi prodotti jew sustanzi mhux awtorizzati għall-użu fil-produzzjoni organika

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2018 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 29(8), il-punt (b) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2018/848 jipprevedi li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jridu jiddokumentaw ir-riżultati tal-investigazzjonijiet u l-miżuri li jkunu ħadu fil-każ tal-preżenza ta’ prodotti u sustanzi li mhumiex awtorizzati għall-użu fil-produzzjoni organika skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 9(3) ta’ dak ir-Regolament. F’konformità mal-Artikolu 29(6) tar-Regolament (UE) 2018/848, l-Istati Membri għandhom jaqsmu l-informazzjoni mal-Istati Membri l-oħra u mal-Kummissjoni dwar kull miżura li jkunu ħadu għall-fini tal-formulazzjoni tal-aħjar prattiki u dwar kull miżura oħra biex tiġi evitata l-preżenza ta’ prodotti u sustanzi mhux awtorizzati għall-użu fi produzzjoni organika.

(2)

L-Artikolu 29(9) tar-Regolament (UE) 2018/848 jirrikjedi li l-Istati Membri jittrażmettu b’mod elettroniku, permezz tas-sistema kompjuterizzata li poġġiet il-Kummissjoni għad-disponibbiltà tagħhom, l-informazzjoni rilevanti dwar każijiet li jinvolvu l-kontaminazzjoni bi prodotti jew sustanzi mhux awtorizzati.

(3)

Sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-mezzi li bihom l-Istati Membri jittrażmettu l-informazzjoni kollha meħtieġa mir-Regolament (UE) 2018/848 lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra, id-dettalji u l-format li bih għandhom jikkomunikaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 29(6) ta’ dak ir-Regolament jistgħu jintużaw ukoll biex tiġi trażmessa l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 29(9) ta’ dak ir-Regolament. L-Istati Membri jenħtieġ li jużaw is-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Biedja Organika (OFIS) għal dak il-għan.

(4)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat għall-Produzzjoni Organika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Dettalji u format tal-informazzjoni dwar investigazzjonijiet uffiċjali, l-aħjar prattiki u miżuri ulterjuri relatati mal-kontaminazzjoni minn prodotti u sustanzi mhux awtorizzati

L-Istati Membri għandhom jużaw is-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Biedja Organika (OFIS) u l-mudell stabbilit fl-Anness ta’ dan ir-Regolament biex iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri l-oħra u tal-Kummissjoni r-riżultati dokumentati ta’ investigazzjonijiet uffiċjali li twettqu f’konformità mal-Artikolu 29(1), il-punt (a), tar-Regolament (UE) 2018/848 u kull miżura li ħadu l-awtoritajiet kompetenti għall-fini tal-formulazzjoni tal-aħjar prattiki, u miżuri ulterjuri biex tiġi evitata l-preżenza ta’ prodotti u sustanzi mhux awtorizzati, skont l-Artikolu 9(3), l-ewwel subparagrafu, ta’ dak ir-Regolament għall-użu fil-produzzjoni organika.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Ġunju 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 150, 14.6.2018, p. 1.


ANNESS

Mudelli tal-OFIS imsemmija fl-Artikolu 1

PARTI I

Informazzjoni dwar ir-riżultati tal-investigazzjonijiet uffiċjali msemmija fl-Artikolu 29(1), il-punt (a) tar-Regolament (UE) 2018/848 u dwar il-miżuri li twettqu biex tiġi evitata l-preżenza ta’ prodotti u sustanzi mhux awtorizzati għall-użu fil-produzzjoni organika

1.

Referenza tal-investigazzjonijiet uffiċjali jew, jekk applikabbli, referenza tal-każijiet

2.

L-isem tal-prodott organiku jew fil-fażi ta’ konverżjoni jew materjal ieħor li ttieħed kampjun minnu:

(a)

 

Ikel

Għalf

Materjal veġetali

Ħamrija

Oħrajn (jekk jogħġbok speċifika)

(b)

 

Nomenklatura tal-prodott fil-kodiċi NM

3.

Volum ta’ prodotti kkontaminati (kilogrammi, litri jew, fejn rilevanti n-numru ta’ unitajiet):

4.

L-isem tal-prodott(i) mhux awtorizzat(i) jew is-sustanza/i misjuba:

5.

Il-kwantità tal-prodott(i) mhux awtorizzat(i) jew tas-sustanza/i misjuba:

Il-kontaminazzjoni li nstabet kienet ’il fuq mil-Livell Massimu ta’ Residwi stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  (1) ?

Iva

Le

Mhux applikabbli (N/A)

6.

L-istadju tal-katina tal-provvista fejn tkun instabet il-preżenza ta’ prodott(i) jew sustanza/i mhux awtorizzati:

Produzzjoni

Fil-każ biss ta’ produzzjoni ta’ pjanti

Qabel il-ħsad

Wara l-ħsad

Preparazzjoni

Ipproċessar/ippriservar

Ippakkjar

Tbiċċir, tqattigħ, tindif jew tħin

Distribuzzjoni

Ħżin

Tqegħid fis-suq

Bejgħ bl-imnut

Bejgħ bl-ingrossa

Importazzjoni

Post ta’ kontroll fuq il-fruntiera

Punt ta’ rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa

Esportazzjoni

Il-prodott huwa:

Ippakkjat

Bl-ingrossa

7.

Sors u kawża tal-preżenza tal-prodott(i) jew tas-sustanza/i mhux awtorizzati:

L-operatur uża prodotti jew sustanzi mhux awtorizzati fil-produzzjoni organika

Tifrix tal-bexx ta’ prodotti jew sustanzi mhux awtorizzati fil-produzzjoni organika

Taħlit ta’ prodotti organiċi jew fil-fażi ta’ konverżjoni ma’ prodotti mhux organiċi jew fil-fażi ta’ konverżjoni

Bejgħ ta’ prodotti mhux organiċi jew prodotti fil-fażi ta’ konverżjoni bħala organiċi

L-operatur ma ħax il-miżuri ta’ prekawzjoni msemmija fl-Artikolu 28(1) tar-Regolament (UE) 2018/848

Nuqqas ta’ traċċabbiltà

Il-kontaminazzjoni seħħet fi stadju preċedenti tal-katina tal-provvista (jekk jogħġbok speċifika liema stadju jekk hu magħruf)

Is-sors u l-kawża tal-kontaminazzjoni ma ġewx identifikati (jekk jogħġbok speċifika r-raġuni)

Oħrajn (jekk jogħġbok speċifika)

8.

Miżuri meħuda

Il-kummerċjalizzazzjoni jew l-użu tal-prodott(i) kienet ipprojbita skont l-Artikolu 29(2) tar-Regolament (UE) 2018/848:

Iva

Le

Mhux applikabbli (N/A)

[informazzjoni fakultattiva addizzjonali]

9.

Informazzjoni oħra:

PARTI II

L-aħjar prattiki

Jekk jogħġbok ipprovdi ħarsa ġenerali annwali tal-aħjar prattiki dokumentati fl-Istat Membru tiegħek matul is-sena preċedenti skont l-Artikolu 29(6) tar-Regolament (UE) 2018/848 biex tiġi evitata l-preżenza ta’ prodotti u sustanzi mhux awtorizzati għall-użu fil-produzzjoni organika.

 

Nota:

informazzjoni dwar każijiet li jinvolvu l-kontaminazzjoni bi prodotti jew sustanzi li mhumiex awtorizzati skont l-Artikolu 9(3) tar-Regolament (UE) 2018/848 għall-użu fil-produzzjoni organika fl-Istat Membru rilevanti

L-Istati Membri jistgħu jużaw il-mudell fil-Parti I biex jibagħtu lill-Kummissjoni, sal-31 ta’ Marzu ta’ kull sena, il-każijiet ta’ kontaminazzjoni identifikati mill-awtorità kompetenti matul is-sena ta’ qabel, jew, fejn xieraq, mill-awtorità ta’ kontroll jew mill-korp ta’ kontroll, meta jkunu qed iwettqu l-kontrolli uffiċjali f’konformità mal-Artikolu 38 tar-Regolament (UE) 2018/848 jew investigazzjonijiet uffiċjali f’konformità mal-Artikolu 29 ta’ dak ir-Regolament.

Il-każijiet ta’ kontaminazzjoni li ma tkunx ingħalqet l-investigazzjoni uffiċjali dwarhom sal-31 ta’ Diċembru għandhom jiddaħħlu fit-trażmissjoni għas-sena ta’ wara.


(1)  Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta’ residwi ta’ pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali, u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1). Japplika biss għall-ikel u l-għalf.


DEĊIŻJONIJIET

21.6.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 158/69


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2023/1196

tas-16 ta’ Ġunju 2023

li temenda d-Deċiżjoni 1999/70/KE dwar l-awdituri esterni tal-banek ċentrali nazzjonali, fir-rigward tal-awdituri esterni tal-Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra l-Protokoll Nru 4 dwar l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 27.1 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-24 ta’ April 2023 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tas-Central Bank of Malta (BĊE/2023/12) (1),

Billi:

(1)

Il-kontijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u tal-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro jridu jiġu awditjati minn awdituri esterni indipendenti rrakkomandati mill-Kunsill Governattiv tal-BĊE u approvati mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

(2)

Il-mandat ta’ KPMG bħala awdituri esterni tal-Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta ġie tterminat bi ftehim reċiproku. Għalhekk jeħtieġ li jinħatru awdituri esterni għas-sena finanzjarja 2023.

(3)

Il-Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta għażel lil Deloitte Audit Ltd bħala l-awdituri esterni tiegħu għas-snin finanzjarji 2023 sa 2027.

(4)

Il-Kunsill Governattiv tal-BĊE rrakkomanda li Deloitte Audit Ltd jinħatru bħala l-awdituri esterni tal-Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta għas-snin finanzjarji 2023 sa 2027.

(5)

B’segwitu għar-rakkomandazzjoni tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE, jenħtieġ li d-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/70/KE (2) tiġi emendata skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni 1999/70/KE, il-paragrafu 15 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“15.   Deloitte Audit Ltd huma b’dan approvati bħala l-awdituri esterni tal-Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta għas-snin finanzjarji 2023 sa 2027.”.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha ssir effettiva fid-data tan-notifika tagħha.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Bank Ċentrali Ewropew.

Magħmul fil-Lussemburgu, is-16 ta’ Ġunju 2023.

Għall-Kunsill

Il-President

E. SVANTESSON


(1)  ĠU C 156, 3.5.2023, p. 1.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/70/KE tal-25 ta’ Jannar 1999 dwar l-awdituri esterni tal-banek ċentrali nazzjonali (ĠU L 22, 29.1.1999, p. 69).


21.6.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 158/71


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2023/1197

tad-19 ta’ Ġunju 2023

li tawtorizza lill-Polonja tapplika rati mnaqqsa ta’ dazju tas-sisa fuq iż-żejt kombustibbli, il-gass naturali, il-faħam u l-kokk, użati bħala fjuwils għat-tisħin, f’konformità mal-Artikolu 19 tad-Direttiva 2003/96/KE

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE tas-27 ta’ Ottubru 2003 li tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar tassazzjoni fuq prodotti ta’ enerġija u elettriku (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 19 tagħha,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Permezz tal-ittra bid-data tat-3 ta’ Jannar 2023, il-Polonja talbet awtorizzazzjoni biex tapplika rati mnaqqsa ta’ dazju tas-sisa fuq iż-żejt kombustibbli, il-gass naturali, il-faħam u l-kokk, użati bħala fjuwils għat-tisħin, skont l-Artikolu 19 tad-Direttiva 2003/96/KE, li jaqgħu taħt il-livelli minimi rilevanti ta’ tassazzjoni msemmija fl-Artikolu 9 ta’ dik id-Direttiva. Aktar tagħrif u kjarifiki b’appoġġ għat-talba ġew ipprovduti mill-awtoritajiet Pollakki fil-15 ta’ Frar 2023. Intalab li l-awtorizzazzjoni t tapplika għal perjodu ta’ sitt xhur, mill-1 ta’ Jannar 2023 sat-30 ta’ Ġunju 2023.

(2)

Skont l-awtoritajiet Pollakki, l-applikazzjoni ta’ rata tat-taxxa mnaqqsa għandha l-għan li ttaffi l-impatt negattiv li kien ikun ikkawżat b’żieda fil-livell ta’ tassazzjoni minħabba rata tal-kambju tal-euro-zloty għolja u mhux favorevoli, f’konformità mal-Artikolu 13 tad-Direttiva 2003/96/KE. Dan it-tnaqqis jikkorrispondi għall-ammont li jirriżulta mid-differenza fir-rata tal-kambju wara l-aġġustament annwali mwettaq f’konformità mal-Artikolu 13 ta’ dik id-Direttiva.

(3)

L-awtorizzazzjoni mitluba x’aktarx li mhux ser toħloq distorsjoni tal-kompetizzjoni jew tfixkel il-funzjonament xieraq tas-suq intern. Minħabba d-durata qasira tagħha u ċ-ċirkostanzi eċċezzjonali marbuta mas-sitwazzjoni ġeopolitika, l-awtorizzazzjoni mitluba titqies xierqa u proporzjonata. L-awtorizzazzjoni tilħaq bilanċ bejn l-objettivi ta’ politika speċifiċi msemmija fl-Artikolu 19(1), it-tielet paragrafu, tad-Direttiva 2003/96/KE, b’mod partikolari l-politika ambjentali tal-Unjoni, u l-ħtieġa li tiġi żgurata l-affordabbiltà tal-enerġija għan-negozji u għall-unitajiet domestiċi. It-tnaqqis fit-taxxa jikkumpensa parzjalment iż-żieda fil-kostijiet tal-enerġija u mhuwiex kumulattiv ma’ xi tip ieħor ta’ tnaqqis fit-taxxa.

(4)

Għalhekk, jenħtieġ li l-Polonja tkun awtorizzata tapplika rati mnaqqsa ta’ dazju tas-sisa fuq iż-żejt kombustibbli, il-gass naturali, il-faħam u l-kokk, użati bħala fjuwils għat-tisħin, kif mitlub.

(5)

Skont l-Artikolu 19(2) tad-Direttiva 2003/96/KE, kull awtorizzazzjoni mogħtija taħt dik id-dispożizzjoni jeħtieġ li jkollha żmien strettament limitat. Madankollu, biex ma jiddgħajfux l-iżviluppi ġenerali futuri tal-qafas legali eżistenti, huwa xieraq li jiġi previst li, f’każ li l-Kunsill li jkun qed jaġixxi abbażi tal-Artikolu 113 jew ta’ kwalunkwe dispożizzjoni rilevanti oħra tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jintroduċi sistema ġenerali modifikata għat-tassazzjoni tal-prodotti tal-enerġija u l-elettriku li għalihom ma tkunx tista’ tiġi adattata din l-awtorizzazzjoni, jenħtieġ li din l-awtorizzazzjoni tieqaf tapplika fil-jum li fih dik is-sistema ġenerali modifikata ssir applikabbli.

(6)

Sabiex jiġi żgurat indirizzar bla xkiel tal-effetti negattivi għall-konsumaturi ta’ prezzijiet għoljin tal-prodotti tal-enerġija, fil-mument li fih l-impatt ikun l-akbar minħabba inflazzjoni għolja u żieda fil-prezzijiet, jenħtieġ li jiġi żgurat li l-Polonja tkun tista’ tapplika t-tnaqqis fit-taxxa, kif mitlub, b’effett mill-1 ta’ Jannar 2023.

(7)

Din id-Deċiżjoni hija mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tar-regoli tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-Istat,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Polonja hija awtorizzata tapplika rati mnaqqsa ta’ dazju tas-sisa fuq iż-żejt kombustibbli, il-gass naturali, il-faħam u l-kokk, użati bħala fjuwils għat-tisħin, taħt il-livelli minimi rilevanti ta’ tassazzjoni msemmija fl-Artikolu 9 tad-Direttiva 2003/96/KE.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-1 ta’ Jannar 2023 sat-30 ta’ Ġunju 2023.

Madankollu, f’każ li l-Kunsill li jkun qiegħed jaġixxi abbażi tal-Artikolu 113 jew ta’ kwalunkwe dispożizzjoni oħra rilevanti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jintroduċi sistema ġenerali modifikata għat-tassazzjoni tal-prodotti tal-enerġija u l-elettriku li għalihom ma tkunx tista’ tiġi adattata l-awtorizzazzjoni mogħtija fl-Artikolu 1 ta’ din id-Deċiżjoni, din id-Deċiżjoni għandha tieqaf tapplika fil-jum li fih dik is-sistema ġenerali modifikata ssir applikabbli.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika tal-Polonja.

Magħmul fil-Lussemburgu, id-19 ta’ Ġunju 2023.

Għall-Kunsill

Il-President

E. BUSCH


(1)  ĠU L 283, 31.10.2003, p. 51.


21.6.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 158/73


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1198

tal-21 ta’ Ġunju 2023

li temenda d-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasport intern ta’ oġġetti perikolużi biex jiġu awtorizzati ċerti derogi nazzjonali

(notifikata bid-dokument C(2023) 3900)

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Settembru 2008 dwar it-trasport intern ta’ oġġetti perikolużi (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 6(2) u (4) tagħha,

Billi:

(1)

It-Taqsima I.3 tal-Anness I, it-Taqsima II.3 tal-Anness II u t-Taqsima III.3 tal-Anness III tad-Direttiva 2008/68/KE fihom listi ta’ derogi nazzjonali, li jippermettu li jiġu kkunsidrati ċirkostanzi nazzjonali speċifiċi. Ċerti Stati Membri talbu diversi emendi għal derogi awtorizzati.

(2)

Il-Kummissjoni eżaminat jew irrieżaminat dawk it-talbiet għal derogi u sabet li jissodisfaw il-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 6(2) u (4) tad-Direttiva 2008/68/KE. Għalhekk, jenħtieġ li d-derogi jiġu awtorizzati.

(3)

Peress li jenħtieġ li jiġu adattati t-Taqsima I.3 tal-Anness I, it-Taqsima II.3 tal-Anness II u t-Taqsima III.3 tal-Anness III tad-Direttiva 2008/68/KE, jixraq li għal raġunijiet ta’ ċarezza, dawn jiġu sostitwiti.

(4)

Għaldaqstant jenħtieġ li d-Direttiva 2008/68/KE tiġi emendata skont dan.

(5)

Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat dwar it-trasport ta’ oġġetti perikolużi,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Istati Membri elenkati fl-Anness huma awtorizzati jimplimentaw id-derogi stabbiliti fl-Anness dwar it-trasport ta’ oġġetti perikolużi fit-territorju tagħhom.

Artikolu 2

L-Annessi I, II u III tad-Direttiva 2008/68/KE huma emendati f’konformità mal-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta’ Ġunju 2023.

Għall-Kummissjoni

Adina-Ioana VĂLEAN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 260, 30.9.2008, p. 13.


ANNESS

L-Annessi I, II u III tad-Direttiva 2008/68/KE huma emendati kif ġej:

(1)

fl-Anness I, it-Taqsima I.3 hija sostitwita b’dan li ġej:

“I.3.   Derogi nazzjonali

Derogi għall-Istati Membri għat-trasport ta’ oġġetti perikolużi fit-territorju tagħhom abbażi tal-Artikolu 6(2) tad-Direttiva 2008/68/KE.

Numerazzjoni tad-derogi: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = Triq

a/bi/bii = Artikolu 6(2) a/bi/bii

MS = Abbrevjazzjoni għal Stat Membru

nn = in-numru tal-ordni

Abbażi tal-Artikolu 6(2)(a) tad-Direttiva 2008/68/KE

BE Il-Belġju

RO-a-BE-2

Suġġett: It-trasport ta’ kontenituri vojta mhux imnaddfa li kien fihom prodotti ta’ klassijiet differenti.

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: 5.4.1.1.6

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Indikazzjoni dwar id-dokument tat-trasport “pakketti vojta mhux imnaddfa li fihom kien hemm prodotti ta’ klassijiet differenti”.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Deroga 6-97

Data ta’ skadenza: il-31 ta’ Diċembru 2028

RO-a-BE-3

Suġġett: Adozzjoni tal-RO-a-HU-2.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: deroga 4-2004

Data ta’ skadenza: il-31 ta’ Diċembru 2028

RO-a-BE-4

Suġġett: eżenzjoni mir-rekwiżiti tal-ADR kollha għat-trasport nazzjonali ta’ massimu ta’ 1 000 detettur joniku tad-duħħan użat minn unitajiet domestiċi privati sal-faċilità tat-trattament fil-Belġju permezz taċ-ċentri tal-ġbir previsti fix-xenarju għall-ġbir selettiv tad-detetturi tad-duħħan. Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: ir-rekwiżiti kollha

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: L-użu domestiku tad-detetturi joniċi tad-duħħan mhuwiex sottomess għall-kontroll regolatorju mil-lat radjoloġiku ladarba d-detettur tad-duħħan ikun ta’ tip approvat. It-trasport ta’ dawn id-detetturi tad-duħħan għal għand l-utent finali huwa wkoll eżentat mir-rekwiżiti tal-ADR. (ara 1.7.1.4. e)).

Id-Direttiva 2002/96/KE (dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku) tirrikjedi l-ġbir selettiv tad-detetturi użati tad-duħħan għat-trattament ta’ bordijiet taċ-ċirkwiti u, għad-detetturi joniċi tad-duħħan, sabiex jitneħħewlhom is-sustanzi radjuattivi. Biex dan il-ġbir selettiv ikun possibbli ġie żviluppat xenarju biex iħajjar lill-unitajiet domestiċi privati jieħdu d-detetturi tad-duħħan użati tagħhom f’ċentru tal-ġbir minn fejn dawn id-detetturi jkunu jistgħu jinġarru lejn il-faċilità tat-trattament, xi drabi minn ċentru tal-ġbir ieħor jew minn post ta’ ħżin intermedju.

Fiċ-ċentri tal-ġbir ikun hemm disponibbli imballaġġi tal-metall li jesgħu massimu ta’ 1 000 detettur tad-duħħan. Tali pakkett li jkollu fih id-detetturi tad-duħħan jista’ jiġi ttrasportat minn dawn iċ-ċentri flimkien ma’ skart ieħor lejn maħżen intermedju jew lejn il-faċilità tat-trattament. Il-pakkett ikun ittikkettat bil-kliem “detettur tad-duħħan”.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: ix-xenarju għall-ġbir selettiv tad-detetturi tad-duħħan jagħmel parti mill-kundizzjonijiet għat-tneħħija tal-istrumenti approvati previsti fl-Artikolu 3.1.d.2 tad-digriet reġju tal-20 ta’ Lulju 2001: ir-regolament ġenerali dwar il-protezzjoni mir-radjazzjoni

Kummenti: Din id-deroga hija meħtieġa sabiex ikun possibbli l-ġbir selettiv tad-detetturi joniċi tad-duħħan użati.

Data ta’ skadenza: it-30 ta’ Ġunju 2026

DK Id-Danimarka

RO-a-DK-2

Suġġett: It-trasport bit-triq ta’ imballaġġ li jkun fih sustanzi splussivi u ta’ imballaġġ li jkun fih id-detonaturi fl-istess vettura.

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: 7.5.2.2

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: Dispożizzjonijiet għall-ippakkjar imħallat.

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Ir-regoli tal-ADR iridu jiġu osservati meta jkunu qed jiġu trasportati oġġetti perikolużi bit-triq.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l

Kummenti: Teżisti ħtieġa prattika sabiex is-sustanzi splussivi ikunu jistgħu jiġu ppakkjati flimkien mad-detonaturi fl-istess vettura meta dawn l-oġġetti jiġu ttrasportati minn fejn ikunu maħżuna lejn il-post tax-xogħol u lura.

Meta l-leġiżlazzjoni Daniża dwar it-trasport ta’ oġġetti perikolużi tiġi emendata, l-awtoritajiet Daniżi se jippermettu dan it-trasport skont il-kundizzjonijiet li ġejjin:

1.

Ma jkunux qed jiġu trasportati aktar minn 25 kg ta’ sustanzi splussivi li jaqgħu taħt il-grupp D.

2.

Ma jkunux qed jiġu trasportati aktar minn 200 biċċa ta’ detonaturi li jaqgħu taħt il-grupp B.

3.

Id-detonaturi u s-sustanzi splussivi jridu jkunu ippakkjati separatament f’imballaġġ biċ-ċertifikazzjoni tan-NU f’konformità mar-regoli stabbiliti fid-Direttiva 2000/61/KE li temenda d-Direttiva 94/55/KE.

4.

Id-distanza bejn l-imballaġġ li jkun fih id-detonaturi u dak li jkun fih is-sustanzi splussivi trid tkun mill-inqas metru (1). Din id-distanza għandha tibqa’ tiġi osservata anki wara li l-brejkijiet jiġu magħfusa ħesrem. L-imballaġġ li jkun fih is-sustanzi splussivi u l-imballaġġ li jkun fih id-detonaturi jridu jitpoġġew b’mod li jkun possibbli li jitneħħew malajr mill-vettura.

5.

Iridu jitħarsu r-regoli l-oħra kollha dwar it-trasport bit-triq ta’ oġġetti perikolużi.

Data ta’ skadenza: it-30 ta’ Ġunju 2026

RO-a-DK-3

Suġġett: It-trasport bit-triq ta’ imballaġġi u ta’ oġġetti li jkun fihom skart jew fdalijiet ta’ oġġetti perikolużi ta’ ċerti klassijiet minn unitajiet domestiċi u minn intrapriżi għall-iskop ta’ rimi.

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: Il-partijiet u l-Kapitoli 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 u 8.2.

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: Id-dispożizzjonijiet tal-klassifikazzjoni, id-dispożizzjonijiet speċjali, id-dispożizzjonijiet tal-ippakkjar, il-proċeduri tal-kunsinna, ir-rekwiżiti għall-kostruzzjoni u l-ittestjar tal-imballaġġi, ir-rekwiżiti ġenerali li jikkonċernaw l-unitajiet tat-trasport u t-tagħmir abbord kif ukoll ir-rekwiżiti ta’ taħriġ.

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: L-imballaġġ intern u l-oġġetti li fihom ikun hemm skart jew fdalijiet ta’ oġġetti perikolużi ta’ ċerti klassijiet miġbura minn unitajiet domestiċi privati jew intrapriżi għall-iskop ta’ rimi, jistgħu jiġu ppakkjati flimkien f’ċertu imballaġġ estern u/jew sovraimballaġġi u jinġarru skont proċeduri tal-kunsinna speċjali inkluż restrizzjonijiet speċjali għall-ippakkjar u għall-immarkar. Il-kwantità ta’ oġġetti perikolużi għal kull imballaġġ intern, għal kull imballaġġ estern u/jew għal kull unità ta’ trasport hija ristretta.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3

Kummenti: Mhuwiex possibbli li l-amministraturi tal-iskart japplikaw id-dispożizzjonijiet kollha tal-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE meta l-iskart bi fdalijiet ta’ oġġetti perikolużi jinġabar minn unitajiet domestiċi privati u intrapriżi biex jinġarr għar-rimi. L-iskart normalment jinżamm f’imballaġġi li jkunu nbiegħu bl-imnut.

Data ta’ skadenza: l-1 ta’ Jannar 2025

DE Il-Ġermanja

RO-a-DE-1

Suġġett: L-ippakkjar imħallat u t-tagħbija mħallta ta’ partijiet tal-karozzi bil-klassifikazzjoni 1.4G flimkien ma’ ċerti oġġetti perikolużi (n4).

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: 4.1.10 u 7.5.2.1

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: Dispożizzjonijiet dwar l-ippakkjar imħallat u t-tagħbija mħallta.

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: UN 0431 u UN 0503 jistgħu jitgħabbew flimkien ma’ ċerti oġġetti perikolużi (prodotti relatati mal-fabbrikazzjoni tal-karrozzi) f’ċerti ammonti, elenkati fl-eżenzjoni. Il-valur ta’ 1 000 (komparabbli ma’ 1.1.3.6.4) ma għandux jinqabeż.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 28.

Kummenti: L-eżenzjoni hija meħtieġa sabiex il-partijiet tas-sikurezza tal-karozzi jkunu jistgħu jitwasslu malajr, skont id-domanda lokali. Minħabba l-firxa wiesgħa ta’ prodotti, il-ħżin ta’ dawn il-prodotti f’garaxxijiet lokali mhuwiex komuni.

Data ta’ skadenza: it-30 ta’ Ġunju 2027

RO-a-DE-2

Suġġett: Eżenzjoni mir-rekwiżit li jinġarru dokument tat-trasport u dikjarazzjoni tal-ispeditur għal ċerti kwantitajiet ta’ oġġetti perikolużi, kif definit f’1.1.3.6 (n1).

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: 5.4.1.1.1 u 5.4.1.1.6

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: kontenut tad-dokument tat-trasport.

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Għall-klassijiet kollha barra l-Klassi 7: ma hu meħtieġ l-ebda dokument tat-trasport, jekk il-kwantità tal-oġġetti trasportati ma taqbiżx il-kwantitajiet mogħtija f’1.1.3.6.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 18.

Kummenti: L-informazzjoni mogħtija mill-immarkar u mit-tikkettar tal-pakketti għandha titqies suffiċjenti għat-trasport nazzjonali, minħabba li meta tkun involuta d-distribuzzjoni lokali, mhux dejjem ikun meħtieġ dokument tat-trasport.

Id-deroga rreġistrata mill-Kummissjoni bħala Nru 22 (skont l-Artikolu 6(10) tad-Direttiva 94/55/KE).

Data ta’ skadenza: it-30 ta’ Ġunju 2027

RO-a-DE-3

Suġġett: It-trasportazzjoni tal-istandards tal-kejl u tal-pompi tal-fjuwil (vojta, mhux imnaddfa).

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: Dispożizzjonijiet għan-numri NU 1202, 1203 u 1223.

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: L-imballaġġ, l-immarkar, id-dokumenti, l-istruzzjonijiet tat-trasport u tal-maniġġ, l-istruzzjonijiet għall-ekwipaġġi tal-vettura.

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: L-ispeċifikazzjoni tar-regolamenti applikabbli u tad-dispożizzjonijiet anċillari għall-applikazzjoni tad-deroga; sa 1 000 l: komparabbli ma’ imballaġġi vojta, mhux imnaddfa; aktar minn 1 000 l: konformità ma’ ċerti regolamenti għat-tankijiet; trasportazzjoni vojta u mhux imnaddfa biss.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 24.

Kummenti: Lista Nru 7, 38, 38a.

Data ta’ skadenza: it-30 ta’ Ġunju 2027

RO-a-DE-5

Suġġett: Awtorizzazzjoni għall-imballaġġ ikkombinat.

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: 4.1.10.4 MP2

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: Projbizzjoni ta’ imballaġġ ikkombinat.

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Klassijiet 1.4S, 2, 3 u 6.1; awtorizzazzjoni għall-imballaġġ ikkombinat ta’ oġġetti fil-Klassi 1.4S (skrataċ għall-armi żgħar), aerosols (Klassi 2) u materjali tat-tindif u tat-trattamenti fil-Klassijiet 3 u 6.1 (numri NU elenkati) bħala settijiet li għandhom jinbiegħu f’imballaġġ ikkombinat fil-grupp tal-imballaġġ II u fi kwantitajiet żgħar.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Kummenti: Lista Nru. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Data ta’ skadenza: it-30 ta’ Ġunju 2027

IE L-Irlanda

RO-a-IE-1

Suġġett: Eżenzjoni mir-rekwiżit ta’ 5.4.0 tal-ADR għal dokument tat-trasport għall-ġarr tal-pestiċidi tal-Klassi 3 tal-ADR, elenkati skont 2.2.3.3 bħala pestiċidi FT2 (f.p. < 23 °C) u l-Klassi 6.1 tal-ADR, elenkati skont 2.2.61.3 bħala pestiċidi likwidi T6 (b’punt ta’ fjammabilità ta’ mhux anqas minn 23 °C), meta l-kwantitajiet ta’ oġġetti perikolużi li qed jinġarru ma jaqbżux il-kwantitajiet stabbiliti f’1.1.3.6 tal-ADR.

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: 5.4

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: Rekwiżit għal dokument tat-trasport.

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Id-dokument tat-trasport mhuwiex meħtieġ għall-ġarr tal-pestiċidi tal-Klassijiet 3 u 6.1 tal-ADR, meta l-kwantità tal-oġġetti perikolużi li tkun qed tinġarr ma taqbiżx il-kwantitajiet stipulati fil-punt 1.1.3.6 tal-ADR.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Ir-Regolament 82(9) tal-“Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”

Kummenti: Rekwiżiti onerużi u bla ħtieġa għat-trasport lokali u għall-konsenja ta’ dawn il-pestiċidi.

Data ta’ skadenza: it-30 ta’ Ġunju 2027

RO-a-IE-4

Suġġett: Eżenzjoni mir-rekwiżiti tal-punti 5.3, 5.4, 7 u mill-Anness B tal-ADR, fir-rigward tal-ġarr taċ-ċilindri tal-gass li jintużaw f’distributuri awtomatiċi (tax-xorb) meta jinġarru fuq l-istess vettura max-xorb (li se jintużaw għalihom).

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: 5.3, 5.4, 7 u l-Anness B.

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: L-immarkar tal-vetturi, id-dokumentazzjoni li għandha tinġarr u d-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir tat-trasport u l-operazzjonijiet tat-trasport.

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Eżenzjoni mir-rekwiżiti tal-punti 5.3, 5.4, 7 u mill-Anness B tal-ADR għaċ-ċilindri tal-gass, li jintużaw f’distributuri awtomatiċi tax-xorb, meta dawn iċ-ċilindri tal-gass ikunu qed jinġarru fuq l-istess vettura tax-xorb (li se jintużaw għalihom).

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Emenda proposta għall-“Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”

Kummenti: L-attività prinċipali tikkonsisti fit-tqassim ta’ pakketti tax-xorb, li ma jkunux sustanzi skont l-ADR, kif ukoll ta’ kwantitajiet żgħar ta’ ċilindri żgħar biex jitqassmu l-gassijiet assoċjati ma’ dan ix-xorb.

Preċedentement skont l-Artikolu 6(10) tad-Direttiva 94/55/KE.

Data ta’ skadenza: it-30 ta’ Ġunju 2027

RO-a-IE-5

Suġġett: Eżenzjoni, għat-trasport nazzjonali fl-Irlanda, mir-rekwiżiti dwar il-kostruzzjoni u l-ittestjar tal-kontenituri, u mid-dispożizzjonijiet dwar l-użu tagħhom, li jinsabu fil-punti 6.2 u 4.1 tal-ADR, għaċ-ċilindri u krietel tal-kompressjoni tal-gassijiet tal-Klassi 2 li ġew trasporti b’mod multimodali, fosthom il-ġarr marittimu, fejn (i) dawn iċ-ċilindri u krietel tal-kompressjoni inbnew, ġew ittestjati u użati skont il-kodiċi IMDG, (ii) dawn iċ-ċilindri u krietel tal-kompressjoni ma jerġgħux jimtlew fl-Irlanda iżda jittieħdu lura nominalment vojta lejn il-pajjiż tal-oriġini tal-vjaġġ b’trasport multimodali, u (iii) dawn iċ-ċilindri u krietel tal-kompressjoni jitqassmu lokalment fi kwantitajiet żgħar.

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: 1.1.4.2, 4.1 u 6.2.

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: Id-dispożizzjonijiet dwar it-trasport multimodali, inkluż il-ġarr marittimu, l-użu taċ-ċilindri u l-krietel tal-kompressjoni għall-gassijiet tal-Klassi 2 tal-ADR, u l-kostruzzjoni u l-ittestjar ta’ dawn iċ-ċilindri u l-krietel tal-kompressjoni għall-gassijiet tal-Klassi 2 tal-ADR.

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Id-dispożizzjonijiet tal-punti 4.1 u 6.2 ma japplikawx għaċ-ċilindri u l-krietel tal-kompressjoni tal-gassijiet tal-Klassi 2, sakemm (i) dawn iċ-ċilindri u l-krietel tal-kompressjoni jinbnew u jiġu ttestjati f’konformità mal-Kodiċi IMDG; (ii) dawn iċ-ċilindri u l-krietel tal-kompressjoni jintużaw f’konformità mal-Kodiċi IMDG; (iii) dawn iċ-ċilindri u l-krietel tal-kompressjoni jkunu trasportati lejn il-konsenjatur permezz ta’ trasport multimodali, inkluż il-ġarr marittimu; (iv) it-trasport ta’ dawn iċ-ċilindri u l-krietel tal-kompressjoni lejn l-utent finali jkun jikkonsisti biss minn vjaġġ ta’ trasport wieħed, li jkun tlesta fl-istess ġurnata, mill-konsenjatarju tal-operazzjoni tat-trasport multimodali (imsemmija fi (iii)); (v) dawn iċ-ċilindri u l-krietel tal-kompressjoni ma jerġgħux jimtlew fl-Istat u jiġu rritornati nominalment vojta lejn il-pajjiż tal-oriġini tal-operazzjoni tat-trasport multimodali (imsemmija fi (iii)); u (vi) dawn iċ-ċilindri u l-krietel tal-kompressjoni jitqassmu lokalment fl-Istat fi kwantitajiet żgħar.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Emenda proposta għall-“Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”

Kummenti: Il-gassijiet li jinsabu f’dawn iċ-ċilindri u l-krietel tal-kompressjoni għandhom speċifikazzjonijiet, mitluba mill-utent finali, li jirriżultaw fil-ħtieġa li jiġu importati minn barra ż-żona tal-ADR. Ladarba użati, ikun meħtieġ li dawn iċ-ċilindri u l-krietel tal-kompressjoni nominalment vojta jittieħdu lura fil-pajjiż tal-oriġini, sabiex jerġgħu jimtlew bil-gassijiet speċifikati b’mod speċjali — ma għandhomx jimtlew mill-ġdid fl-Irlanda u fl-ebda parti oħra taż-żona tal-ADR. Minkejja li mhumiex konformi mal-ADR, huma konformi mal-Kodiċi IMDG u aċċettati għall-finijiet ta’ dan il-Kodiċi. It-trasport multimodali, li jibda barra miż-żona tal-ADR, huwa intenzjonat li jintemm fil-bini tal-importatur u minn hemm iċ-ċilindri u l-krietel tal-kompressjoni huma maħsuba biex jitqassmu fi kwantitajiet żgħar lill-utent finali lokalment fl-Irlanda. Fl-Irlanda, dan il-ġarr ikun kopert bl-Artikolu 6(9) emendat tad-Direttiva 94/55/KE.

Data ta’ skadenza: it-30 ta’ Ġunju 2023

RO-a-IE-6

Suġġett: Eżenzjoni, minn xi dispożizzjonijiet tal-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE dwar l-imballaġġ, l-immarkar u t-tikkettar ta’ kwantitajiet żgħar (inqas mil-limiti fil-punt 1.1.3.6) ta’ oġġetti pirotekniċi skaduti u bil-kodiċijiet tal-klassifikazzjoni 1.3G, 1.4G u 1.4S tal-Klassi 1 tal-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE, li għandhom in-numri rispettivi tal-identifikazzjoni tas-sustanza NU 0092, NU 0093, NU 0191, NU 0195, NU 0197, NU 0240, NU 0312, NU 0403, NU 0404, NU 0453, NU 0505, NU 0506 jew NU 0507 għall-ġarr lejn l-eqreb kwartieri militari jew kamp tal-isparar biex jiġu mormija.

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: Il-Partijiet 1, 2, 4, 5 u 6

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: Dispożizzjonijiet ġenerali. Klassifikazzjoni. Dispożizzjonijiet għall-imballaġġ. Dispożizzjonijiet għall-kunsinna. Kostruzzjoni u ttestjar tal-pakketti.

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Id-dispożizzjonijiet tal-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE dwar l-imballaġġ, l-immarkar u t-tikkettar ta’ oġġetti pirotekniċi skaduti, bin-numri NU rispettivi NU 0092, NU 0093, NU 0191, NU 0195, NU 0197, NU 0240, NU 0312, NU 0403, NU 0404 NU 0453, NU 0505, NU 0506 jew NU 0507 għall-ġarr lejn l-eqreb kwartieri militari jew kamp tal-isparar ma japplikawx diment li jkun hemm konformità mad-dispożizzjonijiet ġenerali dwar l-imballaġġ tal-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE u tiġi inkluża informazzjoni addizzjonali fid-dokument tat-trasport. Din id-deroga tapplika biss għat-trasport lokali, lejn kwartieri militari jew kamp tal-isparar, ta’ kwantitajiet żgħar ta’ dan il-materjal pirotekniku skadut biex jiġu mormija b’mod sikur.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: S.I. 349 tar-Regolament tal-2011, 57(f) u (g)

Kummenti: Il-ġarr fi kwantitajiet żgħar ta’ materjal pirotekniku marittimu “skadut”, speċjalment minn sidien ta’ dgħajjes għad-delizzju u fornituri marittimi, lejn kwartieri militari jew kamp tal-isparar biex jiġu mormija b’mod sikur, ħoloq diffikultajiet, partikolarment fir-rigward tar-rekwiżiti għall-imballaġġ. Id-deroga hija għal kwantitajiet żgħar (anqas minn dawk speċifikati fil-punt 1.1.3.6) għat-trasport lokali, li tkopri n-numri NU kollha assenjati għal materjal pirotekniku marittimu.

Data ta’ skadenza: it-30 ta’ Ġunju 2027

RO-a-IE-7

Suġġett: Adozzjoni tal-RO-a-HU-2.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: -

Data ta’ skadenza: it-30 ta’ Ġunju 2027

ES Spanja

RO-a-ES-1

Suġġett: Twaħħil tal-plakards tal-kontejners

Bażi ġuridika: Id-Direttiva 2008/68/KE, l-Artikolu 6(2)(a).

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: 5.3.1.2.

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: Il-plakards għandhom jitwaħħlu fuq iż-żewġ naħat u f’kull tarf tal-kontejner, tal-MEGC, tal-kontenitur tank jew ta’ tank portabbli.

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Il-plakard m’għandhiex għalfejn titwaħħal mal-kontejners li jġorru l-pakketti meta jkunu użati b’mod esklużiv f’operazzjonijiet ta’ trasport bit-triq. Din l-eżenzjoni ma tapplikax għall-klassijiet 1 jew 7.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 8

Kummenti: Meta kontejner, għajr il-kontejner tank, jintuża biss għat-trasport bit-triq, u ma jkunx relatat ma’ operazzjoni tat-trasport intermodali, ikun qed jissodisfa l-funzjonijiet ta’ kaxxa skambjabbli. Il-kaxxi skambjabbli għall-ġarr ta’ oġġetti ppakkjati ma jeħtieġu l-ebda tip ta’ plakard ta’ periklu, għajr għall-klassijiet 1 u 7.

Għalhekk, kien meqjus konvenjenti li l-kontejners li jintużaw esklussivament bħala kaxxi skambjabbli f’operazzjonijiet tat-trasport bit-triq jiġu eżentati mir-rekwiżit tat-twaħħil tal-plakards, bl-esklużjoni tal-kontejner li jġorr oġġetti tal-klassijiet 1 jew 7.

F’din l-eżenzjoni, il-kontejners jitqiesu simili għall-kaxxi skambjabbli b’rabta mal-kundizzjonijiet tas-sigurtà, ma hemm l-ebda raġuni biex wieħed jitlob aktar rekwiżiti għall-kontejners milli għall-kaxxi skambjabbli peress li dawn jikkonformaw ma’ rekwiżiti ta’ sigurtà aktar stretti minħabba d-disinn u l-kostruzzjoni speċifiċi tagħhom. Il-kumplament tat-twaħħil tal-plakards u l-immarkar meħtieġa għall-vetturi li jġorru oġġetti perikolużi għandu jikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 5.3 tal-Anness I, it-Taqsima I.1 tad-Direttiva 2008/68/KE.

Data ta’ skadenza: l-1 ta’ Jannar 2025

FR Franza

RO-a-FR-2

Suġġett: It-trasport tal-iskart b’massa ta’ 15-il kg jew inqas li joriġina minn attivitajiet ta’ kura li jinvolvu riskju ta’ infezzjoni u huma koperti minn NU 3291.

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: Annessi A u B.

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Eżenzjoni mir-rekwiżiti tal-ADR għat-trasport tal-iskart b’massa ta’ 15-il kg jew inqas li joriġina minn attivitajiet ta’ kura li jinvolvu riskju ta’ infezzjoni u huma koperti minn NU 3291.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — Article 12.

Data ta’ skadenza: it-30 ta’ Ġunju 2027

RO-a-FR-5

Suġġett: It-trasport ta’ oġġetti perikolużi f’vetturi pubbliċi għat-trasport tal-passiġġieri (18).

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: 8.3.1.

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: It-trasport ta’ passiġġieri u ta’ oġġetti perikolużi.

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: It-trasport ta’ oġġetti perikolużi għajr dawk tal-klassi 7, awtorizzat f’vetturi tat-trasport pubbliku bħala bagalja tal-idejn: japplikaw biss id-dispożizzjonijiet relatati mal-imballaġġ, mal-immarkar u mat-tikkettar ta’ pakketti stabbiliti fil-punti 4.1, 5.2 u 3.4.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1

Kummenti: Oġġetti perikolużi għall-użu personali jew għall-użu professjonali proprju biss jistgħu jinġarru f’bagalji tal-idejn. Huma permessi reċipjenti portabbli tal-gass fl-ammonti meħtieġa għal vjaġġ wieħed għall-pazjenti bi problemi respiratorji.

Data ta’ skadenza: it-30 ta’ Ġunju 2027

RO-a-FR-6

Suġġett: It-trasport personali ta’ kwantitajiet żgħar ta’ oġġetti perikolużi (18).

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: 5.4.1.

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: Obbligu ta’ dokument tat-trasport.

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: It-trasport personali ta’ kwantitajiet żgħar ta’ oġġetti perikolużi għajr dawk tal-klassi 7, li ma jaqbżux il-limiti stabbiliti f’1.1.3.6. mhuwiex soġġett għall-obbligu li jkollu dokument tat-trasport kif previst f’5.4.1.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1

Data ta’ skadenza: it-30 ta’ Ġunju 2027

RO-a-FR-7

Suġġett: It-trasport bit-triq ta’ kampjuni ta’ sustanzi kimiċi, ta’ taħlitiet u ta’ oġġetti li jkun fihom oġġetti perikolużi għall-fini ta’ sorveljanza tas-suq.

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: Il-Partijiet 1 sa 9

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: Id-dispożizzjonijiet ġenerali, il-klassifikazzjoni, id-dispożizzjonijiet speċjali u l-eżenzjonijiet dwar il-ġarr ta’ oġġetti perikolużi ppakkjati fi kwantitajiet limitati, id-dispożizzjonijiet dwar l-użu tal-imballaġġ u tat-tankijiet, il-proċeduri tal-kunsinna, ir-rekwiżiti tal-kostruzzjoni tal-imballaġġ, id-dispożizzjonijiet dwar il-kundizzjonijiet tat-trasport, il-maniġġ, it-tagħbija u l-ħatt, ir-rekwiżiti dwar it-tagħmir u l-operat tat-trasport, ir-rekwiżiti dwar il-kostruzzjoni u l-approvazzjoni tal-vetturi.

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Kampjuni ta’ sustanzi kimiċi, taħlitiet u oġġetti li jkun fihom oġġetti perikolużi u li jinġarru għall-analiżi bħala parti minn attività ta’ sorveljanza tas-suq għandhom ikunu ppakkjati f’imballaġġi ikkombinati. Dawn għandhom jikkonformaw mar-regoli dwar il-kwantitajiet massimi għall-imballaġġ intern skont it-tip ta’ oġġett perikoluż involut. L-imballaġġ estern għandu jikkonforma mar-rekwiżiti għall-kaxxi tal-plastik solidu (4H2, il-Kapitolu 6.1 tal-Anness I, it-Taqsima I.1 tad-Direttiva 2008/68/KE). L-imballaġġ estern irid ikollu l-immarkar tat-Taqsima 3.4.7, tal-Anness I, it-Taqsima I.1 tad-Direttiva 2008/68/KE u l-kliem “Kampjuni għall-analiżi” (bil-Franċiż: “Echantillons destinés à l’analyse”). Sakemm dawn id-dispożizzjonijiet jitħarsu, il-ġarr mhuwiex soġġett għad-dispożizzjonijiet tal-Anness I, it-Taqsima I.1 tad-Direttiva 2008/68/KE.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres

Kummenti: L-eżenzjoni tat-Taqsima 1.1.3, l-Anness I, it-Taqsima I.1 tad-Direttiva 2008/68/KE ma tipprevedix it-trasport tal-kampjuni ta’ oġġetti perikolużi għall-analiżi li ssir mill-awtoritajiet kompetenti jew f’isimhom. Sabiex tiġi żgurata s-sorveljanza effettiva tas-suq, Franza introduċiet proċedura msejsa fuq is-sistema applikabbli għall-kwantitajiet limitati biex tiżgura s-sikurezza tat-trasport tal-kampjuni li jkun fihom oġġetti perikolużi. Peress li mhux dejjem ikun fattibbli li jiġu applikati d-dispożizzjonijiet tat-tabella A, il-limitu tal-kwantità għall-imballaġġ intern ġie ddefinit b’mod aktar operazzjonali.

Data ta’ skadenza: l-1 ta’ Jannar 2025

RO-a-FR-8

Suġġett: Adozzjoni tal-RO-a-HU-2. Trasport ta’ prodotti farmaċewtiċi mhux mediċinali maħsuba għall-ispiżeriji u għall-isptarijiet

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: Annessi A u B

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: L-imballaġġ mhuwiex meħtieġ li jkollu marki mwaħħla f’konformità mal-punt 6.1.3 tal-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE jew li jiġi identifikat jekk ikun fih oġġetti perikolużi fi kwantitajiet żgħar.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.10

Kummenti: Din id-deroga hija strettament limitata għal kumpaniji li jwasslu prodotti farmaċewtiċi lill-ispiżeriji u lill-isptarijiet. Bħala parti mill-attivitajiet tagħhom, il-kumpaniji jħottu l-oġġetti ppakkjati l-aktar fi kwantitajiet limitati. Dawn il-prodotti mbagħad jitqiegħdu f’imballaġġ estern issiġillat (kaxxi tal-plastik jew tal-kartun).

Data ta’ skadenza: it-30 ta’ Ġunju 2027

HU L-Ungerija

RO-a-HU-1

Suġġett: Adozzjoni tal-RO-a-DE-2

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Data ta’ skadenza: it-30 ta’ Jannar 2025

RO-a-HU-2

Suġġett: Id-distribuzzjoni ta’ oġġetti fl-imballaġġi interni lill-bejjiegħa bl-imnut jew minn depożiti ta’ distribuzzjoni lokali lil bejjiegħa bl-imnut jew lill-utenti u mingħand il-bejjiegħa bl-imnut lill-utenti finali.

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: 6.1.

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: Ir-rekwiżiti għall-kostruzzjoni u l-ittestjar tal-imballaġġ.

Il-kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: L-imballaġġ intern mhuwiex meħtieġ li jkun ġie allokat marka skont it-Taqsima 6.1.3 tal-Anness I, it-Taqsima I.1 tad-Direttiva 2008/68/KE jew li jkun immarkat b’xi mod ieħor jekk ikun fih oġġetti perikolużi oriġinarjament ippakkjati skont il-Kapitolu 3.4 tal-Anness I, it-Taqsima I.1 tad-Direttiva 2008/68/KE u li ssir fi kwantità kif stabbilit fl-Anness 1 tal-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Kummenti: Ir-rekwiżiti tal-Anness I, it-Taqsima I.1 tad-Direttiva 2008/68/KE mhumiex adegwati għall-aħħar stadji ta’ ġarr minn depożitu ta’ distribuzzjoni għal għand bejjiegħ bl-imnut jew utent jew mingħand il-bejjiegħ bl-imnut lill-utent finali. L-għan ta’ din id-deroga huwa li tippermetti li r-reċipjenti interni tal-oġġetti għad-distribuzzjoni bl-imnut jinġarru fl-aħħar parti tal-vjaġġ tad-distribuzzjoni lokali mingħajr l-imballaġġ estern.

Data ta’ skadenza: it-30 ta’ Jannar 2025

AT L-Awstrija

RO-a-AT-1

Suġġett: Kwantitajiet żgħar tal-klassijiet kollha ħlief 1, 6.2 u 7

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: 3.4

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: Trasport ta’ oġġetti perikolużi ppakkjati fi kwantitajiet limitati.

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Sa 30 kg jew litru ta’ oġġetti perikolużi, li ma jagħmlux parti mill-kategorija tat-trasport 0 jew 1 f’imballaġġi interni għall-kwantitajiet limitati jew f’imballaġġi li huma konformi mal-ADR jew li jkunu oġġetti robusti, jistgħu jiġu ppakkjati flimkien f’kaxxi X ittestjati.

L-utenti finali jitħallew imorru jġibuhom mill-ħanut u jeħduhom lura, filwaqt li l-bejjiegħa bl-imnut jitħallew jeħduhom għand l-utenti finali jew minn ħanut għal ieħor tagħhom stess.

Il-limitu għal kull unità tat-trasport huwa ta’ 333 kg jew litru, u l-perimetru permess huwa ta’ 100 km.

Il-kaxxi jkollhom jiġu mmarkati b’mod uniformi u akkumpanjati minn dokument tat-trasport simplifikat.

Hemm biss ftit dispożizzjonijiet li japplikaw fir-rigward tat-tagħbija u tal-maniġġ.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: “Gefahrgutbeförderungsverordnung Geringe Mengen - GGBV-GMfrom 5.7.2019, BGBl. IINr. 203/2019”

Data ta’ skadenza: it-30 ta’ Ġunju 2028

PT Il-Portugall

RO-a-PT-3

Suġġett: Adozzjoni tal-RO-a-HU-2

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Deliberação n.° 2053/2015, de 9 de novembro 2015

Data ta’ skadenza: it-30 ta’ Ġunju 2027

FI Il-Finlandja

RO-a-FI-1

Suġġett: It-trasport ta’ oġġetti perikolużi f’ċerti ammonti fix-xarabanks

Bażi ġuridika: Id-Direttiva 2008/68/KE, l-Artikolu 6(2)(a)

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: Il-Partijiet 1, 4 u 5

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: Eżenzjonijiet, Dispożizzjonijiet għall-Imballaġġ, Immarkar u Dokumentazzjonijiet.

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: F’xarabanks bil-passiġġieri, jistgħu jiġu ttrasportati ammonti żgħar ta’ oġġetti perikolużi speċifikati bħala merkanzija sabiex il-kwantità totali ma taqbiżx il-200 kilo. F’xarabank, individwu privat jista’ jittrasporta oġġetti perikolużi msemmija fit-Taqsima 1.1.3 fejn l-oġġetti inkwistjoni jkunu ppakkjati għall-bejgħ bl-imnut u jkunu maħsuba għall-użu personali tiegħu. Il-kwantità totali ta’ likwidi fjammabbli mimlija f’reċipjenti li jistgħu jerġgħu jimtlew ma tistax taqbeż il-5 litri.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Ir-Regolament tal-Aġenzija Finlandiża tat-Trasport u l-Komunikazzjonijiet dwar it-Trasport ta’ Oġġetti Perikolużi bit-Triq u d-Digriet tal-Gvern dwar it-Trasport ta’ Oġġetti Perikolużi bit-Triq (194/2002)

Data ta’ skadenza: it-30 ta’ Ġunju 2027

RO-a-FI-2

Suġġett: Deskrizzjoni tat-tankijiet vojta fid-dokument tat-trasport

Bażi ġuridika: Id-Direttiva 2008/68/KE, l-Artikolu 6(2)(a)

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: Il-Parti 5, 5.4.1

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: Dispożizzjonijiet speċjali għall-ġarr f’vetturi b’tank jew f’unitajiet tat-trasport b’aktar minn tank wieħed

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Meta jiġu trasportati vetturi b’tank vojt u mhux imnaddfa jew unitajiet tat-trasport li għandhom tank wieħed jew aktar immarkati f’konformità mal-punt 5.3.2.1.3, l-aħħar sustanza ttrasportata mmarkata fid-dokument tat-trasport tista’ tkun is-sustanza bil-punt ta’ fjammabbiltà l-aktar baxx.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Ir-Regolament tal-Aġenzija Finlandiża tat-Trasport u l-Komunikazzjonijiet dwar it-Trasport ta’ Oġġetti Perikolużi bit-Triq

Data ta’ skadenza: it-30 ta’ Ġunju 2027

RO-a-FI-3

Suġġett: Twaħħil ta’ plakards u mmarkar tal-unità tat-trasport għall-isplussivi.

Bażi ġuridika: Id-Direttiva 2008/68/KE, l-Artikolu 6(2)(a)

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: 5.3.2.1.1

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: Dispożizzjonijiet ġenerali għall-immarkar tal-pjanċi oranġjo

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Unitajiet tat-trasport (normalment vannijiet) li jittrasportaw ammonti żgħar ta’ splussivi (b’massa netta massima ta’ 1 000 kg) lejn il-barrieri u s-siti tax-xogħol jistgħu jitwaħħlulhom plakards tal-mudell Nru 1 fuq quddiem u fuq wara.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Ir-Regolament tal-Aġenzija Finlandiża tat-Trasport u l-Komunikazzjonijiet dwar it-Trasport ta’ Oġġetti Perikolużi bit-Triq

Data ta’ skadenza: it-30 ta’ Ġunju 2027

SE L-Iżvezja

RO-a-SE-1

Suġġett: Adozzjoni tal-RO-a-FR-7

Bażi ġuridika: Direttiva 2008/68/KE, l-Artikolu 6(2)(a) (Kwantitajiet żgħar)

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1 tad-Direttiva 2008/68/KE: Il-Partijiet 1 sa 9.

Kuntest tad-Direttiva:

Referenza għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kummenti:

Data ta’ skadenza: it-30 ta’ Ġunju 2027

Abbażi tal-Artikolu 6(2)(b)(i) tad-Direttiva 2008/68/KE

BE Il-Belġju

RO-bi-BE-5

Suġġett: Ġarr ta’ skart lejn l-impjanti għar-rimi tal-iskart.

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: 5.2, 5.4, 6.1.

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: Klassifikazzjoni, immarkar u rekwiżiti dwar l-imballaġġ.

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Minflok ma jiġi kklassifikat skont l-ADR, l-iskart jiġi assenjat fi gruppi differenti (solventi fjammabbli, żebgħa, aċidi, batteriji, eċċ.) sabiex jiġu evitati reazzjonijiet perikolużi fi grupp wieħed. Ir-rekwiżiti għall-manifattura tal-imballaġġ huma inqas restrittivi.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Arrête royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route

Kummenti: Dan ir-regolament jista’ jintuża għall-ġarr ta’ kwantitajiet żgħar ta’ skart lejn l-impjanti tar-rimi.

Data ta’ skadenza: il-31 ta’ Diċembru 2028

RO-bi-BE-6

Suġġett: Adozzjoni tal-RO-bi-SE-5

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: deroga 01-2004

Data ta’ skadenza: il-31 ta’ Diċembru 2028

RO-bi-BE-7

Suġġett: Adozzjoni tal-RO-bi-SE-6

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: deroga 02-2003

Data ta’ skadenza: il-31 ta’ Diċembru 2028

RO-bi-BE-8

Suġġett: Eżenzjoni mill-projbizzjoni li s-sewwieq jew l-assistent tas-sewwieq jiftaħ pakketti ta’ oġġetti perikolużi f’katina ta’ distribuzzjoni lokali minn depożitu ta’ distribuzzjoni lokali għal għand il-bejjiegħ bl-imnut jew l-utent finali u mingħand il-bejjiegħ bl-imnut s’għand l-utent finali (għajr il-Klassi 7).

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: 8.3.3.

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: Projbizzjoni li s-sewwieq jew l-assistent tas-sewwieq jiftaħ pakketti ta’ oġġetti perikolużi.

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Projbizzjoni tal-ftuħ ta’ pakketti hija kkwalifikata bil-kundizzjoni “Sakemm ma ngħatajtx permess mill-operatur tal-vettura biex tagħmel dan ”.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Arrête royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route

Kummenti: Jekk tittieħed b’mod litterali, il-projbizzjoni kif miktuba fl-Anness tista’ toħloq problemi serji għad-distribuzzjoni bl-imnut.

Data ta’ skadenza: il-31 ta’ Diċembru 2028

RO-bi-BE-10

Suġġett: Trasport fil-viċinanzi ta’ żoni industrijali inkluż it-trasport fi triq pubblika.

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: Annessi A u B.

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: Annessi A u B.

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Id-derogi jikkonċernaw id-dokumentazzjoni, iċ-ċertifikat tas-sewwieq, it-tikkettar u/jew l-immarkar tal-pakketti.

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: id-derogi 10-2012, 12-2012, 24-2013, 31-2013, 07-2014, 08-2014, 09-2014 u 38-2014.

Data ta’ skadenza: il-31 ta’ Diċembru 2028

RO-bi-BE-11

Suġġett: il-ġbir ta’ ċilindri tal-butan-propan mingħajr tikkettar konformi

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: 5.2.2.1.1

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: hemm bżonn li ċ-ċilindri tal-gass ikollhom tikketti ta’ periklu mwaħħla fuqhom.

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: waqt il-ġbir taċ-ċilindri li kellhom in-NU 1965, in-nuqqas ta’ tikketti ta’ periklu ma jkollux bżonn ta’ sostituzzjoni jekk il-vettura tkun ittikkettata b’mod korrett (mudell 2.1)

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: deroga 14-2016.

Data ta’ skadenza: il-31 ta’ Diċembru 2028

RO-bi-BE-12

Suġġett: it-trasport ta’ NU 3509 f’kontejners f’forma sfuża u miksija

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: 7.3.2.1

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: NU 3509 għandu jinġarr f’kontejners f’forma sfuża u magħluqa

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: deroga 15-2016

Data ta’ skadenza: il-31 ta’ Diċembru 2028

RO-bi-BE-13

Suġġett: it-trasport ta’ ċilindri DOT

Referenza għall-Anness I, it-Taqsima I.1, tad-Direttiva 2008/68/KE: 6.2.3.4 sa 6.2.3.9

Kontenut tal-Anness tad-Direttiva: hemm bżonn li ċ-ċilindri tal-gass ikunu manifatturati u ttestjati skont il-Kapitolu 6.2 tal-ADR

Kontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: iċ-ċilindri mibnija u ttestjati skont il-preskrizzjonijiet tad-Dipartiment tat-Trasport (Department of Transportation, DOT) tal-Istati Uniti jistgħu jintużaw għat-trasport ta’ lista limitata ta’ gassijiet annessa mad-deroga

Referenza inizjali għal-leġiżlazzjoni nazzjonali: deroga BWV01-2017

Data ta’ skadenza: il-31 ta’ Diċembru 2028

DK Id-Danimarka

RO-bi-DK-