ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 232

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 65
7 ta' Settembru 2022


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1473 tal-31 ta’ Awwissu 2022 li japprova emenda mhux minuri fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott ta’ isem irreġistrat fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti (Agneau de lait des Pyrénées (IĠP))

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1474 tas-6 ta’ Settembru 2022 li jġedded l-approvazzjoni tas-sustanza attiva b’riskju baxx tax-xaħam tan-nagħaġ f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

3

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1475 tas-6 ta’ Settembru 2022 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2021/2115 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK u l-għoti ta’ informazzjoni għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni

8

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2022 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni UE-Ġordan tal-15 ta’ Marzu 2022 li temenda l-Protokoll 3 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra, dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta’ prodotti oriġinarji u l-metodi ta’ koperazzjoni amministrattiva [2022/1476]

37

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

7.9.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 232/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/1473

tal-31 ta’ Awwissu 2022

li japprova emenda mhux minuri fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott ta’ isem irreġistrat fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti (“Agneau de lait des Pyrénées ” (IĠP))

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

(1)

F’konformità mal-Artikolu 53(1), l-ewwel subparagrafu tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, il-Kummissjoni eżaminat it-talba ta’ Franza għall-approvazzjoni ta’ emenda fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott tal-Indikazzjoni Ġeografika Protetta “Agneau de lait des Pyrénées”, irreġistrata skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 900/2012 (2). Din l-emenda tinkludi bidla fl-isem minn “Agneau de lait des Pyrénées” għal “Agneau des Pyrénées”.

(2)

Billi l-emenda kkonċernata mhix minuri skont it-tifsira tal-Artikolu 53(2) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, il-Kummissjoni ppubblikat it-talba biex issir emenda f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, kif stipulat fl-Artikolu 50(2)(a) ta’ dak ir-Regolament (3).

(3)

Billi l-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni f’konformità mal-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, jenħtieġ li l-emenda fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott tiġi approvata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-emenda fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-isem “Agneau de lait des Pyrénées” (IĠP), hija b’dan approvata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-31 ta’ Awwissu 2022.

Għall-Kummissjoni

F’isem il-President,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 900/2012 tat-2 ta’ Ottubru 2012 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet Protetti tal-Oriġini u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti [Agneau de lait des Pyrénées (IĠP)] (ĠU L 268, 3.10.2012, p. 1).

(3)  ĠU C 193, 12.5.2022, p. 23.


7.9.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 232/3


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/1474

tas-6 ta’ Settembru 2022

li jġedded l-approvazzjoni tas-sustanza attiva b’riskju baxx tax-xaħam tan-nagħaġ f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 20(1) flimkien mal-Artikolu 22(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/127/KE (2) inkludiet ix-xaħam tan-nagħaġ bħala sustanza attiva fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (3).

(2)

Is-sustanzi attivi inklużi fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE jitqiesu li ġew approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u huma elenkati fil-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (4).

(3)

Kif stipulat fil-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011, l-approvazzjoni tas-sustanza attiva xaħam tan-nagħaġ, tiskadi fil-31 ta’ Awwissu 2023.

(4)

F’konformità mal-Artikolu 1 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012 (5) u fil-perjodu ta’ żmien previst f’dak l-Artikolu, tressqet applikazzjoni għat-tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva xaħam tan-nagħaġ lir-Repubblika Ċeka, bħala Stat Membru relatur.

(5)

F’konformità mal-Artikolu 6 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 844/2012, l-applikant ressaq id-dossiers supplimentari meħtieġa. L-Istat Membru relatur sab li l-applikazzjoni kienet ammissibbli.

(6)

Ir-Repubblika Ċeka ħejjiet abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni tat-tiġdid b’konsultazzjoni ma’ Franza, l-Istat Membru korelatur, u ippreżentatu lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) u lill-Kummissjoni fl-10 ta’ Settembru 2020. Fl-abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni tat-tiġdid tagħha, ir-Repubblika Ċeka pproponiet li ġġedded l-approvazzjoni tax-xaħam tan-nagħaġ bħala sustanza b’riskju baxx.

(7)

L-Awtorità għamlet id-dossiers supplimentari disponibbli għall-pubbliku. L-Awtorità ċċirkolat ukoll l-abbozz tar-rapport ta’ valutazzjoni tat-tiġdid lill-applikant u lill-Istati Membri għall-kummenti u nediet konsultazzjoni pubblika dwaru. L-Awtorità għaddiet il-kummenti li rċeviet lill-Kummissjoni.

(8)

Fis-16 ta’ Diċembru 2021, l-Awtorità kkomunikat lill-Kummissjoni, il-konklużjoni tagħha (6) li indikat li jista jkun mistenni li x-xaħam tan-nagħaġ jissodisfa l-kriterji ta’ approvazzjoni previsti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009. Fit-30 ta’ Marzu 2022, il-Kummissjoni ressqet rapport tat-tiġdid, u fis-17 ta’ Mejju 2022 ippreżentat abbozz ta’ dan ir-Regolament dwar ix-xaħam tan-nagħaġ lill-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf.

(9)

Il-Kummissjoni stiednet lill-applikant biex iressaq il-kummenti tiegħu dwar il-konklużjoni tal-Awtorità u, f’konformità mat-tielet paragrafu tal-Artikolu 14(1) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 844/2012, dwar ir-rapport tat-tiġdid. L-applikant ressaq il-kummenti tiegħu, li ġew eżaminati bir-reqqa u meqjusa fejn xieraq.

(10)

Ġie stabbilit li l-kriterji għall-approvazzjoni previsti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 huma ssodisfati rigward użu wieħed jew aktar, ta’ mill-inqas prodott wieħed għall-protezzjoni tal-pjanti li fih is-sustanza attiva xaħam tan-nagħaġ.

(11)

Barra minn hekk, il-Kummissjoni hija tal-fehma wkoll li skont l-Artikolu 22 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 ix-xaħam tan-nagħaġ huwa sustanza attiva b’riskju baxx. Ix-xaħam tan-nagħaġ mhuwiex sustanza ta’ tħassib u jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt 5 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

(12)

Għaldaqstant, jixraq li tiġġedded l-approvazzjoni tax-xaħam tan-nagħaġ bħala sustanza b’riskju baxx.

(13)

Madanakollu, f’konformità mal-Artikolu 14(1) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, flimkien mal-Artikolu 6 tiegħu, u fid-dawl tal-għarfien xjentifiku u tekniku attwali, jeħtieġ li tiġi stabbilita purità minima tas-sustanza attiva kif manifatturata sabiex tiġi żgurata is-sikurezza tas-sustanza attiva li trid tintuża fil-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti.

(14)

Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 jiġi emendat skont dan.

(15)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/708 (7) estenda l-perjodu ta’ approvazzjoni tax-xaħam tan-nagħaġ sal-31 ta’ Awwissu 2023 sabiex il-proċess tat-tiġdid ikun jista’ jitlesta qabel ma jiskadi l-perjodu ta’ approvazzjoni ta’ dik is-sustanza attiva. Madankollu, dan ir-Regolament għandu jibda japplika malajr kemm jista’ jkun, peress li laħqet ittieħdet deċiżjoni dwar it-tiġdid qabel dik id-data ta’ skadenza estiża.

(16)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva

Kif speċifikat fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament, l-approvazzjoni tas-sustanza attiva xaħam tan-nagħaġ qed tiġġedded bil-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Emendi għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011

L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 huwa emendat f’konformità mal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ u data tal-applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Novembru 2022.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Settembru 2022.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/127/KE tat-18 ta’ Diċembru 2008 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni ta’ bosta sustanzi attivi (ĠU L 344, 20.12.2008, p. 89).

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1).

(4)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta’ Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mal-lista ta’ sustanzi attivi approvati (ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1).

(5)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012 tat-18 ta’ Settembru 2012 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proċedura ta’ tiġdid għas-sustanzi attivi, kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 252, 19.9.2012, p. 26). Dan ir-Regolament ġie sostitwit bir-Regolament (UE) 2020/1740, madankollu, għandu jkompli japplika għall-proċedura għat-tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanzi attivi: (1) li l-perjodu ta’ approvazzjoni tagħhom jintemm qabel is-27 ta’ Marzu 2024; (2) li fil-każ tagħhom, ir-Regolament adottat f’konformità mal-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 fis-27 ta’ Marzu 2021 jew wara din id-data, jestendi l-perjodu ta’ approvazzjoni sas-27 ta’ Marzu 2024 jew sa wara din id-data.

(6)  EFSA (European Food Safety Authority), 2022. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sheep fat. EFSA Journal 2022;20(1):7073, 43 pp. doi:10.2903/j.efsa.2022.7073. Disponibbli online: www.efsa.europa.eu.

(7)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/708 tal-5 ta’ Mejju 2022 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta’ approvazzjoni tas-sustanzi attivi 2,5-dichlorobenzoic acid methylester, aċidu aċetiku, aclonifen, sulfat tal-ammonju tal-aluminju, aluminium phosphide, silikat tal-aluminju, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, calcium carbide, captan, cymoxanil, dimethomorph, dodemorph, ethephon, ethylene, estratt mis-siġra tat-te, residwi ta’ distilazzjoni tax-xaħam, aċidi xaħmin C7 sa C20, fluoxastrobin, flurochloridone, folpet, formetanate gibberellic acid, gibberellins, hydrolysed proteins, sulfat tal-ħadid, magnesium phosphide, metam, metamitron, metazachlor, metribuzin, milbemectin, fenmedifam, pirimiphos-methyl, żjut tal-pjanti/essenza tal-qronfol, żjut tal-pjanti/żejt tal-kolza, żjut tal-pjanti/żejt tan-nagħniegħ, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, piretrini, ir-ramel kwarz, żejt tal-ħut, repellenti permezz ta’ riħa ta’ oriġini mill-annimali jew mill-pjanti/xaħam tan-nagħaġ, S-metolachlor, Feromoni tal-Lepidopteri ta’ Katina Dritta, sulcotrione, tebuconazole u urea (ĠU L 133, 10.5.2022, p. 1).


ANNESS I

Isem Komuni,

Numri ta’ Identifikazzjoni

Isem tal-IUPAC

Purità (1)

Data tal-approvazzjoni

Skadenza tal-approvazzjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

Xaħam tan-nagħaġ

Nru CAS: 98999-15-6

Nru CIPAC: 919

Xaħam tan-nagħaġ

Purità minima tax-xaħam tan-nagħaġ: 100 %

L-ebda impurità rilevanti

l-1 ta’ Novembru 2022

it-30 ta’ Ottubru 2037

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport tat-tiġdid dwar ix-xaħam tan-nagħaġ, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu.

Meta jkun rilevanti, il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jinkludu miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju.


(1)  Fir-rapport tat-tiġdid jinsabu aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva.


ANNESS II

L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 huwa emendat kif ġej:

(1)

fil-Parti A, titħassar l-entrata 249 dwar ix-xaħam tan-nagħaġ;

(2)

fil-Parti D, tiżdied l-entrata li ġejja:

Numru

Isem Komuni, Numri

ta’ Identifikazzjoni

Isem tal-IUPAC

Purità (1)

Data tal-approvazzjoni

Skadenza tal-approvazzjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

“39

Xaħam tan-nagħaġ

Nru CAS: 98999-15-6

Nru CIPAC: 919

Xaħam tan-nagħaġ

Purità minima tax-xaħam tan-nagħaġ: 100 %

L-ebda impurità rilevanti

l-1 ta’ Novembru 2022

it-30 ta’ Ottubru 2037

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport tat-tiġdid dwar ix-xaħam tan-nagħaġ, u b’mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu.

Il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jinkludu miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju, fejn xieraq.”


(1)  Fir-rapport tat-tiġdid jinsabu aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva.


7.9.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 232/8


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/1475

tas-6 ta’ Settembru 2022

li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2021/2115 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK u l-għoti ta’ informazzjoni għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2021/2115 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-2 ta’ Diċembru 2021 li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li għandhom jitfasslu mill-Istati Membri skont il-Politika Agrikola Komuni (Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013 u (UE) Nru 1307/2013 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 133 u l-Artikolu 143(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2021/2115 jistabbilixxi qafas legali ġdid għall-politika agrikola komuni (PAK) biex itejjeb it-twettiq tagħha tal-objettivi tal-Unjoni stipulati fit-Trattat. Dak ir-Regolament jispeċifika wkoll dawn l-objettivi tal-Unjoni li jeħtieġ jinkisbu mill-PAK u jiddefinixxi t-tipi ta’ intervent kif ukoll ir-rekwiżiti komuni tal-Unjoni applikabbli għall-Istati Membri, filwaqt li jħalli l-flessibilità lill-Istati Membri fit-tfassil tal-interventi li jeħtieġ jiġu pprovduti fil-Pjanijiet Strateġiċi tagħhom tal-PAK.

(2)

L-Artikolu 128 tar-Regolament (UE) 2021/2115 jipprevedi li għandu jiġi stabbilit qafas ta’ prestazzjoni li jippermetti r-rapportar, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK.

(3)

Bħala parti mill-qafas ta’ prestazzjoni, skont l-Artikolu 140 tar-Regolament (UE) 2021/2115 l-Istati Membri għandhom jivvalutaw il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom matul l-implimentazzjoni u ex post u jfasslu pjan ta’ evalwazzjoni. Għal dak il-għan, jeħtieġ li jiġu stabbiliti regoli ċari u komuni dwar il-valutazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK u dwar il-kontenut tal-pjanijiet ta’ evalwazzjoni. Barra minn hekk, jenħtieġ li jiġi pprovdut appoġġ tekniku għall-Istati Membri u għall-partijiet ikkonċernati rilevanti.

(4)

Skont l-Artikolu 124(3)(d) u 124(4)(c) tar-Regolament (UE) 2021/2115, il-kumitat ta’ monitoraġġ għandu jeżamina l-progress li jkun sar fit-twettiq tal-evalwazzjonijiet, is-sinteżi tal-evalwazzjonijiet u kwalunkwe segwitu mogħti lis-sejbiet kif ukoll għandu jagħti l-opinjoni tiegħu dwar il-pjan ta’ evalwazzjoni u l-emendi tiegħu. Huwa xieraq li jiġi stabbilit li l-Istati Membri jikkondividu l-informazzjoni dwar l-attivitajiet u s-sejbiet tal-evalwazzjoni, inkluż ir-riżultati tal-eżami tal-kumitat ta’ monitoraġġ, mal-Kummissjoni, peress li l-komunikazzjoni ta’ din l-informazzjoni hija meħtieġa sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ twettaq il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-PAK imsemmija fl-Artikolu 141 ta’ dak ir-Regolament.

(5)

Skont l-Artikolu 131 u l-Artikolu 140(3) tar-Regolament (UE) 2021/2115, l-Istati Membri għandhom jiżguraw id-disponibbiltà tad-data għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni. Għal dak il-għan jeħtieġ li jiġu stabbiliti xi regoli komuni.

(6)

Skont l-Artikolu 143 tar-Regolament (UE) 2021/2115, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni disponibbli meħtieġa biex din tkun tista’ twettaq il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-PAK. B’mod partikolari, din l-informazzjoni se tippermetti lill-Kummissjoni timmonitorja l-implimentazzjoni ta’ standards ta’ kundizzjonijiet agrikoli u ambjentali tajbin tal-art (standards KAAT) kif stabbilit fl-Anness III ta’ dak ir-Regolament, ta’ interventi f’ċerti setturi msemmija fit-Titolu III, il-Kapitolu III, ta’ dak ir-Regolament, u l-Gruppi ta’ Azzjoni Lokali (GAL) u l-attivitajiet tagħhom għal LEADER kif definit fl-Artikolu 3, il-punt (15), ta’ dak ir-Regolament. Se tippermetti wkoll lill-Kummissjoni twettaq evalwazzjonijiet tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK. Għad-data dwar il-gruppi operazzjonali tas-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni għall-produttività u s-sostenibbiltà agrikola (EIP) imsemmija fl-Artikolu 127(3) ta’ dak ir-Regolament, l-informazzjoni miġbura se ttejjeb in-networking bejn il-promoturi tal-proġetti u t-tixrid tas-sejbiet. Għal dak il-għan, jeħtieġ li jiġu stabbiliti regoli ċari u komuni dwar l-informazzjoni li għandha tintbagħat mill-Istati Membri.

(7)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2290 (2) jistabbilixxi regoli dwar il-metodi għall-kalkolu tal-indikaturi komuni tal-output u tar-riżultat stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (UE) 2021/2115. Jenħtieġ li dawn ir-regoli jitqiesu għar-rapportar tad-data diżaggregata skont l-intervent imsemmi f’dan ir-Regolament.

(8)

Peress li l-Istati Membri jeħtieġ li jkollhom regoli dwar l-informazzjoni li għandha tintbagħat lill-Kummissjoni sabiex jiżviluppaw l-għodod xierqa tal-IT u jistabbilixxu s-sistemi għall-ġbir tad-data qabel ma tibda l-implimentazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK fl-1 ta’ Jannar 2023, dan ir-Regolament jenħtieġ li jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(9)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat tal-Politika Agrikola Komuni,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU I

EVALWAZZJONI TAL-PJANIJIET STRATEĠIĊI TAL-PAK

Artikolu 1

Valutazzjoni tal-kriterji ta’ evalwazzjoni

1.   Meta jevalwaw il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu mistoqsijiet ta’ evalwazzjoni u fatturi ta’ suċċess biex jivvalutaw il-kriterji ta’ evalwazzjoni tal-effettività, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-koerenza u l-valur miżjud tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 140(1) tar-Regolament (UE) 2021/2115.

2.   Meta jivvalutaw l-effettività tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, l-Istati Membri għandhom jużaw l-elementi ewlenin ta’ evalwazzjoni stabbiliti fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament f’konformità mal-loġika ta’ intervent tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK u, fejn rilevanti għall-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, il-fatturi ta’ suċċess rakkomandati stabbiliti f’dak l-Anness.

3.   Meta jivvalutaw l-effiċjenza tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, l-Istati Membri għandhom janalizzaw jekk l-effetti jew il-benefiċċji tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK ntlaħqux bi spiża raġonevoli u għandhom jivvalutaw is-simplifikazzjoni kemm għall-benefiċjarji kif ukoll għall-amministrazzjoni, b’enfasi speċjali fuq l-ispejjeż amministrattivi u fuq l-użu ta’ għodod diġitali u satelliti.

Artikolu 2

Evalwazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK matul il-perjodu ta’ implimentazzjoni

L-Istati Membri għandhom iwettqu l-evalwazzjonijiet tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom msemmija fl-Artikolu 140(1) tar-Regolament (UE) 2021/2115 matul il-perjodu ta’ implimentazzjoni kif ġej:

(a)

l-Istati Membri għandhom jippjanaw l-evalwazzjonijiet tal-objettivi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 6(1) u (2) tar-Regolament (UE) 2021/2115 li jkunu indirizzati fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, f’konformità mal-loġika ta’ intervent tal-Pjan Strateġiku tal-PAK, permezz ta’ evalwazzjonijiet oġġettivi jew komprensivi li jkopru diversi objettivi, jew jipprovdu ġustifikazzjoni tar-raġuni għaliex objettiv speċifiku ma jkunx ġie evalwat matul il-perjodu ta’ implimentazzjoni;

(b)

l-Istati Membri għandhom jivvalutaw il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom billi jużaw il-kriterji ta’ evalwazzjoni rilevanti u jivvalutaw l-impatti tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom filwaqt li jqisu l-kamp ta’ applikazzjoni, it-tip u l-adozzjoni tal-interventi tal-Pjan Strateġiku tal-PAK;

(c)

fejn rilevanti, l-Istati Membri għandhom iqisu l-kamp ta’ applikazzjoni territorjali tal-interventi, b’mod partikolari għal dawk l-interventi mhux implimentati fil-livell nazzjonali, iżda fil-livell reġjonali jew lokali;

(d)

fejn rilevanti, abbażi tal-ħtiġijiet ta’ evalwazzjoni tal-Istati Membri u b’kont meħud tal-loġika u l-implimentazzjoni tal-intervent tal-Pjan Strateġiku tal-PAK, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw ukoll l-interventi jew is-suġġetti speċifiċi tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, bħall-arkitettura ambjentali u klimatika msemmija fl-Artikolu 109(2)(a) tar-Regolament (UE) 2021/2115, il-valur miżjud ta’ LEADER kif definit fl-Artikolu 3, il-punt (15), ta’ dak ir-Regolament, in-networks tal-PAK imsemmija fl-Artikolu 126 ta’ dak ir-Regolament jew is-Sistema tal-Għarfien u tal-Innovazzjoni Agrikoli (AKIS) definita fl-Artikolu 3, il-punt (9), ta’ dak ir-Regolament;

(e)

L-Istati Membri għandhom iwettqu evalwazzjonijiet fil-ħin biex ikunu jistgħu jħejju l-perjodu sussegwenti tal-Pjan Strateġiku tal-PAK. Fejn rilevanti, l-Istati Membri għandhom jużaw ukoll data tal-perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti.

Artikolu 3

Evalwazzjonijiet ex post tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK

1.   L-evalwazzjonijiet ex post imsemmija fl-Artikolu 140(6) tar-Regolament (UE) 2021/2115 għandu jkun fihom valutazzjoni komprensiva tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK u tal-implimentazzjoni tagħhom.

2.   L-evalwazzjonijiet ex post għandhom jinkludu l-valutazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK u tal-implimentazzjoni tagħhom abbażi ta’ kull wieħed mill-kriterji ta’ evalwazzjoni tal-effettività, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-koerenza u l-valur miżjud tal-Unjoni u l-impatt imsemmi fl-Artikolu 140(1) tar-Regolament (UE) 2021/2115 fir-rigward tal-kontribut tal-Pjan Strateġiku tal-PAK għall-ilħuq tal-objettivi ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 5 ta’ dak ir-Regolament u dawk l-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6(1) u (2) ta’ dak ir-Regolament li jkunu indirizzati mill-Pjan Strateġiku tal-PAK.

3.   Wara li jlestu l-evalwazzjoni ex post, l-Istati Membri għandhom jirrapportaw is-sejbiet tal-evalwazzjoni lill-Kummissjoni.

Artikolu 4

Pjan ta’ evalwazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom ifasslu pjan ta’ evalwazzjoni msemmi fl-Artikolu 140(4) tar-Regolament (UE) 2021/2115 f’konformità mal-loġika ta’ intervent tal-Pjan Strateġiku tal-PAK. Il-pjan ta’ evalwazzjoni għandu jikkonforma mar-rekwiżiti minimi stabbiliti fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-Istati Membri għandhom jidentifikaw fil-pjan ta’ evalwazzjoni l-partijiet ikkonċernati rilevanti li għandhom jitqiesu meta jiġu ppjanati l-evalwazzjoni u l-attivitajiet ta’ bini tal-kapaċità. Fejn rilevanti, l-Istati Membri għandhom jidentifikaw partijiet ikkonċernati għajr il-membri tal-kumitat ta’ monitoraġġ.

Artikolu 5

Rapportar tal-attivitajiet u s-sejbiet tal-evalwazzjoni

L-Istati Membri għandhom jaqsmu l-informazzjoni dwar l-attivitajiet u s-sejbiet tal-evalwazzjoni msemmija fl-Artikolu 124(3)(d) u 124(4)(c) tar-Regolament (UE) 2021/2115 mal-Kummissjoni wara l-eżami mill-kumitat ta’ monitoraġġ, inkluż ir-riżultat ta’ dak l-eżami, mhux aktar tard minn xahar qabel il-laqgħa ta’ rieżami annwali msemmija fl-Artikolu 136 ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 6

Valutazzjoni tal-kontribut tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK

1.   L-evalwazzjonijiet tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK għandhom ikunu bbażati fuq l-indikaturi komuni rilevanti tal-output, tar-riżultat, tal-impatt u tal-kuntest stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (UE) 2021/2115. L-Istati Membri għandhom janalizzaw l-effetti tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK fuq l-objettivi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 6(1) u (2) ta’ dak ir-Regolament.

2.   Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu jużaw indikaturi speċifiċi fl-evalwazzjonijiet tagħhom differenti minn dawk stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (UE) 2021/2115 jew kwalunkwe informazzjoni kwantitattiva u kwalitattiva rilevanti oħra biex ifasslu konklużjonijiet rilevanti dwar l-impatt tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK.

3.   Fejn l-indikaturi komuni tar-riżultat jiġu espressi f’termini ta’ sehem jew għadd ta’ unitajiet rilevanti soġġetti għal ċerti interventi, l-Istati Membri għandhom jistmaw l-eżiti tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK bl-użu tal-effetti potenzjali ta’ dawn l-interventi.

4.   Meta jivvalutaw intervent li ma jkunx marbut ma’ xi indikatur tar-riżultat b’mod konformi mal-Artikolu 111, it-tieni paragrafu, tar-Regolament (UE) 2021/2115, l-Istati Membri għandhom jipprovdu valutazzjoni tajba ta’ dan l-intervent ibbażata fuq informazzjoni rilevanti dwar ir-riżultati tal-intervent u l-effetti tiegħu fir-rigward tal-objettivi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 6(1) u (2) ta’ dak ir-Regolament.

5.   L-Istati Membri għandhom jibbażaw il-valutazzjoni tagħhom tal-kontribut tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK fuq l-iżvilupp tal-indikaturi tal-impatt stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (UE) 2021/2115. L-Istati Membri għandhom jikkwantifikaw il-kontribut tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK għal dawn l-iżviluppi għal mill-inqas l-indikaturi tal-impatt komuni stabbiliti fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 7

Data u appoġġ tekniku għall-evalwazzjonijiet

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw id-disponibbiltà tad-data għall-evalwaturi biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom relatati mal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni.

2.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-arranġamenti meħtieġa mal-unitajiet statistiċi nazzjonali u, fejn rilevanti, reġjonali, maċ-ċentri ta’ riċerka, mal-impriżi u mal-fornituri tad-data biex jiżguraw id-disponibbiltà tad-data. Tali arranġamenti għandhom iqisu l-kamp ta’ applikazzjoni territorjali rilevanti għall-evalwazzjonijiet u jinkludu l-użu statistiku ta’ data minn reġistri amministrattivi msemmija fl-Artikolu 143(3) tar-Regolament (UE) 2021/2115.

3.   L-Istati Membri għandhom jidentifikaw il-ħtiġijiet għall-appoġġ tal-partijiet ikkonċernati u tal-amministrazzjonijiet involuti fl-implimentazzjoni u fl-evalwazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali, inkluż l-GAL imsemmija fl-Artikolu 33 tar-Regolament (UE) 2021/1060 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), filwaqt li jqisu l-kapaċità diversa tal-istituzzjonijiet u tal-partijiet ikkonċernati f’termini ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni.

4.   Abbażi tal-ħtiġijiet identifikati, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu attivitajiet ta’ appoġġ, inkluż taħriġ, linji gwida u kwalunkwe attività rilevanti oħra ta’ bini tal-kapaċità, li għandhom jiġu implimentati min-network(s) nazzjonali tal-PAK imsemmija fl-Artikolu 126(1) tar-Regolament (UE) 2021/2115 jew f’kollaborazzjoni magħhom.

5.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi programm ta’ ħidma annwali mal-awtoritajiet, mal-evalwaturi u ma’ partijiet ikkonċernati oħrajn kompetenti tal-Istati Membri, abbażi tal-ħtiġijiet tagħhom għall-appoġġ, li għandu jiġi implimentat min-network Ewropew għall-PAK imsemmi fl-Artikolu 126(2) tar-Regolament (UE) 2021/2115, jew f’kollaborazzjoni miegħu.

TITOLU II

DATA GĦAT-TWETTIQ TAL-MONITORAĠĠ U TAL-EVALWAZZJONI TAL-PJANIJIET STRATEĠIĊI TAL-PAK

Artikolu 8

Kamp ta’ applikazzjoni tad- data li għandha tiġi pprovduta mill-Istati Membri

F’konformità mal-Artikoli 9 sa 18, l-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni l-informazzjoni li ġejja, meħtieġa biex din tkun tista’ twettaq il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-PAK:

(a)

data diżaggregata dwar l-interventi u l-benefiċjarji;

(b)

il-proporzjon ta’ bwar permanenti stabbilit kull sena skont l-Artikolu 48(2) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2022/126 (4);

(c)

data dwar l-interventi f’ċerti setturi, imsemmija fit-Titolu III, Kapitolu III, tar-Regolament (UE) 2021/2115;

(d)

data dwar il-gruppi operazzjonali tal-EIP imsemmija fl-Artikolu 127(3) tar-Regolament (UE) 2021/2115;

(e)

data dwar l-GAL u l-attivitajiet tagħhom għal LEADER kif definit fl-Artikolu 3, il-punt (15), tar-Regolament (UE) 2021/2115.

Artikolu 9

Data diżaggregata dwar l-interventi

1.   Id-data diżaggregata dwar l-interventi msemmija fl-Artikolu 8, il-punt (a), ta’ dan ir-Regolament għandha tkopri l-interventi kollha fil-forma ta’ pagamenti diretti msemmija fit-Titolu III, il-Kapitolu II, tar-Regolament (UE) 2021/2115, inkluż il-pagament speċifiku għall-għelejjel għall-qoton imsemmi f’dak il-Kapitolu, it-Taqsima 3, is-Subtaqsima 2, u l-interventi kollha għall-iżvilupp rurali msemmija fit-Titolu III, il-Kapitolu IV, ta’ dak ir-Regolament, esklużi l-interventi għal LEADER imsemmija fl-Artikolu 8, il-punt (e), ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-Istati Membri għandhom jirrapportaw id-data diżaggregata msemmija fl-ewwel paragrafu għal kull sena finanzjarja agrikola skont l-ammont ta’ unità, għal kull applikazzjoni għall-għajnuna jew talba għall-ħlas ta’ kull benefiċjarju. It-tranżazzjonijiet kollha mwettqa matul is-sena finanzjarja agrikola għandhom jinġabru fil-qosor.

3.   Regoli dettaljati dwar il-kontenut ta’ data diżaggregata dwar l-interventi huma stabbiliti fl-Anness IV, punti 1, 2 u 3.

Artikolu 10

Data diżaggregata dwar il-benefiċjarji

1.   Id-data diżaggregata dwar il-benefiċjarji msemmija fl-Artikolu 8, il-punt (a), ta’ dan ir-Regolament għandha tinkludi informazzjoni dwar il-bdiewa fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 3, il-punt (1), tar-Regolament (UE) 2021/2115 u l-benefiċjarji skont it-tifsira tal-Artikolu 3, il-punt (13), ta’ dak ir-Regolament li jirċievu appoġġ taħt interventi koperti mis-sistema integrata ta’ amministrazzjoni u kontroll imsemmija fl-Artikolu 65(1) tar-Regolament (UE) 2021/2116 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill (5) (is-“sistema integrata”).

2.   L-Istati Membri għandhom jirrapportaw id-data diżaggregata dwar il-benefiċjarji għal kull sena finanzjarja agrikola.

3.   Regoli dettaljati dwar il-kontenut ta’ data diżaggregata dwar il-benefiċjarji huma stabbiliti fl-Anness IV, il-punt 4.

Artikolu 11

Proporzjon ta’ bwar permanenti

Il-proporzjon ta’ bwar permanenti msemmija fl-Artikolu 8, il-punt (b), ta’ dan ir-Regolament għandu jiġi nnotifikat fil-livell stabbilit mill-Istati Membri skont l-Artikolu 48(2), it-tieni subparagrafu, tar-Regolament Delegat (UE) 2022/126.

Artikolu 12

Data dwar l-interventi f’ċerti setturi

1.   Id-data dwar l-interventi f’ċerti setturi msemmija fl-Artikolu 8, il-punt (c), ta’ dan ir-Regolament għandha tinkludi data dwar l-interventi fis-setturi elenkati fl-Artikolu 42 tar-Regolament (UE) 2021/2115.

2.   Ir-regoli dettaljati dwar il-kontenut tad-data dwar l-interventi f’dawk is-setturi huma stabbiliti fl-Anness V.

Artikolu 13

Data dwar il-gruppi operazzjonali tal-EIP

1.   Id-data dwar il-gruppi operazzjonali tal-EIP imsemmija fl-Artikolu 8, il-punt (d), ta’ dan ir-Regolament għandha tinkludi informazzjoni dwar proġetti ta’ gruppi operazzjonali tal-EIP imsemmija fl-Artikolu 127(3) tar-Regolament (UE) 2021/2115.

2.   Ir-regoli dettaljati dwar il-kontenut tad-data dwar il-gruppi operazzjonali tal-EIP huma stabbiliti fl-Anness VI.

Artikolu 14

Data dwar il-GAL u l-attivitajiet tagħhom għal LEADER

1.   Id-data dwar il-GAL u l-attivitajiet tagħhom għal LEADER imsemmija fl-Artikolu 8, il-punt (e), ta’ dan ir-Regolament għandha tinkludi informazzjoni dwar l-interventi implimentati abbażi tal-Artikolu 77(1)(b) tar-Regolament (UE) 2021/2115.

2.   Ir-regoli dettaljati dwar il-kontenut tad-data dwar il-GAL u l-attivitajiet tagħhom għal LEADER huma stabbiliti fl-Anness VII.

Artikolu 15

Data u frekwenza tat-trażmissjoni tad- data

1.   Mis-sena ta’ rapportar 2025 ’il quddiem, l-Istati Membri għandhom jirrapportaw id-data diżaggregata dwar l-interventi u l-benefiċjarji msemmija fl-Artikolu 8, il-punt (a), kull sena sat-30 ta’ April tas-sena N fir-rigward tal-interventi li għalihom ikunu saru pagamenti fis-sena finanzjarja agrikola N-1.

Fl-2024, l-Istati Membri jistgħu jirrapportaw id-data diżaggregata dwar l-interventi fir-rigward tal-interventi mħallsa fis-sena finanzjarja agrikola 2023 sat-30 ta’ Novembru 2024. Jekk l-Istati membri ma jirrapportawx id-data diżaggregata dwar interventi fl-2024, għandhom jirrapportawhom fl-2025 b’mod konformi mal-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu.

B’deroga mill-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, id-data dwar il-benefiċjarji relatata maż-żona ddikjarata u mal-art f’kundizzjonijiet agrikoli u ambjentali tajbin għandha tiġi rrapportata, fis-sena N, fir-rigward ta’ interventi li għalihom ikunu ntalbu pagamenti fis-sena kalendarja N-2.

2.   L-Istati Membri għandhom jirrapportaw kull sena l-proporzjon ta’ bwar permanenti msemmija fl-Artikolu 8, il-punt (b), sal-15 ta’ Marzu tas-sena N fir-rigward taż-żona ddikjarata fis-sena kalendarja N-1. L-ewwel sena ta’ rapportar għandha tkun l-2024.

3.   L-Istati Membri għandhom jirrapportaw kull sena d-data dwar l-interventi f’ċerti setturi msemmija fl-Artikolu 8, il-punt (c), sa:

(a)

il-15 ta’ Ġunju tas-sena N fir-rigward tad-data tas-sena kalendarja N-1 imsemmija fil-punti 1, 2(a) u (c), u 3 sa 7 tal-Anness V;

(b)

il-31 ta’ Jannar tas-sena N fir-rigward tad-data tas-sena kalendarja N imsemmija fil-punt 2(b) tal-Anness V;

(c)

il-15 ta’ Ġunju tas-sena N fir-rigward tad-data tas-sena finanzjarja N-1 imsemmija fil-punti 8 sa 10 tal-Anness V.

L-ewwel sena ta’ rapportar għandha tkun l-2023 għad-data msemmija fil-punt 1 u 2(b) tal-Anness V, l-2024 għad-data msemmija fil-punti 2(a) u (c), u 3 sa 7 ta’ dak l-Anness u l-2025 għad-data msemmija fil-punti 8 sa 10 ta’ dak l-Anness.

B’deroga mill-ewwel u t-tieni subparagrafi ta’ dan il-paragrafu, għas-settur tal-apikultura, għandu japplika dan li ġej:

(a)

l-Istati Membri għandhom jirrapportaw kull sentejn id-data msemmija fil-punti 5 u 6 tal-Anness V;

(b)

id-data msemmija fil-punt 5 tal-Anness V għandha tkopri s-sena kalendarja ta’ qabel is-sena ta’ rapportar;

(c)

id-data msemmija fil-punt 6 tal-Anness V għandha tkopri s-sentejn kalendarji ta’ qabel is-sena ta’ rapportar;

(d)

l-ewwel sena ta’ rapportar għandha tkun l-2023 għad-data msemmija fil-punti 4, 5 u 6 tal-Anness V u l-2024 għall-punt 9 ta’ dak l-Anness. Fl-2023, id-data msemmija fil-punti 5 u 6 tal-Anness V tista’ tiġi rrapportata sal-15 ta’ Settembru.

4.   L-Istati Membri għandhom jibdew jirrapportaw id-data dwar il-gruppi operazzjonali tal-EIP imsemmija fl-Artikolu 8, il-punt (d), hekk kif jiġi approvat il-proġett tal-grupp operazzjonali, mill-2023.

5.   L-Istati Membri għandhom jirrapportaw id-data dwar il-GAL u l-attivitajiet tagħhom għal LEADER imsemmija fl-Artikolu 8, il-punt (e), kif ġej:

(a)

sat-30 ta’ April 2026 fir-rigward tal-operazzjonijiet imħallsa fis-snin finanzjarji mill-2023 sal-2025, b’mod kumulattiv; u

(b)

sat-30 ta’ April 2030 fir-rigward tal-operazzjonijiet imħallsa fis-snin finanzjarji mill-2023 sal-2029, b’mod kumulattiv.

B’deroga mill-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, id-data relatata mal-varjabbli tal-GAL stabbiliti fl-Anness VII, punt 1, għandha tiġi rrapportata sat-30 ta’ April tas-sena N għall-GAL magħżula sal-31 ta’ Diċembru tas-sena N-1.

Artikolu 16

Trasferiment tad- data

1.   Id-data msemmija fl-Artikolu 8, il-punti (a), (b), (d) u (e), għandha tiġi ttrasferita lill-Kummissjoni permezz tas-sistema elettronika għall-iskambju sigur ta’ informazzjoni msejħa “SFC2021”, li għaliha r-responsabbiltajiet tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri huma stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2289 (6).

Id-data msemmija fl-Artikolu 8, il-punt (c), għandha tiġi ttrasferita lill-Kummissjoni permezz tas-sistema bbażata fuq it-teknoloġija tal-informazzjoni magħmula disponibbli mill-Kummissjoni skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1185 (7).

2.   Għad-data diżaggregata dwar l-interventi u l-benefiċjarji li għandha tiġi kkomunikata skont l-Artikolu 8, il-punt (a), ta’ dan ir-Regolament, l-aġenzija tal-pagamenti msemmija fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2021/2116 jew, fejn aktar minn aġenzija tal-pagamenti waħda tkun akkreditata fi Stat Membru, il-korp ta’ koordinazzjoni msemmi fl-Artikolu 10 ta’ dak ir-Regolament, għandu jittrasferixxi d-data lill-Kummissjoni.

3.   Għall-proporzjon fuq il-bwar permanenti, id-data li għandha tiġi kkomunikata skont l-Artikolu 8, il-punt (b) għandha tiġi ttrasferita mill-aġenzija tal-pagamenti jew mill-korp ta’ koordinazzjoni.

4.   Għad-data dwar l-interventi f’ċerti setturi li għandha tiġi kkomunikata skont l-Artikolu 8, il-punt (c), id-data dwar il-gruppi operazzjonali tal-EIP li għandha tiġi kkomunikata skont l-Artikolu 8, il-punt (d), u d-data dwar il-GAL u l-attivitajiet tagħhom għal LEADER li għandha tiġi kkomunikata skont l-Artikolu 8, il-punt (e), id-data tista’ tiġi ttrasferita mill-Istati Membri jew minn kwalunkwe entità(jiet) awtorizzata/i mill-Istati Membri.

Artikolu 17

Data kompluta kif xieraq

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-data għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni msemmija fl-Artikolu 8 tkun kompluta u awtokonsistenti, kif ukoll li l-kontenut tagħha jiġi rreġistrat u ppreżentat f’konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Annessi IV sa VII. Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli bbażati fuq il-kompjuter.

Artikolu 18

Kontrolli tad- data u korrezzjoni tad- data

1.   L-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli għall-korrezzjonijiet tal-iżbalji klerikali jew ovvji jew tal-iżbalji ta’ natura purament editorjali tad-data msemmija fl-Artikolu 8.

2.   L-Istati Membri għandhom jinformaw minnufih lill-Kummissjoni f’każ ta’ sottomissjoni ta’ data żbaljata jew f’każ li tinqala’ problema bit-trasferiment tad-data, u jikkoreġu d-data.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-kontrolli mwettqa mill-Istati Membri, il-Kummissjoni tista’ twettaq kontrolli bil-għan li tivverifika jekk l-Istati Membri pprovdewx data kompluta u awtokonsistenti kif xieraq. Fil-każ ta’ sottomissjoni ta’ data żbaljata, il-Kummissjoni tista’ titlob lill-Istati Membri jikkoreġu d-data pprovduta.

Artikolu 19

Użu tad- data

Il-Kummissjoni ma għandhiex tiżvela jew tuża d-data personali miksuba skont dan ir-Regolament għal finijiet oħrajn għajr biex twettaq ir-responsabbiltajiet tagħha fil-kuntest tal-qafas ta’ prestazzjoni skont it-Titolu VII, il-Kapitolu I, tar-Regolament (UE) 2021/2115, u biex timmonitorja u tevalwa l-PAK skont l-Artikolu 143 ta’ dak ir-Regolament.

TITOLU III

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

l-Artikolu 20

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Settembru 2022.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 435, 6.12.2021, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2290 tal-21 ta’ Diċembru 2021 li jistabbilixxi regoli dwar il-metodi għall-kalkolu tal-indikaturi komuni tal-output u tar-riżultat stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (UE) 2021/2115 (ĠU L 458, 22.12.2021, p. 486).

(3)  Ir-Regolament (UE) 2021/1060 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ġunju 2021 li jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi, is-Sajd u l-Akkwakultura u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Appoġġ Finanzjarju għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u l-Politika dwar il-Viżi (ĠU L 231, 30.6.2021, p. 159).

(4)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2022/126 tas-7 ta’ Diċembru 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2021/2115 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill b’rekwiżiti addizzjonali għal ċerti tipi ta’ intervent speċifikati mill-Istati Membri fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom għall-perjodu mill-2023 sal-2027 skont dak ir-Regolament kif ukoll regoli dwar il-proporzjon għall-istandard 1 tal-kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba (KAAT) (ĠU L 20, 31.1.2022, p. 52).

(5)  Ir-Regolament (UE) 2021/2116 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-2 ta’ Diċembru 2021 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 (ĠU L 435, 6.12.2021, p. 187).

(6)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2289 tal-21 ta’ Diċembru 2021 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2021/2115 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-preżentazzjoni tal-kontenut tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK u dwar is-sistema elettronika għall-iskambju sigur ta’ informazzjoni (ĠU L 458, 22.12.2021, p. 463).

(7)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1185 tal-20 ta’ April 2017 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolamenti (UE) Nru 1307/2013 u (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tan-notifiki lill-Kummissjoni tal-informazzjoni u d-dokumenti u li jemendaw u jħassru diversi Regolamenti tal-Kummissjoni (ĠU L 171, 4.7.2017, p. 113).


ANNESS I

ELEMENTI EWLENIN TA’ EVALWAZZJONI U FATTURI TA’ SUĊĊESS RAKKOMANDATI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 1(2)

Objettiv

Elementi ewlenin li għandhom jiġu vvalutati

Fatturi ta’ suċċess rakkomandati

Li jingħata appoġġ għall-introjtu vijabbli tal-azjendi agrikoli u r-reżiljenza tas-settur agrikolu fl-Unjoni kollha biex jittejbu s-sigurtà tal-ikel u d-diversità agrikola fit-tul kif ukoll biex tiġi żgurata s-sostenibbiltà ekonomika tal-produzzjoni agrikola fl-Unjoni

L-introjtu vijabbli tal-azjendi agrikoli

Introjtu vijabbli tal-azjendi agrikoli jfisser mhux biss introjtu stabbli iżda wkoll introjtu mqassam b’mod ġust.

Il-livell ta’ introjtu agrikolu fl-azjendi agrikoli appoġġati qed jiżdied jew, tal-anqas, huwa stabbli u d-disparitajiet bejn l-azjendi agrikoli u setturi ekonomiċi oħra qed jonqsu, meta jitqiesu x-xejriet ġenerali tal-ekonomija.

Ir-reżiljenza

Ir-reżiljenza tinkludi l-appoġġ lill-bdiewa li qed jiffaċċjaw riskji potenzjali u limitazzjonijiet speċifiċi li jistgħu jġiegħluhom iwaqqfu l-attività agrikola.

L-appoġġ għall-introjtu jitqassam lill-bdiewa l-aktar fil-bżonn.

Li tissaħħaħ l-orjentazzjoni lejn is-suq u tiżdied il-kompetittività tal-azjendi agrikoli kemm fuq terminu qasir kif ukoll fit-tul, inkluż permezz ta’ aktar enfasi fuq ir-riċerka, it-teknoloġija u d-diġitalizzazzjoni

L-orjentazzjoni msaħħa lejn is-suq

Abbażi tal-bilanċ tal-kummerċ agroalimentari (importazzjoni-esportazzjoni).

Il-kummerċ agroalimentari qed jiżdied.

Il-kompetittività tal-azjendi agrikoli

Abbażi taż-żieda fil-kapital, fix-xogħol u fil-produttività tal-art permezz tal-innovazzjoni.

Il-produttività fl-azjendi agrikoli appoġġati qed tiżdied.

Li tittejjeb il-pożizzjoni tal-bdiewa fil-katina tal-valur

Il-pożizzjoni tal-bidwi fil-katina alimentari

L-integrazzjoni tal-bdiewa fil-katina alimentari u l-parteċipazzjoni fi skemi ta’ kwalità u fil-produzzjoni organika biex jiżdied il-valur miżjud.

Is-sehem tal-produzzjoni kummerċjalizzata skont l-iskemi tal-kwalità u l-produzzjoni organika qed jiżdied.

Is-sehem tal-produzzjoni kummerċjalizzata mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi (OP) u forom oħra ta’ organizzazzjonijiet tal-bdiewa appoġġati qed jiżdied.

Il-valur miżjud gross għall-bdiewa f’OP u f’forom oħra ta’ organizzazzjonijiet tal-bdiewa jew li jipparteċipaw fi skemi tal-kwalità u fil-produzzjoni organika qed jiżdied.

Li jingħata kontribut għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u għall-adattament għalih, inkluż billi jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra u jissaħħaħ is-sekwestru tal-karbonju, kif ukoll għall-promozzjoni tal-enerġija sostenibbli

Il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima

Abbażi tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra (GHG) u s-sekwestru tal-karbonju.

L-emissjonijiet ta’ gassijiet serra fl-agrikoltura qed jonqsu.

Is-sekwestru tal-karbonju organiku fil-ħamrija qed jiżdied jew jinżamm.

Il-kapaċità tal-produzzjoni ta’ enerġija rinnovabbli qed tiżdied.

L-adattament għat-tibdil fil-klima

Abbażi tar-reżiljenza tal-agrikoltura għat-tibdil fil-klima.

Ir-reżiljenza tal-agrikoltura għat-tibdil fil-klima qed tiżdied.

Li jitrawwem l-iżvilupp sostenibbli u l-ġestjoni effiċjenti tar-riżorsi naturali bħall-ilma, il-ħamrija u l-arja, inkluż billi titnaqqas id-dipendenza fuq sustanzi kimiċi

Il-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali

Abbażi tal-preservazzjoni jew it-tisħiħ tal-kwalità u tal-kwantità tar-riżorsi naturali billi jitnaqqsu s-sustanzi niġġiesa u l-isfruttament.

L-emissjonijiet tal-ammonijaka fl-agrikoltura, it-tnixxija tan-nutrijenti u l-erożjoni tal-ħamrija qed jonqsu.

Il-bilanċ tan-nutrijenti fuq l-art agrikola qed jitjieb, biex b’hekk jitnaqqas it-telf ta’ nutrijenti.

Il-pressjoni fuq il-ġibjuni tal-ilma naturali qed tonqos.

L-użu u r-riskju ta’ pestiċidi kimiċi u l-użu ta’ pestiċidi aktar perikolużi qed jonqsu.

Li jingħata kontribut għall-waqfien u t-treġġigħ lura tat-telf tal-bijodiversità, jissaħħu s-servizzi tal-ekosistema u jiġu ppreservati l-ħabitats u l-pajsaġġi

It-treġġigħ lura tat-telf tal-bijodiversità

Abbażi tal-bijodiversità u l-ħabitats fl-art agrikola jew f’żoni oħra affettwati minn prattiki agrikoli jew tal-forestrija.

Il-bijodiversità relatata mal-art agrikola qed titjieb jew, tal-anqas, it-telf tal-bijodiversità waqaf.

Il-bijodiversità fiż-żoni ta’ Natura 2000 affettwati mill-agrikoltura jew mill-forestrija qed titjieb jew, tal-anqas, it-telf tal-bijodiversità waqaf.

L-agrobijodiversità qed tiżdied.

Is-servizzi tal-ekosistema

Abbażi tal-karatteristiċi tal-pajsaġġ li jikkontribwixxu għas-servizzi tal-ekosistema billi jospitaw speċijiet rilevanti (eż. permezz tad-dakkir, il-kontroll tal-pesti), permezz ta’ proċessi bijofiżiċi (eż. permezz tal-kontroll tal-erożjoni, iż-żamma tal-kwalità tal-ilma), jew permezz ta’ valuri kulturali (eż. il-valur estetiku).

Ix-xejriet tad-dakkara qed jitjiebu, jew, tal-anqas, huma stabbli.

Iż-żona koperta mill-karatteristiċi tal-pajsaġġ fl-art agrikola qed tiżdied jew tinżamm.

Li jiġu attirati u jingħata appoġġ lill-bdiewa żgħażagħ u lil bdiewa ġodda oħrajn u jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta’ negozju sostenibbli fiż-żoni rurali

It-tiġdid tal-bdiewa

Abbażi tal-appoġġ għall-istabbiliment ta’ bdiewa żgħażagħ u ta’ bdiewa ġodda u tal-kontinwità.

L-għadd ta’ bdiewa żgħażagħ u ġodda qed jiżdied.

L-iżvilupp tan-negozju

Abbażi tal-appoġġ għall-bidu ta’ negozji rurali ġodda u għad-diversifikazzjoni tal-azjendi agrikoli

L-għadd ta’ negozji rurali qed jiżdied.

Li jiġu promossi l-impjiegi, it-tkabbir, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, inkluża l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-biedja, l-inklużjoni soċjali u l-iżvilupp lokali fiż-żoni rurali, inkluża l-bijoekonomija ċirkolari u l-forestrija sostenibbli

L-ekonomija rurali sostenibbli

Abbażi tat-tkabbir ekonomiku u l-promozzjoni tal-impjiegi.

L-ekonomija taż-żoni rurali qed tikber jew, tal-anqas, hija stabbli u d-distakk urban-rurali qed jonqos.

Ir-rata ta’ impjieg fiż-żoni rurali qed titjieb.

In-negozju relatat mal-bijoekonomija qed jiżdied.

Il-forestrija sostenibbli qed tiżdied.

L-iżvilupp lokali

Il-forniment ta’ servizzi u infrastruttura lokali.

Is-servizzi u l-infrastrutturi lokali qed jitjiebu.

L-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-inklużjoni soċjali

Il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tan-nisa fil-biedja u fl-ekonomija, l-ekwità tal-introjtu u t-tnaqqis tal-faqar.

L-impjieg u l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-biedja qed jitjiebu.

L-appoġġ tal-Pjan Strateġiku tal-PAK huwa mqassam b’mod aktar ġust.

Il-faqar rurali qed jonqos.

Li jittejjeb ir-rispons tal-agrikoltura tal-Unjoni għad-domanda tas-soċjetà dwar l-ikel u s-saħħa, inkluż ikel ta’ kwalità tajba, sikur u sustanzjuż prodott b’mod sostenibbli, it-tnaqqis tal-ħela tal-ikel, kif ukoll li jittejjeb it-trattament xieraq tal-annimali u l-ġlieda kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi

Ikel ta’ kwalità u sikur

Abbażi tat-trawwim ta’ skemi tal-kwalità, il-promozzjoni tal-benesseri tal-annimali u l-ġlieda kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi.

Il-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata skont l-iskemi tal-kwalità qed jiżdied.

Il-benesseri tal-annimali qed jitjieb u l-użu tal-antimikrobiċi qed jonqos.

Li jiġi mmodernizzat is-settur bit-trawwim u l-kondiviżjoni tal-għarfien, l-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni fl-agrikoltura u fiż-żoni rurali, u bl-inkoraġġiment tal-użu tagħhom mill-bdiewa, permezz ta’ aċċess imtejjeb għar-riċerka, l-innovazzjoni, l-iskambju tal-għarfien u t-taħriġ

Is-sistema tal-Għarfien u tal-Innovazzjoni Agrikoli (AKIS) u l-istrateġija diġitali

Abbażi tal-appoġġ għall-azzjonijiet strateġiċi tal-AKIS, l-interventi relatati mal-AKIS, u l-istrateġija diġitali u l-impatt tagħhom fuq l-adozzjoni tal-innovazzjoni mill-bdiewa.

Għadd dejjem akbar ta’ bdiewa qed jipparteċipaw fi programmi ta’ taħriġ u/jew jagħmlu użu mill-pariri dwar l-azjendi agrikoli.

Il-bdiewa jibdlu l-prattiki tal-biedja wara li jipparteċipaw fi programmi ta’ taħriġ u/jew jagħmlu użu mill-pariri dwar l-azjendi agrikoli.

Għadd dejjem akbar ta’ bdiewa qed jingħataw appoġġ għat-teknoloġija tal-biedja diġitali permezz tal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

In-nefqa tal-Pjan Strateġiku tal-PAK li tappoġġa l-ħolqien tal-innovazzjoni u l-kondiviżjoni tal-għarfien qed tiżdied.


ANNESS II

REKWIŻITI MINIMI GĦALL-ISTRUTTURA U L-KONTENUT TAL-PJAN TA’ EVALWAZZJONI MSEMMI FL-ARTIKOLU 4(1)

1.   Objettivi u ħtiġijiet

Dikjarazzjoni tal-objettivi tal-pjan ta’ evalwazzjoni u l-ħtiġijiet relatati mal-evalwazzjoni, immirati biex jiżguraw li jitwettqu attivitajiet ta’ evalwazzjoni suffiċjenti u xierqa, b’mod partikolari biex jipprovdu informazzjoni meħtieġa għat-tmexxija tal-programm, biex jinformaw il-perjodu tal-programm ta’ politika li jmiss, u biex jiġi żgurat li d-data meħtieġa għall-evalwazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK tkun disponibbli.

2.   Governanza u koordinazzjoni

Deskrizzjoni qasira tal-arranġamenti ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni għall-Pjan Strateġiku tal-PAK, li tidentifika l-korpi ewlenin involuti u r-responsabbiltajiet tagħhom.

3.   Immappjar tal-partijiet ikkonċernati

Deskrizzjoni fil-qosor tal-partijiet ikkonċernati relevanti msemmija fl-Artikolu 4(2) u l-bżonnijiet tagħhom relatati ma’ attivitajiet ta’ evalwazzjoni u, fejn relevanti, il-bini tal-kapaċitajiet.

4.   Kronoloġija

L-ippjanar indikattiv tal-evalwazzjonijiet u l-istudji ta’ appoġġ għall-evalwazzjoni li għandhom jitwettqu matul iċ-ċiklu ta’ programmazzjoni, kif ukoll ir-raġunament għall-għażliet magħmula, inkluż:

(a)

l-evalwazzjonijiet biex tiġi vvalutata l-kontribuzzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK għall-objettivi tal-PAK, li għandhom jitwettqu matul l-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK;

(b)

fejn rilevanti, l-evalwazzjonijiet biex jiġu vvalutati suġġetti speċifiċi msemmija fl-Artikolu 2, il-punt (e);

(c)

l-istudji ta’ appoġġ u attivitajiet oħra ta’ riċerka u ta’ analiżi għall-evalwazzjonijiet.

5.   Data u informazzjoni

Deskrizzjoni fil-qosor tal-arranġamenti msemmija fl-Artikolu 7(2) biex tiġi żgurata d-disponibbiltà tad-data għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni, inkluż l-identifikazzjoni tas-sorsi tad-data ewlenin li għandhom jintużaw, l-arranġamenti istituzzjonali għall-forniment tad-data u l-arranġamenti għall-kontroll tal-kwalità tad-data. Jenħtieġ li din it-taqsima tinkludi wkoll l-identifikazzjoni ta’ lakuni fid-data u l-azzjonijiet biex dawn jiġu indirizzati, inkluż li jkun hemm sistemi tad-data operattivi maż-żmien.

6.   Komunikazzjoni u segwitu

Deskrizzjoni ta’ kif is-sejbiet mill-evalwazzjoni se jiġu ddisseminati lir-riċevituri fil-mira, inkluż deskrizzjoni tal-mekkaniżmi stabbiliti għas-segwitu u għall-użu tar-riżultati tal-evalwazzjoni.

7.   Riżorsi, appoġġ tekniku u bini tal-kapaċità

Deskrizzjoni tar-riżorsi meħtieġa u previsti biex jiġi implimentat il-pjan ta’ evalwazzjoni, inkluż indikazzjoni tal-kapaċità amministrattiva, tad-data, tar-riżorsi finanzjarji u tal-ħtiġijiet tal-IT.

Deskrizzjoni tal-implimentazzjoni tal-appoġġ għall-programm imsemmi fl-Artikolu 7(3) u (4), inkluż l-appoġġ tekniku u l-attivitajiet ta’ bini tal-kapaċità mwettqa biex jiġi żgurat li l-pjan ta’ evalwazzjoni jkun jista’ jiġi implimentat bis-sħiħ u l-appoġġ ippjanat lill-GAL għall-evalwazzjoni tal-istrateġiji ta’ Żvilupp Lokali.


ANNESS III

L-INDIKATURI TAL-IMPATT IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 6(5)

Kodiċi tal-indikatur  (1)

L-isem tal-indikatur

I.2

Tnaqqis tal-inugwaljanzi fl-introjtu: L-evoluzzjoni tal-introjtu agrikolu meta mqabbel mal-ekonomija ġenerali

I.3

Tnaqqis tal-varjabbiltà tal-introjtu tal-azjendi agrikoli: L-evoluzzjoni tal-introjtu agrikolu

I.4

Appoġġ għall-introjtu vijabbli tal-azjendi agrikoli: L-evoluzzjoni tal-livell tal-introjtu agrikolu skont it-tip ta’ biedja (meta mqabbel mal-medja fl-agrikoltura)

I.5

Kontribut għall-bilanċ territorjali: L-evoluzzjoni tal-introjtu agrikolu f’żoni b’restrizzjonijiet naturali (imqabbel mal-medja)

I.10

Kontribut għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima: L-emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-agrikoltura

I.12

Żieda tal-enerġija sostenibbli fl-agrikoltura: Il-produzzjoni sostenibbli ta’ enerġija rinnovabbli mill-agrikoltura u l-forestrija

I.14

Titjib tal-kwalità tal-arja: L-emissjonijiet tal-ammonijaka mill-agrikoltura

I.15

Titjib tal-kwalità tal-ilma: Il-bilanċ gross tan-nutrijenti fuq l-art agrikola

I.26

PAK iktar ġusta: Id-distribuzzjoni tal-appoġġ mill-PAK


(1)  L-Anness I tar-Regolament (UE) 2021/2115.


ANNESS IV

REGOLI DWAR DATA DIŻAGGREGATA DWAR L-INTERVENTI U L-BENEFIĊJARJI MSEMMIJA FL-ARTIKOLI 9(3) U 10(3)

Rapportar ta’ data diżaggregata dwar l-interventi

1.

Meta jirrapportaw id-data għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-interventi msemmija fl-Artikolu 8, il-punt (a), ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jirrispettaw il-metodi ta’ kalkolu għall-indikaturi tal-output u tar-riżultat stabbiliti fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/2290 u dawn li ġejjin:

(a)

il-valur tal-output iġġenerat minn intervent għandu jiġi rrapportat taħt il-varjabbli tal-monitoraġġ rilevanti stabbiliti fil-punt 2 ta’ dan l-Anness;

(b)

il-valur tal-output iġġenerat minn intervent għandu jiġi rrapportat ukoll taħt il-varjabbli tar-riżultat, stabbiliti fil-punt 3 ta’ dan l-Anness, għall-indikaturi tar-riżultat stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (UE) 2021/2115 magħżula mill-Istati Membri fil-Pjan Strateġiku tagħhom tal-PAK (“indikaturi tar-riżultat rilevanti”);

(c)

il-valur tal-output li jikkontribwixxi għall-kalkolu tan-numeratur tal-indikaturi tar-riżultat għandu jiġi rrapportat bis-sħiħ mill-ewwel pagament (minbarra l-avvanzi msemmija fl-Artikolu 32(4), il-punt (a), l-Artikolu 32(5) u l-Artikolu 44(3) tar-Regolament (UE) 2021/2116).

2.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-lista li ġejja ta’ varjabbli tal-monitoraġġ, għal kull intervent għal kull benefiċjarju, f’konformità mad-disinn speċifiku tal-interventi u l-loġika ta’ intervent tagħhom:

(a)

il-varjabbli tal-monitoraġġ għar-rapportar ta’ informazzjoni amministrattiva (M010 sa M040)

(i)

M010: il-kodiċi tal-aġenzija tal-pagamenti

Din il-kaxxa tipprovdi l-kodiċi uniku tal-aġenzija tal-pagamenti. Din tikkorrispondi għad-dipartiment jew korp iddedikat ta’ Stat Membru responsabbli għall-ġestjoni u l-kontroll tan-nefqa mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR);

(ii)

M020: kodiċi uniku għall-applikazzjoni għall-għajnuna jew għat-talba għal pagament għal intervent

Din il-kaxxa tipprovdi kodiċi uniku għal kull applikazzjoni għall-għajnuna għall-interventi koperti mis-sistema integrata u t-talba għall-ħlas għall-interventi l-oħra;

(iii)

M030: identifikatur uniku tal-benefiċjarju

Din il-kaxxa tipprovdi identifikatur uniku tal-benefiċjarju għall-benefiċjarji kollha tal-PAK, li jiġi allokat lil kull applikant fil-livell tal-Istati Membri. L-identifikatur uniku tal-benefiċjarju ma għandu jkun fih l-ebda informazzjoni personali. L-identifikatur jibqa’ l-istess matul is-snin;

(iv)

M040: kodiċi tal-baġit

Din il-kaxxa tipprovdi l-ewwel 25 ċifra tal-kodiċi tal-baġit, li jinkludi n-nomenklatura tal-baġit, it-tip ta’ intervent, is-settur u s-sottosettur, l-indikatur tal-output, l-intervent, l-ammont ta’ unità, it-tnaqqis tar-rata tal-ħlas jew tal-kontribuzzjoni, u s-sena kalendarja;

(b)

il-varjabbli tal-monitoraġġ għar-rapportar tal-ammonti minfuqa (M050 sa M070)

(i)

M050: ammont totali mħallas (fondi tal-UE)

Din il-kaxxa tipprovdi l-ammont totali ta’ appoġġ mill-FAEG jew mill-FAEŻR imħallas f’euro għat-talba, skont l-ammont ta’ unità;

(ii)

M060: total tan-nefqa pubblika

Din il-kaxxa tipprovdi l-ammont totali ta’ appoġġ pubbliku mħallas f’euro għat-talba, skont l-ammont ta’ unità inkluż il-kontribuzzjoni nazzjonali u eskluż il-finanzjament nazzjonali addizzjonali msemmi fl-Artikolu 115(5) tar-Regolament (UE) 2021/2115 (“finanzjament nazzjonali addizzjonali”);

(iii)

M070: total tal-finanzjament nazzjonali addizzjonali

Din il-kaxxa tipprovdi l-ammont totali ta’ finanzjament nazzjonali addizzjonali mħallas f’euro għat-talba;

L-ammonti li jkunu nftefqu msemmija fil-punti (i), (ii) u (iii) għandhom jiġu rrapportati f’euro qabel l-applikazzjoni tas-sanzjonijiet u l-penali;

(c)

il-varjabbli tal-monitoraġġ għar-rapportar taż-żona eliġibbli u ddeterminata (M080 sa M095)

(i)

M080: l-għadd ta’ ettari ta’ żona eliġibbli ddeterminati qabel l-applikazzjoni tal-limiti, minbarra l-forestrija

Din il-kaxxa tipprovdi ż-żona eliġibbli (minbarra l-forestrija) sħiħa ddeterminata wara l-kontrolli u qabel l-applikazzjoni tal-intitolamenti għall-pagament jew tal-limiti massimi;

(ii)

M085: l-għadd ta’ ettari ta’ żona tal-forestrija eliġibbli ddeterminati qabel l-applikazzjoni tal-limiti

Din il-kaxxa tipprovdi ż-żona eliġibbli tal-forestrija sħiħa ddeterminata wara l-kontrolli u qabel l-applikazzjoni tal-intitolamenti għall-pagament jew tal-limiti massimi;

(iii)

M090: l-għadd ta’ ettari ta’ żona eliġibbli minbarra l-forestrija

Għall-interventi mħallsa f’ettari, din il-kaxxa tipprovdi ż-żona eliġibbli (minbarra l-forestrija) sħiħa ddeterminata wara l-kontrolli u wara l-applikazzjoni tal-intitolamenti għall-pagament jew tal-limiti massimi.

Għal interventi fuq art imħallsa f’unitajiet oħra għajr ettari, fejn rilevanti, din tipprovdi l-għadd ta’ ettari (minbarra l-forestrija) appoġġati mill-interventi;

(iv)

M095: l-għadd ta’ ettari ta’ żona tal-forestrija eliġibbli ddeterminati wara l-applikazzjoni tal-limiti

Din il-kaxxa tipprovdi ż-żona eliġibbli tal-forestrija sħiħa ddeterminata wara l-kontrolli u wara l-applikazzjoni tal-intitolamenti għall-pagament jew tal-limiti massimi.

Għal interventi fuq forestrija mħallsa f’unitajiet oħra għajr ettari, fejn rilevanti, din tipprovdi l-għadd ta’ ettari appoġġati mill-interventi;

Il-valuri tal-output imsemmija fil-punti (i) sa (iv) dejjem għandhom jiġu rrapportati bis-sħiħ. Għall-interventi koperti mis-sistema integrata, l-outputs għandhom jiġu rrapportati sħaħ fis-sena N fir-rigward tal-interventi mitluba fis-sena N-2;

(d)

il-varjabbli tal-monitoraġġ għar-rapportar tal-unitajiet imħallsa (M100 sa M160)

(i)

M100: l-għadd ta’ ettari ta’ żona eliġibbli mħallsa

Din il-kaxxa tipprovdi ż-żona mħallsa, indipendentement min-natura taż-żona (jiġifieri forestrija jew le);

(ii)

M110: l-għadd ta’ irjus tal-annimali mħallsa

(iii)

M120: l-għadd ta’ unitajiet ta’ bhejjem imħallsa

(iv)

M130: l-għadd ta’ operazzjonijiet imħallsa

Din il-kaxxa tipprovdi l-għadd ta’ operazzjonijiet kif definiti fl-Artikolu 3, il-punt (4), tar-Regolament (UE) 2021/2115 appoġġati mill-PAK. Din tkopri l-interventi mħallsa għal kull operazzjoni;

(v)

M140: l-għadd ta’ azjendi agrikoli appoġġati

Din il-kaxxa tipprovdi l-għadd ta’ azjendi agrikoli li jibbenefikaw mill-appoġġ rilevanti tal-PAK, meta jitħallas bħala somma f’daqqa;

(vi)

M150: l-għadd ta’ fondi mutwi mħallsa

Din il-kaxxa tipprovdi informazzjoni dwar l-għadd ta’ fondi mutwi kif definiti fl-Artikolu 3, il-punt (11), tar-Regolament (UE) 2021/2115 koperti mill-appoġġ għall-ġestjoni tar-riskju msemmi fl-Artikolu 76 ta’ dak ir-Regolament;

(vii)

M160: numru ta’ unitajiet oħra mħallsa – unità ta’ kejl

(viii)

M161: l-għadd ta’ unitajiet oħra mħallsa – output iġġenerat

Il-kaxxi taħt il-punti (vii) u (viii) jipprovdu informazzjoni dwar l-outputs iġġenerati minn interventi li huma bbażati fuq unitajiet oħra ta’ kejl, differenti minn dawk elenkati fil-punti (i) sa (vi). Għal kull unità oħra mħallsa, l-Istati Membri għandhom jirrapportaw f’żewġ kaxxi separati l-unità ta’ kejl (M160) u l-output iġġenerat (M161);

Il-valuri tal-output għall-unitajiet imħallsa wara l-kontrolli u wara l-applikazzjoni tal-limiti massimi msemmija fil-punti (i) sa (viii) għandhom jiġu rrapportati bħala proporzjon tan-nefqa effettivament imħallsa fir-rigward tan-nefqa totali impenjata għal dak l-output fis-sena finanzjarja agrikola kkonċernata. Fis-sena finanzjarja agrikola meta jsir il-pagament finali, il-valur tal-output jikkorrispondi għall-bilanċ;

(e)

il-varjabbli tal-monitoraġġ għar-rapportar ta’ jekk kundizzjoni hijiex issodisfata (M170 sa M210)

(i)

M170: investiment li jirriżulta f’żieda netta ta’ żona irrigata

Din il-kaxxa tipprovdi informazzjoni dwar jekk l-intervent jikkonċernax investiment li jirriżulta f’żieda netta taż-żona saqwija (inkluż investimenti f’installazzjonijiet jew f’infrastruttura ġodda ta’ irrigazzjoni, u l-ħolqien jew l-espansjoni ta’ ġibjun) skont l-Artikolu 74(6) u (7) tar-Regolament (UE) 2021/2115;

(ii)

M180: investiment li jirriżulta f’titjib tal-installazzjonijiet eżistenti tat-tisqija

Din il-kaxxa tipprovdi informazzjoni dwar jekk l-intervent jikkonċernax it-titjib ta’ installazzjonijiet eżistenti tat-tisqija jew ta’ element tal-infrastruttura tat-tisqija skont l-Artikolu 74(4) tar-Regolament (UE) 2021/2115;

(iii)

M190: investiment fl-użu tal-ilma reklamat

Din il-kaxxa tipprovdi informazzjoni dwar jekk l-intervent jikkonċernax investiment fl-użu ta’ ilma reklamat bħala provvista alternattiva tal-ilma skont l-Artikolu 74(5) tar-Regolament (UE) 2021/2115;

(iv)

M200: investiment fil-broadband

Din il-kaxxa tipprovdi informazzjoni dwar jekk l-intervent huwiex immirat lejn it-titjib tal-aċċess għall-broadband;

(v)

M210: investiment fil-bijometan

Din il-kaxxa tipprovdi informazzjoni dwar jekk l-intervent jikkonċernax il-kapaċità ta’ produzzjoni installata għall-bijometan.

3.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-kontribut tal-valuri tal-output għan-numeratur tal-indikaturi tar-riżultat rilevanti stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (UE) 2021/2115, bl-użu tal-varjabbli tar-riżultat li ġejjin:

(a)

il-varjabbli tar-riżultat R001, R002, R003, R004, R005, R009, R010, R012, R013, R014, R015, R016, R017, R018, R019, R020, R021, R022, R023, R024, R025, R026, R027, R028, R029, R030, R031, R032, R033, R034, R035, R036, R037, R038, R039, R040, R041, R042, R043 u R044 li jikkorrispondu rispettivament għall-indikaturi tar-riżultat R.1, R.2, R.3, R4, R.5, R.9, R.10, R.12, R.13, R.14, R.15, R.16, R.17, R.18, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.25, R.26, R.27, R.28, R.29, R.30, R.31, R.32, R.33, R.34, R.35, R.36, R.37, R.38, R.39, R.40, R.41, R.42, R.43 u R.44.

Dawn il-kaxxi jipprovdu l-valur tal-outputs iġġenerati sħaħ permezz ta’ operazzjoni għall-kalkolu tal-indikaturi speċifiċi tar-riżultat;

(b)

għall-varjabbli tar-riżultat R017, li jikkontribwixxi għall-indikatur tar-riżultat R.17 (Art afforestata), l-Istati Membri għandhom jirrapportaw id-diżaggregazzjoni għall-kalkolu tal-indikatur tar-riżultat, kif ġej:

(i)

R117: żoni afforestata;

(ii)

R217: żona restawrata;

(iii)

R317: żona ta’ agroforestrija;

(iv)

R417: karatteristiċi ta’ pajsaġġ bis-siġar imħawla

Il-kaxxi taħt il-punti (i), (ii) u (iii), jipprovdu ż-żona appoġġata filwaqt li din il-kaxxa tipprovdi ż-żona stmata attwalment imħawla b’karatteristiċi ta’ pajsaġġ bis-siġar;

(c)

għall-varjabbli tar-riżultat R043, li jikkontribwixxi għall-indikatur tar-riżultat R.43 (Limitazzjoni tal-użu tal-antimikrobiċi), l-Istati Membri għandhom jirrapportaw id-diżaggregazzjoni għall-kalkolu tal-indikatur tar-riżultat skont l-ispeċi, kif ġej:

(i)

R143: l-għadd ta’ unitajiet ta’ bhejjem ħnieżer;

(ii)

R243: l-għadd ta’ unitajiet ta’ bhejjem bovini;

(iii)

R343: l-għadd ta’ unitajiet ta’ bhejjem tat-tjur;

(iv)

R443: l-għadd ta’ unitajiet ta’ bhejjem nagħaġ u mogħoż;

(v)

R543: l-għadd ta’ unitajiet ta’ bhejjem oħrajn;

(d)

għall-varjabbli tar-riżultat R044, li jikkontribwixxi għall-indikatur tar-riżultat R.44 (Titjib tat-trattament xieraq tal-annimali), l-Istati Membri għandhom jirrapportaw id-diżaggregazzjoni għall-kalkolu tal-indikatur tar-riżultat skont l-ispeċi, kif ġej:

(i)

R144: l-għadd ta’ unitajiet ta’ bhejjem ħnieżer;

(ii)

R244: l-għadd ta’ unitajiet ta’ bhejjem bovini;

(iii)

R344: l-għadd ta’ unitajiet ta’ bhejjem tat-tjur;

(iv)

R444: l-għadd ta’ unitajiet ta’ bhejjem nagħaġ u mogħoż;

(v)

R544: l-għadd ta’ unitajiet ta’ bhejjem oħrajn.

Ir-rapportar ta’ data relatata mal-benefiċjarji

4.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-varjabbli li ġejjin dwar il-benefiċjarji, f’konformità mat-tfassil speċifiku tal-interventi u l-loġika ta’ intervent tagħhom:

(a)

B010: l-ID unika tal-benefiċjarju

Din il-kaxxa tipprovdi l-istess identifikatur uniku tal-benefiċjarju użat għad-data dwar l-interventi fil-varjabbli tal-monitoraġġ M030, imsemmija fil-punt 2(a)(iii) ta’ dan l-Anness;

(b)

B020: il-ġeneru

Din il-kaxxa tipprovdi informazzjoni dwar il-ġeneru tal-benefiċjarju.

F’każ li l-benefiċjarju jkun grupp ta’ persuni fiżiċi, persuna ġuridika jew grupp ta’ persuni ġuridiċi, għandu jiġi rrapportat il-ġeneru tal-maniġer(s) ewlieni/ewlenin tal-azjenda agrikola. Il-maniġer ewlieni tfisser il-persuna li għandha s-setgħa li tieħu deċiżjonijiet fir-rigward tal-attivitajiet agrikoli li jitwettqu fl-azjenda agrikola u li tassumi l-benefiċċji u r-riskji finanzjarji relatati ma’ dawk l-attivitajiet.

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu data ta’ spjegazzjoni addizzjonali dwar is-sehem ta’ responsabbiltajiet maniġerjali eżerċitati skont il-kategorija tal-ġeneru;

(c)

B030: bidwi żagħżugħ

Din il-kaxxa tipprovdi informazzjoni dwar jekk il-benefiċjarju huwiex bidwi żagħżugħ, jiġifieri taħt il-limitu tal-età stabbilit mill-Istati Membri fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom skont l-Artikolu 4(6) tar-Regolament (UE) 2021/2115.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu din l-informazzjoni għall-benefiċjarji kollha li huma persuni fiżiċi. Għal gruppi ta’ persuni fiżiċi jew entitajiet ġuridiċi, l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta biss għall-benefiċjarji mogħtija appoġġ għat-tiġdid ġenerazzjonali skont l-Artikolu 30, l-Artikolu 75(2), il-punt (a), u l-Artikolu 77 tar-Regolament (UE) 2021/2115);

(d)

B040: post ġeografiku – muniċipalità

Din il-kaxxa tipprovdi l-kodiċi tal-Unità Amministrattiva Lokali tal-muniċipalità fejn tinsab il-maġġoranza taż-żona tal-benefiċjarju jew iż-żona kollha kemm hi jew fejn jinsab il-bini ewlieni tal-azjenda;

(e)

B050: żona b’restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet speċifiċi oħra

Din il-kaxxa tindika jekk l-azjenda tinsabx f’żona b’restrizzjonijiet naturali jew b’restrizzjonijiet speċifiċi oħra kif imsemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2021/2115.

L-azjenda għandha tiġi kklassifikata bħala li tinsab f’żona b’restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet speċifiċi oħra meta ż-żona kollha tal-benefiċjarju jew il-maġġoranza tagħha jew il-bini ewlieni tal-azjenda jkun jinsab f’żona b’restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet speċifiċi oħra. Meta benefiċjarju jingħata appoġġ skont l-Artikolu 71 ta’ dak ir-Regolament, l-azjenda tiegħu għandha tiġi kklassifikata bħala li tinsab f’żona b’restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet speċifiċi oħra;

(f)

B060: żona vulnerabbli għan-nitrati

Din il-kaxxa tindika jekk l-azjenda tinsabx f’żona vulnerabbli għan-nitrati indikata skont id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE (1). L-azjendi għandhom jiġu kklassifikati bħala li jinsabu f’żona vulnerabbli għan-nitrati meta ż-żona kollha tal-benefiċjarju jew il-biċċa l-kbira tagħha jew il-bini ewlieni tal-azjenda jkunu jinsabu f’żona vulnerabbli għan-nitrati;

(g)

B070: il-karatteristiċi tal-post tal-azjenda agrikola fi pjan ta’ ġestjoni ta’ baċir tax-xmara

Il-kaxxa tindika jekk l-azjenda tinsabx f’żona inkluża fi pjan ta’ ġestjoni ta’ baċir tax-xmara msemmi fl-Artikolu 72(3), il-punt (c), tar-Regolament (UE) 2021/2115. L-azjendi jiġu kklassifikati bħala li jinsabu f’żona inkluża fi pjan ta’ ġestjoni ta’ baċir tax-xmara meta ż-żona kollha tal-benefiċjarju jew il-biċċa l-kbira tagħha jew il-bini ewlieni tal-azjenda jkun jinsab f’żona inkluża fi pjan ta’ ġestjoni ta’ baċir tax-xmara;

(h)

B080: Żona ta’ Natura 2000

Il-kaxxa tindika jekk l-azjenda tinsabx f’żona ta’ Natura 2000 kif imsemmi fl-Artikolu 72(3), il-punt (a), tar-Regolament (UE) 2021/2115. L-azjendi jiġu kklassifikati bħala li jinsabu fiż-żona ta’ Natura 2000 meta ż-żona kollha tal-benefiċjarju jew il-biċċa l-kbira tagħha jew il-bini ewlieni tal-azjenda jkun jinsab f’żona ta’ Natura 2000.

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu data ta’ spjegazzjoni addizzjonali dwar is-sehem taż-żona tal-impriża f’żona ta’ Natura 2000;

(i)

B090: azjenda organika

Il-kaxxa tindika jekk l-azjenda titkabbarx b’mod organiku kif stabbilit fir-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), titkabbarx parzjalment b’mod organiku jew ma titkabbarx b’mod organiku.

L-azjenda għandha tiġi kklassifikata bħala mkabbra b’mod organiku meta ż-żona kollha tal-benefiċjarju jew il-parti l-kbira tagħha (> 50 % taż-żona totali) titkabbar b’mod organiku u parzjalment b’mod organiku meta parti żgħira biss taż-żona tal-benefiċjarju (< 50 % taż-żona totali) titkabbar b’mod organiku;

(j)

B100: l-għadd ta’ ettari ta’ raba’ li jinħadem iddikjarat

Din il-kaxxa tipprovdi l-għadd totali ta’ ettari ta’ raba’ li jinħadem kif definit mill-Istati Membri fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom skont l-Artikolu 4(3), il-punt (a), tar-Regolament (UE) 2021/2115;

(k)

B110: l-għadd ta’ ettari ta’ bwar permanenti ddikjarati

Din il-kaxxa tipprovdi l-għadd totali ta’ ettari ta’ żona ta’ bwar permanenti kif definit mill-Istati Membri fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom skont l-Artikolu 4(3), il-punt (c), tar-Regolament (UE) 2021/2115;

(l)

B120: l-għadd ta’ ettari b’għelejjel permanenti ddikjarati

Din il-kaxxa tipprovdi l-għadd totali ta’ ettari ta’ żona ta’ għelejjel permanenti kif definit mill-Istati Membri fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom skont l-Artikolu 4(3), il-punt (b), tar-Regolament (UE) 2021/2115;

(m)

B130: l-għadd ta’ ettari ta’ żoni oħra eliġibbli għal pagamenti diretti

Din il-kaxxa tipprovdi l-għadd totali ta’ ettari li fuqhom ma ssir l-ebda attività agrikola, iżda li tkun xorta waħda eliġibbli għal pagamenti diretti skont l-Artikolu 4(4), il-punt (c), tar-Regolament (UE) 2021/2115;

(n)

B141: KAAT 2 - għadd ta’ ettari ta’ artijiet mistagħdra u torbieri - bwar permanenti

Din il-kaxxa tipprovdi l-għadd totali ta’ ettari ta’ bwar permanenti f’artijiet mistagħdra u f’torbieri soġġetti għall-KAAT 2 kif stabbilit fl-Anness III tar-Regolament (UE) 2021/2115;

(o)

B142: KAAT 2 - għadd ta’ ettari ta’ artijiet mistagħdra u torbieri - raba’ li jinħadem

Din il-kaxxa tipprovdi l-għadd totali ta’ ettari ta’ raba’ li jinħadem f’art mistagħdra u f’torbieri li huma soġġetti għall-KAAT 2;

(p)

B143: KAAT 2 - għadd ta’ ettari ta’ artijiet mistagħdra u torbieri - għelejjel permanenti

Din il-kaxxa tipprovdi l-għadd totali ta’ ettari ta’ għelejjel permanenti f’art mistagħdra u f’torbieri li huma soġġetti għall-KAAT 2;

(q)

B150: KAAT 8 - għadd ta’ ettari użati biex jiġi ssodisfat is-sehem minimu ta’ raba’ li jinħadem iddedikat għal żoni u karatteristiċi mhux produttivi

Din il-kaxxa tipprovdi l-għadd totali ta’ ettari, qabel il-fatturi ta’ ponderazzjoni possibbli, użati biex jiġi ssodisfat is-sehem minimu ta’ raba’ li jinħadem iddedikat għal żoni u karatteristiċi mhux produttivi taħt il-KAAT 8 kif stabbilit fl-Anness III tar-Regolament (UE) 2021/2115. L-Istati Membri għandhom jipprovdu diżaggregazzjoni ta’ dan il-varjabbli tal-benefiċjarju kif ġej:

(i)

B151: KAAT 8 – l-għadd ta’ ettari ta’ raba’ mistrieħ;

(ii)

B152: KAAT 8 – l-għadd ta’ ettari ta’ ringieli ta’ sġajriet, ta’ siġar individwali jew ta’ grupp ta’ siġar, ringieli ta’ siġar;

(iii)

B153: KAAT 8 – l-għadd ta’ ettari ta’ ġmiem madwar l-għelieqi, ta’ rqajja’ jew ta’ biċċiet art ta’ lqugħ;

(iv)

B154: KAAT 8 – l-għadd ta’ ettari ta’ fosos u xmajjar;

(v)

B155: KAAT 8 – l-għadd ta’ ettari ta’ għadajjar żgħar u ta’ artijiet mistagħdra żgħar;

(vi)

B156: KAAT 8 – l-għadd ta’ ettari ta’ ħitan tas-sejjieħ;

(vii)

B157: KAAT 8 – l-għadd ta’ ettari ta’ cairns;

(viii)

B158: KAAT 8 – l-għadd ta’ ettari ta’ art imtarrġa;

(ix)

B159: KAAT 8 – l-għadd ta’ ettari ta’ karatteristiċi kulturali;

(x)

B160: KAAT 8 – l-għadd ta’ ettari ta’ żoni u karatteristiċi mhux produttivi oħrajn;

(xi)

B161: KAAT 8 – l-għadd ta’ ettari ta’ għelejjel tat-titwiq ikkultivati mingħajr l-użu ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti;

(xii)

B162: KAAT 8 – l-għadd ta’ ettari ta’ għelejjel li jiffissaw in-nitroġenu kkultivati mingħajr l-użu ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti;

(r)

B170: KAAT 9 - l-għadd ta’ ettari soġġetti għall-projbizzjoni fuq il-konverżjoni jew il-ħrit

Din il-kaxxa tipprovdi l-għadd ta’ ettari li huma soġġetti għall-projbizzjoni fuq il-konverżjoni jew il-ħrit ta’ bwar indikati bħala bwar permanenti ambjentalment sensittivi f’siti ta’ Natura 2000 skont il-KAAT 9 kif stabbilit fl-Anness III tar-Regolament (UE) 2021/2115. L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-informazzjoni li ġejja:

(i)

B171: KAAT 9 – l-għadd ta’ ettari ta’ bwar permanenti f’siti ta’ Natura 2000;

(ii)

B172: KAAT 9 – l-għadd ta’ ettari ta’ bwar permanenti indikati bħala bwar permanenti ambjentalment sensittivi f’siti ta’ Natura 2000 protetti taħt il-KAAT 9 u ddikjarati mill-bdiewa;

(s)

B180: l-għadd ta’ ettari ta’ bwar permanenti indikati bħala ambjentalment sensittivi barra mis-siti ta’ Natura 2000, protetti taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-KAAT u ddikjarati mill-bdiewa, fejn applikabbli.


(1)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE tat-12 ta’ Diċembru 1991 dwar il-protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli (ĠU L 375, 31.12.1991, p. 1).

(2)  Ir-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2018 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 (ĠU L 150, 14.6.2018, p. 1).


ANNESS V

REGOLI DWAR ID-DATA DWAR L-INTERVENTI F’ĊERTI SETTURI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 12(2)

Informazzjoni amministrattiva u informazzjoni għal kull settur

Għal interventi f’ċerti setturi msemmija fit-Titolu III, il-Kapitolu III, tar-Regolament (UE) 2021/2115, l-Istati Membri għandhom jirrapportaw informazzjoni amministrattiva u informazzjoni għal kull settur permezz tal-formoli li ġejjin:

1.

Formola A.1.

Din il-formola tikkonċerna s-settur tal-frott u l-ħxejjex, is-settur tal-apikultura, is-settur tal-inbid, is-settur tal-ħops, is-settur taż-żejt taż-żebbuġa u taż-żebbuġ tal-mejda, u s-setturi l-oħra msemmija fl-Artikolu 42(a) sa (f), tar-Regolament (UE) 2021/2115 rispettivament, li għalihom l-Istati Membri għandhom jirrapportaw kull sena r-referenzi (iperlinks) għal-leġiżlazzjoni nazzjonali adottata mill-Istati Membri fis-sena kalendarja preċedenti biex jimplimentaw interventi settorjali;

2.

Formola A.2.

Din il-formola tikkonċerna s-settur tal-frott u l-ħxejjex, is-settur tal-ħops, is-settur taż-żejt taż-żebbuġa u taż-żebbuġ tal-mejda, u s-setturi l-oħra. L-Istati Membri għandhom jirrapportaw annwalment l-informazzjoni tas-suq li ġejja:

(a)

lista ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi tranżnazzjonali (OPT) u assoċjazzjoni tranżnazzjonali ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi (ATOP) li għandhom l-uffiċċju ewlieni tagħhom fl-Istati Membri;

(b)

l-ammont tal-fondi operazzjonali approvati maqsuma skont l-organizzazzjonijiet tal-produtturi (OP), l-assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi (AOP), l-OPT u l-ATOP diżaggregat kif ġej:

(i)

l-ammont totali;

(ii)

l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarju tal-organizzazzjoni;

(iii)

l-ammont tal-assistenza finanzjarja mill-Unjoni;

(c)

l-ammont tal-fond operazzjonali finali maqsum skont l-OPO, l-AOP, l-OPT u l-ATOP, diżaggregat kif ġej:

(i)

l-ammont totali;

(ii)

l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarju tal-organizzazzjoni;

(iii)

l-ammont tal-assistenza finanzjarja mill-Unjoni;

L-informazzjoni msemmija fil-punt (a) u (c) għandha tiġi rrapportata għas-sena kalendarja preċedenti. L-informazzjoni msemmija fil-punt (b) għandha tiġi rrapportata għas-sena kalendarja attwali;

3.

Formola A.3.

Din il-formola tikkonċerna s-settur tal-frott u l-ħxejjex, li għalih l-Istati Membri għandhom jirrapportaw kull sena l-informazzjoni dwar is-suq dwar l-assistenza finanzjarja nazzjonali lill-OP għas-sena kalendarja preċedenti, kif ġej:

(a)

l-ammont effettivament imħallas (f’euro jew f’munita nazzjonali);

(b)

lista tar-reġjuni benefiċjarji;

4.

Formola A.4.

Din il-formola tikkonċerna l-informazzjoni li l-Istati Membri għandhom jirrapportaw kull sena fis-settur tal-apikultura:

l-għadd ta’ kaxxi tan-naħal lesti għax-xitwa fit-territorju tal-Istati Membri bejn l-1 ta’ Settembru u l-31 ta’ Diċembru ddeterminat skont metodu affidabbli stabbilit fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK;

5.

Formola A.5.

Din il-formola tikkonċerna informazzjoni oħra dwar is-suq li l-Istati Membri għandhom jirrapportaw kull sentejn fis-settur tal-apikultura, li tkopri s-sena kalendarja ta’ qabel in-notifika tagħha:

(a)

l-għadd ta’ dawk li jrabbu n-naħal;

(b)

l-għadd ta’ dawk li jrabbu n-naħal li jiġġestixxu aktar minn 150 kaxxa tan-naħal;

(c)

l-għadd totali ta’ kaxxi tan-naħal ġestiti minn dawk li jrabbu n-naħal li għandhom aktar minn 150 kaxxa tan-naħal;

(d)

l-għadd ta’ dawk li jrabbu n-naħal organizzati f’assoċjazzjonijiet ta’ dawk li jrabbu n-naħal;

(e)

il-firxa ta’ prezzijiet f’euro għall-għasel magħmul minn ħafna fjuri fis-sit ta’ produzzjoni;

(f)

il-firxa ta’ prezzijiet f’euro għall-għasel magħmul minn ħafna fjuri bl-ingrossa mingħand il-grossista;

(g)

l-ispiża medja stmata tal-produzzjoni f’euro (fissa u varjabbli) għal kull kilogramma ta’ għasel prodott;

6.

Formola A.6.

Din il-formola tikkonċerna informazzjoni oħra dwar is-suq, li l-Istati Membri għandhom jirrapportaw kull sentejn fis-settur tal-apikultura, għas-sentejn kalendarji ta’ qabel in-notifika tagħha:

(a)

il-produzzjoni nazzjonali annwali ta’ għasel f’kilogrammi;

(b)

ir-rendiment medju annwali stmat f’kilogrammi ta’ għasel għal kull kaxxa tan-naħal;

7.

Formola A.7.

Din il-formola tikkonċerna s-setturi l-oħra, li għalihom l-Istati Membri għandhom jirrapportaw kull sena l-informazzjoni dwar is-suq li ġejja għas-sena kalendarja preċedenti:

(a)

għas-setturi tal-għelejjel: l-erja totali (f’ettari) koperta u/jew il-volum (f’tunnellati) prodott minn OP, AOP, OPT u ATOP;

(b)

għas-setturi tal-bhejjem: l-għadd totali ta’ annimali u/jew il-volum (f’tunnellati) prodotti minn OP, AOP, OPT u ATOP.

Tagħrif relatat man-nefqa

Għal interventi f’ċerti setturi msemmija fit-Titolu III, il-Kapitolu III, tar-Regolament (UE) 2021/2115, l-Istati Membri għandhom jirrapportaw informazzjoni relatata man-nefqa permezz tal-formoli li ġejjin:

8.

Formola B.1.

Din il-formola tikkonċerna s-settur tal-frott u l-ħxejjex, is-settur tal-ħops, is-settur taż-żejt taż-żebbuġa u taż-żebbuġ tal-mejda, u s-setturi l-oħra msemmija fl-Artikolu 42, il-punti (a), u (d) sa (f), tar-Regolament (UE) 2021/2115, li għalihom l-Istat Membru għandu jirrapporta kull sena l-informazzjoni li ġejja relatata mas-sena finanzjarja agrikola preċedenti diżaggregata skont is-settur:

(a)

in-nefqa (f’euro jew fil-munita nazzjonali) tal-OP, l-AOP, l-OPT u l-ATOP, għal kull intervent u għal kull objettiv kif imsemmi fl-Artikolu 46, il-punti (a) sa (k), ta’ dak ir-Regolament;

(b)

il-kostijiet amministrattivi u tal-persunal (f’euro jew fil-munita nazzjonali) tal-OP, tal-AOP, tal-OPT u tal-ATOP;

(c)

għall-irtirar mis-suq għad-distribuzzjoni bla ħlas u għal destinazzjonijiet oħra, diżaggregata skont il-prodott:

(i)

il-volum annwali totali (f’tunnellati), diżaggregat kif ġej:

(1)

distribuzzjoni bla ħlas;

(2)

kompostjar;

(3)

l-industrija tal-ipproċessar;

(4)

destinazzjonijiet oħrajn;

(ii)

nefqa totali (f’euro jew fil-munita nazzjonali);

(iii)

l-ammont ta’ assistenza finanzjarja mill-Unjoni (f’euro jew fil-munita nazzjonali);

(d)

l-erja totali (f’ettari) għal kull intervent, diżaggregata kif ġej:

(i)

l-investimenti fl-irrigazzjoni li jirriżultaw f’żieda netta taż-żona saqwija;

(ii)

it-tħawwil mill-ġdid tal-ġonna tas-siġar tal-frott jew taż-żebbuġ;

(iii)

il-ħsad bikri;

(iv)

in-nuqqas ta’ ħsad;

(v)

il-produzzjoni organika;

(vi)

il-produzzjoni integrata;

(vii)

l-użu mtejjeb u l-ġestjoni tajba tal-ilma;

(viii)

il-konservazzjoni mtejba tal-ħamrija;

(ix)

il-ħolqien u ż-żamma ta’ ħabitats li jiffavorixxu l-bijodiversità;

(e)

il-perċentwali għall-miri minimi tal-iffrankar tal-ilma għall-investimenti;

(f)

l-għadd ta’ proġetti tal-enerġija implimentati;

(g)

il-perċentwal u l-volum tal-użu tal-ilma reklamat;

(h)

in-numru ta’ interventi ta’ promozzjoni, komunikazzjoni u kummerċjalizzazzjoni għal kull objettiv kif imsemmi fl-Artikolu 46, il-punt (h) u (i), ta’ dak ir-Regolament;

9.

Formola B.2.

Din il-formola tikkonċerna s-settur tal-apikultura, li għalih l-Istati Membri għandhom jirrapportaw kull sena n-nefqa pubblika totali mġarrba (f’euro jew fil-munita nazzjonali) matul is-sena finanzjarja agrikola, diżaggregata skont l-intervent;

10.

Formola B.3.

Din il-formola tikkonċerna s-settur tal-inbid, li għalih l-Istati Membri għandhom jirrapportaw kull sena l-informazzjoni li ġejja relatata mas-sena finanzjarja agrikola preċedenti:

(a)

għar-ristrutturar u l-konverżjoni tal-vinji u l-ħsad bikri:

(i)

l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni;

(ii)

in-nefqa totali tal-benefiċjarji;

(iii)

l-għadd ta’ benefiċjarji;

(iv)

in-numru ta’ operazzjonijiet;

(b)

għall-investimenti f’intrapriżi, l-investimenti f’intrapriżi f’reġjuni ta’ konverġenza, l-investimenti f’intrapriża f’reġjuni oħra għajr ir-reġjuni ta’ konverġenza, l-investimenti f’intrapriżi fir-reġjuni ultraperiferiċi u l-investiment f’intrapriżi fir-reġjuni żgħar tal-Gżejjer tal-Eġew:

(i)

l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni (f’euro jew fil-munita nazzjonali);

(ii)

in-nefqa totali (f’euro jew fil-munita nazzjonali) tal-benefiċjarji;

(iii)

l-għadd ta’ benefiċjarji;

(c)

għall-assigurazzjoni tal-ħsad:

(i)

l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni (f’euro jew fil-munita nazzjonali);

(ii)

in-nefqa totali (f’euro jew fil-munita nazzjonali) tal-benefiċjarji;

(iii)

l-għadd ta’ benefiċjarji;

(iv)

l-għadd ta’ poloz tal-assigurazzjoni ffinanzjati;

(d)

għall-innovazzjoni:

(i)

l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni (f’euro jew fil-munita nazzjonali);

(ii)

in-nefqa totali (f’euro jew fil-munita nazzjonali) tal-benefiċjarji;

(iii)

l-għadd ta’ benefiċjarji;

(e)

għad-distillazzjoni ta’ prodotti sekondarji:

(i)

l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni (f’euro jew fil-munita nazzjonali);

(ii)

l-għadd ta’ benefiċjarji (distilleriji);

(iii)

naqal (medda ta’ appoġġ massimu);

(iv)

karfi (medda ta’ appoġġ massimu);

(v)

kwantità ta’ naqal distillat;

(vi)

kwantità ta’ karfi distillati;

(vii)

miljun ettolitru ta’ alkoħol miksuba;

(f)

għal azzjonijiet imwettqa minn organizzazzjonijiet interprofessjonali rikonoxxuti mill-Istati Membri fis-settur tal-inbid f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) li għandhom l-għan li jsaħħu r-reputazzjoni tal-vinji tal-Unjoni billi jippromwovu t-turiżmu tal-inbid fir-reġjuni tal-produzzjoni:

(i)

l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni (f’euro jew fil-munita nazzjonali);

(ii)

in-nefqa totali (f’euro jew fil-munita nazzjonali) tal-benefiċjarji;

(iii)

l-għadd ta’ benefiċjarji;

(iv)

in-numru ta’ operazzjonijiet;

(g)

għal azzjonijiet meħuda minn organizzazzjonijiet interprofessjonali rikonoxxuti mill-Istati Membri fis-settur tal-inbid skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 bil-għan li jittejjeb l-għarfien tas-suq:

(i)

l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni (f’euro jew fil-munita nazzjonali);

(ii)

in-nefqa totali (f’euro jew fil-munita nazzjonali) tal-benefiċjarji;

(iii)

l-għadd ta’ benefiċjarji;

(iv)

in-numru ta’ operazzjonijiet;

(h)

għal informazzjoni fl-Istati Membri u għall-promozzjoni u l-komunikazzjonijiet f’pajjiżi terzi:

(i)

l-għadd ta’ benefiċjarji;

(ii)

in-numru ta’ operazzjonijiet;

(iii)

għal kull azzjoni ta’ informazzjoni jew ta’ promozzjoni:

(1)

il-benefiċjarji;

(2)

il-miżura eliġibbli;

(3)

deskrizzjoni;

(4)

is-suq fil-mira;

(5)

il-perjodu;

(6)

in-nefqa totali (f’euro jew fil-munita nazzjonali) li minnha:

l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni taħt l-interventi settorjali;

l-assistenza finanzjarja tal-Unjoni taħt appoġġ ieħor;

l-għajnuna mill-Istat;

in-nefqa tal-benefiċjarji.


(1)  Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671).


ANNESS VI

REGOLI DWAR ID-DATA DWAR IL-GRUPPI OPERAZZJONALI TAS-SĦUBIJA EWROPEA GĦALL-INNOVAZZJONI GĦALL-PRODUTTIVITÀ U S-SOSTENIBBILTÀ AGRIKOLA (EIP) IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 13(2)

Data obbligatorja

1.

L-Istati Membri għandhom jirrapportaw id-data obbligatorja li ġejja dwar il-gruppi operazzjonali tal-EIP:

(a)

it-titlu tal-proġett: it-titlu qasir tal-proġett fil-lingwa nattiva;

(b)

it-titlu tal-proġett bl-Ingliż: it-titlu qasir tal-proġett bl-Ingliż;

(c)

l-editur tat-test: l-isem tal-persuna jew tal-korp responsabbli għall-abbozzar tal-informazzjoni kkodifikata fis-sistema elettronika għall-iskambju sigur tal-informazzjoni, minn hawn ’il quddiem imsejħa “SFC2021”;

(d)

il-koordinatur tal-proġett: l-isem, l-indirizz, il-posta elettronika u t-telefon tal-persuna responsabbli għall-ġestjoni tal-proġett skont il-ftehim ta’ kooperazzjoni jew id-deskrizzjoni tal-proġett;

(e)

is-sieħeb/sħab tal-proġett: l-isem, l-indirizz, il-posta elettronika, it-telefon u t-tip ta’ sieħeb/sħab;

(f)

“transunt tal-prattika” bil-lingwa nattiva li għandu jinkludi:

(i)

l-objettiv tal-proġett li jiddeskrivi l-problemi u/jew l-opportunitajiet li jindirizza l-proġett;

(ii)

sommarju qasir dwar is-sejbiet (mistennija jew finali). Jenħtieġ li dan is-sommarju, tal-anqas, ikun fih l-informazzjoni li ġejja, b’lingwaġġ faċli biex jinftiehem orjentat lejn il-prattikanti u l-utenti finali tar-riżultati tal-proġett:

(1)

is-sejbiet ewlenin tal-proġett (mistennija jew finali);

(2)

ir-rakkomandazzjoni(jiet) prattika/prattiċi ewlenija/ewlenin;

(g)

“transunt tal-prattika” bl-Ingliż: traduzzjoni tat-“transunt tal-prattika” fl-Ingliż;

(h)

kategorija tal-keywords: il-keywords applikabbli għall-proġett magħżula minn lista predefinita tal-kategoriji, stabbilita fl-SFC2021;

(i)

l-istatus tal-proġett: l-istatus tal-proġett: għadu għaddej (wara l-għażla) jew lest;

(j)

sors(i) ta’ finanzjament addizzjonali: is-sors ta’ finanzjament addizzjonali minbarra l-appoġġ tal-PAK tal-EIP, bħal Orizzont 2020, stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), jekk ikun hemm;

(k)

il-perjodu tal-proġett: id-data tal-bidu u tat-tmiem tal-proġett;

(l)

il-post ġeografiku: ir-reġjun tan-NUTS 3 fejn iseħħu l-attivitajiet ewlenin tal-proġett;

(m)

il-kontribut tal-proġett għall-objettivi speċifiċi tal-PAK: l-objettiv(i) speċifiku/speċifiċi tal-PAK imsemmi(ja) fl-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2021/2115 li għalih(om) se jikkontribwixxi l-proġett;

(n)

gruppi operazzjonali transfruntieri/tranżnazzjonali:

(i)

jekk il-proġett huwiex transfruntier u/jew tranżnazzjonali;

(ii)

liema Stat Membru/reġjun jikkoordina u jikkodifika l-proġett fl-SFC2021;

(iii)

liema Stat(i) Membru/Membri/reġjun(i) jifforma(w) parti mill-proġett (bl-użu tal-kodiċi NUTS 3);

(iv)

il-baġit għal kull Stat Membru/reġjun li jifforma parti mill-proġett, fin-nefqa pubblika, li jiġbor f’daqqa l-kontribuzzjonijiet kollha (FAEŻR, kofinanzjament nazzjonali u finanzjament nazzjonali addizzjonali jekk applikabbli);

(o)

rapport finali: deskrizzjoni komprensiva tal-eżiti tal-proġett wara li jitlesta;

(p)

baġit totali: il-kontribuzzjonijiet totali tal-proġett (FAEŻR, kofinanzjament nazzjonali u finanzjament nazzjonali addizzjonali jekk applikabbli);

(q)

il-kontribut tal-proġett għall-istrateġiji tal-Unjoni: l-objettiv(i) tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-Istrateġija mill-Għalqa sal-Platt (2), l-istrateġija tal-UE għall-bijodiversità (3), l-istrateġija għall-Forestrija (4) u l-istrateġija tal-UE dwar l-assorbimenti tal-karbonju (5) li għalihom x’aktarx jikkontribwixxi l-proġett, li għandhom jintgħażlu mil-lista li ġejja:

(i)

il-kisba tan-newtralità klimatika;

(ii)

it-tnaqqis tal-użu ġenerali u r-riskju ta’ pestiċidi kimiċi;

(iii)

it-trawwim tal-biedja organika u/jew tal-akkwakultura organika;

(iv)

it-tnaqqis tal-użu ta’ antimikrobiċi għall-annimali mrobbija u fl-akkwakultura;

(v)

it-tnaqqis tat-telf tan-nutrijenti u l-użu tal-fertilizzanti, filwaqt li tinżamm il-fertilità tal-ħamrija;

(vi)

it-titjib tal-ġestjoni tar-riżorsi naturali użati fl-agrikoltura, bħall-ilma, il-ħamrija u l-arja;

(vii)

il-protezzjoni u/jew ir-restawr tal-bijodiversità u tas-servizzi tal-ekosistema fi ħdan is-sistemi agrikoli u tal-foresti;

(viii)

il-kisba lura ta’ żona agrikola b’karatteristiċi tal-pajsaġġ ta’ diversità għolja;

(ix)

l-iffaċilitar tal-aċċess għal Internet broadband veloċi fiż-żoni rurali;

(x)

it-titjib tat-trattament xieraq tal-annimali;

(xi)

it-trawwim ta’ afforestazzjoni u riforestazzjoni li jiffavorixxu l-bijodiversità.

Data rakkomandata

2.

L-Istati Membri huma mħeġġa bil-qawwa biex jirrapportaw id-data rakkomandata li ġejja dwar il-gruppi operazzjonali tal-EIP:

(a)

materjal awdjoviżiv: materjal mill-proġett żviluppat għall-prattikant u għall-utenti finali jew għar-riżultati tal-proġett (inkluż vidjows, ritratti, podcasts, eċċ.);

(b)

is-sit web tal-proġett: il-URL tas-sit(i) web;

(c)

sit(i) web ieħor(oħrajn): il-URL tas-sit(i) web, li se jospita(w) l-informazzjoni dwar ir-riżultati tal-proġett ukoll wara t-tmiem tal-proġett;

(d)

deskrizzjoni tal-attivitajiet tal-proġett bil-lingwa nattiva: sommarju qasir li jenfasizza l-attivitajiet ewlenin tal-proġett;

(e)

deskrizzjoni tal-attivitajiet tal-proġett bl-Ingliż: sommarju qasir li jenfasizza l-attivitajiet ewlenin tal-proġett.

Data fakultattiva

3.

L-Istati Membri jistgħu jirrapportaw id-data fakultattiva li ġejja dwar il-gruppi operazzjonali tal-EIP:

(a)

kaxxi addizzjonali għal transunti tal-prattika addizzjonali fil-lingwa nattiva;

(b)

kaxxi addizzjonali għal transunti tal-prattika addizzjonali bl-Ingliż;

(c)

deskrizzjoni tal-kuntest tal-proġett: test liberu biex jiddeskrivi l-fatturi ewlenin li taw bidu il-proġett, bħal-leġiżlazzjoni, is-swieq jew kawżi oħra;

(d)

informazzjoni addizzjonali dwar il-proġett: test liberu li jipprovdi dettalji kif meħtieġ minn gwida speċifika fil-livell nazzjonali/reġjonali, bħal pereżempju għal finijiet ta’ monitoraġġ;

(e)

kummenti addizzjonali: test liberu biex jiġu elenkati l-elementi ta’ sostenn jew l-ostakli fl-implimentazzjoni tal-proġett, suġġerimenti għal azzjonijiet futuri/gruppi operazzjonali/riċerka, messaġġi lill-konsumaturi, eċċ.


(1)  Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014–2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104).

(2)  Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Mejju 2020 bit-titolu “Strateġija ‘Mill-Għalqa sal-Platt’ għal sistema tal-ikel ġusta, tajba għas-saħħa u favur l-ambjent”.

(3)  Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Mejju 2020 bit-titolu “Strateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030: Inreġġgħu n-natura lura f’ħajjitna”.

(4)  Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Lulju 2021 bit-titolu “L-Istrateġija l-ġdida tal-UE għall-Foresti għall-2030”.

(5)  Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Diċembru 2021 intitolata “Ċikli tal-Karbonju Sostenibbli”.


ANNESS VII

REGOLI DWAR ID-DATA DWAR IL-GAL U L-ATTIVITAJIET TAGĦHOM GĦAL LEADER IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 14(2)

Data relatata mal-GAL

1.

L-Istati Membri għandhom jirrapportaw sat-30 ta’ April tas-sena N il-varjabbli stabbiliti fil-punti (a) sa (g), għal kull GAL, għall-GAL magħżula sal-31 ta’ Diċembru tas-sena N-1. Id-data tirrigwarda s-sitwazzjoni tal-GAL fil-mument tal-għażla u tiġi rrapportata darba biss.

(a)

L100: identifikazzjoni tal-GAL (ID)

Din il-kaxxa tipprovdi kodiċi uniku ta’ kull GAL;

(b)

L200: Isem il-GAL

Din il-kaxxa tipprovdi informazzjoni dwar l-isem tal-grupp ta’ azzjoni lokali;

(c)

L300: kodiċijiet muniċipali

Din il-kaxxa tipprovdi lista tal-kodiċi tal-Unità Amministrattiva Lokali tal-muniċipalitajiet fiż-żona tal-GAL. Jistgħu jintgħażlu diversi kodiċijiet;

(d)

L400: popolazzjoni totali

Din il-kaxxa tipprovdi informazzjoni dwar il-popolazzjoni fiż-żona tal-GAL. Il-kalkolu ta’ dan il-varjabbli għandu jsegwi l-metodu ta’ kalkolu tal-Indikatur tar-riżultat R.38 “Kopertura ta’ LEADER” stabbilit fil-punt 8(j) tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/2290;

(e)

L500: l-appoġġ ta’ GAL minn aktar minn Fond wieħed skont l-Artikolu 31(3) tar-Regolament (UE) 2021/1060

Din il-kaxxa tindika jekk il-GAL huwiex appoġġat minn Fondi oħra minbarra l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR).

Jekk il-valur L500 ikun “iva”, il-GAL għandu jipprovdi l-varjabbli li ġejjin:

(i)

L501: l-użu tal-appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR): jekk il-GAL huwiex qed jirċievi appoġġ taħt il-FEŻR;

(ii)

L502: l-użu tal-appoġġ mill-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+): jekk il-GAL huwiex qed jirċievi appoġġ taħt l-FSE+;

(iii)

L503: l-użu tal-appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi, is-Sajd u l-Akkwakultura (FEMSA): jekk il-GAL huwiex qed jirċievi appoġġ taħt il-FEMSA;

(iv)

L504: l-użu ta’ Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (FSIE) oħrajn (eż. il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta);

(f)

L600: l-għadd totali ta’ membri tal-GAL

Din il-kaxxa tipprovdi informazzjoni dwar l-għadd totali tal-membri tal-GAL imsemmija fl-Artikolu 31(2), il-punt (b), tar-Regolament (UE) 2021/1060. L-Istati Membri għandhom jirrapportaw l-għadd ta’ membri tal-GAL diżaggregati skont it-tip ta’ organizzazzjoni, kif ġej:

(i)

L601: l-għadd ta’ membri tal-GAL li jirrappreżentaw amministrazzjonijiet pubbliċi;

(ii)

L602: l-għadd ta’ membri tal-GAL li jirrappreżentaw interessi ekonomiċi lokali privati (eż. organizzazzjonijiet ekonomiċi, negozji lokali, eċċ.);

(iii)

L603: l-għadd ta’ membri tal-GAL li jirrappreżentaw interessi lokali soċjali (eż. organizzazzjonijiet mhux governattivi, assoċjazzjonijiet lokali, eċċ.);

(iv)

L604: L-għadd ta’ membri tal-GAL li jaqgħu taħt kategoriji oħra minbarra dawk elenkati fil-punti (i), (ii) u (iii);

(g)

L610: l-għadd totali ta’ membri tal-GAL fil-korp deċiżjonali tal-GAL

L-Istati Membri għandhom jirrapportaw l-għadd ta’ membri tal-GAL fil-korp deċiżjonali skont it-tip ta’ organizzazzjoni, kif ġej:

(i)

L611: l-għadd ta’ membri tal-korp deċiżjonali tal-GAL li jirrappreżentaw l-amministrazzjonijiet pubbliċi;

(ii)

L612: l-għadd ta’ membri tal-korp deċiżjonali tal-GAL li jirrappreżentaw interessi ekonomiċi lokali privati (eż. organizzazzjonijiet ekonomiċi, negozji lokali, eċċ.);

(iii)

L613: l-għadd ta’ membri fil-korp deċiżjonali tal-GAL li jirrappreżentaw interessi lokali soċjali (eż. organizzazzjonijiet mhux governattivi, assoċjazzjonijiet lokali, eċċ.);

(iv)

L614: l-għadd ta’ membri fil-korp deċiżjonali tal-GAL li jaqgħu taħt kategoriji oħra minn dawk elenkati fil-punti (i), (ii) u (iii);

Il-ġeneru tal-membri tal-GAL fil-korp deċiżjonali tal-GAL

L-Istati Membri għandhom jirrapportaw l-għadd ta’ membri fil-korp deċiżjonali tal-GAL skont il-ġeneru (L615 sa L618);

L-età tal-membri tal-GAL fil-korp deċiżjonali tal-GAL

L-Istati Membri għandhom jirrapportaw l-għadd ta’ membri fil-korp deċiżjonali tal-GAL skont l-età, kif ġej:

(v)

L619: l-għadd ta’ żgħażagħ fil-korp deċiżjonali tal-GAL

Din il-kaxxa tapplika għal persuni li huma taħt ċertu limitu ta’ età kif definit mill-Istati Membri;

(vi)

L620: il-limitu tal-età ddefinit mill-Istat Membru għall-varjabbli msemmi fil-punt (v).

Data relatata mal-attivitajiet tal-GAL

2.

L-Istati Membri għandhom jirrapportaw il-lista ta’ varjabbli dwar l-attivitajiet tal-GAL stabbilita fil-punti (a) sa (d) skont il-GAL, fl-2026 u fl-2030, mill-mument tal-ewwel pagament lil operazzjoni partikolari. Ir-rapport fis-sena N jirrigwarda l-operazzjonijiet kollha mħallsa sal-15 ta’ Ottubru N-1. Dawn il-varjabbli jirrigwardaw l-għadd ta’ operazzjonijiet implimentati b’mod konformi mal-Artikolu 34(1), il-punt (b), tar-Regolament (UE) 2021/1060.

(a)

L100: identifikazzjoni tal-GAL (ID)

(b)

L700: l-għadd totali ta’ operazzjonijiet implimentati mill-GAL

Din il-kaxxa tipprovdi l-għadd totali ta’ operazzjonijiet implimentati mill-GAL, mingħajr għadd doppju. L-Istati Membri għandhom jirrapportaw l-għadd ta’ operazzjonijiet skont it-tip ta’ promotur, kif ġej:

(i)

L701: l-għadd ta’ operazzjonijiet implimentati minn individwi jew negozji privati;

(ii)

L702: l-għadd ta’ operazzjonijiet implimentati mill-amministrazzjonijiet pubbliċi;

(iii)

L703: l-għadd ta’ operazzjonijiet implimentati minn rappreżentanti ta’ interessi ekonomiċi lokali privati (eż. assoċjazzjonijiet tan-negozju, kamra tal-kummerċ, eċċ.);

(iv)

L704: l-għadd ta’ operazzjonijiet implimentati mir-rappreżentanti ta’ interessi lokali soċjali (eż. organizzazzjonijiet mhux governattivi, assoċjazzjonijiet lokali, eċċ.);

(v)

L705: l-għadd ta’ operazzjonijiet implimentati minn organizzazzjonijiet tar-riċerka;

(vi)

L706: l-għadd ta’ operazzjonijiet implimentati b’mod konġunt minn diversi tipi ta’ promoturi;

(vii)

L707: l-għadd ta’ operazzjonijiet implimentati minn promoturi li jaqgħu taħt kategoriji differenti minn dawk elenkati fil-punti (i) sa (vi);

L-Istati Membri għandhom jirrapportaw l-għadd ta’ operazzjonijiet ta’ kooperazzjoni interreġjonali jew tranżnazzjonali kif ġej:

(viii)

L708: l-għadd ta’ proġetti ta’ kooperazzjoni interreġjonali implimentati mill-GAL;

(ix)

L709: l-għadd ta’ proġetti ta’ kooperazzjoni tranżnazzjonali implimentati mill-GAL;

(c)

L710: l-għadd ta’ operazzjonijiet li huma innovattivi fil-kuntest lokali

L-Istati Membri għandhom jirrapportaw operazzjonijiet li huma innovattivi fil-kuntest lokali kif stabbilit fl-Artikolu 31(2), il-punt (d), tar-Regolament (UE) 2021/1060.

L-Istati Membri, l-awtoritajiet reġjonali jew il-GAL għandhom jiddefinixxu t-terminu “innovattiv fil-kuntest lokali”;

(d)

Operazzjonijiet skont l-objettiv/iż-żona

Din il-kaxxa tindika l-objettiv/il-qasam jew id-diversi objettivi/oqsma li magħhom hija relatata operazzjoni partikolari, kif ġej:

(i)

L801: l-għadd ta’ operazzjonijiet relatati mat-trasferiment tal-għarfien, inkluż pariri, taħriġ u skambju tal-għarfien dwar prestazzjoni sostenibbli, ekonomika, soċjali, ambjentali u li ma tagħmilx ħsara lill-klima;

(ii)

L802: l-għadd ta’ operazzjonijiet relatati mal-organizzazzjonijiet tal-produtturi, is-swieq lokali, il-ktajjen tal-provvista qosra u l-iskemi tal-kwalità, inkluż l-appoġġ għall-investiment, l-attivitajiet ta’ kummerċjalizzazzjoni, eċċ.;

(iii)

L803: l-għadd ta’ operazzjonijiet relatati mal-kapaċitajiet ta’ produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli, inkluż dawk ibbażati fuq il-prodotti bijoloġiċi;

(iv)

L804: l-għadd ta’ operazzjonijiet li jikkontribwixxu għas-sostenibbiltà ambjentali u l-kisba tal-miri ta’ mitigazzjoni u adattament għat-tibdil fil-klima fiż-żoni rurali;

(v)

L805: l-għadd ta’ operazzjonijiet li joħolqu l-impjiegi;

(vi)

L806: l-għadd ta’ operazzjonijiet li jappoġġaw in-negozji rurali, inkluż il-bijoekonomija;

(vii)

L807: l-għadd ta’ operazzjonijiet relatati ma’ strateġiji ta’ rħula intelliġenti;

(viii)

L808: l-għadd ta’ operazzjonijiet li jtejbu l-aċċess għas-servizzi u l-infrastruttura, inkluż il-broadband;

(ix)

L809: l-għadd ta’ operazzjonijiet fil-qasam tal-inklużjoni soċjali;

(x)

L810: l-għadd ta’ operazzjonijiet li jaqgħu taħt kategoriji differenti minn dawk elenkati fil-punti (i) sa (ix).

Data relatata mal-finanzi tal-GAL

3.

L-Istati Membri għandhom jirrapportaw il-varjabbli stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) dwar il-finanzjament tal-GAL fl-2026 u fl-2030. Ir-rapport fis-sena N jirrigwarda l-operazzjonijiet kollha mħallsa sal-15 ta’ Ottubru N-1.

(a)

L900: il-baġit totali tal-Unjoni taħt il-FAEŻR ippjanat, għal kull strateġija ta’ żvilupp lokali mmexxija mill-komunità (SŻL)

(b)

L910: l-ammont totali mill-FAEŻR impenjat biex jappoġġa l-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet, inkluż l-attivitajiet ta’ kooperazzjoni u t-tħejjija, magħżula taħt is-SŻL

(c)

L920: l-ammont totali tal-kontribuzzjoni mill-Unjoni mħallsa mill-FAEŻR għal kull LDS

L-Istati Membri għandhom jirrapportaw il-kontribuzzjoni mill-Unjoni mħallsa mill-FAEŻR diżaggregata skont l-azzjonijiet previsti fl-Artikolu 34(1)(a), (b) u (c) tar-Regolament (UE) 2021/1060:

(i)

L921: l-ammont totali mill-FAEŻR imħallas għall-bini tal-kapaċità u għall-azzjonijiet ta’ tħejjija li jappoġġaw it-tfassil u l-implimentazzjoni futura tas-SŻL;

(ii)

L922: l-ammont totali mill-FAEŻR imħallas għall-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet, inkluż l-attivitajiet ta’ kooperazzjoni u t-tħejjija tagħhom, magħżula taħt is-SŻL;

(iii)

L923: l-ammont totali mill-FAEŻR imħallas għall-ġestjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tas-SŻL u l-animazzjoni tagħha, inkluż il-faċilitazzjoni tal-iskambji bejn il-partijiet ikkonċernati.

Kontribut għall-indikaturi tar-riżultat

4.

L-Istati Membri għandhom jirrapportaw fl-2026 u fl-2030 informazzjoni skont il-GAL dwar il-kontribut tas-SŻL għall-indikaturi tar-riżultat rilevanti kollha msemmija fl-Anness I tar-Regolament (UE) 2021/2115 magħżula fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tagħhom wara l-għażla tal-LDS. Ir-rapport fis-sena N jirrigwarda l-operazzjonijiet kollha mħallsa sal-15 ta’ Ottubru tas-sena N-1.

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

7.9.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 232/37


DEĊIŻJONI Nru 1/2022 TAL-KUNSILL TA’ ASSOĊJAZZJONI UE-ĠORDAN

tal-15 ta’ Marzu 2022

li temenda l-Protokoll 3 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra, dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta’ “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta’ koperazzjoni amministrattiva [2022/1476]

IL-KUNSILL TA’ ASSOĊJAZZJONI UE-ĠORDAN,

Wara li kkunsidra l-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra, u b’mod partikolari l-Artikolu 4 tal-Protokoll 3 tiegħu dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta’ “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta’ kooperazzjoni amministrattiva,

Billi:

(1)

L-Artikolu 28 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra (“il-Ftehim”), jirreferi għall-Protokoll 3 tal-Ftehim dwar definizzjoni tal-kunċett ta’ “prodotti oriġinarji” u metodi ta’ kooperazzjoni amministrattiva (“il-Protokoll 3”), li jistabbilixxi r-regoli tal-oriġini.

(2)

L-Artikolu 4 tal-Protokoll 3 jipprovdi li l-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni stabbilit permezz tal-Artikolu 89 tal-Ftehim jista’ jiddeċiedi li jemenda d-dispożizzjonijiet tal-Protokoll 3.

(3)

Wara l-adozzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2020/2067 (1) rigward il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni fi ħdan il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni fir-rigward tal-emenda għall-Ftehim billi jiġi ssostitwit il-Protokoll 3, il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni adotta Deċiżjoni Nru 1/2021 (2) li tissostitwixxi l-Protokoll 3 b’test ġdid.

(4)

Il-Protokoll 3 fih, min-naħa waħda, referenza dinamika għall-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji (3) (“il-Konvenzjoni PEM”), li tagħhmel il-Konvenzjoni PEM applikabbli bejn l-Unjoni u l-Ġordan, u, min-naħa l-oħra, ir-regoli tranżitorji li kienu applikabbli bħala sett alternattiv ta’ regoli tal-oriġini għal dawk stabbiliti fil-Konvenzjoni PEM attwali mill-1 ta’ Settembru 2021.

(5)

Bħala parti mill-appoġġ tal-Unjoni għall-Ġordan fil-kuntest tal-kriżi tar-refuġjati Sirjani, f’Lulju 2016 l-Unjoni u l-Ġordan qablu li temporanjament jirrilassaw ir-regoli tal-oriġini li japplikaw għall-esportazzjonijiet ta’ prodotti Ġordaniżi lejn l-Unjoni skont il-Ftehim.

(6)

Konsegwentement, il-Kumitat ta’ Assoċjazzjoni UE-Ġordan adotta d-Deċiżjoni Nru 1/2016 (4) sabiex jiġu emendati d-dispożizzjonijiet tal-Protokoll 3 rigward id-definizzjoni tal-kunċett ta’ “prodotti oriġinarji” u sabiex tiġi ssupplimentata l-lista ta’ ħidma jew ipproċessar meħtieġ li jrid jitwettaq fuq materjali mhux oriġinarji sabiex ċerti kategoriji ta’ prodotti, manifatturati fit-territorju tal-Ġordan u konnessi mal-ġenerazzjoni ta’ impjiegi għal refuġjati Sirjani u Ġordaniżi, jiksbu status oriġinarju.

(7)

F’Diċembru 2017, il-Ġordan ippreżenta l-ewwel rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-iskema tar-regoli tal-oriġini stabbilit bid-Deċiżjoni Nru 1/2016 u għamel għadd ta’ talbiet għal aktar laxkar tal-iskema. F’Diċembru 2018, wara li eżamina t-talba tal-Ġordan, il-Kunsill, f’isem l-Unjoni, qies li t-talbiet kienu ġġustifikati u qabel li jirrilassa ulterjorment ċerti rekwiżiti tal-iskema tar-regoli tal-oriġini, pereżempju billi jabbandunat r-rekwiżit taż-żoni, joħloq rekwiżit li għal kull faċilità ta’ produzzjoni 15 % tal-forza tax-xogħol tkun Sirjana, u jestendi d-durata tal-iskema sal-31 ta’ Diċembru 2030.

(8)

Il-Kumitat ta’ Assoċjazzjoni UE-Ġordan adotta d-Deċiżjoni Nru 1/2018 (5) sabiex jemenda d-dispożizzjonijiet tal-Protokoll 3 billi jirrilassa l-iskema tar-regoli tal-oriġini ulterjorment u jestendi d-durata tal- iskema stabbilita’ permezz tad-Deċiżjoni Nru 1/2016 sal-31 ta’ Diċembru 2030. Id-Deċiżjoni Nru 1/2018 daħlet fis-seħħ fl- 4 ta’ Diċembru 2018.

(9)

Id-Deċiżjoni Nru 1/2021 ma żżommx il-miżuri ta’ deroga introdotti permezz tad-Deċiżjonijiet Nru 1/2016 u Nru 1/2018 fir-rigward tar-rilassament temporanju tar-regoli tal-oriġini li japplikaw għall-esportazzjonijiet ta’ prodotti Ġordaniżi lejn l-Unjoni skont il-Ftehim.

(10)

Biex tiġi żgurata l-applikazzjoni kontinwa tad-Deċiżjonijiet Nru 1/2016 u Nru 1/2018, huwa meħtieġ li dawn jintrabtu mar-regoli tranżitorji, li kienu japplikaw mill-1 ta’ Settembru 2021.

(11)

Huwa meħtieġ li jiġi emendat il-Protokoll 3 sabiex jinżammu r-regoli tal-iskema oriġinali stabbiliti bid-Deċiżjoni Nru 1/2016 billi torbothom mar-regoli tranżitorji stabbiliti fil-Protokoll 3, kif emendat l-aħħar bid-Deċiżjoni Nru 1/2021.

(12)

Il-Protokoll 3 jenħtieġ għalhekk jiġi emendat billi jiżdied Appendiċi B li jkun fih lista addizzjonali ta’ ħidma jew ipproċessar meħtieġ li jsir fuq materjali mhux oriġinarji sabiex il-prodotti manifatturati fil-Ġordan jiksbu status oriġinarju.

(13)

L-applikazzjoni tal-Appendiċi B tal-Protokoll 3 jenħtieġ li tkun akkumpanjata minn obbligi xierqa rigward monitoraġġ u rapportar. Barra minn hekk, jenħtieġ li jkun possibbli li tiġi sospiża l-applikazzjoni tal-Appendiċi B tal-Protokoll 3 jekk il-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tagħha ma jibqgħux jiġu ssodisfati jew jekk il-kundizzjonijiet għall-miżuri ta’ salvagwardja jiġu ssodisfati.

(14)

Sabiex tiġi żgurata l-kontinwità fl-applikazzjoni tad-Deċiżjonijiet Nru 1/2016 u Nru 1/2018, inkluż id-derogi pprovduti fihom, u biex b’hekk tippermetti li esportaturi awtorizzati jevitaw li jġarrbu telf ekonomiku skont id-Deċiżjoni Nru 1/2016„ huwa xieraq li din id-Deċiżjoni tiġi applikata b’mod retroattiv, mill-1 ta’ Settembru 2021,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   Il-Protokoll 3 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra, dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta’ “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta’ kooperazzjoni amministrattiva (“Protokoll 3”) għandu jiġi emendat billi jiżdied Appendiċi B, li jkun fih il-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni ta’ dak l-Appendiċi B u l-lista ta’ ħidma jew ipproċessar meħtieġ li jsir fuq materjali mhux oriġinarji sabiex il-prodotti manifatturati fil-Ġordan jiksbu status oriġinarju, fejn il-manifattura ta’ dawk il-prodotti kienet tinvolvi l-impjieg ta’ refuġjati Sirjani kif stabbilit fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

2.   L-Appendiċi B tal-Protokoll 3 għandu japplika sal-31 ta’ Diċembru 2030.

Artikolu 2

Għall-finijiet tal-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni, il-provi tal-oriġini jistgħu jinħarġu b’mod retrospettiv għall-esportazzjonijiet imwettqa bejn l-1 ta’ Settembru 2021 u d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Għandha tapplika mill-1 ta’ Settembru 2021.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Marzu 2022.

Għall-Kunsill

Il-President

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2020/2067 tas-7 ta’ Diċembru 2020 dwar il-pożizzjoni li trid tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fi ħdan il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni stabbilit mill-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-emenda ta’ dak il-Ftehim billi jiġi sostitwit il-Protokoll 3 tiegħu dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta’ “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta’ kooperazzjoni amministrattiva (ĠU L 424, 15.12.2020, p. 37).

(2)  Id-Deċiżjoni Nru 1/2021 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni UE-Ġordan tal-15 ta’ April 2021 li temenda l-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra, billi tissostitwixxi l-Protokoll 3 tiegħu dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta’ “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta’ koperazzjoni amministrattiva [2021/742] (ĠU L 164, 10.5.2021, p. 1).

(3)  Il-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji (ĠU L 54, 26.2.2013, p. 4).

(4)  Id-Deċiżjoni Nru 1/2016 tal-Kumitat ta’ Assoċjazzjoni UE-Ġordan tad-19 ta’ Lulju 2016 li jemenda d-dispożizzjonijiet tal-Protokoll 3 għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra, dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta’ “prodotti oriġinarji” u l-lista ta’ ħidma jew ipproċessar meħtieġ li jrid jitwettaq fuq materjali mhux oriġinarji sabiex ċerti kategoriji ta’ prodotti, manifatturati f’żoni ddedikati għall-iżvilupp u marbuta ma’ żoni industrijali, u l-ħolqien ta’ impjiegi għal refuġjati Sirjani u Ġordaniżi, jikseb status oriġinarju [2016/1436] (ĠU L 233, 30.8.2016, p. 6).

(5)  Id-Deċiżjoni Nru 1/2018 tal-Kumitat ta’ Assoċjazzjoni UE-Ġordan tal-4 ta’ Diċembru 2018 li temenda d-dispożizzjonijiet tal-Protokoll 3 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju, li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra, dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta’ “prodotti oriġinarji” u l-lista ta’ ħidma jew ipproċessar meħtieġ li jsir fuq materjali mhux oriġinarji sabiex ċerti kategoriji ta’ prodotti, manifatturati fit-territorju tar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan u konnessi mal-ġenerazzjoni ta’ impjiegi għar-refuġjati Sirjani u l-Ġordaniżi, jiksbu status oriġinarju [2019/42] (ĠU L 9, 11.1.2019, p. 147).


ANNESS

Appendiċi B

ADDENDUM GĦAL-LISTA TA’ ĦIDMA JEW IPPROĊESSAR LI HUWA MEĦTIEĠ LI JSIR FUQ MATERJALI LI MHUMIEX ORIĠINARJI BIEX PRODOTTI MANIFATTURATI FIL-ĠORDAN IKUNU JISTGĦU JIKSBU STATUS ORIĠINARJU

Artikolu 1

Dispożizzjonijiet komuni

A.   Definizzjoni ta’ oriġini

1.

Għall-prodotti elenkati fl-Artikolu 2 ta’ dan l-Appendiċi, ir-regoli li ġejjin jistgħu japplikaw ukoll minflok ir-regoli stabbiliti fl-Anness II tal-Appendiċi I tal-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji kif imsemmi fl-Artikolu 1(1) tal-Protokoll 3 (“il-Konvenzjoni PEM”) sakemm tali prodotti jirrispettaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-ħidma jew l-ipproċessar meħtieġ li għandhom jitwettqu fuq materjal mhux oriġinarju sabiex prodotti bħal dawn ikunu jistgħu jiksbu status oriġinarju jsiru f’faċilitajiet ta’ produzzjoni li jinsabu fit-territorju tal-Ġordan; kif ukoll

(b)

il-forza tax-xogħol totali ta’ kull faċilità ta’ produzzjoni li tinsab fit-territorju tal-Ġordan fejn jinħadmu jew jiġu pproċessati tali prodotti tinkludi proporzjon ta’ refuġjati Sirjani ekwivalenti għal mill-inqas 15 % (ikkalkulat individwalment għal kull faċilità ta’ produzzjoni).

2.

Il-proporzjon rilevanti skont il-punt (b) tal-paragrafu 1 għandu jiġi kkalkulat fi kwalunkwe punt wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Appendiċi u fuq bażi annwali minn hemm ’il quddiem, meta jitqies l-għadd ta’ refuġjati Sirjani li huma impjegati f’impjiegi deċenti u formali u fuq bażi ekwivalenti għal full-time, u li rċevew permess ta’ xogħol validu għal perijodu minimu ta’ 12-il xahar skont il-liġi applikabbli tal-Ġordan.

3.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Ġordan għandhom jissorveljaw li l-faċilitajiet ta’ produzzjoni eliġibbli jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1, għandhom jagħtu lill-faċilitajiet ta’ produzzjoni li jissodisfaw dawn il-kundizzjonijiet numru ta’ awtorizzazzjoni u għandhom jirtiraw minnufih tali numru ta’ awtorizzazzjoni meta l-faċilitajiet ta’ produzzjoni ma jibqgħux jissodisfaw dawn il-kundizzjonijiet.

B.   Prova tal-oriġini

4.

Prova tal-oriġini maħruġa skont dan l-Appendiċi għandu jkollha d-dikjarazzjoni li ġejja bl-Ingliż:

“Deroga - Appendiċi B tal-Protokoll 3 - [numru tal-awtorizzazzjoni mogħti mill-awtoritajiet kompetenti tal-Ġordan]”.

C.   Kooperazzjoni amministrattiva

5.

Meta, f’konformità mal-Artikolu 32(5) tal-Appendiċi I tal-Konvenzjoni PEM, l-awtoritajiet doganali tal-Ġordan jinfurmaw lill-Kummissjoni Ewropea jew lill-awtoritajiet doganali rikjedenti tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (l-“Istati Membri”) bir-riżultati tal-verifika, huma għandhom jispeċifikaw li l-prodotti elenkati fl-Artikolu 2 ta’ dan l-Appendiċi jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

6.

Meta l-proċedura ta’ verifika jew kwalunkwe informazzjoni oħra disponibbli tidher li tindika li l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu mhumiex issodisfati, il-Ġordan għandu, fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea jew l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, iwettaq inkjesti xierqa jew jirranġa sabiex dawn l-inkjesti jitwettqu b’urġenza dovuta sabiex jiġi identifikat u evitat dan it tip ta’ ksur. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni Ewropea jew l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri jistgħu jipparteċipaw fl-inkjesti.

D.   Rapport, monitoraġġ u rieżami

7.

Kull sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Appendiċi, il-Ġordan għandu jippreżenta rapport lill-Kummissjoni Ewropea dwar l-operat u l-effetti ta’ dan l-Appendiċi, inkluża l-istatistika tal-produzzjoni u tal-esportazzjoni fil-livell ta’ 8 ċifri jew l-ogħla livell ta’ dettall disponibbli għall-prodotti koperti mill-iskema. Il-Ġordan għandu jippreżenta wkoll lista li tidentifika l-faċilitajiet ta’ produzzjoni fil-Ġordan u li tispeċifika l-perċentwal ta’ refuġjati Sirjani li huma impjegati f’kull faċilità ta’ produzzjoni individwali fuq bażi ta’ sena b’sena. Il-Ġordan għandu jirrapporta wkoll, fuq bażi ta’ kull tliet xhur, in-numru totali ta’ permessi attivi tax-xogħol jew mezzi oħra li jistgħu jitkejlu li jikkorrispondu għal impjiegi legali u attivi stabbiliti mill-Kumitat ta’ Assoċjazzjoni. Il-Partijiet għandhom flimkien jirrieżaminaw dawn ir-rapporti u kwalunkwe kwistjoni marbuta mal-implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta’ dan l-Appendiċi fi ħdan il-korpi stabbilit bil-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni, u b’mod partikolari fis-Sottokumitat dwar l-Industrija, il-Kummerċ u s-Servizzi. Il-Partijiet għandhom jiżguraw ukoll l-involviment ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti bħall-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol u l-Bank Dinji fil-proċess ta’ monitoraġġ.

8.

Ladarba l-Ġordan ikun kiseb il-mira tiegħu li jiffaċilita parteċipazzjoni akbar ta’ refuġjati Sirjani fis-suq formali tax-xogħol billi joħroġ mill-inqas 60 000 permess attiv tax-xogħol, jew mezzi oħra li jistgħu jitkejlu li jikkorrispondu għal impjieg legali u attiv stabbilit mill-Kumitat ta’ Assoċjazzjoni, lir-refuġjati Sirjani, il-Partijiet għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Appendiċi għall-prodotti kollha koperti minn dan l-Appendiċi mingħajr ir-rekwiżit li jissodisfaw il-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fil-punt (b) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

9.

Jekk l-Unjoni Ewropea tqis li m’hemmx biżżejjed provi li l-Ġordan jikkonforma mal-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 8, l-Unjoni Ewropea tista’ tirreferi l-kwistjoni lill-Kumitat ta’ Assoċjazzjoni. Jekk il-Kumitat ta’ Assoċjazzjoni jonqos milli jiddikjara fi żmien 90 jum mir-riferiment tal-kwistjoni li l-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 8 huma ssodisfati jew milli jemenda dan l-Appendiċi, l-Unjoni Ewropea tista’ tiddeċiedi li għandhom japplikaw il-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fil-punt (b) tal-paragrafu 1.

E.   Sospensjoni temporanja

10.

 

(a)

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 8 u 9, l-Unjoni Ewropea tista’ tirreferi l-kwistjoni lill-Kumitat ta’ Assoċjazzjoni, jekk tqis li m’hemmx biżżejjed provi li l-Ġordan jew kwalunkwe faċilità speċifika li tikkonforma mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 1, 2 u 3. Dik ir-referenza għandha tidentifika jekk in-nuqqas ta’ konformità mal-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1 huwiex attribwibbli lill-Ġordan jew kwalunkwe faċilità speċifika ta’ produzzjoni.

(b)

Jekk il-Kumitat ta’ Assoċjazzjoni jonqos milli jiddikjara fi żmien 90 jum mir-riferiment tal-kwistjoni li l-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1 huma ssodisfati jew milli jemenda dan l-Appendiċi, l-applikazzjoni ta’ dan l-Appendiċi għandha tiġi sospiża. Id-durata tas-sospensjoni għandu jkun dak identifikat fir-riferiment tal-Unjoni Ewropea lill-Kumitat ta’ Assoċjazzjoni.

(c)

Il-Kumitat ta’ Assoċjazzjoni jista’ jiddeċiedi wkoll li jestendi l-perijodu ta’ 90 jum. F’dak il-każ, is-sospensjoni għandha ssir effettiva meta l-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni jkun naqas milli jieħu kwalunkwe waħda mill-azzjonijiet identifikati fil-punt (b) matul il-perijodu estiż ta’ żmien.

(d)

L-applikazzjoni ta’ dan l-Appendiċi tista’ terġa’ tibda jekk il-Kumitat ta’ Assoċjazzjoni jiddeċiedi hekk.

(e)

Fil-każ ta’ sospensjoni, dan l-Appendiċi għandu jkompli japplika għal perijodu ta’ erba’ xhur b’rabta ma’ prodotti li huma, fid-data ta’ sospensjoni temporanja tal-Appendiċi, jew fi tranżitu jew inkella f’ħażna temporanja f’imħażen doganali jew f’żoni ħielsa fl-Unjoni Ewropea, u li għaliha tkun saret il-prova tal-oriġini korrettament skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Appendiċi qabel id-data tas-sospensjoni temporanja.

F.   Mekkaniżmu ta’ salvagwardja

11.

Meta prodott elenkat fl-Artikolu 2 li jibbenefika mill-applikazzjoni ta’ dan l-Appendiċi jiġi importat fi kwantitajiet daqstant ikbar u b’kundizzjonijiet tali li jikkawżaw, jew jheddu li jikkawżaw, danni serji għal produtturi tal-Unjoni Ewropea ta’ prodotti simili jew li jikkompetu direttament fit-territorju kollu tal-Unjoni Ewropea jew parti minnu jew jikkawżaw disturbi serji f’xi qasam tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea, skont l-Artikoli 24 u 26 tal-Ftehim, l-Unjoni Ewropea tista’ tirreferi l-kwistjoni għal stħarriġ li jsir mill-Kumitat ta’ Assoċjazzjoni. Jekk fi żmien 90 jum wara li l-kwistjoni tkun ġiet riferita lilu, il-Kumitat ta’ Assoċjazzjoni jonqos milli jadotta deċiżjoni li ttemm tali dannu serju jew theddida ta’ dannu serju jew disturbi serji jew jekk ma tkun instabet ebda soluzzjoni sodisfaċenti, l-applikazzjoni ta’ dan l-Appendiċi għandha tiġi sospiża fir-rigward ta’ dak il-prodott, sakemm il-Kumitat ta’ Assoċjazzjoni jadotta deċiżjoni li tiddikjara li jkunu temmew jew sakemm tkun intlaħqet soluzzjoni sodisfaċenti mill-Partijiet u jiġi nnotifikat lill-Kumitat ta’ Assoċjazzjoni.

G.   Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

12.

Dan l-Appendiċi għandu japplika mid-data tal-applikazzjoni tad-deċiżjoni tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni li tkun annessa miegħu u għandu japplika sal-31 ta’ Diċembru 2030.

Artikolu 2

Lista ta’ prodotti u ta’ ħidma u pproċessar meħtieġa

Il-lista ta’ prodotti li għalihom japplika dan l-Appendiċi u r-regoli ta’ ħidma u pproċessar li jistgħu jiġu applikati bħala alternattiva għal dawk elenkati fl-Anness II tal-Appendiċi I tal-Konvenzjoni PEM huma stabbiliti hawn taħt.

L-Anness II tal-Appendiċi I tal-Konvenzjoni PEM li fih in-noti introduttorji għal-lista fl-Anness II tal-Appendiċi I tal-Konvenzjoni PEM japplika mutatis mutandis għal-lista ta’ hawn taħt, soġġett għall-emendi li ġejjin:

Fin-Nota 5.2, il-materjali bażiċi li ġejjin jiddaħħlu fit-tieni subparagrafu:

“—

il-fibri tal-ħġieġ;

fibri tal-metall.”.

Fin-Nota 7.3, it-test huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Għall-finijiet tal-intestaturi ex 2707 u 2713, operazzjonijiet sempliċi, bħat-tindif, id-dekantar, it-tneħħija tal-melħ, is-separazzjoni tal-ilma, l-iffiltrar, l-ikkulurar, l-immarkar, il-kisba ta’ kontenut ta’ kubrit b’riżultat tat-tħallit ta’ prodotti ma’ kontenuti differenti ta’ kubrit, jew kwalunkwe taħlita ta’ dawn l-operazzjonijiet jew oħrajn simili, ma jagħtux l-oriġini.”.

Għall-finijiet ta’ dan l-Appendiċi, tapplika l-lista li ġejja:

“ex Kapitolu 25

Melħ; kubrit; ħamrija u ġebel; materjali tal-kisi, ġir u siment; ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 2519

Karbonat ta’ manjesju naturali mfarrak (magnesite), f’kontenituri ssiġillati b’mod ermetiku, u ossidu tal-manjesju, kemm jekk pur jew le, minbarra manjesja fuża jew manjesja kkalċinata (sinterizzata)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Madankollu, karbonat tal-manjeżju naturali (magneżite) jista’ jintuża

ex Kapitolu 27

Karburanti minerali, żjut minerali u prodotti tad-distillazzjoni tagħhom; sustanzi bituminużi; xema’ minerali; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 2707

Żjut li l-piż tal-kostitwenti aromatiċi tagħhom jeċċedi l-kostitwenti non-aromatiċi, billi jkunu żjut simili għal żjut minerali miksuba billi jiġi ddistillat faħam tal-qatran f’temperatura għolja li minnu aktar minn 65 % bil-volum jiddistilla f’temperatura sa 250 °C (li jinkludi taħlita ta’ spirti tal-petroleum u benzole) biex jintużaw għall-ġenerazzjoni tal-enerġija jew karburanti għat-tisħin

Operazzjonijiet ta’ raffinerija u/jew proċess(i) speċifiku/speċifiċi (1)

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestatura għajr dik tal-prodott. Madankollu, il-materjali tal-istess titolu tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

2710

Żjut minerali (petroleum) u żjut miksubin minn minerali bituminużi, ħlief dawk mhux raffinati; preparati li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra, li fihom skont il-piż 70 % jew aktar żjut tal-petroleum jew żjut miksubin mill-materjali bituminużi, meta dawn iż-żjut ikunu l-kostitwenti bażiċi tal-preparati; żjut tal-iskart

Operazzjonijiet ta’ raffinerija u/jew proċess(i) speċifiku/speċifiċi (2)

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestatura għajr dik tal-prodott. Madankollu, il-materjali tal-istess titolu tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

2711

Gassijiet tal-petroleum u idrokarburanti gassużi oħra

Operazzjonijiet ta’ raffinerija u/jew proċess(i) speċifiku/speċifiċi (2)

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestatura għajr dik tal-prodott. Madankollu, il-materjali tal-istess titolu tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

2712

Vażelina; xama’ bajda, xama’ tal-petroleum mikrokristallina, slack wax, ożoċerit, xama’ tal-linjite, xama’ tal-peat, xemgħat oħrajn minerali, u prodotti simili miksubin b’sinteżi jew bi proċessi oħrajn, kemm jekk ikkuluriti u kemm jekk le

Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess speċifiku wieħed jew iktar (2)

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestatura għajr dik tal-prodott. Madankollu, il-materjali tal-istess titolu tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

2713

Petroleum coke, bitumen tal-petroleum u residwi oħra ta’ żjut tal-petroleum jew ta’ żjut miksuba minn materjali bituminużi

Operazzjonijiet ta’ raffinar u/jew proċess speċifiku wieħed jew iktar (1)

jew

Operazzjonijiet oħra li fihom il-materjali kollha użati huma kklassifikati taħt intestatura għajr dik tal-prodott. Madankollu, il-materjali tal-istess titolu tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 28

Sustanzi kimiċi inorganiċi; komposti organiċi jew inorganiċi ta’ metalli prezzjużi, ta’ elementi kimiċi metalliċi rari (rare-earth metals), ta’ elementi radjoattivi jew ta’ isotopi; ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 2811

Trijossidu tas-sulfur; kif ukoll

Manifattura mid-diossidu tal-kubrit

jew

Manifattura li fiha l-valur totali tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 2840

Perborat tas-sodju;

Manifattura mill-pentaidrat tetraborat tad-disodju

jew

Manifattura li fiha l-valur totali tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

2843

Metalli prezzjużi kollojdali; komposti inorganiċi jew organiċi tal-metalli prezzjużi, kemm jekk kimikament definiti jew le; amalgami tal-metalli prezzjużi

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, inkluż materjali oħra tal-intestatura 2843

ex 2852

Komposti tal-merkurju ta’ eteri interni u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura. Madankollu, il-valur tal-materjali kollha użati tat-titlu 2909 ma għandux jaqbeż l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur totali tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

 

Komposti tal-merkurju ta’ aċidi nuklejċi u l-imluħa tagħhom, kemm jekk iddefiniti kimikament u kemm jekk le; komposti eteroċikliċi oħrajn

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura. Madankollu, il-valur tal-materjali kollha użati tal-intestaturi 2852 , 2932 , 2933 u 2934 ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex Kapitolu 29

Sustanzi kimiċi organiċi; ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

ex 2905

Alkoħolati tal-metall tal-alkoħol ta’ din l-intestatura u tal-etanol; ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, inkluż materjali oħra tal-intestatura 2905 . Madankollu, materjali oħra ta’ dan it-titlu jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura li fiha l-valur tal-materjal kollu użat ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodotti mill-fabbrika

2905.43; 2905.44; 2905.45

Mannite; D-gluċitol (sorbitol); Gliċerina

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe sottointestatura, ħlief dik tal-prodott. Madankollu, materjali tal-istess sottointestatura bħall-prodott jistgħu jintużaw, kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

2915

Aċidi monokarbossiliċi aċikliċi saturati u l-anidridi, l-alidi, il-perossidi u l-perossiaċidi tagħhom; id-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura. Madankollu, il-valur tal-materjali kollha użati tal-intestaturi 2915 u 2916 ma għandux jaqbeż l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex 2932

Eteri interni u d-derivattivi ħaloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura. Madankollu, il-valur tal-materjali kollha użati tat-titlu 2909 ma għandux jaqbeż l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

 

Aċetali u emiaċetali interni ċikliċi u d-derivattivi ħaloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

2933

Komposti eteroċikliċi b’etero-atomu(i) ta’ nitroġenu biss

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura. Madankollu, il-valur tal-materjali kollha użati tal-intestaturi 2932 u 2933 ma għandux jaqbeż l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

2934

Aċidi nukleiċi u l-imluħ tagħhom, kemm jekk ikunu definiti kimikament u kemm jekk le; komposti eteroċikliċi oħra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura. Madankollu, il-valur tal-materjali kollha użati tat-titli 2932 , 2933 u 2934 ma għandux jaqbeż l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

Kapitolu 31

Fertilizzanti

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

Kapitolu 32

Estratti għall-ikkunzar jew għaż-żbigħ; tannini u derivattivi tagħhom; koloranti, pigmenti u sustanzi kuloranti oħra; żebgħa u verniċ; stokk u mastiċi oħra; linek

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 33

Żjut essenzjali u reżinojdi; preparazzjonijiet ta’ fwejjaħ, kosmetiċi jew tat-twaletta; ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex 3301

Żjut essenzjali (mingħajr terpene jew bit-terpene), inklużi l-konkreti u l-assoluti; reżinojdi; oleoressini estratti; konċentrati ta’ żjut essenzjali fix-xaħam, fi żjut fissi, fix-xemgħa jew hekk, magħmulin permezz ta’ enfleurage jew maċerazzjoni; prodotti sekondarji terpeniċi tad-deterpenazzjoni ta’ żjut essenzjali; distillati akwei u soluzzjonijiet akwei ta’ żjut essenzjali

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, inklużi materjali ta’ “grupp” differenti (3) ta’ din l-intestatura. Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe titlu, inklużi materjali ta’ “grupp” differenti f’dan it-titlu Madankollu, materjali tal-istess grupp tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 34

Sapun, aġenti organiċi li jaġixxu fuq il-proprjetajiet li jxarrbu (surface-active), preparazzjonijiet għal ħasil, preparazzjonijiet għal lubrikar, xemgħat artifiċjali, xemgħat ippreparati, preparazzjonijiet għal lostrar jew għal għorik, xemgħat u oġġetti simili, pasta għal mudellar, xemgħat dentali (dental waxes) u preparazzjonijiet dentali b’bażi ta’ ġibs għajr għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex 3404

Xemgħat artifiċjali u xemgħat ippreparati:

B’bażi ta’ paraffin, xema’ tal-petroleum, xema’ miksuba minn minerali bituminużi, xema’ minn taħlita ta’ żejt u xema’ (slack) jew minn taħlita li fiha inqas żejt (scale)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

Kapitolu 35

Sustanzi albuminojdali; lamti modifikati; kolol; enzimi

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott, fejn il-valur tal-materjali kollha ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 37

Oġġetti fotografiċi jew ċinematografiċi

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 38

Prodotti kimiċi mixxellanji; ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Madankollu, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex 3803

Żejt tat-tall raffinat

Raffinar ta’ tall oil mhux raffinat

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex 3805

Terpentina tas-sulfat, ippurifikata

Purifikazzjoni permezz tad-distillazzjoni jew tar-raffinar tat-terpentina tas-sulfat, mhux raffinata

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

3806 30

Gomom esteri

Manifattura minn aċidi tar-raża

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex 3807

Żift veġetali (qatran taż-żift veġetali)

Distillazzjoni taż-żift veġetali

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

3809 10

Aġenti għall-finitura, aċċelleranti taż-żebgħa jew tal-iffissar tal-koloranti u prodotti u preparati oħrajn (eż. dressings u mordenti), ta’ tip użati fl-industriji tat-tessuti, tal-karta, tal-ġilda jew bħalhom, li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra: B’bażi ta’ sustanzi amilaċeużi

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

3823

Aċti aċikliċi monokarboksiliċi industrijali; żjut tal-aċidu mir-raffinar; alkoħoli xaħmin industrijali

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, inklużi materjali oħrajn tal-intestatura 3823

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

3824 60

Sorbitol minbarra dak tas-subintestatura 2905.44

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe subintestatura, ħlief dik tal-prodott u except materjali of subintestatura 2905.44. Madankollu, materjali tal-istess subintestatura bħall-prodott jistgħu jintużaw, kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-fabbrika tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 39

Plastiks u oġġetti tagħhom; ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex 3907

Kopolimer, magħmul minn polikarbur u kopolimer akrilonitril-butadjen-stiren (ABS)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, il-materjali mill-istess intestatura tal-prodott jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika (4)

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

 

Poliester

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Manifattura minn polikarbur ta’ tetrabromo-(bisfenol A)

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex 3920

Folja jew film jonomera

Manifattura minn melħ parzjalment termoplastiku li hu kopolimeru tal-etilen u l-aċidu metakriliku parzjalment newtralizzat bil-joni tal-metall, prinċipalment taż-żingu u tas-sodju

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex 3921

Fojls tal-plastik, metalizzati

Manifattura minn fuljetti tal-polijester trasparenti ħafna bi ħxuna ta’ anqas minn 23 mikron (5)

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 40

Lastku u oġġetti minnu; ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

4012

tajers miksijin mill-ġdid (retreaded) jew tajers pnewmatiċi użati tal-gomma; tajers solidi jew vojta (cushion), uċuħ (treads) ta’ tajers u flaps ta’ tajers, ta’ gomma:

 

 

Tajers pnewmatiċi, miksijin mill-ġdid (retreaded), solidi jew vojta, tal-lastku

Tajers użati miksijin mill-ġdid (retreaded)

 

Oħrajn

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dawk tal-intestatura 4011 u 4012

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 41

Ġild mhux ikkunzat (għajr ġild tal-fer) u ġild ikkunzat; ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

4101 sa 4103

Ġlud mhux maħdumin ta’ bhejjem tal-ifrat (inkluż buflu) jew annimali ekwini (friski, jew immellħin, imnixxfin, trattati bil-ġir, imnaddfin jew ippreparati mod ieħor, iżda mhux ikkunzati, mħejjijin għal parċmina jew ippreparati aktar), bix-xagħar imneħħi jew maqsumin jew le; ġlud mhux maħdumin ta’ nagħaġ jew ħrief (friski, jew immellħin, imnixxfin, trattati bil-ġir, imnaddfin jew ippreparati mod ieħor, iżda mhux ikkunzati, imħejjijin għal parċmina jew ippreparati aktar), bis-suf imneħħi jew maqsumin jew le, ħlief dawk esklużi fin-nota 1(c) tal-Kapitolu 41; ġlud mhux maħdumin oħrajn (friski, jew immellħin, imnixxfin, trattati bil-ġir, imnaddfin jew ippreparati mod ieħor, iżda mhux ikkunzati, imħejjijin għal parċmina jew ippreparati aktar), bix-xagħar imneħħi jew maqsumin jew le, ħlief dawk imħollijin barra bin-nota 1(b) jew 1(c) tal-Kapitolu 41

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

4104 sa 4106

Ġlud ikkunzati jew magħmulin qoxra ta’ bhejjem tal-ifrat (inkluż buflu) jew annimali ekwini, mingħajr xagħar, maqsumin jew le, iżda mhux ippreparati aktar

Ikkunzar mill-ġdid ta’ ġlud ħoxnin u ġlud ikkunzati jew ikkunzati minn qabel tas-subintestaturi 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21, 4106.31 jew 4106.91

jew

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

4107 , 4112 , 4113

Ġilda ppreparata aktar wara li tkun ikkunzata jew magħmula qoxra

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Madankollu, materjali tas-subintestaturi 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 u 4106.92 jistgħu jintużaw biss jekk isseħħ operazzjoni ta’ kkunzar mill-ġdid tal-ġlud ħoxnin jew il-ġlud ikkunzati jew bil-qoxra fl-istat xott

Kapitolu 42

Artikoli tal-ġilda; sillarija u arnes; oġġetti għas-safar, handbags u kontenituri simili; oġġetti magħmulin mill-imsaren tal-annimali (minbarra l-imsaren tad-dudu tal-ħarir)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 43

Ġild tal-fer u fer artifiċjali; manifatturi minnhom; ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

4301

Ferijiet mhux maħdumin (bl-irjus, dnub, saqajn u bċejjeċ jew qatgħat oħrajn, tajbin għal użu ta’ min jaħdem il-fer), ħlief ġlud mhux maħdumin tal-intestatura 4101 , 4102 jew 4103

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

ex 4302

Ġlud tal-fer ikkunzati jew imnaddfin, magħqudin:

 

 

Pjanċi, slaleb u forom simili

Skulurizzazzjoni jew l-għoti tal-kulur, minbarra qtugħ u mmuntar ta’ ġlud tal-fer ikkunzati jew imlibbsin immuntati

 

Oħrajn

Manifattura minn ġlud tal-fer mhux immunitati, ikkunzati jew imlibbsin

4303

Oġġetti ta’ ħwejjeġ, aċċessorji ta’ lbies u oġġetti oħrajn tal-fer

Manifattura minn ġlud tal-fer ikkunzati jew imlibbsin mhux magħqudin tal-intestatura 4302

ex Kapitolu 44

Injam u oġġetti tal-injam; faħam tal-injam; ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex 4407

Injam isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat, xkatlat jew imminċottat fit-truf, ta’ ħxuna iktar minn 6 mm

Inċanar, xkatlar jew ġunzjoni tat-truf

ex 4408

Folji għall-fuljetta (inklużi dawk magħmulin bit-tiflil tal-injam laminat) għat-triplaj, mhux eħxen minn 6 mm, jew għal injam simili laminat u njam ieħor, isserrat mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat, xkatlat jew impallelat jew imminċottat fit-truf

Impallelatura, inċanar, xkatlar jew imminċottat

ex 4410 sa ex 4413

Bsaten u gwarniċi, inkluż zokklu ffurmat u twavel oħra ffurmati

Bsaten jew gwarniċi

ex 4415

Kontenituri għal ippakkjar, kaxxi, ċestuni, tnabar u kontenituri simili ta’ njam

Manifattura mit-twavel mhux maqtugħin tal-qies

ex 4418

Xogħol ta’ injam għal benneja

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Madankollu, jistgħu jintużaw pannelli tal-injam ċellulari, għuda u shakes

 

Bsaten jew gwarniċi

Bsaten jew gwarniċi

ex 4421

Laqx għas-sufarini; kavilji jew pinnijiet tal-injam għaż-żraben

Manifattura minn injam ta’ kwalunkwe intestatura, għajr l-injam mislut tal-intestatura 4409

ex Kapitolu 51

Suf, xagħar tal-annimali fin jew grezz; ħjut tax-xagħar taż-żiemel u drappijiet minsuġa; ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

5106 sa 5110

Ħjut ta’ suf, ta’ xagħar fin jew aħrax ta’ annimali jew ta’ krin

Għażil ta’ fibri naturali jew estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ għażil (6)

5111 sa 5113

Drappijiet minsuġin ta’ suf, ta’ xagħar fin jew aħrax ta’ annimali jew ta’ krin:

Insiġ (6)

jew

Stampar akkumpanjat b’minn tal-inqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew ta’ finishing (bħal għorik, ibbliċjar, illostrar, issettjar bis-sħana, raising, mogħdija, proċessar biex ma jinxtorbux, iffinixjar permanenti, decatizing, impregnating, tiswija u tislit) sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat użat ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 52

Qoton (tajjar); ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

5204 sa 5207

Drappijiet minsuġin tal-qoton

Għażil ta’ fibri naturali jew estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ għażil (6)

5208 sa 5212

Drappijiet minsuġin tal-qoton:

Insiġ (6)

jew

Stampar akkumpanjat b’minn tal-inqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew ta’ finishing (bħal għorik, ibbliċjar, illostrar, issettjar bis-sħana, raising, mogħdija, proċessar biex ma jinxtorbux, iffinixjar permanenti, decatizing, impregnating, tiswija u tislit) sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat użat ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 53

Fibri veġetali tad-drapp oħra; ħjut tal-karta u drappijiet minsuġin tal-ħjut tal-karta; ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

5306 sa 5308

Raden ta’ fibri tessili veġetali oħrajn; ħjut tal-karta

Għażil ta’ fibri naturali jew estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ għażil (6)

5309 sa 5311

Drappijiet minsuġin ta’ fibri veġetali tad-drapp oħra; drappijiet minsuġin mir-raden tal-karta:

Insiġ (6)

Stampar akkumpanjat b’minn tal-inqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew ta’ finishing (bħal għorik, ibbliċjar, illostrar, issettjar bis-sħana, raising, mogħdija, proċessar biex ma jinxtorbux, iffinixjar permanenti, decatizing, impregnating, tiswija u tislit) sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat użat ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

5401 sa 5406

Ħjut, monofilamenti u ħjut minn filamenti magħmulin mill-bniedem

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ brim jew brim ta’ fibri naturali (6)

5407 u 5408

Drappijiet minsuġa minn filament tal-ħajt:

Insiġ (6)

jew

Stampar akkumpanjat b’minn tal-inqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew ta’ finishing (bħal għorik, ibbliċjar, illostrar, issettjar bis-sħana, raising, mogħdija, proċessar biex ma jinxtorbux, iffinixjar permanenti, decatizing, impregnating, tiswija u tislit) sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat użat ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

5501 sa 5507

Fibri magħmulin mill-bniedem ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple)

Estrużjoni ta’ fibri magħmulin mill-bniedem

5508 sa 5511

Ħjut u ħajt tal-ħjata minn fibri prinċipali magħmula mill-bniedem

Għażil ta’ fibri naturali jew estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ għażil (6)

5512 sa 5516

Drappijiet minsuġin minn fibri staple magħmulin mill-bniedem:

Insiġ (6)

jew

Stampar akkumpanjat b’minn tal-inqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew ta’ finishing (bħal għorik, ibbliċjar, illostrar, issettjar bis-sħana, raising, mogħdija, proċessar biex ma jinxtorbux, iffinixjar permanenti, decatizing, impregnating, tiswija u tislit) sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat użat ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 56

Wadding, felt u oġġetti mhux minsuġin; ħajt speċjali; spag, lenez u ħbula u oġġetti minnhom; ħlief għal:

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ għażil jew għażil ta’ fibri naturali

jew

Mili flimkien ma’ żbigħ jew stampar (6)

5602

Feltru, kemm dak imprenjat, miksi, mgħotti jew laminat kif ukoll dak li ma jkunx:

 

 

Feltru tan-newl tal-labar

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ formazzjoni tad-drapp

Madankollu:

filamenti tal-polipropilen tal-intestatura 5402 ,

fibri tal-polipropilin tal-intestatura 5503 jew 5506 , jew

truf tal-filamenti tal-polipropilin tal-intestatura 5501 ,

fejn id-denominazzjoni f’kull każ ta’ filament jew fibra waħda tkun inqas minn 9 decitex, jistgħu jintużaw biss kemm-il darba l-valur totali tagħhom ma jaqbiżx 40 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

jew

Formazzjoni tat-tessut waħdu f’każ ta’ feltru magħmul minn fibri naturali (6)

 

Oħrajn

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ formazzjoni tad-drapp

jew

Formazzjoni tat-tessut waħdu f’każ ta’ feltru magħmul minn fibri naturali (6)

5603

Materjali mhux minsuġin, kemm jekk mimlijin b’sustanza oħra, miksijin, mgħottijin jew laminati u jekk le

Kull proċess mhux minsuġ inkluż needle punching

5604

Ħajt tal-lastku u korda, miksijin bid-drapp; bir-raden tessili u bl-istrixxi tessili u oġġetti simili tal-intestatura 5404 jew 5405 , imprenjati, miksijin, mgħottijin jew inforrati bil-lastiku jew bil-plastik:

 

 

Ħjut u kurduni tal-lastiku, miksijin bit-tessuti

Manifattura minn ħajt jew korda tal-lastku, mhux mgħotti bit-tessuti

 

Oħrajn

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ brim jew brim ta’ fibri naturali (6)

5605

Raden immetallizzat, kemm dak midfur kif ukoll dak li mhuwiex, li jkun raden tessili, strixxi jew oġġetti bħalhom tal-intestatura 5404 jew 5405 , ikkombinati mal-metall f’għamla ta’ ħjut, strixxi jew trab jew miksijin bil-metall

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ għażil jew għażil ta’ fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem (6)

5606

Raden iggimmjat u strixxi u oġġetti simili tal-intestaturi 5404 jew 5405 , iggimmjat (għajr dawk tal-intestatura 5605 u raden tal-krin iggimjat); raden tax-xinilja (inklużi t-trofof tar-raden tax-xinilja); ħajt loop-wale

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ għażil jew għażil ta’ fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem

jew

Għażil flimkien ma’ mili

jew

Mili flimkien ma’ żbigħ (6)

Kapitolu 57

Twapet u kisi tal-art ieħor ta’ tessuti:

Għażil ta’ fibri ta’ qisien ta’ qosor predeterminat naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta’ ħjut tal-filament magħmula mill-bniedem, f’kull każ flimkien mal-insiġ

jew

Manifattura minn ħjut mibrum tal-kajjar jew ħjut mibrum tas-sisal jew ħjut mibrum tal-ġuta

jew

Mili flimkien ma’ żbigħ jew stampar

jew

Tufting flimkien ma’ żbigħ jew stampar

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien ma’ tekniki mhux minsuġa inkluż titqib tal-aċċetti (6)

Madankollu:

filamenti tal-polipropilen tal-intestatura 5402 ,

fibri tal-polipropilin tal-intestatura 5503 jew 5506 , jew

truf tal-filamenti tal-polipropilin tal-intestatura 5501 ,

li minnha d-denominazzjoni fil-każijiet kollha ta’ filament jew fibra waħda hija anqas minn 9 decitex, tista’ tintuża, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz ex-works mill-fabbrika

Drappijiet tal-ġuta jistgħu jintuzaw bħala sostenn

ex Kapitolu 58

Drappijiet speċjali minsuġin; drappijiet tat-tessut imberfla; bizzilla; tapizzeriji; aċċessorji; rakkmu; ħlief għal:

Insiġ (6)

jew

Stampar akkumpanjat b’minn tal-inqas żewġ operazzjonijiet preparatorji jew ta’ finishing (bħal għorik, ibbliċjar, illostrar, issettjar bis-sħana, raising, mogħdija, proċessar biex ma jinxtorbux, iffinixjar permanenti, decatizing, impregnating, tiswija u tislit) sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat użat ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

5805

Tapizzeriji minsuġin bl-idejn tat-tipi Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais u bħalhom, u tapizzeriji maħdumin bil-labra (pereżempju, petit point, pont xewka), ikkonfezzjonati jew le

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

5810

Rakkmu bil-biċċa, fi strixxi jew f’motifi

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma għandux jaqbeż il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

5901

Drappijiet miksijin bil-gomma jew sustanzi amilaċei, tat-tip li jintuża fil-kisi tal-qoxra ta’ barra tal-kotba jew simili; drapp tat-tracing; kanvas lest għat-tpinġija; bakrum u drappijiet simili ta’ tessuti mwebbsin ta’ tip użat għal bażijiet ta’ kpiepel

Insiġ flimkien maż-żbigħ jew mili jew kisi

jew

Mili flimkien ma’ żbigħ jew stampar

5902

Drapp ta’ korda tat-tajers ta’ ħjut li ma jċedux malajr ta’ najlon jew poliamidi oħrajn, poliesteri jew rejon viskuż:

 

 

Li ma fihomx aktar minn 90 % tal-piż tat-tessuti

Insiġ

 

Oħrajn

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien mal-insiġ

5903

Drappijiet tessili imprenjati, miksijin, mgħottijin jew laminati bil-plastik, għajr dawk tal-intestatura 5902

Insiġ flimkien maż-żbigħ jew mal-kisi

jew

Stampar flimkien ma’ tal-inqas żewġ operazzjonijiet ta’ preparazzjoni jew ta’ rfinar (bħall-għorik, l-ibblijċjar, it-trattament bl-idrossidu tas-sodju, l-issettjar bis-sħana, ir-raising, l-illixxar u l-kompressar, l-ipproċessar sabiex id-drapp ma jinxtorobx meta jixxarrab, l-irfinar permanenti, it-trattament bil-fwar, il-mili tat-tessut, it-tiswija u t-tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tal-materjal mhux stampat ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

5904

Linoljum, imfassal jew le; kisi tal-art magħmul minn kisja jew għata poġġuti fuq rinforz ta’ tessuti, maqtugħ għal forma jew le

Insiġ flimkien maż-żbigħ jew mal-kisi (6)

5905

Kisi tessili tal-ħitan:

 

 

Imprenjat, miksi, mgħotti jew laminat bil-lastiku, bil-plastik jew b’xi materjal ieħor

Insiġ flimkien maż-żbigħ jew mal-kisi

 

Oħrajn

Għażil ta’ fibri ta’ qisien ta’ qosor predeterminat naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta’ ħjut tal-filament magħmula mill-bniedem, f’kull każ flimkien mal-insiġ

jew

Insiġ flimkien maż-żbigħ jew mal-kisi

jew

Stampar flimkien ma’ mill-anqas żewġ operazzjonijiet ta’ preparazzjoni jew tlestija (bħal għorik, ibbliċjar, mercerising, issettjar bis-sħana, raising, ippressar bir-rombli, proċessar biex ma jinxtorbux, tlestija permanenti, trattament bil-fwar (decatising), mili, tiswija u tneħħija taż-żliemem), sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat ma jkunx aktar minn 47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika (6):

5906

Drappijiet tessili ttrattati bil-lastiku, għajr dawk tal-intestatura 5902:

 

 

Drappijiet maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted)

Għażil ta’ fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta’ ħajt mibrum mill-filament magħmul mill-bniedem, f’kull każ flimkien ma’ xogħol bil-labar

jew

Xogħol tal-labar flimkien ma’ żbigħ jew kisi

jew

Żbigħ ta’ ħajt mibrum ta’ fibri naturali flimkien ma’ xogħol bil-labar (6)

 

Drappijiet oħra magħmulin minn ħjut ta’ filament sintetiku, li fihom aktar minn 90 % bil-piż ta’ materjali tat-tessut

Estrużjoni ta’ fibri magħmula mill-bniedem flimkien mal-insiġ

 

Oħrajn

Insiġ flimkien maż-żbigħ jew mal-kisi

jew

Żbigħ ta’ ħajt mibrum ta’ fibri naturali flimkien ma’ nsiġ

5907

Drappijiet tat-tessut mimlijin, miksijin jew mgħottijin mod ieħor; kanvas impinġi bħala xenarju teatrali, drappijiet għall-isfond ta’ studjo jew simili

Insiġ flimkien maż-żbigħ jew mili jew kisi

jew

Mili flimkien ma’ żbigħ jew stampar

jew

Stampar flimkien ma’ tal-inqas żewġ operazzjonijiet ta’ preparazzjoni jew ta’ rfinar (bħall-għorik, l-ibblijċjar, it-trattament bl-idrossidu tas-sodju, l-issettjar bis-sħana, ir-raising, l-illixxar u l-kompressar, l-ipproċessar sabiex id-drapp ma jinxtorobx meta jixxarrab, l-irfinar permanenti, it-trattament bil-fwar, il-mili tat-tessut, it-tiswija u t-tindif mill-għoqod), sakemm il-valur tal-materjal mhux stampat ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

5908

Ftejjel tat-tessut, minsuġin, immaljati jew innittjati, għal lampi, spiritieri, lajters, xemgħat jew simili; mantils tal-gass inkandexxenti u drapp tal-mantil maħdum bil-labar f’forma ta’ tubu għalihom, mimlijin b’sustanza oħra jew le:

 

 

Mantils tal-gass inkandexxenti, mimlijin b’sustnza oħra

Manifattura minn drapp tal-mantils tal-gass innittjat, f’forma ta’ tubu

 

Oħrajn

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

5909 sa 5911

Oġġetti ta’ tessuti ta’ tip addattat għall-użu industrijali:

 

 

Diski jew ċrieki għall-illustrar barra minn tal-feltru tal-intestatura 5911

Insiġ

 

Drappijiet minsuġa, ta’ tip normalment użati fil-produzzjoni tal-karti jew għal użi tekniċi oħra, magħmula feltru jew le, sew jekk mimljija b’sustanza oħra jew miksija u sew jekk le, tubulari jew mingħajr tarf b’barma u/jew nisġa waħda jew multipla, jew minsuġa ċatti b’barma u/jew nisġa multipla tal-intestatura 5911

Insiġ (6)

 

Oħrajn

Estrużjoni ta’ ħjut mibruma tal-filament magħmula mill-bniedem jew għażil ta’ fibri prinċipali naturali jew magħmula mill-bniedem, flimkien ma’ nsiġ (6)

jew

Insiġ flimkien maż-żbigħ jew mal-kisi

Kapitolu 60

Drappijiet maħdumin bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted)

Għażil ta’ fibri prinċipali naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta’ ħajt mibrum mill-filament magħmul mill-bniedem, f’kull każ flimkien ma’ xogħol bil-labar

jew

Xogħol bil-labar flimkien ma’ żbigħ jew mili jew kisi

jew

Mili flimkien ma’ żbigħ jew stampar

jew

Żbigħ ta’ ħajt mibrum ta’ fibri naturali flimkien ma’ xogħol bil-labar

jew

Brim jew texturing flimkien ma’ xogħol bil-labar kemm-il darba l-valur tal-ħjut mhux mibrum/mhux textured ma jaqbiżx is-47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

Kapitolu 61

Oġġetti ta’ lbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, innittjati (jew maħdumin bil-ganċ:

 

 

Miksuba bi ħjata flimkien jew immuntar, żewġ biċċiet jew iżjed ta’ drapp innittjati jew maħduma bil-ganċ li jkunu jew tfasslu bil-qtugħ jew miksuba bħala tifsila lesta

Manifattura mid-drapp

 

Oħrajn

Għażil ta’ fibri ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple) naturali u/jew magħmula mill-bniedem jew estrużjoni ta’ ħajt mibrum mill-filament magħmul mill-bniedem, f’kull każ flimkien ma’ xogħol bil-labar (prodotti maħduma bil-labar fil-forma meħtieġa)

jew

Żbigħ ta’ ħajt mibrum ta’ fibri naturali flimkien ma’ xogħol bil-labar (prodotti maħduma bil-labar fil-forma meħtieġa)  (6)

ex Kapitolu 62

Oġġetti ta’ lbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ; ħlief għal:

Manifattura mid-drapp

6213 u 6214

Imkatar, xalel, xalpi, maflers, mantilji, velijiet u bħalhom:

 

 

Irrakkmati

Insiġ flimkien mat-tfassil (inkluż il-qtugħ)

jew

Manifattura minn drapp mhux irrakkmat, sakemm il-valur tad-drapp mhux irrakkmat użat ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika (7)

jew

Tfassil preċedut minn stampar flimkien ma’ mill-anqas żewġ operazzjonijiet ta’ preparazzjoni jew tlestija (bħal għorik, ibbliċjar, mercerising, issettjar bis-sħana, raising, ippressar bir-rombli, proċessar biex ma jinxtorbux, tlestija permanenti, trattament bil-fwar (decatising), mili, tiswija u tneħħija taż-żliemem), sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat ma jkunx aktar minn 47,5 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika (6)  (7)

 

Oħrajn

Insiġ flimkien mat-tfassil (inkluż il-qtugħ)

jew

Tfassil segwit minn stampar flimkien ma’ mill-inqas żewġ operazzjonijiet ta’ preparazzjoni u tlestija (bħal għerik, skulurizzazzjoni, l-applikazzjoni tal-lostru, issettjar bis-sħana, tlugħ, ippressar bir-rombli, proċessar biex ma jinxtorbux, irfinar permanenti, trattament fuq ir-rombli bil-fwar, mili, tiswija u tneħħija taż-żliemem), sakemm il-valur tat-tessut mhux stampat ma jkunx aktar minn 47,5 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott (6)  (7)

6217

Aċċessorji oħra tal-ħwejjeġ maħdumin; partijiet tal-ilbies jew tal-aċċessorji tal-ilbies, għajr dawk tal-intestatura 6212 :

 

 

Irrakkmati

Insiġ flimkien mat-tfassil (inkluż il-qtugħ)

jew

Manifattura minn drapp mhux irrakkmat, sakemm il-valur tad-drapp mhux irrakkmat użat ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika (7)

 

Tagħmir reżistenti għan-nar minn drapp miksi minn fojl ta’ poliester aluminizzat

Insiġ flimkien mat-tfassil (inkluż il-qtugħ)

jew

Kisi kemm-il darba l-valur tad-drapp mhux miksi ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika flimkien ma’ tfassil (inkluż qtugħ) (7)

 

Drapp barrani miżjud bejn l-inforra u d-drapp għall-għonq u l-kfief, maqtugħin

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott, u fejn il-valur tal-materjali kollha ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 63

Oġġetti oħra maħdumin mit-tessuti; settijiet; ħwejjeġ u oġġetti tessili għall-ilbies; biċċċiet tad-drapp; ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

6301 sa 6304

Kutri, raggs tas-safar, bjankerija tas-sodda, eċċ; purtieri eċċ.; oġġetti oħra tal-arredament:

 

 

Ta’ feltru, mhux minsuġa

Kwalunkwe proċess mhux minsuġ inkluż needle punching flimkien ma’ tfassil (inkluż qtugħ)

 

Oħrajn:

 

 

--

Irrakkmati

Insiġ jew xogħol tal-labar flimkien mat-tfassil (inkluż il-qtugħ)

jew

Manifattura minn drapp mhux irrakkmat, sakemm il-valur tad-drapp mhux irrakkmat użat ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika (7)  (8)

 

--

Oħrajn

Insiġ jew xogħol tal-labar flimkien mat-tfassil (inkluż il-qtugħ)

6305

Xkejjer u boroż, ta’ tip użati għall-ippakkjar ta’ oġġetti

Insiġ jew xogħol tal-labar u tfassil (inkluż qtugħ) (6)

6306

Tarpolini, tined għad-dgħajjes (awnings) u lqugħ mix-xemx; tined; qlugħ għad-dgħajjes, għat-twavel bil-qlugħ jew għall-bastimenti tal-iżbark; oġġetti tal-ikkampjar:

 

 

Ta’ tessutii mhux minsuġa

Kwalunkwe proċess mhux minsuġ inkluż needle punching flimkien ma’ tfassil (inkluż qtugħ)

 

Oħrajn

Insiġ flimkien ma’ tfassil (inkluż qtugħ) (6)  (7)

jew

Kisi diment li l-valur tad-drapp mhux miksi użat ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott flimkien mat- tfassil (inkluż il-qtugħ)

6307

Oġġetti oħrajn manifatturati, inklużi mudelli ta’ ilbies

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-40 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

6308

Settijiet magħmulin minn drapp u ħjut minsuġin, bl-aċċessorji jew mingħajrhom, biex minnhom isiru twapet, tapizzeriji, tvalji tal-mejda jew srievet irrakkmati, jew oġġetti simili ta’ tessuti, ippreżentati f’pakketti għall-bejgħ bl-imnut

Kull oġġett fis-sett irid jissodisfa r-regola li kienet tapplika għalih kieku ma kienx inkluż fis-sett. Kull biċċa fis-sett għandha tissodisfa r-regola li tapplika għaliha li kieku ma kinitx parti mis-sett Madankollu, oġġetti li mhumiex tal-oriġini jistgħu jiġu inkorporati, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-25 % tal-prezz tas-sett mill-fabbrika

ex Kapitolu 64

Xedd tas-saqajn, getti u simili; partijiet ta’ dawn l-oġġetti; ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra minn immuntatura ta’ uċuħ imwaħħlin ma’ qigħan ta’ ġewwa jew ma’ komponenti ta’ qigħan oħra tal-intestatura 6406

6406

partijiet taż-żraben (inklużi l-uċuħ sewwa jekk imwaħħla mal-pettijiet u jew le, apparti mill-pettijiet ta’ barra); suletti rimovibbli, kuxxinetti tal-għarqub u oġġetti simili; getti, għata tal-pexxun (leggings) u oġġetti bħalhom, u partijiet tagħhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

Kapitolu 65

Ilbies għar-ras u partijiet tiegħu

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

ex Kapitolu 68

Oġġetti tal-ġebel, ġibs, siment, asbestos, mika jew materjali simili, ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

ex 6803

Lavanja maħduma u oġġetti ta’ lavanja jew ta’ lavanja miġmuma

Manifattura minn lavanja maħduma

ex 6812

Oġġetti tal-asbestos; oġġetti ta’ taħlitiet b’bażi ta’ asbestos jew ta’ taħlitiet b’bażi ta’ asbestos u karbonat tal-manjeżju

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

ex 6814

Oġġetti tal-mika, inkluża l-mika miġmuma jew rikostitwita, kemm jekk fuq irfid ta’ karta kif ukoll jekk le, kartun jew materjali oħra

Manifattura minn mika maħduma (inkluża l-mika agglomerata jew rikostitwita)

Kapitolu 69

Prodotti ta’ ċeramika

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 70

Ħġieġ u oġġetti tal-ħġieġ, ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

7006

Ħġieġ tal-intestatura 7003 , 7004 jew 7005 , mgħawweġ, bix-xfar maħduma, intaljat, imtaqqab bit-trapan

 

 

Sottostrati ta’ folji tal-ħġieġ, miksija bi żlieġa rqiqa dielettrika, u bi grad ta’ semikonduttur skont l-istandards SEMII (9)

Manifattura minn sottostrat mhux miksi ta’ pjanċi tal-ħġieġ tal-intestatura 7006

 

Oħrajn

Manifattura minn materjali tat-titolu 7001

7010

Damiġġani, fliexken, karaffi, vażetti, borom, fjali, impulluzzi u kontenituri oħrajn, ta’ ħġieġ, ta’ tip użati għall-ġarr jew ippakkjar ta’ merkanzija; vażetti tal-ħġieġ għal ippreservar; tappijiet, għotjien u tipi ta’ għeluq oħra, tal-ħġieġ

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Qtugħ ta’ oġġetti tal-ħġieġ, diment li l-valur totali tal-ħġieġ mhux maqtugħ ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

7013

Oġġetti tal-ħġieġ tat-tip użat għall-mejda, kċina, twaletta, uffiċċju, tiżjin ta’ ġewwa jew għal għanijiet simili (ħlief dawk tal-intestatura 7010 jew 7018 )

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Qtugħ ta’ oġġetti tal-ħġieġ, diment li l-valur totali tal-ħġieġ mhux maqtugħ ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

jew

Dekorazzjoni bl-idejn (għajr għall-ipprintjar fuq skrins tal-ħarir) ta’ oġġetti tal-ħġieġ minfuħin bl-idejn, sakemm il-valur totali tal-oġġetti minfuħin li jintużaw ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex 7019

Oġġetti (għajr għall-ħjut) ta’ fibri tal-ħġieġ

Manifattura minn:

biċċiet zgħar, ftietel, ħjut jew trofof imqattgħin u bla żebgħa, jew

suf tal-ħġieġ

ex Kapitolu 71

Perli naturali jew kultivati, ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż, metalli prezzjużi, metalli miksijin b’metall prezzjuż, u oġġetti tagħhom; biġotterija; muniti, minbarra:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

7106 , 7108 u 7110

Metalli prezzjużi:

 

 

Grezzi

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, minbarra dawk tal-intestaturi 7106 , 7108 u 7110

jew

Separazzjoni elettrolitika, termali jew kimika ta’ metalli prezzjużi tal-intestatura 7106 , 7108 jew 7110

jew

Fużjoni u/jew ligi ta’ metalli prezzjużi tal-intestatura 7106 , 7108 jew 7110 flimkien jew ma’ metalli ordinarji

 

Semi-manifatturata jew f’forma ta’ trab

Manifattura minn metalli prezzjużi mhux maħdumin

ex 7107 , ex 7109 u ex 7111

Metalli miksija b’metalli prezzjużi, semimanifatturati

Manifattura minn metalli miksija b’metalli prezzjużi, mhux maħduma

7115

Oġġetti oħrajn ta’ metall prezzjuż jew ta’ metall miksi b’metall prezzjuż

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

7117

Biġotterija

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Manifattura minn partijiet ta’ metalli bażiċi, mhux miksijin jew mgħotijjin b’metalli prezzjużi, sakemm il-valur tal-materjali kollha li użati ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 73

Oġġetti tal-ħadid jew tal-azzar; ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

ex 7301

Gzuz ta’ pjanċi

Manifattura minn materjali tat-titolu 7207

7302

Materjal tal-ħadid jew tal-azzar għall-kostruzzjoni tal-binarji tal-ferroviji jew tal-linji tat-tramm, dawn li ġejjin: binarji, check-rails u rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods u bċejjeċ oħra tal-qsim, rfid tal-linji (sleepers/cross-ties), fish-plates, pultruni, wedges tal-pultruni, sole plates (base plates), klips tal-binarji, pjanċi tal-qiegħ, irfid jew materjal ieħor speċjalizzat għall-irbit jew għat-twaħħil tal-binarji

Manifattura minn materjali tat-titolu 7206

7304 , 7305 u 7306

tubi, pajpijiet u profili vojta, ta’ ħadid (ħlief ħadid fondut) jew azzar

Manifattura minn materjali tal-intestatura 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 jew 7224

ex 7307

Fittings tat-tubi u tal-pajpijiet tal-istainless steel

Tidwir, titqib, irrajmar, mogħdija ta’ kamini, tneħħija ta’ xfar u sandblasting ta’ matriċi fonduti, sakemm il-valur totali tal-matriċi fonduti li jintużaw ma jaqbiżx il-35 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

7308

Strutturi (ħlief bini prefabbrikat tal-intestatura 9406 ) u partijiet ta’ strutturi (pereżempju, pontijiet u qatgħat ta’ pontijiet, xtabi ta’ magħluq (lock-gates), torrijiet, arbli kannizzata, soqfa, qofsa għal tisqif, bibien u twieqi u l-qofsa tagħhom u għetiebi għal bibien, xaters, balavostrar, pilastri u kolonni), tal-ħadid jew tal-azzar; pjanċi, vireg, angoli, forom, qatgħat, tubi u oħrajn simili, ippreparati għall-użu fi strutturi, tal-ħadid jew tal-azzar

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Madankollu, ma jistgħux jintużaw angoli wweldjati, forom u taqsimiet tal-intestatura 7301

ex 7315

Katina kontra ż-żliq

Manifattura li fiha l-valur tal-materjali kollha tal-intestatura 7315 użati ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 74

Ram u oġġetti tiegħu; ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

7403

Ram raffinat u ligi ta’ ram, mhux maħdumin

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

ex Kapitolu 76

Aluminju u oġġetti minnu għajr: ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

7601

Aluminju mhux maħdum

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

7607

Fojl tal-aluminju (stampat jew rinfurzat bil-karta, kartun, plastiks jew materjali simili ta’ rinforz jew le) ta’ ħxuna (mingħajr kull rinforz) mhux aktar minn 0,2 mm

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott u l-intestatura 7606

ex Kapitolu 78

Ċomb u oġġetti tiegħu; ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

7801

Ċomb mhux maħdum:

 

 

Ċomb irraffinat

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

 

Oħrajn

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Madankollu, l-iskart u l-fdal tal-intestatura 7802 ma jistgħux jintużaw

Kapitolu 80

Landa u oġġetti tagħha

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

ex Kapitolu 82

Għodod, strumenti, pożati, mgħaref u frieket, tal-metall bażiku; partijiet mill-metall bażiku; ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

8206

Għodod minn tnejn jew aktar tal-intestaturi 8202 sa 8205 , offruti f’settijiet għall-bejgħ bl-imnut

Manifattura fejn il-materjali kollha użati huma klassifikati taħt intestatura oħra għajr l-intestaturi Nru 8202 sa 8205 . Madankollu, l-għodod tal-intestaturi Nru 8202 sa 8205 jistgħu jiġu inkorporati fis-sett bil-kundizzjoni li l-valur tagħhom ma jaqbiżx 15 % tal-prezz ex fabbrika tas-sett

8211

Skieken bi xfafar li jaqtgħu, bis-snien jew le (inklużi skieken taż-żbir), ħlief skieken tal-intestatura 8208 , u xfafar għalihom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Madankollu, jistgħu jintużaw xfafar ta’ skieken u mankijiet ta’ metall ordinarju

8214

Strumenti oħra tal-qtugħ (pereżempju; klippers tax-xagħar, skieken tal-biċċiera jew tal-kċina, mannari u skieken tal-ikkapuljat, taljakarti); settijiet u strumenti ta’ manikjur jew ta’ pedikjur (inklużi limi tad-dwiefer)

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Madankollu, jistgħu jintużaw mankijiet tal-metall bażi

8215

Mgħaref, frieket, kuċċaruni, xkumaturi, cake servers, skieken tal-ħut, skieken tal-butir, pinzetti taz-zokkor u oġġetti simili tal-kċina jew tal-mejda

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Madankollu, jistgħu jintużaw mankijiet tal-metall bażi

ex Kapitolu 83

Oġġetti mixxellanji magħmulin minn metall bażiku; ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

ex 8302

Fornituri, tagħmir u oġġetti simili oħrajn tajbin għall-bini, u għeluq awtomatiċi għal bibien

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, materjali oħra tal-intestatura 8302 jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx l-20 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex 8306

Statwetti u ornamenti oħrajn, tal-metall ta’ valur baxx

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Iżda, materjali oħra tal-intestatura 8306 jistgħu jintużaw, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

ex Kapitolu 84

Reatturi nukleari, bojlers, makkinarju u strumenti mekkaniċi; partijiet minnhom; ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

8401

Reatturi nukleari; elementi ta’ karburanti (skrataċ), mhux mixgħulin (non-irradiated), għal reatturi nukleari; makkinarju u apparat għal separazzjoni isotopika

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

8407

Magni li jaqbdu bi xrara bil-moviment alternat jew magni rotatorji bil-pistuni b’kombustjoni interna

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

8408

Magni tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (magni diżil jew semi-diżil)

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

8427

Trakkijiet fork-lift; trakkijiet oħrajn tax-xogħol mgħammrin b’tagħmir għall-irfigħ jew għall-ispustjar

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

8482

Bolberings jew berings bir-rombli

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 85

Makkinarju u tagħmir elettriku u partijiet għalihom; reġistraturi u riprodutturi tal-ħoss, reġistraturi u riprodutturi tal-immaġni u l-ħoss televiżiv, u partijiet u aċċessorji ta’ oġġetti simili; ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

8501 , 8502

Muturi u ġeneraturi elettriċi; Settijiet ta’ ġenerazzjoni u trasformaturi (converters) rotatorji tal-elettriku

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8503

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

8513

Lampi tal-elettriku li jinġarru maħsubin biex jaħdmu mis-sors ta’ enerġija tagħhom stess (pereżempju, batteriji xotti, akkumulaturi, manjeti), ħlief tagħmir tad-dawl tal-intestatura 8512

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

8519

Apparat ta’ reġistrazzjoni jew ta’ riproduzzjoni tal-ħoss

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8522

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

8521

Apparat li jirrekordja jew jirriproduċi vidjow, li fihom jew ma fihomx tuner tal-vidjow

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8522

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

8523

Midja mhux irreġistrata ippreparata għar-reġistrazzjoni tal-ħoss jew għar-reġistrazzjoni simili ta’ fenomeni oħra, għajr il-prodotti tal-Kapitolu 37

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

8525

Apparat ta’ trażmissjoni għax-xandir tar-radju jew tat-televiżjoni, kemm jekk jinkorpora fih apparat ta’ riċezzjoni jew apparat ta’ reġistrazzjoni jew riproduzzjoni u kemm jekk le; kameras tat-televiżjoni, kameras diġitali u vidjokameras li jirrekordjaw oħrajn

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8529

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

8526

Apparat tar-radar, apparat tar-radju għal għajnuna fin-navigazzjoni u apparat tal-kontroll mill-bogħod bil-frekwenzi tar-radju

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8529

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

8527

Tagħmir ta’ riċezzjoni għax-xandir bir-radju, kemm jekk huwa kkumbinat u kemm jekk mhuwiex, fl-istess kaxxa (housing), ma tagħmir għar-rekordjar jew riproduzzjoni jew arloġġ

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8529

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

8528

Moniters u proġetturi, li ma jinkorporawx apparat ta’ riċezzjoni televiżiva; tagħmir ta’ riċezzjoni għat-televiżjoni, kemm jekk jinkorpora u kemm jekk ma jinkorporax fih tagħmir ta’ riċezzjoni għax-xandir bir-radju jew tagħmir ta’ rrekordjar jew riproduzzjoni tal-ħoss jew tal-vidjow

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8529

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

8535 sa 8537

Apparat elettriku għall-iswitching jew għall-protezzjoni ta’ ċirkwiti elettriċi, jew biex joħloq konnessjonijiet ma’ jew ġo ċirkwiti elettriċi; konnetturi użati għall-fibri ottiċi, faxex jew kejbils ta’ fibri ottiċi; bords, pannelli, pannelli għall-kontroll (consoles), skrivaniji, armarji u bażijietoħrajn, għal kontroll elettriku jew għad-distribuzzjoni tal-elettriku

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, ħlief dik tal-prodott u tal-intestatura 8538

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

8540 11 u 8540 12

Tubi vakwu (cathode ray tubes) għal stampa tat-televiżjoni, inklużi tubi vakwu (cathode ray tubes) tal-moniter tal-vidjow

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

minn ex 8542 31 sa ex 8542 33 u ex 8542 39

Ċirkwiti integrati monolitiċi

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx l-50 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

jew

L-operazzjoni ta’ diffużjoni fejn ċirkuwiti integrati jkunu ffurmati fuq sottostrat ta’ semikonduttur bl-introduzzjoni selettiva ta’ dopant xieraq, sew jekk immuntati u sew jekk le u/jew ittestjati f’pajjiż li mhuwiex parti

8544

Wajer iżolat (inkluż dak enamelizzat jew anodizzat), kejbil iżolat (inkluż kejbil koassjali) u kondutturi elettriċi iżolati oħrajn, mgħammrin b’konnekters jew le; kejbils tal-fibra ottika, magħmula minn fibri inforrati individwalment ikunu jew ma jkunux immuntati b’kondutturi elettriċi jew mgħammrin b’konnetturi

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

8545

Elettrodi tal-karbonju, brushes tal-karbonju, karbonji tal-bozoz, karbonju tal-batteriji u oġġetti oħrajn ta’ grafita jew karbonju ieħor, b’metall jew mingħajru, ta’ tip użat għal għanijiet elettriċi

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

8546

Insolaturi elettriċi ta’ kwalunkwe materjal

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

8547

Fittings ta’ iżolament għal magni, apparat u tagħmir tal-elettriku, liema fittings ikunu magħmulin kompletament minn materjal għall-iżolament għajr għal xi komponenti żgħar tal-metall (pereżempju, sokits bil-kamin) inkorporati waqt li ssir il-forma minħabba raġunijiet ta’ mmuntar biss, għajr għall-iżolaturi tal-intestatura 8546 ; tubi u ġonot ta’ kondjuwit tal-elettriku għalihom, ta’ metall ta’ valur baxx miksi b’materjal iżolatur

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

8548

Skart u fdal ta’ ċelluli primarji, batteriji primarji u akkumulaturi elettriċi; ċelluli primarji, batteriji primarji u akkumulaturi tal-elettriku li jkunu spiċċaw; partijiet tal-elettriku ta’ magni jew apparat, mhux speċifikati jew inklużi banda oħra f’dan il-Kapitolu

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 86

Lokomottivi, magni u vaguni (rolling-stock) u partijiet tagħhom; ta’ ferroviji jew ta’ tramm; tagħmir fiss u aċċessorji tal-binarji tal-ferrovija jew tat-tramm u partijiet minnhom; tagħmir mekkaniku (inkluż elettromekkaniku) għas-sinjalar tat-traffiku ta’ kull tip

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 87

Vetturi għajr magni u vaguni ta’ ferroviji jew linji tat-tramm, u bċejjeċ u aċċessorji tagħhom; ħlief għal:

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

8711

Muturi (inklużi roti mutur (mopeds)) u roti mgħammrin b’mutur awżiljarju, bis-sidecars jew le; side-cars

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 90

Strumenti u apparati ottiċi, fotografiċi, ċinematografiċi, tal-kejl, tal-verifika, tal-preċiżjoni, mediċi jew kirurġiċi; partijiet u aċċessorji tagħhom; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

9002

Lentijiet, priżmi, mirja u elementi ottiċi oħrajn, ta’ kull materjal, immuntati, li huma partijiet jew tagħmir għal strumenti jew apparat, ħlief dawk l-elementi tal-ħġieġ mhux maħdumin ottikament

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

9033

Partijiet u aċċessorji (mhux speċifikati jew inklużi xi mkien ieħor f’dan il-Kapitolu) għal magni, tagħmir, strumenti jew apparat tal-Kapitolu 90

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 91

Arloġġi u arloġġi tal-idejn jew tal-but u bċejjeċ tagħhom

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

Kapitolu 94

Gћamara; oġġetti tas-sodda, saqqijiet, sostenn tas-saqqijiet, imħaded u oġġetti mimlija simili; lampi u aċċessorji tad-dawl, li mhumiex imsemmijin jew inklużi xi mkien ieħor; sinjali mdawlin, pjanċi tal-ismijiet imdawlin u bħalhom; bini prefabbrikat

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

ex Kapitolu 95

Ġugarelli, logħob u rekwiżiti tal-isports; partijiet u aċċessorji tagħhom; għajr:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

ex 9506

Stikek tal-golf u partijiet tagħhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Madankollu, jistgħu jintużaw blokok mhux irfinuti fil-manifattura tal-irjus tal-mazez tal-golf

ex Kapitolu 96

Oġġetti manifatturati varji, ħlief għal:

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott

jew

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

9601 u 9602

Avorju, għadam, qoxra tal-fekruna, qrun, qrun imsaġġrin, qroll, madreperla u materjal ieħor ta’ annimali għall-intaljar maħdum, u oġġetti ta’ dawn il-materjali (inklużi oġġetti magħmulin bil-forma.

Materjal veġetali jew minerali għall-intaljar maħdum u oġġetti ta’ dawn il- materjali; oġġetti ffurmati jew intaljati ta’ xemgħa, ta’ stearina, ta’ gomom naturali jew ta’ reżini naturali jew ta’ pasti tal-immudellar, u oġġetti ffurmati jew intaljati oħrajn, mhux speċifikati jew inklużi band’ oħra; ġelatina maħduma, mhux imwebbsa (ħlief ġelatina tal-intestatura 3503 ) u oġġetti ta’ ġelatina mhux imwebbsa

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura

9603

Xkupi, xkupilji/pniezel (inklużi xkupilji li jagħmlu parti minn magni, tagħmir jew vetturi), tagħmir mekkaniku biex jiknes l-art imħaddem bl-idejn, mhux motorizzat, moppijiet u xkupilji tar-rix għat-tfarfir; għoqod u trofof tax-xagħar ippreparati għall-manifattura ta’ xkupi jew xkupilji/pniezel; kuxxinnetti u rombli għaż-żebgħa, squeegees (ħlief squeegees bir-romblu)

Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

9605

Settijiet tal-ivvjaġġar għat-twaletta personali, tal-ħjata jew għat-tindif taż-żraben jew tal-ħwejjeġ

Kull oġġett fis-sett irid jissodisfa r-regola li kienet tapplika għalih kieku ma kienx inkluż fis-sett. Madankollu, oġġetti li mhumiex tal-oriġini jistgħu jiġu inkorporati, sakemm il-valur totali tagħhom ma jaqbiżx il-15 % tal-prezz tas-sett mill-fabbrika

9606

Buttuni, molol jingħafsu, molol bil-pressa u forom ta’ buttuni u partijiet oħra minn dawn l-oġġetti; mammi tal-buttuni

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura minbarra dik tal-prodott, u

fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

9608

Pinen ball-point; pinen bil-ponta tal-feltru u pinen u markers bil-ponta poruża; pinen stilografiċi u pinen oħrajn; stilografi għad-duplikar; lapsijiet li tista’ tinbidlilhom il-ponta jew bil-ponta tiżżerżaq (sliding); kontenituri tal-pinen, tal-lapsijiet u kontenituri simili; partijiet (inklużi kapep u klipep) tal-oġġetti msemmija hawn fuq, ħlief dawk tal-intestatura 9609

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura, għajr dik tal-prodott. Madanakollu, jistgħu jintużaw ponot tal-pinen (nibs jew nib-points) tal-istess intestatura tal-prodott

9612

Żigarelli tat-tajpriters jew żigarelli bħalhom, bil-linka jew ippreparati mod ieħor biex iħallu marka, kemm fuq irkiekel jew f’cartridges u kemm jekk le; pads tal-linka, kemm jekk bil-linka u kemm jekk le, bil-kaxxi jew mingħajrhom

Manifattura:

minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura minbarra dik tal-prodott, u

fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx is-70 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

9613 20

Lajters tal-but, li jixegħlu bil-gass, li jistgħu jerġgħu jimtlew

Manifattura fejn il-valur totali tal-materjali tal-intestatura 9613 ma jaqbiżx it-30 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika

9614

Pipi tat-tipjip (inklużi bwieqi tal-pipi) u bokkini għal sigarri jew sigarretti, u partijiet tagħhom

Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura”


(1)  Għall-kundizzjonijiet speċjali relatati mal-“proċess(i) speċifiku/ċi”, ara n-Noti ta’ Introduzzjoni 7.1 u 7.3.

(2)  Għall-kundizzjonijiet speċjali relatati mal-“proċess(i) speċifiku/ċi”, ara n-Nota ta’ Introduzzjoni 7.2.

(3)  “Grupp” hu meqjus bħala kwalunkwe parti tal-intestatura separata mill-bqija b’punt u virgola.

(4)  Fil-każ ta’ prodotti komposti minn materjali klassifikati fl-intestaturi 3901 sa 3906, minn banda waħda, u fl-intestaturi 3907 sa 3911, mill-banda l-oħra, din ir-restrizzjoni tapplika biss għal dak il-grupp ta’ materjali li jiddomina bil-piż il-prodott.

(5)  Il-fojls li ġejjin għandhom jitqiesu bħala trasparenti ħafna: fojls, li l-optical dimming tagħhom, imkejjel skont l-ASTM-D 1003-16 ta’ Gardner Hazemeter (i.e. Hazefactor), huwa inqas minn 2 %.

(6)  Għal kundizzjonijiet speċjali relatati ma’ prodotti magħmulin minn taħlita ta’ materjali tessili, ara n-Nota Introduttorja 5.

(7)  Ara n-Nota ta’ Introduzzjoni 6.

(8)  Għal oġġetti maħdumin bil-labar jew maħdumin bil-ganċ, mhux bil-lastku jew bil-gomma, li jinkisbu billi jinħietu jew jitgħaqqdu biċċiet ta’ drapp maħdumin bil-labar jew maħdumin bil-ganċ (maqtugħin jew maħdumin bil-labar direttament f’forma), ara n-Nota ta’ Introduzzjoni 6.

(9)  SEMII — Istitut Inkorporat Tagħmir u Materjal Semikonduttur.