ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 193

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 65
21 ta' Lulju 2022


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2022/1269 tal-21 ta’ Lulju 2022 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 833/2014 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tal-azzjonijiet tar-Russja li jiddestabbilizzaw is-sitwazzjoni fl-Ukrajna

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2022/1270 tal-21 ta’ Lulju 2022 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 269/2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranitàu l-indipendenza tal-Ukraina

133

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2022/1271 tal-21 ta’ Lulju 2022 li temenda d-Deċiżjoni 2014/512/PESK dwar miżuri restrittivi fid-dawl tal-azzjonijiet tar-Russja li jiddestabbilizzaw is-sitwazzjoni fl-Ukrajna

196

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2022/1272 tal-21 ta’ Lulju 2022 li temenda d-Deċiżjoni 2014/145/PESK dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina

219

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

21.7.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 193/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2022/1269

tal-21 ta’ Lulju 2022

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 833/2014 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tal-azzjonijiet tar-Russja li jiddestabbilizzaw is-sitwazzjoni fl-Ukrajna

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 215 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2022/1271 tal-21 ta’ Lulju 2022 li temenda d-Deċiżjoni 2014/512/PESK dwar miżuri restrittivi fid-dawl tal-azzjonijiet tar-Russja li jiddestabbilizzaw is-sitwazzjoni fl-Ukrajna (1),

Wara li kkunsidra l-proposta konġunta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Fil-31 ta’ Lulju 2014, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 833/2014 (2).

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 833/2014 idaħħal fis-seħħ ċerti miżuri previsti fid-Deċiżjoni 2014/512/PESK.

(3)

Fil-21 ta’ Lulju 2022, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2022/1271, li temenda d-Deċiżjoni 2014/512/PESK.

(4)

Id-Deċiżjoni (PESK) 2022/1271 testendi l-lista ta’ oġġetti kkontrollati li jistgħu jikkontribwixxu għat-tisħiħ militari u teknoloġiku tar-Russja jew għall-iżvilupp tas-settur tad-difiża u s-sigurtà tagħha. Dan jimponi wkoll projbizzjoni fuq l-importazzjoni, ix-xiri jew it-trasferiment diretti jew indiretti ta’ deheb, li jikkostitwixxi l-aktar esportazzjoni sinifikanti tar-Russja wara l-enerġija. Din il-projbizzjoni tapplika għad-deheb ta’ oriġini Russu, esportat mir-Russja wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

(5)

Id-Deċiżjoni (PESK) 2022/1271 testendi l-projbizzjoni tal-aċċess għall-portijiet għall-mgħalaq sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni sħiħa tal-miżura u tiġi evitata ċ-ċirkomvenzjoni.

(6)

Sabiex jiġi salvagwardjat il-proċess tal-iffissar tal-istandards tekniċi industrijali tal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO), id-Deċiżjoni (PESK) 2022/1271 tippermetti l-kondiviżjoni tal-assistenza teknika mar-Russja fir-rigward tal-prodotti u t-teknoloġija tal-avjazzjoni f’dan il-qafas speċifiku.

(7)

Sabiex jiġi żgurat l-aċċess għall-ġustizzja, id-Deċiżjoni (PESK) 2022/1271 tippermetti wkoll eżenzjoni mill-projbizzjoni li wieħed jidħol fi kwalunkwe tranżazzjoni ma’ entitajiet pubbliċi Russi meħtieġa biex jiġi żgurat aċċess għal proċedimenti ġudizzjarji, amministrattivi jew arbitrali.

(8)

Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni korretta tal-miżuri stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 833/2014, huwa meħtieġ li jiġi ċċarat il-kamp ta’ applikazzjoni tal-projbizzjoni fuq l-akkwist pubbliku. Barra minn hekk, jeħtieġ li jiġu armonizzati r-rekwiżiti ta’ notifika għall-awtoritajiet kompetenti nazzjonali li jagħtu l-awtorizzazzjonijiet skont id-derogi previsti f’dak ir-Regolament.

(9)

Id-Deċiżjoni PESK 2022/1271 twessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni tal-projbizzjoni li jiġu aċċettati depożiti biex jiġu inklużi dawk minn persuni ġuridiċi, entitajiet jew korpi stabbiliti f’pajjiżi terzi u li l-maġġoranza tal-ishma tagħhom ikunu proprjetà ta’ ċittadini Russi jew persuni fiżiċi li jirrisjedu fir-Russja. Barra minn hekk, hija tissoġġetta l-aċċettazzjoni ta’ depożiti għal kummerċ transfruntier mhux ipprojbit għal awtorizzazzjoni minn qabel mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali.

(10)

Fl-aħħar nett, id-Deċiżjoni PESK 2022/1271 tagħmel ċerti korrezzjonijiet tekniċi fit-test operattiv u f’ċerti annessi.

(11)

Fid-dawl tal-pożizzjoni determinata tal-Unjoni li tiġġieled kontra l-insigurtà tal-ikel u tal-enerġija madwar id-dinja, u sabiex tiġi evitata kwalunkwe konsegwenza negattiva potenzjali għal dan, id-Deċiżjoni (PESK) 2022/1271 testendi l-eżenzjoni mill-projbizzjoni li jsiru tranżazzjonijiet ma’ ċerti entitajiet tal-Istat fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet għal prodotti agrikoli u l-provvista taż-żejt u l-prodotti petrolifiċi lejn pajjiżi terzi.

(12)

F’termini aktar ġenerali, l-Unjoni hija impenjata li tevita l-miżuri kollha li jistgħu jwasslu għal nuqqas ta’ sigurtà tal-ikel madwar id-dinja. B’konsegwenza ta’ dan, l-ebda waħda mill-miżuri f’dan ir-Regolament jew minn dawk adottati qabel fid-dawl tal-azzjonijiet tar-Russja li jiddestabbilizzaw is-sitwazzjoni fl-Ukrajna ma jolqtu b’xi mod il-kummerċ fi prodotti agrikoli u tal-ikel, inkluż il-qamħ u l-fertilizzanti, bejn pajjiżi terzi u r-Russja.

(13)

Bl-istess mod, il-miżuri tal-Unjoni ma jipprevjenux lil pajjiżi terzi u liċ-ċittadini tagħhom li joperaw barra mill-Unjoni milli jixtru prodotti farmaċewtiċi jew mediċi mir-Russja.

(14)

Dawn il-miżuri huma fil-kamp ta’ applikazzjoni tat-Trattat u, għalhekk, b’mod partikolari bil-ħsieb li tiġi ggarantita l-applikazzjoni uniformi tagħhom fl-Istati Membri kollha, hemm bżonn ta’ azzjoni regolatorja fil-livell tal-Unjoni.

(15)

Għalhekk ir-Regolament (UE) Nru 833/2014 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) Nru 833/2014 huwa emendat kif ġej:

(1)

l-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 3, jitħassar il-punt (f);

(b)

Fil-paragrafu 3, it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Bl-eċċezzjoni tal-punt (g) tal-ewwel subparagrafu, fid-dikjarazzjoni doganali l-esportatur għandu jiddikjara li l-oġġetti qed jiġu esportati skont l-eċċezzjoni rilevanti stabbilita f’dan il-paragrafu u għandu jinnotifika lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ residenza jew ta’ stabbiliment tal-esportatur dwar l-ewwel użu tal-eċċezzjoni rilevanti fi żmien 30 jum mid-data meta sseħħ l-ewwel esportazzjoni.";

(c)

fil-paragrafu 4, jiżdied il-punt li ġej:

“(h)

maħsuba għall-iżgurar taċ-ċibersigurtà u s-sigurtà tal-informazzjoni għal persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi fir-Russja għajr għall-gvern u għall-impriżi tagħha li huma kkontrollati direttament jew indirettament minn dak il-gvern.”;

(2)

l-Artikolu 2a huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 3, il-punt (f) jitħassar;

(b)

fil-paragrafu 3, it-tieni ubparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Bl-eċċezzjoni tal-punt (g) tal-ewwel subparagrafu, fid-dikjarazzjoni doganali l-esportatur għandu jiddikjara li l-oġġetti qed jiġu esportati skont l-eċċezzjoni rilevanti stabbilita f’dan il-paragrafu u għandu jinnotifika lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ residenza jew ta’ stabbiliment tal-esportatur dwar l-ewwel użu tal-eċċezzjoni rilevanti fi żmien 30 jum mid-data meta sseħħ l-ewwel esportazzjoni.";

(c)

fil-paragrafu 4, jiżdied il-punt li ġej:

“(h)

maħsuba għall-iżgurar taċ-ċibersigurtà u s-sigurtà tal-informazzjoni għal persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi fir-Russja għajr għall-gvern u għall-impriżi tagħha li huma kkontrollati direttament jew indirettament minn dak il-gvern;”

(3)

fl-Artikolu 3b, jiżdied il-paragrafu 5 li ġej:

“5.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija skont il-paragrafu 4 fi żmien ġimagħtejn mill-awtorizzazzjoni.”;

(4)

fl-Artikolu 3c, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“9.   Il-projbizzjoni fil-paragrafu 4, punt (a), ma għandhiex tapplika għall-iskambju ta’ informazzjoni bil-għan li jiġu stabbiliti standards tekniċi fil-qafas tal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali fir-rigward tal-oġġetti u t-teknoloġija msemmija fil-paragrafu 1.”;

(5)

l-Artikolu 3ea huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Għandu jkun ipprojbit li jingħata aċċess, wara s-16 ta’ April 2022, għall-portijiet u, wara d-29 ta’ Lulju 2022, għall-mgħalaq fit-territorju tal-Unjoni, għal kwalunkwe bastiment irreġistrat taħt il-bandiera tar-Russja, bl-eċċezzjoni tal-aċċess għall-mgħalaq għall-fini ta’ ħruġ mit-territorju tal-Unjoni.”;

(b)

fil-paragrafu 5, il-frażi introduttorja hija sostitwita b’dan li ġej:

“B’deroga mill-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw li bastiment ikollu aċċess għal port jew magħlaq, b’tali kundizzjonijiet li jidhrilhom xierqa, wara li jkunu ddeterminaw li l-aċċess huwa neċessarju:”;

(c)

jiżdied il-paragrafu li ġej:

“5a.   B’deroga mill-paragrafu 2, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw bastimenti li biddlu l-bandiera Russa tagħhom jew ir-reġistrazzjoni tagħhom, għall-bandiera jew ir-reġistru ta’ kwalunkwe Stat ieħor qabel is-16 ta’ April 2022, li jaċċessaw port jew il-magħluq ta’ kanal, taħt tali kondizzjonijiet li jqisu xierqa, wara li jiġi determinat li:

(a)

kienet meħtieġa bandiera jew reġistrazzjoni Russa minn kuntratt; u

(b)

l-aċċess hu neċessarju għall-ħatt ta’ prodotti strettament neċessarji għat-tlestija ta’ proġetti ta’ enerġija rinnovabbli fl-Unjoni, dejjem jekk l-importazzjoni ta’ dawn il-prodotti ma tkunx projbita mod ieħor skont dan ir-Regolament.";

(d)

il-paragrafu 6 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“6.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni dwar kull awtorizzazzjoni li tingħata skont il-paragrafi 5 u 6 fi żmien ġimagħtejn mill-awtorizzazzjoni";

(6)

fl-Artikolu 3f, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“5.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija skont il-paragrafu 4 fi żmien ġimagħtejn mill-awtorizzazzjoni.”;

(7)

fl-Artikolu 3h, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“3a.   Il-projbizzjoni fil-paragrafu 1 ma għandhiex tapplika għal oġġetti li jaqgħu taħt NM 7113 00 00 u CN 7114 00 00 kif elenkati fl-Anness XVIII għall-użu personali ta’ persuni fiżiċi li jivvjaġġaw mill-Unjoni Ewropea jew membri tal-familji immedjati tagħhom li jivvjaġġaw magħhom, proprjetà ta’ dawk l-individwi u mhux maħsuba għall-bejgħ.";

(8)

l-Artikolu 3k huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“5.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw, taħt il-kundizzjonijiet li jqisu xierqa, il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni tal-oġġetti u t-teknoloġija elenkati fl-Anness XXIII, jew l-għoti ta’ assistenza teknika jew finanzjarja relatata, wara li jkunu ddeterminaw li tali oġġetti jew teknoloġija jew il-forniment ta’ assistenza teknika jew finanzjarja relatata huma meħtieġa:

(a)

għal skopijiet mediċi jew farmaċewtiċi, jew għal finijiet umanitarji, bħat-twassil jew l-iffaċilitar tat-twassil ta’ assistenza, inkluż provvisti mediċi, ikel, jew it-trasferiment ta’ ħaddiema umanitarji u assistenza relatata jew għal evakwazzjonijiet; jew

(b)

għall-użu esklussiv u taħt il-kontroll sħiħ tal-Istat Membru li jawtorizza u sabiex jissodisfa l-obbligi ta’ manteniment tiegħu f’żoni li huma taħt ftehim ta’ kiri fit-tul bejn dak l-Istat Membru u l-Federazzjoni Russa.”;

(b)

jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

“6.   Meta jiddeċiedu dwar talbiet għal awtorizzazzjonijiet għal skopijiet mediċi jew farmaċewtiċi skont il-paragrafu 5, l-awtoritajiet kompetenti ma għandhomx jagħtu awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-Russja jew għall-użu fir-Russja, jekk ikollhom raġunijiet validi biex jemmnu li l-oġġetti jista’ jkollhom użu aħħari militari.

7.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija skont il-paragrafu 5 fi żmien ġimagħtejn mill-awtorizzazzjoni.”;

(9)

jiddaħħal l-artikolu li ġej:

“Artikolu 3o

1.   Għandu jkun ipprojbit ix-xiri, l-importazzjoni, jew it-trasferiment, direttament jew indirettament, ta’ deheb, kif elenkat fl-Anness XXVI jekk joriġina mir-Russja u jkun ġie esportat mir-Russja lejn l-Unjoni jew lejn kwalunkwe pajjiż terz wara t-22 ta’ Lulju 2022.

2.   Għandu jkun ipprojbit ix-xiri, l-importazzjoni, jew it-trasferiment, direttament jew indirettament, tal-prodotti elenkati fl-Anness XXVI meta pproċessati f’pajjiż terz li jinkorpora l-prodotti pprojbiti fil-paragrafu 1.

3.   Għandu jkun ipprojbit ix-xiri, l-importazzjoni, jew it-trasferiment, direttament jew indirettament, ta’ deheb, kif elenkat fl-Anness XXVII jekk joriġina fir-Russja u jkun ġie esportat mir-Russja lejn l-Unjoni wara t-22 ta’ Lulju 2022.

4.   Għandhom ikunu ipprojbiti:

(a)

l-għoti ta’ assistenza teknika, servizzi ta’ senserija jew servizzi oħrajn relatati mal-oġġetti u t-teknoloġija msemmijin fil-paragrafi 1, 2 u 3 u l-forniment, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta’ dawn l-oġġetti, direttament jew indirettament fir-rigward tal-projbizzjoni fil-paragrafi 1, 2 u 3.

(b)

l-għoti ta’ finanzjament jew assistenza finanzjarja relatati mal-oġġetti msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 għal kwalunkwe xiri, importazzjoni jew trasferiment ta’ dawn l-oġġetti, jew għall-forniment ta’ assistenza teknika, servizzi ta’ senserija jew servizzi oħra relatati, direttament jew indirettament fir-rigward tal-projbizzjoni fil-paragrafi 1, 2 u 3.

5.   Il-projbizzjoni fil-paragrafi 1, 2 u 3 ma għandhiex tapplika għal deheb li huwa meħtieġ għall-finijiet uffiċjali ta’ missjonijiet diplomatiċi, uffiċċji konsulari jew organizzazzjonijiet internazzjonali fir-Russja li jgawdu minn immunitajiet skont id-dritt internazzjonali.

6.   Il-projbizzjoni fil-paragrafu 3 ma għandhiex tapplika għal oġġetti kif elenkati fl-Anness XXVII għall-użu personali ta’ persuni fiżiċi li jivvjaġġaw lejn l-Unjoni Ewropea jew membri tal-familji immedjati tagħhom li jivvjaġġaw magħhom, proprjetà ta’ dawk l-individwi u mhux maħsuba għall-bejgħ.

7.   B’deroga mill-pragrafi 1, 2 u 3, l-wtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw it-trasferiment jew l-importazzjoni ta’ oġġetti kulturali li jkunu b’self fil-kuntest ta’ kooperazzjoni kulturali formali mar-Russja.”;

(10)

l-Artikolu 5aa huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 3 huwa emendat kif ġej:

(i)

il-punt (a) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(a)

it-tranżazzjonijiet li huma strettament meħtieġa għax-xiri, l-importazzjoni jew it-trasport dirett jew indirett ta’ gass naturali, titanju, aluminju, ram, nikil, palladju u mineral tal-ħadid minn jew li jgħaddi mir-Russja lejn l-Unjoni, pajjiż membru taż-Żona Ekonomika Ewropea, l-Iżvizzera, jew il-Balkani tal-Punent;”;

(ii)

il-punt (d) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(d)

tranżazzjonijiet, inkluż il-bejgħ, li jkunu strettament neċessarji għall-istralċ, sal-31 ta’ Diċembru 2022, ta’ impriża konġunta jew arranġament legali simili konkluż qabel is-16 ta’ Marzu 2022, li jinvolvu persuna ġuridika, entità jew korp imsemmija fil-paragrafu 1;"

(iii)

jiżdiedu l-punti li ġejjin:

“(aa)

sakemm mhux projbiti skont l-Artikolu 3m jew 3n, it-tranżazzjonijiet li huma strettament meħtieġa għax-xiri, l-importazzjoni jew it-trasport dirett jew indirett ta’ żejt, inklużi prodotti petrolifiċi raffinati, mir-Russja jew minn ġo fiha.

(f)

it-tranżazzjonijiet li huma meħtieġa għax-xiri, l-importazzjoni jew it-trasport ta’ prodotti farmaċewtiċi, mediċi, agrikoli u tal-ikel, inkluż qamħ u fertilizzanti li l-importazzjoni, ix-xiri u t-trasport tagħhom huma permessi skont dan ir-Regolament;

(g)

it-tranżazzjonijiet li huma strettament meħtieġa biex jiżguraw aċċess għal proċedimenti ta’ arbitraġġ ġudizzjarji, amministrattivi jew kummerċjali fi Stat Membru, kif ukoll għar-rikonoxximent jew l-infurzar ta’ sentenza jew deċiżjoni ta’ arbitraġġ mogħtija fi Stat Membru u jekk tali transżazzjonijiet ikunu konsistenti mal-objettivi ta’ dan ir-Regolament u r-Regolament (UE) Nru 269/2014.”;

(11)

l-Artikolu 5b huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Għandu jkun ipprojbit li jiġi aċċettat kwalunkwe depożitu minn ċittadini Russi jew persuni fiżiċi li jirrisjedu fir-Russja, persuni ġuridiċi, entitajiet jew korpi stabbiliti fir-Russja jew persuna ġuridika, entità jew korp stabbiliti barra mill-Unjoni u li d-drittijiet ta’ proprjetà tagħhom huma direttament jew indirettament proprjetà ta’ ċittadini Russi jew persuni fiżiċi li jirrisjedu fir-Russja għal iktar minn 50 %, jekk il-valur totali tad-depożiti ta’ dik il-persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp għal kull istituzzjoni ta’ kreditu jaqbeż EUR 100 000.”;

(b)

jitħassar il-paragrafu 4;

(12)

fl-Artikolu 5c, il-paragrafu 1, jiżdied il-punt li ġej:

“(f)

meħtieġ għall-kummerċ transfruntier mhux ipprojbit ta’ oġġetti u servizzi bejn l-Unjoni u r-Russja.”;

(13)

fl-Artikolu 5e, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal ċittadini ta’ Stat Membru, ta’ pajjiż membru taż-Żona Ekonomika Ewropea jew tal-Iżvizzera, jew għal persuni fiżiċi li għandhom permess ta’ residenza temporanju jew permanenti fi Stat Membru, f’pajjiż membru taż-Żona Ekonomika Ewropea jew fl-Iżvizzera.”;

(14)

fl-Artikolu 5j, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Għandu jkun ipprojbit il-forniment ta’ servizzi ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu lil jew fuq kwalunkwe ċittadin Russu jew persuna fiżika li tirrisjedi fir-Russja jew kwalunkwe persuna ġuridika, entità jew korp stabbilit fir-Russja.”;

(15)

fl-Artikolu 5k, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Għandu jkun ipprojbit li tingħata jew titkompla l-eżekuzzjoni ta’ kwalunkwe kuntratt pubbliku jew ta’ konċessjoni li jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttivi dwar l-akkwist pubbliku, kif ukoll l-Artikolu 10, (1), (3), (6), punti (a) sa (e), (8), (9) u (10), l-Artikoli 11, 12, 13 u 14 tad-Direttiva 2014/23/UE, l-Artikolu 7, punti (a) sa (d), u l-Artikolu 8, l-Artikolu 10 punti (b) sa (f) u minn (h) sa (j) tad-Direttiva 2014/24/UE, l-Artikolu 18, l-Artikolu 21 punti (b) sa (e) u minn (g) sa (i), l-Artikoli 29 u 30 tad-Direttiva 2014/25/UE u l-Artikolu 13 punti (a) sa (d), minn (f) sa (h) u (j) tad-Direttiva 2009/81/KE, u t-Titolu VII tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046, lil jew ma’:

(a)

ċittadin Russu, persuna fiżika residenti fir-Russja, jew persuna ġuridika, entità jew korp stabbilit fir-Russja;

(b)

persuna ġuridika, entità jew korp li aktar minn 50 % tad-drittijiet proprjetarji tagħhom huma direttament jew indirettament proprjetà ta’ entità msemmija fil-punt (a) ta’ dan il-paragrafu; jew; jew

(c)

persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp li jaġixxu f’isem entità msemmija fil-punti minn (a) jew (b) ta’ dan il-paragrafu jew skont id-direzzjoni tagħha,

inkluż, fejn dawn jammontaw għal aktar minn 10 % tal-valur tal-kuntratt, tas-sottokuntratturi, tal-fornituri jew tal-entitajiet li l-kapaċitajiet tagħhom huma invokati fis-sens tad-Direttivi dwar l-akkwist pubbliku.”

(16)

fl-Artikolu 5m, il-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.   Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx japplikaw jekk it-trustor jew il-benefiċjarju jkun nazzjonal ta’ Stat Membru jew persuna fiżika li jkollha permess ta’ residenza temporanju jew permanenti fi Stat Membru, f’pajjiż membru taż-Żona Ekonomika Ewropea, jew fl-Iżvizzera.”;

(17)

l-Artikolu 5n huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.   Il-paragrafu 1 ma għandhomx japplikaw għall-forniment ta’ servizzi maħsuba għall-użu esklussiv ta’ persuni ġuridiċi, entitajiet jew korpi stabbiliti fir-Russja li huma proprjetà ta’ persuna ġuridika, entità jew korp li huma inkorporati jew kostitwiti skont il-liġi ta’ Stat Membru, pajjiż membru taż-Żona Ekonomika Ewropea, jew tal-Iżvizzera, jew li huma kkontrollati biss jew ikkontrollati b’mod konġunt minnhom.”;

(b)

jiżdied il-paragrafu li ġej:

“6.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija skont il-paragrafu 5 fi żmien ġimagħtejn mill-awtorizzazzjoni.”;

(18)

fl-Artikolu 12a, jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

“3.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, inklużi l-awtoritajiet tal-infurzar u l-amministraturi tar-reġistri uffiċjali fejn ikunu rreġistrati persuni fiżiċi, persuni ġuridiċi, entitajiet u korpi kif ukoll proprjetà immobbli jew mobbli, għandhom jipproċessaw u jiskambjaw informazzjoni li tinkludi data personali, ma’ awtoritajiet kompetenti oħra tal-Istati Membri u mal-Kummissjoni Ewropea.

4.   Kwalunkwe pproċessar ta’ data personali għandu jitwettaq f’konformità ma’ dan ir-Regolament u r-Regolamenti (UE) 2016/679 (*1) u (UE) 2018/1725 (*2) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u biss sa fejn ikun meħtieġ għall-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u sabiex tiġi żgurata kooperazzjoni effettiva bejn l-Istati Membri kif ukoll mal-Kummissjoni Ewropea fl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.;

(*1)  Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data , u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad- Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1)."

(*2)  Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).”;."

(19)

l-Anness IV huwa emendat skont l-Anness I ta’ dan ir-Regolament;

(20)

l-Anness VII huwa emendat skont l-Anness II ta’ dan ir-Regolament;

(21)

l-Anness IX huwa emendat skont l-Anness III ta’ dan ir-Regolament;

(22)

l-Anness X huwa emendat skont l-Anness IV ta’ dan ir-Regolament;

(23)

l-Anness XXII huwa emendat skont l-Anness V ta’ dan ir-Regolament;

(24)

l-Anness XXIII huwa emendat skont l-Anness VI ta’ dan ir-Regolament;

(25)

l-Anness XXIV huwa emendat skont l-Anness VII ta’ dan ir-Regolament;

(26)

l-Anness XXVI jiżdied skont l-Anness VIII ta’ dan ir-Regolament;

(27)

l-Anness XXVII jiżdied f’konformità mal-Anness IX ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta’ Lulju 2022.

Għall-Kunsill

Il-President

M. BEK


(1)  ĠU L 193, 21.7.2022.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 833/2014 tal-31 ta’ Lulju 2014 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tal-azzjonijiet tar-Russja li jiddestabbilizzaw is-sitwazzjoni fl-Ukrajna (ĠU L 229, 31.7.2014, p. 1).


ANNESS I

Fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 833/2014, jiżdiedu l-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, l-entitajiet jew il-korpi li ġejjin:

‘Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

Rosatomflot’.


ANNESS II

L-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 833/2014, jiġi emendat kif ġej:

(1)

fil-kategorija II — Kompjuters, it-test li ġej:

“X.E.II.001

“Teknoloġija” għall-“iżvilupp” jew il-“produzzjoni” ta’ tagħmir iddisinjat għall-“ipproċessar ta’ flussi multipli ta’ data.

Nota Teknika: Għall-finijiet ta’ X.E.II.001, “l-ipproċessar ta’ multiflussi tad-data” huwa “mikroprogramm” jew it-teknika tal-arkitettura tat-tagħmir li tippermetti l-ipproċessar simultanju ta’ żewġ sekwenzi tad-data jew iktar taħt il-kontroll ta’ wieħed mis-sekwenzi tal-istruzzjonijiet jew iktar b’dawn il-mezzi:”

huwa ssostitwit b’dan li ġej:

“X.E.II.002

“Teknoloġija” għall-“iżvilupp” jew il-“produzzjoni” ta’ tagħmir iddisinjat għall-“ipproċessar ta’ flussi multipli ta’ data”.

Nota Teknika: Għall-finijiet ta’ X.E.II.002, “l-ipproċessar ta’ multiflussi tad-data” huwa “mikroprogramm” jew it-teknika tal-arkitettura tat-tagħmir li tippermetti l-ipproċessar simultanju ta’ żewġ sekwenzi tad-data jew iktar taħt il-kontroll ta’ wieħed mis-sekwenzi tal-istruzzjonijiet jew iktar b’dawn il-mezzi:”;

(2)

jinżiedu l-entrati li ġejjin:

“Kategorija VIII - Oġġetti mixxellanji

X.A.VIII.014

Sistemi ta’ kanuni tal-ilma għall-kontroll tal-irvellijiet jew tal-folol, u komponenti ddisinjati apposta għalihom.

Nota:

X.A.VIII.014 Is-sistemi tal-kannuni tal-ilma jinkludu, pereżempju: vetturi jew stazzjonijiet fissi mgħammra b’kanuni tal-ilma li jaħdmu mill-bogħod li huma ddisinjati biex jipproteġu lill-operatur minn irvellijiet ta’ barra b’karatteristiċi bħal armor, twieqi reżistenti għax-xifer, skrins tal-metall, bull-bars, jew tajers run-flat. Komponenti ddisinjati apposta għal kanuni tal-ilma jistgħu jinkludu, pereżempju: żennuni tal-ilma tal-gverta, pompi, ġibjuni, kameras, u dwal li huma mwebbsa jew protetti kontra projettili, arbli elevanti għal dawk l-oġġetti, u sistemi ta’ teleoperazzjoni għal dawk l-oġġetti.

X.A.VIII.015

Armi li jattakkaw għall-infurzar tal-liġi, inklużi saps, lembubi tal-pulizija, lembubi tal-ġenb, tonfas, sjamboks, u frosti.

X.A.VIII.016

Elmi u tarki tal-pulizija; u komponenti ddisinjati apposta, minbarra dawk speċifikati fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821.

X.A.VIII.017

Tagħmir ta’ trażżin għall-infurzar tal-liġi, inklużi l-manetti tar-riġlejn, qomos, u manetti; ġkieket dritti; manetti għall-isturdament; ċinturini tax-xokkijiet; kmiem għax-xokkijiet; apparati ta’ trażżin b’diversi punti bħal siġġijiet ta’ trażżin; u komponenti u aċċessorji ddisinjati apposta, minbarra dawk speċifikati fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821.

Nota:

X.A.VIII.017 japplika għal apparat ta’ trażżin użat f’attivitajiet ta’ infurzar tal-liġi. Dan ma japplikax għal apparati mediċi li huma mgħammra biex irażżnu l-moviment tal-pazjenti matul il-proċeduri mediċi. Dan ma japplikax għal apparati li jillimitaw lill-pazjenti b’indeboliment tal-memorja għal faċilitajiet mediċi xierqa. Ma japplikax għal tagħmir tas-sikurezza bħal ċinturini tas-sikurezza jew sits tas-sikurezza tal-karozzi għat-tfal.

X.A.VIII.018

Tagħmir, software u data għall-esplorazzjoni taż-żejt u l-gass, kif ġej (ara l-Lista ta’ Oġġetti Kontrollati):

a.

Mhux użat.

b.

Oġġetti ta’ fratturazzjoni idrawlika, kif ġej:

1.

Software u data għad-disinn u l-analiżi tal-fratturazzjoni idrawlika;

2.

Fratturazzjoni idrawlika “proppant,”“fluwidu tal-fratturazzjoni”, u addittivi kimiċi għalih; jew

3.

Pompi ta’ pressjoni għolja.

Nota Teknika:

“Proppant” huwa materjal solidu, tipikament ramel ittrattat jew materjal taċ-ċeramika magħmul mill-bniedem, iddisinjat biex iżomm ksur idrawliku indott miftuħ, matul jew wara trattament ta’ fratturazzjoni. Jiżdied ma’ “fluwidu tal-fratturazzjoni” li jista’ jvarja fil-kompożizzjoni skont it-tip ta’ fratturazzjoni użata, u jista’ jkun ġell, fowm jew ibbażat fuq is-slickwater.

X.A.VIII.019

Tagħmir speċifiku għall-ipproċessar, kif ġej (ara l-Lista ta’ Oġġetti Kontrollati):

a.

Kalamiti forma ta’ ċirku;

b.

Mhux użat.

X.B.VIII.001

Tagħmir speċifiku għall-ipproċessar, kif ġej (ara l-Lista ta’ Oġġetti Kontrollati):

a.

Ċelloli jaħarqu; jew

b.

Kompartimenti għall-ingwanti għall-użu b’materjali radjuattivi.

X.D.VIII.004

“Software” iddisinjat apposta għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta’ komoditajiet ikkontrollat permezz ta’ X.A.VIII.014.

X.D.VIII.005

Software speċifiku, kif ġej (ara l-Lista ta’ Oġġetti Kontrollati):

a.

Software għall-kalkolar/mudellar newtroniku;

b.

Software għall-kalkolar/mudellar tat-trasport tar-radjazzjoni; jew

c.

Software għall-kalkolar/mudellar idrodinamiku.

X.E.VIII.005

“Teknoloġija”“meħtieġa” għall- “iżvilupp” jew il- “produzzjoni” ta’ komoditajiet ikkontrollati minn X.A.VIII.014.

X.E.VIII.006

“Teknoloġija” esklussivament għall-“iżvilupp” jew il-“produzzjoni” ta’ tagħmir ikkontrollat minn X.A.VIII.017.

Kategorija IX - Materjali Speċjali u Tagħmir Relatat

X.A.IX.001

Aġenti kimiċi, inkluża formulazzjoni ta’ gass tad-dmugħ li fihom 1 % jew inqas ta’ ortoklorobenzalmalonitril (CS), jew 1 % jew inqas ta’ kloroaċetofenon (NM), ħlief f’kontenituri individwali b’piż nett ta’ 20 g jew inqas; bżar likwidu ħlief meta ppakkjat f’kontenituri individwali b’piż nett ta’ 85,05 g jew inqas; bombi tad-duħħan; flares tad-duħħan, kanisters, granati u kargi mhux irritanti; u oġġetti pirotekniċi oħra li għandhom użu doppju militari u kummerċjali, u komponenti ddisinjati apposta għalihom, minbarra dawk speċifikati fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821.

X.A.IX.002

Trab, żebgħa u linka għall-istampar bis-swaba’.

X.A.IX.003

Tagħmir protettiv u ta’ detezzjoni mhux iddisinjat apposta għall-użu militari u mhux ikkontrollat minn 1A004 jew 2B351, kif ġej (ara l-Lista ta’ Oġġetti Kontrollati), u komponenti mhux iddisinjati apposta għall-użu militari u mhux ikkontrollati minn 1A004 jew 2B351 għalihom:

a.

Dożimetri għall-monitoraġġ tar-radjazzjoni personali; jew

b.

Apparat illimitat bid-disinn jew funzjoni biex jipproteġi kontra perikli speċifiċi għall-industriji ċivili, bħal dik tal-qtugħ ta’ faħam, qtugħ ta’ blat, agrikoltura, farmaċewtiċi, medika, veterinarja, ambjentali, maniġġjar ta’ l-iskart, jew għall-industrija ta’ l-ikel.

Nota:

X.A.IX.003 ma jikkontrollax oġġetti għall-protezzjoni kontra aġenti kimiċi jew bijoloġiċi li huma oġġetti għall-konsumatur, ippakkjati għall-bejgħ bl-imnut jew għall-użu personali, jew prodotti mediċi, bħal ingwanti tal-eżami tal-latex, ingwanti kirurġiċi tal-latex, sapun likwidu diżinfettant, lożor kirurġiċi li jintremew wara l-użu, ġagagi kirurġiċi, għata tas-saqajn kirurġiċi, u maskri kirurġiċi.

X.A.IX.004

Tagħmir speċifiku tal-ipproċessar, minbarra dak speċifikat fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821, kif ġej (ara l-Lista ta’ Oġġetti Kontrollati):

a.

Tagħmir għall-iskoperta, il-monitoraġġ u l-kejl tar-radjazzjoni, minbarra dawk speċifikati fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821; jew

b.

Tagħmir ta’ detezzjoni radjografika bħal konvertituri tar-raġġi-X, u pjanċi tal-immaġni tal-fosfru għall-ħżin.

X.B.IX.001

Tagħmir speċifiku tal-ipproċessar, minbarra dak speċifikat fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821, kif ġej (ara l-Lista ta’ Oġġetti Kontrollati):

a.

Ċelloli elettrolitiċi għall-produzzjoni tal-fluworin, minbarra dawk speċifikati fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821;

b.

Aċċelleraturi tal-partikoli;

c.

Hardware/sistemi ta’ kontroll tal-proċess industrijali ddisinjati għall-industriji tal-enerġija, minbarra dawk speċifikati fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821; jew

e.

Tagħmir għall-produzzjoni ta’ kompożiti strutturali, fibri, preimpregnati u preformati.

X.C.IX.004

Materjali fibrużi u filamentari, mhux ikkontrollati minn 1C010 jew 1C210, għall-użu fi strutturi “kompożiti” u b’modulu speċifiku ta’ 3,18 x 106 m jew aktar u reżistenza għat-tensjoni speċifika ta’ 7,62 x 104 m jew akbar.

X.C.IX.005

“Vaċċini”, “immunotossini”, “prodotti mediċi”, “kits dijanjostiċi u għall-ittestjar tal-ikel”, kif ġej (ara l-Lista ta’ Oġġetti kkontrollati):

a.

“Vaċċini” li fihom, jew iddisinjati għall-użu kontra, oġġetti kkontrollati minn 1C351, 1C353 jew 1C354;

b.

“Immunotossini” li fihom oġġetti kkontrollati minn 1C351.d; jew

c.

“Prodotti mediċi” li fihom xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1.

“Tossini” kkontrollati minn 1C351.d (ħlief għal tossini botulinum ikkontrollati minn 1C351.d.1, konotossini kkontrollati b’ 1C351.d.3, jew oġġetti kkontrollati għal raġunijiet ta’ CW taħt 1C351.d.4 jew.d.5); jew

2.

Organiżmi ġenetikament modifikati jew elementi ġenetiċi kkontrollati minn 1C353.a.3 (ħlief għal dawk li fihom, jew kodiċi għal, tossini botulinum ikkontrollati minn 1C351.d.1 jew konotossini kkontrollati minn 1C351.d.3);

d.

“Prodotti mediċi” mhux ikkontrollati minn X.C.IX.005.c li fihom xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1.

Tossini tal-botulinum ikkontrollati minn 1C351.d.1;

2.

Konotossini kkontrollati minn 1C351.d.3; jew

3.

Organiżmi ġenetikament modifikati jew elementi ġenetiċi kkontrollati minn 1C353.a.3 li fihom, jew kodiċi għal, tossini botulinum ikkontrollati minn 1C351.d.1 jew konotossini kkontrollati minn 1C351.d.3; jew

e.

“Kits dijanjostiċi u għall-ittestjar tal-ikel” li fihom oġġetti kkontrollati minn 1C351.d (ħlief għal oġġetti kkontrollati għal raġunijiet ta’ CW taħt 1C351.d.4 jew.d.5).

Noti Tekniċi:

1.

“Prodotti mediċi” huma: (1) formulazzjonijiet farmaċewtiċi mfasslin għall-ittestjar u għall-amministrazzjoni mill-bniedem (jew veterinarja) fit-trattament ta’ kundizzjonijiet mediċi, (2) ippakkjati minn qabel għad-distribuzzjoni bħala prodotti kliniċi jew mediċi, u (3) approvati mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) biex jiġu kkummerċjalizzati bħala prodotti kliniċi jew mediċi jew għall-użu bħala mediċina ġdida għar-riċerka.

2.

“Kits għall-ittestjar dijanjostiku u tal-ikel” huma speċifikament żviluppati, ippakkjati u kkummerċjalizzati għal skopijiet dijanjostiċi jew ta’ saħħa pubblika. Tossini bijoloġiċi fi kwalunkwe konfigurazzjoni oħra, inkluż vjeġġi bl-ingrossa, jew għal kwalunkwe użu aħħari ieħor huma kkontrollati minn 1C351.

X.C.IX.006

Kariki u apparati kummerċjali li fihom materjali enerġetiċi, minbarra dawk speċifikati fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821, u t-trifluworur tan-nitroġenu fi stat gassuż (ara l-Lista ta’ Oġġetti Kontrollati):

a.

Kariki ffurmati ddisinjati apposta għal operazzjonijiet ta’ bjar taż-żejt, li jużaw karika waħda li tiffunzjona tul assi wieħed, li mad-detonazzjoni jipproduċu toqba, u

1.

Ikun fihom kwalunkwe formulazzjoni ta’ “materjali kkontrollati”;

2.

Ikollhom biss inforra konika ta’ forma uniformi b’angolu inkluż ta’ 90 grad jew inqas;

3.

Fihom aktar minn 0,010 kg iżda inqas minn jew ugwali għal 0,090 kg ta’ “materjali kontrollati”; kif ukoll

4.

Għandhom dijametru mhux iktar minn 114,3 cm;

b.

Kariki ffurmati ddisinjati apposta għal operazzjonijiet tal-bjar taż-żejt li fihom inqas minn jew ugwali għal 0,010 kg ta’ “materjali kkontrollati”;

c.

Korda tad-detonazzjoni jew tubi ta’ xokk li fihom inqas minn jew ugwali għal 0,064 kg/m ta’ “materjali kkontrollati”;

d.

Apparat li jaħdem bi skartoċċ, li fih inqas minn jew ugwali għal 0,70 kg ta’ “materjali kkontrollati” fil-materjal għad-deflagrazzjoni;

e.

Detonaturi (elettriċi jew mhux elettriċi) u assemblaġġi tagħhom, li fihom 0,01 kg jew inqas ta’ “materjali kkontrollati”;

f.

Igniters, li fihom inqas minn jew ugwali għal 0,01 kg ta’ “materjali kkontrollati”;

g.

Skrataċ tal-bjar taż-żejt, li fihom inqas minn jew ugwali għal 0,015 kg ta’ “materjali enerġetiċi” kkontrollati;

h.

Boosters fonduti jew ippressati kummerċjali li fihom inqas minn jew ugwali għal 1,0 kg ta’ “materjali kkontrollati”;

i.

Taħlitiet u emulsjonijiet semilikwidi prefabbrikati kummerċjali li fihom inqas minn jew ugwali għal 10,0 kg u inqas minn jew ugwali għal 35 % skont il-piż ta’ “materjali kkontrollati” ta’ ML8;

j.

Cutters u għodod li jaqtgħu li fihom inqas minn jew ugwali għal 3,5 kg ta’ “materjali kkontrollati”;

k.

Apparati pirotekniċi meta ddisinjati esklussivament għal skopijiet kummerċjali (eż. stadji teatrali, effetti speċjali għal films ċinematografiċi, u skrins tal-logħob tan-nar) u li fihom inqas minn jew daqs 3,0 kg ta’ “materjali kkontrollati”;

l.

Apparati u kargi splussivi kummerċjali oħra mhux ikkontrollati minn X.C.IX.006.a sa.k li fihom inqas minn jew ugwali għal 1,0 kg ta’ “materjali kontrollati”; jew

Nota:

X.C.IX.006.l jinkludi apparat tas-sikurezza tal-karozzi; sistemi tat-tifi tan-nar; skrataċ għal xkubetti li jirbattu; kariki splussivi għal skopijiet agrikoli, taż-żejt u tal-gass, oġġetti sportivi, minjieri kummerċjali, jew xogħlijiet pubbliċi; u tubi ta’ dewmien użati fl-assemblaġġ ta’ apparat splussiv kummerċjali.

m.

Trifluworidu tan-nitroġenu (NF3) fi stat gassuż.

Noti:

1.

“Materjali kkontrollati” tfisser materjali enerġetiċi kkontrollati (ara 1C011, 1C111, 1C239 jew ML8).

2.

It-trifluworidu tan-nitroġenu meta mhux fi stat gassuż huwa kkontrollat taħt ML8.d mis-CML.

X.C.IX.007

Taħlitiet mhux ikkontrollati minn 1C350 jew 1C450 li fihom sustanzi kimiċi kkontrollati minn 1C350 jew 1C450 u kits mediċi, analitiċi, dijanjostiċi u għall-ittestjar tal-ikel mhux ikkontrollati minn 1C350 jew 1C450 li fihom sustanzi kimiċi kkontrollati b’1C350, kif ġej (ara l-Lista ta’ Oġġetti Kontrollati):

a.

Taħlitiet li fihom il-konċentrazzjonijiet li ġejjin ta’ sustanzi kimiċi prekursuri kkontrollati b’1C350:

1.

Taħlitiet li fihom 10 % jew inqas, skont il-piż, ta’ kwalunkwe sustanza kimika waħda tal-Iskeda 2 tas-CWC ikkontrollata minn 1C350;

2.

Taħlitiet li fihom inqas minn 30 %, bil-piż, ta’:

a.

Kwalunkwe sustanza kimika waħda tal-Iskeda 3 tas-CWC ikkontrollata minn 1C350; jew

b.

Kwalunkwe prekursur kimiku wieħed mhux CWC ikkontrollat minn 1C350;

b.

Taħlitiet li fihom il-konċentrazzjonijiet li ġejjin ta’ sustanzi tossiċi jew kimiċi prekursuri kkontrollati b’1C450:

1.

Taħlitiet li fihom il-konċentrazzjonijiet li ġejjin ta’ sustanzi kimiċi tal-Iskeda 2 tas-CWC kkontrollati b’1C450:

a.

Taħlitiet li fihom 1 % jew inqas, skont il-piż, ta’ kwalunkwe sustanza kimika waħda tal-Iskeda 2 tas-CWC ikkontrollata minn 1C450.a.1 u a.2 ((jiġifieri, taħlitiet li fihom Amiton jew PFIB); jew

b.

Taħlitiet li fihom 10 % jew inqas, skont il-piż, ta’ kwalunkwe sustanza kimika waħda tal-Iskeda 2 tas-CWC ikkontrollata minn 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5, jew b.6;

2.

Taħlitiet li fihom inqas minn 30%, skont il-piż, ta’ kwalunkwe sustanza kimika waħda tal-Iskeda 3 tas-CWC ikkontrollata minn 1C450.a.4, a.5., a.6., a.7, jew 1C450.b.8;

c.

“Kits mediċi, analitiċi, dijanjostiċi u għall-ittestjar tal-ikel” li fihom sustanzi kimiċi prekursuri kkontrollati b’1C350 f’ammont li ma jaqbiżx it-300 gramma għal kull sustanza kimika.

Nota Teknika:

Għall-finijiet ta’ din l-entrata, “kits mediċi, analitiċi, dijanjostiċi u għall-ittestjar tal-ikel” huma materjali ppakkjati minn qabel ta’ kompożizzjoni definita li huma speċifikament żviluppati, ippakkjati u kkummerċjalizzati għal skopijiet mediċi, analitiċi, dijanjostiċi jew ta’ saħħa pubblika. Ir-reaġenti ta’ sostituzzjoni għal kits mediċi, analitiċi, dijanjostiċi u tal-ittestjar tal-ikel deskritti f’X.C.IX.007.c huma kkontrollati b’ 1C350 jekk ir-reaġenti jkun fihom mill-inqas waħda mis-sustanzi kimiċi prekursuri identifikati f’dik l-entrata f’konċentrazzjonijiet daqs jew akbar mil-livelli ta’ kontroll għat-taħlitiet indikati f’1C350.

X.C.IX.008

Sustanzi polimeriċi mhux fluworinati, mhux ikkontrollati minn 1C008, kif ġej (ara l-Lista ta’ Oġġetti Kontrollati):

a.

Ketoni etere poliarilin, kif ġej:

1.

Keton etere polietere (PEEK);

2.

Keton keton polietere (PEKK);

3.

Keton polietere (PEK); jew

4.

Keton keton eter keton polietere (PEKEKK);

b.

Mhux użat.

X.C.IX.009

Materjali speċifiċi tal-ipproċessar, minbarra dawk speċifikati fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821, kif ġej (ara l-Lista ta’ Oġġetti Kontrollati):

a.

Bolberings ta’ preċiżjoni tal-azzar imwebbes u tal-karbur tat-tungstenu (dijametru ta’ 3 mm jew akbar);

b.

pjanċa tal-istainless steel 304 u 316, minbarra dawk speċifikati fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821;

c.

Pjanċa monel;

d.

Fosfat tat-tributil (CAS 126-73-8);

e.

Aċidu nitriku (CAS 7697–37–2) f’konċentrazzjonijiet ta’ 20 % piż jew akbar;

f.

Fluworin (CAS 7782-41-4); jew

g.

Radjonuklidi li jarmu l-alfa, minbarra dawk speċifikati fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821.

X.C.IX.010

Poliamidi aromatiċi (aramidi) mhux ikkontrollati minn 1C010, 1C210 jew X.C.IX.004, ippreżentati f’xi waħda mill-forom li ġejjin (ara l-Lista ta’ Oġġetti Kontrollati):

a.

Forom primarji;

b.

Ħjut jew monofilamenti ta’ filament;

c.

Stoppa tal-filamenti;

d.

Ftietel;

e.

Fibri ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple) jew imqattgħin;

f.

Tessuti;

g.

Polpa jew qatgħat.

X.C.IX.011

Nanomaterjali kif ġej (ara l-Lista ta’ Oġġetti Kontrollati):

a.

Nanomaterjali semikondutturi;

b.

Nanomaterjali bbażati fuq il-komposti; jew

c.

Kwalunkwe wieħed minn dawn in-nanomaterjali bbażati fuq il-karbonju:

1.

Nanotubi tal-karbonju;

2.

Nanofibri tal-karbonju;

3.

Fullereni;

4.

Grafeni; jew

5.

Basal tal-karbonju.

Noti:

Għall-fini ta’ X.C.IX.011, nanomaterjal ifisser materjal li jissodisfa mill-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

1.

Jikkonsisti f’partiċelli, b’dimensjoni esterna waħda jew aktar fil-medda tad-daqs 1–100 nm għal aktar minn 1 % tad-distribuzzjoni dimensjonali numerika tagħhom;

2.

Għandu strutturi interni jew tal-wiċċ f’dimensjoni waħda jew aktar fil-firxa tad-daqs ta’ 1–100 nm; jew

3.

Għandu erja tal-wiċċ speċifika bil-volum akbar minn 60 m2/cm3, esklużi materjali li jikkonsistu f’partiċelli b’daqs inqas minn 1 nm.

X.D.IX.001

Software speċifiku, minbarra dak speċifikat fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821, kif ġej (ara l-Lista ta’ Oġġetti Kontrollati):

a.

Software ddisinjat apposta għal hardware/sistemi ta’ kontroll tal-proċess industrijali kkontrollati minn X.B.IX.001, minbarra dawk speċifikati fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821; jew

b.

Software ddisinjat apposta għal tagħmir għall-produzzjoni ta’ komposti strutturali, fibri, preimpregnati u preformi kkontrollati minn X.B.IX.001, minbarra dawk speċifikati fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821.

X.E.IX.001

“Teknoloġija” għall-“iżvilupp”, “produzzjoni”, jew “użu” ta’ materjali fibrużi u filamentari kkontrollati minn X.C.IX.004 u X.C.IX.010.

X.E.IX.002

“Teknoloġija” għall-“iżvilupp”, “produzzjoni” jew “użu” ta’ nanomaterjali kkontrollati b’X.C.IX.011.

Kategorija X - L-Ipproċessar ta’ Materjali

X.A.X.001

Splussivi jew tagħmir għall-individwazzjoni tad-detonaturi, ibbażati kemm fuq kwantitajiet kbar kif ukoll fuq traċċi, li jikkonsistu f’apparat awtomatizzat, jew taħlita ta’ apparati għat-teħid awtomatizzat tad-deċiżjonijiet biex tiġi individwata l-preżenza ta’ tipi differenti ta’ splussivi, residwi splussivi, jew detonaturi; u komponenti, minbarra dawk speċifikati fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821:

a.

Tagħmir għad-detezzjoni tal-isplussivi għal “teħid ta’ deċiżjonijiet awtomatizzat” biex jiġu individwati u identifikati splussivi bl-ingrossa li jużaw, iżda mhux limitati għal, raġġi-X (pereż., tomografija komputata, enerġija doppja, jew tixrid koerenti), nukleari (pereż., analiżi tan-newtroni termali, analiżi tan-newtroni veloċi tal-impuls, spettroskopija tat-trażmissjoni tan-newtroni b’impulsi veloċi, u assorbiment tar-reżonanza gamma), jew tekniki elettromanjetiċi (pereż., reżonanza kwadropoli u dielettrometrija);

b.

Mhux użat;

c.

Tagħmir ta’ detezzjoni tad-detonaturi għat-teħid ta’ deċiżjonijiet awtomatizzat biex jiġu individwati u identifikati apparati ta’ inizjazzjoni (eż. detonaturi, tappijiet tal-blasting) li jużaw, iżda mhux limitati għal, raġġi-X (eż. enerġija doppja jew tomografija komputata) jew tekniki elettromanjetiċi.

Nota:

Splussivi jew tagħmir għad-detezzjoni tad-detonazzjoni f’X.A.X.001 jinkludi tagħmir għall-iskrinjar ta’ persuni, dokumenti, bagalji, oġġetti personali oħra, merkanzija u/jew posta.

Noti Tekniċi:

1.

“Teħid ta’ deċiżjonijiet awtomatizzat huwa l-kapaċità tat-tagħmir li jindividwa splussivi jew detonaturi fil-livell ta’ sensittività tad-disinn jew magħżul mill-operatur u jipprovdi allarm awtomatizzat meta jinstabu splussivi jew detonaturi fil-livell ta’ sensittività jew ‘il fuq minnu.

2.

Din l-entrata ma tikkontrollax tagħmir li jiddependi fuq l-interpretazzjoni tal-operatur ta’ indikaturi bħal immappjar bil-kulur inorganiku/organiku tal-oġġetti li jkunu qed jiġu skennjati.

3.

L-isplussivi u d-detonaturi jinkludu kargi u apparat kummerċjali kkontrollati minn X.C.VIII.004 u X.C.IX.006 u materjali enerġetiċi kkontrollati minn 1C011, 1C111 u 1C239.

X.A.X.002

Tagħmir ta’ detezzjoni ta’ oġġetti moħbija li jopera fil-medda ta’ frekwenzi minn 30 GHz sa 3 000 GHz u li għandu riżoluzzjoni spazjali ta’ 0,1 mrad (milliradian) sa u inkluż 1 mrad (milliradian) f’distanza ta’ standoff ta’ 100 m; u komponenti, minbarra dawk speċifikati fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821.

Nota:

It-tagħmir ta’ detezzjoni ta’ oġġetti moħbija jinkludi iżda mhux limitat għal tagħmir għall-iskrinjar ta’ nies, dokumenti, bagalji, effetti personali oħra, merkanzija u/jew posta.

Nota Teknika:

Il-firxa tal-frekwenzi hija mifruxa fuq dak li ġeneralment jitqies bħala r-reġjuni ta’ frekwenza millimetru-mewġa, submillimetru-mewġa u terahertz.

X.A.X.003

Berings u sistemi ta’ berings mhux ikkontrollati minn 2A001 (ara l-Lista ta’ Oġġetti Kontrollati):

a.

Bolberings jew bolberings solidi, li għandhom tolleranzi speċifikati mill-manifattur skont ABEC 7, ABEC 7P, jew ABEC 7T jew ISO Standard Klassi 4 jew aħjar (jew ekwivalenti) u li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin;

1.

Manifatturati għall-użu f’temperaturi operattivi ‘l fuq minn 573 K (300°C) jew bl-użu ta’ materjali speċjali jew bi trattament speċjali tas-sħana; jew

2.

B’elementi lubrikanti jew modifiki tal-komponenti li, skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur, huma ddisinjati apposta biex jippermettu li l-berings jaħdmu f’veloċitajiet li jaqbżu t-2,3 miljun “DN”;

b.

Berings tar-rombli solidi li jidjiequ, li għandhom tolleranzi speċifikati mill-manifattur skont il-Klassi 00 (pulzieri) tal-ANSI/AFBMA jew tal-Klassi A (metrika) jew aħjar (jew l-ekwivalenti) u li għandhom waħda mill-karatteristiċi li ġejjin;

1.

B’elementi lubrikanti jew modifiki tal-komponenti li, skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur, huma ddisinjati apposta biex jippermettu li l-berings jaħdmu f’veloċitajiet li jaqbżu t-2,3 miljun “DN”; jew

2.

Manifatturati għall-użu f’temperaturi operattivi taħt 219 K (-54°C) jew ogħla minn 423 K (150°C);

c.

Bering tal-fojl lubrikat bil-gass manifatturat għall-użu f’temperaturi operattivi ta’ 561 K (288°C) jew ogħla u kapaċità ta’ tagħbija ta’ unità ta’ aktar minn 1 MPa;

d.

Sistemi ta’ berings manjetiċi attivi;

e.

Berings li jiżżerżqu tal-ġurnal miksijin bi drapp jew miksijin bi drapp li jallinjaw waħedhom manifatturati għall-użu f’temperaturi operattivi taħt 219 K (-54°C) jew ogħla minn 423 K (150°C);

Noti Tekniċi:

1.

“DN” huwa l-prodott tad-dijametru tal-kanna tal-bering f’mm u l-veloċità rotazzjonali tal-bering f’rpm.

2.

It-temperaturi tat-tħaddim jinkludu dawk it-temperaturi miksuba meta magna b’turbini tal-gass tkun waqfet wara t-tħaddim

X.A.X.004

Pajpijiet, tagħmir u valvi magħmulin minn, jew miksija bl-azzar inossidabbli, liga tar-ram-nikil jew liga oħra tal-azzar li fiha 10 % jew aktar nikil u/jew kromju:

a.

Tubi, pajp u tagħmir tal-pressjoni b’dijametru intern ta’ 200 mm jew aktar, u tajbin biex jaħdmu fi pressjonijiet ta’ 3,4 MPa jew akbar;

b.

Valvijiet tal-pajpijiet li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin li mhumiex ikkontrollati minn 2B350.g:

1.

Konnessjoni ta’ daqs tal-pajp b’dijametru intern ta’ 200 mm jew aktar; kif ukoll

2.

Previsti għal 10,3 MPa jew aktar.

Noti:

1.

Ara X.D.X.005 għal software għal oġġetti kkontrollati taħt din l-entrata.

2.

Ara 2E001 (“żvilupp”), 2E002 (“produzzjoni”), u X.E.X.003 (“użu”) għal teknoloġija għal oġġetti kkontrollati taħt din l-entrata.

3.

Ara l-kontrolli relatati 2A226, 2B350 u X.B.X.010.

X.A.X.005

Pompi ddisinjati biex iċaqalqu metalli mdewba b’forzi elettromanjetiċi.

Noti:

1.

Ara X.D.X.005 għal software għal oġġetti kkontrollati taħt din l-entrata.

2.

Ara 2E001 (“żvilupp”), 2E002 (“produzzjoni”), u X.E.X.003 (“użu”) għal teknoloġija għal oġġetti kkontrollati taħt din l-entrata.

3.

Il-pompi għall-użu f’reatturi mkessħin bil-likwidu bil-metall huma kkontrollati b’ 0A001.

X.A.X.006

“Ġeneraturi elettriċi portabbli” u komponenti ddisinjati apposta.

Nota Teknika:

“Ġeneraturi elettriċi portabbli” — Il-ġeneraturi li huma f’X.A.X.006 jistgħu jinġarru — 2 268 kg jew inqas fuq ir-roti jew jistgħu jinġarru fi trakk ta’ 2,5 tunnellata mingħajr rekwiżit ta’ twaqqif speċjali.

X.A.X.007

Tagħmir speċifiku tal-ipproċessar, minbarra dak speċifikat fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821, kif ġej (ara l-Lista ta’ Oġġetti Kontrollati):

a.

Valvijiet issiġillati b’imniefaħ;

b.

Mhux użat.

X.B.X.004

Unitajiet ta’ kontroll numeriku għal għodod bil-magna u għodod bil-magna “ikkontrollati numerikament”, minbarra dawk speċifikati fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821 (ara l-Lista ta’ Oġġetti Kontrollati):

a.

Unitajiet ta’ “kontroll numeriku” għal għodda bil-magna:

1.

Li għandhom erba’ assi interpolanti li jistgħu jiġu kkoordinati simultanjament għall-kontroll tal-kontorn; jew

2.

Li għandhom żewġ assi jew aktar li jistgħu jkunu kkoordinati simultanjament għall-kontroll tal-kontorn u inkrement minimu programmabbli aħjar (inqas) minn 0,001 mm;

3.

Unitajiet ta’ “Kontroll numeriku” għal għodod tal-magni li għandhom żewġ, tlieta jew erba’ assi interpolanti li jistgħu jiġu kkoordinati simultanjament għall-kontroll tal-kontorn, u kapaċi jirċievu direttament (online) u jipproċessaw data tad-disinn assistit mill-kompjuter (CAD) għall-preparazzjoni interna ta’ struzzjonijiet tal-magni; jew

b.

Bords ta’ kontroll tal-moviment iddisinjati apposta għal għodda bil-magna u li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1.

Interpolazzjoni f’aktar minn erba’ assi;

2.

Kapaċi jipproċessaw id-data f’ħin reali sabiex jimmodifikaw id-data dwar il-mogħdija tal-għodda, ir-rata tal-alimentazzjoni u l-fus, matul l-operazzjoni tal-immaxinjar, b’xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a.

Kalkolu awtomatiku u modifika tad-data tal-programm parzjali għall-immaxinjar f’żewġ assi jew aktar permezz ta’ ċikli tal-kejl u aċċess għad-data tas-sors; jew

b.

Kontroll adattiv b’aktar minn varjabbli fiżiku wieħed imkejjel u pproċessat permezz ta’ mudell tal-kompjuter (strateġija) biex tinbidel struzzjoni waħda jew aktar ta’ mmaxinjar biex jiġi ottimizzat il-proċess; jew

3.

Kapaċi jirċievu u jipproċessaw data tas-CAD għat-tħejjija interna tal-istruzzjonijiet tal-magni;

c.

Għodda bil-magna “ikkontrollati numerikament” li, skont l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-manifattur, jistgħu jkunu mgħammra b’apparat elettroniku għall-kontroll tal-kontorn simultanju f’żewġ assi jew aktar u li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1.

Żewġ assi jew aktar li jistgħu jkunu kkoordinati simultanjament għall-“kontroll tal-kontorn; kif ukoll

2.

Il-preċiżjoni tal-pożizzjonament skont l-ISO 230/2 (2006), bil-kumpensi kollha disponibbli:

a.

Aħjar minn 15 μm tul kwalunkwe assi lineari (pożizzjonament ġenerali) għal magni tat-tħin;

b.

Aħjar minn 15 μm tul kwalunkwe assi lineari (pożizzjonament ġenerali) għal magni tal-maċinazzjoni; jew

c.

Aħjar minn 15 μm tul kwalunkwe assi lineari (pożizzjonament ġenerali) għal magni tat-tidwir; jew

d.

Għodod tal-magni, kif ġej, għat-tneħħija jew qtugħ ta’ metalli, ċeramika jew komposti, li, skont l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-manifattur, jistgħu jkunu mgħammra b’apparat elettroniku għall-kontroll simultanju tal-kontorn f’żewġ assi jew aktar:

1.

Għodod tal-magni għat-tidwir, it-tħin, il-maċinazzjoni jew kwalunkwe kombinazzjoni tagħhom, li għandhom żewġ assi jew aktar li jistgħu jkunu kkoordinati simultanjament għall-kontroll tal-kontorn u li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

a.

“Fus tal-inklinazzjoni” wieħed jew aktar tal-kontorn;

Nota:

X.B.X.004.d.1.a. japplika għal makkinarju għodda għat-tħin jew maċinazzjoni biss.

b.

Camming” (spostament assjali) f’dawra waħda tal-fus inqas (aħjar) minn qari tal-indikatur totali (TIR) ta’ 0,0006 mm;

Nota:

X.B.X.004.d.1.b. japplika għal makkinarju għodda għat-tidwir biss.

c.

Run out” (out-of-true running) f’dawra waħda tal-fus inqas (aħjar) minn qari tal-indikatur totali (TIR) ta’ 0,0006 mm; jew

d.

Il-“preċiżjoni tal-pożizzjonament”, bil-kumpensi kollha disponibbli, hija inqas (aħjar) minn: 0,001° fuq kwalunkwe assi rotatorju;

2.

Magni ta’ skariku elettriku (EDM) tat-tip ta’ alimentazzjoni tal-wajer li għandhom ħames assi jew aktar li jistgħu jiġu kkoordinati simultanjament għall-kontroll tal-kontorn.

X.B.X.005

Għodod tal-magni mhux "ikkontrollati numerikament" għall-ġenerazzjoni ta’ uċuħ ta’ kwalità ottika, (ara l-Lista ta’ Oġġetti Kontrollati) u komponenti ddisinjati apposta għalihom:

a.

Magni tat-tidwir li jużaw għodda tal-qtugħ b’punt wieħed u li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1.

Preċiżjoni tal-pożizzjonament tas-slide inqas (aħjar) minn 0,0005 mm għal kull 300 mm ta’ korsa;

2.

Ripetibbiltà ta’ pożizzjonament ta’ slide bidirezzjonali inqas (aħjar) minn 0,00025 mm għal kull 300 mm ta’ korsa;

3.

Spindle run out” u “camming” inqas (aħjar) minn qari tal-indikatur totali (TIR) ta’ 0,0004 mm;

4.

Devjazzjoni angolari tal-moviment tal-islide (imbardata, xengil u irrolljar) ta’ inqas (aħjar) minn 2 sekondi ta’ arkata, TIR fuqil-korsa sħiħa; kif ukoll

5.

Perpendikolarità tas-slide inqas (aħjar) minn 0,001 mm għal kull 300 mm ta’ korsa;

Nota Teknika:

Ir-ripetibbiltà tal-pożizzjonament tal-islide bidirezzjonali (R) ta’ assi hija l-valur massimu tar-ripetibbiltà tal-pożizzjonament fi kwalunkwe pożizzjoni tul jew madwar l-assi ddeterminat bl-użu tal-proċedura u fil-kundizzjonijiet speċifikati fil-parti 2.11 tal-ISO 230/2: 1988.

b.

Magni tat-tip fly cutting li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1.

“Spindle run out” u “camming” inqas (aħjar) minn 0,0004 mm TIR; kif ukoll

2.

Devjazzjoni angolari tal-moviment tal-islide (imbardata, xengil u irrolljar) ta’ inqas (aħjar) minn 2 sekondi ta’ arkata, TIR fuq il-korsa sħiħa.

X.B.X.006

Gearmaking u/jew makkinarju tat-tlestija mhux ikkontrollat minn 2B003 li kapaċi jipproduċi gerijiet għal livell ta’ kwalità aħjar minn AGMA 11.

X.B.X.007

Sistemi jew tagħmir għall-ispezzjoni dimensjonali jew għall-kejl mhux ikkontrollati minn 2B006 jew 2B206, kif ġej (ara l-Lista ta’ Oġġetti Kontrollati):

a.

Magni manwali ta’ spezzjoni dimensjonali, li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1.

Żewġ assi jew aktar; kif ukoll

2.

Inċertezza tal-kejl ugwali għal jew inqas (aħjar) minn (3 + L/300) μm fi kwalunkwe assi (L imkejjel tul f’mm).

X.B.X.008

“Robots” mhux ikkontrollati minn 2B007 jew 2B207 li huma kapaċi jużaw informazzjoni ta’ feedback fl-ipproċessar f’ħin reali minn senser wieħed jew aktar biex jiġġeneraw jew jimmodifikaw programmi jew biex jiġġeneraw jew jimmodifikaw data numerika tal-programm.

X.B.X.009

Assemblaġġi, bordijiet ta’ ċirkwiti jew inserzjonijiet iddisinjati apposta għal għodod bil-magna kkontrollati minn X.B.X.004, jew għal tagħmir ikkontrollat minn X.B.X.006, X.B.X.007 jew X.B.X.008:

a.

Assemblaġġi tal-fusien, li jikkonsistu f’fusien u berings bħala assemblaġġ minimu, b’moviment tal-assi radjali (“run-out”) jew assjali (“camming”) f’dawra waħda tal-fus inqas (aħjar) minn qari tal-indikatur totali (TIR) ta’ 0,0006 mm;

b.

Inserzjonijiet ta’ għodda tal-qtugħ tad-djamant b’punt wieħed, li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1.

Tarf tal-qtugħ bla difetti u bla ċippjaturi meta mkabbar 400 darba fi kwalunkwe direzzjoni;

2.

Raġġ ta’ qtugħ minn 0,1 sa 5 mm inklussivi; kif ukoll

3.

Raġġ tat-tqattigħ barra mir-tond inqas (aħjar) minn 0,002 mm TIR.

c.

Bordijiet ta’ ċirkwiti stampati ddisinjati apposta b’komponenti mmuntati li kapaċi jtejbu, skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur, unitajiet ta’ “kontroll numeriku”, għodod bil-magna jew apparat ta’ feed-back għal jew ogħla mil-livelli speċifikati f’X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008, jew X.B.X.009.

Nota Teknika:

Din l-entrata ma tikkontrollax is-sistemi ta’ kejl b’interferometri, mingħajr feedback permezz ta’ ċirkwit magħluq jew miftuħ, li jkun fihom laser li jkejjel żbalji ta’ moviment ta’ slides fl-għodda tal-magni, magni għall-ispezzjoni dimensjonali jew tagħmir simili.

X.B.X.010

Tagħmir speċifiku tal-ipproċessar, minbarra dak speċifikat fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821, kif ġej (ara l-Lista ta’ Oġġetti Kontrollati):

a.

Morsi iżostatiċi, minbarra dawk speċifikati fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821;

b.

Tagħmir tal-immanifatturar tal-imniefaħ, inkluż tagħmir idrawliku tal-ifformar u forom imnaqqxin li jifformaw imniefaħ;

c.

Magni tal-iwweldjar bil-laser;

d.

Welders MIG;

e.

Welders tar-raġġ elettroniku;

f.

Tagħmir għal monel, inklużi valvi, pajpijiet, tankijiet u reċipjenti;

g.

Valvijiet, pajpijiet, tankijiet u reċipjenti tal-azzar inossidabbli 304 u 316;

Nota:

Il-fittings jitqiesu bħala parti mill-pajpijiet għall-iskopijiet ta’ X.B.X.010.g.

h.

Tagħmir tal-minjieri u tat-tħaffir, kif ġej:

1.

Tagħmir kbir għat-titqib li kapaċi jħaffer toqob akbar minn 61ċm fid-dijametru;

2.

Tagħmir kbir li jċaqlaq l-art użat fl-industrija tal-minjieri;

i.

Tagħmir tal-elettroplejtjar iddisinjat għal kisi tal-parts bin-nikil jew l-aluminju;

j.

Pompi ddisinjati għal servizz industrijali u għal użu ma’ mutur elettriku ta’ 5 HP jew akbar;

k.

Valvi vakwu, pajpijiet, flanġijiet, gaskits u tagħmir relatat iddisinjat apposta għall-użu f’servizz b’vakwu għoli, minbarra dawk speċifikati fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821;

l.

Magni spin forming u flow forming, minbarra dawk speċifikati fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821;

m.

Magni tal-ibbilanċjar multiplane ċentrifugali, minbarra dawk speċifikati fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821;

n.

Pjanċa, valvijiet, pajpijiet, tankijiet u reċipjenti awstenitiċi tal-azzar inossidabbli.

X.D.X.001

“Software” iddisinjat apposta jew immodifikat għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta’ tagħmir ikkontrollat permezz ta’ X.A.X.001.

X.D.X.002

“Software”“meħtieġ” għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta’ tagħmir ta’ detezzjoni ta’ oġġetti moħbija kkontrollat minn X.A.X.002.

X.D.X.003

“Software”, iddisinjat apposta għall-’iżvilupp’, il-’produzzjoni’ jew l-’użu’ ta’ tagħmir ikkontrollat minn X.B.X.004, X.B.X.006, jew X.B.X.007, X.B.X.008, u X.B.X.009.

X.D.X.004

“Software” speċifiku, kif ġej (ara l-Lista ta’ Oġġetti Kontrollati):

a.

“Software” li jipprovdi kontroll adattiv u li għandu ż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1.

Għal unitajiet ta’ manifattura flessibbli (FMUs); kif ukoll

2.

Kapaċi jiġġeneraw jew jimmodifikaw, fl-ipproċessar f’ħin reali, programmi jew data billi jużaw is-sinjali miksuba simultanjament permezz ta’ mill-inqas żewġ tekniki ta’ detezzjoni, bħal:

a.

Viżjoni tal-magna (firxa ottika);

b.

Immaġni infrared;

c.

Immaġni akustika (firxa akustika);

d.

Kejl tattili;

e.

Pożizzjonament inerzjali;

f.

Kejl tal-forza; kif ukoll

g.

Kejl tat-torque.

Nota:

X.D.X.004.a ma jikkontrollax “software” li jipprovdi biss skedar mill-ġdid ta’ tagħmir funzjonalment identiku f’”unitajiet ta’ manifattura flessibbli” bl-użu ta’ programmi ta’ parti maħżuna minn qabel u strateġija maħżuna minn qabel għad-distribuzzjoni tal-programmi ta’ parti.

b.

Mhux użat.

X.D.X.005

“Software” iddisinjat apposta jew immodifikat għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta’ oġġetti kkontrollati permezz ta’ X.A.X.004 jew X.A.X.005.

Nota:

Ara 2E001 (“żvilupp”) għal “teknoloġija” għal “software” kkontrollati taħt din l-entrata.

X.D.X.006

“Software” iddisinjat apposta għall-“iżvilupp” jew il-“produzzjoni” ta’ ġeneraturi elettriċi portabbli kkontrollati permezz ta’ X.A.X.006.

X.E.X.001

“Teknoloġija”“meħtieġa” għall-“iżvilupp, il-“produzzjoni” jew l- “użu” ta’ tagħmir ikkontrollat minn X.A.X.002 jew meħtieġ għall- “iżvilupp” ta’ “software” kkontrollat minn X.D.X.002.

Nota:

Ara X.A.X.002 u X.D.X.002 għal kontrolli relatati tal-komoditajiet u tas-software.

X.E.X.002

“Teknoloġija” għall-“użu” ta’ tagħmir ikkontrollat minn X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, jew X.B.X.008.

X.E.X.003

“Teknoloġija” skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-“użu” ta’ tagħmir ikkontrollat minn X.A.X.004 jew X.A.X.005.

X.E.X.004

“Teknoloġija” għall-“użu” ta’ ġeneraturi elettriċi portabbli kkontrollati minn X.A.X.006.”


ANNESS III

L-Anness IX tar-Regolament (UE) Nru 833/2014 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“ANNESS IX

A.   Mudell għan-notifika ta’ forniment, trasferiment jew esportazzjoni, applikazzjoni u formoli ta’ awtorizzazzjoni

(imsemmija fl-Artikolu 2c ta’ dan ir-Regolament)

L-awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni hija valida fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea sad-data ta’ skadenza tagħha.

UNJONI EWROPEA

AWTORIZZAZZJONI / NOTIFIKAZZJONI TA’ ESPORTAZZJONI

(Reg. (UE) 2022/328)

Jekk tinnotifika skont l-Artikolu 2(3) jew 2a (3) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 833/2014, indika liema punt (i) japplika/japplikaw:

☐ (a)

skopijiet umanitarji, emerġenzi tas-saħħa, il-prevenzjoni jew il-mitigazzjoni urġenti ta’ avveniment li x’aktarx ikollu impatt serju u sinifikanti fuq is-saħħa u s-sikurezza tal-bniedem jew tal-ambjent jew bħala rispons għal diżastri naturali;

☐ (b)

skopijiet mediċi jew farmaċewtiċi;

☐ (c)

l-esportazzjoni temporanja ta’ oġġetti għall-użu mill-media tal-aħbarijiet;

☐ (d)

aġġornamenti ta’ software;

☐ (e)

l-użu bħala apparat ta’ komunikazzjoni tal-konsumatur;

☐ (f)

l-użu personali tal-persuni fiżiċi li jivvjaġġaw lejn ir-Russja jew membri tal-familji immedjati tagħhom li jivvjaġġaw magħhom, u limitat għal oġġetti personali, oġġetti tad-dar, vetturi jew għodod tal-kummerċ li huma proprjetà tal-individwi u mhux maħsuba għall-bejgħ

Għall-awtorizzazzjonijiet, indika jekk dan intalabx skont l-Artikolu 2(4), 2 (5), 2a (4), 2a (5) jew 2b (1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 833/2014:

Għal awtorizzazzjonijiet skont l-Artikolu 2(4) jew 2a (4) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 833/2014, indika liema punt (i) japplika/japplikaw:

☐ (a)

maħsuba għall-kooperazzjoni bejn l-Unjoni, il-gvernijiet tal-Istati Membri u l-Gvern tar-Russja fi kwistjonijiet purament ċivili;

☐ (b)

maħsuba għall-kooperazzjoni intergovernattiva fi programmi spazjali;

☐ (c)

maħsuba għat-tħaddim, il-manutenzjoni, it-trattament mill-ġdid tal-fjuwil u s-sikurezza tal-kapaċitajiet nukleari ċivili, kif ukoll il-kooperazzjoni nukleari ċivili, b’mod partikolari fil-qasam tar-riċerka u l-iżvilupp;

☐ (d)

maħsuba għas-sigurtà marittima;

☐ (e)

maħsuba għal networks elettroniċi tal-komunikazzjonijiet ċivili mhux disponibbli għall-pubbliku, li mhumiex proprjetà ta’ entità fejn l-Istat għandu l-kontroll totali jew il-kontroll ta’ aktar minn 50 % tagħha;

☐ (f)

maħsuba għall-użu esklużiv ta’ entitajiet proprjetà, kontroll esklużiv jew konġunt ta’ persuna ġuridika, entità jew korp li huma inkorporati jew kostitwiti taħt il-liġi ta’ Stat Membru jew ta’ pajjiż sieħeb;

☐ (g)

għar-rappreżentanzi diplomatiċi tal-Unjoni, tal-Istati Membri u ta’ pajjiżi sħab, inklużi delegazzjonijiet, ambaxxati u missjonijiet;

☐ (h)

l-iżgurar taċ-ċibersigurtà u s-sigurtà tal-informazzjoni għal persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi fir-Russja għajr għall-gvern u għall-impriżi tiegħu li huma kkontrollati direttament jew indirettament minn dak il-gvern.

Għal awtorizzazzjonijiet skont l-Artikolu 2b(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 833/2014, indika liema punt japplika:

☐ (a)

il-prevenzjoni jew il-mitigazzjoni urġenti ta’ avveniment li x’aktarx ikollhom impatt serju u sinifikanti fuq is-saħħa u s-sikurezza tal-bniedem jew l-ambjent;

☐ (b)

kuntratti konklużi qabel is-26 ta’ Frar 2022, jew kuntratti anċillari meħtieġa għall-eżekuzzjoni ta’ tali kuntratt, dment li l-awtorizzazzjoni tintalab qabel l-1 ta’ Mejju 2022.


1

1.

Esportatur

2.

Numru ta’ identifikazzjoni

3.

Data ta’ skadenza (jekk disponibbli)

 

4.

Dettalji tal-punt ta’ kuntatt

5.

Destinatarju

6.

Awtorità tal-ħruġ

7.

Aġent/Rappreżentant (jekk differenti mill-esportatur)

8.

Pajjiż ta’ konsenja

Kodiċi (1)

9.

Utent finali (jekk differenti mid-destinatarju tal-konsenja)

10.

Stat Membru tal-lok preżenti jew futur tal-oġġetti

Kodiċi 2

11.

Stat Membru tad-dħul intenzjonat fil-proċedura ta’ esportazzjoni doganali

Kodiċi 2

1

12.

Pajjiż ta’ destinazzjoni finali

Kodiċi 2

Ikkonferma li l-utent aħħari mhuwiex militari

Iva/Le


 

13.

Deskrizzjoni tal-oġġetti (2)

14.

Il-pajjiż tal-oriġini

Kodiċi 2

15.

Kodiċi tas-Sistema Armonizzata jew tan-Nomenklatura Magħquda (jekk applikabbli b’ Numru CAS bi 8 numri jekk disponibbli)

16.

Nru fil-lista tal-kontroll (għal oġġetti elenkati)

17.

Valuta u Valur

18.

Kwantità tal-oġġetti

19.

Użu aħħari

Ikkonferma li l-użu aħħari mhuwiex militari

Iva/Le

20.

Data tal-kuntratt (jekk applikabbli)

21.

Proċedura ta’ esportazzjoni doganali

22.

Informazzjoni addizzjonali:

Disponibbli għal informazzjoni

stampata minn qabel Fid-diskrezzjoni tal-Istati Membri

 

Biex timtela sa

l-awtorità emittenti

Timbru

Firma

Awtorità Emittenti

 

 

Data


UNJONI EWROPEA

(Reg. (UE) 2022/328)

1

Bis

1.

Esportatur

2.

Numru ta’ identifikazzjoni

 

 

 

 

 

13.

Deskrizzjoni tal-oġġetti

14.

Il-pajjiż tal-oriġini

Kodiċi 2

15.

Kodiċi tal-merkanzija (jekk applikabbli bi’ Numru CAS bi 8 numri jekk disponibbli)

16.

Nru fil-lista tal-kontroll (għal oġġetti elenkati)

17.

Valuta u Valur

18.

Kwantità tal-oġġetti

 

13.

Deskrizzjoni tal-oġġetti

14.

Il-pajjiż tal-oriġini

Kodiċi 2

15.

Kodiċi tal-merkanzija (jekk applikabbli bi’ Numru CAS bi 8 numri jekk disponibbli)

16.

Nru fil-lista tal-kontroll (għal oġġetti elenkati)

17.

Valuta u Valur

18.

Kwantità tal-oġġetti

 

13.

Deskrizzjoni tal-oġġetti

14.

Il-pajjiż tal-oriġini

Kodiċi 2

15.

Il-kodiċi tal-komodità

16.

Nru tal-lista tal-kontroll

17.

Valuta u valur

18.

Kwantità tal-oġġetti

 

13.

Deskrizzjoni tal-oġġetti

14.

Il-pajjiż tal-oriġini

Kodiċi 2

15.

Il-kodiċi tal-komodità

16.

Nru tal-lista tal-kontroll

17.

Valuta u valur

18.

Kwantità tal-oġġetti

 

13.

Deskrizzjoni tal-oġġetti

14.

Il-pajjiż tal-oriġini

Kodiċi 2

15.

Il-kodiċi tal-komodità

16.

Nru tal-lista tal-kontroll

17.

Valuta u valur

18.

Kwantità tal-oġġetti

 

13.

Deskrizzjoni tal-oġġetti

14.

Il-pajjiż tal-oriġini

Kodiċi 2

15.

Il-kodiċi tal-komodità

16.

Nru tal-lista tal-kontroll

17.

Valuta u valur

18.

Kwantità tal-oġġetti


Nota: Fil-parti 1 tal-kolonna 24, ikteb il-kwantità li għadha disponibbli u fil-parti 2 tal-kolonna 24, ikteb il-kwantità mnaqqsa f’din l-okkażjoni.

23.

Kwantità/valur nett (piż/unità oħra nett b’indikazzjoni tal-unità)

26.

Dokument doganali (Tip u numru) jew estratt (Nru) u data tat-tnaqqis

27.

Stat Membru, isem u firma, timbru tat-tnaqqis

24.

F’numri

25.

Fi kliem il-kwantità tal-oġġetti/valur imnaqqas

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

A.   Mudell għal formoli ta’ servizzi ta’ senserija / notifika dwar assistenza teknika, ta’ applikazzjoni u ta’ awtorizzazzjoni

(imsemmi fl-Artikolu 2c ta’ dan ir-Regolament)

UNJONI EWROPEA

PROVVISTA TA’ ASSISTANZA TEKNIKA

(Reg. (UE) 2022/328)

Jekk tinnotifika skont l-Artikolu 2(3) jew 2a (3) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 833/2014, indika liema punt (i) japplika/japplikaw:

☐ (a)

skopijiet umanitarji, emerġenzi tas-saħħa, il-prevenzjoni jew il-mitigazzjoni urġenti ta’ avveniment li x’aktarx ikollu impatt serju u sinifikanti fuq is-saħħa u s-sikurezza tal-bniedem jew tal-ambjent jew bħala rispons għal diżastri naturali;

☐ (b)

skopijiet mediċi jew farmaċewtiċi;

☐ (c)

l-esportazzjoni temporanja ta’ oġġetti għall-użu mill-media tal-aħbarijiet;

☐ (d)

aġġornamenti ta’ software;

☐ (e)

l-użu bħala apparat ta’ komunikazzjoni tal-konsumatur;

☐ (f)

l-użu personali tal-persuni fiżiċi li jivvjaġġaw lejn ir-Russja jew membri tal-familji immedjati tagħhom li jivvjaġġaw magħhom, u limitat għal oġġetti personali, oġġetti tad-dar, vetturi jew għodod tal-kummerċ li huma proprjetà ta’ dawk l-individwi u mhux maħsuba għall-bejgħ.

Għall-awtorizzazzjonijiet, indika jekk dan intalabx skont l-Artikolu 2(4), 2 (5), 2a (4), 2a (5) jew 2b (1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 833/2014:

Għal awtorizzazzjonijiet skont l-Artikolu 2(4) jew 2a (4) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 833/2014, indika liema punt (i) japplika/japplikaw:

☐ (a)

maħsuba għall-kooperazzjoni bejn l-Unjoni, il-gvernijiet tal-Istati Membri u l-Gvern tar-Russja fi kwistjonijiet purament ċivili;

☐ (b)

maħsuba għall-kooperazzjoni intergovernattiva fi programmi spazjali;

☐ (c)

maħsuba għat-tħaddim, il-manutenzjoni, it-trattament mill-ġdid tal-fjuwil u s-sikurezza tal-kapaċitajiet nukleari ċivili, kif ukoll il-kooperazzjoni nukleari ċivili, b’mod partikolari fil-qasam tar-riċerka u l-iżvilupp;

☐ (d)

maħsuba għas-sigurtà marittima;

☐ (e)

maħsuba għal networks elettroniċi tal-komunikazzjonijiet ċivili mhux disponibbli għall-pubbliku, li mhumiex proprjetà ta’ entità fejn l-Istat għandu l-kontroll totali jew il-kontroll ta’ aktar minn 50 % tagħha;

☐ (f)

maħsuba għall-użu esklużiv ta’ entitajiet proprjetà, kontroll esklużiv jew konġunt ta’ persuna ġuridika, entità jew korp li huma inkorporati jew kostitwiti taħt il-liġi ta’ Stat Membru jew ta’ pajjiż sieħeb;

☐ (g)

għar-rappreżentanzi diplomatiċi tal-Unjoni, tal-Istati Membri u ta’ pajjiżi sħab, inklużi delegazzjonijiet, ambaxxati u missjonijiet;

☐ (h)

l-iżgurar taċ-ċibersigurtà u s-sigurtà tal-informazzjoni għal persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi fir-Russja għajr għall-gvern u għall-impriżi tiegħu li huma kkontrollati direttament jew indirettament minn dak il-gvern.

Għal awtorizzazzjonijiet skont l-Artikolu 2b(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 833/2014, indika liema punt japplika:

☐ (a)

il-prevenzjoni jew il-mitigazzjoni urġenti ta’ avveniment li x’aktarx ikollhom impatt serju u sinifikanti fuq is-saħħa u s-sikurezza tal-bniedem jew l-ambjent;

☐ (b)

kuntratti konklużi qabel is-26 ta’ Frar 2022, jew kuntratti anċillari meħtieġa għall-eżekuzzjoni ta’ tali kuntratt, dment li l-awtorizzazzjoni tintalab qabel l-1 ta’ Mejju 2022.


1

1.

Sensar/ Fornitur ta’ assistenza teknika/ Applikant

2.

Numru ta’ identifikazzjoni

3.

Data ta’ skadenza (jekk disponibbli)

 

4.

Dettalji tal-punt ta’ kuntatt

5.

Esportatur f’pajjiż terz ta’ oriġini (jekk applikabbli)

6.

Awtorità tal-ħruġ

7.

Destinatarju

8.

Stat Membru fejn huwa residenti jew stabbilit is-sensar/il-fornitur ta’ assistenza teknika

Kodiċi (3)

9.

Pajjiż ta’ oriġini/Pajjiż ta’ fejn jinsabu l-oġġetti soġġetti għal servizzi ta’ senserija

Kodiċi1

10.

Utent finali fil-pajjiż terz ta’ destinazzjoni (jekk differenti mid-destinatarju tal-konsenja)

11.

Pajjiż ta’ destinazzjoni

Kodiċi1

12.

Partijiet terzi involuti, eż. aġenti (jekk applikabbli)

 

1

Ikkonferma li l-utent aħħari mhuwiex militari

Iva/Le


 

13.

Deskrizzjoni tal-oġġetti/assistenza teknika.

14.

Sistema Armonizzata jew Kodiċi tan-Nomenklatura Magħquda (jekk applikabbli)

15.

Nru tal-lista ta’ kontroll (jekk applikabbli)

16.

Valuta u Valur

17.

Kwantità tal-oġġetti (jekk applikabbli)

18.

Użu aħħari

Ikkonferma li l-użu aħħari mhuwiex militari

Iva/Le

19.

Informazzjoni addizzjonali:

Disponibbli għal informazzjoni

stampata minn qabel Fid-diskrezzjoni tal-Istati Membri

 

Għandha tiġi kkompletata mill-awtorità emittenti

Firma

Timbru

Awtorità Emittenti

 

 

Data


(1)  Ara r-Regolament (KE) Nru 1172/95 (ĠU L 118, 25.5.1995, p. 10).

(2)  Jekk meħtieġ, din id-deskrizzjoni tista’ tingħata f’mehmuż wieħed jew aktar għal din il-formola (1bis). F’dan il-każ, indika f’din il-kaxxa l-għadd eżatt ta’ dokumenti mehmuża. Id-deskrizzjoni għandha tkun preċiża kemm jista’ jkun u, meta rilevanti, tintegra n-numri CAS jew referenzi oħrajn, b’mod partikolari għal oġġetti kimiċi.

(3)  Ara r-Regolament (KE) Nru 1172/95 (ĠU L 118, 25.5.1995, p. 10).


ANNESS IV

L-Anness X tar-Regolament (UE) Nru 833/2014 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“ANNESS X

Lista ta’ oġġetti u teknoloġija msemmija fl-Artikolu 3b(1)

 

NM

Prodott

ex

8414 10 81

Pompi krijoġeniċi fil-proċess LNG

ex

8418 69 00

Unitajiet tal-proċess għat-tkessiħ tal-gass fil-proċess LNG

ex

8419 40 00

Unitajiet ta’ distillazzjoni mhux raffinata atmosferika-vakwu (CDU)

ex

8419 40 00

Unitajiet tal-proċess għas-separazzjoni u l-frazzjonament tal-idrokarburi fil-proċess tal-LNG

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Kaxxi kesħin fil-proċess LNG

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Skambjaturi krijoġeniċi fil-proċess LNG

ex

8419 60 00

Unitajiet tal-proċess għal-likwifikazzjoni tal-gass naturali

ex

8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85

Teknoloġija ta’ rkupru u purifikazzjoni tal-idroġenu

ex

8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85

Trattament tal-gass tal-fjuwil tar-raffinerija u teknoloġija tal-irkupru tal-kubrit (inklużi unitajiet tal-iscrubbing tal-amin, unitajiet tal-irkupru tal-kubrit, unitajiet tat-trattament tal-gass tail)

ex

8419 89 10

Torrijiet tat-tkessiħ u impjant simili għat-tkessiħ dirett (mingħajr ħajt ta’ separazzjoni) permezz ta’ ilma ċirkolat mill-ġdid, iddisinjati biex jintużaw bit-teknoloġija elenkata f’dan l-Anness.

ex

8419 89 98

Unitajiet ta’ alkilazzjoni u isomerizzazzjoni

ex

8419 89 98

Unitajiet ta’ produzzjoni ta’ idrokarburi aromatiċi

ex

8419 89 98

Unitajiet ta’ riforma katalitika / cracker

ex

8419 89 98

Kokers imdewma

ex

8419 89 98

Unitajiet Flexicoking

ex

8419 89 98

Reatturi tal-idrokrekkjar

ex

8419 89 98

Reċipjenti tar-reattur tal-idrokrekkjar

ex

8419 89 98

Teknoloġija tal-ġenerazzjoni tal-idroġenu

ex

8419 89 98

Teknoloġija/unitajiet ta’ idrotrattament

ex

8419 89 98

Unitajiet ta’ isomerizzazzjoni tan-nafta

ex

8419 89 98

Unitajiet ta’ polimerizzazzjoni

ex

8419 89 98

Unitajiet ta’ produzzjoni tal-kubrit

ex

8419 89 98

Alkilazzjoni ta’ aċidu sulfuriku u unitajiet ta’ riġenerazzjoni ta’ aċidu sulfuriku

ex

8419 89 98

Unitajiet ta’ krekkjar termali

ex

8419 89 98

[Toluene u aromatiċi tqal] Unitajiet ta’ transalkilazzjoni

ex

8419 89 98

Visbreakers

ex

8419 89 98

Unitajiet ta’ idrokrekkjar taż-żejt tal-gass vakwu

ex

8479 89 97

Unitajiet għat-tneħħija tal-asfalt tas-solvent

"

ANNESS V

Fl-Anness XXII tar-Regolament (KE) Nru 833/2014, it-titolu jinbidel b’dan li ġej:

“Lista ta’ prodotti tal-faħam u prodotti oħrajn imsemmija fl-Artikolu 3j”.


ANNESS VI

L-Anness XXIII tar-Regolament (UE) Nru 833/2014 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“ANNESS XXIII

LISTA TA’ OĠĠETTI U TEKNOLOĠIJA MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 3k

Kodiċi NM

L-isem tal-oġġett

0601 10

Basal, tuberi, għeruq tuberużi, corms, crowns u riżomi, reqdin

0601 20

Basal, tuberi, għeruq ta’ tuberi, basal tal-qasab, klil u riżomi oħra, qed jikbru jew bil-fjura; pjanti taċ-ċikwejra u għeruq

0602 30

Rododendri u ażalej, imlaqqmin jew le

0602 40

Ward, imlaqqmin jew le

0602 90

Pjanti oħra ħajjin (inkluż l-għeruq tagħhom), tirqidiet u żabriet; miċelju tal-faqqiegħ - Oħrajn

0604 20

Faxxina, friegħi u partijiet oħra ta’ pjanti, mingħajr fjuri jew blanzuni, u ħaxix, ħażiż u likeni, li jkunu ta’ xorta adatta għal bukketti jew għal finijiet ta’ tiżjin, friski, mnixxfin, mogħtijin il-kulur, ibbliċjati, mimlijin jew imħejjijin mod ieħor - Friski

2508 40

Tafal ieħor

2508 70

Chamotte jew tafal dinas

2509 00

Ġibs

2512 00

Pasti ta’ fossili silikużi (per eżempju, kieselguhr, tripolite u iatomite) u tafal silikuż simili, kemm jekk magħmulin ġir u kemm jekk le, ta’ gravità speċifika fid-dieher ta’ 1 jew inqas.

2515 12

Sempliċiment maqtugħ, permezz ta’ ssegar jew mod ieħor, fi blokki jew f’ċangaturi ta’ forma rettangolari (inkluża kwadra)

2515 20

Ecaussine u ġebel kalkaruż ieħor għal monumenti jew għal bini; alabastru; alabastru

2518 20

Dolomit magħmul ġir jew mgħaqqad ma’ trab bis-sħana

2519 10

Karbonat ta’ manjesju naturali (magnesite)

2520 10

Gypsum; anħidrite

2521 00

Fluss tal-ġebla tal-franka; Ġebla tal-franka u ġebel kalkaruż ieħor, tat-tip użat fil-manifattura ta’ ġir jew siment

2522 10

Ġir verġni

2522 30

Ġir idrawliku

2525 20

Trab tal-majka

2526 20

Lavanja, kemm jekk mirquma mingħajr finezza jew sempliċiment maqtugħa, permezz ta’ ssegar jew mod ieħor, fi blokki jew f’ċangaturi ta’ forma rettangolari (inkluża kwadra) u kemm jekk le; terra - Imfarrka jew mitħuna

2530 20

Kjeserit, epsomit (sulfati ta’ manjesju naturali)

2707 30

Ksilol (ksilini)

2708 20

Kokk taż-żift

2712 10

Vażelina

2712 90

Vażelina; xema’ tal-paraffina, xema’ mikrokristallina taż-żejt, xema’ nofsha raffinata b’kontenut ta’ żejt għoli (slack wax), ożokerit, ix-xema’ tal-linjite, ix-xema’ tal-pit, xemgħat oħra minerali u prodotti simili miksuba permezz ta’ sinteżi jew permezz ta’ proċessi oħrajn kemm jekk ikkuluriti kif ukoll jekk mhumiex:

2715 00

mastiċi bituminużi, cut-backs u taħlitiet oħrajn bituminużi bbażati fuq asfalt naturali, fuq il-bitum naturali, fuq il-bitum tal-petroleum, fuq il-qatran minerali jew fuq iż-żift tal-qatran minerali - Oħrajn

2804 10

Idroġenu

2804 30

Nitroġenu

2804 40

Ossiġenu

2804 61

Silikon - Li fih piż mhux inqas minn 99,99 % ta’ silikon

2804 80

Arseniku

2806 10

Klorur tal-idroġenu (aċtu idrokloriku)

2806 20

Aċtu klorosulfuriku

2811 29

Komposti inorganiċi oħrajn tal-ossiġnu ta’ non-metalli - Oħrajn

2813 10

Disulfid tal-karbonju

2814 20

Ammonja f’soluzzjoni ta’ ilma

2815 12

Idrossidu tas-sodju (soder) - F’soluzzjoni ta’ ilma (soluzzjoni tas-soda jew soda likwida)

2818 30

idrossidu tal-aluminju

2819 90

Ossidi u idrossidi tal-kromju - Oħrajn

2820 10

Diossidu tal-manganiż

2827 31

Kloruri oħrajn - Tal-manjeżju

2827 35

Kloruri oħra - Tan-nikel

2828 90

Ipokloriti; ipoklorit tal-kalċju kummerċjali; kloriti; ipobromiti - Oħrajn

2829 11

Klorati - Tas-sodju

2832 20

Sulfiti (minbarra s-sodju)

2833 24

Sulfati tan-nikil

2833 30

Allumi

2834 10

Nitriti

2836 30

Karbonat tal-idroġenu tas-sodju (bikarbonat tas-sodju)

2836 50

Karbonat tal-kalċju

2839 90

Silikati; silikati ta’ metall alkali kummerċjali - Oħrajn

2840 30

Perossiborati (perborati)

2841 50

Kromati u dikromati oħrajn; perossokromati

2841 80

Tungstati (wolframati)

2843 10

Metalli prezzjuzi kollojdali

2843 21

Nitrat tal-fidda

2843 29

Komposti tal-fidda - Oħrajn

2843 30

Komposti tad-deheb

2847 00

Perossidu tal-idroġenu, solidifikat bl-urea jew le

2901 23

Butin (butilin) u l-isomeri tiegħu

2901 24

Buta-1,3-diene u isoprin

2901 29

Idrokarburi aċikliċi - Mhux saturati - Oħrajn

2902 11

Ċikloeksin

2902 30

Tolwin

2902 41

o-ksilin

2902 43

p-ksilin

2902 44

Isomeri ta’ ksilin imħallat

2902 50

Stirin

2903 11

Klorometanu (klorur tal-metile) u kloroetanu (klorur tal-etile)

2903 12

Diklorometanu (klorur tal-metilin)

2903 21

Klorur tal-vinil (kloroetilene)

2903 23

Tetrakloroetilene (perkloroetilene)

2903 29

Derivattivi klorinati mhux saturati ta’ idrokarburi aċikliċi - Oħrajn

2903 76

Bromoklorodifluworometan (Halon-1211 ), bromotrifluworometan (Halon-1301 ) u dibromotetrafluworoetan (Halon-2402 )

2903 81

1,2,3,4,5,6-Eksakloroċikloeksan (HCH (ISO)), inkluż il-lindanu (ISO, INN)

2903 91

Klorobenżin, o-diklorobenżin u p-diklorobenżin

2904 10

Derivattivi li fihom biss gruppi sulfo, il-melħ tagħhom u etilesteri

2904 20

Derivattivi li fihom gruppi nitro biss jew nitrosi biss

2904 31

Aċidu sulfoniku tal-perfluworoottan

2905 13

Butan-1-ol (alkoħol n-butiliku)

2905 16

Ottanol (alkoħol ottiliku) u isomeri tiegħu

2905 19

Alkoħoli monoidriċi saturati - Oħrajn

2905 41

2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-djol (trimetilolpropan)

2905 59

Alkoħols poliidriċi oħrajn - Oħrajn

2906 13

Steroli u inositoli

2906 19

Ċiklaniċi, ċikliniċi jew ċikloterpeniċi - Oħrajn

2907 11

Fenol (idrossibenżin) u l-melħ tiegħu

2907 13

Oktilfenol, nonilfenol u l-isomeri tagħhom; melħ tagħhom

2907 19

Monofenoli - Oħrajn

2907 22

Idrokinone (kinol) u l-melħ tiegħu

2909 11

Pentaklorofenolu (ISO)

2909 20

Eteri ċiklaniċi, ċikliniċi jew ċikloterpiniċi u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom

2909 41

2,2′-Oksidjetanol (glikol djetiliniku, digol)

2909 43

Eteri monobutiliċi ta’ glikol etiliniku jew ta’ glikol djetiliniku

2909 49

Eteri aromatiċi u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom - Oħrajn

2910 10

Oksiran (ossidu etiliniku)

2910 20

Metiloksiran (ossidu propiliniku)

2911 00

Aċetali u emiaċetali, b’funzjoni ta’ ossiġnu jew le, u d-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom

2912 12

Etanal (aċetaldeide)

2912 49

Alkoħols aldeidi, eteri aldeidi, fenoli aldeidi u aldeidi b’funzjoni oħra ta’ ossiġnu - Oħrajn

2912 60

Paraformaldeide

2914 11

Aċetun

2914 61

Antrakinoni

2915 13

Esteri tal-aċtu formiku

2915 90

Aċidi monokarbossiliċi aċikliċi saturati u l-anidridi, alidi, perossidi u perossiaċidi tagħhom; id-derivattivi aloġenati, sulfonati, nitrati jew nitrosati tagħhom - Oħrajn

2916 12

Esteri ta’ aċtu akriliku

2916 13

Aċtu metakriliku u l-melħ tiegħu

2916 14

Esteri ta’ aċtu metakriliku

2916 15

Aċti oleiċi, linoleiċi jew linoleniċi, il-melħ u l-esteri tagħhom

2917 33

Ortoftalati dinoniliċi jew dideċiliċi

2920 11

Paration (ISO) u paration metili (ISO) (metil-paration)

2921 22

Eksametilenediamina u l-melħ tagħha

2921 41

Anilina u l-melħ tagħha

2922 11

Monoetanolamina u l-melħ tagħha

2922 43

Aċtu antraniliku u l-melħ tiegħu

2923 20

Leċitini u fosfoaminolipidi oħrajn

2930 40

Mezjonin

2933 54

Derivattivi oħrajn ta’ malonilureja (aċtu barbituriku); melħ tagħhom

2933 71

6-Eksanelattam (epsilon-kaprolattam)

3201 90

Estratti għall-ikkunzar ta’ oriġini veġetali; tannini u l-melħ tagħhom, eteri, esteri u derivattivi oħrajn

3202 10

Sustanzi organiċi għall-ikkunzar

3202 90

Sustanzi organiċi għall-ikkunzar; sustanzi inorganiċi għall-ikkunzar; preparazzjonijiet għall-ikkunzar, kemm jekk fihom sustanzi naturali għall-ikkunzar jew le; Preparazzjonijiet enżimatiċi għall-ikkunzar minn qabel

3203 00

materja koloranti ta’ oriġini veġetali jew tal-annimali, inklużi estratti taż-żebgħa (minbarra iswed tal-annimali), definiti kimikament jew le; preparazzjonijiet ibbażati fuq materjal taż-żbigħ ta’ oriġini veġetali jew mill-annimali ta’ tip użat għat-tiżbigħ ta’ drappijiet jew għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet koloranti (minbarra preparazzjonijiet tal-intestaturi 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 u 3215 ) - Oħrajn

3204 90

Materja koloranti organika sintetika, definita kimikament jew le; preparazzjonijiet kif speċifikati fin-nota 3 għal dan il-kapitlu bbażati fuq materjal koloranti organiku sintetiku; prodotti organiċi sintetiċi ta’ tip użat bħala aġenti fluworexxenti li jdawlu jew bħala luminofori, definiti kimikament jew le

3205 00

lagi tal-kulur (minbarra laker u żebgħa Ċiniż jew Ġappuniż); preparazzjonijiet ibbażati fuq lagi tal-kulur ta’ tip użat għat-tiżbigħ ta’ drappijiet jew għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet koloranti (minbarra preparazzjonijiet tal-intestaturi 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 u 3215 )

3206 41

ultramarin u preparazzjonijiet ibbażati fuqu ta’ tip użat għall-għoti tal-kulur lil kwalunkwe materjal jew għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet koloranti (minbarra preparazzjonijiet tal-intestaturi 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 u 3215 )

3206 49

materja koloranti inorganika jew minerali, mhux speċifikata x’imkien ieħor; preparazzjonijiet ibbażati fuq materjal koloranti inorganiku jew minerali tat-tip użat għall-kulur ta’ kwalunkwe materjal jew jipproduċu preparazzjonijiet koloranti, mhux speċifikati x’imkien ieħor;. (minbarra preparazzjonijiet tal-intestaturi 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 u 3215 u prodotti inorganiċi ta’ tip użat bħala liminofori) - Oħrajn

3207 10

Pigmenti ppreparati, materjali li jtappnu ppreparati, kuluri ppreparati u preparazzjonijiet simili

3207 20

Engobes (ħalib)

3207 30

Lostri likwidi u preparazzjonijiet simili

3207 40

Fritt tal-ħġieġ u ħġieġ ieħor, f’għamla ta’ trab, qmuħ jew qxur

3208 10

Żebgħa u verniċ (inklużi enamel u laker) ibbażati fuq polimeri sintetiċi jew polimeri naturali modifikati kimikament, imxerrdin jew imdewbin f’mezz mhux ta’ ilma; taħlitiet msemmijin fin-Nota 4 tal-Kapitolu 32 - Ibbażati fuq poliesteri

3208 20

Żebgħa u verniċ (inklużi enamel u laker) ibbażati fuq polimeri sintetiċi jew polimeri naturali modifikati kimikament, imxerrdin jew imdewbin f’mezz mhux ta’ ilma; taħlitiet msemmijin fin-Nota 4 tal-Kapitolu 32 - Ibbażati fuq polimeri akriliċi jew tal-vinil

3208 90

Żebgħa u verniċ (inklużi enamel u laker) ibbażati fuq polimeri sintetiċi jew polimeri naturali modifikati kimikament, imxerrdin jew imdewbin f’mezz mhux ta’ ilma; taħlitiet msemmijin fin-Nota 4 tal-Kapitolu 32

3209 10

żebgħat u verniċ, inklużi żmalti u verniċ, ibbażati fuq polimeri akriliċi jew tal-vinil, imxerrda jew maħlula f’mezz mhux tal-ilma

3209 90

żebgħa u verniċ, inklużi żmalti u verniċ, ibbażati fuq polimeri sintetiċi jew naturali modifikati kimikament, imxerrda jew maħlula f’mezz tal-ilma (minbarra dawk ibbażati fuq polimeri akriliċi jew tal-vinil) - Oħrajn

3210 00

Żebgħa u verniċ oħrajn (inklużi enamel, laker u distemper); pigmenti tal-ilma ppreparati ta’ tip użat għall-irfinar tal-ġilda

3212 90

Pigmenti (inklużi trab u qxur tal-metall) imxerrdin f’mezzi mhux ta’ ilma, f’forma likwida jew ta’ pasta, ta’ tip użati fil-manifattura taż-żebgħa (inklużi enamel); fojls tal-istampar; żebgħa u materjal ieħor koloranti ppreżentati f’forom jew f’pakketti għall-bejgħ bl-imnut - Oħrajn

3214 10

Stokk tal-ħġieġ, stokk tat-tilqim, simenti tar-reżina, komposti u gomom oħrajn għat-tqalfit; mili taż-żebbiegħa

3214 90

Stokk tal-ħġieġ, stokk tat-tilqim, simenti tar-reżina, komposti u gomom oħrajn għat-tqalfit; mili taż-żebbiegħa; preparazzjonijiet għall-kisi mhux refrattarji għall-faċċati, ħitan ta’ ġewwa, artijiet, soqfa u simili - Oħrajn

3215 11

Linka tal-istampar - Sewda

3215 19

Linka għall-istampar - Oħrajn

3403 11

Preparazzjonijiet għal lubrikar (inklużi preparazzjonijiet ta’ żejt għal qtugħ, preparazzjonijiet li jerħu boltijiet u skorfini, preparazzjonijiet kontra s-sadid jew kontra l-korrużjoni u preparazzjonijiet li jerħu l-moffa, ibbażati fuq lubrikanti) u preparazzjonijiet ta’ tip użati għat-trattament biż-żejt jew bil-grass ta’ materjali tessili, ġilda, ferijiet jew materjali oħrajn, iżda esklużi preparazzjonijiet li fihom, bħala kostitwenti bażiċi, 70 % jew aktar bil-piż ta’ żjut minerali (petroleum) jew ta’ żjut miksubin minn minerali bituminużi - Li jkollhom żjut tal-petroleum jew żjut miksubin minn minerali bituminużi - Preparazzjonijiet għat-trattament ta’ materjali tessili, ġilda, ġlud tal-fer jew materjali oħrajn

3403 19

Preparazzjonijiet għal lubrikar (inklużi preparazzjonijiet ta’ żejt għal qtugħ, preparazzjonijiet li jerħu boltijiet u skorfini, preparazzjonijiet kontra s-sadid jew kontra l-korrużjoni u preparazzjonijiet li jerħu l-moffa, ibbażati fuq lubrikanti) u preparazzjonijiet ta’ tip użati għat-trattament biż-żejt jew bil-grass ta’ materjali tessili, ġilda, ferijiet jew materjali oħrajn, iżda esklużi preparazzjonijiet li fihom, bħala kostitwenti bażiċi, 70 % jew aktar bil-piż ta’ żjut tal-petroleum jew ta’ żjut miksubin minn minerali bituminużi - Li fihom żjut tal-petroleum jew żjut miksubin minn minerali bituminużi - Oħrajn

3403 91

Preparazzjonijiet għat-trattament ta’ materjali tessili, ġlud, ferijiet u materjali oħrajn

3403 99

Preparazzjonijiet għal lubrikar (inklużi preparazzjonijiet ta’ żejt għal qtugħ, preparazzjonijiet li jerħu boltijiet u skorfini, preparazzjonijiet kontra s-sadid jew kontra l-korrużjoni u preparazzjonijiet li jerħu l-moffa, ibbażati fuq lubrikanti) u preparazzjonijiet ta’ tip użati għat-trattament biż-żejt jew bil-grass ta’ materjali tessili, ġilda, ferijiet jew materjali oħrajn, iżda esklużi preparazzjonijiet li fihom, bħala kostitwenti bażiċi, 70 % jew aktar bil-piż ta’ żjut tal-petroleum jew ta’ żjut miksubin minn minerali bituminużi - Oħrajn

3505 10

Destrini u lamti oħrajn modifikati

3506 99

Kolol ippreparati u sustanzi ppreparati oħrajn li jwaħħlu, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra; prodotti tajbin għal użu bħala kolol jew sustanzi li jwaħħlu, ippreżentati għal bejgħ bl-imnut bħala kolol jew sustanzi li jwaħħlu, li ma jaqbżux il-piż nett ta’ 1 kg - Oħrajn

3701 20

Film għal stampar fil-pront

3701 91

Għal fotografija bil-kulur (polikroma)

3702 32

Oħrajn, b’emulsjoni ta’ alide tal-fidda

3702 39

Film fotografiku f’rombli, sensitizzat, mhux espost, ta’ kwalunkwe materjal għajr karta, kartun jew tessut; film għal stampar istantanju f’rollijiet, sensitizzat, mhux espost - Oħrajn

3702 43

Film ieħor, mingħajr perforazzjonijiet, usa’ minn 105 mm - Ta’ wisa’ aktar minn 610 mm u mhux itwal minn 200 m

3702 44

Film ieħor, mingħajr perforazzjonijiet, usa’ minn 105 mm - Ta’ wisa’ aktar minn 105 mm iżda mhux usa’ minn 610 mm

3702 55

Film ieħor, għal fotografija bil-kulur (polikromju) - Ta’ wisa’ aktar minn 16 mm iżda mhux usa’ minn 35 mm u itwal minn 30 mm

3702 56

Film ieħor, għall-fotografija bil-kulur (polikromju) - Ta’ wisa’ aktar minn 35 mm

3702 97

Film ieħor, għall-fotografija bil-kulur (polikromju) - Ta’ wisa’ mhux iktar minn 35 mm u itwal minn 30 mm

3702 98

films fotografiċi, sensitizzati, f’rollijiet, mhux esposti, bil-perforazzjonijiet, għall-fotografija tal-monokromju, wisgħa > 35 mm (minbarra tal-karti, kartun u tessuti; film għall-raġġi-X)

3703 20

karta, kartun u tessuti fotografiċi, sensitizzati, mhux esposti, għall-fotografija tal-kulur “polikromju’ (minbarra prodotti f’rombli, b’wisa’ > 610 mm)

3703 90

karta, kartun u tessuti fotografiċi, sensitizzati, mhux esposti, għall-fotografija tal-monokromju (minbarra prodotti f’rombli, b’wisa’ > 610 mm)

3705 00

pjanċi u films fotografiċi, esposti u żviluppati (minbarra prodotti magħmula mill-karta, kartun jew tessuti, film ċinematografiku u pjanċi tal-istampar lesti għall-użu)

3706 10

film ċinematografiku, meħud u żviluppat, b’kolonna sonora inkorporata jew mingħajrha jew magħmulin biss minn kolonna sonora, wisa’ > = 35 mm

3801 20

Grafita kollojdali jew semi-kollojdali

3806 20

Melħ tar-rożin, ta’ aċti tar-raża jew ta’ derivattivi tar-rożin jew aċti tar-raża, minbarra melħ ta’ addutti (adducts) ta’ rożin

3807 00

qatran tal-injam; żjut tal-qatran tal-injam; kreożot tal-injam; nafta tal-injam; żift veġetali; żift tal-birrerija u preparazzjonijiet simili bbażati fuq ir-rożin, aċidi tar-raża jew żift veġetali (minbarra żift burgundy, żift isfar, żift tal-istearina, żift tal-aċidu xaħmi, qatran xaħmi u żift tal-gliċerina)

3809 10

aġenti tal-finitura, ġarriera taż-żebgħa biex iħaffu ż-żbigħ jew l-iffissar ta’ oġġetti taż-żebgħa u prodotti u preparazzjonijiet oħra bħal tlibbis u mordenti ta’ tip użat fl-industriji tat-tessuti, karti, ġilda jew simili, mhux speċifikati x’imkien ieħor, ibbażati fuq il-lamtu jew derivati tagħhom

3809 91

aġenti tal-finitura, ġarriera taż-żebgħa biex iħaffu ż-żbigħ jew l-iffissar ta’ oġġetti taż-żebgħa u prodotti u preparazzjonijiet oħra pereżempju tlibbis u mordenti ta’ tip użat fl-industriji tat-tessuti jew industriji simili, mhux speċifikati x’imkien ieħor (minbarra dawk b’bażi ta’ sustanzi amilaċeużi)

3809 92

aġenti tal-finitura, ġarriera taż-żebgħa biex iħaffu ż-żbigħ jew l-iffissar ta’ oġġetti taż-żebgħa u prodotti u preparazzjonijiet oħra pereżempju tlibbis u mordenti ta’ tip użat fl-industriji tal-karti jew industriji simili, mhux speċifikati x’imkien ieħor (minbarra dawk b’bażi ta’ sustanzi amilaċeużi)

3809 93

aġenti tal-finitura, ġarriera taż-żebgħa biex iħaffu ż-żbigħ jew l-iffissar ta’ oġġetti taż-żebgħa u prodotti u preparazzjonijiet oħra pereżempju tlibbis u mordenti ta’ tip użat fl-industriji tal-ġilda jew industriji simili, mhux speċifikati x’imkien ieħor (minbarra dawk b’bażi ta’ sustanzi amilaċeużi)

3810 10

preparazzjonijiet ta’ aċidu għall-uċuħ tal-metall; pasta u trabijiet tal-issaldjar, ibbrejżjar jew iwweldjar magħmulin mill-metall u materjali oħra

3811 21

addittivi ppreparati għal lubrikanti taż-żejt li fihom żejt tal-petroleum jew żejt minerali bituminuż

3811 29

addittivi ppreparati għal-lubrikanti taż-żejt li ma fihomx żejt tal-petroleum jew żejt minerali bituminuż

3811 90

inibituri tal-ossidizzazzjoni, inibituri tal-gomma, aġenti għal kontra l-korrożjoni u addittivi oħra ppreparati għal żjut minerali, inkluż gażolina, jew għal likwidi oħra użati għall-istess skopijiet bħal żjut minerali (minbarra preparazzjonijiet għal kontra l-innokkjar tal-magna u addittivi lubrikanti taż-żejt)

3812 20

plastiċizzaturi komposti għall-gomma jew għall-plastiks, mhux speċifikati x’imkien ieħor

3813 00

preparazzjonijiet u kargi għall-fire extinguishers; granati ċċarġjati għat-tifi tan-nar (minbarra strumenti mimlija jew vojta tat-tifi tan-nar, li jinġarru jew le, prodotti mhux imħallta mhux definiti kimikament b’karatteristiċi tat-tifi tan-nar f’forom oħra)

3814 00

solventi u tinners organiċi komposti, mhux speċifikati x’imkien ieħor; aġenti ppreparati għat-tneħħija taż-żejt jew tal-verniċ (minbarra aġenti għall-verniċ tad-dwiefer)

3815 11

katalizzaturi mirfuda bin-nikil jew kompost tan-nikil bħala s-sustanza attiva, mhux speċifikati x’imkien ieħor

3815 12

katalizzaturi mirfuda b’metall prezzjuż jew komposti ta’ metall prezzjuż bħala s-sustanza attiva, mhux speċifikati x’imkien ieħor

3815 19

katalizzaturi mirfuda, mhux speċifikati x’imkien ieħor (minbarra b’materjal prezzjuż, kompost ta’ metall prezzjuż, nikil jew kompost tan-nikil bħala s-sustanza attiva)

3815 90

inizjaturi tar-reazzjoni, aċċeleraturi tar-reazzjoni u preparazzjonijiet katalitiċi, mhux speċifikati xi mkien ieħor. (ħlief aċċeleraturi tal-gomma u katalizzaturi appoġġjati)

3816 00 10

Taħlita għal twebbis ta’ dolomit

3817 00

alkilbenżeni mħallta u alkilnaftaleni mħalltin prodotti mill-alkilazzjoni tal-benżen u naftalina (minbarra isomeri mħallta ta’ idrokarboni ċikliċi)

3819 00

fluwidi tal-brejkijiet idrawliċi u likwidi oħrajn ippreparati għat-trażmissjoni idrawlika li ma fihomx żejt tal-pitrolju jew żejt minerali bituminuż, jew li fihom 70 % żejt tal-pitrolju jew żejt minerali bituminuż skont il-piż

3820 00

preparazzjonijiet għal kontra l-iffriżar u fluwidi ppreparati għat-tneħħija tas-silġ (minbarra addittivi ppreparati għaż-żjut minerali jew likwidi oħra użati għall-istess skopijiet bħaż-żjut minerali)

3823 13

aċti xaħmin ta’ tall oil

3827 90

Taħlitiet li fihom derivattivi aloġenati ta’ metan, etan jew propan (minbarra dawk tas-subintestaturi minn 3824.71.00 sa 3824.78.00)

3824 81

taħlitiet u preparazzjonijiet li fihom l-ossilan “ossidu tal-etilen”

3824 84

taħlitiet u preparazzjonijiet li fihom aldrin (iso), camphechlor (iso) “toxaphene”, chlordane (iso), chlordecone (iso), DDT (iso) “klofenotane (inn), 1,1,1-trikloro-2,2-bis” p-klorofenil “etan”, dieldrin “iso, inn”, endosulfan (iso), endrin (iso), heptachlor (iso) jew mirex (iso)

3824 99

prodotti u preparazzjonijiet kimiċi tal-industriji kimiċi jew alleati, inklużi dawk magħmulin minn taħlit ta’ prodotti naturali, mhux speċifikati x’imkien ieħor

3825 90

prodotti residwali ta’ industriji kimiċi jew alleati, mhux speċifikati x’imkien ieħor (minbarra skart)

3826 00

bijodiżil jew taħlit tiegħu, li ma jkunx fih jew ikun fih anqas minn 70 % skont il-piż ta’ żejt (petroleum) jew żjut li jinkisbu minn minerali bituminużi

3901 40

kopolimeri tal-etilen-alfa-olefin, li għandhom gravità speċifika ta’ < 0,94, f’forom primarji

3902 20

poliisobutile, fil-forom primarji

3902 30

kopolimeri tal-propilin, fil-forom primarji

3902 90

polimeri tal-propilin jew ta’ olefini oħra, fil-forom primarji (minbarra polipropilin, poliisobutilin u kopolimeri tal-propilin)

3903 19

polistiren, f’forom primarji (minbarra dawk li jistgħu jespandu)

3903 90

polimeri tal-istirene, f’forom primarji (minbarra polistiren, kopolimeri tal-istiren-akrilonitril “san” u akrilonitril butadiene-stiren “abs”)

3904 10

poli “klorur tal-vinil”, fil-forom primarji, mhux imħallat ma’ xi sustanzi oħra

3904 50

polimeri tal-klorur tal-vinilidin, fil-forom primarji

3905 12

poli “aċetat tal-vinil”, f’dispersjoni milwiema

3905 19

poli “aċetat tal-vinil”, fil-forom primarji (minbarra fid-dispersjoni tal-ilma)

3905 21

kopolimeri tal-aċetat tal-vinil, f’dispersjoni milwiema

3905 29

kopolimeri tal-aċetat tal-vinil, fil-om primarji (minbarra fid-dispersjoni tal-ilma)

3905 91

kopolimeri tal-vinil, fil-forom primarji (minbarra kopolimeri tal-vinil tal-aċetat tal-klorur tal-vinil u kopolimeri oħra tal-klorur tal-vinil u kopolimeri tal-aċetat tal-vinil)

3906 10

poli “metil metakrilat”, fil-forom primarji

3906 90

polimeri akriliċi, fil-forom primarji (minbarra poli “metil metakrilat”)

3907 21

polieteri, fil-forom primarji (minbarra poliaċetali u oġġetti ta’ 3002 10 )

3907 40

polikarbonati fil-forom primarji

3907 70

poli “aċidu lattiku”, fil-forom primarji

3907 91

esteri tal-poliallil mhux saturati u poliesteri oħra, fil-forom primarji (minbarra polikarbonati, reżini alkidi, poli “etilene tereftalat” u poli “aċidu lattiku”)

3908 10

poliamidi-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 jew -6,12 fil-forom primarji

3908 90

poliamidi, fil-forom primarji (minbarra poliamidi-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 u -6,12)

3909 20

reżini tal-melamin, fil-forom primarji

3909 39

rażi amminiċi, f’forom primarji (minbarra urea, tiourea u reżini tal-melamina u mdi)

3909 40

reżini fenoliċi, fil-forom primarji

3909 50

polyiuretani fil-forom primarji.

3912 11

aċetati tal-ċelluloża mhux plastiċizzati, fil-forom primarji

3912 90

ċelluloża u d-derivati kimiċi tagħha, mhux speċifikati x’imkien ieħor, fil-forom primarji (minbarra aċetati tal-ċelluloża, nitrati tal-ċelluloża u eteri taċ-ċelluloża)

3915 20

skart, strixxi maqtugħin u fdalijiet, tal-polimeri tal-istirin

3917 10

imsaren artifiċjali (“sausage casings”) ta’ proteina mwebbsa jew ta’ materjali ċellulożiċi

3917 23

tubi iebsin, pajpijiet u manki tal-polimeri tal-klorur tal-vinil

3917 31

tubi, pajpijiet u manek flessibbli, bi pressjoni minima ta’ faqgħa ta’ >= 27,6 mpa

3917 32

tubi flessibli, pipeijiet u manki plastik mhux rinforzati jew magħquda mod ieħor ma’ materjali oħra, mingħajr tagħmir

3917 33

tubi flessibbli, pipeijiet u manki ta’ plastik mhux rinforzati jew mod ieħor magħquda ma’ materjali oħra b’tagħmir, siġilli jew konnetturi

3920 10

pjanċi, folji, films, fojl u strixxi, ta’ polimeri mhux ċellulari ta’ etilen, mhux raffurzati, laminati, appoġġati jew ikkombinati b’mod simili ma’ materjali oħra, mingħajr rinforz, mhux maħduma jew sempliċement bil-wiċċ maħdum jew sempliċement maqtugħa f’kaxex jew rettangoli (minbarra prodotti li jeħlu minnhom innifishom, u għata ta’ pavimenti, ta’ ħitan u ta’ soqfa tal-intestatura 3918 )

3920 61

pjanċi, folji, films, fojl u strixxi, ta’ polikarbonati mhux ċellulari, mhux raffurzati, laminati, appoġġati jew ikkombinati b’mod simili ma’ materjali oħra, mingħajr rinforz, mhux maħduma jew sempliċement bil-wiċċ maħdum jew sempliċement maqtugħa f’kaxex jew rettangoli (minbarra dawk tal-poli “metil metakrilat”, prodotti li jeħlu minnhom innifishom, u għata ta’ pavimenti, ta’ ħitan u ta’ soqfa tal-intestatura 3918 )

3920 69

pjanċi, folji, films, fojl u strixxi, ta’ poli-esteri mhux ċellulari, mhux raffurzati, laminati, appoġġati jew ikkombinati b’mod simili ma’ materjali oħra, mhux maħduma jew biss bil-wiċċ maħdum jew biss maqtugħa f’rettangoli, inklużi kaxex (minbarra polikarbonati, terftalat tal-polietilin u poli-esteri oħra mhux saturati, prodotti li jeħlu minnhom innifishom, u għata ta’ pavimenti, ta’ ħitan u ta’ soqfa tal-intestatura 3918 )

3920 73

pjanċi, folji, films, fojl u strixxi, ta’ aċetati taċ-ċelluloża mhux ċellulari, mhux raffurzati, laminati, appoġġati jew ikkombinati b’mod simili ma’ materjali oħra, mingħajr rinforz, mhux maħduma jew sempliċement bil-wiċċ maħdum jew sempliċement maqtugħa f’kaxex jew rettangoli (minbarra prodotti li jeħlu minnhom innifishom, u għata ta’ pavimenti, ta’ ħitan u ta’ soqfa tal-intestatura 3918 )

3920 91

pjanċi, folji, films, fojl u strixxi, ta’ poli “vinil butiral” mhux ċellulari, mhux raffurzati, laminati, appoġġati jew ikkombinati b’mod simili ma’ materjali oħra, mingħajr rinforz, mhux maħduma jew sempliċement bil-wiċċ maħdum jew sempliċement maqtugħa f’kaxex jew rettangoli (minbarra prodotti li jeħlu minnhom innifishom, għata ta’ pavimenti, ta’ ħitan u ta’ soqfa tal-intestatura 3918 )

3921 19

pjanċi, folji, films, fojl u strixxi, ta’ plastik ċellulari, mhux maħduma jew sempliċement bil-wiċċ maħdum jew sempliċement maqtugħa f’kaxex jew rettangoli (minbarra dawk tal-polimeri tal-istirin, klorur tal-vinil, poliueratani u ċelluloża riġenerata, prodotti li jeħlu minnhom innifishom, għata ta’ pavimenti, ta’ ħitan u ta’ soqfa tal-intestatura 3918 u protezzjoni sterili kirurġika jew dentali tas-subintestatura 3006.10.30)

3922 90

bidejiet, bwieqi tal-lavatorji, reċipjenti tal-flaxing u oġġetti simili sanitarji, tal-plastik (minbarra banjijiet, banjijiet doċċa, sinkijiet, sinkijiet tal-wiċċ, sedili u għotjien tal-lavatorji)

3925 20

bibien, twieqi u l-qofsa tagħhom u għetiebi għal bibien, tal-pastik

4002 11

lattiċe tal-gomma tal-istirin-butadiene “sbr”; lattiċe tal-gomma tal-istirin-butadiene karboksilat “xsbr”

4002 20

gomma tal-butadiene “br”, fil-forom primarji jew fi pjanċi, folji jew strixxi

4002 31

gomma tal-isoprin isobutilin “iir”, fil-forom primarji jew fi pjanċi, folji jew strixxi

4002 39

gomma tal-isoprin alo-isobutilin “ciir” jew “biir”, fil-forom primarji jew fi pjanċi, folji jew strixxi

4002 41

chloroprene latex “gomma klorobutadiene, cr”

4002 51

latex ta’ gomma tal-akrilonitril butadjene “nbr”

4002 80

taħlit ta’ gomma naturali, balata, guttaperka, guayule, ħalib tas-sapodilja jew gomom naturali simili b’gomma u factice sintetiċi, fil-forom primarji jew fi pjanċi, folji jew strixxi

4002 91

gomma sintetika u factice derivati miż-żjut, fil-forom primarji jew fi pjanċi, folji jew strixxi (minbarra gomma tal-istiren-butadjen “sbr”, gomma karboksilata stiren-butadiene “xsbr”, gomma tal-butadiene “br”, gomma tal-isobutilen isoprin “iir”, gomma alo-isobutena-isoprene “ciir” jew “biir”, gomma tal-kloroprene “cr”, gomma tal-akrilonitril butadiene “nbr”, gomma tal-isoprene “ir” u gomma tad-diene tal-etilen-propilene mhux konjugata “edpm”)

4002 99

gomma sintetika u factice derivati miż-żjut, f’forom primarji jew fi pjanċi, folji jew strixxi (minbarra lattiċe, gomma tal-istiren-butadjen “sbr”, gomma tal-istiren-butadjen karboksilat “xsbr”, gomma tal-butadjen “br”, gomma tal-isoprin tal-isobutilen “iir”, gomma tal-isoprin alo-isobuten “ciir” jew “biir”, gomma tal-kloroprene “cr”, gomma tal-akrilonitril butadiene “nbr”, gomma tal-isoprene “ir” u gomma tad-diene tal-etilen-propilene mhux konjugata “epdm”)

4005 10

gomma, mhux vulkanizzata, komposta bl-iswed tal-karbonju jew silika, fil-forom primarji jew fi pjanċi, folji jew strixxa

4005 20

gomma komposta, mhux vulkanizzata, fil-forma ta’ soluzzjonijiet jew dispersjonijiet (minbarra gomma komposta bl-iswed tal-karbonju jew silika, u taħlit ta’ gomma naturali, balata, guttaperka, guayule, ħalib tas-sapodilja u gomom naturali simili li fihom gomma jew factice sintetiċi derivati miż-żejt)

4005 91

gomma komposta, mhux vulkanizzata, fil-forma ta’ pjanċi, folji jew strixxi (minbarra gomma komposta bl-iswed tal-karbonju jew silika, u taħlit ta’ gomma naturali, balata, guttaperka, guayule, ħalib tas-sapodilja u gomom naturali simili li fihom gomma jew factice sintetiċi derivati miż-żejt)

4005 99

gomma komposta, mhux vulkanizzata, fil-forma primarja (minbarra soluzzjonijiet u dispersjonijiet, dawk li fihom gomma komposta bl-iswed tal-karbonju jew silika, taħlit ta’ gomma naturali, balata, guttaperka, guayule, ħalib tas-sapodilja jew tipi simili ta’ gomom naturali li fihom gomma jew factice sintetiċi, u dawk fil-forma ta’ pjanċi, folji jew strixxi)

4006 10

strixxi “dahar tal-ġemel” għal bdil tal-uċuħ ta’ tajers tal-gomma

4008 21

pjanċi, folji u strixxi, ta’ gomma mhux ċellulari

4009 12

tubi, pajpijiet u manki, ta’ gomma vvulkanizzata (minbarra gomma iebsa), mhux rinfurzati jew b’xi mod ieħor ikkombinati ma’ materjali oħra, bil-fittings

4009 41

tubi, pajpijiet u manek, tal-gomma vvulkanizzata (minbarra gomma iebsa), raffurzati jew ikkombinati mod ieħor ma’ materjali oħra minbarra metall jew materjali tat-tessuti, mingħajr fitings

4010 31

ċineg ta’ trasmissjoni bla tarf ta’ wiċċ ta’ qatgħa trapezojdali “v-belts”, minbarra V-ribbed, b’ċirkumferenza ta’ barra akbar minn 60 ċm iżda mhux akbar minn 180 cm

4010 33

ċineg ta’ trasmissjoni bla tarf ta’ wiċċ ta’ qatgħa trapezojdali “v-belts”, minbarra v-ribbed, b’ċirkumferenza ta’ barra akbar minn 180 ċm iżda mhux akbar minn 240 cm

4010 35

ċinturini sinkroniċi bla tmiem, ta’ gomma vvulkanizzata, b’ċirkonferenza ta’ barra > 60 cm iżda <= 150 cm

4010 36

ċinturini sinkroniċi bla tmiem, ta’ gomma vvulkanizzata, b’ċirkonferenza ta’ barra > 150 cm iżda <= 198 cm

4010 39

ċinturini tat-trażmissjoni jew xogħol ta’ ċineg, ta’ gomma vvulkanizzata (minbarra ċinturini tat-trażmissjoni mingħajr tmiem ta’ wiċċ forma ta’ trapeżojd “ċinturini forma ta’ v”, V-ribbed, b’ċirkonferenza ta’ barra > 60 cm iżda <= 240 cm u ċinturini sinkroniċi mingħajr tmiem b’ċirkonferenza ta’ barra > 60 cm iżda <= 198 cm)

4012 11

tajers pnewmatiċi bil-wiċċ ġdid, tal-gomma, ta’ tip użat għal karozzi bil-mutur “inklużi karozzi vannijiet u karozzi tat-tlielaq”

4012 13

tajers pnewmatiċi bil-wiċċ ġdid, tal-gomma, ta’ tip użat għall-inġenji tal-ajru

4012 19

tajers pnewmatiċi bil-wiċċ ġdid, tal-gomma (minbarra ta’ tip użat għal karozzi bil-mutur, karozzi vannijiet, karozzi tat-tlielaq, karozzi tal-linja, trakkijiet u inġenji tal-ajru)

4012 20

tajers pnewmatiċi ġodda oħrajn, ta’ gomma

4016 93

gaskets, woxers u siġilli oħra, ta’ gomma vvulkanizzata (minbarra gomma iebsa u dawk tal-gomma ċellulari)

4407 19

injam koniferu, isserrat jew iċċippjat minn tarf sa tarf, imqatta’ jew imqaxxar, inċanat, xkatlat jew imminċottat fit-truf jew le, ta’ ħxuna ta’ > 6 mm (minbarra arżnu “pinus spp.”, żnuber “abies spp.” u prinjol “picea spp.”)

4407 92

fagu “fagus spp.”, isserrat jew iċċippjat minn tarf sa tarf, imqatta’ jew imqaxxar, inċanat, xkatlat jew imminċottat fit-truf jew le, ta’ ħxuna ta’ > 6 mm

4407 94

ċirasa “prunus spp.”, isserrat jew iċċippjat minn tarf sa tarf, imqatta’ jew imqaxxar, inċanat, xkatlat jew imminċottat fit-truf jew le, ta’ ħxuna ta’ > 6 mm

4407 97

poplar u aspen “populus spp.”, isserrat jew iċċippjat minn tarf sa tarf, imqatta’ jew imqaxxar, inċanat, xkatlat jew imminċottat fit-truf jew le, ta’ ħxuna ta’ > 6 mm

4407 99

injam, isserrat jew iċċippjat minn tarf sa tarf, imqatta’ jew imqaxxar, inċanat, xkatlat jew imminċottat fit-truf jew le, ta’ ħxuna ta’ > 6 mm (minbarra njam tropikali, injam koniferu, ballut “quercus spp.’, fagu “fagus spp.”, aġġru “acer spp.”, ċirasa “prunus spp.”, fraxxnu “Fraxinus spp.’, betula spp., poplar u aspen “populus spp.”)

4408 10

folji għall-kisi tal-injam (inklużi dawk li jinkisbu billi jkun imfettet l-injam laminat), għall-plajwudd jew għal injam laminat simili u injam ieħor, maqtugħ għat-tul, imfettet jew imqaxxar, sew jekk illixxat, xkatlat, imwaħħal jew ġonġut mit-tarf u sew jekk le, ta’ ħxuna ta’ mhux iktar minn 6 mm

4411 13

fibreboard ta’ densità medja “mdf’ tal-injam, ta’ ħxuna > 5 mm iżda <= 9 mm

4411 94

fibreboard tal-injam jew materjali għudin oħra, agglomerati jew le bir-raża jew aġenti organiċi oħra tal-irbit, ta’ densità ta’ <= 0,5 g/cm3 (minbarra fibreboard ta’ densità medja “mdf”; bord tal-partiċelli, imwaħħla jew le ma’ folja waħda jew aktar ta’ fibreboard; injam laminat b’saff ta’ plajwud; panelli tal-injam ċellulari li ż-żewġ naħat tiegħu huma tal-fibreboard; kartun; komponenti ta’ għamara identifikabbli)

4412 31

plywood magħmul biss minn folji tal-injam <= 6 mm ħxuna, b’mill-inqas saff wieħed ta’ barra ta’ injam tropikali (minbarra folji ta’ injam ikkompressat, panewijiet tal-injam ċellulari, injam intarsjat u folji li jistgħu jiġu identifikati bħala komponenti tal-għamara)

4412 33

plywood magħmul biss minn folji tal-injam ta’ ħxuna <=6 mm, b’mill-inqas saff wieħed ta’ barra ta’ injam mhux koniferu (minbarra tal-bambù, b’saff ta’ barra ta’ injam tropikali jew tal-alnun, fraxxnu, fagu, betula, ċirasa, qastan, ulmu, ewkaliptu, hicoria, qastan taż-żwiemel, lumi qares, aġġru, ballut, platanus, poplar, aspen, robinia, tulipwood jew ġewż, u folji ta’ injam ikkumpressat, panellital-injam ċellulari, injam intarsjat u folji li jistgħu jiġu identifikati bħala komponenti tal-għamara)

4412 94

injam laminat bħala blokkbord, laminbord jew battenboard (minbarra tal-bambù, plywood magħmul biss minn folji tal-injam ta’ ħxuna ta’ <= 6 mm, folji ta’ injam ikkompressat, injam intarsjat u folji li jistgħu jiġu identifikati bħala komponenti tal-għamara)

4416 00

bittiji, bramel, tankijiet, tnellijiet u partijiet ta; prodotti oħra ta’ buttar, tal-injam, inklużi btieti

4418 40

xaters tal-injam għal xogħol tal-kostruzzjoni tal-konkrit (minbarra bords tal-plywood)

4418 60

arbli u travi, tal-injam

4418 79

panewijiet tal-art, immuntati, tal-injam għajr il-bambù (minbarra panewijiet b’ħafna saffi u panewijiet għall-art tal-mużajk)

4503 10

sufra u tappijiet ta’ kull tip, tas-sufra naturali, inklużi oġġetti vojta bit-truf fit-tond

4504 10

madum ta’ kull forma, blokok, pjanċi, folji u strixxi, ċilindri solidi, inklużi diski, ta’ sufra agglomerata

4701 00

polpa ta’ injam mekkanika, mhux ittrattat bil-kimika

4703 19

polpa kimika tal-injam mhux koniferu mhux ibbliċjat, soda jew sulfat (minbarra gradi li jħollu)

4703 21

polpa kimika tal-injam koniferu parzjalment ibbliċjat jew ibbliċjat, soda jew sulfat (minbarra gradi li jħollu)

4703 29

polpa kimika tal-injam koniferu parzjalment ibbliċjat jew ibbliċjat, soda jew sulfat (minbarra gradi li jħollu)

4704 11

polpa kimika tal-injam koniferu mhux ibbliċjat, sulfit (minbarra gradi li jħollu)

4704 21

polpa kimika tal-injam koniferu parzjalment ibbliċjat jew ibbliċjat, sulfit (minbarra gradi li jħollu)

4704 29

polpa kimika tal-injam mhux koniferu parzjalment ibbliċjat jew ibbliċjat, sulfit (minbarra gradi li jħollu)

4705 00

polpa ta’ injam miksuba b’taħlita ta’ proċessi mekkaniċi u kimiċi li jagħmlu polpa

4706 30

polpi ta’ materjal fibruż tal-bambù ċellulożiku

4706 92

polpa kimika tal-materjal fibruż ċellulosiku (minbarra dak tal-bambù, injam, fibri tal-qoton u fibri derivati minn [skart u fdalijiet ta’] karti jew kartun irkuprat)

4707 10

“skart u fdal” irkuprat tal-karta jew kartun ta’ karta kraft mhux ibbliċjata, karta mmewġa jew kartun immewweġ

4707 30

karta jew kartun magħmulin prinċipalment minn polpa mekkanika (pereżempju, gazzetti, ġurnali u materjal ieħor stampat)

4802 20

karta u kartun ta’ tip użat bħala bażi għal karta u kartun fotosensittivi, sensittivi għas-sħana jew elettrosensittivi, mhux miksija, f’rombli jew bħala folji kwadri jew rettangolari, ta’ kull daqs

4802 40

bażi ta’ karta tal-ħajt, mhux miksi

4802 58

karta u kartun mhux miksijin, ta’ tip użat għall-kitba, stampar jew skopijiet grafiċi oħrajn, u punch-cards mhux imtaqqbin u karta tat-tejp li jittaqqab, f’rombli jew folji rettangulari, ta’ kull qies, li ma fihomx fibri miksuba minn proċess mekkaniku jew kimiku-mekkaniku jew li minnhom <= 10 % bħala toqol tat-total ta’ kontenut tal-fibra magħmul minn dawn il-fibri, li jiżnu > 150 g/m2, mhux speċifikat x’imkien ieħor

4802 61

karta u kartun mhux miksijin, ta’ tip użat għall-kitba, stampar jew skopijiet grafiċi oħrajn, u punch-cards mhux imtaqqbin u karta tat-tejp li jittaqqab, f’rombli ta’ kull qies, li għandu > 10 % bħala toqol tal-kontenut totali tal-fibra magħmul minn dawn il-fibri miksuba minn proċess mekkaniku jew kimiku-mekkaniku, mhux speċifikat x’imkien ieħor

4804 11

kraftliner mhux ibbliċjat, mhux miksi, f’rombli ta’ wisa’ ta’ > 36 cm

4804 19

kraftliner, mhux miksi, f’rombli ta’ wisa’ ta’ > 36 cm (minbarra mhux ibbliċjat u oġġetti tal-intestaturi 4802 u 4803 )

4804 21

karta tal-ixkora tal-kraft mhux ibbliċjata, mhux miksija, f’rombli ta’ wisa’ ta’ > 36 cm (minbarra oġġetti tal-intestaturi 4802 , 4803 jew 4808 )

4804 29

karta tal-ixkora tal-kraft, mhux miksija, f’rombli ta’ wisa’ ta’ > 36 cm (minbarra mhux ibbliċjati, u oġġetti tal-intestaturi 4802 , 4803 jew 4808 )

4804 31

karta u kartun tal-kraft mhux ibbliċjati, mhux miksija, f’rombli b’wisa’ ta’ > 36 cm jew bħala folji kwadri jew rettangolari b’naħa waħda > 36 cm u n-naħa l-oħra > 15-il cm fi stat mhux mitwija, li jiżnu <= 150 g/m2 (minbarra kraftliner, karta tal-ixkora tal-kraft u oġġetti tal-intestaturi 4802 , 4803 jew 4808 )

4804 39

karta u kartun tal-kraft mhux ibbliċjati, mhux miksija, f’rombli b’wisa’ ta’ > 36 cm jew bħala folji kwadri jew rettangolari b’naħa waħda > 36 cm u n-naħa l-oħra > 15-il cm fi stat mhux mitwija, li jiżnu <= 150 g/m2 (minbarra kraftliner ibbliċjat, karta tal-ixkora tal-kraft u oġġetti tal-intestaturi 4802 , 4803 jew 4808 )

4804 41

karta u kartun tal-kraft mhux ibbliċjati, mhux miksi, f’rombli b’wisa’ ta’ > 36 cm jew bħala folji kwadri jew rettangolari b’naħa waħda > 36 cm u n-naħa l-oħra > 15-il cm fi stat mhux mitwija, li jiżnu > 150 g sa < 225 g/m2 (minbarra kraftliner, karta tal-ixkora tal-kraft u oġġetti tal-intestaturi 4802 , 4803 jew 4808 )

4804 42

karta u kartun tal-kraft, mhux miksi, f’rombli b’wisa’ ta’ > 36 cm jew bħala folji kwadri jew rettangolari b’naħa waħda > 36 cm u n-naħa l-oħra > 15-il cm fi stat mhux mitwija, li jiżnu > 150 g sa < 225 g/m2, ibbliċjati b’mod uniformi fil-massa, li fiha > 95 % fibra tal-injam ipproċessat b’mod kimiku bħala toqol mal-kontenut kollu tal-fibri (minbarra kraftliner, karta tal-ixkora tal-kraft u oġġetti tal-intestaturi 4802 , 4803 jew 4808 )

4804 49

karta u kartun tal-kraft, mhux miksija, f’rombli b’wisa’ ta’ > 36 cm jew bħala folji kwadri jew rettangolari b’naħa waħda > 36 cm u n-naħa l-oħra > 15-il cm fi stat mhux mitwi, li jiżnu > 150 g sa < 225 g/m2 (minbarra mhux ibbliċjati, ibbliċjati b’mod uniformi fil-massa u li fihom > 95 % fibra tal-injam ipproċessat b’mod kimiku bħala toqol mal-kontenut kollu tal-fibri, kraftliner, karta tal-ixkora tal-kraft u oġġetti tal-intestaturi 4802 , 4803 jew 4808 )

4804 52

karta u kartun tal-kraft, mhux miksija, f’rombli b’wisa’ ta’ > 36 cm jew bħala folji kwadri jew rettangolari b’naħa waħda > 36 cm u n-naħa l-oħra > 15-il cmfi stat mhux mitwija, li jiżnu >= 225 g/m2 , ibbliċjati b’mod uniformi fil-massa, li fiha > 95 % fibra tal-injam ipproċessat b’mod kimiku bħala toqol mal-kontenut kollu tal-fibri (minbarra kraftliner, karta tal-ixkora tal-kraft u oġġetti tal-intestaturi 4802 , 4803 jew 4808 )

4804 59

karta u kartun tal-kraft, mhux miksi, f’rombli b’wisa’ ta’ > 36 cm jew bħala folji kwadri jew rettangolari b’naħa waħda > 36 cm u n-naħa l-oħra > 15 cm fi stat mhux mitwi, li jiżnu >= 225 g/m2 (minbarra mhux ibbliċjati jew ibbliċjati b’mod uniformi fil-massa u li fihom > 95 % fibra tal-injam ipproċessat b’mod kimiku bħala toqol mal-kontenut kollu tal-fibra, u kraftliner, karta tal-ixkora tal-kraft u oġġetti tal-intestaturi 4802 , 4803 jew 4808 )

4805 24

testliner “kartun biex jinforra riċiklat”, mhux miksi, f’rombli b’wisa’ ta’ > 36 cm jew bħala folji kwadri jew rettangolari b’naħa waħda > 36 cm u n-naħa l-oħra > 15-il cm fi stat mhux mitwi, li jiżnu <= 150 g/m2

4805 25

testliner “kartun biex jinforra riċiklat”, mhux miksi, f’rombli b’wisa’ ta’ > 36 cm jew bħala folji kwadri jew rettangolari b’naħa waħda > 36 cm u n-naħa l-oħra > 15-il cm fi stat mhux mitwi, li jiżnu > 150 g/m2

4805 40

karta u kartun tal-filtrazzjoni, f’rombli b’wisa’ ta’ > 36 cm jew bħala folji kwadri jew rettangolari b’naħa waħda > 36 cm u n-naħa l-oħra > 15 cm fi stat mhux mitwi

4805 91

karta u kartun, mhux miksija, f’rombli b’wisa’ ta’ > 36 cm jew bħala folji kwadri jew rettangolari b’naħa waħda > 36 cm u n-naħa l-oħra > 15-il cm fi stat mhux mitwi, li jiżnu >= 150 g/m2, n.e.s.

4805 92

karta u kartun, mhux miksija, f’rombli b’wisa’ ta’ > 36 cm jew bħala folji kwadri jew rettangolari b’naħa waħda > 36 cm u n-naħa l-oħra > 15-il cm fi stat mhux mitwi, li jiżnu > 150 g sa < 225 g/m2, mhux speċifikati xi mkien ieħor

4806 10

parċmina veġetali, f’rombli b’wisa’ ta’ > 36 cm jew bħala folji kwadri jew rettangolari b’naħa waħda > 36 cm u n-naħa l-oħra > 15 cm fi stat mhux mitwi

4806 20

karta oljata, f’rombli b’wisa’ ta’ > 36 cm jew bħala folji kwadri jew rettangolari b’naħa waħda > 36 cm u n-naħa l-oħra > 15 cm fi stat mhux mitwi

4806 30

karta strazza, f’rombli b’wisa’ ta’ > 36 cm jew bħala folji kwadri jew rettangolari b’naħa waħda > 36 cm u n-naħa l-oħra > 15 cm fi stat mhux mitwi

4806 40

glassine u karti gglejżjati oħra trasparenti jew transluċenti, f’rombli b’wisa’ ta’ > 36 cm jew bħala folji kwadri jew rettangolari b’naħa waħda > 36 cm u n-naħa l-oħra > 15 cm fi stat mhux mitwi (minbarra parċmina veġetali, karta oljata u karta strazza)

4807 00

karta u kartun komposti “magħmula billi jitwaħħlu safef ċatti tal-karti jew tal-kartun flimkien b’adeżiv”, il-wiċċ mhux miksi jew imxarrbin, raffurzati minn ġewwa jew le, f’rombli b’wisa’ ta’ > 36 cm jew bħala folji kwadri jew rettangolari b’naħa waħda > 36 cm u n-naħa l-oħra > 15 cm fi stat mhux mitwi

4808 90

karta u kartun, imġiegħda, imkemmxa, imqabbża jew imtaqqba, f’rombli b’wisa’ ta’ > 36 cm jew bħala folji kwadri jew rettangolari b’naħa waħda > 36 cm u n-naħa l-oħra > 15 cm fi stat mhux mitwi (minbarra karta kraft għal xkejjer u karta kraft oħra, u oġġetti tal-intestatura 4803 )

4809 20

karta li tikkopja minnha, stampata jew le, f’rombli b’wisa’ ta’ > 36 cm jew bħala folji kwadri jew rettangolari b’naħa waħda > 36 cm u n-naħa l-oħra > 15 cm fi stat mhux mitwi (minbarra karta saħħara u karti simili tal-ikkopjar)

4810 13

karta u kartun użati għall-kitba, stampar jew skopijiet grafiċi oħrajn, li ma fihomx fibri miksuba minn proċess mekkaniku jew kimiku-mekkaniku jew li għandhom piż ta’ <= 10 % tal-kontenut totali ta’ fibra magħmul minn dawn il-fibri, miksija minn naħa waħda jew miż-żewġ naħat bil-kawlina jew sustanzi inorganiċi oħra, f’rombli ta’ kull daqs

4810 19

karta u kartun użati għall-kitba, stampar jew skopijiet grafiċi oħra, li ma fihomx fibri miksuba minn proċess mekkaniku jew kimiku-mekkaniku jew li għandhom <= 10 % bħala toqol tal-kontenut totali tal-fibra magħmul minn dawn il-fibri, miksija minn naħa waħda jew miż-żewġ naħat bil-kaolina jew sustanzi inorganiċi oħra, f’folji kwadri jew rettangolari b’naħa waħda > 435 mm jew b’naħa waħda <= 435 mm u n-naħa l-oħra <= 297 mm fi stat mhux mitwi

4810 22

karta miksija ħafifa użata għall-kitba, stampar jew użi grafiċi oħra, piż totali total weight <= 72 g/m2, piż tal-kisi <= 15 g/m2 kull naħa, fuq bażi li minnha >= 50 % tal-piż tal-kontenut totali tal-fibra jikkonsisti f’fibri miksuba minn proċess mekkaniku, miksija miż-żewġ naħat bil-kawlina jew sustanzi inorganiċi oħra, f’rombli jew f’folji kwadri jew rettangolari, ta’ kwalunkwe daqs

4810 31

karta u kartun kraft, ibbliċjati b’mod uniformi matul il-massa u li fihom > 95 % ta’ fibri tal-injam ipproċessati b’mod kimiku bħala toqol mal-kontenut totali tal-fibra, miksija minn naħa waħda jew miż-żewġ naħat bil-kawlina jew sustanzi inorganiċi oħra, f’rombli jew f’folji kwadri jew rettangolari, ta’ kull daqs, li jiżnu <= 150 g/m2 (minbarra dawk għall-kitba, stampar jew skopijiet grafiċi oħra)

4810 39

karta u kartun kraft, miksija minn naħa waħda jew miż-żewġ naħat bil-kaolina jew sustanzi inorganiċi oħra, f’rombli jew f’folji kwadri jew rettangolari, ta’ kull daqs (minbarra dawk għall-kitba, stampar jew skopijiet grafiċi oħra; karta u kartun ibbliċjati b’mod uniformi fil-massa u li fihom > 95 % fibri tal-injam proċessati kimikament skont il-piż meta mqabbla mal-kontenut totali ta’ fibra)

4810 92

karta u kartun b’diversi safef, miksija minn naħa waħda jew miż-żewġ naħat bil-kaolina jew sustanzi inorganiċi oħra, f’rombli jew f’folji kwadri jew rettangolari, ta’ kull daqs (minbarra dawk għall-kitba, stampar jew skopijiet grafiċi oħra; karta u kartun tal-kraft)

4810 99

karta u kartun, miksija minn naħa waħda jew miż-żewġ naħat b’kawlina “tafal taċ-ċina” jew sustanzi inorganiċi oħra, b’materjal li jgħaqqad jew le, u mingħajr ebda kisja oħra, bil-wiċċ ikkulurit, bil-wiċċ imżejjen jew stampat jew le, f’rombli jew f’folji kwadri jew rettangolari, ta’ kull daqs (minbarra dawk għall-kitba, stampar jew skopijiet grafiċi oħra, karta u kartun kraft, karta u kartun b’ħafna saffi, u mingħajr ebda kisi ieħor)

4811 10

Karta u kartun bil-qatran, bituminizzata jew asfaltata, f’rombli jew bħala folji kwadri jew rettangolari, ta’ kull daqs

4811 51

karta u kartun, bil-wiċċ ikkulurit, bil-wiċċ imżejjen jew stampati, miksija, imxarrbin jew mgħottija b’raża artifiċjali jew plastik, f’rombli jew bħala folji kwadri jew rettangolari, ta’ kull daqs, ibbliċjati u li jiżnu > 150 g/m2 (ħlief adeżivi)

4811 59

karta u kartun, bil-wiċċ ikkulurit, bil-wiċċ imżejjen jew stampati, miksija, imxarrbin jew mgħottija b’raża artifiċjali jew plastik, f’rombli jew bħala folji kwadri jew rettangolari, ta’ kull daqs (ħlief bbliċjati u li jiżnu > 150 g/m2 u adeżivi)

4811 60

karta u kartun, miksija, imxarrbin jew mgħottija bix-xama’, xama’ tal-paraffina, stearina, żejt jew gliċerol, f’rombli jew bħala folji kwadri jew rettangolari, ta’ kull daqs (minbarra oġġetti tal-intestaturi 4803 , 4809 u 4818 )

4811 90

karta, kartun, materjal artab ta’ ċelluloża u nsiġ ta’ ċelluloża ratba, miksijin, mimlijin b’sustanza oħra, mgħottijin, bil-wiċċ ikkulurit, bil-wiċċ imżejjen jew stampati, f’rombli jew bħala folji kwadri jew rettangolari, ta’ kull daqs (minbarra oġġetti tal-intestaturi 4803 , 4809 , 4810 u 4818 , u tas-subintestaturi minn 4811.10 sa 4811.60)

4814 90

karta tal-ħajt u kisi simili tal-ħajt, magħmul minn karta miksija jew mgħottija, fuq in-naħa tas-sewwa, b’saff ta’ plastiks ivvinat, imqabbeż, miżbugħ, stampat b’disinn jew imżejjen mod ieħor

4819 20

kartun, kaxxi u kontenituri, ta’ karta jew kartun mhux immewwġin, li jintnew

4822 10

ċombini, irkiekel, kobob u rfid simili għall-polpa tal-karta, karti jew kartun, imtaqqba jew imwebbsa jew le, biex ikebbu spag tat-tessuti

4823 20

karta u kartun tal-filtrazzjoni, fi strixxi jew rombli b’wisa’ ta’ <= 36 cm, f’folji rettangolari jew kwadri, bl-ebda naħa > 36 cm fl-istat mhux mitwi, jew maqtugħa b’forma minbarra rettangolari jew kwadri

4823 40

rombli, folji u kwadranti, stampati għal apparat tar-reġistrazzjoni awtonoma, f’rombli b’wisa’ ta’ <= 36 cm fl-istat mhux mitwi, jew maqtugħa fi kwadranti

4823 70

oġġetti iffurmati jew ippressati ta’ polpa ta’ injam

4906 00

pjanti u disinji għal għanijiet arkitettorali, tal-inġinerija, industrijali, kummerċjali, topografiċi jew simili, meta huma oriġinali iddisinjati bl-idejn; testi miktubin bl-idejn; riproduzzjoniet fotografiċi fuq karta ssensibilizzata jew kopji eżatti ta’ dawn ta’ hawn fuq

5105 39

xagħar fin tal-annimali, imqardax jew mimxut (minbarra suf u xagħar tal-mogħoż tal-kashmir “cashmere”)

5105 40

xagħar aħrax ta’ annimali, mimxut jew imqardex

5106 10

ħjut tas-suf imqardax li fihom > = 85 % suf bħala toqol (minbarra dawk ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut)

5106 20

ħjut tas-suf imqardax li fihom l-aktar, iżda <85 % suf bħala toqol (minbarra dawk ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut)

5107 20

ħjut tas-suf mimxut li fihom l-aktar, iżda <85 % suf bħala toqol (minbarra dawk ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut)

5112 11

tessuti minsuġa li fihom > = 85 % suf mimxut jew ta’ xagħar fin mimxut tal-annimali bħala toqol u li jiżnu <= 200 g/m2 (minbarra tessuti għall-użu tekniku tal-intestatura 5911 )

5112 19

tessuti minsuġa li fihom >= 85 % suf mimxut jew ta’ xagħar fin mimxut tal-annimali bħala toqol u li jiżnu > 200 g/m2

5205 21

ħjut singoli tal-qoton, ta’ fibri mimxuta, li fihom > = 85 % qoton bħala toqol u b’densità lineari ta’ > = 714,29 decitex “<= mn 14” (minbarra ħjut tal-ħjata u spag ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut)

5205 28

ħjut singoli tal-qoton, ta’ fibri mimxuta, li fihom > = 85 % qoton bħala toqol u b’densità lineari ta’ < 83,33 decitex “>mn 120” (minbarra ħjut tal-ħjata u spag ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut)

5205 41

ħjut multipli “mitwija” jew mibrum tal-qoton, ta’ fibri mimxuta, li fihom > = 85 % qoton bħala toqol u b’densità lineari ta’ > = 714,29 decitex “<= mn 14” għal kull ħajta (minbarra ħjut tal-ħjata u spag ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut)

5206 42

ħjut multipli “mitwija” jew mibruma tal-qoton, li fihom l-aktar, iżda < 85 % qoton bħala toqol, ta’ fibri mhux mimxuta u b’densità lineari ta’ 232,56 decitex sa < 714,29 decitex (minn > nm 14 sa nm 43) għal kull ħajta (ħlief ħjut u spag tal-ħjata ppreżentati għall-bejgħ bl-imnut)

5209 11

tessuti komuni minsuġa tal-qoton, li fihom >= 85% qoton bħala toqol u li jiżnu > 200 g/m2, mhux ibbliċjati

5211 19

tessuti minsuġa tal-qoton, li fihom l-aktar, iżda < 85 % qoton bħala toqol, imħalltin l-aktar jew biss b’fibri magħmula mill-bniedem u li jiżnu > 200 g/m2, mhux ibbliċjati (ħlief dawk bi tlitt iħjut jew erbat iħjut djagonali, inkluż imsallbin djagonali, u tessuti minsuġa komuni)

5211 51

tessuti minsuġa komuni tal-qoton, li fihom l-aktar, iżda < 85 % qoton bħala toqol, imħalltin l-aktar jew biss b’fibri magħmula mill-bniedem u li jiżnu 200 g/m2, stampati

5211 59

tessuti minsuġa tal-qoton, li fihom l-aktar, iżda < 85 % qoton bħala toqol, imħalltin l-aktar jew biss b’fibri magħmula mill-bniedem u li jiżnu 200 g/m2, stampati (minbarra dawk bi tlitt iħjut jew erbat iħjut djagonali, inkluż imsallbin djagonali, u tessuti minsuġa komuni)

5308 20

ħjut ta’ qanneb veru

5402 63

ħjut tal-filamenti multipli “mitwija” jew mibruma tal-polipropilen, inklużi monofilamenti ta’ <67 decitex (minbarra ħjut tal-ħjata, ħjut ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut u ħjut minsuġa)

5403 33

ħjut tal-filamenti tal-aċetat taċ-ċelluloża, inklużi monofilamenti ta’ <67 decitex, singoli (minbarra ħjut tal-ħjata, ħjut b’saħħithom ħafna u ħjut ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut)

5403 42

ħjut tal-filamenti multipli “mitwija” jew mibruma tal-aċetat taċ-ċelluloża, inklużi monofilamenti ta’ <67 decitex (minbarra ħjut tal-ħjata, ħjut b’saħħithom ħafna u ħjut ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut)

5404 12

monofilamenti tal-polipropilen ta’ > = 67 decitex u b’dimensjoni minn naħa sa oħra ta’ <= 1 mm (minbarra elastomeri)

5404 19

monofilamenti sintetiċi ta’ > = 67 decitex u b’dimensjoni minn naħa sa oħra ta’ <= 1 mm (minbarra tal-elastomeri u l-polipropilen)

5404 90

strixxa u bħalha, pereżempju tiben artifiċjali, ta’ materjal tessili sintetiku, b’wisa’ apparenti ta’ <= 5 mm

5407 30

tessuti minsuġa ta’ ħjut ta’ filamenti sintetiċi, inklużi monofilamenti ta’ > = 67 decitex u b’dimensjoni minn naħa sa oħra ta’ <= 1 mm, magħmula minn saffi ta’ ħjut tessili paralleli sovrapposti fuq xulxin f’angoli akuti jew retti, is-saffi mwaħħlin fl-intersezzjonijiet tal-ħjut b’kolla jew bi rbit termali

5501 90

stoppa ta’ filamenti sintetiċi kif speċifikat fin-nota 1 tal-Kapitolu 55 (minbarra dawk tal-filamenti akriliċi, modakriliċi, tal-poliesteri, tal-polipropilen, tan-najlon jew poliammid ieħor)

5502 10

stoppa ta’ filament artifiċjali kif speċifikata f’nota 1 għal kapitlu 55, ta’ aċetat

5503 19

fibri ta’ kwalità tan-najlon jew poliamidi oħra, mhux imqardxa, mimxuta jew ipproċessati mod ieħor għall-għażil (minbarra dawk ta’ aramidi)

5503 40

fibri ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple) tal-polipropilin, mhux imqardxa, mimxuta jew ipproċessati mod ieħor għall-għażil

5504 90

fibri artifiċjali ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple), mhux imqardxa, mimxuta jew ipproċessati mod ieħor għall-għażil (minbarra dawk tar-rejon viskuż)

5506 40

fibri artifiċjali ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple), mimxutin, mqardxin jew proċessati mod ieħor għal għażil

5507 00

fibri artifiċjali ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple), mimxutin, mqardxin jew proċessati mod ieħor għal għażil

5512 21

tessuti minsuġa li fihom > = 85 % fibri akriliċi jew modakriliċi li jridu jinħadmu bħala toqol, mhux ibbliċjati jew ibbliċjati

5512 99

tessuti minsuġa li fihom > = 85 % fibri sintetiċi ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple) bil-piż, miżbugħa, magħmula minn ħjut ta’ kuluri differenti jew stampati (minbarra dawk tal-fibri akriliċi, modakriliċi jew tal-poliester ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple))

5516 44

tessuti minsuġa li fihom l-aktar, iżda <85 % fibri artifiċjali ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple) bil-piż, imħalltin l-aktar jew biss mal-qoton, stampati

5516 94

tessuti minsuġa li fihom l-aktar, iżda <85 % fibri artifiċjali ta’ qisien ta’ qosor predeterminat (staple) bil-piż, minbarra dawk imħalltin l-aktar jew biss mal-qoton, suf, xagħar fin tal-annimali jew filamenti magħmula mill-bniedem, stampati

5601 29

tajjar ta’ materjali tessili u oġġetti tagħhom (ħlief tal-qoton jew fibri magħmula mill-bniedem; assorbenti iġeniċi u tampuni, ħrieqi u qliebi tal-ħrieqi għat-trabi u oġġetti sanitarji simili, tajjar u oġġetti minnu mimlijin jew miksijin b’sustanzi mmedikati jew ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut għal skopijiet mediċi, kirurġiċi, dentali jew veterinarji, jew prodotti mimlijin, miksijin jew mgħottijin bi fwejjaħ, irtokk, sapun, aġenti tat-tindif, eċċ.)

5601 30

truf u trab ta’ tessuti u biċċiet tal-fibri mill-mitħna (mill neps)

5604 90

ħjut tessili, strixxi u oġġetti bħalhom tal-intestaturi 5404 u 5405 , mimlijin, miksija, mgħottijin jew mgħottija bil-lastku jew plastik (minbarra imitazzjoni ta’ watar, ħjut u kordi bl-aċċessorji għal mas-snanar tal-ħut jew ippreżentati mod ieħor bħala lanza tas-sajd)

5605 00

ħjut metallizzat, bil-wajer ġo fihom jew le, li huma ħjut tat-tessuti, jew strixxi jew oġġetti simili tal-intestatura 5404 jew 5405 , ta’ fibri tat-tessuti, flimkien ma’ metall fil-forma ta’ ħajta, strippa jew trab jew mgħottijin bil-metall (minbarra ħjut immanifatturati b’taħlita ta’ fibri tat-tessuti u fibri tal-metall, b’karatteristiċi antistatiċi; ħjut imsaħħa b’wajer tal-metall; oġġetti bil-karatteristiċi ta’ tirqim)

5607 41

spag tal-legaturi jew tal-imballaġġ, tal-polietilen jew tal-polipropilen

5801 27

drappijiet tal-medd bil-pil, tal-qoton (minbarra xugamani tat-terri u drappijiet simili tat-terri minsuġ, drappijiet tessili bit-trofof u drappijiet minsuġa dojoq tal-intestatura 5806 )

5803 00

garża (minbarra drappijiet dojoq tal-intestatura 5806 )

5806 40

drappijiet magħmulin minn medd mingħajr tgħama mmuntati permezz ta’ kolla “bolducs”, b’wisa’ ta’ <= 30 cm

5901 10

drappijiet ta’ tessuti miksijin b’gomma jew sustanzi amilaċejużi, ta’ tip użat għal qxur ta’ barra ta’ kotb, fil-manifattura tal-kaxxi jew oġġetti tal-kartun jew bħalhom

5905 00

kisi tal-ħitan tat-tessuti

5908 00

ftejjel tessili, minsuġin, immaljati jew innittjati, għal-lampi, għall-istufi, għal-lighters, għax-xemgħat jew oġġetti simili; mantils inkandexxenti tal-gass u drapp tubulari tal-mantil maħdum bil-labar għall-mantils inkandexxenti tal-gass, mimlijin jew le (ħlief ftejjel miksija bix-xama’ tat-tip tal-kamin, fjusis u fjusis tad-detonazzjoni, ftejjel f’forma ta’ ħjut tessili u ftejjel tal-fibra tal-ħġieġ)

5910 00

ċineg jew tagħmir ċineg tat-trażmissjoni jew trasportaturi, ta’ materjal tessili, mimlijin b’sustanza oħra, miksijin, mgħottijin jew laminati bil-plastik jew le, jew rinfurzati bil-metall jew materjal ieħor (minbarra dawk ta’ ħxuna ta’ <3 mm u ta’ tul indeterminat jew maqtugħin għat-tul biss, u dawk mimlijin, miksijin, mgħottijin jew laminati bil-gomma jew magħmulin minn ħjut jew spag mimlijin jew miksijin bil-gomma)

5911 10

drappijiet ta’ tessuti, feltru u drappijiet minsuġin inforrati bil-feltru, miksijin, mgħottijin jew laminati bil-gomma, ġilda jew materjal ieħor, ta’ tip użat għal drapp tal-magni tat-tqardix, u drappijiet simili ta’ tip użat għal għanijiet tekniċi oħrajn, inklużi drappijiet dojoq magħmulin minn bellus mimli bil-gomma, biex jinksew magħżel tal-insiġ “qasab tan-newl”

5911 31

drappijiet u feltri ta’ tessuti, bla truf jew armati b’mekkaniżmu li jgħaqqad, ta’ tip użat f’magni għall-manifattura tal-karta jew oħrajn simili, per eżempju, għal polpa jew siment tal-asbestos, li jiżnu < 650 g/m2

5911 32

drappijiet u feltri ta’ tessuti, bla truf jew armati b’mekkaniżmu li jgħaqqad, ta’ tip użat f’magni għall-manifattura tal-karta jew oħrajn simili, per eżempju, għal polpa jew siment tal-asbestos, li jiżnu >= 650 g/m2

5911 40

drapp għat-tisfija ta’ tip użat fil-preses taż-żejt jew bħalu, inkluż dak ta’ xagħar uman

6001 99

drappijiet tal-pil, maħduma bil-labar jew bil-ganċ (minbarra qoton jew fibri magħmula mill-bniedem u drappijiet tal-“pil twil”)

6003 40

drappijiet tal-fibri artifiċjali maħduma bil-labar jew bil-ganċ, b’wisa’ ta’ ≤ 30 cm (minbarra dawk li fihom bħala toqol ≥ 5 % ta’ ħjut elastomeriċi jew ħjut iggommati, u drappijiet tal-pil, inklużi ta’ “pil twil”, drappijiet tal-pil bil-ħolqa, tikketti, baġġijiet u oġġetti simili, u drappijiet maħduma bil-labar jew bil-ganċ, imprenjati, miksija, mgħottija jew laminati), u protezzjoni sterili kirurġika jew dentali kontra t-twaħħil tas-subintestatura 3006.10.30)

6005 36

drappijiet tal-fibri sintetiċi tal-medd mhux ibbliċjati jew ibbliċjati maħduma bil-labar “inklużi dawk magħmula fuq magni tal-ħidma bil-labar tal-gallun”, b’wisa’ ta’ > 30 cm (minbarra dawk li fihom bħala toqol > = 5 % ta’ ħjut elastomeriċi jew ħjut iggommati u drappijiet tal-pil, inklużi ta’ “pil twil”, drappijiet tal-pil bil-ħolqa, tikketti, baġġijiet u oġġetti simili, u drappijiet maħduma bil-labar jew bil-ganċ, imprenjati, miksija, mgħottija jew laminati)

6005 44

drappijiet tal-fibri artifiċjali tal-medd stampati u maħduma bil-labar “inklużi dawk magħmula fuq magni tal-ħidma bil-labar tal-gallun”, b’wisa’ ta’ > 30 cm (minbarra dawk li fihom bħala toqol > = 5 % ta’ ħjut elastomeriċi jew ħjut iggommati u drappijiet tal-pil, inklużi ta’ “pil twil”, drappijiet tal-pil bil-ħolqa, tikketti, baġġijiet u oġġetti simili, u drappijiet maħduma bil-labar jew bil-ganċ, imprenjati, miksija, mgħottija jew laminati)

6006 10

drappijiet, maħduma bil-labar jew bil-ganċ, b’wisa’ ta’ > 30 cm, tas-suf jew xagħar fin tal-annimali (minbarra drappijiet tal-medd maħduma bil-labar “inklużi dawk magħmula fuq magni tal-ħidma bil-labar tal-gallun”, dawk li fihom bħala toqol > = 5 % ta’ ħjut elastomeriċi jew ħjut iggommati u drappijiet tal-pil, inklużi ta’ “pil twil”, drappijiet tal-pil bil-ħolqa, tikketti, baġġijiet u oġġetti simili, u drappijiet maħduma bil-labar jew bil-ganċ, imprenjati, miksija, mgħottija jew laminati)

6309 00

ħwejjeġ li jintlibsu u aċċessorji tal-ħwejjeġ, kutri u raggijiet tal-ivvjaġġar, lożor domestiċi u oġġetti għall-armar ta’ ġewwa, ta’ kull tip ta’ materjal tessili, inkluż kull tip ta’ xedd is-saqajn u xedd ir-ras, li juru sinjali ta’ użu aċċettat u ppreżentati bil-massa jew f’balal, xkejjer jew ippakkjar simili (minbarra twapet, għata oħra tal-art u tapizzeriji)

6802 92

ġebel tal-ġir, f’kull forma (minbarra madum tal-irħam, tat-travertina u tal-alabaster, kubi u oġġetti simili tas-sottointestatura 6802.10, ġojjelli tal-imitazzjoni, arloġġi, lampi u armar tad-dawl u partijiet tagħhom, skulturi u statwi oriġinali, madum żgħir, kurduni tal-bankini u ċangaturi)

6804 23

ħaġar tal-mitħna, tal-mola, roti tal-mola u l-bqija, bla oqfsa, għat-tisnin, l-illostrar, it-twittija jew it-tqattigħ, tal-ġebel naturali (minbarra taċ-ċeramika jew abrasivi naturali agglomerati, ħaffiefa mfewħa, ġebel tal-illostrar jew it-tisnin bl-idejn, u roti tal-mola eċċ. speċifiċi għal magni ta’ tħaffir fis-snien)

6806 10

gagazza minerali (slag-wool), gagazza tal-blat u gagazzi minerali simili (inklużi taħlitiet tagħhom bejniethom), bil-gozz, folji jew rombli

6806 90

taħlitiet u oġġetti ta’ iżolament tas-sħana, iżolament tal-ħoss jew materjali minerali li jassorbu l-ħoss (minbarra suf tal-gagazza, fibra tal-ġebla u suf minerali simili, vermikulit esfoljat, tafal espandut, gagazza bir-ragħwa u materjali minerali espanduti simili, oġġetti tal-konkrit ħafif, siment tal-asbestos, siment tal-fibra taċ-ċelluloża jew il-bqija, taħlitiet u oġġetti oħrajn tal-asbestos jew ibbażati fuq l-asbestos, u prodotti taċ-ċeramika)

6807 10

oġġetti tal-asfalt jew materjal simili, pereżempju, qatran tal-petroleum jew żift tal-qatran tal-faħam, f’rombli

6807 90

oġġetti tal-asfalt jew materjal simili, pereżempju, qatran tal-petroleum jew żift tal-qatran tal-faħam, (għajr f’rombli)

6809 19

bordijiet, folji, twavel, madumiet u oġġetti simili, tal-materjal tal-kisi jew kompożizzjonijiet ibbażati fuq il-materjal tal-kisi (minbarra mżejnin, bil-wiċċ jew imsaħħin bil-karta jew kartun biss, u b’oġġetti agglomerati tal-materjal tal-kisi għal iżolament tas-sħana, iżolament tal-ħoss jew assorbiment tal-ħoss)

6810 91

komponenti strutturali mmanifatturati minn qabel għall-bini u inġinerija ċivili tas-siment, konkrit jew ġebel artifiċjali, rafforzati jew le

6811 81

folji korrugati tas-siment tal-fibra taċ-ċelluloża jew il-bqija, li ma fihomx l-asbestos

6811 82

folji, panewijiet, paviment, madum u oġġetti simili, tas-siment tal-fibra taċ-ċelluloża jew simili, li ma fihomx asbestos (minbarra folji korrugati)

6811 89

oġġetti tas-siment tal-fibra taċ-ċelluloża jew oġġetti simili, li ma fihomx l-asbestos (minbarra folji korrugati u folji oħra, panewijiet, madum u oġġetti simili)

6813 89

materjal tal-frizzjoni u oġġetti tiegħu, pereżempju folji, rombli, strippi, segmenti, diski, woxers u kuxxinetti, għal klaċċijiet u l-bqija, b’bażi ta’ sustanzi minerali jew ċelluloża, kemm jekk flimkien ma’ tessuti jew materjali oħrajn kif ukoll jekk le (minbarra li fihom l-asbestos, u inforra u kuxxinetti tal-brejkijiet)

6814 90

majka maħduma u oġġetti tal-majka (minbarra ta’ iżolaturi elettriċi, fittings iżolanti, reżisters u kapaċitaturi, nuċċalijiet protettivi tal-majka u n-nuċċalijiet tagħhom, majka fil-forma ta’ tiżjin tas-siġra tal-Milied, u pjanċi, folji u strixxi tal-majka agglomerata jew rikostitwita, fuq l-irfid jew le)

6901 00

briks, blokki, madum u oġġetti oħrajn taċ-ċeramika ta’ pasti ta’ fossili siliċiki (per eżempju, kieselguhr, tripolit jew dijatomit) jew ta’ fuħħar siliċiku simili

6904 10

brikks tal-bini (minbarra dawk ta’ taħlitiet ta’ fossili tas-siliċju jew elementi simili tas-siliċju, u brikks refrattarji tal-intestatura 6902 )

6905 10

madum għat-tisqif

6905 90

reċipjenti taċ-ċumnija taċ-ċeramika, ventilaturi jduru (cowls), inforra taċ-ċumnija, tiżjin arkitetturali u prodotti tal-bini taċ-ċeramika oħrajn (minbarra taħlitiet ta’ fossili tas-siliċju jew elementi simili tas-siliċju, komponenti u pajpijiet refrattarji taċ-ċeramika għall-bini u komponenti oħrajn għad-drenaġġ u skopijiet simili, u madum tal-bejt)

6906 00

pajpijiet, kondjuwits, gandotti u fittings tal-pajpijiet (minbarra taħlitiet ta’ fossili tas-siliċju jew elementi simili tas-siliċju, prodotti refrattarji taċ-ċeramika, inforra taċ-ċumnija, pajpijiet immanifatturati b’mod speċifiku għal laboratorji, tubi u fittings ta’ iżolament u pajpijiet oħrajn għal skopijiet elettrotekniċi)

6907 22

ċangaturi u paviment, madum għall-qigħan taċ-ċmieni jew għall-ħitan taċ-ċeramika, b’koeffiċjent ta’ assorbiment tal-ilma skont il-piż ta’ > 0.5 % iżda <= 10 % (minbarra kubi tal-mużajk u ċeramika tal-finitura)

6907 40

ċeramiki tal-kisi

6909 90

ħwat, banjijiet u reċipjenti simili taċ-ċeramika tat-tip użati fl-agrikultura; ġarer taċ-ċeramika, buqari u oġġetti simili ta’ tip użat għall-ġarr jew għall-ippakkjar tal-oġġetti (bl-esklużjoni ta’ reċipjenti ta’ ħżin għal għanijiet ġenerali għal laboratorji, reċipjenti għal ħwienet u oġġetti domestiċi)

7002 20

vireg tal-ħġieġ, mhux maħduma

7002 31

tubi ta’ kwarzu mgħaqqad bis-sħana jew ta’ silika oħra mgħaqqda bis-sħana

7002 32

tubi tal-ħġieġ li għandhom koeffiċjent lineari ta’ espansjoni <= 5 x 10–6 għal kull kelvin f’medda ta’ temperatura minn 0°c sa 300°c, mhux maħdumin (minbarra tubi tal-ħġieġ li għandhom koeffiċjent lineari ta’ espansjoni <= 5 x 10-6 għal kull kelvin f’medda ta’ temperatura ta’ 0°c sa 300°c)

7002 39

tubi tal-ħġieġ, mhux maħdumin (minbarra tubi tal-ħġieġ li għandhom koeffiċjent lineari ta’ espansjoni <= 5 x 10-6 għal kull kelvin f’medda ta’ temperatura ta’ 0°c sa 300°c jew ta’ kwarz imdewweb jew silika fuża oħra)

7003 30

ħġieġ float, u ħġieġ bil-wiċċ immattjat jew illustrat, f’folji, b’saff assorbenti, riflettenti jew mhux riflettenti jew mingħajru, iżda mhux maħdum mod ieħor:

7004 20

ħġieġ miżbugħ fil-massa kollha “body tinted”, opaċifikat, mifrux, flashed jew b’saff assorbenti, riflettenti jew mhux-riflettenti iżda mhux maħduma mod ieħor

7005 10

ħġieġ float, u ħġieġ bil-wiċċ immattjat jew illustrat, f’folji, b’saff assorbenti, riflettenti jew mhux-riflettenti jew mingħajru, iżda mhux maħdum mod ieħor (għajr ħġieġ bil-wajer)

7005 30

ħġieġ float, u ħġieġ bil-wiċċ immattjat u illustrat, f’folji, b’saff assorbenti, riflettenti jew mhux-riflettenti jew mingħajru, bil-wajer, iżda mhux maħdum mod ieħor

7007 11

ħġieġ tas-sigurtà, “ittemprat” imsaħħaħ, ta’ daqs u forma xierqa biex tkun inkorporata fil-vetturi bil-mutur, inġenji tal-ajru, inġenji tal-ispazju, bastimenti u vetturi oħra

7007 29

ħġieġ laminat tas-sigurtà (minbarra ħġieġ ta’ daqs u għamla xierqa għal inkorporazzjoni f’vetturi b’mutur, ajruplani, vetturi tal-ispazju, bastimenti jew vetturi oħrajn, unitajiet iżolati b’aktar minn ħajt wieħed)

7011 10

envelops tal-ħġieġ, inklużi bozoz u tubi, miftuħa, u l-partijiet tal-ħġieġ tagħhom, mingħajr fitings, għad-dawl elettriku

7202 92

Ferro-vanadju

7207 12

prodotti nofshbom lesti ta’ ħadid jew ta’ azzar mhux liga li fihom, bil-piż, inqas minn 0,25 % ta’ karbonju ta’ wiċċ ta’ qatgħa rettangulari “mhux kwadru” bil-wisgħa li fiha daqs jew aktar mid-doppju tal-xħuna

7208 25

prodotti rrumblati ċatti tal-ħadid jew ta’ azzar mhux liga, b’wisa’ ta’ > = 600 mm, f’kojlijiet, sempliċiment illaminati bis-sħana, mhux ikkladjati, miksijin jew mgħottijin ta’ ħxuna ta’ > = 4,75 mm, pickled, mingħajr disinni fil-wiċċ

7208 90

prodotti rrumblati ċatti tal-ħadid jew azzar, b’wisa’ ta’ > = 600 mm, irrumblati sħan u mhux maħduma aktar, iżda mhux miksija, indurati jew mgħottija

7209 25

prodotti rrumblati ċatti tal-ħadid jew ta’ azzar mhux liga, b’wisa’ ta’ > = 600 mm, mhux f’kojlijiet, sempliċiment illaminati kesħin “kesħa mnaqqsa”, mhux ikkladjati, miksijin jew mgħottijin ta’ ħxuna ta’ > = 3 mm

7209 28

prodotti rrumblati ċatti tal-ħadid jew ta’ azzar mhux liga, b’wisa’ ta’ > = 600 mm, mhux f’kojlijiet, sempliċiment illaminati kesħin “kesħa mnaqqsa”, mhux ikkladjati, miksijin jew mgħottijin ta’ ħxuna ta’ <0,5 mm

7210 90

prodotti rrumblati ċatti tal-ħadid jew azzar mhux illigat, b’wisa’ ta’ > = 600 mm, irrumblati sħan jew irrumblati kesħin “kesħa mnaqqsa”, miksija, indurati jew mgħottija (minbarra magħmula landa, miksija jew indurati biċ-ċomb, żingu, ossidu tal-kromju, kromju u ossidi tal-kromju, jew aluminju, miżbugħa, ivverniċjati jew miksija bil-plastik)

7211 13

prodotti rrumblati ċatti tal-ħadid jew azzar mhux liga, sempliċement illaminati bis-sħana fuq erba’ uċuh jew ġo dawra ta’ kaxxa magħluqa, mhux miksijin, plated jew mgħottijin, b’wisa’ ta’ > 150 mm iżda < 600 mm u bi ħxuna ta’ = 4 mm, mhux f’koljaturi, mingħajr disinni jidhru, magħrufin b’mod komuni bħala “ċatti wesgħin”

7211 14

prodotti rrumblati ċatti tal-ħadid jew ta’ azzar mhux liga, b’wisa’ ta’ < 600 mm, mhux maħdumin aktar ħlief illaminati bis-sħana, ta’ ħxuna ta’ = 4,75 mm (minbarra “ċatti wesgħin”)

7211 29

prodotti ta’ ħadid jew ta’ azzar mhux liga laminati ċatti, b’wisa’ < 600 mm, sempliċement laminati bil-kiesaħ “kesħa mnaqqsa”, mhux kurazzati, plakkati jew miksija, li skont il-piż fihom < 0,25 % ta’ karbonju

7212 10

prodotti ta’ ħadid jew ta’ azzar mhux liga rrumblati ċatt, wisgħin < 600 mm, irrumblati bis-sħana jew irrumblati kesħin “kesħa mnaqqsa”, bil-landa

7212 60

prodotti ta’ ħadid jew ta’ azzar mhux liga rrumblati ċatt, wisgħin < 600 mm, irrumblati bis-sħana jew irrumblati kesħin “kesħa mnaqqsa”, miksijin

7213 20

biċċiet u vireg, irrumblati bis-sħana, f’koljaturi mkebbin b’mod irregolari, ta’ azzar free-cutting mhux illigat (minbarra biċċiet u vireg li fihom infushom jidħlu ’l ġewwa, b’ribs, b’gruvs jew b’deformazzjonijiet oħrajn prodotti matul il-proċess tal-irrumblar)

7213 99

biċċiet u vireg, irrumblati bis-sħana, f’koljaturi mkebbin b’mod irregolari, tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat (minbarra prodotti b’sezzjoni trasversali tonda b’dijametru ta’ <14 mm, biċċiet u vireg tal-azzar free-cutting, u biċċiet u vireg b’għafsiet, kustilji, skanalaturi jew deformazzjonijiet oħra prodotti matul il-proċess tal-irrumblar)

7215 50

biċċiet u vireg, tal-ħadid jew azzar mhux illigat, mhux maħdum aktar minbarra ffurmat bil-kesħa jew komplut bil-kesħa (minbarra ta’ azzar li jista’ jinħadem mill-magni)

7216 10

qatgħat u, i jew h, tal-ħadid jew azzar mhux illigat, mhux maħdumin aktar minbarra rrumblati bis-sħana, miġbudin jew maħruġin bis-sħana, għoljin >= 80 mm

7216 22

qatgħat t, tal-ħadid jew azzar mhux illigat mhux maħdumin aktar minbarra rrumblati bis-sħana, miġbudin jew maħruġin bis-sħana, għoljin < 80 mm

7216 33

qatgħat h, tal-ħadid jew azzar mhux illigat, mhux maħdumin aktar minbarra rrumblati sħan, miġbuda sħan jew estrużi sħan, b’għoli ta’ >= 80 mm

7216 69

angoli, forom u sezzjonijiet, tal-ħadid jew azzar mhux illigat, mhux maħduma aktar minbarra ffurmati bil-kesħa jew kompluti bil-kesħa (minbarra folji profilati)

7218 91

prodotti nofshom lesti ta’ stainless steel, ta’ wiċċ ta’ qatgħa rettangulari “mhux kwadru”

7219 24

prodotti rrumblati ċatti tal-istainless steel, ta’ wisa’ > = 600 mm, mhux maħdumin aktar minn illaminati sħan, f’kojlaturi, ta’ ħxuna ta’ <3 mm

7222 30

staneg u vireg oħrajn tal-istainless steel, iffurmati fil-kesħa jew irfinuti fil-kesħa u maħdumin aktar, jew mhux maħdumin aktar minbarra mikwijin fil-forġa, jew mikwijin fil-forġa, jew iffurmati bis-sħana b’mezzi oħra u maħdumin aktar

7224 10

azzar, liga, barra stainless steel, f’ingotti u forom oħrajn primarji (minbarra skart u fdal f’forma ta’ ingotti, u prodotti miksuba minn tidwib kontinwu)

7225 19

prodotti tal-azzar irrumblati ċatti magħmula minn azzar silikon-elettriku, b’wisa’ ta’ > = 600 mm, bil-vina mhux orjentata

7225 30

prodotti rrumblati ċatti ta’ azzar liga minbarra l-istainless steel, b’wisa ta’ > = 600 mm, mhux maħdumin aktar minn illaminati bis-sħana, f’kojlijiet (barra minn prodotti tal-azzar silikon-elettriku)

7225 99

prodotti rrumblati ċatti ta’ azzar liga minbarra l-istainless steel, b’wisa’ ta’ > = 600 mm, illaminat bis-sħana jew illaminat bil-kesħa “cold-reduced” u maħdumin aktar (minbarra miksijin jew mgħottijin biż-żingu u prodotti ta’ azzar silikon-elettriku)

7226 91

prodotti rrumblati ċatti ta’ azzar liga minbarra l-istainless steel, b’wisa’ ta’ 600 mm, mhux maħdumin aktar minbarra illaminati bis-sħana (minbarra prodotti ta’ azzar b’veloċità għolja jew azzar silikon-elettriku)

7228 30

biċċiet u vireg tal-liga tal-azzar minbarra li ma ssaddadx, mhux maħduma aktar minbarra rrumblati sħan, miġbuda sħan jew estrużi (minbarra prodotti tal-azzar b’veloċità għolja jew azzar tas-siliko-manganiż, prodotti nofshom lesti, prodotti rrumblati ċatti u biċċiet u vireg irrumblati sħan f’kolji mkebbin b’mod irregolari)

7228 60

biċċiet u vireg tal-liga tal-azzar minbarra li ma ssaddadx, iffurmati fil-kesħa jew lesti fil-kesħa u maħduma aktar jew iffurmati bis-sħana u maħduma aktar, mhux speċifikati x’imkien ieħor (minbarra prodotti tal-azzar b’veloċità għolja jew azzar tas-siliko-manganiż, prodotti nofshom lesti, prodotti rrumblati ċatti u biċċiet u vireg irrumblati sħan f’kolji mkebbin b’mod irregolari)

7228 70

angoli, forom u sezzjonijiet tal-liga tal-azzar minbarra li ma ssaddadx, mhux speċifikati x’imkien ieħor

7228 80

biċċiet u vireg hollow drill, ta’ liga tal-azzar jew tal-azzar li mhux liga

7229 90

wajer tal-azzar illigat għajr l-istainless steel, f’koljaturi (minbarra biċċiet u vireg u wajer tal-azzar siliko-manganiż)

7301 20

angoli, forom u qatgħat tal-ħadid jew tal-azzar mhux liga

7304 24

casing, tubi u pajp għat-tħaffir, biċċa waħda, ta’ tip użat fit-tħaffir għal żejt jew gass, tal- istainless steel

7305 39

tubi u pajpijiet li jkollhom profil sezzjonali ċirkolari u dijametru estern ta’ > 406,4 mm, tal-ħadid jew l-azzar, iwweldjati (minbarra prodotti iwweldjati mit-tul jew ta’ tip użat għal linji ta’ pajpijiet taż-żejt jew tal-gass jew ta’ tip użat għat-tħaffir għaż-żejt jew il-gass)

7306 50

Tubi, pajpijiet u profili vojta, iwweldjati, b’wiċċ ċirkolari, tal-liga tal-azzar minbarra li ma ssaddadx (minbarra tubi u pajpijiet li għandhom uċuħ ċirkolari ta’ ġewwa u ta’ barra u dijametru minn barra ta’ > 406,4 mm, u pajpijiet tal-linja ta’ tip użat għas-sistemi tal-pajpijiet għaż-żejt jew għall-gass jew kaxxetti jew tubi ta’ tip użat fit-tħaffir għaż-żejt jew għall-gass)

7307 22

Liwjiet minkeb, liwjiet u sleeves bil-kamin

7309 00

Ġibjuni, tankijiet, btieti u kontenituri simili għal kull materjal (minbarra gass kompressat jew imdewweb), tal-ħadid jew tal-azzar, li jesgħu aktar minn 300 l, inforrati jew iżolati għas-sħana jew le, iżda mhux mgħammrin b’tagħmir mekkaniku jew termali

7314 12

Faxex bla tmiem ta’ wajer tal-istainless steel, għal makkinarju

7318 24

Kavilji u ċavi, tal-ħadid jew l-azzar

7320 20

Molol elikali, tal-ħadid jew tal-azzar (minbarra molol spirali ċatti, molol tal-arloġġi u tal-arloġġi tal-idejn, molol għal bsaten u mankijiet ta’ umbrelel jew parasoli, u assorbituri tax-xokkijiet tat-Taqsima 17)

7322 90

Heaters tal-arja u distributuri ta’ arja sħuna, inklużi distributuri li jistgħu jfornu wkoll arja friska jew kundizzjonata, mhux imsaħħnin bl-elettriku, li fihom fann jew blower imħaddmin b’mutur, u l-partijiet għalihom, tal-ħadid jew tal-azzar

7324 29

banjijiet ta’ folja tal-azzar

7407 10

biċċiet (bars), vireg u profili, ta’ ram raffinat

7408 11

wajer ta’ ram raffinat, b’dimensjoni massima ta’ taqsima trasversali ta’ > 6 mm

7408 19

wajer ta’ ram raffinat, b’dimensjoni massima ta’ taqsima trasversali ta’ <= 6 mm

7409 11

pjanċi, folji u strixxi, ta’ ram raffinat, f’kojlaturi, ta’ ħxuna ta’ > 0,15 mm (minbarra ta’ folji u strixxi “expanded’ u strixxi iżolati mill-elettriku)

7409 19

pjanċi, folji u strixxi, ta’ ram raffinat, mhux f’kojlaturi, ta’ ħxuna ta’ > 0,15 mm (minbarra folji u strixxi “expanded’ u strixxi iżolati mill-elettriku)

7409 40

pjanċi, folji u strixxi, tal-ligi bażi tar-ram-nikil “kupro-nikil” jew ligi bażi tar-ram-nikil-żingu “fidda tan-nikil”, ta’ ħxuna ta’ > 0,15 mm (minbarra folji u strixxi espanduti u strixxi iżolati elettrikament)

7411 29

tubi u pajpijiet tal-ligi tar-ram (minbarra ligi bażi ta’ ram-żingu “ram isfar”, ligi bażi ta’ ram-nikil “kupro-nikil” u ligi bażi ta’ ram-nikil-żingu “fidda tan-nikil”)

7415 21

woxers, “inklużi woxers bil-molla u woxers li jsakkru bil-molla”, tar-ram

7505 11

biċċiet, vireg, profili u wajers, ta’ nikil mhux illigat, mhux speċifikati x’imkien ieħor (minbarra prodotti iżolati elettrikament)

7505 21

wajer ta’ nikil mhux illigat (minbarra prodotti iżolati elettrikament)

7506 10

pjanċi, folji, strixxi u fojl, ta’ nikil mhux liga (,minbarra pjanċi, folji jew strixxi espanduti)

7507 11

tubi u pajpijiet tan-nikil mhux liga

7508 90

oġġetti tan-nikil

7605 19

Wajer ta’ aluminju mhux liga, b’dimensjoni massima tat-taqsima trasversali ta’ <= 7 mm (eskl. wajers, kejbils, ħbula u oġġetti oħrajn tal-intestatura 7614 , wajers iżolati mill-elettriku, spag għal strumenti mużikali)

7605 29

Wajer, ta’ ligi tal-aluminju, li jkollhom dimensjoni trasversali massima ta’ <= 7 mm (minbarra wajers bil-fili, kejbils, ħbula u oġġetti oħra tal-intestatura 7614 , wajers iżolati elettrikament, kordi għall-istrumenti mużikali)

7606 92

Pjanċi, folji, u strixxi, ta’ ligi tal-aluminju, ta’ ħxuna ta’ > 0,2 mm (ħlief dawk kwadri jew rettangolari)

7607 20

Fojl tal-aluminju, fuq rinforz, ta’ ħxuna (minbarra kull rinforz) ta’ <= 0,2 mm (minbarra folji stampati tal-intestatura 3212 , u fojl magħmul bħala materjal tat-tiżjin tas-siġra tal-Milied)

7611 00

Ġwiebi, tankijiet, vats u kontenituri simili, tal-aluminju, għal kwalunkwe materjal (ħlief gass kompressat jew likwifikat), b’kapaċità ta’ > 300 l, mhux mgħammrin b’tagħmir mekkaniku jew termali, kemm jekk inforrati jew iżolati għas-sħana u kemm jekk le (eskl. kontenituri mibnijin jew mgħammrin apposta għal tip ta’ trasport wieħed jew aktar)

7612 90

btieti, krietel, laned, kaxxi u kontenituri simili, inklużi kontenituri tubulari riġidi, tal-aluminju, għal kwalunkwe materjal (minbarra gass kompressat jew likwifikat), ta’ kapaċità ta’ <= 300 l, mhux speċifikati x’imkien ieħor

7613 00

Kontenituri ta’ aluminju għal gass kompressat jew imdewweb.

7616 10

Imsiemer, taċċi, stejpils (minbarra dawk tal-intestatura 8305 ), viti, boltijiet, skorfini, ganċijiet bil-kamin, rivits, kavilji, ċovi, woxers u oġġetti simili............

7804 11

Pjanċi, folji, strixxa u fojl ta’ ċomb; trabijiet u qxur taċ-ċomb - Pjanċi, folji, strixxi u fojl - Għoljiet, strixxi u fojl ta’ ħxuna (mingħajr kull rinforz) mhux aktar minn 0,2 mm

7804 19

Pjanċi, folji, strixxa u fojl ta’ ċomb; trabijiet u qxur taċ-ċomb - pjanċi, folji, strixxi u fojl - Oħrajn

7905 00

pjanċi, folji, strixxa u fojl taż-żingu.

8001 20

ligi tal-landa mhux maħduma

8003 00

Biċċiet sħaħ (bars), vireg, profili u wajer tal-landa.

8007 00

Oġġetti tal-landa

8101 10

trabijiet tat-tungstenu

8102 97

Skart u fdal tal-molibdenu (minbarra rmied u residwi li fihom il-molibdenu)

8105 90

Oġġetti ta’ kobalt

8109 31

Skart u fdal taż-żirkonju - Li fih inqas minn parti 1 afnju għal 500 parti taż-żirkonju skont il-piż

8109 39

Skart u fdal taż-żirkonju - Oħrajn

8109 91

Oġġetti taż-żirkonju - Li fihom inqas minn parti 1 afnju sa 500 parti żirkonju skont il-piż

8109 99

Oġġetti taż-żirkonju - Oħrajn

8202 20

Xfafar taċ-chainsaw ta’ metall bażi

8207 60

Għodod għat-tħaffir jew għat-tisfid

8208 10

Skieken u xfafar li jaqtgħu għall-magni jew għal strumenti mekkaniċi - biex jinħadem il-metall

8208 20

Skieken u xfafar li jaqtgħu għall-magni jew għal strumenti mekkaniċi - biex jinħadem l-injam

8208 30

Skieken u xfafar li jaqtgħu għall-magni jew għal strumenti mekkaniċi - għall-użu mill-indusrija tal-ikel

8208 90

Skieken u xfafar li jaqtgħu, għal magni jew għal apparat mekkaniku - oħrajn

8301 20

serraturi użati għal vetturi bil-mutur, tal-metall bażi

8301 70

Ċwievet ippreżentati separatament

8302 30

Fornituri, tagħmir u oġġetti simili oħrajn tajbin għal vetturi bil-muturi

8307 10

tubi flessibbli tal-ħadid jew l-azzar, bit-tagħmir jew le

8309 90

Stoppers, tappijiet u għotjien, inklużi tappijiet bil-kamin u stopers tat-tferrigħ, kapsuli għall-fliexken, plaggijiet bil-kamin, għata tal-plaggijiet, siġilli u aċċessorji oħra tal-ippakkjar, tal-metall bażiku (minbarra tappijiet forma ta’ kuruna)

8402 12

Kaldaruni bit-tubi tal-ilma bi produzzjoni ta’ stim mhux aktar minn 45 tunnellata fis-siegħa

8402 19

Kaldaruni oħrajn li jiġġeneraw fwar, inklużi kaldaruni ibridi

8402 20

Kaldaruni ta’ ilma sopra-msaħħnin

8402 90

Bojlers bl-istim jew bojlers oħra li jiġġeneraw fwar (għajr bojlers tal-misħun tat-tisħin ċentrali li kapaċi jipproduċu wkoll fwar bi pressjoni baxxa); kaldaruni tal-ilma sopra-msaħħnin - Partijiet

8404 10

Impjant awżiljaarju għall-użu ma’ bojlers tal-intestatura 8402 jew 8403 per eżempju, ekonomizzaturi, superheaters, magni li jneħħu l-faħam u magni li jirkupraw il-gass

8404 20

Kondensaturi għal unitajiet ta’ enerġija bl-istim jew bi fwar ieħor

8404 90

Ġeneraturi ta’ gass produttur (producer gas) jew gass tal-ilma, bil-purifikaturi tagħhom jew le; ġeneraturi ta’ gass ta’ aċitilena u ġeneraturi simili ta’ gass bi proċess tal-ilma, bil-purifikaturi tagħhom jew le - Partijiet

8405 90

partijiet tal-ġeneraturi ta’ producer gas jew gass tal-ilma u ġeneraturi ta’ gass ta’ aċitilena jew ġeneraturi simili ta’ gass bi proċess ta’ ilma, mhux speċifikati x’imkien ieħor

8406 90

Turbini ta’ stim u turbini ta’ fwar oħrajn

8412 10

Magni ta’ reazzjoni minbarra turbo-ġettijiet

8412 21

Magni u muturi — azzjoni lineari (ċilindri)

8412 29

Magni u muturi idrawliċi - Oħrajn

8412 39

Magni u muturi pnewmatiċi ta’ enerġija - Oħrajn

8414 90

Pompi bl-arja jew bil-vakwu, kompressuri u fannijiet ta’ arja jew gass ieħor; għata għal ventilazzjoni jew għal riċiklaġġ li fihom fann, mgħammar bil-filtri jew le; kabinetti tas-sikurezza bijoloġiċi li ma joħroġx gass minnhom, kemm jekk mgħammrin b’filters u kemm jekk le - Partijiet

8415 83

Magni oħra tal-arja kundizzjonata, li fihom fann bil-mutur u elementi biex wieħed jibdel it-temperatura u l-umdità, inklużi dawk il-magni li fihom l-umdità ma tistax tkun irregolata separatament, li ma fihomx unità għat-tkessiħ

8416 10

burrners tal-fran għal karburant likwidu

8416 20

Burners tal-fran għall-fuel solidu ppulverizzat jew għall-gass, inklużi burners ikkombinati

8416 30

Apparat mekkaniku li jnajjar il-bajli, inklużi l-gradilji tagħhom, skargaturi mekkaniċi ta’ rmied u apparat simili (minbarra burners)

8416 90

Apparat mekkaniku li jnajjar il-bajli, inklużi l-gradilji tagħhom, skargaturi mekkaniċi ta’ rmied u apparat simili

8417 20

Fran tal-ħami, inklużi fran tal-gallettini, mhux elettriċi

8419 19

heaters tal-ilma istantanji jew bit-tank, mhux elettriċi (minbarra ta’ heaters istantanji tal-ilma bil-gass u boilers jew heaters tal-ilma għat-tisħin ċentrali)

8420 99

Magni tal-mogħdija jew magni oħrajn bir-rombli, minbarra għal metalli jew ħġieġ, u ċilindri għalihom - Oħrajn

8421 19

Magni ċentrifugi, inklużi magni ċentrifugi li jnixxfu - oħrajn

8421 91

Partijiet ta’ ċentrifugi, inklużi nixxiefa ċentrifugi, mhux speċifikati x’imkien ieħor

8424 89 40

Apparat mekkaniku għall-projezzjoni, it-tixrid, jew il-bexx ta’ tip użat biss jew prinċipalment għall-manifattura ta’ ċirkwiti stampati jew assemblaġġi ta’ ċirkwiti stampati

8424 90 20

Partijiet ta’ tagħmir mekkaniku ta’ subtitlu 8424 89 40

8425 11

Sett ta’ taljoli u paranki (minbarra paranki ta’ gaġeġ (skip-hoists) jew paranki ta’ tip użati għal irfigħ ta’ vetturi), li ma jaħdmux b’mutur elettriku

8426 12

Oqfsa ta’ rfigħ mobblin fuq ir-roti u straddle carriers

8426 99

Deriks ta’ vapuri; krejnijiet, inklużi krejnijiet bil-kejbil; oqfsa tal-irfigħ mobbli, straddle carriers u trakkijiet tax-xogħol mgħammrin bi krejn - Oħrajn

8428 20

Skalaturi u trasportaturi pnewmatiċi

8428 32

Skalaturi u trasportaturi oħrajn li jaħdmu l-ħin kollu, għal oġġetti jew materjal - Oħrajn, tip ta’ barmil

8428 33

Skalaturi u trasportaturi oħrajn li jaħdmu l-ħin kollu, għal oġġetti jew materjali - Oħrajn, tip ta’ ċinturin

8428 90

Makkinarju ieħor

8429 19

Buldowżers u angledozers - Oħrajn

8429 59

Pali mekkaniċi, gafef u magni għat-tagħbija ta’ pali

8430 10

Magni għal twaħħil ta’ puntali u magni biex jaqilgħu puntali

8430 39

Magni għal qtugħ ta’ faħam jew blat u makkinarju għal tħaffir ta’ mini - Oħrajn

8439 10

Makkinarju għall-produzzjoni tal-polpa minn materjal ċellulożiku fibruż

8439 30

Makkinarju għall-finitura tal-karta jew tal-kartun

8440 90

Makkinarju għall-illegar tal-kotba, inklużi magni tal-ħjata tal-kotba

8441 30

Magni li jagħmlu kaxex tal-kartun, kaxex, kaxxetti, tubi, ċilindri jew kontenituri simili, minbarra bil-forma

8442 40

Bċejjeċ tal-makkinarju, apparat u tagħmir imsemmi fuq

8443 13

Makkinarju ta’ stampar offset ieħor

8443 15

Makkinarju tal-istampar letterpress, li ma jiħux il-karti minn rombli, għajr stampar flessografiku

8443 16

Makkinarju tal-istampar flessografiku

8443 17

Makkinarju tal-istampar b’fotoinċiżjoni

8443 91

Partijiet u aċċessorji użati għall-istampar permezz ta’ pjanċi, ċilindri u komponenti oħrajn tal-istampar tal-intestatura 8442

8444 00

Magni biex jinħarġu, jinġibdu, jingħataw nisġa jew jinqatgħu materjali tessili magħmulin mill-bniedem

8448 11

Dobbies u jacquards; magni li jnaqqsu t-tqardix, jikkupjaw, itaqqu jew jimmuntaw biex jintużaw magħhom

8448 19

Makkinarju awżiljari għal magni tal-intestaturi 8444 , 8445 , 8446 jew 8447 - Oħrajn

8448 33

Mgħażel u flajers tal-imgħażel, ċrieki tal-insiġ u mexxejja taċ-ċrieki

8448 42

Qasab għan-nwiel, nir tan-newl u oqfsa tan-nir

8448 49

Partijiet u aċċessorji ta’ magni tal-insiġ (nwiel) jew tal-makkinarju awżiljarju tagħhom

8448 51

Sinkers, labar u oġġetti oħrajn użati biex isiru l-ponti

8451 10

Magni tad-dry cleaning

8451 29

Magni tat-tnixxif - Oħrajn

8451 30

Magni tal-mogħdija u preses (inklużi preses li jġonġu)

8451 90

Makkinarju (ħlief magni tal-intestatura 8450 ) għal ħasil, tindif, għasir, tnixxif, mgħodija, ippressar (inklużi preses li jġonġu), ibbliċjar, żbigħ, tiżjin, irfinar, kisi jew mili b’sustanza oħra ta’ ħjut ta’ tessuti, drappijiet jew oġġetti tessili magħmulin u magni biex tiġi applikata l-pasta lid-drapp bażi jew lil irfid ieħor użati fil-manifattura ta’ kisi tal-art bħal linoleum; magni għal tkebbib, ħall, tini, qtugħ jew titqib kemm kemm ta’ drappijiet ta’ tessuti - Partijiet

8453 10

Makkinarju għall-preparazzjoni, l-ikkonzar jew xogħol tal-ġlud

8453 80

Makkinarju ieħor

8453 90

Makkinarju għal preparazzjoni, ikkonzar jew xogħol ta’ ġlud (hides, skins u leathers) jew biex jintgħamel jew jissewwa xedd tas-saqajn jew oġġetti oħrajn ta’ ġlud, minbarra magni tal-ħjata

8454 10

Konvertituri

8459 10

Magni way-type b’ras waħda

8459 70

Magni oħrajn għal qtugħ ta’ kamini minn barra jew minn ġewwa

8461 20

Magni tal-iffurmar jew tal-islotting, għall-ħdim tal-metalli, karburi tal-metall jew ċermiti

8461 30

Magni tas-sbroaching, għall-ħdim tal-metalli, karburi tal-metall jew ċermiti

8461 40

Magni li jaqtgħu gerijiet, iħokku ġerijiet jew jirfinaw gerijiet

8461 90

Makkinarju għodda għall-inċanar, iffurmar, qtugħ ta’ kanali, broaching, għall-qtugħ, immolar jew finitura tal-gerijiet, isserrar, qtugħ barra u għodod ta’ magni oħrajn li jaħdmu billi jneħħu metall jew ċermiti, li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra - Oħrajn

8465 20

Ċentri tal-immaxinjar

8465 93

Magni li jimmolaw, jixkatlaw jew jillostraw

8465 94

Magni li jgħawġu jew li jassemblaw

8466 10

Oġġetti li jżommu għodda u rjus ta’ forom (dieheads) jinfetħu waħedhom

8466 92

Partijiet u aċċessorji oħrajn adatti għal użu biss jew prinċipalment mal-magni tal-intestaturi 8456 sa 8465 , inkużi holders tax-xogħol jew tal-għodod, irjus taż-żebgħa li jinfetħu waħedhom, irjus li jaqsmu u twaħħil ieħor speċjali għall-magni; ħowlders tal-għodda għal kull tip ta’ għodda għax-xogħol bl-idejn — Għal magni tal-intestatura 8464

8472 10

Duplikaturi

8472 30

Magni li jagħżlu jew jitwu l-posta jew idaħħlu l-posta ġo envelopes jew ġo strixxi, magni li jiftħu, jagħlqu jew jissiġillaw il-posta u magni li jwaħħlu jew jittimbraw bolol postali

8473 21

Bċejjeċ u aċċessorji tal-magni elettroniċi li jikkalkulaw tas-subintestatura 8470 10 , 8470 21 jew 8470 29

8474 10

Magni li jagħżlu, jgħarblu, jisseparaw jew jaħslu

8474 39

Magni li jħalltu jew jagħġnu

8474 80

Makkinarju li jagħżel, jgħarbel, jissepara, jaħsel, ifarrak, jogħrok, iħallat jew jagħġen trab tal-art, ġebel, metall mhux maħdum jew sustanzi minerali oħrajn, f’forma solida (inkluż trab jew pasta); makkinarju li jgħaqqad, jagħti sura jew jifforma karburanti minerali solidi, pasta taċ-ċeramika, simenti mhux imwebbsin, materjali tat-tikħil jew prodotti minerali oħrajn f’forma ta’ trab jew pasta; magni għall-iffurmar ta’ forom ta’ funderija tar-ramel - Makkinarju ieħor

8475 21

Magni biex jagħmlu l-fibri ottiċi u l-forom minn qabel tagħhom

8475 29

Magni għal manifattura jew xogħol bis-sħana ta’ ħġieġ jew oġġetti ta’ ħġieġ

8475 90

Magni għal immuntar ta’ lampi elettriċi jew elettroniċi, tubi jew valvi jew bozoz tal-flaxx, f’envelops tal-ħġieġ; magni għal manifattura jew xogħol bis-sħana ta’ ħġieġ jew oġġetti ta’ ħġieġ - Partijiet

8477 40

Magni li jagħtu forma bil-vakwu u magni oħrajn li jagħtu forma bis-sħana (thermoforming)

8477 51

Biex jiffurmaw jew jerġgħu jagħmlu l-uċuħ ta’ tajers pnewmatiċi jew biex jiffurmaw jew jagħtu sura mod ieħor lit-tubi ta’ ġewwa

8479 10

Makkinarju għal xogħlijiet pubbliċi, bini jew simili

8479 30

Preses għall-manifattura ta’ particle board jew fibre board għall-bini ta’ għuda jew ta’ materjali oħrajn ta’ injam u makkinarju ieħor għat-trattament ta’ injam u sufra

8479 50

Robots industrijali, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra

8479 90

Magni u apparat mekkaniku b’funzjonijiet individwali, mhux speċifikati jew inklużi band’oħra f’dan il-kapitlu - Partijiet

8480 20

Bażijiet ta’ forom

8480 30

Disinji ta’ forom

8480 60

Forom għal materjal minerali

8481 10

Valvi li jnaqqsu l-pressjoni

8481 20

Valvi għal trasmissjonijiet oleoidrawliċi jew pnewmatiċi

8481 40

Valvi ta’ sigurezza jew ta’ solljev ta’ pressjoni

8482 20

Bearings bir-rombli ġejjin għad-djieq, inklużi assemblaġġi ta’ koni u rombli ġejjin għad-djieq

8482 91

Boċċi, labar u rombli

8482 99

Partijiet oħrajn

8484 10

Gaskets u ġonot simili ta’ folji tal-metall ikkombinati ma’ materjal ieħor jew ta’ żewġ saffi jew aktar tal-metall

8484 20

Siġilli mekkaniċi

8484 90

Gaskets u ġonot simili ta’ folji tal-metall ikkombinati ma’ materjal ieħor jew ta’ żewġ saffi jew aktar tal-metall; settijiet jew assortimenti ta’ gaskits u ġonot simili, mhux l-istess fil-kompożizzjoni, ippreżentati f’boroż, enveloppi jew pakki simili; siġilli mekkaniċi - Oħrajn

8501 33

Muturi DC oħrajn; Ġeneraturi DC, għajr ġeneraturi fotovoltajċi - bi produzzjoni ta’ enerġija aktar minn 75 kW iżda mhux aktar minn 375 kW

8501 62

Ġeneraturi AC (alternaturi), minbarra ġeneraturi fotovoltajċi bi produzzjoni ta’ enerġija aktar minn 75 kVA iżda mhux aktar minn 375 kVA

8501 63

Ġeneraturi AC (alternaturi), minbarra ġeneraturi fotovoltajċi bi produzzjoni ta’ enerġija aktar minn 375 kVA iżda mhux aktar minn 750 kVA

8501 64

Ġeneraturi AC (alternaturi), minbarra ġeneraturi fotovoltajċi bi produzzjoni ta’ enerġija aktar minn 750 kVA

8502 31

Settijiet tal-ġeneraturi, li jaħdmu bir-riħ

8502 39

Settijiet ta’ ġenerazzjoni oħrajn - Oħrajn

8502 40

Trasformaturi (converters) rotatorji tal-elettriku

8504 33

B’kapaċità ta’ maniġġar ta’ enerġija aktar minn 16 kVA iżda mhux aktar minn 500 kVA

8504 34

B’kapaċità ta’ mmaniġġar tal-elettriku ta’ aktar minn 500 kVA

8505 20

Igganċjar, klaċċijiet u brejkijiet elettromanjetiċi

8506 90

Ċelloli primarji u batteriji primarji - Partijiet

8507 30

Akkumulaturi elettriċi, inklużi separaturi għalihom, rettangulari (inklużi kwadri) jew le - Nikil-Kadmju

8514 31

Fran b’raġġi ta’ elettroni

8525 50

Apparat tat-trażmissjoni

8530 90

Sinjalar tal-elettriku, tagħmir ta’ sigurtà jew kontroll ta’ traffiku għal ferroviji, linji tat-tramm, toroq, kanali interni, faċilitajiet għal ipparkjar għal kanali interni, installazzjonijiet tal-port jew mtajar minbarra dawk tal-intestatura 8608 ) - Partijiet

8532 10

Capacitors fissi ddisinjati biex jintużaw f’ċirkwiti ta’ 50/60 Hz u b’kapaċità reattiva għall-enerġija ta’ >= 0,5 kvar “capacitors tal-enerġija”

8533 29

Reżistenzi fissi oħrajn - Oħrajn

8535 30

Swiċċijiet ta’ iżolazzjoni u swiċċijiet make-and-break

8535 90

Apparat elettriku biex jixgħel (switching) jew jipproteġi ċirkwiti tal-elettriku, jew biex joħloq konnessjonijiet ma’ jew ġo ċirkwiti tal-elettriku (pereżempju, swiċċijiet, fjusijiet, apparat li jilqa’ kontra s-sajjetti, apparat li jillimita l-vultaġġ, apparat li jrażżan it-tlugħ f’daqqa tal-kurrent, plaggs u kaxex fejn jingħaqdu l-cables), għal vultaġġ ogħla minn 1 000  V - Oħrajn

8539 41

Lampi b’arka

8540 20

Tubi tat-telekamera; converters u intensifikaturi tal-immaġni; tubi oħrajn bil-fotokatodu

8540 60

Tubi katodiċi oħrajn

8540 79

Tubi microwave (pereżempju magnetrons, klystrons, tubi b’mewġa mobbli, carcinotrons), minbarra tubi bi grilja għall-kontroll:

8540 81

Valvi u tubi tar-riċevituri jew tal-amplifikaturi

8540 89

Valvi u tubi oħrajn - Oħrajn

8540 91

Partijiet minn tubi bir-raġġi tal-katodu

8540 99

Partijiet oħrajn

8543 10

Aċċelleraturi tal-partikoli

8547 90

Tagħmir li jiżola għal magni, għodod jew tagħmir elettriku, li huwa tagħmir kompletament ta’ materjal iżolatur ħlief xi komponenti minuri ta’ metall (pereżempju, sokits bil-kamin) imdaħħlin waqt id-dħul fil-forma sempliċiment għal għanijiet ta’ immuntar, ħlief iżolaturi tal-intestatura 8546 ; tubi u ġonot ta’ kondjuwit tal-elettriku għalihom, ta’ metall ta’ valur baxx miksi b’materjal iżolatur - Oħrajn

8602 90

Lokomotivi ferrovjarji li jaħdmu b’akkumulaturi elettriċi

8604 00

Vetturi ta’ manutenzjoni jew servizz għal ferroviji jew linji tat-tramm, li jitħarrku minnhom infushom (self-propelled) jew le (pereżempju, ħwienet tax-xogħol, krejnijiet, għodod li jinvellaw is-sodod taż-żrar (ballast tampers), kisi tal-linji (trackliners), kowċijiet għall-ittestjar u vetturi għall-ispezzjonar tal-linji)

8606 92

Vannijiet u vaguni oħrajn tal-merkanzija tal-ferrovija jew tal-linja tat-tramm, mhux motorizzati - Miftuħin, bi ġnub li ma jitneħħewx ta’ għoli aktar minn 60 cm

8701 21

Tratturi tat-triq għal semitrailers - B’magna li titqabbad b’kompressjoni biss b’pistuni b’kombustjoni interna (diżil jew semidiżil)

8701 22

Tratturi tat-triq għal semitrailers - Kemm b’magna li titqabbad b’kompressjoni b’pistuni b’kombustjoni interna (diżil jew semidiżil) kif ukoll b’mutur elettriku bħala muturi għall-propulsjoni

8701 23

Tratturi tat-triq għal semitrailers - Kemm b’magna li titqabbad bi xrara b’pistuni b’kombustjoni interna kif ukoll b’mutur elettriku bħala muturi għall-propulsjoni

8701 24

Tratturi tat-triq għal semitrailers - B’mutur elettriku biss għall-propulsjoni

8701 30

Tratturi biċ-ċineg (bl-esklużjoni ta’ dawk ikkontrollati minn persuni bil-mixi)

8704 10

Vetturi li jferrgħu l-oġġetti ta’ ġo fihom maħsuba għall-użu mhux fit-toroq prinċipali

8704 22

Vetturi bil-mutur oħrajn għat-trasport ta’ merkanzija - b’piż gross tal-vettura ta’ aktar minn 5 tunnellati iżda mhux aktar minn 20 tunnellata:

8704 32

Vetturi bil-mutur oħrajn għat-trasport ta’ merkanzija - b’piż gross tal-vettura ta’ aktar minn 5 tunnellati

8705 20

Derricks mobbli għat-tħaffir

8705 30

Vetturi għat-tifi tan-nar

8705 90

Vetturi bil-mutur b’għanijiet speċjali, minbarra dawk prinċipalment maħsubin għat-trasport ta’ persuni u oġġetti (per eżempju, trakkijiet għall-ħsarat, trakkijiet krejn, vetturi għat-tifi tan-nar, trakkijiet tal-miksers tal-konkos, trakkijiet għall-knis tat-toroq, trakkijiet biex ibexxu, ħwienet tax-xogħol mobbli, unitajiet radjoloġiċi mobbli) - Oħrajn

8709 90

Trakkijiet tax-xogħol, li jimxu minnhom infushom (self-propelled), mhux armati b’tagħmir ta’ rfigħ jew maniġġar, tat-tip użat f’fabbriki, mħażen, madwar baċini jew ajruporti għal trasport fil-qosor ta’ oġġetti; trakters tat-tip użat fuq pjattaformi ta’ stazzjonijiet tal-ferrovija; bċejjeċ minn dawn il-vetturi t’hawn fuq - Partijiet

8716 20

Trailers u semitrailers li jitgħabbew jew jinħattu waħedhom għal għanijiet agrikoli

8716 39

Trailers u semitrailers oħrajn għat-trasport ta’ oġġetti - Oħrajn

9010 10

Apparat u tagħmir għall-iżvilupp awtomatiku ta’ pellikola jew karta fotografiċi (inkluż ċinematografiċi) f’rombli jew biex ikun espost awtomatikament il-film żviluppat fuq rombli ta’ karta fotografika

9015 40

Strumenti u tagħmir għal kejl tal-art (surveying), fotogrammetriċi

9015 80

Strumenti u apparati oħrajn

9015 90

Strumenti u tagħmir għal kejl tal-art (surveying) (inkluż kejl fotogrammetriku), idrografiċi, oċeanografiċi, idroloġiċi, meteoroloġiċi jew ġeofiżiċi, ħlief boxxli; rangefinders - Partijiet u aċċessorji

9029 10

Apparat għal kejl ta’ dawran, apparat għal kejl ta’ produzzjoni, tassimetri, milometri, pedometri u bħalhom

9031 20

Bankijiet tat-test

9032 81

Strumenti u apparat awtomatiċi oħrajn ta’ regolamentazzjoni jew kontroll, idrawliċi jew pnewmatiċi - Oħrajn

9401 10

Sedili għall-inġenji tal-ajru

9401 20

Seats għal vetturi bil-mutur

9403 30

Għamara tal-għuda ta’ tip użat f’uffiċċji

9406 10

Bini prefabbrikat tal-injam

9406 90

Bini prefabbrikat, komplut jew diġà mmuntat jew le - Oħrajn

9606 30

Forom tal-buttuni u partijiet oħrajn tal-buttuni; mammi tal-buttuni

9608 91

Ponot tal-pinen u truf tal-ponot

9612 20

Ta’ fibri magħmulin mill-bniedem, wesgħin inqas minn 30 mm, imqegħdin permanentament ġo skrataċ ta’ plastik jew metall bħal dawk użati f’tajpwrajters awtomatiċi, f’tagħmir ta’ ipproċessar ta’ dejta awtomatiku u f’magni oħrajn


ANNESS VII

Fl-Anness XXIV tar-Regolament (UE) Nru 833/2014, it-titlu jinbidel b’:

“Lista tal-oġġetti msemmija fl-Artikolu 3ea(5)(a)”.


ANNESS VIII

Jiżdied l-Anness li ġej:

“ANNESS XXVII

LISTA TA’ OĠĠETTI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 3o (1) u (2)

 

Kodiċi NM

L-isem tal-oġġett

 

7108

Deheb (inkluż deheb miksi bi platinu), mhux maħdum jew f’għamla semimanifatturata, jew f’għamla ta’ trab

 

7112 91

Skart u fdal ta’ deheb, inkluż metall miksi bid-deheb iżda esklużi ġbir minn knis li fihom metalli prejjużi oħrajn

Ex

7118 90

Muniti tad-deheb


ANNESS IX

Jiżdied l-anness li ġej:

“ANNESS XXVII

LISTA TA’ OĠĠETTI KIF IMSEMMI FL-ARTIKOLU 3o(3)

 

Kodiċi NM

Isem l-oġġett

Ex

7113

Oġġetti ta’ ġojjelli u bċejjeċ tagħhom, tad-deheb jew li fihom id-deheb, jew ta’ metall miksi bid-deheb

Ex

7114

Oġġetti ta’ arġentiera tad-deheb jew tal-fidda jew bċejjeċ tagħhom, tad-deheb, jew li fihom id-deheb, jew ta’ metall miksi bid-deheb


21.7.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 193/133


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2022/1270

tal-21 ta’ Lulju 2022

li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 269/2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranitàu l-indipendenza tal-Ukraina

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 269/2014 tas-17 ta' Marzu 2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina (1) , u b'mod partikolari l-Artikolu 14(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà,

Billi:

(1)

Fis-17 ta' Marzu 2014, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 269/2014.

(2)

L-Unjoni tibqa' soda fl-appoġġ tagħha għas-sovranità u l-integrità territorjali tal-Ukraina.

(3)

Fid-dawl tal-gravità tas-sitwazzjoni, il-Kunsill iqis li jenħtieġ li 48 persuna u 9 entitajiet responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina jenħtieġ li jiżdiedu mal-lista ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi soġġetti għal miżuri restrittivi li tinsab fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 269/2014.

(4)

Għalhekk jenħtieġ li r-Regolament (UE) Nru 269/2014 jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-persuni u l-entitajiet elenkati fl-Anness għal dan ir-Regolament għandhom jiżdiedu mal-lista li tinsab fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 269/2014.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta’ Lulju 2022.

Għall-Kunsill

Il-President

M. BEK


(1)  ĠU L 78, 17.3.2014 p. 6.


ANNESS

Il-persuni u l-entitajiet li ġejjin jiżdiedu mal-lista ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi li tinsab fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 269/2014:

Persuni

 

Isem

Informazzjoni għall-identifikazzjoni

Dikjarazzjoni tar-Raġunijiet

Data tal-elenkar

“1182.

Adam Sultanovich DELIMKHANOV

(Адам Султанович ДЕЛИМХАНОВ)

Data tat-twelid: 25.9.1969

Post tat-twelid: Benoy, Russian Federation

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat tal-Federazzjoni Russa mid-19 ta' Settembru 2021, l-Ewwel Viċi President tal-Kumitat għas-Sigurtà u l-Ġlieda Kontra l-Korruzzjoni.

Responsabbli għall-istabbiliment tal-forzi Ċeċeni fir-reġjun ta' Donbas minn Marzu 2022 u għat-tmexxija tal-assedju fil-belt ta' Mariupol f'Marzu 2022. Kien involut personalment fit-tħejjija tal-attakki mill-bidu tal-gwerra ta' aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukraina. Għal dawn l-azzjonijiet, fis-26 ta' April 2022, ġie nnominat Eroj tal-Federazzjoni Russa permezz ta' digriet tal-President tal-Federazzjoni Russa.

F'din il-kapaċità, huwa responsabbli li appoġġa jew implimenta azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, jew l-istabbiltà jew is-sigurtà fl-Ukraina.

21.7.2022

1183.

Sharip Sultanovich DELIMKHANOV

((Шaрип Султанович ДЕЛИМХАНОВ)

Data tat-twelid: 23.4.1980

Post tat-twelid: Dzhalka, Russian Federation

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Kmandant tal-fergħa Ċeċena tal-Gwardja Nazzjonali tal-Federazzjoni Russa.

Responsabbli għall-kmand tal-forzi Ċeċeni matul il-gwerra ta' aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukraina, inkluż fir-reġjuni ta' Kyiv u Donbass.

F'din il-kapaċità, huwa responsabbli li appoġġa jew implimenta azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, jew l-istabbiltà jew is-sigurtà fl-Ukraina..

21.7.2022

1184.

Alibek Sultanovich DELIMKHANOV

(Алибек Султанович ДЕЛИМХАНОВ)

Data tat-twelid: 16.10.1974

Post tat-twelid: Dzhalka, Russian Federation

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Viċi Kmandant tal-fergħa Ċeċena tal-Gwardja Nazzjonali tal-Federazzjoni Russa.

Responsabbli għall-kmand tal-forzi Ċeċeni matul il-gwerra ta' aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukraina, inkluż fir-reġjuni ta' Kyiv u Donbass.

F'din il-kapaċità, huwa responsabbli li appoġġa jew implimenta azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, jew l-istabbiltà jew is-sigurtà fl-Ukraina..

21.7.2022

1185.

Viktor Nikolayevich STRIGUNOV

(Виктор Николаевич СТРИГУНОВ)

Data tat-twelid: 27.10.1958

Post tat-twelid: Dubovoye, Russian Federation

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

L-ewwel Viċi Direttur tas-Servizz Federali tal-Gwardja Nazzjonali tal-Federazzjoni Russa (Rosgvardia) – Kap Kmandant tar-Rosgvardia.

Unitajiet tar-Rosgvardia ntbagħtu fiż-żoni taħt il-kontroll tal-awtoritajiet Russi, bħal Kherson, Henichesk, Berdyansk u ċerti żoni ta' Mariupol, sabiex irażżnu l-protesti mill-popolazzjoni lokali. Huma ħadu sehem ukoll fil-qtil, l-istupri u t-tortura ta' persuni ċivili f'Bucha, l-Ukraina. Membri ta' Rosgvardia arrestaw ċittadini pro-Ukreni u stabbilew amministrazzjoni tal-pulizija militari.

F'din il-kapaċità, huwa responsabbli li appoġġa jew implimenta azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, jew l-istabbiltà jew is-sigurtà fl-Ukraina.

21.7.2022

1186.

Oleg Anatolyevich PLOKHOI

(Олег Анатольевич ПЛОХОЙ)

Data tat-twelid: 4.12.1968

Post tat-twelid: Kyiv, Ukraine

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Segretarju tal-Istat, Viċi Direttur tas-Servizz Federali tal-Gwardja Nazzjonali tal-Federazzjoni Russa (Rosgvardia) – Kap Kmandant tar-Rosgvardia.

Unitajiet tar-Rosgvardia ntbagħtu fiż-żoni taħt il-kontroll tal-awtoritajiet Russi, bħal Kherson, Henichesk, Berdyansk u ċerti żoni ta' Mariupol, sabiex irażżnu l-protesti mill-popolazzjoni lokali. Huma ħadu sehem ukoll fil-qtil, l-istupri u t-tortura ta' persuni ċivili f'Bucha, l-Ukraina. Membri ta' Rosgvardia arrestaw ċittadini pro-Ukreni u stabbilew amministrazzjoni tal-pulizija militari.

F'din il-kapaċità, huwa responsabbli li appoġġa jew implimenta azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, jew l-istabbiltà jew is-sigurtà fl-Ukraina.

21.7.2022

1187.

Yuri Viktorovich YASHIN

(Юрий Викторович ЯШИН)

Data tat-twelid: 11.3.1967

Post tat-twelid: Mednogorsk, Russian Federation

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Kap tal-Persunal Ġenerali tat-Truppi tal-Gwardja Nazzjonali tal-Federazzjoni Russa – Viċi Direttur tas-Servizz Federali tat-Truppi tal-Gwardja Nazzjonali tal-Federazzjoni Russa – Kap Kmandant tat-Truppi tal-Gwardja Nazzjonali tal-Federazzjoni Russa.

Unitajiet tal-Gwardja Nazzjonali tal-Federazzjoni Russa (Rosgvardia) intbagħtu fiż-żoni taħt il-kontroll tal-awtoritajiet Russi, bħal Kherson, Henichesk, Berdyansk u ċerti żoni ta' Mariupol, sabiex irażżnu l-protesti mill-popolazzjoni lokali. Huma ħadu sehem ukoll fil-qtil, l-istupri u t-tortura ta' persuni ċivili f'Bucha, l-Ukraina. Membri ta' Rosgvardia arrestaw ċittadini pro-Ukreni u stabbilew amministrazzjoni tal-pulizija militari.

F'din il-kapaċità, huwa responsabbli li appoġġa jew implimenta azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, jew l-istabbiltà jew is-sigurtà fl-Ukraina.

21.7.2022

1188.

Igor Anatolyevich ILYASH

(Игорь Анатольевич ИЛЬЯШ)

Data tat-twelid: 5.10.1967

Post tat-twelid: Odessa, Ukraine

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Viċi Direttur tas-Servizz Federali tal-Gwardja Nazzjonali tal-Federazzjoni Russa (Rosgvardia) – Kap Kmandant tar- Rosgvardia .

Unitajiet tar-Rosgvardia ntbagħtu fiż-żoni taħt il-kontroll tal-awtoritajiet Russi, bħal Kherson, Henichesk, Berdyansk u ċerti żoni ta' Mariupol, sabiex irażżnu l-protesti mill-popolazzjoni lokali. Huma ħadu sehem ukoll fil-qtil, l-istupri u t-tortura ta' persuni ċivili f'Bucha, l-Ukraina. Membri ta' Rosgvardia arrestaw ċittadini pro-Ukreni u stabbilew amministrazzjoni tal-pulizija militari.

F'din il-kapaċità, huwa responsabbli li appoġġa jew implimenta azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, jew l-istabbiltà jew is-sigurtà fl-Ukraina.

21.7.2022

1189.

Sergei Anatolyevich LEBEDEV

(Сергей Анатольевич ЛЕБЕДЕВ)

Data tat-twelid: 10.1.1966

Post tat-twelid: Astrakhan, Russian Federation

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Viċi Direttur tas-Servizz Federali tal-Gwardja Nazzjonali tal-Federazzjoni Russa (Rosgvardia) – Kap Kmandant tal-Gwardja Nazzjonali tar- Rosgvardia.

Unitajiet tar-Rosgvardia ntbagħtu fiż-żoni taħt il-kontroll tal-awtoritajiet Russi, bħal Kherson, Henichesk, Berdyansk u ċerti żoni ta' Mariupol, sabiex irażżnu l-protesti mill-popolazzjoni lokali. Huma ħadu sehem ukoll fil-qtil, l-istupri u t-tortura ta' persuni ċivili f'Bucha, l-Ukraina. Membri ta' Rosgvardia arrestaw ċittadini pro-Ukreni u stabbilew amministrazzjoni tal-pulizija militari.

F'din il-kapaċità, huwa responsabbli li appoġġa jew implimenta azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, jew l-istabbiltà jew is-sigurtà fl-Ukraina.

21.7.2022

1190.

Alexey Mikhailovich KUZMENKOV

(Алексей Михайлович КУЗЬМЕНКОВ)

Data tat-twelid: 10.6.1971

Post tat-twelid: Horlivka, Ukraine

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Viċi Direttur tas-Servizz Federali tal-Gwardja Nazzjonali tal-Federazzjoni Russa (Rosgvardia) – Kap Kmandant tar- Rosgvardia.

Unitajiet tar-Rosgvardia ntbagħtu fiż-żoni taħt il-kontroll tal-awtoritajiet Russi, bħal Kherson, Henichesk, Berdyansk u ċerti żoni ta' Mariupol, sabiex irażżnu l-protesti mill-popolazzjoni lokali. Huma ħadu sehem ukoll fil-qtil, l-istupri u t-tortura ta' persuni ċivili f'Bucha, l-Ukraina. Membri ta' Rosgvardia arrestaw ċittadini pro-Ukreni u stabbilew amministrazzjoni tal-pulizija militari.

F'din il-kapaċità, huwa responsabbli li appoġġa jew implimenta azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, jew l-istabbiltà jew is-sigurtà fl-Ukraina.

21.7.2022

1191.

Alexey Stepanovich BEZZUBIKOV

(Алексей Степанович БЕЗЗУБИКОВ)

Data tat-twelid: 5.7.1965

Post tat-twelid: Moscow, Russian Federation

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Viċi Direttur tas-Servizz Federali tal-Gwardja Nazzjonali tal-Federazzjoni Russa (Rosgvardia) – Kap Kmandant tar- Rosgvardia.

Unitajiet tal-Gwardja Nazzjonali Russa (Rosgvardia) intbagħtu fiż-żoni taħt il-kontroll tal-awtoritajiet Russi, bħal Kherson, Henichesk, Berdyansk u ċerti żoni ta' Mariupol, sabiex irażżnu l-protesti mill-popolazzjoni lokali. Huma ħadu sehem ukoll fil-qtil, l-istupri u t-tortura ta' persuni ċivili f'Bucha, l-Ukraina. Membri ta' Rosgvardia arrestaw ċittadini pro-Ukreni u stabbilew amministrazzjoni tal-pulizija militari.

F'din il-kapaċità, huwa responsabbli li appoġġa jew implimenta azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, jew l-istabbiltà jew is-sigurtà fl-Ukraina.

21.7.2022

1192.

Yevgeniy Vitalievich BALYTSKIY

(Russu: Евгений Витальевич БАЛИЦКИЙ)

(magħruf ukoll bħala Yevhen Vitaliiovych BALYTSKIY)

(Ukren: Євген Вiталiйович БАЛИЦЬКИЙ)

Data tat-twelid: 10.12.1969

Post tat-twelid: Melitopol, Ukraine

Nazzjonalità: Ukrena

Sess: raġel

Yevgeniy Balytskiy kkoopera mal-awtoritajiet Russi fil-belt Ukrena ta' Melitopol. Appoġġa l-ħatra ta' Galina Danilchenko bħala s-sindku ta' Melitopol, wara l-ħtif tas-sindku leġittimu.

Fid-9 ta' April 2022, l-awtoritajiet Russi nnomina lil Yevgeniy Balytskiy bħala l-hekk imsejjaħ Gvernatur tar-reġjun ta' Zaporizhzhia tal-Ukraina. Huwa tkellem favur li r-reġjun ta' Zaporizhzhia jingħaqad mal-Federazzjoni Russa.

F'din il-kapaċità, u permezz tal-azzjonijiet tiegħu, huwa għalhekk responsabbli li appoġġa jew implimenta azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina..

21.7.2022

1193.

Konstantin Vladimirovich IVASHCHENKO

(Russu: Константин Владимирович ИВАЩЕНКО;

Ukren: Костянтин Володимирович IВАЩЕНКО)

Data tat-twelid: 3.10.1963

Post tat-twelid: Mariupol, Ukraine

Nazzjonalità: Ukrena

Sess: raġel

Wara l-qbid tal-belt ta' Mariupol mill-forzi armati Russi, l-hekk imsejjaħ "Kap tar-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk" Denis Pushilin ħatar lil Konstantin Ivashchenko sindku ta' Mariupol fis-6 ta' April 2022.

F'din il-kapaċità, huwa responsabbli li appoġġa jew implimenta azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, jew l-istabbiltà jew is-sigurtà fl-Ukraina.

21.7.2022

1194.

Aleksandr Yurievych KOBETS

(Russu: Александр Юрьевич КОБЕЦ)

Oleksandr Yuriyovych KOBETS

Ukren: Олександр Юрiйович КОБЕЦЬ)

Data tat-twelid: 27.9.1959

Nazzjonalità: Ukrena

Sess: raġel

L-hekk imsejjaħ sindku tal-belt ta' Kherson mis-26 ta' April 2022, kif stabbilit mill-awtoritajiet Russi.

F'din il-kapaċità, huwa għalhekk ta appoġġ u ppromwova politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina.

21.7.2022

1195.

Vladimir Valeryevich ROGOV

(Russu: Владимир Валерьевич РОГОВ)

Volodimir Valeryovich ROGOV

(Ukren: Володимир Валерiйович РОГОВ)

Data tat-twelid: 1.12.1976

Post tat-twelid: Zaporozhzhia, Ukraine

Nazzjonalità: Ukrena

Sess: raġel

L-hekk imsejjaħ rappreżentant tal-kunsill ewlieni tal-amministrazzjoni militari-ċivili tar-reġjun ta' Zaporozhzhia. Huwa għamel promozzjoni kontra l-awtoritajiet Ukreni u favur li r-reġjun ta' Zaporozhzhia jsir parti mill-Federazzjoni Russa. Huwa ffaċilita wkoll il-ħruġ ta' passaporti Russi fil-belt ta' Melitopol.

F'din il-kapaċità, huwa responsabbli li appoġġa jew implimenta azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, jew l-istabbiltà jew is-sigurtà fl-Ukraina.

21.7.2022

1196.

Alexander Fedorovich SAULENKO

(Russu: Александр Федорович САУЛЕНКО)

Oleksandr Fedorovich SAULENKO

(Ukren: Олександр Федорович САУЛЕНКО)

Data tat-twelid: 9.5.1962

Post tat-twelid: Novopetrivka, Ukraine

Nazzjonalità: Ukrena

Sess: raġel

L-hekk imsejjaħ kap tal-amministrazzjoni proviżorja ta' Berdyansk u r-reġjun ta' Berdyansk. Huwa rrakkomanda li l-kontroll u l-amministrazzjoni tar-reġjun ta' Berdyansk jinbidlu mill-Ukraina għall-Federazzjoni Russa.

F'din il-kapaċità, huwa responsabbli li appoġġa jew implimenta azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, jew l-istabbiltà jew is-sigurtà fl-Ukraina.

21.7.2022

1197.

Andrei Vladimirovich SHEVCHIK

(Russu: Андрей Владимирович ШЕВЧИК)

Data tat-twelid: 17.6.1973

Post tat-twelid: Zheleznogorsk (previously Krasnoyarsk-26), Russian Federation

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

L-hekk imsejjaħ sindku ta' Enerhodar. Organizza l-ħolqien ta' "kunsill ta' awtorganizzazzjoni tal-belt" ta' Enerhodar fis-27 ta' Marzu 2022, li ma kienx appoġġat mill-awtoritajiet Ukreni.

F'din il-kapaċità, huwa responsabbli li appoġġa jew implimenta azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, jew l-istabbiltà jew is-sigurtà fl-Ukraina.

21.7.2022

1198.

Oleg KRYUCHKOV

(Олег КРЮЧКОВ)

Sess: raġel

Oleg Kryuchkov huwa l-kelliem għall-awtorità tal-okkupazzjoni Russa fil-Krimea u konsulent għall-Kap tal-Krimea. Fid-dikjarazzjonijiet pubbliċi tiegħu, huwa kkonferma s-serq ta' qamħ mill-istat Ukren u minn bdiewa Ukreni fit-territorji okkupati mir-Russja, ikkonferma r-russifikazzjoni tal-iskejjel Ukreni fit-territorji okkupati, u ddikjara li r-Russja qed tippjana l-annessjoni tat-territorji okkupati fin-Nofsinhar tal-Ukraina.

Għalhekk, huwa responsabbli għal u appoġġa azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, u l-istabbiltà jew is-sigurtà fl-Ukraina.

21.7.2022

1199.

Sergei Borissovich KOROLEV

(Сергей Борисович КОРОЛЕВ)

Data tat-twelid: 9.11.1952 jew 25.7.1952

Sess: raġel

Sergei Borissovich Korolev huwa l-Ewwel Viċi Direttur ta' Russian FSB, minn Frar 2021. Huwa rrappurtat li huwa assoċjat mill-qrib mad-Direttur tal-FSB Alexander Bortnikov, u man-negozjanti Arkadii u Boris Rotenberg. Huwa indikat bħala sostitut potenzjali għal Bortnikov fil-pożizzjoni ta' Kap tal-FSB. Huwa uffiċjal tal-karriera fl-FSB, li ilu jaqdi dmiru hemmhekk mis-snin 2000 u qabel serva bħala d-direttur tas-Servizz tas-Sigurtà Ekonomika tal-FSB. Fl-2021, Vladimir Putin ppremjah bil-grad ta' Ġeneral tal-Armata, li huwa premju distintiv ta' grad għoli. Għalhekk, huwa jappoġġa uji bbenefika minn persuni Russi li jieħdu d-deċiżjonijiet responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea jew għad-destabbilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukraina.

L-FSB huwa wieħed mis-servizzi ta' intelligence li pprovdew informazzjoni ta' intelligence lil Vladimir Putin qabel il-bidu tal-aggressjoni Russa kontra l-Ukraina fl-24 ta' Frar 2022. Sergei Borissovich Korolev huwa għalhekk responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu u jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina.

21.7.2022

1200.

Stanislav Sergeyevich CHEMEZOV

(Станислав Сергеевич ЧЕМЕЗОВ)

Data tat-twelid: 1973

Post tat-twelid: Russian Federation

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Stanislav Sergeyevich Chemezov huwa bin Sergei Chemezov, membru tal-Kunsill Suprem tar-"Russja Magħquda" u president tal-konglomerat Rostec, il-korporazzjoni ewlenija Russa tad-difiża u tal-manifattura industrijali li hija kkontrollata mill-istat. Stanislav Chemezov kien il-proprjetarju ta' kumpannija Offshore imsejħa Erlinglow Ltd li kienet qed tibbenefika mill-kostruzzjoni ta' superawtostrada tal-fibra ottika nazzjonali ta' $550 miljun minn Rostec. Barra minn hekk, huwa l-ko-proprjetarju ta' diversi kumpanniji offshore ma' Maya Bolotova, bint Nikolay Tokarev, inkluż Irvin-2, li rċeviet kuntratti b'valur ta' 8 biljun Rubel. Bħala premju għall-iskambju, il-familja Tokarev ppermettiet lill-familja Chemezov tnaqqas il-baġit ta' Transneft. Stanislanv Chemezov huwa wkoll proprjetarju tal-kumpannija Independent Insurance Group, li tamministra kuntratti tal-assigurazzjoni kbar fis-settur tad-difiża inkluż kuntratti għall-konglomerat tad-Difiża Rostec, li fih is-CEO tiegħu huwa missieru, Sergei Chemezov. Għalhekk, Stanislav Chemezov huwa persuna fiżika assoċjata ma' persuna elenkata.

21.7.2022

1201.

Maiya Nikolaevna BOLOTOVA (mwielda TOKAREVA)

magħrufa wkoll bħala Maiya/Mayya/Maija/Maja Nikolaevna

BOLOTOVA

(Майя Николаевна БОЛОТОВА (ТОКАРЕВА)

Data tat-twelid: 18.1.1975

Post tat-twelid: Karaganda, Kazakhstan

Nazzjonalità: Russa

Sess: mara

Maya Bolotova (imwielda Tokareva) hija bint Nikolay Tokarev, is-CEO ta' Transneft, kumpannija ewlenija Russa taż-żejt u l-gass. Maya Bolotova u l-eks raġel tagħha Andrei Bolotov għandhom proprjetà immobbli lussuża f'Moska, il-Latvja u l-Kroazja b'valur ta' aktar minn $50 miljun, li jistgħu jkunu marbuta ma' Nikolay Tokarev. Għandha wkoll rabtiet mal-kumpannija Ronin, li tamministra l-fond tal-pensjoni għal Transneft. Meta applikat għaċ-ċittadinanza Ċiprijotta, hija elenkat l-indirizz ta' Ronin bħala tagħha stess. Barra minn hekk, Maya rċeviet kuntratti tal-istat b'valur ta' 8 biljun Rubel permezz tal-kumpannija Irvin-2, li hija s-sid tagħha ma' Stanislav Chemezov, iben is-CEO ta' Rostec, Sergei Chemezov. Għalhekk Maya Bolotova hija persuna fiżika assoċjata ma' persuni elenkati, jiġifieri missierha Nikolay Tokarev uStanislav Chemezov.

21.7.2022

1202.

Pavel EZOUBOV

(Павел ЭEЗОУБОВ)

Data tat-twelid: Awwissu 1975

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Pavel Ezoubov huwa l-kuġin ta' Oleg Deripaska, is-sid tal-konglomerat industrijali Russian Machines li jinkludi l-Military Industrial Company, fornitur ewlieni tal-armi u tat-tagħmir militari lill-forzi armati Russi. Oleg Deripaska ttrasferixxa assi kbar lill-kuġinuh Pavel Ezoubov, inkluż diversi proprjetajiet fi Franza, permezz ta' kumpannija azzjonarja proprjetà ta' Ezoubov, lukanda f'Lech, l-Awstrija, permezz tal-kumpanija azzjonarja ta’ bażi Russa Gost Hotel Management LLC proprjetà ta' Ezoubov u l-kontroll tal-kumpanija Terra Limited. Ezoubov ikompli jikkontrolla lil Hestia International LLC, il-kumpannija li għandha dar kbira f'Washington DC konnessa ma' Oleg Deripaska. Għaldaqstant, Pavel Ezoubov huwa persuna fiżika assoċjata ma' persuna elenkata, responsabbli li appoġġa jew implimenta azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, jew l-istabbiltà jew is-sigurtà fl-Ukraina.

21.7.2022

1203.

Alexander Sergeyevich ZALDOSTANOV

(Александр Сергеевич ЗАЛДОСТAНОВ)

magħruf ukoll bħala "Il-Kirurgu" (Хирург)

Data tat-twelid: 19.1.1963

Post tat-twelid: Kropyvnytskyi, Crimea, Ukraine

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Alexander Zaldostanov huwa l-mexxej u l-fundatur tal-klabb tal-muturi nazzjonalista Nightwolves MC. Minħabba l-pożizzjoni tiegħu bħala mexxej ta' Nightwolves MC, Alexander Zaldostanov, li għandu rabtiet mill-qrib mal-President Russu Vladimir Putin, huwa figura pubblika magħrufa u sostenitur ewlieni tal-gvern Russu, li jappoġġa b'mod attiv il-propaganda tal-istat Russu billi jiċħad pubblikament id-dritt tal-Ukraina għall-istatus ta' stat u jappella għad-"denazifikazzjoni" kif ukoll id-"de-Ukrajnizzazzjoni" tal-pajjiż, filwaqt li jippromwovi l-idea li l-Ukraina għandha tkun parti integrali mir-Russja. Bħala mexxej tan-Nightwolves MC, Zaldostanov huwa responsabbli wkoll għall-azzjonijiet u l-attivitajiet tal-grupp li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina. Alexander Zaldostanov huwa l-mexxej ta' Nightwolves MC, li huwa responsabbli li jappoġġa materjalment azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina. Għaldaqstant, huwa persuna fiżika responsabbli għal azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukraina, u appoġġa u implimenta dawn l-azzjonijiet jew politiki.

21.7.2022

1204.

Andrey BOBROVSKIY

(Андрей БОБРОВСКИЙ)

Data tat-twelid: 5.1.1982

Post tat-twelid: Minsk, Belarus

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Andrey Bobrowskiy huwa membru tal-klabb tal-muturi nazzjonalista Nightwolves MC u mexxej tal-fergħa "Roads for Victory" ta' Nightwolves MC. Fil-pożizzjoni tiegħu bħala mexxej tal-fergħa "Roads for Victory" Bobrowskyi organizza diversi manifestazzjonijiet tan-Nightwolves f'Berlin, il-Polonja u r-Russja. Mindu l-attakk Russu kontra l-Ukraina fi Frar 2022, l-għan tal-manifestazzjonijiet kien li jappoġġaw b'mod attiv il-gwerra Russa kontra l-Ukraina u li jiċħdu pubblikament id-dritt tal-Ukraina għall-istatus ta' stat u jitolbu għad-"denazifikazzjoni" tal-pajjiż u għall-promozzjoni tal-idea li l-Ukraina għandha tkun parti integrali mir-Russja. Bobrowskiy għalhekk appoġġa b'mod attiv u pubbliku l-propaganda tal-istat Russu. Andrey Bobrowskiy huwa membru ta' Nightwolves MC, li huwa responsabbli li jappoġġa materjalment azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina. Għaldaqstant, huwa persuna fiżika responsabbli għal azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukraina, u appoġġa u implimenta dawn l-azzjonijiet jew politiki.

21.7.2022

1205.

Jozef HAMBÁLEK

magħruf ukoll bħala Josef HAMBÁLEK

(Йозеф ХАМБАЛЕК)

Data tat-twelid: 14.3.1972

Nazzjonalità: Slovakka

Sess: raġel

Jozef Hambálek huwa l-President tas-sezzjoni Ewropea tal-klabb tal-muturi nazzjonalista Nightwolves MC ibbażat fis-Slovakkja. Hambálek, li jista' jkun konness mal-President Russu, Vladimir Putin, u rappreżentanti oħra tal-gvern Russu, huwa magħruf pubblikament għall-bini tal-kwartieri ġenerali tas-sezzjoni ewropea tan-Nightwolves MC fuq eks bażi militari fis-Slovakkja li għaliha uża tagħmir militari mormi, inkluż tankijiet. L-attivitajiet kontinwi tiegħu, li allegatament jinkludu t-taħriġ tal-membri ta' Nightwolves għal ġlied attiv fl-Ukraina fuq il-proprjetajiet tiegħu u l-promozzjoni attiva tal-propaganda favur ir-Russa fl-Ewropa, jistgħu jitqiesu bħala theddida għas-sigurtà tal-Ukraina u tal-UE. Għalhekk, Jozef Hambálek huwa persuna fiżika li tappoġġa, materjalment jew finanzjarjament, azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina.

21.7.2022

1206.

Alexei WEITZ

magħruf ukoll bħala Alexei VAYTS

magħruf ukoll bħala Aleksey Yevgenevich VEITZ

(Алексей ВАЙЦ)

Data tat-twelid: 7.10.1965

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Alexei Weitz huwa membru u mexxej spiritwali tal-klabb tal-muturi nazzjonalista, in-Nightwolves MC, b'rabtiet personali mill-qrib mal-mexxej tan-Nightwolves MC Alexander Zaldostanov. Huwa responsabbli għar-rabta tan-Nightwolves MC mal-Knisja Ortodossa Russa u għat-tiswir tal-viżjoni dwar id-dinja tal-mexxejja tiegħu. Preċedentement huwa aġixxa bħala segretarju tal-istampa tan-Nightwolves MC u jwettaq kompiti rappreżentattivi, fost l-oħrajn billi ta taħdidiet lill-istudenti tal-Università u tkellem fil-manifestazzjonijiet tan-Nightwolves. Huwa wkoll espert tal-Kunsill għar-Relazzjonijiet Interetniċi taħt il-President tar-Russja, li appoġġa pubblikament il-gwerra Russa kontra l-Ukraina u l-ksur tad-dritt internazzjonali u huwa responsabbli għall-formulazzjoni ta' kunċett uffiċjali tan-"nazzjon Russu". Minħabba l-attivitajiet tiegħu għan-Nightwolves MC u l-Kunsill għar-Relazzjonijiet Interetniċi taħt il-President tar-Russja, Weitz huwa figura ewlenija tal-propaganda tal-istat Russu. Alexei Weitz huwa membru tan-Nightwolves MC, li huwa responsabbli li jappoġġa materjalment azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina. Għaldaqstant, huwa persuna fiżika responsabbli li appoġġa u implimenta azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukraina..

21.7.2022

1207.

Andrey Removich BELOUSOV

magħruf ukoll bħala Andrei Removich BELOUSOV

(Андрей Рэмович БЕЛОУСОВ)

Data tat-twelid: 17.3.1959

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Andrey Removich Belousov huwa l-Ewwel Viċi Prim Ministru tal-Federazzjoni Russa u huwa meqjus li kien membru tal-eqreb ċirku intern ta' Putin għal ħafna snin. Għandu rwol influwenti fil-Gvern tal-Federazzjoni Russa. Belousov qed jimplimenta l-politika ekonomika tal-Gvern Russu u huwa responsabbli għat-tkabbir ekonomiku tar-Russja u għall-istabbilizzazzjoni tas-swieq Russi. Fil-25 ta' Frar 2022 attenda l-laqgħa fil-Kremlin u talab lill-oligarki miġburin biex ikomplu jaħdmu ma' banek sanzjonati. F'Marzu 2022, Belousov iddikjara li ser jiġi deċiż li l-kumpanniji barranija li waqqfu l-operazzjonijiet tagħhom u taw is-sensja lill-persunal fil-pajjiż wettqu falliment intenzjonat, att li jinvolvi responsabbiltà amministrattiva, u possibbilment, kriminali skont il-liġijiet Russi dwar l-insolvenza. Huwa appoġġa l-annessjoni tal-Krimea fl-2014.

Għalhekk huwa responsabbli li appoġġa jew implimenta azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, jew l-istabbiltà jew is-sigurtà fl-Ukraina.

21.7.2022

1208.

Yury Yakovlevich CHAIKA

magħruf ukoll bħala Yury Yakovlevich CHAYKA; Yuri Yakovlevich CHAIKA

(Юрий Яковлевич ЧАЙКА)

Data tat-twelid: 21.5.1951

Post tat-twelid: Nikolaevsk-on-Amur, Khabarovsk Krai, Russian Federation

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Yury Yakovlevich Chaika huwa membru mhux permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Federazzjoni Russa u tar-Rappreżentant Plenipotenzjarju tal-President tal-Federazzjoni Russa fid-Distrett Federali tat-Tramuntana tal-Kawkasu. Huwa involut direttament fil-gwida u l-implimentazzjoni tal-politika barranija aggressiva tar-Russja.

F'April 2022 Yuri Chaika ppreżenta premjijiet statali lil militari li ddistingwew ruħhom matul l-hekk imsejħa "operazzjoni speċjali għat-tneħħija tad-denazifikazzjoni tal-Ukraina". Fil-laqgħa mar-refuġjati mill-hekk imsejħa Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk f'Pyatigorsk fis-17 ta' Marzu 2022, huwa ġġustifika l-gwerra tar-Russja kontra l-Ukraina u ddikjara li l-awtoritajiet Ukreni wettqu ġenoċidju fl-Ukraina.

Għal ħafna snin, Yuri Chaika kien wieħed mill-eqreb assoċjati ta' Vladimir Putin u impjegat obbidjenti tar-reġim fil-gvern. Yuri Chaika u l-familja tiegħu bbenefikaw personalment mill-assoċjazzjoni mill-qrib tagħhom mar-reġim ta' Putin.

Għalhekk huwa responsabbli li appoġġa jew implimenta azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, jew l-istabbiltà jew is-sigurtà fl-Ukraina.

21.7.2022

1209.

Alexander Anatolievich MAKSIMTSEV

(Александр Анатольевич МАКСИМЦЕВ)

Data tat-twelid: 20.8.1963

Post tat-twelid: Tokmak, Kirghiz SSR, former USSR (now Russian Federation)

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Alexander Maksimysev huwa mexxej militari Russu u Viċi Kap Kmandant tal-Forzi Ajruspazjali għall-ħidma militari-politika. Il-Forzi Ajruspazjali Russi wettqu attakki kemm fuq miri militari kif ukoll ċivili fl-Ukraina. Peress li Alexander Maksimtsev huwa Viċi Kap Kmandant, huwa responsabbli għall-azzjonijiet ta' din l-unità. Għaldaqstant, Alexander Maksimysev huwa responsabbli li appoġġa u implimenta azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza fl-Ukraina u l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukraina.

21.7.2022

1210.

Maria Alexeyevna LVOVA-BELOVA

(Мария Алексеевна ЛЬВОВА-БЕЛОВА)

Data tat-twelid: 25.10.1984

Post tat-twelid: Penza, former USSR (now Russian Federation)

Nazzjonalità: Russa

Sess: mara

Maria Alexeyevna Lvova-Belova hija Kummissarju Presidenzjali għad-drittijiet tat-tfal u bdiet is-simplifikazzjoni tal-proċedura għall-għoti taċ-ċittadinanza lil tfal li sfaw orfni fl-Ukraina. Hija waħda mill-aktar persuni involuti fit-trasport illegali ta' tfal Ukreni lejn ir-Russja u l-adozzjoni tagħhom mill-familji Russi. L-azzjonijiet ta' Maria Alexeyevna Lvova-Belova jiksru d-drittijiet tat-tfal Ukreni u jiksru l-ordni amministrattiv u legali Ukren, għalhekk hija responsabbli li appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu s-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina u l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukraina.

21.7.2022

1211.

Yuri Nikolaevich GREKHOV

(Юрий Николаевич ГРЕХОВ)

Data tat-twelid: 15.10.1962

Post tat-twelid: Gorky, former USSR (now Russian Federation)

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Yuri Nikolaevich Grekhov huwa kmandant militari Russu, Kurunell Ġeneral, Viċi Kap Kmandant tal-Forzi Ajruspazjali Russi. Il-Forzi Ajruspazjali Russi wettqu attakki kemm fuq miri militari kif ukoll ċivili fl-Ukraina. Bħala Viċi Kap Kmandant tal-Forzi Ajruspazjali Russi, huwa jikkmanda t-truppi tad-Difiża tal-Ajru u tal-Missili, u għalhekk huwa responsabbli li appoġġa u implimenta azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina u l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukraina.

21.7.2022

1212.

Zabit Sabirovich KHEIRBEKOV

(Забит Сабирович ХЕИРБЕКОВ)

Data tat-twelid: 5.6.1968

Post tat-twelid: Kusar region, Azerbaijan SSR, former USSR (now Russian Federation)

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Zabit Kheirbekov huwa Logutenent Ġeneral tal-Forzi Ajruspazjali Russi, Viċi Kap Kmandant tal-Forzi Ajruspazjali Russi għal-Loġistika. Il-Forzi Ajruspazjali Russi wettqu attakki kemm fuq miri militari kif ukoll ċivili fl-Ukraina. Għaldaqstant, Zabit Kheirbekov huwa responsabbli li appoġġa u implimenta azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina u l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukraina.

21.7.2022

1213.

Andrey Anatolyevich KOZITSYN

(Андрей Анатольевич КОЗИЦЫН)

Data tat-twelid: 9.6.1960

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Andrey Anatolyevich Kozitsyn huwa negozjant Russu ewlieni. Huwa kofundatur u CEO tal-kumpannija Ural Mining Metallurgical Company (UMMC/UGMK), wieħed mill-aqwa produtturi Russi ta' komoditajiet ewlenin (inkluż ir-ram, iż-żingu, il-faħam, id-deheb u l-fidda). Għaldaqstant, huwa negozjant Russu ewlieni involut f'setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukraina.

21.7.2022

1214.

Sergey Semyonovich SOBYANIN

(Сергей Семёнович СОБЯНИН)

Data tat-twelid: 21.6.1958

Post tat-twelid: Nyaksimvol, former USSR (now Russian Federation)

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Sergei Semyonovich Sobyanine huwa s-sindku ta' Moska u għandu rabtiet mill-qrib ma' Vladimir Putin. Huwa kien kap tal-amministrazzjoni presidenzjali mill-2005 sal-2008 u serva bħala Viċi Prim Ministru tar-Russja mill-2008 sal-2010 fit-Tieni Kabinett ta' Vladimir Putin. Huwa membru tal-Kunsill tas-Sigurtà. Fl-1 ta' Marzu 2022, Sobyanine wissa li t-tentattivi u s-sejħiet kollha minn "provokaturi" biex jorganizzaw protesti fit-toroq f'Moska kienu ser jiġu pprevenuti. Fid-dimostrazzjoni politika tat-18 ta' Marzu 2022"għal dinja mingħajr Naziżmu", huwa esprima b'mod espliċitu l-appoġġ għall-"operazzjoni militari speċjali" fl-Ukraina. Għaldaqstant, huwa qed jappoġġa jew jimplimenta azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà tal-Ukraina.

21.7.2022

1215.

Aleksey Vladimirovich DENISENKO

(Алексей Владимирович ДЕНИСЕНКО)

Data tat-twelid: 9.6.1978

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Aleksey Vladimirovich Denisenko huwa membru tal-Assemblea Leġiżlattiva reġjonali ta' Chelyabinsk, membru tal-Presidju tal-Kunsill Politiku Reġjonali, President tal-Kumitat tal-Assemblea Leġiżlattiva għall-Politika tal-Kostruzzjoni u d-Djar u s-Servizzi Komunali u Kap tad-Dipartiment għall-Interazzjoni mal-Assoċjazzjonijiet Pubbliċi u l-Ħidma maż-Żgħażagħ tal-Fergħa Reġjonali ta' Chelyabinsk ta' “Russja Magħquda”. Barra minn hekk, huwa membru tal-partit fil-gvern allinjat mal-Kremlin “Russja Magħquda” u b'mod miftuħ jiġġustifika, jiddefendi u jappoġġa d-deċiżjoni tal-President Putin li jirrikonoxxi r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk (DPR) u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk (LPR) bħala stati indipendenti, kif ukoll l-operazzjoni militari speċjali, li fi kliemu hija operazzjoni ta' infurzar tal-paċi. Denisenko huwa responsabbli għall-inċitament tal-mibegħda fil-konfront tal-Ukraina, għat-tixrid tad-diżinformazzjoni u l-propaganda favur ir-Russja fil-kuntest tal-gwerra kif ukoll għat-tiftix ta' appoġġ domestiku fir-Russja għall-gwerra kontra l-Ukraina. Għaldaqstant, huwa responsabbli li appoġġa jew implimenta azzjonijiet jew politiki li jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina

21.7.2022

1216.

Alexander Nikolaevich BELSKIY

(Александр Николаевич БЕЛЬСКИЙ)

Data tat-twelid: 16.7.1975

Post tat-twelid: Leningrad, former USSR, (now Russian Federation)

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Is-Sur Belskiy huwa l-President tal-Assemblea Leġiżlattiva ta' San Pietruburgu mid-29 ta' Settembru 2021 bħala membru tal-partit politiku allinjat mal-Kremlin, “Russja Magħquda”. L-Assemblea Leġiżlattiva hija l-ogħla u l-uniku korp leġiżlattiv ta' poter statali f'San Pietruburgu. L-Assemblea twaqqfet taħt il-liġi federali u hija rregolata minnha u taħdem mill-qrib mal-gvernatur ta' San Pietruburgu.

Bħala President tal-Assemblea Leġiżlattiva, is-Sur Belskiy huwa l-membru bl-ogħla kariga tal-Assemblea. B'riżultat ta' dan, is-Sur Belskiy huwa politiku sinifikanti f'San Pietruburgu u lil hinn. Preċedentement, Belskiy