ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 119

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 65
21 ta' April 2022


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2022/648 tal-15 ta’ Frar 2022 li jemenda l-Anness XI tar-Regolament (UE) 2021/2115 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-ammonti tal-appoġġ mill-Unjoni għat-tipi ta’ intervent għall-iżvilupp rurali fis-sena finanzjarja 2023

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/649 tal-20 ta’ April 2022 li jemenda l-Annessi V u XIV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 fir-rigward tal-entrati għall-Kanada, għar-Renju Unit u għall-Istati Uniti fil-listi ta’ pajjiżi terzi awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ pollam, tal-prodotti ġerminali tal-pollam u tal-laħam frisk tal-pollam u tal-għasafar tal-kaċċa ( 1 )

5

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2022/650 tal-20 ta’ April 2022 li jemenda l-Anness tar-Regolament (UE) Nru 231/2012 li jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet għall-addittivi tal-ikel elenkati fl-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tal-ispeċifikazzjonijiet għad-diaċetat tas-sodju (E 262 (ii)) ( 1 )

65

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/651 tal-20 ta’ April 2022 li jniedi rieżami tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/1993 li jimponi dazju antidumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti drappijiet b’malja miftuħa tal-fibri tal-ħġieġ li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina kif estiż għal importazzjonijiet ta’ ċerti drappijiet b’malja miftuħa tal-fibri tal-ħġieġ ikkunsinjati mill-Indja, l-Indoneżja, il-Malasja, it-Tajwan u t-Tajlandja, kemm jekk iddikjarati li joriġinaw minn dawn il-pajjiżi kif ukoll jekk le, għall-finijiet li tiġi ddeterminata l-possibbiltà li tingħata eżenzjoni minn dawk il-miżuri lil produttur esportatur Indjan wieħed, li jirrevoka d-dazju antidumping fir-rigward tal-importazzjonijiet mingħand dak il-produttur esportatur u li jagħmel l-importazzjonijiet mingħand dak il-produttur esportatur soġġetti għar-reġistrazzjoni

68

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/652 tal-20 ta’ April 2022 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-estratt tal-larinġ tal-bakkaljaw bħala addittiv tal-għalf għal ċerti speċijiet tal-annimali ( 1 )

74

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/653 tal-20 ta’ April 2022 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta’ preparazzjoni ta’ estratt tal-weraq ta’ Melissa officinalis L. bħala addittiv tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali ( 1 )

79

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/654 tal-20 ta’ April 2022 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-idrossianisol butilat bħala addittiv tal-għalf għall-qtates ( 1 )

84

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2022/655 tal-11 ta’ April 2022 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f’isem l-Unjoni Ewropea fi ħdan il-Kunsill ta’ Sħubija stabbilit mill-Ftehim ta’ Sħubija Komprensiv u Msaħħaħ bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Armenja, min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-adozzjoni tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill ta’ Sħubija u dawk tal-Kumitat ta’ Sħubija, is-sottokumitati speċjalizzati u korpi oħra stabbiliti mill-Kunsill ta’ Sħubija, u l-istabbiliment tal-lista ta’ Sottokumitati, għall-applikazzjoni ta’ dak il-Ftehim

89

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2022/656 tal-11 ta’ April 2022 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fi ħdan il-Kumitati Tekniċi dwar il-Valutazzjoni Doganali u tar-Regoli tal-Oriġini, stabbiliti taħt l-awspiċji tal-Organizzazzjoni Dinjija Doganali, fir-rigward tal-adozzjoni ta’ opinjonijiet konsultattivi, kummentarji, noti ta’ spjegazzjoni, studji tal-każijiet, studji u atti simili li jikkonċernaw il-valutazzjoni ta’ oġġetti importati għal finijiet doganali skont il-Ftehim dwar l-Implimentazzjoni tal-Artikolu VII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ tal-1994, u l-adozzjoni ta’ opinjonijiet konsultattivi, informazzjoni u pariri, u atti simili, li jikkonċernaw id-determinazzjoni tal-oriġini tal-oġġetti skont il-Ftehim dwar ir-Regoli tal-Oriġini

103

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà (PESK) 2022/657 tat-12 ta’ April 2022 dwar il-ħatra tal-Kmandant tal-Forza tal-Missjoni tal-UE tal-missjoni militari tal-Unjoni Ewropea biex tikkontribwixxi għat-taħriġ tal-Forzi Armati tal-Mali (EUTM Mali), u li tħassar id-Deċiżjoni (PESK) 2021/2209 (EUTM Mali/1/2022)

108

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tal-adozzjoni definittiva (UE, Euratom) 2022/182 tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2022 ( ĠU L 45, 24.2.2022 )

110

 

*

Rettifika tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2022/394 tad-9 ta’ Marzu 2022 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 833/2014 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tal-azzjonijiet tar-Russja li jiddestabbilizzaw is-sitwazzjoni fl-Ukrajna ( ĠU L 81, 9.3.2022 )

114

 

*

Rettifika għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1832 tat-12 ta’ Ottubru 2021 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura at-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana ( ĠU L 385, 29.10.2021 )

115

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/288 tat-22 ta’ Frar 2022 li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/570 fir-rigward tal-kapaċitajiet ta’ kenn tar-rescEU u l-modifikazzjoni tar-rekwiżiti ta’ kwalità għall-kapaċitajiet tat-Timijiet Mediċi ta’ Emerġenza tat-Tip 3 ( ĠU L 43, 24.2.2022 )

116

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/2002 tal-10 ta’ Novembru 2015 li jemenda l-Annessi IC u V tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar vjeġġi ta’ skart ( ĠU L 294, 11.11.2015 )

117

 

*

Rettifika għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/691 tat-30 ta’ Jannar 2020 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli għal stabbilimenti tal-akkwakultura u trasportaturi ta’ annimali akkwatiċi ( ĠU L 174, 3.6.2020 )

118

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/955/UE tat-18 ta’ Diċembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni 2000/532/KE dwar il-lista ta’ skart skont id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( ĠU L 370, 30.12.2014 )

119

 

*

Rettifika għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/692 tat-30 ta’ Jannar 2020 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli għad-dħul fl-Unjoni, u l-moviment u l-immaniġġjar wara d-dħul ta’ konsenji ta’ ċerti annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali ( ĠU L 174, 3.6.2020 )

120

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

21.4.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 119/1


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/648

tal-15 ta’ Frar 2022

li jemenda l-Anness XI tar-Regolament (UE) 2021/2115 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-ammonti tal-appoġġ mill-Unjoni għat-tipi ta’ intervent għall-iżvilupp rurali fis-sena finanzjarja 2023

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2021/2115 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-2 ta’ Diċembru 2021 li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li għandhom jitfasslu mill-Istati Membri skont il-Politika Agrikola Komuni (Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013 u (UE) Nru 1307/2013 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 89(4) tiegħu,

Billi:

(1)

F’konformità mal-Artikolu 11(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), l-Istati Membri għandhom inaqqsu l-ammont ta’ pagamenti diretti li għandhom jingħataw lill-bdiewa skont il-Kapitolu 1 tat-Titolu III ta’ dak ir-Regolament, għal sena kalendarja partikolari, b’mill-inqas 5 % għall-parti tal-ammont li taqbeż il-EUR 150 000. F’konformità mal-Artikolu 7(2) ta’ dak ir-Regolament, il-prodott stmat tat-tnaqqis għandu jsir disponibbli bħala appoġġ addizzjonali għall-miżuri skont il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR).

(2)

F’konformità mar-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 11(6) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, l-Istati Membri nnotifikaw lill-Kummissjoni sal-1 ta’ Awwissu 2021 dwar id-deċiżjoni meħuda dwar it-tnaqqis tal-ammont tal-pagamenti diretti u l-prodott stmat tat-tnaqqis li jirriżulta għas-sena kalendarja 2022. In-notifiki tal-Bulgarija, taċ-Ċekja, tad-Danimarka, tal-Estonja, tal-Irlanda, tal-Greċja, ta’ Spanja, tal-Italja, tal-Latvja, tal-Ungerija, tan-Netherlands, tal-Polonja, tal-Portugall, tas-Slovakkja u tal-Finlandja indikaw prodott stmat tat-tnaqqis akbar minn żero.

(3)

F’konformità mas-seba’ subparagrafu tal-Artikolu 14(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, il-Belġju, iċ-Ċekja, id-Danimarka, il-Ġermanja, il-Greċja, Franza, il-Latvja u n-Netherlands innotifikaw lill-Kummissjoni sal-1 ta’ Awwissu 2021 dwar id-deċiżjoni tagħhom li jittrasferixxu għas-sena kalendarja 2022 ċertu perċentwal tal-limiti massimi nazzjonali annwali tagħhom għall-pagamenti diretti bħala appoġġ addizzjonali ffinanzjat skont il-FAEŻR għas sena finanzjarja 2023.

(4)

F’konformità mas-seba’ subparagrafu tal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, il-Kroazja, il-Lussemburgu, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, u l-Portugall innotifikaw lill-Kummissjoni sal-1 ta’ Awwissu 2021 dwar id-deċiżjoni tagħhom biex jagħmlu disponibbli, bħala pagamenti diretti għas-sena kalendarja 2022, ċertu ammont tal-allokazzjoni tal-FAEŻR tagħhom għas-sena finanzjarja 2023.

(5)

Abbażi ta’ dawk in-notifiki, l-Annessi II u III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 ġew emendati fir-rigward tal-limiti massimi nazzjonali u netti għall-pagamenti diretti għal ċerti Stati Membri għas-sena kalendarja 2022 bir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2022/42 (3).

(6)

Id-diżaggregazzjoni annwali, skont l-Istat Membru, tal-kontribuzzjoni tal-FAEŻR għall-Pjan Strateġiku tal-PAK u t-total ta’ dik il-kontribuzzjoni għall-perjodu mill-2023 sal-2027 huwa stabbilit fl-Anness XI tar-Regolament (UE) 2021/2115.

(7)

Għalhekk jenħtieġ li l-Anness XI tar-Regolament (UE) 2021/2115 jiġi emendat skont dan.

(8)

Peress li l-emendi magħmula b’dan ir-Regolament jaffettwaw l-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2021/2115 għas-sena 2023, jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness XI tar-Regolament (UE) 2021/2115 huwa sostitwit bit-test fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Frar 2022.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 435, 6.12.2021, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta’ appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 608).

(3)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2022/42 tat-8 ta’ Novembru 2021 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti massimi nazzjonali u tal-limiti massimi netti għall-pagamenti diretti għal ċerti Stati Membri għas-sena kalendarja 2022 (ĠU L 9, 14.1.2022, p. 3).


ANNESS

“ANNESS XI

Diżaggregazzjoni tal-appoġġ mill-Unjoni għat-tipi ta’ intervent għall-iżvilupp rurali (2023 sal-2027) imsemmija fl-Artikolu 89(3)

(prezzijiet attwali, f’EUR)

Stat Membru

2023

2024

2025

2026

2027

Total 2023–2027

Il-Belġju

105 730 894

82 800 894

82 800 894

82 800 894

82 800 894

436 934 470

Il-Bulgarija

282 979 644

282 162 644

282 162 644

282 162 644

282 162 644

1 411 630 220

Iċ-Ċekja

267 027 708

259 187 708

259 187 708

259 187 708

259 187 708

1 303 778 540

Id-Danimarka

155 982 060

75 934 060

75 934 060

75 934 060

75 934 060

459 718 300

Il-Ġermanja

1 485 615 738

1 092 359 738

1 092 359 738

1 092 359 738

1 092 359 738

5 855 054 690

L-Estonja

88 031 648

88 016 648

88 016 648

88 016 648

88 016 648

440 098 240

L-Irlanda

311 641 628

311 640 628

311 640 628

311 640 628

311 640 628

1 558 204 140

Il-Greċja

651 491 600

556 953 600

556 953 600

556 953 600

556 953 600

2 879 306 000

Spanja

1 081 552 825

1 080 382 825

1 080 382 825

1 080 382 825

1 080 382 825

5 403 084 125

Franza

2 007 185 070

1 459 440 070

1 459 440 070

1 459 440 070

1 459 440 070

7 844 945 350

Il-Kroazja

268 849 401

297 307 401

297 307 401

297 307 401

297 307 401

1 458 079 005

L-Italja

1 355 321 375

1 349 921 375

1 349 921 375

1 349 921 375

1 349 921 375

6 755 006 875

Ċipru

23 770 514

23 770 514

23 770 514

23 770 514

23 770 514

118 852 570

Il-Latvja

142 745 173

117 495 173

117 495 173

117 495 173

117 495 173

612 725 865

Il-Litwanja

195 495 162

195 495 162

195 495 162

195 495 162

195 495 162

977 475 810

Il-Lussemburgu

11 626 644

12 310 644

12 310 644

12 310 644

12 310 644

60 869 220

L-Ungerija

384 539 149

416 869 149

416 869 149

416 869 149

416 869 149

2 052 015 745

Malta

19 334 497

19 984 497

19 984 497

19 984 497

19 984 497

99 272 485

In-Netherlands

180 985 369

73 268 369

73 268 369

73 268 369

73 268 369

474 058 845

L-Awstrija

520 024 752

520 024 752

520 024 752

520 024 752

520 024 752

2 600 123 760

Il-Polonja

1 004 581 539

1 320 001 539

1 320 001 539

1 320 001 539

1 320 001 539

6 284 587 695

Il-Portugall

455 630 620

540 550 620

540 550 620

540 550 620

540 550 620

2 617 833 100

Ir-Rumanija

967 049 892

967 049 892

967 049 892

967 049 892

967 049 892

4 835 249 460

Is-Slovenja

110 170 192

110 170 192

110 170 192

110 170 192

110 170 192

550 850 960

Is-Slovakkja

260 599 909

259 077 909

259 077 909

259 077 909

259 077 909

1 296 911 545

Il-Finlandja

354 551 956

354 549 956

354 549 956

354 549 956

354 549 956

1 772 751 780

L-Iżvezja

211 889 741

211 889 741

211 889 741

211 889 741

211 889 741

1 059 448 705

Total tal-UE-27

12 904 404 700

12 078 615 700

12 078 615 700

12 078 615 700

12 078 615 700

61 218 867 500

Assistenza teknika (0,25 %)

30 272 220

30 272 220

30 272 220

30 272 220

30 272 220

151 361 100

Total

12 934 676 920

12 108 887 920

12 108 887 920

12 108 887 920

12 108 887 920

61 370 228 600


21.4.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 119/5


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/649

tal-20 ta’ April 2022

li jemenda l-Annessi V u XIV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 fir-rigward tal-entrati għall-Kanada, għar-Renju Unit u għall-Istati Uniti fil-listi ta’ pajjiżi terzi awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ pollam, tal-prodotti ġerminali tal-pollam u tal-laħam frisk tal-pollam u tal-għasafar tal-kaċċa

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2016 dwar il-mard trażmissibbli tal-annimali u li jemenda u jħassar ċerti atti fil-qasam tas-saħħa tal-annimali (Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali) (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 230(1), 232(1) u 232(3) tiegħu.

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2016/429 jirrikjedi li sabiex jidħlu fl-Unjoni, il-konsenji ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali jridu jkunu ġejjin minn pajjiż terz jew minn territorju, jew żona jew kompartiment tiegħu, elenkati f’konformità mal-Artikolu 230(1) ta’ dak ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/692 (2) jistabbilixxi r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali li trid tinżamm il-konformità magħhom għad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ ċerti speċijiet u kategoriji ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali minn pajjiżi terzi jew territorji jew żoni tagħhom, jew minn kompartimenti tagħhom, fil-każ tal-annimali tal-akkwakultura.

(3)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/404 (3) jistabbilixxi l-listi ta’ pajjiżi terzi, jew territorji, jew żoni jew kompartimenti tagħhom, li minnhom hu permess id-dħul fl-Unjoni tal-ispeċijiet u l-kategoriji ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692.

(4)

B’mod aktar partikolari, l-Annessi V u XIV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 jistabbilixxu l-listi ta’ pajjiżi terzi, jew territorji, jew żoni tagħhom awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni, rispettivament, ta’ konsenji ta’ pollam, prodotti ġerminali tal-pollam, u laħam frisk tal-pollam u tal-għasafar tal-kaċċa.

(5)

Il-Kanada nnotifikat lill-Kummissjoni dwar żewġ tifqigħat ta’ influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja fil-pollam. It-tifqigħat jinsabu f’Ontario, fit-township ta’ Woolwich, il-Kanada u ġew ikkonfermati fis-26 u fid-29 ta’ Marzu 2022 permezz ta’ analiżi tal-laboratorju (RT-PCR).

(6)

Barra minn hekk, il-Kanada nnotifikat lill-Kummissjoni dwar tifqigħa ta’ influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja fil-pollam. It-tifqigħa tinsab f’Ontario, fit-township ta’ Zorra, il-Kanada u ġiet ikkonfermata fit-28 ta’ Marzu 2022 permezz ta’ analiżi tal-laboratorju (RT-PCR).

(7)

Ir-Renju Unit innotifika lill-Kummissjoni dwar tifqigħa ta’ influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja fil-pollam. It-tifqigħa tinsab qrib Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, l-Ingilterra, fir-Renju Unit u ġiet ikkonfermata fis-27 ta’ Marzu 2022 permezz ta’ analiżi tal-laboratorju (RT-PCR).

(8)

Barra minn hekk, ir-Renju Unit innotifika lill-Kummissjoni dwar tifqigħa tal-influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja fil-pollam. It-tifqigħa tinsab qrib Stowmarket, Mid Suffolk, Suffolk, l-Ingilterra, fir-Renju Unit u ġiet ikkonfermata fit-28 ta’ Marzu 2022 permezz ta’ analiżi tal-laboratorju (RT-PCR).

(9)

Barra minn hekk, ir-Renju Unit innotifika lill-Kummissjoni dwar tifqigħa ta’ influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja fil-pollam. It-tifqigħa tinsab qrib Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, l-Ingilterra, fir-Renju Unit u ġiet ikkonfermata fit-30 ta’ Marzu 2022 permezz ta’ analiżi tal-laboratorju (RT-PCR).

(10)

Barra minn hekk, l-Istati Uniti nnotifikaw lill-Kummissjoni dwar tifqigħat ta’ influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja fil-pollam. It-tifqigħat jinsabu fil-Kontej ta’ Cherokee u Osceola l-Istat ta’ Iowa, l-Istati Uniti, fil-Kontea ta’ Morrison, l-Istat ta’ Minnesota, l-Istati Uniti, fil-Kontea ta’ Dickey, l-Istat ta’ North Dakota, l-Istati Uniti u fil-Kontea ta’ McPherson, l-Istat ta’ South Dakota, l-Istati Uniti, u ġew ikkonfermati fil-31 ta’ Marzu 2022 permezz ta’ analiżi tal-laboratorju (RT-PCR).

(11)

Barra minn hekk, l-Istati Uniti nnotifikaw lill-Kummissjoni dwar tifqigħat ta’ influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja fil-pollam. It-tifqigħat jinsabu fil-Kontea ta’ Dickey, l-Istat ta’ North Dakota, l-Istati Uniti u fil-Kontej ta’ Charles Mix u Edmunds, l-Istat ta’ South Dakota, l-Istati Uniti u ġew ikkonfermati fl-1 ta’ April 2022 permezz ta’ analiżi tal-laboratorju (RT-PCR).

(12)

Barra minn hekk, l-Istati Uniti nnotifikaw lill-Kummissjoni dwar tifqigħat ta’ influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja fil-pollam. It-tifqigħat jinsabu fil-Kontej ta’ Humboldt u Sac, l-Istat ta’ Iowa, l-Istati Uniti, fil-Kontea ta’ Stearns, l-Istat ta’ Minnesota, l-Istati Uniti, fil-Kontej ta’ Johnston, Lamoure u Wayne, l-Istat ta’ North Carolina, l-Istati Uniti, u fil-Kontea ta’ Lake u Spink, l-Istat ta’ South Dakota, l-Istati Uniti, u ġew ikkonfermati fit-2 ta’ April 2022 permezz ta’ analiżi tal-laboratorju (RT-PCR).

(13)

Barra minn hekk, l-Istati Uniti nnotifikaw lill-Kummissjoni dwar tifqigħat ta’ influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja fil-pollam. It-tifqigħat jinsabu fil-Kontej ta’ Becker, Dodge, Kandiyohi u Le Sueur, l-Istat ta’ Minnesota, l-Istati Uniti, u fil-Kontea ta’ Erath, l-Istat ta’ Texas, l-Istati Uniti u ġew ikkonfermati fit-3 ta’ April 2022 permezz ta’ analiżi tal-laboratorju (RT-PCR).

(14)

Barra minn hekk, l-Istati Uniti nnotifikaw lill-Kummissjoni dwar tifqigħat ta’ influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja fil-pollam. It-tifqigħat jinsabu fil-Kontea ta’ Hamilton, l-Istat ta’ Iowa, l-Istati Uniti, fil-Kontej ta’ Kandiyohi u Morrison, l-Istat ta’ Minnesota, l-Istati Uniti, fil-Kontea ta’ LaMoure, l-Istat ta’ North Dakota, l-Istati Uniti u fil-Kontea ta’ McPherson, l-Istat ta’ South Dakota, l-Istati Uniti u ġew ikkonfermati fl-4 ta’ April 2022 permezz ta’ analiżi tal-laboratorju (RT-PCR).

(15)

Barra minn hekk, l-Istati Uniti nnotifikaw lill-Kummissjoni dwar tifqigħat ta’ influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja fil-pollam. It-tifqigħat jinsabu fil-Kontea ta’ Hardin, l-Istat ta’ Iowa, l-Istati Uniti, fil-Kontej ta’ Big Stone, Meeker, Morrison, Stearns u Waseca, l-Istat ta’ Minnesota, l-Istati Uniti, fil-Kontea ta’ Orleans, l-Istat ta’ New York, l-Istati Uniti, fil-Kontea ta’ Wayne, l-Istat ta’ North Carolina, l-Istati Uniti, fil-Kontej ta’ Beadle, Clark, Faulk u Spink, l-Istat ta’ South Dakota, l-Istati Uniti, u ġew ikkonfermati fil-5 ta’ April 2022 permezz ta’ analiżi tal-laboratorju (RT-PCR).

(16)

Barra minn hekk, l-Istati Uniti nnotifikaw lill-Kummissjoni dwar tifqigħat ta’ influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja fil-pollam. It-tifqigħat jinsabu fil-Kontea ta’ Wayne, l-Istat ta’ North Carolina, l-Istati Uniti, fil-Kontea ta’ McPherson, l-Istat ta’ South Dakota, l-Istati Uniti u fil-Kontea ta’ Racine, l-Istat ta’ Wisconsin, l-Istati Uniti u ġew ikkonfermati fis-6 ta’ April 2022 permezz ta’ analiżi tal-laboratorju (RT-PCR).

(17)

Barra minn hekk, l-Istati Uniti nnotifikaw lill-Kummissjoni dwar tifqigħat ta’ influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja fil-pollam. It-tifqigħat jinsabu fil-Kontea ta’ Waseca, l-Istat ta’ Minnesota, l-Istati Uniti, fil-Kontea ta’ Cascade, l-Istat ta’ Montana, l-Istati Uniti u fil-Kontea ta’ Wayne, l-Istat ta’ North Carolina, l-Istati Uniti u ġew ikkonfermati fis-7 ta’ April 2022 permezz ta’ analiżi tal-laboratorju (RT-PCR).

(18)

Barra minn hekk, l-Istati Uniti nnotifikaw lill-Kummissjoni dwar tifqigħat ta’ influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja fil-pollam. It-tifqigħat jinsabu fil-Kontea ta’ Elkhart, l-Istat ta’ Indiana, l-Istati Uniti, fil-Kontej ta’ Kandiyohi, Otter Tail u Renville, l-Istat ta’ Minnesota, l-Istati Uniti u fil-Kontea ta’ Stutsman, l-Istat ta’ North Carolina, l-Istati Uniti u ġew ikkonfermati fit-8 ta’ April 2022 permezz ta’ analiżi tal-laboratorju (RT-PCR).

(19)

L-awtoritajiet veterinarji tar-Renju Unit u tal-Istati Uniti stabbilixxew żona ta’ kontroll ta’ 10 km madwar l-istabbilimenti affettwati u implimentaw politika ta’ qerda sabiex jikkontrollaw il-preżenza tal-influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja u jillimitaw it-tixrid ta’ dik il-marda.

(20)

Il-Kanada, ir-Renju Unit u l-Istati Uniti bagħtu informazzjoni lill-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni epidemjoloġika fit-territorju tagħhom u l-miżuri li ħadu biex jiġi evitat li l-influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja tkompli tinxtered. Dik l-informazzjoni ġiet evalwata mill-Kummissjoni. Abbażi ta’ dik l-evalwazzjoni, u sabiex jiġi protett l-Istatus tas-saħħa tal-annimali fl-Unjoni, id-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji tal-pollam, tal-prodotti ġerminali tal-pollam, u ta’ laħam frisk mill-pollam u mill-għasafar tal-kaċċa miż-żoni taħt ir-restrizzjonijiet stabbiliti mill-awtoritajiet veterinarji tal-Kanada, tar-Renju Unit u tal-Istati Uniti minħabba t-tifqigħat reċenti tal-influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja, jenħtieġ li ma jibqax jiġi awtorizzat.

(21)

Barra minn hekk, ir-Renju Unit issottometta informazzjoni aġġornata dwar is-sitwazzjoni epidemjoloġika fit-territorju tiegħu rigward tifqigħa tal-HPAI kkonfermata fi stabbiliment tal-pollam fit-3 ta’ Diċembru 2021 qrib Gretna, Dumfriesshire, Dumfries u Galloway, l-Iskozja, ir-Renju Unit. Ir-Renju Unit issottometta wkoll il-miżuri li ħa sabiex jiġi evitat tixrid ulterjuri ta’ dik il-marda. B’mod partikolari, wara din it-tifqigħa tal-HPAI, ir-Renju Unit implimenta politika ta’ qerda sabiex tikkontrolla u tillimita t-tixrid ta’ dik il-marda. Barra minn hekk, ir-Renju Unit temm il-miżuri rikjesti ta’ tindif u d-diżinfettar wara l-implimentazzjoni tal-politika ta’ qerda fl-istabbiliment ta’ pollam infettat fit-territorju tiegħu.

(22)

Il-Kummissjoni evalwat l-informazzjoni mressqa mir-Renju Unit u kkonkludiet li t-tifqigħat tal-HPAI qrib Gretna, Dumfriesshire, Dumfries u Galloway, l-Iskozja, ir-Renju Unit, qrib Richmond, Richmondshire, North Yorkshire, l-Ingilterra, ir-Renju Unit, qrib Annan, Dumfriesshire, Dumfries u Galloway, l-Iskozja, ir-Renju Unit, qrib Clifford, Hereford u South Herefordshire, Herefordshire, l-Ingilterra, ir-Renju Unit, qrib Aspatria, Allerdale, Cumbria, l-Ingilterra, ir-Renju Unit, fi stabbilimenti tal-pollam ġew ikklerjati u li ma għad hemm l-ebda riskju assoċjat mad-dħul fl-Unjoni ta’ komoditajiet tal-pollam miż-żoni tar-Renju Unit li minnhom ġie sospiż id-dħul fl-Unjoni ta’ komoditajiet tal-pollam minħabba dawn it-tifqigħat.

(23)

Għalhekk, jenħtieġ li l-Annessi V u XIV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 jiġu emendati skont dan.

(24)

Filwaqt li titqies is-sitwazzjoni epidemjoloġika attwali fil-Kanada, fir-Renju Unit u fl-Istati Uniti b’rabta mal-influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja u r-riskju serju tal-introduzzjoni tagħha fl-Unjoni, l-emendi li għandhom isiru lir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 permezz ta’ dan ir-Regolament jenħtieġ li jsiru effettivi b’urġenza.

(25)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi V u XIV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 huma emendati f’konformità mal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ April 2022.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 84, 31.3.2016, p. 1.

(2)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/692 tat-30 ta’ Jannar 2020 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli għad-dħul fl-Unjoni, u l-moviment u l-immaniġġjar wara d-dħul ta’ konsenji ta’ ċerti annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali (ĠU L 174, 3.6.2020, p. 379).

(3)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/404 tal-24 ta’ Marzu 2021 li jistabbilixxi l-listi ta’ pajjiżi terzi, territorji jew żoni tagħhom li minnhom huwa permess id-dħul fl-Unjoni ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali f’konformità mar-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 114, 31.3.2021, p. 1).


ANNESS

L-Annessi V u XIV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 huma emendati kif ġej:

(1)

L-Anness V huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-Parti 1 hija emendata kif ġej:

(i)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli CA-2.3 u CA-2.4 jiżdiedu wara r-ringiela għaż-żona CA-2.2:

“CA

Il-Kanada

CA-2.3

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

26.3.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

26.3.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

26.3.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

26.3.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

26.3.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

26.3.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

26.3.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

26.3.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

26.3.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

26.3.2022

 

CA-2.4

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

28.3.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

28.3.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

28.3.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

28.3.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

28.3.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

28.3.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

28.3.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

28.3.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

28.3.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

28.3.2022”

 

(ii)

fl-entrata għar-Renju Unit, ir-ringiela għaż-żona GB-2.44 hija sostitwita b’dan li ġej:

GB

Ir-Renju Unit

GB-2.44

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022”

(iii)

fl-entrata għar-Renju Unit, ir-ringiela għaż-żona GB-2.46 hija sostitwita b’dan li ġej:

GB

Ir-Renju Unit

GB-2.46

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022”

(iv)

fl-entrata għar-Renju Unit, ir-ringiela għaż-żona GB-2.54 hija sostitwita b’dan li ġej:

GB

Ir-Renju Unit

GB-2.54

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022”

(v)

fl-entrata għar-Renju Unit, ir-ringiela għaż-żona GB-2.57 hija sostitwita b’dan li ġej:

GB

Ir-Renju Unit

GB-2.57

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022”

(vi)

fl-entrata għar-Renju Unit, ir-ringiela għaż-żona GB-2.61 hija sostitwita b’dan li ġej:

GB

Ir-Renju Unit

GB-2.61

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022”

(vii)

fl-entrata għar-Renju Unit, ir-ringieli li ġejjin għaż-żoni GB-2.111, sa GB-2.113 jiżdiedu wara r-ringiela għaż-żona GB-2.110:

GB

Ir-Renju Unit

GB-2.111

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

27.3.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

27.3.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

27.3.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

27.3.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

27.3.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

27.3.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

27.3.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

27.3.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

27.3.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

27.3.2022

 

GB-2.112

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

28.3.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

28.3.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

28.3.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

28.3.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

28.3.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

28.3.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

28.3.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

28.3.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

28.3.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

28.3.2022

 

GB-2.113

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

30.3.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

30.3.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

30.3.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

30.3.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

30.3.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

30.3.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

30.3.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

30.3.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

30.3.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

30.3.2022”

 

(viii)

fl-entrata għall-Istati Uniti, ir-ringieli li ġejjin għaż-żoni US-2.65, sa US-2.117 jiżdiedu wara r-ringiela għaż-żona US-2.64:

US

L-Istati Uniti

US-2.65

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

31.3.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

31.3.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

31.3.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

31.3.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

31.3.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

31.3.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

31.3.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

31.3.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

US-2.66

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

31.3.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

31.3.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

31.3.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

31.3.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

31.3.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

31.3.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

31.3.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

31.3.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

US-2.67

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

31.3.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

31.3.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

31.3.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

31.3.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

31.3.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

31.3.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

31.3.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

31.3.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

US-2.68

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

31.3.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

31.3.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

31.3.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

31.3.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

31.3.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

31.3.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

31.3.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

31.3.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

US-2.69

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

31.3.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

31.3.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

31.3.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

31.3.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

31.3.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

31.3.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

31.3.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

31.3.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

US-2.70

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

1.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

1.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

1.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

1.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

1.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

1.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

1.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

1.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

US-2.71

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

1.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

1.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

1.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

1.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

1.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

1.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

1.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

1.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

US-2.72

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

1.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

1.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

1.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

1.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

1.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

1.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

1.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

1.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

US-2.73

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.74

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.75

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.76

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.77

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.78

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.79

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.80

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.81

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.82

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

3.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

3.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

3.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

3.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

3.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

3.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

3.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

3.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

US-2.83

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

3.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

3.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

3.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

3.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

3.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

3.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

3.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

3.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

US-2.84

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

3.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

3.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

3.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

3.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

3.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

3.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

3.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

3.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

US-2.85

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

3.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

3.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

3.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

3.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

3.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

3.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

3.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

3.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

US-2.86

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

3.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

3.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

3.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

3.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

3.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

3.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

3.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

3.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

US-2.87

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

4.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

4.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

US-2.88

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

4.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

4.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

US-2.89

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

4.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

4.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

US-2.90

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

4.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

4.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

US-2.91

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

4.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

4.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

US-2.92

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

4.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

4.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

US-2.93

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.94

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.95

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.96

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.97

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.98

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.99

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.100

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.101

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.102

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.103

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.104

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.105

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.106

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

6.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

6.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

6.4.2022

 

Ratiti maħsuba għall-iskarnar

SR

N, P1

 

6.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata għajr ir-ratiti

DOC

N, P1

 

6.4.2022

 

Flieles ta’ ġurnata tar-ratiti

DOR

N, P1

 

6.4.2022

 

Inqas minn 20 eżemplar ta’ pollam għajr ir-ratiti

POU-LT20

N, P1

 

6.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HEP

N, P1

 

6.4.2022

 

Bajd għat-tifqis tar-ratiti

HER

N, P1

 

6.4.2022

 

Inqas minn 20 bajda għat-tifqis tal-pollam għajr ir-ratiti

HE-LT20

N, P1

 

6.4.2022

 

US-2.107

Pollam tat-tnissil għajr ir-ratiti u pollam produttiv għajr ir-ratiti

BPP

N, P1

 

6.4.2022

 

Ratiti tat-tnissil u ratiti produttivi

BPR

N, P1

 

6.4.2022

 

Pollam maħsub għall-iskarnar għajr ir-ratiti

SP

N, P1

 

6.4.2022