ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 88

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 65
16 ta' Marzu 2022


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva (UE) 2022/431 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2022 li temenda d-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2022/432 tal-15 ta’ Marzu 2022 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 282/2011 fir-rigward taċ-ċertifikat tal-eżenzjoni mill-VAT u/jew mid-dazju tas-sisa

15

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/433 tal-15 ta’ Marzu 2022 li jimponi dazji kumpensatorji definittivi fuq l-importazzjonijiet ta’ prodotti tal-azzar inossidabbli llaminati ċatti fil-kiesaħ li joriġinaw mill-Indja u mill-Indoneżja u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/2012 li jimponi dazju anti-dumping definittiv u li jiġbor b’mod definittiv id-dazju anti-dumping provviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta’ prodotti tal-azzar inossidabbli llaminati ċatti fil-kiesaħ li joriġinaw mill-Indja u mill-Indoneżja

24

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/434 tal-15 ta’ Marzu 2022 li jemenda r-Regolament (UE) 2019/159 li jimponi miżura ta’ salvagwardja definittiva kontra l-importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti tal-azzar

181

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni (UE) 2022/435 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-8 ta’ Marzu 2022 li temenda d-Deċiżjoni 2010/275/UE dwar il-ġestjoni ta’ self bilaterali kollettiv għall-benefiċċju tar-Repubblika Ellenika (BĊE/2022/9)

196

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

DIRETTIVI

16.3.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 88/1


DIRETTIVA (UE) 2022/431 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tad-9 ta’ Marzu 2022

li temenda d-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 153(2), punt (b), flimkien mal-Artikolu 153(1), punt (a), tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) għandha l-għan li tipproteġi lill-ħaddiema mir-riskji għas-saħħa u s-sigurtà tagħhom li ġejjin mill-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol. Din id-Direttiva tipprevedi livell konsistenti ta’ protezzjoni mir-riskji relatati mal-espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol għal karċinoġeni u mutaġeni permezz ta’ qafas ta’ prinċipji ġenerali li jippermetti li l-Istati Membri jiżguraw l-applikazzjoni konsistenti tar-rekwiżiti minimi. L-għan ta’ dawn ir-rekwiżiti minimi huwa li l-ħaddiema jiġu protetti fil-livell tal-Unjoni. Dispożizzjonijiet aktar stretti jistgħu jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

(2)

Billi tistabbilixxi rekwiżiti minimi għall-protezzjoni tal-ħaddiema madwar l-Unjoni, id-Direttiva 2004/37/KE ttejjeb iċ-ċarezza u tikkontribwixxi għal kundizzjonijiet aktar ekwi għall-atturi ekonomiċi fis-setturi li jużaw is-sustanzi li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dik id-Direttiva, u b’hekk turi l-importanza tal-azzjoni tal-Unjoni f’dan il-qasam.

(3)

Skont l-aħħar evidenza xjentifika, is-sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni jistgħu jikkawżaw effetti negattivi fuq il-funzjonament sesswali u l-fertilità fl-irġiel u n-nisa adulti, kif ukoll fuq l-iżvilupp tal-ulied. B’mod simili għall-karċinoġeni jew għall-mutaġeni, is-sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni huma sustanzi ta’ tħassib serju ħafna li jista’ jkollhom effetti serji u irriversibbli fuq is-saħħa tal-ħaddiema. Għalhekk, is-sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni jenħtieġ li jiġu rregolati wkoll skont id-Direttiva 2004/37/KE sabiex tittejjeb il-konsistenza ma’, fost l-oħrajn, ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) u jiġi żgurat livell simili ta’ protezzjoni minima fil-livell tal-Unjoni.

(4)

Għall-biċċa l-kbira tas-sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni, huwa xjentifikament possibbli li jiġu identifikati livelli li taħthom l-espożizzjoni ma jwassalx għal effetti negattivi fuq is-saħħa. Ir-rekwiżiti tal-minimizzazzjoni tal-espożizzjoni stabbiliti fid-Direttiva 2004/37/KE jenħtieġ li japplikaw biss għas-sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni li għalihom mhuwiex possibbli li jiġi identifikat livell sigur ta’ espożizzjoni u li huma identifikati bħala ‘mingħajr livell limitu’ fil-kolonna tan-notazzjoni tal-Anness III tad-Direttiva 2004/37/KE. Fir-rigward tas-sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni l-oħra kollha, min iħaddem jenħtieġ li jiżgura li r-riskju relatat mal-espożizzjoni tal-ħaddiema jitnaqqas għal minimu.

(5)

Skont l-aħħar data xjentifika, jistgħu jkunu meħtieġa valuri limitu bijoloġiku f’każijiet speċifiċi biex il-ħaddiema jiġu protetti minn espożizzjoni għal xi karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni. Il-valuri limitu bijoloġiċi u d-dispożizzjonijiet rilevanti għalhekk jenħtieġ li jiġu inklużi fid-Direttiva 2004/37/KE.

(6)

Il-Prinċipju 10 tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (5), ipproklamat b’mod konġunt mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni fis-Summit Soċjali għall-Impjiegi Ġusti u t-Tkabbir fis-17 ta’ Novembru 2017, jipprovdi d-dritt tal-ħaddiema għal livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tagħhom fuq il-post tax-xogħol, u dan jinkludi l-protezzjoni mill-espożizzjoni għal karċinoġeni, mutaġeni u sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni fuq il-post tax-xogħol.

(7)

Il-valuri limitu ta’ espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol vinkolanti huma komponent importanti tal-arranġamenti ġenerali għall-protezzjoni tal-ħaddiema stabbiliti bid-Direttiva 2004/37/KE u m’għandhomx jinqabżu. Il-valuri limitu u dispożizzjonijiet oħra relatati direttament jenħtieġ li jiġu stabbiliti għall-karċinoġeni, il-mutaġeni u s-sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni kollha li l-informazzjoni disponibbli dwarhom, inkluża d-data xjentifika u teknika aġġornata, tagħmilha possibbli li dan isir.

(8)

Għall-mutaġeni u l-maġġoranza tal-karċinoġeni, mhuwiex xjentifikament possibbli li jiġu identifikati livelli li taħthom l-espożizzjoni ma jwassalx għal effetti negattivi tas-saħħa. Għalkemm l-istabbiliment tal-valuri limitu fuq il-post tax-xogħol fir-rigward tal-karċinoġeni u tal-mutaġeni fid-Direttiva 2004/37/KE ma jeliminax għalkollox ir-riskji għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema li jirriżultaw minn espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol (riskju residwu), madankollu dan jikkontribwixxi għal tnaqqis sinifikanti tar-riskji li jirriżultaw minn espożizzjoni bħal dan permezz ta’ approċċ li huwa gradwali u jistabbilixxi miri li ġie adottat f’dik id-Direttiva.

(9)

Il-valuri limitu ta’ espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol vinkolanti huma mingħajr preġudizzju għall-obbligi l-oħra ta’ min iħaddem skont id-Direttiva 2004/37/KE, bħal pereżempju t-tnaqqis tal-użu ta’ karċinoġeni, mutaġeni u sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni fuq il-post tax-xogħol, il-prevenzjoni jew it-tnaqqis tal-espożizzjoni tal-ħaddiema għal karċinoġeni, mutaġeni u sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni u l-miżuri li jenħtieġ li jiġu implimentati għal dan il-għan. Dawk il-miżuri jenħtieġ li jinkludu, sa fejn ikun teknikament possibbli, is-sostituzzjoni tal-karċinoġenu, tal-mutaġenu u tas-sustanza tossika għar-riproduzzjoni b’sustanza, taħlita jew proċess li ma jkunux perikolużi jew li jkunu anqas perikolużi għas-saħħa tal-ħaddiema, l-użu ta’ sistema magħluqa, jew miżuri oħrajn li jkollhom l-għan li jnaqqsu l-livell tal-espożizzjoni tal-ħaddiema.

(10)

Hemm il-ħtieġa li l-ħaddiema jirċievu taħriġ suffiċjenti u xieraq meta jkunu esposti jew x’aktarx ser ikunu esposti għal karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni, inklużi dawk li jinsabu f’ċerti prodotti mediċinali perikolużi. It-taħriġ li min iħaddem huwa meħtieġ li jipprovdi skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva 2004/37/KE jenħtieġ li jiġi adattat biex iqis riskju ġdid jew li jinbidel, b’mod partikolari meta l-ħaddiema jkunu esposti għal karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni ġodda jew għal għadd ta’ karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni differenti, inkluż fi prodotti mediċinali perikolużi, jew fil-każ ta’ ċirkostanzi li jinbidlu relatati max-xogħol.

(11)

Ċerti prodotti mediċinali perikolużi fihom sustanza waħda jew aktar li jissodisfaw il-kriterji għall-klassifikazzjoni bħala karċinoġeniċi (kategorija 1 A jew 1B), mutaġeniċi (kategorija 1 A jew 1B) jew tossiċi għar-riproduzzjoni (kategorija 1 A jew 1B) skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) u għalhekk jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2004/37/KE. Madankollu, informazzjoni ċara u aġġornata dwar jekk prodott mediċinali jissodisfax dawk il-kriterji mhijiex faċilment aċċessibbli għall-ħaddiema, għal min iħaddem jew għall-awtoritajiet tal-infurzar. Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni xierqa tad-Direttiva 2004/37/KE u tiġi pprovduta ċarezza fir-rigward tal-użu u r-riskji relatati mat-trattament ta’ dawk il-prodotti mediċinali perikolużi, jeħtieġ li jittieħdu passi biex min iħaddem jiġi megħjun jidentifikawhom. Il-Kummissjoni, f’konformità mal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Ġunju 2021 dwar qafas strateġiku tal-UE dwar is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali 2021-2027, se tipprovdi linji gwida, inkluż dwar taħriġ, protokolli, sorveljanza u monitoraġġ, għall-protezzjoni tal-ħaddiema kontra l-espożizzjoni għal prodotti mediċinali perikolużi.

(12)

Fir-rigward tal-istima tar-riskju prevista fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 2004/37/KE, jenħtieġ li min iħaddem jagħti attenzjoni speċifika meta jivvaluta l-espożizzjoni għal prodotti mediċinali perikolużi li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dik id-Direttiva, sabiex jiżgura li r-rekwiżit li tali prodotti jiġu sostitwiti ma jkunx għad-detriment tas-saħħa tal-pazjenti.

(13)

Din id-Direttiva ssaħħaħ il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol. Fid-dawl tal-informazzjoni disponibbli jenħtieġ li jiġu stabbiliti valuri limitu ġodda fid-Direttiva 2004/37/KE, inkluża data xjentifika u teknika aġġornata, u jenħtieġ li jkunu bbażati wkoll fuq stima bir-reqqa tal-impatt soċjoekonomiku u fuq id-disponibbiltà tal-protokolli u t-tekniki għall-kejl tal-espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol. Jekk ikun possibbli, dik l-informazzjoni jenħtieġ li tinkludi data dwar ir-riskji residwi għas-saħħa tal-ħaddiema, l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Istima tar-Riskji (RAC) tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 u l-opinjonijiet tal-Kumitat ta’ Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (ACSH) stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Lulju 2003 (7). L-informazzjoni relatata mar-riskju residwu, li saret disponibbli pubblikament fil-livell tal-Unjoni, hija ta’ valur għal kwalunkwe ħidma futura biex jiġu limitati r-riskji mill-espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol għal karċinoġeni, mutaġeni u sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni.

(14)

Il-Kummissjoni jenħtieġ li tagħti l-kompitu lill-ACSH biex jesplora aktar il-possibbiltà li tiġi adottata metodoloġija bbażata fuq ir-riskju, abbażi tal-informazzjoni disponibbli, inkluża data xjentifika u teknika, bil-għan li jiġu stabbiliti valuri ta’ limitu f’livell ta’ espożizzjoni li jikkorrispondi għal riskju li jiġi żviluppat effett negattiv fuq is-saħħa, bħall-kanċer, inkluża l-għażla li dawn jiġu stabbiliti fil-medda bejn livell ta’ riskju superjuri u livell aktar baxx ta’ riskju.

(15)

Skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-RAC u tal-ACSH, fejn ikun possibbli, il-valuri limitu għar-rotta inalatorja tal-espożizzjoni jiġu stabbiliti b’rabta ma’ perijodu ta’ referenza ta’ medja ponderata skont il-ħin ta’ tmien sigħat (valuri limitu ta’ espożizzjoni fit-tul) u, għal ċerti karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni għal perijodu ta’ referenza iqsar, b’mod ġenerali medja ponderata skont il-ħin ta’ ħmistax-il minuta (valuri limitu ta’ espożizzjoni għal żmien qasir), sabiex jiġu limitati, sa fejn hu possibbli, l-effetti li jirriżultaw minn espożizzjoni għal żmien qasir.

(16)

Huwa wkoll neċessarju li jiġu kkunsidrati mezzi ta’ assorbiment oħra minbarra l-inalazzjoni għal karċinoġeni, mutaġeni u sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni kollha, inkluża l-possibbiltà ta’ assorbiment mill-ġilda, sabiex ikun żgurat l-aħjar livell possibbli ta’ protezzjoni. Aktar notazzjonijiet għal sustanzi u taħlitiet perikolużi huma stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

(17)

L-istima tal-effetti tal-karċinoġeni fuq is-saħħa soġġetti għal din id-Direttiva hija bbażata fuq l-għarfien espert xjentifiku rilevanti pprovdut mill-RAC. Skont Ftehim dwar il-Livell ta’ Servizz iffirmat mid-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni u l-ECHA, l-RAC jipprovdi evalwazzjonijiet xjentifiċi dwar il-profil tossikoloġiku ta’ kull waħda mis-sustanzi kimiċi prijoritarji magħżula fir-rigward tal-effetti avversi tagħhom fuq is-saħħa tal-ħaddiema.

(18)

L-akrilonitril jissodisfa l-kriterji għall-klassifikazzjoni bħala karċinoġeniku (il-kategorija 1B) skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 u għalhekk huwa karċinoġenu skont it-tifsira tad-Direttiva 2004/37/KE. Huwa possibbli, abbażi tal-informazzjoni disponibbli, inkluża d-data xjentifika u teknika, li jiġi stabbilit valur limitu għal żmien twil u għal żmien qasir għal dan il-karċinoġenu. L-akrilonitril jista’ wkoll jiġi assorbit mill-ġilda. Huwa għalhekk xieraq li jiġi stabbilit valur limitu għall-akrilonitril fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2004/37/KE u li tiġi assenjata notazzjoni għall-ġilda għalih. L-ACSH, abbażi tal-opinjoni tal-RAC, qabel li l-monitoraġġ bijoloġiku għall-akrilonitril ikun utli. Dan jenħtieġ li jitqies meta tkun qiegħda tiġi żviluppata gwida dwar l-użu prattiku tal-monitoraġġ bijoloġiku.

(19)

Fir-rigward tal-akrilonitril, jista’ jkun diffiċli li jkun hemm konformità mal-valur limitu ta’ 1 mg/m3 (0,45 ppm) u mal-valur limitu għal żmien qasir ta’ 4 mg/m3 (1,8 ppm) fi żmien qasir. Jenħtieġ li jiġi introdott perijodu tranżizzjonali ta’ erba’ snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva li minnu jenħtieġ li japplikaw dawn il-valuri limitu ta’ espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol (OEL).

(20)

Il-komposti tan-nikil jissodisfaw il-kriterji għall-klassifikazzjoni bħala karċinoġeniċi (il-kategorija 1 A) skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 u għalhekk huma karċinoġeni fis-sens tad-Direttiva 2004/37/KE. Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, inkluża d-data xjentifika u teknika, huwa possibbli li jiġi stabbilit valur limitu għal dan il-grupp ta’ karċinoġeni. L-espożizzjoni għall-komposti tan-nikil fuq il-post tax-xogħol jista’ jirriżulta wkoll f’sensitizzazzjoni tal-ġilda u sensitizzazzjoni tas-sistema respiratorja. Huwa għalhekk xieraq li jiġu stabbiliti valuri limitu kemm għall-frazzjonijiet inalabbli u kif ukoll għal dawk respirabbli tal-komposti tan-nikil fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2004/37/KE u li tiġi assenjata notazzjoni għas-sensitizzazzjoni tal-ġilda u respiratorja.

(21)

Fir-rigward tal-komposti tan-nikil, jista’ jkun diffiċli għal għadd ta’ setturi jew proċessi, b’mod partikolari t-tidwib, ir-raffineriji u l-iwweldjar, li jikkonformaw mal-valuri limitu ta’ 0,01 mg/m3 għall-frazzjoni respirabbli u ta’ 0,05 mg/m3 għall-frazzjoni inalabbli. Barra minn hekk, minħabba li jistgħu jintużaw miżuri identiċi tal-ġestjoni tar-riskji kemm għall-komposti tal-kromju (VI) kif ukoll għall-komposti tan-nikil, il-miżuri tranżizzjonali li għandhom l-għan li jnaqqsu l-espożizzjoni għal dawn iż-żewġ gruppi ta’ karċinoġeni jenħtieġ li jiġu allinjati. Għalhekk, jenħtieġ li jiġi introdott perijodu tranżizzjonali sas-17 ta’ Jannar 2025 inklużiv li matulu jenħtieġ li japplika valur limitu ta’ 0,1 mg/m3 għall-frazzjoni inalabbli tal-komposti tan-nikil. Il-perijodu tranżizzjonali jiżgura allinjament mad-data tal-applikazzjoni tal-OEL għall-komposti tal-Kromju (VI) adottat fid-Direttiva (UE) 2017/2398 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8).

(22)

Il-benżen jissodisfa l-kriterji għall-klassifikazzjoni bħala karċinoġeniku (il-kategorija 1 A) skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 u għalhekk huwa karċinoġenu fis-sens tad-Direttiva 2004/37/KE. Il-benżen jista’ wkoll jiġi assorbit mill-ġilda. Il-valur limitu stabbilit fl-Anness III tad-Direttiva 2004/37/KE għall-benżen jenħtieġ li jiġi rivedut fid-dawl ta’ data xjentifika aktar reċenti u huwa xieraq li tinżamm in-notazzjoni għall-ġilda. L-ACSH, abbażi tal-opinjoni tal-RAC, qabel li l-monitoraġġ bijoloġiku għall-benżen ikun utli. Dan jenħtieġ li jitqies meta tkun qiegħda tiġi żviluppata gwida dwar l-użu prattiku tal-monitoraġġ bijoloġiku.

(23)

Fir-rigward tal-benżen, jista’ jkun diffiċli għal xi setturi li jikkonformaw ma’ valur limitu rivedut ta’ 0,2 ppm (0,66 mg/m3) fi żmien qasir. Għalhekk jenħtieġ li jiġi introdott perijodu tranżizzjonali ta’ erba’ snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. Bħala miżura tranżizzjonali, il-valur ta’ limitu ta’ 1 ppm (3,25 mg/m3) previst fid-Direttiva (UE) 2019/130 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9) jenħtieġ li jkompli japplika sal-5 ta’ April 2024 u valur limitu tranżizzjonali ta’ 0,5 ppm (1,65 mg/m3) jenħtieġ li japplika mill-5 ta’ April 2024 sal-5 ta’ April 2026.

(24)

Il-valur limitu għat-trab tas-siliċe kristallina respirabbli stabbilit fl-Anness III tad-Direttiva (UE) 2017/2398 jenħtieġ li jiġi rivedut fid-dawl tal-evalwazzjonijiet tal-Kummissjoni skont id-Direttiva 2004/37/KE u ta’ data xjentifika u teknika reċenti.

(25)

Il-Kummissjoni wettqet ukoll konsultazzjoni f’żewġ stadji mal-maniġment u mal-ħaddiema fil-livell tal-Unjoni f’konformità mal-Artikolu 154 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Din ikkonsultat ukoll lill-ACSH, li adotta opinjonijiet għas-sustanzi prijoritarji kollha kkonċernati minn din id-Direttiva, u rrakkomandat valur limitu tal-espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol vinkolanti wieħed jew aktar għal kull wieħed minnhom, kif ukoll notazzjonijiet, fejn meħtieġ.

(26)

Il-valuri limitu stabbiliti f’din id-Direttiva għandhom jinżammu taħt skrutinju u reviżjoni regolari biex tiġi żgurata l-konsistenza mar-Regolament (KE) Nru 1907/2006. B’mod partikolari, fir-rigward tal-benżen, il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-ACSH, se tivvaluta l-fattibbiltà ta’ tnaqqis ulterjuri tal-OEL, filwaqt li tqis l-opinjoni tal-RAC tal-2018 u kwalunkwe informazzjoni rilevanti ġdida.

(27)

Minħabba li l-għan ta’ din id-Direttiva, jiġifieri l-protezzjoni tal-ħaddiema kontra riskji għas-saħħa u s-sigurtà tagħhom li jirriżultaw minn jew li x’aktarx jistgħu jirriżultaw minn espożizzjoni għal karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni fuq il-post tax-xogħol, inkluż il-prevenzjoni ta’ dawn ir-riskji, ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri, iżda jista’ pjuttost, minħabba l-iskala u l-effetti tiegħu, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

(28)

Peress li din id-Direttiva tikkonċerna l-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol tagħhom, jenħtieġ li tiġi trasposta fi żmien sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħ tagħha.

(29)

Għalhekk id-Direttiva 2004/37/KE jenħtieġ li tiġi emendata skont dan,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emendi għad-Direttiva 2004/37/KE

Id-Direttiva 2004/37/KE hija emendata kif ġej:

(1)

it-titolu huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘ID-DIRETTIVA 2004/37/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tad-29 ta’ April 2004 dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni fuq il-post tax-xogħol (Is-Sitt Direttiva individwali fis-sens tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE)’;

(2)

l-Artikolu 1(1), l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘1.   Din id-Direttiva għandha bħala l-għan tagħha l-protezzjoni tal-ħaddiema kontra riskji għas-saħħa u s-sigurtà tagħhom, li jirriżultaw minn jew li x’aktarx jirriżultaw minn espożizzjoni għal karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni fuq il-post tax-xogħol, inkluż il-prevenzjoni ta’ dawn ir-riskji.’;

(3)

l-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)

jiddaħħlu l-punti li ġejjin:

‘(ba)

“sustanza tossika għar-riproduzzjoni” tfisser sustanza jew taħlita li tissodisfa l-kriterji għall-klassifikazzjoni bħala sustanza tossika għar-riproduzzjoni tal-kategorija 1 A jew 1B stabbilit fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008;

(bb)

“sustanza tossika għar-riproduzzjoni mingħajr livell limitu” tfisser sustanza tossika għar-riproduzzjoni li għaliha ma hemm l-ebda livell sigur ta’ espożizzjoni għas-saħħa tal-ħaddiema u li hi identifikata bħala tali fil-kolonna tan-notazzjoni tal-Anness III;

(bc)

‘sustanza tossika għar-riproduzzjoni b’livell limitu’ tfisser sustanza tossika għar-riproduzzjoni li għaliha jeżisti livell sigur ta’ espożizzjoni li taħtu ma hemm l-ebda riskju għas-saħħa tal-ħaddiema u li hi identifikata bħala tali fil-kolonna tan-notazzjoni tal-Anness III;’;

(b)

il-punt (c) huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘(c)

“valur limitu” tfisser, jekk mhux speċifikat mod ieħor, il-limitu tal-medja kkunsidrata fil-funzjoni tal-ħin tal-konċentrazzjoni għalkarċinoġenu, mutaġenu jew sustanza tossika għar-riproduzzjoni fl-arja ġewwa ż-żona ta’ respirazzjoni ta’ ħaddiem imqabbla mal-perijodu ta’ referenza speċifiku kif iddikjarat fl-Anness III;’;

(c)

jiżdiedu l-punti li ġejjin:

‘(d)

‘valur limitu bijoloġiku’ tfisser il-limitu tal-konċentrazzjoni fil-medju bijoloġiku xieraq tal-aġent rilevanti, il-metabolit tiegħu, jew indikatur tal-effett;

(e)

‘sorveljanza tas-saħħa” tfisser l-istima ta’ ħaddiem individwali biex jiġi ddeterminat l-istat tas-saħħa ta’ dak l-individwu, kif relatat mal-espożizzjoni għal karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni speċifiċi fuq il-post tax-xogħol.’;

(4)

l-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘1.   Din id-Direttiva għandha tapplika għal attivitajiet li fihom il-ħaddiema huma jew jistgħu jiġu esposti għal karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni b’riżultat tax-xogħol tagħhom.’;

(b)

fil-paragrafu 2, l-ewwel u t-tieni subparagrafi huma sostitwiti b’dan li ġej:

‘2.   Fil-każ ta’ attività li tista’ tinvolvi riskju ta’ espożizzjoni għal karċinogeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni, in-natura, il-grad u d-dewmien tal-espożizzjoni tal-ħaddiema għandhom jiġu determinati sabiex jagħmluha possibbli li jistmaw kull riskju għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema u biex jiġu stabbiliti l-miżuri li għandhom jittieħdu.

L-istima għandha tiġi mġedda regolarment u f’kull każ meta jseħħ xi tibdil fil-kundizzjonijiet li jistgħu jaffettwaw l-espożizzjoni tal-ħaddiema għal karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni.’;

(c)

il-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘4.   Meta tiġi esegwita l-istima ta’ riskju, min iħaddem għandu jagħti attenzjoni partikolari għall-effetti kollha li jikkonċernaw is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema li qegħdin f’riskju partikolari, fost oħrajn, iqis ix-xewqa li ma jimpjegax dawn il-ħaddiema f’oqsma li fihom jistgħu jiġu f’kuntatt ma’ karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni.’;

(5)

fl-Artikolu 4, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘1.   Min iħaddem għandu jnaqqas l-użu ta’ karċinoġenu, mutaġenu jew ta’ sustanza tossika għar-riproduzzjoni fuq il-post tax-xogħol, b’mod partikolari billi jibdlu, sa fejn ikun teknikament possibbli, b’sustanza, taħlita jew proċess li, taħt il-kundizzjonijiet tal-użu tagħhom ma jkunux perikolużi jew ikunu inqas perikolużi għas-saħħa jew is-sigurtà tal-ħaddiema, skont kif ikun il-każ.’;

(6)

l-Artikolu 5 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafi 2, 3 u 4 huma sostitwiti b’dan li ġej:

‘2.   Meta ma jkunx teknikament possibbli li l-karċinoġenu, il-mutaġenu jew is-sustanza tossika għar-riproduzzjoni jinbidlu b’sustanza, taħlita jew proċess li, skont il-kundizzjonijiet tal-użu tagħhom ma jkunux perikolużi jew ikunu inqas perikolużi għas-saħħa jew is-sigurtà, min iħaddem għandu jiżgura li, sakemm ikun teknikament possibbli, il-karċinoġenu, il-mutaġenu jew is-sustanza tossika għar-riproduzzjoni jkunu mmanifatturati u jintużaw f’sistema magħluqa.

3.   Meta sistema magħluqa mhijiex teknikament possibbli, min iħaddem għandu jiżgura li l-livell ta’ espożizzjoni tal-ħaddiema għal karċinoġenu, mutaġenu jew sustanza tossika għar-riproduzzjoni mingħajr livell limitu jitnaqqas għal livell kemm jista’ jkun baxx kemm hu teknikament possibbli.

3a.   Fejn ma jkunx teknikament possibbli li tintuża jew tiġi mmanifatturata sustanza tossika għar-riproduzzjoni b’livell limitu f’sistema magħluqa, min iħaddem għandu jiżgura li r-riskju relatat mal-espożizzjoni tal-ħaddiema għal dik is-sustanza tossika għar-riproduzzjoni b’livell limitu jitnaqqas għal minimu.

3b.   Fir-rigward ta’ sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni għajr sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni mingħajr livell limitu u sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni b’livell limitu, min iħaddem għandu japplika l-paragrafu 3a ta’ dan l-Artikolu. F’każ bħal dan, fit-twettiq tal-istima msemmija fl-Artikolu 3, min iħaddem għandu jqis kif xieraq il-possibbiltà li livell sigur ta’ espożizzjoni għas-saħħa tal-ħaddiema għal tali sustanza tossika għar-riproduzzjoni jista’ ma jeżistix u għandu jistabbilixxi miżuri xierqa f’dak ir-rigward.

4.   L-espożizzjoni m’għandhiex tkun iktar mill-valur limitu ta’ karċinoġenu, mutaġenu jew sustanza tossika għar-riproduzzjoni kif stabbilit fl-Anness III.’;

(b)

il-paragrafu 5 huwa emendat kif ġej:

(i)

il-formulazzjoni introduttorja hija sostitwita b’dan li ġej:

‘5.   Kull meta jintużaw karċinoġenu, mutaġenu jew sustanza tossika għar-riproduzzjoni, min iħaddem għandu japplika l-miżuri kollha li ġejjin:’;

(ii)

il-punt (a) huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘(a)

jillimita il-kwantitajiet ta’ karċinoġenu, mutaġenu jew sustanza tossika għar-riproduzzjoni fuq il-post tax-xogħol;’;

(iii)

il-punti (c), (d) u (e) huma sostitwiti b’dan li ġej:

‘(c)

jiddisinja proċessi ta’ ħidma u miżuri ta’ kontroll tal-inġinerija sabiex jevita jew inaqqas il-ħruġ ta’ karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni fil-post tax-xogħol;

(d)

jevakwa l-karċinoġeni, il-mutaġeni jew is-sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni mis-sors, mis-sistema ta’ estrazzjoni lokali jew mill-ventilazzjoni ġenerali, b’mod li dawn il-metodi kollha jkunu xierqa u kompatibbli mal-ħtieġa li jitħarsu s-saħħa pubblika u l-ambjent;

(e)

juża proċeduri xierqa eżistenti għall-kejl ta’ karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni, b’mod partikolari għall-iskoperta bikrija ta’ espożizzjoni anormali li jirriżultaw minn avveniment mhux previst jew aċċident;’;

(iv)

il-punt (j) huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘(j)

id-demarkazzjoni taż-żoni ta’ riskju u l-użu ta’ sinjali ta’ twissija u sigurtà adegwati inklużi sinjali ta’ projbizzjoni tat-tipjip fiż-żoni fejn il-ħaddiema huma esposti jew jistgħu jkunu esposti għal karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni;’;

(7)

fl-Artikolu 6, l-ewwel paragrafu, il-punti (a) u (b) huma sostitwiti b’dan li ġej:

‘(a)

l-attivitajiet u/jew proċessi industrijali esegwiti, inklużi r-raġunijiet li għalihom il-karċinoġeni, il-mutaġeni jew is-sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni huma użati;

(b)

il-kwantitajiet ta’ sustanzi jew taħlitiet immanifatturati jew użati li fihom karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni;’;

(8)

l-Artikolu 10(1) huwa emendat kif ġej:

(a)

il-formulazzjoni introduttorja tinbidel b’dan li ġej:

‘1.   Min iħaddem għandu l-obbligu, fil-każ tal-attivitajiet kollha li jippreżentaw riskju ta’ kontaminazzjoni b’karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni, li jieħu miżuri addattati biex jiżgura li:’;

(b)

il-punt (a) huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘(a)

il-ħaddiema ma jiklux, ma jixorbux u ma jpejpux fil-postijiet tax-xogħol fejn ikun hemm riskju ta’ kontaminazzjoni b’karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni;’;

(9)

l-Artikolu 11 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 1, it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘It-taħriġ għandu jkun:

adattat biex jikkunsidra riskju ġdid jew mibdul, b’mod partikolari meta l-ħaddiema huma esposti jew x’aktarx esposti għal karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni ġodda jew għal għadd ta’ karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni differenti, inklużi dawk li jinsabu fi prodotti mediċinali perikolużi, jew fil-każ ta’ ċirkostanzi li jinbidlu relatati max-xogħol,

offrut perjodikament fil-kuntesti tas-settur tas-saħħa lill-ħaddiema kollha li huma esposti għal karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni, b’mod partikolari meta jintużaw prodotti mediċinali perikolużi ġodda li jkun fihom dawk is-sustanzi, u

ripetut perjodikament f’ambjenti oħra jekk neċessarju.’;

(b)

il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘2.   Min iħaddem għandu jinforma lill-ħaddiema dwar l-installazzjonijiet u kontenituri relatati li jkun fihom karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni, jiżgura li l-kontenituri, pakketti u installazzjonijet kollha li fihom karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni jkunu tikkettati b’mod ċar u li jinqara, u juru sinjali ta’ twissija u periklu b’mod ċar u viżibbli.

Fejn valur limitu bijoloġiku jkun ġie stabbilit fl-Anness IIIa, is-sorveljanza tas-saħħa għandha tkun obbligatorja għax-xogħol bil-karċinoġenu, il-mutaġenu jew is-sustanza tossika għar-riproduzzjoni inkwistjoni, skont il-proċeduri stabbiliti f’dak l-Anness. Il-ħaddiema għandhom jiġu infurmati b’dak ir-rekwiżit qabel ma jiġu assenjati l-kompitu li jinvolvi r-riskju tal-espożizzjoni għal karċinoġenu, mutaġenu jew sustanzi tossika għar-riproduzzjoni indikata.’;

(10)

l-Artikolu 14 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 3, l-ewwel subparagrafu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

‘3.   Jekk ħaddiem jinstab li jkun qed isofri minn anormalità li tkun issuspettata li ġejja minn espożizzjoni għal karċinoġeni, għal mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni, jew jekk valur limitu bijoloġiku jinstab li ġie maqbuż, it-tabib jew l-awtorità responsabbli għas-sorveljanza tas-saħħa tal-ħaddiema jista’ jeħtieġ li ħaddiema oħra li ġew esposti b’mod simili ssirilhom sorveljanza ta’ saħħithom.’;

(b)

il-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘4.   F’każijiet fejn hija eżegwita s-sorveljanza tas-saħħa, għandu jinżamm rekord mediku individwali u t-tabib jew awtorità responsabbli għas-sorveljanza tas-saħħa għandhom jipproponu xi miżuri protettivi jew preventivi li għandhom jittieħdu dwar ħaddiema individwali. Il-monitoraġġ bijoloġiku u r-rekwiżiti relatati jistgħu jiffurmaw parti mis-sorveljanza tas-saħħa.’;

(c)

fil-paragrafu 8, l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘8.   Il-każijiet kollha ta’ kanċer, effetti negattivi fuq il-funzjoni sesswali u l-fertilità fil-ħaddiema nisa u rġiel adulti jew tossiċità tal-iżvilupp fl-ulied identifikati skont il-liġijiet jew il-prattiki nazzjonali bħala li jirriżultaw minn espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol għal karċinoġenu, mutaġenu jew sustanza tossika għar-riproduzzjoni, għandhom jiġu notifikati lill-awtorità kompetenti.’;

(11)

fl-Artikolu 15, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘1.   Fir-rigward ta’ karċinoġeni u mutaġeni, il-lista msemmija f’punt (c) tal-Artikolu 12 u r-rekord mediku msemmi fl-Artikolu 14(4) għandhom jinżammu għal mill-inqas 40 sena wara t-tmiem tal-espożizzjoni, skont il-liġi jew il-prattiċi nazzjonali.

1a.   Fir-rigward ta’ sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni, il-lista msemmija f’punt (c) tal-Artikolu 12 u r-rekord mediku msemmi fl-Artikolu 14(4) għandhom jinżammu għal mill-inqas ħames snin wara t-tmiem tal-espożizzjoni, skont il-liġi jew il-prattiċi nazzjonali.’;

(12)

l-Artikolu 16 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘1.   Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom, skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 153(2), punt (b), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), jistabbilixxu valuri limitu fid-Direttivi abbażi tal-informazzjoni disponibbli, inkluża data xjentifika u teknika, fir-rigward ta’ dawk il-karċinoġeni, il-mutaġeni u s-sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni kollha li għalihom dan huwa possibbli, u, fejn neċessarju, dispożizzjonijiet relatati oħra.’;

(b)

jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

‘3.   Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom, skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 153(2), punt (b), tat-TFUE, jistabbilixxu valuri limitu bijoloġiċi fid-Direttivi abbażi tal-informazzjoni disponibbli, inkluża data xjentifika u teknika, flimkien ma’ informazzjoni rilevanti oħra dwar is-sorveljanza tas-saħħa.

4.   Valuri limitu bijoloġiċi u informazzjoni oħra dwar is-sorveljanza tas-saħħa huma stipulati fl-Anness IIIa.’;

(13)

jiżdied l-Artikolu li ġej:

‘Artikolu 16a

Identifikazzjoni ta’ sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni mingħajr livell limitu u b’livell limitu

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom, f’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 153(2), punt (b), tat-TFUE, jidentifikaw, abbażi tad-data xjentifika u teknika disponibbli, fil-kolonna tan-notazzjonijiet tal-Anness III għal din id-Direttiva jekk sustanza tossika għar-riproduzzjoni hijiex sustanza tossika għar-riproduzzjoni mingħajr livell limitu jew sustanza tossika għar-riproduzzjoni b’livell limitu.’;

(14)

fl-Artikolu 17, l-ewwel paragrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 17a sabiex tagħmel emendi strettament tekniċi għall-Anness II, sabiex jitqies il-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u s-sejbiet ġodda fir-rigward tal-karċinoġeni, tal-mutaġeni jew tas-sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni.’;

(15)

l-Artikolu 18a huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘Artikolu 18a

Evalwazzjoni

Il-Kummissjoni għandha, bħala parti mill-evalwazzjoni li jmiss tal-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva fil-kuntest tal-evalwazzjoni msemmija fl-Artikolu 17a tad-Direttiva 89/391/KEE, tevalwa wkoll il-ħtieġa li jiġi modifikat il-valur limitu għat-trab tas-silika kristallina respirabbli. Il-Kummissjoni għandha tniedi dan il-proċess fl-2022 u, fejn xieraq, għandha sussegwentement tipproponi, emendi u modifiki neċessarji relatati ma’ dik is-sustanza f’reviżjoni sussegwenti ta’ din id-Direttiva.

Mhux aktar tard mill-11 ta’ Lulju 2022, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-għażla li din id-Direttiva tiġi emendata biż-żieda ta’ dispożizzjonijiet dwar kombinazzjoni ta’ limitu ta’ espożizzjoni okkupazzjonali fl-arja u ta’ valur limitu bijoloġiku għall-kadmju u l-komposti inorganiċi tiegħu.

Mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2022, fejn xieraq, wara konsultazzjoni mal-Kumitat ta’ Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (ASCH) u b’kunsiderazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet eżistenti tal-aġenziji differenti, partijiet ikkonċernati u l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, dwar karċinoġeni, mutaġeni u sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni prijoritarji li għalihom jinħtieġu valuri limitu, il-Kummissjoni għandha tippreżenta pjan ta’ azzjoni biex tikseb valuri limitu ta’ espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol ġodda jew riveduti għal tal-inqas 25 sustanza, gruppi ta’ sustanzi jew sustanzi ġġenerati minn proċess. Fejn xieraq, waqt li tqis dak il-pjan ta’ azzjoni, l-aħħar żviluppi fl-għarfien xjentifiku, u wara konsultazzjoni mal-ACSH, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposti leġiżlattivi skont l-Artikolu 16 mingħajr dewmien.

Fejn ikun xieraq u mhux aktar tard mill-5 ta’ April 2025, waqt li tqis l-aħħar żviluppi fl-għarfien xjentifiku u wara konsultazzjoni xierqa mal-partijiet ikkonċernati rilevanti, il-Kummissjoni għandha tiżviluppa definizzjoni u tistabbilixxi lista indikattiva tal-prodotti mediċinali perikolużi jew tas-sustanzi li fihom dawn il-prodotti li jissodisfaw il-kriterji għall-klassifikazzjoni bħala karċinoġenu ta’ kategorija 1 A u 1B stipulati fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, mutaġenu jew sustanza tossika għar-riproduzzjoni.

Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2022, il-Kummissjoni għandha, wara konsultazzjoni xierqa mal-partijiet ikkonċernati rilevanti, tħejji linji gwida tal-Unjoni għat-tħejjija, l-amministrazzjoni u r-rimi ta’ prodotti mediċinali perikolużi fuq il-post tax-xogħol. Dawk il-linji gwida għandhom jiġu ppubblikati fis-sit web tal-EU-OSHA u għandhom jitqassmu fl-Istati Membri kollha mill-awtoritajiet kompetenti rilevanti.

Fejn xieraq, u wara li tirċievi opinjoni tal-ACSH, il-Kummissjoni għandha, filwaqt li tqis il-metodoloġija eżistenti għall-istabbiliment ta’ valuri limitu għall-karċinoġeni f’xi Stati Membri u l-opinjoni tal-ACSH, tistabbilixxi l-livelli ta’ riskju superjuri u inferjuri. Sa mhux aktar tard minn 12-il xahar wara li tkun irċeviet l-opinjoni tal-ACSH, il-Kummissjoni għandha, wara konsultazzjoni xierqa mal-partijiet ikkonċernati rilevanti, tħejji linji gwida tal-Unjoni dwar il-metodoloġija għall-istabbiliment tal-valuri limitu bbażati fuq ir-riskju. Dawk il-linji gwida għandhom jiġu ppubblikati fis-sit web tal-EU-OSHA u mqassma fl-Istati Membri kollha mill-awtoritajiet kompetenti rilevanti.

Mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2024, il-Kummissjoni għandha, filwaqt li tqis l-aħħar żviluppi fl-għarfien xjentifiku, u wara konsultazzjoni xierqa mal-partijiet ikkonċernati rilevanti, tipproponi, fejn xieraq, valur limitu għall-kobalt u għall-komposta tal-kobalt inorganiċi.’;

(16)

fl-Anness II, il-punt 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘1.

It-tabib u/jew l-awtorità responsabbli għas-sorveljanza tas-saħħa tal-ħaddiema esposti għal karċinoġeni, mutaġeni jew sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni jeħtiġilhom ikunu familjari mal-kundizzjonijiet jew ċirkostanzi ta’ espożizzjoni ta’ kull ħaddiem.’;

(17)

l-Anness III huwa emendat f’konformità mal-Anness għal din id-Direttiva.

Artikolu 2

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sal-5 ta’ April 2024. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta’ dawk il-miżuri lill-Kummissjoni.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, huma għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew jinkludu referenza għaliha meta jiġu ppubblikati uffiċjalment. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir dik ir-referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tal-miżuri ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu, id-9 ta’ Marzu 2022.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

R. METSOLA

Għall-Kunsill

Il-President

C. BEAUNE


(1)  ĠU C 56, 16.2.2021, p. 63.

(2)  Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Frar 2022 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-3 ta’ Marzu 2022.

(3)  Id-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (Sitt Direttiva individwali fis-sens tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE) (ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50).

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).

(5)  ĠU C 428, 13.12.2017, p. 10.

(6)  Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).

(7)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Lulju 2003 li tistabbilixxi Kumitat ta’ Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (ĠU C 218, 13.9.2003, p. 1).

(8)  Id-Direttiva (UE) 2017/2398 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2017 li temenda d-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esponiment għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (ĠU L 345, 27.12.2017, p. 87).

(9)  Id-Direttiva (UE) 2019/130 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Jannar 2019 li temenda d-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (ĠU L 30, 31.1.2019, p. 112).


ANNESS

L-Annessi għad-Direttiva 2004/37/KE huma emendati kif ġej:

(1)

fl-Anness III, il-punt A huwa emendat kif ġej:

(a)

ir-ringiela relatata mal-benżen hija sostitwita b’dan li ġej:

Isem tal-aġent

Nru tal-KE (1)

Nru tal-CAS (2)

Valuri limitu

Notazzjoni

Miżuri tranżizzjonali

8 sigħat (3)

Żmien qasir (4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml(7)

mg/m3

ppm

f/ml

“Benżen

200-753-7

71-43-2

0,66

0,2

Ġilda (8)

Valur limitu ta’ 1 ppm (3,25 mg/m3) sal-5 ta’ April 2024. Valur limitu ta’ 0,5 ppm (1,65 mg/m3) mill-5 ta’ April 2024 sal-5 ta’ April 2026.”

(b)

jiżdiedu r-ringieli li ġejjin:‘

Isem tal-aġent

Nru tal-KE  (1)

Nru tal-CAS  (2)

Valuri limitu

Notazzjoni

Miżuri tranżizzjonali

8 sigħat  (3)

Żmien qasir  (4)

mg/m3  (5)

ppm  (6)

f/ml  (7)

mg/m3

ppm

f/ml

“Akrilonitril

203-466-5

107-13-1

1

0,45

4

1,8

Ġilda  (8)

Sensitizzazzjoni tal-ġilda  (9)

Il-valuri limitu għandu japplika mill-5 ta’ April 2026.

Komposti tan-nikil

0,01  (10)

0,05  (11))

Sensitizzazzjoni respiratorja u tal-ġilda  (12)

Il-valur limitu  (10) għandu japplika mit-18 ta’ Jannar 2025

Il-valur limitu  (11) għandu japplika mit-18 ta’ Jannar 2025. Sa dak iż-żmien għandu japplika valur limitu ta’ 0,1 mg/m3  (11).

Ċomb inorganiku u l-komposti tiegħu

 

 

0,15

 

 

 

 

 

 

 

N,N-Dimetilaċetammid

204-826-4

127-19-5

36

10

 

72

20

 

Ġilda  (8)

 

Nitrobenżen

202-716-0

98-95-3

1

0,2

 

 

 

 

Ġilda  (8)

 

N,N Dimetilformammid

200-679-5

68-12-2

15

5

 

30

10

 

Ġilda  (8)

 

2-Metossietanol

203-713-7

109-86-4

 

1

 

 

 

 

Ġilda  (8)

 

2-Metossietil aċetat

203-772-9

110-49-6

 

1

 

 

 

 

Ġilda  (8)

 

2-Etossietanol

203-804-1

110-80-5

8

2

 

 

 

 

Ġilda  (8)

 

2-Etossietil aċetat

203-839-2

111-15-9

11

2

 

 

 

 

Ġilda  (8)

 

1-Metil-2-pirrolidon

212-828-1

872-50-4

40

10

 

80

20

 

Ġilda  (8)

 

Merkurju u komposti divalenti inorganiċi tal-merkurju inklużi l-ossidu tal-merkurju u l-klorur tal-merkurju (imkejlin bħala merkurju)

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

Bisfenol A; 4,4′-Iżopropilidenedifenol

201-245-8

80-05-7

2  (13)

 

 

 

 

 

 

 

Monossidu tal-karbonju

211-128-3

630-08-0

23

20

 

117

100

 

 

 

(2)

l-Anness li ġej għandu jiddaħħal:

“ANNESS IIIa

VALURI LIMITU BIJOLOĠIĊI U MIŻURI TAS-SORVELJANZA TAS-SAĦĦA

(Artikolu 16(4))

1.

Iċ-ċomb u l-komposti joniċi tiegħu

1.1.

Il-monitoraġġ bijoloġiku għandu jinkludi l-kejl tal-livell taċ-ċomb fid-demm (PbB) bl-użu tal-ispettrometrija tal-assorbiment jew metodu li jagħti riżultati ekwivalenti. Il-valur limitu bijoloġiku vinkolanti huwa:

70 μg Pb/100 ml demm

1.2.

Sorveljanza medika titwettaq jekk l-espożizzjoni għal konċentrazzjoni ta’ ċomb fl-arja tkun akbar minn 0,075 mg/m3, ikkalkulata bħala medja ppeżata skont il-ħin fuq 40 siegħa fil-ġimgħa, jew livell ta’ ċomb tad-demm akbar minn 40 μg Pb/100 ml ta’ demm jitkejjel f’ħaddiema individwali.


(1)  Nru tal-KE, jiġifieri EINECS, ELINCS jew NLP, huwa n-numru uffiċjali tas-sustanza fl-Unjoni Ewropea, kif definit fit-Taqsima 1.1.1.2 fl-Anness VI, il-Parti 1 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

(2)  Nru tal-CAS: In-Numru tar-Reġistru tas-Servizz tal-Astratt Kimiku.

(3)  Imkejla jew ikkalkulati b’rabta ma’ perijodu ta’ referenza tal-medja kkunsidrata fil-funzjoni tal-ħin ta’ tmien sigħat (TWA).

(4)  Limitu ta’ espożizzjoni għal żmien qasir (STEL). Valur limitu li ’l fuq minnu ma għandux ikun hemm espożizzjoni u li huwa relatat ma’ perijodu ta’ 15-il minuta, sakemm mhux speċifikat mod ieħor.

(5)  mg/m3 = milligrammi kull metru kubu ta’ arja b’20 °C u 101,3 kPa (pressjoni tal-merkurju ta’ 760 mm).

(6)  ppm = partijiet kull miljun skont il-volum fl-arja (ml/m3).

(7)  f/ml = fibri kull millilitru.

(8)  Kontribut sostanzjali għall-piż totali tal-ġisem mill-espożizzjoni tal-ġilda possibbli.

(9)  Is-sustanza tista’ tikkawża sensitizzazzjoni tal-ġilda.

(10)  Frazzjoni respirabbli, imkejla bħala nikil.

(11)  Frazzjoni inalabbli, imkejla bħala nikil.

(12)  Is-sustanza tista’ tikkawża sensitizzazzjoni tal-ġilda u tas-sistema respiratorja.

(13)  Frazzjoni inalabbli.”;


Dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2004/37/KE

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jaqblu li l-prodotti mediċinali perikolużi li fihom sustanza waħda jew aktar li jissodisfaw il-kriterji għall-klassifikazzjoni bħala karċinoġeniċi (kategorija 1A jew 1B), mutaġeniċi (kategorija 1A jew 1B) jew tossiċi għar-riproduzzjoni (kategorija 1A jew 1B) skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2004/37/KE. Ir-rekwiżiti kollha tad-Direttiva 2004/37/KE japplikaw skont dan għal prodotti mediċinali perikolużi.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

16.3.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 88/15


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2022/432

tal-15 ta’ Marzu 2022

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 282/2011 fir-rigward taċ-ċertifikat tal-eżenzjoni mill-VAT u/jew mid-dazju tas-sisa

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 397 tagħha,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2006/112/KE u d-Direttiva tal-Kunsill 2008/118/KE (2) ġew emendati permezz tad-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2019/2235 (3), li introduċiet eżenzjonijiet mill-VAT u mid-dazju tas-sisa għall-isforzi tad-difiża mwettqa fil-qafas tal-Unjoni. Dawk l-eżenzjonijiet kellhom jiġu applikati mill-Istati Membri mill-1 ta’ Lulju 2022.

(2)

Id-Direttiva 2006/112/KE ġiet emendata ulterjorment permezz tad-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2021/1159 (4), li introduċiet eżenzjonijiet ġodda mill-VAT li jikkonċernaw miżuri meħuda fil-livell tal-Unjoni b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19. Fid-dawl tal-urġenza tas-sitwazzjoni relatata mal-pandemija tal-COVID-19, dawk l-eżenzjonijiet kellhom jiġu applikati mill-Istati Membri b’effett retroattiv mill-1 ta’ Jannar 2021.

(3)

Iċ-ċertifikat tal-VAT u/jew id-dazju tas-sisa stabbilit fl-Anness II għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 282/2011 (5) (iċ-‘ċertifikat’) iservi biex jikkonferma li tranżazzjoni tikkwalifika għall-eżenzjoni mill-VAT u/jew mid-dazju tas-sisa skont l-Artikolu 151 tad-Direttiva 2006/112/KE. Sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu japplikaw l-eżenzjoni l-ġdida mill-VAT għall-isforzi tad-difiża meħuda fil-qafas tal-Unjoni u l-eżenzjonijiet il-ġodda mill-VAT li jikkonċernaw miżuri meħuda fil-livell tal-Unjoni b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19 b’mod uniformi, dak iċ-ċertifikat jenħtieġ li jiġi emendat.

(4)

Fir-rigward tal-eżenzjonijiet il-ġodda tal-VAT li jikkonċernaw miżuri meħuda fil-livell tal-Unjoni b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19, iċ-ċertifikat jenħtieġ li jiġi emendat sabiex jinkludi bħala korp eliġibbli l-Kummissjoni jew kwalunkwe aġenzija jew korp stabbiliti skont il-liġi tal-Unjoni, fejn il-Kummissjoni jew dik l-aġenzija jew dak il-korp iwettqu l-kompiti tagħhom b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19. Sabiex jiġi evitat piż amministrattiv żejjed f’każijiet fejn il-provvisti eżentati jkunu diġà ġew ipproċessati bl-użu tal-verżjoni attwali taċ-ċertifikat, huwa xieraq li ċ-ċertifikat, kif emendat permezz ta’ dan ir-Regolament, ma jiġix applikat retroattivament.

(5)

Fir-rigward tal-eżenzjoni l-ġdida mill-VAT għall-isforzi tad-difiża mwettqa fil-qafas tal-Unjoni, iċ-ċertifikat jenħtieġ li jiġi emendat sabiex jinkludi bħala korp eliġibbli l-Kummissjoni jew kwalunkwe aġenzija jew korp stabbiliti skont il-liġi tal-Unjoni, fejn il-Kummissjoni jew dik l-aġenzija jew korp iwettqu l-kompiti tagħhom b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19, u l-forzi armati ta’ Stat Membru li jieħdu sehem f’attività tal-Unjoni taħt il-politika ta’ sigurtà u ta’ difiża komuni (PSDK). Għal dak il-għan, u f’konformità mad-data tal-applikazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji biex l-Istati Membri jikkonformaw mad-Direttiva (UE) 2019/2235, jenħtieġ li ċ-ċertifikat jiġi emendat b’effett mill-1 ta’ Lulju 2022.

(6)

Fid-dawl tal-effett retroattiv tal-eżenzjonijiet il-ġodda mill-VAT li jikkonċernaw il-miżuri meħuda fil-livell tal-Unjoni b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19, jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(7)

Għaldaqstant, ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 282/2011 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 282/2011 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Anness II huwa sostitwit bit-test li jidher fl-Anness I għal dan ir-Regolament.

(2)

L-Anness II huwa sostitwit bit-test li jidher fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 1, punt (1), għandu japplika sat-30 ta’ Ġunju 2022.

L-Artikolu 1, punt (2), għandu japplika mill-1 ta’ Lulju 2022.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Marzu 2022.

Għall-Kunsill

Il-President

B. LE MAIRE


(1)  ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/118/KE tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa u li tħassar id-Direttiva 92/12/KEE (ĠU L 9, 14.1.2009, p. 12).

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2019/2235 tas-16 ta’ Diċembru 2019 li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud u d-Direttiva 2008/118/KE dwar l-arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa fir-rigward ta’ sforzi ta’ difiża fi ħdan il-qafas tal-Unjoni (ĠU L 336, 30.12.2019, p. 10).

(4)  Id-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2021/1159 tat-13 ta’ Lulju 2021 li temenda d-Direttiva 2006/112/KE fir-rigward tal-eżenzjonijiet temporanji fuq importazzjonijiet u fuq ċerti provvisti, b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19 (ĠU L 250, 15.7.2021, p. 1).

(5)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 282/2011 tal-15 ta’ Marzu 2011 li jistabbilixxi miżuri ta’ implimentazzjoni fir-rigward tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 77, 23.3.2011, p. 1).


ANNESS I

“ANNESS II

Artikolu 51 ta’ dan ir-Regolament

L-UNJONI EWROPEA

ĊERTIFIKAT TAL-EŻENZJONI MILL-VAT U/JEW MID-DAZJU TAS-SISA (*)

(Direttiva 2006/112/KE – Artikolu 151 – u Direttiva 2008/118/KE – Artikolu 13)


Numru tas-serje (mhux obbligatorju):

1.

KORP/INDIVIDWU ELIĠIBBLI

Deżinjazzjoni/isem

Triq u numru

Kodiċi postali, post

Stat Membru (ospitanti)

2.

L-AWTORITÀ KOMPETENTI RESPONSABBLI GĦALL-ITTIMBRAR (isem, indirizz u n-numru tat-telefown)

3.

DIKJARAZZJONI MILL-KORP/INDIVIDWU ELIĠIBBLI

Il-korp jew individwu eliġibbli  (1) b’dan jiddikjara

(a)

li l-prodotti u/jew servizzi msemmija fil-kaxxa 5 huma maħsuba  (2)

għall-użu uffiċjali ta’

għall-użu personali ta’

 

missjoni diplomatika barranija

 

membru ta’ missjoni diplomatika barranija

 

rappreżentanza konsulari barranija

 

membru ta’ missjoni konsulari barranija

 

korp Ewropew li għalih japplika l-protokoll dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea

 

 

 

organizzazzjoni internazzjonali

 

membru tal-persunal ta’ organizzazzjoni internazzjonali

 

il-forzi militari ta’ Stat li huwa parti kontraenti tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana (forza tan-NATO)

 

 

il-forzi armati tar-Renju Unit stazzjonati fil-gżira ta’ Ċipru

 

għall-użu mill-Kummissjoni Ewropea jew kwalunkwe aġenzija jew korp stabbiliti skont il-liġi tal-Unjoni, fejn il-Kummissjoni jew dik l-aġenzija jew dak il-korp iwettqu l-kompiti tagħhomb’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19

 

 

(deżinjazzjoni tal-istituzzjoni) (ara kaxxa 4)

(b)

li l-prodotti u/jew servizzi deskritti fil-kaxxa 5 huma konformi mal-kundizzjonijiet u l-limitazzjonijiet li japplikaw għall-eżenzjoni fl-Istat Membru ospitanti msemmi fil-kaxxa 1, u

(c)

li l-informazzjoni ta’ hawn fuq hija fornuta in bona fide.

Il-korp jew individwu eliġibbli b’dan qiegħed jintrabat li jħallas lill-Istat Membru li minnu telqu l-prodotti, jew li minnu ġew fornuti l-prodotti u/jew is-servizzi, il-VAT u/jew id-dazju tas-sisa li jkun dovut jekk il-prodotti u/jew is-servizzi ma kinux konformi mal-kundizzjonijiet tal-eżenzjoni jew jekk il-prodotti u/jew is-servizzi ma ntużawx bil-mod oriġinalment maħsub.

Post, data

Isem u l-istatus tal-firmatarju

Firma

4.

TIMBRU TAL-ISTITUZZJONI (f’każ ta’ eżenzjoni għall-użu personali)

Post, data

Timbru

Isem u l-istatus tal-firmatarju

Firma

5.

DESKRIZZJONI TAL-PRODOTTI U/JEW SERVIZZI LI GĦALIHOM HIJA MITLUBA L-EŻENZJONI MILL-VAT U/JEW MID-DAZJU TAS-SISA

A.

Informazzjoni li tikkonċerna l-fornitur/dak li jieħu ħsieb il-maħżen awtorizzat:

(1)

isem u indirizz

(2)

Stat Membru

(3)

Numru tal-VAT/tas-sisa jew numru ta’ referenza tat-taxxa

B.

Informazzjoni li tikkonċerna l-prodotti u/jew is-servizzi:

Nru

Deskrizzjoni ddettaljata tal-prodotti u/jew servizzi  (3) (jew referenza għall-formola tal-ordni mehmuża)

Kwantità jew numru

Valur mingħajr VAT u dazju tas-sisa

Munita

 

 

 

Valur għal kull unità

Valur totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammont totali

 

6.

ĊERTIFIKAZZJONI MILL-AWTORITAJIET KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU OSPITANTI

Il-konsenja/forniment tal-prodotti u/jew servizzi kif deskritti fil-kaxxa 5 tissodisfa/jissodisfa:

totalment

sa kwantità ta’

(numru) (4)

il-kundizzjonijiet għall-eżenzjoni mill-VAT u/jew mid-dazju tas-sisa

Post, data

Timbru

Isem u l-istatus tal-firmatarju

Firma

7.

PERMESS GĦAD-DISPENSA MIT-TIMBRU TAĦT IL-KAXXA 6 (fil-każ biss ta’ eżenzjoni għall-użu uffiċjali)

Permezz ta’ ittra bin-Nru:

 

Bid-data:

 

Deżinjazzjoni tal-istituzzjoni eliġibbli:

Maħruġ minn

 

L-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ospitanti:

Dispensat mill-obbligu fil-kaxxa 6 li jinkiseb it-timbru

 

Post, data

Timbru

Isem u l-istatus tal-firmatarju

Firma

(*)

Ħassar kif xieraq.

Noti ta’ spjegazzjoni

1.

Għall-fornitur u/jew il-persuna responsabbli għall-maħżen awtorizzata, dan iċ-ċertifikat iservi bħala dokument ta’ sostenn għall-eżenzjoni mit-taxxa tal-forniment ta’ prodotti u servizzi jew il-konsenji ta’ prodotti lill-korpi/individwi eliġibbli msemmija fl-Artikolu 151 tad-Direttiva 2006/112/KE u l-Artikolu 13 tad-Direttiva 2008/118/KE. Għalhekk, ċertifikat wieħed għandu jitfassal għal kull fornitur/persuna responsabbli għall-maħżen. Barra minn hekk, il-fornitur/persuna responsabbli għall-maħżen huwa meħtieġ li jżomm iċ-ċertifikat fil-fajls tiegħu b’konformità mad-dispożizzjonijiet legali li japplikaw fl-Istat Membru tiegħu.

2.

(a)

L-ispeċifikazzjoni ġenerali tal-karta li għandha tintuża hija stipulata f’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej (C 164, 1.7.1989, p. 3).

Il-karta għandha tkun bajda għal kull kopja u jenħtieġ li tkun 210 millimetru b’297 millimetru b’tolleranza massima ta’ 5 millimetri inqas jew 8 millimetri iktar fir-rigward tat-tul tagħhom.

Għal eżenzjoni mid-dazju tas-sisa iċ-ċertifikat ta’ eżenzjoni għandu jitfassalf’żewġ kopji:

kopja waħda biex tinżamm mill-konsenjatur;

kopja waħda biex takkumpanja l-moviment tal-prodotti soġġetti għad-dazju tas-sisa.

(b)

Kwalunkwe spazju mhux użat f’kaxxa 5.B għandu jiġi maqtugħ b’sing biex xejn ma jista’ jiġi miżjud.

(c)

Id-dokument irid jimtela b’mod li jista’ jinqara u b’tali mod li l-entrati ma jkunux jistgħu jitħassru. L-ebda tħassir jew kitba mill-ġdid ma huwa permess. Għandu jimtela b’lingwa rikonoxxuta mill-Istat Membru ospitanti.

(d)

Jekk id-deskrizzjoni tal-prodotti u/jew is-servizzi (kaxxa 5.B taċ-ċertifikat) tirreferi għal formola tal-ordni tax-xiri mfassla f’lingwa oħra għajr lingwa rikonoxxuta mill-Istat Membru ospitanti, traduzzjoni trid tiġi mehmuża mill-korp/individwu eliġibbli.

(e)

Min-naħa l-oħra, jekk iċ-ċertifikat ikun tfassal f’lingwa għajr lingwa rikonoxxuta mill-Istat Membru tal-fornitur/persuna responsabbli għall-maħżen, traduzzjoni tal-informazzjoni li tikkonċerna l-prodotti u s-servizzi f’kaxxa 5.B trid tiġi mehmuża mill-korp/individwu eliġibbli.

(f)

Lingwa rikonoxxuta tfisser waħda mil-lingwi uffiċjali li tintuża fl-Istat Membru jew kwalunkwe lingwa oħra uffiċjali tal-Unjoni li l-Istat Membru jiddikjara li tista’ tintuża għal dan il-fini.

3.

Permezz tad-dikjarazzjoni tiegħu fil-kaxxa 3 taċ-ċertifikat, il-korp/individwu eliġibbli jipprovdi l-informazzjoni neċessarja għall-evalwazzjoni tat-talba għal eżenzjoni fl-Istat Membru ospitanti.

4.

Permezz tad-dikjarazzjoni tiegħu fil-kaxxa 4 taċ-ċertifikat, il-korp jikkonferma d-dettalji fil-kaxxi 1 u 3(a) tad-dokument u jiċċertifika li l-individwu eliġibbli huwa membru tal-persunal tal-korp.

5.

(a)

Ir-referenza għall-formola tal-ordni tax-xiri (kaxxa 5.B taċ-ċertifikat) irid ikollha fiha minn tal-inqas id-data u n-numru tal-ordni. Il-formola tal-ordni jenħtieġ li jkollha fiha l-elementi kollha li jidhru fil-kaxxa 5 taċ-ċertifikat. Jekk iċ-ċertifikat ikollu jkun ittimbrat mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti, il-formola tal-ordni għandha tkun ittimbrata wkoll.

(b)

L-indikazzjoni tan-numru tas-sisa definit fl-Artikolu 2, punt (12), tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 389/2012 tat-2 ta’ Mejju 2012 dwar kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2073/2004 mhijiex obbligatorja; in-numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT jew in-numru ta’ referenza tat-taxxa irid ikun indikat.

(c)

Il-muniti jenħtieġ li jkunu indikati permezz ta’ kodiċi bi tliet ittri b’konformità mal-istandard kodiċi ISO 4217 li ġie stabbilit mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni (5).

6.

Id-dikjarazzjoni msemmija hawn fuq mill-korp/individwu eliġibbli għandha tkun awtentikata fil-kaxxa 6 permezz tat-timbru tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti. Dik l-awtorità tista’ tagħżel li l-approvazzjoni tagħha tkun tiddependi fuq il-qbil minn awtorità oħra fl-Istat Membru tagħha. Huwa f’idejn l-awtorità tat-taxxa kompetenti biex takkwista tali qbil.

7.

Sabiex il-proċedura tiġi ssimplifikata, l-awtorità kompetenti tista’ tiddispensa mill-obbligu tal-korp eliġibbli biex jitlob timbru fil-każ ta’ eżenzjoni għall-użu uffiċjali. Il-korp eliġibbli jenħtieġ li jsemmi din id-dispensa fil-kaxxa 7 taċ-ċertifikat.
”.

(1)  Ħassar kif xieraq.

(2)  Agħmel salib fil-kaxxa rilevanti.

(3)  Ħassar l-ispazju mhux użat. Dan l-obbligu japplika wkoll jekk formoli tal-ordni huma mehmużin.

(4)  Prodotti u/jew servizzi mhux eliġibbli jenħtieġ li jitħassru fil-kaxxa 5 jew minn fuq il-formola tal-ordni mehmuża.

(5)  Bħala indikazzjoni, xi kodiċijiet relatati mal-muniti attwalment użati: EUR (euro), BGN (lev), CZK (krona Ċeka), DKK (krona Daniża), GBP (Lira sterlina), HUF (forint), LTL (litas), PLN (zloty), RON (leu Rumen), SEK (krona Żvediża), USD (dollaru Amerikan).


ANNESS II

“ANNESS II

Artikolu 51 ta’ dan ir-Regolament

L-UNJONI EWROPEA

ĊERTIFIKAT TAL-EŻENZJONI MILL-VAT U/JEW MID-DAZJU TAS-SISA (*)

(Direttiva 2006/112/KE – Artikolu 151 – u Direttiva 2008/118/KE – Artikolu 13)


Numru tas-serje (mhux obbligatorju):

1.

KORP/INDIVIDWU ELIĠIBBLI

Deżinjazzjoni/isem

Triq u numru

Kodiċi postali, post

Stat Membru (Ospitanti)

2.

L-AWTORITÀ KOMPETENTI RESPONSABBLI GĦALL-ITTIMBRAR (isem, indirizz u n-numru tat-telefown)

3.

DIKJARAZZJONI MILL-KORP/INDIVIDWU ELIĠIBBLI

Il-korp jew individwu eliġibbli  (1) b’dan jiddikjara

(a)

li l-prodotti u/jew servizzi msemmija fil-kaxxa 5 huma maħsuba  (2)

għall-użu uffiċjali ta’

għall-użu personali ta’

 

missjoni diplomatika barranija

 

membru ta’ missjoni diplomatika barranija

 

rappreżentanza konsulari barranija

 

membru ta’ missjoni konsulari barranija

 

korp Ewropew li għalih japplika l-protokoll dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea

 

 

 

organizzazzjoni internazzjonali

 

membru tal-persunal ta’ organizzazzjoni internazzjonali

 

il-forzi militari ta’ Stat li huwa parti kontraenti tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana (forza tan-NATO)

 

 

il-forzi armati ta’ Stat Membru li qed jieħu sehem f’attività tal-Unjoni taħt il-politika ta’ sigurtà u ta’ difiża komuni (PSDK)

 

 

il-forzi armati tar-Renju Unit stazzjonati fil-gżira ta’ Ċipru

 

għall-użu mill-Kummissjoni Ewropea jew kwalunkwe aġenzija jew korp stabbiliti skont il-liġi tal-Unjoni, fejn il-Kummissjoni jew dik l-aġenzija jew dak il-korp jwettqu l-kompiti tagħhomb’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19

 

 

(deżinjazzjoni tal-istituzzjoni) (ara kaxxa 4)

(b)

li l-prodotti u/jew servizzi deskritti fil-kaxxa 5 huma konformi mal-kundizzjonijiet u l-limitazzjonijiet li japplikaw għall-eżenzjoni fl-Istat Membru msemmi fil-kaxxa 1, u

(c)

li l-informazzjoni ta’ hawn fuq hija fornuta in bona fide.

Il-korp jew individwu eliġibbli b’dan qiegħed jintrabat li jħallas lill-Istat Membru li minnu telqu l-prodotti, jew li minnu ġew fornuti l-prodotti u s-servizzi, il-VAT u/jew id-dazju tas-sisa li jkun dovut jekk il-prodotti u/jew is-servizzi ma kinux konformi mal-kundizzjonijiet tal-eżenzjoni jew jekk il-prodotti u/jew is-servizzi ma ntużawx bil-mod oriġinalment maħsub.

Post, data

Isem u l-istatus tal-firmatarju

Firma

4.

TIMBRU TAL-ISTITUZZJONI (f’każ ta’ eżenzjoni għall-użu personali)

Post, data

Timbru

Isem u l-istatus tal-firmatarju

Firma

5.

DESKRIZZJONI TAL-PRODOTTI U/JEW SERVIZZI, LI GĦALIHOM HIJA MITLUBA L-EŻENZJONI MILL-VAT U/JEW MID-DAZJU TAS-SISA

A.

Informazzjoni li tikkonċerna l-fornitur/dak li jieħu ħsieb il-maħżen awtorizzat:

(1)

isem u indirizz

(2)

Stat Membru

(3)

Numru tal-VAT/tas-sisa jew numru ta’ referenza tat-taxxa

B.

Informazzjoni li tikkonċerna l-prodotti u/jew is-servizzi:

Nru

Deskrizzjoni ddettaljata tal-prodotti u/jew servizzi  (3) (jew referenza għall-formola tal-ordni mehmuża)

Kwantità jew numru

Valur mingħajr VAT u dazju tas-sisa

Munita

 

 

 

Valur għal kull unità

Valur totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammont totali

 

6.

ĊERTIFIKAZZJONI MILL-AWTORITAJIET KOMPETENTI TAL-ISTAT MEMBRU OSPITANTI

Il-konsenja/forniment tal-prodotti u/jew servizzi kif deskritti fil-kaxxa 5 tissodisfa/jissodisfa:

totalment

sa kwantità ta’

(numru) (4)

il-kundizzjonijiet għal eżenzjoni mill-VAT u/jew mid-dazju tas-sisa

Post, data

Timbru

Isem u l-istatus tal-firmatarju

Firma

7.

PERMESS GĦAD-DISPENSA MIT-TIMBRU TAĦT IL-KAXXA 6 (fil-każ biss ta’ eżenzjoni għall-użu uffiċjali)

Permezz ta’ ittra bin-Nru:

 

Bid-data:

 

Mill-istituzzjoni eliġibbli magħżula:

Maħruġ minn

 

L-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ospitanti:

Dispensat mill-obbligu fil-kaxxa 6 li jinkiseb it-timbru

 

Post, data

Timbru

Isem u l-istatus tal-firmatarju

Firma

(*)

Ħassar kif xieraq.

Noti ta’ spjegazzjoni

1.

Għall-fornitur u/jew il-persuna responsabbli għall-maħżen awtorizzata, dan iċ-ċertifikat iservi bħala dokument ta’ sostenn għall-eżenzjoni mit-taxxa tal-forniment ta’ prodotti u servizzi jew konsenji ta’ prodotti lill-korpi/individwi eliġibbli msemmija fl-Artikolu 151 tad-Direttiva 2006/112/KE u l-Artikolu 13 tad-Direttiva 2008/118/KE. Għalhekk, ċertifikat wieħed għandu jitfassal għal kull fornitur/persuna responsabbli għall-maħżen. Barra minn hekk, il-fornitur/persuna responsabbli għall-maħżen huwa meħtieġ li jżomm iċ-ċertifikat fil-fajls tiegħu b’konformità mad-dispożizzjonijiet legali li japplikaw fl-Istat Membru tiegħu.

2.

(a)

L-ispeċifikazzjoni ġenerali tal-karta li għandha tintuża hija stipulata f’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej (C 164 tal-1.7.1989, p. 3).

Il-karta għandha tkun bajda għal kull kopja u jenħtieġ li tkun 210 millimetru b’297 millimetru b’tolleranza massima ta’ 5 millimetri inqas jew 8 millimetri iktar fir-rigward tat-tul tagħhom.

Għal eżenzjoni mid-dazju tas-sisa iċ-ċertifikat ta’ eżenzjoni għandu jitfassal f’żewġ kopji:

kopja waħda biex tinżamm mill-konsenjatur;

kopja waħda biex takkumpanja l-moviment tal-prodotti soġġetti għad-dazju tas-sisa.

(b)

Kwalunkwe spazju mhux użat f’kaxxa 5.B għandu jiġi maqtugħ b’sing ħalli xejn ma jista’ jiġi miżjud.

(c)

Id-dokument irid jimtela b’mod li jista’ jinqara u b’tali mod li l-entrati ma jkunux jistgħu jitħassru. L-ebda tħassir jew kitba mill-ġdid ma huwa permess. Għandu jimtela b’lingwa rikonoxxuta mill-Istat Membru ospitanti.

(d)

Jekk id-deskrizzjoni tal-prodotti u/jew is-servizzi (kaxxa 5.B taċ-ċertifikat) tirreferi għal formola tal-ordni tax-xiri li saret f’lingwa oħra għajr lingwa rikonoxxuta mill-Istat Membru ospitanti, traduzzjoni trid tiġi mehmuża mill-korp/individwu eliġibbli.

(e)

Min-naħa l-oħra, jekk iċ-ċertifikat ikun tfassal f’lingwa għajr waħda rikonoxxuta mill-Istat Membru tal-fornitur/persuna responsabbli għall-maħżen, traduzzjoni tal-informazzjoni li tikkonċerna l-prodotti u s-servizzi f’kaxxa 5.B trid tiġi mehmuża mill-korp/individwu eliġibbli.

(f)

Lingwa rikonoxxuta tfisser waħda mill-lingwi uffiċjali li tintuża fl-Istat Membru jew kwalunkwe lingwa oħra uffiċjali tal-Unjoni li l-Istat Membru jiddikjara li tista’ tintuża għal dan il-fini.

3.

Permezz tad-dikjarazzjoni tiegħu fil-kaxxa 3 taċ-ċertifikat, il-korp/individwu eliġibbli jipprovdi l-informazzjoni neċessarja għall-evalwazzjoni tat-talba għal eżenzjoni fl-Istat Membru ospitanti.

4.

Permezz tad-dikjarazzjoni tiegħu fil-kaxxa 4 taċ-ċertifikat, il-korp jikkonferma d-dettalji fil-kaxxa 1 u 3(a) tad-dokument u jiċċertifika li l-individwu eliġibbli huwa membru tal-persunal tal-korp.

5.

(a)

Ir-referenza għall-formola tal-ordni tax-xiri (kaxxa 5.B taċ-ċertifikat) irid ikollha fiha minn tal-inqas id-data u n-numru tal-ordni. Il-formola tal-ordni jenħtieġ li jkollha fiha l-elementi kollha li jidhru fil-kaxxa 5 taċ-ċertifikat. Jekk iċ-ċertifikat ikollu jkun ittimbrat mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti, il-formola tal-ordni għandha tkun ittimbrata wkoll.

(b)

L-indikazzjoni tan-numru tas-sisa definit fl-Artikolu 2, punt (12), tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 389/2012 tat-2 ta’ Mejju 2012 dwar kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2073/2004 mhijiex obbligatorja; in-numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT jew in-numru ta’ referenza tat-taxxa irid ikun indikat.

(c)

Il-muniti jenħtieġ li jkunu indikati permezz ta’ kodiċi bi tliet ittri b’konformità mal-istandard kodiċi ISO 4217 li ġie stabbilit mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni (5).

6.

Id-dikjarazzjoni msemmija hawn fuq mill-korp/individwu eliġibbli għandha tkun awtentikata fil-kaxxa 6 permezz tat-timbru tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti. Dik l-awtorità tista’ tagħżel li l-approvazzjoni tagħha tkun tiddependi fuq il-qbil minn awtorità oħra fl-Istat Membru tagħha. Huwa f’idejn l-awtorità tat-taxxa kompetenti biex takkwista tali qbil.

7.

Sabiex il-proċedura tiġi ssimplifikata, l-awtorità kompetenti tista’ tiddispensa mill-obbligu tal-korp eliġibbli biex jitlob timbru fil-każ ta’ eżenzjoni għall-użu uffiċjali. Il-korp eliġibbli jenħtieġ li jsemmi din id-dispensa fil-kaxxa 7 taċ-ċertifikat.
”.

(1)  Ħassar kif xieraq.

(2)  Agħmel salib fil-kaxxa rilevanti.

(3)  Ħassar l-ispazju mhux użat. Dan l-obbligu japplika wkoll jekk formoli tal-ordni huma mehmużin.

(4)  Prodotti u/jew servizzi mhux eliġibbli jenħtieġ li jitħassru fil-kaxxa 5 jew minn fuq il-formola tal-ordnijiet mehmuża.

(5)  Bħala indikazzjoni, xi kodiċijiet relatati mal-muniti attwalment użati: EUR (euro), BGN (lev), CZK (krona Ċeka), DKK (krona Daniża), GBP (Lira sterlina), HUF (forint), LTL (litas), PLN (zloty), RON (leu Rumen), SEK (krona Żvediża), USD (dollaru Amerikan).


16.3.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 88/24


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/433

tal-15 ta’ Marzu 2022

li jimponi dazji kumpensatorji definittivi fuq l-importazzjonijiet ta’ prodotti tal-azzar inossidabbli llaminati ċatti fil-kiesaħ li joriġinaw mill-Indja u mill-Indoneżja u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/2012 li jimponi dazju anti-dumping definittiv u li jiġbor b’mod definittiv id-dazju anti-dumping provviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta’ prodotti tal-azzar inossidabbli llaminati ċatti fil-kiesaħ li joriġinaw mill-Indja u mill-Indoneżja

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/1037 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2016 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li ma humiex membri tal-Unjoni Ewropea (“ir-Regolament bażiku”) (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 15 u 24(1) tiegħu,

Billi:

1.   PROĊEDURA

1.1.   Bidu

(1)

Fis-17 ta’ Frar 2021, il-Kummissjoni Ewropea (“il-Kummissjoni”) bdiet investigazzjoni antisussidji fir-rigward tal-importazzjonijiet ta’ prodotti tal-azzar inossidabbli llaminati ċatti fil-kiesaħ (“SSCR” jew “il-prodott taħt investigazzjoni”) li joriġinaw mill-Indja u mill-Indoneżja (flimkien imsejħin “il-pajjiżi kkonċernati”). Il-Kummissjoni ppubblikat Notifika ta’ bidu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (2) (“in-Notifika ta’ bidu”).

(2)

Il-Kummissjoni bdiet l-investigazzjoni wara lment ippreżentat fl-4 ta’ Jannar 2021 mill-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Azzar (“EUROFER” jew “l-ilmentatur”) f’isem l-industrija tal-Unjoni ta’ prodotti tal-azzar inossidabbli llaminati ċatti fil-kiesaħ skont it-tifsira tal-Artikolu 10(6) tar-Regolament bażiku. L-ilment kien fih evidenza ta’ sussidjar u ta’ dannu konsegwenti li kien biżżejjed sabiex jiġġustifika l-bidu tal-investigazzjoni.

(3)

Qabel il-bidu tal-investigazzjoni antisussidji, il-Kummissjoni nnotifikat lill-Gvern tal-Indja (“GTI”) (3) u lill-Gvern tal-Indoneżja (“GTID”) (4) li hija kienet irċiviet ilment iddokumentat kif suppost. u stiednet lill-GTI u lill-GTID għal konsultazzjonijiet f’konformità mal-Artikolu 10(7) tar-Regolament bażiku. Il-konsultazzjonijiet saru fl-10 ta’ Frar 2021 mal-GTI u fil-15 ta’ Frar 2021 mal-GTID. Madankollu, ma setgħet tintlaħaq l-ebda soluzzjoni miftiehma b’mod reċiproku ma’ xi wieħed mill-gvernijiet.

(4)

Fit-18 ta’ Novembru 2021, il-Kummissjoni imponiet dazji anti-dumping definittivi u dazji provviżorji miġburin b’mod definittiv imposti fuq l-importazzjonijiet tal-istess prodott li joriġina mill-Indja u mill-Indoneżja (5) (“ir-Regolament anti-dumping”) f’investigazzjoni li kienet inbdiet permezz ta’ Notifika ta’ bidu (jew “Avviż ta’ bidu”) ippubblikata fit-30 ta’ Settembru 2020 (“l-investigazzjoni anti-dumping separata”) (6).

(5)

L-analiżijiet tad-dannu, tal-kawżalità u tal-interess tal-Unjoni mwettqin f’din l-investigazzjoni antisussidji u dawk imwettqin fl-investigazzjoni anti-dumping separata huma mutatis mutandis identiċi, billi d-definizzjoni tal-industrija tal-Unjoni, tal-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun, tal-perjodu taħt kunsiderazzjoni u tal-perjodu ta’ investigazzjoni huma l-istess fiż-żewġ investigazzjonijiet.

1.2.   Reġistrazzjoni

(6)

Fis-7 ta’ April 2021, l-ilmentatur ippreżenta talba għar-reġistrazzjoni tal-importazzjonijiet. Il-Kummissjoni analizzat it-talba, iżda sabet li fil-pajjiżi kkonċernati ma kienet seħħet l-ebda importazzjoni massiva f’perjodu relattivament qasir ta’ prodott li kien jibbenefika minn sussidji kumpensabbli. L-importazzjonijiet tal-SSCR mill-Indja u mill-Indoneżja wrew tnaqqis ta’ 46 % fis-seba’ xhur wara l-bidu meta mqabblin mal-importazzjonijiet matul il-perjodu ta’ investigazzjoni. Għalhekk, il-kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni tal-importazzjonijiet skont l-Artikolu 24(5) tar-Regolament bażiku ma ġewx issodisfati u l-Kummissjoni ma għamlitx l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat soġġetti għal reġistrazzjoni.

1.3.   Il-perjodu ta’ investigazzjoni u l-perjodu taħt kunsiderazzjoni

(7)

L-investigazzjoni tas-sussidji u tad-dannu kopriet il-perjodu mill-1 ta’ Lulju 2019 sat-30 ta’ Ġunju 2020 (“il-perjodu ta’ investigazzjoni”). L-eżami tax-xejriet rilevanti għall-valutazzjoni tad-dannu kopra l-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2017 sat-tmiem tal-perjodu ta’ investigazzjoni (“il-perjodu taħt kunsiderazzjoni”). Iż-żewġ perjodi huma identiċi għal dawk fl-investigazzjoni anti-dumping separata.

1.4.   Il-partijiet interessati

(8)

Fin-Notifika ta’ bidu, il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet interessati sabiex jikkuntattjawha sabiex jipparteċipaw fl-investigazzjoni. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għarrfet speċifikament lill-ilmentatur, lill-GTI, lill-GTID, lill-produtturi esportaturi magħrufin fil-pajjiżi kkonċernati, lill-importaturi magħrufin u lill-utenti fl-Unjoni dwar il-bidu tal-investigazzjoni, u stednithom jipparteċipaw.

(9)

Il-partijiet interessati kellhom l-opportunità li jikkummentaw dwar il-bidu tal-investigazzjoni u jitolbu smigħ mal-Kummissjoni u/jew mal-Uffiċjal tas-Seduta fil-proċedimenti kummerċjali. Saru seduti mal-EUROFER u ma’ kumpanija oħra.

(10)

Fin-Notifika ta’ bidu, il-Kummissjoni stiednet ukoll lill-awtoritajiet tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (“GTĊ”) sabiex jieħdu sehem fl-investigazzjoni bħala parti interessata. Barra minn hekk, il-Kummissjoni informat lill-GTĊ dwar il-bidu tal-investigazzjoni u rreferiet speċifikament għall-istedina għall-parteċipazzjoni bħala parti interessata li tinsab fin-Notifika ta’ bidu. Sussegwentement, il-GTĊ informa lill-Kummissjoni li kien irreġistra bħala parti interessata f’din l-investigazzjoni.

(11)

Fil-11 ta’ Ottubru 2021, il-Kummissjoni bagħtet talba għal informazzjoni lill-GTĊ.

(12)

Il-GTĊ ma weġibx għat-talba għal informazzjoni tal-Kummissjoni u, minflok, fil-21 ta’ Ottubru 2021 issottometta l-kummenti tiegħu dwar it-talba għal informazzjoni huwa stess.

(13)

F’din is-sottomissjoni, min-naħa l-waħda, il-GTĊ iddikjara li l-proċeduri tal-Kummissjoni jistgħu jkunu qed jiksru r-regoli tad-WTO u d-dritt tal-UE.

(14)

L-ewwel nett, il-GTĊ iddikjara li l-Kummissjoni ma informatx lill-GTĊ dwar il-preżentazzjoni tal-ilment, ma organizzatx konsultazzjonijiet ta’ qabel il-bidu mal-GTĊ, ma informatux dwar il-bidu u ma stednitux direttament sabiex ikun parti interessata fl-investigazzjoni. Peress li l-GTĊ ma huwiex pajjiż esportatur, il-GTĊ ma huwiex Membru jew parti interessata skont it-tifsira tar-regoli tad-WTO u l-istedina ma għandhiex bażi ġuridika u rekwiżiti proċedurali bażiċi.

(15)

Il-Kummissjoni nnotat li dawn l-allegazzjonijiet ma humiex korretti fattwalment. Fil-fatt, ladarba l-istedina sabiex issir parti interessata ġiet inkluża fin-Notifika ta’ bidu, li ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fis-17 ta’ Frar 2021, il-Kummissjoni bagħtet in-Notifika ta’ bidu lill-GTĊ fl-istess jum, filwaqt li ġibdet l-attenzjoni tiegħu b’mod espliċitu għall-istedina. Inizjalment, il-GTĊ talab aċċess għall-fajl miftuħ permezz ta’ posta elettronika tad-19 ta’ Frar 2021. Bi tweġiba għal dik il-posta elettronika, dakinhar stess, il-Kummissjoni talbet b’mod espliċitu mill-ġdid lill-GTĊ jekk, billi talab aċċess għall-fajl miftuħ, kienx biħsiebu jirreġistra bħala parti interessata. Dakinhar stess, il-GTĊ ikkonferma li kien irreġistra bħala parti interessata. L-iskambju sħiħ bil-posta elettronika huwa disponibbli fil-fajl miftuħ. Għalhekk, il-Kummissjoni informat direttament lill-GTĊ dwar in-Notifika ta’ bidu u stednitu jsir parti interessata saħansitra darbtejn. Barra minn hekk, il-Kummissjoni ma stednitx lill-GTĊ sabiex jagħmel konsultazzjonijiet ta’ qabel il-bidu peress li l-Kummissjoni stenniet li l-GTID jiċċara l-involviment tal-GTĊ fl-għoti ta’ appoġġ finanzjarju indirett lill-produtturi esportaturi fl-Indoneżja. Għalhekk, peress li l-Kummissjoni ma kellhiex l-intenzjoni li tinvestiga sussidji kumpensabbli potenzjali mogħtija mir-RPĊ, iżda biss is-sussidji pprovduti mill-GTID permezz tal-appoġġ finanzjarju tal-GTĊ, ma kien hemm l-ebda rekwiżit legali li jsiru konsultazzjonijiet ta’ qabel il-bidu mal-GTĊ.

(16)

It-tieni, il-GTĊ iddikjara li talab li jsegwi l-progress tal-każ minħabba tħassib li l-Kummissjoni tista’ tikser ir-regoli tad-WTO u d-dritt tal-UE, iżda l-GTĊ ma huwiex soġġett għal din l-investigazzjoni u ma huwiex obbligat jipprovdi xi informazzjoni fl-investigazzjoni. Fil-fatt, skont il-GTĊ, il-Kummissjoni diġà kisret il-Ftehim tad-WTO dwar is-Sussidji u l-Miżuri ta’ Kumpens (“il-Ftehim SCM”) u r-Regolament bażiku fl-investigazzjoni antisussidji dwar l-importazzjonijiet ta’ ċerti materjali tal-fibra tal-ħġieġ minsuġa u/jew meħjuta li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (“ir-RPĊ” jew “iċ-Ċina”) u mill-Eġittu, mibdija fis-16 ta’ Mejju 2019 (7) u li rriżultat fl-impożizzjoni ta’ dazji kumpensatorji definittivi ppubblikati fil-15 ta’ Ġunju 2020 (8) (“l-investigazzjoni antisussidji tal-GFF”), billi inkludiet il-kooperazzjoni ekonomika u kummerċjali bilaterali normali bejn iċ-Ċina u l-Eġittu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-hekk imsejħa sussidji bejn il-pajjiżi.

(17)

Il-Kummissjoni fakkret li ma kienx il-GTĊ li talab li jsegwi l-progress tal-każ, iżda kienet il-Kummissjoni nnifisha li stiednet lill-GTĊ jirreġistra bħala parti interessata fin-Notifika ta’ bidu. Fir-rigward tal-allegazzjonijiet dwar l-investigazzjoni antisussidji tal-GFF, il-Kummissjoni qisithom bħala ġeneriċi u mhux sostanzjati, u fi kwalunkwe każ mhux is-suġġett ta’ din l-investigazzjoni. Il-Kummissjoni xorta waħda nnotat li l-appoġġ finanzjarju mogħti mill-GTĊ, sa fejn tali appoġġ huwa attribwibbli għall-GTID, jaqa’ taħt il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din l-investigazzjoni. Għalhekk, l-informazzjoni dwar l-appoġġ finanzjarju mogħti mill-GTĊ hija neċessarja f’dan il-kuntest.

(18)

It-tielet, il-GTĊ innota li l-Kummissjoni ma bagħtitlu l-ebda talba għal informazzjoni fl-ewwel tmien xhur wara l-bidu, għall-kuntrarju tar-rekwiżit tad-WTO li jenħtieġ li l-awtoritajiet investigattivi jistabbilixxu l-informazzjoni meħtieġa mill-partijiet interessati mill-aktar fis possibbli, u li l-perjodu ta’ żmien għat-tweġiba kien ta’ 10 ijiem minflok is-37 jum ipprovduti mill-Artikolu 12.1.1 tal-Ftehim SCM u mill-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku.

(19)

Il-Kummissjoni nnotat li ż-żmien sabiex tintbagħat it-talba għal informazzjoni lill-GTĊ kien dovut għall-iżvilupp tal-investigazzjoni. L-elementi mitlubin lill-GTĊ ma kinux kompletament evidenti fil-bidu tal-investigazzjoni u l-informazzjoni mitluba kienet ibbażata fuq aspetti li kienu jeħtieġu aktar investigazzjoni wara l-ewwel sessjoni tal-RCC mal-partijiet Indoneżjani. Barra minn hekk, il-Kummissjoni wieġbet li kienet bagħtet lill-GTĊ “talba għal informazzjoni”, u mhux “kwestjonarju”. Ir-rekwiżiti tal-perjodu ta’ żmien imsemmijin mill-GTĊ jikkonċernaw biss il-kwestjonarji. Il-perjodu ta’ żmien previst fit-talba għal informazzjoni kien biżżejjed sabiex tiġi pprovduta l-informazzjoni mitluba. Fi kwalunkwe każ, li kieku l-GTĊ qies li l-perjodu ta’ żmien kien strett wisq, il-GTĊ seta’ jitlob estensjoni tal-iskadenza, xi ħaġa li ma għamilx.

1.5.   Kummenti dwar il-bidu

1.5.1.   Kummenti mill-GTI dwar il-bidu

(20)

Il-GTI ma ssottomettiex kummenti bil-miktub qabel jew wara l-konsultazzjonijiet ta’ qabel il-bidu. Madankollu, matul il-konsultazzjoni, il-GTI argumenta li b’mod ġenerali l-ilment ma fihx biżżejjed evidenza tal-eżistenza tal-allegati programmi ta’ sussidju.

(21)

Il-Kummissjoni qieset il-kummenti tal-GTI. Madankollu, kif spjegat fil-Memorandum dwar is-suffiċjenza tal-evidenza (“Memorandum”) (9), il-Kummissjoni, wara eżami tal-allegazzjonijiet ta’ sussidju, ikkonkludiet li l-ilment, flimkien mal-evidenza disponibbli għall-Kummissjoni u elenkata fil-Memorandum, kien fihom biżżejjed evidenza li għandha tendenza turi l-eżistenza ta’ sussidjar għall-prodott ikkonċernat li joriġina mill-Indja.

1.5.2.   Il-kummenti mill-GTID dwar il-bidu

(22)

Fil-15 ta’ Frar 2021, il-GTID issottometta l-verżjoni bil-miktub tad-dikjarazzjonijiet tiegħu li ntbagħtu fil-konsultazzjonijiet ta’ qabel il-bidu li saru fl-istess jum. Din is-sottomissjoni argumentat li, b’mod ġenerali, l-ilment ma kienx fih biżżejjed evidenza tal-eżistenza tal-allegati programmi ta’ sussidju.

(23)

Il-Kummissjoni qieset din is-sottomissjoni fl-istadju tal-abbozzar tal-Memorandum dwar is-suffiċjenza tal-evidenza u bir-rispett kollu ma qablitx mal-kummenti tal-GTID. Tabilħaqq, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-ilment, flimkien mal-evidenza disponibbli għall-Kummissjoni u elenkata fil-Memorandum dwar is-suffiċjenza tal-evidenza, kien fih biżżejjed evidenza li kellha t-tendenza turi l-eżistenza ta’ sussidjar. Fi kwalunkwe każ, ingħatat attenzjoni partikolari lill-elementi enfasizzati mill-GTID matul l-investigazzjoni.

1.6.   Kampjunar

(24)

Fin-Notifika ta’ bidu, il-Kummissjoni ddikjarat li kien hemm il-possibbiltà li tagħżel kampjun minn fost il-partijiet interessati f’konformità mal-Artikolu 27 tar-Regolament bażiku.

1.6.1.   Il-kampjunar tal-produtturi tal-Unjoni

(25)

Fin-Notifika ta’ bidu, il-Kummissjoni ddikjarat li kienet iddeċidiet li tillimita l-investigazzjoni tagħha għal numru raġonevoli ta’ produtturi tal-Unjoni billi tapplika l-proċedura tal-kampjunar, u li provviżorjament kienet għażlet kampjun ta’ produtturi tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għażlet il-kampjun provviżorju fuq il-bażi tal-volumi tal-produzzjoni u tal-bejgħ tal-Unjoni rrapportati mill-produtturi tal-Unjoni fil-kuntest tal-analiżi tal-valutazzjoni permanenti ta’ qabel il-bidu, filwaqt li qieset ukoll il-pożizzjoni ġeografika tagħhom. Il-kampjun provviżorju stabbilit b’dan il-mod kien jikkonsisti minn tliet produtturi tal-Unjoni li jammontaw għal aktar minn 60 % tal-produzzjoni u madwar 70 % tal-bejgħ fl-Unjoni tal-prodott simili, u li jinsabu f’erba’ Stati Membri differenti. Id-dettalji ta’ dan il-kampjun provviżorju saru disponibbli fil-fajl għall-ispezzjoni mill-partijiet interessati, bil-possibbiltà li jagħmlu l-kummenti tagħhom. Ma sar l-ebda kumment.

(26)

Billi ma wasal l-ebda kumment saż-żmien stipulat, il-kampjun provviżorju tal-produtturi tal-Unjoni ġie kkonfermat. Kien jikkonsisti f’Acciai Speciali Terni S.p.A., f’Aperam Stainless Europe u f’Outokumpu Stainless OY. Il-kampjun definittiv huwa rappreżentattiv tal-industrija tal-Unjoni. Dan il-kampjun ikkoinċida mal-kampjun tal-produtturi tal-Unjoni fl-investigazzjoni anti-dumping separata.

1.6.2.   Kampjunar tal-importaturi

(27)

Sabiex tiddeċiedi jekk kienx hemm bżonn li jittieħed kampjun u, jekk iva, sabiex tagħżel kampjun, il-Kummissjoni talbet lill-importaturi kollha mhux relatati sabiex jipprovdu l-informazzjoni speċifikata fin-Notifika ta’ bidu.

(28)

Importatur mhux relatat wieħed ippreżenta lilu nnifsu bħala parti interessata u pprovda l-informazzjoni mitluba. Minħabba n-numru baxx ta’ tweġibiet li waslu, il-kampjunar ma kienx neċessarju. Ma sar l-ebda kumment dwar din id-deċiżjoni. L-importatur kien mistieden jimla kwestjonarju.

1.6.3.   Kampjunar ta’ produtturi esportaturi fil-pajjiżi kkonċernati

(29)

Fid-dawl tan-numru potenzjalment kbir ta’ produtturi esportaturi fil-pajjiżi kkonċernati, in-Notifika ta’ bidu pprovdiet għall-kampjunar fl-Indja u fl-Indoneżja. Għalhekk, il-Kummissjoni talbet lill-produtturi esportaturi magħrufin kollha fl-Indja u fl-Indoneżja sabiex jipprovdu l-informazzjoni speċifikata fin-Notifika ta’ bidu sabiex tiddeċiedi jekk il-kampjunar kienx neċessarju u, jekk iva, sabiex tagħżel kampjun.

(30)

Barra minn hekk, il-Kummissjoni talbet lill-Missjoni tal-Indja għall-Unjoni Ewropea u lill-Ambaxxata tar-Repubblika tal-Indoneżja fi Brussell sabiex jidentifikaw u/jew jikkuntattjaw produtturi esportaturi oħrajn, jekk ikun hemm, li jistgħu jkunu interessati jipparteċipaw fl-investigazzjoni.

1.6.3.1.   L-Indja

(31)

Żewġ (gruppi ta’) kumpaniji Indjani ppreżentaw tweġiba għall-kampjunar sal-limitu ta’ żmien previst. Iż-żewġ produtturi esportaturi inkwistjoni: Chromeni Steels Private Limited (“Chromeni”) u l-Grupp Jindal kienu jirrappreżentaw 100 % tal-volum tal-esportazzjonijiet Indjani tal-SSCR mill-Indja lejn l-Unjoni matul il-perjodu ta’ investigazzjoni. Għalhekk, il-Kummissjoni abbandunat il-kampjunar fir-rigward tal-Indja.

(32)

Il-parti tal-Grupp Jindal (l-Indja) li hija involuta fil-produzzjoni u fil-bejgħ tal-SSCR tikkonsisti f’żewġ produtturi esportaturi, f’żewġ kummerċjanti, f’fornitur ta’ servizz wieħed u f’fornitur wieħed tal-materja prima.

(33)

Il-Grupp Jindal huwa integrat vertikalment mill-produzzjoni tal-kokk, tal-gass u tal-ferrokromu, mill-produzzjoni tal-azzar inossidabbli likwidu, tal-lastri, tal-kojls illaminati bis-sħana, sal-produzzjoni tal-SSCR.

(34)

Chromeni ma hijiex integrata vertikalment. Tibda timmanifattura l-SSCR minn kojls tal-azzar inossidabbli llaminati bis-sħana.

1.6.3.2.   L-Indoneżja

(35)

Tliet produtturi esportaturi jew gruppi ta’ produtturi esportaturi fl-Indoneżja pprovdew l-informazzjoni mitluba u qablu li jiġu inklużi fil-kampjun. F’konformità mal-Artikolu 27(1) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni għażlet kampjun ta’ żewġ gruppi ta’ produtturi esportaturi fuq il-bażi tal-akbar volum rappreżentattiv ta’ esportazzjonijiet mill-Indoneżja lejn l-Unjoni matul il-perjodu ta’ investigazzjoni, li seta’ jkun raġonevolment investigat fiż-żmien disponibbli: PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (“IRNC”) u PT. Jindal Stainless Indonesia (“Jindal Indonesia”). Il-gruppi ta’ produtturi esportaturi inklużi fil-kampjun kienu jirrappreżentaw 71 % tal-volum totali stmat tal-esportazzjonijiet tal-SSCR mill-Indoneżja lejn l-Unjoni matul il-perjodu ta’ investigazzjoni.

(36)

IRNC hija impriża integrata vertikalment. Il-kumpanija tibda timmanifattura l-SSCR mill-mineral tan-nikil u, għalhekk, għandha l-funderiji tagħha stess. Barra minn hekk, IRNC hija parti minn grupp ta’ kumpaniji li jimmanifatturaw tipi differenti ta’ prodotti tal-azzar, li huma integrati vertikalment ukoll (jibdew mill-mineral tan-nikil u, għalhekk, għandhom il-funderiji tagħhom stess) u jipprovdu prodotti tal-azzar upstream lill-IRNC għall-manifattura tal-SSCR. Dawn il-kumpaniji (flimkien mal-IRNC, imsejħin flimkien “il-Grupp IRNC”) huma PT. Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry (“GCNS”), PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (“ITSS”), PT. Sulawesi Mining Investment (“SMI”) u PT. Tsingshan Steel Indonesia (“TSI”). Dawn kollha jinsabu fil-Park Industrijali ta’ Morowali fl-Indoneżja.

(37)

Jindal Indonesia ma hijiex integrata vertikalment. Tibda timmanifattura l-SSCR minn kojls tal-azzar inossidabbli.

(38)

F’konformità mal-Artikolu 27(2) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni kkonsultat lill-produtturi esportaturi kollha magħrufin u kkonċernati u lill-GTID dwar l-għażla tal-kampjun. Ma wasal l-ebda kumment u, għaldaqstant, il-kampjun ġie kkonfermat.

1.7.   Eżami individwali

(39)

It-tielet produttur esportatur Indoneżjan li rritorna l-formola tal-kampjunar informa lill-Kummissjoni li ma kellux l-intenzjoni li jitlob eżami individwali skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament bażiku. Minkejja dan, il-Kummissjoni informat lill-produttur esportatur mhux inkluż fil-kampjun li kien meħtieġ jipprovdi tweġiba għall-kwestjonarju jekk xtaq li jiġi eżaminat fuq bażi individwali. Madankollu, ma pprovdiex tweġiba għall-kwestjonarju. B’riżultat ta’ dan, ma kien possibbli l-ebda eżami individwali.

1.8.   Tweġibiet għall-kwestjonarju

(40)

Il-Kummissjoni bagħtet kwestjonarji lit-tliet produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun, lill-ilmentatur, lill-importatur mhux relatat li kien daħal f’kuntatt, u lill-erba’ produtturi esportaturi fil-pajjiżi kkonċernati. L-istess kwestjonarji kienu wkoll disponibbli online (10) fil-jum tal-bidu.

(41)

Waslu tweġibiet għall-kwestjonarju mingħand it-tliet produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun, mill-ilmentatur, minn importatur mhux relatat, minn żewġ produtturi esportaturi mill-Indja u miż-żewġ produtturi esportaturi inklużi fil-kampjun mill-Indoneżja.

(42)

Il-Kummissjoni bagħtet ukoll kwestjonarju lill-GTI u lill-GTID.

(43)

Il-kwestjonarju għall-GTI kien jinkludi kwestjonarji speċifiċi għal (i) kwalunkwe istituzzjoni finanzjarja li pprovdiet self jew krediti għall-esportazzjoni lill-kumpaniji taħt investigazzjoni jew lix-xerrejja tagħhom (fil-kuntest tal-krediti tax-xerrej tal-esportazzjoni), (ii) lill-akbar 10 produtturi u distributuri tal-materjali tal-input allegatament ipprovdew għal remunerazzjoni anqas minn adegwata (mineral tal-kromu u mineral tal-ħadid) għaż-żewġ produtturi esportaturi Indjani, għall-produzzjoni tal-prodott taħt investigazzjoni.

(44)

Il-kwestjonarju għall-GTID kien jinkludi kwestjonarju speċifiku għal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“Indonesia Eximbank”). Din l-istituzzjoni finanzjarja ssemmiet speċifikament fl-ilment bħala korp pubbliku jew korp inkarigat jew ordnat mill-GTID sabiex jagħti sussidji. Barra minn hekk, għall-konvenjenza amministrattiva, il-GTID intalab jibgħat kwestjonarji speċifiċi lil (i) kwalunkwe istituzzjoni finanzjarja oħra li pprovdiet self jew krediti għall-esportazzjoni lill-kumpaniji inklużi fil-kampjun jew lix-xerrejja tal-kumpaniji fil-kampjun (fil-kuntest tal-krediti tax-xerrejja tal-esportazzjonijiet) (11), (ii) lill-akbar 10 produtturi u distributuri tal-materjali tal-input ewlenin għall-prodott taħt investigazzjoni, kif ukoll lil kwalunkwe produttur u distributur ieħor tal-input tal-materjali inkwistjoni, li pprovdew inputs liż-żewġ kumpaniji inklużi fil-kampjun, u (iii) lil PT. Asuransi Asei Indonesia (“ASEI”), imsemmija speċifikament fl-ilment bħala fornitur ta’ assigurazzjoni ta’ kreditu għall-esportazzjoni fuq bażi aġevolanti, potenzjalment anki lill-produtturi tal-prodott taħt investigazzjoni.

(45)

Barra minn hekk, il-kwestjonarju għall-GTID kien jinkludi kwestjonarju speċifiku għal PT. Indonesia Morowali Industrial Park (“IMIP”), il-kumpanija li topera l-park industrijali fejn tinsab IRNC, li hija wieħed mill-produtturi esportaturi inklużi fil-kampjun. Peress li IMIP hija kumpanija relatata ma’ IRNC, anki IRNC intalbet tibgħat l-istess kwestjonarju lil IMIP.

(46)

Il-GTID intalab ukoll jiġbor kwalunkwe rispons ipprovdut minn dawn l-entitajiet u jibgħathom direttament lill-Kummissjoni.

(47)

Il-Kummissjoni rċiviet tweġibiet għall-kwestjonarju mingħand il-GTI, li madankollu ma kinux jinkludu tweġibiet għall-kwestjonarji speċifiċi msemmijin fil-premessa (43), kif ukoll mingħand il-GTID, li kienu jinkludu tweġibiet minn Indonesia Eximbank, minn tliet istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn, minn ħdax-il fornitur tal-input: erba’ minaturi tal-faħam (PT Sungai Danau Jaya, PT. Tanah Bumbu Resources, PT. Wahana Baratama Mining, u PT. Bukit Asam Tbk), tliet minaturi tal-mineral tan-nikil (PT. GAG Nikel, PT. Ceria Nugraha Indotama u PT. Tiran Indonesia), erba’ kummerċjanti tal-mineral tan-nikil u tal-faħam (PT. Ekasa Yad Resouces, PT. Batu Bara Global Energy, PT. Rwood Resources Indonesia, u PT. Bumi Nusantara Jaya), ASEI u IMIP. Il-Kummissjoni rċiviet l-istess tweġibiet għall-kwestjonarju ta’ IMIP minn IRNC ukoll.

1.9.   Żjarat ta’ verifika

(48)

Fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19 u l-miżuri ta’ konfinament stabbiliti minn diversi Stati Membri kif ukoll minn diversi pajjiżi terzi, il-Kummissjoni ma setgħetx twettaq żjarat ta’ verifika skont l-Artikolu 16 tar-Regolament bażiku fl-istadju proviżorju. Minflok, il-Kummissjoni kontroverifikat mill-bogħod l-informazzjoni kollha meqjusa neċessarja għad-determinazzjonijiet proviżorji tagħha f’konformità mal-Avviż tagħha dwar il-konsegwenzi tat-tifqigħa tal-COVID-19 fuq l-investigazzjonijiet anti-dumping u antisussidji (12).

(49)

Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-Artikolu 28 tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni kkontroverifikat mill-bogħod, permezz ta’ vidjokonferenza, it-tweġibiet tal-GTI u tal-GTID għall-kwestjonarji. L-uffiċjali mill-ministeri rilevanti pparteċipaw matul il-kontroverifika mill-bogħod (“RCC”). L-RCC tal-GTID kienet tinkludi wkoll l-RCC tal-informazzjoni pprovduta minn Indonesia Eximbank u minn żewġ fornituri tal-input, jiġifieri PT. Gag Nikel u PT. Sungai Danau Jaya.

(50)

Barra minn hekk, il-Kummissjoni wettqet RCCs tal-kumpaniji/tal-partijiet li ġejjin:

(a)

L-assoċjazzjoni tal-Unjoni, li tirrappreżenta t-tliet produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun:

L-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Azzar (“EUROFER”), Brussell, il-Belġju.

(b)

Il-produtturi esportaturi fl-Indja:

Chromeni Steels Private Limited (“Chromeni”), Ahmedabad,

Jindal Stainless Limited (“JSL”), New Delhi u Jindal Stainless Hisar Limited (‘JSHL’), New Delhi, u l-kumpaniji relatati tagħhom, b’mod partikolari negozjanti relatati: Jindal Stainless Steelway Limited (“JSS”), Gurugram and Jindal Steelitalia Limited (“JSI”), Gurgaon, fornitur ta’ servizz: Jindal United Steel Limited (“JUSL”), New Delhi u fornitur tal-materja prima: Jindal Coke Limited (“JCL”), New Delhi, b’mod konġunt imsejħin “il-Grupp Jindal”).

(c)

Produtturi esportaturi fl-Indoneżja:

PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (“IRNC”), Jakarta u l-kumpaniji relatati tagħha, b’mod partikolari l-erba’ fornituri ewlenin tal-input Indoneżjani relatati tagħha PT. Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry (“GCNS”), Jakarta, PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (“ITSS”), Jakarta, PT. Sulawesi Mining Investment (“SMI”), Jakarta u PT. Tsingshan Steel Indonesia (“TSI”), Jakarta (flimkien ma’ IRNC, flimkien imsejħin “il-Grupp IRNC”), u l-park industrijali relatat fejn jinsab il-Grupp IRNC, PT. Indonesia Morowali Industrial Park (“IMIP”), Jakarta,

PT. Jindal Stainless Indonesia (“Jindal Indonesia”), Gresik.

1.10.   Nuqqas ta’ impożizzjoni ta’ miżuri provviżorji u proċedura sussegwenti

(51)

Fl-20 ta’ Ottubru 2021, skont l-Artikolu 29(a)(2) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni informat lill-partijiet interessati li hija kellha l-intenzjoni li ma timponix miżuri provviżorji u li tkompli bl-investigazzjoni.

(52)

Il-Kummissjoni kompliet tfittex u tivverifika l-informazzjoni kollha li ħasset li kienet neċessarja għas-sejbiet finali tagħha.

1.11.   Id-divulgazzjoni finali

(53)

Fis-17 ta’ Diċembru 2021, il-Kummissjoni informat lill-partijiet kollha bil-fatti u bil-kunsiderazzjonijiet essenzjali li fuq il-bażi tagħhom hija kellha l-intenzjoni li timponi dazju kompensatorju definittiv fuq l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat (“divulgazzjoni finali”). Il-partijiet kollha ngħataw perjodu li fih setgħu jikkummentaw dwar dan. Il-partijiet interessati kellhom opportunità jikkummentaw dwar il-bidu tal-investigazzjoni u jitolbu smigħ mal-Kummissjoni u/jew mal-Uffiċjal tas-Smigħ fil-proċedimenti kummerċjali.

(54)

Sussegwentement, fil-21 ta’ Jannar 2022, il-partijiet interessati rċivew divulgazzjoni finali addizzjonali (“divulgazzjoni finali addizzjonali”) u ngħataw perjodu li fih setgħu jikkummentaw dwar din. Il-partijiet interessati kellhom opportunità li jitolbu seduta mal-Kummissjoni u/jew mal-Uffiċjal tas-Seduta fil-proċedimenti kummerċjali.

(55)

Waslu kummenti mingħand l-ilmentatur, il-GTI, il-GTID, il-GTĊ, il-produtturi esportaturi inklużi fil-kampjun, l-importatur mhux relatat LSI, u l-konsorzju tal-importaturi u tad-distributuri Euranimi.

(56)

Il-partijiet li talbu li jinstemgħu ngħataw ukoll din l-opportunità. Saru seduti mal-Grupp IRNC u ma’ Euranimi.

(57)

Il-kummenti sottomessi mill-partijiet interessati ġew ikkunsidrati u tqiesu fejn xieraq f’dan ir-Regolament.

(58)

Il-Grupp IRNC afferma li d-drittijiet tad-difiża tiegħu nkisru minħabba li ma ngħatax biżżejjed żmien sabiex iħejji l-kummenti dwar id-divulgazzjoni finali. Bi tweġiba għal dan, il-Kummissjoni enfasizzat li l-Grupp IRNC inizjalment ingħata skadenza ta’ 18-il jum sabiex jikkummenta, li hija ferm itwal mill-perjodu ta’ żmien legali ta’ 10 ijiem li l-Kummissjoni hija meħtieġa tipprovdi lill-partijiet interessati mad-divulgazzjoni finali. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tat estensjoni ta’ tlett ijiem lill-kumpanija fuq talba tagħha. Għalhekk, il-Kummissjoni qieset li l-Grupp IRNC ingħata biżżejjed żmien sabiex jissottometti l-kummenti tiegħu dwar id-divulgazzjoni finali, u l-affermazzjoni ġiet miċħuda.

(59)

Il-Grupp Jindal u Jindal Indonesia talbu lill-Kummissjoni tiżgura li d-dazji kumpensatorji proposti u l-miżuri ta’ salvagwardja tal-azzar ma ġewx akkumulati, kif sar fir-Regolament anti-dumping.

(60)

Dan ġie indirizzat fil-premessi (1083) u (1084).

(61)

Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali, il-Grupp Jindal u Jindal Indonesia talbu wkoll lill-Kummissjoni sabiex tinkludi r-regolament propost li jimponi dazji kumpensatorji fir-Regolament (UE) 2019/1382 (13).

(62)

Il-Kummissjoni nnotat li l-Artikolu 3 diġà jindirizza l-kwistjoni tal-interazzjoni bejn id-dazji imposti skont dan ir-Regolament u d-dazji imposti skont ir-Regolament (UE) 2019/159 (14). Fl-aħħar emenda tar-Regolament (UE) 2019/1382, il-Kummissjoni diġà ħabbret li fil-futur kull Regolament li jimponi dazji anti-dumping u/jew kumpensatorji fir-rigward ta’ prodotti tal-azzar soġġetti wkoll għall-miżura ta’ salvagwardja jkun jinkludi dispożizzjonijiet speċifiċi li jipprevjenu l-applikazzjoni simultanja tagħhom mad-dazju tariffarju ta’ salvagwardja ogħla mill-kwota (15).

(63)

Wara d-divulgazzjoni finali, Euranimi u LSI sostnew li jenħtieġ li l-Kummissjoni tissospendi l-miżuri skont l-Artikolu 24(4) tar-Regolament bażiku.

(64)

Il-Kummissjoni rrikonoxxiet li kienet irċeviet l-informazzjoni pprovduta minn dawn il-partijiet u fakkrithom li, jekk il-Kummissjoni tqis li jkun xieraq, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tissospendi l-miżuri meta l-kundizzjonijiet tas-suq ikunu nbidlu temporanjament sa punt li d-dannu x’aktarx li ma jerġax jibda bħala riżultat tas-sospensjoni, u meta jkun fl-interess tal-Unjoni li tagħmel dan.

2.   PRODOTT IKKONĊERNAT U PRODOTT SIMILI

2.1.   Il-prodott ikkonċernat

(65)

Il-prodott ikkonċernat minn din l-investigazzjoni huwa prodotti tal-azzar inossidabbli llaminati ċatti, mhux maħdumin aktar ħlief illaminati fil-kiesaħ (imnaqqsin bil-kesħa), li bħalissa jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 u 7220 90 80 u li joriġinaw mill-Indja u mill-Indoneżja. Il-kodiċijiet NM huma mogħtija biss bħala informazzjoni.

2.2.   Prodott simili

(66)

L-investigazzjoni wriet li dawn il-prodotti li ġejjin għandhom l-istess karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u tekniċi bażiċi kif ukoll l-istess użi bażiċi:

il-prodott ikkonċernat;

il-prodott immanifatturat u mibjugħ fis-swieq domestiċi tal-pajjiżi kkonċernati; u

il-prodott manifatturat u mibjugħ fl-Unjoni mill-industrija tal-Unjoni.

(67)

Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li dawk il-prodotti huma prodotti simili skont it-tifsira tal-Artikolu 2(c) tar-Regolament bażiku.

2.3.   Affermazzjonijiet rigward l-ambitu tal-prodott

(68)

Produttur minnhom tal-Unjoni, li aġixxa wkoll bħala importatur u utent finali, talab l-esklużjoni ta’ prodotti tal-azzar inossidabbli llaminati fil-kiesaħ bil-grad 200 u 201 tal-azzar mill-ambitu tal-prodott. L-investigazzjoni stabbiliet li tali prodotti huma interkambjabbli f’dak li jirrigwarda l-karatteristiċi. Barra minn hekk, il-Kummissjoni waslet għall-konklużjoni li jekk din it-talba għall-esklużjoni tintlaqa’, dan joħloq fil-fatt piż irraġonevoli għall-awtoritajiet doganali, li jkollhom iwettqu test tal-laboratorju u jivverifikaw l-użu finali għal kull konsenja. Barra minn hekk, id-data li l-kumpanija pprovdiet fir-rigward tax-xiri tagħha ta’ prodotti bil-grad 200 u 201 tal-azzar u ta’ prodotti oħrajn mill-pajjiżi kkonċernati wriet li hija xtrat prodotti oħrajn li jaqgħu taħt l-ambitu tal-prodott tal-investigazzjoni attwali minn dawk il-pajjiżi, li min-natura tiegħu iġarrab ir-riskju ta’ kumpens inkroċjat. Barra minn hekk, għalkemm il-kumpanija tafferma li dawn il-gradi tal-azzar għandhom biss użu finali wieħed, ma jistax jiġi eskluż li dawn il-gradi tal-azzar jista’ jkollhom użi oħrajn.

(69)

Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li ma jkunx xieraq li tilqa’ din it-talba għall-esklużjoni tal-prodott u, għalhekk, ġiet miċħuda.

3.   SUSSIDJAR: L-INDJA

3.1.   Is-sussidji u l-programmi ta’ sussidju fi ħdan l-ambitu tal-investigazzjonijiet

(70)

Fuq il-bażi tal-informazzjoni li tinsab fl-ilment, fin-Notifika ta’ bidu u fit-tweġibiet għall-kwestjonarji tal-Kummissjoni, ġie investigat l-allegat sussidjar mill-GTI permezz tas-sussidji li ġejjin:

i.

Trasferiment dirett u potenzjali ta’ fondi:

Finanzjament ta’ kreditu ta’ qabel id-dispaċċ u ta’ wara d-dispaċċ

Skema ta’ ugwalizzazzjoni tal-imgħax għall-finanzjament tal-esportazzjoni

Inċentivi pprovduti mill-Aġenziji ta’ Kreditu għall-Esportazzjoni

Self preferenzjali tal-iState Bank of India (“SBI”) u tal-iSteel Development Fund (“SDF”)

Għotjiet għar-Riċerka u għall-Iżvilupp (“R&Ż”) tal-SDF u tal-Ministeru tal-Azzar

ii.

Dħul mitluf jew mhux miġbur tal-gvern li normalment ikun dovut:

Eżenzjonijiet mid-Dazju u Skemi ta’ Remissjoni

(a)

L-Iskema ta’ Awtorizzazzjoni Bil-Quddiem (“AAS”)

(b)

L-Iskema ta’ Awtorizzazzjoni tal-Importazzjoni Mingħajr Dazju (“DFIA”)

(c)

Skema għar-Restituzzjoni tad-Dazji (“DDS”)

(d)

L-Iskema ta’ Promozzjoni tal-Esportazzjonijiet ta’ Oġġetti Kapitali (“EPCGS”)

(e)

L-Iskema ta’ Esportazzjoni tal-Merkanzija mill-Indja (“MEIS”)

(f)

Il-promozzjoni tal-esportazzjonijiet permezz ta’ eżenzjonijiet mid-dazju u mit-taxxa – Esportazzjoni Meqjusa.

Inċentivi għal Unitajiet Orjentati lejn l-Esportazzjoni (“EOU”) u Żoni Ekonomiċi Speċjali (“SEZ”)

Inċentivi tat-taxxa fuq l-introjtu

iii.

Il-forniment ta’ oġġetti u ta’ servizzi għal remunerazzjoni anqas minn dik adegwata (“LTAR”):

Il-provvista ta’ mineral tal-kromu għal remunerazzjoni anqas minn adegwata

Il-provvista ta’ mineral tal-ħadid għal remunerazzjoni anqas minn adegwata

iv.

Ix-xiri ta’ oġġetti permezz ta’ politiki dwar l-akkwist pubbliku

v.

L-inċentivi pprovduti minn EXIM Bank fil-forma ta’ Krediti tax-Xerrejja

vi.

L-inċentivi pprovduti mill-iskemi lokali ta’ sussidju tal-Istat ta’ Gujarat.

3.2.   Skemi li għalihom ma rriżultatx evidenza ta’ sussidju

–   Finanzjament ta’ kreditu ta’ qabel id-dispaċċ u ta’ wara d-dispaċċ

(71)

L-ilmentatur afferma li l-banek Indjani jipprovdu finanzjament għall-esportazzjoni ta’ qabel id-dispaċċ lill-esportaturi li jeħtieġu ħlas għall-oġġetti mibjugħin qabel id-dispaċċ ta’ dawk l-oġġetti. Bl-istess mod, il-finanzjament għall-esportazzjoni ta’ wara d-dispaċċ huwa self li l-istituzzjonijiet finanzjarji jipprovdu lill-esportaturi. Din l-iskema hija ġestita mir-Reserve Bank of India (RBI), il-bank ċentrali tal-Indja. Ġie affermat ukoll li l-GTI, permezz tal-bank ċentrali tiegħu, jafda jew jordna lill-banek privati Indjani sabiex jipprovdu kontribuzzjoni finanzjarja fil-forma ta’ trasferiment dirett ta’ fondi (l-Artikolu 3(1)(a)(i) u l-Artikolu 3(1)(a)(iv) tar-Regolament bażiku). Sabiex jibbenefika minn dawn l-iskemi, l-esportatur kemm jeħtieġ biss li juri prova tal-esportazzjoni mingħajr ma tkun meħtieġa xi valutazzjoni tar-riskju. Għalhekk, il-benefiċċju għall-esportatur huwa d-differenza bejn ir-rata preferenzjali riċevuta b’dan il-mod u r-rata tas-suq għal self simili fl-Indja.

(72)

Wieħed mill-produtturi esportaturi Indjani kien qed juża, sa ċertu punt, il-krediti ta’ qabel id-dispaċċ fil-PI.

(73)

Il-kumpanija kienet qed tuża krediti ta’ qabel id-dispaċċ taħt faċilitajiet ta’ kapital operatorju (linji ta’ kreditu) miftuħin minn banek pubbliċi u privati. Ir-rata tal-imgħax applikata ġiet stabbilita f’konformità mal-kundizzjonijiet tas-suq u fil-livell mitlub minn banek pubbliċi u privati oħrajn (inklużi banek internazzjonali), li magħhom il-kumpanija kellha linji ta’ kreditu miftuħin. Ir-rata tal-imgħax kienet ibbażata fuq ir-Rata Prima ta’ Referenza ta’ Self (“BPLR”) – fil-każ ta’ krediti għall-esportazzjoni f’INR jew fuq LIBOR – fil-każ ta’ krediti għall-esportazzjoni f’USD. Fiż-żewġ każijiet, żdiedet firxa, ibbażata fuq il-valutazzjoni tal-klassifikazzjoni tal-kreditu tal-kumpanija. L-istess linji ta’ kreditu ntużaw ukoll għall-finanzjament domestiku għal terminu qasir.

(74)

Iż-żewġ produtturi esportaturi Indjani ma użawx krediti tal-esportazzjoni ta’ wara d-dispaċċ matul il-PI.

(75)

Bħala konsegwenza, il-Kummissjoni ma kellhiex bżonn tanalizza aktar dawn l-iskemi.

–   Skema ta’ ugwalizzazzjoni tal-imgħax għall-finanzjament tal-esportazzjoni

(76)

L-ilmentatur afferma li l-iskema ta’ ugwalizzazzjoni tal-imgħax (“IES”) tipprovdi lill-esportaturi b’kontribuzzjoni finanzjarja fil-forma ta’ trasferiment dirett ta’ fondi billi tipprovdi kumpens lill-mutwanti ta’ dawk l-esportaturi ekwivalenti għal 3 % sa 5 % tal-valur tal-imgħax li kieku kien ikun dovut fuq ċertu self.

(77)

Iż-żewġ produtturi esportaturi Indjani ma użawx l-IES matul il-PI.

(78)

Bħala konsegwenza, il-Kummissjoni ma kellhiex bżonn tinvestiga aktar din l-iskema.

–   Inċentivi pprovduti mill-Aġenziji ta’ Kreditu għall-Esportazzjoni

(79)

Il-GTI għandu bis-sħiħ żewġ Aġenziji ta’ Kreditu għall-Esportazzjoni: Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd (ECGC) u Exim Bank of India. L-għan ewlieni taż-żewġ aġenziji huwa l-promozzjoni tal-esportazzjonijiet mill-Indja. L-ilmentatur afferma li l-inċentivi pprovduti minn dawn l-Aġenziji jagħtu benefiċċju lill-esportaturi minħabba li jipprovdu assigurazzjoni, garanziji ta’ kreditu, linji ta’ kreditu u krediti għall-esportazzjoni taħt kundizzjonijiet anqas stretti minn dawk fis-suq.

(80)

Iż-żewġ produtturi esportaturi Indjani ma użawx garanziji ta’ kreditu, krediti għall-esportazzjoni jew linji ta’ kreditu pprovduti mill-ECGC jew minn Exim Bank.

(81)

Madankollu, żewġ produtturi tal-Grupp Jindal kienu koperti minn poloz tal-assigurazzjoni tal-ECGC. Madankollu, il-Kummissjoni ma sabitx li dawn il-ftehimiet tal-assigurazzjoni kienu jiddevjaw mill-kundizzjonijiet normali tas-suq. It-tariffi tal-primjum kienu jiddependu mill-kopertura massima tat-telf, mill-pajjiżi u mix-xerrejja koperti mill-polza u l-“istorja tal-pretensjonijiet” preċedenti, jiġifieri l-profil tar-riskju tal-kumpaniji. Il-Kummissjoni vverifikat li tħallsu t-tariffi kollha tal-primjum u l-imposti kollha.

(82)

Bħala konsegwenza, il-Kummissjoni ma kellhiex bżonn tinvestiga aktar din l-iskema.

–   Self preferenzjali tal-iState Bank of India (“SBI”) u tal-iSteel Development Fund (“SDF”)

(83)

L-ilmentatur afferma li l-GTI jipprovdi self preferenzjali speċifiku għas-settur permezz tal-iState Bank of India (SBI) u tal-iSteel Development Fund (SDF) lill-produtturi tal-azzar inossidabbli.

(84)

L-SBI kien wieħed mill-banek li ta self fit-tul lill-Grupp Jindal iżda l-Kummissjoni ma sabitx li kienu speċifiċi għas-settur jew preferenzjali. Ir-rata tal-imgħax ġiet stabbilita abbażi tal-firxa tal-BLPR +. Fil-fatt, ir-rata tal-imgħax imposta mill-SBI kienet kemxejn ogħla mir-rati tal-imgħax imposti minn banek privati li jagħtu self fit-tul lill-Grupp Jindal b’durata simili.

(85)

Iż-żewġ produtturi esportaturi Indjani ma rċivewx self mill-iSteel Development Fund matul il-PI.

(86)

Bħala konsegwenza, il-Kummissjoni ma kellhiex bżonn tinvestiga aktar din l-iskema.

–   Għotjiet għar-Riċerka u għall-Iżvilupp tal-SDF u tal-Ministeru tal-Azzar

(87)

L-ilmentatur afferma li l-GTI jipprovdi lill-produtturi tal-azzar b’għotjiet għar-R&Ż permezz tal-SDF. L-għotjiet għar-R&Ż jistgħu jinkisbu wkoll direttament mill-Ministeru tal-Azzar.

(88)

Iż-żewġ produtturi esportaturi Indjani ma rċevewx għotjiet għar-R&Ż fil-PI jew għotjiet li setgħu jiġu allokati għall-PI.

(89)

Bħala konsegwenza, il-Kummissjoni ma kellhiex bżonn tinvestiga aktar din l-iskema.

–   Eżenzjonijiet mid-Dazju u Skemi ta’ Remissjoni

(90)

L-ilmentatur afferma li l-produtturi tal-prodott taħt investigazzjoni jibbenefikaw minn diversi skemi ta’ restituzzjoni tad-dazju ta’ qabel l-esportazzjoni u ta’ wara l-esportazzjoni li permezz tagħhom il-materja prima jew l-oġġetti kapitali importati jistgħu jiġu eżentati mid-dazji doganali u mit-taxxi fuq l-importazzjoni. Dawn l-iskemi jagħtu benefiċċju skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a)(ii) u 3(2) tar-Regolament bażiku lill-manifatturi esportaturi, ugwali għall-ammont ta’ dħul mitluf mill-gvern u, għalhekk, għall-ammont ta’ dazji u ta’ taxxi mhux miġburin.

(91)

Kif spjegat fil-premessi (117) sa (205) aktar ’il quddiem, produttur esportatur Indjan wieħed jew it-tnejn li huma bbenefikaw minn xi wħud mill-eżenzjonijiet mid-dazju u mill-iskemi ta’ remissjoni, jiġifieri: AAS, DDS, EPCGS u MEIS.

(92)

Madankollu, l-ebda wieħed miż-żewġ produtturi esportaturi ma bbenifika fil-PI mill-iskema tad-DFIA, u lanqas ma kellu tranżazzjonijiet ta’ bejgħ domestiku li ġew ikklassifikati bħala Esportazzjoni Meqjusa. Għalhekk, il-Kummissjoni ma kellhiex għalfejn tinvestiga aktar dawk l-aħħar żewġ skemi.

–   Inċentivi għal Unitajiet Orjentati lejn l-Esportazzjoni (“EOU”) u Żoni Ekonomiċi Speċjali (“SEZ”)

(93)

L-ilmentatur afferma li l-produtturi tal-prodott taħt investigazzjoni jibbenefikaw minn diversi inċentivi tat-taxxa li huma rreġistrati bħala EOU jew li jinsabu fl-SEZ.

(94)

Madankollu, l-ebda wieħed miż-żewġ produtturi esportaturi Indjani ma ġie rreġistrat bħala EOU matul il-PI, u lanqas ma bbenefika minn xi sussidji fil-passat għall-oġġetti kapitali bħala EOU li setgħu jiġu allokati għall-PI. L-ebda wieħed miż-żewġ produtturi esportaturi Indjani ma jinsab f’SEZ ukoll.

(95)

Bħala konsegwenza, il-Kummissjoni ma kellhiex bżonn tanalizza aktar dawn l-iskemi.

–   Inċentivi tat-taxxa fuq l-introjtu

(96)

L-ilmentatur afferma li l-produtturi tal-prodott taħt investigazzjoni jibbenefikaw minn tnaqqis fit-taxxa fuq l-introjtu u minn eżenzjonijiet li jirriżultaw minn diversi programmi, inklużi:

Rata mnaqqsa tat-taxxa fuq l-introjtu għal kumpaniji li jkunu għadhom kif ġew stabbiliti

Tnaqqis fit-taxxa fuq l-introjtu tal-kostijiet tar-R&Ż

Tnaqqis fit-taxxa fuq l-introjtu tal-profitti li jirriżultaw minn proġetti industrijali kbar (ITES)

Tnaqqis fit-taxxa fuq l-introjtu tal-profitti ta’ intrapriżi ta’ kategoriji speċjali

Tnaqqis fit-taxxa fuq l-introjtu tal-investimenti f’impjanti u f’makkinarji ġodda.

(97)

Iż-żewġ produtturi esportaturi Indjani ma bbenefikawx minn xi eżenzjoni mit-taxxa fuq l-introjtu, tnaqqis jew rati tat-taxxa mnaqqsin matul il-PI.

(98)

Bħala konsegwenza, il-Kummissjoni ma kellhiex bżonn tinvestiga aktar din l-iskema.

–   Il-provvista ta’ mineral tal-ħadid għal remunerazzjoni anqas minn adegwata

(99)

Dawn id-dazji tal-esportazzjoni, flimkien ma’ elementi oħrajn, wasslu sabiex il-GTI inkariga jew ordna lill-produtturi tal-materja prima sabiex jipprovdu inputs lill-produtturi Indjani għal remunerazzjoni anqas minn adegwata.

(100)

Madankollu, l-ebda wieħed miż-żewġ produtturi esportaturi Indjani ma qed juża l-mineral tal-ħadid fil-proċess tal-produzzjoni tiegħu. Għalhekk, il-Kummissjoni ma kellhiex bżonn tinvestiga aktar din l-iskema.

–   Ix-xiri ta’ oġġetti permezz ta’ politiki dwar l-akkwist pubbliku

(101)

L-ilmentatur afferma li l-GTI appoġġa l-industrija Indjana tal-azzar inossidabbli llaminat fil-kiesaħ permezz tal-akkwist pubbliku. Ġie ddikjarat li l-aġenziji tal-gvern huma obbligati jużaw perċentwal minimu ta’ azzar u ta’ ħadid Indjani fl-akkwist tagħhom (bejn 15 % u 50 %). Barra minn hekk, meta offerent barrani joffri l-orħos prezz, jista’ jikseb biss sa nofs il-kwantità tal-ordni. Il-parti l-oħra trid tingħata lil fornitur lokali li jkun jista’ joffri prezz fi ħdan medda ta’ 20 % ogħla mill-prezz tal-offerent barrani. Huwa biss jekk fornitur lokali minnhom ma jkunx jista’ joffri prezz fi ħdan 20 % tal-orħos prezz (avveniment improbabbli, minħabba l-marġni wiesa’), li l-offerent barrani aktar effiċjenti jkun jista’ jikseb il-bqija tal-kuntratt.

(102)

Wieħed mill-produtturi esportaturi Indjani kien qed jirbaħ offerti fil-PI fil-proċeduri ta’ akkwist pubbliku.

(103)

Il-Kummissjoni vverifikat il-proċeduri ta’ akkwist u s-sejħiet għall-offerti kollha relatati mal-kumpanija Indjana inkwistjoni fil-PI. Madankollu, ma nstab l-ebda element ta’ sussidjar konkret.

(104)

Is-sejħiet għall-offerti jiġu ppubblikati online, fuq is-siti web tal-unitajiet amministrattivi, tal-istituzzjonijiet jew tal-kumpaniji pubbliċi rispettivi tal-Indja (pereżempju Indian Railways) u l-kumpaniji huma liberi li jibagħtu l-offerti tagħhom. Hija prattika standard li l-volum tal-akkwist jinqasam bejn żewġ kumpaniji. Il-kumpanija, li toffri l-aktar prezz baxx, tingħata 60 % tal-akkwist u l-kumpanija li toffri t-tieni l-aktar prezz baxx, tingħata l-40 % li jifdal tal-kuntratt, bil-kundizzjoni li taġġusta l-prezz tagħha għal-livell offrut mir-rebbieħ tal-offerti. Din ir-regola tapplika wkoll jekk kumpanija waħda jew iż-żewġ kumpaniji inkwistjoni jkunu offerenti barranin.

(105)

Huwa ammess li xi akkwisti huma miftuħin biss għal kumpaniji domestiċi. Madankollu, jekk il-proċedura tkun miftuħa għall-offerenti barranin, ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni fil-prezz kif allegat mill-ilmentatur. Il-preferenza tal-prezz (20 %) għall-fornituri domestiċi teżisti biss fil-każ ta’ akkwisti relatati ma’ oġġetti kapitali (16).

(106)

Il-Kummissjoni vverifikat li fil-proċeduri kollha ta’ akkwist mogħtijin lill-produttur Indjan tal-SSCR fil-PI, kemm jekk miftuħin għal offerenti barranin kif ukoll jekk le, il-kumpanija magħżula kienet offriet l-aktar prezz baxx jew, bħala kumpanija bit-tieni l-aħjar offerta, kellha taġġusta l-prezz tagħha għall-aktar prezz baxx offrut.

(107)

Wara d-divulgazzjoni finali, l-ilmentatur afferma li l-esklużjoni tal-offerenti barranin minn xi wħud mill-proċeduri ta’ akkwist wasslet għal kompetizzjoni mnaqqsa u, għalhekk, irriżultat fi prezzijiet ġenerali ogħla, li kienu ekwivalenti għal kontribuzzjoni finanzjarja permezz tax-xiri ta’ oġġetti b’remunerazzjoni aktar minn adegwata.

(108)

Barra minn hekk, l-ilmentatur osserva li bl-esklużjoni tal-importazzjonijiet minn ċerti sejħiet għall-offerti, ir-regoli Indjani dwar l-akkwist pubbliku jiggarantixxu ċerti volumi tax-xiri għall-produtturi Indjani, li minnhom infushom jagħtuhom benefiċċju.

(109)

Il-Kummissjoni taqbel li l-esklużjoni ta’ offerenti barranin potenzjalment tnaqqas il-kompetizzjoni u tista’ twassal għall-ħolqien ta’ suq għall-offerenti domestiċi biss. Madankollu, il-volumi mibjugħin mill-Grupp Jindal permezz tal-aġġudikazzjoni ta’ offerti pubbliċi kienu negliġibbli fl-isfond tal-bejgħ domestiku totali tal-kumpanija fil-PI. Barra minn hekk, fl-analiżi tal-proċeduri ta’ akkwist aġġudikati lill-produttur Indjan tal-SSCR fil-PI, il-Kummissjoni ma nnutatx differenzi sostanzjali fil-livelli tal-prezzijiet bejn l-offerti rebbieħa f’sejħiet għall-offerti miftuħin għall-kumpaniji barranin u dawk li ma pparteċipawx fihom. B’riżultat ta’ dan, f’dan il-każ partikolari, il-Kummissjoni ma sabet l-ebda benefiċċju materjali skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament bażiku.

–   L-inċentivi pprovduti minn EXIM Bank fil-forma ta’ Krediti tax-Xerrejja

(110)

L-ilmentatur afferma li Exim Bank joffri Linji ta’ Kreditu u Kreditu tax-Xerrejja. Dawk l-inċentivi huma pprovduti mhux lill-esportaturi iżda lill-gvernijiet barranin, lill-banek għall-iżvilupp barrani u lill-istituzzjonijiet finanzjarji barranin, lill-banek kummerċjali barra mill-pajjiż jew lil entitajiet oħrajn. Il-finanzjament jippermettilhom jixtru mingħand esportaturi Indjani b’termini ta’ kreditu differit.

(111)

L-ebda bejgħ ta’ esportazzjoni tal-produtturi esportaturi taħt investigazzjoni matul il-PI ma kien kopert mil-linji ta’ kreditu jew mill-kreditu tax-xerrejja ta’ Exim Bank.

(112)

Bħala konsegwenza, il-Kummissjoni ma kellhiex bżonn tanalizza aktar dawn l-iskemi.

–   L-inċentivi pprovduti mill-iskemi lokali ta’ sussidju tal-Istat ta’ Gujarat

(113)

L-ilmentatur afferma li, minbarra s-sussidji mogħtijin mill-GTI, uħud mill-produtturi tal-SSCR jistgħu jibbenefikaw minn skemi ta’ sussidju fil-livell tal-Istat ipprovduti mill-Gvern ta’ Gujarat (GTG). L-ilment jelenka erba’ skemi lokali:

Skema għal Inċentiv għall-Industriji 2016-2021, li tipprovdi inċentiv fiskali għal kumpaniji ġodda li jiftħu f’Gujarat.

L-iskema ta’ remissjoni tal-VAT ta’ Gujarat: intrapriża ta’ Gujarat tista’ tirkupra l-VAT imħallsa fuq l-inputs mixtrijin tagħha fil-forma ta’ kreditu tat-taxxa fuq ix-xiri.

L-Att dwar iż-Żona Ekonomika Speċjali: Eżenzjonijiet mit-taxxa għat-taxxa tal-boll u għat-tariffa tar-reġistrazzjoni.

Eżenzjoni mit-taxxa għat-Taxxi fuq il-Bejgħ u għal Taxxi Oħrajn tal-Istat fuq ix-Xiri ta’ Inputs għall-SEZ jew għal unità fi ħdan l-SEZ.

(114)

Wieħed biss mill-produtturi esportaturi Indjani taħt investigazzjoni jinsab fl-Istat ta’ Gujarat u jista’ potenzjalment juża l-iskemi ta’ sussidju lokali elenkati hawn fuq. Madankollu, il-kumpanija ma nstabet li bbenefikat minn ebda waħda minn dawn l-iskemi fil-PI.

(115)

Bħala konsegwenza, il-Kummissjoni ma kellhiex bżonn tanalizza aktar dawn l-iskemi.

–   Tnaqqis mill-boll tal-elettriku (Gvern ta’ Gujarat)

(116)

Il-Kummissjoni sabet li produttur esportatur wieħed uża din il-miżura matul il-PI. Madankollu, peress li deher li l-benefiċċju mogħti lil din il-kumpanija kien negliġibbli (0,02 %), il-Kummissjoni ddeċidiet li ma tinvestigax din il-miżura ulterjorment.

3.3.   Skemi li fihom instabet evidenza ta’ sussidjar

3.3.1.   Eżenzjoni mid-dazju u skemi ta’ remissjoni

(117)

L-iskemi AAS, EPCGS u MEIS huma bbażati fuq il-Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (Nru 22 tal-1992) li daħal fis-seħħ fis-7 ta’ Awwissu 1992 (“l-Att dwar il-Kummerċ Barrani”). L-Att dwar il-Kummerċ Barrani jawtorizza lill-GTI sabiex joħroġ notifiki dwar il-politika tal-esportazzjoni u tal-importazzjoni. Dawn huma miġburin fil-qosor fid-dokumenti tal-“Politika tal-Kummerċ Barrani”, li normalment jinħarġu mill-Ministeru tal-Kummerċ kull ħames snin u jiġu aġġornati b’mod regolari.

(118)

Id-dokument tal-Politika tal-Kummerċ Barrani relevanti għall-PI huwa l-Politika dwar il-Kummerċ Barrani 2015-20 (“FTP 2015-20”). Il-GTI jistabbilixxi wkoll il-proċeduri li jirregolaw l-FTP 2015-20 f’“Handbook of Procedures, 2015-20” (“HOP 2015-20”).

(119)

L-iskema DDS hija bbażata fuq it-taqsima 75 tal-Customs Act tal-1962, fuq it-taqsima 37 tas-Central Excise Act tal-1944, fuq it-taqsimiet 93A u 94 tal-Financial Act tal-1994 u fuq il-Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules tal-1995. Ir-rati ta’ restituzzjoni huma ppubblikati fuq bażi regolari.

(120)

Bħala rimarka ġenerali, huwa nnotat li l-Kummissjoni ma setgħetx tiffinalizza fi żmien raġonevoli kontroverifika mill-bogħod ta’ ċerti dokumenti relatati ma’ tranżazzjonijiet ta’ esportazzjoni/importazzjoni fi ħdan qafas tal-iskemi ta’ restituzzjoni tad-dazji deskritti f’din is-subtaqsima, kif mitlub u miftiehem matul l-RCC. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni użat l-aħjar fatti disponibbli f’każ ta’ diskrepanzi li nstabu bejn iċ-ċifri rrapportati mill-kumpaniji u mill-GTI, fuq il-bażi tal-Artikolu 28(3) tar-Regolament bażiku.

(121)

Wara d-divulgazzjoni finali, wieħed mill-produtturi esportaturi Indjani afferma li l-iskop tal-iskemi AAS, DDS u MEIS huwa li jinnewtralizzaw id-dazji doganali li l-kumpanija tħallas fuq l-importazzjonijiet tal-materja prima użata fil-prodotti esportati u, għalhekk, dawn it-tliet skemi ma jagħtux benefiċċju lill-kumpanija.

(122)

Madankollu, għall-kuntrarju ta’ din id-dikjarazzjoni, il-benefiċċji riċevuti mill-kumpaniji taħt l-iskemi DDS u MEIS ma għandhom l-ebda rabta diretta mad-dazji dovuti fuq l-importazzjonijiet tal-materja prima użata mill-kumpanija fil-prodotti esportati.

(123)

Fil-każ tal-iskema DDS, kumpanija esportatriċi tirċievi pagamenti fi flus, li jkunu marbutin biss bil-valur FOB tal-esportazzjonijiet tagħha. Il-kumpanija inkwistjoni ma hijiex meħtieġa timporta materja prima.

(124)

Fil-każ tal-iskema MEIS, produttur esportatur jirċievi skripts li jistgħu jinbiegħu fis-suq jew jintużaw sabiex jikkumpensaw id-dazji futuri dovuti fuq l-importazzjoni, iżda dan il-kumpens ma huwiex limitat għall-materja prima użata fil-produzzjoni tal-prodotti esportati li għalihom jiġu riċevuti skripts tal-MEIS. B’hekk, skripts tal-MEIS jistgħu jintużaw sabiex jikkumpensaw għal kwalunkwe dazju fuq l-importazzjoni dovut, inklużi d-dazji fuq l-importazzjoni li jikkonċernaw oġġetti kapitali. Dawn jistgħu jissarrfu wkoll anki jekk il-kumpanija ma tkun qed timporta xejn.

(125)

Fil-każ tal-iskema AAS biss hemm rabta diretta bejn l-eżenzjoni mid-dazji fuq l-importazzjoni fuq il-materja prima importata mill-kumpanija u l-prodotti esportati. Għalhekk, il-Kummissjoni ma tittrattax l-eżenzjoni mid-dazju bħala benefiċċju għall-kumpanija, dment li din tal-aħħar tkun tista’ turi l-konsum attwali tal-materja prima importata skont l-AAS fil-produzzjoni tal-prodotti finali esportati.

–   L-Iskema ta’ Awtorizzazzjoni Bil-Quddiem (“AAS”)

(126)

Il-Kummissjoni stabbiliet li produttur esportatur Indjan minnhom uża l-AAS matul il-PI.

(a)   Bażi ġuridika

(127)

Id-deskrizzjoni dettaljata tal-iskema tinsab fil-paragrafi 4.03 sa 4.24 tal-FTP 2015-20 u tal-FTP 2015-20 aġġornata u fil-kapitoli 4.04 sa 4.52 tal-HOP 2015-20 aġġornata.

(b)   Eliġibbiltà

(128)

L-AAS tikkonsisti f’sitt subskemi, kif deskritti f’iktar dettall fit-taqsima li ġejja. Dawk is-subskemi jvarjaw, fost l-oħrajn fl-ambitu tal-eliġibilità. Il-manifatturi-esportaturi u n-negozjanti-esportaturi “marbuta ma’” manifatturi ta’ sostenn huma eliġibbli għall-esportazzjonijiet fiżiċi tal-AAS u għas-subskemi ta’ rekwiżiti annwali tal-AAS. Il-manifatturi-esportaturi li jfornu lill-esportatur finali huma eliġibbli għall-AAS għall-provvisti intermedji. Kuntratturi ewlenin li jfornu lill-kategoriji ta’ “esportazzjoni meqjusa” msemmijin fil-paragrafu 7.02 tal-FTP 2015-20, bħal fornituri ta’ unità orjentata lejn l-esportazzjoni (“EOU”), huma eliġibbli għas-subskema tal-esportazzjoni meqjusa tal-AAS. Eventwalment, fornituri intermedji għall-manifatturi-esportaturi huma eliġibbi għal benefiċċji ta’ “esportazzjoni meqjusa” skont is-subskemi tal-Ordni għar-Rilaxx bil-Quddiem u tal-Ittra ta’ kreditu interna wara l-oħra.

(c)   Implimentazzjoni prattika

(129)

L-AAS tista’ tinħareġ fis-sitwazzjonijiet deskritti hawn taħt.

(130)

Esportazzjonijiet fiżiċi: Din hija s-subskema ewlenija. Tippermetti l-importazzjoni mingħajr dazju ta’ materjali tal-input għall-produzzjoni ta’ prodott finali speċifiku esportat. “Fiżiċi” f’dan il-kuntest tfisser li l-prodott għall-esportazzjoni jrid iħalli t-territorju Indjan. Permess għall-importazzjoni u obbligu għall-esportazzjoni inkluż it-tip ta’ prodott esportat huma speċifikati fil-liċenzja.

(131)

Rekwiżit annwali: Tali awtorizzazzjoni ma hijiex marbuta ma’ prodott speċifiku esportat, iżda ma’ grupp ta’ prodotti usa’ (eż. prodotti kimiċi u dawk relatati). Id-detentur tal-liċenzja jista’ – sa ċertu limitu tal-valur stabbilit mill-prestazzjoni tal-esportazzjoni preċedenti tiegħu – jimporta mingħajr dazju kwalunkwe input li għandu jintuża fil-manifattura ta’ kwalunkwe wieħed mill-oġġetti li jaqgħu taħt tali grupp ta’ prodotti. Jista’ jagħżel li jesporta kwalunkwe prodott li jirriżulta li jaqa’ taħt il-grupp ta’ prodotti billi juża tali materjal eżentat mid-dazju.

(132)

Provvisti intermedji: Din is-subskema tkopri l-każijiet meta żewġ manifatturi jkunu beħsiebhom jipproduċu prodott wieħed għall-esportazzjoni u jaqsmu l-proċess tal-produzzjoni. Il-manifattur-esportatur li jipproduċi l-prodott intermedju jista’ jimporta materjali ta’ input mingħajr dazju u jista’ jikseb għal dan l-għan AAS għal provvisti intermedji. L-esportatur finali jiffinalizza l-produzzjoni u huwa obbligat jesporta l-prodott lest.

(133)

Esportazzjonijiet meqjusin: Din is-subskema tippermetti lil kuntrattur ewlieni jimporta inputs mingħajr dazju li huma meħtieġa fil-manifattura ta’ oġġetti li għandhom jinbiegħu bħala “esportazzjonijiet meqjusin”. Skont il-GTI, l-esportazzonijiet meqjusin jirreferu għal dawk it-tranżazzjonijiet li fihom l-oġġetti fornuti ma jħallux il-pajjiż. Numru ta’ kategoriji tal-provvista huma meqjusin bħala esportazzjonijiet meqjusin dment li l-oġġetti jkunu mmanifatturati fl-Indja, eż. provvista ta’ oġġetti lejn EOU jew lejn kumpanija li tinsab f’żona ekonomika speċjali (“SEZ”).

(134)

L-Ordni għar-Rilaxx bil-Quddiem (“ARO”): Id-detentur tal-AAS li jkun biħsiebu jġib l-inputs minn sorsi indiġeni, minflok b’importazzjoni diretta, għandu l-għażla li jġibhom permezz ta’ AROs. F’tali każijiet, l-Awtorizzazzjonijiet bil-Quddiem jiġu vvalidati bħala AROs u jiġu approvati lill-fornitur domestiku mal-konsenja tal-oġġetti speċifikati fihom. L-approvazzjoni tal-ARO tintitola lill-fornitur domestiku għall-benefiċċji ta’ esportazzjoni meqjusa kif speċifikati fil-paragrafu 7.03 tal-FTP 2015-20 (jiġifieri AAS għal provvisti intermedji/esportazzjoni meqjusa, restituzzjoni ta’ dazju mħallas fuq esportazzjonijiet meqjusin u rifużjoni tad-dazju tas-sisa terminali). Il-mekkaniżmu ARO jirrifondi t-taxxi u d-dazji lill-fornitur minflok ma jirrifondihom lill-esportatur finali fil-forma ta’ restituzzjoni/rifużjoni tad-dazji. Ir-rifużjoni tat-taxxi/tad-dazji hija disponibbli kemm għall-inputs domestiċi kif ukoll għall-inputs importati.

(135)

Ittra ta’ kreditu interna wara l-oħra: Din is-subskema tkopri għal darb’oħra l-provvisti indiġeni lil detentur tal-Awtorizzazzjoni bil-Quddiem. Id-detentur ta’ Awtorizzazzjoni bil-Quddiem jista’ javviċina bank sabiex jiftaħ ittra ta’ kreditu interna favur fornitur domestiku. L-awtorizzazzjoni tiġi vvalidata mill-bank għall-importazzjoni diretta, b’konnessjoni biss mal-valur u mal-volum tal-oġġetti miġjubin minn sorsi domestiċi minflok ma jkunu importati. Il-fornitur domestiku jkun intitolat għall-benefiċċji tal-esportazzjoni meqjusa kif stabbiliti fil-paragrafu 7.03 tal-FTP 2015-20 (jiġifieri AAS għal provvisti intermedji/esportazzjoni meqjusa, restituzzjoni tad-dazju mħallas fuq esportazzjonijiet meqjusin u rifużjoni tad-dazju tas-sisa terminali).

(136)

Il-Kummissjoni sabet li produttur esportatur minnhom li juża l-iskema kiseb konċessjonijiet skont l-ewwel subskema, jiġifieri esportazzjonijiet fiżiċi tal-AAS matul il-PI. Għalhekk, ma huwiex neċessarju li tiġi stabbilita l-kumpensabilità tas-subskemi mhux użati li jifdal.

(137)

Għal skopijiet ta’ verifika mill-awtoritajiet Indjani, detentur ta’ Awtorizzazzjoni bil-Quddiem huwa legalment obbligat iżomm “kont veru u propju tal-konsum u tal-utilizzazzjoni ta’ oġġetti importati mingħajr dazju/akkwistati domestikament” f’format speċifikat (il-kapitolu 4.51 u l-Appendiċi 4H 2015-20), jiġifieri reġistru tal-konsum attwali. Dan ir-reġistru jrid jiġi verifikat minn kontabilist estern awtorizzat/kontabilist tal-kostijiet u x-xogħlijiet li joħroġ ċertifikat li jiddikjara li r-reġistri stabbiliti u r-rekords rilevanti ġew eżaminati u li l-informazzjoni fornita skont l-Appendiċi 4H hija vera u korretta f’kull aspett.

(138)

Fir-rigward tas-subskema użata matul il-PI mill-kumpanija kkonċernata, jiġifieri l-esportazzjonijiet fiżiċi, il-konċessjoni għall-importazzjoni u l-obbligu għall-esportazzjoni huma ffissati fil-volum u fil-valur mill-GTI u huma ddokumentati fuq l-Awtorizzazzjoni. Barra minn hekk, fil-mument tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni, it-tranżazzjonijiet korrispondenti għandhom jiġu ddokumentati mill-Uffiċjali tal-Gvern fuq l-Awtorizzazzjoni. Il-volum tal-importazzjonjiet permessi skont l-AAS huwa ddeterminat mill-GTI fuq il-bażi ta’ Normi Standard ta’ Input Output (“SIONs”) li jeżistu għall-biċċa l-kbira tal-prodotti inkluż il-prodott taħt investigazzjoni.

(139)

Il-materjali importati sabiex jintużaw bħala input ma humiex trasferibbli u għandhom jintużaw sabiex jinħadem il-prodott għall-esportazzjoni li jirriżulta. L-obbligu għall-esportazzjoni jrid jiġi ssodisfat fil-limitu ta’ żmien stipulat wara l-ħruġ tal-liċenzja (18-il xahar b’żewġ estensjonijiet possibbli ta’ 6 xhur kull wieħed).

(140)

Ma hemm l-ebda rabta mill-qrib bejn l-inputs importati u l-prodotti lesti esportati. Il-materjali tal-input eliġibbli jistgħu jiġu importati u jintużaw ukoll għal prodotti differenti mill-prodott taħt investigazzjoni. Barra minn hekk, il-liċenzji għal diversi prodotti jistgħu jiġu kkombinati flimkien. Dan ifisser li l-esportazzjonijiet bil-liċenzja tal-AAS ta’ prodott wieħed jistgħu jawtorizzaw importazzjonijiet mingħajr dazju ta’ inputs bil-liċenzja tal-AAS għal prodott ieħor.

(141)

L-investigazzjoni wriet li l-ebda waħda mil-liċenzji tal-AAS li ntużaw mill-produttur esportatur ma ngħalqet. Għalhekk, il-esportatur produttur ma setax juri xi appendiċi 4H għal-liċenzji tal-AAS tiegħu. Barra minn hekk, il-produttur esportatur ammetta li r-reġistru tal-konsum tiegħu ma jippermettix li jiġi stabbilit il-konsum attwali tal-materja prima importata u li dan jintrabat mal-prodotti finali mmanifatturati u esportati. Jenħtieġ li jiġi nnotat li l-produttur inkwistjoni huwa integrat vertikalment f’diversi livelli:

 

fl-istadju nru 1: il-produzzjoni tal-kokk u tal-ferrokromu

 

fl-istadju nru 2: il-produzzjoni tal-azzar inossidabbli likwidu

 

fl-istadju nru 3: il-produzzjoni tal-lastri

 

fl-istadju nru 4: il-produzzjoni ta’ kojls illaminati fis-sħana

 

fl-istadju nru 5: il-produzzjoni ta’ prodotti ċatti llaminati fil-kiesaħ (il-prodott ikkonċernat)

u l-materja prima importata tintuża fl-istadju nru 2 fejn titħallat ma’ materja prima prodotta fl-istadju nru 1 jew mixtrija domestikament.

(d)   Konklużjoni dwar l-AAS

(142)

L-eżenzjoni mid-dazji fuq l-importazzjoni hija sussidju skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a)(ii) u l-Artikolu 3(2) tar-Regolament bażiku, jiġifieri din tikkostitwixxi kontribuzzjoni finanzjarja tal-GTI peress li tnaqqas id-dħul mid-dazju li kieku kien ikun dovut u tagħti benefiċċju lill-esportatur investigat peress li ttejjeb il-likwidità tiegħu.

(143)

Barra minn hekk, l-esportazzjonijiet fiżiċi tal-AAS jiddependu fil-liġi fuq il-prestazzjoni tal-esportazzjoni, u għalhekk meqjusin bħala speċifiċi u kumpensabbli skont il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(4) tar-Regolament bażiku. Mingħajr impenn ta’ esportazzjoni, kumpanija ma tistax tikseb benefiċċji taħt din l-iskema.

(144)

Is-subskema li ntużat f’dan il-każ ma tistax titqies bħala sistema ta’ restituzzjoni tad-dazju jew sistema ta’ restituzzjoni b’sostituzzjoni permissibbli skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku. Din ma tikkonformax mar-regoli stabbiliti fl-entrata (i) tal-Anness I, fl-Anness II (definizzjoni u regoli għar-restituzzjoni) u fl-Anness III (definizzjoni u regoli għar-restituzzjoni b’sostituzzjoni) tar-Regolament bażiku. Il-GTI ma applikax sistema jew proċedura ta’ verifika b’mod effettiv sabiex jikkonferma jekk l-inputs ġewx ikkonsmati fil-produzzjoni tal-prodott esportat u f’liema ammonti (l-Anness II(4) tar-Regolament bażiku u, fil-każ ta’ skemi ta’ restituzzjoni b’sostituzzjoni, l-Anness III(II)(2) tar-Regolament bażiku). Huwa kkunsidrat ukoll li l-SIONs għall-prodott taħt investigazzjoni ma kinux preċiżi biżżejjed u li fihom infushom, dawk l-SIONs ma jistgħux jikkostitwixxu sistema ta’ verifika tal-konsum attwali peress li t-tfassil ta’ dawk in-normi standard ma jippermettix li l-GTI jivverifika bi preċiżjoni suffiċjenti x’ammonti ta’ inputs ġew ikkonsmati fil-produzzjoni tal-esportazzjoni. Barra minn hekk, il-GTI ma għamilx eżami ulterjuri bbażat fuq l-inputs attwali involuti, għalkemm dan ikollu jsir fin-nuqqas ta’ sistema ta’ verifika applikata b’mod effettiv (l-Anness II(5) u l-Anness III(II)(3) tar-Regolament bażiku).

(145)

Għalhekk, is-subskema hija kumpensabbli.

(e)   Il-kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(146)

Fin-nuqqas ta’ sistemi permessi ta’ restituzzjoni tad-dazji u tan-nuqqas tal-possibbiltà ta’ verifika tar-rata tal-konsum attwali tal-inputs rilevanti, l-ammont totali ta’ dazji doganali mitlufin (dazju doganali bażiku u ċess doganali) jitqies bħala remissjoni żejda li tkun tikkostitwixxi sussidju kumpensabbli f’konformità mal-Artikolu 3(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku.

(147)

Il-produttur esportatur ġie informat bl-intenzjonijiet tal-Kummissjoni li tapplika l-Artikolu 28 tar-Regolament bażiku u bl-aħjar fatti disponibbli f’dan ir-rigward bl-Ittra tat-22 ta’ Novembru 2021.

(148)

Għall-kuntrarju ta’ affermazzjonijiet ulterjuri tal-kumpanija li metodoloġija bħal din tal-kalkolu tal-benefiċċju skont l-AAS hija devjazzjoni mill-prattika preċedenti tal-Kummissjoni u hija bbażata fuq sempliċi suppożizzjonijiet u inferenzi, huwa mtenni li l-kumpanija ma pprovdiet l-ebda data li tkun tippermetti l-kalkolu tar-remissjoni żejda attwali.

(149)

F’konformità mal-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament bażiku, it-tariffi mġarrbin mill-kumpanija sabiex tikseb is-sussidju tnaqqsu mill-ammont totali tas-sussidju fejn ġie affermat.

(150)

F’konformità mal-Artikolu 7(2) tar-Regolament bażiku, jenħtieġ li r-remissjoni żejda tiġi allokata fuq il-fatturat totali mill-esportazzjoni bħala denominatur xieraq, minħabba li s-sussidju huwa kontinġenti għall-prestazzjoni tal-esportazzjoni.

(151)

Ir-rata ta’ sussidju stabbilita fir-rigward ta’ din l-iskema matul il-PI kienet tammonta għal 0,05 %.

(152)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-produttur esportatur Indjan inkwistjoni tenna l-affermazzjonijiet tiegħu fir-rigward tal-applikazzjoni mhux ġustifikata tal-Artikolu 28 tar-Regolament bażiku u l-metodoloġija tal-kalkolu tal-benefiċċju tal-kumpanija skont din l-iskema użata mill-Kummissjoni.

(153)

Madankollu, ma ġie ppreżentat l-ebda argument ġdid. Huwa mfakkar li l-Kummissjoni ma kellha l-ebda għażla oħra għajr li tirreferi għall-aħjar fatti disponibbli, peress li l-kumpanija ma pprovdiet l-ebda data li tippermetti l-kalkolu standard tar-remissjoni żejda skont din l-iskema. Fi kwalunkwe każ, filwaqt li titqies ir-rata tas-sussidju stabbilita, kif indikat fil-premessa (151) aktar ’il fuq, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma tikkumpensax għall-benefiċċju negliġibbli mogħti lill-Grupp Jindal skont l-AAS.

–   Skema għar-Restituzzjoni tad-Dazji (“DDS”)

(154)

Il-Kummissjoni stabbiliet li produttur esportatur Indjan minnhom uża d-DDS matul il-PI.

(a)   Bażi ġuridika

(155)

Il-bażi ġuridika applikabbli matul il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami kienet ir-Regoli ta’ Restituzzjoni tad-Dazji tad-Dwana u tas-Sisa Ċentrali tal-1995 (“ir-Regoli tad-DDS tal-1995”), kif emendati fl-2006 (17) u mbagħad issostitwiti mir-Regoli ta’ Restituzzjoni tad-Dazji tad-Dwana u tas-Sisa Ċentrali tal-2017 (18) (“ir-Regoli tal-2017”) li daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Ottubru 2017. Ir-Regola 3(2) tar-Regoli tad-DDS tal-1995 tirregola l-metodu ta’ kalkolu ta’ din l-iskema tar-restituzzjoni tad-dazju. Ir-Regola 12(1)(a)(ii) tar-Regoli tad-DDS imsemmija tirregola d-Dikjarazzjoni li l-produtturi esportaturi jeħtieġ li jippreżentaw sabiex jibbenefikaw mill-iskema. Dawn ir-Regoli baqgħu identiċi fir-Regoli tad-DDS tal-2017 u jikkorrispondu għar-Regola 3(2) u għar-Regola 13(1)(a)(ii) rispettivament.

(156)

Barra minn hekk, iċ-Ċirkulari Nru 24/2001 (19) fiha struzzjonijiet speċifiċi dwar kif għandhom jiġu implimentati r-Regola 3(2) u d-Dikjarazzjoni li l-esportaturi jeħtieġ li jipproduċu skont ir-Regola 12(1)(a)(ii).

(157)

Ir-Regola 4 tar-Regoli tad-DDS tal-1995 tistipula li l-Gvern Ċentrali jista’ jirrevedi l-ammont jew ir-rati iddeterminati skont ir-regola 3. Il-Gvern għamel numru ta’ modifiki, bl-aħħar dawk li rrevedew ir-rati li huma n-Notifika Nru 95/2018 – CUSTOMS u n-Notifika Nru 07/2020 – CUSTOMS. B’riżultat ta’ dan, għall-prodott taħt investigazzjoni, ir-rati tad-DDS kienu ta’ 1,8 % u ta’ 1,6 % tal-valur FOB tal-prodotti esportati, għall-ewwel u għat-tieni parti (20) tal-PI rispettivament. L-istess rati tad-DDS huma applikati għall-prodotti tal-azzar inossidabbli llaminati bis-sħana esportati mill-kumpanija Indjana inkwistjoni.

(b)   Eliġibbiltà

(158)

Kwalunkwe manifattur-esportatur jew negozjant-esportatur huwa eliġibbli għal din l-iskema.

(c)   Implimentazzjoni prattika

(159)

Skont din l-iskema, kwalunkwe kumpanija attiva fl-esportazzjoni ta’ prodotti eliġibbli hija intitolata li tirċievi ammont li jikkorrispondi għal perċentwal tal-valur FOB iddikjarat tal-prodott esportat. Ir-Regola 3(2) tar-Regoli ta’ Restituzzjoni tad-Dazji tad-Dwana u tas-Sisa Ċentrali tispeċifika kif l-ammont tas-sussidju għandu jkun ikkalkulat:

“(2)

Fid-determinazzjoni tal-ammont jew tar-rata ta’ restituzzjoni tad-dazji taħt din ir-regola, il-Gvern Ċentrali għandu jqis:

(a)

il-kwantità jew il-valur medju ta’ kull klassi jew deskrizzjoni tal-materjali li minnhom klassi partikolari ta’ merkanzija hija normalment prodotta jew manifatturata fl-Indja;

(b)

il-kwantità jew il-valur medju ta’ materjali importati jew ta’ materjali soġġetti għas-sisa użati għall-produzzjoni jew għall-manifattura fl-Indja fi klassi partikolari ta’ oġġetti;

(c)

l-ammont medju ta’ dazji mħallsa fuq materjali importati jew fuq materjali soġġetti għas-sisa użati fil-manifattura tas-semis, tal-komponenti u tal-prodotti intermedji li jintużaw fil-manifattura ta’ oġġetti;

(d)

l-ammont medju tad-dazji mħallsin fuq materjali moħlijin fil-proċess ta’ manifattura u ta’ aġenti katalitiċi: Sakemm kwalunkwe tali skart jew aġent katalitiku jintuża mill-ġdid f’xi proċess ta’ manifattura jew jinbiegħ, l-ammont medju tad-dazji fuq l-iskart jew aġent katalitiku użat mill-ġdid jew mibjugħa għandu jitnaqqas ukoll;

(e)

l-ammont medju ta’ dazji mħallas fuq materjali importati jew fuq materjali soġġetti għas-sisa li jintużaw għat-tgeżwir jew għall-ippakkjar tal-oġġetti għall-esportazzjoni;

(f)

kwalunkwe informazzjoni oħra li l-Gvern Ċentrali jista’ jqis relevanti jew utli għal dan l-għan.”

(160)

Fi kliem ieħor, il-GTI bbaża l-ammont rimborżabbli fuq il-valuri medji tal-industrija kollha ta’ dazji doganali rilevanti mħallsin fuq materja prima importata u proporzjon ta’ konsum medju tal-industrija miġbur minn dak li l-GTI jqis bħala manifatturi rappreżentattivi tal-prodotti eliġibbli għall-esportazzjoni. Imbagħad, il-GTI jesprimi l-ammont li għandu jiġi rimborżat bħala perċentwal tal-valur medju ta’ esportazzjoni ta’ prodotti esportati eliġibbli.

(161)

Il-GTI juża dan il-perċentwal sabiex jikkalkola l-ammont tar-restituzzjoni tad-dazji li l-esportaturi eliġibbli kollha huma intitolati li jirċievu. Ir-rata għal din l-iskema hija ddeterminata mill-GTI fuq bażi ta’ prodott bi prodott.

(162)

Sabiex tkun eliġibbli għall-benefiċċji minn din l-iskema, kumpanija trid tesporta. Fil-mument meta d-dettalji tal-konsenja jiddaħħlu fis-Server Doganali, huwa indikat li l-esportazzjoni qed issir taħt id-DDS u l-ammont DDS huwa ffissat irrevokabbilment. Wara li l-kumpanija tat-trasport marittimu tkun ippreżentat Manifest Ġenerali tal-Esportazzjoni u l-uffiċċju doganali jkun qabbel b’mod sodisfaċenti dak id-dokument mad-data tal-polza ta’ esportazzjoni, il-kundizzjonijiet kollha jkunu ssodisfati sabiex jawtorizzaw il-ħlas tal-ammont ta’ restituzzjoni jew b’pagament dirett fuq il-kont bankarju tal-esportatur jew b’abbozz.

(163)

L-esportatur għandu jipproduċi wkoll evidenza ta’ realizzazzjoni tar-rikavati mill-esportazzjoni permezz ta’ Ċertifikat ta’ Realizzazzjoni Bankarja (“BRC”). Dan id-dokument jista’ jiġi pprovdut wara li jkun tħallas l-ammont ta’ restituzzjoni iżda l-GTI se jirkupra l-ammont imħallas jekk l-esportatur jonqos milli jissottometti l-BRC fl-iskadenza mogħtija.

(164)

L-ammont tar-restituzzjoni jista’ jintuża għal kwalunkwe skop u, f’konformità mal-istandards Indjani tal-kontabbiltà, l-ammont jista’ jitniżżel fuq bażi tad-dovuti bħala dħul fil-kontijiet kummerċjali, mat-twettiq tal-obbligu għall-esportazzjoni.

(165)

Il-leġiżlazzjoni u l-istruzzjonijiet amministrattivi rilevanti jistipulaw li jenħtieġ li l-amministrazzjoni doganali Indjana ma teħtieġ l-ebda evidenza li l-esportatur li jitlob ir-restituzzjoni tad-dazji kellu jġarrab jew se jkollu jġarrab obbligazzjoni ta’ dazju doganali għall-importazzjonijiet tal-materja prima meħtieġa għall-manifattura tal-prodott esportat. Barra minn hekk, matul l-RCC, il-GTI kkonferma li l-kumpaniji li jġibu l-materja prima kollha domestikament xorta jibbenefikaw mir-rata sħiħa kkalkolata skont ir-Regola 3(2) imsemmija aktar ’il fuq.

(d)   Konklużjoni dwar l-DDS

(166)

Id-DDS tipprovdi sussidji skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a)(I) u l-Artikolu 3(2) tar-Regolament bażiku. L-hekk imsejjaħ ammont ta’ restituzzjoni tad-dazji huwa kontribuzzjoni finanzjarja mill-GTI minħabba li jieħu l-forma ta’ trasferiment dirett tal-fondi mill-GTI. Ma hemm l-ebda restrizzjoni fuq l-użu ta’ dawn il-fondi. Barra minn hekk, l-ammont tar-restituzzjoni tad-dazji jagħti benefiċċju lill-esportatur, peress li jtejjeb il-likwidità tiegħu.

(167)

Ir-rata tar-restituzzjoni tad-dazji għall-esportazzjonijiet hija ddeterminata mill-GTI fuq bażi skont il-prodott. Madankollu, għalkemm is-sussidju huwa msejjaħ restituzzjoni tad-dazji, l-iskema ma għandhiex il-karatteristiċi kollha ta’ sistema ta’ restituzzjoni tad-dazji jew ta’ sistema ta’ restituzzjoni b’sostituzzjoni permessibbli skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku; l-iskema lanqas ma tikkonforma mar-regoli stabbiliti fl-entrata (I) tal-Anness I, fl-Anness II (definizzjoni u regoli għar-restituzzjoni) u fl-Anness III (definizzjoni u regoli għar-restituzzjoni b’sostituzzjoni) tar-Regolament bażiku. Il-ħlas f’kontanti lill-esportatur mahuwiex neċessarjament marbut ma’ ħlasijiet attwali ta’ dazji fuq l-importazzjoni fuq il-materja prima, u ma huwiex kreditu ta’ dazju sabiex ipatti għad-dazji fuq importazzjoni ta’ materja prima fil-passat jew fil-futur. Barra minn hekk, ma hemm l-ebda sistema jew proċedura fis-seħħ sabiex tikkonferma liema inputs huma kkonsmati fil-produzzjoni tal-prodotti għall-esportazzjoni u f’liema ammonti. Barra minn hekk, il-GTI ma għamilx eżami ulterjuri bbażat fuq l-inputs attwali involuti, għalkemm dan ikollu jsir fin-nuqqas ta’ sistema ta’ verifika applikata b’mod effettiv (l-Anness II(5) u l-Anness III(II)(3) tar-Regolament bażiku).

(168)

Il-pagament mill-GTI wara l-esportazzjonijiet li jkun sar minn esportaturi huwa kontinġenti fuq il-prestazzjoni tal-esportazzjoni u, għalhekk, din l-iskema hija meqjusa bħala speċifika u kumpensabbli skont l-Artikolu 4(4)(a) tar-Regolament bażiku.

(169)

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, ġie konkluż li d-DDS hija kumpensabbli.

(e)   Il-kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(170)

F’konformità mal-Artikolu 3(2) u mal-Artikolu 5 tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni kkalkolat l-ammont ta’ sussidji kumpensabbli f’termini tal-benefiċċju mogħti lill-benefiċjarju, li nstab li kien jeżisti matul il-PI. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni stabbiliet li l-benefiċċju jingħata lill-benefiċjarju fiż-żmien meta ssir tranżazzjoni ta’ esportazzjoni skont din l-iskema. F’dan il-mument, il-GTI jkun obbligat li jħallas l-ammont tar-restituzzjoni tad-dazji, li jikkostitwixxi kontribuzzjoni finanzjarja skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a)(I) tar-Regolament bażiku. Ladarba l-awtoritajiet doganali joħorġu polza ta’ kargu tal-esportazzjoni li turi, fost l-oħrajn, l-ammont tar-restituzzjoni tad-dazji li għandu jingħata għal dik it-tranżazzjoni ta’ esportazzjoni, il-GTI ma jkollu l-ebda diskrezzjoni dwar jekk jagħtix is-sussidju.

(171)

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni qieset xieraq li tivvaluta l-benefiċċju skont id-DDS bħala s-somma tal-ammonti tar-restituzzjoni tad-dazji miksubin mit-tranżazzjonijiet ta’ esportazzjoni magħmulin skont din l-iskema matul il-PI. Il-Kummissjoni qieset l-ammonti ta’ restituzzjoni tad-dazji miksubin fuq it-tranżazzjonijiet ta’ esportazzjoni kollha tal-produttur esportatur Indjan peress li l-kumpanija tesporta biss il-prodott taħt investigazzjoni u l-prodotti tal-azzar inossidabbli llaminati fis-sħana, li huma semiprodotti għall-produzzjoni tal-prodott taħt investigazzjoni kopert mill-istess rati tad-DDS.

(172)

F’konformità mal-Artikolu 7(2) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni allokat dawn l-ammonti tas-sussidju fuq il-fatturat totali mill-esportazzjoni tal-kumpanija matul il-PI bħala d-denominatur xieraq, minħabbba li s-sussidju huwa kontinġenti fuq il-prestazzjoni tal-esportazzjoni u ma ngħatax b’referenza għall-kwantitajiet manifatturati, prodotti, esportati jew trasportati.

(173)

Ir-rata ta’ sussidju stabbilita fir-rigward ta’ din l-iskema matul il-PI għall-Grupp Jindal kienet tammonta għal 1,65 %.

–   L-Iskema ta’ Promozzjoni tal-Esportazzjonijiet ta’ Oġġetti Kapitali

(174)

Il-Kummissjoni stabbiliet li żewġ produtturi esportaturi Indjani rċivew konċessjonijiet skont l-EPCGS, li setgħu jiġu allokati għall-prodott ikkonċernat matul il-PI.

(a)   Bażi ġuridika

(175)

Id-deskrizzjoni dettaljata tal-EPCGS tinsab fil-kapitolu 5 tal-FTP 2015-20 kif ukoll fil-kapitolu 5 tal-HOP 2015-20.

(b)   Eliġibbiltà

(176)

Il-manifatturi-esportaturi, in-negozjanti-esportaturi “marbuta ma’” manifatturi ta’ appoġġ u fornituri ta’ servizzi huma eliġibbli għal din l-iskema.

(c)   Implimentazzjoni prattika

(177)

Bil-kundizzjoni ta’ obbligu għall-esportazzjoni, kumpanija hija permessa timporta oġġetti kapitali (oġġetti kapitali ġodda jew użati li ma għandhomx aktar minn 10 snin) b’rata ta’ dazju mnaqqsa. Gћal dan l-gћan, il-GTI joћroġ liċenzja tal-EPCGS b’applikazzjoni u bi ħlas ta’ miżata. L-iskema tipprevedi rata ta’ dazju mnaqqsa fuq l-importazzjoni, applikabbli għall-oġġetti kapitali kollha importati b’din l-iskema. Sabiex jiġi ssodisfat l-obbligu tal-esportazzjoni, l-oġġetti kapitali importati jridu jintużaw biex jiġi prodott ċertu ammont ta’ oġġetti meqjusa għall-esportazzjoni matul perjodu partikolari. Skont l-FTP 2015-20 u l-FTP 2015-20 aġġornata, l-oġġetti kapitali jistgħu jiġu importati b’rata ta’ dazju ta’ 0 % taħt l-EPCGS. Madankollu, fil-każ ta’ oġġetti kapitali importati qabel l-2015, ir-rata ta’ dazju ta’ 3 % kienet ukoll alternattiva – f’dak il-każ, iż-żmien għat-twettiq tal-obbligu ta’ esportazzjoni kien itwal. L-obbligu għall-esportazzjoni, li jammonta għal sitt darbiet id-dazju ffrankat, irid jiġi ssodisfat fi ħdan perjodu massimu ta’ sitt snin.

(178)

Id-detentur ta’ liċenzja tal-EPCGS jista’ jġib ukoll l-oġġetti kapitali lokalment. F’dan il-każ, il-manifattur indiġenu ta’ oġġetti kapitali jista’ japprofitta huwa stess mill-benefiċċju ta’ importazzjoni mingħajr dazju tal-komponenti meħtieġa għall-manifattura ta’ tali oġġetti kapitali. Alternattivament, il-manifattur indiġenu jista’ jiddikjara l-benefiċċju ta’ esportazzjoni preżunta fir-rigward tal-provvista ta’ oġġetti kapitali lil detentur tal-liċenzja tal-EPCGS.

(d)   Konklużjoni dwar l-EPCGS

(179)

L-EPCGS tipprovdi sussidji skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a)(ii) u l-Artikolu 3(2) tar-Regolament bażiku. It-tnaqqis tad-dazju jikkostitwixxi kontribuzzjoni finanzjarja mill-GTI, billi din il-konċessjoni tnaqqas id-dħul tal-GTI mid-dazju li kieku kien ikun dovut lilu. Barra minn hekk, it-tnaqqis tad-dazju jagħti benefiċċju lill-esportatur, minħabba li d-dazji ffrankati mill-importazzjoni jtejbu l-likwidità tal-kumpanija.

(180)

Barra minn dan, l-EPCGS hija kontinġenti fil-liġi fuq il-prestazzjoni tal-esportazzjoni, billi tali liċenzji ma jistgħux jinkisbu mingħajr impenn ta’ esportazzjoni. Għalhekk, hija meqjusa speċifika u kumpensabbli skont il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(4) tar-Regolament bażiku.

(181)

L-EPCGS ma tistax titqies bħala sistema ta’ restituzzjoni tad-dazji jew sistema ta’ restituzzjoni tad-dazji b’sostituzzjoni permissibbli skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku. L-oġġetti kapitali ma humiex koperti mill-ambitu ta’ tali sistemi permissibbli, kif stipulat fil-punt (I) tal-Anness I tar-Regolament bażiku, minħabba li ma jiġux ikkonsmati fil-produzzjoni tal-prodotti esportati.

(e)   Il-kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(182)

L-ammont ta’ sussidji kumpensabbli ġie kkalkolat, f’konformità mal-Artikolu 7(3) tar-Regolament bażiku, fuq il-bażi tad-dazju doganali mhux imħallas fuq oġġetti kapitali importati mifruxin fuq perjodu li jirrifletti l-perjodu normali ta’ deprezzament ta’ dawn l-oġġetti kapitali fl-industrija kkonċernata. L-ammont ikkalkolat b’dan il-mod, li huwa attribwibbli għall-PI, ġie aġġustat biż-żieda tal-imgħax matul dan il-perjodu sabiex ikun rifless il-valur taż-żmien globali tal-flus. Ir-rata kummerċjali tal-imgħax matul il-perjodu tal-investigazzjoni fl-Indja kienet meqjusa xierqa għal dan il-għan.

(183)

F’konformità mal-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament bażiku, it-tariffi mġarrbin mill-kumpaniji sabiex jiksbu s-sussidju tnaqqsu mill-ammont totali tas-sussidju fejn ġie affermat.

(184)

F’konformità mal-Artikolu 7(2) u 7(3) tar-Regolament bażiku, dan l-ammont ta’ sussidju ġie allokat fuq il-fatturat ta’ esportazzjoni xieraq matul il-PI bħala d-denominatur xieraq minħabbba li s-sussidju huwa kontinġenti fuq il-prestazzjoni tal-esportazzjoni u ma ngħatax b’referenza għall-kwantitajiet manifatturati, prodotti, esportati jew trasportati. Fil-każ ta’ waħda mill-kumpaniji Indjani, il-fatturat mill-esportazzjoni tal-prodott taħt investigazzjoni ntuża bħala d-denominatur, peress li l-kumpanija tuża magni mixtrijin permezz tal-EPCGS biss għall-produzzjoni tal-prodott ikkonċernat.

(185)

Wieħed mill-produtturi esportaturi Indjani talab aġġustament għall-fatturat tal-esportazzjoni użat bħala d-denominatur fil-kalkoli. Il-kumpanija argumentat li kienet għadha kif tibda l-produzzjoni fil-PI u laħqet biss 15 % tal-kapaċità tagħha. Għalhekk, il-kumpanija talbet estrapolazzjoni tal-fatturat tal-esportazzjoni tagħha sabiex jiġi kkunsidrat l-użu sħiħ tal-kapaċità tagħha.

(186)

Madankollu, il-kalkolu tar-rati tas-sussidju dejjem ikun ibbażat fuq fatturati attwali. Ma jistax jiġi preżunt li wara l-fażi tal-bidu, il-kumpanija tuża l-kapaċità tagħha bis-sħiħ. Barra minn hekk, il-proporzjon ta’ qasma futura bejn il-fatturat domestiku u dak tal-esportazzjoni jkun biss spekulazzjoni. Għalhekk, din l-affermazzjoni ġiet miċħuda.

(187)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-kumpanija tenniet din l-affermazzjoni, filwaqt li enfasizzat il-fatt li l-EPCGS hija sussidju mhux rikorrenti u, għalhekk, kalkolu mingħajr aġġustament tad-denominatur ma jirriflettix b’mod korrett il-benefiċċju mogħti lill-kumpanija, li tinsab fil-fażi tal-bidu tal-operazzjonijiet.

(188)

Tabilħaqq, l-EPCGS hija sussidju mhux rikorrenti u ġiet ittrattata mill-Kummissjoni bħala tali: l-ammont ta’ benefiċċju taħt l-iskema ġie allokat għall-PI filwaqt li tqies il-perjodu ta’ deprezzament tal-oġġetti kapitali inkwistjoni. Madankollu, il-Kummissjoni ma tistax taġġusta d-denominatur, billi tagħmel suppożizzjonijiet fir-rigward tal-fatturat potenzjali tal-kumpanija mill-esportazzjoni, kif diġà ġie enfasizzat fil-premessa (186) aktar ’il fuq. Għalhekk, il-metodoloġija tal-kalkolu hija kkonfermata.

(189)

Ir-rata ta’ sussidju stabbilita fir-rigward ta’ din l-iskema kienet tammonta għal 5,69 % għal Chromeni u għal 0,36 % għall-Grupp Jindal kif allokat għall-PI.

–   L-Iskema ta’ Esportazzjoni tal-Merkanzija mill-Indja (“MEIS”)

(190)

Il-Kummissjoni stabbiliet li żewġ produtturi esportaturi Indjani użaw l-MEIS matul il-PI.

(a)   Bażi ġuridika

(191)

Id-deskrizzjoni dettaljata tal-MEIS tinsab fil-kapitolu 3 tal-FTP 2015-20 u tal-FTP 2015-20 aġġornata kif ukoll fil-kapitolu 3 tal-HOP 2015-20 u tal-HOP 2015-20 aġġornat.

(b)   Eliġibbiltà

(192)

Kwalunkwe manifattur-esportatur jew negozjant-esportatur huwa eliġibbli għal din l-iskema.

(c)   Implimentazzjoni prattika

(193)

Il-kumpaniji eliġibbli jistgħu jibbenefikaw mill-MEIS billi jesportaw prodotti speċifiċi lejn pajjiżi speċifiċi li huma kkategorizzati fil-Grupp A (“Swieq Tradizzjonali” inklużi l-Istati Membri kollha tal-UE), fil-Grupp B (“Swieq Emerġenti u Fokus”) u l-Grupp C (“Swieq Oħrajn”). Il-pajjiżi li jaqgħu taħt kull grupp u l-lista ta’ prodotti b’rati ta’ ppremjar korrispondenti huma speċifikati fl-Appendiċi 3B tal-HOP aġġornat.

(194)

Il-benefiċċju jieħu l-forma ta’ kreditu ta’ dazju ekwivalenti għal perċentwal tal-valur FOB tal-esportazzjoni. Ir-rata tal-MEIS fil-PI kienet tammonta għal 2 % (21).

(195)

Skont il-paragrafu 3.06 tal-FTP 2015-20, ċerti tipi ta’ esportazzjonijiet huma esklużi mill-iskema, eż., l-esportazzjonijiet ta’ oġġetti importati jew ta’ oġġetti ttrasbordati, l-esportazzjonijiet meqjusin, l-esportazzjonijiet ta’ servizzi u l-fatturat tal-esportazzjoni ta’ unitajiet li joperaw taħt żoni ekonomiċi speċjali/unitajiet li joperaw fl-esportazzjoni.

(196)

Il-krediti tad-dazju skont l-MEIS huma liberament trasferibbli u validi għal perjodu ta’ 18-il xahar mid-data tal-ħruġ filwaqt li ċ-ċertifikati tal-krediti tad-dazju li nħarġu fl-1 ta’ Jannar 2016 jew wara din id-data għandhom ikunu validi għal perjodu ta’ 24 xahar mid-data tal-ħruġ skont il-paragrafu 3.13 tal-HOP 2015-20 aġġornat.

(197)

Jistgħu jintużaw għal: (i) ħlas tad-dazji doganali fuq l-importazzjonijiet ta’ inputs jew ta’ oġġetti inklużi oġġetti kapitali, (ii) ħlas ta’ dazji tas-sisa fuq l-akkwist domestiku ta’ inputs jew ta’ oġġetti inklużi oġġetti kapitali u ħlas, (iii) ħlas tat-taxxa tas-servizzi fuq l-akkwist ta’ servizzi.

(198)

Fuq is-sit web tad-Direttorat Ġenerali tal-Kummerċ Barrani trid timtela applikazzjoni online għat-talba tal-benefiċċji skont l-MEIS. Id-dokumentazzjoni rilevanti (poloz tat-tagħbija, ċertifikat ta’ realizzazzjoni bankarja u ċertifikat tal-iżbark) trid tkun mehmuża mal-applikazzjoni online. L-Awtorità Reġjonali (“RA”) rilevanti tal-GTI toħroġ il-kreditu tad-dazju wara li tagħmel skrutinju tad-dokumenti. Sakemm l-esportatur jipprovdi d-dokumentazzjoni rilevanti, l-RA ma għandha l-ebda diskrezzjoni fuq l-għoti tal-krediti tad-dazji.

(d)   Konklużjoni dwar l-MEIS

(199)

L-MEIS tipprovdi sussidji skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a)(ii) u l-Artikolu 3(2) tar-Regolament bażiku. Kreditu ta’ dazju tal-MEIS huwa kontribuzzjoni finanzjarja mill-GTI, billi l-kreditu eventwalment jintuża sabiex ipatti għad-dazji fuq l-importazzjoni mħallsin fuq l-oġġetti kapitali, u b’hekk inaqqas id-dħul mid-dazju tal-GTI li kieku kien irid jitħallas. Barra minn hekk, il-kreditu ta’ dazju tal-MEIS jagħti benefiċċju lill-esportatur, li ma huwiex soġġett għal ħlas ta’ dawk id-dazji fuq l-importazzjoni.

(200)

Barra dan, l-MEIS hija kontinġenti fil-liġi fuq il-prestazzjoni tal-esportazzjoni, u għalhekk hija meqjusa bħala speċifika u kumpensabbli skont il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(4) tar-Regolament bażiku.

(201)

Ta’ min jinnota li l-MEIS skadiet wara l-PI, mill-1 ta’ Jannar 2021. Madankollu, sa tmiem l-2021, il-kumpaniji xorta setgħu japplikaw għal skripts tal-MEIS għat-tranżazzjonijiet tal-esportazzjoni li saru fl-2020. Barra minn hekk, il-kumpaniji xorta jistgħu jużaw l-iskript tal-MEIS miksub fl-2021 sabiex jibbilanċjaw id-dazji tal-importazzjoni dovuti, sal-15 ta’ Settembru 2023. Għalhekk, il-benefiċċji taħt din l-iskema ġew riċevuti matul il-PI u se jkomplu anke wara l-impożizzjoni tal-miżuri.

(e)   Il-kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(202)

F’konformità mal-Artikolu 3(2) u mal-Artikolu 5 tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni kkalkolat l-ammont ta’ sussidji kumpensabbli f’termini tal-benefiċċju mogħti lill-benefiċjarju, li nstab li kien jeżisti matul il-PI. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni stabbiliet li l-benefiċċju jingħata lill-benefiċjarju fiż-żmien meta ssir tranżazzjoni ta’ esportazzjoni skont din l-iskema. F’dan il-mument, il-GTI joħroġ kreditu ta’ dazju li huwa mniżżel fil-kotba mill-produttur esportatur bħala kont riċevibbli li jista’ jiġi kkumpensat mill-produttur esportatur fi kwalunkwe mument. Dan jikkostitwixxi kontribuzzjoni finanzjarja skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku. Ladarba l-awtoritajiet doganali joħorġu l-polza tal-esportazzjoni, il-GTI ma jkollu l-ebda diskrezzjoni dwar jekk jagħtix is-sussidju. Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni qieset xieraq li tivvaluta l-benefiċċju skont l-MEIS bħala s-somma tal-ammonti miksubin mit-tranżazzjonijiet ta’ esportazzjoni magħmulin skont din l-iskema matul il-PI. Il-Kummissjoni qieset l-ammonti ta’ MEIS miksubin fuq it-tranżazzjonijiet ta’ esportazzjoni kollha tal-produtturi esportaturi Indjani, peress li l-kumpaniji jesportaw biss il-prodott taħt investigazzjoni u l-prodotti tal-azzar inossidabbli llaminati fis-sħana, li huma semiprodotti għall-produzzjoni tal-prodott taħt investigazzjoni kopert mill-istess rati tal-MEIS.

(203)

F’konformità mal-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament bażiku, it-tariffi mġarrbin mill-kumpaniji sabiex jiksbu s-sussidju tnaqqsu mill-ammont totali tas-sussidju fejn ġie affermat.

(204)

F’konformità mal-Artikolu 7(2) u (3) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni allokat dan l-ammont tas-sussidju fuq il-fatturat mill-esportazzjoni tal-kumpaniji matul il-PI bħala d-denominatur xieraq, minħabba li s-sussidju huwa kontinġenti fuq il-prestazzjoni tal-esportazzjoni u ma ngħatax b’referenza għall-kwantitajiet manifatturati, prodotti, esportati jew trasportati.

(205)

Ir-rata ta’ sussidju stabbilita fir-rigward ta’ din l-iskema kienet tammonta għal 1,87 % għal Chromeni u għal 1,92 % għall-Grupp Jindal fil-PI.

3.3.2.   Il-provvista ta’ mineral tal-kromu għal remunerazzjoni anqas minn adegwata

3.3.2.1.   L-ilment u l-iskema ta’ sussidju

(206)

L-ilmentatur afferma li l-GTI jiżgura tnaqqis artifiċjali tal-kostijiet tal-inputs ewlenin tal-industrija lokali billi jinduċi lill-kumpaniji tal-estrazzjoni tal-mineral tal-kromu fl-Indja permezz ta’ għadd ta’ miżuri regolatorji li jinkludu limitazzjonijiet tal-esportazzjonijiet (bħad-dazju fuq l-esportazzjoni, liċenzji tal-esportazzjoni u l-involviment ta’ Intrapriżi Kummerċjali tal-Istat fl-esportazzjonijiet) sabiex jipprovdu l-mineral tal-kromu lill-industrija downstream Indjana tal-SSCR għal remunerazzjoni anqas minn adegwata.

(207)

L-ilmentatur afferma wkoll li l-GTI jikkontrolla bis-sħiħ is-settur tal-estrazzjoni minerarja fir-rigward tal-mineral tal-kromu fl-Indja. Permezz tal-liġijiet u r-regolamenti tiegħu, il-GTI jistabbilixxi min jestratta l-kromu (kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja soġġetti għal liċenzja). Hemm ukoll sjieda tal-Istat u/jew preżenza tal-Istat fost il-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja. Għalhekk, il-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja huma vestiti b’awtorità mill-GTI sabiex isegwu l-objettivi tal-politika tal-GTI.

(208)

Peress li l-mineral tal-kromu jintuża l-aktar għall-produzzjoni tal-ferrokrom, li essenzjalment jintuża fil-produzzjoni tal-azzar inossidabbli, dak il-benefiċċju ngħata lill-produtturi Indjani tal-SSCR li jipproduċu kemm il-ferrokromu kif ukoll l-azzar inossidabbli.

3.3.2.2.   Bażi ġuridika

(209)

Il-politika dwar l-estrazzjoni minerarja li tkopri l-mineral tal-kromu hija amministrata permezz tal-Ministeru tal-Minjieri. L-esportazzjonijiet tal-minerali huma amministrati wkoll mill-Ministeru tal-Kummerċ u tal-Industrija.

(210)

Il-gvernijiet ċentrali kif ukoll dawk reġjonali għandhom rwoli vitali fl-industrija tal-estrazzjoni minerarja inkluża l-estrazzjoni tal-mineral tal-kromu, billi jistabbilixxu politiki, standards, linji gwida u kriterji nazzjonali dwar l-estrazzjoni minerarja, kif ukoll jiddeċiedu dwar il-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni tal-estrazzjoni minerarja.

(211)

Il-bażi ġuridika tar-regoli u tar-regolamenti rilevanti hija din li ġejja:

Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (22)

The Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 (23)

The Mineral (Auction) Rules, 2015 (24)

The Mineral (Non- exclusive Reconnaissance Permits) Rules, 2015 (25)

The National Mineral Exploration Trust Rules, 2015 (26)

The Mineral (Mining by Government Company) Rules, 2015 (27)

The Mines and Minerals (Contribution to District Mineral Foundation) Rules, 2015 (28)

The Atomic Minerals Concession Rules, 2016 (29)

The Mineral Concession (other than Atomic and Hydrocarbon Energy Minerals) Rules, 2016 (30)

The Mineral Conservation & Development Rules, 2017 (31)

National Mineral Policy, 2019 (32).

3.3.2.3.   Sejbiet tal-investigazzjoni

(212)

Il-Kummissjoni stabbiliet li produttur esportatur Indjan integrat vertikalment tal-SSCR kien jixtri l-mineral tal-kromu domestikament għall-produzzjoni tal-ferrokrom, li dak il-produttur uża għall-produzzjoni tal-lastri, sussegwentement għall-kojls illaminati fis-sħana, u finalment għall-prodotti ċatti llaminati fil-kiesaħ.

(213)

Il-maġġoranza l-kbira tax-xiri ta’ mineral tal-kromu tal-kumpanija fil-PI kien joriġina mill-Intrapriża tal-Istat (“SOE”) Odisha Mining Corporation (“OMC”). Kien hemm ukoll xiri minuri rrapportat minn żewġ kumpaniji privati allegati tal-estrazzjoni minerarja u minn kumpanija kummerċjali waħda.

(a)   L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 28(1) tar-Regolament bażiku

(214)

Il-Kummissjoni informat lill-GTI li jista’ jkun li jkollha bżonn tuża l-fatti disponibbli skont l-Artikolu 28(1) tar-Regolament bażiku meta teżamina l-eżistenza u l-portata tal-allegati sussidji mogħtijin lill-industrija tal-SSCR, inkluż permezz tal-forniment ta’ mineral tal-kromu għal remunerazzjoni anqas minn adegwata.

(215)

Il-Kummissjoni talbet lill-GTI fil-kwestjonarju tagħha, fl-ittra ta’ defiċjenza, u matul l-RCC, sabiex jipprovdi ċerta informazzjoni relatata mal-fornituri u mal-funzjonament tas-suq domestiku tal-mineral tal-kromu fl-Indja. Dawn it-talbiet għal informazzjoni kienu jinkludu, fost l-oħrajn, mistoqsijiet dwar il-qafas legali u istituzzjonali, l-organizzazzjoni tas-suq tal-mineral tal-kromu, il-produtturi tal-mineral tal-kromu fl-Indja, il-mekkaniżmi tal-iffissar tal-prezzijiet u l-prezzijiet, kif ukoll il-parteċipazzjoni azzjonarja fil-kumpaniji.

(216)

Fil-bidu, il-Kummissjoni talbet lill-GTI sabiex jgħaddi l-Appendiċi B mehmuż mal-kwestjonarju antisussidji (kwestjonarju għall-fornituri tal-mineral tal-kromu) lill-akbar 10 produtturi u distributuri tal-mineral tal-kromu, kif ukoll lil kwalunkwe produttur u distributur ieħor tal-mineral tal-kromu, li kienu jipprovdu mineral tal-kromu lill-produtturi esportaturi. L-Appendiċi B kien jikkonsisti f’dokument Word (“Appendix B_Input supplier”) u f’fajl Excel (“Appendix B - Input suppliers tables”). Ma waslet l-ebda tweġiba għall-Appendiċi B.

(217)

Il-Kummissjoni, fl-ittra ta’ defiċjenza tagħha lill-GTI tal-25 ta’ Awwissu 2021, ħadet nota tal-fatt li ma kienet irċiviet l-ebda tweġiba għall-Appendiċi B tal-kwestjonarju.

(218)

Matul u wara l-RCC, il-Kummissjoni informat lill-GTI li kienet għadha nieqsa l-informazzjoni relatata mal-produzzjoni u mal-konsum kumplessivi tal-mineral tal-kromu fis-suq Indjan. Il-GTI indika wkoll li ma setax jipprovdi statistika dwar il-prezzijiet dwar il-prezzijiet domestiċi tal-Indja tal-materja prima inkwistjoni. Barra minn hekk, kien għad fadal mistoqsijiet miftuħin dwar l-istruttura u l-atturi fis-suq, u jekk kinux partijiet bi sjieda Statali jew privati. Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni kien għad għandha nieqsa l-bażi ġuridika korretta dwar id-dazji fuq l-esportazzjoni fuq il-mineral tal-kromu.

(219)

Għalhekk, fit-8 ta’ Diċembru 2021 il-Kummissjoni infurmat lill-GTI li kellha l-ħsieb li jkollha tirrikorri għall-użu tal-fatti disponibbli skont l-Artikolu 28(1) tar-Regolament bażiku. Wara din l-ittra, il-GTI l-ewwel ipprovda parti żgħira ħafna mill-informazzjoni nieqsa, prinċipalment dwar l-istruttura tas-suq, is-sjieda ta’ xi wħud mill-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja u l-bażi ġuridika għad-dazju fuq l-esportazzjoni. Is-sottomissjoni ta’ din l-informazzjoni kienet tikkonsisti biss fi ftit paġni, li ma kellhomx evidenza ta’ sostenn. Imbagħad, il-GTI bagħat ittra addizzjonali oġġezzjonat għall-applikazzjoni tal-Artikolu 28(1) tar-Regolament bażiku b’mod ġenerali, u argumenta li jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis l-informazzjoni addizzjonali pprovduta u, għalhekk, ma tużax il-fatti disponibbli.

(220)

Bi tweġiba, il-Kummissjoni l-ewwel innotat li l-GTI kien ripetutament naqas milli jipprovdi din l-informazzjoni meta ntalab jagħmel dan matul l-investigazzjoni u li l-informazzjoni addizzjonali waslet fi stadju tard ħafna tal-investigazzjoni, u allura ma setgħetx tiġi kkunsidrata. Sadanittant, il-Kummissjoni kisbet l-informazzjoni nieqsa rilevanti dwar is-sjieda tal-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja u dwar id-dazji fuq l-esportazzjoni fuq il-mineral tal-kromu minn sorsi pubbliċi. Għalhekk, il-Kummissjoni sabet li l-GTI naqas milli jipprovdi l-informazzjoni neċessarja kif previst fl-ewwel sentenza tal-Artikolu 28(1) tar-Regolament bażiku u li l-informazzjoni pprovduta mill-GTI daqshekk tard fl-investigazzjoni ma setgħetx tintuża skont il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 28(3) tar-Regolament bażiku. Fi kwalunkwe każ, il-Kummissjoni xorta kellha tikkomplementa l-ftit informazzjoni pprovduta mill-GTI b’fatti oħrajn disponibbli għall-partijiet li kienu neqsin, prinċipalment fir-rigward tal-iffissar tal-prezzijiet kif ukoll tar-rwol tal-GTI u tal-influwenza tiegħu fuq il-fornituri (inklużi l-atturi privati) fis-suq tal-mineral tal-kromu. Għalhekk, il-Kummissjoni sostniet li kellha tiddependi fuq l-Artikolu 28(1) u tirrikorri għall-użu tal-fatti disponibbli.

(221)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-GTI tenna l-pożizzjoni tiegħu li l-applikazzjoni tal-Artikolu 28 tar-Regolament bażiku ma kinitx ġustifikata, peress li kienet ġiet ipprovduta l-informazzjoni kollha mitluba mill-Kummissjoni.

(222)

Madankollu, kif spjegat fid-dettalji fil-premessa (220), dik l-informazzjoni waslet għand il-Kummissjoni fi stadju tard ħafna tal-investigazzjoni jew ma kinitx kompluta. Dan kien jikkonċerna b’mod partikolari elementi kruċjali bħall-istruttura tas-suq tal-mineral tal-kromu, il-metodoloġija għall-iffissar tal-prezzijiet jew il-konsum ristrett tal-mineral tal-kromu. Għalhekk, għalkemm il-Kummissjoni użat l-informazzjoni pprovduta mill-GTI sa fejn kien possibbli, kellha wkoll tmur lura għal sorsi addizzjonali u għall-aħjar fatti disponibbli.

(b)   Analiżi

(223)

Sabiex tiġi stabbilita l-eżistenza ta’ sussidju kumpensabbli, iridu jkunu preżenti tliet elementi skont l-Artikoli 3 u 4 tar-Regolament bażiku: (i) kontribuzzjoni finanzjarja (ii) benefiċċju u (iii) speċifiċità (l-Artikolu 3 tar-Regolament bażiku).

(i)   Kontribuzzjoni finanzjarja

Kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja li jaġixxu bħala korp pubbliku

(224)

L-investigazzjoni l-ewwel ivvalutat jekk il-GTI pprovdiex mineral tal-kromu lill-produtturi tal-azzar inossidabbli permezz ta’ kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja li jaġixxu bħala “korp pubbliku”. L-istandard legali rilevanti u l-interpretazzjoni għal din il-valutazzjoni skont l-Artikolu 3(1)(a) u 2(b) tar-Regolament bażiku jirriżultaw mill-ġurisprudenza tad-WTO dwar “korp pubbliku”.

(225)

Skont il-ġurisprudenza rilevanti tad-WTO (33), korp pubbliku huwa entità li “għandha, teżerċita jew hija vestita b’awtorità governattiva”. Trid titwettaq inkjesta tal-korp pubbliku fuq bażi ta’ każ b’każ, filwaqt li jitqiesu kif xieraq “il-karatteristiċi u l-funzjonijiet ewlenin tal-entità rilevanti”, “ir-relazzjoni mal-gvern” ta’ dik l-entità, u “l-ambjent legali u ekonomiku prevalenti fil-pajjiż li fih topera l-entità investigata”. Skont iċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’ kull każ, l-evidenza rilevanti tista’ tinkludi: (i) evidenza li “entità, fil-fatt, teżerċita funzjonijiet governattivi”, speċjalment fejn tali evidenza “tindika prattika sostnuta u sistematika”; (ii) evidenza dwar “l-ambitu u l-kontenut tal-politiki tal-gvern relatati mas-settur li fih topera l-entità investigata”; u (iii) evidenza li gvern jeżerċita “kontroll sinifikattiv fuq entità u fuq l-imġiba tagħha”. Meta twettaq inkjesta tal-korp pubbliku, awtorità investigattiva trid “tevalwa u tagħti kunsiderazzjoni xierqa lill-karatteristiċi rilevanti kollha tal-entità” u teżamina t-tipi kollha ta’ evidenza li jistgħu jkunu pertinenti għal dik l-evalwazzjoni; meta tagħmel dan, jenħtieġ li tevita “li tiffoka esklużivament jew bla bżonn fuq kwalunkwe karatteristika waħda mingħajr ma tagħti kunsiderazzjoni xierqa lil oħrajn li jistgħu jkunu rilevanti”.

(226)

Sabiex entità tiġi kkaratterizzata kif xieraq bħala korp pubbliku f’każ partikolari, jista’ jkun rilevanti li jiġi kkunsidrat “jekk il-funzjonijiet jew l-imġiba [tal-entità] ikunux ta’ tip li normalment jiġi kklassifikat bħala governattiv fl-ordni ġuridiku tal-Membru rilevanti”, u l-klassifikazzjoni u l-funzjonijiet tal-entitajiet fi ħdan il-Membri tad-WTO b’mod ġenerali. Għalhekk, jekk il-funzjonijiet jew l-imġiba tkunx ta’ tip li normalment ikun ikklassifikat bħala governattiv fl-ordni ġuridiku tal-Membru rilevanti jista’ jkun kunsiderazzjoni rilevanti sabiex jiġi ddeterminat jekk entità speċifika tkunx korp pubbliku jew le.

(227)

Hemm modi differenti ta’ kif il-gvern fis-sens ristrett jista’ jipprovdi lill-entitajiet b’awtorità. Għaldaqstant, hemm tipi differenti ta’ evidenza li jistgħu jkunu rilevanti sabiex jintwera li entità partikolari ngħatat tali awtorità. Evidenza li entità, fil-fatt, qiegħda teżerċita funzjonijiet governattivi tista’ sservi bħala evidenza li hi għandha jew ingħatat awtorità governattiva, b’mod partikolari meta tali evidenza tindika prattika sostnuta u sistematika.

(228)

Evidenza li gvern jeżerċita kontroll sinifikattiv fuq entità u fuq l-imġiba tagħha tista’ sservi, f’ċerti ċirkostanzi, bħala evidenza li l-entità rilevanti jkollha awtorità governattiva u teżerċita tali awtorità fit-twettiq tal-funzjonijiet governattivi. Tabilħaqq, is-sjieda tal-gvern ta’ entità, filwaqt li ma hijiex kriterju deċiżiv, tista’ sservi, flimkien ma’ elementi oħrajn, bħala evidenza. Madankollu, l-eżistenza ta’ sempliċi rabtiet formali bejn entità u gvern fis-sens ristrett x’aktarx li ma hijiex biżżejjed sabiex tiġi stabbilita awtorità governattiva. Għalhekk, pereżempju, is-sempliċi fatt li gvern huwa l-azzjonista maġġoritarju ta’ entità minnu nnifsu ma jurix li l-gvern jeżerċita kontroll sinifikattiv fuq l-imġiba ta’ dik l-entità, u ferm anqas li l-gvern taha awtorità governattiva. Madankollu, f’xi każijiet, fejn l-evidenza turi li l-indizji formali tal-kontroll tal-gvern huma diversi, u fejn ikun hemm ukoll evidenza li tali kontroll ikun ġie eżerċitat b’mod sinifikattiv, it-tali evidenza tista’ tippermetti li ssir inferenza li l-entità kkonċernata qiegħda teżerċita awtorità governattiva.

(229)

Il-fokus ċentrali ta’ inkjesta tal-korp pubbliku ma huwiex jekk l-imġiba li allegatament twassal għal kontribuzzjoni finanzjarja hijiex konnessa b’mod loġiku ma’ “funzjoni tal-gvern” identifikata. F’dan ir-rigward, l-istandard legali għad-determinazzjonijiet tal-korpi pubbliċi skont l-Artikolu 1.1(a)(1) tal-Ftehim SCM ma jistipulax konnessjoni ta’ grad jew ta’ natura partikolari li trid bilfors tkun stabbilita bejn funzjoni tal-gvern identifikata u l-kontribuzzjoni finanzjarja partikolari inkwistjoni. Minflok, l-inkjesta rilevanti tiddependi fuq il-fatt li l-entità li tkun involuta f’dik l-imġiba, fuq il-karatteristiċi ewlenin tagħha, u fuq ir-relazzjoni tagħha mal-gvern. Din l-enfasi fuq l-entità, għall-kuntrarju tal-imġiba allegata li twassal għal kontribuzzjoni finanzjarja, tikkorrispondi għall-fatt li “gvern” (fis-sens ristrett) u “korp pubbliku” jaqsmu “grad ta’ komunalità jew ta’ trikkib fil-karatteristiċi essenzjali tagħhom” – jiġifieri t-tnejn huma “governattivi” fin-natura tagħhom.

(230)

In-natura tal-imġiba jew tal-prattika ta’ entità tista’ ċertament tikkostitwixxi evidenza rilevanti għal inkjesta ta’ korp pubbliku. Tabilħaqq, l-imġiba ta’ entità – b’mod partikolari meta tindika “prattika mtennija u sistematika” – hija wieħed mid-diversi tipi ta’ evidenza li, skont iċ-ċirkostanzi ta’ kull investigazzjoni, jistgħu jitfgħu dawl fuq il-karatteristiċi ewlenin ta’ entità u fuq ir-relazzjoni tagħha mal-gvern fis-sens ristrett. Madankollu, il-valutazzjoni ta’ tali evidenza għandha l-għan li twieġeb il-mistoqsija ċentrali ta’ jekk l-entità nnifisha għandhiex il-karatteristiċi u l-funzjonijiet ewlenin li kieku jikkwalifikawha bħala korp pubbliku. Pereżempju, rilevanti għall-valutazzjoni dwar jekk entità hijiex korp pubbliku fil-kuntest ta’ banek kummerċjali Ċiniżi proprjetà tal-Istat (“SOCBs”) f’DS379 kienet tinkludi informazzjoni li wriet li: (i) “il-kapijiet eżekuttivi ewlenin tal-uffiċċji prinċipali tal-SOCBs jinħatru mill-gvern u s-[CCP] iħaddan influwenza sinifikanti fl-għażla tagħhom”; u (ii) l-SOCBS “għadhom niqsin minn ġestjoni tar-riskju u minn ħiliet analitiċi suffiċjenti”. Din l-evidenza ma kinitx limitata għall-attività ta’ self tal-SOCBs per se, iżda pjuttost kienet dwar il-karatteristiċi organizzazzjonali tagħhom, il-ktajjen tal-awtorità tat-teħid tad-deċiżjonijiet, u r-relazzjoni ġenerali mal-GTĊ. Għalhekk, l-AB f’DS379 innota li, filwaqt li l-USDOC qies l-evidenza relatata mal-imġiba tal-SOCBs [“l-għoti ta’ self”], għamel dan fil-qafas tal-inkjesta tiegħu dwar il-karatteristiċi ewlenin ta’ dawk l-entitajiet u r-relazzjoni tagħhom mal-GTĊ. Dawn l-SOCBs jeżerċitaw funzjonijiet governattivi f’isem il-Gvern Ċiniż.

(231)

Barra minn hekk, l-AB ta wkoll importanza lill-fatt li l-gvern inkwistjoni naqas milli jikkoopera matul l-investigazzjoni. Tabilħaqq, f’DS379, l-AB ikkonferma d-determinazzjoni tal-USDOC li l-SOCBs fl-investigazzjoni dwar il-Karti CFS kienu jikkostitwixxu “korpi pubbliċi” fuq il-bażi tal-kunsiderazzjonijiet li ġejjin: (i) kważi s-sjieda sħiħa mill-Istat tas-settur bankarju fiċ-Ċina; (ii) l-Artikolu 34 tal-Liġi Bankarja Kummerċjali, li jiddikjara li l-banek huma meħtieġa “jwettqu n-negozju tas-self tagħhom skont il-bżonnijiet tal-ekonomija nazzjonali u tal-iżvilupp soċjali u taħt il-gwida ta’ politiki industrijali tal-Istat”; (iii) evidenza rreġistrata li tindika li l-SOCBs għadhom niqsin minn ġestjoni tar-riskju u minn ħiliet analitiċi adegwati; u (iv) il-fatt li “matul [dik] l-investigazzjoni, il-[USDOC] ma rċiviex l-evidenza neċessarja sabiex jiddokumenta b’mod komprensiv il-proċess li bih intalab, ingħata u ġie evalwat is-self lill-industrija tal-karti” (34).

(232)

Fl-aħħar nett, sabiex jitqiesu korpi pubbliċi, l-SOEs inkwistjoni mhux neċessarjament ikollhom ikunu kkontrollati mill-GTĊ f’kull bejgħ ta’ input lil produtturi downstream.

(233)

Fil-qosor, jekk il-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja fl-Indja involuti fil-provvista tal-mineral tal-kromu humiex “korpi pubbliċi” jenħtieġ li jiġi eżaminat billi jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi u l-funzjonijiet ewlenin ta’ dawk il-kumpaniji, u r-relazzjoni tagħhom mal-GTI. L-evidenza tas-sjieda tal-Istat, tal-kontroll dirett mill-Istat, tal-intervent tal-GTI fis-suq sabiex jintlaħqu ċerti objettivi ta’ politika tista’ turi, anki f’kuntest fejn ma jkun hemm l-ebda kooperazzjoni mill-gvern inkwistjoni, li l-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja jeżerċitaw funzjonijiet governattivi f’isem il-GTI.

Il-karatteristiċi ewlenin tal-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja u r-relazzjoni tagħhom mal-GTI

(234)

Il-Kummissjoni fittxet informazzjoni dwar is-sjieda tal-Istat, kif ukoll indizji formali oħrajn ta’ kontroll tal-gvern fil-minaturi tal-kromu tal-Istat. Għal dan l-għan, il-Kummissjoni tista’ tibbaża biss fuq l-informazzjoni pprovduta minn OMC – l-unika kumpanija tal-estrazzjoni minerarja li kienet qed tikkoopera fl-investigazzjoni tal-anqas fl-istadju tal-verifika tal-RCC, u li kienet il-fornitur kważi esklużiv tal-produttur esportatur Indjan tal-SSCR li kien jixtri l-mineral tal-kromu domestikament matul il-PI, kif imsemmi fil-premessa (212).

(235)

Il-GTI ddikjara li fil-PI kien hemm żewġ produtturi attivi tal-mineral tal-kromu bi sjieda tal-Istat, OMC u Industrial Development Corporation of Orissa Ltd., li kienu jirrappreżentaw 21 % tal-produzzjoni totali. It-tieni kumpanija pubblika tal-estrazzjoni tal-mineral tal-kromu kellha biss output minimu fil-PI.

(236)

Id-data tal-GTI rreferiet ukoll għal sitt kumpaniji privati tal-estrazzjoni minerarja, jiġifieri Misrilal Mines Ltd., B.C. Mohanty & Sons Ltd, Ferro Alloys Corporation Ltd, Indian Metals and Ferro Alloys Ltd., Balasore Alloys Ltd., u Tata Steel Mining. Madankollu, skont l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku, erbgħa minnhom qed jipproduċu mineral tal-kromu għall-użu ristrett tagħhom tal-ferrokrom, u għalhekk ma humiex attivi fis-suq ħieles. Barra minn hekk, il-lokazzjoni tal-estrazzjoni minerarja taż-żewġ kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja li jifdal skadiet matul il-PI. Il-lokazzjoni tagħhom inxtrat minn Tata Steel Mining sabiex tikkomplementa l-espansjoni tal-produzzjoni tagħha stess tal-ferrokrom. L-ewwel waħda minn dawn il-kumpaniji xorta kellha produzzjoni limitata fil-PI (9 % tal-produzzjoni totali).

(237)

B’riżultat ta’ dan, is-suq mhux ristrett tal-mineral tal-kromu fl-Indja huwa limitat għal żewġ kumpaniji tal-estrazzjoni SOE, u waħda minnhom hija attur marġinali (0,1 % tal-produzzjoni totali), li fil-fatt jagħmel lil OMC l-uniku fornitur tal-mineral tal-kromu fis-suq ħieles.

(238)

L-investigazzjoni żvelat li OMC hija 100 % proprjetà tal-Istat. Barra minn hekk, skont l-Istatut ta’ Assoċjazzjoni, il-President tal-Bord, id-Direttur Maniġerjali u wieħed mid-Diretturi huma membri tas-Servizz Amministrattiv Indjan (id-Dipartiment tal-Intrapriżi Pubbliċi tal-Gvern) u direttur minnhom jirrappreżenta d-Dipartiment tal-Finanzi tal-Gvern. Barra minn hekk, skont l-Istatut ta’ Assoċjazzjoni tal-kumpanija, id-diretturi kollha jinħatru u jitħallsu mill-Gvernatur tal-Istat ta’ Odisha.

(239)

Fl-aħħar nett, skont l-Artikolu 54A tal-Istatut ta’ Assoċjazzjoni ta’ OMC, “il-Gvernatur jista’ minn żmien għal żmien joħroġ tali direttivi u struzzjonijiet, kif jista’ jaħseb li jkunu xierqa, fir-rigward tal-finanzi u tat-tmexxija tan-negozju u tan-negozju tal-Kumpanija u d-Diretturi għandhom jikkonformaw ma’ dawn id-direttivi jew l-istruzzjonijiet u jdaħħluhom fis-seħħ”.

(240)

Fuq il-bażi ta’ dan ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li s-suq mhux ristrett tal-mineral tal-kromu huwa ddominat minn kumpanija waħda, OMC, li hija kompletament proprjetà tal-Istat, u ġestita u kkontrollata wkoll mill-Istat. Tabilħaqq, permezz tas-sjieda tiegħu, il-preżenza fil-maniġment tal-kumpanija kif ukoll id-direzzjoni tad-deċiżjonijiet kummerċjali tagħha, il-GTI jeżerċita kontroll sinifikattiv fuq OMC u fuq l-imġiba tagħha.

Il-funzjonijiet tal-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja fl-Indja

(241)

Il-Kummissjoni vvalutat jekk il-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja, u b’mod partikolari OMC, għandhomx awtorità governattiva u jekk jeżerċitawx din l-awtorità fit-twettiq ta’ funzjonijiet governattivi.

(242)

L-influwenza qawwija tal-GTI u l-kontroll sinifikattiv tal-gvern fuq OMC huma riflessi wkoll fl-ambjent regolat ħafna fir-rigward tal-mineral tal-kromu li l-GTI ħoloq fis-snin li għaddew li kien jinkludi limitazzjonijiet tal-esportazzjonijiet, flimkien ma’ rekwiżiti ta’ liċenzjar tal-estrazzjoni minerarja li jiffavorixxu l-estrazzjoni ristretta, u l-eżerċizzju ta’ kontroll fuq il-provvista u fuq il-prezzijiet tal-bejgħ fis-suq domestiku permezz ta’ operaturi tal-Istat. L-evidenza wriet li l-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja, inkluża OMC fir-rigward tal-mineral tal-kromu, jirrispettaw l-objettivi ta’ politika tal-GTI u, għalhekk, iwettqu funzjonijiet governattivi.

(243)

Diġà sa mill-2005, grupp ta’ esperti fformat mill-Ministeru tal-Azzar għat-tiswir ta’ linji gwida għall-għoti preferenzjali ta’ lokazzjoni għall-estrazzjonijiet minerarji, ħareġ rapport (ir-“Rapport Dang”) (35) b’numru ta’ konklużjonijiet u ta’ rakkomandazzjonijiet rilevanti.

(244)

F’dak iż-żmien, ġie nnotat li:

Il-mineral tal-ħadid, il-mineral tal-manganiż u l-mineral tal-krom huma inputs kritiċi tal-materja prima għall-industrija tal-azzar. Id-disponibbiltà f’waqtha u żgurata tagħhom fi kwantità u fi kwalità adegwati fuq bażi fit-tul hija sine qua non għat-tkabbir rapidu u ordnat tal-industrija tal-azzar u tal-ħadid li hija settur ewlieni tal-ekonomija nazzjonali”. (36)

Tqabbil tal-kost tal-estrazzjoni minerarja mar-realizzazzjonijiet netti mill-esportazzjonijiet b’dawn il-prezzijiet jiżvela profitti kontinġenti minn ftit esportaturi tal-krom mill-Indja, bil-kost tal-konservazzjoni ta’ riżorsa minerali mhux rinnovabbli skarsa. Minkejja dan, l-Indja għandha anqas minn 1 % tar-riżervi magħrufin fid-dinja tal-mineral tal-krom, u s-sehem tagħha tal-kummerċ globali tal-mineral tal-krom huwa sproporzjonat ħafna b’35 %. Fl-Indja hemm ħames produtturi ewlenin-M/s. TISCO, M/s. Orissa Mining Corporation Ltd., Balasore Alloys Ltd., Ferro Alloys Corporation Ltd. Jindal Strips Ltd. jirrappreżentaw aktar minn 90 % tal-produzzjoni.… Fid-dawl tar-riżervi limitati ħafna ta’ mineral tal-krom ta’ grad għoli, jidher essenzjali li jiġu ristretti l-esportazzjonijiet ta’ tali mineral naturali li huwa mitlub ħafna mill-produtturi domestiċi tal-azzar u tal-ligi”. (37)

(l-enfasi miżjuda).

B’1 % biss mill-122 riżerva fid-dinja, l-esportazzjonijiet tal-Mineral tal-Krom mill-Indja bħalissa huma sproporzjonati ħafna, b’35 % tal-kummerċ dinji. Dan huwa b’mod ċar aberrazzjoni kkawżata minn marġnijiet ta’ profitt kbar bejn il-kost tal-estrazzjoni minerarja u r-realizzazzjoni netta tal-esportazzjonijiet. L-esportazzjonijiet tal-mineral tal-krom naturali jeħtieġ li jitwaqqfu għalkollox .” (38)

(l-enfasi miżjuda).

“Fid-dawl tal-firxa kbira bejn il-kostijiet tal-estrazzjoni minerarja u l-prezzijiet tal-esportazzjoni, jenħtieġ li l-Gvern jikkunsidra l-impożizzjoni ta’ dazji fuq l-esportazzjoni ggradati fuq l-esportazzjonijiet kollha tal-krom, inklużi l-konċentrati, jekk fil-fatt dan ikun permess.” (39)

F’konformità mal-finijiet tal-Att dwar l-MMDR, u bħal fil-każ tal-mineral tal-ħadid, l-impjanti domestiċi li jeħtieġu l-mineral tal-krom għall-produzzjoni ta’ azzar tal-ferro ligi/kromu ta’ valur miżjud jeħtiġilhom jingħataw preferenza assoluta fl-għoti ta’ lokazzjonijiet għall-kromu .” (40)

Wara li tiġi pprovduta l-Ewwel (1) Preferenza lill-produtturi tal-Azzar, permezz ta’ minjieri ristretti/semiristretti, huwa essenzjali li jiġu implimentati miżuri ta’ politika għall-inkoraġġiment ta’ industrija tal-estrazzjoni minerarja kompetittiva globalment fiha nnifisha, jaħdmu skont parametri referenzjarji dinjija tal-estrazzjoni minerarja xjentifika, użu ottimali tal-materjal kollu mill-estrazzjoni minerarja, tal-benefiċjazzjoni, il-prospettar sistematiku u marbut biż-żmien u l-preservazzjoni tal-ambjent u tal-bijodiversità. Dawn l-intrapriżi professjonali tal-estrazzjoni minerarja, kemm jekk fis-settur pubbliku kif ukoll f’dak privat, l-ewwel iridu jallokaw ċertu proporzjon minimu ta’ produzzjoni (nagħmlu mod, 70 %) sabiex jaqdu l-ħtiġijiet tal-utenti domestiċi.” (41)

(l-enfasi miżjuda).

(245)

Għalhekk, ir-Rapport Dang juri li l-mineral tal-kromu tqies bħala riżorsa vitali għall-industrija domestika tal-azzar, li l-prezzijiet tal-esportazzjoni tqiesu li kienu għoljin wisq meta mqabblin mal-prezzijiet domestiċi, u li fid-dawl taż-żamma ta’ prezzijiet domestiċi raġonevoli, kienet iġġustifikata kombinazzjoni ta’ trażżin fuq l-esportazzjoni u ta’ lokazzjonijiet preferenzjali għall-estrazzjoni minerarja għall-produzzjoni ristretta. Ir-Rapport Dang ikompli juri l-intenzjoni tal-GTI li jirregola fil-fond is-settur tal-mineral tal-kromu bħala “settur ewlieni tal-ekonomija nazzjonali”.

(246)

Barra minn hekk, ir-rapport tal-Grupp ta’ Ħidma dwar l-Industrija tal-Azzar għat-tnax-il pjan ta’ ħames snin, maħruġ f’Novembru 2011 (42) jiddikjara b’mod espliċitu li:

Il-kromit jintuża l-aktar fl-industrija metallurġika fil-produzzjoni tal-Ferroligi, eż., Ferrokrom, krom taċ-ċarġ u silikokrom li jintużaw bħala addittivi fil-produzzjoni tal-azzar inossidabbli u tal-azzar illigat speċjali” (43).

L-industrija tal-azzar fittxet limitazzjonijiet tal-esportazzjonijietjiet ta’ minerali tal-kromit. Il-gvern stabbilixxa qafas fiskali sabiex jiskoraġġixxi l-esportazzjoni eċċessiva ta’ minerali tal-kromit(44)

(l-enfasi miżjuda).

Dawn li ġejjin huma r-rakkomandazzjonijiet importanti għall-iżvilupp tas-settur tal-Kromit fl-Indja: …. v) Ir-riżorsi tal-kromit fil-pajjiż ma humiex abbundanti. Il-pajjiż għandu biss 1,8 % tar-riżervi totali tal-mineral tal-kromit tad-dinja iżda l-esportazzjonijiet jikkostitwixxu 30-35 % tal-kummerċ dinji. Għalhekk, hemm ħtieġa urġenti li jiġi kkonservat dan l-input kritiku għall-użu tal-industrija domestika u li jiddaħħlu miżuri fiskali kontra l-esportazzjonijiet ”. (45)

(247)

Fl-aħħar nett, il-Politika Nazzjonali tal-2019 tal-GTI dwar il-Minerali tiddikjara wkoll li għandhom isiru sforzi sabiex tiġi promossa l-industrija domestika, u li għandhom isiru sforzi fir-rigward tal-lokazzjonijiet għall-estrazzjoni minerarja sabiex jiġi żgurat il-forniment ta’ minerali mingħajr interruzzjoni lill-industrija downstream.

(248)

Imbagħad, il-Kummissjoni vvalutat kif din l-intenzjoni ta’ politika twettqet f’termini leġiżlattivi u regolatorji. L-ewwel nett, fir-rigward tal-limitazzjonijiet tal-esportazzjonijiet, il-GTI ħa diversi miżuri sabiex jiskoraġġixxi l-esportazzjonijiet tal-mineral tal-kromu, li jistgħu jiġu vverifikati fuq is-sit web tal-Ministeru tal-Azzar (46) u fil-Bażi ta’ Data tal-OECD tal-Limitazzjonijiet tal-Esportazzjonijiet fuq il-Materja Prima Industrijali (“il-Bażi ta’ Data tal-OECD”) (47).

(249)

Il-miżura ewlenija hija dazju fuq l-esportazzjoni impost oriġinarjament fl-2008 fil-forma ta’ dazju speċifiku ta’ 2 000 ta’ INR għal kull tunnellata (48). Il-forma ta’ dan id-dazju nbidlet f’dazju ad valorem ta’ 30 % għal kull tunnellata fl-2012 fil-bidu tat-12-il Pjan ta’ Ħames Snin, u għadu f’dan il-livell s’issa (49). Skont il-bażi ta’ data tal-OECD, l-iskop iddikjarat ta’ din il-miżura huwa “Salvagwardja tal-provvista domestika; Il-promozzjoni ta’ proċessar ulterjuri/tal-valur miżjud”.

(250)

Limitazzjonijiet oħrajn tal-esportazzjonijiet jinkludu rekwiżiti ta’ liċenzjar u lista ta’ esportaturi kwalifikati (fil-prattika limitati għall-intrapriża kummerċjali tal-Istat Metal and Mineral Trading Corporation) għal ċerti gradi tal-mineral tal-kromu, kif ukoll soprataxxa għall-konġestjoni imposta fuq ir-Rati Bażi tan-Nol tal-Indian Railways fit-trasport bil-ferrovija tal-mineral tal-kromu lejn il-Bangladesh u l-Pakistan (li huma l-uniċi pajjiżi b’konnessjoni ferrovjarja mal-Indja).

(251)

L-effett l-aktar viżibbli tal-politika kien it-tnaqqis impressjonanti tal-volum tal-esportazzjoni tal-mineral tal-kromu wara l-introduzzjoni tal-limitazzjonijiet tal-esportazzjonijiet mmirati fl-2008 u mbagħad, għal darb’oħra, wara l-espansjoni tagħhom fl-2012. L-iżvilupp tal-esportazzjoni tal-mineral tal-kromu huwa muri mill-graff ta’ hawn taħt:

IND, Chromiun exports (HS 261000)

Image 1L0882022MT110120220309MT0001.0002141141Dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2004/37/KEIl-Parlament Ewropew u l-Kunsill jaqblu li l-prodotti mediċinali perikolużi li fihom sustanza waħda jew aktar li jissodisfaw il-kriterji għall-klassifikazzjoni bħala karċinoġeniċi (kategorija 1A jew 1B), mutaġeniċi (kategorija 1A jew 1B) jew tossiċi għar-riproduzzjoni (kategorija 1A jew 1B) skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2004/37/KE. Ir-rekwiżiti kollha tad-Direttiva 2004/37/KE japplikaw skont dan għal prodotti mediċinali perikolużi.

(252)

Għalhekk, ir-restrizzjonijiet immirati fuq l-esportazzjoni laħqu l-għan segwit mill-GTI li jiskoraġġixxi l-esportazzjonijiet u jżomm il-mineral tal-kromu disponibbli għall-industrija domestika downstream.

(253)

Dawn il-volumi ta' esportazzjoni jridu jitqiesu fl-isfond tal-konsum domestiku tal-mineral tal-kromu. Fit-tweġiba tiegħu, il-GTI pprovda biss data limitata dwar l-esportazzjoni tal-mineral tal-kromu (Sena Finanzjarja (“FY”) 18/19 (50) sa FY20/21), filwaqt li għall-FY16/17 sal-FY19/20 ġew ipprovduti ċifri fir-rigward tal-produzzjoni u tal-konsum domestiċi). Iż-żewġ settijiet ta’ dik id-data huma pprovduti bħala kunfidenzjali. Madankollu, huwa possibbli li fuq il-bażi ta’ dan isir tqabbil tal-volumi tal-esportazzjoni u tal-konsum domestiku għall-FY19/20 (li tkopri 9 xhur tal-PI) u qabel l-FY18/19. Fiż-żewġ snin finanzjarji, il-volumi ta’ esportazzjoni ma qabżux il-1,5 % tal-konsum domestiku. Ta’ min jinnota li s-sehem tal-importazzjonijiet fis-suq domestiku kien insinifikanti wkoll.

(254)

Is-suq Indjan wera wkoll kapaċità żejda kostanti u irrazzjonali tal-produzzjoni meta mqabbel mas-somma tal-konsum domestiku u tal-esportazzjonijiet bit-tnaqqis tal-importazzjonijiet. Din il-kapaċità żejda ma setgħetx tiġi spjegata mill-GTI. Għalhekk, tali kapaċità żejda tista’ tiġi spjegata biss mill-fatt li l-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja, inkluża OMC fis-settur tal-mineral tal-kromu, kienu jeżerċitaw funzjonijiet governattivi (b’mod partikolari, l-iżgurar tal-provvista adegwata tal-mineral tal-kromu f’konformità mal-objettivi ta’ politika tal-GTI sabiex jappoġġaw lill-industrija downstream u jżidu l-valur fil-katina tal-provvista).

(255)

It-tieni, il-Kummissjoni sabet li skont ir-Regoli tal-2016 tal-GTI dwar il-Konċessjoni għall-Minerali, il-minjieri ristretti għandhom dritt tal-ewwel rifjut meta tiskadi l-lokazzjoni tal-estrazzjoni minerarja tagħhom. L-Artikolu 8a tal-Mines and Mineral Development Act tal-1957 (kif emendat fl-2015), jipprevedi wkoll perjodi estiżi ta’ lokazzjonijiet tal-estrazzjoni minerarja għall-utenti ristretti u jtenni d-dritt tal-ewwel rifjut fl-irkanti ta’ lokazzjonijiet għall-estrazzjoni minerarja għall-utenti ristretti. Dan jippermetti li l-lokazzjonijiet għall-estrazzjoni minerarja jibqgħu fil-biċċa l-kbira f’idejn il-produtturi tal-ferrokrom downstream ristretti, f’konformità mad-dikjarazzjonijiet fil-premessa (244) aktar ’il fuq. De facto, il-Kummissjoni sabet ukoll, kif imsemmi fil-premessa (236) aktar ’il fuq, li s-sidien privati kollha tal-estrazzjoni minerarja tal-kromu kienu fil-fatt qed jużaw il-mineral għall-produzzjoni ristretta. Għalhekk, bħala riżultat tal-għeluq tal-fruntieri esterni u tal-allokazzjoni preferenzjali ta’ lokazzjonijiet għall-estrazzjoni minerarja għall-użu ristrett, jifdal biss attur Statali predominanti wieħed fis-suq, OMC, li, b’hekk, għandha kontroll fuq il-kwantitajiet u fuq il-prezzijiet tal-mineral tal-kromu disponibbli fis-suq domestiku mhux ristrett. Bħala l-fornituri predominanti tal-mineral tal-kromu fis-suq Indjan, OMC trid tikkonforma mal-objettivi ta’ politika tal-GTI sabiex tappoġġa l-industrija downstream permezz ta’ prezzijiet baxxi, kif spjegat aktar fit-taqsima li ġejja, u b’hekk teżerċita funzjonijiet governattivi.

Il-provvista ta’ mineral tal-ħadid mill-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja għal remunerazzjoni anqas minn adegwata.

(256)

Fl-istadji segwenti, il-Kummissjoni vverifikat jekk il-mineral tal-kromu kienx fil-prattika pprovdut għal remunerazzjoni anqas minn adegwata, b’mod partikolari minn OMC.

(257)

Kif spjegat fil-premessa (213), il-GTI ma setax jipprovdi informazzjoni dwar l-iffissar tal-prezzijiet jew statistika tal-prezzijiet dwar il-prezzijiet domestiċi Indjani tal-mineral tal-kromu. Il-maġġoranza l-kbira tal-bejgħ tal-mineral tal-kromu fis-suq mhux ristrett Indjan isir minn OMC, u dan huwa wkoll il-każ għall-maġġoranza l-kbira tax-xiri tal-Grupp Jindal. Għalhekk, dan il-bejgħ tqies bħala rappreżentattiv għas-suq ħieles Indjan kollu.

(258)

Dan il-mineral tal-kromu jinbiegħ minn OMC permezz ta’ rkant elettroniku. Madankollu, l-investigazzjoni stabbiliet li OMC irrestrinġiet l-aċċess għal dawn l-irkanti elettroniċi: 70 % tal-produzzjoni ta’ kull xahar hija ggarantita għall-hekk imsejħa “xerrejja fit-tul” li jinsabu fl-Istat ta’ Odisha. Il-produtturi tal-ferrokrom downstream biss huma eliġibbli bħala xerrejja fit-tul, u l-kwoti garantiti ma jistgħux jaqbżu l-kapaċità tal-produzzjoni speċifika tal-kumpanija tal-ferrokrom. Dan juri li OMC, fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet governattivi, fil-prattika qed tapplika f’format ieħor l-allokazzjoni preferenzjali ta’ kwantitajiet ta’ mineral tal-kromu għall-produtturi downstream tal-ferrokrom, kif diġà sar fil-livell tal-allokazzjoni ta’ lokazzjonijiet għall-estrazzjoni minerarja wkoll. It-30 % li jifdal huma riżervati wkoll għall-produtturi downstream domestiċi barra mill-Istat ta’ Odisha (esklużi n-negozjanti).

(259)

Għalhekk, il-provvista tal-mineral tal-kromu fis-suq ħieles hija kkontrollata minn OMC u hija allokata b’mod predominanti lill-industrija downstream minn OMC f’konformità mal-intenzjoni ġenerali u mal-qafas leġiżlattiv tal-GTI, kif enfasizzat fil-premessi (242) sa (255) aktar ’il fuq.

(260)

Madankollu, kien hemm evidenza li turi li l-ipprezzar għall-kwantitajiet żgħar offruti permezz tal-irkant elettroniku ma huwiex ibbażat fuq offerti liberi mill-kumpaniji. L-irkant jibda bi prezz bażi, li jiġi deċiż b’mod arbitrarju mill-Bord ta’ OMC. Il-GTI spjega li fil-perjodu ta’ wara l-PI, dan il-prezz bażi ġie stabbilit bħala frazzjoni (li tikkorrispondi għal 13,5 %) tal-prezz internazzjonali tal-prodott downstream, jiġifieri l-ferrokrom. Madankollu, il-GTI ma setax jispjega kif ġiet iddeterminata din il-frazzjoni/il-fattur ta’ korrezzjoni. Wara analiżi ulterjuri, il-Kummissjoni sabet li l-fattur ta’ korrezzjoni għall-prezzijiet ta’ wara l-PI kien fil-fatt ibbażat fuq il-medja storika tal-prezzijiet għall-mineral tal-kromu stabbiliti b’Deċiżjoni tal-Bord ta’ OMC. Il-Kummissjoni ma rċiviet l-ebda aċċess għad-Deċiżjonijiet preċedenti tal-Bord u l-GTI ma setax jispjega l-prinċipji wara dawn id-deċiżjonijiet. Il-Kummissjoni lanqas ma setgħet issib xi rabta oġġettiva bejn il-fattur ta’ korrezzjoni u l-kost tal-konverżjoni tal-mineral tal-kromu f’ferrokrom. Għalhekk, il-Kummissjoni kellha bżonn tuża l-fatti disponibbli fir-rigward tal-prezz tal-mineral tal-kromu fuq il-bażi tal-Artikolu 28(1) tar-Regolament bażiku.

(261)

F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni nnotat li, kif ammetta l-GTI, il-prezz bażi kien baxx b’mod arbitrarju meta mqabbel mal-prezzijiet internazzjonali għall-ebda raġuni. Dawn il-prezzijiet artifiċjalment baxxi jidhru li jaqblu mal-politika tal-GTI li jiġi pprovdut mineral tal-kromu domestiku rħis lill-industrija downstream. Barra minn hekk, il-Kummissjoni eżaminat l-evidenza empirika. Meta qieset il-prezzijiet tax-xiri tal-materja prima inkwistjoni pprovduti minn OMC lill-Grupp Jindal, il-Kummissjoni sabet li dawk il-prezzijiet, skont it-tip ta’ mineral tal-kromu, kienu 15 – 40 % orħos mill-prezzijiet tal-esportazzjoni korrispondenti tal-mineral tal-kromu ta’ oriġini Torka (li huma li l-aktar jixbhu l-mineral tal-kromu tal-Indja) għas-suq tal-esportazzjoni ewlieni tagħha - iċ-Ċina. Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-prezz bażi tal-mineral tal-kromu mibjugħ fl-irkant elettroniku ġie stabbilit f’livell artifiċjalment baxx fir-rigward tal-prezzijiet tas-suq għall-mineral tal-kromu. Il-prezzijiet tal-mineral tal-kromu kienu wkoll baxxi wisq meta mqabbel mal-prodott downstream (ferrokrom). Għalhekk, l-allegazzjonijiet tal-GTI u ta’ OMC li l-prezzijiet għall-ferrokrom kienu rilevanti għall-prezzijiet tal-mineral tal-kromu ġew miċħudin.

(262)

Għalhekk, l-evidenza indikat li OMC, il-fornitur predominanti tal-mineral tal-kromu fis-suq ħieles u li minnu l-produttur esportatur Indjan xtara din il-materja prima għall-użu ulterjuri tagħha fil-proċess tal-produzzjoni tal-SSCR, ma aġixxewx bħala operatur tas-suq; minflok, meta pprovdiet il-mineral tal-kromu, OMC kienet qed teżerċita funzjonijiet governattivi f’isem il-GTI u f’konformità mal-objettivi ta’ politika tal-GTI sabiex tiffavorixxi l-industrija downstream.

Konklużjoni

(263)

L-ambjent legali u ekonomiku fl-Indja juri li l-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja li jfornu l-mineral tal-kromu, u b’mod partikolari l-SOE OMC, għandhom, jeżerċitaw jew huma vestiti b’awtorità governattiva. Il-mineral tal-kromu, bħal minerali oħrajn fl-Indja, huwa riżorsa naturali ġestita mill-GTI bħala settur ewlieni tal-ekonomija nazzjonali tiegħu. B’mod partikolari, il-GTI stabbilixxa sett ta’ miżuri (jiġifieri, l-impożizzjoni ta’ limitazzjonijiet tal-esportazzjonijiet li rriżultat fi provvista żejda u fi prezzijiet domestiċi baxxi, u l-iffissar tal-prezzijiet bażi tal-irkanti tal-minerali f’livelli artifiċjalment baxxi għal dawn il-produtturi) li juri li l-fornituri tal-mineral tal-kromu, u b’mod partikolari OMC, huma kkontrollati b’mod sinifikattiv mill-GTI fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet governattivi. Għalhekk, abbażi tal-evidenza disponibbli, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-GTI pprovda mineral tal-kromu lill-industrija tal-azzar inossidabbli għal remunerazzjoni anqas minn adegwata skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a)(iii) tar-Regolament bażiku, kif interpretat u applikat f’konformità mal-istandard rilevanti tad-WTO skont l-Artikolu 1.1(a)(iii) tal-Ftehim SCM.

(264)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-Grupp Jindal osserva li l-objettiv tas-sistema tal-irkanti ma huwiex li tipprovdi minerali tal-kromu bi prezz baxx iżda li timmassimizza l-introjtu tal-Gvern billi tbigħ il-mineral tal-kromu bl-ogħla prezz possibbli. Barra minn hekk, il-kumpanija indikat li l-GTI ma jidderiġix il-prezz tal-mineral tal-kromu iżda jistabbilixxi biss il-prezz minimu tal-irkant.

(265)

Fl-aħħar nett, il-kumpanija rreferiet għall-fatt li l-prezzijiet tal-esportazzjoni Indjani tal-ferrokrom kienu ogħla mill-prezzijiet tal-esportazzjoni tal-ferrokrom mill-Afrika t’Isfel, mill-Każakistan u mit-Turkija, li skont il-kumpanija jfisser li l-Grupp Jindal ma huwiex qed jibbenefika minn mineral tal-kromu sussidjat użat għall-produzzjoni tal-ferrokrom.

(266)

Madankollu, l-ewwel żewġ argumenti mqajmin mill-kumpanija ma jinvalidawx il-konklużjoni ewlenija tal-Kummissjoni fir-rigward tal-irkantijiet tal-minerali tal-kromu, kif deskritta fil-premessi (258) sa (261), jiġifieri li l-aċċess għall-irkanti u l-volumi tal-bejgħ huma ristretti, il-prezz minimu huwa deċiż b’mod arbitrarju mill-Bord ta’ OMC, u l-livell tiegħu huwa baxx b’mod artifiċjali. Dan kollu ta’ hawn fuq jirriżulta fi prezz finali tal-irkant, li huwa tabilħaqq ogħla mill-prezz minimu, iżda għadu ma huwiex ibbażat fuq is-suq kif juri b’mod partikolari tqabbil mal-prezzijiet Torok (il-premessa (261)).

(267)

Ta’ min jinnota wkoll li l-mineral tal-kromu pprovdut għal remunerazzjoni anqas minn adegwata lill-Grupp Jindal qed jaffettwa l-kost tal-manifattura tal-ferrokrom, li aktar tard jintuża b’mod ristrett mill-kumpanija fil-produzzjoni tal-azzar inossidabbli. Fi kwalunkwe każ, il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-GTI hija pprovduta fil-livell tal-mineral tal-kromu, mhux fil-livell tal-prodott downstream, il-ferrokrom. Għalhekk, it-tqabbil tal-prezzijiet tal-esportazzjoni tal-ferrokrom Indjan mal-prezzijiet tal-esportazzjoni tal-ferrokrom li joriġina f’pajjiżi oħrajn huwa irrilevanti.

(268)

B’kunsiderazzjoni ta’ dan ta’ hawn fuq, il-konklużjoni tal-premessa (263) hija kkonfermata.

(ii)   Il-benefiċċju u l-kalkolu tal-ammont ta’ sussidju

(269)

F’konformità mal-Artikolu 3(2) u mal-Artikolu 5 tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni ddeterminat l-eżistenza ta’ benefiċċju u kkalkolat l-ammont tas-sussidji kumpensabbli f’termini tal-benefiċċju mogħti lill-benefiċjarju, li nstab li kien jeżisti matul il-perjodu ta’ investigazzjoni.

(270)

Wieħed biss mill-produtturi esportaturi Indjani taħt investigazzjoni (il-Grupp Jindal) kien jixtri mineral tal-kromu għall-produzzjoni tal-ferrokromu u, fl-aħħar mill-aħħar, tal-SSCR.

(271)

Bħala l-ewwel pass, il-Kummissjoni stabbiliet volumi u prezzijiet medji ponderati tax-xiri kollu tal-mineral tal-kromu tal-Grupp Jindal fil-PI, maqsuma skont it-tip ta’ mineral li ġie ddefinit mill-kumpanija skont il-forma (pereżempju faċilment imfarrak jew konċentrat) u l-kontenut tal-ossidu tal-kromu. Dawn iż-żewġ parametri jaffettwaw id-differenzi fil-prezzijiet ta’ tipi differenti tal-mineral tal-kromu.

(272)

Bħala t-tieni pass, il-Kummissjoni issostitwiet il-prezzijiet attwali ta’ kull tip ta’ mineral tal-kromu mixtri bil-prezz referenzjarju xieraq.

(273)

Il-Kummissjoni nnotat li t-termini u l-kundizzjonijiet prevalenti tas-suq fl-Indja lkoll huma affettwati mill-istruttura tas-suq. Barra minn hekk, kif spjegat fil-premessa (257), attur predominanti minnhom – essenzjalment b’sehem mis-suq ta’ 100 % fis-suq ħieles – li jaġixxi bħala korp pubbliku qed jimponi l-prezz tiegħu. Għalhekk, huwa impossibbli li jiġi stabbilit prezz mhux distort tal-mineral tal-kromu għal produttur tal-SSCR Indjan jew band’oħra fis-suq Indjan. Għaldaqstant, ma kien hemm l-ebda prezz domestiku fl-Indja li seta’ jintuża bħala parametru referenzjarju xieraq.

(274)

Għalhekk, u f’konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6(d) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni rrikorriet għal pajjiż ieħor bħala parametru referenzjarju estern, aġġustat kif xieraq għall-kundizzjonijiet prevalenti tas-suq fl-Indja.

(275)

Il-Kummissjoni ppruvat tidentifika prezz mhux distort tal-mineral tal-kromu prodott fil-minjiera ta’ pajjiż rappreżentattiv ieħor u tagħmel simulazzjoni li tali minjiera tkun fil-fatt ibbażata fl-Indja. Il-maġġoranza tal-mineral tal-kromu madwar id-dinja tiġi esportata mill-Afrika t’Isfel lejn iċ-Ċina. Għalhekk, il-Kummissjoni qieset il-prezz tal-esportazzjoni mill-Afrika t’Isfel lejn iċ-Ċina bħala prezz referenzjarju possibbli. Madankollu, ġie stabbilit li l-mineral tal-kromu li joriġina mill-Afrika t’Isfel huwa differenti ħafna mill-mineral tal-kromu li joriġina mill-Indja f’termini tal-aktar żewġ parametri importanti: il-kontenut ta’ ossidu tal-kromu u l-proporzjon ta’ kromu-ħadid (“il-proporzjon Cr:Fe”) (51).

(276)

Il-parametru referenzjarju alternattiv propost mill-ilmentatur kien il-prezz tal-esportazzjoni tal-mineral tal-kromu mit-Turkija (li hija wkoll wieħed mill-akbar produtturi fid-dinja) lejn iċ-Ċina. Il-Kummissjoni nnotat li ż-żewġ parametri indikati fil-premessa (275) huma ħafna eqreb fit-tqabbil tal-mineral tal-kromu Tork ma’ dak Indjan milli fit-tqabbil tal-mineral tal-kromu tal-Afrika t’Isfel ma’ dak Indjan (52).

(277)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-Grupp Jindal ikkontesta s-sejbiet tal-Kummissjoni li tali parametri bħall-kontenut tal-ossidu tal-kromu u l-proporzjon ta’ Cr:Fe jagħmlu l-mineral tal-kromu Indjan aktar simili għall-mineral tal-kromu Tork milli għal dak tal-Afrika t’Isfel. Il-kumpanija indikat li huwa importanti li jitqabbel il-proporzjon ta’ Cr:Fe tal-minerali tal-krom ma’ kontenut simili ta’ ossidu tal-kromu. Skont il-kumpanija, il-mineral tal-kromu Tork b’kontenut ta’ 40-42 % għandu proporzjon ta’ Cr:Fe ta’ 2.6-2.8, li huwa ħafna ogħla milli fil-każ tal-mineral tal-Indja jew tal-Afrika t’Isfel tal-istess kontenut.

(278)

Kif spjegat fil-premessa (281), il-Kummissjoni ma użatx il-mineral tal-kromu b’kontenut ta’ 40-42 % imsemmi fil-Grupp Jindal sabiex tistabbilixxi l-parametru referenzjarju bażiku. Il-parametru referenzjarju bażiku magħżul mill-Kummissjoni għandu kontenut ta’ mineral tal-kromu ta’ 46-48 % bi proporzjon ta’ Cr:Fe ta’ 2.5 (53). Għalhekk, huwa simili ħafna għall-mineral Indjan ta’ kontenut komparabbli ta’ ossidu tal-kromu, kif ikkonfermat mill-Grupp Jindal innifsu fis-sottomissjoni tiegħu:

“Il-mineral tal-krom Indjan se jkollu proporzjon ta’ Cr:Fe ta’ 2.4 biss f’livell ta’ Cr2O3 ta’ 46 %” (54)

“Sabiex il-mineral tal-krom Indjan ikollu proporzjon ta’ Cr:Fe ta’ 2.6 sa 2.8, il-mineral Indjan ikollu bżonn Cr2O3 ħafna ogħla ta’ 48-50 % jew aktar” (55).

Dan ta’ hawn fuq jikkonferma li l-mineral Indjan huwa ħafna aktar simili għall-mineral Tork milli għall-mineral tal-Afrika t’Isfel bil-proporzjon tiegħu ta’ Cr:Fe ta’ 1.3 sa 1.5 (56).

(279)

Barra minn hekk, skont l-IS:10818-1984 tal-Bureau of Indian Standards, l-ispeċifikazzjoni tal-kromit għall-Industriji Metallurġiċi (57), il-proporzjon normali ta’ Cr:Fe għall-produzzjoni ta’ ferrokromu b’livell għoli ta’ karbonju użat fil-produzzjoni tal-azzar inossidabbli huwa ta’ madwar 2.8. Dan ifisser li l-parametru referenzjarju magħżul mill-Kummissjoni huwa wkoll aktar rappreżentattiv mill-alternattiva tal-Afrika t’Isfel mill-perspettiva tal-użu finali tal-mineral tal-kromu mill-Grupp Jindal. Jiġifieri, it-trasformazzjoni f’ferrokromu b’livell għoli ta’ karbonju għall-produzzjoni tal-azzar inossidabbli.

(280)

Barra minn hekk, il-Kummissjoni ħadet nota tal-affermazzjonijiet tal-produttur esportatur Indjan fir-rigward tad-differenzi li jifdal bejn il-mineral tal-kromu Tork u dak Indjan fil-forma fiżika tiegħu u tal-kontenut tal-ossidu tal-kromu. Madankollu, dawk id-differenzi ġew indirizzati bl-aġġustamenti deskritti fil-premessa (289).

(281)

Imbagħad, il-Kummissjoni użat il-medja ponderata tal-prezz tal-esportazzjoni tat-Turkija lejn iċ-Ċina fil-PI bħala valur referenzjarju bażiku (58). Il-parametru referenzjarju bażiku ta’ USD 209 għal kull tunnellata msemmi għall-mineral tal-kromu b’kontenut ta’ ossidu tal-kromu ta’ 46-48 %, fil-forma ta’ konċentrat, ikkonsenjat fuq bażi CIF.

(282)

Il-Kummissjoni qieset ukoll id-deċiżjoni tal-Korp tal-Appell li l-aġġustamenti għall-imposti tal-konsenja jridu jirriflettu l-imposti tal-konsenja li japplikaw ġeneralment għall-prodott inkwistjoni fil-pajjiż tal-provvista (59). Il-prezzijiet tax-xiri tal-mineral tal-kromu irrapportati mill-Grupp Jindal kienu f’99,96 % fuq termini ta’ konsenja mill-minjieri ex-works.

(283)

Għalhekk, il-Kummissjoni aġġustat il-prezz referenzjarju bażiku għal-livell ex-works. Il-prezz CIF tnaqqas bil-kostijiet tat-trasport bil-baħar u tal-assigurazzjoni (60) u bil-kost tat-trasport domestiku fit-Turkija (61).

(284)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-GTI indika li d-data tal-OECD użata mill-Kummissjoni sabiex taġġusta l-prezz CIF tal-esportazzjoni tat-Turkija-Ċina għal-livell ex-works kienet disponibbli sal-2016 biss. Il-GTI afferma wkoll li l-estrapolazzjoni tal-indikatur rilevanti għall-PI ma tistax titqies bħala eżami oġġettiv tal-prezzijiet.

(285)

Madankollu, il-Kummissjoni ma qabditx u sempliċiment estrapolat il-proporzjon CIF-FOB kif previst mill-OECD għall-2016. L-aġġustament għall-PI kien ibbażat fuq id-differenzi attwali fil-kostijiet tan-nol u tal-assigurazzjoni bejn l-2016 u l-PI kif ikkwotati mill-Baltic Exchange Dry Index (“BDI”) għall-għoxrin rotta ewlenija tal-baħar. Fid-divulgazzjoni speċifika ġie pprovdut kalkolu dettaljat tal-prezz referenzjarju bażiku ex-works lill-Grupp Jindal.

(286)

Il-kalkolu tal-aġġustamenti tal-nol u tal-assigurazzjoni magħmulin mill-Kummissjoni ġie kkontestat ukoll fis-sottomissjoni ta’ wara d-divulgazzjoni tal-Grupp Jindal. Il-kumpanija pproponiet sors alternattiv ta’ data sabiex taġġusta l-prezz CIF tal-esportazzjoni tat-Turkija-Ċina għall-FOB (62). Skont il-Grupp Jindal, dan is-sors tad-data wera aħjar il-kost attwali tan-nol bejn it-Turkija u ċ-Ċina fil-PI mid-data tal-OECD u tal-BDI li hija “medja ponderata tar-rotot kollha tat-tbaħħir”.

(287)

Madankollu, il-kwotazzjoni pprovduta mill-Grupp Jindal tirreferi għal xahar biss tal-PI, għat-trasport bejn it-Turkija u l-“Asja tal-Grigal” b’mod ġenerali, u għat-trasport tal-karbonat tas-sodju, mhux tal-minerali tal-kromu. Il-proporzjon bażiku CIF-FOB tal-OECD użat mill-Kummissjoni jqis is-sena kollha, ir-rotta speċifika tal-baħar (it-Turkija-iċ-Ċina) u l-prodott speċifiku (mineral tal-kromu u konċentrati). Huwa biss l-aġġustament tal-kost tal-BDI bejn l-2016 u l-PI li jirreferi għal medja ta’ diversi rotot tal-baħar.

(288)

B’kunsiderazzjoni ta’ dan ta’ hawn fuq, il-metodoloġija użata għall-aġġustament tal-prezz referenzjarju bażiku għall-ex-works hija kkonfermata.

(289)

Il-Kummissjoni aġġustat ukoll il-prezz referenzjarju bażiku ex-works għall-forma fiżika tal-mineral u għall-kontenut ta’ ossidu tal-kromu sabiex issib prezzijiet referenzjarji speċifiċi għal kull tip ta’ mineral mixtri mill-Grupp Jindal fil-PI. L-aġġustament tal-forma fiżika kien ibbażat fuq il-kostijiet tal-agglomerazzjoni (mineral li jitfarrak faċilment) u fuq il-kostijiet tal-pelitizzazzjoni flimkie ma’ dawk tas-sinterizzazzjoni (minerali konċentrat) kif ipprovduti mill-Grupp Jindal. L-aġġustament tal-kontenut tal-ossidu tal-kromu kien ibbażat fuq l-indikatur tal-kost tat-tidwib tal-krom kif ipprovdut mill-ilmentatur (63). Ma sar l-ebda aġġustament għad-differenzi fil-proporzjon ta’ Cr:Fe peress li dan il-parametru huwa qrib ħafna meta mqabbel mal-mineral Tork u Indjan. Dan kien approċċ konservattiv peress li fil-fatt il-proporzjon ta’ Cr:Fe tal-mineral Indjan huwa ftit ogħla, li normalment ikun jirriżulta fi prezz ogħla għall-mineral fl-istess forma u fl-istess kontenut ta’ ossidu tal-kromu.

(290)

Peress li l-mineral tal-kromu Tork ma huwiex affettwat mill-miżuri tal-gvern li jfixklu s-suq Indjan u peress li l-kundizzjonijiet prevalenti tas-suq fiż-żewġ pajjiżi, inklużi l-kwalità, id-disponibbiltà, il-kummerċjabbiltà, it-trasport u kundizzjonijiet oħrajn tax-xiri jew tal-bejgħ, huma komparabbli, il-Kummissjoni qieset li l-prezz tal-mineral tal-kromu fit-Turkija huwa komparabbli ma’ dak li jkun prevalenti fl-Indja fin-nuqqas tal-miżuri ta’ distorsjoni tal-GTI.

(291)

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni qabblet il-kost attwali tax-xiri tal-mineral tal-kromu domestiku mill-Grupp Jindal fl-PI mal-kost, li kien jitħallas li kieku l-prezzijiet għal kull tip ta’ mineral ġew issostitwiti bil-prezzijiet referenzjarji rispettivi.

(292)

L-ammont totali tad-differenza jirrappreżenta l-“iffrankar” miksub mill-produttur Indjan li xtara l-mineral tal-kromu fis-suq distort Indjan meta mqabbel mal-prezz li kien iħallas li kieku ma kienx hemm id-distorsjonijiet. Fl-aħħar nett, dan l-ammont totali jirrappreżenta l-benefiċċju mogħti lill-produtturi Indjani mill-GTI matul il-PI.

(293)

Ġew ipprovduti kalkoli dettaljati tal-parametri referenzjarji u tal-benefiċċju mogħti lill-produttur esportatur Indjan inkwistjoni fid-divulgazzjoni speċifika.

(294)

F’konformità mal-Artikolu 7(2) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni allokat dan l-ammont ta’ sussidju fuq il-fatturat totali tal-kumpanija matul il-PI bħala d-denominatur xieraq, għaliex is-sussidju ta benefiċċju lill-produzzjoni sħiħa tal-prodott ikkonċernat u tal-prodott upstream tiegħu (kojls illaminati bis-sħana), u mhux biss lill-produzzjoni ddestinata għall-esportazzjoni.

(iii)   Speċifiċità

(295)

L-intervent tal-GTI fir-rigward tal-forniment ta’ mineral tal-kromu għal remunerazzjoni anqas minn adegwata huwa mmirat sabiex ikun ta’ benefiċċju għal ċerti industriji, b’mod partikolari l-industrija tal-azzar inossidabbli inklużi l-produtturi tal-SSCR. Għalhekk, is-sussidju huwa speċifiku skont l-Artikolu 4(2)(a) tar-Regolament bażiku. Il-karatteristiċi inerenti tal-mineral tal-kromu jillimitaw l-użu possibbli tas-sussidju għal ċerta industrija iżda dan ma jfissirx li, sabiex ikun speċifiku, is-sussidju għandu jkun limitat ulterjorament għal subsett ta’ din l-industrija (64).

(296)

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni kkunsidrat li l-interventi tal-GTI huma speċifiċi għall-produtturi tal-SSCR skont it-tifsira tal-Artikolu 4(2)(a) tar-Regolament bażiku.

(c)   Konklużjonijiet dwar il-provvista ta’ mineral tal-kromu għal remunerazzjoni anqas minn adegwata

(297)

Fid-dawl tal-elementi kollha msemmijin hawn fuq, il-Kummissjoni sabet li jenħtieġ li l-provvista ta’ mineral tal-kromu mill-GTI titqies li hija sussidju speċifiku skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a)(iii) u l-Artikolu 3(2) tar-Regolament bażiku fil-forma ta’ provvista ta’ prodotti li tagħti benefiċċju lill-kumpaniji benefiċjarji.

(298)

L-ammont ta’ sussidju stabbilit għall-Grupp Jindal kien jammonta għal 0,45 %.

3.3.3.   Trasferiment tas-sussidji upstream

(299)

Wara d-divulgazzjoni finali, l-ilmentatur innota li s-sejbiet tal-Kummissjoni żvelaw li maġġoranza kbira tas-sussidji identifikati għall-produtturi esportaturi integrati jaffettwaw l-istadji upstream tal-proċess tal-produzzjoni tal-SSCR. Skont l-ilmentatur, dan ifisser li l-produttur Indjan mhux integrat tal-SSCR – Chromeni – seta’ bbenifika wkoll minn sussidji mogħtijin lil produtturi upstream Indjani u/jew Indoneżjani. Dan jista’ jseħħ fil-każ ta’ bejgħ domestiku ta’ prodotti upstream mill-Grupp Jindal (l-Indja) lil Chromeni jew fil-każ tax-xiri ta’ Chromeni ta’ prodotti upstream sussidjati ta’ oriġini mill-Indoneżja.

(300)

Fuq il-bażi tal-analiżi tal-proċess tal-produzzjoni ta’ Chromeni u tax-xiri tal-materja prima tal-kumpanija fil-PI, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-kumpanija ma setgħetx tibbenefika mix-xiri ta’ prodotti upstream sussidjati ta’ oriġini mill-Indja.

(301)

Madankollu, Chromeni xtrat prodotti upstream, jiġifieri kojls illaminati fis-sħana, minn kumpanija relatata fl-Indoneżja, li setgħet ibbenefikat mill-provvista tal-GTID ta’ mineral tan-nikil għal remunerazzjoni anqas minn adegwata (ara t-Taqsima 4.3). F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni ma setgħet tagħmel l-ebda sejba peress li ma kien hemm l-ebda element fil-fajl sabiex tagħmel din il-valutazzjoni dwar din il-kwistjoni.

3.4.   L-ammont ta’ sussidji kumpensabbli

(302)

L-ammonti tas-sussidji kumpensabbli stabbiliti kienu kif ġej:

Kumpanija

DDS

EPCGS

MEIS

Sussidji fuq l-esportazzjonijiet totali

LTAR tal-mineral tal-kromu

TOTAL

Chromeni

-

5,69 %

1,87  %

7,56  %

-

7,56  %

Grupp Jindal

1,65  %

0,36  %

1,92  %

3,93  %

0,45  %

4,37  %

(303)

Meta jitqies il-livell għoli (100 %) ta’ kooperazzjoni tal-produtturi Indjani, il-Kummissjoni qieset li huwa xieraq li jiġi stabbilit l-ammont residwu ta’ sussidju għall-Indja fil-livell tal-ogħla ammont ta’ sussidju individwali, jiġifieri 7,56 %.

4.   SUSSIDJAR: L-INDONEŻJA

4.1.   Is-sussidji u l-programmi ta’ sussidju fi ħdan l-ambitu tal-investigazzjonijiet

(304)

Fuq il-bażi tal-informazzjoni li tinsab fl-ilment, fin-Notifika ta’ bidu u fit-tweġibiet għall-kwestjonarji tal-Kummissjoni, ġie investigat l-allegat sussidjar mill-GTID permezz tas-sussidji li ġejjin:

i.

Trasferiment dirett tal-fondi

L-għoti ta’ self preferenzjali

ii.

Il-forniment ta’ oġġetti u ta’ servizzi għal remunerazzjoni anqas minn dik adegwata (“LTAR”)

Il-provvista ta’ mineral tan-nikil u ta’ ruttam tal-azzar inossidabbli għal remunerazzjoni anqas minn adegwata

Il-provvista ta’ faħam għal remunerazzjoni anqas minn adegwata

Il-provvista ta’ art għal remunerazzjoni anqas minn adegwata

Il-provvista ta’ gass naturali għal remunerazzjoni anqas minn adegwata

Il-provvista ta’ elettriku għal remunerazzjoni anqas minn adegwata

iii.

Dħul mitluf jew mhux miġbur tal-gvern li normalment ikun dovut

Inċentivi tat-taxxa fuq l-introjtu

Eżenzjoni mid-dazju fuq l-importazzjoni

Eżenzjoni mill-VAT fuq l-inputs u fuq il-makkinarju

Taxxa fuq l-art u fuq il-bini (“PBB”) fuq l-industrija tal-estrazzjoni minerarja

Eżenzjoni mit-taxxa fuq l-introjtu (fuq l-importazzjoni)

iv.

Sussidji marbutin mal-iżvilupp tal-industrija Indoneżjana permezz tal-investiment Ċiniż.

4.2.   Proporzjonijiet tat-trasferiment

(305)

Fil-kummenti tiegħu wara d-divulgazzjoni finali, il-Grupp IRNC afferma li ntużat data dwar il-bejgħ mhux korretta għall-kalkolu tal-proporzjonijiet tat-trasferiment għal żewġ kumpaniji relatati.

(306)

Din l-affermazzjoni nstabet li hija ġġustifikata u, għalhekk, il-Kummissjoni rrevediet il-proporzjonijiet tat-trasferiment rispettivi kif xieraq.

4.3.   Sfond dwar il-politiki preferenzjali għall-industrija domestika tal-azzar inossidabbli

(307)

L-Indoneżja għandha riżorsi sinifikanti tan-nikil. Mill-2020, ir-riżorsi tagħha kienu stmati għal 21 miljun tunnellata nikil (65) (1,1 biljun tunnellata mineral tan-nikil), madwar 20 % tar-riżervi magħrufin tad-dinja tal-mineral tan-nikil.

(308)

Storikament, l-Indoneżja kienet wieħed mill-akbar produtturi tal-mineral tan-nikil. Madankollu, peress li l-Indoneżja kellha kapaċità limitata domestikament għall-proċessar tal-mineral tan-nikil (żewġ funderiji biss kif spjegat fil-premessa (315)), tradizzjonalment hija tesporta l-biċċa l-kbira tal-mineral tan-nikil tagħha, l-aktar lejn iċ-Ċina.

(309)

Ir-rata ta’ estrazzjoni tal-mineral tan-nikil żdiedet b’mod sinifikanti fl-Indoneżja, minn madwar 5 miljun tunnellata fl-1996 għal madwar 10 miljun tunnellata fl-2007, u mbagħad għal 70 miljun tunnellata fl-2013. Din l-aċċellerazzjoni kienet xprunata mid-domanda mill-impjanti/mill-funderiji Ċiniżi li jipproduċu l-ħadid fondut grezz tan-nikil (NPI). L-NPI huwa liga tal-ħadid u tan-nikil b’kontenut baxx ta’ nikil. Il-mineral tan-nikil tal-Indoneżja huwa partikolarment adattat għat-teknoloġija Ċiniża għall-manifattura tal-NPI.

Tabella 1

Esportazzjonijiet mill-Indoneżja ta’ mineral tan-nikil (tunnellati)

 

2005

2006

2007

2008

2009

Iċ-Ċina

73 353

660 206

5 432 401

6 594 319

7 604 354

Total tal-Esportazzjonijiet

3 703 515

4 394 125

9 026 850

10 592 151

10 437 126

Sors: Global Trade Atlas (“GTA”)

(310)

Għalhekk, il-GTID irrealizza b’mod progressiv li l-esportazzjoni tal-maġġoranza l-kbira tar-riżervi ta’ mineral tan-nikil tiegħu illimitat il-benefiċċji potenzjali għall-pajjiż minn din il-materja prima skarsa. Il-benefiċċji jistgħu jkunu ħafna akbar għall-pajjiż jekk il-GTID jirnexxilu jżid il-valur miżjud domestiku ġġenerat mir-riżervi tal-mineral tan-nikil. Sabiex jilħaq dan l-objettiv, il-GTID iffoka fuq l-iżvilupp domestiku tal-katina tal-valur industrijali kollha bl-użu ta’ mineral tan-nikil sal-industriji downstream, jiġifieri l-funderiji u l-industrija tal-azzar inossidabbli bħala l-utent aħħari ta’ din il-materja prima. Dan ikun jippermetti lill-Indoneżja tikseb benefiċċji domestiċi ħafna akbar meta mqabbla mas-sempliċi esportazzjoni tal-mineral tan-nikil.

(311)

Madankollu, il-kisba ta’ dan l-objettiv ma kinitx faċli għall-Indoneżja waħedha. Il-kwistjonijiet ewlenin li ffaċċja l-GTID kienu r-rekwiżiti ta’ finanzjament sostanzjali għat-twaqqif tal-funderiji u tal-industriji downstream (jiġifieri diversi biljuni ta’ euro f’investimenti bil-quddiem), u n-nuqqas relattiv ta’ għarfien u ta’ teknoloġija għall-produzzjoni tal-azzar inossidabbli mill-NPI ta’ kwalità ekwivalenti għall-mineral tan-nikil estratt fl-Indoneżja. Għalhekk, il-GTID daħal f’kuntatt ma’ pajjiżi sħab potenzjali li setgħu jgħinuh jilħaq dan l-objettiv (66). L-għażla naturali marret għaċ-Ċina minħabba r-rabtiet storiċi u l-qrubija ġeografika u, aktar importanti, il-fatt li l-produtturi Ċiniżi tal-azzar inossidabbli kienu diġà qed jużaw il-mineral tan-nikil mill-Indoneżja. Barra minn hekk, iċ-Ċina kienet kandidat perfett għall-GTID sabiex tidħol f’qafas bilaterali preferenzjali sabiex jiġi mmassimizzat il-valur miżjud domestiku li jirriżulta mir-riżervi tal-mineral tan-nikil tal-Indoneżja peress li ċ-Ċina kellha finanzjament sostanzjali disponibbli u politiki preferenzjali speċifiċi li jħeġġu l-industrija tal-azzar inossidabbli, inkluż għal investimenti barra mill-pajjiż taħt il-politika dejjiema ta’ “Go Out”, kif ukoll it-teknoloġija u l-għarfien meħtieġa sabiex jintuża b’mod effiċjenti l-mineral tan-nikil mill-Indoneżja. L-objettivi intermedji ewlenin u d-dokumenti uffiċjali rilevanti huma miġburin fil-qosor fil-premessi li ġejjin.

(312)

It-tentattivi tal-GTID li jattira l-investiment Ċiniż lejn l-industrija tan-nikil tal-Indoneżja jmorru lura għal tal-anqas l-2005, meta l-Indoneżja ħadet impenn li tibni “klima li twassal għall-investiment” (67) għall-investituri miċ-Ċina. F’Ġunju 2005, matul żjara f’Beijing, il-Ministru Koordinatur tal-Ekonomija tal-Indoneżja ppropona lill-Viċi President Ċiniż prospetti ta’ investiment f’erba’ setturi tal-ekonomija tal-Indoneżja, inklużi r-riżorsi naturali u “ttama wkoll li aktar negozji Ċiniżi jistgħu jmorru l-Indoneżja għall-investiment, filwaqt li qal li l-gvern tal-Indoneżja kien se joħloq ambjent favorevoli sabiex jiffaċilita l-istabbiliment tal-investituri Ċiniżi” (68). Bi tweġiba għal din l-offerta, il-Viċi President Ċiniż talab lill-Indoneżja tiggarantixxi li l-investimenti Ċiniżi fl-Indoneżja jkunu profittabbli (69). Barra minn hekk, l-uffiċjali Indoneżjani estendew ukoll il-gratitudni lejn iċ-Ċina għall-forniment ta’ “self gratis u preferenzjali lill-Indoneżja.” (70)

(313)

B’riżultat ta’ dan, il-GTID u l-GTĊ iffirmaw Dikjarazzjoni Konġunta fl-2005 li bdiet il-kooperazzjoni tagħhom fis-setturi tal-estrazzjoni minerarja u tal-metallurġija. Fuq il-bażi ta’ din id-Dikjarazzjoni Konġunta, fl-2010 il-GTID u l-GTĊ iffirmaw Pjan ta’ Azzjoni, li fih pjan sabiex iħeġġu l-investiment Ċiniż f’industriji bbażati fuq ir-riżorsi fl-Indoneżja, inkluża l-estrazzjoni minerarja, kif spjegat aktar fil-premessi (563) u (584). Dawn il-ftehimiet bikrija diġà juru t-termini ewlenin tal-qafas ta’ kooperazzjoni speċifiku bejn iż-żewġ gvernijiet, u kif il-gvernijiet kienu qed jippjanaw li jimplimentaw l-istrateġija tagħhom billi jiddependu fuq investituri privati li jibbenefikaw minn numru ta’ politiki u appoġġ preferenzjali segwiti mill-qrib mill-gvernijiet.

(314)

Fl-2007, il-GTID introduċa l-Liġi Nru 27 dwar il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp fit-Tul (“RPJPN”) għall-perjodu 2005–2025. L-RPJPN qiegħed lis-settur industrijali bħala l-mutur tat-tkabbir għat-tisħiħ tal-istruttura ekonomika. Dan kellu jiġi appoġġat, fost l-oħrajn, mis-settur tal-estrazzjoni minerarja. It-titjib taż-żieda fil-valur fis-settur primarju, inkluża l-estrazzjoni minerarja, ġie enfasizzat bħala l-mira ewlenija għall-promozzjoni tal-kompetittività lokali u internazzjonali, u għat-tisħiħ tal-bażi industrijali nazzjonali.

(315)

Fis-settur tan-nikil, iż-żieda tal-valur miżjud kienet tfisser il-bini ta’ funderiji fl-Indoneżja. F’dak iż-żmien (u sal-2016), kien hemm biss żewġ funderiji fl-Indoneżja: funderija ta’ materja tan-nikil li tappartjeni għal PT Vale b’kapaċità ta’ madwar 80 000 tunnellata nikil u funderija tal-ferronikil li tappartjeni għal PT. Aneka Tambang (“Antam”) li hija proprjetà tal-Istat, b’kapaċità tal-produzzjoni ta’ 26 000 tunnellata nikil.

(316)

Il-kost tal-bini ta’ funderija waħdu jista’ jilħaq il-EUR 1 biljun skont it-teknoloġija u l-kapaċità tal-produzzjoni. Kif imsemmi aktar ’il fuq, l-Indoneżja la kellha r-riżorsi finanzjarji u lanqas it-teknoloġija t-tajba sabiex tibni l-funderija, filwaqt li ċ-Ċina kellha t-tnejn u kienet teħtieġ ukoll il-mineral tan-nikil tal-Indoneżja għall-produzzjoni ta’ prodotti tal-azzar inossidabbli.

(317)

Waħda mill-miżuri ewlenin sabiex dan jiġi ssiġillat il-qafas ta’ kooperazzjoni bejn il-GTID u l-GTĊ u sabiex il-GTID ikun jista’ jilħaq l-objettiv tiegħu kienet l-introduzzjoni tal-Liġi Nru 4 tal-2009 dwar l-Estrazzjoni tal-Minerali u tal-Faħam (“il-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja”) fl-2009, li ssostitwiet il-Liġi Nru 11 tal-1967 dwar l-Estrazzjoni Minerarja (71). Tradizzjonalment, il-GTID kellu kontroll kbir fuq is-settur tal-estrazzjoni minerarja. L-Artikolu 1 tal-Liġi Nru 11 tal-1967 dwar l-Estrazzjoni Minerarja diġà kien ta rwol predominanti lill-GTID u setgħat sabiex jirregola dan is-settur, filwaqt li ddikjara li “il-minerali kollha li jinsabu fil-ġuriżdizzjoni tal-estrazzjoni minerarja tal-Indoneżja fil-forma ta’ riżorsi naturali bħala manna mill-Kbir Alla huma ġid nazzjonali tal-poplu Indoneżjan u, għalhekk, għandhom jiġu kkontrollati u jintużaw mill-Istat għall-ġid massimu tal-poplu”. Il-Preambolu tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja jiddikjara wkoll li “l-minerali u l-faħam midfunin fil-ġuriżdizzjoni tal-estrazzjoni minerarja tal-Indoneżja jirrappreżentaw ġid naturali mhux rinnovabbli li huwa don mill-Kbir Alla u li għandu rwol importanti fl-issodisfar tal-bżonnijiet tal-ħajja ta’ ħafna nies, u, għalhekk, il-ġestjoni ta’ dawn ir-riżorsi trid tkun taħt il-kontroll tal-Istat sabiex tipprovdi żieda reali fil-valur lill-ekonomija nazzjonali fi sforz sabiex jinkisbu l-prosperità u l-ġid għall-komunità b’mod ġust”. B’mod partikolari, l-Artikolu 4 tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja jistipula li “(1) Il-minerali u l-faħam bħala riżorsi naturali mhux rinnovabbli jikkostitwixxu ġid nazzjonali kkontrollat mill-Istat għall-akbar benefiċċju tal-benesseri tal-poplu” u “(2) Il-kontroll tal-mineral u tal-faħam mill-Istat kif imsemmi fil-paragrafu (1) għandu jitwettaq mill-Gvern u/jew mill-gvernijiet reġjonali”. B’mod importanti, permezz tal-Artikolu 103 tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja, il-proċessar tal-mineral bħala valur miżjud tal-mineral kien meħtieġ li jsir fl-Indoneżja. Il-Kjarifika tal-paragrafu (1) ta’ dan l-Artikolu 103 issemmi li l-obbligu li l-proċessar u r-raffinar jitwettqu domestikament huwa maħsub sabiex, fost affarijiet oħrajn, (a) iżid il-valur tal-estrazzjoni minerarja permezz tal-komoditajiet tiegħu, (b) jipprovdi materja prima għall-industrija, (c) jipprovdi x-xogħol, u (d) iżid l-introjtu tal-Istat. Fi kliem ieħor, dawn id-dispożizzjonijiet imponew obbligu fuq il-kumpaniji kollha tal-estrazzjoni tal-mineral tan-nikil sabiex jew jibnu l-faċilità tagħhom stess għall-proċessar/għall-purifikazzjoni tan-nikil jew sabiex ibigħu l-mineral tan-nikil tagħhom lil faċilità domestika bħal din, sabiex jintlaħaq l-objettiv ġenerali li jiżdied il-valur miżjud domestiku tal-mineral tan-nikil permezz ta’ politiki preferenzjali mmirati lejn l-industrija downstream tal-azzar inossidabbli. Barra minn hekk, l-Artikolu 170 tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja ppreveda “perjodu ta’ grazzja” ta’ ħames snin. L-objettiv tal-“perjodu ta’ grazzja” kien li l-industrija tal-estrazzjoni minerarja titħejja għall-obbligu tal-proċessar domestiku u jippermetti lill-kumpaniji jibnu l-faċilitajiet ta’ purifikazzjoni neċessarji sabiex jassorbu l-provvista tal-mineral tan-nikil.

(318)

Fl-isfond tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja, u b’mod partikolari tar-rekwiżit tal-proċessar domestiku tagħha, l-esportazzjonijiet Indoneżjani tal-mineral tan-nikil splodew, biċ-Ċina li assorbiet kważi t-totalità tal-esportazzjonijiet, kif muri fit-tabella ta’ hawn taħt.

Tabella 2

Esportazzjonijiet mill-Indoneżja ta’ mineral tan-nikil (tunnellati)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iċ-Ċina

14 346 464

36 142 281

43 095 682

58 604 652

3 989 894

0

Total tal-Esportazzjonijiet

17 566 047

40 792 165

48 449 392

64 802 857

4 160 121

0

Sors: GTA

(319)

Peress li l-objettiv tal-GTID li jinħolqu kapaċitajiet ta’ proċessar fl-Indoneżja ma ntlaħaqx, fil-11 ta’ Jannar 2014, permezz ta’ diversi regolamenti, il-GTID ipprojbixxa l-esportazzjonijiet ta’ mineral tan-nikil mill-Indoneżja (għal aktar dettalji dwar il-limitazzjonijiet tal-esportazzjonijiet u l-projbizzjoni tal-esportazzjoni ta’ mineral tan-nikil, ara l-premessi (405) – (413)).

(320)

Fl-2017, il-GTID illaxka ftit il-projbizzjoni fuq l-esportazzjoni billi ppermetta l-esportazzjoni ta’ mineral tan-nikil b’kontenut ta’ nikil ta’ anqas minn 1,7 % f’ċerti kwantitajiet. Dawn l-esportazzjonijiet kienu soġġetti għal dazju fuq l-esportazzjoni ta’ 10 % filwaqt li l-esportaturi kellhom bżonn ukoll jagħtu prova li l-kostruzzjoni tal-faċilità ta’ proċessar tagħhom kienet miexja skont l-iskeda. Ir-raġuni għal dan kienet li f’dak iż-żmien l-Indoneżja ma kellhiex it-teknoloġija sabiex tipproċessa l-mineral tan-nikil b’kontenut ta’ nikil ta’ anqas minn 1,7 % fi prodotti b’valur miżjud, li kien aktar adattat għall-batteriji għall-vetturi elettriċi milli għall-azzar (ara aktar ’l isfel fit-Taqsima 4.4). Madankollu, fl-2020, il-GTID ipprojbixxa kompletament l-esportazzjoni tal-mineral kollu tan-nikil. Ir-raġuni għall-introduzzjoni mill-ġdid tal-projbizzjoni tal-mineral b’kontenut baxx kienet li l-kumpaniji Ċiniżi għandhom pjanijiet sabiex jibnu l-funderiji għal dan it-tip ta’ mineral tan-nikil li seta’ jintuża għall-manifattura ta’ batteriji għall-vetturi elettriċi.

(321)

Matul is-snin, u bis-saħħa tar-rekwiżit ta’ proċessar domestiku u tal-limitazzjonijiet tal-esportazzjonijiet imposti fuq l-esportazzjonijiet tal-mineral tan-nikil mill-GTID, inbnew diversi funderiji tal-mineral tan-nikil. Il-ħtieġa domestika tal-mineral tan-nikil żdiedet ukoll bis-saħħa tal-azzjonijiet tal-GTID sabiex il-kapaċità ta’ tidwib li qabel kienet stabbilita fiċ-Ċina tiġi mġiegħla tittrasferixxi lejn l-Indoneżja. Tabilħaqq, permezz tal-RKABs, kif spjegat fil-premessa (414), il-GTID qed jikkontrolla l-produzzjoni tal-mineral tan-nikil. Il-GTID iżomm ukoll il-prezz domestiku b’mod sinifikanti taħt il-prezzijiet internazzjonali sabiex jibbenefika lill-funderiji u lill-produtturi tal-azzar inossidabbli.

Tabella 3

Mineral tan-nikil tal-Indoneżja (f’miljuni ta’ tunnellati)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Il-produzzjoni

7,81

7,84

20,92

26,0

32,0

61,0

48,0

Esportazzjonijiet

4,16

0

0

4,88

19,7

32,3

0

Sors: It-tweġiba għall-kwestjonarju tal-GTID u https://www.statista.com/statistics/707267/production-of-nickel-ore-in-indonesia/

(322)

Il-kooperazzjoni bilaterali instigata mill-GTID mal-GTĊ dwar it-trattament preferenzjali sabiex jiġu stabbiliti u promossi l-ħolqien u l-iżvilupp tal-industrija domestika tal-azzar inossidabbli tal-Indoneżja tmur lura għall-ewwel snin ta’ wara s-sena 2000. Tikkonsisti f’numru ta’ dokumenti bilaterali li jistabbilixxu l-qafas legali u ta’ politika li jwasslu għall-adozzjoni ta’ diversi politiki speċifiċi ta’ appoġġ u ta’ programmi preferenzjali li jikkostitwixxu sussidji kumpensabbli koperti minn din l-investigazzjoni (ara d-dokumenti bilaterali ewlenin fil-premessa (548)).

(323)

Il-kooperazzjoni bilaterali saret speċifikament fil-Park Industrijali ta’ Morowali tal-Indoneżja (“il-Park ta’ Morowali”). Dan huwa park industrijali fiż-żona ta’ Sulawesi fejn l-Indoneżja u ċ-Ċina ddeċidew li jiżviluppaw l-industrija tal-azzar inossidabbli.

(324)

Il-kumpanija maniġerjali inkarigata mill-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni bilaterali fil-Park ta’ Morowali hija kumpanija Sino-Indoneżjana, IMIP. Din il-kumpanija bdiet formalment l-operazzjonijiet tagħha f’Ottubru 2013.

4.4.   Il-provvista ta’ mineral tan-nikil għal remunerazzjoni anqas minn adegwata

4.4.1.   L-ilment u l-iskema ta’ sussidju

(325)

L-ilmentatur sostna li l-GTID jikkontrolla s-settur tal-mineral tan-nikil u li l-prezzijiet tal-mineral tan-nikil huma distorti fl-Indoneżja minħabba l-intervent tal-GTID. In-nikil li jinsab fil-mineral tan-nikil huwa l-komponent ewlieni fl-azzar inossidabbli u l-mutur ewlieni tal-prezz tiegħu. Skont l-ilmentatur, billi intervjena fis-suq tal-mineral tan-nikil, il-GTID żgura li l-prezz tal-materja prima għall-produzzjoni tal-azzar inossidabbli jibqa’ ferm aktar baxx mill-prezzijiet internazzjonali għall-benefiċċju tal-produtturi esportaturi tal-SSCR fl-Indoneżja.

4.4.2.   Bażi ġuridika

(326)

Il-politika dwar l-estrazzjoni minerarja li tkopri l-mineral tan-nikil hija amministrata permezz tal-Ministeru tal-Enerġija u tar-Riżorsi Minerali (“MEMR”), irrappreżentat mid-Direttur Ġenerali tal-Minerali u l-Faħam (“DGoMC”). L-esportazzjonijiet tal-minerali huma amministrati wkoll mill-Ministeru tal-Kummerċ, irrappreżentat mid-Direttur Ġenerali tal-Kummerċ Barrani.

(327)

Il-gvernijiet ċentrali kif ukoll dawk reġjonali għandhom rwoli vitali fl-industrija tal-estrazzjoni minerarja, billi jistabbilixxu politiki, standards, linji gwida u kriterji nazzjonali dwar l-estrazzjoni minerarja, kif ukoll jiddeċiedu dwar il-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni tal-estrazzjoni minerarja. Barra minn hekk, il-GTID huwa involut b’mod attiv fl-iżvilupp, fil-kontroll, fl-evalwazzjoni u fir-riżoluzzjoni tal-konflitti fis-settur.

(328)

L-industrija tal-estrazzjoni minerarja hija rregolata ferm fl-Indoneżja. Numru kbir ta’ regolamenti, li jinbidlu bla heda, maħruġin minn korpi governattivi differenti jimmonitorjaw u jissorveljaw kull aspett tas-settur tal-estrazzjoni minerarja kif muri hawn taħt. Il-bażi ġuridika tar-regoli u tar-regolamenti rilevanti hija din li ġejja:

Il-Liġi Nru 27 dwar il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp fit-Tul (“RPJPN”) għall-perjodu 2005–2025;

Il-Liġi Nru 4 tal-2009 dwar l-Estrazzjoni tal-Minerali u tal-Faħam (“il-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja”) kif emendata bil-Liġi 3 tal-2020 (“il-Liġi tal-2020 dwar l-Estrazzjoni Minerarja”);

Ir-Regolament tal-Gvern 55 tal-2010 (“GR 55/2010”) dwar il-gwida u s-superviżjoni dwar l-implimentazzjoni tal-ġestjoni tan-negozju tal-estrazzjoni tal-minerali u tal-faħam;

Ir-Regolament tal-Gvern 23 tal-2010 (“GR 23/2010”) kif emendat bir-Regolament tal-Gvern 24 tal-2012 (“GR 24/2012”) rigward l-implimentazzjoni ta’ Attivitajiet Kummerċjali ta’ Estrazzjoni tal-Minerali u tal-Faħam;

Ir-Regolament tal-MEMR Nru 27 tal-2013 dwar il-Proċeduri u d-Determinazzjoni tal-Ipprezzar tal-Iżvestiment tal-Ishma u tal-Bidliet tal-Investiment Kapitali fis-Setturi tal-Faħam u tal-Estrazzjoni Minerarja (“MEMR 27/2013”);

Ir-Regolament tal-Gvern Nru 1 tal-2014 (“GR 1/2014”) dwar it-tieni emenda għall-GR 23/2010 kif emendat ulterjorment bil-GR 24/2012 dwar l-implimentazzjoni tal-attivitajiet kummerċjali dwar l-estrazzjoni tal-minerali u tal-faħam;

Ir-Regolament tal-MEMR Nru 1/2014 (“MEMR 1/2014”) rigward it-titjib tal-valur miżjud tal-minerali permezz tal-proċessar u r-raffinerija tal-minerali fil-pajjiż;

Ir-Regolament tal-Gvern Nru 77 tal-2014 (“GR 77/2014”), it-tielet emenda tal-GR 23/2010;

Ir-Regolament tal-Gvern Nru 1 tal-2017 (“GR 1/2017”), ir-raba’ emenda tal-GR 23/2010 dwar l-Operat tal-minerali u tal-faħam;

Ir-Regolament tal-Ministeru tal-Kummerċ (MOT) Nru 01/M-DAG/PER/1/2017 dwar id-dispożizzjonijiet tal-esportazzjoni għall-prodotti proċessati u purifikati tal-estrazzjoni minerarja;

Ir-Regolament tal-MEMR Nru 5 tal-2017 (“MEMR 5/2017”) dwar titjib fil-valur minerali permezz ta’ attivitajiet ta’ proċessar u ta’ raffinar tal-minerali fil-pajjiż;

Ir-Regolament tal-MEMR Nru 7 tal-2017 (“MEMR 7/2017”) dwar il-proċedura għad-determinazzjoni tal-prezz referenzjarju għall-bejgħ ta’ minerali u ta’ faħam;

Ir-Regolament tal-MEMR Nru 9 tal-2017 dwar il-proċeduri ta’ żvestiment u l-mekkaniżmu ta’ ffissar tal-prezzijiet tal-ishma tal-iżvestiment fuq in-negozju tal-estrazzjoni tal-minerali u tal-faħam (“MEMR 9/2017”) kif emendat bl-MEMR 43/2018;

Ir-Regolament tal-Gvern 48 tal-2017 (“GR 48/2017”);

Ir-Regolament tal-MoF PMK Nru 13/PMK.010/2017 u r-Regolament tal-MoF PMK No. 164/PMK.010/2018 li jistabbilixxi r-rati tad-dazju fuq l-esportazzjoni għad-diversi forom ta’ minerali tal-metall proċessati;

Id-Digriet tal-MEMR 2946 K/ 30/ MEM/ 2017 dwar il-formula tal-kalkolu għad-determinazzjoni tal-prezz referenzjarju tal-metall u tal-minerali;

Ir-Regolament tal-MEMR Nru 25 tal-2018 (“MEMR 25/2018”) rigward in-negozji tal-estrazzjoni tal-minerali u tal-faħam (li rrevoka l-MEMR 5/2017);

Ir-Regolament tal-MEMR Nru 26 tal-2018 (“MEMR 26/2018”) dwar l-implimentazzjoni ta’ prattiki tajbin ta’ estrazzjoni minerarja u s-superviżjoni tal-estrazzjoni tal-minerali u tal-faħam;

Ir-Regolament tal-MEMR Nru 11 tal-2018 (“MEMR 11/2018”) rigward il-Proċedura għall-għoti ta’ żona, għal-liċenzjar u għar-rapportar fl-attività kummerċjali tal-estrazzjoni tal-minerali u tal-faħam issostitwit bir-Regolament tal-MEMR Nru 7 tal-2020 (“MEMR 7/2020”) fir-rigward tal-Proċedura għall-għoti tal-liċenzjar tar-reġjun (allokazzjoni taż-żona tal-estrazzjoni minerarja) u r-rapportar dwar l-attivitajiet kummerċjali tal-estrazzjoni tal-minerali u tal-faħam;

Ir-Regolament tal-MEMR Nru 22 tal-2018 (MEMR 22/2018) rigward l-emenda għall-MEMR 11/2018 rigward il-proċedura għall-għoti ta’ żona, għal-liċenzjar u għar-rapportar fl-attività kummerċjali tal-estrazzjoni tal-minerali u tal-faħam;

Ir-Regolament tal-MEMR Nru 11 tal-2019 (“MEMR 11/2019”), it-tieni emenda għall-MEMR 25/2018 dwar in-negozju tal-estrazzjoni tal-minerali u tal-faħam;

Ir-Regolament tal-MEMR Nru 7 tal-2020 dwar il-proċeduri għall-għoti tal-liċenzjar tar-reġjun (allokazzjoni taż-żona tal-estrazzjoni tal-minerali) u r-rapportar dwar l-attivitajiet kummerċjali tal-estrazzjoni tal-minerali u tal-faħam (“MEMR 7/2020”);

Ir-Regolament tal-MEMR Nru 11 tal-2020 (“MEMR 11/2020”) dwar it-tielet emenda tar-Regolament tal-MEMR 7/2017 dwar il-proċedura għad-determinazzjoni tal-prezzijiet ta’ referenza stabbiliti għall-bejgħ tal-metall tal-minerali u tal-faħam; u

Id-Deċiżjoni tal-MEMR Numru 84 K/32/MEM/2020 dwar il-linja gwida għat-twettiq tal-offerta, għall-evalwazzjoni u għall-kalkolu tal-prezzijiet tal-ishma ta’ żvestiment fl-estrazzjoni tal-minerali u tal-faħam.

4.4.3.   Sejbiet tal-investigazzjoni

(329)

Fil-bidu, il-Kummissjoni osservat li produttur esportatur minnhom tal-SSCR kien jixtri l-mineral tan-nikil domestikament minn kumpaniji relatati jew mhux relatati sabiex idewbu u jużah għall-manifattura ta’ prodotti tal-SSCR.

(330)

Il-forniment ta’ mineral tan-nikil għal remunerazzjoni anqas minn adegwata huwa waħda mill-miżuri ewlenin implimentati mill-GTID fil-kuntest tal-kooperazzjoni mal-GTĊ sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp tal-katina tal-valur industrijali kollha tal-industrija tal-azzar inossidabbli fl-Indoneżja.

(331)

Fl-2007, il-GTID introduċa l-Liġi Nru 27 dwar il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp fit-Tul (“RPJPN”) (72) għall-perjodu 2005–2025. L-RPJPN qiegħed lis-settur industrijali bħala l-mutur tat-tkabbir għat-tisħiħ tal-istruttura ekonomika. Dan kellu jiġi appoġġat, fost l-oħrajn, mis-settur tal-estrazzjoni minerarja, inkluż il-mineral tan-nikil. It-titjib taż-żieda fil-valur fis-settur primarju, inkluża l-estrazzjoni minerarja, ġie enfasizzat bħala l-mira ewlenija għall-promozzjoni tal-kompetittività lokali u internazzjonali, u għat-tisħiħ tal-bażi industrijali nazzjonali. L-iżvilupp tal-katina tal-valur permezz tal-proċessar u d-diversifikazzjoni tal-prodotti (l-iżvilupp downstream), l-approfondiment strutturali (l-iżvilupp upstream), u l-integrazzjoni vertikali (l-iżvilupp upstream u downstream) issemmew b’mod espliċitu fl-RPJPN. L-iżvilupp tal-industrija tal-manifattura jkun iffokat fuq is-subsetturi li jissodisfaw diversi kriterji, fost l-oħrajn, jipproċessaw ir-riżorsi naturali domestiċi u jkollhom potenzjal għall-iżvilupp tal-esportazzjonijiet.

(332)

Kif deskritt fil-premessi (317) et seq., f’konformità mal-objettiv tiegħu li jżid il-valur miżjud tal-minerali fl-Indoneżja, fl-2009 il-GTID introduċa l-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja. Il-GTID ħareġ diversi regolamenti ta’ implimentazzjoni, inkluż numru ta’ emendi, sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja. Il-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja introduċiet numru ta’ bidliet regolatorji sinifikanti fis-sistema ta’ liċenzjar, royalties, is-sjieda barranija u l-esportazzjonijiet tal-materja prima. Fl-2020, il-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja ġiet emendata permezz tal-Liġi tal-2020 dwar l-Estrazzjoni Minerarja, promulgata fl-10 ta’ Ġunju 2020. Din il-liġi l-ġdida, li hija ta’ rilevanza limitata għal din l-investigazzjoni peress li kienet effettiva fl-aħħar nett tal-PI, ikkonfermat jew estendiet aktar ċerti rekwiżiti għall-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja.

(333)

Il-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja tat setgħat ta’ liċenzjar kemm lill-Gvern Ċentrali kif ukoll lill-gvernijiet reġjonali, skont il-post taż-żona tal-estrazzjoni minerarja, l-oriġini tal-liċenzja, u n-natura tal-investiment magħmul mill-kumpanija tal-estrazzjoni minerarja.

(334)

Il-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja introduċiet sistema ġdida ta’ liċenzjar li ħadet post l-iskema l-antika tal-Kuntratti tax-Xogħol (“CoW”) u s-sistema lokali ta’ Kuasa Pertambangan (“PK”) jew tad-Drittijiet għall-Estrazzjoni Minerarja. Taħt is-sistema l-ġdida, hemm żewġ tipi ta’ permessi għall-estrazzjoni minerarja kummerċjalment importanti:

a.

Il-Liċenzja tan-Negozju tal-Estrazzjoni Minerarja (“IUP”) hija permess tan-negozju għall-estrazzjoni minerarja meħtieġ sabiex jitwettqu attivitajiet ta’ estrazzjoni minerarja f’żona ddeżinjata b’IUP, li huwa maqsum f’dawn: (i) IUP ta’ Esplorazzjoni li tkun valida għal terminu massimu ta’ 8 snin għall-minjieri tal-minerali tal-metall; (ii) IUP għall-Operazzjoni tal-Produzzjoni (IUP-OP) li tkun valida għal terminu massimu ta’ 20 sena għall-minjieri tal-minerali tal-metall, għall-minjieri tal-minerali mhux tal-metall speċifikati u għall-minjieri tal-faħam, li tista’ tiġi estiża għal żewġ termini addizzjonali ta’ 10 snin. Għalhekk, il-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja tipprovdi garanzija li d-detenturi tal-permessi għall-esplorazzjoni jingħataw permessi għall-produzzjoni.

b.

Liċenzja Speċjali għal Negozju tal-Estrazzjoni Minerarja (“IUPK”), hija permess speċjali tan-negozju tal-estrazzjoni minerarja maħruġ mill-MEMR għal żoni li tqiesu bħala Żoni ta’ Riżerva tal-Istat, li huwa maqsum f’dawn: (i) IUPK ta’ Esplorazzjoni li huwa validu għal terminu massimu ta’ 8 snin għall-minjieri tal-minerali tal-metall u (ii) IUPK għall-Operazzjoni tal-Produzzjoni (IUPK-OP) li hija valida għal massimu ta’ 20 sena għall-minjieri tal-minerali tal-metall. Skont il-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja, IUPK l-ewwel jeħtiġilha tiġi offruta permezz ta’ sejħa għall-offerti lil kumpaniji tal-Istat jew tar-reġjun. Jekk ma jkun hemm l-ebda interess minn dawn il-partijiet, l-IUPK tista’ tiġi offruta lis-settur privat. L-IUPKS jinħarġu għal tip ta’ mineral speċifiku wieħed biss, u huma meħtieġa IUPs separati sabiex jiġi estratt tip ta’ mineral ieħor mill-istess żona tal-permess.

(335)

Il-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja ma tiddifferenzjax bejn l-IUPs/IUPKs tal-Operazzjoni tal-Produzzjoni li jkunu integrati ma’ faċilitajiet tal-funderija/tal-proċessar, u l-IUPs tal-Operazzjoni tal-Produzzjoni li ma jkunux integrati ma’ faċilitajiet bħal dawn. L-IUPs kollha tal-Operazzjoni tal-Produzzjoni ngħataw għal terminu massimu ta’ 20 sena, li jista’ jiġi estiż għal żewġ termini addizzjonali ta’ 10 snin kull wieħed.

(336)

Skont ir-regolamenti industrijali, il-“Liċenzja tan-Negozju tal-Industrija (“IUI”)”, ġeneralment ġiet aċċettata bħala l-liċenzja ewlenija għan-negozji industrijali bil-produzzjoni ta’ kwalunkwe tip ta’ prodott. L-IUI tinħareġ u tiġi amministrata mill-Ministeru tal-Industrija. Fl-2013, il-Gvern Ċentrali introduċa tip ġdid ta’ liċenzja; IUP tal-Operazzjoni tal-Produzzjoni għall-Pproċessar u għar-Raffinar (Funderija), permezz ta’ regolamenti ministerjali (l-aktar reċenti, bir-Regolament tal-MEMR 7/2020). Din il-liċenzja tipprevedi l-iżvilupp u t-tħaddim ta’ faċilitajiet ta’ funderiji u tinħareġ taħt l-awtorità tal-MEMR. Għalhekk, il-kumpaniji tal-proċessar qed joperaw abbażi ta’ żewġ liċenzji.

(337)

Il-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja tipprevedi wkoll sanzjonijiet amministrattivi fuq id-detenturi ta’ IUP, ta’ IPR, jew ta’ IUPK għal ksur tad-dispożizzjonijiet kif iddikjarati, fost l-oħrajn, fl-Artikoli 102 u 103. Tali sanzjonijiet amministrattivi jkunu fil-forma ta’: “a. twissijiet bil-miktub; b. sospensjoni temporanja tal-attivitajiet ta’ esplorazzjoni jew tal-operazzjonijiet ta’ produzzjoni kollha jew ta’ parti minnhom; u/jew c. il-kanċellazzjoni tal-IUP, tal-IPR, jew tal-IUPK” (l-Artikolu 151 tal-liġi). Fl-aħħar nett, il-Liġi dwar l-Estrazzjoni Minerarja tistabbilixxi sanzjonijiet kriminali għal kumpaniji li ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet varji tagħha sa 10 (għaxar) snin priġunerija u multa massima ta’ IDR 10 000 000 000 (għaxar biljun Rupiah) għal rapportar falz tal-attivitajiet ta’ estrazzjoni minerarja u ta’ bejgħ (ara l-Artikolu 159) u tal-bejgħ jew tal-proċessar ta’ minerali minn entitajiet li ma jkollhomx liċenzja valida (ara l-Artikolu 161).

4.4.3.1.   L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 28(1) tar-Regolament bażiku

(338)

Il-Kummissjoni informat lill-GTID li jista’ jkun li jkollha bżonn tuża l-fatti disponibbli skont l-Artikolu 28(1) tar-Regolament bażiku meta teżamina l-eżistenza u l-portata tal-allegat appoġġ mogħti lill-industrija tal-azzar, inkluż permezz tal-forniment ta’ mineral tan-nikil għal remunerazzjoni anqas minn adegwata.

(339)

Il-Kummissjoni talbet lill-GTID fil-kwestjonarju tagħha, fl-ittra ta’ defiċjenza, u matul il-kontroverifika mill-bogħod sabiex jipprovdi ċerta informazzjoni relatata mal-fornituri (jiġifieri, il-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja) u l-funzjonament tas-suq domestiku tal-mineral tan-nikil fl-Indoneżja. Dawn it-talbiet għal informazzjoni kienu jinkludu, fost l-oħrajn, mistoqsijiet dwar il-qafas legali u istituzzjonali, l-organizzazzjoni tas-suq tal-mineral tan-nikil, il-produtturi tal-mineral tan-nikil fl-Indoneżja, il-mekkaniżmi tal-iffissar tal-prezzijiet u l-prezzijiet domestiċi u tal-esportazzjoni, kif ukoll il-parteċipazzjoni azzjonarja fil-kumpaniji.

(340)

Fil-bidu, il-Kummissjoni talbet lill-GTID sabiex jgħaddi l-Appendiċi B mehmuż mal-kwestjonarju antisussidji (kwestjonarju għall-fornituri tal-mineral tan-nikil) lill-akbar 10 produtturi u distributuri tal-mineral tan-nikil, kif ukoll lil kwalunkwe produttur u distributur ieħor tal-mineral tan-nikil, li kienu jipprovdu mineral tan-nikil lill-produtturi esportaturi. L-Appendiċi B kien jikkonsisti f’dokument Word (“Appendix B_Input supplier”) u f’fajl Excel (“Appendix B - Input suppliers tables”). Il-GTID għadda l-kwestjonarju speċifiku maħsub għall-fornituri tal-materjali tal-input lill-fornituri magħrufin fl-Indoneżja.

(341)

Il-Kummissjoni, fl-ittra ta’ defiċjenza tagħha lill-GTID tal-4 ta’ Ottubru 2021, ħadet nota tal-fatt li ma kienet irċiviet l-ebda tweġiba għall-Appendiċi B tal-kwestjonarju minn xi wieħed mill-akbar fornituri tal-mineral tan-nikil Indoneżjani. Lanqas il-fornituri relatati tal-mineral tan-nikil ma pprovdew tweġiba.

(342)

B’riżultat ta’ dan, minkejja l-fatt li hemm aktar minn 290 minatur tal-mineral tan-nikil fl-Indoneżja, kif iddikjarat fil-premessa (378), il-Kummissjoni rċiviet tweġiba biss mingħand negozjant relatat tal-mineral tan-nikil (PT. Ekasa Yad Resources) li xorta waħda ssottometta t-tweġiba tiegħu bħala kumpanija relatata għall-Grupp IRNC, u produttur mhux relatat wieħed biss tal-mineral tan-nikil (PT GAG Nikel). Bi tweġiba għall-ittra ta’ defiċjenza, il-GTID ipprovda biss żewġ tweġibiet addizzjonali għall-produtturi tal-mineral tan-nikil (PT Tiran Indonesia u PT Ceria Nugraha Indotama).

(343)

It-tweġibiet tat-tliet minaturi tal-mineral tan-nikil kellhom nuqqasijiet sinifikanti. PT GAG Nikel irrifjutat li tipprovdi kopja tal-liċenzja tagħha u l-minuti tal-laqgħa tal-azzjonisti u tal-bord tad-diretturi matul il-PI, billi ddikjarat li dawn kienu kunfidenzjali.

(344)

PT Ceria Hugraha pprovdiet l-Istatut ta’ Assoċjazzjoni u ċ-ċertifikat tan-negozju biss bil-Balasa. Għalkemm ġew ipprovduti diversi verżjonijiet tal-Istatut ta’ Assoċjazzjoni, dawn ilkoll kienu bil-Balasa u f’format ta’ stampa li ma setax jiġi tradott minn kompjuter u, għalhekk, il-Kummissjoni ma setgħetx taqrahom.

(345)

PT Tiran Indonesia lanqas biss issottomettiet tweġiba għad-dokument Word “Appendix B_Input supplier”. Issottomettiet biss preżentazzjoni tal-kumpanija bl-Indoneżja, abbozz tar-rapport finanzjarju għall-2019 u għall-2020 u l-fajl Excel “Appendix B - Input suppliers tables”. Il-kumpanija la ssottomettiet l-Istatut ta’ Assoċjazzjoni tagħha u lanqas il-liċenzja.

(346)

Fir-rigward tal-kumpanija li ġiet kontroverifikata, PT. GAG Nikel, il-GTID naqas milli jipprovdi l-RKABs tiegħu (pjan ta’ ħidma u baġit annwali obbligatorji) għall-2019 u għall-2020 u rapporti trimestrali, biannwali u annwali dwar il-produzzjoni u l-bejgħ sottomessi lill-MEMR għall-2019 u għall-2020. Wara l-RCC ta’ GAG Nikel, il-GTID issottometta l-Att ta’ Twaqqif ta’ GAG Nikel iżda biss bil-Balasa u f’format li ma setax jiġi tradott minn kompjuter u, għalhekk, il-Kummissjoni ma setgħetx tużah.

(347)

Fl-aħħar nett, il-GTID afferma li l-volum tal-produzzjoni stipulat fl-RKAB kif spjegat fil-premessi (414) sa (424), kien stabbilit f’konformità mal-volumi stipulati fl-istudji tal-fattibbiltà. Madankollu, huwa pprovda biss ftit paġni mill-istudji tal-fattibbiltà u mill-analiżi tal-impatt ambjentali tal-kumpaniji li għalihom issottometta l-RKAB b’xi numri, filwaqt li t-test relatat ma’ dawn in-numri kien mgħotti bl-iswed mingħajr ebda spjegazzjoni, li jindika li l-GTID kien qed jimpedixxi b’mod deliberat lill-Kummissjoni milli tivvaluta l-mod kif il-minaturi kienu qed jistabbilixxu l-volumi ta’ produzzjoni annwali tagħhom.

(348)

Barra minn hekk, il-Kummissjoni nnotat diskrepanzi relatati mal-konsum ġenerali tal-mineral tan-nikil fis-suq tal-Indoneżja. Il-Kummissjoni ma setgħetx tirrikonċilja din id-data max-xiri tal-mineral tan-nikil mill-produtturi esportaturi tal-SSCR. Il-GTID naqas ukoll milli jipprovdi statistika dwar il-prezzijiet domestiċi Indoneżjani tal-mineral tan-nikil għalkemm, skont il-leġiżlazzjoni fis-seħħ, huwa jiġbor it-tali informazzjoni.

(349)

Wara li rċieva l-ittra dwar l-applikazzjoni possibbli tal-Artikolu 28 tar-Regolament bażiku (“l-ittra tal-Artikolu 28”), il-GTID interpreta l-ittra tal-Artikolu 28 bħala ittra ta’ defiċjenza u ppreżenta diversi dokumenti addizzjonali ta’ GAG Nikel bħall-RKAB għall-2019 u għall-2020 ta’ GAG Nikel, l-applikazzjoni/ir-rapport għall-kisba tal-RKAB għall-2019 u għall-2020 u r-rapporti trimestrali dwar il-produzzjoni u l-bejgħ tan-nikil sħiħ għall-2019 u għall-2020. Dawn id-dokumenti kollha kienu bil-Balasa biss. Il-GTID issottometta wkoll tweġiba għall-Appendiċi B għal Antam.

(350)

Meta wieħed iqis is-sottomissjoni tard ħafna ta’ dawn id-dokumenti u l-fatt li ma ġewx sottomessi bl-Ingliż, u l-fatt li l-kuntest legali kien il-proċedura tal-Artikolu 28 u mhux proċess ta’ defiċjenza, minbarra l-fatt li fi kwalunkwe każ il-Kummissjoni ma tkunx f’pożizzjoni li tivverifika din l-informazzjoni u titlob kjarifiki dwar dawn id-dokumenti, ma setgħux jintużaw fl-investigazzjoni. Għalhekk, il-Kummissjoni ddeċidiet li tinjora tali informazzjoni, kif previst fl-Artikolu 28(3) tar-Regolament bażiku, u minflok tuża l-fatti disponibbli.

(351)

Fir-rigward tad-data inkonsistenti għall-konsum tal-mineral tan-nikil fl-Indoneżja, il-GTID insista li din id-data kienet akkurata u afferma li kienet ibbażata fuq il-kwantità ta’ mineral tan-nikil ikkonsmat mill-Grupp IRNC peress li kien l-uniku produttur tal-azzar inossidabbli li juża l-mineral tan-nikil bħala input. Ta’ min jinnota li l-GTID intalab jissottometti l-konsum totali tal-mineral tan-nikil fl-Indoneżja, mhux biss il-konsum tal-mineral tan-nikil għall-produtturi tal-azzar inossidabbli. Madankollu, kif enfasizzat fl-ittra tal-Artikolu 28 lill-GTID, din id-data ma tirrikonċiljax mad-data kontroverifikata tax-xiri ta’ mineral tan-nikil tal-Grupp IRNC.

(352)

Barra minn hekk, f’kontradizzjoni mad-dikjarazzjoni tal-GTID li ma kellux rekords tal-prezzijiet tal-mineral tan-nikil fl-Indoneżja, ir-rapporti trimestrali sottomessi minn GAG Nikel u l-applikazzjoni tal-RKAB jindikaw mod ieħor. F’dawn id-dokumenti, GAG Nikel irrapportat lill-GTID il-bejgħ kollu ta’ mineral tan-nikil fuq bażi ta’ tranżazzjonijiet individwali u, b’hekk, iddivulgat lill-GTID il-volum tal-bejgħ, il-prezzijiet tal-bejgħ tal-mineral tan-nikil kif ukoll isem il-klijenti tagħha.

(353)

In-nuqqas ta’ kooperazzjoni suffiċjenti ma ppermettiex li l-Kummissjoni tiġbor l-informazzjoni kollha li qieset rilevanti għall-konklużjonijiet tagħha f’din l-investigazzjoni. Minħabba n-nuqqas ta’ kooperazzjoni tal-minaturi tan-nikil, il-Kummissjoni ma setgħetx tiġbor dokumenti addizzjonali u titlob informazzjoni addizzjonali, jiġifieri dwar il-ftehimiet ta’ liċenzjar bejn il-minaturi u l-GTID, inklużi l-kundizzjonijiet sottostanti, ir-royalties, u r-referenzi għall-kuntest leġiżlattiv li jirregolahom. Konsegwentement, fir-rigward tal-allegat forniment ta’ mineral tan-nikil mill-gvern għal remunerazzjoni anqas minn adegwata, il-GTID ma pprovdiex l-informazzjoni u l-evidenza neċessarji kif mitlub jagħmel mill-Kummissjoni fil-kwestjonarju tagħha u matul l-RCC.

(354)

Għaldaqstant, fin-nuqqas ta’ informazzjoni kuntrarja mingħand il-GTID, il-Kummissjoni bbażat ruħha parzjalment fuq il-fatti disponibbli għas-sejbiet tagħha rigward dawn l-aspetti tal-investigazzjoni f’konformità mal-Artikolu 28 tar-Regolament bażiku.

(355)

Fil-kummenti dwar id-divulgazzjoni finali, il-GTID spjega li huwa ppreżenta l-istatut ta’ assoċjazzjoni ta’ GAG Nikel bħala parti mill-att ta’ stabbiliment, li ġie pprovdut permezz tal-ittra tad-19 ta’ Novembru 2021. Il-Kummissjoni kkonfermat li l-istatut ta’ assoċjazzjoni huwa parti mill-att ta’ stabbiliment. Madankollu, il-Kummissjoni nnotat li din is-sottomissjoni seħħet tard ħafna fl-investigazzjoni, u, aktar importanti minn hekk, li l-istatuti ġew sottomessi biss bil-Bahasa. Għalhekk, il-Kummissjoni ma setgħetx tużaha.

(356)

Barra minn hekk, il-GTID iddikjara li t-traduzzjoni tal-istatuti ta’ assoċjazzjoni tal-PT. Ceria Hugraha kienet teħtieġ iż-żmien. Fi kwalunkwe każ, il-GTID afferma li l-Kummissjoni ma kinitx teħtieġ it-traduzzjoni tad-dokumenti kollha bl-Ingliż u, bħala tali, jenħtieġ li n-nuqqas ta’ traduzzjoni ma jimpedixxix l-investigazzjoni. Fir-rigward tal-format tal-fajl, il-GTID afferma li dan ma kienx speċifikat.

(357)

Il-Kummissjoni nnotat li fl-istruzzjonijiet għall-kwestjonarju antisussidji, li miegħu ġie mehmuż l-anness għall-fornitur tal-inputs, huwa ddikjarat b’mod ċar “Jekk jogħġbok ipprovdi traduzzjoni bl-Ingliż għad-dokumenti u għall-materjal mis-sors kollha li tissottometti bi tweġiba għal dan il-kwestjonarju”. Barra minn hekk, il-kwestjonarju antisussidji ntbagħat lill-GTID fit-18 ta’ Mejju 2021, u, għalhekk, il-GTID kellu aktar minn biżżejjed żmien għad-dispożizzjoni tiegħu għat-traduzzjoni tal-istatuti ta’ assoċjazzjoni tal-PT. Ceria Hugraha. Fir-rigward tal-format tal-fajl, il-Kummissjoni għamlet ir-rimarka dwar il-format tad-dokument fil-premessa (344) minħabba li ma kinitx tippermetti traduzzjoni bbażata fuq il-kompjuter, u għalhekk id-dokument ma setax jintuża. Għalhekk, din l-affermazzjoni ġiet miċħuda.

(358)

Fir-rigward tal-RKABs, il-GTID fakkar li ssottomettihom bħala hemżiet mal-ittra tat-8 ta’ Diċembru 2021. Il-Kummissjoni fakkret li fl-ittra tad-19 ta’ Novembru 2021 (li kienet l-iskadenza sabiex il-GTID jissottometti l-esibiti tal-RCC), il-GTID kien informa lill-Kummissjoni li, fuq il-bażi ta’ deċiżjoni interna, GAG Nickel kienet iddeċidiet li ma tipprovdix l-RKABs. L-ittra tat-8 ta’ Diċembru 2021 intbagħtet bi tweġiba għall-ittra tal-Artikolu 28. Il-Kummissjoni nnotat li din id-data kienet tard wisq fl-investigazzjoni sabiex il-Kummissjoni tqis dokumenti ġodda. Aktar importanti minn hekk, il-proċess tal-Artikolu 28 u l-kummenti li l-partijiet interessati jistgħu jissottomettu huma relatati man-nuqqas ta’ sottomissjoni ta’ informazzjoni u ma jistgħux jintużaw mill-partijiet bħala opportunità sabiex jissottomettu informazzjoni ġdida li kellha tiġi sottomessa fl-istadju aktar bikri tal-investigazzjoni, jew bħala parti mill-proċess ta’ defiċjenza. Għalhekk, il-Kummissjoni ċaħdet dan l-argument.

(359)

Il-GTID spjega wkoll li ingassa t-test mhux relatat mal-volum tad-data tal-produzzjoni sabiex jissimplifika l-qari tat-test.

(360)

Il-Kummissjoni nnotat li l-GTID intalab jissottometti dokumenti kompluti u li ma jingassax xi parti tat-test. Il-Kummissjoni kien ikollha bżonn aċċess għat-test kollu sabiex tivvaluta kif xieraq l-informazzjoni sħiħa li tinsab fl-RKABs għas-sejbiet tagħha. Għalhekk, dan l-argument ġie miċħud.

(361)

Fir-rigward tad-data statistika dwar il-konsum, il-GTID afferma li, peress li l-Kummissjoni użat il-kampjunar, ma setgħetx tirrikonċilja d-data dwar il-konsum nazzjonali mal-mineral tan-nikil mixtri mill-IRNC. Il-Kummissjoni enfasizzat u ċċarat li l-kwantità ta’ mineral tan-nikil mixtri minn IRNC kienet ogħla b’mod sinifikanti meta mqabbla mad-data dwar il-konsum nazzjonali rrapportata mill-GTID. Għalhekk, id-data sottomessa mill-GTID tidher li tissottovaluta b’mod sinifikanti l-produzzjoni nazzjonali tal-mineral tan-nikil. Il-GTID ma pprovda l-ebda fatti sabiex jirribattu dawn is-sejbiet. Għalhekk, din l-affermazzjoni ġiet miċħuda.

(362)

Il-GTID spjega wkoll li, fiż-żmien tal-iskadenza, kien għadu qed jipprova jipprovdi informazzjoni u data, billi l-Kummissjoni ddikjarat fl-ittra tal-Artikolu 28 li kienet se tikkunsidra li tuża l-Artikolu 28. Il-GTID issottometta li huwa stess u GAG Nikel ma kellhomx biżżejjed żmien sabiex jittraduċu d-dokumenti u li matul l-RCC, il-Kummissjoni ma indikatx il-ħtieġa li d-dokumenti jiġu tradotti bl-Ingliż. Fir-rigward tat-traduzzjoni, il-Kummissjoni rreferiet għall-istruzzjonijiet fil-kwestjonarju u fakkret li ma għandhiex għalfejn tirrepeti kull darba li ssir talba għal dokument li dak id-dokument irid jiġi tradott. In-nuqqas ta’ għoti ta’ informazzjoni bl-Ingliż jista’ jwassal għall-applikazzjoni tal-fatti disponibbli minħabba l-impossibbiltà li jintużaw id-dokumenti sottomessi. Il-Kummissjoni tfakkar li l-GTID ma ssottomettiex xi talba għal estensjoni tal-iskadenza jew indikazzjoni li kienet għaddejja ħidma għad-dokumenti li aktar tard ġew sottomessi permezz tat-tweġiba għall-ittra tal-Artikolu 28. Barra minn hekk, il-Kummissjoni fakkret li l-GTID kien involut f’numru ta’ investigazzjonijiet dwar id-dazju kumpensatorju, u għalhekk kien mingħajr dubju konxju li d-dokumenti jridu jiġu sottomessi bl-Ingliż f’investigazzjonijiet bħal dawn. Għalhekk, din l-affermazzjoni ġiet miċħuda.

(363)

Il-GTID tenna l-kontenut tal-ittra tiegħu tat-8 ta’ Diċembru 2021 fir-rigward tal-kwistjoni tad-data dwar il-konsum tal-mineral tan-nikil mill-Indoneżja, filwaqt li ddikjara li huwa ppreżenta data dwar il-konsum tal-mineral tan-nikil għas-settur tal-azzar inossidabbli. Kif spjegat aktar ’il fuq fil-premessa (361), il-Kummissjoni fakkret mill-ġdid li l-GTID intalab jissottometti l-konsum totali tal-mineral tan-nikil fl-Indoneżja, mhux biss il-konsum tal-mineral tan-nikil għas-settur tal-azzar inossidabbli.

(364)

Il-GTID afferma wkoll li huwa nnifsu u l-minaturi qatt ma rrifjutaw li jipprovdu evidenza ta’ parteċipazzjoni azzjonarja, ta’ kontroll u ta’ proċessi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tal-Istat. Il-GTID ammetta li Antam akkwistat l-azzjonist ta’ GAG Nikel, iżda fakkret li GAG Nikel għadha elenkata bħala entità barranija, kif spjegat matul l-RCC.

(365)

Il-Kummissjoni qieset li, fit-tweġiba għall-kwestjonarju, ma kien hemm l-ebda evidenza tas-sjieda tal-Istat tas-sid maġġoritarju ta’ GAG Nikel, li kienet imsemmija biss matul l-RCC. Barra minn hekk, il-fatt li GAG Nikel hija elenkata bħala entità barranija ma għandu l-ebda rilevanza fir-rigward tas-sjieda tal-Istat tiegħu. Għalhekk, din l-affermazzjoni ġiet miċħuda.

(366)

Il-GTID spjega wkoll li PT. Vale ma kinitx fil-lista tal-akbar 10 produtturi tal-input minħabba li bagħtet il-kwestjonarju għall-fornituri tal-input biss lill-fornituri tal-input tal-produtturi esportaturi li kkooperaw. Għalhekk, il-lista tal-akbar 10 produtturi tal-input ipprovduta ma kinitx tinkludi lil PT. Vale.

(367)

Il-Kummissjoni tfakkar li l-istruzzjonijiet fil-kwestjonarju dwar il-lista tal-akbar 10 produtturi tal-input talbu b’mod ċar lill-GTID sabiex “jipprovdi lista li fiha l-informazzjoni li ġejja dwar l-akbar 10 produtturi ta’ kull wieħed minn dawn il-materjali tal-input”. Fl-istruzzjonijiet, ma kien hemm l-ebda referenza għall-provvista ta’ materjali tal-input lill-produtturi esportaturi, u għalhekk il-lista missha inkludiet l-akbar 10 produtturi tal-input b’mod ġenerali fl-Indoneżja.

(368)

Bħala konklużjoni, l-affermazzjonijiet kollha ġew miċħudin. Fi kwalunkwe każ, il-Kummissjoni nnotat li l-ebda wieħed minn dawn il-kummenti, meħud waħdu jew flimkien, ma kien ikun kapaċi li jreġġa’ lura s-sejbiet ta’ nuqqas ta’ kooperazzjoni jew ta’ kwalunkwe aspett ieħor tal-investigazzjoni, li għalhekk ġew ikkonfermati.

4.4.3.2.   Analiżi

(369)

Sabiex tiġi stabbilita l-eżistenza ta’ sussidju kumpensabbli, iridu jkunu preżenti tliet elementi skont l-Artikoli 3 u 4 tar-Regolament bażiku: (a) kontribuzzjoni finanzjarja mill-GTID permezz ta’ korp pubbliku u/jew inkarigu jew direzzjoni ta’ korpi privati sabiex jipprovdu l-mineral tan-nikil domestikament; (b) benefiċċju għall-benefiċjarju, u (c) speċifiċità.

4.4.3.2.1.   Kontribuzzjoni finanzjarja

(370)

Għall-ewwel element, Il-Kummissjoni analizzat jekk is-sett ta’ miżuri adottati mill-GTID setax iwassal għal kontribuzzjoni finanzjarja fil-forma ta’ provvista mill-gvern tal-mineral tan-nikil għal remunerazzjoni anqas minn adegwata lill-produtturi esportaturi Indoneżjani tal-SSCR permezz ta’ korp pubbliku jew inkariga jew idderieġa korpi privati skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a) tar-Regolament bażiku.

(i)   Kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja li jaġixxu bħala korp pubbliku

(371)

L-investigazzjoni l-ewwel ivvalutat jekk il-GTID ipprovdiex mineral tan-nikil lill-produtturi tal-azzar inossidabbli permezz ta’ kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja li jaġixxu bħala “korp pubbliku”. L-istandard legali rilevanti u l-interpretazzjoni għal din il-valutazzjoni skont l-Artikolu 3(1)(a) tar-Regolament bażiku jirriżultaw mill-ġurisprudenza tad-WTO dwar “korp pubbliku” li ġiet spjegata fil-premessi (225) sa (232).

(372)

Fil-qosor, jekk il-kumpaniji tal-estrazzjoni fl-Indoneżja humiex “korpi pubbliċi” jenħtieġ li jiġi eżaminat billi jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi u l-funzjonijiet ewlenin ta’ dawk il-kumpaniji, u r-relazzjoni tagħhom mal-GTID.

Il-karatteristiċi u l-funzjonijiet ewlenin tal-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja fl-Indoneżja

(373)

Il-GTID stabbilixxa mekkaniżmu regolatorju li jagħti lill-kumpaniji tal-estrazzjoni tal-mineral tan-nikil l-awtorità li jeżerċitaw il-funzjonijiet governattivi.

(374)

L-estrazzjoni u l-ġestjoni tal-minerali fl-Indoneżja huma ta’ tip li huma kklassifikati bħala governattivi fl-Indoneżja. F’dan ir-rigward, l-Artikolu 33(3) tal-Kostituzzjoni tal-1945 jafferma li l-ġid tal-art, tal-ilma, u tar-riżorsi naturali li huma midfunin taħt l-art għandhom ikunu taħt il-kontroll tal-istat u jintużaw għall-akbar prosperità tal-komunità. Kif iddikjarat fil-preambolu tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja, “il-ġestjoni ta’ dawn ir-riżorsi trid tkun taħt il-kontroll tal-Istat sabiex tipprovdi żieda fil-valur reali lill-ekonomija nazzjonali fi sforz sabiex jinkisbu l-prosperità u l-ġid għall-komunità b’mod ġust”. Għalhekk, il-minerali kollha fl-Indoneżja huma riżorsi naturali pubbliċi, li huma kkontrollati u użati mill-Istat.

(375)

Permezz ta’ diversi liġijiet u regolamenti, il-GTID jiddeċiedi liema kumpanija jkollha permess testretta l-mineral tan-nikil u minn fejn (jiġifieri, iż-żoni tal-estrazzjoni minerarja). Il-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja huma meħtieġa jkollhom liċenzja sabiex jestrattaw il-mineral tan-nikil. Il-GTID jiddetermina wkoll l-ammont li l-kumpaniji tal-estrazzjoni tal-mineral tan-nikil jistgħu jestrattaw. Skont l-Artikolu 5(3) tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja, il-GTID “għandu l-awtorità li jiddetermina l-ammont ta’ produzzjoni ta’ kull komodità fis-sena f’kull provinċja”. B’mod simili, skont l-Artikolu 5(1) u 5(5) tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja, il-GTID jista’ jikkontrolla l-produzzjoni u l-esportazzjoni tal-minerali fl-interess domestiku. Il-GTID jirrikjedi wkoll li l-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja jżidu l-valur miżjud tal-minerali billi jirrikjedi l-proċessar ulterjuri u l-purifikazzjoni tal-mineral tan-nikil, u jiddetermina lil min il-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja jistgħu jbigħu l-mineral tan-nikil għal tali proċessar ulterjuri (l-Artikoli 102-104 tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja). L-Artikolu 119 tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja jistipula wkoll li l-liċenzja “tista’ tiġi kkanċellata mill-Ministru, mill-Gvernatur, mir-Reġġent/mis-Sindku skont l-awtoritajiet tagħhom, meta: a. id-detentur tal-[liċenzja] ma jissodisfax l-obbligi tiegħu li diġà jkunu stipulati fil-[liċenzja] u fil-liġijiet u fir-regolamenti”.

(376)

Għalhekk, l-ambjent legali u ekonomiku prevalenti fl-Indoneżja, kif elaborat aktar fil-premessi (396) sa (400), juri li l-kumpaniji tal-estrazzjoni tal-mineral tan-nikil huma marbutin mill-qrib mal-gvern fl-eżekuzzjoni tal-funzjonijiet governattivi. B’mod partikolari, l-iskop tal-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja, li spiss ikunu proprjetà tal-Istat, huwa li jdaħħlu fis-seħħ politiki Indoneżjani dwar kif għandhom jiġu ġestiti r-riżorsi naturali b’mod li jservi u jikkontribwixxi bl-aħjar mod għall-iżvilupp nazzjonali.

Relazzjoni mad-GTID: is-sjieda u l-indizji formali tal-kontroll mill-GTID

(377)

Il-Kummissjoni fittxet informazzjoni dwar is-sjieda tal-Istat, kif ukoll indizji formali oħrajn ta’ kontroll tal-gvern fil-minaturi tan-nikil tal-Istat. Għal dan l-għan, il-Kummissjoni kellha tiddependi kważi kompletament fuq il-fatti disponibbli skont l-Artikolu 28 tar-Regolament bażiku minħabba r-rifjut mill-GTID u mill-minaturi tan-nikil li jipprovdu evidenza dwar is-sjieda, il-kontroll, u l-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet li wassal għall-provvista ta’ mineral tan-nikil b’remunerazzjoni anqas minn adegwata, kif stabbilit fil-premessi (338) sa (354).

(378)

Il-GTID iddikjara li matul il-perjodu ta’ investigazzjoni kien hemm aktar minn 290 produttur tal-mineral tan-nikil fl-Indoneżja. Il-GTID ipprovda lista bl-akbar għaxar produtturi tal-mineral tan-nikil u speċifika li wieħed biss minnhom kien proprjetà tal-Istat, jiġifieri Antam. Il-GTID afferma wkoll li ma kellu l-ebda sjieda, kontroll jew relazzjoni mal-kumpaniji li huma kklassifikati bħala privati. Barra minn hekk, il-GTID afferma li l-ebda uffiċjal tal-gvern ma huwa membru tal-Bord tad-Diretturi f’PT Aneka Tambang. Ta’ min jinnota li Antam naqset milli tipprovdi tweġiba għall-Appendiċi B iddikjarat fil-premessa (340) sal-iskadenza. Il-GTID issottometta tweġiba għall-Appendiċi B għal Antam wara li ġie infurmat bl-applikazzjoni tal-Artikolu 28, kif iddikjarat fil-premessa (349), u għalhekk ma setgħetx tiġi kontroverifikata.

(379)

Barra minn hekk, il-GTID iddikjara li 6 % u 4 % tal-produzzjoni domestika tan-nikil fl-2019 u fl-2020 rispettivament kienet iġġenerata minn kumpaniji tal-Istat.

(380)

Fl-ittra ta’ defiċjenza, il-Kummissjoni talbet lill-GTID sabiex jipprovdi s-sehem mis-suq għal kull wieħed mill-akbar għaxar produtturi tal-mineral tan-nikil jew, jekk mhux disponibbli, il-fatturati rispettivi tagħhom. Bi tweġiba għal din il-mistoqsija, il-GTID fil-fatt ipprovda lista oħra tal-akbar 10 kumpaniji tal-mineral tan-nikil fuq il-bażi tal-volum tagħhom tal-produzzjoni tal-mineral tan-nikil fl-2019 u fl-2020. B’kollox, dawn il-kumpaniji kienu jirrappreżentaw 37 % u 42 %, rispettivament, tal-produzzjoni domestika totali. Kien hemm koinċidenza ta’ żewġ produtturi biss fiż-żewġ listi tal-akbar 10 produtturi ta’ mineral tan-nikil.

(381)

Fl-ittra ta’ defiċjenza, il-Kummissjoni talbet ukoll lill-GTID sabiex jipprovdi l-istruttura tal-azzjonisti tal-akbar 10 produttur tal-mineral tan-nikil sottomessi fit-tweġiba għall-kwestjonarju. Il-Kummissjoni talbet ukoll lill-GTID sabiex jipprovdi l-istruttura tal-azzjonisti ta’ 10 produtturi tal-mineral tan-nikil li hija identifikat bħala fornituri kbar tal-IRNC.

(382)

Il-GTID wieġeb li minbarra Antam li kienet kumpanija elenkata, il-kumpaniji l-oħrajn ma kinux elenkati fil-Borża tal-Indoneżja u, għalhekk, ma setax jikseb l-informazzjoni dwar l-istruttura tal-azzjonisti tagħhom. Barra minn hekk, il-GTID ipprovda l-istruttura tal-azzjonist ta’ żewġ kumpaniji mit-tieni lista tal-akbar 10 produtturi tal-mineral tan-nikil, li wriet li dawn iż-żewġ kumpaniji kienu ta’ proprjetà privata. Barra minn hekk, għal-lista ta’ kumpaniji pprovduta mill-Kummissjoni, il-GTID ipprovda l-istruttura tal-azzjonisti ta’ sitt kumpaniji, indikati bħala kumpaniji privati. Fl-aħħar nett, il-GTID iddikjara li l-uniku produttur esportatur li kien qed jixtri l-mineral tan-nikil fl-Indoneżja kien qed iġib il-mineral tan-nikil mingħand fornituri privati biss.

(383)

L-investigazzjoni żvelat li d-dikjarazzjoni tal-GTID li ma kellux informazzjoni dwar l-istruttura tal-azzjonisti tal-kumpaniji tal-estrazzjoni tan-nikil kienet fattwalment skorretta. Għall-kuntrarju, il-Kummissjoni sabet li l-GTID qed jimmonitorja mill-qrib is-sjieda tal-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja. L-ewwel nett, meta kumpanija tapplika sabiex tikseb liċenzja għall-estrazzjoni minerarja (bħal IUP jew IUPK), jeħtieġ li tipprovdi l-istruttura tal-azzjonisti lill-awtoritajiet Indoneżjani rispettivi peress li hemm ċerta restrizzjoni fuq is-sjieda barranija. Skont il-GR 77/2014 (73), IUPs u IUPKs ta’ esplorazzjoni jista’ jkollhom sa 75 % sjieda barranija. Il-perċentwali ta’ sjieda barranija ta’ IUPs/IUPKs jibdew minn 49 % u mbagħad jiżdiedu progressivament għal 60 % jekk l-operazzjoni jkollha attivitajiet ta’ proċessar/jew ta’ raffinar, u għal 70 % jekk l-operazzjoni tkun taħt l-art. It-tieni, l-istruttura tal-azzjonisti hija neċessarja wkoll sabiex il-GTID ikun jista’ jimplimenta r-rekwiżit ta’ żvestiment skont il-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja kif applikata mill-GR 1/2017 u mill-MEMR 9/2017 (kif emendat bl-MEMR 43/2018) kif spjegat fil-premessi (425) sa (433). Fl-aħħar nett, sa mill-promulgazzjoni tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja, il-GTID ħareġ diversi regolamenti li jeħtieġu approvazzjoni mill-gvern ċentrali jew reġjonali għall-bidla tal-azzjonisti u tal-membri tal-bord f’kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja. Il-MEMR 27/2013 kien l-ewwel regolament li introduċa rekwiżiti ta’ approvazzjoni għall-bidla tal-azzjonisti u tal-membri tal-bord għad-detenturi ta’ IUP. Essenzjalment, dan ir-regolament kien jeħtieġ l-approvazzjoni mill-MEMR jew mill-kapijiet tal-gvernijiet reġjonali (skont l-awtorità rispettiva tagħhom) għall-bdil tal-azzjonisti u tal-membri tal-bord f’kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja detenturi ta’ IUP. L-aħħar regolament f’dan ir-rigward huwa l-GR 48/2017 (74). Barra minn hekk, l-istruttura tal-azzjonisti ta’ GAG Nikel ġiet inkluża fl-applikazzjoni/fir-rapport għall-kisba tal-RKAB għal GAG Nikel sottomessa mill-GTID bi tweġiba għall-applikazzjoni tal-Artikolu 28 kif iddikjarat fil-premessa (349). Għalhekk, kull sena meta kumpanija tal-estrazzjoni minerarja tapplika għall-RKAB obbligatorji, bħala parti mill-pakkett ta’ informazzjoni sottomess f’dan ir-rigward, hija trid tissottometti l-istruttura tal-azzjonisti tagħha lill-MEMR. Għalhekk, il-Kummissjoni kellha tirrikorri għall-fatti disponibbli fuq il-bażi tal-Artikolu 28 tar-Regolament bażiku sabiex telimina l-lakuni minħabba n-nuqqas ta’ kooperazzjoni mill-GTID dwar is-sjieda u l-kontroll tal-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja.

(384)

L-ewwel nett, il-Kummissjoni investigat l-informazzjoni limitata ħafna dwar is-sjieda u l-kontroll tal-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja sottomessa fl-investigazzjoni. Fit-tweġiba għall-Anness B tal-PT GAG Nickel, ġie ddikjarat li Antam kien azzjonist minoritarju u l-maġġoranza tal-ishma kienu proprjetà ta’ kumpanija oħra. Il-GTID ma pprovda l-ebda informazzjoni speċifika dwar in-natura pubblika tal-azzjonisti ta’ din il-kumpanija fit-tweġiba tiegħu għall-kwestjonarju. Madankollu, skont is-sorsi pubbliċi li sabet il-Kummissjoni (75), irriżulta li l-azzjonist attwali ta’ din il-kumpanija kien fil-fatt il-GTID, li kellu sjieda sħiħa. Dan ġie sussegwentement ikkonfermat matul l-RCC ta’ PT GAG Nickel. B’riżultat ta’ dan, kien ċar li l-GTID kien naqas milli jagħti informazzjoni sħiħa u akkurata dwar is-sjieda finali attwali ta’ din il-kumpanija.

(385)

Barra minn hekk, ta’ min jinnota li PT Vale ma kinitx inkluża mill-GTID fil-lista tal-akbar minaturi tal-mineral tan-nikil fl-Indoneżja. Madankollu, fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku, fl-2019 PT Vale estrattat madwar 4,2 miljun (76) tunnellata mineral tan-nikil, li huwa aktar minn dak li estratta fl-2019 l-akbar minatur tal-mineral tan-nikil irrapportat mill-GTID. Barra minn hekk, permezz ta’ PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) (77), l-Istat għandu wkoll sehem ta’ 20 % f’PT Vale Indonesia (78). Il-GTID sar azzjonist f’PT Vale fl-2020 bħala parti mir-rekwiżit tal-GTID tal-iżvestiment ta’ ishma minn kumpaniji bi sjieda barranija. Barra minn hekk, bi tweġiba għall-ittra tal-Artikolu 28, il-GTID iddikjara li PT Vale ma kinitx kumpanija tal-Istat (iżda ma qal xejn dwar is-sehem ta’ 20 % li l-Istat tal-Indoneżja għandu f’PT Vale) u li ma din ma kinitx tipproduċi u tbigħ mineral tan-nikil iżda matta tan-nikil. Filwaqt li huwa minnu li PT Vale hija manifattur tal-matta tan-nikil, PT Vale għandha wkoll mina tal-mineral tan-nikil fl-Indoneżja (79) u testratta l-mineral tan-nikil għall-użu ristrett tagħha.

(386)

Dan juri li l-GTID ipprovda informazzjoni mhux akkurata dwar l-akbar fornituri tal-minaturi tan-nikil, il-GTID ikkontradixxa wkoll lilu nnifsu bejn dak li ddikjara fit-tweġiba għall-kwestjonarju u fit-tweġiba għall-ittra ta’ defiċjenza u dak li spjega fl-RCC. Barra minn hekk, il-GTID mhux biss issottometta data mhux affidabbli għall-konsum tal-mineral tan-nikil kif spjegat fil-premessa (351), iżda anki l-volum tal-produzzjoni tal-mineral tan-nikil ma huwiex affidabbli peress li l-GTID ma inkludiex il-produzzjoni tal-mineral tan-nikil għall-konsum ristrett. Dawn l-inkonsistenzi ċarissimi qajmu dubju dwar l-akkuratezza u l-affidabbiltà tal-GTID f’dawn l-aspetti tal-investigazzjoni.

(387)

Sabiex tneħħi l-lakuni sostanzjali kollha fir-rigward tas-sjieda tal-Istat u tal-eżerċizzju tal-kontroll fil-kumpaniji tal-estrazzjoni tal-mineral tan-nikil fid-dawl tal-informazzjoni limitata u inkonsistenti pprovduta mill-GTID, il-Kummissjoni wettqet riċerka bbażata fuq sorsi disponibbli għall-pubbliku. B’xorti ħażina, ftit informazzjoni kienet disponibbli għall-pubbliku dwar is-sjieda u l-kontroll tal-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja, inklużi dawk il-kbar. Madankollu, din ir-riċerka żvelat li minbarra Antam (80), l-Istat għandu wkoll ishma f’PT GAG Nickel u f’PT WEDA Bay Nickel (81) permezz ta’ Antam, għalkemm il-GTID afferma li ma kellux informazzjoni dwar l-istruttura tal-azzjonisti ta’ PT WEDA Bay Nickel.

(388)

Barra minn hekk, ir-riċerka tal-Kummissjoni wriet li kumpanija oħra tal-Istat, jiġifieri PT Timah TbK, tmexxi n-negozju tagħha tal-estrazzjoni tan-nikil permezz tas-sussidjarja tagħha PT Tim Nikel Sejahtera fix-Xlokk ta’ Sulawesi (82). L-azzjonist ta’ PT Tonia Mitra Sejahtera, waħda mill-kumpaniji msemmijin mill-GTID, hija l-Ministeru tal-Kummerċ tal-Indoneżja.

(389)

Imbagħad, il-Kummissjoni ikkalkolat is-sehem tal-kumpaniji tal-Istat fuq il-bażi tal-perċentwali tal-produzzjoni domestika sottomessa mill-GTID fl-investigazzjoni. Anke b’kunsiderazzjoni tal-informazzjoni pubblika disponibbli għan-numru limitat ħafna ta’ kumpaniji (ħamsa) meta mqabbel man-numru totali ta’ kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja rrapportat mill-GTID (aktar minn 290), jista’ jiġi konkluż li s-sehem tal-kumpaniji tal-Istat fil-produzzjoni totali fl-2020 kien ta’ aktar minn 27 % (83) (l-ishma ta’ PT Vale u ta’ PT Tim Nikel Sejahtera ma kinux inklużi fl-informazzjoni pprovduta mill-GTID). Dan waħdu diġà jirrappreżenta sehem sostanzjali mis-suq tal-kumpaniji proprjetà tal-Istat u jenħtieġ li jitqies bħala sottovalutat, peress li huwa probabbli ħafna li fost id-diversi kumpaniji l-oħrajn tal-estrazzjoni minerarja li għalihom ma kinitx disponibbli informazzjoni pubblika hemm oħrajn li huma tal-Istat. Għalhekk, fuq il-bażi tal-Artikolu 28, il-Kummissjoni tista’ tikkonkludi li sehem akbar ta’ kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja li jipproduċu l-mineral tan-nikil fil-fatt kien proprjetà tal-Istat. Dan il-perċentwal jista’ biss jiżdied fid-dawl tal-obbligu ta’ żvestiment spjegat fil-premessi (425) sa (434).

(390)

Il-Kummissjoni kellha tibbaża fuq ir-riċerka tagħha stess ukoll fir-rigward tal-ġestjoni u tal-kontroll tal-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja minħabba n-nuqqas ta’ kooperazzjoni tal-GTID. Għal darb’oħra, informazzjoni limitata biss kienet disponibbli għall-pubbliku. Fir-rigward ta’ Antam, il-Kummissjoni sabet li skont ir-rapporti annwali tagħha, il-Bord tal-Kummissarji huwa magħmul minn ħames membri u l-Bord tad-Diretturi huwa magħmul minn erba’ membri. Jidher li l-GTID għandu direttament f’Antam sehem ta’ Serje A biss bi “Sjieda ta’ Dwiwarna”. L-azzjonisti l-oħrakm kollha għandhom ishma ta’ Serje b. L-Azzjonisti ta’ Dwiwarna/il-prokuri għandhom id-drittijiet esklużivi sabiex jaħtru d-Diretturi u l-Bord tal-Kummissarji. Fl-2018, tnejn mill-ħames membri tal-Bord tal-Kummissarji u tlieta mill-erba’ membri tal-Bord tad-Diretturi ngħataw is-sensja u ġew issostitwiti, fuq proposta mill-GTID u l-“prokura” tiegħu. Bl-istess mod, fl-2019, il-President-Kummissarju, il-President-Direttur u żewġ diretturi oħrajn ingħataw is-sensja u ġew issostitwiti, fuq proposta tal-GTID u tal-“prokura” tiegħu. Barra minn hekk, il-President-Kummissarju kurrenti huwa ex membru tal-Forzi Armati, Kummissarju ieħor huwa membru kurrenti tal-Aġenzija tal-Intelligence tal-Istat, u ieħor huwa uffiċjal fl-MEMR. Tnejn biss mill-ħames kummissarji jibbenefikaw mill-kwalifika ta’ “Kummissarji Indipendenti”. Fl-aħħar nett, fil-Bord tal-Kummissarji, direttur wieħed huwa eks impjegat ta’ GAG Nikel, impjegat ieħor eks impjegat ta’ Inalum u ieħor ukoll eks impjegat ta’ kumpanija oħra tal-Istat. Direttur wieħed biss ġej mis-settur privat.

(391)

Barra minn hekk, il-Bord tal-Kummissarji ta’ GAG Nikel huwa magħmul minn żewġ membri filwaqt li, il-Bord tad-Diretturi huwa magħmul minn żewġ membri skont it-tweġiba għall-kwestjonarju ta’ GAG Nikel jew tliet membri skont ir-rapport annwali tal-2020 ta’ Antam). Membru kurrenti tal-Bord tal-Kummissarji ta’ GAG Nikel huwa l-eks Direttur tad-Dħul mill-Minerali u mill-Faħam tal-MEMR filwaqt li l-eks President-Kummissarju (sa qabel l-20 ta’ Ġunju 2020) kien impjegat ta’ Antam. Il-President-Direttur kurrenti ta’ GAG Nikel u direttur ieħor huma impjegati ta’ Antam, u t-tielet direttur huwa impjegat ta’ Inalum.

(392)

Il-Bord tad-Diretturi ta’ PT Vale huwa magħmul minn ħames membri u l-Bord tal-Kummissarji huwa magħmul minn 10 membri. Il-Viċi-President kurrenti tal-Bord tal-Kummissarji huwa d-Direttur kurrenti tas-Servizzi Strateġiċi ta’ Inalum (84). Membru ieħor tal-Bord tal-Kummissarji huwa l-eks Ministru tal-Komunikazzjoni u tal-Informazzjoni tal-Indoneżja u l-Viċi Kap Eżekuttiv tal-kumpanija tal-elettriku tal-Istat tal-Indoneżja PT. PLN. Membru ieħor tal-Bord tal-Kummissarji huwa l-eks Direttur Ġenerali tal-MEMR u l-eks President-Kummissarju ta’ Antam u l-assistent kurrenti tal-Ministru tal-Industrija għall-Metall, għall-Gass Naturali u għall-Affarijiet tar-Riżorsi Naturali.

(393)

Fuq il-bażi tal-informazzjoni fil-fajl u tar-riċerka tagħha stess minħabba n-nuqqas ta’ kooperazzjoni mifruxa mill-GTID, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja li jirrappreżentaw produzzjoni sostanzjali ta’ mineral tan-nikil huma kompletament jew parzjalment proprjetà tal-Istat, u huma ġestiti u/jew ikkontrollati wkoll mill-Istat f’relazzjoni mill-qrib mal-GTID.

L-awtorità tal-gvern u l-eżerċizzju ta’ kontroll sinifikattiv mill-GTID

(394)

Minbarra s-sjieda tal-Istat u r-rabtiet formali bejn l-Istat u l-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja, il-Kummissjoni vvalutat jekk il-kumpaniji tal-estrazzjoni għandhomx awtorità governattiva u jekk humiex jeżerċitaw din l-awtorità fit-twettiq ta’ funzjonijiet governattivi.

(395)

L-investigazzjoni kkonfermat li l-kumpaniji kollha tal-estrazzjoni minerarja, irrispettivament mis-sjieda tagħhom, huma soġġetti għal u jridu jimplimentaw numru ta’ miżuri stabbiliti mill-gvern dwar il-provvista ta’ mineral tan-nikil, jiġifieri: (1) l-obbligu ta’ proċessar domestiku (“DPO”), (2) il-limitazzjonijiet tal-esportazzjonijiet u/jew il-projbizzjoni fuq l-esportazzjoni, (3) il-pjan ta’ ħidma annwali u l-baġit obbligatorji (“RKAB”), (4) l-obbligi ta’ żvestiment, (5) il-mekkaniżmu ta’ pprezzar obbligatorju. Dawn l-obbligi juru b’mod ċar li l-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja qegħdin iwettqu funzjonijiet governattivi.

(396)

Bħala sfond rilevanti għal dawn il-miżuri kollha, il-Kummissjoni tfakkar li skont l-Artikolu 4 tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja, il-minerali huma kkontrollati mill-Istat. Barra minn hekk, l-objettiv ewlieni tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja huwa li jiġi mmassimizzat il-valur miżjud mir-riżervi tal-mineral tan-nikil għall-ekonomija Indoneżjana. Sabiex tagħmel dan, il-leġiżlazzjoni tipprevedi l-kontroll mill-Istat tal-attivitajiet tal-estrazzjoni tal-minerali u tal-faħam. L-Artikolu 2(2) jipprevedi li “Il-kontroll tal-minerali u tal-faħam mill-istat kif imsemmi fil-paragrafu (1) għandu jitwettaq mill-Gvern u/jew mill-gvernijiet reġjonali”. Barra minn hekk, il-GTID jista’ jistabbilixxi politika minerali li tagħti prijorità lill-interessi domestiċi, b’mod partikolari permezz tal-kontroll tal-produzzjoni u tal-esportazzjonijiet. L-Artikolu 5(2) jistipula li “L-interessi nazzjonali kif imsemmijin fil-paragrafu (1) jistgħu jitwettqu permezz tal-kontroll tal-produzzjoni u l-esportazzjonijiet”. Il-GTID għandu l-awtorità li jistabbilixxi l-produzzjoni annwali ta’ kull komodità għal kull provinċja. L-Artikolu 5(3) jistipula li “Fl-eżerċizzju tal-kontroll kifimsemmi fil-paragrafu (2), il-Gvern għandu l-awtorità li jistabbilixxi l-produzzjoni annwali ta’ kull komodità għal kull provinċja.” Skont l-Artikolu 144, il-GTID qiegħed jissorvelja mill-qrib il-ġestjoni tan-negozju tal-estrazzjoni minerarja. Bħala implimentazzjoni ta’ dan l-artikolu, il-GTID ippromulga l-GR 55/2010 rigward il-gwida u s-superviżjoni tal-implimentazzjoni tal-ġestjoni tal-attivitajiet tal-estrazzjoni minerarja. L-Artikolu 22 jistabbilixxi li s-superviżjoni tal-GTID tirreferi, fost l-oħrajn, għar-“realizzazzjoni tal-produzzjoni u tal-bejgħ inklużi l-kwalità u l-kwantità u l-prezz tal-mineral u tal-faħam”.

(397)

Barra minn hekk, bħala implimentazzjoni tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja, il-GTID ippromulga l-GR 23/2010 kif emendat bil-GR 24/2012. Fuq il-bażi tal-Artikolu 89(1) “Il-Ministru għandu jikkontrolla l-produzzjoni tal-minerali u tal-faħam magħmul minn detenturi ta’ Permessi għall-Estrazzjoni Minerarja ta’ Operazzjonijiet ta’ Produzzjoni ta’ minerali u ta’ faħam u minn detenturi ta’ Permessi Speċjali għall-Estrazzjoni Minerarja ta’ Operazzjonijiet ta’ Produzzjoni ta’ mineral u ta’ faħam” u l-Artikolu 89(2) “Kontroll tal-produzzjoni tal-mineral u tal-faħam kif maħsub mit-taqsima (1) għandu jkollu l-għan li: a. jissodisfa r-rekwiżiti ambjentali; b. jikkonserva r-riżorsi tal-minerali u tal-faħam; c. jikkontrolla l-prezzijiet tal-minerali u tal-faħam.” Barra minn hekk, skont l-Artikolu 90(1) “Il-Ministru għandu jiddetermina l-kwantità nazzjonali tal-produzzjoni tal-minerali u tal-faħam fil-livell provinċjali” u skont l-Artikolu 90(2) “Il-Ministru jista’ jiddelega awtorità lill-Gvernaturi sabiex jiddeterminaw il-kwantità tal-produzzjoni tal-minerali u tal-faħam għad-distretti/għall-bliet rispettivi.” Barra minn hekk, l-Artikolu 84 jistipula li “(1) Id-detenturi ta’ Permessi għall-Estrazzjoni Minerarja ta’ Operazzjonijiet ta’ Produzzjoni u d-detenturi ta’ Permessi Speċjali għall-Estrazzjoni Minerarja ta’ Operazzjonijiet ta’ Produzzjoni jeħtiġilhom jagħtu preferenza lill-ħtiġijiet domestiċi tal-minerali u/jew tal-faħam. (2) Il-Ministru għandu jiddetermina l-ħtiġijiet domestiċi tal-minerali u tal-faħam kif maħsubin mit-taqsima (1) li jinkludu l-ħtiġijiet għall-industriji tal-proċessar u għall-użu domestiku dirett.”

(398)

Il-kontroll tal-produzzjoni huwa akkumpanjat ukoll mill-kontroll tal-bejgħ u tal-prezzijiet domestiċi tal-minerali. L-Artikolu 92(1) ta’ dan ir-regolament jawtorizza lill-Ministru sabiex “jikkontrolla l-bejgħ ta’ minerali u ta’ faħam imwettaq minn detenturi ta’ Permessi għall-Estrazzjoni Minerarja ta’ Operazzjonijiet ta’ Produzzjoni tal-minerali u tal-faħam u mid-detenturi ta’ Permessi Speċjali għall-Estrazzjoni Minerarja ta’ Operazzjonijiet ta’ Produzzjoni ta’ minerali u ta’ faħam”. Barra minn hekk, l-Artikolu 92(2) jistipula li “L-kontroll tal-bejgħ tal-minerali jew tal-faħam kif maħsub mit-taqsima (1) għandu jkollu l-għan li: a. jagħti preferenza lill-provvista tal-ħtiġijiet domestiċi tal-minerali u tal-faħam; u b. jistabbilizza l-prezzijiet tal-minerali u tal-faħam.”

(399)

Minbarra l-volum tal-produzzjoni, il-GTID qed jissorvelja strettament it-tranżazzjonijiet kollha tal-bejgħ fis-suq domestiku. L-Artikolu 10 tal-MEMR 7/2017 jiddikjara li “D-detenturi ta’ IUP ta’ Operazzjonijiet ta’ Produzzjoni tal-Minerali tal-Metall, ta’ IUP ta’ Operazzjonijiet ta’ Produzzjoni tal-Faħam, ta’ IUPK ta’ Operazzjonijiet ta’ Produzzjoni tal-Minerali tal-Metall, u ta’ IUPK ta’ Operazzjonijiet ta’ Produzzjoni tal-Faħam jeħtiġilhom jissottomettu kwalunkwe kuntratt ta’ bejgħ tal-Minerali jew tal-Faħam lill-Ministru permezz tad-Direttur Ġenerali jew tal-Gvernatur f’konformità mal-awtorità tagħhom.” Barra minn hekk, l-Artikolu 11 jiddikjara kif ġej: “(1) Id-detenturi ta’ IUP ta’ Operazzjonijiet ta’ Produzzjoni tal-Minerali tal-Metall, ta’ IUP ta’ Operazzjonijiet ta’ Produzzjoni tal-Faħam, ta’ IUPK ta’ Operazzjonijiet ta’ Produzzjoni tal-Minerali tal-Metall, ta’ IUPK ta’ Operazzjonijiet ta’ Produzzjoni tal-Faħam huma meħtieġa jissottomettu rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta’ bejgħ tal-Minerali tal-Metall jew tal-Faħam kull xahar u mhux aktar tard minn 5 (ħamest) ijiem tal-kalendarju wara t-tmiem ta’ kull xahar lill-Ministru permezz tad-Direttur Ġenerali jew tal-Gvernatur f’konformità mal-awtorità tiegħu. (2) Ir-rapport dwar il-bejgħ ta’ Minerali tal-Metall jew tal-Faħam imsemmi fil-paragrafu (1) għandu jkun fih tal-anqas il-prezz tal-bejgħ, il-volum tal-bejgħ, il-kwalità tal-Minerali tal-Metall jew tal-Faħam mibjugħ, il-punt tal-bejgħ, u l-pajjiż jew ir-reġjun tal-bejgħ.”

(400)

Dawn il-miżuri diġà juru l-interferenza qawwija u l-kontroll tal-gvern ċentrali fis-settur tal-estrazzjoni minerarja inkluż il-mineral tan-nikil, fost l-oħrajn fir-rigward tal-mira tal-produzzjoni u tal-bejgħ, tal-kontrolli tal-prezzijiet, u ta’ preġudizzju favur il-ħtiġijiet domestiċi għall-minerali estratti fl-Indoneżja. Dan ma huwiex sempliċi qafas regolatorju għan-negozju tal-estrazzjoni minerarja, iżda l-qafas li fih il-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja jingħataw awtorità li ppermettitilhom jiżviluppaw funzjonijiet governattivi relatati mal-kummerċjalizzazzjoni u mal-provvista ta’ prodotti tal-estrazzjoni minerarja sabiex jintlaħqu l-objettivi rilevanti tal-gvern. Il-miżuri li ġejjin speċifiċi għas-settur tal-mineral tan-nikil ikomplu juru kif il-GTID jeżerċita l-awtorità u l-kontroll tiegħu fuq il-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja.

Obbligu ta’ proċessar domestiku

(401)

Skont l-Artikolu 102 tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja, “id-detentur ta’ IUP u ta’ IUPK huma obbligati jżidu l-valur miżjud tar-riżorsi minerali u/jew tal-faħam fl-implimentazzjoni tal-iżvilupp, tal-proċessar, u tal-purifikazzjoni, kif ukoll fl-isfruttament tal-minerali u tal-faħam”. Barra minn hekk, skont l-Artikolu 103(1) “Id-detentur ta’ IUP u ta’ IUPK ta’ Operazzjonijiet ta’ Produzzjoni huwa obbligat iwettaq attivitajiet ta’ proċessar u ta’ purifikazzjoni fuq prodotti domestiċi tal-minjieri” u skont l-Artikolu 103(2) “id-detentur ta’ IUP u ta’ IUPK kif iddikjarat fil-paragrafu (1) jista’ jipproċessa u jippurifika l-prodotti tal-minjieri ta’ detenturi ta’ IUP u ta’ IUPK oħrajn”.

(402)

L-obbligu li l-proċessar u r-raffinar jitwettqu domestikament huwa maħsub sabiex, fost affarijiet oħrajn, (a) iżid il-valur tal-estrazzjoni minerarja permezz tal-komoditajiet tiegħu, (b) jipprovdi materja prima għall-industrija, (c) jipprovdi x-xogħol, u (d) iżid l-introjtu tal-Istat. Fi kliem ieħor, dawn id-dispożizzjonijiet imponew obbligu fuq il-kumpaniji kollha tal-estrazzjoni tal-mineral tan-nikil jew li jibnu l-faċilità tagħhom stess għall-proċessar/għall-purifikazzjoni tan-nikil jew li jbigħu l-prodott tagħhom lil tali faċilità domestika.

(403)

Barra minn hekk, l-Artikolu 170 tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja ppreveda “perjodu ta’ grazzja” ta’ ħames snin”: “Id-detentur ta’ kuntratt ta’ xogħol […] li diġà beda l-produzzjoni huwa meħtieġ jibda l-purifikazzjoni kif iddikjarat fil-paragrafu (1) tal-Artikolu 103 mhux aktar tard minn 5 (ħames) snin mill-promulgazzjoni ta’ din il-Liġi”. L-Artikolu 112(4) tal-GR 23/2010 kif emendat bil-GR 24/2012 ikkonferma li d-detenturi ta’ liċenzja tan-negozju tal-estrazzjoni minerarja jeħtiġilhom iwettqu l-proċessar u r-raffinar domestikament mhux aktar tard minn ħames snin wara l-promulgazzjoni tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja “Awtorizzazzjonijiet għall-estrazzjoni minerarja, permessi reġjonali għall-estrazzjoni minerarja u permessi għall-estrazzjoni minerarja fuq skala żgħira mogħtijin skont il-liġijiet u r-regolamenti qabel il-ħruġ ta’ dan ir-Regolament tal-Gvern għandhom jibqgħu validi sal-iskadenza tagħhom u jridu: […](c) iwettqu l-proċessar domestiku u/jew ir-raffinar/it-tidwib sa mhux aktar tard minn 5 (ħames) snin minn meta tidħol fis-seħħ il-Liġi Numru 4 tal-2009 dwar l-Estrazzjoni tal-Minerali u tal-Faħam”.

(404)

Dawn l-obbligi juru li l-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja ma humiex liberi li jorganizzaw l-attivitajiet ta’ produzzjoni u ta’ proċessar tagħhom skont kunsiderazzjonijiet kummerċjali. Minflok, jeħtiġilhom isegwu dawn l-obbligi sabiex jipproduċu u jipproċessaw il-mineral b’mod domestiku sabiex iżidu l-valur miżjud fl-Indoneżja. Għalhekk, b’riżultat ta’ dan, huma vestiti b’awtorità tal-gvern u jwettqu attivitajiet b’mandat mill-gvern.

Limitazzjonijiet tal-esportazzjonijiet

(405)

Fil-11 ta’ Jannar 2014, il-GTID ħareġ il-GR 1/2014 li emenda l-Artikolu 112 tal-GR 24/2012 u żied l-Artikolu 112C il-ġdid. L-emenda ewlenija għall-Artikolu 112 kienet it-tneħħija tal-Artikolu 112(4)(c) fil-GR 23/2010 li kien jirrikjedi lid-detentur ta’ liċenzja kummerċjali tal-estrazzjoni minerarja (IUP) jew ta’ liċenzja ta’ estrazzjoni minerarja fuq skala żgħira (IPR) iwettaq proċessar u raffinar domestiċi tal-minerali fi żmien ħames snin mill-promulgazzjoni tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja minħabba li l-iskadenza kienet għaddiet. It-termini ewlenin f’dan l-Artikolu 112C addizzjonali kienu kif ġej: (1) Id-detenturi ta’ Kuntratti ta’ Xogħol kif imsemmijin fl-Artikolu 170 tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja jeħtiġilhom jirfinaw il-prodotti tal-estrazzjoni minerarja tagħhom domestikament u (2) Id-detenturi ta’ liċenzji tan-negozju għall-Estrazzjoni Minerarja Operazzjonali u għall-Produzzjoni (IUPOP) kif imsemmijin fl-Artikolu 112(4)(a) ta’ dan ir-regolament jeħtiġilhom jipproċessaw u jirfinaw il-prodotti tal-estrazzjoni minerarja domestikament (85).

(406)

Fl-istess jum, l-MEMR 1/2014 (86) inħareġ bħala regolament ta’ implimentazzjoni tal-GR 1/2014. L-MEMR 1/2014 ipprovda gwida dwar il-livell ta’ proċessar jew ta’ raffinar li jrid jintlaħaq qabel l-esportazzjoni. L-MEMR 1/2014 iddefinixxa l-11-il mineral tal-metall li kienu pprojbiti mill-esportazzjoni minn Jannar 2014. Sitt metalli, inkluż in-nikil, jistgħu jiġu esportati biss f’forma proċessata.

(407)

F’tentattiv sabiex jittaffa l-impatt fuq il-minaturi u fuq id-dħul mill-esportazzjonijiet tal-pajjiż mill-projbizzjoni fuq l-esportazzjoni ta’ minerali mhux proċessati jew mhux proċessati biżżejjed, il-GTID ħareġ il-GR 1/2017 li jippermetti lill-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja jkomplu jesportaw prodott semipproċessat u ċerti tipi ta’ minerali għal perjodu ta’ ħames snin mill-11 ta’ Jannar 2017, soġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti fir-regolamenti ta’ implimentazzjoni. L-Artikolu 4 tal-MOT 01/M-DAG/PER/1/2017 stipula kif ġej: “Il-prodotti tal-Estrazzjoni Minerarja mehmużin fl-Appendiċi III kif maħsubin fil-paragrafu (1) tal-Artikolu 3 jistgħu jiġu esportati biss jekk jiġu ssodisfati d-dispożizzjonijiet li ġejjin: a. kumpanija li jkollha IUP ta’ Operazzjonijiet ta’ Produzzjoni tan-nikil jew IUPK ta’ Operazzjonijiet ta’ Produzzjoni tan-nikil: 1. tuża nikil b’kontenut ta’ <1.7 % (anqas minn wieħed punt seba’ punti perċentwali) għal tal-anqas 30 % (tletin fil-mija) tal-kapaċità tal-input totali tal-faċilità ta’ proċessar u ta’ purifikazzjoni tan-nikil fil-pussess tagħha; u 2. bniet jew qed tibni faċilità ta’ purifikazzjoni, indipendentement minn partijiet oħrajn jew f’kooperazzjoni magħhom”.

(408)

Fuq il-bażi tal-MEMR 25/2018, kien hemm regoli speċifiċi li kienu applikabbli għall-minerali tal-metall bi kriterji partikolari (jiġifieri nikil b’kontenut ta’ < 1,7 %). L-Artikolu 46(1) jistipula li “Id-detenturi tal-Liċenzja tan-Negozju għall-Estrazzjoni Minerarja (IUP) għal Operazzjonijiet ta’ Produzzjoni jew ta’ Liċenzja Speċjali għan-Negozju tal-Estrazzjoni Minerarja (IUPK) għal Operazzjonijiet ta’ Produzzjoni jistgħu jwettqu l-bejgħ ta’ nikil b’livell ta’ <1,7 % (anqas minn wieħed punt sebgħa fil-mija) jew ta’ boksajt maħsul b’livell ta’ A12O3 >=42 % (aktar minn jew ugwali għal tnejn u erbgħin fil-mija) barra mill-pajjiż fil-kwantitajiet speċifiċi billi jużaw il-Posta Tariffarja/ SA (Sistema Armonizzata) f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-liġijiet u tar-regolamenti sa mhux aktar tard mid-data tal-11 ta’ Jannar 2022.” u l-Artikolu 46(2) jistipula li “L-bejgħ tan-nikil b’livell ta’ <1,7 % (anqas minn wieħed punt sebgħa fil-mija) jew ta’ boksajt maħsul b’livell ta’ A12O3 >=42 % (aktar minn jew ugwali għal tnejn u erbgħin fil-mija) kif imsemmi fil-paragrafu (1) jitwettaq skont id-dispożizzjonijiet li ġejjin: a. Għandha jew qed tibni l-faċilità ta’ Purifikazzjoni; u b Tħallas id-dazju fuq l-esportazzjoni f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-liġijiet u tar-regolamenti.” Il-faċilità ta’ raffinar/tidwib ingħatat il-permess sabiex tinbena jew individwalment jew flimkien ma’ partijiet oħrajn.

(409)

L-esportazzjoni ta’ dawn il-prodotti tista’ ssir biss wara proċess ta’ eżami minn surveyor u wara l-approvazzjoni mid-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ Barrani (“DGoFT”) mogħtija wara rakkomandazzjoni mill-MEMR. L-iskop tal-eżami kien li jiġi żgurat li l-prodotti tal-estrazzjoni minerarja jissodisfaw ir-rekwiżit minimu ta’ proċessar u/jew ta’ raffinar.

(410)

Fi Frar 2017, il-Ministru tal-Finanzi (“MtF”) ħareġ il-PMK Nru 13/PMK.010/2017 (87) (kif sussegwentement emendat bir-Regolament tal-MtF PMK Nru 164/PMK.010/2018) li jistabbilixxi r-rati tad-dazju fuq l-esportazzjoni għad-diversi forom ta’ minerali tal-metall proċessati. Għall-mineral tan-nikil b’konċentrazzjoni ta’ < 1,7 % Ni, id-dazju fuq l-esportazzjoni kien ta’ 10 %.

(411)

Skont l-MEMR 11/2019, il-projbizzjoni fuq l-esportazzjoni tal-mineral tan-nikil b’kontenut ta’ anqas minn 1,7 % Ni ġiet aċċellerata sal-31 ta’ Diċembru 2019. Kwalunkwe rakkomandazzjoni dwar l-esportazzjoni li kienet inħarġet mill-MEMR għall-esportazzjoni ta’ mineral tan-nikil b’kontenut ta’ anqas minn 1,7 % Ni qabel il-ħruġ tal-MEMR 11/2019 baqgħet valida. Madankollu, dik ir-rakkomandazzjoni skadiet fil-31 ta’ Diċembru 2019. L-MEMR 11/2019 daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2020. L-MEMR kien għadu kapaċi joħroġ rakkomandazzjoni dwar l-esportazzjoni għall-mineral tan-nikil b’kontenut ta’ anqas minn 1,7 % Ni sal-31 ta’ Diċembru 2019.

(412)

Għalhekk, mill-1 ta’ Jannar 2020, it-tipi kollha ta’ mineral tan-nikil huma pprojbiti milli jiġu esportati.

(413)

Dawn il-limitazzjonijiet tal-esportazzjonijiet u l-projbizzjoni tal-esportazzjoni ta’ mineral tan-nikil jillimitaw b’mod sinifikanti l-libertà tal-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja milli jbigħu mineral tan-nikil lil xerrejja li joffru l-ogħla prezz madwar id-dinja. Dawn il-kumpaniji jistgħu jbigħu biss fis-suq tal-Indoneżja għall-benefiċċju tal-industrija downstream, l-aktar l-industrija tal-azzar inossidabbli, minkejja li r-riżorsi tal-mineral tan-nikil huma skarsi madwar id-dinja u l-Indoneżja hija produttur kbir ħafna. Dawn ir-restrizzjonijiet iwasslu għal numru limitat ħafna ta’ klijenti domestiċi bħala l-industriji tal-utenti, u wkoll għal prezzijiet domestiċi mbaxxin tal-mineral tan-nikil. Għal darb’oħra, dan juri li l-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja, li ċertament ma humiex atturi tas-suq ħieles, huma “korpi pubbliċi” li b’mod effettiv iwettqu attivitajiet governattivi.

Pjanijiet ta’ ħidma annwali u baġit (RKAB)

(414)

Skont l-Artikolu 101 tal-GR 23/2010 kif emendat bil-GR 24/2012 “Id-detenturi ta’ Permessi għall-Estrazzjoni Minerarja u detenturi ta’ Permessi Speċjali għall-Estrazzjoni Minerarja jeħtiġilhom iroddu d-data kollha miksuba mill-esplorazzjonijiet u mill-operazzjonijiet ta’ produzzjoni lill-Ministru, lill-Gvernaturi, jew lir-Reġġenti/lis-sindki kompetenti.” Barra minn hekk, skont l-Artikolu 103, “Rapporti kif maħsubin mill-Artikolu 101 għandhom ikunu rapporti progressivi dwar ix-xogħol f’perjodu ta’ żmien speċifikat u attività speċifikata sottomessa mid-detenturi ta’ Permessi għall-Estrazzjoni Minerarja u mid-detenturi ta’ Permessi Speċjali għall-Estrazzjoni Minerarja kif ukoll mid-detenturi ta’ Permessi għall-Estrazzjoni Minerarja għal Operazzjonijiet ta’ Produzzjoni u mid-detenturi ta’ Permessi Speċjali għall-Estrazzjoni Minerarja għal Operazzjonijiet ta’ Produzzjoni.” Barra minn hekk, “Il-pjanijiet ta’ ħidma annwali u l-baġit (RKAB) kif maħsubin mill-Artikolu 101 għandhom jiġu ppreżentati lill-Ministru, lill-gvernaturi jew lir-reġġenti/lis-sindki kompetenti mhux aktar tard minn 45 (ħamsa u erbgħin) jum ta’ xogħol qabel il-konklużjoni ta’ kull sena kalendarja”.

(415)

L-MEMR 11/2018 (88) (kif emendat bl-MEMR 22/2018 u bl-MEMR 51/2018) jiddefinixxi l-RKAB annwali bħala “pjan annwali ta’ ħidma u ta’ baġit fin-negozju tal-minerali u tal-estrazzjoni tal-faħam, li jkopri l-aspetti tan-negozju, tekniċi u ambjentali”. L-MEMR 11/2018 jobbliga lid-detenturi ta’ liċenzja tan-negozju tal-estrazzjoni minerarja sabiex iħejju u jibagħtu l-RKAB annwali lill-Ministru jew lill-Gvernatur f’konformità mal-awtorità tagħhom sabiex jiksbu l-approvazzjoni (il-punt b tal-paragrafu (1) tal-Artikolu 61). Minbarra li jipprovdi tali obbligu, l-MEMR 11/2018 jipprojbixxi lid-detenturi ta’ liċenzja tan-negozju tal-estrazzjoni minerarja milli jwettqu kostruzzjoni, estrazzjoni, proċessar u/jew raffinar kif ukoll attivitajiet ta’ trasport u ta’ bejgħ qabel ma jiġi approvat l-RKAB annwali tagħhom.

(416)

L-RKAB annwali għandu jiġi ppreżentat mid-detenturi ta’ liċenzji tan-negozju tal-estrazzjoni minerarja u mid-detenturi ta’ liċenzji tan-negozju speċjali tal-estrazzjoni minerarja tal-anqas 90 jum tal-kalendarju wara u mhux aktar tard minn 45 jum tal-kalendarju qabel it-tmiem tas-sena finanzjarja, li jinkludi wkoll il-kisba tal-kunsens għall-RKAB annwali.

(417)

F’isem l-MEMR jew il-Gvernatur, id-Direttorat Ġenerali tal-Minerali u tal-Faħam (DGoMC) għandu jwettaq evalwazzjoni tal-RKAB annwali u jipprovdi l-kunsens għall-RKAB annwali, jew rispons dwaru, f’mhux aktar minn 14-il jum ta’ xogħol wara d-data li fiha l-RKAB annwali jiġi riċevut kompletament u kif suppost. Id-detenturi ta’ IUP huma meħtieġa li jwasslu l-verżjoni riveduta tal-RKAB annwali, li jrid ikun fiha r-rispons mid-DGoMC, f’mhux aktar tard minn ħamest ijiem wara d-data meta tasal it-tweġiba mid-DGoMC. Id-DGoMC għandu jagħti l-kunsens għall-verżjoni riveduta tal-RKAB annwali f’mhux aktar minn 14-il jum ta’ xogħol wara d-data meta l-RKAB annwali rivedut jiġi riċevut kompletament u kif suppost. Id-detenturi ta’ IUPs u ta’ IUPKs ta’ Esplorazzjoni, ta’ IUP-OPs, ta’ IUPK-OPs, jew ta’ IUP-OP speċifikament għall-proċessar u/jew għar-raffinar jistgħu japplikaw għal emenda waħda għall-RKAB annwali fis-sena kurrenti, jekk ikun hemm bidla fil-kapaċità tal-produzzjoni tagħhom. L-applikazzjoni għal emenda għall-RKAB annwali għandha tiġi sottomessa wara li d-detentur ta’ IUP ikun ippreżenta t-tieni rapport trimestrali tiegħu, u għandha tiġi ppreżentata sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Lulju tas-sena kurrenti. Id-detenturi ta’ IUP-OPs u ta’ IUPK-OPs jeħtiġilhom jissottomettu emendi għar-rapporti tagħhom dwar l-istudju tal-fattibbiltà, jekk ikun hemm xi bidla fil-varjabbli tekniċi, ekonomiċi jew ambjentali, skont id-dispożizzjonijiet tar-regoli u tar-regolamenti applikabbli. Id-detenturi ta’ IUPs u ta’ IUPKs ta’ esplorazzjoni, ta’ IUP-OPs, ta’ IUPK-OPs, jew ta’ IUP-OPs speċifikament għall-proċessar u/jew għar-raffinar jeħtiġilhom jirrapportaw kwalunkwe emenda għall-użu tan-negozji tas-servizzi tal-estrazzjoni minerarja tagħhom fis-sena kurrenti.

(418)

L-MEMR 11/2018 ġie rrevokat u ssostitwit bl-MEMR 7/2020 (89). L-MEMR 7/2020 jipprovdi dispożizzjonijiet simili għall-MEMR 11/2018 fir-rigward tar-rekwiżit li jiġi ppreżentat RKAB Annwali.

(419)

Matul l-investigazzjoni, il-GTID issottometta erba’ RKABs għall-minaturi tal-mineral tan-nikil. Il-Kummissjoni nnotat li RKAB jinkludi informazzjoni kwantitattiva, kwalitattiva u finanzjarja dettaljata dwar l-attività ta’ esplorazzjoni, ir-riżorsi u r-riżervi, l-operazzjonijiet tal-estrazzjoni minerarja, il-volumi ta’ proċessar u ta’ raffinar, il-kummerċjalizzazzjoni u d-dispaċċ fuq l-esportazzjoni kif ukoll is-swieq domestiċi, l-ambjent, is-sikurezza, il-forza tax-xogħol, l-istimi finanzjarji (bejgħ, royalties, introjtu, taxxa fuq l-introjtu).

(420)

Sfortunatament, il-GTID naqas milli jipprovdi studji tal-fattibbiltà attwali u evita li jidħol f’diskussjonijiet dwar kif jiġu stabbiliti l-miri tal-produzzjoni għal kull kumpanija, u mbagħad kif il-GTID jimmonitorja u jaġixxi wara fir-rigward tal-produzzjoni li fil-fatt tinkiseb għall-perjodu kopert mill-istudju tal-fattibbiltà. Minħabba n-nuqqas ta’ kooperazzjoni dwar dan l-aspett importanti, il-Kummissjoni kellha tibbaża fuq inferenzi fuq il-bażi tal-Artikolu 28 tar-Regolament bażiku.

(421)

Il-GTID issottometta l-volum tal-produzzjoni tal-mineral tan-nikil matul il-perjodu mill-2017 sal-2020 fl-Indoneżja kif ukoll il-konsum domestiku tal-mineral tan-nikil matul l-istess perjodu. Din id-data wriet li kien hemm diskrepanza sinifikanti bejn il-volum tal-produzzjoni u l-volum tal-konsum tal-mineral tan-nikil. Barra minn hekk, il-volum tal-konsum domestiku tal-mineral tan-nikil sottomess mill-GTID ma setax jiġi rrikonċiljat mal-volum tax-xiri ta’ mineral tan-nikil tal-IRNC li ġew kontroverifikati matul l-RCC, li jidher li jindika li l-GTID issottometta informazzjoni żbaljata dwar il-konsum tal-mineral tan-nikil.

(422)

Barra minn hekk, ta’ min jinnota li minbarra r-rekwiżit ta’ sottomissjoni tal-RKAB annwali spjegat fil-premessi (414) sa (419), l-MEMR 11/2018 jirrikjedi wkoll li d-detenturi ta’ IUP jissottomettu tliet rapporti addizzjonali: (a) Rapport Perjodiku; (b) Rapport Finali; u (c) Rapport Speċjali, b’diversi livelli ta’ rekwiżiti, skont it-tip ta’ detentur ta’ IUP. Fost it-tip ta’ informazzjoni meħtieġ li jiġi sottomess, id-detenturi ta’ IUP jeħtiġilhom jissottomettu informazzjoni dwar l-attivitajiet ta’ produzzjoni u ta’ bejgħ.

(423)

Matul l-RCC, il-GAG Nickel ikkonfermat li kienet tirrapporta fuq bażi trimestrali, semiannwali u annwali l-volum tal-produzzjoni kif ukoll il-volum u l-valur tal-bejgħ tal-mineral tan-nikil. Il-Kummissjoni talbet lill-kumpanija tipprovdi dawn ir-rapporti għall-perjodu ta’ investigazzjoni. Il-Kummissjoni tat lill-GTID diversi jiem wara t-tmiem tal-RCC sabiex jissottometti din l-informazzjoni. Madankollu, il-GTID issottometta din id-data biss wara li l-Kummissjoni infurmat lill-GTID dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 28 tar-Regolament bażiku kif spjegat fil-premessa (349).

(424)

Ir-regoli dwar l-RKAB juru aspett ieħor tal-kontroll sinifikattiv u strett li l-GTID jeżerċita b’mod partikolari fuq il-miri tal-produzzjoni ta’ kull sena ta’ kull kumpanija tal-estrazzjoni minerarja. Il-Kummissjoni kkonkludiet li, bħala riżultat ta’ dawn ir-regoli dwar l-RKBs, il-karatteristiċi u l-funzjonijiet ewlenin tal-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja huma li jipprovdu mineral tan-nikil f’konformità mal-objettiv tal-gvern li jappoġġa l-industrija downstream tal-azzar inossidabbli. Il-grad ta’ komunalità jew ta’ koinċidenza fil-karatteristiċi essenzjali tal-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja mal-objettivi u mal-funzjonijiet tal-GTID fis-settur minerali juri li l-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja għandhom, jeżerċitaw jew huma vestiti b’awtorità governattiva.

Obbligu ta’ żvestiment

(425)

Skont il-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja, il-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja ta’ sjieda barranija huma meħtieġa jiżvestu l-ishma tagħhom lil partijiet Indoneżjani sabiex jiġi promoss l-investiment domestiku fis-settur tal-estrazzjoni minerarja. Il-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja ma tgħid xejn dwar il-livell ta’ parteċipazzjoni azzjonarja, li trid tiġi żvestita, u b’hekk jitħalla li jiġi rregolat aktar mill-Gvern Ċentrali fir-regolamenti ta’ implimentazzjoni rilevanti.

(426)

Il-Gvern Ċentrali gradwalment biddel il-perċentwal minimu tar-rekwiżit ta’ żvestiment sa mill-ħruġ tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja. Bħalissa, ir-rekwiżit prevalenti ta’ żvestiment minimu huwa ta’ 51 %, kif applikat mir-raba’ emenda għall-GR 23/2010 fl-2017 (GR 1/2017) (90) u għall-MEMR 9/2017 (91) (kif emendat bl-MEMR 43/2018 (92)).

(427)

Skont l-Artikolu 97 “Detenturi ta’ Permessi għall-Estrazzjoni Minerarja u detenturi ta’ Permessi Speċjali għall-Estrazzjoni Minerarja fl-ambitu tal-investiment barrani jeħtiġilhom, wara 5 (ħames) snin ta’ produzzjoni jiżvestu l-ishma tagħhom fi stadji, b’tali mod li fl-għaxar sena tal-anqas 51 % (wieħed u ħamsin fil-mija) tal-ishma tagħhom għandhom ikunu proprjetà tal-parteċipanti Indoneżjani.” Barra minn hekk, “Żvestiment tal-ishma kif maħsub mit-taqsima (1) għandu jsir lill-parteċipanti Indoneżjani li jinkludu l-Gvern, il-gvernijiet provinċjali, jew il-gvernijiet tad-distretti/tal-bliet, l-Entitajiet tal-Istat, l-Entitajiet Proprjetà tar-Reġjun, jew l-entitajiet privati nazzjonali”.

(428)

L-ishma li huma proprjetà tal-investituri barranin jistgħu jinbiegħu lil kumpaniji privati Indoneżjani biss jekk il-Gvern, il-gvernijiet provinċjali, jew il-gvernijiet tad-distretti/tal-bliet, l-Entitajiet tal-Istat, l-Entitajiet Proprjetà tar-Reġjun ikunu l-ewwel irrifjutaw li jixtru l-ishma. L-iżvestiment jista’ jitwettaq permezz tal-ħruġ ta’ ishma ġodda u/jew it-trasferiment jew il-bejgħ ta’ ishma eżistenti, direttament jew indirettament. Ta’ min jinnota li għall-kuntrarju tal-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja, il-kumpaniji tal-funderiji ma humiex soġġetti għal xi obbligu ta’ żvestiment.

(429)

L-MEMR 9/2017 jistipula li l-prezz tas-sehem ta’ żvestiment huwa bbażat fuq il-“valur ġust tas-suq”, mingħajr ma jitqies il-valur tar-riżervi tal-minerali fiż-żmien meta jitwettaq l-iżvestiment. Din id-dispożizzjoni dwar il-prezz tas-sehem ta’ żvestiment inbidlet bl-MEMR 43/2018, li jiddikjara li l-valur ġust tas-suq ma għandux iqis ir-riżervi tal-minerali jew tal-faħam, ħlief dawk li jistgħu jiġu estratti fi ħdan il-perjodu għall-IUP-OPs jew għall-IUPK-OPs. Barra minn hekk, il-kalkolu tal-valur ġust tas-suq għandu jsir bil-metodu tal-fluss tal-flus skontat, bl-użu tal-benefiċċji ekonomiċi fil-perjodu ta’ implimentazzjoni żvestit sa tmiem l-IUP-OP jew l-IUPK-OP jew il-parametraġġ referenzjarju tad-data dwar is-suq.

(430)

Fuq il-bażi tal-MEMR 9/2017, il-prezz regolat tas-sehem ta’ żvestiment isir: a. Il-prezz massimu li għandu jiġi offrut lill-Gvern Ċentrali, lill-Gvern Provinċjali jew lir-Reġġenza/lill-Gvern Muniċipali; jew b. Il-prezz minimu li għandu jiġi offrut lil kumpanija proprjetà tal-Istat (“BUMN”), lil kumpanija bi sjieda tar-reġjun (“BUMD”), jew lil entità kummerċjali privata nazzjonali.

(431)

PerMen 43/2018 emendat id-dispożizzjoni ta’ hawn fuq, u stipulat li l-prezz regolat tas-sehem ta’ żvestiment isir: a. Il-prezz massimu li għandu jiġi offrut lill-Gvern Ċentrali, lill-Gvern Provinċjali jew lir-Reġġenza/lill-Gvern Muniċipali, lill-BUMN, lill-BUMD, jew lil veikolu bi skop speċjali li jkun ġie stabbilit jew innominat mill-Gvern permezz tal-MEMR, flimkien mal-Gvern Provinċjali jew mar-Reġġenza/mal-Gvern Muniċipali, mal-BUMN u/jew mal-BUMD; jew b. Il-prezz minimu li għandu jiġi offrut lil entità kummerċjali nazzjonali privata permezz ta’ sejħa għall-offerti.

(432)

Il-Gvern (permezz tal-MEMR) jista’ jqabbad evalwatur indipendenti sabiex jevalwa l-prezz tas-sehem ta’ żvestiment. Jekk ma jkunx jista’ jintlaħaq ftehim dwar il-prezz tas-sehem ta’ żvestiment, l-MEMR 9/2017 stipula li l-ishma żvestiti għandhom jiġu offruti fuq il-bażi tal-prezz tas-sehem ta’ żvestiment li jkun ġie kkalkolat b’referenza għall-evalwazzjoni li tkun twettqet mill-Gvern. Din id-dispożizzjoni issa tneħħiet fl-MEMR 43/2018.

(433)

Il-Liġi tal-2020 dwar l-Estrazzjoni Minerarja żammet ir-rekwiżit ta’ żvestiment tas-sjieda barranija u speċifikament stabbiliet li l-investituri barranin jeħtiġilhom jiżvestu numru ta’ ishma neċessarju sabiex jiżguraw li tal-anqas 51 % tal-ishma totali tal-kumpanija jinżammu minn investituri Indoneżjani. Dan ir-rekwiżit ta’ żvestiment minimu huwa konsistenti mar-rekwiżiti ta’ żvestiment kurrenti applikati skont il-GR 23/2010. Fir-rigward tat-twaqqit u tal-proċeduri għal tali żvestiment, il-Liġi tal-2020 dwar l-Estrazzjoni Minerarja tipprovdi li tali kwistjonijiet se jkunu soġġetti għar-Regolamenti tal-Gvern rilevanti (bħalissa, GR 23/2010), li jeħtieġu li l-proċess ta’ żvestiment jibda wara l-ħames (5) anniversarju tal-produzzjoni tal-minjiera.

(434)

Dawn id-dispożizzjonijiet juru li l-GTID ifittex li jżid il-kontroll sinifikattiv tiegħu fuq il-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja billi jżid il-preżenza tiegħu u jisposta l-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja bi sjieda barranija. Sabiex jiġi żgurat li l-objettiv prevalenti tiegħu li jipprovdi aktar mineral tan-nikil lill-industrija downstream domestika, wara perjodu relattivament qasir dawn l-entitajiet huma obbligati li jirrinunzjaw għas-sjieda bl-ewwel dritt ta’ akkwiżizzjoni mogħti lill-GTID u lil kumpaniji pubbliċi oħrajn. Hemm ukoll regoli speċifiċi dwar il-valwazzjonijiet tal-ishma li ma jidhrux li huma allinjati man-negozjati normali tas-suq li kieku jseħħu bejn l-operaturi fin-nuqqas ta’ dawn id-dispożizzjonijiet. Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-obbligi ta’ żvestiment urew kif il-GTID iżomm kontroll sinifikattiv fuq is-sjieda u fuq il-ġestjoni tal-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja sabiex jiżgura li jkomplu jwettqu funzjonijiet governattivi f’konformità mal-objettivi ta’ politika tal-GTID.

Mekkaniżmu ta’ pprezzar obbligatorju

(435)

L-investigazzjoni wriet li l-ipprezzar tal-mineral tan-nikil kien soġġett għal mekkaniżmu tal-gvern li kien jipprevjeni d-dinamika normali tas-suq tal-provvista u tad-domanda sabiex jiġi ddeterminat il-prezz. L-evoluzzjoni tal-leġiżlazzjoni rilevanti dwar l-ipprezzar turi li l-GTID qed jimmonitorja b’mod attiv il-prezzijiet tal-mineral tan-nikil b’miżuri speċifiċi li jmorru lura għall-2010. Għall-ewwel, il-GTID afferma li l-mekkaniżmu tal-ipprezzar kien japplika l-aktar fil-kuntest tal-ġbir tar-royalties. Sussegwentement, l-intervent tal-GTID fuq il-prezzijiet issaħħaħ matul is-snin sal-introduzzjoni formali fil-leġiżlazzjoni ta’ mekkaniżmu obbligatorju speċifiku tal-ipprezzar li kkodifika mekkaniżmu tal-ipprezzar li diġà kien jeżisti de facto. Matul is-snin, u b’mod sinifikanti mill-2017, dan il-mekkaniżmu kien dejjem maħsub sabiex jistabbilixxi l-prezz bi skont sinifikanti meta mqabbel mal-prezz prevalenti tas-suq internazzjonali, sabiex jiffavorixxi l-iżvilupp tal-industrija tal-azzar inossidabbli skont il-ftehim u l-kooperazzjoni bilaterali mal-GTĊ.

(436)

L-objettiv ewlieni tal-mekkaniżmu tal-ipprezzar huwa li jiżgura li l-mineral tan-nikil jiġi pprovdut bi skont sinifikanti għall-prezzijiet internazzjonali għall-benefiċċju tal-industrija tal-azzar inossidabbli. Fl-istess ħin, il-prezz regolat ifittex li jqis ukoll l-interessi tal-minaturi sabiex tiġi żgurata l-kontinwità tal-provvista b’dan il-prezz skontat, u jiġu evitati l-fallimenti u l-inkwiet soċjali. Fl-aħħar nett, jiżgura livell minimu ta’ dħul għall-Istat, għalkemm wieħed ferm aktar baxx milli kieku ma kien hemm l-ebda skont meta mqabbel mal-prezz internazzjonali. Dan ġie kkonfermat mid-Direttur Ġenerali Interim tal-Minerali u tal-Faħam li qal, kif imsemmi hawn taħt, li kellu l-intenzjoni li ssir “ġustizzja mal-funderiji li jridu l-aktar prezzijiet baxxi possibbli. Iżda min-naħa l-oħra, irid jiżgura li l-attivitajiet tal-estrazzjoni tan-nikil jipprovdu marġni suffiċjenti għall-estrazzjoni minerarja.” (93)

(437)

Fuq il-bażi tal-evidenza kollha disponibbli, il-Kummissjoni kkonkludiet li permezz tal-prezz regolat, il-GTID kellu speċifikament l-intenzjoni li jiżgura li l-prezz tal-mineral tan-nikil jagħti skont sinifikanti meta mqabbel mal-prezzijiet tas-suq internazzjonali għall-benefiċċju tal-industrija tal-azzar inossidabbli. Permezz ta’ dan il-mekkaniżmu, il-GTID eżerċita kontroll sinifikanti fuq il-kapaċità tal-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja li jistabbilixxu l-prezzijiet b’mod ieħor f’livell differenti fuq il-bażi tal-provvista u tad-domanda normali tas-suq.

Id-deżinjazzjoni ta’ kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja bħala “Oġġetti vitali nazzjonali”

(438)

Biċċa evidenza addizzjonali li turi li l-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja huma vestiti b’awtorità tal-gvern hija d-deżinjazzjoni formali tagħhom bħala “Oġġetti vitali nazzjonali”.

(439)

L-investigazzjoni wriet li l-minaturi tan-nikil PT. Antam TBK UPBN Southeast Sulawesi, PT. Ceria Nugraha Indotama, PT Vale huma rikonoxxuti formalment bħala Oġġett Vitali Nazzjonali fis-settur tal-Minerali u tal-Faħam (94). Ta’ min ifakkar li Antam hija kumpanija tal-Istat u li l-Istat għandu wkoll ishma f’PT Vale, filwaqt li PT Ceria Nugraha Indotama hija kumpanija privata.

(440)

Dan l-istatus huwa bbażat fuq id-Digriet tal-MEMR Numru 202.K/HK.02/MEM.S/2021 dwar it-tieni emenda għad-Digriet tal-Ministru tal-Enerġija u r-Riżorsi Minerali Numru 77 K/90/MEMILIKI/2019 dwar Oġġetti Vitali Nazzjonali fl-enerġija u fir-riżorsi minerali, tat-18 ta’ Ottubru 2021 (95). 34 kumpanija fis-setturi tal-minerali u tal-faħam huma elenkati bħala oġġetti vitali nazzjonali.

(441)

Il-kumpaniji intitolati għal dan ir-rikonoxximent huma negozji vitali għall-iżvilupp ekonomiku tal-pajjiż jew sorsi ta’ introjtu ta’ natura strateġika għall-Istat. Għas-settur tal-minerali u tal-faħam. L-Oġġetti vitali nazzjonali jkollhom l-ewwel prijorità mill-Forza tal-Pulizija Nazzjonali tal-Indoneżja f’termini ta’ assistenza għas-sigurtà meta jkun hemm kwalunkwe tfixkil fl-operazzjonijiet jew theddida. Skont ir-Regolament 63 tal-2004 dwar is-sigurtà tal-oġġetti vitali nazzjonali, “Il-Mantenitur tal-Oġġetti Vitali Nazzjonali huwa responsabbli għas-salvagwardja tal-Oġġetti Vitali Nazzjonali, b’kull wieħed ibbażat fuq il-prinċipju tas-sigurtà interna”. Barra minn hekk, “Il-Pulizija tal-Istat tar-Repubblika tal-Indoneżja hija obbligata tipprovdi assistenza ta’ sigurtà lill-Oġġett Vitali Nazzjonali” u “L-Pulizija tal-Istat tar-Repubblika tal-Indoneżja tiskjera l-protezzjoni tal-Oġġett Vitali Nazzjonali fuq il-bażi tal-ħtieġa u tal-kalkolu tat-theddida u/jew tad-disturb li jista’ jinħoloq.” L-intervent mill-Istat huwa żgurat ukoll f’każ li jkun hemm azzjonijiet tat-trade unions (96).

(442)

Fuq il-bażi ta’ dan ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-fatt li l-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja attivi fin-negozju tal-mineral tan-nikil – kemm jekk pubbliċi kif ukoll jekk privati – huma intitolati li jiġu formalment rikonoxxuti bħala “Oġġetti vitali nazzjonali”, juri għal darb’oħra li għandhom, jeżerċitaw jew huma vestiti b’awtorità governattiva.

Konklużjoni

(443)

L-ambjent legali u l-valutazzjoni ġenerali ta’ hawn fuq juru li l-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja li jipprovdu l-mineral tan-nikil huma “korpi pubbliċi”. L-ambjent legali u ekonomiku prevalenti fl-Indoneżja juri li l-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja jwettqu funzjonijiet governattivi billi jipprovdu mineral tan-nikil f’isem il-GTID. Tabilħaqq, il-mineral tan-nikil, bħal minerali oħrajn fl-Indoneżja, huma r-riżorsi naturali kkontrollati u ġestiti bis-sħiħ mill-GTID. Minkejja n-nuqqas mifrux ta’ kooperazzjoni mill-GTID, l-investigazzjoni wriet li numru ta’ kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja li jirrappreżentaw produzzjoni domestika sostanzjali tal-mineral tan-nikil huma kompletament jew parzjalment proprjetà tal-Istat, u/jew li huma ġestiti u/jew ikkontrollati mill-GTID.

(444)

Minbarra l-indikazzjonijiet formali ta’ kontroll, il-GTID ħoloq qafas normattiv komplut li l-kumpaniji tal-estrazzjoni jridu jaderixxu miegħu. Bħala tali, il-karatteristiċi ewlenin tal-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja juru li l-kumpaniji tal-estrazzjoni tan-nikil, minflok ma huma operaturi normali tas-suq, sempliċiment jimplimentaw il-qafas stabbilit mill-GTID fl-eżerċizzju ta’ funzjonijiet governattivi fir-rigward tal-industrija tal-SSCR. In-natura sostnuta u sistemika tal-miżuri kollha promulgati mill-GTID tkopri l-aspetti kollha tal-produzzjoni u tal-proċessar, il-bejgħ, ir-restrizzjonijiet għall-esportazzjoni, u l-ipprezzar tas-suq tal-mineral tan-nikil, kif ukoll il-kontroll strett fuq kumpaniji barranin permezz ta’ obbligi ta’ żvestiment u d-deżinjazzjoni formali ta’ Oġġetti strateġiċi nazzjonali tal-minaturi domestiċi.

(445)

Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-GTID jipprovdi kontribuzzjoni finanzjarja fil-forma ta’ provvsta ta’ mineral tan-nikil lil funderiji relatati ma’ produtturi tal-azzar inossidabbli permezz ta’ kumpaniji domestiċi tal-estrazzjoni minerarja li jaġixxu bħala korpi pubbliċi skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a)(iii) tar-Regolament bażiku.

(ii)   Kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja fdati jew ordnati mill-GTID

(446)

Minbarra s-sejbiet tal-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja li huma “korp pubbliku” għall-finijiet tal-Artikolu 3(1)(a) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni eżaminat ukoll, bħala alternattiva, jekk il-GTID ipprovdiex kontribuzzjoni finanzjarja billi afda jew idderieġa lil kumpaniji tal-estrazzjoni tal-mineral tan-nikil (bħala korpi privati) sabiex ibigħu mineral tan-nikil lill-produtturi tal-azzar inossidabbli għal remunerazzjoni anqas minn adegwata, kif previst fl-Artikolu 3(1)(a)(iv) tar-Regolament bażiku.

Standard legali

(447)

It-tieni inċiż tal-Artikolu 3(1)(a)(iv) tar-Regolament bażiku jiddikjara li jkun hemm kontribuzzjoni finanzjarja jekk gvern: “jinkariga jew jidderieġi korp privat biex iwettaq waħda jew iktar mit-tip ta’ funzjonijiet deskritti fil-punti (i), (ii) u (iii) li normalment ikunu responsabbiltà tal-gvern, u l-prattika, fl-ebda sens, ma tkun differenti mill-prattiċi normali segwiti minn gvernijiet”. It-tip ta’ funzjonijiet deskritti mill-Artikolu 3(1)(a)(iii) tar-Regolament bażiku jseħħu meta “il-gvern jipprovdi oġġetti jew servizzi apparti mill-infrastruttura ġenerali, jew jixtri oġġetti…”. Dawn id-dispożizzjonijiet jirriflettu l-paragrafi (iii) u (iv) tal-Artikolu 1.1(a)(1) tal-Ftehim SCM u jenħtieġ li jiġu interpretati u applikati fid-dawl tal-ġurisprudenza rilevanti tad-WTO.

(448)

Il-Bord tad-WTO f’US – Export Restraints iddeċieda li t-tifsira ordinarja taż-żewġ kelmiet “jinkariga” (“entrust”) u “jordna” (“direct”) fl-Artikolu 1.1(a)(1)(iv) tal-Ftehim SCM titlob li l-azzjoni tal-gvern trid tkun tinkludi kunċett ta’ delega (fil-każ ta’ inkarigu) jew ta’ kmand (fil-każ ta’ ordni). Huwa rrifjuta l-“argument tal-kawża u l-effett” tal-Istati Uniti u talab azzjoni espliċita u affermattiva ta’ delega jew ta’ kmand. Madankollu, f’każ sussegwenti (US – Countervailing duties on DRAMS), il-Korp tal-Appell sostna li s-sostituzzjoni tal-kliem “jinkariga” (“entrusts”) u “jordna” (“directs”) b’“delega” (“delegation”) u bi “kmand” (“command”) hija riġida wisq bħala standard. Skont il-Korp tal-Appell, “inkarigu” (“entrustment”) iseħħ meta gvern jagħti responsabbiltà lil korp privat u “ordni” (“direction”) tirreferi għal sitwazzjonijiet li fihom il-gvern jeżerċita l-awtorità tiegħu fuq korp privat. Fiż-żewġ każijiet, il-gvern juża korp privat bħala prokura sabiex jagħmel il-kontribuzzjoni finanzjarja u “fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, wieħed jistenna li l-inkarigu jew l-ordni ta’ korp privat ikunu jinvolvu xi forma ta’ theddida jew ta’ persważjoni”.

(449)

Fl-istess waqt, il-paragrafu (iv) tal-Artikolu 1.1(a)(1) tal-Ftehim dwar l-SCM ma jippermettix li l-Membri jimponu miżuri kumpensabbli għal prodotti “kull meta l-gvern ikun sempliċiment qed jeżerċita s-setgħat regolatorji ġenerali tiegħu” jew meta l-intervent tal-gvern “jista’ jkollu jew ma jkollux riżultat partikolari sempliċiment ibbażat fuq iċ-ċirkustanzi fattwali partikolari u fuq l-eżerċizzju tal-għażla libera mill-atturi f’dak is-suq”. Minflok, l-inkarigu u l-ordni jimplikaw “irwol aktar attiv tal-gvern minn sempliċi atti ta’ inkoraġġiment”. Barra minn hekk, id-WTO ma qisitx li “it-tħallija tad-diskrezzjoni lil korp privat hija neċessarjament f’kunflitt mal-għoti jew mad-direzzjoni ta’ dak il-korp privat […]. Filwaqt li jista’ jkun hemm każijiet li fihom il-firxa ta’ diskrezzjoni li titħalla f’idejn il-korp privat tkun tali li jsir impossibbli li jiġi konkluż kif xieraq li dak il-korp privat ikun ġie fdat jew ordnat (iwettaq kompitu partikolari), din hija kwistjoni fattwali/evidenzjarja li għandha tiġi indirizzata fuq bażi ta’ każ b’każ.” F’konformità ma’ dawk id-deċiżjonijiet tad-WTO, mhux il-miżuri kollha tal-gvern li kapaċi jrendu benefiċċji huma ekwivalenti għal kontribuzzjoni finanzjarja skont l-Artikolu 3 tar-Regolament bażiku u l-Artikolu 1.1(a) tal-Ftehim SCM.

(450)

Fil-qosor, id-deċiżjonijiet rilevanti tad-WTO jistipulaw li:

(i)

id-determinazzjoni ta’ jekk hemmx “kontribuzzjoni finanzjarja” skont l-Artikolu 1.1(a)(1) tal-Ftehim SCM jenħtieġ li tiffoka fuq in-natura tal-azzjoni tal-gvern, aktar milli fuq l-effetti jew fuq ir-riżultati tal-azzjoni tal-gvern. Fi kliem ieħor, huwa rikonoxxut ferm li l-gvernijiet jintervjenu fis-suq bħala regolaturi u, meta jagħmlu dan, jikkawżaw effetti fuq is-suq u fuq l-operaturi tiegħu. F’dan is-sens, gvern jista’ jimponi leġittimament dazji fuq l-esportazzjoni sabiex jiġġenera dħul f’każ ta’ komodità kompetittiva ħafna fis-swieq internazzjonali. B’kuntrast, ma hemmx impożizzjoni leġittima bħal din ta’ limitazzjonijiet tal-esportazzjonijiet meta jsir evidenti li l-użu ta’ tali strument flimkien ma’ mekkaniżmi oħrajn sabiex il-komoditajiet jinżammu fis-suq domestiku, u sabiex il-fornituri jiġu sfurzati jbigħu taħt il-prezzijiet tas-suq, ikun parti minn skema aktar wiesgħa maħduma mill-gvern sabiex jappoġġa industrija partikolari jew sett ta’ industriji sabiex jagħti spinta lill-kompetittività tagħhom. B’hekk, in-natura tal-azzjoni tal-gvern, inklużi l-kuntest, l-għan u l-iskop tagħha, hija rilevanti fil-valutazzjoni tal-element ta’ “kontribuzzjoni finanzjarja”;

(ii)

“l-inkarigu” jew “l-ordni” tkun tinvolvi azzjoni espliċita u affermattiva indirizzata lil parti partikolari b’rabta ma’ kompitu jew ma’ dover partikolari, li jkun differenti ħafna mis-sitwazzjoni li fiha gvern jintervjeni fis-suq b’xi mod, li jista’ jkollu jew ma jkollux riżultat partikolari minħabba ċ-ċirkustanzi fattwali u l-eżerċizzju tal-għażla libera mill-atturi f’dak is-suq. Fl-aħħar mill-aħħar, il-kwistjoni ewlenija wara l-kunċetti ta’ inkarigar jew ta’ direzzjoni hija jekk l-imġiba inkwistjoni, jiġifieri l-kontribuzzjoni finanzjarja fil-forma ta’ provvediment ta’ oġġett għal remunerazzjoni anqas minn adegwata, tistax tiġi attribwita lill-gvern jew tkunx għadha l-għażla libera tal-operaturi privati fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet tas-suq, bħal restrizzjonijiet regolatorji;

(iii)

l-Artikolu 1.1(a)(1)(iv) tal-Ftehim SCM huwa, essenzjalment, dispożizzjoni antiċirkomvenzjoni u, għalhekk, sejba ta’ inkarigu jew ta’ ordni tirrikjedi li l-gvern jagħti responsabbiltà lil korp privat jew jeżerċita l-awtorità tiegħu fuq korp privat sabiex jagħmel kontribuzzjoni finanzjarja. F’ħafna każijiet, wieħed jistenna li l-inkarigar jew l-ordni ta’ korp privat tinvolvi xi forma ta’ theddida jew ta’ persważjoni, li tista’ sservi bħala evidenza ta’ inkarigar jew ta’ ordni. Madankollu, il-gvernijiet aktarx ikollhom mezzi oħrajn disponibbli sabiex jeżerċitaw awtorità fuq korp privat, li wħud minnhom jistgħu jkunu “aktar sottili” minn kmand jew mhux bilfors jinvolvu l-istess grad ta’ ġegħil;

(iv)

Irid ikun hemm “konnessjoni li tista’ tintwera” bejn l-att tal-gvern u l-imġiba tal-korp privat. Ma hemmx raġuni għaliex jenħtieġ li każ ta’ inkarigar jew ta’ ordni mill-gvern ma jkunx imsejjes fuq indizji (bħal pereżempju atti impliċiti u informali ta’ delega jew ta’ kmand), dment li din l-evidenza tkun probatorja u konvinċenti. F’dan ir-rigward, l-evidenza tal-intenzjoni tal-gvern li jappoġġa l-industrija downstream (pereżempju, permezz ta’ politiki jew deċiżjonijiet tal-gvern iddikjarati pubblikament, jew azzjonijiet governattivi oħrajn), jew l-eżistenza ta’ miżuri governattivi oħrajn li jiżguraw riżultat partikolari fis-suq (eż. restrizzjoni tal-esportazzjoni flimkien ma’ miżura tal-gvern li timpedixxi lill-operaturi soġġetti għal dawk ir-restrizzjonijiet milli jaħżnu l-prodotti tagħhom jew regolament tal-gvern bl-għan li jżomm il-prezzijiet domestiċi baxxi għall-prodott ikkonċernat), tista’ tkun rilevanti sabiex tiġi ddeterminata l-eżistenza ta’ “kontribuzzjoni finanzjarja” skont l-Artikolu 1.1(a)(1)(iv) tal-Ftehim SCM (b’mod partikolari bħala mod indirett għall-gvern sabiex jipprovdi oġġetti, kif previst fis-subparagrafu (iii)). F’ċerti ċirkustanzi, “gwida” minn gvern tista’ tikkostitwixxi ordni. Fl-aħħar nett, skont iċ-ċirkustanzi, korp privat jista’ jiddeċiedi li ma jwettaqx funzjoni li jkun ġie inkarigat jew ordnat jagħmel, minkejja l-konsegwenzi negattivi possibbli li jistgħu jirriżultaw. Madankollu, dan waħdu ma jurix li l-korp privat ma kienx inkarigat jew ordnat.

(451)

F’konformità ma’ dik il-ġurisprudenza, il-Kummissjoni eżaminat in-natura tal-intervent tal-GTID, jiġifieri jekk l-intervent tal-GTID jinvolvix l-inkarigu jew l-ordni tal-produtturi tal-mineral tan-nikil sabiex jipprovdu mineral tan-nikil b’remunerazzjoni anqas minn adegwata lill-funderiji; in-natura tal-korpi fdati jew ordnati, jiġifieri jekk il-produtturi tal-mineral tan-nikil humiex korpi privati skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a)(iv) tar-Regolament bażiku; u l-azzjoni tal-korpi fdati jew ordnati, jiġifieri jekk il-produtturi tal-mineral tan-nikil fdati jew ordnati jipprovdux mineral tan-nikil lill-funderiji Indoneżjani għal remunerazzjoni anqas minn adegwata u, għalhekk, jaġixxux bħala prokura għall-GTID. Barra minn hekk, il-Kummissjoni vvalutat jekk il-funzjoni mwettqa normalment tkunx vestita fil-Gvern, jiġifieri jekk il-provvista ta’ mineral tan-nikil lill-funderiji fl-Indoneżja hijiex attività normali tal-gvern, u jekk tali funzjoni ma tvarjax, f’sens reali, mill-prattiki normalment segwiti mill-gvernijiet, jiġifieri jekk il-provvista propja tal-mineral tan-nikil mill-produtturi/mill-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja, f’sens reali, tvarjax minn dik li l-gvern innifsu kien jagħmel.

Valutazzjoni

(452)

Fid-dawl tal-ġurisprudenza tad-WTO msemmija fit-taqsima preċedenti, il-Kummissjoni analizzat l-ewwel jekk l-appoġġ tal-GTID lill-industrija tal-azzar tal-Indoneżja fil-forma ta’ provvista ta’ mineral tan-nikil għal remunerazzjoni anqas minn adegwata huwiex effettivament objettiv tad-diversi miżuri tal-gvern inkwistjoni u mhux biss “effett sekondarju” tal-eżerċizzju tas-setgħa regolatorja ġenerali. L-investigazzjoni eżaminat b’mod partikolari jekk il-prezzijiet aktar baxxi tal-mineral tan-nikil kinux parti mill-objettivi tal-gvern, jew jekk il-prezzijiet aktar baxxi kinux pjuttost prodott sekondarju “involontarju” tar-regolamentazzjoni ġenerali tal-gvern. Il-Kummissjoni kkonkludiet li d-diversi interventi mill-GTID kellhom bħala l-objettiv tagħhom li jappoġġaw l-industrija tal-azzar inossidabbli, u li l-prezzijiet aktar baxxi tal-mineral tan-nikil kienu objettiv intenzjonat ta’ dawn il-miżuri.

(453)

Il-GTID ħa numru ta’ miżuri matul is-snin sabiex jilħaq l-għan ta’ politika tiegħu. It-Taqsima 4.4 spjegat fid-dettall l-isfond u l-kuntest rilevanti li wasslu għad-deċiżjoni tal-GTID li jimmassimizza l-valur miżjud mir-riżervi sinifikanti tal-mineral tan-nikil billi tiġi żviluppata domestikament industrija tat-tidwib u tal-azzar inossidabbli downstream. Parti minn din il-politika ġenerali tal-GTID kienet li l-funderiji jiġu inċentivati sabiex jibnu u jżommu l-kapaċità ta’ tidwib fl-Indoneżja, fost l-oħrajn billi jiġu żgurati prezzijiet baxxi għall-mineral tan-nikil għal dawn il-funderiji, u b’mod partikolari permezz ta’ limitazzjonijiet tal-esportazzjonijiet flimkien ma’ miżuri addizzjonali tal-gvern; b’mod partikolari, ir-rekwiżiti ta’ proċessar domestiku u mekkaniżmu tal-ipprezzar obbligatorju li jżommu l-prezzijiet baxxi b’mod artifiċjali.

(454)

B’mod partikolari, il-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja imponiet obbligu fuq il-kumpaniji kollha tal-estrazzjoni tal-mineral tan-nikil jew sabiex jibnu l-faċilità tagħhom stess għall-proċessar/għall-purifikazzjoni tan-nikil jew sabiex ibigħu l-prodott tagħhom lil tali faċilità domestika. Dan kien jikkostitwixxi projbizzjoni de facto fuq l-esportazzjoni tal-mineral tan-nikil mhux proċessat. Wieħed mill-objettivi ddikjarati ewlenin tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja f’dan ir-rigward huwa: “li tappoġġa u tkabbar l-espansjoni tal-kapaċitajiet nazzjonali sabiex ikun hemm kapaċità kompetittiva akbar fil-livelli nazzjonali, reġjonali u internazzjonali” (l-Artikolu 3(d)). Il-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja tikkonferma l-għan tal-GTID li jibni l-industriji downstream tal-proċessar tal-mineral u li jiżgura li dawn ikollhom vantaġġ kompetittiv fuq livell internazzjonali. Peress li l-użu ewlieni għall-mineral tan-nikil huwa l-produzzjoni tal-azzar inossidabbli, huwa ċar li l-produtturi esportaturi huma l-benefiċjarji ewlenin tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja.

(455)

Kif spjegat fid-dettall fit-taqsima preċedenti dwar il-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja li jaġixxu bħala korpi pubbliċi, il-GTID implimenta b’mod partikolari l-miżuri li ġejjin dwar il-mineral tan-nikil li japplikaw għall-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja kollha irrispettivament minn jekk ikunux proprjetà tal-Istat jew proprjetà privata:

i.

Obbligu ta’ proċessar domestiku (ara l-premessi (401) sa (404));

ii.

Limitazzjonijiet tal-esportazzjonijiet sal-2019 u projbizzjoni sħiħa fuq l-esportazzjoni mill-1 ta’ Jannar 2020 (ara l-premessi (405) sa (413));

iii.

Mekkaniżmu tal-ipprezzar obbligatorju (ara l-premessi (435) sa (437)).

(456)

Fil-qosor, l-obbligu ta’ proċessar obbligatorju kien jeħtieġ li l-funderiji jipproċessaw il-mineral tan-nikil b’mod domestiku, li juri li l-GTID kellu l-għan li jiżgura li l-mineral tan-nikil jiġi prodott u pproċessat domestikament, u ma jiġix esportat. Il-limitazzjonijiet u l-projbizzjonijiet sussegwenti de facto jew de jure tal-esportazzjonijiet tal-mineral tan-nikil effettivi mill-2014, wara l-perjodu tranżizzjonali li beda fl-2009, u b’mod partikolari l-projbizzjoni sħiħa fuq l-esportazzjoni mill-1 ta’ Jannar 2020, kienu maħsubin speċifikament sabiex jiżguraw li l-mineral tan-nikil, minbarra li kellu jiġi pproċessat domestikament, ma setax jiġi esportat. Minflok, kellu jinżamm fis-suq domestiku għall-benefiċċju tal-industrija tal-azzar inossidabbli u rriżulta fi prezzijiet domestiċi aktar baxxi tal-mineral tan-nikil.

(457)

Il-prezzijiet baxxi tal-mineral tan-nikil li rriżultaw mil-limitazzjonijiet tal-esportazzjonijiet (u r-rekwiżit ta’ proċessar domestiku) ġew appoġġati b’mod ulterjuri minn mekkaniżmu tal-ipprezzar obbligatorju introdott fl-2020.

(458)

Il-GTID beda jirregola ċerti aspetti tal-prezzijiet tal-mineral tan-nikil sa mill-2010 permezz tal-Artikolu 85 tal-GR 23/2010. Il-leġiżlazzjoni kienet tinkludi prezz referenzjarju prinċipalment għall-finijiet tal-kalkolu tal-livell ta’ royalties dovuti lill-GTID. Għadu ma rregolax il-prezzijiet tat-tranżazzjonijiet bejn il-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja u l-funderiji. Barra minn hekk, f’dak iż-żmien bikri, il-prezz referenzjarju kien japplika biss għal tranżazzjon ijiet domestiċi tal-mineral tan-nikil. Il-GTID ried jiżgura li, minħabba l-livell potenzjalment baxx tal-prezzijiet domestiċi għall-kuntrarju tal-prezzijiet tal-esportazzjoni, il-gvern ikun jista’ jiġbor livell ġust ta’ royalties fuq il-bejgħ domestiku. Il-mekkaniżmu tal-ipprezzar kif stabbilit fl-Artikolu 85 kien soġġett għal emenda importanti fl-2017 permezz tal-GR 1/2017, li bih il-GTID beda jirregola mhux biss il-prezz tal-mineral tan-nikil fir-rigward tar-royalties iżda l-prezz tat-tranżazzjoni attwali. Il-verżjoni emendata tal-Artikolu 85 bħal fil-GR 1/2017 tiddikjara kif ġej: “(1) Id-detenturi ta’ IUP tal-Operazzjonijiet ta’ Produzzjoni, kemm tal-minerali kif ukoll tal-faħam, li jbigħu l-mineral u l-faħam jeħtiġilhom jirreferu għall-prezz referenzjarju (2) Il-prezz imsemmi fil-punt (1) huwa stipulat minn: a. Ministru għall-metall u għall-faħam b. Gvernatur jew reġġent/sindku, skont ir-rwol tiegħu, għal minerali mhux metalliċi u għal ħaġar. (3) Il-prezz, isemmi fil-punt (1), huwa stipulat b’mekkaniżmu tas-suq u/jew skont il-prezz li jiġi aċċettat fis-suq internazzjonali. (4) Id-dettalji dwar l-iffissar tal-prezzijiet tal-minerali metalliċi u tal-faħam huma stabbiliti b’Regolament tal-Ministru.” (97)

(459)

Il-GTID stabbilixxa l-mekkaniżmu attwali sabiex jiġu stabbiliti l-prezzijiet referenzjarji għat-tranżazzjonijiet bejn kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja u l-funderiji permezz tar-regolamenti speċifiċi tiegħu sabiex jinkiseb skont sinifikanti fuq il-prezz tal-mineral tan-nikil fis-swieq internazzjonali. Il-prezz referenzjarju għan-nikil (HPM) ġie pprovdut permezz ta’ formula stabbilita fid-Digriet tal-MEMR 2946K/30/MEM/2017, kif ġej: HPM Mineral tan-Nikil = % Ni x CF x HMA Nikil. “1. HPM Mineral tan-Nikil għandu jkun il-prezz referenzjarju tal-mineral tal-metall fil-forma ta’ mineral tan-nikil f’USD/DMT 2. % Ni huwa l-kontenut ta’ Ni fil-mineral tan-nikil. 3. CF huwa Fattur ta’ Korrezzjoni, li huwa l-ammont ta’ perċentwal li jakkomoda l-valur ta’ skont jew primjum kontra l-kwalità tal-komodità li tkun qed tinbiegħ, taħt il-provvista ta’: a. CF għall-mineral tan-nikil b’1,9 % Ni = 20 %; u b. CF ivarja f’livell 1 % ogħla/anqas għal kull żieda fil-kontenut ta’ Ni b’0,1 %.” L-MEMR 7/2017 jiddefinixxi HPM bħala “l-prezz tal-minerali tal-metall li jiġu ddeterminati f’punt tal-bejgħ, Frank Abbord għal kull komodità tal-estrazzjoni tal-Minerali tal-Metall;” u HMA bħala “l-prezz miksub mill-prezzijiet medji ppubblikati tal-Minerali tal-Metall fix-xahar preċedenti jew il-prezz fl-istess data tat-tranżazzjoni skont il-kwotazzjoni tal-prezz mill-prezz ippubblikat tal-Minerali tal-Metall”. L-ammont ta’ HMA jiġi ddeterminat mill-Ministru kull xahar u jirreferi għal prezzijiet internazzjonali bħall-prezz tal-London Metal Exchange (LME) għan-nikil.

(460)

Filwaqt li, tabilħaqq, il-formula għall-kalkolu tal-HPM regolat għall-mineral tan-nikil hija marbuta mal-prezz internazzjonali tal-mineral tan-nikil, din il-formula tinkludi fattur ta’ korrezzjoni sinifikanti li jiżgura li l-prezz domestiku tal-mineral tan-nikil tal-Indoneżja jkun ferm anqas mill-prezzijiet internazzjonali.

(461)

Ir-regolament dwar l-ipprezzar juri wkoll b’mod speċifiku l-intenzjoni tal-GTID li jirregola l-prezzijiet għall-benefiċċju tal-industrija domestika tal-azzar inossidabbli f’livell taħt il-kundizzjonijiet normali tas-suq. Il-mekkaniżmu kien maħsub sabiex jikseb prezz bi skont sinifikanti għall-prezz tas-suq internazzjonali. Dan ġie kkonfermat minn diversi dikjarazzjonijiet tal-GTID. Dan il-mekkaniżmu tal-ipprezzar kien strumentali wkoll għall-objettivi ta’ politika tal-GTID peress li żgura li l-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja setgħu jkomplu jipproduċu u jfornu lill-industrija downstream, minħabba li l-preġudizzju fil-politika tal-GTID favur il-funderiji kien ipperikola s-sussistenza ta’ diversi minaturi.

(462)

L-Istqarrija għall-Istampa Nru 253.Pers/04/SJI/2020 tal-MEMR dwar ir-Regolament il-Ġdid dwar il-Prezz Referenzjarju tal-Minerali (98) tikkonferma l-fatt li permezz tal-mekkaniżmu tal-ipprezzar regolat, il-GTID għandu l-ħsieb li jżomm il-livell baxx tal-prezz tal-mineral tan-nikil għall-benefiċċju tal-industrija domestika tal-funderiji bħala l-objettiv ewlieni tiegħu, filwaqt li jiżgura li l-prezz jippermetti l-kontinwazzjoni tal-produzzjoni tal-mineral tan-nikil. Id-Direttur Ġenerali Interim tal-Minerali u tal-Faħam jispjega b’mod ċar li “l-gvern stabbilixxa l-HPM taħt il-prezz internazzjonali sabiex iżid l-ekonomiji ta’ skala tal-funderiji,” u li “aktar ma jkun baxx l-HPM, aktar ikunu ekonomiċi l-funderiji. Dejjem nistabbilixxu l-HPM taħt il-prezz tas-suq internazzjonali.” Id-Direttur tat-Tħeġġiġ tal-Minerali u tal-Intrapriża, Yunus Saefulhak, ta illustrazzjoni tal-istabbiliment tal-HPM taħt il-prezz internazzjonali. “Pereżempju, jekk il-prezz internazzjonali jkun ta’ USD 60 (għal kull Tunnellata Metrika Niedja), il-prezz tagħna (tal-Indoneżja) ikun ta’ USD 30 (għal kull WMT)” (99).

(463)

Kummentaturi oħrajn jirrapportaw ukoll li l-GTID żamm attenzjoni kbira fuq l-interess tal-funderiji meta stabbilixxa l-prezz tal-mineral tan-nikil. Id-Direttur Ġenerali Interim tal-Minerali u tal-Faħam ikkonferma li kellu l-ħsieb li ssir “ġustizzja għall-funderiji li jridu l-aktar prezzijiet baxxi possibbli. Iżda min-naħa l-oħra, irid jiżgura li l-attivitajiet tal-estrazzjoni tan-nikil jipprovdu marġni suffiċjenti għall-estrazzjoni minerarja” (100) u żied “Naturalment, jekk jogħġbok kun af li wara li l-kalkolu, il-prezz minerali medju għadu 30 fil-mija anqas mill-prezz internazzjonali. Dan għandu l-għan li jħeġġeġ il-klima ta’ investiment tal-funderiji sabiex jibnu faċilitajiet ta’ proċessar u ta’ raffinar fl-Indoneżja.” (101) Il-prezz regolat għall-mineral tan-nikil, barra mill-kundizzjonijiet tas-suq, jista’ jaħdem biss bl-implimentazzjoni parallela tal-projbizzjoni fuq l-esportazzjoni li tipprevjeni lill-minaturi minn opportunitajiet oħrajn ta’ bejgħ u l-possibbiltà li jevitaw il-limitazzjonijiet tal-prezzijiet billi jbigħu l-prodotti tagħhom barra mill-pajjiż bi prezz ogħla.

(464)

Billi l-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja jiġu soġġetti għal limitazzjonijiet tal-esportazzjonijiet għall-mineral tan-nikil, flimkien ma’ miżuri oħrajn tal-gvern inkluż b’mod partikolari (i) regolamentazzjoni tal-prezzijiet li żammet il-prezzijiet tal-mineral tan-nikil baxxi b’mod artifiċjali, u (ii) rekwiżiti ta’ proċessar domestiku li rriżultaw fi provvista żejda u fi prezzijiet mniżżlin, il-GTID qiegħed lill-minaturi tan-nikil f’sitwazzjoni ekonomikament irrazzjonali, billi ġegħelhom ibigħu l-mineral tan-nikil domestikament għal prezzijiet artifiċjalment baxxi meta mqabblin mal-prezzijiet sostanzjalment ogħla li setgħu kisbu kieku mingħand ħafna aktar klijenti potenzjali fin-nuqqas tal-obbligi ta’ liċenzjar u tal-mekkaniżmu tal-ipprezzar. Għalhekk, il-minaturi tal-mineral tan-nikil huma mċaħħdin minn għażla kummerċjali razzjonali, u huma mġegħlin jikkonformaw mal-objettiv ta’ politika tal-GTID sabiex jiffavorixxu l-industrija tal-azzar inossidabbli.

(465)

Fuq il-bażi tad-data pprovduta mill-GTID rigward il-produzzjoni u l-konsum tal-mineral tan-nikil fl-Indoneżja, bil-preżunzjoni li din id-data hija akkurata hekk kif jafferma l-GTID (ara l-premessi (348) u (351)), il-produzzjoni tal-mineral tan-nikil hija ogħla b’mod sinifikanti mill-konsum tal-mineral tan-nikil.

(466)

Fi kliem ieħor, dawn il-miżuri meħudin flimkien jikkostitwixxu azzjoni espliċita u affermattiva mill-GTID ta’ delega jew ta’ kmand lill-kumpaniji tal-estrazzjoni tal-mineral tan-nikil bl-effett li jipprovdu mineral tan-nikil lill-funderiji għal remunerazzjoni anqas minn adegwata. Ir-rwol tal-GTID mar ferm lil hinn minn intervent ordinarju bħala regolatur tas-suq fis-settur tal-estrazzjoni minerarja. Il-miżuri rilevanti mhux biss irregolaw l-aspetti ġenerali tas-suq, iżda imponew imġiba speċifika fuq il-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja billi obbligawhom jipproċessaw il-mineral b’mod domestiku, billi jagħlqu s-swieq tal-esportazzjoni, u billi jirregolaw prezz bi skont sinifikanti għas-suq internazzjonali. Dawn il-miżuri kollha twettqu sabiex il-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja jipprovdu mineral tan-nikil għal remunerazzjoni anqas minn adegwata għall-benefiċċju tal-industrija downstream. Dik l-intenzjoni saret ċara permezz ta’ diversi dikjarazzjonijiet u azzjonijiet ta’ politika.

(467)

Billi obbliga lill-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja jikkonformaw ma’ dawn il-miżuri (inkluż permezz ta’ penali u revoka tal-liċenzji, ara l-premessi (337) - (375)), il-GTID ċaħħadhom mill-kapaċità li jagħżlu liberament l-istrateġiji tal-produzzjoni u tal-bejgħ tagħhom skont kunsiderazzjonijiet tas-suq. Fi kliem ieħor, dawn il-miżuri jikkostitwixxu b’mod ċar “rabta dimostrabbli” bejn l-att tal-gvern u l-imġiba tal-kumpaniji privati tal-estrazzjoni minerarja. Il-GTID uża l-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja bħala prokura sabiex jappoġġa l-funderiji u l-produtturi tal-azzar inossidabbli. Barra minn hekk, il-Kummissjoni diġà nnotat li l-GTID jimmaniġġja u jikkontrolla l-estrazzjoni minerarja ta’ riżorsi naturali, inkluż il-mineral tan-nikil, bħala parti mill-funzjonijiet governattivi tiegħu (ara l-premessa (374)). Għalhekk, il-provvista ta’ mineral tan-nikil tista’ tiġi ttrattata bħala funzjoni normalment vestita lill-gvern skont l-eżerċizzju tas-setgħat regolatorji tiegħu.

(468)

Fil-fatt, aktar milli jforni mineral tan-nikil b’remunerazzjoni anqas minn adegwata direttament lill-industrija tal-azzar inossidabbli sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ ordni pubbliku tal-GTID li tiġi attirata kapaċità ta’ tidwib permezz ta’ prezzijiet baxxi tal-mineral tan-nikil, il-GTID wassal sabiex il-kumpaniji tal-estrazzjoni minerarja, permezz ta’ sett ta’ liġijiet u ta’ regolamenti mmirati bir-reqqa, jagħmlu dan f’ismu.

(469)

Fil-kummenti dwar id-divulgazzjoni finali, il-GTID l-ewwel nett oppona r-referenza għall-Kostituzzjoni tal-1945 fil-premessa (374) bħala kompletament irrilevanti fil-kuntest tal-istabbiliment tal-kontribuzzjoni finanzjarja. F’dan ir-rigward, il-GTID fakkar il-prinċipju tas-sovranità tal-Istat, li jinkludi l-prinċipju tas-sovranità fuq ir-riżorsi nazzjonali, kif rikonoxxut mill-Bord tad-WTO f’China – Raw Materials (102).

(470)

L-ewwel nett, il-Kummissjoni nnotat li r-referenza għall-Kostituzzjoni tal-1945 hija mingħajr preġudizzju għall-prinċipju tas-sovranità tal-Istat, inkluż il-prinċipju tas-sovranità fuq ir-riżorsi naturali. Fil-fatt, il-Kummissjoni ma kellhiex dubji dwar il-possibbiltà jew il-kapaċità tal-GTID li jagħmel għażliet ta’ politika u regolatorji. L-unika sejba li fil-premessa (374) il-Kummissjoni ħadet mill-Kostituzzjoni tal-1945, flimkien mal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja, hija li l-minerali kollha fl-Indoneżja huma riżorsi naturali pubbliċi, li huma kkontrollati u użati mill-Istat. Il-Kummissjoni ma stabbilietx, fuq il-bażi tal-kwotazzjoni tal-Kostituzzjoni tal-1945 limitata għall-paragrafu 2 tal-Artikolu 33 biss, li l-GTID ipprovda kontribuzzjoni finanzjarja fil-kuntest tal-forniment ta’ mineral tan-nikil mil-LTAR. Ir-rilevanza tal-Kostituzzjoni tal-1945 hija ġġustifikata mill-fatt li l-Artikolu 33 jissemma darbtejn fil-preambolu tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja, li fil-fatt tirregola s-settur tal-estrazzjoni minerarja u tipprovdi implimentazzjoni għall-prinċipju stabbilit fil-Kostituzzjoni tal-1945. Barra minn hekk, il-Kummissjoni nnotat li l-prinċipju tas-sovranità tal-Istat ma jeskludix li ċerti għażliet ta’ politika u regolatorji, adottati liberament mill-GTID, jistgħu jiġu kkwalifikati, flimkien mal-evidenza l-oħra kollha disponibbli, bħala li jipprovdu kontribuzzjoni finanzjarja għall-fini tal-obbligi tal-GTID skont id-WTO. Tabilħaqq, f’China – Raw Materials, il-Bord, filwaqt li rrikonoxxa li “l-kapaċità li wieħed jidħol fi ftehimiet internazzjonali – bħall-Ftehim tad-WTO – hija eżempju prim tal-eżerċizzju tas-sovranità” (103), fakkar li “l-Membri jeħtiġilhom jeżerċitaw is-sovranità tagħhom fuq ir-riżorsi naturali b’mod konsistenti mal-obbligi tagħhom tad-WTO” (104). Konsegwentement, dwar is-sustanza tal-każ, f’China – Raw Materials, il-Bord irrakkomanda (105) – u l-Korp tal-Appell ikkonfermat (106) – li ċ-Ċina kellha ġġib id-dazju fuq l-esportazzjoni u l-kwota tal-esportazzjoni tagħha fuq xi materja prima f’konformità mal-obbligi tagħha fid-WTO. Għalhekk, il-Kummissjoni qieset ir-referenza għall-Kostituzzjoni rilevanti sabiex tifhem il-kuntest legali u ċaħdet din l-oġġezzjoni.

(471)

Il-GTID afferma wkoll li l-liġijiet, ir-regolamenti u l-politiki dwar l-estrazzjoni minerarja kkwotati mill-Kummissjoni huma irrilevanti fil-kuntest tal-istabbiliment tal-kontribuzzjoni finanzjarja minħabba li huwa ma jintervjenix fit-tranżazzjonijiet kummerċjali bejn operaturi ta’ negozji. Il-GTID argumenta li l-Kummissjoni interpretat ħażin it-tifsira tal-kelma “kontroll”, inkluża f’numru ta’ dispożizzjonijiet, li fil-fatt tirreferi għall-attività tal-ġestjoni u tas-superviżjoni tan-negozji tal-estrazzjoni minerarja jew tal-attivitajiet għall-ġlieda kontra l-estrazzjoni minerarja illegali, għall-prevenzjoni ta’ ħsara ambjentali kkawżata minn attivitajiet ta’ estrazzjoni minerarja u għall-iżgurar li l-esplorazzjoni tal-estrazzjoni minerarja tkun kompletament allinjata ma’ prattiki tajba ta’ estrazzjoni minerarja. F’dan ir-rigward, il-GTID għamel referenza għad-definizzjonijiet ta’ direzzjoni, ta’ superviżjoni, ta’ protezzjoni pubblika u għall-gwida ta’ implimentazzjoni inkluża fil-Kapitolu XIX tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja u fl-Artikolu 3 tal-GR 55/2010, u ħeġġeġ lill-Kummissjoni tqis il-leġiżlazzjoni kollha, inklużi l-miżuri ta’ implimentazzjoni, b’mod partikolari l-GR 55/2010. Il-GTID kien tal-fehma li dawn id-dispożizzjonijiet ma wrewx li huwa intervjena fi tranżazzjonijiet kummerċjali privati u li ta struzzjonijiet lill-minaturi sabiex jipprovdu mineral tan-nikil għal-LTAR.

(472)

B’mod aktar speċifiku, il-GTID ikkontesta r-rwol fis-suq tal-mineral tan-nikil li attribwietlu l-Kummissjoni fil-premessa (327) billi rrefera għall-preambolu tal-MEMR 26/2018 dwar l-implimentazzjoni ta’ regoli dwar estrazzjoni minerarja tajba u s-superviżjoni tal-estrazzjoni tal-minerali u tal-faħam, li jimplimenta l-GR 55/2010 u jiddikjara li l-kompitu tal-GTID huwa biss li jissorvelja u jipprovdi linji gwida għall-implimentazzjoni ta’ prinċipji u prattiki dwar l-estrazzjoni minerarja tajba.

(473)

Barra minn hekk, il-GTID irreaġixxa għas-sejba fil-premessa (374) li r-riżorsi naturali kollha huma kkontrollati minnu bl-affermazzjoni li jeħtieġ li jikkontrolla s-settur tal-estrazzjoni minerarja sabiex jipprevjeni l-impatt negattiv tal-attivitajiet tal-estrazzjoni minerarja, bħad-degradazzjoni ambjentali u t-tniġġis b’rabta maż-żoni tal-estrazzjoni minerarja.

(474)

Il-Kummissjoni qieset, l-ewwel nett, li kellha tikkunsidra kull biċċa leġiżlazzjoni jew regolament rilevanti dwar is-settur tal-estrazzjoni minerarja, inkluż ir-regolament ta’ implimentazzjoni, sabiex tasal għal konklużjoni dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja fil-kuntest tal-forniment ta’ mineral tan-nikil għal-LTAR. Valutazzjoni legali bbażata biss fuq informazzjoni u fuq evidenza parzjali fil-fajl li tittraskura informazzjoni u evidenza potenzjalment rilevanti tkun timmina l-akkuratezza u l-adegwatezza tas-sejbiet tal-Kummissjoni. Għalhekk, kien l-obbligu legali tal-Kummissjoni li tanalizza l-evidenza rilevanti kollha, għall-kuntrarju tal-asserzjoni tal-GTID. Għalhekk, dan l-argument ġie miċħud.

(475)

Fir-rigward tal-affermazzjonijiet l-oħrajn, l-allegazzjonijiet li l-Kummissjoni fehmet ħażin it-tifsira tal-kelma “kontroll” u l-kwotazzjonijiet limitati parzjali ta’ ċerti biċċiet ta’ leġiżlazzjoni ma humiex tali li jistgħu jreġġgħu lura s-sejbiet tal-Kummissjoni.

(476)

Fil-fatt, il-Kummissjoni ma tikkontestax il-fatt li l-kontroll tal-GTID permezz tal-ġestjoni u s-superviżjoni huwa eżerċitat ukoll sabiex tiġi miġġielda l-estrazzjoni minerarja illegali, tiġi evitata ħsara ambjentali u jiġu żgurati prattiki tajbin tal-estrazzjoni minerarja. Madankollu, il-kontroll tal-GTID ma huwiex limitat għal dawn l-attivitajiet biss. Kif urew l-investigazzjoni u l-evidenza, il-kontroll tal-GTID ġie implimentat ukoll għall-objettiv ġenerali tal-iżvilupp tal-industrija domestika tal-proċessar, fost l-oħrajn, bil-kontroll tal-produzzjoni u tal-prezzijiet tal-bejgħ tal-mineral tan-nikil. Il-fatt li l-kontroll jista’ jkollu objettivi konkurrenti u/jew anċillari oħrajn ma jbiddilx din ir-realtà. Dan diġà jkun biżżejjed sabiex tiġi miċħuda din l-affermazzjoni.

(477)

Għall-finijiet tal-kompletezza, il-Kummissjoni analizzat ukoll id-definizzjonijiet ta’ direzzjoni, ta’ superviżjoni u ta’ protezzjoni pubblika fil-Kapitolu XIX tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja. Il-Kummissjoni nnotat li jirreferu għall-attività ta’ direzzjoni u ta’ superviżjoni li l-GTID ċentrali jeżerċita fuq il-livelli provinċjali u distrettwali/tal-bliet fi ħdan il-kompetenzi tagħhom fil-ġestjoni tas-settur tal-estrazzjoni minerarja. Dan huwa ċar mill-paragrafi li jintroduċu d-definizzjonijiet irrapportati mill-GTID, jiġifieri l-Artikolu 139: “Il-Ministru għandu jagħti direzzjoni dwar il-ġestjoni tan-negozju tal-estrazzjoni minerarja mwettaq mill-gvernijiet provinċjali u mill-gvernijiet distrettwali/tal-bliet fi ħdan l-awtorità tiegħu/tagħha”, u l-paragrafu 1 tal-Artikolu 140: “Il-Ministru għandu jagħmel superviżjoni tal-ġestjoni tan-negozju tal-estrazzjoni minerarja mwettaq mill-gvernijiet provinċjali u mill-gvernijiet distrettwali/tal-bliet fi ħdan l-awtorità tagħhom.” Dan huwa kkonfermat ukoll mill-attribuzzjoni lill-GTID ċentrali fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 6 tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja, fejn il-punt (n) jinkludi “d-direzzjoni u s-superviżjoni tal-ġestjoni tal-estrazzjoni tal-minerali u tal-faħam li titwettaq mill-gvernijiet reġjonali”. Għalhekk, l-attività ta’ direzzjoni u ta’ superviżjoni, u d-definizzjonijiet tagħha, jikkonċernaw id-direzzjoni u s-superviżjoni tal-GTID ċentrali fir-rigward tal-livelli governattivi lokali. Madankollu, dan jikkostitwixxi biss wieħed mill-attributi għall-GTID ċentrali. Il-Kummissjoni tinnota, pereżempju, li l-GTID ma għamilx referenza fl-argumenti tiegħu għall-Kapitolu III tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja, intitolat b’mod espliċitu “Kontroll tal-minerali u tal-faħam”. Dan il-kontroll huwa eżerċitat fil-livelli kollha tal-GTID (il-paragrafu 2 tal-Artikolu 4: “għandu jitwettaq mill-Gvern u/jew mill-gvernijiet reġjonali”), għall-kuntrarju tad-direzzjoni u tas-superviżjoni fil-Kapitolu XIX eżerċitati speċifikament mill-Ministru tal-Enerġija u tar-Riżorsi Minerali. Barra minn hekk, l-Artikolu 5 tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja jelabora aktar fuq il-kunċett ta’ kontroll, filwaqt li jiddikjara li “fl-interess nazzjonali … il-Gvern … jista’ jadotta politika dwar il-preferenza għall-ħtiġijiet domestiċi tal-minerali u/jew tal-faħam” (il-paragrafu 1), li “Interessi nazzjonali … jistgħu jiġu ssodisfati permezz ta’ superviżjoni fuq il-produzzjoni u fuq l-esportazzjoni” (il-paragrafu 2) u li “Meta jwettaq is-superviżjoni … il-Gvern għandu jkollu l-awtorità li jistabbilixxi l-kwantità annwali tal-produzzjoni ta’ kwalunkwe komodità għal kwalunkwe provinċja” (il-paragrafu 3). Is-superviżjoni msemmija fl-Artikolu 5 hija differenti ħafna mis-superviżjoni msemmija fil-Kapitolu XIX. Tabilħaqq, ma tista’ tinstab l-ebda referenza għall-produzzjoni u għall-esportazzjoni fid-definizzjoni ta’ superviżjoni rrapportata mill-GTID, inkluża fl-Artikolu 141 fil-Kapitolu XIX tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja. Il-GTID ma pprovda l-ebda evidenza li l-kunċett ta’ kontroll huwa ddefinit bħala superviżjoni fl-Artikolu 141, u lanqas li s-superviżjoni msemmija fl-Artikolu 5 hija ddefinita mill-Artikolu 141. Fil-fatt, id-definizzjoni ta’ superviżjoni fl-Artikolu 141 tirreferi b’mod ċar għas-“Superviżjoni kif maħsuba mill-Artikolu 140”, jiġifieri, għas-superviżjoni tal-GTID ċentrali fuq il-livelli governattivi lokali fil-ġestjoni tas-settur tal-estrazzjoni minerarja.

(478)

Mill-ġdd, anki b’referenza għall-Artikolu 3 tal-GR 55/2010, il-GTID jagħmel qari parzjali tal-leġiżlazzjoni. Tabilħaqq, filwaqt li l-Kummissjoni ma tiddubitax mid-definizzjoni ta’ gwida pprovduta fl-Artikolu 3, hija tinnota li din ma hijiex rilevanti għall-valutazzjoni tal-kontroll. Dak li huwa rilevanti, pereżempju, huwa l-fatt li “Il-ministru, ir-regolatur, jew ir-reġġenza/is-sindku, f’konformità mal-awtorità tagħhom, għandhom jissorveljaw l-implimentazzjoni tal-ġestjoni tan-negozji tal-estrazzjoni minerarja …” (il-paragrafu 2 tal-Artikolu 13), li “Is-superviżjoni kif imsemmija fil-paragrafu (2) tal-Artikolu 13 għandha tiġi implimentata fuq dan li ġej: … b. il-kummerċjalizzazzjoni” (il-punt (b) tal-Artikolu 16) u fl-aħħar nett li “Is-superviżjoni fuq il-kummerċjalizzazzjoni kif imsemmija fl-ittra b tal-Artikolu 16 għandha tal-anqas tinkludi dan li ġej: a. ir-realizzazzjoni tal-produzzjoni u tal-bejgħ, inklużi l-kwalità u l-kwantità u l-prezz tal-mineral u tal-faħam” (l-Artikolu 22). Il-GTID ma indirizza l-ebda waħda minn dawn il-bażijiet ġuridiċi ċari għall-kontroll tal-GTID u l-intervent tiegħu fl-iffissar tal-prezzijiet tal-mineral tan-nikil.

(479)

Barra minn hekk, b’referenza għall-MEMR 26/2018, il-Kummissjoni ma kkontestatx li, skont il-preambolu tiegħu, il-kompitu tal-GTID huwa biss li jissorvelja u jipprovdi linji gwida għall-implimentazzjoni ta’ prinċipji u ta’ prattiki tajbin tal-estrazzjoni minerarja. Il-Kummissjoni tqis li din id-dikjarazzjoni waħedha ma hijiex biżżejjed sabiex tiddeskrivi r-rwol tal-GTID. Għall-kuntrarju, ta’ min jinnota li d-definizzjoni ta’ prattiki tajbin ta’ estrazzjoni minerarja “għandha tinkludi … b. governanza tan-negozji tal-estrazzjoni minerarja” (il-punt (b) tal-paragrafu 2 tal-Artikolu 3), li min-naħa tiegħu “għandu jinkludi l-implimentazzjoni ta’: a. kummerċjalizzazzjoni” (il-punt (a) tal-paragrafu 4 tal-Artikolu 3). Dawn id-dispożizzjonijiet dwar il-kummerċjalizzazzjoni jiġu implimentati mid-detenturi tal-IUP u tal-IUPK għall-operazzjoni tal-produzzjoni u “għandhom tal-anqas jikkonsistu f’dawn: … c. il-prezz tal-bejgħ tal-Mineral u tal-Faħam iggwidat mill-prezz ta’ referenza tal-Mineral, mill-prezz ta’ referenza tal-Faħam, jew mill-prezz tal-bejgħ kif stipulat mill-Ministru; d. l-ipprezzar fuq il-kuntratti ta’ bejgħ rilevanti ggwidati mill-prezz ta’ referenza tal-Mineral jew mill-prezz ta’ referenza tal-Faħam” (il-punti (c) u (d) tal-paragrafu 1 tal-Artikolu 30). Barra minn hekk, f’dan il-każ, il-GTID qagħad fuq kwotazzjonijiet selettivi u deliberatament naqas milli jindirizza l-aktar dispożizzjonijiet rilevanti tal-biċċiet ta’ leġiżlazzjoni li kkwota fis-sottomissjoni tiegħu. Għalhekk, dawn l-affermazzjonijiet ġew miċħudin.

(480)

Il-GTID afferma wkoll li l-minaturi u l-funderiji tal-mineral tan-nikil kienu kompletament ħielsa u indipendenti mill-GTID sabiex jinnegozjaw it-tranżazzjonijiet kummerċjali tagħhom, inkluż il-prezz tal-mineral tan-nikil. Skont il-GTID, HPM kellu l-għan li jiżgura (i) il-pagamenti tar-royalties, u (ii) il-ġustizzja fin-negozju, fejn l-HPM serva wkoll bħala l-prezz minimu obbligatorju għall-mineral tan-nikil.

(481)

Il-Kummissjoni nnotat fil-bidu li minnu nnifsu huwa kontradittorju li l-GTID jafferma minn naħa li l-minaturi u l-funderiji tal-mineral tan-nikil huma kompletament liberi li jinnegozjaw il-prezz tal-mineral tan-nikil u li, min-naħa l-oħra, isostni li l-HPM ħadem bħala prezz minimu obbligatorju. Is-sempliċi eżistenza tal-HPM u r-rwol tiegħu juru li l-minaturi u l-funderiji tal-mineral tan-nikil ma humiex kompletament liberi li jinnegozjaw il-prezzijiet tal-mineral tan-nikil. Barra minn hekk, l-affermazzjoni li l-HPM huwa prezz minimu hija kkontestata mill-evidenza ċarissima fil-fajl, li turi li l-prezzijiet tal-mineral tan-nikil fil-prattika kienu jikkorrispondu għall-HPM għat-tranżazzjonijiet bejn partijiet relatati u mhux relatati bl-istess mod matul il-perjodu (ara l-premessa (518)). Dan juri li l-HPM kien mekkaniżmu tal-prezzijiet regolat u obbligatorju segwit mill-partijiet kollha, u li l-mekkanika tiegħu permezz tal-fattur ta’ korrezzjoni arbitrarju kienu mfasslin u implimentati sabiex jiġi żgurat skont sinifikanti meta mqabbel mal-prezzijiet internazzjonali tal-mineral tan-nikil. Għalhekk, din l-affermazzjoni ġiet miċħuda.

(482)

Bi tweġiba għas-sejba li l-prezz domestiku tal-Indoneżja jinżamm ferm anqas mill-prezzijiet internazzjonali, il-GTID afferma li l-ebda regolament ma jintervjeni b’tali mod. Il-GTID afferma li, għall-kuntrarju, skont il-MEMR 7/2017, l-HPM ġie ddeterminat fuq il-bażi tal-prezz prevalenti tas-suq u li l-introduzzjoni obbligatorja tiegħu skont l-MEMR 11/2020 turi kif il-GTID juża l-prezz internazzjonali, peress li l-HPM jinkludi l-HMA, li huwa bbażat fuq element internazzjonali tal-prezz. Minkejja dan, il-GTID sostna li d-deċiżjonijiet kummerċjali fit-tranżazzjonijiet kienu kompletament dipendenti fuq il-partijiet, mingħajr ebda intervent mill-GTID.

(483)

Il-Kummissjoni ċaħdet bis-sħiħ l-affermazzjoni tal-GTID bħala infondata. Tabilħaqq, filwaqt li huwa minnu li l-HPM jirreferi għall-HMA, li jirrifletti l-prezz internazzjonali tan-nikil skont l-LME, imbagħad l-HMA jiġi aġġustat b’fattur korrettiv arbitrarju, kif spjegat fil-premessa (460). Dan il-fattur korrettiv jintroduċi “valur ta’ skont jew primjum sinifikanti kontra l-kwalità tal-komodità li tkun qed tinbiegħ” (Anness għad-Digriet tal-MEMR Nru 2946 K/30/MEM/2017), li jiżgura li l-prezzijiet domestiċi tal-mineral tan-nikil dejjem jinżammu taħt il-livelli internazzjonali. Għalhekk, dan l-argument ġie miċħud.

(484)

Fir-rigward tar-rwol tal-minaturi li jaġixxu bħala korp pubbliku, il-GTID afferma, b’referenza għall-premessa (373), li qatt ma awtorizza lill-minaturi sabiex iwettqu funzjonijiet tal-gvern u ma hemm l-ebda evidenza għal dan fil-fajl.

(485)

Il-GTID speċifika wkoll, b’reazzjoni għall-premessa (375), li qatt ma ddetermina lil min il-minaturi kellhom ibigħu l-mineral tan-nikil għal proċessar ulterjuri. B’mod partikolari, il-GTID irrefera għall-paragrafu 1 tal-Artikolu 104 tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja, fejn il-kliem “jistgħu jikkooperaw ma’” jimplika li l-minaturi huma liberi li jikkooperaw ma’ operaturi kummerċjali oħrajn.

(486)

Il-Kummissjoni osservat li s-sejba li l-minaturi tal-mineral tan-nikil jaġixxu bħala korpi pubbliċi tirriżulta mill-ammont enormi ta’ evidenza u mis-sejbiet konsegwenti żviluppati fil-premessi (371)-(445). Fir-rigward tal-istruzzjonijiet dwar lil min il-minaturi jenħtieġ li jbigħu l-mineral tan-nikil, il-Kummissjoni rrikonoxxiet li l-GTID ma jġegħelx direttament lill-minaturi jikkooperaw ma’ detenturi oħrajn ta’ permess għall-estrazzjoni minerarja jew ma’ detenturi ta’ permess speċjali għall-estrazzjoni minerarja. Madankollu, il-minaturi huma obbligati jżidu l-valur miżjud tal-output tagħhom skont l-Artikolu 102 tal-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja. Imbagħad, jekk ma jkunux jistgħu jagħmlu dan waħedhom, iridu jikkooperaw ma’ detenturi oħrajn ta’ permess għall-estrazzjoni minerarja jew ma’ detenturi ta’ permess speċjali għall-estrazzjoni minerarja. Ladarba jiddeċiedu li jikkooperaw, il-Liġi tal-2009 dwar l-Estrazzjoni Minerarja tillimita b’mod sinifikanti n-numru ta’ partijiet potenzjali li jikkooperaw, filwaqt li tiddikjara fl-Artikolu 103 li l-output irid jiġi pproċessat domestikament fl-Indoneżja, u tillimita l-parteċipazzjoni għall-proċessar tal-output għad-detenturi ta’ permess għall-estrazzjoni minerarja jew għad-detenturi ta’ permess speċjali għall-estrazzjoni minerarja. Barra minn hekk, il-permessi għall-estrazzjoni minerarja jew il-permessi speċjali għall-estrazzjoni minerarja jinħarġu mill-GTID. Għalhekk, din l-affermazzjoni ġiet miċħuda.

(487)

Il-GTID afferma wkoll li qatt ma ddetermina liema kumpaniji u żoni tħallew iwettqu attivitajiet ta’ estrazzjoni tal-mineral tan-nikil. Huwa ddikjara li l-permessi għall-estrazzjoni minerarja għandhom funzjoni ta’ kontroll u regolatorja bl-għan li jiżguraw li l-attivitajiet ma jmorrux kontra xulxin u li ma jsir l-ebda użu ħażin tal-permessi mogħtijin. B’appoġġ ta’ dan, il-GTID irrefera għall-MEMR 7/2020, li jiddikjara li l-għan tal-permessi għall-estrazzjoni minerarja huwa li tiġi ggarantita ċ-ċertezza legali, jiġu żgurati l-effettività u l-effiċjenza fl-attivitajiet tal-estrazzjoni minerarja u jitħeġġeġ l-iżvilupp tan-negozju. Mill-ġdid, il-GTID talab lill-Kummissjoni tħares ukoll lejn ir-regolamenti ta’ implimentazzjoni, bħall-MEMR 25/2018 dwar in-negozji tal-estrazzjoni minerarja u tal-estrazzjoni tal-faħam, li jispjega l-istadji tal-ippjanar u amministrattivi għall-estrazzjoni tal-mineral tan-nikil. B’mod partikolari, fir-rigward tal-RKABs, il-GTID fakkar li l-ammont ta’ mineral tan-nikil li jiġi estratti jiddependi mis-sejbiet tal-istudju ta’ esplorazzjoni u tal-fattibbiltà mħejji mill-kumpaniji. Il-GTID japprova RKAB dment li jkun konformi mal-istudju tal-fattibbiltà u jirrikjedi biss li l-minaturi jipproċessaw ulterjorment il-mineral f’ċertu livell ta’ purifikazzjoni. Il-GTID argumenta li dan ir-rekwiżit huwa normali u ma jirriżultax mill-industrija tal-azzar inossidabbli.

(488)

Il-Kummissjoni nnotat li d-diversi objettivi tal-ħruġ tal-permess għall-estrazzjoni minerarja ma affettwawx is-sejba li l-GTID, permezz tal-permessi tal-estrazzjoni minerarja, jiddetermina liema kumpaniji jistgħu jwettqu attivitajiet ta’ estrazzjoni tal-mineral tan-nikil. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tosserva li l-GTID ma kkontestax is-sejba li l-GTID, permezz ta’ deċiżjoni ta’ ppjanar fil-livell nazzjonali u lokali, jiddetermina liema żoni jistgħu jwettqu attivitajiet ta’ estrazzjoni tal-mineral tan-nikil. Barra minn hekk, il-Kummissjoni kkonfermat li qieset il-MEMR 25/2018 fl-analiżi tagħha u li dan ma jwassalx għal sejbiet differenti minn dawk f’dan ir-regolament. Finalment, rigward l-RKABs, il-Kummissjoni nnotat li l-GTID naqas milli jipprovdi studji tal-fattibbiltà sħaħ u evita li jidħol f’diskussjonijiet dwar kif jiġu stabbiliti l-miri tal-produzzjoni għal kull kumpanija, u mbagħad kif jimmonitorja u jaġixxi wara fir-rigward tal-produzzjoni li fil-fatt tinkiseb għall-perjodu kopert mill-istudju tal-fattibbiltà. Minħabba n-nuqqas ta’ kooperazzjoni dwar dan l-aspett importanti, il-Kummissjoni kellha tibbaża fuq inferenzi fuq il-bażi tal-Artikolu 28 tar-Regolament bażiku. Għalhekk, dawn l-affermazzjonijiet, li ma ġewx issostanzjati aktar bħala tali, ġew miċħudin.

(489)

Bi tweġiba għall-konklużjoni fil-premessa (393) li parti kbira mill-minaturi tal-mineral tan-nikil huma proprjetà tal-GTID, il-GTID fakkar li, skont l-Artikolu 2 tal-Liġi Nru 19 tal-2003, l-SOEs huma stabbiliti bl-objettiv li jimmassimizzaw il-profitti fl-operazzjonijiet kummerċjali tagħhom.

(490)

F’dan ir-rigward, il-GTID asserixxa li l-istabbiliment ta’ inkarigu u ta’ direzzjoni tal-minaturi jkun jeħtieġ leġiżlazzjoni bil-miktub, li hija nieqsa f’dan il-każ. Il-GTID indika l-eżempju tas-settur tal-faħam, li fih id-Digriet tal-MEMR Nru 261 tal-2019 introduċa prezz massimu għall-faħam iddedikat għall-produzzjoni pubblika tal-elettriku. Għall-kuntrarju, il-GTID afferma li tali limitu ma jeżistix għall-mineral tan-nikil jew għall-industrija tal-azzar inossidabbli. Il-GTID tenna li l-uniku rekwiżit huwa l-proċessar żejjed tal-mineral tan-nikil sabiex tintlaħaq ċerta purifikazzjoni minima, f’konformità mal-MEMR 25/2018.

(491)

Il-GTID afferma li l-ebda wieħed mit-tliet elementi għall-eżistenza ta’ inkarigu u ta’ direzzjoni, kif spjegat mill-Bord f’US - Export Restraints (107), ma jista’ jinstab f’dan il-każ. Żied li l-inkarigu u d-direzzjoni lanqas ma jistgħu jinstabu fuq il-bażi tal-effetti ekonomiċi ta’ miżura tal-gvern, b’referenza għall-Bord f’US - Countervailing Measures on Softwood Lumber from Canada (108).

(492)

Il-Kummissjoni osservat li l-fatt li l-SOEs huma stabbiliti bl-objettiv li jimmassimizzaw il-profitti skont il-leġiżlazzjoni ma jitfax dubju fuq is-sjieda tal-Istat u l-elementi l-oħrajn kollha li huma l-bażi tal-konklużjoni li l-minaturi tal-mineral tan-nikil aġixxew bħala korp pubbliku. L-eżistenza tal-miżuri dwar l-obbligi obbligatorji tal-proċessar domestiku, ir-restrizzjonijiet fuq l-esportazzjoni, u l-mekkaniżmu tal-prezz obbligatorju kollu jindika li dawn l-SOEs u minaturi oħrajn, li fil-fatt xejn ma kienu jimmiraw għall-massimizzazzjoni tal-profitt, kienu mġegħlin isegwu mġiba ekonomika irrazzjonali billi kienu obbligati jipproċessaw il-mineral b’mod domestiku, filwaqt li kienu pprojbiti milli jesportaw u, b’hekk, milli jiksbu prezz ogħla fis-swieq internazzjonali. Anke domestikament, dawn setgħu jbigħu biss bil-prezz baxx stabbilit mill-gvern (jiġifieri l-HPM). Għalhekk, l-ambjent legali maħluq mill-GTID huwa oġġettivament inkompatibbli mal-għan leġiżlattiv allegat ta’ dawn il-kumpaniji sabiex jimmassimizzaw il-profitt tagħhom.

(493)

Fir-rigward tal-inkarigu u tad-direzzjoni, il-Kummissjoni nnotat mill-bidu li s-sejbiet ewlenin tagħha kkonkludew li l-minaturi tal-mineral tan-nikil aġixxew bħala korpi pubbliċi. Għalhekk, anki li kieku din l-affermazzjoni tal-GTID kienet fondata, quod non, ma jkollha l-ebda impatt fuq il-konklużjoni li tikkonċerna l-kontribuzzjoni finanzjarja minn gvern jew minn korp pubbliku. Fis-sustanza, il-Kummissjoni wriet l-eżistenza ta’ inkarigu u ta’ direzzjoni min-naħa tal-GTID lejn il-minaturi fil-premessi (446) sa (499). L-evidenza li nstabet tqieset li tissodisfa l-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti kif elaborati fil-ġurisprudenza rilevanti tad-WTO. Kif imfakkar mill-Kummissjoni fil-premessa (448)