ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 387

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 64
3 ta' Novembru 2021


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/1897 tat-28 ta’ Ġunju 2021 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, u l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim dwar Spazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra

1

 

*

Ftehim dwar Spazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/1898 tal-20 ta’ Lulju 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/1700 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jispeċifika l-għadd u t-titoli tal-varjabbli għall-użu tad-dominju tal-istatistika dwar it-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni għas-sena ta’ referenza 2022 ( 1 )

58

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1899 tal-25 ta’ Ottubru 2021 li jdaħħal isem fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet tal-Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti (Fertőd vidéki sárgarépa (IĠP))

77

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1900 tas-27 ta’ Ottubru 2021 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793 dwar iż-żieda temporanja fil-kontrolli uffiċjali u miżuri ta’ emerġenza li jirregolaw id-dħul fl-Unjoni ta’ ċerti oġġetti minn ċerti pajjiżi terzi, u li jimplimenta r-Regolamenti (UE) 2017/625 u (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni ( 1 )

78

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2021/1901 tad-29 ta’ Ottubru 2021 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istatistika dwar nefqa u finanzjament għall-kura tas-saħħa ( 1 )

110

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2021/1902 tad-29 ta’ Ottubru 2021 li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mal-użu ta’ ċerti sustanzi kklassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni fil-prodotti kożmetiċi ( 1 )

120

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1903 tad-29 ta’ Ottubru 2021 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/764 dwar it-tariffi u l-imposti li għandhom jitħallsu lill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u l-kundizzjonijiet għall-ħlas tagħhom ( 1 )

126

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1904 tad-29 ta’ Ottubru 2021 li jadotta d-disinn ta’ logo komuni għall-bejgħ bl-imnut mill-bogħod ta’ prodotti mediċinali veterinarji ( 1 )

133

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

3.11.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 387/1


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2021/1897

tat-28 ta’ Ġunju 2021

dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, u l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim dwar Spazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 100(2), flimkien mal-Artikolu 218(5) u (7), tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi

(1)

Fit-12 ta’ Diċembru 2006, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni biex tiftaħ negozjati mal-Ukrajna għal ftehim dwar spazju komuni tal-avjazzjoni. Bħala riżultat ta’ dawk in-negozjati, il-Ftehim dwar Spazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra (il-“Ftehim”) ġie inizjalat fit-28 ta’ Novembru 2013.

(2)

L-iffirmar tal-Ftehim f’isem l-Unjoni u l-applikazzjoni proviżorja tiegħu ma jaffettwawx l-allokazzjoni tal-kompetenzi bejn l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha. Jenħtieġ li din id-Deċiżjoni ma tiġix interpretata bħala li tagħmel użu mill-possibbiltà għall-Unjoni li teżerċita l-kompetenza esterna tagħha fir-rigward ta’ oqsma koperti mill-Ftehim li jaqgħu taħt il-kompetenza kondiviża fejn tali kompetenza tkun għadha ma ġietx eżerċitata internament mill-Unjoni.

(3)

Sabiex ikunu jistgħu jinkisbu l-benefiċċji tal-Ftehim kmieni kemm jista’ jkun, dan jenħtieġ jiġi ffirmat u applikat fuq bażi proviżorja, sa meta jitlestew il-proċeduri meħtieġa għad-dħul fis-seħħ tiegħu.

(4)

Huwa xieraq li tiġi stabbilita l-proċedura li għandha tiġi segwita fir-rigward tal-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni fir-rigward ta’ deċiżjonijiet tal-Kumitat Konġunt taħt il-punt (a) tal-Artikolu 15(3) tal-Ftehim dwar l-inklużjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni fl-Anness I tiegħu,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-iffirmar f’isem l-Unjoni tal-Ftehim dwar Spazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra, huwa b’dan approvat, soġġett għall-konklużjoni tal-Ftehim imsemmi (1).

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa b’dan awtorizzat li jaħtar lill-persuna jew persuni mogħtija s-setgħa sabiex jiffirmaw il-Ftehim f’isem l-Unjoni.

Artikolu 3

Il-Ftehim għandu jiġi applikat fuq bażi proviżorja f’konformità mal-Artikolu 38(3) tiegħu, sa meta jitlestew il-proċeduri meħtieġa għad-dħul fis-seħħ tiegħu.

Artikolu 4

Il-Kummissjoni hija b’dan awtorizzata tadotta, wara konsultazzjoni suffiċjentement minn qabel mal-Kunsill jew mal-korpi preparatorji tiegħu, kif jista’ jiddeċiedi l-Kunsill, il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni fir-rigward ta’ deċiżjonijiet tal-Kumitat Konġunt taħt il-punt (a) tal-Artikolu 15(3) tal-Ftehim dwar ir-reviżjoni tal-Anness I tal-Ftehim, sa fejn din tikkonċerna l-inklużjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni f’dak l-Anness, soġġett għal kwalunkwe aġġustament tekniku meħtieġ.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fil-Lussemburgu, it-28 ta’ Ġunju 2021.

Għall-Kunsill

Il-President

M. do C. ANTUNES


(1)  Ara l-paġna 3 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.


3.11.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 387/3


FTEHIM DWAR SPAZJU KOMUNI TAL-AVJAZZJONI

bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra

IR-RENJU TAL-BELĠJU,

IR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA,

IR-REPUBBLIKA ĊEKA,

IR-RENJU TAD-DANIMARKA,

IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-ESTONJA,

L-IRLANDA,

IR-REPUBBLIKA ELLENIKA,

IR-RENJU TA' SPANJA,

IR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA,

IR-REPUBBLIKA TAL-KROAZJA,

IR-REPUBBLIKA TALJANA,

IR-REPUBBLIKA TA' ĊIPRU,

IR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA,

IL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU,

L-UNGERIJA,

IR-REPUBBLIKA TA’ MALTA,

IR-RENJU TAN-NETHERLANDS,

IR-REPUBBLIKA TAL-AWSTRIJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA,

IR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA,

IR-RUMANIJA,

IR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA,

IR-REPUBBLIKA SLOVAKKA,

IR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA,

IR-RENJU TAL-IŻVEZJA,

li huma Partijiet għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (minn hawn ’il quddiem imsejħin “it-Trattati tal-UE”) u bħala Stati Membri tal-Unjoni Ewropea (minn hawn ’il quddiem imsejħin l-“Istati Membri tal-UE”),

u

L-UNJONI EWROPEA, minn hawn’ il quddiem imsejħa wkoll “l-UE”,

minn naħa waħda,

u

L-UKRAJNA, min-naħa l-oħra,

minn hawn ’il quddiem konġuntement imsejħin “il-Partijiet”;

XEWQANA li jinħoloq spazju komuni tal-avjazzjoni (CAA, common aviation area) abbażi ta’ aċċess reċiproku tas-suq għas-swieq tat-trasport bl-ajru tal-Partijiet, b’kundizzjonijiet indaqs ta' kompetizzjoni u b’rispett għall-istess regoli - inklużi fl-oqsma ta' sikurezza, sigurtà, ġestjoni tat-traffiku tal-ajru, aspetti soċjali u l-ambjent;

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU l-karattru integrat tal-avjazzjoni ċivili internazzjonali u d-drittijiet u l-obbligi tal-Ukrajna u l-Istati Membri tal-UE derivanti mis-sħubija tagħhom fl-organizzazzjonijiet internazzjonali tal-avjazzjoni, partikolarment l-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO, International Civil Aviation Organisation) u l-Organizzazzjoni Ewropea għas-Sigurtà tan-Navigazzjoni tal-Ajru, kif ukoll id-drittijiet u l-obbligi tagħhom taħt ftehimiet internazzjonali ma’ partijiet terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali;

XEWQANA li jistabbilixxu aktar fil-fond ir-relazzjonijiet bejn il-Partijiet fil-qasam tat-trasport bl-ajru, inkluż fil-qasam tal-koperazzjoni industrijali, u biex jibnu fuq il-qafas tas-sistema eżistenti dwar is-servizzi bl-ajru biex jippromwovu links ekonomiċi, kulturali u tat-trasport bejn il-Partijiet;

XEWQANA li jiffaċilitaw l-espansjoni tal-opportunitajiet tat-trasport bl-ajru, inkluż bl-iżvilupp ta’ networks ta’ trasport bl-ajru biex jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-passiġġieri u tat-trasportaturi tal-merkanzija u biex ikun hemm servizzi ta’ trasport bl-ajru konvenjenti;

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU l-importanza tat-trasport bl-ajru fil-promozzjoni tal-kummerċ, tat-turiżmu u tal-investiment;

FILWAQT LI JINNOTAW il-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali, li nfetħet għall-iffirmar f’Chicago fis-7 ta’ Diċembru 1944;

FILWAQT LI JŻOMMU F’MOĦĦHOM li l-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom u l-Ukrajna jipprevedi li, bil-għan li jiġi żgurat l-iżvilupp koordinat tat-trasport bejn il-Partijiet, li jkun adattat għall-ħtiġijiet kummerċjali tagħhom, il-kundizzjonijiet tal-aċċess reċiproku għas-suq u l-forniment ta’ servizzi tat-trasport bl-ajru jistgħu jiġu indirizzati bi ftehimiet speċifiċi;

XEWQANA li joħolqu l-possibbiltà għat-trasportaturi tal-ajru li joffru lil passiġġieri u fornituri tal-merkanzija prezzijiet u servizzi kompetittivi fi swieq miftuħa lill-passiġġieri u lit-trasportaturi tal-merkanzija;

XEWQANA li s-setturi kollha tal-industrija tat-trasport bl-ajru, inklużi l-ħaddiema tat-trasportaturi tal-ajru, ikunu jistgħu jgawdu minn ftehim liberalizzat;

BIL-ĦSIEB li jkomplu jiżviluppaw il-qafas tal-ftehimiet eżistenti tat-trasport bl-ajru, bil-għan li gradwalment jiftħu l-aċċess għas-swieq u jiġu mmassimizzati l-benefiċċji għall-konsumaturi, it-trasportaturi tal-ajru, ħaddiema u komunitajiet taż-żewġ Partijiet;

FILWAQT LI JAQBLU li huwa xieraq li r-regoli tas-CAA jkunu abbażi tal-leġiżlazzjoni rilevanti fl-Unjoni Ewropea, kif stabbiliti fl-Anness I ta’ dan il-Ftehim, mingħajr preġudizzju għat-Trattati tal-UE u għall-Kostituzzjoni tal-Ukrajna;

FILWAQT LI JINNOTAW li l-intenzjoni tal-Ukrajna biex tinkorpora l-leġiżlazzjoni tal-avjazzjoni tagħha r-rekwiżiti korrispondenti u l-istandards tal-Unjoni Ewropea, inkluż fir-rigward ta’ żviluppi leġiżlattivi futuri fl-UE;

XEWQANA li jiżguraw l-ogħla grad ta’ sikurezza u sigurtà fit-trasport internazzjonali bl-ajru, u fl-istess ħin jaffermaw mill-ġdid it-tħassib serju tagħhom dwar atti jew theddid kontra s-sigurtà tal-inġenji tal-ajru li jipperikolaw is-sikurezza tal-persuni jew tal-proprjetà, li jaffettwaw ħażin l-operat tal-inġenji tal-ajru u li jnaqqsu l-kunfidenza tal-passiġġieri pubbliċi fis-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili;

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU l-benefiċċji li l-Partijiet jistgħu jiggwadanjaw mill-konformità sħiħa mar-regoli tas-CAA, inkluż il-ftuħ tal-aċċess għas-swieq u l-massimizzazzjoni tal-benefiċċji għall-konsumaturi u l-industriji taż-żewġ Partijiet;

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU li l-ħolqien tas-CAA u l-implimentazzjoni tar-regoli tiegħu ma jistgħux jinkisbu mingħajr arranġamenti tranżizzjonali u l-importanza ta’ għajnuna adegwata f’dan ir-rigward;

JENFASIZZAW li t-trasportaturi tal-ajru jenħtieġ ikunu trattati b'mod trasparenti u nondiskriminatorju fir-rigward tal-aċċess tagħhom għall-infrastruttura tat-trasport tal-ajru, speċjalment fejn dawn l-infrastrutturi jkunu limitati, inkluż l-aċċess għall-ajruporti;

XEWQANA li jiżguraw kundizzjonijiet ugwali għat-trasportaturi tal-ajru kollha, u li jippermettu opportunitajiet indaqs u ġusti għat-trasportaturi tal-ajru tagħhom biex jipprovdu s-servizzi miftiehma;

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU li s-sussidji tal-gvern jistgħu jaffettwaw ħażin il-kompetizzjoni tat-trasportaturi tal-ajru u jistgħu jipperikolaw l-objettivi bażiċi ta’ dan il-Ftehim;

FILWAQT LI JAFFERMAW l-importanza li jħarsu l-ambjent fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni ta’ politika internazzjonali dwar l-avjazzjoni, u filwaqt li jagħrfu d-drittijiet tal-Istati sovrani li jieħdu miżuri xierqa għal dan il-għan;

FILWAQT LI JINNOTAW l-importanza li l-konsumaturi jiġu protetti, inklużi l-protezzjonijiet mogħtija permezz tal-Konvenzjoni għall-Unifikazzjoni ta' Ċerti Regoli tat-Trasport Internazzjonali bl-Ajru, magħmula f'Montreal fit-28 ta' Mejju, 1999;

FILWAQT LI JILQGĦU djalogu kontinwu bejn il-Partijiet bix isaħħu r-relazzjonijiet tagħhom f’oqsma oħra, partikolarment biex ikun iffaċilitat il-moviment ta’ persuni,

FTIEHMU KIF ĠEJ:

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Objettivi u kamp ta' applikazzjoni

Il-mira ta’ dan il-Ftehim hija l-ħolqien gradwali ta’ CAA bejn l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri tagħha u l-Ukrajna, ibbażat fuq, partikolarment, regoli identiċi fl-oqsma ta’ sikurezza, sigurtà, ġestjoni tat-traffiku tal-ajru, l-ambjent, il-protezzjoni tal-konsumatur, u sistemi ta’ riżervazzjoni kompjuterizzati, kif ukoll regoli identiċi fir-rigward ta’ aspetti soċjali. Għal dan l-għan, dan il-Ftehim jistabbilixxi r-regoli, ir-rekwiżiti tekniċi, il-proċeduri amministrattivi, l-istandards operattivi bażiċi u r-regoli implimentattivi applikabbli bejn il-Partijiet.

Dak is-CAA għandu jkun ibbażat fuq aċċess ħieles fis-suq tat-trasport bl-ajru u kundizzjonijiet ugwali ta’ kompetizzjoni.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan il-Ftehim, sakemm ma jingħadx diversament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“servizzi miftiehma” u “rotot speċifikati” jfissru trasport internazzjonali bl-ajru skont l-Artikolu 16 u l-Anness II ta' dan il-Ftehim;

(2)

“Ftehim” ifisser dan il-Ftehim u l-Annessi tiegħu u kwalunkwe emenda għalihom;

(3)

“trasport bl-ajru” tfisser il-ġarr pubbliku, b’inġenji tal-ajru, ta’ passiġġieri, bagalji, merkanzija u posta, separatament jew flimkien, bi ħlas jew b’kiri; biex ikun evitat kull dubju, din tinkludi s-servizzi skedati jew mhux skedati (charter), kif ukoll is-servizzi sħaħ tal-merkanzija;

(4)

“trasportatur tal-ajru” tfisser kumpanija jew impriża li għandha liċenzja operatorja jew ekwivalenti valida;

(5)

“awtoritajiet kompetenti” tfisser l-aġenziji jew l-entitajiet tal-gvern li huma responsabbli għall-funzjonijiet amministrattivi skont dan il-Ftehim;

(6)

“kumpaniji jew impriżi” tfisser entitajiet stabbiliti skont id-dritt ċivili jew id-dritt kummerċjali, inkluż soċjetajiet koperattivi u persuni ġuridiċi oħra rregolati bid-dritt pubbliku jew bid-dritt privat, salvi għal dawk bla skop ta' profitt;

(7)

“Konvenzjoni” tfisser il-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali, li nfetħet għall-firem f’Chicago fis-7 ta’ Diċembru 1944, u tinkludi:

(a)

kwalunkwe emenda li daħlet fis-seħħ taħt l-Artikolu 94(a) tal-Konvenzjoni u li ġiet ratifikata kemm mill-Ukrajna u kemm minn Stat Membru tal-UE jew mill-Istati Membri tal-UE; kif ukoll; kif ukoll

(b)

kwalunkwe anness jew emenda tiegħu li tkun ġiet adottata skont l-Artikolu 90 tal-Konvenzjoni, sa fejn tali anness jew emenda jkunu effettivi fi kwalunkwe mument kemm għall-Ukrajna u kemm għal Stat Membru tal-UE jew għall-Istati Membri tal-UE skont kif ikun rilevanti għall-kwistjoni kkonċernata;

(8)

“Ftehim ECAA” tfisser Ftehim Multilaterali bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ir-Repubblika tal-Albanija, il-Bożnija-Ħerzegovina, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika tal-Kroazja, l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, ir-Repubblika tal-Islanda, ir-Repubblika tal-Montenegro, ir-Renju tan-Norveġja, ir-Rumanija, ir-Repubblika tas-Serbja u l-Missjoni Temporanja ta’ Amministrazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fil-Kosovo (1) dwar l-istabbiliment tal-Ispazju Komuni Ewropew tal-Avjazzjoni;

(9)

“EASA” tfisser l-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni stabbilita mir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE;

(10)

“kontroll effettiv” tfisser relazzjoni kostitwita permezz ta’ jeddijiet, kuntratti jew kwalunkwe mezz ieħor li jagħtu l-possibbiltà li, jew separatament jew konġuntament u meta jitqiesu l-fatti jew il-liġijiet involuti, tiġi eżerċitata, direttament jew indirettament, influwenza deċiżiva fuq xi impriża, b'mod partikolari permezz ta':

(a)

id-dritt li jintuża kwalunkwe assi tal-impriża jew parti minnhom;

(b)

drittijiet jew kuntratti li jagħtu influwenza deċiżiva fuq il-kompożizzjoni, il-votazzjoni jew id-deċiżjonijiet tal-korpi tal-impriża jew li jinfluwenzaw b’mod ieħor b'mod deċiżiv it-tħaddim tal-operat kummerċjali tal-impriża;

(11)

“kontroll regolatorju effettiv” tfisser li l-awtorità tal-liċenzji kompetenti ta’ Parti li tkun ħarġet liċenzja operatorja jew permess lil trasportatur tal-ajru:

(a)

tivverifika kontinwament li l-kriterji applikabbli għat-tħaddim ta’ servizzi internazzjonali bl-ajru, li abbażi tagħhom tinħareġ liċenzja operatorja jew jinħareġ permess, ikunu qed jiġu ssodisfati min-naħa ta' dak it-trasportatur tal-ajru, skont il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali rilevanti, u

(b)

tissorvelja kif xieraq, fir-rigward tas-sikurezza u s-sigurtà, f’konformità tal-inqas mal-istandards tal-ICAO;

(12)

“It-Trattati tal-UE” tfisser it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

(13)

“Stat Membru tal-UE” tfisser Stat Membru tal-Unjoni Ewropea;

(14)

“adegwatezza” tfisser jekk trasportatur tal-ajru jiflaħx iħaddem servizzi internazzjonali tal-ajru, jiġifieri jekk għandux il-kapaċità finanzjarja u l-għarfien adattat tat-tmexxija u jekk hux lest ikun konformi mal-liġijiet, mar-regolamenti u mar-rekwiżiti li jirregolaw it-tħaddim tat-tali servizzi;

(15)

“id-dritt tal-ħames libertà” tfisser id-dritt jew il-privileġġ mogħti minn Stat partikulari (“l-Istat li jagħti”) lit-trasportaturi tal-ajru ta’ Stat ieħor (“l-Istat li jirċievi”), sabiex dawn jipprovdu servizzi internazzjonali tat-trasport bl-ajru bejn it-territorju tal-Istat li jagħti u dak ta’ pajjiż terz, dejjem jekk it-tali servizzi jkunu jibdew jew jispiċċaw fit-territorju tal-Istat li jirċievi;

(16)

“kost kollu” tfisser il-kost biex jingħata s-servizz bl-ajru plus imposta raġonevoli għall-kostijiet fissi amministrattivi u, fejn ikun jgħodd, kwalunkwe imposta applikabbli bl-għan li tirrifletti l-kostijiet ambjentali u li tkun applikata mingħajr distinzjoni ta’ nazzjonalità;”

(17)

“ICAO” tfisser l-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali stabbilita skont il-Konvenzjoni;

(18)

“trasport internazzjonali bl-ajru” tfisser it-trasport bl-ajru bejn punti f’mill-inqas żewġ Stati;

(19)

“trasport intermodali” tfisser it-trasport pubbliku, permezz ta' inġenji tal-ajru u ta’ mezz wieħed jew aktar ta’ trasport bis-superfiċje, ta’ passiġġieri, bagalji, merkanzija u posta, separatament jew flimkien, għal ħlas jew kiri;

(20)

“miżura” tfisser kwalunkwe miżura minn Parti, kemm jekk tkun fil-forma ta' liġi, regolament, regola, proċedura, deċiżjoni jew azzjoni amministrattiva, u fi kwalunkwe forma oħra;

(21)

“nazzjonal” tfisser:

(a)

fil-każ tal-Ukrajna, kwalunkwe persuna li għandha n-nazzjonalità Ukrena, jew, fil-każ tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, kwalunkwe persuna li għandha n-nazzjonalità ta’ Stat Membru tal-UE; jew

(b)

kwalunkwe entità legali:

(i)

li tkun il-proprjetà, direttament jew permezz ta’ sjieda maġġoritarja u li tkun ikkontrollata effettivament f’kull ħin minn, fil-każ tal-Ukrajna, persuni jew entitajiet li għandhom in-nazzjonalità Ukrena jew, fil-każ tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn persuni jew entitajiet li għandhom in-nazzjonalità ta’ Stat Membru tal-UE jew ta’ wieħed mill-Istati l-oħra elenkati fl-Anness V ta’ dan il-Ftehim, u

(ii)

li l-post ewlieni tan-negozju tagħha jkun jinsab, fil-każ tal-Ukrajna, fl-Ukrajna jew, fil-każ tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fi Stat Membru;

(22)

“nazzjonalità”, fil-kuntest ta’ trasportatur tal-ajru, tfisser jekk trasportatur tal-ajru jissodisfax ir-rekwiżiti dwar ċerti kwistjonijiet bħalma huma s-sjieda tiegħu, il-kontroll effettiv tiegħu u l-post ewlieni tan-negozju tiegħu jew le;

(23)

“liċenzja operatorja” tfisser:

(a)

fil-każ tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri tagħha, awtorizzazzjoni mogħtija mill-awtorità kompetenti tal-liċenzji lil kumpanija jew impriża, li tippermettilha tipprovdi servizzi tal-ajru skont il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE, u

(b)

fil-każ tal-Ukrajna, liċenzja għat-trasport bl-ajru ta’ passiġġieri u/jew ta’ merkanzija, mogħtija skont il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Ukrajna;

(24)

“prezz” tfisser:

(a)

“nollijiet tal-ajru” li għandhom jitħallsu lit-trasportaturi tal-ajru jew lill-aġenti tagħhom jew lil bejjiegħa oħra tal-biljetti għat-trasport ta' passiġġieri u bagalji permezz tas-servizzi bl-ajru u kwalunkwe kundizzjoni li biha japplikaw dawk il-prezzijiet, inklużi r-remunerazzjoni u l-kundizzjonijiet offruti lill-aġenzija u lil servizzi awżiljarji oħra; kif ukoll

(b)

“rati tal-ajru” li għandhom jitħallsu għat-trasport tal-posta u tal-merkanzija u l-kundizzjonijiet li bihom japplikaw dawk il-prezzijiet, inklużi r-remunerazzjoni u l-kundizzjonijiet offruti lill-aġenzija u lil servizzi awżiljarji oħra.

Din id-definizzjoni tkopri, fejn hu xieraq, it-trasport bis-superfiċje b’rabta mat-trasport internazzjonali bl-ajru, u l-kundizzjonijiet li għalihom hija soġġetta l-applikazzjoni tan-nollijiet tal-ajru u tar-rati tal-ajru;

(25)

“Ftehim ta’ Assoċjazzjoni” tfisser il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra, magħmul fi Brussell fil-21 ta’ Marzu 2014 u s-27 ta’ Ġunju 2014, u kwalunkwe strument suċċessur;

(26)

“post ewlieni tan-negozju” tfisser l-uffiċċju ewlieni jew l-uffiċċju reġistrat ta’ trasportatur tal-ajru li fih jitwettqu l-funzjonijiet finanzjarji ewlenin u l-kontroll tal-operat, inkluża l-ġestjoni tal-ajrunavigabbilità kontinwa, tat-trasportatur tal-ajru;

(27)

“obbligu ta’ servizz pubbliku” tfisser kwalunkwe obbligu impost fuq it-trasportaturi tal-ajru sabiex, fuq rotta speċifikata, jkun żgurat il-forniment minimu ta’ servizzi tal-ajru skedati li jkunu jissodisfaw l-istandards stabbiliti tal-kontinwità, tar-regolarità, tal-prezz u tal-kapaċità minima, li t-trasportaturi tal-ajru ma jassumux li kieku kellhom iqisu biss l-interessi kummerċjali tagħhom. It-trasportaturi tal-ajru jistgħu jingħataw kumpens mill-Parti kkonċernata talli jkunu wettqu l-obbligi tas-servizz pubbliku;

(28)

“SESAR” tfisser il-Programm ta' Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku bl-Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew (Single European Sky ATM Research Programme), li huwa l-element teknoloġiku tal-Ajru Uniku Ewropew u li l-għan tiegħu huwa li l-UE tingħata infrastruttura ta’ kontroll tat-traffiku bl-ajru li tkun effikaċi ħafna biex it-trasport bl-ajru jkun jista’ jiżviluppa b’mod sikur u ekoloġiku;

(29)

“sussidju” tfisser kwalunkwe kontribuzzjoni finanzjarja mogħtija minn gvern, korp pubbliku reġjonali jew xi organizzazzjoni pubblika oħra, jiġifieri fejn:

(a)

prattika ta’ gvern, korp pubbliku reġjonali jew organizzazzjoni pubblika oħra tinvolvi t-trasferiment dirett ta’ fondi bħal għotjiet, self jew infużjonijiet tal-ekwità, it-trasferiment dirett potenzjali ta’ fondi lill-kumpanija, it-teħid ta’ obbligazzjonijiet tal-kumpanija bħalma huma l-garanziji fuq is-self, l-injezzjonijiet tal-kapital, is-sjieda, il-protezzjoni kontra l-falliment jew l-assigurazzjoni;

(b)

dħul ta’ gvern, korp pubbliku reġjonali jew organizzazzjoni pubblika oħra li jkun dovut b’xi mod jinħafer jew ma jinġabarx jew jitnaqqas b’mod mhux xieraq;

(c)

gvern, korp pubbliku reġjonali jew organizzazzjoni pubblika oħra tipprovdi prodotti jew servizzi minbarra l-infrastruttura ġenerali, jew tixtri prodotti jew servizzi; jew

(d)

gvern, korp pubbliku reġjonali jew organizzazzjoni pubblika oħra tħallas lil mekkaniżmu ta’ finanzjament jew tqabbad jew tordna lil entità privata sabiex twettaq waħda jew iktar mit-tipi ta’ funzjonijiet imsemmijin fil-punti (a), (b) u (c), li normalment ikunu f’idejn il-gvern u li, fil-prattika, ma jkunux ivarjaw minn dawk il-prattiki li normalment isegwu l-gvernijiet;

u fejn ikun qed jingħata benefiċċju b’dan il-mod;

(30)

“territorju” tfisser, għall-Ukrajna, l-artijiet u l-ilmijiet territorjali li jmissu magħha li għandha taħt is-sovranità tagħha, u, għall-Unjoni Ewropea, l-artijiet (iż-żoni kontinentali u l-gżejjer), l-ilmijiet interni u l-ibħra territorjali fejn japplikaw it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dawk it-Trattati u fi kwalunkwe strument suċċessur;

(31)

“Ftehim dwar it-Tranżitu” tfisser il-Ftehim Internazzjonali tat-Tranżitu tas-Servizzi bl-Ajru magħmul f’Chicago fis-7 ta’ Diċembru 1944;

(32)

“imposta tal-utent” tfisser imposta addebitata fuq it-trasportaturi tal-ajru mill-awtorità kompetenti jew permess minn dik l-awtorità għall-użu, minn inġenji tal-ajru, l-ekwipaġġi tagħhom, il-passiġġieri, il-merkanzija u l-posta, ta’ faċilitajiet u servizzi relatati man-navigazzjoni bl-ajru (inkluż fil-każ ta’ titjiriet li jgħaddu minn fuq iż-żona), mal-kontroll tat-traffiku tal-ajru, u mas-sigurtà tal-ajruport u tal-avjazzjoni.

Artikolu 3

Implimentazzjoni tal-Ftehim

1.   Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri x-xierqa kollha, kemm jekk ikunu ġenerali u kemm jekk ikunu partikolari, sabiex jiżguraw li jintlaħqu l-obbligi li joriġinaw minn dan il-Ftehim, u għandhom jevitaw kwalunkwe miżura li tista’ tipperikola b’xi mod il-kisba tal-objettivi ta’ dan il-Ftehim.

2.   L-implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandha tkun mingħajr preġudizzju għad-drittijiet u l-obbligi ta’ kwalunkwe Parti li joħorġu mill-parteċipazzjoni tagħha f’organizzazzjonijiet internazzjonali u/jew fi ftehimiet internazzjonali, partikolarment il-Konvenzjoni u l-Ftehim dwar it-Tranżitu.

3.   Huma u japplikaw il-miżuri tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, il-Partijiet għandhom, fil-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim:

(a)

jabolixxu l-miżuri unilaterali kollha amministrattivi, tekniċi jew oħrajn li jistgħu jikkostitwixxu restrizzjoni indiretta u li jista’ jkollhom effetti diskriminatorji fuq il-forniment tas-servizzi bl-ajru skont dan il-Ftehim; kif ukoll

(b)

jevitaw li jimplimentaw miżuri leġiżlattivi, amministrattivi jew tekniċi li jistgħu jwasslu għal diskriminazzjoni kontra nazzjonali jew kumpaniji jew impriżi tal-Parti l-oħra fil-forniment ta’ servizzi taħt dan il-Ftehim.

Artikolu 4

Non-diskriminazzjoni

Fil-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim, u mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dispożizzjoni speċjali fih, kwalunkwe diskriminazzjoni fuq il-bażi tan-nazzjonalità għandha tkun ipprojbita.

TITOLU II

KOOPERAZZJONI REGOLATORJA

Artikolu 5

Prinċipji ġenerali tal-kooperazzjoni regolatorja

1.   Il-Partijiet għandhom jikkooperaw bil-mezzi kollha possibbli biex jiżguraw l-inkorporazzjoni progressiva fil-leġiżlazzjoni tal-Ukrajna tar-rekwiżiti u l-istandards tal-atti tal-Unjoni Ewropea elenkati fl-Anness I ta’ dan il-Ftehim, kif ukoll l-implimentazzjoni, min-naħa tal-Ukrajna, ta' dawn id-dispożizzjonijiet permezz:

(a)

ta’ konsultazzjonijiet perjodiċi, fil-qafas tal-Kumitat Konġunt imsemmi fl-Artikolu 29 ta’ dan il-Ftehim (“Kumitat Konġunt”), dwar l-interpretazzjoni tal-atti tal-Unjoni Ewropea elenkati fl-Anness 1 ta’ dan il-Ftehim relatati mas-sikurezza u s-sigurtà tal-avjazzjoni, mal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru, mal-protezzjoni ambjentali, mal-aċċess għas-suq u kwistjonijiet anċillari, ma’ kwistjonijiet soċjali, mal-protezzjoni tal-konsumaturi u ma’ oqsma oħra koperti minn dan il-Ftehim;

(b)

tal-forniment ta' assistenza adegwata f'oqsma speċifiċi identifikati mill-Partijiet;

(c)

ta’ konsultazzjonijiet u l-iskambju ta’ informazzjoni dwar leġiżlazzjoni ġdida skont l-Artikolu 15 ta’ dan il-Ftehim.

2.   L-Ukrajna għandha tadotta l-miżuri meħtieġa biex tintegra fis-sistema legali tal-Ukrajna, u timplimenta, ir-rekwiżiti u l-istandards tal-atti tal-Unjoni Ewropea elenkati fl-Anness I ta’ dan il-Ftehim f’konformità mal-arranġamenti tranżizzjonali speċifikati fl-Artikolu 33 u l-Anness III relatat ta’ dan il-Ftehim.

3.   Il-Partijiet għandhom jinfurmaw lil xulxin dwar l-awtoritajiet rispettivi tagħhom li huma responsabbli għall-qasam tas-sorveljanza tas-sikurezza, tal-ajrunavigabbiltà, tal-liċenzjar tat-trasportaturi tal-ajru, tal-kwistjonijiet marbutin mal-ajruporti, tas-sigurtà tal-avjazzjoni, tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru, tal-investigazzjoni tal-aċċidenti u l-inċidenti, tal-istabbiliment tan-navigazzjoni bl-ajru u tal-imposti tal-ajruporti mingħajr dewmien permezz tal-Kumitat Konġunt.

Artikolu 6

Konformità mal-liġijiet u r-regolamenti

1.   Meta inġenju tal-ajru jidħol fi jew joħroġ mit-territorju ta’ Parti waħda jew ikun fih, it-trasportaturi tal-ajru tal-Parti l-oħra għandhom josservaw kemm il-liġijiet u r-regolamenti li huma applikabbli f’dak it-territorju u li jikkonċernaw id-dħul fit-territorju tagħha jew it-tluq minnu ta’ inġenju tal-ajru li jkun qed iwettaq it-trasport bl-ajru u kemm dawk dwar l-operat u n-navigazzjoni tal-inġenji tal-ajru.

2.   Waqt id-dħul fit-territorju ta’ waħda mill-Partijiet, ġewwa fih, jew waqt it-tluq minnu, il-liġijiet u r-regolamenti applikabbli f’dak it-territorju li jkunu relatati mad-dħul fit-territorju tagħha jew mat-tluq minnu ta’ passiġġieri, membri tal-ekwipaġġ jew merkanzija fuq l-inġenji tal-ajru (inklużi r-regolamenti relatati mad-dħul, il-permessi, l-immigrazzjoni, il-passaporti, id-dwana u l-kwarantina jew, fil-każ tal-posta, ir-regolamenti postali) għandhom jiġu osservati minn, jew f’isem, it-tali passiġġieri, membri tal-ekwipaġġ jew merkanzija tat-trasportaturi tal-ajru tal-Parti l-oħra.

Artikolu 7

Sikurezza tal-avjazzjoni

1.   Suġġetti għad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stipulati fl-Anness III ta’ dan il-Ftehim, il-Partijiet għandhom jaġixxu f’konformità mal-leġiżlazzjoni rispettiva tagħhom dwar ir-rekwiżiti u l-istandards marbutin mas-sikurezza tal-avjazzjoni speċifikata fil-Parti C tal-Anness I ta’ dan il-Ftehim, taħt il-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.   Filwaqt li tkompli twettaq il-funzjonijiet u l-kompiti tal-Istat tad-disinn, tal-manifattura, tar-reġistrazzjoni u tal-operatur, kif previst mill-Konvenzjoni, l-Ukrajna għandha tinkorpora fil-leġiżlazzjoni tagħha r-rekwiżiti u l-istandards imsemmijin fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u timplimentahom effettivament, skont id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stipulati fl-Anness III ta’ dan il-Ftehim.

3.   Il-Partijiet għandhom jikkooperaw biex jiżguraw l-implimentazzjoni effettiva min-naħa tal-Ukrajna tal-leġiżlazzjoni tagħha adottata bil-għan li jinkorporaw ir-rekwiżiti u l-istandards imsemmijin fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Għal dan il-għan, l-Ukrajna għandha tkun involuta fil-ħidma tal-EASA bħala osservatur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim, kif previst fl-Anness VI ta’ dan il-Ftehim.

4.   Biex jiżguraw l-operat ta’ servizzi miftiehma taħt il-punti (a), (b), (c) u (d) tal-Artikolu 16(1) ta’ dan il-Ftehim, kull Parti għandha tirrikonoxxi bħala validi ċ-ċertifikati tal-ajrunavigabbiltà, iċ-ċertifikati ta’ kompetenza u l-liċenzji maħruġa jew ivvalidati mill-Parti l-oħra u li jkun għadhom fis-seħħ, sakemm ir-rekwiżiti għal dawn iċ-ċertifikati jew il-liċenzji jkunu tal-inqas ugwali għall-istandards minimi li jistgħu jiġu stabbiliti skont il-Konvenzjoni.

5.   Ir-rikonoxximent, min-naħa tal-Istati Membri tal-UE, ta’ ċertifikati maħruġin mill-Ukrajna u msemmijin fit-Taqsima 1 tal-Anness IV ta’ dan il-Ftehim għandu jiġi deċiż skont id-dispożizzjonijiet stipulati fl-Anness III ta’ dan il-Ftehim.

6.   Il-Partijiet għandhom jikkooperaw biex jaslu għall-konverġenza tas-sistemi ta’ ċertifikazzjoni fl-oqsma tal-ajrunavigabbiltà inizjali u kontinwa.

7.   Il-Partijiet għandhom jiżguraw li meta inġenju tal-ajru reġistrat f’Parti waħda li dwaru jkun hemm suspett li dan ma jkunx konformi mal-istandards internazzjonali dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni stabbiliti skont il-Konvenzjoni, jinżel f’ajruporti miftuħa għat-traffiku internazzjonali tal-ajru fit-territorju tal-Parti l-oħra, dan għandhom isirulu spezzjonijiet fir-rampa abbord jew madwaru mill-awtoritajiet kompetenti ta’ dik il-Parti l-oħra. Dawn l-ispezzjonijiet isiru biex ikunu vverifikati kemm il-validità tad-dokumenti tal-inġenju tal-ajru u tal-ekwipaġġ tiegħu, u kemm il-kundizzjonijiet viżibbli tal-inġenju tal-ajru u tat-tagħmir tiegħu.

8.   Il-Partijiet għandhom jiskambjaw l-informazzjoni, inkluż dik dwar kwalunkwe sejba, identifikata matul l-ispezzjonijiet fir-rampa mwettqin skont il-paragrafu 7 ta’ dan l-Artikolu permezz tal-mezzi rilevanti.

9.   L-awtoritajiet kompetenti ta’ Parti jistgħu jitolbu konsultazzjonijiet mal-awtoritajiet kompetenti tal-Parti l-oħra fi kwalunkwe ħin dwar l-istandards tas-sikurezza tal-Parti l-oħra, inklużi f’oqsma minbarra dawk koperti mill-atti msemmija fl-Anness I ta’ dan il-Ftehim, jew fuq is-sejbiet identifikati matul l-ispezzjonijiet fir-rampa. It-tali konsultazzjonijiet għandhom jitwettqu fi żmien 30 jum minn meta ssir it-talba.

10.   Xejn f’dan il-Ftehim ma għandu jinftiehem li jillimita l-awtorità ta’ Parti sabiex tieħu l-miżuri kollha xierqa u immedjati kull meta taċċerta ruħha li inġenju tal-ajru, prodott jew servizz jista’:

(a)

jonqos milli jilħaq l-istandards minimi stabbiliti skont il-Konvenzjoni jew ir-rekwiżiti u l-istandards speċifikati fil-Parti C tal-Anness I ta’ dan il-Ftehim, skont liema minn dawn ikunu applikabbli;

(b)

iwassal għal tħassib serju — stabbilit bl-ispezzjoni msemmija fil-paragrafu 7 ta’ dan l-Artikolu — li l-inġenju tal-ajru jew it-tħaddim tiegħu ma jkunx konformi mal-istandards minimi stabbiliti skont il-Konvenzjoni jew ir-rekwiżiti u l-istandards speċifikati fil-Parti C tal-Anness I ta’ dan il-Ftehim, skont liema minn dawn ikunu applikabbli; jew

(c)

iwassal għal tħassib serju li jkun hemm nuqqas ta’ manutenzjoni u ta’ amministrazzjoni effettiva tal-istandards minimi stabbiliti skont il-Konvenzjoni jew ir-rekwiżiti u l-istandards speċifikati fil-Parti C tal-Anness I ta’ dan il-Ftehim, skont liema minn dawn ikunu applikabbli.

11.   Fejn Parti waħda tieħu azzjoni skont il-paragrafu 10 ta’ dan l-Artikolu, din għandha tinforma minnufih lill-awtoritajiet kompetenti tal-Parti l-oħra dwar it-teħid tat-tali azzjoni u għandha tagħti r-raġunijiet għal dan.

12.   Fejn il-miżuri meħudin biex jiġi applikat il-paragrafu 10 ta’ dan l-Artikolu ma jitwaqqfux minkejja li l-bażi biex dawn jittieħdu ma tkunx għadha teżisti, kwalunkwe Parti tista’ tirreferi din il-kwistjoni lill-Kumitat Konġunt.

13.   Kwalunkwe emenda fil-liġi nazzjonali fir-rigward tal-istatus tal-awtoritajiet kompetenti tal-Ukrajna jew ta’ kwalunkwe awtorità kompetenti tal-Istati Membri tal-UE għandha tiġi nnotifikata mingħajr dewmien mill-Parti kkonċernata lill-Partijiet l-oħra.

Artikolu 8

Sigurtà tal-avjazzjoni

1.   L-Ukrajna għandha tinkorpora fil-leġiżlazzjoni tagħha d-dispożizzjonijiet li jinsabu fil-Parti II tad-Dokument 30 tal-Konferenza Ewropea tal-Avjazzjoni Ċivili (ECAC, European Civil Aviation Conference) u timplimentahom b’mod effettiv, skont id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stipulati fl-Anness III ta’ dan il-Ftehim. Fil-kuntest tal-valutazzjonijiet previsti fl-Artikolu 33(2) ta’ dan il-Ftehim, l-ispetturi tal-Kummissjoni Ewropea jistgħu jipparteċipaw bħala osservaturi fl-ispezzjonijiet imwettqin mill-awtoritajiet kompetenti tal-Ukrajna f’ajruporti li jinsabu fit-territorju tal-Ukrajna, skont mekkaniżmu miftiehem miż-żewġ Partijiet. Dan il-Ftehim għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-drittijiet u l-obbligi tal-Ukrajna u tal-Istati Membri tal-UE taħt l-Anness 17 tal-Konvenzjoni.

2.   Minħabba li l-garanzija tas-sikurezza għall-inġenji tal-ajru ċivili, għall-passiġġieri u għall-ekwipaġġ tagħhom hija prerekwiżit fundamentali għall-operat tas-servizzi internazzjonali bl-ajru, il-Partijiet jaffermaw mill-ġdid l-obbligi reċiproki tagħhom li jipprovdu għas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili kontra atti ta’ interferenza illegali, u partikolarment l-obbligi tagħhom taħt il-Konvenzjoni, il-Konvenzjoni dwar ir-Reati u Ċerti Atti Oħra li Jsiru Abbord l-Inġenju tal-Ajru, iffirmata f’Tokjo fl-14 ta’ Settembru 1963, il-Konvenzjoni għat-Trażżin ta’ Ħtif Illegali ta’ Inġenji tal-Ajru, iffirmata f’The Hague fis-16 ta’ Diċembru 1970, il-Konvenzjoni għat-Trażżin ta’ Atti Illegali kontra s-Sikurezza tal-Avjazzjoni Ċivili, iffirmata f’Montreal fit-23 ta’ Settembru 1971, il-Protokoll għat-Trażżin ta’ Atti Illegali ta’ Vjolenza fl-Ajruporti li Jservu l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali, iffirmat f’Montreal fl-24 ta’ Frar 1988 u l-Konvenzjoni dwar l-Immarkar ta’ Bombi tal-Plastik għal Għanijiet ta’ Skoperta, iffirmata f’Montreal fl-1 ta’ Marzu 1991, bil-kundizzjoni li ż-żewġ Partijiet ikunu firmatarji ta’ dawn il-konvenzjonijiet, kif ukoll taħt il-konvenzjonijiet u l-protokolli l-oħra kollha li jikkonċernaw is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili li tagħhom iż-żewġ Partijiet ikunu firmatarji.

3.   Fuq talba, il-Partijiet għandhom jipprovdu l-għajnuna kollha meħtieġa lil xulxin biex ikunu evitati atti ta’ ħtif illegali ta’ inġenji tal-ajru ċivili u atti illegali oħrajn kontra s-sikurezza ta’ dawn l-inġenji tal-ajru, il-passiġġieri u l-ekwipaġġ tagħhom, l-ajruporti u l-faċilitajiet tan-navigazzjoni bl-ajru, u kwalunkwe theddida oħra li jista’ jkun hemm għas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili.

4.   Fir-relazzjonijiet reċiproki tagħhom, il-Partijiet għandhom jaġixxu b’mod li jkun konformi mal-Istandards tas-sigurtà tal-avjazzjoni u, safejn ikunu japplikawhom, mal-Prattiki Rrakkomandati stabbiliti mill-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO) u li jidhru bħala Annessi tal-Konvenzjoni, safejn dawn id-dispożizzjonijiet dwar is-sigurtà jkunu japplikaw għall-Partijiet. Iż-żewġ Partijiet għandhom jitolbu lill-operaturi tal-inġenji tal-ajru tar-reġistru tagħhom, lill-operaturi li jkollhom il-post prinċipali tan-negozju tagħhom jew ir-residenza permanenti tagħhom fit-territorju tagħhom u lill-operaturi tal-ajruporti fit-territorju tagħhom, biex jaġixxu f’konformità mat-tali dispożizzjonijiet tas-sigurtà tal-avjazzjoni.

5.   Kull Parti għandha tiżgura li fit-territorju tagħha jittieħdu miżuri effettivi biex l-avjazzjoni ċivili titħares minn atti ta’ interferenza illegali, inkluż, iżda mhux esklussivament, il-verifiki fuq il-passiġġieri u l-bagalji li dawn iġorru magħhom fil-kabina, il-verifiki fuq il-bagalji li jkun hemm fl-istiva u l-kontrolli tas-sigurtà fuq il-merkanzija u l-posta qabel ma dawn jitilgħu abbord jew jitgħabbew fuq l-inġenju tal-ajru, kif ukoll il-kontrolli tas-sigurtà fuq il-provvisti għal matul it-titjira u l-provvisti tal-ajruport u l-kontroll tal-aċċess u l-verifiki ta' persuni minbarra l-passiġġieri mad-dħul tagħhom f’żoni ristretti tas-sigurtà. Dawk il-miżuri għandhom jiġu aġġustati kif meħtieġ, sabiex jindirizzaw il-vulnerabbiltajiet u t-theddid fl-avjazzjoni ċivili. Kull Parti taqbel li t-trasportaturi tal-ajru tagħha jistgħu jintalbu josservaw id-dispożizzjonijiet tas-sigurtà tal-avjazzjoni msemmija fil-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu li jkunu meħtieġa mill-Parti l-oħra għad-dħul fit-territorju ta’ dik il-Parti l-oħra jew għat-tluq minnu jew waqt li inġenju tal-ajru jkun fih.

6.   Kull Parti għandha wkoll tqis b’mod pożittiv kwalunkwe talba mill-Parti l-oħra għal miżuri tas-sigurtà speċjali li jkunu raġonevoli sabiex jilqgħu għal xi theddida partikolari. Ħlief fejn dan ma jkunx raġonevolment possibbli fil-każ ta’ emerġenza, kull Parti se tinforma lill-Parti l-oħra bil-quddiem bi kwalunkwe miżura tas-sigurtà speċjali li beħsiebha tintroduċi li jista’ jkollha impatt finanzjarju jew operattiv sinifikanti fuq is-servizzi tat-trasport bl-ajru pprovduti skont dan il-Ftehim. Kwalunkwe Parti tista’ titlob laqgħa tal-Kumitat Konġunt biex ikunu diskussi miżuri tas-sigurtà bħal dawn, kif previst fl-Artikolu 29 ta’ dan il-Ftehim.

7.   Meta jseħħ inċident jew meta jkun hemm theddida ta’ inċident ta’ ħtif illegali ta’ inġenji tal-ajru ċivili jew atti illegali oħrajn kontra s-sikurezza tat-tali inġenji tal-ajru, tal-passiġġieri u tal-ekwipaġġi tagħhom, tal-ajruporti jew tal-faċilitajiet tan-navigazzjoni bl-ajru, il-Partijiet għandhom jgħinu lil xulxin billi jiffaċilitaw il-komunikazzjonijiet u l-miżuri x-xierqa l-oħra maħsubin biex itemmu malajr u bla periklu t-tali inċident jew it-tali theddida.

8.   Kull Parti għandha tieħu l-miżuri kollha possibbli li hija tqis bħala prattiċi biex tiżgura li inġenju tal-ajru li jkun soġġett għal att ta’ ħtif illegali jew atti oħra ta’ interferenza illegali u li jkun fuq l-art fit-territorju tagħha jinżamm fuq l-art sakemm ikun meħtieġ it-tluq tiegħu minħabba l-obbligu imperattiv li tiġi protetta l-ħajja umana. Kull meta jkun prattiku, dawn il-miżuri għandhom jittieħdu abbażi ta’ konsultazzjonijiet reċiproki.

9.   Meta Parti jkollha raġunijiet biżżejjed biex temmen li l-Parti l-oħra ma tkunx segwiet id-dispożizzjonijiet tas-sigurtà tal-avjazzjoni ta’ dan l-Artikolu, dik il-Parti għandha titlob li jsiru konsultazzjonijiet immedjati mal-Parti l-oħra.

10.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19 ta’ dan il-Ftehim, in-nuqqas li jintlaħaq ftehim sodisfaċenti fi żmien 15-il ġurnata mid-data ta’ tali talba għandu jwassal biex jiġu miżmuma, revokati jew limitati l-awtorizzazzjonijiet operatorji ta’ trasportatur tal-ajru wieħed jew aktar tat-tali Parti l-oħra, jew biex jiġu imposti ċerti kundizzjonijiet fuq it-tali awtorizzazzjonijiet.

11.   F’każ ta’ theddida immedjata u straordinarja, Parti tista’ tieħu azzjoni interim qabel ma jiskadi l-perjodu ta’ 15-il ġurnata.

12.   Kwalunkwe azzjoni li tittieħed skont il-paragrafu 10 jew 11 ta’ dan l-Artikolu għandha titwaqqaf hekk kif il-Parti l-oħra tikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 9

Ġestjoni tat-traffiku tal-ajru

1.   Suġġetti għad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stipulati fl-Anness III ta’ dan il-Ftehim, il-Partijiet għandhom jaġixxu f’konformità mal-leġiżlazzjoni rispettiva tagħhom dwar ir-rekwiżiti u l-istandards marbutin mal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru speċifikata fil-Parti B tal-Anness I ta’ dan il-Ftehim, taħt il-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.   L-Ukrajna għandha tinkorpora fil-leġiżlazzjoni tagħha r-rekwiżiti u l-istandards imsemmijin fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u timplimentahom b’mod effettiv, skont id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stipulati fl-Anness III ta’ dan il-Ftehim.

3.   Il-Partijiet għandhom jikkooperaw fil-qasam tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru, sabiex jiżguraw l-implimentazzjoni effettiva min-naħa tal-Ukrajna tal-leġiżlazzjoni tagħha adottata bil-għan li jiġu inkorporati r-rekwiżiti u l-istandards imsemmijin fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, kif ukoll bil-għan li jiġi estiż l-Ajru Uniku Ewropew għall-Ukrajna sabiex jissaħħu l-istandards attwali tas-sikurezza u l-effiċjenza ġenerali tat-tħaddim ġenerali tat-traffiku tal-ajru fl-Ewropa u sabiex jiġu ottimizzati l-kapaċitajiet tal-kontroll tat-traffiku tal-ajru, jiġi mminimizzat id-dewmien u tiżdied l-effiċjenza ambjentali.

4.   Għal dan il-għan, l-Ukrajna għandha tkun involuta bħala osservatur fil-Kumitat dwar Ajru Uniku mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim u l-entitajiet kompetenti u/jew l-awtoritajiet Ukrajni għandhom ikunu assoċjati fuq bażi mhux diskriminatorja, permezz tal-koordinazzjoni x-xierqa rigward is-SESAR, skont il-leġiżlazzjoni rilevanti.

5.   Il-Kumitat Konġunt għandu jkun responsabbli għall-monitoraġġ u l-iffaċilitar tal-kooperazzjoni fil-qasam tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru.

6.   Sabiex jiffaċilitaw l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-Ajru Uniku Ewropew:

(a)

l-Ukrajna għandha tieħu l-miżuri meħtieġa biex taġġusta l-istrutturi istituzzjonali tagħha tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru għall-Ajru Uniku Ewropew; kif ukoll

(b)

l-Unjoni Ewropea għandha tiffaċilita l-parteċipazzjoni tal-Ukrajna f’attivitajiet operattivi fl-oqsma tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, tal-użu tal-ispazju tal-ajru u tal-interoperabbiltà li joriġinaw mill-Ajru Uniku Ewropew.

7.   Dan il-Ftehim għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-drittijiet u l-obbligi tal-Ukrajna skont il-Konvenzjoni, kif ukoll għall-ftehimiet reġjonali tan-navigazzjoni bl-ajru fis-seħħ u approvati mill-Kunsill tal-ICAO. Wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim, kwalunkwe ftehim reġjonali sussegwenti jenħtieġ jikkonforma mad-dispożizzjonijiet tiegħu.

8.   Bil-għan li jinżamm livell għoli ta’ sikurezza sabiex dan jimmassimizza l-kapaċità tal-ispazju tal-ajru u l-effiċjenza tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u suġġetta għad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stipulati fl-Anness III ta’ dan il-Ftehim, l-Ukrajna għandha torganizza l-ispazju tal-ajru li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tagħha f’konformità mar-rekwiżiti tal-UE dwar l-istabbiliment ta’ blokok ta’ spazju tal-ajru funzjonali (FABs), kif imsemmi fil-Parti B tal-Anness I ta’ dan il-Ftehim.

Il-Partijiet għandhom jikkooperaw biex jikkunsidraw il-possibbiltà li l-ispazju tal-ajru li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Ukrajna jiġi integrat fi blokk ta’ spazju tal-ajru funzjonali, f’konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE u filwaqt li jitqiesu l-benefiċċji operattivi ta’ integrazzjoni bħal din.

9.   Ir-rikonoxximent, min-naħa tal-Istati Membri tal-UE, taċ-ċertifikati rilevanti maħruġin mill-Ukrajna u msemmijin fit-Taqsima 2 tal-Anness IV ta’ dan il-Ftehim għandu jiġi deċiż skont l-Anness III ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 10

Ambjent

1.   Il-Partijiet jirrikonoxxu l-importanza li jħarsu l-ambjent waqt li jkunu qed jiżviluppaw u jimplimentaw il-politika tal-avjazzjoni. Il-Partijiet jirrikonoxxu li hija meħtieġa azzjoni globali, reġjonali, nazzjonali u/jew lokali effettiva biex l-impatt tal-avjazzjoni ċivili fuq l-ambjent jiġi minimizzat.

2.   Suġġetti għad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stipulati fl-Anness III ta’ dan il-Ftehim, il-Partijiet għandhom jaġixxu f’konformità mal-leġiżlazzjoni rispettiva tagħhom dwar ir-rekwiżiti u l-istandards dwar l-ambjent speċifikata fil-Parti D tal-Anness I ta’ dan il-Ftehim, taħt il-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

3.   L-Ukrajna għandha tinkorpora fil-leġiżlazzjoni tagħha r-rekwiżiti u l-istandards imsemmijin fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu u timplimentahom b’mod effettiv, skont id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stipulati fl-Anness III ta’ dan il-Ftehim.

4.   Il-Partijiet għandhom jikkooperaw biex jiżguraw l-implimentazzjoni effettiva min-naħa tal-Ukrajna tal-leġiżlazzjoni tagħha adottata bil-għan li jiġu inkorporati r-rekwiżiti u l-istandards imsemmijin fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, filwaqt li jirrikonoxxu l-importanza li jaħdmu flimkien, u sabiex iqisu, fil-qafas ta’ diskussjonijiet multilaterali, l-effetti tal-avjazzjoni fuq l-ambjent, u biex jiżguraw li kwalunkwe miżura ta’ mitigazzjoni tkun konsistenti b’mod sħiħ mal-objettivi ta’ dan il-Ftehim.

5.   Xejn f’dan il-Ftehim ma għandu jinftiehem li jillimita l-awtorità tal-awtoritajiet kompetenti ta’ Parti milli jieħdu l-miżuri x-xierqa kollha biex jevitaw jew inkella jindirizzaw l-impatti ambjentali tat-trasport bl-ajru, sakemm dawn il-miżuri jiġu applikati mingħajr distinzjoni ta’ nazzjonalità u ma jikkontradixxux id-drittijiet u l-obbligi tal-Partijiet skont il-liġijiet internazzjonali.

Artikolu 11

Protezzjoni tal-konsumaturi

1.   Suġġetti għad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stipulati fl-Anness II ta’ dan il-Ftehim, il-Partijiet għandhom jaġixxu f’konformità mal-leġiżlazzjoni rispettiva tagħhom dwar ir-rekwiżiti u l-istandards relatati mal-protezzjoni tal-konsumaturi speċifikata fil-Parti F tal-Anness I ta’ dan il-Ftehim.

2.   L-Ukrajna għandha tinkorpora fil-leġiżlazzjoni tagħha r-rekwiżiti u l-istandards imsemmijin fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u timplimentahom b’mod effettiv, skont id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stipulati fl-Anness III ta’ dan il-Ftehim.

3.   Il-Partijiet għandhom jikkooperaw biex jiżguraw l-implimentazzjoni effettiva min-naħa tal-Ukrajna tal-leġiżlazzjoni tagħha adottata bil-għan li jiġu inkorporati r-rekwiżiti u l-istandards imsemmijin fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

4.   Il-Partijiet għandhom jikkooperaw ukoll biex jiżguraw il-ħarsien tad-drittijiet tal-konsumaturi li jirriżultaw minn dan il-Ftehim.

Artikolu 12

Kooperazzjoni industrijali

1.   Il-Partijiet għandhom jimmiraw li jsaħħu l-kooperazzjoni industrijali, partikolarment permezz:

(i)

tal-iżvilupp ta' rabtiet kummerċjali bejn il-manifatturi fil-qasam tal-avjazzjoni taż-żewġ naħat;

(ii)

tal-promozzjoni u l-iżvilupp ta’ proġetti konġunti li jimmiraw li jiżviluppaw b’mod sostenibbli s-settur tat-trasport bl-ajru, inkluża l-infrastruttura tiegħu;

(iii)

tal-kooperazzjoni teknika għall-implimentazzjoni tal-istandards tal-UE;

(iv)

tal-promozzjoni ta' opportunitajiet għall-manifatturi u d-disinjaturi fil-qasam tal-avjazzjoni; kif ukoll

(v)

tal-promozzjoni tal-investiment fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan il-Ftehim.

2.   Dan il-Ftehim għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-istandards tekniċi u industrijali eżistenti fl-Ukrajna għall-manifattura tal-inġenji tal-ajru u tal-komponenti tagħhom li mhumiex koperti mill-Anness I ta’ dan il-Ftehim.

3.   Il-Kumitat Konġunt għandu jimmonitorja u jiffaċilita l-proċess ta’ kooperazzjoni industrijali.

Artikolu 13

Sistemi ta’ riżervazzjoni kompjuterizzati

1.   Suġġetti għad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stipulati fl-Anness III ta’ dan il-Ftehim, il-Partijiet għandhom jaġixxu f’konformità mal-leġiżlazzjoni rispettiva tagħhom dwar ir-rekwiżiti u l-istandards relatati mas-sistemi ta’ riżervazzjoni kompjuterizzati speċifikata fil-Parti G tal-Anness I ta’ dan il-Ftehim. Il-Partijiet għandhom jiggarantixxu aċċess ħieles mis-sistemi ta’ riżervazzjoni kompjuterizzati ta' Parti waħda għas-suq tal-Parti l-oħra.

2.   L-Ukrajna għandha tinkorpora fil-leġiżlazzjoni tagħha r-rekwiżiti u l-istandards imsemmijin fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u timplimentahom b’mod effettiv, skont id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stipulati fl-Anness III ta’ dan il-Ftehim.

3.   Il-Partijiet għandhom jikkooperaw biex jiżguraw l-implimentazzjoni effettiva min-naħa tal-Ukrajna tal-leġiżlazzjoni tagħha adottata bil-għan li jiġu inkorporati r-rekwiżiti u l-istandards imsemmijin fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 14

Aspetti soċjali

1.   Suġġetti għad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stipulati fl-Anness III ta’ dan il-Ftehim, il-Partijiet għandhom jaġixxu f’konformità mal-leġiżlazzjoni rispettiva tagħhom dwar ir-rekwiżiti u l-istandards relatati mal-aspetti soċjali speċifikata fil-Parti E tal-Anness I ta’ dan il-Ftehim.

2.   L-Ukrajna għandha tadotta l-miżuri meħtieġa biex tinkorpora fil-leġiżlazzjoni tagħha r-rekwiżiti u l-istandards imsemmijin fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u timplimentahom b’mod effettiv, skont id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stipulati fl-Anness III ta’ dan il-Ftehim.

3.   Il-Partijiet għandhom jikkooperaw biex jiżguraw l-implimentazzjoni effettiva min-naħa tal-Ukrajna tal-leġiżlazzjoni tagħha adottata bil-għan li jiġu inkorporati r-rekwiżiti u l-istandards imsemmijin fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 15

Leġiżlazzjoni ġdida

1.   Dan il-Ftehim għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-dritt ta’ kull Parti, suġġett għall-konformità mal-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni u mad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu u tal-Artikolu 4 ta’ dan il-Ftehim, li tadotta b’mod unilaterali leġiżlazzjoni ġdida jew li temenda l-leġiżlazzjoni eżistenti tagħha fil-qasam tat-trasport bl-ajru jew f’qasam assoċjat imsemmija fl-Anness I ta’ dan il-Ftehim.

2.   Meta waħda mill-Partijiet tkun qed tqis l-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni ġdida li taqa’ fil-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim jew emenda għal-leġiżlazzjoni tagħha, din għandha tinforma lill-Parti l-oħra. Fuq talba ta’ kwalunkwe Parti, il-Kumitat Konġunt għandu, fi żmien xahrejn minn meta ssir it-talba, iwettaq skambju tal-ideat fuq l-implikazzjonijiet li din il-leġiżlazzjoni jew l-emenda l-ġdida jista’ jkollha fuq it-tħaddim tajjeb ta’ dan il-Ftehim.

3.   Il-Kumitat Konġunt għandu:

(a)

jadotta deċiżjoni li tirrevedi l-Anness I ta’ dan il-Ftehim biex jintegra fih, jekk ikun meħtieġ fuq il-bażi tar-reċiproċità, il-leġiżlazzjoni jew l-emenda l-ġdida kkonċernata;

(b)

jadotta deċiżjoni fis-sens li l-leġiżlazzjoni jew l-emenda l-ġdida kkonċernata għandha titqies bħala konformi ma’ dan il-Ftehim; jew

(c)

jirrakkomanda kwalunkwe miżura oħra li għandha tiġi adottata f’perjodu taż-żmien raġonevoli, biex ikun żgurat it-tħaddim tajjeb ta’ dan il-Ftehim.

TITOLU III

DISPOŻIZZJONIJIET EKONOMIĊI

Artikolu 16

Għoti ta’ drittijiet

1.   Kull Parti għandha tagħti lill-Parti l-oħra, f’konformità mal-Annessi II u III ta’ dan il-Ftehim, id-drittijiet li ġejjin għat-twettiq tat-trasport internazzjonali bl-ajru mit-trasportaturi tal-ajru tal-Parti l-oħra:

(a)

id-dritt li jtiru fuq it-territorju tagħha mingħajr inżul;

(b)

id-dritt li jieqfu fit-territorju tagħha għal kwalunkwe għan għajr dak li jgħabbu fuq l-ajruplani jew li jniżżlu minnhom passiġġieri, bagalji, merkanzija u/jew posta waqt it-trasport bl-ajru (għanijiet mhux tat-traffiku);

(c)

id-dritt li, waqt l-operat ta’ servizz miftiehem fuq rotta speċifikata, isiru waqfiet fit-territorju tagħha biex ikun jista’ jibda jew jintemm it-traffiku internazzjonali tal-passiġġieri, tal-merkanzija u/jew tal-posta, separatament jew f’kombinament; kif ukoll

(d)

id-drittijiet li huma speċifikati b’mod ieħor f’dan il-Ftehim.

2.   Xejn f’dan il-Ftehim ma għandu jitqies li qed jagħti lit-trasportaturi tal-ajru tal-Ukrajna d-dritt li jtellgħu abbord, fit-territorju ta’ xi Stat Membru tal-UE, passiġġieri, bagalji, merkanzija u/jew posta li jinġarru bi ħlas lejn punt ta’ destinazzjoni ieħor fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru.

Artikolu 17

Awtorizzazzjoni operatorja u permess tekniku

Hekk kif jirċievu l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni operatorja jew għall-permess tekniku minn trasportatur tal-ajru ta' Parti minnhom, li jenħtieġ jiġu sottomessi fil-forma u l-manjiera preskritti għall-awtorizzazzjonijiet operatorji jew għall-permessi tekniċi, l-awtoritajiet kompetenti tal-Parti l-oħra għandhom jagħtu l-awtorizzazzjonijiet ix-xierqa bl-inqas dewmien possibbli, sakemm:

(a)

għal trasportatur tal-ajru tal-Ukrajna:

(i)

it-trasportatur tal-ajru jkollu l-post ewlieni tan-negozju tiegħu fl-Ukrajna u jkollu liċenzja operatorja valida f’konformità mal-liġijiet applikabbli tal-Ukrajna;

(ii)

l-Ukrajna tkun teżerċita u żżomm kontroll regolatorju effettiv fuqu u l-awtorità kompetenti rilevanti tkun identifikata b’mod ċar; u

(iii)

sakemm ma jkunx stabbilit mod ieħor taħt l-Artikolu 20 ta’ dan il-Ftehim, it-trasportatur tal-ajru jkun, direttament jew bi sjieda maġġoritarja, il-proprjetà ta’, u jkun ikkontrollat effettivament minn, l-Ukrajna u/jew in-nazzjonali tagħha;

(b)

għal trasportatur tal-ajru tal-Unjoni Ewropea:

(i)

it-trasportatur tal-ajru jkollu l-post ewlieni tan-negozju tiegħu fit-territorju ta' Stat Membru tal-UE skont it-Trattati tal-UE u huwa jkollu liċenzja operatorja valida f’konformità mal-liġijiet applikabbli tal-Unjoni Ewropea;

(ii)

l-Istat Membru tal-UE li jkun responsabbli għall-ħruġ taċ-Ċertifikat tal-Operaturi tal-Ajru tiegħu jkun jeżerċita u jżomm kontroll regolatorju effettiv fuqu u l-awtorità kompetenti rilevanti tkun identifikata b’mod ċar; u

(iii)

sakemm ma jkunx stabbilit mod ieħor taħt l-Artikolu 20 ta’ dan il-Ftehim, it-trasportatur tal-ajru jkun, direttament jew bi sjieda maġġoritarja, il-proprjetà ta’, u jkun ikkontrollat effettivament minn, Stat Membru wieħed jew aktar tal-UE u/jew in-nazzjonali tagħhom jew Stati oħra elenkati fl-Anness V ta’ dan il-Ftehim u/jew in-nazzjonali tagħhom;

(c)

it-trasportatur tal-ajru jkun jissodisfa l-kundizzjonijiet preskritti fil-liġijiet u r-regolamenti msemmijin fl-Artikolu 6 ta’ dan il-Ftehim; u

(d)

ikunu qed jitħarsu u jiġu amministrati d-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 7 u 8 ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 18

Rikonoxximent reċiproku ta’ deċiżjonijiet regolatorji fir-rigward tal-adegwatezza tat-trasportaturi tal-ajru u tan-nazzjonalità tagħhom

1.   Hekk kif jirċievu applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni operatorja jew għall-permess tekniku minn trasportatur tal-ajru ta’ Parti minnhom, l-awtoritajiet kompetenti tal-Parti l-oħra għandhom jirrikonoxxu kwalunkwe deċiżjoni dwar l-adegwatezza jew in-nazzjonalità li tkun ittieħdet mill-awtoritajiet kompetenti tal-ewwel Parti fir-rigward ta’ dak it-trasportatur tal-ajru daqs li kieku din id-deċiżjoni tkun ittieħdet mill-awtoritajiet kompetenti tagħha stess, mingħajr ma toqgħod tinvestiga aktar dwar tali kwistjonijiet, ħlief hekk kif previst fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Jekk, wara li jirċievu applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni operatorja jew għall-permess tekniku minn trasportatur tal-ajru, jew wara li tingħata t-tali awtorizzazzjoni operatorja jew jingħata t-tali permess tekniku, l-awtoritajiet kompetenti tal-Parti li tirċievi l-applikazzjoni jkollhom raġuni speċifika ta’ preokkupazzjoni, minkejja d-deċiżjoni tal-awtoritajiet kompetenti tal-Parti l-oħra, il-kundizzjonijiet preskritti fl-Artikolu 17 ta’ dan il-Ftehim għall-għoti tal-awtorizzazzjonijiet operatorja jew tal-permessi t-tekniċi xierqa ma jkunux ġew issodisfati, huma għandhom javżaw minnufih lil dawk l-awtoritajiet b’dan, u jagħtuhom raġunijiet sostantivi għat-tħassib tagħhom. F’dak il-każ, kwalunkwe Parti tista’ titlob li jsiru konsultazzjonijiet, li jistgħu jinkludu r-rappreżentanti tal-awtoritajiet kompetenti rilevanti, u/jew tikseb informazzjoni addizzjonali li tkun rilevanti għal dan it-tħassib, u dawn it-talbiet għandhom jintlaqgħu kemm jista’ jkun malajr. Jekk il-kwistjoni tibqa’ ma tissolviex, kwalunkwe Parti tista’ tressaq il-kwistjoni quddiem il-Kumitat Konġunt.

Artikolu 19

Rifjut, revoka, sospensjoni u limitazzjoni tal-awtorizzazzjoni operatorja jew tal-permess tekniku

1.   L-awtoritajiet kompetenti ta’ kwalunkwe Parti jistgħu jirrifjutaw, jirrevokaw, jissospendu jew jillimitaw l-awtorizzazzjonijiet operatorji jew il-permessi tekniċi jew inkella jissospendu jew jillimitaw l-operazzjonijiet ta’ trasportatur tal-ajru tal-Parti l-oħra meta:

(a)

għal trasportatur tal-ajru tal-Ukrajna:

(i)

it-trasportatur tal-ajru ma jkollux il-post ewlieni tan-negozju tiegħu fl-Ukrajna jew ma jkollux liċenzja operatorja valida f’konformità mal-liġijiet applikabbli tal-Ukrajna;

(ii)

l-Ukrajna ma tkunx teżerċita jew iżżomm kontroll regolatorju effettiv fuqu jew l-awtorità kompetenti rilevanti ma tkunx ġiet identifikata b’mod ċar; jew

(iii)

sakemm ma jkunx stabbilit mod ieħor taħt l-Artikolu 20 ta’ dan il-Ftehim, it-trasportatur tal-ajru ma jkunx, direttament jew bi sjieda maġġoritarja, il-proprjetà ta’, jew ikkontrollat effettivament minn, l-Ukrajna u/jew in-nazzjonali tagħha;

(b)

għal trasportatur tal-ajru tal-Unjoni Ewropea:

(i)

it-trasportatur tal-ajru ma jkollux il-post ewlieni tan-negozju tiegħu fit-territorju ta' Stat Membru tal-UE taħt it-Trattati tal-UE, jew ma jkollux liċenzja operatorja valida f’konformità mal-liġijiet applikabbli tal-Unjoni Ewropea; jew

(ii)

l-Istat Membru tal-UE li jkun responsabbli għall-ħruġ taċ-Ċertifikat tal-Operaturi tal-Ajru tiegħu ma jkunx jeżerċita jew iżomm kontroll regolatorju effettiv fuqu jew l-awtorità kompetenti ma tkunx ġiet identifikata b’mod ċar; jew

(iii)

sakemm ma jkunx stabbilit mod ieħor taħt l-Artikolu 20 ta’ dan il-Ftehim, it-trasportatur tal-ajru ma jkunx, direttament jew bi sjieda maġġoritarja, il-proprjetà ta’, jew ikkontrollat effettivament minn, Stat Membru wieħed jew aktar tal-UE u/jew in-nazzjonali tagħhom jew Stati oħra elenkati fl-Anness V ta’ dan il-Ftehim u/jew in-nazzjonali tagħhom;

(c)

it-trasportatur tal-ajru jkun naqas milli jikkonforma mal-liġijiet u r-regolamenti msemmijin fl-Artikolu 6 ta’ dan il-Ftehim;

(d)

id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 7 u 8 ta’ dan il-Ftehim ma jkunux qed jitħarsu jew jiġu amministrati; jew

(e)

xi Parti tkun iddeterminat f’konformità mal-Artikolu 26(5) ta’ dan il-Ftehim li l-kundizzjonijiet għal ambjent kompetittiv mhux qed jiġu ssodisfati.

2.   Sakemm ma jkunx essenzjali li tittieħed azzjoni immedjata biex jiġi evitat aktar nuqqas ta’ konformità mal-punt (c) jew (d) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, id-drittijiet stabbiliti b’dan l-Artikolu għandhom jiġu eżerċitati biss wara li ssir konsultazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-Parti l-oħra.

3.   L-ebda Parti ma għandha tuża d-drittijiet tagħha stabbiliti b’dan l-Artikolu biex tirrifjuta, tirrevoka, tissospendi jew tillimita l-awtorizzazzjonijiet operatorji jew il-permessi tekniċi ta' kwalunkwe trasportatur tal-ajru ta' xi Parti fuq il-bażi li s-sjieda bi sjieda maġġoritarja u/jew il-kontroll effettiv ta' dak it-trasportatur tal-ajru hija f’idejn Parti waħda jew aktar tal-Ftehim tal-ECAA jew tan-nazzjonali tagħhom, sakemm din il-Parti jew dawn il-Partijiet għall-Ftehim tal-ECAA joffru trattament reċiproku u japplikaw it-termini u l-kundizzjonijiet tal-Ftehim tal-ECAA.

Artikolu 20

Investiment fit-trasportaturi tal-ajru

1.   Minkejja l-Artikoli 17 u 19 ta’ dan il-Ftehim, is-sjieda maġġoritarja jew il-kontroll effettiv ta' trasportatur tal-ajru tal-Ukrajna minn Stati Membri tal-UE u/jew min-nazzjonali tagħhom, jew ta' trasportatur tal-ajru tal-Unjoni Ewropea mill-Ukrajna u/jew min-nazzjonali tagħha, għandhom ikunu permessi permezz ta’ deċiżjoni minn qabel tal-Kumitat Konġunt.

2.   Dik id-deċiżjoni għandha tispeċifika l-kundizzjonijiet assoċjati mal-operat tas-servizzi miftiehma skont dan il-Ftehim u mas-servizzi ta’ bejn il-pajjiżi terzi u l-Partijiet. L-Artikolu 29(8) ta’ dan il-Ftehim ma għandux japplika għal din it-tip ta’ deċiżjoni.

Artikolu 21

Abolizzjoni tar-restrizzjonijiet kwantitattivi

1.   Mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet aktar favorevoli fi ftehimiet eżistenti u fil-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim, il-Partijiet għandhom ineħħu r-restrizzjonijiet kwantitattivi u l-miżuri li jkollhom effett ekwivalenti fuq it-trasferiment ta’ tagħmir, provvisti, spareparts, u apparat ieħor meta dawn ikunu meħtieġa għal trasportatur tal-ajru biex ikompli jipprovdi s-servizzi tat-trasport bl-ajru bil-kundizzjonijiet previsti f’dan il-Ftehim.

2.   L-obbligu msemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu m’għandux jipprekludi lill-Partijiet milli jipprojbixxu jew jimponu restrizzjonijiet fuq it-tali trasferimenti minħabba raġunijiet ta’ politika pubblika jew sigurtà pubblika, tal-ħarsien tas-saħħa u l-ħajja tal-bnedmin, tal-annimali jew tal-pjanti, jew tal-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali, industrijali u kummerċjali. Madanakollu, dawn il-projbizzjonijiet jew ir-restrizzjonijiet m'għandhomx jikkostitwixxu diskriminazzjoni arbitrarja jew restrizzjoni moħbija fuq il-kummerċ bejn il-Partijiet.

Artikolu 22

Opportunitajiet kummerċjali

Twettiq ta’ negozju

1.

Il-Partijiet jaqblu li l-ostakli għall-eżerċizzju tan-negozju affaċċati mill-operaturi kummerċjali jfixklu l-benefiċċji li jridu jinkisbu b’dan il-Ftehim. Għaldaqstant, il-Partijiet jaqblu li jimpenjaw ruħhom fi proċess effettiv u reċiproku għat-tneħħija tal-ostakli għall-eżerċizzju tan-negozju affaċċati mill-operaturi kummerċjali taż-żewġ Partijiet, fejn it-tali ostakli jistgħu jfixklu l-operazzjonijiet kummerċjali, jgħawġu l-kompetizzjoni jew ifixklu l-iżvilupp ta’ kundizzjonijiet ugwali.

2.

Il-Kumitat Konġunt għandu jiżviluppa proċess ta’ kooperazzjoni fir-rigward tat-twettiq tan-negozju u tal-opportunitajiet kummerċjali, għandu jimmonitorja l-progress billi jindirizza b’mod effettiv l-ostakli li jaffaċċaw l-operaturi kummerċjali fl-eżerċizzju tan-negozju tagħhom u għandu jirrevedi b’mod regolari l-iżviluppi, inkluż, jekk ikun meħtieġ, dawk li jirrigwardaw bidliet leġiżlattivi u regolatorji. Skont l-Artikolu 29 ta’ dan il-Ftehim, Parti tista’ titlob li tiġi organizzata laqgħa tal-Kumitat Konġunt sabiex tiġi diskussa kwalunkwe kwistjoni relatata mal-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu.

Rappreżentanti tat-trasportaturi tal-ajru

3.

It-trasportaturi tal-ajru ta’ kull Parti għandu jkollhom id-dritt li jwaqqfu uffiċċji fit-territorju tal-Parti l-oħra għall-promozzjoni u l-bejgħ tal-attivitajiet tat-trasport bl-ajru u għal attivitajiet relatati oħra, inkluż id-dritt li jbigħu u joħorġu kwalunkwe biljett u/jew polza tat-tagħbija bl-ajru, kemm tagħhom stess u/jew kemm ta’ kwalunkwe trasportatur tal-ajru ieħor.

4.

It-trasportaturi tal-ajru ta’ kull Parti għandhom ikunu intitolati, skont il-liġijiet u r-regolamenti tal-Parti l-oħra dwar id-dħul, ir-residenza u l-impjieg, li jġibu u jżommu fit-territorju tal-Parti l-oħra impjegati maniġerjali, tal-bejgħ, tekniċi, tal-operat, u impjegati speċjalizzati oħra li jkunu meħtieġa biex jingħata appoġġ sabiex jiġi pprovdut it-trasport bl-ajru. Jekk ikunu jridu t-trasportaturi tal-ajru, dawn ir-rekwiżiti għall-persunal jistgħu jkunu ssodisfati mill-persunal tagħhom stess jew billi jintużaw is-servizzi ta’ kwalunkwe organizzazzjoni, kumpanija jew trasportatur tal-ajru ieħor li jopera fit-territorju tal-Parti l-oħra u li jkun awtorizzat iwettaq it-tali servizzi fit-territorju ta’ dik il-Parti. Iż-żewġ Partijiet għandhom jiffaċilitaw u jħaffu l-għoti ta’ permessi tal-impjieg, meta jkunu meħtieġa, lil dawk il-persuni li jkunu impjegati fl-uffiċċji skont dan il-paragrafu, inklużi dawk li jwettqu ċerti kompiti temporanji li ma jkunux jaqbżu 90 jum, suġġett għal-liġijiet u r-regolamenti rilevanti li jkunu fis-seħħ.

Servizzi fuq l-art

5.

Suġġett għad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stipulati fl-Anness III ta’ dan il-Ftehim:

(a)

mingħajr preġudizzju għall-punt (b), b’rabta mal-groundhandling fit-territorju tal-Parti l-oħra, kull trasportatur tal-ajru għandu jkollu:

(i)

id-dritt li jwettaq huwa stess il-groundhandling tiegħu stess (“self-handling”); jew

(ii)

id-dritt li jagħżel minn fost il-fornituri kompetituri li jipprovdu servizzi ta’ groundhandling kompluti jew parzjali, f’każ li dawn il-fornituri jingħataw aċċess għas-suq skont il-liġijiet u r-regolamenti ta’ kull Parti u f’każ li dawn ikunu preżenti fis-suq;

(b)

għall-ġestjoni tal-bagalji, il-ġestjoni fuq ir-rampa, il-ġestjoni tal-fjuwil u ż-żejt u l-ġestjoni tal-merkanzija u tal-posta, partikolarment f’dak li għandu x’jaqsam mal-ġestjoni fiżika tal-merkanzija u l-posta bejn it-terminal tal-ajru u l-inġenju tal-ajru, id-drittjiet skont il-punt (a)(i) u (ii) jistgħu jiġu suġġetti għal-limiti skont il-liġijiet u r-regolamenti applikabbli fit-territorju tal-Parti l-oħra. Fejn dawn il-limiti jipprekludu s-self-handling u fejn ma jkun hemm l-ebda kompetizzjoni effettiva bejn il-fornituri li jipprovdu s-servizzi tal-groundhandling, dawn is-servizzi kollha għandhom ikunu disponibbli għat-trasportaturi tal-ajru kollha b’mod ugwali u mingħajr diskriminazzjoni;

(c)

kwalunkwe fornitur tal-groundhandling ta' kull Parti, kemm jekk dan ikun trasportatur tal-ajru u kemm jekk le, għandu jkollu d-dritt, fir-rigward tal-groundhandling fit-territorju tal-Parti l-oħra, li jipprovdi s-servizzi tal-groundhandling lit-trasportaturi tal-ajru tal-Partijiet li joperaw fl-istess ajruport, meta dan ikun awtorizzat mil-liġijiet u r-regolamenti applikabbli u jkun konsistenti magħhom.

Allokazzjoni ta’ slots fl-ajruporti

6.

L-allokazzjoni ta’ slots disponibbli fl-ajruporti fit-territorji tal-Partijiet għandha titwettaq b’mod indipendenti, trasparenti, mhux diskriminatorju u tempestivament.

Bejgħ, spejjeż lokali, u trasferiment ta’ fondi

7.

Kwalunkwe trasportatur tal-ajru ta’ kull Parti jista’ jwettaq bejgħ ta’ servizzi ta’ trasport bl-ajru u servizzi relatati fit-territorju tal-Parti l-oħra b’mod dirett u/jew, jekk it-trasportatur tal-ajru jkun irid, permezz tal-aġenti tal-bejgħ tiegħu, permezz ta’ intermedjarji oħra li jkunu maħtura minnu, permezz ta’ trasportatur tal-ajru ieħor jew permezz tal-internet. Kull trasportatur tal-ajru għandu jkollu d-dritt li jbigħ dawn is-servizzi tat-trasport u servizzi relatati, u kwalunkwe persuna għandha tkun libera li tixtri t-tali trasport u servizzi fil-munita ta’ dak it-territorju jew f’muniti liberament konvertibbli skont il-leġiżlazzjoni monetarja lokali.

8.

Kull trasportatur tal-ajru għandu jkollu d-dritt li jikkonverti f’muniti liberament konvertibbli u jirrimetti dħul lokali mit-territorju tal-Parti l-oħra lejn it-territorju tiegħu stess jew lejn il-pajjiż jew il-pajjiżi li jagħżel huwa stess, skont il-leġiżlazzjoni applikabbli. Il-konverżjoni u r-rimessa għandhom ikunu awtorizzati minnufih mingħajr restrizzjoni jew tassazzjoni fir-rigward tagħhom bir-rata uffiċjali tal-kambju tas-suq applikabbli għal transazzjonijiet u rimessi kurrenti fid-data li fiha t-trasportatur tal-ajru jkun għamel l-applikazzjoni inizjali għar-rimessa.

9.

It-trasportaturi tal-ajru ta’ kull Parti għandhom jitħallew iħallsu għall-ispejjeż lokali, inkluż ix-xiri ta’ fjuwil, fit-territorju tal-Parti l-oħra fil-munita nazzjonali. Jekk ikunu jridu, it-trasportaturi tal-ajru ta’ kull Parti jistgħu jħallsu dawn l-ispejjeż fit-territorju tal-Parti l-oħra f’muniti li jistgħu jiġu skambjati b’mod ħieles, skont il-leġiżlazzjoni monetarja lokali.

Arranġamenti kooperattivi

10.

Waqt l-operat jew il-forniment ta’ servizzi skont dan il-Ftehim, kwalunkwe trasportatur tal-ajru ta’ Parti jista’ jidħol f’arranġamenti ta’ kummerċjalizzazzjoni kooperattiva, bħalma huma ftehimiet ta’ spazju magħluq jew arranġamenti ta’ qsim ta’ kodiċi, ma’:

(a)

kwalunkwe trasportatur jew trasportaturi tal-ajru tal-Partijiet;

(b)

kwalunkwe trasportatur jew trasportaturi tal-ajru ta’ pajjiż terz; u

(c)

kwalunkwe fornitur tat-trasport bis-superfiċje (bil-baħar jew fuq l-art),

sakemm: (i) it-trasportatur operattiv ikollu l-awtorizzazzjoni xierqa; (ii) it-trasportaturi involuti fil-kummerċjalizzazzjoni jkollhom l-awtorizzazzjoni xierqa għar-rotta bażika fi ħdan id-dispożizzjonijiet bilaterali rilevanti u (iii) l-arranġamenti jkunu jissodisfaw ir-rekwiżiti tas-sikurezza u tal-kompetizzjoni li s-soltu jkunu japplikaw għalihom. F’dak li għandu x’jaqsam mal-bejgħ ta’ trasport tal-passiġġieri li jinvolvi l-kondiviżjoni tal-kodiċi, ix-xerrej għandu jkun infurmat waqt il-bejgħ dwar liema fornitur tat-trasport se jkun qed jopera kull settur tas-servizz, jew fi kwalunkwe każ għandu jkun infurmat b’dan waqt ir-reġistrazzjoni, jew x’ħin jitla’ abbord l-ajruplan f’każ li ma tkun meħtieġa l-ebda reġistrazzjoni għal titjira ta’ konnessjoni.

Trasport intermodali

11.

Fir-rigward tat-trasport tal-passiġġieri, il-fornituri tat-trasport bis-superfiċje ma għandhomx ikunu suġġetti għal liġijiet jew regolamenti li jirregolaw it-trasport bl-ajru biss minħabba li dan it-trasport bis-superfiċje jkun qed isir minn trasportatur tal-ajru f’ismu stess. Il-fornituri tat-trasport bis-superfiċje għandhom id-dritt jiddeċiedu jekk jidħlux f’arranġamenti kooperattivi jew le. Meta jiddeċiedu dwar kwalunkwe arranġament partikolari, il-fornituri tat-trasport bis-superfiċje jistgħu jikkunsidraw, fost affarijiet oħra, l-interessi tal-konsumaturi kif ukoll ir-restrizzjonijiet tekniċi, ekonomiċi, ta’ spazju u ta’ kapaċità.

12.

Mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti tal-liġijiet u r-regolamenti applikabbli u minkejja kwalunkwe dispożizzjoni oħra ta’ dan il-Ftehim, it-trasportaturi tal-ajru u l-fornituri indiretti tat-trasport tal-merkanzija tal-Partijiet għandhom ikunu awtorizzati jużaw, mingħajr restrizzjoni, fejn jidħol it-trasport internazzjonali bl-ajru bl-istess polza tat-tagħbija bl-ajru, kwalunkwe trasport bis-superfiċje tal-merkanzija lejn jew minn kwalunkwe punt fit-territorji tal-Ukrajna u tal-Unjoni Ewropea, jew f’pajjiżi terzi. Dan jinkludi t-trasport lejn u mill-ajruporti kollha li jkollhom il-faċilitajiet ta’ dwana kif ukoll, fejn jgħodd, id-dritt li jġorru l-merkanzija fid-dwana. It-tali merkanzija, kemm jekk tkun qed tinġarr bis-superfiċje u kemm jekk tkun qed tinġarr bl-ajru, għandu jkollha aċċess għall-ipproċessar u għall-faċilitajiet doganali tal-ajruporti. It-trasportaturi tal-ajru jistgħu jagħżlu li jwettqu t-trasport bis-superfiċje tagħhom stess jew li jipprovduh permezz ta’ arranġamenti ma’ trasportaturi oħra bis-superfiċje, inkluż it-trasport bis-superfiċje li jitħaddem minn trasportaturi oħra tal-ajru kif ukoll minn fornituri indiretti tat-trasport tal-merkanzija bl-ajru. Dawn is-servizzi li fihom jintużaw diversi mezzi tat-trasport għall-ġarr tal-merkanzija jistgħu jiġu offruti bi prezz wieħed, li jinkludi t-trasport bl-ajru u bis-superfiċje flimkien, sakemm it-trasportaturi tal-merkanzija ma jkunux żgwidati dwar il-fatti marbutin mat-tali trasport.

Għall-għanijiet tal-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, it-”trasport bis-superfiċje” għandu jinkludi kemm it-trasport fuq l-art kif ukoll dak marittimu.

Leasing

13.

It-trasportaturi tal-ajru ta’ kull Parti għandu jkollhom id-dritt jipprovdu s-servizzi miftiehma billi jużaw inġenji tal-ajru bl-ekwipaġġ jew mingħajru lokat mingħand kwalunkwe trasportatur tal-ajru, inkluż minn pajjiżi terzi, sakemm il-parteċipanti kollha fit-tali arranġamenti jkunu jissodisfaw il-kundizzjonijiet preskritti fil-liġijiet u fir-regolamenti li l-Partijiet s-soltu japplikaw għat-tali arranġamenti.

L-ebda Parti ma għandha teħtieġ li t-trasportaturi tal-ajru li jkunu qed jagħtu t-tagħmir tagħhom b’lease ikollhom drittijiet tat-traffiku taħt dan il-Ftehim.

Il-leasing bl-ekwipaġġ (“wet-leasing”) minn trasportatur tal-ajru tal-Ukrajna ta’ inġenju tal-ajru ta’ trasportatur tal-ajru ta’ pajjiż terz jew minn trasportatur tal-ajru tal-Unjoni Ewropea ta’ inġenju tal-ajru ta’ trasportatur tal-ajru ta’ pajjiż terz għajr dawk imsemmija fl-Anness V ta’ dan il-Ftehim, biex jiġu sfruttati d-drittijiet stabbiliti f'dan il-Ftehim, għandu jibqa’ wieħed eċċezzjonali jew li jissodisfa ħtiġijiet temporanji. Dan għandu jiġi ppreżentat għall-approvazzjoni minn qabel lill-awtorità tal-għoti tal-liċenzja tat-trasportatur bl-ajru lokatarju li jagħti b’lokazzjoni l-inġenju tal-ajru bl-ekwipaġġ b'kollox, kif ukoll lill-awtorità kompetenti tal-Parti l-oħra.

Arranġamenti ta’ franchising, immarkar u konċessjoni kummerċjali

14.

It-trasportaturi tal-ajru ta’ kull Parti għandhom ikunu intitolati li jidħlu f’arranġamenti ta’ franchising jew ta’ mmarkar jew konċessjoni kummerċjali ma’ kumpaniji, inklużi trasportaturi tal-ajru, ta’ kull Parti jew pajjiżi terzi, sakemm it-trasportaturi tal-ajru għandhom l-awtorità xierqa u jissodisfaw il-kundizzjonijiet preskritti skont il-liġijiet u r-regolamenti normalment applikati mill-Partijiet għal arranġamenti bħal dawn, partikolarment dawk li jeħtieġu li tiġi divulgata l-identità tat-trasportatur tal-ajru li qed jopera s-servizz.

Waqfiet tul il-lejl

15.

It-trasportaturi tal-ajru ta’ kull Parti għandu jkollhom id-dritt li jagħmlu waqfiet tul il-lejl fl-ajruporti tal-Parti l-oħra li huma miftuħa għat-traffiku internazzjonali.

Artikolu 23

Tassazzjoni u dazji doganali

1.   Meta jasal fit-territorju ta’ waħda mill-Partijiet, l-inġenju tal-ajru li jitħaddem mit-trasportaturi tal-ajru tal-Parti l-oħra għat-trasport internazzjonali bl-ajru, it-tagħmir regolari tiegħu, il-fjuwil, il-lubrifikanti, il-provvisti tekniċi konsumabbli, it-tagħmir ta’ fuq l-art, l-ispare parts (inklużi magni), il-provvisti ta’ fuq l-inġenju tal-ajru (inklużi iżda mhux limitati għal oġġetti bħal ikel, xorb u likuri, tabakk u prodotti oħrajn li jkunu maħsuba biex jinbiegħu jew jintużaw mill-passiġġieri fi kwantitajiet limitati waqt it-titjira), u oġġetti oħra maħsuba jew użati biss b’rabta mal-operat jew it-tiswija tal-inġenju tal-ajru li jkun f’ħidma ta’ trasport internazzjonali bl-ajru, għandhom ikunu eżentati, fuq bażi reċiproka, skont il-leġiżlazzjoni rilevanti applikabbli, mir-restrizzjonijiet kollha tal-importazzjoni, mit-taxxi fuq il-proprjetà u mill-imposti kapitali, mid-dazji doganali, mit-taxxi tas-sisa, u minn tariffi u imposti simili li:

(a)

huma imposti mill-awtoritajiet nazzjonali jew lokali jew mill-Unjoni Ewropea, u

(b)

mhumiex ibbażati fuq il-kost tas-servizzi pprovduti, sakemm dak it-tagħmir u dawk il-provvisti jibqgħu abbord l-inġenju tal-ajru.

2.   Dawn li ġejjin għandhom ikunu eżentati wkoll, fuq bażi reċiproka, taħt il-leġiżlazzjoni rilevanti applikabbli ta’ Parti, mit-taxxi, mis-sisa, mid-dazji, mit-tariffi u mill-imposti msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, ħlief għal imposti ibbażati fuq il-kost tas-servizz provdut:

(a)

il-provvisti tal-inġenju tal-ajru mdaħħla jew fornuti fit-territorju ta’ Parti u mtellgħin abbord f’limiti raġonevoli, għall-użu fuq l-inġenju tal-ajru li jkun se jitlaq ta’ trasportatur tal-ajru tal-Parti l-oħra involuta fit-trasport internazzjonali bl-ajru, inkluż f’każijiet fejn tali provvisti jkunu se jintużaw waqt parti mill-vjaġġ imwettaq fuq dak it-territorju;

(b)

it-tagħmir ta’ fuq l-art u l-ispare parts (inklużi magni) li jidħlu fit-territorju ta’ Parti għat-tiswija, għall-manutenzjoni jew għaż-żamma ta’ inġenju tal-ajru ta’ trasportatur tal-ajru tal-Parti l-oħra li jintuża għal trasport internazzjonali bl-ajru;

(c)

il-fjuwil, il-lubrifikanti u l-provvisti tekniċi konsumabbli mdaħħla jew fornuti fit-territorju ta’ Parti biex jintużaw f’inġenju tal-ajru ta’ trasportatur tal-ajru tal-Parti l-oħra involuta fit-trasport internazzjonali bl-ajru, inkluż f’każijiet fejn tali provvisti jkunu se jintużaw waqt parti mill-vjaġġ imwettaq fuq dak it-territorju;

(d)

materjal stampat, kif previst bil-leġiżlazzjoni tad-dwana ta’ kull Parti, li jiddaħħal jew li jkun fornut fit-territorju ta’ Parti u li jintuża abbord l-inġenju tal-ajru li jkun sejjer, ta' trasportatur tal-ajru tal-Parti l-oħra li jkun impenjat fi trasport internazzjonali bl-ajru, anke meta dawn il-provvisti jkunu se jintużaw f’parti mill-vjaġġ li jkun se jsir fit-territorju msemmi; kif ukoll

(e)

it-tagħmir tas-sikurezza u tas-sigurtà biex jintuża fl-ajruporti jew fit-terminali tal-merkanzija.

3.   Minkejja kwalunkwe dispożizzjoni oħra kontra dan, xejn f’dan il-Ftehim ma għandu jimpedixxi lil Parti milli timponi taxxi, levies, dazji, tariffi jew imposti fuq il-fjuwil fornut fit-territorju tagħha fuq bażi mhux diskriminatorja għall-użu fl-inġenju tal-ajru ta’ trasportatur tal-ajru li jopera bejn żewġ punti fit-territorju tagħha.

4.   Jista’ jkun meħtieġ li t-tagħmir u l-provvisti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu jibqgħu taħt is-superviżjoni jew il-kontroll tal-awtoritajiet xierqa u ma jkunux trasferiti mingħajr il-pagamenti tad-dazji doganali u t-taxxi rilevanti.

5.   L-eżenzjonijiet previsti minn dan l-Artikolu għandhom ikunu disponibbli wkoll meta t-trasportaturi tal-ajru ta’ Parti waħda jkunu daħlu f'kuntratt ma’ trasportatur tal-ajru ieħor li jkun igawdi bl-istess mod minn tali eżenzjonijiet mill-Parti l-oħra għas-self jew it-trasferiment fit-territorju tal-Parti l-oħra tal-oġġetti speċifikati fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu.

6.   Xejn f’dan il-Ftehim ma għandu jimpedixxi kwalunkwe Parti milli timponi taxxi, levies, dazji, tariffi jew imposti fuq oġġetti mibjugħa abbord lill-passiġġieri għajr il-konsum abbord matul parti minn servizz bl-ajru bejn żewġ punti fit-territorju tagħha li fiha l-imbark jew l-iżbark ikunu ġew awtorizzati.

7.   Il-bagalji u l-merkanzija fi tranżitu dirett minn parti għall-oħra tat-territorju ta’ Parti għandhom jiġu eżentati mit-taxxi, dazji doganali, tariffi u imposti simili oħra li ma jkunux ibbażati fuq il-kost tas-servizz fornut.

8.   It-tagħmir regolari li jinġarr abbord, kif ukoll il-materjal u l-provvisti normalment miżmuma abbord inġenju tal-ajru użat minn trasportatur tal-ajru ta’ Parti, jista’ jinħatt fit-territorju tal-Parti l-oħra biss bl-approvazzjoni tal-awtoritajiet doganali ta’ dak it-territorju. F’każ bħal dan, jista’ jkun meħtieġ li jitqiegħdu taħt is-sorveljanza tal-awtoritajiet imsemmija sa meta jiġu esportati mill-ġdid jew imneħħija b’mod ieħor skont ir-regolamenti doganali.

9.   L-istipulazzjonijiet ta’ dan il-Ftehim ma għandhomx jaffettwaw il-qasam tal-VAT, bl-eċċezzjoni tat-taxxa fuq il-fatturat fuq l-importazzjonijiet. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim ma għandhomx jaffettwaw id-dispożizzjonijiet ta’ ebda konvenzjoni li fiż-żmien rilevanti tkun fis-seħħ bejn xi Stat Membru u l-Ukrajna biex tkun evitata t-tassazzjoni doppja fuq l-introjtu u fuq il-kapital.

Artikolu 24

Imposti fuq l-utenti għall-ajruporti u għall-faċilitajiet u s-servizzi tal-avjazzjoni

1.   Kull Parti għandha tiżgura li l-imposti fuq l-utenti li jistgħu jkunu imposti mill-awtoritajiet jew korpi addebitanti kompetenti tagħha fuq it-trasportaturi tal-ajru tal-Parti l-oħra għall-użu tal-kontroll tan-navigazzjoni bl-ajru u tat-traffiku tal-ajru, tal-ajruport, tas-sigurtà tal-avjazzjoni u tal-faċilitajiet u s-servizzi relatati jkunu ġusti, raġonevoli, mhux diskriminatorji b’mod inġust, u mqassma ġustament fost il-kategoriji tal-utenti. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9 ta’ dan il-Ftehim, dawn l-imposti jistgħu jirriflettu, imma m’għandhomx jaqbżu, il-kost kollu għall-awtoritajiet jew mill-korpi kompetenti addebitanti talli jipprovdu l-faċilitajiet u s-servizzi x-xierqa tal-ajruport u tas-sigurtà tal-avjazzjoni f’dak l-ajruport jew fis-sistema ta’ dak l-ajruport. Dawn l-imposti jistgħu jinkludu qligħ raġonevoli fuq l-assi, wara d-deprezzament. Il-faċilitajiet u s-servizzi li fuqhom ikun hemm imposta fuq l-utenti għandhom ikunu pprovduti fuq bażi effiċjenti u ekonomika. Fi kwalunkwe każ, dawn l-imposti għandhom jiġu imposti lit-trasportaturi tal-ajru tal-Parti l-oħra taħt termini li ma jkunux inqas favorevoli mit-termini l-aktar favorevoli disponibbli għal kwalunkwe trasportatur tal-ajru ieħor fiż-żmien meta dawn l-imposti jiġu stabbiliti. L-imposti tal-utent għandhom jiġu stabbiliti mill-awtoritajiet jew korpi addebitanti kompetenti tal-partijiet f’munita nazzjonali jew barranija.

2.   Kull Parti għandha tinkoraġġixxi jew teħtieġ konsultazzjonijiet skont il-leġiżlazzjoni applikabbli eżistenti, bejn l-awtoritajiet jew korpi addebitanti kompetenti fit-territorju tagħha u t-trasportaturi tal-ajru u/jew il-korpi rappreżentanti tagħhom li jużaw is-servizzi u l-faċilitajiet, u għandha tiżgura li l-awtoritajiet jew korpi addebitanti kompetenti u li t-trasportatur tal-ajru jew il-korpi rappreżentanti tagħhom jiskambjaw tali tagħrif li jista’ jkun meħtieġ biex tkun tista’ ssir analiżi preċiża dwar kemm ikunu raġonevoli l-imposti fuq l-utenti skont il-prinċipji tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Kull Parti għandha tiżgura li l-awtoritajiet jew korpi addebitanti kompetenti jagħtu lill-utenti avviż raġonevoli rigward kwalunkwe proposta ta’ bidliet fl-imposti fuq l-utenti sabiex dawk l-awtoritajiet ikunu jistgħu jqisu l-fehmiet espressi mill-utenti qabel isiru l-bidliet.

Artikolu 25

Pprezzar

1.   Il-Partijiet għandhom jippermettu li t-trasportaturi tal-ajru jistabbilixxu liberament il-prezzijiet abbażi ta’ kompetizzjoni ħielsa u ġusta.

2.   Il-Partijiet ma għandhomx jirrikjedu li l-prezzijiet ikunu rreġistrati jew notifikati.

3.   Jekk l-awtoritajiet kompetenti ta’ kwalunkwe Parti jemmnu li kwalunkwe prezz huwa inkonsistenti mal-konsiderazzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu, huma għandhom jibagħtu avviż xieraq lill-awtoritajiet kompetenti tal-Parti l-oħra kkonċernati u tista’ titlob konsultazzjonijiet ma’ dawn l-awtoritajiet. Jistgħu jsiru konsultazzjonijiet bejn l-awtoritajiet kompetenti fuq kwistjonijiet bħal prezzijiet li jistgħu jkunu inġusti, mhux raġonevoli, diskriminatorji jew sussidjati. Dawn il-konsultazzjonijiet għandhom isiru mhux iktar tard minn 30 jum wara d-data tal-wasla tat-talba.

Artikolu 26

Ambjent kompetittiv

1.   Fi ħdan l-kamp ta applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim, it-Titolu IV tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni jew kwalunkwe ftehim suċċessur bejn l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri tagħha u l-Ukrajna għandu japplika ħlief fejn regoli aktar speċifiċi dwar il-kompetizzjoni u l-għajnuna mill-Istat għas-settur tal-avjazzjoni huma inklużi f’dan il-Ftehim.

2   Il-partijiet jagħrfu li huwa l-objettiv komuni tagħhom li jkun hemm ambjent ġust u kompetittiv għat-tħaddim tas-servizzi bl-ajru. Il-Partijiet jirrikonoxxu li prattiki kompetittivi ġusti mit-trasportaturi tal-ajru għandhom aktar probabbiltà li jseħħu meta dawn it-trasportaturi tal-ajru jaħdmu fuq bażi kummerċjali b’mod sħiħ u ma jkunux issussidjati.

3.   L-għajnuna tal-Istat li tfixkel jew thedded li tfixkel il-kompetizzjoni billi tiffavorixxi ċerti kumpaniji jew impriżi jew ċerti prodotti jew servizzi tal-avjazzjoni hija inkompatibbli mal-funzjonament korrett ta’ dan il-Ftehim, peress li tista’ taffettwa l-kummerċ bejn il-Partijiet fis-settur tal-avjazzjoni.

4.   Rigward għajnuna mill-Istat, kwalunkwe prattika kontra dan l-Artikolu għandha tiġi vvalutata abbażi ta’ kriterji li jkunu ġejjin mill-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni applikabbli fl-Unjoni Ewropea u partikolarment dawk speċifikati fl-Anness VII ta’ dan il-Ftehim.

5.   Jekk Parti waħda ssib li jeżistu kundizzjonijiet fit-territorju tal-Parti l-oħra, partikolarment minħabba sussidju, li jistgħu jaffettwaw b’mod negattiv l-opportunitajiet ġusti u ugwali tat-trasportaturi tal-ajru tagħha biex jikkompetu, tista’ tissottometti osservazzjonijiet lill-Parti l-oħra. Barra minn hekk, hija tista’ titlob laqgħa tal-Kumitat Konġunt, kif previst fl-Artikolu 29 ta’ dan il-Ftehim. Mir-riċezzjoni ta’ tali talba, il-konsultazzjonijiet għandhom jibdew fi żmien 30 jum. Jekk ma jintlaħaqx qbil sodisfaċenti fi żmien 30 jum mill-bidu tal-konsultazzjonijiet, dan għandu jikkostitwixxi l-bażi għall-Parti li talbet il-konsultazzjonijiet biex tieħu azzjoni ta’ rifjut, revoka, sospensjoni jew limitazzjoni tal-awtorizzazzjonijiet tat-trasportatur(i) bl-ajru kkonċernat(i), skont l-Artikolu 19 ta’ dan il-Ftehim.

6.   L-azzjonijiet, imsemmija fil-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu, għandhom ikunu adattati, proporzjonati u ristretti fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni u t-tul ta’ żmien għal dak li huwa strettament meħtieġ. Għandhom ikunu esklussivament diretti lejn it-trasportatur tal-ajru jew it-trasportaturi tal-ajru li qed jibbenefikaw minn sussidju jew il-kundizzjonijiet imsemmija f’dan l-Artikolu, u għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għad-dritt ta' Parti jew oħra li tieħu azzjoni skont l-Artikolu 31 ta’ dan il-Ftehim.

7.   Kull Parti, meta tkun innotifikata mill-Parti oħra, tista’ tavviċina lill-entitajiet governattivi responsabbli fit-territorju tal-Parti l-oħra, inklużi entitajiet fil-livell tal-Istat, jew fil-livell provinċjali jew lokali, biex tiddiskuti kwistjonijiet relatati ma’ dan l-Artikolu.

8.   L-ebda dispożizzjoni f’dan il-Ftehim ma tillimita jew tipperikola s-setgħa tal-awtoritajiet tal-kompetizzjoni tal-Partijiet fis-sens li l-kwistjonijiet kollha relatati mal-infurzar tal-liġi dwar il-kompetizzjoni jaqgħu taħt il-kompetenza esklussiva tagħhom. Kwalunkwe azzjoni meħuda skont dan l-Artikolu għandha tkun mingħajr preġudizzju għal azzjonijiet meħuda minn dawn l-awtoritajiet, li għandhom ikunu kompletament indipendenti minn azzjonijiet meħuda skont dan l-Artikolu.

9.   Dan l-Artikolu għandu japplika mingħajr preġudizzju għal-liġijiet u r-regolamenti tal-Partijiet fir-rigward tal-obbligi tas-servizzi pubbliċi fit-territorji tal-Partijiet.

10.   Il-Partijiet għandhom jiskambjaw din l-informazzjoni, waqt li jikkunsidraw il-limitazzjonijiet imposti mir-rekwiżiti tas-segretezza professjonali u kummerċjali.

Artikolu 27

Statistika

1.   Kull Parti għandha tipprovdi lill-Parti l-oħra statistika li tkun meħtieġa mil-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali, u, meta jintalab, informazzjoni statistika oħra disponibbli kif ikun meħtieġ b’mod raġonevoli għall-fini ta’ analiżi tal-operat tas-servizzi tal-ajru.

2.   Il-Partijiet għandhom jikkooperaw fil-qafas tal-Kumitat Konġunt biex jiffaċilitaw l-iskambju bejniethom tal-informazzjoni statistika għall-fini tal-monitoraġġ tal-iżvilupp tas-servizzi tal-ajru skont dan il-Ftehim.

TITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET ISTITUZZJONALI

Artikolu 28

Interpretazzjoni u infurzar

1.   Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri xierqa kollha, kemm jekk ikunu ġenerali kif ukoll speċifiċi, sabiex jiżguraw li jintlaħqu l-obbligi li joriġinaw minn dan il-Ftehim u għandhom jevitaw kwalunkwe miżura li tipperikola b’xi mod il-kisba tal-objettivi ta’ dan il-Ftehim.

2.   Kull Parti għandha tkun responsabbli, fit-territorju tagħha stess, biex tinforza b’mod xieraq dan il-Ftehim. L-Ukrajna għandha tkun responsabbli ukoll għall-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tagħha adottata bil-għan li tinkorpora fis-sistema legali tagħha r-rekwiżiti u l-istandards ta’ atti tal-Unjoni Ewropea li jirrelataw għall-avjazzjoni ċivili, imsemmija fl-Anness I ta’ dan il-Ftehim.

3.   Kull Parti għandha tagħti lill-Parti l-oħra l-informazzjoni u l-għajnuna kollha meħtieġa relattivament għal investigazzjonijiet dwar ksur possibbli ta’ dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim, li l-Parti l-oħra tkun qed twettaq taħt il-kompetenzi rispettivi tagħha, kif previst f’dan il-Ftehim.

4.   Kull meta l-Partijiet jaġixxu skont is-setgħat mogħtija lilhom b’dan il-Ftehim fuq kwistjonijiet li jkunu ta’ interess sostanzjali għall-Parti l-oħra u li jkunu jikkonċernaw lill-awtoritajiet jew lill-kumpaniji jew lill-intrapriżi tal-Parti l-oħra, l-awtoritajiet kompetenti tal-Parti l-oħra għandhom ikunu informati b’mod sħiħ u mogħtija l-opportunità biex jikkummentaw qabel ma tittieħed deċiżjoni finali.

5.   Safejn id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim u d-dispożizzjonijiet tal-atti speċifikati fl-Anness I ta’ dan il-Ftehim huma identiċi fis-sustanza għar-regoli korrispondenti tat-Trattati tal-UE u għall-atti adottati skont it-Trattati tal-UE, dawk id-dispożizzjonijiet għandhom, fl-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tagħhom, jiġu interpretati f'konformità mas-sentenzi u d-deċiżjonijiet rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, minn hawn 'l quddiem imsejħa “il-Qorti tal-Ġustizzja”, u tal-Kummissjoni Ewropea rispettivament.

Artikolu 29

Kumitat konġunt

1.   B’dan huwa stabbilit Kumitat Konġunt, magħmul mir-rappreżentanti tal-Partijiet u li għandu jkun responsabbli mill-amministrazzjoni ta’ dan il-Ftehim u għandu jiżgura l-implimentazzjoni xierqa tiegħu. Għal dan il-għan, għandu jagħmel rakkomandazzjonijiet u jieħu deċiżjonijiet fejn dan ikun previst b’mod espliċitu minn dan il-Ftehim.

2.   Id-deċiżjonijiet tal-Kumitat Konġunt għandhom jiġu adottati b’kunsens u jkunu jorbtu lill-Partijiet. Il-Partijiet għandhom iqegħduhom fis-seħħ skont il-proċeduri interni tagħhom. Il-Partijiet għandhom jinfurmaw lil xulxin dwar il-finalizzazzjoni ta’ tali proċeduri u d-data tad-dħul fis-seħħ tad-deċiżjonijiet. Kull meta deċiżjoni meħuda mill-Kumitat Konġunt tkun tinkludi rekwiżit biex tittieħed azzjoni minn Parti, dik il-Parti għandha tieħu l-miżuri meħtieġa u tinforma lill-Kumitat Konġunt dwar dan.

3.   Il-Kumitat Konġunt għandu jadotta, b’deċiżjoni, ir-regoli tal-proċedura tiegħu.

4.   Il-Kumitat Konġunt għandu jiltaqa’ kif u meta jħoss il-ħtieġa meta jintalab minn Parti.

5.   Parti tista’ wkoll tagħmel talba li ssir laqgħa tal-Kumitat Konġunt biex tinstab soluzzjoni għal kwalunkwe kwistjoni li tkun tikkonċerna l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim. Laqgħa bħal din għandha isseħħ fl-eqreb data possibbli, iżda mhux iktar tard minn xahrejn mid-data tal-wasla tat-talba, sakemm ma jkunx maqbul mod ieħor bejn il-Partijiet.

6.   Għall-finijiet tal-implimentazzjoni xierqa ta’ dan il-Ftehim, il-Partijiet għandhom jiskambjaw l-informazzjoni u, fuq talba li ssir minn kwalunkwe waħda mill-Partijiet, iwettqu l-konsultazzjonijiet fi ħdan il-Kumitat Konġunt.

7.   Jekk, skont waħda mill-Partijiet, id-deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt ma tkunx implimentata kif xieraq mill-Parti l-oħra, l-ewwel Parti tista’ titlob li l-kwistjoni tiġi diskussa mill-Kumitat Konġunt. Jekk il-Kumitat Konġunt ma jkunx jista’ jsolvi l-kwistjoni fi żmien xahrejn minn mindu tkun saret it-talba, il-Parti li tkun għamlet it-talba tista’ tieħu miżuri adegwati ta’ salvagwardja taħt l-Artikolu 31 ta’ dan il-Ftehim.

8.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, jekk il-Kumitat Konġunt ma jiħux deċiżjoni dwar kwistjoni li tkun ġiet riferuta lilu fi żmien sitt xhur mid-data tat-talba, il-Partijiet jistgħu jieħdu l-miżuri temporanji ta’ salvagwardja li jkunu xierqa skont l-Artikolu 31 ta’ dan il-Ftehim.

9.   B’konformità mal-Artikolu 20 ta’ dan il-Ftehim, il-Kumitat Konġunt għandu janalizza kwistjonijiet relatati ma’ investimenti bilaterali ta' sjieda maġġoritarja, jew ma’ bidliet fil-kontroll effettiv tat-trasportaturi tal-ajru tal-Partijiet.

10.   Il-Kumitat Konġunt għandu jiżviluppa wkoll il-kooperazzjoni bejn il-Partijiet billi:

(a)

iwettaq analiżi tal-kundizzjonijiet tas-suq li jaffettwaw is-servizzi tal-ajru skont dan il-Ftehim;

(b)

jindirizza u jsib l-aktar soluzzjoni effettiva għall-kwistjonijiet ta’ “twettiq ta’ negozju” li jistgħu, fost oħrajn, ifixklu l-aċċess għas-suq kif ukoll l-operat bla xkiel tas-servizzi miftiehma koperti minn dan il-ftehim bħala mezz biex ikunu żgurati kundizzjonijiet ugwali u l-konverġenza regolatorja u biex jitnaqqas kemm jista’ jkun il-piż regolatorju minn fuq l-operaturi kummerċjali;

(c)

irawwem skambji fil-livell ta’ esperti dwar inizjattivi u żviluppi leġiżlattivi jew regolatorji ġodda, kif ukoll l-adozzjoni ta’ strumenti ġodda internazzjonali tal-liġi tal-avjazzjoni pubblika u privata, partikolarment fl-oqsma tas-sigurtà, tas-sikurezza, tal-ambjent, tal-infrastruttura tal-avjazzjoni (inklużi slots), tal-ajruporti, tal-kooperazzjoni industrijali, tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru, tal-ambjent kompetittiv u tal-protezzjoni tal-konsumatur;

(d)

jeżamina regolarment l-effetti soċjali ta’ dan il-Ftehim skont il-mod kif dan ikun qed jiġi implimentat, partikolarment fil-qasam tal-impjiegi, u billi jiżviluppa reazzjonijiet xierqa għal problemi li jinsab li huma leġittimi;

(e)

iqis l-oqsma potenzjali għal żvilupp ulterjuri ta’ dan il-Ftehim, inkluża r-rakkomandazzjoni ta’ emendi għal dan il-Ftehim;

(f)

jaqbel, abbażi ta’ kunsens, fuq proposti, approċċi jew dokumenti ta’ natura proċedurali li huma marbutin b’mod dirett mal-funzjonament ta’ dan il-Ftehim;

(g)

jikkonsidra u jiżviluppa għajnuna teknika fl-oqsma koperti minn dan il-Ftehim; kif ukoll

(h)

irawwem il-kooperazzjoni fil-fora internazzjonali rilevanti u jistinka biex jistabbilixxi pożizzjonijiet koordinati.

Artikolu 30

Soluzzjoni ta’ tilwim u arbitraġġ

1.   Jekk tinqala’ tilwima bejn il-Partijiet relatata mal-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim, huma għandhom fl-ewwel lok jippruvaw jilħqu ftehim permezz ta’ konsultazzjonijiet formali fi ħdan il-Kumitat Konġunt f’konformità mal-Artikolu 29(5) ta’ dan il-Ftehim. F’każijiet meta l-Kumitat Konġunt jieħu deċiżjonijiet skont din il-proċedura dwar l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni tar-rekwiżiti u l-istandards imsemmija fl-Anness I ta’ dan il-Ftehim, tali deċiżjonijiet għandhom jirrispettaw id-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja relatati mal-interpretazzjoni tar-rekwiżiti u standards pertinenti, kif ukoll id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea, li jittieħdu skont it-termini ta’ rekwiżiti u standards korrispondenti.

2.   Kull Parti tista’ tirreferi kwalunkwe tilwima relatata mal-applikazzjoni jew l-interpretazzjoni ta’ dan il-Ftehim li ma kienx possibbli li tissolva skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, quddiem bord ta’ arbitraġġ ta’ tliet arbitri skont il-proċedura li ġejja:

(a)

kull Parti għandha taħtar arbitru fi żmien 60 jum mid-data li fiha l-bord tal-arbitraġġ ikun irċieva n-notifika għal talba tal-arbitraġġ indirizzata mill-Parti l-oħra permezz ta’ mezzi diplomatiċi; it-tielet arbitru jenħtieġ jinħatar miż-żewġ arbitri l-oħra fi żmien 60 jum ieħor. Jekk waħda mill-Partijiet ma tkunx ħatret arbitru fiż-żmien miftiehem, jew jekk it-tielet arbitru ma jinħatarx fiż-żmien miftiehem, kull Parti tista’ titlob lill-President tal-Kunsill tal-ICAO biex jaħtar arbitru jew arbitri, skont liema minn dawn tkun applikabbli. Jekk il-President tal-Kunsill tal-ICAO jkun tal-istess nazzjonalità bħal waħda mill-Partijiet, il-Viċi President l-iktar superjuri tal-Kunsill tal-ICAO li ma jkunx skwalifikat għal dik ir-raġuni għandu jagħmel il-ħatra;

(b)

it-tielet arbitru li jinħatar taħt it-termini tal-punt (a) għandu jkun nazzjonal ta’ Stat terz u għandu jaġixxi bħala l-President tal-bord tal-arbitraġġ;

(c)

il-bord tal-arbitraġġ għandu jaqbel dwar ir-regoli ta’ proċedura tiegħu; kif ukoll

(d)

soġġett għad-deċiżjoni finali tal-bord tal-arbitraġġ, l-ispejjeż inizjali tal-arbitraġġ għandhom jinqasmu b’mod ugwali bejn il-Partijiet.

3.   Fuq talba ta’ Parti, il-bord tal-arbitraġġ jista’ jordna lill-Parti l-oħra timplimenta miżuri interim ta’ rimedju sad-deċiżjoni finali tal-bord.

4.   Kwalunkwe deċiżjoni provviżorja jew finali tal-bord tal-arbitraġġ għandha torbot lill-Partijiet. It-tribunal tal-arbitraġġ għandu jfittex li jadotta kwalunkwe deċiżjoni provviżorja jew finali b’kunsens. Meta ma jkunx possibbli li jintlaħaq kunsens, it-tribunal tal-arbitraġġ għandu jadotta d-deċiżjonijiet tiegħu b’maġġoranza tal-voti.

5.   Jekk waħda mill-Partijiet ma taġixxix skont id-deċiżjoni tal-bord tal-arbitraġġ li tkun ittieħdet skont it-termini ta’ dan l-Artikolu fi żmien 30 ġurnata mid-data tal-wasla tan-notifika tad-deċiżjoni msemmija hawn fuq, il-Parti l-oħra tista’, sakemm idum għaddej dan in-nuqqas, tillimita, tissospendi jew tirrevoka d-drittijiet jew il-privileġġi li din tkun tat taħt it-termini ta’ dan il-Ftehim lill-Parti li tkun qed tonqos.

Artikolu 31

Miżuri ta’ salvagwardja

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 7 u 8 ta’ dan il-Ftehim u l-valutazzjonijiet ta’ sikurezza u għas-sigurtà msemmija fl-Anness III ta’ dan il-Ftehim, Parti tista’ tieħu l-miżuri ta’ salvagwardja xierqa jekk tikkunsidra li l-Parti l-oħra tkun naqset milli twettaq obbligu skont dan il-Ftehim. Il-miżuri ta’ salvagwardja għandhom ikunu limitati fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni u tat-tul taż-żmien tagħhom, għal dak li huwa strettament meħtieġ sabiex titranġa s-sitwazzjoni jew sabiex jinżamm il-bilanċ ta’ dan il-Ftehim. Għandha tingħata prijorità għal dawk il-miżuri li jfixklu l-inqas it-tħaddim ta’ dan il-Ftehim.

2.   Kwalunkwe Parti li tkun qed tikkonsidra li tieħu miżuri ta’ salvagwardja għandha tavża mingħajr dewmien lill-Parti l-oħra permezz tal-Kumitat Konġunt u għandha tforni t-tagħrif rilevanti kollu.

3.   Il-Partijiet għandhom jikkonsultaw minnufih lill-Kumitat Konġunt bil-għan li tinstab soluzzjoni aċċettabbli għal kulħadd.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 7 u 8 ta’ dan il-Ftehim, il-Parti kkonċernata ma tistax tieħu miżuri ta’ salvagwardja qabel ma jkun għadda xahar mid-data tan-notifika taħt il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, sakemm il-proċedura ta’ konsultazzjoni taħt il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu ma tkunx intemmet qabel ma jiskadi l-limitu ta’ żmien dikjarat.

5.   Il-Parti konċernata għandha, mingħajr dewmien, tavża lill-Kumitat Konġunt dwar il-miżuri meħuda u għandha tforni l-informazzjoni rilevanti kollha.

6.   Kwalunkwe azzjoni li tkun ittieħdet taħt it-termini ta’ dan l-Artikolu għandha tiġi sospiża hekk kif il-Parti li jkollha t-tort tissodisfa id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 32

Divulgazzjoni ta’ informazzjoni

Ir-rappreżentanti, id-delegati u l-esperti tal-Partijiet, kif ukoll uffiċjali oħra li jaġixxu skont dan il-Ftehim, għandhom ikunu meħtieġa, anke wara li jkunu waqfu mid-dmirijiet tagħhom, li ma jiddivulgawx lil partijiet terzi informazzjoni koperta mill-obbligu tal-kunfidenzjalità professjonali, partikolarment informazzjoni rilevanti dwar is-sigurtà u informazzjoni dwar kumpaniji jew impriżi, ir-relazzjonijiet ta’ negozju jew il-komponenti tal-kost tagħhom.

Artikolu 33

Arranġamenti tranżizzjonali

1.   L-Anness III ta’ dan il-Ftehim jistabbilixxi l-arranġamenti tranżizzjonali u l-perjodi tranżizzjonali korrispondenti li japplikaw bejn il-Partijiet.

2.   It-tranżizzjoni tal-Ukrajna għall-implimentazzjoni effettiva tar-rekwiżiti u l-istandards tal-atti tal-Unjoni Ewropea msemmija fl-Anness I ta’ dan il-Ftehim u l-eżekuzzjoni tal-kundizzjonijiet taħt l-Anness III ta’ dan il-Ftehim għandha tkun suġġetta għal valutazzjonijiet, li jitwettqu mill-Kummissjoni Ewropea b'kooperazzjoni mal-Ukrajna u fir-rigward tal-ispezzjonijiet tal-istandardizzazzjoni tas-sikurezza tal-avjazzjoni għandhom jitwettqu mill-EASA skont ir-rekwiżiti u l-istandards speċifikati fil-Parti C tal-Anness I ta’ dan il-Ftehim.

Meta l-Ukrajna tkun sodisfatta li r-rekwiżiti u l-istandards leġislattivi rilevanti ikunu ġew inkorporati fil-leġiżlazzjoni Ukrajna u implimentati, hija għandha tinforma lill-Kummissjoni Ewropea li jenħtieġ issir valutazzjoni.

3.   Jekk il-Kummissjoni Ewropea tiddetermina li l-Ukrajna tissodisfa r-rekwiżiti u l-istandards rilevanti, hija għandha tressaq il-kwistjoni quddiem il-Kumitat Konġunt sabiex dan jieħu deċiżjoni li l-Ukrajna tikkwalifika biex tgħaddi għall-perjodu tranżizzjonali li jmiss jew tikkonforma ma’ dawn ir-rekwiżiti kollha.

4.   Jekk il-Kummissjoni Ewropea tiddetermina li l-Ukrajna ma tissodisfax ir-rekwiżiti u l-istandards rilevanti, hija għandha tirrapporta dan lill-Kumitat Konġunt. Il-Kummissjoni Ewropea għandha, minn hawn 'l quddiem, tirrakkomanda lill-Ukrajna titjib speċifiku u tiddetermina, f’konsultazzjoni mal-Ukrajna, il-perjodu ta’ implimentazzjoni li matulu jistgħu raġonevolment jiġu indirizzati n-nuqqasijiet rilevanti. Qabel tmiem il-perjodu ta’ implimentazzjoni, għandha ssir it-tieni valutazzjoni, u jekk ikun neċessarju jsiru aktar valutazzjonijiet, dwar jekk il-miżuri rakkomandati jkunux ġew implimentati b’mod effettiv u sodisfaċenti.

5.   Jekk il-Kummissjoni Ewropea tiddetermina li n-nuqqasijiet rilevanti jkunu ġew indirizzati, hija għandha tissottometti l-kwistjoni lill-Kumitat Konġunt sabiex jiddeċiedi skont dan u kif stipulat fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 34

Relazzjoni ma’ ftehimiet oħra u/jew arranġamenti

1.   Id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim għandhom jipprevalu fuq id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-ftehimiet bilaterali tas-servizzi bl-ajru u/jew bejn il-Partijiet.

2.   Minkejja l-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, id-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw is-sjieda, id-drittijiet tat-traffiku, il-kapaċità, il-frekwenzi, it-tip jew il-bidla tal-inġenji tal-ajru, it-taqsim tal-kodiċi u l-ipprezzar ta’ ftehim jew arranġament bilaterali bejn l-Ukrajna u l-Unjoni Ewropea jew Stat Membru tal-UE, għandhom japplikaw bejn il-Partijiet jekk tali ftehim u/jew arranġament bilaterali ikun aktar favorevoli, f’termini ta’ libertà għat-trasportaturi tal-ajru kkonċernati, jew inkella aktar favorevoli f'sens ieħor u sakemm ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni bejn l-Istati Membri tal-UE u n-nazzjonali tagħhom. L-istess japplika għal dispożizzjonijiet li mhumiex koperti b’dan il-Ftehim.

3.   Jekk il-Partijiet isiru partijiet għal xi ftehim multilaterali, jew japprovaw deċiżjoni adottata mill-ICAO jew minn xi organizzazzjoni internazzjonali oħra, li tindirizza kwistjonijiet koperti minn dan il-Ftehim, huma għandhom jikkonsultaw fil-Kumitat Konġunt sabiex ikun determinat jekk dan il-Ftehim jenħtieġx jiġi rrivedut sabiex jitqiesu tali żviluppi.

Artikolu 35

Dispożizzjonijiet finanzjarji

Mingħajr preġudizzju għall-punt (b) tal-Artikolu 5(1) ta’ dan il-Ftehim, il-Partijiet għandhom jallokaw ir-riżorsi finanzjarji meħtieġa, inklużi dawk relatati mal-Kumitat Konġunt, għall-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim fit-territorji rispettivi tagħhom.

TITOLU V

DĦUL FIS-SEĦĦ, REVIŻJONI, TERMINAZZJONI U DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 36

Emendi

1.   Il-Kumitat Konġunt jista’, fuq proposta li ssir minn waħda mill-Partijiet u skont dan l-Artikolu, jiddeċiedi li, b’kunsens, jimmodifika l-Annessi ta’ dan il-Ftehim kif previst fil-punt (a) tal-Artikolu 15(3) ta’ dan il-Ftehim.

2.   L-emendi għall-Annessi ta’ dan il-Ftehim għandhom jidħlu fis-seħħ wara t-tlestija mill-Partijiet tal-proċeduri interni neċessarji.

3.   Fuq talba ta’ kwalunkwe Parti u fi qbil mal-proċeduri relevanti, b’kont meħud tal-possibbiltà ta’ rakkomandazzjonijiet mill-Kumitat Konġunt, dan il-Ftehim għandu jiġi rivedut fid-dawl tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tiegħu, bil-għan li jiġi kkunsidrat kwalunkwe żvilupp futur li jista' jkun neċessarju. Kwalunkwe emenda li tirriżulta lil dan il-Ftehim għandha tidħol fis-seħħ kif previst fl-Artikolu 38 ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 37

Terminazzjoni

Kwalunkwe Parti tista’, fi kwalunkwe waqt, tibgħat avviż bil-miktub, permezz ta' mezzi diplomatiċi, lill-Parti l-oħra dwar id-deċiżjoni tagħha li ttemm dan il-Ftehim. Tali avviż għandu jintbagħat fl-istess ħin lill-ICAO. Dan il-Ftehim għandu jiġi tterminat f’nofs il-lejl GMT fi tmiem l-istaġun tat-traffiku tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tat-Trasport bl-Ajru li jkun fis-seħħ sena wara d-data tal-avviż ta’ terminazzjoni bil-miktub, sakemm l-avviż ma jiġix irtirat bi qbil reċiproku bejn il-Partijiet qabel it-tmiem ta’ dan il-perijodu.

Artikolu 38

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni provviżorja

1.   Dan il-Ftehim għandu jkun suġġett għar-ratifika jew l-approvazzjoni mill-firmatarji skont il-proċeduri tagħhom stess.

2.   Dan il-Ftehim jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tat-tieni xahar wara d-data tal-aħħar nota tal-iskambju ta' noti diplomatiċi bejn il-Partijiet li jikkonfermaw li l-proċeduri kollha meħtieġa biex dan il-Ftehim jidħol fis-seħħ ikunu tlestew. Għall-għan ta’ dan l-iskambju, l-Ukrajna għandu jwassal lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea n-nota diplomatika tiegħu lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri tagħha, u s-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandu jwassal lill-Ukrajna n-nota diplomatika tiegħu mingħand l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha. In-nota diplomatika mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha għandha tinkludi l-komunikazzjonijiet minn kull Stat Membru li jikkonfermaw li l-proċeduri tagħhom meħtieġa biex dan il-Ftehim jidħol fis-seħħ ikunu tlestew.

3.   Minkejja l-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, il-Partijiet jaqblu li japplikaw provviżorjament dan il-Ftehim, f’konformità mal-proċeduri u/jew mal-leġislazzjoni nazzjonali interna tagħhom kif applikabbli, mill-ewwel jum tax-xahar li jiġi wara d-data tal-aktar nota riċenti li biha l-Partijiet ikunu nnotifikaw lil xulxin dwar it-tlestija tal-proċeduri nazzjonali rilevanti biex japplikaw provviżorjament jew jikkonkludu dan il-Ftehim, skont kif ikun il-każ.

4.   Is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandu jkun id-depożitarju ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 39

Reġistrazzjoni mal-ICAO u mas-Segretarjat tan-Nazzjonijiet Uniti

Dan il-Ftehim u l-emendi kollha għalih għandhom jiġu rreġistrati mill-Ukrajna mal-ICAO u mas-Segretarjat tan-Nazzjonijiet Uniti, skont l-Artikolu 102 tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, wara d-dħul fis-seħħ tiegħu.

Artikolu 40

Testi awtentiċi

Dan il-Ftehim huwa magħmul duplikatament f’żewġ eżemplari bil-lingwa Bulgara, Kroata, Ċeka, Daniża, Olandiża, Ingliża, Estonjana, Finlandiża, Franċiża, Ġermaniża, Griega, Ungeriża, Irlandiża, Taljana, Latvjana, Litwana, Maltija, Pollakka, Portugiża, Rumena, Slovakka, Slovena, Spanjola, Żvediża u Ukrena, b’kull test ikun ugwalment awtentiku.

B’XHIEDA TA’ DAN, il-plenipotenzarji firmatarji hawn, debitament awtorizzati, iffirmaw dan il-Ftehim.

Съставено в Киев на дванадесети октомври две хиляди двадесет и първа година.

Hecho en Kiev, el doce de octubre de dos mil veintiuno.

V Kyjevě dne dvanáctého října dva tisíce dvacet jedna.

Udfærdiget i Kiev den tolvte oktober to tusind og enogtyve.

Geschehen zu Kiew am zwölften Oktober zweitausendeinundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne esimese aasta oktoobrikuu kaheteistkümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο, στις δώδεκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

Done at Kyiv on the twelfth day of October in the year two thousand and twenty one.

Fait à Kiev, le douze octobre deux mille vingt et un.

Arna dhéanamh i gCív, an dóú lá déag de Dheireadh Fómhair an bhliain dhá mhíle fiche agus haon.

Sastavljeno u Kijevu dvanaestog listopada godine dvije tisuće dvadeset prve.

Fatto a Kiev, addì dodici ottobre duemilaventuno.

Kijevā, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada divpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų spalio dvyliktą dieną Kijeve.

Kelt Kijevben, a kétezer-huszonegyedik év október havának tizenkettedik napján.

Magħmul f'Kiev, fit-tnax-il jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.

Gedaan te Kiev, twaalf oktober tweeduizend eenentwintig.

Sporządzono w Kijowie dnia dwunastego października roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

Feito em Kiev, em doze de outubro de dois mil e vinte e um.

Întocmit la Kiev la doisprezece octombrie două mii douăzeci și unu.

V Kyjeve dvanásteho októbra dvetisícdvadsaťjeden.

V Kijevu, dne dvanajstega oktobra leta dva tisoč enaindvajset.

Tehty Kiovassa kahdentenatoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

Som skedde i Kiev den tolfte oktober år tjugohundratjugoett.

Учинено в Києвi дванадцятого жовтня двi тисячi двадцять першого року.

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

 


(1)  Din id-deżinjazzjoni hija mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u hija konformi mal-UNSCR 1244 u mal-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-dikjarazzjoni ta' indipendenza tal-Kosovo.


ANNESS I

LISTA TAR-REKWIŻITI APPLIKABBLI U L-ISTANDARDS ADOTTATI MILL-UNJONI EWROPEA FIL-QASAM TAL-AVJAZZJONI ĊIVILI LI GĦANDHA TIĠI INKORPORATA FIL-LEĠIŻLAZZJONI TAL-UKRAJNA

Ir-rekwiżiti u standards applikabbli tal-atti tal-Unjoni Ewropea li ġejjin għandhom jiġu inkorporati fil-leġiżlazzjoni Ukrajna u meqjusa bħala li huma parti minn dan il-Ftehim u għandhom ikunu applikabbli f’konformità ma’ dan il-Ftehim u mal-Anness III ta' dan il-Ftehim, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor. Fejn meħtieġ, f’dan l-Anness qed jiġu stabbiliti wkoll l-adattamenti speċifiċi għal kull att individwali.

Ir-rekwiżiti u l-istandards applikabbli ta’ atti msemmija f’dan l-Anness għandhom jorbtu lill-Partijiet u jkunu parti, jew isiru parti, mill-ordni legali intern tagħhom kif ġej:

(a)

ir-Regolamenti u d-Direttivi tal-Unjoni Ewropea jorbtu lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri tagħha skont it-Trattati tal-UE;

(b)

att nazzjonali tal-Ukrajna adottat bil-għan li jimplimenta d-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti u d-Direttivi tal-Unjoni Ewropea korrispondenti jorbot legalment lill-Ukrajna, filwaqt li l-forma u l-metodu ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu deċiżi mill-Ukrajna.

A.   Aċċess Għas-Suq u Kwistjonijiet Anċillari

Nru 1008/2008

Ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru 2008 dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru fil-Komunità;

Rekwiżiti u standards applikabbli: Kapitolu IV.

Nru 95/93

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 95/93 tat-18 ta' Jannar 1993 dwar ir-regoli komuni għall-allokazzjoni ta' slots f'ajruporti tal-Komunità,

kif emendat bi:

Ir-Regolament (KE) Nru 894/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Mejju 2002 li jemenda ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 95/93 dwar ir-regoli komuni għall-allokazzjoni ta' slots f'ajruporti tal-Komunità,

Ir-Regolament (KE) Nru 1554/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Lulju 2003 li jemenda ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 95/93 dwar ir-regoli komuni għall-allokazzjoni ta' slots f'ajruporti tal-Komunità,

Ir-Regolament (KE) Nru 793/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 li jemenda ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 95/93 dwar ir-regoli komuni għall-allokazzjoni ta' slots f'ajruporti tal-Komunità.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 12, 14 u 14a(2).

Fir-rigward tal-applikazzjoni tal-Artikolu 12(2) it-terminu “Il-Kummissjoni” għandu jinqara “il-Kumitat Konġunt”.

Nru 96/67

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/67/KE tal-15 ta' Ottubru 1996 dwar l-aċċess għas-suq tal-groundhandling fl-ajruporti tal-Komunità.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 25 u l-Anness.

Fir-rigward tal-applikazzjoni tal-Artikolu 10, it-terminu “Stati Membri” għandu jinqara “Stati Membri tal-KE”.

Fir-rigward tal-applikazzjoni tal-Artikolu 20(2) it-terminu “Il-Kummissjoni” għandu jinqara “il-Kumitat Konġunt”.

Nru 785/2004

Ir-Regolament (KE) Nru 785/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar ir-rekwiżiti tal-assigurazzjoni tat-trasportaturi tal-ajru u l-operaturi tal-ajruplani,

kif emendat bi:

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 285/2010 tas-6 ta’ April 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 785/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti tal-assigurazzjoni tat-trasportaturi tal-ajru u l-operaturi tal-ajruplani.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 8, u 10(2).

Nru 2009/12

Direttiva 2009/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar l-imposti tal-ajruporti.

Rekwiżiti u standards applikabbli: kollha minbarra l-Artikoli 12 (1), 13 u 14.

B.   Il-Ġestjoni Tat-Traffiku Tal-Ajru

Nru 549/2004

Ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2004 li jippreskrivi l-qafas għall-ħolqien tal-Ajru Uniku Ewropew (ir-Regolament qafas),

kif emendat bi:

Ir-Regolament (KE) Nru 1070/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 549/2004, (KE) Nru 550/2004, (KE) Nru 551/2004 u (KE) Nru 552/2004 biex itejjeb il-prestazzjoni u s-sostenibbiltà tas-sistema Ewropea tal-avjazzjoni.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 4, 6, u 9 sa 14.

Nru 550/2004

Ir-Regolament (KE) Nru 550/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2004 dwar il-forniment ta’ servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru fl-ajru uniku Ewropew (ir-Regolament tal-forniment ta’ servizz),

kif emendat bi:

Ir-Regolament (KE) Nru 1070/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 biex itejjeb il-prestazzjoni u s-sostenibbiltà tas-sistema Ewropea tal-avjazzjoni.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 19, l-Annessi I u II.

Nru 551/2004

Ir-Regolament (KE) Nru 551/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 dwar l-organizzazzjoni u l-użu tal-ispazju tal-arja fl-Ajru Uniku Ewropew (ir-Regolament tal-ispazju tal-arja),

kif emendat bi:

Ir-Regolament (KE) Nru 1070/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 biex itejjeb il-prestazzjoni u s-sostenibbiltà tas-sistema Ewropea tal-avjazzjoni.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli minn 1 sa 11.

Nru 552/2004

Ir-Regolament (KE) Nru 552/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 dwar l-interoperabilità tax-Xibka Ewropea ta' Amministrazzjoni ta' Traffiku tal-Ajru (ir-Regolament ta' interoperabilità),

kif emendat bi:

Ir-Regolament (KE) Nru 1070/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 biex itejjeb il-prestazzjoni u s-sostenibbiltà tas-sistema Ewropea tal-avjazzjoni.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 12, l-Annessi I sa II.

Leġislazzjoni ta' Implimentazzjoni

Nru 691/2010

lr-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 691/2010 tad-29 ta' Lulju 2010 li jistabbilixxi skema ta’ prestazzjoni għas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerk u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2096/2005 li jistabbilixxi rekwiżiti komuni għall-forniment ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru,

kif emendat bi:

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 677/2011 tas-7 ta’ Lulju 2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-funzjonijiet tan-netwerk tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 691/2010.

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1216/2011 tal-24 ta’ Novembru 2011 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 691/2010 li jistabbilixxi skema ta' prestazzjoni għal servizzi ta' navigazzjoni bl-ajru u funzjonijiet tan-netwerk,

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 390/2013 tat-3 ta’ Mejju 2013 li jistabbilixxi skema ta’ prestazzjoni għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerk.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 25, l-Annessi I sa IV.

Nru 1794/2006

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 1794/2006 tas-6 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi skema komuni ta’ imposti għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru,

kif emendat bi:

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1191/2010 tas-16 ta’ Diċembru 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1794/2006 li jistabbilixxi skema komuni ta’ imposti għas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 391/2013 tat-3 ta’ Mejju 2013 li jistabbilixxi skema komuni ta’ imposti għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 17, l-Annessi I sa VI.

Nru 482/2008

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 482/2008 tat-30 ta’ Mejju 2008 li jistabbilixxi sistema ta’ garanzija tas-sigurtà tas-softwer li għandha tiġi implimentata mill-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u li jemenda l-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 2096/2005,

kif emendat bi:

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1035/2011 tas-17 ta’ Ottubru 2011 li jistabbilixxi rekwiżiti komuni għall-forniment ta’ servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 482/2008 u (UE) Nru 691/2010.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 6, l-Annessi I sa II.

Nru 1034/2011

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1034/2011 tas-17 ta’ Ottubru 2011 dwar is-sorveljanza tas-sikurezza fil-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u s-servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 691/2010.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli minn 1 sa 19.

Nru 1035/2011

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1035/2011 tas-17 ta’ Ottubru 2011 li jistabbilixxi rekwiżiti komuni għall-forniment ta’ servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 482/2008 u (UE) Nru 691/2010,

kif emendat bi:

ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 923/2012 tas-26 ta’ Settembru 2012 li jistabbilixxi regoli komuni tal-ajru u dispożizzjonijiet operattivi dwar is-servizzi u l-proċeduri fin-navigazzjoni bl-ajru u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1035/2011 u r-Regolamenti (KE) Nru 1265/2007, (KE) Nru 1794/2006, (KE) Nru 730/2006, (KE) Nru 1033/2006 u (UE) Nru 255/2010.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 14 u l-Annessi I sa V.

Nru 409/2013

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 409/2013 tat-3 ta’ Mejju 2013 dwar id-definizzjoni ta’ proġetti komuni, it-twaqqif ta’ governanza u l-identifikazzjoni ta’ inċentivi li jappoġġjaw l-implimentazzjoni tal-Pjan Regolatorju Ewropew għall-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli minn 1 sa 15.

Nru 2150/2005

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2150/2005 tat-23 ta’ Diċembru 2005 li jistabbilixxi regoli komuni għall-użu flessibbli tal-ispazju tal-ajru.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 9 u l-Anness.

Nru 730/2006

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 730/2006 tal-11 ta' Mejju 2006 dwar il-klassifikazzjoni tal-ispazju tal-ajru u l-aċċess tat-titjiriet VFR 'l fuq mil-livell 195 ta' titjir.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli minn 1 sa 4.

Nru 255/2010

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 255/2010 tal-25 ta’ Marzu 2010 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-ġestjoni tal-fluss tat-traffiku tal-ajru.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli minn 1 sa 15.

Nru 176/2011

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 176/2011 tal- 24 ta’ Frar 2011 dwar l-informazzjoni li trid tiġi pprovduta qabel l-istabbiliment u l-modifikazzjoni ta’ blokk ta’ spazju tal-ajru funzjonali.

Nru 923/2012

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 923/2012 tas-26 ta’ Settembru 2012 li jistabbilixxi regoli komuni tal-ajru u dispożizzjonijiet operattivi dwar is-servizzi u l-proċeduri fin-navigazzjoni bl-ajru u li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1035/2011 u r-Regolamenti (KE) Nru 1265/2007, (KE) Nru 1794/2006, (KE) Nru 730/2006, (KE) Nru 1033/2006 u (UE) Nru 255/2010.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 10 u l-Anness.

Nru 1032/2006

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1032/2006 tas-6 ta’ Lulju 2006 li jistipula rekwiżiti għal sistemi awtomatiċi għall-iskambju ta’ tagħrif dwar it-titjiriet bejn ċentri tal-kontroll tat-traffiku tal-ajru għall-iskopijiet ta’ notifikazzjoni, koordinazzjoni u trasferiment ta’ titjiriet,

kif emendat bi:

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 30/2009 tas-16 ta' Jannar 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1032/2006 f’dak li jikkonċerna r-rekwiżiti għal sistemi awtomatiċi ta' skambju tad-data tat-titjira li jappoġġjaw is-servizzi ta’ kollegamenti tad-data.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 10, l-Annessi I sa V.

Nru 1033/2006

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1033/2006 tal-4 ta’ Lulju 2006 li jistabbilixxi r-rekwiżiti dwar proċeduri għal pjanijiet ta’ titjiriet fil-fażi ta’ qabel it-titjira għall-ajru uniku Ewropew,

kif emendat bi:

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 428/2013 tat-8 ta’ Mejju 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1033/2006 fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tal-ICAO imsemmija fl-Artikolu 3(1) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 929/2010,

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 5 u l-Anness.

Nru 633/2007

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 633/2007 tas-7 ta’ Ġunju 2007 li jistipula rekwiżiti għall-applikazzjoni ta' protokoll ta' trasferiment ta' messaġġ tat-titjira użat għan-notifika, il-koordinazzjoni u t-trasferiment ta' titjiriet bejn ċentri ta' kontroll tat-traffiku tal-ajru,

kif emendat bi:

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 283/2011 tat-22 ta’ Marzu 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 633/2007 fir-rigward tal-arranġamenti tranżizzjonali msemmija fl-Artikolu 7.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 7, it-tieni u t-tielet sentenzi tal-Artikolu 8, l-Annessi I sa IV.

Nru 29/2009

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 29/2009 tas-16 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi rekwiżiti dwar servizzi ta’ kollegament tad-data għall-Ajru Uniku Ewropew.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 14, l-Annessi I sa VII.

Nru 262/2009

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 262/2009 tat-30 ta’ Marzu 2009 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-allokazzjoni koordinata u għall-użu ta’ kodiċijiet tal-interrogatur Mode S għall-ajru uniku Ewropew.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 12, l-Annessi I sa VI.

Nru 73/2010

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 73/2010 tas-26 ta’ Jannar 2010 li jistipula r-rekwiżiti dwar il-kwalità tad-data ajrunawtika u l-informazzjoni ajrunawtika għall-Ajru Uniku Ewropew.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 13, l-Annessi I sa X.

Nru 1206/2011

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1206/2011 tat-22 ta’ Novembru 2011 li jistabbilixxi rekwiżiti dwar l-identifikazzjoni ta’ inġenji tal-ajru għas-sorveljanza fl-Ajru Uniku Ewropew.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 11, l-Annessi I sa VII.

Nru 1207/2011

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1207/2011 tat-22 ta’ Novembru 2011 li jistabbilixxi rekwiżiti għall-prestazzjoni u l-interoperabilità tas-sorveljanza għall-ajru uniku Ewropew.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 14, l-Annessi I sa IX.

Nru 1079/2012

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1079/2012 tas-16 ta’ Novembru 2012 li jistabbilixxi rekwiżiti ta’ spazjar bejn il-kanali ta’ komunikazzjoni vokali għall-Ajru Uniku Ewropew.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 15, l-Annessi I sa V.

Ir-Regolament SESAR

Nru 219/2007

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 219/2007 tas-27 ta’ Frar 2007 dwar l-istabbiliment ta' Impriża Konġunta għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta' ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR),

kif emendat bi:

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1361/2008 tas-16 ta’ Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 219/2007 dwar l-istabbiliment ta' Impriża Konġunta għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta' ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR).

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikolu 1(1)-(2) u (5)-(7), l-Artikoli 2 sa 3, l-Artikolu 4(1) u l-Anness.

Liċenzji ta’ kontrolluri tat-traffiku tal-ajru

Nru 805/2011

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 805/2011 tal-10 ta’ Awwissu 2011 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għal liċenzji u ċerti ċertifikati tal-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 32, l-Annessi I sa IV.

Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni

Nru 2011/121

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/121/UE tal-21 ta’ Frar 2011 li tistabbilixxi l-miri ta’ prestazzjoni u l-limiti ta’ twissija għall-Unjoni Ewropea kollha għall-forniment tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru mill-2012 sal-2014.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli minn 1 sa 4.

Nru 2011/2611 finali

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2011) 2611 finali tal-20 ta’ Mejju 2011 dwar l-eżenzjonijiet skont l-Artikolu 14 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 29/2009.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 3, l-Annessi I u II.

Nru 2011/9074 finali

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni C (2011) 9074 finali tad-9 ta’ Diċembru 2011 dwar l-eżenzjonijiet skont l- Artikolu 14 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 29/2009.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 3, l-Annessi I u II.

Nru 2012/9604 finali

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni C (2012) 9604 finali tad-19 ta’ Diċembru 2012 dwar l-approvazzjoni tal-Pjan Strateġiku għan-Netwerk għall-funzjonijiet tan-netwerk tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru tal-Ajru Uniku Ewropew għall-perjodu 2012-2019.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli minn 1 sa 3.

C.   Sikurezza Tal-Avjazzjoni

Nru 216/2008 (Regolament bażiku)

Ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE,

kif emendat bi:

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 690/2009 tat-30 ta' Lulju 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE,

Ir-Regolament (KE) Nru 1108/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 21 ta’ Ottubru 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 216/2008 fil-qasam tal-ajrudromi, il-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u s-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u li jħassar id-Direttiva 2006/23/KE,

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 6/2013 tat-8 ta’ Jannar 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 11, 13 sa 16, 20 sa 25, 54, 55 u 68 u l-Annessi I sa VI.

Ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 u r-regoli ta’ implimentazzjoni tiegħu għandhom jiġu applikati għall-Ukrajna skont id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

1.

l-Ukrajna ma għandhiex tiddelega lill-EASA l-ebda funzjonijiet relatati mas-sikurezza kif previst skont il-Konvenzjoni u l-Annessi tagħha;

2.

l-Ukrajna għandha tkun soġġetta għal spezzjonijiet ta’ standardizzazzjoni mwettqa mill-EASA skont l- Artikolu 54 ta’ Regolament (KE) Nru 216/2008;

3.

l-applikazzjoni tal-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 għal ċertifikati maħruġa mill-Ukrajna għandha tiġi deċiża mill-Kumitat Konġunt, skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness III ta’ dan il-Ftehim;

4.

l-ewwel paragrafu (1) tal-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 ma' japplikax għal ċertifikati tal-Ukrajna maħruġa fiż-żoni fejn joperaw it-titjiriet u ajrunavigabbiltà inizjali u kontinwa (Regolamenti ta' Implimentazzjoni: (UE) Nru 965/2012, (UE) Nru 748/2012 u (KE) Nru 2042/2003);

5.

il-Kummissjoni Ewropea għandha tgawdi fl-Ukrajna, is-setgħat konferiti lilha għad-deċiżjonijiet adottati skont l-Artikolu 11(2), l-Artikolu 14(5) u (7), l-Artikolu 24(5), l-Artikolu 25(1) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 fl-oqsma li fihom l-Artikolu 11(1) huwa ddikjarat applikabbli mill-Kumitat Konġunt;

6.

fil-qasam tal-ajrunavigabbiltà, fejn m'hemmx ħidmiet imwettqa mill-EASA, l-Ukrajna tista’ toħroġ ċertifikati, liċenzji jew approvazzjonijiet fl-applikazzjoni ta’ ftehim jew arranġament konkluż mill-Ukrajna ma’ pajjiż terz.

Nru 748/2012

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 748/2012 tat-3 ta’ Awwissu 2012 li jistabbilixxi regoli ta’ implimentazzjoni għaċ-ċertifikazzjoni tal-airworthiness u ambjentali ta’ inġenji tal-ajru u ta’ prodotti, partijiet u tagħmir relatati, kif ukoll għaċ-ċertifikazzjoni ta’ organizzazzjonijiet relatati mad-disinn u l-produzzjoni,

kif emendat bi:

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 7/2013 tat-8 ta’ Jannar 2013 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 748/2012 jistabbilixxi regoli ta’ implimentazzjoni għaċ-ċertifikazzjoni tal-airworthiness u ambjentali ta’ inġenji tal-ajru u ta’ prodotti, partijiet u tagħmir relatati, kif ukoll għaċ-ċertifikazzjoni ta’ organizzazzjonijiet relatati mad-disinn u l-produzzjoni.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1, 2, 8 sa 10 u l-Anness.

Nru 2042/2003

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2042/2003 tal-20 ta' Ottubru 2003 dwar l-kapaċità kontinwata li jintużaw fl-ajru ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol,

kif emendat bi:

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 707/2006 tat-8 ta’ Mejju 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2042/2003 dwar approvazzjonijiet għal perjodu limitat u Annessi I u III,

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 376/2007 tat-30 ta' Marzu 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2042/2003 dwar il-kapaċità kontinwa li jintużaw fl-ajru ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol,

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1056/2008 tas-27 ta’ Ottubru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2042/2003 dwar l-adegwatezza għall-avjazzjoni kontinwata ta’ inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta’ organizzazzjonijiet u persunal involuti f’dan ix-xogħol,

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 127/2010 tat-5 ta’ Frar 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2042/2003 dwar il-kapaċità kontinwata li jintużaw fl-ajru ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol,

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 962/2010 tat-26 ta’ Ottubru 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2042/2003 dwar il-kapaċità kontinwata li jintużaw fl-ajru ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol,

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1149/2011 tat-21 ta’ Ottubru 2011 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 2042/2003 dwar il-kapaċità kontinwata li jintużaw fl-ajru ta’ inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta’ organizzazzjonijiet u persunal involut f’dan ix-xogħol,

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 593/2012 tal-5 ta’ Lulju 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2042/2003 dwar il-kapaċità kontinwata li jintużaw fl-ajru ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 6, l-Annessi I sa IV.

Nru 996/2010

Ir-Regolament (UE) Nru 996/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ottubru 2010 dwar l-investigazzjoni u l-prevenzjoni ta’ aċċidenti u inċidenti fis-settur tal-avjazzjoni ċivili u li jħassar id-Direttiva 94/56/KE.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 26, minbarra l-Artikoli 7(4) u 24.

Nru 2003/42

Id-Direttiva 2003/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ġunju 2003 dwar rapporti ta' okkorrenza fl-avjazzjoni ċivili.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 11, l-Annessi I u II.

Nru 1321/2007

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1321/2007 tat-12 ta’ Novembru 2007 li jistipula r-regoli ta’ implimentazzjoni għall-integrazzjoni ta' tagħrif dwar okkorrenzi fl-avjazzjoni ċivili skambjat skont id-Direttiva 2003/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’depożitu ċentrali ta’ tagħrif.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli minn 1 sa 4.

Nru 1330/2007

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1330/2007 tal-24 ta’ Settembru 2007 li jistipula r-regoli implimentattivi għat-tqassim lill-partijiet interessati ta' tagħrif dwar l-okkorrenzi tal-avjazzjoni ċivili msemmija fl-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 2003/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 10, l-Annessi I sa II.

Nru 104/2004

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 104/2004 tat-22 ta' Jannar 2004 li jniżżel ir-regoli dwar l-organizzazzjoni u l-kompożizzjoni tal-Bord tal-Appell tal-Aġenzija tas-Sigurta' tal-Avjazzjoni Ewropea.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 7 u l-Anness.

Nru 628/2013

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 628/2013 tat-28 ta’ Ġunju 2013 dwar metodi ta’ operat tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għat-twettiq ta’ spezzjonijiet ta’ standardizzazzjoni u għall-monitoraġġ tal-applikazzjoni tar-regoli fir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 736/2006.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli minn 1 sa 27.

Nru 2111/2005

Ir-Regolament (KE) Nru 2111/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Diċembru 2005 dwar l-istabbiliment ta’ lista Komunitarja ta’ kumpaniji tal-ajru li huma suġġetti għal projbizzjoni ta’ operat fil-Komunità u li jinforma lill-passiġġieri tat-trasport bl-ajru dwar l-identità tal-kumpanija tal-ajru li topera, u li tħassar l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2004/36/KE,

Dispożizzjonijiet rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 13 u l-Anness.

Nru 473/2006

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 473/2006 tat-22 ta’ Marzu 2006 li jistabbilixxi regoli ta’ implimentazzjoni għal-lista Komunitarja ta’ trasportaturi tal-ajru li huma suġġetti għal projbizzjoni tal-operat fil-Komunità msemmija fil-Kapitolu II tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Dispożizzjonijiet rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 6 u l-Annessi A sa C.

Nru 474/2006

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 474/2006 tat-22 ta’ Marzu 2006 li jistabbilixxi l-lista Komunitarja ta' kumpaniji tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fil-Komunità skont il-Kapitolu II tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill,

kif emendat l-aħħar permezz ta’:

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 659/2013 tal-10 ta' Lulju 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 474/2006 li jistabbilixxi l-lista Komunitarja ta’ kumpaniji tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fil-Komunità.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 3, l-Annessi A sa B:

Nru 1178/2011

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2011 ta’ 3 ta’ Novembru 2011 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-ekwipaġġi tal-ajruplani tal-avjazzjoni ċivili skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill,

kif emendat bi:

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 290/2012 tat-30 ta’ Marzu 2012 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1178/2011 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-ekwipaġġi tal-ajruplani tal-avjazzjoni ċivili skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 11, l-Annessi I sa VII.

Nru 965/2012

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 965/2012 tal-5 ta’ Ottubru 2012 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-operazzjonijiet bl-ajru skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill,

kif emendat bi:

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 800/2013 tal-14 ta’ Awwissu 2013 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 965/2012 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-operazzjonijiet bl-ajru skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 9, l-Annessi I sa VII,

Nru 1332/2011

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1332/2011 tas-16 ta’ Diċembru 2011 li jistabbilixxi r-rekwiżiti komuni dwar l-użu tal-ispazju tal-ajru u l-proċeduri operattivi għall-evitar ta' kolliżjonijiet fl-ajru.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 4 u l-Anness.

D.   Ambjent

Nru 2003/96

Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE tas-27 ta’ Ottubru 2003 li tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar tassazzjoni fuq prodotti tal-enerġija u l-elettriku.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikolu 14(1)(b) u (2).

Nru 2006/93

Id-Direttiva 2006/93/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-regolament tal-operazzjoni tal-ajruplani koperta mill-Parti II, il-Kapitolu 3, il-Volum 1 tal-Anness 16 tal-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali, it-tieni edizzjoni (1988).

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli minn 1 sa 5.

Nru 2002/49

Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2002/49/KE tal-25 ta’ Ġunju 2002 li tirrigwardja l-istudju u l-amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 16, l-Annessi I sa VI.

Nru 2002/30

Id-Direttiva 2002/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Marzu 2002 dwar l-istabbiliment ta' regoli u proċeduri għall-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet tal-ħoss fl-ajruporti tal-Komunità,

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 15, l-Annessi I u II.

E.   L-Aspetti Soċjali

Nru 1989/391

Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol,

kif emendat bi:

Id-Direttiva 2007/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l- 20 ta’ Ġunju 2007 li temenda d-Direttiva 89/391/KEE tal-Kunsill, id-Direttivi partikulari tagħha kif ukoll id-Direttivi tal-Kunsill 83/477/KEE, 91/383/KEE, 92/29/KEE u 94/33/KE, bil-ħsieb li jiġu simplifikati u razzjonalizzati r-rapporti dwar l-implimentazzjoni prattika.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 16, u 18 sa 19.

Nru 2003/88

Id-Direttiva 2003/88/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Novembru 2003 li tikkonċerna ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol.

Dispożizzjonijiet applikabbli: l-Artikoli 1 sa 19, 21 sa 24 u 26 sa 29.

Nru 2000/79

Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/79/KE tas-27 Novembru 2000 dwar il-Ftehim Ewropew fuq l-Organizzazzjoni tal-Ħinijiet tax-Xogħol ta' Ħaddiema Mobbli fl-Avjazzjoni Ċivili konkluż mill-Assoċjazzjoni tal-Linji tal-Ajru Ewropej (AEA), il-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF), l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kabini tal-Piloti (ECA), l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Linji ta' l-Ajru Reġjonali (ERA) u l-Assoċjazzjoni Internazzjonali tat-Trasportazzjoni bl-Arju (IACA).

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 2 sa 3 u l-Anness.

F.   Ħarsien Tal-Konsumaturi

Nru 90/314

Id-Direttiva tal-Kunsill 90/314/KEE tat-13 ta’ Ġunju 1990 dwar il-vjaġġi kollox kompriż (package travel), il-vaganzi kollox kompriż u t-tours kollox kompriż.

Dispożizzjonijiet applikabbli: l-Artikoli minn 1 sa 10.

Nru 93/13

Id-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE tal-5 ta’ April 1993 dwar termini inġusti f’kuntratti tal-konsumaturi.

Dispożizzjonijiet applikabbli: l-Artikoli 1 sa 10 u l-Anness.

Fir-rigward tal-applikazzjoni tal-Artikoli 10, it-terminu “Il-Kummissjoni” għandu jinqara “il-Partijiet Kontraenti l-oħrajn kollha tal-ECAA”.

Nru 95/46

Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli minn 1 sa 34.

Nru 2027/97

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2027/97 tad-9 ta’ Ottubru 1997 dwar ir-responsabbiltà ta’ trasportaturi tal-ajru fl-eventwalità ta’ inċidenti,

kif emendat bi:

Ir-Regolament (KE) Nru 889/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Mejju 2002 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2027/97dwar ir-responsabbiltà ta' trasportaturi bl-ajru fl-eventwalità ta' inċidenti.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 8.

Nru 261/2004

Ir-Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Frar 2004 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta’ kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet, u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 295/91.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli minn 1 sa 17.

Nru 1107/2006

Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar id-drittijiet ta’ persuni b’diżabbiltà u ta’ persuni b’mobbiltà mnaqqsa meta jivvjaġġaw bl-ajru.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 16, l-Annessi I u II.

G.   Sistemi Ta’ Riżervazzjoni Kkompjuterizzati

Nru 80/2009

Ir-Regolament (KE) Nru 80/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Jannar 2009 dwar Kodiċi ta’ Kondotta għal sistemi ta’ riżervazzjoni kompjuterizzata u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2299/89.

Rekwiżiti u standards applikabbli): l-Artikoli 1 sa 19 u l-Annessi.

H.   Leġiżlazzjoni Oħra

Nru 437/2003

Ir-Regolament (KE) Nru 437/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Frar 2003 dwar il-prospetti tal-istatistika rigward it-trasport tal-passiġġieri, l-merkanzija u l-posta bl-ajru,

kif emendat bi:

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1358/2003 tal-31 ta' Lulju tal-2003 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 437/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospetti tal-istatistika rigward it-trasport tal-passiġġieri, il-merkanzija u l-posta bl-ajru u li jemenda l-Annessi I u II tiegħu,

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 546/2005 tat-8 ta’ April 2005 li jadatta r-Regolament (KE) Nru 437/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-allokazzjoni tal-kodiċi tal-pajjiż li jirrapporta u li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1358/2003 fir-rigward tal-aġġornament tal-lista tal-ajruporti tal-Komunità.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 11, l-Annessi I u II.

Nru 1358/2003

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1358/2003 tal-31 ta’ Lulju 2003 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 437/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospetti tal-istatistika rigward it-trasport tal-passiġġieri, il-merkanzija u l-posta bl-ajru u li jemenda l-Annessi I u II tiegħu,

kif emendat bi:

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 158/2007 tas-16 ta’ Frar 2007 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1358/2003 fir-rigward tal-lista tal-ajruporti tal-Komunità.

Rekwiżiti u standards applikabbli: l-Artikoli 1 sa 4, l-Annessi I sa III.


ANNESS II

SERVIZZI MIFTIEHMA U ROTOT SPEĊIFIKATI

1.   

Kull Parti tagħti lit-trasportaturi tal-ajru tal-Parti l-oħra d-drittijiet biex dawn joperaw servizzi bl-ajru fuq ir-rotot speċifikati hawn taħt:

(a)

għal trasportaturi tal-ajru tal-Unjoni Ewropea: kwalunkwe punt fl-Unjoni Ewropea - kwalunkwe punt intermedju fit-territorji tal-imsieħba tal-Politika Ewropea tal-Viċinat (1), il-pajjiżi tal-ECAA (2), jew pajjiżi elenkati fl-Anness V ta’ dan il-Ftehim - kwalunkwe punt fir-Repubblika tal-Ukrajna - kwalunkwe punt lil hinn;

(b)

għat-trasportaturi tal-ajru tal-Ukrajna: kwalunkwe punt fl-Ukrajna - kwalunkwe punt intermedju fit-territorji tal-imsieħba tal-Politika Ewropea tal-Viċinat, il-pajjiżi tal-ECAA jew pajjiżi elenkati fl-Anness V ta’ dan il-Ftehim - kwalunkwe punt fl-Unjoni Ewropea.

Id-drittijiet eżistenti u ġodda, inklużi d-drittijiet biex iservu lil hinn mill-punti taħt ftehimiet bilaterali jew arranġamenti oħra bejn l-Ukrajna u l-Istati Membri tal-UE, li mhumiex koperti skont dan il-Ftehim, jistgħu jiġu eżerċitati u miftiehma, sakemm ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni bejn trasportaturi tal-ajru fuq il-bażi ta’ nazzjonalità;

(c)

trasportaturi tal-ajru tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu intitolati wkoll li joperaw is-servizzi tat-trasport bl-ajru bejn punti fl-Ukrajna, kemm jekk tali servizzi tat-trasport bl-ajru joriġinaw jew jintemmu fi ħdan l-UE jew le.

2.   

Is-servizzi mħaddma skont il-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Anness għandhom joriġinaw jew jintemmu fit-territorju tal-Ukrajna, għat-trasportaturi tal-ajru Ukrajni, u fit-territorju tal-Unjoni Ewropea għat-trasportaturi bl-ajru tal-Unjoni Ewropea.

3.   

Trasportaturi tal-ajru taż-żewġ Partijiet fir-rigward ta’ kwalunkwe titjira jew it-titjiriet kollha u meta jagħżlu huma jistgħu:

(a)

joperaw titjiriet f’xi waħda mid-direzzjonijiet jew fit-tnejn;

(b)

jgħaqqdu flimkien numri tat-titjiriet differenti f’operazzjoni waħda ta’ inġenju tal-ajru;

(c)

iservu punti intermedji jew li jmorru lil hinn, kif speċifikat fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Anness, u fil-punti fit-territorji tal-Partijiet fi kwalunkwe kombinazzjoni u fi kwalunkwe ordni;

(d)

ma jagħmlux waqfiet f’ċertu punt jew f’ċerti punti;

(e)

jittrasferixxu t-traffiku minn kwalunkwe inġenju tal-ajru tagħhom għal kwalunkwe inġenju tal-ajru ieħor tagħhom fi kwalunkwe punt;

(f)

jagħmlu waqfiet skedati fi kwalunkwe punt kemm fit-territorju kif ukoll barra minnu ta’ xi waħda mill-Partijiet;

(g)

iġġorru traffiku fi tranżitu mit-territorju tal-Parti l-oħra; kif ukoll

(h)

jgħaqqdu flimkien it-traffiku fuq l-istess inġenju tal-ajru irrispettivament minn fejn ikun beda t-tali traffiku.

4.   

Kull Parti għandha tippermetti lil kull trasportatur tal-ajru li jistabbilixxi l-frekwenza u l-kapaċità tat-trasport internazzjonali bl-ajru li dan ikun joffri abbażi ta’ konsiderazzjonijiet kummerċjali li jkun hemm fis-suq. B’mod konsistenti ma’ dan id-dritt, l-ebda Parti ma għandha tillimita b’mod unilaterali l-volum tat-traffiku, il-frekwenza jew ir-regolarità tas-servizz, jew it-tip jew tipi ta’ inġenji tal-ajru li jitħaddmu mit-trasportaturi tal-ajru tal-Parti l-oħra, ħlief għal raġunijiet ta’ dwana, tekniċi, tal-operat, ambjentali, tal-ħarsien tas-saħħa jew bl-applikazzjoni tal-Artikolu 26 ta’ dan il-Ftehim.

5.   

It-trasportaturi tal-ajru ta' kull Parti jistgħu jservu, inkluż fi ħdan il-qafas tal-arranġamenti ta' qsim ta’ kodiċi kwalunkwe punt li jinsab f'pajjiż terz li mhux inkluż fuq ir-rotot speċifikati, sakemm ma jeżerċitawx id-drittijiet tal-ħames libertà.

6.   

Dan l-Anness huwa soġġett għall-arranġamenti tranżizzjonali msemmija fl-Anness III ta’ dan il-Ftehim u l-estensjoni tad-drittijiet previsti fih.


(1)   Ims” hawnhekk se tinftiehem bħala l-Alġerija, u r-Repubblika tal-Moldova, jiġifieri l-Ukrajna mhijiex inkluża hawnhekk.

(2)  “Il-pajjiżi tal-ECAA” huma l-Partijiet tal-Ftehim Multilaterali li jistabbilixxi l-Ispazju Komuni Ewropew tal-Avjazzjoni, li huma: l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, ir-Repubblika tal-Albanija, il-Bożnija-Ħerzegovina, dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, ir-Repubblika tal-Islanda, ir-Repubblika tal-Montenegro, ir-Renju tan-Norveġja, ir-Repubblika tas-Serbja u l-Kosovo (Din id-deżinjazzjoni hija mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet fuq l-istatus, u hija f'konformità mal-UNSCR Nru 1244 u l-opinjoni tal-QtĠ dwar id-Dikjarazzjoni ta’ Indipendenza tal-Kosovo).


ANNESS III

ARRANĠAMENTI TRANŻIZZJONALI

TAQSIMA 1

PERJODI TRANŻIZZJONALI

1.

It-tranżizzjoni tal-Ukrajna lejn l-implimentazzjoni effettiva tad-dispożizzjonijiet u l-kundizzjonijiet kollha li joħorġu minn dan il-Ftehim għandhom jitwettqu permezz ta’ żewġ perjodi ta’ tranżizzjoni.

2.

Tali tranżizzjoni għandha tkun suġġetta għal valutazzjonijiet u spezzjonijiet ta’ standardizzazzjoni, li għandhom jitwettqu mill-Kummissjoni Ewropea u l-EASA rispettivament, kif ukoll Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt, kif previst fl-Artikolu 33 ta’ dan il-Ftehim.

TAQSIMA 2

Speċifikazzjonijiet Applikabbli Matul L-Ewwel Perjodu Tranżizzjonali

1.

Matul l-ewwel perjodu tranżizzjonali:

(a)

trasportaturi tal-ajru tal-Unjoni Ewropea u t-trasportaturi tal-ajru li huma liċenzjati mill-Ukrajna għandhom jitħallew jeżerċitaw drittijiet ta’ traffiku illimitati bejn kwalunkwe punt fl-Unjoni Ewropea u kwalunkwe punt fl-Ukrajna;

(b)

suġġett għal evalwazzjoni rigward l-implimentazzjoni mill-Ukrajna tar-rekwiżiti u l-istandards rilevanti tal-Unjoni Ewropea u wara l-informazzjoni mill-Kumitat Konġunt, l-Ukrajna għandha tkun involuta bħala osservatur fix-xogħol tal-Kumitat stabbilit skont it-termini tar-Regolament (KEE) Nru 95/93 dwar ir-regoli komuni għall-allokazzjoni ta’ slots f’ajruporti tal-Komunità; kif ukoll

(c)

il-punt (c) tal-Artikolu 22(5) ta’ dan il-Ftehim ma għandux japplika.

2.

Il-kundizzjonijiet għat-tranżizzjoni għat-tieni perjodu tranżizzjonali għandha tinvolvi dan li ġej għall-Ukrajna:

(a)

inkorporazzjoni fil-leġiżlazzjoni nazzjonali implimentazzjoni tar-rekwiżiti applikabbli u l-istandards ta’ dawn:

ir-Regolament (KE) 216/2008 (dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni);

ir-Regolament (UE) 748/2012 (jistabbilixxi regoli ta’ implimentazzjoni għaċ-ċertifikazzjoni tal-airworthiness u ambjentali ta’ inġenji tal-ajru u ta’ prodotti, partijiet u tagħmir relatati, kif ukoll għaċ-ċertifikazzjoni ta’ organizzazzjonijiet relatati mad-disinn u l-produzzjoni);

ir-Regolament (KE) Nru 2042/2003 (dwar il-kapaċità kontinwata li jintużaw fl-ajru ta’ inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta’ organizzazzjonijiet u persunal involut f’dan ix-xogħol) kif emendat;

ir- Regolament (UE) Nru 965/2012 (li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-operazzjonijiet tal-ajru);

ir-Regolament (UE) Nru 1178/2011 (li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-ekwipaġġi tal-ajruplani tal-avjazzjoni ċivili);

ir-Regolament (UE) Nru 996/2010 (dwar l-investigazzjoni u l-prevenzjoni ta’ aċċidenti u inċidenti);

id-Direttiva 2009/12/KE (dwar l-imposti tal-ajruporti);

id-Direttiva 96/67/KE (dwar l-aċċess għas-suq tal-groundhandling fl-ajruporti tal-Komunità);

ir-Regolament (KEE) Nru 95/93 (dwar ir-regoli komuni għall-allokazzjoni ta’ slots);

id-Direttiva 2000/79/KE (dwar il-Ftehim Ewropew fuq l-Organizzazzjoni tal-Ħinijiet tax-Xogħol ta' Ħaddiema Mobbli fl-Avjazzjoni Ċivili);

il-Kapitolu IV tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 (dwar l-operat ta' servizzi tal-ajru);

ir-Regolament (KE) 785/2004 (dwar ir-rekwiżiti tal-assigurazzjoni tat-trasportaturi tal-ajru u l-operaturi tal-ajruplani);

ir-Regolament (KEE) Nru 80/2009 (dwar sistemi ta’ riżervazzjoni kompjuterizzati);

ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2027/97 (dwar ir-responsabbilità ta' trasportaturi bl-ajru fl-eventwalità ta' inċidenti);

ir-Regolament (KE) Nru 261/2004 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta' kanċellazzjoni jew dewmien twil ta' titjiriet);

ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2004 li jippreskrivi l-qafas għall-ħolqien tal-Ajru Uniku Ewropew (ir-Regolament qafas);

ir-Regolament (KE) Nru 550/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-10 ta' Marzu 2004 dwar il-forniment ta' servizzi ta' navigazzjoni ta' l-ajru fl-Ajru Uniku Ewropew (ir-Regolament dwar il-forniment ta' servizzi);

ir-Regolament (KE) Nru 551/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 dwar l-organizzazzjoni u l-użu tal-ispazju tal-arja [ajru] fl-ajru uniku Ewropew (ir-Regolament tal-ispazju tal-arja[ajru]);

ir-Regolament (KE) Nru 552/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 dwar l-interoperabilità tax-Xibka [network] Ewropea ta' Amministrazzjoni ta' Traffiku tal-Ajru (ir-Regolament dwar l-interoperabilità);

ir-Regolament (UE) Nru 691/2010 tal-Kummissjoni Ewropea tad-29 ta’ Lulju 2010 li jistabbilixxi skema ta’ prestazzjoni għas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u għall-funzjonijiet tan-netwerk u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2096/2005 li jistabbilixxi rekwiżiti komuni għall-forniment ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru

ir-Regolament (KE) 1794/2006 tal-Kummissjoni Ewropea tas-6 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi skema komuni ta’ imposti għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru;

ir-Regolament (UE) Nru 1034/2011 tal-Kummissjoni Ewropea tas-17 ta’ Ottubru 2011 dwar is-sorveljanza tas-sikurezza fil-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u s-servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 691/2010;

ir-Regolament (KE) Nru 2150/2005 tal-Kummissjoni Ewropea tat-23 ta’ Diċembru 2005 li jistabbilixxi regoli komuni għall-użu flessibbli tal-ispazju tal-ajru; kif ukoll

ir-Regolament (UE) Nru 255/2010 tal-Kummissjoni Ewropea tal-25 ta’ Marzu 2010 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-ġestjoni tal-fluss tat-traffiku tal-ajru,

hekk kif inhuma stipulati, inklużi l-emendi tagħhom fl-Anness I ta’ dan il-Ftehim;

(b)

applikazzjoni tar-regoli tal-liċenzjar operatorju li huma sostanzjalment ekwivalenti għal dawk li jinsabu fil-Kapitolu II tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru 2008 dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru fl-Unjoni Ewropea; kif ukoll

(c)

rigward is-sigurtà tal-avjazzjoni, l-implimentazzjoni tal-Parti II tad-Dokument 30 tal-ECAC fl-emenda l-aktar riċenti applikabbli tagħha.

TAQSIMA 3

Speċifikazzjonijiet Applikabbli Matul It-Tieni Perjodu Tranżizzjonali

1.

Wara d-deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt, kif previst fl-Artikolu 33 ta’ dan il-Ftehim, li tikkonferma li l-Ukrajna tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha stipulati taħt it-Taqsima 2(2) ta’ dan l-Anness:

(a)

iċ-ċertifikati rilevanti maħruġa mill-Ukrajna, kif elenkati fit-Taqsima 1 tal-Anness IV ta’ dan il-Ftehim, għandu jkun rikonoxxut mill-Istati Membri tal-UE taħt il-kundizzjonijiet stipulati fid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt u skont l- Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008;

(b)

il-punt (c) tal-Artikolu 22(5) ta’ dan il-Ftehim għandu japplika; u

(c)

suġġett għal evalwazzjoni rigward l-implimentazzjoni mill-Ukrajna tar-rekwiżiti u l-istandards rilevanti tal-Unjoni Ewropea u wara l-informazzjoni mill-Kumitat Konġunt, l-Ukrajna għandha tkun involuta bħala osservatur fix-xogħol tal-Kumitat stabbilit skont it-termini tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 dwar l-istabbiliment ta’ lista Komunitarja ta’ kumpaniji ta’ l-ajru li huma suġġetti għal projbizzjoni operatorja fil-Komunità.

2.

Il-kundizzjonijiet għat-tranżizzjoni għall-implimentazzjoni sħiħa ta’ dan il-Ftehim għandha tinvolvi dan li ġej għall-Ukrajna:

(a)

l-inkorporazzjoni fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti u l-istandards applikabbli kollha tal-atti tal-Unjoni Ewropea stabbiliti fl-Anness I ta’ dan il-Ftehim; u

(b)

l-ispazju tal-ajru fir-responsabbiltà tagħha għandha tiġi organizzata b’konformità mar-rekwiżiti applikabbli tal-UE għall-istabbiliment tal-FAB.

TAQSIMA 4

Implimentazzjoni Sħiħa Ta' Dan Il-Ftehim

Wara d-deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt, kif previst fl-Artikolu 33 ta’ dan il-Ftehim, li tikkonferma li l-Ukrajna tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha stipulati fit-Taqsima 3(2) ta’ dan l-Anness, għandu japplika dan li ġej:

1.

Minbarra d-drittijiet tat-traffiku stabbiliti fit-Taqsima 2(1) ta’ dan l-Anness:

(a)

it-trasportaturi tal-ajru tal-Unjoni Ewropea għandu jitħallew jeżerċitaw drittijiet ta’ traffiku illimitati bejn punti fl-Ukrajna, punti intermedji fil-pajjiżi tal-Politika Ewropea tal-Viċinat u l-pajjiżi tal-ECAA, kif ukoll il-punti fil-pajjiżi elenkati fl-Anness V ta’ dan il-Ftehim u punti lil hinn, sakemm it-titjira tagħmel parti minn servizz li jaqdi punt fi Stat Membru.

It-trasportaturi tal-ajru tal-Unjoni Ewropea għandhom ukoll jitħallew jeżerċitaw drittijiet ta’ traffiku bejn punti bla limitu fl-Ukrajna, kemm jekk dawn is-servizzi tal-ajru joriġinaw jew jintemmu fi ħdan l-UE; kif ukoll

(b)

it-trasportaturi tal-ajru tal-Ukrajna għandhom jitħallew jeżerċitaw drittijiet ta’ traffiku illimitati bejn kwalunkwe punt fl-Unjoni Ewropea, punti intermedji fil-pajjiżi tal-Politika Ewropea tal-Viċinat u fil-pajjiżi tal-ECAA, kif ukoll fil-pajjiżi elenkati fl-Anness V ta’ dan il-Ftehim, sakemm it-titjira tagħmel parti minn servizz li jaqdi punt fl-Ukrajna.

2.

Iċ-ċertifikati relevanti kollha inklużi fit-Taqsima 2 tal-Anness IV ta’ dan il-Ftehim maħruġin mill-Ukrajna għandhom ikunu rikonoxxuti mill-Istati Membri tal-UE taħt il-kundizzjonijiet previsti minn dawn id-dispożizzjonijiet.


ANNESS IV

LISTA TA’ ĊERTIFIKATI MSEMMIJA FL-ANNESS III TA’ DAN IL-FTEHIM

1.   L-ekwipaġġ tal-ajru

Il-liċenzji tal-bdoti (il-ħruġ, iż-żamma, l-emenda, il-limitazzjoni, is-sospensjoni jew ir-revoka tal-liċenzji) (ir-Regolamenti (KE) Nru 216/2008, (UE) Nru 1178/2011, (UE) Nru 290/2012 li jemendaw ir-Regolament (UE) Nru 1178/2011).

Iċ-ċertifikazzjoni ta’ persuni responsabbli biex jipprovdu taħriġ fit-titjir jew taħriġ fis-simulazzjoni tat-titjir u biex jivvalutaw il-ħiliet tal-bdoti (ir-Regolamenti (KE) Nru 216/2008, (UE) Nru 1178/2011, (UE) Nru 290/2012 li jemendaw ir-Regolament (UE) Nru 1178/2011).

Attestazzjonijiet tal-ekwipaġġ tal-kabina (il-ħruġ, iż-żamma, l-emenda, il-limitazzjoni, is-sospensjoni jew ir-revoka tal-attestazzjonijiet tal-ekwipaġġ tal-kabina) (ir-Regolamenti (KE) Nru 216/2008, (UE) Nru 1178/2011, (UE) Nru 290/2012 li jemendaw ir-Regolament (UE) Nru 1178/2011).

Iċ-ċertifikati mediċi għall-bdoti (il-ħruġ, iż-żamma, l-emenda, il-limitazzjoni, is-sospensjoni jew ir-revoka) (ir-Regolamenti (KE) Nru 216/2008, (UE) Nru 1178/2011, (UE) Nru 290/2012 li jemendaw ir-Regolament (UE) Nru 1178/2011).

Iċ-ċertifikazzjoni ta’ eżaminaturi ajrumediċi, kif ukoll il-kundizzjonijiet li fihom tobba ġeneralisti jistgħu jaġixxu bħala eżaminaturi ajrumediċi (ir-Regolamenti (KE) 216/2008, (UE) Nru 1178/2011, (UE) Nru 290/2012 li jemendaw ir-Regolament (UE) Nru 1178/2011).

Il-valutazzjoni ajrumedika perjodika tal-membri tal-ekwipaġġ tal-kabina - il-kwalifiki tal-persuni responsabbli minn din il-valutazzjoni (ir-Regolamenti (KE) 216/2008, (UE) Nru 1178/2011, (UE) Nru 290/2012 li jemendaw ir-Regolament (UE) Nru 1178/2011).

Il-kundizzjonijiet sabiex jinħarġu, jinżammu, jiġu emendati, ristretti, sospiżi jew revokati ċ-ċertifikati tal-organizzazzjonijiet tat-taħriġ tal-bdoti (ir-Regolamenti (KE) Nru 216/2008, (UE) Nru 1178/2011, (UE) Nru 290/2012 li jemendaw ir-Regolament (UE) Nru 1178/2011).

Il-kundizzjonijiet għall-ħruġ, iż-żamma, l-emendar, il-limitazzjoni, is-sospensjoni jew ir-revoka taċ-ċertifikati taċ-ċentri ajrumediċi involuti fl-ikkwalifikar u fil-valutazzjoni ajrumediċi tal-ekwipaġġ tal-ajru tal-avjazzjoni ċivili (ir-Regolamenti (KE) 216/2008, (UE) Nru 1178/2011, (UE) Nru 290/2012 li jemendaw ir-Regolament (UE) Nru 1178/2011).

Iċ-ċertifikazzjoni ta’ apparat ta’ taħriġ ta’ simulazzjoni tat-tajran u rekwiżiti għall-organizzazzjonijiet li joperaw u li jużaw dak l-apparat (ir-Regolamenti (KE) 216/2008, (UE) Nru 1178/2011, (UE) Nru 290/2012 li jemendaw ir-Regolament (UE) Nru 1178/2011).

2.   Ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru

Iċ-ċertifikati ta’ fornituri ta’ servizzi tat-traffiku tal-ajru (ir-Regolamenti (KE) Nru 216/2008, (UE) Nru 1034/2011, (UE) Nru 1035/2011 Anness II Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-forniment ta’ servizzi tat-traffiku tal-ajru).

Iċ-ċertifikati ta' fornituri ta’ servizzi meteoroloġiċi (ir-Regolamenti (KE) Nru 216/2008, (UE) Nru 1034/2011, (UE) Nru 1035/2011 Anness III Rekwiżiti speċifiċi għall-forniment ta’ servizzi meteoroloġiċi).

Iċ-ċertifikati ta' fornituri ta’ servizzi ta’ informazzjoni ajrunawtika (ir-Regolamenti (KE) Nru 216/2008, (UE) Nru 1034/2011, (UE) Nru 1035/2011 Anness IV Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-forniment ta’ servizzi ta’ informazzjoni ajrunawtika).

Iċ-ċertifikati ta' fornituri ta' servizzi ta’ komunikazzjoni, navigazzjoni jew sorveljanza (ir-Regolamenti (KE) Nru 216/2008, (UE) Nru 1034/2011, (UE) Nru 1035/2011 Anness V Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-forniment ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni, navigazzjoni jew sorveljanza).

Il-liċenzji tal-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru (ATCO) u kontrolluri studenti tat-traffiku tal-ajru (il-ħruġ, is-sospensjoni u r-revoka) u klassifikazzjonijiet u approvazzjonijiet assoċjati (ir-Regolamenti (KE) 216/2008, (UE) Nru 805/2011).

Iċ-ċertifikati mediċi tal-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru (ir-Regolamenti (KE) 216/2008, (UE) Nru 805/2011).

Iċ-ċertifikati tal-organizzazzjonijiet ta’ taħriġ għal kontrolluri tat-traffiku tal-ajru (ATCO) (il-validità, it-tiġdid, il-validazzjoni mill-ġdid u l-użu) (ir-Regolamenti (UE) Nru 216/2008, (UE) Nru 805/2011).


ANNESS V

LISTA TA’ STATI OĦRA MSEMMIJA FL-ARTIKOLI 17, 19 U 22 TA’ DAN IL-FTEHIM U FL-ANNESSI II U III TA' DAN IL-FTEHIM

1.

Ir-Repubblika tal-Islanda (taħt il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea);

2.

Il-Prinċipat tal-Liechtenstein (taħt il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea);

3.

Ir-Renju tan-Norveġja (taħt il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea); kif ukoll

4.

Il-Konfederazzjoni Żvizzera (taħt il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar it-Trasport bl-Ajru).


ANNESS VI

REGOLI PROĊEDURALI

Dan il-Ftehim għandu jkun applikabbli skont ir-regoli proċedurali stabbiliti hawn taħt:

1.   IL-PARTEĊIPAZZJONI TAL-UKRAJNA F’KUMITATI

Meta skont dan il-Ftehim l-Ukrajna tkun involuta f’Kumitat stabbilit permezz tal-atti rilevanti tal-Unjoni Ewropea, hija takkwista status ta’ osservatur u għandha tkun esposta għad-diskussjonijiet rilevanti kollha u titħeġġeġ biex tipparteċipa fid-dibattitu, skont ir-regoli ta’ proċedura tiegħu, filwaqt li tkun eskluża mis-sessjonijiet li jinkludu l-votazzjoni.

Fir-rigward tas-settur tal-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru, sabiex timplimenta l-leġiżlazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew rilevanti, l-Ukrajna għandha wkoll tkun involuta fil-korpi kollha stabbiliti mill-Kummissjoni Ewropea, bħal Korp Konsultattiv tal-Industrija (ICB) u l-Maniġer tan-Netwerk (NM).

2.   L-KSIB TAL-ISTATUS TA' OSSERVATUR FL-EASA

L-istatus ta’ osservatur fl-EASA jintitola lill-Ukrajna biex tipparteċipa fil-gruppi u l-korpi tekniċi tal-EASA miftuħa għall-Istati Membri tal-UE u pajjiżi oħra Sħab tal-Viċinat Ewropew, taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti għal din il-parteċipazzjoni. L-istatus ta’ osservatur ma għandux ikopri d-dritt li tivvota. Dan l-istatus ma għandux ikun miksub fir-rigward tal-Bord ta’ Tmexxija tal-EASA.

3.   IL-KOOPERAZZJONI U L-ISKAMBJU TAL-INFORMAZZJONI

Biex jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju tas-setgħat rilevanti tal-awtoritajiet kompetenti tal-Partijiet, meta ssirilhom talba tali awtoritajiet għandhom jiskambjaw reċiprokament l-informazzjoni kollha neċessarja għall-funzjonament kif xieraq ta’ dan il-Ftehim.

4.   IR-REFERENZA GĦAL-LINGWI

Il-Partijiet għandu jkollhom id-dritt li jużaw, fil-proċeduri stabbiliti fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan il-Ftehim, kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jew il-lingwa Ukrajna. Il-Partijiet huma konxji, madankollu, li l-użu tal-Ingliż jiffaċilita dawk il-proċeduri. Jekk lingwa, li mhijiex lingwa uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea tintuża f’dokument uffiċjali, għandha tiġi sottomessa simultanjament traduzzjoni f’lingwa uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, b’kunsiderazzjoni għad-dispożizzjoni tas-sentenza preċedenti. Jekk Parti tkun beħsiebha tuża, waqt proċedura orali, lingwa li mhijiex lingwa uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, dik il-Parti għandha tiżgura interpretazzjoni simultanja bl-Ingliż.


ANNESS VII

IL-KRITERJI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 26(4) TA’ DAN IL-FTEHIM

1.   

Dawn li ġejjin għandhom ikunu kompatibbli mal-funzjonament korrett ta’ dan il-Ftehim:

(a)

għajnuna ta' karattru soċjali mogħtija lill-konsumaturi individwali, sakemm dik l-għajnuna tiġi mogħtija mingħajr diskriminazzjoni bażata fuq l-oriġini tas-servizzi kkonċernati; kif ukoll

(b)

għajnuna li tagħmel tajjeb għad-danni kkawżati minn diżastri naturali jew avvenimenti eċċezzjonali.

2.   

Barra minn hekk, dawn li ġejjin jistgħu jiġu kkunsidrati kompatibbli mal-funzjonament korrett ta’ dan il-Ftehim:

(a)

għajnuna għal promozzjoni tal-iżvilupp ekonomiku f'żoni fejn il-livell tal-għixien huwa baxx b'mod anormali jew fejn hemm nuqqas ta' impjiegi serju;

(b)

għajnuna maħsuba sabiex tiffaċilita l-iżvilupp ta’ ċerti attivitajiet ekonomiċi jew ta’ ċerti żoni ekonomiċi fejn għajnuna bħal din ma taffettwax ħażin l-operazzjonijiet kummerċjali tat-trasportaturi tal-ajru fl-interessi tal-Partijiet; kif ukoll

(c)

għajnuna biex jinkisbu l-objettivi, permessa skont ir-regolamenti tal-UE ta’ eżenzjoni ġenerali orizzontali u regoli orizzontali u settorjali dwar l-għajnuna mill-Istat mogħtija f’konformità mal-kundizzjonijiet stipulati hemmhekk.


REGOLAMENTI

3.11.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 387/58


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/1898

tal-20 ta’ Lulju 2021

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/1700 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jispeċifika l-għadd u t-titoli tal-varjabbli għall-użu tad-dominju tal-istatistika dwar it-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni għas-sena ta’ referenza 2022

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2019/1700 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Ottubru 2019 li jistabbilixxi qafas komuni għall-istatistika Ewropea relatata ma’ persuni u unitajiet domestiċi, abbażi ta’ data fuq livell individwali miġbura minn kampjuni, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 808/2004, (KE) Nru 452/2008 u (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 6(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex ikunu koperti l-ħtiġijiet fl-istatistika għas-suġġetti dettaljati rilevanti stipulati fl-Anness I tar-Regolament (UE) 2019/1700, il-Kummissjoni jenħtieġ tispeċifika l-għadd u t-titoli tal-varjabbli għas-sett tad-data fl-użu tad-dominju tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni għas-sena ta’ referenza 2022.

(2)

Jenħtieġ li l-għadd ta’ varjabbli li jridu jinġabru f’konformità ma’ dan ir-Regolament ma jkunx jaqbeż b’aktar minn 5 % lill-għadd ta’ varjabbli miġbura għall-użu tad-dominju tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, fil-mument meta jkun daħal fis-seħħ ir-Regolament (UE) 2019/1700,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-għadd u t-titoli tal-varjabbli għall-użu tad-dominju tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni għas-sena ta’ referenza 2022 għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Lulju 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 261 I, 14.10.2019, p. 1.


ANNESS

L-għadd u t-titoli tal-varjabbli għall-użu tad-dominju tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni għas-sena ta’ referenza 2022

Suġġett

Suġġett dettaljat

Identifikatur tal-varjabbli

Titolu tal-varjabbli/deskrizzjoni tal-varjabbli

0.1. Elementi Tekniċi – 15-il varjabbli tekniku obbligatorju,

– 2 varjabbli tekniċi fakultattivi

Informazzjoni dwar il-ġbir tad-data

REFYEAR

Sena tal-istħarriġ

Informazzjoni dwar il-ġbir tad-data

INTDATE

Data ta’ referenza – l-ewwel data tal-intervista

Informazzjoni dwar il-ġbir tad-data

STRATUM_ID

Strat

Informazzjoni dwar il-ġbir tad-data

PSU

Unità primarja tal-kampjunar

Identifikazzjoni

HH_ID

ID tal-unità domestika

Identifikazzjoni

IND_ID

ID tal-individwu

Identifikazzjoni

HH_REF_ID

ID tal-unità domestika li jappartjeni għaliha l-individwu

Ponderazzjonijiet

HH_WGHT

Ponderazzjoni tal-unità domestika

Ponderazzjonijiet

IND_WGHT

Ponderazzjoni tal-individwu

Karatteristiċi tal-intervista

ĦIN

Tul tal-intervista

Karatteristiċi tal-intervista

INT_TYPE

Tip ta’ intervista

Lokalizzazzjoni

PAJJIŻ

Pajjiż tar-residenza

Lokalizzazzjoni

GEO_NUTS1

Reġjun tar-residenza

Lokalizzazzjoni

GEO_NUTS2

(fakultattiva)

Reġjun tar-residenza (fakultattiva)

Lokalizzazzjoni

GEO_NUTS3

(fakultattiva)

Reġjun tar-residenza

(fakultattiva)

Lokalizzazzjoni

DEG_URBA

Grad ta’ urbanizzazzjoni

Lokalizzazzjoni

GEO_DEV

Post ġeografiku

02.Karatteristiċi tal-persuna u tal-unità domestika

– 7 varjabbli miġbura,

– varjabbli derivat wieħed (1), – 7 varjabbli fakultattivi

Demografija

ĠENERU

Ġeneru

Demografija

YEARBIR

Sena tat-twelid

Demografija

PASSBIR

L-aħħar għeluq is-snin

Demografija

tal-età

Età fi snin magħluqa

Ċittadinanza u sfond migratorju

IĊ-ĊITTADINANZA

Pajjiż taċ-ċittadinanza prinċipali

Ċittadinanza u sfond migratorju

CNTRYB

Pajjiż tat-twelid

Kompożizzjoni tal-unità domestika

HH_POP

Daqs tal-unità domestika (l-għadd ta’ membri fl-unità domestika)

Kompożizzjoni tal-unità domestika

HH_POP_16_24 (fakultattiva)

Għadd ta’ membri tal-unità domestika li għandhom bejn 16 u 24 sena (fakultattiva)

Kompożizzjoni tal-unità domestika

HH_POP_16_24S (fakultattiva)

Għadd ta’ studenti fl-unità domestika li għandhom bejn is-16 u l-24 sena

(fakultattiva)

Kompożizzjoni tal-unità domestika

HH_POP_25_64 (fakultattiva)

Għadd ta’ membri fl-unità domestika li għandhom bejn il-25 u l-64 sena

Kompożizzjoni tal-unità domestika

HH_POP_65_MAX (fakultattiva)

Għadd ta’ membri fl-unità domestika li għandhom 65 sena jew aktar (fakultattiva)

Kompożizzjoni tal-unità domestika

HH_CHILD

Għadd ta’ tfal iżgħar minn 16-il sena

Kompożizzjoni tal-unità domestika

HH_CHILD_14_15

(fakultattiva)

Għadd ta’ tfal fl-unità domestika li għandhom bejn l-14 u l-15-il sena

(fakultattiva)

Kompożizzjoni tal-unità domestika

HH_CHILD_5_13

(fakultattiva)

Għadd ta’ tfal li għandhom bejn il-5 u t-13-il sena

Kompożizzjoni tal-unità domestika

HH_CHILD_LE_4

(fakultattiva)

Għadd ta’ tfal fl-unità domestika li għandhom 4 snin jew aktar (fakultattiva)

03.Parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol

– 5 varjabbli miġbura,

– 3 varjabbli fakultattivi

Status tal-attività ewlenija (awtodefinizzjoni)

MAINSTATUS

Status tal-attività ewlenija (awtodefinizzjoni)

Karatteristiċi elementari tal-impjieg

STAPRO

Status tal-impjieg fil-każ tal-impjieg ewlieni

Karatteristiċi elementari tal-impjieg

NACE1D

(fakultattiva)

Attività ekonomika tal-unità lokali għall-impjieg ewlieni

(fakultattiva)

Karatteristiċi elementari tal-impjieg

ISCO2D

Okkupazzjoni tal-impjieg ewlieni

Karatteristiċi elementari tal-impjieg

OCC_ICT

Professjonist tal-ICT jew professjonist mhux tal-ICT

Karatteristiċi elementari tal-impjieg

OCC_MAN

Ħaddiem tal-id jew ħaddiem mhux tal-id

Karatteristiċi elementari tal-impjieg

EMPST_WKT

(fakultattiva)

Impjieg ewlieni full-time jew part-time (awtodefinit)

(fakultattiva)

Tul tal-kuntratt

EMPST_CONTR

(fakultattiva)

Permanenza tal-impjieg ewlieni

(fakultattiva)

04.Livell edukattiv milħuq u l-kuntest

– 1 varjabbli miġbur,

– 1 varjabbli derivat,

Livell edukattiv miksub

ISCEDD

Livell edukattiv miksub (l-ogħla livell edukattiv mitmum b’suċċess)

Livell edukattiv miksub

ISCED

Livell edukattiv miksub aggregat

5. Is-saħħa: status u diżabbiltà, aċċess għall-kura tas-saħħa, disponibbiltà u użu tal-kura tas-saħħa u determinanti tas-saħħa

– 1 varjabbli miġbur,

Elementi tal-Modulu Minimu tas-Saħħa fl-Ewropa

GALI

Limitazzjoni fl-attivitajiet minħabba problemi tas-saħħa

06. Introjtu, konsum u elementi tal-ġid, inkluż id-djun

– 1 varjabbli miġbur,

Introjtu totali fix-xahar tal-unità domestika

HH_IQ5

Introjtu attwali nett totali medju fix-xahar

07. Parteċipazzjoni fis-soċjetà tal-informazzjoni

– 119 varjabbli miġbura,

– 3 varjabbli derivati,

– 14-il varjabbli fakultattivi

Aċċess għall-ICT

IACC

Aċċess tal-unità domestika għall-Internet mid-dar (bi kwalunkwe apparat)

Użu u frekwenza tal-użu tal-ICT

IU

L-aktar użu riċenti tal-Internet, fi kwalunkwe post, bi kwalunkwe apparat xieraq

Użu u frekwenza tal-użu tal-ICT

IFUS

Frekwenza medja tal-użu tal-Internet fl-aħħar 3 xhur

Attivitajiet tal-Internet

IUEM

Użu tal-Internet fl-aħħar 3 xhur għal finijiet privati biex jintbagħtu u jaslu l-emails

Attivitajiet tal-Internet

IUPH1

Użu tal-Internet fl-aħħar 3 xhur għal finijiet privati biex isiru telefonati (inkluż telefonati awdjoviżivi) fuq l-Internet

Attivitajiet tal-Internet

IUSNET

Użu tal-Internet fl-aħħar 3 xhur għal finijiet privati ta’ parteċipazzjoni f’networks soċjali (il-ħolqien ta’ profil tal-utent, it-tqegħid ta’ messaġġi jew kontributi oħra)

Attivitajiet tal-Internet

IUCHAT1

Użu tal-Internet fl-aħħar 3 xhur għal finijiet privati biex jintbagħtu u jaslu l-emails (skambju ta’ messaġġi)

Attivitajiet tal-Internet

IUIF

Użu tal-Internet fl-aħħar 3 xhur għal finijiet privati biex titfittex informazzjoni dwar oġġetti jew servizzi

Attivitajiet tal-Internet

IUNW1

Użu tal-Internet fl-aħħar 3 xhur għal finijiet privati biex jinqraw l-aħbarijiet fuq siti web apposta, il-gazzetti jew ir-rivisti tal-aħbarijiet online

Attivitajiet tal-Internet

IUPOL2

Użu tal-Internet fl-aħħar 3 xhur għal finijiet privati biex jiġu espressi opinjonijiet dwar kwistjonijiet ċiviċi jew politiċi fuq is-siti web jew il-midja soċjali

Attivitajiet tal-Internet

IUVOTE

Użu tal-Internet fl-aħħar 3 xhur għal finijiet privati ta’ parteċipazzjoni f’konsultazzjonijiet jew votazzjonijiet online biex jiġu definiti kwistjonijiet ċiviċi jew politiċi (bħall-ippjanar urban, l-iffirmar ta’ xi petizzjoni)

Attivitajiet tal-Internet

IUMUSS1

Użu tal-Internet f’dawn l-aħħar 3 xhur għal finijiet privati biex wieħed jismal-mużika (eż. ir-radju fuq il-web, l-istreaming tal-mużika) jew it-tniżżil ta’ mużika

Attivitajiet tal-Internet

IUSTV

Użu tal-Internet f’dawn l-aħħar 3 xhur għal skop privat biex wieħed jara TV imxandar bl-Internet (dirett jew ripetizzjoni) minn xandara tat-televiżjoni (bħal [eżempji nazzjonali])

Attivitajiet tal-Internet

IUVOD

Użu tal-Internet fl-aħħar 3 xhur għal finijiet privati biex tara Filmati on Demand minn servizzi kummerċjali

Attivitajiet tal-Internet

IUVSS

Użu tal-Internet fl-aħħar 3 xhur għal finijiet privati biex tara kontenut iffilmjat minn servizzi ta’ kondiviżjoni

Attivitajiet tal-Internet

IUPDG

Użu tal-Internet fl-aħħar 3 xhur għal finijiet privati biex jintlagħbu jew jitniżżlu logħabiet

Attivitajiet tal-Internet

IUPCAST

(fakultattiva)

Użu tal-Internet fl-aħħar 3 xhur għal finijiet privati biex tisma’ podcasts jew tniżżel podcasts

(fakultattiva)

Attivitajiet tal-Internet

IHIF

Użu tal-Internet fl-aħħar 3 xhur għal finijiet privati ta’ tiftix tal-informazzjoni marbuta mas-saħħa (eżempju fuq korrimenti, mard, nutrizzjoni, titjib tas-saħħa)

Attivitajiet tal-Internet

IUMAPP

L-użu tal-Internet f’dawn l-aħħar 3 xhur għal skopijiet privati għall-iffissar ta’ appuntament mat-tabib permezz ta’ sit tal-Internet jew app (bħalama hu ta’ sptar jew ta’ ċentru tal-kura tas-saħħa)

Attivitajiet tal-Internet

IUAPR

Użu tal-Internet fl-aħħar 3 xhur għal finijiet privati biex jiġu aċċessati rekords tas-ssaħħa personali online

Attivitajiet tal-Internet

IUOHC

Użu tal-Internet f’dawn l-aħħar 3 xhur għal finijiet privati biex wieħed juża servizzi tas-saħħa oħra permezz ta’ sit web jew app minflok ma jkollu jmur l-isptar jew iżur it-tabib (bħal biex jikseb riċetta jew konsultazzjoni online)

Attivitajiet tal-Internet

IUSELL

Użu tal-Internet fl-aħħar 3 xhur għal finijiet privati ta’ bejgħ ta’ oġġetti jew ta’ servizzi fuq sit web jew b’app

Attivitajiet tal-Internet

IUBK

Użu tal-Internet fl-aħħar 3 xhur għal finijiet privati biex tuża servizzi bankarji fuq l-Internet (inkluż l-ibbankjar bil-mowbajl)

Attivitajiet tal-Internet

IUOLC

Użu tal-Internet fl-aħħar 3 xhur biex isiru attivitajiet tat-tagħlim għal finijiet edukattivi, professjonali jew privati, permezz ta’ kors online

Attivitajiet tal-Internet

IUOLM

Użu tal-Internet fl-aħħar 3 xhur biex isiru attivitajiet tat-tagħlim għal finijiet edukattivi, professjonali jew privati, permezz ta’ materjal tat-tagħlim disponibbli online (bħal lezzjonijiet b’filmati, webinars, kotba tat-tagħlim elettroniċi, apps jew pjattaformi tat-tagħlim)

Attivitajiet tal-Internet

IUOCIS1

Użu tal-Internet fl-aħħar 3 xhur biex isiru attivitajiet tat-tagħlim għal finijiet edukattivi, professjonali jew privati, permezz ta’ komunikazzjoni mal-għalliema jew mal-istudenti b’għodod online tal-awdjo jew tal-vidjo

Attivitajiet tal-Internet

IUOFE

Attivitajiet ta’ tagħlim li r-rispondent ipparteċipa fihom, f’dawn l-aħħar 3 xhur, għall-edukazzjoni formali (eż. skola jew università)

Attivitajiet tal-Internet

IUOW

Attivitajiet ta’ tagħlim li r-rispondent ipparteċipa fihom, f’dawn l-aħħar 3 xhur, għal għanijiet professjonali/konnessi max-xogħol

Attivitajiet tal-Internet

IUOPP

Attivitajiet ta’ tagħlim li r-rispondent ipparteċipa fihom, f’dawn l-aħħar 3 xhur, għal għanijiet privati

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IGOVIP

Attivitajiet permezz ta’ sit web jew applikazzjoni ta’ awtoritajiet pubbliċi jew servizzi pubbliċi għal skop privat f’dawn l-aħħar 12-il xahar li jikkonsistu f’li r-rispondent ikollu aċċess għal informazzjoni dwaru stess maħżuna mill-awtoritajiet pubbliċi jew mis-servizzi pubbliċi

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IGOVIDB

Attivitajiet permezz ta’ sit web jew app ta’ awtoritajiet pubbliċi jew servizzi pubbliċi għal skop privat f’dawn l-aħħar 12-il xahar li jikkonsistu f’aċċess mir-rispondent għal informazzjoni minn bażijiet ta’ data jew reġistri pubbliċi (bħal informazzjoni dwar id-disponibbiltà ta’ kotba f’libreriji pubbliċi, reġistri katastali, reġistri tal-intrapriżi)

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IGOV12IF

Attivitajiet permezz ta’ sit web jew applikazzjoni ta’ awtoritajiet pubbliċi jew servizzi pubbliċi għal skop privat f’dawn l-aħħar 12-il xahar li jikkonsistu f’li r-rispondent jakkwista informazzjoni (eż. dwar serivizzi, benefiċċji, intitolamenti, liġijiet, ħinijiet tal-ftuħ)

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IGOVIX

Ir-rispondent ma aċċessax rekords personali jew bażijiet tad-data u lanqas ma akkwista xi informazzjoni permezz ta’ sit web jew applikazzjoni ta’ awtoritajiet pubbliċi jew servizzi pubbliċi għal skop privat fl-aħħar 12-il xahar

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IGOV12FM

Tniżżil/stampar ta’ formoli uffiċjali mir-rispondent minn sit web jew applikazzjoni ta’ awtoritajiet pubbliċi jew servizzi pubbliċi għal skop privat fl-aħħar 12-il xahar

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IGOVAPR

Appuntament jew prenotazzjoni mir-rispondent permezz ta’ sit web jew app ma’ awtoritajiet pubbliċi jew servizzi pubbliċi (bħal prenotazzjoni ta’ ktieb f’librerija pubblika, appuntament ma’ impjegat tal-gvern jew fornitur tal-kura tas-saħħa tal-istat) għal skop privat fl-aħħar 12-il xahar

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IGOVPOST

(Fakultattiva)

Ir-riċeviment mir-rispondent ta’ kwalunkwe komunikazzjoni uffiċjali jew dokumenti mibgħuta mill-awtoritajiet pubbliċi permezz tal-kont tar-rispondent fuq sit web jew applikazzjoni (isem is-servizz, jekk applikabbli fil-pajjiż) ta’ awtoritajiet jew servizzi pubbliċi (bħal notifiki ta’ multi jew fatturi, ittri; notifika ta’ taħrika tal-qorti, dokumenti tal-qorti, [eżempji nazzjonali]) għal skop privat fl-aħħar 12-il xahar? L-użu ta’ messaġġi ta’ informazzjoni jew notifiki bbażati fuq posta elettronika jew SMS li dokument huwa disponibbli għandu jiġi eskluż. (fakultattiv)

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IGOVTAX1

Sottomissjoni tad-dikjarazzjoni tat-taxxa tar-rispondent innifsu permezz ta’ sit web jew b’app għal skop privat fl-aħħar 12 xhur

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IGOVODC

Attivitajiet permezz ta’ sit web jew applikazzjoni ta’ awtoritajiet pubbliċi jew servizzi pubbliċi għal skop privat fl-aħħar 12-il xahar li jikkonsistu f’talba mir-rispondent għal dokumenti jew ċertifikati uffiċjali (bħal gradwazzjoni, twelid, żwieġ, divorzju, mewt, ċertifikati ta’ residenza, rekords tal-pulizija jew kriminali, [eżempji nazzjonali])

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IGOVBE

Attivitajiet permezz ta’ sit web jew applikazzjoni ta’ awtoritajiet pubbliċi jew servizzi pubbliċi għal skop privat fl-aħħar 12-il xahar li jikkonsistu f’talba mir-rispondent għal benefiċċji jew intitolamenti (bħal pensjoni, qagħad, allowance tat-tfal, applikazzjoni għal dħul fi skejjel, universitajiet, [eżempji nazzjonali])

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IGOVRCC

Attivitajiet permezz ta’ sit web jew applikazzjoni ta’ awtoritajiet pubbliċi jew servizzi pubbliċi għal skop privat fl-aħħar 12-il xahar li jikkonsistu f’talbiet, talbiet jew ilmenti oħra mir-rispondent (bħar-rapportar ta’ serq lill-pulizija, it-tnedija ta’ lment legali, it-talba għal għajnuna legali, il-bidu ta’ proċedura ċivili ta’ talba quddiem qorti, [eżempji nazzjonali])

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IRGOVNN

Raġunijiet għaliex ma talabx dokumenti uffiċjali jew ma għamel l-ebda pretensjoni permezz ta’ sit web jew applikazzjoni ta’ awtoritajiet pubbliċi jew servizzi pubbliċi fl-aħħar 12-il xahar — ir-rispondent ma kellux għalfejn jitlob dokumenti jew jagħmel xi pretensjoni

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IRGOVLS

Raġunijiet għaliex ma talabx dokumenti uffiċjali jew ma għamel l-ebda pretensjoni permezz ta’ sit web jew applikazzjoni ta’ awtoritajiet pubbliċi jew servizzi pubbliċi fl-aħħar 12-il xahar — nuqqas ta’ ħiliet jew għarfien (eż. ir-rispondent ma kienx jaf juża s-sit web jew l-app jew din kienet kumplikata wisq biex jużaha)

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IRGOVSEC

Raġunijiet għaliex ma talabx dokumenti uffiċjali jew ma għamel l-ebda pretensjoni permezz ta’ sit web jew applikazzjoni ta’ awtoritajiet pubbliċi jew servizzi pubbliċi fl-aħħar 12-il xahar — tħassib dwar is-sikurezza tad-data personali jew nuqqas ta’ volontà li jħallas online (frodi tal-karta tal-kreditu)

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IRGOVEID

(Fakultattiva)

Raġunijiet għaliex ma talabx dokumenti uffiċjali jew ma għamel l-ebda pretensjoni permezz ta’ sit web jew applikazzjoni ta’ awtoritajiet pubbliċi jew servizzi pubbliċi fl-aħħar 12-il xahar — ma kellux firma elettronika, ma kellux identifikazzjoni elettronika (eID) jew kwalunkwe għodda oħra biex juża l-eID (li hi meħtieġa biex jintuża s-servizz) [eżempji nazzjonali] (fakultattiva)

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IRGOVOP

Raġunijiet għaliex ma talabx dokumenti uffiċjali jew ma għamel l-ebda pretensjoni permezz ta’ sit web jew applikazzjoni ta’ awtoritajiet pubbliċi jew servizzi pubbliċi fl-aħħar 12-il xahar — xi ħadd ieħor għamilha f’isem ir-rispondent (eż. konsulent, qarib)

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IRGOVOTH

Raġunijiet għaliex ma talabx dokumenti uffiċjali jew ma għamel l-ebda pretensjoni permezz ta’ sit web jew applikazzjoni ta’ awtoritajiet pubbliċi jew servizzi pubbliċi fl-aħħar 12-il xahar — xi raġuni oħra

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IGOVANYS

Ir-rispondent interaġixxa mal-awtoritajiet pubbliċi

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IIGOVDU

Kwistjonijiet meta tuża sit web jew applikazzjoni ta’ awtoritajiet pubbliċi jew servizzi pubbliċi f’dawn l-aħħar 12-il xahar –

is-sit web jew l-app kien diffiċli biex tużah (eż. ma kienx faċli għall-utent, il-formulazzjoni ma kinitx ċara, il-proċedura ma ġietx spjegata tajjeb)

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IIGOVTP

Kwistjonijiet meta tuża sit web jew applikazzjoni ta’ awtoritajiet pubbliċi jew servizzi pubbliċi f’dawn l-aħħar 12-il xahar –

problemi tekniċi esperjenzati fl-użu tas-sit web jew tal-app (eż. illowdjar li ħa wisq ħin, ikkraxxjar tas-sit web)

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IIGOVEID

(Fakultattiva)

Kwistjonijiet meta tuża sit web jew applikazzjoni ta’ awtoritajiet pubbliċi jew servizzi pubbliċi f’dawn l-aħħar 12-il xahar –

problemi fl-użu tal-firma elettronika jew l-identifikazzjoni elettronika (eID) (fakultattiva)

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IIGOVPAY

(Fakultattiva)

Kwistjonijiet meta tuża sit web jew applikazzjoni ta’ awtoritajiet pubbliċi jew servizzi pubbliċi fl-aħħar 12-il xahar — ir-rispondent ma setax iħallas permezz tas-sit web jew l-app (eż. minħabba nuqqas ta’ aċċess għall-metodi ta’ pagament meħtieġa) (fakultattiva

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IIGOVMOB

Kwistjonijiet meta tuża sit web jew applikazzjoni ta’ awtoritajiet pubbliċi jew servizzi pubbliċi fl-aħħar 12-il xahar — ir-rispondent ma setax jaċċessa s-servizz fuq smartphone jew tablet (eż. verżjoni mhix kompatibbli mal-apparat jew applikazzjonijiet mhux disponibbli (fakultattiva)

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IIGOVOTH

Kwistjonijiet meta tuża sit web jew applikazzjoni ta’ awtoritajiet pubbliċi jew servizzi pubbliċi f’dawn l-aħħar 12-il xahar –

kwistjoni oħra

Interazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi

IIGOVX

Ir-rispondent ma ħabbat wiċċu ma’ ebda kwistjoni meta uża sit web jew applikazzjoni ta’ awtoritajiet pubbliċi jew servizzi pubbliċi fl-aħħar 12-il xahar

Kummerċ-e

IBUY

L-aħħar xiri jew ordni ta’ oġġetti jew servizzi mill-Internet għal użu privat

Kummerċ-e

BCLOT1

Użu tal-Internet għal xiri ta’ ħwejjeġ (inklużi ħwejjeġ tal-isport), żraben jew aċċerssorji (bħal basktijiet, ġojelli) minn intrapriiżi jew persuni privati (inklużi oġġetti użati) permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BSPG

Użu tal-Internet għal xiri ta’ ħwejjeġ (għajr ħwejjeġ tal-isport) minn intrapriiżi jew persuni privati (inklużi oġġetti użati) permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BCG

Użu tal-Internet għal xiri ta’ ġugarelli tat-tfal jew affarijiet tal-kura tat-tfal (bħal ħrieqi, fliexken, pushchairs) minn intrapriiżi jew persuni privati (inklużi oġġetti użati) permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BFURN1

Użu tal-Internet għal xiri ta’ għamara, aċċessorji tad-dar (bħal twapet jew purtieri) jew prodotti għall-ġnien (bħal għodod, pjanti) minn intrapriiżi jew persuni privati (inklużi oġġetti użati) permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BMUSG

Użu tal-Internet għal xiri ta’ mużika bħal Cds, vinyls, eċċ. minn intrapriiżi jew persuni privati (inklużi oġġetti użati) permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BFLMG

Użu tal-Internet għal xiri ta’ DVDs, Blu-ray, eċċ. minn intrapriiżi jew persuni privati (inklużi oġġetti użati) permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BBOOKNLG

Użu tal-Internet għal xiri ta’ kotba, rivisti jew gazzetti stampati minn intrapriiżi jew persuni privati (inklużi oġġetti użati) permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BHARD1

Użu tal-Internet għal xiri ta’ kompjuters, tablets, mowbajls jew aċċessorji minn intrapriiżi jew persuni privati (inklużi oġġetti użati) permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BEEQU1

Użu tal-Internet għal xiri ta’ oġġetti elettroniċi tal-konsumaturi (bħal settijiet tat-TV, sterjos, kameras, sound bars jew smart speakers, assistenti virtwali) jew magni tad-dar (bħal magni tal-ħasil) minn intrapriiżi jew persuni privati (inklużi oġġetti użati) permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BMED1

Użu tal-Internet għal xiri ta’ mediċini jew supplimenti tal-ikel bħal vitamini (għajr rinnovament online tar-riċetti tat-tabib) minn intrapriiżi jew persuni privati (inklużi oġġetti użati) permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BFDR

Użu tal-Internet għal xiri ta’ ikel imwassal id-dar minn ristoranti, ħwienet tal-fast food, servizzi tal-ikel minn intrapriiżi jew persuni privati (inklużi oġġetti użati) permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BFDS

Użu tal-Internet għal xiri ta’ ikel jew xorb minn ħwienet jew fornituri tal-meal kits minn intrapriiżi jew persuni privati (inklużi oġġetti użati) permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BCBW

Użu tal-Internet għal xiri ta’ kożmetiċi, prodotti tas-sbuħija jew tal-benessri minn intrapriiżi jew persuni privati (inklużi oġġetti użati) permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BCPH

Użu tal-Internet għal xiri ta’ prodotti tat-tindif jew tal-iġjene personali (bħal xkupilji tas-snien, imkatar, deterġenti tal-ħasil, biċċiet tat-tindif) minn intrapriiżi jew persuni privati (inklużi oġġetti użati) permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BBMC

Użu tal-Internet għal xiri ta’ roti, mopeds, karozzi jew vetturi oħra u l-ispare parts tagħhom minn intrapriiżi jew persuni privati (inklużi oġġetti użati) permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BOPG

Użu tal-Internet għal xiri ta’oġġetti fiżiċi oħra minn intrapriiżi jew persuni privati (inklużi oġġetti użati) permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BPG_ANY

Użu tal-Internet għal xiri ta’ kwalunwe oġġetti fiżiċi elenkati minn intrapriiżi jew persuni privati (inklużi oġġetti użati) permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BPG_DOM

Użu tal-Internet għax-xiri ta’ oġġetti permezz ta’ sit web jew app f’dawn l-aħħar 3 xhur minn bejjiegħa nazzjonali (minn intrapriżi jew persuni privati)

Kummerċ-e

BPG_EU

Użu tal-Internet għax-xiri ta’ oġġetti permezz ta’ sit web jew app f’dawn l-aħħar 3 xhur minn bejjiegħa minn pajjiżi oħra tal-UE (minn intrapriżi jew persuni privati)

Kummerċ-e

BPG_WRLD

Użu tal-Internet għax-xiri ta’ oġġetti permezz ta’ sit web jew app f’dawn l-aħħar 3 xhur minn bejjiegħa minn pajjiżi oħra fil-bqija ta-dinja (minn intrapriżi jew persuni privati)

Kummerċ-e

BPG_UNK

Użu tal-Internet għax-xiri ta’ oġġetti permezz ta’ sit web jew app f’dawn l-aħħar 3 xhur minn bejjiegħa minn pajjiżi tal-oriġini li mhux margħruf (minn intrapriżi jew persuni privati)

Kummerċ-e

BPG_PP

Oġġett mixtrija minn persuni privati permezz ta’ sit web jew app

Kummerċ-e

BMUSS

Użu tal-Internet għal xiri jew abbonament f’servizzi tal-istreaming jew tniżżil mill-Internet permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BFLMS

Użu tal-Internet għal xiri jew abbonament f’servizzi tal-istreaming ta’ films jew serje televiżivi jew tniżżil mill-Internet ta’ dawn permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BBOOKNLS

Użu tal-Internet għal xiri jew abbonament f’kotba elettroniċi, rivisti online jew gazzetti online permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BGAMES

Użu tal-Internet għal xiri jew abbonament f’logħob online jew bħala downloads għal smartphones, tablets, kompjuters jew consoles permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BSOFTS

Użu tal-Internet għal xiri jew abbonament f’software tal-konpjuters jew servizzi oħra ta’ software bħala downloads permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BHLFTS

Użu tal-Internet għal xiri jew abbonament f’apps relatati mas-saħħa u l-fitness (għajr apps bla ħlas) permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BAPP

Użu tal-Internet għal xiri jew abbonament f’apps oħraujn (bħal apps marbuta mat-tagħlim tal-lingwi, l-ivvjaġġar, it-temp) (għajr apps bla ħlas) permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BSTICK

Użu tal-Internet għal xiri ta’ biljetti għal avvenimenti sportivi permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BCTICK

Użu tal-Internet għal xiri ta’ biljetti għal avvenimenti kulturali jew ta’ xort’oħra (bħal biljetti taċ-ċinema, ta’ kunċerti, ta’ fieri) permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BSIMC

Użu tal-Internet għal xiri ta’ abbonamenti ta’ konnessjonijiet tal-Internet jew tal-mowbajl permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BSUTIL

Użu tal-Internet għal xiri ta’ abbonamenti tal-provvista tad-dawl, l-ilma jew it-tisħin, il-ġbir tal-iskart jew servizzi simili permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BHHS

Użu tal-Internet għal xiri ta’ servizzi tad-dar (bħal tindif, babysitting, manutenenzjoni, ġardinaġġ) (anke meta mixtrija minngħand persuni privati) permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BHHS_PP

Użu tal-Internet għal xiri ta’servizzi tad-dar minn persuni privati permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BTPS_E

Użu tal-Internet għal xiri ta’ servizzi tat-trasport minn intrepriża tat-trasport, bħal xarabank lokali, titjira jew biljett tal-ferrovija jew vjaġġ b’taxi permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BTPS_PP

Użu tal-Internet għal xiri ta’servizzi tat-trasport minn persuna privata permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BRA_E

Użu tal-Internet għall-kiri ta’ akkomodazzjoni minn intrapriżi bħal lukandi jew aġenziji tal-ivvjaġġar permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BRA_PP

Użu tal-Internet għall-kiri ta’ akkomodazzjoni minn persuna privata permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BOTS (fakultattiva)

Użu tal-Internet għal xiri kwalunkwe servizzi oħrajn (għajr servizzi finanzjarji jew tal-assigurazzjoni) permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

(fakultattiva)

Kummerċ-e

BFIN_IN1

Użu tal-Internet għal xiri ta’ polzi tal-assigurazzjoni, inkluża l-assigurazzjoni fuq l-ivvjaġġar, anke jew f’pakkett flimkien ma’ ngħidu aħna biljett tal-ajru, permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BFIN_CR1

Użu tal-Internet għal self jew mortgage jew għall-arranġament ta’ kreditu minn banek jew provvedituri ta’ prodotti finanzjarji oħra permezz ta’ sit web jew app għal użu privat f’dawk l-aħħar 3 xhur

Kummerċ-e

BFIN_SH1

Użu tal-Internet għal xiri jew bejgħ ta’ ishma, bonds, unitajiet f’fondi jew assi finanzjarji oħra permezz ta’ sit web jew app għal għanijiet privati f’dawn l-aħħar 3 xhur

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_DEM

Użu ta’ termostat, meter tal-utilitajiet, dwalijiet, plugins konnessi bl-Internet jew soluzzjonijiet oħrajn konnessi bl-intenet għall-immaniġġjar tal-enerġija fid-dar tar-rispondent għal għanijiet privati

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_DSEC

Użu ta’ sistemi tal-alarm tad-dar, dettetturi tad-duħħan, kameras tas-sigurtà, serraturi tal-bibien jew soluzzjonijiet oħrajn tas-sigurtà u s-sikurezza fid-dar tar-rispondent għal għanijiet privati

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_DHA

Użu ta’ magni tad-dar konnessi mal-Internet bħal vacuum cleaners, friġġijiet, fornijiet, magni tal-kaffè robotiċi għal għanijiet privati

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_DVA

Użu ta’ assistent virtwali fl-għamla ta’ smart speaker jew app għal għanijiet privati

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_DX

Ir-rispondent ma uża l-ebda apparat konness mal-Internet għall-imaniġġjar tal-enerġija, soluzzjonijiet ta’ sigurtà jew sikurezza, magni tad-dar jew assistenti virtwali għal għanijiet privati

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_BDK

Raġunjijiet għaliex ir-rispondent ma uża l-ebda apparat konness mal-Internet għall-imaniġġjar tal-enerġija, soluzzjonijiet ta’ sigurtà jew sikurezza, magni tad-dar jew assistenti virtwali għal għanijiet privati – ir-rispondent ma kienx jaf li jeżistu t-tali tagħmir jew sistemi

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_BNN

Raġunjijiet għaliex ir-rispondent ma uża l-ebda apparat konness mal-Internet għall-imaniġġjar tal-enerġija, soluzzjonijiet ta’ sigurtà jew sikurezza, magni tad-dar jew assistenti virtwali għal għanijiet privati - ir-rispondent ma ħtieġlux juża t-tali tagħmir jew sistemi konnessi

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_BCST

Raġunijiet għaliex ir-rispondent ma uża l-ebda apparat konness mal-Internet għall-imaniġġjar tal-enerġija, soluzzjonijiet ta’ sigurtà jew sikurezza, magni tad-dar jew assistenti virtwali għal għanijiet privati - kienu jqumu wisq flus

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_BLC

Raġunjijiet għaliex ir-rispondent ma uża l-ebda apparat konness mal-Internet għall-imaniġġjar tal-enerġija, soluzzjonijiet ta’ sigurtà jew sikurezza, magni tad-dar jew assistenti virtwali għal għanijiet privati – ma kinux jaqblu mat-tagħmir jew is-sistemi l-oħrajn li għandu

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_BLSK

Raġunjijiet għaliex ir-rispondent ma uża l-ebda apparat konness mal-Internet għall-imaniġġjar tal-enerġija, soluzzjonijiet ta’ sigurtà jew sikurezza, magni tad-dar jew assistenti virtwali għal għanijiet privati – ma jafx juża dawk is-sistemi jew tagħmir

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_BCPP

Raġunjijiet għaliex ir-rispondent ma uża l-ebda apparat konness mal-Internet għall-imaniġġjar tal-enerġija, soluzzjonijiet ta’ sigurtà jew sikurezza, magni tad-dar jew assistenti virtwali għal għanijiet privati – tħassib dwar il-privatezza u l-protezzjoni tad-data tar-rispondent li t-tali sistemi jew tagħmir jiġġeneraw

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_BCSC

Raġunjijiet għaliex ir-rispondent ma uża l-ebda apparat konness mal-Internet għall-imaniġġjar tal-enerġija, soluzzjonijiet ta’ sigurtà jew sikurezza, magni tad-dar jew assistenti virtwali għal għanijiet privati – tħassib dwar is-sikurezza (eż. li t-tagħmir jew is-sistema jiġu ħħekkjati)

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_BCSH

Raġunjijiet għaliex ir-rispondent ma uża l-ebda apparat konness mal-Internet għall-imaniġġjar tal-enerġija, soluzzjonijiet ta’ sigurtà jew sikurezza, magni tad-dar jew assistenti virtwali għal għanijiet privati – tħassib dwar is-sigurta jew is-saħħa (eż. li l-użu tat-tagħmir jew is-sistema jaf iwassal għal xi inċident, korriment jew problema ta’ saħħa)

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_BOTH

Ir-rispondent ma uża l-ebda apparat konness mal-Internet għall-imaniġġjar tal-enerġija, soluzzjonijiet ta’ sigurtà jew sikurezza, magni tad-dar jew assistenti virtwali għal għanijiet privati – raġunijiet oħrajn

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_IUTV

Użu tal-Internet bit-TV imqabbad mal-Internet fid-dar tar-rispondent għal għanijiet privati

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_IUGC

Użu tal-Internet b’console tal-logħob imqabbad mal-Internet fid-dar tar-rispondent għal għanijiet privati

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_IUHA

Użu tal-Internet b’sistema domestika tal-awdjo jew smart speakers imqabbda mal-Internet fid-dar tar-rispondent għal għanijiet privati

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_DCS

Użu ta’ arloġġ tal-idejn intelliġenti, fitness band, nuċċali jew headsets, rintraċċaturi tas-sikurezza, aċċessorji, ħwejjeġ jew żraben imqabbdin mal-Internet għal għanijiet privati

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_DHE

Użu ta’ tagħmir imqabbad mal-Internet għall-monitoraġġ tal-pressjoni tad-demm, il-livell taz-zokkor, il-piż tal-ġisem (bħall-imwieżen intelliġenti) jew tagħmir ieħor imqabbad mal-Internet għall-kura medika u tas-saħħa għal għanijiet privati

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_DTOY

Użu ta’ ġugarelli mqabbdin mal-Internet, bħal ġugarelli robotiċi (inklużi dawk edukattivi) jew pupi robotiċi għal għanijiet privati

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_DCAR

Użu ta’ karozza b’ konnessjoni tal-Internet integrata għal għanijiet privati

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_USE

Ir-rispondent uża l-Internet tal-Oġġetti

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_PSEC

Problemi ffaċċjati bit-tagħmir jew is-sistemi mqabbda mal-Internet imsemmija – problemi ta’ sikurezza jew privatezza (eż. it-tagħmir jew is-sistema ġew iħħekkjati, problemi bil-protezzjoni tal-informazzjoni dwar ir-rispondent u l-familja tiegħu/tagħha ġġenerati minn dawk is-sistemi jew tagħmir)

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_PSHE

Problemi ffaċċjati bit-tagħmir jew is-sistemi mqabbda mal-Internet imsemmija – problemi ta’ saħħa u sigurtà (eż. l-użu tat-tagħmir jew is-sistema wassal għal xi inċident, korriment jew problema tas-saħħa)

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_PDU

Problemi ffaċċjati bit-tagħmir jew is-sistemi mqabbda mal-Internet imsemmija – diffikultajiet bl-użu tat-tagħmir (eż. biex jiġi ssettjat, installat, imqabbad, konness ma’ apparat ieħor)

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_POTH

Problemi ffaċċjati bit-tagħmir jew is-sistemi mqabbda mal-Internet imsemmija – problemi oħrajn (bħal problemi ta’ konnessjoni, problemi ta’ appoġġ tekniku)

Konnessjoni mal-interjet minn kullimkien

IOT_PX

Ir-rispondent ma ffaċċjax problemi bit-tagħmir jew is-sistemi mqabbda mal-Internet imsemmija

Effett tal-użu

ECO_DMOB

Ir-rispondent, x’għamel bil-mowbajl jew smartphone tiegħu/tagħha meta ma kellux/kellhiex aktar bżonnu jew bidlitu

Effett tal-użu

ECO_DLT

Ir-rispondent, x’għamel bit-tablet jew laptop tiegħu/tagħha meta ma kellux/kellhiex aktar bżonnu jew bidlitu

Effett tal-użu

ECO_DPC

Ir-rispondent, x’għamel bil-kompjuter (desktop) tiegħu/tagħha meta ma kellux/kellhiex aktar bżonnhom jew bidlithom

Effett tal-użu

ECO_PP

(Fakultattiva)

Karatteristiċi li huma meqjusa importanti mir-rispondent meta xtara/xtrat l-aktar mowbajl jew smartphone, tablet, laptop jew kompjuter desktop l-aktar riċenti tiegħu/tagħha – il-prezz

(Fakultattiva)

Effett tal-użu

ECO_PHD

(Fakultattiva)

Karatteristiċi li huma meqjusa importanti mir-rispondent meta xtara/xtrat l-aktar mowbajl jew smartphone, tablet, laptop jew kompjuter desktop l-aktar riċenti tiegħu/tagħha – il-karatteristiċi tal-harddrive (ħażna, veloċità), veloċità tal-proċessur

(Fakultattiva)

Effett tal-użu

ECO_PECD

(Fakultattiva)

Karatteristiċi li huma meqjusa importanti mir-rispondent meta xtara/xtrat l-aktar mowbajl jew smartphone, tablet, laptop jew kompjuter desktop l-aktar riċenti tiegħu/tagħha – disinn ekoloġiku tat-tagħmir eż. durabbli, li jista” jiġi aġġornat u msewwi, użu anqas ta’ materjali; materjali ekoloġiċi fl-ippakkjar, eċċ.

(Fakultattiva)

Effett tal-użu

ECO_PEG

(Fakultattiva)

Karatteristiċi li huma meqjusa importanti mir-rispondent meta xtara/xtrat l-aktar mowbajl jew smartphone, tablet, laptop jew kompjuter desktop l-aktar riċenti tiegħu/tagħha – il-possibilità li tiġi estiża ħajjet it-tagħmir billi tinxtara garanzija addizzjonali

(Fakultattiva)

Effett tal-użu

ECO_PEE

(Fakultattiva)

Karatteristiċi li huma meqjusa importanti mir-rispondent meta xtara/xtrat l-aktar mowbajl jew smartphone, tablet, laptop jew kompjuter desktop l-aktar riċenti tiegħu/tagħha – l-effiċjenza enerġetika tat-tagħmir

(Fakultattiva)

Effett tal-użu

ECO_PTBS

(Fakultattiva)

Karatteristiċi li huma meqjusa importanti mir-rispondent meta xtara/xtrat l-aktar mowbajl jew smartphone, tablet, laptop jew kompjuter desktop l-aktar riċenti tiegħu/tagħha – skema ta’ ġbir lura offruta mill-manifattur jew il-bejjiegħ (jiġifieri l-manifattur jew il-bejjiegħ jirritorna t-tagħmir wara li jkun għadda żmienu bla ma jkollu jħallas aktar għal dan jew il-klijent jingħata skont biex jixtri tagħmir ieħor)

(Fakultattiva)

Effett tal-użu

ECO_PX

(Fakultattiva)

Karatteristiċi li huma meqjusa importanti mir-rispondent meta xtara/xtrat l-aktar mowbajl jew smartphone, tablet, laptop jew kompjuter desktop l-aktar riċenti tiegħu/tagħha – ir-rispondent ma qies l-ebda waħda mill-karatteristiċi msemmija

(Fakultattiva)

Effett tal-użu

ECO_PBX

(Fakultattiva)

Karatteristiċi li huma meqjusa importanti mir-rispondent meta xtara/xtrat l-aktar mowbajl jew smartphone, tablet, laptop jew kompjuter desktop l-aktar riċenti tiegħu/tagħha – ir-rispondent qatt ma xtara l-ebda wieħed minn dawn it-tipi ta’ tagħmir

(Fakultattiva)


3.11.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 387/77


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/1899

tal-25 ta’ Ottubru 2021

li jdaħħal isem fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet tal-Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti (“Fertőd vidéki sárgarépa” (IĠP))

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

(1)

F’konformità mal-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, l-applikazzjoni tal-Ungerija għar-reġistrazzjoni tal-isem “Fertőd vidéki sárgarépa” ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (2).

(2)

Ma ġiet innotifikata l-ebda dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, għalhekk jenħtieġ li l-isem “Fertőd vidéki sárgarépa” jiġi rreġistrat,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-isem “Fertőd vidéki sárgarépa” (IĠP) huwa rreġistrat.

L-isem imsemmi fl-ewwel subparagrafu jidentifika prodott tal-klassi 1.6. Frott, ħaxix u ċereali, friski jew ipproċessati tal-Anness XI tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 (3).

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta’ Ottubru 2021.

Għall-Kummissjoni

F’isem il-President,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  ĠU C 283, 15.7.2021, p. 12.

(3)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 tat-13 ta’ Ġunju 2014 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU L 179, 19.6.2014, p. 36).


3.11.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 387/78


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/1900

tas-27 ta’ Ottubru 2021

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793 dwar iż-żieda temporanja fil-kontrolli uffiċjali u miżuri ta’ emerġenza li jirregolaw id-dħul fl-Unjoni ta’ ċerti oġġetti minn ċerti pajjiżi terzi, u li jimplimenta r-Regolamenti (UE) 2017/625 u (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 53(1)(b) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2017 dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, ta’ regoli dwar is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti u dwar prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 999/2001, (KE) Nru 396/2005, (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1107/2009, (UE) Nru 1151/2012, (UE) Nru 652/2014, (UE) 2016/429 u (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 u (KE) Nru 1099/2009 u d-Direttivi tal-Kunsill 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE u 2008/120/KE, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE, 89/662/KEE, 90/425/KEE, 91/496/KEE, 96/23/KE, 96/93/KE u 97/78/KE u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/438/KEE (Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali) (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 47(2)(b), l-Artikolu 54(4)(a) u (b) u l-Artikolu 90(a), (b) u (c) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1793 (3) jistabbilixxi r-regoli dwar iż-żieda temporanja fil-kontrolli uffiċjali mad-dħul fl-Unjoni ta’ ċertu ikel u għalf ta’ oriġini mhux mill-annimali, minn ċerti pajjiżi terzi elenkati fl-Anness I ta’ dak ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni, dwar il-kundizzjonijiet speċjali li jirregolaw id-dħul fl-Unjoni ta’ ċertu ikel u għalf minn ċerti pajjiżi terzi minħabba r-riskju ta’ kontaminazzjoni bil-mikotossini, fosthom l-aflatossini, ir-residwi tal-pestiċidi, il-pentachlorophenol u d-diossini, u l-kontaminazzjoni mikrobijoloġika, elenkati fl-Anness II ta’ dak ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni, u dwar is-sospensjoni tad-dħul fl-Unjoni ta’ ċertu ikel u għalf minn ċerti pajjiżi terzi elenkati fl-Anness IIa ta’ dak ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni.

(2)

Billi t-terminu “ikel kompost” fl-Artikolu 1(1)(b)(ii), fl-Artikolu 8, fit-Tabella 2 tal-Anness II u fl-Anness IV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793 ma jintużax bl-istess tifsira li jintuża biha f’leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, jixraq li dan it-terminu jiġi sostitwit bit-terminu “ikel li fih żewġ ingredjenti jew iżjed”.

(3)

Sabiex ikunu żgurati fehim u applikazzjoni uniformi tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793, jixraq li tiżdied id-definizzjoni ta’ “pajjiż tal-oriġini” fl-Artikolu 2 ta’ dak ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni.

(4)

L-Artikolu 12 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793 jipprevedi li l-listi stabbiliti fl-Annessi I u II jridu jiġu riveduti b’mod regolari b’intervalli li ma jaqbżux perjodu ta’ sitt xhur, sabiex titqies informazzjoni ġdida relatata mar-riskji u man-nuqqas ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

(5)

L-Anness IIa tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793 jelenka l-ikel u l-għalf minn ċerti pajjiżi terzi li huma soġġetti li jiġu sospiżi mid-dħul fl-Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 11a ta’ dak ir-Regolament.

(6)

Billi r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793 ma jipprevedix b’mod espliċitu perjodu ta’ applikabbiltà tal-miżuri ta’ emerġenza għall-prodotti elenkati fl-Anness IIa, u billi dawn il-miżuri se jiġu rtirati jew immodifikati meta ssir magħrufa informazzjoni ġdida dwar ir-riskji u n-nuqqas ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, jenħtieġ li l-lista stabbilita fl-Anness IIa ta’ dan ir-Regolament tiġi riveduta b’mod regolari wkoll. Għaldaqstant jixraq li jiġi emendat l-Artikolu 12 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793.

(7)

L-okkorrenza u r-rilevanza ta’ inċidenti riċenti marbuta mal-ikel innotifikati permezz tas-Sistema ta’ Twissija Rapida għall-Ikel u l-Għalf (“RASFF”), kif stabbilita permezz tar-Regolament (KE) Nru 178/2002, u l-informazzjoni dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa mill-Istati Membri fuq l-ikel u l-għalf ta’ oriġini mhux mill-annimali fit-tieni semestru tal-2020, jindikaw li jenħtieġ li l-listi stabbiliti fl-Annessi I u II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793 jiġu emendati biex titħares is-saħħa tal-bniedem fl-Unjoni.

(8)

B’mod partikolari, għall-kunsinni ta’ lumi mit-Turkija, id-data li tirriżulta min-notifiki li jaslu permezz tal-RASFF u l-informazzjoni dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa mill-Istati Membri, jindikaw li qegħdin jibdew jidhru riskji ġodda għas-saħħa tal-bniedem minħabba l-possibbiltà ta’ kontaminazzjoni bir-residwi tal-pestiċidi, u minħabba f’hekk huwa meħtieġ livell ogħla ta’ kontrolli uffiċjali. Barra minn hekk, għall-kunsinni tal-karawett mill-Brażil, l-informazzjoni dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa mill-Istati Membri tindika li qegħdin jibdew jidhru riskji ġodda għas-saħħa tal-bniedem minħabba l-possibbiltà tal-kontaminazzjoni bir-residwi tal-pestiċidi, u għalhekk jenħtieġ livell ogħla ta’ kontrolli uffiċjali. Għaldaqstant jenħtieġ li fl-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793 jiddaħħlu l-entrati dwar dawk iż-żewġ prodotti bażiċi, bil-frekwenza tal-kontrolli tal-identità u tal-kontrolli fiżiċi stabbilita għal 20 %.

(9)

Minħabba l-frekwenza tan-nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti rilevanti previsti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni rigward il-kontaminazzjoni bir-residwi tal-pestiċidi identifikata waqt il-kontrolli uffiċjali mwettqa mill-Istati Membri f’konformità mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793, u minħabba l-kwantità kbira ta’ notifiki li jaslu permezz tal-RASFF, jixraq li tiżdied għal 20 % l-frekwenza tal-kontrolli tal-identità u tal-kontrolli fiżiċi li jridu jitwettqu fuq il-larinġ, il-mandolin, il-klementini, il-wilkings u fuq ibridi simili taċ-ċitru, fuq il-bżar ħelu u l-bżar tal-ġeneru Capsicum (minbarra dak ħelu) mit-Turkija.

(10)

Minħabba l-frekwenza għolja ta’ nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti rilevanti previsti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni rigward il-kontaminazzjoni bir-residwi tal-pestiċidi identifikata waqt il-kontrolli uffiċjali mwettqa mill-Istati Membri f’konformità mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793, jixraq li l-frekwenza tal-kontrolli tal-identità u tal-kontrolli fiżiċi tiżdied għal 50 % fuq il-frott tas-siġra tal-ħobż mill-Malasja u fuq il-bżar tal-ġeneru Capsicum (minbarra dak ħelu) mill-Uganda.

(11)

Minħabba n-notifiki li jaslu permezz tal-RASFF dwar il-kontaminazzjoni bir-residwi tal-ossidu tal-etilen, fir-rigward ta’ ċerti kunsinni ta’ okra mill-Indja, jenħtieġ li fl-analiżi li trid titwettaq fuq dan il-prodott bażiku tiżdied analiżi tal-ossidu tal-etilen u l-frekwenza tal-kontrolli fiżiċi u tal-identità mal-fruntieri tal-Unjoni għall-preżenza tar-residwi tal-pestiċidi, fosthom tal-ossidu tal-etilen, li jridu jsiru fuq l-okra mill-Indja tiżdied għal 20 %.

(12)

Minħabba l-frekwenza tan-nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti rilevanti previsti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni rigward il-kontaminazzjoni bl-aflatossini identifikata waqt il-kontrolli uffiċjali mwettqa mill-Istati Membri f’konformità mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793 u minħabba l-kwantità kbira ta’ notifiki li jaslu permezz tal-RASFF, jixraq li l-frekwenza tal-kontrolli tal-identità u tal-kontrolli fiżiċi li jridu jitwettqu fuq il-karawett mill-Istati Uniti tiżdied għal 20 %.

(13)

Minħabba l-frekwenza għolja ta’ nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti rilevanti previsti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni rigward il-kontaminazzjoni bis-Salmonella identifikata waqt il-kontrolli uffiċjali mwettqa mill-Istati Membri f’konformità mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793, jixraq li l-frekwenza tal-kontrolli tal-identità u tal-kontrolli fiżiċi li jridu jitwettqu fuq il-ġulġlien mis-Sudan tiżdied għal 50 %.

(14)

Minħabba l-frekwenza għolja tan-nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti rilevanti previsti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni rigward il-kontaminazzjoni bir-residwi tal-pestiċidi identifikata waqt il-kontrolli uffiċjali mwettqa mill-Istati Membri skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793, jixraq li l-frekwenza tal-kontrolli tal-identità u tal-kontrolli fiżiċi li jridu jitwettqu fuq il-weraq tad-dielja mit-Turkija tiżdied għal 50 %.

(15)

Għall-ġellewż u l-prodotti li jsiru mill-ġellewż li jiġu mill-Georgia, l-informazzjoni disponibbli tindika xejra favorevoli fil-grad ta’ konformità mar-rekwiżiti rilevanti previsti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni rigward il-kontaminazzjoni bl-aflatossini. Jixraq li l-frekwenza tal-kontrolli tal-identità u tal-kontrolli fiżiċi li jridu jitwettqu fuq il-ġellewż u fuq il-prodotti li jsiru mill-ġellewż li jiġu mill-Georgia titnaqqas għal 20 %. Il-ġellewż u l-prodotti li jsiru mill-ġellewż li jiġu mit-Turkija u mill-Ażerbajġan qegħdin elenkati fl-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793 minħabba r-riskju tal-kontaminazzjoni bl-aflatossini. Biex tkun żgurata l-konsistenza tal-mitigazzjoni tar-riskji, jixraq li l-entrata eżistenti dwar il-ġellewż u l-prodotti li jsiru mill-ġellewż li jiġu mill-Georgia tiġi emendata biex tkun tkopri l-istess prodotti bħal dawk li joriġinaw mit-Turkija u mill-Ażerbajġan.

(16)

Il-ġulġlien mill-Etjopja ilhom minn Jannar tal-2019 soġġetti għal livell ogħla ta’ kontrolli uffiċjali minħabba r-riskju tal-kontaminazzjoni bis-Salmonella. Il-kontrolli uffiċjali mwettqa fuq dawk l-oġġetti tal-ikel mill-Istati Membri juru rata għolja persistenti fin-nuqqas ta’ konformità minn mindu ġie stabbilit livell ogħla ta’ kontrolli uffiċjali. Dawk ir-riżultati jipprovdu evidenza li d-dħul ta’ dawk l-oġġetti tal-ikel fl-Unjoni jikkostitwixxi riskju serju għas-saħħa tal-bniedem.

(17)

Għalhekk jeħtieġ li apparti li jiżdied il-livell tal-kontrolli uffiċjali, jiġu previsti kundizzjonijiet speċjali rigward il-ġulġlien mill-Etjopja. B’mod partikolari, jenħtieġ li l-kunsinni kollha tal-ġulġlien mill-Etjopja jkunu akkumpanjati minn ċertifikat uffiċjali fejn ikun iddikjarat li r-riżultati kollha tal-kampjunar u tal-analiżi juru li ma hemmx Salmonella f’25 g, kif previst fl-Artikolu 10(2)(d) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793. Jenħtieġ li r-riżultati tal-kampjunar u tal-analiżi jinhemżu ma’ dak iċ-ċertifikat. Għalhekk jenħtieġ li titħassar l-entrata fl-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793 dwar iż-żerriegħa tas-Sesamum (ġulġlien) u tiddaħħal entrata dwar dik iż-żerriegħa fl-Anness II ta’ dak ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni.

(18)

Il-bżar tal-ġeneru Capsicum (ħelu jew mhux) mis-Sri Lanka ilu minn Lulju tal-2017 soġġett għal livell ogħla ta’ kontrolli uffiċjali rigward il-preżenza tal-aflatossini. Il-kontrolli uffiċjali mwettqa fuq dawn l-oġġetti tal-ikel mill-Istati Membri juru rata għolja persistenti fin-nuqqas ta’ konformità mindu ġie stabbilit livell ogħla ta’ kontrolli uffiċjali. Dawk ir-riżultati jipprovdu evidenza li d-dħul ta’ dawk l-oġġetti tal-ikel fl-Unjoni jikkostitwixxi riskju serju għas-saħħa tal-bniedem.

(19)

Għalhekk jeħtieġ li apparti li jiżdied il-livell tal-kontrolli uffiċjali, jiġu previsti kundizzjonijiet speċjali rigward il-bżar tal-ġeneru Capsicum (ħelu jew mhux) mis-Sri Lanka. B’mod partikolari, jenħtieġ li l-kunsinni kollha ta’ dak il-prodott bażiku mis-Sri Lanka jkunu akkumpanjati minn ċertifikat uffiċjali fejn ikun iddikjarat li ttieħdu l-kampjuni mill-prodotti u dawn ġew analizzati għall-identifikazzjoni tal-aflatossini, u r-riżultati kollha juru li ma nqabżux il-livelli massimi rilevanti tal-aflatossini. Jenħtieġ li r-riżultati tal-kampjunar u tal-analiżi jinhemżu ma’ dak iċ-ċertifikat. Għalhekk jenħtieġ li titħassar l-entrata fl-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793 dwar il-bżar tal-ġeneru Capsicum (ħelu jew mhux) mis-Sri Lanka, u tiddaħħal entrata dwar dak il-bżar fl-Anness II ta’ dak ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni.

(20)

Rigward il-pistaċċi mill-Istati Uniti elenkati fl-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793 minħabba r-riskju tal-kontaminazzjoni bl-aflatossini, l-informazzjoni disponibbli tindika li b’mod ġenerali hemm konformità sodisfaċenti mar-rekwiżiti previsti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Għalhekk, ma għadux iġġustifikat livell ogħla ta’ kontrolli uffiċjali għal dan il-prodott bażiku, u jenħtieġ li titħassar l-entrata dwaru fl-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793.

(21)

Biex tkun żgurata l-protezzjoni effiċjenti kontra r-riskji għas-saħħa li jista’ jkun hemm minħabba l-kontaminazzjoni tal-karawett bl-aflatossini, jenħtieġ li fil-kolonni tal-“Għalf u ikel (użu intenzjonat)” u “Kodiċi NM” fit-Tabella 1 tal-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793, jiżdiedu t-termini “inklużi t-taħlitiet”, u jenħtieġ li l-kodiċijiet tan-NM għat-taħlitiet jiżdiedu fir-ringieli li jirreferu għall-ġewż tal-art (karawett) ippreparat jew ippreservat b’xi mod ieħor.

(22)

Jixraq li jingħata perjodu ta’ tranżizzjoni għall-kunsinni tal-ġulġlien mill-Etjopja, u għall-kunsinni tal-bżar tal-ġeneru Capsicum (ħelu jew mhux) mis-Sri Lanka, li ma jkollhomx ċertifikat uffiċjali magħhom, iżda li diġà kienu soġġetti għall-kontrolli uffiċjali fil-post ta’ kontroll mal-fruntiera, konformi mar-rati ta’ frekwenza tal-kontrolli tal-identità u tal-kontrolli fiżiċi armonizzati, f’konformità mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793, qabel ma ġie emendat permezz ta’ dan ir-Regolament.

(23)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793 jistabbilixxi r-rekwiżiti dwar il-mudell taċ-ċertifikat uffiċjali għad-dħul fl-Unjoni ta’ kunsinni ta’ ikel u għalf elenkati fl-Anness II ta’ dak ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni.

(24)

Biex jiġu jaqblu ċ-ċertifikati uffiċjali għad-dħul fl-Unjoni stabbiliti fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2235 (4) għall-kategoriji differenti tal-oġġetti, u biex tkun żgurata l-konsistenza mar-rekwiżiti l-ġodda dwar iċ-ċertifikazzjoni fiċ-ċertifikati uffiċjali, jixraq li jiġu emendati l-mudell taċ-ċertifikat uffiċjali u n-noti dwar kif għandu jimtela dak iċ-ċertifikat, li huma stabbiliti fl-Anness IV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793.

(25)

Sabiex jiġu żgurati l-konsistenza u ċ-ċarezza, jixraq li l-Annessi I, II, IIa u IV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793 jiġu sostitwiti kompletament.

(26)

Għalhekk jenħtieġ li r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793 jiġi emendat skont dan.

(27)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793 huwa emendat kif ġej:

1.

fl-Artikolu 1, il-punt 1(b)(ii) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(ii)

kunsinni ta’ ikel li fih żewġ ingredjenti jew iżjed, li fih kwalunkwe wieħed mill-oġġetti tal-ikel elenkati fit-Tabella 1 tal-Anness II minħabba r-riskju ta’ kontaminazzjoni bl-aflatossini fi kwantità ta’ aktar minn 20 % ta’ prodott wieħed, jew bħala total ta’ dawk il-prodotti li jaqgħu taħt il-Kodiċijiet tan-NM stabbiliti fit-tabella 2 ta’ dak l-Anness;”;

2.

fl-Artikolu 2(1) jiżdied il-punt (c) li ġej:

“(c)

“pajjiż tal-oriġini” tfisser:

(i)

il-pajjiż minn fejn oriġinaw il-prodotti, fejn tkabbru, inħasdu jew ġew prodotti, fejn l-ikel u l-għalf huwa elenkat fl-Annessi minħabba l-possibbiltà tar-riskju tal-kontaminazzjoni bil-mikotossini, fosthom l-aflatossini, jew bit-tossini tal-pjanti, jew minħabba nuqqas ta’ konformità possibbli mal-livelli massimi tar-residwi tal-pestiċidi permessi;

(ii)

il-pajjiż fejn l-oġġetti ġew prodotti, immanifatturati jew imgeżwrin, fejn l-ikel u l-għalf huwa elenkat fl-Annessi minħabba r-riskju li jkun fih is-Salmonella jew minħabba perikli differenti minn dawk speċifikati fil-punt (i).”;

3.

fl-Artikolu 8, il-paragrafi 3 u 4 huma sostitwiti b’dawn li ġejjin:

“3.   L-ikel li fih żewġ ingredjenti jew iżjed elenkat fit-Tabella 2 tal-Anness II li fih prodotti li jaqgħu taħt entrata waħda biss fit-Tabella 1 tal-Anness II għandu jkun soġġett għall-frekwenza ġenerali tal-kontrolli tal-identità u tal-kontrolli fiżiċi stabbiliti fit-Tabella 1 tal-Anness II għal dik l-entrata.

4.   L-ikel li fih żewġ ingredjenti jew iżjed li hu elenkat fit-Tabella 2 tal-Anness II li fih prodotti li jaqgħu taħt diversi entrati għall-istess periklu fit-Tabella 1 tal-Anness II għandu jkun suġġett għall-ogħla frekwenza ġenerali tal-kontrolli tal-identità u tal-kontrolli fiżiċi stabbiliti fit-Tabella 1 tal-Anness II għal dawn l-entrati.”;

4.

L-Artikolu 12 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 12

Aġġornamenti fl-Annessi

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-listi stabbiliti fl-Annessi I, II u IIa regolarment mill-inqas kull sitt xhur, sabiex tqis kull informazzjoni ġdida relatata mar-riskji u man-nuqqas ta’ konformità.”;

5.

L-Artikolu 14 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 14

Perjodu tranżizzjonali

Il-kunsinni tal-ġulġlien mill-Etjopja u l-kunsinni tal-bżar tal-ġeneru Capsicum (ħelu jew mhux) mis-Sri Lanka li ma jkollhomx magħhom ċertifikat uffiċjali u r-riżultati tal-kampjunar u tal-analiżi f’konformità ma’ dan ir-Regolament għandhom jibqgħu jiġu aċċettati għad-dħul fl-Unjoni sas-13 ta’ Jannar 2022.”;

6.

L-Annessi I, II, IIa u IV huma sostitwiti bit-test stabbilit fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta’ Ottubru 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  ĠU L 95, 7.4.2017, p. 1.

(3)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1793 tat-22 ta’ Ottubru 2019 dwar iż-żieda temporanja fil-kontrolli uffiċjali u miżuri ta’ emerġenza li jirregolaw id-dħul fl-Unjoni ta’ ċerti oġġetti minn ċerti pajjiżi terzi, u li jimplimenta r-Regolamenti (UE) 2017/625 u (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 669/2009, (UE) Nru 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 u (UE) 2018/1660 (ĠU L 277, 29.10.2019, p. 89).

(4)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2235 tas-16 ta’ Diċembru 2020 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolamenti (UE) 2016/429 u (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ mudelli taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali, mudelli taċ-ċertifikati uffiċjali u mudelli taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali/uffiċjali, għad-dħul fl-Unjoni u l-movimenti fl-Unjoni ta’ kunsinni ta’ ċerti kategoriji ta’ annimali u oġġetti, ċertifikazzjoni uffiċjali dwar dawn iċ-ċertifikati u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 599/2004, ir-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 636/2014 u (UE) 2019/628, id-Direttiva 98/68/KE u d-Deċiżjonijiet 2000/572/KE, 2003/779/KE u 2007/240/KE (ĠU L 442, 30.12.2020, p. 1).


ANNESS

“ANNESS I

Ikel u għalf ta’ oriġini mhux mill-annimali minn ċerti pajjiżi terzi soġġetti għal żieda temporanja tal-kontrolli uffiċjali f’postijiet ta’ kontroll mal-fruntiera u f’punti ta’ kontroll

Ringiela

Ikel u għalf (użu maħsub)

Kodiċi NM (1)

Suddiviżjoni TARIC

Pajjiż tal-oriġini

Periklu

Frekwenza tal-kontrolli tal-identità u tal-kontrolli fiżiċi (%)

1

Karawett, bil-qoxra

1202 41 00

 

Il-Bolivja (BO)

Aflatossini

50

Karawett, bla qoxra

1202 42 00

Butir tal-karawett

2008 11 10

Karawett, ippreparat jew ippreservat mod ieħor

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, kemm mitħunin jew f’forma ta’ gerbub u kemm jekk le, li jirriżultaw mill-estrazzjoni ta’ żejt tal-karawett

2305 00 00

Dqiq u grixa tal-karawett

(Ikel u għalf)

ex 1208 90 00

20

2

Bżar iswed (Piper nigrum)

(Ikel – la mfarrak u lanqas mitħun)

ex 0904 11 00

10

Il-Brażil (BR)

Salmonella  (2)

50

3

Karawett, bil-qoxra

1202 41 00

 

Il-Brażil (BR)

Aflatossini

10

Karawett, bla qoxra

1202 42 00

Butir tal-karawett

2008 11 10

Karawett, ippreparat jew ippreservat mod ieħor

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

Residwi tal-pestiċidi  (3)

20

Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, kemm mitħunin jew f’forma ta’ gerbub u kemm jekk le, li jirriżultaw mill-estrazzjoni ta’ żejt tal-karawett

2305 00 00

Dqiq u grixa tal-karawett

(Ikel u għalf)

ex 1208 90 00

20

4

Karawett, bil-qoxra

1202 41 00

 

Iċ-Ċina (CN)

Aflatossini

10

Karawett, bla qoxra

1202 42 00

Butir tal-karawett

2008 11 10

Karawett, ippreparat jew ippreservat mod ieħor

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, kemm mitħunin jew f’forma ta’ gerbub u kemm jekk le, li jirriżultaw mill-estrazzjoni ta’ żejt tal-karawett

2305 00 00

Dqiq u grixa tal-karawett

(Ikel u għalf)

ex 1208 90 00

20

5

Bżar ħelu (Capsicum annuum)

(Ikel – imfarrak jew mitħun)

ex 0904 22 00

11

Iċ-Ċina (CN)

Salmonella  (6)

20

6

Te, kemm jekk imħawwar jew le

(Ikel)

0902

 

Iċ-Ċina (CN)

Residwi tal-pestiċidi  (3)  (7)

20

7

Brunġiel (Solanum melongena)

(Ikel – frisk jew imkessaħ)

0709 30 00

 

Ir-Repubblika Dominicana (DO)

Residwi tal-pestiċidi  (3)

20

8

Bżar ħelu (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Ir-Repubblika Dominicana (DO)

Residwi tal-pestiċidi  (3)  (8)

50

Bżar tal-ġeneru Capsicum (minbarra dak ħelu)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Fażola tal-għajn Fażola tal-għajn(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Ikel – frisk, imkessaħ jew iffriżat)

ex 0708 20 00 ;

10

ex 0710 22 00

10

9

Bżar ħelu (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

L-Eġittu (EG)

Residwi tal-pestiċidi  (3)  (9)

20

Bżar tal-ġeneru Capsicum (minbarra dak ħelu)

(Ikel – frisk, imkessaħ jew iffriżat)

ex 0709 60 99 ;

20

 

ex 0710 80 59

20

10

Ġellewż (Corylus sp.), bil-qoxra

0802 21 00

 

Il-Georgia (GE)

Aflatossini

20

Ġellewż (Corylus sp.) bla qoxra

0802 22 00

Taħlitiet ta’ ġewż jew ta’ frott imnixxef li fihom il-ġellewż

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Paste tal-ġellewż

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Ġellewż, ippreparat jew ippreservat mod ieħor, inklużi t-taħlitiet

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Dqiq, grixa u trab tal-ġellewż

ex 1106 30 90

40

Żejt tal-ġellewż

(Ikel)

ex 1515 90 99

20

11

Żejt tal-palm

(Ikel)

 

1511 10 90 ;

 

Il-Ghana (GH)

Żebgħat tas-Sudan (10)

50

 

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

 

1511 90 99

12

Weraq tal-curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Ikel — frisk, imkessaħ, iffriżat jew imnixxef)

ex 1211 90 86

10

L-Indja (IN)

Residwi tal-pestiċidi  (3)  (11)

50

13

(Ikel)

(Ikel – frisk, imkessaħ jew iffriżat)

 

ex 0709 99 90 ;

20

L-Indja (IN)

Residwi tal-pestiċidi  (3)  (12)  (22)

20

 

ex 0710 80 95

30

14

Fażola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Ikel – frisk jew imkessaħ)

0708 20

 

Il-Kenja (KE)

Residwi tal-pestiċidi  (3)

10

15

Karfus Ċiniż (Apium graveolens)

(Ikel – ħaxix aromatiku frisk jew imkessaħ)

ex 0709 40 00

20

Il-Kambodja (KH)

Residwi tal-pestiċidi  (3)  (13)

50

16

Fażola tal-għajn Fażola tal-għajn(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Ikel – ħaxix frisk, imkessaħ jew iffriżat)

 

ex 0708 20 00 ;

10

Il-Kambodja (KH)

Residwi tal-pestiċidi  (3)  (14)

50

 

ex 0710 22 00

10

17

Turnips (Brassica rapa ssp. rapa)

(Ikel – ippreparat jew ippreservat fil-ħall jew fl-aċidu aċetiku)

ex 2001 90 97

11; 19

Il-Libanu (LB)

Rodamina B

50

18

Turnips (Brassica rapa ssp. rapa)

(Ikel – ippreparat jew ippreservat fis-salmura jew fl-aċidu ċitriku, mhux iffriżat)

ex 2005 99 80

93

Il-Libanu (LB)

Rodamina B

50

19

Karawett, bil-qoxra

1202 41 00

 

Il-Madagascar (MG)

Aflatossini

50

Karawett, bla qoxra

1202 42 00

Butir tal-karawett

2008 11 10

Karawett, ippreparat jew ippreservat mod ieħor

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, kemm mitħunin jew f’forma ta’ gerbub u kemm jekk le, li jirriżultaw mill-estrazzjoni ta’ żejt tal-karawett

2305 00 00

Dqiq u grixa tal-karawett

(Ikel u għalf)

ex 1208 90 00

20

20

Frott tas-siġra tal-ħobż (jackfruit) (Artocarpus heterophyllus)

(Ikel – frisk)

ex 0810 90 20

20

Il-Malasja (MY)

Residwi tal-pestiċidi  (3)

50

21

Ġulġlien

(Ikel)

1207 40 90

 

In-Niġerja (NG)

Salmonella  (2)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

22

Taħlitiet ta’ ħwawar

(Ikel)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Il-Pakistan (PK)

Aflatossini

50

23

Żerriegħa tad-dulliegħ (Egusi, Citrullus spp.) u l-prodotti dderivati minnha

(Ikel)

 

ex 1207 70 00 ;

10

Sjerra Leone (SL)

Aflatossini

50

 

ex 1208 90 00 ;

10

 

ex 2008 99 99

50

24

Karawett, bil-qoxra

1202 41 00

 

Is-Senegal (SN)

Aflatossini

50

Karawett, bla qoxra

1202 42 00

 

Butir tal-karawett

2008 11 10

 

Karawett, ippreparat jew ippreservat mod ieħor

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, kemm mitħunin jew f’forma ta’ gerbub u kemm jekk le, li jirriżultaw mill-estrazzjoni ta’ żejt tal-karawett

2305 00 00

 

 

Dqiq u grixa tal-karawett

(Ikel u għalf)

ex 1208 90 00

20

25

Turnips (Brassica rapa ssp. rapa)

(Ikel – ippreparat jew ippreservat fil-ħall jew fl-aċidu aċetiku)

ex 2001 90 97

11; 19

Is-Sirja (SY)

Rodamina B

50

26

Turnips (Brassica rapa ssp. rapa)

(Ikel – ippreparat jew ippreservat fis-salmura jew fl-aċidu ċitriku, mhux iffriżat)

ex 2005 99 80

93

Is-Sirja (SY)

Rodamina B

50

27

Bżar tal-ġeneru Capsicum (minbarra dak ħelu)

(Ikel – frisk, imkessaħ jew iffriżat)

ex 0709 60 99 ;

20

It-Tajlandja (TH)

Residwi tal-pestiċidi  (3)  (15)

20

ex 0710 80 59

20

28

Ġellewż (Corylus sp.), bil-qoxra

0802 21 00

 

It-Turkija (TR)

Aflatossini

5

Ġellewż (Corylus sp.) bla qoxra

0802 22 00

Taħlitiet ta’ ġewż jew ta’ frott imnixxef li fihom il-ġellewż

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Paste tal-ġellewż

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Ġellewż, ippreparat jew ippreservat mod ieħor, inklużi t-taħlitiet

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Dqiq, grixa u trab tal-ġellewż

ex 1106 30 90

40

Żejt tal-ġellewż

(Ikel)

ex 1515 90 99

20

29

Lumi (Citrus limon, Citrus limonum)

(Ikel – frisk, imkessaħ jew imnixxef)

 

0805 50 10

 

It-Turkija (TR)

Residwi tal-pestiċidi  (3)

20

30

Mandolin (inklużi tanġerini u satsumas); klementini, wilkings u ibridi simili taċ-ċitru

(Ikel – frisk jew imnixxef)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

It-Turkija (TR)

Residwi tal-pestiċidi  (3)

20

31

Larinġ

(Ikel – frisk jew imnixxef)

0805 10

 

It-Turkija (TR)

Residwi tal-pestiċidi  (3)

20

32

Rummien

(Ikel – frisk jew imkessaħ)

ex 0810 90 75

30

It-Turkija (TR)

Residwi tal-pestiċidi  (3)  (16)

20

33

Bżar ħelu (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51 ;

 

It-Turkija (TR)

Residwi tal-pestiċidi  (3)  (17)

20

Bżar tal-ġeneru Capsicum (minbarra dak ħelu)

(Ikel – frisk, imkessaħ jew iffriżat)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

34

Lewż tal-berquq mhux ipproċessat, sħiħ, mitħun, maqsum, imqatta’, maħsub biex jitqiegħed fis-suq għall-konsumatur finali  (18)  (19)

(Ikel)

ex 1212 99 95

20

It-Turkija (TR)

Ċjanur

50

35

Bżar tal-ġeneru Capsicum (minbarra dak ħelu)

(Ikel – frisk, imkessaħ jew iffriżat)

 

ex 0709 60 99 ;

20

L-Uganda (UG)

Residwi tal-pestiċidi  (3)

50

 

ex 0710 80 59

20

36

Karawett, bil-qoxra

1202 41 00

 

L-Istati Uniti (US)

Aflatossini

20

Karawett, bla qoxra

1202 42 00

Butir tal-karawett

2008 11 10

Karawett, ippreparat jew ippreservat mod ieħor

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, kemm mitħunin jew f’forma ta’ gerbub u kemm jekk le, li jirriżultaw mill-estrazzjoni ta’ żejt tal-karawett

2305 00 00

Dqiq u grixa tal-karawett

(Ikel u għalf)

ex 1208 90 00

20

37

Berquq imnixxef

0813 10 00

 

L-Użbekistan (UZ)

Sulfiti  (20)

50

Berquq, ippreparat jew ippreservat mod ieħor

(Ikel)

2008 50

38

Weraq tal-kosbor

ex 0709 99 90

72

Il-Vjetnam (VN)

Residwi tal-pestiċidi  (3)  (21)

50

Ħabaq (sagru, komuni)

ex 1211 90 86

20

Nagħniegħ

ex 1211 90 86

30

Tursin

(Ikel – ħaxix aromatiku frisk jew imkessaħ)

ex 0709 99 90

40

39

(Ikel)

(Ikel – frisk, imkessaħ jew iffriżat)

 

ex 0709 99 90 ;

20

Il-Vjetnam (VN)

Residwi tal-pestiċidi  (3)  (21)

50

 

ex 0710 80 95

30

40

Bżar tal-ġeneru Capsicum (minbarra dak ħelu)

(Ikel – frisk, imkessaħ jew iffriżat)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Il-Vjetnam (VN)

Residwi tal-pestiċidi  (3)  (21)

50

 

ex 0710 80 59

20

ANNESS II

Ikel u għalf minn ċerti pajjiżi terzi soġġetti għal kundizzjonijiet speċjali għad-dħul fl-Unjoni minħabba r-riskju ta’ kontaminazzjoni bil-mikotossini, inklużi l-aflatossini, ir-residwi tal-pestiċidi, il-pentaklorofenolu u d-diossini u r-riskju tal-kontaminazzjoni mikrobijoloġika

1.   Ikel u għalf ta’ oriġini mhux mill-annimali msemmija fl-Artikolu 1(1)(b)(i)

Ringiela

Għalf u ikel (użu maħsub)

Kodiċi NM  (23)

Suddiviżjoni TARIC

Pajjiż tal-oriġini

Periklu

Frekwenza tal-kontrolli tal-identità u tal-kontrolli fiżiċi (%)

1

Karawett,

1202 41 00

 

L-Arġentina (AR)

Aflatossini

5

Karawett, bla qoxra

1202 42 00

Butir tal-karawett

2008 11 10

Karawett, ippreparat jew ippreservat mod ieħor, inklużi t-taħlitiet

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, kemm mitħunin jew f’forma ta’ gerbub u kemm jekk le, li jirriżultaw mill-estrazzjoni ta’ żejt tal-karawett

2305 00 00

 

Dqiq u grixa tal-karawett

(Ikel u għalf)

ex 1208 90 00

20

2

Ġellewż (Corylus sp.), bil-qoxra

0802 21 00

 

L-Ażerbajġan (AZ)

Aflatossini

20

Ġellewż (Corylus sp.) bla qoxra

0802 22 00

Taħlitiet ta’ ġewż jew ta’ frott imnixxef li fihom il-ġellewż

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Paste tal-ġellewż

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Ġellewż, ippreparat jew ippreservat mod ieħor, inklużi t-taħlitiet

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Dqiq, grixa u trab tal-ġellewż

ex 1106 30 90

40

Żejt tal-ġellewż

(Ikel)

ex 1515 90 99

20

3

Oġġetti tal-ikel li fihom jew li jikkonsistu minn weraq tal-betel (Piper betle)

(Ikel)

ex 1404 90 00  (32)

10

Il-Bangladesh (BD)

Salmonella  (28)

50

4

Ġewż tal-Brażil bil-qoxra

0801 21 00

 

Il-Brażil (BR)

Aflatossini

50

Taħlitiet ta’ ġewż jew ta’ frott imnixxef li fihom il-ġewż tal-Brażil bil-qoxra

(Ikel)

ex 0813 50 31 ;

20

 

ex 0813 50 39 ;

20

 

ex 0813 50 91 ;

20

 

ex 0813 50 99

20

5

Karawett, bil-qoxra

1202 41 00

 

L-Eġittu (EG)

Aflatossini

20

Karawett, bla qoxra

1202 42 00

Butir tal-karawett

2008 11 10

Karawett, ippreparat jew ippreservat mod ieħor, inklużi t-taħlitiet

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, kemm mitħunin jew f’forma ta’ gerbub u kemm jekk le, li jirriżultaw mill-estrazzjoni ta’ żejt tal-karawett

2305 00 00

 

Dqiq u grixa tal-karawett

( Ikel u għalf )

ex 1208 90 00

20

6

Bżar tal-ġeneru Piper; frott tal-ġeneru Capsicum jew tal-ġeneru Pimenta, imnixxef jew imfarrak jew mitħun

0904

 

L-Etjopja (ET)

Aflatossini

50

Ġinġer, żagħfran, żagħfran tal-Indja (turmeric, kurkuma), sagħtar, weraq tar-rand, curry u ħwawar oħrajn

(Ikel — ħwawar imnixxfin)

0910

7

Ġulġlien

(Ikel)

1207 40 90

 

L-Etjopja (ET)

Salmonella  (28)

50

ex 2008 19 19

40

 

ex 2008 19 99

40

8

Karawett, bil-qoxra

1202 41 00

 

Il-Ghana (GH)

Aflatossini

50

Karawett, bla qoxra

1202 42 00

 

Butir tal-karawett

2008 11 10

 

Karawett, ippreparat jew ippreservat mod ieħor, inklużi t-taħlitiet

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Pasta taż-żrieragħ żejtnin u residwi solidi oħrajn, kemm mitħunin jew f’forma ta’ gerbub u kemm jekk le, li jirriżultaw mill-estrazzjoni ta’ żejt tal-karawett

2305 00 00

 

Dqiq u grixa tal-karawett

( Ikel u għalf )

ex 1208 90 00

20

9

Karawett, bil-qoxra

1202 41 00

 

Il-Gambja (GM)

Aflatossini

50

Karawett, bla qoxra

1202 42 00