ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 291

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 64
13 ta' Awwissu 2021


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/1348 tas-6 ta’ Mejju 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kriterji li abbażi tagħhom l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirrikjedu bidliet fid-dikjarazzjoni ta’ konformità ta’ parametri referenzjarji mhux sinifikanti ( 1 )

1

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/1349 tas-6 ta’ Mejju 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kriterji għall-valutazzjoni ta’ konformità tal-awtoritajiet kompetenti fir-rigward tal-amministrazzjoni obbligatorja ta’ parametru referenzjarju ta’ importanza kritika ( 1 )

4

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/1350 tas-6 ta’ Mejju 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw ir-rekwiżiti biex jiġi żgurat li l-arranġamenti ta’ governanza ta’ amministratur ikunu b’saħħithom biżżejjed ( 1 )

9

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/1351 tas-6 ta’ Mejju 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-karatteristiċi tas-sistemi u l-kontrolli għall-identifikazzjoni u r-rappurtar ta’ kwalunkwe mġiba li tista’ tinvolvi l-manipulazzjoni jew it-tentattiv ta’ manipulazzjoni ta’ parametru referenzjarju ( 1 )

13

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/1352 tas-6 ta’ Mejju 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kundizzjonijiet biex jiġi żgurat li l-metodoloġija biex ikun determinat parametru referenzjarju tikkonforma mar-rekwiżiti tal-kwalità ( 1 )

16

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/1353 tas-17 ta’ Mejju 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-każijiet u l-kundizzjonijiet li skonthom l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jaħtru laboratorji uffiċjali li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fir-rigward tal-metodi kollha li jużaw għall-kontrolli uffiċjali jew attivitajiet uffiċjali oħra ( 1 )

20

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1354 tas-6 ta’ Awwissu 2021 li jistabbilixxi informazzjoni teknika għall-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi u l-fondi proprji bażiċi għar-rapportar bid-dati ta’ referenza mit-30 ta’ Ġunju 2021 sad-29 ta’ Settembru 2021 f’konformità mad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni ( 1 )

24

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1355 tat-12 ta’ Awwissu 2021 dwar programmi nazzjonali pluriennali għall-kontroll tar-residwi tal-pestiċidi li għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri ( 1 )

120

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

13.8.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 291/1


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/1348

tas-6 ta’ Mejju 2021

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kriterji li abbażi tagħhom l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirrikjedu bidliet fid-dikjarazzjoni ta’ konformità ta’ parametri referenzjarji mhux sinifikanti

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2016 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta’ fondi ta’ investiment u li jemenda d-Direttivi 2008/48/KE u 2014/17/UE u r-Regolament (UE) Nru 596/2014 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 26(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-kriterji li skonthom l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirrikjedu bidliet fid-dikjarazzjoni ta’ konformità msemmija fl-Artikolu 26(3) ta’ dan ir-Regolament jenħtieġ li jqisu n-natura tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2016/1011 li l-amministraturi tal-parametri referenzjarji mhux sinifikanti, skont l-Artikolu 26(1) ta’ dan ir-Regolament, jistgħu jagħżlu li ma japplikawx. Peress li xi wħud mir-rekwiżiti stabbiliti f’dawn id-dispożizzjonijiet jikkonċernaw l-istruttura organizzattiva tal-amministratur, filwaqt li oħrajn jikkonċernaw il-parametru referenzjarju jew il-familja ta’ parametri referenzjarji kkonċernati, l-istess distinzjoni tapplika għall-kriterji li skonthom l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirrikjedu bidliet fid-dikjarazzjoni ta’ konformità.

(2)

Fir-rigward tar-rekwiżiti li jikkonċernaw l-istruttura organizzattiva tal-amministratur, l-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jkunu jistgħu jitolbu bidliet fid-dikjarazzjoni ta’ konformità ta’ parametru referenzjarju mhux sinifikanti meta jidhrilhom li d-dikjarazzjoni ta’ konformità ma tkunx ċara dwar l-għaliex l-amministratur ikkonċernat jenħtieġ li jitħalla ma jikkonformax mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 4, 5 u 6 tar-Regolament (UE) 2016/1011. Dan jenħtieġ li jkun partikolarment il-każ meta jkun hemm nuqqas ta’ ċarezza dwar l-istruttura organizzattiva tal-amministratur ikkonċernat, dwar l-identifikazzjoni ta’ kunflitti ta’ interess potenzjali li jistgħu jinqalgħu bejn il-persuni involuti fl-għoti tal-parametru referenzjarju u l-impjegati l-oħra jew partijiet mill-organizzazzjoni tal-amministratur, dwar il-proċess ta’ sorveljanza tal-għoti tal-parametru referenzjarju mhux sinifikanti, jew il-qafas ta’ kontroll għall-għoti jew il-pubblikazzjoni ta’ parametru referenzjarju mhux sinifikanti jew biex isir disponibbli.

(3)

Fir-rigward tar-rekwiżiti li jikkonċernaw il-parametru referenzjarju jew il-familja ta’ parametri referenzjarji, l-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jkunu jistgħu jitolbu bidliet fid-dikjarazzjoni ta’ konformità ta’ parametru referenzjarju mhux sinifikanti meta jqisu li d-dikjarazzjoni ta’ konformità ma tkunx ċara dwar l-għaliex l-amministratur ikkonċernat jenħtieġ li jitħalla ma jikkonformax mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 11 u l-Artikoli minn 13 sa 16 tar-Regolament (UE) 2016/1011. Dan jenħtieġ li jkun partikolarment il-każ meta jkun hemm nuqqas ta’ ċarezza dwar il-livell ta’ kontroll għall-għoti tad-data tal-input, it-trasparenza tal-proċeduri għall-konsultazzjoni dwar kwalunkwe bidla materjali fil-metodoloġija tal-parametru referenzjarju mhux sinifikanti, il-proċess ta’ rapportar ta’ każijiet ta’ manipulazzjoni jew tat-tentattiv ta’ manipulazzjoni tal-parametru referenzjarju mhux sinifikanti, il-kodiċi ta’ kondotta meta l-parametru referenzjarju mhux sinifikanti jkun ibbażat fuq data tal-input minn kontributuri, il-kapaċità tal-amministratur li jirrieżamina u jirrapporta dwar il-konformità tiegħu mal-metodoloġija tal-parametru referenzjarju mhux sinifikanti u mar-Regolament (UE) 2016/1011, u meta d-data tal-input tingħata minn kontributur taħt superviżjoni, jekk dan isirx skont kontrolli xierqa sabiex jiġu żgurati l-preċiżjoni, l-integrità u l-affidabilità tad-data tal-input.

(4)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji ppreżentat lill-Kummissjoni mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA, European Securities and Markets Authority).

(5)

L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħin dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li dan ir-Regolament huwa bbażat fuqhom, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

(6)

Sabiex tiġi żgurata konformità mad-data tal-applikazzjoni tal-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2019/2175 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), li fir-Regolament (UE) 2016/1011 daħħal l-Artikolu 26(6) ta’ dak ir-Regolament, dan ir-Regolament jenħtieġ li japplika mill-1 ta’ Jannar 2022,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Kriterji fil-livell ta’ amministratur

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirrikjedu bidliet fid-dikjarazzjoni ta’ konformità kif imsemmi fl-Artikolu 26(3) tar-Regolament (UE) 2016/1011 meta jqisu li din id-dikjarazzjoni ma tkunx ċara dwar l-għaliex l-amministratur ikkonċernat jenħtieġ li jitħalla ma jikkonformax ma’ rekwiżit jew aktar kif imsemmi fl-Artikolu 26(1) tar-Regolament (UE) 2016/1011, u b’mod partikolari meta jkun hemm nuqqas ta’ ċarezza dwar:

(a)

l-istruttura organizzattiva tal-amministratur ikkonċernat u l-kunflitti ta’ interess li jistgħu jirriżultaw mill-istruttura tagħha;

(b)

l-identifikazzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta’ interess relatati mal-impjegati tal-amministratur ikkonċernat, il-persuni li s-servizzi tagħhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tiegħu jew taħt il-kontroll tiegħu u l-persuni direttament involuti fl-għoti tal-parametru referenzjarju mhux sinifikanti;

(c)

il-proċess ta’ sorveljanza tal-għoti ta’ parametru referenzjarju mhux sinifikanti, filwaqt li titqies il-vulnerabbiltà tal-parametru referenzjarju kkonċernat u l-iskala tal-organizzazzjoni tal-amministratur;

(d)

il-qafas ta’ kontroll għall-għoti jew il-pubblikazzjoni ta’ parametru referenzjarju mhux sinifikanti jew biex isir disponibbli, inkluż l-esponiment tal-amministratur għal riskju operazzjonali, riskju ta’ kontinwità tan-negozju jew għar-riskju ta’ tfixkil fil-proċess ta’ għoti ta’ parametru referenzjarju.

Artikolu 2

Kriterji fil-livell ta’ parametru referenzjarju jew ta’ familja ta’ parametri referenzjarji

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirrikjedu bidliet fid-dikjarazzjoni ta’ konformità kif imsemmi fl-Artikolu 26(3) tar-Regolament (UE) 2016/1011, meta jqisu li din id-dikjarazzjoni ma tkunx ċara dwar l-għaliex l-amministratur ikkonċernat jenħtieġ li jitħalla ma jikkonformax ma’ rekwiżit jew jew aktar kif imsemmi fl-Artikolu 26(1) tar-Regolament (UE) 2016/1011, u b’mod partikolari meta jkun hemm nuqqas ta’ ċarezza dwar:

(a)

il-livell ta’ kontroll fuq l-għoti tad-data tal-input u jekk, filwaqt li titqies in-natura tad-data tal-input, dan il-livell ta’ kontroll huwiex suffiċjenti biex jiżgura l-preċiżjoni, l-integrità u l-affidabbiltà tad-data tal-input;

(b)

it-trasparenza tal-proċeduri għall-konsultazzjoni dwar kwalunkwe bidla materjali fil-metodoloġija tal-parametru referenzjarju mhux sinifikanti, filwaqt li titqies il-kumplessità ta’ din il-metodoloġija u n-natura tad-data tal-input użata;

(c)

il-proċess ta’ rapportar ta’ każijiet ta’ manipulazzjoni jew tat-tentattiv ta’ manipulazzjoni tal-parametru referenzjarju mhux sinifikanti, b’mod partikolari fir-rigward tal-monitoraġġ tad-data tal-input u l-kontributuri;

(d)

meta l-parametru referenzjarju mhux sinifikanti jkun ibbażat fuq data tal-input minn kontributuri, il-kodiċi ta’ kondotta u jekk, filwaqt li titqies in-natura tad-data tal-input, din tinkludix salvagwardji għall-integrità tad-data tal-input użata;

(e)

il-kapaċità tal-amministratur li jirrieżamina u jirrapporta dwar il-konformità tiegħu mal-metodoloġija tal-parametru referenzjarju mhux sinifikanti u mar-Regolament (UE) 2016/1011;

(f)

meta d-data tal-input tingħata minn kontributur taħt superviżjoni, jekk dan isirx b’kontrolli xierqa biex jiġu żgurati l-preċiżjoni, l-integrità u l-affidabilità tad-data tal-input.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2022.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Mejju 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 171, 29.6.2016, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

(3)  Ir-Regolament (UE) 2019/2175 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji, ir-Regolament (UE) 2016/1011 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta’ fondi ta’ investiment; u r-Regolament (UE) 2015/847 dwar l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta’ fondi (ĠU L 334, 27.12.2019, p. 1).


13.8.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 291/4


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/1349

tas-6 ta’ Mejju 2021

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kriterji għall-valutazzjoni ta’ konformità tal-awtoritajiet kompetenti fir-rigward tal-amministrazzjoni obbligatorja ta’ parametru referenzjarju ta’ importanza kritika

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2016 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta’ fondi ta’ investiment u li jemenda d-Direttivi 2008/48/KE u 2014/17/UE u r-Regolament (UE) Nru 596/2014 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 21(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-valutazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikolu 21(2), il-punt (b) tar-Regolament (UE) 2016/1011 tirrigwarda jew kif parametru referenzjarju ta’ importanza kritika għandu jiġi ttrasferit lill-amministratur il-ġdid jew kif dan il-parametru referenzjarju għandu jieqaf milli jingħata. Għalhekk huwa xieraq li jiġu speċifikati żewġ settijiet ta’ kriterji li għandhom jiġu kkunsidrati mill-awtoritajiet kompetenti, skont liema xenarju jkunu qed jivvalutaw.

(2)

Meta parametru referenzjarju ta’ importanza kritika jkun se jiġi ttrasferit lil amministratur ġdid, jenħtieġ li l-amministratur il-ġdid ikun jista’ jiżgura li l-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika jkompli jingħata b’tali mod li l-entitajiet taħt superviżjoni jkunu jistgħu jkomplu jużawh mingħajr interruzzjoni u f’konformità mar-Regolament (UE) 2016/1011. Għalhekk hemm bżonn li jiġu speċifikati l-kriterji li awtorità kompetenti jenħtieġ li tikkunsidra meta tivvaluta jekk l-amministratur il-ġdid jistax jiżgura din il-kontinwità.

(3)

Is-superviżjoni ta’ parametru referenzjarju ta’ importanza kritika jenħtieġ li tiġi żgurata matul it-tranżizzjoni ta’ dan il-parametru referenzjarju għal amministratur ġdid. Hemm riskju ogħla ta’ diskontinwità fis-superviżjoni ta’ dan il-parametru referenzjarju meta l-amministratur il-ġdid ikun jinsab fi Stat Membru differenti minn dak tal-awtorità kompetenti li tagħmel il-valutazzjoni dwar kif il-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika għandu jiġi ttrasferit lil dak l-amministratur il-ġdid. Jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti kkonċernati jikkooperaw biex jiżguraw li l-awtorità kompetenti li tagħmel il-valutazzjoni tirċievi l-informazzjoni kollha meħtieġa biex tiddetermina jekk il-kontinwazzjoni tas-superviżjoni tal-parametru referenzjarju hijiex se tiġi żgurata matul din it-tranżizzjoni, inkluża analiżi li tiffoka fuq il-post tal-amministratur il-ġdid u l-istatus ta’ awtorizzazzjoni tiegħu.

(4)

Jenħtieġ li l-awtorità kompetenti, meta tivvaluta kif parametru referenzjarju ta’ importanza kritika għandu jiġi ttrasferit lil amministratur il-ġdid, tanalizza minn perspettiva operazzjonali kif l-għoti ta’ parametru referenzjarju ta’ importanza kritika se jiġi ttrasferit mill-amministratur attwali għall-amministratur il-ġdid. Jenħtieġ li l-awtorità kompetenti kkonċernata tqis b’mod partikolari l-pubblikazzjoni mingħajr interruzzjoni tal-parametru referenzjarju, id-disponibbiltà tad-data tal-input, il-metodoloġija għall-kalkolu tal-parametru referenzjarju u kwalunkwe involviment meħtieġ ma’ kwalunkwe kontributur, utent u parti kkonċernata oħra.

(5)

Awtorità kompetenti li tivvaluta kif parametru referenzjarju ta’ importanza kritika għandu jitwaqqaf milli jingħata jenħtieġ li tkun sodisfatta li l-parametru referenzjarju jista’ jitwaqqaf milli jingħata b’mod ordnat, filwaqt li tqis, fost l-oħrajn, il-proċedura għall-waqfien tal-parametru referenzjarju stabbilita mill-amministratur tiegħu, skont l-Artikolu 28(1) tar-Regolament (UE) 2016/1011. Għalhekk hemm bżonn li jiġu speċifikati l-kriterji li awtorità kompetenti jenħtieġ li tikkunsidra biex tiddetermina jekk dan huwiex il-każ.

(6)

Awtorità kompetenti li tivvaluta kif parametru referenzjarju ta’ importanza kritika għandu jieqaf milli jingħata jenħtieġ li tikkunsidra wkoll il-pjanijiet bil-miktub għall-waqfien tal-parametru referenzjarju msemmi fl-Artikolu 28(2) tar-Regolament (UE) 2016/1011. Dawn il-pjanijiet bil-miktub ta’ utenti differenti ta’ parametru referenzjarju ta’ importanza kritika mhux dejjem jistgħu jkunu allinjati u jistgħu ma jkunux konsistenti jekk jiġu applikati fl-istess ħin. Għalhekk huwa importanti li l-awtoritajiet kompetenti jikkunsidraw sa liema punt dawn il-pjanijiet bil-miktub huma kompatibbli bejn l-utenti differenti tal-parametru referenzjarju, inkluż fir-rigward tas-sitwazzjonijiet li jixprunaw il-waqfien tal-parametru referenzjarju li dawn il-pjanijiet bil-miktub jipprevedu, u kif dawn il-pjanijiet bil-miktub jistgħu jintużaw biex jiġi żgurat il-waqfien tal-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika b’mod ordnat.

(7)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji ppreżentat lill-Kummissjoni mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA, European Securities and Markets Authority).

(8)

L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi bil-miftuħ dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li dan ir-Regolament huwa bbażat fuqhom, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

(9)

Sabiex tiġi żgurata konformità mad-data tal-applikazzjoni tal-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2019/2175 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), li daħħal fir-Regolament (UE) 2016/1011 l-Artikolu 21(5) ta’ dak ir-Regolament, dan ir-Regolament jenħtieġ li japplika mill-1 ta’ Jannar 2022.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Kriterji għall-valutazzjoni tat-tranżizzjoni għal amministratur ġdid

L-awtoritajiet kompetenti, meta jivvalutaw kif parametru referenzjarju ta’ importanza kritika għandu jiġi ttrasferit għal amministratur ġdid, għandhom jikkunsidraw il-kriterji kollha li ġejjin:

(a)

jekk l-amministratur il-ġdid propost fil-valutazzjoni sottomessa mill-amministratur attwali, skont l-Artikolu 21(1), il-punt (b)(i), tar-Regolament (UE) 2016/1011:

(i)

jinsabx fl-istess Stat Membru bħall-amministratur attwali, jew fi Stat Membru differenti, f’liema każ l-awtorità kompetenti, fejn meħtieġ, għandha tikkoopera mal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-amministratur il-ġdid biex tivvaluta jekk is-superviżjoni tal-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika hijiex se tiġi żgurata matul it-tranżizzjoni għall-amministratur il-ġdid;

(ii)

huwiex entità taħt superviżjoni u, jekk iva, għal liema attivitajiet huwa ssorveljat, u jekk hemmx xi kunflitt ta’ interess reali jew potenzjali mal-attivitajiet eżistenti ta’ din l-entità;

(iii)

huwiex utent tal-parametru referenzjarju u, jekk iva, jekk il-kunflitti ta’ interess li jistgħu jinqalgħu humiex mitigati b’mod adegwat;

(iv)

għandux diġà l-awtorità ta’ amministratur ta’ parametru referenzjarju skont l-Artikolu 34 tar-Regolament (UE) 2016/1011;

(v)

huwiex diġà jipprovdi parametri referenzjarji, u jekk huwa hekk, jekk dawn il-parametri referenzjarji humiex ta’ importanza kritika, sinifikanti, mhux sinifikanti, ta’ komoditajiet jew ta’ parametri referenzjarji tar-rati tal-imgħax.

(b)

jekk l-amministratur attwali tal-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika infurmax lil xi kontributur, xi utent u xi partijiet ikkonċernati oħra, jew jekk wettaqx konsultazzjonijiet pubbliċi dwar il-possibilità ta’ tranżizzjoni tal-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika għall-amministratur il-ġdid;

(c)

il-mod li bih l-amministratur il-ġdid biħsiebu jikkalkula l-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika u jekk dan l-amministratur għandux l-intenzjoni li jemenda xi wieħed mill-elementi li ġejjin relatati mal-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika u, jekk iva, kif l-amministratur se jiżgura l-konformità ta’ dawk l-elementi mar-Regolament (UE) 2016/1011:

(i)

il-metodoloġija, inkluża l-kwalità tad-data tal-input, u r-rieżami tagħha;

(ii)

il-politika ta’ kontinġenza għall-kalkolu tal-parametru referenzjarju;

(iii)

il-proċeduri għat-trattament ta’ żbalji fid-data tal-input jew fid-determinazzjoni mill-ġdid tal-parametru referenzjarju;

(iv)

il-kodiċi ta’ kondotta;

(d)

jekk l-amministratur il-ġdid ikollux aċċess għall-istess data tal-input bħall-amministratur attwali, inkluża d-data tal-input storika miżmuma mill-amministratur attwali

(e)

jekk l-infrastrutturi tal-IT tal-amministratur il-ġdid ġewx ittestjati b’mod adegwat biex jingħata l-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika;

(f)

meta l-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika jkun ibbażat fuq data tal-input li tingħata minn panel ta’ kontributuri, kif l-amministratur il-ġdid biħsiebu jissodisfa r-rekwiżit stabbilit fl-Artikolu 11(1), il-punt (d), tar-Regolament (UE) 2016/1011 u jekk il-kontributuri attwali humiex se jkomplu jkunu parti mill-panel wara t-tranżizzjoni tal-parametru referenzjarju għall-amministratur il-ġdid;

(g)

il-mod li bih l-amministratur il-ġdid biħsiebu jippubblika l-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika, inklużi l-arranġamenti standard ta’ pubblikazzjoni ta’ kuljum, il-frekwenza tal-pubblikazzjoni, l-indirizz tas-sit web u jekk il-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika hux se jkun aċċessibbli mal-pagament ta’ tariffa jew hux se jkun mingħajr ħlas;

(h)

jekk hemmx pjan dettaljat għad-data ta’ tranżizzjoni, u jekk iva, jekk dan il-pjan jittrattax il-kwistjonijiet kollha possibbli, inklużi kwistjonijiet kuntrattwali, li jirriżultaw mit-tranżizzjoni tal-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika għall-amministratur il-ġdid;

(i)

ir-riskji legali involuti fit-tranżizzjoni, inkluż ir-riskju ta’ kuntratt li ma jitwettaqx;

(j)

l-implikazzjonijiet tal-kontabbiltà u tat-taxxa tal-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika li jingħata minn amministratur ġdid;

(k)

l-impatt tat-tranżizzjoni fuq l-infrastrutturi tas-swieq finanzjarji, inklużi l-kmamar tal-ikklerjar.

Artikolu 2

Kriterji għall-valutazzjoni tal-waqfien tal-għoti ta’ parametru referenzjarju ta’ importanza kritika

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom, meta jivvalutaw kif parametru referenzjarju ta’ importanza kritika għandu jitwaqqaf jew jingħata, jikkunsidraw il-kriterji kollha li ġejjin:

(a)

l-effettività tal-proċedura stabbilita skont l-Artikolu 28(1) tar-Regolament (UE) 2016/1011, u b’mod partikolari:

(i)

jekk din il-proċedura tiddefinixxix b’mod preċiż l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu mill-amministratur biex b’mod ordnat ma jingħatax il-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika;

(ii)

jekk, meta jitqiesu ċ-ċirkostanzi tal-każ speċifiku, dawn l-azzjonijiet ikunux adegwati biex jiżguraw il-waqfien b’mod ordnat tal-għoti tal-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika, filwaqt li jitqies ukoll il-kriterju msemmi fil-punt (b) ta’ dan il-paragrafu;

(iii)

meta din il-proċedura saret u meta ġiet aġġornata l-aħħar.

(b)

il-pjanijiet bil-miktub imsemmija fl-Artikolu 28(2) tar-Regolament (UE) 2016/1011, u b’mod partikolari:

(i)

jekk dawn il-pjanijiet bil-miktub jinnominawx parametri referenzjarji alternattivi xierqa li jistgħu jiġu referenzjati biex jissostitwixxu l-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika u, jekk iva, jekk dawn il-pjanijiet bil-miktub jinnominawx l-istess parametri referenzjarji alternattivi jew parametri referenzjarji alternattivi differenti;

(ii)

meta dawn il-pjanijiet bil-miktub jinnominaw l-istess parametru referenzjarju alternattiv, jekk dan il-parametru referenzjarju ġiex adottat fi klassijiet ta’ assi differenti;

(iii)

jekk iċ-ċirkostanzi li jiskattaw il-waqfien tal-għoti ta’ parametru referenzjarju ta’ importanza kritika inkluż fil-pjanijiet bil-miktub humiex l-istess bħal tal-pjanijiet mfassla mill-entitajiet taħt superviżjoni li jużaw dan il-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika, meta dan ikun jista’ jiġi vvalutat.

(c)

jekk l-amministraturi tal-parametri referenzjarji alternattivi msemmija fil-punt (b)(i) ta’ dan il-paragrafu humiex awtorizzati;

(d)

fejn fattibbli, jekk il-waqfien tal-għoti tal-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika jkollux impatt negattiv fuq l-integrità tas-suq, l-istabbiltà finanzjarja, il-konsumaturi, l-ekonomija reali, jew il-finanzjament tal-unitajiet domestiċi u tan-negozji (4);

(e)

jekk il-waqfien tal-għoti tal-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika jirriżultax f’sitwazzjoni ta’ force majeure;

(f)

id-dinamika tas-suq jew ir-realtà ekonomika li l-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika għandu l-intenzjoni li jkejjel u jekk teżistix data tal-input ta’ kwalità u kwantità suffiċjenti biex tirrappreżenta dak is-suq sottostanti jew ir-realtà ekonomika bi preċiżjoni;

(g)

jekk l-amministratur ikunx informa lil xi kontributur għall-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika, lill-utenti ta’ dan il-parametru referenzjarju u lil partijiet ikkonċernati oħra, jew ikunx wettaq konsultazzjonijiet pubbliċi dwar il-waqfien possibbli tal-għoti tal-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika;

(h)

kwalunkwe riskju legali involut fil-waqfien tal-għoti tal-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika;

(i)

l-implikazzjonijiet tal-kontabbiltà u tat-taxxa tal-waqfien tal-għoti tal-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika;

(j)

l-impatt tal-waqfien tal-għoti tal-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika fuq l-infrastrutturi tas-suq, inklużi l-kmamar tal-ikklerjar.

Għall-finijiet tal-punt (c), meta l-amministraturi tal-parametri referenzjarji alternattivi msemmijin fil-punt (b)(i) ta’ dan il-paragrafu ma jkunux awtorizzati, l-awtorità kompetenti għandha tivvaluta l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni tagħhom skont l-Artikolu 34 tar-Regolament (UE) 2016/1011 u għandha tivvaluta jekk il-perjodu ta’ amministrazzjoni obbligatorja tal-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika huwiex meħtieġ biex tingħata l-awtorizzazzjoni lill-amministraturi ta’ dawn il-parametri referenzjarji alternattivi.

2.   Minbarra l-kriterji msemmija fil-paragrafu 1, il-punt (a), l-awtorità kompetenti tista’ tivvaluta jekk il-proċedura stabbilita mill-amministratur skont l-Artikolu 28(1) tar-Regolament (UE) 2016/1011 hijiex xierqa meta jitqiesu l-elementi li ġejjin li jikkonċernaw l-istrumenti finanzjarji, il-kuntratti finanzjarji jew il-fondi ta’ investiment li jirreferenzjaw il-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika:

(a)

il-volum u l-valur tagħhom;

(b)

it-terminu, it-tul ta’ żmien, il-maturità jew id-data ta’ skadenza tal-istrumenti finanzjarji, il-kuntratti finanzjarji u kwalunkwe dokument ieħor li jsir għall-kejl tal-prestazzjoni ta’ fond ta’ investiment permezz ta’ indiċi jew kombinazzjoni ta’ indiċijiet bil-għan li jiġi traċċat ir-redditu ta’ dan l-indiċi jew ta’ kombinazzjoni ta’ indiċijiet, li tiġi definita l-allokazzjoni tal-assi ta’ portafoll, jew li jiġu kkalkulati t-tariffi tal-prestazzjoni.

(c)

jekk il-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika hux se jkompli jingħata għall-użu matul perjodu tranżitorju jew ta’ run-off;

(d)

jekk il-proċedura msemmija fl-Artikolu 28(1) tar-Regolament (UE) 2016/1011 tipprevedix dawn il-bidliet fil-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika skont kif meħtieġ biex jiġi żgurat li l-parametru referenzjarju ta’ importanza kritika jibqa’ affidabbli u rappreżentattiv tas-suq sottostanti jew tar-realtà ekonomika li jkun biħsiebu jkejjel matul il-perjodu msemmi fis-subparagrafu 2(c) ta’ dan l-Artikolu;

(e)

il-possibilità li dawn l-istrumenti finanzjarji, il-kuntratti finanzjarji jew dokumenti oħrajn li jsiru għall-kejl tal-prestazzjoni ta’ fond ta’ investiment permezz ta’ indiċi jew kombinazzjoni ta’ indiċijiet, bil-għan li jiġi traċċat ir-redditu ta’ dan l-indiċi jew ta’ kombinazzjoni ta’ indiċijiet, li tiġi definita l-allokazzjoni tal-assi ta’ portafoll, jew li jiġu kkalkulati t-tariffi tal-prestazzjoni, jiġu mfixkla jew li t-termini tagħhom jinkisru fil-każ tal-waqfien tal-għoti tal-paramentru referenzjarju ta’ importanza kritika.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2022.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Mejju 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 171, 29.6.2016, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

(3)  Ir-Regolament (UE) 2019/2175 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji, ir-Regolament (UE) 2016/1011 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta’ fondi ta’ investiment; u r-Regolament (UE) 2015/847 dwar l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta’ fondi (ĠU L 334, 27.12.2019, p. 1).

(4)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/64 tad-29 ta’ Settembru 2017 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li għandu l-għan jispeċifika kif il-kriterji tal-Artikolu 20(1)(c)(iii) għandhom jiġu applikati biex jiġi evalwat jekk ċerti attivitajiet jirriżultawx f’impatti sinifikanti u avversi għall-integrità tas-swieq, għall-istabbiltà finanzjarja, għall-konsumaturi, għall-ekonomija reali, jew għall-finanzjament tal-unitajiet domestiċi u tan-negozji fi Stat Membru wieħed jew aktar (ĠU L 12, 17.1.2018, p. 5).


13.8.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 291/9


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/1350

tas-6 ta’ Mejju 2021

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw ir-rekwiżiti biex jiġi żgurat li l-arranġamenti ta’ governanza ta’ amministratur ikunu b’saħħithom biżżejjed

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2016 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta’ fondi ta’ investiment u li jemenda d-Direttivi 2008/48/KE u 2014/17/UE u r-Regolament (UE) Nru 596/2014 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 4(9) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex ikunu b’saħħithom, l-arranġamenti ta’ governanza tal-amministraturi tal-parametri referenzjarji jenħtieġ li jipprevedu struttura organizzattiva li b’mod ċar u ddokumentat tispeċifika l-proċeduri għat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-maniġment, il-linji ġerarkiċi interni u t-tqassim tal-funzjonijiet u r-responsabbiltajiet tal-persuni involuti fl-għoti ta’ parametru referenzjarju.

(2)

Jenħtieġ li l-arranġamenti ta’ governanza b’saħħithom jippermettu l-identifikazzjoni u l-ġestjoni ta’ kunflitti ta’ interess possibbli li jistgħu jinqalgħu fl-istruttura organizzattiva tal-amministraturi tal-parametri referenzjarji. Għaldaqstant jenħtieġ li, l-arranġamenti ta’ governanza tal-amministraturi tal-parametri referenzjarji jispeċifikaw b’mod partikolari l-istruttura tal-korp maniġerjali u r-rwoli u r-responsabbiltajiet tiegħu.

(3)

Ċirkustanza li tista’ twassal għal kunflitt ta’ interess ma teskludix awtomatikament lill-persuna involuta f’dan il-kunflitt ta’ interess milli tkun involuta fl-għoti ta’ parametru referenzjarju. Madankollu jenħtieġ li l-amministraturi tal-parametri referenzjarji jidentifikaw iċ-ċirkostanzi kollha li jistgħu jwasslu għal kunflitt ta’ interess potenzjali jew reali, jivvalutawhom u jiddeċiedu, fejn xieraq, dwar miżuri ta’ mitigazzjoni.

(4)

L-amministraturi tal-parametri referenzjarji li huma parti minn grupp jenħtieġ li jivvalutaw kif xieraq kwalunkwe implikazzjoni tal-istruttura tal-grupp marbuta mal-arranġamenti ta’ governanza tagħhom stess. Tali valutazzjoni jenħtieġ li tqis jekk il-kunflitti ta’ interess li jirriżultaw jistgħux jikkompromettu l-kapaċità tagħhom li jissodisfaw l-obbligi regolatorji tagħhom. Jenħtieġ li tivvaluta wkoll jekk l-indipendenza tal-amministraturi tistax tiġi kompromessa mill-istruttura tal-grupp jew mill-fatt li membru tal-korp maniġerjali tal-amministraturi jkun ukoll membru tal-bord ta’ entitajiet l-oħra tal-istess grupp. Dawn l-amministraturi tal-parametri referenzjarji jenħtieġ li jadottaw proċeduri speċifiċi għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta’ interess li jistgħu jirriżultaw minn din l-istruttura tal-grupp.

(5)

Jenħtieġ li l-amministraturi li joperaw bħala parti minn grupp ikunu jistgħu jfittxu sinerġiji fil-livell tal-grupp. Madankollu, il-funzjonijiet li jiġu esternalizzati fi ħdan il-grupp jenħtieġ li jikkonformaw mal-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 2016/1011 u ma’ kull dispożizzjoni oħra rilevanti ta’ dan ir-Regolament.

(6)

Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, jenħtieġ li l-amministraturi ta’ parametri referenzjarji mhux sinifikanti ma jkunux soġġetti għal piż amministrattiv eċċessiv. Fir-rigward tal-parametri referenzjarji mhux sinifikanti tagħhom, jenħtieġ li għaldaqstant dawn l-amministraturi jkunu jistgħu jagħżlu li ma jipparteċipawx f’ċerti rekwiżiti li jirrigwardaw l-istruttura organizzattiva tagħhom. Barra minn hekk, meta jkun iġġustifikat, fid-dawl tan-natura, l-iskala u l-kumplessità tal-attivitajiet tagħhom, il-probabbiltà ta’ kunflitt ta’ interess li jirriżulta bejn l-għoti ta’ parametru referenzjarju u kwalunkwe attività oħra tal-amministratur, u l-livell ta’ diskrezzjoni involut fil-proċess tal-għoti tal-parametru referenzjarju, jenħtieġ li ċerti amministraturi tal-parametri referenzjarji jkunu jistgħu jagħżlu li ma japplikawx ir-rekwiżit li jispeċifikaw il-proċedura għall-ħatra tal-korp maniġerjali fl-arranġamenti ta’ governanza tagħhom.

(7)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji ppreżentat lill-Kummissjoni mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA, European Securities and Markets Authority).

(8)

L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħin dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li dan ir-Regolament huwa bbażat fuqhom, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

(9)

Sabiex tiġi żgurata konformità mad-data tal-applikazzjoni tal-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2019/2175 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), li daħħal fir-Regolament (UE) 2016/1011 l-Artikolu 4(9) ta’ dak ir-Regolament, dan ir-Regolament jenħtieġ li japplika mill-1 ta’ Jannar 2022.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Proċeduri ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet, it-tqassim tal-funzjonijiet u r-responsabbiltajiet u linji ġerarkiċi interni

1.   L-arranġamenti ta’ governanza tal-amministraturi tal-parametri referenzjarji għandhom jiġu approvati mill-korp maniġerjali, jekk ikun hemm, u għandhom jispeċifikaw b’mod ċar u ddokumentat sew, dan li ġej:

(a)

il-proċeduri għat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-maniġment;

(b)

l-organigramma tal-amministraturi tal-parametri referenzjarji, li tistabbilixxi kif il-funzjonijiet u r-responsabbiltajiet jitqassmu lill-persuni direttament involuti fl-għoti ta’ parametru referenzjarju;

(c)

il-linji ġerarkiċi interni.

2.   Il-proċeduri msemmija fil-paragrafu 1, il-punt (a), għandhom ikopru dawn kollha li ġejjin, fejn applikabbli:

(a)

il-kompożizzjoni, ir-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-korp maniġerjali u ta’ kwalunkwe kumitat relatat;

(b)

l-istruttura tal-korp maniġerjali;

(c)

il-ħatra tal-korp maniġerjali.

3.   L-organigramma msemmija fil-paragrafu 1, il-punt (b), għandha tispeċifika kwalunkwe funzjoni esternalizzata fi ħdan u barra l-grupp tal-amministratur u kwalunkwe persunal kondiviż fil-grupp tal-amministratur. Fit-tqassim tal-funzjonijiet u r-responsabbiltajiet, l-arranġamenti ta’ governanza tal-amministraturi għandhom jiżguraw li meta persuni jwettqu diversi funzjonijiet jew ikunu involuti f’diversi kumitati, dawn ikunu jistgħu jimpenjaw biżżejjed ħin għall-funzjonijiet u r-responsabbiltajiet mogħtija lilhom u ma jkunux impediti milli jwettqu l-funzjonijiet tagħhom b’mod sod, onest u professjonali.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, l-amministraturi għandhom iqisu l-għadd ta’ laqgħat li l-persuna rilevanti trid tattendi, in-natura tal-pożizzjoni speċifika u r-responsabbiltajiet relatati u jekk il-persuna kkonċernata twettaqx xi funzjoni jew attività oħra.

4.   L-arranġamenti ta’ governanza tal-amministraturi tal-parametri referenzjarji għandhom jipprevedu qafas ta’ remunerazzjoni ċar għall-persuni kollha direttament involuti fl-għoti tal-parametru referenzjarju, filwaqt li jitqiesu l-funzjonijiet u r-responsabbiltajiet mogħtija lilhom.

5.   L-amministraturi tal-parametri referenzjarji jistgħu jagħżlu li ma japplikawx il-paragrafu 2, il-punt (c), u l-paragrafu 4 fir-rigward tal-parametri referenzjarji mhux sinifikanti tagħhom.

6.   L-amministraturi tal-parametri referenzjarji jistgħu jagħżlu li ma japplikawx il-paragrafu 2, il-punt (c), u l-paragrafu 4 meta tali nonparteċipazzjoni tkun adegwata u proporzjonata, filwaqt li jqisu dan li ġej:

(a)

in-natura, l-iskala u l-kumplessità tal-attivitajiet tal-amministratur;

(b)

il-probabbiltà ta’ kunflitt ta’ interess li jirriżulta bejn l-għoti tal-parametru referenzjarju u kwalunkwe attività oħra tal-amministratur;

(c)

il-livell ta’ diskrezzjoni involut fil-proċess tal-għoti tal-parametru referenzjarju.

Artikolu 2

Obbligu ta’ rendikont

1.   L-arranġamenti ta’ governanza tal-amministraturi tal-parametri referenzjarji għandhom, bħala parti mill-istruttura organizzattiva tagħhom, jispeċifikaw b’mod ċar u ddokumentat sew l-obbligu ta’ rendikont tal-persuni li ġejjin:

(a)

il-persuni responsabbli għad-deċiżjonijiet li jista’ jkollhom impatt sinifikanti fuq l-għoti tal-parametru referenzjarju, b’mod partikolari meta t-teħid ta’ dawn id-deċiżjonijiet jiġi ddelegat

(b)

il-persuni responsabbli mill-pubblikazzjoni jew id-divulgazzjoni ta’ kunflitti ta’ interess eżistenti jew potenzjali skont l-Artikolu 4(5) tar-Regolament (UE) 2016/1011;

(c)

il-persuni responsabbli għall-istabbiliment ta’ proċeduri speċifiċi ta’ kontroll intern biex jiġu żgurati l-integrità u l-affidabbiltà tal-impjegat jew tal-persuna li tiddetermina l-parametru referenzjarju, imsemmija fl-Artikolu 4(8) tar-Regolament (UE) 2016/1011;

(d)

il-persuni responsabbli għar-rappurtar intern ta’ kwalunkwe ċirkostanza li tista’ twassal għal kunflitt ta’ interess.

2.   L-amministraturi tal-parametri referenzjarji jistgħu jagħżlu li ma japplikawx il-paragrafu 1, il-punt (d), fir-rigward tal-parametri referenzjarji mhux sinifikanti tagħhom.

Artikolu 3

Ir-rekwiżiti ta’ trasparenza

1.   L-arranġamenti ta’ governanza tal-amministraturi tal-parametri referenzjarji għandhom jiżguraw li l-maniġers jew l-impjegati kollha tagħhom, u kwalunkwe persuna fiżika oħra li s-servizzi tagħha jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tagħhom jew taħt il-kontroll tagħhom u li jkunu direttament involuti fl-għoti ta’ parametru referenzjarju, ikunu konxji mir-responsabbiltajiet tagħhom u mill-proċeduri li jridu jsegwu għat-twettiq xieraq ta’ dawn ir-responsabbiltajiet.

2.   Meta amministratur ta’ parametru referenzjarju jkun parti minn grupp, l-arranġamenti ta’ governanza ta’ dak l-amministratur għandhom jiddettaljaw kwalunkwe funzjoni relatata ma’ kwalunkwe servizz u attività kkonċernati li jkunu ġew esternalizzati biex jingħata parametru referenzjarju, inkluż lil entitajiet fi grupp, skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 2016/1011.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2022.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Mejju 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 171, 29.6.2016, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

(3)  Ir-Regolament (UE) 2019/2175 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji, ir-Regolament (UE) 2016/1011 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta’ fondi ta’ investiment; u r-Regolament (UE) 2015/847 dwar l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta’ fondi (ĠU L 334, 27.12.2019, p. 1).


13.8.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 291/13


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/1351

tas-6 ta’ Mejju 2021

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-karatteristiċi tas-sistemi u l-kontrolli għall-identifikazzjoni u r-rappurtar ta’ kwalunkwe mġiba li tista’ tinvolvi l-manipulazzjoni jew it-tentattiv ta’ manipulazzjoni ta’ parametru referenzjarju

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2016 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta’ fondi ta’ investiment u li jemenda d-Direttivi 2008/48/KE u 2014/17/UE u r-Regolament (UE) Nru 596/2014 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 14(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Jenħtieġ li jiġi żgurat li l-manipulazzjoni jew it-tentattiv ta’ manipulazzjoni ta’ parametru referenzjarju tkun effettiva u adegwata. Għaldaqstant huwa meħtieġ li s-sistemi u l-kontrolli ta’ amministratur ta’ parametru referenzjarju jkunu proporzjonati għan-natura, il-kumplessità u r-riskju ta’ manipulazzjoni tal-parametru referenzjarju pprovdut u li r-riskju ta’ manipulazzjoni jiġi evalwat abbażi ta’ valutazzjoni oġġettiva li tqis l-oriġini, in-natura, il-pekuljarità u s-severità ta’ tali riskju.

(2)

Sabiex jiġi żgurat li d-detezzjoni ta’ kwalunkwe mġiba li tista’ tinvolvi manipulazzjoni jew tentattiv ta’ manipulazzjoni ta’ parametru referenzjarju tkun effettiva, huwa meħtieġ li jiġu previsti sistemi awtomatizzati xierqa għall-monitoraġġ tad-data tal-input. Madankollu, is-sistemi awtomatizzati waħedhom mhumiex biżżejjed biex jiżguraw li l-imġiba manipulattiva tiġi identifikata b’mod effettiv. Għaldaqstant is-sistemi awtomatizzati jenħtieġ li jiġu kkumplimentati b’livell adegwat ta’ analiżi umana li għandha titwettaq minn persunal imħarreġ b’mod xieraq.

(3)

Sabiex jiġi żgurat li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jivvalutaw b’mod effettiv il-miżuri meħuda biex jidentifikaw u jirrappurtaw mġiba ħażina, jenħtieġ li l-amministraturi, fuq talba, jipprovdu lill-awtorità kompetenti b’informazzjoni dwar in-natura, il-kumplessità u r-riskju ta’ manipulazzjoni tal-parametru referenzjarju kkonċernat, u jissostanzjaw l-adegwatezza tal-livell ta’ awtomatizzazzjoni u tal-analiżi umana magħżulin.

(4)

L-impjegati ta’ amministratur ta’ parametru referenzjarju li huma responsabbli mit-tħaddim tas-sistemi u l-kontrolli tal-amministratur jenħtieġ li jirċievu taħriġ xieraq biex ikunu jistgħu janalizzaw jekk l-input ta’ data partikolari huwiex suspettuż jew le. Tali taħriġ jenħtieġ li jiżgura li dawn l-impjegati jkunu konxji mill-karatteristiċi tas-sottomissjoni korretta tad-data tal-input, u tad-diskrepanzi fid-data tal-input li potenzjalment jkunu kkawżati minn manipulazzjoni jew minn tentattiv ta’ manipulazzjoni. It-taħriġ jenħtieġ li jitfassal b’mod effettiv skont in-natura, il-kumplessità u r-riskju ta’ manipulazzjoni tal-parametru referenzjarju pprovdut.

(5)

L-amministraturi jistgħu jippreferu li jesternalizzaw il-funzjonijiet relatati mas-sistemi u l-kontrolli. Din l-esternalizzazzjoni jenħtieġ li tkun possibbli biss dment li ma tfixkilx materjalment il-kontroll tal-amministratur fuq l-għoti tal-parametru referenzjarju jew il-kapaċità tal-awtorità kompetenti rilevanti li tissorvelja l-parametru referenzjarju, u hija f’kull każ soġġetta għar-rekwiżiti tal-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 2016/1011.

(6)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji ppreżentat lill-Kummissjoni mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA, European Securities and Markets Authority).

(7)

L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħin dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li dan ir-Regolament huwa bbażat fuqhom, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

(8)

Sabiex tiġi żgurata konformità mad-data tal-applikazzjoni tal-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2019/2175 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), li daħħal fir-Regolament (UE) 2016/1011 l-Artikolu 14(4) ta’ dak ir-Regolament, dan ir-Regolament jenħtieġ li japplika mill-1 ta’ Jannar 2022.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Sistemi adegwati u kontroll effettiv

1.   Is-sistemi adegwati u l-kontroll effettiv imsemmijin fl-Artikolu 14(1) tar-Regolament (UE) 2016/1011 għandhom jkunu:

(a)

adegwati għan-natura, il-kumplessità u r-riskju ta’ manipulazzjoni tal-parametru referenzjarju pprovdut, kif ukoll proporzjonali għalihom.

(b)

rieżaminati u aġġornati meta jkun meħtieġ b’mod regolari u tal-anqas darba fis-sena, biex jiġi żgurat li dawn is-sistemi u l-kontrolli jkomplu jikkonformaw mal-punt (a);

(c)

iddokumentati bil-miktub b’mod ċar u li jinftiehem, inkluż kwalunkwe tibdil jew aġġornament ta’ dawn is-sistemi u l-kontrolli.

Għall-finijiet tal-punt (a) tal-ewwel subparagrafu, l-amministratur għandu, fuq bażi regolari u mill-inqas darba fis-sena, jivvaluta r-riskju ta’ manipulazzjoni tal-parametru referenzjarju pprovdut, filwaqt li jqis l-elementi li ġejjin:

(a)

l-operazzjonijiet previsti meħtieġa biex jingħata l-parametru referenzjarju;

(b)

l-oriġini, in-natura, il-pekuljarità u s-severità potenzjali tar-riskju ta’ manipulazzjoni;

(c)

il-miżuri previsti biex jindirizzaw ir-riskju ta’ manipulazzjoni, inklużi s-salvagwardji, il-miżuri ta’ sigurtà u l-proċeduri interni.

2.   Is-sistemi adegwati u l-kontrolli effettivi msemmija fl-Artikolu 14(1) tar-Regolament (UE) 2016/1011 għandhom jinkludu, sa livell li jkun xieraq għan-natura, il-kumplessità u r-riskju ta’ manipulazzjoni tal-parametru referenzjarju pprovdut, l-elementi kollha li ġejjin:

(a)

is-software li bih ikun jista’ jsir il-qari awtomatizzat diferit, ir-rieżami u l-analiżi tad-data tal-input;

(b)

l-analiżi umana fid-detezzjoni u l-identifikazzjoni ta’ mġiba li tista’ tinvolvi manipulazzjoni jew tentattiv ta’ manipulazzjoni ta’ parametru referenzjarju.

3.   L-amministratur għandu, fuq talba mill-awtorità kompetenti, jipprovdi lill-awtorità kompetenti bl-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, l-ewwel subparagrafu, il-punti (a), (b) u (c), u jissostanzja l-adegwatezza tal-livell ta’ awtomatizzazzjoni u ta’ analiżi umana magħżula, kif imsemmi fil-paragrafu 2.

Artikolu 2

Taħriġ

1.   Is-sistemi adegwati u l-kontrolli effettivi msemmijin fl-Artikolu 14(1) tar-Regolament (UE) 2016/1011 għandhom jitħaddmu mill-impjegati tal-amministratur li jkunu mħarrġa b’mod adegwat u regolari biex:

(a)

isibu u jidentifikaw kwalunkwe data tal-input suspettuża li tista’ tkun ir-riżultat ta’ manipulazzjoni tal-parametru referenzjarju jew ta’ tentattiv ta’ manipulazzjoni;

(b)

jirrapportaw fil-pront kwalunkwe sejba lill-linja ġerarkika interna tagħhom.

2.   Fid-determinazzjoni tal-kontenut tat-taħriġ imsemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-amministratur għandu jqis in-natura, il-kumplessità u r-riskju ta’ manipulazzjoni tal-parametru referenzjarju pprovdut kif imsemmi fl-Artikolu 1(1), il-punt (a).

Artikolu 3

Politika ta’ integrità għad- data tal-input

Is-sistemi adegwati u l-kontrolli effettivi msemmijin fl-Artikolu 14(1) tar-Regolament (UE) 2016/1011 għandhom ikunu ddokumentati f’politika ta’ integrità għad-data tal-input li tagħti:

(a)

ir-riskju ta’ manipulazzjoni tal-parametru referenzjarju

(b)

deskrizzjoni ġenerali tas-sistemi adegwati u tal-kontrolli effettivi, inkluża l-konformità tagħhom mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 1;

(c)

deskrizzjoni ġenerali tat-taħriġ tal-impjegati tal-amministratur involut fit-tħaddim ta’ sistemi adegwati u ta’ kontrolli effettivi, kif imsemmi fl-Artikolu 2;

(d)

l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-persuni responsabbli mis-sistemi adegwati u l-kontrolli effettivi.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2022.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Mejju 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 171, 29.6.2016, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

(3)  Ir-Regolament (UE) 2019/2175 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji, ir-Regolament (UE) 2016/1011 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta’ fondi ta’ investiment; u r-Regolament (UE) 2015/847 dwar l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta’ fondi (ĠU L 334, 27.12.2019, p. 1).


13.8.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 291/16


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/1352

tas-6 ta’ Mejju 2021

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kundizzjonijiet biex jiġi żgurat li l-metodoloġija biex ikun determinat parametru referenzjarju tikkonforma mar-rekwiżiti tal-kwalità

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2016 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta’ fondi ta’ investiment u li jemenda d-Direttivi 2008/48/KE u 2014/17/UE u r-Regolament (UE) Nru 596/2014 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 12(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Biex il-metodoloġija għad-determinazzjoni ta’ parametru referenzjarju tkun robusta u affidabbli jenħtieġ li din il-metodoloġija tispeċifika n-natura tad-data tal-input użata u kwalunkwe kriterju li għandu jkun applikabbli f’ċirkostanzi li fihom il-kwantità jew il-kwalità tad-data tal-input taqa’ taħt l-istandards meħtieġa għall-metodoloġija biex jiġi ddeterminat il-parametru referenzjarju b’mod preċiż u affidabbli, jenħtieġ li tkun soġġetta għal valutazzjoni tar-relazzjoni bejn is-suppożizzjonijiet ewlenin użati u s-sensittività tal-parametru referenzjarju komputat minn din il-metodoloġija, jenħtieġ li tkun kapaċi tirrappreżenta s-suq sottostanti jew ir-realtà ekonomika li qed tkejjel, u jenħtieġ li tinkorpora fatturi, inklużi l-parametri u d-data tal-input, li huma l-aktar relevanti biex jitkejjel is-suq sottostanti.

(2)

Parametru referenzjarju jiġi kkalkulat bl-użu ta’ formula jew metodu ieħor ta’ kalkolu bbażat fuq il-valuri sottostanti. L-amministraturi għandhom grad ta’ diskrezzjoni fit-tfassil tal-formula, fit-twettiq tal-kalkolu meħtieġ u fid-determinazzjoni tad-data tal-input. Dan il-grad ta’ diskrezzjoni joħloq riskju ta’ manipulazzjoni. Għalhekk, jenħtieġ li l-amministraturi jiżguraw li meta tintuża din id-diskrezzjoni, ikun hemm fis-seħħ sistema ta’ kontroll xierqa. Ir-Regolament (UE) 2016/1011 jirrikonoxxi li t-tfassil ta’ metodoloġija tal-parametru referenzjarju jista’ jinkorpora setgħa diskrezzjonali li tkun eżerċitata minn kull amministratur. Huwa importanti li l-metodoloġija tinkludi regoli ċari li jidentifikaw kif u meta din id-diskrezzjoni tkun tista’ tiġi eżerċitata u b’mod partikolari jekk din id-diskrezzjoni hijiex ibbażata fuq algoritmu jew metodoloġija definita minn qabel. Barra minn hekk jenħtieġ li l-metodoloġija tiċċara f’liema ċirkostanzi d-data tat-tranżazzjonijiet fis-suq sottostanti titqies bħala mhux suffiċjenti.

(3)

Huwa importanti li amministratur ikun jista’ jibni metodoloġija tal-parametru referenzjarju li tkun reżiljenti għal kundizzjonijiet tas-suq differenti u li tippermetti l-kalkolu tal-parametru referenzjarju fl-aktar ġabra wiesa’ ta’ ċirkostanzi tas-suq possibbli. Il-metodoloġija tal-parametru referenzjarju użata għandha għaldaqstant tiddependi fuq valuri storiċi adegwati u xierqa tal-parametru referenzjarju. Għall-istess raġuni, u b’mod partikolari biex jiġi vvalidat il-kalkolu tal-parametru referenzjarju u biex tiġi evalwata l-prestazzjoni tal-metodoloġija ex post, il-metodoloġija tal-parametru referenzjarju jenħtieġ li tiġi ttestjata retrospettivament mad-data tat-tranżazzjonijiet disponibbli. Tali ttestjar retrospettiv għandu jkun eżerċizzju ex post, li jew juża data disponibbli addizzjonali li ma ntużatx għall-kalkolu tal-parametru referenzjarju jew juża sorsi oħra ta’ data tat-tranżazzjonijiet, jew li jibni mill-ġdid il-valuri storiċi tal-parametru referenzjarju. Sabiex jiġi żgurat li l-metodoloġija tal-parametru referenzjarju tkun kapaċi għall-validazzjoni, huwa importanti li l-ittestjar retrospettiv jitwettaq f’kull rieżami annwali tal-metodoloġija tal-parametru referenzjarju, u skont it-tip ta’ parametru referenzjarju li jkun, jew wara kull bidla materjali ta’ din il-metodoloġija, fuq bażi kontinwa, jew meta jingħata l-ewwel parametru referenzjarju. Is-sejbiet mill-ittestjar retrospettiv għandhom jiġu riflessi fil-metodoloġija.

(4)

Metodoloġija tal-parametru referenzjarju li hija reżiljenti jenħtieġ li tkun tista’ tintuża għall-kalkolu tal-parametru referenzjarju fl-aktar ġabra wiesa’ ta’ ċirkostanzi possibbli, inkluż f’kundizzjonijiet tas-suq taħt stress. Għalhekk huwa importanti li l-amministraturi jivvalutaw l-impatt ta’ diversi kundizzjonijiet tas-suq fuq il-metodoloġija bl-użu ta’ data storika minn kundizzjonijiet tas-suq taħt stress reali, u li għall-parametri referenzjarji kritiċi tintuża data ipotetika għal kundizzjonijiet tas-suq taħt stress mhux reali.

(5)

Metodoloġija tal-parametru referenzjarju li hija traċċabbli u verifikabbli jenħtieġ li tippermetti kontroll kontinwu u kontroll ta’ kull kalkolu tal-parametru referenzjarju. It-traċċabbiltà jenħtieġ li tinkludi d-dokumentazzjoni tal-passi differenti tal-metodoloġija u jenħtieġ li tkun il-bażi għall-verifikazzjoni, jiġifieri l-kapaċità li jiġu mibnija mill-ġdid il-valuri storiċi tal-parametru referenzjarju.

(6)

Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, jenħtieġ li l-amministraturi ta’ parametri referenzjarji mhux sinifikanti u ta’ parametri referenzjarji tad-data regolata ma jkunux soġġetti għal piż amministrattiv eċċessiv. Għalhekk huwa xieraq li tali amministraturi jkunu jistgħu jagħżlu li ma jipparteċipawx f’ċerti rekwiżiti ta’ kwalità għal dawn il-parametri referenzjarji. Barra minn hekk, meta jkun iġġustifikat fid-dawl tan-natura, l-iskala u l-kumplessità tal-attivitajiet tagħhom, il-probabbiltà ta’ kunflitt ta’ interess li jirriżulta bejn l-għoti ta’ parametru referenzjarju u kwalunkwe attività oħra tal-amministratur, u l-livell ta’ diskrezzjoni involut fil-proċess tal-għoti tal-parametru referenzjarju, jenħtieġ li ċerti amministraturi tal-parametri referenzjarji jkunu jistgħu jagħżlu li ma jipparteċipawx f’ċerti rekwiżiti fir-rigward tar-reżiljenza tal-metodoloġija tal-parametru referenzjarju.

(7)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji ppreżentat lill-Kummissjoni mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA, European Securities and Markets Authority).

(8)

L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li dan ir-Regolament huwa bbażat fuqhom, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

(9)

Sabiex tiġi żgurata konformità mad-data tal-applikazzjoni tal-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2019/2175 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), li daħħal fir-Regolament (UE) 2016/1011 l-Artikolu 12(4) ta’ dak ir-Regolament, dan ir-Regolament jenħtieġ li japplika mill-1 ta’ Jannar 2022.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-kundizzjonijiet biex jiġi żgurat li l-metodoloġija tkun b’saħħitha u affidabbli.

1.   Il-metodoloġija tal-parametru referenzjarju kif imsemmi fl-Artikolu 12(1), il-punt (a), tar-Regolament (UE) 2016/1011, għandha:

(a)

tkun kapaċi tirrappreżenta s-suq sottostanti jew ir-realtà ekonomika li jkollha l-għan li tkejjel u għandha tinkorpora fatturi, inklużi l-parametri u d-data tal-input, li huma l-aktar rilevanti biex jitkejjel is-suq sottostanti;

(b)

tkun soġġetta għal valutazzjoni tar-relazzjoni bejn is-suppożizzjonijiet ewlenin użati u s-sensittività tal-parametru referenzjarju kkalkulat permezz ta’ din il-metodoloġija;

(c)

tispeċifika n-natura tad-data tal-input użata fil-metodoloġija;

(d)

tispeċifika kwalunkwe kriterju li għandu jkun applikabbli f’ċirkostanzi li fihom il-kwantità jew il-kwalità tad-data tal-input taqa’ taħt l-istandards meħtieġa għall-metodoloġija biex il-parametru referenzjarju jiġi ddeterminat b’mod preċiż u affidabbli.

2.   L-amministraturi ta’ parametri referenzjarji mhux sinifikanti jistgħu jagħżlu li ma japplikawx il-paragrafu 1, il-punt (b), għal dawn il-parametri referenzjarji.

3.   L-amministraturi ta’ parametri referenzjarji tad-data regolata jistgħu jagħżlu li ma japplikawx il-punti (b) u (c) tal-paragrafu 1 għal dawn il-parametri referenzjarji.

Artikolu 2

Il-kundizzjonijiet biex jiġi żgurat li l-metodoloġija tal-parametri referenzjarji jkollha regoli ċari li jidentifikaw kif u meta tista’ tiġi eżerċitata d-diskrezzjoni biex jiġi ddeterminat il-parametru referenzjarju.

Il-metodoloġija tal-parametru referenzjarju kif imsemmi fl-Artikolu 12(1), il-punt (b), tar-Regolament (UE) 2016/1011, għandha tispeċifika dan kollu li ġej:

(a)

l-istadju tal-kalkolu tal-parametru referenzjarju li fih titwettaq id-diskrezzjoni;

(b)

il-kriterji li għandhom jintużaw meta tiġi eżerċitata d-diskrezzjoni;

(c)

id-data tal-input li għandha tiġi kkunsidrata;

(d)

fejn applikabbli, lista mhux eżawrjenti tal-kundizzjonijiet li taħthom:

(i)

id-data tat-tranżazzjonijiet fis-suq sottostanti għandha titqies bħala mhux suffiċjenti u l-użu tad-data tat-tranżazzjonijiet fi swieq relatati bħala meħtieġ;

(ii)

l-applikazzjoni tal-metodoloġija ma tagħtix riżultat u għandha tiġi eżerċitata d-diskrezzjoni biex jiġi ddeterminat il-parametru referenzjarju.

(e)

it-tip ta’ swieq relatati li għandhom jitqiesu xierqa għall-finijiet tal-punt (d)(i).

Artikolu 3

Il-kundizzjonijiet biex jiġi żgurat li l-metodoloġija tal-parametru referenzjarju tkun rigoruża, kontinwa u kapaċi għall-validazzjoni, inkluż, fejn xieraq, l-ittestjar retrospettiv skont id- data disponibbli tat-tranżazzjonijiet.

1.   Il-metodoloġija tal-parametru referenzjarju kif imsemmi fl-Artikolu 12(1), il-punt (c), tar-Regolament (UE) 2016/1011, għandu jkollha dan kollu li ġej:

(a)

valutazzjoni tal-adegwatezza tal-valuri storiċi għall-parametru referenzjarju prodott minn din il-metodoloġija;

(b)

data tal-input affidabbli, inkluż id-daqs xieraq tal-kampjuni tad-data, jekk ikun hemm.

2.   L-amministraturi tal-parametri referenzjarji għandhom jiżguraw li kwalunkwe ttestjar retrospettiv li għalih hija soġġetta l-metodoloġija tal-parametru referenzjarju jsir ex post u jirreferi għall-perjodu ta’ żmien xieraq.

L-ittestjar retrospettiv għandu jsir mill-inqas f’kull rieżami annwali tal-metodoloġija tal-parametru referenzjarju u wara kwalunkwe bidla materjali ta’ din il-metodoloġija. Għall-parametri referenzjarji tad-data regolata, l-ittestjar retrospettiv għandu jseħħ meta jingħata għall-ewwel darba il-parametru referenzjarju. Għall-parametri referenzjarji ta’ importanza kritika, għandu jitwettaq ittestjar retrospettiv ta’ kull xahar.

Il-metodoloġija tal-parametru referenzjarju għandha tinkludi valutazzjoni tar-riżultati tal-ittestjar retrospettiv, inklużi l-proċeduri biex jiġi żgurat li anomaliji sistemiċi enfasizzati mill-ittestjar retrospettiv jiġu identifikati u indirizzati kif xieraq.

Artikolu 4

Il-kundizzjonijiet biex jiġi żgurat li l-metodoloġija tal-paramentru referenzjarju hija reżiljenti u biex jiġi żgurat li l-parametru referenzjarju jista’ jiġi kkalkulat fl-aktar ġabra wiesa’ ta’ ċirkostanzi possibbli, mingħajr ma tiġi kompromessa l-integrità tiegħu

1.   L-amministraturi għandhom jivvalutaw l-impatt ta’ diversi kundizzjonijiet tas-suq fuq il-metodoloġija bl-użu ta’ data storika minn kundizzjonijiet ta’ stress fis-suq. Meta ma tkun disponibbli l-ebda data storika xierqa, l-amministraturi tal-parametri referenzjarji ta’ importanza kritika għandhom jużaw data ipotetika li tirrappreżenta kundizzjonijiet ta’ stress fis-suq.

2.   L-amministraturi għandhom jużaw parametri u suppożizzjonijiet fil-metodoloġija biex ikopru varjetà ta’ kundizzjonijiet storiċi jew, fil-każ tal-amministraturi tal-parametri referenzjarji ta’ importanza kritika, kundizzjonijiet ipotetiċi, inklużi l-aktar perjodi volatili esperjenzati mis-swieq u filwaqt li jitqiesu varjetà ta’ ipoteżijiet għall-korrelazzjoni bejn l-assi sottostanti.

3.   L-amministraturi ta’ parametri referenzjarji mhux sinifikanti u ta’ parametri referenzjarji tad-data regolata jistgħu jagħżlu li ma japplikawx il-paragrafu 2 fir-rigward ta’ dawn il-parametri referenzjarji.

4.   L-amministraturi jistgħu jagħżlu li ma japplikaw l-ebda rekwiżit stabbilit fil-paragrafi 1 u 2 fir-rigward tal-kwistjonijiet li ġejjin:

(a)

in-natura, l-iskala u l-kumplessità tal-għoti tal-parametri referenzjarji;

(b)

il-probabbiltà ta’ kunflitt ta’ interess li jirriżulta fl-għoti tal-parametri referenzjarji;

(c)

il-livell ta’ diskrezzjoni involut fil-proċess tal-għoti tal-parametri referenzjarji.

Artikolu 5

Il-kundizzjonijiet biex jiġi żgurat li l-metodoloġija tal-parametru referenzjarju tkun traċċabbli u verifikabbli

L-amministraturi tal-parametri referenzjarji għandhom iżommu rekord iddokumentat tal-awditjar għall-kalkolu tal-parametru referenzjarju, inkluża kwalunkwe valutazzjoni tar-reżiljenza tal-metodoloġija u tar-riżultati tal-ittestjar retrospettiv.

Artikolu 6

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2022.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Mejju 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 171, 29.6.2016, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

(3)  Ir-Regolament (UE) 2019/2175 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji, ir-Regolament (UE) 2016/1011 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta’ fondi ta’ investiment; u r-Regolament (UE) 2015/847 dwar l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta’ fondi (ĠU L 334, 27.12.2019, p. 1).


13.8.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 291/20


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/1353

tas-17 ta’ Mejju 2021

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-każijiet u l-kundizzjonijiet li skonthom l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jaħtru laboratorji uffiċjali li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fir-rigward tal-metodi kollha li jużaw għall-kontrolli uffiċjali jew attivitajiet uffiċjali oħra

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2017 dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, ta' regoli dwar is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti u dwar prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 999/2001, (KE) Nru 396/2005, (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1107/2009, (UE) Nru 1151/2012, (UE) Nru 652/2014, (UE) 2016/429 u (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 u (KE) Nru 1099/2009 u d-Direttivi tal-Kunsill 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE u 2008/120/KE, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE, 89/662/KEE, 90/425/KEE, 91/496/KEE, 96/23/KE, 96/93/KE u 97/78/KE u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/438/KEE (Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali) (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 41 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2017/625 jistipula li l-analiżi, it-testijiet u d-dijanjożi tal-laboratorju fuq kampjuni meħuda matul il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra għandhom jitwettqu minn laboratorji uffiċjali, li jkunu nħatru bħala tali mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri.

(2)

F’konformità mal-punt (e) tal-Artikolu 37(4) tar-Regolament (UE) 2017/625, jeħtieġ li l-laboratorji uffiċjali jikkonformaw, fost l-oħrajn, ma’ ċerti kriterji ta’ akkreditazzjoni bbażati fuq standards internazzjonali. L-Artikolu 37(5) jipprevedi li l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din l-akkreditazzjoni għandu jinkludi l-metodi ta’ analiżi, ittestjar jew dijanjożi tal-laboratorju meħtieġa li jintużaw matul l-operazzjonijiet uffiċjali tal-laboratorju.

(3)

L-għan tal-obbligu li jkun hemm laboratorji u metodi akkreditati huwa li tiġi żgurata l-kompetenza tal-laboratorji uffiċjali biex jipproduċu riżultati affidabbli u riproduċibbli bħala bażi għall-kontrolli uffiċjali armonizzati u attivitajiet uffiċjali oħra fi ħdan l-Unjoni.

(4)

Fl-istess ħin, il-proċess ta’ akkreditazzjoni jeħtieġ żmien u riżorsi konsiderevoli.

(5)

Għalhekk, l-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) 2017/625 jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta atti delegati li jispeċifikaw il-każijiet fejn u l-kundizzjonijiet li skonthom l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jaħtru bħala laboratorji uffiċjali, laboratorji li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet tal-punt (e) tal-Artikolu 37(4) ta’ dak ir-Regolament fir-rigward tal-metodi kollha li jużaw għall-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra. Tali laboratorji jistgħu jinħatru skont il-kundizzjonijiet stipulati taħt dik is-setgħa sakemm jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) 2017/625.

(6)

Fl-oqsma tas-saħħa tal-pjanti, il-materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel, l-addittivi tal-ikel, l-enzimi tal-ikel, l-aromatizzanti u l-addittivi tal-għalf huma meħtieġa aktar sforzi biex jitlesta l-proċess ta’ akkreditazzjoni. Il-kompiti relatati huma kumplessi peress li l-għadd potenzjali ta’ sustanzi li jridu jiġu vverifikati f’matriċi partikolari jew fid-diversi kombinazzjonijiet ta’ matriċi/analiti jimplika firxa wiesgħa u għadd kbir ta’ metodi ta’ ttestjar. L-akkreditazzjoni tal-kombinazzjonijiet potenzjali kollha toħloq piż sproporzjonat f’termini ta’ żmien u riżorsi fuq il-laboratorji f’dawn l-oqsma.

(7)

Għalhekk jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jaħtru bħala laboratorji uffiċjali dawk il-laboratorji li mhumiex akkreditati għall-metodi kollha li jużaw għall-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra dment li dawn il-laboratorji jkollhom skema ta’ assigurazzjoni tal-kwalità fis-seħħ u jużaw metodi kkaratterizzati mill-kriterji rilevanti stabbiliti fl-Anness III tar-Regolament (UE) 2017/625, kif ukoll mill-modalitajiet għall-applikazzjoni ta’ dawk il-kriterji.

(8)

Fil-qasam tas-saħħa tal-pjanti, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jaħtru bħala laboratorji uffiċjali dawk il-laboratorji li jixtiequ jużaw metodu li għalih ma għandhomx akkreditazzjoni u li diġà huma akkreditati għal mill-inqas metodu wieħed għall-użu fuq pest mill-istess grupp ta’ organiżmi, jiġifieri n-nematodi, il-batterji, il-fungi u l-oomiċeti, il-viruses, il-virojdi u l-fitoplażmi, l-insetti u d-dud, bħala l-pest li għalih jintuża l-metodu mhux akkreditat.

(9)

F’konformità mal-Artikolu 167(2) tar-Regolament (UE) 2017/625, fil-qasam tas-saħħa tal-pjanti, il-punt (e) tal-Artikolu 37(4) u l-Artikolu 37(5) ta’ dak ir-Regolament japplikaw mid-29 ta’ April 2022. Għalhekk, fir-rigward tal-ħatra ta’ laboratorji uffiċjali fil-qasam tas-saħħa tal-pjanti, dan ir-Regolament jenħtieġ li japplika wkoll mid-29 ta’ April 2022,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-każijiet fejn, u l-kundizzjonijiet li skonthom, laboratorji li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet ta’ akkreditazzjoni stabbiliti fil-punt (e) tal-Artikolu 37(4) tar-Regolament (UE) 2017/625 fir-rigward tal-metodi kollha li jużaw għall-kontrolli uffiċjali jew attivitajiet uffiċjali oħra, jistgħu jinħatru bħala laboratorji uffiċjali mill-awtoritajiet kompetenti.

Artikolu 2

Laboratorji uffiċjali fl-oqsma tal-materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel, l-addittivi tal-ikel, l-enzimi tal-ikel, l-aromatizzanti u l-addittivi tal-għalf

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jaħtru laboratorji li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet imsemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 37(4) tar-Regolament (UE) 2017/625 fir-rigward tal-metodi kollha ta’ analiżi, ittestjar jew dijanjożi tal-laboratorju li jużaw għall-kontrolli uffiċjali jew attivitajiet uffiċjali oħra, bħala laboratorji uffiċjali fl-oqsma tal-materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel, l-addittivi tal-ikel, l-enzimi tal-ikel, l-aromatizzanti u l-addittivi tal-għalf dment li:

(a)

dawk il-laboratorji jkollhom sistema ta’ assigurazzjoni tal-kwalità fis-seħħ biex jiġi żgurat li jinkisbu riżultati affidabbli mill-użu ta’ metodi ta’ analiżi, ittestjar jew dijanjożi tal-laboratorju barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-akkreditazzjoni tagħhom u

(b)

il-metodi mhux akkreditati użati minn dawk il-laboratorji jkunu kkaratterizzati mill-kriterji rilevanti għall-oqsma koperti minn dan l-Artikolu stabbiliti fl-Anness III tar-Regolament (UE) 2017/625.

Artikolu 3

Laboratorji uffiċjali fl-oqsma tas-saħħa tal-pjanti

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jaħtru laboratorji li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet imsemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 37(4) tar-Regolament (UE) 2017/625 fir-rigward tal-metodi kollha ta’ analiżi, ittestjar jew dijanjożi tal-laboratorju li jużaw għall-kontrolli uffiċjali jew attivitajiet uffiċjali oħra, bħala laboratorji uffiċjali fl-oqsma tas-saħħa tal-pjanti dment li:

(a)

dawk il-laboratorji jkollhom sistema ta’ assigurazzjoni tal-kwalità fis-seħħ biex jiġi żgurat li jinkisbu riżultati affidabbli mill-użu ta’ metodi ta’ analiżi, ittestjar jew dijanjożi tal-laboratorju barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-akkreditazzjoni tagħhom;

(b)

il-metodi mhux akkreditati użati minn dawk il-laboratorji jkunu kkaratterizzati mill-kriterji rilevanti għall-qasam tas-saħħa tal-pjanti kif stabbiliti fl-Anness III tar-Regolament (UE) 2017/625, u

(c)

il-laboratorju jkun diġà akkreditat għal mill-inqas wieħed mill-metodi elenkati fil-kategoriji msemmija fl-Anness għall-użu fuq pest mill-istess grupp ta’ organiżmi bħall-pest li għalih jintuża l-metodu mhux akkreditat.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 3 għandu japplika mid-29 ta’ April 2022.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Mejju 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 93, 7.4.2017, p. 1.


ANNESS

KATEGORIJI TA’ METODI UŻATI GĦALL-ANALIŻI, IT-TESTIJIET U D-DIJANJOŻI FIL-QASAM TAS-SAĦĦA TAL-PJANTI

1.

Metodi ta’ llixkar (baiting), iżolament u estrazzjoni, inkluż:

Metodi ta’ pjastrament (plating)

Metodi għall-estrazzjoni ta’ organiżmu fil-mira mill-matriċi

2.

Metodi morfoloġiċi u morfometriċi

3.

Metodi tal-valutazzjoni tal-patoġeniċità

4.

Metodi bijokimiċi, inkluż:

Elettroforeżi tal-enzimi

Elettroforeżi ta’ Ritorn b’Ġell tal-Poliakrilammid (Return-Polyacrylamide Gel Electrophoresis, R-PAGE)

5.

Metodi bil-marki tas-swaba’, inkluż:

Profilazzjoni tal-proteini

Profilazzjoni tal-aċidi xaħmin

Profilazzjoni tad-DNA

Spettrometrija tal-massa tat-tip MALDI-TOF

6.

Metodi molekulari, inkluż:

Reazzjoni Katina bil-Polimerażi Konvenzjonali (Conventional Polymerase Chain Reaction, PCR)

Reazzjoni Katina bil-Polimerażi f’Ħin Reali (Real-time Polymerase Chain Reaction, Real Time PCR)

Amplifikazzjoni iżotermali medjata b’loop (Loop-mediated isothermal amplification, LAMP)

Amplifikazzjoni bir-rikombinażi u bil-polimerażi (Recombinase polymerase amplification, RPA)

Sekwenzjar tal-ġenerazzjoni li jmiss (Next-generation sequencing, NGS)

Barcoding tad-DNA

7.

Metodi seroloġiċi, inkluż:

Immunofluworexxenza

Assaġġ ta’ immunoassorbiment enzimatiku (ELISA)

Mikroskopija tal-elettroni immunosorbenti


13.8.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 291/24


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/1354

tas-6 ta’ Awwissu 2021

li jistabbilixxi informazzjoni teknika għall-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi u l-fondi proprji bażiċi għar-rapportar bid-dati ta’ referenza mit-30 ta’ Ġunju 2021 sad-29 ta’ Settembru 2021 f’konformità mad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (1), u b’mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 77e(2) tagħha,

Billi:

(1)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi u tal-fondi proprji bażiċi mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, għall-finijiet tad-Direttiva 2009/138/KE, jenħtieġ li għal kull data ta’ referenza tiġi stipulata l-informazzjoni teknika dwar l-istrutturi rilevanti tat-terminu tar-rati tal-imgħax mingħajr riskju, il-firxiet fundamentali għall-kalkolu tal-aġġustament ta’ korrispondenza u tal-aġġustamenti tal-volatilità.

(2)

Jenħtieġ li l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jużaw l-informazzjoni teknika, li hija bbażata fuq data tas-suq marbuta ma’ tmiem l-aħħar xahar qabel l-ewwel data ta’ referenza ta’ rapportar li għaliha japplika dan ir-Regolament. Fil-5 ta’ Lulju 2021, l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol ipprovdiet lill-Kummissjoni l-informazzjoni teknika marbuta mad-data tas-suq tal-aħħar ta’ Ġunju 2021. Din l-informazzjoni ġiet ippubblikata fil-5 ta’ Lulju 2021 f’konformità mal-Artikolu 77e(1) tad-Direttiva 2009/138/KE.

(3)

Minħabba l-ħtieġa li l-informazzjoni teknika tkun disponibbli minnufih, huwa importanti li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ b’urġenza.

(4)

Għal raġunijiet prudenzjali huwa neċessarju li l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jużaw l-istess informazzjoni teknika għall-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi u tal-fondi proprji bażiċi irrispettivament mid-data meta dawn jirrapportaw lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom. Għaldaqstant, jenħtieġ li dan ir-Regolament japplika mill-ewwel data ta’ referenza tar-rapportar li għaliha japplika dan ir-Regolament.

(5)

Sabiex ikun hemm ċertezza tad-dritt kemm jista’ jkun malajr, huwa debitament ġustifikat għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza marbuta mad-disponibbiltà tal-istrutturi rilevanti tat-terminu tar-rati tal-imgħax mingħajr riskju, li l-miżuri previsti f’dan ir-Regolament jiġu adottati f’konformità mal-Artikolu 8, flimkien mal-Artikolu 4, tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jużaw l-informazzjoni teknika msemmija fil-paragrafu 2 meta jikkalkulaw il-provvedimenti tekniċi u l-fondi proprji bażiċi għar-rapportar bid-dati ta’ referenza mit-30 ta’ Ġunju 2021 sad-29 ta’ Settembru 2021.

2.   Għal kull munita rilevanti, l-informazzjoni teknika użata għall-kalkolu tal-aħjar stima f’konformità mal-Artikolu 77 tad-Direttiva 2009/138/KE, l-aġġustament ta’ korrispondenza f’konformità mal-Artikolu 77c ta’ dik id-Direttiva, u l-aġġustament tal-volatilità f’konformità mal-Artikolu 77d ta’ dik id-Direttiva għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)

l-istrutturi rilevanti tat-terminu tar-rati mingħajr riskju stabbiliti fl-Anness I;

(b)

il-firxiet fundamentali għall-kalkolu tal-aġġustament ta’ korrispondenza stipulati fl-Anness II;

(c)

għal kull suq tal-assigurazzjoni nazzjonali rilevanti, l-aġġustamenti tal-volatilità stabbiliti fl-Anness III.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mit-30 ta’ Ġunju 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Awwissu 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).


ANNESS I

Strutturi rilevanti tat-terminu tar-rati tal-imgħax mingħajr riskju għall-kalkolu tal-aħjar stima, mingħajr l-ebda aġġustament ta’ korrispondenza jew aġġustament tal-volatilità

Terminu sal-maturità (fi snin)

Euro

Krona Ċeka

Krona Daniża

Forint

Krona Żvediża

Kuna

1

-0,605  %

1,015  %

-0,615  %

0,917  %

-0,120  %

-0,171  %

2

-0,555  %

1,489  %

-0,565  %

1,279  %

-0,027  %

-0,072  %

3

-0,495  %

1,720  %

-0,505  %

1,546  %

0,068  %

-0,007  %

4

-0,426  %

1,816  %

-0,436  %

1,772  %

0,178  %

0,050  %

5

-0,346  %

1,842  %

-0,356  %

1,967  %

0,284  %

0,120  %

6

-0,276  %

1,827  %

-0,286  %

2,136  %

0,352  %

0,214  %

7

-0,206  %

1,796  %

-0,216  %

2,285  %

0,408  %

0,337  %

8

-0,126  %

1,768  %

-0,136  %

2,413  %

0,472  %

0,488  %

9

-0,064  %

1,749  %

-0,074  %

2,527  %

0,557  %

0,666  %

10

0,003  %

1,744  %

-0,007  %

2,628  %

0,675  %

0,832  %

11

0,067  %

1,754  %

0,057  %

2,718  %

0,831  %

0,979  %

12

0,126  %

1,776  %

0,116  %

2,803  %

1,000  %

1,111  %

13

0,183  %

1,805  %

0,172  %

2,879  %

1,164  %

1,230  %

14

0,232  %

1,840  %

0,221  %

2,952  %

1,318  %

1,338  %

15

0,268  %

1,878  %

0,257  %

3,024  %

1,458  %

1,438  %

16

0,290  %

1,920  %

0,280  %

3,091  %

1,584  %

1,529  %

17

0,306  %

1,963  %

0,296  %

3,151  %

1,698  %

1,614  %

18

0,325  %

2,007  %

0,314  %

3,207  %

1,801  %

1,692  %

19

0,350  %

2,051  %

0,340  %

3,258  %

1,894  %

1,765  %

20

0,387  %

2,094  %

0,376  %

3,305  %

1,978  %

1,833  %

21

0,435  %

2,136  %

0,425  %

3,349  %

2,054  %

1,897  %

22

0,494  %

2,178  %

0,484  %

3,390  %

2,124  %

1,957  %

23

0,558  %

2,218  %

0,548  %

3,428  %

2,187  %

2,013  %

24

0,626  %

2,257  %

0,616  %

3,464  %

2,246  %

2,065  %

25

0,695  %

2,294  %

0,686  %

3,498  %

2,300  %

2,115  %

26

0,766  %

2,331  %

0,757  %

3,530  %

2,349  %

2,162  %

27

0,836  %

2,366  %

0,828  %

3,559  %

2,395  %

2,206  %

28

0,906  %

2,399  %

0,897  %

3,588  %

2,438  %

2,248  %

29

0,974  %

2,431  %

0,966  %

3,614  %

2,478  %

2,287  %

30

1,041  %

2,462  %

1,033  %

3,639  %

2,515  %

2,325  %

31

1,106  %

2,492  %

1,098  %

3,663  %

2,550  %

2,361  %

32

1,169  %

2,520  %

1,161  %

3,686  %

2,583  %

2,395  %

33

1,230  %

2,548  %

1,223  %

3,708  %

2,613  %

2,427  %

34

1,289  %

2,574  %

1,282  %

3,728  %

2,642  %

2,458  %

35

1,346  %

2,599  %

1,339  %

3,748  %

2,669  %

2,487  %

36

1,400  %

2,623  %

1,393  %

3,766  %

2,695  %

2,515  %

37

1,453  %

2,647  %

1,446  %

3,784  %

2,719  %

2,542  %

38

1,504  %

2,669  %

1,497  %

3,801  %

2,743  %

2,567  %

39

1,552  %

2,690  %

1,546  %

3,818  %

2,764  %

2,592  %

40

1,599  %

2,711  %

1,593  %

3,833  %

2,785  %

2,615  %

41

1,644  %

2,731  %

1,638  %

3,848  %

2,805  %

2,637  %

42

1,688  %

2,750  %

1,682  %

3,863  %

2,824  %

2,659  %

43

1,729  %

2,768  %

1,723  %

3,876  %

2,842  %

2,679  %

44

1,769  %

2,785  %

1,764  %

3,890  %

2,859  %

2,699  %

45

1,808  %

2,802  %

1,802  %

3,902  %

2,875  %

2,718  %

46

1,845  %

2,819  %

1,840  %

3,915  %

2,891  %

2,736  %

47

1,881  %

2,834  %

1,875  %

3,926  %

2,906  %

2,754  %

48

1,915  %

2,849  %

1,910  %

3,938  %

2,921  %

2,771  %

49

1,948  %

2,864  %

1,943  %

3,948  %

2,934  %

2,787  %

50

1,980  %

2,878  %

1,975  %

3,959  %

2,948  %

2,803  %

51

2,011  %

2,892  %

2,006  %

3,969  %

2,960  %

2,818  %

52

2,041  %

2,905  %

2,036  %

3,979  %

2,973  %

2,832  %

53

2,069  %

2,917  %

2,065  %

3,988  %

2,985  %

2,846  %

54

2,097  %

2,930  %

2,092  %

3,997  %

2,996  %

2,860  %

55

2,124  %

2,941  %

2,119  %

4,006  %

3,007  %

2,873  %

56

2,150  %

2,953  %

2,145  %

4,015  %

3,017  %

2,886  %

57

2,175  %

2,964  %

2,170  %

4,023  %

3,028  %

2,898  %

58

2,199  %

2,975  %

2,195  %

4,031  %

3,037  %

2,910  %

59

2,222  %

2,985  %

2,218  %

4,039  %

3,047  %

2,921  %

60

2,245  %

2,995  %

2,241  %

4,046  %

3,056  %

2,932  %

61

2,267  %

3,005  %

2,263  %

4,054  %

3,065  %

2,943  %

62

2,288  %

3,014  %

2,284  %

4,061  %

3,074  %

2,953  %

63

2,309  %

3,023  %

2,305  %

4,067  %

3,082  %

2,963  %

64

2,329  %

3,032  %

2,325  %

4,074  %

3,090  %

2,973  %

65

2,348  %

3,041  %

2,344  %

4,080  %

3,098  %

2,983  %

66

2,367  %

3,049  %

2,363  %

4,087  %

3,105  %

2,992  %

67

2,385  %

3,057  %

2,381  %

4,093  %

3,113  %

3,001  %

68

2,403  %

3,065  %

2,399  %

4,099  %

3,120  %

3,010  %

69

2,420  %

3,073  %

2,416  %

4,104  %

3,127  %

3,018  %

70

2,437  %

3,080  %

2,433  %

4,110  %

3,134  %

3,026  %

71

2,453  %

3,088  %

2,449  %

4,115  %

3,140  %

3,034  %

72

2,469  %

3,095  %

2,465  %

4,121  %

3,147  %

3,042  %

73

2,484  %

3,102  %

2,481  %

4,126  %

3,153  %

3,050  %

74

2,499  %

3,108  %

2,496  %

4,131  %

3,159  %

3,057  %

75

2,514  %

3,115  %

2,510  %

4,136  %

3,165  %

3,064  %

76

2,528  %

3,121  %

2,524  %

4,140  %

3,170  %

3,071  %

77

2,542  %

3,127  %

2,538  %

4,145  %

3,176  %

3,078  %

78

2,555  %

3,133  %

2,552  %

4,150  %

3,181  %

3,085  %

79

2,568  %

3,139  %

2,565  %

4,154  %

3,187  %

3,091  %

80

2,581  %

3,145  %

2,578  %

4,158  %

3,192  %

3,098  %

81

2,594  %

3,150  %

2,590  %

4,162  %

3,197  %

3,104  %

82

2,606  %

3,156  %

2,603  %

4,167  %

3,202  %

3,110  %

83

2,618  %

3,161  %

2,615  %

4,171  %

3,207  %

3,116  %

84

2,629  %

3,166  %

2,626  %

4,174  %

3,211  %

3,121  %

85

2,641  %

3,172  %

2,638  %

4,178  %

3,216  %

3,127  %

86

2,652  %

3,176  %

2,649  %

4,182  %

3,220  %

3,132  %

87

2,663  %

3,181  %

2,660  %

4,186  %

3,225  %

3,138  %

88

2,673  %

3,186  %

2,670  %

4,189  %

3,229  %

3,143  %

89

2,684  %

3,191  %

2,681  %

4,193  %

3,233  %

3,148  %

90

2,694  %

3,195  %

2,691  %

4,196  %

3,237  %

3,153  %

91

2,704  %

3,200  %

2,701  %

4,199  %

3,241  %

3,158  %

92

2,713  %

3,204  %

2,711  %

4,203  %

3,245  %

3,163  %

93

2,723  %

3,208  %

2,720  %

4,206  %

3,249  %

3,168  %

94

2,732  %

3,212  %

2,729  %

4,209  %

3,253  %

3,172  %

95

2,741  %

3,217  %

2,739  %

4,212  %

3,256  %

3,177  %

96

2,750  %

3,220  %

2,748  %

4,215  %

3,260  %

3,181  %

97

2,759  %

3,224  %

2,756  %

4,218  %

3,263  %

3,185  %

98

2,767  %

3,228  %

2,765  %

4,221  %

3,267  %

3,190  %

99

2,776  %

3,232  %

2,773  %

4,224  %

3,270  %

3,194  %

100

2,784  %

3,236  %

2,781  %

4,226  %

3,273  %

3,198  %

101

2,792  %

3,239  %

2,790  %

4,229  %

3,277  %

3,202  %

102

2,800  %

3,243  %

2,797  %

4,232  %

3,280  %

3,206  %

103

2,808  %

3,246  %

2,805  %

4,234  %

3,283  %

3,209  %

104

2,815  %

3,250  %

2,813  %

4,237  %

3,286  %

3,213  %

105

2,823  %

3,253  %

2,820  %

4,239  %

3,289  %

3,217  %

106

2,830  %

3,256  %

2,828  %

4,242  %

3,292  %

3,220  %

107

2,837  %

3,259  %

2,835  %

4,244  %

3,295  %

3,224  %

108

2,844  %

3,263  %

2,842  %

4,247  %

3,297  %

3,227  %

109

2,851  %

3,266  %

2,849  %

4,249  %

3,300  %

3,231  %

110

2,858  %

3,269  %

2,856  %

4,251  %

3,303  %

3,234  %

111

2,865  %

3,272  %

2,862  %

4,253  %

3,306  %

3,237  %

112

2,871  %

3,275  %

2,869  %

4,256  %

3,308  %

3,241  %

113

2,878  %

3,277  %

2,875  %

4,258  %

3,311  %

3,244  %

114

2,884  %

3,280  %

2,882  %

4,260  %

3,313  %

3,247  %

115

2,890  %

3,283  %

2,888  %

4,262  %

3,316  %

3,250  %

116

2,896  %

3,286  %

2,894  %

4,264  %

3,318  %

3,253  %

117

2,902  %

3,288  %

2,900  %

4,266  %

3,321  %

3,256  %

118

2,908  %

3,291  %

2,906  %

4,268  %

3,323  %

3,259  %

119

2,914  %

3,294  %

2,912  %

4,270  %

3,325  %

3,262  %

120

2,920  %

3,296  %

2,917  %

4,272  %

3,328  %

3,265  %

121

2,925  %

3,299  %

2,923  %

4,274  %

3,330  %

3,267  %

122

2,931  %

3,301  %

2,929  %

4,276  %

3,332  %

3,270  %

123

2,936  %

3,304  %

2,934  %

4,277  %

3,334  %

3,273  %

124

2,941  %

3,306  %

2,939  %

4,279  %

3,336  %

3,275  %

125

2,947  %

3,308  %

2,945  %

4,281  %

3,339  %

3,278  %

126

2,952  %

3,311  %

2,950  %

4,283  %

3,341  %

3,281  %

127

2,957  %

3,313  %

2,955  %

4,284  %

3,343  %

3,283  %

128

2,962  %

3,315  %

2,960  %

4,286  %

3,345  %

3,286  %

129

2,967  %

3,317  %

2,965  %

4,288  %

3,347  %

3,288  %

130

2,972  %

3,320  %

2,970  %

4,289  %

3,349  %

3,290  %

131

2,977  %

3,322  %

2,975  %

4,291  %

3,351  %

3,293  %

132

2,981  %

3,324  %

2,979  %

4,293  %

3,352  %

3,295  %

133

2,986  %

3,326  %

2,984  %

4,294  %

3,354  %

3,297  %

134

2,990  %

3,328  %

2,989  %

4,296  %

3,356  %

3,300  %

135

2,995  %

3,330  %

2,993  %

4,297  %

3,358  %

3,302  %

136

2,999  %

3,332  %

2,998  %

4,299  %

3,360  %

3,304  %

137

3,004  %

3,334  %

3,002  %

4,300  %

3,361  %

3,306  %

138

3,008  %

3,336  %

3,006  %

4,302  %

3,363  %

3,308  %

139

3,012  %

3,338  %

3,010  %

4,303  %

3,365  %

3,310  %

140

3,016  %

3,340  %

3,015  %

4,304  %

3,367  %

3,312  %

141

3,021  %

3,341  %

3,019  %

4,306  %

3,368  %

3,315  %

142

3,025  %

3,343  %

3,023  %

4,307  %

3,370  %

3,317  %

143

3,029  %

3,345  %

3,027  %

4,308  %

3,371  %

3,318  %

144

3,033  %

3,347  %

3,031  %

4,310  %

3,373  %

3,320  %

145

3,037  %

3,349  %

3,035  %

4,311  %

3,375  %

3,322  %

146

3,040  %

3,350  %

3,039  %

4,312  %

3,376  %

3,324  %

147

3,044  %

3,352  %

3,042  %

4,314  %

3,378  %

3,326  %

148

3,048  %

3,354  %

3,046  %

4,315  %

3,379  %

3,328  %

149

3,052  %

3,355  %

3,050  %

4,316  %

3,381  %

3,330  %

150

3,055  %

3,357  %

3,054  %

4,317  %

3,382  %

3,332  %


Terminu sal-maturità (fi snin)

Lev

Lira sterlina

Leu Rumen

Zloty

Krona Iżlandiża

Krona Norveġiża

1

-0,655  %

0,056  %

1,834  %

-0,093  %

2,124  %

0,533  %

2

-0,605  %

0,271  %

2,100  %

0,248  %

2,400  %

0,937  %

3

-0,545  %

0,410  %

2,319  %

0,579  %

2,624  %

1,164  %

4

-0,476  %

0,522  %

2,512  %

0,864  %

2,805  %

1,293  %

5

-0,396  %

0,606  %

2,689  %

1,088  %

2,965  %

1,372  %

6

-0,326  %

0,679  %

2,856  %

1,257  %

3,111  %

1,422  %

7

-0,256  %

0,732  %

3,014  %

1,382  %

3,237  %

1,460  %

8

-0,176  %

0,785  %

3,166  %

1,479  %

3,340  %

1,496  %

9

-0,114  %

0,831  %

3,314  %

1,566  %

3,418  %

1,534  %

10

-0,048  %

0,872  %

3,459  %

1,652  %

3,478  %

1,579  %

11

0,016  %

0,907  %

3,576  %

1,733  %

3,524  %

1,630  %

12

0,075  %

0,936  %

3,666  %

1,809  %

3,561  %

1,685  %

13

0,132  %

0,960  %

3,735  %

1,880  %

3,590  %

1,742  %

14

0,181  %

0,979  %

3,788  %

1,947  %

3,613  %

1,799  %

15

0,217  %

0,992  %

3,830  %

2,010  %

3,631  %

1,856  %

16

0,238  %

1,002  %

3,861  %

2,069  %

3,646  %

1,911  %

17

0,255  %

1,008  %

3,886  %

2,125  %

3,658  %

1,965  %

18

0,273  %

1,014  %

3,904  %

2,177  %

3,668  %

2,018  %

19

0,299  %

1,019  %

3,917  %

2,227  %

3,676  %

2,068  %

20

0,335  %

1,026  %

3,927  %

2,273  %

3,683  %

2,116  %

21

0,385  %

1,034  %

3,934  %

2,317  %

3,688  %

2,162  %

22

0,444  %

1,042  %

3,938  %

2,359  %

3,692  %

2,207  %

23

0,509  %

1,048  %

3,940  %

2,399  %

3,695  %

2,249  %

24

0,578  %

1,053  %

3,941  %

2,436  %

3,697  %

2,290  %

25

0,649  %

1,055  %

3,940  %

2,472  %

3,699  %

2,328  %

26

0,721  %

1,053  %

3,938  %

2,505  %

3,700  %

2,365  %

27

0,793  %

1,046  %

3,935  %

2,538  %

3,701  %

2,401  %

28

0,863  %

1,036  %

3,932  %

2,568  %

3,702  %

2,434  %

29

0,933  %

1,020  %

3,928  %

2,597  %

3,702  %

2,467  %

30

1,001  %

1,000  %

3,924  %

2,625  %

3,702  %

2,497  %

31

1,067  %

0,974  %

3,919  %

2,651  %

3,701  %

2,527  %

32

1,131  %

0,945  %

3,914  %

2,676  %

3,701  %

2,555  %

33

1,193  %

0,916  %

3,909  %

2,700  %

3,700  %

2,582  %

34

1,253  %

0,888  %

3,904  %

2,723  %

3,699  %

2,608  %

35

1,310  %

0,861  %

3,899  %

2,745  %

3,698  %

2,632  %

36

1,366  %

0,837  %

3,894  %

2,766  %

3,698  %

2,656  %

37

1,419  %

0,816  %

3,889  %

2,786  %

3,696  %

2,679  %

38

1,471  %

0,798  %

3,883  %

2,805  %

3,695  %

2,700  %

39

1,520  %

0,784  %

3,878  %

2,824  %

3,694  %

2,721  %

40

1,568  %

0,774  %

3,873  %

2,841  %

3,693  %

2,741  %

41

1,614  %

0,766  %

3,868  %

2,858  %

3,692  %

2,760  %

42

1,658  %

0,763  %

3,863  %

2,874  %

3,691  %

2,779  %

43

1,700  %

0,763  %

3,858  %

2,890  %

3,689  %

2,796  %

44

1,741  %

0,766  %

3,854  %

2,905  %

3,688  %

2,813  %

45

1,780  %

0,772  %

3,849  %

2,920  %

3,687  %

2,830  %

46

1,818  %

0,782  %

3,845  %

2,933  %

3,686  %

2,846  %

47

1,854  %

0,794  %

3,840  %

2,947  %

3,684  %

2,861  %

48

1,889  %

0,810  %

3,836  %

2,960  %

3,683  %

2,875  %

49

1,923  %

0,829  %

3,832  %

2,972  %

3,682  %

2,889  %

50

1,955  %

0,851  %

3,828  %

2,984  %

3,681  %

2,903  %

51

1,986  %

0,876  %

3,824  %

2,996  %

3,680  %

2,916  %

52

2,017  %

0,904  %

3,820  %

3,007  %

3,679  %

2,929  %

53

2,046  %

0,934  %

3,816  %

3,018  %

3,677  %

2,941  %

54

2,074  %

0,965  %

3,813  %

3,028  %

3,676  %

2,953  %

55

2,101  %

0,997  %

3,809  %

3,038  %

3,675  %

2,964  %

56

2,127  %

1,030  %

3,806  %

3,048  %

3,674  %

2,975  %

57

2,153  %

1,063  %

3,802  %

3,057  %

3,673  %

2,986  %

58

2,177  %

1,097  %

3,799  %

3,066  %

3,672  %

2,996  %

59

2,201  %

1,130  %

3,796  %

3,075  %

3,671  %

3,006  %

60

2,224  %

1,163  %

3,793  %

3,084  %

3,670  %

3,016  %

61

2,246  %

1,196  %

3,790  %

3,092  %

3,669  %

3,025  %

62

2,268  %

1,229  %

3,787  %

3,100  %

3,668  %

3,034  %

63

2,289  %

1,262  %

3,784  %

3,108  %

3,667  %

3,043  %

64

2,309  %

1,294  %

3,781  %

3,115  %

3,666  %

3,052  %

65

2,328  %

1,325  %

3,778  %

3,123  %

3,665  %

3,060  %

66

2,348  %

1,356  %

3,776  %

3,130  %

3,664  %

3,068  %

67

2,366  %

1,386  %

3,773  %

3,137  %

3,663  %

3,076  %

68

2,384  %

1,416  %

3,771  %

3,143  %

3,663  %

3,084  %

69

2,402  %

1,446  %

3,768  %

3,150  %

3,662  %

3,091  %

70

2,419  %

1,474  %

3,766  %

3,156  %

3,661  %

3,098  %

71

2,435  %

1,502  %

3,764  %

3,163  %

3,660  %

3,105  %

72

2,451  %

1,530  %

3,762  %

3,169  %

3,659  %

3,112  %

73

2,467  %

1,557  %

3,759  %

3,174  %

3,659  %

3,119  %

74

2,482  %

1,583  %

3,757  %

3,180  %

3,658  %

3,125  %

75

2,497  %

1,609  %

3,755  %

3,186  %

3,657  %

3,131  %

76

2,511  %

1,634  %

3,753  %

3,191  %

3,656  %

3,138  %

77

2,525  %

1,658  %

3,751  %

3,196  %

3,656  %

3,144  %

78

2,539  %

1,682  %

3,749  %

3,201  %

3,655  %

3,149  %

79

2,552  %

1,706  %

3,747  %

3,206  %

3,654  %

3,155  %

80

2,565  %

1,729  %

3,746  %

3,211  %

3,654  %

3,161  %

81

2,578  %

1,751  %

3,744  %

3,216  %

3,653  %

3,166  %

82

2,590  %

1,773  %

3,742  %

3,221  %

3,653  %

3,171  %

83

2,602  %

1,795  %

3,740  %

3,225  %

3,652  %

3,176  %

84

2,614  %

1,816  %

3,739  %

3,230  %

3,651  %

3,181  %

85

2,626  %

1,837  %

3,737  %

3,234  %

3,651  %

3,186  %

86

2,637  %

1,857  %

3,736  %

3,238  %

3,650  %

3,191  %

87

2,648  %

1,876  %

3,734  %

3,242  %

3,650  %

3,196  %

88

2,659  %

1,896  %

3,732  %

3,247  %

3,649  %

3,200  %

89

2,669  %

1,915  %

3,731  %

3,250  %

3,649  %

3,205  %

90

2,680  %

1,933  %

3,730  %

3,254  %

3,648  %

3,209  %

91

2,690  %

1,951  %

3,728  %

3,258  %

3,647  %

3,213  %

92

2,700  %

1,969  %

3,727  %

3,262  %

3,647  %

3,218  %

93

2,709  %

1,986  %

3,725  %

3,265  %

3,646  %

3,222  %

94

2,719  %

2,003  %

3,724  %

3,269  %

3,646  %

3,226  %

95

2,728  %

2,020  %

3,723  %

3,273  %

3,646  %

3,230  %

96

2,737  %

2,036  %

3,721  %

3,276  %

3,645  %

3,234  %

97

2,746  %

2,052  %

3,720  %

3,279  %

3,645  %

3,237  %

98

2,754  %

2,068  %

3,719  %

3,283  %

3,644  %

3,241  %

99

2,763  %

2,083  %

3,718  %

3,286  %

3,644  %

3,245  %

100

2,771  %

2,098  %

3,717  %

3,289  %

3,643  %

3,248  %

101

2,780  %

2,113  %

3,715  %

3,292  %

3,643  %

3,252  %

102

2,788  %

2,127  %

3,714  %

3,295  %

3,642  %

3,255  %

103

2,795  %

2,141  %

3,713  %

3,298  %

3,642  %

3,258  %

104

2,803  %

2,155  %

3,712  %

3,301  %

3,642  %

3,262  %

105

2,811  %

2,169  %

3,711  %

3,304  %

3,641  %

3,265  %

106

2,818  %

2,182  %

3,710  %

3,306  %

3,641  %

3,268  %

107

2,825  %

2,195  %

3,709  %

3,309  %

3,640  %

3,271  %

108

2,832  %

2,208  %

3,708  %

3,312  %

3,640  %

3,274  %

109

2,840  %

2,221  %

3,707  %

3,314  %

3,640  %

3,277  %

110

2,846  %

2,233  %

3,706  %

3,317  %

3,639  %

3,280  %

111

2,853  %

2,246  %

3,705  %

3,320  %

3,639  %

3,283  %

112

2,860  %

2,258  %

3,704  %

3,322  %

3,639  %

3,286  %

113

2,866  %

2,269  %

3,703  %

3,325  %

3,638  %

3,289  %

114

2,873  %

2,281  %

3,702  %

3,327  %

3,638  %

3,291  %

115

2,879  %

2,292  %

3,701  %

3,329  %

3,638  %

3,294  %

116

2,885  %

2,304  %

3,701  %

3,332  %

3,637  %

3,297  %

117

2,891  %

2,315  %

3,700  %

3,334  %

3,637  %

3,299  %

118

2,897  %

2,325  %

3,699  %

3,336  %

3,637  %

3,302  %

119

2,903  %

2,336  %

3,698  %

3,338  %

3,636  %

3,304  %

120

2,909  %

2,347  %

3,697  %

3,341  %

3,636  %

3,307  %

121

2,915  %

2,357  %

3,696  %

3,343  %

3,636  %

3,309  %

122

2,920  %

2,367  %

3,696  %

3,345  %

3,636  %

3,311  %

123

2,926  %

2,377  %

3,695  %

3,347  %

3,635  %

3,314  %

124

2,931  %

2,387  %

3,694  %

3,349  %

3,635  %

3,316  %

125

2,937  %

2,396  %

3,693  %

3,351  %

3,635  %

3,318  %

126

2,942  %

2,406  %

3,693  %

3,353  %

3,634  %

3,321  %

127

2,947  %

2,415  %

3,692  %

3,355  %

3,634  %

3,323  %

128

2,952  %

2,424  %

3,691  %

3,357  %

3,634  %

3,325  %

129

2,957  %

2,433  %

3,690  %

3,359  %

3,634  %

3,327  %

130

2,962  %

2,442  %

3,690  %

3,361  %

3,633  %

3,329  %

131

2,967  %

2,451  %

3,689  %

3,362  %

3,633  %

3,331  %

132

2,972  %

2,460  %

3,688  %

3,364  %

3,633  %

3,333  %

133

2,976  %

2,468  %

3,688  %

3,366  %

3,633  %

3,335  %

134

2,981  %

2,477  %

3,687  %

3,368  %

3,632  %

3,337  %

135

2,986  %

2,485  %

3,686  %

3,369  %

3,632  %

3,339  %

136

2,990  %

2,493  %

3,686  %

3,371  %

3,632  %

3,341  %

137

2,994  %

2,501  %

3,685  %

3,373  %

3,632  %

3,343  %

138

2,999  %

2,509  %

3,685  %

3,374  %

3,631  %

3,345  %

139

3,003  %

2,517  %

3,684  %

3,376  %

3,631  %

3,347  %

140

3,007  %

2,525  %

3,683  %

3,378  %

3,631  %

3,349  %

141

3,012  %

2,532  %

3,683  %

3,379  %

3,631  %

3,350  %

142

3,016  %

2,540  %

3,682  %

3,381  %

3,631  %

3,352  %

143

3,020  %

2,547  %

3,682  %

3,382  %

3,630  %

3,354  %

144

3,024  %

2,554  %

3,681  %

3,384  %

3,630  %

3,356  %

145

3,028  %

2,562  %

3,680  %

3,385  %

3,630  %

3,357  %

146

3,032  %

2,569  %

3,680  %

3,387  %

3,630  %

3,359  %

147

3,036  %

2,576  %

3,679  %

3,388  %

3,629  %

3,360  %

148

3,039  %

2,582  %

3,679  %

3,390  %

3,629  %

3,362  %

149

3,043  %

2,589  %

3,678  %

3,391  %

3,629  %

3,364  %

150

3,047  %

2,596  %

3,678  %

3,392  %

3,629  %

3,365  %


Terminu sal-maturità (fi snin)

Frank Żvizzeru

Dollaru Awstraljan

Baht

Dollaru Kanadiż

Peso Ċilen

Peso Kolombjan

1

-0,800  %

0,008  %

0,371  %

0,487  %

1,120  %

2,767  %

2

-0,733  %

0,198  %

0,472  %

0,694  %

2,023  %

3,850  %

3

-0,660  %

0,409  %

0,644  %

0,962  %

2,631  %

4,690  %

4

-0,575  %

0,623  %

0,833  %

1,179  %

3,091  %

5,366  %

5

-0,477  %

0,824  %

1,020  %

1,322  %

3,454  %

5,876  %

6

-0,368  %

1,008  %

1,199  %

1,431  %

3,755  %

6,277  %

7

-0,265  %

1,172  %

1,368  %

1,524  %

4,019  %

6,600  %

8

-0,176  %

1,313  %

1,520  %

1,604  %

4,257  %

6,864  %

9

-0,106  %

1,430  %

1,659  %

1,673  %

4,463  %

7,082  %

10

-0,056  %

1,526  %

1,785  %

1,728  %

4,631  %

7,272  %

11

-0,026  %

1,613  %

1,903  %

1,772  %

4,758  %

7,404  %

12

-0,008  %

1,691  %

2,018  %

1,806  %

4,854  %

7,483  %

13

0,002  %

1,757  %

2,136  %

1,834  %

4,925  %

7,523  %

14

0,008  %

1,812  %

2,249  %

1,858  %

4,978  %

7,534  %

15

0,014  %

1,856  %

2,353  %

1,880  %

5,017  %

7,523  %

16

0,020  %

1,891  %

2,444  %

1,900  %

5,046  %

7,496  %

17

0,029  %

1,917  %

2,524  %

1,918  %

5,065  %

7,456  %

18

0,039  %

1,937  %

2,594  %

1,936  %

5,078  %

7,408  %

19

0,053  %

1,952  %

2,657  %

1,954  %

5,086  %

7,353  %

20

0,070  %

1,962  %

2,712  %

1,972  %

5,090  %

7,294  %

21

0,091  %

1,968  %

2,762  %

1,991  %

5,090  %

7,231  %

22

0,116  %

1,970  %

2,806  %

2,009  %

5,088  %

7,167  %

23

0,144  %

1,968  %

2,847  %

2,028  %

5,084  %

7,102  %

24

0,176  %

1,962  %

2,883  %

2,048  %

5,078  %

7,037  %

25

0,213  %

1,953  %

2,917  %

2,068  %

5,071  %

6,972  %

26

0,254  %

1,939  %

2,947  %

2,089  %

5,063  %

6,908  %

27

0,297  %

1,926  %

2,975  %

2,110  %

5,054  %

6,846  %

28

0,343  %

1,914  %

3,001  %

2,132  %

5,045  %

6,784  %

29

0,390  %

1,907  %

3,025  %

2,155  %

5,036  %

6,725  %

30

0,437  %

1,906  %

3,047  %

2,179  %

5,026  %

6,667  %

31

0,484  %

1,912  %

3,067  %

2,204  %

5,016  %

6,611  %

32

0,531  %

1,923  %

3,086  %

2,229  %

5,006  %

6,557  %

33

0,577  %

1,939  %

3,104  %

2,255  %

4,996  %

6,505  %

34

0,622  %

1,958  %

3,120  %

2,280  %

4,986  %

6,455  %

35

0,666  %

1,980  %

3,135  %

2,306  %

4,976  %

6,406  %

36

0,709  %

2,003  %

3,150  %

2,331  %

4,967  %

6,359  %

37

0,751  %

2,027  %

3,163  %

2,356  %

4,957  %

6,315  %

38

0,792  %

2,053  %

3,176  %

2,380  %

4,948  %

6,271  %

39

0,831  %

2,079  %

3,188  %

2,405  %

4,939  %

6,230  %

40

0,870  %

2,105  %

3,200  %

2,428  %

4,930  %

6,190  %

41

0,907  %

2,132  %

3,210  %

2,451  %

4,922  %

6,151  %

42

0,942  %

2,158  %

3,220  %

2,474  %

4,913  %

6,115  %

43

0,977  %

2,184  %

3,230  %

2,495  %

4,905  %

6,079  %

44

1,011  %

2,210  %

3,239  %

2,517  %

4,897  %

6,045  %

45

1,043  %

2,235  %

3,248  %

2,537  %

4,890  %

6,012  %

46

1,074  %

2,260  %

3,256  %

2,558  %

4,882  %

5,980  %

47

1,104  %

2,284  %

3,264  %

2,577  %

4,875  %

5,950  %

48

1,134  %

2,308  %

3,271  %

2,596  %

4,868  %

5,921  %

49

1,162  %

2,331  %

3,279  %

2,615  %

4,861  %

5,892  %

50

1,189  %

2,354  %

3,285  %

2,632  %

4,854  %

5,865  %

51

1,215  %

2,376  %

3,292  %

2,650  %

4,848  %

5,839  %

52

1,241  %

2,397  %

3,298  %

2,667  %

4,842  %

5,814  %

53

1,265  %

2,418  %

3,304  %

2,683  %

4,836  %

5,789  %

54

1,289  %

2,438  %

3,310  %

2,699  %

4,830  %

5,766  %

55

1,312  %

2,458  %

3,316  %

2,714  %

4,824  %

5,743  %

56

1,335  %

2,477  %

3,321  %

2,729  %

4,819  %

5,721  %

57

1,356  %

2,496  %

3,326  %

2,744  %

4,813  %

5,700  %

58

1,377  %

2,514  %

3,331  %

2,758  %

4,808  %

5,679  %

59

1,397  %

2,532  %

3,336  %

2,771  %

4,803  %

5,659  %

60

1,417  %

2,549  %

3,340  %

2,785  %

4,798  %

5,640  %

61

1,436  %

2,565  %

3,345  %

2,797  %

4,794  %

5,621  %

62

1,454  %

2,581  %

3,349  %

2,810  %

4,789  %

5,603  %

63

1,472  %

2,597  %

3,353  %

2,822  %

4,785  %

5,586  %

64

1,490  %

2,612  %

3,357  %

2,834  %

4,780  %

5,569  %

65

1,506  %

2,627  %

3,361  %

2,845  %

4,776  %

5,552  %

66

1,523  %

2,641  %

3,365  %

2,856  %

4,772  %

5,537  %

67

1,539  %

2,655  %

3,368  %

2,867  %

4,768  %

5,521  %

68

1,554  %

2,669  %

3,372  %

2,878  %

4,764  %

5,506  %

69

1,569  %

2,682  %

3,375  %

2,888  %

4,760  %

5,491  %

70

1,584  %

2,695  %

3,378  %

2,898  %

4,757  %

5,477  %

71

1,598  %

2,708  %

3,382  %

2,908  %

4,753  %

5,463  %

72

1,611  %

2,720  %

3,385  %

2,917  %

4,750  %

5,450  %

73

1,625  %

2,732  %

3,388  %

2,926  %

4,746  %

5,437  %

74

1,638  %

2,744  %

3,391  %

2,935  %

4,743  %

5,424  %

75

1,651  %

2,755  %

3,393  %

2,944  %

4,740  %

5,412  %

76

1,663  %

2,766  %

3,396  %

2,953  %

4,737  %

5,400  %

77

1,675  %

2,777  %

3,399  %

2,961  %

4,734  %

5,388  %

78

1,687  %

2,787  %

3,402  %

2,969  %

4,731  %

5,377  %

79

1,698  %

2,797  %

3,404  %

2,977  %

4,728  %

5,366  %

80

1,710  %

2,807  %

3,407  %

2,985  %

4,725  %

5,355  %

81

1,721  %

2,817  %

3,409  %

2,992  %

4,722  %

5,344  %

82

1,731  %

2,826  %

3,411  %

3,000  %

4,719  %

5,334  %

83

1,742  %

2,836  %

3,414  %

3,007  %

4,717  %

5,324  %

84

1,752  %

2,845  %

3,416  %

3,014  %

4,714  %

5,314  %

85

1,762  %

2,854  %

3,418  %

3,021  %

4,712  %

5,304  %

86

1,771  %

2,862  %

3,420  %

3,027  %

4,709  %

5,295  %

87

1,781  %

2,871  %

3,422  %

3,034  %

4,707  %

5,286  %

88

1,790  %

2,879  %

3,424  %

3,040  %

4,704  %

5,277  %

89

1,799  %

2,887  %

3,426  %

3,047  %

4,702  %

5,268  %

90

1,808  %

2,895  %

3,428  %

3,053  %

4,700  %

5,260  %

91

1,817  %

2,902  %

3,430  %

3,059  %

4,698  %

5,251  %

92

1,825  %

2,910  %

3,432  %

3,065  %

4,696  %

5,243  %

93

1,834  %

2,917  %

3,434  %

3,070  %

4,693  %

5,235  %

94

1,842  %

2,925  %

3,436  %

3,076  %

4,691  %

5,227  %

95

1,850  %

2,932  %

3,437  %

3,081  %

4,689  %

5,219  %

96

1,857  %

2,939  %

3,439  %

3,087  %

4,687  %

5,212  %

97

1,865  %

2,945  %

3,441  %

3,092  %

4,685  %

5,205  %

98

1,872  %

2,952  %

3,442  %

3,097  %

4,684  %

5,197  %

99

1,880  %

2,959  %

3,444  %

3,102  %

4,682  %

5,190  %

100

1,887  %

2,965  %

3,446  %

3,107  %

4,680  %

5,183  %

101

1,894  %

2,971  %

3,447  %

3,112  %

4,678  %

5,177  %

102

1,901  %

2,977  %

3,449  %

3,117  %

4,676  %

5,170  %

103

1,908  %

2,983  %

3,450  %

3,122  %

4,675  %

5,163  %

104

1,914  %

2,989  %

3,451  %

3,126  %

4,673  %

5,157  %

105

1,921  %

2,995  %

3,453  %

3,131  %

4,671  %

5,151  %

106

1,927  %

3,001  %

3,454  %

3,135  %

4,670  %

5,145  %

107

1,933  %

3,006  %

3,456  %

3,139  %

4,668  %

5,138  %

108

1,940  %

3,012  %

3,457  %

3,144  %

4,667  %

5,133  %

109

1,946  %

3,017  %

3,458  %

3,148  %

4,665  %

5,127  %

110

1,952  %

3,023  %

3,460  %

3,152  %

4,664  %

5,121  %

111

1,957  %

3,028  %

3,461  %

3,156  %

4,662  %

5,115  %

112

1,963  %

3,033  %

3,462  %

3,160  %

4,661  %

5,110  %

113

1,969  %

3,038  %

3,463  %

3,164  %

4,659  %

5,104  %

114

1,974  %

3,043  %

3,465  %

3,168  %

4,658  %

5,099  %

115

1,980  %

3,048  %

3,466  %

3,171  %

4,656  %

5,094  %

116

1,985  %

3,052  %

3,467  %

3,175  %

4,655  %

5,089  %

117

1,990  %

3,057  %

3,468  %

3,179  %

4,654  %

5,084  %

118

1,995  %

3,062  %

3,469  %

3,182  %

4,652  %

5,079  %

119

2,000  %

3,066  %

3,470  %

3,186  %

4,651  %

5,074  %

120

2,005  %

3,071  %

3,471  %

3,189  %

4,650  %

5,069  %

121

2,010  %

3,075  %

3,472  %

3,193  %

4,649  %

5,064  %

122

2,015  %

3,079  %

3,473  %

3,196  %

4,647  %

5,060  %

123

2,020  %

3,083  %

3,474  %

3,199  %

4,646  %

5,055  %

124

2,025  %

3,088  %

3,475  %

3,202  %

4,645  %

5,051  %

125

2,029  %

3,092  %

3,476  %

3,206  %

4,644  %

5,046  %

126

2,034  %

3,096  %

3,477  %

3,209  %

4,643  %

5,042  %

127

2,038  %

3,100  %

3,478  %

3,212  %

4,642  %

5,038  %

128

2,042  %

3,104  %

3,479  %

3,215  %

4,641  %

5,033  %

129

2,047  %

3,107  %

3,480  %

3,218  %

4,639  %

5,029  %

130

2,051  %

3,111  %

3,481  %

3,221  %

4,638  %

5,025  %

131

2,055  %

3,115  %

3,482  %

3,224  %

4,637  %

5,021  %

132

2,059  %

3,119  %

3,483  %

3,226  %

4,636  %

5,017  %

133

2,063  %

3,122  %

3,484  %

3,229  %

4,635  %

5,013  %

134

2,067  %

3,126  %

3,485  %

3,232  %

4,634  %

5,010  %

135

2,071  %

3,129  %

3,486  %

3,235  %

4,633  %

5,006  %

136

2,075  %

3,133  %

3,486  %

3,237  %

4,632  %

5,002  %

137

2,079  %

3,136  %

3,487  %

3,240  %

4,631  %

4,998  %

138

2,083  %

3,139  %

3,488  %

3,243  %

4,630  %

4,995  %

139

2,087  %

3,143  %

3,489  %

3,245  %

4,629  %

4,991  %

140

2,090  %

3,146  %

3,490  %

3,248  %

4,628  %

4,988  %

141

2,094  %

3,149  %

3,490  %

3,250  %

4,628  %

4,984  %

142

2,097  %

3,152  %

3,491  %

3,253  %

4,627  %

4,981  %

143

2,101  %

3,156  %

3,492  %

3,255  %

4,626  %

4,977  %

144

2,104  %

3,159  %

3,493  %

3,258  %

4,625  %

4,974  %

145

2,108  %

3,162  %

3,493  %

3,260  %

4,624  %

4,971  %

146

2,111  %

3,165  %

3,494  %

3,262  %

4,623  %

4,968  %

147

2,114  %

3,168  %

3,495  %

3,264  %

4,622  %

4,964  %

148

2,118  %

3,171  %

3,496  %

3,267  %

4,622  %

4,961  %

149

2,121  %

3,173  %

3,496  %

3,269  %

4,621  %

4,958  %

150

2,124  %

3,176  %

3,497  %

3,271  %

4,620  %

4,955  %


Terminu sal-maturità (fi snin)

Dollaru ta’ Hong Kong

Rupee Indjan

Peso Messikan

Dollaru ġdid tat-Tajwan

Dollaru New Zealandiż

Rand

1

0,090  %

3,762  %

5,336  %

-0,002  %

0,406  %

3,815  %

2

0,200  %

4,417  %

5,904  %

0,050  %

0,692  %

4,280  %

3

0,402  %

4,922  %

6,145  %

0,097  %

0,920  %

4,985  %

4

0,599  %

5,345  %

6,330  %

0,140  %

1,117  %

5,482  %

5

0,768  %

5,673  %

6,474  %

0,178  %

1,276  %

5,879  %

6

0,906  %

5,914  %

6,588  %

0,213  %

1,422  %

6,265  %

7

1,021  %

6,094  %

6,689  %

0,244  %

1,545  %

6,637  %

8

1,115  %

6,221  %

6,785  %

0,271  %

1,653  %

6,988  %

9

1,193  %

6,325  %

6,883  %

0,296  %

1,746  %

7,314  %

10

1,256  %

6,418  %

6,986  %

0,319  %

1,821  %

7,613  %

11

1,307  %

6,485  %

7,097  %

0,366  %

1,892  %

7,885  %

12

1,351  %

6,529  %

7,210  %

0,434  %

1,961  %

8,126  %

13

1,393  %

6,556  %

7,320  %

0,514  %

2,027  %

8,333  %

14

1,436  %

6,570  %

7,423  %

0,600  %

2,090  %

8,503  %

15

1,482  %

6,575  %

7,517  %

0,689  %

2,150  %

8,631  %

16

1,532  %

6,573  %

7,599  %

0,779  %

2,207  %

8,716  %

17

1,584  %

6,566  %

7,668  %

0,868  %

2,261  %

8,765  %

18

1,638  %

6,554  %

7,722  %

0,956  %

2,312  %

8,785  %

19

1,692  %

6,540  %

7,758  %

1,040  %

2,359  %

8,783  %

20

1,746  %

6,523  %

7,775  %

1,122  %

2,404  %

8,763  %

21

1,799  %

6,504  %

7,773  %

1,201  %

2,446  %

8,729  %

22

1,850  %

6,485  %

7,755  %

1,277  %

2,485  %

8,685  %

23

1,901  %

6,465  %

7,724  %

1,350  %

2,522  %

8,633  %

24

1,949  %

6,444  %

7,683  %

1,419  %

2,557  %

8,576  %

25

1,996  %

6,424  %

7,634  %

1,485  %

2,590  %

8,514  %

26

2,041  %

6,403  %

7,580  %

1,549  %

2,621  %

8,450  %

27

2,085  %

6,382  %

7,523  %

1,609  %

2,650  %

8,384  %

28

2,127  %

6,362  %

7,462  %

1,667  %

2,678  %

8,318  %

29

2,167  %

6,342  %

7,401  %

1,722  %

2,704  %

8,252  %

30

2,205  %

6,322  %

7,338  %

1,774  %

2,729  %

8,186  %

31

2,242  %

6,303  %

7,276  %

1,824  %

2,753  %

8,121  %

32

2,277  %

6,285  %

7,214  %

1,872  %

2,776  %

8,058  %

33

2,311  %

6,266  %

7,153  %

1,918  %

2,797  %

7,995  %

34

2,344  %

6,249  %

7,093  %

1,961  %

2,818  %

7,935  %

35

2,375  %

6,232  %

7,034  %

2,003  %

2,838  %

7,876  %

36

2,405  %

6,215  %

6,977  %

2,043  %

2,856  %

7,819  %

37

2,434  %

6,199  %

6,922  %

2,081  %

2,874  %

7,764  %

38

2,461  %

6,184  %

6,868  %

2,118  %

2,891  %

7,711  %

39

2,488  %

6,169  %

6,816  %

2,153  %

2,908  %

7,660  %

40

2,513  %

6,154  %

6,766  %

2,186  %

2,924  %

7,610  %

41

2,537  %

6,140  %

6,717  %

2,219  %

2,939  %

7,563  %

42

2,561  %

6,127  %

6,670  %

2,249  %

2,953  %

7,517  %

43

2,583  %

6,114  %

6,625  %

2,279  %

2,967  %

7,472  %

44

2,605  %

6,101  %

6,581  %

2,307  %

2,981  %

7,430  %

45

2,626  %

6,089  %

6,539  %

2,335  %

2,993  %

7,389  %

46

2,646  %

6,077  %

6,499  %

2,361  %

3,006  %

7,349  %

47

2,665  %

6,066  %

6,460  %

2,386  %

3,018  %

7,311  %

48

2,684  %

6,055  %

6,422  %

2,411  %

3,029  %

7,274  %

49

2,702  %

6,044  %

6,386  %

2,434  %

3,040  %

7,239  %

50

2,719  %

6,034  %

6,351  %

2,457  %

3,051  %

7,205  %

51

2,736  %

6,024  %

6,317  %

2,478  %

3,061  %

7,172  %

52

2,752  %

6,014  %

6,284  %

2,499  %

3,071  %

7,140  %

53

2,767  %

6,005  %

6,253  %

2,519  %

3,081  %

7,110  %

54

2,782  %

5,996  %

6,223  %

2,539  %

3,090  %

7,080  %

55

2,797  %

5,987  %

6,193  %

2,558  %

3,099  %

7,052  %

56

2,811  %

5,979  %

6,165  %

2,576  %

3,108  %

7,024  %

57

2,824  %

5,971  %

6,138  %

2,594  %

3,116  %

6,997  %

58

2,837  %

5,963  %

6,111  %

2,611  %

3,124  %

6,972  %

59

2,850  %

5,955  %

6,086  %

2,627  %

3,132  %

6,947  %

60

2,862  %

5,948  %

6,061  %

2,643  %

3,139  %

6,923  %

61

2,874  %

5,941  %

6,037  %

2,659  %

3,147  %

6,899  %

62

2,886  %

5,934  %

6,014  %

2,674  %

3,154  %

6,877  %

63

2,897  %

5,927  %

5,991  %

2,688  %

3,161  %

6,855  %

64

2,908  %

5,920  %

5,970  %

2,702  %

3,168  %

6,834  %

65

2,918  %

5,914  %

5,948  %

2,716  %

3,174  %

6,813  %

66

2,928  %

5,908  %

5,928  %

2,729  %

3,181  %

6,793  %

67

2,938  %

5,902  %

5,908  %

2,742  %

3,187  %

6,774  %

68

2,948  %

5,896  %

5,889  %

2,754  %

3,193  %

6,755  %

69

2,957  %

5,890  %

5,870  %

2,767  %

3,198  %

6,737  %

70

2,966  %

5,885  %

5,852  %

2,778  %

3,204  %

6,719  %

71

2,975  %

5,879  %

5,834  %

2,790  %

3,210  %

6,702  %

72

2,984  %

5,874  %

5,817  %

2,801  %

3,215  %

6,685  %

73

2,992  %

5,869  %

5,800  %

2,812  %

3,220  %

6,669  %

74

3,000  %

5,864  %

5,784  %

2,822  %

3,225  %

6,653  %

75

3,008  %

5,859  %

5,768  %

2,833  %

3,230  %

6,637  %

76

3,016  %

5,854  %

5,753  %

2,843  %

3,235  %

6,622  %

77

3,024  %

5,850  %

5,738  %

2,853  %

3,240  %

6,608  %

78

3,031  %

5,845  %

5,723  %

2,862  %

3,244  %

6,594  %

79

3,038  %

5,841  %

5,709  %

2,871  %

3,249  %

6,580  %

80

3,045  %

5,837  %

5,695  %

2,880  %

3,253  %

6,566  %

81

3,052  %

5,833  %

5,681  %

2,889  %

3,257  %

6,553  %

82

3,059  %

5,829  %

5,668  %

2,898  %

3,262  %

6,540  %

83

3,065  %

5,825  %

5,655  %

2,906  %

3,266  %

6,527  %

84

3,071  %

5,821  %

5,642  %

2,915  %

3,270  %

6,515  %

85

3,078  %

5,817  %

5,630  %

2,923  %

3,273  %

6,503  %

86

3,084  %

5,813  %

5,618  %

2,930  %

3,277  %

6,491  %

87

3,090  %

5,810  %

5,606  %

2,938  %

3,281  %

6,480  %

88

3,095  %

5,806  %

5,595  %

2,946  %

3,285  %

6,469  %

89

3,101  %

5,803  %

5,584  %

2,953  %

3,288  %

6,458  %

90

3,106  %

5,799  %

5,573  %

2,960  %

3,292  %

6,447  %

91

3,112  %

5,796  %

5,562  %

2,967  %

3,295  %

6,437  %

92

3,117  %

5,793  %

5,551  %

2,974  %

3,298  %

6,426  %

93

3,122  %

5,790  %

5,541  %

2,981  %

3,301  %

6,416  %

94

3,127  %

5,787  %

5,531  %

2,987  %

3,305  %

6,407  %

95

3,132  %

5,784  %

5,521  %

2,994  %

3,308  %

6,397  %

96

3,137  %

5,781  %

5,511  %

3,000  %

3,311  %

6,388  %

97

3,142  %

5,778  %

5,502  %

3,006  %

3,314  %

6,379  %

98

3,147  %

5,775  %

5,493  %

3,012  %

3,317  %

6,370  %

99

3,151  %

5,772  %

5,484  %

3,018  %

3,319  %

6,361  %

100

3,156  %

5,769  %

5,475  %

3,024  %

3,322  %

6,352  %

101

3,160  %

5,767  %

5,466  %

3,030  %

3,325  %

6,344  %

102

3,164  %

5,764  %

5,458  %

3,035  %

3,328  %

6,335  %

103

3,169  %

5,762  %

5,449  %

3,041  %

3,330  %

6,327  %

104

3,173  %

5,759  %

5,441  %

3,046  %

3,333  %

6,319  %

105

3,177  %

5,757  %

5,433  %

3,051  %

3,335  %

6,311  %

106

3,181  %

5,754  %

5,425  %

3,056  %

3,338  %

6,304  %

107

3,185  %

5,752  %

5,417  %

3,061  %

3,340  %

6,296  %

108

3,189  %

5,749  %

5,410  %

3,066  %

3,343  %

6,289  %

109

3,192  %

5,747  %

5,402  %

3,071  %

3,345  %

6,281  %

110

3,196  %

5,745  %

5,395  %

3,076  %

3,347  %

6,274  %

111

3,200  %

5,743  %

5,388  %

3,081  %

3,350  %

6,267  %

112

3,203  %

5,740  %

5,381  %

3,085  %

3,352  %

6,260  %

113

3,207  %

5,738  %

5,374  %

3,090  %

3,354  %

6,254  %

114

3,210  %

5,736  %

5,367  %

3,094  %

3,356  %

6,247  %

115

3,214  %

5,734  %

5,360  %

3,099  %

3,358  %

6,241  %

116

3,217  %

5,732  %

5,354  %

3,103  %

3,361  %

6,234  %

117

3,220  %

5,730  %

5,347  %

3,107  %

3,363  %

6,228  %

118

3,223  %

5,728  %

5,341  %

3,112  %

3,365  %

6,222  %

119

3,226  %

5,726  %

5,335  %

3,116  %

3,367  %

6,216  %

120

3,230  %

5,724  %

5,329  %

3,120  %

3,368  %

6,210  %

121

3,233  %

5,723  %

5,323  %

3,124  %

3,370  %

6,204  %

122

3,236  %

5,721  %

5,317  %

3,128  %

3,372  %

6,198  %

123

3,239  %

5,719  %

5,311  %

3,131  %

3,374  %

6,192  %

124

3,242  %

5,717  %

5,305  %

3,135  %

3,376  %

6,187  %

125

3,244  %

5,715  %

5,299  %

3,139  %

3,378  %

6,181  %

126

3,247  %

5,714  %

5,294  %

3,142  %

3,379  %

6,176  %

127

3,250  %

5,712  %

5,288  %

3,146  %

3,381  %

6,170  %

128

3,253  %

5,710  %

5,283  %

3,150  %

3,383  %

6,165  %

129

3,255  %

5,709  %

5,278  %

3,153  %

3,385  %

6,160  %

130

3,258  %

5,707  %

5,272  %

3,157  %

3,386  %

6,155  %

131

3,261  %

5,706  %

5,267  %

3,160  %

3,388  %

6,150  %

132

3,263  %

5,704  %

5,262  %

3,163  %

3,389  %

6,145  %

133

3,266  %

5,702  %

5,257  %

3,167  %

3,391  %

6,140  %

134

3,268  %

5,701  %

5,252  %

3,170  %

3,393  %

6,135  %

135

3,271  %

5,699  %

5,247  %

3,173  %

3,394  %

6,130  %

136

3,273  %

5,698  %

5,243  %

3,176  %

3,396  %

6,126  %

137

3,275  %

5,697  %

5,238  %

3,179  %

3,397  %

6,121  %

138

3,278  %

5,695  %

5,233  %

3,182  %

3,399  %

6,117  %

139

3,280  %

5,694  %

5,229  %

3,185  %

3,400  %

6,112  %

140

3,282  %

5,692  %

5,224  %

3,188  %

3,402  %

6,108  %

141

3,285  %

5,691  %

5,220  %

3,191  %

3,403  %

6,104  %

142

3,287  %

5,690  %

5,215  %

3,194  %

3,404  %

6,099  %

143

3,289  %

5,688  %

5,211  %

3,197  %

3,406  %

6,095  %

144

3,291  %

5,687  %

5,207  %

3,200  %

3,407  %

6,091  %

145

3,293  %

5,686  %

5,203  %

3,202  %

3,408  %

6,087  %

146

3,295  %

5,684  %

5,198  %

3,205  %

3,410  %

6,083  %

147

3,298  %

5,683  %

5,194  %

3,208  %

3,411  %

6,079  %

148

3,300  %

5,682  %

5,190  %

3,210  %

3,412  %

6,075  %

149

3,302  %

5,681  %

5,186  %

3,213  %

3,413  %

6,071  %

150

3,304  %

5,680  %

5,182  %

3,216  %

3,415  %

6,067  %


Terminu sal-maturità (fi snin)

Real

Renminbi-yuan

Ringgit

Rublu Russu

Dollaru Singaporjan

Won Sud Korean

1

6,222  %

2,229  %

1,579  %

5,931  %

0,200  %

0,896  %

2

7,045  %

2,352  %

1,818  %

6,369  %

0,401  %

1,177  %

3

7,477  %

2,464  %

2,092  %

6,562  %

0,667  %

1,343  %

4

7,843  %

2,561  %

2,330  %

6,667  %

0,847  %

1,453  %

5

8,139  %

2,646  %

2,534  %

6,716  %

0,984  %

1,515  %

6

8,395  %

2,720  %

2,718  %

6,751  %

1,111  %

1,553  %

7

8,620  %

2,786  %

2,895  %

6,780  %

1,223  %

1,584  %

8

8,816  %

2,848  %

3,062  %

6,805  %

1,315  %

1,614  %

9

8,993  %

2,907  %

3,228  %

6,832  %

1,386  %

1,637  %

10

9,167  %

2,964  %

3,391  %

6,864  %

1,434  %

1,649  %

11

9,285  %

3,018  %

3,550  %

6,896  %

1,461  %

1,649  %

12

9,348  %

3,071  %

3,700  %

6,922  %

1,476  %

1,643  %

13

9,370  %

3,122  %

3,838  %

6,942  %

1,484  %

1,635  %

14

9,362  %

3,170  %

3,963  %

6,953  %

1,489  %

1,628  %

15

9,330  %

3,217  %

4,076  %

6,952  %

1,496  %

1,625  %

16

9,282  %

3,261  %

4,178  %

6,939  %

1,505  %

1,625  %

17

9,221  %

3,302  %

4,267  %

6,917  %

1,518  %

1,631  %

18

9,150  %

3,342  %

4,344  %

6,887  %

1,535  %

1,643  %

19

9,074  %

3,380  %

4,408  %

6,851  %

1,558  %

1,661  %

20

8,993  %

3,416  %

4,458  %

6,812  %

1,586  %

1,684  %

21

8,909  %

3,450  %

4,495  %

6,770  %

1,620  %

1,714  %

22

8,824  %

3,483  %

4,521  %

6,727  %

1,658  %

1,748  %

23

8,739  %

3,514  %

4,537  %

6,682  %

1,699  %

1,786  %

24

8,654  %

3,543  %

4,545  %

6,638  %

1,741  %

1,825  %

25

8,570  %

3,572  %

4,548  %

6,593  %

1,784  %

1,865  %

26

8,488  %

3,598  %

4,546  %

6,549  %

1,828  %

1,905  %

27

8,408  %

3,624  %

4,541  %

6,505  %

1,871  %

1,945  %

28

8,330  %

3,648  %

4,532  %

6,462  %

1,913  %

1,985  %

29

8,254  %

3,672  %

4,521  %

6,420  %

1,955  %

2,025  %

30

8,181  %

3,694  %

4,509  %

6,380  %

1,996  %

2,063  %

31

8,110  %

3,715  %

4,495  %

6,340  %

2,035  %

2,101  %

32

8,042  %

3,735  %

4,480  %

6,302  %

2,074  %

2,138  %

33

7,976  %

3,755  %

4,465  %

6,265  %

2,111  %

2,173  %

34

7,913  %

3,773  %

4,449  %

6,229  %

2,147  %

2,207  %

35

7,852  %

3,791  %

4,433  %

6,194  %

2,182  %

2,241  %

36

7,794  %

3,808  %

4,417  %

6,161  %

2,216  %

2,273  %

37

7,738  %

3,825  %

4,400  %

6,129  %

2,248  %

2,304  %

38

7,684  %

3,840  %

4,384  %

6,098  %

2,280  %

2,334  %

39

7,632  %

3,855  %

4,369  %

6,068  %

2,310  %

2,362  %

40

7,582  %

3,870  %

4,353  %

6,039  %

2,339  %

2,390  %

41

7,534  %

3,884  %

4,338  %

6,012  %

2,367  %

2,417  %

42

7,488  %

3,897  %

4,323  %

5,985  %

2,394  %

2,443  %

43

7,444  %

3,910  %

4,309  %

5,959  %

2,420  %

2,467  %

44

7,402  %

3,922  %

4,295  %

5,935  %

2,445  %

2,491  %

45

7,361  %

3,934  %

4,281  %

5,911  %

2,469  %

2,514  %

46

7,322  %

3,945  %

4,268  %

5,888  %

2,492  %

2,537  %

47

7,284  %

3,957  %

4,255  %

5,866  %

2,514  %

2,558  %

48

7,248  %

3,967  %

4,242  %

5,844  %

2,536  %

2,579  %

49

7,213  %

3,977  %

4,230  %

5,824  %

2,557  %

2,599  %

50

7,179  %

3,987  %

4,218  %

5,804  %

2,577  %

2,618  %

51

7,147  %

3,997  %

4,207  %

5,785  %

2,596  %

2,636  %

52

7,115  %

4,006  %

4,196  %

5,766  %

2,615  %

2,654  %

53

7,085  %

4,015  %

4,185  %

5,749  %

2,633  %

2,671  %

54

7,056  %

4,024  %

4,174  %

5,731  %

2,650  %

2,688  %

55

7,028  %

4,032  %

4,164  %

5,715  %

2,667  %

2,704  %

56

7,001  %

4,040  %

4,155  %

5,699  %

2,683  %

2,720  %

57

6,975  %

4,048  %

4,145  %

5,683  %

2,699  %

2,735  %

58

6,949  %

4,055  %

4,136  %

5,668  %

2,714  %

2,750  %

59

6,925  %

4,063  %

4,127  %

5,653  %

2,729  %

2,764  %

60

6,901  %

4,070  %

4,118  %

5,639  %

2,743  %

2,778  %

61

6,878  %

4,077  %

4,110  %

5,626  %

2,757  %

2,791  %

62

6,856  %

4,083  %

4,102  %

5,613  %

2,770  %

2,804  %

63

6,834  %

4,090  %

4,094  %

5,600  %

2,783  %

2,816  %

64

6,813  %

4,096  %

4,086  %

5,587  %

2,796  %

2,828  %

65

6,793  %

4,102  %

4,079  %

5,575  %

2,808  %

2,840  %

66

6,774  %

4,108  %

4,072  %

5,563  %

2,820  %

2,851  %

67

6,755  %

4,114  %

4,065  %

5,552  %

2,832  %

2,862  %

68

6,736  %

4,119  %

4,058  %

5,541  %

2,843  %

2,873  %

69

6,718  %

4,125  %

4,051  %

5,530  %

2,854  %

2,884  %

70

6,701  %

4,130  %

4,045  %

5,520  %

2,864  %

2,894  %

71

6,684  %

4,135  %

4,039  %

5,510  %

2,875  %

2,904  %

72

6,667  %

4,140  %

4,033  %

5,500  %

2,885  %

2,913  %

73

6,651  %

4,145  %

4,027  %

5,490  %

2,894  %

2,923  %

74

6,635  %

4,150  %

4,021  %

5,481  %

2,904  %

2,932  %

75

6,620  %

4,155  %

4,015  %

5,472  %

2,913  %

2,941  %

76

6,605  %

4,159  %

4,010  %

5,463  %

2,922  %

2,949  %

77

6,591  %

4,163  %

4,005  %

5,454  %

2,931  %

2,958  %

78

6,577  %

4,168  %

3,999  %

5,446  %

2,939  %

2,966  %

79

6,563  %

4,172  %

3,994  %

5,438  %

2,948  %

2,974  %

80

6,550  %

4,176  %

3,989  %

5,430  %

2,956  %

2,982  %

81

6,537  %

4,180  %

3,985  %

5,422  %

2,964  %

2,989  %

82

6,524  %

4,184  %

3,980  %

5,415  %

2,971  %

2,997  %

83

6,512  %

4,188  %

3,975  %

5,407  %

2,979  %

3,004  %

84

6,500  %

4,191  %

3,971  %

5,400  %

2,986  %

3,011  %

85

6,488  %

4,195  %

3,967  %

5,393  %

2,994  %

3,018  %

86

6,476  %

4,198  %

3,962  %

5,386  %

3,001  %

3,025  %

87

6,465  %

4,202  %

3,958  %

5,379  %

3,007  %

3,031  %

88

6,454  %

4,205  %

3,954  %

5,373  %

3,014  %

3,038  %

89

6,443  %

4,209  %

3,950  %

5,366  %

3,021  %

3,044  %

90

6,433  %

4,212  %

3,946  %

5,360  %

3,027  %

3,050  %

91

6,423  %

4,215  %

3,942  %

5,354  %

3,033  %

3,056  %

92

6,412  %

4,218  %

3,939  %

5,348  %

3,039  %

3,062  %

93

6,403  %

4,221  %

3,935  %

5,342  %

3,046  %

3,068  %

94

6,393  %

4,224  %

3,931  %

5,336  %

3,051  %

3,073  %

95

6,384  %

4,227  %

3,928  %

5,330  %

3,057  %

3,079  %

96

6,374  %

4,230  %

3,925  %

5,325  %

3,063  %

3,084  %

97

6,365  %

4,233  %

3,921  %

5,319  %

3,068  %

3,090  %

98

6,356  %

4,235  %

3,918  %

5,314  %

3,074  %

3,095  %

99

6,348  %

4,238  %

3,915  %

5,309  %

3,079  %

3,100  %

100

6,339  %

4,241  %

3,912  %

5,304  %

3,084  %

3,105  %

101

6,331  %

4,243  %

3,908  %

5,299  %

3,089  %

3,110  %

102

6,323  %

4,246  %

3,905  %

5,294  %

3,094  %

3,115  %

103

6,315  %

4,248  %

3,902  %

5,289  %

3,099  %

3,119  %

104

6,307  %

4,250  %

3,900  %

5,284  %

3,104  %

3,124  %

105

6,299  %

4,253  %

3,897  %

5,280  %

3,109  %

3,128  %

106

6,292  %

4,255  %

3,894  %

5,275  %

3,113  %

3,133  %

107

6,284  %

4,257  %

3,891  %

5,271  %

3,118  %

3,137  %

108

6,277  %

4,260  %

3,888  %

5,266  %

3,122  %

3,141  %

109

6,270  %

4,262  %

3,886  %