ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 289

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 64
12 ta' Awwissu 2021


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/1334 tas-27 ta’ Mejju 2021 li jemenda r-Regolament (UE) 2019/787 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-allużjonijiet għall-ismijiet ġuridiċi ta’ xorb spirituż jew Indikazzjonijiet Ġeografiċi għal xorb spirituż fid-deskrizzjoni, fil-preżentazzjoni u fit-tikkettar ta’ xorb spirituż ieħor

1

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/1335 tas-27 ta’ Mejju 2021 li jemenda r-Regolament (UE) 2019/787 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar ta’ xorb spirituż li jirriżulta mill-kombinazzjoni ta’ xarba spirituża ma’ oġġett tal-ikel wieħed jew aktar

4

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/1336 tat-2 ta’ Ġunju 2021 li jemenda r-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 907/2014 fir-rigward tal-ġestjoni finanzjarja

6

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1337 tat-18 ta’ Ġunju 2021 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 908/2014 fir-rigward tal-ġestjoni finanzjarja

9

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1338 tal-11 ta’ Awwissu 2021 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/373 fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ rapportar u l-kanali ta’ rapportar bejn l-organizzazzjonijiet, u r-rekwiżiti għal servizzi meteoroloġiċi ( 1 )

12

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1339 tal-11 ta’ Awwissu 2021 li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2048 fir-rigward tal-istandard armonizzat għas-siti elettroniċi u l-applikazzjonijiet mobbli ( 1 )

53

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

12.8.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 289/1


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/1334

tas-27 ta’ Mejju 2021

li jemenda r-Regolament (UE) 2019/787 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-allużjonijiet għall-ismijiet ġuridiċi ta’ xorb spirituż jew Indikazzjonijiet Ġeografiċi għal xorb spirituż fid-deskrizzjoni, fil-preżentazzjoni u fit-tikkettar ta’ xorb spirituż ieħor

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2019/787 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ April 2019 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta’ xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta’ xorb spirituż fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta’ oġġetti tal-ikel oħra, il-protezzjoni ta’ Indikazzjonijiet Ġeografiċi ta’ xorb spirituż, l-użu ta’ alkoħol etiliku u distillati ta’ oriġini agrikola f’xorb alkoħoliku, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 50(3) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 12(4) tar-Regolament (UE) 2019/787 jistabbilixxi regoli dwar kif jidhru l-allużjonijiet għall-isem ġuridiku ta’ kategoriji ta’ xorb spirituż jew ta’ Indikazzjonijiet Ġeografiċi ta’ xorb spirituż fil-preżentazzjoni u fit-tikkettar ta’ xorb alkoħoliku.

(2)

L-Artikolu 12(4) tar-Regolament (UE) 2019/787 ma jirrikjedix li l-isem tax-xarba alkoħolika li tirriżulta jidher fl-istess kamp viżiv tal-allużjoni. Fejn l-isem tax-xarba alkoħolika jidher f’kamp viżiv differenti mill-allużjoni, il-konsumaturi jistgħu madankollu jaslu biex jemmnu li l-allużjoni hija parti mill-isem tax-xarba alkoħolika, partikolarment fil-każijiet fejn ix-xarba alkoħolika li tirriżulta tkun xarba spirituża.

(3)

Barra minn hekk, f’ċerti każijiet, din l-allużjoni tista’ tapprofitta bla bżonn mir-reputazzjoni ta’ kategoriji ta’ xorb spirituż jew ta’ Indikazzjonijiet Ġeografiċi, li, meta kkombinati ma’ oġġetti tal-ikel oħra li mhumiex meħtieġa jew permessi fil-produzzjoni tagħhom, jitilfu n-natura tagħhom u ma jkunux jistgħu jibqgħu jiġu ttikkettati bħala tali. Għaldaqstant, il-wiri ta’ dawk l-ismijiet b’mod prominenti fil-preżentazzjoni u fit-tikkettar tax-xarba spirituża li tagħmel allużjoni għalihom, jista’ jirriżulta effettivament f’miżapproprjazzjoni tar-reputazzjoni tagħhom.

(4)

L-Artikolu 7(1), il-punt (a) tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) jirrikjedi li l-informazzjoni dwar l-ikel m’għandhiex tiżgwida, partikolarment fin-natura u l-identità tal-ikel. L-Artikolu 9 ta’ dak ir-Regolament jipprevedi li l-informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel, inkluż l-isem tal-oġġett tal-ikel, għandha tiġi pprovduta u l-Artikolu 13 ta’ dak ir-Regolament jirrikjedi li l-informazzjoni obbligatorja tiġi mmarkata f’post li jidher b’tali mod li tkun tidher faċilment, tinqara sew u, fejn adegwat, ma titħassarx.

(5)

F’konformità mal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2019/787, ir-rekwiżiti tal-preżentazzjoni u t-tikkettar stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 japplikaw għax-xorb alkoħoliku li jirriżulta mill-kombinazzjoni ta’ xorb spirituż ma’ oġġetti tal-ikel oħra. Sabiex jiġi żgurat li dawk ir-rekwiżiti jiġu ssodisfati bl-aħjar mod, partikolarment għax-xorb spirituż li jagħmel allużjoni għal xorb spirituż ieħor, huwa xieraq li jkun rikjest li l-isem ġuridiku tax-xorb spirituż li jirriżulta, jidher fl-istess kamp viżiv tal-allużjoni ta’ xorb spirituż. Jenħtieġ li dan isir kull darba li l-allużjoni tiġi indikata fid-deskrizzjoni, fil-preżentazzjoni jew fit-tikkettar ta’ xarba spirituża. Dan jevita prattiki li jiżgwidaw u jiġi żgurat li l-konsumaturi jkunu infurmati kif xieraq rigward in-natura attwali tax-xarba spirituża li tirriżulta mill-kombinazzjoni ta’ xorb spirituż ma’ oġġetti tal-ikel oħra.

(6)

Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament (UE) 2019/787 jiġi emendat kif xieraq.

(7)

Jenħtieġ li jiġi previst perjodu tranżitorju għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar it-tikkettar stabbiliti f’dan ir-Regolament biex jippermetti lix-xorb spirituż ittikkettat qabel il-31 ta’ Diċembru 2022 f’konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) jibqa’ jitqiegħed fis-suq mingħajr il-ħtieġa li jiġi ttikkettat mill-ġdid.

(8)

F’konformità mal-Artikolu 51(3) tar-Regolament (UE) 2019/787 u sabiex jiġi evitat kwalunkwe tip ta’ vojt regolatorju, jenħtieġ li dan ir-Regolament jibda japplika retroattivament mill-25 ta’ Mejju 2021,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 2019/787, il-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.   L-allużjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2 u 3:

(a)

ma għandhomx ikunu fuq l-istess linja bħall-isem tax-xarba alkoħolika; u

(b)

għandhom jidhru b’tipa ta’ daqs li ma jkunx akbar minn nofs id-daqs tat-tipa użata għall-isem tax-xarba alkoħolika u, fejn jintużaw termini komposti, b’tipa ta’ daqs li ma jkunx akbar minn nofs id-daqs tat-tipa użata għal tali termini komposti, f’konformità mal-punt (c) tal-Artikolu 11(3); u

(c)

fil-każ ta’ allużjonijiet fid-deskrizzjoni, fil-preżentazzjoni u fit-tikkettar ta’ xorb spirituż, dawn jiġu akkumpanjati dejjem bl-isem ġuridiku tax-xarba spirituża, li għandu jidher fl-istess kamp viżiv tal-allużjoni.”.

Artikolu 2

Ix-xorb spirituż li ma jissodisfax ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 12(4), il-punt (c), tar-Regolament (UE) 2019/787 kif emendat b’dan ir-Regolament, iżda li jissodisfa r-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 u li ġie ttikkettat qabel il-31 ta’ Diċembru 2022 jista’ jibqa’ jitqiegħed fis-suq sakemm jispiċċaw l-istokkijiet.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-25 ta’ Mejju 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta’ Mejju 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 130, 17.5.2019, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva tal-Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/10/KE, id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kummissjoni 2002/67/KE u 2008/5/KE u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004 (ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18).

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta’ Indikazzjonijiet Ġeografiċi, ta’ xorb spirituż u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89 (ĠU L 39, 13.2.2008, p. 16).


12.8.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 289/4


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/1335

tas-27 ta’ Mejju 2021

li jemenda r-Regolament (UE) 2019/787 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar ta’ xorb spirituż li jirriżulta mill-kombinazzjoni ta’ xarba spirituża ma’ oġġett tal-ikel wieħed jew aktar

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2019/787 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ April 2019 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta’ xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta’ xorb spirituż fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta’ oġġetti tal-ikel oħra, il-protezzjoni ta’ Indikazzjonijiet Ġeografiċi ta’ xorb spirituż, l-użu ta’ alkoħol etiliku u distillati ta’ oriġini agrikola f’xorb alkoħoliku, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 50(3) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 11(3) tar-Regolament (UE) 2019/787 jistabbilixxi regoli dwar id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta’ xorb alkoħoliku miksub permezz tal-kombinazzjoni ta’ kategorija ta’ xorb spirituż jew Indikazzjoni Ġeografika għal xarba spirituża ma’ oġġetti tal-ikel oħra. Tali xarbiet alkoħoliċi huma deskritti b’termini komposti li jikkombinaw jew isem ġuridiku previst fil-kategoriji ta’ xorb spirituż stabbiliti fl-Anness I ta’ dak ir-Regolament jew l-Indikazzjoni Ġeografika għal xarba spirituża mal-isem ta’ oġġetti tal-ikel oħrajn.

(2)

L-Artikolu 11(3) tar-Regolament (UE) 2019/787 ma jirrikjedix li l-isem tax-xarba alkoħolika li tirriżulta jintwera fil-kamp viżiv bħat-terminu kompost. Dan jista’ jwassal lill-konsumaturi biex jemmnu li t-terminu kompost huwa l-isem proprju tax-xarba alkoħolika billi jabbuża bla bżonn mir-reputazzjoni tal-kategoriji tax-xorb spirituż jew tal-indikazzjonijiet ġeografiċi, partikolarment fil-każijiet fejn ix-xarba alkoħolika li tirriżulta tkun xarba spirituża.

(3)

L-Artikolu 7(1), il-punt (a), tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) jirrikjedi li l-informazzjoni dwar l-ikel ma tiżgwidax, partikolarment fir-rigward tan-natura u l-identità tal-ikel. L-Artikolu 9 ta’ dak ir-Regolament jistipula li għandha tingħata informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel, inkluż l-isem tal-oġġett tal-ikel, u l-Artikolu 13 ta’ dak ir-Regolament jirrikjedi li l-informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel għandha tiġi mmarkata f’post li jidher b’tali mod li tkun tidher faċilment, tinqara sew u, fejn adegwat, ma titħassarx.

(4)

F’konformità mal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2019/787, ir-rekwiżiti tal-preżentazzjoni u tat-tikkettar stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 japplikaw għax-xorb alkoħoliku li jirriżulta mill-kombinazzjoni ta’ xorb spirituż ma’ oġġetti tal-ikel oħra. Sabiex jiġi żgurat li dawk ir-rekwiżiti jiġu ssodisfati bl-aħjar mod, b’mod partikolari għax-xorb spirituż li jirriżulta minn tali kombinazzjoni, huwa xieraq li jkun rikjest li l-isem ġuridiku tax-xarba spirituża li tirriżulta jintwera fl-istess kamp viżiv bħat-terminu kompost li jiddeskrivi dik il-kombinazzjoni. Jenħtieġ li dan iseħħ kull darba li t-terminu kompost ikun indikat fid-deskrizzjoni, fil-preżentazzjoni jew fit-tikkettar ta’ xarba spirituża. Dan jevita prattiki li jiżgwidaw u jiżgura li l-konsumaturi jkunu infurmati kif xieraq dwar in-natura attwali tax-xorb spirituż li jirriżulta mill-kombinazzjoni ta’ xorb spirituż ma’ oġġetti tal-ikel oħra.

(5)

Madankollu, jenħtieġ li dan l-obbligu ma japplikax meta, f’konformità mal-Artikolu 10(5), il-punt (b), tar-Regolament (UE) 2019/787, l-isem ġuridiku tax-xarba spirituża jkun sostitwit b’terminu kompost li jinkludi l-kliem “likur” jew “krema”, sakemm il-prodott finali jkun jikkonforma mar-rekwiżiti tal-kategorija 33 tal-Anness I ta’ dak ir-Regolament.

(6)

Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament (UE) 2019/787 jiġi emendat skont dan.

(7)

Jenħtieġ li jiġi previst perjodu tranżitorju għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar it-tikkettar stabbiliti f’dan ir-Regolament biex ix-xorb spirituż ittikkettat qabel il-31 ta’ Diċembru 2022 f’konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) ikun jista’ jkompli jitqiegħed fis-suq mingħajr ma jkun rikjest li dawn jiġu ttikkettati mill-ġdid.

(8)

F’konformità mal-Artikolu 51(3) tar-Regolament (UE) 2019/787 u sabiex jiġi evitat kwalunkwe tip ta’ vojt regolatorju, jenħtieġ li dan ir-Regolament japplika retroattivament mill-25 ta’ Mejju 2021,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) 2019/787, il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“3.   It-termini komposti li jiddeskrivu xarba alkoħolika għandhom:

(a)

jidhru b’karattri uniformi tal-istess tipa, daqs u kulur;

(b)

ma għandhomx jiġu interrotti b’xi element testwali jew ta’ stampi li ma jifformawx parti minnhom;

(c)

ma għandhomx jidhru f’daqs ta’ tipa akbar mid-daqs tat-tipa użata għall-isem tax-xarba alkoħolika; u

(d)

f’każijiet fejn ix-xarba alkoħolika tkun xarba spirituża, dejjem ikunu akkumpanjati mill-isem ġuridiku tax-xarba spirituża, li għandu jidher fl-istess kamp viżiv bħat-terminu kompost, sakemm l-isem ġuridiku ma jiġix sostitwit b’terminu kompost f’konformità mal-Artikolu 10(5), il-punt (b).”.

Artikolu 2

Ix-xorb spirituż li ma jissodisfax ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 11(3), il-punt (d), tar-Regolament (UE) 2019/787 kif emendat b’dan ir-Regolament iżda li jissodisfa r-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 u li jkun ġie ttikkettat qabel il-31 ta’ Diċembru 2022 jista’ jkompli jitqiegħed fis-suq sakemm jispiċċaw l-istokkijiet.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-25 ta’ Mejju 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta’ Mejju 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 130, 17.5.2019, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva tal-Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/10/KE, id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kummissjoni 2002/67/KE u 2008/5/KE u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004 (ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18).

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi, ta’ xorb spirituż u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89 (ĠU L 39, 13.2.2008, p. 16).


12.8.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 289/6


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/1336

tat-2 ta’ Ġunju 2021

li jemenda r-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 907/2014 fir-rigward tal-ġestjoni finanzjarja

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 40 u l-Artikolu 46(1) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 40, l-ewwel paragrafu, tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 jipprevedi li kwalunkwe pagament magħmul mill-aġenziji tal-pagamenti tal-Istati Membri lill-benefiċjarji qabel l-aktar data bikrija ta’ pagament possibbli u wara l-aktar data tard ta’ pagament possibbli huma ineliġibbli għall-finanzjament mill-Unjoni, ħlief f’ċerti każijiet.

(2)

L-Artikoli 5 u 5a tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 (2) jistabbilixxu l-kundizzjonijiet li fihom u f’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, l-infiq imwettaq wara l-limiti ta’ żmien għall-pagamenti jiġi kkunsidrat bħala eliġibbli għall-pagamenti tal-Unjoni.

(3)

Il-paragrafu 3a iddaħħal fl-Artikolu 5 tar-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 907/2014 permezz tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/160 (3) sabiex tiġi pprovduta ċ-ċertezza tad-dritt u sabiex jiġu ċċarati l-kundizzjonijiet li applikaw għall-pagamenti diretti li saru fis-sena finanzjarja 2015 skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (4). Dik id-dispożizzjoni ma għadhiex applikabbli u għalhekk tista’ titħassar.

(4)

Għandhom jitwettqu kontrolli dwar il-konformità mal-aħħar skadenzi tal-pagamenti kemm għall-pagamenti fil-qafas tal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (“FAEG”), kif ukoll għall-pagamenti fil-qafas tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (“FAEŻR”). Madankollu, il-verifiki dwar il-konformità mal-iskadenzi tal-pagamenti għall-FAEG jitwettqu darbtejn għal kull sena finanzjarja, jiġifieri fuq l-infiq imwettaq sal-31 ta’ Lulju u l-bqija tal-infiq imwettaq sal-15 ta’ Ottubru, filwaqt li l-konformità mal-iskadenza tal-pagament għall-FAEŻR tiġi vverifikata darba kull sena finanzjarja fir-rigward tal-pagamenti kollha li jkunu saru għal dik is-sena finanzjarja.

(5)

Għal raġunijiet ta’ sempliċità u effiċjenza u sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-Istati Membri u l-Kummissjoni, jenħtieġ ukoll li tiġi stabbilita verifika waħda dwar il-konformità mal-iskadenzi tal-pagamenti għas-sena finanzjarja kollha fir-rigward tan-nefqa tal-FAEG. Jenħtieġ li dik il-verifika titwettaq fuq l-infiq imwettaq sal-15 ta’ Ottubru. Madankollu, meta jkun hemm nuqqas ta’ konformità mal-iskadenzi tal-pagamenti fil-kuntest tad-dikjarazzjonijiet tal-infiq, jenħtieġ li tkun possibbli għall-Kummissjoni li twettaq verifika addizzjonali fuq l-infiq imwettaq sal-31 ta’ Lulju.

(6)

Ir-Regolament (UE) 2020/2220 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) emenda r-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) u estenda l-perjodu tat-tul ta’ żmien tal-programmi tal-iżvilupp rurali appoġġati mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali FAEŻR sal-31 ta’ Diċembru 2022, filwaqt li jipprovdi lill-Istati Membri bil-possibilità li jiffinanzjaw il-programmi estiżi tagħhom mill-allokazzjoni tal-baġit korrispondenti għas-snin 2021 u 2022. Barra minn hekk, ir-Regolament (UE) 2020/2220 għamel disponibbli r-riżorsi addizzjonali mill-Istrument ta’ Rkupru tal-Unjoni Ewropea (“EURI”) fil-programmi estiżi fis-snin 2021 u 2022 biex jiġu ffinanzjati miżuri skont ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 bil-għan li jiġi indirizzat l-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 u tal-konsegwenzi tagħha għas-settur agrikolu u ż-żoni rurali tal-Unjoni.

(7)

Kif stabbilit fil-premessa (24) tar-Regolament (UE) 2020/2220, ir-riżorsi addizzjonali mill-EURI huma soġġetti għal kundizzjonijiet speċifiċi. Għalhekk jenħtieġ li dawk ir-riżorsi addizzjonali jiġu pprogrammati u mmonitorjati b’mod separat mill-appoġġ tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali, filwaqt li jiġu applikati, bħala regola ġenerali, ir-regoli stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1305/2013. Għaldaqstant, dawk ir-riżorsi addizzjonali jenħtieġ li jiġu implimentati permezz tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 u jitqiesu fil-qafas ta’ dak ir-Regolament bħala ammonti li jiffinanzjaw il-miżuri li jaqgħu taħt il-FAEŻR. B’konsegwenza ta’ dan, ir-regoli rispettivi dwar il-livelli massimu u tnaqqis stabbiliti fl-Artikolu 5a tar-Regolament Delegat (UE) Nru 907/2014 jenħtieġ li jiġu kkalkulati b’mod separat fir-rigward tal-allokazzjonijiet tal-FAEŻR u r-rigward tar-riżorsi addizzjonali msemmija fl-Artikolu 58a tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

(8)

Skont ir-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 907/2014, il-Kummissjoni għandha tagħmel pagamenti f’intervalli ta’ xahar jew f’intervalli regolari oħra lill-Istati Membri ibbażati fuq id-dikjarazzjonijiet tal-infiq mibgħuta minn dawn tal-aħħar. Billi tagħmel hekk, jenħtieġ, madankollu li l-Kummissjoni tqis id-dħul riċevut mill-aġenziji tal-pagamenti f’isem il-baġit tal-Unjoni, u ddikjarat mill-Istati Membri fid-dikjarazzjonijiet ta’ kull xahar tagħhom. Attwalment, fil-qafas tal-FAEG, il-Kummissjoni qed tinnettja l-ammonti tal-infiq mal-ammonti tad-dħul assenjat fid-deċiżjoni tal-pagamenti ta’ kull xahar maħruġa mill-Kummissjoni. Din l-operazzjoni finanzjarja tidderoga mill-mod ta’ kif jiġi ġestit id-dħul assenjat taħt Fondi oħra tal-Unjoni, fejn dan ma jkunx innettjat iżda rkuprat permezz ta’ ordni ta’ rkupru mfassla skont l-Artikolu 98 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7). Sabiex jiġu armonizzati l-prattiki kontabilistiċi tal-Kummissjoni u, b’mod partikolari, il-mod ta’ kif id-dħul assenjat huwa ġestit, huwa meħtieġ li l-aspett tekniku tal-ġestjoni finanzjarja tal-FAEG jiġi allinjat mal-fluss użat minn Fondi oħra tal-Unjoni. Għaldaqstant, jenħtieġ li jiġu emendati l-kundizzjonijiet li fihom, id-dħul assenjat fil-qafas tal-FAEG irid jiġi paċut, mingħajr ma titqiegħed f’riskju l-eżekuzzjoni f’waqtha tal-pagamenti lill-Istati Membri.

(9)

Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 907/2014 jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 907/2014 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 5 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 3a jitħassar;

(b)

il-paragrafu 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“5.   Darba kull sena finanzjarja għandha ssir verifika tal-konformità mad-dati ta’ skadenza tal-pagamenti fuq l-infiq imwettaq sal-15 ta’ Ottubru. F’każ li jkun hemm nuqqas ta’ konformità mal-iskadenzi tal-pagamenti fil-kuntest tad-dikjarazzjonijiet tal-infiq ta’ kull xahar, tista’ ssir verifika addizzjonali tal-konformità mal-iskadenzi tal-pagamenti fuq l-infiq imwettaq sal-31 ta’ Lulju.

L-iskadenzi tal-pagamenti li ma jiġux irrispettati għandhom jitqiesu fid-deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-kontijiet imsemmija fl-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.”;

(2)

fl-Artikolu 5a, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“7.   Il-livelli limiti u t-tnaqqis imsemmija fil-paragrafi 2 u 3 għandhom jiġu kkalkulati b’mod separat fir-rigward tal-allokazzjonijiet tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, mingħajr ir-riżorsi addizzjonali msemmija fl-Artikolu 58a tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013, u fir-rigward ta’ dawk ir-riżorsi addizzjonali.”;

(3)

fl-Artikolu 7, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Fid-deċiżjoni tagħha dwar il-pagamenti ta’ kull xahar li għandha tiġi adottata skont l-Artikolu 18(3) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, il-Kummissjoni għandha tħallas il-bilanċ tal-infiq iddikjarat minn kull Stat Membri fid-dikjarazzjoni ta’ kull xahar tiegħu, li minnu jitnaqqas id-dħul assenjat li dak l-Istat Membru jkun inkluda fl-istess dikjarazzjoni ta’ nfiq. Din it-tpaċija għandha titqies bħala ekwivalenti għall-ġbir tad-dħul korrispondenti.

L-approprjazzjonijiet ta’ impenn u l-approprjazzjonijiet ta’ pagament iġġenerati mid-dħul assenjat għandhom ikunu miftuħin ladarba dan id-dħul ikun ġie assenjat għall-intestaturi baġitarji.”.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-2 ta’ Ġunju 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 tal-11 ta’ Marzu 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-aġenziji tal-pagamenti u korpi oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni tal-kontijiet, il-garanziji u l-użu tal-euro (ĠU L 255, 28.8.2014, p. 18).

(3)  Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/160 tat-28 ta’ Novembru 2014 li jemenda r-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-aġenziji tal-pagamenti u korpi oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni tal-kontijiet, il-garanziji u l-użu tal-euro (ĠU L 27 3.2.2015, p. 7).

(4)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-19 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għal bdiewa, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) Nru 378/2007 u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16).

(5)  Ir-Regolament (UE) 2020/2220 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Diċembru 2020 li jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) fis-snin 2021 u 2022 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013 u (UE) Nru 1307/2013 fir-rigward tar-riżorsi u l-applikazzjoni fis-snin 2021 u 2022 u r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 fir-rigward tar-riżorsi u d-distribuzzjoni ta’ tali appoġġ fir-rigward tas-snin 2021 u 2022 (ĠU L 437, 28.12.2020, p. 1).

(6)  Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (ĠU L 347 20.12.2013, p. 487).

(7)  Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).


12.8.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 289/9


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/1337

tat-18 ta’ Ġunju 2021

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 908/2014 fir-rigward tal-ġestjoni finanzjarja

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 46(6) u l-Artikolu 104 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 11 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 908/2014 (2) jistabbilixxi r-regoli ġenerali applikabbli għad-dikjarazzjoni tal-infiq u d-dħul assenjat iddikjarati mill-aġenziji tal-pagamenti fir-rigward ta’ xahar partikolari. Fil-mument li jiġu stabbiliti l-pagamenti ta’ kull xahar lill-Istati Membri, il-Kummissjoni tqis il-korrezzjonijiet deċiżi mill-Kummissjoni skont l-approvazzjoni tal-kontijiet u l-approvazzjoni tal-konformità. Għaldaqstant, minħabba li l-ammonti li jikkorrispondu għal dawn il-korrezzjonijiet huma magħrufa mill-Kummissjoni, ma hemmx ħtieġa speċifika li l-Istati Membri jinkluduhom fid-dikjarazzjoni ta’ kull xahar u jiddikjarawhom lill-Kummissjoni. Sabiex tiġi ssimplifikata l-proċedura fir-rigward tal-ammonti li għandhom jiġu ddikjarati mill-Istati Membri, jenħtieġ li dak ir-rekwiżit jitħassar.

(2)

L-Artikolu 14(1) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 908/2014 jistipula li meta tiddeċiedi li tagħmel il-pagamenti ta’ kull xahar, il-Kummissjoni għandha tpoġġi għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri r-riżorsi meħtieġa biex ikopru l-infiq li ser jiġi ffinanzjat skont il-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (“EAGF”). Madankollu, hija u tagħmel dan, jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis id-dħul riċevut mill-aġenziji tal-pagamenti f’isem il-baġit tal-Unjoni. Bħalissa, skont il-FAEG, il-Kummissjoni qed tinnettja l-ammonti tan-nefqa mal-ammonti tad-dħul assenjat direttament fid-deċiżjoni ta’ pagament ta’ kull xahar maħruġa mill-Kummissjoni. Din l-operazzjoni finanzjarja tidderoga mill-mod ta’ kif jiġi ġestit id-dħul assenjat skont Fondi oħra tal-Unjoni, fejn dan ma jkunx innettjat imma rkuprat permezz ta’ ordni ta’ rkupru mfassla skont l-Artikolu 98 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3). Sabiex jiġu armonizzati l-prattiki kontabilistiċi tal-Kummissjoni u, b’mod partikolari, il-mod kif id-dħul assenjat jiġi ġestit, huwa meħtieġ li dan l-aspett tekniku tal-ġestjoni finanzjarja tal-FAEG jiġi allinjat mal-fluss użat minn Fondi oħra tal-Unjoni. Għaldaqstant, jeħtieġ li jiġi emendat il-mod kif għandu jiġi paċut id-dħul affettwat skont il-FAEG.

(3)

Ir-Regolament (UE) 2020/2220 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) emenda r-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) u estenda l-perjodu għat-tul ta’ żmien tal-programmi tal-iżvilupp rurali appoġġati mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (“FAEŻR”) sal-31 ta’ Diċembru 2022, filwaqt li ta l-possibilità lill-Istati Membri li jiffinanzjaw il-programmi estiżi tagħhom mill-allokazzjoni baġitarja korrispondenti għas-snin 2021 u 2022. Barra minn hekk, ir-Regolament (UE) 2020/2220 għamel ir-riżorsi addizzjonali mill-Istrument tal-Unjoni Ewropea għall-Irkupru (“EURI”) disponibbli fil-programmi estiżi fis-snin 2021 u 2022 biex jiġu ffinanzjati miżuri skont ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 biex jiġi indirizzat l-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 u l-konsegwenzi tagħha għas-settur agrikolu u ż-żoni rurali tal-Unjoni.

(4)

Kif stabbilit fil-premessa (24) tar-Regolament (UE) 2020/2220, ir-riżorsi addizzjonali mill-EURI huma soġġetti għal kundizzjonijiet speċifiċi. Jenħtieġ għalhekk li dawk ir-riżorsi addizzjonali jiġu pprogrammati u mmonitorjati b’mod separat mill-appoġġ tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali, filwaqt li jiġu applikati, b’mod ġenerali, ir-regoli stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1305/2013. Għaldaqstant, jenħtieġ li dawk ir-riżorsi addizzjonali jiġu implimentati permezz tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 u jitqiesu fil-qafas ta’ dak ir-Regolament bħala ammonti li jiffinanzjaw il-miżuri skont il-FAEŻR. Bħala konsegwenza, jenħtieġ li r-regoli rispettivi ta’ implimentazzjoni tal-ġestjoni finanzjarja fir-rigward tar-riżorsi addizzjonali msemmija fl-Artikolu 58a tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 jiġu adattati. B’mod partikolari, jenħtieġ li l-previżjoni tal-bżonnijiet tal-iffinanzjar, id-dikjarazzjonijiet tan-nefqa li għandhom jiġu pprovduti mill-Istati Membri u l-kalkolu tal-ammont li għandu jitħallas fir-rigward tal-allokazzjonijiet tal-FAEŻR, jiġu aġġustati.

(5)

Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 908/2014 jiġi emendat skont dan.

(6)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 908/2014 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 11(1), il-punt (c), titħassar l-aħħar sentenza;

(2)

fl-Artikolu 14(1), it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Meta l-pagamenti li għandhom isiru mill-Kummissjoni jwasslu għal ammont negattiv għal Stat Membru, it-tnaqqis żejjed għandu jiġi riportat għax-xhur ta’ wara.”;

(3)

fl-Artikolu 21, l-ewwel paragrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Għal kull programm ta’ żvilupp rurali kif imsemmi fl-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*1), u f’konformità mal-Artikolu 102(1), l-ewwel subparagrafu, il-punt (c)(ii), tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, darbtejn fis-sena, mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar u l-31 ta’ Awwissu, il-previżjonijiet tagħhom tal-ammonti li għandhom jiġu ffinanzjati mill-FAEŻR għas-sena finanzjarja. Dawk il-previżjonijiet għandhom jindikaw separatament l-ammonti previsti għar-riżorsi addizzjonali msemmija fl-Artikolu 58a(2) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jibagħtu stima aġġornata tat-talbiet għall-finanzjament tagħhom għas-sena finanzjarja ta’ wara.

(*1)  Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (ĠU L 347 20.12.2013, p. 487).’;"

(4)

fl-Artikolu 22(1), l-ewwel u t-tieni subparagrafi huma sostitwiti b’dan li ġej:

“1.   L-aġenziji ta’ pagament għandhom jiddikjaraw in-nefqa għal kull programm għall-iżvilupp rurali kif imsemmi fl-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

Għal kull miżura ta’ żvilupp rurali, l-aġenziji ta’ pagament għandhom jispeċifikaw f’dikjarazzjoni tan-nefqa l-ammont imsemmi fl-Artikolu 58(4) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 u l-ammont imsemmi fl-Artikolu 58a(2) ta’ dak ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013.”;

(5)

fl-Artikolu 23, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   Mingħajr preġudizzju għal-limitu massimu previst fl-Artikolu 34(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, meta t-total ikkombinat tal-kontribut tal-Unjoni imħallas għall-programm ta’ żvilupp rurali jaqbeż it-total ipprogrammat għal miżura ta’ żvilupp rurali, l-ammont li għandu jitħallas, għandu jitnaqqas kif ġej:

(a)

għar-riżorsi skont l-FAEŻR, mingħajr ir-riżorsi addizzjonali msemmija fl-Artikolu 58a tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013, huwa għandu jitnaqqas għall-ammont programmat għal dik il-miżura skont il-FAEŻR, mingħajr ir-riżorsi addizzjonali;

(b)

għar-riżorsi addizzjonali msemmija fl-Artikolu 58a tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013, huwa għandu jitnaqqas għall-ammont ipprogrammat għal dik il-miżura skont ir-riżorsi addizzjonali.

Kull kontribut tal-Unjoni eskluż b’riżultat ta’ dan jista’ jitħallas aktar tard diment li jkun tressaq pjan aġġustat ta’ finanzjament mill-Istat Membru u jiġi aċċettat mill-Kummissjoni.”.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Ġunju 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 908/2014 tas-6 ta’ Awwissu 2014 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-aġenziji tal-pagamenti u korpi oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni ta’ kontijiet, ir-regoli dwar kontrolli, garanziji u trasparenza (ĠU L 255 28.8.2014, p. 59).

(3)  Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (UE) 2020/2220 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Diċembru 2020 li jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) fis-snin 2021 u 2022 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013 u (UE) Nru 1307/2013 fir-rigward tar-riżorsi u l-applikazzjoni fis-snin 2021 u 2022 u r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 fir-rigward tar-riżorsi u d-distribuzzjoni ta’ tali appoġġ fir-rigward tas-snin 2021 u 2022 (ĠU L 437, 28.12.2020, p. 1).

(5)  Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (ĠU L 347 20.12.2013, p. 487).


12.8.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 289/12


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/1338

tal-11 ta’ Awwissu 2021

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/373 fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ rapportar u l-kanali ta’ rapportar bejn l-organizzazzjonijiet, u r-rekwiżiti għal servizzi meteoroloġiċi

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2018 dwar regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2111/2005, (KE) Nru 1008/2008, (UE) Nru 996/2010, (UE) Nru 376/2014 u d-Direttivi 2014/30/UE u 2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 552/2004 u (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 43(1)(a) u (f), l-Artikolu 62(15)(a) u (c) u l-Artikolu 72(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/373 (2) jistabbilixxi r-rekwiżiti komuni għall-fornituri ta’ servizzi ta’ ġestjoni tat-traffiku tal-ajru/servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u funzjonijiet oħrajn tan-network tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru għat-traffiku tal-ajru ġenerali u għas-sorveljanza tagħhom.

(2)

F’konformità mal-punt 5.1(g) tal-Anness VIII tar-Regolament (UE) 2018/1139, il-fornituri tas-servizzi għandhom jistabbilixxu sistema ta’ rapportar tal-okkorrenzi bħala parti mis-sistema tal-ġestjoni tagħhom sabiex jikkontribwixxu għat-titjib kontinwu tas-sikurezza. Sabiex tiġi żgurata l-konformità ma’ dan ir-rekwiżit essenzjali u l-implimentazzjoni uniformi tiegħu, kif ukoll biex jiġi żgurat li d-dispożizzjonijiet li jirriżultaw ikunu allinjati mar-Regolament (UE) Nru 376/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) dwar ir-rappurtar, l-analiżi u s-segwitu ta’ okkorrenzi fl-avjazzjoni ċivili, jenħtieġ li r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/373 jiġi emendat skont dan.

(3)

Fis-7 ta’ Marzu 2018 u fid-9 ta’ Marzu 2020, l-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO) adottat l-Emenda 78 u l-Emenda 79, rispettivament, għall-Anness 3 tal-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali, iffirmata fis-7 ta’ Diċembru 1944 f’Chicago (“il-Konvenzjoni ta’ Chicago”) bl-għan, fost affarijiet oħra, li ssaħħaħ u ttejjeb l-armonizzazzjoni fir-rigward tal-iskambju ta’ osservazzjonijiet u rapporti meteoroloġiċi (rapporti meteoroloġiċi ta’ rutina tal-ajrudrom (METAR)/rapporti meteoroloġiċi speċjali tal-ajrudrom (SPECI)), tbassir tal-ajrudrom (TAF), tagħrif dwar il-fenomeni tat-temp tul ir-rotta li jistgħu jaffettwaw is-sikurezza tal-operazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru (SIGMET), il-fenomeni tat-temp tul ir-rotta li jistgħu jaffettwaw is-sikurezza tal-operazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru f’livell baxx (AIRMET), tagħrif ta’ twissija dwar l-irmied vulkaniku u ċ-ċikluni tropikali, tagħrif ta’ twissija dwar it-temp mill-ispazju, eċċ., f’ambjent konformi tal-Ġestjoni tat-Tagħrif Mifruxa mas-Sistema Kollha (SWIM). Dawk l-emendi huma applikabbli fl-Istati Kontraenti tal-ICAO mit-8 ta’ Novembru 2018 u mill-5 ta’ Novembru 2020, rispettivament, għajr il-format METAR, li d-data tal-applikazzjoni tiegħu hija allinjata mad-data tal-applikazzjoni, it-12 ta’ Awwissu 2021, għall-format il-ġdid tar-rapportar globali (“GRF”) għall-kundizzjonijiet tas-superfiċe tar-runway. Dawk l-istandards u l-prattiki rakkomandati internazzjonali jenħtieġ li jiġu riflessi fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/373, b’mod partikolari fir-rekwiżiti speċifiċi tal-organizzazzjoni għall-fornituri ta’ servizzi meteoroloġiċi stabbiliti fl-Anness V ta’ dak ir-Regolament.

(4)

Wieħed mill-elementi abilitanti għall-implimentazzjoni tal-GRF għall-kundizzjonijiet tas-superfiċe tar-runway huwa l-format SNOWTAM, li l-istruzzjonijiet għat-tlestija tiegħu jenħtieġ li jkunu konformi mal-aħħar Proċeduri tal-ICAO għas-Servizzi tan-Navigazzjoni bl-Ajru — Ġestjoni tal-Informazzjoni Ajrunawtika (4), u jenħtieġ li jkunu konsistenti wkoll mar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 965/2012 (5) u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 139/2014 (6).

(5)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/373 jiġi emendat skont dan.

(6)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma bbażati fuq l-Opinjoni Nru 01/2021 (7) tal-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea f’konformità mal-Artikolu 75(2)(b) u (c) u mal-Artikolu 76(1) tar-Regolament (UE) 2018/1139.

(7)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 127 tar-Regolament (UE) 2018/1139,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi I, II, III, V u VI tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/373 huma emendati f’konformità mal-Annessi I sa V ta’ dan ir-Regolament, rispettivament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-punt 32 tal-Anness IV u tal-Anness V għandu japplika mit-12 ta’ Awwissu 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Awwissu 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 212, 22.8.2018, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/373 tal-1 ta’ Marzu 2017 li jistabbilixxi r-rekwiżiti komuni għall-fornituri ta’ servizzi fil-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru/tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u funzjonijiet oħrajn tan-netwerk tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u s-sorveljanza tagħhom, iħassar ir-Regolament (KE) Nru 482/2008, ir-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1034/2011, (UE) Nru 1035/2011 u (UE) 2016/1377 u jemenda r-Regolament (UE) Nru 677/2011 (ĠU L 62, 8.3.2017, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 376/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ April 2014 dwar ir-rappurtar, l-analiżi u s-segwitu ta’ okkorrenzi fl-avjazzjoni ċivili, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 996/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva 2003/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 1321/2007 u (KE) Nru 1330/2007 (ĠU L 122, 24.4.2014, p. 18).

(4)  Il-Proċeduri tal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali għas-Servizzi tan-Navigazzjoni bl-Ajru — Ġestjoni tal-Informazzjoni Ajrunawtika, id-Dok. 10066.

(5)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 965/2012 tal-5 ta’ Ottubru 2012 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-operazzjonijiet bl-ajru skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. (ĠU L 296, 25.10.2012, p. 1).

(6)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 139/2014 tat-12 ta’ Frar 2014 li jistabbilixxi rekwiżiti u proċeduri amministrattivi b’rabta mal-ajrudromi skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 44, 14.2.2014, p. 1).

(7)  L-Opinjoni Nru 01/2021 tal-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea, Ir-rekwiżiti ta’ rapportar tal-okkorrenzi u r-rekwiżiti għas-servizzi meteoroloġiċi, https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.


ANNESS I

L-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/373 huwa emendat kif ġej:

(1)

il-punt (37) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(37)

“sħaba ta’ importanza operazzjonali” tfisser sħaba bl-għoli tal-bażi tas-sħab taħt 5 000 pied jew taħt l-ogħla altitudni minima tas-settur, liema minnhom ikun l-akbar, jew sħaba kumulonimbu (cumulonimbus) jew sħaba kumulu (cumulus) għolja fi kwalunkwe għoli;”;

(2)

il-punt (107) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(107)

“ċentru ta’ notifika dwar l-irmied vulkaniku (VAAC)” tfisser ċentru meteoroloġiku li jipprovdi informazzjoni ta’ notifika lil uffiċċji ta’ osservazzjoni meteoroloġika, ċentri ta’ kontroll taż-żona, ċentri ta’ informazzjoni dwar it-titjir, ċentri ta’ tbassir taż-żoni madwar id-dinja u banek ta’ data OPMET internazzjonali rigward il-firxa laterali u vertikali u l-moviment imbassar tal-irmied vulkaniku fl-atmosfera;”;

(3)

il-punt (168) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(168)

“kollegament tad-data VOLMET (D-VOLMET)” tfisser il-provvista ta’ rapport meteoroloġiku ta’ rutina tal-ajrudrom (METAR), rapport meteoroloġiku speċjali tal-ajrudrom (SPECI), TAF, SIGMET, rapporti tal-ajru speċjali mhux koperti minn SIGMET u, meta disponibbli, AIRMET permezz ta’ kollegament tad-data;”;

(4)

jiżdiedu l-punti (264) sa (266) li ġejjin:

“(264)

“osservatorju tal-vulkani” tfisser fornitur, magħżul mill-awtorità kompetenti, li josserva l-attività ta’ vulkan jew ta’ grupp ta’ vuklani u jqiegħed dawn l-osservazzjonijiet għad-dispożizzjoni ta’ lista miftiehma ta’ riċeventi tal-avjazzjoni;

(265)

“Geography Markup Language (GML)” tfisser standard ta’ kodifikazzjoni tal-Konsorzju Ġeospazjali Miftuħ (OGC);

(266)

“ċentru tat-temp spazjali (SWXC)” tfisser ċentru ddeżinjat biex jimmonitorja u jipprovdi informazzjoni ta’ notifika dwar fenomeni tat-temp spazjali li huma mistennija li jaffettwaw il-komunikazzjonijiet bir-radju ta’ frekwenza għolja, il-komunikazzjonijiet permezz tas-satellita, is-sistemi ta’ navigazzjoni u ta’ sorveljanza bbażati fuq il-GNSS u/jew jippreżentaw riskju ta’ radjazzjoni għall-okkupanti tal-inġenji tal-ajru.”.


ANNESS II

L-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/373 huwa emendat kif ġej:

(1)

il-punt ATM/ANS.AR.A.020 huwa sostitwit b’dan li ġej:

ATM/ANS.AR.A.020 Informazzjoni lill-Aġenzija

(a)

L-awtorità kompetenti għandha tinnotifika lill-Aġenzija f’każ ta’ kwalunkwe problema sinifikanti bl-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2018/1139 u l-atti delegati u ta’ implimentazzjoni tiegħu fi żmien 30 jum minn meta l-awtorità kompetenti tkun saret taf bil-problemi.

(b)

Mingħajr preġudizzju għar-Regolament (UE) Nru 376/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*1) u l-atti delegati u ta’ implimentazzjoni tiegħu, l-awtorità kompetenti għandha tipprovdi lill-Aġenzija b’informazzjoni sinifikanti għas-sikurezza li tirriżulta mir-rapporti dwar l-okkorrenzi maħżuna fil-bażi tad-data nazzjonali tagħha f’konformità mal-Artikolu 6(6) tar-Regolament (UE) Nru 376/2014, mill-iktar fis possibbli.;

(*1)  Ir-Regolament (UE) Nru 376/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ April 2014 dwar ir-rappurtar, l-analiżi u s-segwitu ta’ okkorrenzi fl-avjazzjoni ċivili, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 996/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva 2003/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 1321/2007 u (KE) Nru 1330/2007 (ĠU L 122, 24.4.2014, p. 18).”"

(2)

il-punt ATM/ANS.AR.B.001 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-punt (a), il-punt (1) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(1)

il-politiki u l-proċeduri ddokumentati sabiex tiddeskrivi l-organizzazzjoni, il-mezzi u l-metodi tagħha sabiex tikseb konformità mar-Regolament (UE) 2018/1139 u l-atti delegati u ta’ implimentazzjoni adottati abbażi tiegħu, kif ikun meħtieġ, għall-eżerċizzju tal-kompiti ta’ ċertifikazzjoni, sorveljanza u infurzar tagħha. Il-proċeduri għandhom jinżammu aġġornati u jservu bħala d-dokumenti ta’ ħidma bażiċi fi ħdan dik l-awtorità kompetenti għall-kompiti relatati kollha;”

(b)

il-punt (c) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(c)

L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi proċeduri għall-parteċipazzjoni fi skambju reċiproku tal-informazzjoni u l-assistenza kollha meħtieġa ma’ awtoritajiet kompetenti oħra kkonċernati, kemm jekk minn ġewwa l-Istat Membru jew fi Stati Membri oħra, inkluż l-informazzjoni li ġejja:

(1)

is-sejbiet rilevanti indikati u l-azzjonijiet ta’ segwitu meħuda bħala riżultat tas-sorveljanza tal-fornituri tal-ATM/ANS li jeżerċitaw attivitajiet fit-territorju ta’ Stat Membru, iżda li jkunu ċċertifikati mill-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru ieħor jew mill-Aġenzija; u

(2)

li tirriżulta mir-rappurtar obbligatorju u volontarju tal-okkorrenzi kif meħtieġ mill-punt ATM/ANS.OR.A.065.”;

(3)

il-punt ATM/ANS.AR.B.010 huwa sostitwit b’dan li ġej:

ATM/ANS.AR.B.010 Bidliet fis-sistema ta’ ġestjoni

(a)

L-awtorità kompetenti għandu jkollha fis-seħħ sistema biex tidentifika l-bidliet li jaffettwaw il-kapaċità tagħha li twettaq il-kompiti tagħha u twettaq ir-responsabbiltajiet tagħha skont ir-Regolament (UE) 2018/1139 u l-atti delegati u ta’ implimentazzjoni adottati abbażi tiegħu. Din is-sistema għandha tippermettilha tieħu azzjoni, kif ikun xieraq, biex tara li s-sistema ta’ ġestjoni tibqa’ adegwata u effettiva.

(b)

L-awtorità kompetenti għandha taġġorna s-sistema ta’ ġestjoni tagħha biex tirrifletti kwalunkwe bidla fir-Regolament (UE) 2018/1139 u fl-atti delegati u ta’ implimentazzjoni adottati abbażi tiegħu, b’mod f’waqtu, sabiex tiżgura l-implimentazzjoni effettiva tas-sistema ta’ ġestjoni tagħha.

(c)

L-awtorità kompetenti għandha tinnotifika lill-Aġenzija bil-bidliet li jaffettwaw il-kapaċità tagħha li twettaq il-kompiti u r-responsabbiltajiet tagħha skont ir-Regolament (UE) 2018/1139 u l-atti delegati u ta’ implimentazzjoni adottati abbażi tiegħu.”.


(*1)  Ir-Regolament (UE) Nru 376/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ April 2014 dwar ir-rappurtar, l-analiżi u s-segwitu ta’ okkorrenzi fl-avjazzjoni ċivili, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 996/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva 2003/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 1321/2007 u (KE) Nru 1330/2007 (ĠU L 122, 24.4.2014, p. 18).””


ANNESS III

L-Anness III tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/373 huwa emendat kif ġej:

(1)

it-titolu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“ANNESS III

REKWIŻITI KOMUNI GĦALL-FORNITURI TAL-ATM/ANS

(Part-ATM/ANS.OR)

”;

(2)

il-punt ATM/ANS.OR.A.065 huwa sostitwit b’dan li ġej:

ATM/ANS.OR.A.065 Rapportar ta’ okkorrenzi

(a)

Bħala parti mis-sistema ta’ ġestjoni tiegħu, il-fornitur tal-ATM/ANS għandu jistabbilixxi u jżomm sistema ta’ rappurtar tal-okkorrenzi, inkluż rappurtar obbligatorju u volontarju. Il-fornituri tal-ATM/ANS stabbiliti fi Stat Membru għandhom jiżguraw li s-sistema tikkonforma mar-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 376/2014 u tar-Regolament (UE) 2018/1139, kif ukoll mal-atti delegati u ta’ implimentazzjoni adottati abbażi ta’ dawk ir-regolamenti.

(b)

Il-fornitur tal-ATM/ANS għandu jirrapporta lill-awtorità kompetenti u lil kwalunkwe organizzazzjoni oħra meħtieġa li tiġi infurmata mill-Istat Membru, fejn il-fornitur tal-ATM/ANS jipprovdi s-servizzi tiegħu, kwalunkwe avveniment jew kundizzjoni relatati mas-sikurezza li jipperikolaw jew, jekk ma jiġux ikkoreġuti jew indirizzati, jistgħu jipperikolaw inġenju tal-ajru, l-okkupanti tiegħu jew kwalunkwe persuna oħra, u b’mod partikolari kwalunkwe aċċident jew inċident serju.

(c)

Mingħajr preġudizzju għall-punt (b), il-fornitur tal-ATM/ANS għandu jirrapporta lill-awtorità kompetenti u lill-organizzazzjoni responsabbli għad-disinjar u/jew il-manutenzjoni tas-sistemi u l-kostitwenti tal-ATM/ANS, jekk ikunu differenti mill-fornitur tal-ATM/ANS, kwalunkwe ħsara, difett tekniku, qbiż tal-limitazzjonijiet tekniċi, okkorrenza, jew ċirkostanza irregolari oħra li pperikolat jew setgħet ipperikolat is-sikurezza tas-servizzi u ma rriżultatx f’aċċident jew f’inċident serju.

(d)

Mingħajr preġudizzju għar-Regolament (UE) Nru 376/2014 u għall-atti delegati u ta’ implimentazzjoni adottati abbażi tiegħu, ir-rapporti għandhom:

(1)

isiru malajr kemm jista’ jkun, iżda fi kwalunkwe każ fi żmien 72 siegħa wara li l-fornitur tal-ATM/ANS ikun sar jaf bl-avveniment jew il-kundizzjoni li għalihom jirreferi r-rapport, sakemm ma jinqalgħux ċirkostanzi eċċezzjonali li ma jippermettux li jsir hekk;

(2)

isiru fil-forma u l-manjiera stabbiliti mill-awtorità kompetenti;

(3)

jinkludu l-informazzjoni pertinenti kollha dwar il-kundizzjoni li jkun jaf il-fornitur tal-ATM/ANS.

(e)

Għall-fornituri tal-ATM/ANS li ma jkunux stabbiliti fi Stat Membru, ir-rapporti obbligatorji inizjali għandhom:

(1)

jissalvagwardjaw b’mod xieraq il-kunfidenzjalità tal-identità ta’ min jagħmel ir-rapport u tal-persuni msemmija fir-rapport;

(2)

isiru malajr kemm jista’ jkun, iżda fi kwalunkwe każ fi żmien 72 siegħa wara li l-fornitur tal-ATM/ANS ikun sar jaf bl-okkorrenza, sakemm ma jinqalgħux ċirkostanzi eċċezzjonali li ma jippermettux li jsir hekk;

(3)

isiru fil-forma u l-manjiera stabbiliti mill-awtorità kompetenti;

(4)

jinkludu l-informazzjoni pertinenti kollha dwar il-kundizzjoni li jkun jaf il-fornitur tal-ATM/ANS.

(f)

Mingħajr preġudizzju għar-Regolament (UE) Nru 376/2014 u l-atti delegati u ta’ implimentazzjoni tiegħu, fejn ikun rilevanti, għandu jsir rapport ta’ segwitu li jipprovdi dettalji tal-azzjonijiet li l-organizzazzjoni jkun beħsiebha tieħu biex tipprevjeni okkorrenzi simili fil-ġejjieni, malli dawn l-azzjonijiet ikunu ġew identifikati; dawk ir-rapporti ta’ segwitu għandhom:

(1)

jintbagħtu lill-entitajiet rilevanti inizjalment irrapportati f’konformità mal-punti (b) u (c); u

(2)

isiru fil-forma u l-manjiera stabbiliti mill-awtorità kompetenti.”.


ANNESS IV

L-Anness V tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/373 huwa emendat kif ġej:

(1)

il-punt MET.OR.115 huwa sostitwit b’dan li ġej:

MET.OR.115 Bullettini meteoroloġiċi

Il-fornitur ta’ servizzi meteoroloġiċi responsabbli għaż-żona kkonċernata għandu jipprovdi bullettini meteoroloġiċi lill-utenti rilevanti.”;

(2)

il-punt MET.OR.120 huwa sostitwit b’dan li ġej:

MET.OR.120 Notifika ta’ diskrepanzi liċ-ċentri ta’ tbassir taż-żoni madwar id-dinja (WAFC)

Il-fornitur ta’ servizzi meteoroloġiċi li juża tbassir ta’ SIGWX tad-WAFS għandu jinnotifika immedjatament lid-WAFC ikkonċernat jekk jinstabu jew jiġu rrappurtati diskrepanzi sinifikanti fir-rigward tat-tbassir ta’ SIGWX tad-WAFS dwar:

(a)

silġ, turbolenza, sħab kumulonimbu li jkun oskurat, frekwenti, inkorporat jew li jseħħ f’linja ta’ tempesta (“squall line”), u maltempati tar-ramel jew maltempati tat-trab;

(b)

żbroffi ta’ vulkani jew rilaxx ta’ materjali radjuattivi fl-atmosfera ta’ sinifikanza għall-operazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru.”;

(3)

il-punt MET.OR.200 huwa sostitwit b’dan li ġej:

MET.OR.200 Rapporti meteoroloġiċi u informazzjoni oħra

(a)

Stazzjon meteoroloġiku ajrunawtiku għandu joħroġ:

(1)

rapport ta’ rutina lokali f’intervalli fissi, għad-disseminazzjoni biss fl-ajrudrom ta’ oriġini;

(2)

rapport speċjali lokali, għad-disseminazzjoni biss fl-ajrudrom ta’ oriġini;

(3)

METAR f’intervalli ta’ kull nofs siegħa f’ajrudromi li jaqdu operazzjonijiet skedati internazzjonali ta’ trasport kummerċjali bl-ajru għad-disseminazzjoni lil hinn mill-ajrudrom ta’ oriġini;

(b)

Minkejja l-punt (a)(3), l-istazzjon meteoroloġiku ajrunawtiku jista’ joħroġ METAR u SPECI kull siegħa għal disseminazzjoni lil hinn mill-ajrudrom tal-oriġini, għal ajrudromi li ma jaqdux operazzjonijiet kummerċjali internazzjonali skedati tat-trasport bl-ajru, kif determinat mill-awtorità kompetenti;

(c)

Stazzjon meteoroloġiku ajrunawtiku għandu jinforma lill-unitajiet tas-servizz tat-traffiku tal-ajru u lis-servizz ta’ informazzjoni ajrunawtika ta’ ajrudrom dwar il-bidliet fl-istatus ta’ kapaċità ta’ servizzjabbiltà tat-tagħmir awtomatizzat użat għall-valutazzjoni tal-medda viżwali tar-runway;

(d)

Stazzjon meteoroloġiku ajrunawtiku għandu jirrapporta lill-unità assoċjata tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru, lill-unità tas-servizzi ta’ informazzjoni ajrunawtika, u lill-uffiċċju ta’ osservazzjoni meteoroloġika, l-okkorrenza ta’ attività vulkanika ta’ qabel l-iżbroff, żbroffi ta’ vulkani u sħaba ta’ rmied vulkaniku;

(e)

Stazzjon meteoroloġiku ajrunawtiku għandu jistabbilixxi lista ta’ kriterji biex jipprovdi rapporti speċjali lokali f’konsultazzjoni mal-unitajiet u l-operaturi tal-ATS u oħrajn ikkonċernati xierqa.”;

(4)

il-punt MET.OR.240 huwa sostitwit b’dan li ġej:

MET.OR.240 Informazzjoni għall-użu minn operatur jew ekwipaġġ tat-titjira

Uffiċċju meteoroloġiku tal-ajrudrom għandu jipprovdi lill-operaturi u lill-membri tal-ekwipaġġ tat-titjira bl-iktar verżjoni aġġornata:

(a)

ta’ tbassiriet, li joriġinaw mid-WAFS, tal-elementi elenkati fil-punti (1) u (2) tal-punt MET.OR.275(a);

(b)

ta’ METAR jew SPECI, inkluż TREND, TAF jew TAF emendat għall-ajrudromi tat-tluq u tal-illandjar ippjanat, u għall-ajrudromi alternattivi tal-qtugħ mill-art, tul ir-rotta u tad-destinazzjoni;

(c)

ta’ tbassiriet tal-ajrudrom għall-qtugħ mill-art;

(d)

ta’ SIGMET u rapporti tal-ajru speċjali rilevanti għar-rotta sħiħa;

(e)

ta’ informazzjoni ta’ notifika dwar irmied vulkaniku, ċikluni tropikali u temp spazjali rilevanti għar-rotta sħiħa;

(f)

ta’ tbassiriet taż-żona għal titjiriet f’livell baxx imħejjija flimkien mal-ħruġ ta’ AIRMET rilevanti għar-rotta sħiħa;

(g)

ta’ twissijiet tal-ajrudromi għall-ajrudrom lokali;

(h)

ta’ immaġnijiet satellitari meteoroloġiċi;

(i)

ta’ informazzjoni bir-radar tat-temp ibbażat l-art.”;

(5)

il-punt MET.OR.242 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-punt (a), il-punt (1) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(1)

rapport ta’ rutina lokali, rapport speċjali lokali, METAR, SPECI, TAF u TREND u l-emendi għalihom;”;

(b)

fil-punt (b), il-punt (1) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(1)

rapport ta’ rutina lokali, rapport speċjali lokali, METAR, SPECI, TAF u TREND u l-emendi għalihom;”;

(6)

fil-punt MET.OR.245, il-punt (f)(1) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(1)

METAR u SPECI rilevanti, inkluż data dwar il-pressjoni attwali għal ajrudromi u postijiet oħrajn, TAF, TREND u emendi għalihom;”;

(7)

fil-punt MET.OR.250, il-punt (a) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(a)

joħroġ SIGMET;”;

(8)

fil-punt MET.OR.255, il-punt (a) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(a)

joħroġ AIRMET meta l-awtorità kompetenti tkun stabbiliet li d-densità tat-traffiku li jopera f’livell ta’ titjir ta’ inqas minn 100, jew sa livell ta’ titjir ta’ 150 f’żoni muntanjużi, jew ogħla, fejn ikun hemm bżonn, tiġġustifika l-ħruġ ta’ AIRMET flimkien ma’ tbassiriet taż-żona għal titjiriet f’livell baxx”;

(9)

il-punt MET.OR.260 huwa sostitwit b’dan li ġej:

MET.OR.260 Tbassiriet taż-żona għal titjiriet f’livell baxx

Uffiċċju ta’ osservazzjoni meteoroloġika għandu jiżgura li:

(a)

fil-każ ta’ AIRMET li jinħareġ flimkien ma’ tbassir taż-żona għal titjiriet f’livell baxx f’konformità mal-punt MET.OR.255(a), it-tbassir taż-żona għal titjiriet f’livell baxx jinħareġ kull sitt sigħat għal perjodu ta’ validità ta’ sitt sigħat u jintbagħat lill-uffiċċji ta’ osservazzjoni meteoroloġika kkonċernati sa mhux iktar tard minn siegħa qabel ma jibda l-perjodu ta’ validità tagħhom;

(b)

fil-każ fejn l-awtorità kompetenti tkun stabbiliet li d-densità tat-traffiku li jopera f’livell ta’ titjir ta’ inqas minn 100, jew sa livell ta’ titjir ta’ 150 f’żoni muntanjużi, jew ogħla, fejn ikun hemm bżonn, tiġġustifika l-ħruġ regolari ta’ tbassiriet taż-żona għal titjiriet f’livell baxx mhux flimkien ma’ AIRMET, il-frekwenza tal-ħruġ, il-forma, u ż-żmien fiss jew il-perjodu ta’ validità tat-tbassir taż-żona għal titjiriet f’livell baxx u l-kriterji għall-emendi għalihom, huma kif determinati mill-awtorità kompetenti.”;

(10)

it-titolu tal-Kapitolu 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Kapitolu 4 — Rekwiżiti għaċ-ċentri ta’ notifika dwar l-irmied vulkaniku (VAACs)”;

(11)

fil-punt MET.OR.265, il-punt (a) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(a)

meta jkun żbroffa vulkan, jew ikun mistenni jiżbroffa, jew jiġi rrapportat irmied vulkaniku, joħroġ informazzjoni ta’ notifika rigward il-firxa u t-tbassir taċ-ċaqliq tas-sħaba ta’ rmied vulkaniku.”;

(12)

it-titolu tal-Kapitolu 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Kapitolu 5 — Rekwiżiti għaċ-ċentri ta’ notifika dwar iċ-ċikluni tropikali (TCACs)”;

(13)

fil-punt MET.OR.270, il-frażi introduttorja u l-punt (a) huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Fil-qasam ta’ responsabbiltà tiegħu, il-TCAC għandu joħroġ:

(a)

informazzjoni ta’ notifika rigward il-pożizzjoni taċ-ċentru taċ-ċiklun, il-bidliet fl-intensità fil-ħin tal-osservazzjoni, id-direzzjoni u l-veloċità tal-moviment tiegħu, il-pressjoni ċentrali u r-riħ massimu qrib l-art viċin iċ-ċentru;”;

(14)

it-titolu tal-Kapitolu 6 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Kapitolu 6 — Rekwiżiti għaċ-ċentri tat-tbassir taż-żoni madwar id-dinja (WAFCs)”;

(15)

fil-punt MET.OR.275, il-punt (a) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(a)

Id-WAFC għandu joħroġ:

(1)

tbassiriet globali fi grilja:

(i)

tar-riħ ’il fuq;

(ii)

tat-temperatura u tal-umdità tal-ajru ta’ fuq;

(iii)

tal-altitudni ġeopotenzjali tal-livelli tat-titjir;

(iv)

tal-livell tat-titjir u tat-temperatura tat-tropopawża;

(v)

tad-direzzjoni, tal-veloċità u tal-livell tat-titjir tar-riħ massimu;

(vi)

tas-sħab kumulonimbu;

(vii)

tas-silġ;

(viii)

tat-turbolenza;

(2)

tbassiriet globali ta’ fenomeni sinifikanti tat-temp (SIGWX), inkluż attività vulkanika u r-rilaxx ta’ materjali radjuattivi.”;

(16)

il-punt MET.TR.115 huwa sostitwit b’dan li ġej:

MET.TR.115 Bullettini meteoroloġiċi

(a)

Il-bullettini meteoroloġiċi għandhom jiġu disseminati billi jintużaw it-tipi ta’ data speċifikati u forom tal-kodiċi xierqa għall-informazzjoni li tkun qed tiġi pprovduta.

(b)

Il-bullettini meteoroloġiċi li jkun fihom informazzjoni meteoroloġika operazzjonali għandhom jiġu disseminati permezz ta’ sistemi ta’ komunikazzjoni xierqa għall-informazzjoni li tkun qed tiġi pprovduta u għall-utenti li għalihom tkun maħsuba.”;

(17)

il-punt MET.TR.200 huwa sostitwit b’dan li ġej:

MET.TR.200 Rapporti meteoroloġiċi u informazzjoni oħra

(a)

Ir-rapport ta’ rutina lokali, ir-rapport speċjali lokali, il-METAR u l-SPECI għandu jkun fihom l-elementi li ġejjin fl-ordni indikat:

(1)

l-identifikazzjoni tat-tip ta’ rapport;

(2)

l-indikatur tal-post;

(3)

il-ħin tal-osservazzjoni;

(4)

l-identifikazzjoni ta’ rapport awtomatizzat jew nieqes, meta applikabbli;

(5)

id-direzzjoni u l-veloċità tar-riħ qrib l-art;

(6)

il-viżibbiltà;

(7)

il-medda viżwali tar-runway, meta jiġu ssodisfati l-kriterji dwar ir-rapportar;

(8)

it-temp attwali;

(9)

l-ammont ta’ sħab, it-tip ta’ sħab biss għal sħab kumulonimbu u kumulu u l-għoli tal-bażi tas-sħab jew, meta mkejla, il-viżibbiltà vertikali;

(10)

it-temperatura tal-arja u t-temperatura tal-punt tan-nida;

(11)

il-QNH u, fejn applikabbli, f’rapporti ta’ rutina u speċjali lokali, il-QFE;

(12)

informazzjoni supplimentari, meta applikabbli.

(b)

Fir-rapport ta’ rutina lokali u fir-rapport speċjali lokali:

(1)

jekk ir-riħ qrib l-art jiġi osservat minn iktar minn post wieħed tul ir-runway, għandhom jiġu indikati l-postijiet li għalihom dawn il-valuri huma rappreżentattivi;

(2)

meta jkun hemm iktar minn runway waħda li qed tintuża u jiġi osservat riħ qrib l-art marbut ma’ dawn ir-runways, għandhom jingħataw il-valuri tar-riħ disponibbli għal kull runway, u għandhom jiġu rrapportati r-runways li għalihom jirreferu dawn il-valuri;

(3)

meta l-varjazzjonijiet mid-direzzjoni medja tar-riħ jiġu rrapportati f’konformità mal-punt MET.TR.205(a)(3)(ii)(B), għandhom jiġu rrapportati ż-żewġ direzzjonijiet estremi li bejniethom ikun varja r-riħ qrib l-art;

(4)

meta l-varjazzjonijiet mill-veloċità medja tar-riħ (buffuri) jiġu rrapportati f’konformità mal-punt MET.TR.205(a)(3)(iii), dawn għandhom jiġu rrapportati bħala l-valuri massimi u minimi tal-veloċità tar-riħ miksuba.

(c)

METAR u SPECI

(1)

Il-METAR u l-SPECI għandhom jinħarġu f’konformità mal-mudell muri fl-Appendiċi 1.

(2)

Il-METAR għandu jiġi ppreżentat għat-trażmissjoni mhux iktar tard minn ħames minuti wara l-ħin proprju tal-osservazzjoni.

(d)

L-informazzjoni dwar il-viżibbiltà, il-medda viżwali tar-runway, it-temp attwali u l-ammont ta’ sħab, it-tip ta’ sħab u l-għoli tal-bażi tas-sħab għandha tiġi sostitwita fir-rapporti meteoroloġiċi kollha bit-terminu “CAVOK” meta l-kundizzjonijiet li ġejjin iseħħu fl-istess ħin bħall-osservazzjoni:

(1)

il-viżibbiltà, 10 km jew iktar, u l-inqas viżibbiltà ma tiġix irrapportata;

(2)

l-ebda sħaba ta’ importanza operazzjonali;

(3)

l-ebda temp ta’ importanza għall-avjazzjoni.

(e)

Il-lista ta’ kriterji sabiex jiġi pprovdut ir-rapport speċjali lokali għandha tinkludi:

(1)

dawk il-valuri li jikkorrispondu l-iktar mill-qrib għall-minimi operazzjonali tal-operaturi li jużaw l-ajrudrom;

(2)

dawk il-valuri li jissodisfaw rekwiżiti lokali oħra tal-unitajiet tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru (ATS) u tal-operaturi;

(3)

żieda fit-temperatura tal-arja ta’ 2 °C jew iktar minn dik mogħtija fl-aħħar rapport lokali, jew livell limitu alternattiv kif miftiehem bejn il-fornituri tas-servizzi meteoroloġiċi, l-unità xierqa tal-ATS u l-operaturi kkonċernati;

(4)

l-informazzjoni supplimentari disponibbli rigward l-okkorrenza ta’ kundizzjonijiet meteoroloġiċi sinifikanti fiż-żoni ta’ avviċinament u tlugħ;

(5)

meta jiġu applikati proċeduri ta’ tnaqqis tal-istorbju u l-varjazzjoni mill-veloċità medja tar-riħ qrib l-art tkun inbidlet b’5 kt jew iktar minn dik fil-ħin tal-aħħar rapport lokali, il-veloċità medja qabel u/jew wara l-bidla li tkun 15-il kt jew iktar;

(6)

meta d-direzzjoni medja tar-riħ qrib l-art tkun inbidlet b’60° jew iktar minn dik mogħtija fl-aħħar rapport, il-veloċità medja qabel u/jew wara l-bidla li tkun 10 kt jew iktar;

(7)

meta l-veloċità medja tar-riħ qrib l-art tkun inbidlet b’10 kt jew iktar minn dik mogħtija fl-aħħar rapport lokali;

(8)

meta l-varjazzjoni mill-veloċità medja tar-riħ qrib l-art (buffuri) tkun inbidlet b’10 kt jew iktar minn dik fil-ħin tal-aħħar rapport lokali, il-veloċità medja qabel u/jew wara l-bidla li tkun 15-il kt jew iktar;

(9)

meta jseħħu l-bidu, il-waqfien jew il-bidla fl-intensità ta’ kwalunkwe wieħed mill-fenomeni tat-temp li ġejjin:

(i)

preċipitazzjoni ffriżata;

(ii)

preċipitazzjoni moderata jew kbira, inkluż preċipitazzjoni qliel; u

(iii)

maltempata bir-ragħad, bi preċipitazzjoni;

(10)

meta jseħħu l-bidu jew il-waqfien ta’ kwalunkwe wieħed mill-fenomeni tat-temp li ġejjin:

(i)

ċpar tal-friża;

(ii)

maltempata bir-ragħad, mingħajr preċipitazzjoni;

(11)

meta l-ammont ta’ saff tas-sħab inqas minn 1 500 pied (450 m) jinbidel:

(i)

minn mifrux (SCT) jew inqas għal bix-xquq (BKN) għal mgħajjeb (OVC); jew

(ii)

minn BKN jew OVC għal SCT jew inqas.

(f)

Meta jkun miftiehem hekk bejn il-fornitur tas-servizzi meteoroloġiċi u l-awtorità kompetenti, ir-rapporti speċjali lokali u SPECI, meta applikabbli, għandhom jinħarġu kull meta jseħħu l-bidliet li ġejjin:

(1)

meta r-riħ jinbidel b’valuri ta’ importanza operazzjonali; il-valuri limitu għandhom jiġu stabbiliti mill-fornitur ta’ servizzi meteoroloġiċi f’konsultazzjoni mal-unità tal-ATS xierqa u l-operaturi kkonċernati, filwaqt li jitqiesu l-bidliet fir-riħ li jkunu:

(i)

jeħtieġu bidla fir-runway(s) li tkun/jkunu qed tintuża/jintużaw;

(ii)

jindikaw li l-komponenti tar-riħ minn wara u trasversali tar-runway inbidlu permezz tal-valuri li jirrappreżentaw il-limiti operazzjonali ewlenin għal inġenji tal-ajru tipiċi li joperaw fl-ajrudrom;

(2)

meta l-viżibbiltà tkun qed titjieb u tinbidel għal wieħed jew iktar mill-valuri li ġejjin jew tgħaddi minnu/hom, jew meta l-viżibbiltà tkun qed tonqos u tgħaddi minn wieħed jew iktar mill-valuri li ġejjin:

(i)

800, 1 500 jew 3 000 m;

(ii)

5 000 m, f’każijiet li fihom jiġi operat numru sinifikanti ta’ titjiriet f’konformità mar-regoli tat-titjir viżwali;

(3)

meta l-medda viżwali tar-runway tkun qed titjieb u tinbidel għal wieħed jew iktar mill-valuri li ġejjin jew tgħaddi minnu/hom, jew meta l-medda viżwali tar-runway tkun qed tonqos u tgħaddi minn wieħed jew iktar mill-valuri li ġejjin: 50, 175, 300, 550 jew 800 m;

(4)

meta jseħħu l-bidu, il-waqfien jew il-bidla fl-intensità ta’ kwalunkwe wieħed mill-fenomeni tat-temp li ġejjin:

(i)

maltempata tat-trab;

(ii)

maltempata tar-ramel;

(iii)

sħaba tromba (tromba jew tromba tal-ilma);

(5)

meta jseħħu l-bidu jew il-waqfien ta’ kwalunkwe wieħed mill-fenomeni tat-temp li ġejjin:

(i)

trab, ramel jew borra jiċċaqilqu fil-baxx;

(ii)

buffuri ta’ trab, ramel jew borra;

(iii)

tempesta;

(6)

meta l-għoli tal-bażi tal-iktar saff baxx tas-sħab li jasal sa BKN jew OVC ikun qed jiżdied u jinbidel għal valur wieħed jew iktar minn dawn il-valuri li ġejjin jew jgħaddi minnu/hom, jew meta l-għoli tal-bażi tal-iktar saff baxx tas-sħab li jasal sa BKN jew OVC ikun qed jonqos u jgħaddi minn wieħed jew iktar minn dawn il-valuri li ġejjin:

(i)

100, 200, 500 jew 1 000 pied;

(ii)

1 500 pied, f’każijiet li fihom jiġi operat numru sinifikanti ta’ titjiriet f’konformità mar-regoli tat-titjir viżwali;

(7)

meta s-sema jkun oskurat u l-viżibbiltà vertikali tkun qed titjieb u tinbidel għal wieħed jew iktar mill-valuri li ġejjin jew tgħaddi minnu/hom, jew meta l-viżibbiltà vertikali tkun qed tonqos u tgħaddi minn wieħed jew iktar mill-valuri li ġejjin: 100, 200, 500 jew 1 000 pied;

(8)

kwalunkwe kriterju ieħor ibbażat fuq valuri minimi operazzjonali lokali tal-ajrudrom, kif miftehmin bejn il-fornituri ta’ servizzi meteoroloġiċi u l-operaturi.”;

(18)

il-punt MET.TR.205 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-punt (a), il-punt (1) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(1)

Fir-rapport ta’ rutina lokali, fir-rapport speċjali lokali, fil-METAR u fl-SPECI, id-direzzjoni u l-veloċità tar-riħ qrib l-art għandhom jiġu rrapportati fi stadji ta’ 10 gradi veri u 1 kt rispettivament.”;

(b)

fil-punt (a), il-punt (3) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(3)

Fir-rapport ta’ rutina lokali, fir-rapport speċjali lokali, fil-METAR u fl-SPECI:

(i)

għandhom jiġu indikati l-unitajiet tal-kejl użati għall-veloċità tar-riħ;

(ii)

varjazzjonijiet mid-direzzjoni medja tar-riħ matul l-aħħar 10 minuti għandhom jiġu rrapportati kif ġej, jekk il-varjazzjoni totali tkun ta’ 60° jew iktar, alternattivament:

(A)

meta l-varjazzjoni totali tkun ta’ 60° jew iktar u inqas minn 180° u l-veloċità tar-riħ tkun ta’ 3 kt jew iktar, dawn il-varjazzjonijiet fid-direzzjoni għandhom jiġu rrapportati bħala ż-żewġ direzzjonijiet estremi li bejniethom ikun varja r-riħ qrib l-art;

(B)

meta l-varjazzjoni totali tkun ta’ 60° jew iktar u inqas minn 180° u l-veloċità tar-riħ tkun inqas minn 3 kt, id-direzzjoni tar-riħ għandha tiġi rrapportata bħala varjabbli b’ebda direzzjoni tar-riħ medja;

(C)

meta l-varjazzjoni totali tkun ta’ 180° jew iktar, id-direzzjoni tar-riħ għandha tiġi rrapportata bħala varjabbli b’ebda direzzjoni tar-riħ medja;

(iii)

varjazzjonijiet mill-veloċità medja tar-riħ (buffuri), matul l-aħħar 10 minuti għandhom jiġu rrapportati meta l-veloċità massima tar-riħ taqbeż il-veloċità medja, alternattivament:

(A)

b’5 kt jew iktar fir-rapport ta’ rutina lokali u fir-rapport speċjali lokali meta jiġu applikati l-proċeduri ta’ tnaqqis tal-istorbju;

(B)

b’10 kt jew iktar inkella;

(iv)

meta tiġi rrapportata veloċità tar-riħ ta’ inqas minn 1 kt, ir-riħ għandu jiġi indikat bħala kalm;

(v)

meta tiġi rrapportata veloċità tar-riħ ta’ 100 kt jew iktar, din għandha tiġi indikata li hija iktar minn 99 kt;

(vi)

meta l-varjazzjonijiet mill-veloċità medja tar-riħ (buffuri) jiġu rrapportati f’konformità mal-punt MET.TR.205(a), għandu jiġi rrapportat il-valur massimu tal-veloċità tar-riħ miksuba;

(vii)

meta l-perjodu ta’ 10 minuti jinkludi diskontinwità ċara fid-direzzjoni u/jew il-veloċità tar-riħ, għandhom jiġu rrapportati biss il-varjazzjonijiet mid-direzzjoni medja tar-riħ u l-veloċità medja tar-riħ li jseħħu minn mindu tkun seħħet id-diskontinwità.”;

(c)

fil-punt (b), il-punt (1) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(1)

Fir-rapport ta’ rutina lokali, fir-rapport speċjali lokali, fil-METAR u fl-SPECI, il-viżibbiltà għandha tiġi rrapportata fi stadji ta’ 50 m meta l-viżibbiltà tkun inqas minn 800 m; fi stadji ta’ 100 m meta tkun 800 m jew iktar, iżda inqas minn 5 km; fi stadji ta’ kilometru meta l-viżibbiltà tkun ta’ 5 km jew iktar, iżda inqas minn 10 km; u għandha tingħata bħala 10 km meta l-viżibbiltà tkun ta’ 10 km jew iktar, ħlief meta jkunu japplikaw il-kundizzjonijiet għall-użu tas-CAVOK.”;

(d)

fil-punt (c), il-punt (1) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(1)

Fir-rapport ta’ rutina lokali, fir-rapport speċjali lokali, fil-METAR u fl-SPECI, l-RVR għandha tiġi:

(i)

irrapportata matul il-perjodi meta jew il-viżibbiltà jew il-medda viżwali tar-runway tkun inqas minn 1 500 m;

(ii)

irrapportata fi stadji ta’ 25 m meta tkun inqas minn 400 m, fi stadji ta’ 50 m meta tkun bejn 400 u 800 m, u fi stadji ta’ 100 m meta tkun iktar minn 800 m.”;

(e)

fil-punt (c), il-punt (3) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(3)

Fir-rapport ta’ rutina lokali, fir-rapport speċjali lokali, fil-METAR u fl-SPECI:

(i)

meta l-RVR tkun ogħla mill-valur massimu li jista’ jiġi stabbilit mis-sistema użata, din għandha tiġi rrapportata bl-użu tal-abbrevjazzjoni “ABV” fir-rapport ta’ rutina lokali u fir-rapport speċjali lokali, u l-abbrevjazzjoni “P” fil-METAR u fl-SPECI segwita mill-valur massimu li jista’ jiġi stabbilit mis-sistema;

(ii)

meta l-RVR tkun inqas mill-valur minimu li jista’ jiġi stabbilit mis-sistema użata, din għandha tiġi rrapportata bl-użu tal-abbrevjazzjoni “BLW” fir-rapport ta’ rutina lokali u fir-rapport speċjali lokali, u l-abbrevjazzjoni “M” fil-METAR u fl-SPECI segwita mill-valur minimu li jista’ jiġi stabbilit mis-sistema.”;

(f)

fil-punt (d), il-punti (2), (3) u (4) huma sostitwiti b’dan li ġej:

“(2)

Fil-METAR u fl-SPECI, il-fenomeni tat-temp attwali osservati għandhom jiġu rrapportati f’termini tat-tip u l-karatteristiċi u jiġu kkwalifikati fir-rigward tal-intensità jew il-qrubija għall-ajrudrom, kif xieraq.

(3)

Fir-rapport ta’ rutina lokali, fir-rapport speċjali lokali, fil-METAR u fl-SPECI, il-karatteristiċi li ġejjin tal-fenomeni tat-temp attwali, kif ikun hemm bżonn, għandhom jiġu rrapportati bl-użu tal-abbrevjazzjonijiet rispettivi u l-kriterji rilevanti tagħhom, kif xieraq:

(i)

Maltempata bir-ragħad (TS)

Użata sabiex tiġi rrapportata maltempata bir-ragħad bi preċipitazzjoni. Meta jinstema’ ragħad jew jiġu osservati sajjetti fl-ajrudrom matul il-perjodu ta’ 10 minuti qabel il-ħin ta’ osservazzjoni iżda ma tiġi osservata ebda preċipitazzjoni fl-ajrudrom, l-abbrevazzjoni “TS” għandha tintuża mingħajr kwalifika.

(ii)

Iffriżar (FZ)

Qtar tal-ilma jew preċipitazzjoni mkessħin ħafna, użati f’tipi ta’ fenomeni tat-temp attwali f’konformità mal-Appendiċi 1.

(4)

Fir-rapport ta’ rutina lokali, fir-rapport speċjali lokali, fil-METAR u fl-SPECI:

(i)

għandha tintuża abbrevjazzjoni waħda jew iktar, sa massimu ta’ tlieta, mill-abbrevjazzjonijiet tat-temp attwali, skont il-bżonn, flimkien ma’ indikazzjoni, fejn ikun xieraq, tal-karatteristiċi u l-intensità jew il-qrubija għall-ajrudrom, sabiex tkun tista’ tingħata deskrizzjoni sħiħa tat-temp attwali ta’ importanza għall-operazzjonijiet ta’ titjir;

(ii)

l-indikazzjoni tal-intensità jew il-qrubija, kif ikun xieraq, għandha tiġi rrapportata l-ewwel segwita rispettivament mill-karatteristiċi u t-tip ta’ fenomeni tat-temp;

(iii)

meta jiġu osservati żewġ tipi differenti ta’ temp, dawn għandhom jiġu rrapportati f’żewġ gruppi separati, li fihom l-indikatur tal-intensità jew il-qrubija jirreferi għall-fenomenu tat-temp li jsegwi l-indikatur. Madankollu, tipi differenti ta’ preċipitazzjoni li jseħħu fil-ħin tal-osservazzjoni għandhom jiġu rrapportati bħala grupp wieħed bit-tip dominanti ta’ preċipitazzjoni rrapportata l-ewwel u preċeduta minn kwalifikatur tal-intensità wieħed biss li jirreferi għall-intensità tal-preċipitazzjoni totali.”;

(g)

fil-punt (e), il-punt (1) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(1)

Fir-rapport ta’ rutina lokali, fir-rapport speċjali lokali, fil-METAR u fl-SPECI, l-għoli tal-bażi tas-sħab għandu jiġi rrapportat fi stadji ta’ 100 pied sa 10 000 pied u fi stadji ta’ 1 000 pied ’il fuq minn 10 000 pied.”;

(h)

fil-punt (f), il-punt (1) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(1)

Fir-rapport ta’ rutina lokali, fir-rapport speċjali lokali, fil-METAR u fl-SPECI, it-temperatura tal-arja u t-temperatura tal-punt tan-nida għandhom jiġu rrapportati fi stadji ta’ gradi Celcius sħaħ.”;

(i)

fil-punt (f), il-punt (3) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(3)

Fir-rapport ta’ rutina lokali, fir-rapport speċjali lokali, fil-METAR u fl-SPECI, għandha tiġi identifikata temperatura ta’ inqas minn 0 °C.”;

(j)

fil-punt (g), il-punt (1) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(1)

Fir-rapport ta’ rutina lokali, fir-rapport speċjali lokali, fil-METAR u fl-SPECI, il-QNH u l-QFE għandhom jiġu kkalkolati fi frazzjoni ta’ għaxra ta’ ettopaskals u jiġu rrapportati hemm fi stadji ta’ ettopaskals sħaħ, bl-użu ta’ erba’ ċifri.”;

(k)

fil-punt (g), il-punt (4) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(4)

Fil-METAR u fl-SPECI, għandhom jiġu inklużi biss il-valuri tal-QNH.”;

(19)

il-punt MET.TR.210 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-punt (a), il-punt (2) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(2)

Skrin

L-iskrins tar-riħ qrib l-art relatati ma’ kull sensur għandhom ikunu jinstabu fl-istazzjon meteoroloġiku ajrunawtiku. L-iskrins fl-istazzjon meteoroloġiku ajrunawtiku u fl-unitajiet tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru għandhom ikunu relatati mal-istess sensuri, u meta jkun hemm bżonn ta’ sensuri separati, l-iskrins għandhom ikunu mmarkati b’mod ċar sabiex jiġu identifikati r-runway u s-sezzjoni tar-runway issorveljata minn kull sensur.”;

(b)

fil-punt (a)(3), il-punt ii) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(ii)

10 minuti għall-METAR u għall-SPECI, ħlief li meta l-perjodu ta’ 10 minuti jkun jinkludi diskontinwità ċara fid-direzzjoni u/jew fil-veloċità tar-riħ; għall-kisba tal-valuri medji għandha tintuża biss data li sseħħ wara id-diskontinwità; b’hekk, l-intervall tal-ħin f’dawn iċ-ċirkostanzi għandu jitnaqqas b’mod korrispondenti.”;

(c)

fil-punt (b), il-punt (3) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(3)

Skrins

Meta jintużaw sistemi bi strumenti għall-kejl tal-viżibbiltà, l-iskrins tal-viżibbiltà relatati ma’ kull sensur għandhom ikunu jinstabu fl-istazzjon meteoroloġiku ajrunawtiku. L-iskrins fl-istazzjon meteoroloġiku ajrunawtiku u fl-unitajiet tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru għandhom ikunu relatati mal-istess sensuri, u meta jkun hemm bżonn ta’ sensuri separati, l-iskrins għandhom ikunu mmarkati b’mod ċar sabiex tiġi identifikata ż-żona ssorveljata minn kull sensur.”;

(d)

il-punt (c) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(c)

Medda viżwali tar-runway (RVR)

(1)

L-RVR għandha tiġi rrapportata f’metri.

(2)

Għażla tas-sit

L-istrument meteoroloġiku użat sabiex tiġi vvalutata l-RVR għandu jitqiegħed b’tali mod li jipprovdi data li tkun rappreżentattiva taż-żona li għaliha jkunu meħtieġa l-osservazzjonijiet.

(3)

Sistemi bi strumenti

Għandhom jintużaw sistemi bi strumenti bbażati fuq trażmissometri jew apparati li jkejlu l-forward-scatter sabiex tiġi vvalutata l-RVR fuq runways maħsubin għal operazzjonijiet ta’ llandjar u avviċinament bi strumenti tal-Kategorija II u III, u għal operazzjonijiet ta’ avviċinament u llandjar bi strumenti tal-Kategorija I kif tistabbilixxi l-awtorità kompetenti.

(4)

Skrin

Meta l-RVR tiġi stabbilita b’sistemi bi strumenti, jekk ikun hemm bżonn, għandu jkun jinstab skrin wieħed jew iktar fl-istazzjon meteoroloġiku ajrunawtiku. L-iskrins fl-istazzjon meteoroloġiku ajrunawtiku u fl-unitajiet tal-ATS għandhom ikunu relatati mal-istess sensuri, u meta jkun hemm bżonn ta’ sensuri separati, l-iskrins għandhom ikunu mmarkati b’mod ċar sabiex jiġu identifikati r-runway u s-sezzjoni tar-runway issorveljata minn kull sensur.

(5)

Teħid tal-medja

(i)

Meta jintużaw sistemi bi strumenti għall-valutazzjoni tal-RVR, l-output tagħhom għandu jiġi aġġornat tal-inqas kull 60 sekonda sabiex ikunu jistgħu jiġu pprovduti valuri attwali rappreżentattivi.

(ii)

Il-perjodu li fih tittieħed il-medja għall-valuri tal-RVR għandu jkun:

(A)

minuta għar-rapport ta’ rutina lokali u għar-rapport speċjali lokali u għall-iskrins tal-RVR fl-unitajiet tal-ATS;

(B)

10 minuti għall-METAR u għall-SPECI, ħlief li meta l-perjodu ta’ 10 minuti li jiġi eżatt qabel l-osservazzjoni jkun jinkludi diskontinwità ċara fil-valuri tal-RVR; imbagħad, għall-kisba tal-valuri medji għandhom jintużaw biss dawk il-valuri li jseħħu wara id-diskontinwità.”;

(e)

fil-punt (e), il-punt (3) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(3)

Skrin

Meta jintuża tagħmir awtomatizzat għall-kejl tal-għoli tal-bażi tas-sħab, tal-inqas skrin wieħed għandu jkun jinstab fl-istazzjon meteoroloġiku ajrunawtiku. L-iskrins fl-istazzjon meteoroloġiku ajrunawtiku u fl-unitajiet tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru għandhom ikunu relatati mal-istess sensuri, u meta jkun hemm bżonn ta’ sensuri separati, l-iskrins għandhom ikunu mmarkati b’mod ċar sabiex tiġi identifikata ż-żona ssorveljata minn kull sensur.”;

(f)

fil-punt (f), il-punt (2) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(2)

Meta jintuża tagħmir awtomatizzat għall-kejl tat-temperatura tal-arja u t-temperatura tal-punt tan-nida, l-iskrins għandhom ikunu jinstabu fl-istazzjon meteoroloġiku ajrunawtiku. L-iskrins fl-istazzjon meteoroloġiku ajrunawtiku u fl-unitajiet tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru għandhom ikunu relatati mal-istess sensuri.”;

(g)

fil-punt (g)(2), il-punt (i) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(i)

Meta jintuża tagħmir awtomatizzat għall-kejl tal-pressjoni atmosferika, l-iskrins tal-QNH u, jekk ikun hemm bżonn f’konformità mal-punt MET.TR.205(g)(3)(ii), tal-QFE marbutin mal-barometru għandhom ikunu jinstabu fl-istazzjon meteoroloġiku ajrunawtiku bl-iskrins korrispondenti fl-unitajiet tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru xierqa.”;

(20)

il-punt MET.TR.215 huwa emendat kif ġej:

(a)

it-titolu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Tbassiriet u informazzjoni oħra”;

(b)

fil-punt (e), il-punt (6) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(6)

informazzjoni ta’ notifika aġġornata dwar irmied vulkaniku, ċikluni tropikali u temp spazjali rilevanti għar-rotta sħiħa.”;

(21)

il-punt MET.TR.220 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punti (b), (c) u (d) huma sostitwiti b’dan li ġej:

“(b)

It-TAF għandu jinħareġ f’konformità mal-mudell muri fl-Appendiċi 3.

(c)

Il-perjodu ta’ validità ta’ TAF ta’ rutina għandu jkun ta’ disa’ sigħat jew ta’ 24 siegħa jew ta’ 30 siegħa, sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor mill-awtorità kompetenti filwaqt li jitqiesu r-rekwiżiti tat-traffiku għall-ajrudromi li joperaw għal inqas minn disa’ sigħat.

(d)

It-TAF għandu jiġi ppreżentat għat-trażmissjoni mhux qabel siegħa mill-bidu tal-perjodu ta’ validità tiegħu.”;

(b)

fil-punt (e)(1), il-punti (iii), (iv) u (v) huma sostitwiti b’dan li ġej:

“(iii)

Meta r-riħ jitbassar li se jkun inqas minn 1 kt, il-veloċità mbassra tar-riħ għandha tiġi indikata bħala kalma.

(iv)

Meta l-veloċità massima mbassra taqbeż il-veloċità medja mbassra tar-riħ b’10 kt jew iktar, għandha tiġi indikata l-veloċità massima mbassra tar-riħ.

(v)

Meta titbassar veloċità tar-riħ ta’ 100 kt jew iktar, din għandha tiġi indikata li hija iktar minn 99 kt.”;

(22)

fil-punt MET.TR.225, il-punt (c) huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-punt (1), il-punti (i) u (ii) huma sostitwiti b’dan li ġej:

“(i)

bidla fid-direzzjoni medja tar-riħ qrib l-art ta’ 60° jew iktar, il-veloċità medja qabel u/jew wara l-bidla tkun 10 kt jew iktar;

(ii)

bidla fil-veloċità medja tar-riħ ta’ 10 kt jew iktar;”;

(b)

il-punt (2) huwa emendat kif ġej:

(i)

il-punt (i) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(i)

Meta l-viżibbiltà tkun mistennija titjieb u tinbidel għal wieħed jew iktar mill-valuri li ġejjin jew tgħaddi minnu/hom, jew meta jkun mistenni li l-viżibbiltà se tmur għall-agħar u tgħaddi minn wieħed jew iktar mill-valuri li ġejjin: 150, 350, 600, 800, 1 500 jew 3 000 m, it-tbassir TREND għandu jindika l-bidla.”;

(ii)

il-punt (iii) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(iii)

Fit-tbassiriet TREND mehmużin mal-METAR u mal-SPECI, il-viżibbiltà għandha tirreferi għall-viżibbiltà prevalenti tat-tbassir.”;

(23)

fil-punt MET.TR.235, il-punt (c) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(c)

It-twissijiet dwar il-gradjent tar-riħ għandhom jagħtu informazzjoni konċiża u aġġornata marbuta mal-eżistenza osservata ta’ gradjent tar-riħ li jinvolvi bidla fir-riħ minn quddiem/wara ta’ 15-il kt jew iktar li jista’ jaffettwa b’mod ħażin lill-inġenju tal-ajru matul il-passaġġ tal-avviċinament finali jew il-passaġġ tat-tlugħ inizjali u l-inġenji tal-ajru fuq ir-runway matul it-tidwir għall-illandjar jew il-ġirja tat-tlugħ.”;

(24)

il-punt MET.TR.250 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt (a) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(a)

Is-SIGMET għandu jinħareġ f’konformità mal-mudell muri fl-Appendiċi 5.”;

(b)

il-punt (d) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(d)

F’SIGMET għandu jkun hemm inkluż fenomenu wieħed biss minn dawk elenkati fl-Appendiċi 5, filwaqt li jintużaw l-abbrevjazzjonijiet xierqa u l-valuri limitu li ġejjin tal-veloċità tar-riħ qrib l-art ta’ 34 kt jew iktar għal ċikluni tropikali.”;

(c)

il-punt (f) tħassar;

(25)

il-punt MET.TR.255 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt (a) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(a)

AIRMET għandu jinħareġ f’konformità mal-mudell muri fl-Appendiċi 5.”;

(b)

il-punt (c) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(c)

F’AIRMET għandu jkun hemm inkluż fenomenu wieħed biss minn dawk elenkati fl-Appendiċi 5, filwaqt li jintużaw l-abbrevjazzjonijiet xierqa u l-valuri limitu li ġejjin, meta l-fenomenu jkun f’livell ta’ titjir ta’ inqas minn 100, jew f’livell ta’ titjir inqas minn 150 f’żoni muntanjużi, jew ogħla, fejn ikun hemm bżonn:

(1)

veloċità tar-riħ qrib l-art mifrux ogħla minn 30 kt bid-direzzjoni u bl-unitajiet rilevanti;

(2)

żoni mifruxin affettwati minn tnaqqis tal-viżibbiltà għal inqas minn 5 000 m, inkluż il-fenomenu tat-temp li jikkaġuna t-tnaqqis tal-viżibbiltà;

(3)

żoni vasti ta’ sħab mifrux jew b’temp mgħajjeb bis-sħab b’għoli tal-bażi ta’ inqas minn 1 000 pied mil-livell tal-art”;

(c)

il-punt (e) tħassar;

(26)

il-punt MET.TR.260 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt (b)(1) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(1)

il-fenomeni li ġejjin li jiġġustifikaw il-ħruġ ta’ SIGMET: silġ sever, turbolenza severa, sħab kumulonimbu u maltempati bir-ragħad li jkunu oskurati, frekwenti, inkorporati jew li jseħħu f’linja ta’ tempesta (“squall line”), maltempati tar-ramel/maltempati tat-trab u żbroffi ta’ vulkani jew ir-rilaxx ta’ materjali radjuattivi fl-atmosfera, u li jkunu mistennija li jaffettwaw titjiriet f’livell baxx”;

(b)

il-punt (c) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(c)

Meta l-awtorità kompetenti tkun stabbiliet li d-densità tat-traffiku li jopera taħt il-livell 100 ta’ titjir, jew sal-livell 150 ta’ titjir f’żoni muntanjużi, jew ogħla, fejn ikun hemm bżonn, tiġġustifika l-ħruġ ta’ AIRMET flimkien ma’ tbassiriet taż-żona għal titjiriet f’livell baxx, it-tbassiriet taż-żona għandhom jinħarġu sabiex ikopru s-saff ta’ bejn l-art u l-livell 100 ta’ titjir, jew sal-livell 150 ta’ titjir f’żoni muntanjużi, jew ogħla, fejn ikun hemm bżonn, u għandu jkun fihom informazzjoni dwar fenomeni tat-temp fir-rotta li jkunu ta’ periklu għal titjiriet f’livell baxx.”;

(27)

it-titolu tal-Kapitolu 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Kapitolu 4 — Rekwiżiti tekniċi għaċ-ċentri ta’ notifika dwar l-irmied vulkaniku (VAACs)”;

(28)

il-punt MET.TR.265 huwa sostitwit b’dan li ġej:

MET.TR.265 Responsabbiltajiet taċ-ċentru ta’ notifika dwar l-irmied vulkaniku

L-informazzjoni ta’ notifika dwar l-irmied vulkaniku għandha tinħareġ f’konformità mal-mudell muri fl-Appendiċi 6. Meta ma jkun hemm ebda abbrevjazzjoni disponibbli, għandu jintuża kliem b’lingwaġġ ċar bl-Ingliż, li għandu jinżamm għall-minimu possibbli.”;

(29)

il-punt MET.TR.270 huwa sostitwit b’dan li ġej:

MET.TR.270 Responsabbiltajiet taċ-ċentru ta’ notifika dwar iċ-ċikluni tropikali

L-informazzjoni ta’ notifika dwar iċ-ċikluni tropikali għandha tinħareġ f’konformità mal-mudell muri fl-Appendiċi 7 għal ċikluni tropikali meta l-massimu tal-veloċità medja fuq 10 minuti tar-riħ qrib l-art ikun mistenni li jilħaq jew jaqbeż 34 kt matul il-perjodu kopert min-notifika.”

(30)

it-titolu tal-Kapitolu 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Kapitolu 5 — Rekwiżiti tekniċi għaċ-ċentri ta’ notifika dwar iċ-ċikluni tropikali (TCACs)”;

(31)

il-punt MET.TR.275 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt (a) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(a)

Id-WAFCs għandhom jużaw data meteoroloġika pproċessata fil-forma ta’ valuri tal-punt tal-grilja sabiex jipprovdu tbassiriet globali fi grilja u tbassir ta’ fenomeni tat-temp sinifikanti.”;

(b)

il-punt (b) huwa emendat kif ġej:

(i)

fil-punt (1), il-punt (viii) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(viii)

turbolenza;”;

(ii)

il-punt (2) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(2)

joħorġu t-tbassiriet imsemmija fil-punt (1) u jlestu d-disseminazzjoni tagħhom mill-iktar fis li jkun teknikament fattibbli, iżda mhux iktar tard minn ħames sigħat wara l-ħin standard ta’ osservazzjoni;”;

(iii)

il-punt (3) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(3)

jipprovdu tbassiriet f’punti tal-grilja fi grilja regolari li jinkludu:

(i)

data dwar ir-riħ għal titjiriet f’livelli 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) u 530 (100 hPa) b’riżoluzzjoni orizzontali ta’ 1,25° ta’ latitudni u ta lonġitudni;

(ii)

data dwar it-temperatura għal titjiriet f’livelli 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) and 530 (100 hPa) b’riżoluzzjoni orizzontali ta’ 1,25° ta’ latitudni u ta’ lonġitudni;

(iii)

data dwar l-umdità għal titjiriet f’livelli 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa) u 180 (500 hPa) b’riżoluzzjoni orizzontali ta’ 1,25° ta’ latitudni u ta’ lonġitudni;

(iv)

data dwar l-altitudni ġeopotenzjali għal titjiriet f’livelli 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) 480 (125 hPa) u 530 (100 hPa) b’riżoluzzjoni orizzontali ta’ 1,25° ta’ latitudni u ta’ lonġitudni;

(v)

id-direzzjoni, il-veloċità u l-livell tat-titjira tar-riħ massimu b’riżoluzzjoni orizzontali ta’ 1,25° ta’ latitudni u ta’ lonġitudni;

(vi)

il-livell tat-titjira u t-temperatura tat-tropopawża b’riżoluzzjoni orizzontali ta’ 1,25° ta’ latitudni u ta’ lonġitudni;

(vii)

l-ifformar ta’ silġ għal saffi ċċentrati f’livelli tat-titjira ta’ 60 (800 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) u 300 (300 hPa) b’riżoluzzjoni orizzontali ta’ 0,25° ta’ latitudni u ta’ lonġitudni;

(viii)

it-turbolenza għal saffi ċċentrati f’livelli tat-titjira ta’ 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 340 (250 hPa), 390 (200 hPa) u 450 (150 hPa) b’riżoluzzjoni orizzontali ta’ 0,25° ta’ latitudni u ta’ lonġitudni;

(ix)

il-firxa orizzontali u l-livelli tat-titjir tas-sħab kumulonimbu bażi u ta’ fuq nett b’riżoluzzjoni orizzontali ta’ 0,25° ta’ latitudni u ta’ lonġitudni.”;

(c)

il-punt (c) huwa emendat kif ġej:

(i)

il-punt (1) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(1)

iħejju tbassiriet SIGWX erba’ darbiet kuljum u għandhom ikunu validi għal ħinijiet fissi validi ta’ 24 siegħa wara l-ħin (00.00, 06.00, 12.00 u 18.00 UTC) tad-data sinottika li fuqha kienu bbażati t-tbassiriet. Id-disseminazzjoni ta’ kull tbassir għandha ssir mill-iktar fis li jkun teknikament fattibbli, iżda mhux iktar tard minn seba’ sigħat wara l-ħin standard ta’ osservazzjoni taħt operazzjonijiet normali u mhux iktar tard minn disa’ sigħat wara l-ħin standard ta’ osservazzjoni matul operazzjonijiet ta’ backup;”;

(ii)

fil-punt (3), il-punt (i) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(i)

ċiklun tropikali diment li l-massimu tal-veloċità medja fuq 10 minuti tar-riħ qrib l-art ikun mistenni li jilħaq jew jaqbeż l-34 kt;”;

(d)

il-punt (d) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(d)

Għandhom jinħarġu tbassiriet SIGWX ta’ livell medju għal titjiriet f’livelli ta’ bejn 100 u 450 għal żoni ġeografiċi limitati.”;

(32)

L-Appendiċi 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Appendiċi 1

Mudell għall-METAR u għall-SPECI

Gwida għall-abbrevjazzjonijiet:

M

=

inklużjoni obbligatorja;

C

=

inklużjoni kondizzjonali, skont il-kundizzjonijiet meteoroloġiċi jew il-metodu ta’ osservazzjoni;

O

=

inklużjoni fakultattiva.

Nota 1:

Il-meded u r-riżoluzzjonijiet għall-elementi numeriċi inklużi fil-METAR u fl-SPECI huma pprovduti f’tabella separata taħt dan il-mudell.

Nota 2:

L-ispjegazzjonijiet għall-abbrevjazzjonijiet jistgħu jinstabu fid-Dokument 8400 tal-ICAO Proċeduri għas-Servizzi ta’ Navigazzjoni bl-Ajru — Abbrevjazzjonijiet u Kodiċijiet (PANS-ABC).

Nota 3:

In-numri tar-ringieli fil-kolonna “Ref.” huma inklużi biss għaċ-ċarezza u għall-faċilità ta’ referenza, u mhumiex parti mill-METAR u mill-SPECI.

Ref.

Element

Kontenut dettaljat

Mudell(i)

1

Identifikazzjoni tat-tip ta’ rapport (M)

Tip tar-rapport (M)

METAR, METAR COR, SPECI jew SPECI COR

2

Indikatur tal-post (M)

Indikatur tal-post tal-ICAO (M)

nnnn

3

Ħin tal-osservazzjoni (M)

Il-jum u l-ħin reali tal-osservazzjoni f’UTC (M)

nnnnnnZ

4

Identifikazzjoni ta’ rapport awtomatizzat jew nieqes (C)

Identifikatur ta’ rapport awtomatizzat jew nieqes (C)

AUTO jew NIL

5

TMIEM IL-METAR JEKK IR-RAPPORT HUWA NIEQES.

6

Riħ qrib l-art (M)

Direzzjoni tar-riħ (M)

nnn jew/// (1)

VRB

 

 

Veloċità tar-riħ (M)

[P]nn[n] jew// (1)

 

 

Varjazzjonijiet sinifikanti fil-veloċità (C)

G[P]nn[n]

 

 

Unitajiet ta’ kejl (M)

KT

 

 

Varjazzjonijiet direzzjonali sinifikanti (C)

nnnVnnn

7

Viżibbiltà (M)

Viżibbiltà prevalenti jew minima (M)

nnnn jew//// (1)

C

A

V

O

K

 

 

Viżibbiltà minima u direzzjoni tal-viżibbiltà minima (C)

nnnn[N] jew nnnn[NE] jew nnnn[E] jew nnnn[SE] jew nnnn[S] jew nnnn[SW] jew nnnn[W] jew nnnn[NW]

8

Medda viżwali tar-runway (C)  (2)

Isem l-element (M)

R

Runway (M)

nn[L]/jewnn[C]/jew nn[R]/

Medda viżwali tar-runway (M)

[P jew M]nnnn jew//// (1)

Tendenza fl-imgħoddi tal-medda viżwali tar-runway (C)

U, D jew N

9

Temp attwali (C)

Intensità jew qrubija tat-temp attwali (C)

– jew +

VC

Karatteristiċi u tip tat-temp attwali (M)

DZ jew

RA jew

SN jew

SG jew

PL jew

DS jew

SS jew

FZDZ jew

FZRA jew

FZUP  (4) jew

FC  (3) jew

SHGR jew

SHGS jew

SHRA jew

SHSN jew

SHUP  (4) jew

TSGR jew

TSGS jew

TSRA jew

TSSN jew

TSUP  (4) jew

UP  (4)

FG jew

BR jew

SA jew

DU jew

HZ jew

FU jew

VA jew

SQ jew

PO jew

TS jew

BCFG jew

BLDU jew

BLSA jew

BLSN jew

DRDU jew

DRSA jew

DRSN jew

FZFG jew

MIFG jew

PRFG jew

// (1)

FG jew

PO jew

FC jew

DS jew

SS jew

TS jew

SH jew

BLSN jew

BLSA jew

BLDU jew

VA

10

Sħab (M)

Ammont ta’ sħab u għoli tal-bażi tas-sħab jew viżibbiltà vertikali (M)

FEWnnn jew

SCTnnn jew

BKNnnn jew

OVCnnn jew

FEW/// (1) jew

SCT/// (1) jew

BKN/// (1) jew

OVC/// (1) jew

///nnn  (1) jew

////// (1)

VVnnn jew

VV/// (1)

NSC

jew NCD  (4)

 

Tip ta’ sħab (C)

CB jew

TCU jew/// (1), (5)

11

Temperatura tal-arja u tal-punt tan-nida (M)

Temperatura tal-arja u tal-punt tan-nida (M)

[M]nn/[M]nn jew///[M]nn  (1) jew [M]nn/// (1) jew///// (1)

12

Valuri tal-pressjoni (M)

Isem l-element (M)

Q

QNH (M)

nnnn jew//// (1)

13

Informazzjoni supplimentari (C)

Temp riċenti (C)

RERASN jew REFZDZ jew REFZRA jew REDZ jew RE[SH]RA jew RE[SH]SN jew RESG jew RESHGR jew RESHGS jew REBLSN jew RESS jew REDS jew RETSRA jew RETSSN jew RETSGR jew RETSGS jew RETS jew REFC jew REVA jew REPL jew REUP  (4) jew REFZUP  (4) jew RETSUP  (4) jew RESHUP  (4) jew RE// (1)

Gradjent tar-riħ (C)

WS Rnn[L] jew WS Rnn[C] jew WS Rnn[R] jew WS ALL RWY

Temperatura tal-wiċċ tal-baħar u l-qagħda tal-baħar jew l-għoli sinifikanti tal-mewġ (C)

W[M]nn/Sn jew W///Sn  (1) jew W[M]nn/S/ (1) jew W[M]nn/Hn[n][n] jew W///Hn[n][n]  (1) jew W[M]nn/H/// (1)

14

Tbassir tax-xejra (O)

Indikatur tal-bidla (M)

NOSIG

BECMG jew TEMPO

Perjodu tal-bidla (C)

FMnnnn u/jew

TLnnnn

jew

ATnnnn

Riħ (C)

nnn[P]nn[G[P]nn]KT

Viżibbiltà prevalenti (C)

nnnn

C

A

V

O

K

Fenomenu tat-temp:

intensità (C)

– jew +

N

S

W

Fenomenu tat-temp:

karatteristiċi u

tip (C)

DZ jew RA jew SN jew SG jew PL jew DS jew SS jew

FZDZ jew FZRA jew SHGR jew SHGS jew SHRA jew SHSN jew TSGR jew TSGS jew TSRA jew TSSN

FG jew BR jew SA jew DU jew HZ jew FU jew VA jew SQ jew PO jew FC jew TS jew BCFG jew BLDU jew BLSA jew BLSN jew DRDU jew DRSA jew DRSN jew FZFG jew MIFG jew PRFG

Ammont ta’ sħab u għoli tal-bażi tas-sħab jew viżibbiltà vertikali (C)

FEWnnn jew

SCTnnn

jew

BKNnnn

jew

OVCnnn

VVnnn jew

VV///

N

S

C

Tip ta’ sħab (C)

CB jew TCU

Il-meded u r-riżoluzzjonijiet għall-elementi numeriċi inklużi fil-METAR u fl-SPECI

Ref.

Elementi

Medda

Riżoluzzjoni

1

Runway:

(mingħajr unitajiet)

01–36

1

2

Direzzjoni tar-riħ:

°vera

000-360

10

3

Veloċità tar-riħ:

KT

00-99

P99

1

M/A (100 jew iktar)

4

Viżibbiltà:

M

0000-0750

50

 

 

M

0800–4 900

100

 

 

M

5 000 –9 000

1 000

 

 

M

10 000 jew iktar

0 (valur fiss: 9 999 )

5

Medda viżwali tar-runway:

M

0000-0375

25

 

 

M

0400-0750

50

 

 

M

0800–2 000

100

6

Viżibbiltà vertikali:

Mijiet ta’ piedi

000-020

1

7

Sħab: għoli tal-bażi tas-sħab:

Mijiet ta’ piedi

000-099

100-200

1

10

8

Temperatura tal-arja:

Temperatura tal-punt tan-nida:

°C

-80 – +60

1

9

QNH:

hPa

0850-1 100

1

10

Temperatura tal-wiċċ tal-baħar:

°C

-10 – +40

1

11

Qagħda tal-baħar:

(mingħajr unitajiet)

0-9

1

12

Għoli sinifikanti tal-mewġ:

M

0-999

0,1

(33)

L-Appendiċi 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Appendiċi 3

Mudell għat-TAF

Gwida għall-abbrevjazzjonijiet:

M

=

inklużjoni obbligatorja;

C

=

inklużjoni kondizzjonali, skont il-kundizzjonijiet meteoroloġiċi jew il-metodu ta’ osservazzjoni;

O

=

inklużjoni fakultattiva.

Nota 1:

Il-meded u r-riżoluzzjonijiet għall-elementi numeriċi inklużi fit-TAF huma pprovduti f’tabella separata taħt dan il-mudell.

Nota 2:

L-ispjegazzjonijiet għall-abbrevjazzjonijiet jistgħu jinstabu fid-Dokument 8400 tal-ICAO Proċeduri għas-Servizzi ta’ Navigazzjoni bl-Ajru — Abbrevjazzjonijiet u Kodiċijiet tal-ICAO (PANS-ABC).

Nota 3:

In-numri tar-ringieli fil-kolonna “Ref.” huma inklużi biss għaċ-ċarezza u għall-faċilità ta’ referenza, u mhumiex parti mit-TAF.

Ref.

Element

Kontenut dettaljat

Mudell(i)

1

Identifikazzjoni tat-tip ta’ tbassir (M)

Tip ta’ tbassir (M)

TAF jew TAF AMD jew TAF COR

2

Indikatur tal-post (M)

Indikatur tal-post tal-ICAO (M)

nnnn

3

Ħin tal-ħruġ tat-tbassir (M)

Il-jum u l-ħin tal-ħruġ tat-tbassir f’UTC (M)

nnnnnnZ

4

Identifikazzjoni ta’ tbassir nieqes (C)

Identifikatur ta’ tbassir nieqes (C)

NIL

5

TMIEM IT-TAF JEKK IT-TBASSIR HUWA NIEQES.

6

Il-jiem u l-perjodu ta’ validità tat-tbassir (M)

Il-jiem u l-perjodu ta’ validità tat-tbassir f’UTC (M)

nnnn/nnnn

7

Identifikazzjoni ta’ tbassir ikkanċellat (C)

Identifikatur ta’ tbassir ikkanċellat (C)

CNL

8

TMIEM IT-TAF JEKK IT-TBASSIR JIĠI KKANĊELLAT.

9

Riħ qrib l-art (M)

Direzzjoni tar-riħ (M)

nnn jew VRB

Veloċità tar-riħ (M)

[P]nn[n]

Varjazzjonijiet sinifikanti fil-veloċità (C)

G[P]nn[n]

Unitajiet ta’ kejl (M)

KT

10

Viżibbiltà (M)

Viżibbiltà prevalenti (M)

nnnn

C

A

V

O

K

11

Temp (C)

Intensità tal-fenomeni tat-temp (C)  (6)

– jew +

Karatteristiċi u tip ta’ fenomeni tat-temp (C)

DZ jew RA jew

SN jew SG jew

PL jew DS jew

SS jew FZDZ jew

FZRA jew SHGR jew

SHGS jew SHRA jew

SHSN jew TSGR jew

TSGS jew TSRA jew

TSSN

FG jew

BR jew

SA jew

DU jew

HZ jew

FU jew

VA jew

SQ jew

PO jew

FC jew

TS jew

BCFG jew

BLDU jew

BLSA jew

BLSN jew

DRDU jew

DRSA jew

DRSN jew

FZFG jew

MIFG jew

PRFG

12

Sħab (M)  (7)

Ammont ta’ sħab u għoli tal-bażi jew viżibbiltà vertikali (M)

FEWnnn

jew

SCTnnn jew

BKNnnn jew

OVCnnn

VVnnn

jew

VV///

N

S

C

Tip ta’ sħab (C)

CB jew TCU

13

Temperatura (O)  (8)

Isem l-element (M)

TX

Temperatura massima (M)

[M]nn/

Il-jum u l-ħin li fihom isseħħ it-temperatura massima (M)

nnnnZ

Isem l-element (M)

TN

Temperatura minima (M)

[M]nn/

Il-jum u l-ħin li fihom isseħħ it-temperatura minima (M)

nnnnZ

14

Il-bidliet mistennija f’wieħed jew iktar mill-elementi ta’ hawn fuq matul il-perjodu ta’ validità (C)

Indikatur tal-bidla jew tal-probabbiltà (M)

PROB30 [TEMPO] jew PROB40 [TEMPO] jew BECMG jew TEMPO jew FM

Perjodu ta’ okkorrenza jew bidla (M)

nnnn/nnnn jew nnnnnn

Riħ (C)

nnn[P]nn[G[P]nn]KT

jew

VRBnnKT

Viżibbiltà prevalenti (C)

nnnn

C

A

V

O

K

Fenomenu tat-temp: intensità (C)

– jew +

N

S

W

Fenomenu tat-temp: karatteristiċi u tip (C)

DZ jew

RA jew

SN jew

SG jew

PL jew

DS jew

SS jew

FZDZ jew

FZRA jew

SHGR jew

SHGS jew

SHRA jew

SHSN jew

TSGR jew

TSGS jew

TSRA jew

TSSN

FG jew

BR jew

SA jew

DU jew

HZ jew

FU jew

VA jew

SQ jew

PO jew

FC jew

TS jew

BCFG jew

BLDU jew

BLSA jew

BLSN jew

DRDU jew

DRSA jew

DRSN jew

FZFG jew

MIFG jew

PRFG

15

 

L-ammont ta’ sħab u l-għoli tal-bażi jew il-viżibbiltà vertikali (C)

FEWnnn jew

SCTnnn jew

BKNnnn jew

OVCnnn

VVnnn

jew

VV///

N

S

C

Tip ta’ sħab (C)

CB jew TCU

Il-meded u r-riżoluzzjonijiet għall-elementi numeriċi inklużi fit-TAF

Ref.

Elementi

Medda

Riżoluzzjoni

1

Direzzjoni tar-riħ:

° veru

000-360

10

2

Veloċità tar-riħ:

KT

00-99

1

3

Viżibbiltà:

M

0000-0750

50

 

 

M

0800-4 900

100

 

 

M

5 000 –9 000

1 000

 

 

M

10 000 jew iktar

0 (valur fiss: 9 999 )

4

Viżibbiltà vertikali:

Mijiet ta’ piedi

000-020

1

5

Sħab: għoli tal-bażi tas-sħab:

Mijiet ta’ piedi

000-099

100-200

1

10

6

Temperatura tal-arja (massima u minima):

°C

-80 – +60

1

(34)

L-Appendiċi 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Appendiċi 4

Mudell għat-twissijiet dwar il-gradjent tar-riħ

Gwida għall-abbrevjazzjonijiet:

M

=

inklużjoni obbligatorja;

C

=

inklużjoni kondizzjonali, kull meta applikabbli.

Nota 1:

Il-meded u r-riżoluzzjonijiet għall-elementi numeriċi inklużi fit-twissijiet dwar il-gradjent tar-riħ huma murija fl-Appendiċi 8.

Nota 2:

L-ispjegazzjonijiet għall-abbrevjazzjonijiet jistgħu jinstabu fid-Dokument 8400 tal-ICAO Proċeduri għas-Servizzi ta’ Navigazzjoni bl-Ajru — Abbrevjazzjonijiet u Kodiċijiet tal-ICAO (PANS-ABC).

Nota 3:

In-numri tar-ringieli fil-kolonna “Ref.” huma inklużi biss għaċ-ċarezza u għall-faċilità ta’ referenza, u mhumiex parti mit-twissija dwar il-gradjent tar-riħ.

Ref.

Element

Kontenut dettaljat

Mudell(i)

1

Indikatur tal-post tal-ajrudrom (M)

Indikatur tal-post tal-ajrudrom

nnnn

2

Identifikazzjoni tat-tip ta’ messaġġ (M)

It-tip ta’ messaġġ u n-numru sekwenzjali

WS WRNG [n]n

3

Il-ħin ta’ oriġini u l-perjodu ta’ validità (M)

Il-jum u l-ħin tal-ħruġ u, fejn applikabbli, il-perjodu ta’ validità f’UTC

nnnnnn [VALID TL nnnnnn] jew

[VALID nnnnnn/nnnnnn]

4

JEKK IT-TWISSIJA DWAR IL-GRADJENT TAR-RIĦ GĦANDHA TIĠI KKANĊELLATA, ARA D-DETTALJI FI TMIEM IL-MUDELL.

5

Fenomenu (M)

Identifikazzjoni tal-fenomenu u fejn jinsab

[MOD] jew [SEV] WS IN APCH jew

[MOD] jew [SEV] WS [APCH] RWYnnn jew

[MOD] jew [SEV] WS IN CLIMB-OUT jew

[MOD] jew [SEV] WS CLIMB-OUT RWYnnn jew

MBST IN APCH jew

MBST [APCH] RWYnnn jew

MBST IN CLIMB-OUT jew

MBST CLIMB-OUT RWYnnn

6

Fenomenu osservat, irrapportat jew imbassar (M)

Identifikazzjoni ta’ jekk il-fenomenu huwiex osservat jew irrapportat u mistenni li jkompli, jew tbassir

REP AT nnnn nnnnnnnn jew

OBS [AT nnnn] jew

FCST

7

Dettalji dwar il-fenomenu (C)

Deskrizzjoni tal-fenomenu li jikkaġuna l-ħruġ ta’ twissija dwar il-gradjent tar-riħ

SFC WIND: nnn/nnKT nnnFT –

WIND: nnn/nnKT jew

nnKT LOSS nnNM (jew nnKM) FNA RWYnn jew

nnKT GAIN nnNM (jew nnKM) FNA RWYnn

 

JEW

 

 

8

Kanċellazzjoni ta’ twissija dwar il-gradjent tar-riħ

Kanċellazzjoni ta’ twissija dwar il-gradjent tar-riħ li tirreferi għall-identifikazzjoni tagħha

CNL WS WRNG [n]n nnnnnn/nnnnnn

(35)

L-Appendiċi 5 A huwa sostitwit b’dan li ġej:

““Appendiċi 5

Mudell għas-SIGMET u għall-AIRMET

Gwida għall-abbrevjazzjonijiet:

M

=

inklużjoni obbligatorja;

C

=

inklużjoni kondizzjonali, kull meta applikabbli; u

Nota 1:

Il-meded u r-riżoluzzjonijiet għall-elementi numeriċi inklużi fis-SIGMET jew fl-AIRMET huma murija fl-Appendiċi 8.

Nota 2:

Ma għandhiex tiġi inkluża formazzjoni ta’ silġ severa jew moderata (SEV ICE, MOD ICE) u turbolenza severa jew moderata (SEV TURB, MOD TURB) assoċjata ma’ maltempati bir-ragħad, sħab kumulonimbu jew ċikluni tropikali.

Nota 3:

In-numri tar-ringieli fil-kolonna “Ref.” huma inklużi biss għaċ-ċarezza u għall-faċilità ta’ referenza, u mhumiex parti mis-SIGMET jew mill-AIRMET.

Ref.

Element

Kontenut dettaljat

Mudell tas-SIGMET

Mudell tal-AIRMET

1

Indikatur tal-post tal-FIR/CTA (M)

Indikatur tal-post tal-ICAO tal-unità tal-ATS li sservi l-FIR jew is-CTA li għalihom jirreferi s-SIGMET/l-AIRMET

nnnn

2

Identifikazzjoni (M)

Identifikazzjoni u numru tas-sekwenza tas-SIGMET jew tal-AIRMET

SIGMET nnn

AIRMET [n][n]n

3

Perjodu ta’ validità (M)

Gruppi ta’ jiem-ħinijiet li jindikaw il-perjodu ta’ validità f’UTC

VALID nnnnnn/nnnnnn

4

Indikatur tal-post tal-MWO (M)

Indikatur tal-post tal-MWO li joriġina s-SIGMET jew l-AIRMET b’sing separatorju

nnnn–

5

Linja ġdida

6

Isem tal-FIR/CTA (M)

Indikatur tal-post u l-isem tal-FIR/CTA li għalihom jinħareġ SIGMET/AIRMET

nnnn nnnnnnnnnn FIR

jew

UIR

jew

FIR/UIR

jew nnnn nnnnnnnnnn CTA

nnnn nnnnnnnnnn

FIR[/n]

7

JEKK IS-SIGMET JEW L-AIRMET GĦANDU JIĠI KKANĊELLAT, ARA D-DETTALJI FI TMIEM IL-MUDELL.

8

Indikatur tal-istatus (C)  (9)

Indikatur ta’ test jew ta’ eżerċizzju

TEST jew EXER

TEST jew EXER

9

Linja ġdida

10

Fenomenu (M)

Deskrizzjoni tal-fenomenu li jikkaġuna l-ħruġ tas-SIGMET/tal-AIRMET

OBSC TS[GR]

EMBD TS[GR]

FRQ TS[GR]

SQL TS[GR]

TC nnnnnnnnnn PSN Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] CB

jew

TC NN  (10) PSN Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] CB

SEV TURB

SEV ICE

SEV ICE (FZRA)

SEV MTW

HVY DS

HVY SS

[VA ERUPTION] [MT nnnnnnnnnn]

[PSN Nnn[nn] jew Snn[nn] Ennn[nn] jew Wnnn[nn]]

VA CLD

RDOACT CLD

SFC WIND nnn/nn[n]KT

SFC VIS [n][n]nnM (nn)

ISOL TS[GR]

OCNL TS[GR]

MT OBSC

BKN CLD

BKN CLD [n]nnn/[ABV][n]nnnnFT

jew

BKN CLD SFC/[ABV][n]nnnnFT

jew

OVC CLD [n]nnn/[ABV][n]nnnnFT

jew

OVC CLD SFC/[ABV][n]nnnnFT

ISOL CB

OCNL CB

FRQ CB

ISOL TCU

OCNL TCU

FRQ TCU

MOD TURB

MOD ICE

MOD MTW

11

Fenomenu osservat jew imbassar (M)  (11), (12)

Indikazzjoni ta’ jekk l-informazzjoni hijiex osservata u mistennija li tkompli, jew tbassir

OBS [AT nnnnZ] jew

FCST [AT nnnnZ]

12

Pożizzjoni (C)  (11), (12), (13)

Pożizzjoni (tirreferi għal-latitudni u l-lonġitudni (fi gradi u minuti))

Nnn[nn] Wnnn[nn] jew

Nnn[nn] Ennn[nn] jew

Snn[nn] Wnnn[nn] jew

Snn[nn] Ennn[nn]

jew

N OF Nnn[nn] jew

S OF Nnn[nn] jew

N OF Snn[nn] jew

S OF Snn[nn] jew

[U]

W OF Wnnn[nn] jew

E OF Wnnn[nn] jew

W OF Ennn[nn] jew

E OF Ennn[nn]

jew

N OF Nnn[nn] jew N OF Snn[nn] U S OF Nnn[nn] jew S OF Snn[nn]

jew

W OF Wnnn[nn] jew W OF Ennn[nn] U E OF Wnnn[nn] jew E OF Ennn[nn]

jew

N OF LINE jew NE OF LINE jew E OF LINE jew SE OF LINE jew S OF LINE jew SW OF LINE jew W OF LINE jew NW OF LINE Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] – Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] [– Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn]] [– Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn]] [U N OF LINE jew NE OF LINE jew E OF LINE jew SE OF LINE jew S OF LINE jew SW OF LINE jew W OF LINE jew NW OF LINE Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] – Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] [– Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn]] [– Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn]]]

jew

WI Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] – Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] – Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] – [Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] – Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn]] (14)

jew ENTIRE UIR

jew ENTIRE FIR

jew ENTIRE FIR/UIR

jew ENTIRE CTA

jew WI nnnKM (jew nnnNM) OF TC CENTRE  (15)

jew WI nnKM (jew nnNM) OF Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn]  (16)

13

Livell (C)

Livell jew altitudni tat-titjira

[SFC/]FLnnn jew

[SFC/][n]nnnnFT (jew [SFC/]nnnnM)

FLnnn/nnn jew

TOP FLnnn jew

[TOP] ABV FLnnn jew (jew [TOP] ABV [n]nnnnFT) [[n]nnnn/][n]nnnnFT) jew [n]nnnnFT/]FLnnn

jew TOP [ABV jew BLW] FLnnn  (15)

14

Ċaqliq jew ċaqliq mistenni (C)  (11), (17), (18)

Ċaqliq jew ċaqliq mistenni (direzzjoni u veloċità) b’referenza għal wieħed mis-16-il punt tal-kumpass, jew wieqaf

MOV N [nnKMH] jew MOV NNE [nnKMH] jew

MOV NE [nnKMH] jew MOV ENE [nnKMH] jew

MOV E [nnKMH] jew MOV ESE [nnKMH] jew

MOV SE [nnKMH] jew MOV SSE [nnKMH] jew

MOV S [nnKMH] jew MOV SSW [nnKMH] jew

MOV SW [nnKMH] jew MOV WSW [nnKMH] jew

MOV W [nnKMH] jew MOV WNW [nnKMH] jew

MOV NW [nnKMH] jew MOV NNW [nnKMH]

(jew MOV N [nnKT] jew MOV NNE [nnKT] jew

MOV NE [nnKT] jew MOV ENE [nnKT] jew

MOV E [nnKT] jew MOV ESE [nnKT] jew

MOV SE [nnKT] jew MOV SSE [nnKT] jew

MOV S [nnKT] jew MOV SSW [nnKT] jew

MOV SW [nnKT] jew MOV WSW [nnKT] jew

MOV W [nnKT] jew MOV WNW [nnKT] jew

MOV NW [nnKT] jew MOV NNW [nnKT])

jew

STNR

15

Bidliet fl-intensità (C)  (11)

Bidliet mistennija fl-intensità

INTSF jew

WKN jew

NC

16

Ħin imbassar (C)  (11), (12), (17)

Indikazzjoni tal-ħin imbassar tal-fenomenu

FCST AT nnnnZ

17

Pożizzjoni mbassra tat-TC (C)  (15)

Pożizzjoni mbassra taċ-ċentru tat-TC

TC CENTRE PSN Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn]

jew

TC CENTRE PSN Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] CB  (19)

18

Pożizzjoni mbassra (C)  (11), (12), (13), (17)

Pożizzjoni mbassra tal-fenomenu fi tmiem il-perjodu ta’ validità tas-SIGMET  (20)

Nnn[nn] Wnnn[nn] jew

Nnn[nn] Ennn[nn] jew

Snn[nn] Wnnn[nn] jew

Snn[nn] Ennn[nn]

jew

N OF Nnn[nn] jew

S OF Nnn[nn] jew

N OF Snn[nn] jew

S OF Snn[nn]

[U]

W OF Wnnn[nn] jew

E OF Wnnn[nn] jew

W OF Ennn[nn] jew

E OF Ennn[nn]

jew

N OF Nnn[nn] jew N OF Snn[nn] U S OF Nnn[nn] jew S OF Snn[nn]

jew

W OF Wnnn[nn] jew W OF Ennn[nn] U E OF Wnnn[nn] jew E OF Ennn[nn]

jew

N OF LINE jew NE OF LINE jew E OF LINE jew SE OF LINE jew S OF LINE jew SW OF LINE jew W OF LINE jew NW OF LINE Nnn[nn] jew

Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] – Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] [– Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn]] [U N OF LINE jew NE OF LINE jew E OF LINE jew SE OF LINE jew S OF LINE jew SW OF LINE jew W OF LINE jew NW OF LINE Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] – Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] [– Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn]]]

jew

WI Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] – Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] – Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] – Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn]  (14)

jew ENTIRE FIR

jew ENTIRE UIR

jew ENTIRE FIR/UIR

jew ENTIRE CTA

jew NO VA EXP  (21)

jew

WI nnKM (jew nnNM) OF Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn]  (16)

jew

WI nnnKM (nnnNM) OF TC CENTRE  (15)

19

Ripetizzjoni tal-elementi (C)  (22)

Ripetizzjoni tal-elementi inklużi f’SIGMET għal sħaba ta’ rmied vulkaniku jew ċiklun tropikali

[U]  (22)

20

Linja ġdida jekk jiġu ripetuti l-elementi

 

JEW

21

Kanċellazzjoni tas-SIGMET/tal-AIRMET (C)

Kanċellazzjoni tas-SIGMET/tal-AIRMET li jirreferi għall-identifikazzjoni tiegħu

CNL SIGMET nnn nnnnnn/nnnnnn

jew

CNL SIGMET nnn nnnnnn/nnnnnn [VA MOV TO nnnn FIR] (21)

CNL AIRMET [n][n]n nnnnnn/nnnnnn”

(36)

L-Appendiċi 5B jitħassar;

(37)

L-Appendiċi 6 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Appendiċi 6

Mudell għan-notifika dwar l-irmied vulkaniku

Gwida għall-abbrevjazzjonijiet:

M

=

inklużjoni obbligatorja;

O

=

inklużjoni fakultattiva;

C

=

inklużjoni kondizzjonali, tiġi inkluża kull meta jkun applikabbli.

Nota 1:

Il-meded u r-riżoluzzjonijiet għall-elementi numeriċi inklużi fin-notifika dwar l-irmied vulkaniku huma murija fl-Appendiċi 8.

Nota 2:

L-ispjegazzjonijiet għall-abbrevjazzjonijiet jistgħu jinstabu fid-Dokument 8400 tal-ICAO Proċeduri għas-Servizzi ta’ Navigazzjoni bl-Ajru — Abbrevjazzjonijiet u Kodiċijiet tal-ICAO (PANS-ABC).

Nota 3:

L-inklużjoni ta’ żewġ punti (“:”) wara kull intestatura ta’ element hija obbligatorja.

Nota 4:

In-numri tar-ringieli fil-kolonna “Ref.” huma inklużi biss għaċ-ċarezza u għall-faċilità ta’ referenza, u mhumiex parti min-notifika għall-irmied vulkaniku.

Ref.

Element

Kontenut dettaljat

Mudell(i)

1

Identifikazzjoni tat-tip ta’ messaġġ (M)

Tip ta’ messaġġ

VA ADVISORY

2

Linja ġdida

3

Indikatur tal-istatus (C)  (23)

Indikatur ta’ test jew ta’ eżerċizzju

STATUS:

TEST jew EXER

4

Linja ġdida

5

Ħin ta’ oriġini (M)

Sena, xahar, jum, ħin f’UTC

DTG:

nnnnnnnn/nnnnZ

6

Linja ġdida

7

Isem tal-VAAC (M)

Isem tal-VAAC

VAAC:

nnnnnnnnnnnn

8

Linja ġdida

9

Isem il-vulkan (M)

L-isem u n-numru tal-vulkan tal-International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior

VOLCANO:

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn [nnnnnn]

jew UNKNOWN

jew UNNAMED

10

Linja ġdida

11

Post tal-vulkan (M)

Post tal-vulkan fi gradi u minuti

PSN:

Nnnnn jew Snnnn Wnnnnn jew Ennnnn

jew UNKNOWN

12

Linja ġdida

13

Stat jew reġjun (M)

Stat, jew reġjun jekk l-irmied ma jkunx irrappurtat fuq Stat

AREA:

nnnnnnnnnnnnnnnn jew UNKNOWN

14

Linja ġdida

15

Elevazzjoni tal-quċċata (M)

Elevazzjoni tal-quċċata f’metri (jew piedi)

SUMMIT ELEV:

nnnnM (jew nnnnnFT)

jew SFC

jew UNKNOWN

16

Linja ġdida

17

Numru tan-notifika (M)

Numru tan-notifika: sena sħiħa u numru tal-messaġġ (sekwenza separata għal kull vulkan)

ADVISORY NR:

nnnn/nnnn

18

Linja ġdida

19

Sors tal-informazzjoni (M)

Sors tal-informazzjoni bl-użu ta’ kitba libera

INFO SOURCE:

Kitba libera sa 32 karattru

20

Linja ġdida

21

Kodiċi bil-kulur (O)

Kodiċi bil-kulur tal-avjazzjoni

AVIATION COLOUR CODE:

RED jew ORANGE jew YELLOW jew GREEN jew UNKNOWN jew NOT GIVEN jew NIL

22

Linja ġdida

23

Dettalji dwar l-iżbroff (M)  (24)

Dettalji dwar l-iżbroff (inklużi d-data/l-ħin tal-iżbroff(i))

ERUPTION DETAILS:

Kitba libera sa 64 karattru

jew UNKNOWN

24

Linja ġdida

25

Ħin tal-osservazzjoni (jew stima) tas-sħab ta’ rmied vulkaniku (M)

Jum u ħin (f’UTC) tal-osservazzjoni (jew stima) tas-sħab ta’ rmied vulkaniku

OBS (jew EST) VA DTG:

nn/nnnnZ

26

Linja ġdida

27

Sħab ta’ rmied vulkaniku osservat jew stmat (M)

Firxa orizzontali (fi gradi u f’minuti) u vertikali fil-ħin tal-osservazzjoni tas-sħab ta’ rmied vulkaniku osservat jew stmat jew, jekk ma tkunx magħrufa l-bażi, il-quċċata tas-sħab ta’ rmied vulkaniku osservat jew stmat;

Il-moviment tas-sħab ta’ rmied vulkaniku osservat jew stmat

OBS VA CLD jew EST VA CLD:

TOP FLnnn jew SFC/FLnnn jew FLnnn/nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] – Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn][– Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] – Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] – Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn]]

MOV N nnKMH (jew KT) jew

MOV NE nnKMH (jew KT) jew

MOV E nnKMH (jew KT) jew

MOV SE nnKMH (jew KT) jew

MOV S nnKMH (jew KT) jew

MOV SW nnKMH (jew KT) jew

MOV W nnKMH (jew KT) jew

MOV NW nnKMH (jew KT)

jew

VA NOT IDENTIFIABLE FM SATELLITE DATA

WIND FLnnn/nnn nnn/nn[n]KT  (25) jew WIND FLnnn/nnn VRBnnKT jew WIND SFC/FLnnn nnn/nn[n]KT jew WIND SFC/FLnnn VRBnnKT

28

Linja ġdida

29

Tbassir tal-għoli u tal-pożizzjoni tas-sħab ta’ rmied vulkaniku (+ 6 HR) (M)

Jum u ħin (f’UTC)

(6-il siegħa mill-“Ħin ta’ osservazzjoni (jew stima) tas-sħab ta’ rmied vulkaniku” mogħti fl-Attribut 12) Tbassir tal-għoli u tal-pożizzjoni (fi gradi u f’minuti) għal kull massa ta’ sħab ta’ rmied vulkaniku għal dak il-ħin validu fiss

FCST VA CLD +6 HR:

nn/nnnnZ

SFC jew FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)]Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] – Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn][– Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] – Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] – Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn]]  (26), (27)

jew NO VA EXP

jew NOT AVBL

jew NOT PROVIDED

30

Linja ġdida

31

Tbassir tal-għoli u tal-pożizzjoni tas-sħab ta’ rmied vulkaniku (+ 12 HR) (M)

Jum u ħin (f’UTC)

(12-il siegħa mill-“Ħin ta’ osservazzjoni (jew stima) tas-sħab ta’ rmied vulkaniku” mogħti fl-Attribut 12) Tbassir tal-għoli u tal-pożizzjoni (fi gradi u f’minuti) għal kull massa ta’ sħab ta’ rmied vulkaniku għal dak il-ħin validu fiss

FCST VA CLD +12 HR:

nn/nnnnZ

SFC jew FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] – Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn][– Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] – Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] – Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn]]  (26), (27)

jew NO VA EXP

jew NOT AVBL

jew NOT PROVIDED

32

Linja ġdida

33

Tbassir tal-għoli u tal-pożizzjoni tas-sħab ta’ rmied vulkaniku

(+ 18 HR) (M)

Jum u ħin (f’UTC)

(18-il siegħa mill-“Ħin ta’ osservazzjoni (jew stima) tas-sħab ta’ rmied vulkaniku” mogħti fl-Attribut 12) Tbassir tal-għoli u tal-pożizzjoni (fi gradi u f’minuti) għal kull massa ta’ sħab ta’ rmied vulkaniku għal dak il-ħin validu fiss

FCST VA CLD +18 HR:

nn/nnnnZ

SFC jew FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] – Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn][– Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] – Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] – Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn]  (26), (27)

jew NO VA EXP

jew NOT AVBL

jew NOT PROVIDED

34

Linja ġdida

35

Kummenti (M)  (24)

Kummenti, jekk ikun hemm bżonn

RMK:

Kitba libera sa 256 karattru

jew NIL

36

Linja ġdida

37

Notifika li jmiss (M)

Sena, xahar, jum u ħin f’UTC

NXT ADVISORY:

nnnnnnnn/nnnnZ

jew NO LATER THAN nnnnnnnn/nnnnZ

jew NO FURTHER ADVISORIES

jew WILL BE ISSUED BY nnnnnnnn/nnnnZ

(38)

L-Appendiċi 7 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Appendiċi 7

Mudell għan-notifika dwar ċikluni tropikali

Gwida għall-abbrevjazzjonijiet:

M

=

inklużjoni obbligatorja;

C

=

inklużjoni kondizzjonali, tiġi inkluża kull meta jkun applikabbli;

O

=

inklużjoni fakultattiva;

=

=

linja doppja tindika li t-test li jsegwi għandu jitqiegħed fil-linja li jmiss.

Nota 1:

Il-meded u r-riżoluzzjonijiet għall-elementi numeriċi inklużi fin-notifika dwar ċikluni tropiċi huma murija fl-Appendiċi 8.

Nota 2:

L-ispjegazzjonijiet għall-abbrevjazzjonijiet jistgħu jinstabu fid-Dokument 8400 tal-ICAO Proċeduri għas-Servizzi ta’ Navigazzjoni bl-Ajru — Abbrevjazzjonijiet u Kodiċijiet tal-ICAO (PANS-ABC).

Nota 3:

L-inklużjoni ta’ żewġ punti (“:”) wara kull intestatura ta’ element hija obbligatorja.

Nota 4:

In-numri tar-ringieli fil-kolonna “Ref.” huma inklużi biss għaċ-ċarezza u għall-faċilità ta’ referenza, u mhumiex parti min-notifika dwar iċ-ċikluni tropikali.

Ref.

Element

Kontenut dettaljat

Mudell(i)

1

Identifikazzjoni tat-tip ta’ messaġġ (M)

Tip ta’ messaġġ

TC ADVISORY

 

2

Linja ġdida

3

Indikatur tal-istatus (C)  (28)

Indikatur ta’ test jew ta’ eżerċizzju

STATUS:

TEST jew EXER

4

Linja ġdida

5

Ħin ta’ oriġini (M)

Sena, xahar, jum u ħin tal-ħruġ f’UTC

DTG:

nnnnnnnn/nnnnZ

6

Linja ġdida

7

Isem tal-TCAC (M)

Isem tal-TCAC

(indikatur tal-post jew l-isem sħiħ)

TCAC:

nnnn jew nnnnnnnnnn

8

Linja ġdida

9

Isem iċ-ċiklun tropikali (M)

Isem iċ-ċiklun tropikali jew “NN” għal ċiklun tropikali mingħajr isem

TC:

nnnnnnnnnnnn jew NN

10

Linja ġdida

11

Numru tan-notifika (M)

Notifika: Sena sħiħa u numru tal-messaġġ (sekwenza separata għal kull ċiklun tropikali)

ADVISORY NR:

nnnn/[n][n][n]n

12

Linja ġdida

13

Pożizzjoni taċ-ċentru osservata (M)

Il-jum u l-ħin (f’UTC) u l-pożizzjoni taċ-ċentru taċ-ċiklun tropikali (fi gradi u minuti)

OBS PSN:

nn/nnnnZ Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn]

14

Linja ġdida

15

Sħab CB osservat (O)  (29)

Pożizzjoni tas-sħab CB (b’referenza għal-latitudni u l-lonġitudni (fi gradi u minuti)) u l-firxa vertikali (livell tat-titjira)

CB:

WI nnnKM (jew nnnNM) OF TC CENTRE

jew

WI  (30) Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] –

Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] –

Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] –

[Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn] –

Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn]]

TOP [ABV or BLW] FLnnn

NIL

16

Linja ġdida

17

Direzzjoni u veloċità tal-moviment (M)

Direzzjoni u veloċità tal-moviment mogħtija f’16-il punt tal-kumpass u km/h (jew kt) rispettivament jew wieqaf (< 2 km/h (1 kt))

MOV:

N nnKMH (jew KT) jew

NNE nnKMH (jew KT) jew

NE nnKMH (jew KT) jew

ENE nnKMH (jew KT) jew

E nnKMH (jew KT) jew

ESE nnKMH (jew KT) jew

SE nnKMH (jew KT) jew

SSE nnKMH (jew KT) jew

S nnKMH (jew KT) jew

SSW nnKMH (jew KT) jew

SW nnKMH (jew KT) jew

WSW nnKMH (jew KT) jew

W nnKMH (jew KT) jew

WNW nnKMH (jew KT) jew

NW nnKMH (jew KT) jew

NNW nnKMH (jew KT) jew

STNR

18

Linja ġdida

19

Bidliet fl-intensità (M)

Bidliet fil-veloċità massima tar-riħ qrib l-art fil-ħin tal-osservazzjoni

INTST CHANGE:

INTSF jew WKN jew NC

20

Linja ġdida

21

Pressjoni ċentrali (M)

Pressjoni ċentrali (f’hPa)

C:

nnnHPA

22

Linja ġdida

23

Riħ massimu qrib l-art (M)

Riħ massimu qrib l-art ħdejn iċ-ċentru (riħ qrib l-art medju fuq 10 minuti, f’kt)

MAX WIND:

nn[n]KT

24

Linja ġdida

25

Tbassir tal-pożizzjoni taċ-ċentru

(+ 6 HR) (M)

Jum u ħin (f’UTC) (sitt sigħat mid-DTG mogħti fl-Attribut 5);

Pożizzjoni mbassra (fi gradi u minuti) taċ-ċentru taċ-ċiklun tropikali

FCST PSN +6 HR:

nn/nnnnZ Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn]

26

Linja ġdida

27

Tbassir tar-riħ massimu qrib l-art (+ 6 HR) (M)

Tbassir tar-riħ massimu qrib l-art (6 sigħat wara d-DTG mogħti fl-Attribut 5)

FCST MAX WIND +6 HR:

nn[n]KT

28

Linja ġdida

29

Tbassir tal-pożizzjoni taċ-ċentru

(+ 12 HR) (M)

Jum u ħin (f’UTC) (12-il siegħa mid-DTG mogħti fl-Attribut 5)

Pożizzjoni mbassra (fi gradi u minuti) taċ-ċentru taċ-ċiklun tropikali

FCST PSN +12 HR:

nn/nnnnZ Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn]

30

Linja ġdida

31

Tbassir tar-riħ massimu qrib l-art (+ 12 HR) (M)

Tbassir tar-riħ massimu qrib l-art (12-il siegħa wara d-DTG mogħti fl-Attribut 5)

FCST MAX WIND +12 HR:

nn[n]KT

32

Linja ġdida

33

Tbassir tal-pożizzjoni taċ-ċentru

(+ 18 HR) (M)

Jum u ħin (f’UTC) (18-il siegħa mid-DTG mogħti fl-Attribut 5)

Pożizzjoni mbassra (fi gradi u minuti) taċ-ċentru taċ-ċiklun tropikali

FCST PSN +18 HR:

nn/nnnnZ Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn]

34

Linja ġdida

35

Tbassir tar-riħ massimu qrib l-art (+ 18 HR) (M)

Tbassir tar-riħ massimu qrib l-art (18-il siegħa wara d-DTG mogħti fl-Attribut 5)

FCST MAX WIND +18 HR:

nn[n]KT

36

Linja ġdida

37

Tbassir tal-pożizzjoni taċ-ċentru

(+ 24 HR) (M)

Jum u ħin (f’UTC) (24 siegħa mid-DTG mogħti fl-Attribut 5)

Pożizzjoni mbassra (fi gradi u minuti) taċ-ċentru taċ-ċiklun tropikali

FCST PSN +24 HR:

nn/nnnnZ Nnn[nn] jew Snn[nn] Wnnn[nn] jew Ennn[nn]

38

Linja ġdida

39

Tbassir tar-riħ massimu qrib l-art (+ 24 HR) (M)

Tbassir tar-riħ massimu qrib l-art (24-il siegħa wara d-DTG mogħti fl-Attribut 5)

FCST MAX WIND +24 HR:

nn[n]KT

40

Linja ġdida

41

Kummenti (M)

Kummenti, jekk ikun hemm bżonn

RMK:

Kitba libera sa 256 karattru

jew NIL

42

Linja ġdida

43

Ħin mistenni tal-ħruġ tan-notifika li jmiss (M)

Sena, xahar, jum u ħin (f’UTC) mistennija tal-ħruġ tan-notifika li jmiss

NXT MSG:

[BFR] nnnnnnnn/nnnnZ

jew NO MSG EXP

(39)

L-Appendiċi 8 huwa sostitwit b’dan li ġej:

““Appendiċi 8

Il-meded u r-riżoluzzjonijiet għall-elementi numeriċi inklużi f’notifika dwar irmied vulkaniku, f’notifika dwar ċikluni tropikali, f’SIGMET, f’AIRMET, fi twissija tal-ajrudromi u fi twissija dwar il-gradjent tar-riħ

Nota:

In-numri tar-ringieli fil-kolonna “Ref.” huma inklużi biss għaċ-ċarezza u għall-faċilità ta’ referenza, u mhumiex parti mill-mudell.

Ref.

Elementi

Medda

Riżoluzzjoni

1

Elevazzjoni tal-quċċata:

FT

000-27 000

1

 

 

M

000-8 100

1

2

Numru tan-notifika:

għal VA (indiċi)  (31)

000–2 000

1

 

 

għal TC (indiċi)  (31)

00-99

1

3

Riħ massimu qrib l-art:

KT

00-99

1

4

Pressjoni ċentrali:

hPa

850-1 050

1

5

Veloċità tar-riħ qrib l-art:

KT

30-99

1

6

Viżibbiltà tal-art:

M

0000-0750

50

 

 

M

0800-5 000

100

7

Sħab: għoli tal-bażi:

FT

000-1 000

100

8

Sħab: għoli tal-quċċata:

FT

000-9 900

100

 

 

FT

10 000 -60 000

1 000

9

Latitudnijiet:

° (gradi)

00-90

1

 

 

(minuti)

00-60

1

10

Lonġitudnijiet:

° (gradi)

000-180

1

 

 

(minuti)

00-60

1

11

Livelli ta’ titjir:

 

000-650

10

12

Moviment:

KMH

0-300

10

 

 

KT

0-150

5”


(1)  Meta element meteoroloġiku jkun temporanjament nieqes, jew il-valur tiegħu jitqies temporanjament bħala mhux korrett, dan jiġi sostitwit b’solidus (“/”) għal kull ċifra tal-abbrevjazzjoni tal-messaġġ miktub u jiġi indikat bħala nieqes biex tiġi żgurata traduzzjoni affidabbli f’forom oħra ta’ kodiċi.

(2)  Għandha tiġi inkluża jekk il-viżibbiltà jew il-medda viżwali tar-runway tkun < 1 500 m għal massimu ta’ erba’ runways.

(3)  “Qawwi” jintuża biex jindika “tromba” jew “tromba tal-ilma”; “moderat” (ebda kwalifikatur) biex jindika “sħaba tromba li ma tmissx mal-art”.

(4)  Għar-rapporti awtomatizzati biss.

(5)  Fil-każ ta’ rapporti awtomatizzati, is-solidi (“///”) jistgħu jissostitwixxu t-tip ta’ sħab rilevanti, kif ikun xieraq, skont il-kapaċità tas-sistema ta’ osservazzjoni awtomatika. Barra minn hekk, is-solidi jistgħu jissostitwixxu l-ammont ta’ sħab u/jew l-għoli tas-sħab tas-saff CB jew TCU rrapportat.

(6)  Għandha tiġi inkluża kull meta jkun applikabbli. Ebda kwalifikatur għal intensità moderata.

(7)  Sa erba’ saffi tas-sħab.

(8)  Ikun fiha sa massimu ta’ erba’ temperaturi (żewġ temperaturi massimi u żewġ temperaturi minimi).

(9)  Jintuża biss meta jinħareġ SIGMET/AIRMET biex jindika li jkun qed isir test jew eżerċizzju. Meta tiġi inkluża l-kelma “TEST” jew l-abbrevjazzjoni “EXER”, il-messaġġ jista’ jkun fih informazzjoni li ma għandhiex tintuża b’mod operazzjonali jew inkella tispiċċa immedjatament wara l-kelma “TEST”.

(10)  Jintuża għal ċikluni tropikali mingħajr isem.

(11)  Fil-każ ta’ sħaba ta’ rmied vulkaniku li tkopri iktar minn żona waħda fi ħdan il-FIR, dawn l-elementi jistgħu jiġu ripetuti, kif meħtieġ. Kull post u pożizzjoni mbassra għandhom ikunu preċeduti minn ħin osservat jew imbassar.

(12)  Fil-każ ta’ sħab kumulonimbu assoċjat ma’ ċiklun tropikali li jkopri iktar minn żona waħda fi ħdan il-FIR, dawn l-elementi jistgħu jiġu ripetuti, kif meħtieġ. Kull post u pożizzjoni mbassra jridu jiġu preċeduti minn ħin osservat jew imbassar.

(13)  Għas-SIGMET għal sħab radjuattiv, fi ħdan (WI) biss għandu jintuża għall-elementi “post” u “pożizzjoni mbassra”.

(14)  L-għadd ta’ koordinati għandu jinżamm għall-minimu u normalment ma għandux ikun iktar minn sebgħa.

(15)  Għal SIGMET għal ċikluni tropikali biss.

(16)  Għal SIGMET għal sħab radjuattiv biss. Għandu jiġi applikat raġġ sa 30 kilometru (jew 16-il mil nawtiku) mis-sors u firxa vertikali mill-wiċċ (SFC) sal-limitu superjuri tar-reġjun ta’ informazzjoni dwar it-titjir/reġjun superjuri ta’ informazzjoni dwar it-titjir (FIR/UIR) jew żona ta’ kontroll (CTA).

(17)  L-elementi “ħin imbassar” u “pożizzjoni mbassra” ma għandhomx jintużaw flimkien mal-element “ċaqliq jew ċaqliq mistenni”.

(18)  Għas-SIGMET għal sħab radjuattiv, wieqaf (STNR) biss għandu jintuża għall-element “ċaqliq jew ċaqliq mistenni”.

(19)  It-terminu “CB” għandu jintuża meta tiġi inkluża l-pożizzjoni mbassra għas-sħab kumulonimbu.

(20)  Il-pożizzjoni mbassra għal sħab kumulonimbu (CB) li jseħħ flimkien ma’ ċikluni tropikali hija relatata mal-ħin previst tal-pożizzjoni taċ-ċentru taċ-ċiklun tropikali, mhux mat-tmiem tal-perjodu ta’ validità tal-SIGMET.

(21)  Għal SIGMET għal irmied vulkaniku biss.

(22)  Għandu jintuża għal iktar minn sħaba waħda ta’ rmied vulkaniku jew sħaba kumulonimbu assoċjati ma’ ċiklun tropikali li jaffettwaw fl-istess ħin il-FIR ikkonċernat.

(23)  Jintuża biss meta l-messaġġ jinħareġ biex jindika li jkun qed isir test jew eżerċizzju. Meta tiġi inkluża l-kelma “TEST” jew l-abbrevjazzjoni “EXER”, il-messaġġ jista’ jkun fih informazzjoni li ma għandhiex tintuża b’mod operazzjonali jew inkella tispiċċa immedjatament wara l-kelma “TEST”.

(24)  It-terminu “sospiż mill-ġdid” għandu jintuża għad-depożiti ta’ rmied vulkaniku mgħollija mir-riħ.

(25)  Jekk tiġi rrapportata sħaba ta’ rmied vulkaniku (eż. AIREP) iżda din ma tkunx identifikabbli mid-data satellitari.

(26)  Linja dritta bejn żewġ punti fuq mappa fil-projezzjoni tal-Mercator jew linja dritta bejn żewġ punti li taqsam il-linji ta’ lonġitudni f’angolu kostanti.

(27)  Sa erba’ saffi magħżulin.

(28)  Jintuża biss meta l-messaġġ jinħareġ biex jindika li jkun qed isir test jew eżerċizzju. Meta tiġi inkluża l-kelma “TEST” jew l-abbrevjazzjoni “EXER”, il-messaġġ jista’ jkun fih informazzjoni li ma għandhiex tintuża b’mod operazzjonali jew inkella tispiċċa immedjatament wara l-kelma “TEST”.

(29)  Fil-każ ta’ sħab CB assoċjat ma’ ċiklun tropikali li jkopri iktar minn żona waħda fi ħdan iż-żona ta’ responsabbiltà, dan l-element jista’ jiġi ripetut, kif meħtieġ.

(30)  L-għadd ta’ koordinati għandu jinżamm għall-minimu u normalment ma għandux ikun iktar minn sebgħa.

(31)  Mhux dimensjonali.


ANNESS V

L-Appendiċi 3 tal-Anness VI tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/373 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Appendiċi 3

FORMAT TA’ SNOWTAM

Image 1

STRUZZJONIJIET GĦALL-MILI TAL-FORMAT TA’ SNOWTAM

1.   Ġenerali

(a)

Meta tirrapporta fuq iktar minn runway waħda, irrepeti l-Attributi B sa H (sezzjoni tal-kalkolu tal-prestazzjoni tal-ajruplan).

(b)

L-ittri jintużaw sabiex jiġi indikat li l-attributi jintużaw biss għall-fini ta’ referenza u ma għandhomx jiġu inklużi fil-messaġġi. L-ittri M (obbligatorji), C (kondizzjonali) u O (fakultattivi) jimmarkaw l-użu u l-informazzjoni u għandhom jiġu inklużi kif spjegat hawn taħt.

(c)

Għandhom jintużaw l-unitajiet metriċi u ma għandhiex tiġi rrapportata l-unità tal-kejl.

(d)

Il-validità massima tas-SNOWTAM hija ta’ tmien sigħat. Għandu jinħareġ SNOWTAM ġdid kull meta jiġi riċevut rapport ġdid dwar il-kundizzjoni tar-runway.

(e)

SNOWTAM jikkanċella SNOWTAM preċedenti.

(f)

L-intestatura mqassra “TTAAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB)” hija inkluża sabiex jiġi ffaċilitat l-ipproċessar awtomatiku tal-messaġġi tas-SNOWTAM f’banek tad-data tal-kompjuter. L-ispjegazzjoni ta’ dawn is-simboli hija:

TT

=

id-deżinjatur tad-data għas-SNOWTAM = SW;

AA

=

id-deżinjatur ġeografiku għall-Istati Membri, eż. LF = FRANZA;

iiii

=

in-numru tas-serje tas-SNOWTAM fi grupp b’erba’ ċifri;

CCCC

=

indikatur tal-post b’erba’ ittri tal-ajrudrom li għalih jirreferi s-SNOWTAM;

MMYYGGgg

=

id-data/il-ħin tal-osservazzjoni/tal-kejl, fejn:

MM

=

ix-xahar, eż. Jannar = 01, Diċembru = 12;

YY

=

il-jum tax-xahar;

GGgg

=

il-ħin f’sigħat (GG) u f’minuti (gg) f’UTC;

(BBB)

=

grupp fakultattiv għal:

Korrezzjoni, fil-każ ta’ żball, għal messaġġ tas-SNOWTAM preċedentement imqassam bl-istess numru tas-serje = COR.

Il-parentesi f’(BBB) għandhom jintużaw sabiex jindikaw li dan il-grupp huwa fakultattiv. Meta jiġi rrapportat fuq iktar minn runway waħda u d-dati/l-ħinijiet individwali ta’ osservazzjoni/valutazzjoni jkunu indikati b’Attribut B ripetut, l-aħħar data/ħin ta’ osservazzjoni/valutazzjoni għandhom jiddaħħlu fl-intestatura mqassra (MMYYGGgg).

(g)

It-test “SNOWTAM” fil-Format tas-SNOWTAM u n-numru tas-serje tas-SNOWTAM fi grupp b’erba ċifri għandhom ikunu separati bi spazju, eż. SNOWTAM 0124.

(h)

Għall-finijiet ta’ leġibbiltà għall-messaġġ tas-SNOWTAM, għandu jitħalla spazju ta’ linja wara n-numru tas-serje tas-SNOWTAM, wara l-Attribut A, u wara s-sezzjoni ta’ kalkolu tal-prestazzjoni tal-ajruplan.

(i)

Meta tirrapporta dwar iktar minn runway waħda, irrepeti l-informazzjoni fis-sezzjoni ta’ kalkolu tal-prestazzjoni tal-ajruplan mid-data u mill-ħin tal-valutazzjoni għal kull runway qabel l-informazzjoni fis-sezzjoni fuq l-għarfien dwar is-sitwazzjoni.

(j)

L-informazzjoni obbligatorja hija:

1)

INDIKATUR TAL-POST TAL-AJRUDROM;

2)

DATA U ĦIN TAL-VALUTAZZJONI;

3)

NUMRU TAD-DEŻINJATUR TAR-RUNWAY INFERJURI;

4)

KODIĊI TAL-KUNDIZZJONI TAR-RUNWAY GĦAL KULL TERZ TAR-RUNWAY; u

5)

DESKRIZZJONI TAL-KUNDIZZJONI GĦAL KULL TERZ TAR-RUNWAY (meta l-kodiċi tal-kundizzjoni tar-runway (RWYCC) ikun irrapportat 1–5).

2.   Sezzjoni ta’ kalkolu tal-prestazzjoni tal-ajruplan

Attribut A

Indikatur tal-post tal-ajrudrom (indikatur tal-post b’erba’ ittri).

Attribut B

Data u ħin tal-valutazzjoni (grupp tad-data/tal-ħin bi tmien ċifri li jagħtu l-ħin ta’ osservazzjoni bħala xahar, jum, siegħa u minuta f’UTC).

Attribut C

Numru tad-deżinjatur tar-runway inferjuri (nn[L] jew nn[C] jew nn[R]).

Deżinjatur tar-runway wieħed biss għandu jiddaħħal għal kull runway u dejjem in-numru inferjuri.

Attribut D

Kodiċi tal-kundizzjoni tar-runway għal kull terz tar-runway. Tiddaħħal ċifra waħda biss (0, 1, 2, 3, 4, 5 jew 6) għal kull terz tar-runway, separata b’linja djagonali (n/n/n).

Attribut E

Kopertura perċentwali għal kull terz tar-runway. Meta tkun ipprovduta, daħħal 25, 50, 75 jew 100 għal kull terz tar-runway, separat b’linja djagonali ([n]nn/[n]nn/[n]nn).

Din l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta biss meta l-kundizzjoni tar-runway għal kull terz tar-runway (Attribut D) tkun ġiet irrapportata bħala differenti minn 6 u jkun hemm deskrizzjoni tal-kundizzjoni għal kull terz tar-runway (Attribut G) li ġiet irrapportata għajr “DRY” (“NIEXFA”).

Meta l-kundizzjonijiet ma jkunux irrapportati, dan għandu jintwera billi tiddaħħal “NR” għat-terz(i) tar-runway xierqa.

Attribut F

Fond tal-kontaminant mhux imwaħħal għal kull terz tar-runway. Meta jkun ipprovdut, daħħal f’millimetri għal kull terz tar-runway, separat b’linja djagonali (nn/nn/nn jew nnn/nnn/nnn).

Din l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta biss għat-tipi ta’ kontaminazzjoni li ġejjin:

ilma qiegħed, il-valuri li għandhom jiġu rrapportati 04, imbagħad il-valur ivvalutat. Bidliet sinifikanti 3 mm;

silġ maħlul, il-valuri li għandhom jiġu rrapportati 03, imbagħad il-valur ivvalutat. Bidliet sinifikanti 3 mm;

borra mxarrba, il-valuri li għandhom jiġu rrapportati 03, imbagħad il-valur ivvalutat. Bidliet sinifikanti 5 mm; u

borra niexfa, il-valuri li għandhom jiġu rrapportati 03, imbagħad il-valur ivvalutat. Bidliet sinifikanti 20 mm.

Meta l-kundizzjonijiet ma jkunux irrapportati, dan għandu jintwera billi tiddaħħal “NR” għat-terz(i) tar-runway xierqa.

Attribut G

Deskrizzjoni tal-kundizzjoni għal kull terz tar-runway. Għandha tiddaħħal kwalunkwe waħda mid-deskrizzjonijiet tal-kundizzjonijiet li ġejjin għal kull terz tar-runway, separata b’linja djagonali.

BORRA KOMPATTA

BORRA NIEXFA

BORRA NIEXFA FUQ BORRA KOMPATTA

BORRA NIEXFA FUQ IS-SILĠ

ĠLATA

SILĠ

IMXARRBA LI TIŻLOQ

SILĠ MAĦLUL

RUNWAY IPPREPARATA APPOSTA GĦAX-XITWA

ILMA QIEGĦED

ILMA FUQ BORRA KOMPATTA

IMXARRAB/IMXARRBA

SILĠ IMXARRAB

BORRA MXARRBA

BORRA MXARRBA FUQ BORRA KOMPATTA

BORRA MXARRBA FUQ IS-SILĠ

NIEXFA (irrapportata biss meta ma jkun hemm l-ebda kontaminant)

Meta l-kundizzjonijiet ma jkunux irrapportati, dan għandu jintwera billi tiddaħħal “NR” għat-terz(i) tar-runway xierqa.

Attribut H

Wisa’ tar-runway li għalih japplikaw il-kodiċijiet tal-kundizzjonijiet tar-runway. Għandu jiddaħħal il-wisa’ f’metri, jekk inqas mill-wisa’ tar-runway ippubblikat.

3.   Sezzjoni fuq l-għarfien dwar is-sitwazzjoni

L-elementi fis-sezzjoni fuq l-għarfien dwar is-sitwazzjoni għandhom jintemmu b’punt.

L-elementi fis-sezzjoni fuq l-għarfien dwar is-sitwazzjoni li għalihom ma teżisti l-ebda informazzjoni, jew meta ma jkunux issodisfati ċ-ċirkostanzi kondizzjonali għall-pubblikazzjoni, għandhom jitħallew barra għalkollox.

Attribut I

Tul imnaqqas tar-runway. Għandhom jiddaħħlu d-deżinjatur applikabbli tar-runway u t-tul disponibbli f’metri (eż. RWY nn [L] jew nn [C] jew nn [R] REDUCED TO [n]nnn).

Din l-informazzjoni hija kondizzjonali meta NOTAM ikun ġie ppubblikat b’sett ġdid ta’ distanzi ddikjarati.

Attribut J

Borra tiċċaqlaq fuq ir-runway. Meta tiġi rrapportata, “DRIFTING SNOW” għandha tiddaħħal bi spazju “DRIFTING SNOW” (RWY nn jew RWY nn[L] jew nn[C] jew nn[R] DRIFTING SNOW).

Attribut K

Ramel mhux imwaħħal fuq ir-runway. Meta jiġi rrapportat ramel mhux imwaħħal fuq ir-runway, id-deżinjatur tar-runway inferjuri għandu jiddaħħal bi spazju “LOOSE SAND” (RWY nn jew RWY nn[L] jew nn[C] jew nn[R] LOOSE SAND).

Attribut L

Trattament kimiku fuq ir-runway. Meta trattament kimiku jiġi rrapportat bħala li ġie applikat, id-deżinjatur tar-runway inferjuri għandu jiddaħħal bi spazju “CHEMICALLY TREATED” (RWY nn jew RWY nn[L] jew nn[C] jew nn[R] CHEMICALLY TREATED).

Attribut M

Munzelli ta’ borra fuq ir-runway. Meta munzelli ta’ borra jiġu rrapportati preżenti fuq ir-runway, id-deżinjatur tar-runway inferjuri għandu jiddaħħal bi spazju “SNOWBANK” u bi spazju fuq ix-xellug “L” jew fuq il-lemin “R” jew fuq it-tnejn “LR”, segwiti mid-distanza f’metri mil-linja taċ-ċentru separata bi spazju “FM CL” (RWY nn jew RWY nn[L] jew nn[C] jew nn[R] SNOWBANK Lnn jew Rnn jew LRnn FM CL).

Attribut N

Munzelli ta’ borra fuq taxiway. Meta jkunu preżenti munzelli ta’ borra fuq taxiway(s), id-deżinjatur(i) tat-taxiway(s) għandu/għandhom jiddaħħal/jiddaħħlu bi spazju “SNOWBANKS” (TWY [nn]n jew TWYS [nn]n/[nn]n/[nn]n… jew ALL TWYS SNOWBANKS).

Attribut O

Munzelli ta’ borra maġenb ir-runway. Meta munzelli ta’ borra jiġu rrapportati preżenti, filwaqt li jippenetraw il-profil tal-għoli fil-pjan tal-ajrudrom għall-borra, għandhom jiddaħħlu d-deżinjatur tar-runway inferjuri u “ADJ SNOWBANKS” (RWY nn jew RWY nn[L] jew nn[C] jew nn[R] ADJ SNOWBANKS).

Attribut P

Kundizzjonijiet tat-taxiway. Meta l-kundizzjonijiet tat-taxiway jiġu rrapportati bħala li jiżolqu jew li huma batuti, għandu jiddaħħal id-deżinjatur tat-taxiway segwit minn spazju “POOR” (TWY [n jew nn] POOR jew TWYS [n jew nn]/[n jew nn]/[n jew nn] POOR… jew ALL TWYS POOR).

Attribut R

Kundizzjonijiet tal-art asfaltata fl-ajrudrom. Meta l-kundizzjonijiet tal-art asfaltata fl-ajrudrom jiġu rrapportati bħala li jiżolqu jew li huma batuti, għandu jiddaħħal id-deżinjatur tal-art asfaltata fl-ajrudrom segwit minn spazju “POOR” (APRON [nnnn] POOR jew APRONS [nnnn]/[nnnn]/[nnnn] POOR jew ALL APRONS POOR).

Attribut S

(NR) Mhux rapportat.

Attribut T

Rimarki b’lingwaġġ sempliċi.


DEĊIŻJONIJIET

12.8.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 289/53


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/1339

tal-11 ta’ Awwissu 2021

li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2048 fir-rigward tal-istandard armonizzat għas-siti elettroniċi u l-applikazzjonijiet mobbli

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/23/KE u 2009/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE u d-Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 10(6) tiegħu,

Billi:

(1)

F’konformità mal-Artikolu 6(1) tad-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), il-kontenut ta’ siti elettroniċi u applikazzjonijiet mobbli li jkun konformi mal-istandards armonizzati jew partijiet minnhom, li r-referenzi għalihom ġew ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandu jkun preżunt li jkun konformi mar-rekwiżiti ta’ aċċessibbiltà koperti minn dawk l-istandards jew partijiet minnhom li huma stabbiliti fl-Artikolu 4 ta’ dik id-Direttiva.

(2)

Abbażi tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni C(2017) 2585, is-CEN, is-Cenelec u l-ETSI emendaw l-istandard armonizzat EN 301 549 v2.1.2 (2018-08), liema referenzi huma inklużi fl-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2048 (3). Dak irriżulta fl-adozzjoni tal-istandard Ewropew armonizzat emendat, EN 301 549 v.3.2.1 (2021-03).L-istandard Ewropew armonizzat EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) jistabbilixxi, fost l-oħrajn, rekwiżiti tekniċi dwar l-aċċessibbiltà tas-siti web u l-applikazzjonijiet għall-apparati mobbli u jinkludi mmappjar tad-dispożizzjonijiet rilevanti mill-istandard għar-rekwiżiti ta’ aċċessibbiltà stabbiliti fl-Artikolu 4 tad-Direttiva (UE) 2016/2102.

(3)

L-istandard armonizzat EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) jaġġorna, fost l-oħrajn, l-immappjar fit-tabelli A.1 u A.2 tal-Anness A u jipprovdi l-preżunzjoni tal-konformità mad-Direttiva (UE) 2016/2102. Fl-Anness E, l-istandard jinkludi wkoll gwida dwar l-użu tiegħu u fl-Anness F jipprovdi aktar informazzjoni dwar il-bidliet.

(4)

Il-Kummissjoni, flimkien mas-CEN, mas-Cenelec u mal-ETSI, ivvalutat jekk id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-istandard Ewropew armonizzat EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) imwassal mis-CEN, mis-Cenelec u mill-ETSI jikkonformawx mat-talba stabbilita fid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni C(2017) 2585.

(5)

Ir-riżultat tal-valutazzjoni huwa li d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-istandard Ewropew armonizzat EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) jissodisfaw ir-rekwiżiti li għandhom l-għan li jkopru, u li huma stabbiliti fl-Anness II tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni C(2017) 2585. Għalhekk, jixraq li r-referenza ta’ dak l-istandard tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(6)

Għaldaqstant, ir-referenzi tal-istandard armonizzat EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) għandhom jiġu rtirati mill-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, peress li ġie emendat mill-istandard Ewropew armonizzat EN 301 549 v3.2.1 (2021-03).

(7)

Sabiex jingħata biżżejjed żmien għat-tħejjija tal-applikazzjoni tal-istandard armonizzat EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), huwa meħtieġ li l-applikazzjoni tal-irtirar tal-istandard armonizzat EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) tiġi differita.

(8)

Għalhekk, jenħtieġ li d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2048 tiġi emendata skont dan.

(9)

Il-konformità ma’ standard armonizzat tikkonferixxi preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali korrispondenti stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni mid-data tal-pubblikazzjoni tar-referenza ta’ tali standard f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk, jenħtieġ li din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tagħha,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2048 huwa emendat f’konformità mal-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-punt (1) tal-Anness għandu japplika mit-12 ta’ Frar 2022.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Awwissu 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 316, 14.11.2012, p. 12.

(2)  Id-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2016 dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u tal-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku (ĠU L 327, 2.12.2016, p. 1).

(3)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2048 tal-20 ta’ Diċembru 2018 dwar l-istandards armonizzati għas-siti elettroniċi u l-applikazzjonijiet mobbli abbozzata b’appoġġ għad-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 327, 21.12.2018, p. 84).


ANNESS

It-tabella fl-Anness għad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2018/2048 hija emendata kif ġej:

(1)

Titħassar ir-ringiela 1.

(2)

Tiddaħħal ir-ringiela 2 li ġejja:

Nru

Referenza tal-istandard

“2.

EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Rekwiżiti ta’ aċċessibbiltà għall-prodotti u s-servizzi tal-ICT”