ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 160

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 64
7 ta' Mejju 2021


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2021/743 tas-6 ta’ Mejju 2021 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 36/2012 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/744 tas-6 ta’ Mejju 2021 li jistabbilixxi informazzjoni teknika għall-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi u l-fondi proprji bażiċi għar-rapportar bid-dati ta’ referenza mill-31 ta’ Marzu 2021 sad-29 ta’ Ġunju 2021 f’konformità mad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni ( 1 )

3

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/745 tas-6 ta’ Mejju 2021 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta’ approvazzjoni tas-sustanzi attivi sulfat tal-aluminju u tal-ammonju, silikat tal-aluminju, beflubutamid, benthiavalicarb, bifenazate, boscalid, karbonat tal-kalċju, captan, diossidu tal-karbonju, cymoxanil, dimethomorph, ethephon, estratt mis-siġra tat-te, famossadon, residwi mid-distillazzjoni tax-xaħam, aċidi grassi C7 sa C20, flumjossażin, fluoxastrobin, fluworokloridon, folpet, formetanate, gibberellic acid, gibberellins, heptamaloxyloglucan, proteini idrolizzati, sulfat tal-ħadid, metazachlor, metribuzin, milbemectin, ir-razza 251 tal-Paecilomyces lilacinus, fenmedifam, phosmet, pirimiphos-methyl, żjut tal-pjanti/żejt tal-kolza, karbonat idroġenat tal-potassju, propamocarb, prothioconazole, ramel tal-kwarz, żejt tal-ħuta, repellenti permezz ta’ riħa ta’ oriġini mill-annimali jew mill-pjanti/xaħam tan-nagħaġ, S-metolachlor, Feromoni tal-Lepidopteri ta’ Katina Dritta, tebukonażol u urea ( 1 )

89

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/746 tas-6 ta’ Mejju 2021 li temenda d-Direttivi 2003/90/KE u 2003/91/KE fir-rigward tal-protokolli għall-eżami ta’ ċerti varjetajiet ta’ speċijiet ta’ pjanti agrikoli u ta’ speċijiet ta’ ħxejjex, u li temenda d-Direttiva 2003/90/KE fir-rigward ta’ ċerti ismijiet botaniċi ta’ pjanti ( 1 )

94

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/747 tat-3 ta’ Mejju 2021 li taħtar erba’ membri u disa’ membri supplenti, proposti mir-Rumanija, fil-Kumitat tar-Reġjuni

104

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2021/748 tas-6 ta’ Mejju 2021 dwar il-parteċipazzjoni tal-Kanada fil-proġett PESCO Mobbiltà Militari

106

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2021/749 tas-6 ta’ Mejju 2021 dwar il-parteċipazzjoni tar-Renju tan-Norveġja fil-proġett PESCO Mobbiltà Militari

109

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2021/750 tas-6 ta’ Mejju 2021 dwar il-parteċipazzjoni tal-Istati Uniti tal-Amerka fil-proġett PESCO Mobbiltà Militari

112

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (PESK) 2021/751 tas-6 ta’ Mejju 2021 li timplimenta d-Deċiżjoni 2013/255/PESK dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja

115

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

7.5.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2021/743

tas-6 ta’ Mejju 2021

li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 36/2012 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 36/2012 tat-18 ta’ Jannar 2012 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 442/2011 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 32(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà,

Billi:

(1)

Fit-18 ta’ Jannar 2012, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 36/2012.

(2)

L-informazzjoni marbuta ma’ persuna waħda fil-lista ta’ persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet jew korpi soġġetti għall-miżuri restrittivi fl-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 36/2012 jenħtieġ li tiġi aġġornata.

(3)

Għalhekk jenħtieġ li r-Regolament (UE) Nru 36/2012 jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 36/2012 huwa emendat kif stabbilit fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Mejju 2021.

Għall-Kunsill

Il-President

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ĠU L 16, 19.1.2012, p. 1.


ANNESS

Fit-Taqsima A (“Persuni”) tal-Anness II għar-Regolament (UE) Nru 36/2012, l-entrata 36 hija sostitwita b’dan li ġej:

 

Isem

Informazzjoni ta’ identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“36.

Nizar AL-ASSAD (magħruf ukoll bħala al-Asad, Assad, Asad, Assaad, Asaad, Al-Assaad)

(اسعد, الاسعد,الاسد;نزار)

Data tat-twelid: 2.3.1948 jew 23.3.1948 jew Marzu 1948;

Nazzjonalitajiet: Sirjan, Libaniż (u Kanadiż;

Passaport Sirjan Nru 011090258;

Passaport Libaniż Nru RL0003434;

Passaport Kanadiż: Nru AG629220;

Sess:raġel

Negozjant prominenti Sirjan b’rabtiet mill-qrib mar-reġim. Assoċjat mal-familji Assad u Makhlouf.

Bħala tali, kien qed jipparteċipa fir-reġim Sirjan, igawdi minnu jew inkella jappoġġah.

Investitur ewlieni taż-żejt, fundatur u kap tal-kumpannija Lead Contracting & Trading Ltd.

23.8.2011”


7.5.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/3


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/744

tas-6 ta’ Mejju 2021

li jistabbilixxi informazzjoni teknika għall-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi u l-fondi proprji bażiċi għar-rapportar bid-dati ta’ referenza mill-31 ta’ Marzu 2021 sad-29 ta’ Ġunju 2021 f’konformità mad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (1), u b’mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 77e(2) tagħha,

Billi:

(1)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi u tal-fondi proprji bażiċi mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, għall-finijiet tad-Direttiva 2009/138/KE, jenħtieġ li għal kull data ta’ referenza tiġi stipulata l-informazzjoni teknika dwar l-istrutturi rilevanti tat-terminu tar-rati tal-imgħax mingħajr riskju u dwar il-firxiet fundamentali għall-kalkolu tal-aġġustament ta’ korrispondenza u tal-aġġustamenti għall-volatilità.

(2)

Jenħtieġ li l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jużaw l-informazzjoni teknika, li hija bbażata fuq data tas-suq marbuta ma’ tmiem l-aħħar xahar qabel l-ewwel data ta’ referenza ta’ rapportar li dan ir-Regolament japplika għaliha. Fit-8 ta’ April 2021, l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol ipprovdiet lill-Kummissjoni bl-informazzjoni teknika marbuta mad-data tas-suq tal-aħħar ta’ Marzu 2021. Din l-informazzjoni ġiet ippubblikata fit-8 ta’ April 2021 f’konformità mal-Artikolu 77e(1) tad-Direttiva 2009/138/KE.

(3)

Minħabba l-ħtieġa li l-informazzjoni teknika tkun disponibbli minnufih, huwa importanti li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ b’urġenza.

(4)

Għal raġunijiet prudenzjali huwa neċessarju li l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jużaw l-istess informazzjoni teknika għall-kalkolu tal-provvedimenti tekniċi u tal-fondi proprji bażiċi irrispettivament mid-data meta dawn jirrapportaw lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom. Għaldaqstant, jenħtieġ li dan ir-Regolament japplika mill-ewwel data ta’ referenza tar-rapportar li għaliha japplika dan ir-Regolament.

(5)

Sabiex ikun hemm ċertezza tad-dritt kemm jista’ jkun malajr, huwa debitament ġustifikat għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza marbuta mad-disponibbiltà tal-istrutturi rilevanti tat-terminu tar-rati tal-imgħax mingħajr riskju, li l-miżuri previsti f’dan ir-Regolament jiġu adottati f’konformità mal-Artikolu 8, flimkien mal-Artikolu 4, tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jużaw l-informazzjoni teknika msemmija fil-paragrafu 2 meta jikkalkulaw il-provvedimenti tekniċi u l-fondi proprji bażiċi għar-rapportar bid-dati ta’ referenza mill-31 ta’ Marzu 2021 sad-29 ta’ Ġunju 2021.

2.   Għal kull munita rilevanti, l-informazzjoni teknika użata għall-kalkolu tal-aħjar stima f’konformità mal-Artikolu 77 tad-Direttiva 2009/138/KE, l-aġġustament ta’ korrispondenza f’konformità mal-Artikolu 77c ta’ dik id-Direttiva, u l-aġġustament għall-volatilità f’konformità mal-Artikolu 77d ta’ dik id-Direttiva għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)

l-istrutturi rilevanti tat-terminu tar-rati mingħajr riskju stabbiliti fl-Anness I;

(b)

il-firxiet fundamentali għall-kalkolu tal-aġġustament ta’ korrispondenza stipulati fl-Anness II;

(c)

għal kull suq tal-assigurazzjoni nazzjonali rilevanti, l-aġġustamenti tal-volatilità stabbiliti fl-Anness III.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-31 ta’ Marzu 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Mejju 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 335, 17.12.2009, p.1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).


ANNESS I

Strutturi rilevanti tat-terminu tar-rati tal-imgħax mingħajr riskju għall-kalkolu tal-aħjar stima, mingħajr l-ebda aġġustament ta’ korrispondenza jew aġġustament tal-volatilità

Terminu ta’ maturità (fi snin)

Euro

Krona Ċeka

Krona Daniża

Forint

Krona Żvediża

Kuna

1

-0,615 %

0,455 %

-0,625 %

0,630 %

-0,136 %

-0,226 %

2

-0,595 %

0,877 %

-0,605 %

0,926 %

-0,088 %

-0,113 %

3

-0,545 %

1,187 %

-0,555 %

1,218 %

-0,008 %

-0,009 %

4

-0,488 %

1,397 %

-0,498 %

1,476 %

0,105 %

0,085 %

5

-0,406 %

1,527 %

-0,416 %

1,708 %

0,224 %

0,187 %

6

-0,326 %

1,593 %

-0,336 %

1,911 %

0,335 %

0,300 %

7

-0,258 %

1,626 %

-0,268 %

2,090 %

0,439 %

0,425 %

8

-0,166 %

1,649 %

-0,176 %

2,246 %

0,514 %

0,562 %

9

-0,104 %

1,671 %

-0,114 %

2,385 %

0,590 %

0,707 %

10

-0,029 %

1,699 %

-0,039 %

2,502 %

0,696 %

0,844 %

11

0,035 %

1,735 %

0,025 %

2,607 %

0,845 %

0,970 %

12

0,099 %

1,777 %

0,088 %

2,701 %

1,010 %

1,087 %

13

0,153 %

1,822 %

0,143 %

2,787 %

1,173 %

1,195 %

14

0,202 %

1,870 %

0,192 %

2,865 %

1,325 %

1,295 %

15

0,249 %

1,918 %

0,238 %

2,937 %

1,464 %

1,389 %

16

0,278 %

1,966 %

0,267 %

3,003 %

1,590 %

1,477 %

17

0,297 %

2,015 %

0,287 %

3,063 %

1,704 %

1,558 %

18

0,315 %

2,062 %

0,305 %

3,119 %

1,806 %

1,635 %

19

0,340 %

2,108 %

0,330 %

3,171 %

1,899 %

1,707 %

20

0,375 %

2,153 %

0,365 %

3,220 %

1,983 %

1,775 %

21

0,423 %

2,196 %

0,413 %

3,265 %

2,059 %

1,838 %

22

0,480 %

2,238 %

0,470 %

3,308 %

2,128 %

1,898 %

23

0,544 %

2,278 %

0,534 %

3,348 %

2,191 %

1,955 %

24

0,612 %

2,317 %

0,602 %

3,385 %

2,250 %

2,008 %

25

0,681 %

2,354 %

0,672 %

3,421 %

2,303 %

2,058 %

26

0,752 %

2,389 %

0,743 %

3,454 %

2,353 %

2,106 %

27

0,823 %

2,423 %

0,814 %

3,486 %

2,399 %

2,151 %

28

0,892 %

2,456 %

0,884 %

3,516 %

2,441 %

2,194 %

29

0,961 %

2,487 %

0,953 %

3,544 %

2,481 %

2,235 %

30

1,028 %

2,517 %

1,020 %

3,571 %

2,518 %

2,274 %

31

1,093 %

2,545 %

1,085 %

3,596 %

2,553 %

2,310 %

32

1,156 %

2,573 %

1,149 %

3,621 %

2,586 %

2,346 %

33

1,218 %

2,599 %

1,210 %

3,644 %

2,616 %

2,379 %

34

1,277 %

2,624 %

1,269 %

3,666 %

2,645 %

2,411 %

35

1,334 %

2,648 %

1,327 %

3,687 %

2,672 %

2,441 %

36

1,389 %

2,671 %

1,382 %

3,707 %

2,698 %

2,470 %

37

1,441 %

2,693 %

1,435 %

3,726 %

2,722 %

2,498 %

38

1,492 %

2,715 %

1,486 %

3,745 %

2,745 %

2,524 %

39

1,541 %

2,735 %

1,535 %

3,762 %

2,767 %

2,550 %

40

1,588 %

2,755 %

1,582 %

3,779 %

2,788 %

2,574 %

41

1,634 %

2,773 %

1,628 %

3,795 %

2,807 %

2,597 %

42

1,677 %

2,792 %

1,671 %

3,811 %

2,826 %

2,619 %

43

1,719 %

2,809 %

1,713 %

3,826 %

2,844 %

2,641 %

44

1,759 %

2,826 %

1,754 %

3,840 %

2,861 %

2,661 %

45

1,798 %

2,842 %

1,793 %

3,854 %

2,878 %

2,681 %

46

1,836 %

2,857 %

1,830 %

3,867 %

2,893 %

2,700 %

47

1,872 %

2,872 %

1,866 %

3,880 %

2,908 %

2,718 %

48

1,906 %

2,886 %

1,901 %

3,892 %

2,923 %

2,736 %

49

1,939 %

2,900 %

1,934 %

3,904 %

2,936 %

2,753 %

50

1,972 %

2,914 %

1,967 %

3,915 %

2,950 %

2,769 %

51

2,003 %

2,927 %

1,998 %

3,926 %

2,962 %

2,785 %

52

2,032 %

2,939 %

2,028 %

3,937 %

2,975 %

2,800 %

53

2,061 %

2,951 %

2,057 %

3,947 %

2,986 %

2,815 %

54

2,089 %

2,963 %

2,084 %

3,957 %

2,998 %

2,829 %

55

2,116 %

2,974 %

2,111 %

3,966 %

3,009 %

2,843 %

56

2,142 %

2,985 %

2,137 %

3,976 %

3,019 %

2,856 %

57

2,167 %

2,995 %

2,163 %

3,984 %

3,029 %

2,868 %

58

2,191 %

3,005 %

2,187 %

3,993 %

3,039 %

2,881 %

59

2,215 %

3,015 %

2,211 %

4,001 %

3,049 %

2,893 %

60

2,238 %

3,025 %

2,233 %

4,010 %

3,058 %

2,904 %

61

2,260 %

3,034 %

2,256 %

4,017 %

3,067 %

2,916 %

62

2,281 %

3,043 %

2,277 %

4,025 %

3,075 %

2,926 %

63

2,302 %

3,052 %

2,298 %

4,032 %

3,083 %

2,937 %

64

2,322 %

3,060 %

2,318 %

4,040 %

3,092 %

2,947 %

65

2,341 %

3,068 %

2,337 %

4,047 %

3,099 %

2,957 %

66

2,360 %

3,076 %

2,356 %

4,053 %

3,107 %

2,967 %

67

2,378 %

3,084 %

2,375 %

4,060 %

3,114 %

2,976 %

68

2,396 %

3,092 %

2,393 %

4,066 %

3,121 %

2,985 %

69

2,414 %

3,099 %

2,410 %

4,072 %

3,128 %

2,994 %

70

2,430 %

3,106 %

2,427 %

4,078 %

3,135 %

3,002 %

71

2,447 %

3,113 %

2,443 %

4,084 %

3,142 %

3,011 %

72

2,463 %

3,119 %

2,459 %

4,090 %

3,148 %

3,019 %

73

2,478 %

3,126 %

2,475 %

4,096 %

3,154 %

3,027 %

74

2,493 %

3,132 %

2,490 %

4,101 %

3,160 %

3,035 %

75

2,508 %

3,139 %

2,504 %

4,106 %

3,166 %

3,042 %

76

2,522 %

3,145 %

2,519 %

4,111 %

3,172 %

3,049 %

77

2,536 %

3,150 %

2,533 %

4,116 %

3,177 %

3,056 %

78

2,550 %

3,156 %

2,546 %

4,121 %

3,183 %

3,063 %

79

2,563 %

3,162 %

2,560 %

4,126 %

3,188 %

3,070 %

80

2,576 %

3,167 %

2,572 %

4,131 %

3,193 %

3,077 %

81

2,588 %

3,173 %

2,585 %

4,135 %

3,198 %

3,083 %

82

2,600 %

3,178 %

2,597 %

4,140 %

3,203 %

3,089 %

83

2,612 %

3,183 %

2,609 %

4,144 %

3,208 %

3,095 %

84

2,624 %

3,188 %

2,621 %

4,148 %

3,212 %

3,101 %

85

2,636 %

3,193 %

2,633 %

4,152 %

3,217 %

3,107 %

86

2,647 %

3,197 %

2,644 %

4,156 %

3,221 %

3,113 %

87

2,658 %

3,202 %

2,655 %

4,160 %

3,226 %

3,119 %

88

2,668 %

3,206 %

2,665 %

4,164 %

3,230 %

3,124 %

89

2,679 %

3,211 %

2,676 %

4,168 %

3,234 %

3,129 %

90

2,689 %

3,215 %

2,686 %

4,172 %

3,238 %

3,135 %

91

2,699 %

3,219 %

2,696 %

4,175 %

3,242 %

3,140 %

92

2,709 %

3,223 %

2,706 %

4,179 %

3,246 %

3,145 %

93

2,718 %

3,227 %

2,715 %

4,182 %

3,250 %

3,150 %

94

2,728 %

3,231 %

2,725 %

4,185 %

3,254 %

3,154 %

95

2,737 %

3,235 %

2,734 %

4,189 %

3,257 %

3,159 %

96

2,746 %

3,239 %

2,743 %

4,192 %

3,261 %

3,164 %

97

2,754 %

3,243 %

2,752 %

4,195 %

3,264 %

3,168 %

98

2,763 %

3,246 %

2,760 %

4,198 %

3,268 %

3,172 %

99

2,771 %

3,250 %

2,769 %

4,201 %

3,271 %

3,177 %

100

2,780 %

3,253 %

2,777 %

4,204 %

3,274 %

3,181 %

101

2,788 %

3,257 %

2,785 %

4,207 %

3,278 %

3,185 %

102

2,796 %

3,260 %

2,793 %

4,210 %

3,281 %

3,189 %

103

2,803 %

3,264 %

2,801 %

4,213 %

3,284 %

3,193 %

104

2,811 %

3,267 %

2,809 %

4,216 %

3,287 %

3,197 %

105

2,819 %

3,270 %

2,816 %

4,218 %

3,290 %

3,201 %

106

2,826 %

3,273 %

2,824 %

4,221 %

3,293 %

3,205 %

107

2,833 %

3,276 %

2,831 %

4,224 %

3,296 %

3,208 %

108

2,840 %

3,279 %

2,838 %

4,226 %

3,298 %

3,212 %

109

2,847 %

3,282 %

2,845 %

4,229 %

3,301 %

3,216 %

110

2,854 %

3,285 %

2,852 %

4,231 %

3,304 %

3,219 %

111

2,861 %

3,288 %

2,858 %

4,234 %

3,307 %

3,222 %

112

2,867 %

3,291 %

2,865 %

4,236 %

3,309 %

3,226 %

113

2,874 %

3,293 %

2,871 %

4,238 %

3,312 %

3,229 %

114

2,880 %

3,296 %

2,878 %

4,241 %

3,314 %

3,232 %

115

2,886 %

3,299 %

2,884 %

4,243 %

3,317 %

3,236 %

116

2,892 %

3,301 %

2,890 %

4,245 %

3,319 %

3,239 %

117

2,898 %

3,304 %

2,896 %

4,247 %

3,322 %

3,242 %

118

2,904 %

3,306 %

2,902 %

4,249 %

3,324 %

3,245 %

119

2,910 %

3,309 %

2,908 %

4,251 %

3,326 %

3,248 %

120

2,916 %

3,311 %

2,914 %

4,253 %

3,328 %

3,251 %

121

2,922 %

3,314 %

2,919 %

4,256 %

3,331 %

3,254 %

122

2,927 %

3,316 %

2,925 %

4,258 %

3,333 %

3,256 %

123

2,933 %

3,318 %

2,930 %

4,259 %

3,335 %

3,259 %

124

2,938 %

3,320 %

2,936 %

4,261 %

3,337 %

3,262 %

125

2,943 %

3,323 %

2,941 %

4,263 %

3,339 %

3,265 %

126

2,948 %

3,325 %

2,946 %

4,265 %

3,341 %

3,267 %

127

2,954 %

3,327 %

2,951 %

4,267 %

3,343 %

3,270 %

128

2,959 %

3,329 %

2,957 %

4,269 %

3,345 %

3,272 %

129

2,963 %

3,331 %

2,962 %

4,271 %

3,347 %

3,275 %

130

2,968 %

3,333 %

2,966 %

4,272 %

3,349 %

3,278 %

131

2,973 %

3,335 %

2,971 %

4,274 %

3,351 %

3,280 %

132

2,978 %

3,337 %

2,976 %

4,276 %

3,353 %

3,282 %

133

2,983 %

3,339 %

2,981 %

4,278 %

3,355 %

3,285 %

134

2,987 %

3,341 %

2,985 %

4,279 %

3,357 %

3,287 %

135

2,992 %

3,343 %

2,990 %

4,281 %

3,359 %

3,289 %

136

2,996 %

3,345 %

2,994 %

4,282 %

3,360 %

3,292 %

137

3,001 %

3,347 %

2,999 %

4,284 %

3,362 %

3,294 %

138

3,005 %

3,349 %

3,003 %

4,286 %

3,364 %

3,296 %

139

3,009 %

3,351 %

3,007 %

4,287 %

3,366 %

3,298 %

140

3,013 %

3,352 %

3,012 %

4,289 %

3,367 %

3,301 %

141

3,018 %

3,354 %

3,016 %

4,290 %

3,369 %

3,303 %

142

3,022 %

3,356 %

3,020 %

4,292 %

3,371 %

3,305 %

143

3,026 %

3,358 %

3,024 %

4,293 %

3,372 %

3,307 %

144

3,030 %

3,359 %

3,028 %

4,295 %

3,374 %

3,309 %

145

3,034 %

3,361 %

3,032 %

4,296 %

3,375 %

3,311 %

146

3,037 %

3,363 %

3,036 %

4,297 %

3,377 %

3,313 %

147

3,041 %

3,364 %

3,039 %

4,299 %

3,378 %

3,315 %

148

3,045 %

3,366 %

3,043 %

4,300 %

3,380 %

3,317 %

149

3,049 %

3,367 %

3,047 %

4,301 %

3,381 %

3,319 %

150

3,052 %

3,369 %

3,051 %

4,303 %

3,383 %

3,320 %


Terminu sal-maturità (fi snin)

Lev

Lira Sterlina

Leu Rumen

Zloty

Krona Iżlandiża

Krona Norveġiża

1

-0,665 %

0,028 %

1,863 %

-0,173 %

1,340 %

0,401 %

2

-0,645 %

0,190 %

2,064 %

-0,024 %

1,663 %

0,776 %

3

-0,595 %

0,339 %

2,235 %

0,207 %

2,097 %

1,034 %

4

-0,538 %

0,479 %

2,387 %

0,459 %

2,438 %

1,217 %

5

-0,456 %

0,599 %

2,527 %

0,699 %

2,711 %

1,357 %

6

-0,377 %

0,697 %

2,658 %

0,920 %

2,947 %

1,466 %

7

-0,308 %

0,782 %

2,780 %

1,121 %

3,156 %

1,554 %

8

-0,217 %

0,856 %

2,895 %

1,299 %

3,329 %

1,632 %

9

-0,154 %

0,921 %

3,007 %

1,456 %

3,459 %

1,703 %

10

-0,080 %

0,978 %

3,117 %

1,596 %

3,556 %

1,771 %

11

-0,015 %

1,025 %

3,208 %

1,717 %

3,630 %

1,837 %

12

0,048 %

1,063 %

3,281 %

1,823 %

3,687 %

1,901 %

13

0,102 %

1,094 %

3,340 %

1,917 %

3,730 %

1,963 %

14

0,151 %

1,119 %

3,388 %

2,000 %

3,764 %

2,022 %

15

0,197 %

1,139 %

3,428 %

2,076 %

3,790 %

2,078 %

16

0,226 %

1,154 %

3,461 %

2,144 %

3,810 %

2,131 %

17

0,245 %

1,166 %

3,488 %

2,206 %

3,825 %

2,182 %

18

0,264 %

1,174 %

3,512 %

2,263 %

3,836 %

2,230 %

19

0,288 %

1,180 %

3,531 %

2,316 %

3,845 %

2,275 %

20

0,324 %

1,184 %

3,548 %

2,365 %

3,851 %

2,319 %

21

0,372 %

1,186 %

3,562 %

2,410 %

3,855 %

2,360 %

22

0,430 %

1,187 %

3,573 %

2,453 %

3,857 %

2,399 %

23

0,495 %

1,186 %

3,584 %

2,492 %

3,858 %

2,437 %

24

0,564 %

1,184 %

3,592 %

2,529 %

3,858 %

2,472 %

25

0,635 %

1,181 %

3,600 %

2,564 %

3,857 %

2,506 %

26

0,707 %

1,177 %

3,606 %

2,597 %

3,855 %

2,538 %

27

0,779 %

1,173 %

3,611 %

2,628 %

3,853 %

2,569 %

28

0,850 %

1,169 %

3,616 %

2,657 %

3,851 %

2,598 %

29

0,919 %

1,164 %

3,620 %

2,684 %

3,848 %

2,626 %

30

0,987 %

1,159 %

3,623 %

2,710 %

3,845 %

2,652 %

31

1,054 %

1,154 %

3,626 %

2,735 %

3,841 %

2,678 %

32

1,118 %

1,148 %

3,628 %

2,759 %

3,838 %

2,702 %

33

1,180 %

1,142 %

3,630 %

2,781 %

3,834 %

2,725 %

34

1,240 %

1,135 %

3,632 %

2,802 %

3,830 %

2,747 %

35

1,298 %

1,128 %

3,633 %

2,823 %

3,827 %

2,768 %

36

1,354 %

1,119 %

3,634 %

2,842 %

3,823 %

2,789 %

37

1,408 %

1,109 %

3,635 %

2,860 %

3,819 %

2,808 %

38

1,460 %

1,097 %

3,636 %

2,878 %

3,815 %

2,827 %

39

1,509 %

1,083 %

3,637 %

2,895 %

3,812 %

2,844 %

40

1,557 %

1,068 %

3,637 %

2,911 %

3,808 %

2,861 %

41

1,603 %

1,050 %

3,637 %

2,927 %

3,804 %

2,878 %

42

1,647 %

1,032 %

3,638 %

2,941 %

3,801 %

2,894 %

43

1,690 %

1,015 %

3,638 %

2,956 %

3,797 %

2,909 %

44

1,731 %

1,001 %

3,638 %

2,969 %

3,794 %

2,923 %

45

1,770 %

0,989 %

3,638 %

2,983 %

3,790 %

2,937 %

46

1,808 %

0,981 %

3,638 %

2,995 %

3,787 %

2,951 %

47

1,845 %

0,976 %

3,637 %

3,007 %

3,784 %

2,964 %

48

1,880 %

0,977 %

3,637 %

3,019 %

3,780 %

2,976 %

49

1,914 %

0,982 %

3,637 %

3,030 %

3,777 %

2,989 %

50

1,946 %

0,991 %

3,637 %

3,041 %

3,774 %

3,000 %

51

1,978 %

1,006 %

3,636 %

3,052 %

3,771 %

3,011 %

52

2,008 %

1,025 %

3,636 %

3,062 %

3,769 %

3,022 %

53

2,037 %

1,048 %

3,636 %

3,072 %

3,766 %

3,033 %

54

2,066 %

1,072 %

3,635 %

3,081 %

3,763 %

3,043 %

55

2,093 %

1,099 %

3,635 %

3,090 %

3,760 %

3,053 %

56

2,119 %

1,127 %

3,635 %

3,099 %

3,758 %

3,062 %

57

2,145 %

1,156 %

3,634 %

3,107 %

3,755 %

3,071 %

58

2,170 %

1,186 %

3,634 %

3,116 %

3,753 %

3,080 %

59

2,193 %

1,216 %

3,634 %

3,124 %

3,750 %

3,089 %

60

2,217 %

1,247 %

3,633 %

3,131 %

3,748 %

3,097 %

61

2,239 %

1,278 %

3,633 %

3,139 %

3,746 %

3,105 %

62

2,261 %

1,308 %

3,632 %

3,146 %

3,744 %

3,113 %

63

2,282 %

1,338 %

3,632 %

3,153 %

3,741 %

3,121 %

64

2,302 %

1,369 %

3,632 %

3,160 %

3,739 %

3,128 %

65

2,322 %

1,398 %

3,631 %

3,167 %

3,737 %

3,135 %

66

2,341 %

1,428 %

3,631 %

3,173 %

3,735 %

3,142 %

67

2,360 %

1,457 %

3,631 %

3,179 %

3,733 %

3,149 %

68

2,378 %

1,485 %

3,630 %

3,186 %

3,731 %

3,155 %

69

2,395 %

1,513 %

3,630 %

3,191 %

3,730 %

3,162 %

70

2,412 %

1,541 %

3,630 %

3,197 %

3,728 %

3,168 %

71

2,429 %

1,568 %

3,629 %

3,203 %

3,726 %

3,174 %

72

2,445 %

1,594 %

3,629 %

3,208 %

3,724 %

3,180 %

73

2,461 %

1,620 %

3,628 %

3,214 %

3,723 %

3,185 %

74

2,476 %

1,645 %

3,628 %

3,219 %

3,721 %

3,191 %

75

2,491 %

1,670 %

3,628 %

3,224 %

3,720 %

3,196 %

76

2,505 %

1,694 %

3,627 %

3,229 %

3,718 %

3,202 %

77

2,519 %

1,718 %

3,627 %

3,233 %

3,717 %

3,207 %

78

2,533 %

1,741 %

3,627 %

3,238 %

3,715 %

3,212 %

79

2,547 %

1,764 %

3,627 %

3,243 %

3,714 %

3,217 %

80

2,560 %

1,787 %

3,626 %

3,247 %

3,712 %

3,221 %

81

2,573 %

1,808 %

3,626 %

3,251 %

3,711 %

3,226 %

82

2,585 %

1,830 %

3,626 %

3,256 %

3,710 %

3,231 %

83

2,597 %

1,850 %

3,625 %

3,260 %

3,708 %

3,235 %

84

2,609 %

1,871 %

3,625 %

3,264 %

3,707 %

3,239 %

85

2,621 %

1,891 %

3,625 %

3,268 %

3,706 %

3,244 %

86

2,632 %

1,910 %

3,625 %

3,272 %

3,704 %

3,248 %

87

2,643 %

1,929 %

3,624 %

3,275 %

3,703 %

3,252 %

88

2,654 %

1,948 %

3,624 %

3,279 %

3,702 %

3,256 %

89

2,664 %

1,966 %

3,624 %

3,283 %

3,701 %

3,260 %

90

2,675 %

1,984 %

3,623 %

3,286 %

3,700 %

3,263 %

91

2,685 %

2,002 %

3,623 %

3,290 %

3,699 %

3,267 %

92

2,695 %

2,019 %

3,623 %

3,293 %

3,698 %

3,271 %

93

2,705 %

2,036 %

3,623 %

3,296 %

3,697 %

3,274 %

94

2,714 %

2,052 %

3,623 %

3,299 %

3,696 %

3,278 %

95

2,723 %

2,068 %

3,622 %

3,303 %

3,695 %

3,281 %

96

2,732 %

2,084 %

3,622 %

3,306 %

3,694 %

3,284 %

97

2,741 %

2,099 %

3,622 %

3,309 %

3,693 %

3,288 %

98

2,750 %

2,115 %

3,622 %

3,312 %

3,692 %

3,291 %

99

2,759 %

2,129 %

3,621 %

3,315 %

3,691 %

3,294 %

100

2,767 %

2,144 %

3,621 %

3,317 %

3,690 %

3,297 %

101

2,775 %

2,158 %

3,621 %

3,320 %

3,689 %

3,300 %

102

2,783 %

2,172 %

3,621 %

3,323 %

3,688 %

3,303 %

103

2,791 %

2,186 %

3,621 %

3,326 %

3,687 %

3,306 %

104

2,799 %

2,200 %

3,620 %

3,328 %

3,686 %

3,309 %

105

2,806 %

2,213 %

3,620 %

3,331 %

3,686 %

3,311 %

106

2,814 %

2,226 %

3,620 %

3,333 %

3,685 %

3,314 %

107

2,821 %

2,238 %

3,620 %

3,336 %

3,684 %

3,317 %

108

2,828 %

2,251 %

3,620 %

3,338 %

3,683 %

3,319 %

109

2,835 %

2,263 %

3,619 %

3,341 %

3,683 %

3,322 %

110

2,842 %

2,275 %

3,619 %

3,343 %

3,682 %

3,324 %

111

2,849 %

2,287 %

3,619 %

3,345 %

3,681 %

3,327 %

112

2,856 %

2,299 %

3,619 %

3,348 %

3,680 %

3,329 %

113

2,862 %

2,310 %

3,619 %

3,350 %

3,680 %

3,332 %

114

2,869 %

2,322 %

3,619 %

3,352 %

3,679 %

3,334 %

115

2,875 %

2,333 %

3,618 %

3,354 %

3,678 %

3,336 %

116

2,881 %

2,343 %

3,618 %

3,356 %

3,678 %

3,339 %

117

2,888 %

2,354 %

3,618 %

3,358 %

3,677 %

3,341 %

118

2,894 %

2,365 %

3,618 %

3,360 %

3,676 %

3,343 %

119

2,899 %

2,375 %

3,618 %

3,362 %

3,676 %

3,345 %

120

2,905 %

2,385 %

3,618 %

3,364 %

3,675 %

3,347 %

121

2,911 %

2,395 %

3,618 %

3,366 %

3,674 %

3,349 %

122

2,917 %

2,405 %

3,617 %

3,368 %

3,674 %

3,351 %

123

2,922 %

2,415 %

3,617 %

3,370 %

3,673 %

3,353 %

124

2,928 %

2,424 %

3,617 %

3,372 %

3,673 %

3,355 %

125

2,933 %

2,433 %

3,617 %

3,374 %

3,672 %

3,357 %

126

2,938 %

2,443 %

3,617 %

3,376 %

3,671 %

3,359 %

127

2,943 %

2,452 %

3,617 %

3,377 %

3,671 %

3,361 %

128

2,949 %

2,461 %

3,617 %

3,379 %

3,670 %

3,363 %

129

2,954 %

2,469 %

3,616 %

3,381 %

3,670 %

3,365 %

130

2,959 %

2,478 %

3,616 %

3,383 %

3,669 %

3,367 %

131

2,963 %

2,487 %

3,616 %

3,384 %

3,669 %

3,369 %

132

2,968 %

2,495 %

3,616 %

3,386 %

3,668 %

3,370 %

133

2,973 %

2,503 %

3,616 %

3,387 %

3,668 %

3,372 %

134

2,978 %

2,511 %

3,616 %

3,389 %

3,667 %

3,374 %

135

2,982 %

2,519 %

3,616 %

3,391 %

3,667 %

3,375 %

136

2,987 %

2,527 %

3,616 %

3,392 %

3,666 %

3,377 %

137

2,991 %

2,535 %

3,616 %

3,394 %

3,666 %

3,379 %

138

2,996 %

2,543 %

3,615 %

3,395 %

3,665 %

3,380 %

139

3,000 %

2,550 %

3,615 %

3,397 %

3,665 %

3,382 %

140

3,004 %

2,558 %

3,615 %

3,398 %

3,664 %

3,383 %

141

3,008 %

2,565 %

3,615 %

3,399 %

3,664 %

3,385 %

142

3,013 %

2,572 %

3,615 %

3,401 %

3,663 %

3,386 %

143

3,017 %

2,579 %

3,615 %

3,402 %

3,663 %

3,388 %

144

3,021 %

2,587 %

3,615 %

3,404 %

3,662 %

3,389 %

145

3,025 %

2,594 %

3,615 %

3,405 %

3,662 %

3,391 %

146

3,029 %

2,600 %

3,615 %

3,406 %

3,662 %

3,392 %

147

3,033 %

2,607 %

3,614 %

3,408 %

3,661 %

3,394 %

148

3,036 %

2,614 %

3,614 %

3,409 %

3,661 %

3,395 %

149

3,040 %

2,620 %

3,614 %

3,410 %

3,660 %

3,396 %

150

3,044 %

2,627 %

3,614 %

3,411 %

3,660 %

3,398 %


Terminu sal-maturità (fi snin)

Frank Żvizzeru

Dollaru Awstraljan

Baht

Dollaru Kanadiż

Peso Ċilen

Peso Kolombjan

1

-0,798 %

0,021 %

0,202 %

0,243 %

-0,004 %

1,942 %

2

-0,755 %

0,116 %

0,365 %

0,463 %

0,420 %

3,021 %

3

-0,691 %

0,296 %

0,578 %

0,765 %

0,923 %

3,896 %

4

-0,608 %

0,553 %

0,799 %

1,070 %

1,429 %

4,666 %

5

-0,507 %

0,824 %

1,012 %

1,305 %

1,893 %

5,283 %

6

-0,394 %

1,085 %

1,213 %

1,481 %

2,311 %

5,799 %

7

-0,284 %

1,319 %

1,400 %

1,628 %

2,694 %

6,239 %

8

-0,188 %

1,517 %

1,569 %

1,761 %

3,049 %

6,610 %

9

-0,110 %

1,683 %

1,724 %

1,876 %

3,363 %

6,949 %

10

-0,053 %

1,824 %

1,864 %

1,971 %

3,627 %

7,252 %

11

-0,016 %

1,943 %

1,992 %

2,044 %

3,835 %

7,475 %

12

0,008 %

2,045 %

2,108 %

2,100 %

3,999 %

7,624 %

13

0,025 %

2,131 %

2,215 %

2,145 %

4,129 %

7,718 %

14

0,037 %

2,203 %

2,312 %

2,181 %

4,233 %

7,770 %

15

0,048 %

2,259 %

2,399 %

2,211 %

4,317 %

7,790 %

16

0,059 %

2,300 %

2,475 %

2,236 %

4,385 %

7,786 %

17

0,072 %

2,329 %

2,542 %

2,258 %

4,440 %

7,762 %

18

0,086 %

2,349 %

2,601 %

2,278 %

4,485 %

7,725 %

19

0,103 %

2,364 %

2,655 %

2,297 %

4,522 %

7,677 %

20

0,122 %

2,375 %

2,703 %

2,314 %

4,552 %

7,621 %

21

0,145 %

2,383 %

2,746 %

2,331 %

4,576 %

7,560 %

22

0,171 %

2,388 %

2,785 %

2,347 %

4,596 %

7,495 %

23

0,200 %

2,389 %

2,821 %

2,363 %

4,612 %

7,427 %

24

0,233 %

2,386 %

2,854 %

2,379 %

4,625 %

7,358 %

25

0,270 %

2,379 %

2,884 %

2,395 %

4,635 %

7,288 %

26

0,311 %

2,367 %

2,912 %

2,411 %

4,643 %

7,219 %

27

0,354 %

2,354 %

2,938 %

2,428 %

4,650 %

7,150 %

28

0,399 %

2,341 %

2,962 %

2,445 %

4,654 %

7,083 %

29

0,445 %

2,332 %

2,985 %

2,463 %

4,658 %

7,017 %

30

0,491 %

2,328 %

3,005 %

2,481 %

4,660 %

6,952 %

31

0,537 %

2,329 %

3,025 %

2,500 %

4,662 %

6,890 %

32

0,583 %

2,334 %

3,043 %

2,519 %

4,663 %

6,829 %

33

0,628 %

2,343 %

3,060 %

2,539 %

4,663 %

6,770 %

34

0,672 %

2,356 %

3,076 %

2,559 %

4,663 %

6,714 %

35

0,715 %

2,370 %

3,091 %

2,578 %

4,662 %

6,659 %

36

0,757 %

2,386 %

3,106 %

2,598 %

4,661 %

6,606 %

37

0,798 %

2,403 %

3,119 %

2,617 %

4,660 %

6,555 %

38

0,838 %

2,421 %

3,132 %

2,636 %

4,658 %

6,506 %

39

0,876 %

2,439 %

3,144 %

2,655 %

4,657 %

6,459 %

40

0,914 %

2,458 %

3,156 %

2,673 %

4,655 %

6,414 %

41

0,950 %

2,477 %

3,167 %

2,691 %

4,653 %

6,370 %

42

0,985 %

2,496 %

3,177 %

2,708 %

4,651 %

6,328 %

43

1,018 %

2,515 %

3,187 %

2,725 %

4,649 %

6,288 %

44

1,051 %

2,534 %

3,197 %

2,742 %

4,647 %

6,249 %

45

1,083 %

2,553 %

3,206 %

2,758 %

4,645 %

6,212 %

46

1,113 %

2,572 %

3,214 %

2,774 %

4,643 %

6,176 %

47

1,142 %

2,590 %

3,223 %

2,789 %

4,640 %

6,142 %

48

1,171 %

2,608 %

3,231 %

2,804 %

4,638 %

6,108 %

49

1,198 %

2,625 %

3,238 %

2,818 %

4,636 %

6,076 %

50

1,225 %

2,642 %

3,245 %

2,832 %

4,634 %

6,045 %

51

1,251 %

2,659 %

3,252 %

2,846 %

4,632 %

6,016 %

52

1,275 %

2,675 %

3,259 %

2,859 %

4,630 %

5,987 %

53

1,299 %

2,691 %

3,266 %

2,872 %

4,628 %

5,959 %

54

1,323 %

2,706 %

3,272 %

2,885 %

4,626 %

5,932 %

55

1,345 %

2,721 %

3,278 %

2,897 %

4,624 %

5,907 %

56

1,367 %

2,736 %

3,284 %

2,908 %

4,622 %

5,882 %

57

1,388 %

2,750 %

3,289 %

2,920 %

4,620 %

5,858 %

58

1,408 %

2,764 %

3,295 %

2,931 %

4,618 %

5,834 %

59

1,428 %

2,777 %

3,300 %

2,942 %

4,616 %

5,812 %

60

1,447 %

2,790 %

3,305 %

2,952 %

4,615 %

5,790 %

61

1,465 %

2,803 %

3,310 %

2,962 %

4,613 %

5,769 %

62

1,483 %

2,815 %

3,315 %

2,972 %

4,611 %

5,748 %

63

1,501 %

2,827 %

3,319 %

2,982 %

4,610 %

5,729 %

64

1,518 %

2,839 %

3,324 %

2,991 %

4,608 %

5,709 %

65

1,534 %

2,850 %

3,328 %

3,000 %

4,607 %

5,691 %

66

1,550 %

2,861 %

3,332 %

3,009 %

4,605 %

5,673 %

67

1,565 %

2,872 %

3,336 %

3,018 %

4,603 %

5,655 %

68

1,580 %

2,883 %

3,340 %

3,026 %

4,602 %

5,638 %

69

1,595 %

2,893 %

3,344 %

3,034 %

4,601 %

5,622 %

70

1,609 %

2,903 %

3,347 %

3,042 %

4,599 %

5,605 %

71

1,623 %

2,912 %

3,351 %

3,050 %

4,598 %

5,590 %

72

1,637 %

2,922 %

3,354 %

3,057 %

4,597 %

5,575 %

73

1,650 %

2,931 %

3,358 %

3,064 %

4,595 %

5,560 %

74

1,662 %

2,940 %

3,361 %

3,072 %

4,594 %

5,546 %

75

1,675 %

2,949 %

3,364 %

3,078 %

4,593 %

5,532 %

76

1,687 %

2,957 %

3,367 %

3,085 %

4,592 %

5,518 %

77

1,699 %

2,965 %

3,370 %

3,092 %

4,590 %

5,505 %

78

1,710 %

2,973 %

3,373 %

3,098 %

4,589 %

5,492 %

79

1,721 %

2,981 %

3,376 %

3,105 %

4,588 %

5,479 %

80

1,732 %

2,989 %

3,379 %

3,111 %

4,587 %

5,467 %

81

1,743 %

2,996 %

3,382 %

3,117 %

4,586 %

5,455 %

82

1,753 %

3,004 %

3,384 %

3,122 %

4,585 %

5,443 %

83

1,763 %

3,011 %

3,387 %

3,128 %

4,584 %

5,432 %

84

1,773 %

3,018 %

3,390 %

3,134 %

4,583 %

5,421 %

85

1,783 %

3,025 %

3,392 %

3,139 %

4,582 %

5,410 %

86

1,792 %

3,031 %

3,394 %

3,145 %

4,581 %

5,399 %

87

1,802 %

3,038 %

3,397 %

3,150 %

4,580 %

5,389 %

88

1,811 %

3,044 %

3,399 %

3,155 %

4,579 %

5,379 %

89

1,819 %

3,050 %

3,401 %

3,160 %

4,578 %

5,369 %

90

1,828 %

3,056 %

3,404 %

3,165 %

4,578 %

5,359 %

91

1,837 %

3,062 %

3,406 %

3,169 %

4,577 %

5,350 %

92

1,845 %

3,068 %

3,408 %

3,174 %

4,576 %

5,340 %

93

1,853 %

3,074 %

3,410 %

3,179 %

4,575 %

5,331 %

94

1,861 %

3,079 %

3,412 %

3,183 %

4,574 %

5,322 %

95

1,869 %

3,085 %

3,414 %

3,187 %

4,573 %

5,314 %

96

1,876 %

3,090 %

3,416 %

3,192 %

4,573 %

5,305 %

97

1,884 %

3,095 %

3,418 %

3,196 %

4,572 %

5,297 %

98

1,891 %

3,101 %

3,420 %

3,200 %

4,571 %

5,289 %

99

1,898 %

3,106 %

3,422 %

3,204 %

4,571 %

5,281 %

100

1,905 %

3,111 %

3,423 %

3,208 %

4,570 %

5,273 %

101

1,912 %

3,115 %

3,425 %

3,212 %

4,569 %

5,265 %

102

1,919 %

3,120 %

3,427 %

3,216 %

4,568 %

5,258 %

103

1,925 %

3,125 %

3,428 %

3,219 %

4,568 %

5,250 %

104

1,932 %

3,129 %

3,430 %

3,223 %

4,567 %

5,243 %

105

1,938 %

3,134 %

3,432 %

3,227 %

4,566 %

5,236 %

106

1,944 %

3,138 %

3,433 %

3,230 %

4,566 %

5,229 %

107

1,950 %

3,143 %

3,435 %

3,234 %

4,565 %

5,222 %

108

1,956 %

3,147 %

3,436 %

3,237 %

4,565 %

5,215 %

109

1,962 %

3,151 %

3,438 %

3,240 %

4,564 %

5,209 %

110

1,968 %

3,155 %

3,439 %

3,244 %

4,563 %

5,202 %

111

1,974 %

3,159 %

3,441 %

3,247 %

4,563 %

5,196 %

112

1,979 %

3,163 %

3,442 %

3,250 %

4,562 %

5,190 %

113

1,985 %

3,167 %

3,444 %

3,253 %

4,562 %

5,184 %

114

1,990 %

3,171 %

3,445 %

3,256 %

4,561 %

5,178 %

115

1,995 %

3,174 %

3,446 %

3,259 %

4,561 %

5,172 %

116

2,001 %

3,178 %

3,448 %

3,262 %

4,560 %

5,166 %

117

2,006 %

3,182 %

3,449 %

3,265 %

4,560 %

5,160 %

118

2,011 %

3,185 %

3,450 %

3,268 %

4,559 %

5,155 %

119

2,016 %

3,189 %

3,452 %

3,270 %

4,559 %

5,149 %

120

2,021 %

3,192 %

3,453 %

3,273 %

4,558 %

5,144 %

121

2,025 %

3,195 %

3,454 %

3,276 %

4,558 %

5,138 %

122

2,030 %

3,199 %

3,455 %

3,279 %

4,557 %

5,133 %

123

2,035 %

3,202 %

3,456 %

3,281 %

4,557 %

5,128 %

124

2,039 %

3,205 %

3,458 %

3,284 %

4,556 %

5,123 %

125

2,044 %

3,208 %

3,459 %

3,286 %

4,556 %

5,118 %

126

2,048 %

3,211 %

3,460 %

3,289 %

4,555 %

5,113 %

127

2,052 %

3,214 %

3,461 %

3,291 %

4,555 %

5,108 %

128

2,057 %

3,217 %

3,462 %

3,294 %

4,555 %

5,103 %

129

2,061 %

3,220 %

3,463 %

3,296 %

4,554 %

5,099 %

130

2,065 %

3,223 %

3,464 %

3,298 %

4,554 %

5,094 %

131

2,069 %

3,226 %

3,465 %

3,301 %

4,553 %

5,089 %

132

2,073 %

3,229 %

3,466 %

3,303 %

4,553 %

5,085 %

133

2,077 %

3,232 %

3,467 %

3,305 %

4,552 %

5,081 %

134

2,081 %

3,235 %

3,468 %

3,307 %

4,552 %

5,076 %

135

2,085 %

3,237 %

3,469 %

3,309 %

4,552 %

5,072 %

136

2,089 %

3,240 %

3,470 %

3,312 %

4,551 %

5,068 %

137

2,092 %

3,243 %

3,471 %

3,314 %

4,551 %

5,064 %

138

2,096 %

3,245 %

3,472 %

3,316 %

4,551 %

5,059 %

139

2,100 %

3,248 %

3,473 %

3,318 %

4,550 %

5,055 %

140

2,103 %

3,250 %

3,474 %

3,320 %

4,550 %

5,051 %

141

2,107 %

3,253 %

3,475 %

3,322 %

4,550 %

5,048 %

142

2,110 %

3,255 %

3,476 %

3,324 %

4,549 %

5,044 %

143

2,113 %

3,257 %

3,476 %

3,326 %

4,549 %

5,040 %

144

2,117 %

3,260 %

3,477 %

3,328 %

4,548 %

5,036 %

145

2,120 %

3,262 %

3,478 %

3,329 %

4,548 %

5,032 %

146

2,123 %

3,265 %

3,479 %

3,331 %

4,548 %

5,029 %

147

2,127 %

3,267 %

3,480 %

3,333 %

4,547 %

5,025 %

148

2,130 %

3,269 %

3,481 %

3,335 %

4,547 %

5,022 %

149

2,133 %

3,271 %

3,481 %

3,337 %

4,547 %

5,018 %

150

2,136 %

3,273 %

3,482 %

3,338 %

4,547 %

5,015 %


Terminu sal-maturità (fi snin)

Dollaru ta’ Hong Kong

Rupee Indjan

Peso Messikan

Dollaru Ġdid tat-Tajwan

Dollaru tan-New Zealand

Rand

1

0,190 %

3,560 %

4,327 %

-0,003 %

0,265 %

3,641 %

2

0,270 %

4,254 %

4,872 %

0,055 %

0,376 %

4,209 %

3

0,472 %

4,838 %

5,321 %

0,107 %

0,565 %

4,705 %

4

0,727 %

5,325 %

5,686 %

0,150 %

0,793 %

5,295 %

5

0,962 %

5,688 %

5,955 %

0,188 %

1,035 %

5,886 %

6

1,152 %

5,952 %

6,210 %

0,220 %

1,263 %

6,417 %

7

1,306 %

6,141 %

6,436 %

0,247 %

1,468 %

6,892 %

8

1,435 %

6,274 %

6,620 %

0,271 %

1,647 %

7,322 %

9

1,544 %

6,372 %

6,778 %

0,293 %

1,800 %

7,711 %

10

1,636 %

6,452 %

6,931 %

0,311 %

1,928 %

8,066 %

11

1,715 %

6,509 %

7,086 %

0,355 %

2,038 %

8,389 %

12

1,784 %

6,545 %

7,242 %

0,421 %

2,135 %

8,676 %

13

1,847 %

6,566 %

7,392 %

0,499 %

2,221 %

8,925 %

14

1,905 %

6,576 %

7,533 %

0,584 %

2,298 %

9,131 %

15

1,960 %

6,577 %

7,662 %

0,673 %

2,367 %

9,289 %

16

2,014 %

6,572 %

7,777 %

0,763 %

2,429 %

9,395 %

17

2,065 %

6,562 %

7,876 %

0,852 %

2,486 %

9,457 %

18

2,115 %

6,548 %

7,956 %

0,940 %

2,538 %

9,484 %

19

2,163 %

6,532 %

8,015 %

1,025 %

2,586 %

9,483 %

20

2,208 %

6,514 %

8,051 %

1,107 %

2,629 %

9,461 %

21

2,252 %

6,495 %

8,063 %

1,186 %

2,669 %

9,422 %

22

2,294 %

6,475 %

8,054 %

1,262 %

2,706 %

9,369 %

23

2,334 %

6,455 %

8,029 %

1,335 %

2,739 %

9,307 %

24

2,372 %

6,434 %

7,991 %

1,405 %

2,770 %

9,237 %

25

2,408 %

6,413 %

7,943 %

1,471 %

2,799 %

9,162 %

26

2,443 %

6,392 %

7,888 %

1,535 %

2,826 %

9,084 %

27

2,476 %

6,371 %

7,828 %

1,596 %

2,852 %

9,004 %

28

2,507 %

6,351 %

7,764 %

1,654 %

2,875 %

8,923 %

29

2,538 %

6,331 %

7,698 %

1,709 %

2,898 %

8,842 %

30

2,566 %

6,311 %

7,631 %

1,762 %

2,918 %

8,761 %

31

2,594 %

6,292 %

7,563 %

1,812 %

2,938 %

8,681 %

32

2,620 %

6,274 %

7,495 %

1,861 %

2,957 %

8,603 %

33

2,645 %

6,256 %

7,428 %

1,907 %

2,974 %

8,527 %

34

2,670 %

6,238 %

7,362 %

1,951 %

2,991 %

8,453 %

35

2,693 %

6,222 %

7,298 %

1,993 %

3,007 %

8,381 %

36

2,715 %

6,205 %

7,234 %

2,033 %

3,022 %

8,311 %

37

2,736 %

6,189 %

7,173 %

2,071 %

3,036 %

8,244 %

38

2,756 %

6,174 %

7,114 %

2,108 %

3,050 %

8,179 %

39

2,776 %

6,159 %

7,056 %

2,143 %

3,063 %

8,116 %

40

2,794 %

6,145 %

7,000 %

2,177 %

3,075 %

8,056 %

41

2,812 %

6,131 %

6,946 %

2,209 %

3,087 %

7,997 %

42

2,830 %

6,118 %

6,894 %

2,240 %

3,099 %

7,941 %

43

2,846 %

6,105 %

6,844 %

2,270 %

3,109 %

7,887 %

44

2,862 %

6,092 %

6,795 %

2,299 %

3,120 %

7,835 %

45

2,877 %

6,080 %

6,749 %

2,326 %

3,130 %

7,785 %

46

2,892 %

6,069 %

6,704 %

2,353 %

3,140 %

7,737 %

47

2,906 %

6,058 %

6,660 %

2,378 %

3,149 %

7,691 %

48

2,920 %

6,047 %

6,618 %

2,403 %

3,158 %

7,646 %

49

2,933 %

6,036 %

6,578 %

2,426 %

3,166 %

7,603 %

50

2,946 %

6,026 %

6,539 %

2,449 %

3,175 %

7,562 %

51

2,958 %

6,016 %

6,502 %

2,471 %

3,182 %

7,522 %

52

2,970 %

6,007 %

6,466 %

2,492 %

3,190 %

7,483 %

53

2,982 %

5,998 %

6,431 %

2,512 %

3,198 %

7,446 %

54

2,993 %

5,989 %

6,397 %

2,532 %

3,205 %

7,410 %

55

3,003 %

5,980 %

6,365 %

2,551 %

3,212 %

7,376 %

56

3,014 %

5,972 %

6,333 %

2,569 %

3,218 %

7,342 %

57

3,024 %

5,964 %

6,303 %

2,587 %

3,225 %

7,310 %

58

3,033 %

5,956 %

6,274 %

2,604 %

3,231 %

7,279 %

59

3,043 %

5,949 %

6,245 %

2,621 %

3,237 %

7,249 %

60

3,052 %

5,941 %

6,218 %

2,637 %

3,243 %

7,219 %

61

3,061 %

5,934 %

6,191 %

2,652 %

3,249 %

7,191 %

62

3,069 %

5,927 %

6,166 %

2,667 %

3,254 %

7,164 %

63

3,077 %

5,921 %

6,141 %

2,682 %

3,259 %

7,137 %

64

3,086 %

5,914 %

6,116 %

2,696 %

3,265 %

7,112 %

65

3,093 %

5,908 %

6,093 %

2,710 %

3,270 %

7,087 %

66

3,101 %

5,902 %

6,070 %

2,723 %

3,275 %

7,063 %

67

3,108 %

5,896 %

6,048 %

2,736 %

3,279 %

7,039 %

68

3,115 %

5,890 %

6,027 %

2,749 %

3,284 %

7,016 %

69

3,122 %

5,885 %

6,006 %

2,761 %

3,288 %

6,994 %

70

3,129 %

5,879 %

5,986 %

2,773 %

3,293 %

6,973 %

71

3,136 %

5,874 %

5,966 %

2,785 %

3,297 %

6,952 %

72

3,142 %

5,869 %

5,947 %

2,796 %

3,301 %

6,932 %

73

3,148 %

5,864 %

5,929 %

2,807 %

3,305 %

6,912 %

74

3,154 %

5,859 %

5,911 %

2,817 %

3,309 %

6,893 %

75

3,160 %

5,854 %

5,893 %

2,828 %

3,313 %

6,874 %

76

3,166 %

5,849 %

5,876 %

2,838 %

3,317 %

6,856 %

77

3,172 %

5,845 %

5,859 %

2,848 %

3,320 %

6,838 %

78

3,177 %

5,840 %

5,843 %

2,857 %

3,324 %

6,821 %

79

3,182 %

5,836 %

5,827 %

2,867 %

3,327 %

6,804 %

80

3,187 %

5,832 %

5,812 %

2,876 %

3,331 %

6,788 %

81

3,193 %

5,828 %

5,797 %

2,885 %

3,334 %

6,772 %

82

3,197 %

5,824 %

5,782 %

2,893 %

3,337 %

6,756 %

83

3,202 %

5,820 %

5,768 %

2,902 %

3,340 %

6,741 %

84

3,207 %

5,816 %

5,754 %

2,910 %

3,343 %

6,726 %

85

3,212 %

5,812 %

5,740 %

2,918 %

3,346 %

6,712 %

86

3,216 %

5,809 %

5,727 %

2,926 %

3,349 %

6,697 %

87

3,221 %

5,805 %

5,714 %

2,934 %

3,352 %

6,684 %

88

3,225 %

5,802 %

5,701 %

2,941 %

3,355 %

6,670 %

89

3,229 %

5,798 %

5,689 %

2,949 %

3,358 %

6,657 %

90

3,233 %

5,795 %

5,677 %

2,956 %

3,360 %

6,644 %

91

3,237 %

5,792 %

5,665 %

2,963 %

3,363 %

6,631 %

92

3,241 %

5,789 %

5,653 %

2,970 %

3,365 %

6,619 %

93

3,245 %

5,786 %

5,642 %

2,977 %

3,368 %

6,607 %

94

3,249 %

5,783 %

5,631 %

2,983 %

3,370 %

6,595 %

95

3,252 %

5,780 %

5,620 %

2,990 %

3,373 %

6,583 %

96

3,256 %

5,777 %

5,609 %

2,996 %

3,375 %

6,572 %

97

3,260 %

5,774 %

5,598 %

3,002 %

3,377 %

6,561 %

98

3,263 %

5,771 %

5,588 %

3,008 %

3,380 %

6,550 %

99

3,266 %

5,768 %

5,578 %

3,014 %

3,382 %

6,539 %

100

3,270 %

5,766 %

5,568 %

3,020 %

3,384 %

6,529 %

101

3,273 %

5,763 %

5,559 %

3,026 %

3,386 %

6,519 %

102

3,276 %

5,760 %

5,549 %

3,031 %

3,388 %

6,509 %

103

3,279 %

5,758 %

5,540 %

3,037 %

3,390 %

6,499 %

104

3,282 %

5,755 %

5,531 %

3,042 %

3,392 %

6,489 %

105

3,285 %

5,753 %

5,522 %

3,048 %

3,394 %

6,480 %

106

3,288 %

5,751 %

5,513 %

3,053 %

3,396 %

6,470 %

107

3,291 %

5,748 %

5,505 %

3,058 %

3,398 %

6,461 %

108

3,294 %

5,746 %

5,496 %

3,063 %

3,400 %

6,452 %

109

3,297 %

5,744 %

5,488 %

3,068 %

3,402 %

6,444 %

110

3,300 %

5,741 %

5,480 %

3,073 %

3,404 %

6,435 %

111

3,302 %

5,739 %

5,472 %

3,077 %

3,405 %

6,427 %

112

3,305 %

5,737 %

5,464 %

3,082 %

3,407 %

6,418 %

113

3,308 %

5,735 %

5,457 %

3,087 %

3,409 %

6,410 %

114

3,310 %

5,733 %

5,449 %

3,091 %

3,411 %

6,402 %

115

3,313 %

5,731 %

5,442 %

3,096 %

3,412 %

6,394 %

116

3,315 %

5,729 %

5,434 %

3,100 %

3,414 %

6,386 %

117

3,318 %

5,727 %

5,427 %

3,104 %

3,415 %

6,379 %

118

3,320 %

5,725 %

5,420 %

3,108 %

3,417 %

6,371 %

119

3,322 %

5,723 %

5,413 %

3,112 %

3,418 %

6,364 %

120

3,325 %

5,721 %

5,406 %

3,116 %

3,420 %

6,357 %

121

3,327 %

5,719 %

5,400 %

3,120 %

3,421 %

6,350 %

122

3,329 %

5,718 %

5,393 %

3,124 %

3,423 %

6,343 %

123

3,331 %

5,716 %

5,387 %

3,128 %

3,424 %

6,336 %

124

3,334 %

5,714 %

5,380 %

3,132 %

3,426 %

6,329 %

125

3,336 %

5,712 %

5,374 %

3,136 %

3,427 %

6,322 %

126

3,338 %

5,711 %

5,368 %

3,139 %

3,429 %

6,316 %

127

3,340 %

5,709 %

5,362 %

3,143 %

3,430 %

6,309 %

128

3,342 %

5,707 %

5,356 %

3,147 %

3,431 %

6,303 %

129

3,344 %

5,706 %

5,350 %

3,150 %

3,433 %

6,297 %

130

3,346 %

5,704 %

5,344 %

3,154 %

3,434 %

6,291 %

131

3,348 %

5,703 %

5,338 %

3,157 %

3,435 %

6,285 %

132

3,350 %

5,701 %

5,333 %

3,160 %

3,436 %

6,279 %

133

3,352 %

5,700 %

5,327 %

3,164 %

3,438 %

6,273 %

134

3,353 %

5,698 %

5,322 %

3,167 %

3,439 %

6,267 %

135

3,355 %

5,697 %

5,316 %

3,170 %

3,440 %

6,261 %

136

3,357 %

5,695 %

5,311 %

3,173 %

3,441 %

6,256 %

137

3,359 %

5,694 %

5,306 %

3,176 %

3,442 %

6,250 %

138

3,361 %

5,692 %

5,301 %

3,179 %

3,443 %

6,245 %

139

3,362 %

5,691 %

5,296 %

3,182 %

3,445 %

6,239 %

140

3,364 %

5,690 %

5,291 %

3,185 %

3,446 %

6,234 %

141

3,366 %

5,688 %

5,286 %

3,188 %

3,447 %

6,229 %

142

3,367 %

5,687 %

5,281 %

3,191 %

3,448 %

6,224 %

143

3,369 %

5,686 %

5,276 %

3,194 %

3,449 %

6,219 %

144

3,371 %

5,684 %

5,272 %

3,197 %

3,450 %

6,214 %

145

3,372 %

5,683 %

5,267 %

3,200 %

3,451 %

6,209 %

146

3,374 %

5,682 %

5,262 %

3,202 %

3,452 %

6,204 %

147

3,375 %

5,681 %

5,258 %

3,205 %

3,453 %

6,199 %

148

3,377 %

5,679 %

5,253 %

3,208 %

3,454 %

6,194 %

149

3,378 %

5,678 %

5,249 %

3,210 %

3,455 %

6,190 %

150

3,380 %

5,677 %

5,245 %

3,213 %

3,456 %

6,185 %


Terminu sal-maturità (fi snin)

Real

Renminbi-yuan

Ringgit

Rublu Russu

Dollaru ta’ Singapore

Won Sud Korean

1

4,887 %

2,229 %

1,547 %

4,738 %

0,225 %

0,664 %

2

6,364 %

2,342 %

1,821 %

5,376 %

0,343 %

0,871 %

3

7,250 %

2,443 %

2,056 %

5,823 %

0,550 %

1,062 %

4

7,858 %

2,536 %

2,272 %

6,172 %

0,790 %

1,206 %

5

8,236 %

2,625 %

2,463 %

6,419 %

1,014 %

1,301 %

6

8,482 %

2,712 %

2,647 %

6,601 %

1,204 %

1,365 %

7

8,636 %

2,794 %

2,834 %

6,731 %

1,360 %

1,420 %

8

8,714 %

2,871 %

3,021 %

6,814 %

1,484 %

1,472 %

9

8,751 %

2,943 %

3,210 %

6,867 %

1,577 %

1,514 %

10

8,759 %

3,010 %

3,400 %

6,900 %

1,642 %

1,540 %

11

8,740 %

3,073 %

3,584 %

6,911 %

1,682 %

1,548 %

12

8,702 %

3,130 %

3,752 %

6,906 %

1,704 %

1,545 %

13

8,650 %

3,184 %

3,900 %

6,888 %

1,718 %

1,537 %

14

8,589 %

3,234 %

4,029 %

6,861 %

1,726 %

1,530 %

15

8,521 %

3,282 %

4,137 %

6,827 %

1,734 %

1,525 %

16

8,449 %

3,326 %

4,226 %

6,789 %

1,743 %

1,524 %

17

8,374 %

3,367 %

4,298 %

6,747 %

1,754 %

1,529 %

18

8,298 %

3,407 %

4,355 %

6,702 %

1,769 %

1,539 %

19

8,222 %

3,444 %

4,400 %

6,657 %

1,788 %

1,556 %

20

8,147 %

3,479 %

4,433 %

6,610 %

1,812 %

1,580 %

21

8,073 %

3,512 %

4,456 %

6,564 %

1,841 %

1,611 %

22

8,000 %

3,543 %

4,471 %

6,518 %

1,874 %

1,646 %

23

7,929 %

3,573 %

4,478 %

6,473 %

1,909 %

1,685 %

24

7,860 %

3,601 %

4,480 %

6,429 %

1,946 %

1,726 %

25

7,793 %

3,628 %

4,478 %

6,385 %

1,984 %

1,768 %

26

7,728 %

3,653 %

4,473 %

6,343 %

2,022 %

1,811 %

27

7,666 %

3,677 %

4,465 %

6,302 %

2,059 %

1,854 %

28

7,606 %

3,701 %

4,455 %

6,262 %

2,097 %

1,896 %

29

7,548 %

3,723 %

4,443 %

6,224 %

2,133 %

1,938 %

30

7,493 %

3,744 %

4,430 %

6,187 %

2,169 %

1,978 %

31

7,440 %

3,764 %

4,416 %

6,151 %

2,204 %

2,018 %

32

7,388 %

3,783 %

4,402 %

6,117 %

2,238 %

2,057 %

33

7,339 %

3,801 %

4,387 %

6,084 %

2,271 %

2,094 %

34

7,292 %

3,818 %

4,372 %

6,052 %

2,303 %

2,131 %

35

7,247 %

3,835 %

4,357 %

6,021 %

2,334 %

2,166 %

36

7,203 %

3,851 %

4,342 %

5,992 %

2,364 %

2,200 %

37

7,162 %

3,866 %

4,327 %

5,963 %

2,393 %

2,233 %

38

7,122 %

3,881 %

4,313 %

5,936 %

2,420 %

2,264 %

39

7,083 %

3,895 %

4,298 %

5,910 %

2,447 %

2,295 %

40

7,047 %

3,909 %

4,284 %

5,885 %

2,473 %

2,324 %

41

7,011 %

3,922 %

4,270 %

5,860 %

2,498 %

2,352 %

42

6,977 %

3,934 %

4,257 %

5,837 %

2,522 %

2,379 %

43

6,945 %

3,946 %

4,243 %

5,815 %

2,545 %

2,406 %

44

6,914 %

3,958 %

4,231 %

5,793 %

2,567 %

2,431 %

45

6,883 %

3,969 %

4,218 %

5,772 %

2,588 %

2,455 %

46

6,854 %

3,980 %

4,206 %

5,752 %

2,609 %

2,479 %

47

6,827 %

3,990 %

4,194 %

5,733 %

2,629 %

2,501 %

48

6,800 %

4,000 %

4,183 %

5,714 %

2,648 %

2,523 %

49

6,774 %

4,010 %

4,172 %

5,696 %

2,667 %

2,544 %

50

6,749 %

4,019 %

4,161 %

5,679 %

2,685 %

2,564 %

51

6,725 %

4,028 %

4,151 %

5,662 %

2,702 %

2,584 %

52

6,702 %

4,037 %

4,141 %

5,646 %

2,718 %

2,603 %

53

6,680 %

4,045 %

4,131 %

5,630 %

2,735 %

2,621 %

54

6,658 %

4,053 %

4,122 %

5,615 %

2,750 %

2,639 %

55

6,637 %

4,061 %

4,113 %

5,601 %

2,765 %

2,656 %

56

6,617 %

4,068 %

4,104 %

5,587 %

2,780 %

2,672 %

57

6,598 %

4,076 %

4,095 %

5,573 %

2,794 %

2,688 %

58

6,579 %

4,083 %

4,087 %

5,560 %

2,807 %

2,704 %

59

6,561 %

4,090 %

4,079 %

5,547 %

2,821 %

2,718 %

60

6,543 %

4,096 %

4,071 %

5,535 %

2,833 %

2,733 %

61

6,526 %

4,103 %

4,063 %

5,523 %

2,846 %

2,747 %

62

6,510 %

4,109 %

4,056 %

5,512 %

2,858 %

2,760 %

63

6,494 %

4,115 %

4,049 %

5,500 %

2,869 %

2,774 %

64

6,478 %

4,121 %

4,042 %

5,490 %

2,881 %

2,786 %

65

6,463 %

4,127 %

4,035 %

5,479 %

2,891 %

2,799 %

66

6,449 %

4,132 %

4,029 %

5,469 %

2,902 %

2,811 %

67

6,435 %

4,138 %

4,022 %

5,459 %

2,912 %

2,822 %

68

6,421 %

4,143 %

4,016 %

5,449 %

2,922 %

2,834 %

69

6,408 %

4,148 %

4,010 %

5,440 %

2,932 %

2,845 %

70

6,395 %

4,153 %

4,004 %

5,431 %

2,942 %

2,855 %

71

6,382 %

4,158 %

3,999 %

5,422 %

2,951 %

2,866 %

72

6,370 %

4,162 %

3,993 %

5,413 %

2,960 %

2,876 %

73

6,358 %

4,167 %

3,988 %

5,405 %

2,968 %

2,886 %

74

6,346 %

4,171 %

3,983 %

5,397 %

2,977 %

2,895 %

75

6,335 %

4,176 %

3,978 %

5,389 %

2,985 %

2,905 %

76

6,324 %

4,180 %

3,973 %

5,381 %

2,993 %

2,914 %

77

6,313 %

4,184 %

3,968 %

5,373 %

3,001 %

2,923 %

78

6,303 %

4,188 %

3,963 %

5,366 %

3,009 %

2,931 %

79

6,292 %

4,192 %

3,958 %

5,359 %

3,016 %

2,940 %

80

6,283 %

4,196 %

3,954 %

5,352 %

3,023 %

2,948 %

81

6,273 %

4,200 %

3,950 %

5,345 %

3,031 %

2,956 %

82

6,263 %

4,203 %

3,945 %

5,338 %

3,037 %

2,964 %

83

6,254 %

4,207 %

3,941 %

5,332 %

3,044 %

2,972 %

84

6,245 %

4,210 %

3,937 %

5,326 %

3,051 %

2,979 %

85

6,236 %

4,214 %

3,933 %

5,319 %

3,057 %

2,986 %

86

6,228 %

4,217 %

3,929 %

5,313 %

3,064 %

2,993 %

87

6,219 %

4,220 %

3,926 %

5,307 %

3,070 %

3,000 %

88

6,211 %

4,223 %

3,922 %

5,302 %

3,076 %

3,007 %

89

6,203 %

4,226 %

3,918 %

5,296 %

3,082 %

3,014 %

90

6,195 %

4,229 %

3,915 %

5,291 %

3,087 %

3,020 %

91

6,188 %

4,232 %

3,911 %

5,285 %

3,093 %

3,027 %

92

6,180 %

4,235 %

3,908 %

5,280 %

3,098 %

3,033 %

93

6,173 %

4,238 %

3,904 %

5,275 %

3,104 %

3,039 %

94

6,166 %

4,241 %

3,901 %

5,270 %

3,109 %

3,045 %

95

6,159 %

4,244 %

3,898 %

5,265 %

3,114 %

3,051 %

96

6,152 %

4,246 %

3,895 %

5,260 %

3,119 %

3,056 %

97

6,145 %

4,249 %

3,892 %

5,255 %

3,124 %

3,062 %

98

6,138 %

4,251 %

3,889 %

5,250 %

3,129 %

3,067 %

99

6,132 %

4,254 %

3,886 %

5,246 %

3,134 %

3,073 %

100

6,126 %

4,256 %

3,883 %

5,241 %

3,138 %

3,078 %

101

6,119 %

4,259 %

3,880 %

5,237 %

3,143 %

3,083 %

102

6,113 %

4,261 %

3,878 %

5,233 %

3,147 %

3,088 %

103

6,107 %

4,263 %

3,875 %

5,229 %

3,152 %

3,093 %

104

6,102 %

4,266 %

3,872 %

5,224 %

3,156 %

3,098 %

105

6,096 %

4,268 %

3,870 %

5,220 %

3,160 %

3,103 %

106

6,090 %

4,270 %

3,867 %

5,216 %

3,164 %

3,108 %

107

6,085 %

4,272 %

3,865 %

5,212 %

3,169 %

3,112 %

108

6,079 %

4,274 %

3,862 %

5,209 %

3,173 %

3,117 %

109

6,074 %

4,276 %

3,860 %

5,205 %

3,176 %

3,121 %

110

6,069 %

4,278 %

3,857 %

5,201 %

3,180 %

3,125 %

111

6,063 %

4,280 %

3,855 %

5,198 %

3,184 %

3,130 %

112

6,058 %

4,282 %

3,853 %

5,194 %

3,188 %

3,134 %

113

6,053 %

4,284 %

3,851 %

5,191 %

3,191 %

3,138 %

114

6,049 %

4,286 %

3,848 %

5,187 %

3,195 %

3,142 %

115

6,044 %

4,288 %

3,846 %

5,184 %

3,198 %

3,146 %

116

6,039 %

4,290 %

3,844 %

5,180 %

3,202 %

3,150 %

117

6,035 %

4,292 %

3,842 %

5,177 %

3,205 %

3,154 %

118

6,030 %

4,293 %

3,840 %

5,174 %

3,209 %

3,157 %

119

6,026 %

4,295 %

3,838 %

5,171 %

3,212 %

3,161 %

120

6,021 %

4,297 %

3,836 %

5,168 %

3,215 %

3,165 %

121

6,017 %

4,299 %

3,834 %

5,165 %

3,218 %

3,168 %

122

6,013 %

4,300 %

3,832 %

5,162 %

3,221 %

3,172 %

123

6,008 %

4,302 %

3,830 %

5,159 %

3,225 %

3,175 %

124

6,004 %

4,303 %

3,828 %

5,156 %

3,228 %

3,179 %

125

6,000 %

4,305 %

3,826 %

5,153 %

3,231 %

3,182 %

126

5,996 %

4,307 %

3,825 %

5,150 %

3,233 %

3,186 %

127

5,992 %

4,308 %

3,823 %

5,147 %

3,236 %

3,189 %

128

5,988 %

4,310 %

3,821 %

5,145 %

3,239 %

3,192 %

129

5,985 %

4,311 %

3,819 %

5,142 %

3,242 %

3,195 %

130

5,981 %

4,313 %

3,818 %

5,139 %

3,245 %

3,198 %

131

5,977 %

4,314 %

3,816 %

5,137 %

3,247 %

3,201 %

132

5,974 %

4,315 %

3,814 %

5,134 %

3,250 %

3,204 %

133

5,970 %

4,317 %

3,813 %

5,132 %

3,253 %

3,207 %

134

5,967 %

4,318 %

3,811 %

5,129 %

3,255 %

3,210 %

135

5,963 %

4,319 %

3,810 %

5,127 %

3,258 %

3,213 %

136

5,960 %

4,321 %

3,808 %

5,124 %

3,260 %

3,216 %

137

5,956 %

4,322 %

3,807 %

5,122 %

3,263 %

3,219 %

138

5,953 %

4,323 %

3,805 %

5,120 %

3,265 %

3,221 %

139

5,950 %

4,325 %

3,804 %

5,117 %

3,268 %

3,224 %

140

5,947 %

4,326 %

3,802 %

5,115 %

3,270 %

3,227 %

141

5,943 %

4,327 %

3,801 %

5,113 %

3,272 %

3,230 %

142

5,940 %

4,328 %

3,799 %

5,111 %

3,275 %

3,232 %

143

5,937 %

4,330 %

3,798 %

5,108 %

3,277 %

3,235 %

144

5,934 %

4,331 %

3,797 %

5,106 %

3,279 %

3,237 %

145

5,931 %

4,332 %

3,795 %

5,104 %

3,281 %

3,240 %

146

5,928 %

4,333 %

3,794 %

5,102 %

3,284 %

3,242 %

147

5,925 %

4,334 %

3,793 %

5,100 %

3,286 %

3,245 %

148

5,922 %

4,335 %

3,791 %

5,098 %

3,288 %

3,247 %

149

5,919 %

4,336 %

3,790 %

5,096 %

3,290 %

3,249 %

150

5,917 %

4,337 %

3,789 %

5,094 %

3,292 %

3,252 %


Terminu sal-maturità (fi snin)

Lira Torka

Dollaru Amerikan

Yen

1

19,020 %

0,086 %

-0,145 %

2

18,801 %

0,167 %

-0,130 %

3

18,698 %

0,392 %

-0,122 %

4

18,670 %

0,668 %

-0,111 %

5

18,708 %

0,936 %

-0,091 %

6

18,721 %

1,163 %

-0,066 %

7

18,725 %

1,341 %

-0,039 %

8

18,744 %

1,479 %

-0,011 %

9

18,746 %

1,595 %

0,019 %

10

18,693 %

1,695 %

0,053 %

11

18,587 %

1,778 %

0,085 %

12

18,439 %

1,847 %

0,116 %

13

18,256 %

1,903 %

0,147 %

14

18,044 %

1,950 %

0,178 %

15

17,809 %

1,989 %

0,210 %

16

17,555 %

2,022 %

0,242 %

17

17,286 %

2,050 %

0,272 %

18

17,006 %

2,073 %

0,298 %

19

16,718 %

2,090 %

0,319 %

20

16,425 %

2,103 %

0,334 %

21

16,131 %

2,111 %

0,342 %

22

15,836 %

2,115 %

0,347 %

23

15,544 %

2,119 %

0,351 %

24

15,257 %

2,123 %

0,357 %

25

14,975 %

2,127 %

0,365 %

26

14,700 %

2,133 %

0,378 %

27

14,432 %

2,139 %

0,396 %

28

14,174 %

2,141 %

0,418 %

29

13,923 %

2,139 %

0,446 %

30

13,682 %

2,132 %

0,481 %

31

13,451 %

2,118 %

0,521 %

32

13,228 %

2,099 %

0,567 %

33

13,015 %

2,078 %

0,615 %

34

12,810 %

2,055 %

0,665 %

35

12,614 %

2,033 %

0,717 %

36

12,427 %

2,010 %

0,770 %

37

12,247 %

1,990 %

0,822 %

38

12,076 %

1,970 %

0,874 %

39

11,911 %

1,953 %

0,926 %

40

11,754 %

1,938 %

0,977 %

41

11,604 %

1,925 %

1,027 %

42

11,460 %

1,915 %

1,076 %

43

11,322 %

1,907 %

1,124 %

44

11,190 %

1,901 %

1,170 %

45

11,063 %

1,898 %

1,216 %

46

10,942 %

1,898 %

1,260 %

47

10,825 %

1,899 %

1,303 %

48

10,713 %

1,904 %

1,344 %

49

10,606 %

1,910 %

1,384 %

50

10,502 %

1,919 %

1,424 %

51

10,403 %

1,931 %

1,461 %

52

10,308 %

1,945 %

1,498 %

53

10,216 %

1,960 %

1,534 %

54

10,127 %

1,976 %

1,568 %

55

10,042 %

1,994 %

1,602 %

56

9,959 %

2,012 %

1,634 %

57

9,880 %

2,030 %

1,666 %

58

9,803 %

2,049 %

1,696 %

59

9,729 %

2,068 %

1,726 %

60

9,657 %

2,088 %

1,754 %

61

9,588 %

2,107 %

1,782 %

62

9,521 %

2,127 %

1,809 %

63

9,456 %

2,146 %

1,835 %

64

9,393 %

2,165 %

1,861 %

65

9,332 %

2,184 %

1,886 %

66

9,273 %

2,202 %

1,910 %

67

9,216 %

2,221 %

1,933 %

68

9,160 %

2,239 %

1,956 %

69

9,107 %

2,257 %

1,978 %

70

9,054 %

2,274 %

1,999 %

71

9,003 %

2,291 %

2,020 %

72

8,954 %

2,308 %

2,040 %

73

8,906 %

2,325 %

2,060 %

74

8,859 %

2,341 %

2,079 %

75

8,814 %

2,357 %

2,098 %

76

8,769 %

2,372 %

2,116 %

77

8,726 %

2,387 %

2,134 %

78

8,684 %

2,402 %

2,151 %

79

8,643 %

2,417 %

2,168 %

80

8,604 %

2,431 %

2,185 %

81

8,565 %

2,445 %

2,201 %

82

8,527 %

2,459 %

2,217 %

83

8,490 %

2,472 %

2,232 %

84

8,454 %

2,485 %

2,247 %

85

8,419 %

2,498 %

2,262 %

86

8,384 %

2,511 %

2,276 %

87

8,351 %

2,523 %

2,290 %

88

8,318 %

2,535 %

2,303 %

89

8,286 %

2,547 %

2,317 %

90

8,254 %

2,558 %

2,330 %

91

8,224 %

2,569 %

2,343 %

92

8,194 %

2,581 %

2,355 %

93

8,164 %

2,591 %

2,367 %

94

8,136 %

2,602 %

2,379 %

95

8,108 %

2,612 %

2,391 %

96

8,080 %

2,623 %

2,403 %

97

8,053 %

2,633 %

2,414 %

98

8,027 %

2,642 %

2,425 %

99

8,001 %

2,652 %

2,436 %

100

7,976 %

2,661 %

2,446 %

101

7,951 %

2,671 %

2,457 %

102

7,927 %

2,680 %

2,467 %

103

7,903 %

2,688 %

2,477 %

104

7,879 %

2,697 %

2,487 %

105

7,856 %

2,706 %

2,496 %

106

7,834 %

2,714 %

2,506 %

107

7,812 %

2,722 %

2,515 %

108

7,790 %

2,730 %

2,524 %

109

7,769 %

2,738 %

2,533 %

110

7,748 %

2,746 %

2,542 %

111

7,728 %

2,754 %

2,550 %

112

7,708 %

2,761 %

2,559 %

113

7,688 %

2,769 %

2,567 %

114

7,669 %

2,776 %

2,575 %

115

7,649 %

2,783 %

2,583 %

116

7,631 %

2,790 %

2,591 %

117

7,612 %

2,797 %

2,599 %

118

7,594 %

2,804 %

2,606 %

119

7,577 %

2,810 %

2,614 %

120

7,559 %

2,817 %

2,621 %

121

7,542 %

2,823 %

2,628 %

122

7,525 %

2,830 %

2,635 %

123

7,508 %

2,836 %

2,642 %

124

7,492 %

2,842 %

2,649 %

125

7,476 %

2,848 %

2,656 %

126

7,460 %

2,854 %

2,663 %

127

7,445 %

2,860 %

2,669 %

128

7,429 %

2,866 %

2,676 %

129

7,414 %

2,871 %

2,682 %

130

7,399 %

2,877 %

2,688 %

131

7,385 %

2,882 %

2,695 %

132

7,370 %

2,888 %

2,701 %

133

7,356 %

2,893 %

2,707 %

134

7,342 %

2,898 %

2,713 %

135

7,328 %

2,904 %

2,718 %

136

7,315 %

2,909 %

2,724 %

137

7,301 %

2,914 %

2,730 %

138

7,288 %

2,919 %

2,735 %

139

7,275 %

2,924 %

2,741 %

140

7,262 %

2,928 %

2,746 %

141

7,250 %

2,933 %

2,752 %

142

7,237 %

2,938 %

2,757 %

143

7,225 %

2,942 %

2,762 %

144

7,213 %

2,947 %

2,767 %

145

7,201 %

2,952 %

2,772 %

146

7,189 %

2,956 %

2,777 %

147

7,178 %

2,960 %

2,782 %

148

7,166 %

2,965 %

2,787 %

149

7,155 %

2,969 %

2,792 %

150

7,144 %

2,973 %

2,796 %


ANNESS II

Il-firxiet fundamentali għall-kalkolu tal-aġġustament ta’ korrispondenza

Il-firxiet fundamentali stabbiliti f’dan l-Anness jingħataw f’punti bażi u ma jinkludu l-ebda żieda, f’konformità mal-Artikolu 77(c)(1)(c) tad-Direttiva 2009/138/KE.

1.   Skoperturi għall-gvernijiet ċentrali u għall-banek ċentrali

Il-firxiet fundamentali japplikaw għal skoperturi denominati fil-muniti kollha.

Il-firxiet fundamentali għal tul ta’ żmien minn 11-il sena sa 30 sena jkunu daqs il-firxiet fundamentali għal tul ta’ żmien ta’ 10 snin.

Tul ta’ żmien (fi snin)

L-Awstrija

Il-Belġju

Il-Bulgarija

Il-Kroazja

Ir-Repubblika Ċeka

Ċipru

Id-Danimarka

1

0

0

30

5

0

24

1

2

0

0

38

5

0

40

0

3

0

1

43

5

1

45

0

4

0

2

46

5

2

46

0

5

0

3

50

5

4

49

0

6

1

4

53

5

6

52

0

7

2

5

56

5

8

53

0

8

2

6

57

5

11

52

0

9

3

7

59

5

12

50

0

10

3

8

61

5

13

49

0


Tul ta’ żmien (fi snin)

L-Estonja

Il-Finlandja

Franza

Il-Ġermanja

Il-Greċja

L-Ungerija

L-Irlanda

1

0

0

0

0

378

4

15

2

0

0

0

0

235

4

21

3

1

0

0

0

209

4

24

4

2

0

0

0

182

4

25

5

3

0

0

0

167

4

26

6

4

0

0

0

164

4

27

7

5

0

0

0

162

4

28

8

6

0

1

0

166

2

29

9

7

0

2

0

168

1

30

10

8

0

3

0

170

4

30


Tul ta’ żmien (fi snin)

L-Italja

Il-Latvja

Il-Litwanja

Il-Lussemburgu

Malta

In-Netherlands

Il-Polonja

1

6

5

5

0

15

0

4

2

14

10

11

0

21

0

4

3

19

14

14

0

24

0

4

4

21

15

16

0

25

0

4

5

24

17

18

0

26

0

4

6

25

19

20

0

27

0

4

7

27

20

22

0

28

0

4

8

28

21

23

1

29

0

4

9

30

22

24

2

30

0

4

10

31

23

25

2

30

0

4


Tul ta’ żmien (fi snin)

Il-Portugall

Ir-Rumanija

Is-Slovakkja

Is-Slovenja

Spanja

L-Iżvezja

Ir-Renju Unit

1

24

9

12

18

5

0

0

2

40

16

15

21

11

0

0

3

45

19

17

25

14

0

0

4

46

20

19

29

16

0

0

5

49

21

20

32

18

0

0

6

52

22

21

35

20

0

0