ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 132

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 64
19 ta' April 2021


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2021/628 tas-16 ta’ April 2021 li jimplimenta l-Artikolu 17(3) tar-Regolament (UE) Nru 224/2014 dwar miżuri restrittivi minħabba s-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana

1

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/629 tal-4 ta’ Novembru 2020 li jemenda r-Regolamenti Delegati (UE) Nru 532/2014 u (UE) Nru 1255/2014 li jissupplimentaw ir-Regolament (UE) Nru 223/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn, fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dettaljati għall-finijiet tal-awditjar u d-data li trid tiġi rreġistrata u tinħażen

4

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/630 tas-16 ta’ Frar 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ ċerti kategoriji ta’ oġġetti eżentati mill-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera u li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/275/KE ( 1 )

17

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/631 tat-12 ta’ April 2021 li jirreġistra denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta’ oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Budaörsi őszibarack (IĠP))

23

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/632 tat-13 ta’ April 2021 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-listi ta’ annimali, prodotti li joriġinaw mill-annimali, prodotti ġerminali, prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti dderivati minnhom, prodotti komposti, u ħuxlief u tiben soġġetti għall-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntieri u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2007 u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/275/KE ( 1 )

24

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/633 tal-14 ta’ April 2021 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet tal-glutamat tal-monosodju li joriġina mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina wara rieżami tal-iskadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2016/1036 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

63

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/634 tal-15 ta’ April 2021 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 fir-rigward tal-arranġamenti tranżitorji, l-entrati tar-Renju Unit u tad-Dipendenzi tal-Kuruna ta’ Guernsey, Isle of Man u Jersey u l-lista ta’ pajjiżi terzi awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni ta’ prodotti tal-ħalib meħtieġa li jgħaddu minn trattament speċifiku għall-mitigazzjoni tar-riskju kontra l-marda tal-ilsien u d-dwiefer ( 1 )

108

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/635 tas-16 ta’ April 2021 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti pajpijiet u tubi wweldjati tal-ħadid jew tal-azzar bil-karbonju li joriġinaw mill-Belarussja, mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u mir-Russja wara rieżami ta’ skadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2016/1036 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

145

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (PESK) 2021/636 tas-16 ta’ April 2021 li timplimenta d-Deċiżjoni 2013/798/PESK dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Ċentru-Afrikana

194

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

19.4.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 132/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2021/628

tas-16 ta’ April 2021

li jimplimenta l-Artikolu 17(3) tar-Regolament (UE) Nru 224/2014 dwar miżuri restrittivi minħabba s-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 224/2014 tal-10 ta’ Marzu 2014 dwar miżuri restrittivi minħabba s-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 17(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà,

Billi:

(1)

Fl-10 ta’ Marzu 2014, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 224/2014.

(2)

Fit-22 ta’ Frar 2021, il-Kumitat tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (KSNU) stabbilit skont ir-Riżoluzzjoni tal-KSNU 2127 (2013) aġġorna l-informazzjoni dwar persuna soġġetta għal miżuri restrittivi.

(3)

Għalhekk jenħtieġ li l-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 224/2014 jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 224/2014 huwa b’dan emendat kif jinsab fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ April 2021.

Għall-Kunsill

Il-President

A. P. ZACARIAS


(1)  ĠU L 70, 11.3.2014, p. 1.


ANNESS

Fil-lista li tinsab fil-Parti A (Persuni) tal-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 224/2014, l-entrata 14 hija sostitwita bl-entrata li ġejja:

"14.

Bi Sidi SOULEMAN (magħruf ukoll bħala: a) Sidiki b) 'General' Sidiki c) Sidiki Abbas d) Souleymane Bi Sidi e) Bi Sidi Soulemane)

Deżinjazzjoni: Il-President u l-'ġeneral' awtoproklamat ta' Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R)

Data tat-Twelid:20 ta' Lulju 1962

Post tat-Twelid: Bocaranga, Repubblika Ċentru-Afrikana

Nazzjonalità: Repubblika Ċentru-Afrikana

Nru tal-passaport: Laissez-passer Nru 235/MISPAT/DIRCAB/DGPC/DGAEI/SI/SP, maħruġ fil-15 ta' Marzu 2019 (maħruġ mill-Ministru għall-Intern tar-Repubblika Ċentru-Afrikana)

Indirizz:Koui, prefettura ta' Ouham-Pendé, Repubblika Ċentru-Afrikana

Data tad-deżinjazzjoni min-NU:5 ta' Awwissu 2020

Informazzjoni oħra:

Bi Sidi Souleman imexxi l-grupp ta' milizzja Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R) ibbażat fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (RĊA) li qatel, ittortura, stupra u sposta lil persuni ċivili u li kien involut fit-traffikar tal-armi, attivitajiet ta' tassazzjoni illegali, u gwerra ma' milizzji oħrajn minn mindu nħoloq fl-2015. Bi Sidi Souleman innifsu pparteċipa wkoll fit-tortura. Fis-6 ta' Frar 2019, 3R iffirma l-Ftehim Politiku għall-Paċi u r-Rikonċiljazzjoni fir-RĊA iżda involva ruħu f'atti li jiksru l-Ftehim u jibqa' ta' theddida għall-paċi, l-istabbiltà u s-sigurtà tar-RĊA. Pereżempju, fil-21 ta' Mejju 2019, 3R qatel 34 persuna ċivili mhux armati fi tliet villaġġi, qatel b'mod sommarju irġiel adulti. Bi Sidi Souleman kkonferma b'mod miftuħ lil Entità tan-NU li huwa kien ordna elementi li jagħmlu parti minn 3R biex jidħlu fil-villaġġi fid-data tal-attakki, iżda ma ammettiex li ta l-ordnijiet lil 3R biex joqtlu. F'Diċembru 2020, wara li ngħaqad ma' koalizzjoni ta' gruppi armati stabbilita biex tfixkel il-proċess elettorali, ġie rrappurtat li Bi Sidi Souleman inqatel waqt il-ġlied.

Informazzjoni mit-taqsira narrattiva tar-raġunijiet għall-elenkar pprovduta mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet:

Bi Sidi Souleman ġie elenkat fil-5 ta' Awwissu 2020 skont il-paragrafu 20 u l-paragrafu 21(b) tar-Riżoluzzjoni 2399 (2018), estiża mill-paragrafu 5 tar-Riżoluzzjoni 2507 (2020), billi kien involut jew ipprovda appoġġ għal atti li jheddu l-paċi, l-istabbiltà jew is-sigurtà tar-Repubblika Ċentru-Afrikana, inkluż atti li jheddu jew ifixklu l-proċess ta' stabbilizzazzjoni u rikonċiljazzjoni jew li jinstigaw il-vjolenza; u billi kien involut fl-ippjanar, id-direzzjoni jew it-twettiq ta' atti fir-Repubblika Ċentru-Afrikana li jiksru d-dritt internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem jew id-dritt umanitarja internazzjonali, kif applikabbli, jew li jikkostitwixxu abbużi jew ksur tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż dawk li jinvolvu attakki fuq il-persuni ċivili, attakki fuq bażi etnika jew reliġjuża, attakki fuq objettivi ċivili, inkluż ċentri amministrattivi, qrati, skejjel u sptarijiet, u l-ħtif u ċ-ċaqliq sfurzat.

Informazzjoni oħra

President u 'ġeneral' awtoproklamat tal-grupp armat Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R), Bi Sidi Souleman kien involut f'atti li jheddu l-paċi, l-istabbiltà u s-sigurtà tar-RĊA u, b'mod partikolari, li jheddu l-implimentazzjoni tal-Ftehim Politiku għall-Paċi u r-Rikonċiljazzjoni fir-RĊA ffirmat fis-6 ta' Frar 2019 f'Bangui.

Hu u ġellieda taħt il-kmand tiegħu wettqu atti li jikkostitwixxu ksur serju tad-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem jew tad-dritt umanitarju internazzjonali. Fil-21 ta' Mejju 2019, 3R qatel 34 persuna ċivili mhux armati fi tliet villaġġi (Koundjili, Lemouna u Bohong), qatel b'mod sommarju irġiel adulti.

Taħt it-tmexxija tiegħu, elementi li jagħmlu parti minn 3R wettqu atti li jinvolvu vjolenza sesswali u sessista. F'Settembru 2017, matul attakk kontra Bocaranga, elementi li jagħmlu parti minn 3R stupraw bosta nisa u bniet. Bejn Marzu u April 2020, elementi li jagħmlu parti minn 3R kienu involuti f'seba' każijiet ta' vjolenza sesswali fi tliet villaġġi fil-prefettura ta' Ouham-Pendé.

Taħt it-tmexxija tiegħu, 3R kompla jimpedixxi r-restawr tal-awtorità tal-istat fiż-żoni ta' operazzjoni tagħha billi żamm sistemi ta' tassazzjoni illegali, speċjalment fuq l-attivitajiet ta' transumanza u fuq il-vjaġġaturi, u kien involut fl-isfruttament illegali tad-deheb fil-prefetturi ta' Mambéré-Kadéï u Nana-Mambéré.

Fl-2019, taħt it-tmexxija tiegħu, 3R wettaq l-ewwel ksur tiegħu tal-Ftehim ta' Paċi. Bi Sidi Souleman għall-bidu rrifjuta li jibda d-diżarm u d-demobilizzazzjoni tal-ġellieda ta' 3R li suppost jipparteċipaw fl-ewwel unità speċjali ta' sigurtà mħallta fil-punent tar-RĊA u 3R kompla wkoll jespandi l-kontroll tiegħu fuq territorji li ġiegħlu lill-MINUSCA tniedi operazzjoni fil-prefetturi ta' Ouham-Pendé, Nana-Mambéré, u Mambéré-Kadéï f'Settembru 2019, kif ukoll fit-traffikar tal-armi sabiex jibnu l-kapaċitajiet militari u fir-reklutaġġ ta' ġellieda minn barra l-pajjiż.

Fl-2020, taħt it-tmexxija tiegħu, 3R kompla jwettaq ksur tal-ftehim ta' Paċi u jespandi l-kontroll tiegħu fuq it-territorji tal-Punent. F'Mejju 2020, elementi li jagħmlu parti minn 3R okkupaw il-gendarmerie ta' Besson fil-prefettura ta' Nana-Mambéré u elementi li qabel kienu jagħmlu parti minn 3R telqu mill-USMS ta' Bouar. Fil-5 ta' Ġunju 2020, Bi Sidi Souleman ħabbar is-sospensjoni tal-parteċipazzjoni ta' 3R fil-mekkaniżmi ta' segwitu tal-Ftehim sa ma jingħata avviż ieħor. Fid-9 ta' Ġunju 2020, elementi preżunti jagħmlu parti minn 3R attakkaw il-kamp ta' taħriġ tal-USMS ta' Bouar kif ukoll il-punt ta' kontroll konġunt ta' MINUSCA u tal-forzi nazzjonali f'Pougol. Fil-21 ta' Ġunju 2020, elementi li jagħmlu parti minn 3R attakkaw pattulja konġunta ta' MINUSCA u l-forzi nazzjonali qrib Besson li wassal għall-mewt ta' tliet suldati Ċentru-Afrikani."


19.4.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 132/4


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/629

tal-4 ta’ Novembru 2020

li jemenda r-Regolamenti Delegati (UE) Nru 532/2014 u (UE) Nru 1255/2014 li jissupplimentaw ir-Regolament (UE) Nru 223/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn, fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dettaljati għall-finijiet tal-awditjar u d-data li trid tiġi rreġistrata u tinħażen

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 223/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2014 dwar il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 13(6) u l-Artikolu 32(8) u (9) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 223/2014 jippermetti li l-Kummissjoni tadotta atti delegati li jissupplimentaw l-elementi tiegħu li mhumiex essenzjali fir-rigward tal-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn.

(2)

Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 532/2014 (2) jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 223/2014 rigward ir-rekwiżiti minimi għar-rekord tal-awditjar u dwar il-lista tad-data li trid tiġi rreġistrata u tinħażen fis-sistema mill-awtorità maniġerjali ma’ kull operazzjoni meħtieġa għall-monitoraġġ, għall-evalwazzjoni, għall-ġestjoni finanzjarja, għall-verifika u għall-awditjar.

(3)

Ir-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 1255/2014 (3) jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 223/2014 billi jistabbilixxi l-kontenut tar-rapporti annwali u finali ta’ implimentazzjoni, inkluża l-lista tal-indikaturi komuni.

(4)

Ir-Regolament (UE) 2020/559 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) emenda r-Regolament (UE) Nru 223/2014 fir-rigward tal-introduzzjoni ta’ miżuri speċifiċi biex tiġi indirizzata t-tifqigħa tal-COVID-19 B’mod partikolari, ir-Regolament (UE) 2020/559 introduċa l-possibbiltà li l-Istati Membri jipprovdu ikel jew assistenza materjali bażika, jew it-tnejn li huma, b’mod indirett lill-persuni li jkunu l-aktar fil-bżonn, pereżempju permezz ta’ kupuni, kards, jew strumenti oħra.

(5)

L-għotja indiretta ta’ ikel u ta’ assistenza materjali bażika permezz ta’ kupuni, kards jew strumenti oħra tinvolvi diffikultajiet speċifiċi għall-implimentazzjoni meta mqabbla ma’ sitwazzjonijiet meta din l-assistenza tingħata lill-persuni l-aktar fil-bżonn b’mod dirett. Għaldaqstant jixraq li jiġu previsti dispożizzjonijet speċifiċi għall-iskemi li jipprovdu l-assistenza b’mod dirett f’dak li għandu x’jaqsam mar-rekwiżiti minimi għar-rekord tal-awditjar, biex tiġi aġġustata l-lista tad-data li trid tiġi rreġistrata u tinħażen fis-sistema mill-awtorità maniġerjali ma’ kull operazzjoni ta’ monitoraġġ, evalwazzjoni, ġestjoni finanzjarja, verifika u awditjar, u biex tiġi aġġustata l-lista tal-indikaturi li jridu jiġu rrappurtati mill-awtorità maniġerjali.

(6)

Biex jittaffew l-akbar riskji ta’ irregolarità u frodi meta jingħataw l-ikel jew l-assistenza materjali bażika, jew it-tnejn li huma, permezz ta’ kupuni jew kards fil-format ta’ karti, jixraq li għal dawn il-każijiet jiġu previsti rekwiżiti minimi addizzjonali għar-rekord tal-awditjar.

(7)

Sabiex tkun tista’ ssir applikazzjoni fil-pront tal-miżuri previsti f’dan ir-Regolament li huma mmirati biex jipprevjenu l-irregolaritajiet u l-frodi, jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(8)

Għaldaqstant jenħtieġ li r-Regolamenti ta’ Delega (UE) Nru 532/2014 u (UE) Nru 1255/2014 jiġu emendati skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 532/2014 huwa emendat kif ġej:

(1)

Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“L-Artikolu 3a

Ir-rekwiżiti minimi dettaljati għar-rekord għall-verifika dwar l-appoġġ li jingħata indirettament lil min hu l-aktar fil-bżonn, pereżempju permezz ta’ vawċers, kards, jew strumenti oħra

(l-Artikolu 32(9) tar-Regolament (UE) Nru 223/2014)

1.   Minbarra r-rekwiżiti minimi dettaljati għar-rekords għall-verifika stabbiliti fl-Artikolu 3, ir-rekords għall-verifika tal-operazzjonijiet li jipprovdu ikel jew assistenza materjali bażika, jew it-tnejn li huma lill-persuni l-aktar fil-bżonn permezz ta’ vawċers, kards jew strumenti oħra f’konformità mal-Artikolu 23(4a) tar-Regolament (UE) Nru 223/2014 għandhom:

(a)

jippermettu li fuq il-bażi tar-rekords kontabilistiċi u d-dokumenti ta’ sostenn miżmumin mill-awtorità taċ-ċertifikazzjoni, mill-awtorità maniġerjali, minn korpi intermedji u mill-benefiċjarji, jiġi rikonċiljat l-għadd totali ta’ vawċers, kards, jew strumenti oħra li jkunu nħarġu mal-għadd totali ta’ vawċers, kards jew strumenti oħra li jkunu twasslu lir-riċeventi aħħarin u ntużaw;

(b)

rigward il-kostijiet eliġibbli stabbiliti fil-punt (a) tal-Artikolu 26(2), jippermettu li l-ammonti aggregati ċċertifikati lill-Kummissjoni jiġu rikonċiljati mal-valur tal-vawċers, tal-kards, jew ta’ strumenti oħra li jkunu ntużaw mir-riċeventi aħħarin;

(c)

jinkludu d-dokumenti li jikkonċernaw l-għotja ta’ vawċers, kards, jew strumenti oħra lir-riċeventi aħħarin, id-distribuzzjoni tagħhom lir-riċeventi aħħarin, u l-użu tagħhom.

Għall-użu ta’ kards, vawċers, jew strumenti oħra, ir-rekords għall-verifika għandhom juru li l-vawċers, il-kards jew l-istrumenti l-oħra ntużaw biss biex jinxtraw l-ikel jew l-assistenza materjali bażika, jew it-tnejn li huma.

2.   Meta jingħata l-ikel u/jew l-assistenza materjali bażika lil min hu l-aktar fil-bżonn permezz ta’ vawċers, kards, jew strumenti oħra fil-format ta’ fuq il-karta, ir-rekord għall-verifika għandu jinkludi wkoll dawn li ġejjin:

(a)

il-miżuri ta’ sigurtà li jevitaw il-falsifikazzjoni, li jwettqu l-awtorità maniġerjali, il-korpi intermedjarji u l-benefiċjarji;

(b)

miżuri li jissalvagwardaw l-istokk tal-vawċers;

(c)

l-identifikazzjoni tal-korpi li jidentifikaw lir-riċeventi aħħarin u tal-korpi li jiddistribwixxu l-vawċers, il-kards jew l-istrumenti l-oħra lir-riċeventi aħħarin;

(d)

dokumentazzjoni li turi li l-vawċers, il-kards jew l-istrumenti l-oħra twasslu lir-riċeventi aħħarin.”;

(2)

l-Anness I huwa sostitwit bit-test fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

L-Anness tar-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 1255/2014 huwa sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Novembru 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 72, 12.3.2014, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 532/2014 tat-13 ta’ Marzu 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 223/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (ĠU L 148, 20.5.2014, p. 54).

(3)  Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1255/2014 tas-17 ta’ Lulju 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 223/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn billi jistabbilixxi l-kontenut tar-rapporti annwali u finali ta’ implimentazzjoni, inkluża l-lista ta’ indikaturi komuni (ĠU L 337, 25.11.2014, p. 46).

(4)  Ir-Regolament (UE) 2020/559 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2020 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 223/2014 fir-rigward tal-introduzzjoni ta’ miżuri speċifiċi biex tiġi indirizzata t-tifqigħa ta’ COVID-19 (ĠU L 130, 24.4.2020, p. 7).


ANNESS I

“ANNESS I

Lista tad-data li trid tiġi rreġistrata u maħżuna f’forma kompjuterizzata fis-sistema ta’ monitoraġġ (imsemmija fl-Artikolu 2)

Id-data hija meħtieġa għal operazzjonijiet appoġġjati minn OP I u OP II (1) u għat-tipi kollha ta’ konsenja sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fit-tieni kolonna.

Kampi tad-data

Indikazzjoni tat-tip ta’ OP jew tip ta’ konsenja li għalih mhijiex meħtieġa data

Data dwar il-benefiċjarju  (2)

1.

Isem jew identifikatur uniku ta’ kull benefiċjarju

 

2.

Informazzjoni dwar jekk il-benefiċjarju huwiex korp tad-dritt pubbliku jew korp tad-dritt privat

 

3.

Informazzjoni dwar jekk il-VAT fuq in-nefqa imġarrab mill-benefiċjarju huwiex irrekuperabbli skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-VAT

 

4.

Id-dettalji ta’ kuntatt tal-benefiċjarju

 

Data dwar l-operazzjoni

5.

Isem jew identifikatur uniku tal-operazzjoni

 

6.

Deskrizzjoni qasira tal-operazzjoni

 

7.

Data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni għall-operazzjoni

 

8.

Data tal-bidu kif indikata fid-dokument li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-appoġġ

 

9.

Data tat-tmiem kif indikata fid-dokument li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-appoġġ

 

10.

Data effettiva meta l-operazzjoni tkun fiżikament ikkompletata jew implimentata kompletament

 

11.

Korp li joħroġ id-dokument li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-appoġġ

 

12.

Data tal-ħruġ tad-dokument li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-appoġġ

 

13.

Munita tal-operazzjoni

 

14.

CCI tal-programm(i) li minnu/hom l-operazzjoni hija appoġġata

 

15.

Tip(i) ta’ assistenza materjali indirizzata

Mhux applikabbli għall-OP II

16.

Tip(i) ta’ azzjonijiet appoġġjati

Mhux applikabbli għall-OP I

17.

Kodiċi(jiet) għall-forma tal-finanzjament

 

18.

Kodiċi(jiet) għall-lokalizzazzjoni

 

19.

Kwantità ta’ ikel mixtri minn korp pubbliku jew organizzazzjoni sieħba, fejn applikabbli

Mhux applikabbli għall-OP II

Mhux applikabbli għal konsenja indiretta ta’ ikel, bħal permezz ta’ vawċers, kards jew strumenti oħra

20.

Kwantità ta’ ikel miksub minn korp pubbliku, fejn applikabbli, skont l-Artikolu 23(4) tar-Regolament (UE) Nru 223/2014, fejn applikabbli

Mhux applikabbli għall-OP II

Mhux applikabbli għal konsenja indiretta ta’ ikel, bħal permezz ta’ vawċers, kards jew strumenti oħra

21.

Kwantità ta’ ikel mogħti lill-organizzazzjonijiet sieħba, fejn applikabbli

Mhux applikabbli għall-OP II

Mhux applikabbli għal konsenja indiretta ta’ ikel, bħal permezz ta’ vawċers, kards jew strumenti oħra

22.

Kwantità ta’ ikel konsenjat lir-riċeventi aħħarin, fejn applikabbli

Mhux applikabbli għall-OP II

Mhux applikabbli għal konsenja indiretta ta’ ikel, bħal permezz ta’ vawċers, kards jew strumenti oħra

23.

Kwantità ta’ assistenza materjali bażika mixtrija minn korp pubbliku jew organizzazzjoni sieħba, fejn applikabbli

Mhux applikabbli għall-OP II

Mhux applikabbli għal konsenja indiretta ta’ ikel, bħal permezz ta’ vawċers, kards jew strumenti oħra

24.

Kwantità ta’ assistenza materjali bażika mogħtija lill-organizzazzjonijiet sieħba, fejn applikabbli

Mhux applikabbli għall-OP II

Mhux applikabbli għal konsenja indiretta ta’ ikel, bħal permezz ta’ vawċers, kards jew strumenti oħra

25.

Kwantità ta’ assistenza materjali bażika mogħtija lir-riċeventi aħħarin, fejn applikabbli

Mhux applikabbli għall-OP II

Mhux applikabbli għal konsenja indiretta ta’ ikel, bħal permezz ta’ vawċers, kards jew strumenti oħra

26.

Għadd ta’ vawċers jew kards (jew strumenti oħra ta’ konsenja indiretta) maħruġa

Mhux applikabbli għall-OP II

Mhux applikabbli għall-konsenja diretta ta’ ikel u/jew assistenza materjali bażika

27.

Għadd ta’ vawċers jew kards (jew strumenti oħra ta’ konsenja indiretta) ikkonsenjati lir-riċeventi aħħarin

Mhux applikabbli għall-OP II

Mhux applikabbli għall-konsenja diretta ta’ ikel u/jew assistenza materjali bażika

28.

Għadd ta’ vawċers jew kards (jew strumenti oħra ta’ konsenja indiretta) użati mir-riċeventi aħħarin

Mhux applikabbli għall-OP II

Mhux applikabbli għall-konsenja diretta ta’ ikel u/jew assistenza materjali bażika

29.

Ammont totali ta’ nefqa ttoppjat fuq vawċers jew kards (jew strumenti oħra ta’ konsenja indiretta) ikkonsenjati lir-riċeventi aħħarin

Mhux applikabbli għall-OP II

Mhux applikabbli għall-konsenja diretta ta’ ikel u/jew assistenza materjali bażika

30.

Ammont totali ta’ nefqa f’vawċers jew kards (jew strumenti oħra ta’ konsenja indiretta) użati mir-riċeventi aħħarin

Mhux applikabbli għall-OP II

Mhux applikabbli għall-konsenja diretta ta’ ikel u/jew assistenza materjali bażika

Data dwar indikaturi

31.

Titlu tal-indikaturi komuni rilevanti għall-operazzjoni

 

32.

Identifikatur għall-indikaturi komuni rilevanti għall-operazzjoni

 

33.

Livell ta’ lħuq tal-indikaturi komuni għal kull sena ta’ implimentazzjoni jew fit-tmiem tal-operazzjoni

 

34.

Titlu tal-indikaturi speċifiċi għal kull programm rilevanti għall-operazzjoni

Mhux applikabbli għall-OP I

35.

Identifikatur għall-indikaturi speċifiċi għal kull programm rilevanti għall-operazzjoni

Mhux applikabbli għall-OP I

36.

Miri speċifiċi għall-indikaturi tal-produzzjoni speċifiċi għal kull programm

Mhux applikabbli għall-OP I

37.

Livell ta’ lħuq tal-indikaturi tal-output speċifiċi għal programm għal kull sena ta’ implimentazzjoni jew fit-tmiem tal-operazzjoni,

Mhux applikabbli għall-OP I

38.

Unità ta’ kejl għal kull mira ta’ output

Mhux applikabbli għall-OP I

39.

Linja bażi għall-indikaturi tar-riżultati

Mhux applikabbli għall-OP I

40.

Livell ta’ mira għall-indikaturi tar-riżultati

Mhux applikabbli għall-OP I

41.

Unità ta’ kejl għal kull mira u linja bażi tar-riżultati

Mhux applikabbli għall-OP I

42.

Unità ta’ kejl għal kull indikatur tal-output

 

Data finanzjarja dwar kull operazzjoni (fil-munita applikabbli għall-operazzjoni)

43.

Ammont totali tal-kost eliġibbli tal-operazzjoni approvat fid-dokument li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-appoġġ

 

44.

Ammont totali tal-kostijiet eliġibbli li jikkostitwixxu nefqa pubblika kif definita fl-Artikolu 2(12) tar-Regolament (UE) Nru 223/2014

 

45.

Ammont tal-appoġġ pubbliku, kif stipulat fid-dokument li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-appoġġ

 

Data dwar pretensjonijiet ta’ pagament mill-benefiċjarju (fil-munita applikabbli għall-operazzjoni)

46.

Data tal-irċevuta ta’ kull pretensjoni ta’ pagament mingħand il-benefiċjarju

 

47.

Data ta’ kull pagament lill-benefiċjarju abbażi ta’ pretensjoni ta’ pagament

 

48.

Ammont ta’ nefqa eliġibbli fi pretensjoni ta’ pagament li tifforma l-bażi għal kull pagament lill-benefiċjarju

 

49.

Ammont ta’ nefqa pubblika kif definit fl-Artikolu 2(12) tar-Regolament (UE) Nru 223/2014 li jikkorrispondi man-nefqa eliġibbli li tifforma l-bażi għal kull pagament

 

50.

Ammont ta’ kull pagament lill-benefiċjarju abbażi ta’ pretensjoni ta’ pagament

 

51.

Id-data tal-bidu tal-verifiki fuq il-post tal-operazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 32(5)(b) tar-Regolament (UE) Nru 223/2014

 

52.

Data ta’ awditi fuq il-post tal-operazzjoni skont l-Artikolu 34(1) tar-Regolament (UE) Nru 223/2014 u l-Artikolu 6 tar-Regolament Delegat (UE) Nru 532/2014  (3)

 

53.

Korp li jagħmel l-awditjar jew il-verifika

 

Data dwar in-nefqa fi pretensjoni ta’ pagament minn benefiċjarju bbażata fuq kost reali (fil-munita applikabbli għall-operazzjoni)

54.

Nefqa pubblika eliġibbli ddikjarata lill-Kummissjoni stabbilita abbażi tal-kostijiet effettivament imġarrba u mħallsa

 

55.

Nefqa pubblika kif iddefinit fl-Artikolu 2(12) tar-Regolament (UE) Nru 223/2014 li jikkorrispondi għan-nefqa pubblika eliġibbli ddikjarata lill-Kummissjoni stabbilita fuq il-bażi tal-kostijiet effettivament rimborżati u mħallsa

 

56.

Tip ta’ kuntratt jekk l-għoti tal-kuntratt ikun soġġett għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  (4) (forniment ta’ servizzi/forniment ta’ oġġetti) jew id-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  (5)

 

57.

Ammont tal-kuntratt jekk l-għoti tal-kuntratt ikun soġġett għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/18/KE jew id-Direttiva 2014/23/UE

 

58.

Nefqa eliġibbli mġarrba u mħallsa abbażi ta’ kuntratt jekk il-kuntratt ikun soġġett għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/18/KE jew id-Direttiva 2014/23/UE

 

59.

Proċedura tal-akkwist użata jekk l-għoti tal-kuntratt ikun soġġett għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/18/KE jew id-Direttiva 2014/23/UE

 

60.

Isem jew identifikatur uniku tal-kuntratt jekk l-għoti tal-kuntratt huwa soġġett għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2014/23/UE

 

Data dwar in-nefqa fi pretensjoni ta’ pagament minn benefiċjarju bbażata fuq skali standard ta’ kost unitarju (ammonti fil-munita applikabbli għall-operazzjoni)

61.

Ammont tan-nefqa pubblika eliġibbli ddikjarata lill-Kummissjoni stabbilita abbażi ta’ skali standard ta’ kost unitarju

 

62.

Nefqa pubbliku kif iddefinit fl-Artikolu 2(12) tar-Regolament (UE) Nru 223/2014 li jikkorrispondi għan-nefqa pubblika eliġibbli ddikjarata lill-Kummissjoni stabbilita abbażi ta’ skali standard ta’ kost unitarju

 

63.

Definizzjoni ta’ unità li tintuża għall-finijiet tal-iskala standard ta’ kost unitarju

 

64.

Numru ta’ unitajiet konsenjati kif indikat fil-pretensjoni ta’ pagament għal kull element unitarju

 

65.

Kost unitarju għal unità waħda, f’kull element unitarju

 

Data dwar in-nefqa fi pretensjoni ta’ pagament minn benefiċjarju bbażata fuq pagamenti f’somma f’daqqa (ammonti fil-munita applikabbli għall-operazzjoni)

66.

Ammont tan-nefqa pubblika eliġibbli ddikjarata lill-Kummissjoni stabbilit abbażi ta’ somom f’daqqa

 

67.

Nefqa pubblika kif iddefinit fl-Artikolu 2(12) tar-Regolament (UE) Nru 223/2014 li tikkorrispondi għan-nefqa pubblika eliġibbli ddikjarata lill-Kummissjoni stabbilita abbażi ta’ somom f’daqqa

 

68.

Għal kull somma f’daqqa, riżultati tanġibbli (outputs jew riżultati) miftiehma fid-dokument li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-appoġġ bħala l-bażi għall-iżborż ta’ ħlasijiet ta’ somom f’daqqa

 

69.

Għal kull somma f’daqqa, l-ammont maqbul fid-dokument li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-appoġġ

 

Data dwar in-nefqa fi pretensjoni ta’ pagament mill-benefiċjarju bbażata fuq ir-rati fissi (fil-munita applikabbli għall-operazzjoni)

70.

Ammont tan-nefqa pubblika eliġibbli ddikjarata lill-Kummissjoni stabbilit abbażi ta’ rata fissa

 

71.

Nefqa pubblika kif iddefinit fl-Artikolu 2(12) tar-Regolament (UE) Nru 223/2014 li tikkorrispondi għan-nefqa pubblika eliġibbli ddikjarata lill-Kummissjoni stabbilita abbażi ta’ rata fissa

 

Data dwar irkupri mill-benefiċjarju

72.

Data ta’ kull deċiżjoni ta’ rkupru

 

73.

Ammont ta’ appoġġ pubbliku affettwat minn kull deċiżjoni ta’ rkupru

 

74.

Nefqa totali eliġibbli affettwata minn kull deċiżjoni ta’ rkupru

 

75.

Data tal-irċevuta ta’ kull ammont imħallas lura mill-benefiċjarju wara deċiżjoni ta’ rkupru

 

76.

Ammont ta’ appoġġ pubbliku mħallas lura mill-benefiċjarju wara deċiżjoni ta’ rkupru (mingħajr imgħax jew penali)

 

77.

Nefqa totali eliġibbli li tikkorrispondi mal-appoġġ pubbliku mħallas lura mill-benefiċjarju

 

78.

Ammont ta’ appoġġ pubbliku irrekuperabbli wara deċiżjoni ta’ rkupru

 

79.

Nefqa totali eliġibbli li tikkorrispondi mal-appoġġ pubbliku irrekuperabbli

 

Data dwar talba għall-ħlas lill-Kummissjoni (f’EUR)

80.

Data tas-sottomissjoni ta’ kull talba għall-ħlas inkluż in-nefqa eliġibbli mill-operazzjoni

 

81.

L-ammont totali ta’ nefqa pubblika eliġibbli mġarrba mill-benefiċjarju u mħallsa fl-implimentazzjoni tal-operazzjoni inkluża f’kull talba għall-ħlas

 

82.

L-ammont totali tan-nefqa pubblika kif definit fl-Artikolu 2(12) tar-Regolament (UE) Nru 223/2014 tal-operazzjoni inkluż f’kull talba għall-ħlas

 

Data dwar kontijiet sottomessi lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 48 tar-Regolament (UE) Nru 223/2014 (f’EUR)

83.

Data tas-sottomissjoni ta’ kull sett ta’ kontijiet inkluża n-nefqa fl-operazzjoni

 

84.

Data tas-sottomissjoni tal-kontijiet li fihom in-nefqa finali tal-operazzjoni hija inkluża wara t-tlestija tal-operazzjoni (fejn in-nefqa totali eliġibbli hija ta’ EUR 1 000 000 jew aktar (l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 223/2014))

 

85.

Ammont totali tan-nefqa pubblika eliġibbli tal-operazzjoni mdaħħal fis-sistemi kontabilistiċi tal-awtorità taċ-ċertifikazzjoni li ġie inkluż fil-kontijiet

 

86.

Ammont totali tan-nefqa pubblika kif definit fl-Artikolu 2(12) tar-Regolament (UE) Nru 223/2014 li tkun saret fl-implimentazzjoni tal-operazzjoni li tikkorrispondi mal-ammont totali tan-nefqa pubblika eliġibbli rreġistrat fis-sistemi kontabilistiċi tal-awtorità taċ-ċertifikazzjoni li ġie inkluż fil-kontijiet

 

87.

Ammont totali ta’ pagamenti magħmula lill-benefiċjarju skont l-Artikolu 42(2) tar-Regolament (UE) Nru 223/2014 li jikkorrispondi mal-ammont totali tan-nefqa pubblika eliġibbli rreġistrat fis-sistemi kontabilistiċi tal-awtorità taċ-ċertifikazzjoni li ġie inkluż fil-kontijiet

 

88.

Nefqa pubblika totali eliġibbli tal-operazzjoni użata matul is-sena kontabilistika inkluża fil-kontijiet

 

89.

Nefqa pubblika totali kif iddefinita fl-Artikolu 2(12) tar-Regolament (UE) Nru 223/2014 li tikkorrispondi man-nefqa pubblika eliġibbli totali użata matul is-sena kontabilistika inkluża fil-kontijiet

 

90.

Nefqa totali pubblika eliġibbli tal-operazzjoni rkuprata matul is-sena kontabilistika inkluża fil-kontijiet

 

91.

Nefqa pubblika totali li tikkorrispondi man-nefqa pubblika eliġibbli totali tal-operazzjoni rkuprata matul is-sena kontabilistika inkluża fil-kontijiet

 

92.

Nefqa pubblika eliġibbli totali tal-operazzjoni li għandha tiġi rkuprata fi tmiem is-sena kontabilistika inkluża fil-kontijiet

 

93.

Nefqa pubblika totali tal-operazzjoni li tikkorrispondi man-nefqa pubblika eliġibbli totali li għandha tiġi rkuprata fi tmiem is-sena kontabilistika inkluża fil-kontijiet

 

94.

Ammont totali eliġibbli tan-nefqa pubblika tal-operazzjoni irrekuperabbli fi tmiem is-sena kontabilistika inkluż fil-kontijiet

 

95.

Nefqa pubblika totali tal-operazzjoni li tikkorrispondi mal-ammont tan-nefqa pubblika irrekuperabbli fi tmiem is-sena kontabilistika inkluża fil-kontijiet

 


(1)  OP I jirreferi għall-programmi operazzjonali għall-ikel u/jew l-assistenza materjali u OP II jirreferi għall-programmi operazzjonali għall-inklużjoni soċjali tal-persuni l-aktar fil-bżonn

(2)  Il-benefiċjarju jinkludi, fejn applikabbli, korpi oħra li jġarrbu nefqa fl-operazzjoni li jiġi ttrattat bħala nefqa imġarrab mill-benefiċjarju.

(3)  Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 532/2014 tat-13 ta’ Marzu 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 223/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (ĠU L 148, 20.5.2014, p. 54).

(4)  Id-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta’ proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi (ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114).

(5)  Id-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-għoti ta’ kuntratti ta’ konċessjoni (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1).


ANNESS II

“ANNESS

INDIKATURI KOMUNI GĦALL-PO I U L-PO II

Indikaturi tal-inputs

(1)

Ammont totali tan-nefqa pubblika eliġibbli approvata fid-dokumenti li jistabbilixxu l-kondizzjonijiet għall-appoġġ tal-operazzjonijiet.

(2)

Ammont totali tan-nefqa pubblika eliġibbli mġarrba mill-benefiċjarji u mħallsa fl-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet.

Li minnu, fejn rilevanti:

(a)

ammont totali tan-nefqa pubblika eliġibbli mġarrba mill-benefiċjarji u mħallsa fl-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet relatati mal-ikel ipprovdut direttament lil dawk l-aktar fil-bżonn

(b)

ammont totali tan-nefqa pubblika eliġibbli mġarrba mill-benefiċjarji u mħallsa fl-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet relatati mal-assistenza materjali bażika pprovduta direttament lil dawk l-aktar fil-bżonn

(c)

ammont totali tan-nefqa pubblika eliġibbli mġarrba mill-benefiċjarji u mħallsa fl-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet relatati mal-ikel u/jew l-assistenza materjali bażika pprovduta indirettament lil dawk l-aktar fil-bżonn, bħal permezz ta’ vawċers, kards jew strumenti oħra.

(3)

Ammont totali tan-nefqa pubblika eliġibbli ddikjarata lill-Kummissjoni.

Din id-data għandha tkun espressa f’euro.

INDIKATURI KOMUNI GĦALL-PO I GĦALL-APPOĠĠ IPPROVDUT DIRETTAMENT LIL DAWK L-AKTAR FIL-BŻONN

Indikaturi ta’ output fuq għajnuna alimentari distribwita (1)

(4)

Kwantità ta’ frott u ħaxix.

(5)

Kwantità ta’ laħam, bajd, ħut, frott tal-baħar.

(6)

Kwantità ta’ dqiq, ħobż, patata, ross u prodotti oħra li fihom il-lamtu.

(7)

Kwantità ta’ zokkor.

(8)

Kwantità ta’ prodotti tal-ħalib.

(9)

Kwantità ta’ xaħam, żejt.

(10)

Kwantità ta’ ikel konvenjenti, oġġetti tal-ikel oħrajn (li ma jaqgħux taħt il-kategoriji msemmija qabel).

(11)

Kwantità totali ta’ għajnuna alimentari distribwita.

Minnhom:

(a)

sehem tal-ikel li għalih tħallsu biss it-trasport, id-distribuzzjoni u l-ħżin mill-PO (f’ %);

(b)

proporzjon ta’ prodotti tal-ikel kofinanzjati tal-FEAD fil-volum totali ta’ ikel distribwit mill-organizzazzjonijiet sieħba (f’ %) (2).

(12)

Għadd totali ta’ ikliet distribwiti u ffinanzjati parzjalment jew totalment mill-PO (3).

(13)

Għadd totali ta’ pakketti tal-ikel distribwiti u ffinanzjati parzjalment jew totalment mill-PO (4).

Indikaturi tar-riżultat dwar l-għajnuna alimentari distribwita (5)

(14)

Għadd totali ta’ persuni li jirċievu l-għajnuna alimentari.

Minnhom:

(a)

għadd ta’ tfal ta’ 15-il sena jew inqas;

(b)

għadd ta’ persuni ta’ 65 sena jew aktar;

(c)

għadd ta’ nisa;

(d)

għadd ta’ migranti, parteċipanti bi sfond barrani, minoritajiet (inkluż komunitajiet marġinalizzati bħar-Rom);

(e)

għadd ta’ persuni b’diżabbiltajiet;

(f)

għadd ta’ persuni mingħajr dar.

Indikaturi ta’ output dwar assistenza materjali bażika distribwita

(15)

Valur monetarju totali tal-oġġetti distribwiti.

Minnhom:

(a)

valur monetarju totali tal-oġġetti għat-tfal;

(b)

valur monetarju totali tal-oġġetti għall-persuni bla dar;

(c)

valur monetarju totali tal-oġġetti għal gruppi oħra fil-mira.

(16)

Lista tal-aktar kategoriji rilevanti ta’ oġġetti distribwiti lit-tfal (6):

(a)

layette;

(b)

basktijiet tal-iskola;

(c)

kartolerija, pitazzi, pinen, materjal tat-tpinġija u materjal ieħor meħtieġ fl-iskola (mhux tal-ħwejjeġ);

(d)

tagħmir sportiv (żraben tal-isport, leotard, malja tal-għawm. eċċ);

(e)

ħwejjeġ (kowt tax-xitwa, xedd is-saqajn, uniformi tal-iskola, eċċ);

(f)

kategorija oħra — li trid tiġi speċifikata

(17)

Lista tal-aktar kategoriji rilevanti ta’ oġġetti mqassma lil persuni mingħajr dar (6):

(a)

basktijiet tal-irqad/kutri;

(b)

tagħmir tal-kċina (borom, twaġen, pużati, eċċ);

(c)

ħwejjeġ (kowt tax-xitwa, xedd is-saqajn, eċċ);

(d)

bjankerija (xugamani, friex);

(e)

oġġetti tal-iġjene (kaxxa għall-ewwel għajnuna, sapun, xkupilja tas-snien, xafra tal-leħja mhux riutilizzabbli, eċċ);

(f)

kategorija oħra — li trid tiġi speċifikata.

(18)

Lista tal-aktar kategoriji rilevanti ta’ oġġetti distribwiti lil gruppi oħra fil-mira (6):

(a)

kategoriji oħra li jrid jiġu speċifikati.

Indikaturi tar-riżultat dwar assistenza materjali bażika distribwita (5)

(19)

Għadd totali ta’ persuni li jirċievu assistenza materjali bażika.

Minnhom:

(a)

għadd ta’ tfal ta’ 15-il sena jew inqas;

(b)

għadd ta’ persuni ta’ 65 sena jew aktar;

(c)

għadd ta’ nisa;

(d)

għadd ta’ migranti, parteċipanti bi sfond barrani, minoritajiet inkluż komunitajiet marġinalizzati bħar-Rom;

(e)

għadd ta’ persuni b’diżabbiltajiet;

(f)

għadd ta’ persuni mingħajr dar.

INDIKATURI KOMUNI GĦALL-PO I GĦALL-APPOĠĠ IPPROVDUT INDIRETTAMENT LIL DAWK L-AKTAR FIL-BŻONN, BĦAL PERMEZZ TA’ VAWĊERS, KARDS JEW STRUMENTI OĦRA

Indikaturi tar-riżultati fuq appoġġ distribwit permezz ta’ vawċers, kards jew strumenti oħra (5)

(19bis)

Għadd totali ta’ persuni li jirċievu appoġġ permezz ta’ vawċers, kards jew strumenti oħra ta’ konsenja indiretta

Minnhom:

(a)

għadd ta’ tfal ta’ 15-il sena jew inqas;

(b)

għadd ta’ persuni ta’ 65 sena jew aktar;

(c)

għadd ta’ nisa;

(d)

għadd ta’ migranti, parteċipanti bi sfond barrani, minoritajiet (inkluż komunitajiet marġinalizzati bħar-Rom);

(e)

għadd ta’ persuni b’diżabbiltajiet;

(f)

għadd ta’ persuni mingħajr dar.

INDIKATURI KOMUNI GĦALL-PO II

Indikaturi ta’ output dwar l-assistenza għall-inklużjoni soċjali

(20)

Għadd totali ta’ persuni li jirċievu assistenza għall-inklużjoni soċjali.

Minnhom:

(a)

għadd ta’ tfal ta’ 15-il sena jew inqas;

(b)

għadd ta’ persuni ta’ 65 sena jew aktar;

(c)

għadd ta’ nisa;

(d)

għadd ta’ migranti, parteċipanti bi sfond barrani, minoritajiet (inkluż komunitajiet marġinalizzati bħar-Rom);

(e)

għadd ta’ persuni b’diżabbiltajiet;

(f)

għadd ta’ persuni mingħajr dar.

Din id-data għall-PO II hija data personali skont l-Artikolu 7 tad- Direttiva 95/46/KE. L-ipproċessar tagħha jkun meħtieġ għall-konformità mal-obbligu legali li għaliha l-kontrollur huwa soġġett (Artikolu 7(c) tad-Direttiva 95/46/KE). Għad-definizzjoni ta’ kontrollur, ara l-Artikolu 2 tad-Direttiva 95/46/KE.


(1)  L-indikaturi (4) sa (11) jinkludu kwalunkwe forma ta’ dawn il-prodotti eż. oġġetti tal-ikel friski, fil-laned u ffriżati u għandhom jiġu espressi f’tunnellati.

(2)  Il-valuri għal dan l-indikatur għandhom jiġu stabbiliti permezz ta’ stima informata tal-organizzazzjonijiet sieħba.

(3)  Id-definizzjoni ta’ x’għandu jinftiehem bħala ikla tista’ tingħata fil-livell ta’ organizzazzjoni sieħba/awtorità operatorja/maniġerjali. Il-valuri għal dan l-indikatur għandhom jiġu stabbiliti permezz ta’ stima mill-organizzazzjonijiet sieħba.

(4)  Id-definizzjoni ta’ x’għandu jinftiehem bħala pakkett tal-ikel tista’ tingħata fil-livell ta’ organizzazzjoni sieħba/awtorità operatorja/maniġerjali. Il-pakketti ma għandhomx bżonn ikunu standardizzati fid-daqs jew l-kontenut. Il-valuri għal dan l-indikatur għandhom jiġu stabbiliti permezz ta’ stima mill-organizzazzjonijiet sieħba.

(5)  Il-valuri għal dawn l-indikaturi għandhom jiġu ddeterminati abbażi tal-istima informata tal-organizzazzjonijiet sieħba. La huwa mistenni u lanqas meħtieġ li jkunu bbażati fuq l-informazzjoni pprovduta mir-riċeventi aħħarin.

(6)  Il-lista għandha tinkludi l-kategoriji kollha rilevanti li jkopru mill-inqas 75 % tal-oġġetti distribwiti.


19.4.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 132/17


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/630

tas-16 ta’ Frar 2021

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ ċerti kategoriji ta’ oġġetti eżentati mill-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera u li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/275/KE

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2017 dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, ta’ regoli dwar is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti u dwar prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 999/2001, (KE) Nru 396/2005, (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1107/2009, (UE) Nru 1151/2012, (UE) Nru 652/2014, (UE) 2016/429 u (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 u (KE) Nru 1099/2009 u d-Direttivi tal-Kunsill 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE u 2008/120/KE, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE, 89/662/KEE, 90/425/KEE, 91/496/KEE, 96/23/KE, 96/93/KE u 97/78/KE u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/438/KEE (Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali) (1) u b’mod partikolari l-Artikoli 48(h) u l-Artikolu 77(1)(k) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 48(h) u l-Artikolu 77(1)(k) tar-Regolament (UE) 2017/625 jagħtu s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta atti delegati biex tistabbilixxi każijiet u kundizzjonijiet li fihom, ċerti oġġetti b’riskju baxx, inklużi l-prodotti komposti, jistgħu jiġu eżentati mill-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera, u biex tistabbilixxi regoli għat-twettiq ta’ kontrolli uffiċjali speċifiċi fuq dawk l-oġġetti.

(2)

Ir-riskju li jirriżulta minn prodotti komposti għas-saħħa pubblika u s-saħħa tal-annimali jiddependi mit-tipi ta’ ingredjenti u l-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ippakkjar tagħhom. Prodotti komposti stabbli fuq l-ixkaffa li ma fihomx laħam ipproċessat bħala ingredjent, u li ma jenħtiġux li jiġu trasportati jew maħżuna f’temperaturi kkontrollati, iġorru l-inqas riskju għas-saħħa tal-annimali u għas-sikurezza alimentari mikrobijoloġika. Dan huwa l-każ għall-prodotti tal-ħalib u tal-bajd li jinsabu fi prodotti komposti stabbli fuq l-ixkaffa li jkunu ġew trattati waqt il-manifattura tagħhom, pereżempju bl-isterilizzazzjoni jew bi trattament li juża’ temperaturi għoljin ħafna biex jiġi eliminat ir-riskju. Ir-riskji għas-saħħa tal-annimali u għas-sikurezza alimentari mikrobijoloġika jitnaqqsu meta l-prodotti komposti jkunu ppakkjati b’mod sikur jew issiġillati.

(3)

Madankollu, ir-riskji kimiċi għas-sikurezza alimentari ma jitnaqqsux permezz tat-trattamenti li jagħmlu l-prodotti komposti stabbli fuq l-ixkaffa. Mill-perspettiva tas-sikurezza alimentari kimika, ċerti prodotti komposti stabbli fuq l-ixkaffa li ma fihomx laħam ipproċessat jistgħu jiġu eżentati mill-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera, dment li l-prodotti pproċessati li joriġinaw mill-annimali li huma ingredjenti tal-prodotti komposti jkunu prodotti fi stabbilimenti li jinsabu f’pajjiżi terzi awtorizzati li jimportaw fl-Unjoni dawk il-prodotti pproċessati li joriġinaw mill-annimali, jew fi stabbilimenti li jinsabu fl-Istati Membri.

(4)

Jenħtieġ li l-prodotti komposti stabbli fuq l-ixkaffa li ma fihomx laħam ipproċessat jiġu prodotti f’wieħed mill-pajjiżi terzi elenkati fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/163/UE (2). Jenħtieġ li l-pajjiż terz li jipproduċi l-prodott kompost ikollu jew pjan ta’ kontroll tar-residwi approvat għal kull ingredjent li joriġina mill-annimali u li jkun fil-prodott kompost jew iġib l-ingredjenti li joriġinaw mill-annimali minn Stat Membru jew pajjiż terz ieħor li huwa elenkat fid-Deċiżjoni 2011/163/UE għal dawk il-komoditajiet.

(5)

Meta jitqies ir-riskju baxx tagħhom għas-saħħa pubblika u s-saħħa tal-annimali, ikun xieraq li ċerti prodotti komposti stabbli fuq l-ixkaffa li ma fihomx laħam ipproċessat jiġu eżentati mill-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera u jitniżżlu fl-Anness ta’ dan ir-Regolament, fejn jiġu indikati l-kodiċijiet tagħhom min-Nomenklatura Magħquda (NM) kif stabbilit fl-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 (3).

(6)

Jenħtieġ li ċerti prodotti komposti stabbli fuq l-ixkaffa li ma fihomx laħam ipproċessat, eżentati mill-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera f’konformità ma’ dan ir-Regolament u li jidħlu fl-Unjoni minn pajjiżi terzi, ikunu akkumpanjati minn attestazzjoni privata pprovduta mill-operatur tan-negozju tal-ikel responsabbli għall-importazzjoni.

(7)

Biex jiġi żgurat li ċerti prodotti komposti stabbli fuq l-ixkaffa u li ma fihomx laħam ipproċessat u li huma eżentati mill-kontrolli fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera f’konformità ma’ dan ir-Regolament jissodisfaw ir-rekwiżiti tas-saħħa pubblika u tal-annimali, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jwettqu kontrolli uffiċjali b’mod regolari, abbażi ta’ riskju u bi frekwenza xierqa fil-post tad-destinazzjoni, fil-punt tar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni jew fl-imħażen jew fil-proprjetajiet tal-operatur responsabbli għall-kunsinna.

(8)

Ir-regoli dwar il-prodotti komposti eżentati mill-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera u dwar il-kontrolli uffiċjali li jridu jitwettqu fuq tali prodotti komposti huma sostantivament relatati u huma maħsuba biex jiġu applikati flimkien. Fl-interessi tas-sempliċità u tat-trasparenza, kif ukoll biex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni tagħhom u tiġi evitata multiplikazzjoni tar-regoli, dawn jenħtieġ li jiġu stabbiliti f’att wieħed u mhux f’atti separati b’ħafna kontroreferenzi bir-riskju li ssir duplikazzjoni.

(9)

Eżenzjonijiet mill-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera għal ċerti prodotti komposti diġà jeżistu skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/275/KE (4). Peress li dan ir-Regolament jistabbilixxi l-eżenzjonijiet għall-prodotti li attwalment huma koperti mid-Deċiżjoni 2007/275/KE, ċerti dispożizzjonijiet f’dik id-Deċiżjoni jenħtieġ li jitneħħew mid-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u dik id-Deċiżjoni jenħtieġ li tiġi emendata skont dan.

(10)

Ir-rekwiżiti tas-saħħa pubblika għad-dħul fl-Unjoni ta’ dawn il-prodotti komposti stabbiliti fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/625 (5) se japplikaw biss mill-21 ta’ April 2021. B’mod simili, ir-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali għad-dħul fl-Unjoni ta’ prodotti komposti stabbiliti fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/692 (6) se japplikaw biss mill-21 ta’ April 2021. Għaldaqstant, ir-regoli stabbiliti b’dan ir-Regolament jenħtieġ li japplikaw ukoll minn dik id-data,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli dwar:

(1)

il-każijiet u l-kundizzjonijiet li fihom prodotti komposti jkunu eżentati mill-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera u meta tali eżenzjoni hija ġustifikata;

(2)

it-twettiq ta’ kontrolli uffiċjali speċifiċi fuq prodotti komposti eżentati mill-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“prodott kompost” ifisser prodott kompost kif definit fil-punt (14) tal-Artikolu 2 tar-Regolament Delegat (UE) 2019/625;

(2)

“prodotti komposti stabbli fuq l-ixkaffa” jfisser prodotti li ma jenħtiġux li jiġu trasportati jew maħżuna f’temperaturi kontrollati.

Artikolu 3

Prodotti komposti eżentati mill-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera

1.   Il-Prodotti komposti stabbli fuq l-ixkaffa li ma jkunx fihom laħam ipproċessat u li huma elenkati fl-Anness għandhom ikunu eżentati mill-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera dment li tali prodotti jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha li ġejjin:

(a)

jikkonformaw mar-rekwiżiti għad-dħul fl-Unjoni stabbiliti fl-Artikolu 12(2)(c) tar-Regolament Delegat (UE) 2019/625;

(b)

kwalunkwe prodott tal-ħalib u tal-bajd li jinsab fi prodotti komposti stabbli fuq l-ixkaffa jkun ġie soġġett għat-trattament f’konformità mal-Artikolu 163(a) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692;

(c)

ikunu identifikati bħala maħsuba għall-konsum uman; u

(d)

jkunu ppakkjati b’mod sikur jew issiġillati.

2.   Meta l-prodott jitqiegħed fis-suq, il-prodotti komposti stabbli fuq l-ixkaffa msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu akkumpanjati minn attestazzjoni privata f’konformità mal-mudell stabbilit fl-Anness V tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2235 (7).

Artikolu 4

Kontrolli Uffiċjali fuq prodotti komposti eżentati mill-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu kontrolli uffiċjali fuq il-prodotti komposti stabbli fuq l-ixkaffa msemmija fl-Artikolu 3(1) b’mod regolari, abbażi ta’ riskju u bi frekwenza xierqa, filwaqt li jqisu l-kriterji msemmija fl-Artikolu 44(2) tar-Regolament (UE) 2017/625.

2.   Il-kontrolli uffiċjali msemmija fil-paragrafu 1 għandhom isiru f’wieħed minn dawn il-postijiet li ġejjin fit-territorju doganali tal-Unjoni:

(a)

il-post tad-destinazzjoni;

(b)

il-punt ta’ rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni;

(c)

l-imħażen jew l-proprjetà tal-operatur responsabbli għall-kunsinna.

3.   Il-kontrolli uffiċjali msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jitwettqu f’konformità mal-Artikoli 45 u 46 tar-Regolament (UE) 2017/625.

Artikolu 5

Emendi għad-Deċiżjoni 2007/275/KE

Id-Deċiżjoni 2007/275/KE hija emendata kif ġej:

(1)

Jitħassar l-Artikolu 6;

(2)

Jitħassar l-Anness II.

Artikolu 6

Dħul fis-seħħ u data tal-applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-21 ta’ April 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Frar 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 95, 7.4.2017, p. 1.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/163/UE tas-16 ta’ Marzu 2011 dwar l-approvazzjoni tal-pjanijiet sottomessi mill-pajjiżi terzi skont l-Artikolu 29 tad-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE (ĠU L 70, 17.3.2011, p. 40).

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).

(4)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/275/KE tas-17 ta’ April 2007 dwar il-listi ta’ prodotti komposti li jridu jkunu soġġetti għall-kontrolli fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera (ĠU L 116, 4.5.2007, p. 9).

(5)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/625 tal-4 ta’ Marzu 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ rekwiżiti għad-dħul fl-Unjoni ta’ kunsinni ta’ ċerti annimali u oġġetti maħsuba għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 131, 17.5.2019, p. 18).

(6)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/692 tat-30 ta’ Jannar 2020 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli għad-dħul fl-Unjoni, u l-moviment u l-immaniġġjar wara d-dħul ta’ konsenji ta’ ċerti annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali (ĠU L 174, 3.6.2020, p. 379).

(7)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2235 tas-16 ta’ Diċembru 2020 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolamenti (UE) 2016/429 u (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-mudelli taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali, il-mudelli taċ-ċertifikati uffiċjali u l-mudelli taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali/uffiċjali għad-dħul fl-Unjoni u għall-movimenti fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ ċerti kategoriji ta’ annimali u ta’ oġġetti, taċ-ċertifikazzjoni uffiċjali fir-rigward ta’ tali ċertifikati u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 599/2004, ir-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 636/2014 u (UE) 2019/628, id-Direttiva 98/68/KE u d-Deċiżjonijiet 2000/572/KE, 2003/779/KE u 2007/240/KE (ĠU L 442, 30.12.2020, p. 1).


ANNESS

Lista ta’ prodotti komposti eżentati mill-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera (Artikolu 3)

Din il-lista tistabbilixxi l-prodotti komposti, f’konformità man-Nomenklatura Magħquda (NM) li tintuża fl-Unjoni li ma għandhomx għalfejn jiġu sottomessi għall-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera.

Noti li jirrigwardaw it-tabella:

 

Kolonna (1) — il-kodiċi NM

Din il-kolonna tindika l-kodiċi NM. In-NM, stabbilita bir-Regolament (KEE) Nru 2658/87, hija bbażata fuq is-Sistema Armonizzata għad-Deskrizzjoni u l-Kodifikazzjoni tal-Merkanzija (“Sistema Armonizzata (SA)”) imfassla mill-Kunsill għall-Kooperazzjoni Doganali, li sar l-Organizzazzjoni Dinjija Doganali, u approvata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/369/KEE (1). In-NM tirriproduċi l-intestaturi u s-subintestaturi tas-SA sa sitt ċifri. Is-seba’ u t-tmien ċifri għandhom jidentifikaw aktar subintestaturi NM.

Meta jintuża kodiċi b’erba’, sitt jew tmien ċifri mhux immarkati b‘‘ex’ u sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor, il-prodotti komposti kollha prefissi bi jew koperti minn dawn l-erba’, sitt jew tmien ċifri mhumiex meħtieġa jiġu sottomessi għall-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera.

Meta ċerti prodotti komposti speċifikati biss li jaqgħu taħt wieħed mill-kodiċi ta’ erba’, sitt jew tmien ċifri jkun fihom prodotti tal-annimali u fin-NM ma tkun teżisti l-ebda subdiviżjoni speċifika taħt dan il-kodiċi, il-kodiċi jiġi mmarkat “ex”. Pereżempju, fir-rigward ta’ “ex 2001 90 65”, il-kontrolli fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera mhumiex meħtieġa għall-prodotti elenkati fil-kolonna (2).

 

Kolonna (2) — Spjegazzjoni

Din il-kolonna tagħti d-dettalji tal-prodotti komposti koperti bl-eżenzjoni mill-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera.

Kodiċijiet NM

Spjegazzjonijiet

(1)

(2)

1704 , ex 1806 20 , ex 1806 31 00 , ex 1806 32 , ex 1806 90 11 , ex 1806 90 19 , ex 1806 90 31 , ex 1806 90 39 , ex 1806 90 50 , ex 1806 90 90

Ħlewwiet (inkluż il-ħelu), ċikkulata u preparazzjonijiet oħra tal-ikel li jinkludu l-kawkaw li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 3(1)

ex 1902 19 , ex 1902 30 , ex 1902 40

Għaġin, noodles u kuskus li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 3(1)

ex 1905 10 , ex 1905 20 , ex 1905 31 , ex 1905 32 , ex 1905 40 , ex 1905 90

Ħobż, kejkijiet, gallettini, waffles u wafers, biskuttelli, ħobż mixwi u prodotti simili mixwijin li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 3(1)

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00 , ex 1604

Żebbuġ mimli bil-ħut li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 3(1)

2101

Estratti, essenzi u konċentrati, tal-kafè, te jew maté u preparati b’bażi ta’ dawn il-prodotti jew b’bażi ta’ kafè, te jew maté tagħhom, li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 3(1). Ċikwejra nkaljata u sostituti tal-kafè oħrajn inkaljati, u estratti, essenzi u konċentrati tagħhom li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 3(1).

ex 2104

Stokkijiet u ħwawar tas-sopop ippakkjati għall-konsumatur finali li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 3(1)

ex 2106

Supplimenti tal-ikel ippakkjati għall-konsumatur finali, li fihom prodotti pproċessati mill-annimali (inklużi l-glukożammina, l-kondrojtin jew il-kitosan) li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 3(1)

ex 2208 70

Likuri u kordjali li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 3(1)


(1)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/369/KEE tas-7 ta’ April 1987 dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar is-Sistema Armonizzata għad-Deskrizzjoni u l-Kodifika ta’ Oġġetti u tal-Protokoll li Jemendaha (ĠU L 198, 20.7.1987, p. 1).


19.4.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 132/23


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/631

tat-12 ta’ April 2021

li jirreġistra denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta’ oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (“Budaörsi őszibarack” (IĠP))

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

(1)

F’konformità mal-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, l-applikazzjoni tal-Ungerija għar-reġistrazzjoni tad-denominazzjoni “Budaörsi őszibarack” ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (2).

(2)

Il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni f’konformità mal-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, u għalhekk jenħtieġ li d-denominazzjoni “Budaörsi őszibarack” tiġi rreġistrata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-denominazzjoni “Budaörsi őszibarack” (IĠP) hija rreġistrata.

Id-denominazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu tidentifika prodott tal-klassi 1.6. Frott, ħaxix u ċereali, friski jew ipproċessati tal-Anness XI tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 (3).

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta’ April 2021.

Għall-Kummissjoni

F’isem il-President,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  ĠU C 447, 23.12.2020, p. 21.

(3)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 tat-13 ta’ Ġunju 2014 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU L 179, 19.6.2014, p. 36).


19.4.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 132/24


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/632

tat-13 ta’ April 2021

li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-listi ta’ annimali, prodotti li joriġinaw mill-annimali, prodotti ġerminali, prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti dderivati minnhom, prodotti komposti, u ħuxlief u tiben soġġetti għall-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntieri u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2007 u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/275/KE

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2017 dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, ta’ regoli dwar is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti u dwar prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 999/2001, (KE) Nru 396/2005, (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1107/2009, (UE) Nru 1151/2012, (UE) Nru 652/2014, (UE) 2016/429 u (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 u (KE) Nru 1099/2009 u d-Direttivi tal-Kunsill 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE u 2008/120/KE, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE, 89/662/KEE, 90/425/KEE, 91/496/KEE, 96/23/KE, 96/93/KE u 97/78/KE u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/438/KEE (Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali) (1), u b’mod partikolari il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 47(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2017/625 jistabbilixxi r-regoli dwar it-twettiq ta’ kontrolli uffiċjali mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fuq annimali u oġġetti li jidħlu fl-Unjoni sabiex jivverifikaw il-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-katina agroalimentari tal-Unjoni.

(2)

F’konformità mar-Regolament (UE) 2017/625, ċerti kategoriji ta’ annimali u oġġetti minn pajjiżi terzi jeħtieġ jiġu ppreżentati f’post ta’ kontroll fuq il-fruntiera biex jitwettqu l-kontrolli uffiċjali qabel id-dħul tagħhom fl-Unjoni.

(3)

Ir-Regolament (UE) 2017/625 jeżiġi li l-Kummissjoni tistabbilixxi listi tal-annimali u tal-prodotti ta’ oriġini mill-annimali, tal-prodotti ġerminali, tal-prodotti sekondarji mill-annimali inkluż prodotti derivati minnhom, tal-prodotti komposti, tal-ħuxlief u tat-tiben, li jridu jiġu ppreżentati għall-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera bl-indikazzjoni tal-kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda (NM) rispettiv tagħhom kif stipulat fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 (2).

(4)

Sabiex jiġu ffaċilitati l-kontrolli uffiċjali mill-awtoritajiet kompetenti fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera f’konformità mar-Regolament (UE) 2017/625, il-lista stabbilita f’dan ir-Regolament jenħtieġ li tiddeskrivi, fid-dettall, l-annimali, prodotti ta’ oriġini mill-annimali, prodotti ġerminali, prodotti sekondarji u prodotti dderivati mill-annimali, prodotti komposti u ħuxlief u tiben soġġetti għal tali kontrolli uffiċjali.

(5)

Dan ir-Regolament jissostitwixxi għalkollox ir-regoli dwar il-kontrolli uffiċjali mad-dħul fl-Unjoni ta’ annimali u oġġetti stabbiliti fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2007 (3). Għalhekk jenħtieġ li dak ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni jitħassar.

(6)

Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/630 (4) jistabbilixxi każijiet fejn, u kundizzjonijiet li taħthom, ċerti oġġetti b’riskju baxx, inkluż prodotti komposti, jistgħu jiġu eżentati minn kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera, u jistabbilixxi regoli għat-twettiq ta’ kontrolli uffiċjali speċifiċi fuq dawk l-oġġetti. Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/630 iħassar id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/275/KE (5) li jeżentaw prodotti komposti mill-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera. Dan ir-Regolament jissostitwixxi d-dispożizzjonijiet li jifdal tad-Deċiżjoni 2007/275/KE dwar prodotti komposti soġġetti għal kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera. Għalhekk, sabiex jiġu żgurati ċ-ċertezza u ċ-ċarezza tad-dritt, jenħtieġ li d-Deċiżjoni 2007/275/KE titħassar.

(7)

Billi r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/630 japplika mill-21 ta’ April 2021, jenħtieġ li dan ir-Regolament japplika mill-istess data.

(8)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-listi ta’ annimali, prodotti li joriġinaw mill-annimali, prodotti ġerminali, prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti dderivati minnhom u ħuxlief u tiben li huma soġġetti għall-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera f’konformità mar-Regolament (UE) 2017/625 u jindika l-kodiċijiet tagħhom min-Nomenklatura Magħquda.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

1.

“prodott kompost” tfisser prodott kompost kif definit fil-punt (14) tal-Artikolu 2 tar-Regolament Delegat (UE) 2019/625;

2.

“lanżit tal-ħnieżer mhux trattat” tfisser lanżit tal-ħnieżer mhux trattat kif definit fil-punt 33 tal-Anness I tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011 (6);

3.

“rix u partijiet ta’ rix mhux trattati” tfisser rix u partijiet ta’ rix, minbarra rix jew partijiet ta’ rix, li jkunu ġew trattati kif definit fil-punt 30 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 142/2011;

4.

“xagħar mhux trattat” tfisser xagħar mhux trattat kif definit fil-punt 32 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 142/2011;

5.

“prodott intermedju” tfisser prodott intermedju kif definit fil-punt 35 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 142/2011;

6.

“ġlud trattati” tfisser ġlud trattati kif definit fil-punt 28 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 142/2011;

7.

“suf mhux trattat” tfisser suf mhux trattat kif definit fil-punt 31 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Artikolu 3

Kontrolli uffiċjali tal-annimali u l-oġġetti elenkati fl-Anness

L-annimali, il-prodotti ta’ oriġini mill-annimali, il-prodotti ġerminali, il-prodotti sekondarji tal-annimali u l-prodotti derivati minnhom, il-prodotti komposti, u l-ħuxlief u t-tiben elenkati fl-Anness ta’ dan ir-Regolament għandhom ikunu soġġetti għal kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera f’konformità mar-Regolament (UE) 2017/625.

Artikolu 4

Tħassir

1.   Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/2007 u d-Deċiżjoni 2007/275/KE jitħassru b’effett mill-21 ta’ April 2021.

2.   Ir-referenzi għal dawk l-atti mħassra għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-21 ta’ April 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta’ April 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 95, 7.4.2017, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).

(3)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2007 tat-18 ta’ Novembru 2019 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-listi ta’ annimali, prodotti li joriġinaw mill-annimali, prodotti ġerminali, prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti dderivati minnhom u ħuxlief u tiben soġġetti għal kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera u li jemenda d-Deċiżjoni 2007/275/KE (ĠU L 312, 3.12.2019, p. 1).

(4)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/630 tas-16 ta’ Frar 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ ċerti kategoriji ta’ oġġetti eżentati minn kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera u li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/275/KE (Ara l-paġna 17 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(5)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/275/KE tas-17 ta’ April 2007 dwar il-listi ta’ prodotti komposti li jridu jkunu soġġetti għall-kontrolli fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera (ĠU L 116, 4.5.2007, p. 9).

(6)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011 tal-25 ta’ Frar 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE fir-rigward ta’ ċerti kampjuni u oġġetti eżenti mill-kontrolli veterinarji fuq il-fruntiera skont dik id-Direttiva (ĠU L 54, 26.2.2011, p. 1).


ANNESS

LISTA TA’ ANNIMALI, TA’ PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI, PRODOTTI ĠERMINALI, PRODOTTI SEKONDARJI TAL-ANNIMALI U PRODOTTI DERIVATI, PRODOTTI KOMPOSTI, U ĦUXLIEF U TIBEN SOĠĠETTI GĦALL-KONTROLLI UFFIĊJALI FIL-POSTIJIET TA’ KONTROLL FUQ IL-FRUNTIERI KIF IMSEMMI FL-ARTIKOLU 3

Noti:

1.   Kummenti ġenerali

Qed jiżdiedu xi rimarki ġenerali ma’ ċerti Kapitoli biex jiċċaraw liema huma l-annimali jew l-oġġetti li huma koperti fil-kapitolu rilevanti. Barra minn hekk, fejn meħtieġ, issir referenza għal rekwiżiti speċifiċi stabbiliti fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011 (1).

Il-lista ta’ prodotti komposti li jissodisfaw kundizzjonijiet speċifiċi u li huma eżentati mill-kontrolli fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera hija stabbilita fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/630 stabbilit abbażi tal-Artikolu 48(h) u l-Artikolu 77(1)(k) tar-Regolament (UE) 2017/625 (2).

2.   Nota għall-Kapitolu

Il-listi f’dan l-Anness huma strutturati f’Kapitoli li jikkorrispondu mal-Kapitoli rilevanti fin-Nomenklatura Magħquda (NM) kif stabbilit fl-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 (3).

In-noti tal-Kapitoli huma spjegazzjonijiet, fejn meħtieġ estratti, min-Noti tal-Kapitoli individwali tan-NM.

3.   Estratt min-Noti ta’ Spjega u l-Opinjonijiet tal-Klassifikazzjoni tas-Sistema Armonizzata

Ġiet estratta informazzjoni addizzjonali dwar il-Kapitoli differenti; fejn meħtieġ, min-Noti ta’ Spjega u mill-Opinjonijiet ta’ Klassifikazzjoni tas-Sistema Armonizzata tal-Organizzazzjoni Dinjija Doganali.

Tabelli:

4.   Kolonna (1) — il-kodiċi NM

Din il-kolonna tindika l-kodiċi NM. In-NM, stabbilita bir-Regolament (KEE) Nru 2658/87, hija bbażata fuq il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar is-Sistema Armonizzata għad-Deskrizzjoni u Kodifikazzjoni ta’ Merkanzija (HS) konkluża fi Brussell fl-14 ta’ Ġunju 1983 u approvata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/369/KEE (4). In-NM tirriproduċi l-intestaturi u s-subintestaturi tal-HS sa sitt ċifri, u s-seba’ u t-tmien ċifri b’mod esklużiv joħolqu subintestaturi oħrajn li huma speċifiċi għaliha.

Meta jintuża kodiċi b’erba’ ċifri: Sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor, l-annimali u l-oġġetti kollha prefissi bi jew koperti minn dawn l-erba’ ċifri għandhom jiġu sottomessi għall-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera. Fil-maġġoranza ta’ dawn il-każijiet, il-kodiċijiet NM rilevanti inklużi fis-sistema TRACES stabbilita bl-Artikolu 133(4) tar-Regolament (UE) 2017/625 huma mqassma f’kodiċijiet b’sitt jew tmien ċifri.

Meta ċerti annimali u oġġetti speċifikati biss taħt kwalunkwe kodiċi b’erba’, b’sitt jew bi tmien ċifri jkunu meħtieġa li jiġu sottomessi għall-kontrolli uffiċjali u ma tkun teżisti l-ebda subdiviżjoni speċifika taħt dan il-kodiċi fin-NM, il-kodiċi jiġi mmarkat “ Ex”. F’dak il-każ, l-annimali u l-oġġetti koperti minn dan ir-Regolament huma determinati mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-kodiċi NM u minn dak tad-deskrizzjoni korrispondenti fil-kolonna (2) u l-kwalifikazzjoni u l-ispjega fil-kolonna (3).

5.   Kolonna (2) — Deskrizzjoni

Id-deskrizzjoni tal-annimali u l-oġġetti hija kif ġie stabbilit fil-kolonna tad-deskrizzjoni tan-NM.

Bla ħsara għar-regoli għall-interpretazzjoni tan-NM, il-kliem għad-deskrizzjoni tal-annimali u l-oġġetti fil-kolonna (2) huwa meqjus li jkun ta’ valur indikattiv biss, ladarba l-annimali u l-oġġetti koperti b’dan ir-Regolament huma determinati mill-kodiċijiet NM.

6.   Kolonna (3) — Kwalifika u spjega

Din il-kolonna tagħti d-dettalji tal-annimali jew l-oġġetti koperti. Aktar informazzjoni dwar l-annimali jew l-oġġetti koperti fil-Kapitoli differenti tan-NM tista’ tinstab fin-Noti ta’ Spjega tan-Nomenklatura Magħquda tal-Unjoni Ewropea (5).

Il-prodotti derivati minn prodotti sekondarji tal-annimali koperti mir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) u r-Regolament (UE) Nru 142/2011 mhumiex identifikati b’mod speċifiku fil-liġi tal-Unjoni. Għandhom isiru l-kontrolli uffiċjali fuq prodotti li huma parzjalment ipproċessati iżda jibqgħu materja prima li għandha tiġi pproċessata aktar fi stabbiliment approvat jew irreġistrat fid-destinazzjoni. L-ispetturi uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera għandhom jivvalutaw u jispeċifikaw, meta jkun meħtieġ, jekk prodott derivat huwiex ipproċessat biżżejjed sabiex ma jkunx jeħtieġ aktar kontrolli uffiċjali previsti fil-liġi tal-Unjoni.

KAPITOLU 1

Annimali ħajjin

Nota relatata mal-Kapitolu 1 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu jkopri l-annimali ħajjin kollha, ħlief:

(a)

ħut u krustaċji, molluski u invertebrati akkwatiċi oħrajn, tal-intestaturi 0301, 0306, 0307 jew 0308;

(b)

kolturi tal-mikroorganiżmi u prodotti oħrajn tal-intestatura 3002; u

(c)

annimali tal-intestatura 9508.”

Estratt min-Noti ta’ Spjega tas-Sistema Armonizzata

“L-intestatura 0106 tinkludi, inter alia, l-annimali domestiċi jew slavaġ li ġejjin:

(A)

Mammiferi

(1)

Primati.

(2)

Balieni, dniefel u dniefel suwed (mammiferi tal-ordni Cetacea); lamantini u dugongi (mammiferi tas-subordni Sirenia); foki, iljuni tal-baħar u odobeni (mammiferi tas-subordni Pinnipedia).

(3)

Oħrajn (bħal renni, qtates, klieb, iljuni, tigri, orsijiet, iljunfanti, iġmla (inkluż dromedarji), żebri, fniek, liebri, ċriev, antilop (ħlief dawk tas-subfamilja Bovinae), kamoxxi, volpijiet, minks, u annimali oħra għall-azjendi tal-fer).

(B)

Rettili (inkluż sriep u fkieren)

(C)

Għasafar

(1)

Għasafar tal-priża.

(2)

Psittaċiformi (inkluż pappagalli, parrukketti, makawi u kakatuwi).

(3)

Oħrajn (bħal perniċi, faġani, summien, gallini, bekkaċċ, ħamiem, ħaġla, gallozz, ortolani, papri salvaġġi, wiżż slavaġ, merill, mlievez, mlievez suwed, alwetti, sponsuni, ċinċi, kolibri, paguni, ċinji, u għasafar oħra mhux speċifikati fl-intestatura 0105).

(D)

Insetti, bħan-naħal (kemm jekk jivvjaġġaw f’kaxxi jew f’gaġeġ jew f’kaxxi tan-naħal u kemm jekk le).

(E)

Oħrajn, eż. żrinġijiet.

Din l-intestatura teskludi annimali li jiffurmaw parti minn ċirkli, minn wirjiet ta’ annimali li jivvjaġġaw minn post għal ieħor jew minn wirjiet simili oħra ta’ annimali li jivvjaġġaw (intestatura 95.08).”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

0101

Żwiemel, ħmir, bgħula u bgħula bin il-ħmara ħajjin

Kollox

0102

Annimali bovini ħajjin

Kollox

0103

Ħnieżer ħajjin

Kollox

0104

Nagħaġ u mogħoż ħajjin

Kollox

0105

Pollam ħaj, jiġifieri, tjur tal-ispeċi Gallus domesticus, papri, wiżż, dundjani u farawni

Kollox

0106

Annimali ħajjin oħrajn

Kollox, tkopri l-annimali kollha mis-subintestaturi li ġejjin:

0106 11 00 (primati)

0106 12 00 (balieni, dniefel u dniefel suwed (mammiferi tal-ordni Cetacea); lamantini u dugongi (mammiferi tas-subordni Sirenia); foki, iljuni tal-baħar u odobeni (mammiferi tas-subordni Pinnipedia)

0106 13 00 (iġmla u kamelidi oħra (Camelidae))

0106 14 (fniek jew liebri)

0106 19 00 (oħrajn): mammiferi ħlief dawk tal-intestatura 0101 , 0102 , 0103 , 0104 , 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 u 0106 14 ; tkopri klieb u qtates

0106 20 00 (rettili, inkluż sriep u fkieren)

0106 31 00 (għasafar: għasafar tal-priża)

0106 32 00 (għasafar: psittaċiformi inkluż pappagalli, parrukketti, makawi u kakatuwi)

0106 33 00 (ngħam; emu (Dromaius novaehollandiae)

0106 39 (oħrajn): tkopri għasafar, ħlief dawk tal-intestatura 0105 , 0106 31 , 0106 32 u 0106 33 , inkluż ħamiem

0106 41 00 (naħal)

0106 49 00 (insetti oħra ħlief in-naħal)

0106 90 00 (oħrajn): l-annimali ħajjin l-oħra kollha mhux koperti x’imkien ieħor, ħlief il-mammiferi, l-għasafar u r-rettili. Żrinġijiet ħajjin kemm jekk biex jinżammu ħajjin għall-vivarji, kemm jekk biex jinqatlu għall-konsum uman, huma koperti minn din l-intestatura.

KAPITOLU 2

Laħam u ġewwieni kommestibbli

Nota relatata mal-Kapitolu 2 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a)

Prodotti tat-tipi deskritti fl-intestaturi 0201 sa 0208 jew 0210, mhux tajbin jew mhux adattati għall-konsum mill-bniedem;

(b)

imsaren, boroż tal-awrina jew stonkijiet tal-annimali (l-intestatura 0504) jew id-demm tal-annimali (l-intestaturi 0511 jew 3002); jew

(c)

xaħam tal-annimali, għajr prodotti tal-intestatura 0209 (il-Kapitolu 15).

…”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

0201

Laħam tal-annimali bovini, frisk jew imkessaħ

Kollox. Madankollu, il-materja prima li mhijiex maħsuba jew adattata għall-konsum uman mhijiex koperta minn dan il-kodiċi.

0202

Laħam tal-annimali bovini, iffriżat

Kollox. Madankollu, il-materja prima li mhijiex maħsuba jew adattata għall-konsum uman mhijiex koperta minn dan il-kodiċi.

0203

Laħam tal-ħanżir, frisk, imkessaħ jew iffriżat

Kollox. Madankollu, il-materja prima li mhijiex maħsuba jew adattata għall-konsum uman mhijiex koperta minn dan il-kodiċi.

0204

Laħam tan-nagħaġ jew tal-mogħoż, frisk, imkessaħ jew iffriżat

Kollox. Madankollu, il-materja prima li mhijiex maħsuba jew adattata għall-konsum uman mhijiex koperta minn dan il-kodiċi.

0205 00

Laħam taż-żwiemel, tal-ħmir, tal-bgħula jew tal-bgħula bin il-ħmara, frisk, imkessaħ jew iffriżat

Kollox. Madankollu, il-materja prima li mhijiex maħsuba jew adattata għall-konsum uman mhijiex koperta minn dan il-kodiċi.

0206

Ġewwieni kommestibbli tal-annimali bovini, tal-ħnieżer, tan-nagħaġ, tal-mogħoż, taż-żwiemel, tal-ħmir, tal-bgħula jew tal-bgħula bin il-ħmara, frisk, imkessaħ jew iffriżat

Kollox. Madankollu, il-materja prima li mhijiex maħsuba jew adattata għall-konsum uman mhijiex koperta minn dan il-kodiċi.

0207

Laħam u ġewwieni kommestibbli, tal-pollam tal-intestatura 0105 , frisk, imkessaħ jew iffriżat

Kollox. Madankollu, il-materja prima li mhijiex maħsuba jew adattata għall-konsum uman mhijiex koperta minn dan il-kodiċi.

0208

Laħam u ġewwieni tal-laħam kommestibbli ieħor, frisk, imkessaħ jew iffriżat

Kollox. Madankollu, il-materja prima li mhijiex maħsuba jew adattata għall-konsum uman mhijiex koperta minn dan il-kodiċi.

Din tkopri materja prima oħra għall-produzzjoni tal-ġelatina jew tal-kollaġen għall-konsum uman. Tkopri l-laħam u l-ġewwieni kommestibbli kollu mis-subintestaturi li ġejjin:

0208 10 (tal-fniek jew liebri)

0208 30 00 (ta’ primati)

0208 40 (ta’ balieni, dniefel u dniefel suwed (mammiferi tal-ordni Cetacea); tal-lamantini u dugongi (mammiferi tal-ordni Sirenia); ta’ foki, iljuni tal-baħar u odobeni (mammiferi tas-subordni Pinnipedia))

0208 50 00 (tar-rettili, inkluż is-sriep u l-fkieren)

0208 60 00 (tal-iġmla u kamelidi oħra (Camelidae))

0208 90 (oħrajn: tal-ħamiem domestiku; tas-selvaġġina, għajr fniek jew liebri; eċċ.): tkopri l-laħam tas-summien, tar-renni jew ta’ kull speċi oħra ta’ mammiferi. Tkopri s-saqajn taż-żrinġijiet taħt il-kodiċi NM 0208 90 70 .

0209

Xaħam tal-ħanżir, mingħajr ebda laħam dgħif, u xaħam tal-pollam, mhux imdewweb jew estratt mod ieħor, frisk, imkessaħ, iffriżat, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat

Kollox, tkopri kemm xaħam kif ukoll xaħam ipproċessat kif deskritt fil-kolonna (2), anki jekk adattat biss għall-użu industrijali (mhux adattat għall-konsum uman).

0210

Laħam u ġewwieni kommestibbli, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat; dqiq u frakass kommestibbli mil-laħam jew mill-ġewwieni tal-laħam

Kollox, tkopri l-laħam, il-prodotti tal-laħam u prodotti oħra ġejjin mill-annimali.

Madankollu, il-materja prima li mhijiex maħsuba jew adattata għall-konsum uman mhijiex koperta minn dan il-kodiċi.

Tkopri l-proteini pproċessati tal-annimali u l-widnejn tal-majjal imnixxfin għall-konsum uman. Anki meta t-tali widnejn tal-majjal imnixxfin jintużaw bħala għalf għall-annimali, l-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1125/2006 (7) jikkjarifika li dawn jistgħu jiġu koperti mill-kodiċi 0210 99 49 . Madankollu, il-ġewwieni li jittiekel imnixxef u l-widnejn tal-majjal imnixxfin li mhumiex tajbin għall-konsum uman jaqgħu taħt il-kodiċi 0511 99 85 .

L-għadam għall-konsum uman huma koperti taħt l-intestatura 0506 .

Iz-zalzett huwa kopert taħt l-intestatura 1601 .

L-estratti u s-sugu tal-laħam huma koperti taħt l-intestatura 1603 .

Il-qrieqeċ huma koperti taħt l-intestatura 2301 .

KAPITOLU 3

Ħut u krustaċji, molluski u invertebrati akkwatiċi oħrajn

Kummenti ġenerali

Dan il-kapitolu jkopri kemm ħut ħaj għat-trobbija u għar-riproduzzjoni, il-ħut ornamentali ħaj, u l-ħut ħaj jew il-krustaċji ħajjin li jiġi ttrasportat ħaj iżda li jiġi importat għall-konsum uman.

Il-prodotti kollha f’dan il-kapitolu huma suġġetti għall-kontrolli uffiċjali.

Noti relatati mal-Kapitolu 3 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a)

il-mammiferi tal-intestatura 0106;

(b)

il-laħam tal-mammiferi tal-intestatura 0106 (intestatura 0208 jew 0210);

(c)

ħut (inkluż il-fwied, il-bajd u l-isperma tagħhom) jew krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn, mejtin u mhux tajbin jew mhumiex adattati għall-konsum uman minħabba l-ispeċi jew il-kundizzjoni tagħhom (Kapitolu 5); dqiq, pasti jew gerbub ta’ ħut jew ta’ krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħra li mhumiex tajbin għall-konsum uman (intestatura 2301); jew

(d)

il-kavjar jew is-sostituti tal-kavjar ippreparati mill-bajd tal-ħut (l-intestatura 1604).

…”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

0301

Ħut ħaj

Kollox: ikopri t-trot, is-sallur, il-karpjuni, jew kwalunkwe speċi oħra jew kwalunkwe ħuta oħra li tiġi importata għat-trobbija jew għar-riproduzzjoni.

Il-ħut ħaj importat għall-konsum uman immedjat jiġi ttrattat, għal finijiet ta’ kontrolli uffiċjali, daqslikieku kien prodott.

Tkopri ħut ornamentali fis-subintestaturi 0301 11 00 u 0301 19 00 .

0302

Ħut, frisk jew imkessaħ, eskluż il-fletti tal-ħut u laħam ieħor tal-ħut tal-intestatura 0304

Kollox, tkopri l-fwied, il-bajd u l-isperma, friski jew imkessħa, fil-kodiċi NM 0302 91 00 .

0303

Ħut, iffriżat, eskluż il-fletti tal-ħut u laħam ieħor tal-ħut tal-intestatura 0304

Kollox, tkopri l-fwied, il-bajd u l-isperma, iffriżati, fis-subintestatura 0303 91 .

0304

Fletti tal-ħut u laħam ieħor tal-ħut (kemm jekk kapuljat u kemm jekk le), frisk, imkessaħ jew iffriżat

Kollox.

0305

Ħut, imnixxef, immellaħ jew fis-salmura; ħut affumikat, kemm jekk imsajjar jew le qabel jew waqt il-proċess ta’ affumikar; dqiq, frakass u pellets tal-ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

Kollox, tkopri prodotti oħra tas-sajd bħal dqiq, ikliet u gerbub tajbin għall-konsum uman magħmulin mill-ħut; tkopri rjus, dnub u grieżem tal-ħut u prodotti oħra tas-sajd.

0306

Krustaċji, kemm jekk fil-qoxra jew le, ħajjin, friski, imkessħin, friżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; krustaċji affumikati, kemm jekk fil-qoxra jew le, kemm jekk imsajrin qabel jew matul il-proċess ta’ affumikazzjoni; krustaċji, fil-qoxra, imsajrin bl-istim jew mgħollijin fl-ilma, kemm jekk imkessħin jew le, iffriżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; dqiq, frakass u pellets tal-krustaċji, tajbin għall-konsum mill-bniedem

Kollox.

Krustaċji ħajjin importati għall-konsum uman immedjat jitqiesu u jiġu trattati għal finijiet ta’ kontrolli uffiċjali daqslikieku kienu prodotti.

Tkopri xadini marini ornamentali u ċ-ċesti tagħhom għall-użu bħala annimali domestiċi u l-krustaċji ornamentali ħajjin kollha.

0307

Molluski, kemm jekk fil-qoxra jew le, ħajjin, friski, imkessħin, iffriżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; molluski affumikati, kemm jekk fil-qoxra jew le, kemm jekk imsajrin qabel jew matul il-proċess ta’ affumikazzjoni; dqiq, frakass u pellets tal-molluski, tajbin għall-konsum mill-bniedem

Din tkopri l-molluski li jistgħu jkunu ġew imsajrin u mbagħad affumikati. Il-molluski imsajrin l-oħra huma koperti fl-intestatura 1605 .

Tkopri molluski ornamentali ħajjin.

Molluski ħajjin importati għall-konsum uman immedjat jitqiesu u jiġu trattati għal finijiet ta’ kontrolli uffiċjali daqslikieku kienu prodotti.

Tkopri kollox fis-subintestatura 0307 11 sa 0307 99 , bħalma huma l-eżempji li ġejjin:

0307 60 (bebbux ħlief bebbux tal-baħar): tkopri l-gastropodi terrestri tal-ispeċi Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum u speċijiet tal-familja Achatinidae. Tkopri l-bebbux ħaj (inkluż il-bebbux tal-ilma ħelu) għall-konsum uman immedjat u wkoll il-laħam tal-bebbux għall-konsum uman. Tkopri l-bebbux ipproċessat jew il-bebbux ipproċessat minn qabel. Prodotti pproċessati oħrajn huma koperti fl-intestatura 1605 .

0307 91 00 (molluski oħrajn, ħajjin, friski jew imkessħin, jiġifieri ħlief gajdri, arzelli, maskli (Mytilus spp., Perna spp.), siċċ, klamari, qarnit, bebbux tal-baħar, gandoffli, arzell, arki, widnet il-baħar (Haliotis spp.) u strombi (Strombus spp.): tkopri laħam tal-ispeċi tal-bebbux tal-ilma baħar, kemm jekk fil-qoxra jew le.

0307 99 (molluski oħrajn, ħlief ħajjin, friski, imkessħin, jew iffriżati, jiġifieri ħlief gajdri, arzelli, maskli (Mytilus spp., Perna spp.), siċċ, klamari, qarnit, bebbux tal-baħar, gandoffli, arzell, arki, widnet il-baħar (Haliotis spp.) u strombi (Strombus spp.); oħrajn, inkluż dqiq, frakass u pellets minnhom, tajbin għall-konsum mill-bniedem).

0308

Invertebrati akkwatiċi ħlief krustaċji u molluski, ħajjin, friski, imkessħin, iffriżati, imnixxfin, immellħin jew fis-salmura; invertebrati akkwatiċi affumikati, ħlief krustaċji u molluski, kemm jekk imsajrin qabel jew waqt il-proċess tal-affumikar u kemm jekk le; dqiq, pasti u gerbub ta’ invertebrati akkwatiċi ħlief krustaċji u molluski, minbarra l-krustaċji u l-molluski, tajbin għall-konsum uman

Kollox.

KAPITOLU 4

Prodotti tal-ħalib; bajd tal-għasafar; għasel naturali; prodotti kommestibbli u li ġejjin mill-annimali, li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra

Noti relatati mal-Kapitolu 4 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

L-espressjoni “ħalib” tfisser ħalib sħiħ jew ħalib parzjalment jew kompletament xkumat.

2.

Għall-finijiet tal-intestatura 0405:

(a)

it-terminu “butir” ifisser butir naturali, butir tax-xorrox jew butir rikostitwit (frisk, immellaħ jew misnieħ, inkluż il-butir fil-laned) derivat esklużivament mill-ħalib, b’kontenut ta’ xaħam tal-ħalib ta’ 80 % jew aktar iżda mhux aktar minn 95 % skont il-piż, b’kontenut massimu ta’ solidi-mhux-xaħam tal-ħalib ta’ 2 % skont il-piż u b’kontenut massimu ta’ ilma ta’ 16 % skont il-piż. Il-butir ma għandux ikollu emulsjonanti miżjudin, iżda jista’ jkun fih il-klorur tas-sodju, koloranti tal-ikel, imlieħ newtralizzanti u kolturi ta’ batterji li ma jagħmlux ħsara li jipproduċu l-aċidu lattiku;

(b)

l-espressjoni “spreads tal-ħalib” tfisser emulsjoni li tiddellek tat-tip ilma-fiż-żejt, li jkun fiha x-xaħam tal-ħalib bħala l-uniku xaħam fil-prodott, b’kontenut ta’ xaħam tal-ħalib ta’ 39 % jew aktar iżda inqas minn 80 % skont il-piż.

3.

Il-prodotti magħmulin bil-konċentrazzjoni tax-xorrox u biż-żieda tal-ħalib jew tax-xaħam tal-ħalib għandhom ikunu kklassifikati bħala ġobon fl-intestatura 0406 sakemm ikollhom dawn it-tliet karatteristiċi:

(a)

kontenut ta’ xaħam tal-ħalib, skont il-piż tal-materja niexfa, ta’ 5 % jew aktar;

(b)

kontenut ta’ materja niexfa, skont il-piż, ta’ mill-inqas 70 % iżda li ma jaqbiżx il-85 %; u

(c)

huma ffurmati jew jistgħu jingħataw forma.

4.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a)

il-prodotti magħmulin mix-xorrox, li jkun fihom skont il-piż aktar minn 95 % lattożju, espress bħala lattożju anidru kkalkolat fuq il-materja niexfa (l-intestatura 1702);

(b)

il-prodotti miksuba mill-ħalib permezz tas-sostituzzjoni ta’ kostitwent naturali wieħed jew aktar tiegħu (pereżempju, ix-xaħmijiet butiriċi) b’sustanza oħra (pereżempju, ix-xaħmijiet oleiċi) (l-intestatura 1901 jew 2106); jew

(c)

l-albumini (inkluż il-konċentrati ta’ żewġ proteini tax-xorrox jew aktar, li jkun fihom skont il-piż aktar minn 80 % proteini tax-xorrox, ikkalkolati fuq il-materja niexfa) (l-intestatura 3502) jew il-globulini (intestatura 3504).

…”

Estratti min-Noti ta’ Spjega tas-Sistema Armonizzata

“L-intestatura 0408 tkopri l-bajd sħiħ mhux fil-qoxra, u l-isfra tal-bajd tal-għasafar kollha. Il-prodotti ta’ dan it-titolu jistgħu jkunu friski, imnixxfin, imsajrin bil-fwar jew mgħollija fl-ilma, iffurmati (pereżempju ‘bajd twil’ ċilindriku), iffriżati jew ippreservat mod ieħor. Dawn kollha jaqgħu taħt din l-intestatura kemm jekk fihom zokkor miżjud jew sustanzi ħelwin oħra u kemm jekk biex jintużaw bħala ikel jew għal finijiet industrijali (pereżempju, fl-ikkunzar).

Din l-intestatura ma tkoprix:

(a)

Żejt tal-isfar tal-bajd (l-intestatura 1506).

(b)

Preparati tal-bajd li fihom taħwir, ħwawar jew addittivi oħra (l-intestatura 2106).

(c)

Leċitina (l-intestatura 2923).

(d)

Abjad tal-bajd separat (albumina tal-bajd) (l-intestatura 3502).

L-intestatura 0409 tkopri l-għasel prodott min-naħal (Apis mellifera) jew minn insetti oħra, iċċentrifugat jew fix-xehda jew li fih biċċiet ta’ xehda, sakemm ma jkunx ġie miżjud iz-zokkor jew sustanza oħra. Dan l-għasel jista’ jiġi kklassifikat skont is-sors, l-oriġini jew il-kulur tal-fjuri.

L-intestatura 0409 teskludi l-għasel artifiċjali u t-taħlitiet ta’ għasel naturali u artifiċjali (l-intestatura 1702).

L-intestatura 0410 tkopri l-prodotti ġejjin mill-annimali li huma tajbin għall-konsum uman, li mhumiex speċifikati jew inkluż xi mkien ieħor fin-Nomenklatura Magħquda. Dan jinkludi:

(a)

Il-bajd tal-fkieren. Dawn huma bajd tal-fkieren tax-xmajjar jew tal-baħar; jistgħu jkunu friski, imnixxfa jew ippreservati mod ieħor.

Iż-żejt tal-fekruna huwa eskluż (l-intestatura 15.06).

(b)

Bejtiet tas-Salanganes (“bejtiet tal-għasafar”). Dawn jikkonsistu minn sustanza li jipproduċu l-għasafar li tissolidifika malajr mal-espożizzjoni għall-arja.

Il-bejtiet jistgħu jiġu ppreżentati mhux trattati, jew jistgħu jkunu ġew imnaddfa biex jitneħħewlhom ir-rix, iż-żajbar, it-trab u impuritajiet oħra sabiex isiru tajbin għall-konsum. Dawn huma ġeneralment fil-forma ta’ strixxi jew ħajtiet bajdana.

Il-bejtiet tas-Salanganes għandhom kontenut għoli ta’ proteini u jintużaw kważi b’mod esklużiv fis-sopop jew fi preparati tal-ikel oħrajn.

L-intestatura 0410 teskludi d-demm tal-annimali, kommestibbli jew le, likwidu jew imnixxef (l-intestatura 0511 jew 3002).”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

0401

Ħalib u krema, mhux konċentrati u mingħajr zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud

Kollox.

Ħalib għall-għalf tal-annimali huwa kopert taħt din l-intestatura, filwaqt li l-għalf tal-annimali li fih il-ħalib huwa kopert fl-intestatura 2309 .

Ħalib għal użu terapewtiku/profilattiku huwa kopert fl-intestatura 3001 .

0402

Ħalib u krema, konċentrati jew biz-zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud

Kollox.

0403

Xorrox tal-butir, baqta u krema, jogurt, kefir u ħalib u krema oħrajn fermentati jew aċidifikati, kemm jekk ikkonċentrati jew biz-zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud jew imħawrin jew miżjudin bil-frott, bil-ġewż jew bil-kawkaw u kemm jekk le

Kollox, tkopri krema, ħalib imħawwar jew bi frott, iffriżat u fermentat, għall-konsum uman.

Il-ġelat huwa kopert fl-intestatura 2105 .

Xorb li fih il-ħalib b’togħma ta’ kawkaw jew sustanzi oħra huwa kopert fl-intestatura 2202 .

0404

Xorrox u xorrox modifikat, kemm jekk ikkonċentrat jew biz-zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud u kemm jekk le; prodotti magħmulin minn kostitwenti naturali tal-ħalib, kemm jekk biz-zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħmel ħelu jew le, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra

Kollox, tkopri prodotti tal-ħalib għat-trabi.

Fil-kodiċi NM 0404 10 48 tkopri l-kolostru tal-ifrat, f’forma likwida, bix-xaħam imneħħi u dekaseinat, għall-konsum uman, u fil-kodiċi NM 0404 90 21 tkopri l-kolostru bix-xaħam imnaqqas li ma jkunx ġie dekaseinat u mnixxef bl-isprej, għall-konsum uman.

0405

Butir u xaħmijiet u żjut oħrajn magħmulin mill-ħalib; spreads tal-ħalib

Kollox.

0406

Ġobon u baqta

Kollox.

0407

Bajd tat-tjur, fil-qoxra, frisk, ippreservat jew imsajjar

Kollox, tkopri bajd għat-tifqis u bajd speċifikat ħieles minn patoġeni (SPF) u bajd fertilizzat għall-inkubazzjoni (0407 11 u 0407 19 ).

tkopri bajd frisk (0407 21 sa 0407 29 ) u bajd ieħor (0407 90 ), kemm tajjeb kif ukoll dak mhux tajjeb għall-konsum uman.

Tkopri “bajd ta’ 100 sena”.

Kemm albumina tal-bajd li mhijiex tajba kif ukoll dik tajba għall-konsum uman huma koperti bl-intestatura 3502 .

0408

Bajd tat-tjur, mhux fil-qoxra, u isfra tal-bajd, friski, imnixxfin, imsajrin bil-fwar jew bit-togħlija, iffurmati, iffriżati jew ippreservati mod ieħor, kemm b’kontenut ta’ zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud u kemm jekk le

Kollox: din l-intestatura tkopri l-prodotti tal-bajd kemm jekk ikunu ġew trattati bis-sħana u kemm jekk le u prodotti li mhumiex tajbin għall-konsum uman.

0409 00 00

Għasel naturali

Kollox.

0410 00 00

Prodotti kommestibbli u li ġejjin mill-annimali, li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra

Kollox.

Din l-intestatura tkopri r-“royal jelly” u l-propolis (użati fil-manifattura tal-prodotti farmaċewtiċi u supplimenti tal-ikel) u materjal ieħor ġej mill-annimali għall-konsum uman, ħlief l-għadam (li huma koperti fl-0506 ).

Insetti jew bajd tal-insetti għall-konsum uman huma koperti f’dan il-kodiċi NM.

KAPITOLU 5

Prodotti ġejjin mill-annimali li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra

Kummenti ġenerali

Rekwiżiti speċifiċi għal ċerti prodotti f’dan il-kapitolu huma stabbiliti fit-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011:

 

Ir-Ringiela 7: lanżit tal-ħnieżer

 

Ir-Ringiela 8: suf u xagħar mhux trattati prodotti minn annimali ħlief dawk mill-ispeċi porċini

 

Ir-Ringiela 9: rix ittrattat, partijiet ta’ rix u rix fin artab (down) trattati.

Noti relatati mal-Kapitolu 5 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a)

il-prodotti kommestibbli (għajr l-imsaren, il-bżieżaq tal-awrina u l-istonki tal-annimali, sħaħ jew partijiet tagħhom, u d-demm tal-annimali, likwidu jew imnixxef);

(b)

il-ġlud (inkluż il-ġlud tal-pelliċċerija), għajr l-oġġetti tal-intestatura 0505 u qtugħ u skart simili ta’ ġlud grezzi tal-intestatura 0511 (il-Kapitolu 41 jew 43);

(c)

il-materjali tessili ta’ annimali, għajr il-krin u l-iskart tal-krin (it-Taqsima XI); jew

(d)

l-għoqiedi jew it-trofof ippreparati għall-produzzjoni tal-ixkupi jew tal-ixkupilji (l-intestatura 9603).

3.

Fin-nomenklatura, in-nejbiet tal-iljunfanti, tal-ipoppotami, tal-odobeni, tan-narwal u tal-ħalluġ, il-qrun tar-rinoċeronti u s-snien tal-annimali kollha huma meqjusin bħala “avorju”.

4.

Fin-Nomenklatura, l-espressjoni “krin” tfisser ix-xagħar tal-krinjieri jew tad-dnub tal-annimali ekwini jew tal-annimali bovini. L-intestatura 0511 tkopri, fost l-oħrajn, il-krin u l-iskart tal-krin, kemm jekk ikun ippreżentata bħala saff u kemm jekk le b’materjal ta’ appoġġ jew le.”

Estratt min-Noti ta’ Spjega tas-Sistema Armonizzata

“L-intestatura 0505 tkopri

(1)

Il-ġlud u partijiet oħra minn għasafar (eż., rjus, ġwienaħ) bir-rix jew l-ewwel rix tagħhom, u

(2)

Rix u bċejjeċ tar-rix (kemm bit-trufijiet mirqumin jew le), u żajbar,

sakemm dawn ikunu mhux maħdumin, jew ikunu sempliċiment imnaddfin, iddiżinfettati jew ittrattati għall-preservazzjoni imma ma jkunux maħdumin jew immuntati mod ieħor.

L-intestatura 0505 tkopri wkoll trab, grixa u skart mir-rix jew bċejjeċ tar-rix.”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

Lanżit u xagħar tal-ħnieżer, tal-majjali tas-simna jew taċ-ċingjali u skart tagħhom

Kollox, trattati u mhux trattati.

0504 00 00

Imsaren, bżieżaq tal-awrina u stonki tal-annimali (għajr tal-ħut), sħaħ jew partijiet tagħhom, friski, imkessħin, iffriżati, immellħin, fis-salmura, imnixxfin jew affumikati

Kollox, tkopri stonku, bżieżaq u intestini mnaddfin, immellħin, imnixxfin jew imsaħħnin ta’ annimali tal-ifrat, porċini, ovini, kaprini, jew ta’ oriġini ta’ pollam.

Ex05 05

Ġlud u partijiet oħrajn tal-għasafar, bir-rix jew biż-żajbar tagħhom, rix u partijiet tar-rix (kemm jekk bit-trufijiet imberflin u kemm jekk le) u żajbar, mhumiex maħdumin aktar minn imnaddfin, diżinfettati jew trattati għall-preservazzjoni; trab u skart mir-rix jew minn partijiet tar-rix

Kollox, inkluż trofej tal-kaċċa tal-għasafar, iżda eskluż ir-rix dekorattiv ittrattat, rix ittrattat li jinġarr minn passiġġieri għall-użu privat tagħhom jew kunsinni ta’ rix ittrattat mibgħuta lil individwi privati għal finijiet mhux industrijali.

L-Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 jipprojbixxi l-importazzjoni u t-tranżitu mill-Unjoni ta’ rix u partijiet ta’ rix u rix fin artab (down) mhux ittrattati.

Il-kontrolli uffiċjali japplikaw għar-rix indipendentement mit-trattament tagħhom kif imsemmi fil-punt C tal-Kapitolu VII tal-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Hemm aktar rekwiżiti speċifiċi għat-trofej tal-kaċċa tas-selvaġġina stabbiliti fit-Taqsima 5 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

It-Taqsima 6 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 tkopri r-rix li jintuża għall-mili; l-ewwel rix, rix mhux ipproċessat jew rix ieħor.

0506

Għadam u ċ-ċentri tal-qrun, mhux maħduma, bix-xaħam imneħħi, sempliċement ippreparati (iżda mhux maqtugħin għall-forma), ittrattati bl-aċidu jew deġelatinizzati; trab u skart minn dawn il-prodotti

tkopri l-għadam użat bħala magħda tal-klieb u l-għadam għall-produzzjoni tal-ġelatina, jew tal-kollaġen jekk ikunu derivati minn karkassi li jkunu nqatlu għall-konsum uman.

Dqiq tal-għadam għall-konsum uman huwa kopert taħt l-intestatura 0410 .

Ir-rekwiżiti speċifiċi għal prodotti bħal dawn mhux intiżi għall-konsum uman huma stabbiliti fir-Ringiela 6 (trofej tal-kaċċa), fir-Ringiela 11 (għadam u prodotti tal-għadam (eskluż l-għadam mitħun), qrun u prodotti tal-qrun (eskluż il-qrun mitħun) u qwieqeb u prodotti tal-qwieqeb (eskluż qwieqeb mitħuna) għal użi eskluż bħala materjal ta’ għalf, fertilizzant organiku jew materjal li jtejjeb il-ħamrija), u r-Ringiela 12 (magħda tal-klieb) tat-Tabella 2 tat-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

0507

Avorju, il-qoxra tal-fekruna, l-għadma tal-balieni u x-xagħar tal-għadam tal-balieni, qrejjen, qrejjen imsaġġra, qwieqeb, dwiefer, dwiefer ippuntati u mnaqar, li mhumiex maħduma jew sempliċement ippreparati iżda mhumiex maqtugħin għall-forma; trab u skart minn dawn il-prodotti

Tkopri t-trofej tal-kaċċa ttrattati minn għasafar u minn annimali bid-dwiefer li jkun biss għadam, qrejjen, qwieqeb, dwiefer ippuntati, qrejjen imsaġġra u snien.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għat-trofej tal-kaċċa huma stabbiliti fir-Ringiela 6 tat-Tabella 2 tat-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Ex05080000

Qroll u materjali simili, mhux maħdumin jew sempliċiment preparati iżda mhux maħdumin mod ieħor; qxur ta’ molluski, krustaċej jew ekinodermi u għadam tas-siċċ, mhux maħdumin jew sempliċiment preparati iżda mhux maqtugħin għall-forma, trab u skart tagħhom

Qxur vojta għall-użu fl-ikel u għall-użu bħala materja prima għall-glukożammina.

Barra minn hekk, il-qxur, inkluż l-għadam tas-siċċ, b’laħam jew tessut artab, kif imsemmi fil-punt (k)(i) tal-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 huma koperti.

Ex05100000

Ambra griża, kastorju, żibett u misk, kantaridi, bila, imnixxfa jew le; glandoli u prodotti oħrajn ta’ annimali użati fil-preparazzjoni ta’ prodotti farmaċewtiċi, friski, imkessħin, friżati jew preservati mod ieħor provviżorjament

L-ambra griża u l-kantaridi huma esklużi.

Il-glandoli, prodotti oħra tal-annimali u l-bila huma koperti minn dan il-kodiċi.

Glandoli mnixxfa u l-prodotti tagħhom huma koperti mill-intestatura 3001 .

Jistgħu jiġu stabbiliti rekwiżiti speċifiċi fir-Ringiela 14 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 għal prodotti sekondarji mill-annimali għall-manifattura ta’ ikel għall-annimali domestiċi ħlief l-ikel mhux ipproċessat għall-annimali domestiċi u prodotti dderivati minnu għal użi barra mill-katina tal-għalf (għall-farmaċewtiċi u prodotti tekniċi oħra).

Ex05 11

Prodotti tal-annimali li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra; annimali mejtin tal-Kapitolu 1 jew 3, li mhumiex tajbin għall-konsum uman

Kollox.

Tkopri materjal ġenetiku (semen u embrijuni li ġejjin mill-annimali bħall-ispeċi bovina, ovina, kaprina, ekwina u porċina) u prodotti sekondarji tal-annimali ta’ materjali tal-Kategoriji 1 u 2, kif imsemmi fl-Artikoli 8 u 9 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009.

Dawn li ġejjin huma eżempji ta’ prodotti mill-annimali li jidħlu taħt is-subintestaturi 0511 10 sa 0511 99 :

0511 10 00 (semen minn annimali tal-ifrat).

0511 91 (prodotti tal-ħut jew krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn): kollha, tkopri l-bajd tal-ħut għat-tifqis, l-annimali mejtin, il-prodotti sekondarji tal-annimali għall-manifattura ta’ ikel għall-annimali domestiċi u għall-farmaċewtiċi u prodotti tekniċi oħra. Tkopri l-annimali mejtin kif imsemmi fil-Kapitolu 3, inkommestibbli jew ikklassifikati li mhumiex tajbin għall-konsum uman, pereżempju, id-daphnids, magħrufin bħala briegħed tal-ilma, u ostrakoda jew fillopodi oħrajn, imnixxfa, biex jitimgħu lill-ħut tal-akkwarji; tkopri l-lixka tal-ħut.

Ex05119910 (muskoli jew tenduni; bċejjeċ u skart simili ta’ ġlud mhux proċessati).

Huma meħtieġa kontrolli uffiċjali għall-ġlud mhux ittrattati kif imsemmi fil-punt C.2 tal-Kapitolu V tal-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 142/2011, jekk ikunu konformi mal-punti B.1 jew C.1 tal-Kapitolu V tal-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Ex05119931 (sponoż naturali mhux ipproċessati ġejjin mill-annimali): kollha, jekk għall-konsum uman; jekk mhux għall-konsum uman, dawk intiżi għall-annimali domestiċi biss. Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-konsum mhux mill-bniedem huma stabbiliti fir-Ringiela 12 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Ex05119939 (ħlief sponoż naturali mhux ipproċessati ġejjin mill-annimali): kollha, jekk għall-konsum uman; jekk mhux għall-konsum uman, dawk intiżi għall-annimali domestiċi biss. Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-konsum mhux mill-bniedem huma stabbiliti fir-Ringiela 12 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Ex05119985 (prodotti oħra tal-annimali li mhumiex speċifikati jew inklużi band’ oħra; annimali mejtin tal-Kapitolu 1, mhux tajbin għall-konsum uman): Tkopri l-embrijuni, l-ova, is-semen u l-materjal ġenetiku mhux koperti mill-kodiċi 0511 10 u ta’ speċijiet għajr l-annimali tal-ifrat li jidħlu taħt din l-intestatura. Tkopri l-prodotti sekondarji tal-annimali għall-manifattura ta’ ikel għall-annimali domestiċi jew prodotti tekniċi oħrajn.

Tkopri x-xagħar taż-żiemel mhux ittrattat, prodotti tal-apikultura ħlief xama’ għall-apikultura jew użu tekniku, spermaċeti għal użu tekniku, annimali mejta msemmija fil-Kapitolu 1 inkommestibbli jew li mhumiex għall-konsum uman (pereżempju: klieb, qtates, insetti) materjal mill-annimali li l-karatteristiċi essenzjali tiegħu ma jkunux inbidlu, u d-demm tal-annimali kommestibbli li mhux derivat mill-ħut, għall-konsum uman.

KAPITOLU 6

Siġar ħajjin u pjanti oħrajn; basal, għeruq u bħalhom; fjuri maqtugħin u weraq ornamentali

Kummenti ġenerali

Dan il-kapitolu jkopri spawn għall-faqqiegħ f’kompost ta’ demel sterilizzat li ġej mill-annimali.

Estratt min-Noti ta’ Spjega għan-NM

“0602 90 10 Spawn għall-faqqiegħ:

It-terminu spawn għall-faqqiegħ huwa referenza għal xibka ta’ ħjut fraġli (Thallus jew Mycelium) li spiss tinsab taħt l-art, li tgħix u tikber fuq is-superfiċi ta’ annimali jew materjal veġetali li jkun qed jiddekomponi u li tiżviluppa fit-tessuti stess u tipproduċi l-faqqiegħ.

Din is-subintestatura tinkludi wkoll prodott magħmul minn spawn għall-faqqiegħ, mhux kompletament żviluppat, imqiegħed f’ammonti mikroskopiċi fuq saff tal-ħabb taċ-ċereali u mgeżwer f’kompost tad-demel taż-żwiemel sterilizzat (taħlita ta’ tiben u demel taż-żwiemel).”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex06029010

Spawn għall-faqqiegħ

Biss, jekk ikun fih demel ipproċessat li joriġina mill-annimali u r-regoli speċifiċi huma stabbiliti fir-Ringiela 1 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

KAPITOLU 12

Żrieragħ u frott żejtnin; diversi qmuħ, żrieragħ u frott; pjanti industrijali jew mediċinali; tiben u magħlef

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex12129995

Prodotti veġetali tat-tip li jintuża primarjament għall-konsum uman, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra

Polline tan-naħal.

Ex12130000

Tiben u ħliefa taċ-ċereali, mhux ippreparati, kemm jekk imqattgħin, mitħunin, ippressati jew fil-forma ta’ pellets u kemm jekk le

Tiben biss.

Ex12 14 90

Lift tal-Iżvezja, mangolds, għeruq għall-foraġġ, ħuxlief, nifel (alfalfa), xnien, sainfoin, kaboċċi għall-foraġġ, lupini, ġulbiena u prodotti simili tal-foraġġ, kemm jekk fil-forma ta’ pellets u kemm jekk le: ħlief xnien (alfalfa) mitħun oħxon u gerbub

Ħuxlief biss.

KAPITOLU 15

Xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew ħxejjex u prodotti mill-qsim tagħhom; xaħmijiet ippreparati kommestibbli; xamgħat ta’ annimali jew ħxejjex

Kummenti ġenerali

Xaħmijiet u żjut kollha dderivati mill-annimali. Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-prodotti li ġejjin huma stabbiliti fl-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011:

1.

xaħmijiet imdewba u żjut tal-ħut fir-Ringiela 3 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I;

2.

xaħmijiet imdewba mill-materjali tal-Kategorija 2 għal ċerti finijiet barra l-katina tal-għalf għal annimali mrobbija fl-irziezet (pereżempju għal finijiet oleokimiċi) fir-Ringiela 17 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II;

3.

id-derivattivi tax-xaħam fir-Ringiela 18 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II.

Id-derivattivi tax-xaħam jinkludu l-prodotti tal-ewwel stadju dderivati minn xaħmijiet u żjut meta jkunu fl-istat pur tagħhom li jiġu prodotti b’metodu stabbilit fil-punt 1 tal-Kapitolu XI tal-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Id-derivattivi mħallta ma’ materjali oħra huma suġġetti għall-kontrolli uffiċjali.

Noti relatati mal-Kapitolu 15 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a)

ix-xaħam tal-ħanżir jew ix-xaħam tal-pollam tal-intestatura 0209;

(b)

il-butir, ix-xaħam u ż-żejt tal-kawkaw (l-intestatura 1804);

(c)

il-preparati kommestibbli li fihom aktar minn 15 % skont il-piż tal-prodotti tal-intestatura 0405 (ġeneralment, il-Kapitolu 21);

(d)

il-qrieqeċ (l-intestatura 2301) jew ir-residwi tal-intestaturi 2304 sa 2306;

3.

L-intestatura 1518 ma tkoprix ix-xaħmijiet jew iż-żjut jew il-frazzjonijiet tagħhom, żnaturati biss, li għandhom ikunu kklassifikati fl-intestatura xierqa għax-xaħmijiet u ż-żjut mhux żnaturati korrispondenti u l-frazzjonijiet tagħhom.

4.

L-istokkijiet tas-sapun, ir-residwi u s-sedimenti taż-żejt, iż-żift tal-istearina, iż-żift tal-gliċerol u r-residwi tal-grass tas-suf jaqgħu fl-intestatura 1522.”

Estratt min-Noti ta’ Spjega tas-Sistema Armonizzata

“L-intestatura 1516 tkopri x-xaħmijiet u ż-żjut tal-annimali u veġetali, li jkunu għaddew minn trasformazzjoni kimika speċifika ta’ tip imsemmi hawn taħt, iżda li ma jkunux ġew ippreparati ulerjorment.

L-intestatura tkopri wkoll frazzjonijiet ta’ xaħmijiet u żjut tal-annimali jew veġetali li ġew ittrattati b’mod simili.

L-idroġenizzazzjoni, li tiġi affettwata billi l-prodotti jiġu f’kuntatt mal-idroġenu pur f’temperatura u taħt pressjoni adattati fil-preżenza ta’ katalista (ġeneralment nikil imfarrak b’mod fin), tgħolli l-punti tat-tidwib tax-xaħmijiet u żżid il-konsistenza taż-żjut billi tittrasforma l-gliċeridi mhux saturati (eż. ta’ aċidi olejki jew linolejki) fi gliċeridi saturati b’punti ta’ tidwib ogħla (eż. ta’ aċidi palmitiċi u steariċi).

“L-intestatura 1518 tkopri taħlitiet jew preparati inkommestibli ta’ xaħmijiet jew żjut tal-annimali jew veġetali jew ta’ frazzjonijiet ta’ xaħmijiet jew żjut differenti tal-Kapitolu, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra.

Din il-parti tkopri, inter alia, iż-żejt tal-qali użat li fih, pereżempju, żejt tal-kolza, żejt tas-sojja u kwantità żgħira ta’ xaħam tal-annimali, għall-użu fil-preparazzjoni tal-għalf tal-annimali.

L-intestatura tinkludi wkoll xaħmijiet u żjut idroġenati, interesterifikati, riesterifikati jew elajdinizzati jew il-frazzjonijiet tagħhom, meta l-modifika tkun tinvolvi aktar minn xaħam jew żejt wieħed.”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

1501

Xaħam tal-ħanżir (inkluż il-lardu) u xaħam tal-pollam, għajr dak tal-intestatura 0209 jew 1503

Kollox.

1502

Xaħmijiet tal-annimali bovini, tan-nagħaġ u tal-mogħoż, għajr dawk tal-intestatura 1503

Kollox.

1503 00

Stearina tal-lardu, żejt tal-lardu, oleostearina, oleomarġerina u żejt tax-xaħam ta’ dam, mhux emulsifikati jew imħalltin jew ippreparati b’xi mod ieħor

Kollox.

1504

Xaħmijiet u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom, tal-ħut jew tal-mammiferi tal-baħar, kemm jekk raffinati u kemm jekk le, iżda mhux modifikati kimikament

Kollox, iż-żjut tal-ħut u ż-żjut minn prodotti tas-sajd u minn mammiferi tal-baħar.

Preparati diversi kommestibbli huma koperti b’mod ġenerali taħt l-intestatura 1517 jew il-Kapitolu 21.

1505 00

Grass tas-suf u s-sustanzi xaħmin derivati minnu (inkluż il-lanolina)

Kollox, xaħam tas-suf importat bħala xaħam imdewweb kif stipulat fl-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011, jew il-lanolina importata bħala prodott intermedju.

1506 00 00

Xaħmijiet u żjut tal-annimali oħrajn u l-frazzjonijiet tagħhom, kemm jekk raffinati u kemm jekk le, iżda mhux modifikati kimikament

Kollox.

Xaħmijiet jew żjut mhux maqsumin, u wkoll il-frazzjonijiet inizjali tagħhom prodotti b’metodu stabbilit fil-punt 1 tal-Kapitolu XI tal-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

1516 10

Xaħmijiet u żjut tal-annimali u l-frazzjonijiet tagħhom, parzjalment jew kompletament idroġenati, esterifikati bejniethom, riesterifikati jew elajdinizzati, kemm jekk raffinati u kemm jekk le, iżda mhux ippreparati mod ieħor

Xaħmijiet u żjut kollha mill-annimali.

Għall-kontrolli uffiċjali d-derivattivi tax-xaħam jinkludu l-prodotti fl-ewwel stadju dderivati minn xaħmijiet u żjut tal-annimali meta fl-istat pur tagħhom prodotti b’metodu stabbilit fil-punt 1 tal-Kapitolu XI tal-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Ex15 17

Marġerina; taħlitiet jew preparati kommestibbli tax-xaħmijiet jew taż-żjut tal-annimali jew veġetali jew tal-frazzjonijiet ta’ xaħmijiet u żjut differenti ta’ dan il-kapitolu, għajr xaħmijiet jew żjut kommestibbli jew il-frazzjonijiet tagħhom tal-intestatura 1516

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

Ex15180091

Xaħmijiet u żjut tal-annimali u veġetali u l-frazzjonijiet tagħhom, mgħollijin, ossidizzati, deidrati, sulfurizzati, minfuħin, polimerizzati bis-sħana ġewwa vakwu jew ġewwa gass inerti jew modifikati kimikament mod ieħor, eskluż dawk tal-intestatura 1516

Biss jekk ikun fihom xaħam u żjut mill-annimali.

Id-derivattivi tax-xaħam prodotti b’metodu stabbilit fil-punt 1 tal-Kapitolu XI tal-Anness XIII għar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Rekwiżiti speċifiċi huma stabbiliti fir-Ringiela 17 (xaħmijiet imdewba) u r-Ringiela 18 (derivattivi tax-xaħam) tat-Tabella 2 tat-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Ex15180095

Taħlitiet jew preparati tax-xaħmijiet u taż-żjut tal-annimali jew tal-annimali u veġetali inkommestibbli u l-frazzjonijiet tagħhom

Xaħmijiet u preparati ta’ żjut, xaħam imdewweb u d-derivattivi dderivati mill-annimali biss; inkluż iż-żejt tat-tisjir użat, maħsub biex jintuża skont il-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009.

Id-derivattivi tax-xaħam prodotti b’metodu stabbilit fil-punt 1 tal-Kapitolu XI tal-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Ex15180099

Oħrajn

Jekk ikun fihom xaħam li ġej mill-annimali biss.

Ex15200000

Gliċerol, mhux raffinat; ilmijiet u soluzzjonijiet tal-gliċerol

Biss jekk ikun fihom prodotti tal-annimali.

1521 90 91

Xema’ tan-naħal u xemgħat ta’ insetti oħrajn mhux ipproċessati

Kollox, tkopri xemgħat naturali f’xehdiet naturali, xema’ tan-naħal mhux ipproċessat għall-apikultura jew għal finijiet tekniċi.

L-Artikolu 25(1)(c) tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 jipprojbixxi l-importazzjoni u t-tranżitu mill-Unjoni ta’ xema’ tan-naħal fil-forma ta’ xehda.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-prodotti sekondarji tal-apikultura huma stabbiliti fir-Ringiela 10 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

1521 90 99

Xemgħa tan-naħal u xemgħat ta’ insetti oħrajn, kemm jekk raffinati jew kuluriti u kemm jekk le, għajr dawk grezzi

Kollox, tkopri xema’, ipproċessata jew irfinuta, kemm jekk ibbliċjata jew ikkulurita u kemm jekk le, għall-apikultura jew għal finijiet tekniċi.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-prodotti sekondarji tal-apikultura huma stabbiliti fir-Ringiela 10 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Prodotti sekondarji tal-apikultura ħlief xema’ tan-naħal għandhom jiġu sottomessi għall-kontrolli uffiċjali taħt il-kodiċi NM 0511 99 85 ‘Oħrajn’.

Ex15 22 00

Degras; residwi mit-trattament tas-sustanzi xaħmin jew tax-xemgħat tal-annimali jew veġetali

Biss jekk ikun fihom prodotti tal-annimali.

Ir-rekwiżiti speċifiċi huma stabbiliti fir-Ringiela 18 (derivattivi tax-xaħam) tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

KAPITOLU 16

Preparati ta’ laħam, ta’ ħut jew ta’ krustaċej, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn

Noti relatati mal-Kapitolu 16 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix il-laħam, il-ġewwieni tal-laħam, il-ħut, il-krustaċji, il-molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn, ippreparati jew ippreservati bil-proċess speċifikat fil-Kapitolu 2 jew 3 jew fl-intestatura 0504.

2.

Il-preparati tal-ikel jaqgħu f’dan il-kapitolu sakemm ikollhom aktar minn 20 % skont il-piż ta’ zalzett, laħam, ġewwieni tal-laħam, demm, ħut jew krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn, jew kwalunkwe kombinament tagħhom. Meta l-preparat ikun fih tnejn jew aktar mill-prodotti msemmijin hawn fuq, ikun ikklassifikat fl-intestatura tal-Kapitolu 16 li jikkorrispondi għall-komponent jew għall-komponenti li jippredominaw skont il-piż. Dawn id-dispożizzjonijiet ma japplikawx għall-prodotti mimlijin tal-intestatura 1902 jew għall-preparati tal-intestatura 2103 jew 2104.

Għall-preparati li fihom il-fwied, id-dispożizzjonijiet tat-tieni sentenza ma għandhomx japplikaw biex ikunu determinati s-subintestaturi fl-intestatura 1601 jew 1602.

…”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

1601 00

Zalzett u prodotti simili, ta’ laħam, fdal tal-laħam jew demm; preparati tal-ikel ibbażati fuq dawn il-prodotti

Kollox, tkopri laħam ippreservat f’forom differenti.

1602

Laħam, ġewwieni tal-laħam jew demm ippreparati jew ippreservati oħrajn

Kollox, tkopri laħam ippreservat f’forom differenti.

1603 00

Estratti u sugu tal-laħam, tal-ħut jew tal-krustaċji, tal-molluski jew ta’ invertebrati akkwatiċi oħrajn

Kollox, tkopri l-estratti tal-laħam u konċentrati tal-laħam, il-proteini tal-ħut f’forma ta’ ġel sew jekk imkessħin sew jekk iffriżati, kif ukoll il-qarquċa tal-klieb il-baħar.

1604

Ħut preparat jew preservat; kavjar u sostituti tal-kavjar imħejjija minn bajd tal-ħut

Kollox, preparati kulinari msajra jew imsajra minn qabel li fihom il-ħut jew il-prodotti tas-sajd jew imħallta magħhom.

Tkopri preparati tas-surimi taħt il-kodiċi NM 1604 20 05 .

Tkopri ħut fil-laned u kavjar fil-laned f’kontenituri ermetiċi, kif ukoll sushi (sakemm dawn ma jridux jiġu kklassifikati taħt kodiċi NM imsemmi fil-Kapitolu 19).

L-hekk imsejħa skewers tal-ħut (laħam tal-ħut/gambli mhux ipproċessat bil-ħaxix ippreżentati fuq stikka tal-injam) huma kklassifikati bil-kodiċi NM 1604 19 97 .

1605

Krustaċji, molluski u invertebrati akkwatiċi oħrajn, ippreparati jew ippreservati

Kollox, tkopri bebbux ippreparat b’mod sħiħ jew ippreparat minn qabel, krustaċji fil-laned, jew invertebrati akkwatiċi oħrajn kif ukoll trab tal-maskli.

KAPITOLU 17

Zokkrijiet u ħlewwiet taz-zokkor

Noti relatati mal-Kapitolu 17 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a)

il-ħlewwiet taz-zokkor li fihom il-kawkaw (l-intestatura 1806);

(b)

iz-zokkrijiet kimikament puri (għajr is-sukrożju, il-lattożju, il-maltożju, il-glukożju u l-fruttożju) jew prodotti oħrajn tal-intestatura 2940;

…”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex17 02

Zokkrijiet oħrajn, inkluż laktows kimikament pur, maltosju, glukows u fruktows, f’forma solida; ġuleppi taz-zokkor mhux raffinat li ma fihx miżjudin ħwawar jew sustanza koloranti; għasel artifiċjali, kemm jekk imħallat ma’ għasel naturali kif ukoll jekk le

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

Zokkor u għasel artifiċjali, jekk imħallat ma’ għasel naturali.

Ex17 04

Ħlewwiet taz-zokkor (inkluż iċ-ċikkulata bajda), li ma fihomx kawkaw

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

KAPITOLU 18

Kawkaw u preparati tal-kawkaw

Noti relatati mal-Kapitolu 18 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix il-preparati tal-intestaturi 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 jew 3004.

2.

L-intestatura 1806 tinkludi ħlewwiet taz-zokkor li fihom il-kawkaw u, soġġetti għan-Nota 1 ta’ dan il-Kapitolu, preparati oħrajn tal-ikel li fihom il-kawkaw.

…”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex18 06

Ċikkulata u preparati oħrajn tal-ikel li fihom il-kawkaw

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali

KAPITOLU 19

Preparati ta’ ċereali, dqiq, lamtu jew ħalib; prodotti ta’ koki tal-pastiċċiera

Noti relatati mal-Kapitolu 19 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a)

ħlief fil-każ tal-prodotti mimlijin tal-intestatura 1902, il-preparati tal-ikel li fihom aktar minn 20 % skont il-piż ta’ zalzett, laħam, ġewwieni tal-laħam, demm, ħut jew krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn, jew kwalunkwe kombinament tagħhom (il-Kapitolu 16);

…”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex19 01

Preparati tal-ikel tad-dqiq, groats (xgħir u barli mitħun oħxon), pasta, lamtu jew estratt tax-xgħir, ma fihomx kawkaw jew fihom inqas minn 40 % skont il-piż kawkaw ikkalkulat fuq bażi totalment mingħajr xaħam, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra; preparati tal-ikel ta’ oġġetti tal-intestaturi 0401 sa 0404 , ma fihomx kawkaw jew fihom inqas minn 5 % kawkaw skont il-piż ikkalkulat fuq bażi totalment mingħajr xaħam, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

Tkopri oġġetti tal-ikel mhux imsajrin (eż. pizez) li jkun fihom prodotti li joriġinaw mill-annimali.

Il-preparati kulinari huma koperti mill-Kapitoli 16 u 21.

Ex19021100

Għaġin mhux imsajjar, mhux mimli jew ippreparat mod ieħor, li jkun fihom il-bajd

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

Ex19022010

Għaġin mimli, imsajjar jew ippreparat mod ieħor jew le li fih iktar minn 20 % skont il-piż ħut, krustaċej, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

Ex19022030

Għaġin mimli, kemm imsajjar kif ukoll mhux, jew ippreparat b’mod ieħor, li fih aktar minn 20 % skont il-piż zalzett u bħalu, laħam u ġewwieni tal-laħam ta’ kwalunkwe tip, inkluż xaħmijiet ta’ kull tip u oriġini

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

Ex19022091

Għaġin mimli msajjar

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

Ex19022099

Oħrajn [għaġin mimli ieħor, mhux imsajjar]

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

Ex19 02 30

Għaġin ieħor ħlief l-għaġin tas-subintestaturi 1902 11 , 1902 19 u 1902 20

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

Ex19 02 40

Kuskus

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

Ex19041010

Ikel ippreparat permezz tan-nefħa jew ix-xiwi ta’ qamħirrun

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

Ex19049010

Ikel ippreparat miksub mir-ross

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

Pereżempju, sushi (sakemm dawn ma jkunux jiġu kklassifikati fil-Kapitolu 16).

Ex19 05

Pastiċċiera

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

KAPITOLU 20

Preparati ta’ ħaxix, frott, ġewż jew partijiet oħrajn tal-pjanti

Noti relatati mal-Kapitolu 20 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(b)

il-preparati tal-ikel li fihom aktar minn 20 % skont il-piż zalzett, laħam, ġewwieni tal-laħam, demm, ħut jew krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn, jew kwalunkwe kombinament tagħhom (il-Kapitolu 16).

…”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex20 01

Ħaxix, frott, ġewż u partijiet oħrajn ta’ pjanti kommestibbli, ippreparati u ppreservati bil-ħall jew bl-aċidu aċetiku

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

Ex20 04

Ħaxix ieħor, ippreparat jew ippreservat mod ieħor milli bil-ħall jew bl-aċidu aċetiku, iffriżat, għajr prodotti tal-intestatura 2006

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

Ex20 05

Ħaxix ieħor, ippreparat jew ippreservat mod ieħor milli bil-ħall jew bl-aċidu aċetiku, mhux iffriżat, għajr prodotti tal-intestatura 2006

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

KAPITOLU 21

Preparati kommestibbli diversi

Noti relatati mal-Kapitolu 21 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(e)

il-preparati tal-ikel, għajr il-prodotti deskritti fi 2103 jew 2104, li fihom aktar minn 20 % skont il-piż zalzett, laħam, ġewwieni tal-laħam, demm, ħut jew krustaċji, molluski jew invertebrati akkwatiċi oħrajn, jew kwalunkwe kombinament ieħor tagħhom (il-Kapitolu 16).

3.

Għall-finijiet tal-intestatura 2104, l-espressjoni “preparati tal-ikel komposti omoġenizzati” tfisser il-preparati magħmulin minn taħlita omoġenizzata fina ta’ żewġ ingredjenti bażiċi jew aktar bħal-laħam, il-ħut, il-ħaxix, il-frott jew il-ġewż, ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut bħala ikel tajjeb għat-trabi jew għat-tfal żgħar jew għall-finijiet dijetetiċi, f’kontenituri b’kontenut ta’ piż nett li ma jaqbiżx il-250 g. Biex tiġi applikata din id-definizzjoni, ma għandhomx jitqiesu l-kwantitajiet żgħar ta’ kwalunkwe ingredjent li setgħu kienu miżjudin mal-preparat għat-taħwir, għall-preservazzjoni jew għal finijiet oħrajn. Dawn il-preparati jista’ jkun fihom kwantità żgħira ta’ partijiet viżibbli ta’ ingredjenti.

Noti addizzjonali

5.

Il-preparati l-oħra tal-ikel ippreżentati f’dożi mkejla, bħal pereżempju kapsuli, tablets, pastilji u pilloli, u li huma intiżi biex jintużaw bħala supplimenti tal-ikel għandhom ikunu kklassifikati fl-intestatura 2106, sakemm mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra.

…”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex21 01

Estratti, essenzi u konċentrati, tal-kafè, tè jew maté, u preparati abbażi ta’ dawn il-prodotti jew abbażi tal-kafè, tè jew maté; ċikwejra nkaljata u sostituti oħrajn tal-kafè nkaljati, u estratti, essenzi u konċentrati tagħhom

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

Ex21 03

Zlazi u preparati għalihom; kondimenti mħalltin u taħwir imħallat; dqiq u grixa tal-mustarda u mustarda ppreparata

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

Ex21 04

Sopop u brodi u preparati tagħhom; preparati tal-ikel komposti omoġenizzati

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

Ex21 05 00

Ġelati u silġ ieħor kommestibbli, kemm jekk ikunx fihom il-kawkaw u kemm jekk le

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

Ex21 06 10

Konċentrati tal-proteini u s-sustanzi tal-proteini tessurizzati

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

Ex21069051

Ġulepp tal-lattożju

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

Ex21069092

Preparati tal-ikel oħrajn mhux speċifikati jew inklużi band’oħra, li ma fihomx xaħmijiet tal-ħalib, sukrows, isoglukows, glukows jew lamtu jew fihom, bil-piż, inqas minn 1,5 % xaħam tal-ħalib, 5 % sukrows jew isoglukows, 5 % glukows jew lamtu

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

Ex21069098

Preparati tal-ikel oħra li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

KAPITOLU 22

Xarbiet, spirti u ħall

Noti relatati mal-Kapitolu 22 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“…

3.

Għall-finijiet tal-intestatura 2202, it-terminu “xarbiet mhux alkoħoliċi” ifisser xarbiet ta’ qawwa alkoħolika skont il-volum li ma taqbiżx iż-0,5 % vol. Ix-xarbiet alkoħoliċi huma kklassifikati fl-intestaturi 2203 sa 2206 jew fl-intestatura 2208 kif xieraq.

…”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex22029991

Xorb mhux alkoħoliku ieħor, li mhuwiex meraq tal-frott jew tal-ħxejjex tat-titolu 2009 u li fih inqas minn 0,2 % bil-piż ta’ xaħam miskub mill-prodotti tat-titoli 0401 sa 0404 .

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

Ex22029995

Xorb mhux alkoħoliku ieħor, li mhuwiex meraq tal-frott jew tal-ħxejjex tat-titolu 2009 u li fih 0,2 % jew aktar iżda inqas minn 2 % bil-piż ta’ xaħam miskub mill-prodotti tat-titoli 0401 sa 0404 .

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

Ex22029999

Xorb ieħor mhux alkoħoliku, mhux meraq tal-frott jew tal-ħxejjex tal-intestatura 2009 u li fih 2 % jtal-piż tagħhom magħmul minn xaħam miksub mill-prodotti tal-intestaturi 0401 sa 0404

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

Ex22 08 70

Likuri u kordjali

Biss jekk ikun fihom prodotti ta’ oriġini mill-annimali.

KAPITOLU 23

Residwi u skart mill-industriji tal-ikel; għalf tal-annimali preparat

Nota relatata mal-Kapitolu 23 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

L-intestatura 2309 tinkludi l-prodotti li jintużaw fl-għalf tal-annimali, mhux speċifikati jew imsemmijin banda oħra, miksubin bl-ipproċessar ta’ materjali veġetali jew annimali sa tali punt li jkunu tilfu l-karatteristiċi essenzjali tal-materjal oriġinali, għajr l-iskart veġetali, ir-residwi veġetali u l-prodotti sekondarji ta’ dan l-ipproċessar.

…”

Estratt min-Noti ta’ Spjega tas-Sistema Armonizzata

“Qrieqeċ, it-tessuti tal-membrana li jifdal wara li jkunu ddewbu ix-xaħmijiet tal-ħnieżer jew ta’ annimali oħra. Dawn jintużaw prinċipalment fil-preparazzjoni tal-ikel tal-annimali (eż., gallettini tal-klieb), iżda dawn jibqgħu taħt l-intestatura 2301, anki jekk ikunu tajbin għall-konsum uman.”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

2301

Dqiq, frakass u pellets, tal-laħam jew tal-ġewwieni tal-laħam, tal-ħut jew tal-krustaċji, tal-molluski jew ta’ invertebrati akkwatiċi oħrajn, mhux tajbin għall-konsum mill-bniedem; qrieqeċ; qrieqeċ

Kollox, tkopri l-proteini pproċessati mill-annimali mhux għall-konsum uman, pasta tal-laħam mhux għall-konsum uman, u qrieqeċ, għall-konsum uman jew le.

Pasta tar-rix hija koperta fl-intestatura 0505 .

Ir-rekwiżiti speċifiċi għal proteina pproċessata mill-annimali huma mniżżla fir-Ringiela 1 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Ex23 09

Preparati li jintużaw fl-għalf tal-annimali

Kollox, jekk ikun fihom prodotti tal-annimali, ħlief is-subintestaturi 2309 90 20 u 2309 90 91 .

Tkopri, fost affarijiet oħra, ikel tal-klieb jew tal-qtates, ippreżentat għal bejgħ bl-imnut (subintestatura 2309 10 ), li jkun fih prodotti ġejjin mill-annimali u sustanzi li jinħallu tal-ħut jew tal-mammiferi tal-baħar (kodiċi NM 2309 90 10 ). Prodotti tal-annimali għal finijiet ta’ għalf tal-annimali, inkluż taħlitiet ta’ pasti (bħal qawqab u qrun).

Din is-subintestatura tkopri l-ħalib likwidu, kolostru u prodotti li fihom prodotti tal-ħalib, kolostru jew karboidrati, ilkoll mhumiex tajbin għall-konsum uman iżda tajbin għall-għalf tal-annimali.

tkopri l-ikel tal-annimali domestiċi, il-magħda tal-klieb u t-taħlitiet ta’ pasti; it-taħlitiet jistgħu jinkludu insetti mejta.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-ikel tal-annimali domestiċi inkluż il-magħda tal-klieb huma stabbiliti fir-Ringiela 12 tat-Tabella 2 tat-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Tkopri l-prodotti tal-bajd mhux għall-konsum uman u prodotti pproċessati oħra tal-annimali mhux għall-konsum uman.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-prodotti tal-bajd huma stabbiliti fir-Ringiela 9 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

KAPITOLU 28

Sustanzi kimiċi inorganiċi; komposti organiċi jew inorganiċi ta’ metalli prezzjużi, ta’ metalli tal-materjali tal-art rari, ta’ elementi radjuattivi jew ta’ isotopi

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex28352500

Idroġenortofosfat tal-kalċju (“fosfat tad-dikalċju”)

Oriġini ta’ annimali biss.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-fosfat tad-dikalċju huma stabbiliti fir-Ringiela 6 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Ex28352600

Fosfati tal-kalċju oħrajn

Fosfat trikalċiku ta’ oriġini ta’ annimali biss.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-fosfat trikalċiku huma stabbiliti fir-Ringiela 7 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

KAPITOLU 29

Sustanzi kimiċi organiċi

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex29 22 41

Lisina u l-esteri tagħha; melħ tagħhom

Oriġini ta’ annimali biss.

Ex29 22 42

Aċidu glutamiku u mlieħ tiegħu

Oriġini ta’ annimali biss.

Ex29 22 43

Aċidu antraniliku u mlieħ tiegħu

Oriġini ta’ annimali biss.

Ex29 22 49

Ammino-aċidi oħra, għajr dawk li fihom aktar minn tip wieħed ta’ funzjoni ta’ ossiġenu, u esteri tagħhom; imlieħ tagħhom; melħ tagħhom

Oriġini ta’ annimali biss.

Ex29252900

Imini oħra u d-derivattivi tagħhom ħlief il-Klordimeformi (ISO); melħ tagħhom

Kreatina li toriġina mill-annimali.

Ex29 30

Komposti organiċi tal-kubrit

Amino-aċti ġejjin mill-annimali bħal:

Ex29309013 Ċistejn u ċistin;

Ex29309016 Derivattivi ta’ ċistejn jew ċistin.

Ex29329900

Komposti eteroċikliċi oħra b’eteroatomu(i) tal-ossiġenu biss

Oriġini ta’ annimali biss, pereżempju, il-glukożammina, il-glukożammina-6-fosfat u s-sulfati tagħhom.

Ex29420000

Komposti organiċi oħrajn

Oriġini ta’ annimali biss.

KAPITOLU 30

Prodotti farmaċewtiċi

Kummenti ġenerali

Il-prodotti mediċinali lesti, li mhumiex koperti mir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 u mir-Regolament (UE) Nru 142/2011, huma esklużi mil-lista. Il-prodotti intermedji huma inklużi.

Fl-intestatura 3001, (Glandoli u organi oħrajn għal użi organo-terapewtiċi, imnixxfin, magħmulin trab jew le; estratti ta’ glandoli jew organi oħrajn jew tat-tnixxijiet tagħhom għal użi organo-terapewtiċi; eparina u mlieħ tagħha; sustanzi oħrajn umani jew annimali ppreparati għal użi terapewtiċi jew profilattiċi, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra) huma biss prodotti dderivati mill-annimali tas-subintestaturi 3001 20 u 3001 90 li huma rilevanti għall-kontrolli uffiċjali. Irreferi għall-ħtiġijiet speċifiċi li ġejjin fl-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011:

1.

Ir-Ringiela 2 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II għall-prodotti tad-demm għall-prodotti tekniċi esklużi dawk mill-ekwidi, u

2.

Ir-Ringiela 3 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II għad-demm u prodotti tad-demm mill-ekwidi, u

3.

Ir-Ringiela 14 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II għall-prodotti sekondarji mill-annimali għall-fabbrikazzjoni ta’ ikel tal-annimali domestiċi ħlief ikel mhux ipproċessat tal-annimali domestiċi u ta’ prodotti derivati għal użu barra mill-katina alimentari.

Fl-intestatura 3002 (demm uman; demm tal-annimali ppreparat għall-użi terapewtiċi, profilattiċi jew dijanjostiċi; antiseri, frazzjonijiet oħrajn tad-demm u prodotti immunoloġiċi, kemm jekk modifikati jew miksubin permezz ta’ proċessi bijoteknoloġiċi u kemm jekk le; vaċċini, tossini, kolturi ta’ mikro-organiżmi (eskluż ħmira) u prodotti simili) is-subintestaturi 3002 12 u 3002 90 biss huma rilevanti għall-kontrolli uffiċjali. Id-demm uman ta’ 3002 90 10 u l-vaċċini tas-subintestaturi 3002 20 u 3002 30 m’għandhomx għalfejn ikunu soġġetti għall-kontrolli uffiċjali.

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

3001 20 90

Estratti ta’ glandoli jew ta’ organi oħrajn jew tat-tnixxijiet tagħhom, ta’ oriġini mhux mill-bniedem

Kollox; ikopri prodott li jaġixxi bħala sostitut għall-colostrum matern u użat fl-għalf ta’ għoġġiela.

Ex30019091

Sustanzi tal-annimali ppreparati għal użi terapewtiċi jew profilattiċi: eparina u mlieħ tagħha

Il-prodotti kollha tal-annimali ddestinati għal aktar ipproċessar f’konformità mal-Artikolu 34(1) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 għall-manifattura tal-prodotti derivati msemmija fil-punti (a) sa (f) tal-Artikolu 33 tal-istess Regolament.

3001 90 98

Sustanzi oħrajn mill-annimali ħlief il-ħeparina u l-melħ tagħha ppreparati għal użi terapewtiċi jew profilattiċi, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra

Kollox.

Bħala żieda għall-glandoli u l-organi l-oħrajn imsemmijin fin-Noti ta’ Spjega tas-Sistema Armonizzata għall-intestatura 3001 , din is-subintestatura tinkludi l-ipofisi, il-kapsuli surrenali u l-glandola tat-tirojde; ħlief dawk speċifikati fl-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009.

Ex30021200

Antiseri u frazzjonijiet oħrajn tad-demm

Prodotti dderivati mill-annimali biss.

Teskludi l-prodotti mediċinali lesti għall-konsumatur finali.

Teskludi l-antikorpi u d-DNA.

Taħt l-intestatura 3002 , ir-rekwiżiti speċifiċi huma stabbiliti għall-prodotti sekondarji mill-prodotti koperti bit-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 u speċifikati fir-ringieli li ġejjin:

Ir-Ringiela 2: prodotti tad-demm ħlief mill-ekwidi;

Ir-Ringiela 3: demm u prodotti tad-demm mill-ekwidi.

3002 90 30

Demm tal-annimali ppreparat għall-użi terapewtiċi, profilattiċi jew dijanjostiċi

Kollox.

Ex30029050

Kolturi tal-mikroorganiżmi

Patoġeni u kolturi ta’ patoġeni għall-annimali biss.

Ex30029090

Oħrajn

Patoġeni u kolturi ta’ patoġeni għall-annimali biss.

Ex30069200

Farmaċewtiċi ta’ skart

Prodotti dderivati mill-annimali biss.

Skart farmaċewtiku, prodotti farmaċewtiċi li mhumiex tajbin għall-iskop oriġinali maħsubin għalih.

KAPITOLU 31

Fertilizzanti

Noti relatati mal-Kapitolu 31 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a)

id-demm tal-annimali tal-intestatura 0511;

…”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex31010000

Fertilizzanti ta’ annimali jew veġetali, imħalltin flimkien jew trattati kimikament jew le; fertlizzanti magħmulin bit-taħlit jew trattament kimiku ta’ prodotti ta’ annimali jew veġetali

Prodotti dderivati mill-annimali biss f’forma mhux adulterata.

Tkopri l-gwanu eskluż il-gwanu mineralizzat.

Tkopri d-demel imħallat bi proteina pproċessata mill-annimali, jekk jintuża bħala fertilizzant; iżda t-taħlitiet tad-demel u tas-sustanzi kimiċi użati bħala fertilizzanti huma esklużi (ara l-intestatura 3105 , li tkopri biss il-fertilizzanti minerali jew kimiċi).

Ir-rekwiżiti speċifiċi għal demel, demel ipproċessat jew prodotti tad-demel ipproċessati huma stabbiliti fir-Ringiela 1 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Ex31051000

Oġġetti ta’ dan il-kapitolu f’forma ta’ pilloli jew forom simili jew f’pakketti ta’ piż gross li ma jaqbiżx l-10 kg

Fertilizzanti li jkun fihom prodotti dderivati mill-annimali biss.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għal demel, demel ipproċessat jew prodotti tad-demel ipproċessati huma stabbiliti fir-Ringiela 1 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

KAPITOLU 32

Estratti għall-ikkunzar jew għaż-żbigħ; tannini u derivattivi tagħhom; żebgħa, pigmenti u materjal ieħor taż-żbigħ; żebgħa u verniċi; stokk u gomom oħrajn; linek

Noti relatati mal-Kapitolu 32 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“…

3.

L-intestaturi 3203, 3204, 3205 u 3206 japplikaw ukoll għall-preparati ibbażati fuq il-materja koloranti (inkluż, fil-każ tal-intestatura 3206, il-pigmenti koloranti tal-intestatura 2530 jew tal-Kapitolu 28, fjokki tal-metall u trab tal-metall), li jintużaw għaż-żbigħ ta’ kwalunkwe materjal jew li jintużaw bħala ingredjenti fil-manifattura tal-preparati koloranti. Madankollu l-intestaturi ma japplikawx għall-pigmenti dispersi f’media mhux milwiema, f’forma likwida jew ta’ pejst, li jintużaw fil-manifattura taż-żebgħa, inkluż l-enamels (l-intestatura 3212), jew għal preparati oħrajn tal-intestaturi 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 jew 3215.

…”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex32 03

Materja koloranti ta’ oriġini mill-annimali (inkluż l-estratti taż-żbigħ iżda eskluż l-iswed ta’ oriġini annimali), kemm jekk definita kimikament u kemm jekk le; preparati kif speċifikat fin-nota 3 ta’ dan il-kapitolu bbażati fuq materja koloranti ta’ oriġini mill-annimali

Id-dispersjonijiet tal-kulur fil-bażi tax-xaħam fil-ħalib biss, użati għall-produzzjoni tal-ikel jew tal-għalf.

Ex32 04

Materjal taż-żbigħ organiku sintetiku, definit kimikament jew le; preparati kif speċifikati fin-nota 3 għal dan il-kapitolu bbażati fuq materjal taż-żbigħ organiku sintetiku; prodotti organiċi sintetiċi ta’ tip użati bħala aġenti li jdawlu fluworexxenti jew bħala luminofori, definiti kimikament jew le

Id-dispersjonijiet tal-kulur fil-bażi tax-xaħam fil-ħalib biss, użati għall-produzzjoni tal-ikel jew tal-għalf.

KAPITOLU 33

Żjut essenzjali u reżinojdi; preparati ta’ fwejjaħ, kosmetiċi jew tat-twaletta

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex33 02

Taħlit ta’ sustanzi li jfuħu u taħlit (inkluż soluzzjonijiet alkoħoliċi) b’bażi ta’ waħda jew aktar minn dawn is-sustanzi, ta’ tip użati bħala materja prima fl-industrija; preparati oħrajn ibbażati fuq sustanzi li jfuħu, ta’ tip użati għall-manifattura tax-xorb

It-taħwir fil-bażi tax-xaħam fil-ħalib biss, użat għall-produzzjoni tal-ikel jew tal-għalf.

KAPITOLU 35

Sustanzi albuminojdali; lamti modifikati; kolol; enzimi

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex35 01

Kaseina, kaseinati u derivattivi oħrajn tal-kaseina; kolol tal-kaseina

Kaseina għall-konsum uman, għalf tal-annimali jew finijiet tekniċi.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-ħalib, għall-prodotti bbażati fuq il-ħalib u għall-kolostru li mhumiex tajbin għall-konsum uman huma stabbiliti fir-Ringiela 4 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Ex35 02

Albumini (inkluż konċentrati ta’ żewġ proteini jew aktar tax-xorrox, li fihom skont il-piż aktar minn 80 % proteini tax-xorrox, ikkalkolat fuq il-materja niexfa), albuminati u derivattivi oħrajn tal-albumina

Tkopri prodotti derivati mill-bajd u derivati mill-ħalib kemm jekk għall-konsum uman jew mhux għall-konsum uman (inkluż għal finijiet tal-għalf tal-annimali).

Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-ħalib, għall-prodotti bbażati fuq il-ħalib u l-kolostru li mhumiex tajbin għall-konsum uman huma stabbiliti fir-Ringiela 4 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 u dawk għall-prodotti tal-bajd li mhumiex tajbin għall-konsum uman huma stabbiliti fir-Ringiela 9 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

3503 00

Ġelatina (inkluża ġelatina f’folji rettangulari (inkluż kwadri), kemm jekk bil-wiċċ maħdum jew ikkulurit jew le) u derivattivi tal-ġelatina; isinglass; kolol oħrajn ta’ oriġni ta’ annimali, eskluż kolol tal-kaseina tal-intestatura 3501

Tkopri l-ġelatina għall-konsum uman, għall-għalf tal-annimali u għall-użu tekniku.

Il-ġelatina kklassifikata taħt l-intestatura 3913 (proteini mwebbsin) u taħt l-intestatura 9602 (ġelatina maħduma, mhux imwebbsa u oġġetti tal-ġelatina mhux imwebbsa), pereżempju, kapsuli vojta jekk mhux maħsuba għall-konsum uman jew mill-annimali, huma esklużi mill-kontrolli uffiċjali.

Rekwiżiti speċifiċi huma stabbiliti fir-Ringiela 5 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV għar-Regolament (UE) Nru 142/2011 għall-ġelatina u għall-proteina idrolizzata mhux għall-konsum uman huma stabbiliti fit-Taqsima 11 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV għal dak ir-Regolament għall-fotoġelatina.

Ex35 04 00

Peptoni u derivattivi tagħhom; sustanzi oħrajn ta’ proteini u derivattivi tagħhom, li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra; trab għal ġilda, kromat jew le

Tkopri l-kollaġen u l-proteini idrolizzati għall-konsum uman, għall-għalf tal-annimali u għall-użu tekniku.

Tkopri l-prodotti tal-kollaġen ibbażati fuq il-proteini derivati mill-ġlud u mit-tenduni tal-annimali, inkluż l-għadam fil-każ tal-ħnieżer, tal-pollam u tal-ħut.

Tkopri l-proteini idrolizzati li jikkonsistu minn polipeptidi, peptidi jew amminoaċidi, u taħlitiet tagħhom, miksuba permezz tal-idroliżi tal-prodotti sekondarji tal-annimali. Dawn huma esklużi minn kontrolli uffiċjali meta jintużaw bħala addittivi fil-preparati tal-ikel (l-intestatura 2106 ).

Tkopri kwalunkwe prodotti sekondarji tal-ħalib għall-konsum uman fil-każ li ma jkunux koperti fl-intestatura 0404 .

Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-kollaġen huma stabbiliti fir-Ringiela 8 u għall-proteina idrolizzata fir-Ringiela 5 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Ex35071000

Ilma tat-tames u konċentrati tiegħu

Tames u konċentrati għall-konsum uman, li ġejjin minn prodotti tal-annimali biss.

Ex35079090

Enzimi oħra ħlief l-ilma tat-tames u l-konċentrati magħmula minnu, il-lipażi tal-lipoproteina u l-proteażi alkalina tal-Aspergillus

Oriġini ta’ annimali biss.

KAPITOLU 38

Diversi prodotti kimiċi

Noti relatati mal-Kapitolu 38 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“…

4.

Fin-nomenklatura kollha, “skart muniċipali” tfisser l-iskart li jinġabar mill-unitajiet domestiċi, mil-lukandi, mir-ristoranti, mill-isptarijiet, mill-ħwienet, mill-uffiċċji, eċċ., il-ġbir mill-knis tat-triq u tal-bankina, kif ukoll l-iskart tal-kostruzzjoni u tad-demolizzjoni. L-iskart muniċipali ġeneralment ikun fih varjetà kbira ta’ materjali bħal plastik, lastiku, injam, karti, tessuti, ħġieġ, metalli, materjali tal-ikel, għamara miksura u oġġetti oħrajn miksurin jew mormijin.

...”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex38220000

Reaġenti dijanjostiċi jew tal-laboratorju fuq rifda, reaġenti ppreparati dijanjostiċi jew tal-laboratorju kemm jekk fuq rifda u kemm jekk le, għajr dawk tal-intestatura 3002 jew 3006 ; materjali ta’ referenza ċertifikati

Li ġejjin minn prodotti tal-annimali biss, ħlief apparat mediku kif definit fl-Artikolu 1(2)(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE  (8) u apparat mediku dijanjostiku in vitro kif definiti fl-Artikolu 1(2)(b) tad-Direttiva 98/79/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  (9).

Ex38251000

Skart muniċipali

L-iskart tal-catering li fih prodotti tal-annimali biss, jekk dan ikun jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-punt (g) tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, ħlief l-iskart tal-catering li joriġina direttament minn mezzi ta’ trasport li joperaw internazzjonalment u li jintrema skont l-Artikolu 12(d) tal-istess Regolament.

Iż-żejt tal-ikel użat maħsub biex jintuża fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, pereżempju, għall-fertilizzanti organiċi, bijogass, bijodiesel jew fjuwil, jista’ jkun kopert minn dan il-kodiċi NM.

KAPITOLU 39

Plastik u oġġetti magħmula minnu

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex39139000

Polimeri naturali oħra (ħlief l-aċidu alġiniku, il-melħ u l-esteri tiegħu) u polimeri naturali modifikati (pereżempju, proteini mwebbsin, derivattivi kimiċi ta’gomma naturali), li mhumiex speċifikati jew inklużi band’oħra, f’forom primarji

Prodotti dderivati mill-annimali biss, pereżempju, is-sulfat tal-kondrojtin, il-kitosan, il-ġelatina mwebbsa.

Ex39171010

Imsaren artifiċjali (budellati) tal-proteini mwebbsa jew tal-materjali ċellulożiċi

Prodotti dderivati mill-annimali biss.

Ex39269097

Oġġetti oħrajn tal-plastiks u oġġetti ta’ materjali oħrajn tal-intestaturi 3901 sa 3914 li mhumiex magħmula mill-folja

Kapsuli vojta tal-ġelatina mwebbsa għall-ikel u għall-konsum mill-annimali; ir-rekwiżiti speċifiċi huma stabbiliti fir-Ringiela 5 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

KAPITOLU 41

Ġlud grezzi (għajr il-ġlud tal-pelliċċerija) u l-ġilda

Kummenti ġenerali

Ġlud tal-ungulati koperti fl-intestaturi 4101, 4102, 4103 biss għandhom ikunu soġġetti għall-kontrolli uffiċjali.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għall-ġlud tal-annimali bid-dwiefer huma stabbiliti fir-Ringieli 4 u 5 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Noti relatati mal-Kapitolu 41 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a)

il-qtugħ jew skart simili, ta’ ġlud grezzi (l-intestatura 0511);

(b)

ġlud jew partijiet mill-ġlud ta’ għasafar, bir-rix jew biż-żajbar tagħhom, tal-intestatura 0505 jew 6701; jew

(c)

ġlud, bix-xagħar jew bis-suf, grezzi, ikkonzati jew imħejjijin (il-Kapitolu 43); iżda dawn li ġejjin għandhom ikunu kklassifikati fil-Kapitolu 41, jiġifieri, l-ġlud grezzi bix-xagħar jew bis-suf, tal-annimali bovini (inkluż tal-buflu), tal-annimali ekwini, tan-nagħaġ jew tal-ħrief (minbarra l-ħrief Astrakhan, Broadtail, Karakul, Persjani jew ħrief simili, il-ħrief tal-Indja, taċ-Ċina, tal-Mongolja jew tat-Tibet), tal-mogħoż jew tal-gidien (minbarra l-mogħoż u l-gidien tal-Jemen, tal-Mongolja jew tat-Tibet), tal-ħanżir (inkluż il-qasquż pekari), tal-kamoxxi, tal-għażżiela, tal-iġmla (inkluż id-dromedarji), tar-renna, tal-elk, taċ-ċerva, taċ-ċriev irġiel jew tal-klieb.

…”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex41 01

Ġlud grezzi tal-annimali bovini (inkluż tal-buflu) jew ekwini (friski, jew immellħin, imnixxfin, ittrattati bil-ġir, piklati jew ippreservati b’mod ieħor, iżda mhux ikkonzati, ipparċminati jew ippreparati mod ieħor), kemm jekk imxerrħa jew bix-xagħar imneħħi kemm jekk le

Ġlud u qxur friski, imkessħin jew ittrattati biss, inkluż imnixxfin, immellħin fix-xott, jew ippreservati bi proċess ħlief bi proċess ta’ kkunzar jew proċess ekwivalenti.

Tista’ tkun possibbli l-importazzjoni mingħajr restrizzjonijiet għall-ġlud ittrattati kif imsemmi fil-punt C.2 tal-Kapitolu V tal-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 142/2011, jekk ikunu konformi mal-Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, b’mod partikolari għall-ex 4101 20 80 u l-ex 4101 50 90 .

Ex41 02

Ġlud grezzi tan-nagħaġ jew tal-ħrief (friski, jew immellħin, imnixxfin, ittrattati bil-ġir, piklati jew ippreservati b’mod ieħor, iżda mhux ikkonzati, ipparċminati jew ippreparati mod ieħor), kemm dawk imġiżża, jew imxerrħa, kif ukoll dawk li mhumiex, għajr dawk esklużi bin-Nota 1 (c) ta’ dan il-Kapitolu

Ġlud u qxur friski, imkessħin jew ittrattati biss, inkluż imnixxfin, immellħin fix-xott, jew ippreservati bi proċess ħlief bi proċess ta’ kkunzar jew proċess ekwivalenti.

Tista’ tkun possibbli l-importazzjoni mingħajr restrizzjonijiet għall-ġlud ittrattati kif imsemmi fil-punt C 2 tal-Kapitolu V tal-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 142/2011, jekk ikunu konformi mal-Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, b’mod partikolari għall-ex 4102 21 00 u l-ex 4102 29 00 .

Ex41 03

Ġlud grezzi oħrajn (friski, jew immellħin, imnixxfin, ittrattati bil-ġir, immarinati jew ippreservati b’mod ieħor, iżda mhux ikkonzati, ipparċminati jew ippreparati mod ieħor), kemm jekk imxerrħa jew bix-xagħar imneħħi kemm jekk le, għajr dawk esklużi bin-Nota 1 (b) jew 1 (c) ta’ dan il-Kapitolu

Ġlud u qxur friski, imkessħin jew ittrattati biss, inkluż imnixxfin, immellħin fix-xott, jew ippreservati bi proċess ħlief bi proċess ta’ kkunzar jew proċess ekwivalenti.

Tista’ tkun possibbli l-importazzjoni mingħajr restrizzjonijiet għall-ġlud ittrattati kif imsemmi fil-punt C.2 tal-Kapitolu V tal-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 142/2011, jekk ikunu konformi mal-Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009, b’mod partikolari għall-ex 4103 90 00 .

KAPITOLU 42

Oġġetti tal-ġilda; sillarija u arnes; oġġetti għas-safar, handbags u kontenituri simili; oġġetti tal-musrana ta’ annimali (ħlief musrana tad-dudu tal-ħarir)

Noti relatati mal-Kapitolu 42 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“…

2.

Dan il-kapitolu ma jkoprix (fost prodotti oħra) dawn li ġejjin ta’ interess uffiċjali:

(a)

il-watar kirurġiku sterili jew materjali sterili simili għas-suturi (l-intestatura 3006);

(ij)

kordi, ġlud għat-tnabar u strumenti tal-istess tip, jew partijiet oħrajn ta’ strumenti mużikali (intestatura 9209).

…”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex42050090

Oġġetti oħrajn tal-ġilda jew tal-ġilda rikostitwita

Tkopri l-magħda tal-klieb u materjal għall-manifattura tal-magħda tal-klieb.

Ex42060000

Oġġetti magħmulin mill-imsaren (għajr il-musrana tad-dudu tal-ħarir), ġilda tal-battiloro, mill-bżieżaq tal-awrina jew mit-tenduni

Tkopri l-magħda tal-klieb u materjal għall-manifattura tal-magħda tal-klieb.

KAPITOLU 43

Ferijiet u fer artifiċjali; manifatturi tagħhom

Noti relatati mal-Kapitolu 43 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Fin-nomenklatura kollha, ir-referenzi għal “ġlud tal-pelliċċerija”, għajr il-ġlud tal-pelliċċerija grezzi tal-intestatura 4301, japplikaw għall-ġlud tal-annimali kollha li jkunu ġew ikkonzati jew ippreparati bis-suf b’kollox.

2.

Dan il-kapitolu ma jkoprix:

(a)

ġlud ta’ għasafar jew partijiet ta’ ġlud ta’ għasafar, bir-rix jew bl-ewwel rix tagħhom (intestatura 0505 jew 6701);

(b)

ġlud grezzi u ġlud, bix-xagħar jew bis-suf b’kollox, tal-Kapitolu 41 (ara n-nota 1(c) ta’ dak il-kapitolu);

…”

Estratt min-Noti ta’ Spjega tas-Sistema Armonizzata

“Intestatura 4301: Il-ferijiet jitqiesu bħala mhux maħduma u jaqgħu taħt dan it-titolu mhux biss meta jkunu fl-istat naturali, iżda wkoll jekk ikunu mnaddfin u ppreservati minn deterjorazzjoni, eż., billi jiġu mnixxfin jew immellħin (fin-niedi jew fin-niexef). Il-fer jista’ wkoll ikun “miġbud” jew “imqaxxar”, jiġifieri, ix-xagħar oħxon estratt jew maqtugħ, jew il-wiċċ tal-ġilda jista’ jiġi “mlaħħam” jew jinbarax.”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex43 01

Ġlud tal-pelliċċerija grezzi (bl-irjus, bid-dnub, bis-saqajn u partijiet jew qatgħat oħrajn, tajbin biex jintużaw mill-pelliċċier), għajr il-ġlud grezzi u l-ġlud tal-intestaturi 4101 , 4102 jew 4103

Kollox, esklużi ferijiet itrattati skont il-Kapitolu VIII tal-Anness XIII għar-Regolament (UE) Nru 142/2011, jekk f’konformità mal-Artikolu 41(3) tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009.

Tkopri s-subintestaturi li ġejjin:

Ex43011000 (tal-mink, sħiħ, bir-ras, bid-denb, bis-saqajn jew mingħajrhom): ir-rekwiżiti speċifiċi għal prodotti derivati għal użi barra mill-katina tal-għalf (fer) huma stabbiliti fir-Ringiela 14 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Ex43013000 (tal-ħaruf, kif ġejjin: Astrakhan, Broadtail, Karakul, Persjan u ħrief simili, il-ħrief Indjani, Ċiniżi, Mongoljani jew Tibetani, sħaħ, bir-ras, bid-denb, bis-saqajn jew mingħajrhom): ir-rekwiżiti speċifiċi għal ġlud tal-ungulati huma stabbiliti fir-Ringiela 5 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Ex43016000 (tal-volpi, sħaħ, bir-ras, bid-denb, bis-saqajn, jew mingħajrhom): ir-rekwiżiti speċifiċi għal prodotti derivati għal użi barra mill-katina tal-għalf (fer) huma stabbiliti fir-Ringiela 14 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Ex43018000 (ġlud tal-pelliċċerija oħrajn, sħaħ, bir-ras, bid-denb jew bis-saqajn jew mingħajrhom): ħlief ungulati, pereżempju firien il-ġebel, felini slavaġ, foki, nutria. Ir-rekwiżiti speċifiċi għal prodotti derivati għal użi barra mill-katina tal-għalf (fer) huma stabbiliti fir-Ringiela 14 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Ex43019000 (irjus, dnub, saqajn l-annimali u partijiet jew qatgħat oħrajn, tajbin biex jintużaw minn pelliċċier): ir-rekwiżiti speċifiċi għal prodotti derivati għal użi barra mill-katina tal-għalf (fer) huma stabbiliti fir-Ringiela 14 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

KAPITOLU 51

Suf, xagħar fin jew aħrax ta’ annimali; raden u drapp minsuġin minn krin

Kummenti ġenerali

Għall-intestaturi minn 5101 sa 5103 huma stabbiliti rekwiżiti speċifiċi għal suf u xagħar mhux ittrattat fir-Ringiela 8 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

Nota relatata mal-Kapitolu 51 (estratt min-Noti relatati ma’ dan il-Kapitolu tan-NM)

“1.

Fin-nomenklatura kollha:

(a)

“Suf” tfisser il-fibra naturali imkabbra min-nagħaġ jew mill-ħrief.

(b)

“Xagħar fin tal-annimali” tfisser pil tal-alpaka, tal-lama, tal-vikunja, tal-ġemel (ukoll tad-dromedarju), tal-jak, tal-mogħoż angora, Tibetani, Kaxmer jew oħrajn bħalhom (iżda mhux tal-mogħoż komuni), tal-fenek (anki tal-fenek angora), tal-liebru, tal-kastur, tan-nutria jew tal-ġurdien aħmar tal-ilma.

(c)

“Xagħar aħrax tal-annimali” tfisser ix-xagħar ta’ annimali mhux imsemmijin hawn fuq, eskluż ix-xagħar u l-lanżit li jintuża fil-produzzjoni tal-ixkupilji jew tal-pniezel (l-intestatura 0502) u l-krin (l-intestatura 0511).”

Estratt min-Noti ta’ Spjega tas-Sistema Armonizzata

“Matul in-nomenklatura, it-terminu “xagħar aħrax tal-annimali” tfisser ix-xagħar kollu tal-annimali li mhux “xagħar fin tal-annimali” ħlief suf (intestatura 5101), xagħar tal-krinieri jew tad-dnub ta’ annimali ekwini jew bovini (ikklassifikati bħala ‘krin “intestatura 0511), lanżit u xagħar tal-ħnieżer, hogs jew ċingjali; xagħar tal-baġer u xagħar ieħor għall-manifattura tal-ixkupilji (intestatura 0502) (ara n-Nota 1 (c)).”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex51 01

Suf, mhux imqardax jew mimxut

Suf mhux ittrattat.

Ex51 02

Xagħar fin jew aħrax tal-annimali, mhux imqardax jew mimxut

Xagħar mhux ittrattat, inkluż xagħar aħrax mit-taħrika tal-falda tal-annimali bovini jew ekwini.

Ex51 03

Skart tas-suf jew tax-xagħar fin jew aħrax tal-annimali, inkluż l-iskart tar-raden iżda minbarra l-materjal imrixtel

Suf jew xagħar mhux ittrattat.

KAPITOLU 67

Rix u l-ewwel rix (down) ippreparati u oġġetti magħmulin minn rix jew mill-ewwel rix; fjuri artifiċjali; oġġetti tax-xagħar uman

Estratt min-Noti ta’ Spjega tas-Sistema Armonizzata

“L-intestatura 6701 tkopri:

(A)

Ġlud u partijiet oħrajn minn għasafar bir-rix jew l-ewwel rix tagħhom, ir-rix u l-ewwel rix, u partijiet mir-rix, li għalkemm għadhom ma jikkostitwixxux oġġetti magħmula, għaddew minn proċess ħlief trattament sempliċi ta’ tindif, diżinfettar jew preservazzjoni (ara n-Nota ta’ Spjega għall-intestatura 0505); l-oġġetti ta’ din is-subintestatura jistgħu, pereżempju, ikunu bbliċjati, miżbugħa, innukklati jew mibruma.

(B)

Oġġetti magħmula minn ġlud jew partijiet oħra ta’ għasafar bir-rix jew l-ewwel rix tagħhom, oġġetti magħmulin mir-rix jew l-ewwel rix jew partijiet mir-rix, anke jekk ir-rix jew l-ewwel rix, eċċ., mhumiex maħdumin iżda sempliċement imnaddfin, iżda dawn ma jinkludux oġġetti magħmulin minn zkuk jew rix. L-intestatura għalhekk tinkludi:

(1)

Rix waħdiet li ġew marbuta bil-fili jew għall-użu bħala, pereżempju muntaturi milinerji, u rix waħdiet komposti wkoll immuntati minn elementi differenti.

(2)

Rix immuntat fi gruppi, u rix jew l-ewwel rix magħqud flimkien permezz ta’ kolol jew twaħħil fuq drapp tat-tessut jew bażi oħra.

(3)

Tiżjin magħmul minn għasafar, partijiet ta’ għasafar, rix jew l-ewwel rix għal kpiepel, boas, kullari, kapep jew oġġetti oħra ta’ lbies jew aċċessorji tal-ħwejjeġ.

(4)

Fannijiet magħmula minn rix ornamentali, b’oqfsa ta’ kwalunkwe materjal. Madankollu, il-fannijiet b’oqfsa jew metall prezzjuż huma kklassifikati fl-intestatura 7113.”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex67010000

Ġlud u partijiet oħrajn tal-għasafar bir-rix jew biż-żajbar, rix, partijiet tar-rix, żajbar u oġġetti magħmulin minnhom (għajr l-oġġetti tal-intestatura 0505 u pinen tal-ġwienaħ u qasab tar-rix maħdumin)

Ġlud u partijiet oħrajn ta’ għasafar bir-rix jew bl-ewwel rix tagħhom, bir-rix u bl-ewwel rix, u partijiet mir-rix.

Oġġetti ta’ ġlud mhux maħdumin jew sempliċiment imnaddfa, rix jew l-ewwel rix, u partijiet mir-rix.

Eskluż ir-rix dekorattiv ittrattat, ir-rix ittrattat li jinġarr minn vjaġġaturi għall-użu personali tagħhom jew kunsinni ta’ rix ittrattat mibgħuta lil individwi privati għal finijiet mhux industrijali.

Ir-rekwiżiti speċifiċi għar-rix huma stabbiliti fir-Ringiela 9 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

KAPITOLU 71

Perli naturali jew kultivati, ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż, metalli prezzjużi, metalli miksijin b’metall prezzjuż, u oġġetti tagħhom; biġotterija; muniti

Opinjoni ta’ Klassifikazzjoni tas-Sistema Armonizzata 7101,21/1

“Il-gajdri li mhumiex tajbin għall-konsum uman, li fihom perla kultivata waħda jew aktar, ippreservati fis-salmura u mqiegħda f’kontenituri ermetiċi tal-metall.”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex71012100

Perli kultivati mhux maħdumin

Jinkludu gajdri li mhumiex tajbin għall-konsum uman, li fihom perla kultivata waħda jew aktar, ippreservati fis-salmura jew b’metodi differenti, ippakkjati f’kontenituri ermetiċi.

Perli kultivati mhux maħduma kif riferut fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu IV tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 sakemm ma jkunux esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 kif stipulat fil-punt (f) tal-Artikolu 2(2) ta’ dak ir-Regolament.

KAPITOLU 95

Ġugarelli, logħob u rekwiżiti tal-isports; partijiet u aċċessorji tagħhom

Estratt min-Noti ta’ Spjega tas-Sistema Armonizzata

“Divertiment tal-fieri, ċirkli li jivvjaġġaw, wirjiet tal-annimali li jivvjaġġaw u teatri li jivvjaġġaw jaqgħu taħt l-intestatura 9508 sakemm dawn jinkludu l-unitajiet essenzjali kollha meħtieġa għall-operazzjoni normali tagħhom. L-intestatura tinkludi wkoll oġġetti ta’ tagħmir awżiljarju sakemm dawn ikunu ppreżentati ma’ dawn id-diversi forom ta’ divertiment, u bħala komponenti tagħhom, minkejja li meta jiġu ppreżentati separatament, dawn l-oġġetti (eż. tined, annimali, strumenti mużikali, impjanti tal-enerġija, muturi, fittings tad-dawl, sits u armi u munizzjon) jaqgħu taħt intestaturi oħra tan-Nomenklatura.”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex95081000

Ċirkli u wirjiet tal-annimali li jivvjaġġaw

Annimali ħajjin biss.

Ex95089000

Oħrajn: divertiment tal-fieri, teatri li jivvjaġġaw

Annimali ħajjin biss.

KAPITOLU 96

Oġġetti manifatturati varji

Estratt min-Noti ta’ Spjega tas-Sistema Armonizzata

“Għall-għanijiet ta’ din l-intestatura, l-espressjoni “maħdum” tirreferi għall-materjali li jkunu għaddew minn proċessi li jestendu lil hinn mill-preparati sempliċi permessi fl-intestatura għall-materja prima in kwistjoni (ara n-Noti ta’ Spjega tal-intestaturi 05.05 sa 05.08). L-intestatura għalhekk tkopri biċċiet ta’ avorju, vireg, eċċ., maqtugħin għall-forma (inkluż kwadru jew rettangulari) jew ippolixxjati jew maħdumin mod ieħor bi tħin, titqib, tidwir, eċċ. Madankollu, il-biċċiet li huma identifikabbli bħala partijiet ta’ oġġetti huma esklużi minn din l-intestatura jekk tali partijiet ikunu koperti minn intestatura oħra tan-Nomenklatura. Għalhekk, il-pjanċi fil-qafas tat-tasti tal-pjanu u l-pjanċi li jiddaħħlu fil-manku tal-armi tan-nar jidħlu taħt l-intestaturi 92.09 u 93.05 rispettivament. Madankollu, materjali maħduma mhux identifikabbli bħala komponenti minn oġġetti jibqgħu kklassifikati f’din l-intestatura (eż. diski sempliċi, pjanċi jew strixxi għall-intarsjar, eċċ., jew għall-użu sussegwenti fil-manifattura tat-tasti tal-pjanu).

L-intestatura 9602 tinkludi l-folji tal-ġelatina mhux imwebbsa maqtugħin għal forma mhux kwadra jew rettangolari. Folji maqtugħin f’forma rettangolari (inkluża forma kwadra), kemm jekk bil-wiċċ maħdum sew jekk le, jidħlu taħt l-intestatura 35.03 jew taħt il-Kapitolu 49 (eż. kartolini) (ara n-Noti ta’ Spjega għall-intestatura 35.03). L-oġġetti tal-ġelatina mhux imwebbsa jinkludu, pereżempju:

(i)

Diski żgħar biex jitwaħħlu l-ponot tal-istikek tal-biljard.

(ii)

Kapsuli għal prodotti farmaċewtiċi u għal karburant mekkaniku iktar ħafif.”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Ġelatina maħduma, mhux imwebbsa (ħlief il-ġelatina tal-intestatura 3503 ) u oġġetti tal-ġelatina mhux imwebbsa

Kapsuli vojta tal-ġelatina mhux imwebbsa għall-ikel jew għall-konsum mill-annimali; ir-rekwiżiti speċifiċi huma stabbiliti fir-Ringiela 5 tat-Tabella 1 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 għall-konsum mill-annimali.

KAPITOLU 97

Xogħlijiet tal-arti, bċejjeċ tal-kollezzjoni u antikitajiet

Estratt min-Noti ta’ Spjega tas-Sistema Armonizzata

“(A)

L-intestatura tinkludi l-kollezzjonijiet u l-biċċiet tal-kollezzjoni ta’ interess żooloġiku, botaniku, tal-mineraloġija jew anatomiku, bħal:

(1)

Annimali mejtin ta’ kwalunkwe speċi, ippreservati fin-niexef jew f’likwidu; annimali bbalzmati għall-kollezzjonijiet.

(2)

Bajd żvujtat bl-infiħ jew bl-aspirazzjoni; insetti f’kaxxi, frejmijiet, eċċ. (ħlief oġġetti mmuntati li jikkostitwixxu ġojjelli artifiċjali); qxur vojta, ħlief dawk ta’ tip adattat għal użu industrijali.

(3)

Żrieragħ jew pjanti, imnixxfin jew ippreservati f’likwidu; erbarji.

(4)

Kampjuni ta’ minerali (li mhumiex ħaġar prezzjuż jew semi-prezzjuż li jaqgħu taħt il-Kapitolu 71); kampjuni ta’ petrifikazzjoni.

(5)

Kampjuni osteoloġiċi (skanetri, irjus ta’ skanetri, għadam).

(6)

Kampjuni anatomiċi u patoloġiċi.”

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex97050000

Kollezzjonijiet u biċċiet tal-kollezzjoni ta’ interess żooloġiku, botaniku, tal-mineraloġija, anatomiku, storiku, arkeoloġiku, paleontoloġiku, etnografiku jew numismatiku

Prodotti dderivati mill-annimali biss.

Teskludi trofej tal-kaċċa u preparati oħra ta’ kwalunkwe speċi ta’ annimali li jkunu għaddew minn trattament komplut ta’ bbalzmar li jiżgura l-preservazzjoni tagħhom f’temperaturi ambjentali.

Teskludi trofej tal-kaċċa u preparati oħra ta’ speċijiet ħlief annimali ungulati u għasafar (kemm jekk ittrattati kif ukoll jekk le).

Ir-rekwiżiti speċifiċi għal trofej tal-kaċċa huma stabbiliti fir-Ringiela 6 tat-Tabella 2 fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011.

KAPITOLU 99

Kodiċijiet speċjali tan-Nomenklatura Magħquda

Kodiċijiet statistiċi għal ċerti movimenti speċifiċi ta’ oġġetti

Kummenti ġenerali

Dan il-kapitolu jkopri oġġetti li joriġinaw minn pajjiżi terzi u jitwasslu lil bastimenti u inġenji tal-ajru fl-Unjoni Ewropea taħt proċedura ta’ tranżitu doganali (T1).

Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Kwalifika u spjegazzjoni

(1)

(2)

(3)

Ex 9930 24 00

L-oġġetti tal-Kapitoli 1 sa 24 tan-NM li jitwasslu lill-bastimenti u lill-inġenji tal-ajru

Prodotti li joriġinaw mill-annimali ddestinati għall-provvista ta’ bastimenti kif previst fl-Artikoli 21 u 29 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/2124 (10).

Ex 9930 99 00

Oġġetti kklassifikati band’oħra li jitwasslu lill-bastimenti u lill-inġenji tal-ajru

Prodotti li joriġinaw mill-annimali ddestinati għall-provvista ta’ bastimenti kif previst fl-Artikoli 21 u 29 tar-Regolament Delegat (UE) 2019/2124.


(1)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011 tal-25 ta’ Frar 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi skont dik id-Direttiva (ĠU L 54, 26.2.2011, p. 1).

(2)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/630 tas-16 ta’ Frar 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ ċerti kategoriji ta’ oġġetti eżentati minn kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera u li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/275/KE (ĠU L 132, XX.2021, p. 17).

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).

(4)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/369/KEE tas-7 ta’ April 1987 dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar is-Sistema Armonizzata għad-Deskrizzjoni u l-Kodifika ta’ Oġġetti u tal-Protokoll li Jemendaha (ĠU L 198, 20.7.1987, p. 1).

(5)  Noti ta’ Spjega għan-Nomenklatura Magħquda tal-Unjoni Ewropea (ĠU C 119, 29.3.2019, p. 1), kif sussegwentement emendata.

(6)  Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew idderivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (Regolament dwar prodotti sekondarji tal-annimali) (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 1).

(7)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1125/2006 tal-21 ta’ Lulju 2006 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti merkanzji fin-Nomenklatura Magħquda (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 3).

(8)  Id-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1993 dwar mezzi mediċi (ĠU L 169, 12.7.1993, p. 1).

(9)  Id-Direttiva 98/79/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ottubru 1998 dwar il-mezzi mediċi dijanjostiċi in vitro (ĠU L 331, 7.12.1998, p. 1).

(10)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/2124 tal-10 ta’ Ottubru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-regoli għall-kontrolli uffiċjali ta’ kunsinni ta’ annimali u ta’ oġġetti fit-tranżitu, fit-trasbord u fit-tkomplija tat-trasport fl-Unjoni, u li jemenda r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 798/2008, (KE) Nru 1251/2008, (KE) Nru 119/2009, (UE) Nru 206/2010, (UE) Nru 605/2010, (UE) Nru 142/2011, (UE) Nru 28/2012, ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/759 u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/777/KE (ĠU L 321, 12.12.2019, p. 73).


19.4.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 132/63


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/633

tal-14 ta’ April 2021

li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet tal-glutamat tal-monosodju li joriġina mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina wara rieżami tal-iskadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2016/1036 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/1036 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2016 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea (1) (li minn hawn ’il quddiem issir referenza għalih bħala “r-Regolament bażiku”) u, b’mod partikolari, l-Artikolu 11(2) tiegħu,

Billi:

1.   PROĊEDURA

1.1.   L-investigazzjonijiet preċedenti u l-miżuri fis-seħħ

(1)

Wara investigazzjoni anti-dumping (“l-investigazzjoni oriġinali, iċ-Ċina”), il-Kunsill impona, permezz tar-Regolament (KE) Nru 1187/2008 (2), dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet tal-glutamat tal-monosodju (“MSG”) li joriġina mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (“ir-RPĊ” jew “iċ-Ċina”).

(2)

F’Jannar 2015, permezz tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2015/83 (3), il-Kummissjoni Ewropea (“il-Kummissjoni”) imponiet dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet tal-MSG li joriġina miċ-Ċina wara rieżami ta’ skadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku (“rieżami ta’ skadenza preċedenti”).

(3)

F’Jannar 2015, permezz tar-Regolament (UE) 2015/84 (4), il-Kummissjoni imponiet dazji anti-dumping fuq l-importazzjonijiet tal-MSG li joriġina mill-Indoneżja (“l-investigazzjoni oriġinali, l-Indoneżja”).

(4)

Ir-rati tad-dazju anti-dumping li huma fis-seħħ bħalissa jvarjaw bejn 33,8 % u 36,5 % fuq l-importazzjonijiet mill-produtturi esportaturi li kkooperaw fl-investigazzjoni oriġinali, u 39,7 % fuq l-importazzjonijiet mill-kumpaniji l-oħrajn kollha fiċ-Ċina. Fir-rigward tal-Indoneżja, ir-rati tad-dazju anti-dumping li huma fis-seħħ bħalissa jvarjaw bejn 7,2 % u 13,3 % fuq l-importazzjonijiet mill-produtturi esportaturi li kkooperaw fl-investigazzjoni oriġinali, l-Indoneżja, u 28,4 % fuq l-importazzjonijiet mill-kumpaniji l-oħrajn kollha fl-Indoneżja.

1.2.   Talba għal rieżami ta’ skadenza

(5)

Wara l-pubblikazzjoni ta’ żewġ avviżi ta’ skadenza imminenti (5), il-Kummissjoni rċeviet żewġ talbiet għal rieżami skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku.

(6)

Iż-żewġ talbiet ġew ippreżentati fil-21 ta’ Ottubru 2019 minn Ajinomoto Foods Europe S.A.S. (“AFE” jew “l-applikant”), li jirrappreżenta 100 % tal-produzzjoni totali tal-Unjoni tal-MSG. It-talbiet kienu bbażati fuq ir-raġunijiet li l-iskadenza tal-miżuri x’aktarx tirriżulta fil-kontinwazzjoni u fir-rikorrenza ta’ dumping u fil-kontinwazzjoni jew fir-rikorrenza ta’ dannu għall-industrija tal-Unjoni (6).

1.3.   Il-bidu ta’ rieżami ta’ skadenza

(7)

Billi ddeterminat, wara li kkonsultat mal-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 15(1) tar-Regolament bażiku, li kien hemm biżżejjed evidenza għall-bidu ta’ rieżami ta’ skadenza, fil-21 ta’ Jannar 2020, il-Kummissjoni bdiet rieżami ta’ skadenza fir-rigward tal-importazzjonijiet tal-MSG li joriġina mir-RPĊ u mill-Indoneżja (“il-pajjiżi kkonċernati”) abbażi tal-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku. Hija ppubblikat Notifika ta’ Bidu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (7) (“in-Notifika ta’ Bidu”).

1.4.   Investigazzjoni anti-ċirkomvenzjoni parallela

(8)

Fid-19 ta’ Frar 2020, il-Kummissjoni bdiet investigazzjoni, skont l-Artikolu 13(3) tar-Regolament bażiku, dwar iċ-ċirkomvenzjoni possibbli tal-miżuri anti-dumping fis-seħħ fir-rigward tal-importazzjonijiet tal-MSG li joriġina mir-RPĊ, u għamlet dawn l-importazzjonijiet soġġetti għal reġistrazzjoni (8). Il-bidu tal-investigazzjoni segwa talba ppreżentata minn Ajinomoto Foods Europe S.A.S., il-kumpanija li hija wkoll l-applikant tar-rieżamijiet ta’ skadenza attwali. Il-prodott li qed jiġi investigat għal ċirkomvenzjoni possibbli kien l-MSG f’taħlita jew f’soluzzjoni, li fih 50 % jew aktar ta’ MSG f’piż xott.

(9)

L-investigazzjoni kkonkludiet li l-miżuri eżistenti fuq l-importazzjonijiet tal-MSG li joriġina mir-RPĊ ġew evitati mill-importazzjonijiet tal-prodott li qed jiġi investigat. Permezz tar-Regolament (UE) 2020/1427, (9) il-Kummissjoni estendiet il-miżuri fis-seħħ għall-importazzjonijiet tal-MSG f’taħlita jew f’soluzzjoni, li fihom 50 % jew aktar f’piż xott ta’ MSG li joriġina mir-RPĊ.

1.5.   Il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami u l-perjodu taħt kunsiderazzjoni

(10)

L-investigazzjoni tal-kontinwazzjoni jew tar-rikorrenza ta’ dumping kopriet il-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2019 sal-31 ta’ Diċembru 2019 (“il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami” jew “PIR”). L-eżami tax-xejriet rilevanti għall-valutazzjoni tal-probabbiltà ta’ kontinwazzjoni jew ta’ rikorrenza ta’ dannu kopra l-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2016 sal-aħħar tal-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami (“il-perjodu taħt kunsiderazzjoni”) (10).

1.6.   Partijiet interessati

(11)

Fin-Notifika ta’ Bidu, il-partijiet interessati ġew mistiedna jikkuntattjaw lill-Kummissjoni sabiex jipparteċipaw fl-investigazzjoni. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għarrfet speċifikament lill-applikant, lill-produtturi magħrufa tal-MSG fiċ-Ċina u fl-Indoneżja u lill-awtoritajiet tal-pajjiżi kkonċernati, lill-importaturi magħrufa u lill-utenti dwar il-bidu tal-investigazzjoni u stednithom jipparteċipaw.

(12)

Il-partijiet interessati kellhom opportunità li jikkummentaw dwar il-bidu tal-investigazzjoni u li jitolbu seduta ta’ smigħ mal-Kummissjoni u/jew mal-Uffiċjal tas-Smigħ fil-proċedimenti kummerċjali.

1.6.1.   Kampjunar

(13)

Fid-dawl tal-għadd kbir apparenti ta’ produtturi fil-pajjiżi kkonċernati u ta’ importaturi mhux relatati fl-Unjoni, il-Kummissjoni ddikjarat fin-Notifika ta’ Bidu li hija tista’ tieħu kampjun tal-produtturi u tal-importaturi mhux relatati skont l-Artikolu 17 tar-Regolament bażiku.

1.6.1.1.   Kampjunar tal-produtturi fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u fl-Indoneżja

(14)

Sabiex tiddeċiedi jekk kienx meħtieġ kampjunar u, jekk iva, biex tagħżel kampjun, il-Kummissjoni talbet lill-produtturi kollha fiċ-Ċina u fl-Indoneżja jipprovdu l-informazzjoni speċifikata fin-Notifika ta’ Bidu. Barra minn hekk, il-Kummissjoni talbet lill-Missjonijiet tar-RPĊ u tal-Indoneżja fl-Unjoni Ewropea jidentifikaw u/jew jikkuntattjaw lil produtturi oħrajn, jekk hemm, li jistgħu jkunu interessati jieħdu sehem fl-investigazzjoni.

(15)

Żewġ produtturi esportaturi fir-RPĊ ipprovdew l-informazzjoni mitluba u qablu li jkunu inklużi fil-kampjun. Il-Kummissjoni stiednet lil dawn il-kumpaniji jieħdu sehem fl-investigazzjoni u bagħtitilhom kwestjonarju. Fid-dawl tan-numru baxx, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma kienx meħtieġ kampjunar u għarrfet lill-partijiet interessati kollha permezz ta’ Nota għall-fajl.

(16)

Il-Kummissjoni nnotifikat lill-Missjoni tar-RPĊ li minħabba l-kooperazzjoni insuffiċjenti minn dawn iż-żewġ produtturi esportaturi fir-RPĊ, hija kellha l-intenzjoni tapplika l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku u, għalhekk tibbaża s-sejbiet tagħha dwar il-kontinwazzjoni jew ir-rikorrenza ta’ dumping u ta’ dannu fir-rigward tar-RPĊ fuq il-fatti disponibbli. Ma wasal l-ebda kumment b’risposta għal din in-notifika.

(17)

Ma ppreżenta ruħu l-ebda produttur esportatur fl-Indoneżja. Madankollu, grupp wieħed ta’ kumpaniji fl-Indoneżja li jipproduċu u jbigħu l-MSG fis-suq domestiku tal-Indoneżja (“grupp ta’ produtturi Indoneżjani li kkooperaw”) issottometta l-formoli tal-kampjunar. Dawn il-kumpaniji ma kinux qed jesportaw il-prodott taħt rieżami lejn l-Unjoni. Il-Kummissjoni stiednet lil dawn il-kumpaniji jieħdu sehem fl-investigazzjoni u bagħtitilhom kwestjonarju.

(18)

Il-Kummissjoni nnotifikat lill-Missjoni tal-Indoneżja li minħabba l-kooperazzjoni insuffiċjenti mill-produtturi esportaturi/produtturi fl-Indoneżja, hija kellha l-intenzjoni li tapplika l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku u, għalhekk tibbaża s-sejbiet tagħha dwar il-kontinwazzjoni jew ir-rikorrenza ta’ dumping u ta’ dannu fir-rigward tal-produtturi esportaturi/produtturi fl-Indoneżja fuq il-fatti disponibbli. Ma wasal l-ebda kumment b’risposta għal din in-notifika.

1.6.1.2.   Kampjunar tal-importaturi

(19)

Sabiex tiddeċiedi jekk kienx meħtieġ kampjunar u, jekk iva, biex tagħżel kampjun, il-Kummissjoni stiednet lil importaturi mhux relatati jipprovdu l-informazzjoni speċifikata fin-Notifika ta’ Bidu.

(20)

Erba’ importaturi mhux relatati pprovdew l-informazzjoni mitluba u qablu li jkunu inklużi fil-kampjun. Il-Kummissjoni ddeċidiet li l-kampjunar ma kienx meħtieġ u li tinvestiga l-importaturi mhux relatati kollha li ppreżentaw ruħhom. L-erbgħa importaturi mhux relatati kollha kkooperaw bis-sħiħ billi ppreżentaw tweġiba kompleta għall-kwestjonarju.

1.6.2.   Tweġibiet għall-kwestjonarju

(21)

Waslu tweġibiet kompleti għall-kwestjonarju mill-grupp ta’ produtturi tal-MSG Indoneżjani li kkooperaw, mill-uniku produttur tal-Unjoni u minn erba’ importaturi mhux relatati.

(22)

Il-Kummissjoni stiednet lill-produtturi esportaturi/produtturi kollha fir-RPĊ li ppreżentaw ruħhom u pprovdew l-informazzjoni mitluba dwar il-kampjunar biex jimlew il-kwestjonarju għall-produtturi esportaturi. Fil-bidu, kopja tal-kwestjonarju tpoġġiet għad-dispożizzjoni fis-sit web tad-DĠ Kummerċ.

(23)

Ma waslet l-ebda tweġiba għall-kwestjonarju mingħand produtturi esportaturi/produtturi fir-RPĊ. Kif imsemmi hawn fuq fil-premessi (15) u (16), il-Kummissjoni nnotifikat liż-żewġ produtturi esportaturi/produtturi fir-RPĊ li ppreżentaw ruħhom inizjalment li hija kellha l-intenzjoni li tapplika l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku u, għalhekk, tibbaża s-sejbiet tagħha fuq il-fatti disponibbli li jistgħu jkunu inqas favorevoli għall-parti kkonċernata. Ma wasal l-ebda kumment.

(24)

Għalhekk, ma kien hemm l-ebda kooperazzjoni minn produtturi esportaturi/produtturi la fir-RPĊ u lanqas fl-Indoneżja. Madankollu, kif imsemmi fil-premessa (17), kien hemm grupp wieħed ta’ kumpaniji fl-Indoneżja li jipproduċu u jbigħu l-MSG fis-suq domestiku tal-Indoneżja, iżda li ma jesportawx lejn l-Unjoni, li kkoopera.

1.6.3.   Verifika

(25)

Il-Kummissjoni fittxet u vverifikat l-informazzjoni kollha meqjusa bħala meħtieġa għad-determinazzjoni tal-probabbiltà ta’ kontinwazzjoni jew ta’ rikorrenza ta’ dumping u dannu u tal-interess tal-Unjoni. Madankollu, minħabba t-tifqigħa tal-pandemija tal-COVID-19 u l-miżuri konsegwenti li ttieħdu biex tiġi indirizzata t-tifqigħa (“in-Notifika tal-COVID-19”) (11), il-Kummissjoni ma setgħetx twettaq żjarat ta’ verifika fil-bini tal-kumpaniji kollha. Minflok, il-Kummissjoni wettqet kontroverifiki mill-bogħod (“RCCs”) tal-informazzjoni pprovduta mill-kumpaniji li ġejjin permezz ta’ vidjokonferenza:

Ajinomoto Foods Europe SAS (“AFE”), Mesnil-Saint-Nicaise, Franza

Grupp ta’ produtturi li kkooperaw fl-Indoneżja

PT Ajinomoto Indonesia, l-Indoneżja

PT Ajinomoto Sales Indonesia, l-Indoneżja

2.   IL-PRODOTT TAĦT RIEŻAMI U PRODOTT SIMILI

2.1.   Il-prodott taħt rieżami

(26)

Il-prodott soġġett għal dan ir-rieżami huwa l-istess bħal dak kopert mill-investigazzjonijiet preċedenti msemmija fil-premessi minn (1) sa (4), jiġifieri l-glutamat tal-monosodju li joriġina mir-RPĊ u mill-Indoneżja, li bħalissa jaqa’ taħt il-kodiċi NM ex 2922 42 00 (il-kodiċi TARIC 2922420010) (“il-prodott taħt rieżami”). L-MSG huwa addittiv tal-ikel u jintuża prinċipalment biex itejjeb it-togħma f’sopop, brodijiet, platti ta’ ħut u laħam, taħlitiet ta’ ħwawar u ikel lest biex jittiekel. Huwa jiġi prodott fil-forma ta’ kristalli bojod u mingħajr riħa ta’ daqsijiet varji. L-MSG jintuża wkoll fl-industrija kimika għal applikazzjonijiet mhux tal-ikel bħal deterġenti.

(27)

Huwa jiġi prodott prinċipalment permezz ta’ fermentazzjoni ta’ diversi sorsi taz-zokkor (lamtu tal-qamħirrum, lamtu tat-tapjoka, xropp taz-zokkor, melassa tal-kannamieli u melassa tal-pitravi taz-zokkor).

2.2.   Prodott simili

(28)

Kif ġie stabbilit fl-investigazzjonijiet preċedenti msemmija fil-premessi minn (1) sa (4), din l-investigazzjoni tar-rieżami ta’ skadenza kkonfermat li l-prodotti li ġejjin għandhom l-istess karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u tekniċi bażiċi, kif ukoll l-istess użi bażiċi:

il-prodott taħt rieżami;

il-prodott manifatturat u mibjugħ fis-suq domestiku tal-pajjiżi kkonċernati; u

il-prodott manifatturat u mibjugħ fl-Unjoni mill-industrija tal-Unjoni.

(29)

Għalhekk, dawn il-prodotti jitqiesu bħala prodotti simili skont it-tifsira tal-Artikolu 1(4) tar-Regolament bażiku.

3.   IL-PROBABBILTÀ TA’ KONTINWAZZJONI JEW TA’ RIKORRENZA TA’ DUMPING

3.1.   Rimarki preliminari

(30)

Skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni eżaminat jekk huwiex probabbli li l-iskadenza tal-miżuri fis-seħħ twassal għal kontinwazzjoni jew rikorrenza ta’ dumping mir-RPĊ u/jew mill-Indoneżja.

3.1.1.   Ir-RPĊ

(31)

L-ebda wieħed mill-produtturi esportaturi/produtturi Ċiniżi ma kkoopera fl-investigazzjoni. Huma naqsu milli jippreżentaw informazzjoni jew jipprovdu evidenza ta’ sostenn rigward l-allegati distorsjonijiet sinifikanti skont it-tifsira tal-punt (b) tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku. Bl-istess mod, kif imsemmi fil-premessa (23), l-ebda wieħed mill-produtturi esportaturi fiċ-Ċina ma ppreżenta tweġiba għall-kwestjonarju.

(32)

Il-GTĊ ma pprovda l-ebda tweġiba għall-kwestjonarju u lanqas ma indirizza l-evidenza fil-fajl tal-każ ipprovdut mill-applikant, inkluż id-“Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni dwar Distorsjonijiet Sinifikanti fl-Ekonomija tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina għall-Finijiet tal-Investigazzjonijiet għad-Difiża tal-Kummerċ” (“ir-Rapport”) (12).

(33)

Konsegwentement, skont l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku, is-sejbiet b’rabta mal-probabbiltà ta’ kontinwazzjoni ta’ dumping stabbiliti fil-premessi minn (36) sa (135) kienu bbażati fuq il-fatti disponibbli, b’mod partikolari, l-informazzjoni fit-talba għar-rieżami ta’ skadenza u l-istatistika disponibbli, jiġifieri dawk mill-Eurostat u mill-Atlas tal-Kummerċ Globali (“GTA”).

3.1.2.   L-Indoneżja

(34)

Kif issemma fil-premessa (17), l-ebda produttur esportatur fl-Indoneżja ma kkoopera fl-investigazzjoni. Madankollu, grupp ta’ produtturi Indoneżjani li jbigħu fis-suq domestiku u swieq oħra ta’ pajjiżi terzi kkooperaw.

(35)

Konsegwentement, skont l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku, is-sejbiet b’rabta mal-probabbiltà ta’ kontinwazzjoni ta’ dumping stabbiliti fil-premessi minn (137) sa (144) kienu bbażati fuq il-fatti disponibbli, b’mod partikolari, l-informazzjoni fit-talba għar-rieżami ta’ skadenza, l-istatistika disponibbli, jiġifieri l-Eurostat u l-GTA, kif ukoll, kif spjegat fil-premessa (21), id-data ppreżentata mill-grupp ta’ produtturi Indoneżjani li kkooperaw.

3.2.   Kontinwazzjoni tad-dumping matul il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami

3.2.1.   Ir-RPĊ

(36)

Għall-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami, id-data statistika mill-Eurostat turi li ġew importati 3 500 tunnellata ta’ MSG mir-RPĊ, li jirrappreżentaw [4 – 7] % tas-sehem mis-suq fl-Unjoni (13). Il-Kummissjoni kkonkludiet li tali volum ta’ importazzjonijiet huwa rappreżentattiv biżżejjed biex jiġi eżaminat jekk id-dumping kompliex matul il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami.

3.2.2.   Il-proċedura għad-determinazzjoni tal-valur normali skont l-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku għall-importazzjonijiet tal-prodott taħt rieżami li joriġina mir-RPĊ.

(37)

Minħabba l-evidenza suffiċjenti disponibbli fil-bidu tal-investigazzjoni li għandha t-tendenza li turi, fir-rigward tar-RPĊ, l-eżistenza ta’ distorsjonijiet sinifikanti skont it-tifsira tal-punt (b) tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni bdiet l-investigazzjoni abbażi tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku.

(38)

Sabiex tikseb l-informazzjoni li qieset meħtieġa għall-investigazzjoni tagħha fir-rigward tal-allegati distorsjonijiet sinifikanti, il-Kummissjoni bagħtet kwestjonarju lill-Gvern taċ-Ċina (“GTĊ”). Barra minn hekk, fil-punt 5.3.2 tan-Notifika ta’ Bidu, il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet interessati kollha jesprimu l-fehmiet tagħhom, jippreżentaw informazzjoni u jipprovdu evidenza ta’ sostenn fir-rigward tal-applikazzjoni tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku fi żmien 37 jum mid-data tal-pubblikazzjoni tan-Notifika ta’ Bidu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Ma waslet l-ebda tweġiba għall-kwestjonarju mingħand il-GTĊ u ma waslet l-ebda sottomissjoni dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku sad-data tal-għeluq.

(39)

Fil-punt 5.3.2 tan-Notifika ta’ Bidu, il-Kummissjoni speċifikat ukoll li, fid-dawl tal-evidenza disponibbli, it-Tajlandja ġiet proviżjonament magħżula bħala pajjiż rappreżentattiv xieraq skont l-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku għall-iskop li tiddetermina l-valur normali abbażi ta’ prezzijiet jew ta’ punti ta’ riferiment mingħajr distorsjoni. Il-Kummissjoni ddikjarat ukoll li kienet se teżamina pajjiżi rappreżentattivi potenzjalment xierqa oħrajn skont il-kriterji stabbiliti fl-ewwel inċiż tal-punt 2(6a)(a), tar-Regolament bażiku.

(40)

Fil-21 ta’ Frar 2020, il-Kummissjoni informat permezz ta’ nota (“l-ewwel nota dwar il-fatturi tal-produzzjoni”) lill-partijiet interessati dwar is-sorsi rilevanti li kellha l-intenzjoni li tuża għad-determinazzjoni tal-valur normali jekk l-applikazzjoni tal-metodoloġija skont l-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku tiġi kkonfermata. F’dik in-nota, il-Kummissjoni pprovdiet lista tal-fatturi kollha tal-produzzjoni, bħall-materja prima, il-manodopera u l-enerġija użati fil-produzzjoni tal-MSG. Barra minn hekk, abbażi tal-kriterji li jiggwidaw l-għażla ta’ prezzijiet jew punti ta’ riferiment mingħajr distorsjoni, il-Kummissjoni esprimiet l-intenzjoni tagħha li tagħżel it-Tajlandja jew il-Malasja bħala pajjiż rappreżentattiv xieraq. Il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet interessati jikkummentaw u rċeviet kummenti mingħand l-applikant biss. Dan appoġġja l-għażla tat-Tajlandja, minħabba l-għadd akbar ta’ kumpaniji b’data disponibbli għall-pubbliku f’dan il-pajjiż. Fil-kummenti tiegħu, l-applikant talab ukoll li jenħtieġ li tittieħed medja tad-data tal-kumpaniji xierqa biex tiġi pprovduta bażi aħjar u aktar soda għad-determinazzjonijiet tal-Kummissjoni, meta mqabbla mal-użu ta’ data bbażata fuq informazzjoni għal kumpanija waħda.

(41)

Fit-8 ta’ April 2020, il-Kummissjoni għarrfet permezz tat-tieni nota (“it-tieni nota dwar il-fatturi tal-produzzjoni”) lill-partijiet interessati dwar is-sorsi rilevanti li kellha l-intenzjoni li tuża għad-determinazzjoni tal-valur normali, bit-Tajlandja bħala l-pajjiż rappreżentattiv jekk l-applikazzjoni tal-metodoloġija skont l-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku tiġi kkonfermata. Hija għarrfet ukoll lill-partijiet interessati li kienet se tistabbilixxi l-kostijiet tal-bejgħ, ġenerali u amministrattivi (“SG&A”) u l-profitti abbażi tal-informazzjoni disponibbli għall-ħames kumpaniji li ġejjin, li huma produtturi tal-MSG fil-pajjiż rappreżentattiv:

(1)

Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd.

(2)

Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos)

(3)

Thai Churos

(4)

Thai Foods International Co. Ltd.

(5)

KT MSG.

(42)

Il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet interessati jikkummentaw u hija rċeviet kummenti biss mingħand importatur wieħed, li appoġġja l-għażla tat-Tajlandja bħala l-pajjiż rappreżentattiv.

3.2.2.1.   Il-valur normali

(43)

Skont l-Artikolu 2(1) tar-Regolament bażiku, “[i]l-valur normali għandu normalment ikun ibbażat fuq il-prezzijiet imħallsa jew pagabbli, fil-kors ordinarju tal-kummerċ, minn klijenti indipendenti fil-pajjiż esportatur”.

(44)

Madankollu, skont l-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku, “[ f]il-każ li jiġi determinat […] li mhuwiex xieraq li jintużaw prezzijiet u kostijiet domestiċi fil-pajjiż esportatur minħabba l-eżistenza f’dak il-pajjiż ta’ distorsjonijiet sinifikanti fis-sens tal-punt (b), il-valur normali għandu jiġi kkalkolat esklużivament abbażi tal-kostijiet tal-produzzjoni u tal-bejgħ li jirriflettu prezzijiet jew valuri ta’ riferiment mingħajr distorsjoni”, u “għandu jinkludi ammont raġonevoli u mingħajr distorsjoni għal kostijiet amministrattivi, tal-bejgħ u ġenerali u għal profitti” (“kostijiet amministrattivi, tal-bejgħ u ġenerali” minn hawn ’il quddiem issir referenza għalihom bħala “SG&A”).

(45)

Kif spjegat aktar fil-premessi (46) u (107), il-Kummissjoni kkonkludiet fl-investigazzjoni preżenti li, abbażi tal-evidenza disponibbli u fid-dawl tan-nuqqas ta’ kooperazzjoni tal-GTĊ u tal-produtturi esportaturi, l-applikazzjoni tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku kienet xierqa.

3.2.3.   L-eżistenza ta’ distorsjonijiet sinifikanti

3.2.3.1.   Introduzzjoni

(46)

L-Artikolu 2(6a)(b) tar-Regolament bażiku jiddefinixxi distorsjonijiet sinifikanti bħala “dawk id-distorsjonijiet li jseħħu meta prezzijiet jew kostijiet irrapportati, inklużi l-kostijiet ta’ materji primi u tal-enerġija, ma jkunux ir-riżultat ta’ forzi tas-suq ħieles għax ikunu affettwati minn intervent sostanzjali tal-gvern. Meta tkun ivvalutata l-eżistenza ta’ distorsjonijiet sinifikanti għandha tingħata attenzjoni, inter alia, lill-impatt potenzjali ta’ element wieħed jew aktar mis-segwenti:

is-suq inkwistjoni huwa servut f’miżura sinifikanti minn intrapriżi li joperaw taħt is-sjieda, il-kontroll jew is-superviżjoni politika jew il-gwida tal-awtoritajiet tal-pajjiż esportatur;

il-preżenza tal-Istat f’ditti li jippermettu lill-Istat jinterferixxi fir-rigward tal-prezzijiet jew tal-kostijiet;

politiki jew miżuri pubbliċi li jiddiskriminaw favur fornituri domestiċi jew li b’mod ieħor jinfluwenzaw il-forzi tas-suq ħieles;

in-nuqqas, l-applikazzjoni diskriminatorja jew l-infurzar inadegwat tal-liġijiet dwar il-fallimenti, il-kumpaniji jew il-proprjetà;

il-kostijiet tal-pagi soġġetti għal distorsjoni;

l-aċċess għall-finanzi mogħtija minn istituzzjonijiet li jimplimentaw objettivi ta’ ordni pubbliku jew li b’xi mod ieħor ma jaġixxux indipendentement mill-Istat”.

(47)

Skont l-Artikolu 2(6a)(b) tar-Regolament bażiku, il-valutazzjoni tal-eżistenza ta’ distorsjonijiet sinifikanti fis-sens tal-Artikolu 2(6a)(a) għandha tqis, fost l-oħrajn, il-lista mhux eżawrjenti ta’ elementi fid-dispożizzjoni preċedenti. Skont l-Artikolu 2(6a)(b) tar-Regolament bażiku, fil-valutazzjoni tal-eżistenza ta’ distorsjonijiet sinifikanti, għandhom jitqiesu l-impatt potenzjali ta’ wieħed jew aktar minn dawn l-elementi fuq il-prezzijiet u l-kostijiet fil-pajjiż esportatur tal-prodott taħt rieżami. Tabilħaqq, billi dik il-lista mhijiex kumulattiva, mhux l-elementi kollha jeħtieġ li jitqiesu għal sejba ta’ distorsjonijiet sinifikanti. Barra minn hekk, l-istess ċirkostanzi fattwali jistgħu jintużaw biex tintwera l-eżistenza ta’ wieħed jew aktar mill-elementi tal-lista. Madankollu, kwalunkwe konklużjoni dwar distorsjonijiet sinifikanti fis-sens tal-Artikolu 2(6a)(a) trid issir abbażi tal-evidenza kollha disponibbli. Il-valutazzjoni kumplessiva dwar l-eżistenza ta’ distorsjonijiet tista’ tqis ukoll il-kuntest ġenerali u s-sitwazzjoni fil-pajjiż esportatur, b’mod partikolari fejn l-elementi fundamentali tal-istruttura ekonomika u amministrattiva tal-pajjiż esportatur jipprovdu lill-gvern b’setgħat sostanzjali biex jintervjeni fl-ekonomija b’tali mod li l-prezzijiet u l-kostijiet ma jkunux ir-riżultat tal-iżvilupp ħieles tal-forzi tas-suq.

(48)

L-Artikolu 2(6a)(ċ) tar-Regolament bażiku jistabbilixxi li “[ f]ejn il-Kummissjoni jkollha indikazzjonijiet fondati sew tal-eżistenza potenzjali ta’ distorsjonijiet sinifikanti kif imsemmija fil-punt (b) f’ċertu pajjiż jew f’ċertu settur f’dak il-pajjiż, u fejn ikun xieraq għall-applikazzjoni effettiva ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tipproduċi, tippubblika u taġġorna regolarment rapport li jiddeskrivi ċ-ċirkostanzi tas-suq imsemmija fil-punt (b) f’dak il-pajjiż jew is-settur”.

(49)

Skont din id-dispożizzjoni, il-Kummissjoni ħarġet rapport tal-pajjiż dwar iċ-Ċina (ara n-nota 12 f’qiegħ il-paġna), li juri l-eżistenza ta’ intervent sostanzjali tal-gvern f’ħafna livelli tal-ekonomija, inklużi distorsjonijiet speċifiċi f’ħafna fatturi ewlenin tal-produzzjoni (bħall-art, l-enerġija, il-kapital, il-materja prima u l-manodopera), kif ukoll f’setturi speċifiċi (bħal dawk tas-sustanzi kimiċi jew tal-ipproċessar tal-qamħirrum). Ir-Rapport tqiegħed fil-fajl tal-investigazzjoni fl-istadju tal-bidu. Il-partijiet interessati ġew mistiedna jirribattu, jikkummentaw jew jissupplimentaw l-evidenza li tinsab fil-fajl tal-investigazzjoni fil-mument tal-bidu, li minnu r-Rapport kien parti integrali. Ma wasal l-ebda kumment

(50)

It-talba għal rieżami pprovdiet evidenza addizzjonali dwar distorsjonijiet sinifikanti fis-settur tal-MSG skont it-tifsira tal-Artikolu 2(6a)(b), li tikkomplementa r-Rapport. L-applikant ipprovda evidenza li turi li l-produzzjoni u l-bejgħ tal-prodott taħt rieżami huma affettwati (mill-inqas potenzjalment) mid-distorsjonijiet imsemmija fir-Rapport, b’mod partikolari minn livelli għoljin ta’ interferenza mill-Istat fil-katina tal-valur tal-MSG, jiġifieri fis-settur tal-MSG u fis-setturi relatati mal-produzzjoni tal-MSG, b’mod partikolari fis-setturi tal-input u fir-rigward tal-fatturi tal-produzzjoni.

(51)

Il-Kummissjoni eżaminat jekk kienx xieraq li jintużaw prezzijiet u kostijiet domestiċi fir-RPĊ, minħabba l-eżistenza ta’ distorsjonijiet sinifikanti skont it-tifsira tal-punt (b) tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku. Il-Kummissjoni għamlet dan abbażi tal-evidenza disponibbli fil-fajl, inkluża l-evidenza li tinsab fir-Rapport, li tistrieħ fuq sorsi disponibbli għall-pubbliku, b’mod partikolari fuq il-leġiżlazzjoni Ċiniża, dokumenti uffiċjali ppubblikati rigward il-politika Ċiniża, rapporti ppubblikati minn organizzazzjonijiet internazzjonali u studji/artikli minn akkademiċi rinomati, speċifikament identifikati fir-Rapport. Dik l-analiżi kopriet l-eżami tal-interventi sostanzjali tal-gvern fl-ekonomija tiegħu b’mod ġenerali, iżda wkoll is-sitwazzjoni speċifika tas-suq fis-settur rilevanti, inkluż il-prodott taħt rieżami. Il-Kummissjoni kompliet tissupplimenta dawn l-elementi evidenzjarji bir-riċerka tagħha stess dwar id-diversi kriterji rilevanti biex tikkonferma l-eżistenza ta’ distorsjonijiet sinifikanti fir-RPĊ.

(52)

Kif speċifikat fil-premessa (32), il-GTĊ ma pprovda l-ebda tweġiba għall-kwestjonarju. Kif imsemmi fil-premessa (23), lanqas ħadd mill-produtturi esportaturi/produtturi fiċ-Ċina ma kkoopera. Barra minn hekk, l-ebda wieħed mill-produtturi esportaturi/produtturi fiċ-Ċina li ngħataw l-istatus ta’ parti interessata ma pprovda xi evidenza li tappoġġja jew tirribatti l-evidenza eżistenti fil-fajl tal-każ, inkluż ir-Rapport, u l-evidenza addizzjonali pprovduta mill-applikant fit-talba għal rieżami dwar l-eżistenza ta’ distorsjonijiet sinifikanti u/jew dwar l-adegwatezza tal-applikazzjoni tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku fil-każ inkwistjoni.

3.2.3.2.   Distorsjonijiet sinifikanti li jaffettwaw il-prezzijiet u l-kostijiet domestiċi fir-RPĊ

(53)

Is-sistema ekonomika Ċiniża hija bbażata fuq il-kunċett ta’ “ekonomija tas-suq soċjalista”. Dak il-kunċett huwa minqux fil-Kostituzzjoni Ċiniża u jiddetermina l-governanza ekonomika tar-RPĊ. Il-prinċipju ewlieni huwa s-“sjieda pubblika soċjalista tal-mezzi tal-produzzjoni, jiġifieri s-sjieda min-nies kollha u s-sjieda kollettiva mill-persuni li jaħdmu”. L-ekonomija tal-Istat hija “l-forza mexxejja tal-ekonomija nazzjonali” u l-Istat għandu l-mandat “li jiżgura l-konsolidazzjoni u t-tkabbir tagħha” (14). Konsegwentement, l-istruttura ġenerali tal-ekonomija Ċiniża mhux biss tippermetti interventi sostanzjali tal-gvern fl-ekonomija, iżda titlob b’mod espliċitu tali interventi. Il-kunċett tas-supremazija tas-sjieda pubblika fuq dik privata huwa mifrux fis-sistema ġuridika kollha u huwa enfasizzat bħala prinċipju ġenerali fl-atti leġiżlattivi prinċipali kollha. Il-liġi Ċiniża dwar il-proprjetà hija eżempju ewlieni: hija tirreferi għall-istadju primarju tas-soċjaliżmu u tafda lill-Istat bil-ħarsien tas-sistema ekonomika bażika li fiha s-sjieda pubblika għandha rwol dominanti. Forom oħrajn ta’ sjieda huma tollerati, bil-liġi tippermettilhom jiżviluppaw flimkien mas-sjieda tal-Istat (15).

(54)

Barra minn hekk, skont il-liġi Ċiniża, l-ekonomija tas-suq soċjalista hija żviluppata taħt it-tmexxija tal-Partit Komunista Ċiniż (“CCP”). L-istrutturi tal-Istat Ċiniż u tas-CCP huma marbuta ma’ xulxin f’kull livell (legali, istituzzjonali, personali), u jifformaw sovrastruttura li fiha ma hemmx distinzjoni bejn ir-rwoli tas-CCP u tal-Istat. Wara emenda tal-Kostituzzjoni Ċiniża f’Marzu 2018, ir-rwol ewlieni tas-CCP ingħata prominenza saħansitra akbar billi ġie affermat mill-ġdid fit-test tal-Artikolu 1 tal-Kostituzzjoni. Wara l-ewwel sentenza diġà eżistenti tad-dispożizzjoni: [i]s-sistema soċjalista hija s-sistema bażika tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina”, iddaħħlet it-tieni sentenza ġdida li tgħid: [il-]karatteristika li tiddefinixxi s-soċjaliżmu b’karatteristiċi Ċiniżi hija t-tmexxija tal-Partit Komunista taċ-Ċina .” (16) Dan juri l-kontroll mhux ikkontestat u dejjem jikber tas-CCP fuq is-sistema ekonomika tar-RPĊ. Dawn it-tmexxija u l-kontroll huma inerenti għas-sistema Ċiniża u jmorru ferm lil hinn mis-sitwazzjoni abitwali f’pajjiżi oħrajn fejn il-gvernijiet jeżerċitaw kontroll makroekonomiku ġenerali li fil-limiti tiegħu joperaw il-forzi tas-suq ħieles.

(55)

L-Istat Ċiniż jimplimenta politika ekonomika intervenzjonista biex jilħaq l-għanijiet tiegħu, li jikkoinċidu mal-aġenda politika stabbilita mis-CCP, minflok ma jirriflettu l-kundizzjonijiet ekonomiċi prevalenti f’suq ħieles (17). L-għodod ekonomiċi intervenzjonisti li jintużaw mill-awtoritajiet Ċiniżi huma bosta, inklużi s-sistema tal-ippjanar industrijali, is-sistema finanzjarja, kif ukoll il-livell tal-ambjent regolatorju.

(56)

L-ewwel nett, fil-livell tal-kontroll amministrattiv ġenerali, id-direzzjoni tal-ekonomija Ċiniża hija rregolata minn sistema kumplessa ta’ ppjanar industrijali li taffettwa l-attivitajiet ekonomiċi kollha fil-pajjiż. Dawn il-pjanijiet kollha jkopru matriċi komprensiva u kumplessa ta’ setturi u politiki trażversali u huma preżenti fil-livelli kollha tal-gvern. Il-pjanijiet fil-livell provinċjali huma spjegati fid-dettall, filwaqt li l-pjanijiet nazzjonali jistabbilixxu miri usa’. Il-pjanijiet jispeċifikaw ukoll il-mezzi sabiex jiġu appoġġjati l-industriji/is-setturi rilevanti, kif ukoll il-perjodi ta’ żmien li fihom iridu jintlaħqu l-objettivi. Xi pjanijiet għadhom jinkludu miri espliċiti fir-rigward tal-produzzjoni, filwaqt li din kienet karatteristika regolari fiċ-ċikli tal-ippjanar preċedenti. Skont il-pjanijiet, is-setturi u/jew il-proġetti industrijali individwali qed jiġu identifikati bħala prijoritajiet (pożittivi jew negattivi) f’konformità mal-prijoritajiet tal-gvern u l-għanijiet ta’ żvilupp speċifiċi attribwiti lilhom (titjib industrijali, espansjoni industrijali, eċċ.). L-operaturi ekonomiċi, kemm dawk privati kif ukoll dawk tal-Istat, iridu jaġġustaw b’mod effettiv l-attivitajiet kummerċjali tagħhom skont ir-realtajiet imposti mis-sistema tal-ippjanar. Dan mhuwiex biss minħabba n-natura vinkolanti tal-pjanijiet, iżda anki minħabba l-fatt li l-awtoritajiet Ċiniżi rilevanti fil-livelli kollha tal-gvern jaderixxu mas-sistema ta’ pjanijiet u jużaw is-setgħat mogħtija lilhom skont kif ikun meħtieġ, u b’hekk jisfurzaw lill-operaturi ekonomiċi jikkonformaw mal-prijoritajiet stabbiliti fil-pjanijiet (ara wkoll it-Taqsima 3.2.3.5 hawn taħt) (18).

(57)

It-tieni nett, fil-livell tal-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji, is-sistema finanzjarja tar-RPĊ hija ddominata mill-banek kummerċjali tal-Istat. Dawk il-banek, meta jkunu qed jistabbilixxu u jimplimentaw il-politika tas-self tagħhom, għandhom jallinjaw lilhom infushom mal-objettivi tal-politika industrijali tal-gvern minflok ma jivvalutaw qabel kollox il-merti ekonomiċi ta’ proġett partikolari (ara wkoll it-Taqsima 3.2.3.8 hawn taħt) (19). L-istess japplika għall-komponenti l-oħrajn tas-sistema finanzjarja Ċiniża, bħas-swieq tal-istokks, is-swieq tal-bonds, is-swieq tal-ekwità privata, eċċ. Barra minn hekk, dawn il-partijiet tas-settur finanzjarju, għajr is-settur bankarju, huma istituzzjonalment u operazzjonalment stabbiliti b’mod li mhumiex xprunati biex itejbu l-funzjonament effiċjenti tas-swieq finanzjarji, iżda biex jiżguraw il-kontroll u jippermettu l-intervent mill-Istat u mis-CCP (20).

(58)

It-tielet nett, fil-livell tal-ambjent regolatorju, l-interventi mill-Istat fl-ekonomija jieħdu għadd ta’ forom. Pereżempju, ir-regoli tal-akkwist pubbliku jintużaw regolarment sabiex jintlaħqu għanijiet ta’ politika għajr l-effiċjenza ekonomika, u b’hekk jimminaw il-prinċipji bbażati fuq is-suq fil-qasam. Il-leġiżlazzjoni applikabbli tipprevedi b’mod speċifiku li l-akkwist pubbliku għandu jsir sabiex tiġi ffaċilitata l-kisba tal-għanijiet imfassla mill-politiki tal-Istat. Madankollu, in-natura ta’ dawn l-għanijiet għadha mhijiex definita, u b’hekk tħalli marġni wiesa’ ta’ apprezzament għall-korpi responsabbli mit-teħid tad-deċiżjonijiet (21). Bl-istess mod, fil-qasam tal-investiment, il-GTĊ iżomm kontroll u influwenza sinifikanti fuq id-destinazzjoni u d-daqs tal-investiment kemm tal-Istat kif ukoll privat. L-iskrinjar tal-investiment, kif ukoll diversi inċentivi, restrizzjonijiet, u projbizzjonijiet relatati mal-investiment jintużaw mill-awtoritajiet bħala għodda importanti biex jiġu appoġġjati l-għanijiet tal-politika industrijali, bħaż-żamma tal-kontroll tal-Istat fuq setturi ewlenin jew it-tisħiħ tal-industrija domestika (22).

(59)

Fil-qosor, il-mudell ekonomiku Ċiniż huwa bbażat fuq ċerti assjomi bażiċi, li jipprevedu u jinkoraġġixxu bosta interventi tal-gvern. Tali interventi sostanzjali tal-gvern huma f’kunflitt mal-azzjoni libera tal-forzi tas-suq, li jirriżulta fid-distorsjoni tal-allokazzjoni effettiva tar-riżorsi f’konformità mal-prinċipji tas-suq (23).

3.2.3.3.   Distorsjonijiet sinifikanti skont l-ewwel inċiż tal-Artikolu 2(6a)(b) tar-Regolament bażiku: is-suq inkwistjoni huwa servut f’miżura sinifikanti minn intrapriżi li joperaw taħt is-sjieda, il-kontroll jew is-superviżjoni politika jew taħt il-gwida tal-awtoritajiet tal-pajjiż esportatur

(60)

Fir-RPĊ, l-intrapriżi li joperaw taħt is-sjieda, il-kontroll u/jew is-superviżjoni politika jew taħt il-gwida tal-Istat jirrappreżentaw parti essenzjali mill-ekonomija.

(61)

Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe kooperazzjoni mir-RPĊ, il-Kummissjoni għandha informazzjoni limitata dwar l-istruttura tas-sjieda tal-kumpaniji attivi fis-settur tal-MSG fir-RPĊ. Fost it-tliet kumpaniji Ċiniżi indikati bħala produtturi ewlenin mill-applikant, u kkonfermati bħala tali minn sorsi oħrajn ibbażati fuq ir-riċerka tal-Kummissjoni stess, (24) l-ebda waħda ma tidher li hija proprjetà tal-Istat.

(62)

Madankollu, il-Kummissjoni sabet li wieħed mill-produtturi esportaturi ewlenin – Fufeng Group – kellu l-appoġġ tal-membri tas-CCP u tal-awtoritajiet pubbliċi lokali u li dawn tal-aħħar ikkoordinaw kwistjonijiet ta’ interess għall-kumpanija. Pereżempju, is-sit web uffiċjali tal-kumpanija jiddikjara dan li ġej dwar żjara uffiċjali ta’ rappreżentanti tal-gvern lokali: “Wara d-diskors tiegħu, Jiao Gangwei semma l-problema relatata mal-faħam li kienet qed tfixkel lill-intrapriżi matul dawn l-aħħar sentejn, u enfasizza li l-Kumitat tal-Partit Muniċipali ta’ Zhalantun u l-Gvern kienu qed jiżguraw koordinazzjoni fuq din il-kwistjoni. […] Id-delegazzjoni ta’ Liu Qifan kompliet issir taf dwar il-kontribuzzjonijiet soċjali tal-kumpanija, ix-xogħol tal-bini tal-partit, kif ukoll l-MSG […]. Liu Qifan faħħar ukoll l-impatt tat-tnedija minn Fufeng tal-produzzjoni tal-massa ta’ amminoaċidi ta’ livell għoli fuq il-prezzijiet globali u appoġġja x-xogħol tal-bini tal-partit mill-kumpanija. Fl-aħħar nett, huwa qal lid-delegazzjoni tiegħu: “Din il-kumpanija hija kumpanija ewlenija, u mkien ma jeżistu proġetti tajbin bħal dawn. Il-gvern irid jaqdiha sewwa .” Is-Segretarju Liu semma tliet darbiet wara xulxin li jenħtieġ li l-gvern jaqdi lill-kumpanija sewwa. Barra minn hekk, huwa appoġġja lill-kumpanija billi qal li s-sitwazzjoni tagħha tirrifletti d-determinazzjoni tal-mexxejja superjuri tar-Reġjun Awtonomu tal-Mongolja Interna biex jinbena gvern orjentat lejn is-servizzi” (25). L-appoġġ tal-gvern lokali huwa viżibbli wkoll b’rabta mas-sussidjarja ta’ Fufeng f’Heilongjiang Qiqihar, kif ikkonfermat fuq is-sit web tal-gvern ta’ Qiqihar: “Sabiex tintwera s-saħħa tal-intrapriża, titlaqqa’ s-saħħa interna, jiġi estiż l-ispirtu kumbattiv u jiġi rringrazzjat il-gvern lokali għall-appoġġ qawwi tiegħu lis-sussidjarja tal-Grupp, Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnology Co., Ltd., saret il-laqgħa tal-midja “punt tat-tluq ġdid, vjaġġ ġdid, ħolma ġdida” fil-Lukanda Wanda Jiahua f’Qiqihar, wara nofsinhar tas-26 ta’ Lulju fl-għoxrin anniversarju mit-twaqqif tal-grupp Fufeng”. (26) Il-Kummissjoni sabet aktar evidenza tar-relazzjonijiet ta’ Fufeng mas-CCP, kif ukoll tal-appoġġ u l-gwida tal-awtoritajiet lokali fid-dikjarazzjoni li ġejja mis-sit web tal-Grupp: “Fis-7 ta’ Diċembru 2019, il-Viċi Segretarju tal-Kumitat tal-Partit Muniċipali ta’ Qiqihar u s-Sindku Li Yugang żar il-kwartieri ġenerali tal-Grupp Fufeng. Il-Viċi Sindku Wang Yongshi, is-Segretarju Ġenerali tal-Gvern Muniċipali Qi Xiaotong, il-Viċi Segretarju tal-Kumitat tal-Partit Distrettwali ta’ Angangxi u s-Sindku Ren Guangcai, u l-Viċi Sindku Li Yugang Jing, eċċ. akkumpanjawh fl-investigazzjoni. Il-President tal-Bord Li Xuechun, il-Maniġer Ġenerali Zhao Qiang u mexxejja oħrajn akkumpanjaw iż-żjara. […] Matul id-diskussjoni, is-Sindku Li qal li l-ipproċessar fil-fond ewlieni, kif ukoll il-prodotti sekondarji tiegħu huma partikolarment importanti fit-tqassim industrijali attwali tal-Belt ta’ Qiqihar. Bħala l-ewwel manifattur dinji tal-amminoaċidi, il-kumpanija pprovdiet għajnuna kbira għall-ipproċessar fil-fond tal-qamħirrum lokali. Il-President tal-Bord esprima l-gratitudni tiegħu lis-Sindku Li talli attenda u qal: “Il-Belt ta’ Qiqihar ipprovdiet lill-kumpanija b’servizzi ta’ “inkubatur”. Din id-darba mhijiex se tieħu prominenza fil-Belt ta’ Qiqihar biss, iżda anki fuq is-CCTV. Skont il-ħsieb ekonomiku tal-gvern, il-kumpanija se tkompli tistabbilizza l-kummerċ barrani, tistabbilizza l-kapital barrani, tistabbilizza l-investiment u tistabbilizza l-aspettattivi. Hija se tkompli tespandi l-ispirtu kumbattiv, tisfrutta l-vantaġġi tagħha stess u tikkoopera b’mod stabbli mal-gvern lokali għal żvilupp konġunt .” (27) Barra minn hekk, id-dikjarazzjoni għall-istampa li ġejja tikkonferma li Fufeng kien qed isegwi l-għanijiet u l-ideoloġija tal-politika tal-Istat fl-attivitajiet tiegħu: “Fufeng Group wieġeb għall-proposti għal inizjattivi ta’ kooperazzjoni tal-President Xi Jinping biex jinbnew il-“Medda Ekonomika tar-Rotta tal-Ħarir” u “r-Rotta tal-Ħarir Marittima tas- Seklu 21 ”, u żviluppa b’mod attiv sħubijiet ekonomiċi ma’ pajjiżi tul “Belt Waħda, Triq Waħda”. (28)

(63)

Fil-każ ta’ produttur ieħor mit-tliet produtturi ewlenin tal-MSG – Ningxia Eppen – il-Kummissjoni sabet li l-kumpanija kienet qed timplimenta politiki tal-Istat u l-ideoloġija tas-CCP fl-attivitajiet tagħha, kif iddikjarat mill-Federazzjoni tal-Industrija u l-Kummerċ ta’ Ningxia: “Sa mill-bidu ta’ din is-sena, Ningxia Eppen Biological Company organizzat b’mod metikoluż, użat b’mod komprensiv, studjat fil-fond u implimentat l-ispirtu tat-18-il Kungress Nazzjonali tal-Partit Komunista taċ-Ċina, filwaqt li qieset is-sitwazzjoni attwali tal-kumpanija u mmirat lejn il-kunċett ta’ “Two strengthenings, Six goods” u saħħet il-bini tal-Partit, li għen bil-kbir fl-iżvilupp tal-intrapriża .” (29) Il-kumpanija kienet ibbenefikat ukoll minn appoġġ mill-awtoritajiet pubbliċi fl-istabbiliment ta’ ċentru tat-teknoloġija nazzjonali. Skont id-Dipartiment tal-Industrija u t-Teknoloġija tal-Informazzjoni ta’ Ningxia Hui, il-kostruzzjoni ta’ dawn iċ-ċentri għandha l-għan li tiggwida b’mod partikolari lill-kumpaniji lejn ċerti kisbiet ta’ politika: “Sabiex jimplimenta l-istrateġija ta’ żvilupp xprunata mill-innovazzjoni u jiggwida u jappoġġja lill-intrapriżi biex isaħħu l-kapaċitajiet ta’ innovazzjoni teknoloġika tagħhom, id-Dipartiment tal-Industrija u t-Teknoloġija tal-Informazzjoni tar-Reġjun Awtonomu jippromwovi b’mod vigoruż il-kostruzzjoni ta’ Ċentri tat-Teknoloġija tal-Intrapriżi. […] Iċ-Ċentri tat-Teknoloġija tal-Intrapriżi saru l-atturi ewlenin tal-innovazzjoni teknoloġika fir-Reġjun tagħna u jipprovdu appoġġ teknoloġiku effettiv b’saħħtu għall-iżvilupp ta’ kwalità għolja tal-industrija fir-Reġjun tagħna. […] Iċ-Ċentru tat-Teknoloġija tal-Intrapriżi ta’ Ningxia Eppen ġie stabbilit fl-2006 u kien rikonoxxut bħala ċentru tat-teknoloġija tal-intrapriżi f’livell nazzjonali fl-2011. Iċ-Ċentru tat-Teknoloġija jiżgura tmexxija fuq il-progressjoni tal-industrija permezz ta’ innovazzjoni kontinwa u kiseb riżultati sinifikanti .” (30)

(64)

Fir-rigward tal-fornituri ta’ inputs għall-produzzjoni tal-MSG, kif sottomess mill-applikant u kkonfermat minn sorsi oħrajn (31), il-materja prima ewlenija fil-manifattura tal-MSG ġeneralment tkun il-lamtu tal-qamħirrum, li jirrappreżenta parti sostanzjali mill-kostijiet tal-produzzjoni. Kif instab mill-Kummissjoni, mill-inqas produttur ewlieni wieħed tal-lamtu tal-qamħirrum – Cofco Biotech – huwa SOE taħt is-superviżjoni tal-Kummissjoni għas-Superviżjoni u l-Amministrazzjoni tal-Assi tal-Istat (SASAC) (32). L-awtoritajiet tal-Istat huma wkoll azzjonisti, direttament jew indirettament, ta’ diversi produtturi ewlenin oħrajn tal-lamtu tal-qamħirrum. Bħala eżempju notevoli, fil-każ ta’ Zhucheng Xingmao Corn Developing Co. Ltd - il-produttur ewlieni tal-lamtu tal-qamħirrum (13,29 % tas-suq) (33) - 74 % tal-ishma huma miżmuma minn Zhucheng Foreign Trade Corp., li min-naħa tagħha hija 26,54 % proprjetà ta’ Zhucheng City. (34)

(65)

Kif sottomess mill-applikant, il-produzzjoni tal-MSG tikkonsisti fi proċess kimiku li jinvolvi l-użu ta’ lamtu tal-qamħirrum u ammonijaka. Għalhekk, il-produtturi tal-MSG jistgħu jitqiesu wkoll bħala parteċipanti attivi tas-settur kimiku Ċiniż. Fir-rigward ta’ dak is-settur, il-Kummissjoni sabet li, skont l-istatistika nazzjonali, l-intrapriżi tal-Istat (“SOEs”) kienu jirrappreżentaw 52 % tal-assi totali tal-kumpaniji tal-kimika fl-2015 (35). L-SOEs, b’mod partikolari dawk ċentrali kbar, tradizzjonalment kellhom rwol dominanti fl-industrija tal-kimika tar-RPĊ minħabba l-pożizzjoni ta’ oligopolija tagħhom fis-settur upstream/tal-materja prima, l-aċċess faċli għar-riżorsi allokati mill-gvern (fondi, self, art, eċċ.) u l-influwenza qawwija fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-gvern.

(66)

Fir-rigward ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-GTĊ u s-CCP għandhom strutturi li jiżguraw li jibqa’ jkollhom influwenza fuq l-intrapriżi u, b’mod partikolari, fuq l-intrapriżi tal-Istat jew ikkontrollati mill-Istat. L-Istat (u f’ħafna aspetti anki s-CCP) mhux biss jifformula u jissorvelja b’mod attiv l-implimentazzjoni tal-politiki ekonomiċi ġenerali mill-kumpaniji (b’mod partikolari dawk tal-Istat jew ikkontrollati mill-Istat), iżda jiddikjara wkoll id-drittijiet tiegħu li jipparteċipa fit-teħid tad-deċiżjonijiet operatorji tagħhom. Dan iseħħ tipikament permezz tar-rotazzjoni ta’ uffiċjali tal-partit (‘cadres’) bejn l-awtoritajiet tal-gvern u dawn il-kumpaniji, permezz tal-preżenza ta’ membri tal-partit fil-korpi eżekuttivi tal-kumpaniji u ta’ “ċelloli tal-partit” fl-istrutturi tal-kumpaniji (ara wkoll it-Taqsima 3.2.3.4), kif ukoll permezz tat-tiswir tal-istruttura korporattiva tas-settur (36). Fil-każ tal-intrapriżi tal-Istat jew ta’ dawk ikkontrollati mill-Istat, tal-aħħar igawdu, inkambju, minn status partikolari fi ħdan l-ekonomija Ċiniża, li jinvolvi għadd ta’ benefiċċji ekonomiċi, b’mod partikolari lqugħ mill-kompetizzjoni u aċċess preferenzjali għall-inputs rilevanti, inklużi l-finanzi (37). L-elementi li jindikaw l-eżistenza ta’ kontroll tal-gvern fuq l-intrapriżi fil-katina tal-valur tal-MSG, u tas-settur tal-kimika b’mod ġenerali, huma żviluppati aktar fit-Taqsima 3.2.3.4 hawn taħt.

(67)

Bil-livell sinifikanti ta’ intervent tal-gvern fil-ktajjen tal-valur kimiku fir-RPĊ, is-sjieda tal-Istat u l-kontroll ta’ ċerti intrapriżi ewlenin li jipproduċu l-lamtu tal-qamħirrum, u l-fatt li - kif instab mill-Kummissjoni - ċerti produtturi ewlenin tal-MSG huma soġġetti għall-gwida tal-Istat, jiddependu fuq l-appoġġ tiegħu u, f’ċerti każijiet, jimplimentaw l-ideoloġija tas-CCP, anki l-produtturi privati tal-prodott taħt rieżami ma jitħallewx joperaw skont il-kundizzjonijiet tas-suq. Kemm l-intrapriżi pubbliċi kif ukoll dawk privati attivi fil-produzzjoni tal-MSG u tal-inputs użati fil-manifattura ta’ dan tal-aħħar, huma soġġetti wkoll, direttament jew indirettament, għal superviżjoni u gwida tal-politika kif stabbilit fit-Taqsima 3.2.3.5 hawn taħt.

3.2.3.4.   Distorsjonijiet sinifikanti skont it-tieni inċiż tal-Artikolu 2(6a)(b) tar-Regolament bażiku: Il-preżenza tal-Istat f’ditti li jippermettu lill-Istat jinterferixxi fir-rigward tal-prezzijiet jew tal-kostijiet

(68)

Minbarra li jeżerċita kontroll fuq l-ekonomija permezz tas-sjieda ta’ SOEs u għodod oħrajn, il-GTĊ jinsab f’pożizzjoni li jinterferixxi mal-prezzijiet u l-kostijiet permezz tal-preżenza tal-Istat fid-ditti. Filwaqt li d-dritt għall-ħatra u t-tneħħija ta’ persunal maniġerjali ewlieni fl-SOEs mill-awtoritajiet rilevanti tal-Istat, kif previst fil-leġiżlazzjoni Ċiniża, jista’ jitqies li jirrifletti d-drittijiet ta’ sjieda korrispondenti (38), iċ-ċelloli tas-CCP fl-intrapriżi, kemm dawk tal-Istat kif ukoll dawk privati, jirrappreżentaw mezz importanti ieħor li permezz tiegħu l-Istat jista’ jinterferixxi fid-deċiżjonijiet kummerċjali. Skont il-liġi tal-kumpaniji tar-RPĊ, f’kull kumpanija għandha tiġi stabbilita organizzazzjoni tas-CCP (li jkollha mill-inqas tliet membri tas-CCP kif speċifikat fil-Kostituzzjoni tas-CCP (39)) u l-kumpanija għandha tipprovdi l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-attivitajiet tal-organizzazzjoni tal-partit. Fil-passat, dan ir-rekwiżit jidher li mhux dejjem kien segwit jew infurzat strettament. Madankollu, mill-inqas mill-2016, is-CCP saħħaħ il-pretensjonijiet tiegħu li jikkontrolla d-deċiżjonijiet kummerċjali fl-SOEs bħala kwistjoni ta’ prinċipju politiku. Huwa rrapportat ukoll li s-CCP jeżerċita pressjoni fuq il-kumpaniji privati biex ipoġġu l-“patrijottiżmu” l-ewwel u biex isegwu d-dixxiplina tal-partit (40). Fl-2017, kien irrapportat li kienu jeżistu ċelloli tal-partiti f’70 % ta’ madwar 1,86 miljun kumpanija privata, bi pressjoni dejjem akbar biex l-organizzazzjonijiet tas-CCP ikollhom l-aħħar kelma fuq id-deċiżjonijiet kummerċjali fi ħdan il-kumpaniji rispettivi tagħhom (41). Dawn ir-regoli għandhom applikazzjoni ġenerali fl-ekonomija Ċiniża kollha, fost is-setturi kollha, inkluż għall-produtturi tal-MSG u għall-fornituri tal-inputs tagħhom.

(69)

Bħala eżempju, l-istrutturi tas-CCP jikkoinċidu personalment mal-korp maniġerjali fil-każ ta’ għadd ta’ produtturi ewlenin tal-MSG. Il-Kummissjoni sabet li l-President tal-Bord ta’ Fufeng Group, Li Xuechun, inħatar fl-2013, għal perjodu ta’ ħames snin, bħala membru tal-Kungress tal-Poplu tal-Belt ta’ Linyi. (42) Barra minn hekk, kif muri fil-premessa (62), il-kumpanija tospita attivitajiet ta’ bini tal-Partiti, li jinfluwenzaw l-operazzjonijiet tagħha.

(70)

Fil-każ ta’ Meihua Group, ieħor mit-tliet produtturi ewlenin tal-MSG, ħamsa minn fost it-12-il membru tal-Bord ġew iddikjarati bħala membri tas-CCP fl-2019 (43). Il-Kummissjoni sabet ukoll l-evidenza li ġejja tal-attivitajiet ta’ bini tal-Partiti ta’ Meihua u tal-influwenza tas-CCP fuq l-operazzjonijiet tal-kumpanija: “Fit-30 ta’ Ġunju, Jilin Meihua organizza u wettaq avveniment ta’ ġurnata tal-partit iddedikat għall-kunċett “Building a Learning Enterprise, Glowing at work”. Ir-rappreżentant tad-Dipartiment tal-Organizzazzjoni tal-Kumitat tal-Partit Muniċipali ta’ Baicheng u l-Istruttur tal-Bini tal-Partit ta’ Jilin Meihua, Wang Xingang, id-Direttur tal-Uffiċċju tal-Partit tal-Park Industrijali ta’ Beicheng Guo Baoyu, is-Segretarju tal-Partit ta’ Jilin Meihua u Maniġer Ġenerali Zhang Jinlong, flimkien ma’ 22 membru tal-Partit, attendew għall-avveniment. […] Fl-avveniment, Wang Xingang ta lill-membri kollha tal-Partit lezzjoni vivaċi tal-partit li kienet tiffoka fuq “il-proċess ta’ żvilupp tal-Partit, dwar x’għandu jsir mill-membri tal-fergħat tal-Partit f’intrapriżi mibnija ġodda, u kif ir-rappreżentanti tal-membri tal-Partit għandu jkollhom rwol ewlieni”. Imbagħad, min-naħa tiegħu, Wang Xingang ta l-emblema tal-Partit u l-“Kostituzzjoni tal-Partit” lil kull membru tal-Partit. Bħal f’magħmudija mġedda fi ħdan il-Partit, bl-emblema tal-Partit fuq is-sider u l-“Kostituzzjoni tal-Partit” fl-idejn, inbena “pont minn qalb għal qalb” bejn l-organizzazzjoni tal-Partit u l-membri tal-Partit, u dan saħħaħ b’mod effettiv is-sens ta’ unur, responsabbiltà u appartenenza ta’ kull membru u uffiċjal (‘cadre’) tal-Partit. Iżda dan mhuwiex biss dwar l-unur, iżda wkoll dwar ir-responsabbiltà. Tali “avveniment politiku” jippermetti lill-membri tal-Partit dejjem iżommu f’moħħhom l-identità u l-missjoni tagħhom, jagħtu l-importanza sħiħa lir-rwol tagħhom li jkunu pijunieri u jservu bħala eżempju fil-ħidma futura tagħhom, jgħaqqdu u jmexxu l-maġġoranza tal-cadres u tal-impjegati, jaħdmu iebes, ikunu kreattivi, ikollhom il-kuraġġ li jkunu minn tal-ewwel f’dak li jagħmlu u qatt ma jaqtgħu qalbhom. “Jien nivvolontarja biex nissieħeb fil-Partit Komunista taċ-Ċina, nappoġġja l-programm tal-Partit u nimxi mal-kostituzzjoni tal-Partit” - taħt it-tmexxija tas-segretarju tal-Partit Zhang Jinlong, il-membri parteċipanti tal-Partit għollew il-ponnijiet tal-lemin tagħhom flimkien fi tmiem l-avveniment u rrevedew il-ġurament tal-Partit quddiem il-bandiera ta’ lewn aħmar jgħajjat tal-Partit. Dan l-avveniment ta’ ġurnata tal-Partit ta ċ-ċans lill-membri kollha tal-Partit ikomplu jsaħħu l-ideali u t-twemmin tagħhom, isaħħu l-ispirtu tal-Partit tagħhom u jiċċaraw id-direzzjoni tal-ħidma futura .” (44)

(71)

Fil-każ ta’ Ningxia Eppen, it-tielet produttur ewlieni tal-MSG, il-Kummissjoni sabet li, il-President tal-kumpanija kellu l-kariga ta’ rappreżentant fit-12-il Kungress tal-Poplu tar-Reġjun Awtonomu ta’ Ningxia Hui, mill-inqas sa Lulju 2020. (45) Fl-istess ħin, il-Federazzjoni tal-Industrija u l-Kummerċ ta’ Ningxia tagħti rendikont ċar tar-rwol tas-CCP fir-rigward tal-operazzjonijiet tal-kumpanija: “L-ewwel nett, ir-regolamenti jistipulaw li s-Segretarju tal-Kumitat tal-Partit irid jattendi u jisma’ bis-sħiħ l-opinjonijiet u s-suġġerimenti magħmula matul il-laqgħat, li fihom jittieħdu deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet korporattivi ewlenin, u matul laqgħat importanti oħrajn; It-tieni, minn issa, il-persuna rilevanti inkarigata mill-Organizzazzjoni tal-Partit trid tattendi u tisma’ bis-sħiħ l-opinjonijiet u s-suġġerimenti magħmula matul laqgħat importanti jew deċiżjonijiet importanti relatati mal-immaniġġjar tal-produzzjoni u d-dipartimenti tan-negozju. Il-persuna rilevanti inkarigata mill-Organizzazzjoni tal-Partit għandha, b’sens kbir ta’ responsabbiltà, tikkomunika kif xieraq fil-ħin id-deċiżjonijiet u l-proġetti tax-xogħol ewlenin relatati mal-produzzjoni lill-Membri tal-Partit u tinvolvi bis-sħiħ lill-partijiet ikkonċernati ewlenin biex jippromwovuhom .” (46)

(72)

Il-preżenza u l-intervent tal-Istat fis-swieq finanzjarji (ara wkoll it-Taqsima 3.2.3.8 hawn taħt), kif ukoll fil-provvediment ta’ materja prima u ta’ inputs għandhom ukoll effett ta’ distorsjoni addizzjonali fuq is-suq (47). B’hekk, il-preżenza tal-Istat f’ditti, inklużi SOEs, fis-settur tal-MSG u f’setturi relatati oħrajn (bħas-settur finanzjarju u dak tal-inputs) tippermetti lill-GTĊ jinterferixxi fir-rigward tal-prezzijiet u tal-kostijiet.

3.2.3.5.   Distorsjonijiet sinifikanti skont it-tielet inċiż tal-Artikolu 2(6a)(b) tar-Regolament bażiku: politiki jew miżuri pubbliċi li jiddiskriminaw favur fornituri domestiċi jew li b’mod ieħor jinfluwenzaw il-forzi tas-suq ħieles

(73)

Id-direzzjoni tal-ekonomija Ċiniża hija ddeterminata b’mod sinifikanti minn sistema elaborata ta’ ppjanar li tistabbilixxi l-prijoritajiet u tippreskrivi l-għanijiet li fuqhom iridu jiffokaw il-gvernijiet ċentrali u lokali. Jeżistu pjanijiet rilevanti fil-livelli kollha tal-gvern u dawn ikopru kważi s-setturi ekonomiċi kollha. L-objettivi stabbiliti mill-istrumenti ta’ ppjanar huma ta’ natura vinkolanti u l-awtoritajiet f’kull livell amministrattiv jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tal-pjanijiet mil-livell inferjuri korrispondenti tal-gvern. Kumplessivament, is-sistema ta’ ppjanar fir-RPĊ twassal biex ir-riżorsi jiġu allokati lis-setturi indikati bħala strateġiċi jew inkella politikament importanti mill-gvern, minflok ma jiġu allokati skont il-forzi tas-suq (48).

(74)

L-industrija tal-kimika, li għaliha jappartjenu l-produtturi tal-MSG, hija meqjusa bħala settur importanti mill-GTĊ. Dan huwa kkonfermat fil-bosta pjanijiet, direttivi u dokumenti oħrajn li għandhom x’jaqsmu mas-settur kimiku, li jinħarġu fil-livelli muniċipali, reġjonali u nazzjonali (49).

(75)

B’mod aktar speċifiku, l-MSG huwa wkoll soġġett fir-RPĊ għal dokumenti ta’ politika speċifiċi li għandhom x’jaqsmu mal-ipproċessar fil-fond tal-qamħirrum, b’dan tal-aħħar ikun wieħed mill-inputs ewlenin użati fil-produzzjoni tiegħu, permezz ta’ fermentazzjoni tal-lamtu tal-qamħirrum (ara hawn fuq, b’mod partikolari l-premessa (64)). B’mod partikolari, il-proċessi tal-produzzjoni tal-MSG huma koperti mid-dispożizzjonijiet tat-13-il Pjan ta’ Ħames Snin tal-Ipproċessar tal-Ħbub u taż-Żejt. Dawn għandhom l-għan li jiġġestixxu diversi aspetti tas-settur tal-ipproċessar tal-qamħirrum (inkluż is-sottosettur tal-MSG), b’mod partikolari fir-rigward tal-iżvilupp tal-katina tal-valur, ix-xejriet tal-provvista, l-għażla tat-teknoloġija, il-lokalizzazzjoni tal-produzzjoni, jew l-appoġġ għall-politika: “It-tħaffif tal-iżvilupp tal-ipproċessar fil-fond tal-ħbub: L-inkoraġġiment lill-intrapriżi tal-ipproċessar fuq skala kbira biex jiżviluppaw mudelli innovattivi għall-industrija tal-ipproċessar tal-ħbub u taż-żejt, jisfruttaw bis-sħiħ il-valur potenzjali tal-prodotti sekondarji u jestendu kemm jista’ jkun il-katina industrijali. L-appoġġ għat-trasferiment ta’ industriji tal-ipproċessar fin u fil-fond, bħall-ipproċessar tal-qamħirrum, lejn żoni ta’ produzzjoni vantaġġużi u żoni loġistiċi ewlenin u l-aċċellerazzjoni tat-tnaqqis tal-inventarji. L-iżvilupp ta’ prodotti derivati ġodda minn tipi ġodda ta’ zokkor tal-lamtu funzjonali u tipi ġodda ta’ preparazzjonijiet tal-enzimi, aċidu poliglutamiku, polilysine u prodotti oħrajn ta’ fermentazzjoni fi kwantitajiet kbar” […] “L-industrija tal-ipproċessar fil-fond tal-qamħirrum: L-inkoraġġiment lill-intrapriżi tal-ipproċessar fil-fond tal-qamħirrum biex jiżviluppaw modi effiċjenti ġodda ta’ kif jużaw il-qamħirrum u jżidu b’mod sinifikanti r-rata ta’ konverżjoni tal-ipproċessar fil-fond tal-qamħirrum. […] L-iżvilupp b’mod attiv ta’ prodotti funzjonali ġodda ffermentati b’kontenut ta’ teknoloġija avvanzata bħal amminoaċidi u nukleosidi, aċidi organiċi ġodda, zokkor tal-lamtu, polyols, preparazzjonijiet ta’ enzimi ġodda, kif ukoll lamti speċjali mmodifikati użati għall-ikel, il-manifattura tal-karta, it-tessuti, is-sustanzi kimiċi fini, eċċ. […] Iż-żona li tkopri tliet provinċji tal-Grigal, kif ukoll iż-żona ta’ Huanghuaihai u żoni ewlenin oħrajn tal-produzzjoni għandhom iżidu l-isforzi biex jippromwovu l-fużjonijiet u r-riorganizzazzjoni ta’ intrapriżi li jipproduċu lamtu u zokkor tal-lamtu pproċessati mill-qamħirrum, alkoħol, glutamat tal-monosodju, […] L-inkoraġġiment tal-attivazzjoni ta’ kapaċità ta’ produzzjoni mhux użata permezz ta’ kooperazzjoni u operazzjoni konġunta .” (50)

(76)

Barra minn hekk, fir-rigward tal-inputs, il-Kummissjoni sabet li s-settur tal-qamħirrum huwa soġġett għal regolamentazzjoni intensiva fir-RPĊ. Il-pajjiż għandu ammonti kbar ta’ ħażniet tal-qamħirrum li jippermettu lill-gvern ibaxxi jew jgħolli b’mod artifiċjali l-prezzijiet ta’ dan il-prodott bażiku, billi jixtri jew ibigħ ammonti kbar ta’ qamħirrum fis-suq. Minkejja li ċ-Ċina bdiet tindirizza l-problema tar-riżervi eċċessivi tal-qamħirrum fl-2016, hija xorta għandha ħażniet kbar ħafna, li għandhom effett distorsiv fuq il-prezzijiet (51). Barra minn hekk, il-gvern qed jikkontrolla d-diversi aspetti tal-katina kollha tal-valur tal-qamħirrum, inklużi s-sussidji għall-produzzjoni tal-qamħirrum (52) u s-superviżjoni tal-operazzjonijiet tal-ipproċessar, kif ikkonfermat f’dan l-avviż tal-NDRC: “[l]-awtoritajiet lokali kollha għandhom jespandu l-monitoraġġ u l-analiżi tal-provvista tal-qamħirrum u d-domanda għalih fl-oqsma rilevanti, isaħħu s-superviżjoni tal-fażi tal-bini u tal-fażi ta’ wara l-bini ta’ proġetti tal-ipproċessar fil-fond tal-qamħirrum, irawmu l-bilanċ tal-provvista tal-qamħirrum u d-domanda għalih u jiżguraw is-sigurtà tal-ikel nazzjonali”. (53) Dokument ta’ politika ewlieni ieħor tal-gvern (54) jiddikjara: “L-enfasi fuq it-tliet ċereali ewlenin, jiġifieri r-ross, il-qamħ u l-qamħirrum […]; L-esplorazzjoni tal-iżvilupp ta’ sistema ta’ servizzi soċjali bi “proċess komprensiv” u mudell ta’ produzzjoni b’“katina komprensiva tal-industrija”; L-iżvilupp u t-trawwim ta’ żieda fil-livell tal-produzzjoni madwar il-“kontea kollha”, kif ukoll żieda fil-provvista ta’ prodotti agrikoli ekoloġiċi u ta’ kwalità tajba. Il-provinċji rilevanti li jwettqu dawn il-kompiti għandhom jiġu appoġġjati abbażi tal-arranġamenti inklużi fil-previżjoni tal-baġit tal-gvern ċentrali .”

(77)

Il-Kummissjoni sabet ukoll li hemm fis-seħħ miżuri ta’ kontroll tal-investiment fir-RPĊ fir-rigward tal-produzzjoni tal-qamħirrum: “[ I]l-preżentazzjoni għall-bini ta’ proġetti ta’ pproċessar fil-fond tal-qamħirrum għandha tkun soġġetta għal ġestjoni armonizzata skont l-Ordni tal-Kunsill tal-Istat Nru. 673”. (55)

(78)

Il-politiki tal-Istat li jinterferixxu mal-forzi tas-suq ħieles fis-settur tal-qamħirrum huma riflessi wkoll fil-livell provinċjali. Kif sottomess mill-applikant u kkonfermat mill-Kummissjoni, il-Provinċja ta’ Heilongjiang ħarġet, f’Awwissu 2017, dokument ta’ politika dwar l-immaniġġjar tas-settur tal-ipproċessar tal-qamħirrum, fil-forma tal-Opinjoni ta’ Gwida dwar it-Tqassim tal-Iżvilupp tal-Industrija tal-Ipproċessar fil-Fond tal-Qamħirrum fil-Provinċja ta’ Heilongjiang. Din tal-aħħar hija indirizzata “Lil kwalunkwe belt (distrett), kontea (belt), Gvern tal-poplu (uffiċċju amministrattiv), u lill-unitajiet kollha taħt l-awtorità diretta tal-Gvern Provinċjali”, li jenħtieġ li “jiżguraw l-implimentazzjoni bir-reqqa [tagħha ]”. L-Opinjoni tiddikjara, f’termini ta’ kriterji tad-dħul fis-suq, li “proġetti ta’ pproċessar fil-fond tal-qamħirrum mibnija ġodda għandhom ikunu prinċipalment fiż-żoni ewlenin għall-produzzjoni tal-qamħirrum” u li jenħtieġ li l-entitajiet ta’ implimentazzjoni kollha “( j)inkoraġġixxu l-kostruzzjoni ta’ proġetti ta’ pproċessar fil-fond bi skala kbira ta’ pproċessar, ktajjen industrijali twal, kif ukoll spazju għad-domanda għall-prodott fis-suq; Jappoġġjaw b’mod partikolari proġetti ta’ pproċessar fil-fond tal-qamħirrum mibnija ġodda b’kapaċità annwali ta’ pproċessar tal-qamħirrum ta’ mhux inqas minn 600 000 tunnellata; u jinkoraġġixxu proġetti ta’ pproċessar fil-fond tal-qamħirrum mibnija ġodda ta’ aktar minn 1,2 miljun tunnellata .” Id-dokument jimponi viżjoni speċifika ta’ “ktajjen ewlenin tal-industrija”: “Il-proġetti li għandhom x’jaqsmu mat-tqassim tal-industrija għandhom: primarjament jiffokaw fuq l-iżvilupp u l-produzzjoni ta’ prodotti downstream relatati mal-firxiet ta’ prodotti ta’ lamtu, alkoħol u prodotti funzjonali; jestendu l-katina tal-industrija, jottimizzaw l-istruttura tal-prodotti, jenfasizzaw l-ispeċjalizzazzjoni ta’ distretti differenti u intrapriżi differenti; u jimplimentaw żvilupp differenzjat tal-funzjonalitajiet tal-prodott”. Għall-firxa ta’ prodotti tal-lamtu, dan jissarraf fi: “Primarjament l-iżvilupp ta’ lamtu modifikat speċjali meħtieġ minn industriji bħal dawk tal-ikel, il-karta, it-tessuti u s-sustanzi kimiċi fini .” L-Opinjoni tistipula wkoll regoli għat-tqassim ġeografiku tan-nisġa industrijali: “Jitqiesu b’mod komprensiv fatturi bħall-produzzjoni, l-ipproċessar u s-suq tal-qamħirrum, u d-disponibbiltà kontinwa ta’ materja prima li għandha tiġi pproċessata, il-garanziji ewlenin, il-proġetti ta’ pproċessar fil-fond tal-qamħirrum għandhom ikunu prinċipalment f’7 żoni .” Pereżempju, fil-każ ta’ waħda mill-imsemmija żoni, hija tagħti struzzjonijiet speċifikament li: “Longjiang, Nehe, Yi’an, Nenjiang u l-inħawi ta’ Gannan, Lindian, Wudalianchi, Bei’an, Fuyu, Dorbod, Baiquan, Keshan, Tailai, Kedong u 14-il kontea (bliet) oħrajn, kif ukoll iż-żona tal-Belt ta’ Qiqihar jistgħu jipprovdu 8,67 miljun tunnellata f’volum ta’ pproċessar tal-qamħirrum, jużaw 7 proġetti b’1,2 miljun tunnellata f’kapaċità ta’ pproċessar fil-fond tal-qamħirrum jew 14-il proġett b’kapaċità ta’ 600 000 tunnellata. Jinkoraġġixxu l-kostruzzjoni ta’ proġetti ta’ pproċessar fil-fond fuq skala kbira ta’ aktar minn 1,2 miljun tunnellata f’din iż-żona”. L-entitajiet ta’ implimentazzjoni kollha huma ggwidati biex jorganizzaw mill-ġdid is-settur kif ġej: “Jinkoraġġixxu l-fużjoni u r-riorganizzazzjoni tal-kapaċitajiet annwali eżistenti tal-ipproċessar tal-qamħirrum ta’ inqas minn 300 000 tunnellata biex itejbu l-kompetittività tal-intrapriżi fis-suq. Fir-rigward tal-kapaċità mhux użata tal-ipproċessar fil-fond tal-qamħirrum fiż-żona, jinkoraġġixxu l-introduzzjoni ta’ intrapriżi b’saħħithom u jimplimentaw alleanzi ta’ tip simili ta’ prodotti u ta’ intrapriżi upstream u downstream permezz ta’ fużjonijiet u akkwiżizzjonijiet u kooperazzjoni strateġika, eċċ. […] Jiggwidaw lill-intrapriżi biex isaħħu l-kummerċjalizzazzjoni, iżidu s-sehem mis-suq, u jifformaw għadd ta’ gruppi ta’ intrapriżi ewlenin b’influwenza fuq l-industrija”. Barra minn hekk, f’termini ta’ miżuri ta’ politika, l-Opinjoni tipprevedi speċifikament l-appoġġ mill-Istat lil intrapriżi li jissodisfaw kriterji ta’ finanzjament partikolari: “Jingħata appoġġ għall-finanzjament ta’ intrapriżi fis-suq tal-istokks, u jiġu pprovduti sussidji lil intrapriżi tal-ipproċessar fil-fond tal-qamħirrum elenkati domestikament u barra mill-pajjiż jew fuq it-Tielet Bord Ġdid .” (56)

(79)

Barra minn hekk, il-Kummissjoni sabet li l-awtoritajiet lokali f’Heilongjiang kienu qed jappoġġjaw, jikkoordinaw u jissorveljaw (inkluż permezz ta’ sanzjonijiet) l-istabbiliment u l-funzjonament ta’ mill-inqas park industrijali wieħed involut f’attivitajiet ta’ pproċessar tal-qamħirrum.” (57)

(80)

Il-Kummissjoni għamlet ukoll sejbiet fir-rigward tal-interferenza mill-Istat fis-settur tal-ammonijaka – materja prima oħra użata fil-produzzjoni tal-MSG. Fit-13-il Pjan ta’ Ħames Snin (FYP) nazzjonali għall-Industrija Petrokimika u Kimika, il-gvern Ċiniż stabbilixxa miri annwali għall-produzzjoni tal-ammonijaka billi ppromwova “settijiet ta’ teknoloġija u tagħmir li jiżguraw produzzjoni annwali li taqbeż il-miljun tunnellata ta’ammonijaka sintetika u metanol sintetiku .” (58) Tali interferenza min-naħa tal-provvista hija riflessa aktar f’politiki simili mill-awtoritajiet lokali. It-13-il FYP għall-Industrija Petrokimika fil-Provinċja ta’ Hebei jagħti struzzjonijiet biex b’mod partikolari “ssir enfasi fuq it-trawwim tal-bini tat-tieni fażi tal-faċilità ta’ Cangzhou Zhengyuan b’kapaċità ta’ 600 000 tunnellata ta’ ammonijaka” (59). Barra minn hekk, instab li l-provinċji industrijali ta’ Chongqing u Zhejiang joffru prezzijiet tal-elettriku preferenzjalment aktar baxxi għall-manifattura ta’, notevolment, ammonijaka sintetika. (60)

(81)

Kif iddikjarat hawn fuq fin-nota f’qiegħ il-paġna tal-premessa (64), il-faħam ġeneralment ikun input ewlieni ieħor fil-proċess tal-produzzjoni tal-MSG fir-RPĊ (b’rabta mal-provvista tal-enerġija fil-proċess tal-manifattura). Kif instab mill-Kummissjoni fir-Rapport tagħha, il-prezzijiet tal-enerġija fiċ-Ċina mhumiex ibbażati fuq is-suq. B’mod partikolari, is-suq tal-faħam huwa soġġett għal distorsjonijiet, b’mod partikolari bħala riżultat tas-sussidjar. (61) Barra minn hekk, il-Kummissjoni sabet li l-awtoritajiet pubbliċi jinterferixxu mal-forzi tas-suq fis-settur tal-faħam fil-livell provinċjali, notevolment fil-Provinċja ta’ Shandong, permezz ta’ dokumenti tal-ippjanar li jirregolaw il-provvista, il-lokalizzazzjoni u x-xejriet industrijali. Dokument wieħed bħal dan huwa l-Pjan ta’ Żvilupp fuq Perjodu ta’ Żmien Medju u Twil għall-Enerġija fil-Provinċja ta’ Shandong, maħruġ fl-2016 u li jkopri perjodu sal-2030. Il-motivazzjoni ideoloġika tal-Pjan għall-immaniġġjar tas-suq hija viżibbli notevolment permezz tal-prinċipju ta’ gwida tiegħu li “( j)iġi implimentat bir-reqqa l-ispirtu tat-18-il Kungress Nazzjonali tal-Partit Komunista taċ-Ċina u t-tielet, ir-raba’, il-ħames u s-sitt sessjonijiet plenarji tiegħu; Jiġu implimentati bl-akbar serjetà s-serje ta’ diskorsi importanti tas-Segretarju Ġenerali Xi Jinping, kif ukoll id-diskorsi li ta waqt li kien qed jispezzjona Shandong.” Huwa jirrikonoxxi wkoll il-karattru ċentralizzat tal-funzjonament tas-suq tal-enerġija sa ftit żmien ilu, billi wieħed mill-għanijiet iddikjarati tal-Pjan huwa li “tiġi promossa t-trasformazzjoni tal-mudell kompletament ċentralizzat tal-provvista tal-enerġija lejn mudell ċentralizzat u deċentralizzat”. Id-dispożizzjonijiet tad-dokument għandhom l-għan partikolari li jirregolaw ix-xejriet speċifiċi ta’ lokalizzazzjoni u żvilupp għall-industrija tal-faħam. (62) Fir-rigward tal-enerġija ġġenerata mill-faħam, id-dokument jagħti struzzjonijiet, fost l-oħrajn, biex: (i)ssir enfasi fuq l-ippjanar u l-bini ta’ proġetti ta’ impjanti tal-enerġija tal-faħam ultra-superkritiċi b’effiċjenza għolja ta’ mega-kilowatt, u l-bini ta’ raggruppament ekoloġiku ta’ impjanti tal-enerġija li jaħdmu bil-faħam fiż-żona kostali tat-Tramuntana” u “tiġi ppjanata l-kostruzzjoni ta’ bażi integrata għall-iżvilupp tal-elettriku ġġenerat mill-faħam fil-Lbiċ ta’ Shandong”. Fil-qafas tad-dokument, Pjan ta’ Azzjoni speċifiku għall-Iżvilupp u t-Trasformazzjoni tal-Faħam jagħti struzzjonijiet biex jiġu segwiti x-xejriet tal-kostruzzjoni u l-iżvilupp industrijali li ġejjin, mingħajr ma jitqiesu ċ-ċaqliq ħieles tal-forzi tas-suq u t-teħid ta’ deċiżjonijiet korporattivi ħielsa: “Jiġu diġeriti u ttrasferiti b’mod ordnat il-kapaċità tal-produzzjoni eċċessiva u l-forza tax-xogħol tal-Provinċja; Ikomplu jittejbu u jissaħħu l-pedamenti taż-żewġ gruppi ta’ intrapriżi kbar Shandong Energy u Yankuang; Jitħaffu u jiġu promossi l-fużjoni u r-riorganizzazzjoni ta’ intrapriżi lokali tal-estrazzjoni tal-faħam, jittejjeb il-livell ta’ konċentrazzjoni tal-industrija, titrawwem it-trasformazzjoni tax-xejra tal-iżvilupp minn xejra bbażata fuq il-kwantità u l-veloċità lejn xejra bbażata fuq il-kwalità u l-benefiċċju. […] Issir enfasi fuq il-kostruzzjoni ta’ proġetti integrati tal-enerġija mill-faħam barra l-provinċja fil-Mongolja Interna, Shaanxi, Xinjiang, eċċ .” (63)

(82)

Dan l-involviment tal-gvern u tal-awtoritajiet lokali tul il-katina tal-valur kollha tal-MSG għandu, mill-inqas potenzjalment, effett distorsiv fuq il-prezzijiet.

(83)

Il-GTĊ jmexxi l-iżvilupp tas-settur tal-MSG skont firxa wiesgħa ta’ għodod, pereżempju, billi jipprovdi sussidji mill-Istat. Ir-rapport annwali tal-2019 tal-produttur esportatur Meihua jikkonferma li fl-2018 il-kumpanija rċeviet mill-inqas RMB 130 miljun f’sussidji mill-gvern. (64) Fil-każ ta’ Ningxia Eppen, ir-Rapport tal-Awditjar tal-kumpanija għall-2018 juri s-sussidji mill-gvern ta’ RMB 62,3 miljun riċevuti fl-2017. (65) Barra minn hekk, dik is-sena, jidher li Ningxia Eppen irċeviet allokazzjoni ta’ RMB 200 000 biex tistabbilixxi sit ta’ dimostrazzjoni tal-bini tal-Partit (66).

(84)

Barra minn hekk, il-Kummissjoni sabet li, f’dawn l-aħħar snin, ir-RPĊ bdiet tapplika tnaqqis fil-VAT ta’ 13 % fuq l-esportazzjonijiet tal-MSG, li bħalissa jirriżulta f’eżenzjoni sħiħa mill-VAT fuq dawn l-esportazzjonijiet. Dan jirriżulta wkoll f’inċentiv tal-ispejjeż għall-operaturi Ċiniżi fis-suq tal-MSG (67).

(85)

Permezz ta’ dawn il-mezzi u mezzi oħrajn, is-settur tal-MSG u setturi li jipproduċu l-materja prima użata għall-manifattura tal-MSG huma soġġetti għal intervent tal-gvern, bil-GTĊ jidderieġi u jikkontrolla kważi kull aspett fl-iżvilupp u l-funzjonament tal-katina tal-valur tal-MSG.

(86)

Fil-qosor, il-GTĊ għandu miżuri fis-seħħ biex iħeġġeġ lill-operaturi jikkonformaw mal-objettivi tal-ordni pubbliku, inklużi l-produtturi tal-MSG u tal-inputs użati fil-manifattura tal-MSG. Tali miżuri jimpedixxu lill-forzi tas-suq milli joperaw b’mod ħieles.

3.2.3.6.   Distorsjonijiet sinifikanti skont ir-raba’ inċiż tal-Artikolu 2(6a)(b) tar-Regolament bażiku: in-nuqqas, l-applikazzjoni diskriminatorja jew l-infurzar inadegwat tal-liġijiet dwar il-fallimenti, il-kumpaniji jew il-proprjetà

(87)

Skont l-informazzjoni fil-fajl, is-sistema Ċiniża dwar il-falliment twassal b’mod inadegwat l-objettivi ewlenin tagħha, bħal pereżempju s-saldu ġust tal-pretensjonijiet u tad-dejn u s-salvagwardja tad-drittijiet u l-interessi legali tal-kredituri u tad-debituri. Dan jidher li huwa msejjes fil-fatt li filwaqt li l-liġi Ċiniża dwar il-falliment tistrieħ formalment fuq prinċipji li huma simili għal dawk li jiġu applikati f’liġijiet korrispondenti f’pajjiżi oħrajn minbarra r-RPĊ, is-sistema Ċiniża hija kkaratterizzata minn nuqqas ta’ infurzar sistematiku. L-għadd ta’ fallimenti jibqa’ magħruf li huwa baxx b’rabta mad-daqs tal-ekonomija tal-pajjiż, mhux l-inqas minħabba li l-proċedimenti ta’ insolvenza jbatu minn għadd ta’ nuqqasijiet, li effettivament jiffunzjonaw bħala diżinċentiv għall-preżentazzjonijiet ta’ fallimenti. Barra minn hekk, ir-rwol tal-Istat fil-proċedimenti ta’ insolvenza jibqa’ b’saħħtu u attiv, li spiss ikollu influwenza diretta fuq l-eżitu tal-proċedimenti (68).

(88)

Barra minn hekk, in-nuqqasijiet tas-sistema tad-drittijiet ta’ proprjetà huma partikolarment ovvji b’rabta mas-sjieda tal-art u d-drittijiet għall-użu tal-art fir-RPĊ (69). L-art kollha hija proprjetà tal-Istat Ċiniż (art rurali bi sjieda kollettiva u art urbana tal-Istat). L-allokazzjoni tagħha għadha dipendenti biss fuq l-Istat. Hemm dispożizzjonijiet legali li għandhom l-għan li jallokaw id-drittijiet għall-użu tal-art b’mod trasparenti u bi prezzijiet tas-suq, pereżempju, bl-introduzzjoni ta’ proċeduri ta’ offerti. Madankollu, dawn id-dispożizzjonijiet ma jiġux irrispettati regolarment, b’ċerti akkwirenti jiksbu l-art tagħhom mingħajr ħlas jew b’rati aktar baxxi mir-rati tas-suq (70). Barra minn hekk, l-awtoritajiet spiss isegwu għanijiet politiċi speċifiċi, inkluża l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ekonomiċi, meta jallokaw l-art (71).

(89)

L-istess bħas-setturi l-oħrajn fl-ekonomija Ċiniża, il-produtturi tal-MSG huma soġġetti għar-regoli ordinarji dwar il-liġijiet Ċiniżi dwar il-fallimenti, il-kumpaniji u l-proprjetà. L-effett ta’ dan huwa li anki dawn il-kumpaniji huma soġġetti għad-distorsjonijiet minn fuq għal isfel li jirriżultaw mill-applikazzjoni diskriminatorja jew mill-infurzar inadegwat tal-liġijiet dwar il-fallimenti u l-proprjetà. Din l-investigazzjoni ma żvelat xejn li jqajjem dubji dwar dawk is-sejbiet. Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet b’mod preliminari li l-liġijiet Ċiniżi dwar il-fallimenti u l-proprjetà ma jaħdmux kif suppost, u b’hekk jiġġeneraw distorsjonijiet meta ditti insolventi jinżammu fil-wiċċ u meta jiġu allokati d-drittijiet għall-użu tal-art fir-RPĊ. Dawk il-kunsiderazzjonijiet, abbażi tal-evidenza disponibbli, jidhru li huma kompletament applikabbli wkoll fis-settur tal-MSG u fis-setturi li jimmanifatturaw il-materja prima użata għall-produzzjoni tal-prodott taħt rieżami.

(90)

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li kien hemm applikazzjoni diskriminatorja jew infurzar inadegwat tal-liġijiet dwar il-fallimenti u l-proprjetà fil-ktajjen tal-valur tal-ipproċessar tas-sustanzi kimiċi u tal-qamħirrum, inkluż fir-rigward tal-prodott taħt rieżami.

3.2.3.7.   Distorsjonijiet sinifikanti skont il-ħames inċiż tal-Artikolu 2(6a)(b) tar-Regolament bażiku: distorsjoni tal-kostijiet tal-pagi

(91)

Sistema ta’ pagi bbażati fis-suq ma tistax tiżviluppa bis-sħiħ fir-RPĊ, billi l-ħaddiema u dawk li jħaddmu huma mxekkla milli jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom għal organizzazzjoni kollettiva. Ir-RPĊ ma rratifikatx għadd ta’ konvenzjonijiet essenzjali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (“ILO”), b’mod partikolari dawk dwar il-libertà ta’ assoċjazzjoni u dwar in-negozjar kollettiv (72). Skont il-liġi nazzjonali, hemm organizzazzjoni trejdjunjonistika waħda biss li hija attiva. Madankollu, din l-organizzazzjoni mhijiex indipendenti mill-awtoritajiet tal-Istat u l-involviment tagħha fin-negozjar kollettiv u fil-protezzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema għadu rudimentali (73). Barra minn hekk, il-mobbiltà tal-forza tax-xogħol Ċiniża hija ristretta mis-sistema ta’ reġistrazzjoni tal-unitajiet domestiċi, li tillimita l-aċċess għall-firxa sħiħa ta’ benefiċċji tas-sigurtà soċjali u benefiċċji oħrajn għar-residenti lokali ta’ żona amministrattiva partikolari. Dan tipikament jirriżulta f’ħaddiema li ma jkollhomx ir-reġistrazzjoni tar-residenza lokali li jsibu ruħhom f’pożizzjoni ta’ impjieg vulnerabbli u li jirċievu introjtu aktar baxx mid-detenturi tar-reġistrazzjoni tar-residenza (74). Dawk is-sejbiet iwasslu għad-distorsjoni tal-kostijiet tal-pagi fir-RPĊ.

(92)

Ma ġiet ippreżentata l-ebda evidenza li turi li l-kumpaniji li jipproduċu l-MSG jew inputs relatati ma jkunux soġġetti għas-sistema tal-liġi tax-xogħol Ċiniża deskritta. B’hekk, is-settur tal-MSG huwa affettwat mid-distorsjonijiet tal-kostijiet tal-pagi kemm direttament (meta jkun qed jiġi manifatturat il-prodott taħt rieżami) kif ukoll indirettament (meta l-produtturi tal-MSG ikollhom aċċess għal kapital jew inputs minn kumpaniji soġġetti għall-istess sistema tax-xogħol fir-RPĊ).

3.2.3.8.   Distorsjonijiet sinifikanti skont is-sitt inċiż tal-Artikolu 2(6a)(b) tar-Regolament bażiku: l-aċċess għall-finanzi mogħtija minn istituzzjonijiet li jimplimentaw objettivi tal-ordni pubbliku jew li b’xi mod ieħor ma jaġixxux indipendentement mill-Istat

(93)

L-aċċess għall-kapital għal atturi korporattivi fir-RPĊ huwa soġġett għal diversi distorsjonijiet.

(94)

L-ewwel nett, is-sistema finanzjarja Ċiniża hija kkaratterizzata mill-pożizzjoni b’saħħitha tal-banek tal-Istat (75), li, meta jagħtu aċċess għall-finanzi, iqisu kriterji oħrajn għajr il-vijabbiltà ekonomika ta’ proġett. B’mod simili għall-SOEs mhux finanzjarji, il-banek jibqgħu marbuta mal-Istat mhux biss permezz tas-sjieda, iżda wkoll permezz ta’ relazzjonijiet personali (l-ogħla uffiċjali eżekuttivi ta’ istituzzjonijiet finanzjarji kbar tal-Istat fl-aħħar mill-aħħar jinħatru mis-CCP) (76) u, għal darba oħra, l-istess bħal fil-każ tal-SOEs mhux finanzjarji, il-banek jimplimentaw regolarment ordnijiet pubbliċi mfassla mill-gvern. Meta jagħmlu dan, il-banek ikunu qed jikkonformaw ma’ obbligu legali espliċitu li jmexxu n-negozju tagħhom skont il-ħtiġijiet tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali nazzjonali u taħt il-gwida tal-politiki industrijali tal-Istat (77). Dan huwa aggravat minn regoli eżistenti addizzjonali, li jidderieġu l-finanzi f’setturi ddeżinjati mill-gvern bħala mħeġġa jew li b’xi mod ieħor huma importanti (78).

(95)

Filwaqt li huwa rikonoxxut li diversi dispożizzjonijiet legali jirreferu għall-ħtieġa li jiġu rrispettati l-imġiba bankarja normali u r-regoli prudenzjali, bħall-ħtieġa li tiġi eżaminata l-affidabbiltà kreditizja tal-mutwatarju, l-evidenza massiva, inklużi s-sejbiet li saru fl-investigazzjonijiet rigward id-difiża tal-kummerċ, tissuġġerixxi li dawn id-dispożizzjonijiet għandhom biss rwol sekondarju fl-applikazzjoni tad-diversi strumenti legali.

(96)

Barra minn hekk, il-klassifikazzjonijiet tal-bonds u tal-kreditu ta’ spiss ikunu soġġetti għal distorsjoni minħabba diversi raġunijiet, inkluż il-fatt li l-valutazzjoni tar-riskju tiġi influwenzata mill-importanza strateġika tad-ditta għall-GTĊ u s-saħħa ta’ kwalunkwe garanzija impliċita mill-gvern. L-estimi jissuġġerixxu bil-qawwa li l-klassifikazzjonijiet tal-kreditu Ċiniżi jikkorrispondu sistematikament ma’ klassifikazzjonijiet internazzjonali aktar baxxi (79).

(97)

Dawn il-kwistjonijiet huma aggravati minn regoli eżistenti addizzjonali, li jidderieġu l-finanzi f’setturi ddeżinjati mill-gvern bħala mħeġġa jew li b’xi mod ieħor huma importanti (80). Dan jirriżulta fi preġudizzju favur is-self lil SOEs, ditti privati kbar b’konnessjonijiet tajbin u ditti f’setturi industrijali ewlenin, li jimplika li d-disponibbiltà u l-kost tal-kapital mhumiex ugwali għall-atturi kollha fis-suq.

(98)

It-tieni, il-kostijiet tas-self inżammu artifiċjalment baxxi biex jistimolaw it-tkabbir tal-investiment. Dan wassal għall-użu eċċessiv ta’ investiment kapitali b’redditi dejjem aktar baxxi fuq l-investiment. Dan huwa muri mit-tkabbir reċenti fl-ingranaġġ korporattiv fis-settur tal-Istat, minkejja tnaqqis kbir fil-profittabbiltà, li jissuġġerixxi li l-mekkaniżmi li qegħdin jitħaddmu fis-sistema bankarja ma jsegwux reazzjonijiet kummerċjali normali.

(99)

It-tielet, għalkemm il-liberalizzazzjoni tar-rata tal-imgħax nominali nkisbet f’Ottubru 2015, is-sinjali tal-prezzijiet għadhom mhumiex ir-riżultat tal-forzi tas-suq ħieles, iżda huma influwenzati minn distorsjonijiet ikkawżati mill-gvern. Rati tal-imgħax artifiċjalment baxxi jirriżultaw fi twaqqigħ tal-prezzijiet u, konsegwentement, fl-użu eċċessiv tal-kapital.

(100)

It-tkabbir ġenerali tal-kreditu fir-RPĊ jindika deterjorament fl-effiċjenza tal-allokazzjoni tal-kapital mingħajr ma jkun mistenni l-ebda sinjal ta’ ssikkar tal-kreditu f’ambjent tas-suq mingħajr distorsjoni. B’riżultat ta’ dan, is-self improduttiv żdied b’mod rapidu fis-snin reċenti. Quddiem sitwazzjoni ta’ żieda tad-dejn f’riskju, il-GTĊ għażel li jevita l-inadempjenzi. B’konsegwenza ta’ dan, il-kwistjonijiet ta’ dejn mitluf ġew ittrattati permezz ta’ dejn ta’ riportament, biex b’hekk inħolqu l-hekk imsejħa kumpaniji “żombi”, jew inkella permezz tat-trasferiment tas-sjieda tad-dejn (eż. permezz ta’ fużjonijiet jew ta’ skambji ta’ dejn ma’ ekwità), mingħajr ma neċessarjament titneħħa l-problema ġenerali tad-dejn jew jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin tagħha.

(101)

Essenzjalment, minkejja l-passi reċenti li ttieħdu biex jiġi liberalizzat is-suq, is-sistema tal-kreditu korporattiv fir-RPĊ hija affettwata minn distorsjonijiet sinifikanti li jirriżultaw mir-rwol mifrux kontinwu tal-Istat fis-swieq kapitali.

(102)

Ma ġiet sottomessa l-ebda evidenza li turi li s-settur tal-MSG se jkun eżentat mill-intervent tal-gvern deskritt hawn fuq fis-sistema finanzjarja. Il-Kummissjoni stabbiliet ukoll li l-produtturi ewlenin tal-MSG ibbenefikaw minn sussidji mill-gvern (ara l-premessa (83)). Għalhekk, l-intervent sostanzjali tal-gvern fis-sistema finanzjarja jwassal biex il-kundizzjonijiet tas-suq jiġu affettwati severament fil-livelli kollha.

3.2.3.9.   In-natura sistemika tad-distorsjonijiet deskritti

(103)

Il-Kummissjoni nnotat li d-distorsjonijiet deskritti fir-Rapport huma karatteristika għall-ekonomija Ċiniża. L-evidenza disponibbli turi li l-fatti u l-karatteristiċi tas-sistema Ċiniża kif deskritti hawn fuq fit-Taqsimiet 3.2.3.2 sa 3.2.3.5, kif ukoll fil-Parti A tar-Rapport, japplikaw fil-pajjiż kollu u fis-setturi kollha tal-ekonomija. L-istess japplika għad-deskrizzjoni tal-fatturi tal-produzzjoni kif stabbilit fit-Taqsimiet minn 3.2.3.6 sa 3.2.3.8 hawn fuq u fil-Parti B tar-Rapport.

(104)

Il-Kummissjoni tfakkar li sabiex jiġi prodott l-MSG, hemm bżonn firxa ta’ inputs. F’dak ir-rigward, ir-RPĊ hija wieħed mill-produtturi ewlenin tal-qamħirrum – il-materja prima ewlenija fil-proċess tal-produzzjoni tal-MSG (ara l-premessa (64)). Meta l-produtturi tal-MSG jixtru/jikkuntrattaw dawn l-inputs fir-RPĊ, il-prezzijiet li jħallsu (u li huma rreġistrati bħala l-kostijiet tagħhom) jiġu esposti b’mod ċar għall-istess distorsjonijiet sistemiċi msemmija qabel. Pereżempju, il-fornituri tal-inputs jużaw manodopera li tkun soġġetta għad-distorsjonijiet. Huma jistgħu jissellfu flus li huma soġġetti għad-distorsjonijiet fuq is-settur finanzjarju/l-allokazzjoni tal-kapital. Barra minn hekk, huma soġġetti għas-sistema tal-ippjanar li tapplika fil-livelli kollha tal-gvern u tas-setturi.

(105)

Bħala konsegwenza, mhux biss il-prezzijiet tal-bejgħ domestiku tal-MSG mhumiex xierqa għall-użu skont it-tifsira tal-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku, iżda l-kostijiet kollha tal-input (inklużi l-materja prima, l-enerġija, l-art, il-finanzjament, il-manodopera, eċċ.) huma affettwati wkoll minħabba li l-formazzjoni tal-prezzijiet tagħhom hija affettwata minn intervent sostanzjali tal-gvern, kif deskritt fil-Partijiet A u B tar-Rapport. Tabilħaqq, l-interventi tal-gvern deskritti b’rabta mal-allokazzjoni tal-kapital, tal-art, tal-manodopera, tal-enerġija u tal-materja prima huma preżenti fir-RPĊ kollha. Dan ifisser, pereżempju, li input li minnu nnifsu kien prodott fir-RPĊ permezz tal-kombinazzjoni ta’ firxa ta’ fatturi tal-produzzjoni huwa espost għal distorsjonijiet sinifikanti. L-istess japplika għall-input lejn l-input u l-bqija. F’din l-investigazzjoni, la l-GTĊ u lanqas il-produtturi esportaturi ma ppreżentaw xi evidenza jew argument li juru l-kuntrarju.

3.2.3.10.   Konklużjoni

(106)

L-analiżi stabbilita fit-Taqsimiet minn 3.2.3.2. sa 3.2.3.9., li tinkludi eżami tal-evidenza kollha disponibbli relatata mal-intervent tar-RPĊ fl-ekonomija tagħha b’mod ġenerali, kif ukoll fis-settur tal-MSG, u l-katina tal-provvista relatata wriet li l-prezzijiet jew il-kostijiet tal-prodott taħt rieżami, inklużi l-kostijiet tal-materja prima, tal-enerġija u tal-manodopera, mhumiex ir-riżultat ta’ forzi tas-suq ħieles minħabba li huma affettwati minn intervent sostanzjali tal-gvern skont it-tifsira tal-Artikolu 2(6a)(b) tar-Regolament bażiku kif muri mill-impatt attwali jew potenzjali ta’ wieħed jew aktar mill-elementi rilevanti elenkati fih. Abbażi ta’ dan, u fin-nuqqas ta’ kwalunkwe kooperazzjoni mill-GTĊ, il-Kummissjoni kkonkludiet li mhuwiex xieraq li jintużaw prezzijiet u kostijiet domestiċi biex jiġi stabbilit il-valur normali f’dan il-każ.

(107)

Konsegwentement, il-Kummissjoni pproċediet biex tibni l-valur normali esklussivament abbażi tal-kostijiet tal-produzzjoni u tal-bejgħ li jirriflettu l-prezzijiet jew il-valuri referenzjarji mingħajr distorsjoni, jiġifieri, f’dan il-każ, abbażi tal-kostijiet korrispondenti tal-produzzjoni u tal-bejgħ f’pajjiż rappreżentattiv xieraq, skont l-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku, kif diskuss fit-taqsima li ġejja.

3.2.4.   Pajjiż rappreżentattiv

3.2.4.1.   Rimarki ġenerali

(108)

L-għażla tal-pajjiż rappreżentattiv kienet ibbażata fuq il-kriterji li ġejjin, skont l-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku:

Livell ta’ żvilupp ekonomiku simili għar-RPĊ. Għal dan l-għan, il-Kummissjoni użat pajjiżi b’introjtu nazzjonali gross per capita simili għar-RPĊ abbażi tal-bażi ta’ data tal-Bank Dinji (81);

Il-produzzjoni tal-prodott taħt rieżami f’dak il-pajjiż;

Id-disponibbiltà tad-data pubblika rilevanti fil-pajjiż rappreżentattiv.

Fejn hemm aktar minn pajjiż rappreżentattiv wieħed possibbli, ingħatat preferenza, fejn xieraq, lill-pajjiż b’livell adegwat ta’ protezzjoni soċjali u ambjentali.

(109)

Kif spjegat fil-premessi (40) u (41), il-Kummissjoni ħarġet żewġ noti għall-fajl disponibbli għall-partijiet interessati dwar is-sorsi għad-determinazzjoni tal-valur normali, ippreżentati fil-21 ta’ Frar 2020 (l-ewwel nota dwar il-fatturi tal-produzzjoni) u fit-8 ta’ April 2020 (it-tieni nota dwar il-fatturi tal-produzzjoni), rispettivament. Fl-aħħar nota, il-Kummissjoni għarrfet lill-partijiet interessati bil-konklużjoni tagħha li t-Tajlandja kienet pajjiż rappreżentattiv xieraq f’dan il-każ jekk l-applikazzjoni tal-metodoloġija skont l-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku tiġi kkonfermata.

3.2.4.2.   Il-produzzjoni tal-prodott li qed jiġi investigat fil-pajjiż rappreżentattiv u livell ta’ żvilupp ekonomiku simili għar-RPĊ

(110)

Fl-ewwel nota dwar il-fatturi tal-produzzjoni, il-Kummissjoni indikat li, fost il-pajjiżi b’livell simili ta’ żvilupp ekonomiku bħar-RPĊ skont il-Bank Dinji, jiġifieri dawk ikklassifikati mill-Bank Dinji bħala pajjiżi ta’ “introjtu medju superjuri” fuq bażi ta’ introjtu nazzjonali gross, il-produzzjoni tal-prodott taħt rieżami kienet magħrufa li sseħħ fl-Arġentina, fil-Brażil, fil-Fiġi, fl-Iran, fil-Ġamajka, fil-Malasja, f’Mauritius, fil-Messiku, fil-Perù, fl-Afrika t’Isfel, fit-Tajlandja u fit-Turkija. Ma wasal l-ebda kumment dwar il-livell ta’ żvilupp ekonomiku u l-produzzjoni tal-prodott li qed jiġi investigat fil-pajjiżi rappreżentattivi potenzjali wara dik in-nota.

3.2.4.3.   Data faċilment disponibbli fil-pajjiż rappreżentattiv

(111)

Il-Kummissjoni setgħet tidentifika kumpaniji li jipproduċu l-MSG li d-data finanzjarja tagħhom kienet faċilment disponibbli u li għalhekk tista’ titqies xierqa għall-fini tal-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku fi tnejn biss mill-pajjiżi identifikati mill-Kummissjoni bħala pajjiżi rappreżentattivi potenzjali, jiġifieri fit-Tajlandja u l-Malasja.

(112)

Madankollu, kif iddikjarat fit-tieni nota dwar il-fatturi tal-produzzjoni, kumpanija waħda biss li tipproduċi l-MSG ġiet identifikata fil-Malasja: Ajinomoto Malaysia Bhd, li kienet tipproduċi wkoll prodotti tal-ikel u addittivi oħrajn. Fit-Tajlandja, ġew identifikati ħames kumpaniji, jiġifieri Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd., Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos), Thai Churos, Thai Foods International Co. Ltd. u KT MSG. Dawn il-kumpaniji kollha kienu qed jipproduċu l-MSG u prodotti tal-ikel jew addittivi oħrajn. Madankollu, tnejn minnhom, Thai Fermentation Industry Co. Ltd. (Racha Churos) u Thai Churos, dehru li jipproduċu prinċipalment l-MSG u firxa limitata ta’ prodotti oħrajn. Abbażi ta’ dan, il-Kummissjoni kkonkludiet li d-data finanzjarja disponibbli għall-pubbliku li tinsab fit-Tajlandja tkun rappreżentattiva u preċiża għall-valutazzjoni ta’ ammont raġonevoli u mingħajr distorsjoni għal SG&A għal din l-investigazzjoni.

(113)

Il-Kummissjoni analizzat bir-reqqa d-data rilevanti kollha disponibbli fil-fajl għall-fatturi tal-produzzjoni fit-Tajlandja u nnotat dan li ġej:

Il-Kummissjoni analizzat l-istatistika dwar l-importazzjoni tal-fatturi tal-produzzjoni kollha elenkati fl-ewwel nota dwar il-fatturi tal-produzzjoni, kif aġġornata mit-tieni nota dwar il-fatturi tal-produzzjoni, u kkonkludiet li kien hemm importazzjonijiet tal-fatturi tal-produzzjoni kollha meħtieġa għall-produzzjoni tal-prodott li qed jiġi investigat fil-PIR.

L-istatistika dwar l-enerġija (il-prezzijiet industrijali għall-elettriku) għall-PIR kienet faċilment disponibbli fil-forma ta’ data pprovduta mill-Awtorità Provinċjali tal-Elettriku u ppubblikata mill-Bord tal-Investiment tat-Tajlandja (82).

Is-sors għall-kost lavorattiv huwa l-istatistika disponibbli fuq is-sit web tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (“ILO”) dwar il-pagi medji fix-xahar fis-settur tal-manifattura u s-sigħat maħduma fil-ġimgħa fit-Tajlandja (83).

(114)

Skont l-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku, il-valur normali maħdum għandu jinkludi ammont raġonevoli u mingħajr distorsjoni għall-SG&A u għall-profitti. Barra minn hekk, jeħtieġ li jiġi stabbilit valur għall-ispejjeż ġenerali tal-manifattura biex jiġu koperti l-kostijiet mhux inklużi fil-fatturi tal-produzzjoni. Kif imsemmi hawn fuq fil-premessa (112), il-Kummissjoni kkonkludiet li ħames kumpaniji fit-Tajlandja, jiġifieri Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd.; Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos); Thai Churos; Thai Foods International Co. Ltd. u KT MSG kellhom rapporti finanzjarji faċilment disponibbli li setgħu jintużaw bħala indikatur biex jiġi ddeterminat ammont raġonevoli u mingħajr distorsjoni għall-SG&A u għall-profitti.

(115)

Wara li ġie stabbilit li t-Tajlandja kienet pajjiż rappreżentattiv xieraq abbażi ta’ dawn l-elementi, ma kienx hemm bżonn li ssir valutazzjoni tal-livell ta’ protezzjoni soċjali u ambjentali skont l-aħħar sentenza tal-ewwel inċiż tal-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku.

3.2.4.4.   Konklużjoni dwar il-pajjiż rappreżentattiv

(116)

Fid-dawl tal-analiżi ta’ hawn fuq, it-Tajlandja ssodisfat il-kriterji kollha stipulati fl-ewwel inċiż tal-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku sabiex titqies bħala pajjiż rappreżentattiv xieraq. B’mod partikolari, it-Tajlandja kellha produzzjoni sostanzjali tal-prodott li qed jiġi investigat u sett komplet ta’ data faċilment disponibbli għall-fatturi tal-produzzjoni kollha, għall-SG&A u għall-profitt.

3.2.5.   Is-sorsi użati biex jiġu stabbiliti l-kostijiet u l-valuri referenzjarji mingħajr distorsjoni

(117)

Fit-tieni nota dwar il-fatturi tal-produzzjoni, il-Kummissjoni ddikjarat li, sabiex tibni l-valur normali skont l-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku, hija kellha l-intenzjoni li tuża l-GTA (84) biex tistabbilixxi l-kost mingħajr distorsjoni tal-materji primi kollha inklużi fil-fatturi tal-produzzjoni fil-pajjiż rappreżentattiv u l-istatistika tal-ILO u l-istatistika nazzjonali biex tistabbilixxi l-kostijiet lavorattivi mingħajr distorsjoni fil-pajjiż rappreżentattiv. Il-Kummissjoni ddikjarat ukoll li hija kellha l-intenzjoni li tuża għall-kostijiet tal-elettriku r-rati applikabbli mill-Awtorità tal-Elettriku Provinċjali tat-Tajlandja. Għall-kost tal-ilma, il-Kummissjoni kellha l-intenzjoni li tuża t-tariffi applikabbli mill-Awtorità Metropolitana tax-Xogħlijiet tal-Ilma tat-Tajlandja. Barra minn hekk, id-data finanzjarja minn ħames kumpaniji, jiġifieri Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd.; Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos); Thai Churos; Thai Foods International Co. Ltd. u KT MSG, tintuża biex jiġu stabbiliti l-kostijiet u l-profitti tal-SG&A.

3.2.6.   Fatturi tal-produzzjoni

(118)

Sabiex tiddetermina l-valur normali skont l-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni analizzat id-data kollha disponibbli għall-fatturi tal-produzzjoni u ddeċidiet li tuża l-valuri li ġejjin:

Tabella 1

Fatturi tal-produzzjoni tal-MSG

Fatturi tal-produzzjoni

Kodiċi tal-merkanzija

Unità ta’ kejl

Valur mingħajr distorsjoni

Materja prima

Qamħirrum

1005 90 90 00 2

KG

1,59 CNY/kg

Enzimi

3507

KG

73,81 CNY/kg

Ammonijaka anidra

2814 10

KG

1,97 CNY/kg

Amino-komposti funzjoni-ossiġenu

2922 49

KG

57,89 CNY/kg

Aċidu tal-kubrit

2807 0000 10 2

KG

0,49 CNY/kg

Aċidu fosforiku

2809 20 32

KG

7,89 CNY/kg

Idrossidu tas-sodju f’soluzzjoni milwiema

2815 12

KG

2,30 CNY/kg

Bikarbonat tas-sodju

2836 30

KG

3,20 CNY/kg

Fosfat tad-disodju

2835 22 00

KG

7,4 CNY/kg

Karbonju attivat

3802 10 00 00 0

KG

25,75 CNY/kg

Ossiġenu likwidu

2804 40

KG

1,06 CNY/kg

Enerġija/Oġġetti Konsumabbli

Żejt

2710 19

L

3,35 CNY/L

Ħliefa tar-Ross

1213 00

KG

3,91 CNY/kg

Elettriku

L-Awtorità tal-Elettriku Provinċjali tat-Tajlandja

KWH

0,71 CNY/kWh

Manodopera

Manodopera Diretta

L-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol - ILOSTAT

HRS

17,13 CNY/siegħa

Prodott sekondarju/skart

Fertilizzant Likwidu

3105

KG

2,64 (neg.) CNY/kg

(119)

Il-Kummissjoni inkludiet valur għall-ispejjeż ġenerali tal-manifattura sabiex jiġu koperti l-kostijiet mhux inklużi fil-fatturi tal-produzzjoni msemmija aktar ’il fuq. Sabiex jiġi stabbilit dan l-ammont, sar użu mid-data pprovduta fit-talba, notevolment id-data mill-impjant ta’ Ajinomoto Thai KKP. Il-metodoloġija hija spjegata kif xieraq fil-premessi (127) u (128).

3.2.6.1.   Materja prima

(120)

L-istruttura tal-kostijiet tal-MSG hija ddeterminata prinċipalment mill-kostijiet tal-materja prima, speċjalment is-sors taz-zokkor u diversi sustanzi kimiċi (prinċipalment karbonati) kif ukoll l-enerġija.

(121)

Sabiex tistabbilixxi l-prezz mingħajr distorsjoni tal-materja prima, il-Kummissjoni bbażat ruħha fuq il-prezzijiet tal-importazzjoni lejn il-pajjiż rappreżentattiv kif irrapportat fil-GTA li miegħu żdiedu d-dazji tal-importazzjoni. Sabiex jiġi stabbilit il-valur normali skont il-metodoloġija tal-Kummissjoni, jenħtieġ li l-kostijiet tat-trasport domestiku normalment jiżdiedu ma’ dawn il-prezzijiet tal-importazzjoni. Madankollu, meta wieħed iqis is-sejba fil-premessa (133) li l-ebda kost tat-trasport domestiku ma kienet disponibbli minħabba n-nuqqas ta’ kooperazzjoni tal-esportatur/produtturi fir-RPĊ, kif ukoll in-natura ta’ din l-investigazzjoni tar-rieżami ta’ skadenza, li hija ffokata fuq is-sejba ta’ jekk id-dumping kompliex matul il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami, minflok is-sejba tal-kobor eżatt tiegħu, il-Kummissjoni ddeċidiet li l-aġġustamenti għat-trasport domestiku ma kinux meħtieġa, billi tali aġġustamenti jirriżultaw biss fiż-żieda tal-valur normali u, b’hekk, tal-marġini tad-dumping.

(122)

Il-prezz tal-importazzjoni ta’ kull fattur tal-produzzjoni fil-pajjiż rappreżentattiv kien iddeterminat bħala medja ponderata tal-prezzijiet unitarji tal-importazzjoni ta’ dak il-fattur tal-produzzjoni mill-pajjiżi terzi kollha, minbarra r-RPĊ u l-pajjiżi li ma kinux membri tad-WTO, elenkati fl-Anness 1 tar-Regolament (UE) 2015/755 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (85). Il-Kummissjoni ddeċidiet li teskludi l-importazzjonijiet mir-RPĊ lejn il-pajjiż rappreżentattiv, billi hija kkonkludiet, fil-premessa (106), li mhuwiex xieraq li jintużaw il-prezzijiet u l-kostijiet domestiċi fir-RPĊ minħabba l-eżistenza ta’ distorsjonijiet sinifikanti skont l-Artikolu 2(6a)(b) tar-Regolament bażiku. Minħabba li ma kien hemm l-ebda evidenza disponibbli li turi li l-istess distorsjonijiet ma affettwawx bl-istess mod il-prodotti maħsuba għall-esportazzjoni, il-Kummissjoni kienet tal-fehma li l-istess distorsjonijiet affettwaw il-prezzijiet tal-esportazzjoni.

3.2.6.2.   Manodopera

(123)

L-ILO tippubblika informazzjoni ddettaljata dwar il-pagi f’setturi ekonomiċi differenti fit-Tajlandja. Il-Kummissjoni użat l-aħħar statistika disponibbli tal-ILO dwar il-pagi fix-xahar fis-settur tal-manifattura u s-sigħat maħduma fil-ġimgħa fit-Tajlandja għall-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami (86).

3.2.6.3.   Elettriku

(124)

Il-prezz tal-elettriku għall-kumpaniji (utenti industrijali) fit-Tajlandja jiġi ppubblikat mill-Bord tal-Investiment tat-Tajlandja. Il-Kummissjoni użat ir-rati applikabbli għal kumpaniji ta’ Servizzi Ġenerali Kbar, kif applikati mill-Awtorità tal-Elettriku Provinċjali u ppubblikati mill-Bord tal-Investiment tat-Tajlandja (87).

3.2.6.4.   Oġġetti konsumabbli/kwantitajiet negliġibbli

(125)

Minħabba l-għadd kbir ta’ fatturi tal-produzzjoni, uħud mill-materji primi li kellhom biss piż negliġibbli (jiġifieri inqas minn 0,5 %) fil-kost totali tal-produzzjoni ġew raggruppati taħt oġġetti konsumabbli.

(126)

Il-Kummissjoni kkalkolat il-persentaġġ tal-oġġetti konsumabbli fuq il-kost totali tal-materja prima kif ipprovdut fit-talba, notevolment id-data mill-impjant ta’ Ajinomoto Thai KKP, u applikat dan il-persentaġġ għall-kost ikkalkolat mill-ġdid tal-materja prima meta użat il-prezzijiet mingħajr distorsjoni stabbiliti.

3.2.6.5.   Spejjeż ġenerali tal-manifattura, SG&A, profitti u deprezzament

(127)

Skont l-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku, “il-valur normali maħdum għandu jinkludi ammont raġonevoli u mingħajr distorsjoni għal kostijiet amministrattivi, tal-bejgħ u ġenerali u għal profitti”. Barra minn hekk, jeħtieġ li jiġi stabbilit valur għall-ispejjeż ġenerali tal-manifattura biex jiġu koperti l-kostijiet mhux inklużi fil-fatturi tal-produzzjoni.

(128)

Sabiex tistabbilixxi valur mingħajr distorsjoni tal-ispejjeż ġenerali tal-manifattura u minħabba n-nuqqas ta’ kooperazzjoni mill-produtturi esportaturi/produtturi Ċiniżi, il-Kummissjoni użat il-fatti disponibbli skont l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku. Għalhekk, abbażi tad-data pprovduta fit-talba, notevolment id-data mill-impjant ta’ Ajinomoto Thai KKP, il-Kummissjoni stabbiliet il-proporzjon tal-ispejjeż ġenerali tal-manifattura għall-kostijiet totali tal-manifattura u tal-manodopera. Dan il-persentaġġ ġie applikat għall-valur mingħajr distorsjoni tal-kost tal-manifattura biex jinkiseb il-valur mingħajr distorsjoni tal-ispejjeż ġenerali tal-manifattura.

(129)

Sabiex tistabbilixxi ammont raġonevoli u mingħajr distorsjoni għall-SG&A u għall-profitt, il-Kummissjoni bbażat ruħha fuq id-data finanzjarja minn ħames kumpaniji fil-pajjiż rappreżentattiv, it-Tajlandja, imsemmija fil-premessa (117); jiġifieri Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd.; Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos); Thai Churos; Thai Foods International Co. Ltd. u KT MSG, kif estratta mill-bażijiet ta’ data ta’ Orbis Bureau van Dijk (88) (“Orbis”). Kif indikat fit-tieni nota dwar il-fatturi tal-produzzjoni, id-data ta’ Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd. kopriet is-sena finanzjarja minn April 2018 sa Marzu 2019. L-aħħar data finanzjarja għall-erba’ kumpaniji l-oħrajn kopriet is-sena finanzjarja minn Jannar sa Diċembru 2018. Il-fatturat ta’ Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd. kien jirrappreżenta aktar minn 80 % tal-fatturat totali tal-ħames kumpaniji, u b’hekk id-data li tkopri parzjalment il-PIR għandha piż sinifikanti ħafna fuq l-SG&A u l-profitt medji użati f’din l-investigazzjoni. L-inklużjoni tad-data ta’ kumpaniji oħrajn, filwaqt li tkopri l-perjodu eżatt qabel il-PIR, tqieset li hija rappreżentattiva fin-nuqqas ta’ evidenza li turi l-kuntrarju. Ma wasal l-ebda kumment dwar dan l-approċċ kif deskritt fit-tieni nota dwar il-fatturi tal-produzzjoni. Il-Kummissjoni kienet temmen li dan l-approċċ huwa xieraq f’dawn iċ-ċirkostanzi, meta jitqies li l-SG&A u l-profitt ta’ Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd. (it-tnejn 16 %) kienu konformi mal-medja użata u elenkata fil-premessa (132) li tirrifletti d-data tal-kumpaniji l-oħrajn li għalihom kien hemm data disponibbli sa tmiem l-2018. Fi kwalunkwe każ, kwalunkwe sett ta’ data kien juri marġini għoli ta’ dumping u, meta jitqies li l-investigazzjoni kkonċernata hija rieżami tal-iskadenza, ma hemmx bżonn li jiġi stabbilit marġni ta’ dumping preċiż. F’Jannar 2021, il-Kummissjoni kkonsultat il-bażi ta’ data ta’ Dun & Bradstreet (‘D&B’) (89) biex tivverifika jekk id-data finanzjarja tal-ħames kumpaniji kollha kinitx aġġornata. L-uniku aġġornament li nstab kien għal Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd. għall-perjodu minn April 2019 sa Marzu 2020, madankollu, is-sett ta’ data ma kienx komplet minħabba li ma kienx jinkludi l-profitt nett. Għalhekk, intuża s-sett oriġinali ta’ data li ġie żvelat fit-tieni nota dwar il-fatturi tal-produzzjoni.

3.2.7.   Il-kalkolu

(130)

Abbażi ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni bniet il-valur normali fuq bażi ta’ kif joħroġ mill-fabbrika skont l-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku. Minħabba n-nuqqas ta’ kooperazzjoni tal-produtturi esportaturi/produtturi fiċ-Ċina u, għalhekk, il-fatt li ma kienet disponibbli l-ebda informazzjoni dwar it-tipi ta’ prodotti mibjugħa fis-suq domestiku, il-valur normali ma kienx stabbilit abbażi tat-tip.

(131)

L-ewwel nett, il-Kummissjoni stabbiliet il-kostijiet mingħajr distorsjoni tal-manifattura. Fin-nuqqas ta’ kooperazzjoni mill-produtturi esportaturi/produtturi Ċiniżi, il-Kummissjoni bbażat ruħha fuq l-informazzjoni pprovduta mill-applikant fit-talba bbażata fuq l-istruttura tal-kostijiet u l-proporzjonijiet tal-produzzjoni teknika rilevanti tal-impjanti tal-produzzjoni tiegħu adattati għas-sorsi ewlenin taz-zokkor (lamtu tal-qamħirrum) użati fiċ-Ċina dwar l-użu ta’ kull fattur (materjali u manodopera) għall-produzzjoni tal-MSG. Il-Kummissjoni mmultiplikat il-fatturi tal-użu bil-kostijiet mingħajr distorsjoni għal kull unità li ġew osservati fil-pajjiż rappreżentattiv, jiġifieri t-Tajlandja.

(132)

Il-Kummissjoni mbagħad applikat il-proporzjon tal-ispejjeż ġenerali tal-manifattura stabbilit kif spjegat fil-premessa (128) għall-kostijiet mingħajr distorsjoni tal-manifattura. Għall-SG&A u għall-profitt, il-Kummissjoni użat il-medja ponderata tal-SG&A u tal-profitt kif irreġistrata fir-rapporti finanzjarji disponibbli għall-pubbliku tal-ħames produtturi tal-MSG identifikati fit-Tajlandja kif spjegat fil-premessa (129). B’hekk, il-Kummissjoni żiedet l-entrati li ġejjin fil-kost mingħajr distorsjoni tal-manifattura:

L-ispejjeż ġenerali tal-manifattura li ammontaw għal [5 - 10 %] tal-kostijiet totali tal-manifattura, kif spjegat fil-premessa (128);

SG&A ta’ 16 %, applikati għas-somma tal-kostijiet tal-manifattura u tal-ispejjeż ġenerali tal-manifattura, u;

Profitt ta’ 18 %, applikat għas-somma tal-kostijiet tal-manifattura u tal-ispejjeż ġenerali tal-manifattura.

3.2.8.   Il-prezz tal-esportazzjoni

(133)

Minħabba n-nuqqas ta’ kooperazzjoni mill-produtturi esportaturi/produtturi fir-RPĊ, il-prezzijiet tal-esportazzjoni lejn l-Unjoni ġew stabbiliti abbażi tal-fatti disponibbli skont l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku. Il-Kummissjoni stabbiliet il-prezz tal-esportazzjoni abbażi tal-istatistika disponibbli, jiġifieri l-bażi ta’ data Comext (Eurostat). Billi l-prezzijiet fil-Comext huma rreġistrati fil-livell tal-Kost, l-Assigurazzjoni u n-Nol (“CIF”), il-livell tal-prezz mill-fabbrika ġie stabbilit abbażi tal-evidenza pprovduta fit-talba għal rieżami tal-iskadenza għall-kost tat-trasport, l-immaniġġjar, it-trasport tal-merkanzija bil-baħar u l-assigurazzjoni.

3.2.9.   Tqabbil u marġini tad-dumping

(134)

Il-Kummissjoni qabblet il-valur normali maħdum skont l-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku mal-prezz tal-esportazzjoni kif stabbilit hawn fuq. Fuq dik il-bażi, il-marġini tad-dumping medju ponderat, espress bħala persentaġġ tal-prezz CIF fil-fruntiera tal-Unjoni mill-bażi ta’ data Comext, bid-dazju mhux imħallas, kien ta’ 112,8 %.

3.2.10.   Konklużjoni

(135)

Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li d-dumping mir-RPĊ kompla matul il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami.

3.3.   L-Indoneżja

(136)

Għall-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami, id-data statistika mill-Eurostat turi li ġew importati 5 535 tunnellata ta’ MSG mill-Indoneżja, li jirrappreżentaw [5 – 10] % tas-sehem mis-suq fl-Unjoni. Il-Kummissjoni kkonkludiet li tali volum ta’ importazzjonijiet huwa rappreżentattiv biżżejjed biex jiġi eżaminat jekk id-dumping kompliex matul il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami.

3.3.1.   Il-valur normali

(137)

Minħabba n-nuqqas ta’ kooperazzjoni mill-produtturi esportaturi Indoneżjani, il-Kummissjoni użat il-fatti disponibbli biex tistabbilixxi l-valur normali, skont l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni użat l-informazzjoni pprovduta mill-grupp ta’ produtturi Indoneżjani li kkooperaw.

(138)

B’hekk, il-valur normali kien ibbażat fuq il-prezzijiet tal-bejgħ domestiku pprovduti mill-grupp ta’ produtturi Indoneżjani li kkooperaw. Minħabba n-nuqqas ta’ kooperazzjoni mill-produtturi esportaturi Indoneżjani, ma kien disponibbli l-ebda prezz tal-esportazzjoni dettaljat għal kull tip ta’ prodott. Konsegwentement, ma kienx possibbli li jitwettaq test dettaljat tal-perkors normali tal-kummerċ kif stabbilit fl-Artikoli 2(4) sa 2(6) tar-Regolament bażiku. Il-Kummissjoni stabbiliet li l-prezz medju tal-bejgħ domestiku kien profittabbli, jiġifieri ogħla mill-kost medju tal-produzzjoni stabbilit għall-grupp ta’ produtturi Indoneżjani li kkooperaw. Għalhekk, il-valur normali kien ibbażat fuq il-prezz medju tal-bejgħ domestiku kollu tal-grupp ta’ produtturi Indoneżjani li kkooperaw.

(139)

L-investigazzjoni żvelat ukoll li l-MSG inbiegħ bl-ingrossa u għall-bejgħ bl-imnut. L-applikant ipprovda informazzjoni li l-MSG bl-ingrossa (jiġifieri fuq il-bejgħ f’daqsijiet ta’ imballaġġ ta’ 20 kg u aktar) kien jirrappreżenta l-maġġoranza kbira tal-bejgħ għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni, filwaqt li l-bejgħ fis-suq domestiku fl-Indoneżja sar kemm bl-ingrossa kif ukoll għall-bejgħ bl-imnut (bejgħ f’pakketti żgħar għall-konsumatur).

(140)

Id-data sottomessa mill-grupp ta’ produtturi Indoneżjani li kkooperaw ikkonfermat li l-MSG bl-ingrossa nbiegħ fis-suq domestiku tal-Indoneżja bi prezzijiet aktar baxxi mill-kost tal-produzzjoni u wriet li kien hemm differenza konsistenti fil-prezz bejn il-bejgħ bl-ingrossa u l-bejgħ bl-imnut.

(141)

Għalhekk, għall-finijiet ta’ kompletezza u biex jiġi żgurat tqabbil ġust bejn il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni, il-Kummissjoni kkalkolat ukoll valur normali alternattiv ibbażat fuq il-bejgħ domestiku bl-ingrossa biss li jista’ jitqabbel mal-prezzijiet tal-bejgħ għall-esportazzjoni b’mod predominanti bl-ingrossa. Kif intqal hawn fuq, il-prezzijiet tal-bejgħ tal-MSG bl-ingrossa kienu bbażati fuq l-informazzjoni pprovduta mill-grupp ta’ produtturi Indoneżjani li kkooperaw. Billi l-bejgħ domestiku bl-ingrossa sar taħt il-kost medju tal-produzzjoni, il-Kummissjoni bniet il-valur normali skont l-Artikolu 2(3) u (6) tar-Regolament bażiku billi żiedet l-ispejjeż medji SG&A u l-profitti mġarrba mill-grupp ta’ produtturi Indoneżjani li kkooperaw fuq il-bejgħ domestiku kollu tal-MSG (bl-ingrossa u bl-imnut), matul il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami. Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe informazzjoni oħra disponibbli, huwa tqies bħala l-aktar sors xieraq ta’ informazzjoni u raġonevoli.

3.3.2.   Il-prezz tal-esportazzjoni

(142)

Fin-nuqqas ta’ kooperazzjoni tal-produtturi esportaturi Indoneżjani, il-prezz tal-esportazzjoni ġie ddeterminat abbażi tad-data ta’ Comext (Eurostat), skont l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku. Billi l-prezzijiet fil-Comext huma rreġistrati fil-livell CIF u l-grupp ta’ produtturi Indoneżjani li kkooperaw ma esportax lejn l-Unjoni, il-livell tal-prezz mill-fabbrika ġie stabbilit abbażi tal-evidenza pprovduta fit-talba għal rieżami tal-iskadenza għall-kostijiet tat-trasport u tal-assigurazzjoni mill-Indoneżja sal-fruntiera tal-Unjoni.

3.3.3.   Tqabbil u marġini tad-dumping

(143)

Il-Kummissjoni qabblet il-valur normali taħt iż-żewġ xenarji differenti deskritti hawn fuq mal-prezz tal-esportazzjoni kif stabbilit hawn fuq. Fuq dik il-bażi, il-marġini tad-dumping medju ponderat, espress bħala persentaġġ tal-prezz CIF fil-fruntiera tal-Unjoni, bid-dazju mhux imħallas, kien ta’:

87,03 %, meta kkalkolat abbażi tal-bejgħ domestiku kollu tal-MSG fl-Indoneżja kif deskritt fil-premessa (138);

44,26 %, meta kkalkolat abbażi tal-valur normali maħdum kif deskritt fil-premessa (141).

3.3.4.   Konklużjoni

(144)

Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li d-dumping mill-Indoneżja kompla matul il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami.

4.   IL-PROBABBILTÀ TA’ KONTINWAZZJONI TAD-DUMPING

4.1.   Ir-RPĊ

(145)

Wara s-sejba tal-eżistenza ta’ dumping matul il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami, il-Kummissjoni investigat, skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku, il-probabbiltà ta’ kontinwazzjoni tad-dumping, jekk il-miżuri jitħassru fir-rigward tal-importazzjonijiet mir-RPĊ. B’konsegwenza tan-nuqqas ta’ kooperazzjoni tal-produtturi esportaturi/produtturi fir-RPĊ, il-Kummissjoni bbażat il-valutazzjoni tagħha fuq il-fatti disponibbli skont l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku, jiġifieri fuq is-sejbiet tar-rieżami ta’ skadenza preċedenti msemmi fil-premessa (2), l-informazzjoni pprovduta fit-talba għal rieżami, l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku, Comext (Eurostat) u l-GTA. Ġew analizzati l-elementi li ġejjin: il-kapaċità tal-produzzjoni u l-kapaċità ta’ riżerva fir-RPĊ, il-prezzijiet tal-esportazzjoni lejn is-swieq ta’ pajjiżi terzi, l-attraenza tas-suq tal-Unjoni u l-prattiki ta’ ċirkomvenzjoni.

4.1.1.   Il-kapaċità tal-produzzjoni u l-kapaċità ta’ riżerva fir-RPĊ

(146)

Minħabba n-nuqqas ta’ kooperazzjoni, il-Kummissjoni kellha tibbaża l-valutazzjoni tagħha fuq il-fatti disponibbli skont l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku, b’mod partikolari fuq l-informazzjoni pprovduta fit-talba u s-sejbiet tar-rieżami ta’ skadenza preċedenti, kif ukoll sorsi pubbliċi oħrajn kif spjegat fil-premessa (149).

(147)

Il-kapaċità tal-produzzjoni tal-MSG fiċ-Ċina żdiedet kontinwament mill-2015, skont l-informazzjoni pprovduta mill-applikant. Mill-2013, minħabba t-tisħiħ tal-liġijiet dwar il-ħarsien tal-ambjent, il-produtturi iżgħar tal-MSG fiċ-Ċina ħarġu mis-suq tal-MSG, filwaqt li produtturi akbar espandew il-faċilitajiet tagħhom u żiedu l-kapaċità tal-produzzjoni b’[10-30] %, tant li laħqu [3 500 000-4 000 000] tunnellata, bejn l-2016 u l-2018. Matul l-istess perjodu, il-kapaċità ta’ riżerva totali żdiedet b’[100-130] %. Mill-2018, il-kapaċità mhux użata fost il-produtturi attivi tal-MSG fir-RPĊ ġiet stmata li hija [minn tnax sa ħmistax-il darba] akbar mid-daqs tal-konsum tal-Unjoni fil-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami.

(148)

Barra minn hekk, diversi artikli disponibbli għall-pubbliku (90) bbażati fuq rapporti tas-suq jikkonfermaw iż-żieda rapida fil-volumi tal-produzzjoni Ċiniżi. Abbażi ta’ din l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku, diversi produtturi ewlenin tal-MSG fir-RPĊ żiedu l-kapaċità tagħhom mill-2015.

(149)

L-informazzjoni oħra disponibbli għall-pubbliku (91) indikat li Fufeng Group, wieħed mill-produtturi ewlenin tal-MSG fir-RPĊ u l-esportatur ewlieni lejn l-Unjoni skont l-applikant, żied il-kapaċità tal-produzzjoni tiegħu b’41 %, minn 940 000 tunnellata fl-2015 għal 1 330 000 tunnellata fl-2019. Fl-istess ħin, l-użu tal-kapaċità tiegħu naqas għal 80 %. Dan ifisser li, fl-2019, il-kapaċità ta’ riżerva ta’ produttur Ċiniż wieħed kienet tammonta għal 266 000 tunnellata, jiġifieri aktar minn [darbtejn sa erba’] darbiet il-konsum totali tal-Unjoni matul l-istess perjodu.

(150)

Meta jitqies li hemm diversi produtturi oħrajn tal-MSG fir-RPĊ b’daqs komparabbli bħal Fufeng Group kif imsemmi hawn fuq, huwa raġonevoli li jiġi konkluż li hemm kapaċità żejda sinifikanti fir-RPĊ.

4.1.2.   L-attrazzjoni tas-suq tal-Unjoni, il-prezzijiet tal-esportazzjoni lejn swieq ta’ pajjiżi terzi u ċ-ċirkomvenzjoni

(151)

Il-Kummissjoni eżaminat jekk huwiex probabbli li l-produtturi esportaturi Ċiniżi jżidu l-bejgħ għall-esportazzjoni tagħhom lejn l-Unjoni bi prezzijiet oġġett ta’ dumping jekk il-miżuri jitħallew jiskadu. Għalhekk, il-Kummissjoni eżaminat il-livelli tal-prezzijiet tal-produtturi esportaturi Ċiniżi lejn l-Unjoni meta mqabbla ma’ swieq ta’ pajjiżi terzi oħrajn, sabiex tiddetermina jekk is-suq tal-Unjoni kienx attraenti f’termini tal-livelli tal-prezzijiet.

(152)

Fin-nuqqas ta’ kooperazzjoni, il-Kummissjoni użat l-istatistika tal-Eurostat u tal-GTA. Instab li l-prezz medju tal-esportazzjoni miċ-Ċina lejn l-Unjoni kien biss marġinalment inqas mill-prezz medju ġenerali tal-esportazzjoni miċ-Ċina lejn swieq ta’ pajjiżi terzi oħrajn. Minħabba li, kif spjegat il-premessa (221), il-prezzijiet tal-importazzjoni miċ-Ċina lejn l-UE (mingħajr dazju anti-dumping) waqqgħu b’mod sinifikanti l-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni matul il-PIR, huwa probabbli ħafna li, jekk il-miżuri jitħallew jiskadu, is-suq tal-Unjoni jkun aktar attraenti għall-esportaturi Ċiniżi minn swieq ta’ pajjiżi terzi oħrajn. Dan minħabba li, mingħajr dazji, l-esportaturi Ċiniżi jistgħu jesportaw lejn l-Unjoni bi prezzijiet ogħla minn dawk lejn swieq ta’ pajjiżi terzi oħrajn, iżda xorta taħt il-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni.

(153)

Instab ukoll li, minkejja l-miżuri anti-dumping fis-seħħ, l-importazzjonijiet miċ-Ċina baqgħu relattivament stabbli kemm f’termini ta’ volum kif ukoll f’termini ta’ sehem mis-suq, li jirrappreżentaw [4 - 7 %] tas-sehem mis-suq matul il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami (li aktar minn nofshom kienu taħt proċessar attiv ara t-taqsima 5.3.2 hawn taħt). Barra minn hekk, kif spjegat fil-premessi (8) u (9), instab li l-produtturi esportaturi Ċiniżi jevitaw il-miżura anti-dumping fis-seħħ billi jesportaw prodott ftit modifikat (l-MSG f’taħlita u f’soluzzjoni). Il-prattiki ta’ ċirkomvenzjoni juru l-interess tal-produtturi esportaturi Ċiniżi fl-aċċess għas-suq tal-Unjoni mingħajr restrizzjonijiet u, b’hekk, l-attraenza tas-suq tal-Unjoni għall-esportazzjonijiet Ċiniżi.

(154)

Abbażi tal-kapaċità żejda sinifikanti fir-RPĊ u l-attraenza tas-suq tal-Unjoni għall-produtturi esportaturi Ċiniżi, kif muri mill-prezzijiet tal-esportazzjoni u mill-prattiki ta’ ċirkomvenzjoni tal-pajjiż terz, il-Kummissjoni kkonkludiet li kien hemm probabbiltà kbira li l-iskadenza tal-miżuri anti-dumping jirriżultaw f’żieda tal-esportazzjonijiet oġġett ta’ dumping.

4.1.3.   Konklużjoni dwar il-probabbiltà ta’ kontinwazzjoni tad-dumping

(155)

Fid-dawl tas-sejbiet tagħha dwar il-kontinwazzjoni tad-dumping matul il-PIR u dwar l-iżvilupp probabbli tal-esportazzjonijiet jekk il-miżuri jiskadu, kif spjegat fil-premessa (154), il-Kummissjoni kkonkludiet li hemm probabbiltà kbira li l-iskadenza tal-miżuri anti-dumping fuq l-importazzjonijiet mir-RPĊ tirriżulta fil-kontinwazzjoni tad-dumping.

4.2.   L-Indoneżja

(156)

Wara s-sejba tal-eżistenza tad-dumping matul il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami, skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni investigat il-probabbiltà ta’ kontinwazzjoni tad-dumping, jekk il-miżuri jitħassru. B’konsegwenza tan-nuqqas ta’ kooperazzjoni tal-produtturi esportaturi fl-Indoneżja, il-Kummissjoni bbażat il-valutazzjoni tagħha fuq il-fatti disponibbli skont l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku, speċjalment fuq l-informazzjoni pprovduta fit-talba u l-istatistika disponibbli, jiġifieri dawk mill-Eurostat u mill-GTA. Ġew analizzati l-elementi li ġejjin: il-kapaċità tal-produzzjoni u l-kapaċità ta’ riżerva fl-Indoneżja, is-sitwazzjoni tas-suq domestiku fl-Indoneżja, il-prezzijiet tal-esportazzjoni lejn is-swieq ta’ pajjiżi terzi oħrajn u l-attraenza tas-suq tal-Unjoni.

4.2.1.   Il-kapaċità tal-produzzjoni u l-kapaċità ta’ riżerva fl-Indoneżja

(157)

Minħabba n-nuqqas kbir ta’ kooperazzjoni tal-produtturi esportaturi Indoneżjani, il-kapaċità tal-produzzjoni u l-kapaċità ta’ riżerva fl-Indoneżja ġew stabbiliti abbażi tal-fatti disponibbli u, b’mod partikolari, abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-applikant, skont l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku.

(158)

Il-kapaċità tal-produzzjoni fl-Indoneżja qabżet sostanzjalment il-volumi tal-produzzjoni. Skont it-talba, il-kapaċità tal-produzzjoni tal-MSG kienet tammonta għal madwar 240 elf tunnellata bejn Lulju 2018 u Ġunju 2019, filwaqt li l-volumi tal-produzzjoni kienu jammontaw għal madwar 200 elf tunnellata fl-istess perjodu. Għalhekk, l-użu tal-kapaċità laħaq madwar 85 %, li jammonta għal kapaċità ta’ riżerva stmata ta’ madwar 35 elf tunnellata, li tirrappreżenta [minn żero sa darbtejn] id-daqs tal-konsum totali tal-Unjoni matul il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami.

(159)

Abbażi ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-produtturi esportaturi Indoneżjani għandhom kapaċità ta’ riżerva sinifikanti, li huma jistgħu jużaw biex jipproduċu l-MSG għall-esportazzjoni lejn is-suq tal-Unjoni jekk il-miżuri jitħallew jiskadu.

4.2.2.   Is-sitwazzjoni tas-suq fl-Indoneżja

(160)

Skont l-istatistika tal-GTA, l-esportazzjonijiet tal-MSG miċ-Ċina lejn l-Indoneżja żdiedu b’71 % bejn l-2016 u l-2019, minn 26 668 tunnellata għal 45 498 tunnellata fl-2019. Matul l-istess perjodu, il-prezzijiet tal-MSG miċ-Ċina lejn l-Indoneżja naqsu b’aktar minn 8 %, minn EUR 949/tunnellata fl-2016 għal EUR 874/tunnellata fl-2019.

(161)

Il-livelli dejjem jogħlew ta’ importazzjonijiet bi prezz baxx miċ-Ċina għamluha dejjem aktar diffiċli għall-produtturi Indoneżjani biex ibigħu l-MSG fis-suq domestiku tagħhom u/jew biex ikopru l-kostijiet tal-produzzjoni tagħhom permezz ta’ bejgħ domestiku. Matul l-investigazzjoni, dan jista’ jiġi osservat ukoll fil-livell tal-grupp ta’ produtturi Indoneżjani li kkooperaw li kienu qed ibigħu l-MSG bl-ingrossa taħt il-kost, kif spjegat fil-premessa (139). Tali sitwazzjoni qed issaħħaħ l-inċentiv tal-produtturi Indoneżjani biex iżidu l-bejgħ għall-esportazzjoni tagħhom lejn pajjiżi terzi, inkluża l-Unjoni, biex jassorbu mill-inqas il-kost fiss tal-produzzjoni.

4.2.3.   L-attrazzjoni tas-suq tal-Unjoni, il-prezzijiet tal-esportazzjoni lejn swieq ta’ pajjiżi terzi

(162)

L-investigazzjoni sabet li s-sehem mis-suq Indoneżjan baqa’ rappreżentattiv matul il-perjodu kollu kkunsidrat u kien ta’ [5 – 9] % matul il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami, minkejja l-miżuri anti-dumping fis-seħħ. Dan juri b’mod ċar l-attraenza tas-suq tal-Unjoni għall-produtturi Indoneżjani tal-MSG.

(163)

Il-Kummissjoni eżaminat jekk huwiex probabbli li l-produtturi esportaturi Indoneżjani jżidu l-bejgħ għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni bi prezzijiet oġġett ta’ dumping jekk il-miżuri jitħallew jiskadu. Għalhekk, il-Kummissjoni eżaminat il-livelli tal-prezzijiet tal-produtturi esportaturi Indoneżjani lejn l-Unjoni meta mqabbla ma’ swieq ta’ pajjiżi terzi oħrajn, sabiex tiddetermina jekk is-suq tal-Unjoni kienx attraenti f’termini tal-livelli tal-prezzijiet.

(164)

Fin-nuqqas ta’ kooperazzjoni mill-produtturi esportaturi Indoneżjani, it-tqabbil tal-prezzijiet tal-esportazzjoni mill-Indoneżja lejn l-Unjoni mal-prezzijiet tal-esportazzjoni mill-Indoneżja lejn swieq tal-esportazzjoni oħrajn matul il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami kien ibbażat fuq id-data mill-GTA. Fuq dik il-bażi, il-prezz medju tal-bejgħ għall-esportazzjoni FOB tal-Indoneżja lejn l-Unjoni kien ftit ogħla (b’1,6 %) mill-prezz medju globali tal-bejgħ għall-esportazzjoni tal-Indoneżja lejn swieq ta’ pajjiżi terzi oħrajn. Għalkemm il-prezzijiet kienu biss ftit ogħla għall-Unjoni, is-sehem mis-suq kostanti u xorta sinifikanti tal-esportazzjonijiet Indoneżjani fl-Unjoni jikkonferma li l-livelli tal-prezzijiet lejn l-Unjoni kienu attraenti. Barra minn hekk, meta jitqies li l-prezzijiet FOB irreġistrati fil-GTA ma jinkludux id-dazji anti-dumping (li huma bejn 7,2 % u 28,4 % għall-produtturi esportaturi Indoneżjani), il-livell tal-prezzijiet lejn l-Unjoni ċertament ikun attraenti għall-esportaturi Indoneżjani jekk id-dazji jiskadu, billi dan jippermettilhom iżidu l-prezzijiet tal-esportazzjoni tagħhom. F’dan ix-xenarju, is-suq tal-Unjoni jiġġenera livell ta’ prezzijiet li jħalli aktar qligħ minn swieq terzi oħrajn u, għalhekk, ikun hemm inċentiv kbir biex jiżdiedu l-esportazzjonijiet lejn l-Unjoni.

(165)

Abbażi tal-kapaċità żejda sostanzjali tal-produtturi Indoneżjani, is-sitwazzjoni tas-suq domestiku fl-Indoneżja u l-attraenza tas-suq tal-Unjoni għall-produtturi esportaturi Indoneżjani, il-Kummissjoni kkonkludiet li kien hemm probabbiltà kbira li l-iskadenza tal-miżuri anti-dumping jirriżultaw f’żieda tal-esportazzjonijiet oġġett ta’ dumping.

4.2.4.   Konklużjoni dwar il-probabbiltà ta’ kontinwazzjoni tad-dumping

(166)

Fid-dawl tas-sejbiet tagħha dwar il-kontinwazzjoni tad-dumping matul il-PIR u dwar l-iżvilupp probabbli tal-esportazzjonijiet fil-każ li l-miżuri jiskadu, kif stabbilit fil-premessa (165), il-Kummissjoni kkonkludiet li hemm probabbiltà kbira li l-iskadenza tal-miżuri anti-dumping fuq l-importazzjonijiet mill-Indoneżja tirriżulta fil-kontinwazzjoni tad-dumping.

5.   DANNU

5.1.   Definizzjoni tal-industrija tal-Unjoni u tal-produzzjoni tal-Unjoni

(167)

Il-prodott simili kien manifatturat minn produttur wieħed fl-Unjoni matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni. Huwa jikkostitwixxi l-“industrija tal-Unjoni” skont it-tifsira tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament bażiku.

5.2.   Il-konsum tal-Unjoni

(168)

Il-Kummissjoni stabbiliet il-konsum tal-Unjoni billi żiedet il-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni mal-importazzjonijiet mir-RPĊ, mill-Indoneżja u minn pajjiżi terzi oħrajn, abbażi tal-Eurostat.

(169)

Il-konsum tal-Unjoni żviluppa kif ġej:

Tabella 2

Il-konsum tal-Unjoni (f’tunnellati)

 

2016

2017

2018

Perjodu ta’ Investigazzjoni tar-Rieżami

Suq ħieles

[48 170 –78 448 ]

[49 430 –80 501 ]

[46 745 -76 127 ]

[45 712 -74 445 ]

Indiċi (FY2016 = 100)

100

103

97

95

Suq ristrett

[78 – 127]

[104 – 169]

[125 – 204]

[190 – 310]

Indiċi (FY2016 = 100)

100

134

161

245

Konsum ristrett vs Konsum fis-suq ħieles

0,16 %

0,21 %

0,27 %

0,42 %

Sors: Tweġiba għall-kwestjonarju, Eurostat

(170)

Il-konsum tal-Unjoni fis-suq ħieles żdied bi ftit bejn l-2016 u l-2017 qabel ma naqas lejn it-tmiem tal-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami. Kumplessivament, il-konsum tal-Unjoni fis-suq ħieles naqas b’5 % matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni.

(171)

Hemm ukoll konsum ristrett żgħir ħafna fl-Unjoni li jirrappreżenta inqas minn 0,5 % tal-konsum tas-suq ħieles matul il-perjodu kollu taħt kunsiderazzjoni. Il-konsum ristrett żdied b’145 % matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni.

5.3.   Importazzjonijiet mill-pajjiżi kkonċernati

5.3.1.   Il-volum u s-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet mill-pajjiżi kkonċernati

(172)

Il-Kummissjoni stabbiliet il-volum u s-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet abbażi tal-Eurostat.

(173)

L-importazzjonijiet mill-pajjiżi kkonċernati u s-sehem mis-suq tagħhom żviluppaw kif ġej:

Tabella 3

Il-volum tal-importazzjonijiet (f’tunnellati) u s-sehem mis-suq

 

2016

2017

2018

Perjodu ta’ Investigazzjoni tar-Rieżami

Volum ta’ importazzjonijiet mir-RPĊ

3 604

3 643

2 223

3 485

Indiċi (FY2016 = 100)

100

101

62

97

Sehem mis-suq

[3,7 % - 6,0 %]

[3,6 % - 5,9 %]

[2,3 % - 3,8 %]

[3,7 % - 6,1 %]

Indiċi (FY2016 = 100)

100

99

64

102

Il-volum tal-importazzjonijiet mill-Indoneżja

7 496

7 855

8 269

5 060

Indiċi (FY2016 = 100)

100

105

110

68

Sehem mis-suq

[7,6 % - 12,4 %]

[7,8 % - 12,7 %]

[8,7 % - 14,1 %]

[5,4 % - 8,8 %]

Indiċi (FY2016 = 100)

100

102

114

71

Sors: Eurostat

(174)

Il-volumi tal-importazzjonijiet mir-RPĊ kienu kważi kostanti bejn l-2016 u l-2017, naqsu b’mod sinifikanti fl-2018 (bi 39 % meta mqabbla mal-2017), u mbagħad żdiedu b’57 % sa tmiem il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami meta mqabbla mal-2018. Kumplessivament, il-volumi tal-importazzjonijiet mir-RPĊ naqsu bi 3 % matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni.

(175)

Il-volumi tal-importazzjonijiet mill-Indoneżja żdiedu bejn l-2016 u l-2018 b’10 % qabel ma naqsu b’mod sinifikanti b’39 % sa tmiem il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami meta mqabbla mal-livelli tal-2018. Matul il-perjodu kkunsidrat, il-volumi tal-importazzjoni mill-Indoneżja naqsu bi 32 %.

(176)

Is-sehem mis-suq tar-RPĊ żdied bi 2 % matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni, filwaqt li għall-Indoneżja naqas b’29 % matul l-istess perjodu. Madankollu, is-sehem mis-suq kemm għar-RPĊ kif ukoll għall-Indoneżja kien ogħla de minimis matul il-perjodu kollu taħt kunsiderazzjoni.

5.3.2.   Sistema ta’ proċessar attiv

(177)

L-MSG jiġi importat mir-RPĊ kemm taħt ir-reġim normali kif ukoll taħt is-sistema ta’ proċessar attiv.

(178)

L-importazzjonijiet mir-RPĊ taħt ir-reġim normali u taħt is-sistema ta’ proċessar attiv żviluppaw kif ġej:

Tabella 4

Il-volum tal-importazzjonijiet (f’tunnellati) mir-RPĊ taħt ir-reġim normali u taħt is-sistema ta’ proċessar attiv

 

2016

2017

2018

Perjodu ta’ Investigazzjoni tar-Rieżami

Il-volum tal-importazzjonijiet mir-RPĊ taħt ir-reġim normali

1 930

1 022

872

1 125

Indiċi (FY2016 = 100)

100

53

45

58

Sehem mis-suq

[2,0 % - 3,2 %]

[1,0 % - 1,7 %]

[0,9 % - 1,5 %]

[1,2 % - 2,0 %]

Indiċi (FY2016 = 100)

100

52

47

61

Il-volum tal-importazzjonijiet mir-RPĊ taħt is-sistema ta’ proċessar attiv

1 673

2 621

1 351

2 359

Indiċi (FY2016 = 100)

100

157

81

141

Sehem mis-suq

[1,7 % - 2,8 %]

[2,6 % - 4,2 %]

[1,4 % - 2,3 %]

[2,5 % - 4,1 %]

Indiċi (FY2016 = 100)

100

153

83

149

Sors: Eurostat

(179)

68 % tal-importazzjonijiet totali mir-RPĊ ġew importati permezz tas-sistema ta’ proċessar attiv fil-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami. Matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni, il-volum tagħhom żdied b’41 %.

5.3.3.   Il-prezzijiet tal-importazzjonijiet mill-pajjiżi kkonċernati u t-twaqqigħ tal-prezz

(180)

Il-Kummissjoni stabbiliet il-prezzijiet tal-importazzjonijiet abbażi tal-Eurostat.

(181)

Il-prezz medju ponderat tal-importazzjonijiet mill-pajjiżi kkonċernati żviluppa kif ġej:

Tabella 5

Il-prezzijiet tal-importazzjoni (EUR/kg)

 

2016

2017

2018

Perjodu ta’ Investigazzjoni tar-Rieżami

Ir-RPĊ

1,06

0,89

0,88

0,93

Indiċi (FY2016 = 100)

100

85

83

88

L-Indoneżja

1,24

1,12

1,07

1,17

Indiċi (FY2016 = 100)

100

91

87

94

Sors: Eurostat (mingħajr importazzjonijiet taħt proċessar attiv)

(182)

Il-prezz tal-importazzjonijiet mir-RPĊ naqas bi 17 % bejn l-2016 u l-2018 qabel ma żdied b’5 % sa tmiem il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami. Kumplessivament, il-prezz tal-importazzjonijiet mir-RPĊ naqas bi 12 % matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni.

(183)

Il-prezz tal-importazzjonijiet mill-Indoneżja segwa l-istess xejra bħall-prezz tal-importazzjonijiet mir-RPĊ, billi naqas bi 13 % bejn l-2016 u l-2018 u mbagħad żdied b’9 % sa tmiem il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami. Matul il-perjodu kkunsidrat, il-volumi tal-importazzjoni mill-Indoneżja naqsu bi 6 %.

(184)

Fid-dawl tan-nuqqas ta’ kooperazzjoni tal-produtturi esportaturi Ċiniżi u Indoneżjani kif iddikjarat fil-premessa (24), il-Kummissjoni ddeterminat it-twaqqigħ tal-prezz matul il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami billi qabblet il-prezz tal-bejgħ medju ponderat tal-produttur uniku tal-Unjoni mitlub lil klijenti mhux relatati fis-suq tal-Unjoni, aġġustat ma’ livell mill-fabbrika u l-prezzijiet tal-esportazzjoni medji ponderati mill-Eurostat, inkluż id-dazju anti-dumping, mal-aġġustamenti xierqa għad-dazji doganali u l-kostijiet ta’ wara l-importazzjoni. Fir-rigward tal-importazzjonijiet mir-RPĊ, il-prezz tal-volumi tal-MSG importat taħt is-sistema ta’ proċessar attiv ma kienx ikkunsidrat, minħabba li dawn il-volumi mhumiex rilaxxati fiċ-ċirkolazzjoni libera tas-suq tal-Unjoni.

(185)

Ir-riżultat tat-tqabbil ġie espress bħala persentaġġ tal-fatturat tal-uniċi produtturi tal-Unjoni matul il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami. Dan ma wera l-ebda twaqqigħ tal-prezz kemm għar-RPĊ kif ukoll għall-Indoneżja.

5.4.   L-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi għajr ir-RPĊ u l-Indoneżja

(186)

L-importazzjonijiet tal-MSG minn pajjiżi terzi għajr ir-RPĊ u l-Indoneżja kienu prinċipalment mill-Vjetnam u mill-Brażil.

(187)

Il-volum tal-importazzjonijiet, kif ukoll is-sehem mis-suq u x-xejriet tal-prezzijiet għall-importazzjonijiet tal-MSG minn pajjiżi terzi oħrajn żviluppaw kif ġej:

Tabella 6

Importazzjonijiet minn pajjiżi terzi

Pajjiż

 

2016

2017

2018

Perjodu ta’ Investigazzjoni tar-Rieżami

Il-Vjetnam

Volum (tunnellati)

3 399

1 523

1 642

2 642

Indiċi (FY2016 = 100)

100

45

48

78

Sehem mis-suq

[3,5 % - 5,6 %]

[1,5 % - 2,5 %]

[1,7 % - 2,8 %]

[2,8 % - 4,6 %]

Indiċi (FY2016 = 100)

100

44

50

82

Prezz medju (EUR/kg)

1,32

1,34

1,24

1,31

Indiċi (FY2016 = 100)

100

101

94

99

Il-Brażil

Volum (tunnellati)

1 900

1 296

1 014

1 339

Indiċi (FY2016 = 100)

100

68

53

70

Sehem mis-suq

[1,9 % - 3,1 %]

[1,3 % - 2,1 %]

[1,1 % – 1,7 %]

[1,4 % - 2,3 %]

Indiċi (FY2016 = 100)

100

67

55

74

Prezz medju (EUR/kg)

1,20

1,20

1,21

1,22

Indiċi (FY2016 = 100)

100

100

101

102

Pajjiżi terzi oħrajn

Volum (tunnellati)

344

345

386

365

Indiċi (FY2016 = 100)

100

100

112

106

Sehem mis-suq

[0,3 % - 0,6 %]

[0,3 % - 0,6 %]

[0,4 % - 0,7 %]

[0,4 % - 0,6 %]

Indiċi (FY2016 = 100)

100

98

116

112

Prezz medju (EUR/kg)

2,49

2,83

2,39

2,65

Indiċi (FY2016 = 100)

100

114

96

107

Total tal-pajjiżi terzi kollha ħlief il-pajjiżi kkonċernati

Volum (tunnellati)

5 642

3 164

3 041

4 346

Indiċi (FY2016 = 100)

100

56

54

77

Sehem mis-suq

[5,7 % - 9,3 %]

[3,1 % - 5,1 %]

[3,2 % - 5,2 %]

[4,7 % - 7,6 %]

Indiċi (FY2016 = 100)

100

55

56

81

Prezz medju (EUR/kg)

1.35

1.44

1.38

1.40

Indiċi (FY2016 = 100)

100

107

102

103

Sors: Eurostat

(188)

Kumplessivament, il-volumi tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħrajn naqsu minn 5 642 400 kg fl-2016 għal 4 345 700 kg fil-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami, jiġifieri tnaqqis ta’ 23 % matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni. Is-sehem mis-suq korrispondenti naqas b’19 % fl-istess perjodu. Kumplessivament, il-prezzijiet tal-importazzjonijiet ta’ pajjiżi terzi żdiedu bi 3 % matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni u huma konsiderevolment ogħla mill-prezzijiet tal-importazzjonijiet mill-pajjiżi kkonċernati.

5.5.   Is-sitwazzjoni ekonomika tal-industrija tal-Unjoni

5.5.1.   Rimarki ġenerali

(189)

Il-valutazzjoni tas-sitwazzjoni ekonomika tal-industrija tal-Unjoni kienet tinkludi evalwazzjoni tal-indikaturi ekonomiċi kollha li influwenzaw l-istat tal-industrija tal-Unjoni matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni.

5.5.2.   Il-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni u l-użu tal-kapaċità

(190)

Il-produzzjoni tal-Unjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni u l-użu tal-kapaċità totali żviluppaw kif ġej matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni:

Tabella 7

Il-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni u l-użu tal-kapaċità

 

2016

2017

2018

Perjodu ta’ Investigazzjoni tar-Rieżami

Volum tal-produzzjoni (tunnellati)

[47 400 -77 195 ]

[50 105 -81 599 ]

[48 624 -79 188 ]

[50 108 -81 605 ]

Indiċi (FY2016 = 100)

100

106

103

106

Kapaċità tal-produzzjoni (tunnellati)

[61 600 -100 320 ]

[61 600 -100 320 ]

[61 600 -100 320 ]

[61 600 -100 320 ]

Indiċi (FY2016 = 100)

100

100

100

100

Użu tal-kapaċità

[54 % - 88 %]

[57 % - 93 %]

[55 % - 90 %]

[57 % - 93 %]

Indiċi (FY2016 = 100)

100

106

103

106

Sors: Tweġiba għall-kwestjonarju

(191)

Il-produzzjoni varjat kemxejn matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni. Filwaqt li żdiedet b’6 % bejn l-2016 u l-2017, hija naqset bi 3 % bejn l-2017 u l-2018, u mbagħad reġgħet żdiedet bi 3 % fil-perjodu ta’ investigazzjoni tar-rieżami. Kumplessivament, il-volum tal-produzzjoni żdied b’6 % matul il-perjodu taħt kunsiderazzjoni. L-investigazzjoni wriet li l-fluttwazzjonijiet kienu prinċipalment ikkawżati mill-operazzjonijiet ta’ tifi għall-finijiet ta’ manutenzjoni li wettqet l-industrija tal-Unjoni (f’ċerti snin ta’ 16-il jum u f’oħrajn ta’ 10 ijiem).