ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 78

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 64
5 ta' Marzu 2021


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzojni tal-Kummissjoni (UE) 2021/396 tat-3 ta’ Marzu 2021 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1809 li tikkonċerna ċerti miżuri protettivi marbuta ma’ tifqigħat ta’ influwenza tat-tjur b’livell patoġeniku għoli f’ċerti Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2021) 1547)  ( 1 )

1

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

DEĊIŻJONIJIET

5.3.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 78/1


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZOJNI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/396

tat-3 ta’ Marzu 2021

li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1809 li tikkonċerna ċerti miżuri protettivi marbuta ma’ tifqigħat ta’ influwenza tat-tjur b’livell patoġeniku għoli f’ċerti Stati Membri

(notifikata bid-dokument C(2021) 1547)

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta' Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar veterinarju applikabbli għall-kummerċ intra-Unjoni ta’ ċertu annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 10(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE tal-20 ta’ Diċembru 2005 dwar miżuri Komunitarji għall-kontroll tal-influwenza tat-tjur u li tħassar id-Direttiva 92/40/KEE (3), u b’mod partikolari l-Artikolu 63(4) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1809 (4) ġiet adottata wara tifqigħat tal-influwenza tat-tjur b’livell patoġeniku għoli (HPAI) f’azjendi fejn kienu jinżammu pollam jew għasafar oħra miżmuma fil-magħluq f’ċerti Stati Membri, u l-istabbiliment ta’ żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza minn dawk l-Istati Membri f’konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE.

(2)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1809 tistipula li ż-żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza stabbiliti mill-Istati Membri elenkati fl-Anness ta’ dik id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni, f’konformità mad-Direttiva 2005/94/KE, għandhom jinkludu minn tal-inqas iż-żoni elenkati bħala żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza f’dak l-Anness.

(3)

L-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1809 ġie emendat dan l-aħħar bid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/335 (5), wara tifqigħat ġodda tal-HPAI fi tjur jew għasafar oħra miżmuma fil-magħluq fiċ-Ċekja, fl-Estonja, fil-Ġermanja, fil-Polonja u fl-Iżvezja li kienu jeħtieġu li jiġu riflessi f’dak l-Anness.

(4)

Mid-data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/335, iċ-Ċekja nnotifikat lill-Kummissjoni dwar tifqigħat riċenti tal-HPAI tas-sottotip H5N8 f’azjendi fejn kienu jinżammu tjur jew għasafar oħra miżmuma fil-magħluq fir-reġjuni ta’ Vysočina, tal-Boħemja tan-Nofsinhar u ta’ Plzeň.

(5)

Barra minn hekk, in-Netherlands innotifikat lill-Kummissjoni dwar tifqigħa ġdida tal-HPAI tas-sottotip H5N8 f’azjenda fejn kienu jinżammu pollam jew għasafar oħra miżmuma fil-magħluq fil-provinċja ta’ Noord-Brabant.

(6)

Barra minn hekk, l-Italja nnotifikat lill-Kummissjoni dwar tifqigħat ġodda tal-HPAI tas-sottotip H5N8 f’azjendi fejn kienu jinżammu l-pollam jew għasafar oħra miżmuma fil-magħluq fid-distretti tal-provinċji ta’ Pordenone u Padova.

(7)

Barra minn hekk, il-Ġermanja nnotifikat lill-Kummissjoni dwar tifqigħat ġodda tal-HPAI tas-sottotip H5N8 f’azjendi fejn kienu jinżammu l-pollam jew għasafar oħra miżmuma fil-magħluq fid-distretti tad-distretti ta’ Maerkisch-Oderland, Uckermark, Vorpommern-Rügen, Diepholz u Cloppenburg.

(8)

Barra minn hekk, Franza nnotifikat ukoll lill-Kummissjoni dwar tifqigħat riċenti tal-HPAI tas-sottotip H5N8 f’azjendi fejn kienu jinżammu tjur jew għasafar oħra miżmuma fil-magħluq fid-departement ta’ Gers.

(9)

Barra minn hekk, l-Iżvezja nnotifikat lill-Kummissjoni dwar tifqigħa ġdida tal-HPAI tas-sottotip H5N8 f’azjenda fejn kienu jinżammu pollam jew għasafar oħra miżmuma fil-magħluq fil-muniċipalità ta’ Linköping.

(10)

Barra minn hekk, ir-Rumanija nnotifikat ukoll lill-Kummissjoni dwar tifqigħa riċenti tal-HPAI tas-sottotip H5N5 f’azjenda fejn kienu jinżammu tjur jew għasafar oħra miżmuma fil-magħluq fil-kontea ta’ Timiș.

(11)

Barra minn hekk, id-Danimarka nnotifikat ukoll lill-Kummissjoni dwar tifqigħa ġdida tal-HPAI tas-sottotip H5N8 f’azjenda fejn kienu jinżammu tjur jew għasafar oħra miżmuma fil-magħluq fil-muniċipalità ta’ Bornholm.

(12)

Dawk it-tifqigħat fiċ-Ċekja, fid-Danimarka, fi Franza, fil-Ġermanja, fl-Ungerija, fin-Netherlands, fir-Rumanija u fl-Iżvezja ma jinsabux fiż-żoni elenkati attwalment fl-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1809, u l-awtoritajiet kompetenti ta’ dawk l-Istati Membri ħadu l-miżuri meħtieġa f’konformità mad-Direttiva 2005/94/KE, inkluż l-istabbiliment ta’ żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza madwar dawn it-tifqigħat.

(13)

Il-Kummissjoni eżaminat il-miżuri meħuda miċ-Ċekja, mid-Danimarka, minn Franza, mill-Ġermanja, mill-Italja, min-Netherlands, mir-Rumanija u mill-Iżvezja, u hija sodisfatta li l-fruntieri taż-żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti ta’ dawk l-Istati Membri, jinsabu ’l bogħod biżżejjed mill-azjendi fejn ġew ikkonfermati t-tifqigħat reċenti ta’ HPAI.

(14)

Sabiex jiġi evitat kwalunkwe tfixkil bla bżonn fil-kummerċ fl-Unjoni u biex jiġi evitat li pajjiżi terzi jimponu ostakoli mhux ġustifikati għall-kummerċ, jeħtieġ li jiġu deskritti malajr fil-livell tal-Unjoni, b’kollaborazzjoni maċ-Ċekja, mad-Danimarka, ma’ Franza, mal-Ġermanja, mal-Italja, man-Netherlands, mar-Rumanija u mal-Iżvezja, iż-żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza l-ġodda stabbiliti f’dawk l-Istati Membri f’konformità mad-Direttiva 2005/94/KE.

(15)

Għalhekk jenħtieġ li jiġu emendati ż-żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza elenkati għaċ-Ċekja, għal Franza, għall-Ġermanja, għall-Italja, għar-Rumanija u għall-Iżvezja fl-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1809.

(16)

Barra minn hekk, jenħtieġ li issa ż-żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza għad-Danimarka u għan-Netherlands jiġu elenkati fl-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1809.

(17)

Għaldaqstant, jenħtieġ li jiġi emendat l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1809 biex tiġi aġġornata r-reġjonalizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni biex jitqiesu ż-żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza l-ġodda stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti taċ-Ċekja, tad-Danimarka, ta’ Franza, tal-Ġermanja, tal-Italja, tan-Netherlands, tar-Rumanija u tal-Iżvezja f’konformità mad-Direttiva 2005/94/KE u t-tul ta’ żmien tar-restrizzjonijiet li japplikaw fihom.

(18)

Għalhekk, jenħtieġ li d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1809 tiġi emendata kif xieraq.

(19)

Minħabba l-urġenza tas-sitwazzjoni epidemjoloġika fl-Unjoni rigward it-tixrid tal-HPAI, huwa importanti li l-emendi li jridu jsiru tal-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1809 permezz ta’ din id-Deċiżjoni jidħlu fis-seħħ kemm jista’ jkun malajr.

(20)

Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1809 huwa sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta’ Marzu 2021.

Għall-Kummissjoni

Stella KYRIAKIDES

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  ĠU L 010, 14.1.2006, p. 16.

(4)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1809 tat-30 ta’ Novembru 2020 li tikkonċerna ċerti miżuri protettivi marbuta ma’ tifqigħat ta’ influwenza tat-tjur b’livell patoġeniku għoli f’ċerti Stati Membri (ĠU L 402, 1.12.2020, p. 144).

(5)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/335 tat-23 ta’ Frar 2021 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1809 li tikkonċerna ċerti miżuri protettivi marbuta ma’ tifqigħat ta’ influwenza tat-tjur b’livell patoġeniku għoli f’ċerti Stati Membri (ĠU L 66, 25.2.2021, p. 5).


ANNESS

“ANNESS

PARTI A

Żona ta’ protezzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 1:

Stat Membru: Il-Bulgarija

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

Ir-Reġjun ta’ Pleven

Muniċipalità ta’ Pleven

Slavyanovo

1.3.2021

Stat Membru: Iċ-Ċekja

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

Plzeň Region:

Bzí (617300); Drahkov (631582); Chocenice (651982); Chocenická Lhota (652008); Chocenický Újezd (652016); Jarov u Blovic (657603); Komorno (668842); Kotousov (651991); Letiny (680605); Zhůř (657611)

5.3.2021

Dolní Sekyřany (638684); Hněvnice (638692); Kbelany (740543); Sulislav (759503); Vlkýš (638714)

21.3.2021

South Bohemian Region:

Drachkov u Strakonic (726923); Dolní Poříčí (725994); Katovice (664529); Krty u Strakonic (675181); Koclov (706892); Novosedly u Strakonic (706906); Sloučín (706914); Makarov (726931); Pracejovice (726940); Dražejov u Strakonic (755940); Střela (755958)

4.3.2021

Malá Turná (712906); Láz u Radomyšle (740586); Rojice (740594); Velká Turná (712931)

19.3.2021

Vysočina Region:

Bezděčín na Moravě (603431); Černov (620521); Horní Cerekev (642681); Hříběcí (648981); Chrástov u Horní Cerekve (653942); Těšenov (766682); Švábov (764531)

13.3.2021

Stat Membru: Id-Danimarka

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

The parts of Bornholm municipality, that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 55.12460528; E 15.00705037

21.3.2021

Stat Membru: L-Estonja

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

The parts of Lääne-Viru county that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 59.480540; E 26.455205

13.3.2021

Stat Membru: Il-Finlandja

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

The parts of Janakkala municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on WGS84 coordinates Lat 60,783207°, Lon 24,508571°

5.3.2021

Stat Membru: Franza

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

Il-communes li ġejjin fid-département: Gers (32)

ARBLADE-LE-BAS

ARBLADE-LE-HAUT

AURENSAN

AUX-AUSSAT

AYZIEU

BARCELONNE-DU-GERS

BARS

BASCOUS

BEAUMONT

BERNEDE

BETOUS

BLOUSSON-SERIAN

BOURROUILLAN

BOUZON-GELLENAVE

BRETAGNE D’ARMAGNAC

CAMPAGNE-D'ARMAGNAC

CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE

CASTEX-D'ARMAGNAC

CASTILLON-DEBATS

CAUMONT

CAUPENNE-D'ARMAGNAC

CAZAUBON

CAZENEUVE

CORNEILLAN

CRAVENCERES

DEMU

EAUZE

ESPAS

ESTAMPES

ESTANG

FOURCES

FUSTEROUAU

GEE-RIVIERE

LE HOUGA

LAAS

LABARTHETE

LAGRAULET-DU-GERS

LAGUIAN-MAZOUS

LANNEMAIGNAN

LANNE-SOUBIRAN

LANNUX

LAREE

LARROQUE-SUR-L'OSSE

LAUJUZAN

LAURAET

LELIN-LAPUJOLLE

LIAS-D'ARMAGNAC

LUPPE-VIOLLES

MAGNAN

MANCIET

MARGUESTAU

MARSEILLAN

MAULEON-D'ARMAGNAC

MAULICHERES

MAUPAS

MIELAN

MONCLAR

MONCLAR-SUR-LOSSE

MONGUILHEM

MONLEZUN

MONLEZUN-D'ARMAGNAC

MONPARDIAC

MONTREAL

MORMES

NOGARO

PALLANNE

PANJAS

PERCHEDE

POUYLEBON

PRÉNERON

PROJAN

REANS

RICOURT

RISCLE

SAINT-CHRISTAUD

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SAINT-GERME

SAINT-GRIEDE

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SAINT-MAUR

SAINT-MONT

SALLES-D'ARMAGNAC

SARRAGACHIES

SEGOS

SION

SORBETS

TARSAC

TERMES-D'ARMAGNAC

TILLAC

TOUJOUSE

TRONCENS

URGOSSE

VERGOIGNAN

VERLUS

VIC-FEZENSAC

15.3.2021

Il-communes li ġejjin fid-département ta’ Landes (40)

Aire-sur-l'Adour

Amou

Arboucave

Argelos

Arsague

Artassenx

Arthez-d'Armagnac

Aubagnan

Audignon

Audon

Aurice

Bahus-Soubiran

Baigts

Banos

Bascons

Bas-Mauco

Bassercles

Bastennes

Bats

Bégaar

Bélis

Bénesse-lès-Dax

Benquet

Bergouey

Beylongue

Beyries

Biarrotte

Biaudos

Bonnegarde

Bordères-et-Lamensans

Bourdalat

Brassempouy

Bretagne-de-Marsan

Buanes

Cachen

Cagnotte

Campagne

Candresse

Carcarès-Sainte-Croix

Carcen-Ponson

Cassen

Castaignos-Souslens

Castandet

Castelnau-Chalosse

Castelnau-Tursan

Castelner

Castel-Sarrazin

Castets

Cauna

Caupenne

Cazalis

Cazères-sur-l'Adour

Classun

Clèdes

Clermont

Coudures

Doazit

Donzacq

Duhort-Bachen

Dumes

Escalans

Estibeaux

Eugénie-les-Bains

Eyres-Moncube

Fargues

Le Frêche

Gaas

Gabarret

Gamarde-les-Bains

Garrey

Gaujacq

Geaune

Gibret

Goos

Gourbera

Gousse

Gouts

Grenade-sur-l'Adour

Habas

Hagetmau

Hauriet

Haut-Mauco

Herré

Heugas

Hinx

Hontanx

Horsarrieu

Labastide-Chalosse

Labastide-d'Armagnac

Labatut

Lacajunte

Lacrabe

Lagrange

Lahosse

Laluque

Lamothe

Larbey

Larrivière-Saint-Savin

Latrille

Laurède

Lauret

Lesgor

Le Leuy

Louer

Lourquen

Lussagnet

Mant

Marpaps

Mauries

Maurrin

Mauvezin-d'Armagnac

Maylis

Meilhan

Mimbaste

Miramont-Sensacq

Misson

Momuy

Monget

Monségur

Montaut

Montégut

Montfort-en-Chalosse

Montgaillard

Montsoué

Morganx

Mouscardès

Mugron

Narrosse

Nassiet

Nerbis

Nousse

Onard

Ossages

Ozourt

Parleboscq

Payros-Cazautets

Pécorade

Perquie

Peyre

Philondenx

Pimbo

Pomarez

Pontonx-sur-l'Adour

Poudenx

Pouillon

Poyanne

Poyartin

Préchacq-les-Bains

Pujo-le-Plan

Puyol-Cazalet

Renung

Saint-Agnet

Saint-Aubin

Saint-Cricq-Chalosse

Sainte-Colombe

Sainte-Marie-de-Gosse

Saint-Gein

Saint-Geours-d'Auribat

Saint-Jean-de-Lier

Saint-Laurent-de-Gosse

Saint-Loubouer

Saint-Maurice-sur-Adour

Saint-Pandelon

Saint-Perdon

Saint-Sever

Saint-Vincent-de-Paul

Saint-Yaguen

Samadet

Sarraziet

Sarron

Saugnac-et-Cambran

Serres-Gaston

Serreslous-et-Arribans

Sorbets

Sort-en-Chalosse

Souprosse

Taller

Tartas

Téthieu

Tilh

Toulouzette

Urgons

Vert

Vicq-d'Auribat

Vielle-Soubiran

Vielle-Tursan

Le Vignau

Villeneuve-de-Marsan

12.3.2021

Il-communes li ġejjin fid-département: Lot-Et-Garonne (47)

SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC

SAINT-PÉ-SAINT-SIMON

SOS

5.2.2021

Il-communes li ġejjin fid-département: Pyrénées-Atlantiques (64)

AAST

AMOROTS-SUCCOS

ANDREIN

ANOS

AREN

ARGET

ARNOS

AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY

ARRAST-LARREBIEU

ARRAUTE-CHARRITTE

ARTHEZ-DE-BEARN

ARTIGUELOUTAN

ARUDY

ARZACQ-ARRAZIGUET

AUBIN

AUGA

BAIGTS-DE-BEARN

BALANSUN

BALIRACQ-MAUMUSSON

BARINQUE

BARRAUTE-CAMU

BELLOCQ

BENTAYOU-SEREE

BERGOUEY-VIELLENAVE

BIDACHE

BIRON

BONNUT

BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE

BOUILLON

BOUMOURT

BRUGES-CAPBIS-MIFAGET

BURGARONNE

CABIDOS

CAME

CARRERE

CASTEIDE-CANDAU

CASTEIDE-DOAT

CASTET

CASTETIS

CASTETPUGON

CASTILLON-D'ARTHEZ

CHARRE

CHARRITTE-DE-BAS

CLARACQ

COSLEDAA-LUBE-BOAST

DIUSSE

DOAZON

DOGNEN

ESLOURENTIES-DABAN

ESPES-UNDUREIN

FICHOUS-RIUMAYOU

GARLIN

GAROS

GERONCE

GEUS-D'ARZACQ

GEUS-D'OLORON

GOMER

GURS

HAGETAUBIN

IZESTE

JASSES

LAAS

LABETS-BISCAY

LABEYRIE

LACADEE

LACQ

LAHONTAN

LALONQUETTE

LARREULE

LASCLAVERIES

LAY-LAMIDOU

LICHOS

LIMENDOUS

LONCON

LOURENTIES

LOUVIE-JUZON

LOUVIGNY

LUCARRE

LUCGARIER

LUCQ-DE-BEARN

LYS

MALAUSSANNE

MASCARAAS-HARON

MASPARRAUTE

MAURE

MAZEROLLES

MESPLEDE

MIALOS

MIOSSENS-LANUSSE

MOMAS

MOMY

MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU

MONCLA

MONTAGUT

MONTANER

MORLANNE

NABAS

NAVARRENX

NOUSTY

OGENNE-CAMPTORT

OREGUE

ORIN

ORION

ORRIULE

ORTHEZ

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU

POEY-D'OLORON

POMPS

PONSON-DEBAT-POUTS

PONSON-DESSUS

PONTIACQ-VIELLEPINTE

PORTET

POURSIUGUES-BOUCOUE

PRECHACQ-JOSBAIG

PRECHACQ-NAVARRENX

PUYOO

RAMOUS

RIBARROUY

SAINT-ARMOU

SAINT-BOES

SAINT-GIRONS

SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN

SAINT-GOIN

SAINT-MEDARD

SAINTE-COLOME

SALLESPISSE

SAUBOLE

SAUCEDE

SAULT-DE-NAVAILLES

SAUVETERRE-DE-BEARN

SEBY

SEVIGNACQ

SEVIGNACQ-MEYRACQ

SOUMOULOU

TADOUSSE-USSAU

TARON-SADIRAC-VIELLENAVE

URDES

UZAN

VERDETS

VIELLESEGURE

VIGNES

2.3.2021

Il-communes li ġejjin fid-département: Hautes-Pyrénées (65)

BOUILH-DEVANT

BOUILH-PEREUILH

CHELLE-DEBAT

ESCAUNETS

ESTAMPURES

FRECHEDE

GARDERES

JACQUE

LAMEAC

LUQUET

MANSAN

MARSEILLAN

MOUMOULOUS

OROIX

OSMETS

PEYRUN

PUYDARRIEUX

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN

SENTOUS

SERON

TARASTEIX

TOURNOUS-DARRE

TROULEY-LABARTHE

17.3.2021

Stat Membru: Il-Ġermanja

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

BAYERN

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt der Auffahrt auf die Bundesstraße 2 (B2) in Richtung Treuchtlingen/Augsburg mit der Ortsverbindungsstraße zwischen Graben und Dettenheim:

Von dort weiter nördlich Richtung Grönhart vor der Kläranlage rechts abbiegend

400 m weiter entlang der B2 in nördlicher Richtung bis zur T-Kreuzung vor der Solaranlage bei Markhof, hier weiter links abbiegend in westliche Richtung bis zur Bahnlinie

Der Bahnlinie folgend in nördliche Richtung, nach 340 m auf Höhe des Markhofgrabens abbiegend in westliche Richtung, die Schwäbische Rezat überquerend, 974 m bis zur Straßenkreuzung zwischen Naßwiesen und Emetzheim weiter nördlich folgend Richtung Emetzheim

An der ersten Kreuzung südlich von Emetzheim weiter in westlicher Richtung den Hungerberg durchquerend, die Kreisstraße WUG 5 zwischen Holzingen und Bubenheim kreuzend entlang des Lützentals immer noch weiter in westlicher Richtung bis zum höchsten Punkt des Trommetsheimer Bergs

Am Trommetsheimer Berg weiter in südwestlicher Richtung über die Heidenburg auf einer Länge von ca. 1,7 km bis zur Kreisstraße WUG 3 zwischen Trommetsheim und Lengenfeld

Von dort weiter, ebenfalls in südwestlicher Richtung, die Stromleitung zwischen Markt Berolzheim und Dettenheim durchquerend, auf einer Länge von 590 m bis zur Ortsverbindungsstraße zwischen Lengenfeld und Markt Berolzheim.

Dieser weiter folgend in nordwestlicher Richtung die Altmühl überquerend.

Nach Überqueren der Altmühl 150 m weiter südwestlich bis zur Bahnlinie zwischen Treuchlingen und Gunzenhausen, dann scharf links abbiegend in südlicher Richtung entlang der Bahnlinie

Nach 140 m die Bahnunterführung durchquerend Richtung Staatsstraße 2230 zwischen Markt Berolzheim und Treuchtlingen bis zum Sühnekreuz

Der Staatsstraße 2230 entlang weiter in südöstlicher Richtung, nach 230 m weiter in südwestlicher Richtung bis zum Naturschutzgebiet Sieben Linden.

Dort weiter auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Markt Berolzheim und Falbenthal in Richtung Falbenthal.

Vorbeiziehend am südlichen Ortsrand des Ortsteiles Falbenthal weiter auf der Kreisstraße WUG 5 Richtung Windischhausen.

Ca. 430 m vor dem Ortsteil Windischhausen weiter in östlicher Richtung hin zum Troatal. Diesem weiter folgend in südlicher Richtung bis zum Ortsteil Untermühle.

Zunächst weiter vorbeiziehend am östlichen Ortsrand, dann am südlichen Ortsrand des Ortsteiles Untermühle auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Wettelsheim und Untermühle bei Windischhausen bis zur Kreuzung mit der Staatsstraße 2218.

Auf der Staatsstraße 2218 weiter in südöstlicher Richtung bis zur Kreuzung mit Staatsstraße 2216.

Der Staatsstraße 2216 weiter folgend auf 3,1 km in Richtung Treuchtlingen bis kurz vor dem Ortsteil Ziegelhütte.

Vor dem Ortsteil Ziegelhütte weiter rechts abbiegend in südöstlicher Richtung, vorbeiziehend am Ortsteil Eulenhof und Möhrenberg bis zur Staatsstraße 2230 zwischen Sägmühle und Schmarrmühle.

Am südöstlichen Ortsrand des Ortsteiles Schmarrmühle und entlang des Möhrenbachs weiter vorbeiziehend bis zur Kreuzung des Möhrenbachs mit der Altmühl.

Der Altmühl folgend flussabwärts Richtung Dietfurt in Mittelfranken.

Ca. 200 m vor dem Ortsteil Dietfurt in Mittelfranken der Stromtrasse zwischen Dietfurt und Weißenburg weiter folgend in nordöstlicher Richtung, vorbeiziehend an Weinberg und Gablingberg bis zur Kreuzung mit der Kreisstraße WUG 11.

Weiter auf der Kreisstraße WUG 11 in nördlicher Richtung die Staatsstraße 2216 überquerend bis zur Kreuzung mit der Ortsverbindungsstraße zwischen Lehnleinsmühle und Kohlmühle.

Von dort weiter 240 m in nordwestlicher Richtung geradeaus zu auf den höchsten Punkt des Nagelbergs.

Auf Höhe der Villa Rustica weiter entlang des Nagelbergs in nordöstlicher Richtung auf einer Strecke von 1,3 km bis zur Kreuzung mit dem Fahrweg, welcher zum Hexentanzplatz führt.

Auf dem Fahrweg nach rechts abbiegend weiter in östlicher Richtung.

An der nächsten T-Kreuzung weiter links abbiegend in nördlicher Richtung parallel zur Bundesstraße B2.

An der Gemeindegrenze zwischen Treuchtlingen und Weißenburg 170 m weiter in westlicher Richtung, um dann weiter über das Sandbühl, parallel zur Stromtrasse zwischen Schambach und Dettenheim, zum Ausgangspunkt auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Graben und Dettenheim zu gelangen

12.3.2021

BRANDENBURG

Landkreis Märkisch-Oderland

Südlich von Altreetz, der Wriezener Straße folgend bis Altwriezen, weiter nach Beauregard, weiter nach Thörings-werder, die L 33 westlich folgend bis Abzweig Straße nach Thöringswerder, dieser folgend bis Bochows Loos, weiter Straße „Am Alten Kanal“ bis Bliesdorf, weiter „Dornbuschstr.“, „Bliesdorfer Str.“ bis B 167, dieser nord-westlich folgend, die Gemarkung Schulzendorf schneidend, bis „Mariannenhof“, weiter auf „Straße Landhof“ bis Landhof, von dort weiter über vorhandene Feldwege Richtung Biesdorf, Höhe Waldgebiet des Naturschutzgebietes „Biesdorfer Kehlen“ in nördlicher Richtung der Waldkante folgend bis Altgaul, dort weiter in nordöstlicher Richtung auf der Str. Altgaul die Gemarkung Rathsdorf schneidend bis Neugaul, der Neugauler Straße folgend bis Anschluss Wriezener Straße in Altreetz

12.3.2021

Landkreis Prignitz

Beginnend am Schnittpunkt der B 189 mit der Gemarkungs-grenze Kuhbier östlich von Kuhbier, in westlicher Richtung der B 189 folgend bis diese erneut die Gemarkungsgrenze Kuhbier schneidet, weiter der Gemarkungsgrenze Kuhbier in Richtung Westen folgend bis zum Schnittpunkt mit der Gemarkungsgrenze Wolfshagen, dieser in Richtung Westen folgend bis zur L 103 , der L 103 nordwestlich folgend bis zum Stepenitzdurchlass, von dort weiter der Kreisstraße 7018 in Richtung Norden entlang bis zur Gemarkungsgrenze Tacken, dieser in Richtung Südosten, im weiteren Verlauf Richtung Norden folgend bis zum Kreuzungspunkt mit der Stepenitz, der Stepenitz entlang Richtung Norden, östlich an Lockstädt vorbei bis zur Gemarkungsgrenze Mansfeld, entlang der Gemarkungs-grenze Mansfeld in Richtung Osten bis zur Gemarkungsgrenze Laaske, weiter der Gemarkungsgrenze Laaske entlang in Richtung Nordosten bis zum Schnittpunkt mit der Gemarkungs-grenze Triglitz, anschließend in südöstlicher Richtung der Gemarkungsgrenze Triglitz folgend bis zur Kümmernitz, von hier aus in gerader Linie parallel zur L 111 in Richtung Südosten bis zum westlichen Ortseingang Schönhagen auf der Kreisstraße 7026, an der K 7026 weiter in Richtung Westen bis zur Gemarkungsgrenze Helle, ab hier der Gemarkungsgrenze Helle in Richtung Süden folgend bis zur Gemarkungsgrenze Kuhbier, dieser weiter entlang in Richtung Süden bis zum Ausgangspunkt an der B 189.

12.3.2021

Landkreis Uckermark

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin und Schönermark bis zur Einmündung des Landiner Abzugsgrabens in die Welse und von dort in nordwestlicher Richtung,

Gemeinde Pinnow,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Mürow, Frauenhagen, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Wilmersdorf, Schmiedeberg und von der Gemarkungsgrenze Biesenbrow weiter in nordwestlicher Richtung bis zum Schmidtgraben, dort weiter auf der Leopoldsthaler Straße bis Schmidtgraben und dort weiter in nordöstlicher Richtung,

Gemeinde Gramzow,

Gemeinde Oberuckersee - östlich der A11

Gemeinde Zichow mit den Gemarkungen Zichow und Fredersdorf,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Woltersdorf, Biesendahlshof und Blumberg,

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Jamikow und Schönow,

Gemeinde Schwedt/Oder mit den Gemarkungen Stendell, Kummerow und von der Gemarkungsgrenze Schwedt/Oder entlang der Langen Straße in nördlicher Richtung zur B2 und dort weiterführend bis Gemarkungsgrenze

15.3.2021

Landkreis Uckermark

Von der Kreuzung Wilmersdorfer Straße / Siedlung westwärts der Straße Siedlung bis Waldgrenze, dort nördlich an der Wald-grenze weiter in westlicher Richtung entlang der Gemarkungs-grenze Wilmersdorf über die Bahnlinie Berlin-Stralsund bis Feldweg Koppel Luisenthal, hier Richtung Süden bis Friedrichs-felder Straße, dort Richtung Westen die Autobahn A11 kreuzend südlich von Friedrichsfelde bis zur Friedrichsfelder Straße, dort weiter in nordwestlicher Richtung entlang des Waldweges östlich vom Geelandsee bis zur L241, von dieser östlich um Afrika in Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Groß Fredenwalde, dieser nördlich folgend bis zum Voßberger Weg, auf diesem weiter über Voßberg bis zur L24, der L24 folgend in östlicher Richtung über Suckow entlang des Suckower Weges zum See Große Lanke, dort in nordöstlicher Richtung über die Große Lanke bis Donnerbalken, von dort in südöstlicher Richtung über die Bahnlinie Berlin – Stralsund durch den Melzower Forst südlich am Krummer See vorbei die A11 kreuzend bis zum östlichen Rand des Melzower Forstes, dort weiter am östliche Rand des Melzower und Wilmersdorfer Forstes in südlicher Richtung bis Wilmersdorfer Straße, dort östlich bis zur Gemarkungsgrenze Wilmersdorf, an dieser weiter in südlicher Richtung bis Kreuzung Wilmersdorfer Straße / Siedlung

29.3.2021

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Gemeine Eldetal mit den OrtschaftenWredenhagen, Zepkow, Neukrug, Mönchshof und Neuhof

12.3.2021

Landkreis Rostock

Neubukow Stadt mit den Ortsteilen: Malpendorf, Neubukow, Spriehusen

Amt Neubukow Salzhaff, Gemeinde Biendorf, mit den Ortsteilen: Jörnstorf Dorf, Jörnstorf Hof, Lehnenhof, Uhlenbrook, Westenbrügge

Amt Neubukow Salzhaff, Gemeinde Rerik Stadt, mit den Ortsteil Russow mit der Straße Russow Ausbau

3.3.2021

Landkreis Rostock

Amt Carbäk: Gemeinde Broderstorf, mit den Ortsteilen Ikendorf-Ausbau, Pastow, Neu Pastow, Neu Roggentin und Neuendorf

Amt Carbäk: Gemeinde Roggentin, mit den Ortsteilen Fresendorf, Kösterbeck und Roggentin

Gemeinde Dummerstorf mit den Ortsteilen Beselin und Kessin

17.3.2021

Stadt Rostock

Ortsteil: Brinckmannsdorf (Alt Bartelsdorf, Riekdahl, Weißes Kreuz, Waldeslust und Kassebohm) im Westen begrenzt vom Ufer der Warnow; im Norden begrenzt durch die Rövershäger Chaussee bis zum Autobahnkreuz Rostock-Ost; im Osten und im Süden bis zur Stadtgrenze

17.3.2021

Landkreis Vorpommern-Greifswald,

Hinter Ortslage Jarmshagen Richtung Kreisgrenze - Waldgebiet

16.3.2021

Landkreis Vorpommern-Rügen

Stadt Grimmen - Ortsteile: Appelshof, Gerlachsruh, Grimmen, Groß Lehmhagen, Heidebrink, Hohenwieden, Jessin, Klein Lehmhagen, Vietlipp

Gemeinde Papenhagen - Ortsteil: Schönenwalde

Gemeinde Splietsdorf - Ortsteil: Holthof

27.2.2021

Landkreis Vorpommern-Rügen

Gemeinde Gransebieth - Ortsteil: Gransebieth

Gemeinde Grammendorf - Ortsteile: Grammendorf, Keffenbrink

Gemeinde Glewitz - Ortsteile: Glewitz, Zarnekow

11.3.2021

Landkreis Vorpommern-Rügen

- Gemeinde Sundhagen - Ortsteile: Wilmshagen Siedlung, Segebadenhau, Wendorf, Jager Hof II, Horst, Gerdeswalde

16.3.2021

NIEDERSACHSEN

Landkreis Aurich

Bidu: Schoonorther Straße – Gabelung Wundel

Wundel folgen Richtung Störtebeker Tief bis Degenfeld

Degenfeld in nördlicher Richtung folgen bis Schoonorther Kreisstraße

dann Schoonorther Kreisstraße in östlicher Richtung bis Wirdumer Straße

dann Luftlinie Kreuzung Schoonorther Kreisstraße/Wirdumer Straße bis Kreuzung Eetsweg/Siegelsumer Moorweg

weiter in nörlicher Richtung auf Eetsweg bis Dröstendrift

dort auf Kanal Maar bis Schweitief, nördlich weiter,

links am Wohngebiet vorbei bis Abelitz-Moordorf-Kanal

dann auf Marscher Tief bis B210

südwestlich bis Straße Bei Abbingwehr

dort westlich weiter auf Eisinghuser Straße bis Loppersumer Straße,

in nördlicher Richtung weiter auf Loppersumer Straße bis Altes Greetsieler Sieltief

darauf weiter bis Uttumer Tief

ab dort Luftlinie bis Uppinger Weg

dem in nördlicher Richtung folgen bis Elisenfeld

dann westlich weiter bis Karlshofschloot,

weiter nördlich bis altes Greetsieler Sieltief

darauf weiter nördlich bis Eilsumer Landstraße/Schoonorther Straße bis Startpunkt Schoonorther Str./Wundel

18.3.2021

Landkreis Cloppenburg

In der Stadt Friesoythe, Ortsteil Thüle, an der Kreuzung Kurfürstendamm / Thüler Kirchstraße / Über dem Worberg südlich der Straße Über dem Worberg folgend bis Im Birkengrün, dieser erst östlich und dann südlich folgend bis Thüler Straße, dieser südlich bis Raffeldweg und diesem bis Garreler Weg folgend, diesem und im weiteren Verlauf Thüler Straße in östlicher Richtung folgend bis Eggershoop, diesem südlich folgend und weiter über Thülsfelder Weg, Petersfelder Straße in nördlicher Richtung, Moorweg, Ahornweg bis Bergaue, dem Wasserverlauf südlich folgend bis Falkenberger Straße, dieser in südlicher Richtung folgend bis Plattenweg, dem östlich folgend bis Varrelbuscher Straße, dieser und im weiteren Verlauf Garreler Straße in südlicher Richtung folgend bis Moorriehen, dieser westlich folgend bis Tebben Damm über diesen bis Grüne Höhe, dieser erst westlich und dann südlich folgend bis Friesoyther Straße, dieser in westlicher Richtung folgend bis Mühlenweg, diesem westlich folgend bis Petersfelder Weg, diesem in südlicher Richtung folgend, an der ersten Gabelung der südöstlichen Abzweigung folgend, an der zweiten Gabelung der südwestlichen Abzweigung folgend, weiter über Kastanienallee bis Wasserzug von Osterscheps/Resthauser Graben, dem Wasserverlauf in westlicher Richtung folgend, bis Soeste, diesem Wasserverlauf in südlicher Richtung bis Molberger Doosekanal folgend, diesem Wasserverlauf in westlicher Richtung bis Dwergter Straße folgend, der Dwergter Straße und im weiteren Verlauf Molberger Straße in nordwestlicher Richtung folgend bis Kleine Tredde, dieser nördlich folgend bis Wöstenweg, diesem erst nördlich und dann südwestlich folgend bis Augustendorfer Weg, diesem in nordwestlicher Richtung und an der Abzweigung in nördlicher Richtung und im weiteren Verlauf der Dwergter Straße bis Bernhardsweg folgend, diesem bis Thülsfelder Straße folgend, dieser in westlicher Richtung bis Dorfstraße folgend, weiter in nördlicher Richtung über Dorfstraße und im weiteren Verlauf Am Augustendorfer Weg und Kurfürstendamm bis zum Ausgangspunkt folgend.

16.3.2021

Landkreis Diepholz

Der Sperrbezirk umschreibt Teile der Gemeinde Weyhe und der Stadt Syke. Er beginnt im Norden am Schnittpunkt der Kreisgrenze mit der Bahnlinie Bremen-Osnabrück und verläuft von dort aus entlang der Bahnlinie in südliche Richtung bis zur Einmündung der Bundesstraße 6, von dort weiter südöstlich bis zum Schnittpunkt mit der Kreisstraße 122.

Die Grenze des Sperrbezirks verläuft weiter in östlicher Richtung mit dem Schnittpunkt der Landesstraße 333 und verläuft entlang dieser bis zur östlichen Kreisgrenze.

Die östliche und nördliche Grenze des Sperrbezirks umschreibt die Grenze des Kreisgebietes in nördliche später nordwestliche Richtung bis zum Ausgangspunkt an der Bahnlinie Bremen-Osnabrück.

17.3.2021

Landkreis Verden

Die nördliche Grenze des Sperrbezirks verläuft entlang der Weser stromaufwärts in östlicher Richtung.

Im Bereich des Bollener Eschs verläuft die Grenze entlang des Weserzuflusses „Rieder Grenzgraben“ weiter in südlicher Richtung. Entlang der Landstraße L203 geht es weiter in westlicher Richtung bis zum „Rieder Graben A“. Dem „Rieder Graben A“ stromaufwärts folgend in südlicher Richtung bis zur Thedinghausener Straße (K20) geht es weiter in westlicher Richtung bis zur Straße Börtelsdamm (im späteren Verlauf „Rienstraße“). Dann weiter in südlicher Richtung der Straße Börtelsdamm/Rienstraße folgend bis zur Felder Dorfstraße (L331). Anschließend geht es entlang der Felder Dorfstraße (L331) in Richtung Riede und weiter in südwestlicher Richtung der Straße Okeler Damm (L333) folgend bis zur Kreisgrenze.

17.3.2021

Stat Membru: L-Italja

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

Reġjun: Il-Friuli Venezia Giulia

The area of the parts of Friuli Venezia Giulia and Veneto Regions contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.869292 E12.760297

13.3.2021

Reġjun: Venetod’Aosta

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.527589 E11.910103

19.3.2021

Stat Membru: In-Netherlands

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

Provinċja: Noord-Brabant

1.

Vanaf kruising Oudebaan/Sint Oedenrodenseweg, Sint Oedenrodenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Bestseweg.

2.

Bestseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Boskantseweg tot aan Ritaplein.

3.

Ritaplein volgen in noordelijke richting overgaand in Populierenlaan tot aan Liempdseweg.

4.

Liempdseweg volgen in oostelijke richting tot aan Bobbenagelseweg.

5.

Bobbenagelseweg colgen in noordelijke richting tot aan Ollandseweg.

6.

Ollandseweg volgen in oostelijke richting overgaand in Grote Doelenlaan tot aan Sluitappel.

7.

Sluitappel volgen in oostelijke richting tot aan Groen Woud.

8.

Groene Woud volgen in oostelijke richting tot aan Noordelijke Randweg.

9.

Noordelijke Randweg volgen in zuidelijke richting tot aan Veghelseweg.

10.

Veghelseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Oostelijke randweg thv Everse Akkerpad de A50 overstekend tot aan Everse Akkerpad.

11.

Everse Akkerpad volgen in oostelijke richting tot aan Lieshoutsedijk.

12.

Lieshoutsedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Lieshoutseweg.

13.

Lieshoutseweg volgen in oostelijke richting tot aan Vogelsven.

14.

Vogelsven volgen in zuidelijke richting tot aan Hei-end.

15.

Hei-end volgen in zuidelijke richting tot aan Vresselse Akkers.

16.

Vresselse Akkers volgen in zuidelijke richting tot aan Vresselseweg.

17.

Vresselseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Oude Vresselseweg tot aan Planetenlaan.

18.

Planetenlaan volgen in westelijke richting tot aan Hendrik Venemanstraat.

19.

Hendrik Venemanstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Boslaan.

20.

Boslaan volgen in westelijke richting overgaand in Bestseweg overgaand in Sonseweg tot aan Molenheideweg.

21.

Molenheideweg volgen in noordelijke richting tot aan Oude Baan.

22.

Oude Baan volgen in noordelijke richting tot aan Sint Oedenrodenseweg.

13.3.2021

Stat Membru: Il-Polonja

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

W województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim:

Części gmin Gniewkowo i Rojewo w powiecie inowrocławskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.8931 E 18.3456

11.2.2021

W województwie zachodniopomorskim, w powiatach myśliborskim i gryfińskim:

Część gminy Myślibórz w powiecie myśliborskim oraz część gminy Trzcińsko- Zdrój w powiecie gryfińskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.9181 E 14.7597

15.2.2021

W województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim:

Części gmin Inowrocław, Dąbrowa Biskupia i Kruszwica w powiecie inowrocławskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.7556 E 18.3506

15.2.2021

W województwie wielkopolskim, w powiatach wolsztyńskim i grodziskim:

Części gmin Siedlec i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim i cześć gminy Rakoniewice w powiecie grodziskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1583 E 16.0506

21.2.2021

W województwie kujawsko-pomorskim, w powiatach chełmińskim i wąbrzeskim:

Części gmin Lisewo w powiecie chełmińskim i Płużnica w powiecie wąbrzeskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53.2989 E 18.6906

17.2.2021

W województwie pomorskim, w powiecie słupskim, bytowskim:

Części gmin Kobylnica i Słupsk w powiecie słupskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 54.3703 E 17.0242

19.2.2021

W województwie pomorskim, w powiatach wejherowskim i kartuskim:

Część gminy Szemud w powiecie wejherowskim oraz części gmin Przodkowo i Żukowo w powiecie kartuskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 54.4381 E 18.3442

17.2.2021

W województwie kujawsko-pomorskim, w powiatach chełmiński i wąbrzeskim:

Część gminy Lisewo w powiecie chełmińskim i cześć gminy Płużnica w powiecie wąbrzeskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53.2983 E 18.6922

23.2.2021

W województwie wielkopolskim w powiecie gnieźnieńskim:

Części gmin Mieleszyn i Gniezno w powiecie gnieźnieńskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.6689 E 17.6036

20.2.2021

W województwie kujawsko-pomorskim w powiecie żnińskim:

Część gminy Rogowo w powiecie żnińskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.6689 E 17.6036

20.2.2021

W województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim:

Części gmin Siedlec i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1103 E 15.9947

24.2.2021

W województwie łódzkim w powiecie sieradzkim:

Części gmin Brzeźnio, Wróblew i Sieradz w powiecie sieradzkim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.5517 E 18.6314

24.2.2021

W województwie warmińsko-mazurskim w powiecie iławskim:

Część gminy Lubawa w powiecie iławskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53.5231 E 19.7706

25.2.2021

W województwie świętokrzyskim, w powiatach ostrowieckim i opatowskim:

Części gmin Bodzechów i Ćmielów w powiecie ostrowieckim oraz części gmin Opatów i Sadowie w powiecie opatowskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.8669 E 21.4619

26.2.2021

W województwie warmińsko-mazurskim w powiecie iławskim:

Część gminy Lubawa w powiecie iławskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53.525 E 19.7725

26.2.2021

W województwie wielkopolskim w powiatach wolsztyńskim oraz grodziskim:

Części gmin Siedlec i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim i cześć gminy Rakoniewice w powiecie grodziskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1472 E 16.0567

2.3.2021

W województwie lubuskim, w powiatach żarskim i żagańskim:

Część gminy Żary w powiecie żarskim i cześć gminy Żagań w powiecie żagańskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.6967 E 15.2097

3.3.2021

W województwie wielkopolskim, w powiatach wolsztyńskim i grodziskim:

Części gmin Siedlec i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim, część gminy Rakoniewice w powiecie grodziskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1592 E 16.0497

3.3.2021

W województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim:

Część gminy Tworóg w powiecie tarnogórskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 50.5089 E 18.7253

6.3.2021

W województwie wielkopolskim, w powiatach wolsztyńskim i grodziskim:

Część gminy Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim oraz część gminy Rakoniewice w powiecie grodziskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1397 E 16.1336

10.3.2021

W województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim:

Części gmin Trzebiechów i Bojadła w powiecie zielonogórskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0186 E 15.7389

9.3.2021

Stat Membru: Ir-Rumanija

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

Kontea: Ilfov

Localitățile:

Moara Domnească

Găneasa

Afumați

15.2.2021

Kontea: Timiș

Localitățile:

Folea

19.3.2021

Stat Membru: L-Iżvezja

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

Those parts of the municipality of Mönsterås contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N57.5.59 and E16.18.7

18.3.2021

Those parts of the municipality of Mönsterås contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N57.7.10 and E16.19.27

18.3.2021

Those parts of the municipality of Simrishamn contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.31.29 and E14.9.47

10.3.2021

Those parts of the municipality of Linköping contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N58.17.51 and E15.23.42

19.3.2021

PARTI B

Żona ta’ sorveljanza kif imsemmi fl-Artikolu 1:

Stat Membru: Il-Belġju

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE

Those parts of the municipalities Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Dentergem, Harelbeke, Ingelmunster, Kortrijk, Kruishoutem, Kuurne, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Waregem, Wielsbeke, Wortegem-Petegem, Zulte and Zwevegem contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,3626 - lat 50,8410 and beyond the area described in the protection zone

28.2.2021

Those parts of the municipality of Sjöbo (ADNS code 01200) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.34.25 and E13.37.39

Minn 20.2.2021 sa 28.2.2021

Stat Membru: Il-Bulgarija

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE

Ir-Reġjun ta’ Pleven

Muniċipalità ta’ Pleven:

Mechka

Koilovtzi

10.3.2021

Muniċipalità ta’ Nikopol:

Asenovo

Debovo

Novachene

Batsova mahala

Muniċipalità ta’ Levski:

Tranchovitsa

Muniċipalità ta’ Pordim:

Totleben

Muniċipalità ta’ Pleven:

Slavyanovo

Minn 1.3.2021 sa 10.3.2021

Stat Membru: Iċ-Ċekja

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE

Ir-Reġjun tal-Bohemia Ċentrali:

Jinošice (616818); Kobylí (667421); Ouběnice u Votic (717002); Horní Borek (621161); Arnoštovice (600466); Hradiště (703788); Čestín u Jankova (623377); Jankovská Lhota (656712); Pičín u Jankova (656739); Ješetice (659134); Kamberk (793124); Dub u Kondrace (668966); Kondrac (668974); Býkovice u Louňovic (687367); Louňovice pod Blaníkem (687375); Světlá pod Blaníkem (687383); Lažany u Mezna (693821); Mitrovice (693847); Malovice u Miličína (694843); Miličín (694851); Nasavrky u Miličína (719820); Petrovice u Miličína (719846); Záhoří u Miličína (694878); Daměnice (624641); Načeradec (700991); Pravětice (732982); Dolní Borek (660949); Křešice u Olbramovic (709859); Olbramovice u Votic (709875); Tomice u Votic (767735); Zahradnice (709921); Ostrov u Veliše (778087); Popovice u Benešova (725803); Čelivo (619400); Milovanice (726265); Nová Ves u Postupic (705373); Postupice (726273); Křížov pod Blaníkem (676594); Hrzín (778061); Kouty u Smilkova (750956); Smilkov (750981); Nespery (778079); Sedlečko u Veliše (778095); Veliš (778109); Nesperská Lhota (703800); Beztahov (692034); Budenín (615234); Hory u Votic (615242); Hostišov (615251); Votice (785041); Laby (683442); Libouň (683451)

5.3.2021

Čečkov (708933); Jankov (656704); Nosákov (708941); Odlochovice (708950); Broumovice (612847); Jiřetice u Neustupova (660965); Neustupov (704245); Sedlečko u Jiřetic (798231); Ratměřice (739910); Bořkovice (683434); Zvěstov (793876)

Minn 25.2.2021 sa 5.3.2021

Adamov u Tupadel (771473); Bílé Podolí (604062); Lovčice (604097); Zaříčany (604127); Bratčice u Potěh (726389); Čáslav (618349); Filipov u Čáslavi (618497); Drobovice (726397); Horky u Čáslavi (726401); Hostovlice u Čáslavi (646008); Okřesaneč (709735); Potěhy (726419); Semtěš u Bílého Podolí (604101); Starkoč u Bílého Podolí (604119); Tupadly u Čáslavi (771490); Vlačice (783218); Dolní Bučice (786217); Horní Bučice (786225); Vrdy (786233); Zbyslav (786241); Vinaře (782203); Zehuby (797642), Žleby (797651)

6.3.2021

Ir-Reġjun ta’ Pardubice:

Běstvina (603244); Březinka u Hošťalovic (646130); Bukovina u Přelouče (616061); Bumbalka (771571); Dolní Počátky (723061); Holotín (755575); Hošťalovice (646148); Javorka (723088); Jetonice (693871); Kostelec u Heřmanova Městce, (670260); Kraskov (673242); Kubíkovy Duby (770728); Licomělice (701033); Licoměřice (684678); Lipovec (684686); Míčov (693880); Moravany u Ronova (666980); Načešice (701041); Nerozhovice (776939); Pařížov (603261); Počátky Horní (723070); Podhořany u Ronova (723703); Podhradí v Železných horách (754951); Prachovice (732800); Rašovy (771589); Rudov (693898); Seč (746461); Skoranov (754960); Sovolusky u Přelouče (752681); Spačice (603287); Starý Dvůr (754978); Stojice (755583); Sušice (693901); Třemošnice nad Doubravou (770736); Turkovice u Přelouče (771597); Urbanice (774685); Vápenný Podol (776947); Vestec u Běstviny (603295); Vyžice (789038); Zbyslavec (693910); Žďárec u Seče (795496)

6.3.2021

Biskupice u Ronova nad Doubravou (741132); Bousov (608661); Kněžice u Ronova (666971); Lhůty (791342); Mladotice nad Doubravou (697176); Ronov nad Doubravou (741141); Závratec (791351); Žlebské Chvalovice (797618)

Minn 26.2.2021 sa 6.3.2021

Plzeň Region:

Bíluky (692417); Blovice (605735); Březí u Žinkov (797081); Dolce (644820); Háje u Vodokrt (784371); Horšice (644838); Hradiště u Blovic (605751); Hradišťská Lhotka (647578); Hradišťský Újezd (647586); Chlum u Blovic (651516); Chouzovy (654949); Kbel u Přeštic (664588); Kbelnice u Letin (680583); Klášter u Nepomuka (665495); Knihy (784389); Kokořov (797103); Kucíny (735931); Libákovice (745081); Louňová (687341); Měčín (692441); Měcholupy u Blovic (692743); Nepomuk (703478); Netunice (704083); Nová Ves u Nepomuka (705942); Novotníky (726974); Osek u Vodokrt (784397); Partoltice (718114); Plevňov (745090); Prádlo (726982); Radkovice u Měčína (692492); Radkovice u Příchovic (735957); Řenče (745103); Seč u Blovic (746436); Sedliště nad Úslavou (786179); Skašov (748218); Smederov (795551); Spálené Poříčí (752703); Srby nad Úslavou (786187); Struhaře (757021); Střížovice u Plzně (758124); Svárkov (680613); Štítov u Blovic (763985); Týniště u Horšic (644846); Újezd u Horšic (644854); Únětice u Blovic (774421); Vlčí (783650); Vlčice u Blovic (783757); Vlčtejn (783919); Vlkov u Spáleného Poříčí (752711); Vodokrty (784401); Vojovice (784613); Zálesí u Příchovic (735965); Zdemyslice (792276); Žákava (704504); Žďár u Blovic (795569); Ždírec u Blovic (795577); Želčany (654965); Žinkovy (797111)

14.3.2021

Bzí (617300); Drahkov (631582); Chocenice (651982); Chocenická Lhota (652008); Chocenický Újezd (652016); Jarov u Blovic (657603); Komorno (668842); Kotousov (651991); Letiny (680605); Zhůř (657611)

Minn 6.3.2021 sa 14.3.2021

Bdeněves (671975); Bítov u Přehýšova (734527); Blahousty (634395); Blatnice u Nýřan (605301); Butov (785377); Čerňovice (620581); Dolany u Stříbra (722812); Doubrava u Plzně (631141); Erpužice (634409); Horní Sekyřany (638706); Hoříkovice u Chotěšova (671088); Hracholusky nade Mží (774171); Kamenný Újezd u Nýřan (708470); Kladruby u Stříbra (665355); Kníje (774197); Kostelec u Stříbra (670090); Kotovice (671096); Lhota u Stříbra (761885); Lipno u Hunčic (649503); Lochousice (686441); Lšelín (670103); Luhov u Líšťan (685194); Malovice u Erpužic (634425); Mířovice (780375); Myslinka (671991); Nedražice (670111); Nýřany (708496); Ostrov u Stříbra (716073); Plešnice (721735); Pňovany (722804); Popov u Stříbra (716081); Pozorka u Kladrub (665380); Přehýšov (734535); Radějovice u Přehýšova (734543); Rochlov (740551); Stříbro (757837); Svinná u Stříbra (785385); Sytno (761893); Těchoděly (649481); Trpísty (768766); Třebobuz (685216); Týnec u Chotěšova (653217); Úherce u Nýřan (791946); Újezd nade Mží (773808); Úlice (774219); Únehle (676756); Ves Touškov (780383); Vranov u Stříbra (785393); Vrbice u Stříbra (665398); Vrhaveč (716090); Záluží (671118)

30.3.2021

Dolní Sekyřany (638684); Hněvnice (638692); Kbelany (740543); Sulislav (759503); Vlkýš (638714)

Minn 22.3.2021 sa 30.3.2021

Frymburk u Sušice (795950); Svaté Pole u Horažďovic (641910); Veřechov (780341); Kejnice (664723)

13.3.2021

South Bohemian Region:

Noskov (704881); Horní Střítež (705900); Mutice (705926); Nová Ves u Mladé Vožice (705934); Oldřichov u Mladé Vožice (709956); Moraveč u Mladé Vožice (749567); Slapsko (749575); Křekovice u Vyšetic (675580); Šebířov (762211); Záříčí u Mladé Vožice (762229); Zhoř u Mladé Vožice (709981);

Běleč u Mladé Vožice (601896) – severozápadní část katastrálního území, přičemž hranici na jihovýchodě tvoří silnice č. 137;

Mladá Vožice (696722) – severozápadní část katastrálního území, přičemž hranici na jihovýchodě tvoří vodní tok Novoveský potok a následně po soutoku s Blanicí tok Blanice;

Vilice (782050) – severozápadní část katastrálního území, přičemž hranici na jihovýchodě tvoří silnice č. 137

5.3.2021

Vyšetice (788546)

Minn 25.2.2021 sa 5.3.2021

Doubravice u Strakonic (631248); Nahošín (631264); Černíkov u Strakonic (632562); Droužetice (632571); Hlupín (639915); Horní Poříčí (726001); Hodějov (645541); Škrobočov (645567); Hoštice u Volyně (646164); Chrášťovice (654108); Klínovice (654116); Kalenice (662151); Kladruby u Strakonic (665321); Kraselov (673145); Mladotice u Kraselova (673170); Krejnice (674346); Libětice (752495); Mečichov (692409); Mnichov (697443); Mutěnice u Strakonic (700436); Zadní Ptákovice (701858); Němčice u Volyně (702951); Němětice (704521); Jetišov (774111); Nihošovice (704539); Přední Zborovice (757161); Domanice (738204); Kaletice (738239); Leskovice u Radomyšle (738212); Podolí u Strakonic (632589); Radomyšl (738221); Kapsova Lhota (738581); Milíkovice (759937); Radošovice u Strakonic (738590); Svaryšov (759945); Rovná u Strakonic (742112); Řepice (742121); Slaník (735272); Smiradice (752509); Sousedovice (752517); Hajská (697753); Nové Strakonice (755923); Přední Ptákovice (755931); Strakonice (755915); Škůdra (762717); Strunkovice nad Volyňkou (757179); Kozlov nad Otavou (671614); Sedlo u Horažďovic (747041); Střelské Hoštice (757489); Střelskohoštická Lhota (747050); Štěchovice (763276); Třebohostice (770175); Zadní Zborovice (770191); Radkovice (774120); Švejcarova Lhota (774138); Úlehle (774146); Hubenov u Třebohostic (770167); Únice (770183); Ohrazenice u Tažovic (765261); Tažovice (765279); Volenice (784834); Zahorčice u Volyně (789798); Zvotoky (762725)

13.3.2021

Drachkov u Strakonic (726923); Dolní Poříčí (725994); Katovice (664529); Krty u Strakonic (675181); Koclov (706892); Novosedly u Strakonic (706906); Sloučín (706914); Makarov (726931); Pracejovice (726940); Dražejov u Strakonic (755940); Střela (755958)

Minn 5.3.2021 sa 13.3.2021

Blatenka (605212); Blatná (605247); Čekanice (619060); Hněvkov u Mačkova (689726); Jindřichovice u Blatenky (605221); Milčice u Čekanic (619078); Bratronice (789291); Buzice (616401); Bošovice u Čížové (624161); Nepodřice (626911); Stará Dobev (626881); Doubravice u Strakonic (631248); Nahošín (631264); Brloh u Drhovle (632406); Drhovle (632414); Mladotice u Drhovle (632457); Pamětice u Drhovle (632473); Černíkov u Strakonic (632562); Droužetice (632571); Hlupín (639915); Chrášťovice (654108); Klínovice (654116); Krty u Strakonic (675181); Lažánky (605239); Lažany u Doubravice (631256); Lom u Blatné (686549); Míreč (686557); Mačkov (689734); Mečichov (692409); Bořice u Mirotic (756822); Jarotice (756831); Radobytce (617601); Stráž u Mirotic (756849); Strážovice u Mirotic (756857); Mnichov (697443); Jemnice u Oseka (712892); Osek u Radomyšle (712914); Petrovice u Oseka (712922); Rohozná u Rovné (742104); Kožlí u Čížové (724408); Křešice u Čížové (724416); Malčice u Mirotic (724424); Podolí II (724432); Soběšice u Předotic (724441); Šamonice (724459); Třebkov (724467); Brusy (613371); Kbelnice (664626); Přešťovice (735264); Domanice (738204); Kaletice (738239); Podolí u Strakonic (632589); Leskovice u Radomyšle (738212); Radomyšl (738221); Rovná u Strakonic (742112); Řepice (742121); Holušice u Mužetic (700495); Mužetice (700509); Němčice u Sedlice (746886); Sedlice u Blatné (746894); Slaník (735272); Dražejov u Strakonic (755940); Hajská (697753); Strakonice (755915); Pacelice (762750); Škvořetice (762768); Štěkeň (763292); Vítkov u Štěkně (763306); Třebohostice (770175); Zadní Zborovice (770191); Hubenov u Třebohostic (770167); Únice (770183); Záboří u Blatné (789313)

28.3.2021

Malá Turná (712906); Láz u Radomyšle (740586); Rojice (740594); Velká Turná (712931)

Minn 20.3.2021 sa 28.3.2021

Vysočina Region:

Severní část katastrálního území Golčův Jeníkov (635481) – na jihu ohraničená silnicí číslo 38;

Nasavrky U Golčova Jeníkova (635502); Sirákovice (748811); Stupárovice (748838); Vrtěšice (635553); Heřmanice u Vilémova (781924); Kraborovice (672181); Úhrov (672190); Podmoky u Golčova Jeníkova (635537); Skryje u Golčova Jeníkova (748820); Klášter u Vilémova (781959); Spytice (793884); Vilémov u Golčova Jeníkova (781975); Zvěstovice (793892)

6.3.2021

Batelov (601144); Lovětín u Třešti (687693); Rácov (737291); Nová Ves u Třešti (705675); Bělá u Horní Cerekve (601586); Hutě (617423); Ctiboř u Častrova (618691); Čelistná (619388); Dobrá Voda u Pelhřimova (626996); Rohovka (627011); Dolní Cerekev (628875); Spělov (752801); Hojkov (640697); Turovka (771741); Horní Dubenky (642827); Horní Ves (644552); Jihlávka (659924); Kaliště u Horních Dubenek (662267); Mezná u Pelhřimova (693774); Vratišov u Mezné (693782); Milíčov u Jihlavy (694894); Nová Buková (704954); Čejkov (618985); Nový Rychnov (707881); Řeženčice (745430); Sázava pod Křemešníkem (746215); Benátky u Houserovky (646300); Houserovka (646318); Janovice u Houserovky (646326); Lešov (680460); Nemojov (703192); Radňov u Rynárce (738158); Ostrovec u Houserovky (646334); Heřmaneč u Počátek (722979); Léskovec (722995); Počátky (723002); Polesí u Počátek (725424); Proseč pod Křemešníkem, (733253); Rohozná u Jihlavy (740497); Růžená (743755); Rynárec (744646); Buková u Třešti (615790); Čenkov u Třešti (619469); Veselá u Častrova (780511); Zajíčkov (790435)

22.3.2021

Bezděčín na Moravě (603431); Černov (620521); Horní Cerekev (642681); Hříběcí (648981); Chrástov u Horní Cerekve (653942); Těšenov (766682); Švábov (764531)

Minn 14.3.2021 sa 22.3.2021

Stat Membru: Id-Danimarka

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE

The parts of Bornholm municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.12460528; E 15.00705037

30.3.2021

The parts of Bornholm municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centred on GPS coordinates N 55.12460528; E 15.00705037

Minn 22.3.2021 sa 30.3.2021

Stat Membru: L-Estonja

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE

The parts of Lääne-Viru county beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 59.480540; E 26.455205

22.3.2021

The parts of Lääne-Viru county that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 59.480540;E 26.455205

Minn 14.3.2021 sa 22.3.2021

Stat Membru: Il-Finlandja

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE

The parts of Janakkala, Loppi, Hämeenlinna municipalities that are contained within a circle of radius 10 kilometer, centered on WGS84 coordinates Lat 60,783207, Lon 24,508571 and beyond the area described in the protection zone

14.3.2021

The parts of Janakkala municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on WGS84 coordinates Lat 60,783207, Lon 24,508571

Minn 6.3.2021 sa 14.3.2021

Stat Membru: Franza

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE

Il-communes li ġejjin fid-département: Ardennes (08)

ACY-ROMANCE

ALLAND’HUY-ET-SAUSSEUIL

ANNELLES

ATTIGNY

BARBY

BERTONCOURT

BIERMES

CHARBOGNE

CHESNOIS-AUBONCOURT

CORNY-MACHEROMENIL

ECORDAL

FAISSAULT

GIVRY

HARNICOURT

MENIL-ANNELLES

MESMONTS

MONT-LAURENT

NEUVIZY

NOVION-PORCIEN

PERTHES

PUISEUX

RETHEL

SAINT-LOUP-TERRIER

SAULCES-CHAMPENOISES

SAULT-LES-RETHEL

SERY

SEUIL

SIANT-LAMBERT-ET-MONT-DE-JEUX

SORBON

SORCY-BAUTHEMONT

THUGNY-TRUGNY

VAUX-CHAMPAGNE

VAUX-MONTREUIL

VIEL-SAINT-REMY

VILLERS-LE-TOURNEUR

WIGNICOURT

AMAGNE

AMBLY-FLEURY

AUBONCOURT-VAUZELLES

COUCY

DOUX

FAUX

LUCQUY

NOVY-CHEVRIERES

SAULCES-MONCLIN

3.3.2021

Il-communes li ġejjin fid-département: Haute-Garonne (31)

AUSSONNE

BEAUZELLE

BOULOC

BRETX

BRUGUIERES

LE BURGAUD

CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS

CORNEBARRIEU

DAUX

FENOUILLET

GAGNAC-SUR-GARONNE

LAUNAC

LESPINASSE

LEVIGNAC

MENVILLE

MONDONVILLE

MONTAIGUT-SUR-SAVE

ONDES

SAINT-CEZERT

SAINT-JORY

SAINT-PAUL-SUR-SAVE

SAINT-RUSTICE

SAINT-SAUVEUR

SEILH

THIL

VILLENEUVE-LES-BOULOC

5.3.2021

GRENADE

MERVILLE

LARRA

Minn 25.2.2021 sa 5.3.2021

Il-communes li ġejjin fid-département: Gers (32)

AIGNAN

ARMENTIEUX

ARMOUS-ET-CAU

AVERON-BERGELLE

BARCUGNAN

BASSOUES

BAZIAN

BAZUGUES

BEAUCAIRE

BEAUMARCHES

BECCAS

BELMONT

BERAUT

BERDOUES

BETPLAN

BEZOLLES

CAHUZAC-SUR-ADOUR

CAILLAVET

CALLIAN

CASSAIGNE

CASTELNAU-D'ANGLES

CASTELNAVET

CASTEX

CAUSSENS

CAZAUX-D’ANGLES

CAZAUX-VILLECOMTAL

CONDOM

COULOUME-MONDEBAT

COURRENSAN

COURTIES

CUELAS

DUFFORT

ESTIPOUY

GALIAX

GAZAX-ET-BACCARISSE

GONDRIN

GOUX

HAGET

L'ISLE-DE-NOE

IZOTGES

JU-BELLOC

JUILLAC

JUSTIAN

LADEVEZE-RIVIERE

LADEVEZE-VILLE

LAGARDERE

LANNEPAX

LARRESSINGLE

LASSERADE

LAVERAET

LOUBEDAT

LOUSLITGES

LOUSSOUS-DEBAT

LUPIAC

MAIGNAUT-TAUZIA

MALABAT

MANAS-BASTANOUS

MANSENCOME

MARAMBAT

MARCIAC

MARGOUET-MEYMES

MASCARAS

MAUMUSSON-LAGUIAN

MIRANDE

MIRANNES

MONT-DE-MARRAST

MONTÉGUT-ARROS

MONTESQUIOU

MOUCHAN

MOUCHES

MOUREDE

NOULENS

PEYRUSSE-GRANDE

PEYRUSSE-VIEILLE

PLAISANCE

PONSAMPERE

PONSAN-SOUBIRAN

POUYDRAGUIN

PRECHAC-SUR-ADOUR

RAMOUZENS

ROQUEBRUNE

ROQUES

ROZES

SABAZAN

SADEILLAN

SAINT-ARAILLES

SAINT-AUNIX-LENGROS

SAINTE-AURENCE-CAZAUX

SAINTE-DODE

SAINT-JEAN-POUTGE

SAINT-JUSTIN

SAINT-MARTIN

SAINT-MICHEL

SAINT-PAUL-DE-BAISE

SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES

SARRAGUZAN

SCIEURAC-ET-FLOURES

SEAILLES

SEMBOUES

TASQUE

TIESTE-URAGNOUX

TOURDUN

TUDELLE

VALENCE-SUR-BAISE

VIELLA

VILLECOMTAL-SUR-ARROS

24.3.2021

ARBLADE-LE-BAS

ARBLADE-LE-HAUT

AURENSAN

AUX-AUSSAT

AYZIEU

BARCELONNE-DU-GERS

BARS

BASCOUS

BEAUMONT

BERNEDE

BETOUS

BLOUSSON-SERIAN

BOURROUILLAN

BOUZON-GELLENAVE

BRETAGNE D’ARMAGNAC

CAMPAGNE-D'ARMAGNAC

CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE

CASTEX-D'ARMAGNAC

CASTILLON-DEBATS

CAUMONT

CAUPENNE-D'ARMAGNAC

CAZAUBON

CAZENEUVE

CORNEILLAN

CRAVENCERES

DEMU

EAUZE

ESPAS

ESTAMPES

ESTANG

FOURCES

FUSTEROUAU

GEE-RIVIERE

LE HOUGA

LAAS

LABARTHETE

LAGRAULET-DU-GERS

LAGUIAN-MAZOUS

LANNEMAIGNAN

LANNE-SOUBIRAN

LANNUX

LAREE

LARROQUE-SUR-L'OSSE

LAUJUZAN

LAURAET

LELIN-LAPUJOLLE

LIAS-D'ARMAGNAC

LUPPE-VIOLLES

MAGNAN

MANCIET

MARGUESTAU

MARSEILLAN

MAULEON-D'ARMAGNAC

MAULICHERES

MAUPAS

MIELAN

MONCLAR

MONCLAR-SUR-LOSSE

MONGUILHEM

MONLEZUN

MONLEZUN-D'ARMAGNAC

MONPARDIAC

MONTREAL

MORMES

NOGARO

PALLANNE

PANJAS

PERCHEDE

POUYLEBON

PRÉNERON

PROJAN

REANS

RICOURT

RISCLE

SAINT-CHRISTAUD

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SAINT-GERME

SAINT-GRIEDE

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SAINT-MAUR

SAINT-MONT

SALLES-D'ARMAGNAC

SARRAGACHIES

SEGOS

SION

SORBETS

TARSAC

TERMES-D'ARMAGNAC

TILLAC

TOUJOUSE

TRONCENS

URGOSSE

VERGOIGNAN

VERLUS

VIC-FEZENSAC

Minn 16.3.2021 sa 24.3.2021

Il-communes li ġejjin fid-département: Landes (40)

Angoumé

Angresse

Arengosse

Arue

Arx

Azur

Baudignan

Bélus

Bénesse-Maremne

Betbezer-d'Armagnac

Bostens

Bougue

Bourriot-Bergonce

Brocas

Campet-et-Lamolère

Canenx-et-Réaut

Capbreton

Cauneille

Cère

Créon-d'Armagnac

Dax

Estigarde

Gaillères

Garein

Geloux

Hastingues

Herm

Josse

Labenne

Labrit

Lacquy

Laglorieuse

Lencouacq

Léon

Lesperon

Linxe

Losse

Lubbon

Lucbardez et Bargues

Luglon

Magescq

Maillas

Maillères

Mazerolles

Mées

Messanges

Moliets-et-Maâ

Mont-de-Marsan

Morcenx La Nouvelle

Oeyregave

Oeyreluy

Ondres

Orist

Orthevielle

Orx

Ousse-Suzan

Pey

Peyrehorade

Port-de-Lanne

Pouydesseaux

Retjons

Rimbez-et-Baudiets

Rion-des-Landes

Rivière-Saas-et-Gourby

Roquefort

Sabres

Saint-André-de-Seignanx

Saint-Avit

Saint-Barthélemy

Saint-Cricq-du-Gave

Saint-Cricq-Villeneuve

Sainte-Foy

Saint-Étienne-d'Orthe

Saint-Geours-de-Maremne

Saint-Gor

Saint-Jean-de-Marsacq

Saint-Julien-d'Armagnac

Saint-Justin

Saint-Lon-les-Mines

Saint-Martin-de-Hinx

Saint-Martin-de-Seignanx

Saint-Martin-d'Oney

Saint-Michel-Escalus

Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Pierre-du-Mont

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Sarbazan

Saubion

Saubrigues

Saubusse

Seignosse

Le Sen

Seyresse

Siest

Soorts-Hossegor

Sorde-l'Abbaye

Soustons

Tarnos

Tercis-les-Bains

Tosse

Uchacq-et-Parentis

Vieux-Boucau-les-Bains

Villenave

Ygos-Saint-Saturnin

Yzosse

21.3.2021

Aire-sur-l'Adour

Amou

Arboucave

Argelos

Arsague

Artassenx

Arthez-d'Armagnac

Aubagnan

Audignon

Audon

Aurice

Bahus-Soubiran

Baigts

Banos

Bascons

Bas-Mauco

Bassercles

Bastennes

Bats

Bégaar

Bélis

Bénesse-lès-Dax

Benquet

Bergouey

Beylongue

Beyries

Biarrotte

Biaudos

Bonnegarde

Bordères-et-Lamensans

Bourdalat

Brassempouy

Bretagne-de-Marsan

Buanes

Cachen

Cagnotte

Campagne

Candresse

Carcarès-Sainte-Croix

Carcen-Ponson

Cassen

Castaignos-Souslens

Castandet

Castelnau-Chalosse

Castelnau-Tursan

Castelner

Castel-Sarrazin

Castets

Cauna

Caupenne

Cazalis

Cazères-sur-l'Adour

Classun

Clèdes

Clermont

Coudures

Doazit

Donzacq

Duhort-Bachen

Dumes

Escalans

Estibeaux

Eugénie-les-Bains

Eyres-Moncube

Fargues

Le Frêche

Gaas

Gabarret

Gamarde-les-Bains

Garrey

Gaujacq

Geaune

Gibret

Goos

Gourbera

Gousse

Gouts

Grenade-sur-l'Adour

Habas

Hagetmau

Hauriet

Haut-Mauco

Herré

Heugas

Hinx

Hontanx

Horsarrieu

Labastide-Chalosse

Labastide-d'Armagnac

Labatut

Lacajunte

Lacrabe

Lagrange

Lahosse

Laluque

Lamothe

Larbey

Larrivière-Saint-Savin

Latrille

Laurède

Lauret

Lesgor

Le Leuy

Louer

Lourquen

Lussagnet

Mant

Marpaps

Mauries

Maurrin

Mauvezin-d'Armagnac

Maylis

Meilhan

Mimbaste

Miramont-Sensacq

Misson

Momuy

Monget

Monségur

Montaut

Montégut

Montfort-en-Chalosse

Montgaillard

Montsoué

Morganx

Mouscardès

Mugron

Narrosse

Nassiet

Nerbis

Nousse

Onard

Ossages

Ozourt

Parleboscq

Payros-Cazautets

Pécorade