ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 54

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 64
16 ta' Frar 2021


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/176 tal-5 ta’ Frar 2021 dwar il-konklużjoni tal-emendi tal-Ftehim għall-kooperazzjoni fit-trattament tat-tniġġis tal-Baħar tat-Tramuntana miż-żejt u sustanzi oħra perikolużi (Il-Ftehim ta’ Bonn) fir-rigward tal-estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dak il-Ftehim u dwar l-Adeżjoni tar-Renju ta’ Spanja għal dak il-Ftehim

1

 

*

Deċiżjoni tal-Partijiet Kontraenti tal-Ftehim għall-Kooperazzjoni fit-Trattament tat-Tniġġis tal-Baħar tat-Tramuntana miż-Żejt u Sustanzi Oħra Perikolużi dwar l-estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-Ftehim bil-ħsieb ta’ kooperazzjoni dwar is-sorveljanza fir-rigward tar-rekwiżiti tal-Anness VI għall-Konvenzjoni MARPOL

3

 

*

Deċiżjoni mill-Partijiet Kontraenti tal-Ftehim għall-Kooperazzjoni fit-Trattament tat-Tniġġis fil-Baħar tat-Tramuntana miż-Żejt u Sustanzi Oħra Perikolużi dwar l-Adeżjoni tar-Renju ta’ Spanja għall-Ftehim

6

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

16.2.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 54/1


ID-DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2021/176

tal-5 ta’ Frar 2021

dwar il-konklużjoni tal-emendi tal-Ftehim għall-kooperazzjoni fit-trattament tat-tniġġis tal-Baħar tat-Tramuntana miż-żejt u sustanzi oħra perikolużi (Il-Ftehim ta’ Bonn) fir-rigward tal-estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dak il-Ftehim u dwar l-Adeżjoni tar-Renju ta’ Spanja għal dak il-Ftehim

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 192(1) u l-Artikolu 196(2), flimkien mal-Artikolu 218(6)(a)(v) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-approvazzjoni ta-Parlament Ewropew (1),

Billi:

(1)

Il-Ftehim għall-Kooperazzjoni fit-Trattament tat-Tniġġis fil-Baħar tat-Tramuntana miż-Żejt u Sustanzi Oħra Perikolużi (il-“Ftehim ta’ Bonn”) (2) ġie konkluż mill-Komunità Ekonomika Ewropea permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 84/358/KEE (3) u daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Settembru 1989. Il-Ftehim ta’ Bonn ġie emendat fl-1989. Dawk l-emendi ġew approvati bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 93/540/KEE (4) u daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ April 1994.

(2)

Permezz ta’ Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Ottubru 2019, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni biex twettaq negozjati f’isem l-Unjoni fir-rigward ta’ emendi għall-kamp ta’ applikazzjoni materjali u ġeografiku tal-Ftehim ta’ Bonn.

(3)

Skont l-Artikolu 16(1) tal-Ftehim ta’ Bonn, il-Partijiet Kontraenti kkunsidraw proposta għal emenda biex jiġi estiż il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Ftehim ta’ Bonn biex tittejjeb il-kooperazzjoni dwar is-sorveljanza fir-rigward tar-rekwiżiti tal-Anness VI għall-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis minn Vapuri, iffirmata f’Londra fit-2 ta’ Novembru 1973, kif issupplimentata mill-Protokoll tas-17 ta’ Frar 1978 (“il-Konvenzjoni MARPOL”). Barra minn hekk, il-Partijiet Kontraenti kkunsidraw ukoll l-emendi għall-Ftehim ta’ Bonn u l-Anness tiegħu minħabba l-adeżjoni ta’ Spanja ma’ dan il-Ftehim skont l-Artikolu 20 tiegħu.

(4)

Il-Kummissjoni, f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Ottubru 2019, innegozjat dawk l-emendi għall-Ftehim ta’ Bonn, li ġew adottati b’vot unanimu b’żewġ deċiżjonijiet fil-wieħed u tletin laqgħa tal-Partijiet Kontraenti għall-Ftehim ta’ Bonn li saret f’Bonn mid-9 sal-11 ta’ Ottubru 2019.

(5)

Dawk l-emendi għall-Ftehim ta’ Bonn jenħtieġ li jiġu approvati f’isem l-Unjoni Ewropea,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-emendi għall-Ftehim għall-kooperazzjoni fit-trattament tat-tniġġis fil-Baħar tat-Tramuntana miż-żejt u ta’ sustanzi oħra perikolużi (“il-Ftehim ta’ Bonn”) fir-rigward tal-estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-Ftehim ta’ Bonn u dwar l-Adeżjoni tar-Renju ta’ Spanja għall-Ftehim ta’ Bonn, li ġew adottati mill-Partijiet Kontraenti waqt il-wieħed u tletin laqgħa tagħhom li saret f’Bonn mid-9 sal-11 ta’ Ottubru 2019, huma b’dan approvati f’isem l-Unjoni. (5)

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill għandu jaħtar il-persuna jew persuni bis-setgħa li jagħmlu notifika, f’isem l-Unjoni, prevista fl-Artikolu 16 tal-Ftehim ta’ Bonn. (6)

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta’ Frar 2021.

Għall-Kunsill

Il-President

A. P. ZACARIAS


(1)  Approvazzjoni tad-19 ta’ Jannar 2021.

(2)  ĠU L 188, 16.7.1984, p. 9.

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 84/358/KEE tat-28 ta’ Ġunju 1984 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim għall-kooperazzjoni dwar kif jiġi trattat it-tniġġis tal-Baħar tat-Tramuntana bħala riżultat taż-żejt u ta’ sustanzi oħra perikolużi (ĠU L 188, 16.7.1984, p. 7).

(4)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 93/540/KEE tat-18 ta’ Ottubru 1993 li tapprova ċerti emendi tal-Ftehim għall-kooperazzjoni dwar kif jiġi trattat it-tniġġis tal-Baħar tat-Tramuntana bħala riżultat taż-żejt u ta’ sustanzi oħra perikolużi (Ftehim Bonn) (ĠU L 263, 22.10.1993, p. 51).

(5)  It-testi tad-Deċiżjonijiet dwar l-emendi għall-Ftehim ta’ Bonn huma ppubblikati fil-paġni 3 u 6 ta’ dan il-Gurnal Uffiċjali.

(6)  Id-data tad-dħul fis-seħħ tal-emendi għall-Ftehim ta’ Bonn ser tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill.


16.2.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 54/3


DEĊIŻJONI TAL-PARTIJIET KONTRAENTI TAL-FTEHIM GĦALL-KOOPERAZZJONI FIT-TRATTAMENT TAT-TNIĠĠIS TAL-BAĦAR TAT-TRAMUNTANA MIŻ-ŻEJT U SUSTANZI OĦRA PERIKOLUŻI

dwar l-estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-Ftehim bil-ħsieb ta’ kooperazzjoni dwar is-sorveljanza fir-rigward tar-rekwiżiti tal-Anness VI għall-Konvenzjoni MARPOL

Il-partijiet Kontraenti tal-Ftehim għall-Kooperazzjoni fit-Trattament tat-Tniġġis fil-Baħar tat-Tramuntana miż-Żejt u Sustanzi Oħra Perikolużi (“il-Ftehim”),

Filwaqt li jfakkru l-Artikolu 16 tal-Ftehim, li jipprevedi li Parti Kontraenti waħda jew aktar tista’ tipproponi emendi għall-Ftehim u li dawn jistgħu jiġu adottati b’vot unanimu f’laqgħa tal-Partijiet Kontraenti,

Bl-intenzjoni li jiżguraw li l-Gvern Depożitarju jirċievi n-notifiki ta’ approvazzjoni mill-Partijiet Kontraenti kollha mill-aktar fis possibbli sabiex tali emendi jkunu jistgħu jidħlu fis-seħħ f’qasir żmien kif stabbilit fl-Artikolu 16(2) tal-Ftehim,

Bl-għan li jtejbu l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn il-Partijiet Kontraenti fil-ġlieda kontra l-emissjonijiet fl-arja illegali kkawżati mit-trasport marittimu sabiex ikun hemm limitu fuq il-konsegwenzi negattivi tal-kombustjoni tal-karburanti għall-użu marittimu b’kontenut għoli ta’ kubrit jew nitroġenu għas-saħħa tal-bniedem, il-bijodiversità u l-ambjent tal-baħar kollu,

jadottaw id-deċiżjoni segwenti permezz ta’ vot unanimu:

Il-Paragrafu 1

Emenda tat-titolu tal-Ftehim

It-titolu tal-Ftehim għandu jiġi emendat biex jinqara kif ġej:

“Ftehim għall-Kooperazzjoni fit-Trattament tat-Tniġġis taż-Żona tal-Baħar tat-Tramuntana miż-Żejt u Sustanzi Oħra Perikolużi inkluż it-Tniġġis tal-Arja Kkawżat mit-Trasport Marittimu”

Il-Paragrafu 2

Emenda tal-preambolu tal-Ftehim

It-titolu tal-Ftehim għandu jiġi emendat kif ġej:

il-kelma “l-Irlanda,” tiddaħħal qabel il-kliem “ir-Renju tal-Olanda”.

Il-paragrafi preambolari 2 sa 6 għandhom jiġu emendati biex jinqraw kif ġej:

“Filwaqt li jirrikonoxxu li t-tniġġis tal-baħar miż-żejt u sustanzi oħra perikolużi kif ukoll it-tniġġis tal-arja kkawżat mit-trasport marittimu fiż-żona tal-Baħar tat-Tramuntana jista’ jkun ta’ theddida għall-ambjent tal-baħar, għall-bijodiversità, għas-saħħa tal-bniedem u għall-interessi korrispondenti tal-Istati kostali,

Filwaqt li jinnotaw li dan it-tip ta’ tniġġis jirriżulta minn għadd ta’ sorsi u li d-diżgrazzji u inċidenti oħra fil-baħar huma ta' tħassib kbir,

Konvinti li abbiltà li jiġu missielta dawn it-tipi ta’ tniġġis kif ukoll li jkun hemm kooperazzjoni attiva u assistenza reċiproka fost l-Istati huma neċessarji għall-protezzjoni tal-kosti tagħhom u tal-interessi relatati,

Filwaqt li jilqgħu l-progress li diġà nkiseb fl-ambitu tal-qafas tal-Ftehim għall-Kooperazzjoni fit-Trattament tat-Tniġġis fil-Baħar tat-Tramuntana miż-Żejt, iffirmat f'Bonn fid-9 ta' Ġunju 1969,

Filwaqt li jixtiequ jiżviluppaw aktar assistenza reċiproka u kooperazzjoni fil-monitoraġġ tat-tipi differenti ta’ tniġġis u l-ġlieda kontrih, “

Il-Paragrafu 3

Emenda tal-Artikolu 1

L-Artikolu 1 għandu jiġi emendat biex jinqara kif ġej:

“Artikolu 1

Dan il-Ftehim għandu japplika fiż-żona tal-Baħar tat-Tramuntana, kif definita fl-Artikolu 2:

(1)

kull meta l-preżenza jew il-preżenza prospettiva taż-żejt jew ta’ sustanzi oħra perikolużi li jniġġsu jew jheddu li jniġġsu l-baħar tkun ta’ periklu serju u imminenti għall-kosta jew għall-interessi relatati ta’ Parti Kontraenti waħda jew aktar; jew

(2)

kull meta l-preżenza jew il-preżenza prospettiva ta’ emissjonijiet ikkawżati mit-trasport marittimu fis-sens tal-Anness VI għall-Konvenzjoni MARPOL li jniġġsu jew jheddu li jniġġsu l-ambjent tal-baħar tikkontribwixxi għall-ewtrofikazzjoni tal-baħar u thedded is-saħħa tan-nies li jgħixu mal-kosta jew tal-ħlejjaq tal-baħar; u

(3)

għas-sorveljanza li ssir bħala għajnuna għall-identifikar tat-tniġġis u għall-ġlieda kontrih kif stabbilit fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu u biex tipprevjeni l-ksur tar-regolamenti kontra t-tniġġis.”

Il-Paragrafu 4

Emenda tal-Artikolu 5

L-Artikolu 5 għandu jiġi emendat biex jinqara kif ġej:

“Artikolu 5

1.   Kull meta Parti Kontraenti tkun taf b’inċident jew bil-preżenza taż-żejt jew ta’ sustanzi oħra perikolużi inklużi l-emissjonijiet mill-bastimenti fiż-żona tal-Baħar tat-Tramuntana li x’aktarx tikkostitwixxi theddida serja għall-kosta jew għall-interessi relatati ta' kull Parti Kontraenti oħra, għandha tinforma lil dik il-Parti mingħajr dewmien permezz tal-awtorità kompetenti tagħha.

2.   Il-Partijiet Kontraenti jieħdu impenn li jitolbu lill-kaptani tal-bastimenti kollha li jtajru l-bnadar tagħhom u lill-bdoti tal-inġenji tal-ajru rreġistrati fil-pajjiżi tagħhom jirrapportaw mingħajr dewmien permezz tal-kanali li, fiċ-ċirkostanzi, ikunu l-aktar prattikabbli u adegwati:

(a)

l-inċidenti kollha li jikkawżaw jew x’aktarx jikkawżaw tniġġis tal-ambjent tal-baħar;

(b)

il-preżenza, in-natura u l-firxa taż-żejt jew ta’ sustanzi oħra perikolużi li x’aktarx jikkostitwixxu theddida serja għall-kosta jew għall-interessi relatati ta' Parti Kontraenti waħda jew aktar.

3.   Il-Partijiet Kontraenti għandhom jużaw formola standard għar-rapportar tat-tniġġis kif meħtieġ skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.”

Il-Paragrafu 5

Emenda tal-Artikolu 6

L-Artikolu 6 għandu jiġi emendat biex jinqara kif ġej:

“Artikolu 6

1.   Għall-iskop waħdieni ta' dan il-Ftehim iż-żona tal-Baħar tat-Tramuntana hija mqassma f’żoni mfissra fl-Anness għal dan il-Ftehim.

2.   Il-Parti Kontraenti li fiż-żona tagħha sseħħ sitwazzjoni bħal dik deskritta fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 1 ta’ dan il-Ftehim, għandha tagħmel il-valutazzjonijiet neċessarji tan-natura u l-iskala ta’ kwalunkwe inċident jew, skont il-każ, it-tip u l-kwantità approssimattiva ta’ żejt jew ta’ sustanzi oħra perikolużi u d-direzzjoni u l-veloċità tal-moviment tagħhom.

3   Il-Parti Kontraenti kkonċernata għandha tgħarraf minnufih lill-Partijiet Kontraenti l-oħra kollha permezz tal-awtoritajiet kompetenti tagħhom tal-valutazzjonijiet tagħha u ta' kwalunkwe azzjoni li tkun ħadet biex tissielet maż-żejt jew sostanzi oħra perikolużi u għandha żżomm dawn is-sostanzi taħt osservazzjoni sakemm idumu fiż-żona tagħha.

4.   L-obbligi tal-Partijiet Kontraenti skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu fir-rigward taż-żoni ta' responsabbilità konġunta għandhom ikunu s-suġġett ta' arranġamenti tekniċi speċjali li għandhom ikunu konklużi bejn il-Partijiet kkonċernati. Dawn l-arranġamenti għandhom ikunu kkomunikati lill-Partijiet Kontraenti l-oħra.”

Il-Paragrafu 6

Emenda tal-Artikolu 15

L-Artikolu 15 għandu jiġi emendat biex jinqara kif ġej:

“Artikolu 15

1.   Il-Partijiet Kontraenti għandhom jipprevedu t-twettiq tad-dmirijiet segretarjali fir-rigward ta' dan il-Ftehim, filwaqt li jitqiesu l-arranġamenti li diġà jeżistu fil-qafas tal-ftehimiet internazzjonali l-oħra dwar il-prevenzjoni tat-tniġġis tal-ambjent tal-baħar u tal-ambjent tal-ajru fis-seħħ għall-istess reġjun bħal dak ta’ dan il-Ftehim.

2.   Kull Parti Kontraenti għandha tikkontribwixxi 2,5 % għan-nefqa ta' kull sena tal-Ftehim. Il-bilanċ tan-nefqa tal-Ftehim għandu jitqassam fost il-Partijiet Kontraenti minbarra l-Komunità Ekonomika Ewropea fi proporzjon mal-prodott nazzjonali gross tagħhom skont l-iskala ta' valutazzjoni adottata regolarment mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti. Fl-ebda każ kontribuzzjoni ta’ Parti Kontraenti għal dan il-bilanċ ma għandha taqbeż l-20% tal-bilanċ.”

Il-Paragrafu 7

Dħul fis-seħħ

Din id-deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tat-tieni xahar wara d-data li fiha l-Gvern Depożitarju jkun irċieva n-notifiki ta' approvazzjoni mill-Partijiet Kontraenti kollha.


16.2.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 54/6


DEĊIŻJONI MILL-PARTIJIET KONTRAENTI TAL-FTEHIM GĦALL-KOOPERAZZJONI FIT-TRATTAMENT TAT-TNIĠĠIS FIL-BAĦAR TAT-TRAMUNTANA MIŻ-ŻEJT U SUSTANZI OĦRA PERIKOLUŻI

dwar l-Adeżjoni tar-Renju ta’ Spanja għall-Ftehim

Il-partijiet Kontraenti tal-Ftehim għall-Kooperazzjoni fit-Trattament tat-Tniġġis fil-Baħar tat-Tramuntana miż-Żejt u Sustanzi Oħra Perikolużi (“il-Ftehim”),

FILWAQT LI JFAKKRU l-Artikolu 20 tal-Ftehim, li jipprevedi li l-Partijiet Kontraenti jistgħu jistiednu b’mod unanimu lil kwalunkwe Stat kostali ieħor taż-żona tal-Grigal tal-Atlantiku biex jaderixxi mal-Ftehim, u li f’każ li jiġri hekk l-Artikolu 2 tal-Ftehim u l-Anness tiegħu għandhom jiġu emendati kif meħtieġ,

WARA LI ESPRIMEW l-intenzjoni unanima tagħhom li jistiednu lil Spanja biex taderixxi mal-Ftehim,

FILWAQT LI JILQGĦU x-xewqa ta’ Spanja li taderixxi mal-Ftehim,

Jiddeċiedu b’vot unanimu li

Il-Paragrafu 1

Stedina lil Spanja f’konformità mal-Artikolu 20

F’konformità mal-Artikolu 20, il-Partijiet Kontraenti jistiednu b’mod unanimu lil Spanja biex taderixxi mal-Ftehim ta’ Bonn. Fir-rigward ta’ din l-istedina, l-emendi segwenti għall-preambolu, l-Artikolu 2 u l-Anness għal dan il-Ftehim huma adottati.

Il-Paragrafu 2

Emenda tal-preambolu tal-Ftehim

Il-preambolu tal-Ftehim għandu jiġi emendat kif ġej: il-kliem “ir-Renju ta’ Spanja,” jiddaħħlu qabel il-kliem “ir-Renju tal-Iżvezja”.

Il-Paragrafu 3

Emenda tal-Artikolu 2

L-Artikolu 2 tal-Ftehim għandu jiġi emendat biex jinqara kif ġej:

“Artikolu 2

Għall-fini ta’ dan il-Ftehim, iż-żona tal-Baħar tat-Tramuntana tfisser iż-żona tal-baħar li tinkludi:

(a)

il-Baħar tat-Tramuntana kollu kemm hu, fin-Nofsinhar tal-latitudni 61° 0'00.00" N,

(b)

Skagerrak, li l-limitu tan-Nofsinhar tiegħu huwa ddeterminat fil-Lvant ta’ Skaw bil-latitudini 57° 44'43.00" N,

(c)

il-Golf tal-Biskalja, delineat fin-naħa tan-Nofsinhar u tal-Punent mil-linja definita fil-Parti I tal-Anness għal dan il-Ftehim,

(d)

l-ilmijiet l-oħra, li jinkludu l-Baħar Irlandiż, il-Baħar Ċeltiku, il-Baħar Malin, il-Minch il-Kbir, il-Minch iż-Żgħir, parti mill-Baħar Norveġiż, u partijiet mill-Atlantiku tal-Grigal, delineati fuq in-naħa tal-Punent u tat-Tramuntana mil-linja definita fil-Parti II tal-Anness għal dan il-Ftehim.”

Il-Paragrafu 4

Emenda tal-Anness għall-Ftehim

L-Anness għall-Ftehim għandu jiġi emendat sabiex jinqara kif stabbilit fl-appendiċi ta’ din id-Deċiżjoni.

Il-Paragrafu 5

Dħul fis-seħħ

L-emendi li jinsabu f’din id-Deċiżjoni għandhom jidħlu fis-seħħ fl-ewwel jum tat-tieni xahar wara d-data tad-depożitu minn Spanja tal-istrument tal-adeżjoni tagħha mal-Ftehim.


APPENDIĊI

“ANNESS TAL-FTEHIM GĦALL-KOOPERAZZJONI FIT-TRATTAMENT TAT-TNIĠĠIS FIL-BAĦAR TAT-TRAMUNTANA MIŻ-ŻEJT U SUSTANZI OĦRA PERIKOLUŻI, 1983

Deskrizzjoni tal-konfini tal-Atlantiku taż-żona tal-Baħar tat-Tramuntana u taż-żoni msemmija fl-Artikolu 6 ta’ dan il-Ftehim

IL-KONFINI TAL-ATLANTIKU TAŻ-ŻONA TAL-BAĦAR TAT-TRAMUNTANA

PARTI I

IL-LINJA TA’ DIMARKAZZJONI TAŻ-ŻONA TAL-BAĦAR TAT-TRAMUNTANA FIN-NOFSINHAR U FIL-LBIĊ

Il-linja ta’ dimarkazzjoni tal-Kanal Ingliż u l-aċċessi tiegħu lejn il-Lbiċ u l-Golf tal-Biskalja fin-naħa tan-Nofsinhar u tal-Punent għandha tkun linja li:

(i)

tibda fil-punt tal-Punent tal-kosta ta’ Spanja 42° 30' 04.25" N 8° 52' 18.22" W;

(ii)

minn dak il-punt, imbagħad timxi mal-linja lossodromika sal-punt 42° 30' 04.32" N 10° 24' 55.16" W;

(iii)

minn dak il-punt, imbagħad timxi mal-linja lossodromika sal-punt 46 ° 00' 04.07" N 10° 24' 54.86" W;

(iv)

minn dak il-punt, imbagħad timxi mal-linja lossodromika sal-punt 46 ° 00' 04.06" N 9 ° 59' 54.88" W;

(v)

minn dak il-punt, imbagħad timxi mal-linja sal-intersezzjoni bejn il-parallel tal-latitudni 48° 27' 00.00" N u l-linja (minn hawn ’il quddiem “il-linja tal-Ftehim ta’ Bonn tal-1983”) iddiżinjata 50 mil nawtiku fil-Punent ta’ linja li tgħaqqad il-gżira ta’ Ouessant u l-Isles of Scilly;

(vi)

minn dak il-punt ta’ intersezzjoni, imbagħad timxi mal-linja tal-Ftehim ta’ Bonn tal-1983 lejn it-Tramuntana sal-intersezzjoni mal-linja li timmarka l-konfini tal-blata kontinentali bejn Franza u r-Renju Unit, kif definit fid-deċiżjoni ta’ arbitraġġ tat-30 ta’ Ġunju 1977;

(vii)

minn dak il-punt ta’ intersezzjoni, imbagħad timxi mal-linja ta’ dik il-konfini, fin-naħa tal-Punent, li tibqa’ sejra sal-punt 48° 10' 00.00" N 9° 22' 15.91" W; kif ukoll

(viii)

minn dak il-punt, imbagħad timxi mal-parallel tal-latitudni 48° 10' 00.00" N fin-naħa tal-Punent u jibqa’ sejjer sal-punt 48° 10' 00.00" N 10° 0' 00.00" W.

PARTI II

IL-LINJA TA’ DIMARKAZZJONI LEJN IL-PUNENT U T-TRAMUNTANA TAL-ILMIJIET L-OĦRA KOPERTI MILL-FTEHIM

Il-linja ta’ dimarkazzjoni lejn il-Punent u t-Tramuntana tal-ilmijiet l-oħra koperti mill-Ftehim, li jinkludu l-Baħar Irlandiż, il-Baħar Ċeltiku, il-Baħar Malin, il-Minch il-Kbir, il-Minch iż-Żgħir, parti mill-Baħar Norveġiż u partijiet mill-Atlantiku tal-Grigal, għandha tkun linja li

(i)

tibda fil-punt 48° 10' 00.00" N 0° 00' 00.00" W;

(ii)

minn dak il-punt, imbagħad timxi mal-konfini tal-Punent taż-Żona ta’ Responsabbiltà Irlandiża għat-Tniġġis tal-Baħar (jiġifieri linja li f’kull punt hija 200 mil nawtiku ’l bogħod mill-eqreb punt fuq il-linja bażi stabbiliti għall-finijiet tal-Atti dwar il-Ġuriżdizzjoni Marittima, mill-1959 sal-1988, tal-Irlanda) sa fejn jasal il-punt 56° 42' 00.00” N 14° 00' 00.00" W;

(iii)

minn dak il-punt timxi mal-konfini tal-Punent taż-żona stabbilita mir-Regolamenti tar-Renju Unit tal-1996 dwar il-Bastimenti Merkantili (il-Prevenzjoni tat-Tniġġis) (Limiti) (Merchant Shipping (Prevention of Pollution) (Limits) Regulations), kif emendati mill-istess Regolamenti tal-1997 (jiġifieri, il-linji li jġonġu l-punti elenkati fit-Tabella 1 hawn taħt fl-ordni li jissemmew fih) sa fejn jasal il-punt 63°38'10.68" N 0°30'00.00" W; u

(iv)

minn dak il-punt timxi mal-parallel tal-latitudni 63°38'10.68" N fin-naħa tal-Lvant tal-kosta tan-Norveġja.

TABELLA 1:

PUNTI U LINJI TAL-KONFINI TAL-PUNENT TAŻ-ŻONA STABBILITA MIR-REGOLAMENTI TAR-RENJU UNIT TAL-1996 DWAR IL-BASTIMENTI MERKANTILI (IL-PREVENZJONI TAT-TNIĠĠIS) (LIMITI) (MERCHANT SHIPPING (PREVENTION OF POLLUTION) (LIMITS) REGULATIONS), KIF EMENDATI

Punti kif imsemmija fir-Regolamenti tar-Renju Unit, kif emendati, u l-koordinati tagħhom

Segment tal-linja li ġġonġi dawn il-punti

27.

56° 42' 00.00" N

14° 0' 00.00" W

27-28 Meridjan tal-Lonġitudni

28.

56° 49' 00.00" N

14° 0' 00.00" W

28-29 Latitudni Parallela

29.

56° 49' 00.00" N

14° 30' 34.00" W

29-30 Ark imkejjel 200 mil nawtiku mill-punti bażi rilevanti f’St. Kilda minn fejn titkejjel il-wisa’ tal-baħar territorjali

30.

57° 52' 22.00" N

14° 53' 22.00" W

30-31 Ark imkejjel 200 mil nawtiku mill-punti bażi rilevanti f’St. Kilda minn fejn titkejjel il-wisa’ tal-baħar territorjali

31.

58°30' 00.00" N

14° 48' 58.00" W

31-32 Ark imkejjel 200 mil nawtiku mill-punti bażi rilevanti f’St. Kilda minn fejn titkejjel il-wisa’ tal-baħar territorjali

32.

59 ° 0' 00.00" N

14° 35' 07.00" W

32-33 Ark imkejjel 200 mil nawtiku mill-punti bażi rilevanti f’St. Kilda minn fejn titkejjel il-wisa’ tal-baħar territorjali

33.

59 ° 40' 54.00" N

13 ° 58' 10.00" W

33-34 Ark imkejjel 200 mil nawtiku mill-punti bażi rilevanti f’St. Kilda minn fejn titkejjel il-wisa’ tal-baħar territorjali

34.

59 ° 50' 00.00" N

13° 46' 24.00" W

34-35 Latitudni Parallela

35.

59 ° 50' 00.00" N

5 ° 0' 00.00" W

35-36 Meridjan tal-Lonġitudni

36.

60 ° 10' 00.00" N

5 ° 0' 00.00" W

36-37 Latitudni Parallela

37.

60 ° 10' 00.00" N

4 ° 48' 00.00" W

37-38 Meridjan tal-Lonġitudni

38.

60 ° 20' 00.00" N

4 ° 48' 00.00" W

38-39 Latitudni Parallela

39.

60 ° 20' 00.00" N

4 ° 24' 00.00" W

39-40 Meridjan tal-Lonġitudni

40.

60 ° 40' 00.00" N

4 ° 24' 00.00" W

40-41 Latitudni Parallela

41.

60 ° 40' 00.00" N

4 ° 0' 00.00" W

41-42 Meridjan tal-Lonġitudni

42.

61 ° 0' 00.00" N

4 ° 0' 00.00" W

42-43 Latitudni Parallela

43.

61 ° 0' 00.00" N

3 ° 36' 00.00" W

43-44 Meridjan tal-Lonġitudni

44.

61° 30' 00.00" N

3 ° 36' 00.00" W

44-45 Latitudni Parallela

45.

61 ° 30' 00.00" N

3 ° 0' 00.00" W

45-46 Meridjan tal-Lonġitudni

46.

61 ° 45' 00.00" N

3 ° 0' 00.00" W

46-47 Latitudni Parallela

47.

61 ° 45' 00.00" N

2 ° 48' 00.00" W

47-48 Meridjan tal-Lonġitudni

48.

62 ° 0' 00.00" N

2 ° 48' 00.00" W

48-49 Latitudni Parallela

49.

62 ° 0' 00.00" N

2 ° 0' 00.00" W

49-50 Meridjan tal-Lonġitudni

50.

62 ° 30' 00.00" N

2 ° 0' 00.00" W

50-51 Latitudni Parallela

51.

62 ° 30' 00.00" N

1 ° 36' 00.00" W

51-52 Meridjan tal-Lonġitudni

52.

62 ° 40' 00.00" N

1 ° 36' 00.00" W

52-53 Latitudni Parallela

53.

62 ° 40' 00.00" N

1 ° 0' 00.00" W

53-54 Meridjan tal-Lonġitudni

54.

63 ° 20' 00.00" N

1 ° 0' 00.00" W

54-55 Latitudni Parallela

55.

63 ° 20' 00.00" N

0 ° 30' 00.00" W

55-56 Meridjan tal-Lonġitudni

56.

63 ° 38' 10.68" N

0 ° 30' 00.00" W

 

KONFINI TAŻ-ŻONI TA’ RESPONSABBILTÀ MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 6 TA’ DAN IL-FTEHIM

PARTI III

KONFINI TAŻ-ŻONI TA’ RESPONSABBILTÀ NAZZJONALI

(1)

Ġenerali: Fil-każijiet li fihom il-limiti ta’ żona ta’ responsabbiltà jkunu speċifikati minn sensiela ta’ linji li jġonġu l-punti f’lista, in-natura ta’ dawk il-linji għandha tkun in-natura speċifikata għal kull punt skont in-natura tal-linja li ġġonġih mal-punt ta’ wara.

(2)

Id-Danimarka: Iż-żona tar-responsabbiltà nazzjonali tad-Danimarka għandha tkun limitata mis-sensiela ta’ linji li ġejjin:

(a)

linja li tibda fl-intersezzjoni tal-konfini taż-żona tar-responsabbiltà konġunta tad-Danimarka u tal-Ġermanja kif deskritta fil-Parti IV ta’ hawn taħt b’linja bejn il-punt 55° 10' 03.40" N 7° 33' 09.60" E u l-ewwel punt DE1/DK1 u timxi ma’ din il-linja sal-punt DE1/DK1;

(b)

sensiela ta’ linji li jġonġu l-punti segwenti fl-ordni li jissemmew fih:

Punti li jiddefinixxu l-konfini taż-żona

Natura tal-linja li ġġonġi punt mal-punt segwenti

Punti oħra bl-istess koordinati

DK1

55 ° 30' 40.30" N

5 ° 45' 00.00" E

Ġeodeżika

DE1

DK2

55 ° 15' 00.00" N

5 ° 24' 12.00" E

Ġeodeżika

DE2

DK3

55 ° 15' 00.00" N

5 ° 9' 00.00" E

Ġeodeżika

DE3

DK4

55 ° 24' 15.00" N

4 ° 45' 00.00" E

Ġeodeżika

DE4

DK5

55 ° 46' 21.80" N

4 ° 15' 00.00" E

Ġeodeżika

DE5

DK6

55 ° 55' 09.40" N

3 ° 21' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

DE6

DK7

56 ° 5' 12.00" N

3 ° 15' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

UK23, NO23

DK8

56 ° 35' 30.00" N

5 ° 2' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NO24

DK9

57 ° 10' 30.00" N

6 ° 56' 12.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NO25

DK10

57 ° 29' 54.00" N

7 ° 59' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NO26

DK11

57 ° 37' 06.00" N

8 ° 27' 30.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NO27

DK12

57 ° 41' 48.00" N

8 ° 53' 18.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NO28

DK13

57 ° 59' 18.00" N

9 ° 23' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NO29

DK14

58 ° 15' 41.20" N

10 ° 1' 48.10" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NO30, SE4

DK15

58 ° 8' 00.10" N

10 ° 32' 32.80" E

Ġeodeżika

SE3

DK16

57 ° 49' 00.60" N

11 ° 2' 55.60" E

Ġeodeżika

SE2

DK17

57 ° 44' 43.00" N

11 ° 7' 04.00" E

 

SE1

(3)

Il-Ġermanja: Iż-żona tar-responsabbiltà nazzjonali tal-Ġermanja għandha tkun limitata mis-sensiela ta’ linji li ġejjin:

(a)

linja li tibda fl-intersezzjoni tal-konfini taż-żona tar-responsabbiltà konġunta tad-Danimarka u tal-Ġermanja kif deskritta fil-Parti IV ta’ hawn taħt b’linja bejn il-punt 55° 10' 03.40" N 7° 33' 09.60" E u l-ewwel punt DE1/DK1 u timxi ma’ din il-linja sal-punt DE1/DK1;

(b)

sensiela ta’ linji li jġonġu l-punti segwenti fl-ordni li jissemmew fih:

Punti li jiddefinixxu l-konfini taż-żona

Natura tal-linja li ġġonġi punt mal-punt segwenti

Punti oħra bl-istess koordinati

DE1

55 ° 30' 40.30" N

5 ° 45' 00.00" E

Ġeodeżika

DK1

DE2

55 ° 15' 00.00" N

5 ° 24' 12.00" E

Ġeodeżika

DK2

DE3

55 ° 15' 00.00" N

5 ° 9' 00.00" E

Ġeodeżika

DK3

DE4

55 ° 24' 15.00" N

4 ° 45' 00.00" E

Ġeodeżika

DK4

DE5

55 ° 46' 21.80" N

4 ° 15' 00.00" E

Ġeodeżika

DK5

DE6

55 ° 55' 09.40" N

3 ° 21' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

DK6

DE7

55 ° 50' 06.00" N

3 ° 24' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

UK24

DE8

55 ° 45' 54.00" N

3 ° 22' 13.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NL19

DE9

55 ° 20' 00.00" N

4 ° 20' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NL20

DE10

55 ° 0' 00.00" N

5 ° 0' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NL21

DE11

54 ° 37' 12.00" N

5 ° 0' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NL22

DE12

54 ° 11' 12.00" N

6 ° 0' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NL23

DE13

53 ° 59' 56.80" N

6 ° 6' 28.20" E

 

NL24

(c)

lejn l-art mill-punt DE12, linja minn dak il-punt lejn il-punt DE13 (jiġifieri l-punt ta’ delimitazzjoni maqbul li jmiss 53° 59' 56.80" N 6° 6' 28.20" E) li tibqa’ sejra sal-intersezzjoni ta’ dik il-linja mal-konfini taż-żona tar-responsabbiltà konġunta bejn in-Netherlands u l-Ġermanja deskritta fil-Parti IV ta’ hawn taħt.

(4)

L-Irlanda: Iż-żona tar-responsabbiltà nazzjonali tal-Irlanda għandha tkun limitata mis-sensiela ta’ linji li ġejjin:

(a)

fin-naħa tat-Tramuntana, sensiela ta’ linji li jġonġu l-punti elenkati fit-Tabella 3 fl-ordni li jissemmew fih;

(b)

fin-naħa tal-Punent, il-konfini tal-Punent taż-żona tal-Baħar tat-Tramuntana;

(c)

fin-naħa tal-Lvant u tan-Nofsinhar, sensiela ta’ linja li jġonġu l-punti elenkati fit-Tabella 2 fl-ordni li jissemmew fih.

(5)

In Netherlands: Iż-żona tar-responsabbiltà nazzjonali tan-Netherlands għandha tkun limitata fin-naħa tan-Nofsinhar mill-parallel tal-latitudni 51°51' 52.1267" N, u fin-naħa tat-Tramuntana ta’ dan il-parallel tal-latitudni mis-sensiela ta’ linji segwenti:

(a)

sensiela ta’ linji li jġonġu l-punti segwenti fl-ordni li jissemmew fih:

Punti li jiddefinixxu l-konfini taż-żona

Natura tal-linja li ġġonġi punt mal-punt segwenti

Punti oħra bl-istess koordinati

NL1

51 ° 51' 52.1267" N

2° 31' 48.0975" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

UK42

NL2

51 ° 59' 00.00" N

2 ° 37' 36.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

UK41

NL3

52 ° 1' 00.00" N

2 ° 39' 30.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

UK40

NL4

52 ° 5' 18.00" N

2 ° 42' 12.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

UK39

NL5

52 ° 6' 00.00" N

2 ° 42' 54.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

UK38

NL6

52° 12’ 24.00" N

2 ° 50' 24.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

UK37

NL7

52 ° 17' 24.00" N

2 ° 56' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

UK36

NL8

52 ° 25' 00.00" N

3 ° 3' 30.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

UK35

NL9

52 ° 37' 18.00" N

3 ° 11' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

UK34

NL10

52 ° 47' 00.00" N

3 ° 12' 18.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

UK33

NL11

52 ° 53' 00.00" N

3 ° 10' 30.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

UK32

NL12

53 ° 18' 06.00" N

3 ° 3' 24.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

UK31

NL13

53 ° 28' 12.00" N

3 ° 1' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

UK30

NL14

53 ° 35' 06.00" N

2 ° 59' 18.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

UK29

NL15

53 ° 40' 06.00" N

2 ° 57' 24.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

UK28

NL16

53 ° 57' 48.00" N

2 ° 52' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

UK27

NL17

54 ° 22' 48.00" N

2 ° 45' 48.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

UK26

NL18

54 ° 37' 18.00" N

2 ° 53' 54.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

UK25

NL19

55 ° 45' 54.00" N

3 ° 22' 13.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

DE8

NL20

55 ° 20' 00.00" N

4 ° 20' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

DE9

NL21

55 ° 0' 00.00" N

5 ° 0' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

DE10

NL22

54 ° 37' 12.00" N

5 ° 0' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

DE11

NL23

54 ° 11' 12.00" N

6 ° 0' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

DE12

NL24

53 ° 59' 56.80" N

6 ° 6' 28.20" E

 

DE13

(b)

lejn l-art mill-punt NL23, linja minn dak il-punt lejn il-punt NL24 (jiġifieri l-punt ta’ delimitazzjoni maqbul li jmiss 53° 59' 56.80" N 6° 6' 28.20" E) li tibqa’ sejra sal-intersezzjoni ta’ dik il-linja mal-konfini taż-żona tar-responsabbiltà konġunta bejn in-Netherlands u l-Ġermanja deskritta fil-Parti IV ta’ hawn taħt.

(6)

In-Norveġja: Iż-żona tar-responsabbiltà nazzjonali tan-Norveġja għandha tkun limitata, fin-naħa tat-Tramuntana mill-parallel tal-latitudni 63° 38' 10.68" N, u fin-naħa tal-Punent, tan-Nofsinhar u tal-Lvant mis-sensiela ta’ linji segwenti:

(a)

sensiela ta’ linji li jġonġu l-punti elenkati fit-Tabella 4 fl-ordni li jissemmew fih;

(b)

fin-naħa tan-Nofsinhar mill-aħħar punt imsemmi f’dik it-tabella, sensiela ta’ linji li jġonġu l-punti segwenti fl-ordni li jissemmew fih:

Punti li jiddefinixxu l-konfini taż-żona

Natura tal-linja li ġġonġi punt mal-punt segwenti

Punti oħra bl-istess koordinati

NO23

56° 5' 12.00" N

3° 15' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

UK23, DK7

NO24

56° 35' 30.00" N

5° 2' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

DK8

NO25

57° 10' 30.00" N

6° 56' 12.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

DK9

NO26

57° 29' 54.00" N

7° 59' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

DK10

NO27

57° 37' 06.00" N

8° 27' 30.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

DK11

NO28

57° 41' 48.00" N

8° 53' 18.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

DK12

NO29

57° 59' 18.00" N

9° 23' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

DK13

NO30

58° 15' 41.20" N

10° 1' 48.10" E (point A)

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

SE4, DK14

NO31

58° 30' 41.20" N

10° 8' 46.90" E (point B)

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

SE5

NO32

58° 45' 41.30" N

10° 35' 40.00" E (point C)

Lossodromu

SE6

NO33

58° 53' 34.00" N

10° 38' 25.00" E (point D)

 

SE7

(c)

imbagħad linja li timxi mal-fruntiera bejn in-Norveġja u l-Iżvezja.

(7)

L-Iżvezja: Iż-żona tar-responsabbiltà nazzjonali tal-Iżvezja għandha tkun limitata fin-naħa tan-Nofsinhar mill-parallel tal-latitudni 57° 44' 43.00" N, u fin-naħa tat-Tramuntana ta’ dan il-parallel tal-latitudni minn sensiela ta’ linji

(a)

li jġonġu l-punti segwenti fl-ordni li jissemmew fih:

Punti li jiddefinixxu l-konfini taż-żona

Natura tal-linja li ġġonġi punt mal-punt segwenti

Punti oħra bl-istess koordinati

SE1

57 ° 44' 43.00" N

11 ° 7' 04.00" E

Ġeodeżika

DK17

SE2

57 ° 49' 00.60" N

11 ° 2' 55.60" E

Ġeodeżika

DK16

SE3

58 ° 8' 00.10" N

10 ° 32' 32.80" E

Ġeodeżika

DK15

SE4

58 ° 15' 41.20" N

10° 1' 48.10" E (il-punt A)

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

DK14, NO30

SE5

58 ° 30' 41.20" N

10° 8' 46.90" E (il-punt B)

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NO31

SE6

58 ° 45' 41.30" N

10° 35' 40.00" E (il-punt C)

Lossodromu

NO32

SE7

58 ° 53' 34.00" N

10° 38' 25.00" E (il-punt D)

 

NO33

(b)

imbagħad linja li timxi mal-fruntiera bejn l-Iżvezja u n-Norveġja.

(8)

Ir-Renju Unit: Iż-żona tar-responsabbiltà nazzjonali tar-Renju Unit għandha tkun limitata

(a)

fin-naħa tal-Lvant, minn sensiela ta’ linji magħmulin minn:

(i)

sensiela ta’ linji li jġonġu l-punti elenkati fit-Tabella 4 fl-ordni li jissemmew fih;

(ii)

sensiela ta’ linji li jġonġu l-punti segwenti fl-ordni li jissemmew fih:

Punti li jiddefinixxu l-konfini taż-żona

Natura tal-linja li ġġonġi punt mal-punt segwenti

Punti oħra bl-istess koordinati

UK23

56° 5' 12.00" N

3° 15' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NO23, DK7

UK24

55° 50' 06.00" N

3° 24' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

DE7

UK25

54° 37' 18.00" N

2° 53' 54.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NL18

UK26

54° 22' 48.00" N

2° 45' 48.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NL17

UK27

53° 57' 48.00" N

2° 52' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NL16

UK28

53° 40' 06.00" N

2° 57' 24.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NL15

UK29

53° 35' 06.00" N

2° 59' 18.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NL14

UK30

53° 28' 12.00" N

3° 1' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NL13

UK31

53° 18' 06.00" N

3° 3' 24.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NL12

UK32

52° 53' 00.00" N

3° 10' 30.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NL11

UK33

52° 47' 00.00" N

3° 12' 18.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NL10

UK34

52° 37' 18.00" N

3° 11' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NL9

UK35

52° 25' 00.00" N

3° 3' 30.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NL8

UK36

52° 17' 24.00" N

2° 56' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NL7

UK37

52° 12' 24.00" N

2° 50' 24.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NL6

UK38

52° 6' 00.00" N

2° 42' 54.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NL5

UK39

52° 5' 18.00" N

2° 42' 12.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NL4

UK40

52° 1' 00.00" N

2° 39' 30.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NL3

UK41

51° 59' 00.00" N

2° 37' 36.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NL2

UK42

51° 51' 52.1267" N

2° 31' 48.0975" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NL1

(b)

fin-naħa tan-Nofsinhar u tal-Punent, mis-sensiela ta’ linji segwenti:

(i)

linja li tibda fil-punt l-aktar fil-Punent tal-Isles of Scilly, u li ġġonġi dak il-punt mal-punt 49° 52' 00.00" N 7° 44' 00.00" W;

(ii)

minn dak il-punt, linja li timxi mal-linja tal-Ftehim ta’ Bonn tal-1983 (kif definita fil-Parti I aktar ’il fuq) fin-naħa tat-Tramuntana tal-intersezzjoni tagħha mal-konfini tal-blata kontinentali bejn Franza u r-Renju Unit, kif definit fid-deċiżjoni ta’ arbitraġġ tat-30 ta’ Ġunju 1977;

(iii)

minn dak il-punt ta’ intersezzjoni, il-linja ta’ dik il-konfini, fin-naħa tal-Punent, li tibqa’ sejra sal-punt 48° 10' 00.00" N 9° 22' 15.91" W; kif ukoll

(iv)

minn dak il-punt, sensiela ta’ linji li jġonġu l-punti elenkati fit-Tabella 2 fl-ordni li jissemmew fih sal-limitu estern tal-baħar territorjali maġenb l-Irlanda ta’ Fuq fil-punt 54° 0' 00.00" N 05° 36' 20.00" W;

(c)

fin-naħa tal-Punent u tat-Tramuntana, mis-sensiela ta’ linji segwenti:

(i)

linja li ġġonġi l-punt fil-baħar territorjali maġenb l-Irlanda ta’ Fuq l-eqreb tal-punt 55° 31' 13.36" N 6° 45' 00.00" W ma’ dak il-punt;

(ii)

minn dak il-punt, sensiela ta’ linji li jġonġu l-punti elenkati fit-Tabella 3 fl-ordni li jissemmew fih li jibqgħu sejrin sal-punt 56° 42' 00.00” N 14° 00' 00.00" W;

(iii)

minn dak il-punt, linja li timxi mal-konfini tal-Punent u tat-Tramuntana tal-Baħar tat-Tramuntana li tibqa’ sejra sal-punt 63° 38' 10.68” N 0° 30' 00.00" W.

TABELLA 2:

PUNTI U LINJI TAL-KONFINI BEJN IŻ-ŻONI TA’ RESPONSABBILTÀ TAL-IRLANDA U TAR-RENJU UNIT – LVANT U NOFSINHAR

Punti li jiddefinixxu l-konfini taż-żoni

Natura tal-linja li ġġonġi punt mal-punt segwenti

IR1/UK50

48° 10' 00.00" N

10° 0' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR2/UK51

48° 20' 00.00" N

10° 0' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR3/UK52

48° 20' 00.00" N

9° 48' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR4/UK53

48° 30' 00.00" N

9° 48' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR5/UK54

48° 30' 00.00" N

9° 36' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR6/UK55

48° 50' 00.00" N

9° 36' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR7/UK56

48° 50' 00.00" N

9° 24' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR8/UK57

49° 0' 00.00" N

9° 24' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR9/UK58

49° 0' 00.00" N

9° 17' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR10/UK59

49° 10' 00.00" N

9° 17' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR11/UK60

49° 10' 00.00" N

9° 12' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR12/UK61

49° 20' 00.00" N

9° 12' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR13/UK62

49° 20' 00.00" N

9° 3' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR14/UK63

49° 30' 00.00" N

9° 3' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR15/UK64

49° 30' 00.00" N

8° 54' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR16/UK65

49° 40' 00.00" N

8° 54' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR17/UK66

49° 40' 00.00" N

8° 45' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR18/UK67

49° 50' 00.00" N

8° 45' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR19/UK68

49° 50' 00.00" N

8° 36' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR20/UK69

50° 0' 00.00" N

8° 36' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR21/UK70

50° 0' 00.00" N

8° 24' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR22/UK71

50° 10' 00.00" N

8° 24' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR23/UK72

50° 10' 00.00" N

8° 12' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR24/UK73

50° 20' 00.00" N

8° 12' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR25/UK74

50° 20' 00.00" N

8° 0' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR26/UK75

50° 30' 00.00" N

8° 0' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR27/UK76

50° 30' 00.00" N

7° 36' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR28/UK77

50° 40' 00.00" N

7° 36' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR29/UK78

50° 40' 00.00" N

7° 12' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR30/UK79

50° 50' 00.00" N

7° 12' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR31/UK80

50° 50' 00.00" N

7° 3' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR32/UK81

51° 0' 00.00" N

7° 3' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR33/UK82

51° 0' 00.00" N

6° 48' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR34/UK83

51° 10' 00.00" N

6° 48' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR35/UK84

51° 10' 00.00" N

6° 42' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR36/UK85

51° 20' 00.00" N

6° 42' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR37/UK86

51° 20' 00.00" N

6° 33' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR38/UK87

51° 30' 00.00" N

6° 33' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR39/UK88

51° 30' 00.00" N

6° 18' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR40/UK89

51° 40' 00.00" N

6° 18' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR41/UK90

51° 40' 00.00" N

6° 6' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR42/UK91

51° 50' 00.00" N

6° 6' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR43/UK92

51° 50' 00.00" N

6° 0' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR44/UK93

51° 54' 00.00" N

6° 0' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR45/UK94

51° 54' 00.00" N

5° 57' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR46/UK95

51° 58' 00.00" N

5° 57' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR47/UK96

51° 58' 00.00" N

5° 54' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR48/UK97

52° 0' 00.00" N

5° 54' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR49/UK98

52° 0' 00.00" N

5° 50' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR50/UK99

52° 4' 00.00" N

5° 50' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR51/UK100

52° 4' 00.00" N

5° 46' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR52/UK101

52° 8' 00.00" N

5° 46' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR53/UK102

52° 8' 00.00" N

5° 42' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR54/UK103

52° 12' 00.00" N

5° 42' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR55/UK104

52° 12' 00.00" N

5° 39' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR56/UK105

52° 16' 00.00" N

5° 39' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR57/UK106

52° 16' 00.00" N

5° 35' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR58/UK107

52° 24' 00.00" N

5° 35' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR59/UK108

52° 24' 00.00" N

5° 22' 48.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR60/UK109

52° 32' 00.00" N

5° 22' 48.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR61/UK110

52° 32' 00.00" N

5° 28' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR62/UK111

52° 44' 00.00" N

5° 28' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR63/UK112

52° 44' 00.00" N

5° 24' 30.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR64/UK113

52° 52' 00.00" N

5° 24' 30.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR65/UK114

52° 52' 00.00" N

5° 22' 30.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR66/UK115

52° 59' 00.00" N

5° 22' 30.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR67/UK116

52° 59' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR68/UK117

53° 9' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR69/UK118

53° 9' 00.00" N

5° 20' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR70/UK119

53° 26' 00.00" N

5° 20' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR71/UK120

53° 26' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR72/UK121

53° 32' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR73/UK122

53° 32' 00.00" N

5° 17' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR74/UK123

53° 39' 00.00" N

5° 17' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR75/UK124

53° 39' 00.00" N

5° 16' 20.40" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR76/UK125

53° 42' 08.40" N

5° 16' 20.40" W

Parallel tal-Latitudni

IR77/UK126

53° 42' 08.40" N

5° 17' 51.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR78/UK127

53° 44' 24.00" N

5° 17' 51.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR79/UK128

53° 44' 24.00" N

5° 19' 19.80" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR80/UK129

53° 45' 48.00" N

5° 19' 19.80" W

Parallel tal-Latitudni

IR81/UK130

53° 45' 48.00" N

5° 22' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR82/UK131

53° 46' 00.00" N

5° 22' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR83/UK132

53° 46' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR84/UK133

53° 59' 56.95" N

5° 19' 00.00" W

 

TABELLA 3:

PUNTI U LINJI TAL-KONFINI BEJN IŻ-ŻONI TA’ RESPONSABBILTÀ TAL-IRLANDA U TAR-RENJU UNIT – TRAMUNTANA

Punti li jiddefinixxu l-konfini taż-żoni

Natura tal-linja li ġġonġi punt mal-punt segwenti

IR85/UK134

55° 31' 13.36" N

6° 45' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR86/UK135

55° 28' 00.00" N

6° 45' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR87/UK136

55° 28' 00.00" N

6° 48' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR88/UK137

55° 30' 00.00" N

6° 48' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR89/UK138

55° 30' 00.00" N

6° 51' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR90/UK139

55° 35' 00.00" N

6° 51' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR91/UK140

55° 35' 00.00" N

6° 57' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR92/UK141

55° 40' 00.00" N

6° 57' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR93/UK142

55° 40' 00.00" N

7° 2' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR94/UK143

55° 45' 00.00" N

7° 2' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR95/UK144

55° 45' 00.00" N

7° 8' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR96/UK145

55° 50' 00.00" N

7° 8' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR97/UK146

55° 50' 00.00" N

7° 15' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR98/UK147

55° 55' 00.00" N

7° 15' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR99/UK148

55° 55' 00.00" N

7° 23' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR100/UK149

56° 0' 00.00" N

7° 23' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR101/UK150

56° 0' 00.00" N

8° 13' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR102/UK151

56° 5' 00.00" N

8° 13' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR103/UK152

56° 5' 00.00" N

8° 39' 30.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR104/UK153

56° 10' 00.00" N

8° 39' 30.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR105/UK154

56° 10' 00.00" N

9° 7' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR106/UK155

56° 21' 30.00" N

9° 7' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR107/UK156

56° 21' 30.00" N

10° 30' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR108/UK157

56° 32' 30.00" N

10° 30' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR109/UK158

56° 32' 30.00" N

12° 12' 00.00" W

Meridjan tal-Lonġitudni

IR110/UK159

56° 42' 00.00" N

12° 12' 00.00" W

Parallel tal-Latitudni

IR111/UK160

56° 42' 00.00" N

14° 0' 00.00" W

 

TABELLA 4:

PUNTI U LINJI TAL-KONFINI BEJN IŻ-ŻONI TA’ RESPONSABBILTÀ TAN-NORVEĠJA U TAR-RENJU UNIT

Punti li jiddefinixxu l-konfini taż-żoni

Natura tal-linja li ġġonġi punt mal-punt segwenti

NO1/UK1

63 ° 38' 10.68" N

0 ° 10' 59.31" W

Ġeodeżika

NO2/UK2

63 ° 03' 20.71" N

0 ° 28' 12.51" E

Ġeodeżika

NO3/UK3

62 ° 58' 21.06" N

0 ° 33' 31.01" E

Ġeodeżika

NO4/UK4

62 ° 53' 29.49" N

0 ° 38' 27.91" E

Ġeodeżika

NO5/UK5

62 ° 44' 16.31" N

0 ° 47' 27.69" E

Ġeodeżika

NO6/UK6

62 ° 39' 57.99" N

0 ° 51' 29.48" E

Ġeodeżika

NO7/UK7

62 ° 36' 20.75" N

0 ° 54' 44.78" E

Ġeodeżika

NO8/UK8

62 ° 32' 47.29" N

0 ° 57' 48.32" E

Ġeodeżika

NO9/UK9

62 ° 30' 09.83" N

1 ° 0' 05.92" E

Ġeodeżika

NO10/UK10

62 ° 27' 32.82" N

1 ° 2' 17.70" E

Ġeodeżika

NO11/UK11

62 ° 24' 56.68" N

1 ° 4' 25.86" E

Ġeodeżika

NO12/UK12

62 ° 22' 21.00" N

1 ° 6' 28.21" E

Ġeodeżika

NO13/UK13

62 ° 19' 40.72" N

1 ° 8' 30.96" E

Ġeodeżika

NO14/UK14

62 ° 16' 43.93" N

1° 10' 40.66" E

Ġeodeżika

NO15/UK15

61° 44' 12.00" N

1 ° 33' 13.44" E

Ġeodeżika

NO16/UK16

61° 44' 12.00" N

1 ° 33' 36.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NO17/UK17

61° 21' 24.00" N

1 ° 47' 24.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NO18/UK18

59 ° 53' 48.00" N

2° 4' 36.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NO19/UK19

59 ° 17' 24.00" N

1 ° 42' 42.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NO20/UK20

58 ° 25' 48.00" N

1 ° 29' 00.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NO21/UK21

57 ° 54' 18.00" N

1 ° 57' 54.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NO22/UK22

56 ° 35' 42.00" N

2° 36' 48.00" E

Ark taċ-Ċirku l-Kbir

NO23/UK23

56 ° 5' 12.00" N

3 ° 15' 00.00" E

 

(9)

Franza: Iż-żona tar-responsabbiltà nazzjonali ta’ Franza għandha tkun limitata, mit-Tramuntana san-Nofsinhar, b’sensiela ta’ linji li jġonġu l-punti segwenti fl-ordni li jissemmew fih:

Punti li jiddefinixxu l-konfini taż-żona

Natura tal-linja li ġġonġi punt mal-punt segwenti

Punti oħra bl-istess koordinati

FR01

48 ° 19' 56.52" N

4 ° 46' 23.67" W

Lossodromu

 

FR02

48 ° 27' 00.00" N

5 ° 08' 23.63" W

Parallel tal-Latitudni

 

FR03

48 ° 27' 00.00" N

6 ° 34' 40.90" W

Lossodromu

 

FR04

46 ° 00' 04.06" N

9 ° 59' 54.88" W

Lossodromu

SP4

FR05

45 ° 00' 04.04" N

7 ° 59' 55.08" W

Lossodromu

SP5

FR06

44 ° 20' 03.93" N

3 ° 59' 55.37" W

Lossodromu

SP6

FR07

43 ° 23' 20.71" N

1 ° 46' 13.58" W

Lossodromu

SP7

FR08

43 ° 22' 50.11" N

1 ° 47' 11.18" W

 

SP8

(10)

Spanja: Iż-żona tar-responsabbiltà nazzjonali ta’ Spanja għandha tkun limitata minn sensiela ta’ linji li jġonġu l-punti segwenti fl-ordni li jissemmew fih:

Punti li jiddefinixxu l-konfini taż-żona

Natura tal-linja li ġġonġi punt mal-punt segwenti

Punti oħra bl-istess koordinati

SP1

42o 30’ 04.25”N

008° 52’ 18.22” W

Lossodromu

 

SP2

42o 30’ 04.32” N

010 ° 24’ 55.16” W

Lossodromu

 

SP3

46o 00’ 04.07” N

010 ° 24’ 54.86” W

Lossodromu

 

SP4

46o 00' 04.06" N

009 ° 59' 54.88" W

Lossodromu

FR4

SP5

45 ° 00' 04.04" N

007 ° 59' 55.08" W

Lossodromu

FR5

SP6

44 ° 20' 03.93" N

003 ° 59' 55.37" W

Lossodromu

FR6

SP7

43 ° 23' 20.71" N

001 ° 46' 13.58" W

Lossodromu

FR7

SP8

43 ° 22' 50.11" N

001 ° 47' 11.18" W

 

FR8

PARTI IV

KONFINI TAŻ-ŻONI TA’ RESPONSABBILTÀ KONĠUNTA

Iż-żoni ta’ responsabbiltà konġunta għandhom ikunu kif ġej:

1.

Żona ta’ Responsabbiltà Konġunta tal-Belġju, Franza, in-Netherlands u r-Renju Unit

Iż-żona tal-baħar bejn il-paralleli tal-latitudni 51°51' 52.1267" N u 51° 6' 00.00"N.

2.

Żona ta’ Responsabbiltà Konġunta ta’ Franza u r-Renju Unit:

Il-Kanal Ingliż fil-Lbiċ tal-parallel tal-latitudni 51° 32' 00.00" N sa linja li:

(a)

tibda fil-punt l-aktar fil-Punent tal-Isles of Scilly, u ġġonġi dak il-punt mal-punt 49°52'00.00"N 7° 44' 00.00" W;

(b)

minn dak il-punt, timxi ma’ linja ddiżinjata 50 mil nawtiku fil-Punent ta’ linja li tgħaqqad l-Isles of Scilly mal-gżira ta’ Ouessant fin-naħa tan-Nofsinhar tal-intersezzjoni tagħha mal-parallel tal-latitudni 48° 27' 00.00" N, u;

(c)

timxi ma’ dak il-parallel tal-latitudni lejn in-naħa tal-Lvant sal-aktar punt fin-Nofsinhar tal-gżira ta’ Ouessant.

3.

Żona ta’ Responsabbiltà Konġunta tad-Danimarka u l-Ġermanja

Iż-żona tal-baħar hija delineata bi:

(a)

lejn in-Nofsinhar, il-parallel tal-latitudni 54° 30' 00.00" N fin-naħa tal-Punent tal-kosta tal-Ġermanja;

(b)

lejn il-Punent, il-meridjan tal-lonġitudni 6° 30' 00.00" E;

(c)

lejn it-Tramuntana, il-parallel tal-latitudni 55° 50' 00.00" N fin-naħa tal-Punent tal-kosta tad-Danimarka; u

(d)

lejn il-Lvant, il-linja tal-ilma baxx (abbażi tad-Datum tal-Karti tal-Marea Astronomika l-Aktar Baxxa (LAT - Lowest Astronomical Tide)), inkluża ż-Żona tal-Baħar Wadden.

4.

Żona ta’ Responsabbiltà Konġunta tal-Ġermanja u tan-Netherlands

Iż-żona tal-baħar hija delineata bi:

(a)

lejn il-Punent, il-meridjan tal-lonġitudni 6° 0' 00.00" E (ED50) lejn in-naħa tat-Tramuntana tal-kosta tan-Netherlands;

(b)

lejn it-Tramuntana, il-parallel tal-latitudni 54° 0' 00.00" N (ED50);

(c)

lejn il-Lvant, il-meridjan tal-lonġitudni 7° 15' 00.00" E (ED50), lejn in-naħa tat-Tramuntana tal-kosta tal-Ġermanja; u

(d)

lejn in-Nofsinhar, il-linja tal-ilma baxx (abbażi tad-Datum tal-Karti tal-Marea Astronomika l-Aktar Baxxa (LAT), inkluża ż-Żona tal-Baħar Wadden.

PARTI V

INTERPRETAZZJONI

Il-pożizzjonijiet tal-punti msemmija f’dan l-Anness għandhom jiġu ddeterminati skont is-Sistema Ġeodeżika Ewropea (il-verżjoni tal-1950).”