ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 31

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 64
29ta' Jannar 2021


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/90 tat-28 ta’ Jannar 2021 li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u għal ċerti gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut applikabbli fil-Mediterran u fil-Baħar l-Iswed għall-2021

1

 

*

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/91 tat-28 ta’ Jannar 2021 li jiffissa, għas-snin 2021 u 2022, l-opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għal ċerti stokkijiet ta' ħut tal-baħar fond

20

 

*

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/92 tat-28 ta’ Jannar 2021 li jistabbilixxi għall-2021 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u ċerti gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni

31

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2021/93 tal-25 ta’ Jannar 2021 li jistabbilixxi l-għeluq tas-sajd għall-aringa fl-ilmijiet tal-Unjoni, tal-Gżejjer Faeroe, tan-Norveġja u dawk internazzjonali taż-żoni 1 u 2 għall-bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Polonja

193

 

*

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/94 tas-27 ta’ Jannar 2021 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 fir-rigward tal-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd

196

 

*

Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/95 tat-28 ta’ Jannar 2021 li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/592 dwar miżuri eċċezzjonali temporanji li jidderogaw minn ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jiġi indirizzat it-tfixkil fis-suq fis-settur tal-frott u l-ħxejjex u fis-settur tal-inbid ikkawżat mill-pandemija tal-COVID-19 u l-miżuri marbuta magħha

198

 

*

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/96 tat-28 ta’ Jannar 2021 li jawtorizza t-tqegħid fis suq tal-melħ tas-sodju ta’ 3’-sijalillattożju bħala ikel ġdid skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2470 ( 1 )

201

 

*

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/97 tat-28 ta’ Jannar 2021 li jemenda u jikkoreġi r-Regolament (UE) 2015/640 fir-rigward tal-introduzzjoni ta’ rekwiżiti addizzjonali ġodda tal-ajrunavigabbiltà

208

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzojni tal-Kummissjoni (UE) 2021/98 tat-28 ta’ Jannar 2021 li ma tapprovax l-esbiotrin bħala sustanza attiva eżistenti għall-użu fil-prodotti bijoċidali tat-tip ta’ prodott 18 ( 1 )

214

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

29.1.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 31/1


IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2021/90

tat-28 ta’ Jannar 2021

li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u għal ċerti gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut applikabbli fil-Mediterran u fil-Baħar l-Iswed għall-2021

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 43(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

L-Artikolu 43(3) tat-Trattat jistipula li l-Kunsill, fuq proposta tal-Kummissjoni, irid jadotta miżuri dwar l-iffissar u l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd.

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) jesiġi li jiġu adottati miżuri ta’ konservazzjoni filwaqt li jitqies il-parir xjentifiku, tekniku u ekonomiku disponibbli, inkluż, fejn rilevanti, ir-rapporti mfasslin mill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF).

(3)

Hija r-responsabbiltà tal-Kunsill li jadotta miżuri dwar l-iffissar u l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd, fosthom, fejn xieraq, ċerti kundizzjonijiet li huma marbutin magħhom mil-lat funzjonali. F’konformità mal-Artikolu 16(4) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, l-opportunitajiet tas-sajd iridu jiġu stabbiliti f’konformità mal-objettivi tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) stabbiliti fl-Artikolu 2(2) ta’ dak ir-Regolament. L-Artikolu 16(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 jistipula li l-opportunitajiet tas-sajd għandhom jiġu allokati lill-Istati Membri b’tali mod li jiżguraw stabbiltà relattiva tal-attivitajiet tas-sajd ta’ kull Stat Membru għal kull stokk ta’ ħut jew għal kull tip ta’ sajd.

(4)

L-Artikolu 16(4) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 jistipula li, għall-istokkijiet soġġetti għal pjanijiet pluriennali speċifiċi, l-opportunitajiet tas-sajd iridu jiġu stabbiliti skont ir-regoli stipulati f’dawk il-pjanijiet.

(5)

Il-pjan pluriennali għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-Baħar Mediterran ġie stabbilit bir-Regolament (UE) 2019/1022 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) u daħal fis-seħħ fis-16 ta’ Lulju 2019. Skont l-Artikolu 4(1) ta’ dak ir-Regolament, jenħtieġ li l-opportunitajiet tas-sajd għall-istokkijiet elenkati fl-Artikolu 1 ta’ dak ir-Regolament jiġu ffissati b’mod li jiksbu mortalità mis-sajd fil-livell tar-rendiment massimu sostenibbli (MSY) fuq bażi progressiva u inkrementali sal-2020 fejn possibbli, u sal-1 ta’ Jannar 2025. Jenħtieġ li l-opportunitajiet tas-sajd jingħataw f’termini tal-isforz tas-sajd massimu permissibbli u li dawn jiġu ffissati skont ir-reġim tal-isforz tas-sajd stabbilit fl-Artikolu 7 ta’ dak ir-Regolament.

(6)

STECF ikkonkluda li sabiex jintlaħqu l-miri tal-MSY għall-istokkijiet tal-ħut tal-punent tal-Mediterran, huma meħtieġa azzjoni rapida u tnaqqis reali fil-mortalità mis-sajd. Għaldaqstant, għall-2021, l-isforz tas-sajd massimu permissibbli jenħtieġ li jitnaqqas b’7,5 % meta mqabbel mal-linja bażi, li għandu jitnaqqas mill-isforz tas-sajd massimu permissibbli stabbilit għall-2020 bir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/2236 (3).

(7)

Fit-42 laqgħa annwali tagħha li saret fl-2018, il-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran (GFCM) adottat ir-Rakkomandazzjoni GFCM/42/2018/1 dwar pjan ta’ Ġestjoni pluriennali għas-sallura Ewropea fil-Mediterran, li stabbilixxiet miżuri ta’ ġestjoni għas-sallura Ewropea (Anguilla anguilla) fil-Mediterran (fis-subżoni ġeografiċi 1 sa 27 tal-GFCM). Dawk il-miżuri jinkludu limiti ta’ qbid jew ta’ sforz u perijodu annwali ta’ għeluq tas-sajd ta’ tliet xhur konsekuttivi li kull Stat Membru jrid jiddefinixxi skont l-objettivi ta’ konservazzjoni mogħtija fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1100/2007 (4), skont il-pjan jew il-pjanijiet nazzjonali ta’ ġestjoni tiegħu għas-sallura u skont ix-xejriet temporali tal-migrazzjoni tas-sallura f’dak l-Istat Membru. Fejn il-pjanijiet nazzjonali ta’ ġestjoni li jwasslu għal tnaqqis ta’ sforz jew ta’ qbid ta’ mill-inqas 30 % kienu fis-seħħ qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dik ir-Rakkomandazzjoni, il-limiti ta’ qbid jew ta’ sforz tas-sajd diġà stabbiliti u implimentati ma għandhomx jinqabżu. F’konformità ma’ dik ir-Rakkomandazzjoni, l-għeluq tas-sajd jenħtieġ li japplika għall-ilma baħar kollu tal-Mediterran u għall-ilmijiet salmastri bħall-estwarji, il-laguni kostali u l-ilmijiet ta’ tranżizzjoni. Jenħtieġ li dawk il-miżuri jiġu implimentati fid-dritt tal-Unjoni.

(8)

Fit-42 laqgħa annwali tagħha li saret fl-2018, il-GFCM adottat ukoll ir-Rakkomandazzjoni GFCM/42/2018/8 dwar miżuri ulterjuri ta’ emerġenza fl-2019-2021 għal stokkijiet pelaġiċi żgħar fil-Baħar Adrijatiku (is-subżoni ġeografiċi 17 u 18 tal-GFCM). Jenħtieġ li dawk il-miżuri jiġu implimentati fid-dritt tal-Unjoni. Il-limiti massimi tal-qbid huma ffissati biss għal sena u huma mingħajr preġudizzju għal kull miżura oħra li tista’ tiġi adottata fil-ġejjieni u għal kull skema ta’ allokazzjoni li jista’ jkun hemm bejn l-Istati Membri.

(9)

Fit-42 laqgħa annwali tagħha fl-2018, il-GFCM adottat ir-Rakkomandazzjoni GFCM/42/2018/3 dwar pjan ta’ ġestjoni pluriennali għas-sajd sostenibbli tat-tkarkir tal-gamblu aħmar kbir (Aristaeomorpha foliacea) u tal-gamblu blu u aħmar (Aristeus antennatus) fil-Baħar Levantin (is-subżoni ġeografiċi 24, 25, 26 u 27 tal-GFCM), li introduċiet numru massimu ta’ bastimenti tas-sajd. Jenħtieġ li dawk il-miżuri jiġu implimentati fid-dritt tal-Unjoni.

(10)

Fit-42 laqgħa annwali tagħha fl-2018, il-GFCM adottat ir-Rakkomandazzjoni GFCM/42/2018/4 dwar pjan ta’ ġestjoni pluriennali għas-sajd sostenibbli tat-tkarkir tal-gamblu aħmar kbir (Aristaeomorpha foliacea) u tal-gamblu blu u aħmar (Aristeus antennatus) fil-Baħar Jonju (is-subżoni ġeografiċi 19, 20 u 21 tal-GFCM), li introduċiet numru massimu ta’ bastimenti tas-sajd. Jenħtieġ li dawk il-miżuri jiġu implimentati fid-dritt tal-Unjoni.

(11)

Fit-43 laqgħa annwali tagħha fl-2019, il-GFCM adottat ir-Rakkomandazzjoni GFCM/43/2019/6 dwar miżuri ta’ ġestjoni għas-sajd sostenibbli tat-tkarkir tal-gamblu aħmar kbir (Aristaeomorpha foliacea) u tal-gamblu blu u aħmar (Aristeus antennatus) fl-Istrett ta’ Sqallija (is-subżoni ġeografiċi 12, 13, 14, 15 u 16 tal-GFCM), li introduċiet numru massimu ta’ bastimenti tas-sajd. Jenħtieġ li dawk il-miżuri jiġu implimentati fid-dritt tal-Unjoni.

(12)

Fit-43 laqgħa annwali tagħha li saret fl-2019, il-GFCM adottat ir-Rakkomandazzjoni GFCM/43/2019/5 dwar pjan ta’ ġestjoni pluriennali għas-sajd sostenibbli għall-ħut tal-qiegħ fil-Baħar Adrijatiku (is-subżoni ġeografiċi 17 u 18 tal-GFCM), li introduċiet reġim ta’ sforz tas-sajd u limitu massimu għall-kapaċità tal-flotta għal ċerti stokkijiet ta’ ħut tal-qiegħ. Jenħtieġ li dawk il-miżuri jiġu implimentati fid-dritt tal-Unjoni.

(13)

Filwaqt li jitqiesu l-partikularitajiet tal-flotta Slovena u l-impatt marġinali tagħhom fuq l-istokkijiet tal-ispeċijiet pelaġiċi ż-żgħar u fuq l-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ, huwa xieraq li jiġu ppreżervati x-xejriet tas-sajd eżistenti u li jiġi żgurat l-aċċess mill-flotta Slovena għal kwantità minima ta’ speċijiet pelaġiċi żgħar u għal kwota minima tal-isforz tas-sajd għall-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ.

(14)

Fit-43 laqgħa annwali tagħha li saret fl-2019, il-GFCM adottat ir-Rakkomandazzjoni GFCM/43/2019/4 dwar pjan ta’ ġestjoni għall-użu sostenibbli tal-qroll aħmar (Corallium rubrum) fil-Mediterran (is-subżoni ġeografiċi 1 sa 27 tal-GFCM), li introduċiet numru massimu ta’ awtorizzazzjonijiet tas-sajd u limiti tal-ħsad għall-qroll aħmar. Jenħtieġ li dawk il-miżuri jiġu implimentati fid-dritt tal-Unjoni.

(15)

Fit-43 laqgħa annwali tagħha li saret fl-2019, il-GFCM adottat ir-Rakkomandazzjoni GFCM/43/2019/2 dwar pjan ta’ ġestjoni għall-użu sostenibbli tal-paġella ħamra (Pagellus bogaraveo) fil-Baħar Alboran (is-subżoni ġeografiċi 1 sa 3 tal-GFCM), li introduċiet limitu ta’ qabdiet u ta’ sforz fuq il-bażi tal-livell medju awtorizzat u eżerċitat matul il-perijodu 2010–2015. Jenħtieġ li dawk il-miżuri jiġu implimentati fid-dritt tal-Unjoni.

(16)

Fit-43 laqgħa annwali tagħha fl-2019, il-GFCM adottat ir-Rakkomandazzjoni GFCM/43/2019/1 dwar sett ta’ miżuri ta’ ġestjoni għall-użu ta’ rkaptu ankrat biex jinġema’ l-ħut fis-sajd għal-lampuki (Coryphaena hippurus) fil-Baħar Mediterran (is-subżoni ġeografiċi 1 sa 27 tal-GFCM), li introduċew numru massimu ta’ bastimenti tas-sajd tal-lampuki. Jenħtieġ li dawk il-miżuri jiġu implimentati fid-dritt tal-Unjoni.

(17)

Fit-43 laqgħa annwali tagħha li saret fl-2019, il-GFCM adottat ir-Rakkomandazzjoni GFCM/43/2019/3 li temenda r-Rakkomandazzjoni GFCM/41/2017/4 dwar pjan ta’ ġestjoni pluriennali għas-sajd għall-barbun imperjali fil-Baħar l-Iswed (is-subżona ġeografika 29 tal-GFCM). Dik ir-Rakkomandazzjoni introduċiet qabda totali permissibbli (TAC) reġjonali aġġornata u skema ta’ allokazzjoni tal-kwoti għall-barbun imperjali, kif ukoll miżuri ta’ konservazzjoni oħrajn għal dak l-istokk, b’mod partikolari perijodu ta’ għeluq tas-sajd ta’ xahrejn u restrizzjoni fuq il-jiem tas-sajd ta’ 180 jum fis-sena. Jenħtieġ li dawk il-miżuri jiġu implimentati fid-dritt tal-Unjoni.

(18)

Skont il-parir xjentifiku tal-GFCM, jeħtieġ jinżamm il-livell attwali ta’ mortalità mis-sajd biex tkun żgurata s-sostenibbiltà tal-istokk tal-laċċa kaħla fil-Baħar l-Iswed. Għalhekk huwa xieraq li tkompli tiġi ffissata kwota awtonoma għal dak l-istokk.

(19)

Jenħtieġ li l-opportunitajiet tas-sajd jiġu stabbiliti abbażi tal-parir xjentifiku disponibbli, filwaqt li jitqiesu l-aspetti bijoloġiċi u soċjoekonomiċi, u filwaqt li jiġi żgurat trattament ġust bejn is-setturi tas-sajd, kif ukoll fid-dawl tal-opinjonijiet li jkunu ngħadu waqt il-konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati.

(20)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 (5) introduċa kundizzjonijiet addizzjonali għall-ġestjoni tat-TACs minn sena għall-oħra li jinkludu dispożizzjonijiet dwar il-flessibbiltà għat-TACs prekawzjonarji u analitiċi skont l-Artikolu 3 u 4 tiegħu. Skont l-Artikolu 2 ta’ dak ir-Regolament, meta jiġu stabbiliti t-TACs, il-Kunsill irid jiddeċiedi liema huma l-istokkijiet li għalihom ma għandhomx japplikaw l-Artikoli 3 u 4 ta’ dak ir-Regolament, b’mod partikolari abbażi tal-istat bijoloġiku tal-istokkijiet. Iktar reċentement, l-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 daħħal il-mekkaniżmu tal-flessibbiltà minn sena għall-oħra għall-istokkijiet kollha li għalihom japplika l-obbligu ta’ ħatt l-art. Għalhekk, sabiex tiġi evitata flessibbiltà eċċessiva li ddgħajjef il-prinċipju ta’ sfruttament razzjonali u responsabbli tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar, li xxekkel il-kisba tal-objettivi tal-PKS u li twassal biex tmur għall-agħar il-qagħda bijoloġika tal-istokkijiet, jenħtieġ li jiġi stabbilit li l-Artikoli 3 u 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplikaw għat-TACs analitiċi biss meta ma tintużax il-flessibbiltà minn sena għall-oħra prevista fl-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

(21)

Għall-użu tal-opportunitajiet tas-sajd li l-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom li huma stipulati f’dan ir-Regolament japplika r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 (6), u b’mod partikolari l-Artikoli 33 u 34 tiegħu, li jittrattaw ir-reġistrazzjoni tal-qabdiet u tal-isforz tas-sajd u n-notifika tad-data dwar l-eżawriment tal-opportunitajiet tas-sajd. Għalhekk, jeħtieġ jiġu speċifikati l-kodiċijiet li l-Istati Membri jridu jużaw meta jibagħtu d-data lill-Kummissjoni dwar il-ħatt l-art tal-istokkijiet li għalihom japplika dan ir-Regolament.

(22)

Biex jiġi evitat li jiġu interrotti l-attivitajiet tas-sajd u biex jiġi żgurat l-għajxien tas-sajjieda tal-Unjoni, jenħtieġ li dan ir-Regolament jibda japplika mill-1 ta’ Jannar 2021. Minħabba l-urġenza, jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ minnufih wara li jiġi ppubblikat.

(23)

Jenħtieġ li l-opportunitajiet tas-sajd jintużaw b’mod li jkun għalkollox konformi mad-dritt tal-Unjoni,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd applikabbli fil-Mediterran u fil-Baħar l-Iswed għall-2021 għal ċerti stokkijiet tal-ħut u għal ċerti gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut.

Artikolu 2

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament japplika għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jistadu għall-istokkijiet tal-ħut li ġejjin:

(a)

Is-sallura (Anguilla anguilla), il-qroll aħmar (Corallium rubrum) u l-lampuki (Coryphaena hippurus) fil-Mediterran, kif iddefinit fil-punt (b) tal-Artikolu 4;

(b)

il-gamblu blu u aħmar (Aristeus antennatus), il-gamblu abjad (Parapenaeus longirostris), il-gamblu aħmar kbir (Aristaeomorpha foliacea), il-merluzz (Merluccius merluccius), l-iskampu (Nephrops norvegicus) u t-trilja tal-ħama (Mullus barbatus) fil-Punent tal-Baħar Mediterran, kif iddefinit fil-punt (c) tal-Artikolu 4;

(c)

l-inċova (Engraulis encrasicolus) u s-sardina (Sardina pilchardus) fil-Baħar Adrijatiku, kif iddefinit fil-punt (d) tal-Artikolu 4;

(d)

il-merluzz (Merluccius merluccius), l-iskampu (Nephrops norvegicus), il-lingwata komuni (Solea solea), il-gamblu abjad (Parapenaeus longirostris), u t-trilja tal-ħama (Mullus barbatus) fil-Baħar Adrijatiku, kif iddefinit fil-punt (d) tal-Artikolu 4;

(e)

il-gamblu aħmar kbir (Aristaeomorpha foliacea) u l-gamblu blu u aħmar (Aristeus antennatus) fl-Istrett ta’ Sqallija kif iddefinit fil-punt (e) tal-Artikolu 4, fil-Baħar Jonju kif iddefinit fil-punt (f) tal-Artikolu 4 u fil-Baħar Levantin kif iddefinit fil-punt (g) tal-Artikolu 4(;

(f)

il-paġella ħamra (Pagellus bogaraveo) fil-Baħar Alboran, kif iddefinit fil-punt (h) tal-Artikolu 4;

(g)

il-laċċa kaħla (Sprattus sprattus) u l-barbun imperjali (Scophthalmus maximus) fil-Baħar l-Iswed, kif iddefinit fil-punt (i) tal-Artikolu 4;

2.   Dan ir-Regolament japplika wkoll għas-sajd rikreattiv meta dan jissemma b’mod espliċitu fid-dispożizzjonijiet rilevanti.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. Barra minn hekk, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“ilmijiet internazzjonali” tfisser ilmijiet li ma jaqgħu taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni tal-ebda Stat;

(b)

“sajd rikreattiv” tfisser attivitajiet tas-sajd mhux kummerċjali li jisfruttaw ir-riżorsi akkwatiċi ħajjin tal-baħar għar-rikreazzjoni, għat-turiżmu jew għall-isport;

(c)

“qabda totali permissibbli” (TAC) tfisser:

(i)

fil-każ tal-attivitajiet tas-sajd li għalihom tapplika l-eżenzjoni mill-obbligu ta’ ħatt l-art imsemmija fl-Artikolu 15(4) sa (7) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, l-ammont ta’ ħut li jista’ jinħatt l-art minn kull stokk kull sena;

(ii)

fil-każ tal-attivitajiet l-oħrajn kollha tas-sajd, l-ammont ta’ ħut li jista’ jinqabad minn kull stokk fuq perijodu ta’ sena;

(d)

“kwota” tfisser proporzjon mit-TAC allokata lill-Unjoni jew lil Stat Membru;

(e)

“kwota awtonoma tal-Unjoni” tfisser limitu tal-qbid allokat b’mod awtonomu lill-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni meta ma jkunx hemm qbil dwar TAC;

(f)

“kwota analitika” tfisser kwota awtonoma tal-Unjoni li għaliha tkun disponibbli valutazzjoni analitika;

(g)

“valutazzjoni analitika” tfisser evalwazzjoni kwantitattiva tax-xejriet fi stokk partikolari, imsejsa fuq data dwar il-bijoloġija u l-isfruttament tal-istokk, li l-analiżi xjentifika tkun indikat li hija ta’ kwalità tajba biżżejjed biex abbażi tagħha jingħataw pariri xjentifiċi dwar l-għażliet għall-qbid fil-ġejjieni.

(h)

“irkaptu biex jinġema’ l-ħut” tfisser kull tagħmir ankrat li jżomm fil-wiċċ tal-baħar bl-iskop li jattira l-ħut.

Artikolu 4

Żoni tas-sajd

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet taż-żoni li ġejjin:

(a)

“is-subżoni ġeografiċi tal-GFCM” tfisser iż-żoni ddefiniti fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1343/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7);

(b)

“il-Baħar Mediterran” tfisser l-ilmijiet tas-subżoni ġeografiċi 1 sa 27 tal-GFCM, kif iddefiniti fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1343/2011;

(c)

“il-Punent tal-Baħar Mediterran” tfisser l-ilmijiet tas-subżoni ġeografiċi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 u 11 tal-GFCM, kif iddefiniti fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1343/2011;

(d)

“il-Baħar Adrijatiku” tfisser l-ilmijiet tas-subżoni ġeografiċi 17 u 18 tal-GFCM, kif iddefiniti fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1343/2011;

(e)

“l-Istrett ta’ Sqallija” tfisser l-ilmijiet tas-subżoni ġeografiċi 12, 13, 14, 15 u 16, tal-GFCM, kif iddefiniti fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1343/2011;

(f)

“il-Baħar Jonju” tfisser l-ilmijiet tas-subżoni ġeografiċi 19, 20 u 21 tal-GFCM, kif iddefiniti fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1343/2011;

(g)

“il-Baħar Levant” tfisser l-ilmijiet tas-subżoni ġeografiċi 24, 25, 26 u 27 tal-GFCM, kif iddefiniti fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1343/2011;

(h)

“il-Baħar Alboran” tfisser l-ilmijiet tas-subżoni ġeografiċi 1 sa 3 tal-GFCM, kif iddefiniti fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1343/2011;

(i)

“il-Baħar l-Iswed” tfisser l-ilmijiet tas-subżona ġeografika 29 tal-GFCM, kif iddefinita fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1343/2011.

TITOLU II

OPPORTUNITAJIET TAS-SAJD

KAPITOLU I

Il-Baħar Mediterran

Artikolu 5

Sallura

1.   Dan l-Artikolu japplika għall-attivitajiet kollha mill-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni u għal attivitajiet oħra tas-sajd tal-Unjoni li jaqbdu s-sallura (Anguilla anguilla), jiġifieri sajd immirat, inċidentali u rikreattiv, fl-ilmijiet kollha tal-Mediterran, inklużi l-ilmijiet ħelwin u salmastri ta’ tranżizzjoni, bħal laguni u estwarji.

2.   Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għandhom ikunu pprojbiti milli jistadu għas-sallura fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali tal-Mediterran għal perijodu ta’ tliet xhur konsekuttivi li kull Stat Membru jrid jistabbilixxi. Il-perijodu tal-għeluq tas-sajd għandu jkun konsistenti mal-objettivi ta’ konservazzjoni stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1100/2007, mal-pjanijiet nazzjonali ta’ ġestjoni u max-xejriet temporali tal-migrazzjoni tas-sallura Ewropea fl-Istati Membri kkonċernati. L-Istati Membri għandhom javżaw lill-Kummissjoni bil-perijodu stabbilit sa mhux aktar tard minn xahar qabel ma jidħol fis-seħħ l-għeluq tas-sajd u, fi kwalunkwe każ, sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar 2021.

3.   L-Istati Membri ma għandhomx jaqbżu l-livell massimu ta’ qabdiet jew ta’ sforz tas-sajd tas-sallura Ewropea stabbilit u implimentat permezz tal-pjanijiet ta’ ġestjoni nazzjonali tagħhom, adottati f’konformità mal-Artikoli 2 u 4 tar-Regolament 1100/2007.

Artikolu 6

Qroll aħmar

1.   Dan l-Artikolu japplika għall-attivitajiet kollha mill-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni u għal attivitajiet oħra tas-sajd tal-Unjoni għall-ħsad tal-qroll aħmar (Corallium rubrum), jiġifieri sajd immirat u rikreattiv fil-Mediterran.

2.   Għas-sajd immirat, in-numru massimu ta’ awtorizzazzjonijiet tas-sajd u l-kwantitajiet massimi ta’ stokkijiet tal-qroll aħmar maħsuda mill-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni u l-attivitajiet ta’ ħsad tal-Unjoni ma għandhomx jaqbżu l-livelli stabbiliti fl-Anness I.

3.   Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li huma soġġetti għall-paragrafu 2 għandhom ikunu pprojbiti milli jittrasbordaw qroll aħmar fuq il-baħar.

4.   Għas-sajd rikreattiv, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jipprojbixxu l-qabda u ż-żamma abbord, it-trasbord jew il-ħatt l-art tal-qroll aħmar.

Artikolu 7

Lampuki

1.   Dan l-Artikolu japplika għall-attivitajiet kummerċjali kollha minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni u għal attivitajiet oħra tas-sajd tal-Unjoni li jużaw irkaptu sabiex jinġema’ l-ħut għall-qbid tal-lampuki (Coryphaena hippurus), fl-ilmijiet internazzjonali tal-Mediterran.

2.   In-numru massimu ta’ bastimenti tas-sajd tal-Unjoni awtorizzati jistadu għal-lampuki huwa stipulat fl-Anness II

KAPITOLU II

Il-Punent tal-Baħar Mediterran

Artikolu 8

Stokkijiet tal-ħut tal-qiegħ

1.   Dan l-Artikolu japplika għall-attivitajiet kollha mill-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni u għal attivitajiet oħra tas-sajd tal-Unjoni għall-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ imsemmija fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) 2019/1022, fil-Punent tal-Baħar Mediterran.

2.   L-isforz tas-sajd massimu permissibbli huwa stipulat fl-Anness III għal dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jimmaniġġjaw l-isforz tas-sajd massimu permissibbli f’konformità mal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2019/1022.

Artikolu 9

Trażmissjoni tad- data

L-Istati Membri għandhom jirreġistraw id-data dwar l-isforz tas-sajd u jibagħtuha lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 2019/1022.

Huma u jibagħtu d-data dwar l-isforz tas-sajd lill-Kummissjoni f’konformità ma’ dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom jużaw il-kodiċijiet tal-gruppi tal-isforz tas-sajd stabbiliti fl-Anness III.

KAPITOLU III

Il-Baħar Adrijatiku

Artikolu 10

Stokkijiet pelaġiċi żgħar

1.   Dan l-Artikolu japplika għall-attivitajiet kollha mill-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni u għal attivitajiet oħra tas-sajd tal-Unjoni għall-qbid tas-sardina (Sardina pilchardus) u tal-inċova (Engraulis encrasicolus) fil-Baħar Adrijatiku.

2.   Il-livell massimu ta’ qabdiet ma għandux jaqbeż il-livelli stabbiliti fl-Anness IV.

3.   Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jkunu qed jistadu għas-sardin u għall-inċova fil-Baħar Adrijatiku ma għandhomx jaqbżu l-180 jum ta’ sajd fis-sena. Minn dawk il-180 jum tas-sajd, japplika għadd massimu ta’ 144 jum tas-sajd għas-sajd għas-sardina u japplika għadd massimu ta’ 144 jum tas-sajd għas-sajd għall-inċova.

4.   In-numru massimu ta’ bastimenti tas-sajd tal-Unjoni awtorizzati jistadu għall-pelaġiċi żgħar huwa stabbilit fl-Anness IV.

Artikolu 11

Stokkijiet tal-ħut tal-qiegħ

1.   Dan l-Artikolu japplika għall-attivitajiet kollha minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni u għal attivitajiet oħra tas-sajd tal-Unjoni li jaqbdu l-merluzz (Merluccius merluccius), l-iskampu (Nephrops norvegicus), il-lingwata komuni (Solea solea), il-gamblu abjad (Parapenaeus longirostris) u t-trilja tal-ħama (Mullus barbatus) fil-Baħar Adrijatiku.

2.   L-isforz tas-sajd massimu permissibbli u l-kapaċità massima tal-flotta għall-istokkijiet ta’ ħut tal-qiegħ fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu huma stabbiliti fl-Anness IV.

3.   L-Istati Membri għandhom jimmaniġġjaw l-isforz massimu permissibbli f’konformità mal-Artikoli 26 sa 35 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

Artikolu 12

Trażmissjoni tad- data

Meta l-Istati Membri jibagħtu lill-Kummissjoni d-data marbuta mal-ħatt l-art tal-kwantitajiet tal-istokkijiet li jkunu qabdu skont l-Artikoli 33 u 34 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, huma għandhom jużaw il-kodiċijiet tal-istokkijiet stabbiliti fl-Anness IV.

KAPITOLU IV

Il-Baħar Jonju, il-Baħar Levantin u l-Istrett ta’ Sqallija

Artikolu 13

1.   Dan l-Artikolu japplika għall-attivitajiet kollha mill-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni u għal attivitajiet oħra tas-sajd tal-Unjoni li jaqbdu l-gamblu aħmar kbir (Aristaeomorpha foliacea) u l-gamblu blu u aħmar (Aristeus antennatus), fil-Baħar Jonju, fil-Baħar Levantin u fl-Istrett ta’ Sqallija.

2.   In-numru massimu ta’ bastimenti tat-tkarkir tal-qiegħ awtorizzati jistadu għall-istokkijiet ta’ ħut tal-qiegħ huwa stipulat fl-Anness V.

KAPITOLU V

Il-Baħar Alboran

Artikolu 14

1.   Dan l-Artikolu japplika għas-sajd kummerċjali bil-konz u bix-xlief minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jaqbdu l-paġella ħamra (Pagellus bogaraveo) fil-Baħar Alboran.

2.   Il-livell massimu ta’ qabdiet ma għandux jaqbeż il-livelli stabbiliti fl-Anness VI.

KAPITOLU VI

Il-Baħar l-Iswed

Artikolu 15

Allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd għal-laċċa kaħla

1.   Dan l-Artikolu japplika għall-attivitajiet kollha mill-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni u għal attivitajiet oħra tas-sajd tal-Unjoni li jaqbdu l-laċċa kaħla (Sprattus sprattus) fil-Baħar l-Iswed.

2.   Il-kwota awtonoma tal-Unjoni għal-laċċa kaħla, l-allokazzjoni tat-tali kwota fost l-Istati Membri u l-kundizzjonijiet marbutin magħhom mil-lat funzjonali, meta dan ikun xieraq, huma stabbiliti fl-Anness VII.

Artikolu 16

Allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd għall-barbun imperjali

1.   Dan l-Artikolu japplika għall-attivitajiet kollha mill-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni u għal attivitajiet oħra tas-sajd tal-Unjoni li jaqbdu l-barbun imperjali (Scophthalmus maximus) fil-Baħar l-Iswed.

2.   It-TAC għall-barbun imperjali applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni li jinsabu fil-Baħar l-Iswed u l-allokazzjoni tat-tali TAC fost l-Istati Membri, kif ukoll il-kundizzjonijiet marbutin magħhom mil-lat funzjonali, meta dan ikun xieraq, huma stabbiliti fl-Anness VII.

Artikolu 17

Ġestjoni tal-isforz tas-sajd għall-barbun imperjali

Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li huma awtorizzati jistadu għall-barbun imperjali fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 16 ma għandhomx jaqbżu l-180 jum ta’ sajd fis-sena, irrispettivament mit-tul totali tagħhom.

Artikolu 18

Perijodu ta’ għeluq tas-sajd għall-barbun imperjali

Mill-15 ta’ April sal-15 ta’ Ġunju, il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għandhom ikunu pprojbiti milli jwettqu kull attività tas-sajd, inkluż it-trażbord, iż-żamma abbord, il-ħatt l-art u l-ewwel bejgħ tal-barbun imperjali, fl-ilmijiet tal-Unjoni li jinsabu fil-Baħar l-Iswed.

Artikolu 19

Dispożizzjonijiet speċjali dwar l-allokazzjonijiet tal-opportunitajiet tas-sajd fil-Baħar l-Iswed

1.   L-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd fost l-Istati Membri kif stabbilit fl-Artikoli 15 u 16 ta’ dan ir-Regolament għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-affarijiet li ġejjin:

(a)

għall-iskambji li jsiru skont l-Artikolu 16(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(b)

għat-tnaqqis u għar-riallokazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009; u

(c)

għat-tnaqqis li jsir skont l-Artikoli 105 u 107 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

2.   L-Artikoli 3 u 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandhomx japplikaw meta Stat Membru juża l-flessibbiltà minn sena għal sena prevista fl-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

Artikolu 20

Trażmissjoni tad- data

Meta l-Istati Membri jibagħtu lill-Kummissjoni d-data marbuta mal-ħatt l-art tal-kwantitajiet tal-istokkijiet tal-laċċa kaħla u tal-barbun imperjali li jkunu qabdu fl-ilmijiet tal-Unjoni li jinsabu fil-Baħar l-Iswed skont l-Artikoli 33 u 34 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, huma għandhom jużaw il-kodiċijiet tal-istokkijiet stabbiliti fl-Anness VII.

TITOLU III

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 21

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Jannar 2021.

Għall-Kunsill

Il-President

A. P. ZACARIAS


(1)  Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(2)  Ir-Regolament (UE) 2019/1022 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2019 li jistabbilixxi pjan pluriennali għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-Mediterran u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 508/2014 (ĠU L 172, 26.6.2019, p. 1).

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/2236 tas-16 ta’ Diċembru 2019 li jiffissa, għall-2020, l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u għal ċerti gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut applikabbli fil-Mediterran u fil-Baħar l-Iswed (ĠU L 336, 30.12.2019, p. 14).

(4)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1100/2007 tat-18 ta’ Settembru 2007 li jistabbilixxi miżuri għall-irkupru tal-istokk tas-sallura Ewropea (ĠU L 248, 22.9.2007, p. 17).

(5)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 tas-6 ta’ Mejju 1996 li jintroduċi kondizzjonijiet addizzjonali għal tmexxija minn sena għal sena tal-TAC u l-kwoti (ĠU L 115, 9.5.1996, p. 3).

(6)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).

(7)  Ir-Regolament (UE) Nru 1343/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar ċerti dispożizzjonijiet għas-sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran) u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006 dwar miżuri ta’ ġestjoni għall-isfruttament sostenibbli ta’ riżorsi tas-sajd fil-Baħar Mediterran (ĠU L 347, 30.12.2011, p.44).


ANNESS I

L-OPPORTUNITAJIET TAS-SAJD GĦALL-BASTIMENTI TAS-SAJD TAL-UNJONI FIL-KUNTEST TAL-PJAN TA’ ĠESTJONI PLURIENNALI TAL-GFCM GĦALL-QROLL AĦMAR FIL-BAĦAR MEDITERRAN

It-tabelli f’dan l-Anness jistabbilixxu n-numru massimu ta’ awtorizzazzjonijiet tas-sajd u ta’ qabdiet tal-qroll aħmar fil-Baħar Mediterran.

Ir-referenzi għaż-żoni tas-sajd huma referenzi għas-subżoni ġeografiċi tal-GFCM (“GSAs”).

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, qed tingħata t-tabella komparattiva li ġejja bl-ismijiet bil-Latin u bl-ismijiet komuni tal-istokkijiet tal-ħut:

Isem xjentifiku

Kodiċi alfa-3

Isem komuni

Corallium rubrum

COL

Qroll aħmar


Tabella 1

Numru massimu ta’ awtorizzazzjonijiet tas-sajd  (1)

Stat Membru

Qroll aħmar

COL

Il-Greċja

12

Spanja

0  (*1)

Franza

32

Il-Kroazja

28

L-Italja

40


Tabella 2

Il-livell massimu ta’ kwantitajiet maqbuda espress f’tunnellati ta’ piż ħaj

Speċi:

Qroll aħmar

Corallium rubrum

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni li jinsabu fil-Baħar Mediterran - is-subżoni ġeografiċi 1-27

COL/GF1-27

Il-Greċja

 

1,844

 

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

Spanja

 

0

 (*2)

Franza

 

1,400

 

Il-Kroazja

 

1,226

 

L-Italja

 

1,378

 

L-Unjoni

 

5,848

 

TAC

Mhux rilevanti /Ma hemmx qbil dwarha

 


(1)  Li jirrappreżenta l-għadd ta’ bastimenti u/jew bugħaddasa, jew l-abbinament ta’ għaddas wieħed ma’ bastiment wieħed, awtorizzati biex jiġbru l-qroll aħmar.

(*1)  Skont il-projbizzjoni temporanja għas-sajd tal-qroll aħmar stabbilit fl-ilmijiet Spanjoli.

(*2)  Skont il-projbizzjoni temporanja għas-sajd tal-qroll aħmar stabbilit fl-ilmijiet Spanjoli.


ANNESS II

L-ISFORZ TAS-SAJD GĦALL-BASTIMENTI TAS-SAJD TAL-UNJONI FIL-KUNTEST TAL-ĠESTJONI TAL-LAMPUKA FIL-BAĦAR MEDITERRAN

It-tabella f’dan l-Anness tistabbilixxi n-numru massimu ta’ bastimenti tas-sajd tal-Unjoni awtorizzati li jistadu għal-lampuki fl-ilmijiet internazzjonali tal-Baħar Mediterran.

Ir-referenzi għaż-żoni tas-sajd huma referenzi għall-ilmijiet internazzjonali tal-Baħar Mediterran.

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, qed tingħata t-tabella komparattiva li ġejja bl-ismijiet bil-Latin u bl-ismijiet komuni tal-istokkijiet tal-ħut:

Isem xjentifiku

Kodiċi alfa-3

Isem komuni

Coryphaena hippurus

DOL

Lampuka

Numru massimu ta’ awtorizzazzjonijiet tas-sajd għal bastimenti li joperaw f’ilmijiet internazzjonali

Stat Membru

Lampuka

DOL

L-Italja

797

Malta

130


ANNESS III

L-ISFORZ TAS-SAJD GĦALL-BASTIMENTI TAS-SAJD TAL-UNJONI FIL-KUNTEST TAL-ĠESTJONI TAL-ISTOKKIJIET TAL-ĦUT TAL-QIEGĦ FIL-PUNENT TAL-BAĦAR MEDITERRAN

It-tabelli mogħtija f’dan l-Anness jistabbilixxu l-isforz tas-sajd massimu permissibbli (f’jiem tas-sajd) skont il-gruppi tal-istokkijiet, kif iddefiniti fl-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) 2019/1022, u skont it-tul totali tal-bastimenti għat-tipi ta’ bastimenti tat-tkarkir (*1) kollha li jistadu għall-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-Baħar Mediterran.

Għall-isforzi tas-sajd massimi permissibbli kollha stabbiliti f’dan l-Anness għandhom japplikaw ir-regoli stabbiliti fir-Regolament (UE) 2019/1022 u fl-Artikoli 26 sa 35 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

Ir-referenzi għaż-żoni tas-sajd huma referenzi għas-subżoni ġeografiċi tal-GFCM (GSAs).

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, qed tingħata t-tabella komparattiva li ġejja bl-ismijiet bil-Latin u bl-ismijiet komuni tal-istokkijiet tal-ħut:

Isem xjentifiku

Kodiċi alfa-3

Isem komuni

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gamblu aħmar kbir

Aristeus antennatus

ARA

Gamblu blu u aħmar

Merluccius merluccius

HKE

Merluzz

Mullus barbatus

MUT

Trilja tal-ħama

Nephrops norvegicus

NEP

Skampu

Parapenaeus longirostris

DPS

Gamblu abjad

L-isforz tas-sajd massimu permissibbli, f’jiem tas-sajd

(a)

Fil-Baħar Alboran, fil-Gżejjer Baleariċi, fit-Tramuntana ta’ Spanja u fil-Golf tal-Iljuni (is-subżoni ġeografiċi 1-2-5-6-7)

Grupp ta’ stokkijiet

Tul totali tal-bastimenti

Spanja

Franza

L-Italja

Kodiċi tal-grupp ta’ sforz tas-sajd

It-trilja tal-ħama fis-subżoni ġeografiċi 1, 5, 6 u 7; Il-merluzz fis-subżoni ġeografiċi 1, 5, 6 u 7; Il-gamblu abjad fis-subżoni ġeografiċi 1, 5 u 6; L-iskampu fis-subżoni ġeografiċi 5 u 6.

< 12-il metru

2 072

0

0

EFF1/MED1_TR1

≥ 12-il metru u < 18-il metru

22 260

0

0

EFF1/MED1_TR2

≥ 18-il metru u < 24 metru

41 766

4 715

0

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 metru

14 710

5 737

0

EFF1/MED1_TR4

Grupp ta’ stokkijiet

Tul totali tal-bastimenti

Spanja

Franza

L-Italja

Kodiċi tal-grupp ta’ sforz tas-sajd

Il-gamblu blu u aħmar fis-subżoni ġeografiċi 1, 5, 6 u 7.

< 12-il metru

0

0

0

EFF2/MED1_TR1

≥ 12-il metru u < 18-il metru

1 044

0

0

EFF2/MED1_TR2

≥ 18-il metru u < 24-il metru

10 574

0

0

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 metru

8 488

0

0

EFF2/MED1_TR4

(b)

Fil-Gżira ta’ Korsika, fil-Baħar Ligurjan, fil-Baħar Tirren u f’Sardinja (is-subżoni ġeografiċi 8-9-10-11)

Grupp ta’ stokkijiet

Tul totali tal-bastimenti

Spanja

Franza

L-Italja

Kodiċi tal-grupp ta’ sforz tas-sajd

It-trilja tal-ħama fis-subżoni ġeografiċi 9, 10 u 11; Il-merluzz fis-subżoni ġeografiċi 9, 10 u 11; Il-gamblu abjad fis-subżoni ġeografiċi 9, 10 u 11; L-iskampu fis-subżoni ġeografiċi 9 u 10.

< 12-il metru

0

191

2 824

EFF1/MED2_TR1

≥ 12-il metru u < 18-il metru

0

764

42 487

EFF1/MED2_TR2

≥ 18-il metru u < 24 metru

0

191

28 572

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 metru

0

191

3 813

EFF1/MED2_TR4

Grupp ta’ stokkijiet

Tul totali tal-bastimenti

Spanja

Franza

L-Italja

Kodiċi tal-grupp ta’ sforz tas-sajd

Il-gamblu aħmar kbir fis-subżoni ġeografiċi 9, 10 u 11..

< 12-il metru

0

0

467

EFF2/MED2_TR1

≥ 12-il metru u < 18-il metru

0

0

3 447

EFF2/MED2_TR2

≥ 18-il metru u < 24-il metru

0

0

2 776

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 metru

0

0

371

EFF2/MED2_TR4


(*1)  TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.


ANNESS IV

L-OPPORTUNITAJIET TAS-SAJD GĦALL-BASTIMENTI TAS-SAJD TAL-UNJONI FIL-BAĦAR ADRIJATIKU

It-tabelli mogħtija f’dan l-Anness jistabbilixxu l-opportunitajiet tas-sajd skont il-gruppi tal-istokkijiet jew il-gruppi ta’ sforz tal-bastimenti u l-kundizzjonijiet li huma marbutin magħhom mil-lat funzjonali, fejn ikun xieraq, kif ukoll in-numru massimu ta’ bastimenti tas-sajd tal-Unjoni awtorizzati jistadu speċi pelaġiċi żgħar.

Għall-opportunitajiet kollha tas-sajd stabbiliti f’dan l-Anness għandhom japplikaw ir-regoli stabbiliti fl-Artikoli 26 sa 35 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

Ir-referenzi għaż-żoni tas-sajd huma referenzi għas-subżoni ġeografiċi tal-GFCM.

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, qed tingħata t-tabella komparattiva li ġejja bl-ismijiet bil-Latin u bl-ismijiet komuni:

Isem xjentifiku

Kodiċi alfa-3

Isem komuni

Engraulis encrasicolus

ANE

Inċova

Merluccius merluccius

HKE

Merluzz

Mullus barbatus

MUT

Trilja tal-ħama

Nephrops norvegicus

NEP

Skampu

Parapenaeus longirostris

DPS

Gamblu abjad

Sardina pilchardus

PIL

Sardina

Solea solea

SOL

Lingwata komuni

1.

L-istokkijiet pelaġiċi żgħar — is-subżoni ġeografiċi 17 u 18

Il-livell massimu ta’ qabdiet espress f’tunnellati ta’ piż ħaj

Speċi:

L-ispeċijiet pelaġiċi ż-żgħar (l-inċova u s-sardina)

Engraulis encrasicolus u Sardina pilchardus

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali tas-subżoni ġeografiċi 17 u 18 tal-GFCM

(SP1/GF1718)

L-Unjoni

96 625

 (1)  (2)

Il-livell massimu tal-qabdiet

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

TAC

Mhix rilevanti

Il-kapaċità massima tal-flotta ta’ bastimenti tat-tkarkir u bastimenti tas-sajd bit-tartarun li jistadu b’mod attiv għal speċijiet pelaġiċi żgħar

Stat Membru

Irkaptu

Numru ta’ bastimenti

kW

GT

Il-Kroazja

PS

249

77 145,52

18 537,72

L-Italja

PTM-OTS-PS

685

134 556,7

25 852

Is-Slovenja (*1)

PS

4

433,7

38,5

2.

L-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ — is-subżoni ġeografiċi 17 u 18

L-isforz massimu permissibbli tas-sajd (f’jiem tas-sajd) skont it-tipi ta’ xbieki tat-tkarkir li jistadu għal stokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fis-subżoni ġeografiċi 17 u 18 (il-Baħar Adrijatiku)

Tip ta’ rkaptu

Stokkijiet

Stat Membru

Sforz tas-sajd (jiem tas-sajd)

Sena 2021

Kodiċi tal-grupp ta’ sforz tas-sajd

Ix-xbieki tat-tkarkir (OTB)

Il-merluzz, il-gamblu abjad, l-iskampu u t-trilja tal-ħama

Il-Kroazja,

is-subżoni ġeografiċi 17-18

38 148

EFF/MED3_OTB

L-Italja,

is-subżoni ġeografiċi 17-18

98 898

EFF/MED3_OTB

Is-Slovenja,

Is-subżona ġeografika 17

 (*2)

EFF/MED3_OTB

Ix-xbieki tat-tkarkir bi travu (TBB)

Lingwata komuni

L-Italja,

Is-subżona ġeografika 17

7 910

EFF/MED3_TBB

Il-kapaċità massima tal-flotta tal-bastimenti tat-tkarkir tal-qiegħ u tal-bastimenti bi xbieki tat-tkarkir bi travu awtorizzati għas-sajd tal-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ

Stat Membru

Irkaptu

Numru ta’ bastimenti

kW

GT

Il-Kroazja

OTB

495

79 867,99

13 267,99

L-Italja

OTB-TBB

1 363

260 618,37

47 148

Is-Slovenja (*3)

OTB

11

1 813,00

168,67


(1)  Għas-Slovenja, il-kwantitajiet jissejsu fuq il-livell tal-qabdiet li kien hemm fl-2014 u ma għandhomx jaqbżu t-300 tunnellata.

(2)  Din il-kwota hija limitata għall-Kroazja, għall-Italja u għas-Slovenja.

(*1)  Id-dispożizzjoni taħt il-paragrafu 15 ta’ GFCM/42/2018/8 ma għandhiex tapplika għall-flotot nazzjonali ta’ inqas minn għaxar bastimenti tas-sajd bit-tartarun u/jew bastimenti tat-tkarkir pelaġiku li jistadu b’mod attiv għal stokkijiet pelaġiċi żgħar. F’dak il-każ, il-kapaċità tal-flotta attiva tista’ tiżdied b’mhux aktar minn 50 % tan-numru ta’ bastimenti u f’termini ta’ tunnellaġġ gross (GT) u/jew tunnellaġġ reġistrat gross (GRT) u kW.

(*2)  Bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tas-Slovenja u li joperaw bi rkaptu tal-OTB fis-subżona ġeografika 17 ma għandhomx jaqbżu l-limitu tal-isforz ta’ 3 000 jum tas-sajd fis-sena.

(*3)  Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 9(c) u 28 ta’ GFCM/43/2019/5 ma għandhomx japplikaw għall-flotot nazzjonali li joperaw bl-OTB u li jistadu għal inqas minn 1 000 jum matul il-perijodu ta’ referenza msemmi fil-paragrafu 9(c). Il-kapaċità tas-sajd tal-flotta attiva li topera bl-OTB ma għandhiex tiżdied b’aktar minn 50 % fir-rigward tal-perijodu ta’ referenza.


ANNESS V

L-OPPORTUNITAJIET TAS-SAJD GĦALL-BASTIMENTI TAS-SAJD TAL-UNJONI FIL-BAĦAR JONJU, FIL-BAĦAR LEVANTIN U FL-ISTRETT TA’ SQALLIJA

It-tabelli f’dan l-Anness jistabbilixxu n-numru massimu ta’ bastimenti tas-sajd tal-Unjoni awtorizzati jistadu għall-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Baħar Jonju, fil-Baħar Levantin u fl-Istrett ta’ Sqallija.

Ir-referenzi għaż-żoni tas-sajd huma referenzi għas-subżoni ġeografiċi tal-GFCM (“GSAs”).

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, qed tingħata t-tabella komparattiva li ġejja bl-ismijiet bil-Latin u bl-ismijiet komuni tal-istokkijiet tal-ħut:

Isem xjentifiku

Kodiċi alfa-3

Isem komuni

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Gamblu aħmar kbir

Aristeus antennatus

ARA

Gamblu blu u aħmar

(a)

Numru massimu ta’ bastimenti tat-tkarkir tal-qiegħ awtorizzati jistadu fil-Baħar Jonju (is-subżoni ġeografiċi 19-20-21)

Stat Membru

Gamblu aħmar kbir fl-ilmijiet tal-Unjoni fis-subżoni ġeografiċi 19, 20 u 21

Gamblu blu u aħmar fl-ilmijiet tal-Unjoni fis-subżoni ġeografiċi 19, 20 u 21

Il-Greċja

263

263

L-Italja

410

410

Malta

15

15

(b)

Numru massimu ta’ bastimenti tat-tkarkir tal-qiegħ awtorizzati jistadu fil-Baħar Levantin (is-subżoni ġeografiċi 24-25-26-27)

Stat Membru

Gamblu aħmar kbir fl-ilmijiet tal-Unjoni fis-subżoni ġeografiċi 24-25-26-27

Gamblu blu u aħmar fl-ilmijiet tal-Unjoni fis-subżoni ġeografiċi 24-25-26-27

L-Italja

80

80

Ċipru

6

6

(c)

Numru massimu ta’ bastimenti tat-tkarkir tal-qiegħ awtorizzati fl-Istrett ta’ Sqallija (is-subżoni ġeografiċi 12-13-14-15-16)

Stat Membru

Gamblu aħmar kbir fl-ilmijiet tal-Unjoni fis-subżoni ġeografiċi 12-13-14-15-16

Gamblu blu u aħmar fl-ilmijiet tal-Unjoni fis-subżoni ġeografiċi 12-13-14-15-16

Spanja

2

2

L-Italja

320

320

Ċipru

1

1

Malta

15

15


ANNESS VI

L-OPPORTUNITAJIET TAS-SAJD GĦALL-BASTIMENTI TAS-SAJD TAL-UNJONI FIL-BAĦAR ALBORAN

Il-livell massimu ta’ qabdiet li jsiru bil-konzijiet u bil-lettijiet espressi f’tunnellati ta’ piż ħaj

Speċi:

Paġella ħamra

Pagellus bogaraveo

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni li jinsabu fil-Baħar Alboran - is-subżoni ġeografiċi 1-3

SBR/GF1-3

Spanja

 

225

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

L-Unjoni

 

225

TAC

Mhux rilevanti /Ma hemmx qbil dwarha


ANNESS VII

L-OPPORTUNITAJIET TAS-SAJD GĦALL-BASTIMENTI TAS-SAJD TAL-UNJONI FIL-BAĦAR L-ISWED

It-tabelli mogħtija f’dan l-Anness jistabbilixxu t-TACs u l-kwoti, mogħtija f’tunnellati ta’ piż ħaj, skont l-istokk u, fejn ikun xieraq, il-kundizzjonijiet li huma marbutin magħhom mil-lat funzjonali.

Għall-opportunitajiet kollha tas-sajd stabbiliti f’dan l-Anness għandhom japplikaw ir-regoli stabbiliti fl-Artikoli 26 sa 35 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

Ir-referenzi għaż-żoni tas-sajd huma referenzi għas-subżoni ġeografiċi tal-GFCM (“GSAs”).

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, qed tingħata t-tabella komparattiva li ġejja bl-ismijiet bil-Latin u bl-ismijiet komuni:

Isem xjentifiku

Kodiċi alfa-3

Isem komuni

Sprattus sprattus

SPR

Laċċa kaħla

Scophthalmus maximus

TUR

Barbun imperjali


Speċi:

Laċċa kaħla

Sprattus sprattus

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni li jinsabu fil-Baħar l-Iswed — is-subżona ġeografika 29

(SPR/F3742C)

Il-Bulgarija

 

 

8 032,50

Kwota analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

Ir-Rumanija

 

 

3 442,50

L-Unjoni

 

 

11 475

TAC

Mhux rilevanti / Ma hemmx qbil dwarha


Speċi:

Barbun imperjali

Scophthalmus maximus

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni li jinsabu fil-Baħar l-Iswed — is-subżona ġeografika 29

(TUR/F3742C)

Il-Bulgarija

75

 

TAC analitika

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandux japplika

Ir-Rumanija

75

 

L-Unjoni

150

 (*1)

TAC

857

 


(*1)  Mill-15 ta’ April sal-15 ta’ Ġunju 2021 ma għandha tkun permessa l-ebda attività tas-sajd, li tinkludi t-trasbord, iż-żamma abbord, il-ħatt l-art u l-ewwel bejgħ.


29.1.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 31/20


IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2021/91

tat-28 ta’ Jannar 2021

li jiffissa, għas-snin 2021 u 2022, l-opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għal ċerti stokkijiet ta' ħut tal-baħar fond

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 43(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

L-Artikolu 43(3) tat-Trattat jistipula li l-Kunsill, fuq proposta tal-Kummissjoni, irid jadotta miżuri dwar l-iffissar u l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd.

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) jesiġi li jiġu adottati miżuri ta’ konservazzjoni filwaqt li jitqies il-parir xjentifiku, tekniku u ekonomiku disponibbli, inklużi, fejn rilevanti, rapporti mfasslin mill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF, Scientific, technical and economic committee for fisheries).

(3)

Hija r-responsabbiltà tal-Kunsill li jadotta miżuri dwar l-iffissar u l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd, inklużi ċerti kondizzjonijiet funzjonalment marbutin magħhom, skont kif xieraq. Jenħtieġ li jiġu allokati l-opportunitajiet tas-sajd fost l-Istati Membri b’mod li tkun żgurata l-istabbiltà relattiva għal kull Stat Membru fl-attivitajiet tas-sajd għal kull stokk jew għal kull tip ta’ sajd u billi jitqiesu kif dovut l-objettivi tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) stabbiliti mir-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

(4)

Jenħtieġ li l-qabdiet totali permissibbli (TACs, total allowable catches) jiġu stabbiliti abbażi tal-parir xjentifiku disponibbli mill-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES, International Council for the Exploration of the Sea), b'kont meħud tal-aspetti bijoloġiċi u soċjoekonomiċi filwaqt li jiġi żgurat trattament ġust bejn is-setturi tas-sajd, kif ukoll fid-dawl tal-opinjonijiet espressi waqt il-konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati, u b’mod partikolari mal-kunsilli konsultattivi kkonċernati.

(5)

Għal stokkijiet li għalihom ma hemmx biżżejjed data jew data affidabbli sabiex jingħataw l-istimi dwar id-daqs tal-istokkijiet, il-miżuri ta’ ġestjoni u l-livelli tat-TACs jenħtieġ li jiġi segwit l-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd kif iddefinit fil-punt (8) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, filwaqt li jitqiesu l-fatturi speċifiċi għall-istokkijiet, inklużi, b’mod partikolari, l-informazzjoni disponibbli dwar ix-xejriet tal-istokkijiet u kunsiderazzjonijiet dwar is-sajd imħallat.

(6)

Skont l-Artikolu 16(4) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, għall-istokkijiet li huma soġġetti għal pjanijiet pluriennali speċifiċi, it-TACs jenħtieġ li jiġu stabbiliti f'konformità mar-regoli stabbiliti f'dawk il-pjanijiet. Il-pjan pluriennali tal-Ilmijiet tal-Punent ġie stabbilit bir-Regolament (UE) 2019/472 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) u daħal fis-seħħ fl-2019. Peress li l-meded tal-FMSY ma jistgħux jiġu ddeterminati għal kwalunkwe wieħed mill-istokkijiet koperti minn dan ir-Regolament u li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-pjan pluriennali tal-Ilmijiet tal-Punent, l-opportunitajiet tas-sajd għal dawk l-istokkijiet jenħtieġ li jiġu ffissati f'konformità mal-objettivi ta' dak il-pjan u b'kont meħud tal-aħjar parir xjentifiku disponibbli kif ukoll tal-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd meta ma tkun disponibbli l-ebda informazzjoni xjentifika adegwata, b'kont meħud ukoll tad-diffikultà tas-sajd tal-istokkijiet kollha sar-rendiment massimu sostenibbli (MSY, maximum sustainable yield) fl-istess ħin, speċjalment f'sitwazzjonijiet fejn dan iwassal għal għeluq prematur tas-sajd.

(7)

Fejn tiġi allokata TAC marbuta ma’ stokk partikolari lil Stat Membru wieħed biss, ikun xieraq li tingħata s-setgħa lil dak l-Istat Membru, f’konformità mal-Artikolu 2(1) tat-Trattat, biex jiddetermina l-livell tat-tali TAC. Jenħtieġ li jsiru dispożizzjonijiet biex ikun żgurat li, meta jistabbilixxi dak il-livell tat-TAC, l-Istat Membru kkonċernat jaġixxi b’mod li jkun konsistenti għalkollox mal-prinċipji u mar-regoli tal-PKS.

(8)

Għal ċerti TACs, huma disponibbli kwoti kondiviżi għall-Istati Membri mingħajr kwota allokata, indikati bħala “Oħrajn”. L-Istati Membri li jkunu użaw tali kwota kondiviża jistgħu aktar tard jiksbu kwota tagħhom stess, eż. permezz ta’ skambju. Meta jirrapportaw il-qabdiet lill-Kummissjoni fir-rigward tal-istess TAC, jenħtieġ li l-Istati Membri jagħmlu distinzjoni bejn il-qabdiet li għandhom jinqatgħu mill-kwota tagħhom stess u l-qabdiet li għandhom jinqatgħu mill-kwota kondiviża. Sabiex tkun tista' ssir tali distinzjoni, jenħtieġ li jiġi introdott kodiċi ta’ rapportar separat.

(9)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 (3) introduċa kondizzjonijiet addizzjonali għall-ġestjoni tat-TACs minn sena għal sena, inklużi dispożizzjonijiet ta' flessibbiltà għat-TACs prekawzjonarji u analitiċi. Taħt dak ir-Regolament, meta jiffissa t-TACs, il-Kunsill irid jiddeċiedi liema huma l-istokkijiet li għalihom ma għandux japplika l-Artikolu 3 jew l-Artikolu 4 ta’ dak ir-Regolament, b’mod partikolari abbażi tal-istat bijoloġiku tal-istokkijiet. Fl-2014, l-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 introduċa mekkaniżmu ieħor ta’ flessibbiltà minn sena għal sena għall-istokkijiet kollha li huma soġġetti għall-obbligu ta’ ħatt l-art. Għalhekk, sabiex tiġi evitata flessibbiltà eċċessiva li timmina l-prinċipju ta’ sfruttament razzjonali u responsabbli tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar, li xxekkel il-kisba tal-objettivi tal-PKS u li twassal biex tmur għall-agħar il-qagħda bijoloġika tal-istokkijiet, jenħtieġ li jiġi stabbilit li l-Artikoli 3 u 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplikaw għat-TACs analitiċi biss fejn ma tintużax il-flessibbiltà minn sena għal sena prevista fl-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

(10)

F’konformità mar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, l-obbligu ta’ ħatt l-art japplika bis-sħiħ mill-1 ta’ Jannar 2019 u l-ispeċijiet kollha soġġetti għal-limiti ta’ qbid iridu jinħattu l-art. L-Artikolu 16(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 jistipula li, meta japplika l-obbligu ta’ ħatt l-art fir-rigward ta’ stokk tal-ħut, l-opportunitajiet tas-sajd iridu jiġu stabbiliti billi titqies il-bidla li ssir mill-iffissar tal-opportunitajiet tas-sajd li jirriflettu l-ħatt l-art għall-iffissar tal-opportunitajiet tas-sajd li jirriflettu l-qabdiet. Abbażi tar-rakkomandazzjonijiet konġunti ppreżentati mill-Istati Membri u f’konformità mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 u mal-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) 2019/472, il-Kummissjoni adottat għadd ta’ Regolamenti delegati li jistabbilixxu d-dettalji għall-implimentazzjoni tal-obbligu ta’ ħatt l-art fil-forma ta’ pjanijiet speċifiċi għall-iskartar tal-ħut.

(11)

Meta jiġu ffissati l-opportunitajiet tas-sajd għal stokkijiet ta’ speċijiet li jaqgħu taħt l-obbligu ta’ ħatt l-art jenħtieġ li jittieħed kont tal-fatt li l-iskartar fil-prinċipju ma għadux permess. Għalhekk, l-opportunitajiet tas-sajd jenħtieġ li jkunu bbażati fuq iċ-ċifra suġġerita għall-qabdiet totali (minflok iċ-ċifra suġġerita għall-qabdiet mixtieqa), kif provdut mill-ICES. L-ammonti li, permezz ta' eċċezzjoni mill-obbligu ta’ ħatt l-art, jistgħu jibqgħu jiġu skartati, jenħtieġ li jitnaqqsu minn dik iċ-ċifra suġġerita għall-qabdiet totali.

(12)

L-iffissar tal-opportunitajiet tas-sajd jenħtieġ li jkun f'konformità ma' ftehimiet u prinċipji internazzjonali, bħall-Ftehim tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1995 relatat mal-konservazzjoni u l-amministrazzjoni ta’ ħażniet ta’ ħut li jpassi f’żona limitata (straddling) u ħażniet ta' ħut li jpassi ħafna (highly migratory) (4), u mal-prinċipji dettaljati ta’ ġestjoni stabbiliti fil-Linji Gwida Internazzjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fil-Fond fl-Ibħra Internazzjonali adottati fl-2008 mill-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti, li taħthom, b’mod partikolari, regolatur jenħtieġ li jkun aktar kawt meta l-informazzjoni ma tkunx ċerta, ma tkunx affidabbli jew ma tkunx adegwata. In-nuqqas ta’ informazzjoni xjentifika adegwata ma għandux iservi ta’ raġuni biex jiġu posposti, jew biex ma jittieħdux, miżuri ta’ konservazzjoni u ta’ ġestjoni.

(13)

Isiru qabdiet tal-paġella l-ħamra (Pagellus bogaraveo) fiż-żoni tal-Kumitat tas-Sajd għall-Atlantiku Ċentrali tal-Lvant (CECAF) u tal-Kummissjoni Ġenerali għas-Sajd fil-Mediterran (GFCM) li l-konfini tagħhom imissu mas-subżona 9 tal-ICES. Minħabba li d-data tal-ICES għal dawk iż-żoni li jmissu ma’ dik is-subżona mhijiex kompluta, jenħtieġ li l-ambitu tat-TAC jibqa’ limitat għas-subżona 9 tal-ICES.

(14)

Peress li s'issa ma ntlaħaq l-ebda ftehim mar-Renju Unit dwar il-livelli tat-TACs għall-ħażniet ta’ ħut li jpassi f’żona limitata u sabiex jiġi stabbilit qafas regolatorju xieraq għall-attivitajiet tas-sajd tal-Unjoni sa meta jittieħdu d-deċiżjonijiet dwar il-ġestjoni konġunta, jenħtieġ li jiġu ffissati opportunitajiet tas-sajd proviżorji għall-ewwel tliet xhur tal-2021. Jenħtieġ li tali opportunitajiet tas-sajd proviżorji jiġu ffissati f'livelli li ma jippreġudikawx l-eżitu tal-konsultazzjonijiet mal-pajjiżi terzi rilevanti u jenħtieġ li ma jipperikolawx il-possibbiltà li jiġu stabbiliti TACs permanenti f'konformità mal-parir xjentifiku. Għalhekk, bħala approċċ ġenerali, jenħtieġ li dawn jikkorrispondu għal 25 % tas-sehem tal-Unjoni tal-opportunitajiet tas-sajd iffissati għall-2020. Dawk l-opportunitajiet tas-sajd proviżorji jenħtieġ li fl-ebda ċirkostanza ma jostakolaw l-iffissar ta' opportunitajiet tas-sajd definittivi f'konformità mal-ftehimiet internazzjonali, b'mod partikolari l-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq, min-naħa l-oħra (5), li japplika proviżorjament mill-1 ta' Jannar 2021, u mal-eżitu tal-konsultazzjonijiet, mal-qafas legali tal-Unjoni u mal-parir xjentifiku.

(15)

L-ICES ta parir li l-mera tal-Atlantiku (Hoplostethus atlanticus) ma tinqabadx qabel l-2024. Jixraq li jibqgħu pprojbiti s-sajd, iż-żamma abbord, it-trażbord u l-ħatt l-art ta’ dik l-ispeċi minħabba li l-istokk tagħha naqas ferm u mhux qed jirkupra. Skont l-ICES, mill-2010 ’l hawn ma sar l-ebda sajd dirett min-naħa tal-Unjoni għal dik l-ispeċi fl-Atlantiku tal-Grigal.

(16)

L-ICES ta parir li titnaqqas għall-minimu l-mortalità mis-sajd tal-klieb il-baħar tal-fond. Il-klieb il-baħar tal-fond huma speċijiet li jgħixu fit-tul b’rati baxxi ta’ riproduzzjoni u ġew sfruttati żżejjed. Għalhekk, jenħtieġ li s-sajd għal dawk l-ispeċijiet ikun projbit.

(17)

Biex jiġi evitat li jiġu interrotti l-attivitajiet tas-sajd u biex jiġi żgurat l-għajxien tas-sajjieda tal-Unjoni, jenħtieġ li dan ir-Regolament jibda japplika mill-1 ta’ Jannar 2021. Sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jiżguraw l-applikazzjoni f'waqtha ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li dan jidħol fis-seħħ immedjatament wara l-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jiffissa, għall-2021 u l-2022, l-opportunitajiet tas-sajd annwali disponibbli għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għall-istokkijiet tal-ħut ta' ċerti speċijiet tal-baħar fond fl-ilmijiet tal-Unjoni u f'ċerti ilmijiet li mhumiex tal-Unjoni fejn huma meħtieġa limiti tal-qbid.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. Ma’ dawk għandhom japplikaw ukoll id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“qabda totali permissibbli” (TAC, total allowable catch) tfisser:

(i)

fil-każ tal-attivitajiet tas-sajd li għalihom tapplika l-eżenzjoni mill-obbligu ta' ħatt l-art imsemmija fl-Artikolu 15(4) sa (7) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, l-ammont ta' ħut li jista' jinħatt l-art minn kull stokk kull sena;

(ii)

fil-każ tal-attivitajiet l-oħrajn kollha tas-sajd, l-ammont ta' ħut li jista' jinqabad minn kull stokk kull sena;

(b)

“kwota” tfisser proporzjon mit-TAC allokata lill-Unjoni jew lil Stat Membru;

(c)

“ilmijiet internazzjonali” tfisser ilmijiet li ma jaqgħu taħt is-sovranità jew il-ġuriżdizzjoni tal-ebda Stat;

(d)

“valutazzjoni analitika” tfisser evalwazzjonijiet kwantitattivi tax-xejriet fi stokk partikolari, abbażi ta' data dwar il-bijoloġija u l-isfruttament tal-istokk, li l-analiżi xjentifika tkun indikat li hija ta' kwalità biżżejjed biex abbażi tagħha jingħataw pariri xjentifiċi dwar l-għażliet għall-qabdiet fil-ġejjieni;

(e)

“iż-żoni tal-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES, International Council for the Exploration of the Sea) tfisser iż-żoni ġeografiċi speċifikati fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 218/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6);

(f)

“iż-żoni tal-Kumitat tas-Sajd għall-Atlantiku Ċentrali tal-Lvant (CECAF) tfisser iż-żoni ġeografiċi li huma speċifikati fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 216/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7);

(g)

“klieb il-baħar tal-fond” tfisser l-ispeċijiet elenkati fil-punt 2 tal-Parti 1 tal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

TACs u allokazzjonijiet

1.   It-TACs għall-ispeċijiet tal-baħar fond li jinqabdu mill-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tal-Unjoni u f'ċerti ilmijiet li mhumiex tal-Unjoni, l-allokazzjoni tat-tali TACs fost l-Istati Membri u l-kondizzjonijiet funzjonalment marbutin magħhom, fejn hu xieraq, huma stabbiliti fl-Anness.

2.   Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jistgħu jkunu awtorizzati jistadu, fil-limiti tat-TACs stabbiliti fl-Anness ta' dan ir-Regolament, f'ilmijiet li jaqgħu fil-ġuriżdizzjoni tas-sajd tar-Renju Unit, soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8) u fid-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni tiegħu.

Artikolu 4

Bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tar-Renju Unit, irreġistrati fir-Renju Unit u liċenzjati minn amministrazzjoni tas-sajd tar-Renju Unit

Il-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tar-Renju Unit, reġistrati fir-Renju Unit u liċenzjati minn amministrazzjoni tas-sajd tar-Renju Unit jistgħu jkunu awtorizzati jistadu fl-ilmijiet tal-Unjoni fil-limiti tat-TACs stabbiliti fl-Anness ta' dan ir-Regolament, u għandhom ikunu soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (UE) 2017/2403.

Artikolu 5

TACs li għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri

1.   Il-Portugall għandu jiddetermina t-TAC għaċ-ċinturin l-iswed (Aphanopus carbo) fiż-żona 34.1.2 tas-CECAF. Dan l-istokk huwa identifikat fl-Anness.

2.   It-TAC li għandha tiġi ddeterminata mill-Portugall:

(a)

għandha tkun konsistenti mal-prinċipji u r-regoli tal-PKS, b'mod partikolari mal-prinċipju tal-isfruttament sostenibbli tal-istokk; u

(b)

għandha tirriżulta:

(i)

jekk tkun disponibbli valutazzjoni analitika, fl-isfruttament tal-istokk b’mod konsistenti mal-MSY mill-2019 ’il quddiem, bl-ogħla probabbiltà possibbli;

(ii)

jekk ma tkunx disponibbli valutazzjoni analitika jew jekk din ma tkunx kompluta, fl-isfruttament tal-istokk b'mod konsistenti mal-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd.

3.   Sal-15 ta’ Marzu ta’ kull sena, il-Portugall għandu jippreżenta lill-Kummissjoni l-informazzjoni li ġejja:

(a)

it-TAC adottata;

(b)

id-data miġbura u vvalutata mill-Portugall li fuqha tkun ibbażata t-TAC adottata;

(c)

id-dettalji dwar kif it-TAC adottata tkun tikkonforma mal-paragrafu 2.

Artikolu 6

Dispożizzjonijiet speċjali dwar l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd

1.   L-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd fost l-Istati Membri kif stabbilita f'dan ir-Regolament għandha tkun mingħajr preġudizzju għas-segwenti:

(a)

għall-iskambji li jsiru skont l-Artikolu 16(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(b)

għat-tnaqqis u għar-riallokazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 37 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 (9);

(c)

għar-riallokazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 12(7) tar-Regolament (UE) Nru 2017/2403;

(d)

għall-ħatt l-art addizzjonali permess skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 u skont l-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(e)

għall-kwantitajiet miżmumin skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 u skont l-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(f)

għat-tnaqqis li jsir skont l-Artikoli 105, 106 u 107 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

2.   L-istokkijiet li huma soġġetti għal TACs prekawzjonarji jew analitiċi huma identifikati fl-Anness.

3.   L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 għandu japplika għall-istokkijiet soġġetti għal TACs prekawzjonarji, filwaqt li l-Artikolu 3(2) u (3) u l-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament għandhom japplikaw għall-istokkijiet soġġetti għal TACs analitiċi, ħlief fejn hu speċifikat mod ieħor fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

4.   L-Artikoli 3 u 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandhomx japplikaw fejn Stat Membru juża l-flessibbiltà minn sena għal sena prevista fl-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

Artikolu 7

Kondizzjonijiet għall-ħatt l-art ta' qabdiet u ta' qabdiet aċċessorji

Il-qabdiet li mhumiex soġġetti għall-obbligu ta' ħatt l-art stabbilit fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għandhom jinżammu abbord jew jinħattu l-art biss jekk dawn:

(a)

ikunu saru minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru li jkollu kwota għalihom u dik il-kwota ma tkunx ġiet eżawrita; jew

(b)

ikunu jikkonsistu f'sehem minn kwota tal-Unjoni li ma tkunx ġiet allokata fost l-Istati Membri fil-forma ta' kwoti, u dik il-kwota tal-Unjoni ma tkunx ġiet eżawrita.

Artikolu 8

Applikazzjoni tat-TACs proviżorji

1.   Fejn issir referenza għal dan l-Artikolu f'tabella stabbilita fl-Anness għal dan ir-Regolament, l-opportunitajiet tas-sajd f'dik it-tabella huma proviżorji u għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu 2021. Dawk l-opportunitajiet tas-sajd proviżorji għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-istabbiliment ta' opportunitajiet tas-sajd definittivi għall-2021 u l-2022 f'konformità mal-eżiti tan-negozjati u/jew konsultazzjonijiet internazzjonali, mal-parir xjentifiku, mad-dispożizzjonijiet applikabbli tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 u mal-pjanijiet pluriennali rilevanti.

2.   Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jistgħu jistadu għal stokkijiet soġġett għal opportunitajiet tas-sajd proviżorji msemmija fil-paragrafu 1 fl-ilmijiet tal-Unjoni u f’dawk internazzjonali u fl-ilmijiet ta’ pajjiżi terzi li taw aċċess għall-ilmijiet tagħhom lil bastimenti tas-sajd tal-Unjoni.

Artikolu 9

Projbizzjonijiet

Dan li ġejjin huma pprojbiti għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni:

(a)

is-sajd għall-mera tal-Atlantiku (Hoplostethus atlanticus) fl-ilmijiet tal-Unjoni u f’dawk internazzjonali tas-subżoni 1 sa 10, 12 u 14 tal-ICES, u ż-żamma abbord, it-trażbord jew il-ħatt l-art tal-mera tal-Atlantiku maqbuda f’dawk is-subżoni;

(b)

is-sajd għall-klieb il-baħar tal-fond fis-subżoni 5 sa 9 tal-ICES, fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali tas-subżona 10 tal-ICES, fl-ilmijiet internazzjonali tas-subżona 12 tal-ICES u fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 34.1.1, 34.1.2 u 34.2 tas-CECAF, u ż-żamma abbord, it-trażbord, ir-rilokazzjoni jew il-ħatt l-art tal-klieb il-baħar tal-fond maqbuda f’dawk iż-żoni.

Artikolu 10

Trażmissjoni tad-data

Meta, skont l-Artikoli 33 u 34 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, l-Istati Membri jibagħtu lill-Kummissjoni d-data marbuta ma' ħatt l-art tal-kwantitajiet tal-istokkijiet li jkunu qabdu, huma għandhom jużaw il-kodiċijiet tal-istokkijiet stabbiliti fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 11

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Jannar 2021.

Għall-Kunsill

Il-President

A. P. ZACARIAS


(1)  Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(2)  Regolament (UE) 2019/472 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2019 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet mistada fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, u li jemenda r-Regolamenti (UE) 2016/1139 u (UE) 2018/973, u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007 u (KE) Nru 1300/2008 (ĠU L 83, 25.3.2019, p. 1).

(3)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 tas-6 ta’ Mejju 1996 li jintroduċi kondizzjonijiet addizzjonali għal tmexxija minn sena għal sena tat-TAC u l-kwoti (ĠU L 115, 9.5.1996, p. 3).

(4)  Il-Ftehim fuq l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fuq il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta’ Diċembru 1982 dwar il-konservazzjoni u l-amministrazzjoni ta’ ħażniet ta’ ħut li jpassi f’żona limitata (straddling) u ħażniet ta' ħut li jpassi ħafna (highly migratory) (ĠU L 189, 3.7.1998, p. 16).

(5)  ĠU L 444, 31.12.2020, p. 14.

(6)  Regolament (KE) Nru 218/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni ta' statistiċi ta' qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu fil-grigal tal-Atlantiku (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 70).

(7)  Regolament (KE) Nru 216/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni ta' statistiċi ta' qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu f'ċerti żoni li mhumiex fl-Atlantiku tat-Tramuntana (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 1).

(8)  Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar il-ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 (ĠU L 347, 28.12.2017, p. 81).

(9)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).


ANNESS

PARTI 1

Tabella komparattiva tal-ismijiet komuni u l-ismijiet xjentifiċi u d-definizzjoni

1.

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, tapplika t-tabella komparattiva li ġejja tal-ismijiet komuni u l-ismijiet xjentifiċi tal-ispeċijiet:

Isem komuni

Kodiċi alfa-3

Isem xjentifiku

Ċinturin iswed

BSF

Aphanopus carbo

Fonsa l-ħamra

ALF

Beryx spp.

Grenadier imnieħru tond

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadier rasu raffa

RHG

Macrourus berglax

Paġella ħamra

SBR

Pagellus bogaraveo

2.

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, “il-klieb il-baħar tal-fond” tfisser dan il-ġej:

Isem komuni

Kodiċi alfa-3

Isem xjentifiku

Gattarelli tal-fond

API

Apristurus spp.

Kelb il-baħar tal-frilli

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Żagħrun

CWO

Centrophorus spp.

Mazzola Portugiża

CYO

Centroscymnus coelolepis

Mazzola bellusija mneħirha twil

CYP

Centroscymnus crepidater

Mazzola sewda

CFB

Centroscyllium fabricii

Mazzola munqar l-għasfur

DCA

Deania calcea

Murruna sewda

SCK

Dalatias licha

Mazzola tal-fanal maġġuri

ETR

Etmopterus princeps

Mazzola tal-fanal

ETX

Etmopterus spinax

Gattarell ġurdien

GAM

Galeus murinus

Murruna ta’ sitt garġi

SBL

Hexanchus griseus

Pixxiporku tal-Atlantiku (Sharpback shark)

OXN

Oxynotus paradoxus

Mazzola snienha tas-skieken

SYR

Scymnodon ringens

Kelb il-baħar ta’ Greenland

GSK

Somniosus microcephalus

PARTI 2

Opportunitajiet tas-sajd annwali (f’tunnellati ta’ piż ħaj)

Sakemm mhux speċifikat mod ieħor, iż-żoni tas-sajd imsemmija f’din il-Parti għandhom ikunu ż-żoni tal-ICES

Fil-lista stabbilita f'din il-Parti, l-istokkijiet tal-ħut jissemmew skont l-ordni alfabetika tal-ismijiet xjentifiċi tal-ispeċijiet

Speċijiet:

Ċinturin iswed

Aphanopus carbo

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5, 6, 7 u 12

(BSF/56712-)

Il-Ġermanja

7

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament

L-Estonja

4

 

L-Irlanda

18

 

Spanja

35

 

Franza

494

 

Il-Latvja

23

 

Il-Litwanja

0

 

Il-Polonja

0

 

Pajjiżi oħrajn

2

 (1)

L-Unjoni

583

 

Ir-Renju Unit

35

 

TAC

618

 


Speċijiet:

Ċinturin iswed

Aphanopus carbo

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 8, 9 u 10

(BSF/8910-)

Sena

2021

 

2022

 

TAC prekawzjonarja

Spanja

7

 

7

 

Franza

18

 

18

 

Il-Portugall

2 241

 

2 241

 

L-Unjoni

2 266

 

2 266

 

TAC

2 266

 

2 266

 


Speċijiet:

Ċinturin iswed

Aphanopus carbo

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 34.1.2 tas-CECAF

(BSF/C3412-)

Sena

2021

2022

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 4 ta’ dan ir-Regolament

Il-Portugall

Trid tiġi stabbilita

 

Trid tiġi stabbilita

 

L-Unjoni

Trid tiġi stabbilita

 (2)

Trid tiġi stabbilita

 (2)

TAC

Trid tiġi stabbilita

 (2)

Trid tiġi stabbilita

 (2)


Speċijiet:

Fonsa l-ħamra

Beryx spp.

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 u 14

(ALF/3X14-)

L-Irlanda

2

 (3)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament

Spanja

14

 (3)

Franza

4

 (3)

Il-Portugall

41

 (3)

L-Unjoni

61

 (3)

Ir-Renju Unit

2

 (3)

TAC

63

 (3)


Speċijiet:

Grenadier imnieħru tond

Coryphaenoides rupestris

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 3

(RNG/03-)

Sena

2021

2022

TAC prekawzjonarja

Id-Danimarka

4,730

 (4)  (5)

4,730

 (4)  (5)

Il-Ġermanja

0,027

 (4)  (5)

0,027

 (4)  (5)

L-Iżvezja

0,243

 (4)  (5)

0,243

 (4)  (5)

L-Unjoni

5

 (4)  (5)

5

 (4)  (5)

TAC

5

 (4)  (5)

5

 (4)  (5)


Speċijiet:

Grenadier imnieħru tond

Coryphaenoides rupestris

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5b, 6 u 7

(RNG/5B67-)

Il-Ġermanja

1

 (6)  (7)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament

L-Estonja

9

 (6)  (7)

L-Irlanda

42

 (6)  (7)

Spanja

10

 (6)  (7)

Franza

527

 (6)  (7)

Il-Litwanja

12

 (6)  (7)

Il-Polonja

6

 (6)  (7)

Pajjiżi oħrajn

1

 (6)  (7)  (8)

L-Unjoni

608

 (6)  (7)

Ir-Renju Unit

31

 (6)  (7)

TAC

639

 (6)  (7)


Speċijiet:

Grenadier imnieħru tond

Coryphaenoides rupestris

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 8, 9, 10, 12 u 14

(RNG/8X14-)

Il-Ġermanja

4

 (9)  (10)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament

L-Irlanda

1

 (9)  (10)

Spanja

410

 (9)  (10)

Franza

19

 (9)  (10)

Il-Latvja

7

 (9)  (10)

Il-Litwanja

1

 (9)  (10)

Il-Polonja

128

 (9)  (10)

L-Unjoni

570

 (9)  (10)

Ir-Renju Unit

2

 (9)  (10)

TAC

572

 (9)  (10)


Speċijiet:

Paġella ħamra

Pagellus bogaraveo

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 6, 7 u 8

(SBR/678-)

L-Irlanda

1

 (11)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament

Spanja

21

 (11)

Franza

1

 (11)

Pajjiżi oħrajn

1

 (11)  (12)

L-Unjoni

24

 (11)

Ir-Renju Unit

3

 (11)

TAC

27

 (11)


Speċijiet:

Paġella ħamra

Pagellus bogaraveo

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 9

(SBR/09-)

Sena

2021

 

2022

 

TAC prekawzjonarja

Spanja

93

 

93

 

Il-Portugall

25

 

25

 

L-Unjoni

118

 

118

 

TAC

119

 

119

 


Speċijiet:

Paġella ħamra

Pagellus bogaraveo

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 10

(SBR/10-)

Spanja

1

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8 ta' dan ir-Regolament

Il-Portugall

136

 

L-Unjoni

137

 

Ir-Renju Unit

1

 

TAC

138

 


(1)  Għall-qabdiet aċċessorji biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta’ din il-kwota. Il-qabdiet li jridu jinqatgħu minn din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rrapportati separatament (BSF/56712_AMS).

(2)  Stabbilita fl-istess kwantità bħall-kwota għall-Portugall.

(3)  Għall-qabdiet aċċessorji biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta’ din il-kwota.

(4)  Mhu permess l-ebda sajd dirett tal-grenadier imnieħru tond fiż-żona 3a.

(5)  Mhu permess l-ebda sajd dirett tal-grenadier rasu raffa. Il-qabdiet aċċessorji tal-grenadier rasu raffa (RHG/03-) għandhom jinqatgħu minn din il-kwota. Dawn ma għandhomx jaqbżu l-1 % tal-kwota.

(6)  Fl-ilmijiet tal-Unjoni u f'dawk internazzjonali taż-żoni 8, 9, 10, 12 u 14 jista' jiġi mistad ammont massimu ta' 10 % minn kull kwota (RHG/*8X14 - għall-grenadier imnieħru tond; RHG/*8X14- għall-qabdiet aċċessorji tal-grenadier rasu raffa).

(7)  Mhu permess l-ebda sajd dirett tal-grenadier rasu raffa. Il-qabdiet aċċessorji tal-grenadier rasu raffa (RHG/5B67-) għandhom jinqatgħu minn din il-kwota. Dawn ma għandhomx jaqbżu l-1 % tal-kwota.

(8)  Għall-qabdiet aċċessorji biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett. Il-qabdiet li jridu jinqatgħu minn din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rrapportati separatament (RNG/5B67_AMS għall-grenadier imnieħru tond; RHG/5B67_AMS għall-grenadier rasu raffa).

(9)  Fl-ilmijiet tal-Unjoni u f'dawk internazzjonali taż-żoni 5b, 6 u 7 jista' jiġi mistad ammont massimu ta' 10 % minn kull kwota (RNG/*5B67- għall-grenadier imnieħru tond; RHG/*5B67 - għall-qabdiet aċċessorji tal-grenadier rasu raffa).

(10)  Mhu permess l-ebda sajd dirett tal-grenadier rasu raffa. Il-qabdiet aċċessorji tal-grenadier rasu raffa (RHG/8X14-) għandhom jinqatgħu minn din il-kwota. Dawn ma għandhomx jaqbżu l-1 % tal-kwota.

(11)  Għall-qabdiet aċċessorji biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta’ din il-kwota.

(12)  Il-qabdiet li jinqatgħu minn din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rrapportati separatament (SBR/678_AMS).


29.1.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 31/31


IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2021/92

tat-28 ta’ Jannar 2021

li jistabbilixxi għall-2021 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u ċerti gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

L-Artikolu 43(3) tat-Trattat jipprevedi li l-Kunsill, fuq proposta tal-Kummissjoni, għandu jadotta miżuri dwar l-iffissar u l-allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd.

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) jitlob li jiġu adottati miżuri ta' konservazzjoni filwaqt li jitqiesu l-pariri xjentifiċi, tekniċi u ekonomiċi disponibbli, inkluż, fejn ikunu rilevanti, rapporti mfassla mill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF) u minn korpi konsultattivi oħra, kif ukoll kwalunkwe parir li jasal mingħand il-kunsilli konsultattivi.

(3)

Il-Kunsill għandu r-responsabbiltà li jadotta miżuri dwar l-istabbiliment u l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd, inkluż ċerti kondizzjonijiet li huma funzjonalment marbuta magħhom, kif ikun adatt. F'konformità mal-Artikolu 16(4) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, l-opportunitajiet tas-sajd għandhom jiġu stabbiliti f'konformità mal-għanijiet tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) stipulati fl-Artikolu 2(2) ta' dak ir-Regolament. F'konformità mal-Artikolu 16(1) ta' dak ir-Regolament, l-opportunitajiet tas-sajd allokati lill-Istati Membri għandhom jiżguraw l-istabbilità relattiva tal-attivitajiet tas-sajd ta' kull Stat Membru għal kull stokk tal-ħut jew tip ta' sajd.

(4)

Għalhekk jenħtieġ li tiġi stabbilita l-qabda totali permissibbli (TAC), f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, abbażi tal-parir xjentifiku disponibbli, filwaqt li jitqiesu l-aspetti bijoloġiċi u soċjoekonomiċi u filwaqt li jiġi żgurat trattament ġust bejn is-setturi tas-sajd, kif ukoll fid-dawl tal-opinjonijiet espressi waqt il-konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati, b'mod partikolari fil-laqgħat tal-kunsilli konsultattivi.

(5)

F'konformità mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, l-obbligu ta' ħatt l-art japplika bis-sħiħ mill-1 ta' Jannar 2019 u l-ispeċijiet kollha soġġetti għal-limiti ta' qbid għandhom jinħattu l-art. L-Artikolu 16(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 jistipula li, meta jiġi introdott l-obbligu ta' ħatt l-art fir-rigward ta' stokk ta' ħut, l-opportunitajiet tas-sajd għandhom jiġu stabbiliti billi titqies il-bidla li jkun hemm minn meta l-opportunitajiet tas-sajd jiġu stabbiliti biex jirriflettu ħatt l-art għal meta jiġu stabbiliti biex jirriflettu l-qabdiet. Abbażi tar-rakkomandazzjonijiet konġunti li ġew ippreżentati mill-Istati Membri u f'konformità mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, il-Kummissjoni adottat għadd ta' regolamenti delegati li jistabbilixxu dettalji għall-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art fil-forma ta' pjanijiet speċifiċi tal-iskartar tal-ħut.

(6)

L-opportunitajiet tas-sajd għall-istokkijiet ta' speċijiet li jaqgħu taħt l-obbligu ta' ħatt l-art jenħtieġ li jikkunsidraw il-fatt li l-iskartar fil-prinċipju ma għadux permess. Għalhekk, l-opportunitajiet tas-sajd jenħtieġ li jkunu bbażati fuq iċ-ċifra suġġerita għall-qabdiet totali (minflok iċ-ċifra suġġerita għall-qabdiet mixtieqa), kif stipulat mill-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES). Il-kwantitajiet li, b'eċċezzjoni, mill-obbligu ta' ħatt l-art, jistgħu jibqgħu jiġu skartati jenħtieġ li jitnaqqsu minn dik iċ-ċifra suġġerita għall-qabdiet totali.

(7)

Hemm ċerti stokkijiet li għalihom l-ICES ħareġ parir xjentifiku biex ma jsir ebda qbid. Jekk it-TACs għal dawk l-istokkijiet jiġu stabbiliti fil-livell indikat fil-parir xjentifiku, l-obbligu li jinħattu l-art il-qabdiet kollha, inkluż qabdiet inċidentali minn dawk l-istokkijiet, f'sajd imħallat iwassal għall-fenomenu ta' "speċijiet bi kwota limitanti". Sabiex jinstab il-bilanċ ġust bejn il-kontinwazzjoni tas-sajd fid-dawl tal-implikazzjonijiet soċjoekonomiċi potenzjalment severi, u l-ħtieġa li jinkiseb status bijoloġiku tajjeb għal dawk l-istokkijiet, filwaqt li titqies id-diffikultà tas-sajd tal-istokkijiet kollha f'sajd imħallat b'rendiment massimu sostenibbli (MSY) fl-istess ħin, huwa xieraq li jiġu stabbiliti TACs speċifiċi għal qabdiet inċidentali għal dawk l-istokkijiet. Il-livell ta' dawk it-TACs jenħtieġ li jkun tali li titnaqqas il-mortalità għal dawn l-istokkijiet u li tipprovdi inċentivi għal titjib fis-selettività u fl-evitar.

(8)

Sabiex jiġi garantit sa fejn hu possibbli l-użu tal-opportunitajiet tas-sajd f'sajd imħallat f'konformità mal-Artikolu 16(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, huwa xieraq li tiġi stabbilita riżerva komuni għall-iskambji ta' kwoti għal dawk l-Istati Membri li ma għandhomx kwota biex ikopru l-qabdiet inċidentali inevitabbli tagħhom.

(9)

Sabiex jitnaqqsu l-qabdiet tal-istokkijiet li għalihom jiġu stabbiliti t-TACs tal-qabdiet inċidentali, l-opportunitajiet tas-sajd għall-attivitajiet tas-sajd li fihom jinqabad il-ħut minn dawn l-istokkijiet jenħtieġ li jiġu stabbiliti f'livelli li jgħinu biex il-bijomassa tal-istokkijiet vulnerabbli tirkupra għal livelli sostenibbli. Jenħtieġ li jiġu stabbiliti wkoll miżuri tekniċi u ta' kontroll li huma intrinsikament marbuta mal-opportunitajiet tas-sajd sabiex jiġi evitat l-iskartar illegali.

(10)

F'konformità mal-pjan pluriennali għall-Ilmijiet tal-Punent stabbilit mir-Regolament (UE) 2019/472 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) ('il-pjan pluriennali għall-Ilmijiet tal-Punent'), il-mortalità mis-sajd fil-mira, bi qbil mal-meded tal-FMSY definiti fl-Artikolu 2 ta' dak ir-Regolament, kellha tinkiseb kemm jista' jkun malajr, u fuq bażi progressiva u inkrementali sal-2020 għall-istokkijiet elenkati fl-Artikolu 1(1) ta' dak ir-Regolament u minn dik is-sena 'l quddiem għandha tinżamm fil-meded tal-FMSY, f'konformità mal-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament. Għaldaqstant, il-mortalità mis-sajd globali għall-ispnott (Dicentrarchus labrax) fid-diviżjonijiet 8a u 8b tal-ICES jenħtieġ li tiġi stabbilita f'konformità mal-MSY, filwaqt li jitqiesu l-qabdiet kummerċjali u dawk għal skop rikreattiv u jiġu inklużi l-qabdiet skartati (b'kollox 3 108 tunnellata skont il-parir tal-ICES). L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri xierqa biex jiżguraw li l-mortalità mis-sajd mill-flotot tagħhom u mis-sajjieda tagħhom li jistadu għal skop rikreattiv ma taqbiżx il-punt ta' valur tal-FMSY, kif meħtieġ mill-Artikolu 4(3) u (4) tar-Regolament (UE) 2019/472.

(11)

Jenħtieġ li jkomplu jittieħdu miżuri għas-sajd rikreattiv tal-ispnott, filwaqt li jiġi kkunsidrat l-impatt sinifikanti ta' tali sajd fuq l-istokkijiet ikkonċernati. Fil-limiti tal-parir xjentifiku, jenħtieġ li l-limiti tal-qabda jitkomplew. Meta jitqies li ma hemmx selettività suffiċjenti u li l-għadd ta' eżemplari li jinqabdu x'aktarx ikun akbar mil-limiti stabbiliti, jenħtieġ li jiġu esklużi wkoll ix-xbieki fissi. Wara li jitqiesu ċ-ċirkostanzi ambjentali, soċjali u ekonomiċi, u speċjalment id-dipendenza tas-sajjieda kummerċjali fuq dawk l-istokkijiet fil-komunitajiet kostali, dawk il-miżuri għall-ispnott joħolqu bilanċ xieraq bejn l-interessi tas-sajjieda kummerċjali u ta' dawk għal skop rikreattiv. B'mod partikolari, dawk il-miżuri jippermettu li s-sajjieda li jistadu għal skop rikreattiv jeżerċitaw l-attivitajiet tas-sajd tagħhom billi jittieħed kont tal-impatt tagħhom fuq dawk l-istokkijiet.

(12)

Fir-rigward tal-istokk tas-sallura (Anguilla anguilla), l-ICES ta parir li l-mortalitajiet antropoġeniċi kollha, inklużi dawk minħabba s-sajd rikreattiv kif ukoll dak kummerċjali jenħtieġ li jitnaqqsu għal żero, jew jinżammu kemm jista' jkun qrib iż-żero. Barra minn hekk, il-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran (GFCM) adottat ir-Rakkomandazzjoni GFCM/42/2018/1 li tistabbilixxi miżuri ta' ġestjoni tas-sallura fil-Mediterran. Huwa xieraq li jinżammu l-kondizzjonijiet ekwi madwar l-Unjoni u b'hekk jinżamm ukoll għall-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tal-ICES, kif ukoll għall-ilmijiet salmastri bħal estwarji, laguni kostali u għall-ilmijiet ta' tranżizzjoni, perijodu ta' tliet xhur konsekuttivi ta' għeluq għas-sajd kollu għas-sallura fl-istadji kollha tal-ħajja. Minħabba li l-perijodu ta' għeluq għas-sajd għandu jkun konsistenti mal-objettivi ta' konservazzjoni stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1100/2007 (3) u mal-mudelli ta' migrazzjoni temporali tas-sallura, għall-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona ICES huwa xieraq li dan jiġi stabbilit fil-perijodu bejn l-1 ta' Awwissu 2021 u t-28 ta' Frar 2022.

(13)

Għal xi snin, ċerti TACs għall-istokkijiet tal-elażmobranki (rebekkini, klieb il-baħar, raj) ġew stabbiliti għal żero, b'dispożizzjoni relatata li tistabbilixxi obbligu li l-qabdiet inċidentali jinħelsu minnufih. Ir-raġuni għal dak it-trattament speċifiku kienet l-istat ħażin ta' konservazzjoni ta' dawk l-istokkijiet u, s-suppożizzjoni li l-ħut skartat, minħabba r-rati għolja ta' sopravivenza, mhux ser iżid ir-rati tal-mortalità mis-sajd u jkun pożittiv għall-konservazzjoni ta' dawk l-ispeċijiet. Madankollu, mill-1 ta' Jannar 2019, il-qabdiet ta' dawk l-ispeċijiet għandhom jinħattu l-art, sakemm dawn ma jkunux koperti minn kwalunkwe waħda mid-derogi mill-obbligu ta' ħatt l-art previsti fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. Il-punt (a) tal-Artikolu 15(4) ta' dak ir-Regolament jippermetti tali derogi għall-ispeċijiet li għalihom is-sajd huwa pprojbit u li huma identifikati bħala tali f'att legali tal-Unjoni adottat fil-qasam tal-PKS. Għalhekk, jixraq li jiġi pprojbit is-sajd għal dawk l-ispeċijiet fiż-żoni kkonċernati.

(14)

Skont l-Artikolu 16(4) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, għall-istokkijiet li huma soġġetti għal pjanijiet pluriennali speċifiċi, it-TACs jenħtieġ li jiġu stabbiliti f'konformità mar-regoli stipulati f'dawk il-pjanijiet.

(15)

Il-pjan pluriennali tal-Baħar tat-Tramuntana ġie stabbilit bir-Regolament (UE) 2018/973 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) u daħal fis-seħħ fl-2018. Il-pjan pluriennali għall-Ilmijiet tal-Punent daħal fis-seħħ fl-2019. Jenħtieġ li l-opportunitajiet tas-sajd għall-istokkijiet elenkati fl-Artikolu 1 ta' dawk il-pjanijiet jiġu stabbiliti f'konformità mal-miri (il-meded tal-FMSY) u mas-salvagwardji previsti f'dawn il-pjanijiet. Il-meded tal-FMSY ġew identifikati fil-parir rilevanti tal-ICES. Fejn ma tkunx disponibbli informazzjoni xjentifika xierqa, jenħtieġ li l-opportunitajiet tas-sajd għall-istokkijiet ta' qabdiet inċidentali jiġu stabbiliti f'konformità mal-approċċ ta' prekawzjoni, kif stipulat f'dawk il-pjanijiet pluriennali.

(16)

F'konformità mal-Artikolu 8 tal-pjan pluriennali għall-Ilmijiet tal-Punent, fejn il-parir xjentifiku jindika li l-bijomassa tal-istokk riproduttiv ta' kwalunkwe wieħed mill-istokkijiet imsemmija fl-Artikolu 1(1) ta' dak il-pjan tkun inqas mill-punt ta' referenza ta' limitu Blim, għandhom jittieħdu aktar miżuri ta' rimedju biex jiżguraw ir-ritorn rapidu tal-istokk għal livelli ogħla minn dawk li huma kapaċi jipproduċu l-MSY. B'mod partikolari, dawk il-miżuri ta' rimedju jistgħu jinkludu s-sospensjoni tas-sajd fil-mira għall-istokk ikkonċernat u t-tnaqqis adegwat tal-opportunitajiet tas-sajd għal dawk l-istokkijiet jew stokkijiet oħra fl-attivitajiet sajd.

(17)

It-TACs għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran jenħtieġ li jiġu stabbiliti f'konformità mar-regoli stipulati fir-Regolament (UE) 2016/1627 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5).

(18)

Fis-17 ta' Diċembru 2018 l-ICES ippubblika parir xjentifiku dwar il-flessibbiltà bejn iż-żoni għas-sawrell (Trachurus spp.) bejn id-diviżjonijiet 8c u 9a tal-ICES. L-ICES irrakkomanda li l-flessibbiltà bejn iż-żoni bejn dawk iż-żewġ stokkijiet jenħtieġ li ma taqbiżx id-differenza bejn il-qabda li tikkorrispondi għal mortalità mis-sajd ta' Fp.05 u t-TAC stabbilita. Jenħtieġ ukoll li ma jkun hemm l-ebda trasferiment ta' TAC għal stokk b'bijomassa tal-istokk riproduttiv taħt il- Blim. Skont il-kondizzjonijiet ta' dak il-parir xjentifiku, il-flessibbiltà bejn iż-żoni (kondizzjoni speċjali) għas-sawrell bejn is-subżona 9 tal-ICES u d-diviżjoni 8c tal-ICES għall-2021 jenħtieġ li tiġi stabbilita għal 10 %.

(19)

Għal stokkijiet li għalihom ma hemmx biżżejjed data jew data affidabbli sabiex jingħataw l-istimi dwar id-daqs tal-istokkijiet, il-miżuri ta' ġestjoni u l-livelli tat-TACs jenħtieġ li jsegwu l-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd kif iddefinit fil-punt (8) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, filwaqt li jitqiesu l-fatturi speċifiċi għall-istokkijiet, inkluż, b'mod partikolari, it-tagħrif disponibbli dwar ix-xejriet tal-istokkijiet u l-kunsiderazzjonijiet dwar is-sajd imħallat.

(20)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 (6) introduċa kondizzjonijiet addizzjonali għall-ġestjoni minn sena għal-oħra tat-TACs, li jinkludu dispożizzjonijiet dwar il-flessibbiltà skont l-Artikoli 3 u 4 ta' dak ir-Regolament għat-TACs prekawzjonarji u analitiċi. Skont l-Artikolu 2 ta' dak ir-Regolament, meta jiġu stabbiliti t-TACs, il-Kunsill għandu jiddeċiedi liema huma l-istokkijiet li għalihom ma japplikax l-Artikolu 3 jew 4 ta' dak ir-Regolament, b'mod partikolari abbażi tal-istatus bijoloġiku tal-istokkijiet. Fl-2014, l-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 introduċa mekkaniżmu ta' flessibbiltà ieħor minn sena għall-oħra għall-istokkijiet kollha li huma soġġetti għall-obbligu ta' ħatt l-art. Għalhekk, sabiex tiġi evitata flessibbiltà eċċessiva li ddgħajjef il-prinċipju ta' sfruttament razzjonali u responsabbli tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar, ixxekkel il-kisba tal-miri tal-PKS u twassal biex tmur għall-agħar il-qagħda bijoloġika tal-istokkijiet, jenħtieġ li jiġi deċiż li l-Artikoli 3 u 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplikaw għat-TACs analitiċi biss meta l-flessibbiltà minn sena għall-oħra prevista fl-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 ma tintużax.

(21)

Barra minn hekk, peress li l-bijomassa tal-istokkijiet ta' COD/03AS, COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A u PLE/7HJK hija inqas minn Blim u li sajd inċidentali u xjentifiku biss huma permessi fl-2021, il-Belġju, id-Danimarka, Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, in-Netherlands u l-Iżvezja impenjaw ruħhom li ma japplikawx l-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 fir-rigward ta' dawk l-istokkijiet għal trasferimenti mill-2020 sal-2021 sabiex il-qabdiet fl-2021 ma jaqbżux it-TAC stabbilita għal dawk l-istokkijiet.

(22)

Fejn TAC relatata ma' stokk tiġi allokata lil Stat Membru wieħed biss, ikun xieraq li dak l-Istat Membru jingħata s-setgħa, f'konformità mal-Artikolu 2(1) tat-Trattat, li jiddetermina l-livell ta' tali TAC. Jenħtieġ li jsiru dispożizzjonijiet biex ikun żgurat li, meta jiddetermina dak il-livell ta' TAC, l-Istat Membru kkonċernat jaġixxi b'mod li jkun konsistenti għalkollox mal-prinċipji u mar-regoli tal-PKS.

(23)

Jenħtieġ li jiġu stabbiliti l-livelli massimi tal-isforz tas-sajd għall-2021 f'konformità mal-Artikoli 5, 6, 7 u 9 tar-Regolament (UE) 2016/1627 u mal-Anness I tiegħu.

(24)

Sabiex ikun iggarantit l-użu sħiħ tal-opportunitajiet tas-sajd, huwa xieraq li tkun prevista l-implimentazzjoni ta' arranġament flessibbli bejn ċerti żoni tat-TAC fejn l-istess stokk bijoloġiku huwa kkonċernat.

(25)

Għal ċerti speċijiet, bħal ċerti speċijiet ta' klieb il-baħar, anke attività limitata tas-sajd tista' twassal għal riskju serju għall-konservazzjoni. Għalhekk, l-opportunitajiet tas-sajd għal tali speċijiet jenħtieġ li jkunu ristretti bis-sħiħ permezz ta' projbizzjoni ġenerali tas-sajd għal dawk l-ispeċijiet.

(26)

Fit-12-il Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni tal-Ispeċi Migratorji tal-Annimali Selvaġġi, li saret f'Manila mit-23 sat-28 ta' Ottubru 2017, ġew inklużi għadd ta' speċijiet fil-listi ta' speċijiet protetti fl-Appendiċijiet I u II ta' dik il-Konvenzjoni. Għalhekk, ikun xieraq li tiġi prevista l-protezzjoni ta' dawk l-ispeċijiet fir-rigward tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jistadu fl-ilmijiet kollha u fir-rigward tal-bastimenti tas-sajd li mhumiex tal-Unjoni u li jistadu fl-ilmijiet tal-Unjoni.

(27)

L-użu tal-opportunitajiet tas-sajd li huma disponibbli għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni stipulati f'dan ir-Regolament huwa soġġett għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 (7), u b'mod partikolari għall-Artikoli 33 u 34 ta' dak ir-Regolament, fir-rigward tar-reġistrazzjoni tal-qabdiet u tal-isforz tas-sajd u fir-rigward tan-notifiki tad-data dwar l-eżawriment tal-opportunitajiet tas-sajd. Għalhekk, jenħtieġ li jiġu speċifikati l-kodiċijiet li jridu jintużaw mill-Istati Membri meta tintbagħat data lill-Kummissjoni dwar ħatt l-art tal-istokkijiet li huwa soġġett għal dan ir-Regolament.

(28)

Jixraq, sabiex jiġi segwit il-parir mill-ICES, li tinżamm sistema speċifika għall-ġestjoni taċ-ċiċċirell u l-qabdiet inċidentali assoċjati fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjonijiet 2a u 3a tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES. Peress li l-parir xjentifiku tal-ICES mistenni li jkun disponibbli biss fi Frar tal-2021, iun xieraq li t-TACs u l-kwoti għal dak l-istokk jiġu stabbiliti b'mod proviżorju bħala żero sa meta jinħareġ tali parir.

(29)

It-TAC tal-Unjoni għall-Ħalibatt ta' Greenland f'ilmijiet internazzjonali tas-subżoni 1 u 2 tal-ICES hija mingħajr preġudizzju għall-pożizzjoni tal-Unjoni dwar is-sehem xieraq tal-Unjoni f'dan is-sajd.

(30)

Fil-laqgħa annwali tagħha fl-2020, il-Kummissjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tal-Grigal (NEAFC) adottat miżura ta' konservazzjoni għaż-żewġ stokkijiet tar-redfish fil-Baħar Irminger u fl-ilmijiet tal-madwar, li tipprojbixxi sajd dirett għal dawk l-istokkijiet. Barra minn hekk, ipprojbiet l-attivitajiet tas-sajd fiż-żona fejn jinġema' r-redfish sabiex jiġu minimizzati l-qabdiet inċidentali. Dik il-miżura tal-NEAFC, ibbażata fuq il-parir tal-ICES għal qabdiet żero, jenħtieġ li tiġi implimentata fil-liġi tal-Unjoni. L-NEAFC ma rnexxilhiex tadotta rakkomandazzjoni għar-redfish fis-subżoni 1 u 2 tal-ICES. Għal dak l-istokk, it-TAC rilevanti jenħtieġ li tiġi stabbilita f'konformità mal-pożizzjoni tal-Unjoni espressa fi ħdan l-NEAFC.

(31)

Minħabba l-pandemija tal-COVID-19, il-laqgħa annwali tal-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (ICCAT) għall-2020 ġiet sostitwita minn proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet b'korrispondenza, li beda f'Ottubru 2020 u li jenħtieġ li jintemm fil-bidu ta' Jannar 2021. Wieħed mill-objettivi ewlenin ta' dak il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet kien li jippermetti t-tiġdid ta' miżuri eżistenti li jintemmu fl-2020 b'adattamenti tekniċi żgħar fejn meħtieġ.

(32)

Ir-rakkomandazzjoni tal-ICCAT 19-04 għal pjan ta' ġestjoni għat-tonn tistabbilixxi TAC għall-2019 u l-2020 biss. Għalhekk, għadha trid tittieħed deċiżjoni mill-ICCAT dwar il-livell tat-TAC għall-2021. Wara li tqies il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fl-2020, ġie propost li jkun segwit il-parir xjentifiku, li jirrakkomanda li t-TAC tinżamm għal 36 000 tunnellata. Filwaqt li jidher li hemm kunsens dwar il-livell tat-TAC, hemm riskju li l-ICCAT ma tadottahiex formalment qabel ma jiġi adottat dan ir-Regolament. Għalhekk jenħtieġ li t-TAC tiġi stabbilita f'dak il-livell, iżda jenħtieġ li tiġi riveduta mill-aktar fis possibbli jekk l-ICCAT tadotta TAC differenti.

(33)

Matul il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-ICCAT tal-2020, l-Unjoni pproponiet pjan komprensiv li kien jinkludi TAC bil-għan li jieqaf immedjatament is-sajd żejjed tal-pixxitondu fl-Atlantiku tat-Tramuntana, flimkien ma' sensiela ta' miżuri ta' akkumpanjament biex titnaqqas aktar il-mortalità tiegħu. Fin-nuqqas ta' kunsens fi ħdan l-ICCAT, u fid-dawl tas-sitwazzjoni ħażina ta' dak l-istokk u meta jitqies li l-Unjoni hija responsabbli għal żewġ terzi tal-livell tal-qabdiet, jenħtieġ li l-Unjoni tistabbilixxi limitu tal-qbid unilaterali għal dik l-ispeċi. Dak il-limitu tal-qbid ikun jikkorrispondi mas-sehem tal-Unjoni tal-limitu kif mitlub mill-kumitat xjentifiku fil-livell tal-ICCAT.

(34)

Ir-Rakkomandazzjoni 17-04 tal-ICCAT dwar regola tal-qbid għall-alonga tal-Atlantiku tat-Tramuntana tistabbilixxi TAC għall-perijodu 2018-2020 biss. Għalhekk, għadha trid tittieħed deċiżjoni mill-ICCAT dwar il-livell tat-TAC għall-2021. Wara li tqies il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet fl-2020, ġie propost li jiġi segwit il-parir xjentifiku, li jirrakkomanda li t-TAC il-ġdida tiġi stabbilita abbażi tar-regola tal-qbid interim attwali u li żieda prorata tal-qbid u limiti oħra tiġi implimentata għal sena waħda biss. Filwaqt li jidher li hemm kunsens dwar il-livell tat-TAC, hemm riskju li l-ICCAT ma tadottahiex formalment qabel ma jiġi adottat dan ir-Regolament. Għalhekk jenħtieġ li t-TAC tiġi stabbilita f'dak il-livell iżda jenħtieġ li tiġi riveduta mill-aktar fis possibbli jekk l-ICCAT tadotta TAC differenti.

(35)

Wara li tqies il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet fl-2020, l-ICCAT għadha ma adottatx formalment it-TACs għat-tonn obeż, it-tonn isfar, il-marlin blu, u l-marlin abjad. Filwaqt li jidher li hemm kunsens dwar il-livell tat-TACs, hemm riskju li l-ICCAT mhux ser tadottahom formalment qabel ma jiġi adottat dan ir-Regolament. Għalhekk jenħtieġ li t-TACs jiġu stabbiliti f'dak il-livell, iżda jenħtieġ li tiġi riveduta mill-aktar fis possibbli jekk l-ICCAT tadotta TACs differenti.

(36)

Fl-2020, fil-laqgħa annwali tal-Kummissjoni għall-Konservazzjoni tar-Riżorsi Ħajjin tal-Baħar Antartiku (CCAMLR), il-Partijiet adottaw limiti ta' qbid kemm għall-ispeċijiet fil-mira kif ukoll għal dawk inċidentali għall-perijodu mill-1 ta' Diċembru 2020 sat-30 ta' Novembru 2021. Jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu tal-kwoti matul l-2020 meta jiġu stabbiliti l-opportunitajiet tas-sajd għall-2021.

(37)

Fil-laqgħa annwali tagħha fl-2020, il-Kummissjoni dwar it-Tonn tal-Oċean Indjan (IOTC) żammet il-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni li ġew adottati preċedentement. Dawk il-miżuri jenħtieġ li jibqgħu jiġu implimentati fil-liġi tal-Unjoni.

(38)

Il-laqgħa annwali tal-Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku (SPRFMO) ser issir mill-21 ta' Jannar sal-1 ta' Frar 2021. Jenħtieġ li l-miżuri attwali fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO jinżammu b'mod proviżorju sakemm issir tali laqgħa annwali.

(39)

Fil-laqgħa annwali tagħha fl-2020, il-Kummissjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali (IATTC) ma laħqitx kunsens dwar l-estensjoni tal-miżura l-aktar reċenti għat-tonn tropikali, li skadiet fil-31 ta' Diċembru 2020. B'riżultat ta' dan, is-sajd għat-tonn tropikali fil-Lvant tal-Oċean Paċifiku mhux ser jiġi rregolat mill-1 ta' Jannar 2021. Minħabba l-prinċipju prekawzjonarju tal-PKS, huwa xieraq li l-Unjoni tkompli tapplika d-dispożizzjonijiet dwar it-tonn tropikali kif stipulat fir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2020/123 (8) sakemm jintlaħaq qbil dwar miżura ġdida għat-tonn tropikali mill-IATTC.

(40)

Fil-laqgħa annwali tagħha fl-2020, il-Kummissjoni għall-Konservazzjoni tat-Tonna tan-Nofsinhar (CCSBT) ikkonfermat it-TAC għat-tonn tan-Nofsinhar għall-2021 adottata fil-laqgħa annwali fl-2016. Dawk il-miżuri jenħtieġ li jiġu implimentati fil-liġi tal-Unjoni.

(41)

Fil-laqgħa annwali tagħha fl-2020, l-Organizzazzjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tax-Xlokk (SEAFO) iddeċidiet li fl-2021 tapplika t-TACs tal-2020 għall-ispeċijiet ewlenin taħt ir-responsabbiltà tagħha sal-laqgħa annwali tagħha li jmiss fl-2021. Dawk il-miżuri jenħtieġ li jiġu implimentati fil-liġi tal-Unjoni.

(42)

Fil-laqgħa annwali tagħha fl-2020, il-Kummissjoni għas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u l-Paċifiku Ċentrali (WCPFC) estendiet il-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni għat-tonn tropikali. Iċċarat ukoll il-limiti tal-qbid applikabbli għall-bastimenti tas-sajd bil-konz tal-Unjoni li jistadu għat-tonn obeż. Dawk il-miżuri jenħtieġ li jiġu implimentati fil-liġi tal-Unjoni.

(43)

Fit-42 laqgħa annwali tagħha fl-2020, l-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (NAFO) adottat għadd ta' opportunitajiet tas-sajd għall-2021 għal ċerti stokkijiet fis-subżoni 1 sa 4 taż-Żona tal-Konvenzjoni tan-NAFO. Dawk il-miżuri jenħtieġ li jiġu implimentati fil-liġi tal-Unjoni.

(44)

Is-seba' Laqgħa tal-Partijiet għall-Ftehim dwar is-Sajd fin-Nofsinhar tal-Oċean Indjan (SIOFA) fl-2020 żammet it-TACs adottati fl-2019 għall-istokkijiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Ftehim. Dawk il-miżuri jenħtieġ li jiġu implimentati fil-liġi tal-Unjoni.

(45)

Fir-rigward tal-opportunitajiet tas-sajd għall-isnow crab madwar iż-żona ta' Svalbard, it-Trattat tad-9 ta' Frar 1920 rigward Spitsbergen (Svalbard) (it-'Trattat ta' Pariġi tal-1920') jagħti aċċess ugwali u nondiskriminatorju għar-riżorsi lill-Partijiet kollha għal dak it-Trattat, inkluż fir-rigward tas-sajd. Il-fehma tal-Unjoni dwar dak l-aċċess, fir-rigward tas-sajd għall-isnow crab fuq il-blata kontinentali madwar Svalbard, ġiet stipulata f'żewġ notes verbales lin-Norveġja datati l-25 ta' Ottubru 2016 u l-24 ta' Frar 2017. Sabiex jiġi żgurat li l-isfruttament tal-isnow crab fiż-żona ta' Svalbard isir konsistenti ma' kwalunkwe regola ta' ġestjoni nondiskriminatorja li tista' tistipula n-Norveġja, li tgawdi minn sovranità u ġuriżdizzjoni fiż-żona fil-limiti ta' dak it-Trattat, huwa xieraq li jiġi ddeterminat in-numru ta' bastimenti li huma awtorizzati li jagħmlu sajd bħal dan. L-allokazzjoni ta' tali opportunitajiet tas-sajd fost l-Istati Membri hija limitata għall-2021. Huwa mfakkar li fl-Unjoni r-responsabbiltà primarja li tiġi żgurata l-konformità mal-liġi applikabbli hija tal-Istati Membri tal-bandiera.

(46)

F'konformità mad-Dikjarazzjoni indirizzata lir-Repubblika Bolivarjana tal-Venezwela dwar l-għoti ta' opportunitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-UE lil bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tar-Repubblika Bolivarjana tal-Venezwela fiż-żona ekonomika esklużiva 'l barra mill-kosta tal-Guyana Franċiża (9) maħruġa mill-Unjoni, jenħtieġ li jiġu stabbiliti l-opportunitajiet tas-sajd għall-isnapper li huma disponibbli għall-Venezwela fl-ilmijiet tal-Unjoni.

(47)

Minħabba li ċerti dispożizzjonijiet għandhom jiġu applikati fuq bażi kontinwa, u sabiex tiġi evitata l-inċertezza legali tul il-perijodu bejn it-tmiem tal-2021 u d-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd għall-2022, jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-projbizzjonijiet u l-istaġuni magħluqin stipulati f'dan ir-Regolament ikomplu japplikaw fil-bidu tal-2022, sad-dħul fis-seħħ tar-Regolament li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd għall-2022.

(48)

Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li jiġu kkonferiti setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex l-Istati Membri individwali jkunu awtorizzati jimmaniġġjaw l-allokazzjonijiet tal-isforz tas-sajd f'konformità ma' sistema ta' kilowatt-jiem. Jenħtieġ li dawk is-setgħat ikunu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10).

(49)

Sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-għoti ta' jiem addizzjonali fuq il-baħar għall-waqfien permanenti tal-attivitajiet tas-sajd u għat-titjib tal-kopertura tal-osservaturi xjentifiċi, u fir-rigward tal-istabbiliment ta' formati ta' spreadsheets għall-ġbir u t-trażmissjoni tal-informazzjoni dwar it-trasferiment tal-jiem fuq il-baħar bejn il-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru. Dawk is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

(50)

Sabiex tiġi evitata l-interruzzjoni tal-attivitajiet tas-sajd u biex jiġi żgurat l-għajxien tas-sajjieda tal-Unjoni, jenħtieġ li dan ir-Regolament japplika mill-1 ta' Jannar 2021, għajr għad-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-limiti tal-isforz tas-sajd, li jenħtieġ li japplikaw mill-1 ta' Frar 2021, u għajr għal ċerti dispożizzjonijiet li jikkonċernaw reġjuni partikolari, li jenħtieġ li jkollhom data speċifika ta' applikazzjoni. Għal raġunijiet ta' urġenza, jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ immedjatament wara l-pubblikazzjoni tiegħu.

(51)

Ċerti miżuri internazzjonali li joħolqu jew jirrestrinġu l-opportunitajiet tas-sajd għall-Unjoni huma adottati mill-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) rilevanti fl-aħħar tas-sena u jsiru applikabbli qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Għalhekk, jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet li jimplimentaw dawn il-miżuri fil-liġi tal-Unjoni japplikaw b'mod retroattiv. B'mod partikolari, peress li l-istaġun tas-sajd fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR huwa mill-1 ta' Diċembru sat-30 ta' Novembru, u b'hekk ċerti opportunitajiet jew projbizzjonijiet tas-sajd fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR huma stipulati għal perijodu li jibda mill-1 ta' Diċembru 2020, jixraq li d-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament japplikaw minn dik id-data. Tali applikazzjoni retroattiva ma tippreġudikax il-prinċipju tal-aspettattivi leġittimi peress li huwa pprojbit li l-membri tas-CCAMLR jistadu fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR mingħajr awtorizzazzjoni.

(52)

Minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni, għadd kbir ta' stokkijiet qed isiru stokkijiet kondiviżi. Il-Kummissjoni ser twettaq konsultazzjonijiet bilaterali mar-Renju Unit, konsultazzjonijiet bilaterali man-Norveġja u konsultazzjonijiet trilaterali mar-Renju Unit u man-Norveġja abbażi tal-abbozz ta' pożizzjoni tal-Unjoni li għandu jiġi approvat mill-Kunsill. Peress li dawk il-konsultazzjonijiet għadhom ma ntemmewx, jenħtieġ li l-Kunsill, b'mod li jirrispetta bis-sħiħ il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar (UNCLOS) u d-drittijiet u l-obbligi tal-Istati kostali kif ukoll is-sovranità u l-ġuriżdizzjoni tagħhom, jistabbilixxi TACs proviżorji għas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali, u l-ilmijiet li jingħata aċċess għalihom minn pajjiżi terzi lill-bastimenti tal-Unjoni.

(53)

It-TACs proviżorji jenħtieġ li jkollhom l-għan li jiżguraw il-kontinwazzjoni tal-attivitajiet tas-sajd sostenibbli tal-Unjoni sakemm dawk il-konsultazzjonijiet jiġu konklużi f'konformità mal-qafas legali tal-Unjoni u mal-obbligi internazzjonali jew, jekk ma jkunux jistgħu jiġu konklużi b'suċċess, sakemm il-Kunsill jistabbilixxi TACs unilaterali tal-Unjoni fl-2021. Jenħtieġ li dawk l-opportunitajiet tas-sajd proviżorji f'ebda ċirkostanza ma jimpedixxux l-istabbiliment ta' opportunitajiet tas-sajd definittivi f'konformità mal-ftehimiet internazzjonali, b'mod partikolari l-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq, min-naħa l-oħra (11), li japplika proviżorjament mill-1 ta' Jannar 2021 (12), u l-eżitu ta' konsultazzjonijiet, il-qafas legali tal-Unjoni u l-parir xjentifiku. Bħala approċċ ġenerali, jenħtieġ li jikkorrispondu ma' 25 % tas-sehem tal-Unjoni tal-opportunitajiet tas-sajd stabbiliti għall-2020. Is-sehem tal-Unjoni ta' dawk l-opportunitajiet tas-sajd ġie kkalkulat skont il-prinċipju tal-istabbilità relattiva u l-Preferenzi ta' the Hague. Dan l-approċċ huwa mingħajr preġudizzju għal approċċ li jista' jittieħed fil-ftehimiet internazzjonali futuri. F'għadd limitat ħafna ta' każijiet, jenħtieġ li jintuża perċentwal differenti meta l-istokkijiet jinqabdu b'mod predominanti fil-bidu tas-sena jew meta l-parir xjentifiku jkun jeħtieġ tnaqqis kbir fl-opportunitajiet tas-sajd. L-Unjoni kkonsultat lill-pajjiżi terzi rilevanti dwar l-approċċ għall-istabbiliment tat-TACs proviżorji.

(54)

Skont il-parir xjentifiku, il-bijomassa ta' stokk riproduttiv tal-ispnott fil-Baħar Ċeltiku, fil-Fliegu Ingliż, fil-Baħar Irlandiż u fin-Nofsinhar tal-Baħar tat-Tramuntana (diviżjonijiet 4b, 4c, 7a, u 7d sa 7h tal-ICES) ilha tonqos mill-2009 u bħalissa hija inqas mill-MSY Btrigger u ftit iktar mill-Blim. Minħabba l-miżuri meħuda mill-Unjoni, il-mortalità mis-sajd naqset u bħalissa hija inqas mill-punt ta' valur tal-FMSY. Madankollu, ir-reklutaġġ huwa baxx, u ilu jvarja mingħajr ma jieħu xejra sa mill-2008. Għalhekk, jenħtieġ li l-limiti tal-qbid jitkomplew b'mod proviżorju sakemm isiru l-konsultazzjonijiet ma' pajjiżi terzi, filwaqt li jiġi żgurat li l-mortalità mis-sajd fil-mira għal dan l-istokk ma taqbiżx l-MSY. Dment li l-ispnott f'dik iż-żona ikun stokk kondiviż ma' pajjiżi terzi, jenħtieġ li jiġu stabbiliti miżuri proviżorji għall-ewwel kwart tal-2021 għal dan l-istokk, sakemm joħroġ l-eżitu tan-negozjati u l-konsultazzjonijiet internazzjonali.

(55)

Il-parir tal-ICES għall-2021 jindika li l-istokkijiet tal-bakkaljaw u tal-merlangu fil-Baħar Ċeltiku huma taħt il-Blim. Diġà kienu ttieħdu miżuri ta' rimedju speċifiċi għal dawk l-istokkijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 2020/123. L-għan ta' dawk il-miżuri kien li jikkontribwixxu għall-irkupru tal-istokkijiet ikkonċernati. Il-miżuri għall-bakkaljaw jimmiraw li jtejbu s-selettività billi jagħmlu l-użu ta' rkaptu li għandu livelli aktar baxxi ta' qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw obbligatorji fiż-żoni fejn il-qabdiet tal-bakkaljaw huma sinifikanti, u b'hekk titnaqqas il-mortalità mis-sajd ta' dak l-istokk f'sajd imħallat. Il-miżuri għall-merlangu jikkonsistu f'modifiki tekniċi fil-karatteristiċi tal-irkaptu biex jitnaqqsu l-qabdiet inċidentali tal-merlangu. F'konformità mal-Artikolu 8 tal-pjan pluriennali għall-Ilmijiet tal-Punent, fejn il-parir xjentifiku jindika li l-bijomassa tal-istokk riproduttiv ta' kwalunkwe wieħed mill-istokkijiet imsemmija fl-Artikolu 1(1) ta' dak il-pjan tkun inqas mil-livell Blim, għandhom jittieħdu aktar miżuri ta' rimedju biex jiżguraw ir-ritorn rapidu tal-istokk għal livelli ogħla minn dawk li huma kapaċi jipproduċu l-MSY. B'mod partikolari, dawk il-miżuri ta' rimedju jistgħu jinkludu s-sospensjoni tas-sajd fil-mira għall-istokk ikkonċernat u t-tnaqqis adegwat tal-opportunitajiet tas-sajd għal dawk l-istokkijiet jew stokkijiet oħra fl-attivitajiet tas-sajd li għandhom qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw jew tal-merlangu.

(56)

Il-miżuri biex jitnaqqsu l-qabdiet inċidentali tal-gadojdi huma funzjonalment marbuta mat-TACs tal-ispeċijiet maqbuda f'sajd imħallat flimkien mal-gadojdi (eż. merluzz tal-linja sewda, megrims, petriċa kbira u skampu), peress, li mingħajr dawk il-miżuri fis-seħħ, il-livelli tat-TAC tal-ispeċijiet fil-mira jenħtieġ li jitnaqqsu biex jiġi żgurat li l-istokkijiet tal-gadojd ikunu jistgħu jirkupraw. Għalhekk qed jiġi propost li dawk il-miżuri jiġu adottati wkoll għall-2021, filwaqt li titqies il-valutazzjoni ulterjuri ta' dawk il-miżuri u l-ħidma mwettqa mill-Istati Membri tal-Ilmijiet tal-Majjistral.

(57)

F'konformità mal-proċess ta' reġjonalizzazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd, l-Istati Membri tal-Ilmijiet tal-Majjistral ippreżentaw rakkomandazzjoni konġunta dwar firxa usa' ta' miżuri speċifiċi biex jitnaqqsu l-qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw u tal-merlangu fil-Baħar Ċeltiku u fiż-żoni li jmissu miegħu abbażi tal-miżuri ta' rimedju li kienu fis-seħħ fl-2020. Miżuri addizzjonali ta' selettività li għandhom l-għan li jnaqqsu l-qabdiet inċidentali tal-gadojd fil-Baħar Irlandiż u fil-Punent tal-Iskozja huma inklużi wkoll f'dik ir-rakkomandazzjoni konġunta, abbażi ta' miżuri simili li kienu fis-seħħ fl-2020.

(58)

L-STECF iqis li, b'mod ġenerali, il-miżuri proposti huma aktar selettivi jew tal-inqas selettivi daqs il-miżuri tekniċi fir-Regolament (UE) Nru 2019/1241 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13), u l-Kummissjoni bħalissa qed tikkunsidra li tinkludi dawk il-miżuri f'att delegat ibbażat fuq ir-rakkomandazzjoni konġunta ppreżentata mill-Istati Membri li għandhom interess dirett ta' ġestjoni fl-Ilmijiet tal-Majjistral.

(59)

Peress li dawk il-miżuri huma aktar komprensivi u ser japplikaw fuq bażi aktar stabbli, il-miżuri tekniċi marbuta b'mod funzjonali jenħtieġ li japplikaw biss fin-nuqqas ta' att delegat adottat f'konformità mal-Artikolu 15(2) tar-Regolament (UE) 2019/1241 u li jemenda l-Anness VI ta' dak ir-Regolament billi jintroduċi miżuri tekniċi korrispondenti għall-Ilmijiet tal-Majjistral.

(60)

Jenħtieġ li l-opportunitajiet tas-sajd jintużaw f'konformità sħiħa mal-liġi tal-Unjoni,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd li huma disponibbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni, għal ċerti stokkijiet ta' ħut u għal ċerti gruppi ta' stokkijiet ta' ħut.

2.   L-opportunitajiet tas-sajd imsemmija fil-paragrafu 1 jinkludu:

(a)

il-limiti ta' qbid għas-sena 2021 u, fejn speċifikat f'dan ir-Regolament, għas-sena 2022;

(b)

il-limiti tal-isforz tas-sajd għas-sena 2021, ħlief il-limiti tal-isforz tas-sajd stipulati fl-Anness II, li ser japplikaw mill-1 ta' Frar 2021 sal-31 ta' Jannar 2022;

(c)

l-opportunitajiet tas-sajd għall-perijodu mill-1 ta' Diċembru 2020 sat-30 ta' Novembru 2021 għal ċerti stokkijiet fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament japplika għall-bastimenti li ġejjin:

(a)

bastimenti tas-sajd tal-Unjoni;

(b)

bastimenti ta' pajjiżi terzi fl-ilmijiet tal-Unjoni.

2.   Dan ir-Regolament japplika wkoll:

(a)

għas-sajd rikreattiv, fejn għal tali sajd issir referenza b'mod ċar fid-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament; u

(b)

għas-sajd kummerċjali minn fuq ix-xatt.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. Barra minn hekk, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

"bastiment ta' pajjiż terz" tfisser bastiment tas-sajd li jtajjar il-bandiera ta' pajjiż terz u li huwa rreġistrat fih;

(b)

"sajd rikreattiv" tfisser attivitajiet tas-sajd mhux kummerċjali li jisfruttaw ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar bħar-rikreazzjoni, it-turiżmu jew l-isport;

(c)

"ilmijiet internazzjonali" tfisser ilmijiet li ma jaqgħu taħt ebda sovranità jew ġuriżdizzjoni ta' xi Stat;

(d)

"qabda totali permissibbli" (TAC) tfisser:

(i)

fl-attivitajiet tas-sajd li huma soġġetti għall-eżenzjoni mill-obbligu ta' ħatt l-art imsemmi fl-Artikolu 15(4) sa (7) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, il-kwantità ta' ħut li tista' tinħatt l-art minn kull stokk kull sena;

(ii)

fl-attivitajiet tas-sajd l-oħra kollha, il-kwantità ta' ħut li tista' tinqabad minn kull stokk kull sena;

(e)

"kwota" tfisser proporzjon mit-TAC allokata lill-Unjoni, lil Stat Membru jew lil pajjiż terz;

(f)

"valutazzjoni analitika" tfisser evalwazzjoni kwantitattiva tax-xejriet fi stokk partikolari, abbażi ta' data dwar il-bijoloġija u l-isfruttar tal-istokk, li l-analiżi xjentifika indikat li hija ta' kwalità biżżejjed biex abbażi tagħha jingħataw pariri xjentifiċi dwar l-għażliet għall-qabdiet futuri;

(g)

"daqs tal-malji" tfisser id-daqs tal-malji tax-xbieki tas-sajd kif ġie ddefinit fil-punt (34) tal-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2019/1241;

(h)

"reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Unjoni" tfisser ir-reġistru stabbilit mill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

(i)

"ġurnal ta' abbord dwar is-sajd" tfisser il-ġurnal ta' abbord imsemmi fl-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009;

(j)

"baga strumentata" tfisser baga mmarkata b'mod ċar b'numru ta' referenza uniku li jippermetti l-identifikazzjoni ta' sidha u mgħammra b'sistema ta' rintraċċar bis-satellita biex timmonitorja l-pożizzjoni tagħha;

(k)

"baga operazzjonali" tfisser kwalunkwe baga strumentata, attivata minn qabel, mixgħula u użata fuq il-baħar fuq irkaptu mitluq għal riħu biex jinġema' l-ħut (FAD) jew injam jgħum fil-wiċċ, li tittrażmetti l-pożizzjonijiet u kwalunkwe informazzjoni oħra disponibbli bħal stimi minn ekosonda.

Artikolu 4

Żoni tas-sajd

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet taż-żoni li ġejjin:

(a)

iż-żoni tal-ICES (il-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar) huma ż-żoni ġeografiċi speċifikati fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 218/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14);

(b)

"Skagerrak" tfisser iż-żona ġeografika kkonfinata fil-Punent minn linja miġbuda mill-fanal ta' Hanstholm sal-fanal ta' Lindesnes u fin-Nofsinhar minn linja miġbuda mill-fanal ta' Skagen sal-fanal ta' Tistlarna u minn dak il-punt għall-eqreb punt tal-kosta Żvediża;

(c)

"Kattegat" tfisser iż-żona ġeografika kkonfinata fit-Tramuntana minn linja miġbuda mill-fanal ta' Skagen sal-fanal ta' Tistlarna u minn dak il-punt għall-eqreb punt tal-kosta Żvediża u fin-Nofsinhar minn linja miġbuda minn Hasenøre sa Gnibens Spids, minn Korshage sa Spodsbjerg u minn Gilbjerg Hoved sa Kullen;

(d)

"unità funzjonali 16 tas-subżona 7 tal-ICES" tfisser iż-żona ġeografika kkonfinata minn lossodromi li b'mod sekwenzjali jgħaqqdu flimkien il-pożizzjonijiet li ġejjin:

53° 30' N 15° 00' W,

53° 30' N 11° 00' W,

51° 30' N 11° 00' W,

51° 30' N 13° 00' W,

51° 00' N 13° 00' W,

51° 00' N 15° 00' W;

(e)

"unità funzjonali 25 tad-diviżjoni 8c tal-ICES" tfisser iż-żona tal-baħar ġeografika kkonfinata minn lossodromi li b'mod sekwenzjali jgħaqqdu flimkien il-pożizzjonijiet li ġejjin:

43° 00' N 9° 00' W,

43° 00' N 10° 00' W,

43° 30' N 10° 00' W,

43° 30' N 9° 00' W,

44° 00' N 9° 00' W,

44° 00' N 8° 00' W,

43° 30' N 8° 00' W;

(f)

"unità funzjonali 26 tad-diviżjoni 9a tal-ICES" tfisser iż-żona ġeografika kkonfinata minn lossodromi li b'mod sekwenzjali jgħaqqdu flimkien il-pożizzjonijiet li ġejjin:

43° 00' N 8° 00' W,

43° 00' N 10° 00' W,

42° 00' N 10° 00' W,

42° 00' N 8° 00' W;

(g)

"unità funzjonali 27 tad-diviżjoni 9a tal-ICES" tfisser iż-żona ġeografika kkonfinata minn lossodromi li b'mod sekwenzjali jgħaqqdu flimkien il-pożizzjonijiet li ġejjin:

42° 00' N 8° 00' W,

42° 00' N 10° 00' W,

38° 30' N 10° 00' W,

38° 30' N 9° 00' W,

40° 00' N 9° 00' W,

40° 00' N 8° 00' W;

(h)

"unità funzjonali 30 tad-diviżjoni 9a tal-ICES" tfisser iż-żona ġeografika taħt il-ġuriżdizzjoni ta' Spanja fil-Golf ta' Cádiz u fl-ilmijiet tal-madwar ta' 9a;

(i)

"unità funzjonali 31 tad-diviżjoni 8c tal-ICES" tfisser iż-żona tal-baħar ġeografika kkonfinata minn lossodromi li b'mod sekwenzjali jgħaqqdu flimkien il-pożizzjonijiet li ġejjin:

43° 30' N 6° 00' W,

44° 00' N 6° 00' W,

44° 00' N 2° 00' W,

43° 30' N 2° 00' W;

(j)

"Golf ta' Cádiz" tfisser iż-żona ġeografika tad-diviżjoni 9a tal-ICES li tinsab fil-Lvant tal-lonġitudni 7o 23' 48″ W;

(k)

"Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR (Kummissjoni għall-Konservazzjoni tar-Riżorsi Ħajjin tal-Baħar Antartiku)" hija ż-żona ġeografika ddefinita fil-punt (a) tal-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 601/2004 (15);

(l)

"żoni tas-CECAF" (Kumitat tas-Sajd għall-Atlantiku Ċentrali tal-Lvant) huma ż-żoni ġeografiċi speċifikati fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 216/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16);

(m)

"Żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC (Kummissjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali)" hija ż-żona ġeografika definita fil-Konvenzjoni għat-Tisħiħ tal-Kummissjoni Inter-Amerikana tat-Tonn Tropikali stabbilita mill-Konvenzjoni tal-1949 bejn l-Istati Uniti tal-Amerka u r-Repubblika tal-Costa Rica (17);

(n)

"Żona tal-Konvenzjoni tal-ICCAT (Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku)" hija ż-żona ġeografika ddefinita fil-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (18);

(o)

"Żona ta' Kompetenza tal-IOTC (Kummissjoni dwar it-Tonn tal-Oċean Indjan)" hija ż-żona ġeografika ddefinita fil-Ftehim għall-istabbiliment tal-Kummissjoni dwar it-Tonn tal-Oċean Indjan (19);

(p)

"żoni tan-NAFO (Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral)" huma ż-żoni ġeografiċi speċifikati fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 217/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (20);

(q)

"Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO (Organizzazzjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tax-Xlokk)" hija ż-żona ġeografika ddefinita fil-Konvenzjoni tal-Ħarsien u l-Amministrazzjoni ta' Riżorsi tas-Sajd fix-Xlokk tal-Oċean Atlantiku (21);

(r)

"Żona tal-Ftehim SIOFA (Ftehim dwar is-Sajd fin-Nofsinhar tal-Oċean Indjan)" hija ż-żona ġeografika ddefinita fil-Ftehim dwar is-Sajd fin-Nofsinhar tal-Oċean Indjan (22);

(s)

"Żona tal-Konvenzjoni tas-SPRFMO (Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku)" hija ż-żona ġeografika ddefinita fil-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Riżorsi tas-Sajd f'Ibħra Miftuħa fin-Nofsinhar tal-Oċean Paċifiku (23);

(t)

"Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC (Kummissjoni għas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u l-Paċifiku Ċentrali)" hija ż-żona ġeografika ddefinita fil-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet ta' Ħut Migratorju fl-Oċean Paċifiku Ċentrali u tal-Punent (24);

(u)

"ibħra internazzjonali tal-Baħar Bering" hija ż-żona ġeografika tal-ibħra internazzjonali tal-Baħar Bering 'il barra minn 200 mil nawtiku mil-linji bażi li minnhom jitkejjel il-wisa' tal-ibħra territorjali tal-Istati kostali tal-Baħar Bering;

(v)

"żona kondiviża bejn l-IATTC u d-WCPFC" hija ż-żona ġeografika ddefinita mil-limiti li ġejjin:

il-lonġitudni 150o W,

il-lonġitudni 130° W,

il-latitudni 4o S,

il-latitudni 50o S.

TITOLU II

OPPORTUNITAJIET TAS-SAJD GĦALL-BASTIMENTI TAS-SAJD TAL-UNJONI

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 5

TACs u allokazzjonijiet

1.   It-TACs għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tal-Unjoni jew f'ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni u l-allokazzjoni ta' tali TACs fost l-Istati Membri, u l-kondizzjonijiet funzjonalment marbuta magħhom, fejn adatt, huma stipulati fl-Anness I.

2.   Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jistgħu jkunu awtorizzati jistadu, fil-limiti tat-TACs stipulati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament, f'ilmijiet li jaqgħu taħt il-ġuriżdizzjoni tal-attivitajiet tas-sajd tal-Gżejjer Faeroe, ta' Greenland, tan-Norveġja, u ż-żona tas-sajd ta' madwar Jan Mayen, soġġett għall-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 22 u fil-Parti A tal-Anness V ta' dan ir-Regolament u fir-Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (25) u fid-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni tiegħu.

3.   Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jistgħu jkunu awtorizzati jistadu, fil-limiti tat-TACs stipulati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament, f'ilmijiet li jaqgħu taħt il-ġuriżdizzjoni tal-attivitajiet tas-sajd tar-Renju Unit, soġġett għall-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 22 ta' dan ir-Regolament u fir-Regolament (UE) 2017/2403 u fid-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni tiegħu.

Artikolu 6

TACs li jridu jiġu stabbiliti mill-Istati Membri

1.   It-TACs għal ċerti stokkijiet ta' ħut għandhom jiġu stabbiliti mill-Istat Membru kkonċernat. Dawk l-istokkijiet huma identifikati fl-Anness I.

2.   It-TACs li jridu jiġu stabbiliti minn Stat Membru għandhom:

(a)

ikunu konsistenti mal-prinċipji u r-regoli tal-PKS, b'mod partikolari mal-prinċipju tal-isfruttament sostenibbli tal-istokk; u

(b)

jirriżultaw:

(i)

jekk tkun disponibbli valutazzjoni analitika, fl-isfruttament tal-istokk f'konformità mal-MSY, bl-ogħla probabbiltà possibbli; jew

(ii)

jekk valutazzjoni analitika ma tkunx disponibbli jew ma tkunx kompluta, fl-isfruttament tal-istokk b'mod konsistenti mal-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd.

3.   Sal-15 ta' Marzu 2021, kull Stat Membru kkonċernat għandu jippreżenta t-tagħrif li ġej lill-Kummissjoni:

(a)

it-TACs li ġew adottati;

(b)

id-data li nġabret u li ġiet ivvalutata mill-Istat Membru kkonċernat, li fuqha huma bbażati t-TACs li ġew adottati;

(c)

id-dettalji dwar kif it-TACs li ġew adottati jikkonformaw mal-paragrafu 2.

Artikolu 7

Applikazzjoni ta' TACs proviżorji

1.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu f'tabella dwar l-opportunitajiet tas-sajd fl-Anness IA jew l-Anness IB, l-opportunitajiet tas-sajd f'dik it-tabella huma proviżorji u għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu 2021. Dawk l-opportunitajiet tas-sajd proviżorji għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-istabbiliment ta' opportunitajiet tas-sajd definittivi għall-2021 f'konformità mal-eżitu tan-negozjati jew konsultazzjonijiet internazzjonali, il-parir xjentifiku, id-dispożizzjonijiet applikabbli tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 u l-pjanijiet pluriennali rilevanti.

2.   Il-bastimenti tal-Unjoni jistgħu jistadu għal stokkijiet f'konformità mal-opportunitajiet tas-sajd proviżorji msemmija fil-paragrafu 1 fl-ilmijiet tal-Unjoni u f'dawk internazzjonali u fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi li taw aċċess għall-ilmijiet tagħhom lil bastimenti tal-Unjoni.

Artikolu 8

Kondizzjonijiet għal ħatt l-art tal-qabdiet u tal-qabdiet inċidentali

1.   Il-qabdiet li mhumiex soġġetti għall-obbligu ta' ħatt l-art taħt l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għandhom jinżammu abbord jew jinħattu l-art biss jekk dawn:

(a)

ikunu ttieħdu minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru li jkollu kwota għalihom u dik il-kwota ma tkunx ġiet eżawrita; jew

(b)

ikunu jikkonsistu minn sehem fi kwota tal-Unjoni li ma tkunx ġiet allokata bil-kwoti fost l-Istati Membri, u dik il-kwota tal-Unjoni ma tkunx ġiet eżawrita.

2.   L-istokkijiet ta' speċijiet mhux fil-mira f'limiti bijoloġiċi sikuri msemmija fl-Artikolu 15(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 huma identifikati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament għall-finijiet tad-deroga mill-obbligu li jingħaddu l-qabdiet skont il-kwoti rilevanti previsti f'dak l-Artikolu.

Artikolu 9

Mekkaniżmu tal-iskambju tal-kwoti għal TACs għal qabdiet inċidentali inevitabbli fir-rigward tal-obbligu ta' ħatt l-art

1.   Sabiex jittieħed kont tal-introduzzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art u biex isiru disponibbli kwoti għal ċerti qabdiet inċidentali lil Stati Membri mingħajr kwota, il-mekkaniżmu tal-iskambju tal-kwoti stipulati fil-paragrafi 2 sa 5 għandu japplika għat-TACs identifikati fl-Anness IA.

2.   6 % ta' kull kwota mit-TACs proviżorji għall-bakkaljaw fil-Baħar Ċeltiku, il-bakkaljaw fil-Punent tal-Iskozja, il-merlangu fil-Baħar Irlandiż u l-barbun tat-tbajja' fid-diviżjonijiet 7h, 7j u 7k tal-ICES, u 3 % ta' kull kwota mit-TAC proviżorja għall-merlangu tal-Punent tal-Iskozja, allokati lil kull Stat Membru, għandhom isiru disponibbli għal riżerva komuni għall-iskambji ta' kwoti, li għandha tiftaħ mill-1 ta' Jannar 2021. L-Istati Membri mingħajr kwota għandu jkollhom aċċess esklużiv għar-riżerva komuni tal-kwoti sal-31 ta' Marzu 2021.

3.   Il-kwantitajiet li jittieħdu mir-riżerva komuni ma jistgħux jiġu skambjati jew ittrasferiti għas-sena ta' wara. Kwalunkwe kwantità mhux użata għandha tiġi rritornata, wara l-31 ta' Marzu 2021, lil dawk l-Istati Membri li jkunu kkontribwew inizjalment għar-riżerva komuni għall-iskambji tal-kwoti.

4.   Il-kwoti pprovduti għandhom preferibbilment jittieħdu minn lista ta' TACs identifikati minn kull Stat Membru li jikkontribwixxi għar-riżerva komuni kif elenkat fl-Appendiċi għall-Anness IA.

5.   Il-kwoti msemmija fil-paragrafu 4 għandhom ikunu ta' valur kummerċjali ekwivalenti billi tintuża rata tal-kambju tas-suq jew rati tal-kambju oħra li jkunu aċċettati b'mod reċiproku. Fin-nuqqas ta' alternattivi, għandu jintuża l-valur ekonomiku ekwivalenti f'konformità mal-prezzijiet medji tal-Unjoni tas-sena preċedenti, kif previst mill-Osservatorju Ewropew tas-Suq tal-Prodotti tas-Sajd u l-Akkwakultura.

6.   F'każijiet fejn il-mekkaniżmu tal-iskambju tal-kwoti stipulat fil-paragrafi 2 sa 5 ta' dan l-Artikolu ma jippermettix li l-Istati Membri jkopru l-qabdiet inċidentali inevitabbli tagħhom sa grad simili, l-Istati Membri għandhom jippruvaw jaqblu dwar skambji ta' kwoti f'konformità mal-Artikolu 16(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, filwaqt li jiżguraw li l-kwoti skambjati jkunu ta' valur kummerċjali ekwivalenti.

Artikolu 10

Limiti tal-isforz tas-sajd fid-diviżjoni 7e tal-ICES

1.   Għall-perijodi msemmijin fil-punt (b) tal-Artikolu 1(2), l-aspetti tekniċi tad-drittijiet u tal-obbligi relatati mal-Anness II għall-ġestjoni tal-istokk tal-lingwata fid-diviżjoni 7e tal-ICES huma stipulati fl-Anness II.

2.   Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, talloka lill-Istat Membru rikjedenti, numru ta' jiem fuq il-baħar addizzjonali għal dawk imsemmijin fil-punt 5 tal-Anness II, li fihom bastiment jista' jiġi awtorizzat mill-Istat Membru tal-bandiera tiegħu biex ikun preżenti fid-diviżjoni 7e tal-ICES meta jkun qed iġorr abbord kwalunkwe rkaptu regolat, abbażi ta' tali talba minn dak l-Istat Membru, f'konformità mal-punt 7.4 ta' dak l-Anness. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 58(2).

3.   Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, talloka lil Stat Membru rikjedenti massimu ta' tlett ijiem bejn l-1 ta' Frar 2021 u l-31 ta' Jannar 2022 li jkunu addizzjonali għal dawk imsemmija fil-punt 5 tal-Anness II, li fihom bastiment jista' jkun preżenti fid-diviżjoni 7e tal-ICES abbażi ta' programm imtejjeb tal-kopertura tal-osservaturi xjentifiċi kif imsemmi fil-punt 8.1 ta' dak l-Anness. Tali allokazzjoni għandha ssir abbażi tad-deskrizzjoni ppreżentata minn dak l-Istat Membru f'konformità mal-punt 8.3 tal-Anness II u wara konsultazzjoni mal-STECF. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 58 (2).

Artikolu 11

Miżuri għas-sajd tal-ispnott

1.   Huwa pprojbit għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, kif ukoll għal kull tip ta' sajd kummerċjali minn fuq ix-xatt, li jistadu għall-ispnott fid-diviżjonijiet 4b u 4c tal-ICES, u fis-subżona 7 tal-ICES. Huwa pprojbit li l-ispnott li jinqabad f'dik iż-żona jinżamm, jiġi trażbordat, jiġi rilokat jew jinħatt l-art.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, f'Jannar 2021, il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fid-diviżjonijiet 4b, 4c, 7d, 7e, 7f u 7h tal-ICES jistgħu jistadu għall-ispnott, u jżommu, jittrażbordaw, jirrilokaw jew iħottu l-art l-ispnott maqbud f'dik iż-żona bl-irkapti li ġejjin u fil-limiti segwenti:

(a)

bl-użu ta' xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ (26), għal qabdiet inċidentali inevitabbli li ma jaqbżux il-520 kilogramma kull xahrejn u 5 % tal-piż tal-qabdiet totali tal-organiżmi marini abbord maqbuda minn dak il-bastiment għal kull vjaġġ tas-sajd;

(b)

bl-użu ta' tartaruni (27), għal qabdiet inċidentali inevitabbli li ma jaqbżux il-520 kilogramma kull xahrejn u 5 % tal-piż tal-qabdiet totali tal-organiżmi marini abbord maqbuda minn dak il-bastiment għal kull vjaġġ tas-sajd;

(c)

bl-użu ta' snanar u xlief (28), li ma jaqbżux 1,43 tunnellati għal kull bastiment;

(d)

l-użu ta' għeżula armati fuq il-lasti (29), għall-qabdiet inċidentali inevitabbli ta' mhux aktar minn 0,35 tunnellati għal kull bastiment.

Id-derogi stipulati fl-ewwel subparagrafu għandhom japplikaw għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li rreġistraw qabdiet tal-ispnott fil-perijodu mill-1 ta' Lulju 2015 sat-30 ta' Settembru 2016: fil-punt (c) b'qabdiet irrekordjati bl-użu ta' snanar u xlief, u fil-punt (d) b'qabdiet irrekordjati bl-użu ta' għeżula. F'każ ta' sostituzzjoni ta' bastiment tas-sajd tal-Unjoni, l-Istati Membri jistgħu jippermettu li d-deroga tapplika għal bastiment ieħor tas-sajd dment li l-għadd ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni soġġetti għad-deroga u l-kapaċità tas-sajd globali tagħhom ma jiżdidux.

3.   Il-limiti ta' qbid stipulati fil-paragrafu 2 ma għandhomx ikunu trasferibbli bejn il-bastimenti u, fejn japplika limitu ta' kull xahar, minn xahar għall-ieħor. Għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jużaw aktar minn irkaptu wieħed fl-istess xahar kalendarju, għandu japplika l-limitu ta' qbid l-aktar baxx stipulat fil-paragrafu 2 għal kull irkaptu.

L-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni kull qabda ta' spnott skont it-tip ta' rkaptu sa mhux aktar tard minn 15-il jum wara t-tmiem ta' kull xahar.

4.   Franza u Spanja għandhom jiżguraw li l-mortalità mis-sajd għall-istokk tal-ispnott fid-diviżjonijiet 8a u 8b tal-ICES mis-sajd kummerċjali u rikreattiv tagħhom ma taqbiżx il-valur ta' punt FMSY li jirriżulta f'qabdiet totali ta' 3 108 tunnellata, kif meħtieġ mill-Artikolu 4(3) tar-Regolament (UE) 2019/472.

5.   Fis-sajd rikreattiv, inkluż minn max-xatt, fid-diviżjonijiet 4b, 4c, 6a, 7a sa 7k tal-ICES:

(a)

mill-1 ta' Jannar sat-28 ta' Frar, għall-ispnott għandu jkun permess biss is-sajd ta' qbid u rilaxx b'qasba jew bi xlief. Matul dak il-perijodu, huwa pprojbit li jinżamm, jiġi rilokat, trażbordat jew jinħatt l-art l-ispnott li jinqabad f'dik iż-żona;

(b)

mill-1 sal-31 ta' Marzu, kull sajjied jista' jaqbad u jżomm mhux aktar minn żewġ eżemplari ta' spnott kuljum; id-daqs minimu tal-ispnott miżmum għandu jkun ta' 42 cm.

Il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu ma għandux japplika għal xbieki fissi, li ma għandhomx jintużaw biex jinqabad jew jinżamm spnott matul il-perijodu msemmi f'dak il-punt.

6.   Fis-sajd rikreattiv, inkluż mix-xatt, fid-diviżjonijiet 8a u 8b tal-ICES, kull sajjied jista' jaqbad u jżomm massimu ta' żewġ eżemplari ta' spnott kuljum. Dan il-paragrafu ma għandux japplika għal xbieki fissi, li ma għandhomx jintużaw biex jinqabad jew jinżamm l-ispnott.

7.   Il-paragrafi 5 u 6 għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għal miżuri nazzjonali aktar stretti dwar is-sajd rikreattiv.

Artikolu 12

Miżuri għas-sajd tas-sallura fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tal-ICES

Kwalunkwe sajd immirat, inċidentali u rikreattiv għas-sallura huwa pprojbit fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tal-ICES u fl-ilmijiet salmastri bħal estwarji, laguni kostali u ilmijiet ta' tranżizzjoni għal perijodu ta' tliet xhur konsekuttivi li jrid jiġi stabbilit minn kull Stat Membru kkonċernat bejn l-1 ta' Awwissu 2021 u t-28 ta' Frar 2022. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw il-perijodu stabbilit lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-1 ta' Ġunju 2021.

Artikolu 13

Dispożizzjonijiet speċjali dwar l-allokazzjonijiet tal-opportunitajiet tas-sajd

1.   L-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd fost l-Istati Membri kif stipulat f'dan ir-Regolament għandha tkun mingħajr preġudizzju għal:

(a)

skambji magħmula skont l-Artikolu 16(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(b)

tnaqqis u riallokazzjonijiet magħmula skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009;

(c)

riallokazzjonijiet magħmula skont l-Artikoli 12 u 47 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/2403;

(d)

ħatt l-art addizzjonali permess skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 u l-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(e)

kwantitajiet miżmuma f'konformità mal-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 u l-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013;

(f)

tnaqqis magħmul skont l-Artikoli 105, 106 u 107 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009;

(g)

trasferimenti u skambji ta' kwoti skont l-Artikolu 23 ta' dan ir-Regolament.

2.   L-istokkijiet li huma soġġetti għal TACs prekawzjonarji jew analitiċi huma identifikati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament għall-finijiet tal-ġestjoni minn sena għal sena ta' TACs u kwoti li huma previsti fir-Regolament (KE) Nru 847/96.

3.   Għajr meta speċifikat mod ieħor fl-Anness I ta' dan ir-Regolament, l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 għandu japplika għall-istokkijiet li huma soġġetti għal TAC prekawzjonarja, u l-Artikolu 3(2) u (3) u l-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament għandhom japplikaw għall-istokkijiet li huma soġġetti għal TAC analitika.

4.   L-Artikoli 3 u 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma għandhomx japplikaw meta Stat Membru juża l-flessibbiltà minn sena għal sena li hija prevista fl-Artikolu 15(9) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

Artikolu 14

Staġuni magħluqa għas-sajd għaċ-ċiċċirelli

Is-sajd kummerċjali għaċ-ċiċċirelli bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ, tartaruni jew irkaptu simili rmunkat bid-daqs tal-malji inqas minn 16 mm huwa pprojbit fid-diviżjonijiet 2a u 3a tal-ICES u fis-subżona 4 tal-ICES mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu 2021.

Artikolu 15

Miżuri ta' rimedju għall-bakkaljaw u għall-merlangu fil-Baħar Ċeltiku

1.   Il-miżuri li ġejjin għandhom japplikaw għall-bastimenti tal-Unjoni li jistadu bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ u tartaruni fid-diviżjonijiet 7f u 7g, il-parti tad-diviżjoni tal-ICES 7h fit-Tramuntana tal-latitudni 49° 30' Tramuntana u l-parti tad-diviżjoni tal-ICES 7j fit-Tramuntana tal-latitudni 49° 30' Tramuntana u Lvant tal-lonġitudni 11° Punent:

(a)

Il-bastimenti tal-Unjoni li jistadu bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew bit-tartaruni għandhom jużaw irkaptu b'wieħed mid-daqsijiet tal-malji li ġejjin:

(i)

manka ta' 110 mm b'pannell b'malja kwadra ta' 120 mm;

(ii)

manka T90 ta' 100 mm;

(iii)

manka ta' 120 mm;

(iv)

manka ta' 100 mm b'pannell b'malja kwadra ta' 160 mm;

(b)

Minbarra l-miżuri msemmija fil-punt a), il-bastimenti tal-Unjoni li jistadu bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ li l-qabdiet tagħhom imkejla qabel kull qbid skartat jikkonsistu f'mill-inqas 20 % tal-merluzz tal-linja sewda għandhom jużaw:

(i)

irkaptu tas-sajd magħmul bi spazju minimu ta' metru bejn il-linja tas-sajd u l-apparat tal-qiegħ; jew

(ii)

kwalunkwe mezz ippruvat li huwa tal-inqas ugwalment selettiv għall-evitar tal-bakkaljaw, skont il-valutazzjoni mill-ICES jew l-STECF, u approvat mill-Kummissjoni.

2.   L-Istati Membri jistgħu jeżentaw mill-applikazzjoni tal-punt (b) tal-paragrafu 1 bastimenti li jistadu bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ li l-qabdiet tagħhom, imkejla qabel kwalunkwe rimi, jikkonsistu f'inqas minn 1,5 % ta' bakkaljaw, dment li dawk il-bastimenti jkunu soġġetti għal żieda progressiva fil-kopertura tal-osservaturi fuq il-baħar sa mill-inqas 20 % tal-vjaġġi tas-sajd kollha tagħhom mill-1 ta' Lulju 2021.

3.   Il-bastimenti tal-Unjoni li jistadu bix-xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ u bit-tartaruni fid-diviżjonijiet tal-ICES 7f sa 7k u fiż-żona fil-Punent tal-lonġitudni 5° W fid-diviżjoni 7e tal-ICES għandhom ikunu pprojbiti milli jistadu sakemm ma jużawx daqs minimu tal-malja tal-manka ta' mill-inqas 100 mm. Madankollu, dak ir-rekwiżit tad-daqs minimu tal-malja tal-manka ma għandux japplika għal bastimenti li l-qabdiet inċidentali tagħhom tal-bakkaljaw ma jaqbżux il-1,5 %, skont il-valutazzjoni mill-STECF, meta jkunu qed jistadu barra miż-żoni msemmija fil-paragrafu 1.

4.   Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 3 għandhom japplikaw għall-bastimenti tal-Unjoni li jistadu bix-xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ u bit-tartaruni fid-diviżjonijiet 7b u 7c tal-ICES mill-1 ta' Ġunju 2021. Il-bastimenti tal-Unjoni li jistadu f'dawk iż-żoni jistgħu jużaw ukoll irkaptu tas-sajd ieħor li, skont il-valutazzjoni mill-STECF, jirriżulta fl-istess karatteristiċi ta' selettività jew aħjar fis-sajd demersali mħallat bħal dak b'daqs minimu tal-malja tal-manka ta' mill-inqas 100 mm, u li ġie approvat mill-Kummissjoni.

5.   B'deroga mill-paragrafu 1, fid-diviżjonijiet 7f u 7g, il-parti tad-diviżjoni tal-ICES 7h fit-Tramuntana tal-latitudni 49° 30' Tramuntana u l-parti tad-diviżjoni tal-ICES 7j fit-Tramuntana tal-latitudni 49° 30' Tramuntana u fil-Lvant tal-lonġitudni 11° Punent:

(a)

il-bastimenti li joperaw bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew tartaruni b'qabdiet li jkunu jinkludu aktar minn 30 % ta' skampu għandhom jużaw waħda mill-għażliet ta' rkaptu li ġejjin:

(i)

pannell b'malja kwadra ta' 300 mm; madankollu bastimenti ta' tul totali ta' inqas minn 12-il metru jistgħu jużaw pannell b'malja kwadra ta' 200 mm;

(ii)

pannell Seltra;

(iii)

għarbiel bi spazju ta' bejn il-vireg ta' 35 mm kif imsemmi fl-Anness VI, il-Parti B tar-Regolament (UE) 2019/1241 jew apparat ta' selettività Netgrid simili;

(iv)

manka ta' 100 mm b'pannell b'malja kwadra ta' 100 mm;

(v)

manka doppja bil-manka ta' fuq nett magħmula b'malja T90 ta' mill-inqas 90 mm u mgħammra b'pannell ta' separazzjoni b'daqs massimu tal-malja ta' 300 mm;

(b)

il-bastimenti li joperaw bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew tartaruni b'qabdiet li jkunu jinkludu aktar minn 55 % ta' merlangu jew 55 % ta' petriċa, merluzz jew megrim imħallta għandhom jużaw waħda mill-għażliet ta' rkaptu li ġejjin:

(i)

manka ta' 100 mm b'pannell b'malja kwadra ta' 100 mm;

(ii)

manka T90 ta' 100 mm u estensjoni.

6.   Skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 u l-Artikolu 27(2) tar-Regolament (UE) 2019/1241, il-perċentwali tal-qabdiet għandhom jiġu kkalkulati bħala l-proporzjon skont il-piż ħaj tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar kollha li jinħattu l-art wara kull vjaġġ tas-sajd.

Artikolu 16

Miżuri tekniċi fil-Baħar Irlandiż

Il-miżuri li ġejjin għandhom japplikaw għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li joperaw bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew tartaruni fid-diviżjoni 7a tal-ICES (il-Baħar Irlandiż):

(a)

il-bastimenti li joperaw bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew tartaruni b'manka b'malja ta' 70 mm jew akbar u iżgħar minn 100 mm u b'qabdiet li jkunu jinkludu aktar minn 30 % ta' skampu, għandhom jużaw waħda mill-għażliet ta' rkaptu li ġejjin:

(i)

pannell b'malja kwadra ta' 300 mm; madankollu, bastimenti ta' tul totali ta' inqas minn 12-il metru jistgħu jużaw pannell b'malja kwadra ta' 200 mm;

(ii)

pannell Seltra;

(iii)

għarbiel bi spazju ta' bejn il-vireg ta' 35 mm;

(iv)

netgrid taċ-Ċentru għax-Xjenza dwar l-Ambjent, is-Sajd u l-Akwakultura (CEFAS);

(v)

xibka tat-tkarkir flip-flap;

(b)

il-bastimenti ta' tul totali ta' 12-il metru jew aktar li joperaw bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew tartaruni b'qabdiet li jkunu jinkludu aktar minn 10 % ta' merluzz tal-linja sewda, bakkaljaw u rebekkini u raj imħallta, għandhom jużaw manka ta' 120 mm;

c)

il-bastimenti ta' tul totali ta' 12-il metru jew aktar li joperaw bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew tartaruni b'qabdiet li jkunu jinkludu anqas minn 10 % ta' bakkaljaw, merluzz u rebekkini u raj imħallta, għandhom jużaw daqs ta' malja ta' 100 mm għall-manka b'pannell b'malja kwadra ta' 100 mm.

Il-punt (c) tal-ewwel paragrafu ma għandux japplika għal bastimenti b'qabdiet li jkunu jinkludu aktar minn 30 % ta' skampu jew aktar minn 85 % ta' mrewħa (Aequipecten opercularis).

Artikolu 17

Miżuri tekniċi fil-Punent tal-Iskozja

Il-miżuri li ġejjin għandhom japplikaw għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li joperaw bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew tartaruni fid-diviżjonijiet 6a u 5b tal-ICES, fl-ilmijiet tal-Unjoni, fil-Lvant ta' 12°W (Punent tal-Iskozja) fis-sajd tal-iskampu (Nephrops norvegicus):

(a)

il-bastimenti għandhom jużaw pannell b'malja kwadra (il-pożizzjoni miżmuma) ta' mill-inqas 300 mm għall-bastimenti li jkunu qed jużaw daqs ta'malja iżgħar minn 100 mm għall-manka; madankollu, għall-bastimenti ta' tul totali ta' inqas minn 12-il metru jew bil-potenza tal-magna ta' 200 kW jew inqas, it-tul totali tal-pannell jista' jkun ta' 2 metri u l-pannell 200 mm;

(b)

il-bastimenti b'qabdiet li jinkludu aktar minn 30 % tal-iskampu għandhom jużaw pannell b'malji kwadri (il-pożizzjoni miżmuma) ta' mill-inqas 160 mm għal bastimenti li jużaw daqs tal-malja tal-manka ta' 100-119 mm.

Artikolu 18

Miżuri ta' rimedju għall-bakkaljaw fil-Baħar tat-Tramuntana

1.   Iż-żoni magħluqa għas-sajd, ħlief għas-sajd bi rkaptu pelaġiku (bit-tartaruni tal-borża u bix-xbieki tat-tkarkir), u l-perijodi li matulhom ser ikunu magħluqa huma stipulati fl-Anness IV.

2.   Il-bastimenti li jistadu bix-xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ u bit-tartaruni b'daqs minimu tal-malji ta' mill-inqas 70 mm fid-diviżjonijiet tal-ICES 4a u 4b jew mill-inqas 90 mm fid-diviżjoni tal-ICES 3a, u bil-konzijiet (30) huma pprojbiti milli jistadu fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 4a tal-ICES, fit-Tramuntana tal-latitudni 58° 30′ 00″ N u fin-Nofsinhar tal-latitudni 61° 30′ 00″ N u fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 3a.20 tal-ICES (Skagerrak), tad-diviżjonijiet 4a u 4b tal-ICES, fit-Tramuntana tal-latitudni 57° 00′ 00″ N u fil-Lvant tal-lonġitudni 5° 00′ 00″ E.

3.   B'deroga mill-paragrafu 2, il-bastimenti tas-sajd imsemmijin f'dak il-paragrafu jistgħu jistadu fiż-żoni msemmijin f'dak il-paragrafu, dment li dawn ikunu jissodisfaw tal-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

(a)

il-perċentwal tal-qabdiet tal-bakkaljaw ma jkunx jaqbeż il-5 % tal-qabdiet kollha għal kull vjaġġ tas-sajd; il-bastimenti b'qabdiet ta' bakkaljaw li ma jkunux qabżu l-5 % tal-qabdiet totali tagħhom fil-perijodu 2017-2019 huma preżunti li jikkonformaw ma' dan il-kriterju dment li jkomplu jużaw l-istess irkaptu li użaw f'dak il-perijodu; din il-preżunzjoni tista' tiġi miċħuda;

(b)

jekk ikunu jużaw xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew tartaruni rregolati u selettivi ħafna li, skont studju xjentifiku, jwasslu biex il-qabdiet tal-bakkaljaw jonqsu tal-inqas bi 30 % meta mqabbla ma' bastimenti li jistadu bid-daqsijiet tal-malja ta' referenza għall-irkaptu rmunkat kif speċifikat fil-punt 1.1 tal-Parti B tal-Anness V tar-Regolament (UE) 2019/1241; dawk l-istudji jistgħu jiġu evalwati mill-STECF; f'każ ta' evalwazzjoni negattiva mill-STECF, dak l-irkaptu ma għandux jibqa' jitqies validu għall-użu fiż-żoni msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu;

(c)

għal bastimenti li jistadu bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ u b'tartaruni b'daqs tal-malji ta' 100 mm jew iktar (tat-tip TR1), jintuża l-irkaptu selettiv ħafna li ġej:

(i)

xbieki tat-tkarkir bis-sorra b'daqs minimu tal-malji fil-parti tas-sorra ta' 600 mm;

(ii)

maljetta mgħollija tal-kalar (0.6 m);

(iii)

xibka selettiva orizzontali li jkollha fetħa għall-ħrib b'malji kbar;

(d)

għal bastimenti li jistadu bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ u b'tartaruni b'daqs tal-malji ta' 70 mm jew aktar fid-diviżjoni tal-ICES 4a u 90 mm jew aktar fid-diviżjoni tal-ICES 3a u inqas minn 100 mm (tat-tip TR2), jintuża l-irkaptu selettiv ħafna li ġej:

(i)

għarbiel orizzontali bi spazju ta' bejn il-vireg ta' mhux aktar minn 50 mm li jissepara l-pixxiċatt u l-ħut tond, bi ħruġ mhux imblukkat għall-ħut tond;

(ii)

pannell seltra b'malji kwadri ta' 300 mm;

(iii)

għarbiel bi spazju ta' bejn il-vireg ta' mhux aktar minn 35 mm, bi ħruġ mhux imblukkat għall-ħut;

(e)

il-bastimenti jkunu soġġetti għal pjan nazzjonali biex jiġi evitat li jinqabad il-bakkaljaw biex il-qabdiet tal-bakkaljaw ikunu sostenibbli f'konformità mar-rata ta' mortalità mis-sajd li tikkorrispondi għall-opportunitajiet tas-sajd stabbiliti, abbażi tal-livelli ta' parir xjentifiku, permezz ta' miżuri tekniċi jew spazjali, jew ta' taħlita tagħhom; tali pjanijiet għandhom jiġu vvalutati mhux aktar tard minn xahrejn wara li jiġu implimentati, mill-STECF fil-każ tal-Istati Membri, u mill-korp xjentifiku rilevanti nazzjonali tagħhom fil-każ ta' pajjiżi terzi, u, għandhom jerġgħu jiġu riveduti jekk ikun hemm bżonn f'każ li t-tali valutazzjonijiet jindikaw li mhux ser jintlaħaq l-għan tal-pjan nazzjonali biex jiġi evitat li jinqabad il-bakkaljaw.

4.   L-Istati Membri għandhom itejbu l-monitoraġġ, il-kontroll u s-sorveljanza tal-bastimenti msemmija fil-paragrafu 2 biex jikkontrollaw il-konformità mal-kondizzjonijiet stipulati fil-punti (a) sa (e) tal-paragrafu 3.

5.   Il-miżuri previsti f'dan l-Artikolu ma għandhomx japplikaw għal operazzjonijiet tas-sajd imwettqa għall-fini esklussiv ta' investigazzjonijiet xjentifiċi, sakemm dawk l-investigazzjonijiet jitwettqu f'konformità sħiħa mal-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 2019/1241.

Artikolu 19

Miżuri ta' rimedju għall-bakkaljaw fil-Kattegat

1.   Bastimenti tal-Unjoni li jistadu fil-Kattegat bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ (kodiċijiet tal-irkaptu: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX u PTB) b'malji ta' daqs minimu ta' 70 mm għandhom jużaw wieħed mill-irkapti selettivi li ġejjin:

(a)

għarbiel bi spazju ta' bejn il-vireg ta' mhux aktar minn 35 mm, bi ħruġ mhux imblukkat għall-ħut;

(b)

għarbiel bi spazju ta' bejn il-vireg ta' mhux aktar minn 50 mm li jissepara l-pixxiċatt u l-ħut tond, bi ħruġ mhux imblukkat għall-ħut tond;

(c)

pannell Seltra b'malji kwadri ta' 300 mm;

(d)

irkaptu selettiv ħafna regolat, li l-attributi tekniċi tiegħu jirriżultaw, skont l-istudju xjentifiku vvalutat mill-STECF, f'qabdiet ta' anqas minn 1,5 % ta' bakkaljaw, jekk ikun l-uniku rkaptu li l-bastiment iġorr abbord.

2.   Dawk il-bastimenti tal-Unjoni li jipparteċipaw fi proġett ta' Stat Membru kkonċernat u li jkollhom tagħmir funzjonali għal attivitajiet tas-sajd iddokumentati għalkollox jistgħu jużaw irkaptu f'konformità mal-Parti B tal-Anness V tar-Regolament (UE) 2019/1241. L-Istati Membri kkonċernati għandhom jikkomunikaw il-lista ta' dawk il-bastimenti lill-Kummissjoni.

3.   Il-miżuri previsti f'dan l-Artikolu ma għandhomx japplikaw għal operazzjonijiet tas-sajd imwettqa għall-fini esklussiv ta' investigazzjonijiet xjentifiċi, dment li dawk l-investigazzjonijiet jitwettqu f'konformità sħiħa mal-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 2019/1241.

Artikolu 20

Speċijiet ipprojbiti

1.   Huwa pprojbit għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jistadu, iżommu abbord, jittrażbordaw jew iħottu l-art l-ispeċijiet li ġejjin:

(a)

ir-raja tal-kwiekeb (Raja radiata) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjonijiet 2a, 3a u 7d tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES;

(b)

il-fonsa l-ħamra (Beryx splendens) fis-subżona 6 tan-NAFO;

(c)

il-leafscale gulper shark (Centrophorus squamosus) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES, kif ukoll fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali tas-subżoni 1 u 14 tal-ICES;

(d)

il-mazzola Portugiża (Centroscymnus coelolepis) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES, kif ukoll fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali tas-subżoni 1 u 14 tal-ICES;

(e)

il-murruna sewda (Dalatias licha) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES, kif ukoll fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali tas-subżoni 1 u 14 tal-ICES;

(f)

il-mazzola munqar l-għasfur (Deania calcea) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES, kif ukoll fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali tas-subżoni 1 u 14 tal-ICES;

(g)

ir-rebekkin skur (Dipturus batis) kumpless (Dipturus cf. flossada u Dipturus cf. intermedia) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżoni 3, 4, 6, 7, 8, 9 u 10 tal-ICES;

(h)

il-mazzola tal-fanal maġġuri (Etmopterus princeps) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES, kif ukoll fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali tas-subżoni 1 u 14 tal-ICES;

(i)

il-kelb il-baħar (Galeorhinus galeus) meta jinqabad bil-konzijiet fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES, kif ukoll fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali tas-subżoni 1, 5, 6, 7, 8, 12 u 14 tal-ICES;

(j)

il-pixxiplamtu (Lamna nasus) fl-ilmijiet kollha;

(k)

ir-raja tal-fosos (Raja clavata) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 3a tal-ICES;

(l)

ir-raja ondjata (Raja undulata) fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-subżoni 6 u 10 tal-ICES;

(m)

il-kelb il-baħar baliena (Rhincodon typus) fl-ilmijiet kollha;

(n)

il-vjolin (Rhinobatos rhinobatos) fil-Mediterran;

(o)

il-mazzola griża (Squalus acanthias) fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-subżoni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 u 10 tal-ICES, bl-eċċezzjoni ta' programmi għall-evitar kif stipulat fl-Anness IA.

2.   Meta l-ispeċijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 jinqabdu b'mod inċidentali, ma għandhiex issirilhom ħsara. L-eżemplari għandhom jinħelsu minnufih.

Artikolu 21

Trażmissjoni tad-data

Meta, skont l-Artikoli 33 u 34 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, l-Istati Membri jippreżentaw data lill-Kummissjoni dwar ħatt l-art ta' kwantitajiet tal-istokkijiet li jkunu nqabdu u dwar l-isforz tas-sajd, huma għandhom jużaw il-kodiċijiet tal-istokkijiet stipulati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

KAPITOLU II

Awtorizzazzjonijiet għas-sajd fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi

Artikolu 22

Awtorizzazzjonijiet tas-sajd

1.   L-għadd massimu ta' awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet ta' pajjiż terz, fejn applikabbli, huwa stipulat fil-Parti A tal-Anness V.

2.   Fejn Stat Membru jittrasferixxi kwota lil Stat Membru ieħor ("tpartit") fiż-żoni tas-sajd li huma stipulati fil-Parti A tal-Anness V ta' dan ir-Regolament, f'konformità mal-Artikolu 16(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, it-trasferiment għandu jinkludi trasferiment xieraq tal-awtorizzazzjonijiet tas-sajd u għandu jiġi nnotifikat lill-Kummissjoni. Madankollu, kif stipulat fil-Parti A tal-Anness V ta' dan ir-Regolament, l-għadd totali ta' awtorizzazzjonijiet tas-sajd għal kull żona tas-sajd ma għandux jinqabeż.

KAPITOLU III

Opportunitajiet tas-sajd fl-ilmijiet ta' organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd

Taqsima 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 23

Trasferimenti u skambji ta' kwoti

1.   Fejn, skont ir-regoli ta' organizzazzjoni reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (RFMO), ikunu permessi trasferimenti jew skambji ta' kwoti bejn il-Partijiet Kontraenti għall-RFMO, Stat Membru ("l-Istat Membru kkonċernat") jista' jiddiskuti ma' Parti Kontraenti għall-RFMO u, skont il-każ, jistabbilixxi deskrizzjoni possibbli tat-trasferiment jew tal-iskambju ta' kwoti maħsub.

2.   Hekk kif il-Kummissjoni tiġi nnotifikata mill-Istat Membru kkonċernat, il-Kummissjoni tista' tapprova d-deskrizzjoni tat-trasferiment jew tal-iskambju ta' kwoti maħsub li l-Istat Membru jkun iddiskuta mal-Parti Kontraenti rilevanti għall-RFMO. Hekk kif isir dan, il-Kummissjoni għandha tagħti, mingħajr dewmien żejjed, il-kunsens li tintrabat bit-tali trasferiment jew skambju ta' kwoti mal-Parti Kontraenti rilevanti għall-RFMO. Imbagħad, il-Kummissjoni għandha tinnotifika lis-segretarjat tal-RFMO bit-trasferiment jew bl-iskambju ta' kwoti miftiehem f'konformità mar-regoli ta' dik l-organizzazzjoni.

3.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri bit-trasferiment jew bl-iskambju ta' kwoti miftiehem.

4.   L-opportunitajiet tas-sajd irċevuti mingħand il-Parti Kontraenti rilevanti għall-RFMO jew li jiġu ttrasferiti lilha skont it-trasferiment jew l-iskambju ta' kwoti għandhom jitqiesu bħala kwoti li ġew allokati lill-Istat Membru kkonċernat jew imnaqqsa mill-allokazzjoni tiegħu, mill-waqt li jkollu effett it-trasferiment jew l-iskambju ta' kwoti, f'konformità mat-termini tal-ftehim li jintlaħaq mal-Parti Kontraenti rilevanti għall-RFMO jew f'konformità mar-regoli tal-RFMO rilevanti, skont il-każ. Din l-allokazzjoni ma għandhiex tbiddel l-iskeda eżistenti ta' distribuzzjoni għall-fini tal-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd fost l-Istati Membri f'konformità mal-prinċipju ta' stabbilità relattiva tal-attivitajiet tas-sajd.

5.   Dan l-Artikolu għandu japplika sal-31 ta' Jannar 2022 għat-trasferimenti tal-kwoti minn Parti Kontraenti għall-RFMO lejn l-Unjoni u għall-allokazzjoni sussegwenti tagħhom lill-Istati Membri.

Taqsima 2

Żona tal-Konvenzjoni tal-NEAFC

Artikolu 24

Għeluq għar-redfish fil-Baħar Irminger

L-attivitajiet kollha tas-sajd huma pprojbiti fiż-żona ddelimitata mill-koordinati li ġejjin imkejla skont is-sistema WGS84:

Latitudni

Lonġitudni

63°00'

-30°00'

61°30'

-27°35'

60°45'

-28°45'

62°00'

-31°35'

63°00'

-30°00'

Taqsima 3

Żona tal-Konvenzjoni tal-ICCAT

Artikolu 25

Limitazzjonijiet fuq il-kapaċità tas-sajd, it-trobbija u t-tismin

1.   L-għadd ta' dgħajjes tal-Unjoni tas-sajd bil-lixka u tas-sajd bir-rixa awtorizzati biex jistadu attivament għat-tonn ta' bejn 8 kg/75 cm u 30 kg/115-il cm fil-Lvant tal-Atlantiku għandu jkun limitat kif stipulat fil-punt 1 tal-Anness VI.

2.   L-għadd ta' bastimenti tas-sajd artiġjanali kostali tal-Unjoni li huma awtorizzati jistadu attivament għat-tonn ta' bejn 8 kg/75 cm u 30 kg/115-il cm fil-Mediterran għandu jkun limitat kif stipulat fil-punt 2 tal-Anness VI.

3.   L-għadd ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jistadu għat-tonn fil-Baħar Adrijatiku għall-finijiet ta' trobbija, li huma awtorizzati jistadu attivament għat-tonn ta' bejn 8 kg/75 cm u 30 kg/115-il cm għandu jkun limitat kif stipulat fil-punt 3 tal-Anness VI.

4.   L-għadd ta' bastimenti tas-sajd, li huma awtorizzati għas-sajd, għaż-żamma abbord, għat-trasbord, għat-trasport jew għall-ħatt l-art tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran għandu jkun limitati kif stipulat fil-punt 4 tal-Anness VI.

5.   L-għadd ta' nases involuti fis-sajd tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran għandu jkun limitat kif stipulat fil-punt 5 tal-Anness VI.

6.   Il-kapaċità totali tat-trobbija u t-tismin tat-tonn u l-kontribut massimu tat-tonn maqbud fis-selvaġġ li huma allokati lill-farms tal-ħut fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran, għandhom ikunu limitati kif stipulat fil-punt 6 tal-Anness VI.

7.   L-għadd massimu ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li huma awtorizzati jistadu għall-alonga tat-Tramuntana bħala speċi fil-mira f'konformità mal-Artikolu 12 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 520/2007 (31) għandu jkun limitat kif stipulat fil-punt 7 tal-Anness VI ta' dan ir-Regolament.

8.   L-għadd massimu ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni b'tul ta' mill-inqas 20 metru li jistadu għat-tonn obeż fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-ICCAT, għandu jkun limitat kif stipulat fil-punt 8 tal-Anness VI.

Artikolu 26

Sajd rikreattiv

Fejn adatt, l-Istati Membri għandhom jallokaw sehem speċifiku għas-sajd rikreattiv mill-kwoti allokati tagħhom kif stipulat fl-Anness ID.

Artikolu 27

Klieb il-baħar

1.   Huma pprojbiti ż-żamma abbord, it-trasbord jew il-ħatt l-art ta' kwalunkwe parti mill-karkassa jew il-karkassa sħiħa tal-pixxivolpi għajnu kbira (Alopias superciliosus) maqbud fi kwalunkwe attività tas-sajd.

2.   Huwa pprojbit is-sajd dirett għall-ispeċijiet ta' pixxivolpi tal-ġeneru Alopias.

3.   Huma pprojbiti ż-żamma abbord, it-trasbord jew il-ħatt l-art ta' kwalunkwe parti mill-karkassa jew il-karkassa sħiħa tal-kurazzi tal-familja Sphyrnidae (għajr is-Sphyrna tiburo) maqbuda f'sajd fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-ICCAT.

4.   Huma pprojbiti ż-żamma abbord, it-trasbord jew il-ħatt l-art ta' kwalunkwe parti mill-karkassa jew il-karkassa sħiħa tal-klieb il-baħar tal-qarnuna bajda oċeaniċi (Carcharhinus longimanus) maqbuda waqt kwalunkwe attività tas-sajd.

5.   Hija pprojbita ż-żamma abbord ta' klieb il-baħar ħaririn (Carcharhinus falciformis) maqbuda fi kwalunkwe attività tas-sajd.

Taqsima 4

Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR

Artikolu 28

Notifiki ta' sajd esploratorju għall-pixxisinna

Fl-2020, l-Istati Membri jistgħu jipparteċipaw fl-attivitajiet esploratorji tas-sajd bil-konzijiet għall-pixxisinna (Dissostichus spp.) fis-subżoni 88.1 u 88.2 tal-FAO kif ukoll fid-diviżjonijiet 58.4.1, 58.4.2 u 58.4.3a tal-FAO 'l barra miż-żoni ta' ġurisdizzjoni nazzjonali fl-2021. Jekk Stat Membru jkun biħsiebu jipparteċipa f'sajd esploratorju bħal dan, huwa għandu jinnotifika lis-Segretarjat tas-CCAMLR f'konformità mal-Artikoli 7 u 7a tar-Regolament (KE) Nru 601/2004 mhux iktar tard mill-1 ta' Ġunju 2021.

Artikolu 29

Limiti fuq is-sajd esploratorju għall-pixxisinna

1.   Is-sajd għall-pixxisinna matul l-istaġun tas-sajd 2020-2021 għandu jkun limitat għall-Istati Membri, is-subżoni u l-għadd ta' bastimenti stipulati fit-tabella A tal-Anness VII għall-ispeċijiet, it-TACs u l-limiti tal-qabdiet inċidentali stipulati fit-tabella B ta' dak l-Anness.

2.   Is-sajd dirett ta' speċijiet ta' kelb il-baħar għal skopijiet oħra minbarra r-riċerka xjentifika huwa pprojbit. Kwalunkwe qabda inċidentali ta' kelb il-baħar, speċjalment ħut żgħir u nisa tqal, li jinqabad aċċidentalment fis-sajd għall-pixxisinna, għandu jiġi rilaxxat ħaj.

3.   Fejn applikabbli, għandu jieqaf is-sajd f'kull unità ta' riċerka fuq skala żgħira (SSRU) meta l-qabda rrappurtata tilħaq it-TAC speċifikata u l-SSRU għandha tingħalaq għas-sajd għall-bqija tal-istaġun.

4.   Is-sajd għandu jsir fuq medda ġeografika u batimetrika kemm jista' jkun kbira, sabiex jinkiseb it-tagħrif meħtieġ biex jiġi ddeterminat il-potenzjal tas-sajd u biex tiġi evitata konċentrazzjoni żejda tal-qbid u tal-isforz tas-sajd. Madankollu, is-sajd fis-subżoni 88.1 u 88.2 tal-FAO kif ukoll fid-diviżjonijiet 58.4.1, 58.4.2 u 58.4.3a tal-FAO, fejn permess skont l-Artikolu 28, huwa pprojbit f'fond ta' inqas minn 550 metru.

Artikolu 30

Sajd għall-krill matul l-istaġun tas-sajd 2020-2021

1.   Jekk Stat Membru jkollu l-intenzjoni li jistad għall-krill (Euphausia superba) fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR waqt l-istaġun tas-sajd 2020-2021, huwa għandu jinnotifika lill-Kummissjoni, sa mhux aktar tard mill-1 ta' Mejju 2021, bl-intenzjoni tiegħu li jistad għall-krill, bl-użu tal-format stabbilit fil-Parti B tal-Appendiċi għall-Anness VII. Abbażi tat-tagħrif ipprovdut mill-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tippreżenta n-notifiki lis-Segretarjat tas-CCAMLR sa mhux aktar tard mit-30 ta' Mejju 2021.

2.   In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandha tinkludi t-tagħrif previst fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 601/2004 għal kull bastiment li jrid jiġi awtorizzat mill-Istat Membru biex jipparteċipa fis-sajd għall-krill.

3.   Stat Membru li jkun biħsiebu jistad għall-krill fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR għandu jinnotifika l-intenzjoni tiegħu li jagħmel dan għall-bastimenti awtorizzati biss li, fil-waqt tan-notifika, ikunu qegħdin itajru l-bandiera tiegħu jew dawk li jkunu qegħdin itajru l-bandiera ta' membru ieħor tas-CCAMLR u li fiż-żmien meta jsir is-sajd, huma mistennija li jkunu qegħdin itajru l-bandiera ta' dak l-Istat Membru.

4.   L-Istati Membri għandhom ikunu intitolati li jawtorizzaw il-parteċipazzjoni f'attività tas-sajd għall-krill minn bastimenti ħlief dawk innotifikati lis-Segretarjat tas-CCAMLR f'konformità mal-paragrafi 1, 2 u 3 ta' dan l-Artikolu, jekk bastiment awtorizzat ma jkunx jista' jipparteċipa minħabba raġunijiet operazzjonali leġittimi jew minħabba force majeure. F'tali ċirkostanzi, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jinfurmaw minnufih lis-Segretarjat tas-CCAMLR u lill-Kummissjoni, u jipprovdu:

(a)

dettalji sħaħ tal-bastiment(i) maħsub(a) li ser jissostitwixxi/u, inkluż it-tagħrif previst fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 601/2004;

(b)

rendikont komprensiv tar-raġunijiet li jiġġustifikaw is-sostituzzjoni u kwalunkwe evidenza jew referenzi rilevanti ta' sostenn.

5.   L-Istati Membri ma għandhomx jawtorizzaw bastiment li jkun tqiegħed fuq kwalunkwe lista ta' bastimenti tas-sajd involuti f'sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (IUU) tas-CCAMLR biex jipparteċipa fis-sajd għall-krill.

Taqsima 5

Żona ta' Kompetenza tal-IOTC

Artikolu 31

Limitazzjoni tal-kapaċità tas-sajd ta' bastimenti li jistadu fiż-Żona ta' Kompetenza tal-IOTC

1.   L-għadd massimu ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jistadu għat-tonn tropikali fiż-Żona ta' Kompetenza tal-IOTC u l-kapaċità korrispondenti f'tunnellaġġ gross għandhom ikunu kif stipulat fil-punt 1 tal-Anness VIII.

2.   L-għadd massimu ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jistadu għall-pixxispad (Xiphias gladius) u għall-alonga (Thunnus alalunga) fiż-Żona ta' Kompetenza tal-IOTC u l-kapaċità korrispondenti f'tunnellaġġ gross għandhom ikunu kif stipulat fil-punt 2 tal-Anness VIII.

3.   L-Istati Membri jistgħu jallokaw mill-ġdid il-bastimenti li jkunu assenjati għal waħda miż-żewġ attivitajiet tas-sajd imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 lill-attività tas-sajd l-oħra, dment li jkunu jistgħu juru lill-Kummissjoni li tali bidla ma twassalx għal żieda fl-isforz tas-sajd fuq l-istokkijiet tal-ħut involuti.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta jkun hemm trasferiment propost ta' kapaċità lill-flotta tagħhom, il-bastimenti li għandhom jiġu ttrasferiti jkunu fuq ir-reġistru tal-IOTC ta' bastimenti awtorizzati jew fuq ir-reġistru ta' bastimenti ta' RFMOs oħra għat-tonn. Barra minn hekk, ma jista' jiġi ttrasferit ebda bastiment li jitqiegħed fil-lista ta' bastimenti involuti f'attivitajiet tas-sajd IUU ta' kwalunkwe RFMO.

5.   L-Istati Membri ma jistgħux iżidu l-kapaċità tas-sajd tagħhom lil hinn mil-livelli limitu msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għajr fil-limiti stipulati fil-pjanijiet ta' żvilupp li jkunu ġew ippreżentati lill-IOTC.

Artikolu 32

Irkaptu mitluq għal riħu biex jinġema' l-ħut (FADs) u bastimenti tal-provvista

1.   Jeħtieġ li l-irkaptu mitluq għal riħu biex jinġema' l-ħut ikun mgħammar b'bagi strumentati. L-użu ta' kwalunkwe baga oħra, bħal bagi bir-radju, għandu jkun ipprojbit.

2.   Bastiment tas-sajd bit-tartaruni tal-borża ma għandu jsegwi fl-ebda waqt iktar minn 300 baga operazzjonali.

3.   L-għadd massimu ta' bagi strumentati li jistgħu jiġu akkwistati kull sena għal kull bastiment tas-sajd bit-tartaruni tal-borża għandu jkun 500. L-ebda bastiment tas-sajd bit-tartaruni tal-borża ma għandu jkollu fl-ebda waqt iktar minn 500 baga strumentata (bagi maħżunin u bagi operazzjonali).

4.   L-għadd massimu ta' bastimenti tal-provvista għandu jkun żewġ bastimenti tal-provvista għal mill-inqas ħames bastimenti tas-sajd bit-tartarun tal-borża, li lkoll għandhom itajjru l-bandiera ta' Stat Membru. Din id-dispożizzjoni ma għandhiex tapplika għal Stati Membri li jużaw bastiment tal-provvista wieħed biss.

5.   Bastiment tas-sajd wieħed bit-tartaruni tal-borża ma għandu jingħata appoġġ fl-ebda waqt minn iktar minn bastiment wieħed tal-provvista li jtajjar il-bandiera ta' Stat Membru.

6.   L-Unjoni ma għandhiex tirreġistra bastimenti tal-provvista ġodda jew addizzjonali fir-reġistru tal-bastimenti awtorizzati tal-IOTC.

Artikolu 33

Klieb il-baħar

1.   Huma pprojbiti ż-żamma abbord, it-trasbord jew il-ħatt l-art ta' kwalunkwe parti mill-karkassa jew il-karkassa sħiħa tal-pixxivolpi tal-ispeċijiet kollha tal-familja Alopiidae fi kwalunkwe attività tas-sajd.

2.   Huma pprojbiti ż-żamma abbord, it-trasbord jew il-ħatt l-art ta' kwalunkwe parti mill-karkassa jew il-karkassa sħiħa tal-klieb il-baħar tal-qarnuna bajda oċeaniċi (Carcharhinus longimanus) fi kwalunkwe attività tas-sajd, għajr għal bastimenti b'tul totali ta' inqas minn 24 metru li jkunu involuti biss f'operazzjonijiet tas-sajd fiż-żona ekonomika esklużiva (ŻEE) tal-Istat Membru li jkunu qegħdin itajru l-bandiera tiegħu, u dment li l-qbid tagħhom ikun destinat biss għall-konsum lokali.

3.   Meta l-ispeċijiet imsemmijin fil-paragrafi 1 u 2 jinqabdu b'mod inċidentali, ma għandhiex issirilhom ħsara. L-eżemplari għandhom jinħelsu minnufih.

Artikolu 34

Raj tal-qrun

1.   Huwa pprojbit li l-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jistadu, iżommu abbord, jittrażbordaw, iħottu l-art, jaħżnu, joffru għall-bejgħ jew ibiegħu, kwalunkwe parti mill-karkassa jew il-karkassa sħiħa tar-raj tal-qrun (il-familja Mobulidae, li tinkludi l-ġeneri Manta u Mobula), ħlief għal bastimenti tas-sajd li jagħmlu sajd għall-għajxien (jiġifieri fejn il-ħut maqbud jiġi kkunsmat direttament mill-familji tas-sajjieda).

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, ir-raj tal-qrun li jinqabad b'mod mhux intenzjonat permezz tas-sajd artiġjanali (jiġifieri sajd għajr dak bil-konzijiet jew sajd tal-wiċċ, jiġifieri tartaruni tal-borża, qasab u xlief, sajd bl-għeżula, bastimenti tax-xlief u tas-sajd bir-rixa, u li huma rreġistrati fir-reġistru ta' bastimenti awtorizzati tal-IOTC) jista' jinħatt l-art għal skopijiet ta' konsum lokali biss.

2.   Il-bastimenti tas-sajd kollha, minbarra dawk li jwettqu sajd għall-għajxien, għandhom minnufih jirrilaxxaw ħaj u mingħajr ma ssirlu ħsara, sa fejn ikun prattikabbli, ir-raj tal-qrun hekk kif jidher fix-xibka, fuq is-sunnara, jew fuq il-gverta, u għandhom jagħmlu dan b'mod li jirriżulta fl-inqas ħsara possibbli lill-individwi maqbuda.

Taqsima 6

Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO

Artikolu 35

Sajd ta' ħut pelaġiku

1.   Huma biss dawk l-Istati Membri li eżerċitaw b'mod attiv attivitajiet tas-sajd ta' ħut pelaġiku fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO fl-2007, fl-2008 jew fl-2009 li jistgħu jistadu għal stokkijiet pelaġiċi f'dik iż-żona f'konformità mat-TACs stipulati fl-Anness IH.

2.   L-Istati Membri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jillimitaw il-livell totali ta' tunnellaġġ gross tal-bastimenti li jkunu qegħdin itajru l-bandiera tagħhom u li jkunu qegħdin jistadu għall-istokkijiet pelaġiċi fl-2021 għal-livell totali ta' tunnellaġġ gross ta' 78 600 tal-Unjoni f'dik iż-żona.

3.   L-opportunitajiet tas-sajd li huma stipulati fl-Anness IH jistgħu jintużaw biss bil-kondizzjoni li l-Istati Membri jibagħtu lill-Kummissjoni l-lista ta' bastimenti li, b'mod attiv, jistadu jew huma involuti fit-trasbord fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO, ir-reġistri mis-sistemi ta' monitoraġġ tal-bastimenti, ir-rapporti ta' kull xahar dwar il-qbid u, meta disponibbli, id-dokumenti dwar id-dħul fil-port mhux iktar tard mill-ħames jum tax-xahar ta' wara, bil-għan li dak it-tagħrif jiġi kkomunikat lis-Segretarjat tal-SPRFMO.

Artikolu 36

Sajd tal-qiegħ

1.   Fl-2021, l-Istati Membri għandhom jillimitaw il-qabda jew l-isforz tas-sajd tal-ħut tal-qiegħ tagħhom fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO għal dawk il-partijiet ta' dik iż-Żona tal-Konvenzjoni li fihom seħħ is-sajd tal-ħut tal-qiegħ mill-1 ta' Jannar 2002 sal-31 ta' Diċembru 2006 u għal livell li ma jaqbiżx il-livelli medji annwali ta' parametri tal-qabdiet jew tal-isforz tas-sajd f'dak il-perijodu. Huma jistgħu jistadu iktar mir-rekord irreġistrat ta' sajd biss jekk l-SPRFMO tapprova l-pjan tagħhom li jistadu iktar mir-rekord irreġistrat ta' sajd.

2.   L-Istati Membri mingħajr rekord irreġistrat ta' qbid jew sforz tas-sajd tal-ħut tal-qiegħ fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO matul il-perijodu mill-1 ta' Jannar 2002 sal-31 ta' Diċembru 2006 ma għandhomx jistadu, sakemm l-SPRFMO ma japprovax il-pjan tagħhom li jistadu mingħajr rekord irreġistrat.

Artikolu 37

Sajd esploratorju

1.   L-Istati Membri jistgħu jipparteċipaw fl-attivitajiet esploratorji tas-sajd bil-konz għall-pixxisinna (Dissostichus spp.) fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO fl-2021 biss jekk l-SPRFMO tkun approvat l-applikazzjoni tagħhom għal tali sajd li tinkludi pjan operazzjonali għas-sajd u impenn li jiġi implimentat pjan ta' ġbir tad-data.

2.   Is-sajd għandu jseħħ biss fil-blokki ta' riċerka speċifikati mill-SPRFMO. Huwa pprojbit is-sajd f'fond ta' inqas minn 750 metru u aktar minn 2 000 metru.

3.   It-TAC għandha tkun kif stipulata fl-Anness IH. Is-sajd għandu jkun limitat għal vjaġġ wieħed ta' tul massimu ta' 21 jum konsekuttiv u għal għadd massimu ta' 5 000 sunnara għal kull sett, b'massimu ta' 20 sett għal kull blokka ta' riċerka. Is-sajd għandu jieqaf meta tintlaħaq it-TAC jew meta jkunu tniżżlu u nġabru 100 sett, skont liema minn dawn iseħħ l-ewwel.

Taqsima 7

Żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC

Artikolu 38

Sajd bit-tartaruni tal-borża

1.   Is-sajd minn bastimenti bit-tartarun tal-borża għat-tonna safra (Thunnus albacares), għat-tonn obeż (Thunnus obesus) u għall-palamit (Katsuwonus pelamis) huwa pprojbit:

(a)

bejn il-ħinijiet ta' 00:00 tad-29 ta' Lulju 2021 u 24:00 tat-8 ta' Ottubru 2021 jew bejn il-ħinijiet ta' 00:00 tad-9 ta' Novembru 2021 u 24:00 tad-19 ta' Jannar 2022 fiż-żona ddefinita mil-limiti li ġejjin:

ix-xtut tal-Kontinent Amerikan li jmissu mal-Paċifiku,

il-lonġitudni 150o W,

il-latitudni 40° N,

il-latitudni 40° S;

(b)

bejn il-ħinijiet ta' 00:00 tad-9 ta' Ottubru 2021 u 24:00 tat-8 ta' Novembru 2021 fiż-żona ddefinita mil-limiti li ġejjin:

il-lonġitudni 96o W,

il-lonġitudni 110o W,

il-latitudni 4o N,

il-latitudni 3o S.

2.   Għal kull wieħed mill-bastiment tagħhom, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, qabel l-1 ta' April 2021, dwar il-perijodu li jkun intgħażel għall-għeluq tas-sajd imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1. Il-bastimenti kollha tas-sajd bit-tartarun tal-borża tal-Istati Membri kkonċernati għandhom jieqfu mis-sajd bit-tartarun tal-borża fiż-żoni ddefiniti fil-paragrafu 1 matul il-perijodu li jkun intgħażel.

3.   Il-bastimenti tas-sajd bit-tartarun tal-borża li jistadu għat-tonn fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC għandhom iżommu abbord u wara jħottu l-art jew jittrasbordaw it-tonn isfar, it-tonn obeż u l-palamit kollu li jkun inqabad.

4.   Il-paragrafu 3 ma għandux japplika għall-każijiet li ġejjin:

(a)

meta l-ħut jitqies li mhux tajjeb għall-konsum mill-bniedem minħabba kwalunkwe raġuni għajr ta' daqs; jew

(b)

matul l-aħħar tefgħa ta' xibka ta' vjaġġ, meta jista' ma jkunx baqa' spazju biżżejjed biex jitqiegħed it-tonn kollu maqbud f'dik it-tefgħa.

Artikolu 39

Irkaptu mitluq għal riħu biex jinġema' l-ħut

1.   Bastiment tas-sajd bit-tartarun tal-borża ma għandux ikollu aktar minn 450 FAD attiv fi kwalunkwe ħin fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC. FAD għandu jitqies attiv meta jintuża fuq il-baħar, jibda jittrażmetti l-pożizzjoni tiegħu u jkun qed jiġi segwit mill-bastiment, mis-sid jew mill-operatur. FAD għandu jiġi attivat biss abbord bastiment bit-tartarun tal-borża.

2.   Bastiment tas-sajd bit-tartarun tal-borża ma jistax juża FADs matul il-15-il jum qabel il-bidu tal-perijodu tal-għeluq magħżul imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 38(1), u għandu jirkupra l-istess għadd ta' FADs li jkunu ntużaw inizjalment fi żmien 15-il jum qabel il-bidu tal-perijodu tal-għeluq.

3.   Ta' kull xahar, l-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni tagħrif ta' kuljum dwar l-FADs attivi kollha kif meħtieġ mill-IATTC. Ir-rapporti għandhom jiġu ppreżentati b'dewmien ta' mill-anqas 60 jum, iżda mhux aktar minn 75 jum. Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti dak it-tagħrif lis-Segretarjat tal-IATTC mingħajr dewmien.

Artikolu 40

Limiti ta' qbid għat-tonn obeż fl-attivitajiet tas-sajd bil-konz

Il-qabdiet annwali totali ta' tonn obeż minn bastimenti li jistadu bil-konz ta' kull Stat Membru fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC, huma stabbiliti fl-Anness IL.

Artikolu 41

Projbizzjoni tas-sajd għall-klieb il-baħar tal-qarnuna bajda oċeaniċi

1.   Huwa pprojbit is-sajd għall-klieb il-baħar bil-qarnuna bajda oċeaniċi (Carcharhinus longimanus) fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC, u ż-żamma abbord, it-trasbord, il-ħatt l-art, il-ħżin, l-offerta għall-bejgħ jew il-bejgħ ta' kwalunkwe parti mill-karkassa jew il-karkassa sħiħa tal-klieb il-baħar tal-qarnuna bajda oċeaniċi maqbuda f'dik iż-żona.

2.   Meta l-ispeċijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 jinqabdu b'mod inċidentali, ma għandhiex issirilhom ħsara. L-eżemplari għandhom jinħelsu minnufih mill-operaturi tal-bastiment.

3.   L-operaturi tal-bastiment għandhom:

(a)

jirreġistraw l-għadd ta' ħut li jinħeles u l-indikazzjoni tal-istat (mejjet jew ħaj);

(b)

jirrappurtaw it-tagħrif speċifikat fil-punt (a) lill-Istat Membru li huma ċittadini tiegħu. L-Istati Membri għandhom jittrażmettu t-tagħrif miġbur matul is-sena ta' qabel lill-Kummissjoni sal-31 ta' Jannar.

Artikolu 42

Projbizzjoni tas-sajd għar-raj tal-qrun

Huma pprojbiti s-sajd, iż-żamma abbord, it-trasbord, il-ħatt l-art, il-ħżin, l-offerta għall-bejgħ jew il-bejgħ ta' kwalunkwe parti mill-karkassa jew il-karkassa sħiħa tar-raj tal-qrun (il-familja Mobulidae, li tinkludi l-ġeneri Manta u Mobula) mill-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fiż-żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC. Malli l-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jindunaw li nqabdu raja tal-qrun, huma għandhom, kull meta dan ikun possibbli, jeħilsuhom minnufih, ħajjin u mingħajr ma ssirilhom ħsara.

Taqsima 8

Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO

Artikolu 43

Projbizzjoni tas-sajd għall-klieb il-baħar tal-fond

Huwa pprojbit is-sajd dirett għall-klieb il-baħar tal-fond li ġejjin fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO:

(a)

il-gattarell fantażma (Apristurus manis);

(b)

il-mazzola tal-fanal Bigelow (Etmopterus bigelowi);

(c)

il-mazzola tal-fanal ta' denb qasir (Etmopterus brachyurus);

(d)

il-mazzola tal-fanal maġġuri (Etmopterus princeps);

(e)

il-mazzola tal-fanal minuri (Etmopterus pusillus);

(f)

ir-rebekkini (Rajidae);

(g)

il-kelb il-baħar bellusi (Scymnodon squamulosus);

(h)

il-klieb il-baħar tal-fond tas-superordni Selachimorpha;

(i)

il-mazzola griża (Squalus acanthias).

Taqsima 9

Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC

Artikolu 44

Kondizzjonijiet għas-sajd tat-tonna obeża, it-tonna safra, il-palamita u l-alonga tan-Nofsinhar tal-Paċifiku

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-għadd tal-jiem ta' sajd allokati lill-bastimenti tas-sajd bit-tartarun tal-borża għat-tonn obeż (Thunnus obesus), għat-tonna safra (Thunnus albacares), u għall-palamit (Katsuwonus pelamis) fil-parti taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC li jinsabu fl-ibħra internazzjonali bejn 20° N u 20° S ma jaqbiżx l-403 ijiem.

2.   Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni ma għandhomx ikollhom fil-mira l-alonga tan-Nofsinhar tal-Paċifiku (Thunnus alalunga) fiż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC li tinsab fin-Nofsinhar ta' 20° S.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-qabdiet tat-tonn obeż (Thunnus obesus) bil-konzijiet fl-2021 ma jaqbżux il-limiti stipulati fit-tabella fl-Anness IG.

Artikolu 45

Ġestjoni ta' sajd b'FADs

1.   Fil-parti taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC li tinsab bejn 20o N u 20o S, huwa pprojbit għall-bastimenti tas-sajd bit-tartaruni tal-borża li jużaw, iħaddmu jew ipoġġu l-FADs bejn il-ħinijiet ta' 00:00 tal-1 ta' Lulju 2021 u 24:00 tat-30 ta' Settembru 2021.

2.   Minbarra l-projbizzjoni stipulata fil-paragrafu 1, huwa pprojbit li wieħed ipoġġi l-FADs fl-ibħra internazzjonali taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC, bejn 20o N u 20o S, għal xahrejn addizzjonali: jew bejn il-ħinijiet ta' 00:00 tal-1 ta' April 2021 sa 24:00 tal-31 ta' Mejju 2021, jew minn 00:00 tal-1 ta' Novembru 2021 sa 24:00 tal-31 ta' Diċembru 2021.

3.   Il-paragrafu 2 ma għandux japplika għall-każijiet li ġejjin:

(a)

fl-aħħar tefgħa ta' xibka ta' vjaġġ, jekk il-bastiment ma jkollux spazju suffiċjenti fl-istiva sabiex joqgħod il-ħut kollu;

(b)

meta l-ħut ma jkunx tajjeb għall-konsum mill-bniedem minħabba kwalunkwe raġuni għajr ta' daqs; jew

(c)

meta t-tagħmir tal-friża jkollu ħsara serja.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ebda wieħed mill-bastimenti tagħhom bit-tartarun tal-borża ma juża fuq il-baħar, fi kwalunkwe ħin, aktar minn 350 FAD bil-bagi strumentati attivati. Il-baga għandha tiġi attivata biss abbord bastiment.

5.   Il-bastimenti kollha tas-sajd bit-tartarun tal-borża li jistadu fil-parti taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC li hija msemmija fil-paragrafu 1 għandhom iżommu abbord, jittrażbordaw u jħottu l-art it-tonn obeż, it-tonna safra u l-palamit kollha li jinqabdu.

Artikolu 46

Limitazzjonijiet fl-għadd ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni awtorizzati għas-sajd tal-pixxispad

L-għadd massimu ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni awtorizzati għas-sajd tal-pixxispad (Xiphias gladius) f'żoni fin-Nofsinhar ta' 20° S taż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC għandu jkun kif stipulat fl-Anness IX.

Artikolu 47

Limiti ta' qbid għall-pixxispad fis-sajd bil-konz fin-Nofsinhar ta' 20° S

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-qabdiet tal-pixxispad (Xiphias gladius) fin-Nofsinhar ta' 20° S minn bastimenti tas-sajd bil-konz ma jaqbżux, fl-2021, il-limitu stipulat fl-Anness IG. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li ma jkun hemm ebda trasferiment tal-isforz tas-sajd għall-pixxispad fiż-żona fit-Tramuntana ta' 20° S, bħala riżultat ta' dik il-miżura.

Artikolu 48

Klieb il-baħar ħaririn u klieb il-baħar tal-qarnuna bajda oċeaniċi

1.   Huma pprojbiti ż-żamma abbord, it-trasbord, il-ħatt l-art jew il-ħżin ta' kwalunkwe parti mill-karkassa jew il-karkassa sħiħa tal-ispeċijiet li ġejjin fiż-Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC:

(a)

klieb il-baħar ħaririn (Carcharhinus falciformis);

(b)

klieb il-baħar tal-qarnuna bajda oċeaniċi (Carcharhinus longimanus).

2.   Meta l-ispeċijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 jinqabdu b'mod inċidentali, ma għandhiex issirilhom ħsara. L-eżemplari għandhom jinħelsu minnufih.

Artikolu 49

Żona kondiviża bejn l-IATTC u d-WCPFC

1.   Il-bastimenti li huma elenkati esklużivament fir-reġistru tad-WCPFC għandhom japplikaw il-miżuri stipulati f'din it-Taqsima meta jistadu fiż-żona kondiviża bejn l-IATTC u d-WCPFC.

2.   Il-bastimenti li huma elenkati kemm fir-reġistru tad-WCPFC kif ukoll fir-reġistru tal-IATTC u l-bastimenti li huma elenkati esklużivament fir-reġistru tal-IATTC għandhom japplikaw il-miżuri stipulati fil-punt (a) tal-Artikolu 38(1), fl-Artikolu 38(2), (3) u (4) u fl-Artikoli 39, 40 u 41 meta jistadu fiż-żona kondiviża bejn l-IATTC u d-WCPFC.

Taqsima 10

Il-Baħar Bering

Artikolu 50

Projbizzjoni ta' sajd fl-ibħra internazzjonali tal-Baħar Bering

Huwa pprojbit is-sajd għall-pollakkju iswed (Gadus chalcogrammus) fl-ibħra internazzjonali tal-Baħar Bering.

Taqsima 11

ŻONA TAL-FTEHIM SIOFA

Artikolu 51

Limiti għas-sajd tal-qiegħ

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom li jkunu qed jistadu fiż-Żona tal-Ftehim SIOFA:

(a)

jillimitaw l-isforz annwali tagħhom tas-sajd tal-qiegħ u l-qabdiet annwali tagħhom minn dak it-tip ta' sajd għal-livell annwali medju tagħhom għas-snin li fihom il-bastimenti tagħhom kienu attivi fiż-Żona tal-Ftehim SIOFA, tul perijodu rappreżentattiv li għalih teżisti data ddikjarata lill-Kummissjoni;

(b)

ma jwessgħux il-firxa tad-distribuzzjoni tal-isforz tas-sajd tal-qiegħ lil hinn miż-żoni fejn sar is-sajd f'dawn l-aħħar snin, minbarra s-sajd bil-konzijiet u bin-nases;

(c)

ma jkunux awtorizzati jistadu fiż-żoni protetti b'mod temporanju ta' Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What u Walter's Shoal, kif iddefinit fl-Anness IK, ħlief bil-konz u bin-nases u bil-kondizzjoni li jkollhom osservatur xjentifiku abbord il-ħin kollu meta jkunu qed jistadu f'dawk iż-żoni.

TITOLU III

OPPORTUNITAJIET TAS-SAJD GĦAL BASTIMENTI TA′ PAJJIŻI TERZI FL-ILMIJIET TAL-UNJONI

Artikolu 52

Bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tan-Norveġja u bastimenti tas-sajd irreġistrati fil-Gżejjer Faroe

Il-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tan-Norveġja u l-bastimenti tas-sajd li huma reġistrati fil-Gżejjer Faeroe jistgħu jkunu awtorizzati jistadu fl-ilmijiet tal-Unjoni fil-limiti tat-TACs stipulati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament u għandhom ikunu soġġetti għall-kondizzjonijiet previsti f'dan ir-Regolament u fit-Titolu III tar-Regolament (UE) 2017/2403.

Artikolu 53

Bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tar-Renju Unit, irreġistrati fir-Renju Unit u liċenzjati minn amministrazzjoni tas-sajd tar-Renju Unit

Il-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tar-Renju Unit, irreġistrati fir-Renju Unit u liċenzjati minn amministrazzjoni tas-sajd tar-Renju Unit jistgħu jkunu awtorizzati jistadu fl-ilmijiet tal-Unjoni fil-limiti tat-TACs stipulati fl-Anness I ta' dan ir-Regolament u għandhom ikunu soġġetti għall-kondizzjonijiet previsti f'dan ir-Regolament u fir-Regolament (UE) 2017/2403.

Artikolu 54

Bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tal-Venezwela

Il-bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tal-Venezwela għandhom ikunu soġġetti għall-kondizzjonijiet previsti f'dan ir-Regolament u fit-Titolu III tar-Regolament (UE) 2017/2403.

Artikolu 55

Awtorizzazzjonijiet tas-sajd

L-għadd massimu ta' awtorizzazzjonijiet tas-sajd għal bastimenti ta' pajjiżi terzi li jistadu fl-ilmijiet tal-Unjoni għandu jkun kif stipulat fil-Parti B tal-Anness V.

Artikolu 56

Kondizzjonijiet għal ħatt l-art tal-qabdiet u tal-qabdiet inċidentali

Il-kondizzjonijiet speċifikati fl-Artikolu 8 għandhom japplikaw għall-qabdiet u l-qabdiet inċidentali ta' bastimenti ta' pajjiżi terzi li jistadu skont l-awtorizzazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 55.

Artikolu 57

Speċijiet ipprojbiti

1.   Il-bastimenti ta' pajjiżi terzi huma pprojbiti li jistadu, iżommu abbord, jittrażbordaw jew iħottu l-art l-ispeċijiet li ġejjin kull meta dawn jinsabu fl-ilmijiet tal-Unjoni:

(a)

ir-raja tal-kwiekeb (Raja radiata) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjonijiet 2a, 3a u 7d tal-ICES u tas-subżona 4 tal-ICES;

(b)

ir-rebekkin skur (Dipturus batis) kumpless (Dipturus cf. flossada u Dipturus cf. intermedia) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżoni 3, 4, 6, 7, 8, 9 u 10 tal-ICES;

(c)

il-kelb il-baħar (Galeorhinus galeus) meta jinqabad bil-konzijiet fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżoni 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 u 14 tal-ICES;

(d)

il-murruna sewda (Dalatias licha), il-mazzola munqar l-għasfur (Deania calcea), il-leafscale gulper shark (Centrophorus squamosus), il-mazzola tal-fanal maġġuri (Etmopterus princeps) u l-mazzola Portugiża (Centroscymnus coelolepis) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 2a tal-ICES u tas-subżoni 1, 4 u 14 tal-ICES;

(e)

il-pixxiplamtu (Lamna nasus) fl-ilmijiet tal-Unjoni;

(f)

ir-raja tal-fosos (Raja clavata) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-diviżjoni 3a tal-ICES;

(g)

ir-raja ondjata (Raja undulata) fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-subżoni 6, 9 u 10 tal-ICES;

(h)

il-vjolin (Rhinobatos rhinobatos) fil-Mediterran;

(i)

il-kelb il-baħar baliena (Rhincodon typus) fl-ilmijiet kollha;

(j)

il-mazzola griża (Squalus acanthias) fl-ilmijiet tal-Unjoni tas-subżoni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 u 10 tal-ICES.

2.   Meta l-ispeċijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 jinqabdu b'mod inċidentali, ma għandhiex issirilhom ħsara. L-eżemplari għandhom jinħelsu minnufih.

TITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 58

Proċedura ta' kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat għas-Sajd u l-Akkwakultura stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 1380/2013. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 59

Dispożizzjoni tranżizzjonali

L-Artikoli 11, 19, 20, 27, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 50 u 57għandhom ikomplu japplikaw, mutatis mutandis, fl-2022 sad-dħul fis-seħħ tar-Regolament li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd għall-2022.

L-Artikoli 15, 16 u 17 għandhom japplikaw sad-data li fiha jsir applikabbli l-att delegat adottat f'konformità mal-Artikolu 15(2) tar-Regolament (UE) 2019/1241 u li jemenda l-Anness VI ta' dak ir-Regolament billi jintroduċi miżuri tekniċi korrispondenti għall-Ilmijiet tal-Majjistral.

Artikolu 60

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2021.

Madankollu, l-Artikolu 11(1), (2), (3) u (5), l-Artikoli 14 u 18 għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Marzu 2021.

Id-dispożizzjonijiet dwar l-opportunitajiet tas-sajd stipulati fl-Artikoli 28, 29 u 30 u fl-Anness VII għall-istokkijiet indikati f'dak l-Anness fiż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR għandhom japplikaw mill-1 ta' Diċembru 2020.

Id-dispożizzjonijiet dwar il-limiti tal-isforz tas-sajd stipulati fl-Anness II, għandhom japplikaw mill-1 ta' Frar 2021 sal-31 ta' Jannar 2022.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Jannar 2021.

Għall-Kunsill

Il-President

A. P. ZACARIAS


(1)  Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(2)  Ir-Regolament (UE) 2019/472 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2019 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet mistada fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal- madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, u li jemenda r-Regolamenti (UE) 2016/1139 u (UE) 2018/973, u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007 u (KE) Nru 1300/2008 (ĠU L 83, 25.3.2019, p. 1).

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1100/2007 tat-18 ta' Settembru 2007 li jistabbilixxi miżuri għall-irkupru tal-istokk tas-sallura Ewropea (ĠU L 248, 22.9.2007, p. 17).

(4)  Ir-Regolament (UE) 2018/973 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2018 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, li jispeċifika d-dettalji tal-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art fil-Baħar tat-Tramuntana u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 676/2007 u (KE) Nru 1342/2008 (ĠU L 179, 16.7.2018, p. 1).

(5)  Ir-Regolament (UE) 2016/1627 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Settembru 2016 dwar pjan pluriennali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 302/2009 (ĠU L 252, 16.9.2016, p. 1).

(6)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 tas-6 ta' Mejju 1996 li jintroduċi kondizzjonijiet addizzjonali għal tmexxija minn sena għal sena tat-TAC u l-kwoti (ĠU L 115, 9.5.1996, p. 3).

(7)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema tal-Unjoni ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).

(8)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2020/123 tas-27 ta’ Jannar 2020 li jistabbilixxi għall-2020 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u ċerti gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, f’ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni (ĠU L 25, 30.1.2020, p. 1).

(9)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1565 tal-14 ta' Settembru 2015 dwar l-approvazzjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tad-Dikjarazzjoni dwar l-għoti ta' opportunitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-UE lil bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tar-Repubblika Bolivarjana tal-Venezwela fiż-żona ekonomika esklużiva 'l barra mill-kosta tal-Gujana Franċiża (ĠU L 244, 19.9.2015, p. 55).

(10)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(11)  ĠU L 444, 31.12.2020, p. 14.

(12)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2020/2252 tat-29 ta’ Diċembru 2020 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni, u l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq, min-naħa l-oħra, u tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq dwar il-proċeduri ta' sigurtà għall-iskambju u għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata (ĠU L 444, 31.12.2020, p. 2).

(13)  Ir-Regolament (UE) 2019/1241 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2019 dwar il-konservazzjoni ta’ riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni ta’ ekosistemi tal-baħar permezz ta’ miżuri tekniċi, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006, (KE) Nru 1224/2009 u r-Regolamenti (UE) Nru 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 u (UE) 2019/1022 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 894/97, (KE) Nru 850/98, (KE) Nru 2549/2000, (KE) Nru 254/2002, (KE) Nru 812/2004 u (KE) Nru 2187/2005. (ĠU L 198, 25.7.2019, p. 105).

(14)  Ir-Regolament (KE) Nru 218/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni ta' statistiċi ta' qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu fil-grigal tal-Atlantiku (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 70).

(15)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 601/2004 tat-22 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi ċerti miżuri ta' kontroll applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-konservazzjoni tar-riżorsi marittimi ħajjin tal-Antartiku u jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 3943/90, (KE) Nru 66/98 u (KE) Nru 1721/1999 (ĠU L 97, 1.4.2004, p. 16).

(16)  Ir-Regolament (KE) Nru 216/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni ta' statistiċi ta' qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu f'ċerti żoni li mhumiex fl-Atlantiku tat-Tramuntana (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 1).

(17)  Konkluża permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/539/KE tat-22 ta' Mejju 2006 dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni għat-Tisħiħ tal-Kummissjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali stabbilita mill-Konvenzjoni tal-1949 bejn l-Istati Uniti tal-Amerka u r-Repubblika tal-Costa Rica (ĠU L 224, 16.8.2006, p. 22).

(18)  L-Unjoni aderiet għal dik il-Konvenzjoni permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 86/238/KEE tad-9 ta' Ġunju 1986 dwar l-Adeżjoni tal-Komunità fil-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku, kif emendata bil-Protokoll mehmuż mal-Att Finali tal-Konferenza tal-Plenipotenzjari tal-Istati li jifformaw Parti mill-Konvenzjoni ffirmata f'Pariġi fl-10 ta' Lulju 1984 (ĠU L 162, 18.6.1986, p. 33).

(19)  L-Unjoni aderiet għal dak il-Ftehim permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/399/KE tat-18 ta' Settembru 1995 dwar l-adeżjoni tal-Komunità mal-Ftehim għall-ħolqien tal-Kummissjoni dwar it-Tonn tal-Oċean Indjan (ĠU L 236, 5.10.1995, p. 24).

(20)  Ir-Regolament (KE) Nru 217/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni tal-istatistika tal-qabda u tal-attività mill-Istati Membri li jistadu fil-Majjistral tal-Atlantiku (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 42).

(21)  Konkluża permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/738/KE tat-22 ta' Lulju 2002 dwar il-konklużjoni mill-Komunità Ewropea dwar il-Konvenzjoni tal-Ħarsien u l-Amministrazzjoni ta' Risorsi tas-Sajd fix-Xlokk tal-Oċean Atlantiku (ĠU L 234, 31.8.2002, p. 39).

(22)  L-Unjoni aderiet għal dak il-Ftehim permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/780/KE tad-29 ta' Settembru 2008 dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Ftehim tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Oċean Indjan (ĠU L 268, 9.10.2008, p. 27).

(23)  L-Unjoni aderiet għal dik il-Konvenzjoni permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/130/UE tat-3 ta' Ottubru 2011 dwar l-approvazzjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Riżorsi tas-Sajd f'Ibħra Miftuħa fin-Nofsinhar tal-Oċean Paċifiku (ĠU L 67, 6.3.2012, p. 1).

(24)  L-Unjoni aderiet għal dik il-Konvenzjoni permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/75/KE tas-26 ta' April 2004 dwar l-adeżjoni tal-Komunità mal-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Immaniġġjar ta' Stokkijiet ta' Ħut Migratorju fl-Oċean Paċifiku Ċentrali u tal-Punent (ĠU L 32, 4.2.2005, p. 1).

(25)  Ir-Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar il-ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 (ĠU L 347, 28.12.2017, p. 81).

(26)  It-tipi kollha ta' xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS u TB).

(27)  It-tipi kollha ta' tartaruni (SSC, SDN, SPR, SV, SB u SX).

(28)  Is-sajd kollu bil-konzijiet jew bil-bastun u x-xlief jew bil-qasba u x-xlief (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX u LLS).

(29)  L-għeżula armati fuq il-lasti u n-nases kollha (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN u FIX).

(30)  Kodiċijiet tal-irkaptu: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

(31)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 520/2007 tas-7 ta' Mejju 2007 li jistabbilixxi ċerti miżuri tekniċi għall-konservazzjoni ta' ċerti ħażniet ta' speċi li jpassu ħafna u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 973/2001 (ĠU L 123, 12.5.2007, p. 3).


ANNESS

LISTA TAL-ANNESSI

ANNESS I:

TACs applikabbli għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fiż-żoni li għalihom jeżistu TACs skont l-ispeċi u ż-żona

ANNESS IA:

L-Iskagerrak, il-Kattegat, is-subżoni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 u 14 tal-ICES, l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni tas-CECAF, l-ilmijiet tal-Guyana Franċiża

ANNESS IB:

L-Atlantiku tal-Grigal u Greenland, is-subżoni 1, 2, 5, 12 u 14 tal-ICES u l-ilmijiet ta' Greenland li jinsabu fiż-żona 1 tan-NAFO

ANNESS IC:

L-Atlantiku tal-Majjistral – iż-Żona tal-Konvenzjoni tan-NAFO

ANNESS ID:

Żona tal-Konvenzjoni tal-ICCAT

ANNESS IE:

Ix-Xlokk tal-Oċean Atlantiku – iż-Żona tal-Konvenzjoni tas-SEAFO

ANNESS IF:

It-tonn tan-Nofsinhar – iż-Żoni tad-distribuzzjoni

ANNESS IG:

Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC

ANNESS IH:

Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO

ANNESS IJ:

Żona ta' Kompetenza tal-IOTC

ANNESS IK:

Żona tal-Ftehim tal-SIOFA

ANNESS IL:

Żona tal-Konvenzjoni tal-IATTC

ANNESS II:

L-isforz tas-sajd għall-bastimenti fil-kuntest tal-ġestjoni tal-istokkijiet tal-lingwata fil-Fliegu tal-Punent fid-diviżjoni 7e tal-ICES

ANNESS III:

Iż-żoni ta' ġestjoni għaċ-ċiċċirell fid-diviżjonijiet 2a u 3a tal-ICES u fis-subżona 4 tal-ICES

ANNESS IV:

Għeluq staġjonali għall-protezzjoni ta' bakkaljaw li jkun qed ibid

ANNESS V:

Awtorizzazzjonijiet tas-sajd

ANNESS VI:

Żona tal-Konvenzjoni tal-ICCAT

ANNESS VII:

Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR

ANNESS VIII:

Żona ta' Kompetenza tal-IOTC

ANNESS IX:

Żona tal-Konvenzjoni tad-WCPFC


ANNESS I

TACs APPLIKABBLI GĦALL-BASTIMENTI TAS-SAJD TAL-UNJONI FIŻ-ŻONI LI GĦALIHOM JEŻISTU TACs SKONT L-ISPEĊI U Ż-ŻONA

It-tabelli fl-Annessi jistabbilixxu t-TACs u l-kwoti (f'tunnellati ta' piż ħaj, ħlief fejn hu speċifikat mod ieħor) skont l-istokk u, fejn ikun xieraq, il-kondizzjonijiet li huma marbutin magħhom mil-lat funzjonali.

L-opportunitajiet kollha tas-sajd stabbiliti fl-Annessi għandhom ikunu soġġetti għar-regoli stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1224/2009, u b'mod partikolari fl-Artikoli 33 u 34 tiegħu.

Ir-referenzi għaż-żoni tas-sajd fl-Annessi huma referenzi għaż-żoni tal-ICES, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor. Għal kull żona, l-istokkijiet tal-ħut jingħataw fl-ordni alfabetika tal-ismijiet xjentifiċi tal-ispeċijiet bil-Latin. Għall-finijiet regolatorji jgħoddu biss l-ismijiet xjentifiċi tal-ispeċijiet bil-Latin; l-ismijiet komuni qed jingħataw biss bħala referenza.

L-Annessi IA sa IL huma parti mill-Anness I.

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, qed tingħata t-tabella komparattiva li ġejja bl-ismijiet xjentifiċi u bl-ismijiet komuni tal-ispeċijiet:

Isem xjentifiku

Kodiċi alfa-3

Isem komuni

Ammodytes spp.

SAN

Ċiċċirell

Argentina silus

ARU

Arġentina silus

Beryx spp.

ALF

Fonsa ħamra

Brosme brosme

USK

Tusk

Caproidae

BOR

Minfaħ

Centrophorus squamosus

GUQ

Leafscale gulper shark

Centroscymnus coelolepis

CYO

Mazzola Portugiża

Chaceon spp.

GER

Granċ aħmar tal-fond

Chaenocephalus aceratus

SSI

Ħuta tas-silġ (pinen suwed)

Champsocephalus gunnari

ANI

Ħuta tas-silġ tal-Antartiku

Channichthys rhinoceratus

LIC

Ħuta tas-silġ Unicorn

Chionoecetes spp.

PCR

Snow crabs

Clupea harengus

HER

Aringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier imnieħru tond

Dalatias licha

SCK

Murruna sewda

Deania calcea

DCA

Mazzola munqar l-għasfur

Dicentrarchus labrax

BSS

Spnotta

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada u Dipturus cf. intermedia)

RJB

Rebekkin skur kumpless

Dissostichus eleginoides

TOP

Pixxisinna Patagonjan

Dissostichus mawsoni

TOA

Pixxisinna tal-Antartiku

Dissostichus spp.

TOT

Pixxisinna

Engraulis encrasicolus

ANE

Inċova

Etmopterus princeps

ETR

Mazzola tal-fanal maġġuri

Etmopterus pusillus

ETP

Mazzola tal-fanal minuri

Euphausia superba

KRI

Krill

Gadus morhua

COD

Bakkaljaw

Galeorhinus galeus

GAG

Kelb il-baħar

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Barbun ilsien il-kelb

Hippoglossoides platessoides

PLA

Barbun tat-tbajja' Amerikan

Hoplostethus atlanticus

ORY

Mera tal-Atlantiku

Illex illecebrosus

SQI

Klamar tal-pinen qosra

Lamna nasus

POR

Pixxiplamtu

Lepidorhombus spp.

LEZ

Megrims

Leucoraja naevus

RJN

Raja kukù

Limanda ferruginea

YEL

Barbun denbu isfar

Lophiidae

ANF

Petriċi

Macrourus spp.

GRV

Grenadieri

Makaira nigricans

BUM

Marlin blu

Mallotus villosus

CAP

Kapelin

Manta birostris

RMB

Manta ġiganta

Martialia hyadesi

SQS

Klamar

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Merluzz tal-linja sewda

Merlangius merlangus

WHG

Merlangu

Merluccius merluccius

HKE

Merluzz

Micromesistius poutassou

WHB

Stokkafixx

Microstomus kitt

LEM

Lingwata ta' ħalq żgħir

Molva dypterygia

BLI

Linarda

Molva molva

LIN

Lipp

Nephrops norvegicus

NEP

Skampu

Notothenia gibberifrons

NOG

Humped rockcod

Notothenia rossii

NOR

Marbled rockcod

Notothenia squamifrons

NOS

Grey rockcod

Pandalus borealis

PRA

Gamblu tat-Tramuntana

Paralomis spp.

PAI

Granċijiet

Penaeus spp.

PEN

Gambli penaeus

Pleuronectes platessa

PLE

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectiformes

FLX

Pixxiċatt

Pollachius pollachius

POL

Pollakkju

Pollachius virens

POK

Pollakkju iswed

Scophthalmus maximus

TUR

Barbun imperjali

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

South Georgian icefish

Pseudopentaceros spp.

EDW

Ras korazza pelaġika

Raja alba

RJA

Ħamiema

Raja brachyura

RJH

Raja batra

Raja circularis

RJI

Raja rotonda

Raja clavata

RJC

Raja tal-fosos

Raja fullonica

RJF

Raja petruża

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Raja tan-Norveġja

Raja microocellata

RJE

Raja għewejna

Raja montagui

RJM

Raja makkjettata

Raja radiata

RJR

Raja tal-kwiekeb

Raja undulata

RJU

Raja ondjata

Rajiformes

SRX

Rebekkini u raj

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ħalibatt ta' Greenland

Sardina pilchardus

PIL

Sardin

Scomber scombrus

MAC

Kavalli

Scophthalmus rhombus

BLL

Barbun lixx

Sebastes spp.

RED

Redfish

Solea solea

SOL

Lingwata komuni

Solea spp.

SOO

Lingwata

Sprattus sprattus

SPR

Laċċa kaħla

Squalus acanthias

DGS

Mazzola griża

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin abjad

Thunnus alalunga

ALB

Alonga

Thunnus maccoyii

SBF

Tonn tan-Nofsinhar

Thunnus obesus

BET

Tonn obeż

Thunnus thynnus

BFT

Tonn

Trachurus murphyi

CJM

Sawrell taċ-Ċilì

Trachurus spp.

JAX

Sawrell

Trisopterus esmarkii

NOP

Merluzz tan-Norveġja

Urophycis tenuis

HKW

Merluzz abjad

Xiphias gladius

SWO

Pixxispad

It-tabella komparattiva li ġejja bl-ismijiet komuni u bl-ismijiet xjentifiċi tal-ispeċijiet qed tingħata biss għall-finijiet ta' spjegazzjoni:

Isem komuni

Kodiċi alfa-3

Isem xjentifiku

Alonga

ALB

Thunnus alalunga

Arġentina silus

ARU

Argentina silus

Aringa

HER

Clupea harengus

Bakkaljaw

COD

Gadus morhua

Barbun denbu isfar

YEL

Limanda ferruginea

Barbun ilsien il-kelb

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Barbun imperjali

TUR

Scophthalmus maximus

Barbun lixx

BLL

Scophthalmus rhombus

Barbun tat-tbajja'

PLE

Pleuronectes platessa

Barbun tat-tbajja' Amerikan

PLA

Hippoglossoides platessoides

Ċiċċirell

SAN

Ammodytes spp.

Fonsa ħamra

ALF

Beryx spp.

Gambli penaeus

PEN

Penaeus spp.

Gamblu tat-Tramuntana

PRA

Pandalus borealis

Granċ aħmar tal-fond

GER

Chaceon spp.

Granċijiet

PAI

Paralomis spp.

Grenadier imnieħru tond

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadieri

GRV

Macrourus spp.

Grey rockcod

NOS

Notothenia squamifrons

Humped rockcod

NOG

Notothenia gibberifrons

Ħalibatt ta' Greenland

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Ħamiema

RJA

Raja alba

Ħuta tas-silġ (pinen suwed)

SSI

Chaenocephalus aceratus

Ħuta tas-silġ tal-Antartiku

ANI

Champsocephalus gunnari

Ħuta tas-silġ Unicorn

LIC

Channichthys rhinoceratus

Inċova

ANE

Engraulis encrasicolus

Kapelin

CAP

Mallotus villosus

Kavalli

MAC

Scomber scombrus

Kelb il-baħar

GAG

Galeorhinus galeus

Klamar

SQS

Martialia hyadesi

Klamar tal-pinen qosra

SQI

Illex illecebrosus

Krill

KRI

Euphausia superba

Laċċa kaħla

SPR

Sprattus sprattus

Leafscale gulper shark

GUQ

Centrophorus squamosus

Linarda

BLI

Molva dypterygia

Lingwata

SOO

Solea spp.

Lingwata komuni

SOL

Solea solea

Lingwata ta' ħalq żgħir

LEM

Microstomus kitt

Lipp

LIN

Molva molva

Manta ġiganta

RMB

Manta birostris

Marbled rockcod

NOR

Notothenia rossii

Marlin abjad

WHM

Tetrapturus albidus

Marlin blu

BUM

Makaira nigricans

Mazzola griża

DGS

Squalus acanthias

Mazzola munqar l-għasfur

DCA

Deania calcea

Mazzola Portugiża

CYO

Centroscymnus coelolepis

Mazzola tal-fanal maġġuri

ETR

Etmopterus princeps

Mazzola tal-fanal minuri

ETP

Etmopterus pusillus

Megrims

LEZ

Lepidorhombus spp.

Mera tal-Atlantiku

ORY

Hoplostethus atlanticus

Merlangu

WHG

Merlangius merlangus

Merluzz

HKE

Merluccius merluccius

Merluzz abjad

HKW

Urophycis tenuis

Merluzz tal-linja sewda

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Merluzz tan-Norveġja

NOP

Trisopterus esmarkii

Minfaħ

BOR

Caproidae

Murruna sewda

SCK

Dalatias licha

Petriċi

ANF

Lophiidae

Pixxiċatt

FLX

Pleuronectiformes

Pixxiplamtu

POR

Lamna nasus

Pixxisinna

TOT

Dissostichus spp.

Pixxisinna Patagonjan

TOP

Dissostichus eleginoides

Pixxisinna tal-Antartiku

TOA

Dissostichus mawsoni

Pixxispad

SWO

Xiphias gladius

Pollakkju

POL

Pollachius pollachius

Pollakkju iswed

POK

Pollachius virens

Raja batra

RJH

Raja brachyura

Raja għewejna

RJE

Raja microocellata

Raja kukù

RJN

Leucoraja naevus

Raja makkjettata

RJM

Raja montagui

Raja ondjata

RJU

Raja undulata

Raja petruża

RJF

Raja fullonica

Raja rotonda

RJI

Raja circularis

Raja tal-fosos

RJC

Raja clavata

Raja tal-kwiekeb

RJR

Raja radiata

Raja tan-Norveġja

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Ras korazza pelaġika

EDW

Pseudopentaceros spp.

Rebekkin skur kumpless

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada u Dipturus cf. intermedia)

Rebekkini u raj

SRX

Rajiformes

Redfish

RED

Sebastes spp.

Sardin

PIL

Sardina pilchardus

Sawrell

JAX

Trachurus spp.

Sawrell taċ-Ċilì

CJM

Trachurus murphyi

Skampu

NEP

Nephrops norvegicus

Snow crabs

PCR

Chionoecetes spp.

South Georgian icefish

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Spnotta

BSS

Dicentrarchus labrax

Stokkafixx

WHB

Micromesistius poutassou

Tonn

BFT

Thunnus thynnus

Tonn obeż

BET

Thunnus obesus

Tonn tan-Nofsinhar

SBF

Thunnus maccoyii

Tusk

USK

Brosme brosme


ANNESS IA

L-ISKAGERRAK, IL-KATTEGAT, IS-SUBŻONI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 U 14 TAL-ICES, L-ILMIJIET TAL-UNJONI TAŻ-ŻONI TAS-CECAF, L-ILMIJIET TAL-GUYANA FRANĊIŻA

Speċi:

Ċiċċirell u qabdiet inċidentali marbutin miegħu

Ammodytes spp.

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a, 3a u 4(1)

Id-Danimarka

0

(2)

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Il-Ġermanja

0

(2)

L-Iżvezja

0

(2)

L-Unjoni

0

(2)

 

Ir-Renju Unit

0

(2)

 

 

It-TAC

0

 

 

(1)

Għajr l-ilmijiet sa sitt mili nawtiċi mil-linji bażi tar-Renju Unit f'Shetland, Fair Isle u Foula.

(2)

Sa 2 % tal-kwota tista' tkun qabdiet inċidentali tal-merlangu u tal-kavalli (OT1/*2A3A4X). Flimkien, il-qabdiet inċidentali tal-merlangu u tal-kavalli li jingħaddu mal-kwota skont din id-dispożizzjoni u l-qabdiet inċidentali tal-ispeċijiet li jingħaddu mal-kwota skont l-Artikolu 15(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 ma għandhomx jaqbżu 9 % tal-kwota.

Kondizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmijin hawn fuq, fiż-żoni ta' ġestjoni taċ-ċiċċirell li ġejjin, kif iddefiniti fl-Anness III, ma jistgħux jinqabdu iktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt:

Żona: l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni ta' ġestjoni taċ-ċiċċirell

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Id-Danimarka

0

0

0

0

0

0

0

Il-Ġermanja

0

0

0

0

0

0

0

L-Iżvezja

0

0

0

0

0

0

0

L-Unjoni

0

0

0

0

0

0

0

Ir-Renju Unit

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

0

0

0

0

0

0

0


Speċi:

Arġentina silus

Argentina silus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 1 u 2

(ARU/1/2.)

Il-Ġermanja

6

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

2

 

In-Netherlands

5

 

L-Unjoni

13

 

Ir-Renju Unit

10

 

 

It-TAC

23

 


Speċi:

Arġentina silus

Argentina silus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 3a u 4

(ARU/3A4-C)

Id-Danimarka

273

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

3

 

Franza

2

 

L-Irlanda

2

 

In-Netherlands

13

 

L-Iżvezja

11

 

L-Unjoni

304

 

Ir-Renju Unit

5

 

 

It-TAC

309

 


Speċi:

Arġentina silus

Argentina silus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5, 6 u 7

(ARU/567.)

Il-Ġermanja

71

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

2

 

L-Irlanda

66

 

In-Netherlands

742

 

L-Unjoni

881

 

Ir-Renju Unit

52

 

 

It-TAC

933

 


Speċi:

Tusk

Brosme brosme

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 1, 2 u 14

(USK/1214EI)

Il-Ġermanja

2

(1)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

2

(1)

Pajjiżi oħrajn

1

(1)

L-Unjoni

5

(1)

Ir-Renju Unit

2

(1)

 

It-TAC

7

 

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta' din il-kwota. Il-qabdiet li jridu jinqatgħu minn din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rapportati separatament (USK/1214EI_AMS).


Speċi:

Tusk

Brosme brosme

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 4

(USK/04-C.)

Id-Danimarka

17

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

5

 

Franza

12

 

L-Iżvezja

2

 

Pajjiżi oħrajn

2

(1)

L-Unjoni

38

 

Ir-Renju Unit

26

 

 

It-TAC

64

 

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta' din il-kwota. Il-qabdiet li jridu jinqatgħu minn din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rapportati separatament (USK/04-C_AMS).


Speċi:

Tusk

Brosme brosme

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5, 6 u 7

(USK/567EI.)

Il-Ġermanja

4

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Spanja

15

 

Franza

176

 

L-Irlanda

17

 

Pajjiżi oħrajn

4

(1)

L-Unjoni

216

 

In-Norveġja

731

(2)(3)(4)(5)

Ir-Renju Unit

85

 

 

It-TAC

1 032

 

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta' din il-kwota. Il-qabdiet li jridu jinqatgħu minn din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rapportati separatament (USK/567EI_AMS).

(2)

Din il-kwota trid tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a, 4, 5b, 6 u 7 (USK/*24X7C).

(3)

Kondizzjoni speċjali: li biha tkun awtorizzata qabda inċidentali ta' speċijiet oħra ta' 25 % għal kull bastiment, fi kwalunkwe waqt, fiż-żoni 5b, 6 u 7. Madankollu, dan il-perċentwal jista' jinqabeż fl-ewwel 24 siegħa wara li jibda s-sajd f'post għas-sajd partikulari. Il-qabdiet inċidentali totali ta' speċijiet oħrajn fiż-żoni 5b, 6 u 7 ma għandhomx jaqbżu l-kwantità mogħtija hawn taħt, f'tunnellati (OTH/*5B67-). Il-qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw li jsiru f'6a fil-kuntest ta' din id-dispożizzjoni ma għandhomx ikunu ta' iktar minn 5 %.

750

 

 

(4)

Inkluż il-lipp. Il-kwoti tan-Norveġja li ġejjin jistgħu jinqabdu biss bil-konzijiet fiż-żoni 5b, 6 u 7:

 

 

 

 

 

Lipp (LIN/*5B67-)

2 000

 

 

Tusk (USK/*5B67-)

731

 

(5)

Il-kwoti tan-Norveġja għal-lipp u għat-tusk huma interkambjabbli sal-kwantità li ġejja, f'tunnellati:

500

 

 


Speċi:

Tusk

Brosme brosme

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4

(USK/04-N.)

Il-Belġju

0

 

TAC prekawzjonarja

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

41

 

Il-Ġermanja

0

 

Franza

0

 

In-Netherlands

0

 

L-Unjoni

41

 

Ir-Renju Unit

1

 

 

It-TAC

Mhux rilevanti

 


Speċi:

Minfaħ

Caproidae

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 6, 7 u 8

(BOR/678-)

Id-Danimarka

1 175

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

L-Irlanda

3 309

 

L-Unjoni

4 484

 

Ir-Renju Unit

304

 

 

It-TAC

4 788

 


Speċi:

Aringa (1)

Clupea harengus

Żona:

3a

(HER/03A.)

Id-Danimarka

2 577

(2)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

41

(2)

L-Iżvezja

2 696

(2)

L-Unjoni

5 314

(2)

In-Norveġja

818

 

Il-Gżejjer Faeroe

0

(3)

 

It-TAC

6 132

 

(1)

Il-qabdiet tal-aringi li jinqabdu fis-sajd bix-xbieki b'daqs tal-malja ta' 32 mm jew iktar.

(2)

Kondizzjoni speċjali: sa 50 % ta' din il-kwantità tista' tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni ta' 4 (HER/*04-C.).

(3)

Jistgħu jinqabdu biss fl-Iskagerrak (HER/*03AN.).


Speċi:

Aringa (1)

Clupea harengus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk Norveġiżi taż-żona 4 li jinsabu fit-Tramuntana ta' 53o30′ N

(HER/4AB.)

Id-Danimarka

14 867

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

9 851

 

Franza

5 168

 

In-Netherlands

12 929

 

L-Iżvezja

978

 

L-Unjoni

43 793

 

Il-Gżejjer Faeroe

63

 

In-Norveġja

27 913

(2)

Ir-Renju Unit

13 896

 

It-TAC

96 252

 

(1)

Il-qabdiet tal-aringi li jinqabdu fis-sajd bix-xbieki b'daqs tal-malja ta' 32 mm jew iktar.

(2)

Il-qabdiet li jinqabdu fil-kuntest ta' din il-kwota jridu jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja. Fil-limitu ta' din il-kwota, fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 4a u 4b (HER/*4AB-C) ma tistax tinqabad iktar mill-kwantità mniżżla hawn taħt, f'tunnellati. Ser tingħata kwantità addizzjonali ta' mhux aktar minn 10 000 tunnellata jekk in-Norveġja titlob it-tali żieda.

12 500

 

 

 

Kondizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmijin hawn fuq, l-Unjoni ma tistax taqbad iktar mill-kwantitajiet imniżżlin hawn taħt fl-ilmijiet Norveġiżi li jinsabu fin-Nofsinhar ta' 62°N. Ser tingħata kwantità addizzjonali ta' mhux aktar minn 2 500 tunnellata jekk l-Unjoni titlob it-tali żieda.

l-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62oN (HER/*4N-S62)

 

 

 

L-Unjoni

12 500

 

 

 


Speċi:

Aringa

Clupea harengus

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi li jinsabu fin-Nofsinhar ta' 62°N

(POK/4N-S62)

L-Iżvezja

237

(1)

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

L-Unjoni

237

 

 

It-TAC

96 252

 

(1)

Il-qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw, tal-merluzz tal-linja sewda, tal-pollakkju, tal-merlangu u tal-pollakkju l-iswed iridu jingħaddu mal-kwota ta' dawn l-ispeċijiet.


Speċi:

Aringa (1)

Clupea harengus

Żona:

3a

(HER/03A-BC)

Id-Danimarka

1 423

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

13

 

L-Iżvezja

229

 

L-Unjoni

1 665

 

 

It-TAC

1 665

 

(1)

Għall-qabdiet tal-aringi li jinqabdu bħala qabdiet inċidentali fis-sajd bix-xbieki b'daqs tal-malja ta' inqas minn 32 mm biss.


Speċi:

Aringa (1)

Clupea harengus

Żona:

4 u 7d u l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a

(HER/2A47DX)

Il-Belġju

11

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

2 143

 

Il-Ġermanja

11

 

Franza

11

 

In-Netherlands

11

 

L-Iżvezja

11

 

L-Unjoni

2 198

 

Ir-Renju Unit

41

 

 

It-TAC

2 239

 

(1)

Għall-qabdiet tal-aringi li jinqabdu bħala qabdiet inċidentali fis-sajd bix-xbieki b'daqs tal-malja ta' inqas minn 32 mm biss.


Speċi:

Aringa (1)

Clupea harengus

Żona:

4c u 7d (2)

(HER/4CXB7D)

Il-Belġju

2 158

(3)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

200

(3)

Il-Ġermanja

133

(3)

Franza

2 569

(3)

In-Netherlands

4 541

(3)

L-Unjoni

9 601

(3)

Ir-Renju Unit

988

(3)

 

It-TAC

96 252

 

(1)

Għall-qabdiet tal-aringi li jinqabdu fis-sajd bix-xbieki b'daqs tal-malja ta' 32 mm jew iktar biss.

(2)

Ħlief għall-istokk tal-Blackwater: ir-referenza hija għall-istokk tal-aringi fir-reġjun marittimu tal-estwarju tat-Thames f'żona delimitata minn linja rombu lejn in-Nofsinhar minn Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) sal-latitudni 51° 33′ N u minn hemm lejn il-Punent sa punt fuq il-kosta tar-Renju Unit.

(3)

Kondizzjoni speċjali: sa 50 % ta' din il-kwota tista' tinqabad fiż-żona 4b (HER/*04B.).


Speċi:

Aringa

Clupea harengus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5b, 6b u 6aN(1)

(HER/5B6ANB)

Il-Ġermanja

97

(2)

TAC prekawzjonarja

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

19

(2)

L-Irlanda

132

(2)

In-Netherlands

97

(2)

L-Unjoni

345

(2)

Ir-Renju Unit

526

(2)

 

It-TAC

871

 

(1)

Ir-referenza hija għall-istokk tal-aringi fil-parti taż-żona 6a tal-ICES li tinsab fil-Lvant tal-meridjan tal-lonġitudni 7oW u fit-Tramuntana tal-parallel tal-latitudni 55oN, jew fil-Punent tal-meridjan tal-lonġitudni 7oW u fit-Tramuntana tal-parallel tal-latitudni 56oN, minbarra x-xmara Clyde.

(2)

Għandu jiġi pprojbit is-sajd għall-aringi fil-parti taż-żoni tal-ICES li għaliha tapplika din it-TAC u li tinsab bejn 56oN u 57o30' N, minbarra f'faxxa ta' sitt mili nawtiċi mkejla mil-linja bażi tal-baħar territorjali tar-Renju Unit.


Speċi:

Aringa

Clupea harengus

Żona:

6aS (1), 7b u 7c

(HER/6AS7BC)

L-Irlanda

309

 

TAC prekawzjonarja

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

In-Netherlands

31

 

L-Unjoni

340

 

 

It-TAC

340

 

(1)

Ir-referenza hija għall-istokk tal-aringi fiż-żona 6a li tinsab fin-Nofsinhar ta' 56o00' N u fil-Punent ta' 07o00' W.


Speċi:

Aringa

Clupea harengus

Żona:

7a (1)

(HER/07A/MM)

L-Irlanda

525

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

L-Unjoni

525

 

Ir-Renju Unit

1 491

 

 

It-TAC

2 016

 

(1)

Minn din iż-żona titnaqqas iż-żona delimitata:

mil-latitudni 52o30' N fit-Tramuntana,

mil-latitudni 52o00' N fin-Nofsinhar,

mill-kosta tal-Irlanda fil-Punent,

mill-kosta tar-Renju Unit fil-Lvant.


Speċi:

Aringa

Clupea harengus

Żona:

7e u 7f

(HER/7EF.)

Franza

116

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

L-Unjoni

116

 

Ir-Renju Unit

116

 

 

It-TAC

232

 


Speċi:

Aringa

Clupea harengus

Żona:

7g (1), 7h (1), 7j (1) u 7k (1)

(HER/7G-K.)

Il-Ġermanja

3

(2)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

14

(2)

L-Irlanda

188

(2)

In-Netherlands

14

(2)

L-Unjoni

219

(2)

Ir-Renju Unit

0

(2)

 

It-TAC

219

(2)

(1)

Ma' din iż-żona tiżdied iż-żona delimitata:

mil-latitudni 52o30' N fit-Tramuntana,

mil-latitudni 52o00' N fin-Nofsinhar,

mill-kosta tal-Irlanda fil-Punent,

mill-kosta tar-Renju Unit fil-Lvant.

(2)

Din il-kwota tista' tiġi allokata biss lil bastimenti li jipparteċipaw fis-sajd sentinella biex jippermettu ġbir ta' data bbażat fuq is-sajd għal dan l-istokk kif ivvalutat mill-ICES. L-Istati Membri kkonċernati għandhom jikkomunikaw l-isem jew l-ismijiet tal-bastimenti lill-Kummissjoni qabel ma jippermettu l-qabdiet.


Speċi:

Inċova

Engraulis encrasicolus

Żona:

8

(ANE/08.)

Spanja

29 700

 

TAC analitika

Franza

3 300

 

L-Unjoni

33 000

 

 

It-TAC

33 000

 


Speċi:

Inċova

Engraulis encrasicolus

Żona:

9 u 10; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni tas-CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spanja

0

(1)

TAC prekawzjonarja

Il-Portugall

0

(1)

L-Unjoni

0

(1)

 

It-TAC

0

(1)

(1)

Il-kwota tista' tinqabad biss mill-1 ta' Lulju 2021 sat-30 ta' Ġunju 2022.


Speċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

L-Iskagerrak

(COD/03AN.)

Il-Belġju

1

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

421

 

Il-Ġermanja

11

 

In-Netherlands

3

 

L-Iżvezja

74

 

L-Unjoni

510

 

 

It-TAC

526

 


Speċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

Il-Kattegat

(COD/03AS.)

Id-Danimarka

75

(1)

TAC prekawzjonarja

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Il-Ġermanja

2

(1)

L-Iżvezja

46

(1)

L-Unjoni

123

(1)

 

It-TAC

123

(1)

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta' din il-kwota.


Speċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

4; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a; il-parti taż-żona 3a li mhix koperta mill-Iskagerrak u mill-Kattegat

(COD/2A3AX4)

Il-Belġju

109

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

625

 

Il-Ġermanja

396

 

Franza

134

(1)

In-Netherlands

353

(1)

L-Iżvezja

4

 

L-Unjoni

1 621

 

In-Norveġja

626

(2)

Ir-Renju Unit

1 433

(1)

 

It-TAC

3 680

 

(1)

Kondizzjoni speċjali: li biha sa 5 % jistgħu jinqabdu fi: iż-żona 7d (COD/*07D.).

(2)

Din il-kwota tista' tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni. Il-qabdiet li jinqabdu fil-kuntest ta' din il-kwota jridu jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja.

Kondizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt f'din iż-żona:

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4 (COD/*04N-)

 

 

L-Unjoni

2 655

 

 

 


Speċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi li jinsabu fin-Nofsinhar ta' 62oN

(COD/4N-S62)

L-Iżvezja

96

(1)

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

L-Unjoni

96

 

 

It-TAC

Mhux rilevanti

 

(1)

Il-qabdiet inċidentali tal-merluzz tal-linja sewda, tal-pollakkju, tal-merlangu u tal-pollakkju l-iswed iridu jingħaddu mal-kwota ta' dawn l-ispeċijiet.


Speċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

6b; l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b li jinsabu fil-Punent ta' 12o00' W kif ukoll dawk taż-żoni 12 u 14

(COD/5W6-14)

Il-Belġju

0

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

0

 

Franza

2

 

L-Irlanda

1

 

L-Unjoni

3

 

Ir-Renju Unit

3

 

 

It-TAC

6

 


Speċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

6a; l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b li jinsabu fil-Lvant ta' 12o00' W

(COD/5BE6A)

Il-Belġju

1

(1)

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 9 ta' dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

5

(1)

Franza

51

(1)

L-Irlanda

71

(1)

L-Unjoni

128

(1)

Ir-Renju Unit

193

(1)

 

It-TAC

321

(1)

(1)

Għall-qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw fis-sajd għal speċijiet oħra biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett għall-bakkaljaw fil-kuntest ta' din il-kwota.


Speċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

7a

(COD/07A.)

Il-Belġju

1

(1)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

2

(1)

L-Irlanda

43

(1)

In-Netherlands

0

(1)

L-Unjoni

46

(1)

Ir-Renju Unit

19

(1)

 

It-TAC

65

(1)

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta' din il-kwota.


Speċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 u 10; l-ilmijiet tal-Unjoni tas-CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Il-Belġju

5

(1)

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 9 ta' dan ir-Regolament

Franza

74

(1)

L-Irlanda

115

(1)

In-Netherlands

0

(1)

L-Unjoni

194

(1)

Ir-Renju Unit

8

(1)

 

It-TAC

202

(1)

(1)

Għall-qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw fis-sajd għal speċijiet oħra biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett għall-bakkaljaw fil-kuntest ta' din il-kwota.


Speċi:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

7d

(COD/07D.)

Il-Belġju

9

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

180

(1)

In-Netherlands

5

(1)

L-Unjoni

194

(1)

Ir-Renju Unit

20

(1)

 

It-TAC

214

 

(1)

Kondizzjoni speċjali: li biha sa 5 % jistgħu jinqabdu fi: fiż-żona 4; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a; dik il-parti taż-żona 3a li mhix koperta mill-Iskagerrak u mill-Kattegat (COD/*2A3X4).


Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(LEZ/2AC4-C)

Il-Belġju

2

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

2

 

Il-Ġermanja

2

 

Franza

12

 

In-Netherlands

10

 

L-Unjoni

28

 

Ir-Renju Unit

703

 

 

It-TAC

731

 


Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b u 6; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14

(LEZ/56-14)

Spanja

168

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

654

(1)

L-Irlanda

191

 

L-Unjoni

1 013

 

Ir-Renju Unit

463

(1)

 

It-TAC

1 476

 

(1)

Kondizzjoni speċjali: li biha sa 5 % jistgħu jinqabdu fi l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4 (LEZ/*2AC4C).


Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

7

(LEZ/07.)

Il-Belġju

127

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Spanja

1 405

(2)

Franza

1 705

(2)

L-Irlanda

775

(2)

L-Unjoni

4 012

 

Ir-Renju Unit

671

(2)

 

It-TAC

4 683

 

(1)

10 % minn din il-kwota tista' tintuża fiż-żoni 8a, 8b, 8d u 8e (LEZ/*8ABDE) għall-qabdiet inċidentali fis-sajd dirett għal-lingwata.

(2)

35 % minn din il-kwota tista' tinqabad fiż-żoni 8a, 8b, 8d u 8e (LEZ/*8ABDE).


Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

8a, 8b, 8d u 8e

(LEZ/8ABDE.)

Spanja

248

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Franza

200

 

L-Unjoni

448

 

 

It-TAC

448

 


Speċi:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

8c, 9 u 10; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni tas-CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spanja

1 912

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta' dan ir-Regolament

Franza

96

 

Il-Portugall

64

 

L-Unjoni

2 072

 

 

It-TAC

2 158

 


Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(ANF/2AC4-C)

Il-Belġju

125

(1)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

275

(1)

Il-Ġermanja

134

(1)

Franza

26

(1)

In-Netherlands

94

(1)

L-Iżvezja

3

(1)

L-Unjoni

657

(1)

Ir-Renju Unit

2 865

(1)

 

 

It-TAC

3 522

 

(1)

Kondizzjoni speċjali: li biha sa 10 % jistgħu jinqabdu fi: fiż-żona 6; fl-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b; fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14 (ANF/*56-14).


Speċi:

Petriċi

Lophiidae

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4

(ANF/04-N.)

Il-Belġju

13

 

TAC prekawzjonarja

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta' dan ir-Regolament

Id-Danimarka

326

 

Il-Ġermanja

5

 

In-Netherlands

5

 

L-Unjoni

349

 

Ir-Renju Unit

76