ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 429

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 63
18 ta' Diċembru 2020


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1989 tas-6 ta’ Novembru 2020 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2019/815 fir-rigward tal-aġġornament tal-2020 tat-tassonomija stipulata fl-istandards tekniċi regolatorji għall-format elettroniku uniku għar-rappurtar ( 1 )

1

 


 

(1)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

18.12.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 429/1


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1989

tas-6 ta’ Novembru 2020

li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2019/815 fir-rigward tal-aġġornament tal-2020 tat-tassonomija stipulata fl-istandards tekniċi regolatorji għall-format elettroniku uniku għar-rappurtar

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2004 dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta’ trasparenza f’dak li għandu x’jaqsam ma’ informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f’suq regolat u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 4(7) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/815 (2) jispeċifika li l-format elettroniku uniku għar-rapportar, kif imsemmi fl-Artikolu 4(7) tad-Direttiva 2004/109/KE, irid jintuża għat-tħejjija tar-rapporti finanzjarji annwali mill-emittenti. Ir-rapporti finanzjarji konsolidati inklużi fih jitħejjew jew skont l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà, li komunement jissejħu Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (“IFRSs”), adottati skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), jew skont l-IFRSs kif maħruġa mill-Bord tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà (IASB) li, abbażi tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/961/KE (4), huma kkunsidrati bħala ekwivalenti għall-IFRSs adottati skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002.

(2)

It-tassonomija ewlenija li trid tintuża għall-format elettroniku uniku għar-rapportar hija bbażata fuq it-Tassonomija tal-IFRS u hija estensjoni tagħha. Il-Fondazzjoni tal-IFRS taġġorna t-Tassonomija tal-IFRS kull sena biex tirrifletti, fost żviluppi oħra, il-ħruġ ta’ IFRSs ġodda jew l-emendar tal-IFRSs eżistenti, l-analiżi tad-divulgazzjonijiet li normalment jiġu rrapportati fil-prattika, jew titjib fil-kontenut ġenerali jew fit-teknoloġija tat-Tassonomija tal-IFRS. Għalhekk, huwa meħtieġ li jiġu aġġornati l-istandards tekniċi regolatorji sabiex kull aġġornament annwali jiġi rifless fit-Tassonomija tal-IFRS.

(3)

F’Marzu 2020, il-Fondazzjoni tal-IFRS ippubblikat il-verżjoni aġġornata tat-Tassonomija tal-IFRS. Dak l-aġġornament jenħtieġ għalhekk li jiġi rifless fir-Regolament Delegat (UE) 2019/815.

(4)

Sabiex jitħalla biżżejjed żmien għall-implimentazzjoni effettiva tar-rekwiżiti mill-emittenti, u sabiex il-kostijiet tal-konformità jitnaqqsu kemm jista’ jkun, dan ir-Regolament jenħtieġ li japplika għar-rapporti finanzjarji annwali li jkun fihom rapporti finanzjarji għas-snin finanzjarji li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2021 jew wara. Madankollu, l-emittenti jenħtieġ li jitħallew jadottaw it-tassonomija speċifikata f’dan ir-Regolament diġà għas-snin finanzjarji li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2020 jew wara.

(5)

Id-drittijiet tal-awtur, id-drittijiet tal-bażi ta’ data u kwalunkwe dritt ieħor ta’ proprjetà intellettwali fit-Tassonomija tal-IFRS huma proprjetà tal-Fondazzjoni tal-IFRS. Għalhekk jenħtieġ li fl-Anness I tar-Regolament Delegat (UE) 2019/815 titpoġġa nota dwar id-drittijiet tal-awtur.

(6)

Ir-Regolament Delegat (UE) 2019/815 għalhekk jenħtieġ li jiġi emendat kif xieraq.

(7)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandard tekniku regolatorju ppreżentat lill-Kummissjoni mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq.

(8)

Dan ir-Regolament huwa aġġornament tekniku tar-Regolament Delegat (UE) 2019/815 biex jiġu riflessi l-aġġornamenti fit-tassonomija tal-IFRS u bħala tali ma jikkostitwixxix politika ġdida jew bidla sostanzjali fil-politika eżistenti. L-ESMA ma wettqitx konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, ma analizzatx il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati jew ma talbitx il-parir tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) minħabba li dan kien ikun sproporzjonat ħafna mal-kamp ta’ applikazzjoni u mal-impatt ta’ din l-emenda,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament Delegat (UE) 2019/815

Ir-Regolament Delegat (UE) 2019/815 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Anness I huwa emendat f’konformità mal-Anness I ta’ dan ir-Regolament;

(2)

L-Anness VI huwa sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dispożizzjoni tranżizzjonali

Permezz ta’ deroga mir-Regolament Delegat (UE) 2019/815 kif emendat mir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/2100 (6), dan ir-Regolament jista’ jiġi applikat għal rapporti finanzjarji annwali li fihom rapporti finanzjarji għas-snin finanzjarji li jibdew qabel l-1 ta’ Jannar 2021.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2021 għar-rapporti finanzjarji annwali li fihom rapporti finanzjarji għas-snin finanzjarji li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2021 jew wara.

Madankollu, l-Artikolu 2 għandu japplika mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Novembru 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 390, 31.12.2004, p. 38.

(2)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/815 tas-17 ta’ Diċembru 2018 li jissupplimenta d-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar l-ispeċifikazzjoni tal-format elettroniku uniku għar-rapportar (ĠU L 143, 29.5.2019, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta’ standards internazzjonali tal-kontabbiltà (ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1).

(4)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/961/KE tat-12 ta’ Diċembru 2008 dwar l-użu, min-naħa ta’ emittenti ta’ titoli ta’ pajjiżi terzi, tal-istandards nazzjonali tal-kontabbiltà ta’ ċerti pajjiżi terzi u l-istandards internazzjonali tar-rappurtar finanzjajru biex jippreparaw ir-rapporti finanzjarji konsolidati tagħhom (ĠU L 340, 19.12.2008, p. 112).

(5)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

(6)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/2100 tat-30 ta’ Settembru 2019 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2019/815 fir-rigward tal-aġġornamenti għat-tassonomija li trid tinuża għall-format elettroniku uniku għar-rapportar (ĠU L 326, 16.12.2019, p. 1).


ANNESS I

L-Anness I tar-Regolament Delegat (UE) 2019/815 huwa emendat kif ġej:

(1)

id-definizzjoni ta’ esef_cor hija ssostitwita b’dan li ġej:

“prefiss applikat fit-Tabelli tal-Annessi IV u VI għall-elementi ddefiniti fl-ispazju tal-isem ‘http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2020-03-16/esef_cor’ ”;

(2)

id-definizzjoni ta’ esef_all hija ssostitwita b’dan li ġej:

“prefiss applikat fit-Tabella tal-Anness VI għall-elementi ddefiniti fl-ispazju tal-isem ‘http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2020-03-16/esef_all’ ”;

(3)

id-definizzjoni ta’ ifrs-full hija ssostitwita b’dan li ġej:

“prefiss applikat fit-Tabelli tal-Annessi IV u VI għall-elementi ddefiniti fl-ispazju tal-isem ‘http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2020-03-16/ifrs-full’ ”.

(4)

jiżdied l-avviż dwar id-dritt tal-awtur li ġej:

“Id-dritt tal-awtur u d-dritt tal-bażi ta’ data fil-Materjali tat-Tassonomija tal-IFRS jinżamm mill-Fondazzjoni IFRS. Il-Materjali tat-Tassonomija tal-IFRS huma prodotti bl-użu tal-lingwa XBRL bil-permess ta’ XBRL International. Il-Fondazzjoni IFRS m’għandhiex tasserixxi d-drittijiet tagħha fil-Materjali tat-Tassonomija tal-IFRS fiż-ŻEE għall-preparazzjoni u għall-użu ta’ rapporti finanzjarji tal-IFRS ittaggjati fil-kuntest tal-applikazzjoni tal-Istandards tal-IFRS. Il-Fondazzjoni IFRS tirriżerva d-drittijiet l-oħra kollha, inklużi iżda mhux limitati għal dawk barra ż-ŻEE. L-Użu Kummerċjali, li jinkludi r-riproduzzjoni, huwa strettament ipprojbit. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Fondazzjoni IFRS fuq www.ifrs.org”.


ANNESS II

“ANNESS VI

Skema tat-tassonomija fundamentali

Tabella

Skema tat-tassonomija fundamentali għall-immarkar tar-rapporti finanzjarji konsolidati IFRS

Prefiss

Isem l-element/rwol URI

Tip ta’ element u attributi

Tikketta

Tikketta tad-dokumentazzjoni

Referenzi

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

membru

Bidliet kbar b’mod anormalu fil-prezzijiet tal-assi jew fir-rati tal-kambju [member]

Dan il-membru jirrappreżenta bidliet kbar b’mod anormalu fil-prezzijiet tal-assi jew fir-rati tal-kambju.

eżempju: IAS 10 22 g

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

assi

Stimi kontabilistiċi [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

membru

Stimi kontabilistiċi [member]

Dan il-membru jirrappreżenta assi, obbligazzjoni jew konsum perjodiku ta’ assi, soġġett għall-aġġustamenti li jirriżultaw mill-valutazzjoni tal-istat preżenti tal-assi u tal-obbligazzjonijiet u tal-benefiċċji u tal-obbligi mistennija fil-ġejjieni assoċjati magħhom. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Stimi kontabilistiċi’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor.

divulgazzjoni: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingProfit

X durata, kreditu

Profitt kontabilistiku

L-ammont ta’ profitt (telf) għal perjodu qabel it-tnaqqis tal-ispiża tat-taxxa. [Refer: Profitt (telf)]

divulgazzjoni: IAS 12 81 c ii, divulgazzjoni: IAS 12 81 c i

ifrs-full

Dovuti

X instant, kreditu

Dovuti

L-ammont ta’ obbligazzjonijiet li jitħallsu għal prodotti jew għal servizzi li ġew riċevuti jew forniti iżda li ma tħallsux, ma ġewx fatturati jew maqbula formalment mal-fornitur, inklużi l-ammonti dovuti lill-impjegati.

prattika komuni: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant, kreditu

Dovuti u introjtu differit

L-ammont ta’ dovuti u ta’ introjtu differit. [Refer: Dovuti; Introjtu differit]

prattika komuni: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Dovuti u introjtu differit [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant, kreditu

Dovuti u introjtu differit ikklassifikati bħala kurrenti

L-ammont ta’ dovuti u ta’ introjtu differit ikklassifikati bħala kurrenti. [Refer: Dovuti u introjtu differit]

prattika komuni: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Dovuti u introjtu differit ikklassifikati bħala kurrenti [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant, kreditu

Dovuti u introjtu differit ikklassifikati bħala mhux kurrenti

L-ammont ta’ dovuti u ta’ introjtu differit ikklassifikati bħala mhux kurrenti. [Refer: Dovuti u introjtu differit]

prattika komuni: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Dovuti u introjtu differit ikklassifikati bħala mhux kurrenti [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, kreditu

Dovuti kklassifikati bħala kurrenti

L-ammont ta’ dovuti kklassifikati bħala kurrenti. [Refer: Dovuti]

prattika komuni: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, kreditu

Dovuti kklassifikati bħala mhux kurrenti

L-ammont ta’ dovuti kklassifikati bħala mhux kurrenti. [Refer: Dovuti]

prattika komuni: IAS 1 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant, debitu

Introjtu dovut

L-ammont ta’ assi li jirrappreżenta l-introjtu li nkiseb iżda li għadu ma ġiex riċevut.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debitu

Żieda (tnaqqis) akkumulat(a) fil-valur ġust tal-assi finanzjarji speċifikati bħala mkejla fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf, attribwibbli għal bidliet fir-riskju ta’ kreditu tal-assi finanzjarji

Iż-żieda (tnaqqis) akkumulat(a) fil-valur ġust tal-assi finanzjarji speċifikati bħala mkejla fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf li huma attribwibbli għal bidliet fir-riskju ta’ kreditu tal-assi ddeterminati: (a) bħala l-ammont ta’ bidla fil-valur ġust tagħha li ma jkunx attribwibbli għal bidliet fil-kundizzjonijiet tas-suq li wasslu għal riskju tas-suq; jew (b) bl-użu ta’ metodu alternattiv li l-entità temmen li jirrappreżenta aktar fedelment l-ammont ta’ bidla fil-valur ġust li huwa attribwibbli għal bidliet fir-riskju ta’ kreditu tal-assi. [Refer: Riskju ta’ kreditu [member]; Riskju tas-suq [member]; Żieda (tnaqqis) fil-valur ġust tal-assi finanzjarji speċifikati bħala mkejla fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf, attribwibbli għal bidliet fir-riskju ta’ kreditu tal-assi finanzjarji]

divulgazzjoni: IFRS 7 9 c

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Żieda (tnaqqis) akkumulat(a) fil-valur ġust ta’ derivattivi ta’ kreditu jew ta’ strumenti simili relatati mal-assi finanzjarji speċifikati bħala mkejla fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf.

Iż-żieda (tnaqqis) akkumulat(a) fil-valur ġust ta’ derivattivi ta’ kreditu jew ta’ strumenti simili relatati mal-assi finanzjarji speċifikati bħala mkejla fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf. [Refer: Derivattivi [member]; Żieda (tnaqqis) fil-valur ġust tal-assi finanzjarji speċifikati bħala mkejla fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ derivattivi ta’ kreditu jew ta’ strumenti simili relatati ma’ profitt jew telf; Assi finanzjarji]

divulgazzjoni: IFRS 7 9 d

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, kreditu

Żieda (tnaqqis) akkumulat(a) fil-valur ġust ta’ obbligazzjoni finanzjarja, attribwibbli għal bidliet fir-riskju ta’ kreditu ta’ obbligazzjoni

Iż-żieda (tnaqqis) akkumulat(a) fil-valur ġust tal-obbligazzjonijiet finanzjarji li huma attribwibbli għal bidliet fir-riskju ta’ kreditu tal-obbligazzjonijiet. [Refer: Riskju ta’ kreditu [member]; Riskju tas-suq [member]; Żieda (tnaqqis) akkumulat(a) fil-valur ġust ta’ obbligazzjoni finanzjarja, attribwibbli għal bidliet fir-riskju ta’ kreditu ta’ obbligazzjoni]

divulgazzjoni: IFRS 7 10 a, divulgazzjoni: IFRS 7 10 A a

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debitu

Żieda (tnaqqis) akkumulat(a) fil-valur ġust ta’ self jew ta’ riċevibbli, attribwibbli għal bidliet fir-riskju ta’ kreditu tal-assi finanzjarji

Iż-żieda (tnaqqis) akkumulat(a) fil-valur ġust ta’ self jew ta’ riċevibbli li huma attribwibbli għal bidliet fir-riskju ta’ kreditu tal-assi ddeterminati: (a) bħala l-ammont ta’ bidla fil-valur ġust tagħhom li ma jkunx attribwibbli għal bidliet fil-kundizzjonijiet tas-suq li wasslu għar-riskju tas-suq; jew (b) bl-użu ta’ metodu alternattiv li l-entità temmen li jirrappreżenta aktar fedelment l-ammont ta’ bidla fil-valur ġust li huwa attribwibbli għal bidliet fir-riskju ta’ kreditu tal-assi. [Refer: Riskju tas-suq [member]]

divulgazzjoni: IFRS 7 9 c - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Iż-żieda (it-tnaqqis) akkumulat(a) fil-valur ġust ta’ derivattivi ta’ kreditu jew ta’ strumenti simili relatati ma’ self jew ma’ riċevibbli.

Iż-żieda (it-tnaqqis) aggregat(a) fil-valur ġust ta’ derivattivi ta’ kreditu jew ta’ strumenti simili relatati ma’ self jew ma’ riċevibbli. [Refer: Derivattivi [member]; Żieda (tnaqqis) fil-valur ġust ta’ derivattivi ta’ kreditu jew ta’ strumenti simili relatati ma’ self jew ma’ riċevibbli]

divulgazzjoni: IFRS 7 9 d - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

membru

Deprezzament, amortizzament u indeboliment akkumulati [member]

Dan il-membru jirrappreżenta deprezzament, amortizzament u indeboliment akkumulati. [Refer: Telf minn indeboliment; Spiża tad-deprezzament u tal-amortizzament]

divulgazzjoni: IAS 16 73 d, divulgazzjoni: IAS 16 75 b, divulgazzjoni: IAS 38 118 c, divulgazzjoni: IAS 40 79 c divulgazzjoni: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

membru

Deprezzament u amortizzament akkumulati [member]

Dan il-membru jirrappreżenta deprezzament u amortizzament akkumulati. [Refer: Spiża tad-deprezzament u tal-amortizzament]

prattika komuni: IAS 16 73 d, divulgazzjoni: IAS 16 75 b, prattika komuni: IAS 38 118 c, prattika komuni: IAS 40 79 c, prattika komuni: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debitu

Aġġustament akkumulat tal-ħeġġ fil-valur ġust fuq entrata ħħeġġjata inkluża fl-ammont riportat, assi

L-ammont akkumulat ta’ aġġustament tal-ħeġġ fil-valur ġust fuq entrata ħħeġġjata li hija inkluża fl-ammont riportat tal-entrata ħħeġġjata, rikonoxxuta fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja bħala assi. [Refer: Entrati ħħeġġjati [member]]

divulgazzjoni: IFRS 7 24B a ii

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, kreditu

Aġġustament akkumulat tal-ħeġġ fil-valur ġust fuq entrata ħħeġġjata inkluża fl-ammont riportat, obbligazzjonijiet

L-ammont akkumulat ta’ aġġustament tal-ħeġġ fil-valur ġust fuq entrata ħħeġġjata li hija inkluża fl-ammont riportat tal-entrata ħħeġġjata, rikonoxxuta fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja bħala obbligazzjoni. [Refer: Entrati ħħeġġjati [member]]

divulgazzjoni: IFRS 7 24B a ii

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debitu

Aġġustament akkumulat tal-ħeġġ fil-valur ġust li jifdal fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja għal entrata ħħeġġjata li ma għadhiex tiġi aġġustata għall-qligħ u għat-telf tal-iħħeġġjar, assi

L-ammont akkumulat ta’ aġġustament tal-ħeġġ fil-valur ġust li jifdal fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja għal entrata ħħeġġjata li hija assi finanzjarju mkejjel fuq il-bażi tal-kost amortizzat u li ma għadhiex tiġi aġġustata għall-qligħ u għat-telf tal-iħħeġġjar. [Refer: Assi finanzjarji fuq il-bażi tal-kost amortizzat; Entrati ħħeġġjati [member]]

divulgazzjoni: IFRS 7 24B a v

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, kreditu

Aġġustament akkumulat tal-ħeġġ fil-valur ġust li jifdal fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja għal entrata ħħeġġjata li ma għadhiex tiġi aġġustata għall-qligħ u għat-telf tal-iħħeġġjar, obbligazzjonijiet

L-ammont akkumulat ta’ aġġustament tal-ħeġġ fil-valur ġust li jifdal fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja għal entrata ħħeġġjata li hija obbligazzjoni finanzjarja mkejla fuq il-bażi tal-kost amortizzat u li ma għadhiex tiġi aġġustata għall-qligħ u għat-telf tal-iħħeġġjar. [Refer: Obbligazzjonijiet finanzjarji fuq il-bażi tal-kost amortizzat; Entrati ħħeġġjati [member]]

divulgazzjoni: IFRS 7 24B a v

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

membru

Indeboliment akkumulat [member]

Dan il-membru jirrappreżenta indeboliment akkumulat. [Refer: Telf minn indeboliment]

prattika komuni: IAS 16 73 d, prattika komuni: IAS 38 118 c, prattika komuni: IAS 40 79 c, prattika komuni: IAS 41 54 f, divulgazzjoni: IFRS 3 B67 d, divulgazzjoni: IFRS 7 35H, eżempju: IFRS 7 35N, eżempju: IFRS 7 IG29 b - Data ta’ skadenza 01/01/2021, eżempju: IFRS 7 37 b - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, kreditu

Introjtu komprensiv ieħor akkumulat

L-ammont ta’ entrati akkumulati ta’ introjtu u ta’ spiża (inklużi l-aġġustamenti tar-riklassifikazzjoni) li mhumiex rikonoxxuti fi profitt jew telf kif meħtieġ jew permess minn IFRSs oħrajn. [Refer: IFRSs [member]; Introjtu komprensiv ieħor]

prattika komuni: IAS 1 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

membru

Introjtu komprensiv ieħor akkumulat [member]

Dan il-membru jirrappreżenta introjtu komprensiv ieħor akkumulat. [Refer: Introjtu komprensiv ieħor]

prattika komuni: IAS 1 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X durata, debitu

Spejjeż tal-akkwiżizzjoni u tal-amministrazzjoni relatati ma’ kuntratti ta’ assigurazzjoni

L-ammont ta’ spejjeż tal-akkwiżizzjoni u tal-amministrazzjoni relatati ma’ kuntratti ta’ assigurazzjoni. [Refer: Tipi ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni [member]]

prattika komuni: IAS 1 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, kreditu

Valur ġust fid-data tal-akkwiżizzjoni tal-interess ta’ ekwità fl-akkwiżit miżmum mill-akkwirent minnufih qabel id-data tal-akkwiżizzjoni

Il-valur ġust fid-data tal-akkwiżizzjoni tal-interess ta’ ekwità fl-akkwiżit miżmum mill-akkwirent minnufih qabel id-data tal-akkwiżizzjoni f’kombinament ta’ negozji miksuba fi stadji. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]]

divulgazzjoni: IFRS 3 B64 p i

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, kreditu

Korrispettiv ittrasferit, valur ġust fid-data tal-akkwiżizzjoni

Il-valur ġust, fid-data tal-akkwiżizzjoni, tal-korrispettiv ittrasferit f’kombinament ta’ negozji. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]]

divulgazzjoni: IFRS 3 B64 f

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Il-valur ġust fid-data tal-akkwiżizzjoni tal-korrispettiv totali ttrasferit [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X durata, debitu

Kostijiet relatati mal-akkwiżizzjoni għal tranżazzjoni rikonoxxuta separatament mill-akkwiżizzjoni tal-assi u mis-suppożizzjoni tal-obbligazzjonijiet f’kombinament ta’ negozji

L-ammont ta’ kostijiet relatati mal-akkwiżizzjoni għal tranżazzjonijiet rikonoxxuti separatament mill-akkwiżizzjoni tal-assi u mis-suppożizzjoni tal-obbligazzjonijiet f’kombinamenti ta’ negozji. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]]

divulgazzjoni: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X durata, debitu

Kostijiet relatati mal-akkwiżizzjoni rikonoxxuti bħala spiża għal tranżazzjoni rikonoxxuta separatament mill-akkwiżizzjoni tal-assi u mis-suppożizzjoni tal-obbligazzjonijiet f’kombinament ta’ negozji

L-ammont ta’ kostijiet relatati mal-akkwiżizzjoni rikonoxxuti bħala spiża għal tranżazzjonijiet li huma rikonoxxuti separatament mill-akkwiżizzjoni tal-assi u mis-suppożizzjoni tal-obbligazzjonijiet f’kombinamenti ta’ negozji. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]]

divulgazzjoni: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X durata, debitu

Akkwiżizzjonijiet permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji, assi bijoloġiċi

Iż-żieda fl-assi bijoloġiċi li jirriżultaw mill-akkwiżizzjonijiet permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]; Assi bijoloġiċi]

divulgazzjoni: IAS 41 50 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X durata, debitu

Akkwiżizzjonijiet permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji, kostijiet tal-akkwiżizzjoni differita li jinħolqu minn kuntratti ta’ assigurazzjoni

Iż-żieda fil-kostijiet tal-akkwiżizzjoni differita li jinħolqu minn kuntratti ta’ assigurazzjoni li jirriżultaw mill-akkwiżizzjonijiet permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]; Kostijiet tal-akkwiżizzjoni differita li jinħolqu minn kuntratti ta’ assigurazzjoni]

prattika komuni: IFRS 4 37 e - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X durata, debitu

Akkwiżizzjonijiet permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji, assi intanġibbli u avvjament

Iż-żieda f’assi intanġibbli u f’avvjament li jirriżultaw mill-akkwiżizzjonijiet permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]; Assi intanġibbli u avvjament]

prattika komuni: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X durata, debitu

Akkwiżizzjonijiet permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji, assi intanġibbli għajr avvjament

Iż-żieda f’assi intanġibbli għajr avvjament li jirriżultaw mill-akkwiżizzjonijiet permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]; Assi intanġibbli għajr avvjament]

divulgazzjoni: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X durata, debitu

Akkwiżizzjonijiet permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji, proprjetà għall-investiment

Iż-żieda fi proprjetà għall-investiment li tirriżulta mill-akkwiżizzjonijiet permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]; Proprjetà għall-investiment]

divulgazzjoni: IAS 40 76 b, divulgazzjoni: IAS 40 79 d ii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X durata, kreditu

Akkwiżizzjonijiet permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji, obbligazzjonijiet taħt kuntratti ta’ assigurazzjoni u kuntratti tar-riassigurazzjoni maħruġa

Iż-żieda fl-obbligazzjonijiet taħt kuntratti ta’ assigurazzjoni u kuntratti tar-riassigurazzjoni maħruġa li jirriżultaw mill-akkwiżizzjonijiet permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]; Obbligazzjonijiet taħt kuntratti ta’ assigurazzjoni u kuntratti tar-riassigurazzjoni maħruġa]

prattika komuni: IFRS 4 37 e - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X durata, kreditu

Akkwiżizzjonijiet permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji, provvedimenti oħrajn

Iż-żieda fi provvedimenti oħrajn li jirriżultaw mill-akkwiżizzjonijiet permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]; Provvedimenti oħrajn]

prattika komuni: IAS 37 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X durata, debitu

Akkwiżizzjonijiet permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji, proprjetà, impjanti u tagħmir

Iż-żieda fi proprjetà, f’impjanti u f’tagħmir li jirriżultaw mill-akkwiżizzjonijiet permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]; Proprjetà, impjanti u tagħmir]

divulgazzjoni: IAS 16 73 e iii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X durata, debitu

Akkwiżizzjonijiet permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji, assi tar-riassigurazzjoni

Iż-żieda fl-assi tar-riassigurazzjoni li jirriżultaw mill-akkwiżizzjonijiet permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]; Assi tar-riassigurazzjoni]

prattika komuni: IFRS 4 37 e - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debitu

Pretensjonijiet attwali li jirriżultaw minn kuntratti fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-IFRS 17

L-ammont tal-pretensjonijiet attwali li jirriżultaw minn kuntratti fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-IFRS 17.

divulgazzjoni: IFRS 17 130 - Effettiv 01/01/2021

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Suppożizzjoni attwarjali tar-rati ta’ skont

Ir-rata ta’ skont użata bħala s-suppożizzjoni attwarjali sinifikanti sabiex jiġi ddeterminat il-valur preżenti ta’ obbligu ta’ benefiċċju definit. [Refer: Obbligu ta’ benefiċċju definit, fuq il-bażi tal-valur preżenti; Suppożizzjonijiet attwarjali [member]]

prattika komuni: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

membru

Suppożizzjoni attwarjali tar-rati ta’ skont [member]

Dan il-membru jirrappreżenta r-rati ta’ skont użati bħala suppożizzjonijiet attwarjali. [Refer: Suppożizzjonijiet attwarjali [member]]

prattika komuni: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Suppożizzjoni attwarjali tar-rati ta’ inflazzjoni mistennija

Ir-rata ta’ inflazzjoni mistennija li tintuża bħala suppożizzjoni attwarjali sinifikanti sabiex jiġi ddeterminat il-valur preżenti ta’ obbligu ta’ benefiċċju definit. [Refer: Pjanijiet ta’ benefiċċju definit [member]; Obbligu ta’ benefiċċju definit, fuq il-bażi tal-valur preżenti; Suppożizzjonijiet attwarjali [member]]

prattika komuni: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

membru

Suppożizzjoni attwarjali tar-rati ta’ inflazzjoni mistennija [member]

Dan il-membru jirrappreżenta r-rati ta’ inflazzjoni mistennija użati bħala suppożizzjonijiet attwarjali. [Refer: Suppożizzjonijiet attwarjali [member]]

prattika komuni: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Suppożizzjoni attwarjali tar-rati mistennija ta’ żidiet fil-pensjoni

Ir-rata mistennija ta’ żidiet fil-pensjoni li tintuża bħala suppożizzjoni attwarjali sinifikanti sabiex jiġi ddeterminat il-valur preżenti ta’ obbligu ta’ benefiċċju definit. [Refer: Pjanijiet ta’ benefiċċju definit [member]; Obbligu ta’ benefiċċju definit, fuq il-bażi tal-valur preżenti; Suppożizzjonijiet attwarjali [member]]

prattika komuni: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

membru

Suppożizzjoni attwarjali tar-rati mistennija ta’ żidiet fil-pensjoni [member]

Dan il-membru jirrappreżenta r-rati mistennija ta’ żidiet fil-pensjoni użati bħala suppożizzjonijiet attwarjali. [Refer: Suppożizzjonijiet attwarjali [member]]

prattika komuni: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Suppożizzjoni attwarjali tar-rati mistennija ta’ żidiet fis-salarju

Ir-rata mistennija ta’ żidiet fis-salarju li tintuża bħala suppożizzjoni attwarjali sinifikanti sabiex jiġi ddeterminat il-valur preżenti ta’ obbligu ta’ benefiċċju definit. [Refer: Pjanijiet ta’ benefiċċju definit [member]; Obbligu ta’ benefiċċju definit, fuq il-bażi tal-valur preżenti; Suppożizzjonijiet attwarjali [member]]

prattika komuni: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

membru

Suppożizzjoni attwarjali tar-rati mistennija ta’ żidiet fis-salarju [member]

Dan il-membru jirrappreżenta r-rati mistennija ta’ żidiet fis-salarju użati bħala suppożizzjonijiet attwarjali. [Refer: Suppożizzjonijiet attwarjali [member]]

prattika komuni: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

Suppożizzjoni attwarjali tal-istennija tal-għomor wara l-irtirar

L-istennija tal-għomor wara l-irtirar li tintuża bħala suppożizzjoni attwarjali sinifikanti sabiex jiġi ddeterminat il-valur preżenti ta’ obbligu ta’ benefiċċju definit. [Refer: Obbligu ta’ benefiċċju definit, fuq il-bażi tal-valur preżenti; Suppożizzjonijiet attwarjali [member]]

prattika komuni: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

membru

Suppożizzjoni attwarjali tal-istennija tal-għomor wara l-irtirar [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-istennija tal-għomor wara l-irtirar użata bħala suppożizzjonijiet attwarjali. [Refer: Suppożizzjonijiet attwarjali [member]]

prattika komuni: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Suppożizzjoni attwarjali tar-rati tax-xejriet tal-kostijiet mediċi

Rata tax-xejriet tal-kostijiet mediċi użata bħala suppożizzjoni attwarjali sinifikanti sabiex jiġi ddeterminat il-valur preżenti ta’ obbligu ta’ benefiċċju definit. [Refer: Obbligu ta’ benefiċċju definit, fuq il-bażi tal-valur preżenti; Suppożizzjonijiet attwarjali [member]]

prattika komuni: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

membru

Suppożizzjoni attwarjali tar-rati tax-xejriet tal-kostijiet mediċi [member]

Dan il-membru jirrappreżenta r-rati tax-xejriet tal-kostijiet mediċi użati bħala suppożizzjonijiet attwarjali. [Refer: Suppożizzjonijiet attwarjali [member]]

prattika komuni: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

Suppożizzjoni attwarjali tar-rati ta’ mortalità

Ir-rata ta’ mortalità użata bħala s-suppożizzjoni attwarjali sinifikanti sabiex jiġi ddeterminat il-valur preżenti ta’ obbligu ta’ benefiċċju definit. [Refer: Obbligu ta’ benefiċċju definit, fuq il-bażi tal-valur preżenti; Suppożizzjonijiet attwarjali [member]]

prattika komuni: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

membru

Suppożizzjoni attwarjali tar-rati ta’ mortalità [member]

Dan il-membru jirrappreżenta r-rati ta’ mortalità użati bħala suppożizzjonijiet attwarjali. [Refer: Suppożizzjonijiet attwarjali [member]]

prattika komuni: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

Suppożizzjoni attwarjali tal-età tal-irtirar

L-età tal-irtirar użata bħala suppożizzjoni attwarjali sinifikanti sabiex jiġi ddeterminat il-valur preżenti ta’ obbligu ta’ benefiċċju definit. [Refer: Obbligu ta’ benefiċċju definit, fuq il-bażi tal-valur preżenti; Suppożizzjonijiet attwarjali [member]]

prattika komuni: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

membru

Suppożizzjoni attwarjali tal-età tal-irtirar [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-età tal-irtirar użata bħala suppożizzjoni attwarjali. [Refer: Suppożizzjonijiet attwarjali [member]]

prattika komuni: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

assi

Suppożizzjonijiet attwarjali [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

membru

Suppożizzjonijiet attwarjali [member]

Dan il-membru jirrappreżenta s-suppożizzjonijiet attwarjali kollha. Is-suppożizzjonijiet attwarjali huma l-aħjar stimi kompatibbli b’mod reċiproku u imparzjali mill-entità tal-varjabbli demografiċi u finanzjarji li se jiddeterminaw il-kost aħħari tal-għoti ta’ benefiċċji ta’ wara l-impjieg. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Suppożizzjonijiet attwarjali’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor.

divulgazzjoni: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X durata, debitu

Qligħ (telf) attwarjali li jinħoloq minn bidliet fis-suppożizzjonijiet demografiċi, obbligazzjoni (assi) ta’ benefiċċju definit nett

It-tnaqqis (iż-żieda) f’obbligazzjoni (assi) ta’ benefiċċju definit nett li tirriżulta minn qligħ (telf) attwarjali li jinħoloq minn bidliet fis-suppożizzjonijiet demografiċi li jirriżultaw f’kejl mill-ġdid tal-obbligazzjoni (assi) ta’ benefiċċju definit nett. Is-suppożizzjonijiet demografiċi jittrattaw kwistjonijiet bħal: (a) il-mortalità; (b) ir-rati ta’ dawran tal-ħaddiema, diżabbiltà u rtirar bikri; (c) il-proporzjon tal-membri tal-pjan b’dipendenti li se jkunu eliġibbli għall-benefiċċji; (d) il-proporzjon tal-membri tal-pjan li se jagħżlu kull forma ta’ għażla ta’ pagament disponibbli skont it-termini tal-pjan; u (e) ir-rati tal-pretensjonijiet taħt il-pjanijiet mediċi. [Refer: Obbligazzjoni (assi) tal-benefiċċju definit nett]

divulgazzjoni: IAS 19 141 c ii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X durata, debitu

Qligħ (telf) attwarjali li jinħoloq minn bidliet fis-suppożizzjonijiet finanzjarji, obbligazzjoni (assi) ta’ benefiċċju definit nett

It-tnaqqis (iż-żieda) f’obbligazzjoni (assi) ta’ benefiċċju definit nett li tirriżulta minn qligħ (telf) attwarjali li jinħoloq minn bidliet fis-suppożizzjonijiet finanzjarji li jirriżultaw f’kejl mill-ġdid tal-obbligazzjoni (assi) ta’ benefiċċju definit nett. Is-suppożizzjonijiet finanzjarji li jittrattaw entrati bħal: (a) ir-rata ta’ skont; (b) il-livelli ta’ benefiċċji, minbarra kwalunkwe kost tal-benefiċċji li għandhom jintlaħqu mill-impjegati, u s-salarju futur; (c) fil-każ tal-benefiċċji mediċi, il-kostijiet mediċi futuri, inklużi l-kostijiet għall-immaniġġar tal-pretensjonijiet (jiġifieri l-kostijiet li se jiġu mġarrba fl-ipproċessar u r-riżoluzzjoni tal-pretensjonijiet, inklużi t-tariffi legali u tal-aġġustatur); u (d) it-taxxi pagabbli mill-pjan fuq kontribuzzjonijiet relatati mas-servizz qabel id-data tar-rapportar jew fuq il-benefiċċji li jirriżultaw minn dak is-servizz. [Refer: Obbligazzjoni (assi) tal-benefiċċju definit nett]

divulgazzjoni: IAS 19 141 c iii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X durata, debitu

Qligħ (telf) attwarjali li jinħoloq minn aġġustamenti mill-esperjenza, obbligazzjoni (assi) ta’ benefiċċju definit nett

It-tnaqqis (iż-żieda) f’obbligazzjoni (assi) ta’ benefiċċju definit nett li tirriżulta minn qligħ (telf) attwarjali li jinħoloq minn aġġustamenti mill-esperjenza li jirriżultaw f’kejl mill-ġdid tal-obbligazzjoni (assi) ta’ benefiċċju definit nett. L-aġġustamenti mill-esperjenza jittrattaw l-effetti tad-differenzi bejn is-suppożizzjonijiet attwarjali preċedenti u dak li fil-fatt seħħ. [Refer: Obbligazzjoni (assi) tal-benefiċċju definit nett]

prattika komuni: IAS 19 141 c

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, kreditu

Valur attwarjali preżenti tal-benefiċċji għall-irtirar imwiegħda

Il-valur preżenti tal-pagamenti mistennija minn pjan ta’ benefiċċji għall-irtirar għall-impjegati eżistenti u għal dawk preċedenti, attribwibbli għas-servizz diġà mogħti.

divulgazzjoni: IAS 26 35 d

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X durata

Provvediment addizzjonali rikonoxxut fi profitt jew telf, kont ta’ provvediment għat-telf ta’ kreditu tal-assi finanzjarji

L-ammont ta’ provvediment addizzjonali għat-telf ta’ kreditu tal-assi finanzjarji rikonoxxut fi profitt jew telf. [Refer: Kont ta’ provvediment għat-telf ta’ kreditu tal-assi finanzjarji]

prattika komuni: IFRS 7 16 - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Divulgazzjonijiet addizzjonali għall-ammonti rikonoxxuti mid-data tal-akkwiżizzjoni għal kull klassi maġġuri ta’ assi miksuba u ta’ obbligazzjonijiet assunti [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Divulgazzjonijiet addizzjonali relatati mal-kontijiet ta’ differiment regolatorju [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Informazzjoni addizzjonali dwar l-iskopertura tal-entità għar-riskju

Informazzjoni addizzjonali dwar l-iskopertura tal-entità għar-riskju meta d-data kwantitattiva divulgata ma tkunx rappreżentattiva.

divulgazzjoni: IFRS 7 35

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

Informazzjoni addizzjonali dwar il-kuntratti ta’ assigurazzjoni [text block]

Informazzjoni addizzjonali dwar il-kuntratti ta’ assigurazzjoni meħtieġa biex jintlaħaq l-objettiv tar-rekwiżiti tad-divulgazzjoni fl-IFRS 17. [Refer: Kuntratti ta’ assigurazzjoni [member]]

divulgazzjoni: IFRS 17 94 - Effettiv 01/01/2021

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

test

Informazzjoni addizzjonali dwar in-natura u l-effett finanzjarju ta’ kombinament ta’ negozji

Informazzjoni addizzjonali dwar in-natura u l-effetti finanzjarji ta’ kombinamenti ta’ negozji meħtieġa sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-IFRS 3. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]]

divulgazzjoni: IFRS 3 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Informazzjoni addizzjonali dwar in-natura tar-riskji assoċjati mal-interessi f’entitajiet strutturati u l-bidliet fihom [text block]

Id-divulgazzjoni ta’ informazzjoni addizzjonali dwar in-natura tar-riskji assoċjati mal-interessi f’entitajiet strutturati u l-bidliet fihom.

divulgazzjoni: IFRS 12 B25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Informazzjoni addizzjonali dwar l-arranġamenti ta’ pagamenti bbażati fuq l-ishma [text block]

Informazzjoni addizzjonali dwar l-arranġamenti ta’ pagamenti bbażati fuq l-ishma meħtieġa sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tad-divulgazzjoni tal-IFRS 2. [Refer: Arranġamenti ta’ pagamenti bbażati fuq l-ishma [member]]

divulgazzjoni: IFRS 2 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Informazzjoni addizzjonali [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X durata, kreditu

Obbligazzjonijiet addizzjonali, obbligazzjonijiet kontinġenti rikonoxxuti f’kombinament ta’ negozji

L-ammont ta’ obbligazzjonijiet kontinġenti addizzjonali rikonoxxuti f’kombinamenti ta’ negozji. [Refer: Obbligazzjonijiet kontinġenti rikonoxxuti f’kombinament ta’ negozji; Kombinamenti ta’ negozji [member] Obbligazzjonijiet kontinġenti [member]]

divulgazzjoni: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Obbligazzjonijiet addizzjonali, obbligazzjonijiet kontinġenti rikonoxxuti f’kombinament ta’ negozji [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, kreditu

Kapital imħallas addizzjonali

L-ammont riċevut jew riċevibbli mill-ħruġ tal-ishma tal-entità f’eċċess tal-valur nominali u l-ammonti riċevuti minn tranżazzjonijiet oħrajn li jinvolvu l-istokk jew l-azzjonisti tal-entità.

prattika komuni: IAS 1 55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

membru

Kapital imħallas addizzjonali [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-ammonti riċevuti mill-ħruġ tal-ishma tal-entità f’eċċess tal-valur nominali u l-ammonti riċevuti minn tranżazzjonijiet oħrajn li jinvolvu l-istokk jew l-azzjonisti tal-entità.

prattika komuni: IAS 1 108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X durata, kreditu

Provvedimenti addizzjonali, provvedimenti oħrajn

L-ammont ta’ provvedimenti oħrajn addizzjonali magħmula. [Refer: Provvedimenti oħrajn]

divulgazzjoni: IAS 37 84 b

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Provvedimenti addizzjonali, provvedimenti oħrajn [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X durata, debitu

Rikonoxximent addizzjonali, avvjament

L-ammont ta’ avvjament addizzjonali rikonoxxut, għajr l-avvjament inkluż fi grupp ta’ disponiment li, mal-akkwiżizzjoni, jissodisfa l-kriterji sabiex jiġi kklassifikat bħala miżmum għall-bejgħ f’konformità mal-IFRS 5. [Refer: Avvjament; Gruppi ta’ disponiment ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ [member]]

divulgazzjoni: IFRS 3 B67 d ii

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X durata, debitu

Żidiet minn akkwiżizzjonijiet, proprjetà għall-investiment

L-ammont ta’ żidiet għall-proprjetà għall-investiment li jirriżultaw mill-akkwiżizzjonijiet. [Refer: Proprjetà għall-investiment]

divulgazzjoni: IAS 40 76 a, divulgazzjoni: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X durata, debitu

Żidiet minn akkwisti, assi bijoloġiċi

L-ammont ta’ żidiet għall-assi bijoloġiċi li jirriżultaw mill-akkwisti. [Refer: Assi bijoloġiċi]

divulgazzjoni: IAS 41 50 b

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X durata, debitu

Żidiet minn nefqa sussegwenti rikonoxxuta bħala assi, assi bijoloġiċi

L-ammont ta’ żidiet għall-assi bijoloġiċi li jirriżultaw min-nefqa sussegwenti rikonoxxuta bħala assi. [Refer: Assi bijoloġiċi]

prattika komuni: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X durata, debitu

Żidiet minn nefqa sussegwenti rikonoxxuta bħala assi, proprjetà għall-investiment

L-ammont ta’ żidiet għall-proprjetà għall-investiment li jirriżultaw min-nefqa sussegwenti rikonoxxuta bħala assi. [Refer: Proprjetà għall-investiment]

divulgazzjoni: IAS 40 76 a, divulgazzjoni: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Żidiet, proprjetà għall-investiment [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X durata, kreditu

Żidiet għajr permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji, obbligazzjonijiet taħt kuntratti ta’ assigurazzjoni u kuntratti tar-riassigurazzjoni maħruġa

Iż-żieda fl-obbligazzjonijiet taħt kuntratti ta’ assigurazzjoni u kuntratti tar-riassigurazzjoni maħruġa, li jirriżultaw minn żidiet għajr permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji. [Refer: Obbligazzjonijiet taħt kuntratti ta’ assigurazzjoni u kuntratti tar-riassigurazzjoni Kombinamenti ta’ negozji [member];

eżempju: IFRS 4 IG37 b - Data ta’ skadenza 01/01/2021, eżempju: IFRS 4 37 e - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X durata, debitu

Żidiet għajr permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji, assi bijoloġiċi

L-ammont ta’ żidiet mal-assi bijoloġiċi, għajr dawk miksuba permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]; Assi bijoloġiċi]

prattika komuni: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Żidiet għajr permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji, assi bijoloġiċi [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X durata, debitu

Żidiet għajr permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji, assi intanġibbli għajr avvjament

L-ammont ta’ żidiet mal-assi intanġibbli għajr avvjament, għajr dawk miksuba permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]; Assi intanġibbli għajr avvjament]

divulgazzjoni: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X durata, debitu

Żidiet għajr permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji, proprjetà għall-investiment

L-ammont ta’ żidiet mal-proprjetà għall-investiment, għajr dawk miksuba permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]; Proprjetà għall-investiment]

divulgazzjoni: IAS 40 76 a, divulgazzjoni: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X durata, debitu

Żidiet għajr permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji, proprjetà, impjanti u tagħmir

L-ammont ta’ żidiet mal-proprjetà, mal-impjanti u mat-tagħmir, għajr dawk miksuba permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]; Proprjetà, impjanti u tagħmir]

divulgazzjoni: IAS 16 73 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X durata, debitu

Żidiet għajr permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji, assi tar-riassigurazzjoni

L-ammont ta’ żidiet mal-assi tar-riassigurazzjoni, għajr dawk miksuba permezz ta’ kombinamenti ta’ negozji. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]; Assi tar-riassigurazzjoni]

prattika komuni: IFRS 4 37 e - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X durata, debitu

Żidiet mal-assi mhux kurrenti, għajr strumenti finanzjarji, assi ta’ taxxa differita, assi ta’ benefiċċju definit nett u drittijiet li joħorġu minn kuntratti ta’ assigurazzjoni

L-ammont ta’ żidiet mal-assi mhux kurrenti, għajr strumenti finanzjarji, assi ta’ taxxa differita, assi ta’ benefiċċju definit nett u drittijiet li joħorġu minn kuntratti ta’ assigurazzjoni. [Refer: Assi ta’ taxxa differita; Strumenti finanzjarji, klassi [member]; Assi mhux kurrenti; Tipi ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni [member]]

divulgazzjoni: IFRS 8 24 b, divulgazzjoni: IFRS 8 28 e

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X durata, debitu

Żidiet mal-assi bid-dritt tal-użu

L-ammont ta’ żidiet mal-assi bid-dritt tal-użu. [Refer: Assi bid-dritt tal-użu]

divulgazzjoni: IFRS 16 53 h

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

test

Indirizz tal-uffiċċju rreġistrat tal-entità

L-indirizz li fih huwa rreġistrat l-uffiċċju tal-entità.

divulgazzjoni: IAS 1 138 a

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

test

Indirizz minn fejn jistgħu jinkisbu rapporti finanzjarji konsolidati

L-indirizz minn fejn jistgħu jinkisbu rapporti finanzjarji konsolidati li jikkonformaw mal-IFRSs tal-entità omm apikali jew ta’ kwalunkwe entità omm intermedja. [Refer: Konsolidati [member]; IFRSs [member]]

divulgazzjoni: IAS 27 16 a

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Medja ponderata aġġustata tan-numru ta’ ishma ordinarji pendenti

Il-medja ponderata tan-numru ta’ ishma ordinarji pendenti flimkien mal-medja ponderata tan-numru ta’ ishma ordinarji li jinħarġu mal-qlib tal-ishma ordinarji dilwittivi potenzjali kollha f’ishma ordinarji. [Refer: Ishma ordinarji [member]; Medja ponderata [member]]

divulgazzjoni: IAS 33 70 b

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X durata, debitu

Aġġustamenti għall-ispiża ta’ amortizzament

Aġġustamenti għall-ispiża ta’ amortizzament għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Profitt (telf); Spiża tad-deprezzament u tal-amortizzament]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X durata, debitu

Ammonti mneħħija mill-ekwità u inklużi fl-ammont riportat ta’ assi mhux finanzjarju (obbligazzjoni mhux finanzjarja) li l-akkwiżizzjoni jew it-tiġrib tagħhom kienu tranżazzjoni prevista probabbli ħafna u ħħeġġjata, netti mit-taxxa

L-ammonti mneħħija mill-ekwità u inklużi fil-kost inizjali jew ammont riportat ieħor ta’ assi mhux finanzjarju (obbligazzjoni mhux finanzjarja) li l-akkwiżizzjoni jew it-tiġrib tagħhom kienu tranżazzjoni prevista probabbli ħafna u ħħeġġjata, netti mit-taxxa. [Refer: Ammont riportat [member]]

divulgazzjoni: IFRS 7 23 e - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X durata, debitu

Aġġustamenti għat-taxxa kurrenti ta’ perjodi preċedenti

Aġġustamenti tal-ispiża tat-taxxa (introjtu) rikonoxxuta fil-perjodu għat-taxxa kurrenti ta’ perjodi preċedenti.

eżempju: IAS 12 80 b

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X durata, debitu

Aġġustamenti għal tnaqqis (żieda) fl-assi bijoloġiċi

Aġġustamenti għal tnaqqis (żieda) fl-assi bijoloġiċi għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Assi bijoloġiċi; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X durata, debitu

Aġġustamenti għal tnaqqis (żieda) fl-assi finanzjarji derivattivi

Aġġustamenti għal tnaqqis (żieda) fl-assi finanzjarji derivattivi għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Assi finanzjarji derivattivi; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X durata, debitu

Aġġustamenti għal tnaqqis (żieda) fl-assi finanzjarji miżmuma għan-negozju

Aġġustamenti għal tnaqqis (żieda) fl-assi finanzjarji miżmuma għan-negozju għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Assi finanzjarji; Assi finanzjarji fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf, ikklassifikati bħala miżmuma għan-negozju; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X durata, debitu

Aġġustamenti għal tnaqqis (żieda) fl-inventarji

Aġġustamenti għal tnaqqis (żieda) fl-inventarji għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Inventarji; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X durata, debitu

Aġġustamenti għal tnaqqis (żieda) f’self u f’avvanzi lill-banek

Aġġustamenti għal tnaqqis (żieda) f’self u f’avvanzi lill-banek għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Self u avvanzi lill-banek; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X durata, debitu

Aġġustamenti għal tnaqqis (żieda) f’self u f’avvanzi lill-klijenti

Aġġustamenti għal tnaqqis (żieda) f’self u f’avvanzi lill-klijenti għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Self u avvanzi lill-klijenti; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X durata, debitu

Aġġustamenti għal tnaqqis (żieda) f’assi oħrajn

Aġġustamenti għal tnaqqis (żieda) f’assi oħrajn għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Assi oħrajn; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X durata, debitu

Aġġustamenti għal tnaqqis (żieda) f’assi kurrenti oħrajn

Aġġustamenti għal tnaqqis (żieda) f’assi kurrenti oħrajn għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Assi kurrenti oħrajn; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X durata, debitu

Aġġustamenti għal tnaqqis (żieda) f’riċevibbli operatorji oħrajn

Aġġustamenti għal tnaqqis (żieda) f’riċevibbli operatorji oħrajn għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X durata, debitu

Aġġustamenti għal tnaqqis (żieda) fi ftehimiet ta’ retro riakkwist u f’kollateral fi flus fuq it-titoli missellfa

Aġġustamenti għal tnaqqis (żieda) fi ftehimiet ta’ retro riakkwist u f’kollateral fi flus fuq it-titoli missellfa għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Ftehimiet ta’ retro riakkwist u kollateral fi flus fuq it-titoli missellfa; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X durata, debitu

Aġġustamenti għal tnaqqis (żieda) f’kontijiet kummerċjali riċevibbli

Aġġustamenti għal tnaqqis (żieda) f’kontijiet kummerċjali riċevibbli għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X durata, debitu

Aġġustamenti għal tnaqqis (żieda) f’riċevibbli tan-negozju u riċevibbli oħrajn

Aġġustamenti għal tnaqqis (żieda) f’riċevibbli tan-negozju u riċevibbli oħrajn għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Riċevibbli tan-negozju u riċevibbli oħrajn; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X durata, debitu

Aġġustamenti għall-ispiża ta’ taxxa differita

Aġġustamenti għall-ispiża ta’ taxxa differita għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Spiża (introjtu) tat-taxxa differita; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X durata, debitu

Aġġustamenti għat-taxxa differita ta’ perjodi preċedenti

Aġġustamenti tal-ispiża tat-taxxa (introjtu) rikonoxxuta fil-perjodu għat-taxxa differita ta’ perjodi preċedenti.

prattika komuni: IAS 12 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X durata, debitu

Aġġustamenti għall-ispiża tad-deprezzament u tal-amortizzament

Aġġustamenti għall-ispiża tad-deprezzament u tal-amortizzament għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Spiża tad-deprezzament u tal-amortizzament; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X durata, debitu

Aġġustamenti għall-ispiża tad-deprezzament u tal-amortizzament u għat-telf minn indeboliment (treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment) rikonoxxuti fi profitt jew telf

Aġġustamenti għall-ispiża tad-deprezzament u tal-amortizzament u għat-telf minn indeboliment (treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment) għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Telf minn indeboliment; Spiża tad-deprezzament u tal-amortizzament; Telf minn indeboliment (treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment) rikonoxxut fi profitt jew telf; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X durata, debitu

Aġġustamenti għall-ispiża tad-deprezzament

Aġġustamenti għall-ispiża tad-deprezzament għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X durata, kreditu

Aġġustamenti għall-introjtu minn dividendi

Aġġustamenti għall-introjtu minn dividendi għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Introjtu minn dividendi; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X durata, debitu

Aġġustamenti għal telf (qligħ) fuq il-valur ġust

Aġġustamenti għal telf (qligħ) fuq il-valur ġust għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X durata, debitu

Aġġustamenti għall-kostijiet tal-finanzjament

Aġġustamenti għall-kostijiet tal-finanzjament għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Kostijiet tal-finanzjament; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20 c

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X durata, kreditu

Aġġustamenti għall-introjtu finanzjarju

Aġġustamenti għall-introjtu finanzjarju għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Introjtu finanzjarju; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X durata, kreditu

Aġġustamenti għall-introjtu finanzjarju (kost)

Aġġustamenti għall-introjtu jew il-kost finanzjarju nett għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Introjtu finanzjarju (kost); Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X durata, kreditu

Aġġustamenti għal qligħ (telf) fuq id-disponiment tal-investimenti f’sussidjarji, f’impriżi konġunti u f’kumpaniji assoċjati

Aġġustamenti għal qligħ (telf) fuq id-disponiment tal-investimenti f’sussidjarji, f’impriżi konġunti u f’kumpaniji assoċjati għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Kumpaniji assoċjati [member]; Impriżi konġunti [member]; Sussidjarji [member]; Investimenti f’sussidjarji, f’impriżi konġunti u f’kumpaniji assoċjati; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X durata, kreditu

Aġġustamenti għal qligħ (telf) fuq disponimenti, proprjetà, impjanti u tagħmir

Aġġustamenti għal qligħ (telf) fuq disponimenti ta’ proprjetà, ta’ impjanti u ta’ tagħmir għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Profitt (telf); Proprjetà, impjanti u tagħmir; Disponimenti, proprjetà, impjanti u tagħmir]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X durata, kreditu

Aġġustamenti għal qligħ (telf) fuq il-bidla fil-valur ġust wara li jitnaqqsu l-kostijiet għall-bejgħ, assi bijoloġiċi

Aġġustamenti għal qligħ (telf) fuq il-bidliet fil-valur ġust wara li jitnaqqsu l-kostijiet għall-bejgħ tal-assi bijoloġiċi għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Assi bijoloġiċi; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X durata, kreditu

Aġġustamenti għal qligħ (telf) fuq il-bidla fil-valur ġust tad-derivattivi

Aġġustamenti għal qligħ (telf) fuq il-bidliet fil-valur ġust tad-derivattivi għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Fuq il-bażi tal-valur ġust [member]; Derivattivi [member]; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X durata, kreditu

Aġġustamenti għal qligħ (telf) fuq l-aġġustament tal-valur ġust, proprjetà għall-investiment

Aġġustamenti għal qligħ (telf) li jinħoloq minn bidla fil-valur ġust tal-proprjetà għall-investiment għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Proprjetà għall-investiment; Qligħ (telf) fuq l-aġġustament tal-valur ġust, proprjetà għall-investiment; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X durata, debitu

Aġġustamenti għat-telf minn indeboliment rikonoxxut fi profitt jew telf, avvjament

Aġġustamenti għat-telf minn indeboliment fuq l-avvjament rikonoxxut fi profitt jew telf għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Avvjament; Telf minn indeboliment; Telf minn indeboliment rikonoxxut fi profitt jew telf]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X durata, debitu

Aġġustamenti għat-telf minn indeboliment (treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment) rikonoxxut fi profitt jew telf

Aġġustamenti għat-telf minn indeboliment (treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment) rikonoxxut fi profitt jew telf għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Telf minn indeboliment (treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment) rikonoxxut fi profitt jew telf]

prattika komuni: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X durata, debitu

Aġġustamenti għat-telf minn indeboliment (treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment) rikonoxxut fi profitt jew telf, assi ta’ esplorazzjoni u ta’ evalwazzjoni

Aġġustamenti għat-telf minn indeboliment (treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment) fuq l-assi ta’ esplorazzjoni u ta’ evalwazzjoni rikonoxxuti fi profitt jew telf għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Assi ta’ esplorazzjoni u ta’ evalwazzjoni [member]; Telf minn indeboliment; Aġġustamenti għat-telf minn indeboliment (treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment) rikonoxxut fi profitt jew telf; Telf minn indeboliment (treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment) rikonoxxut fi profitt jew telf]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X durata, debitu

Aġġustamenti għat-telf minn indeboliment (treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment) rikonoxxut fi profitt jew telf, inventarji

Aġġustamenti għat-telf minn indeboliment (treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment) fuq l-inventarji rikonoxxut fi profitt jew telf għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Inventarji; Telf minn indeboliment; Aġġustamenti għat-telf minn indeboliment (treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment) rikonoxxut fi profitt jew telf; Telf minn indeboliment (treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment) rikonoxxut fi profitt jew telf]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X durata, debitu

Aġġustamenti għat-telf minn indeboliment (treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment) rikonoxxut fi profitt jew telf, self u avvanzi

Aġġustamenti għat-telf minn indeboliment (treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment) fuq is-self u l-avvanzi rikonoxxut fi profitt jew telf għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Aġġustamenti għat-telf minn indeboliment (treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment) rikonoxxut fi profitt jew telf]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X durata, debitu

Aġġustamenti għat-telf minn indeboliment (treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment) rikonoxxut fi profitt jew telf, proprjetà, impjanti u tagħmir

Aġġustamenti għat-telf minn indeboliment (treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment) fuq proprjetà, fuq impjanti u fuq tagħmir rikonoxxut fi profitt jew telf għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Aġġustamenti għat-telf minn indeboliment (treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment) rikonoxxut fi profitt jew telf; Proprjetà, impjanti u tagħmir]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X durata, debitu

Aġġustamenti għat-telf minn indeboliment (treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment) rikonoxxut fi profitt jew telf, riċevibbli tan-negozju u riċevibbli oħrajn

Aġġustamenti għat-telf minn indeboliment (treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment) fuq ir-riċevibbli tan-negozju u fuq riċevibbli oħrajn rikonoxxut fi profitt jew telf għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Riċevibbli tan-negozju u riċevibbli oħrajn; Telf minn indeboliment; Aġġustamenti għat-telf minn indeboliment (treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment) rikonoxxut fi profitt jew telf; Telf minn indeboliment (treġġigħ lura ta’ telf minn indeboliment) rikonoxxut fi profitt jew telf]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X durata, debitu

Aġġustamenti għall-ispiża tat-taxxa fuq l-introjtu

Aġġustamenti għall-ispiża tat-taxxa fuq l-introjtu għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Profitt (telf)]

divulgazzjoni: IAS 7 35

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X durata, debitu

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) fl-introjtu differit

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) fl-introjtu differit għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Introjtu differit; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X durata, debitu

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) fid-depożiti mill-banek

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) fid-depożiti mill-banek għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Depożiti mill-banek; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X durata, debitu

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) fid-depożiti mill-klijenti

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) fid-depożiti mill-klijenti għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Depożiti mill-klijenti; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X durata, debitu

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) fl-obbligazzjonijiet finanzjarji derivattivi

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) fl-obbligazzjonijiet finanzjarji derivattivi għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Obbligazzjonijiet finanzjarji derivattivi; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X durata, debitu

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) fl-obbligazzjonijiet tal-benefiċċji tal-impjegati

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) fl-obbligazzjonijiet tal-benefiċċji tal-impjegati għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X durata, debitu

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) fl-obbligazzjonijiet finanzjarji miżmuma għan-negozju

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) fl-obbligazzjonijiet finanzjarji miżmuma għan-negozju għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Obbligazzjonijiet finanzjarji; Obbligazzjonijiet finanzjarji fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf, li jissodisfaw id-definizzjoni ta’ miżmuma għan-negozju; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X durata, debitu

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) fl-obbligazzjonijiet tal-kuntratti ta’ assigurazzjoni, ta’ riassigurazzjoni u ta’ investiment

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) fl-obbligazzjonijiet tal-kuntratti ta’ assigurazzjoni, ta’ riassigurazzjoni u ta’ investiment għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Obbligazzjonijiet tal-kuntratti ta’ investiment; Obbligazzjonijiet taħt kuntratti ta’ assigurazzjoni u kuntratti tar-riassigurazzjoni Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X durata, debitu

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) f’obbligazzjonijiet kurrenti oħrajn

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) f’obbligazzjonijiet kurrenti oħrajn għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Obbligazzjonijiet kurrenti oħrajn; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X durata, debitu

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) f’obbligazzjonijiet oħrajn

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) f’obbligazzjonijiet oħrajn għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Obbligazzjonijiet oħrajn; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X durata, debitu

Aġġustamenti għaż-żieda (għat-tnaqqis) f’ammonti pagabbli operatorji oħrajn

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) f’ammonti pagabbli operatorji oħrajn għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X durata, debitu

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) fi ftehimiet ta’ riakkwist u f’kollateral fi flus fuq it-titoli mislufa

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) fi ftehimiet ta’ riakkwist u f’kollateral fi flus fuq it-titoli mislufa għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Ftehimiet ta’ riakkwist u kollateral fi flus fuq it-titoli mislufa; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X durata, debitu

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) f’kontijiet kummerċjali pagabbli

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) f’kontijiet kummerċjali pagabbli għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X durata, debitu

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) f’ammonti pagabbli tan-negozju u ammonti pagabbli oħrajn

Aġġustamenti għal żieda (tnaqqis) f’ammonti pagabbli tan-negozju u ammonti pagabbli oħrajn għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Ammonti pagabbli tan-negozju u ammonti pagabbli oħrajn; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X durata, debitu

Aġġustamenti għal żieda fi provvedimenti oħrajn li jinħolqu mill-mogħdija taż-żmien

Aġġustamenti għal żidiet fi provvedimenti oħrajn li jinħolqu mill-mogħdija taż-żmien għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Profitt (telf); Provvedimenti oħrajn [member]]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X durata, debitu

Aġġustamenti għall-ispiża tal-imgħax

Aġġustamenti għall-ispiża tal-imgħax għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Spiża tal-imgħax; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X durata, kreditu

Aġġustamenti għall-introjtu mill-imgħax

Aġġustamenti għall-introjtu mill-imgħax għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Introjtu mill-imgħax; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X durata, debitu

Aġġustamenti għal telf (qligħ) fuq id-disponiment ta’ assi mhux kurrenti

Aġġustamenti għal telf (qligħ) fuq id-disponiment ta’ assi mhux kurrenti għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Assi mhux kurrenti; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 14

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X durata, debitu

Aġġustamenti għall-provvedimenti

Aġġustamenti għall-provvedimenti għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Provvedimenti; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X durata, debitu

Aġġustamenti għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf)

Aġġustamenti għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Profitt (telf)]

divulgazzjoni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Aġġustamenti għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X durata, debitu

Aġġustamenti għall-pagamenti bbażati fuq l-ishma

Aġġustamenti għall-pagamenti bbażati fuq l-ishma għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X durata, kreditu

Aġġustamenti għall-profitti mfaddla ta’ kumpaniji assoċjati

Aġġustamenti għall-profitti mfaddla ta’ kumpaniji assoċjati għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Kumpaniji assoċjati [member]; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X durata, kreditu

Aġġustamenti għall-profitti mfaddla tal-investimenti kontabbilizzati bl-użu tal-metodu tal-ekwità

Aġġustamenti għall-profitti mfaddla tal-investimenti kontabbilizzati bl-użu tal-metodu tal-ekwità għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Investimenti kontabbilizzati bl-użu tal-metodu tal-ekwità; Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnreali sedForeignExchangeLossesGains

X durata, debitu

Aġġustamenti għal telf (qligħ) fuq il-kambju mhux realizzat

Aġġustamenti għal telf (qligħ) fuq il-kambju mhux realizzat għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X durata, debitu

Aġġustamenti għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) minbarra bidliet fil-likwidità operatorja

Aġġustamenti, minbarra bidliet fil-likwidità operatorja, għar-rikonċiljazzjoni tal-profitt (tat-telf) mal-fluss nett ta’ flus minn (użat f’) attivitajiet operatorji. [Refer: Profitt (telf)]

prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debitu

Aġġustament aggregat għall-ammonti riportati tal-investimenti li ġew irrapportati taħt il-GAAP preċedenti

L-ammont ta’ aġġustamenti aggregati għall-ammonti riportati li ġew irrapportati taħt il-GAAP preċedenti tal-investimenti f’sussidjarji, f’impriżi konġunti jew f’kumpaniji assoċjati fl-ewwel rapporti finanzjarji tal-IFRS tal-entità. [Refer: Kumpaniji assoċjati [member]; Ammont riportat [member]; Impriżi konġunti [member]; GAAP preċedenti [member]; Sussidjarji [member]; Investimenti f’sussidjarji, f’impriżi konġunti u f’kumpaniji assoċjati; IFRSs [member]]

divulgazzjoni: IFRS 1 31 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

membru

Aġġustament għall-prezz ta’ kunsens f’nofs is-suq, input ta’ kejl [member]

Dan il-membru jirrappreżenta aġġustament għall-prezz ta’ kunsens f’nofs is-suq, użat bħala input ta’ kejl.

eżempju: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X durata, debitu

Aġġustament għal profitt (telf) għal dividendi ta’ ishma privileġġati

Aġġustament għal profitt (telf) għal dividendi ta’ ishma privileġġati sabiex jiġi kkalkolat il-profitt (it-telf) attribwibbli għal titolari ta’ ekwità ordinarja tal-entità omm. [Refer: Ishma privileġġati [member]; Profitt (telf)]

eżempju: IAS 33 Eżempju 12 Il-kalkolu u l-preżentazzjoni tal-qligħ għal kull sehem bażiku u dilwit (Eżempju komprensiv), eżempju: IAS 33 70 a

ifrs-full

AdministrativeExpense

X durata, debitu

Spejjeż amministrattivi

L-ammont ta’ spejjeż li l-entità tikklassifika bħala li huma amministrattivi.

eżempju: IAS 1 103, divulgazzjoni: IAS 1 99, divulgazzjoni: IAS 26 35 b vi

ifrs-full

Avvanzi

X instant, kreditu

Avvanzi riċevuti

L-ammont ta’ pagamenti riċevuti għal prodotti jew għal servizzi li għandhom jiġu pprovduti fil-futur.

prattika komuni: IAS 1 55

ifrs-full

AdvertisingExpense

X durata, debitu

Spiża tar-reklamar

L-ammont ta’ spejjeż li jinħolqu mir-reklamar.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

membru

Aġġustament aggregat għall-ammonti riportati li ġew irrapportati taħt il-GAAP preċedenti [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-aġġustament aggregat għall-ammonti riportati li ġew irrapportati taħt il-GAAP preċedenti. [Refer: Ammont riportat [member]; GAAP preċedenti [member]]

divulgazzjoni: IFRS 1 30 b

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

membru

It-total tal-operazzjonijiet kontinwi u li ma tkomplewx [member]

Dan il-membru jirrappreżenta t-total tal-operazzjonijiet kontinwi u li ma tkomplewx. [Refer: Operazzjonijiet li ma tkomplewx [member]; Operazzjonijiet kontinwi [member]]

divulgazzjoni: IFRS 5 Preżentazzjoni u Divulgazzjoni

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Differenza aggregata bejn il-valur ġust mar-rikonoxximent inizjali u l-prezz tat-tranżazzjoni li għad irid jiġi rikonoxxut fi profitt jew telf

Id-differenza aggregata bejn il-valur ġust mar-rikonoxximent inizjali u l-prezz tat-tranżazzjoni għall-istrumenti finanzjarji li għad irid jiġi rikonoxxut fi profitt jew telf. [Refer: Strumenti finanzjarji, klassi [member]]

divulgazzjoni: IFRS 7 28 b

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

membru

L-aggregat ta’ kumpaniji assoċjati individwalment immaterjali [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-aggregazzjoni tal-kumpaniji assoċjati li huma individwalment immaterjali. [Refer: Kumpaniji assoċjati [member]]

divulgazzjoni: IFRS 12 21 c ii, divulgazzjoni: IFRS 4 39M b - Effettiv mal-ewwel applikazzjoni tal-IFRS 9, divulgazzjoni: IFRS 4 39J b - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

membru

L-aggregat ta’ kombinamenti ta’ negozji individwalment immaterjali [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-aggregazzjoni tal-kombinamenti ta’ negozji li huma individwalment immaterjali. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]]

divulgazzjoni: IFRS 3 B65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

membru

L-aggregat ta’ impriżi konġunti individwalment immaterjali [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-aggregazzjoni tal-impriżi konġunti li huma individwalment immaterjali. [Refer: Impriżi konġunti [member]]

divulgazzjoni: IFRS 12 21 c i, divulgazzjoni: IFRS 4 39M b - Effettiv mal-ewwel applikazzjoni tal-IFRS 9, divulgazzjoni: IFRS 4 39J b - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

membru

Kejl aggregat [member]

Dan il-membru jirrappreżenta kull tip ta’ kejl. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Kejl’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor.

divulgazzjoni: IAS 40 32A, divulgazzjoni: IAS 41 50, divulgazzjoni: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

membru

Meded ta’ żmien aggregati [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-meded ta’ żmien aggregati. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Maturità’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor.

divulgazzjoni: IAS 1 61, divulgazzjoni: IFRS 15 120 b i, divulgazzjoni: IFRS 16 97, divulgazzjoni: IFRS 16 94, divulgazzjoni: IFRS 17 109 - Effettiv 01/01/2021, divulgazzjoni: IFRS 17 120 - Effettiv 01/01/2021, divulgazzjoni: IFRS 17 132 - Effettiv 01/01/2021, eżempju: IFRS 7 B11, eżempju: IFRS 7 B35, divulgazzjoni: IFRS 7 23 B a

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

membru

L-aggregat ta’ unitajiet li jiġġeneraw il-flus li għalihom l-ammont ta’ avvjament jew assi intanġibbli b’ħajja utli indefinita mhuwiex sinifikanti [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-aggregat ta’ unitajiet li jiġġeneraw il-flus li għalihom l-ammont ta’ avvjament jew assi intanġibbli b’ħajja utli indefinita mhuwiex sinifikanti. [Refer: Unitajiet li jiġġeneraw il-flus [member]; Avvjament; Assi intanġibbli minbarra avvjament]

divulgazzjoni: IAS 36 135

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

membru

Aggregat tal-valuri ġusti [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-aggregat tal-valuri ġusti. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Valur ġust bħala kost preżunt’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor.

divulgazzjoni: IFRS 1 30 a

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

assi

Prodotti agrikoli skont il-grupp [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

prattika komuni: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

membru

Prodotti agrikoli, grupp [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-prodotti agrikoli kollha meta jiġu diżaggregati skont il-grupp. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Prodotti agrikoli skont il-grupp’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor. [Refer: Prodotti agrikoli kurrenti]

prattika komuni: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

Inġenji tal-ajru

X instant, debitu

Inġenji tal-ajru

L-ammont ta’ proprjetà, ta’ impjanti u ta’ tagħmir li jirrappreżentaw l-inġenji tal-ajru li jintużaw fl-operazzjonijiet tal-entità.

eżempju: IAS 16 37 e

ifrs-full

AircraftMember

membru

Inġenji tal-ajru [member]

Dan il-membru jirrappreżenta klassi ta’ proprjetà, ta’ impjanti u ta’ tagħmir li jirrappreżentaw l-inġenji tal-ajru li jintużaw fl-operazzjonijiet tal-entità. [Refer: Proprjetà, impjanti u tagħmir]

eżempju: IAS 16 37 e

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

membru

Drittijiet ta’ llandjar f’ajruport [member]

Dan il-membru jirrappreżenta d-drittijiet ta’ llandjar f’ajruport.

prattika komuni: IAS 38 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

membru

Il-livelli kollha tal-ġerarkija tal-valur ġust [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-livelli kollha tal-ġerarkija tal-valur ġust. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Livelli tal-ġerarkija tal-valur ġust’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor.

divulgazzjoni: IAS 19 142, divulgazzjoni: IFRS 13 93 b

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

membru

Is-segmenti l-oħrajn kollha [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-attivitajiet kummerċjali u s-segmenti operatorji li mhumiex soġġetti għar-rapportar.

divulgazzjoni: IFRS 15 115, divulgazzjoni: IFRS 8 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, kreditu

Kont ta’ provvediment għat-telf ta’ kreditu tal-assi finanzjarji

L-ammont ta’ kont ta’ provvediment li jintuża sabiex jiġu rreġistrati l-indebolimenti għall-assi finanzjarji minħabba telf ta’ kreditu. [Refer: Assi finanzjarji]

divulgazzjoni: IFRS 7 16 - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

membru

Provvediment għal telf ta’ kreditu [member]

Dan il-membru jirrappreżenta kont ta’ provvediment li jintuża sabiex jiġu rreġistrati l-indebolimenti għall-assi finanzjarji minħabba telf ta’ kreditu.

prattika komuni: IAS 12 81 g

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

membru

Is-snin kollha tal-pretensjoni tal-assigurazzjoni [member]

Dan il-membru jirrappreżenta s-snin kollha tal-pretensjonijiet tal-assigurazzjoni. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Snin ta’ pretensjoni tal-assigurazzjoni’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor.

divulgazzjoni: IFRS 17 130 - Effettiv 01/01/2021

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X durata, debitu

Amortizzament, assi rikonoxxuti mill-kostijiet imġarrba sabiex jinkisbu jew jiġu ssodisfati l-kuntratti mal-klijenti

L-ammont ta’ amortizzament għall-assi rikonoxxuti mill-kostijiet imġarrba sabiex jinkisbu jew jiġu ssodisfati l-kuntratti mal-klijenti. [Refer: Assi rikonoxxuti mill-kostijiet sabiex jinkisbu jew jiġu ssodisfati l-kuntratti mal-klijenti; Spiża tal-amortizzament]

divulgazzjoni: IFRS 15 128 b

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X durata, kreditu

Amortizzament, kostijiet tal-akkwiżizzjoni differita li jinħolqu minn kuntratti ta’ assigurazzjoni

L-ammont ta’ amortizzament tal-kostijiet tal-akkwiżizzjoni differita li jinħolqu minn kuntratti ta’ assigurazzjoni. [Refer: Kostijiet tal-akkwiżizzjoni differita li jinħolqu minn kuntratti ta’ assigurazzjoni; Spiża tad-deprezzament u tal-amortizzament; Tipi ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni [member]]

eżempju: IFRS 4 IG39 c - Data ta’ skadenza 01/01/2021, eżempju: IFRS 4 37 e - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AmortisationExpense

X durata, debitu

Spiża tal-amortizzament

L-ammont ta’ spiża tal-amortizzament. Amortizzament huwa l-allokazzjoni sistematika tal-ammonti deprezzabbli ta’ assi intanġibbli matul il-ħajja utli tagħhom.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X durata

Amortizzament, assi intanġibbli minbarra avvjament

L-ammont ta’ amortizzament ta’ assi intanġibbli minbarra avvjament. [Refer: Spiża tad-deprezzament u tal-amortizzament; Assi intanġibbli minbarra avvjament]

divulgazzjoni: IAS 38 118 e vi

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

test

Metodu ta’ amortizzament, assi intanġibbli minbarra avvjament

Il-metodu ta’ amortizzament użat għal assi intanġibbli minbarra avvjament b’ħajja utli finita. [Refer: Assi intanġibbli minbarra avvjament; Spiża tad-deprezzament u tal-amortizzament]

divulgazzjoni: IAS 38 118 b

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X durata, debitu

Amortizzament tat-telf (tal-qligħ) li jinħoloq fuq xiri ta’ riassigurazzjoni

L-ammont ta’ amortizzament tat-telf (tal-qligħ) differit li jinħoloq mix-xiri ta’ riassigurazzjoni. [Refer: Spiża tad-deprezzament u tal-amortizzament; Qligħ (telf) rikonoxxut fi profitt jew telf fuq xiri ta’ riassigurazzjoni]

divulgazzjoni: IAS 4 37 b ii - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX durata

Rata ta’ amortizzament, assi intanġibbli minbarra avvjament

Ir-rata ta’ amortizzament użata għal assi intanġibbli minbarra avvjament. [Refer: Assi intanġibbli minbarra avvjament]

divulgazzjoni: IAS 38 118 a

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Ammont li bih id-derivattivi ta’ kreditu jew strumenti simili relatati mal-assi finanzjarji speċifikati bħala mkejla fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf jimmitigaw l-iskopertura massima għar-riskju ta’ kreditu.

L-ammont li bih id-derivattivi ta’ kreditu jew strumenti simili relatati mal-assi finanzjarji speċifikati bħala mkejla fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf jimmitigaw l-iskopertura massima għar-riskju ta’ kreditu. [Refer: Self u riċevibbli; Riskju ta’ kreditu [member]; Derivattivi [member]; Skopertura massima għar-riskju ta’ kreditu; Assi finanzjarji]

divulgazzjoni: IFRS 7 9 b

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

L-ammont li bih id-derivattivi ta’ kreditu jew strumenti simili relatati mas-self jew ir-riċevibbli jimmitigaw l-iskopertura massima għar-riskju ta’ kreditu.

L-ammont li bih id-derivattivi ta’ kreditu jew strumenti simili relatati mas-self jew ir-riċevibbli jimmitigaw l-iskopertura massima għar-riskju ta’ kreditu. [Refer: Self u riċevibbli; Riskju ta’ kreditu [member]; Skopertura massima għar-riskju ta’ kreditu; Derivattivi [member]]

divulgazzjoni: IFRS 7 9 b - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debitu

Ammont li bih il-bilanċ ta’ kreditu tal-kont ta’ differiment regolatorju tnaqqas minħabba li ma għadux riversibbli kompletament

L-ammont li bih il-bilanċ ta’ kreditu tal-kont ta’ differiment regolatorju tnaqqas minħabba li ma għadux riversibbli kompletament. [Refer: Bilanċi tal-kreditu tal-kont ta’ differiment regolatorju]

divulgazzjoni: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, kreditu

Ammont li bih il-bilanċ ta’ debitu tal-kont ta’ differiment regolatorju tnaqqas minħabba li ma għadux rekuperabbli kompletament

L-ammont li bih il-bilanċ ta’ debitu tal-kont ta’ differiment regolatorju tnaqqas minħabba li ma għadux rekuperabbli kompletament. [Refer: Bilanċi ta’ debitu tal-kont ta’ differiment regolatorju]

divulgazzjoni: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debitu

Ammont li bih l-ammont rekuperabbli tal-unità jaqbeż l-ammont riportat tagħha

L-ammont li bih ammont rekuperabbli ta’ unità li tiġġenera l-flus (grupp ta’ unitajiet li jiġġeneraw il-flus) jaqbeż l-ammont riportat. [Refer: Ammont riportat [member]; Unitajiet li jiġġeneraw il-flus [member]]

divulgazzjoni: IAS 36 134 f i, divulgazzjoni: IAS 36 135 e i

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Ammont li bih il-valur assenjat għas-suppożizzjoni ewlenija għandu jinbidel sabiex l-ammont rekuperabbli tal-unità jkun ugwali għall-ammont riportat

L-ammont li bih il-valur li kien ġie assenjat għal suppożizzjoni ewlenija għandu jinbidel sabiex l-ammont rekuperabbli tal-unità jkun ugwali għall-ammont riportat tagħha. [Refer: Ammont riportat [member]]

divulgazzjoni: IAS 36 134 f iii, divulgazzjoni: IAS 36 135 e iii

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X durata, debitu

Ammont imġarrab mill-entità għall-għoti ta’ servizzi tal-membri kruċjali tal-maniġment ipprovduti minn entità ta’ ġestjoni separata

L-ammont imġarrab mill-entità għall-għoti ta’ servizzi tal-membri kruċjali tal-maniġment li jiġu pprovduti minn entità ta’ ġestjoni separata. [Refer: Membri kruċjali tal-maniġment ta’ entità jew ta’ kumpanija omm [member]; Entitajiet ta’ ġestjoni separati [member]]

divulgazzjoni: IAS 24 18A

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X durata

L-ammont ta’ riklassifikazzjonijiet jew bidliet fil-preżentazzjoni

L-ammont li jiġi riklassifikat meta l-entità tbiddel il-klassifikazzjoni jew il-preżentazzjoni fir-rapporti finanzjarji tagħha.

divulgazzjoni: IAS 1 41 b

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeReali sedAtDerecognition

X durata

Ammont ippreżentat f’introjtu komprensiv ieħor realizzat mal-irtirar tar-rikonoxximent ta’ obbligazzjoni finanzjarja

L-ammont ippreżentat f’introjtu komprensiv ieħor li kien realizzat mal-irtirar tar-rikonoxximent tal-obbligazzjonijiet finanzjarji speċifikati fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf. [Refer: Introjtu komprensiv ieħor]

divulgazzjoni: IFRS 7 10 d

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X durata, debitu

Ammont riklassifikat minn profitt jew telf għal introjtu komprensiv ieħor bl-applikazzjoni ta’ approċċ ta’ sovrappostazzjoni

L-ammont riklassifikat minn profitt jew telf għal introjtu komprensiv ieħor meta jiġi applikat l-approċċ ta’ sovrappostazzjoni, ippreżentat bħala entrata f’linja separata fi profitt jew telf.

divulgazzjoni: IFRS 4 35D a - Effettiv mal-ewwel applikazzjoni tal-IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X durata, debitu

Ammont riklassifikat minn profitt jew telf għal introjtu komprensiv ieħor bl-applikazzjoni tal-approċċ ta’ sovrappostazzjoni, assi finanzjarji li għadhom kif ġew speċifikati

L-ammont riklassifikat minn profitt jew telf għal introjtu komprensiv ieħor relatat ma’ assi finanzjarji li għadhom kif ġew speċifikati bl-applikazzjoni tal-approċċ ta’ sovrappostazzjoni.

divulgazzjoni: IFRS 4 39L f i - Effettiv mal-ewwel applikazzjoni tal-IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X durata, kreditu

Ammont riklassifikat bħala introjtu komprensiv ieħor minn profitt jew telf bl-applikazzjoni tal-approċċ ta’ sovrappostazzjoni, qabel it-taxxa

L-ammont rikonoxxut f’introjtu komprensiv ieħor fuq ir-riklassifikazzjoni minn profitt jew telf meta jiġi applikat l-approċċ ta’ sovrappostazzjoni, qabel it-taxxa. [Refer: Introjtu komprensiv ieħor]

divulgazzjoni: IFRS 4 35D b - Effettiv mal-ewwel applikazzjoni tal-IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X durata, kreditu

Ammont riklassifikat bħala introjtu komprensiv ieħor minn profitt jew telf bl-applikazzjoni tal-approċċ ta’ sovrappostazzjoni, nett mit-taxxa

L-ammont rikonoxxut f’introjtu komprensiv ieħor fuq ir-riklassifikazzjoni minn profitt jew telf meta jiġi applikat l-approċċ ta’ sovrappostazzjoni, nett mit-taxxa. [Refer: Introjtu komprensiv ieħor]

divulgazzjoni: IFRS 4 35D b - Effettiv mal-ewwel applikazzjoni tal-IFRS 9

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, kreditu

Ammont rikonoxxut f’introjtu komprensiv ieħor u akkumulat f’ekwità relatat ma’ assi mhux kurrenti jew ma’ gruppi ta’ disponiment miżmuma għall-bejgħ

L-ammont rikonoxxut f’introjtu komprensiv ieħor u akkumulat f’ekwità, relatat ma’ assi mhux kurrenti jew ma’ gruppi ta’ disponiment miżmuma għall-bejgħ. [Refer: Assi mhux kurrenti u gruppi ta’ disponiment ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ; Riżervi oħrajn; Introjtu komprensiv ieħor; Gruppi ta’ disponiment ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ [member]]

divulgazzjoni: IFRS 5 38, eżempju: IFRS 5 Eżempju 12

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

membru

Ammont rikonoxxut f’introjtu komprensiv ieħor u akkumulat f’ekwità relatat ma’ assi mhux kurrenti jew ma’ gruppi ta’ disponiment miżmuma għall-bejgħ [member]

Dan il-membru jirrappreżenta komponent ta’ ekwità li jirriżulta mill-ammonti li huma rikonoxxuti f’introjtu komprensiv ieħor u akkumulati f’ekwità li huma relatati ma’ assi mhux kurrenti jew ma’ gruppi ta’ disponiment miżmuma għall-bejgħ. [Refer: Assi mhux kurrenti u gruppi ta’ disponiment ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ; Introjtu komprensiv ieħor]

divulgazzjoni: IFRS 5 38, eżempju: IFRS 5 Eżempju 12

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X durata, debitu

Ammont imneħħi mir-riżerva ta’ ħeġġijiet tal-fluss tal-flus u inkluż fil-kost inizjali jew ammont riportat ieħor ta’ assi mhux finanzjarju (obbligazzjoni mhux finanzjarja) jew impenn sod li għalih tiġi applikata kontabilità għall-iħħeġġjar fuq il-bażi tal-valur ġust

L-ammont imneħħi mir-riżerva ta’ ħeġġijiet tal-fluss tal-flus u inkluż fil-kost inizjali jew ammont riportat ieħor ta’ assi mhux finanzjarju (obbligazzjoni mhux finanzjarja) jew impenn sod li għalih tiġi applikata kontabilità għall-iħħeġġjar fuq il-bażi tal-valur ġust. [Refer: Riżerva ta’ ħeġġijiet tal-fluss tal-flus]

divulgazzjoni: IFRS 9 6.5.11 d i, divulgazzjoni: IFRS 7 24E a

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X durata, debitu

Ammont imneħħi mir-riżerva ta’ bidla fil-valur tal-firxiet bażi tal-muniti barranin u inkluż fil-kost inizjali jew ammont riportat ieħor ta’ assi mhux finanzjarju (obbligazzjoni mhux finanzjarja) jew impenn sod li għalih tiġi applikata kontabilità għall-iħħeġġjar fuq il-bażi tal-valur ġust

L-ammont imneħħi mir-riżerva ta’ bidla fil-valur tal-firxiet bażi tal-muniti barranin u inkluż fil-kost inizjali jew ammont riportat ieħor ta’ assi mhux finanzjarju (obbligazzjoni mhux finanzjarja) jew impenn sod li għalih tiġi applikata kontabilità għall-iħħeġġjar fuq il-bażi tal-valur ġust. [Refer: Riżerva tal-bidla fil-valur tal-firxiet bażi tal-muniti barranin]

divulgazzjoni: IFRS 9 6.5.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X durata, debitu

Ammont imneħħi mir-riżerva ta’ bidla fil-valur tal-elementi forward tal-kuntratti forward u inkluż fil-kost inizjali jew ammont riportat ieħor ta’ assi mhux finanzjarju (obbligazzjoni mhux finanzjarja) jew impenn sod li għalih tiġi applikata kontabilità għall-iħħeġġjar fuq il-bażi tal-valur ġust

L-ammont imneħħi mir-riżerva ta’ bidla fil-valur tal-elementi forward tal-kuntratti forward u inkluż fil-kost inizjali jew ammont riportat ieħor ta’ assi mhux finanzjarju (obbligazzjoni mhux finanzjarja) jew impenn sod li għalih tiġi applikata kontabilità għall-iħħeġġjar fuq il-bażi tal-valur ġust. [Refer: Riżerva tal-bidla fil-valur tal-elementi forward tal-kuntratti forward]

divulgazzjoni: IFRS 9 6.5.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X durata, debitu

Ammont imneħħi mir-riżerva ta’ bidla fil-valur tal-valur taż-żmien tal-opzjonijiet u inkluż fil-kost inizjali jew ammont riportat ieħor ta’ assi mhux finanzjarju (obbligazzjoni mhux finanzjarja) jew impenn sod li għalih tiġi applikata kontabilità għall-iħħeġġjar fuq il-bażi tal-valur ġust

L-ammont imneħħi mir-riżerva ta’ bidla fil-valur tal-valur taż-żmien tal-opzjonijiet u inkluż fil-kost inizjali jew ammont riportat ieħor ta’ assi mhux finanzjarju (obbligazzjoni mhux finanzjarja) jew impenn sod li għalih tiġi applikata kontabilità għall-iħħeġġjar fuq il-bażi tal-valur ġust. [Refer: Riżerva tal-bidla fil-valur tal-valur taż-żmien tal-opzjonijiet]

divulgazzjoni: IFRS 9 6.5.15 b i

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X durata, debitu

Ammont irrapportat fi profitt jew telf li japplika l-IFRS 9, assi finanzjarji li għalihom jiġi applikat l-approċċ ta’ sovrappostazzjoni

L-ammont irrapportat fi profitt jew telf li japplika l-IFRS 9 għall-assi finanzjarji li għalihom jiġi applikat l-approċċ ta’ sovrappostazzjoni.

divulgazzjoni: IFRS 4 39L d i - Effettiv mal-ewwel applikazzjoni tal-IFRS 9

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

assi

Ammonti li jinħolqu minn kuntratti ta’ assigurazzjoni [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

prattika komuni: SIC 4 Divulgazzjoni - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X durata, debitu

Ammonti mġarrba, kostijiet tal-akkwiżizzjoni differita li jinħolqu minn kuntratti ta’ assigurazzjoni

Iż-żieda fil-kostijiet tal-akkwiżizzjoni differita li jinħolqu minn kuntratti ta’ assigurazzjoni li jirriżultaw mill-ammonti ta’ dawk il-kostijiet imġarrba. [Refer: Kostijiet tal-akkwiżizzjoni differita li jinħolqu minn kuntratti ta’ assigurazzjoni]

eżempju: IFRS 4 IG39 b - Data ta’ skadenza 01/01/2021, eżempju: IFRS 4 37 e - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, kreditu

Ammonti pagabbli fuq talba li jirriżultaw minn kuntratti fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-IFRS 17

L-ammonti pagabbli fuq talba li jirriżultaw minn kuntratti fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-IFRS 17.

divulgazzjoni: IFRS 17 132 c - Effettiv 01/01/2021

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, kreditu

Ammonti pagabbli, tranżazzjonijiet ta’ partijiet relatati

L-ammonti pagabbli li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet ta’ partijiet relatati. [Refer: Partijiet relatati [member]]

divulgazzjoni: IAS 24 20, divulgazzjoni: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, kreditu

Ammonti oħrajn pagabbli lil ċessjonarju fir-rigward tal-assi ttrasferiti

L-ammonti pagabbli liċ-ċessjonarju fir-rigward tal-assi finanzjarji ttrasferiti minbarra l-ħruġ mhux skontat ta’ flus li jkunu jew jistgħu jkunu meħtieġa għar-riakkwist tal-assi finanzjarji li għalihom ikun ġie rtirat ir-rikonoxximent (pereżempju, il-prezz tal-eżerċitar fi ftehim ta’ opzjoni). [Refer: Assi finanzjarji]

divulgazzjoni: IFRS 7 42E d

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debitu

Ammonti riċevibbli, tranżazzjonijiet ta’ partijiet relatati

L-ammonti riċevibbli li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet ta’ partijiet relatati. [Refer: Partijiet relatati [member]]

divulgazzjoni: IAS 24 20, divulgazzjoni: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Ammonti rikonoxxuti mid-data tal-akkwiżizzjoni għal kull klassi maġġuri ta’ assi miksuba u ta’ obbligazzjonijiet assunti [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X durata

Ammonti rikonoxxuti għal tranżazzjoni rikonoxxuta separatament mill-akkwiżizzjoni tal-assi u mis-suppożizzjoni tal-obbligazzjonijiet f’kombinament ta’ negozji

L-ammonti rikonoxxuti għal tranżazzjoni rikonoxxuta separatament mill-akkwiżizzjoni tal-assi u mis-suppożizzjoni tal-obbligazzjonijiet f’kombinamenti ta’ negozji. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]]

divulgazzjoni: IFRS 3 B64 l iii

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X durata, debitu

Ammonti mneħħija mill-ekwità u aġġustati fl-isfond tal-valur ġust tal-assi finanzjarji fuq ir-riklassifikazzjoni mill-valur ġust permezz tal-kategorija tal-kejl ta’ introjtu komprensiv ieħor, qabel it-taxxa

L-ammonti mneħħija mill-ekwità u aġġustati fl-isfond tal-valur ġust tal-assi finanzjarji fuq ir-riklassifikazzjoni mill-valur ġust permezz tal-kategorija tal-kejl ta’ introjtu komprensiv ieħor, qabel it-taxxa. [Refer: Assi finanzjarji]

divulgazzjoni: IFRS 9 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X durata, debitu

Ammonti mneħħija mill-ekwità u aġġustati fl-isfond tal-valur ġust tal-assi finanzjarji fuq ir-riklassifikazzjoni mill-valur ġust permezz tal-kategorija tal-kejl ta’ introjtu komprensiv ieħor, netti mit-taxxa

L-ammonti mneħħija mill-ekwità u aġġustati fl-isfond tal-valur ġust tal-assi finanzjarji fuq ir-riklassifikazzjoni mill-valur ġust permezz tal-kategorija tal-kejl ta’ introjtu komprensiv ieħor, netti mit-taxxa. [Refer: Assi finanzjarji]

divulgazzjoni: IFRS 9 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X durata, debitu

Ammonti mneħħija mill-ekwità u inklużi fl-ammont riportat ta’ assi mhux finanzjarju (obbligazzjoni mhux finanzjarja) li l-akkwiżizzjoni jew it-tiġrib tagħhom kienu tranżazzjoni prevista probabbli ħafna u ħħeġġjata, qabel it-taxxa

L-ammonti mneħħija mill-ekwità u inklużi fil-kost inizjali jew ammont riportat ieħor ta’ assi mhux finanzjarju (obbligazzjoni mhux finanzjarja) li l-akkwiżizzjoni jew it-tiġrib tagħhom kienu tranżazzjoni prevista probabbli ħafna u ħħeġġjata, qabel it-taxxa. [Refer: Ammont riportat [member]]

divulgazzjoni: IFRS 7 23 e - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, kreditu

Ammonti soġġetti għal arranġament ta’ saldu uniku nett infurzabbli jew għal ftehim simili mhux paċuti kontra l-assi finanzjarji

L-ammonti li huma soġġetti għal arranġament ta’ saldu uniku nett infurzabbli jew għal ftehim simili u li ma jiġux paċuti kontra l-assi finanzjarji. [Refer: Assi finanzjarji]

divulgazzjoni: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Ammonti soġġetti għal arranġament ta’ saldu uniku nett infurzabbli jew għal ftehim simili mhux paċuti kontra l-assi finanzjarji [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debitu

Ammonti soġġetti għal arranġament ta’ saldu uniku nett infurzabbli jew għal ftehim simili mhux paċuti kontra l-obbligazzjonijiet finanzjarji

L-ammonti li huma soġġetti għal arranġament ta’ saldu uniku nett infurzabbli jew għal ftehim simili u li ma jiġux paċuti kontra l-obbligazzjonijiet finanzjarji. [Refer: Obbligazzjonijiet finanzjarji]

divulgazzjoni: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Ammonti soġġetti għal arranġament ta’ saldu uniku nett infurzabbli jew għal ftehim simili mhux paċuti kontra l-obbligazzjonijiet finanzjarji [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X durata, debitu

Ammont li kien ikun riklassifikat minn profitt jew telf għal introjtu komprensiv ieħor bl-applikazzjoni tal-approċċ ta’ sovrappostazzjoni li kieku ma tneħħietx l-ispeċifikazzjoni tal-assi finanzjarji

L-ammont li kien ikun riklassifikat minn profitt jew telf għal introjtu komprensiv ieħor li kieku ma tneħħietx l-ispeċifikazzjoni tal-assi finanzjarji mill-approċċ ta’ sovrappostazzjoni.

divulgazzjoni: IFRS 4 39L f ii - Effettiv mal-ewwel applikazzjoni tal-IFRS 9

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X durata, debitu

Ammont li kien ikun irrapportat fi profitt jew telf li kieku kien applikat l-IAS 39, assi finanzjarji li għalihom jiġi applikat l-approċċ ta’ sovrappostazzjoni

L-ammont li kien ikun irrapportat fi profitt jew telf għall-assi finanzjarji li għalihom jiġi applikat l-approċċ ta’ sovrappostazzjoni li kieku kien applikat l-IAS 39.

divulgazzjoni: IFRS 4 39L d ii - Effettiv mal-ewwel applikazzjoni tal-IFRS 9

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Analiżi tal-età tal-assi finanzjarji li skadew iżda li mhumiex indeboliti [text block]

Analiżi tal-età tal-assi finanzjarji li skadew iżda li mhumiex indeboliti. [Refer: Assi finanzjarji]

divulgazzjoni: IFRS 7 37 a - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analiżi tal-iskoperturi ta’ kreditu bl-użu ta’ sistema ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu esterna [text block]

Id-divulgazzjoni ta’ analiżi tal-iskoperturi ta’ kreditu bl-użu ta’ sistema ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu esterna. [Refer: Skopertura ta’ kreditu; Gradi ta’ kreditu esterni [member]]

eżempju: IFRS 7 IG23 a - Data ta’ skadenza 01/01/2021, eżempju: IFRS 7 36 c - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analiżi tal-iskoperturi ta’ kreditu bl-użu ta’ sistema ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu interna [text block]

Id-divulgazzjoni ta’ analiżi tal-iskoperturi ta’ kreditu bl-użu ta’ sistema ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu interna. [Refer: Skopertura ta’ kreditu; Gradi ta’ kreditu interni [member]]

eżempju: IFRS 7 IG23 a - Data ta’ skadenza 01/01/2021, eżempju: IFRS 7 36 c - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Analiżi tal-assi finanzjarji li jiġu ddeterminati individwalment bħala li huma indeboliti [text block]

Analiżi tal-assi finanzjarji li jiġu ddeterminati individwalment bħala li huma indeboliti, inklużi l-fatturi li l-entità kkunsidrat meta ddeterminat li huma indeboliti. [Refer: Assi finanzjarji]

divulgazzjoni: IFRS 7 37 b - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Analiżi tal-introjtu u tal-ispiża [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

membru

It-tħabbir ta’ pjan sabiex ma titkompliex operazzjoni [member]

Dan il-membru jirrappreżenta t-tħabbira ta’ pjan sabiex ma titkompliex operazzjoni.

eżempju: IAS 10 22 b

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

membru

It-tħabbir jew il-bidu tal-implimentazzjoni ta’ ristrutturar maġġuri [member]

Dan il-membru jirrappreżenta t-tħabbir jew il-bidu tal-implimentazzjoni ta’ ristrutturar maġġuri.

eżempju: IAS 10 22 e

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX durata

Rata tat-taxxa applikabbli

Ir-rata tat-taxxa fuq l-introjtu applikabbli.

divulgazzjoni: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

X.XX instant

Erja tal-art użata għall-agrikoltura

L-erja tal-art użata għall-agrikoltura mill-entità.

prattika komuni: IAS 41 46 b i

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debitu

Strumenti ta’ dejn garantiti b’assi miżmuma

L-ammont ta’ strumenti ta’ dejn miżmuma li huma garantiti b’assi sottostanti. [Refer: Strumenti ta’ dejn miżmuma]

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

membru

Finanzjamenti garantiti b’assi [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-finanzjamenti garantiti b’assi.

eżempju: IFRS 12 B23 b

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debitu

Titoli garantiti b’assi, ammont li kkontribwixxa għall-valur ġust tal-assi tal-pjan

L-ammont ta’ titoli li huma garantiti b’assi sottostanti li jikkontribwixxu għall-valur ġust tal-assi tal-pjan ta’ benefiċċju definit. [Refer: Assi tal-pjan, fuq il-bażi tal-valur ġust; Pjanijiet ta’ benefiċċju definit [member]]

eżempju: IAS 19 142 g

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debitu

Assi rikonoxxuti għar-rimborż mistenni, obbligazzjonijiet kontinġenti f’kombinament ta’ negozji

L-ammont ta’ assi li ġew rikonoxxuti għar-rimborż mistenni ta’ obbligazzjonijiet kontinġenti rikonoxxuti f’kombinament ta’ negozji. [Refer: Obbligazzjonijiet kontinġenti [member]; Rimborż mistenni, obbligazzjonijiet kontinġenti f’kombinament ta’ negozji; Kombinamenti ta’ negozji [member]]

divulgazzjoni: IFRS 3 B67 c, divulgazzjoni: IFRS 3 B64 j

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debitu

Assi rikonoxxuti għar-rimborż mistenni, provvedimenti oħrajn

L-ammont ta’ assi li ġew rikonoxxuti għar-rimborż mistenni ta’ provvedimenti oħrajn. [Refer: Rimborż mistenni, provvedimenti oħrajn; Provvedimenti oħrajn]

divulgazzjoni: IAS 37 85 c

ifrs-full

Assets

X instant, debitu

Assi

L-ammont ta’ riżorsa ekonomika attwali kkontrollata mill-entità bħala riżultat ta’ avvenimenti tal-passat. Ir-riżorsa ekonomika hija dritt li għandu l-potenzjal li jipproduċi benefiċċji ekonomiċi.

divulgazzjoni: IAS 1 55, divulgazzjoni: IFRS 13 93 a, divulgazzjoni: IFRS 13 93 b, divulgazzjoni: IFRS 13 93 e, divulgazzjoni: IFRS 8 28 c, divulgazzjoni: IFRS 8 23

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Assi [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

assi

Assi u obbligazzjonijiet [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

assi

Assi u obbligazzjonijiet ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

membru

Assi u obbligazzjonijiet ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-assi u l-obbligazzjonijiet li huma kklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ. [Refer: Assi mhux kurrenti miżmuma għall-bejgħ [member]; Obbligazzjonijiet inklużi fi gruppi ta’ disponiment ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ; Gruppi ta’ disponiment ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ [member]]

divulgazzjoni: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

membru

Assi u obbligazzjonijiet [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-assi u l-obbligazzjonijiet. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Assi u obbligazzjonijiet’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor. [Refer: Assi; Obbligazzjonijiet]

divulgazzjoni: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

membru

Assi u obbligazzjonijiet mhux ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-assi u l-obbligazzjonijiet li mhumiex ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Assi u obbligazzjonijiet ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor. [Refer: Assi mhux kurrenti miżmuma għall-bejgħ [member]; Obbligazzjonijiet inklużi fi gruppi ta’ disponiment ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ; Gruppi ta’ disponiment ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ [member]]

divulgazzjoni: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debitu

Assi u bilanċi tad-debitu tal-kont ta’ differiment regolatorju

L-ammont ta’ assi u bilanċi tad-debitu tal-kont ta’ differiment regolatorju [Refer: Assi; Bilanċi ta’ debitu tal-kont ta’ differiment regolatorju]

divulgazzjoni: IFRS 14 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debitu

Assi li jinħolqu mill-esplorazzjoni għar-riżorsi minerali u mill-evalwazzjoni tagħhom

L-ammont ta’ assi li jinħolqu mit-tfittxija għal riżorsi minerali, inklużi minerali, żejt, gass naturali u riżorsi mhux riġenerattivi simili wara li l-entità tkun kisbet drittijiet legali sabiex tesplora f’żona speċifika, kif ukoll id-determinazzjoni tal-fattibbiltà teknika u tal-vijabbiltà kummerċjali tal-estrazzjoni tar-riżorsi minerali.

divulgazzjoni: IFRS 6 24 b

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debitu

Assi li jinħolqu minn kuntratti ta’ assigurazzjoni

L-ammont ta’ assi rikonoxxuti li jinħolqu minn kuntratti ta’ assigurazzjoni. [Refer: Tipi ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni [member]]

divulgazzjoni: IFRS 4 37 b - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debitu

Kollateral miżmum kif permess sabiex jinbiegħ jew jiġi mirhun mill-ġdid fin-nuqqas ta’ inadempjenza mis-sid tal-kollateral, fuq il-bażi tal-valur ġust

Il-valur ġust tal-kollateral miżmum li huwa permess sabiex jinbiegħ jew jiġi mirhun mill-ġdid fin-nuqqas ta’ inadempjenza mis-sid tal-kollateral. [Refer: Fuq il-bażi tal-valur ġust [member]]

divulgazzjoni: IFRS 7 15 a

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

membru

Assi miżmuma għall-iħħeġġjar tal-obbligazzjonijiet li jinħolqu minn attivitajiet ta’ finanzjament [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-assi miżmuma għall-iħħeġġjar tal-obbligazzjonijiet li jinħolqu minn attivitajiet ta’ finanzjament. [Refer: Assi; Obbligazzjonijiet li jinħolqu minn attivitajiet ta’ finanzjament]

eżempju: IAS 7 C Rikonċiljazzjoni tal-obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn attivitajiet ta’ finanzjament, eżempju: IAS 7 44C

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debitu

Assi wara li jitnaqqsu l-obbligazzjonijiet kurrenti

L-ammont ta’ assi wara li jitnaqqas l-ammont ta’ obbligazzjonijiet kurrenti.

prattika komuni: IAS 1 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Assi wara li jitnaqqsu l-obbligazzjonijiet kurrenti [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, kreditu

Assi (obbligazzjonijiet) ta’ pjan ta’ benefiċċji

L-ammont ta’ assi ta’ pjan ta’ benefiċċji tal-irtirar wara li jitnaqqsu l-obbligazzjonijiet, minbarra l-valur attwarjali preżenti tal-benefiċċji għall-irtirar imwiegħda.

divulgazzjoni: IAS 26 35 a

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debitu

Assi miksuba billi tieħu l-pussess tal-kollateral jew titlob titjib ieħor fil-kreditu

L-ammont ta’ assi miksuba mill-entità li tieħu l-pussess tal-kollateral li żżomm bħala titolu jew titlob titjib ieħor fil-kreditu (pereżempju, garanziji). [Refer: Garanziji [member]]

divulgazzjoni: IFRS 7 38 a

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debitu

Assi ta’ pjan ta’ benefiċċji

L-ammont ta’ assi miżmuma mill-pjanijiet ta’ benefiċċji tal-irtirar. [Refer: Pjanijiet ta’ benefiċċju definit [member]]

divulgazzjoni: IAS 26 35 a i

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X durata, debitu

Assi minbarra flus u ekwivalenti ta’ flus f’sussidjarja jew f’negozji akkwiżiti jew li jsir disponiment minnhom

L-ammont ta’ assi, minbarra flus jew ekwivalenti ta’ flus, f’sussidjarji jew f’negozji oħrajn li fuqhom jinkiseb jew jintilef il-kontroll. [Refer: Sussidjarji [member]]

divulgazzjoni: IAS 7 40 d

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debitu

Assi rikonoxxuti mill-kostijiet sabiex jinkisbu jew jiġu ssodisfati l-kuntratti mal-klijenti

L-ammont ta’ assi rikonoxxuti mill-kostijiet sabiex jinkisbu jew jiġu ssodisfati l-kuntratti mal-klijenti. Il-kostijiet sabiex jinkiseb kuntratt ma’ klijent huma l-kostijiet inkrementali sabiex jinkiseb il-kuntratt li l-entità ma kinitx iġġarrab kieku ma nkisibx il-kuntratt. Il-kostijiet sabiex jinkiseb kuntratt ma’ klijent huma l-kostijiet relatati direttament ma’ kuntratt jew ma’ kuntratt antiċipat li jista’ jiġi identifikat speċifikament mill-entità.

divulgazzjoni: IFRS 15 128 a

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debitu

Assi rikonoxxuti fir-rapporti finanzjarji ta’ entità fir-rigward ta’ entitajiet strutturati

L-ammont ta’ assi rikonoxxuti fir-rapporti finanzjarji ta’ entità fir-rigward tal-interessi tagħha f’entitajiet strutturati. [Refer: Assi; Entitajiet strutturati mhux konsolidati [member]]

divulgazzjoni: IFRS 12 29 a

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debitu

Kollateral mibjugħ jew mirhun mill-ġdid fin-nuqqas ta’ inadempjenza mis-sid tal-kollateral, fuq il-bażi tal-valur ġust

Il-valur ġust tal-kollateral mibjugħ jew mirhun mill-ġdid li kien permess sabiex jinbiegħ jew jiġi mirhun mill-ġdid fin-nuqqas ta’ inadempjenza mis-sid tal-kollateral. [Refer: Fuq il-bażi tal-valur ġust [member]]

divulgazzjoni: IFRS 7 15 b

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debitu

Assi li entità tkompli tirrikonoxxi

L-ammont ta’ assi finanzjarji ttrasferiti li l-entità tkompli tirrikonoxxi b’mod sħiħ. [Refer: Assi finanzjarji]

divulgazzjoni: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debitu

Assi li l-entità tkompli tirrikonoxxi sal-punt tal-involviment kontinwu

L-ammont ta’ assi finanzjarji ttrasferiti li l-entità tkompli tirrikonoxxi sal-punt tal-involviment kontinwu tagħha. [Refer: Assi finanzjarji]

divulgazzjoni: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debitu

Assi li għalihom japplikaw restrizzjonijiet sinifikanti

L-ammont fir-rapporti finanzjarji konsolidati tal-assi tal-grupp li għalihom japplikaw restrizzjonijiet sinifikanti (pereżempju, restrizzjonijiet statutorji, kuntrattwali u regolatorji) fuq il-kapaċità tal-entità li tikseb aċċess għall-assi jew tużahom.

divulgazzjoni: IFRS 12 13 c

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X durata, kreditu

Assi ttrasferiti lil entitajiet strutturati, fil-ħin tat-trasferiment

L-ammont, fil-ħin tat-trasferiment, tal-assi kollha ttrasferiti lil entitajiet strutturati. [Refer: Entitajiet strutturati mhux konsolidati [member]]

divulgazzjoni: IFRS 12 27 c

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debitu

Assi taħt kuntratti ta’ assigurazzjoni u kuntratti tar-riassigurazzjoni

L-ammont ta’ assi taħt kuntratti ta’ assigurazzjoni u kuntratti tar-riassigurazzjoni maħruġa. [Refer: Tipi ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni [member]]

eżempju: IFRS 1 55 - Data ta’ skadenza 01/01/2021, eżempju: IFRS 4 IG20 b - Data ta’ skadenza 01/01/2021, eżempju: IFRS 4 37 b - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debitu

Assi taħt riassigurazzjoni ċeduti

L-ammont ta’ assi taħt kuntratti tar-riassigurazzjoni li fihom l-entità hija d-detentur ta’ polza.

eżempju: IFRS 1 55 - Data ta’ skadenza 01/01/2021, eżempju: IFRS 4 IG20 c - Data ta’ skadenza 01/01/2021, eżempju: IFRS 4 37 b - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debitu

Assi b’riskju sinifikanti ta’ aġġustamenti materjali fis-sena finanzjarja li jmiss

L-ammont ta’ assi soġġetti għal suppożizzjonijiet li għandhom riskju sinifikanti li jirriżultaw f’aġġustament materjali għall-ammonti ta’ dawk l-assi fis-sena finanzjarja li jmiss.

divulgazzjoni: IAS 1 125 b

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, kreditu

Obbligazzjonijiet assoċjati li entità tkompli tirrikonoxxi

L-ammont ta’ obbligazzjonijiet assoċjati mal-assi finanzjarji ttrasferiti li l-entità tkompli tirrikonoxxi b’mod sħiħ. [Refer: Assi finanzjarji]

divulgazzjoni: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, kreditu

Obbligazzjonijiet assoċjati li entità tkompli tirrikonoxxi sal-punt tal-involviment kontinwu

L-ammont ta’ obbligazzjonijiet assoċjati mal-assi finanzjarji ttrasferiti li l-entità tkompli tirrikonoxxi sal-punt tal-involviment kontinwu tagħha. [Refer: Assi finanzjarji]

divulgazzjoni: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssociatesMember

membru

Kumpaniji assoċjati [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-entitajiet li fuqhom l-investitur għandu influwenza sinifikanti.

divulgazzjoni: IAS 24 19 d, divulgazzjoni: IAS 27 17 b, divulgazzjoni: IAS 27 16 b, divulgazzjoni: IFRS 12 B4 d, divulgazzjoni: IFRS 4 39M a - Effettiv mal-ewwel applikazzjoni tal-IFRS 9, divulgazzjoni: IFRS 4 39J a - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

AtCostMember

membru

Fuq il-bażi tal-kost [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-kejl fuq il-bażi tal-kost. Kost huwa l-ammont ta’ flus jew ta’ ekwivalenti ta’ flus imħallsin jew il-valur ġust tal-korrispettiv l-ieħor mogħti sabiex jiġi akkwiżit assi fil-ħin tal-akkwiżizzjoni jew tal-kostruzzjoni tiegħu, jew, meta applikabbli, l-ammont attribwit għal dak l-assi meta jiġi rikonoxxut inizjalment f’konformità mar-rekwiżiti speċifiċi ta’ IFRSs oħrajn.

divulgazzjoni: IAS 40 32A, divulgazzjoni: IAS 41 50, divulgazzjoni: IAS 41 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

membru

Fuq il-bażi tal-kost jew f’konformità mal-IFRS 16 fil-mudell tal-valur ġust [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-kejl fuq il-bażi tal-kost jew l-IFRS 16 meta l-mudell tal-valur ġust jintuża ġeneralment mill-entità sabiex tkejjel klassi ta’ assi. [Refer: Fuq il-bażi tal-kost [member]]

divulgazzjoni: IAS 40 78

ifrs-full

AtFairValueMember

membru

Fuq il-bażi tal-valur ġust [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-kejl fuq il-bażi tal-valur ġust. Valur ġust huwa l-prezz li jiġi riċevut sabiex jinbiegħ assi jew li jitħallas għat-trasferiment ta’ obbligazzjoni fi tranżazzjoni ordinata bejn il-parteċipanti fis-suq fid-data tal-kejl.

divulgazzjoni: IAS 40 32A, divulgazzjoni: IAS 41 50, divulgazzjoni: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X durata, debitu

Rimunerazzjoni tal-awditur

L-ammont ta’ tariffi mħallsin jew pagabbli lill-awdituri tal-entità.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Rimunerazzjoni tal-awditur [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X durata, debitu

Rimunerazzjoni tal-awditur għal servizzi ta’ awditjar

L-ammont ta’ tariffi mħallsin jew pagabbli lill-awdituri tal-entità għal servizzi ta’ awditjar.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X durata, debitu

Rimunerazzjoni tal-awditur għal servizzi oħrajn

L-ammont ta’ tariffi mħallsin jew pagabbli lill-awdituri tal-entità għal servizzi li l-entità ma tiddivulgax separatament fl-istess rapport jew nota.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X durata, debitu

Rimunerazzjoni tal-awditur għal servizzi tat-taxxa

L-ammont ta’ tariffi mħallsin jew pagabbli lill-awdituri tal-entità għal servizzi tat-taxxa.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, kreditu

Impenji kapitali awtorizzati iżda mhux ikkuntrattati

L-ammont ta’ impenji kapitali li ġew awtorizzati mill-entità, iżda li għalihom l-entità ma daħlet f’ebda kuntratt. [Refer: Impenji kapitali]

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Assi finanzjarji disponibbli għall-bejgħ [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X instant, kreditu

Rata medja tat-taxxa effettiva

L-ispiża tat-taxxa (introjtu mit-taxxa) diviż(a) mill-profitt kontabilistiku. [Refer: Profitt kontabilistiku]

divulgazzjoni: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX durata

Rata tal-kambju medja

Ir-rata tal-kambju medja użata mill-entità. Rata tal-kambju hija l-proporzjon tal-kambju għal żewġ muniti.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX durata

Għadd medju ta’ impjegati

L-għadd medju ta’ persunal impjegati mill-entità matul perjodu.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Prezz medju ta’ strument għall-iħħeġġjar

Il-prezz medju ta’ strument għall-iħħeġġjar. [Refer: Strumenti għall-iħħeġġjar [member]]

divulgazzjoni: IFRS 7 23B b

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Rata medja ta’ strument għall-iħħeġġjar

Ir-rata medja ta’ strument għall-iħħeġġjar. [Refer: Strumenti għall-iħħeġġjar [member]]

divulgazzjoni: IFRS 7 23B b

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, kreditu

Bilanċi fuq kontijiet kurrenti mill-klijenti

L-ammont ta’ bilanċi fil-kontijiet kurrenti tal-klijenti miżmuma mill-entità.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, kreditu

Bilanċi fuq id-depożiti ta’ domanda mill-klijenti

L-ammont ta’ bilanċi fid-depożiti ta’ domanda tal-klijenti miżmuma mill-entità.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, kreditu

Bilanċi fuq depożiti oħrajn mill-klijenti

L-ammont ta’ bilanċi fil-kontijiet ta’ depożitu tal-klijenti miżmuma mill-entità li hija ma tiddivulgax separatament fl-istess rapport jew nota.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, kreditu

Bilanċi fuq depożiti ta’ żmien fiss mill-klijenti

L-ammont ta’ bilanċi fid-depożiti ta’ żmien fiss tal-klijenti miżmuma mill-entità.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debitu

Bilanċi mal-banek

L-ammont ta’ bilanċi tal-flus miżmuma fil-banek.

prattika komuni: IAS 7 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debitu

Assi ta’ aċċettazzjoni bankarja

L-ammont ta’ aċċettazzjonijiet bankarji rikonoxxuti bħala assi.

prattika komuni: IAS 1 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, kreditu

Obbligazzjonijiet ta’ aċċettazzjoni bankarja

L-ammont ta’ aċċettazzjonijiet bankarji rikonoxxuti bħala obbligazzjonijiet.

prattika komuni: IAS 1 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X durata, debitu

Ħlasijiet bankarji u ħlasijiet simili

L-ammont ta’ ħlasijiet bankarji u ħlasijiet simili rikonoxxuti mill-entità bħala spiża.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debitu

Bilanċi bankarji fil-banek ċentrali minbarra depożiti ta’ riżervi obbligatorji

L-ammont ta’ bilanċi bankarji miżmuma fil-banek ċentrali minbarra depożiti ta’ riżervi obbligatorji. [Refer: Depożiti ta’ riżervi obbligatorji fil-banek ċentrali]

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, kreditu

Teħid b’self bankarju, flussi tal-flus mhux skontati

L-ammont ta’ flussi tal-flus kuntrattwali mhux skontati fir-rigward tat-teħid b’self bankarju. [Refer: Teħid b’self]

eżempju: IFRS 7 B11D, eżempju: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debitu

Strumenti ta’ dejn bankarju miżmuma

L-ammont ta’ strumenti ta’ dejn miżmuma mill-entità li nħarġu minn bank. [Refer: Strumenti ta’ dejn miżmuma]

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debitu

Arranġamenti bankarji oħrajn, ikklassifikati bħala ekwivalenti ta’ flus

Klassifikazzjoni tal-ekwivalenti ta’ flus li jirrappreżentaw l-arranġamenti bankarji li l-entità ma tiddivulgax separatament fl-istess rapport jew nota. [Refer: Ekwivalenti ta’ flus]

prattika komuni: IAS 7 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, kreditu

Self kurrenti bankarju

L-ammont li ġie prelevat minn kont li jaqbeż il-bilanċi tal-flus eżistenti. Dan jitqies bħala estensjoni ta’ kreditu għal żmien qasir mill-bank. [Refer: Flus u ekwivalenti ta’ flus]

prattika komuni: IAS 7 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX durata

Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku u dilwit

L-ammont ta’ qligħ għal kull sehem meta l-kejl bażiku u l-kejl dilwit ikunu ugwali. [Refer: Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku; Qligħ (telf) għal kull sehem dilwit]

prattika komuni: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX durata

Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku u dilwit minn operazzjonijiet kontinwi

Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku u dilwit minn operazzjonijiet kontinwi. [Refer: Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku u dilwit]

prattika komuni: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX durata

Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku u dilwit minn operazzjonijiet kontinwi, inkluż ċaqliq nett fil-bilanċi tal-kont ta’ differiment regolatorju u ċaqliq nett fit-taxxa differita relatata

Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku u dilwit minn operazzjonijiet kontinwi li jinkludu ċ-ċaqliq nett fil-bilanċi tal-kont ta’ differiment regolatorju u ċ-ċaqliq nett fit-taxxa differita relatata. [Refer: Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku u dilwit; Ċaqliq nett fil-bilanċi tal-kont ta’ differiment regolatorju relatati ma’ profitt jew telf u ċaqliq nett fit-taxxa differita relatata; Operazzjonijiet kontinwi [member]]

divulgazzjoni: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX durata

Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku u dilwit minn operazzjonijiet li ma tkomplewx

Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku u dilwit minn operazzjonijiet li ma tkomplewx. [Refer: Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku u dilwit]

prattika komuni: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX durata

Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku u dilwit minn operazzjonijiet li ma tkomplewx, inkluż ċaqliq nett fil-bilanċi tal-kont ta’ differiment regolatorju u ċaqliq nett fit-taxxa differita relatata

Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku u dilwit minn operazzjonijiet li ma tkomplewx li jinkludu ċ-ċaqliq nett fil-bilanċi tal-kont ta’ differiment regolatorju u ċ-ċaqliq nett fit-taxxa differita relatata. [Refer: Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku u dilwit; Ċaqliq nett fil-bilanċi tal-kont ta’ differiment regolatorju relatati ma’ profitt jew telf u ċaqliq nett fit-taxxa differita relatata; Operazzjonijiet li ma tkomplewx [member]]

divulgazzjoni: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX durata

Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku u dilwit, inkluż ċaqliq nett fil-bilanċi tal-kont ta’ differiment regolatorju u ċaqliq nett fit-taxxa differita relatata

Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku u dilwit li jinkludu ċ-ċaqliq nett fil-bilanċi tal-kont ta’ differiment regolatorju u ċ-ċaqliq nett fit-taxxa differita relatata. [Refer: [Refer: Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku u dilwit; Ċaqliq nett fil-bilanċi tal-kont ta’ differiment regolatorju relatati ma’ profitt jew telf u ċaqliq nett fit-taxxa differita relatata]

divulgazzjoni: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Qligħ għal kull sehem bażiku u dilwit [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX durata

Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku

L-ammont ta’ profitt (telf) attribwibbli għat-titolari ta’ ekwità ordinarja tal-entità omm (in-numeratur), diviż bin-numru medju ponderat ta’ ishma ordinarji pendenti matul il-perjodu (id-denominatur).

divulgazzjoni: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX durata

Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku minn operazzjonijiet kontinwi

Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku minn operazzjonijiet kontinwi. [Refer: Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku; Operazzjonijiet kontinwi [member]]

divulgazzjoni: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX durata

Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku minn operazzjonijiet kontinwi, inkluż ċaqliq nett fil-bilanċi tal-kont ta’ differiment regolatorju u ċaqliq nett fit-taxxa differita relatata

Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku minn operazzjonijiet kontinwi li jinkludu ċ-ċaqliq nett fil-bilanċi tal-kont ta’ differiment regolatorju u ċ-ċaqliq nett fit-taxxa differita relatata. [Refer: Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku; Ċaqliq nett fil-bilanċi tal-kont ta’ differiment regolatorju relatati ma’ profitt jew telf u ċaqliq nett fit-taxxa differita relatata; Operazzjonijiet kontinwi [member]]

divulgazzjoni: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX durata

Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku minn operazzjonijiet li ma tkomplewx

Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku minn operazzjonijiet li ma tkomplewx. [Refer: Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku; Operazzjonijiet li ma tkomplewx [member]]

divulgazzjoni: IAS 33 68

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX durata

Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku minn operazzjonijiet li ma tkomplewx, inkluż ċaqliq nett fil-bilanċi tal-kont ta’ differiment regolatorju u ċaqliq nett fit-taxxa differita relatata

Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku minn operazzjonijiet li ma tkomplewx li jinkludu ċ-ċaqliq nett fil-bilanċi tal-kont ta’ differiment regolatorju u ċ-ċaqliq nett fit-taxxa differita relatata. [Refer: Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku; Ċaqliq nett fil-bilanċi tal-kont ta’ differiment regolatorju relatati ma’ profitt jew telf u ċaqliq nett fit-taxxa differita relatata; Operazzjonijiet li ma tkomplewx [member]]

divulgazzjoni: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX durata

Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku, inkluż ċaqliq nett fil-bilanċi tal-kont ta’ differiment regolatorju u ċaqliq nett fit-taxxa differita relatata

Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku li jinkludu ċ-ċaqliq nett fil-bilanċi tal-kont ta’ differiment regolatorju u ċ-ċaqliq nett fit-taxxa differita relatata. [Refer: Qligħ (telf) għal kull sehem bażiku; Ċaqliq nett fil-bilanċi tal-kont ta’ differiment regolatorju relatati ma’ profitt jew telf u ċaqliq nett fit-taxxa differita relatata]

divulgazzjoni: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Qligħ bażiku għal kull sehem [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

test

Deskrizzjoni tal-bażi sabiex jiġi attribwit id-dħul minn klijenti esterni lil pajjiżi individwali

Id-deskrizzjoni tal-bażi sabiex jiġi attribwit id-dħul minn klijenti esterni lil pajjiżi individwali. [Refer: Dħul]

divulgazzjoni: IFRS 8 33 a

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Assi bijoloġiċi portaturi [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-assi bijoloġiċi portaturi. L-assi bijoloġiċi portaturi huma dawk għajr l-assi bijoloġiċi konsumabbli. [Refer: Assi bijoloġiċi; Assi bijoloġiċi konsumabbli [member]]

eżempju: IAS 41 43

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debitu

Pjanti portaturi

L-ammont ta’ proprjetà, ta’ impjanti u ta’ tagħmir li jirrappreżentaw il-pjanti portaturi. Pjanta portatura hija pjanta ħajja li (a) tintuża fil-produzzjoni jew fil-provvista ta’ prodott agrikolu; (b) hija mistennija tipproduċi għal aktar minn perjodu wieħed; u (c) mhux probabbli li tinbiegħ bħala prodott agrikolu, ħlief għal bejgħ inċidentali tal-fdal. [Refer: Proprjetà, impjanti u tagħmir]

eżempju: IAS 16 37 i

ifrs-full

BearerPlantsMember

membru

Pjanti portaturi [member]

Dan il-membru jirrappreżenta klassi ta’ proprjetà, ta’ impjanti u ta’ tagħmir li jirrappreżentaw il-pjanti portaturi. Pjanta portatura hija pjanta ħajja li (a) tintuża fil-produzzjoni jew fil-provvista ta’ prodott agrikolu; (b) hija mistennija tipproduċi għal aktar minn perjodu wieħed; u (c) mhux probabbli li tinbiegħ bħala prodott agrikolu, ħlief għal bejgħ inċidentali tal-fdal. [Refer: Proprjetà, impjanti u tagħmir]

eżempju: IAS 16 37 i

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X durata, debitu

Benefiċċji mħallsin jew li għandhom jitħallsu

L-ammont ta’ benefiċċji mħallsin jew li għandhom jitħallsu għall-pjanijiet ta’ benefiċċji tal-irtirar.

divulgazzjoni: IAS 26 35 b v

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debitu

L-aħjar stima fid-data tal-akkwiżizzjoni tal-flussi tal-flus kuntrattwali mhux mistennija li jinġabru għar-riċevibbli akkwiżiti

L-aħjar stima fid-data tal-akkwiżizzjoni tal-flussi tal-flus kuntrattwali mhux mistennija li jinġabru għar-riċevibbli akkwiżiti f’kombinamenti ta’ negozji. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]]

divulgazzjoni: IFRS 3 B64 h iii

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debitu

Assi bijoloġiċi

L-ammont ta’ annimali jew pjanti ħajjin rikonoxxuti bħala assi.

divulgazzjoni: IAS 1 54 f, divulgazzjoni: IAS 41 50, eżempju: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

membru

Assi bijoloġiċi, età [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-assi bijoloġiċi kollha meta jiġu diżaggregati skont l-età. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Assi bijoloġiċi skont l-età’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor. [Refer: Assi bijoloġiċi]

eżempju: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

assi

Assi bijoloġiċi [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

prattika komuni: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

assi

Assi bijoloġiċi skont l-età [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

eżempju: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

assi

Assi bijoloġiċi skont il-grupp [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

assi

Assi bijoloġiċi skont it-tip [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

eżempju: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

membru

Assi bijoloġiċi, grupp [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-assi bijoloġiċi kollha meta jiġu diżaggregati skont il-grupp. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Assi bijoloġiċi skont il-grupp’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor. [Refer: Assi bijoloġiċi]

divulgazzjoni: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

membru

Assi bijoloġiċi [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-annimali jew il-pjanti ħajjin. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Assi bijoloġiċi’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor.

prattika komuni: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debitu

Assi bijoloġiċi mirhuna bħala garanzija għall-obbligazzjonijiet

L-ammont ta’ assi bijoloġiċi mirhuna bħala garanzija għall-obbligazzjonijiet. [Refer: Assi bijoloġiċi]

divulgazzjoni: IAS 41 49 a

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

membru

Assi bijoloġiċi, tip [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-assi bijoloġiċi kollha meta jiġu diżaggregati skont it-tip. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Assi bijoloġiċi skont it-tip’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor. [Refer: Assi bijoloġiċi]

eżempju: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debitu

L-assi bijoloġiċi li t-titolu tagħhom huwa ristrett

L-ammont ta’ assi bijoloġiċi li t-titolu tagħhom huwa ristrett. [Refer: Assi bijoloġiċi]

divulgazzjoni: IAS 41 49 a

ifrs-full

BondsIssued

X instant, kreditu

Bonds maħruġa

L-ammont ta’ bonds maħruġa mill-entità.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, kreditu

Bonds maħruġa, flussi tal-flus mhux skontati

L-ammont ta’ flussi tal-flus kuntrattwali mhux skontati fir-rigward tal-bonds maħruġa. [Refer: Bonds maħruġa]

eżempju: IFRS 7 B11D, eżempju: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Kostijiet tat-teħid b’self [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitali sed

X durata

Kostijiet tat-teħid b’self kapitalizzati

L-ammont ta’ mgħax u kostijiet oħrajn li entità ġġarrab b’konnessjoni mat-teħid b’self ta’ fondi li huma direttament attribwibbli għall-akkwiżizzjoni, għall-kostruzzjoni jew għall-produzzjoni ta’ assi kwalifikanti u li jifformaw parti mill-kost ta’ dak l-assi.

divulgazzjoni: IAS 23 26 a

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X durata

Kostijiet tat-teħid b’self imġarrba

L-ammont ta’ mgħax u kostijiet oħrajn li entità ġġarrab b’konnessjoni mat-teħid b’self ta’ fondi.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X durata, debitu

Kostijiet tat-teħid b’self rikonoxxuti bħala spiża

L-ammont ta’ mgħax u kostijiet oħrajn li entità ġġarrab b’konnessjoni mat-teħid b’self ta’ fondi li huma rikonoxxuti bħala spiża.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

Teħid b’self

X instant, kreditu

Teħid b’self

L-ammont ta’ fondi pendenti li l-entità hija obbligata li tħallas lura.

prattika komuni: IAS 1 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Teħid b’self [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Teħid b’self, aġġustament għall-bażi tar-rata tal-imgħax

L-aġġustament għall-bażi (rata ta’ referenza) użata għall-kalkolu tar-rata tal-imgħax fuq it-teħid b’self. [Refer: Teħid b’self]

prattika komuni: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

assi

Teħid b’self skont l-isem [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

prattika komuni: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

membru

Teħid b’self skont l-isem [member]

Dan il-membru jirrappreżenta t-teħid b’self kollu meta jiġi diżaggregat skont l-isem. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Teħid b’self skont l-isem’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor. [Refer: Teħid b’self]

prattika komuni: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Teħid b’self, skont it-tip [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Teħid b’self, rata tal-imgħax

Ir-rata tal-imgħax fuq it-teħid b’self. [Refer: Teħid b’self]

prattika komuni: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

test

Teħid b’self, bażi tar-rata tal-imgħax

Il-bażi (rata ta’ referenza) użata għall-kalkolu tar-rata tal-imgħax fuq it-teħid b’self. [Refer: Teħid b’self]

prattika komuni: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

test

Teħid b’self, maturità

Il-maturità tat-teħid b’self. [Refer: Teħid b’self]

prattika komuni: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

test

Teħid b’self, munita oriġinali

Il-munita li fiha jiġi ddenominat it-teħid b’self. [Refer: Teħid b’self]

prattika komuni: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, kreditu

Teħid b’self rikonoxxut mid-data tal-akkwiżizzjoni

L-ammont rikonoxxut mid-data tal-akkwiżizzjoni għat-teħid b’self assunt f’kombinament ta’ negozji. [Refer: Teħid b’self; Kombinamenti ta’ negozji [member]]

prattika komuni: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

BottomOfRangeMember

membru

Il-parti ta’ isfel tal-medda [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-parti ta’ isfel ta’ medda.

eżempju: IFRS 13 IE63, eżempju: IFRS 13 B6, divulgazzjoni: IFRS 14 33 b, divulgazzjoni: IFRS 17 120 - Effettiv 01/01/2021, divulgazzjoni: IFRS 2 45 d, prattika komuni: IFRS 7 7

ifrs-full

BrandNames

X instant, debitu

Ismijiet kummerċjali

L-ammont ta’ assi intanġibbli li jirrappreżentaw id-drittijiet għal grupp ta’ assi komplementarji bħal trademark (jew marka tas-servizz) u l-isem kummerċjali, il-formuli, ir-riċetti u l-ħila esperta teknoloġika relatati. [Refer: Assi intanġibbli minbarra avvjament]

eżempju: IAS 38 119 a

ifrs-full

BrandNamesMember

membru

Ismijiet kummerċjali [member]

Dan il-membru jirrappreżenta klassi ta’ assi intanġibbli li jirrappreżentaw id-drittijiet għal grupp ta’ assi komplementarji bħal trademark (jew marka tas-servizz) u l-isem kummerċjali, il-formuli, ir-riċetti u l-ħila esperta teknoloġika relatati. [Refer: Assi intanġibbli minbarra avvjament]

eżempju: IAS 38 119 a

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

membru

Drittijiet tax-xandir [member]

Dan il-membru jirrappreżenta d-drittijiet tax-xandir.

prattika komuni: IAS 38 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X durata, debitu

Spiża tal-jedd tas-senserija

L-ammont ta’ spejjeż rikonoxxuti għall-jeddijiet tas-senserija ddebitati lill-entità.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X durata, kreditu

Introjtu mill-jedd tas-senserija

L-ammont ta’ introjtu rikonoxxut għall-jeddijiet tas-senserija ddebitati lill-entità.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

Buildings

X instant, debitu

Binjiet

L-ammont ta’ proprjetà, ta’ impjanti u ta’ tagħmir li jirrappreżentaw binjiet deprezzabbli u strutturi simili sabiex jintużaw fl-operazzjonijiet. [Refer: Proprjetà, impjanti u tagħmir]

prattika komuni: IAS 16 37

ifrs-full

BuildingsMember

membru

Binjiet [member]

Dan il-membru jirrappreżenta klassi ta’ impjanti, ta’ proprjetà u ta’ tagħmir li jirrappreżentaw binjiet deprezzabbli u strutturi simili sabiex jintużaw fl-operazzjonijiet. [Refer: Proprjetà, impjanti u tagħmir]

prattika komuni: IAS 16 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

assi

Kombinamenti ta’ negozji [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IFRS 3 B64

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

membru

Kombinamenti ta’ negozji [member]

Dan il-membru jirrappreżenta t-tranżazzjonijiet jew avvenimenti oħrajn li fihom akkwirent jikseb il-kontroll ta’ wieħed jew aktar min-negozji. Tranżazzjonijiet xi kultant imsejħa ‘fużjonijiet veri’ jew ‘fużjonijiet ta’ partijiet ugwali’ huma wkoll kombinamenti ta’ negozji skont kif jintuża dak it-terminu fl-IFRS 3.

divulgazzjoni: IFRS 3 B64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X durata, kreditu

Kanċellazzjoni tal-ishma tat-teżor

L-ammont ta’ azzjonijiet proprji kkanċellati matul il-perjodu. [Refer: Ishma tat-teżor]

prattika komuni: IAS 1 106 d

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, kreditu

Impenji kapitali

L-ammont ta’ nefqiet kapitali li l-entità hija impenjata li tagħmel fil-futur.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Impenji kapitali [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

membru

Rata ta’ kapitalizzazzjoni, input ta’ kejl [member]

Dan il-membru jirrappreżenta rata ta’ kapitalizzazzjoni użata bħala input ta’ kejl.

eżempju: IFRS 13 93 d, eżempju: IFRS 13 IE63

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX durata

Rata ta’ kapitalizzazzjoni tal-kostijiet ta’ teħid b’self eliġibbli għal kapitalizzazzjoni

Il-medja ponderata ta’ mgħax u kostijiet oħrajn li entità ġġarrab b’konnessjoni mat-teħid b’self ta’ fondi applikabbli għat-teħid b’self tal-entità li huma pendenti matul il-perjodu, minbarra t-teħid b’self magħmul speċifikament bl-iskop li jinkiseb assi kwalifikanti. [Refer: Medja ponderata [member]; Teħid b’self]

divulgazzjoni: IAS 23 26 b

ifrs-full

Capitali sedDevelopmentExpenditureMember

membru

Infiq fuq żvilupp kapitalizzat [member]

Dan il-membru jirrappreżenta klassi ta’ assi intanġibbli li jinħolqu minn nefqa fuq l-iżvilupp kapitalizzata qabel il-bidu ta’ produzzjoni jew ta’ użu kummerċjali. Assi intanġibbli għandu jiġi rikonoxxut biss jekk l-entità tkun tista’ turi dawn kollha li ġejjin: (a) il-fattibbiltà teknika tat-tlestija tal-assi intanġibbli sabiex ikun disponibbli għall-użu jew għall-bejgħ; (b) l-intenzjoni tagħha li tlesti l-assi intanġibbli u li tużah jew tbigħu; (c) il-kapaċità tagħha li tuża jew tbigħ l-assi intanġibbli; (d) kif l-assi intanġibbli se jiġġenera l-benefiċċji ekonomiċi probabbli fil-futur. Fost l-oħrajn, l-entità tista’ turi l-eżistenza ta’ suq għall-produzzjoni tal-assi intanġibbli jew għall-assi intanġibbli nnifsu jew, jekk ikun se jintuża internament, l-użu tal-assi intanġibbli; (e) id-disponibbiltà ta’ riżorsi tekniċi, finanzjarji u oħrajn adegwati sabiex jitlesta l-iżvilupp u sabiex jintuża jew jinbiegħ l-assi intanġibbli; u (f) il-kapaċità tagħha li tkejjel b’mod affidabbli n-nefqa attribwibbli għall-assi intanġibbli matul l-iżvilupp tiegħu.

prattika komuni: IAS 38 119

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, kreditu

Riżerva għat-tifdija ta’ kapital

Komponent ta’ ekwità li jirrappreżenta r-riżerva għat-tifdija tal-ishma proprji tal-entità.

prattika komuni: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

membru

Riżerva għat-tifdija ta’ kapital [member]

Dan il-membru jirrappreżenta komponent ta’ ekwità li jirrappreżenta r-riżerva għat-tifdija tal-ishma proprji tal-entità.

prattika komuni: IAS 1 108

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

assi

Rekwiżiti kapitali [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

membru

Rekwiżiti kapitali [member]

Dan il-membru jirrappreżenta r-rekwiżiti kapitali li hija soġġetta għalihom l-entità. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Rekwiżiti kapitali’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor.

divulgazzjoni: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, kreditu

Riżerva ta’ kapital

Komponent ta’ ekwità li jirrappreżenta r-riżervi ta’ kapital.

prattika komuni: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

membru

Riżerva ta’ kapital [member]

Dan il-membru jirrappreżenta komponent ta’ ekwità li jirrappreżenta r-riżervi ta’ kapital.

prattika komuni: IAS 1 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

assi

Ammont riportat, deprezzament, amortizzament u indeboliment akkumulati u ammont riportat gross [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IAS 16 73 d, divulgazzjoni: IAS 16 73 e, divulgazzjoni: IAS 38 118 c, divulgazzjoni: IAS 38 118 e, divulgazzjoni: IAS 40 76, divulgazzjoni: IAS 40 79 c divulgazzjoni: IAS 40 79 d, divulgazzjoni: IAS 41 50, divulgazzjoni: IAS 41 54 f, divulgazzjoni: IFRS 3 B67 d, divulgazzjoni: IFRS 7 35H, divulgazzjoni: IFRS 7 35I, prattika komuni: IFRS 7 IG29 - Data ta’ skadenza 01/01/2021, prattika komuni: IFRS 7 37 b - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

CarryingAmountMember

membru

Ammont riportat [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-ammont li bih assi jiġi rikonoxxut fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja (wara li jitnaqqsu kwalunkwe deprezzament jew amortizzament akkumulat u kwalunkwe telf minn indeboliment akkumulat). Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Ammont riportat, deprezzament, amortizzament u indeboliment akkumulati u ammont riportat gross’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor. [Refer: Spiża tad-deprezzament u tal-amortizzament; Telf minn indeboliment]

divulgazzjoni: IAS 16 73 e, divulgazzjoni: IAS 38 118 e, divulgazzjoni: IAS 40 76, divulgazzjoni: IAS 40 79 d, divulgazzjoni: IAS 41 50, divulgazzjoni: IFRS 3 B67 d, divulgazzjoni: IFRS 7 35H, divulgazzjoni: IFRS 7 35I, eżempju: IFRS 7 IG29 a - Data ta’ skadenza 01/01/2021, eżempju: IFRS 7 37 b - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

Cash

X instant, debitu

Flus

L-ammont ta’ flus fl-idejn u ta’ depożiti ta’ domanda. [Refer: Flus fl-idejn]

prattika komuni: IAS 7 45

ifrs-full

CashAbstract

 

Flus kontanti [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X durata, debitu

Avvanzi u self ta’ flus minn partijiet relatati

Id-dħul ta’ flus minn avvanzi u minn self ta’ flus minn partijiet relatati. [Refer: Partijiet relatati [member]; Avvanzi riċevuti]

prattika komuni: IAS 7 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X durata, kreditu

Avvanzi u self ta’ flus magħmula lil partijiet oħrajn, ikklassifikati bħala attivitajiet ta’ investiment

L-ammont ta’ avvanzi u ta’ self ta’ flus magħmula lil partijiet oħrajn (minbarra avvanzi u self magħmula minn istituzzjoni finanzjarja), ikklassifikati bħala attivitajiet ta’ investiment.

eżempju: IAS 7 16 e

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X durata, kreditu

Avvanzi u self ta’ flus magħmula lil partijiet relatati

Il-ħruġ ta’ flus għal self u għal avvanzi magħmula lil partijiet relatati. [Refer: Partijiet relatati [member]]

prattika komuni: IAS 7 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debitu

Flus u bilanċi bankarji fil-banek ċentrali

L-ammont ta’ flus u bilanċi bankarji miżmuma fil-banek ċentrali.

prattika komuni: IAS 1 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debitu

Flus u l-ekwivalenti ta’ flus

L-ammont ta’ flus fl-idejn u ta’ depożiti ta’ domanda, flimkien ma’ investimenti likwidi ħafna u għal perjodu ta’ żmien qasir li jistgħu jinqalbu faċilment għal ammonti ta’ flus magħrufa u li huma soġġetti għal riskju insinifikanti ta’ bidliet fil-valur. [Refer: Flus; Ekwivalenti ta’ flus]

divulgazzjoni: IAS 1 54 i, divulgazzjoni: IAS 7 45, divulgazzjoni: IFRS 12 B13 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Flus u ekwivalenti ta’ flus [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debitu

Flus u ekwivalenti ta’ flus, ammont li kkontribwixxa għall-valur ġust tal-assi tal-pjan

L-ammont li l-flus u l-ekwivalenti ta’ flus jikkontribwixxu għall-valur ġust tal-assi tal-pjan ta’ benefiċċju definit. [Refer: Flus u ekwivalenti ta’ flus; Assi tal-pjan, fuq il-bażi tal-valur ġust; Pjanijiet ta’ benefiċċju definit [member]]

eżempju: IAS 19 142 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debitu

Flus u ekwivalenti ta’ flus ikklassifikati bħala parti minn grupp ta’ disponiment miżmum għall-bejgħ

L-ammont ta’ flus u ta’ ekwivalenti ta’ flus li huma kklassifikati bħala parti minn grupp ta’ disponiment miżmum għall-bejgħ. [Refer: Flus u ekwivalenti ta’ flus; Gruppi ta’ disponiment ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ [member]]

prattika komuni: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debitu

Flus u ekwivalenti ta’ flus miżmuma mill-entità mhux disponibbli sabiex jintużaw mill-grupp

L-ammont ta’ bilanċi sinifikanti ta’ flus u ta’ ekwivalenti ta’ flus miżmuma mill-entità li mhumiex disponibbli sabiex jintużaw mill-grupp. [Refer: Flus u ekwivalenti ta’ flus]

divulgazzjoni: IAS 7 48

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debitu

Flus u ekwivalenti ta’ flus jekk ikunu differenti mir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja

L-ammont ta’ flus u ta’ ekwivalenti ta’ flus fir-rapport tal-flussi tal-flus meta jkun differenti mill-ammont ta’ flus u ta’ ekwivalenti ta’ flus fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja. [Refer: Flus u ekwivalenti ta’ flus]

prattika komuni: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Flus u ekwivalenti ta’ flus jekk ikunu differenti mir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X durata, debitu

Flus u ekwivalenti ta’ flus f’sussidjarja jew f’negozji akkwiżiti jew li jsir disponiment minnhom

L-ammont ta’ flus u ta’ ekwivalenti ta’ flus f’sussidjarji jew f’negozji oħrajn li fuqhom jinkiseb jew jintilef il-kontroll. [Refer: Sussidjarji [member]; Flus u ekwivalenti ta’ flus]

divulgazzjoni: IAS 7 40 c

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debitu

Flus u ekwivalenti ta’ flus rikonoxxuti mid-data tal-akkwiżizzjoni

L-ammont rikonoxxut mid-data tal-akkwiżizzjoni għall-flus u għall-ekwivalenti ta’ flus miksuba f’kombinament ta’ negozji. [Refer: Flus u ekwivalenti ta’ flus; Kombinamenti ta’ negozji [member]]

prattika komuni: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debitu

Kollateral fi flus mirhun soġġett għal arranġament ta’ saldu uniku nett infurzabbli jew għal ftehim simili mhux paċut kontra l-obbligazzjonijiet finanzjarji

L-ammont ta’ kollateral fi flus mirhun li huwa soġġett għal arranġament ta’ saldu uniku nett infurzabbli jew għal ftehim simili u li mhuwiex paċut kontra l-obbligazzjonijiet finanzjarji. [Refer: Obbligazzjonijiet finanzjarji]

eżempju: IFRS 7 IG40D, eżempju: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, kreditu

Kollateral fi flus riċevut soġġett għal arranġament ta’ saldu uniku nett infurzabbli jew għal ftehim simili mhux paċut kontra l-obbligazzjonijiet finanzjarji

L-ammont ta’ kollateral fi flus riċevut li huwa soġġett għal arranġament ta’ saldu uniku nett infurzabbli jew għal ftehim simili u li mhuwiex paċut kontra l-obbligazzjonijiet finanzjarji. [Refer: Assi finanzjarji]

eżempju: IFRS 7 IG40D, eżempju: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debitu

Ekwivalenti ta’ flus

L-ammont ta’ investimenti likwidi ħafna u għal perjodu ta’ żmien qasir li jistgħu jinqalbu faċilment għal ammonti ta’ flus magħrufa u li huma soġġetti għal riskju insinifikanti ta’ bidliet fil-valur.

prattika komuni: IAS 7 45

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Ekwivalenti ta’ flus [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

ħeġġijiet tal-fluss tal-flus [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

membru

Ħeġġijiet tal-fluss tal-flus [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-ħeġġijiet tal-iskopertura għal varjabbiltà fil-flussi tal-flus li (a) huma attribwibbli għal riskju partikolari assoċjat ma’ assi rikonoxxut jew ma’ obbligazzjoni rikonoxxuta (bħall-pagamenti tal-imgħax futuri kollha, jew uħud minnhom, fuq id-dejn b’rata varjabbli) jew ma’ tranżazzjoni prevista probabbli ħafna; u (b) jistgħu jaffettwaw il-profitt jew telf. [Refer: Ħeġġijiet [member]]

divulgazzjoni: IAS 39 86 b, divulgazzjoni: IFRS 7 24A, divulgazzjoni: IFRS 7 24B, divulgazzjoni: IFRS 7 24C

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Flussi tal-flus minn operazzjonijiet kontinwi u li ma tkomplewx [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X durata, debitu

Flussi tal-flus minn telf ta’ kontroll tas-sussidjarji jew ta’ negozji oħrajn, ikklassifikati bħala attivitajiet ta’ investiment

Il-flussi tal-flus aggregati li jinħolqu minn telf ta’ kontroll tas-sussidjarji jew ta’ negozji oħrajn, ikklassifikati bħala attivitajiet ta’ investiment. [Refer: Sussidjarji [member]]

divulgazzjoni: IAS 7 39

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X durata, debitu

Flussi tal-flus minn (użati fi) tnaqqis (żieda) fi flus u f’ekwivalenti ta’ flus ristretti

Id-dħul (il-ħruġ) ta’ flus minħabba tnaqqis (żieda) fi flus u f’ekwivalenti ta’ flus ristretti. [Refer: Flus u ekwivalenti ta’ flus ristretti]

prattika komuni: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X durata, debitu

Flussi tal-flus minn (użati fi) tnaqqis (żieda) f’depożiti u f’investimenti għal perjodu ta’ żmien qasir

Id-dħul (il-ħruġ) ta’ flus minħabba tnaqqis (żieda) f’depożiti u f’investimenti għal perjodu ta’ żmien qasir.

prattika komuni: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X durata, debitu

Flussi tal-flus minn (użati fi) l-esplorazzjoni għal riżorsi minerali u l-evalwazzjoni tat-tali riżorsi minerali, ikklassifikati bħala attivitajiet ta’ investiment

Il-flussi tal-flus minn (użati fi) it-tfittxija għal riżorsi minerali, inklużi minerali, żejt, gass naturali u riżorsi mhux riġenerattivi simili wara li l-entità tkun kisbet drittijiet legali sabiex tesplora f’żona speċifika, kif ukoll id-determinazzjoni tal-fattibbiltà teknika u tal-vijabbiltà kummerċjali tal-estrazzjoni tar-riżorsi minerali, ikklassifikati bħala attivitajiet ta’ investiment.

divulgazzjoni: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X durata, debitu

Flussi tal-flus minn (użati fi) l-esplorazzjoni għal riżorsi minerali u l-evalwazzjoni tat-tali riżorsi minerali, ikklassifikati bħala attivitajiet operatorji

Il-flussi tal-flus minn (użati fi) it-tfittxija għal riżorsi minerali, inklużi minerali, żejt, gass naturali u riżorsi mhux riġenerattivi simili wara li l-entità tkun kisbet drittijiet legali sabiex tesplora f’żona speċifika, kif ukoll id-determinazzjoni tal-fattibbiltà teknika u tal-vijabbiltà kummerċjali tal-estrazzjoni tar-riżorsi minerali, ikklassifikati bħala attivitajiet operatorji.

divulgazzjoni: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X durata, debitu

Flussi tal-flus minn (użati f’) attivitajiet ta’ finanzjament

Il-flussi tal-flus minn (użati f’) attivitajiet ta’ finanzjament, li huma attivitajiet li jirriżultaw f’bidliet fid-daqs u l-kompożizzjoni tal-ekwità kkontribwita u tat-teħid b’self tal-entità.

divulgazzjoni: IAS 7 10, divulgazzjoni: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Flussi tal-flus minn (użati f’) attivitajiet ta’ finanzjament [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X durata, debitu

Flussi tal-flus minn (użati f’) attivitajiet ta’ finanzjament, operazzjonijiet kontinwi

Il-flussi tal-flus minn (użati f’) attivitajiet ta’ finanzjament tal-entità, relatati ma’ operazzjonijiet kontinwi. [Refer: Operazzjonijiet kontinwi [member]; Flussi tal-flus minn (użati f’) attivitajiet ta’ finanzjament]

divulgazzjoni: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X durata, debitu

Flussi tal-flus minn (użati f’) attivitajiet ta’ finanzjament, operazzjonijiet li ma tkomplewx

Il-flussi tal-flus minn (użati f’) attivitajiet ta’ finanzjament tal-entità, relatati ma’ operazzjonijiet li ma tkomplewx. [Refer: Operazzjonijiet li ma tkomplewx [member]; Flussi tal-flus minn (użati f’) attivitajiet ta’ finanzjament]

divulgazzjoni: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X durata, debitu

Flussi tal-flus minn (użati fi) żieda (tnaqqis) f’teħid ta’ self kurrenti

Id-dħul (il-ħruġ) ta’ flus minħabba żieda (tnaqqis) f’teħid ta’ self kurrenti. [Refer: Teħid b’self kurrenti]

prattika komuni: IAS 7 17

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X durata, debitu

Flussi tal-flus minn (użati fi) żidiet fil-kapaċità operazzjonali

L-ammont aggregat ta’ flussi tal-flus li jirrappreżentaw il-bidliet fl-abbiltà tal-entità li teżegwixxi l-attivitajiet operatorji (pereżempju, imkejla bl-unitajiet ta’ produzzjoni kull jum).

eżempju: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X durata, debitu

Flussi tal-flus minn (użati fi) kuntratti ta’ assigurazzjoni

Il-flussi tal-flus minn (użati fi) kuntratti ta’ assigurazzjoni. [Refer: Tipi ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni [member]]

divulgazzjoni: IFRS 4 37 b - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X durata, debitu

Flussi tal-flus minn (użati f’) attivitajiet ta’ investiment

Il-flussi tal-flus minn (użati f’) attivitajiet ta’ investiment, li huma l-akkwiżizzjoni u d-disponiment ta’ assi fit-tul u investimenti oħrajn mhux inklużi f’ekwivalenti ta’ flus.

divulgazzjoni: IAS 7 10, divulgazzjoni: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Flussi tal-flus minn (użati f’) attivitajiet ta’ investiment [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X durata, debitu

Flussi tal-flus minn (użati f’) attivitajiet ta’ investiment, operazzjonijiet kontinwi

Il-flussi tal-flus minn (użati f’) l-attivitajiet ta’ investiment tal-entità, relatati ma’ operazzjonijiet kontinwi. [Refer: Operazzjonijiet kontinwi [member]; Flussi tal-flus minn (użati f’) attivitajiet ta’ investiment]

divulgazzjoni: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X durata, debitu

Flussi tal-flus minn (użati f’) attivitajiet ta’ investiment, operazzjonijiet li ma tkomplewx

Il-flussi tal-flus minn (użati f’) l-attivitajiet ta’ investiment tal-entità, relatati ma’ operazzjonijiet li ma tkomplewx. [Refer: Operazzjonijiet li ma tkomplewx [member]; Flussi tal-flus minn (użati f’) attivitajiet ta’ investiment]

divulgazzjoni: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X durata, debitu

Flussi tal-flus minn (użati f’) iż-żamma tal-kapaċità operazzjonali

L-ammont aggregat ta’ flussi tal-flus li huma meħtieġa sabiex tinżamm l-abbiltà attwali tal-entità li teżegwixxi l-attivitajiet operatorji (pereżempju, imkejla bl-unitajiet ta’ produzzjoni kull jum).

eżempju: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X durata

Flussi tal-flus minn (użati f’) attivitajiet operatorji

Il-flussi tal-flus minn (użati f’) attivitajiet operatorji, li huma l-attivitajiet li jipproduċu d-dħul prinċipali tal-entità u attivitajiet oħrajn li mhumiex attivitajiet ta’ investiment jew ta’ finanzjament. [Refer: Dħul]

divulgazzjoni: IAS 7 10, divulgazzjoni: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Flussi tal-flus minn (użati f’) attivitajiet operatorji [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X durata, debitu

Flussi tal-flus minn (użati f’) attivitajiet operatorji, operazzjonijiet kontinwi

Il-flussi tal-flus minn (użati f’) l-attivitajiet operatorji tal-entità, relatati ma’ operazzjonijiet kontinwi. [Refer: Operazzjonijiet kontinwi [member]; Flussi tal-flus minn (użati f’) attivitajiet operatorji]

divulgazzjoni: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X durata, debitu

Flussi tal-flus minn (użati f’) attivitajiet operatorji, operazzjonijiet li ma tkomplewx

Il-flussi tal-flus minn (użati f’) l-attivitajiet operatorji tal-entità, relatati ma’ operazzjonijiet li ma tkomplewx. [Refer: Operazzjonijiet li ma tkomplewx [member]; Flussi tal-flus minn (użati f’) attivitajiet operatorji]

divulgazzjoni: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X durata

Flussi tal-flus minn (użati f’) operazzjonijiet

Il-flussi tal-flus minn (użati f’) l-operazzjonijiet tal-entità.

eżempju: IAS 7 A Rapport tal-flussi tal-flus għal entità minbarra istituzzjoni finanzjarja, eżempju: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X durata

Flussi tal-flus minn (użati f’) operazzjonijiet qabel il-bidliet fil-likwidità operatorja

Id-dħul (il-ħruġ) ta’ flus mill-operazzjonijiet tal-entità qabel il-bidliet fil-likwidità operatorja.

eżempju: IAS 7 A Rapport tal-flussi tal-flus għal entità minbarra istituzzjoni finanzjarja, prattika komuni: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X durata, kreditu

Il-flussi tal-flus użati fl-attivitajiet ta’ esplorazzjoni u ta’ żvilupp

Il-ħruġ ta’ flus għall-attivitajiet ta’ esplorazzjoni u ta’ żvilupp.

prattika komuni: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X durata, debitu

Flussi tal-flus użati sabiex jinkiseb il-kontroll ta’ sussidjarji jew ta’ negozji oħrajn, ikklassifikati bħala attivitajiet ta’ investiment

Il-flussi tal-flus aggregati użati sabiex jinkiseb il-kontroll ta’ sussidjarji jew ta’ negozji oħrajn, ikklassifikati bħala attivitajiet ta’ investiment. [Refer: Sussidjarji [member]]

divulgazzjoni: IAS 7 39

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debitu

Kontanti fl-idejn

L-ammont ta’ flus miżmuma mill-entità. Dan ma jinkludix id-depożiti ta’ domanda.

prattika komuni: IAS 7 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X durata, kreditu

Ħruġ ta’ flus għal lokazzjonijiet

Il-ħruġ ta’ flus għal lokazzjonijiet.

divulgazzjoni: IFRS 16 53 g

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X durata, debitu

Flus imħallsin, obbligazzjonijiet taħt il-kuntratti ta’ assigurazzjoni u l-kuntratti tar-riassigurazzjoni maħruġa

It-tnaqqis fl-obbligazzjonijiet taħt il-kuntratti ta’ assigurazzjoni u l-kuntratti tar-riassigurazzjoni maħruġa li jirriżultaw mill-flus imħallsin. [Refer: Obbligazzjonijiet taħt kuntratti ta’ assigurazzjoni u kuntratti tar-riassigurazzjoni maħruġa]

eżempju: IFRS 4 IG37 c - Data ta’ skadenza 01/01/2021, eżempju: IFRS 4 37 e - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X durata, kreditu

Pagamenti fi flus għal kuntratti tal-futuri, għal kuntratti forward, għal kuntratti ta’ opzjoni u għal kuntratti ta’ swaps, ikklassifikati bħala attivitajiet ta’ investiment

Il-ħruġ ta’ flus għal kuntratti tal-futuri, għal kuntratti forward, għal kuntratti ta’ opzjoni u għal kuntratti ta’ swaps meta l-kuntratti jkunu miżmuma għall-finijiet ta’ negozjar finanzjarju jew meta l-pagamenti jkunu kklassifikati bħala attivitajiet ta’ finanzjament.

eżempju: IAS 7 16 g

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X durata, debitu

Riċevuti ta’ flus minn kuntratti tal-futuri, minn kuntratti forward, minn kuntratti ta’ opzjoni u minn kuntratti ta’ swaps, ikklassifikati bħala attivitajiet ta’ investiment

Id-dħul ta’ flus minn kuntratti tal-futuri, minn kuntratti forward, minn kuntratti ta’ opzjoni u minn kuntratti ta’ swaps, għajr meta l-kuntratti jkunu miżmuma għall-finijiet ta’ negozjar finanzjarju jew meta r-riċevuti jkunu kklassifikati bħala attivitajiet ta’ finanzjament.

eżempju: IAS 7 16 h

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X durata, debitu

Riċevuti ta’ flus mir-ripagament tal-avvanzi u tas-self ta’ flus magħmula lil partijiet oħrajn, ikklassifikati bħala attivitajiet ta’ investiment

Id-dħul ta’ flus mir-ripagament tal-avvanzi u tas-self magħmula lil partijiet oħrajn (minbarra l-avvanzi u s-self ta’ istituzzjoni finanzjarja), ikklassifikati bħala attivitajiet ta’ investiment.

eżempju: IAS 7 16 f

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X durata, debitu

Ir-riċevuti ta’ flus mir-ripagament tal-avvanzi u tas-self magħmula lil partijiet relatati

Id-dħul ta’ flus mir-ripagament lill-entità tas-self u tal-avvanzi magħmula lil partijiet relatati. [Refer: Partijiet relatati [member]]

prattika komuni: IAS 7 16

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X durata, kreditu

Ripagamenti fi flus ta’ avvanzi u ta’ self minn partijiet relatati

Il-ħruġ ta’ flus għal ripagamenti ta’ avvanzi u ta’ self minn partijiet relatati. [Refer: Partijiet relatati [member]; Avvanzi riċevuti]

prattika komuni: IAS 7 17

ifrs-full

CashTransferred

X instant, kreditu

Flus ittrasferiti

Il-valur ġust, fid-data tal-akkwiżizzjoni, tal-flus ittrasferiti bħala korrispettiv f’kombinament ta’ negozji. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]]

divulgazzjoni: IFRS 3 B64 f i

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

assi

Kategoriji ta’ assi rikonoxxuti mill-kostijiet sabiex jinkisbu jew jiġu ssodisfati l-kuntratti mal-klijenti [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IFRS 15 128 a

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

membru

Kategoriji ta’ assi rikonoxxuti mill-kostijiet sabiex jinkisbu jew jiġu ssodisfati l-kuntratti mal-klijenti [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-kategoriji kollha ta’ assi rikonoxxuti mill-kostijiet sabiex jinkisbu jew jiġu ssodisfati l-kuntratti mal-klijenti. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Kategoriji ta’ assi rikonoxxuti mill-kostijiet sabiex jinkisbu jew jiġu ssodisfati l-kuntratti mal-klijenti’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor. [Refer: Assi rikonoxxuti mill-kostijiet sabiex jinkisbu jew jiġu ssodisfati l-kuntratti mal-klijenti]

divulgazzjoni: IFRS 15 128 a

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Kategoriji ta’ assi finanzjarji kurrenti [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategoriji ta’ obbligazzjonijiet finanzjarji kurrenti [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Kategoriji ta’ assi finanzjarji [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

assi

Kategoriji ta’ assi finanzjarji [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategoriji ta’ obbligazzjonijiet finanzjarji [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

assi

Kategoriji ta’ obbligazzjonijiet finanzjarji [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Kategoriji ta’ assi finanzjarji mhux kurrenti [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategoriji ta’ obbligazzjonijiet finanzjarji mhux kurrenti [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

assi

Kategoriji ta’ partijiet relatati [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IAS 24 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X durata, debitu

Żieda (tnaqqis) fl-ammont rikonoxxut għal assi ta’ taxxa differita qabel l-akkwiżizzjoni

Iż-żieda (it-tnaqqis) f’assi ta’ taxxa differita qabel l-akkwiżizzjoni tal-akkwirent bħala riżultat ta’ kombinament ta’ negozji li jbiddel il-probabbiltà tar-realizzazzjoni tal-assi mill-akkwirent. [Refer: Assi ta’ taxxa differita; Kombinamenti ta’ negozji [member]]

divulgazzjoni: IAS 12 81 j

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Bidla fil-valur tal-firxiet bażi tal-muniti barranin [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Bidla fil-valur tal-elementi forward tal-kuntratti forward [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Bidla fil-valur tal-valur taż-żmien tal-opzjonijiet [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Bidliet fid-differenza aggregata bejn il-valur ġust mar-rikonoxximent inizjali u l-prezz tat-tranżazzjoni li għad irid jiġi rikonoxxut fi profitt jew telf [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Bidliet fil-kont ta’ provvediment għat-telf ta’ kreditu tal-assi finanzjarji [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X durata, debitu

Żieda (tnaqqis) fl-assi bijoloġiċi

Iż-żieda (it-tnaqqis) fl-assi bijoloġiċi. [Refer: Assi bijoloġiċi]

divulgazzjoni: IAS 41 50

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Bidliet fl-assi bijoloġiċi [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Bidliet fl-obbligazzjonijiet kontinġenti rikonoxxuti f’kombinament ta’ negozji [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Bidliet fil-kostijiet tal-akkwiżizzjoni differita li jinħolqu minn kuntratti ta’ assigurazzjoni [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Bidliet fl-obbligazzjoni (assi) ta’ taxxa differita [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X durata, kreditu

Żieda (tnaqqis) fl-ekwità

Iż-żieda (it-tnaqqis) fl-ekwità [Refer: Ekwità]

divulgazzjoni: IAS 1 106 d

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Bidliet fl-ekwità [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

test

Deskrizzjoni tal-bidliet fl-iskopertura għar-riskju

Id-deskrizzjoni tal-bidliet fl-iskopertura għar-riskji li jinħolqu mill-istrumenti finanzjarji. [Refer: Strumenti finanzjarji, klassi [member]]

divulgazzjoni: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Bidliet fil-kejl tal-valur ġust, assi [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Bidliet fil-kejl tal-valur ġust, strumenti azzjonarji proprji tal-entità [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Bidliet fil-kejl tal-valur ġust, obbligazzjonijiet [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Bidliet fil-valur ġust ta’ derivattiv ta’ kreditu [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X durata, debitu

Żieda (tnaqqis) fil-valur ġust tal-assi finanzjarji speċifikati bħala mkejla fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf, attribwibbli għal bidliet fir-riskju ta’ kreditu tal-assi finanzjarji

Iż-żieda (it-tnaqqis) fil-valur ġust ta’ assi finanzjarju (jew grupp ta’ assi finanzjarji) speċifikati bħala mkejla fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf attribwibbli għal bidliet fir-riskju ta’ kreditu ta’ dak l-assi ddeterminat: (a) bħala l-ammont ta’ bidla fil-valur ġust tiegħu li ma jkunx attribwibbli għal bidliet fil-kundizzjonijiet tas-suq li jwasslu għar-riskju tas-suq; jew (b) billi jintuża metodu alternattiv li l-entità temmen li jirrappreżenta aktar fedelment l-ammont ta’ bidla fil-valur ġust li huwa attribwibbli għal bidliet fir-riskju ta’ kreditu tal-assi. [Refer: Riskju ta’ kreditu [member]; Assi finanzjarji]

divulgazzjoni: IFRS 7 9 c

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X durata

Iż-żieda (it-tnaqqis) fil-valur ġust ta’ derivattivi ta’ kreditu jew ta’ strumenti simili relatati mal-assi finanzjarji speċifikati bħala mkejla fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf.

Iż-żieda (it-tnaqqis) fil-valur ġust ta’ derivattivi ta’ kreditu jew ta’ strumenti simili relatati mal-assi finanzjarji speċifikati bħala mkejla fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf. [Refer: Derivattivi [member]; Assi finanzjarji]

divulgazzjoni: IFRS 7 9 d

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X durata, kreditu

Żieda (tnaqqis) fil-valur ġust ta’ obbligazzjoni finanzjarja, attribwibbli għal bidliet fir-riskju ta’ kreditu ta’ obbligazzjoni

Iż-żieda (it-tnaqqis) fil-valur ġust ta’ obbligazzjoni finanzjarja attribwibbli għal bidliet fir-riskju ta’ kreditu ta’ dik l-obbligazzjoni. [Refer: Riskju ta’ kreditu [member]]

divulgazzjoni: IAS 7 10 A a, divulgazzjoni: IFRS 7 10 a - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X durata, debitu

Żieda (tnaqqis) fil-valur ġust ta’ self jew ta’ riċevibbli, attribwibbli għal bidliet fir-riskju ta’ kreditu tal-assi finanzjarji

Iż-żieda (it-tnaqqis) fil-valur ġust ta’ self jew ta’ riċevibbli attribwibbli għal bidliet fir-riskju ta’ kreditu tas-self u tar-riċevibbli ddeterminati: (a) bħala l-ammont ta’ bidla fil-valur ġust tagħha li ma jkunx attribwibbli għal bidliet fil-kundizzjonijiet tas-suq li wasslu għal riskju tas-suq; jew (b) bl-użu ta’ metodu alternattiv li l-entità temmen li jirrappreżenta aktar fedelment l-ammont ta’ bidla fil-valur ġust li huwa attribwibbli għal bidliet fir-riskju ta’ kreditu tal-assi. [Refer: Riskju ta’ kreditu [member]; Riskju tas-suq [member]]

divulgazzjoni: IFRS 7 9 c - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X durata

Iż-żieda (it-tnaqqis) fil-valur ġust ta’ derivattivi ta’ kreditu jew ta’ strumenti simili relatati ma’ self jew ma’ riċevibbli.

Iż-żieda (it-tnaqqis) fil-valur ġust ta’ derivattivi ta’ kreditu jew ta’ strumenti simili relatati ma’ self jew ma’ riċevibbli. [Refer: Derivattivi [member]]

divulgazzjoni: IFRS 7 9 d - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X durata, debitu

Żieda (tnaqqis) fl-avvjament

Iż-żieda (it-tnaqqis) fl-avvjament. [Refer: Avvjament]

divulgazzjoni: IFRS 3 B67 d

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Bidliet fl-avvjament [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByComponentsAbstract

 

Bidliet fil-kuntratti ta’ assigurazzjoni għal rikonċiljazzjoni minn komponenti [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByRemainingCoverageAndIncurredClaimsAbstract

 

Bidliet fil-kuntratti ta’ assigurazzjoni għal rikonċiljazzjoni permezz tal-kopertura li jifdal u l-pretensjonijiet magħmula [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Bidliet f’assi intanġibbli u f’avvjament [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X durata, debitu

Żieda (tnaqqis) f’assi intanġibbli minbarra avvjament

Iż-żieda (it-tnaqqis) f’assi intanġibbli minbarra avvjament. [Refer: Assi intanġibbli minbarra avvjament]

divulgazzjoni: IAS 38 118 e

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Bidliet f’assi intanġibbli minbarra avvjament [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X durata, debitu

Tnaqqis (żieda) fl-inventarji ta’ prodotti lesti u tax-xogħol li jkun għaddej

It-tnaqqis (iż-żieda) fl-inventarji ta’ prodotti lesti u tax-xogħol li jkun għaddej. [Refer: Inventarji; Prodotti lesti kurrenti; Xogħol kurrenti li għaddej]

eżempju: IAS 1 102, divulgazzjoni: IAS 1 99

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X durata, debitu

Żieda (tnaqqis) fil-proprjetà għall-investiment

Iż-żieda (it-tnaqqis) fil-proprjetà għall-investiment. [Refer: Proprjetà għall-investiment]

divulgazzjoni: IAS 40 79 d, divulgazzjoni: IAS 40 76

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Bidliet fil-proprjetà għall-investiment [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Bidliet fl-obbligazzjonijiet li jinħolqu minn attivitajiet ta’ finanzjament [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Bidliet fl-obbligazzjonijiet taħt il-kuntratti ta’ assigurazzjoni u l-kuntratti tar-riassigurazzjoni maħruġa [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

test

Deskrizzjoni tal-bidliet fil-metodi u fis-suppożizzjonijiet li jintużaw fit-tħejjija ta’ analiżi tas-sensittività

Id-deskrizzjoni tal-bidliet fil-metodi u fis-suppożizzjonijiet li jintużaw fit-tħejjija ta’ analiżi tas-sensittività għat-tipi ta’ riskji tas-suq li għalihom hija skoperta l-entità. [Refer: Riskju tas-suq [member]]

divulgazzjoni: IFRS 7 40 c

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

test

Deskrizzjoni tal-bidliet fil-metodi li jintużaw sabiex jitkejjel ir-riskju

Id-deskrizzjoni tal-bidliet fil-metodi li jintużaw sabiex jitkejlu r-riskji li jinħolqu mill-istrumenti finanzjarji. [Refer: Strumenti finanzjarji, klassi [member]]

divulgazzjoni: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

Bidliet fl-assi netti disponibbli għall-benefiċċji [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Bidliet fl-obbligazzjoni (assi) ta’ benefiċċju definit nett [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

Bidliet fl-ammont nominali ta’ derivattiv ta’ kreditu [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

Bidliet fin-numru ta’ ishma pendenti [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

test

Deskrizzjoni tal-bidliet fl-għanijiet, fil-politiki u fil-proċessi għall-ġestjoni tar-riskji

Id-deskrizzjoni tal-bidliet fl-għanijiet, fil-politiki u fil-proċessi għall-ġestjoni tar-riskji li jinħolqu mill-istrumenti finanzjarji. [Refer: Strumenti finanzjarji, klassi [member]]

divulgazzjoni: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X durata, kreditu

Żieda (tnaqqis) fi provvedimenti oħrajn

Iż-żieda (it-tnaqqis) fi provvedimenti oħrajn. [Refer: Provvedimenti oħrajn]

divulgazzjoni: IAS 37 84

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

Bidliet fi provvedimenti oħrajn [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X durata, debitu

Żieda (tnaqqis) fi proprjetà, f’impjanti u f’tagħmir

Iż-żieda (it-tnaqqis) fi proprjetà, f’impjanti u f’tagħmir. [Refer: Proprjetà, impjanti u tagħmir]

divulgazzjoni: IAS 16 73 e

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

Bidliet fi proprjetà, f’impjanti u f’tagħmir [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

Bidliet fil-bilanċi ta’ kreditu tal-kont ta’ differiment regolatorju [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

Bidliet fil-bilanċi ta’ debitu tal-kont ta’ differiment regolatorju [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

Bidliet fid-drittijiet ta’ rimborż [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X durata, debitu

Żieda (tnaqqis) fid-drittijiet ta’ rimborż, fuq il-bażi tal-valur ġust

Iż-żieda (it-tnaqqis) fil-valur ġust tad-drittijiet ta’ rimborż. [Refer: Fuq il-bażi tal-valur ġust [member]; Drittijiet ta’ rimborż, fuq il-bażi tal-valur ġust]

divulgazzjoni: IAS 19 141

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

Bidliet fl-assi tar-riassigurazzjoni [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

membru

Bidliet fir-rati tat-taxxa jew fil-liġijiet tat-taxxa ppromulgati jew imħabbra [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-bidliet fir-rati tat-taxxa jew fil-liġijiet tat-taxxa ppromulgati jew imħabbra.

eżempju: IAS 10 22 h

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansAxis

assi

Karatteristiċi ta’ pjanijiet ta’ benefiċċju definit [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

eżempju: IAS 19 138 b

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansMember

membru

Karatteristiċi ta’ pjanijiet ta’ benefiċċju definit [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-pjanijiet ta’ benefiċċju definit kollha meta jiġu diżaggregati skont il-karatteristiki tal-pjanijiet ta’ benefiċċju definit. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Karatteristċi ta’ pjanijiet ta’ benefiċċju definit’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor.

eżempju: IAS 19 138 b

ifrs-full

CirculationRevenue

X durata, kreditu

Dħul miċ-ċirkolazzjoni

L-ammont ta’ dħul li jinħoloq mill-bejgħ ta’ gazzetti, ta’ rivisti, ta’ perjodiċi, kif ukoll ta’ applikazzjonijiet u ta’ formati diġitali. [Refer: Dħul]

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

test

Deskrizzjoni taċ-ċirkostanzi li jwasslu għal treġġigħ lura ta’ tniżżil fil-valur tal-inventarji

Id-deskrizzjoni taċ-ċirkostanzi jew tal-avvenimenti li wasslu għat-treġġigħ lura ta’ tniżżil fil-valur tal-inventarji għall-valur nett realizzabbli. [Refer: Inventarji; Treġġigħ lura ta’ tniżżil fil-valur tal-inventarji]

divulgazzjoni: IAS 2 36 g

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X durata, debitu

Pretensjonijiet u benefiċċji mħallsa, netti mill-irkupri tar-riassigurazzjoni

L-ammont ta’ pretensjonijiet u benefiċċji mħallsa lid-detenturi tal-poloz, netti mill-irkupri tar-riassigurazzjoni.

prattika komuni: IAS 1 85

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant, kreditu

Pretensjonijiet imġarrba iżda mhux irrapportati

L-ammont ta’ obbligazzjonijiet għall-eventi assigurati li seħħew iżda li l-pretensjonijiet għalihom għadhom ma ġewx irrapportati mid-detenturi tal-poloz.

eżempju: IFRS 4 IG22 c - Data ta’ skadenza 01/01/2021, eżempju: IFRS 4 37 b - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant, kreditu

Pretensjonijiet irrapportati mid-detenturi tal-poloz

L-ammont ta’ obbligazzjonijiet għall-pretensjonijiet irrapportati mid-detenturi tal-poloz bħala r-riżultat tal-eventi assigurati li seħħew. [Refer: Tipi ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni [member]]

eżempju: IFRS 4 IG22 b - Data ta’ skadenza 01/01/2021, eżempju: IFRS 4 37 b - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivables Axis

assi

Klassijiet ta’ riċevibbli akkwiżiti [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesMember

membru

Klassijiet ta’ riċevibbli akkwiżiti [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-klassijiet ta’ riċevibbli akkwiżiti f’kombinamenti ta’ negozji. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Klassijiet ta’ riċevibbli akkwiżiti’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]]

divulgazzjoni: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

assi

Klassijiet ta’ assi [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IAS 36 126, divulgazzjoni: IAS 36 130 d ii, divulgazzjoni: IFRS 13 93, divulgazzjoni: IFRS 16 53

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

membru

Assi [member]

Dan il-membru jirrappreżenta riżorsa ekonomika preżenti kkontrollata mill-entità bħala riżultat ta’ avvenimenti tal-passat. Ir-riżorsa ekonomika hija dritt li għandu l-potenzjal li jipproduċi benefiċċji ekonomiċi. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Klassijiet ta’ assi’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor.

divulgazzjoni: IAS 36 126, divulgazzjoni: IFRS 13 93, divulgazzjoni: IFRS 16 53

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

 

Klassijiet ta’ pagamenti fi flus minn attivitajiet operatorji [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstract

 

Klassijiet ta’ riċevuti ta’ flus minn attivitajiet operatorji [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilities Axis

assi

Klassijiet ta’ obbligazzjonijiet kontinġenti [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IAS 37 86, divulgazzjoni: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstract

 

Klassijiet ta’ inventarji kurrenti, alternattiva [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstract

 

Klassijiet ta’ spiża tal-benefiċċji tal-impjegati [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxis

assi

Klassijiet ta’ strumenti azzjonarji proprji tal-entità [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IFRS 13 93

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

assi

Klassijiet ta’ assi finanzjarji [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IFRS 9 7.2.34, divulgazzjoni: IFRS 17 C32 - Effettiv 01/01/2021, divulgazzjoni: IFRS 4 39L b - Effettiv mal-ewwel applikazzjoni tal-IFRS 9, divulgazzjoni: IFRS 7 6, divulgazzjoni: IFRS 7 42I

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstruments Axis

assi

Klassijiet ta’ strumenti finanzjarji [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IFRS 7 36, divulgazzjoni: IFRS 7 35K, divulgazzjoni: IFRS 7 35H, divulgazzjoni: IFRS 7 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsMember

membru

Strumenti finanzjarji, klassi [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-klassijiet aggregati ta’ strumenti finanzjarji. Strumenti finanzjarji huma kuntratti li jagħtu lok għal assi finanzjarju ta’ entità waħda u obbligazzjoni finanzjarja jew strument azzjonarju ta’ entità oħra. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Klassijiet ta’ strumenti finanzjarji’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor. [Refer: Assi finanzjarji; Obbligazzjonijiet finanzjarji]

divulgazzjoni: IFRS 7 36, divulgazzjoni: IFRS 7 35K, divulgazzjoni: IFRS 7 35H, divulgazzjoni: IFRS 7 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

assi

Klassijiet ta’ obbligazzjonijiet finanzjarji [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IFRS 9 7.2.34, divulgazzjoni: IFRS 7 6, divulgazzjoni: IFRS 7 42I

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAndGoodwillAxis

assi

Klassijiet ta’ assi intanġibbli u ta’ avvjament [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

prattika komuni: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAxis

assi

Klassijiet ta’ assi intanġibbli minbarra avvjament [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

 

Klassijiet ta’ inventarji kurrenti [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

assi

Klassijiet ta’ obbligazzjonijiet [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IFRS 13 93

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

assi

Klassijiet ta’ ishma ordinarji [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IAS 33 66

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

 

Klassijiet ta’ provvedimenti oħrajn [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentAxis

assi

Klassijiet ta’ proprjetà, ta’ impjanti u ta’ tagħmir [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IAS 16 73

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

assi

Klassijiet ta’ provvedimenti oħrajn [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IAS 37 84

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesAxis

assi

Klassijiet ta’ bilanċi tal-kont ta’ differiment regolatorju [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IFRS 14 30 c, divulgazzjoni: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesMember

membru

Klassijiet ta’ bilanċi tal-kont ta’ differiment regolatorju [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-klassijiet kollha (jiġifieri t-tipi ta’ kost jew introjtu) tal-bilanċi tal-kont ta’ differiment regolatorju. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Klassijiet ta’ bilanċi tal-kont ta’ differiment regolatorju’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor. [Refer: Bilanċi tal-kont ta’ differiment regolatorju [member]]

divulgazzjoni: IFRS 14 30 c, divulgazzjoni: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

assi

Klassijiet ta’ kapital azzjonarju [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

membru

Kapital azzjonarju [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-kapital azzjonarju tal-entità. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Klassijiet ta’ kapital azzjonarju’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor.

divulgazzjoni: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldForSaleMember

membru

Klassifikazzjoni tal-assi miżmuma għall-bejgħ [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-klassifikazzjoni tal-assi miżmuma għall-bejgħ. [Refer: Assi mhux kurrenti miżmuma għall-bejgħ [member]]

eżempju: IAS 10 22 c

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

Rata tal-kambju tal-għeluq

Ir-rata tal-kambju spot fi tmiem il-perjodu tar-rapportar. Rata tal-kambju hija l-proporzjon tal-kambju għal żewġ muniti. Rata tal-kambju spot hija r-rata tal-kambju għal kunsinna immedjata.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommencementOfMajorLitigationMember

membru

Il-bidu ta’ litigazzjoni maġġuri [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-bidu ta’ litigazzjoni maġġuri.

eżempju: IAS 10 22 j

ifrs-full

CommentaryByManagementOnSignificantCashAndCashEquivalentBalancesHeldByEntityThatAreNotAvailableForUseByGroup

test

Kummentarju mill-maniġment dwar il-bilanċi sinifikanti ta’ flus u ta’ ekwivalenti ta’ flus miżmuma mill-entità li mhumiex disponibbli sabiex jintużaw mill-grupp

Il-kummentarju mill-maniġment dwar il-bilanċi sinifikanti ta’ flus u ta’ ekwivalenti ta’ flus miżmuma mill-entità li mhumiex disponibbli sabiex jintużaw mill-grupp. [Refer: Flus u ekwivalenti ta’ flus]

divulgazzjoni: IAS 7 48

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant, kreditu

Karti kummerċjali maħruġa

L-ammont ta’ karti kummerċjali maħruġa mill-entità.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentOrAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant, kreditu

Impenji għall-iżvilupp jew għall-akkwiżizzjoni ta’ assi bijoloġiċi

L-ammonti ta’ impenji għall-iżvilupp jew għall-akkwiżizzjoni ta’ assi bijoloġiċi. [Refer: Assi bijoloġiċi]

divulgazzjoni: IAS 41 49 b

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJointVentures

X instant, kreditu

Impenji fir-rigward tal-impriżi konġunti

L-impenji li għandha l-entità fir-rigward tal-impriżi konġunti tagħha kif speċifikat fil-paragrafi B18-B20 tal-IFRS 12. [Refer: Impriżi konġunti [member]]

divulgazzjoni: IFRS 12 23 a

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRelatedPartyTransactions

X durata

Impenji magħmula mill-entità, tranżazzjonijiet ta’ parti relatata

L-ammont ta’ impenji ta’ parti relatata magħmula mill-entità sabiex tagħmel xi ħaġa jekk iseħħ jew ma jseħħx avveniment partikolari fil-futur, inklużi kuntratti eżekutorji (rikonoxxuti u mhux rikonoxxuti). [Refer: Partijiet relatati [member]]

eżempju: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfOfEntityRelatedPartyTransactions

X durata

Impenji magħmula f’isem entità, tranżazzjonijiet ta’ parti relatata

L-ammont ta’ impenji ta’ parti relatata magħmula f’isem l-entità sabiex tagħmel xi ħaġa jekk iseħħ jew ma jseħħx avveniment partikolari fil-futur, inklużi kuntratti eżekutorji (rikonoxxuti u mhux rikonoxxuti). [Refer: Partijiet relatati [member]]

eżempju: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

membru

Riskju tal-prezz tal-prodott bażiku [member]

Dan il-membru jirrappreżenta komponent ta’ riskju ieħor tal-prezz li jirrappreżenta t-tip ta’ riskju li l-valur ġust jew il-flussi tal-flus futuri ta’ strument finanzjarju jvarjaw minħabba bidliet fil-prezzijiet tal-prodotti bażiċi. [Refer: Strumenti finanzjarji, klassi [member]]

eżempju: IFRS 7 IG32, eżempju: IFRS 7 40 a

ifrs-full

CommunicationAndNetworkEquipmentMember

membru

Tagħmir tan-network u tal-komunikazzjoni [member]

Dan il-membru jirrappreżenta klassi ta’ proprjetà, ta’ impjanti u ta’ tagħmir li jirrappreżentaw it-tagħmir tan-network u tal-komunikazzjoni. [Refer: Proprjetà, impjanti u tagħmir]

prattika komuni: IAS 16 37

ifrs-full

CommunicationExpense

X durata, debitu

Spiża tal-komunikazzjoni

L-ammont ta’ spejjeż li jinħolqu mill-komunikazzjoni.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

CompensationFromThirdPartiesForItemsOfPropertyPlantAndEquipment

X durata, kreditu

Kumpens minn partijiet terzi għal entrati ta’ proprjetà, ta’ impjanti u ta’ tagħmir li ġew indeboliti, intilfu jew ingħataw

L-ammont ta’ kumpens minn partijiet terzi għal entrati ta’ proprjetà, ta’ impjanti u ta’ tagħmir li ġew indeboliti, intilfu jew ingħataw, li huwa inkluż fi profitt jew telf. [Refer: Profitt (telf); Proprjetà, impjanti u tagħmir]

divulgazzjoni: IAS 16 74 d

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

assi

Komponenti ta’ ekwità [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IAS 1 106

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Komponenti ta’ introjtu komprensiv ieħor li se jiġu riklassifikati bħala profitt jew telf, qabel it-taxxa [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Komponenti ta’ introjtu komprensiv ieħor li se jiġu riklassifikati bħala profitt jew telf, netti mit-taxxa [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Komponenti ta’ introjtu komprensiv ieħor li mhux se jiġu riklassifikati bħala profitt jew telf, qabel it-taxxa [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Komponenti ta’ introjtu komprensiv ieħor li mhux se jiġu riklassifikati bħala profitt jew telf, netti mit-taxxa [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncome

X durata, kreditu

Introjtu komprensiv

L-ammont ta’ bidla fl-ekwità li jirriżulta minn tranżazzjonijiet u minn avvenimenti oħrajn, minbarra dawk il-bidliet li jirriżultaw mit-tranżazzjonijiet mas-sidien fil-kapaċità tagħhom bħala sidien.

divulgazzjoni: IAS 1 106 a, divulgazzjoni: IAS 1 81 A c, divulgazzjoni: IFRS 1 32 a ii, divulgazzjoni: IFRS 1 24 b, divulgazzjoni: IFRS 12 B12 b ix, eżempju: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

 

Introjtu komprensiv [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToAbstract

 

Introjtu komprensiv attribwibbli għal [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterests

X durata, kreditu

Introjtu komprensiv, attribwibbli għal interessi nonkontrollanti

L-ammont ta’ introjtu komprensiv attribwibbli għal interessi nonkontrollanti. [Refer: Introjtu komprensiv; Interessi nonkontrollanti]

divulgazzjoni: IAS 1 106 a, divulgazzjoni: IAS 1 81B b i

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent

X durata, kreditu

Introjtu komprensiv, attribwibbli għas-sidien tal-kumpanija omm

L-ammont ta’ introjtu komprensiv attribwibbli għas-sidien tal-kumpanija omm. [Refer: Introjtu komprensiv]

divulgazzjoni: IAS 1 106 a, divulgazzjoni: IAS 1 81B b ii

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

membru

Tagħmir tal-kompjuter [member]

Dan il-membru jirrappreżenta klassi ta’ proprjetà, ta’ impjanti u ta’ tagħmir li jirrappreżentaw it-tagħmir tal-kompjuter. [Refer: Proprjetà, impjanti u tagħmir]

prattika komuni: IAS 16 37

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant, debitu

Softwer tal-kompjuter

L-ammont ta’ assi intanġibbli li jirrappreżentaw is-softwer tal-kompjuter. [Refer: Assi intanġibbli minbarra avvjament]

eżempju: IAS 38 119 c

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

membru

Softwer tal-kompjuter [member]

Dan il-membru jirrappreżenta klassi ta’ assi intanġibbli li jirrappreżentaw is-softwer tal-kompjuter. [Refer: Assi intanġibbli minbarra avvjament]

eżempju: IAS 38 119 c

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

test

Deskrizzjoni ta’ konċentrazzjonijiet ta’ riskju

Id-deskrizzjoni tal-konċentrazzjonijiet ta’ riskji li jinħolqu minn strumenti finanzjarji. [Refer: Strumenti finanzjarji, klassi [member]]

divulgazzjoni: IFRS 7 34 c

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskAxis

assi

Konċentrazzjonijiet ta’ riskji [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IFRS 17 127 - Effettiv 01/01/2021

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskMember

membru

Konċentrazzjonijiet ta’ riskji [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-konċentrazzjonijiet ta’ riskji. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Konċentrazzjonijiet ta’ riskji’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor.

divulgazzjoni: IFRS 17 127 - Effettiv 01/01/2021

ifrs-full

ConfidenceLevelCorrespondingToResultsOfTechniqueOtherThanConfidenceLevelTechniqueUsedForDeterminingRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

Livell ta’ kunfidenza li jikkorrispondi għar-riżultati tat-teknika minbarra t-teknika tal-livell ta’ kunfidenza użata għad-determinazzjoni tal-aġġustament tar-riskju għar-riskju mhux finanzjarju

Il-livell ta’ kunfidenza li jikkorrispondi għar-riżultati ta’ teknika minbarra t-teknika tal-livell ta’ kunfidenza użata għad-determinazzjoni tal-aġġustament tar-riskju għar-riskju mhux finanzjarju. [Refer: Aġġustament tar-riskju għal riskju mhux finanzjarju [member]]

divulgazzjoni: IFRS 17 119 - Effettiv 01/01/2021

ifrs-full

ConfidenceLevelUsedToDetermineRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

Livell ta’ kunfidenza użat sabiex jiġi ddeterminat l-aġġustament tar-riskju għar-riskju mhux finanzjarju

Il-livell ta’ kunfidenza użat sabiex jiġi ddeterminat l-aġġustament tar-riskju għar-riskju mhux finanzjarju. [Refer: Aġġustament tar-riskju għal riskju mhux finanzjarju [member]]

divulgazzjoni: IFRS 17 119 - Effettiv 01/01/2021

ifrs-full

ConsensusPricingMember

membru

Ipprezzar b’kunsens [member]

Dan il-membru jirrappreżenta teknika ta’ valwazzjoni speċifika konsistenti mal-approċċ tas-suq li jinvolvi analiżi tal-inputs minn prezzijiet iffissati b’kunsens (pereżempju, kwotazzjonijiet offruti, aġġustamenti tal-komparabbiltà) fis-suq. [Refer: Approċċ tas-suq [member]]

eżempju: IFRS 13 IE63, eżempju: IFRS 13 B5

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X durata, kreditu

Korrispettiv imħallas (riċevut)

L-ammont ta’ korrispettiv imħallas jew riċevut fir-rigward kemm tal-kisba kif ukoll tat-telf tal-kontroll ta’ sussidjarji jew ta’ negozji oħrajn. [Refer: Sussidjarji [member]]

divulgazzjoni: IAS 7 40 a

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis

assi

Rapporti finanzjarji konsolidati u separati [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IAS 27 4

ifrs-full

ConsolidatedMember

membru

Konsolidati [member]

Dan il-membru jirrappreżenta r-rapporti finanzjarji ta’ grupp fejn l-assi, l-obbligazzjonijiet, l-ekwità, l-introjtu, l-ispejjeż u l-flussi tal-flus tal-kumpanija omm u tas-sussidjarji tagħha jiġu ppreżentati bħal dawk ta’ entità ekonomika waħda. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Rapporti finanzjarji konsolidati u separati’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor.

divulgazzjoni: IAS 27 4

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesAxis

assi

Entitajiet strutturati konsolidati [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IFRS 12 In-natura tar-riskji assoċjati mal-interessi ta’ entità f’entitajiet strutturati konsolidati

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesMember

membru

Entitajiet strutturati konsolidati [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-entitajiet strutturati konsolidati. Entità strutturata hija entità li ġiet iddisinjata b’mod li d-drittijiet tal-vot jew drittijiet simili ma jkunux il-fattur dominanti fid-deċiżjoni ta’ min jikkontrolla l-entità, pereżempju meta kwalunkwe dritt tal-vot ikun relatat ma’ kompiti amministrattivi biss u l-attivitajiet rilevanti jitmexxew permezz ta’ arranġamenti kuntrattwali. [Refer: Konsolidati [member]]

divulgazzjoni: IFRS 12 In-natura tar-riskji assoċjati mal-interessi ta’ entità f’entitajiet strutturati konsolidati

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateMeasurementInputMember

membru

Rata ta’ prepagament kostanti, input ta’ kejl [member]

Dan il-membru jirrappreżenta r-rata ta’ prepagament kostanti użata bħala input ta’ kejl.

eżempju: IFRS 13 93 d, eżempju: IFRS 13 IE63

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant, debitu

Xogħol ta’ kostruzzjoni li għaddej

L-ammont ta’ nfiq kapitalizzat matul il-kostruzzjoni ta’ assi mhux kurrenti li għadhom mhumiex disponibbli sabiex jintużaw. [Refer: Assi mhux kurrenti]

prattika komuni: IAS 16 37

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

membru

Xogħol ta’ kostruzzjoni li għaddej [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-infiq kapitalizzat matul il-kostruzzjoni ta’ entrati ta’ proprjetà, ta’ impjanti u ta’ tagħmir li għadhom mhumiex disponibbli sabiex jintużaw (jiġifieri għadhom mhumiex fil-post u l-kundizzjoni meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jitħaddmu bil-mod maħsub mill-maniġment). [Refer: Proprjetà, impjanti u tagħmir]

prattika komuni: IAS 16 37

ifrs-full

ConsumableBiologicalAssetsMember

membru

Assi bijoloġiċi konsumabbli [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-assi bijoloġiċi konsumabbli. L-assi bijoloġiċi konsumabbli huma dawk li għandhom jinħasdu bħala prodott agrikolu jew jinbiegħu bħala assi bijoloġiċi. [Refer: Assi bijoloġiċi]

eżempju: IAS 41 43

ifrs-full

ConsumerLoans

X instant, debitu

Self lill-konsumaturi

L-ammont ta’ self lill-konsumaturi magħmul mill-entità. [Refer: Self lill-konsumaturi [member]]

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

ConsumerLoansMember

membru

Self lill-konsumaturi [member]

Dan il-membru jirrappreżenta s-self li jsir lil individwi għal użu personali.

eżempju: IFRS 7 IG40B, eżempju: IFRS 7 6, eżempju: IFRS 7 IG20C

ifrs-full

ContingentConsiderationMember

membru

Korrispettiv kontinġenti [member]

Dan il-membru jirrappreżenta obbligu tal-akkwirent li jittrasferixxi assi jew interessi ta’ ekwità addizzjonali lis-sidien preċedenti ta’ akkwiżit bħala parti mill-iskambju għall-kontroll tal-akkwiżit jekk iseħħu avvenimenti jew kundizzjonijiet futuri speċifikati.

prattika komuni: IFRS 13 94

ifrs-full

ContingentConsiderationRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, kreditu

Korrispettiv kontinġenti rikonoxxut mid-data tal-akkwiżizzjoni

L-ammont, fid-data tal-akkwiżizzjoni, ta’ arranġamenti ta’ korrispettiv kontinġenti rikonoxxuti bħala korrispettiv ittrasferit f’kombinament ta’ negozji. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]]

divulgazzjoni: IFRS 3 B64 g i

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredByVenturerInRelationToInterestsInJointVentures

X instant, kreditu

Obbligazzjonijiet kontinġenti mġarrba fir-rigward tal-interessi fl-impriżi konġunti

L-ammont ta’ obbligazzjonijiet kontinġenti mġarrba fir-rigward tal-interessi fl-impriżi konġunti. [Refer: Obbligazzjonijiet kontinġenti [member]; Impriżi konġunti [member]]

divulgazzjoni: IFRS 12 23 b

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredInRelationToInterestsInAssociates

X instant, kreditu

Obbligazzjonijiet kontinġenti mġarrba fir-rigward tal-interessi fil-kumpaniji assoċjati

L-ammont ta’ obbligazzjonijiet kontinġenti mġarrba fir-rigward tal-interessi tal-entità fil-kumpaniji assoċjati. [Refer: Kumpaniji assoċjati [member]; Obbligazzjonijiet kontinġenti [member]]

divulgazzjoni: IFRS 12 23 b

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

membru

Obbligazzjonijiet kontinġenti [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-obbligi possibbli li jinħolqu minn avvenimenti tal-passat u li l-eżistenza tagħhom tiġi kkonfermata biss meta jseħħ jew ma jseħħx avveniment futur inċert wieħed jew aktar mhux kompletament fil-kontroll tal-entità; jew, jippreżenta obbligi li jinħolqu minn avvenimenti tal-passat, iżda li mhumiex rikonoxxuti minħabba li (a) huwa probabbli li jkun meħtieġ ħruġ ta’ riżorsi li jinkorporaw benefiċċji ekonomiċi sabiex jiġu saldati l-obbligi; jew (b) l-ammont tal-obbligi ma jkunx jista’ jitkejjel b’affidabbiltà suffiċjenti. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Klassijiet ta’ obbligazzjonijiet kontinġenti’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor.

divulgazzjoni: IAS 37 88, divulgazzjoni: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ContingentLiabilitiesOfJointVentureMember

membru

Obbligazzjonijiet kontinġenti relatati ma’ impriżi konġunti [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-obbligazzjonijiet kontinġenti li huma relatati ma’ impriżi konġunti. [Refer: Obbligazzjonijiet kontinġenti [member]; Impriżi konġunti [member]]

eżempju: IAS 37 88

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, kreditu

Obbligazzjonijiet kontinġenti rikonoxxuti mid-data tal-akkwiżizzjoni

L-ammont ta’ obbligazzjonijiet kontinġenti rikonoxxuti mid-data tal-akkwiżizzjoni f’kombinament ta’ negozji. [Refer: Obbligazzjonijiet kontinġenti [member]; Kombinamenti ta’ negozji [member]]

eżempju: IFRS 3 B64 i, eżempju: IFRS 3 IE72

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X instant, kreditu

Obbligazzjonijiet kontinġenti rikonoxxuti f’kombinament ta’ negozji

L-ammont ta’ obbligazzjonijiet kontinġenti rikonoxxuti f’kombinament ta’ negozji. [Refer: Obbligazzjonijiet kontinġenti [member]; Kombinamenti ta’ negozji [member]]

divulgazzjoni: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ContingentLiabilityArisingFromPostemploymentBenefitObligationsMember

membru

Obbligazzjoni kontinġenti li tinħoloq mill-obbligi ta’ benefiċċji ta’ wara l-impjieg [member]

Dan il-membru jirrappreżenta obbligazzjoni kontinġenti li tinħoloq mill-obbligi ta’ benefiċċji ta’ wara l-impjieg. Benefiċċji ta’ wara l-impjieg huma benefiċċji tal-impjegati (minbarra benefiċċji għat-terminazzjoni tal-impjieg u benefiċċji tal-impjegati għal perjodu ta’ żmien qasir) li jitħallsu wara li jintemm l-impjieg. [Refer: Obbligazzjonijiet kontinġenti [member]]

divulgazzjoni: IAS 19 152

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecommissioningRestorationAndRehabilitationCostsMember

membru

Obbligazzjoni kontinġenti għall-kostijiet tad-dekummissjonar, tar-restawr u tar-rijabilitazzjoni [member]

Dan il-membru jirrappreżenta obbligazzjoni kontinġenti relatata mal-kostijiet tad-dekummissjonar, tar-restawr u tar-rijabilitazzjoni. [Refer: Obbligazzjonijiet kontinġenti [member]]

eżempju: IAS 37 88

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuaranteesMember

membru

Obbligazzjoni kontinġenti għall-garanziji [member]

Dan il-membru jirrappreżenta obbligazzjoni kontinġenti għall-garanziji. [Refer: Obbligazzjonijiet kontinġenti [member]; Garanziji [member]]

prattika komuni: IAS 37 88

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinuedOperationsAxis

assi

Operazzjonijiet kontinwi u li ma tkomplewx [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IFRS 5 Preżentazzjoni u Divulgazzjoni

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfInstrumentAxis

assi

Involviment kontinwu f’assi finanzjarji li għalihom ikun ġie rtirat ir-rikonoxximent skont it-tip ta’ strument [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

eżempju: IFRS 7 B33

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfTransferAxis

assi

Involviment kontinwu f’assi finanzjarji li għalihom ikun ġie rtirat ir-rikonoxximent skont it-tip ta’ trasferiment [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

eżempju: IFRS 7 B33

ifrs-full

ContinuingOperationsMember

membru

Operazzjonijiet kontinwi [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-komponenti tal-entità li mhumiex operazzjonijiet li ma tkomplewx. Komponent ta’ entità jinkludi operazzjonijiet u flussi tal-flus li jistgħu jiġu distinti b’mod ċar, mil-lat operattiv u għall-finijiet ta’ rapportar finanzjarju, mill-bqija tal-entità. Dan il-membru jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Operazzjonijiet kontinwi u li ma tkomplewx’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor. [Refer: Operazzjonijiet li ma tkomplewx [member]; It-total tal-operazzjonijiet kontinwi u li ma tkomplewx [member]

divulgazzjoni: IFRS 5 Preżentazzjoni u Divulgazzjoni

ifrs-full

ContractAssets

X instant, debitu

Assi kuntrattwali

L-ammont tad-dritt għal korrispettiv ta’ entità bi skambju għal prodotti jew għal servizzi li l-entità ttrasferiet lil klijent, meta dak id-dritt ikun ikkundizzjonat minn xi ħaġa oħra għajr il-mogħdija taż-żmien (pereżempju, il-prestazzjoni futura tal-entità).

divulgazzjoni: IFRS 15 105, divulgazzjoni: IFRS 15 116 a

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

 

Assi kuntrattwali [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Assi kuntrattwali [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-assi kuntrattwali. [Refer: Assi kuntrattwali]

divulgazzjoni: IFRS 7 35H b iii, divulgazzjoni: IFRS 7 35M b iii, eżempju: IFRS 7 35N

ifrs-full

ContractDurationAxis

assi

Durata tal-kuntratt [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

eżempju: IFRS 15 B89 e

ifrs-full

ContractDurationMember

membru

Tul tal-kuntratt [member]

Dan il-membru jirrappreżenta d-durati kollha ta’ kuntratti mal-klijenti. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Durata tal-kuntratt’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor.

eżempju: IFRS 15 B89 e

ifrs-full

ContractLiabilities

X instant, kreditu

Obbligazzjonijiet kuntrattwali

L-ammont ta’ obbligu ta’ entità li tittrasferixxi prodotti jew servizzi lil klijent li għalihom l-entità rċeviet korrispettiv (jew l-ammont li huwa dovut) mingħand il-klijent.

divulgazzjoni: IFRS 15 105, divulgazzjoni: IFRS 15 116 a

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

 

Obbligazzjonijiet kuntrattwali [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractualAmountsToBeExchangedInDerivativeFinancialInstrumentForWhichGrossCashFlowsAreExchanged

X instant, kreditu

Ammonti kuntrattwali li għandhom jiġu skambjati fi strument finanzjarju derivattiv li għalih jiġu skambjati flussi tal-flus gross

L-ammont ta’ flussi tal-flus kuntrattwali mhux skontati fir-rigward tal-ammonti kuntrattwali li għandhom jiġu skambjati fi strument finanzjarju derivattiv li għalih jiġu skambjati flussi tal-flus gross. [Refer: Derivattivi [member]]

eżempju: IFRS 7 B11D d

ifrs-full

ContractualCapitalCommitments

X instant, kreditu

Impenji kapitali kuntrattwali

L-ammont ta’ impenji kapitali li għalihom l-entità daħlet f’kuntratt. [Refer: Impenji kapitali]

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfIntangibleAssets

X instant, kreditu

Impenji kuntrattwali għall-akkwiżizzjoni ta’ assi intanġibbli

L-ammont ta’ impenji kuntrattwali għall-akkwiżizzjoni ta’ assi intanġibbli.

divulgazzjoni: IAS 38 122 e

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfPropertyPlantAndEquipment

X instant, kreditu

Impenji kuntrattwali għall-akkwiżizzjoni ta’ proprjetà, ta’ impjanti u ta’ tagħmir

L-ammont ta’ impenji kuntrattwali għall-akkwiżizzjoni ta’ proprjetà, ta’ impjanti u ta’ tagħmir. [Refer: Proprjetà, impjanti u tagħmir]

divulgazzjoni: IAS 16 74 c

ifrs-full

ContractualServiceMargin

X instant, kreditu

Marġni tas-servizz kuntrattwali

L-ammont tal-marġni tas-servizz kuntrattwali. [Refer: Marġni tas-servizz kuntrattwali [member]]

divulgazzjoni: IFRS 17 109 - Effettiv 01/01/2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginMember

membru

Marġni tas-servizz kuntrattwali [member]

Dan il-membru jirrappreżenta komponent tal-ammont riportat tal-assi jew tal-obbligazzjoni għal grupp ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni li jirrappreżentaw il-profitt mhux miksub, l-entità se tirrikonoxxi kif tipprovdi servizzi taħt il-kuntratti ta’ assigurazzjoni fil-grupp.

divulgazzjoni: IFRS 17 101 c - Effettiv 01/01/2021, divulgazzjoni: IFRS 17 107 d - Effettiv 01/01/2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginNotRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichModifiedRetrospectiveApproachOrFairValueApproachHasBeenAppliedMember

membru

Marġni tas-servizz kuntrattwali mhux relatat ma’ kuntratti li kienu jeżistu fid-data ta’ tranżizzjoni li għalihom ġie applikat approċċ retrospettiv immodifikat jew approċċ tal-valur ġust [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-marġni tas-servizz kuntrattwali mhux relatat ma’ kuntratti li kienu jeżistu fid-data ta’ tranżizzjoni li għalihom ġie applikat l-approċċ retrospettiv immodifikat (kif deskritt fil-paragrafi C6-C19 tal-IFRS 17) jew l-approċċ tal-valur ġust (kif deskritt fil-paragrafi C20-C24 tal-IFRS 17). [Refer: Marġni tas-servizz kuntrattwali [member]]

divulgazzjoni: IFRS 17 114 c - Effettiv 01/01/2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichFairValueApproachHasBeenAppliedMember

membru

Marġni tas-servizz kuntrattwali relatat ma’ kuntratti li kienu jeżistu fid-data ta’ tranżizzjoni li għalihom ġie applikat l-approċċ tal-valur ġust [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-marġni tas-servizz kuntrattwali relatat ma’ kuntratti li kienu jeżistu fid-data ta’ tranżizzjoni li għalihom ġie applikat l-approċċ tal-valur ġust (kif deskritt fil-paragrafi C20-C24 tal-IFRS 17). [Refer: Marġni tas-servizz kuntrattwali [member]]

divulgazzjoni: IFRS 17 114 b - Effettiv 01/01/2021

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichModifiedRetrospectiveApproachHasBeenAppliedMember

membru

Marġni tas-servizz kuntrattwali relatat ma’ kuntratti li kienu jeżistu fid-data ta’ tranżizzjoni li għalihom ġie applikat approċċ retrospettiv immodifikat [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-marġni tas-servizz kuntrattwali relatat ma’ kuntratti li kienu jeżistu fid-data ta’ tranżizzjoni li għalihom ġie applikat l-approċċ retrospettiv immodifikat (kif deskritt fil-paragrafi C6-C19 tal-IFRS 17). [Refer: Marġni tas-servizz kuntrattwali [member]]

divulgazzjoni: IFRS 17 114 a - Effettiv 01/01/2021

ifrs-full

ContributionsToPlanByEmployerNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X durata, debitu

Kontribuzzjonijiet għal pjan mill-impjegatur, obbligazzjoni (assi) ta’ benefiċċju definit nett

It-tnaqqis (iż-żieda) fl-obbligazzjoni (assi) ta’ benefiċċju definit nett li tirriżulta minn kontribuzzjonijiet għal pjan ta’ benefiċċju definit mill-impjegatur. [Refer: Obbligazzjoni (assi) tal-benefiċċju definit nett; Pjanijiet ta’ benefiċċju definit [member]]

divulgazzjoni: IAS 19 141 f

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlanParticipantsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X durata, debitu

Kontribuzzjonijiet għal pjan mill-parteċipanti fil-pjan, obbligazzjoni (assi) ta’ benefiċċju definit nett

It-tnaqqis (iż-żieda) fl-obbligazzjoni (assi) ta’ benefiċċju definit nett li tirriżulta minn kontribuzzjonijiet għal pjan ta’ benefiċċju definit mill-parteċipanti fil-pjan. [Refer: Obbligazzjoni (assi) tal-benefiċċju definit nett; Pjanijiet ta’ benefiċċju definit [member]]

divulgazzjoni: IAS 19 141 f

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X durata, debitu

Kontribuzzjonijiet għal pjan, obbligazzjoni (assi) ta’ benefiċċju definit nett

It-tnaqqis (iż-żieda) fl-obbligazzjoni (assi) ta’ benefiċċju definit nett li tirriżulta minn kontribuzzjonijiet għal pjan ta’ benefiċċju definit. [Refer: Obbligazzjoni (assi) tal-benefiċċju definit nett; Pjanijiet ta’ benefiċċju definit [member]]

divulgazzjoni: IAS 19 141 f

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Kontribuzzjonijiet għal pjan, obbligazzjoni (assi) ta’ benefiċċju definit nett [abstract]

 

 

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRights

X instant, debitu

Drittijiet tal-awtur, privattivi u drittijiet ta’ proprjetà industrijali oħrajn, drittijiet tas-servizz u tal-operat;

L-ammont ta’ assi intanġibbli li jirrappreżentaw id-drittijiet tal-awtur, il-privattivi u drittijiet ta’ proprjetà industrijali oħrajn, drittijiet tas-servizz u tal-operat. [Refer: Assi intanġibbli minbarra avvjament]

eżempju: IAS 38 119 e

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRightsMember

membru

Drittijiet tal-awtur, privattivi u drittijiet ta’ proprjetà industrijali oħrajn, drittijiet tas-servizz u tal-operat [member]

Dan il-membru jirrappreżenta klassi ta’ assi intanġibbli li jirrappreżentaw id-drittijiet tal-awtur, il-privattivi u drittijiet ta’ proprjetà industrijali oħrajn, drittijiet tas-servizz u tal-operat. [Refer: Assi intanġibbli minbarra avvjament]

eżempju: IAS 38 119 e

ifrs-full

CorporateDebtInstrumentsHeld

X instant, debitu

Strumenti ta’ dejn korporattiv miżmuma

L-ammont ta’ strumenti ta’ dejn miżmuma mill-entità li nħarġu minn entità korporattiva. [Refer: Strumenti ta’ dejn miżmuma]

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

CorporateLoans

X instant, debitu

Self lil entitajiet korporattivi

L-ammont ta’ self korporattiv magħmul mill-entità. [Refer: Self lil entitajiet korporattivi [member]]

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

CorporateLoansMember

membru

Self lil entitajiet korporattivi [member]

Dan il-membru jirrappreżenta s-self magħmul lil entitajiet korporattivi.

prattika komuni: IAS 1 112 c, eżempju: IFRS 7 6, eżempju: IFRS 7 IG20C

ifrs-full

CostApproachMember

membru

Approċċ tal-kost [member]

Dan il-membru jirrappreżenta teknika ta’ valwazzjoni li tirrifletti l-ammont li jkun meħtieġ f’dak il-ħin sabiex tiġi sostitwita l-kapaċità tas-servizz ta’ assi (li ta’ spiss issir referenza għalih bħala l-‘kost kurrenti tas-sostituzzjoni’).

eżempju: IFRS 13 62

ifrs-full

CostOfInventoriesRecognisedAsExpenseDuringPeriod

X durata, debitu

Kost tal-inventarji rikonoxxuti bħala spiża matul il-perjodu

L-ammont ta’ inventarji rikonoxxuti bħala spiża matul il-perjodu. [Refer: Inventarji]

divulgazzjoni: IAS 2 36 d

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

X durata, debitu

Kost tal-merkanzija mibjugħa

L-ammont ta’ merkanzija li nbiegħet matul il-perjodu u rikonoxxuta bħala spiża.

prattika komuni: IAS 1 85

ifrs-full

CostOfPurchasedEnergySold

X durata, debitu

Kost tal-enerġija mixtrija li ġiet mibjugħa

L-ammont ta’ enerġija mixtrija li nbiegħet matul il-perjodu u rikonoxxuta bħala spiża.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

CostOfSales

X durata, debitu

Kost tal-bejgħ

L-ammont ta’ kostijiet relatati mal-kostijiet direttament jew indirettament attribwiti għall-prodotti jew is-servizzi mibjugħa, li jistgħu jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, il-kostijiet preċedentement inklużi fil-kejl ta’ inventarju li issa nbiegħ, spejjeż ġenerali tal-produzzjoni mhux allokati u ammonti anormali tal-kostijiet tal-produzzjoni tal-inventarji.

divulgazzjoni: IAS 1 99, divulgazzjoni: IAS 1 103

ifrs-full

CostOfSalesFoodAndBeverage

X durata, debitu

Kost tal-bejgħ, ikel u xorb

L-ammont ta’ kost tal-bejgħ attribwit għal ikel u xorb. [Refer: Kost tal-bejgħ]

prattika komuni: IAS 1 85

ifrs-full

CostOfSalesHotelOperations

X durata, debitu

Kost tal-bejgħ, operazzjonijiet tal-lukandi

L-ammont ta’ kost tal-bejgħ attribwit għal operazzjonijiet tal-lukandi. [Refer: Kost tal-bejgħ]

prattika komuni: IAS 1 85

ifrs-full

CostOfSalesRoomOccupancyServices

X durata, debitu

Kost tal-bejgħ, servizzi ta’ okkupazzjoni tal-kmamar

L-ammont ta’ kost tal-bejgħ attribwit għal servizzi ta’ okkupazzjoni tal-kmamar. [Refer: Kost tal-bejgħ]

prattika komuni: IAS 1 85

ifrs-full

CostsToObtainContractsWithCustomersMember

membru

Kostijiet sabiex jinkisbu l-kuntratti mal-klijenti [member]

Dan il-membru jirrappreżenta kategorija ta’ assi rikonoxxuti mill-kostijiet sabiex jinkisbu jew jiġu ssodisfati l-kuntratti mal-klijenti li jirrappreżentaw il-kostijiet sabiex jinkisbu l-kuntratti mal-klijenti. [Refer: Assi rikonoxxuti mill-kostijiet sabiex jinkisbu jew jiġu ssodisfati l-kuntratti mal-klijenti]

eżempju: IFRS 15 128 a

ifrs-full

CounterpartiesAxis

assi

Kontropartijiet [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IFRS 7 B52

ifrs-full

CounterpartiesMember

membru

Kontropartijiet [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-partijiet għat-tranżazzjoni minbarra l-entità. Huwa jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Kontropartijiet’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor.

divulgazzjoni: IFRS 7 B52

ifrs-full

CountryOfDomicileMember

membru

Pajjiż tad-domiċilju [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-pajjiż li fih tkun irreġistrata l-entità u fejn hija għandha l-indirizz legali jew l-uffiċċju rreġistrat tagħha.

divulgazzjoni: IFRS 8 33 b, divulgazzjoni: IFRS 8 33 a

ifrs-full

CountryOfIncorporation

test

Pajjiż tal-inkorporazzjoni

Il-pajjiż li fih hija inkorporata l-entità.

divulgazzjoni: IAS 1 138 a

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfEntityWhoseConsolidatedFinancialStatementsHaveBeenProducedForPublicUse

test

Pajjiż tal-inkorporazzjoni tal-entità li r-rapporti finanzjarji konsolidati tagħha ġew prodotti għal użu pubbliku

Il-pajjiż li fih ġiet inkorporata l-kumpanija omm finali, jew kwalunkwe waħda intermedja, tal-entità, li r-rapporti finanzjarji konsolidati tagħha li jikkonformaw mal-IFRSs ġew prodotti għal użu pubbliku. [Refer: Konsolidati [member]; IFRSs [member]]

divulgazzjoni: IAS 27 16 a

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointOperation

test

Pajjiż tal-inkorporazzjoni ta’ operazzjoni konġunta

Il-pajjiż li fih hija inkorporata operazzjoni konġunta tal-entità. [Refer: Operazzjonijiet konġunti [member]]

divulgazzjoni: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointVenture

test

Pajjiż tal-inkorporazzjoni ta’ impriża konġunta

Il-pajjiż li fih hija inkorporata impriża konġunta tal-entità. [Refer: Impriżi konġunti [member]]

divulgazzjoni: IAS 27 16 b ii, divulgazzjoni: IAS 27 17 b ii, divulgazzjoni: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfAssociate

test

Pajjiż tal-inkorporazzjoni ta’ kumpanija assoċjata

Il-pajjiż li fih hija inkorporata kumpanija assoċjata tal-entità. [Refer: Kumpaniji assoċjati [member]]

divulgazzjoni: IAS 27 16 b ii, divulgazzjoni: IAS 27 17 b ii, divulgazzjoni: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfSubsidiary

test

Pajjiż tal-inkorporazzjoni ta’ sussidjarja

Il-pajjiż li fih hija inkorporata sussidjarja tal-entità. [Refer: Sussidjarji [member]]

divulgazzjoni: IAS 27 16 b ii, divulgazzjoni: IAS 27 17 b ii, divulgazzjoni: IFRS 12 12 b, divulgazzjoni: IFRS 12 19B b

ifrs-full

CreationDateAxis

assi

Data tal-ħolqien [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IAS 8 28 f i, divulgazzjoni: IAS 8 29 c i, divulgazzjoni: IAS 8 49 b i

ifrs-full

CreditDerivativeFairValue

X instant, debitu

Derivattiv ta’ kreditu, valur ġust

Il-valur ġust ta’ derivattiv ta’ kreditu. [Refer: Fuq il-bażi tal-valur ġust [member]; Derivattivi [member]]

divulgazzjoni: IFRS 7 24G a

ifrs-full

CreditDerivativeNominalAmount

X instant

Derivattiv ta’ kreditu, ammont nominali

L-ammont nominali ta’ derivattiv ta’ kreditu. [Refer: Derivattivi [member]]

divulgazzjoni: IFRS 7 24G a

ifrs-full

CreditExposure

X instant

Skopertura ta’ kreditu

L-ammont ta’ skopertura għat-telf li tirriżulta mir-riskju ta’ kreditu. [Refer: Riskju ta’ kreditu [member]]

eżempju: IFRS 7 IG24 a - Data ta’ skadenza 01/01/2021, eżempju: IFRS 7 IG25 b - Data ta’ skadenza 01/01/2021, eżempju: IFRS 7 36 c - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialInstrumentsAxis

assi

Indeboliment ta’ kreditu tal-istrumenti finanzjarji [axis]

L-assi ta’ tabella jiddefinixxi r-relazzjoni bejn il-membri tad-dominju jew il-kategoriji fit-tabella u l-entrati tal-linja jew il-kunċetti li jikkompletaw it-tabella.

divulgazzjoni: IFRS 7 35H, divulgazzjoni: IFRS 7 35M

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialInstrumentsMember

membru

Indeboliment ta’ kreditu tal-istrumenti finanzjarji [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-istatuses kollha tal-indeboliment ta’ kreditu ta’ strumenti finanzjarji. Strument finanzjarju jkollu l-kreditu indebolit meta jkun seħħ avveniment wieħed jew aktar li jkollhom impatt detrimentali fuq il-flussi tal-flus stmati fil-futur ta’ dak l-istrument finanzjarju. Dan il-membru jirrappreżenta wkoll il-valur standard għall-assi ‘Indeboliment ta’ kreditu tal-istrumenti finanzjarji’ jekk ma jintuża ebda membru ieħor.

divulgazzjoni: IFRS 7 35H, divulgazzjoni: IFRS 7 35M

ifrs-full

CreditrelatedFeeAndCommissionIncome

X durata, kreditu

Introjtu minn tariffi u minn kummissjonijiet relatati mal-kreditu

L-ammont ta’ introjtu rikonoxxut minn tariffi u minn kummissjonijiet relatati mal-kreditu. [Refer: Introjtu minn tariffi u minn kummissjonijiet]

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

CreditRiskMember

membru

Riskju ta’ kreditu [member]

Dan il-membru jirrappreżenta r-riskju li parti waħda għal strument finanzjarju tikkawża telf finanzjarju lill-parti l-oħra billi ma tonorax obbligu. [Refer: Strumenti finanzjarji, klassi [member]]

divulgazzjoni: IFRS 17 124 - Effettiv 01/01/2021, divulgazzjoni: IFRS 17 125 - Effettiv 01/01/2021, divulgazzjoni: IFRS 17 127 - Effettiv 01/01/2021, eżempju: IFRS 7 32

ifrs-full

CreditSpreadMeasurementInputMember

membru

Firxa tal-kreditu, input ta’ kejl [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-firxa tal-kreditu użata bħala input ta’ kejl.

prattika komuni: IFRS 13 93 d

ifrs-full

CumulativeChangeInFairValueRecognisedInProfitOrLossOnSalesOfInvestmentPropertyBetweenPoolsOfAssetsMeasuredUsingDifferentModels

X durata, kreditu

Bidla kumulattiva fil-valur ġust rikonoxxut fi profitt jew telf fuq il-bejgħ ta’ proprjetà għall-investiment bejn gruppi ta’ assi mkejla bl-użu ta’ mudelli differenti

Il-bidla kumulattiva fil-valur ġust rikonoxxut fi profitt jew telf fuq il-bejgħ ta’ proprjetà għall-investiment minn grupp ta’ assi li fih jintuża l-mudell tal-kost fi grupp li fih jintuża l-mudell tal-valur ġust. [Refer: Mudell tal-valur ġust [member]; Proprjetà għall-investiment]

divulgazzjoni: IAS 40 75 f iv

ifrs-full

CumulativeGainLossOnDisposalOfInvestmentsInEquityInstrumentsDesignatedAsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X durata, kreditu

Qligħ (telf) kumulattiv fuq id-disponiment ta’ investimenti fi strumenti azzjonarji speċifikati fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ introjtu komprensiv ieħor

Il-qligħ (it-telf) kumulattiv fuq id-disponiment ta’ investimenti fi strumenti azzjonarji li l-entità speċifikat fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ introjtu komprensiv ieħor. [Refer: Fuq il-bażi tal-valur ġust [member]; Introjtu komprensiv ieħor]

divulgazzjoni: IFRS 7 11B c

ifrs-full

CumulativeGainLossPreviouslyRecognisedInOtherComprehensiveIncomeArisingFromReclassificationOfFinancialAssetsOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeIntoFairValueThroughProfitOrLossMeasurementCategory

X durata, kreditu

Qligħ (telf) kumulattiv preċedentement rikonoxxut f’introjtu komprensiv ieħor li jinħoloq mir-riklassifikazzjoni tal-assi finanzjarji mill-valur ġust permezz ta’ introjtu komprensiv ieħor fil-kategorija tal-kejl tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf

Il-qligħ (it-telf) kumulattiv preċedentement rikonoxxut f’introjtu komprensiv ieħor li jinħoloq mir-riklassifikazzjoni tal-assi finanzjarji mill-valur ġust permezz ta’ introjtu komprensiv ieħor fil-kategorija tal-kejl tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf. [Refer: Assi finanzjarji mkejla fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ introjtu komprensiv ieħor; Assi finanzjarji fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf; Introjtu komprensiv ieħor]

divulgazzjoni: IAS 1 82 cb

ifrs-full

CumulativePreferenceDividendsNotRecognised

X durata

Dividendi privileġġati kumulattivi mhux rikonoxxuti

L-ammont ta’ dividendi privileġġati mhux rikonoxxuti.

divulgazzjoni: IAS 1 137 b

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfAssociates

X instant, kreditu

Sehem mhux rikonoxxut kumulattiv tat-telf ta’ kumpaniji assoċjati

L-ammont kumulattiv tas-sehem mhux rikonoxxut tat-telf ta’ kumpaniji assoċjati jekk l-entità tkun waqfet milli tirrikonoxxi s-sehem tat-telf tagħha meta tapplika l-metodu tal-ekwità. [Refer: Kumpaniji assoċjati [member]; Sehem mhux rikonoxxut ta’ telf tal-kumpaniji assoċjati]

divulgazzjoni: IFRS 12 22 c

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfJointVentures

X instant, kreditu

Sehem mhux rikonoxxut kumulattiv tat-telf ta’ impriżi konġunti

L-ammont kumulattiv tas-sehem mhux rikonoxxut tat-telf ta’ impriżi konġunti jekk l-entità tkun waqfet milli tirrikonoxxi s-sehem tat-telf tagħha meta tapplika l-metodu tal-ekwità. [Refer: Impriżi konġunti [member]; Sehem mhux rikonoxxut ta’ telf tal-impriżi konġunti]

divulgazzjoni: IFRS 12 22 c

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfJointVenturesTransitionFromProportionateConsolidationToEquityMethod

X instant, kreditu

Sehem mhux rikonoxxut kumulattiv tat-telf ta’ impriżi konġunti, tranżizzjoni minn konsolidazzjoni proporzjonata għall-metodu tal-ekwità

Is-sehem mhux rikonoxxut kumulattiv tal-entità tat-telf tal-impriżi konġunti tagħha li għalihom saret tranżizzjoni minn konsolidazzjoni proporzjonata għall-metodu tal-ekwità. [Refer: Impriżi konġunti [member]; Sehem mhux rikonoxxut kumulattiv tat-telf ta’ impriżi konġunti]

divulgazzjoni: IFRS 11 C4

ifrs-full

CurrencyRiskMember

membru

Riskju tal-kambju [member]

Dan il-membru jirrappreżenta tip ta’ riskju tas-suq li jirrappreżenta r-riskju li l-valur ġust jew il-flussi tal-flus futuri ta’ strument finanzjarju jvarjaw minħabba bidliet fir-rati tal-kambju. [Refer: Strumenti finanzjarji, klassi [member]]

divulgazzjoni: IFRS 17 124 - Effettiv 01/01/2021, divulgazzjoni: IFRS 17 125 - Effettiv 01/01/2021, divulgazzjoni: IFRS 17 127 - Effettiv 01/01/2021, divulgazzjoni: IFRS 17 128 a ii - Effettiv 01/01/2021, divulgazzjoni: IFRS 7 Termini definiti

ifrs-full

CurrencySwapContractMember

membru

Kuntratt ta’ swap tal-valuti [member]

Dan il-membru jirrappreżenta kuntratt ta’ swap tal-valuti. [Refer: Kuntratt ta’ swap [member]]

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilities

X instant, kreditu

Spejjeż dovuti kurrenti u obbligazzjonijiet kurrenti oħrajn

L-ammont ta’ spejjeż dovuti kurrenti u ta’ obbligazzjonijiet kurrenti oħrajn. [Refer: Dovuti; Obbligazzjonijiet kurrenti oħrajn]

prattika komuni: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentAccruedIncome

X instant, debitu

Introjtu dovut kurrenti

L-ammont ta’ introjtu dovut kurrenti. [Refer: Introjtu dovut]

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAdvances

X instant, kreditu

Avvanzi kurrenti riċevuti

L-ammont ta’ pagamenti kurrenti riċevuti għal prodotti jew għal servizzi li għandhom jiġu pprovduti fil-futur. [Refer: Avvanzi riċevuti]

prattika komuni: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentAdvancesToSuppliers

X instant, debitu

Avvanzi kurrenti lill-fornituri

L-ammont ta’ avvanzi kurrenti magħmula lill-fornituri qabel jiġu riċevuti l-prodotti jew is-servizzi.

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAgriculturalProduce

X instant, debitu

Prodotti agrikoli kurrenti

Klassifikazzjoni tal-inventarju kurrenti li jirrappreżenta l-ammont ta’ prodotti maħsuda tal-assi bijoloġiċi tal-entità. [Refer: Assi bijoloġiċi; Inventarji]

prattika komuni: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquity

X durata, debitu

Taxxa kurrenti u differita relatata mal-entrati kkreditati (iddebitati) direttament lill-ekwità

It-taxxa kurrenti u differita aggregata relatata mal-entrati partikolari li jiġu ddebitati jew ikkreditati direttament lill-ekwità, pereżempju: (a) aġġustament għall-bilanċ tal-ftuħ tal-qligħ imfaddal li jirriżulta minn bidla fil-politika kontabilistika li tiġi applikata b’mod retrospettiv jew mill-korrezzjoni ta’ żball; u (b) ammonti li jinħolqu mar-rikonoxximent inizjali tal-komponent tal-ekwità ta’ strument finanzjarju kompost. [Refer: Taxxa differita relatata mal-entrati kkreditati (iddebitati) direttament lill-ekwità; Qligħ imfaddal; Strumenti finanzjarji, klassi [member]]

divulgazzjoni: IAS 12 81 a

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquityAbstract

 

Taxxa kurrenti u differita relatata mal-entrati ddebitati jew ikkreditati direttament lill-ekwità [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentAssets

X instant, debitu

Assi kurrenti

L-ammont ta’ assi li l-entità (a) tistenna li tirrealizza jew għandha l-ħsieb li tbigħ jew tikkonsma fiċ-ċiklu operatorju normali tagħha; (b) iżżomm primarjament għall-finijiet tan-negozju; (c) tistenna li tirrealizza fi żmien tnax-il xahar wara l-perjodu tar-rapportar; jew (d) tikklassifika bħala flus jew ekwivalenti ta’ flus (kif definiti fl-IAS 7), sakemm l-assi ma jkunx ristrett milli jkun skambjat jew użat sabiex tiġi saldata obbligazzjoni għal mill-inqas tnax-il xahar wara l-perjodu tar-rapportar. [Refer: Assi]

divulgazzjoni: IAS 1 66, divulgazzjoni: IFRS 12 B12 b i, eżempju: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

CurrentAssetsAbstract

 

Assi kurrenti [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentAssetsLiabilities

X instant, debitu

Assi kurrenti (obbligazzjonijiet)

L-ammont ta’ assi kurrenti wara li jitnaqqas l-ammont ta’ obbligazzjonijiet kurrenti.

prattika komuni: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners

X instant, debitu

Assi kurrenti minbarra l-assi mhux kurrenti jew il-gruppi ta’ disponiment ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ jew bħala miżmuma għad-distribuzzjoni lis-sidien

L-ammont ta’ assi kurrenti minbarra l-assi mhux kurrenti jew il-gruppi ta’ disponiment ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ jew bħala miżmuma għad-distribuzzjoni lis-sidien. [Refer: Assi kurrenti; Gruppi ta’ disponiment ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ [member]; Assi mhux kurrenti u gruppi ta’ disponiment ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ; Assi mhux kurrenti u gruppi ta’ disponiment ikklassifikati bħala miżmuma għad-distribuzzjoni lis-sidien]

divulgazzjoni: IAS 1 66

ifrs-full

CurrentAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debitu

Assi kurrenti rikonoxxuti mid-data tal-akkwiżizzjoni

L-ammont rikonoxxut mid-data tal-akkwiżizzjoni għall-assi kurrenti miksuba f’kombinament ta’ negozji. [Refer: Kombinamenti ta’ negozji [member]]

prattika komuni: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CurrentBiologicalAssets

X instant, debitu

Assi bijoloġiċi kurrenti

L-ammont ta’ assi bijoloġiċi kurrenti. [Refer: Assi bijoloġiċi]

divulgazzjoni: IAS 1 54 f

ifrs-full

CurrentBiologicalAssetsMember

membru

Assi bijoloġiċi kurrenti [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-assi bijoloġiċi kurrenti. [Refer: Assi bijoloġiċi]

prattika komuni: IAS 41 50

ifrs-full

CurrentBondsIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentBondsIssued

X instant, kreditu

Bonds kurrenti maħruġa u porzjon kurrenti ta’ bonds mhux kurrenti maħruġa

L-ammont ta’ bonds kurrenti maħruġa u l-porzjon kurrenti ta’ bonds mhux kurrenti maħruġa. [Refer: Bonds maħruġa]

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowings

X instant, kreditu

Teħid b’self kurrenti u porzjon kurrenti ta’ teħid b’self mhux kurrenti

L-ammont ta’ teħid b’self kurrenti u l-porzjon kurrenti ta’ teħid b’self mhux kurrenti. [Refer: Teħid b’self]

prattika komuni: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsAbstract

 

Teħid b’self kurrenti u porzjon kurrenti ta’ teħid b’self mhux kurrenti [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsByTypeAbstract

 

Teħid b’self kurrenti u porzjon kurrenti ta’ teħid b’self mhux kurrenti, skont it-tip [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentCommercialPapersIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentCommercialPapersIssued

X instant, kreditu

Karti kummerċjali kurrenti maħruġa u porzjon kurrenti ta’ karti kummerċjali mhux kurrenti maħruġa

L-ammont ta’ karti kummerċjali kurrenti maħruġa u l-porzjon kurrenti ta’ karti kummerċjali mhux kurrenti maħruġa. [Refer: Karti kummerċjali maħruġa]

prattika komuni: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentContractAssets

X instant, debitu

Assi kuntrattwali kurrenti

L-ammont ta’ assi kuntrattwali kurrenti. [Refer: Assi kuntrattwali]

divulgazzjoni: IFRS 15 105

ifrs-full

CurrentContractLiabilities

X instant, kreditu

Obbligazzjonijiet kuntrattwali kurrenti

L-ammont ta’ obbligazzjonijiet kuntrattwali kurrenti. [Refer: Obbligazzjonijiet kuntrattwali]

divulgazzjoni: IFRS 15 105

ifrs-full

CurrentCrudeOil

X instant, debitu

Żejt grezz kurrenti

Klassifikazzjoni ta’ inventarju kurrenti li jirrappreżenta l-ammont ta’ żejt mhux ipproċessat u mhux raffinat. [Refer: Inventarji]

prattika komuni: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentDebtInstrumentsIssued

X instant, kreditu

Strumenti ta’ dejn kurrenti maħruġa

L-ammont ta’ strumenti ta’ dejn kurrenti maħruġa. [Refer: Strumenti ta’ dejn maħruġa]

prattika komuni: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDepositsFromCustomers

X instant, kreditu

Depożiti kurrenti mill-klijenti

L-ammont ta’ depożiti kurrenti mill-klijenti. [Refer: Depożiti mill-klijenti]

prattika komuni: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialAssets

X instant, debitu

Assi finanzjarji derivattivi kurrenti

L-ammont ta’ assi finanzjarji derivattivi kurrenti. [Refer: Assi finanzjarji derivattivi]

prattika komuni: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialLiabilities

X instant, kreditu

Obbligazzjonijiet finanzjarji derivattivi kurrenti

L-ammont ta’ obbligazzjonijiet finanzjarji derivattivi kurrenti. [Refer: Obbligazzjonijiet finanzjarji derivattivi]

prattika komuni: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDividendPayables

X instant, kreditu

Dividendi kurrenti pagabbli

L-ammont ta’ dividendi kurrenti pagabbli. [Refer: Dividendi pagabbli]

prattika komuni: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentEstimateOfFutureCashOutflowsToBePaidToFulfilObligationMeasurementInputMember

membru

Stima kurrenti tal-ħruġ ta’ flus fil-futur li għandhom jitħallsu sabiex tiġi ssodisfata l-obbligazzjoni, input ta’ kejl [member]

Dan il-membru jirrappreżenta l-istima attwali tal-ħruġ ta’ flus fil-futur li għandhom jitħallsu sabiex tiġi ssodisfata l-obbligazzjoni, użata bħala input ta’ kejl.

eżempju: IFRS 13 B36 d

ifrs-full

CurrentExciseTaxPayables

X instant, kreditu

Dazju tas-sisa kurrenti pagabbli

L-ammont ta’ dazju tas-sisa kurrenti pagabbli. [Refer: Dazju tas-sisa pagabbli]

prattika komuni: IAS 1 78

ifrs-full

CurrentFinanceLeaseReceivables

X instant, debitu

Lokazzjonijiet finanzjarji kurrenti riċevibbli

L-ammont ta’ lokazzjonijiet finanzjarji kurrenti riċevibbli. [Refer: Lokazzjonijiet finanzjarji riċevibbli]

prattika komuni: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentFinancialAssets

X instant, debitu

Assi finanzjarji kurrenti

L-ammont ta’ assi finanzjarji kurrenti. [Refer: Assi finanzjarji]

divulgazzjoni: IFRS 7 25

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtAmortisedCost

X instant, debitu

Assi finanzjarji kurrenti fuq il-bażi tal-kost amortizzat

L-ammont ta’ assi finanzjarji kurrenti mkejla fuq il-bażi tal-kost amortizzat. [Refer: Assi finanzjarji fuq il-bażi tal-kost amortizzat]

divulgazzjoni: IFRS 7 8 f

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X instant, debitu

Assi finanzjarji kurrenti fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ introjtu komprensiv ieħor

L-ammont ta’ assi finanzjarji kurrenti fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ introjtu komprensiv ieħor. [Refer: Assi finanzjarji fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ introjtu komprensiv ieħor]

divulgazzjoni: IFRS 7 8 h

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeAbstract

 

Assi finanzjarji kurrenti fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ introjtu komprensiv ieħor [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

X instant, debitu

Assi finanzjarji kurrenti fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf

L-ammont ta’ assi finanzjarji kurrenti mkejla fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf. [Refer: Assi finanzjarji fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf]

divulgazzjoni: IFRS 7 8 a

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossAbstract

 

Assi finanzjarji kurrenti fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossClassifiedAsHeldForTrading

X instant, debitu

Assi finanzjarji kurrenti fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf, ikklassifikati bħala miżmuma għan-negozju

L-ammont ta’ assi finanzjarji kurrenti mkejla fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf, ikklassifikati bħala miżmuma għan-negozju. [Refer: Assi finanzjarji fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf, ikklassifikati bħala miżmuma għan-negozju]

prattika komuni: IAS 1 55, divulgazzjoni: IFRS 7 8 a - Data ta’ skadenza 01/01/2021

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedUponInitialRecognition

X instant, debitu

Assi finanzjarji kurrenti fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf, speċifikati mar-rikonoxximent inizjali jew sussegwentement

L-ammont ta’ assi finanzjarji kurrenti mkejla fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf li ġew speċifikati bħala tali mar-rikonoxximent inizjali jew sussegwentement. [Refer: Assi finanzjarji fuq il-bażi tal-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf, speċifikati mar-rikonoxximent inizjali jew sussegwentement]

divulgazzjoni: IFRS 7 8 a

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue

X instant, debitu

Assi finanzjarji kurrenti fuq il-bażi tal-valu