ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 420

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 63
14 ta' Diċembru 2020


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2020/2040 tal-11 ta’ Diċembru 2020 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1881/2006 fir-rigward tal-livelli massimi tal-alkalojdi pirroliżidiniċi f’ċerti oġġetti tal-ikel ( 1 )

1

 

*

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2041 tal-11 ta’ Diċembru 2020 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/585 fir-rigward tal-għadd ta’ kampjuni li jridu jittieħdu u jiġu analizzati minn kull Stat Membru fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika ( 1 )

6

 

*

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2042 tal-11 ta’ Diċembru 2020 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/464 fir-rigward tad-data tal-applikazzjoni tiegħu u ċerti dati oħra li huma rilevanti għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-produzzjoni organika ( 1 )

9

 

*

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2043 tal-11 ta’ Diċembru 2020 li jidderoga mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/39 għas-snin skolastiċi 2019/2020 u 2020/2021 fir-rigward tal-verifiki fuq il-post fil-bini tal-applikanti għall-għajnuna jew fl-istabbilimenti edukattivi għall-finijiet tal-iskema għall-iskejjel

11

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni (UE) 2020/2044 tal-parlament Ewropew tal-20 ta' Ottubru 2020 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima II — Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew

13

 

*

Riżoluzzjoni (UE) 2020/2045 tal-Parlament Ewropew tal-20 ta’ Ottubru 2020 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima II — Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill

14

 

*

Deċiżjoni (UE) 2020/2046 tal-Parlament Ewropew tal-20 ta’ Ottubru 2020 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima VI — Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE)

16

 

*

Riżoluzzjoni (UE) 2020/2047 tal-Parlament Ewropew tal-20 ta’ Ottubru 2020 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima VI — Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE)

17

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà (PESK) 2020/2048 tat-8 ta’ Diċembru 2020 li testendi l-mandat tal-Kap tal-Missjoni ta’ Monitoraġġ tal-Unjoni Ewropea fil-Georgia (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/2/2020)

21

 

*

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew (UE) 2020/2049 tal-10 ta’ Diċembru 2020 li taħtar membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

22

 

*

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzojni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2050 tal-10 ta’ Diċembru 2020 li tagħti derogi lil ċerti Stati Membri mill-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/1700 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas komuni għall-istatistika Ewropea relatata ma’ persuni u unitajiet domestiċi, abbażi ta’ data fuq livell individwali miġbura minn kampjuni (notifikata bid-dokument C(2020) 8595)

23

 

*

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzojni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2051 tal-11 ta’ Diċembru 2020 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1742 dwar ċertu miżuri protettivi marbuta mal-influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fir-Renju Unit (notifikata bid-dokument C(2020) 9184)  ( 1 )

28

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni Nru 2/2020 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE tal-4 ta’ Diċembru 2020 li temenda d-Deċiżjoni Nru 3/2019 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE li tadotta miżuri tranżizzjonali skont l-Artikolu 95(4) tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE [2020/2052]

32

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

14.12.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 420/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/2040

tal-11 ta’ Diċembru 2020

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1881/2006 fir-rigward tal-livelli massimi tal-alkalojdi pirroliżidiniċi f’ċerti oġġetti tal-ikel

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 315/93 tat-8 ta’ Frar 1993 li jistabbilixxi proċeduri tal-Komunità għall-kontaminanti fl-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 2(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2006 (2) jiffissa l-livelli massimi ta’ ċerti kontaminanti fl-oġġetti tal-ikel.

(2)

Fit-8 ta’ Novembru 2011, il-Bord Xjentifiku dwar Kontaminanti fil-Katina tal-Ikel (il-Bord CONTAM) tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) adotta opinjoni xjentifika dwar ir-riskji għas-saħħa pubblika relatati mal-preżenza tal-alkalojdi pirroliżidiniċi fl-ikel u fl-għalf (3). Il-Bord CONTAM ikkonkluda li l-alkalojdi pirroliżidiniċi 1,2 mhux saturati jistgħu jaġixxu bħala karċinoġeni ġenotossiċi fil-bnedmin. Il-Bord CONTAM ikkonkluda li hemm tħassib possibbli dwar is-saħħa għal dawk it-trabi li telqu jimxu u għat-tfal li jikkunsmaw ħafna l-għasel. Minbarra l-għasel, hemm sorsi oħra possibbli tal-esponiment djetetiku għall-alkalojdi pirroliżidiniċi, li l-Bord CONTAM ma setax jikkwantifika minħabba n-nuqqas ta’ data. Waslet għall-konklużjoni li, għalkemm ma kienet disponibbli l-ebda data ta’ okkorrenza, l-esponiment għall-alkalojdi pirroliżidiniċi minn għabra tad-dakra, te, infużjonijiet erbali u supplimenti tad-dieta erbali jista’ potenzjalment jippreżenta riskju ta’ effetti kemm akuti kif ukoll kroniċi fil-konsumatur.

(3)

F’April 2013, l-Awtorità ppubblikat sejħa għal proposti biex jiġu investigati l-konċentrazzjonijiet tal-alkalojdi pirroliżidiniċi f’prodotti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali inkluż il-ħalib u l-prodotti tal-ħalib, il-bajd u l-laħam u l-prodotti tal-laħam, u għal prodotti tal-ikel li joriġinaw mill-pjanti, inklużi tejiet u supplimenti tal-ikel (erbali), f’reġjuni differenti fl-Ewropa. L-eżitu tal-investigazzjonijiet ġie ppubblikat fit-3 ta’ Awwissu 2015 (4).

(4)

Fis-26 ta’ Awwissu 2016, l-Awtorità ppubblikat rapport xjentifiku dwar il-valutazzjoni tal-esponiment djetetiku għall-alkalojdi pirroliżidiniċi fil-popolazzjoni Ewropea (5), li qies data ta’ okkorrenza ġdida. Ir-rapport ikkonkluda li l-infużjonijiet erbali u tat-te huma l-kontributuri ewlenin għall-esponiment tal-bniedem għall-alkalojdi pirroliżidiniċi u li s-supplimenti bbażati fuq l-għabra tad-dakra wkoll jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għal dak l-esponiment. Ir-rapport sab li l-esponiment għall-alkalojdi pirroliżidiniċi relatat mal-konsum tal-għasel kien iktar baxx. Ikkonkluda wkoll li s-supplimenti tal-ikel erbali jistgħu jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-esponiment iżda li kien hemm nuqqas ta’ data ta’ okkorrenza suffiċjenti.

(5)

Fis-27 ta’ Lulju 2017, l-Awtorità ppubblikat id-dikjarazzjoni dwar ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem marbuta mal-preżenza tal-alkalojdi pirroliżidiniċi fl-għasel, fit-te, fl-infużjonijiet u s-supplimenti tal-ikel erbali (6). Il-Bord CONTAM stabbilixxa punt ta’ referenza ġdid ta’ 237 μg/kg ta’ piż tal-ġisem għal kull jum biex jivvaluta r-riskji karċinoġeniċi tal-alkalojdi pirroliżidiniċi u kkonkluda li hemm tħassib possibbli għas-saħħa tal-bniedem relatat mal-esponiment għall-alkalojdi pirroliżidiniċi, b’mod partikolari għal dawk li jikkunsmaw b’mod frekwenti u kwantità kbira ta’ te u infużjonijiet erbali fil-popolazzjoni ġenerali iżda, b’mod partikolari, għall-gruppi aktar żagħżugħa tal-popolazzjoni.

(6)

Il-preżenza tal-alkalojdi pirroliżidiniċi f’dan l-ikel tista’ tiġi minimizzata jew ipprojbita bl-applikazzjoni ta’ prattiki agrikoli u ta’ ħsad tajbin. L-iffissar tal-livelli massimi jiżgura li l-prattiki agrikoli u ta’ ħsad tajbin jiġu applikati fir-reġjuni kollha tal-produzzjoni biex jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem. Għalhekk jixraq li jiġu ffissati livelli massimi fl-oġġetti tal-ikel li jkun fihom livelli sinifikanti tal-alkalojdi pirroliżidiniċi u li għalhekk jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-esponiment tal-bniedem jew li huma ta’ rilevanza għall-esponiment ta’ gruppi vulnerabbli tal-popolazzjoni.

(7)

F’ċerti reġjuni tal-produzzjoni, prattiki agrikoli u ta’ ħsad tajbin ġew introdotti reċentement jew għad iridu jiġu implimentati, u għalhekk jixraq li jingħata perjodu raġonevoli biex ir-reġjuni kollha ta’ produzzjoni jkunu jistgħu jintroduċu prattiki bħal dawn. Huma meħtieġa żewġ staġuni ta’ tkabbir għall-implimentazzjoni sħiħa tal-prattiki agrikoli u ta’ ħsad tajbin sabiex tiġi żgurata provvista suffiċjenti għall-operaturi tan-negozju tal-ikel biex jipproduċu oġġetti tal-ikel li jikkonformaw mar-rekwiżiti l-ġodda stabbiliti f’dan ir-Regolament.

(8)

Filwaqt li jitqies li l-oġġetti tal-ikel koperti minn dan ir-Regolament għandhom żmien ta’ ħżin twil sa tliet snin, jixraq li jiġi previst perjodu tranżizzjonali twil ferm sabiex l-oġġetti tal-ikel li tqiegħdu fis-suq legalment qabel id-data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament ikunu jistgħu jibqgħu fis-suq għal tul ta’ żmien biżżejjed. Jixraq li jkun hemm perjodu tranżizzjonali ta’ 18-il xahar li jippermetti l-bejgħ lill-konsumatur finali tal-prodotti li kienu ġew prodotti qabel id-data tal-applikazzjoni.

(9)

Għalhekk jenħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 1881/2006 jiġi emendat skont dan.

(10)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1881/2006 huwa emendat f’konformità mal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

L-oġġetti tal-ikel elenkati fl-Anness li jkunu tqiegħdu fis-suq legalment qabel l-1 ta’ Lulju 2022 jistgħu jibqgħu jiġu kkummerċjalizzati sal-31 ta’ Diċembru 2023.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Lulju 2022.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Diċembru 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 37, 13.2.1993, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li tiffissa l-livelli massimi ta’ ċerti kontaminanti fl-oġġetti tal-ikel (ĠU L 364, 20.12.2006, p. 5).

(3)  EFSA CONTAM Panel, 2011. Scientific Opinion on Pyrrolizidine alkaloids in food and feed. EFSA Journal 2011; 9(11):2406. [134 pp.], doi:10.2903/j.efsa. 2011,2406.

(4)  Mulder PPJ, López Sánchez P, These A, Preiss-Weigert A u Castellari M, 2015. Occurrence of Pyrrolizidine Alkaloids in food. EFSA supporting publication 2015:EN-859, 116 pp. http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-859.

(5)  EFSA (European Food Safety Authority), 2016. Dietary exposure assessment to pyrrolizidine alkaloids in the European population. EFSA Journal 2016;14(8):4572, 50 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016,4572.

(6)  EFSA CONTAM Panel, 2017. Statement on the risks for human health related to the presence of pyrrolizidine alkaloids in honey, tea, herbal infusions and food supplements. EFSA Journal 2017;15(7):4908, 34 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017,4908.


ANNESS

Fit-Taqsima 8 tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1881/2006, jiżdiedu l-entrati li ġejjin:

“Oġġetti tal-Ikel (1)

Livell massimu  (*1)

(f’μg/kg)

8.4

Alkalojdi pirroliżidiniċi

 

8.4.1.

Infużjonijiet erbali (prodott imnixxef)  (*2)  (*3) bl-eċċezzjoni tal-infużjonijiet erbali msemmija f’8.4.2. u f’8.4.4

200

8.4.2.

Infużjonijiet erbali ta’ rooibos, ħlewwa (Pimpinella anisum), melissa, kamumella, sagħtar, pepermint, alwiża (prodott imnixxef) u taħlitiet magħmula esklussivament minn dawn il-ħxejjex aromatiċi mnixxfin  (*2)  (*3) bl-eċċezzjoni tal-infużjonijiet erbali msemmija f’8.4.4

400

8.4.3.

Te (Camellia sinensis) u te mħawwar  (*4) (Camellia sinensis) (prodott imnixxef)  (*3) bl-eċċezzjoni tat-te u tat-te mħawwar msemmija f’8.4.4

150

8.4.4.

Te (Camellia sinensis), te mħawwar  (*4) (Camellia sinensis) u infużjonijiet erbali għat-trabi u għat-tfal żgħar (prodott imnixxef)

75

8.4.5.

Te (Camellia sinensis), te mħawwar  (*4) (Camellia sinensis) u infużjonijiet erbali għat-trabi u għat-tfal żgħar (likwidu)

1,0

8.4.6.

Supplimenti tal-ikel li fihom ingredjenti erbali inkluż estratti  (*2) bl-eċċezzjoni tas-supplimenti tal-ikel imsemmija f’8.4.7

400

8.4.7.

Supplimenti tal-ikel ibbażati fuq l-għabra tad-dakra (39)

Għabra tad-dakra u prodotti tal-għabra tad-dakra

500

8.4.8.

Weraq tal-fidloqqom (friski, iffriżati) li jitqiegħdu fis-suq għall-konsumatur finali  (*2)

750

8.4.9.

Ħxejjex aromatiċi mnixxfin bl-eċċezzjoni ta’ ħxejjex aromatiċi mnixxfin imsemmija f’8.4.10  (*2)

400

8.4.10.

Fidloqqom, karfus tal-muntanji, merqdux u origanu (imnixxef) u taħlitiet komposti esklussivament minn dawn il-ħxejjex aromatiċi mnixxfin  (*2)

1 000

8.4.11.

Żrieragħ tal-kemmun (żerriegħa tal-ħwawar)

400


(*1)  Il-livell massimu jirreferi għas-somma tal-limiti aktar baxxi tal-21 alkalojdu pirroliżidiniku li ġejjin:

intermedina/likopsammina, intermedina-N-ossidu/likopsammina-N-ossidu,

seneċjonina/seneċivernina, seneċjonina-N-ossidu/seneċivernina-N-ossidu,

seneċifillina, seneċifillina-N-ossidu,

retrorsina, retrorsina-N-ossidu,

ekimidina, ekimidina-N-ossidu,

lasjokarpina, lasjokarpina-N-ossidu,

senkirkina,

ewropina, ewropina-N-ossidu,

eljotrina u eljotrina-N-ossidu

l-14-il alkalojdu pirroliżidiniku addizzjonali li ġejjin magħrufin li jikkoelutaw b’waħda jew aktar mill-21 alkalojdu pirroliżidiniku, identifikati hawn fuq, li jagħmlu użu minn ċerti metodi analitiċi użati bħalissa:

indiċina, ekinatina, rinderina (koelwizzjoni possibbli mal-likopsammina/mal-intermedina)

indiċina-N-ossidu, ekinatina-N-ossidu, rinderina-N-ossidu (koelwizzjoni possibbli mal-likopsammina-N-ossidu/mal-intermedina-N-ossidu)

inteġerrimmina (koelwizzjoni possibbli mas-seneċivernina/mas-seneċjonina)

inteġerrimmina-N-ossidu (koelwizzjoni possibbli mas-seneċivernina-N-ossidu/mas-seneċjonina-N-ossidu)

eljosupina (koelwizzjoni possibbli mal-ekimidina)

eljosupina-N-ossidu (koelwizzjoni possibbli mal-ekimidina-N-ossidu)

spartjojdina (koelwizzjoni possibbli mas-seneċifillina)

spartjojdina-N-ossidu (koelwizzjoni possibbli mas-seneċifillina-N-ossidu)

usarammina (koelwizzjoni possibbli mar-retrorsina)

usarammina N-ossidu (koelwizzjoni possibbli mar-retrorsina N-ossidu)

Alkalojdi pirroliżidiniċi, li jistgħu jiġu identifikati individwalment u separatament bil-metodu użat ta’ analiżi, għandhom jiġu kkwantifikati u inklużi fis-somma.

(*2)  Mingħajr preġudizzju għal regoli nazzjonali aktar restrittivi f’ċerti Stati Membri dwar it-tqegħid fis-suq ta’ pjanti li fihom l-alkalojdi pirroliżidiniċi.

(*3)  It-termini “infużjonijiet erbali (prodott imnixxef)” u “te (Camellia sinensis) (prodott imnixxef)” jirreferu għal:

infużjonijiet erbali (prodott imnixxef) minn fjuri, weraq u ħxejjex aromatiċi, għeruq, u kwalunkwe parti oħra tal-pjanta (fi qratas jew fi kwantitajiet kbar)/te (Camellia sinensis) (prodott imnixxef) minn weraq, zkuk u fjuri mnixxfin (fi qratas jew fi kwantitajiet kbar) użati għat-tħejjija ta’ infużjoni erbali (prodott likwidu)/te (prodott likwidu)

tejiet erbali/tejiet instant. Fil-każ ta’ estratti tat-trab tat-te, għandu jiġi applikat fattur ta’ konċentrazzjoni ta’ 4.

(*4)  Te mħawwar huwa te b’aromatizzanti u ċerti ingredjenti tal-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti, kif definit fir-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar aromatizzanti u ċerti ingredjenti tal-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 34).

Għat-tejiet bil-frott u bi ħxejjex aromatiċi oħra, japplika l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1881/2006.”


14.12.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 420/6


IR-REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/2041

tal-11 ta’ Diċembru 2020

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/585 fir-rigward tal-għadd ta’ kampjuni li jridu jittieħdu u jiġu analizzati minn kull Stat Membru fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta’ residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 29(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat il-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (2),

Billi:

(1)

Fl-Anness II tiegħu, ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/585 (3) jistabbilixxi l-għadd ta’ kampjuni għal kull Stat Membru li jridu jittieħdu għall-finijiet tal-programm ta’ kontroll previst minn dak ir-Regolament sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-livelli massimi ta’ residwi tal-pestiċidi u biex jiġi vvalutat l-esponiment tal-konsumatur għar-residwi tal-pestiċidi.

(2)

Mal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni u ma’ tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni fil-31 ta’ Diċembru 2020, huma meħtieġa adattamenti biex jiġi żgurat li l-programm jibqa’ rappreżentattiv tas-suq tal-Unjoni u li l-għadd kumplessiv ta’ kampjuni jibqa’ suffiċjenti biex jintlaħqu l-objettivi ta’ dak il-programm.

(3)

Fil-passat, ir-Renju Unit ikkontribwixxa b’ammont sinifikanti ta’ kampjuni, proporzjonat mad-daqs tal-popolazzjoni tiegħu. Minn issa ’l quddiem, jenħtieġ li l-għadd ta’ kampjuni li għandhom jinġabru mir-Renju Unit jiġi adattat fir-rigward tal-Irlanda ta’ Fuq u skont id-daqs tal-popolazzjoni ta’ dak it-territorju.

(4)

Jenħtieġ li l-għadd ta’ kampjuni miġbura mill-Istati Membri wkoll jiġi adattat skont dan sabiex jinżamm għadd ġenerali suffiċjenti ta’ kampjuni fir-rigward tal-premessa 3 tar-Regolament (UE) 2020/585.

(5)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/585 jiġi emendat skont dan.

(6)

Biex l-Istati Membri jkunu jistgħu jissodisfaw l-obbligi ta’ analiżi tagħhom, jenħtieġ li dan ir-Regolament japplika fl-1 ta’ Jannar 2021.

(7)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/585 huwa emendat f’konformità mal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Diċembru 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  ĠU L 29, 31.1.2020, p. 7.

(3)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/585 tas-27 ta’ April 2020 dwar programm ikkoordinat ta’ kontroll pluriennali tal-Unjoni għall-2021, l-2022 u l-2023 biex tiġi żgurata l-konformità mal-livelli massimi ta’ residwi ta’ pestiċidi fl-ikel u fuq l-ikel li joriġina mill-pjanti u mill-annimali, u biex jiġi vvalutat l-esponiment tal-konsumatur għalihom (ĠU L 135, 29.4.2020, p. 1).


ANNESS

Fil-punt (5) tal-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/585, it-tabella hija sostitwita bit-tabella li ġejja:

BE

15

BG

15

CZ

15

DK

12

DE

106

EE

12

IE

12

EL

15

ES

55

FR

78

HR

12

IT

75

CY

12

LV

12

LT

12

LU

12

HU

15

MT

12

NL

20

AT

15

PL

51

PT

15

RO

22

SI

12

SK

12

FI

12

SE

15

Ir-Renju Unit fir-rigward tal-Irlanda ta’ Fuq (1)

12

GĦADD TOTALI TA’ KAMPJUNI: 683


(1)  F’konformità mal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b’mod partikolari l-Artikolu 5(4) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq flimkien mal-Anness 2 ta’ dak il-Protokoll, dan ir-Regolament japplika għar-Renju Unit u fih, fir-rigward tal-Irlanda ta’ Fuq.


14.12.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 420/9


IR-REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/2042

tal-11 ta’ Diċembru 2020

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/464 fir-rigward tad-data tal-applikazzjoni tiegħu u ċerti dati oħra li huma rilevanti għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-produzzjoni organika

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2018 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 10(6), l-Artikolu 14(3), l-Artikolu 15(3), l-Artikolu 16(3), l-Artikolu 17(3) u l-Artikolu 26(7)(d) tiegħu,

Billi:

(1)

Minħabba t-tifqigħa tal-pandemija tal-COVID-19 u l-kriżi tas-saħħa pubblika relatata, ir-Regolament (UE) 2020/1693 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) ippospona b’sena d-data tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2018/848, flimkien ma’ dati relatati oħra msemmija fir-Regolament (UE) 2018/848.

(2)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/464 (3) stabbilixxa ċerti regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2018/848, b’mod partikolari fir-rigward tad-dokumenti meħtieġa għar-rikonoxximent retroattiv tal-perjodi għall-finijiet tal-konverżjoni, il-produzzjoni ta’ prodotti organiċi u l-informazzjoni li għandha tingħata mill-Istati Membri. Fl-interess taċ-ċertezza tad-dritt, jenħtieġ li dawk ir-regoli japplikaw mid-data tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2018/848.

(3)

Għalhekk, jeħtieġ li d-data tal-applikazzjoni tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/464 u d-dati konsegwenti l-oħra inklużi fih, jiġu allinjati mad-data tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2018/848.

(4)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/464 jiġi emendat skont dan.

(5)

Fid-dawl tal-ħtieġa li tiġi żgurata minnufih iċ-ċertezza tad-dritt għas-settur organiku dwar il-posponiment tad-data tal-applikazzjoni tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/464, jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ malajr kemm jista’ jkun.

(6)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat għall-Produzzjoni Organika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/464 huwa emendat kif ġej:

(1)

fil-paragrafu 4 tal-Artikolu 25, it-tieni sentenza hija sostitwita b’dan li ġej:

“Dik l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta kull sena sat-30 ta’ Ġunju, u għall-ewwel darba sat-30 ta’ Ġunju 2023 rigward is-sena 2022.”;

(2)

fil-paragrafi 1, 5, 6 u 7 tal-Artikolu 26, il-kliem “sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2029” huma sostitwiti bil-kliem “sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2030”;

(3)

fil-paragrafi 2, 3 u 4 tal-Artikolu 26, il-kliem “sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2024” huma sostitwiti bil-kliem “sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2025”;

(4)

fl-Artikolu 27, it-tieni paragrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2022”.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Diċembru 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 150, 14.6.2018, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) 2020/1693 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Novembru 2020 li jemenda r-Regolament (UE) 2018/848 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi fir-rigward tad-data tal-applikazzjoni tiegħu u ta’ ċerti dati oħra msemmija f’dak ir-Regolament, ĠU L 381, 13.11.2020, p. 1.

(3)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/464 tas-26 ta’ Marzu 2020 li jistabbilixxi ċerti regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dokumenti meħtieġa għar-rikonoxximent retroattiv tal-perjodi għall-konverżjoni, il-produzzjoni ta’ prodotti organiċi u l-informazzjoni li għandha tingħata mill-Istati Membri (ĠU L 98, 31.3.2020, p. 2).


14.12.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 420/11


IR-REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/2043

tal-11 ta’ Diċembru 2020

li jidderoga mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/39 għas-snin skolastiċi 2019/2020 u 2020/2021 fir-rigward tal-verifiki fuq il-post fil-bini tal-applikanti għall-għajnuna jew fl-istabbilimenti edukattivi għall-finijiet tal-iskema għall-iskejjel

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (1), u b’mod partikolari l-punti (a) (b) u (c) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 62(2) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 10(3) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/39 (2) jistabbilixxi l-perċentwal minimu tal-verifiki fuq il-post li jridu jitwettqu fil-bini tal-applikanti għall-għajnuna li jkollhom x’jaqsmu mal-provvista u d-distribuzzjoni tal-prodotti u mal-miżuri edukattivi ta’ akkumpanjament fil-qafas tal-iskema msemmija fl-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) (“l-iskema għall-iskejjel”). Ir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 10(3) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/39 jipprevedi li, meta l-applikant għall-għajnuna ma jkunx stabbiliment edukattiv, il-verifika fuq il-post imwettqa fl-istabbiliment tal-applikant għandha tkun issupplimentata minn verifiki fuq il-post fl-istabbiliment ta’ mill-inqas żewġ stabbilimenti edukattivi jew ta’ mill-inqas 1 % tal-istabbilimenti edukattivi rreġistrati mill-applikant f’konformità mal-Artikolu 6 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/40 (4), skont liema minnhom ikun l-akbar.

(2)

Minħabba l-miżuri meħuda sabiex tiġi indirizzata l-pandemija tal-COVID-19, l-Istati Membri jistgħu jiltaqgħu ma’ diffikultajiet fl-ippjanar u fit-twettiq ta’ verifiki fuq il-post f’waqthom fil-bini tal-applikanti għall-għajnuna jew fl-istabbilimenti edukattivi fis-snin skolastiċi 2019/2020 u 2020/2021. Għalhekk, jixraq li jiġi previst li meta l-Istati Membri ma jkunux f’pożizzjoni li jwettqu dawk il-verifiki fuq il-post kif meħtieġ mill-Artikolu 10(3) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/39, huma jistgħu jiddeċiedu li jwettqu tali verifiki fuq il-post mill-bogħod, pereżempju permezz ta’ videoconferences.

(3)

L-Artikolu 10(6) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/39 jistabbilixxi r-regoli u l-metodi applikabbli għar-rappurtar tal-verifiki u tar-riżultati tagħhom. Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza, jenħtieġ li l-Istati Membri jiġġustifikaw il-ħtieġa għad-deroga prevista f’dan ir-Regolament u li jirrappurtaw dwar l-użu tagħha fir-rapport ta’ kontroll li għandu jitfassal għal kull verifika fuq il-post imwettqa mill-bogħod.

(4)

Għalhekk jixraq li ssir deroga minn ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/39 fir-rigward tas-snin skolastiċi 2019/2020 u 2020/2021.

(5)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   B’deroga mit-tieni sal-ħames subparagrafi tal-Artikolu 10(3) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/39, meta minħabba l-miżuri meħuda sabiex tiġi indirizzata l-pandemija tal-COVID-19, l-Istati Membri ma jkunux f’pożizzjoni li jwettqu verifiki fuq il-post fil-bini tal-applikanti għall-għajnuna jew fl-istabbilimenti edukattivi fir-rigward tas-snin skolastiċi 2019/2020 u 2020/2021, dawk il-verifiki jistgħu jitwettqu mill-bogħod.

2.   B’deroga mill-Artikolu 10(6) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/39, meta l-verifiki fuq il-post jitwettqu mill-bogħod f’konformità mal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-awtorità ta’ kontroll kompetenti għandha tinkludi wkoll ġustifikazzjoni dwar il-ħtieġa għal tali deroga u tirrapporta dwar l-użu tagħha fir-rapport ta’ kontroll.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Diċembru 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/39 tat-3 ta’ Novembru 2016 dwar ir-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mal-għajnuna tal-Unjoni għall-provvista ta’ frott u ħxejjex, banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi (ĠU L 5, 10.1.2017, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671).

(4)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/40 tat-3 ta’ Novembru 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mal-għajnuna tal-Unjoni għall-provvista ta’ frott u ħxejjex, banana u ħalib fl-istabbilimenti edukattivi u li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 (ĠU L 5, 10.1.2017, p. 11).


DEĊIŻJONIJIET

14.12.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 420/13


DEĊIŻJONI (UE) 2020/2044 TAL-PARLAMENT EWROPEW

tal-20 ta' Ottubru 2020

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima II — Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew

IL-PARLAMENT EWROPEW,

wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 (1),

wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 (COM(2019) 316 — C9-0052/2019) (2),

wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kunsill lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fis-sena 2018,

wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2018, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet (3),

wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni (4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2018 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tat-13 ta' Mejju 2020 (5) li tiddifferixxi d-deċiżjoni ta' kwittanza għas-sena finanzjarja 2018, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li takkumpanjaha,

wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (6), u b'mod partikolari l-Artikoli 55, 99, 164, 165 u 166 tiegħu,

wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (7), u b'mod partikolari l-Artikoli 59, 118, 260, 261 u 262 tiegħu,

wara li kkunsidra l-Artikolu 100 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra t-tieni rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9–0189/2020),

1.   

Jiċħad il-kwittanza lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill għas-sena finanzjarja 2018;

2.   

Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.   

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

Il-President

David Maria SASSOLI

Is-Segretarju Ġenerali

Klaus WELLE


(1)  ĠU L 51, 28.2.2017, p. 1.

(2)  ĠU C 327, 30.9.2019, p. 1.

(3)  ĠU C 357, 4.10.2018, p. 1.

(4)  ĠU C 357, 4.10.2018, p. 9.

(5)  Testi adottati, P9_TA(2020)0090.

(6)  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

(7)  ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.


14.12.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 420/14


RIŻOLUZZJONI (UE) 2020/2045 TAL-PARLAMENT EWROPEW

tal-20 ta’ Ottubru 2020

li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima II — Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill

IL-PARLAMENT EWROPEW,

wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill,

wara li kkunsidra l-Artikolu 100 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra t-tieni rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9–0189/2020),

A.

billi l-Kunsill Ewropew u l-Kunsill, bħala istituzzjonijiet tal-Unjoni, jeħtiġilhom ikunu demokratikament responsabbli lejn iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni għall-fondi fdati lilhom biex iwettqu l-kompiti tagħhom;

B.

billi l-Parlament huwa l-uniku korp direttament elett fost l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, bir-responsabbiltà li jagħti l-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea;

C.

billi hija meħtieġa proċedura ta' kwittanza miftuħa u trasparenti biex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, titwettaq il-ġlieda meħtieġa kontra l-frodi u tiġi garantita t-trasparenza u r-responsabbiltà demokratika lejn iċ-ċittadini tal-Unjoni fejn kull istituzzjoni tal-Unjoni tkun responsabbli għall-baġit li twettaq;

1.

Jisħaq li għal 10 snin konsekuttivi l-Kunsill irrifjuta li jikkoopera fil-proċedura ta' kwittanza u b'hekk ġiegħel lill-Parlament jirrifjuta li jagħti l-kwittanza; jinnota li d-deċiżjoni dwar jekk għandhiex tingħata l-kwittanza għall-2018 ġiet posposta f'Mejju 2020 b'mod simili għal dak li sar fi snin preċedenti;

2.

Jissottolinja li din is-sitwazzjoni mhijiex sostenibbli għall-ebda istituzzjoni: għall-Kunsill minħabba li ma ngħatatlu ebda deċiżjoni pożittiva dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tiegħu mill-2009, u għall-Parlament minħabba li turi nuqqas ta' rispett għar-rwol tal-Parlament bħala awtorità tal-kwittanza u garanti tat-trasparenza u r-responsabbiltà demokratika tal-baġit tal-Unjoni;

3.

Jiddikjara li din is-sitwazzjoni tagħmel ħsara lill-fiduċja tal-pubbliku fil-ġestjoni finanzjarja tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni; iqis il-kontinwazzjoni ta' din is-sitwazzjoni bħala detrimentali għar-responsabbiltà tal-Unjoni u l-istituzzjonijiet tagħha;

4.

Ifakkar li, skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u r-Regolament Finanzjarju, il-Parlament huwa l-unika awtorità ta' kwittanza tal-Unjoni, madankollu, b'rikonoxximent sħiħ tar-rwol tal-Kunsill bħala istituzzjoni li tagħti rakkomandazzjonijiet dwar il-proċedura ta' kwittanza; f'dan ir-rigward, jitlob lill-Kunsill jagħti rakkomandazzjonijiet dwar il-kwittanza fir-rigward tal-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni;

5.

Ifakkar li, skont it-TFUE, l-istituzzjonijiet igawdu awtonomija amministrattiva, l-infiq tagħhom huwa stabbilit f'partijiet separati tal-baġit u huma individwalment responsabbli għall-implimentazzjoni tal-baġits tagħhom;

6.

Ifakkar li l-Parlament jagħti kwittanza lill-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-Unjoni, abbażi tad-dispożizzjonijiet tad-dokumenti tekniċi, tat-tweġibiet għall-mistoqsijiet parlamentari u tas-seduti ta' smigħ; jiddispjaċih li l-Parlament ripetutament jiltaqa' ma' diffikultajiet biex jirċievi tweġibiet mill-Kunsill minħabba nuqqas ta' kooperazzjoni, li jirriżulta fiċ-ċaħda tal-kwittanza għal aktar minn 10 snin;

7.

Ifakkar li kontroll effettiv tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni jirrikjedi kooperazzjoni leali fost l-istituzzjonijiet; ifakkar fix-xewqa tal-Parlament li jibda negozjati mal-Kunsill bil-ħsieb li jintlaħaq ftehim reċiprokament sodisfaċenti biex fl-aħħar tingħeleb din is-sitwazzjoni ta' staġnar;

8.

Jenfasizza l-ittra mibgħuta mill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament fil-25 ta' Mejju 2020 lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill biex jinforma li l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament ingħata mandat mill-Konferenza tal-Presidenti tal-Parlament biex jiftaħ mill-ġdid in-negozjati mal-Kunsill dwar il-proċedura ta' kwittanza;

9.

Jinforma li t-tim tan-negozjati tal-Parlament huwa magħmul mill-President tal-Kumitat tal-Parlament għall-Kontroll tal-Baġit, is-Sa Monika Hohlmeier; ir-Rapporteur għall-kwittanza tal-Kunsill 2018, is-Sur Tomáš Zdechovský; u l-ewwel Viċi President tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament, is-Sa Isabel García Muñoz;

10.

Jinforma li fl-20 ta' Frar 2020, it-tim tan-negozjati tal-Parlament ippropona verżjoni aġġornata tad-dokument informali dwar il-kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Kunsill matul il-proċedura ta' kwittanza annwali, u din il-proposta kienet annessa mal-ittra msemmija fil-punt 8; jinnota li l-Parlament iqis id-dokument informali bħala l-punt tat-tluq tan-negozjati;

11.

Jinforma li d-dokument informali jirrikonoxxi r-rwoli rispettivi iżda differenti taż-żewġ istituzzjonijiet fil-proċedura ta' kwittanza, billi jikkonkludi li l-Parlament u l-Kunsill jeħtieġu bażi fattwali simili biex jagħtu rakkomandazzjoni (il-Kunsill) jew jieħdu deċiżjoni (il-Parlament);

12.

Jispjega li l-ittra msemmija fil-punt 8, tistieden lill-Kunsill jissuġġerixxi data xierqa biex jibdew in-negozjati; jinforma li x-xejra pożittiva ta' dan il-proċess ġiet interrotta bil-pandemija tal-COVID-19;

13.

Jindika li sakemm ma jkunux għaddejjin negozjati bejn il-partijiet, il-fehmiet tal-Parlament għadhom validi u li n-negozjati bejn il-partijiet huma prekundizzjoni biex tissolva l-kwistjoni;

14.

Jinsisti li l-baġit tal-Kunsill Ewropew u l-baġit tal-Kunsill ikunu separati biex jikkontribwixxu għal aktar trasparenza, responsabbiltà u effiċjenza fir-rigward tan-nefqa għaż-żewġ istituzzjonijiet kif rakkomandat mill-Parlament f'ħafna mir-riżoluzzjonijiet tiegħu ta' kwittanza matul l-aħħar snin;

15.

Jinsisti li l-isforzi kkombinati biex jinkiseb ftehim interistituzzjonali dwar reġistru ta' trasparenza obbligatorju għal-lobbyists, aċċessibbli f'format li jinqara mill-magni, huma inevitabbli għal aktar ftuħ fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni u responsabbiltà tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni; għal darb'oħra jiddispjaċih ħafna li l-Kunsill ma ssieħebx fl-iskema tar-reġistru ta' trasparenza; jistieden lill-Kunsill ikompli jieħu sehem fid-diskussjonijiet dwar l-istabbiliment ta' reġistru komuni flimkien mal-Parlament, li qabel li jerġa' jibda n-negozjati f'Marzu 2020, u mal-Kummissjoni biex isir obbligu de facto li l-lobbyists jirreġistraw jekk ikunu jridu laqgħat ma' dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fl-Unjoni; jistieden għal darb'oħra lit-timijiet kollha tal-presidenza ta' Stat Membru biex ikunu ta' eżempju fit-tmexxija tagħhom billi jirrifjutaw laqgħat ma' lobbisti mhux irreġistrati;

16.

Jilqa' r-rispons pożittiv tal-Kunsill dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman Ewropew fil-każ 1069/2019/MIG dwar l-isponsorship tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea; jieħu nota tal-abbozz ta' gwida mibgħut mis-segretarjat ġenerali tal-Kunsill lid-delegazzjonijiet tal-Istati Membri fid-29 ta' Ġunju 2020; itenni li kwalunkwe kunflitt ta' interess reali jew perċepit jipperikola r-reputazzjoni tal-Kunsill u tal-Unjoni kollha kemm hija; jappella lill-Kunsill biex jirrifletti dwar in-natura mhux vinkolanti tal-gwida; iħeġġeġ lill-Kunsill isegwi l-kwistjoni mingħajr dewmien;

17.

Jenfasizza l-importanza li ċ-ċittadini jitħallew isegwu l-proċess leġiżlattiv tal-Unjoni b'mod faċli; ifakkar lill-Kunsill jallinja l-metodi ta' ħidma tiegħu mal-istandards ta' demokrazija parlamentari, kif meħtieġ mit-Trattati; ifakkar lill-Kunsill isegwi b'mod sistematiku r-rakkomandazzjonijiet kollha li jinsabu fid-deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew fl-inkjesta strateġika OI/2/2017/TE dwar it-trasparenza tal-proċess leġiżlattiv tal-Kunsill; ifakkar li l-Parlament ħeġġeġ lill-Ombudsman Ewropew tkompli ssegwi l-inkjesta tagħha;

18.

Jappella lill-Kunsill biex iżid l-isforzi ta' trasparenza tiegħu billi, inter alia, jippubblika dokumenti leġiżlattivi tal-Kunsill, inklużi l-minuti tal-laqgħat tal-gruppi ta' ħidma u t-trilogi u dokumenti ta' ħidma importanti, skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman; jilqa' t-titjib fis-sit web tal-Kunsill, b'mod partikolari dak relatat mat-trasparenza u l-aċċess għad-dokumenti; jilqa' l-kapitoli ċari dwar it-trasparenza leġiżlattiva, l-aġendi u l-kalendarju tal-laqgħat tal-Kunsill, il-minuti u l-listi ta' votazzjoni; jirrikonoxxi li l-Kunsill ilu jieħu passi biex irawwem kultura aktar b'saħħitha ta' trasparenza;

19.

Itenni t-tħassib serju tiegħu dwar l-isponsorship korporattiv tal-Istati Membri li jkollhom il-Presidenza tal-Unjoni u jirrifletti t-tħassib espress miċ-ċittadini u mill-Membri tal-Unjoni dwar din il-kwistjoni; jinsab imħasseb ħafna dwar il-ħsara possibbli għar-reputazzjoni u r-riskju ta' telf ta' fiduċja li din il-prattika jista' jkollha fuq l-Unjoni, fuq l-istituzzjonijiet tagħha u b'mod speċjali fuq il-Kunsill f'għajnejn iċ-ċittadini tal-Unjoni; barra minn hekk, jirrakkomanda bis-sħiħ li l-Kunsill jipprevedi l-ibbaġitjar tal-Presidenzi, jitlob lill-Kunsill jippreżenta dan it-tħassib lill-Istati Membri, b'mod partikolari lit-trio ta' Presidenzi attwali u jappella lit-trio ta' Presidenzi attwali biex iqis serjament dawn ir-rakkomandazzjonijiet u jirrapporta lura lill-Parlament;

20.

Itenni t-tħassib serju tiegħu dwar l-allegat kunflitt ta' interessi ta' għadd ta' rappreżentanti tal-Istati Membri involuti fil-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet ta' politika u baġit; jitlob lill-Kunsill jiżgura li r-rappreżentanti tal-Istati Membri li jibbenefikaw personalment minn sussidji tal-Unjoni ma jipparteċipawx fid-diskussjonijiet u l-votazzjonijiet politiċi jew baġitarji relatati.


14.12.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 420/16


DEĊIŻJONI (UE) 2020/2046 TAL-PARLAMENT EWROPEW

tal-20 ta’ Ottubru 2020

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima VI — Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE)

IL-PARLAMENT EWROPEW,

wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 (1),

wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 (COM(2019) 316 – C9-0055/2019) (2),

wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew lill-awtorità ta’ kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2018,

wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2018, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet (3),

wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni (4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2018, skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tat-13 ta’ Mejju 2020 (5) li tiddifferixxi d-deċiżjoni ta’ kwittanza għas-sena finanzjarja 2018, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li takkumpanjaha,

wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (6), u b’mod partikolari l-Artikoli 55, 99, 164, 165 u 166 tiegħu,

wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (7), u b’mod partikolari l-Artikoli 59, 118, 260, 261 u 262 tiegħu,

wara li kkunsidra l-Artikolu 100 u l-Anness V tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra t-tieni rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0188/2020),

1.

Jiċħad il-kwittanza lis-Segretarju Ġenerali tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għas-sena finanzjarja 2018;

2.

Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t’hawn taħt;

3.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

Il-President

David Maria SASSOLI

Is-Segretarju Ġenerali

Klaus WELLE


(1)  ĠU L 57, 28.2.2018, p. 1.

(2)  ĠU C 327, 30.9.2019, p. 1.

(3)  ĠU C 340, 8.10.2019, p. 1.

(4)  ĠU C 340, 8.10.2019, p. 9.

(5)  Testi adottati, P9_TA(2020)0120.

(6)  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

(7)  ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.


14.12.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 420/17


RIŻOLUZZJONI (UE) 2020/2047 TAL-PARLAMENT EWROPEW

tal-20 ta’ Ottubru 2020

li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima VI — Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE)

IL-PARLAMENT EWROPEW,

wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

wara li kkunsidra l-Artikolu 100 u l-Anness V tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra t-tieni rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0188/2020),

A.

billi, fil-kuntest tal-proċedura ta’ kwittanza, l-awtorità ta’ kwittanza tixtieq tisħaq fuq l-importanza partikolari li tkompli tissaħħaħ il-leġittimità demokratika tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni permezz ta’ titjib fit-trasparenza u fl-obbligu ta’ rendikont, kif ukoll bl-implimentazzjoni tal-kunċett ta’ baġitjar abbażi tal-prestazzjoni u governanza tajba tar-riżorsi umani;

B.

billi abbażi tal-eżitu u r-rakkomandazzjonijiet tal-investigazzjoni tal-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF), il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistenna li jkun infurmat mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (il-Kumitat) dwar il-miżuri meħuda biex jiġu ratifikati l-irregolaritajiet;

1.   

Jilqa’ t-titjib li sar fis-sitwazzjoni ta’ riporti relatati mal-linja baġitarja “Membri tal-istituzzjoni u delegati” billi tiġi stabbilita skadenza ta’ sitt ġimgħat għall-preżentazzjoni tat-talbiet għal rimborż; japprezza li mill-1 ta’ Jannar 2019 lil hawn inkiseb tnaqqis ta’ riporti;

2.   

Jinnota li minħabba numru akbar ta’ opinjonijiet u rapporti maħruġa, li talbu aktar involviment min-naħa tal-membri fit-tħejjija, kien hemm spejjeż ogħla għall-ivvjaġġar u rimborżi oħra;

3.   

Japprezza li l-Kumitat jippjana li jżid b’mod sinifikanti l-baġit tiegħu għall-IT biex ilaħħaq, inaqqas id-distakk vis-a-vis il-korpi l-oħra tal-Unjoni u jimplimenta aktar l-Istrateġija Diġitali għall-Kumitat adottata f’Ġunju 2019; jieħu nota tal-isforzi meħtieġa biex jissaħħu l-kapaċitajiet tan-network u t-tagħmir tal-utent aħħari biex 100 % tal-persunal ikun jista’ jaħdem mid-dar;

4.   

Jinnota li l-istruttura l-ġdida tal-Kumitat, li ilha fis-seħħ mill-1 ta’ Jannar 2020, rabtet lis-servizz legali direttament mas-segretarju ġenerali bl-objettivi ddikjarati li jiżdiedu l-viżibilità u l-impatt tas-servizz legali u tippermettilu jipprovdi appoġġ legali fuq bażi orizzontali; jieħu nota tal-ġustifikazzjoni pprovduta mill-Kumitat iżda jinsab imħasseb li l-awtonomija u l-indipendenza sħiħa tas-servizz legali jistgħu jiġu affettwati; jappella lill-Kumitat biex jiżgura li s-servizz legali jiġi involut b’mod uffiċjali u sistematiku fl-aktar kwistjonijiet importanti tal-Kumitat mingħajr ma jħalli d-deċiżjoni dwar jekk għandux jiġi kkonsultat f’idejn is-servizzi differenti; jilqa’ l-fatt li ġiet imsaħħa l-kapaċità legali fl-unità tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-membri biex tippermetti t-trattament ta’ kwistjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-istatut tal-membri; jinnota r-riflessjonijiet dwar l-eżenzjoni ta’ persunal speċjalizzat, inkluż persunal li jagħmel parti mis-servizz legali, mill-politika ta’ mobilità tal-Kumitat u jappella lill-Kumitat jirrapporta dwar il-konklużjonijiet ta’ dan il-proċess lill-awtorità tal-kwittanza;

5.   

Jikkonferma li l-Kumitat irċieva ċertifikat “sikur mill-asbestos” għall-bini VMA li jispeċifika li l-bini m’għandux riskju għall-użu normali; jinnota, madankollu, li kien hemm ammont limitat ta’ asbestos li ġie kkonfermat b’analiżi ulterjuri; jirrikonoxxi li ftit materjali li fihom il-fibri tal-asbestos jinsabu barra ż-żona tal-uffiċċji tal-bini VMA u li huwa ppjanat li dawk il-materjali jitneħħew kollha matul il-perjodu ta’ eżekuzzjoni tax-xogħlijiet ta’ rinnovazzjoni;

6.   

Jappoġġja t-talba tal-Kumitat biex jissaħħu l-isforzi kollha fir-rispett tal-kontenut tal-ftehim ta’ kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Kumitat; ifakkar, madankollu, li skont il-ftehim tal-2014, il-Kumitat ittrasferixxa total ta’ 36 traduttur lill-Parlament u kiseb biss l-aċċess għas-Servizz ta’ Riċerka tal-Parlament Ewropew bi skambju; jinnota li bħala konsegwenza, il-Kumitat kellu jikru persunal kuntrattwali u jesternalizza is-servizz tat-traduzzjoni tiegħu; jinnota bi tħassib li biex jikkumpensa għat-tnaqqis fil-persunal tat-traduzzjoni, il-Parlament ipprovda fondi addizzjonali lill-Kumitat għall-esternalizzazzjoni tas-servizzi tat-traduzzjoni u li l-Kumitat jista’ jalloka mill-ġdid dawn il-fondi f’oqsma ta’ politika oħra jekk ma jintużawx kollha għat-traduzzjoni esternalizzata, ħaġa li ġrat fi snin oħra; huwa tal-opinjoni li din iċ-ċirkostanza mhijiex konformi mal-prinċipji ta’ ġestjoni finanzjarja ġenerali tajba u prudenti, u fil-futur għandha tiġi riveduta;

Il-qagħda bħalissa

7.

Ifakkar li fir-rapport tiegħu ta’ Jannar 2020, l-OLAF ikkonkluda li l-president ta’ dak iż-żmien tal-Grupp I tal-Kumitat kien responsabbli għal atti ta’ fastidju fil-konfront ta’ żewġ membri tal-persunal, imġiba mhux xierqa (imġiba ħażina serja) lejn membru tal-Kumitat u membru tal-persunal u imġiba ħażina fil-konfront ta’ membri oħra tal-persunal li jaħdmu fis-Segretarjat tal-Grupp I;

8.

Ifakkar li l-OLAF jikkonkludi li l-president tal-Grupp I wettaq ksur tal-obbligi li jirriżultaw mir-regoli ta’ proċedura tal-Kumitat u tal-kodiċi ta’ kondotta tiegħu; ifakkar li l-OLAF jirrakkomanda li l-Kumitat jibda l-proċeduri xierqa fir-rigward tal-membru kkonċernat, kif previst fir-regola 8, il-parti erbgħa, tar-regoli ta’ proċedura tal-Kumitat u jieħu l-passi kollha meħtieġa ħalli jevita kwalunkwe każ ieħor ta’ fastidju mill-membru kkonċernat fuq il-post tax-xogħol;

9.

Jiddeplora l-fatt li diversi membri tal-persunal sofrew atti ta’ fastidju psikoloġiku mill-president ta’ dak iż-żmien tal-Grupp I għal perjodu ta’ żmien twil mingħajr ġustifikazzjoni; jiddispjaċih li l-miżuri fis-seħħ fil-Kumitat kontra l-fastidju naqsu milli jindirizzaw u joffru rimedju aktar malajr għal dan il-każ minħabba l-kariga għolja tal-membru kkonċernat; jiddispjaċih li jista’ jingħad li l-miżuri meħuda biex jiġu protetti l-vittmi sa tmiem l-investigazzjoni mill-OLAF kienu spontanji u insuffiċjenti, speċjalment fid-dawl tas-sentenza fil-Kawża F-50/15 (1), FS vs Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE), li kellha tkun tagħlima għall-Kumitat; jinnota bi tħassib li n-nuqqasijiet fil-proċeduri interni rriżultaw f’nuqqas ta’ azzjoni mill-amministrazzjoni tal-Kumitat li sarrfu fi ksur tad-dmir ta’ kura u tal-obbligu ta’ rapportar lill-OLAF; jappella lill-Kumitat jieħu nota ta’ dan fil-qafas tar-reviżjoni li saret tad-deċiżjonijiet rilevanti;

10.

Jinnota li l-President tal-Kumitat irċieva r-rapport u r-rakkomandazzjonijiet tal-OLAF fis-17 ta’ Jannar 2020; jinnota li l-każ ġie riferut lill-kumitat konsultattiv dwar l-imġiba tal-Membri tal-Parlament fit-23 ta’ Jannar 2020; jinnota wkoll li l-kumitat konsultattiv ippreżenta l-konklużjonijiet tiegħu fit-28 ta’ April 2020, li l-membru kkonċernat kien mistieden jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu u li l-President tal-Kumitat stieden lill-Presidenza estiża tal-Kumitat biex tikkummenta;

11.

Jinnota li l-Bureau tal-Kumitat b’maġġoranza ħa d-deċiżjonijiet li jitlob lill-membru kkonċernat jirriżenja mill-funzjonijiet tiegħu bħala president tal-Grupp I u jirtira t-talba tiegħu għall-kariga ta’ president tal-Kumitat; jinnota li l-Bureau ddispona lill-membru kkonċernat mill-attivitajiet kollha li jinvolvu l-ġestjoni jew l-amministrazzjoni tal-persunal; jinnota li l-Bureau ħatar lis-segretarju ġenerali biex jieħu l-passi meħtieġa ħalli jiżgura li, jekk jinbdew proċedimenti mill-prosekutur pubbliku kontra l-membru kkonċernat, il-Kumitat jingħaqad ma’ dawk il-proċedimenti bħala parti ċivili; jinnota li l-Bureau ħatar lis-segretarju ġenerali biex jikkomunika din id-deċiżjoni lill-OLAF u lill-Parlament; jinnota li din id-deċiżjoni tista’, kif xieraq, tiġi kkomunikata wkoll lil istituzzjonijiet jew korpi oħra tal-Istati Membri;

12.

Jinnota bi tħassib li d-deċiżjoni tal-Bureau tal-Kumitat rigward il-president ta’ dak iż-żmien tal-Grupp I ma setgħetx tiġi inforzata bis-sħiħ permezz tal-proċedimenti interni tal-Kumitat; jinnota li l-membru kkonċernat iddeċieda li jirtira l-kandidatura tiegħu għall-pożizzjoni tal-president tal-Kumitat kważi erba’ xhur wara d-deċiżjoni tal-Bureau u sussegwentement biss fuq inizjattiva proprja; jinnota bi tħassib li, minkejja s-sejbiet tal-OLAF u d-deċiżjoni tal-Bureau, il-membru kkonċernat jista’ jimponi r-rieda tiegħu u jibqa’ l-president tal-Grupp I sa tmiem il-mandat tiegħu; jappella lill-Kumitat ikompli r-reviżjoni tar-regoli ta’ proċedura u tal-kodiċi ta’ kondotta tal-Kumitat biex fil-futur tiġi evitata tali sitwazzjoni;

13.

Jinnota li l-OLAF issottometta l-każ lill-awtoritajiet Belġjani u li l-prosekutur Belġjan qiegħed iniedi proċedimenti legali kontra l-membru kkonċernat billi l-fastidju psikoloġiku jista’ jkun soġġett għal proċeduri kriminali skont il-liġi Belġjana; jinnota li l-plenarja tal-Kumitat iddeċidiet li tneħħi l-immunità tal-membru kkonċernat fil-laqgħa tagħha ta’ Lulju 2020 biex tippermetti lill-prosekutur Belġjan jipproċedi bil-proċedimenti legali;

14.

Jindika li n-nuqqasijiet tal-Kumitat f’dan il-każ wasslu għal telf materjali ta’ fondi pubbliċi fir-rigward tas-servizzi legali, il-liv minħabba mard, il-protezzjoni tal-vittmi, it-tnaqqis fil-produttività, il-laqgħat tal-Bureau u korpi oħra, eċċ.; iqis għaldaqstant li dan huwa każ ta’ tħassib rigward l-obbligu ta’ rendikont, il-kontroll baġitarju u l-governanza tajba tar-riżorsi umani fl-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni; f’dan is-sens ifakkar li l-Qorti tal-Awdituri tiddikjara fir-Rapport Speċjali 13/2019 tagħha, “L-oqfsa etiċi tal-istituzzjonijiet tal-UE awditjati: hemm lok għal titjib”, li l-imġiba etika fl-affarijiet pubbliċi tikkontribwixxi għal ġestjoni finanzjarja aktar soda u żieda fil-fiduċja pubblika, u li kwalunkwe mġiba mhux etika mill-persunal u mill-membri tal-istituzzjonijiet u tal-korpi tal-Unjoni tattira livelli għoljin ta’ interess pubbliku u tnaqqas il-fiduċja fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni;

15.

Huwa sorpriż li s-sit web tal-Kumitat fih dikjarazzjoni mill-membru kkonċernat fil-kapaċità tiegħu bħala president tal-Grupp I li fir-realtà hija xhieda personali ta’ awtodifiża u b’fattur aggravanti li l-każijiet huma diġà pendenti jew mistennija quddiem l-awtoritajiet ġudizzjarji tal-Unjoni u l-awtoritajiet Belġjani; jiddispjaċih ħafna li n-nuqqas ta’ qbil bejn il-presidenza tal-Kumitat u l-presidenza tal-Grupp I saret pubblika b’dan il-mod a spiża kbira għar-reputazzjoni u l-kredibilità tal-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni;

16.

Jilqa’ l-fatt li l-Kumitat beda valutazzjoni u riflessjoni fil-fond fir-rigward tal-qafas ġenerali eżistenti li jappoġġja l-politika tiegħu ta’ tolleranza żero lejn kwalunkwe mġiba li tista’ timmina d-dinjità tal-bniedem; jinnota li dan il-proċess għandu l-għan li jidentifika lakuni potenzjali u tiftix għal aktar titjib fl-interess tal-persunal u tal-membri tiegħu;

17.

Jitlob lill-Kumitat iżomm lill-awtorità tal-kwittanza informata dwar kwalunkwe investigazzjoni tal-OLAF li għaddejja bħalissa u dwar il-ftuħ ta’ investigazzjonijiet ġodda tal-OLAF dwar il-membri jew il-persunal tal-Kumitat fir-rigward ta’ fastidju jew kwalunkwe tħassib ieħor;

18.

Jinnota li d-dispożizzjonijiet tar-Regoli tal-Persunal mhumiex applikabbli għall-membri tal-Kumitat billi dawn mhumiex impjegati, iżda maħtura bħala membri tal-Kumitat; josserva li din iċ-ċirkostanza ma waqqfitx lil istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji oħra tal-Unjoni milli jkollhom regoli speċifiċi, adegwati u utli applikabbli għall-membri tagħhom; f’dan is-sens ifakkar, pereżempju, li l-Artikolu 8, parti 4, tal-kodiċi ta’ kondotta tal-Kumitat tar-Reġjuni jipprojbixxi lill-membru li wettaq il-ksur milli jiġi elett bħala detentur ta’ kariga fil-Kumitat u jekk il-membru diġà jkollu tali kariga dan isarraf fit-tkeċċija tagħhom; jilqa’ l-fatt li l-Kumitat huwa lest li jikkunsidra aktar titjib fis-sistema tiegħu wara riflessjoni li issa ilha għaddejja aktar minn sentejn; iqis li dan huwa perjodu twil iżżejjed; jiddispjaċih li, wara l-perjodu msemmi hawn fuq, il-Kumitat jista’ biss jissuġġerixxi miżuri ta’ sensibilizzazzjoni u taħriġ għall-membri minkejja l-ħtieġa ċara għal aktar miżuri, hekk kif stabbilit fir-rapport tal-Ombudsman Ewropew dwar id-dinjità fil-post tax-xogħol fl-istituzzjonijiet u fl-aġenziji tal-UE (SI/2/2018/AMF) u fir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament;

19.

Jitlob lill-Kumitat jinforma lill-awtorità tal-kwittanza dwar il-proċeduri u l-proċessi li l-Kumitat nieda jew beħsiebu jniedi dwar kif il-każijiet ta’ fastidju jew kwistjonijiet simili li jikkonċernaw il-persunal ser jiġu evitati fil-futur biex jiġi żgurat li ma jiġux ripetuti żviluppi sfortunati simili li kkawżaw pubbliċità negattiva u li għamlu ħsara lir-reputazzjoni tal-Kumitat;

20.

Jilqa’ ż-żieda fl-għadd ta’ konsulenti kunfidenzjali biex tittejjeb il-proċedura informali u l-possibbiltà għall-membri tal-persunal li jaqsmu t-tħassib tagħhom dwar kwalunkwe sitwazzjoni perċepita ta’ fastidju;

21.

Jilqa’ b’sodisfazzjon kbir ir-riflessjonijiet tal-Kumitat li ser jirriżultaw fi pjan ta’ azzjoni dettaljat għat-tisħiħ tal-politika ta’ tolleranza żero għall-fastidju fil-Kumitat biex jiġi żgurat li mġiba bħal din qatt ma tista’ tiġi ttollerata; jilqa’ u jappoġġja l-pakkett attwali ta’ reviżjoni dwar il-fastidju, l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta u l-proċeduri dixxiplinari li ser ikomplu jtejbu l-mekkaniżmi li jippermettu lill-persunal jagħmel ilmenti formali ta’ fastidju u jtejjeb ir-robustezza tal-istrutturi legali rilevanti; ifakkar, madankollu, li dan il-proċess ġie rrapportat mill-Kumitat lill-Parlament għal diversi snin u li huwa biss issa li jidher li qegħdin jittieħdu miżuri konkreti; jilqa’ l-istabbiliment ta’ grupp ta’ ħidma li jinkludi rappreżentanti mill-amministrazzjoni u mill-kumitat tal-persunal bil-għan li jinġabar l-aktar kontribut mifrux possibbli għat-titjib; jinsab diżappuntat li l-progress tal-Kumitat kien minimu f’dawn l-aħħar snin minkejja r-rakkomandazzjonijiet preċiżi tal-Parlament li ħeġġu lill-Kumitat jintroduċi regoli u proċeduri li jikkonċernaw membri involuti f’każijiet ta’ fastidju;

22.

Jilqa’ l-kontinwazzjoni ta’ diversi inizjattivi ta’ sensibilizzazzjoni biex il-persunal ikun infurmat kif xieraq dwar is-segwitu għall-kampanja “Respect@work”; jilqa’ l-organizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ taħriġ maħsuba biex jiżguraw li l-persunal ikun konxju mill-valuri etiċi u organizzattivi rilevanti u mir-regoli u l-proċeduri assoċjati.

(1)  Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-12 ta’ Mejju 2016, FS vs Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE), F-50/15, ECLI:EU:F:2016:119.


14.12.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 420/21


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT POLITIKU U TA’ SIGURTÀ (PESK) 2020/2048

tat-8 ta’ Diċembru 2020

li testendi l-mandat tal-Kap tal-Missjoni ta’ Monitoraġġ tal-Unjoni Ewropea fil-Georgia (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/2/2020)

IL-KUMITAT POLITIKU U TA’ SIGURTÀ,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari t-tielet paragrafu tal-Artikolu 38 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/452/PESK tat-12 ta’ Awwissu 2010 dwar il-Missjoni ta’ Monitoraġġ tal-Unjoni Ewropea fil-Georgia, EUMM Georgia (1) , u b’mod partikolari l-Artikolu 10(1) tagħha,

Billi:

(1)

Skont id-Deċiżjoni 2010/452/PESK, il-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà (KPS) huwa awtorizzat, f’konformità mat-tielet paragrafu tal-Artikolu 38 tat-Trattat, li jieħu d-deċiżjonijiet rilevanti bl-għan li jeżerċita l-kontroll politiku u d-direzzjoni strateġika tal-Missjoni ta’ Monitoraġġ tal-Unjoni Ewropea fil-Georgia (EUMM Georgia), inkluż id-deċiżjoni li jaħtar Kap tal-Missjoni.

(2)

Fil-11 ta’ Frar 2020, il-KPS adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2020/200 (2), li taħtar lis-Sur Marek SZCZYGIEL bħala Kap tal-Missjoni tal-EUMM Georgia mill-15 ta’ Marzu 2020 sal-14 ta’ Diċembru 2020.

(3)

Fit-3 ta’ Diċembru 2020, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2020/1990 (3) , li testendi l-mandat ta’ EUMM Georgia mill-15 ta’ Diċembru 2020 sal-14 ta’ Diċembru 2022.

(4)

Ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà ppropona li jestendi l-mandat tas-Sur Marek SZCZYGIEL bħala Kap tal-Missjoni ta’ EUMM Georgia, mill-15 ta’ Diċembru 2020 sal-14 ta’ Diċembru 2021,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-mandat tas-Sur Marek SZCZYGIEL bħala Kap tal-Missjoni ta’ Monitoraġġ tal-Unjoni Ewropea fil-Georgia (EUMM Georgia) huwa b’dan estiż mill-15 ta’ Diċembru 2020 sal-14 ta’ Diċembru 2021.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Għandha tapplika mill-15 ta’ Diċembru 2020.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta’ Diċembru 2020.

Għall-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà

Il-President

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  ĠU L 213, 13.8.2010, p. 43.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà (PESK) 2020/200 tal-11 ta’ Frar 2020 dwar il-ħatra tal-Kap tal-Missjoni ta’ Monitoraġġ tal-Unjoni Ewropea fil-Georgia (EUMM Georgia) u li tħassar id-Deċiżjoni (PESK) 2018/2075 (EUMM GEORGIA/1/2020) (ĠU L 42, 14.2.2020, p. 15).

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2020/1990 tat-3 ta’ Diċembru 2020 li temenda d-Deċiżjoni 2010/452/PESK dwar il-Missjoni ta’ Monitoraġġ tal-Unjoni Ewropea fil-Georgia, EUMM Georgia (ĠU L 411, 7.12.2020, p. 1).


14.12.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 420/22


ID-DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL EWROPEW (UE) 2020/2049

tal-10 ta’ Diċembru 2020

li taħtar membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

IL-KUNSILL EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 283(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (1),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (2),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew (3),

Billi:

(1)

Is-Sur Yves MERSCH inħatar membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew għal mandat ta’ tmien snin mill-15 ta’ Diċembru 2012. Il-mandat tiegħu jiskadi fl-14 ta’ Diċembru 2020.

(2)

Għaldaqstant jeħtieġ li jinħatar membru ġdid tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew.

(3)

Il-Kunsill Ewropew jixtieq jaħtar lis-Sur Frank ELDERSON, li, fil-fehma tiegħu, jissodisfa r-rekwiżiti kollha stabbiliti fl-Artikolu 283(2) tat-Trattat,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Is-Sur Frank ELDERSON huwa b’dan maħtur membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew għal mandat ta’ tmien snin mill-15 ta’ Diċembru 2020.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Diċembru 2020.

Għall-Kunsill Ewropew

Il-President

C. MICHEL


(1)  ĠU C 338, 12.10.2020, p. 2.

(2)  Opinjoni mogħtija fit-23 ta’ Novembru 2020 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  Opinjoni mogħtija fit-28 ta’ Ottubru 2020 (ĠU C 372, 4.11.2020, p. 11).


14.12.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 420/23


ID-DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZOJNI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/2050

tal-10 ta’ Diċembru 2020

li tagħti derogi lil ċerti Stati Membri mill-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/1700 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas komuni għall-istatistika Ewropea relatata ma’ persuni u unitajiet domestiċi, abbażi ta’ data fuq livell individwali miġbura minn kampjuni

(notifikata bid-dokument C(2020) 8595)

(It-testi bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ingliż, bil-Kroat, bil-Litwan, bil-Malti, bl-Olandiż, bil-Pollakk, bir-Rumen, bis-Sloven, bl-Ispanjol, bl-Isvediż u bit-Taljan biss huma awtentiċi)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2019/1700 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Ottubru 2019 li jistabbilixxi qafas komuni għall-istatistika Ewropea relatata ma’ persuni u unitajiet domestiċi, abbażi ta’ data fuq livell individwali miġbura minn kampjuni li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 808/2004, (KE) Nru 452/2008 u (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 (Test b’rilevanza (1), partikolarment l-Artikolu 19(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Mill-informazzjoni pprovduta lill-Kummissjoni jidher li t-talbiet għal derogi tal-Ġermanja, l-Irlanda, il-Greċja, Spanja, Franza, il-Kroazja, l-Italja, Ċipru, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, in-Netherlands, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Slovenja u l-Finlandja stabbiliti fl-Anness huma ġġustifikati mill-ħtieġa għal adattamenti kbar għas-sistemi amministrattivi u statistiċi nazzjonali sabiex jikkonformaw mar-Regolament (UE) 2019/1700.

(2)

Id-derogi mitluba jenħtieġ li jingħataw lill-Ġermanja, lill-Irlanda, lill-Greċja, lil Spanja, lil Franza, lill-Kroazja, lill-Italja, lil Ċipru, lil-Litwanja, lil-Lussemburgu, lil Malta, lin-Netherlands, lill-Polonja, lir-Rumanija, lis-Slovenja u lill-Finlandja.

(3)

Il-miżuri stabbiliti f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-derogi mir-Regolament (UE) 2019/1700 stabbiliti fl-Anness għandhom jingħataw lill-Istati Membri elenkati fih.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, lill-Irlanda, lir-Repubblika Ellenika, lir-Renju ta’ Spanja, lir-Repubblika Franċiża, lir-Repubblika tal-Kroazja, lir-Repubblika Taljana, lir-Repubblika ta’ Ċipru, lir-Repubblika tal-Litwanja, lill-Gran Dukat tal-Lussemburgu, lir-Repubblika ta’ Malta, lir-Renju tan-Netherlands, lir-Repubblika tal-Polonja, lir-Rumanija, lir-Repubblika tas-Slovenja u lir-Repubblika tal-Finlandja.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Diċembru 2020.

Għall-Kummissjoni

Paolo GENTILONI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 261 I, 14.10.2019, p. 1.


ANNESS

Derogi mir-Regolament (UE) 2019/1700

Dominju: Forza tax-xogħol

Artikolu/Anness konċernat

Stat Membru

Perjodu ta’ deroga mogħti

Kontenut tad-deroga mogħtija

Artikolu 5 - Popolazzjonijiet statistiċi u unitajiet ta’ osservazzjoni

Franza

3 snin

(2021-2023)

L-istħarriġ m’għandux ikopri d-Dipartiment Franċiż tal-Majott.

Anness II - Rekwiżiti ta’ preċiżjoni

Il-Greċja

3 snin

(2021-2023)

Ir-rekwiżiti ta’ preċiżjoni għall-proporzjon trimestrali tal-qgħad mal-popolazzjoni ta’ 15-74 jistgħu ma jintlaħqux għal xi reġjuni NUTS 2.

 

In-Netherlands

Sena waħda (2021)

Minbarra l-mikrodata bbażata fuq id-daqs limitat tal-kampjun li trid tiġi kkompletata gradwalment biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti ta’ preċiżjoni kollha, għandhom jiġu trażmessi l-indikaturi ewlenin ibbażati fuq mudelli u d-dekompożizzjoni ta’ dawn l-indikaturi. Fejn mitlub, għandhom jiġu pprovduti indikaturi aktar dettaljati inkluż d-dekompożizzjoni tagħhom.

Anness V - Skadenzi għat-trażmissjoni tad-data

Il-Greċja, l-Italja

Sena waħda (2021)

Il-mikrodata trimestrali ċċekkjata minn qabel mingħajr identifikaturi diretti għandha tiġi trażmessa fi żmien 12-il ġimgħa mit-tmiem tal-perjodu referenzjarju.

L-Italja

3 snin

(2021-2023)

Il-mikrodata trimestrali ċċekkjata minn qabel mingħajr identifikaturi diretti għat-tema dettaljata “introjtu mix-xogħol” għandha tiġi trażmessa fi żmien 18-il xahar mit-tmiem tal-perjodu referenzjarju.

Dominju: Introjtu u kundizzjonijiet tal-għajxien

Artikolu/Anness konċernat

Stat Membru

Perjodu ta’ deroga mogħti

Kontenut tad-deroga mogħtija

Artikolu 13(5) Kwalità

Il-Litwanja

3 snin

(2021-2023)

Il-metadata u l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 13(4) għandhom jiġu trażmessi sa tmiem Settembru 2022 għall-ġbir tad-data tal-2021, sa tmiem Lulju 2023 għall-ġbir tad-data tal-2022, u sa tmiem Mejju 2024 għall-ġbir tad-data tal-2023.

Anness II - Rekwiżiti ta’ preċiżjoni

Il-Ġermanja

Sentejn

(2021-2022)

L-indikatur “Proporzjon ta’ riskju persistenti ta’ faqar fuq erba’ snin mqabbel mal-popolazzjoni” għandu jiġi eżentat mir-rekwiżiti ta’ preċiżjoni.

L-Irlanda

3 snin

(2021-2023)

Għall-valur massimu tal-errur standard tal-indikatur “Proporzjon ta’ riskju ta’ faqar jew esklużjoni soċjali mqabbel mal-popolazzjoni” il-valuri tal-parametri a u b għandhom ikunu:

a = 900 u b = 700 għall-ġbir tad-data tal-2021;

a = 900 u b = 1175 għall-ġbir tad-data tal-2022;

a = 900 u b = 1650 għall-ġbir tad-data tal-2023.

L-indikatur “Proporzjon ta’ riskju persistenti ta’ faqar fuq erba’ snin mqabbel mal-popolazzjoni” għandu jiġi eżentat mir-rekwiżiti ta’ preċiżjoni.

L-indikatur “Proporzjon ta’ riskju ta’ faqar jew esklużjoni soċjali mqabbel mal-popolazzjoni f’kull reġjun NUTS 2” għandu jiġi eżentat mir-rekwiżiti ta’ preċiżjoni.

Franza

Sentejn

(2021-2022)

L-indikatur “Proporzjon ta’ riskju persistenti ta’ faqar fuq erba’ snin mqabbel mal-popolazzjoni” għandu jiġi eżentat mir-rekwiżiti ta’ preċiżjoni.

L-Italja

3 snin

(2021-2023)

Ir-rekwiżit ta’ preċiżjoni għall-indikatur “Proporzjon ta’ riskju ta’ faqar jew esklużjoni soċjali mqabbel mal-popolazzjoni f’kull reġjun NUTS 2” għandu japplika f’kull reġjun NUTS 1 minflok f’kull reġjun NUTS 2.

Il-Finlandja

3 snin

(2021-2023)

L-indikatur “Proporzjon ta’ riskju persistenti ta’ faqar fuq erba’ snin mqabbel mal-popolazzjoni” għandu jiġi eżentat mir-rekwiżiti ta’ preċiżjoni.

Anness III - Karatteristiċi tal-kampjun

Il-Ġermanja

Sentejn

(2021-2022)

Il-kampjun għandu jkollu skema ta’ rotazzjoni ta’ biennali għall-ġbir tad-data tal-2021 u skema ta’ rotazzjoni triennali għall-ġbir tad-data tal-2022.

Anness V - Skadenzi għat-trażmissjoni tad-data

Il-Ġermanja

3 snin

(2021-2023)

Il-mikrodata ċċekkjata minn qabel mingħajr identifikaturi diretti li jikkonċernaw il-ġbir tad-data tas-sena N għandha tiġi trażmessa sa tmiem Frar tas-sena N + 1.

L-Irlanda

Sena waħda (2021)

Il-mikrodata ċċekkjata minn qabel mingħajr identifikaturi diretti dwar il-ġbir tad-data tal-2021 għandha tiġi trażmessa sa tmiem Marzu 2022.

Il-Greċja

3 snin

(2021-2023)

Il-mikrodata ċċekkjata minn qabel mingħajr identifikaturi diretti dwar il-ġbir tad-data tal-2021, tal-2022 u tal-2023 għandha tiġi trażmessa sa tmiem April 2022, sa tmiem Marzu 2023 u sa tmiem Frar 2024, rispettivament.

Spanja

Sentejn

(2021-2022)

Il-mikrodata ċċekkjata minn qabel mingħajr identifikaturi diretti dwar il-ġbir tad-data tal-2021 għandha tiġi trażmessa sal-15 ta’ Ġunju 2022 u dwar il-ġbir tad-data tal-2022 sa tmiem Marzu 2023.

Franza

3 snin

(2021-2023)

Fir-rigward tal-il-varjabbli dwar l-introjtu, il-mikrodata ċċekkjata minn qabel mingħajr identifikaturi diretti li jikkonċernaw il-ġbir tad-data tas-sena N għandha tiġi trażmessa sa tmiem Marzu tas-sena N + 1.

Il-Kroazja

Sentejn

(2021-2022)

Il-mikrodata ċċekkjata minn qabel mingħajr identifikaturi diretti dwar il-ġbir tad-data tal-2021 għandha tiġi trażmessa sal-15 ta’ Ġunju 2022 u dwar il-ġbir tad-data tal-2022 sa tmiem Marzu 2023.

L-Italja

3 snin

(2021-2023)

Il-mikrodata ċċekkjata minn qabel mingħajr identifikaturi diretti dwar il-ġbir tad-data tal-2021, tal-2022 u tal-2023 għandha tiġi trażmessa sal-15 ta’ Ġunju 2022, sa tmiem April 2023 u sa tmiem Marzu 2024, rispettivament.

Ċipru

3 snin

(2021-2023)

Il-mikrodata ċċekkjata minn qabel mingħajr identifikaturi diretti li jikkonċernaw il-ġbir tad-data tas-sena N għandha tiġi trażmessa sal-15 ta’ Ġunju tas-sena N + 1.

Il-Litwanja

3 snin (2021-2023)

Il-mikrodata ċċekkjata minn qabel mingħajr identifikaturi diretti dwar il-ġbir tad-data tal-2021, tal-2022 u tal-2023 għandha tiġi trażmessa sa tmiem April 2022, sa tmiem Marzu 2023 u sa tmiem Frar 2024, rispettivament.

Il-Lussemburgu

3 snin

(2021-2023)

Fir-rigward tal-il-varjabbli dwar l-introjtu, il-mikrodata proviżorja ċċekkjata minn qabel mingħajr identifikaturi diretti li jikkonċernaw il-ġbir tad-data tas-sena N għandha tiġi trażmessa sa tmiem April tas-sena N + 1, u data riveduta sa tmiem Mejju tas-sena N+1.

Malta

3 snin

(2021-2023)

Il-mikrodata ċċekkjata minn qabel mingħajr identifikaturi diretti li jikkonċernaw il-ġbir tad-data tas-sena N għandha tiġi trażmessa sa tmiem April tas-sena N + 1.

Il-Polonja

Sentejn

(2021-2022)

Il-mikrodata ċċekkjata minn qabel mingħajr identifikaturi diretti dwar il-ġbir tad-data tal-2021 għandha tiġi trażmessa sal-15 ta’ Ġunju 2022 u dwar il-ġbir tad-data tal-2022 sa tmiem Marzu 2023.

Ir-Rumanija

3 snin

(2021-2023)

Il-mikrodata ċċekkjata minn qabel mingħajr identifikaturi diretti li jikkonċernaw il-varjabbli finali kollha tal-ġbir tad-data tas-sena N għandha tiġi trażmessa sa tmiem Frar tas-sena N + 1.

Is-Slovenja

Sena waħda (2021)

Il-mikrodata ċċekkjata minn qabel mingħajr identifikaturi diretti dwar il-ġbir tad-data tal-2021 għandha tiġi trażmessa sal-15 ta’ Ġunju 2022.

Dominju: Saħħa

Artikolu/Anness konċernat

Stat Membru

Perjodu ta’ deroga mogħti

Kontenut tad-deroga mogħtija

Anness V - Skadenzi għat-trażmissjoni tad-data

Ir-Rumanija

Sena waħda (l-ewwel sena tal-implimentazzjoni)

Il-mikrodata ċċekkjata minn qabel mingħajr identifikaturi diretti għall-ġbir tad-data għandha tiġi trażmessa fi żmien 12-il xahar minn tmiem il-perjodu nazzjonali tal-ġbir tad-data.

Dominju: Edukazzjoni u taħriġ

Artikolu/Anness konċernat

Stat Membru

Perjodu ta’ deroga mogħti

Kontenut tad-deroga mogħtija

Anness II - Rekwiżiti ta’ preċiżjoni

Il-Finlandja

3 snin (2021-2023)

Ir-rekwiżit ta’ preċiżjoni għall-indikatur “Rata ta’ parteċipazzjoni fl-edukazzjoni formali u t-taħriġ (età 18-24)” jista’ ma jiġix issodisfat.

Dominju: Użu tal-ħin

Artikolu/Anness konċernat

Stat Membru

Perjodu ta’ deroga mogħti

Kontenut tad-deroga mogħtija

Anness V - Skadenzi għat-trażmissjoni tad-data

Ir-Rumanija

Sena waħda (l-ewwel sena tal-implimentazzjoni)

Il-mikrodata ċċekkjata minn qabel mingħajr identifikaturi diretti għall-ġbir tad-data għandha tiġi trażmessa fi żmien 20 xahar minn meta jitlesta l-fieldwork.


14.12.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 420/28


ID-DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZOJNI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/2051

tal-11 ta’ Diċembru 2020

li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1742 dwar ċertu miżuri protettivi marbuta mal-influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fir-Renju Unit

(notifikata bid-dokument C(2020) 9184)

(It-test bl-Ingliż biss huwa awtentiku)

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta’ Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(4) tagħha, flimkien mal-Artikolu 131 tal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (“Ftehim dwar il-Ħruġ”),

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar veterinarju applikabbli għall-kummerċ intra-Unjoni ta’ ċertu annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 10(4) tagħha, flimkien mal-Artikolu 131 tal-Ftehim dwar il-Ħruġ,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1742 (3) ġiet adottata wara tifqigħat tal-influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja (HPAI) tas-sottotip H5N8 f’azjendi fejn jinżamm il-pollam jew għasafar oħra tat-trobbija fir-Renju Unit, u wara l-istabbiliment ta’ żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza mill-awtorità kompetenti tar-Renju Unit f’konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE (4).

(2)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1742 tipprevedi li ż-żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza stabbiliti mir-Renju Unit, f’konformità mad-Direttiva 2005/94/KE, iridu jinkludu tal-anqas iż-żoni elenkati bħala żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza fl-Anness ta’ dik id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni.

(3)

L-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1742 ġie emendat dan l-aħħar bid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1996 (5), wara tifqigħat ulterjuri tal-influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fil-pollam jew għasafar oħra tat-trobbija fir-Renju Unit li kien jeħtieġ li jiġu riflessi f’dak l-Anness.

(4)

Mid-data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1996, ir-Renju Unit innotifika lill-Kummissjoni b’tifqigħat ġodda ta’ HPAI tas-sottotip H5N8 f’azjendi fejn jinżamm il-pollam jew għasafar oħra tat-trobbija fil-kontej ta’ Yorkshire tat-Tramuntana u ta’ Norfolk, u li ħa l-miżuri neċessarji meħtieġa f’konformità mad-Direttiva 2005/94/KE, inkluż l-istabbiliment ta’ żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza madwar dawn it-tifqigħat il-ġdida.

(5)

Il-Kummissjoni eżaminat dawk il-miżuri b’kollaborazzjoni mar-Renju Unit, u ħarġet sodisfatta li l-fruntieri taż-żoni ġodda ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza stabbiliti mill-awtorità kompetenti tar-Renju Unit, jinsabu ’l bogħod biżżejjed mill-azjendi fejn ġew ikkonfermati t-tifqigħat il-ġdida ta’ HPAI tas-sottotip H5N8.

(6)

Sabiex jiġi evitat kull disturb bla bżonn għall-kummerċ fl-Unjoni u biex jiġi evitat li pajjiżi terzi jimponu ostakli mhux iġġustifikati għall-kummerċ, jeħtieġ li jiġu deskritti malajr fil-livell tal-Unjoni, b’kollaborazzjoni mar-Renju Unit, iż-żoni l-ġodda ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza stabbiliti mir-Renju Unit f’konformità mad-Direttiva 2005/94/KE. Għaldaqstant, jenħtieġ li ż-żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza elenkati għar-Renju Unit fl-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1742 jenħtieġ li jiġu emendati.

(7)

Bl-istess mod, jenħtieġ li jiġi emendat l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1742 biex jiġu aġġornati r-reġjonalizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni biex jitqiesu ż-żoni l-ġodda ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza stabbiliti f’konformità mad-Direttiva 2005/94/KE mir-Renju Unit u t-tul ta’ żmien tar-restrizzjonijiet li japplikaw fihom.

(8)

Għalhekk, jenħtieġ li d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1742 jenħtieġ li tiġi emendata skont dan.

(9)

Minħabba l-urġenza tas-sitwazzjoni epidemjoloġika fl-Unjoni, rigward it-tixrid tal-HPAI tas-sottotip H5N8, huwa importanti li l-emendi lill-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1742 li qed isiru permezz ta’ din id-Deċiżjoni jidħlu fis-seħħ kemm jista’ jkun malajr.

(10)

Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1742 huwa sostitwit bit-test stipulat fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Diċembru 2020.

Għall-Kummissjoni

Stella KYRIAKIDES

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1742 tal-20 ta’ Novembru 2020 dwar ċerti miżuri protettivi fir-rigward ta’ influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fir-Renju Unit (ĠU L 392, 23.11.2020, p. 60).

(4)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE tal-20 ta’ Diċembru 2005 dwar miżuri Komunitarji għall-kontroll tal-influwenza tat-tjur u li tħassar id-Direttiva 92/40/KEE (ĠU L 10, 14.1.2006, p. 16).

(5)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1996 tal-4 ta’ Diċembru 2020 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1742 li tikkonċerna ċerti miżuri protettivi marbuta mal-influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fir-Renju Unit (ĠU L 410, 7.12.2020, p. 100).


ANNESS

“ANNESS

PARTI A

Żona ta’ protezzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 1:

Ir-Renju Unit

Żona li tinkludi:

Data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

Dawk il-partijiet mill-kontea ta’ Cheshire (kodiċi ADNS 00140) li jinsabu f’ċirku b’raġġ ta’ tliet kilometri, iċċentrati f’WGS84 koordinati dek. N53.25 u W2.81

27.11.2020

Dawk il-partijiet mill-kontea ta’ Herefordshire (kodiċi ADNS 00051) li jinsabu f’ċirku b’raġġ ta’ tliet kilometri, iċċentrati f’WGS84 koordinati dek. N52.17 u W2.81

8.12.2020

Dawk il-partijiet mill-kontea ta’ Leicestershire (kodiċi ADNS 00152) li jinsabu f’ċirku b’raġġ ta’ tliet kilometri, iċċentrati f’WGS84 koordinati dek. N52.78 u W0.86

16.12.2020

Dawk il-partijiet mill-kontea ta’ Yorkshire tat-Tramuntana (kodiċi ADNS 00176) li jinsabu f’ċirku b’raġġ ta’ tliet kilometri, iċċentrati f’WGS84 koordinati dek. N54.30 u W1.47

26.12.2020

Dawk il-partijiet mill-kontea ta’ North Yorkshire (kodiċi ADNS 00176) li jinsabu f’ċirku b’raġġ ta’ tliet kilometri, iċċentrati f’WGS84 koordinati dek. N54.29 u W1.45

29.12.2020

Dawk il-partijiet mill-kontea ta’ Norfolk (kodiċi ADNS 00154) li jinsabu f’ċirku b’raġġ ta’ tliet kilometri, iċċentrati f’WGS84 koordinati dek. N52.49 u E0.95

31.12.2020

Dawk il-partijiet mill-kontea ta’ Norfolk (kodiċi ADNS 00154) li jinsabu f’ċirku b’raġġ ta’ tliet kilometri, iċċentrati f’WGS84 koordinati dek. N52.72 u E0.15

31.12.2020

PARTI B

Żona ta’ sorveljanza kif imsemmi fl-Artikolu 1:

Ir-Renju Unit

Żona li tinkludi:

Data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE

Dawk il-partijiet mill-kontea ta’ Cheshire (kodiċi ADNS 00140) li tmur lil hinn miż-żona deskritta fiż-żona ta’ protezzjoni u f’ċirku b’raġġ ta’ għaxar kilometri, iċċentrati f’WGS84 koordinati dek. N53.25 u W2.81

6.12.2020

Dawk il-partijiet mill-kontea ta’ Cheshire (kodiċi ADNS 00140) li jinsabu f’ċirku b’raġġ ta’ tliet kilometri, iċċentrati f’WGS84 koordinati dek. N53.25 u W2.81

Minn 28.11.2020 sa 6.12.2020

Dawk il-partijiet mill-kontea ta’ Herefordshire (kodiċi ADNS 00051) li tmur lil hinn miż-żona deskritta fiż-żona ta’ protezzjoni u f’ċirku b’raġġ ta’ għaxar kilometri, iċċentrati f’WGS84 koordinati dek. N52.17 u W2.81

17.12.2020

Dawk il-partijiet mill-kontea ta’ Herefordshire (kodiċi ADNS 00051) li jinsabu f’ċirku b’raġġ ta’ tliet kilometri, iċċentrati f’WGS84 koordinati dek. N52.17 u W2.81

Minn 9.12.2020 sa 17.12.2020

Dawk il-partijiet mill-kontea ta’ Leicestershire (kodiċi ADNS 00152) li tmur lil hinn miż-żona deskritta fiż-żona ta’ protezzjoni u f’ċirku b’raġġ ta’ għaxar kilometri, iċċentrati f’WGS84 koordinati dek. N52.78 u W0.86

25.12.2020

Dawk il-partijiet mill-kontea ta’ Leicestershire (kodiċi ADNS 00152) li jinsabu f’ċirku b’raġġ ta’ tliet kilometri, iċċentrati f’WGS84 koordinati dek. N52.78 u W0.86

Minn 17.12.2020 sa 25.12.2020

Dawk il-partijiet mill-kontea ta’ Yorkshire tat-Tramuntana (kodiċi ADNS 00176) li tmur lil hinn miż-żona deskritta fiż-żona ta’ protezzjoni u f’ċirku b’raġġ ta’ għaxar kilometri, iċċentrati f’WGS84 koordinati dek. N54.30 u W1.47

31.12.2020

Dawk il-partijiet mill-kontea ta’ North Yorkshire (kodiċi ADNS 00176) li jinsabu f’ċirku b’raġġ ta’ tliet kilometri, iċċentrati f’WGS84 koordinati dek. N54.30 u W1.47

Minn 24.12.2020 sa 31.12.2020

Dawk il-partijiet mill-kontea ta’ Yorkshire tat-Tramuntana (kodiċi ADNS 00176) li tmur lil hinn miż-żona deskritta fiż-żona ta’ protezzjoni u f’ċirku b’raġġ ta’ għaxar kilometri, iċċentrati f’WGS84 koordinati dek. N54.29 u W1.45

31.12.2020

Dawk il-partijiet mill-kontea ta’ North Yorkshire (kodiċi ADNS 00176) li jinsabu f’ċirku b’raġġ ta’ tliet kilometri, iċċentrati f’WGS84 koordinati dek. N54.29 u W1.45

Minn 30.12.2020 sa 31.12.2020

Dawk il-partijiet mill-kontea ta’ Norfolk (kodiċi ADNS 00154) li tmur lil hinn miż-żona deskritta fiż-żona ta’ protezzjoni u f’ċirku b’raġġ ta’ għaxar kilometri, iċċentrati f’WGS84 koordinati dek. N52.49 u E0.95

31.12.2020

Dawk il-partijiet mill-kontea ta’ Norfolk (kodiċi ADNS 00154) li tmur lil hinn miż-żona deskritta fiż-żona ta’ protezzjoni u f’ċirku b’raġġ ta’ għaxar kilometri, iċċentrati f’WGS84 koordinati dek. N52.72 u E0.15

31.12.2020


ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

14.12.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 420/32


DEĊIŻJONI Nru 2/2020 TAL-KUMITAT TAL-AMBAXXATURI AKP-UE

tal-4 ta’ Diċembru 2020

li temenda d-Deċiżjoni Nru 3/2019 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE li tadotta miżuri tranżizzjonali skont l-Artikolu 95(4) tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE [2020/2052]

IL-KUMITAT TAL-AMBAXXATURI AKP-UE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim ta’ Sħubija bejn il-Membri tal-Grupp tal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra (1) (il-“Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 15(4) u l-Artikolu 16(2), flimkien mal-Artikolu 95(4), tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE kien ġie ffirmat f’Cotonou fit-23 ta’ Ġunju 2000 u daħal fis-seħħ fl-1 ta’ April 2003. F’konformità mad-Deċiżjoni Nru 3/2019 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE (2) (id-“deċiżjoni dwar miżuri tranżizzjonali”) huwa għandu jiġi applikat sal-31 ta’ Diċembru 2020.

(2)

F’konformità mal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 95(4) tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE, ġew varati, f’Settembru 2018, negozjati għal Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE ġdid (il-“Ftehim il-ġdid”). Peress li l-Ftehim il-ġdid mhux se jkun lest biex jiġi applikat sal-31 ta’ Diċembru 2020, id-data meta jiskadi l-qafas legali kurrenti, minħabba, fost affarijiet oħrajn, dewmien ikkawżat mill-pandemija tal-COVID-19, jeħtieġ li tiġi emendata d-deċiżjoni dwar miżuri tranżizzjonali biex tkompli tiġi estiża l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE sat-30 ta’ Novembru 2021.

(3)

It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 95(4) tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE jipprevedi li l-Kunsill tal-Ministri AKP-UE għandu jadotta kwalunkwe miżura tranżizzjonali li tista’ tkun meħtieġa sa meta l-Ftehim il-ġdid jidħol fis-seħħ.

(4)

Skont l-Artikolu 15(4) tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE, fit-23 ta’ Mejju 2019 il-Kunsill tal-Ministri AKP-UE ddelega s-setgħat ta’ adozzjoni ta’ miżuri tranżizzjonali lill-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE (3).

(5)

Ikun għalhekk xieraq li l-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE jadotta deċiżjoni, taħt l-Artikolu 95(4) tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE, biex tiġi emendata d-Deċiżjoni Nru 3/2019 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE sabiex tiġi estiża l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE sat-30 ta’ Novembru 2021, jew sad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim il-ġdid, jew sa meta tibda l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim il-ġdid bejn l-Unjoni u l-Istati AKP, skont liema data taħbat l-ewwel.

(6)

Id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE ser jibqgħu jiġu applikati sabiex tinżamm il-kontinwità fir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Istati AKP, min-naħa l-oħra. Għaldaqstant, il-miżuri tranżizzjonali emendati mhumiex intiżi bħala emendi magħmulin lill-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE kif previst fl-Artikolu 95(3) tiegħu,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni Nru 3/2019 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE, il-kliem “sal-31 ta’ Diċembru 2020” huwa sostitwit b’dan li ġej: “sat-30 ta’ Novembru 2021”.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2021.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Diċembru 2020.

Għall-Kunsill tal-Ministri AKP-UE

Mill-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE

Il-President

Michael CLAUSS


(1)  ĠU KE L 317, 15.12.2000, p. 3. Il-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE kien ġie emendat mill-Ftehim iffirmat fil-Lussemburgu fil-25 ta’ Ġunju 2005 (ĠU UE L 209, 11.8.2005, p. 27) u mill-Ftehim iffirmat f’Ouagadougou fit-22 ta’ Ġunju 2010 (ĠU UE L 287, 4.11.2010, p. 3).

(2)  Deċiżjoni Nru 3/2019 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE tas-17 ta’ Diċembru 2019 li tadotta miżuri transizzjonali skont l-Artikolu 95(4) tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE (ĠU UE L 1, 3.1.2020, p. 3).

(3)  Deċiżjoni Nru 1/2019 tal-Kunsill tal-Ministri AKP-UE tat-23 ta’ Mejju 2019 dwar id-delega tas-setgħat lill-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE dwar id-deċiżjoni li jiġu adottati miżuri tranżizzjonali skont l-Artikolu 95(4) tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE (ĠU UE L 146, 5.6.2019, p. 114).