ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 384

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 63
17 ta' Novembru 2020


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1710 tal-10 ta’ Novembru 2020 għar-reġistrazzjoni ta’ isem fir-reġistru tad-denominazzjoni protetta tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti Mollete de Antequera (IĠP)

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1711 tal-10 ta’ Novembru 2020 li jdaħħal isem fir-reġistru ta’ denominazzjonijiet ta’ oriġini protetti u indikazzjonijiet ġeografiċi protetti Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye (DOP)

2

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1712 tas-16 ta’ Novembru 2020 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 37/2010 biex jikklassifika s-sustanza lidokaina fir-rigward tal-limitu massimu ta’ residwi tagħha ( 1 )

3

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1713 tas-16 ta’ Novembru 2020 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1382 li jemenda ċerti Regolamenti li jimponu miżuri anti-dumping jew antisussidji fuq ċerti prodotti tal-azzar soġġetti għal miżuri ta’ salvagwardja

6

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1714 tas-16 ta’ Novembru 2020 li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1119 fir-rigward tal-metodoloġija tal-ittestjar għal ċerti vetturi elettriċi ibridi tal-passiġġieri bl-iċċarġjar fuq il-vettura u li tqis l-użu ta’ fjuwils alternattivi u d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1339 fir-rigward tal-fanali tal-pożizzjoni ta’ wara ( 1 )

9

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1715 tas-16 ta’ Novembru 2020 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1606 dwar ċertu miżuri protettivi interim marbuta mal-influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fin-Netherlands (notifikata bid-dokument C(2020) 8021)  ( 1 )

14

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

17.11.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 384/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1710

tal-10 ta’ Novembru 2020

għar-reġistrazzjoni ta’ isem fir-reġistru tad-denominazzjoni protetta tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti “Mollete de Antequera” (IĠP)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, l-applikazzjoni ta’ Spanja biex l-isem “Mollete de Antequera” jiddaħħal fir-reġistru ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (2).

(2)

Ladarba ma ġiet notifikata l-ebda dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, jenħtieġ li l-isem “Mollete de Antequera” jiġi rreġistrat,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-isem “Mollete de Antequera” (IĠP) huwa rreġistrat.

L-isem imsemmi fl-ewwel paragrafu jidentifika prodott tal-klassi 2.3. “Ħobż, għaġina, kejkijiet, ħelu, gallettini u prodotti oħra tal-furnara” tal-Anness XI tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 (3).

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Novembru 2020.

Għall-Kummissjoni

F’isem il-President,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  ĠU C 224, 8.7.2020, p. 16.

(3)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 tat-13 ta’ Ġunju 2014 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU L 179, 19.6.2014, p. 36).


17.11.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 384/2


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1711

tal-10 ta’ Novembru 2020

li jdaħħal isem fir-reġistru ta’ denominazzjonijiet ta’ oriġini protetti u indikazzjonijiet ġeografiċi protetti

“Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye” (DOP)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, l-applikazzjoni tal-Ungerija għar-reġistrazzjoni tal-isem “Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye” ġiet ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (2).

(2)

Il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, u għalhekk jenħtieġ li l-isem “Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye” jiġi rreġistrat,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-isem “Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye” (DOP) huwa rreġistrat.

L-isem imsemmi fl-ewwel subparagrafu jidentifika prodott tal-klassi 1.6: Frott, ħaxix u ċereali, friski jew ipproċessati tal-Anness XI tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 (3).

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Novembru 2020.

Għall-Kummissjoni

F’isem il-President

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  ĠU C 235, 17.7.2020, p. 7.

(3)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 668/2014 tat-13 ta’ Ġunju 2014 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU L 179, 19.6.2014, p. 36).


17.11.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 384/3


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1712

tas-16 ta’ Novembru 2020

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 37/2010 biex jikklassifika s-sustanza lidokaina fir-rigward tal-limitu massimu ta’ residwi tagħha

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 470/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi l-proċeduri Komunitarji għall-istabbiliment ta’ limiti ta’ residwi ta’ sustanzi farmakoloġikament attivi fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 u li jemenda d-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 14 flimkien mal-Artikolu 17 tiegħu,

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, li tfasslet fis-16 ta’ Lulju 2020 mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju,

Billi:

(1)

L-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 470/2009 jirrikjedi li l-limitu massimu ta’ residwi (“MRL”) għas-sustanzi farmakoloġikament attivi maħsuba għall-użu fl-Unjoni fi prodotti mediċinali veterinarji għall-annimali li jipproduċu l-ikel jew fi prodotti bijoċidali użati fit-trobbija tal-annimali jiġi stabbilit f’Regolament.

(2)

It-Tabella 1 tal-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 (2) tistabbilixxi s-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-MRLs fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali.

(3)

Il-lidokaina diġà hija inkluża f’dik it-tabella bħala sustanza permessa għall-ekwidi, għall-użu anestetiku lokali u reġjonali biss. L-entrata eżistenti għandha l-klassifikazzjoni ta’ “MRL mhux neċessarju”.

(4)

Tressqet applikazzjoni lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (“l-Aġenzija”) għall-estensjoni tal-entrata eżistenti għal-lidokaina għall-ispeċijiet porċini, għall-użu fuq il-ġilda u l-epileżjonali biss fi ħnienes ta’ età sa 7 ijiem.

(5)

Tressqet ukoll applikazzjoni lill-Aġenzija għall-estensjoni tal-annotazzjoni eżistenti għal-lidokaina għall-ispeċi bovini, applikabbli għall-muskoli, ix-xaħam, il-fwied, il-kliewi u l-ħalib.

(6)

L-Aġenzija, abbażi tal-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju, irrakkomandat l-istabbiliment ta’ MRL għal-lidokaina fl-ispeċijiet bovini, iżda kkonkludiet li l-istabbiliment ta’ MRL għal-lidokaina fl-ispeċijiet porċini, ta’ ċerta età u għal ċertu użu, mhuwiex meħtieġ għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

(7)

Skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 470/2009, l-Aġenzija għandha tqis li tuża l-MRLs stabbiliti għal sustanza farmakoloġikament attiva li tinsab f’oġġett tal-ikel partikolari għal oġġett tal-ikel ieħor li jkun ġej mill-istess speċi, jew tuża l-MRLs stabbiliti għal sustanza farmakoloġikament attiva fi speċi waħda jew iktar għal speċijiet oħrajn.

(8)

L-Aġenzija qieset li bħalissa mhuwiex xieraq li l-klassifikazzjoni tal-lidokaina fil-porċini u l-bovini bħala sustanza fejn “MRL mhux meħtieġ” tiġi estrapolata għal speċijiet oħrajn li jipproduċu l-ikel, minħabba data nieqsa.

(9)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament (UE) Nru 37/2010 jiġi emendat skont dan.

(10)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Mediċinali Veterinarji,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (UE) Nru 37/2010 qed jiġi emendat kif stipulat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Novembru 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 152, 16.6.2009, p. 11.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 tat-22 ta’ Diċembru 2009 dwar is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali (ĠU L 15, 20.1.2010, p. 1).


ANNESS

Fit-Tabella 1 tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 37/2010, l-entrata għas-sustanza “lidokaina” tiġi sostitwita b’dan li ġej:

Sustanza farmakoloġikament attiva

Residwu markatur

Speċi tal-annimali

MRLs

Tessuti kkonċernati

Dispożizzjonijiet Oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)

Klassifikazzjoni Terapewtika

“Lidokaina

MHUX APPLIKABBLI

Ekwidi

MRL mhux neċessarju

MHUX APPLIKABBLI

Għall-użu anestetiku lokali/reġjonali biss.

Anestetiċi lokali”

Porċini

Għall-użu fi ħnienes ta’ età sa 7 ijiem biss.

Għall-użu fuq il-ġilda u għall-użu epileżjonali biss.

Lidokaina

Bovini

150 μg/kg

200 μg/kg

1 μg/kg

200 μg/kg

30 μg/kg

Muskoli

Xaħam

Fwied

Kliewi

Ħalib

MHUX APPLIKABBLI


17.11.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 384/6


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1713

tas-16 ta’ Novembru 2020

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1382 li jemenda ċerti Regolamenti li jimponu miżuri anti-dumping jew antisussidji fuq ċerti prodotti tal-azzar soġġetti għal miżuri ta’ salvagwardja

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2015/477 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2015 dwar il-miżuri li l-Unjoni tista’ tieħu relattivament għall-effett ikkombinat ta’ miżuri kontra d-dumping jew kontra s-sussidji ma’ miżuri ta’ salvagwardja (1),

Billi:

(1)

Bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/159 (2), il-Kummissjoni imponiet miżuri ta’ salvagwardja fir-rigward ta’ ċerti prodotti tal-azzar għal perjodu ta’ tliet snin. Dawn il-miżuri jieħdu l-forma ta’ kwoti tariffarji applikabbli għal perjodi speċifiċi, li permezz tagħhom ikun dovut dazju tariffarju ’l fuq mill-kwota ta’ 25 % meta l-importazzjonijiet jaqbżu livell limitu speċifikat li jkun jikkorrispondi mal-livell medju ta’ importazzjonijiet fis-snin 2015 sa 2017.

(2)

Permezz tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1382 (3), il-Kummissjoni stabbiliet mekkaniżmu li jipprevjeni l-applikazzjoni simultanja ta’ dan id-dazju tariffarju ’l fuq mill-kwota ma’ miżuri anti-dumping u/jew kompensatorji applikabbli wkoll għal xi wħud mill-prodotti tal-azzar.

(3)

Għal dan il-għan, l-anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1382 elenka l-miżuri anti-dumping u antisussidji kollha fuq prodotti li kienu wkoll soġġetti għall-miżuri ta’ salvagwardja f’dak iż-żmien, u speċifika d-dazju antidumping u/jew antisussidji li jenħtieġ li japplika ladarba t-tariffa ’l fuq mill-kwota ssir applikabbli.

(4)

Fis-6 ta’ Ottubru 2020, permezz tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1408 (4), il-Kummissjoni imponiet miżuri anti-dumping definittivi fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti pjanċi u kojls tal-azzar inossidabbli llaminati bis-sħana li joriġinaw mill-Indoneżja, mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u mit-Tajwan.

(5)

Kif iddikjarat fil-premessa (310) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1408, il-mekkaniżmu li jipprevjeni l-applikazzjoni simultanja tal-miżuri japplika għal dawn il-prodotti peress li huma wkoll soġġetti għal miżuri ta’ salvagwardja (prodott numru 8). Jenħtieġ għalhekk li l-anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1382 jiġi emendat sabiex jinkludi r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1408.

(6)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Istrumenti għad-Difiża tal-Kummerċ,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1382 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fl-Anness 1.B “Lista tar-regolamenti li jimponu miżuri anti-dumping u antisussidji fuq il-prodotti soġġetti għall-miżura ta’ salvagwardja”, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“19.   IR-REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1408 tas-6 ta’ Ottubru 2020 li jimponi dazju anti-dumping definittiv u li jiġbor b’mod definittiv id-dazju provviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti pjanċi u kojls tal-azzar inossidabbli llaminati bis-sħana li joriġinaw mill-Indoneżja, mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u mit-Tajwan, ĠU L 325, 7.10.2020, p. 26.”

(2)

Fl-Anness 2 “Rati ta’ dazji anti-dumping u/jew kompensatorji applikabbli sakemm ikun applikabbli dazju ta’ salvagwardja fuq l-istess prodott”, jiżdied l-ANNESS 2.18 li ġej:

ANNESS 2.18

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1408 tas-6 ta’ Ottubru 2020 li jimponi dazju anti-dumping definittiv u li jiġbor b’mod definittiv id-dazju provviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti pjanċi u kojls tal-azzar inossidabbli llaminati bis-sħana li joriġinaw mill-Indoneżja, mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u mit-Tajwan, ĠU L 325, 7.10.2020, p. 26.

Pajjiż

Kumpanija

Kodiċi addizzjonali TARIC

Dazju anti-dumping definittiv oriġinali

Id-dazju anti-dumping ladarba ssir applikabbli l-miżura ta’ salvagwardja

L-Indoneżja

PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry

C541

17,3

0,0 %

L-Indoneżja

PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel

C547

17,3

0,0 %

L-Indoneżja

Il-kumpaniji l-oħrajn kollha

C999

17,3

0,0 %

Ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.

C163

19,0

0,0 %

Ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

Taiyuan Taigang Daming Metal Products

C542

19,0

0,0 %

Ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

Tisco Guangdong Stainless Steel Service Center Co., Ltd

C543

19,0

0,0 %

Ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co. Ltd.

C025

19,0

0,0 %

Ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd.

C544

14,6

0,0 %

Ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

Zhenshi Group Eastern Special Steel Co., Ltd.

C558

9,2

0,0 %

Ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd.

C545

17,5

0,0 %

Ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

Fujian Dingxin Technology Co., Ltd.

C546

17,5

0,0 %

Ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

Il-kumpaniji l-oħrajn kollha

C999

19,0

0,0 %

It-Tajwan

Yieh United Steel Co.

C032

4,1

0,0 %

It-Tajwan

Tang Eng Iron Works Co., Ltd.

C031

4,1

0,0 %

It-Tajwan

Wsin Lihwa Co.

C548

7,5

0,0 %

It-Tajwan

Il-kumpaniji l-oħrajn kollha

C999

7,5

0,0 %

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Novembru 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 83, 27.3.2015, p. 11.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/159 tal-31 ta' Jannar 2019 li jimponi miżuri definittivi ta' salvagwardja kontra l-importazzjonijiet ta' ċerti prodotti tal-azzar (ĠU L 31, 1.2.2019, p. 27).

(3)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1382 tat-2 ta’ Settembru 2019 li jemenda ċerti Regolamenti li jimponu miżuri anti-dumping jew antisussidji fuq ċerti prodotti tal-azzar soġġetti għal miżuri ta’ salvagwardja (ĠU L 227, 3.9.2019, p. 1).

(4)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1408 tas-6 ta’ Ottubru 2020 li jimponi dazju anti-dumping definittiv u li jiġbor b’mod definittiv id-dazju provviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti pjanċi u kojls tal-azzar inossidabbli llaminati bis-sħana li joriġinaw mill-Indoneżja, mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u mit-Tajwan (ĠU L 325, 7.10.2020, p. 26).


DEĊIŻJONIJIET

17.11.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 384/9


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1714

tas-16 ta’ Novembru 2020

li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1119 fir-rigward tal-metodoloġija tal-ittestjar għal ċerti vetturi elettriċi ibridi tal-passiġġieri bl-iċċarġjar fuq il-vettura u li tqis l-użu ta’ fjuwils alternattivi u d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1339 fir-rigward tal-fanali tal-pożizzjoni ta’ wara

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2019/631 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ April 2019 li jistabbilixxi standards ta’ rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet ta’ CO2 tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 443/2009 u (UE) Nru 510/2011 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 11(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Fis-7 ta’ Frar 2020, il-manifatturi Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Ford-Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover Ltd, OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s, Toyota Motor Europe u Volkswagen Nutzfahrzeuge ressqu talba b’mod konġunt (“l-ewwel rikjesta”), kif previst fl-Artikolu 12a tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 725/2011 (2), biex id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1119 (3) tiġi emendata sabiex il-metodoloġija tal-ittestjar għal ċerti vetturi elettriċi ibridi bl-iċċarġjar fuq il-vettura (NOVC-HEVs) tal-kategorija M1 tiġi mmodifikata.

(2)

Fil-21 ta’ April 2020, il-manifatturi FCA Italy S.p.A, Jaguar Land Rover Ltd., OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s u Ford-Werke GmbH ressqu talba b’mod konġunt (“it-tieni talba”), kif previst fl-Artikolu 12a tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 725/2011, biex id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1119 tiġi emendata, sabiex jittieħed kont tal-użu tal-gass likwifikat miż-żejt (LPG), tal-gass naturali kkompressat (CNG) u tal-etanol (E85).

(3)

Il-Kummissjoni vvalutat iż-żewġ rikjesti f’konformità mal-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) 2019/631, mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 725/2011 u mal-“Linji Gwida Tekniċi għat-tħejjija tal-applikazzjonijiet għall-approvazzjoni ta’ teknoloġiji innovattivi skont ir-Regolament (KE) Nru 443/2009 u r-Regolament (UE) Nru 510/2011” (ir-Reviżjoni ta’ Lulju 2018 (V2)) (4).

(4)

Fl-ewwel talba, dawk li għamlu t-talba jitolbu li tiġi modifikata l-metodoloġija tal-ittestjar stabbilita fl-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1119 biex il-kundizzjonijiet tal-ittestjar għall-karozzi tal-passiġġieri li jaħdmu b’magna b’kombustjoni interna jkunu jistgħu japplikaw għall-NOVC-HEVs li għalihom jistgħu jintużaw il-valuri mkejla tal-konsum tal-fjuwil u tal-emissjonijiet ta’ CO2 mhux ikkoreġuti f’konformità mal-paragrafu 1.1.4 tal-Appendiċi 2 tas-Sub Anness 8 tal-Anness XXI tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/1151 (5).

(5)

B’appoġġ għat-talba tagħhom, dawk li għamlu t-talba pprovdew evidenza li turi li minħabba l-grad baxx ta’ elettrifikazzjoni tal-kategorija speċifika ta’ NOVC-HEVs ikkonċernati, fattur ta’ korrezzjoni ta’ CO2 statistikament sinifikanti, kif imsemmi fil-punt 4.1.2 tal-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1119, ma jistax jiġi ddeterminat.

(6)

Filwaqt li jitqiesu l-argumenti ppreżentati, minħabba l-grad baxx ta’ elettrifikazzjoni, l-NOVC-HEVs li għalihom jistgħu jintużaw il-valuri mkejla tal-konsum tal-fjuwil u tal-emissjonijiet ta’ CO2 mhux ikkoreġuti f’konformità mal-paragrafu 1.1.4 tal-Appendiċi 2 tas-Sub Anness 8 tal-Anness XXI tar-Regolament (UE) 2017/1151, għall-finijiet tal-kalkolu tal-iffrankar ta’ CO2 tat-teknoloġija innovattiva inkwistjoni, jenħtieġ li jitqiesu bħala ekwivalenti għall-vetturi li jaħdmu b’magni b’kombustjoni interna. B’konsegwenza, il-kundizzjonijiet tal-ittestjar għall-karozzi tal-passiġġieri li jaħdmu b’magna tal-kombustjoni interna u li huma stabbiliti fl-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1119, jenħtieġ li japplikaw għal din il-kategorija speċifika ta’ NOVC-HEVs. Fir-rigward ta’ NOVC-HEVs oħra, il-metodoloġija tal-ittestjar jenħtieġ li tibqa’ l-istess.

(7)

Fir-rigward tat-tieni talba, huwa ġġustifikat li tiġi ċċarata l-metodoloġija tal-ittestjar billi jiżdiedu l-fatturi tal-konverżjoni tal-fjuwil u tal-konsum tal-enerġija għall-fjuwils LPG u CNG. Minħabba d-disponibbiltà limitata ta’ E85 fis-suq kollu tal-Unjoni, madankollu jitqies li mhuwiex iġġustifikat li għall-fini tal-metodoloġija tal-ittestjar issir distinzjoni bejn dak il-fjuwil u l-petrol.

(8)

Filwaqt li titqies informazzjoni ġdida dwar il-fatturi tal-użu għad-dwal għall-kantunieri u għad-dwal għal-liwi statiċi, huwa xieraq li l-fatturi tal-użu eżistenti previsti għal dawk id-dwal fid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1119 jiġu sostitwiti b’fatturi aktar konservattivi kif stabbilit fid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1339 (6).

(9)

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, il-manifatturi jenħtieġ li jkunu jistgħu jippreżentaw applikazzjonijiet għaċ-ċertifikazzjoni tal-iffrankar ta’ CO2 lill-awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip f’konformità mad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1119 fil-verżjoni tagħha tal-28 ta’ Ġunju 2019, matul ċertu perjodu. L-emendi stabbiliti f’din id-Deċiżjoni ma jaffettwawx il-validità taċ-ċertifikazzjonijiet mogħtija skont id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1119 f’dik il-verżjoni.

(10)

Fl-applikazzjoni li ġiet approvata bid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1339, ġiet ipprovduta evidenza li turi li l-użu ta’ dwal LED effiċjenti fil-fanali tal-pożizzjoni ta’ wara ma jaqbiżx il-limitu ta’ penetrazzjoni fis-suq imsemmi fl-Artikolu 2(2)(a) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 427/2014 (7) u għalhekk dawk il-fanali kellhom jiġu inklużi fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1339. Huwa għalhekk xieraq li dik id-Deċiżjoni tiġi emendata biex tinkludi l-fanali tal-pożizzjoni ta’ wara.

(11)

Peress li l-iffrankar ta’ CO2 iċċertifikat skont id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1119 jista’ jitqies għall-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi medji ta’ manifattur mis-sena kalendarja 2021, jenħtieġ li din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ minnufih.

(12)

Għalhekk, id-Deċiżjonijiet ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1119 u (UE) 2020/1339 jenħtieġ li jiġu emendati skont dan.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Emendi għad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1119

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1119 hija emendata kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 4, jiddaħħal il-paragrafu 2a li ġej:

“2a.

Meta t-teknoloġija innovattiva tiġi installata f’vettura bifjuwil jew flex fjuwil, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha tirreġistra l-iffrankar ta’ CO2 kif ġej:

(a)

għal vettura bifjuwil li tuża l-petrol u l-fjuwils gassużi, l-iffrankar ta’ CO2 fir-rigward tal-fjuwils LPG jew CNG;

(b)

għal vettura flex fjuwil li tuża l-petrol u l-E85, l-iffrankar ta’ CO2 fir-rigward tal-petrol.”;

(2)

L-Artikolu 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 5

Perjodu tranżitorju u kodiċijiet tal-ekoinnovazzjoni

(1)   Sal-24 ta’ Marzu 2021, manifattur jista’ japplika għaċ-ċertifikazzjoni tal-iffrankar ta’ CO2 mill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip skont din id-Deċiżjoni fil-verżjoni tagħha tat-28 ta’ Ġunju 2019. Meta dak ikun il-każ, il-kodiċi tal-ekoinnovazzjoni Nru 28 għandu jiddaħħal fid-dokumentazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip.

(2)   Meta l-manifattur japplika għaċ-ċertifikazzjoni tal-iffrankar ta’ CO2 mill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip skont din id-Deċiżjoni mingħajr ma jagħmel referenza għall-verżjoni tagħha tat-28 ta’ Ġunju 2019, il-kodiċi tal-ekoinnovazzjoni Nru 37 għandu jiddaħħal fid-dokumentazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip.

(3)   L-iffrankar ta’ CO2 irreġistrat skont ir-referenza għall-kodiċi tal-ekoinnovazzjoni Nru 28 jew Nru 37 jista’ jitqies għall-kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi medji ta’ manifattur mis-sena kalendarja 2021.”;

(3)

l-Anness huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt 2 huwa emendat kif ġej:

(i)

l-entrata CF hija sostitwita b’dan li ġej:

 

“CF — Fattur ta’ konverżjoni kif iddefinit fit-Tabella 5”,

(ii)

l-entrata Vpe hija sostitwita b’dan li ġej:

 

“Vpe — Konsum tal-enerġija effettiva kif iddefinit fit-Tabella 4”,

(b)

il-punt 4.1.1 huwa emendat kif ġej:

(i)

it-titolu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.1.1.

Karozzi tal-passiġġieri li jaħdmu b’magna tal-kombustjoni interna u NOVC-HEVs tal-kategorija M1 li għalihom jistgħu jintużaw valuri mkejla u mhux ikkoreġuti tal-konsum tal-fjuwil u tal-emissjonijiet ta’ CO2 f’konformità mal-paragrafu 1.1.4 tal-Appendiċi 2 tas-Sub Anness 8 tal-Anness XXI tar-Regolament (UE) 2017/1151”,

(ii)

it-Tabella 4 hija sostitwita b’dan li ġej:

“Tabella 4

Konsum tal-enerġija effettiva

Tip ta’ Magna

Konsum tal-enerġija effettiva (Vpe) [l/kWh]

Petrol/E85

0,264

Petrol/E85 Turbo

0,280

Diżil

0,220

L-LPG

0,342

LPG Turbo

0,363

 

Konsum tal-enerġija effettiva (Vpe) [m3/kWh]

CNG (G20)

0,259

CNG (G20) Turbo

0,275”

(iii)

It-terminu “CF: Fattur ta’ konverżjoni (l/100 km) - (g CO2/km) [gCO2/l] hekk kif speċifikat fit-Tabella 5:” huwa sostitwit b’dan li ġej:

 

“CF: fattur ta’ konverżjoni kif definit fit-Tabella 5.”;

(iv)

It-Tabella 5 hija sostitwita b’dan li ġej:

Tabella 5

Fattur ta’ konverżjoni tal-fjuwil

Tip ta’ fjuwil

Fattur ta’ konverżjoni (CF) [gCO2/l]

Petrol/E85

2 330

Diżil

2 640

L-LPG

1 629

 

Fattur ta’ konverżjoni (CF) [gCO2/m3]

CNG (G20)

1 795 ”

(v)

fit-Tabella 6, l-entrati għall-fanal tad-dwal għall-kantunieri u għall-fanal ta’ liwi statiku huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Fanal tad-dwal għall-kantunieri

0,019

Fanal ta’ Liwi Statiku

0,039”,

(c)

il-punt 4.1.2 huwa emendat kif ġej:

(i)

it-titolu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.1.2.

NOVC-HEVs li ma jaqgħux fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-punt 4.1.1”,

(ii)

it-titolu tat-Tabella 7 huwa sostitwit b’dan li ġej:

 

Effiċjenza tal-konvertitur DC-DC għal arkitetturi differenti tad-dawl tal-vetturi”,

(d)

il-punt 4.2 huwa emendat kif ġej:

(i)

it-titolu tal-punt 4.2.1. huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.2.1.

Karozzi tal-passiġġieri li jaħdmu b’magna tal-kombustjoni interna u NOVC-HEVs tal-kategorija M1 li għalihom jistgħu jintużaw valuri mkejla u mhux ikkoreġuti tal-konsum tal-fjuwil u tal-emissjonijiet ta’ CO2 f’konformità mal-paragrafu 1.1.4 tal-Appendiċi 2 tas-Sub Anness 8 tal-Anness XXI tar-Regolament (UE) 2017/1151”,

(ii)

it-titolu tal-punt 4.2.2. huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.2.2.

NOVC-HEVs li ma jaqgħux fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-punt 4.2.1”.

Artikolu 2

Emendi għad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1339

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1339 hija emendata kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 1, jiżdied il-punt (n) li ġej:

“(n)

fanal ta’ pożizzjoni ta’ wara.”;

(2)

l-Anness huwa emendat kif ġej:

(a)

fit-Tabella 3, tiżdied l-entrata li ġejja:

“Fanal ta’ pożizzjoni ta’ wara

12”,

(b)

fit-Tabella 4, tiżdied l-entrata li ġejja:

“Fanal ta’ pożizzjoni ta’ wara

0,36”.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Novembru 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 111, 25.4.2019, p. 13.

(2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 725/2011 tal-25 ta’ Lulju 2011 li jistabbilixxi proċedura għall-approvazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni ta’ teknoloġiji innovattivi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ CO2 minn karozzi tal-passiġġieri, skont ir-Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 194, 26.7.2011, p. 19).

(3)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1119 tat-28 ta’ Ġunju 2019 dwar l-approvazzjoni ta’ illuminazzjoni esterna effiċjenti tal-vetturi permezz ta’ dijodi li jemettu d-dawl għall-użu f’vetturi b’magna ta’ kombustjoni interna u f’vetturi elettriċi ibridi li ma jistgħux jiġu ċċarġjati esternament bħala teknoloġija innovattiva għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ CO2 mill-karozzi tal-passiġġieri skont ir-Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 176, 1.7.2019, p. 67).

(4)  https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf

(5)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/1151 tal-1 ta’ Ġunju 2017 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta’ vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta’ vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi, li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1230/2012 u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 (ĠU L 175, 7.7.2017, p. 1).

(6)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1339 tat-23 ta’ Settembru 2020 dwar l-approvazzjoni skont ir-Regolament (UE) 2019/631 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ tidwil estern effiċjenti tal-vetturi bl-użu ta’ dijodi li jemettu d-dawl bħala teknoloġija innovattiva għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ CO2 minn ċerti vetturi kummerċjali ħfief b’rabta mal-Proċedura ta’ Ttestjar Armonizzata fuq Livell Dinji għall-Vetturi Ħfief (ĠU L 313, 28.9.2020, p. 4).

(7)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 427/2014 tal-25 ta’ April 2014 li jistabbilixxi proċedura għall-approvazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni ta’ teknoloġiji innovattivi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ CO2 minn vetturi kummerċjali ħfief skont ir-Regolament (UE) Nru 510/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 125, 26.4.2014, p. 57).


17.11.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 384/14


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1715

tas-16 ta’ Novembru 2020

li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1606 dwar ċertu miżuri protettivi interim marbuta mal-influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fin-Netherlands

(notifikata bid-dokument C(2020) 8021)

(It-test bl-Olandiż biss huwa awtentiku)

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta’ Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(3) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar veterinarju applikabbli għall-kummerċ intra-Unjoni ta’ ċertu annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 10(3) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1606 (3) ġiet adottata wara tifqigħa tal-influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja (HPAI) tas-sottotip H5N8 f’azjenda fejn jinżamm il-pollam fil-provinċja ta’ Gelderland fin-Netherlands u l-istabbiliment ta’ żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza mill-awtorità kompetenti ta’ dak l-Istat Membru skont id-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE (4).

(2)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1606 tistipula li ż-żoni ta’ protezzjoni u sorveljanza stabbiliti min-Netherlands, f’konformità mad-Direttiva 2005/94/KE, ikunu jinkludu tal-anqas iż-żoni elenkati bħala żoni ta’ protezzjoni u sorveljanza fl-Anness ta’ dik id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni.

(3)

L-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1606 ġie emendat dan l-aħħar bid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1670 (5), wara tifqigħa oħra tal-influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fit-tjur tat-trobbija fil-provinċja ta’ Gelderland, fin-Netherlands li kienet teħtieġ tiġi riflessa f’dak l-Anness.

(4)

Mid-data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1670, in-Netherlands innotifikaw lill-Kummissjoni b’tifqigħa ta’ HPAI tas-sottotip H5N8 f’azjenda fit-territorju tagħhom fejn jinżamm il-pollam fil-provinċja ta’ Groningen u ħadu l-miżuri neċessarji meħtieġa skont id-Direttiva 2005/94/KE, inkluż l-istabbiliment ta’ żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza madwar din it-tifqigħa l-ġdida.

(5)

Il-Kummissjoni eżaminat dawk il-miżuri b’kollaborazzjoni man-Netherlands, u ħarġet sodisfatta li l-fruntieri taż-żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza, stabbiliti mill-awtorità kompetenti f’dak l-Istat Membru, jinsabu ’l bogħod biżżejjed minn kwalunkwe azjenda fejn ġiet ikkonfermata tifqigħa ta’ HPAI tas-sottotip H5N8.

(6)

Sabiex jiġi evitat kull xkiel bla bżonn għall-kummerċ fl-Unjoni u biex jiġi evitat li pajjiżi terzi jimponu ostakli mhux iġġustifikati għall-kummerċ, jeħtieġ li jiġu deskritti malajr fil-livell tal-Unjoni, b’kollaborazzjoni man-Netherlands, iż-żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza ġodda stabbiliti f’dak l-Istat Membru skont id-Direttiva 2005/94/KE. Għaldaqstant, jenħtieġ li ż-żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza elenkati għan-Netherlands fl-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1606 jiġu emendati.

(7)

Għaldaqstant, sakemm issir il-laqgħa li jmiss tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf, jenħtieġ li l-Anness għad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1606 jiġi emendat biex tiġi aġġornata r-reġjonalizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni biex jitqiesu ż-żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza l-ġodda stabbiliti skont id-Direttiva 2005/94/KE min-Netherlands u t-tul ta’ żmien tar-restrizzjonijiet applikabbli fihom.

(8)

Għalhekk, jenħtieġ li d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1606 tiġi emendata skont dan.

(9)

Minħabba l-urġenza tas-sitwazzjoni epidemjoloġika fl-Unjoni, rigward it-tixrid tal-HPAI tas-sottotip H5N8, huwa importanti li l-emendi lill-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1606 li qed isiru permezz ta’ din id-Deċiżjoni jidħlu fis-seħħ kemm jista’ jkun malajr.

(10)

Din id-Deċiżjoni se tiġi rieżaminata fil-laqgħa li jmiss tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1606 huwa sostitwit bit-test stipulat fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju tan-Netherlands.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Novembru 2020.

Għall-Kummissjoni

Stella KYRIAKIDES

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1606 tat-30 ta’ Ottubru 2020 dwar ċertu miżuri protettivi interim marbuta mal-influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fin-Netherlands (ĠU L 363, 3.11.2020, p. 9).

(4)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE tal-20 ta’ Diċembru 2005 dwar miżuri Komunitarji għall-kontroll tal-influwenza tat-tjur u li tħassar id-Direttiva 92/40/KEE (ĠU L 10, 14.1.2006, p. 16).

(5)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1670 tas-10 ta’ Novembru 2020 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2020/1606 li tikkonċerna ċerti miżuri protettivi interim marbuta mal-influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fin-Netherlands (ĠU L 377, 11.11.2020, p. 13).


ANNESS

“ANNESS

PARTI A

Żona ta’ protezzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 1:

Stat Membru: In-Netherlands

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

Provinċja: Gelderland

1.

From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern direction until tram line.

2.

Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat.

3.

Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat.

4.

Follow Meidoornstraat in eastern direction until Korenbloemstraat.

5.

Follow Korenbloemstraat in eastern directionuntil Florastraat.

6.

Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang.

7.

Folow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat.

8.

Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

9.

Follow van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329).

10.

Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat.

11.

Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat.

12.

Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg.

13.

Follow Middenweg in south-eatern direction until Mekkersteeg.

14.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

15.

Follow Zuidweg in western direction until Veerweg.

16.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

17.

Follow Raandhuisdijk in western direction until Veerweg.

18.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

19.

Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg.

21.

Follow Wamelseweg in northern direction turing into Zijvond until Liesbroekstraat.

22.

Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg.

23.

Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat.

24.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322).

25.

Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat.

20.11.2020

1.

From Waalbandijk follow “de Waal” in eastern direction until Waalbandijk at nr 155.

2.

Follow Waalbandijk at nr 155 in southern direction, turning into Heersweg until Kerkstraat.

3.

Follow Kerkstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

4.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Scharenburg.

5.

Follow Scharenburg in southern direction until Molenweg.

6.

Follow Molenweg in southern direction until Broerstraat.

7.

Follow Broerstraat in western direction until Neersteindsestraat.

8.

Follow Neersteindsestraat in eastern direction, turning into Bikkeldam until Singel.

9.

Follow Singel in southern direction until Middenweg.

10.

Follow Middenweg in eastern direction until Mekkersteeg.

11.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

12.

Follow Zuidweg in western direction until Noord Zuid N329.

13.

Follow Noord Zuid N329 in southern direction until “de Maas” (river).

14.

Follow “de Maas” in western direction until Veerweg.

15.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

16.

Follow Raadhuisdijk in western direction until Kapelstraat.

17.

Follow Kapelstraat in northern direction, turning into Den Hoedweg until Dijkgraaf De Leeuweg.

18.

Follow Dijkgraaf De Leeuweg in western direction until Wolderweg.

19.

Follow Wolderweg in northern direction until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in eastern direction until Liesterstraat.

21.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Zijveld.

22.

Follow Zijveld in northern direction until Zandstraat.

23.

Follow Zandstraat in eastern direction until Dijkstraat.

24.

Follow Dijkstraat in northern direction until Waalbandijk.

28.11.2020

Provinċja: Groningen

1.

Vanaf kruising N355-Kloosterweg, Kloosterweg volgen in noordelijke richting overgaand in herestraat tot aan Van Eysingaweg.

2.

Van Eysingaweg volgen in noordelijke richting overgaand in Eeuwe Ennesweg tot aan Leegsterweg.

3.

Leegsterweg volgen in oostelijke richting overgaand in Laauwersweg overgaand in brugstraat tot aan Schoolstraat.

4.

Schoolstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Wester-waardijk tot aan Zuiderried.

5.

Zuiderried volgen oostelijke richting tot aan Kievitsweg.

6.

Kievitsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Friesestraatweg volgen oostelijke richting tot aan Bindervoetpolder (N388).

7.

Bindervoetpolder (N388) volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.

8.

Provincialeweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdstraat.

9.

Hoofdstraat volgen in westelijke richting tot aan Lutjegasterweg.

10.

Lutjegasterweg volgen in noordelijke richting tot aan Bombay.

11.

Bombay volgen in westelijke richting tot aan Zandweg tegenover Easterweg 1.

12.

Zandweg vogen in westelijke richting volgen tot aan De Lauwers.

13.

De Lauwers volgen in noordelijke richting tot aan Miedweg.

14.

Miedweg volgen in noordelijke richting tot aan Prinses Margrietkanaal.

15.

Prinses Margrietkanaal volgen in westelijke richting tot aan Stroboser Trekfeart.

16.

Stroboser Trekfeart volgen in noordelijke richting tot aan Rijksweg N355.

17.

Rijksweg N355 volgen in oostelijke richting tot aan Kloosterweg.

2.12.2020

Parti B

Żona ta’ sorveljanza kif imsemmi fl-Artikolu 1:

Stat Membru: In-Netherlands

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE

Provinċja: Gelderland

1.

From the corssing Beldertseweg with Amsterdam-Rijnkanaal, follow Beldertseweg (N835) in eastern direction until Ommerenwal.

2.

Follow Ommerenwal in eastern direction turing into Voorburgtseweg turning into Ooievaar turning into Dokter Guepinlaan turning into Voorstraat turning into Dokter van Noorstraat until Oudsmidsestraat.

3.

Follow Oudsmidsestraat in eastern direction until Dorpstraat.

4.

Follow Dorpstraat in northern direction until Papestraat.

5.

Follow Papestraat in eastern direction turning into Remstraat turning into Hogeweg until Cuneraweg.

6.

Follow Cuneraweg in northern direction until Nederrijn (river).

7.

Follow Nederrijn in south-eastern direction until Veerweg.

8.

Follow Veerweg in southern direction until aan Rijnbandijk.

9.

Follow Rijnbandijk in eastern direction until Dorpsstraat.

10.

Follow Dorpsstraat in southern direction until Burg Lodderstaat.

11.

Follow Burg Lodderstraat in eastern direction until Dalwagenseweg.

12.

Follow Dalwagenseweg in southern direction turning into Dodewaardsestraat until Matensestraat.

13.

Follow Matensestraat in eastern direction until Dalwagen.

14.

Follow Dalwagen in southern direction until Pluimenburgsestraat.

15.

Follow Pluimenburgsestraat in eastern direction, turning into Waalbandijk, crossing river “de Waal” until Waalbandijk.

16.

Follow Waalbandijk in eastern direction allong “pad langs ganzenkuil” until Deest.

17.

Follow Deest in southern direction until Heemstraweg.

18.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Geerstraat.

19.

Follow Geerstraat in southern direction until Koningstraat.

20.

Follow Koningstraat in eastern direction until Betenlaan.

21.

Follow Betenlaan in southern direction until Broeksche Leigraaf Winsen (water).

22.

Follow Broeksche Leigraaf Winsen in eastern direction until A50.

23.

Follow A50 in southern direction until Graafsebaan.

24.

Follow Graafsebaan in Northern direction until Julianasingel.

25.

Follow Julianasingel in western direction until Dr Saal v. Zwanenbergsingel.

26.

Follow Dr Saal v. Zwanenbergsingel in northern direction until railway-track Nijmegen-’s_Hertogenbosch.

27.

Follow railway-track Nijmegen-’s_Hertogenbosch in western direction until Klompstraat.

28.

Follow Klompstraat in northern direction turning into Kepkensdonk turning into Weisestraat until Gewandeweg.

29.

Follow Gewandeweg in western direction until Kesselsegraaf.

30.

Follow Kesselsegraaf in northern direction until De Lithse Ham.

31.

From Lithse Ham crossing the rivers “Maas” and “Waal” at Heerewaarden until Waalbandijk.

32.

Follow Waalbandijk in northern direction turning into Molenstraat until Dreef.

33.

Follow Dreef volgen in northern direction until Pippertsestraat.

34.

Follow Pippertsestraat in northern direction turning into Zijvelingsestraat until Vuadapad.

35.

Follow Vuadapad in eastern direction until Groenestraat.

36.

Follow Groenestraat in northern direction until “de Linge” (river).

37.

Follow Linge in north-eastern direction until Beldertseweg (N835).

38.

Follow Beldertseweg in northern diection until crossing with the “Amsterdam-Rijnkanaal”.

29.11.2020

1.

From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern direction until tram line.

2.

Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat.

3.

Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat.

4.

Follow Meidoornstraat in eastern direction until Korenbloemstraat.

5.

Follow Korenbloemstraat in eastern directionuntil Florastraat.

6.

Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang.

7.

Folow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat.

8.

Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

9.

Follow van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329).

10.

Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat.

11.

Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat.

12.

Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg.

13.

Follow Middenweg in south-eatern direction until Mekkersteeg.

14.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

15.

Follow Zuidweg in western direction until Veerweg.

16.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

17.

Follow Raandhuisdijk in western direction until Veerweg.

18.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

19.

Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg.

21.

Follow Wamelseweg in northern direction turing into Zijvond until Liesbroekstraat.

22.

Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg.

23.

Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat.

24.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322).

25.

Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat.

Mill-21.11.2020 sad-29.11.2020

1.

From Marsdijk at the Bicycle ferry cross the “Nederrijn” towards Veerweg.

2.

Follow Veerweg in northern direction until Herenstraat.

3.

Follow Herenstraat in eastern direction turning into Grebbeweg until Grebbedijk.

4.

Follow Grebbedijk in eastern direction turning into “Nederrijn” until Wolfswaard.

5.

Follow Wolfswaard in southerns direction until Randwijkse Rijndijk.

6.

Follow Randwijkse Rijndijk in eastern direction until Lakemondsestraat.

7.

Follow Lakemondsestraat in southern directtion until De Hel.

8.

Follow De Hel in southerns direction turning into Tolsestraat until zandweg at nr 6.

9.

Follow Zandweg in southern direction until Gesperdensestraat.

10.

Follow Gesperdensestraat in eastern direction until Wuustweg.

11.

Follow Wuustweg in southern direction until Boelenhamsestraat.

12.

Follow Boelenhamsestraat in western direction until railway track.

13.

Follow the railway track in eastern direction until Leigraafseweg.

14.

Follow Leigraafseweg in southern direction until A15.

15.

Follow A15 in eastern direction until Andeltsche Leigraaf.

16.

Follow Andeltsche Leigraaf in southern direction until Engelandstraat.

17.

Follow Engelandstraat in western direction until De Steeg.

18.

Follow De Steeg in southern direction turning into Molenhofstaat until Groenestraat.

19.

Follow Groenestraat in eastern direction until Horstweg.

20.

Follow Horstweg in southern direction until Waalbandijk.

21.

Follow Waalbandijk in eastern direction, crossing “de Waal” until Uiterwaard.

22.

Cross Uiterwaard until Dijk.

23.

Follow Dijk in southern direction until Molenstraat.

24.

Follow Molenstraat in western direction until Leegstraat.

25.

Follow Leegstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

26.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Plakstraat.

27.

Follow Plakstraat in southern direction until Koningstraat.

28.

Follow Koningstraat in eastern direction until A50.

29.

Follow A50 in southern direction until Ficarystraat.

30.

Follow Ficarystraat in eastern direction until Wezelsedijk.

31.

Follow Wezelsedijk in southerns direction until Hoogvonderweg.

32.

Follow Hoogvonderweg in western direction, tuning into Wezelseveldweg until Broekstraat.

33.

Follow Broekstraat in eaastern direction until Puitsestraat.

34.

Follow Puitsestraat in southerns direction, turning into Van Balverenlaan.

35.

Follow Van Balverenlaan in southern direction turning into Ruffelsdijk until N845.

36.

Follow N845 in southern direction until A326.

37.

Follow A326 in western direction until A50.

38.

Follow A50 in southern direction until Berghemseweg.

39.

Follow Berghemseweg in western direction until railway track.

40.

Follow the railway track in western direction until Hertogin Johannasingel.

41.

Follow Hertogin Johannasingel in northern direction until Gewandeweg.

42.

Follow Gewandeweg in western direction until Huizenbeemdweg.

43.

Follow Huizenbeemdweg in northern direction until Lutterstraat.

44.

Follow Lutterstraat in northern direction until Tiendweg.

45.

Follow Tiendweg in western direction until Weisestraat.

46.

Follow Weisestraat in northern direction until Valkseweg.

47.

Follow Valkseweg in western direction until Lithseweg.

48.

Follow Lithseweg crossing “de Maas” until Maasdijk.

49.

Follow Maasdijk in northern direction crossing “de Waal” until Waalbandijk.

50.

Follow Waalbandijk in northern direction until Jonkheer P.A. Reuchlinlaan.

51.

Follow Jonkheer P.A. Reuchlinlaan in northern direction until Provincialeweg.

52.

Follow Provincialeweg in northern direction until Rivierenlandlaan.

53.

Follow Rivierenlandlaan in northern direction unwil Industrieweg.

54.

Follow Industrieweg in northern direction, turning into Beldertseweg until Ommerenweg.

55.

Follow Ommerenweg in eastern direction until Voorburgseweg.

56.

Follow Voorburgseweg in eastern direction, turning into Dokter Guepinlaan until Kerststraat.

57.

Follow Kerststraat in northern direction until Groenestraat.

58.

Follow Groenestraat in eastern direction until Hogebrinksestraat.

59.

Follow Hogebrinksestraat in southern direction until Beemsestraat.

60.

Follow Beemsestraat in northern direction, turning into Rijndijk until Waaijweg.

61.

Follow Waaijweg in eastern direction until Drosseweg.

62.

Follow Drosseweg in northern direction until Marsdijk.

63.

Follow Marsdijk in eastern direction until the Bicycle ferry.

7.12.2020

1.

From Waalbandijk follow “de Waal” in eastern direction until Waalbandijk at nr 155.

2.

Follow Waalbandijk at nr 155 in southern direction, turning into Heersweg until Kerkstraat.

3.

Follow Kerkstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

4.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Scharenburg.

5.

Follow Scharenburg in southern direction until Molenweg.

6.

Follow Molenweg in southern direction until Broerstraat.

7.

Follow Broerstraat in western direction until Neersteindsestraat.

8.

Follow Neersteindsestraat in eastern direction, turning into Bikkeldam until Singel.

9.

Follow Singel in southern direction until Middenweg.

10.

Follow Middenweg in eastern direction until Mekkersteeg.

11.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

12.

Follow Zuidweg in western direction until Noord Zuid N329.

13.

Follow Noord Zuid N329 in southern direction until “de Maas” (river).

14.

Follow “de Maas” in western direction until Veerweg.

15.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

16.

Follow Raadhuisdijk in western direction until Kapelstraat.

17.

Follow Kapelstraat in northern direction, turning into Den Hoedweg until Dijkgraaf De Leeuweg.

18.

Follow Dijkgraaf De Leeuweg in western direction until Wolderweg.

19.

Follow Wolderweg in northern direction until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in eastern direction until Liesterstraat.

21.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Zijveld.

22.

Follow Zijveld in northern direction until Zandstraat.

23.

Follow Zandstraat in eastern direction until Dijkstraat.

24.

Follow Dijkstraat in northern direction until Waalbandijk.

Mid-29.11.2020 sas-7.12.2020

Provinċja: Groningen

1.

Vanaf Brug Sylsterwei Dokkumer Djip, Dokkumer Djip volgen in oostelijke richting tot aan Lauwersmeer.

2.

Lauwersmeer volgen in oostelijke richting tot aan Zoutkamperril.

3.

Zoutkamperril volgen in oostelijke richting tot aan Hunsingokanaal.

4.

Hunsingokanaal volgen in oostelijke richting tot aan Hunsingoweg (N388).

5.

Hunsingoweg volgen in zuidelijke richting tot aan S.H. Woldringhstraat.

6.

S.H.Woldringhstraat, overgaand in Julianastraat volgen in oostelijke richting tot aan Churchillweg.

7.

Churchillweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zoutkamperweg, overgaand in Hoofdstraat overgaand in Ewer, overgaand in Hoofdweg, volgend in zuidelijke richting tot aan Reitdiep

8.

Reitdiep volgen in oostelijke richting tot aan Boerderij Nwe Kampen.

9.

Vanaf De Nwe Kampen, De Kampen volgen in zuidelijke richting, overgaand in Englumerweg tot aan Englumstraat.

10.

Englumstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Boventilsterweg (N982) tot aan Barnwerderweg (N983).

11.

Barnwerderweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oude Dijk.

12.

Oude Dijk, overgaand in, Jensemaweg volgen in zuidelijke richting tot aan Spanjaardsdijk Noord.

13.

Spanjaardsdijk Noord volgen in zuidelijke richting tot aan Van Starkenborghkanaal Noordzijde.

14.

Van Starkenborghkanaal Noordzijde volgen in westelijke richting tot aan Rijksstraatweg (N355) volgen in zuidelijke richting totaan rotonde met Fanerweg (N980), de Fanerweg volgend tot aan Spoorlijn Groningen-Leeuwarden.

15.

Spoorlijn Groningen-Leeuwarden volgen in zuidelijke richting tot aan Hoge weg.

16.

Hoge Weg volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsstraat.

17.

Dorpsstraat overgaand in Westerdijk volgen in westelijke richting tot aan Lettelberterdiep.

18.

Lettelberterdiep volgen in zuidelijke richting tot aan A7.

19.

A7 volgen westelijke richting tot aan Zethuisterweg.

20.

Zethuisterweg volgen in noordelijke richting tot aan Kolonieweg.

21.

Kolonieweg volgen in westelijke richting tot aan Julianabuurt.

22.

Julianabuurt volgen in noordelijke richting tot aan Drachsterweg.

23.

Drachsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Poelbuurt.

24.

Poelbuurt volgen in westelijke richting to aan Scheiding.

25.

Scheiding volgen in zuidelijke richting tot aan Heidelaan.

26.

Heidelaan volgen in westelijke richting tot aan Warreboslaan.

27.

Warreboslaan volgen in noordelijke richting tot aan Burmaniastraat.

28.

Burmaniastraat volgen in westelijke richting overgaand in Badlaan tot aan Gedemptevaart.

29.

Gedemptevaart volgen in noordelijke richting tot aan Vierhuisterweg.

30.

Vierhuisterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Turfloane tot aan Warmotsstrjitte.

31.

Warmoltsstjitte volgen in westelijke richting tot Pauloane.

32.

Pauloane volgen in noordelijke richting tot aan Wopkeloane.

33.

Wopkeloane volgen in noordelijke/westelijke richting overgaand in De Singel.

34.

De Singel volgen in noordelijke richting tot aan Krúswei.

35.

Krúswei volgen in westelijke richting tot aan It Kleasterbreed.

36.

It Kleasterbreed volgen in noordelijke richting tot aan De Sânnen.

37.

De Sânnen volgen in westelijke richting overgaand in De Buorren overgaand in Tillewei tot aan Prinses Margrietkanaal.

38.

Prinses Margrietkanaal volgen in noordelijke richting tot aan Twizelerfeart.

39.

Twizelerfeart volgen in westelijke richting tot aan N355.

40.

N355 volgen in noordelijke richting tot aan De Wedze.

41.

De Wedze volgen in noordelijke richting overgaand in Ganzewei tot aan Sparrewei.

42.

Sparrewei volgen in oostelijke richting overgaand in Hanenburgch overgaand in Cecilialoane tot aan Nonnewei.

43.

Nonnewei volgen in noordelijke rchting tot aan Müntsewei.

44.

Müntsewei volgen in noordelijke richting overgaand in Hüsternoard tot aan Foarwei.

45.

Foarwei volgen in oostelijke richting tot aan Jan Binneswei.

46.

Jan Binneswei volgen in noordelijke richting overgaand in De Wygeast tot aan Allemawei.

47.

Allemawei volgen in oostelijke richting tot aan Lauwersmeerweg (N358).

48.

Lauwersmeerweg volgen in noordelijke richting tot aan Alddjip.

49.

Alddjip volgen in oostelijke richting tot aan Butendykswei.

50.

Butendykswei volgen in noordelijke richting tot aan Streamkanaal Willem Loreslûs.

51.

Streamkanaal Willem Loreslûs volgen in oostelijke richting tot aan Brug Sylsterwei Dokkumer Djip.

11.12.2020

1.

Vanaf kruising N355-Kloosterweg, Kloosterweg volgen in noordelijke richting overgaand in herestraat tot aan Van Eysingaweg.

2.

Van Eysingaweg volgen in noordelijke richting overgaand in Eeuwe Ennesweg tot aan Leegsterweg.

3.

Leegsterweg volgen in oostelijke richting overgaand in Laauwersweg overgaand in brugstraat tot aan Schoolstraat.

4.

Schoolstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Wester-waardijk tot aan Zuiderried.

5.

Zuiderried volgen oostelijke richting tot aan Kievitsweg.

6.

Kievitsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Friesestraatweg volgen oostelijke richting tot aan Bindervoetpolder (N388).

7.

Bindervoetpolder (N388) volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.

8.

Provincialeweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdstraat.

9.

Hoofdstraat volgen in westelijke richting tot aan Lutjegasterweg.

10.

Lutjegasterweg volgen in noordelijke richting tot aan Bombay.

11.

Bombay volgen in westelijke richting tot aan Zandweg tegenover Easterweg 1.

12.

Zandweg vogen in westelijke richting volgen tot an De Lauwers.

13.

De Lauwers volgen in noordelijke richting tot aaan Miedweg.

14.

Miedweg volgen in noordelijke richting tot aan Prinses Margrietkanaal.

15.

Prinses Margrietkanaal volgen in westelijke richting tot aan Stroboser Trekfeart.

16.

Stroboser Trekfeart volgen in noordelijke richting tot aan Rijksweg N355.

17.

Rijksweg N355 volgen in oostelijke richting tot aan Kloosterweg

Mit-3.12. 2020 sal-11.12.2020