ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 377

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 63
11 ta' Novembru 2020


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1665 tal-4 ta’ Novembru 2020 li japprova emenda mhux minuri fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott ta’ isem irreġistrat fir-reġistru tal-Ispeċjalitajiet Tradizzjonali Garantiti (Dwójniak staropolski tradycyjny (STG))

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2020/1666 tal-10 ta’ Novembru 2020 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-fertilizzanti bil-għan li jiġi inkluż tip ġdid ta’ fertilizzanti tal-KE fl-Anness I ( 1 )

3

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1667 tal-10 ta’ Novembru 2020 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/977 fir-rigward tal-perjodu tal-applikazzjoni tal-miżuri temporanji b’rabta mal-kontrolli fuq il-produzzjoni tal-prodotti organiċi ( 1 )

5

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1668 tal-10 ta’ Novembru 2020 li jispeċifika d-dettalji u l-funzjonalitajiet tas-sistema tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni li trid tintuża għall-finijiet tar-Regolament (UE) 2019/515 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ merkanzija kummerċjalizzata legalment fi Stat Membru ieħor ( 1 )

7

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1669 tal-10 ta’ Novembru 2020 dwar proġett pilota biex jiġu implimentati ċerti dispożizzjonijiet dwar il-kooperazzjoni amministrattiva stabbiliti fir-Regolament (UE) 2018/1807 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-moviment liberu ta’ data mhux personali fl-Unjoni Ewropea permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern ( 1 )

10

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1670 tal-10 ta’ Novembru 2020 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2020/1606 dwar ċertu miżuri protettivi interim marbuta mal-influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fin-Netherlands (notifikata bid-dokument C(2020) 7912)  ( 1 )

13

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

11.11.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 377/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1665

tal-4 ta’ Novembru 2020

li japprova emenda mhux minuri fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott ta’ isem irreġistrat fir-reġistru tal-Ispeċjalitajiet Tradizzjonali Garantiti (“Dwójniak staropolski tradycyjny” (STG))

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 53(1) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, il-Kummissjoni eżaminat l-applikazzjoni tal-Polonja għall-approvazzjoni ta’ emenda fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott tad-Denominazzjoni tal-Oriġini Protetta “Dwójniak staropolski tradycyjny”, irreġistrata skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 729/2008 (2), kif emendat bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1898 (3).

(2)

Billi l-emenda kkonċernata mhix minuri fis-sens tal-Artikolu 53(2) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, il-Kummissjoni ppubblikat it-talba biex issir l-emenda f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, kif stipulat fl-Artikolu 50(2)(b) ta’ dak ir-Regolament (4).

(3)

Billi l-Kummissjoni ma rċeviet ebda dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, jenħtieġ li l-emenda fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott tiġi approvata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-emenda fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li tikkonċerna l-isem “Dwójniak staropolski tradycyjny” (STG) hija approvata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Novembru 2020.

Għall-Kummissjoni

F’isem il-President,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 729/2008 tat-28 ta’ Lulju 2008 li jdaħħal ċerti denominazzjonijiet fir-reġistru tal-Ispeċjalitajiet Tradizzjonali Garantiti [Czwórniak (STG), Dwójniak (STG), Półtorak (STG), Trójniak (STG)] (ĠU L 200, 29.7.2008, p. 6).

(3)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1898 tat-18 ta’ Ottubru 2017 li jdaħħal ċerti ismijiet fir-reġistru tal-ispeċjalitajiet tradizzjonali garantiti [Półtorak staropolski tradycyjny (STG), Dwójniak staropolski tradycyjny (STG), Trójniak staropolski tradycyjny (STG), Czwórniak staropolski tradycyjny (STG), Kiełbasa jałowcowa staropolska (STG), Kiełbasa myśliwska staropolska (STG) u Olej rydzowy tradycyjny (STG)] (ĠU L 269, 19.10.2017, p. 3).

(4)  ĠU C 216, 30.6.2020, p. 33.


11.11.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 377/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1666

tal-10 ta’ Novembru 2020

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-fertilizzanti bil-għan li jiġi inkluż tip ġdid ta’ fertilizzanti tal-KE fl-Anness I

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 2003 dwar il-fertilizzanti (1), b’mod partikolari l-Artikolu 31(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Manifattur tal-kelat tal-kalċju tal-aċidu imminodisuċċiniku (“Ca-IDHA”) ressaq talba permezz tal-awtoritajiet Pollakki lill-Kummissjoni biex tinżied entrata ġdida għall-kelat tal-kalċju tal-aċidu imminodisuċċiniku (Ca-IDHA) fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 2003/2003. Il-kelat tal-kalċju tal-aċidu imminodisuċċiniku ġie żviluppat b’risposta għal talbiet mis-settur ortikulturali biex jiġu żviluppati alternattivi għas-sorsi eżistenti tal-kalċju, li jistgħu jwasslu, taħt ċerti kundizzjonijiet ta’ użu, għal danni lill-weraq wara li jiġu applikati fuqhom.

(2)

Il-kelat tal-kalċju tal-aċidu imminodisuċċiniku jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 2003/2003. Għalhekk jenħtieġ li jiġi inkluż fil-lista tat-tipi ta’ fertilizzanti tal-KE fl-Anness I ta’ dak ir-Regolament.

(3)

Għalhekk jenħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 2003/2003 jiġi emendat kif skont dan.

(4)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 2003/2003,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 2003/2003 huwa emendat f’konformità mal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Novembru 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 304, 21.11.2003, p. 1.


ANNESS

Fit-Tabella D tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 2003/2003, tiddaħħal ir-ringiela 2.3 li ġejja:

“2.3

kelat tal-kalċju tal-aċidu imminodisuċċiniku

Prodott akkwistat kimikament li jkun fih il-kelat tal-kalċju tal-aċidu imminodisuċċiniku bħala ingredjent essenzjali, mingħajr iż-żieda ta’ nutrijenti organiċi ta’ oriġini mill-annimali jew veġetali

9 % CaO

Kalċju espress bħala CaO, kelat bl-aċidu imminodisuċċiniku (IDHA) li jinħall fl-ilma.

 

Kalċju espress bħala CaO, kelat bl-aċidu imminodisuċċiniku (IDHA) li jinħall fl-ilma.”


11.11.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 377/5


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1667

tal-10 ta’ Novembru 2020

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/977 fir-rigward tal-perjodu tal-applikazzjoni tal-miżuri temporanji b’rabta mal-kontrolli fuq il-produzzjoni tal-prodotti organiċi

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 28(6), it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 30(2) u l-Artikolu 38(c), (d) u (e) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-pandemija tal-COVID-19 u r-restrizzjonijiet estensivi fuq il-moviment li ddaħħlu fl-Istati Membri u fil-pajjiżi terzi fil-forma ta’ miżuri nazzjonali jikkostitwixxu sfida eċċezzjonali u bla preċedent għall-Istati Membri u għall-operaturi b’rabta mat-twettiq tal-kontrolli kif speċifikat fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 u fir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 889/2008 (2) u (KE) Nru 1235/2008 (3).

(2)

Sabiex jiġu indirizzati ċ-ċirkostanzi speċifiċi minħabba l-kriżi attwali relatata mal-pandemija tal-COVID-19, ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/977 (4) jippermetti lill-Istati Membri japplikaw miżuri temporanji li jidderogaw mir-Regolamenti (KE) Nru 889/2008 u (KE) Nru 1235/2008 b’rabta mas-sistema ta’ kontroll fuq il-produzzjoni tal-prodotti organiċi u ċerti proċeduri prevista fis-Sistema tal-Kontroll tal-Kummerċ u tal-Esperti veterinarji (TRACES).

(3)

L-Istati Membri infurmaw lill-Kummissjoni li minħabba l-kriżi marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ċertu tfixkil serju fil-funzjonament tas-sistemi ta’ kontroll tagħhom fis-settur organiku se jippersisti lil hinn mit-30 ta’ Settembru 2020. Sabiex jiġi indirizzat dak it-tfixkil, il-perjodu tal-applikazzjoni tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/977 jenħtieġ li jittawwal.

(4)

Fir-rigward tal-kontrolli uffiċjali u ta’ attivitajiet uffiċjali oħra fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/466 (6) jippermetti lill-Istati Membri japplikaw miżuri temporanji sal-1 ta’ Frar 2021 biex jiġu limitati r-riskji għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali u tal-pjanti u għat-trattament xieraq tal-annimali fis-sitwazzjoni speċifika marbuta mal-COVID-19. Għalhekk, id-derogi previsti fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/977 jenħtieġ li jkomplu jiġu applikati sa dik id-data. Madankollu, il-perċentwali minimi relatati mal-għadd ta’ kampjuni, maż-żjarat addizzjonali ta’ kontroll aleatorji u mal-ispezzjonijiet u ż-żjarat għal għarrieda, kif stabbilit fl-Artikolu 1(3), (5) u (6) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/977 huma kkalkolati fuq bażi annwali. Għalhekk, it-tmiem tal-applikazzjoni ta’ dawk id-derogi jenħtieġ li ma jiġix emendat.

(5)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/977 jiġi emendat skont dan.

(6)

Jeħtieġ li ma tiġix imfixkla l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/977, estiża b’dan ir-Regolament. Għalhekk, jixraq li tiġi prevista applikazzjoni retroattiva ta’ dan ir-Regolament mill-1 ta’ Ottubru 2020.

(7)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat dwar il-produzzjoni organika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/977 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 1(7), id-data “sat-30 ta’ Settembru 2020” hija sostitwita bi “sal-1 ta’ Frar 2021”;

(2)

L-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

fit-tieni u fil-ħames paragrafi, id-data “sat-30 ta’ Settembru 2020” hija sostitwita b’ “sal-1 ta’ Frar 2021”;

(b)

fit-tielet paragrafu, id-data “sal-31 ta’ Diċembru 2020” hija sostitwita b’ “sal-1 ta’ Frar 2021”.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Ottubru 2020.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Novembru 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 889/2008 tal-5 ta’ Settembru 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi fir-rigward tal-produzzjoni, it-tikkettar u l-kontroll organiku (ĠU L 250, 18.9.2008, p. 1).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1235/2008 tat-8 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta’ prodotti organiċi minn pajjiżi terzi (ĠU L 334, 12.12.2008, p. 25).

(4)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/977 tas-7 ta’ Lulju 2020 li jidderoga mir-Regolamenti(KE) Nru 889/2008 u (KE) Nru 1235/2008 f’dak li għandu x’jaqsam mal-kontrolli fuq il-produzzjoni tal-prodotti organiċiminħabba l-pandemija tal-COVID-19 (ĠU L 217, 8.7.2020, p. 1).

(5)  Ir-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2017 dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, ta’ regoli dwar is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti u dwar prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 999/2001, (KE) Nru 396/2005, (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1107/2009, (UE) Nru 1151/2012, (UE) Nru 652/2014, (UE) 2016/429 u (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 u (KE) Nru 1099/2009 u d-Direttivi tal-Kunsill 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE u 2008/120/KE, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE, 89/662/KEE, 90/425/KEE, 91/496/KEE, 96/23/KE, 96/93/KE u 97/78/KE u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/438/KEE (Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali) (ĠU L 95, 7.4.2017, p. 1).

(6)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/466 tat-30 ta’ Marzu 2020 dwar miżuri temporanji biex jiġu limitati r-riskji għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali u tal-pjanti u għat-trattament xieraq tal-annimali matul ċertu tfixkil serju tas-sistemi ta’ kontroll tal-Istati Membri minħabba l-marda tal-coronavirus (il-COVID-19) (ĠU L 98, 31.3.2020, p. 30).


11.11.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 377/7


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1668

tal-10 ta’ Novembru 2020

li jispeċifika d-dettalji u l-funzjonalitajiet tas-sistema tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni li trid tintuża għall-finijiet tar-Regolament (UE) 2019/515 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ merkanzija kummerċjalizzata legalment fi Stat Membru ieħor

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2019/515 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Marzu 2019 dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ merkanzija kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 764/2008 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 11(2) tiegħu,

Billi:

(1)

F’konformità mal-Artikolu 11(1) tar-Regolament (UE) 2019/515, is-sistema tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni stabbilita fl-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), magħrufa bħala s-Sistema ta’ Informazzjoni u Komunikazzjoni għas-Sorveljanza tas-Suq (“ICSMS”), trid tintuża għall-finijiet ta’ ċerti komunikazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) 2019/515. L-Artikolu 34 tar-Regolament (UE) 2019/1020 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jissostitwixxi l-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008, b’effett mis-16 ta’ Lulju 2021 (3).

(2)

Mir-Regolament (UE) 2019/515 jirriżulta li l-ICSMS trid tintuża, fost l-oħrajn, mill-awtoritajiet kompetenti u mill-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti. Għalhekk, l-Istati Membri jenħtieġ li fl-ICSMS idaħħlu l-identità ta’ dawk l-awtoritajiet kompetenti u tal-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti.

(3)

Biex ikun żgurat li l-informazzjoni meħtieġa mill-Kummissjoni għall-finijiet tal-evalwazzjoni u tar-rappurtar imsemmija fl-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2019/515 tkun tista’ titfittex faċilment u tkun tista’ tiġi pproċessata aktar fl-ICSMS, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti, minbarra li jtellgħu d-deċiżjoni amministrattiva jew is-sospensjoni temporanja, ikunu obbligati jipprovdu ċerta informazzjoni dwar dawk id-deċiżjonijiet f’forma strutturata.

(4)

Biex ikun żgurat li d-data fl-ICSMS tkun preċiża u aġġornata, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jdaħħlu fl-ICSMS kull modifika f’deċiżjoni amministrattiva nnotifikata skont l-Artikolu 5(9) tar-Regolament (UE) 2019/515 jew f’sospensjoni temporanja nnotifikata skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament (UE) 2019/515.

(5)

Biex ikun żgurat li d-data personali fil-komunikazzjonijiet imdaħħla fl-ICSMS u d-data personali relatata ma’ persuni fiżiċi magħżula bħala utenti tal-ICSMS titħassar hekk kif ma tibqax meħtieġa għall-finijiet li għalihom dik id-data ddaħħlet fis-sistema, jenħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet dwar il-perjodi taż-żamma ta’ din id-data.

(6)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat skont l-Artikolu 42(1) tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) u ta opinjoni fis-6 ta’ Ġunju 2020.

(7)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) 2019/515,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-kontenut tas-Sistema ta’ Informazzjoni u Komunikazzjoni għas-Sorveljanza tas-Suq (ICSMS”)

Għall-finijiet tar-Regolament (UE) 2019/515, l-ICSMS għandha tkopri:

(a)

in-notifika ta’ deċiżjonijiet amministrattivi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra kif imsemmi fl-Artikolu 5(9) tar-Regolament (UE) 2019/515;

(b)

in-notifika ta’ sospensjonijiet temporanji lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra kif imsemmi fl-Artikolu 6(2) tar-Regolament (UE) 2019/515;

(c)

in-notifika tal-opinjonijiet tal-Kummissjoni lill-Istati Membri kollha kif imsemmi fl-Artikolu 8(6) tar-Regolament (UE) 2019/515;

(d)

l-iskambju tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti tad-diversi Stati Membri kif imsemmi fl-Artikoli 5(7), 10(1)(a) u 10(3) tar-Regolament (UE) 2019/515.

Artikolu 2

Aċċess għall-ICSMS

L-Istati Membri għandhom jidentifikaw u jdaħħlu fl-ICSMS l-identità tal-awtoritajiet kompetenti u tal-Punti ta’ Kuntatt għall-Prodotti li għandhom aċċess għall-ICSMS skont ir-Regolament (UE) 2019/515.

Artikolu 3

Notifika tad-deċiżjonijiet amministrattivi li jillimitaw jew jiċħdu l-aċċess għas-suq

Meta tinnotifika deċiżjoni amministrattiva skont l-Artikolu 5(9) tar-Regolament (UE) 2019/515, l-awtorità kompetenti, minbarra li ttella’ kopja elettronika tad-deċiżjoni amministrattiva, għandha ddaħħal l-informazzjoni li ġejja fl-ICSMS:

(a)

ir-regola teknika nazzjonali li abbażi tagħha tkun saret il-valutazzjoni;

(b)

l-isem tal-Istat Membru li fih l-operatur ekonomiku ddikjara li qed jikkummerċjalizza l-prodotti legalment;

(c)

ir-raġunijiet leġittimi ta’ interess pubbliku applikabbli koperti mir-regola teknika nazzjonali.

L-awtorità kompetenti għandha ddaħħal fl-ICSMS kull tħassir jew irtirar tad-deċiżjoni amministrattiva nnotifikata skont l-Artikolu 5(9) tar-Regolament (UE) 2019/515.

Artikolu 4

Notifika ta’ sospensjonijiet temporanji

Meta tinnotifika sospensjoni temporanja skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament (UE) 2019/515, l-awtorità kompetenti, minbarra li ttella’ kopja elettronika tas-sospensjoni temporanja, għandha ddaħħal l-informazzjoni li ġejja fl-ICSMS:

(a)

ir-regola teknika nazzjonali li abbażi tagħha se titwettaq il-valutazzjoni;

(b)

l-isem tal-Istat Membru li fih l-operatur ekonomiku ddikjara li qed jikkummerċjalizza l-prodotti legalment;

(c)

ir-raġunijiet leġittimi ta’ interess pubbliku għal sospensjoni temporanja tal-aċċess għas-suq kif stabbilit fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament (UE) 2019/515.

L-awtorità kompetenti għandha ddaħħal fl-ICSMS kull tħassir jew irtirar tas-sospensjoni temporanja nnotifikata skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament (UE) 2019/515.

Artikolu 5

Perjodi taż-żamma tad- data personali fil-komunikazzjonijiet imdaħħla fl-ICSMS

Id-data personali fil-komunikazzjonijiet imdaħħla fl-ICSMS u miżmuma f’forma li tippermetti l-identifikazzjoni tas-suġġetti tad-data għandha titħassar awtomatikament mill-ICSMS wara ħames snin minn:

(a)

in-notifika ta’ sospensjoni temporanja skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament (UE) 2019/515; jew

(b)

in-notifika ta’ deċiżjoni amministrattiva skont l-Artikolu 5(9) tar-Regolament (UE) 2019/515, jekk dik id-deċiżjoni amministrattiva ma tkunx ġiet sottomessa lil SOLVIT; jew

(c)

l-aħħar skambju tal-informazzjoni skont l-Artikoli 5(7), 10(1)(a) u 10(3) tar-Regolament (UE) 2019/515; jew

(d)

meta jissolva l-każ ippreżentat lil SOLVIT.

Il-Kummissjoni għandha tiżgura t-tneħħija tad-data personali b’mezzi tekniċi f’konformità mal-ewwel paragrafu.

Artikolu 6

Perjodu taż-żamma tad- data personali tal-utenti tal-ICSMS

Id-data personali relatata ma’ persuna fiżika magħżula minn awtorità kompetenti jew minn Punt ta’ Kuntatt għall-Prodotti bħala utent tal-ICSMS għandha titħassar wara mhux aktar minn xahar minn meta l-Kummissjoni tkun infurmata li l-persuna fiżika ma għadhiex utent tal-ICSMS.

Il-Kummissjoni għandha tiżgura t-tneħħija tad-data personali b’mezzi tekniċi f’konformità mal-ewwel paragrafu.

Artikolu 7

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Novembru 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 91 tad-29.3.2019, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 339/93 (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30).

(3)  Ir-Regolament (UE) 2019/1020 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2019 dwar is-sorveljanza tas-suq u l-konformità tal-prodotti u li jemenda d-Direttiva 2004/42/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 765/2008 u (UE) Nru 305/2011 (ĠU L 169, 25.6.2019, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).


DEĊIŻJONIJIET

11.11.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 377/10


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1669

tal-10 ta’ Novembru 2020

dwar proġett pilota biex jiġu implimentati ċerti dispożizzjonijiet dwar il-kooperazzjoni amministrattiva stabbiliti fir-Regolament (UE) 2018/1807 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-moviment liberu ta’ data mhux personali fl-Unjoni Ewropea permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/49/KE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 4(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Is-sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (“IMI”) stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 hija applikazzjoni tassoftware online żviluppata mill-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, biex tgħin lill-Istati Membri jikkonformaw mad-dmirijiet tagħhom ta’ kooperazzjoni amministrattiva, inklużi r-rekwiżiti ta’ skambju ta’ informazzjoni f’atti tal-Unjoni. Dan tagħmlu billi tipprovdi mekkaniżmu ta’ komunikazzjoni ċentralizzat biex jiġi ffaċilitat l-iskambju transkonfinali ta’ informazzjoni u assistenza reċiproka.

(2)

L-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2012 jippermetti lill-Kummissjoni twettaq proġetti pilota biex tivvaluta jekk l-IMI ikunx strument effettiv fl-implimentazzjoni ta’ dispożizzjonijiet għall-kooperazzjoni amministrattiva stabbiliti fl-atti tal-Unjoni li mhumiex elenkati fl-Anness ta’ dak ir-Regolament.

(3)

Ir-Regolament (UE) 2018/1807 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) jipprevedi l-moviment liberu tad-data minbarra d-data personali fl-Unjoni. Barra minn hekk, jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-aċċess għad-data għall-awtoritajiet kompetenti, dwar kif tintalab l-għajnuna, u dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri bil-ħsieb li jiġi pprovdut aċċess għal data pproċessata u maħżuna fi Stat Membru ieħor. Skont l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) 2018/1807, awtorità kompetenti tista’ titlob assistenza minn awtorità kompetenti fi Stat Membru ieħor, f’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 7 ta’ dak ir-Regolament, meta l-awtorità kompetenti li tagħmel it-talba ma tiksibx aċċess għal data u jekk ma jeżisti l-ebda mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni speċifiku skont id-dritt tal-Unjoni jew ftehimiet internazzjonali għall-iskambju ta’ data bejn l-awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri differenti.

(4)

Skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) 2018/1807, l-Istati Membri jistgħu, f’ċirkostanzi urġenti u taħt ċerti kundizzjonijiet, jimponu miżuri temporanji biex id-data tiġi rilokalizzata. Jekk miżura temporanjabħal din timponi rilokalizzazzjoni ta’ data għal aktar minn 180 jum wara r-rilokalizzazzjoni, din għandha tiġi kkomunikata lill-Kummissjoni. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tiskambja informazzjoni mal-Istati Membri dwar l-esperjenza rilevanti miksuba.

(5)

L-IMI tista’ tkun strument effettiv għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar il-kooperazzjoni amministrattiva stabbiliti fl-Artikolu 5(2) u (4) u fl-Artikolu 7(2) sa (5) tar-Regolament (UE) 2018/1807. Għaldaqstant, dawk id-dispożizzjonijiet jenħtieġ li jkunu soġġetti għal proġett pilota skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2012.

(6)

Il-kooperazzjoni amministrattiva skont ir-Regolament (UE) 2018/1807 tista’ tinvolvi l-punti uniċi ta’ kuntatt deżinjati f’konformità mal-Artikolu 7(1) ta’ dak ir-Regolament, l-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikolu 3(6) ta’ dak ir-Regolament, u kwalunkwe entità responsabbli għall-komunikazzjoni ta’ miżuri skont l-Artikolu 5(4) ta’ dak ir-Regolament. Skont il-punt (f) tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2012, dawn jenħtieġ li għalhekk jiġu kkunsidrati bħala awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-proġett pilota.

(7)

Jenħtieġ li l-IMI tipprovdi l-funzjonalità teknika li tippermetti lill-awtoritajiet kompetenti, lill-punti ta’ kuntatt uniċi, lill-entitajiet responsabbli għall-komunikazzjoni ta’ miżuri skont l-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) 2018/1807, u lill-Kummissjoni jissodisfaw l-obbligi ta’ kooperazzjoni amministrattiva u ta’ komunikazzjoni tagħhom skont dak ir-Regolament.

(8)

Skont l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) 2018/1807, awtorità kompetenti li tirċievi talba għal aċċess għal data hija obbligata li jew tikkomunika d-data rikjesta jew tinforma lill-awtorità li tkun għamlet it-talba li ma tikkunsidrax li l-kundizzjonijiet biex tintalab assistenza ġew issodisfati. Biex jitħaddem l-iskambju tad-data, l-Istat Membru li jkun irċieva r-rikjesta jrid jipprovdi lill-Istati Membru rikjedenti d-dettalji neċessarji biex jaċċessa d-data rikjesta, jew id-dettalji ta’ kif u meta jkun se jiġi effettwat it-trasferiment tad-data. L-Istat Membru li lilu tkun ġiet indirizzata r-rikjesta jista’ wkoll iforni d-data mitluba immedjatament bi tweġiba għat-talba, jekk dan jitqies bħala l-aktar mod effiċjenti biex wieħed jipproċedi.

(9)

Talbietgħal assistenza, kif ukoll il-miżuri temporanji notifikati lill-Kummissjoni permezz tal-IMI, jistgħu jinkludu l-iskambju ta’ settijiet ta’ data li jkun fihom kemm data personali kif ukoll dik mhux personali. Skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) 2018/1807, ir-Regolament (UE) Nru 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) japplika għall-ipproċessar ta’ data personali f’sett ta’ data li fih tkun marbuta b’mod inseparabbli ma’ data mhux personali. Dan huwa żgurat mill-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2012, li jistabbilixxi r-regoli dwar l-ipproċessar tad-data personali fl-IMI.

(10)

F’konformità mal-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2012, il-Kummissjoni trid tippreżenta evalwazzjoni tal-eżitu tal-proġett pilota lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Huwa xieraq li tiġi speċifikata d-data sa meta l-evalwazzjoni trid tiġi ppreżentata. Għal raġunijiet ta’ konsistenza, id-data speċifikata għandha tkun l-istess bħad-data li fiha jenħtieġ li jiġi ppreżentat ir-rapport mitlub mill-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) 2018/1807.

(11)

Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 24 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2012,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-proġett pilota

Għandu jitwettaq proġett pilota sabiex jiġi vvalutat jekk is-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (“IMI”) tkunx strument effettiv biex jiġu implimentati d-dispożizzjonijiet dwar il-kooperazzjoni amministrattiva stabbiliti fl-Artikolu 5(2) u (4) u fl-Artikolu 7(2) sa (5) tar-Regolament (UE) 2018/1807.

Artikolu 2

Awtoritajiet kompetenti

Għall-finijiet tal-proġett pilota, l-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikolu 3(6) tar-Regolament (UE) 2018/1807, il-punti ta’ kuntatt uniċi msemmija fl-Artikolu 7(1) ta’ dak ir-Regolament u l-entitajiet responsabbli għall-komunikazzjoni ta' miżuri skont l-Artikolu 5(4) ta’ dak ir-Regolament għandhom jitqiesu bħala awtoritajiet kompetenti skont it-tifsira tal-punt (f) tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2012.

Artikolu 3

Il-kooperazzjoni amministrattiva

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 5(2) u l-Artikolu 7(2) sa (5) tar-Regolament (UE) 2018/1807, l-IMI għandha tipprovdi l-funzjonalità teknika, b’mod partikolari, għal dan li ġej:

(a)

is-sottomissjoni, skont dawk l-Artikoli, tat-talba għal assistenza, li għaliha għandha tiġi pprovduta ġustifikazzjoni, inkluż kwalunkwe informazzjoni ta’ akkumpanjament u spjegazzjoni bil-miktub;

(b)

il-bgħit tat-talba lill-awtorità kompetenti rilevanti fl-Istat Membru li lilu għandha tintbagħat it-talba;

(c)

l-għitu ta' tweġiba li tikkomunika d-data mitluba billi tipprovdi waħda minn dawn li ġejjin:

(i)

id-dettalji meħtieġa biex id-data tiġi aċċessata u titniżżel;

(ii)

id-dettalji ta’ kif u meta se jsir it-trasferiment tad-data;

(iii)

id-data mitluba;

(d)

it-tgħarrif lill-awtorità li tagħmel it-talba li l-kondizzjonijiet biex tintalab l-għajnuna ma jkunux ġew issodisfati.

2.   Għall-finijiet tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) 2018/1807, l-IMI għandha tipprovdi l-funzjonalità teknika, b’mod partikolari, għal dan li ġej:

(a)

in-notifika tal-miżura temporanja lill-Kummissjoni;

(b)

il-komunikazzjoni tal-miżuri meħtieġa meħuda mill-Kummissjoni, fejn xieraq;

(c)

il-komunikazzjoni ta’ informazzjoni dwar l-esperjenza miksuba u l-iskambju ta’ kull informazzjoni rilevanti mal-punti uniċi ta’ kuntatt fl-Istati Membri.

Artikolu 4

Żamma tad-data personali

Meta l-informazzjoni skambjata permezz tal-IMI jkun fiha sett ta’ data li jinkludi kemm data personali kif ukoll dik mhux personali, id-data personali għandha tiġi pproċessata fl-IMI skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2012.

Artikolu 5

Evalwazzjoni

L-evalwazzjoni tal-eżitu tal-proġett pilota msemmi fl-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2012 għandha tiġi ppreżentata mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sad-29 ta’ Novembru 2022.

Artikolu 6

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Novembru 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 316, 14.11.2012, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) 2018/1807 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Novembru 2018 dwar qafas għall-moviment liberu ta’ data mhux personali fl-Unjoni Ewropa (ĠU L 303, 28.11.2018, p. 59).

(3)  Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).


11.11.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 377/13


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1670

tal-10 ta’ Novembru 2020

li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2020/1606 dwar ċertu miżuri protettivi interim marbuta mal-influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fin-Netherlands

(notifikata bid-dokument C(2020) 7912)

(It-test bl-Olandiż biss huwa awtentiku)

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta’ Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(3) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar veterinarju applikabbli għall-kummerċ intra-Unjoni ta’ ċertu annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 10(3) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1606 (3) ġiet adottata wara tifqigħa tal-influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja (HPAI) tas-sottotip H5N8 f’azjenda fejn jinżamm il-pollam fin-Netherlands u l-istabbiliment ta’ żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza mill-awtorità kompetenti ta’ dak l-Istat Membru skont id-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE (4).

(2)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1606 tistipula li ż-żoni ta’ protezzjoni u sorveljanza stabbiliti min-Netherlands, f’konformità mad-Direttiva 2005/94/KE, ikunu jinkludu tal-anqas iż-żoni elenkati bħala żoni ta’ protezzjoni u sorveljanza fl-Anness ta’ dik id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni.

(3)

Mid-data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1606, in-Netherlands innotifikaw lill-Kummissjoni b’tifqigħa ta’ HPAI tas-sottotip H5N8 f’azjenda fit-territorju tagħhom fejn jinżamm il-pollam u ħadu l-miżuri neċessarji meħtieġa skont id-Direttiva 2005/94/KE, inkluż l-istabbiliment ta’ żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza madwar din it-tifqigħa l-ġdida.

(4)

Il-Kummissjoni eżaminat dawk il-miżuri b’kollaborazzjoni man-Netherlands, u ħarġet sodisfatta li l-fruntieri taż-żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza, stabbiliti mill-awtorità kompetenti f’dak l-Istat Membru, jinsabu ’l bogħod biżżejjed minn kwalunkwe azjenda fejn ġiet ikkonfermata tifqigħa ta’ HPAI tas-sottotip H5N8.

(5)

Sabiex jiġi evitat kull xkiel bla bżonn għall-kummerċ fl-Unjoni u biex jiġi evitat li pajjiżi terzi jimponu ostakli mhux iġġustifikati għall-kummerċ, jeħtieġ li jiġu deskritti malajr fil-livell tal-Unjoni, b’kollaborazzjoni man-Netherlands, iż-żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza ġodda stabbiliti f’dak l-Istat Membru skont id-Direttiva 2005/94/KE. Għaldaqstant, jenħtieġ li ż-żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza elenkati għan-Netherlands fl-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1606 jiġu emendati.

(6)

Għaldaqstant, sakemm issir il-laqgħa li jmiss tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf, jenħtieġ li l-Anness għad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1606 jiġi emendat biex tiġi aġġornata r-reġjonalizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni biex jiġu emendati ż-żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza stabbiliti skont id-Direttiva 2005/94/KE min-Netherlands u t-tul ta’ żmien tar-restrizzjonijiet applikabbli fihom.

(7)

Għalhekk, jenħtieġ li d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1606 tiġi emendata skont dan.

(8)

Minħabba l-urġenza tas-sitwazzjoni epidemjoloġika fl-Unjoni, rigward it-tixrid tal-HPAI tas-sottotip H5N8, huwa importanti li l-emendi lill-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1606 li qed isiru permezz ta’ din id-Deċiżjoni jidħlu fis-seħħ kemm jista’ jkun malajr.

(9)

Din id-Deċiżjoni se tiġi rieżaminata fil-laqgħa li jmiss tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1606 huwa sostitwit bit-test stipulat fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju tan-Netherlands.

Magħmul fi Brussell, tal-10 ta’ Novembru 2020.

Għall-Kummissjoni

Stella KYRIAKIDES

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1606 tat-30 ta’ Ottubru 2020 dwar ċertu miżuri protettivi interim marbuta mal-influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fin-Netherlands (ĠU L 363, 3.11.2020, p. 9).

(4)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE tal-20 ta’ Diċembru 2005 dwar miżuri Komunitarji għall-kontroll tal-influwenza tat-tjur u li tħassar id-Direttiva 92/40/KEE (ĠU L 10, 14.1.2006, p. 16).


ANNESS

“ANNESS

PARTI A

Żona ta’ protezzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 1:

Stat Membru: In-Netherlands

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

Provinċja: Gelderland

1.

From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern direction until tram line.

2.

Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat.

3.

Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat.

4.

Follow Meidoornstraat in eastern direction until Korenbloemstraat.

5.

Follow Korenbloemstraat in eastern directionuntil Florastraat.

6.

Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang.

7.

Folow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat.

8.

Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

9.

Follow van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329).

10.

Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat.

11.

Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat.

12.

Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg.

13.

Follow Middenweg in south-eatern direction until Mekkersteeg.

14.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

15.

Follow Zuidweg in western direction until Veerweg.

16.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

17.

Follow Raandhuisdijk in western direction until Veerweg.

18.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

19.

Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg.

21.

Follow Wamelseweg in northern direction turing into Zijvond until Liesbroekstraat.

22.

Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg.

23.

Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat.

24.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322).

25.

Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat.

20.11.2020

1.

From Waalbandijk follow “de Waal” in eastern direction until Waalbandijk at nr 155.

2.

Follow Waalbandijk at nr 155 in southern direction, turning into Heersweg until Kerkstraat.

3.

Follow Kerkstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

4.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Scharenburg.

5.

Follow Scharenburg in southern direction until Molenweg.

6.

Follow Molenweg in southern direction until Broerstraat.

7.

Follow Broerstraat in western direction until Neersteindsestraat.

8.

Follow Neerdeindsestraat in eastern direction, turning into Bikkeldan until Singel.

9.

Follow Singel in southern direction until Middenweg.

10.

Follow Middenweg in eastern direction until Mekkersteeg.

11.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

12.

Follow Zuidweg in western direction until Noord Zuid N329.

13.

Follow Noord Zuid N329 in southern direction until “de Maas” (river).

14.

Follow “de Maas” in western direction until Veerweg.

15.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

16.

Follow Raadhuisdijk in western direction until Kapelstraat.

17.

Follow Kapelstraat in northern direction, turning into Den Hoedweg until Dijkgraaf De Leeuweg.

18.

Follow Dijkgraaf De Leeuweg in western direction until Wolderweg.

19.

Follow Wolderweg in northern direction until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in eastern direction until Liesterstraat.

21.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Zijveld.

22.

Follow Zijveld in northern direction until Zandstraat.

23.

Follow Zandstraat in eastern direction until Dijkstraat.

24.

Follow Dijkstraat in northern direction until Waalbandijk.

28.11.2020

PARTI B

Żona ta’ sorveljanza kif imsemmi fl-Artikolu 1:

Stat Membru: In-Netherlands

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli f’konformità mal-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE

Provinċja: Gelderland

1.

From the corssing Beldertseweg with Amsterdam-Rijnkanaal, follow Beldertseweg (N835) in eastern direction until Ommerenwal.

2.

Follow Ommerenwal in eastern direction turing into Voorburgtseweg turning into Ooievaar turning into Dokter Guepinlaan turning into Voorstraat turning into Dokter van Noorstraat until Oudsmidsestraat.

3.

Follow Oudsmidsestraat in eastern direction until Dorpstraat.

4.

Follow Dorpstraat in northern direction until Papestraat.

5.

Follow Papestraat in eastern direction turning into Remstraat turning into Hogeweg until Cuneraweg.

6.

Follow Cuneraweg in northern direction until Nederrijn (river).

7.

Follow Nederrijn in south-eastern direction until Veerweg.

8.

Follow Veerweg in southern direction until aan Rijnbandijk.

9.

Follow Rijnbandijk in eastern direction until Dorpsstraat.

10.

Follow Dorpsstraat in southern direction until Burg Lodderstaat.

11.

Follow Burg Lodderstraat in eastern direction until Dalwagenseweg.

12.

Follow Dalwagenseweg in southern direction turning into Dodewaardsestraat until Matensestraat.

13.

Follow Matensestraat in eastern direction until Dalwagen.

14.

Follow Dalwagen in southern direction until Pluimenburgsestraat.

15.

Follow Pluimenburgsestraat in eastern direction, turning into Waalbandijk, crossing river “de Waal” until Waalbandijk.

16.

Follow Waalbandijk in eastern direction allong “pad langs ganzenkuil” until Deest.

17.

Follow Deest in southern direction until Heemstraweg.

18.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Geerstraat.

19.

Follow Geerstraat in southern direction until Koningstraat.

20.

Follow Koningstraat in eastern direction until Betenlaan.

21.

Follow Betenlaan in southern direction until Broeksche Leigraaf Winsen (water).

22.

Follow Broeksche Leigraaf Winsen in eastern direction until A50.

23.

Follow A50 in southern direction until Graafsebaan.

24.

Follow Graafsebaan in Northern direction until Julianasingel.

25.

Follow Julianasingel in western direction until Dr Saal v. Zwanenbergsingel.

26.

Follow Dr Saal v. Zwanenbergsingel in northern direction until railway-track Nijmegen-’s-Hertogenbosch.

27.

Follow railway-track Nijmegen-’s-Hertogenbosch in western direction until Klompstraat.

28.

Follow Klompstraat in northern direction turning into Kepkensdonk turning into Weisestraat until Gewandeweg.

29.

Follow Gewandeweg in western direction until Kesselsegraaf.

30.

Follow Kesselsegraaf in northern direction until De Lithse Ham.

31.

From Lithse Ham crossing the rivers “Maas” and “Waal” at Heerewaarden until Waalbandijk.

32.

Follow Waalbandijk in northern direction turning into Molenstraat until Dreef.

33.

Follow Dreef volgen in northern direction until Pippertsestraat.

34.

Follow Pippertsestraat in northern direction turning into Zijvelingsestraat until Vuadapad.

35.

Follow Vuadapad in eastern direction until Groenestraat.

36.

Follow Groenestraat in northern direction until “de Linge” (river).

37.

Follow Linge in north-eastern direction until Beldertseweg (N835).

38.

Follow Beldertseweg in northern diection until crossing with the “Amsterdam-Rijnkanaal”.

29.11.2020

1.

From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern direction until tram line.

2.

Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat.

3.

Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat.

4.

Follow Meidoornstraat in eastern direction until Korenbloemstraat.

5.

Follow Korenbloemstraat in eastern directionuntil Florastraat

6.

Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang.

7.

Folow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat.

8.

Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

9.

Follow van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329).

10.

Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat.

11.

Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat.

12.

Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg.

13.

Follow Middenweg in south-eatern direction until Mekkersteeg.

14.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

15.

Follow Zuidweg in western direction until Veerweg.

16.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

17.

Follow Raandhuisdijk in western direction until Veerweg.

18.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

19.

Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg.

21.

Follow Wamelseweg in northern direction turing into Zijvond until Liesbroekstraat.

22.

Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg.

23.

Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat.

24.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322).

25.

Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat.

Mill-21.11.2020 sad-29.11.2020

1.

From Marsdijk at the Bicycle ferry cross the “Nederrijn” towards Veerweg.

2.

Follow Veerweg in northern direction until Herenstraat.

3.

Follow Herenstraat in eastern direction turning into Grebbeweg until Grebbedijk.

4.

Follow Grebbedijk in eastern direction turning into “Nederrijn” until Wolfswaard.

5.

Follow Wolfswaard in southerns direction until Randwijkse Rijndijk

6.

Follow Randwijkse Rijndijk in eastern direction until Lakemondsestraat.

7.

Follow Lakemondsestraat in southern directtion until De Hel.

8.

Follow De Hel in southerns direction turning into Tolsestraat until zandweg at nr 6.

9.

Follow Zandweg in southern direction until Gesperdensestraat.

10.

Follow Gesperdensestraat in eastern direction until Wuustweg.

11.

Follow Wuustweg in southern direction until Boelenhamsestraat.

12.

Follow Boelenhamsestraat in western direction until railway track.

13.

Follow the railway track in eastern direction until Leigraafseweg.

14.

Follow Leigraafseweg in southern direction until A15.

15.

Follow A15 in eastern direction until Andeltsche Leigraaf.

16.

Follow Andeltsche Leigraaf in southern direction until Engelandstraat.

17.

Follow Engelandstraat in western direction until Steeg.

18.

Follow De Steeg in southern direction turning into Molenhofstaat until Groenestraat.

19.

Follow Groenestraat in eastern direction until Horstweg.

20.

Follow Horstweg in southern direction until Waalbandijk.

21.

Follow Waalbandijk in eastern direction, crossing “de Waal” until Uiterwaard.

22.

Cross Uiterwaard until Dijk.

23.

Follow Dijk in southern direction until Molenstraat.

24.

Follow Molenstraat in western direction until Leegstraat.

25.

Follow Leegstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

26.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Plakstraat.

27.

Follow Plakstraat in southern direction until Koningstraat.

28.

Follow Koningstraat in eastern direction until A50.

29.

Follow A50 in southern direction until Ficarystraat.

30.

Follow Ficarystraat in eastern direction until Wazelsedijk.

31.

Follow Wezelsedijk in southerns direction until Hoogvonderweg.

32.

Follow Hoogvonderweg in western direction, tuning into Wezelseveldweg until Broekstraat.

33.

Follow Broekstraat in eaastern direction until Puitsestraat.

34.

Follow Puitsestraat in southerns direction, turning into Van Balverenlaan.

35.

Follow Balverenlaan in southern direction turning into Ruffelsdijk until N845.

36.

Follow N845 in southern direction until A326

37.

Follow A326 in western direction until A50.

38.

Follow A50 in southern direction until Bergemseweg.

39.

Follow Berghemseweg in western direction until railway track.

40.

Follow the railway track in western direction until Hertogin Johannasingel.

41.

Follow Hertogin Johannasingel in northern direction until Gewandeweg.

42.

Follow Gewandeweg in western direction until Huizenbeemdweg.

43.

Follow Huizenbeemdweg in northern direction until Lutterstraat.

44.

Follow Lutterstraat in northern direction until Tiendweg.

45.

Follow Tiendweg in western direction until Weisestraat.

46.

Follow Weisestraat in northern direction until Valkseweg.

47.

Follow Valkseweg in western direction until Lithseweg.

48.

Follow Lithseweg crossing “de Maas” until Maasdijk.

49.

Follow Maasdijk in northern direction crossing “de Waal” until Waalbandijk.

50.

Follow Waalbandijk in northern direction until Jonkheer P.A. Reuchlinlaan.

51.

Follow Jonkheer P.A. Reuchlinlaan in northern direction until Provincialeweg.

52.

Follow Provincialeweg in northern direction until Rivierenlandlaan.

53.

Follow Rivierenlandlaan in northern direction unwil Industrieweg.

54.

Follow Industrieweg in northern direction, turning into Beldertseweg until Ommerenweg.

55.

Follow Ommerenweg in eastern direction until Voorburgseweg.

56.

Follow Voorburgseweg in eastern direction, turning into Dokter Guepinlaan until Kerststraat.

57.

Follow Kerststraat in northern direction until Groenestraat.

58.

Follow Groenestraat in eastern direction until Hogebrinksestraat.

59.

Follow Hogebrinksestraat in southern direction until Beemsestraat.

60.

Follow Beemsestraat in northern direction, turning into Rijndijk until Waaijweg.

61.

Follow Waaijweg in eastern direction until Drosseweg.

62.

Follow Drosseweg in northern direction until Marsdijk.

63.

Follow Marsdijk in eastern direction until the Bicycle ferry.

7.12.2020

1.

From Waalbandijk follow “de Waal” in eastern direction until Waalbandijk at nr 155.

2.

Follow Waalbandijk at nr 155 in southern direction, turning into Heersweg until Kerkstraat.

3.

Follow Kerkstraat in southern direction until Van Heemstraweg.

4.

Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Scharenburg.

5.

Follow Scharenburg in southern direction until Molenweg.

6.

Follow Molenweg in southern direction until Broerstraat.

7.

Follow Broerstraat in western direction until Neersteindsestraat.

8.

Follow Neerdeindsestraat in eastern direction, turning into Bikkeldan until Singel.

9.

Follow Singel in southern direction until Middenweg.

10.

Follow Middenweg in eastern direction until Mekkersteeg.

11.

Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.

12.

Follow Zuidweg in western direction until Noord Zuid N329.

13.

Follow Noord Zuid N329 in southern direction until “de Maas” (river).

14.

Follow “de Maas“ in western direction until Veerweg.

15.

Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.

16.

Follow Raadhuisdijk in western direction until Kapelstraat.

17.

Follow Kapelstraat in northern direction, turning into Den Hoedweg until Dijkgraaf De Leeuweg.

18.

Follow Dijkgraaf De Leeuweg in western direction until Wolderweg.

19.

Follow Wolderweg in northern direction until Nieuweweg.

20.

Follow Nieuweweg in eastern direction until Liesterstraat.

21.

Follow Liesterstraat in eastern direction until Zijveld.

22.

Follow Zijveld in northern direction until Zandstraat.

23.

Follow Zandstraat in eastern direction until Dijkstraat.

24.

Follow Dijkstraat in northern direction until Waalbandijk.

Mid-29.11.2020 sas-7.12.2020