ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 337

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 63
14 ta' Ottubru 2020


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2020/1474 tat-13 ta’ Ottubru 2020 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 360/2012 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodu tiegħu ta’ applikazzjoni u deroga limitata fiż-żmien għal impriżi f’diffikultà biex iqisu l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 ( 1 )

1

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (UE) 2020/1475 tat-13 ta’ Ottubru 2020 dwar approċċ ikkoordinat għar-restrizzjoni tal-moviment liberu b'reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19 ( 1 )

3

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

14.10.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 337/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1474

tat-13 ta’ Ottubru 2020

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 360/2012 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodu tiegħu ta’ applikazzjoni u deroga limitata fiż-żmien għal impriżi f’diffikultà biex iqisu l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/1588 tat-13 ta’ Lulju 2015 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal ċerti kategoriji ta’ għajnuna mill-Istat orizzontali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 2(1) tiegħu,

Wara li kkonsultat lill-Kumitat Konsultattiv dwar l-Għajnuna mill-Istat,

Billi:

(1)

Skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 360/2012 (2), l-għajnuna taħt ċertu limitu mogħtija lill-impriżi għall-forniment ta’ servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali titqies li ma tissodisfax il-kriterji kollha tal-Artikolu 107(1) tat-Trattat u hija, għalhekk, eżentata mill-ħtieġa ta’ notifika tal-Artikolu 108(3) tat-Trattat, soġġett għal ċerti kundizzjonijiet.

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 360/2012 se jiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2020.

(3)

Huwa meħtieġ li tiġi pprovduta prevedibbiltà u ċertezza legali, filwaqt li jiġi mħejji aġġornament possibbli fil-futur tar-Regolament (UE) Nru 360/2012, allinjat ma’ aġġornament possibbli fil-futur tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1407/2013 (3).

(4)

Għalhekk, l-ewwel jenħtieġ li l-perjodu tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 360/2012 jiġi estiż. It-tieni nett, f’konformità mal-Linji Gwida tal-Kummissjoni għal Regolamentazzjoni Aħjar, ir-Regolament (UE) Nru 360/2012 u r-regoli l-oħra dwar is-SIEĠ stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Diċembru 2011 (4), fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat tal-Unjoni Ewropea għall-kumpens mogħti għall-fornitura ta’ servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali (5) u fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni — Qafas tal-Unjoni Ewropea għall-għajnuna mill-Istat fil-forma ta’ kumpens għal servizz pubbliku (2011) (6), sa fejn dawn japplikaw għas-servizzi tas-saħħa u dawk soċjali, jenħtieġ li jiġu evalwati. Il-Kummissjoni varat l-evalwazzjoni ta’ dawn ir-regoli diġà f’Ġunju 2019. Jenħtieġ li l-estensjoni tar-Regolament (UE) Nru 360/2012 tippermetti lill-Kummissjoni biex tqis ir-riżultati tal-Kontroll tal-Idoneità li jkopri wkoll ir-Regolament (UE) Nru 1407/2013. Għalhekk id-durata tal-estensjoni tar-Regolament (UE) Nru 360/2012 jenħtieġ li tiġi allinjata mad-durata tal-estensjoni tar-Regolament (UE) Nru 1407/2013. Jenħtieġ li din l-estensjoni tippermetti lill-Kummissjoni biex ikollha stampa aktar sħiħa ta’ kif l-elementi differenti taż-żewġ regolamenti jaħdmu flimkien. Jenħtieġ li l-estensjoni taż-żmien li tkun limitata fiż-żmien tikkontribwixxi biex tipprovdi ċertezza legali lill-impriżi fdati b’SIEĠ u m’għandhiex twassal għal żieda fil-piż amministrattiv minħabba li l-miżuri ta’ kumpens li ma jaqbżux EUR 500 000 matul kwalunkwe perjodu ta’ tliet snin fiskali mogħtija lil impriżi li jipprovdu SIEĠ, se jkomplu jitqiesu li mhumiex għajnuna mill-Istat.

(5)

Għalhekk, jenħtieġ li l-perjodu tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 360/2012 jiġi estiż bi tliet snin. sal-31 ta’ Diċembru 2023.

(6)

Fid-dawl tal-konsegwenzi ekonomiċi u finanzjarji li t-tifqigħa tal-COVID-19 għandha fuq l-impriżi u sabiex tiġi żgurata l-konsistenza mar-rispons ta’ politika ġenerali adottat mill-Kummissjoni, speċjalment fil-perjodu 2020-2021, jenħtieġ li l-impriżi li saru impriżi f’diffikultà bħala konsegwenza tat-tifqigħa tal-COVID-19 jibqgħu eliġibbli skont ir-Regolament (UE) Nru 360/2012 għal perjodu ta’ żmien limitat.

(7)

Jenħtieġ, għalhekk, li r-Regolament (UE) Nru 360/2012 jiġi emendat b’dan il-mod,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) Nru 360/2012 huwa emendat kif ġej:

(a)

Fl-Artikolu 1 jiddaħħal il-paragrafu 2a li ġej:

“2a.   B’deroga mill-punt (h) tal-paragrafu 2, dan ir-Regolament għandu japplika għal impriżi li ma kinux f’diffikultà fil-31 ta’ Diċembru 2019 iżda saru impriżi f’diffikultà fil-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2020 sat-30 ta’ Ġunju 2021.”

(b)

Fl-Artikolu 5, it-tieni paragrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Għandu japplika sal-31 ta’ Diċembru 2023.”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta’ Ottubru 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 248, 24.9.2015, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 360/2012 tal-25 ta’ April 2012 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għall-għajnuna de minimis mogħtija lil intrapriżi li jipprovdu servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali (ĠU L 114, 26.4.2012, p. 8).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1407/2013 tat-18 ta’ Diċembru 2013 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għall-għajnuna de minimis (ĠU L 352, 24.12.2013, p. 1).

(4)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Diċembru 2012 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 106(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għall-għajnuna mill-Istat taħt il-forma ta’ kumpens għas-servizzi pubbliċi mogħti lil ċerti impriżi inkarigati bil-ġestjoni ta’ servizzi ta’ interess ekonomiku, C(2011) 9380, ġenerali (ĠU L 7, 11.1.2012, p. 3).

(5)  ĠU C 8, 11.1.2012, p. 4.

(6)  ĠU C 8, 11.1.2012, p. 15.


RAKKOMANDAZZJONIJIET

14.10.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 337/3


RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2020/1475

tat-13 ta’ Ottubru 2020

dwar approċċ ikkoordinat għar-restrizzjoni tal-moviment liberu b'reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 21(2), l-Artikolu 168(6) u l-ewwel u t-tieni sentenza tal-Artikolu 292 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Iċ-ċittadinanza tal-Unjoni tagħti lil kull ċittadin tal-Unjoni d-dritt tal-moviment liberu.

(2)

Skont l-Artikolu 21(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), kull ċittadin tal-Unjoni għandu jkollu d-dritt li jiċċaqlaq u jgħix liberament fit-territorju tal-Istati Membri, soġġett għal-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet stabbiliti fit-Trattati u mill-miżuri adottati għall-applikazzjoni tagħhom. Id-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) tagħti effett lil dak id-dritt. L-Artikolu 45 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-Karta) jipprevedi wkoll libertà ta' moviment u ta' residenza. Peress li jirriżulta li l-azzjoni tal-Unjoni hija meħtieġa biex jintlaħaq l-objettiv stabbilit fl-Artikolu 21 TFUE, u t-Trattati ma jipprovdux b'modi oħra s-setgħat meħtieġa, il-Kunsill jista' jadotta dispożizzjonijiet bil-ħsieb li jiffaċilita l-eżerċizzju tad-drittijiet ta' moviment u ta' residenza liberi.

(3)

Skont l-Artikolu 168(1) TFUE, fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet kollha tal-Unjoni jrid jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

(4)

Fit-30 ta' Jannar 2020, id-Direttur Ġenerali tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) iddikjara emerġenza tas-saħħa pubblika ta' rilevanza internazzjonali minħabba t-tifqigħa globali ta' coronavirus ġdid, li jikkawża l-marda tal-Coronavirus 2019 (COVID-19). Fil-11 ta' Marzu 2020, id-WHO għamlet il-valutazzjoni li l-COVID-19 tista' tiġi kkaratterizzata bħala pandemija.

(5)

Biex jillimitaw it-tixrid tal-virus, l-Istati Membri adottaw diversi miżuri, li wħud minnhom kellhom impatt fuq id-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni li jiċċaqalqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri, bħal restrizzjonijiet fuq id-dħul jew rekwiżiti għal vjaġġaturi transfruntiera biex jagħmlu l-kwarantina.

(6)

Fit-13 ta' Frar 2020, il-Kunsill adotta Konklużjonijiet dwar il-COVID-19 (2) li fihom ħeġġeġ lill-Istati Membri jaġixxu flimkien, f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, b'mod proporzjonat u xieraq biex jiżviluppaw koordinazzjoni mill-qrib u msaħħa bejn l-Istati Membri biex tiġi żgurata l-effikaċja tal-miżuri kollha, inkluż, jekk ikun meħtieġ, miżuri rigward l-ivvjaġġar, filwaqt li jiġi ssalvagwardjat il-moviment liberu fl-Unjoni, biex tiġi żgurata l-aħjar protezzjoni tas-saħħa pubblika.

(7)

Fl-10 ta' Marzu 2020, il-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern tal-Unjoni Ewropea enfasizzaw il-bżonn ta' approċċ Ewropew konġunt fir-rigward tal-COVID-19.

(8)

Minn Marzu 2020, il-Kummissjoni adottat għadd ta' Linji Gwida u Komunikazzjonijiet bil-għan li tappoġġa l-isforzi ta' koordinazzjoni tal-Istati Membri u tissalvagwardja l-moviment liberu fl-Unjoni fiż-żminijiet tal-pandemija tal-COVID-19 (3).

(9)

Peress li l-pandemija tal-COVID-19 ikkawżat emerġenza tas-saħħa mingħajr preċedent, il-protezzjoni tas-saħħa pubblika saret prijorità prevalenti kemm għall-Unjoni kif ukoll għall-Istati Membri tagħha. Fuq il-bażi li tiġi protetta s-saħħa pubblika, l-Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri li jirrestrinġu l-moviment liberu tal-persuni fl-Unjoni. Skont l-Artikolu 168(7) TFUE, id-definizzjoni tal-politiki nazzjonali tas-saħħa, inkluż l-organizzazzjoni u l-forniment ta' servizzi tas-saħħa u tal-kura medika, hija r-responsabbiltà tal-Istati Membri u għalhekk tista' tvarja minn Stat Membru għal ieħor. Filwaqt li l-Istati Membri huma kompetenti biex jiddeċiedu dwar l-aktar miżuri xierqa biex jissalvagwardjaw is-saħħa pubblika, inkluż pereżempju rekwiżiti ta' kwarantina jew ta' ttestjar, huwa xieraq li tiġi żgurata l-koordinazzjoni ta' dawn il-miżuri, bil-ħsieb li jiġi ssalvagwardjat l-eżerċizzju tad-dritt tal-moviment liberu u tiġi miġġielda theddida transfruntiera serja għas-saħħa bħall-Covid-19.

(10)

Meta jadottaw u japplikaw restrizzjonijiet għall-moviment liberu, jenħtieġ li l-Istati Membri jirrispettaw il-prinċipji tad-dritt tal-Unjoni, b'mod partikolari l-proporzjonalità u n-nondiskriminazzjoni. Din ir-Rakkomandazzjoni hija maħsuba biex tiffaċilita l-applikazzjoni ta' dawn il-prinċipji, b'mod ikkoordinat, għas-sitwazzjoni eċċezzjonali kkawżata mill-pandemija tal-COVID-19. Għalhekk, jenħtieġ li l-mekkaniżmi stabbiliti b'din ir-Rakkomandazzjoni jkunu limitati strettament fil-kamp ta' applikazzjoni u fiż-żmien għar-restrizzjonijiet adottati b'reazzjoni għal din il-pandemija.

(11)

Miżuri unilaterali f'dan il-qasam għandhom il-potenzjal li jikkawżaw tfixkil sinifikanti peress li n-negozji u ċ-ċittadini qed iħabbtu wiċċhom ma' firxa wiesgħa ta' miżuri diverġenti u li jinbidlu malajr. Dan huwa partikolarment dannuż f'sitwazzjoni fejn l-ekonomija Ewropea diġà ġiet affettwata b'mod sinifikanti mill-virus.

(12)

Din ir-Rakkomandazzjoni tfittex li tiżgura koordinazzjoni akbar fost l-Istati Membri li jkunu qed jikkunsidraw l-adozzjoni ta' miżuri li jirrestrinġu l-moviment liberu għal raġunijiet ta' saħħa pubblika. Biex ir-restrizzjonijiet ikunu limitati għal dak li huwa strettament meħtieġ, jenħtieġ li l-Istati Membri, b'mod mhux diskriminatorju u sa fejn hu possibbli, japplikaw dawk ir-restrizzjonijiet għall-persuni li jkunu ġejjin minn żoni jew reġjuni speċifiċi partikolarment milquta minflok għat-territorju kollu ta' Stat Membru.

(13)

Approċċ ikkoordinat fost l-Istati Membri jeħtieġ sforzi konġunti fuq il-punti ewlenin li ġejjin: l-applikazzjoni ta' kriterji u livelli limitu komuni meta jiġi deċiż jekk għandhomx jiġu introdotti restrizzjonijiet għall-moviment liberu, immappjar tar-riskju ta' trażmissjoni tal-COVID-19 abbażi ta' kodiċi tal-kuluri maqbul, u approċċ ikkoordinat fir-rigward tal-miżuri, jekk ikun hemm, li jistgħu jiġu applikati b'mod xieraq għall-persuni li jiċċaqalqu bejn iż-żoni, skont il-livell tar-riskju ta' trażmissjoni f'dawk iż-żoni.

(14)

Il-kriterji u l-livelli limitu deskritti f'din ir-Rakkomandazzjoni huma bbażati fuq id-data pprovduta mill-Istati Membri. Jenħtieġ li kull ġimgħa jiġu ppubblikati u aġġornati sett ta' data komprensiv u mapep li jiddeskrivu l-istatus tal-kriterji komuni għar-reġjuni tal-UE miċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard, bl-użu tad-data pprovduta mill-Istati Membri.

(15)

Fid-dawl tas-sitwazzjoni epidemjoloġika li qed tevolvi, jenħtieġ li l-Kummissjoni, appoġġata miċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard, tivvaluta b'mod regolari l-kriterji, il-ħtiġijiet tad-data u l-livelli limitu deskritti f'din ir-Rakkomandazzjoni, inkluż jekk jenħtieġx li jitqiesu kriterji oħra jew jekk jenħtieġx li jiġu adattati l-livelli limitu, u tibgħat is-sejbiet tagħha lill-Kunsill għall-kunsiderazzjoni tiegħu, flimkien ma' proposta biex tiġi emendata r-Rakkomandazzjoni, fejn ikun meħtieġ.

(16)

Jenħtieġ li din ir-Rakkomandazzjoni ma tinftehimx bħala li tiffaċilita jew tħeġġeġ l-adozzjoni ta' restrizzjonijiet għall-moviment liberu stabbiliti b'reazzjoni għall-pandemija, iżda pjuttost tfittex li tipprovdi approċċ ikkoordinat f'każ li Stat Membru kellu jiddeċiedi li jintroduċi tali restrizzjonijiet. Id-deċiżjoni dwar jekk għandhomx jiġu introdotti restrizzjonijiet għall-moviment liberu tibqa' r-responsabbiltà tal-Istati Membri, li jridu jikkonformaw mar-rekwiżiti tad-dritt tal-Unjoni. Bl-istess mod, l-Istati Membri jżommu l-flessibbiltà li ma jintroduċux restrizzjonijiet anki jekk il-kriterji u l-limiti stabbiliti f'din ir-Rakkomandazzjoni jintlaħqu.

(17)

Jenħtieġ li r-restrizzjonijiet fuq il-moviment liberu jkunu kkunsidrati biss meta l-Istati Membri jkollhom evidenza biżżejjed biex jiġġustifikaw tali restrizzjonijiet f'termini tal-benefiċċju tagħhom għas-saħħa pubblika u jkollhom raġunijiet validi biex jemmnu li r-restrizzjonijiet ikunu effettivi.

(18)

Biex jiġi limitat it-tfixkil għas-suq intern u l-ħajja familjari waqt li tkun għaddejja l-pandemija, il-vjaġġaturi b'funzjoni jew ħtieġa essenzjali, bħall-ħaddiema jew il-persuni li jaħdmu għal rashom li jeżerċitaw okkupazzjonijiet kritiċi, il-ħaddiema transfruntiera, il-ħaddiema tat-trasport jew il-fornituri tas-servizzi tat-trasport, il-baħħara, u l-persuni li jivvjaġġaw għal raġunijiet imperattivi tan-negozju jew tal-familja, inkluż il-membri tal-familji transfruntiera li jivvjaġġaw fuq bażi regolari, jenħtieġ li ma jkunux obbligati jagħmlu l-kwarantina.

(19)

Informazzjoni ċara, f'waqtha u komprensiva għall-Istati Membri l-oħrajn u għall-pubbliku ġenerali hija kruċjali biex jiġu limitati l-impatti ta' kwalunkwe restrizzjoni fis-seħħ fuq il-moviment liberu, li tiżgura prevedibbiltà, ċertezza legali u konformità miċ-ċittadini,

ADOTTA DIN IR-RAKKOMANDAZZJONI:

Prinċipji Ġenerali

Meta jadottaw u japplikaw miżuri biex jipproteġu s-saħħa pubblika b'reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19, jenħtieġ li, sa fejn ikun possibbli, l-Istati Membri jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom abbażi tal-prinċipji li ġejjin:

1.

Kwalunkwe restrizzjoni għall-moviment liberu tal-persuni fl-Unjoni stabbilita biex tillimita t-tixrid tal-COVID-19 jenħtieġ li tkun ibbażata fuq raġunijiet speċifiċi u limitati ta' interess pubbliku, jiġifieri l-protezzjoni tas-saħħa pubblika. Huwa meħtieġ li dawn il-limitazzjonijiet jiġu applikati f'konformità mal-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni, b'mod partikolari l‐proporzjonalità u n-nondiskriminazzjoni. Għalhekk, jenħtieġ li kwalunkwe miżura li tittieħed ma testendix lil hinn minn dak li huwa strettament meħtieġ biex tiġi ssalvagwardjata s-saħħa pubblika.

2.

Jenħtieġ li kwalunkwe restrizzjoni titneħħa hekk kif is-sitwazzjoni epidemjoloġika tippermetti.

3.

Ma jista' jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni bejn l-Istati Membri, pereżempju billi jiġu applikati regoli aktar ġenerużi għall-ivvjaġġar lejn u minn Stat Membru ġar meta mqabbel mal-ivvjaġġar lejn u minn Stati Membri oħra fl-istess sitwazzjoni epidemjoloġika.

4.

Ir-restrizzjonijiet ma jistgħux ikunu bbażati fuq in-nazzjonalità tal-persuna kkonċernata, iżda jenħtieġ li jkunu bbażati fuq fejn kienet il-persuna matul l-14-il jum ta' qabel il-wasla.

5.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jilqgħu dejjem liċ-ċittadini tagħhom stess u liċ-ċittadini tal-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom residenti fit-territorju tagħhom, u jenħtieġ li jiffaċilitaw it-tranżitu rapidu minn ġot-territorji tagħhom.

6.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jagħtu attenzjoni partikolari lill-ispeċifiċitajiet ta' reġjuni transfruntiera, reġjuni ultraperiferiċi, esklavi u żoni ġeografikament iżolati u lill-ħtieġa ta' kooperazzjoni fil-livell lokali u dak reġjonali.

7.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jiskambjaw regolarment l-informazzjoni dwar il-kwistjonijiet kollha koperti mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din ir-rakkomandazzjoni.

Kriterji komuni

8.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jqisu l-kriterji ewlenin li ġejjin meta jikkunsidraw li jirrestrinġu l-moviment liberu b'reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19:

(a)

ir-"rata kumulattiva fuq 14-il jum tan-notifiki tal-każijiet ta' COVID-19", jiġifieri, in-numru totali ta' każijiet ta' COVID-19 ġodda nnotifikati għal kull 100 000 abitant fl-aħħar 14-il jum fil-livell reġjonali;

(b)

ir-"rata ta' testijiet b'riżultat pożittiv", jiġifieri, il-perċentwal tat-testijiet b'riżultat pożittiv minn fost it-testijiet kollha għall-infezzjoni tal-COVID-19 imwettqa matul l-aħħar ġimgħa;

(c)

ir-"rata tal-ittestjar", jiġifieri, in-numru ta' testijiet għall-infezzjoni tal-COVID-19 għal kull 100 000 abitant imwettqa matul l-aħħar ġimgħa.

Data dwar il-kriterji komuni

9.

Biex jiġi żgurat li tkun disponibbli data komprensiva u komparabbli, jenħtieġ li l-Istati Membri, fuq bażi ta' kull ġimgħa, jipprovdu d-data disponibbli dwar il-kriterji msemmijin fil-punt 8 liċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu din id-data anki fil-livell reġjonali biex jiżguraw li kwalunkwe miżura tkun tista' tiġi mmirata lejn dawk ir-reġjuni fejn tkun strettament meħtieġa.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jiskambjaw informazzjoni dwar kwalunkwe strateġija ta' ttestjar li huma jsegwu.

Immappjar taż-żoni ta' riskju

10.

Abbażi tad-data pprovduta mill-Istati Membri, jenħtieġ li ċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard jippubblika mappa tal-Istati Membri tal-UE, imqassma skont ir-reġjuni, sabiex jappoġġa t-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Istati Membri. Jenħtieġ li din il-mappa tinkludi wkoll data mill-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u, malli l-kundizzjonijiet jippermettu (4), il-Konfederazzjoni Żvizzera. F'din il-mappa, jenħtieġ li ż-żoni jiġu mmarkati bil-kuluri li ġejjin:

(a)

bl-aħdar, jekk ir-rata kumulattiva fuq 14-il jum tan-notifiki tal-każijiet ta' COVID-19 tkun inqas minn 25 u r-rata ta' testijiet b'riżultat pożittiv tat-testijiet għall-infezzjoni tal-COVID-19 tkun inqas minn 4 %;

(b)

bl-oranġjo, jekk ir-rata kumulattiva fuq 14-il jum tan-notifiki tal-każijiet ta' COVID-19 tkun inqas minn 50 imma r-rata ta' testijiet b'riżultat pożittiv tat-testijiet għall-infezzjoni tal-COVID-19 tkun ta' 4 % jew aktar, jew, jekk ir-rata kumulattiva fuq 14‐il jum tan-notifiki tal-każijiet ta' COVID-19 tvarja minn 25 sa 150 iżda r-rata ta' testijiet b'riżultat pożittiv tat-testijiet għall-infezzjoni tal-COVID-19 tkun inqas minn 4 %;

(c)

bl-aħmar, jekk ir-rata kumulattiva fuq 14-il jum tan-notifiki tal-każijiet ta' COVID-19 tkun ta' 50 jew aktar u r-rata ta' testijiet b'riżultat pożittiv tat-testijiet għall-infezzjoni tal-COVID-19 tkun ta' 4 % jew aktar, jew jekk ir-rata kumulattiva fuq 14-il jum tan-notifiki tal-każijiet ta' COVID-19 tkun aktar minn 150 għal kull 100 000 abitant;

(d)

bil-griż, jekk ma jkunx hemm biżżejjed informazzjoni biex jiġu vvalutati l-kriterji fil-punti (a) sa (c) jew jekk ir-rata tal-ittestjar tkun 300 test għall-infezzjoni tal-COVID-19, jew inqas, għal kull 100 000 abitant.

Jenħtieġ li ċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard jippubblika wkoll mapep separati għal kull indikatur ewlieni li jikkontribwixxi għall-mappa komprensiva: ir-rata ta' notifika ta' 14-il jum fil-livell reġjonali, kif ukoll ir-rati tal-ittestjar u r-rati ta' testijiet b'riżultat pożittiv fil-livell nazzjonali matul l-aħħar ġimgħa. Ladarba d-data tkun disponibbli fil-livell reġjonali, jenħtieġ li l-mapep kollha jkunu bbażati fuq din id-data.

11.

Kull ġimgħa, jenħtieġ li ċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard jippubblika verżjonijiet aġġornati tal-mapep u d-data sottostanti.

Livelli limitu komuni jekk jiġu kkunsidrati r-restrizzjonijiet tal-moviment liberu għal raġunijiet ta' saħħa pubblika

12.

Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jirrestrinġux il-moviment liberu tal-persuni li jivvjaġġaw lejn jew minn żoni ta' Stat Membru ieħor ikklassifikati bħala "ħodor" skont il-punt 10.

13.

Jekk jikkunsidraw jekk għandhomx japplikaw restrizzjonijiet fuq żona li ma tkunx ikklassifikata bħala "ħadra" skont il-punt 10,

(a)

jenħtieġ li l-Istati Membri jirrispettaw id-differenzi fis-sitwazzjoni epidemjoloġika bejn iż-żoni oranġjo u dawk ħomor u jaġixxu b'mod proporzjonat;

(b)

l-Istati Membri jistgħu jqisu kriterji u xejriet addizzjonali. Għal dan il-għan, l-ECDC ser jipprovdi data dwar id-daqs tal-popolazzjoni, ir-rata ta' rikoveru l-isptar, ir-rata ta' ammissjoni fl-ICU u r-rata ta' mortalità, jekk ikunu disponibbli, fuq bażi ta' kull ġimgħa;

(c)

jenħtieġ li l-Istati Membri jqisu s-sitwazzjoni epidemjoloġika fit-territorju tagħhom stess, inkluż il-politiki tal-ittestjar, in-numru ta' testijiet imwettqa u r-rata ta' testijiet b'riżultat pożittiv, u indikaturi epidemjoloġiċi oħrajn;

(d)

jenħtieġ li l-Istati Membri jqisu l-istrateġiji tal-ittestjar u jagħtu attenzjoni partikolari lis-sitwazzjoni ta' żoni b'rati għoljin ta' ttestjar.

Koordinazzjoni bejn l-Istati Membri

14.

L-Istati Membri li jkun beħsiebhom japplikaw restrizzjonijiet fuq il-persuni li jivvjaġġaw lejn jew minn żona li ma tkunx ikklassifikata bħala "ħadra" skont il-punt 10, abbażi tal-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tagħhom stess, jenħtieġ li l-ewwel jinfurmaw lill-Istat Membru affettwat, qabel id-dħul fis-seħħ. Jenħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari lill-kooperazzjoni transfruntiera, reġjuni ultraperiferiċi, esklavi u żoni ġeografikament iżolati. Jenħtieġ li l-Istati Membri l-oħrajn u l-Kummissjoni jiġu infurmati wkoll bl-intenzjoni qabel id-dħul fis-seħħ. Jekk ikun possibbli, l-informazzjoni għandha tingħata 48 siegħa qabel.

Biex jinfurmaw lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jużaw networks ta' komunikazzjoni stabbiliti inkluż in-network tar-Rispons Politiku Integrat f'Sitwazzjonijiet ta' Kriżi (IPCR). Jenħtieġ li l-punti ta' kuntatt tal-IPCR jiżguraw li l-informazzjoni tingħadda lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom mingħajr dewmien.

15.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jinfurmaw minnufih lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bit-tneħħija jew bit-taffija ta' kwalunkwe miżura restrittiva introdotta qabel, li jenħtieġ li tidħol fis-seħħ malajr kemm jista' jkun.

Jenħtieġ li r-restrizzjonijiet għall-moviment liberu jitneħħew meta żona terġa' tiġi kklassifikata bħala "ħadra" skont il-punt 10, dment li jkunu għaddew mill-inqas 14-il jum mill-introduzzjoni tagħhom.

16.

Sa mhux aktar tard minn sebat ijiem wara l-adozzjoni ta' din ir-Rakkomandazzjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jneħħu gradwalment ir-restrizzjonijiet applikati fuq iż-żoni kklassifikati bħala "ħodor" skont il-punt 10 qabel l-adozzjoni ta' din ir-Rakkomandazzjoni.

Qafas komuni fir-rigward tal-miżuri possibbli għall-vjaġġaturi li jkunu ġejjin minn żoni ta' riskju ogħla

17.

Jenħtieġ li l-Istati Membri fil-prinċipju ma jirrifjutawx id-dħul ta' persuni li jkunu qed jivvjaġġaw minn Stati Membri oħrajn.

L-Istati Membri li jqisu li jkun meħtieġ li jintroduċu restrizzjonijiet għall-moviment liberu, abbażi tal-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tagħhom stess, jistgħu jirrikjedu li l-persuni li jkunu qed jivvjaġġaw minn żona li ma tkunx ikklassifikata bħala "ħadra" skont il-punt 10

(a)

jagħmlu kwarantina/awtoiżolament; u/jew

(b)

jagħmlu test għall-infezzjoni tal-COVID-19 wara l-wasla.

L-Istati Membri jistgħu joffru lill-vjaġġaturi l-għażla li jissostitwixxu t-test imsemmi fl-ittra (b) b'test għall-infezzjoni tal-COVID-19 imwettaq qabel il-wasla.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jsaħħu l-isforzi ta' koordinazzjoni dwar it-tul tal-kwarantina/l-awtoiżolament u l-possibbiltajiet ta' sostituzzjoni. Kull fejn possibbli u f'konformità mal-istrateġiji deċiżi mill-Istati Membri, l-iżvilupp tal-ittestjar għandu jiġi mħeġġeġ.

18.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jirrikonoxxu b'mod reċiproku r-riżultati tat-testijiet għall-infezzjoni tal-COVID-19 imwettqa fi Stati Membri oħrajn minn korpi tas-saħħa ċċertifikati. Jenħtieġ li l-Istati Membri jtejbu l-kooperazzjoni dwar aspetti differenti relatati mal-ittestjar, inkluż il-verifika taċ-ċertifikati tal-ittestjar, b'kont meħud tar-riċerka u l-pariri ta' esperti epidemjoloġiċi kif ukoll tal-aħjar prattiki.

19.

Jenħtieġ li l-vjaġġaturi b'funzjoni jew ħtieġa essenzjali ma jkunux meħtieġa jagħmlu kwarantina, matul l-eżerċitar ta' din il-funzjoni essenzjali, b'mod partikolari:

(a)

ħaddiema jew persuni li jaħdmu għal rashom li jeżerċitaw okkupazzjonijiet kritiċi, inkluż ħaddiema fil-qasam tal-kura tas-saħħa, ħaddiema fruntaliera u stazzjonati kif ukoll ħaddiema staġjonali kif imsemmi fil-Linji Gwida rigward l-eżerċitar tal-moviment liberu tal-ħaddiema matul it-tifqigħa tal-COVID-19 (5);

(b)

ħaddiema tat-trasport jew fornituri ta' servizzi tat-trasport, inkluż sewwieqa ta' vetturi tal-merkanzija li jkunu qed iġorru oġġetti għall-użu fit-territorju kif ukoll dawk li sempliċiment jgħaddu bi tranżitu;

(c)

pazjenti li jivvjaġġaw għal raġunijiet mediċi imperattivi;

(d)

tfal tal-iskola, studenti u trainees li jivvjaġġaw barra mill-pajjiż fuq bażi ta' kuljum;

(e)

persuni li jkunu qed jivvjaġġaw għal raġunijiet imperattivi ta' familja jew negozju;

(f)

diplomatiċi, persunal ta' organizzazzjonijiet internazzjonali u persuni mistiedna minn organizzazzjonijiet internazzjonali li l-preżenza fiżika tagħhom hija meħtieġa għall-funzjonament tajjeb ta' dawn l-organizzazzjonijiet, persunal militari u uffiċjali tal-pulizija, u ħaddiema tal-għajnuna umanitarja u persunal tal-protezzjoni ċivili fil-qadi tal-funzjonijiet tagħhom;

(g)

passiġġieri fi tranżitu;

(h)

baħħara;

(i)

ġurnalisti, fil-qadi ta' dmirijiethom.

20.

L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li persuni li jidħlu fit-territorju tagħhom jippreżentaw formoli tal-lokalizzazzjoni tal-passiġġieri f'konformità mar-rekwiżiti tal-protezzjoni tad-data. Jenħtieġ li tiġi żviluppata Formola Ewropea Komuni tal-Lokalizzazzjoni tal-Passiġġieri għall-użu possibbli mill-Istati Membri. Kull meta jkun possibbli, jenħtieġ li tintuża għażla diġitali għall-informazzjoni tal-lokalizzazzjoni tal-passiġġieri sabiex jiġi ssimplifikat l-ipproċessar, filwaqt li jiġi żgurat aċċess ugwali għaċ-ċittadini kollha.

21.

Kwalunkwe miżura applikata għall-persuni li jaslu minn żona kklassifikata bħala "ħamra", "oranġjo" jew "griża" skont il-punt 10 ma tistax tkun diskriminatorja, jiġifieri, jenħtieġ li tapplika bl-istess mod għaċ-ċittadini tal-Istat Membru kkonċernat li jirritornaw.

22.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li kwalunkwe rekwiżit formali impost fuq iċ-ċittadini u n-negozji jipprovdi benefiċċju konkret għall-isforzi tas-saħħa pubblika biex tiġi miġġielda l-pandemija u ma joħloqx piż amministrattiv żejjed u bla bżonn.

23.

Jekk persuna tiżviluppa s-sintomi mal-wasla fid-destinazzjoni tagħha, jenħtieġ li l-ittestjar, id-dijanjożi, l-iżolament u t-traċċar tal-kuntatti jsiru skont il-prattika lokali, u d-dħul ma jiġix irrifjutat. Jenħtieġ li l-informazzjoni dwar każijiet misjuba mal-wasla tiġi kondiviża minnufih mal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika tal-pajjiżi li l-persuna kkonċernata kienet qed tirrisjedi fihom matul l-14-il jum preċedenti għall-finijiet tat-traċċar tal-kuntatti, bl-użu tas-Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni.

24.

Jenħtieġ li r-restrizzjonijiet ma jiħdux il-forma ta' projbizzjonijiet fuq l-operat ta' ċerti servizzi tat-trasport.

Komunikazzjoni u informazzjoni lill-pubbliku

25.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu informazzjoni ċara, komprensiva u f'waqtha lill-partijiet ikkonċernati rilevanti u lill-pubbliku ġenerali dwar kwalunkwe restrizzjoni għall-moviment liberu, kwalunkwe rekwiżit ta' akkumpanjament (pereżempju testijiet negattivi għall-infezzjoni tal-COVID-19 jew formoli tal-lokalizzazzjoni tal-passiġġieri), kif ukoll dwar il-miżuri applikati għall-vjaġġaturi li jkunu qed jivvjaġġaw minn żoni ta' riskju kemm jista' jkun malajr qabel ma jidħlu fis-seħħ miżuri ġodda. Bħala regola ġenerali, jenħtieġ li din l-informazzjoni tiġi ppubblikata 24 siegħa qabel ma l-miżuri jidħlu fis-seħħ, b'kont meħud tal-ħtieġa ta' xi flessibbiltà għal emerġenzi epidemjoloġiċi.

Jenħtieġ li din l-informazzjoni tkun disponibbli wkoll fuq il-pjattaforma web “Re-open EU”, li jenħtieġ li tinkludi kontroreferenza għall-mappa ppubblikata regolarment miċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard skont il-punti 10 u 11.

Jenħtieġ li s-sustanza tal-miżuri, il-kamp ta' applikazzjoni ġeografiku tagħhom u l-kategoriji ta' persuni li l-miżuri japplikaw għalihom jiġu deskritti b'mod ċar.

Reviżjoni

26.

Jenħtieġ li din ir-rakkomandazzjoni tiġi riveduta regolarment mill-Kummissjoni, bl-appoġġ taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrapporta dwarha b'mod regolari lill-Kunsill.

Magħmul fil-Lussemburgu, it-13 ta’ Ottubru 2020.

Għall-Kunsill

Il-President

M. ROTH


(1)  Id-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini ta' l-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri u li temenda r-Regolament (KEE) Nru 1612/68 u li tħassar id-Direttivi 64/221/KEE, 68/360/KEE, 72/194/KEE, 73/148/KEE, 75/34/KEE, 75/35/KEE, 90/364/KEE, 90/365/KEE u 93/96/KEE (ĠU L 158, 30.4.2004, p. 77).

(2)  ĠU C 57, 20.2.2020, p. 4.

(3)  Linji gwida tal-Kummissjoni għal miżuri ta' ġestjoni tal-fruntieri biex tiġi protetta s-saħħa u tiġi żgurata d-disponibbiltà tal-oġġetti u tas-servizzi essenzjali (ĠU C 86 I, 16.3.2020, p. 1), Linji gwida tal-Kummissjoni rigward l-eżerċitar tal-moviment liberu tal-ħaddiema (ĠU C 102 I, 30.3.2020, p. 12), "Pjan Direzzjonali Ewropew Konġunt għat-tneħħija tal-miżuri ta' konteniment tal-COVID-19" tal-President tal-Kummissjoni Ewropea u l-President tal-Kunsill Ewropew, Gwida tal-Kummissjoni dwar il-moviment liberu tal-professjonisti fil-kura medika u l-armonizzazzjoni minima tat-taħriġ fir-rigward tal-miżuri ta' emerġenza tal-COVID-19 (ĠU C 156, 8.5.2020, p. 1), Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lejn approċċ gradwali u kkoordinat għar-ritorn tal-libertà ta' moviment u t-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri interni (ĠU C 169, 15.5.2020, p. 30), Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tielet valutazzjoni tal-applikazzjoni tar-restrizzjoni temporanja fuq l-ivvjaġġar mhux essenzjali lejn l-UE COM(2020) 299 final, Linji gwida tal-Kummissjoni dwar il-ħaddiema staġjonali fl-UE fil-kuntest tat-tifqigħa tal-COVID-19 (ĠU C 235 I , 17.7.2020, p. 1), Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Korsiji Ħodor skont il-Linji Gwida għall-miżuri ta' ġestjoni tal-fruntieri biex tiġi protetta s-saħħa u tiġi żgurata d-disponibbiltà tal-oġġetti u tas-servizzi essenzjali (ĠU C 96I, 24.3.2020, p. 1), Linji gwida tal-Kummissjoni dwar l-Iffaċilitar tal-Operazzjonijiet tal-Merkanzija bl-Ajru waqt it-tifqigħa tal-COVID-19 (ĠU C 100 I, 27.3.2020, p. 1), u Linji gwida tal-Kummissjoni dwar il-ħarsien tas-saħħa tal-baħħara, tal-passiġġieri u ta' persuni oħrajn li jkunu jinsabu abbord il-bastimenti u dwar ir-ripatrijazzjoni u l-arranġamenti tal-ivvjaġġar tagħhom (ĠU C 119, 14.4.2020, p. 1).

(4)  Soġġett għal ftehim konkluż bejn l-UE u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kooperazzjoni fis-saħħa pubblika, inkluż dwar il-parteċipazzjoni tal-Konfederazzjoni Żvizzera fiċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard skont ir-Regolament (KE) Nru 851/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 li jistabbilixxi Ċentru Ewropew għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard (ĠU L 142, 30.4.2004, p. 1).

(5)  ĠU C 102 I , 30.3.2020, p. 12.