ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 317

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 63
1 ta' Ottubru 2020


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1361 tat-30 ta’ Settembru 2020 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2019 rigward ċerti pjanti tal-Malus domestica għat-tħawwil li joriġinaw mis-Serbja, u ċerti pjanti għat-tħawwil tal-Acer japonicum Thunberg, tal-Acer palmatum Thunberg u tal-Acer shirasawanum Koidzumi, li joriġinaw minn New Zealand

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1362 tat-30 ta’ Settembru 2020 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1213 rigward il-miżuri fitosanitarji għall-introduzzjoni fl-Unjoni ta’ ċerti pjanti għat-tħawwil tal-Acer japonicum Thunberg, tal-Acer palmatum Thunberg u tal-Acer shirasawanum Koidzumi, li joriġinaw minn New Zealand

5

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1363 tat-30 ta’ Settembru 2020 dwar l-awtorizzazzjoni tal-preparat tal-Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 bħala addittiv tal-għalf għall-ispeċijiet porċini kollha (detentur tal-awtorizzazzjoni Chr. Hansen A/S) ( 1 )

10

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1364 tat-23 ta’ Settembru 2020 dwar mezzi legali għall-protezzjoni fl-UE: il-promozzjoni tar-risistemazzjoni, l-ammissjoni umanitarja u mezzi komplementari oħra

13

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1365 tat-23 ta’ Settembru 2020 dwar il-kooperazzjoni fost l-Istati Membri fir-rigward ta’ operazzjonijiet imwettqa minn bastimenti li huma proprjetà ta’ entitajiet privati jew imħaddma minnhom għall-fini ta’ attivitajiet ta’ tiftix u salvataġġ

23

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1366 tat-23 ta’ Settembru 2020 dwar mekkaniżmu tal-UE għat-Tħejjija u għall-Ġestjoni tal-Kriżijiet b’rabta mal-Migrazzjoni (Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji)

26

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/2018 tal-11 ta’ Marzu 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija ta’ apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett ( ĠU L 315, 5.12.2019 )

39

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

1.10.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 317/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1361

tat-30 ta’ Settembru 2020

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2019 rigward ċerti pjanti tal-Malus domestica għat-tħawwil li joriġinaw mis-Serbja, u ċerti pjanti għat-tħawwil tal-Acer japonicum Thunberg, tal-Acer palmatum Thunberg u tal-Acer shirasawanum Koidzumi, li joriġinaw minn New Zealand

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2016 dwar il-miżuri protettivi kontra pesti tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 228/2013, (UE) Nru 652/2014 u (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 69/464/KEE, 74/647/KEE, 93/85/KEE, 98/57/KE, 2000/29/KE, 2006/91/KE u 2007/33/KE (1), u b’mod partikolari l-ewwel u t-tielet subparagrafi tal-Artikolu 42(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Abbażi ta’ valutazzjoni preliminari tar-riskju, ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2019 (2), jistabbilixxi lista ta’ pjanti b’riskju għoli, ta’ prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħra b’riskju għoli.

(2)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2018 (3) jistabbilixxi r-regoli speċifiċi dwar il-proċedura li għandha tiġi segwita sabiex titwettaq il-valutazzjoni tar-riskju msemmija fl-Artikolu 42(4) tar-Regolament (UE) 2016/2031 għal dawk il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra b’riskju għoli.

(3)

Wara valutazzjoni tar-riskju preliminari, fl-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2019 iddaħħlu 35 pjanta għat-tħawwil li joriġinaw mill-pajjiżi terzi kollha, bħala pjanti b’riskju għoli, li fosthom hemm il-ġeneri Malus Mill. u Acer L.

(4)

Fil-31 ta’ Lulju 2019, is-Serbja ppreżentat talba lill-Kummissjoni biex tesporta lejn l-Unjoni pjanti tal-ispeċi Malus domestica ta’ sena jew sentejn għat-tħawwil, imlaqqmin, inattivi, u bl-għeruq mikxufin. Dik it-talba kienet sostnuta bid-dossier tekniku rispettiv.

(5)

Fit-13 ta’ Mejju 2020, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ippubblikat opinjoni xjentifika dwar il-valutazzjoni tar-riskju ta’ komodità tal-pjanti tal-Malus domestica mis-Serbja (4). L-Awtorità identifkat lill-Erwinia amylovora bħala pest li hu rilevanti għal dawk il-pjanti għat-tħawwil, evalwat il-miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji għal dak il-pest deskritti fid-dossier, u stmat il-probabbiltà li jibqgħu ħielsa mill-pest.

(6)

Abbażi ta’ din l-opinjoni, ir-riskju fitosanitarju mill-introduzzjoni fl-Unjoni ta’ pjanti għat-tħawwil imlaqqma ta’ sena jew sentejn, bl-għeruq mikxufin, inattivi, tal-ispeċi Malus domestica, li joriġinaw mis-Serbja huwa meqjus li tnaqqas għal livell aċċettabbli, dment li jitwettqu l-miżuri ta’ mitigazzjoni x-xierqa biex jiġi indirizzat ir-riskju tal-pesti relatati ma’ dawk il-pjanti għat-tħawwil. Peress li dawn il-miżuri xierqa huma previsti fil-punt 9 tal-Anness X tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2072 (5), jenħtieġ li dawk il-pjanti għat-tħawwil ma jibqgħux jitqiesu bħala pjanti b’riskju għoli, u jenħtieġ li jitħassru mill-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2019.

(7)

Fid-29 ta’ Awwissu 2019, New Zealand ressqet talba lill-Kummissjoni biex tesporta lejn l-Unjoni pjanti għat-tħawwil ta’ bejn sena u tliet snin, bl-għeruq mikxufin, inattivi, mingħajr weraq, imlaqqmin jew imlaqqmin b’għajn, tal-ispeċijiet Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg u Acer shirasawanum Koidzumi. Dik it-talba kienet sostnuta bid-dossier tekniku rispettiv.

(8)

Fl-20 ta’ Mejju 2020, l-Awtorità ppubblikat opinjoni xjentifika dwar il-valutazzjoni tar-riskju ta’ komodità tal-pjanti għat-tħawwil Acer spp. minn New Zealand (6). L-Awtorità identifikat il-pesti Eotetranychus sexmaculatus, Meloidogyne fallax, Oemona hirta u Platypus apicalis bħala rilevanti għal dawk il-pjanti għat-tħawwil, evalwat il-miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji għal dawk il-pesti li hemm deskritti fid-dossier, u stmat il-probabbiltà ta’ ħelsien minn kull pest li hu rilevanti għal dawk il-prodotti bażiċi.

(9)

Abbażi ta’ din l-opinjoni, ir-riskju fitosanitarju mill-introduzzjoni fl-Unjoni ta’ pjanti għat-tħawwil ta’ bejn sena u tliet snin, bl-għeruq mikxufin, inattivi, mingħajr weraq, imlaqqmin jew imlaqqmin b’għajn, tal-ispeċijiet Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg u Acer shirasawanum Koidzumi, li joriġinaw minn New Zealand huwa meqjus li tnaqqas għal livell aċċettabbli, dment li jitwettqu l-miżuri ta’ mitigazzjoni x-xierqa biex jiġi indirizzat ir-riskju tal-pesti relatati ma’ dawk il-pjanti għat-tħawwil. Peress li dawn il-miżuri x-xierqa huma previsti fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/XXX (7), jenħtieġ li dawk il-pjanti għat-tħawwil ma jibqgħux jitqiesu bħala pjanti b’riskju għoli, u jenħtieġ li jitneħħew mill-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2019.

(10)

Sabiex ikun hemm konformità mal-obbligi tal-Unjoni li jirriżultaw mill-ftehim tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ dwar l-applikazzjoni ta’ miżuri sanitarji u fitosanitarji (8), l-importazzjoni ta’ dawk il-prodotti bażiċi għandha tkompli fl-iqsar żmien possibbli. Għalhekk jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara li jiġi ppubblikat.

(11)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emenda tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2019

L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2019 huwa emendat f’konformità mal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Settembru 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 317, 23.11.2016, p. 4.

(2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2019 tat-18 ta’ Diċembru 2018 li jistabbilixxi lista proviżorja ta’ pjanti, prodotti tal-pjanti jew oġġetti oħra ta’ riskju għoli, fis-sens tal-Artikolu 42 tar-Regolament (UE) 2016/2031 u lista ta’ pjanti li ma jeħtiġux ċertifikati fitosanitarji għall-introduzzjoni tagħhom fl-Unjoni, fis-sens tal-Artikolu 73 ta’ dak ir-Regolament (ĠU L 323, 19.12.2018, p. 10).

(3)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2018 tat-18 ta’ Diċembru 2018 li jistabbilixxi regoli speċifiċi rigward il-proċedura li trid tiġi segwita sabiex issir il-valutazzjoni tar-riskju ta’ pjanti b’riskju għoli, il-prodotti tal-pjanti u oġġetti oħra fit-tifsira tal-Artikolu 42(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 323, 19.12.2018, p. 7).

(4)  Il-Bord tal-EFSA dwar is-Saħħa tal-Pjanti, 2020. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Malus domestica plants from Serbia. EFSA Journal 2020;18(5):6109, 53 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6109.

(5)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2072 tat-28 ta’ Novembru 2019 li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 690/2008 u jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2019 (ĠU L 319, 10.12.2019, p. 1).

(6)  Il-Bord tal-EFSA dwar is-Saħħa tal-Pjanti, 2020. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Acer spp. plants from New Zealand. EFSA Journal 2020; 18(5): 6105. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6105.

(7)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/XXX tat-30 ta’ Settembru 2020 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1213 rigward il-miżuri fitosanitarji għall-introduzzjoni fl-Unjoni ta’ ċerti pjanti għat-tħawwil tal-Acer japonicum Thunberg, tal-Acer palmatum Thunberg u tal-Acer shirasawanum Koidzumi, li joriġinaw minn New Zealand (ara l-paġna … ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(8)  Il-Ftehim tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ dwar l-Applikazzjoni ta’ Miżuri Sanitarji u Fitosanitarji (il-Ftehim SPS), https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm


ANNESS

Fil-punt 1 tal-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2019, it-tieni kolonna “Deskrizzjoni” hija emendata kif ġej:

(a)

l-entrata ta’ “Malus Mill.” hija sostitwita b’dan li ġej:

Malus Mill., għajr pjanti għat-tħawwil ta’ bejn sena u sentejn, bl-għeruq mikxufin, inattivi, imlaqqmin tal-Malus domestica li joriġinaw mis-Serbja”;

(b)

l-entrata ta’ “Acer L.” hija sostitwita b’dan li ġej:

Acer L. għajr pjanti għat-tħawwil ta’ bejn sena u tliet snin, bl-għeruq mikxufin, inattivi, mingħajr weraq, imlaqqmin jew imlaqqmin b’għajn, tal-Acer japonicum Thunberg, tal-Acer palmatum Thunberg, u tal-Acer shirasawanum Koidzumi, li joriġinaw minn New Zealand”.


1.10.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 317/5


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1362

tat-30 ta’ Settembru 2020

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1213 rigward il-miżuri fitosanitarji għall-introduzzjoni fl-Unjoni ta’ ċerti pjanti għat-tħawwil tal-Acer japonicum Thunberg, tal-Acer palmatum Thunberg u tal-Acer shirasawanum Koidzumi, li joriġinaw minn New Zealand

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2016 dwar il-miżuri protettivi kontra pesti tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 228/2013, (UE) Nru 652/2014 u (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 69/464/KEE, 74/647/KEE, 93/85/KEE, 98/57/KE, 2000/29/KE, 2006/91/KE u 2007/33/KE (1), u b’mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 42(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Abbażi ta’ valutazzjoni preliminari tar-riskju, ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2019 (2), stabbilixxa lista ta’ pjanti, ta’ prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħra b’riskju għoli.

(2)

F’konformità mar-Regolament (UE) 2016/2031, jekk, abbażi ta’ valutazzjoni tar-riskju, jiġi konkluż li pjanta, prodott mill-pjanti jew oġġett ieħor li joriġinaw minn pajjiż terz, minn grupp ta’ pajjiżi terzi jew minn żona speċifika tal-pajjiż terz ikkonċernat fih riskju inaċċettabbli ta’ pesti, iżda li dak ir-riskju jista’ jitnaqqas għal livell aċċettabbli jekk jitwettqu ċerti miżuri, il-Kummissjoni trid tħassar dik il-pjanta, dak il-prodott mill-pjanti jew l-oġġett l-ieħor mil-lista stabbilita bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2019 u żżidhom mal-lista msemmija fl-Artikolu 41(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031.

(3)

Barra minn hekk, ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1213 (3) jistabbilixxi l-miżuri fitosanitarji għall-introduzzjoni fl-Unjoni ta’ ċerti pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra li tħassru mill-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2019.

(4)

L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2019 jinkludi pjanti tal-ġeneru Acer L. bħala pjanti b’riskju għoli.

(5)

Fid-29 ta’ Awwissu 2019, New Zealand resqet talba biex tesporta lejn l-Unjoni pjanti għat-tħawwil ta’ bejn sena u tliet snin, bl-għeruq mikxufin, inattivi, mingħajr weraq, imlaqqmin jew imlaqqmin b’għajn, tal-ispeċijiet Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg u Acer shirasawanum Koidzumi, (“il-pjanti speċifikati”). Dik it-talba kienet sostnuta bid-dossier tekniku rispettiv.

(6)

Fl-20 ta’ Mejju 2020, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ippubblikat opinjoni xjentifika dwar il-valutazzjoni tar-riskju ta’ komodità tal-pjanti tal-Acer spp. minn New Zealand (4). L-Awtorità identifikat il-pesti Eotetranychus sexmaculatus, Meloidogyne fallax, Oemona hirta u Platypus apicalis (“il-pesti speċifikati”) bħala rilevanti għall-pjanti speċifikati, evalwat il-miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji għal dawk il-pesti li hemm deskritti fid-dossier, u stmat il-probabbiltà ta’ ħelsien minn kull pest li hu rilevanti għal dik il-komodità.

(7)

Wara li nħarġet dik l-opinjoni, ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1361 (5) [l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet huwa ġentilment mitlub idaħħal referenza definittiva għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2019 rigward ċerti pjanti għat-tħawwil tal-Malus domestica li joriġinaw mis-Serbja u ċerti pjanti għat-tħawwil tal-Acer li joriġinaw minn New Zealand] ħassar il-pjanti speċifikati mil-lista ta’ pjanti ta’ riskju għoli stabbilita bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2019.

(8)

Barra minn hekk, u abbażi ta’ dik l-opinjoni, il-miżuri meħtieġa biex jiġi indirizzat ir-riskju tal-pesti speċifikati jistgħu jiġu adottati bħala rekwiżiti fitosanitarji għall-importazzjoni, biex tkun żgurata l-protezzjoni fitosanitarja tat-territorju tal-Unjoni mill-introduzzjoni tal-pjanti speċifikati fl-Unjoni.

(9)

Fil-każ ta’ Oemona hirta u Platypus apicalis, il-miżuri deskritti minn New Zealand fid-dossier huma meqjusa biżżejjed biex inaqqsu r-riskju mill-introduzzjoni fl-Unjoni tal-pjanti speċifikati għal livell aċċettabbli. Għaldaqstant, il-miżuri għal dawk iż-żewġ pesti jenħtieġ li jkunu bbażati fuq dawk deskritti minn New Zealand fid-dossier.

(10)

Fil-każ tal-Meloidogyne fallax, il-miżuri deskritti minn New Zealand fid-dossier huma konsistenti mar-rekwiżiti eżistenti stabbiliti fil-punt 10 tal-Anness VII tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2072 (6) għan-nematodi, dwar is-siġar u l-arbuxxelli maħsubin għat-tħawwil.

(11)

Fil-każ tal-Eotetranychus sexmaculatus, huwa meqjus li t-twettiq tal-miżuri li tipproponi New Zealand fid-dossier waħedhom ma jnaqqasx ir-riskju mill-introduzzjoni fl-Unjoni tal-pjanti speċifikati għal livell aċċettabbli, billi, skont l-opinjoni tal-Awtorità jibqa’ jkun hemm xi inċertezzi. Ir-riskju mill-introduzzjoni fl-Unjoni tal-pjanti speċifikati jista’ jitnaqqas għal livell aċċettabbli jekk jiġu indirizzati l-inċertezzi mhux identifikati billi jitwettqu miżuri addizzjonali rigward id-dikjarazzjonijiet uffiċjali u ċ-ċertifikati fitosanitarji għal dawk il-pjanti. Għalhekk, il-miżuri li applikat New Zealand fid-dossier dwar l-Eotetranychus sexmaculatus jenħtieġ li jiġu kkomplementati b’dawk il-miżuri li jindirizzaw l-inċertezzi.

(12)

L-Oemona hirta u l-Meloidogyne fallax huma elenkati bħala pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni fl-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/2072. L-Eotetranychus sexmaculatus u l-Platypus apicalis għad ma ddaħħlux fil-lista tal-Unjoni tal-pesti ta’ kwarantina li tinstab fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/2072, iżda għandhom mnejn jissodisfaw il-kundizzjonijiet biex jiddaħħlu fil-lista wara li ssir valutazzjoni tar-riskju sħiħa oħra. Jekk jiġi stabbilit, abbażi ta’ valutazzjoni tar-riskju sħiħa ta’ dawk il-pesti, li jissodisfaw dawk il-kundizzjonijiet, jiddaħħlu fil-lista li hemm fl-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/2072, u l-pjanti rilevanti jiġu elenkati fl-Anness VII ta’ dak ir-Regolament, flimkien mal-miżuri rispettivi. Imbagħad jenħtieġ li r-Regolament (UE) 2019/2072 jiġi rieżaminat skont il-każ.

(13)

Għaldaqstant jenħtieġ li l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1213 jiġi emendat skont dan.

(14)

Sabiex ikun hemm konformità mal-obbligi tal-Unjoni li jirriżultaw mill-ftehim tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ dwar l-applikazzjoni ta’ miżuri sanitarji u fitosanitarji (7), l-importazzjoni tal-pjanti speċifikati għandha tkompli fl-iqsar żmien possibbli. Għalhekk jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara li jiġi ppubblikat.

(15)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-miżuri fitosanitarji għall-introduzzjoni fl-Unjoni ta’ ċerti pjanti għat-tħawwil tal-Acer japonicum Thunberg, tal-Acer palmatum Thunberg u tal-Acer shirasawanum Koidzumi, li joriġinaw minn New Zealand

Artikolu 2

Emenda tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1213

L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1213 huwa emendat f’konformità mal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Settembru 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 317, 23.11.2016, p. 4.

(2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2019 tat-18 ta’ Diċembru 2018 li jistabbilixxi lista proviżorja ta’ pjanti, prodotti tal-pjanti jew oġġetti oħra ta’ riskju għoli, fis-sens tal-Artikolu 42 tar-Regolament (UE) 2016/2031 u lista ta’ pjanti li ma jeħtiġux ċertifikati fitosanitarji għall-introduzzjoni tagħhom fl-Unjoni, fis-sens tal-Artikolu 73 ta’ dak ir-Regolament (ĠU L 323, 19.12.2018, p. 10).

(3)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1213 tal-21 ta’ Awwissu 2020 dwar il-miżuri fitosanitarji għall-introduzzjoni fl-Unjoni ta’ ċerti pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra li tneħħew mill-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2019 (ĠU L 275, 24.8.2020, p. 5).

(4)  Il-Bord tal-EFSA dwar is-Saħħa tal-Pjanti, 2020. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Acer spp. plants from New Zealand. EFSA Journal 2020; 18(5): 6105. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6105

(5)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1361 tat-30 ta’ Settembru 2020 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2019 rigward ċerti pjanti tal-Malus domestica għat-tħawwil li joriġinaw mis-Serbja, u ċerti pjanti għat-tħawwil tal-Acer japonicum Thunberg, tal-Acer palmatum Thunberg u tal-Acer shirasawanum Koidzumi, li joriġinaw minn New Zealand (ara l-paġna 1 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(6)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2072 tat-28 ta’ Novembru 2019 li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 690/2008 u jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2019 (ĠU L 319, 10.12.2019, p. 1).

(7)  Il-Ftehim tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ dwar l-Applikazzjoni ta’ Miżuri Sanitarji u Fitosanitarji (il-Ftehim SPS), https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm


ANNESS

Fl-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1213, jiżdiedu l-punti li ġejjin:

Pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra

Kodiċi NM

Pajjiżi terzi ta’ oriġini

Miżuri

“4.

Pjanti għat-tħawwil ta’ bejn sena u tliet snin bl-għeruq mikxufin, inattivi, mingħajr weraq, imlaqqmin jew imlaqqmin b’għajn tal-Acer japonicum Thunberg tal-, Acer palmatum Thunberg u tal- Acer shirasawanum Koidzumi

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

New Zealand

(a)

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(i)

il-pjanti huma ħielsa mill- Eotetranychus sexmaculatus;

(ii)

tul ħajjithom il-pjanti tkabbru dejjem f’post tal-produzzjoni li, flimkien mas-siti tal-produzzjoni li jiffurmaw parti minnu, huwa rreġistrat u ssorveljat mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-oriġini

(iii)

waqt spezzjonijiet uffiċjali li saru fiż-żminijiet ix-xierqa sa mill-bidu taċ-ċiklu sħiħ tal-produzzjoni, is-sit tal-produzzjoni nstab li hu ħieles mill-Eotetranychus sexmaculatus; f’każ ta’ suspett tal-preżenza tal-Eotetranychus sexmaculatus fis-sit tal-produzzjoni, twettqu trattamenti xierqa biex ikun żgurat li l-pest ma jkunx preżenti; ġiet stabbilita żona ta’ 100 m madwar is-sit, li hi soġġetta għal stħarriġ speċifiku fiż-żminijiet ix-xierqa biex jinstab il-pest Eotetranychus sexmaculatus, u fejn jinstab fuq xi pjanti, dawk il-pjanti nqalgħu u nqerdu minnufih;

(iv)

ġiet stabbilita sistema li qabel ma jiddaħħlu f’kull sit tal-produzzjoni l-għodod u l-makkinarju jkun żgurat li tnaddfu mill-ħamrija u minn biċċiet tal-pjanti u ġew iddiżinfettati biex jinħelsu mill-Eotetranychus sexmaculatus;

(v)

meta nħasdu l-pjanti tnaddfu u nqatugħlom il-partijiet iż-żejda u għaddew minn spezzjoni fitosanitarja li tikkonsisti mill-inqas minn eżami viżiv dettaljat, speċjalment taz-zkuk u tal-friegħi biex jiġi kkonfermat li ma hemmx Eotetranychus sexmaculatus fuqhom;

(vi)

eżatt qabel l-esportazzjoni, il-konsenji tal-pjanti għaddew minn spezzjoni uffiċjali, b’mod partikolari taz-zkuk u l-friegħi, għall-preżenza tal-Eotetranychus sexmaculatus, u d-daqs tal-kampjun li ġie spezzjonat kien biżżejjed biex jippermetti s-sejbien ta’ mill-inqas 1 % ta’ infestazzjoni mill-pest, b’affidabbiltà ta’ 99 %;

(b)

Taħt l-intestatura ‘Dikjarazzjoni Addizzjonali’, iċ-ċertifikati fitosanitarji għal dawk il-pjanti jinkludu:

(i)

id-dikjarazzjoni li ġejja: ‘Il-konsenja tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1362’;

(ii)

l-ispeċifikazzjoni tas-siti tal-produzzjoni rreġistrati.

5.

Pjanti għat-tħawwil ta’ bejn sena u tliet snin bl-għeruq mikxufin, inattivi, mingħajr weraq, imlaqqmin jew imlaqqmin b’għajn, tal-Acer japonicum Thunberg tal-, Acer palmatum Thunberg u tal- Acer shirasawanum Koidzumi

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

New Zealand

(a)

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(i)

il-pjanti huma ħielsa mill-Oemona hirta u mill-Platypus apicalis;

(ii)

tul-ħajjithom, il-pjanti tkabbru f’post tal-produzzjoni li, flimkien mas-siti tal-produzzjoni li huma parti minnu, huwa rreġistrat u ssorveljat mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-oriġini;

(iii)

waqt spezzjonijiet uffiċjali li saru fiż-żminijiet xierqa sa mill-bidu taċ-ċiklu sħiħ tal-produzzjoni, is-sit tal-produzzjoni nstab li hu ħieles mill-Oemona hirta u mill-Platypus apicalis; meta kien hemm suspett tal-preżenza tal-Oemona hirta jew tal-Platypus apicalis fis-sit tal-produzzjoni, twettqu trattamenti xierqa kontra l-pesti biex ikun żgurat li dawn m’humiex preżenti;

(iv)

meta nħasdu l-pjanti tnaddfu u għaddew minn spezzjoni uffiċjali biex ikun ikkonfermat li ma fihomx l-Oemona hirta u l-Platypus apicalis;

(v)

eżatt qabel l-esportazzjoni, il-konsenji tal-pjanti għaddew minn spezzjoni uffiċjali għall-preżenza tal-Oemona hirta u tal-Platypus apicalis, u d-daqs tal-kampjun li ġie spezzjonat kien biżżejjed biex jippermetti s-sejbien ta’ mill-inqas 1 % ta’ infestazzjoni mill-pesti, b’affidabbiltà ta’ 99 %;

(b)

taħt l-intestatura ‘Dikjarazzjoni Addizzjonali’, iċ-ċertifikati fitosanitarji għal dawk il-pjanti jinkludu:

(i)

id-dikjarazzjoni li ġejja: ‘Il-konsenja tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament ta’ Implimentazzjonital-Kummissjoni (UE) 2020/1362’;

(ii)

l-ispeċifikazzjoni tas-siti tal-produzzjoni rreġistrati.”


1.10.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 317/10


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1363

tat-30 ta’ Settembru 2020

dwar l-awtorizzazzjoni tal-preparat tal-Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 bħala addittiv tal-għalf għall-ispeċijiet porċini kollha (detentur tal-awtorizzazzjoni Chr. Hansen A/S)

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri biex tingħata din l-awtorizzazzjoni.

(2)

Tressqu applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-preparat tal-Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 f’konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003. Ma’ dawk l-applikazzjonijiet intbagħtu d-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) ta’ dak ir-Regolament.

(3)

Dawk l-applikazzjonijiet jikkonċernaw l-awtorizzazzjoni tal-preparat tal-Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 bħala addittiv tal-għalf għall-ispeċijiet porċini kollha, li jrid jiġi klassifikat fil-kategorija tal-addittivi “addittivi żootekniċi”.

(4)

Fl-opinjonijiet tagħha tal-21 ta’ Frar 2018 (2) u tal-4 ta’ Ottubru 2019 (3), l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet li, bil-kundizzjonijiet proposti tal-użu, il-preparat tal-Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 ma għandux effett avvers fuq is-saħħa tal-annimali, fuq is-saħħa tal-bniedem jew fuq l-ambjent. Hija kkonkludiet ukoll li jenħtieġ li l-addittiv jitqies bħala sensitizzatur respiratorju potenzjali u ma tista’ tinsilet l-ebda konklużjoni dwar l-irritanza potenzjali tiegħu fuq il-ġilda u l-għajnejn, u dwar is-sensitizzazzjoni tal-ġilda. Għalhekk, jenħtieġ li jittieħdu miżuri protettivi xierqa biex jiġu evitati effetti avversi fuq is-saħħa tal-bniedem, partikolarment għall-utenti tal-addittiv. L-Awtorità kkonkludiet li l-addittiv għandu effett sinifikanti fuq it-titjib tal-parametri żootekniċi fl-ispeċijiet porċini kollha. L-Awtorità ma tqisx li hemm bżonn ta’ rekwiżiti speċifiċi għas-sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq. Ivverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu tal-analiżi tal-addittiv tal-għalf fl-għalf li tressaq mil-Laboratorju ta’ Referenza stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(5)

Il-valutazzjoni tal-preparat tal-Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-użu ta’ dan il-preparat jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(6)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Awtorizzazzjoni

Il-preparat speċifikat fl-Anness, li jaqa’ taħt il-kategorija ta’ addittivi “addittivi żootekniċi” u l-grupp funzjonali “stabbilizzaturi tal-flora intestinali”, huwa awtorizzat bħala addittiv fin-nutrizzjoni tal-annimali, soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Settembru 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2018;16(4):5200.

(3)  EFSA Journal 2019;17(11):5881 u EFSA Journal 2019;17(11):5883.


ANNESS

Numru ta’ identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew kategorija tal-annimal

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħrajn

Tmiem il-perjodu ta’ awtorizzazzjoni

CFU/kg ta’ għalf komplet b’kontenut ta’ ndewwa ta’ 12 %

CFU/l tal-ilma tax-xorb

 

 

Kategorija tal-addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: stabbilizzaturi tal-flora intestinali

4b1901

Chr. Hansen A/S

Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840

Kompożizzjoni tal-addittiv

Preparat tal-Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 li fih minimu ta’ 1,25 × 1010 CFU/g ta’ addittiv

Forma solida

L-ispeċijiet porċini kollha

5 × 108

1,7 × 108

1.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-istabbiltà waqt it-trattament bis-sħana.

2.

L-addittiv jista’ jintuża fl-ilma tax-xorb. Għandha tiġi żgurata dispersjoni omoġenja tal-addittiv meta jintuża fl-ilma tax-xorb.

3.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu. Fejn dawk ir-riskji ma jistgħux jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista’ jkun b’tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b’tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-għajnejn u għan-nifs.

il-21 ta’ Ottubru 2030

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Spori vijabbli tal-Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840

Metodu analitiku  (1)

Għall-identifikazzjoni tal-Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840: Identifikazzjoni: Elettroforeżi bil-ġell f’kamp pulsat (PFGE)

Għall-enumerazzjoni tal-Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 fl-addittiv tal-għalf, fit-taħlitiet lesti minn qabel u fl-għalf: Il-metodu tat-tifrix bl-użu tal-agar tat-triptonju tas-soja — EN 15784


(1)  Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta’ Referenza li ġej: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


RAKKOMANDAZZJONIJIET

1.10.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 317/13


RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1364

tat-23 ta’ Settembru 2020

dwar mezzi legali għall-protezzjoni fl-UE: il-promozzjoni tar-risistemazzjoni, l-ammissjoni umanitarja u mezzi komplementari oħra

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 292 tiegħu,

Billi:

(1)

L-għadd ta’ refuġjati u persuni oħra li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali qed jiżdied globalment. B’riżultat ta’ dan, hemm bżonn li tissaħħaħ il-kapaċità tal-Unjoni li tissodisfa l-obbligu morali tagħha li tipprovdi assistenza effettiva. Jenħtieġ li l-Istati Membri kollha jipparteċipaw fl-isforzi kollettivi tal-Unjoni biex juru solidarjetà ma’ dawk fil-bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali billi joffru mezzi legali lejn l-Unjoni u jtejbu l-ispazju ta’ protezzjoni barra mill-Unjoni.

(2)

Din ir-Rakkomandazzjoni għandha l-għan li tagħti sostenn lill-isforzi sostnuti tal-Istati Membri fil-provvediment u t-titjib ta' kanali legali u sikuri għal dawk fil-bżonn ta' protezzjoni internazzjonali. B’mod partikolari, azzjoni rakkomandata għandha l-għan li turi solidarjetà lejn pajjiżi mhux tal-UE fejn numru kbir ta’ persuni fil-bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali huma spostati, jikkontribwixxu għal risistemazzjoni internazzjonali u inizjattivi ta’ ammissjoni umanitarja u għal ġestjoni ġenerali aħjar tal-migrazzjoni.

(3)

L-Unjoni qed taħdem fuq l-iżvilupp u t-titjib tal-ispazju ta’ protezzjoni f’pajjiżi ta’ tranżitu, ta’ destinazzjoni jew tal-ewwel ażil sabiex tgħin kemm fil-bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali kif ukoll ta’ migranti li huma partikolarment vulnerabbli, kif ukoll tgħin lill-komunitajiet ospitanti. Il-Programmi Reġjonali għall-Iżvilupp u l-Protezzjoni (1) fil-Qarn tal-Afrika u l-Afrika ta’ Fuq u l-Lvant Nofsani jappoġġaw, fost l-oħrajn, iż-żamma u t-titjib tal-ispazju ta’ protezzjoni permezz tal-iżvilupp tal-kapaċità tas-sistemi nazzjonali u l-appoġġ tal-awtoritajiet u tas-soċjetà ċivili. Huma jipprovdu protezzjoni billi joffru assistenza diretta lil dawk li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali. L-azzjonijiet kollha jitwasslu mis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni. Il-programmi jappoġġaw soluzzjonijiet dejjiema għal dawk fil-bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali, b’mod partikolari r-risistemazzjoni, billi jiżguraw l-iskrinjar u r-reġistrazzjoni, jiffaċilitaw id-determinazzjoni effettiva tal-istatus ta’ rifuġjat kif ukoll billi jappoġġaw direttament l-operazzjonijiet ta’ risistemazzjoni tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR). L-Istati Membri huma mitluba li jkollhom rwol attiv bħala membri tal-konsorzju jew li jagħmlu kontribuzzjonijiet finanzjarji biex jappoġġaw u jimplimentaw il-Programmi Reġjonali għall-Iżvilupp u l-Protezzjoni sabiex tissaħħaħ id-dimensjoni esterna tal-politika tal-UE dwar il-migrazzjoni.

(4)

Ir-risistemazzjoni hija għodda importanti li toffri protezzjoni lil dawk fil-bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali u li turi solidarjetà globali ma’ pajjiżi li mhumiex fl-UE biex tgħinhom ilaħħqu ma’ għadd kbir ta’ nies li qed jaħarbu mill-gwerra jew mill-persekuzzjoni. Hija wkoll element ewlieni tal-politika komprensiva tal-Unjoni dwar l-ażil u l-migrazzjoni: billi toffri mezzi sikuri u legali għal dawk li jeħtieġu protezzjoni, ir-risistemazzjoni tgħin biex jiġu salvati l-ħajjiet, titnaqqas il-migrazzjoni irregolari u jiġi miġġieled il-mudell tan-negozju tan-networks tal-faċilitazzjoni ta’ immigrazzjoni illegali. Ir-risistemazzjoni hija wkoll parti importanti u integrali tal-approċċ komprensiv għall-migrazzjoni meta pajjiżi sħab jiġu involuti fuq l-ispettru kollu ta’ oqsma relatati mal-migrazzjoni.

(5)

Il-UNHCR tikkonferma li l-ħtiġijiet globali ta’ risistemazzjoni għadhom għoljin, b’1,44 miljun każ fl-2020. Dan l-ammont huwa mistenni li jiżdied fis-snin li ġejjin.

(6)

L-ewwel Forum Globali dwar ir-Refuġjati, li sar f’Diċembru 2019, evalwa l-progress fl-implimentazzjoni tal-Patt Globali dwar ir-Refuġjati (Global Compact on Refugees) tal-UNHCR (2). Immobilizza appoġġ internazzjonali wiesa’ biex jinstabu soluzzjonijiet dejjiema għar-refuġjati tad-dinja, inklużi soluzzjonijiet għar-risistemazzjoni u l-espansjoni tan-numru u l-firxa ta’ mezzi legali disponibbli għal dawk li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali. L-istrateġija ta’ tliet snin tal-UNHCR (2019–2021) dwar ir-risistemazzjoni u l-mezzi komplementari tipprovdi pjan direzzjonali biex dawn jiġu estiżi billi jiġu offruti aktar postijiet, jiġu mobilizzati aktar atturi u jinħolqu soċjetajiet aktar akkoljenti. Biex jieħdu rwol ta’ tmexxija globali dwar ir-risistemazzjoni, l-Istati Membri huma msejħa biex jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-istrateġija u jiġġieldu kontra t-tendenza attwali ta’ tnaqqis globali fl-għadd ta’ pajjiżi li qed jirrisistemaw u tnaqqis qawwi ta’ wegħdi ta’ risistemazzjoni (3).

(7)

Mill-2015, żewġ programmi ta’ risistemazzjoni ta’ suċċess sponsorjati mill-UE, li jinvolvu l-parteċipazzjoni ta’ għadd sinifikanti ta’ Stati Membri, għenu aktar minn 70 000 mill-persuni l-aktar vulnerabbli fil-bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali biex isibu kenn fl-Unjoni. Bejn l-2015 u l-2018, meta x-xena ta’ risistemazzjoni globali nbidlet b’mod konsiderevoli, ir-risistemazzjonijiet annwali lejn l-Istati Membri ttriplaw, bis-sehem tal-UE ta’ risistemazzjoni globali jiżdied minn taħt id-9 % qabel l-2016 għal 41 % fl-2018. Din iż-żieda turi l-benefiċċju u l-potenzjal tal-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni fil-livell tal-UE fil-qasam tar-risistemazzjoni. Dan juri wkoll l-importanza ta’ finanzjament mill-baġit tal-UE, b’EUR 1 biljun iddedikati għall-appoġġ dirett tal-isforzi ta’ risistemazzjoni tal-Istati Membri għall-2015-2020.

(8)

Skont l-ewwel skema ta’ risistemazzjoni tal-UE (4), l-Istati Membri, flimkien mal-Istati Assoċjati ta’ Dublin, qablu li jirrisistemaw 22 504 persuna fil-bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali mil-Lvant Nofsani, mill-Qarn tal-Afrika u mill-Afrika ta’ Fuq matul perjodu ta’ sentejn (2) (2015-2017) (5). B’kollox, 19 452 persuna ġew risistemati skont din l-ewwel skema tal-UE ta’ suċċess (86 % tal-wegħdi totali).

(9)

Skont it-tieni skema ta’ risistemazzjoni tal-UE (6), l-Istati Membri qablu li jirrisistemaw 50 039 persuna fil-bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali mit-Turkija, il-Libanu, il-Ġordan kif ukoll minn pajjiżi tul ir-rotta tal-Mediterran Ċentrali, li jappoġġaw b’mod partikolari l-mekkaniżmi ta’ tranżitu ta’ emerġenza stabbiliti mill-UNHCR fin-Niġer (2017) u fir-Rwanda (2019). L-iskema kienet suċċess, bi 43 827 persuna risistemati (88 % tal-wegħdi totali).

(10)

Biex jimmassimizzaw l-għadd ta’ risistemazzjonijiet u jagħmlu użu tajjeb mill-finanzjament disponibbli, l-Istati Membri li għadhom ma implimentawx b’mod sħiħ il-wegħdi tagħhom skont it-tieni skema ta’ risistemazzjoni tal-UE qed jingħataw l-opportunità li jagħmlu dan fl-2020 u fl-2021 biex iwettqu l-impenji preċedenti tagħhom.

(11)

Skont id-Dikjarazzjoni UE-Turkija (7), aktar minn 27 000 persuna kienu ġew risistemati sa nofs Settembru 2020 (8). L-Istati Membri rrisistemaw aktar persuni fil-bżonn ta' protezzjoni internazzjonali mit-Turkija permezz tal-iskemi nazzjonali tagħhom stess.

(12)

Jeħtieġ li l-Unjoni timxi minn skemi ta’ risistemazzjonijiet ad hoc għal skemi li joperaw fuq il-bażi ta’ qafas stabbli li jiżgura li l-iskemi ta’ risistemazzjoni tal-Unjoni jkunu sostenibbli u prevedibbli. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni pproponiet Regolament fl-2016 li jistabbilixxi Qafas ta’ Risistemazzjoni tal-Unjoni (9) biex jiġu pprovduti mezzi sikuri u legali għall-protezzjoni internazzjonali ta’ dawk fil-bżonn bħala parti mir-riforma tas-sistema tal-ażil tal-Unjoni. F’Ġunju 2018 sar ftehim politiku proviżorju parzjali, li inkluda ż-żieda ta’ ammissjoni umanitarja – flimkien ma’ risistemazzjoni – fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament propost. L-adozzjoni rapida tal-proposta hija element importanti għal politika tal-UE dwar l-ażil u l-migrazzjoni li tkun aktar effiċjenti, ġusta u stabbli, inkluż qafas stabbli ta’ risistemazzjoni.

(13)

Sabiex jiġi żgurat li l-isforzi ta’ risistemazzjoni jkomplu sa ma jkun hemm qafas stabbli, il-Kummissjoni stiednet lill-Istati Membri biex jippreżentaw l-wegħdi ta’ risistemazzjoni għall-2020 waqt id-9a Forum dwar ir-Risistemazzjoni f’Lulju 2019. Dan kien ibbażat fuq il-prijoritajiet miftiehma għal dan il-perjodu u f’konformità mal-ħtiġijiet ta’ risistemazzjoni globali previsti tal-UNHCR għall-2020 u r-rakkomandazzjonijiet tal-UNHCR għall-ippjanar ta’ risistemazzjoni tal-UE għall-2020, li appellaw għal 30 000 post għall-2020. Dan wassal għal ftit inqas minn 29 500 wegħda ppreżentati mill-Istati Membri. Din il-wegħda ġenerali mdaqqsa, li tammonta għal aktar minn 50 % tal-postijiet ta’ risistemazzjoni kollha magħmula disponibbli mill-istati għall-UNHCR għall-2020, tenfasizza l-impenn kontinwu tal-Istati Membri li joffru protezzjoni, isalvaw il-ħajjiet u joffru alternattivi kredibbli għal movimenti irregolari.

(14)

Fl-isfond tal-ħtiġijiet ta’ risistemazzjoni globali previsti għall-2020, l-istrateġija ta’ tliet snin tal-UNHCR (2019-2021) dwar ir-risistemazzjoni u l-mezzi komplementari u l-ewwel Forum Globali dwar ir-Refuġjati (Diċembru 2019), din il-wegħda sinifikanti mill-Istati Membri tafferma r-rwol tal-UE bħala mexxejja globali fil-qasam tar-risistemazzjoni.

(15)

L-għażla tar-reġjuni ta’ prijorità għal risistemazzjonijiet skont l-eżerċizzju tal-wegħdiet tal-2020 hija bbażata fuq il-ħtiġijiet ta’ risistemazzjoni globali previsti tal-UNHCR u l-ħtieġa li titkompla l-implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni UE-Turkija ta’ Marzu 2016. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkomplu r-risistemazzjonijiet mit-Turkija, il-Ġordan, il-Libanu, kif ukoll mill-pajjiżi Afrikani ewlenin matul ir-rotta tal-Mediterran Ċentrali u li jwasslu għaliha, inklużi l-Libja, in-Niġer, iċ-Ċad, l-Eġittu, l-Etjopja u s-Sudan. Dawn jenħtieġ li jappoġġaw ukoll il-mekkaniżmi ta’ tranżitu ta’ emerġenza fin-Niġer u r-Rwanda, u jipprovdu postijiet għal risistemazzjonijiet ta’ emerġenza. L-implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni UE-Turkija tinkludi l-attivazzjoni tal-Iskema ta’ Ammissjoni Umanitarja Volontarja mat-Turkija dment li l-prekondizzjonijiet kollha għal dan ikunu ġew issodisfati u l-qsim irregolari bejn it-Turkija u l-UE jintemm jew ikun tnaqqas sostanzjalment u b’mod sostenibbli.

(16)

Biex jgħin lill-Istati Membri jimplimentaw il-mira ta’ 29 500 post fl-2020, madwar EUR 300 miljun saru disponibbli mill-baġit tal-Unjoni (10). Soġġett għar-regoli tal-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF), l-Istati Membri jistgħu jikkwalifikaw għal pagament ta’ inċentiv ta’ EUR 10 000 għal kull persuna risistemata minn reġjuni ta’ prijorità jew gruppi partikolarment vulnerabbli u EUR 6 000 għal risistemazzjonijiet oħra.

(17)

Bejn Jannar u Marzu 2020, kien hemm aktar minn 3 600 wasla ta’ risistemazzjoni fl-UE bħala parti mill-eżerċizzju tal-wegħdiet tal-2020. Madankollu, it-tifqigħa tal-coronavirus wasslet għal interruzzjoni serja tal-operazzjonijiet ta’ risistemazzjoni. L-Istati Membri, il-UNHCR u l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni (International Organization for Migration, IOM) issospendew tali operazzjonijiet sa minn nofs Marzu 2020. Fl-18 ta’ Ġunju 2020, il-UNHCR u l-IOM ħabbru t-tkomplija mill-ġdid tal-ivvjaġġar ta’ risistemazzjoni għar-refuġjati (11). Mis-sajf, diversi Stati Membri bdew jissoktaw gradwalment l-attività ta’ risistemazzjoni tagħhom.

(18)

Din it-theddida globali tas-saħħa bla preċedent u l-miżuri biex jitrażżan it-tixrid tal-virus kellhom impatt konsiderevoli fuq l-operazzjonijiet u l-proċeduri kollha relatati mar-risistemazzjoni, l-ammissjoni umanitarja u l-isponsorizzazzjoni komunitarja. Il-ħtieġa għall-koordinazzjoni tal-UE saret ċara biex timmassimizza l-impatt tal-miżuri meħuda.

(19)

Fil-Gwida dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-UE fil-qasam tal-proċeduri tal-ażil u r-ritorn u dwar ir-risistemazzjoni (12) tagħha, il-Kummissjoni stiednet lill-Istati Membri biex ikomplu juru solidarjetà ma’ dawk fil-bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali u ma’ pajjiżi mhux tal-UE li jospitaw għadd kbir ta’ refuġjati billi jiżguraw, sa fejn ikun possibbli, il-kontinwità tal-proċeduri relatati mar-risistemazzjoni. Il-Kummissjoni stiednet lill-Istati Membri biex jikkunsidraw modi ġodda ta’ ħidma, bħal intervisti mill-bogħod jew risistemazzjoni bid-dossiers. Dwar dawn is-suġġetti, l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Ażil (European Asylum Support Office, EASO) ipprovda appoġġ operazzjonali rapidu bis-saħħa ta’ sensiela ta’ laqgħat tematiċi online bħala parti min-Network ta’ Risistemazzjoni u ta’ Ammissjoni Umanitarja.

(20)

Filwaqt li tirrikonoxxi l-effett ta’ tfixkil tal-pandemija tal-coronavirus fuq l-implimentazzjoni tal-wegħdi li saru skont l-eżerċizzju tal-wegħdi tal-2020, il-Kummissjoni ddeċidiet li testendi l-perjodu ta’ implimentazzjoni lil hinn mill-2020 biex tiżgura li l-Istati Membri jkollhom biżżejjed żmien biex jimplimentaw dawn il-wegħdi bis-sħiħ. Għalhekk, il-programm oriġinali ta’ sena se jiġi trasformat fi programm ta’ sentejn li jkopri l-2020-2021, li matulu l-Istati Membri jenħtieġ li jimplimentaw 29 500 wegħda. Barra minn hekk, l-Istati Membri huma mistiedna jikkunsidraw programmi nazzjonali ta’ risistemazzjoni nazzjonali ffinanzjati mill-Istat, jekk possibbli.

(21)

Sabiex tiġi żgurata l-kontinwazzjoni bla xkiel tal-isforzi ta’ risistemazzjoni tal-UE wara t-tfixkil ikkawżat mill-pandemija tal-coronavirus, jenħtieġ li jiġu kkunsidrati programmi ġodda ta’ risistemazzjoni mill-2022 ’il quddiem, filwaqt li jitqiesu r-riżorsi finanzjarji allokati fil-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil 2021-2027 biex jiġu appoġġati l-wegħdi tal-Istati Membri. L-ambizzjoni tal-Unjoni hija li taqbad it-triq ta’ numri ta’ risistemazzjoni li jiżdiedu b’mod kostanti fis-snin li ġejjin.

(22)

Lil hinn mill-appoġġ finanzjarju tal-UE, diversi miżuri huma fis-seħħ biex jgħinu lill-Istati Membri jirrisistemaw il-persuni. L-EASO għandu l-għan li jgħin lill-Istati Membri jissodisfaw il-wegħdi ta’ risistemazzjoni tagħhom. Il-Faċilità ta’ Appoġġ għar-Risistemazzjoni f’Istanbul, li ilha operazzjonali minn April 2019 (fażi pilota), tappoġġa l-isforzi ta’ risistemazzjoni tal-Istati Membri mit-Turkija. Barra minn hekk, in-Network għar-Risistemazzjoni u l-Ammissjoni Umanitarja, iffaċilitat mill-EASO, li ilu operattiv minn Jannar 2020, irawwem il-kooperazzjoni u l-kondiviżjoni tal-għarfien bejn l-Istati Membri, b’enfasi fuq suġġetti speċifiċi għall-UE. In-network kien il-forum prinċipali għall-Istati Membri biex jindirizzaw l-impatt tal-pandemija tal-coronavirus permezz tal-kondiviżjoni tal-informazzjoni u t-tagħlim bejn il-pari.

(23)

Barra minn hekk, f’konformità mal-istrateġija ta’ tliet snin tal-UNHCR (2019-2021) dwar ir-risistemazzjoni u mezzi komplementari, huwa xieraq li jiġi promoss l-istabbiliment jew l-użu ulterjuri ta’ mudelli ta’ ammissjoni umanitarja u mezzi kumplimentari oħra bħala mezz addizzjonali ta’ ammissjoni biex jiżdied in-numru ta’ postijiet offruti permezz ta’ mezzi sikuri u legali, flimkien mar-risistemazzjoni.

(24)

Ir-Regolament propost ta’ Qafas ta’ Risistemazzjoni tal-Unjoni jipprevedi li l-Istati Membri jingħataw fondi għal ammissjoni umanitarja.

(25)

B’riflessjoni tad-diversità tal-mudelli ta’ ammissjoni umanitarja, fl-Istati Membri u f’pajjiżi mhux tal-UE diġà teżisti firxa wiesgħa ta’ esperjenzi promettenti, li tista’ tiżdied jew tiġi replikata fi Stati Membri oħra.

(26)

Diversi Stati Membri implimentaw skemi ta’ sponsorizzazzjoni komunitarja (13), li jistgħu jirfdu l-mezzi tar-risistemazzjoni, l-ammissjoni umanitarja u oħrajn kumplimentari. Fil-każijiet kollha, sponsors privati, gruppi ta’ individwi privati jew organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ jista’ jkollhom rwol strutturat biex jilqgħu u jintegraw lil dawk li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali.

(27)

Fil-kuntest tar-risistemazzjoni, l-iskemi ta’ sponsorizzazzjoni komunitarja jistgħu jgħinu lill-Istati Membri jżidu l-għadd ta’ postijiet ta’ risistemazzjoni u jintegraw b’suċċess lir-refuġjati biex jilqgħu l-komunitajiet ospitanti. Fuq il-bażi ta’ sħubija b’saħħitha bejn l-Istat u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, individwi jew gruppi ta’ individwi u sponsors privati normalment jipprovdu appoġġ finanzjarju, prattiku u morali għall-ammissjoni jew l-integrazzjoni tar-refuġjati. Kif muri fl-istudju tal-2018 dwar il-fattibbiltà u l-valur miżjud ta’ skemi ta’ sponsorizzazzjoni (14), il-mudelli ta’ sponsorizzazzjoni Komunitarja jistgħu jieħdu diversi forom differenti. Skont id-disinn u l-objettiv tagħhom, huma jgħinu biex jiżdied in-numru ta’ postijiet ta’ dħul disponibbli għal dawk li jeħtieġu protezzjoni, jippermettu integrazzjoni aktar rapida u aktar effiċjenti, itejbu l-appoġġ pubbliku għar-refuġjati u r-risistemazzjoni u jgħinu fil-prevenzjoni ta’ movimenti ulterjuri ta’ persuni risistemati.

(28)

Forom oħra ta’ sponsorizzazzjoni Komunitarja lil hinn mir-risistemazzjoni, li jistgħu jservu ta’ mudell, jinkludu dak li xi Stati Membri u organizzazzjonijiet privati jirreferu għal “kurituri umanitarji”, jiġifieri l-mudell ta’ sponsorizzazzjoni komunitarja attwalment implimentat mill-organizzazzjonijiet ibbażati fuq it-twemmin fl-Italja, fi Franza u fil-Belġju f’kooperazzjoni mal-gvernijiet nazzjonali rispettivi. B'dan il-mudell, l-isponsors privati huma involuti fl-istadji kollha tal-proċess ta’ ammissjoni, mill-identifikazzjoni ta’ dawk fil-bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali għat-trasferiment tagħhom lejn l-Istat Membru kkonċernat. Huma jieħdu wkoll ir-responsabbiltà tal-isforzi ta’ akkoljenza u ta’ integrazzjoni u jġorru l-ispejjeż relatati. Mill-2016, aktar minn 2 700 persuna fi bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali waslu fl-Ewropa permezz ta’ din ir-rotta, l-aktar lejn l-Italja u Franza. Ir-regoli dettaljati ta’ kooperazzjoni bejn l-Istat u l-isponsors privati spiss jiġu stabbiliti f’memoranda ta’ qbil.

(29)

Meta wieħed iqis il-benefiċċji tal-isponsorizzazzjoni tal-komunità, jenħtieġ li l-Unjoni tkompli tippromwovi approċċ tal-UE għall-isponsorizzazzjoni tal-komunità li tibni fuq l-esperjenza eżistenti tal-Istati Membri u li tinvolvi lill-EASO. L-Unjoni se tkompli tipprovdi appoġġ għall-bini ta’ kapaċità ta’ atturi tas-soċjetà ċivili involuti fi skemi ta’ sponsorizzazzjoni Komunitarja u tippromwovi skambji transnazzjonali dwar il-kondiviżjoni tal-għarfien sabiex jiżdiedu l-programmi ta’ sponsorizzazzjoni komunitarji eżistenti, jinħolqu programmi ġodda, inkluż fl-Istati Membri li għadhom ma implimentawx tali skemi. Fl-2019, il-Kummissjoni nediet sejħa speċifika għal proposti għal dan il-għan taħt il-Programm ta’ Azzjonijiet tal-Unjoni tal-AMIF (15). Il-promozzjoni ta’ mezzi komplementari għall-persuni fil-bżonn ta’ protezzjoni u l-integrazzjoni ulterjuri tagħhom hija waħda mis-suġġetti inklużi fis-sejħa għal proposti għal azzjonijiet transnazzjonali dwar l-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni skont il-Programm ta’ Ħidma 2020 tal-AMIF (16).

(30)

Il-pandemija tal-coronavirus affettwat ukoll skemi ta’ sponsorizzazzjoni komunitarja. Fil-gwida tagħha dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-UE fil-qasam tal-proċeduri tal-ażil u r-ritorn u dwar ir-risistemazzjoni, il-Kummissjoni ħeġġet lill-Istati Membri biex iżommu mezzi ta’ komunikazzjoni miftuħa ma’ sponsors, iżżommhom infurmati bl-iżviluppi u jkomplu jisponsorizzaw ir-reklutaġġ u l-iskrinjar biex iżidu d-disponibbiltà futura tal-hosting.

(31)

Kif enfasizzat mill-UNHCR, ir-riunifikazzjoni tal-familja hija ġeneralment rikonoxxuta bħala fattur ewlieni għal integrazzjoni b’suċċess fil-pajjiż ospitanti. Persuni spostati b’mod furzat li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali spiss jiffaċċjaw ħafna sfidi għad-dritt tagħhom għal riunifikazzjoni tal-familja, bħal proċessi amministrattivi twal u ta’ piż (17). Dan jista’ jwassal għal tentattivi biex jiġu evitati r-regoli permezz ta’ migrazzjoni irregolari perikoluża. Biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għad-dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja skont id-Direttiva dwar ir-Riunifikazzjoni tal-Familja (18), l-Istati Membri huma mħeġġa jistabbilixxu programmi ta’ assistenza għar-riunifikazzjoni tal-familja li jtejbu l-aċċess għall-informazzjoni u jissimplifikaw il-proċess ta’ applikazzjoni għal viża. Barra minn hekk, għall-każijiet li jaqgħu barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Riunifikazzjoni tal-Familja, l-Istati Membri huma mistiedna jistabbilixxu programmi ta’ ammissjoni umanitarja, bħal sponsorizzazzjoni privata bbażata fuq il-familja.

(32)

Biex jiġu sfruttati l-ħiliet, il-kwalifiki u l-motivazzjoni ta’ individwi fil-bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali, jenħtieġ li jiġu esplorati wkoll mezzi komplementari oħra ta’ ammissjoni, bħall-edukazzjoni jew ix-xogħol. Diversi Stati Membri jappoġġaw programmi li jiffaċilitaw l-aċċess għal mezzi legali eżistenti għal dawk li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali, bħal studenti jew ħaddiema. L-Istati Membri huma mħeġġa jużaw l-Għodda tal-UE għall-Profil tal-Ħiliet għal Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi f’tali proċeduri. Din l-għodda online apposta tgħin biex jiġu mmappjati u dokumentati l-ħiliet u l-kwalifiki ta’ persuni bi sfond ta’ migrazzjoni (19).

(33)

Huwa stmat li inqas minn tlieta fil-mija tar-rifuġjati fid-dinja kollha għandhom aċċess għall-edukazzjoni għolja (20). Anki meta jkollhom il-ħiliet u l-għarfien meħtieġ, ħafna drabi ma jkollhomx l-informazzjoni u l-mezzi finanzjarji biex japplikaw għal programmi tal-ewwel grad universitarju jew ta’ wara l-lawrja fl-Unjoni. Jenħtieġ li l-Istati Membri jikkunsidraw li jtejbu l-aċċess għall-universitajiet għaż-żgħażagħ fil-bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali u għalhekk jagħmluha aktar faċli għalihom li jiġu ammessi fit-territorju tagħhom bħala studenti. Tali inizjattivi jistgħu jirrikjedu proċess proattiv ta’ għażla f’pajjiżi li mhumiex tal-UE, taħriġ fil-lingwa, flessibbiltà dwar il-kriterji ta’ ammissjoni għal programmi ta’ studju kif ukoll boroż ta’ studju u miżuri ta’ integrazzjoni dedikati mal-wasla tagħhom. Wara l-gradwazzjoni, l-istudenti li jixtiequ jibqgħu fl-Istat Membru kkonċernat f’konformità mad-Direttiva (UE) 2016/801 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (21) jenħtieġ li jibbenefikaw minn konsulenza u għajnuna biex ifittxu xogħol.

(34)

Biex tiffaċilita l-implimentazzjoni ta’ programmi bħal dawn, il-Kummissjoni se tħeġġeġ it-tagħlim bejn il-pari u l-iskambju ta’ esperjenzi bejn l-Istati Membri, u se tesplora possibbiltajiet għal appoġġ finanzjarju tal-UE fit-tfassil u l-iżvilupp ta’ dawn il-perkorsi għall-istudenti.

(35)

Jenħtieġ li l-Istati Membri jikkunsidraw ulterjorment li jaħdmu fi sħubija mas-settur privat, ma’ min iħaddem, it-trade unions u s-soċjetà ċivili biex jiżviluppaw skemi innovattivi internazzjonali ta’ mobilità tax-xogħol għal dawk li għandhom bżonn ta’ protezzjoni.

(36)

L-EASO, flimkien man-Network għar-Risistemazzjoni u l-Ammissjoni Umanitarja, se jgħin lill-Istati Membri jfasslu u jimplimentaw programmi għal ammissjoni umanitarja u mezzi komplementari oħrajn.

(37)

Meta jimplimentaw programmi ta’ risistemazzjoni, ammissjoni umanitarja u mezzi kumplimentari oħra, l-Istati Membri għandhom iqisu l-obbligi stabbiliti fil-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità.

(38)

Sabiex jiġi żgurat il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-iskemi ta’ risistemazzjoni tal-UE fl-2020 u fl-2021, jenħtieġ li l-Istati Membri meta jintalbu, jirrappurtaw lill-Kummissjoni dwar dawk li ġew risistemati fit-territorju tagħhom skont il-wegħdi tagħhom, u jispeċifikaw il-pajjiż minn fejn il-persuna tkun ġiet risistemata. Il-Kummissjoni se timmonitorja wkoll id-diversi proġetti u programmi għal ammissjoni umanitarja implimentati fl-Istati Membri biex tinżamm ħarsa ġenerali fuq il-mezzi legali kollha għal dawk fil-bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali u l-għadd ta’ postijiet offruti permezz ta’ dawn il-kanali.

(39)

Jenħtieġ li din ir-rakkomandazzjoni tiġi indirizzata lill-Istati Membri. L-Istati Assoċjati ta’ Dublin huma mistiedna jikkontribwixxu għal sforzi Ewropej komuni ta’ risistemazzjoni kif ukoll għal sforzi komuni fir-rigward ta’ perkorsi komplementari oħra.

ADOTTAT DIN IR-RAKKOMANDAZZJONI:

IŻ-ŻIEDA FL-GĦADD TA’ STATI MEMBRI INVOLUTI FIR-RISISTEMAZZJONI U L-AMMISSJONI UMANITARJA

1.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jikkontribwixxu biex jipprovdu mezzi legali għal dawk fil-bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali fl-ispirtu ta’ solidarjetà internazzjonali mal-pajjiżi tal-ewwel ażil jew ta’ tranżitu u jsaħħu s-solidarjetà bejn xulxin.

L-INTENSIFIKAR TAL-ISFORZI TA’ IMPLIMENTAZZJONI FOST IL-PANDEMIJA TAL-CORONAVIRUS U Ż-ŻIEDA TAR-RISISTEMAZZJONI FUQ MEDDA MEDJA TA’ ŻMIEN

2.

Fuq il-bażi tal-esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni tal-iskemi ta’ risistemazzjoni preċedenti tal-UE u biex titnaqqas it-tranżizzjoni bejn dawn l-iskemi u l-Qafas ta’ Risistemazzjoni tal-Unjoni, l-Istati Membri huma mistiedna jilħqu l-mira ta’ risistemazzjoni li saret skont l-eżerċizzju tal-wegħdi tal-2020 ta’ mill-inqas 29 500 persuna fil-bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali minn pajjiżi mhux tal-UE fuq perjodu ta’ sentejn (l-1 ta’ Jannar 2020 sal-31 ta’ Diċembru 2021).

3.

L-Istati Membri huma mistiedna jimplimentaw il-wegħdi tagħhom li saru skont l-eżerċizzju tal-wegħdi tal-2020 malajr kemm jista’ jkun fid-dawl tal-impatt tal-pandemija tal-coronavirus. Huma mħeġġa jikkunsidraw modi innovattivi ta’ ħidma u li jadattaw il-proċeduri tagħhom biex iwieġbu għar-realtajiet li qed jinbidlu fil-post, inkluż fil-pajjiżi tal-ewwel ażil.

4.

L-Istati Membri li għadhom ma ssodisfawx il-wegħdi tagħhom skont l-iskema ta’ risistemazzjoni tal-UE għall-2018-2019 (22) huma mħeġġa jimplimentaw dawn il-wegħdi fl-2020 u l-2021 f’konformità mal-Programmi Nazzjonali tal-AMIF tagħhom.

5.

Fl-2020 u fl-2021, l-Istati Membri jenħtieġ li jkomplu bl-attivitajiet relatati mar-risistemazzjoni tagħhom sa fejn ikun possibbli matul il-pandemija tal-coronavirus u jiffukaw il-wegħdi tagħhom:

(a)

li tiġi żgurata risistemazzjoni kontinwa mit-Turkija ta’ ċittadini Sirjani u ta’ pajjiżi terzi u persuni mingħajr stat spostati mill-kunflitt Sirjan sabiex tiġi appoġġata l-implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni UE-Turkija ta’ Marzu 2016; dan jinkludi l-attivazzjoni tal-Iskema ta’ Ammissjoni Umanitarja Volontarja dment li l-prekondizzjonijiet kollha għal dan ikunu ġew issodisfati u l-qsim irregolari bejn it-Turkija u l-UE jintemm jew ikun tnaqqas sostanzjalment u b’mod sostenibbli;

(b)

sabiex jiġi żgurat li tkompli r-risistemazzjoni mil-Libanu u mill-Ġordan;

(c)

biex jingħata kontribut għall-istabbilizzazzjoni kontinwa tas-sitwazzjoni fil-Mediterran Ċentrali billi jiġu risistemati dawk li jeħtieġu protezzjoni mil-Libja, in-Niġer, iċ-Ċad, l-Eġittu, l-Etjopja u s-Sudan, inkluż billi jiġu appoġġati l-mekkaniżmi temporanji tal-UNHCR għall-evakwazzjoni ta’ emerġenza tal-aktar gruppi vulnerabbli ta’ migranti mil-Libja li jinsabu fin-Niġer u r-Rwanda.

6.

L-Istati Membri huma mistiedna jirreaġixxu b’mod flessibbli għall-ħtiġijiet ta’ risistemazzjoni ta’ emerġenza madwar id-dinja. Huma mitluba jimplimentaw kemm jista’ jkun mill-wegħdi ta’ risistemazzjoni u jagħmlu użu tajjeb mill-baġit li sar disponibbli għalihom. Jenħtieġ li jimplimentaw il-programmi ta’ risistemazzjoni tagħhom f’kooperazzjoni mill-qrib mal-UNHCR u bl-appoġġ mill-EASO, fejn xieraq.

7.

Sabiex tiġi żgurata l-kontinwità u t-tkabbir imġedded ta’ operazzjonijiet ta’ risistemazzjoni wara t-tħarbit ikkawżat mill-pandemija tal-coronavirus, l-Istati Membri huma mistiedna jikkontribwixxu għal programmi ta’ risistemazzjoni futuri tal-UE. Huma mistiedna jżidu l-programmi eżistenti tagħhom ta’ risistemazzjoni, jerġgħu jibdew bil-programmi ta’ risistemazzjoni preċedenti tagħhom jew jistabbilixxu programmi ġodda ta’ risistemazzjoni biex jespandu l-għadd ta’ postijiet ta’ ammissjoni disponibbli għal dawk li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali, meta jerġgħu jiġu risistemati mill-ġdid taħt kundizzjonijiet sikuri għal dawk kollha involuti.

L-IŻGURAR TA’ PROGRAMMI TA’ RISISTEMAZZJONI TA’ KWALITÀ

8.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-istadji kollha tal-proċess ta’ risistemazzjoni jitwettqu skont standard għoli ta’ kwalità, b’mod partikolari orjentazzjoni (remota) ta’ qabel it-tluq u informazzjoni wara l-wasla. Huma mistiedna jipprovdu kapaċità ta’ akkoljenza adegwata u suffiċjenti, b’kont meħud ta’ tħassib akbar dwar is-saħħa biex tiġi ggarantita l-wasla rapida ta’ persuni magħżula fl-Ewropa.

9.

L-Istati Membri huma mħeġġa jfasslu programmi ta’ integrazzjoni u inklużjoni soċjali ddedikati u effettivi għall-persuni risistemati li b’mod partikolari jqisu l-vulnerabbiltà. Huma mistiedna jaħdmu mill-qrib mas-soċjetà ċivili u l-komunitajiet riċeventi biex idaħħlu fis-seħħ jew jespandu skemi ta’ sponsorizzazzjoni komunitarja għar-risistemazzjoni li għandhom l-għan li jintegraw ir-refuġjati risistemati fis-soċjetajiet ospitanti b’mod effiċjenti, aħjar u aktar malajr.

10.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu programmi interni ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni biex ikejlu l-effiċjenza u l-effettività tal-iskemi ta’ risistemazzjoni tagħhom u ta’ programmi ta’ integrazzjoni rilevanti.

IL-PROMOZZJONI TAL-AMMISSJONI UMANITARJA

11.

L-Istati Membri huma mistiedna jżidu n-numru ta’ ammissjonijiet fit-territorju tagħhom ta’ persuni vulnerabbli li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali. Minbarra r-risistemazzjoni, jenħtieġ li jikkunsidraw b’mod partikolari li jistabbilixxu jew iżidu forom oħra ta’ mezzi legali għal persuni vulnerabbli fil-bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali.

12.

Barra minn hekk, l-Istati Membri huma mitluba jiffaċilitaw l-aċċess għad-dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja billi jistabbilixxu programmi ta’ assistenza għar-riunifikazzjoni tal-familja li jtejbu l-aċċess għall-informazzjoni u jissimplifikaw il-proċess ta’ applikazzjoni. Barra minn hekk, huma mistiedna jipprovdu mezzi biex jaċċettaw membri tal-familja ta’ benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali permezz ta’ programmi ta’ ammissjoni umanitarja bħal skemi ta’ sponsorizzazzjoni privata bbażata fuq il-familja.

13.

L-Istati Membri huma mistiedna jippromwovu approċċ tal-UE għal sponsorizzazzjoni komunitarja, fuq il-bażi tal-firxa wiesgħa ta’ mudelli ta’ ammissjoni umanitarja biex ifasslu programmi ta’ ammissjoni f’konformità mal-prijoritajiet nazzjonali rispettivi tagħhom u jqisu l-prijoritajiet u l-interessi esterni tal-UE.

14.

L-Istati Membri huma mistiedna jikkooperaw mill-qrib mas-soċjetà ċivili biex idaħħlu fis-seħħ jew jespandu skemi ta’ sponsorizzazzjoni komunitarja bħala triq umanitarja għall-ammissjoni, fejn l-isponsors privati, gruppi ta’ individwi privati jew organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ huma involuti fi stadji differenti tal-programm – mill-identifikazzjoni ta’ dawk fil-bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali fil-pajjiż mhux tal-UE għal integrazzjoni wara l-wasla tagħhom.

15.

Fit-tfassil ta’ dawk l-iskemi komunitarji ta’ sponsorizzazzjoni, l-Istati Membri u s-sħab tagħhom jenħtieġ li jiddefinixxu kriterji tal-għażla trasparenti u mhux diskriminatorji għal dawk li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali. Mill-bidu tal-programm, jenħtieġ li jiżguraw li r-rwoli u r-responsabbiltajiet rispettivi tas-soċjetà ċivili u tal-gvern ikunu definiti b’mod ċar fil-fażi ta’ qabel it-tluq u wara l-wasla. L-Istati Membri jibqgħu responsabbli għall-kontrolli tas-sigurtà u l-proċeduri ta’ ammissjoni u jeħtieġ li jiggarantixxu li jiġu stabbiliti salvagwardji xierqa u xbieki ta’ sikurezza.

16.

L-Istati Membri huma mistiedna jistabbilixxu jew jespandu skemi ta’ sponsorizzazzjoni komunitarja li għandhom l-għan li jiżguraw integrazzjoni u inklużjoni soċjali aħjar u aktar malajr ta’ dawk li jingħataw protezzjoni internazzjonali fis-soċjetajiet ospitanti u appoġġ pubbliku mtejjeb billi joħolqu soċjetajiet aktar akkoljenti u inklużivi.

17.

L-Istati Membri huma mħeġġa jżommu l-kanali ta’ komunikazzjoni miftuħa ma’ sponsors privati matul u wara l-pandemija tal-coronavirus, u biex iżommuhom involuti fl-appoġġ attiv tal-iskemi ta’ sponsorizzazzjoni.

18.

L-Istati Membri huma mistiedna jagħmlu użu mill-possibilitajiet varji ta’ kofinanzjament tal-UE għall-promozzjoni ta’ skemi ta’ sponsorizzazzjoni komunitarja.

IL-PROMOZZJONI TA’ MEZZI KOMPLEMENTARI GĦAL DAWK FIL-BŻONN TA’ PROTEZZJONI INTERNAZZJONALI MARBUTA MAL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL

19.

L-Istati Membri huma mħeġġa jiżviluppaw u jappoġġaw programmi li jiffaċilitaw l-aċċess għal mezzi legali eżistenti oħra għal dawk li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali, bl-użu, fejn rilevanti, tal-għodod tal-UE biex jimmappjaw u jiddokumentaw il-ħiliet u l-kwalifiki tagħhom. L-Istati Membri huma mħeġġa wkoll jipprovdu aċċess għas-suq tax-xogħol, inkluż bi programmi ta’ attivazzjoni (bħal taħriġ mill-ġdid u titjib tal-ħiliet) kmieni kemm jista’ jkun. Sabiex tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol, l-Istati Membri għandhom jaħdmu mill-qrib mas-sħab soċjali.

20.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jikkunsidraw li jtejbu l-aċċess għall-universitajiet għaż-żgħażagħ li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali billi jippermettulhom li jikkwalifikaw bħala studenti, b’kont meħud tal-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom. Fi sħubija mill-qrib mal-universitajiet, l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw li jistabbilixxu programmi ddedikati, li jistgħu jinkludu proċess akkademiku speċifiku, aktar flessibbli, appoġġ finanzjarju u klassijiet tal-lingwa adattati, jew iżidu l-inizjattivi eżistenti tagħhom. Jenħtieġ li jipprovdu pariri u jgħinu lill-gradwati li jixtiequ jibqgħu fl-Istat Membru jfittxu xogħol.

21.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jikkunsidraw li jaħdmu fi sħubija mas-settur privat u ma’ min iħaddem biex jiżviluppaw skemi ta’ mobilità tax-xogħol internazzjonali innovattivi għal dawk fil-bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali mingħajr preġudizzju għad-drittijiet ta’ protezzjoni tagħhom.

22.

L-Istati Membri huma mistiedna jikkontribwixxu għal approċċ tal-UE għal sponsorizzazzjoni tal-komunità biex tirfed il-perkorsi kumplimentari għall-edukazzjoni u x-xogħol għal dawk fil-bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali.

IT-TISĦIĦ TAL-KOOPERAZZJONI BEJN L-ISTATI MEMBRI U L-PROMOZZJONI TAR-RISISTEMAZZJONI FIL-LIVELL GLOBALI

23.

Biex jingranaw il-benefiċċji u l-potenzjal tal-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni fil-livell tal-UE fil-qasam tar-risistemazzjoni, l-ammissjoni umanitarja, l-isponsorizzazzjoni komunitarja u l-modi komplementari, l-Istati Membri huma mistiedna jieħdu sehem fin-Network għar-Risistemazzjoni u l-Ammissjoni Umanitarja tal-EASO u huma mħeġġa jikkontribwixxu b’mod attiv għal-laqgħat u l-attivitajiet tiegħu.

24.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jikkooperaw fi ħdan il-qafas tan-Network ta’ Risistemazzjoni u ta’ Ammissjoni Umanitarja tal-EASO biex jiffaċilitaw tkomplija f’waqtha u bla xkiel tar-risistemazzjonijiet wara li jitneħħew ir-restrizzjonijiet marbuta mal-pandemija tal-coronavirus jitneħħew u jiġu żviluppati modi ġodda ta’ ħidma u proċeduri ġodda biex l-operazzjonijiet ta’ risistemazzjoni jsiru aktar reżiljenti għal perjodu medju ta’ żmien.

25.

Biex ikomplu jespandu r-risistemazzjoni madwar id-dinja, l-Istati Membri jenħtieġ li jissieħbu ma’ pajjiżi mhux tal-UE u jgħinuhom jibnu l-programmi ta’ risistemazzjoni tagħhom permezz tal-bini u l-kondiviżjoni ta’ kapaċità u ta’ esperjenzi u tal-aħjar prattika, fuq il-bażi tal-għarfien espert tal-EASO u f’kooperazzjoni mal-UNHCR u mal-IOM.

IL-MONITORAĠĠ

26.

Meta jintalbu, l-Istati Membri jenħtieġ li jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-għadd ta’ persuni risistemati fit-territorju tagħhom skont il-wegħdi tagħhom, filwaqt li jispeċifikaw il-pajjiżi li minnhom ġew risistemati.

27.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jżommu lill-Kummissjoni infurmata bl-ammissjonijiet permezz ta’ skemi ta’ ammissjoni umanitarja u mezzi kumplimentari oħra.

L-APPOĠĠ FINANZJARJU

28.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ finanzjarju disponibbli permezz tal-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni għall-bqija tal-perjodu ta’ implimentazzjoni tiegħu biex jissodisfaw il-wegħdi ta’ risistemazzjoni sabiex jiżguraw li l-istadji kollha tal-proċess ta’ risistemazzjoni msemmija f’din ir-Rakkomandazzjoni jitwettqu bi standard għoli ta’ kwalità.

29.

Jenħtieġ li l-Istati Membri ukoll jagħmlu użu sħiħ minn opportunitajiet oħra ta’ finanzjament tal-UE biex jappoġġaw u jtejbu r-risistemazzjoni, l-ammissjoni umanitarja u mezzi komplementari oħra għal dawk fil-bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali u l-integrazzjoni u l-inklużjoni soċjali tagħhom fis-soċjetajiet ospitanti, b’mod partikolari l-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali f’konformità mal-objettivi rispettivi tagħhom.

ID-DESTINATARJI

Din ir-Rakkomandazzjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Settembru 2020.

Għall-Kummissjoni

Ylva JOHANSSON

Membru tal-Kummissjoni


(1)  Kofinanzjat mill-baġit tal-Unjoni u implimentat minn konsorzji mmexxija mill-Istati Membri.

(2)  https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html

(3)  Il-UNHCR irċieviet wegħdi ta’ risistemazzjoni minn 29 pajjiż fl-2018 meta mqabbel ma’ 35 pajjiż fl-2017; l-għadd ta’ tluq għal risistemazzjoni naqas minn 65 100 fl-2017 għal 55 680 fl-2018.

(4)  Ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/914 tat-8 ta’ Ġunju 2015 dwar skema Ewropea ta’ risistemazzjoni (ĠU L 148, 13.6.2015, p. 32).

(5)  Il-konklużjonijiet tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri li ltaqgħu fil-Kunsill tal-20 ta' Lulju 2015.

(6)  Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1803 tat-3 ta' Ottubru 2017 dwar it-titjib tal-mezzi legali għal persuni fil-bżonn ta' protezzjoni internazzjonali (ĠU L 259, 7.10.2017, p. 21).

(7)  https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/

(8)  Dawn ir-risistemazzjonijiet ġew parzjalment magħduda taħt l-iskemi ta’ risistemazzjoni tal-UE msemmija fil-premessi (8) u (9).

(9)  COM(2016) 468 final.

(10)  L-appoġġ finanzjarju jgħaqqad l-approprjazzjonijiet baġitarji tal-2019 u l-2020, li saru disponibbli għall-Istati Membri f’żewġ pagamenti.

(11)  https://www.unhcr.org/news/press/2020/6/5eeb85be4/joint-statement-un-refugee-chief-grandi-ioms-vitorino-announce-resumption.html?query=resettlement resumption

(12)  C(2020) 2516 final.

(13)  F’xi pajjiżi, dawn jissejħu wkoll “skemi ta’ sponsorizzazzjoni privata”.

(14)  https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1dbb0873-d349-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-114630059

(15)  2019 Call for Proposals AMIF-2019-AG-Call, Topic 1: It-trawwim tal-integrazzjoni ta’ persuni fil-bżonn ta’ protezzjoni permezz ta’ skemi ta’ sponsorizzazzjoni privata.

(16)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-26.6.2020 dwar il-finanzjament ta’ Azzjonijiet tal-Unjoni fil-qafas tal-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni u l-adozzjoni tal-programm ta’ ħidma għall-2020: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/union-actions/docs/c4223-annex-decision-amif-awp-2020.pdf.

(17)  https://www.unhcr.org/uk/protection/basic/5f5743f84/families-together-family-reunification-for-refugees-in-the-european-union.html

(18)  Id-Direttiva tal-Kunsill Nru 2003/86/KE tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar id-dritt għal riunifikazzjoni tal-familja (ĠU L 251, 3.10.2003, p. 12).

(19)  https://ec.europa.eu/migrantskills/#/

(20)  Stimi tal-UNHCR: https://www.unhcr.org/tertiary-education.html

(21)  Ara l-Artikolu 25 tad-Direttiva (UE) 2016/801 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2016 dwar il-kundizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-finijiet ta' riċerka, studji, taħriġ, servizz volontarju, skemi ta’ skambju ta’ skulari jew proġetti edukattivi u au pairing (ĠU L 132, 21.5.2016, p. 21), Artikolu 25.

(22)  Ir-Rakkomandazzjoni (UE) 2017/1803.


ANNESS

Ir-risistemazzjoni: Wegħdiet 2020

Stat Membru

Total ta’ postijiet 2020

Il-Belġju

758

Il-Bulgarija (*1)

[25]

Iċ-Ċekja

 

Id-Danimarka

 

Il-Ġermanja

5 500

L-Estonja

 

L-Irlanda

994

Il-Greċja

 

Spanja

1 000

Franza

5 200

Il-Kroazja

100

L-Italja

700

Ċipru

 

Il-Latvja

 

Il-Litwanja

18

Il-Lussemburgu (*1)

[50]

L-Ungerija

 

Malta (*1)

[20]

In-Netherlands

1 902

L-Awstrija

 

Il-Polonja

 

Il-Portugall

1 150

Ir-Rumanija

200

Is-Slovenja

 

Is-Slovakkja

 

Il-Finlandja

850

L-Iżvezja

5 114

Ir-Renju Unit

6 000

TOTAL

29 487


(*1)  Implimentazzjoni ta’ wegħdiet mill-iskema preċedenti (mhux magħduda taħt l-eżerċizzju tal-wegħdiet tal-2020)


1.10.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 317/23


RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1365

tat-23 ta’ Settembru 2020

dwar il-kooperazzjoni fost l-Istati Membri fir-rigward ta’ operazzjonijiet imwettqa minn bastimenti li huma proprjetà ta’ entitajiet privati jew imħaddma minnhom għall-fini ta’ attivitajiet ta’ tiftix u salvataġġ

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 292 tiegħu,

Billi:

(1)

L-għoti ta’ assistenza lil kwalunkwe persuna li tkun tinsab f’diffikultà fuq il-baħar huwa obbligu legali tal-Istati Membri stabbilit fid-dritt internazzjonali konswetudinarju u konvenzjonali, b’mod partikolari fil-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Salvagwardja tal-Ħajja Umana fuq il-Baħar (il-Konvenzjoni Safety of Life at Sea, SOLAS, 1974), il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar (United Nations Convention of the Law of the Sea, UNCLOS, 1979), u l-Konvenzjoni Internazzjonali dwar it-Tfittxija u s-Salvataġġ Marittimi (il-Konvenzjoni Search and Rescue, SAR, 1979), kif ukoll fid-dritt tal-Unjoni. L-Unjoni Ewropea hija Parti kontraenti fl-UNCLOS.

(2)

Mill-2014 lil hawn, eluf ta’ persuni ilhom jippruvaw jaqsmu l-Mediterran biex jaslu l-Ewropa, u dan jirrikjedi rispons multidimensjonali mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha bil-ħsieb li jiġi evitat it-telf ta’ ħajjiet, tittejjeb il-ġestjoni tal-migrazzjoni, jiġu indirizzati l-kawżi fl-għeruq tal-migrazzjoni irregolari u jitħarbtu l-gruppi ta’ kriminalità organizzata ta’ faċilitaturi ta’ dħul klandestin ta’ migranti u traffikanti tal-bnedmin.

(3)

Filwaqt li l-migrazzjoni irregolari lejn l-UE naqset f’dawn l-aħħar sentejn (2) u ntilfu inqas ħajjiet fuq il-baħar, l-użu riskjuż ta’ bastimenti żgħar u mhux tajbin għat-tbaħħir fil-Mediterran jibqa’ karatteristika tax-xena tal-migrazzjoni, li jkompli jalimenta l-kriminalità organizzata u jikkawża mwiet inaċċettabbli. Skont l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni, l-għadd totali ta’ mwiet fil-Mediterran sa issa fl-2020 qabeż il-500, b’aktar minn 1 880 fl-2019 u aktar minn 20 300 b’kollox mill-2014, biex b’hekk ir-rotta tal-Mediterran Ċentrali lejn l-Ewropa saret l-aktar waħda fatali fid-dinja kollha.

(4)

Mill-2015, il-kapaċità tat-tiftix u s-salvataġġ, il-koordinazzjoni, u l-effettività fil-Mediterran ġew imsaħħa b’mod konsiderevoli b’reazzjoni għall-kriżi migratorja, inkluż b’kontribuzzjonijiet sinifikanti mill-istati kostali u l-involviment akbar ta’ bastimenti privati u kummerċjali. L-UE u l-Istati Membri saħħew il-kapaċità tagħhom fil-Mediterran, fosthom permezz ta’ operazzjonijiet nazzjonali u ta’ operazzjonijiet immexxija mill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex), bħal Themis (li qabel kienet Triton), Poseidon u Indalo, kif ukoll, preċedentement, l-operazzjoni navali tal-UE EUNAVFOR MED Sophia, li għenu biex jiġu salvati aktar minn 600 000 persuna fuq il-baħar mill-2015 ’l hawn.

(5)

F’dan il-kuntest, diversi organizzazzjonijiet mhux governattivi (non-governmental organisations, NGOs) kienu qed joperaw ukoll bastimenti privati, l-aktar fiż-żona tal-Mediterran Ċentrali, biex b’hekk jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għas-salvataġġ ta’ persuni fuq il-baħar, li mbagħad jinġiebu lejn it-territorju tal-UE għal żbark sikur. Kif diġà ġie enfasizzat fil-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE kontra t-Traffikar tal-Migranti (2015-2020) u ċċarat ulterjorment fil-Gwida tal-Kummissjoni dwar il-Pakkett tal-Faċilitaturi (C(2020) 6470), hemm il-ħtieġa li tiġi evitata l-kriminalizzazzjoni ta’ dawk li jipprovdu assistenza umanitarja lil persuni f’diffikultà fuq il-baħar, filwaqt li jiġi żgurat li jkun hemm fis-seħħ sanzjonijiet kriminali xierqa kontra l-kuntrabandisti.

(6)

Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-18 ta’ April 2018 dwar il-progress fir-rigward tal-Patti Globali tan-NU għal Migrazzjoni Sikura, Ordnata u Regolari u dwar ir-Rifuġjati (2018/2642 (RSP)), il-Parlament Ewropew appella biex ikun hawn kapaċitajiet akbar ta’ tiftix u salvataġġ għal persuni f’diffikultà, biex jiġu skjerati kapaċitajiet akbar mill-istati kollha, u biex jiġi rikonoxxut l-appoġġ ipprovdut minn atturi privati u NGOs fit-twettiq ta’ operazzjonijiet ta’ salvataġġ fuq il-baħar u fuq l-art.

(7)

L-operazzjonijiet ta’ tiftix u salvataġġ f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza jeħtieġu koordinazzjoni u żbark rapidu f’post ta’ sikurezza, u rispett għad-drittijiet fundamentali tal-persuni salvati, f’konformità mal-obbligi tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, inkluż il-prinċipju ta’ non-refoulement, u mad-dritt internazzjonali konswetudinarju u konvenzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-liġi marittima, inklużi l-Linji Gwida tal-Kumitat tas-Sikurezza Marittima (Maritime Safety Committee, MSC) tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (International Maritime Organisation, IMO) dwar it-trattament ta’ persuni salvati fuq il-baħar.

(8)

F’dawn l-aħħar snin tfaċċat forma ġdida ta’ operazzjonijiet ta’ tiftix u salvataġġ fix-xenarju marittimu Ewropew fejn bastimenti operati minn NGOs fil-Baħar Mediterran Ċentrali kienu involuti, bħala l-attività predominanti tagħhom, f’operazzjonijiet ta’ tiftix u salvataġġ, li huma wettqu taħt il-koordinazzjoni taċ-Ċentri ta’ Koordinazzjoni tas-Salvataġġ Marittimu nazzjonali jew b'inizjattiva tagħhom stess. F’ħafna każijiet, dawn il-bastimenti wettqu operazzjonijiet ta’ salvataġġ konsekuttivi qabel ma niżlu dawk salvati f’post ta’ sikurezza.

(9)

It-traffikar tal-migranti bil-baħar huwa reat kriminali, li jista’ jpoġġi ħajjet in-nies f’riskju u huwa sanzjonat kemm bid-dritt Ewropew kif ukoll skont bid-dritt internazzjonali. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha huma Partijiet kontraenti għall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali (United Nations Convention against Transnational Organised Crime, UNTOC) u l-Protokolli tagħha, inkluż il-Protokoll kontra t-Traffikar tal-Migranti bl-art, bil-baħar u bl-ajru, li jissupplimenta l-UNTOC. F’dan il-kuntest, huwa essenzjali li tiġi evitata sitwazzjoni fejn it-traffikar tal-migranti jew in-networks tat-traffikar tal-bnedmin, inklużi l-organizzazzjonijiet kriminali li jittraffikaw in-nies jew li jinvolvu ruħhom f’forom ta’ sfruttament assimilati mal-iskjavitù, jieħdu vantaġġ mill-operazzjonijiet ta’ salvataġġ imwettqa minn bastimenti privati fil-Mediterran.

(10)

Huwa mfakkar li l-Konvenzjoni SAR tobbliga lill-partijiet kontraenti biex jipparteċipaw fl-iżvilupp ta’ servizzi ta’ tiftix u salvataġġ u biex jieħdu passi urġenti biex jiżguraw li tingħata l-assistenza meħtieġa lil kwalunkwe persuna li tkun, jew tidher li tkun, f’diffikultà fuq il-baħar; jenħtieġ li l-partijiet rilevanti jikkoordinaw u jikkooperaw sabiex dawk assistiti jitniżżlu mill-vapur li jkun qiegħed jagħti assistenza u li dawn jitwasslu f’post ta’ sikurezza malajr kemm jista’ jkun raġonevolment prattikabbli. F’konformità mal-Linji Gwida tal-IMO dwar it-trattament ta’ persuni salvati fuq il-baħar, fl-għażla ta’ post ta’ sikurezza għall-iżbark, jenħtieġ li jitqiesu varjetà ta’ fatturi importanti u ċ-ċirkostanzi partikolari ta’ kull każ. Fost l-oħrajn, fil-każ ta’ dawk li jfittxu l-ażil u r-refuġjati li jiġu rkuprati fil-baħar, jenħtieġ li tittieħed f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li jiġi evitat l-iżbark f’territorji fejn ikunu mhedda l-ħajjiet u l-libertajiet ta’ dawk li jallegaw li jkunu qegħdin isofru minn biża’ ġustifikata ta’ persekuzzjoni. Barra minn hekk, il-Linji Gwida tal-IMO jirrikjedu li l-awtoritajiet tal-Istat responsabbli jagħmlu kull sforz biex iħaffu l-arranġamenti għall-iżbark tas-superstiti mill-bastiment, filwaqt li jissottolinjaw li f’xi każijiet il-koordinazzjoni meħtieġa tista’ tirriżulta f’dewmien inevitabbli.

(11)

Il-preżenza regolari ta’ bastimenti ta’ NGOs li jwettqu attivitajiet ta’ tiftix u salvataġġ fil-Mediterran tiskatta ħtiġijiet operattivi speċifiċi ta’ koordinazzjoni u kooperazzjoni msaħħa bejn il-bastimenti li jġorru persuni salvati u l-awtoritajiet nazzjonali, u tikkonċerna lid-diversi Stati Membri b’modi differenti: uħud huma l-Istati li jikkoordinaw l-operazzjonijiet ta’ tiftix u salvataġġ; uħud huma dawk li jirċievu l-persuni salvati, li jiġu żbarkati fit-territorju tagħhom; uħud huma dawk fejn l-organizzazzjonijiet mhux governattivi jkunu legalment stabbiliti; u oħrajn huma dawk fejn il-bastimenti użati fl-attivitajiet ta’ tiftix u salvataġġ ikunu kisbu l-bandiera tagħhom.

(12)

Bastimenti privati impenjati fi sforzi ta’ salvataġġ fil-Mediterran huma involuti f’operazzjonijiet ta’ tiftix u salvataġġ kumplessi u ta’ spiss rikorrenti, li jistgħu jikkonċernaw għadd kbir ta’ nies fir-rigward tal-kapaċità tal-bastimenti u jinvolvu firxa wiesgħa ta’ atturi, mis-salvataġġ sal-iżbark. Għalhekk, hija kwistjoni ta’ politika pubblika, inkluża dik tas-sikurezza, li dawn il-bastimenti jkunu rreġistrati kif xieraq u mgħammra kif suppost biex jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti ta’ sikurezza u saħħa assoċjati ma’ din l-attività, sabiex ma jkunux ta’ periklu għall-ekwipaġġ jew għall-persuni salvati. Dawn l-attivitajiet jeħtieġ li jseħħu f’qafas ikkoordinat, permezz ta’ kooperazzjoni u koordinazzjoni msaħħa bejn l-operaturi privati u l-awtoritajiet nazzjonali.

(13)

L-iżbarki kontinwi ta’ persuni salvati fl-Istati Membri kostali għandhom konsegwenzi diretti fuq is-sistemi ta’ ġestjoni tal-migrazzjoni tagħhom u jpoġġu pressjoni akbar u immedjata fuq is-sistemi ta’ migrazzjoni u ażil tagħhom, inkluż fuq il-kapaċità ta’ akkoljenza u pproċessar tagħhom.

(14)

Barra minn inizjattivi oħra, fl-4 ta’ Lulju 2017 il-Kummissjoni adottat “Pjan ta’ azzjoni dwar miżuri biex jingħata appoġġ lill-Italja, titnaqqas il-pressjoni tul ir-rotta tal-Mediterran Ċentrali u tiżdied is-solidarjetà”, li kien jinkludi l-iżvilupp mill-Italja ta’ kodiċi ta’ kondotta għall-NGOs li jwettqu attivitajiet ta’ tiftix u salvataġġ fil-Mediterran, f’konsultazzjoni mal-Kummissjoni u abbażi ta’ djalogu mal-NGOs.

(15)

Lil hinn mill-isforzi ta’ koordinazzjoni stabbiliti sa issa, fosthom permezz tal-Forum dwar Għarfien Kondiviż u Koordinament fil-Mediterran (Shared Awareness and De-confliction in the Mediterranean, SHADE MED) stabbilit mill-Operazzjoni navali Sophia tal-UE, għad hemm il-ħtieġa li tiġi indirizzata l-ispeċifiċità tal-prattika tat-tiftix u s-salvataġġ li kibret fil-Mediterran matul l-aħħar snin billi jiġi stabbilit qafas aktar strutturali, affidabbli u sostenibbli, f’konformità mal-kompetenzi tal-UE u l-istandards internazzjonali rilevanti. Jenħtieġ li dan il-qafas jistabbilixxi regoli speċifiċi għas-solidarjetà bejn l-Istati Membri, u jindirizza l-ħtieġa għal kooperazzjoni msaħħa fost partikolari l-Istati Membri tal-bandiera u dawk kostali, b’mod partikolari. Hija meħtieġa wkoll kooperazzjoni ma’ entitajiet privati li jipposjedu jew joperaw bastimenti bil-għan li jwettqu attivitajiet ta’ tiftix u salvataġġ u li jġibu persuni salvati fit-territorju tal-UE; tali qafas jenħtieġ li jkollu l-għan ukoll li jipprovdi informazzjoni xierqa fir-rigward tal-operazzjonijiet u l-istruttura amministrattiva ta’ dawn l-entitajiet, f’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità u mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, u jtejjeb is-sikurezza, f’konformità mal-leġiżlazzjoni internazzjonali applikabbli, fl-interessi ta’ dawk kollha abbord.

(16)

Il-Kummissjoni se tistabbilixxi Grupp ta’ Kuntatt interdixxiplinarju li fih l-Istati Membri jistgħu jikkooperaw u jikkoordinaw attivitajiet sabiex jimplimentaw din ir-Rakkomandazzjoni. Il-Grupp se jiġbor ħarsa ġenerali lejn ir-regoli u l-prattiki nazzjonali, jidentifika t-tagħlimiet meħuda, jivvaluta l-possibbiltà li jinħolqu mezzi mtejba ta’ kooperazzjoni bejn l-istati tal-bandiera u dawk kostali fir-rigward tal-kompiti u r-responsabbiltajiet tagħhom, u jiżviluppa l-aħjar prattiki li jirriflettu l-ħtiġijiet li jirriżultaw mill-operazzjonijiet ta’ tiftix u salvataġġ kif żviluppaw matul l-aħħar snin. Huwa se jikkollabora regolarment mal-partijiet ikkonċernati rilevanti, inklużi l-aġenziji tal-UE, b’mod partikolari mal-Frontex, u, skont kif ikun xieraq, organizzazzjonijiet mhux governattivi li jwettqu attivitajiet ta’ tiftix u salvataġġ fil-Mediterran, ma’ akkademiċi u organizzazzjonijiet internazzjonali, bħall-IMO, sabiex jiskambjaw l-għarfien u jżommu l-koerenza tal-attivitajiet mal-qafas legali u operazzjonali internazzjonali. Jenħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu lill-Kummissjoni l-informazzjoni rilevanti kollha dwar l-implimentazzjoni ta’ din ir-Rakkomandazzjoni. Il-Grupp ta’ Kuntatt se jissorvelja l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni u joħroġ, darba fis-sena, rapport lill-Kummissjoni.

(17)

Il-Kummissjoni se tqis il-ħidma tal-Grupp ta’ Kuntatt u l-implimentazzjoni ta’ din ir-Rakkomandazzjoni meta tiżviluppa l-Istrateġija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Ażil u l-Migrazzjoni u r-Rapporti annwali dwar il-Ġestjoni tal-Migrazzjoni stabbiliti fir-Regolament dwar il-Ġestjoni tal-Ażil u l-Migrazzjoni, kif xieraq. Fuq il-bażi ta’ dan, il-Kummissjoni tivvaluta u tirrakkomanda wkoll inizjattivi futuri, kif meħtieġ.

(18)

Din ir-Rakkomandazzjoni hija mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dmir ta’ kooperazzjoni u kwalunkwe obbligu ieħor li jirriżulta mil-liġi internazzjonali u tal-Unjoni rilevanti,

ADOTTAT DIN IR-RAKKOMANDAZZJONI:

1.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jikkooperaw ma’ xulxin fir-rigward tal-operazzjonijiet imwettqa minn bastimenti bi sjieda privata jew operati privatament għall-fini ta’ attivitajiet ta’ tiftix u salvataġġ, bil-ħsieb li jitnaqqsu l-fatalitajiet fuq il-baħar, tinżamm is-sikurezza tan-navigazzjoni u tiġi żgurata ġestjoni effettiva tal-migrazzjoni f’konformità mal-obbligi legali rilevanti.

B’mod partikolari, jenħtieġ li l-Istati Membri tal-bandiera u kostali jiskambjaw informazzjoni, fuq bażi regolari u f’waqtha, dwar il-bastimenti involuti f’operazzjonijiet ta’ salvataġġ partikolari u dwar l-entitajiet li joperawhom jew li huma s-sidien tagħhom, f’konformità mad-dritt internazzjonali u tal-Unjoni, inkluża l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE u l-protezzjoni tad-data personali.

2.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jikkooperaw ma’ xulxin, u mal-Kummissjoni, b’mod partikolari permezz tal-Grupp ta’ Kuntatt tagħha, jikkollaboraw mal-partijiet interessati rilevanti kollha, inkluż kif xieraq entitajiet privati li jippossjedu jew joperaw bastimenti bl-iskop li jwettqu attivitajiet ta’ tiftix u salvataġġ, bil-ħsieb li jidentifikaw l-aħjar prattiki u jieħdu kwalunkwe azzjoni meħtieġa biex jaraw li:

(a)

ikun hemm aktar sikurezza fuq il-baħar, u

(b)

l-awtoritajiet kompetenti jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom l-informazzjoni kollha li jeħtieġu għall-monitoraġġ u l-verifika tal-konformità mal-istandards għas-sikurezza fuq il-baħar kif ukoll ir-regoli rilevanti dwar il-ġestjoni tal-migrazzjoni.

3.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu lill-Kummissjoni kwalunkwe informazzjoni rilevanti dwar l-implimentazzjoni ta’ din ir-Rakkomandazzjoni, mill-inqas darba fis-sena, sal-31 ta’ Marzu tas-sena ta’ wara s-sena ta’ referenza.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Settembru 2020.

Għall-Kummissjoni

Ylva JOHANSSON

Membru tal-Kummissjoni


1.10.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 317/26


RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1366

tat-23 ta’ Settembru 2020

dwar mekkaniżmu tal-UE għat-Tħejjija u għall-Ġestjoni tal-Kriżijiet b’rabta mal-Migrazzjoni

(Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 292 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-kriżi tar-refuġjati tal-2015 kixfet dgħufijiet u lakuni fis-sistemi nazzjonali u tal-UE għall-ġestjoni tal-kriżijiet tal-migrazzjoni, kif ukoll nuqqas ta’ kapaċità u għodod disponibbli għall-Istati Membri l-aktar taħt pressjoni Il-kriżi żvelat il-ħtieġa li tittieħed azzjoni fuq diversi fronti simultanjament, fil-pajjiżi terzi ta’ oriġini, ta’ tranżitu u/jew ta’ destinazzjoni, fil-fruntieri esterni tal-UE u fi Stati Membri oħra taħt pressjoni.

(2)

Il-miżuri meħuda mill-Unjoni u mill-Istati Membri wara l-kriżi tar-refuġjati tal-2015 kienu mmirati lejn diversi ħtiġijiet politiċi, leġiżlattivi, operazzjonali u finanzjarji u kellhom l-għan li jtejbu s-sostenibbiltà tal-ġestjoni tal-migrazzjoni. Dawn l-isforzi mingħajr preċedent, li jinvolvu miżuri f’livell nazzjonali, internazzjonali u tal-UE kkontribwew għal tnaqqis suċċessiv fil-wasliet irregolari sena wara sena, u eventwalment laħqu l-livell l-aktar baxx f’sitt snin fl-2019.

(3)

Is-sitwazzjoni fil-fruntieri esterni għadha volatili ħafna u hemm bżonn ta’ aktar titjib sabiex inkunu ppreparati aħjar biex nirreżistu kriżijiet potenzjali tal-migrazzjoni fuq skala kbira. Barra minn hekk, il-migranti involuti f’movimenti mhux awtorizzati u s-sottomissjoni ta’ applikazzjonijiet għall-ażil f’diversi Stati Membri jistgħu jikkostitwixxu piż kbir fuq is-sistemi nazzjonali tal-ażil.

(4)

Sabiex tiġi evitata l-emerġenza ta’ flussi migratorji apparentement mhux ikkontrollati li jaslu fl-UE bħal fl-2015 u biex jiġi żgurat il-funzjonament effettiv tas-sistemi nazzjonali ta’ migrazzjoni, huwa meħtieġ li tiġi kkonsolidata l-kooperazzjoni operazzjonali żviluppata sa issa billi jiġi stabbilit qafas li jappoġġa użu aktar ikkoordinat tal-leġislazzjoni rilevanti. It-twaqqif ta’ qafas bħal dan jikkontribwixxi b’mod sinifikanti biex jiġi żgurat li l-Istati Membri u l-Unjoni jiżviluppaw ir-reżiljenza meħtieġa biex jittrattaw b’mod effiċjenti kwalunkwe tip ta’ kriżi tal-migrazzjoni. Barra minn hekk, jenħtieġ li s-sitwazzjoni tal-migrazzjoni tiġi mmonitorjata regolarment sabiex id-deċiżjonijiet jittieħdu fuq il-bażi tal-istampa sħiħa tas-sitwazzjoni kull fejn ikun possibbli. Dan il-proċess jenħtieġ li jkun ibbażat fuq l-esperjenza miksuba wara l-kriżi tar-refuġjati tal-2015 fil-monitoraġġ tas-sitwazzjoni tal-migrazzjoni inkluż bil-ħruġ tar-rapporti dwar il-Kapaċità ta’ Għarfien u ta’ Analiżi Integrati tas-Sitwazzjoni (Integrated Situational Awareness and Analysis, ISAA) fl-ambitu tal-attivazzjoni rilevanti tal-Kunsill dwar ir-Rispons Politiku Integrat għall-Kriżijiet (Integrated Political Crisis Response, IPCR).

(5)

Sabiex tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-Unjoni u tal-Istati Membri, il-partijiet ikkonċernati kollha, inklużi l-Istati Membri permezz ta’ mezzi bilaterali, jenħtieġ li jkomplu jinvolvu ruħhom b’mod attiv fil-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti kif ukoll iżommu lil xulxin imwissija dwar kriżi potenzjali f’pajjiż terz, li tista’ twassal għal kriżi tal-migrazzjoni fl-UE. L-għodod rilevanti kollha tal-UE f’konformità mal-oqfsa legali u mal-objettivi ewlenin jenħtieġ li jintużaw biex jappoġġaw lill-pajjiżi sħab fil-bini tal-kapaċitajiet tagħhom u fl-indirizzar ta’ kriżijiet bħal dawn, qabel l-impatt tagħhom jilħaq lill-UE, filwaqt li jissaħħu l-objettivi tal-politika tal-migrazzjoni.

(6)

L-effikaċja tar-rispons operazzjonali għal kriżi tal-migrazzjoni tiddependi fuq it-tħejjija ta’ Stati Membri individwali u l-kapaċità tagħhom li jużaw it-tagħmir u r-riżorsi meħtieġa kif ukoll fuq azzjoni koordinata appoġġata mill-istrutturi eżistenti tal-Unjoni. Jeħtieġ ukoll li l-atturi rilevanti kollha jikkooperaw malajr u b’mod effettiv. Mekkaniżmu effettiv u f’waqtu għall-ġestjoni tal-kriżijiet jiddependi, għalhekk, fuq l-eżistenza ta’ proċeduri ta’ kooperazzjoni f’każ ta’ kriżi li ġew stabbiliti preċedentement, fejn l-irwoli u r-responsabbiltajiet tal-atturi ewlenin fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni huma definiti b’mod ċar.

(7)

Huwa meħtieġ mekkaniżmu strutturat għall-ġestjoni tal-migrazzjoni, b’monitoraġġ f’ħin reali, twissija bikrija u rispons ċentralizzat u koordinat tal-UE biex jiġu mobilizzati strutturi, għodod, riżorsi umani u finanzjarji kif meħtieġ, fl-istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha tal-UE u f’kooperazzjoni mal-Istati Membri.

(8)

Ir-Regolament (UE) 2019/1896 tal-Paralment Ewropew u tal-Kunsill (1) dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta stabbilixxa r-responsabbiltà kondiviża tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) u tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għall-implimentazzjoni tal-ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri. Dan jirrikjedi wkoll l-iżgurar tal-għarfien tas-sitwazzjoni u jipprevedi ppjanar integrat għall-ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri, inkluż ippjanar ta’ kontinġenza.

(9)

Jenħtieġ li l-prinċipji gwida dwar l-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji jkunu: antiċipazzjoni, solidarjetà u kondiviżjoni ġusta tar-responsabbiltà, koordinazzjoni, reazzjoni f’waqtha u allokazzjoni flessibbli tar-riżorsi.

(10)

L-għan ewlieni tal-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji huwa li jiġu żgurati, minn naħa, għarfien tas-sitwazzjoni u tħejjija aħjar, u min-naħa l-oħra ġestjoni effettiva u rispons f’waqtu.

(11)

Jenħtieġ li l-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji tipprovdi qafas operazzjoni għall-monitoraġġ u l-antiċipazzjoni tal-flussi migratorji u s-sitwazzjonijiet tal-migrazzjoni, il-bini ta’ reżiljenza kif ukoll l-organizzazzjoni ta’ rispons koordinat għall-kriżi migratorja. Dawn l-objettivi jirriflettu ż-żewġ stadji ewlenin deskritti fil-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji, jiġifieri l-monitoraġġ u t-tħejjija minn naħa u l-ġestjoni tal-kriżijiet min-naħa l-oħra.

(12)

Għall-iskop tal-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji, jenħtieġ li kriżi tal-migrazzjoni tiġi definita bħala kwalunkwe sitwazzjoni jew żvilupp li jseħħ fl-UE jew f’pajjiż terz li jkollu effett u li jpoġġi pressjoni partikolari fuq is-sistema tal-ażil, il-migrazzjoni jew il-ġestjoni tal-fruntieri ta’ kwalunkwe Stat Membru jew li jkollu tali potenzjal. Dan jinkludi u jmur lil hinn miċ-ċirkostanzi definiti fl-Artikolu 1(2) tal-proposta għal Regolament li jindirizzaw sitwazzjonijiet ta’ kriżi u forza maġġuri fil-qasam tal-migrazzjoni u l-ażil jew iċ-ċirkostanzi definiti fl-Artikolu 2(w) tal-proposta għal Regolament dwar il-Ġestjoni tal-Ażil u tal-Migrazzjoni.

(13)

Il-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji hija konsistenti mal-mekkaniżmi stabbiliti tal-UE għall-ġestjoni tal-kriżijiet u komplimentari magħhom, b’mod partikolari l-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili (Union Civil Protection Mechanism, UCPM) inkluż iċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni tar-Reazzjoni f’każ ta’ Emerġenza (Emergency Response Coordination Centre, ERCC), l-arranġamenti Integrati tal-Kunsill għal Rispons Politiku f’Sitwazzjonijiet ta’ Kriżi (IPCR), l-ARGUS tal-Kummissjoni, u l-Mekkaniżmu ta’ Rispons għall-Kriżijiet (Crisis Response Mechanism, CRM) tas-SEAE, li jistgħu jiġu attivati b’mod konkomitanti jew wara l-attivazzjoni tal-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji fl-istadju tagħha tal-ġestjoni tal-kriżijiet. Il-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji għandha l-għan li tappoġġa l-interazzjoni u l-kooperazzjoni ta’ dawn il-mekkaniżmi ġenerali għall-kriżijiet billi tiżgura li dawn jiġu pprovduti b’informazzjoni aġġornata dwar is-sitwazzjoni ta’ kriżi.

(14)

Filwaqt li l-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji tibni fuq il-leġiżlazzjoni eżistenti rilevanti, hija mfassla wkoll biex tappoġġa l-implimentazzjoni tal-istrumenti l-ġodda proposti mill-Kummissjoni, inkluż Regolament dwar il-Ġestjoni tal-Ażil u l-Migrazzjoni u Regolament li jindirizza sitwazzjonijiet ta’ kriżi u forza maġġuri fil-qasam tal-migrazzjoni u l-ażil.

(15)

Fl-istadju ta’ monitoraġġ u tħejjija tiegħu, il-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji jenħtieġ li tipprevedi għadd ta’ passi li jiżguraw għarfien tas-sitwazzjoni regolari u twissija/tbassir bikri kif ukoll jgħinu fit-tħejjija tar-rapport annwali dwar il-ġestjoni tal-migrazzjoni maħruġ mill-Kummissjoni f’konformità mal-Artikolu 6 tal-proposta għal Regolament dwar il-Ġestjoni tal-Ażil u l-Migrazzjoni. L-għarfien tas-sitwazzjoni pprovdut mill-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji jista’, fost l-oħrajn, jippermetti lill-Presidenza tal-Kunsill tbaxxi l-attivazzjoni tal-mekkaniżmu IPCR attwali għall-kriżi tal-migrazzjoni. Fl-istadju tiegħu ta’ ġestjoni tal-kriżijiet, jenħtieġ li l-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji tiżgura li informazzjoni komprensiva aġġornata dwar is-sitwazzjoni migratorja tkun disponibbli għall-atturi kollha, u dan jippermetti li jittieħdu deċiżjonijiet f’waqthom u li l-implimentazzjoni ta’ dawn id-deċiżjonijiet tiġi mmonitorjata u kkoordinata kif xieraq.

(16)

Sabiex il-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji ssir realtà, jenħtieġ li l-Istati Membri, il-Kunsill, il-Kummissjoni, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Ażil (European Asylum Support Office, EASO), l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex), l-Aġenzija Ewropea għall-Infurzar tal-Liġi (EUROPOL), l-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fil-qasam tas-sigurtà u l-ġustizzja (eu-LISA) u l-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali (Fundamental Right Agency, FRA) jaħdmu flimkien bħala Network tal-UE għat-Tħejjija għall-Migrazzjoni u għall-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji (“in-Network”). Jenħtieġ li l-objettiv ewlieni tan-Network ikun li jiżgura l-iskambju adegwat ta’ informazzjoni rilevanti għaż-żewġ stadji tal-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji.

(17)

Jenħtieġ li dan in-Network jappoġġa l-monitoraġġ u l-antiċipazzjoni tal-flussi migratorji, iżid ir-reżiljenza u jtejjeb il-koordinazzjoni teknika tar-rispons għall-kriżi, b’rispett sħiħ lejn il-leġiżlazzjoni fis-seħħ u filwaqt li juża u jikkomplementa l-għodod eżistenti.

(18)

Jenħtieġ li l-pajjiżi terzi ta’ oriġini, ta’ tranżitu u/jew ta’ destinazzjoni jkunu involuti wkoll fuq bażi ad hoc, fejn possibbli, fil-funzjonament tal-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji. Jenħtieġ li dan l-involviment jikkontribwixxi għal skambju effiċjenti ta’ informazzjoni kif ukoll azzjonijiet bil-għan li jibnu għarfien adegwat tas-sitwazzjoni dwar il-migrazzjoni fil-pajjiżi interessati u biex ikun hemm rispons tagħhom għal kriżijiet potenzjali,

TADOTTA DIN IR-RAKKOMANDAZZJONI:

1.

Sabiex jikkontribwixxu għal ġestjoni aktar effiċjenti tal-migrazzjoni billi jimmonitorjaw u jantiċipaw il-flussi migratorji, jibnu r-reżiljenza u l-istat ta’ tħejjija kif ukoll jorganizzaw rispons għal kriżi tal-migrazzjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri, il-Kunsill, il-Kummissjoni, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Ażil (EASO), l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex), l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (EUROPOL), l-Aġenzija Ewropea għall-ġestjoni operazzjonali tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fil-qasam tas-sigurtà u l-ġustizzja (eu-LISA) u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (“l-atturi”) jikkooperaw fil-qafas tal-“Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji”.

2.

Għal dan il-għan, jenħtieġ li l-atturi jaħdmu flimkien f’Network tal-Mekkaniżmu tal-UE għat-Tħejjija għall-Migrazzjoni u għall-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji (“in-Network”) biex jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji.

3.

Jenħtieġ li l-atturi li jiffurmaw in-Network jiżguraw l-iskambju adegwat ta’ informazzjoni rilevanti għaż-żewġ stadji tal-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji f’konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet legali rigward il-kompetenzi u r-responsabbiltajiet tagħhom.

4.

Matul l-ewwel stadju tal-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji li jrid jiġi attivat b’mod permanenti u jkompli matul it-tieni stadju, jenħtieġ li l-atturi jipprovdu informazzjoni f’waqtha u xierqa sabiex jiġu stabbiliti għarfien aġġornat tas-sitwazzjoni dwar il-migrazzjoni u sistema ta’ twissija/tbassir bikri, kif ukoll tiżdied ir-reżiljenza għat-trattament b’mod effiċjenti ta’ kwalunkwe tip ta’ kriżi tal-migrazzjoni. Jenħtieġ li t-tieni stadju jkun applikabbli għal kwalunkwe sitwazzjoni jew żvilupp li jseħħ fl-UE jew f’pajjiż terz li jkollu effett u li jpoġġi pressjoni partikolari, jew li jista’ potenzjalment ipoġġi pressjoni, fuq is-sistema ta’ ażil, migrazzjoni jew ġestjoni ta’ fruntieri ta’ kwalunkwe Stat Membru. It-tieni stadju jinkludi u jmur lil hinn miċ-ċirkostanzi definiti fl-Artikolu 1(2) tal-proposta għal Regolament li jindirizza sitwazzjonijiet ta’ kriżi u forza maġġuri fil-qasam tal-migrazzjoni u l-ażil jew iċ-ċirkostanzi definiti fl-Artikolu 2(w) tal-proposta għal Regolament dwar il-Ġestjoni tal-Ażil u l-Migrazzjoni.

5.

Jenħtieġ li n-network jistabbilixxi linji gwida ta’ implimentazzjoni bil-għan li jiżgura fluss effiċjenti ta’ informazzjoni rilevanti għall-funzjonament tal-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji bejn il-mekkaniżmi ta’ ġestjoni tal-kriżijiet rispettivi nazzjonali u tal-UE.

6.

Jenħtieġ li l-Istati Membri, il-Kunsill, il-Kummissjoni, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Ażil (EASO), l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex), l-Aġenzija Ewropea għall-Infurzar tal-Liġi (EUROPOL), l-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fil-qasam tas-sigurtà u l-ġustizzja (eu-LISA) u l-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) jaħtru Punt ta’ Kuntatt għall-operazzjonalizzazzjoni tan-Network.

7.

Jenħtieġ li l-Punti ta’ Kuntatt jiskambjaw informazzjoni b’mod regolari partikolarment bil-ħsieb li jappoġġaw il-pubblikazzjoni, min-naħa tal-Kummissjoni, ta’ rapporti perjodiċi dwar il-ġestjoni tal-migrazzjoni kif stipulat fl-Artikolu 6(4) u rapporti tas-sitwazzjoni kif stipulat fl-Artikolu 6(6) tal-proposta għal Regolament dwar il-Ġestjoni tal-Ażil u l-Migrazzjoni.

8.

F’konformità mas-sejbiet tar-rapporti dwar il-ġestjoni tal-migrazzjoni u tar-rapporti tas-sitwazzjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jiddiskutu l-miżuri meħtieġa li għandhom jittieħdu. Tali diskussjonijiet jenħtieġ li jsiru fil-livell tekniku, strateġiku u jekk meħtieġ fil-livell politiku fil-korpi preparatorji rilevanti tal-Kunsill jew fil-Kunsill.

9.

Il-Kummissjoni, bi qbil ma’ Stat Membru li qed jiffaċċja sitwazzjoni ta’ kriżi tal-migrazzjoni, kif imsemmi fir-Rakkomandazzjoni 4, jenħtieġ li tinforma lill-Punti ta’ Kuntatt l-oħra fin-Network dwar is-sitwazzjoni sabiex tattiva l-istadju ta’ kriżi tal-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji. Jenħtieġ li l-Punt ta’ Kuntatt tal-Istat Membru affettwat jipprovdi minnufih lill-Punt ta’ Kuntatt tal-Kummissjoni bl-informazzjoni meħtieġa kif speċifikat fl-Anness.

10.

F’sitwazzjoni ta’ kriżi bħal din, jenħtieġ li l-Punt ta’ Kuntatt jappoġġa lill-Kummissjoni billi jipprovdi l-informazzjoni u l-gwida meħtieġa u billi jikkoordina miżuri li jirrispondu għall-kriżi.

11.

Jenħtieġ li l-iskambju ta’ informazzjoni fin-network iseħħ permezz tal-kanali ta’ komunikazzjoni disponibbli inkluż, fejn possibbli, il-pjattaforma tal-IPCR bil-funzjonalitajiet dedikati tagħha u f’konformità mal-linji gwida ta’ implimentazzjoni kif imsemmi fir-Rakkomandazzjoni 5 hawn fuq.

12.

Jenħtieġ li ż-żewġ stadji tal-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji jikkonformaw mal-governanza u l-fluss tax-xogħol kif ġie stabbilit fl-Anness.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Settembru 2020.

Għall-Kummissjoni

Ylva JOHANSSON

Membru tal-Kummissjoni


(1)  Ir-Regolament (UE) 2019/1896 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2019 dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1052/2013 u (UE) 2016/1624 (ĠU L 295, 14.11.2019, p. 1).


ANNESS

Dan l-Anness jispjega l-prinċipji, l-atturi ewlenin tal-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji u jiddeskrivi fid-dettall il-funzjonament tiegħu fiż-żewġ stadji.

1.   PRINĊIPJI U ATTURI GĦAŻ-ŻEWĠ STADJI

Prinċipji

Fir-rigward tal-identifikazzjoni tal-miżuri meħtieġa u l-assenjar tar-responsabbiltajiet lill-atturi rispettivi, ul-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji jenħtieġ li jopera fuq il-bażi tal-prinċipji li ġejjin:

(i)

Antiċipazzjoni: jenħtieġ li s-sitwazzjoni migratorja tiġi mmonitorjata regolarment u d-deċiżjonijiet jittieħdu fuq il-bażi ta’ stampa sħiħa u kkoordinata tas-sitwazzjoni bil-għan tal-prevenzjoni.

(ii)

Koordinazzjoni: jenħtieġ li r-rispons għall-kriżi jagħmel użu minn miżuri mill-oqsma ta’ politika interni u esterni kollha rilevanti u mill-atturi kollha involuti taħt approċċ koordinat u komprensiv.

(iii)

Reazzjoni f’waqtha: jenħtieġ li l-miżuri jittieħdu appena jkunu meħtieġa, sabiex jiġi evitat li s-sitwazzjoni teskala.

(iv)

Allokazzjoni flessibbli tar-riżorsi: jenħtieġ li r-riżorsi jiġu mobilizzati malajr billi jsir użu sħiħ tal-flessibbiltà mill-atturi rilevanti kif permess taħt strumenti ta’ finanzjament differenti.

(v)

Solidarjetà u kondiviżjoni ġusta tar-responsabbiltà kif stipulat fl-Artikolu 5 tal-proposta għal Regolament dwar il-Ġestjoni tal-Ażil u l-Migrazzjoni.

Atturi

L-atturi involuti fl-implimentazzjoni taż-żewġ stadji tal-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji:

L-Istati Membri inklużi l-uffiċjali ta’ kollegament tagħhom

Il-Kunsill

Il-Kummissjoni Ewropea, inkluż il-persunal stazzjonat fil-post u fid-Delegazzjonijiet tal-UE kif ukoll l-Uffiċjali ta’ Kollegament Ewropej għall-Migrazzjoni (European Migration Liaison Officers, EMLOs).

Is-servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna inklużi d-Delegazzjonijiet tal-UE, il-missjonijiet u l-operazzjonijiet rilevanti tal-Politika ta’ Sigurtà u ta’ Difiża Komuni.

L-aġenziji tal-UE (EASO, Frontex, EUROPOL, eu-LISA u FRA) inklużi l-uffiċjali ta’ kollegament tagħhom.

2.   STADJU TA’ MONITORAĠĠ U TĦEJJIJA (STADJU 1)

(a)   Objettiv

L-objettiv tal-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji fl-istadju ta’ monitoraġġ u tħejjija tiegħu huwa li jappoġġa użu aktar ikkoordinat tal-leġiżlazzjoni eżistenti billi jsaħħaħ u jikkondividi l-għarfien komuni tas-sitwazzjoni bejn l-atturi kollha involuti, jiżviluppa sistema ta’ twissija/tbassir bikri fil-livell tal-UE u jappoġġa l-iżvilupp tar-reżiljenza meħtieġa fl-Istati Membri biex jittrattaw b’mod effiċjenti kwalunkwe tip ta’ kriżi tal-migrazzjoni.

L-ewwel stadju tal-mekkaniżmu għandu l-għan li jikseb l-objettivi ewlenin li ġejjin:

Il-kondiviżjoni tal-għarfien tas-sitwazzjoni u ta’ mekkaniżmi tat-twissija/tbassir bikri. Jenħtieġ li fehim f’waqtu u komprensiv biżżejjed tal-avvenimenti u x-xejriet ġodda mill-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha jippermetti l-monitoraġġ tas-sitwazzjoni u t-tħejjija tajba għal rispons koordinat meta jkun meħtieġ. Jenħtieġ li sitwazzjonijiet ġodda problematiċi u kritiċi emerġenti jiġu antiċipati f’waqthom. Jenħtieġ li l-atturi kollha jdaħħlu l-informazzjoni u l-evidenza f’sistema ta’ twissija/tbassir bikri li għandha tiġi żviluppata fil-livell tal-UE. Jenħtieġ li l-isforzi għall-iżvilupp ta’ sistema bħal din jiġu kkoordinati mill-Kummissjoni filwaqt li tibni fuq l-istrumenti disponibbli bħalissa u dawk futuri possibbli.

L-appoġġ tal-iżvilupp tar-reżiljenza. Jenħtieġ li fehim konġunt tas-sitwazzjoni, tal-motivaturi tagħha u tal-previżjoni jappoġġa lill-Istati Membri biex jiffukaw l-isforzi tagħhom fuq il-bini tal-kapaċitajiet tagħhom f’każ li tinqala’ kriżi ġdida tal-migrazzjoni.

(b)   Governanza

Jenħtieġ li l-Kummissjoni, jekk meħtieġ f’kooperazzjoni mas-SEAE, ikollha rwol ewlieni fl-istadju ta’ monitoraġġ u tħejjija billi tuża l-assi kollha tagħha, inklużi l-Uffiċjali ta’ Kollegament Ewropej għall-Migrazzjoni, iċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni tar-Reazzjoni f’każ ta’ Emerġenza (Emergency Response Coordination Centre , ERCC) u l-fondi disponibbli skont il-mandati, l-objettivi u l-proċeduri rispettivi tagħhom. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tippresjedi n-Network u tipprovdi għall-funzjonijiet tas-segretarjat, tiġbor l-informazzjoni u tipprovdi r-rapporti meħtieġa u timmonitorja l-implimentazzjoni tal-miżuri li għandhom jittieħdu minn kull attur.

Jenħtieġ li l-Istati Membri, l-Aġenziji tal-UE u atturi oħra jappoġġaw lill-Kummissjoni fir-rwol imsemmi hawn fuq, b’mod partikolari billi jipprovdu informazzjoni, analiżi u previżjonijiet f’waqthom u preċiżi, kif ukoll valutazzjoni tal-istat ta’ tħejjija u l-ippjanar ta’ kontinġenza tagħhom.

Jenħtieġ li d-diskussjonijiet meħtieġa fil-livell tekniku, strateġiku u, jekk meħtieġ, dak politiku li jeħtieġu miżuri fl-Istati Membri jitwettqu fil-korpi preparatorji rilevanti tal-Kunsill fuq il-bażi tas-sejbiet tar-rapporti tal-Kummissjoni maħruġa f’dan l-istadju tal-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji.

F’sitwazzjonijiet fejn il-Kunsill jiddeċiedi li joħroġ konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet operazzjonali, jenħtieġ li n-Network jappoġġa l-implimentazzjoni tagħhom billi jiskambja l-informazzjoni rilevanti.

(c)   Fluss tax-xogħol

Il-kondiviżjoni tal-għarfien tas-sitwazzjoni u tat-twissija/tbassir bikri

Jenħtieġ li l-Kummissjoni torganizza regolarment, mill-inqas kull tliet xhur, laqgħat jew vidjokonferenzi tan-Network. Jenħtieġ li l-frekwenza ta’ dawn il-kuntatti tiddependi mis-severità tas-sitwazzjoni migratorja kif ukoll mill-kwistjonijiet identifikati permezz tal-monitoraġġ tal-migrazzjoni u tal-kontinġenza.

Meta jkun rilevanti u fattibbli, jenħtieġ li r-rappreżentanti tal-pajjiżi terzi ewlenin ta’ oriġini, ta’ tranżitu u/jew ta’ destinazzjoni kif ukoll rappreżentanti ta’ sħab internazzjonali u partijiet ikkonċernati ewlenin jiġu mistiedna fuq bażi ad hoc għal diskussjonijiet tan-Network iffokati fuq rotta migratorja partikolari bil-għan ta’ skambju ta’ informazzjoni f’waqtu u regolari dwar il-flussi migratorji, l-attivitajiet ta’ faċilitazzjoni ta’ dħul klandestin u kwalunkwe fattur ieħor (inklużi fatturi ġeopolitiċi, tas-saħħa, ambjentali, klimatiċi, demografiċi jew kwalunkwe fattur soċjoekonomiku ieħor) li jkollhom impatt fuq l-ażil, il-migrazzjoni jew il-ġestjoni tal-fruntieri tal-UE. Jenħtieġ li l-modalitajiet ta’ dan il-kontribut jiġu żviluppati f’konsultazzjoni mal-pajjiżi inkwistjoni permezz tad-Delegazzjonijiet rispettivi tal-UE, f’koordinazzjoni mill-qrib mas-SEAE.

Jenħtieġ li t-tħejjija tkun komponent ewlieni tad-djalogi dwar il-migrazzjoni ma’ pajjiżi terzi, b’mod partikolari fil-viċinat tal-UE, u għandu jkollha l-għan li tistabbilixxi kanali ta’ komunikazzjoni u tidentifika atturi lokali, li għandhom jintużaw u jiġu kkuntattjati f’każ ta’ kriżi.

Fejn ikun possibbli, jenħtieġ li l-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mas-SEAE, tistabbilixxi vidjokonferenzi dedikati fuq bażi ad hoc għal kull rotta migratorja mal-pajjiżi terzi ewlenin ta’ oriġini, ta’ tranżitu u/jew ta’ destinazzjoni, u ssaħħaħ il-vidjokonferenzi simili li qed isiru bħalissa. Jenħtieġ li dawn il-vidjokonferenzi jinvolvu lill-partijiet ikkonċernati l-oħra kollha, li huma affettwati jew li għandhom interess ċar fil-movimenti migratorji tul rotta migratorja partikolari. Jenħtieġ li l-istruttura tal-vidjokonferenza tinkoraġġixxi diskussjonijiet sostanzjali f’kooperazzjoni mill-qrib mad-Delegazzjonijiet tal-UE għall-benefiċċju tal-parteċipanti kollha.

Jenħtieġ li l-Punti ta’ Kuntatt kollha tan-Network jipprovdu informazzjoni sabiex jgħinu jistabbilixxu l-istampa meħtieġa tas-sitwazzjoni. Il-kondiviżjoni tal-għarfien tas-sitwazzjoni tinkludi data dwar il-flussi migratorji, informazzjoni dwar sistemi ta’ akkoljenza, ażil u ġestjoni tal-fruntieri, żviluppi nazzjonali rilevanti fil-qasam tal-migrazzjoni fl-Istati Membri u pajjiżi terzi, notifiki ta’ twissija bikrija/tbassir, kif ukoll azzjonijiet ta’ kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi. Jenħtieġ li l-Punti ta’ Kuntatt kollha jikkondividu l-isfidi, in-nuqqasijiet u l-azzjonijiet ta’ rispons fil-post fl-interess ta’ stampa komuni tas-sitwazzjoni fil-livell tal-UE. Il-funzjonament eżatt tan-network għandu jkun dettaljat fil-Proċeduri Operattivi Standard.

Jenħtieġ li n-network jagħmel użu sħiħ mill-kanali u mill-pjattaformi ta’ komunikazzjoni disponibbli inkluż, fejn possibbli, il-pjattaforma tal-IPCR bil-funzjonalitajiet dedikati tagħha. Jekk l-għodod disponibbli ma jkunux biżżejjed, il-Kummissjoni se tikkunsidra li ttejjeb il-pjattaformi eżistenti tagħha jew tistabbilixxi pjattaforma sikura apposta bbażata fuq il-web li tiżgura l-iskambju rapidu ta’ informazzjoni fin-Network.

Fuq il-bażi ta’ dawn il-kontribuzzjonijiet, jenħtieġ li l-Kummissjoni toħroġ rapporti tas-sitwazzjoni - rapport dwar l-Għarfien u l-Analiżi tas-Sitwazzjoni tal-Migrazzjoni (Migration Situational Awareness and Analysis, MISAA) li l-frekwenza tiegħu jenħtieġ li tiġi deċiża min-Network matul l-istadju ta’ monitoraġġ u tħejjija. Jenħtieġ li r-rapport MISAA jibni fuq il-mudell u l-metodoloġija tar-rapport dwar l-Għarfien u l-Analiżi Integrati tas-Sitwazzjoni (Integrated Situational Awareness and Analysis, ISAA) attwalment maħruġ u żviluppat waqt l-attivazzjoni tal-IPCR għall-kriżi tar-refuġjati tal-2015 u se jissostitwixxi r-rapport tal-ISAA jekk l-imsemmi IPCR jiġi diżattivat mill-Presidenza. Fejn possibbli, jenħtieġ li l-atturi jikkondividu wkoll l-informazzjoni li jirċievu minn sorsi mhux tal-UE, inklużi pajjiżi terzi u sħab internazzjonali. Jenħtieġ li r-rapport MISAA jidentifika x-xejriet u possibbilment jinkludi twissija/tbassir bikri ta’ flussi li jippermettu l-allert tal-atturi kollha u għall-miżuri korrettivi tagħhom. Jenħtieġ li r-rapport MISAA jiġi kondiviż esklussivament mal-atturi permezz tal-pjattaforma tal-IPCR f’konformità sħiħa mar-regoli għall-aċċess għal din il-pjattaforma, bl-involviment rispettiv taċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni tar-Reazzjoni f’każ ta’ Emerġenza.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jiddiskutu l-miżuri meħtieġa li għandhom jittieħdu u l-konklużjonijiet kif identifikati fir-rapport MISAA. Jenħtieġ li l-Istati Membri jwettqu diskussjonijiet fil-livell tekniku, strateġiku u jekk meħtieġ fil-livell politiku fil-korpi preparatorji tal-Kunsill jew il-laqgħat tal-Kunsill rispettivi. Il-Kunsill jista’ joħroġ konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet operazzjonali, li għandhom jiġu segwiti mill-atturi rilevanti bl-appoġġ tan-Network.

Appoġġ għall-iżvilupp tar-reżiljenza

Jenħtieġ li jiġi stabbilit ċiklu ta’ kontinġenza tal-migrazzjoni li jibni fuq ir-rapporti dwar il-ġestjoni tal-migrazzjoni u fuq l-istrateġiji nazzjonali kif previst fl-Artikolu 6(4) u (6) tal-proposta għal Regolament dwar il-Ġestjoni tal-Ażil u l-Migrazzjoni u sabiex tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-ġestjoni ġenerali tal-migrazzjoni tal-UE.

F’konformità mal-Artikolu 6(3) tal-proposta għal Regolament dwar il-Ġestjoni tal-Ażil u l-Migrazzjoni, l-Istati Membri għandu jkollhom strateġiji nazzjonali fis-seħħ biex jiżguraw kapaċità suffiċjenti għall-ġestjoni effettiva tal-ażil u l-migrazzjoni li jinkludu informazzjoni dwar kif l-Istati Membri qed jimplimentaw il-prinċipji stabbiliti fir-Regolament imsemmi u l-obbligi legali li jirriżultaw minnu fil-livell nazzjonali. Dawn l-istrateġiji għandhom jinkludu ppjanar ta’ kontinġenza fil-livell nazzjonali, filwaqt li jitqies l-ippjanar ta’ kontinġenza skont il-leġiżlazzjoni rilevanti inklużi l-Artikoli 8(6) u 9(3), (5) u (6) tar-Regolament (UE) 2019/1896 (Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta) u l-implimentazzjoni tal-ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri kif stabbilit minn dak ir-Regolament.

Jenħtieġ li l-Aġenziji tal-UE jirrapportaw lill-Kummissjoni dwar il-kapaċitajiet u l-pjanijiet ta’ kontinġenza tagħhom, kif ukoll dwar rapporti eventwali oħrajn li jistgħu jintużaw mill-Kummissjoni f’dan il-kuntest.

Jenħtieġ li s-SEAE jikkontribwixxi għall-aspetti esterni tal-migrazzjoni u għall-azzjonijiet ta’ kooperazzjoni tiegħu ma’ pajjiżi terzi ta’ oriġini, ta’ tranżitu u/jew ta’ destinazzjoni.

Jenħtieġ li l-pajjiżi terzi jingħataw il-possibbiltà li jikkondividu l-istrateġiji ta’ migrazzjoni u l-pjanijiet ta’ kontinġenza tagħhom stess mal-Kummissjoni jew man-Network fuq bażi volontarja.

Fuq il-bażi tal-informazzjoni ta’ hawn fuq u f’konformità mal-Artikolu 6(4) tal-proposta għal Regolament dwar il-Ġestjoni tal-Ażil u l-Migrazzjoni, kull sena l-Kummissjoni tippreżenta Rapport dwar il-Ġestjoni tal-Migrazzjoni li jistabbilixxi l-evoluzzjoni probabbli tas-sitwazzjoni migratorja u l-istat ta’ tħejjija tal-Unjoni u tal-Istati Membri.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jiddiskutu s-sejbiet tar-rapporti annwali dwar il-ġestjoni tal-migrazzjoni prodotti mill-Kummissjoni fil-fora xierqa.

Jenħtieġ li l-Kummissjoni, bl-appoġġ tal-atturi l-oħra fin-Network, tipprovdi qafas għall-monitoraġġ tas-segwitu għas-sejbiet tar-rapporti annwali dwar il-ġestjoni tal-migrazzjoni u jenħtieġ li tirrapporta dwar il-progress miksub u s-sitwazzjoni attwali fir-rappurtar annwali taċ-ċiklu li jmiss.

3.   STADJU TAL-ĠESTJONI TAL-KRIŻIJIET TAL-MIGRAZZJONI (STADJU 2)

(a)   Objettiv

L-objettiv tal-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji fl-istadju tiegħu ta’ ġestjoni tal-kriżijiet huwa li jappoġġa rispons rapidu, effiċjenti u koordinat tal-UE għal kriżi tal-migrazzjoni billi jipprovdi informazzjoni f’waqtha u aġġornata lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet tal-UE dwar is-sitwazzjoni operattiva li qed tiżviluppa kif ukoll billi jappoġġa l-monitoraġġ, il-koordinazzjoni fil-post, u l-komunikazzjoni fil-livell tekniku bejn l-atturi kollha.

(b)   Governanza

Fl-istadju tal-Ġestjoni tal-Kriżijiet tal-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji, u sakemm il-mekkaniżmi ġenerali tal-UE għall-kriżijiet (il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili, ir-Rispons Integrat għall-Kriżijiet Politiċi, ARGUS u l-Mekkaniżmu ta’ Rispons għall-Kriżijiet) ma jiġux attivati, il-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji juża l-qafas tiegħu inkluż in-Network u l-mekkaniżmu ta’ rappurtar sabiex isegwi l-objettiv tiegħu.

Ladarba l-mekkaniżmi ġenerali tal-UE għall-kriżijiet jiġu attivati f’konformità mal-proċeduri u l-objettivi rispettivi tagħhom, għandu jiġi żgurat ir-rwol tal-ġestjoni ġenerali tal-kriżijiet inkluża l-koordinazzjoni meħtieġa bejniethom.

Matul l-attivazzjoni tal-Istadju 2, l-attivitajiet tal-Istadju 1 ikomplu u jiġu intensifikati.

Jenħtieġ li n-Network, kif attivat u ppresedut mill-Kummissjoni, jappoġġa l-ħidma tal-mekkaniżmi ġenerali tal-UE għall-kriżijiet. Jenħtieġ li l-appoġġ jiffoka b’mod partikolari fuq il-forniment tal-għarfien tas-sitwazzjoni li huwa meħtieġ għad-diskussjonijiet u d-deċiżjonijiet f’dawn il-mekkaniżmi u jsegwi l-implimentazzjoni tagħhom mill-atturi rilevanti. Għal dan il-għan, jenħtieġ li n-Network jiltaqa’ regolarment permezz ta’ vidjokonferenza u jiddiskuti l-aspetti operazzjonali kollha tad-deċiżjonijiet meħuda fil-mekkaniżmi ġenerali tal-UE għall-kriżijiet u jirrapporta lura lilhom.

Jenħtieġ li ċ-ċentri tal-ġestjoni tal-kriżijiet tal-Istati Membri, jekk jiġu attivati, jiżguraw il-konnessjoni adegwata mal-mekkaniżmi ġenerali tal-UE għall-kriżijiet, inkluż il-UCPM u l-ERCC tiegħu, kif ukoll jappoġġaw l-attività tal-Punt ta’ Kuntatt rispettiv tagħhom fin-Network f’konformità mal-linji gwida msemmija fir-Rakkomandazzjoni 5.

Meta jkun meħtieġ u b’komplementarjetà mal-laqgħat li jsiru fil-Kunsill skont ir-regoli tal-IPCR, jistgħu jsiru aktar diskussjonijiet fil-korpi preparatorji rilevanti tal-Kunsill jew fil-Kunsill fuq il-bażi tas-sejbiet tar-rapporti tas-sitwazzjoni tal-Kummissjoni.

Jenħtieġ li kull attur jieħu l-miżuri meħtieġa, inklużi dawk elenkati fis-sett ta’ għodod taħt l-ittra d) hawn taħt.

(c)   Fluss tax-xogħol

1.

L-istadju tal-ġestjoni tal-kriżijiet tal-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji jista’ jiġi attivat mill-Kummissjoni bi qbil ma’ Stat Membru li qed jiffaċċja sitwazzjoni ta’ kriżi tal-migrazzjoni, kif imsemmi fir-Rakkomandazzjoni 4.

2.

Jenħtieġ li l-Punt ta’ Kuntatt tal-Kummissjoni jinforma lill-Punti ta’ Kuntatt oħrajn fin-Network (il-Presidenza tal-UE, l-Istati Membri, il-Kunsill, is-SEAE, l-aġenziji tal-UE) bid-deċiżjoni li jattiva l-istadju ta’ ġestjoni tal-kriżijiet tal-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji.

3.

Il-Kummissjoni tattiva n-Network immedjatament b’mod sħiħ f’modalità 24/7 u se tlaqqa’ laqgħa/vidjokonferenza urġenti tan-Network sabiex tindirizza fil-livell tekniku l-punti ta’ hawn taħt:

(a)

skambju ta’ informazzjoni dwar is-sitwazzjoni;

(b)

analiżi tal-għażliet għal rispons rapidu, effiċjenti u effettiv;

(c)

koordinament tal-messaġġi għal komunikazzjoni mal-pubbliku b’koerenza mal-istrutturi eżistenti.

(d)

koordinament tal-appoġġ fil-post.

4.

Jenħtieġ li l-Istat Membru affettwat jattiva l-miżuri ta’ kontinġenza tiegħu stess u jagħmel valutazzjoni inizjali tal-ħtiġijiet li jenħtieġ li jiġu kondiviżi immedjatament mal-Kummissjoni u l-membri l-oħra tan-Network. Jenħtieġ li din il-valutazzjoni inizjali jkun fiha l-informazzjoni li ġejja:

(a)

is-sitwazzjoni fil-post, il-fatturi ewlenin li jixprunaw u t-tbassir inklużi l-konsegwenzi eventwali;

(b)

il-kapaċitajiet materjali, operazzjonali u finanzjarji attwali;

(c)

l-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ kontinġenza;

(d)

il-ħtiġijiet materjali, operazzjonali u finanzjarji li għandhom jiġu pprovduti mill-atturi rilevanti inklużi Stati Membri oħrajn jew aġenziji tal-UE.

5.

Fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura permezz tan-Network, jenħtieġ li l-Kummissjoni tinforma lin-Network billi tipprovdi b’mod partikolari:

(a)

ħarsa ġenerali lejn is-sitwazzjoni inkluż it-tbassir u l-konsegwenzi possibbli; meta jkun possibbli, jenħtieġ li tiġi inkluża informazzjoni minn u dwar pajjiżi terzi rilevanti.

(b)

il-kapaċitajiet attwali tal-Istati Membri u tal-pajjiżi terzi ta’ oriġini, ta’ tranżitu u/jew ta’ destinazzjoni affettwati mill-kriżi u l-kapaċitajiet attwali tal-UE u ta’ Stati Membri oħra biex jindirizzaw il-kriżi;

(c)

il-livell attwali ta’ assistenza tal-UE u tal-Istati Membri;

(d)

valutazzjoni tal-lakuni u l-ħtiġijiet;

(e)

azzjonijiet eventwali fil-livell tal-istituzzjonijiet tal-UE, tal-korpi tal-UE, tal-aġenziji tal-UE u tal-Istati Membri mis-sett ta’ għodod ipprovdut hawn taħt.

Jekk Stat Membru jippreżenta talba motivata skont l-Artikoli 2(1) jew 6(1) tal-proposta għal Regolament biex jiġu indirizzati sitwazzjonijiet ta’ kriżi u forza maġġuri fil-qasam tal-migrazzjoni u l-ażil, l-informazzjoni miġbura permezz tan-Network tista’ tappoġġa l-analiżi u l-azzjonijiet tal-Kummissjoni kif previst mill-Artikoli 2 u 6 ta’ dik il-proposta.

Meta l-Kummissjoni twettaq il-valutazzjoni ta’ sitwazzjoni migratorja fi Stat Membru skont l-Artikolu 47 tal-proposta għal Regolament dwar il-Ġestjoni tal-Ażil u l-Migrazzjoni, l-informazzjoni miġbura permezz tan-Network tista’ tappoġġa r-rapport tal-Kummissjoni dwar il-pressjoni migratorja kif previst fl-Artikolu 48 ta’ din il-proposta.

Fir-rigward tal-assistenza tal-protezzjoni ċivili, jenħtieġ li l-koordinazzjoni bejn l-Istati Membri tiġi żgurata permezz taċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni tar-Reazzjoni f’każ ta’ Emerġenza.

6.

Il-Presidenza tal-Kunsill tista’ tikkunsidra l-ħtieġa li torganizza laqgħa straordinarja tal-Kunsill.

7.

In-Network jintegra l-ħidma tas-sistemi ġenerali tal-UE għall-ġestjoni tal-kriżijiet wara li jiġu attivati billi jipprovdi għarfien tas-sitwazzjoni u skambju tal-informazzjoni meħtieġa għall-monitoraġġ f’livell tekniku tal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet meħtieġa li sar qbil dwarhom fil-qafas ta’ dawk is-sistemi.

8.

Il-koordinazzjoni fl-Istati Membri jenħtieġ li tiġi żgurata fil-mekkaniżmi nazzjonali rilevanti tal-ġestjoni tal-kriżijiet li jittrattaw il-migrazzjoni, bl-involviment tal-atturi nazzjonali rilevanti kollha, b’konsistenza u koerenza sħiħa mal-implimentazzjoni tal-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji, taħt ir-rwol ta’ koordinazzjoni ġenerali tal-IPCR.

9.

F’każ li jiġi attivat il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili, jenħtieġ li ċ-Ċentru ta’ Koordinazzjoni għar-Reazzjoni f’każ ta’ Emerġenza (ERCC) tal-Kummissjoni jiżgura appoġġ għall-iskjerament rapidu ta’ appoġġ ta’ emerġenza lill-Istati Membri li jitolbu dan u jaġixxi bħala ċentru ta’ koordinazzjoni għall-assistenza tal-protezzjoni ċivili bejn l-Istati Membri kollha tal-UE u Stati parteċipanti. Jenħtieġ li tiġi stabbilita konnessjoni 24/7 bejn is-Servizzi rilevanti tal-Kummissjoni.

10.

Meta jkun rilevanti u possibbli, jenħtieġ li jiġi stabbilit mekkaniżmu ta’ monitoraġġ imsaħħaħ f’pajjiżi terzi bl-iskjerament jew l-attivazzjoni ta’ uffiċjali ta’ kollegament mill-atturi kollha fil-pajjiżi terzi ewlenin ta’ tranżitu, ta’ oriġini u/jew ta’ destinazzjoni.

11.

Jenħtieġ li jiġu attivati mekkaniżmi u għodod ta’ kriżi settorjali oħrajn skont il-ħtiġijiet kif elenkati fis-sett ta’ għodod hawn taħt.

12.

Jenħtieġ li n-Network jiġi attivat b’mod sħiħ 24/7 matul id-dewmien kollu tal-kriżi.

13.

Jekk l-IPCR jiġi attivat, il-monitoraġġ regolari tal-migrazzjoni se jiġi żgurat mir-rapporti tal-ISAA, li se jissostitwixxu r-rapporti tal-MISAA matul il-perjodu ta’ attivazzjoni. Jekk l-IPCR ma jiġix attivat, ir-rapporti tal-MISAA maħruġa mill-Kummissjoni fl-ewwel stadju tal-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji se jitkomplew fuq il-bażi tal-inputs tal-atturi rilevanti miġbura permezz tan-Network.

14.

Jenħtieġ li r-rapporti tal-MISAA/ISAA maħruġa mill-Kummissjoni f’dan l-istadju tal-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji jiġu diskussi fil-korpi preparatorji rilevanti tal-Kunsill jew fil-Kunsill.

15.

L-istadju tal-ġestjoni tal-kriżijiet tal-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji jista’ jiġi diżattivat mill-Kummissjoni b’talba ta’ Stat Membru jew fuq inizjattiva tagħha stess ladarba s-sitwazzjoni li tat bidu għall-kriżi ma tibqax preżenti jew ladarba titqies taħt kontroll.

16.

Jenħtieġ li l-Kummissjoni, flimkien mal-Kunsill, is-SEAE u l-aġenziji tal-UE jorganizzaw taħriġ imfassal apposta dwar il-proċeduri u l-għodod użati f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi tal-migrazzjoni sabiex jissaħħu l-għarfien u l-prontezza tal-persunal rilevanti kollu.

17.

Jenħtieġ li l-atturi kollha jeżerċitaw regolarment ir-rispons tagħhom għall-kriżijiet tal-migrazzjoni fil-livell nazzjonali u Ewropew u, fejn meħtieġ, jirrevedu l-Blueprint attwali dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji fuq il-bażi tat-tagħlimiet meħuda.

(d)   Sett ta’ għodod

Il-miżuri li ġejjin jikkostitwixxu s-sett ta’ għodod biex jirrispondu għal kriżi tal-migrazzjoni f’konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti.

Miżuri fil-pajjiżi tal-oriġini, tat-tranżitu u/jew tad-destinazzjoni

Minbarra l-kooperazzjoni li għaddejja ma’ sħab terzi, il-Kummissjoni tikkoordina, f’kooperazzjoni mas-SEAE, mad-Delegazzjonijiet tal-UE u mal-Istati Membri, mal-pajjiżi terzi ewlenin ta’ oriġini, ta’ tranżitu u/jew ta’ destinazzjoni b’attenzjoni speċjali għall-pajjiżi ġirien tal-UE, biex tappoġġahom biex itejbu aktar il-kapaċitajiet ta’ akkoljenza tagħhom u jiġġestixxu aħjar il-flussi migratorji, b’mod partikolari l-protezzjoni tal-fruntieri u l-ġlieda kontra l-faċilitazzjoni tal-immigrazzjoni illegali, u jsaħħu l-kooperazzjoni dwar ir-ritorn,

Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri u s-SEAE, tipprevedi kurituri sikuri addizzjonali u skemi ta’ risistemazzjoni f’pajjiżi terzi ta’ oriġini, ta’ tranżitu u/jew ta’ destinazzjoni rilevanti.

Il-Kummissjoni tikkoopera ma’, u tiżgura sinerġiji bejn, l-organizzazzjonijiet internazzjonali ewlenin (b’mod partikolari l-UNHCR u l-IOM) u l-NGOs ewlenin għal mobilizzazzjoni komplementari xierqa ta’ miżuri fil-pajjiż ta’ oriġini, ta’ tranżitu u/jew ta’ destinazzjoni rilevanti.

Il-Kummissjoni tirrieżamina u tattiva, fuq il-bażi tal-ħtiġijiet identifikati, il-finanzjament disponibbli permezz tal-istrumenti ta’ finanzjament (interni u esterni) rilevanti kollha inklużi l-komponenti ta’ emerġenza tagħhom fejn applikabbli f’konformità mal-oqfsa u l-objettivi legali tagħhom. Biex tiġi indirizzata l-pressjoni migratorja fit-tul huwa essenzjali li jkun hemm rabta bejn l-istrumenti.

F’ċirkostanzi eċċezzjonali, il-Kummissjoni tesplora d-disponibbiltà ta’ riżorsi addizzjonali li għandhom jiġu mobilizzati fuq il-bażi tad-dispożizzjonijiet tal-QFP jekk il-finanzjament imsemmi hawn fuq ma jkunx biżżejjed.

Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, tqis l-użu konġunt ta’ finanzjament mill-UE u mill-baġits nazzjonali, sakemm tittieħed deċiżjoni dwar il-kontinwazzjoni tagħhom fil-perjodu tal-QFP futur.

Meta jkun rilevanti u possibbli, il-Kummissjoni, flimkien mal-arranġamenti eżistenti tal-Istati Membri, tistabbilixxi mekkaniżmu ta’ monitoraġġ imsaħħaħ f’pajjiżi terzi filwaqt li tuża wkoll vidjokonferenzi ddedikati għal kull rotta migratorja, jekk dawn jiġu stabbiliti fil-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji, u tiskjera jew tattiva uffiċjali ta’ kollegament fil-pajjiżi terzi ewlenin ta’ tranżitu, oriġini u/jew destinazzjoni.

Meta jkun ġie konkluż ftehim dwar l-istatus bejn l-UE u pajjiż terz, il-Frontex tistazzjona timijiet tal-ġestjoni tal-fruntieri biex tappoġġa lill-awtoritajiet rilevanti ta’ dak il-pajjiż terz fil-kontroll tal-fruntieri tiegħu.

Is-SEAE jattiva l-Mekkaniżmu ta’ Rispons għall-Kriżijiet tiegħu, meta sseħħ sitwazzjoni serja jew emerġenza li tkun tikkonċerna jew tinvolvi d-dimensjoni esterna tal-migrazzjoni, bl-użu tal-elementi individwali tal-Mekkaniżmu ta’ Reazzjoni għall-Kriżijiet, kif xieraq: il-laqgħa ta’ Kriżi, iċ-Ċellula ta’ Kriżi; il-pjattaforma għall-Kriżijiet; u t-Task Force.

Id-delegazzjonijiet tas-SEAE, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni, iwettqu r-rwoli rispettivi tagħhom qabel, matul u wara kriżi, inkluż billi jipprovdu għarfien tas-sitwazzjoni iżda wkoll billi jwettqu r-rispons diplomatiku, politiku u operazzjonali tal-UE.

Is-SEAE jimmobilizza l-funzjonijiet tad-Direttorat Integrat għas-Sigurtà u l-Paċi, il-Kapaċità Ċivili tal-Ippjanar u t-Tmexxija, il-Kapaċità Militari tal-Ippjanar u t-Tmexxija, u l-missjonijiet tal-Politika ta’ Sigurtà u ta’ Difiża Komuni bil-ħsieb li tiġi aġġornata kwalunkwe pjattaforma ta’ koordinazzjoni li tkun xierqa bħala parti mill-funzjonijiet tal-għarfien tas-sitwazzjoni u tal-istat ta’ tħejjija (reżiljenza).

Miżuri fl-Istati Membri fil-fruntieri esterni tal-UE

L-ippjanar/il-miżuri ta’ kontinġenza nazzjonali dwar il-ġestjoni tal-fruntieri, l-akkoljenza u l-ażil huma attivati fl-Istati Membri fil-fruntieri esterni tal-UE.

L-Istati Membri jipprovdu informazzjoni dwar is-sitwazzjoni operazzjonali, il-lakuni u l-ħtiġijiet fil-fruntieri esterni tal-UE.

Fuq talba ta’ Stat Membru fil-fruntiera esterna tal-UE, il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili jista’ jiġi attivat biex jipprovdi l-assistenza meħtieġa.

Is-sorveljanza tal-fruntieri hija intensifikata sabiex il-kopertura tiġi estiża għaż-żoni l-aktar affettwati, f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni u l-Aġenziji tal-UE.

L-appoġġ tal-Frontex huwa pprovdut, meta jintalab mill-Istati Membri, biex jissaħħu l-operazzjonijiet konġunti eżistenti jew biex jiġi skjerat intervent rapidu fil-fruntiera tal-Frontex.

L-EASO jiskjera, f’koordinazzjoni mal-Istati Membri, persunal u tagħmir rilevanti biex jassisti fl-akkoljenza u l-ażil.

Europol tuża, f’koordinazzjoni mal-Istati Membri, il-persunal/it-tagħmir/l-uffiċjali ta’ kollegament tagħha biex iwettaq kontrolli ta’ sigurtà tal-migranti li jaslu.

Il-Frontex tappoġġa l-attivitajiet ta’ ritorn f’koordinazzjoni mal-Istati Membri, billi tibgħat speċjalisti tar-ritorn u billi torganizza u tikkoordina operazzjonijiet ta’ ritorn permezz ta’ titjiriet charter u skedati inkluż bi skorti ta’ ritorn u kontrolluri tar-ritorn.

It-Task Forces Reġjonali Ewropej (European Regional Task Forces, EURTF) huma stabbiliti mill-Kummissjoni fl-Istati Membri fil-fruntieri esterni tal-UE bħala qafas li jiffaċilita l-iskambju ta’ informazzjoni u jtejjeb il-koordinazzjoni fost il-partijiet interessati kollha.

Il-hotspots u ċ-ċentri ta’ akkoljenza huma stabbiliti fil-punti ta’ pressjoni għolja b’persunal mill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti u appoġġati mill-Aġenziji tal-UE bis-sistemi meħtieġa ta’ informazzjoni dwar il-migrazzjoni u s-sigurtà.

Il-Kummissjoni tibgħat persunal fl-Istati Membri fil-fruntieri esterni tal-UE biex tassisti fil-koordinazzjoni tal-azzjonijiet ta’ rispons.

Il-Kummissjoni, f’koordinazzjoni mal-Istati Membri, taqbel dwar messaġġi pubbliċi ewlenin ta’ komunikazzjoni f’każ ta’ kriżi u tagħmel użu mill-għodod ta’ komunikazzjoni l-aktar effettivi, inkluża l-pjattaforma tal-IPCR, biex ixxerred dawn il-messaġġi u tiġġieled id-diżinformazzjoni.

Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, tikkoopera fuq bażi ta’ każ b’każ mal-organizzazzjonijiet internazzjonali ewlenin (b’mod partikolari l-UNHCR u l-IOM) u l-NGOs ewlenin għall-użu komplementari xieraq ta’ miżuri fl-Istati Membri fil-fruntieri esterni tal-UE.

Il-Kummissjoni tagħmel disponibbli l-proġetti dwar ir-Ritorni Volontarji Assistiti u r-Riintegrazzjoni li għandhom jintużaw mill-Istati Membri.

Il-Kummissjoni tirrevedi u tattiva, fuq il-bażi tal-valutazzjoni tal-ħtiġijiet tal-Istati Membri, il-finanzjament disponibbli taħt l-istrumenti ta’ finanzjament (interni u esterni) rilevanti kollha inklużi l-komponenti ta’ emerġenza tagħhom fejn applikabbli.

F’ċirkostanzi eċċezzjonali, il-Kummissjoni teżamina d-disponibbiltà ta’ riżorsi addizzjonali li jridu jiġu mobilizzati fuq il-bażi tad-dispożizzjonijiet tal-QFP jekk il-finanzjament imsemmi hawn fuq ma jkunx biżżejjed.

Il-Kummissjoni tqis l-użu konġunt ta’ finanzjament mill-UE u mill-baġits nazzjonali, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, sakemm tittieħed deċiżjoni dwar il-kontinwazzjoni tagħhom fil-perjodu tal-QFP futur.

L-Istati Membri li mhumiex taħt pressjoni jistgħu joffru assistenza lill-Istati Membri fil-fruntieri esterni tal-UE permezz ta’ tagħmir, materjal, persunal, skjerament ta’ persunal speċjalizzat u rilokazzjoni volontarja tal-migranti kif ukoll kontribut tal-persunal għall-operazzjonijiet tal-aġenziji tal-UE.

L-Istati Membri li ma jkunux taħt pressjoni jistgħu jikkontribwixxu finanzjarjament għal kwalunkwe soluzzjoni finanzjarja addizzjonali meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ emerġenza.

Miżuri fi Stati Membri oħra taħt pressjoni

L-Istati Membri l-oħra taħt pressjoni jattivaw l-ippjanar/il-miżuri ta’ kontinġenza nazzjonali dwar l-akkoljenza u l-ażil.

L-Istati Membri oħra taħt pressjoni jipprovdu informazzjoni dwar is-sitwazzjoni operattiva, il-lakuni u l-ħtiġijiet.

Fuq talba ta’ Stat Membru taħt pressjoni, il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili jiġi attivat biex jipprovdi l-assistenza meħtieġa.

It-Task Forces Reġjonali Ewropej (EURTF) huma stabbiliti mill-Kummissjoni fi Stati Membri oħra taħt pressjoni bħala qafas li jiffaċilita l-iskambju ta’ informazzjoni u jtejjeb il-koordinazzjoni fost il-partijiet interessati kollha.

Il-Frontex tappoġġa l-attivitajiet ta’ ritorn f’koordinazzjoni mal-Istati Membri, billi tibgħat speċjalisti tar-ritorn u billi torganizza u tikkoordina operazzjonijiet ta’ ritorn permezz ta’ titjiriet charter u skedati inkluż bi skorti ta’ ritorn u kontrolluri tar-ritorn.

L-EASO jiskjera, f’koordinazzjoni mal-Istati Membri, persunal u tagħmir rilevanti biex jassisti fl-akkoljenza u l-ażil.

L-Europol tiskjera l-persunal/it-tagħmir/l-uffiċjali ta’ kollegament tiegħu biex iwettaq kontrolli ta’ sigurtà tal-migranti li jaslu.

Il-Kummissjoni tibgħat persunal fl-Istati Membri taħt pressjoni biex tassisti fil-koordinazzjoni tal-azzjonijiet ta’ rispons.

Il-Kummissjoni, f’koordinazzjoni mal-Istati Membri, taqbel dwar messaġġi pubbliċi ewlenin ta’ komunikazzjoni f’każ ta’ kriżi u tagħmel użu mill-għodod ta’ komunikazzjoni l-aktar effettivi, inkluża l-pjattaforma tal-IPCR, biex ixxerred dawn il-messaġġi u tiġġieled id-diżinformazzjoni.

Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, tikkoopera mal-organizzazzjonijiet internazzjonali ewlenin (b’mod partikolari l-UNHCR u l-IOM) u l-NGOs ewlenin għall-użu komplementari xieraq ta’ miżuri fi Stati Membri oħra taħt pressjoni.

Il-Kummissjoni tagħmel disponibbli l-proġetti dwar Ritorn Volontarju Assistit u Riintegrazzjoni li għandhom jintużaw minn Stati Membri oħra taħt pressjoni.

Il-Kummissjoni tirrevedi u tattiva, fuq il-bażi tal-valutazzjoni tal-ħtiġijiet tal-Istati Membri, il-finanzjament disponibbli taħt l-istrumenti ta’ finanzjament (interni u esterni) rilevanti kollha inklużi l-komponenti ta’ emerġenza tagħhom fejn applikabbli.

F’ċirkostanzi eċċezzjonali, il-Kummissjoni tesplora d-disponibbiltà ta’ riżorsi addizzjonali li jridu jiġu mobilizzati fuq il-bażi tad-dispożizzjonijiet tal-QFP jekk il-finanzjament imsemmi hawn fuq ma jkunx biżżejjed.

Il-Kummissjoni tqis l-użu konġunt ta’ finanzjament mill-UE u mill-baġits nazzjonali, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, sakemm tittieħed deċiżjoni dwar il-kontinwazzjoni tagħhom fil-perjodu tal-QFP futur.

L-Istati Membri li mhumiex taħt pressjoni jistgħu joffru assistenza lil Stati Membri oħra taħt pressjoni permezz ta’ tagħmir, materjal, persunal, skjerament ta’ persunal speċjalizzat u rilokazzjoni volontarja tal-migranti kif ukoll kontribut ta’ persunal għall-operazzjonijiet tal-aġenziji tal-UE.

L-Istati Membri li ma jkunux taħt pressjoni jistgħu jikkontribwixxu finanzjarjament għal kwalunkwe soluzzjoni finanzjarja addizzjonali meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ emerġenza.

FIGURA 1

Din id-dijagramma tippreżenta b’mod viżwalizzat l-istruttura f’diversi livelli tal-Blueprint dwar it-Tħejjija għall-Migrazzjoni u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Migratorji.

Image 1


Rettifika

1.10.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 317/39


Rettifika għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/2018 tal-11 ta’ Marzu 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija ta’ apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 315 tal-5 ta’ Diċembru 2019 )

Fil-paġna 174, fl-Anness IV, it-Tabella 4, il-valuri għall-“Kabinetti freezers vertikali u kkombinati tas-supermarkets”, u għall-“Kabinetti freezers orizzontali tas-supermarkets”, jinbidlu b’dan li ġej:

“Kabinetti freezers vertikali u kkombinati tas-supermarkets

L1

≤ –15

n.a.

≤ –18

1,00

L2

≤ –12

n.a.

≤ –18

0,90

L3

≤ –12

n.a.

≤ –15

0,90

Kabinetti freezers orizzontali tas-supermarkets

L1

≤ –15

n.a.

≤ –18

1,00

L2

≤ –12

n.a.

≤ –18

0,92

L3

≤ –12

n.a.

≤ –15

0,92”