ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 249

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 63
31 ta' Lulju 2020


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament (UE) 2020/1054 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2020 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward ta’ rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet massimi ta’ sewqan kuljum u kull ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perijodi ta’ mistrieħ kuljum u kull ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta’ takografi

1

 

*

Regolament (UE) 2020/1055 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2020 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1071/2009, (KE) Nru 1072/2009 u (UE) Nru 1024/2012 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur tat-trasport bit-triq

17

 

*

Regolament (UE) 2020/1056 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2020 dwar l-informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija ( 1 )

33

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva (UE) 2020/1057 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2020 li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq u li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta’ rekwiżiti tal-infurzar u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012

49

 


 

(1)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

REGOLAMENTI

31.7.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 249/1


REGOLAMENT (UE) 2020/1054 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta’ Lulju 2020

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward ta’ rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet massimi ta’ sewqan kuljum u kull ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perijodi ta’ mistrieħ kuljum u kull ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta’ takografi

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 91(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

Kundizzjonijiet tax-xogħol tajba għax-xufiera u kundizzjonijiet ġusti ta’ negozju għall-impriżi tat-trasport bit-triq huma tal-ogħla importanza għall-ħolqien ta’ settur tat-trasport bit-triq sikur, effiċjenti u soċjalment responsabbli sabiex tkun żgurata n-nondiskriminazzjoni u biex jiġu attirati ħaddiema kwalifikati. Biex dak il-proċess jiġi ffaċilitat huwa essenzjali li r-regoli soċjali tal-Unjoni dwar it-trasport bit-triq ikunu ċari, proporzjonati, xierqa għall-iskop tagħhom, u faċli biex jiġu applikati u infurzati, u implimentati b’mod effettiv u konsistenti fl-Unjoni kollha.

(2)

Wara li ġew evalwati l-effettività u l-effiċjenza tal-implimentazzjoni tas-sett attwali ta’ regoli soċjali tal-Unjoni dwar it-trasport bit-triq, u b’mod partikolari r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), ġew identifikati ċerti nuqqasijiet fl-implimentazzjoni ta’ dak il-qafas legali. Regoli mhux ċari dwar il-perijodi ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa, il-faċilitajiet tal-mistrieħ u l-pawżi waqt il-multimanning kif ukoll in-nuqqas ta’ regoli dwar ir-ritorn tax-xufiera lejn djarhom, wasslu għal interpretazzjonijiet u għal prattiki ta’ infurzar diverġenti fl-Istati Membri. Diversi Stati Membri dan l-aħħar adottaw miżuri unilaterali li komplew żiedu l-inċertezza legali u t-trattament mhux ugwali tax-xufiera u tal-operaturi. Madanakollu, il-perijodi massimi ta’ sewqan kuljum u kull ġimgħa huma effettivi fit-titjib tal-kundizzjonijiet soċjali tax-xufiera u fit-titjib tas-sikurezza fit-toroq b’mod ġenerali. Sforzi bla waqfien huma meħtieġa biex tiġi żgurata l-konformità.

(3)

Sabiex tiġi promossa s-sikurezza fit-toroq, huwa importanti li l-impriżi tat-trasport jiġu mħeġġa jadottaw kultura ta’ sikurezza li tiġi osservata fil-livelli kollha. B’mod partikolari, sabiex jiġi evitat ksur tar-regoli dwar is-sewqan u l-mistrieħ, jew li tkun kompromessa s-sikurezza fit-toroq, jenħtieġ li ma jkunx permess li r-remunerazzjoni bbażata fuq il-prestazzjoni tiġi marbuta mal-ħin meħtieġ għat-trasport tal-passiġġieri lejn id-destinazzjonijiet tagħhom jew għall-konsenja tal-merkanzija.

(4)

Il-valutazzjoni ex post tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 kkonfermat li l-infurzar inkonsistenti u mhux effettiv tar-regoli soċjali tal-Unjoni kien prinċipalment ir-riżultat ta’ regoli mhux ċari, ta’ użu ineffiċjenti u mhux ugwali tal-għodod ta’ kontroll u ta’ kooperazzjoni amministrattiva insuffiċjenti bejn l-Istati Membri.

(5)

Sabiex jittejbu ċ-ċarezza u l-konsistenza, jenħtieġ li tiġi definita l-eżenzjoni mill-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 għall-użu mhux kummerċjali ta’ vettura.

(6)

Regoli ċari, xierqa, proporzjonati u infurzati b’mod uniformi huma kruċjali wkoll biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ politika tat-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol għax-xufiera, u b’mod partikolari li tiġi żgurata kompetizzjoni mingħajr distorsjoni u ġusta bejn l-operaturi u li jkun hemm kontribuzzjoni għas-sikurezza fit-toroq għall-utenti kollha tat-toroq.

(7)

Instab li r-rekwiżiti eżistenti dwar il-pawżi ma kienux xieraq u prattiki għax-xufiera f’tim. Għalhekk, huwa xieraq li r-rekwiżit dwar ir-reġistrazzjoni tal-pawżi jiġi adattat għall-ispeċifiċità tal-operazzjonijiet tat-trasport imwettqa minn xufiera li jsuqu bħala parti minn tim, mingħajr tnaqqis fis-sikurezza tax-xufier u fis-sikurezza tat-toroq.

(8)

Xufiera li jwettqu operazzjonijiet ta’ trasport internazzjonali ta’ merkanzija fuq distanzi twal iqattgħu perijodi twal ’il bogħod minn djarhom. Ir-rekwiżiti attwali dwar il-mistrieħ regolari ta’ kull ġimgħa jistgħu jtawlu dawk il-perijodi bla bżonn. Għaldaqstant ikun tajjeb li d-dispożizzjonijiet dwar il-perijodi ta’ mistrieħ regolari ta’ kull ġimgħa jiġu adattati b’tali mod li jkun eħfef għax-xufiera li jwettqu operazzjonijiet ta’ trasport internazzjonali f’konformità mar-regoli u li jaslu lura fi djarhom għall-perijodu ta’ mistrieħ regolari tagħhom ta’ kull ġimgħa, u jingħataw kumpens sħiħ għall-perijodi kollha mnaqqsa ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa. Minħabba d-differenzi bejn it-trasport tal-passiġġieri u tal-merkanzija, din il-possibbiltà jenħtieġ li ma tapplikax għax-xufiera meta jkunu involuti fit-trasport tal-passiġġieri.

(9)

Kwalunkwe flessibbiltà fl-iskedar tal-perijodi ta’ mistrieħ tax-xufiera jenħtieġ li tkun trasparenti u prevedibbli għax-xufier u jenħtieġ li bl-ebda mod ma tipperikola s-sikurezza tat-toroq, billi żżid il-livell ta’ għejja tax-xufiera, jew inkella tiddeterjora l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Din il-flessibbiltà għalhekk jenħtieġ li ma tbiddilx il-ħin tax-xogħol attwali tax-xufier jew il-ħin tas-sewqan massimu ta’ kull ħmistax, u jenħtieġ li tkun suġġetta għal regoli aktar stretti dwar il-kumpens għal mistrieħ imnaqqas.

(10)

Sabiex ikun żgurat li din il-flessibbiltà ma tiġix abbużata, huwa essenzjali li jiġi definit b’mod ċar l-ambitu tagħha u wkoll li jiġu pprovduti kontrolli xierqa. Dak l-ambitu għandu għalhekk ikun limitat għal dawk ix-xufiera li jqattgħu l-perijodi mnaqqsa ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa, matul il-perijodu ta’ referenza, barra mill-Istati Membri tal-impriża u barra mill-pajjiż tal-post ta’ residenza tax-xuffier. Dan jista’ jiġi vverifikat b’konsultazzjoni tar-rekords tat-takografu mal-ġenb tat-triq u fil-bini tal-impriża tat-trasport, billi dawn jinkludu l-lokalizzazzjoni tal-bidu u t-tmiem tal-perijodu ta’ mistrieħ u informazzjoni relatata ma’ xufiera individwali.

(11)

Sabiex ikun żgurat infurzar effettiv, huwa essenzjali li l-awtoritajiet kompetenti, meta jkunu qegħdin iwettqu l-kontrolli mal-ġenb tat-triq, jenħtieġ li jkunu kapaċi jiddeterminaw jekk il-ħinijiet tas-sewqan u l-perijodi tal-mistrieħ ikunux ġew osservati kif suppost fil-jum tal-kontroll u fis-56 jum ta’ qabel.

(12)

Il-progress teknoloġiku rapidu qed jirriżulta fl-awtomatizzazzjoni gradwali ta’ sistemi ta’ sewqan li jeħtieġu inqas jew ebda input dirett minn xufier. Biex jiġu indirizzati dawk il-bidliet, jista’ jkun meħtieġ li l-leġislazzjoni attwali, inklużi r-regoli dwar il-ħinijiet tas-sewqan u tal-mistrieħ, tiġi adattata sabiex tiggarantixxi s-sikurezza fit-toroq u kundizzjonijiet ekwi u biex ikun hemm titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol, filwaqt li tippermetti lill-Unjoni li tkun pijuniera ta’ teknoloġiji u prattiki innovattivi ġodda. Għalhekk, il-Kummissjoni jenħtieġ li tippreżenta rapport li jevalwa l-użu ta’ sistemi tas-sewqan awtonomi fl-Istati Membri, inkluż il-benefiċċji tat-teknoloġiji tas-sewqan awtonomi. Jenħtieġ li dak ir-rapport ikun akkumpanjat, jekk xieraq, minn proposti leġislattivi.

(13)

Sabiex jiġi promoss il-progress soċjali, huwa xieraq li jiġi speċifikat fejn jistgħu jittieħdu l-perijodi ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa, filwaqt li jiġi żgurat li x-xufiera jgawdu minn kundizzjonijiet ta’ mistrieħ adegwati. Il-kwalità tal-akkomodazzjoni hija partikolarment importanti matul il-perijodi regolari ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa, li jenħtieġ li x-xufier iqatta’ f’akkomodazzjoni adatta li ma tkunx il-kabina tal-vettura, għas-spejjeż tal-impriża tat-trasport bħala impjegatur. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet tajbin tax-xogħol u s-sikurezza tax-xufiera, huwa xieraq li jiġi ċċarat ir-rekwiżit li x-xufiera jiġu pprovduti b’akkomodazzjoni ta’ kwalità u li tilqa’ kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel għall-perijodi ta’ mistrieħ regolari ta’ kull ġimgħa tagħhom f’każ li dawn jittieħdu ’l bogħod minn djarhom.

(14)

Huwa meħtieġ ukoll li jiġi previst li l-impriżi tat-trasport jorganizzaw ix-xogħol tax-xufiera b’tali mod li dawk il-perijodi li jqattgħu ’l bogħod minn djarhom ma jkunux eċċessivament twal u li x-xufiera jistgħu jibbenefikaw minn perijodi twal ta’ mistrieħ li jittieħdu bħala kumpens għal perijodi mnaqqsa ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa. Jenħtieġ li l-organizzazzjoni tar-ritorn tippermetti l-wasla f’ċentru operazzjonali tal-impriża tat-trasport fl-Istat Membru ta’ stabbiliment tagħha jew il-post ta’ residenza tax-xufier, u li s-xufiera jkunu liberi li jagħżlu fejn iqattgħu l-perijodu ta’ mistrieħ tagħhom. Sabiex jintwera li l- impriża tat-trasport tissodisfa l-obbligi tagħha rigward l-organizzazzjoni tar-ritorn regolari, l-impriża tat-trasport jenħtieġ li tkun tista’ tuża rekords tat-takografu, rosters tax-xogħol tax-xufiera jew dokumentazzjoni oħra. Tali evidenza jenħtieġ li tkun disponibbli fil-bini tal-impriża tat-trasport biex tiġi ppreżentata jekk mitluba mill-awtoritajiet ta’ kontroll.

(15)

Filwaqt li l-perijodi ta’ mistrieħ regolari ta’ kull ġimgħa u l-perijodi ta’ mistrieħ itwal ma jistgħux jittieħdu fil-vettura jew f’żona ta’ parkeġġ, iżda biss f’akkomodazzjoni xierqa, li tista’ tkun maġenb żona ta’ parkeġġ, huwa tal-akbar importanza li x-xufiera jkunu jistgħu jsibu żoni ta’ parkeġġ sikuri u siguri li jipprovdu livelli xierqa ta’ sigurtà u faċilitajiet xierqa. Il-Kummissjoni diġà studjat kif tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta’ żoni ta’ parkeġġ ta’ kwalità għolja, inklużi r-rekwiżiti minimi meħtieġa. Jenħtieġ għalhekk li l-Kummissjoni tiżviluppa standards għal żoni ta’ parkeġġ sikuri u siguri. Dawk l-istandards jenħtieġ li jikkontribwixxu għall-promozzjoni ta’ żoni ta’ parkeġġ ta’ kwalità għolja. L-istandards jistgħu jiġu riveduti sabiex ikun hemm aċċess aħjar għal fjuwils alternattivi, f’konformità mal-politiki li qed jiżviluppaw dik l-infrastruttura. Huwa importanti wkoll li ż-żoni ta’ parkeġġ jinżammu ħielsa minn silġ u borra.

(16)

Żoni ta’ parkeġġ sikuri u siguri jenħtieġ li jkunu suġġetti għal proċeduri ta’ verifika sabiex jiġu ċċertifikati skont l-istandards tal-Unjoni. Dawk il-proċeduri ta’ verifika jenħtieġ li jiżguraw ukoll li ż-żoni ta’ parkeġġ ikomplu jissodisfaw dawn l-istandards. Il-Kummissjoni jenħtieġ għalhekk li tingħata l-kompitu li tħejji proċedura ta’ ċertifikazzjoni għall-iżvilupp ta’ żoni ta’ parkeġġ sikuri u siguri fl-Unjoni.

(17)

Huwa fl-interess tas-sikurezza fit-toroq u tal-infurzar li x-xufiera kollha jenħtieġ li jkunu kompletament konxji tar-regoli dwar il-ħinijiet ta’ sewqan u ta’ mistrieħ kif ukoll dwar il-periklu tal-għejja. Informazzjoni faċilment aċċessibbli dwar il-faċilitajiet ta’ mistrieħ disponibbli hija ta’ importanza f’dan ir-rigward. Għalhekk, il-Kummissjoni jenħtieġ li tipprovdi informazzjoni dwar żoni ta’ parkeġġ sikuri u siguri permezz ta’ sit web faċli għall-utent. Dik l-informazzjoni jenħtieġ li tinżamm aġġornata.

(18)

Sabiex tiġi żgurata s-sikurezza u s-sigurtà kontinwa taż-żoni ta’ parkeġġ, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-istabbiliment ta’ standards għal-livell ta’ servizz f’żoni ta’ parkeġġ sikuri u siguri u l-proċeduri għaċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza u s-sigurtà taż-żoni ta’ parkeġġ. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, inkluż fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (5). B’mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċievuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom sistematikament aċċess għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

(19)

Il-linji gwida TEN-T riveduti stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) jipprevedu l-iżvilupp ta’ żoni ta’ parkeġġ fuq l-awtostradi bejn wieħed u ieħor kull 100 km biex l-utenti kummerċjali tat-toroq jingħataw spazju għall-parkeġġ li jkollu livell xieraq ta’ sikurezza u sigurtà. Sabiex jitħaffef u jiġi promoss il-bini ta’ infrastruttura xierqa għall-parkeġġ, huwa importanti li jkun hemm disponibbli biżżejjed opportunitajiet għall-kofinanzjament mill-Unjoni skont l-atti legali attwali u futuri tal-Unjoni li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għal dak l-appoġġ finanzjarju.

(20)

Bosta operazzjonijiet tat-trasport bit-triq fi ħdan l-Unjoni jinvolvu t-trasport b’bastiment jew bil-ferrovija għal parti mill-vjaġġ. Għaldaqstant, jenħtieġ li jkunu stabbiliti dispożizzjonijiet ċari u xierqa dwar il-perijodi ta’ mistrieħ u tal-pawżi għal dawn l-operazzjonijiet.

(21)

Ix-xufiera xi kultant jiffaċċjaw ċirkostanzi imprevedibbli li jagħmluha impossibbli li jilħqu d-destinazzjoni mixtieqa għat-teħid tal-perijodi ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa tagħhom mingħajr ma jikser ir-regoli tal-Unjoni. Ikun tajjeb li ssir eħfef għax-xufiera li jlaħħqu ma’ dawk iċ-ċirkostanzi u li huma jkunu jistgħu jaslu fid-destinazzjoni tagħhom għal perijodu ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa. Tali ċirkostanzi eċċezzjonali huma ċirkostanzi li jseħħu għal għarrieda li huma inevitabbli u li ma jistgħu jiġu antiċipati, fejn mingħajr ma jkun mistenni jisir impossibbli li jiġu applikati d-dispożizzjonijiet tar-Regolament fl-intier tagħhom għal perijodu qasir ta’ żmien. Għalhekk, tali ċirkostanzi ma jistgħux jiġu msemmija b’mod sistematiku biex tiġi evitata l-konformità ma’ dan ir-Regolament. Sabiex jiġi żgurat l-infurzar adegwat, ix-xufier jenħtieġ li jiddokumenta ċ-ċirkostanzi eċċezzjonali li jirriżultaw f’deroga mir-regoli. Barra minn hekk, jenħtieġ li salvagwardja tiżgura li l-ħin ta’ sewqan ma jkunx eċċessiv.

(22)

Biex jitnaqqsu u jiġu evitati l-prattiki ta’ infurzar diverġenti u biex ikomplu jiġu msaħħa l-effettività u l-effiċjenza tal-infurzar transfruntiera, huwa kruċjali li jiġu stabbiliti regoli ċari għal kooperazzjoni amministrattiva regolari bejn l-Istati Membri.

(23)

Jenħtieġ li l-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li r-regoli nazzjonali dwar il-penali applikabbli għall-ksur tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) jiġu implimentati b’mod effettiv, proporzjonat u dissważiv. Huwa importanti li jiġi żgurat aċċess faċli mill-professjonisti għall-informazzjoni dwar il-penali li japplikaw f’kull Stat Membru. L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, stabbilita bir-Regolament (UE) 2019/1149 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8), tista’ tiffaċilita dan l-aċċess billi din l-informazzjoni ssir disponibbli permezz tas-sit web uniku għall-Unjoni kollha li jaġixxi bħala portal uniku biex jiġu aċċessati s-sorsi tal-informazzjoni u s-servizzi fil-livell tal-Unjoni u f’dak nazzjonali fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni stabbiliti mir-Regolament (UE) 2018/1724 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9).

(24)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 561/2006, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni sabiex tiġi ċċarata kwalunkwe dispożizzjoni ta’ dak ir-Regolament u sabiex jiġu stabbiliti approċċi komuni għall-applikazzjoni u għall-infurzar tagħhom. Jenħtieġ li dawk is-setgħat jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10).

(25)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 165/2014, jenħtieġ li jiġu konferiti fuq il-Kummissjoni setgħat ta’ implimentazzjoni sabiex tistabbilixxi dispożizzjonijiet dettaljati għall-applikazzjoni uniformi tal-obbligu ta’ reġistrar u ħżin tad-data relatata ta’ kwalunkwe qsim ta’ fruntiera tal-vettura u attivitajiet u dispożizzjonijiet dettaljati meħtieġa għall-applikazzjoni uniformi tad-dispożizzjonijiet dwar ir-rekwiżiti u l-funzjonijiet tad-data, u l-installazzjoni tat-takografi. Dawk is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

(26)

Biex tissaħħaħ il-kosteffettività tal-infurzar tar-regoli soċjali, is-sistemi tat-takografi attwali u intelliġenti jenħtieġ li jiġu sfruttati bis-sħiħ u takografi intelliġenti jenħtieġ li jkunu obbligatorjiwkoll għal vetturi kummerċjali ħfief li jaqbżu ċertu piż u li joperaw fit-trasport internazzjonali għall-kiri u għall-kumpens. Għalhekk, jenħtieġ li l-funzjonalitajiet tat-takografu jiġu mtejba sabiex ikun jista’ jkun hemm pożizzjonament aktar preċiż.

(27)

Il-kosteffettività tal-infurzar tar-regoli soċjali, l-iżvilupp rapidu ta’ teknoloġiji ġodda, id-diġitalizzazzjoni fl-ekonomija kollha tal-Unjoni u l-ħtieġa ta’ kundizzjonijiet ekwi fost il-kumpaniji tat-trasport internazzjonali bit-triq jagħmlu neċessarju li jitqassar il-perijodu tranżitorju għall-installazzjoni ta’ takografi intelliġenti fil-vetturi rreġistrati. It-takografi intelliġenti ser jikkontribwixxu għal kontrolli simplifikati u b’hekk jiffaċilitaw il-ħidma tal-awtoritajiet nazzjonali.

(28)

Sabiex jiġi żgurat li x-xufiera, l-operaturi u l-awtoritajiet ta’ kontroll jibbenefikaw malajr kemm jista’ jkun mill-vantaġġi tat-takografi intelliġenti, inkluż ir-reġistrazzjoni awtomatizzata tagħhom ta’ qsim tal-fruntieri, jenħtieġ li l-flotti ta’ vetturi eżistenti jkunu mgħammra b’dan l-apparat f’perijodu ta’ żmien adegwat wara d-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet tekniċi dettaljati. Tali perijodu jiżgura żmien biżżejjed għat-tħejjija.

(29)

F’vetturi li ma jkunux mgħammra b’takografi intelliġenti, il-qsim ta’ fruntieri tal-Istati Membri jenħtieġ li jiġi rreġistrat fit-takografu fl-eqreb waqfa possibbli mal-fruntiera jew wara l-qsim tagħha.

(30)

Ir-reġistrazzjoni ta’ attivitajiet fuq it-takografu hija parti importanti mix-xogħol tax-xufiera. Għalhekk, huwa kruċjali li x-xufiera jiġu pprovduti b’taħriġ xieraq dwar kif għandhom jintużaw karatteristiċi ġodda tat-takografi li qed jiġu introdotti fis-suq. Bħala impjegaturi, jenħtieġ li l-impriżi tat-trasport jagħmlu tajjeb għall-ispejjeż marbuta ma’ dan it-taħriġ.

(31)

L-uffiċjali tal-kontroll li jivverifikaw il-konformità mal-liġi rilevanti tal-Unjoni fis-settur tat-trasport bit-triq jiffaċċjaw sfidi minħabba l-varjetà ta’ apparati tat-takografu fl-użu u t-tekniki ta’ manipulazzjoni sofistikati li jevolvu b’mod rapidu. Dan huwa partikolarment il-każ meta dawk il-verifiki jitwettqu mal-ġenb tat-triq. Għalhekk, huwa kruċjali li l-uffiċjali tal-kontroll jirċievu taħriġ xieraq biex jiżguraw li jkunu konxji għal kollox tal-aħħar żviluppi teknoloġiċi u tekniki ta’ manipulazzjoni.

(32)

Biex jitnaqqas il-piż fuq l-impriżi tat-trasport u l-awtoritajiet ta’ kontroll meta uffiċjal ta’ kontroll ineħħi s-siġill ta’ takografu għall-finijiet ta’ kontroll, jenħtieġ li jkun permess l-issiġillar mill-ġdid mill-uffiċjal ta’ kontroll taħt ċerti ċirkostanzi dokumentati sew.

(33)

Filwaqt li tqis l-iżviluppi teknoloġiċi kontinwi, il-Kummissjoni qed tistudja l-possibbiltà li tiżviluppa soluzzjonijiet tekniċi ġodda li joffru l-istess benefiċċji u sigurtà bħal dawk offruti mit-takografu intelliġenti, bl-istess jew b’inqas spejjeż assoċjati.

(34)

Huwa importanti li l-impriżi tat-trasport bit-triq stabbiliti f’pajjiżi terzi jkunu suġġetti għal regoli ekwivalenti għar-regoli tal-Unjoni meta jwettqu operazzjonijiet ta’ trasport bit-triq fit-territorju tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tevalwa l-applikazzjoni ta’ dan il-prinċipju fil-livell tal-Unjoni u tipproponi soluzzjonijiet xierqa li jiġu nnegozjati fil-kuntest tal-Ftehim Ewropew dwar il-Ħidma ta’ Ekwipaġġi ta’ Vetturi involuti fit-Trasport Internazzjonali bit-Triq (“il-Ftehim AETR”).

(35)

It-trasport tal-merkanzija huwa differenti mit-trasport tan-nies. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-Kummissjoni tevalwa jekk jistgħux jiġu proposti regoli aktar adatti għat-trasport tal-passiġġieri, speċjalment għal servizzi okkażjonali kif definit fil-punt 4 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11).

(36)

Minħabba li l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li titjieb is-sikurezza fit-toroq u li jitjiebu l-kunidzzjonijiet tax-xogħol għax-xufiera fl-Unjoni permezz tal-armonizzazzjoni tar-regoli dwar il-ħinijiet tas-sewqan, il-pawżi u l-perijodi ta’ mistrieħ fit-trasport bit-triq u l-armonizzazzjoni tar-regoli dwar l-użu u l-infurzar tat-takografi ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri, iżda jistgħu, minħabba fin-natura tal-għanijiet, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

(37)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolamenti (KE) Nru 561/2006 u (UE) Nru 165/2014 jiġu emendati skont dan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 2(1) jiddaħħal il-punt li ġej:

“(aa)

mill-1 ta’ Lulju 2026, għat-trasport ta’ merkanzija f’operazzjonijiet ta’ trasport internazzjonali jew f’operazzjonijiet ta’ kabotaġġ, fejn il-massa massima permissibbli tal-vettura, inkluż kwalunkwe trejler, jew semitrejler, taqbeż it-2,5 tunnellati; jew”;

(2)

l-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt (aa) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(aa)

vetturi jew kombinazzjonijiet ta’ vetturi b’massa permissibbli massima li ma taqbiżx is-7,5 tunnellati li jintużaw:

(i)

għall-ġarr ta’ materjali, tagħmir jew makkinarju għall-użu tax-xufier matul xogħol ix-xufier, jew

(ii)

għall-konsenja ta’ merkanzija li hija maħduma fuq bażi artiġġjanali,

biss f’raġġ ta’ 100 km mis-sede tal-impriża u bil-kundizzjoni li s-sewqan tal-vettura ma jikkostitwixxix l-attività ewlenija tax-xufier u li t-trasport ma jsirx b’kiri jew b’kumpens;”;

(b)

jiddaħħal il-punt li ġej:

“(ha)

vetturi b’massa permissibbli massima, inkluż kwalunkwe trejler, jew semitrejler li jaqbeż it-2,5 tunnellati iżda li ma jaqbiżx it-3,5 tunnellati li huma użati għat-trasport ta’ merkanzija, fejn it-trasport ma jsirx b’kiri jew b’kumpens, iżda għall-kont proprju tal-kumpanija jew tax-xufier, u meta s-sewqan ma jikkostitwixxix l-attività ewlenija tal-persuna li ssuq il-vettura.”;

(3)

fl-Artikolu 4, jiżdied il-punt li ġej:

“(r)

‘trasport mhux kummerċjali’ tfisser kwalunkwe trasport bit-triq, għajr trasport b’kiri jew kumpens jew għall-kont proprju, li għalih ebda remunerazzjoni diretta jew indiretta ma tiġi riċevuta u li ma jiġġenera ebda dħul direttament jew indirettament għax-xufier tal-vettura jew għal oħrajn, u fejn ma jkun hemm ebda rabta ma’ attività professjonali jew kummerċjali.”;

(4)

fl-Artikolu 6, il-paragrafu 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“5.   Xufier għandu jirreġistra bħala xogħol ieħor kwalunkwe ħin li jqatta’ kif deskritt fil-punt (e) tal-Artikolu 4 kif ukoll kwalunkwe ħin li jqatta’ jsuq vettura li tintuża għal operazzjonijiet kummerċjali li ma jaqgħux fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, u għandu jirreġistra kwalunkwe perijodu ta’ disponibbiltà, kif definit fil-punt (b) tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2002/15/KE, f’konformità mal-punt (b)(iii) tal-Artikolu 34(5) tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*1). Dan ir-rekord għandu jitniżżel manwalment fuq folja ta’ reġistrazzjoni jew fuq karta stampata jew permezz ta’ faċilitajiet oħra ta’ reġistrazzjoni manwali fuq tagħmir ta’ reġistrazzjoni.

(*1)  Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Frar 2014 dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta’ reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq (ĠU L 60, 28.2.2014, p. 1).”;"

(5)

fl-Artikolu 7, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“Xufier li jwettaq multimanning jista’ jieħu pawża ta’ 45 minuta f’vettura misjuqa minn xufier ieħor diment li x-xufier li jkun qed jieħu l-pawża ma jkunx involut f’assistenza lix-xufier li jkun qed isuq il-vettura.”;

(6)

l-Artikolu 8 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 6 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“6.   Fi kwalunkwe ġimagħtejn konsekuttivi, xufier għandu jieħu mill-inqas:

(a)

żewġ perijodi regolari ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa, jew

(b)

perijodu wieħed ta’ mistrieħ regolari ta’ kull ġimgħa u perijodu wieħed imnaqqas ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa ta’ mill-inqas 24 siegħa.

Perijodu ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa għandu jibda mhux aktar tard mit-tmiem ta’ sitt perijodi ta’ 24 siegħa il-wieħed mit-tmiem tal-perijodu ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa preċedenti.

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, xufier involut fit-trasport internazzjonali ta’ merkanzija jista’, barra mill-Istat Membru ta’ stabbiliment, jieħu żewġ perijodi mnaqqsa konsekuttivi ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa, sakemm ix-xufier fi kwalunkwe erba’ ġimgħat konsekuttivi jieħu mill-inqas erba’ perijodi ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa, li mill-inqas tnejn minnhom għandhom ikunu perijodi regolari ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa.

Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, xufier għandu jitqies li huwa involut fit-trasport internazzjonali meta x-xufier jibda ż-żewġ perijodi mnaqqsa konsekuttivi ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa barra mill-Istat Membru tal-istabbiliment tal-impjegatur u l-pajjiż tal-post ta’ residenza tax-xufiera.”;

(b)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“6b.   Kwalunkwe tnaqqis fil-perijodu ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa għandu jiġi kkumpensat b’perijodu ta’ mistrieħ ekwivalenti meħud f’daqqa qabel tmiem it-tielet ġimgħa ta’ wara l-ġimgħa inkwistjoni.

Meta żewġ perijodi mnaqqsa ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa jkunu ttieħdu konsekuttivament f’konformità mat-tielet subparagrafu tal-paragrafu 6, il-perijodu ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa li jmiss għandu jiġi preċedut minn perijodu ta’ mistrieħ meħud bħala kumpens għal dawk iż-żewġ perijodi mnaqqsa ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa.”;

(c)

il-paragrafu 8 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“8.   Il-perijodi regolari ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa u kwalunkwe perijodu ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa ta’ aktar minn 45 siegħa meħuda bħala kumpens għal perijodi mnaqqas preċedenti ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa ma għandhomx jittieħdu f’vettura. Dawn għandhom jittieħdu f’akkomodazzjoni xierqa u li tirrispetta l-ġeneri, b’faċilitajiet tal-irqad u sanitarji adegwati.

Kwalunkwe spiża għall-akkomodazzjoni barra mill-vettura għandu jagħmel tajjeb għaliha l-impjegatur.”;

(d)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“8a.   Impriżi tat-trasport għandhom jorganizzaw ix-xogħol tax-xufiera b’tali mod li x-xufiera jkunu jistgħu jirritornaw fiċ-ċentru operazzjonali tal-impjegatur fejn ix-xufier ikun normalment ibbażat u fejn jibda l-perijodu ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa tax-xufier, fl-Istat Membru ta’ stabbiliment tal-impjegatur, jew ikunu jistgħu jirritornaw fil-post ta’ residenza tax-xufiera f’kull perijodu ta’ erba’ ġimgħat konsekuttivi, sabiex iqattgħu mill-inqas perijodu regolari wieħed ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa jew perijodu ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa ta’ aktar minn 45 siegħa meħud bħala kumpens għal perijodu mnaqqas ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa.

Madankollu, fejn ix-xufier ikun ħa żewġ perijodi mnaqqsa konsekuttivi ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa skont il-paragrafu 6, l-impriża tat-trasport għandha torganizza x-xogħol tax-xufier b’tali mod li x-xufier ikun diġà jista’ jirritorna qabel il-bidu tal-perijodu regolari ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa ta’ aktar minn 45 siegħa meħuda bħala kumpens.

L-impriża għandha tiddokumenta kif tissodisfa dak l-obbligu u għandha żżomm id-dokumentazzjoni fil-bini tagħha sabiex tippreżentaha fuq talba tal-awtoritajiet ta’ kontroll.”;

(e)

jiżdied il-paragrafu li ġej:

“10.   Sa mhux aktar tard mill-21 ta’ Awwissu 2022, il-Kummissjoni għandha tevalwa u tirrapporta lill-Parlament u lill-Kunsill dwar jekk jistgħux jiġu adottati regoli aktar adatti għax-xufiera involuti fis-servizzi okkażjonali ta’ trasport ta’ passiġġieri, kif definit fil-punt 4 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1073/2009.”;

(7)

jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 8a

1.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-informazzjoni dwar żoni ta’ parkeġġ sikuri u siguri tkun faċilment aċċessibbli għax-xufiera involuti fit-trasport ta’ merkanzija u ta’ passiġġieri bit-triq. Il-Kummissjoni għandha tippubblika lista taż-żoni ta’ parkeġġ kollha li jkunu ġew iċċertifikati, sabiex ix-xufiera jkunu pprovduti b’mod adegwat bi:

prevenzjoni u identifikazzjoni ta’ intrużjoni;

dawl u viżibbiltà;

punt ta’ kuntatt u proċeduri ta’ emerġenza;

faċilitajiet sanitarji li jirrispettaw il-ġeneri;

għażliet ta’ xiri ta’ ikel u xorb;

konnessjonijiet ma’ mezzi ta’ komunikazzjoni;

provvista tal-enerġija.

Il-lista ta’ tali żoni ta’ parkeġġ għandha tkun disponibbli fuq sit elettroniku uffiċjali uniku li jiġi aġġornat regolarment.

2.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 23a biex tistabbilixxi standards li jipprovdu aktar dettalji dwar il-livell ta’ servizz u sigurtà fir-rigward taż-żoni elenkati fil-paragrafu 1 u dwar il-proċeduri għaċ-ċertifikazzjoni ta’ żoni ta’ parkeġġ.

3.   Iż-żoni ta’ parkeġġ kollha li jkunu ġew iċċertifikati jistgħu jindikaw li huma ċċertifikati f’konformità mal-istandards u l-proċeduri tal-Unjoni.

F’konformità mal-punt (c) tal-Artikolu 39(2) tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*2), l-Istati Membri jridu jinkoraġġixxu l-ħolqien ta’ spazju għall-parkeġġ għall-utenti kummerċjali tat-toroq.

4.   Sal-31 ta’ Diċembru 2024, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar id-disponibbiltà ta’ faċilitajiet xierqa ta’ mistrieħ għax-xufiera u ta’ faċilitajiet ta’ parkeġġ siguri, kif ukoll dwar l-iżvilupp ta’ żoni ta’ parkeġġ sikuri u siguri ċċertifikati f’konformità mal-atti delegati msemmija fil-paragrafu 2. Dak ir-rapport jista’ jelenka miżuri biex jiżdiedu l-għadd u l-kwalità ta’ żoni ta’ parkeġġ sikuri u siguri.

(*2)  Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 661/2010/UE (ĠU L 348 20.12.2013, p. 1).”;"

(8)

l-Artikolu 9 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   B’deroga mill-Artikolu 8, meta xufier jakkumpanja vettura li tkun qed tiġi ttrasportata fuq bastiment jew fuq ferrovija, u jieħu perijodu regolari ta’ mistrieħ ta’ kuljum jew perijodu mnaqqas ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa, dak il-perijodu jista’ jiġi interrott mhux aktar minn darbtejn minn attivitajiet oħra li flimkien ma għandhomx jammontaw għal iktar minn siegħa. Matul dak il-mistrieħ regolari ta’ kuljum jew il-perijodu mnaqqas ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa x-xufier għandu jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu aċċess għal kabina tal-irqad, sodda jew couchette.

Fir-rigward tal-perijodi ta’ mistrieħ regolari ta’ kull ġimgħa, dik id-deroga għandha tapplika biss għal vjaġġi bil-bastimenti jew bil-ferrovija meta:

(a)

il-vjaġġ ikun skedat għal 8 sigħat jew aktar; u

(b)

ix-xufier ikollu aċċess għal kabina tal-irqad fuq il-bastiment jew fuq il-ferrovija.”;

(b)

il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   Kwalunkwe ħin li s-sewwieq jieħu biex jivvjaġġja lejn post sabiex jieħu pussess ta’ vettura li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, jew biex jirritorna minn tali post, fejn il-vettura mhix fid-dar tas-sewwieq jew fiċ-ċentru ta’ operazzjonijiet tal-impjegatur fejn is-sewwieq hu normalment ibbażat, m’għandux jitqies bħala perijodu ta’ mistrieħ jew pawża sakemm ix-xufier mhuwiex fuq vapur jew ferrovija u għandu aċċess għal kabina tal-irqad, sodda jew couchette.”;

(9)

jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 9a

Sal-31 ta’ Diċembru 2025, il-Kummissjoni għandha tfassal u tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport li jevalwa l-użu ta’ sistemi tas-sewqan awtonomi fl-Istati Membri. Dak ir-rapport għandu jiffoka b’mod partikolari fuq l-impatt potenzjali ta’ dawk is-sistemi fuq ir-regoli dwar il-ħinijiet tas-sewqan u tal-mistrieħ. Dak ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, jekk xieraq, minn proposta leġislattiva biex jiġi emendat dan ir-Regolament.”;

(10)

fl-Artikolu 10, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Impriża tat-trasport ma għandhiex tagħti lix-xufiera li timpjega jew li jkunu għad-dispożizzjoni tagħha xi ħlas, anke jekk ikun fil-forma ta’ bonus jew żieda mal-paga, li jkun relatat mad-distanza tal-vjaġġ, il-veloċità tal-konsenja u/jew l-ammont ta’ merkanzija li nġarret jekk dak il-ħlas ikun tali li jista’ jipperikola s-sikurezza fit-triq u/jew jinkoraġġixxi ksur ta’ dan ir-Regolament.”;

(11)

fl-Artikolu 12, jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

“Sakemm b’dan ma tiġix preġudikata s-sikurezza fit-toroq, f’ċirkostanzi eċċezzjonali, ix-xufier jista’ jidderoga wkoll mill-Artikolu 6(1) u (2) u l-Artikolu 8(2) billi jaqbeż il-ħin ta’ sewqan ta’ kuljum u ta’ kull ġimgħa b’mhux aktar minn siegħa sabiex jasal fiċ-ċentru operazzjonali tal-impjegatur jew fir-residenza tax-xufier biex jieħu perijodu ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa.

Taħt l-istess kundizzjonijiet, ix-xufier jista’ jaqbeż il-ħin ta’ sewqan ta’ kuljum u ta’ kull ġimgħa b’mhux aktar minn sagħtejn, dment li tkun ittieħdet pawża mhux interrotta ta’ 30 minuta immedjatament qabel is-sewqan addizzjonali sabiex jasal fiċ-ċentru operazzjonali tal-impjegatur jew il-post ta’ residenza tax-xufier biex jittieħed perijodu ta’ mistrieħ regolari ta’ kull ġimgħa.

Ix-xufier għandu jindika manwalment fuq il-folja ta’ reġistrazzjoni tat-tagħmir ta’ reġistrazzjoni jew fuq il-karta stampata mit-tagħmir ta’ reġistrazzjoni jew fir-roster tax-xogħol, ir-raġuni għal tali deroga mhux aktar tard minn meta jasal fid-destinazzjoni jew il-post ta’ waqfien adattat.

Kwalunkwe perijodu ta’ estensjoni għandu jkun ikkumpensat minn mistrieħ ekwivalenti meħud f’daqqa ma’ kwalunkwe perijodu ta’ mistrieħ, sa tmiem it-tielet ġimgħa wara l-ġimgħa inkwistjoni.”;

(12)

fl-Artikolu 13, il-paragrafu 1 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt (e) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(e)

vetturi li joperaw b’mod esklużiv fuq gżejjer jew reġjuni iżolati mill-bqija tat-territorju nazzjonali li ma jaqbżux l-2 300 kilometru kwadru li ma jkunux magħquda mal-bqija tat-territorju nazzjonali permezz ta’ pont, baxx fond jew mina miftuħa għall-użu minn vetturi bil-mutur, u li m’għandhomx fruntieri ma xi Stat Membru ieħor;”;

(b)

jiddaħħlu l-punti li ġejjin:

“(q)

vetturi jew kombinazzjonijiet ta’ vetturi li jkunu qed iġorru makkinarju tal-kostruzzjoni għal impriża tal-kostruzzjoni, sa raġġ ta’ 100 km mill-bażi tal-impriża, dment li s-sewqan tal-vetturi ma jkunx l-attività ewlenija tax-xufier;

(r)

vetturi użati għat-twassil ta’ konkos imħallat lest.”;

(13)

fl-Artikolu 14, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   F’każijiet urġenti l-Istati Membri jistgħu jagħtu, taħt ċirkostanzi eċċezzjonali, eċċezzjoni temporanja għal perijodu ta’ mhux aktar minn 30 jum, li għandha tiġi debitament motivata u nnotifikata minnufih lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha minnufih tippubblika din l-informazzjoni fuq sit web pubbliku.”;

(14)

l-Artikolu 15 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 15

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li x-xufiera tal-vetturi msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 3 huma rregolati b’regoli nazzjonali li jipprovdu protezzjoni xierqa fir-rigward tal-ħinijiet permessi tas-sewqan u l-pawżi u l-perijodi ta’ mistrieħ obbligatorji. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar ir-regoli nazzjonali rilevanti applikabbli għal xufiera bħal dawn.”;

(15)

fl-Artikolu 16(3), il-punt (a) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(a)

jinkludi d-dettalji kollha speċifikati fil-paragrafu 2 għal perijodu minimu li jkopri l-jum tal-kontroll u s-56 jum preċedenti; dawk id-dettalji għandhom ikunu aġġornati f’intervalli regolari, li t-tul ta’ żmien tagħhom ma jistax jaqbeż xahar;”;

(16)

fl-Artikolu 19, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-penali applikabbli għal ksur ta’ dan ir-Regolament u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Dawk il-penali għandhom ikunu effettivi u proporzjonati skont il-gravità tal-ksur, kif indikat fl-Anness III għad-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*3), kif ukoll dissważivi u mhux diskriminatorji. L-ebda ksur ta’ dan ir-Regolament u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ma għandu jkun suġġett għal aktar minn penali jew proċedura waħda. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b’dawk ir-regoli u l-miżuri, flimkien mal-metodu u l-kriterji magħżula fil-livell nazzjonali biex tiġi evalwata l-proporzjonalità tagħhom. L-Istati Membri għandhom jinnotifikawha mingħajr dewmien dwar kull emenda sussegwenti li taffettwahom. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri b’dawk ir-regoli u l-miżuri, u bi kwalunkwe emenda għalihom. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li din l-informazzjoni tiġi ppubblikata f’sit web pubbliku ddedikat bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni, li jkun fih informazzjoni dettaljata dwar dawn il-penali applikabbli fl-Istati Membri.

(*3)  Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar il-kundizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 561/2006 u (UE) Nru 165/2014 u tad-Direttiva 2002/15/KE fir-rigward tal-leġislazzjoni soċjali relatata ma’ attivitajiet tat-trasport bit-triq, u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 35)”;"

(17)

l-Artikolu 22 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   L-Istati Membri għandhom jaħdmu flimkien b’kooperazzjoni mill-qrib ma’ xulxin u għandhom jipprovdu għajnuna reċiproka lil xulxin mingħajr dewmien bla bżonn sabiex jiffaċilitaw l-applikazzjoni konsistenti u l-infurzar effettiv ta’ dan ir-Regolament, f’konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2006/22/KE.”;

(b)

fil-paragrafu 2, jiżdied il-punt li ġej:

“(c)

informazzjoni speċifika oħra, inkluża l-klassifikazzjoni tar-riskju tal-impriża, li jista’ jkollha konsegwenzi għall-konformità ma’ dan ir-Regolament.”;

(c)

jiddaħħlu l-paragrafi li ġejjin:

“3a.   Għall-fini tal-iskambju ta’ informazzjoni fil-qafas ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jużaw il-korpi ta’ kollegament intrakomunitarju maħtura skont l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2006/22/KE.;

3b.   Il-kooperazzjoni amministrattiva u l-assistenza reċiproka għandhom jingħataw mingħajr ħlas.”;

(18)

jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 23a

1.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu 8a hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ ħames snin mill-20 ta’ Awwissu 2020.

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża taċitament għal perijodi ta’ tul ta’ żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel tmiem kull perijodu.

3.   Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-Artikolu 8a tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Qabel tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nnominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (*4).

5.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 8a għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

(*4)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1”;"

(19)

fl-Artikolu 24, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*5).

2a.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

(*5)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).”;"

(20)

fl-Artikolu 25, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   Fil-każijiet imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu approċċi komuni

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 24(2a).”.

Artikolu 2

Ir-Regolament (UE) Nru 165/2014 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 1(1), l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-obbligi u r-rekwiżiti b’rabta mal-kostruzzjoni, l-installazzjoni, l-użu, l-ittestjar u l-kontroll ta’ takografi użati fit-trasport bit-triq, sabiex tiġi vverifikata l-konformità mar-Regolament (KE) Nru 561/2006, ir-Regolamenti (KE) Nru 1071/2009 (*6), (KE) Nru 1072/2009 (*7), (KE) Nru 1073/2009 (*8) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*9), u d-Direttivi tal-Kunsill 92/6/KEE (*10) u 92/106/KEE (*11) u sa fejn jikkonċerna l-istazzjonar tal-ħaddiema fit-trasport bit-triq, id-Direttivi 96/71/KE (*12) u 2014/67/UE (*13) u (UE) 2020/1057 (*14) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(*6)  Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 51)."

(*7)  Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (KE) 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 72)."

(*8)  Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 21 ta’ Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 88)."

(*9)  Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2002 dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta’ ħaddiema li jwettqu attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq (ĠU L 80, 23.3.2002, p. 35)."

(*10)  Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE tal-10 ta’ Frar 1992 dwar l-istallazzjoni u l-użu ta’ apparat li jillimita l-veloċità għal ċerti kategoriji ta’ vetturi tal-mutur fil-Komunità (ĠU L 57, 2.3.1992, p. 27)."

(*11)  Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE tas-7 ta’ Diċembru 1992 dwar li jiġu stabiliti regoli komuni għal ċerti tipi ta’ ġarr ikkombinat tal-oġġetti bejn l-Istati Membri (ĠU L 368, 17.12.1992, p. 38)."

(*12)  Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew U tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ servizzi (ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1)."

(*13)  Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonament ta’ ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta’ servizzi u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (‘ir-Regolament tal-IMI’) (ĠU L 159, 28.5.2014, p. 11)."

(*14)  Direttiva (UE) 2020/1057 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2020 li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq u li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta’ rekwiżiti tal-infurzar u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 (ĠU L 249, 31.7.2020, p. 49).”;"

(2)

fl-Artikolu 3, il-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.   Sa mhux aktar tard minn tliet snin minn tmiem is-sena tad-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet dettaljati msemmija fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 11, il-kategoriji ta’ vetturi li ġejjin li joperaw fi Stat Membru għajr l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom għandhom ikunu mgħammra b’takografu intelliġenti kif previst fl-Artikoli 8, 9 u 10 ta’ dan ir-Regolament:

(a)

vetturi mgħammra b’takografu analogu;

(b)

vetturi mgħammra b’takografu diġitali li jkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet fl-Anness IB għar-Regolament (KEE) Nru 3821/85 applikabbli sat-30 ta’ Settembru 2011;

(c)

vetturi mgħammra b’takografu diġitali li jkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet fl-Anness IB għar-Regolament (KEE) Nru 3821/85 applikabbli mill-1 ta’ Ottubru 2011; u

(d)

vetturi mgħammra b’takografu diġitali li jkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet fl-Anness IB għar-Regolament (KEE) Nru 3821/85 applikabbli mill-1 ta’ Ottubru 2012.

4a.   Sa mhux aktar tard minn erba’ snin wara d-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet dettaljati msemmija fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 11, il-vetturi li jkunu mgħammra b’takografu intelliġenti li jikkonforma mal-Anness IC għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/799 (*15) li joperaw fi Stat Membru minbarra dak tar-reġistrazzjoni tagħhom, għandhom ikunu mgħammra b’takografu intelliġenti kif previst fl-Artikoli 8, 9 u 10 ta’ dan ir-Regolament.

(*15)  Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/799 tas-18 ta’ Marzu 2016 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-kostruzzjoni, l-ittestjar, l-istallazzjoni, l-operazzjoni u t-tiswija ta’ takografi u l-komponenti tagħhom (ĠU L 139 26.5.2016, p. 1). ”;"

(3)

fl-Artikolu 4(2), wara r-raba’ inċiż jiddaħħal l-inċiż li ġej:

“—

ikollhom biżżejjed kapaċità ta’ memorja biex jaħżnu d-data kollha meħtieġa skont dan ir-Regolament;”;

(4)

l-Artikolu 7 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 7

Protezzjoni tad-data

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ipproċessar ta’ data personali fil-kuntest ta’ dan ir-Regolament jitwettaq biss għall-fini ta’ verifika tal-konformità ma’ dan ir-Regolament u mar-Regolamenti (KE) Nru 561/2006, (KE) Nru 1071/2009, (KE) Nru 1072/2009, (KE) Nru 1073/2009, id-Direttivi 2002/15/KE, 92/6/KEE u 92/106/KEE u sa fejn jikkonċerna l-istazzjonar ta’ ħaddiema fit-trasport bit-triq, id-Direttivi 96/71/KE, 2014/67/UE u (UE) 2020/1057.

2.   L-Istati Membri għandhom, b’mod partikolari, jiżguraw li d-data personali tkun protetta kontra użi li mhumiex dawk strettament marbuta mal-atti legali tal-Unjoni msemmija fil-paragrafu 1 fir-rigward ta’:

(a)

l-użu ta’ sistema globali ta’ navigazzjoni bis-satellita (GNSS) għar-reġistrazzjoni tad-data tal-pożizzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 8;

(b)

l-użu ta’ komunikazzjoni mill-bogħod għal finijiet ta’ kontroll kif imsemmi fl-Artikolu 9, l-użu ta’ takografi b’interfaċċja kif imsemmi fl-Artikolu 10, l-iskambju elettroniku ta’ informazzjoni dwar il-kards tas-sewwieqa kif imsemmi fl-Artikolu 31, u b’mod partikolari kwalunkwe skambju transkonfinali ta’ tali data ma’ pajjiżi terzi; u

(c)

iż-żamma ta’ rekords mill-impriżi tat-trasport kif imsemmi fl-Artikolu 33.

3.   It-takografi diġitali għandhom jiġu ddisinjati b’tali mod li jiżgura l-privatezza. Hija biss id-data neċessarja għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1 li għandha tiġi pproċessata.

4.   Is-sidien tal-vetturi, tal-impriżi tat-trasport u kwalunkwe entità oħra kkonċernata għandhom jikkonformaw, fejn ikun applikabbli, mad-dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-protezzjoni tad-data personali.”;

(5)

fl-Artikolu 8, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Biex tkun iffaċilitata l-verifika tal-konformità mal-leġislazzjoni rilevanti, il-pożizzjoni tal-vettura għandha tiġi rreġistrata awtomatikament fil-punti li ġejjin, jew fl-eqreb punt lejn dawk il-postijiet fejn ikun disponibbli s-sinjal tas-satellita:

-il-post fejn jinbeda l-perijodu tax-xogħol ta’ kuljum;

-kull darba li l-vettura taqsam il-fruntiera ta’ Stat Membru;

-kull darba li l-vettura twettaq attivitajiet ta’ tagħbija jew ħatt;

-kull tliet sigħat ta’ ħin akkumulat ta’ sewqan; u

il-post fejn jintemm il-perijodu tax-xogħol ta’ kuljum.

Sabiex tiġi ffaċilitata l-verifika tal-konformità mill-awtoritajiet ta’ kontroll, it-takografu intelliġenti għandu jirreġistra wkoll jekk il-vettura ntużatx għat-trasport ta’ merkanzija jew passiġġieri, kif meħtieġ mir-Regolament (KE) Nru 561/2006.

Għal dawk l-iskopijiet, il-vetturi rreġistrati għall-ewwel darba 36 xahar wara d-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet dettaljati msemmija fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 11 għandhom ikollhom immuntat takografu konness ma’ servizz ta’ lokalizzazzjoni ibbażat fuq sistema ta’ navigazzjoni bis-satellita.

Madankollu, ir-reġistrazzjoni tal-qsim tal-fruntieri u ta’ attivitajiet addizzjonali msemmija fit-tieni u t-tielet inċiżi tal-ewwel subparagrafu u fit-tieni subparagrafu għandha tapplika għal vetturi li ġew irreġistrati fi Stat Membru għall-ewwel darba aktar minn sentejn wara d-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet dettaljati msemmija fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 11, mingħajr preġudizzju għall-obbligu li ċerti vetturi jiġu modifikati aktar tard f’konformità mal-Artikolu 3(4).”;

(6)

l-Artikolu 9 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   Tliet snin wara d-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet dettaljati msemmija fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 11, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet ta’ kontroll tagħhom, sal-livell xieraq, b’tagħmir ta’ identifikazzjoni bikrija mill-bogħod li huwa meħtieġ biex jippermetti l-komunikazzjoni tad-data msemmija f’dan l-Artikolu, b’kont meħud tar-rekwiżiti u l-istrateġiji tal-infurzar speċifiċi tagħhom. Sa dak il-mument, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu jekk jipprovdux lill-awtoritajiet ta’ kontroll tagħhom b’tali tagħmir ta’ identifikazzjoni bikrija mill-bogħod.”;

(b)

il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“3.   Il-komunikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi stabbilita bit-takografu biss meta dan ikun mitlub mit-tagħmir tal-awtoritajiet ta’ kontroll. Din għandha tkun protetta sabiex jiġu żgurati l-integrità tad-data u l-awtentikazzjoni tat-tagħmir ta’ reġistrazzjoni u ta’ kontroll. L-aċċess għad-data kkomunikata għandu jkun ristrett għall-awtoritajiet ta’ kontroll awtorizzati li jivverifikaw ksur tal-atti legali tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 7(1), u ta’ dan ir-Regolament u għall-workshops sa fejn ikun meħtieġ li jiġi vverifikat il-funzjonament tajjeb tat-takografu.”;

(c)

fil-paragrafu 4, jiżdied l-inċiż li ġej:

“—

sewqan li jaqbeż il-ħin massimu ta’ sewqan.”;

(7)

fl-Artikolu 10 jiżdied il-paragrafu li ġej:

“2. It-takografi ta’ vetturi rreġistrati għall-ewwel darba fi Stat Membru aktar minn sentejn wara d-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet dettaljati msemmija fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 11għandhom ikunu mgħammra bl-interfaċċja msemmija fil-paragrafu 1.”;

(8)

l-Artikolu 11 huwa emendat kif ġej:

(a)

l-ewwel paragrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Sabiex ikun żgurat li t-takografi intelliġenti jikknformaw mal-prinċipji u r-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tadotta dispożizzjonijiet dettaljati meħtieġa għall-applikazzjoni uniformi tal-Artikoli 8, 9 u 10, ħlief għal kwalunkwe dispożizzjoni li tkun tipprevedi r-rreġistrazzjoni ta’ data addizzjonali minn dak it-takografu.

Sal-21 ta’ Awwissu 2021, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu dispożizzjonijiet dettaljati għall-applikazzjoni uniformi tal-obbligu ta’ reġistrazzjoni u ħżin ta’ data relatata ma’ kwalunkwe qsim tal-fruntiera tal-vettura u l-attivitajiet imsemmija fit-tieni u t-tielet inċiż tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 8(1) u fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(1).

Sal-21 ta’ Frar 2022, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu dispożizzjonijiet dettaljati meħtieġa għall-applikazzjoni uniformi tar-regoli dwar ir-rekwiżiti u l-funzjonijiet tad-data, inkluż l-Artikoli 8, 9 u 10 ta’ dan ir-Regolament, u l-installazzjoni ta’ takografi għall-vetturi msemmija fil-punt (aa) tal-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 561/2006.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 42(3).”;

(b)

fit-tieni paragrafu l-frażi introduttiva hija sostitwita b’dan li ġej:

“Id-dispożizzjonijiet dettaljati msemmija fl-ewwel, it-tieni u t-tielet paragrafu ta’ dan l-Artikolu għandhom:”;

(9)

fl-Artikolu 22, il-paragrafu 5, it-tielet u r-raba’ subparagrafi huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Is-siġilli li jkunu tneħħew jew tkissru għandhom jiġu sostitwiti minn fitter jew workshop approvat mingħajr dewmien żejjed u mhux aktar tard minn sebat ijiem wara li jkunu tneħħew jew tkissru. Meta s-siġilli jkunu tneħħew jew tkissru għal finijiet ta’ kontroll, dawn jistgħu jiġu sostitwiti minn uffiċjal ta’ kontroll mgħammar b’apparat għall-issiġillar u marka speċjali unika mingħajr dewmien żejjed.

Meta uffiċjal ta’ kontroll ineħħi siġill, il-kard ta’ kontroll għandha tiddaħħal fit-takografu mill-mument tat-tneħħija tas-siġill sakemm tintemm l-ispezzjoni, inkluż fil-każ tat-tqegħid ta’ siġill ġdid. L-uffiċjal ta’ kontroll għandu joħroġ dikjarazzjoni bil-miktub li fiha mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:

in-numru ta’ identifikazzjoni tal-vettura;

l-isem tal-uffiċjal;

l-awtorità ta’ kontroll u l-Istat Membru;

in-numru tal-kard ta’ kontroll;

in-numru tas-siġill li jkun tneħħa;

id-data u l-ħin tat-tneħħija tas-siġill;

in-numru tas-siġill il-ġdid, meta l-uffiċjal ta’ kontroll ikun qiegħed siġill ġdid.

Qabel ma jiġu sostitwiti s-siġilli, għandhom jitwettqu kontroll u kalibrazzjoni tat-takografu minn workshop approvat, ħlief fejn siġill ikun tneħħa jew tkisser għal finijiet ta’ kontroll u ġie sostitwit minn uffiċjal ta’ kontroll.”;

(10)

fl-Artikolu 26, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“7a.   L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru emittenti tista’ teħtieġ li sewwieq jissostitwixxi l-kard tas-sewwieq b’waħda ġdida jekk dan ikun meħtieġ għall-konformità mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti.”;

(11)

l-Artikolu 34 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Is-sewwieqa għandhom jużaw folji ta’ reġistrazzjoni jew kards tas-sewwieqa kull jum li fih isuqu, li jibda mill-mument meta jieħdu f’idejhom il-vettura. Il-folja ta’ reġistrazzjoni jew il-kard tas-sewwieq ma għandhiex tiġi rtirata qabel tmiem il-perijodu ta’ xogħol ta’ kuljum sakemm l-irtirar tagħha ma jiġix awtorizzat mod ieħor jew ikun meħtieġ sabiex jitniżżel is-simbolu tal-pajjiż wara l-qsim ta’ fruntiera. Ebda folja ta’ reġistrazzjoni jew kard tas-sewwieq ma tista’ tintuża biex tkopri perijodu itwal minn dak li għalih tkun maħsuba.”;

(b)

fil-paragrafu 5, il-punt (b) huwa emendat kif ġej:

(i)

il-punt iv huwa sostitwit b’dan li ġej:

"(iv)

taħt is-sinjal Image 1 :pawżi, mistrieħ, liv annwali jew liv minħabba mard,";

(ii)

jiżdied il-punt li ġej:

"(v)

taħt is-sinjal għal ‘bastiment/ferrovija’: Flimkien mas-sinjal Image 2 : il-perijodu ta’ mistrieħ li jsir fuq bastiment jew ferrovija kif previst fl-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 561/2006.";

(c)

fil-paragrafu 6, jiżdied il-punt li ġej:

"(f)

is-simboli tal-pajjiżi li fihom beda u ntemm il-perijodu tax-xogħol ta’ kuljum. Is-sewwieq għandu jniżżel ukoll is-simbolu tal-pajjiż li s-sewwieq jidħol fih wara li jaqsam fruntiera ta’ Stat Membru fil-bidu tal-ewwel waqfa tas-sewwieq f’dak l-Istat Membru. Dik l-ewwel waqfa għandha ssir fl-eqreb post ta’ waqfien possibbli fil-fruntiera jew wara li tinqasam il-fruntiera. Fejn il-qsim tal-fruntiera ta’ Stat Membru jseħħ fuq bastiment jew ferrovija, is-sewwieq għandu jniżżel is-simbolu tal-pajjiż fil-port jew l-istazzjon tal-wasla.";

(d)

il-paragrafu 7huwa sostitwit b’dan li ġej:

“7.   Is-sewwieq għandu jniżżel fit-takografu diġitali s-simboli tal-pajjiżi li fihom beda u temm il-perijodu tax-xogħol tiegħu ta’ kuljum.

Mit-2 ta’ Frar 2022 is-sewwieq għandu jniżżel ukoll is-simbolu tal-pajjiż li jidħol fih is-sewwieq wara qsim ta’ fruntiera ta’ Stat Membru fil-bidu tal-ewwel waqfa tas-sewwieq f’dak l-Istat Membru. L-ewwel waqfa għandha ssir fl-eqreb post ta’ waqfien possibbli fil-fruntiera jew wara li tinqasam il-fruntiera. Meta l-qsim tal-fruntiera ta’ Stat Membru jseħħ fuq bastiment jew ferrovija, is-sewwieq għandu jniżżel is-simbolu tal-pajjiż fil-port jew l-istazzjon tal-wasla.

L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li s-sewwieqa ta’ vetturi li jwettqu operazzjonijiet tat-trasport fit-territorju tagħhom iżidu speċifikazzjonijiet ġeografiċi aktar dettaljati mas-simbolu tal-pajjiż, dment li dawk l-Istati Membri jkunu nnotifikaw dawk l-ispeċifikazzjonijiet ġeografiċi dettaljati lill-Kummissjoni qabel l-1 ta’ April 1998.

Ma għandux ikun neċessarju li s-sewwieqa jdaħħlu l-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu jekk it-takografu jirreġistra awtomatikament id-data tal-pożizzjoni skont l-Artikolu 8.”;

(12)

l-Artikolu 36 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa emendat kif ġej:

(i)

il-punt (i) huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘(i)

il-folji ta’ reġistrazzjoni għall-jum attwali u s-56 jum preċedenti,’;

(ii)

il-punt (iii) huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘(iii)

kwalunkwe rekord manwali u kopja stampata li jkunu saru matul il-jum attwali u s-56 jum preċedenti.’;

(b)

fil-paragrafu 2, il-punt (ii) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(ii)

kwalunkwe rekord manwali u kopja stampata li jkunu saru matul il-jum attwali u s-56 jum preċedenti,”.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Madankollu, il-punt (15) tal–Artikolu 1 u l-punt (12) tal-Artikolu 2 għandhom japplikaw mill-31 ta’ Diċembru 2024.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Lulju 2020.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

D.M. SASSOLI

Għall-Kunsill

Il-President

J. KLOECKNER


(1)  ĠU C 197, 8.6.2018, p. 45.

(2)  ĠU C 176, 23.5.2018, p. 57.

(3)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta’ April 2019 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tas-7 ta’ April 2020 (ĠU C 151, 6.5.2020, p. 1). Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta’ Lulju 2020 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(4)  Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerta leġislazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1).

(5)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

(6)  Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 661/2010/UE (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 1).

(7)  Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u taL-Kunsill tal-4 ta’ Frar 2014 dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta’ reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq (ĠU L 60, 28.2.2014, p. 1)

(8)  Regolament (UE) 2019/1149 tal-Parlament Ewropew u tal-KunsilL tal-20 ta’ Ġunju 2019 li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 883/2004, (UE) Nru 492/2011, u (UE) 2016/589 u li jħassar id-Deċiżjoni (UE) 2016/344 (ĠU L 186, 11.7.2019, p. 21).

(9)  Regolament (UE) 2018/1724 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-2 ta’ Ottubru 2018 li jistabbilixxi gateway diġitali unika li tipprovdi aċċess għal informazzjoni, għal proċeduri u għasservizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 1).

(10)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(11)  Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 88).


31.7.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 249/17


REGOLAMENT (UE) 2020/1055 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta’ Lulju 2020

li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1071/2009, (KE) Nru 1072/2009 u (UE) Nru 1024/2012 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur tat-trasport bit-triq

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 91(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

L-esperjenza miksuba bl-implimentazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 1071/2009 (4) u (KE) Nru 1072/2009 (5) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill uriet li r-regoli f’dawk ir-regolamenti joffru lok għal titjib f’għadd ta’ punti.

(2)

Sa issa, u sakemm ma jiġix stipulat mod ieħor fil-liġi nazzjonali, ir-regoli dwar l-aċċess għall-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq ma japplikawx għall-impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta’ operatur ta’ trasport tal-merkanzija bit-triq bl-użu biss ta’ vetturi bil-mutur b’massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jew kombinazzjonijiet ta’ vetturi li ma jaqbżux dan il-limitu. L-għadd ta’ tali impriżi li huma attivi f’operazzjonijiet tat-trasport kemm nazzjonali kif ukoll internazzjonali qed jiżdied. B’riżultat ta’ dan, diversi Stati Membri ddeċidew li japplikaw ir-regoli dwar l-aċċess għall-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq, previsti fir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 għal dawk l-impriżi. Sabiex jiġu evitati lakuni possibbli u biex jiġi żgurat livell minimu ta’ professjonalizzazzjoni tas-settur bl-użu ta’ vetturi bil-mutur maħsuba esklużivament għat-trasport tal-merkanzija u b’massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati permezz ta’ regoli komuni, u biex b’hekk titwettaq l-approssimazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni bejn l-operaturi kollha, jenħtieġ li dak ir-Regolament jiġi emendat. Ir-rekwiżiti għall-aċċess għall-professjoni jenħtieġ li jsiru obbligatorji għal operaturi li jużaw vetturi bil-mutur jew kombinazzjoni ta’ vetturi maħsuba esklużivament għat-trasport tal-merkanzija u b’massa mgħobbija permissibbli li taqbeż it-2,5 tunnellati iżda li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati involuti fit-trasport internazzjonali.

(3)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 ċerti attivitajiet internazzjonali tat-trasport tal-merkanzija huma eżentati mill-ħtieġa ta’ liċenzja Komunitarja sabiex jidħlu fis-suq Ewropew tat-trasport tal-merkanzija bit-triq. Fil-qafas tal-organizzazzjoni ta’ dak is-suq, l-impriżi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq li jġorru merkanzija b’vetturi bil-mutur jew kombinazzjoni ta’ vetturi li jkollhom massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-2,5 tunnellati jenħtieġ li jkunu eżentati mill-ħtieġa ta’ liċenzja Komunitarja jew awtorizzazzjoni ta’ trasport oħra.

(4)

Għalkemm il-vetturi li jkollhom massa mgħobbija permissibbli taħt ċertu limitu huma esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009, dak ir-Regolament jagħti lill-Istati Membri l-possibbiltà li japplikaw parzjalment jew totalment id-dispożizzjonijiet tiegħu għal tali vetturi.

(5)

Bħalissa, l-Istati Membri huma intitolati li jagħmlu l-aċċess għall-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq suġġett għal rekwiżiti li huma addizzjonali għal dawk speċifikati fir-Regolament (KE) Nru 1071/2009. Din il-possibbiltà ma ntweriex li hija meħtieġa sabiex jingħata rispons għall-ħtiġijiet imperattivi u wasslet għal diverġenzi fir-rigward ta’ tali aċċess. Għaldaqstant, jenħtieġ li jitneħħa.

(6)

Sabiex jiġi miġġieled il-fenomenu tal-hekk imsejħa “kumpaniji fantażma” u biex tkun garantita kompetizzjoni ġusta u kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni fis-suq intern, jenħtieġ li jiġi żgurat li l-operaturi tat-trasport bit-triq li jkunu stabbiliti fi Stat Membru jkollhom preżenza reali u kontinwa f’dak l-Istat Membru u li jmexxu n-negozju ta’ trasport tagħhom minn hemm. Għalhekk, u fid-dawl tal-esperjenza miksuba, jenħtieġ li jiġu ċċarati u msaħħa d-dispożizzjonijiet dwar l-eżistenza ta’ stabbiliment effettiv u stabbli filwaqt li tkun evitata l-impożizzjoni ta’ piż amministrattiv sproporzjonat.

(7)

Il-preżenza reali u kontinwa fl-Istat Membru ta’ stabbiliment għandha b’mod partikolari teħtieġ li l-impriża twettaq operazzjonijiet tat-trasport bit-tagħmir tekniku xieraq li jkun jinsab f’dak l-Istat Membru.

(8)

Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 jirrikjedi li l-impriżi jwettqu b’mod effettiv u kontinwu l-operazzjonijiet tagħhom bit-tagħmir u l-faċilitajiet tekniċi xierqa f’ċentru operattiv li jinsab fl-Istat Membru ta’ stabbiliment, u jippermetti li jkun hemm rekwiżiti addizzjonali fil-livell nazzjonali, bl-aktar komuni jkun rekwiżit li jkollhom spazji ta’ parkeġġ disponibbli fl-Istat Membru ta’ stabbiliment. Madankollu, dawk ir-rekwiżiti applikati b’mod mhux uniformi, ma kinux biżżejjed biex jiżguraw rabta ġenwina ma’ dak l-Istat Membru sabiex jiġu miġġielda b’mod effiċjenti l-kumpaniji fantażma u biex jitnaqqas ir-riskju ta’ kabotaġġ sistematiku u xufiera nomadiċi organizzati minn impriża li lejha l-vetturi ma jirritornawx. Meta jitqies li, sabiex jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern fil-qasam tat-trasport, jista’ jkun hemm bżonn ta’ regoli speċifiċi dwar id-dritt ta’ stabbiliment u l-forniment ta’ servizzi, huwa xieraq li jiġu armonizzati aktar ir-rekwiżiti ta’ stabbiliment u li jissaħħu r-rekwiżiti marbuta mal-preżenza tal-vetturi użati mill-operatur tat-trasport fl-Istat Membru ta’ stabbiliment. Id-definizzjoni ta’ intervall minimu ċar li matulu l-vettura trid tirritorna tikkontribwixxi wkoll biex jiġi żgurat li dawk il-vetturi tkun tista’ ssirilhom manutenzjoni b’mod korrett bit-tagħmir tekniku li jinsab fl-Istat Membru ta’ stabbiliment u tiffaċilita l-kontrolli.

Iċ-ċiklu għal dawn ir-ritorni jenħtieġ li jiġi sinkronizzat mal-obbligu fuq l-impriża tat-trasport fir-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) li torganizza l-operazzjonijiet tagħha b’mod li jippermetti lix-xufier jirritorna d-dar mill-inqas kull erba’ ġimgħat, sabiex iż-żewġ obbligi jkunu jistgħu jiġu ssodisfati permezz tar-ritorn tax-xufier flimkien mal-vettura mill-inqas ma’ kull tieni ċiklu ta’ erba’ ġimgħat. Din is-sinkronizzazzjoni ssaħħaħ id-dritt tax-xufier li jirritorna u tnaqqas ir-riskju li l-vettura jkollha tirritorna biss biex tissodisfa dan ir-rekwiżit ġdid dwar l-istabbiliment. Madankollu, ir-rekwiżit ta’ ritorn lejn l-Istat Membru ta’ stabbiliment jenħtieġ li ma jirrikjedix li jitwettqu għadd speċifiku ta’ operazzjonijiet fl-Istat Membru ta’ stabbiliment jew li b’xi mod ieħor jillimita l-possibbiltà tal-operaturi li jipprovdu servizzi fis-suq intern kollu.

(9)

Sa fejn l-aċċess għall-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq jiddependi fuq ir-reputazzjoni tajba tal-impriża kkonċernata, huma meħtieġa kjarifiki rigward il-persuni li l-aġir tagħhom irid jiġi kkunsidrat, il-proċeduri amministrattivi li jridu jiġu segwiti u l-perijodi ta’ stennija fir-rigward tar-riabilitazzjoni ladarba maniġer tat-trasport jitlef ir-reputazzjoni tajba.

(10)

Fid-dawl tal-potenzjal tagħhom li jaffettwaw b’mod konsiderevoli l-kundizzjonijiet għal kompetizzjoni ġusta fis-suq tat-trasport bit-triq, jenħtieġ li l-każijiet ta’ ksur serju tar-regoli tat-taxxa nazzjonali jiġu miżjuda mal-elementi rilevanti għall-valutazzjoni tar-reputazzjoni tajba.

(11)

Fid-dawl tal-potenzjal tagħhom li jaffettwaw b’mod konsiderevoli s-suq tat-trasport bit-triq u l-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema, jenħtieġ li l-każijiet ta’ ksur serju tar-regoli tal-Unjoni dwar il-postazzjoni tal-ħaddiema fit-trasport tat-triq, il-kabotaġġ u l-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali jiġu miżjuda mal-elementi rilevanti għall-valutazzjoni tar-reputazzjoni tajba.

(12)

Minħabba l-importanza ta’ kompetizzjoni ġusta fis-suq intern, il-ksur tar-regoli tal-Unjoni li huwa rilevanti għal din il-kwistjoni, inkluż ir-regoli dwar l-aċċess għas-suq bħar-regoli dwar il-kabotaġġ, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat fil-kuntest tal-valutazzjoni tar-reputazzjoni tajba tal-maniġers tat-trasport u tal-impriżi tat-trasport. Jenħtieġ li t-termini tal-għoti tas-setgħa li permezz tagħha l-Kummissjoni għandha tiddefinixxi l-grad ta’ serjetà tal-każijiet ta’ ksur rilevanti jiġi ċċarat skont il-każ.

(13)

L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti sabu diffikultajiet biex jidentifikaw id-dokumenti li l-impriżi jistgħu jippreżentaw bħala prova tal-pożizzjoni finanzjarja tagħhom, b’mod partikolari fin-nuqqas ta’ kontijiet annwali ċċertifikati. Jenħtieġ li r-regoli dwar l-evidenza meħtieġa bħala prova tal-pożizzjoni finanzjarja jiġu ċċarati.

(14)

Jenħtieġ li l-impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta’ operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq permezz ta’ vetturi bil-mutur jew kombinazzjoni ta’ vetturi maħsuba esklużivament għat-trasport tal-merkanzija, involuti fit-trasport internazzjonali u li jkollhom massa mgħobbija permissibbli li taqbeż it-2,5 tunnellati iżda li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jkollhom kapaċità finanzjarja minima biex jiġi żgurat li jkollhom il-mezzi biex iwettqu l-operazzjonijiet fuq bażi stabbli u fit-tul. Madankollu, peress li l-operazzjonijiet imwettqa b’dawn il-vetturi huma ġeneralment ta’ daqs limitat, jenħtieġ li r-rekwiżiti korrispondenti għall-kapaċità finanzjarja jkunu inqas stretti minn dawk li japplikaw għall-operaturi li jagħmlu użu minn vetturi li jaqbżu dak il-limitu. Jenħtieġ li l-kombinazzjonijiet ta’ vetturi jiġu kkunsidrati meta wieħed ikun qed jiddetermina l-kapaċità finanzjarja meħtieġa. Jenħtieġ li l-awtorità kompetenti tapplika l-livell ta’ rekwiżit finanzjarju ogħla jekk il-massa mgħobbija permissibbli tal-kombinazzjoni ta’ vetturi taqbeż it-3,5 tunnellati.

(15)

Sabiex iżommu u joħolqu standards għoljin għall-impriżi mingħajr ma joħolqu impatti negattivi fuq is-suq intern tat-trasport bit-triq, jenħtieġ li l-Istati Membri jitħallew japplikaw ir-rekwiżiti finanzjarji li jirreferu għall-użu ta’ vetturi tqal anki għall-impriżi stabbiliti fit-territorji tagħhom fir-rigward ta’ vetturi li jkollhom massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati.

(16)

Sabiex jiġi żgurat settur affidabbli tat-trasport bit-triq u biex jitjieb il-ġbir tad-djun dovut lill-korpi irregolati mid-dritt pubbliku, jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom il-possibbiltà li jirrikjedu konformità mal-obbligi tal-ħlas lejn entitajiet pubbliċi, bħad-djun tat-taxxa fuq il-valur miżjud u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, u li jirrikjedu li l-impriżi ma jkunux suġġetti għal proċedimenti li jkunu ġew introdotti biex jipproteġu l-assi tagħhom.

(17)

Jenħtieġ li l-informazzjoni dwar l-operaturi tat-trasport fir-reġistri elettroniċi nazzjonali tkun kemm jista’ jkun kompluta u aġġornata sabiex l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tar-regoli rilevanti jkun jista’ jkollhom stampa ġenerali sodisfaċenti tal-operaturi li jkunu qegħdin jiġu investigati. B’mod partikolari, l-informazzjoni dwar in-numru ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi għad-dispożizzjoni tal-operaturi u l-klassifikazzjoni tar-riskju tal-operaturi għandhom jippermettu li jkun hemm infurzar aħjar tar-Regolamenti (KE) Nru 1071/2009 u (KE) Nru 1072/2009 fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell transfruntiera. Għalhekk, jenħtieġ li r-regoli dwar ir-reġistru elettroniku nazzjonali jiġu emendati skont dan.

(18)

Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li jingħataw setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex tadotta fost l-oħrajn il-proċeduri tekniċi għall-konsultazzjoni elettronika tar-reġistri elettroniċi nazzjonali tal-Istati Membri l-oħra. Dan jista’ jinvolvi proċeduri meħtieġa biex jiġi żgurat li jkun possibbli għall-awtoritajiet kompetenti li jkollhom aċċess għall-klassifikazzjoni tar-riskju armonizzata ta’ impriża skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) matul il-kontrolli fil-ġenb tat-triq. Jenħtieġ li dawk is-setgħat ikunu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8).

(19)

Id-definizzjoni tal-aktar ksur serju b’rabta mal-qbiż tal-ħin tas-sewqan ta’ kuljum, kif previst fl-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 1071/2009, ma taqbilx mad-dispożizzjoni rilevanti eżistenti stabbilita fir-Regolament (KE) Nru 561/2006. Dik l-inkonsistenza twassal għal inċertezza u għal prattiki diverġenti fost l-awtoritajiet nazzjonali li jirriżultaw f’diffikultajiet fl-infurzar tar-regoli inkwistjoni. Għalhekk, jenħtieġ li dik id-definizzjoni tiġi ċċarata sabiex jiġi żgurat li jkun hemm konsistenza bejn iż-żewġ Regolamenti.

(20)

Jenħtieġ li r-regoli dwar it-trasport nazzjonali li jsir fuq bażi temporanja minn operaturi tat-trasport mhux residenti fi Stat Membru ospitanti (“kabotaġġ”) ikunu ċari, sempliċi u faċli biex jiġu infurzati, filwaqt li jżommu wkoll il-livell ta’ liberalizzazzjoni li nkiseb sa issa.

(21)

Jenħtieġ li l-operazzjonijiet ta’ kabotaġġ jgħinu biex jiżdied il-fattur ta’ tagħbija ta’ vetturi heavy-duty u jitnaqqsu l-vjaġġi bla tagħbija, u jenħtieġ li jiġu permessi sakemm dawn ma jitwettqux b’mod li tinħoloq attività permanenti jew kontinwa fi ħdan l-Istat Membru kkonċernat. Biex ikun żgurat li ma jsirux operazzjonijiet ta’ kabotaġġ b’mod li tinħoloq attività permanenti jew kontinwa, jenħtieġ li l-operaturi tat-trasport ma jitħallewx iwettqu operazzjonijiet ta’ kabotaġġ fl-istess Stat Membru fi żmien ċertu perijodu wara t-tmiem ta’ perijodu ta’ operazzjonijiet ta’ kabotaġġ.

(22)

Filwaqt li l-liberalizzazzjoni ulterjuri stabbilita bl-Artikolu 4 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE (9), meta mqabbla mal-kabotaġġ skont ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009, kienet ta’ benefiċċju fil-promozzjoni tat-trasport ikkombinat u għandha, fil-prinċipju, tinżamm, jinħtieġ li jiġi żgurat li ma tintużax ħażin. L-esperjenza turi li, f’ċerti partijiet tal-Unjoni, dik id-dispożizzjoni intużat b’mod sistematiku biex tiġi evitata n-natura temporanja tal-kabotaġġ u bħala l-bażi għall-preżenza kontinwa ta’ vetturi fi Stat Membru li mhux dak tal-istabbiliment tal-impriża. Tali prattiki inġusti jwasslu għal dumping soċjali u jipperikolaw ir-rispett għall-qafas legali relatat mal-kabotaġġ. Jenħtieġ għalhekk li jkun possibbli li l-Istati Membri jidderogaw mill-Artikolu 4 tad-Direttiva 92/106/KEE u japplikaw id-dispożizzjonijiet relatati mal-kabotaġġ fir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 sabiex jindirizzaw tali problemi billi jintroduċu limitu proporzjonat għall-preżenza kontinwa ta’ vetturi fit-territorju tagħhom.

(23)

L-infurzar effettiv u effiċjenti tar-regoli huwa prerekwiżit għal kompetizzjoni ġusta fis-suq intern. Id-diġitalizzazzjoni ulterjuri tal-għodda tal-infurzar hija essenzjali sabiex tkun disponibbli l-kapaċità ta’ infurzar, biex jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi żejda fuq l-operaturi internazzjonali tat-trasport u, b’mod partikolari, l-intrapriżi żgħar u medji, biex jiġu indirizzati aħjar l-operaturi tat-trasport b’riskju għoli u biex jiġu identifikati prattiki frawdolenti. Jenħtieġ li ssir kjarifika dwar il-mezzi li bihom l-operaturi tat-trasport bit-triq jistgħu jagħtu prova tal-konformità mar-regoli għal operazzjonijiet ta’ kabotaġġ. Il-kontrolli mal-ġenb tat-triq jenħtieġ li jkunu bbażati fuq id-dokumenti tat-trasport u, jekk ikunu disponibbli, ir-reġistri tat-takografu. Sabiex jiġi ssimplifikat l-għoti ta’ evidenza rilevanti u t-trattament tagħha mill-awtoritajiet kompetenti, jenħtieġ li l-użu u t-trażmissjoni ta’ informazzjoni elettronika dwar it-trasport jiġu rikonoxxuti bħala mezzi ta’ prova tal-konformità. Jenħtieġ li l-format li jintuża għal dak l-għan jiżgura l-affidabbiltà u l-awtentiċità. Meta wieħed iqis l-użu dejjem jiżdied tal-iskambju elettroniku effiċjenti ta’ informazzjoni fit-trasport u fil-loġistika, huwa importanti li tiġi żgurata l-koerenza tal-oqfsa regolatorji u li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet li jindirizzaw is-simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi.

(24)

L-impriżi tat-trasport huma d-destinatarji tar-regoli dwar it-trasport internazzjonali u, bħala tali, huma suġġetti għall-konsegwenzi ta’ kwalunkwe ksur li jistgħu jwettqu. Madankollu, sabiex jiġi evitat l-abbuż minn impriżi b’kuntratt ta’ servizzi ta’ trasport minn operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq, jenħtieġ li l-Istati Membri jipprevedu wkoll regoli ċari u prevedibbli dwar sanzjonijiet kontra l-ispedituri, l-ispedizjoniera, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi f’każijiet fejn dawn kienu jafu, jew, fid-dawl taċ-ċirkostanzi kollha rilevanti messhom kienu jafu, li s-servizzi tat-trasport li jikkummissjonaw jinvolvu ksur tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009.

(25)

L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, li l-ambitu tal-attivitajiet tagħha, kif stabbilit fl-Artikolu 1(4) tar-Regolament (UE) 2019/1149 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10), ikopri r-Regolament (KE) Nru 1071/2009, ser ikollha rwol importanti biex tassisti lill-Istati Membri biex jinfurzaw b’mod adegwat ir-regoli ta’ dan ir-Regolament. Dan ir-rwol ser jikkonċerna b’mod partikolari l-verifiki miftiehma, il-faċilitazzjoni tal-kooperazzjoni u l-iskambji ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri, il-promozzjoni u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki, l-appoġġ għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet, it-taħriġ u l-kampanji ta’ sensibilizzazzjoni.

(26)

Sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi tas-suq u l-progress tekniku, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea sabiex jiġu emendati l-Annessi I, II u III tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u biex jiġu emendati l-Annessi I, II u III tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, anke fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (11). B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, jenħtieġ li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess waqt li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess b’mod sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

(27)

Minħabba li l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri l-introduzzjoni ta’ grad ta’ armonizzazzjoni f’ċerti oqsma li sa issa għadhom ma ġewx armonizzati mid-dritt tal-Unjoni, b’mod partikolari f’dak li għandu x’jaqsam mat-trasport b’vetturi kummerċjali ħfief u l-prattiki ta’ infurzar, u l-approssimazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni u t-titjib tal-infurzar, ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jistgħu pjuttost, minħabba n-natura tal-għanijiet mixtieqa flimkien man-natura transfruntiera tat-trasport bit-triq, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu l-għanijiet mixtieqa.

(28)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolamenti (KE) Nru 1071/2009, (KE) Nru 1072/2009 u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12) jiġu emendati skont dan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 1071/2009

Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 1, il-paragrafu 4 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt (a) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(a)

impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta’ operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq permezz biss ta’ vetturi bil-mutur jew kombinazzjonijiet ta’ vetturi li l-massa mgħobbija permissibbli tagħhom ma taqbiżx it-3,5 tunnellati li jeżerċitaw esklużivament operazzjonijiet ta’ trasport nazzjonali fl-Istat Membru ta’ stabbiliment tagħhom;”;

(b)

jiddaħħal il-punt li ġej:

“(aa)

impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta’ operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq permezz biss ta’ vetturi bil-mutur jew kombinazzjonijiet ta’ vetturi li l-massa mgħobbija permissibbli tagħhom ma taqbiżx it-2,5 tunnellati;”;

(c)

il-punt (b) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(b)

impriżi li jeżerċitaw servizzi ta’ trasport bit-triq tal-passiġġieri għal finijiet mhux kummerċjali jew li għandhom professjoni prinċipali differenti minn dik ta’ operatur tat-trasport bit-triq tal-passiġġieri.”

(d)

wara l-punt (c), jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“Għall-finijiet tal-punt (b) tal-ewwel subparagrafu, kwalunkwe trasport bit-triq, għajr trasport b’kiri jew b’kumpens jew għall-kont proprju, li għalih ebda remunerazzjoni diretta jew indiretta ma tiġi riċevuta u li direttament jew indirettament ma jiġġenera ebda dħul għax-xufier tal-vettura jew għal oħrajn, u li ma jkunx hemm rabta ma’ attività professjonali, għandu jitqies bħala trasport esklużivament għal finijiet mhux kummerċjali.”;

(2)

fl-Artikolu 3, jitħassar il-paragrafu 2;

(3)

l-Artikolu 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 5

Il-kundizzjonijiet fir-rigward tar-rekwiżit tal-istabbiliment

1.   Sabiex jiġi ssodisfat ir-rekwiżit stabbilit fil-punt (a) tal-Artikolu 3(1), fl-Istat Membru ta’ stabbiliment, l-impriża għandha:

(a)

jkollha bini li fih tkun tista’ taċċessa l-verżjoni oriġinali tad-dokumenti ewlenin tan-negozju tagħha, sew jekk fil-forma elettronika jew fi kwalunkwe forma oħra, partikolarment il-kuntratti dwar it-trasport, id-dokumenti relatati mal-vetturi għad-dispożizzjoni tal-impriża, id-dokumenti dwar il-kontabbiltà, id-dokumenti dwar il-ġestjoni tal-persunal, il-kuntratti tax-xogħol, id-dokumenti tas-sigurtà soċjali, id-dokumenti li fihom data dwar id-dispaċċ u l-istazzjonar ta’ xufiera, id-dokumenti li jkun fihom data relatata mal-kabotaġġ, mal-ħin tas-sewqan u l-perijodi ta’ mistrieħ, u kwalunkwe dokument ieħor li għalih l-awtorità kompetenti jrid ikollha aċċess sabiex tivverifika l-konformità tal-impriża mal-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament;

(b)

torganizza l-attività tal-flotta tal-vetturi tagħha b’tali mod li jiġi żgurat li l-vetturi li jkunu għad-dispożizzjoni tal-impriża u użati fit-trasport internazzjonali jirritornaw lejn wieħed miċ-ċentri operazzjonali f’dak l-Istat Membru tal-inqas fi żmien tmien ġimgħat wara li jitilqu minn hemm;

(c)

tkun irreġistrata fir-reġistru tal-kumpaniji kummerċjali ta’ dak l-Istat Membru jew f’reġistru simili kull meta jkun meħtieġ skont il-liġi nazzjonali;

(d)

tkun suġġetta għal taxxa fuq id-dħul u, kull meta meħtieġ skont il-liġi nazzjonali, ikollha numru ta’ reġistrazzjoni validu tat-taxxa fuq il-valur miżjud;

(e)

ladarba tingħata awtorizzazzjoni, ikollha għad-dispożizzjoni tagħha vettura waħda jew aktar li jkunu rreġistrati jew imqegħdin fiċ-ċirkolazzjoni u awtorizzati biex jintużaw f’konformità mal-leġiżlazzjoni ta’ dak l-Istat Membru, kemm jekk dawk il-vetturi jkunu totalment proprjetà tagħha kif ukoll jekk, pereżempju, ikunu miżmuma taħt ftehim ta’ lokazzjoni b’opzjoni ta’ xiri jew taħt kuntratt ta’ kiri jew leasing;

(f)

twettaq b’mod effettiv u kontinwu l-attivitajiet amministrattivi u kummerċjali tagħha bit-tagħmir u l-faċilitajiet xierqa f’bini kif imsemmi fil-punt (a) li jkun jinsab f’dak l-Istat Membru u tamministra l-operazzjonijiet tat-trasport tagħha b’mod effettiv u kontinwu bl-użu tal-vetturi msemmija fil-punt (g) permezz tat-tagħmir tekniku xieraq li jkun jinsab f’dak l-Istat Membru;

(g)

fuq bażi kontinwa, ikollha għad-dispożizzjoni regolari tagħha għadd ta’ vetturi li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (e) u xufiera li normalment ikunu bbażati f’ċentru operattiv f’dak l-Istat Membru, fiż-żewġ każijiet proporzjonat għall-volum tal-operazzjonijiet ta’ trasport imwettqa mill-impriża.

2.   Minbarra r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jesiġu li impriża jkollha, fl-Istat Membru ta’ stabbiliment:

(a)

b’mod proporzjonat għad-daqs tal-attività tal-impriża, persunal amministrattiv debitament kwalifikat fil-bini jew il-maniġer tat-trasport aċċessibbli matul il-ħinijiet tan-negozju konswetudinarji;

(b)

b’mod proporzjonat għad-daqs tal-attività tal-impriża, infrastruttura operattiva għajr it-tagħmir tekniku msemmi fil-punt (f) tal-paragrafu 1 fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru, inkluż uffiċċju li jkun miftuħ matul il-ħinijiet tan-negozju konswetudinarji.”;

(4)

l-Artikolu 6 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa emendat kif ġej:

(i)

it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Fid-determinazzjoni dwar jekk impriża tissodisfax jew le dak ir-rekwiżit, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw il-kondotta ta’ dik l-impriża, il-maniġers tat-trasport tagħha, id-diretturi eżekuttivi u kwalunkwe persuna rilevanti oħra kif jista’ jkun determinat mill-Istat Membru. Kwalunkwe referenza f’dan l-Artikolu għal kundanni, pieni jew ksur għandha tinkludi kundanni, pieni jew ksur tal-impriża nfisha, tal-maniġers tat-trasport tagħha, tad-diretturi eżekuttivi u ta’ kwalunkwe persuna rilevanti oħra kif jista’ jkun determinat mill-Istat Membru.”;

(ii)

fil-punt (vi) tal-punt (a) tat-tielet subparagrafu, il-kelma “u” titħassar;

(iii)

fil-punt (a) tat-tielet subparagrafu jiżdied il-punt li ġej:

“(vii)

il-liġi tat-taxxa; u”;

(iv)

fil-punt (b) tat-tielet subparagrafu jiżdiedu l-punti li ġejjin:

“(xi)

l-istazzjonar tal-ħaddiema fit-trasport bit-triq;

(xii)

il-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali;

(xiii)

il-kabotaġġ.”;

(b)

il-paragrafu 2 jinbidel b’dan li ġej:

“2.   Għall-finijiet tal-punt (b) tat-tielet subparagrafu tal-paragrafu 1, meta l-maniġer tat-trasport jew l-impriża tat-trasport ikunu ġew ikkundannati għal reat kriminali serju jew ġew mogħtija piena għal wieħed mill-aktar ksur serju ta’ regoli tal-Unjoni kif stabbilit fl-Anness IV, fi Stat Membru wieħed jew iżjed, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ stabbiliment għandha twettaq u tikkompleta b’mod adattat u f’waqtu proċedura amministrattiva, li għandha tinkludi, jekk ikun xieraq, kontroll fuq il-post fil-bini tal-impriża kkonċernata.

Matul il-proċedura amministrattiva, il-maniġer tat-trasport jew rappreżentanti legali oħra tal-impriża tat-trasport għandhom, skont il-każ, jingħataw id-dritt li jippreżentaw l-argumenti u l-ispjegazzjonijiet tagħhom.

Matul il-proċedura amministrattiva, l-awtorità kompetenti għandha tivvaluta jekk, minħabba ċirkostanzi speċifiċi, it-telf ta’ reputazzjoni tajba jikkostitwixxix rispons sproporzjonat fil-każ individwali. F’dik il-valutazzjoni, l-awtorità kompetenti għandha tikkunsidra l-għadd ta’ każijiet ta’ ksur serju ta’ regoli nazzjonali u tal-Unjoni kif imsemmi fit-tielet subparagrafu tal-paragrafu 1, kif ukoll l-għadd tal-aktar ksur serju ta’ regoli tal-Unjoni kif stabbilit fl-Anness IV li għalihom ikunu nstabu ħatja jew ingħataw pieni l-maniġer tat-trasport jew l-impriża tat-trasport. Kwalunkwe sejba bħal din għandha tkun debitament motivata u ġustifikata.

Meta l-awtorità kompetenti ssib li t-telf tar-reputazzjoni tajba jkun sproporzjonat, din għandha tiddeċiedi li l-impriża kkonċernata għadha impriża ta’ reputazzjoni tajba. Ir-raġunijiet għal din id-deċiżjoni għandhom jiġu reġistrati fir-reġistru nazzjonali. In-numru ta’ tali deċiżjonijiet għandu jiġi indikat fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 26(1).

Meta l-awtorità kompetenti ma ssibx li t-telf ta’ reputazzjoni tajba jkun sproporzjonat, il-kundanna jew il-piena għandhom iwasslu għat-telf tar-reputazzjoni tajba.”;

(c)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“2a.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu lista tal-kategoriji, tat-tipi u tal-gradi ta’ serjetà ta’ ksur serju ta’ regoli tal-Unjoni msemmija fil-punt (b) tat-tielet subparagrafu tal-paragrafu 1 li flimkien ma’ dawk stabbiliti fl-Anness IV, jistgħu jwasslu għat-telf tar-reputazzjoni tajba. Meta jistabbilixxu l-prijoritajiet għal verifiki skont l-Artikolu 12(1), l-Istati Membri għandhom iqisu l-informazzjoni dwar dak il-ksur, inkluż l-informazzjoni mingħand Stati Membri oħra.

Għal dak il-għan, il-Kummissjoni għandha:

(a)

tistabbilixxi l-kategoriji u t-tipi ta’ ksur li jseħħu l-aktar ta’ spiss;

(b)

tiddefinixxi l-grad ta’ serjetà tal-każijiet ta’ ksur skont il-potenzjal tagħhom li joħolqu riskju ta’ fatalitajiet jew ta’ korrimenti serji u li jgħawġu l-kompetizzjoni fis-suq tat-trasport bit-triq, inkluż billi jdgħajfu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema fis-settur tat-trasport;

(c)

tipprovdi l-frekwenza ta’ okkorrenzi li lil hinn minnha ksur ripetut għandu jitqies bħala iżjed serju, filwaqt li jittieħed f’kunsiderazzjoni l-għadd ta’ vetturi li jintużaw għall-attivitajiet tat-trasport immexxija mill-maniġer tat-trasport.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 25(3).”;

(5)

l-Artikolu 7 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 1 l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Sabiex jiġi ssodisfat ir-rekwiżit stabbilit fil-punt (c) tal-Artikolu 3(1), impriża għandha f’kull ħin tkun kapaċi tissodisfa l-obbligi finanzjarji tagħha matul is-sena finanzjarja annwali. L-impriża għandha turi, abbażi tal-kontijiet annwali ċċertifikati minn awditur jew minn persuna debitament akkreditata, li għal kull sena din ikollha għad-dispożizzjoni tagħha kapital u riżervi li jammontaw għal mill-inqas:

(a)

EUR 9 000, għall-ewwel vettura bil-mutur użata;

(b)

EUR 5 000 għal kull vettura bil-mutur addizzjonali jew kombinazzjoni ta’ vetturi użati b’massa mgħobbija permissibbli li taqbeż it-3,5 tunnellati; u

(c)

EUR 900 għal kull vettura bil-mutur addizzjonali jew kombinazzjoni ta’ vetturi użati b’massa mgħobbija permissibbli li taqbeż it-2,5 tunnellati iżda li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati.

L-impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta’ operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq bl-użu biss ta’ vetturi bil-mutur jew kombinazzjonijiet ta’ vetturi li għandhom massa mgħobbija permissibbli li taqbeż it-2,5 tunnellati iżda li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati għandhom juru, abbażi tal-kontijiet annwali ċċertifikati minn awditur jew minn persuna debitament akkreditata, li, għal kull sena, huma għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom kapital u riżervi li jammontaw għal mill-anqas:

(a)

EUR 1 800 għall-ewwel vettura wżata; u

(b)

EUR 900 għal kull vettura addizzjonali wżata.

L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li l-impriżi stabbiliti fit-territorji tagħhom juru li għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom għal dawn il-vetturi l-istess ammonti ta’ kapital u riżervi bħal fil-każ tal-vetturi msemmija fl-ewwel subparagrafu. F’każijiet bħal dawn, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru konċernat għandha tinforma lill-Kummissjoni kif meħtieġ, u l-Kummissjoni għandha tagħmel dik l-informazzjoni pubblikament disponibbli.”;

(b)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“1a.   Minbarra r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li l-impriża, il-maniġer tat-trasport jew kwalunkwe persuna rilevanti oħra li tista’ tiġi determinata mill-Istati Membri ma jkollhiex djun mhux personali pendenti ma’ korpi rregolati bil-liġi pubblika, u ma tkunx falluta jew suġġetta għall-proċeduri ta’ insolvenza jew stralċ.”;

(c)

il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   B’deroga mill-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti tista’ taqbel jew tirrikjedi li impriża turi l-pożizzjoni finanzjarja tagħha permezz ta’ ċertifikat determinat mill-awtorità kompetenti, bħal garanzija bankarja jew assigurazzjoni, inkluż assigurazzjoni fuq ir-responsabbiltà professjonali minn bank wieħed jew aktar jew istituzzjonijiet finanzjarji oħra inkluż kumpaniji tal-assigurazzjoni jew permezz ta’ dokument vinkolanti ieħor li jipprovdi garanzija in solidum għall-impriża fir-rigward tal-ammonti speċifikati fil-paragrafu 1.”;

(d)

jiżdied il-paragrafu li ġej:

“2a.   B’deroga mill-paragrafu 1, fin-nuqqas ta’ kontijiet annwali ċċertifikati għas-sena tar-reġistrazzjoni tal-impriża, l-awtorità kompetenti għandha taqbel li impriża turi l-pożizzjoni finanzjarja tagħha permezz ta’ ċertifikat, bħal garanzija bankarja, dokument maħruġ minn istituzzjoni finanzjarja li jistabbilixxi l-aċċess għall-kreditu f’isem l-impriża, jew permezz ta’ dokument vinkolanti ieħor kif determinat mill-awtorità kompetenti li juri li l-impriża għandha għad-dispożizzjoni tagħha l-ammonti speċifikati fil-paragrafu 1.”;

(6)

l-Artikolu 8 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“5.   l-Istati Membri jistgħu jippromwovu taħriġ perjodiku dwar is-suġġetti elenkati fl-Anness I f’intervalli ta’ tliet snin biex jiżguraw li l-persuna jew persuni msemmija fil-paragrafu 1 ikunu konxji biżżejjed mill-iżviluppi fis-settur.”;

(b)

il-paragrafu 9 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“9.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 24a biex temenda l-Annessi I, II u III bl-għan li tadattahom għall-iżviluppi tas-suq u għall-progress tekniku.”;

(7)

fl-Artikolu 9, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“Għall-fini li tingħata liċenzja lil impriża ta’ trasport tal-merkanzija bit-triq li topera biss vetturi bil-mutur jew kombinazzjonijiet ta’ vetturi li l-massa awtorizzata tagħhom meta mgħobbija ma taqbiżx it-3,5 tunnellati, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jeżentaw mill-eżamijiet imsemmija fl-Artikolu 8(1) persuni li juru provi li għall-perijodu ta’ 10 snin qabel l-20 ta’ Awwissu 2020, kienu b’mod kontinwu mmaniġġaw impriża tal-istess tip.”;

(8)

fl-Artikolu 11(4) jitħassar it-tielet subparagrafu;

(9)

l-Artikolu 12 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jivverifikaw b’mod regolari jekk l-impriżi li huma awtorizzaw biex jeżerċitaw il-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq ikomplux jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament. Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli, inkluż, fejn xieraq, spezzjonijiet fuq il-post fil-bini tal-impriża kkonċernata, u fil-mira jkun hemm dawk l-impriżi li jkunu klassifikati li jikkostitwixxu riskju akbar. Għal dak l-iskop, l-Istati Membri għandhom jestendu s-sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju stabbilita minnhom skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*1) biex tkopri l-ksur kollu speċifikat fl-Artikolu 6 ta’ dan ir-Regolament.

(*1)  Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar il-kundizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 561/2006 u (UE) Nru 165/2014 u tad-Direttiva 2002/15/KE fir-rigward tal-leġiżlazzjoni soċjali relatata ma’ attivitajiet tat-trasport bit-triq, u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 35).”;"

(b)

fil-paragrafu 2, jitħassar it-tieni subparagrafu;

(10)

fl-Artikolu 13(1), il-punt (c) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(c)

limitu ta’ żmien li ma jaqbiżx is-sitt xhur, li fih ir-rekwiżit tal-pożizzjoni finanzjarja ma jkunx ġie sodisfatt, sabiex turi li r-rekwiżit ġie ssodisfat mill-ġdid fuq bażi permanenti.”;

(11)

l-Artikolu 14 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 1, jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“L-awtorità kompetenti ma għandhiex tirriabilita l-maniġer tat-trasport aktar kmieni minn sena mid-data tat-telf tar-reputazzjoni tajba u, fi kwalunkwe każ, mhux qabel ma l-maniġer tat-trasport ikun wera li segwa taħriġ xieraq għal perijodu ta’ mill-inqas tliet xhur jew ikun għadda eżami dwar is-suġġetti elenkati fil-parti I tal-Anness I għal dan ir-Regolament.”;

(b)

il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   Sakemm ma tkunx itittieħdet miżura għar-riabilitazzjoni skont dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi nazzjonali u l-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, iċ-ċertifikat ta’ kompetenza professjonali msemmi fl-Artikolu 8(8) tal-maniġer tat-trasport li jkun ġie ddikjarat inkapaċi m’għandux jibqa’ validu fl-ebda Stat Membru.”;

(12)

l-Artikolu 16 huwa emendat kif ġej:

“(a)

il-paragrafu 2 huwa emendat kif ġej:

(i)

il-punt (c) huwa sostitwit b’dan li ġej:

(c)

isem il-maniġers tat-trasport magħżula bħala li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 3 b’rabta mar-reputazzjoni tajba u mal-kompetenza professjonali jew, meta jkun xieraq, l-isem ta’ rappreżentant ġuridiku;”;

(ii)

jiżdiedu l-punti li ġejjin:

“(g)

in-numri ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi għad-dispożizzjoni tal-impriża kont il-punt (g) tal-Artikolu 5 (1);

(h)

l-għadd ta’ persuni impjegati fl-impriża fil-31 ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel, li għandu jiġi rreġistrat fir-reġistru nazzjonali sal-31 ta’ Marzu ta’ kull sena;

(i)

il-klassifikazzjoni tar-riskju tal-impriża skont l-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 2006/22/KE.”;

(iii)

it-tieni, it-tielet u r-raba’ subparagrafi huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Id-data msemmija fil-punti (a) sa (d) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku, f’konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-ħarsien tad-data personali.

L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jżommu d-data msemmija fil-punti (e) sa (i) tal-ewwel subparagrafu f’reġistri separati. F’każijiet bħal dawn, id-data imsemmija fil-punti (e) u (f) għandha ssir disponibbli fuq talba jew għandha tkun direttament aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti kollha tal-Istat Membru kkonċernat. L-informazzjoni mitluba għandha tkun ipprovduta fi żmien ħamest ijiem ta’ xogħol minn meta tasal it-talba.

Id-data msemmija fil-punti (g), (h) u (i) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti matul il-kontrolli fil-ġenb tat-triq sa mhux aktar tard minn 12-il xahar mid-dħul fis-seħħ tal-att ta’ implimentazzjoni, adottat skont il-paragrafu 6, li jispeċifika l-funzjonalitajiet li jippermettu li d-data ssir disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti matul il-kontrolli fil-ġenb tat-triq.

Id-data msemmija fil-punti (e) sa (i) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun aċċessibbli biss għal awtoritajiet għajr l-awtoritajiet kompetenti meta dawk l-awtoritajiet ikunu debitament ingħataw is-setgħat relatati mas-superviżjoni u mal-impożizzjoni ta’ pieni fis-settur tat-trasport bit-triq u l-uffiċjali tagħhom ikunu ħadu ġurament ta’ segretezza jew ikunu b’xi mod ieħor taħt obbligu formali ta’ segretezza.”;

(b)

il-paragrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li d-data kollha li tinsab fir-reġistru elettroniku nazzjonali tinżamm aġġornata u tkun preċiża.”;

(c)

fil-paragrafu 6, jiżdiedu s-subparagrafi li ġejjin:

“Sa 14-il xahar wara l-adozzjoni ta’ att ta’ implimentazzjoni dwar formula komuni għall-kalkolu tal-klassifikazzjoni tar-riskju kif imsemmi fl-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 2006/22/KE, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni, li jispeċifikaw il-funzjonalitajiet li jippermettu li d-data msemmija fil-punti (g), (h) u (i) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2 titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet kompetenti matul il-kontrolli mal-ġenb tat-triq.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 25(2).”;

(d)

il-paragrafu 7 jitħassar.

(13)

l-Artikolu 18 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 18

Il-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri

1.   L-Istati Membri għandhom jinnominaw punt ta’ kuntatt nazzjonali responsabbli għall-iskambju ta’ informazzjoni mal-Istati Membri l-oħra fir-rigward tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni l-ismijiet u l-indirizzi tal-punti ta’ kuntatt nazzjonali tagħhom sal-4 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni għandha tfassal lista tal-punti ta’ kuntatt kollha u tibgħatha lill-Istati Membri.

2.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jikkooperaw mill-qrib u għandhom jipprovdu lil xulxin mingħajr dewmien b’assistenza reċiproka u bi kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra sabiex jiġu ffaċilitati l-implimentazzjoni u l-infurzar ta’ dan ir-Regolament.

3.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar kundanni jew pieni għal kwalunkwe ksur serju msemmi fl-Artikolu 6(2). Stat Membru li jirċievi notifika għal ksur serju msemmi fl-Artikolu 6(2) li rriżulta f’kundanna jew f’piena fi Stat Membru ieħor matul is-sentejn ta’ qabel għandu jirreġistra dak il-ksur fir-reġistru elettroniku nazzjonali tiegħu.

4.   L-Istati Membri għandhom iwieġbu għal talbiet għal informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra u għandhom iwettqu kontrolli, spezzjonijiet u investigazzjonijiet dwar il-konformità tal-operaturi tat-trasport bit-triq stabbiliti fit-territorju tagħhom mar-rekwiżit stipulat fil-punt (a) tal-Artikolu 3(1). Talbiet bħal dawn għal informazzjoni jistgħu jinkludu aċċess għal dokumenti meħtieġa biex tingħata prova li l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5 jkunu ssodisfati. It-talbiet għal informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom ikunu debitament ġustifikati u motivati. Għal dan l-għan, it-talbiet għandhom jinkludu indikazzjonijiet kredibbli ta’ ksur possibbli tal-punt (a) tal-Artikolu 3(1), jindikaw l-iskop tat-talba u jispeċifikaw f’dettall suffiċjenti l-informazzjoni u d-dokumenti mitluba.

5.   L-Istati Membri għandhom jippreżentaw l-informazzjoni mitluba minn Stati Membri oħra skont il-paragrafu 4 fi żmien 30 jum ta’ xogħol minn meta tasal it-talba. Jista’ jiġi miftiehem limitu ta’ żmien iqsar bi qbil reċiproku bejn l-Istati Membri.

6.   Meta l-Istat Membru li tkun saritlu t-talba jikkunsidra li t-talba mhijiex motivata biżżejjed, għandu jinforma lill-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba b’dan fi żmien 10-t ijiem ta’ xogħol minn meta tasal it-talba. L-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba għandu jissostanzja aktar it-talba. Meta l-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba ma jkunx jista’ jissostanzja aktar it-talba, l-Istat Membru li tkun saritlu t-talba jista’ jiċħad it-talba.

7.   Meta jkun diffiċli li tinkiseb konformità ma’ talba għal informazzjoni jew li jsiru kontrolli, spezzjonijiet jew investigazzjonijiet, l-Istat Membru li tkun saritlu t-talba għandu jgħarraf lill-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba b’dan fi żmien 10 ijiem ta’ xogħol minn meta tasal it-talba, u jagħti r-raġunijiet għad-diffikultà. L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiddiskutu ma’ xulxin bil-ħsieb li tinstab soluzzjoni għal kwalunkwe diffikultà li tista’ titqajjem. Fil-każ ta’ dewmien persistenti fil-forniment tal-informazzjoni lill-Istat Membru li jagħmel it-talba, il-Kummissjoni għandha tkun infurmata u għandha tieħu miżuri xierqa.

8.   L-iskambju ta’ informazzjoni msemmi fil-paragrafu 3 għandu jseħħ permezz tas-sistema għall-iskambju tal-messaġġi, jiġifieri r-Reġistri Ewropej tal-Impriżi tat-Trasport bit-Triq (ERRU - European Registers of Road Transport Undertakings) stabbilita mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1213/2010 (*2). Il-kooperazzjoni amministrattiva u l-assistenza reċiproka bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri previsti fil-paragrafi 4 sa 7 għandhom jiġu implimentati permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI), stabbilita mir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*3). Għal dan l-għan, kull Stat Membru jista’ jinnomina l-punt ta’ kuntatt imsemmi fil-paragrafu 1 bħala l-awtorità kompetenti u għandu jinforma lill-Kummissjoni b’dan permezz tal-IMI.

9.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni trażmessa lilhom skont dan l-Artikolu tintuża biss fir-rigward tal-kwistjoni(jiet) li għaliha/għalihom tkun intalbet. Kwalunkwe pproċessar tad-data personali għandu jsir biss għall-finijiet ta’ konformità ma’ dan ir-Regolament u għandu jkun skont ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*4).

10.   Il-kooperazzjoni amministrattiva reċiproka u l-assistenza reċiproka għandhom jingħataw bla ħlas.

11.   Talba għal informazzjoni ma għandhiex tipprekludi lill-awtoritajiet kompetenti milli jieħdu miżuri b’konformità mal-liġi nazzjonali u tal-Unjoni rilevanti biex jinvestigaw u jipprevjenu ksur allegat ta’ dan ir-Regolament.

(*2)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1213/2010 tas-16 ta’ Diċembru 2010 li jistabbilixxi regoli komuni li jikkonċernaw l-interkonnessjoni tar-reġistri elettroniċi nazzjonali tal-impriżi tat-trasport bit-triq (ĠU L 335, 18.12.2010, p. 21)."

(*3)  Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/49/KE (‘ir-Regolament tal-IMI’) (ĠU L 316, 14.11.2012, p. 1)."

(*4)  Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).”;"

(14)

fl-Artikolu 23, jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

“Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 1(2), sal-21 ta’ Mejju 2022 impriżi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq involuti f’operazzjonijiet ta’ trasport internazzjonali permezz biss ta’ vetturi bil-mutur jew kombinazzjonijiet ta’ vetturi li l-massa awtorizzata tagħhom meta mgħobbija ma taqbiżx it-3,5 tunnellati, għandhom ikunu eżentati mid-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament sakemm il-liġi tal-Istat Membru ta’ stabbilitiment ma tipprovdix mod ieħor.

Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 16(2), ir-rekwiżit li tiġi inkluża l-klassifikazzjoni tar-riskju tal-impriżi fir-reġistri elettroniċi nazzjonali għandu japplika minn 14-il xahar wara d-dħul fis-seħħ tal-att ta’ implimentazzjoni fuq formula komuni għall-kalkolu tal-klassifikazzjoni tar-riskju msemmija fl-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 2006/22/KE.”;

(15)

l-Artikolu 24 jitħassar;

(16)

jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 24a

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu 8(9) hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ żmien indeterminat mill-20 ta’ Awwissu 2020.

3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8(9) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data iktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Qabel tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (*5).

5.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 8(9) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

(*5)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;"

(17)

l-Artikolu 25 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. (*6).

(*6)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).”;"

(b)

il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.”

(18)

l-Artikolu 26 huwa emendat kif ġej:

(a)

it-titolu huwa sostitwit b’dan li ġej:

Rapportar u rieżami”;

(b)

fil-paragrafu 1, il-punt (b) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(b)

l-għadd ta’ awtorizzazzjonijiet mogħtija skont dan ir-Regolament skont is-sena u t-tip, l-għadd ta’ awtorizzazzjonijiet li ġew sospiżi, l-għadd ta’ awtorizzazzjonijiet li ġew irtirati, l-għadd ta’ dikjarazzjonijiet ta’ inkompetenza u r-raġunijiet li fuqhom kienu bbażati dawk id-deċiżjonijiet. Rapporti relatati mal-perijodu wara l-21 ta’ Mejju 2022 għandhom jinkludu wkoll dawn il-punti mqassmin skont jekk humiex:

(i)

operaturi tat-trasport tal-passiġġieri bit-triq;

(ii)

operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq li jużaw esklużivament vetturi bil-mutur jew kombinazzjonijiet ta’ vetturi, li l-massa awtorizzata tagħhom meta jkunu mgħobbija ma taqbiżx it-3,5 tunnellati; u

(iii)

l-operaturi l-oħra kollha tat-trasport tal-merkanzija bit-triq;”;

(c)

jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

“3.   Kull sentejn l-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni dwar it-talbiet magħmula minnhom skont l-Artikolu 18(4) sa (9), dwar it-tweġibiet li jkunu rċevew mingħand Stati Membri oħra u dwar l-azzjonijiet li jkunu ħadu abbażi tal-informazzjoni pprovduta.

4.   Sal-21 ta’ Awwissu 2023, fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 3 u fuq il-bażi ta’ evidenza ulterjuri, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport dettaljat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-firxa tal-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri, dwar kwalunkwe nuqqas possibbli f’dan ir-rigward u dwar modi possibbli biex titjieb il-kooperazzjoni. Abbażi ta’ dan ir-rapport, hija għandha twettaq valutazzjoni biex tiddeċiedi jekk huwiex meħtieġ li jiġu proposti miżuri addizzjonali.

5.   Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament sal-21 ta’ Awwissu 2023 u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

6.   Wara r-rapport imsemmi fil-paragrafu 5, il-Kummissjoni għandha tevalwa dan ir-Regolament fuq bażi regolari u għandha tippreżenta r-riżultati tal-evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

7.   Fejn ikun xieraq, ir-rapporti msemmija fil-paragrafi 5 u 6 għandhom ikunu akkumpanjati minn proposti leġiżlattivi rilevanti.”;

(19)

l-Anness IV huwa emendat kif ġej:

(a)

it-titolu huwa sostitwit b’dan li ġej:

L-aktar ksur serju għall-fini tal-artikolu 6(2)”;

(b)

fil-punt 1, il-punt (b) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(b)

meta jinqabeż il-limitu massimu tal-ħin ta’ sewqan ta’ kuljum, matul perijodu ta’ ħidma ta’ kuljum, b’marġni ta’ 50 % jew iżjed.”;

(c)

il-punt 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.

In-nuqqas ta’ twaħħil ta’ takografu u/jew tagħmir li jillimita l-veloċità, jew li fil-vettura jkun hemm u/jew jintuża tagħmir frawdolenti li jkun kapaċi jimmodifika r-reġistrazzjonijiet tat-tagħmir ta’ reġistrazzjoni u/jew tat-tagħmir li jillimita l-veloċità jew jiffalsifika l-folji ta’ reġistrazzjoni jew tad-data trasferita mit-takografu u/jew tal-kard tax-xufier.”.

Artikolu 2

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 1072/2009

Ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 1, il-paragrafu 5 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt (c) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(c)

sal-20 ta’ Mejju 2022: trasport ta’ merkanzija f’vetturi li l-massa mgħobbija permissibbli tagħhom ma taqbiżx it-3,5 tunnellati;”;

(b)

jiżdied il-punt li ġej:

“(ca)

mill-21 ta’ Mejju 2022: trasport ta’ merkanzija f’vetturi li l-massa mgħobbija permissibbli tagħhom ma taqbiżx it-2,5 tunnellati;”;

(2)

l-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 2, jitħassar it-tielet subparagrafu;

(b)

il-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.   Il-liċenzja Komunitarja u l-kopji veri attestati għandhom jikkorrispondu għall-mudell li jinstab fl-Anness II, li jistabbilixxi wkoll il-kundizzjonijiet li jirregolaw l-użu tagħha. Huma għandhom ikun fihom mill-inqas tnejn mill-karatteristiċi ta’ sigurtà elenkati fl-Anness I.

Fil-każ ta’ vetturi użati għat-trasport ta’ merkanzija li l-massa mgħobbija permissibbli tagħhom ma taqbiżx it-3,5 tunnellati u li għalihom jiġu applikati r-rekwiżiti finanzjarji l-aktar baxxi stabbiliti fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009, l-awtorità tal-ħruġ għandha tikteb fit-taqsima ‘rimarki partikolari’ tal-liċenzja Komunitarja jew tal-kopja vera attestata tagħha: ‘≤ 3,5 t’.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 14b biex temenda l-Annessi I u II bl-għan li tadattahom għall-progress tekniku.”;

(3)

fl-Artikolu 5, il-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 14b biex temenda l-Anness III bl-għan li tadattah għall-progress tekniku.”;

(4)

l-Artikolu 8 huwa emendat kif ġej:

(a)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“2a.   L-operaturi tat-trasport m’humiex permessijwettqu operazzjonijiet ta’ kabotaġġ, bl-istess vettura, jew, fil-każ ta’ vetturi kombinati, bil-vettura bil-mutur ta’ dik l-istess vettura, fl-istess Stat Membru fi żmien erbat ijiem wara t-tmiem tal-aħħar operazzjoni ta’ kabotaġġ tagħha f’dak l-Istat Membru.”;

(b)

fil-paragrafu 3, l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“3.   Is-servizzi nazzjonali ta’ trasport tal-merkanzija bit-triq imwettqa fl-Istat Membru ospitanti minn operatur tat-trasport tal-merkanzija mhux residenti għandhom jitqiesu konformi ma’ dan ir-Regolament biss jekk l-operatur tat-trasport tal-merkanzija ikun jista’ jagħti evidenza ċara tat-trasport internazzjonali li jkun sar qabel u ta’ kull operazzjoni ta’ kabotaġġ konsekuttiva li tkun ġiet imwettqat. Fil-każ li l-vettura kienet fit-territorju tal-Istat Membru ospitanti fi żmien il-perijodu ta’ erbat ijiem ta’ qabel it-trasport internazzjonali, l-operatur tat-trasport għandu jipproduċi wkoll evidenza ċara tal-operazzjonijiet kollha li saru matul dak il-perijodu.”;

(c)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“4a.   L-evidenza msemmija fil-paragrafu 3 għandha tiġi ppreżentata jew trażmessa lill-uffiċjal ta’ spezzjoni awtorizzat tal-Istat Membru ospitanti fuq talba waqt li jkun qed isir il-kontroll mal-ġenb tat-triq. Tista’ tiġi ppreżentata jew trażmessa b’mod elettroniku, bl-użu ta’ format strutturat li jippermetti li jsiru reviżjonijiet u li jista’ jintuża direttament għall-ħżin u għall-ipproċessar b’kompjuter, bħal pereżempju nota ta’ konsenja elettronika (e-CMR) skont il-Protokoll Addizzjonali ta’ Ġinevra għall-Konvenzjoni dwar il-Kuntratt ta’ Trasport Internazzjonali tal-Merkanzija bit-Triq (CMR) fir-rigward tan-Nota Elettronika ta’ Konsenja tal-20 ta’ Frar 2008. Waqt li jkun qed isir il-kontroll mal-ġenb tat-triq, ix-xufier għandu jkun jista’ jikkuntattja lill-uffiċċju prinċipali, lill-maniġer tat-trasport jew lil kwalunkwe persuna jew entità oħra sabiex jipprovdu, qabel it-tmiem tal-kontroll mal-ġenb tat-triq, kwalunkwe evidenza msemmija fil-paragrafu 3.”;

(d)

il-paragrafu 5 huwa emendat kif ġej:

“5.   Kwalunkwe operatur tat-trasport li jkun intitolat fl-Istat Membru li fih ikun stabbilit li jagħmel l-operazzjonijiet ta’ trasport ta’ merkanzija bit-triq b’kiri jew b’kumpens li huma speċifikati fil-punti (a) sa (ca) tal-Artikolu 1(5) f’konformità mal-leġiżlazzjoni ta’ dak l-Istat Membru għandu jitħalla, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan il-Kapitolu li jagħmel, skont ma jkun il-każ, operazzjonijiet ta’ kabotaġġ tal-istess tip jew operazzjonijiet ta’ kabotaġġ permezz ta’ vetturi fl-istess kategorija.”;

(5)

l-Artikolu 10 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 3, l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“3.   Il-Kummissjoni għandha teżamina s-sitwazzjoni abbażi, b’mod partikolari, tad-data rilevanti u, wara li tikkonsulta lill-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 42(1) tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*7) għandha tiddeċiedi fi żmien xahar minn meta tirċievi t-talba tal-Istat Membru jekk humiex meħtieġa miżuri ta’ salvagwardja u għandha tadottahom jekk dawn ikunu meħtieġa.

(*7)  Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Frar 2014 dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta’ reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq (ĠU L 60, 28.2.2014, p. 1).”;"

(b)

jiżdied il-paragrafu li ġej:

“7.   Barra mill-paragrafi 1 sa 6 ta’ dan l-Artikolu u bħala deroga mill-Artikolu 4 tad-Direttiva 92/106/KEE, l-Istati Membri jistgħu, fejn meħtieġ biex jiġi evitat l-użu ħażin tad-dispożizzjoni tal-aħħar permezz tal-għoti ta’ servizzi bla limitu u kontinwi li jikkonsistu minn vjaġġi inizjali jew finali bit-triq fi Stat Membru ospitanti li jifformaw parti minn operazzjonijiet tat-trasport ikkombinat bejn l-Istati Membri, jipprevedu li l-Artikolu 8 ta’ dan ir-Regolament japplika għat-trasportaturi tal-merkanzija meta jwettqu tali partijiet minn vjaġġi inizjali u/jew finali tat-trasport tal-merkanzija bit-triq f’dak l-Istat Membru. Fir-rigward ta’ tali partijiet minn vjaġġi ta’ trasport ta’ merkanzija bit-triq, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu perijodu itwal mill-perijodu ta’ sebat ijiem previst fl-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament u jistgħu jipprevedu perijodu iqsar mill-perijodu ta’ erbat ijiem previst fl-Artikolu 8(2a) ta’ dan ir-Regolament. L-applikazzjoni tal-Artikolu 8(4) ta’ dan ir-Regolament għal tali operazzjonijiet ta’ trasport għandha tkun mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti li ġejjin mid-Direttiva 92/106/KEE. L-Istati Membri li jagħmlu użu mid-deroga prevista f’dan il-paragrafu għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b’dan qabel ma japplikaw il-miżuri nazzjonali rilevanti tagħhom. Huma għandhom jirrevedu dawk il-miżuri mill-inqas kull ħames snin u għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bir-riżultati ta’ dik ir-reviżjoni. Huma għandhom jagħmlu r-regoli, inkluż it-tul tal-perijodi rispettivi, pubblikament disponibbli b’mod trasparenti.”;

(6)

jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 10a

Kontrolli

1.   Sabiex jiġu infurzati aktar l-obbligi stabbiliti f’dan il-Kapitolu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li tiġi applikata strateġija nazzjonali koerenti ta’ infurzar fit-territorju tagħhom. Dik l-istrateġija għandha tiffoka fuq l-impriżi b’rata għolja ta’ riskju kif imsemmi fl-Artikolu 9 tad-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*8).

2.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-kontrolli previsti fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2006/22/KE jinkludu kontroll fuq operazzjonijiet ta’ kabotaġġ fejn rilevanti.

3.   Tal-inqas darbtejn fis-sena, l-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli miftiehma mal-ġenb tat-triq fuq operazzjonijiet ta’ kabotaġġ. Dawn il-kontrolli għandhom isiru fl-istess ħin mill-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tar-regoli fil-qasam tat-trasport bit-triq ta’ żewġ Stati Membri jew aktar, b’kull awtorità nazzjonali topera fit-territorju tagħha. L-Istati Membri jistgħu jikkombinaw dawk l-attivitajiet ma’ dawk previsti fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 2006/22/KE. Il-punti ta’ kuntatt nazzjonali nominati skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 għandhom jiskambjaw l-informazzjoni dwar l-għadd u t-tipi ta’ ksur osservati wara li jkunu saru l-kontrolli miftiehma mal-ġenb tat-triq.

(*8)  Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar il-kundizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 561/2006 u (UE) Nru 165/2014 u tad-Direttiva 2002/15/KE fir-rigward tal-leġiżlazzjoni soċjali relatata ma’ attivitajiet tat-trasport bit-triq, u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 35).”;"

(7)

jiddaħħlu l-Artikolili ġejjin:

“Artikolu 14a

Responsabbiltà

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar sanzjonijiet kontra l-konsenjaturi, l-ispedizjonieri, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi għal nuqqas ta’ konformità mal-Kapitoli II u III, f’każijiet fejn kienu jafu, jew fejn, fid-dawl taċ-ċirkustanzi kollha rilevanti kellhom ikunu jafu, li s-servizzi tat-trasport li kkummissjonaw involvew ksur ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 14b

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(4) u fl-Artikolu 5(4) hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ żmien indeterminat mill-20 ta’ Awwissu 2020.

3.   Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-Artikolu 4(4) u fl-Artikolu 5(4) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data iktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità tal-ebda att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (*9).

5.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 4(4) u l-Artikolu 5(4) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

(*9)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;"

(8)

l-Artikolu 15 jitħassar;

(9)

l-Artikolu 17 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 17

Rapportar u rieżami

1.   Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu ta’ kull sentejn, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-għadd ta’ operaturi tat-trasport li jkollhom liċenzji Komunitarji fil-31 ta’ Diċembru ta’ kull waħda mis-sentejn preċedenti u bl-għadd ta’ kopji veri attestati li jikkorrispondu għall-vetturi li jkun hemm fiċ-ċirkolazzjoni f’dik id-data. Rapporti marbuta mal-perijodu ta’ wara l-20 ta’ Mejju 2022 għandhom jinkludu wkoll tqassim ta’ dawn il-punti skont l-operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq involuti f’operazzjonijiet ta’ trasport internazzjonali permezz ta’ vetturi li l-massa mgħobbija permissibbli tagħhom ma taqbiżx it-3,5 tunnellati biss, u operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq li jifdal.

2.   Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu ta’ kull sentejn, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-għadd ta’ attestazzjonijiet tax-xufiera maħruġa f’kull waħda mis-sentejn kalendarji preċedenti, kif ukoll l-għadd totali ta’ attestazzjonijiet tax-xufiera li jkun hemm fiċ-ċirkolazzjoni fil-31 ta’ Diċembru ta’ kull waħda mis-sentejn ta’ qabel. Rapporti marbuta mal-perijodu ta’ wara l-20 ta’ Mejju 2022 għandhom jinkludu wkoll tqassim ta’ dawn il-punti skont l-operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq involuti f’operazzjonijiet ta’ trasport internazzjonali permezz biss ta’ vetturi li l-massa mgħobbija permissibbli tagħhom ma taqbiżx it-3,5 tunnellati, u l-operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq li jifdal.

3.   Sal-21 ta’ Awwissu 2022, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni l-istrateġija nazzjonali tagħhom tal-infurzar adottata skont l-Artikolu 10a. Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu ta’ kull sena, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar l-operazzjonijiet ta’ infurzar imwettqa fis-sena kalendarja preċedenti skont l-Artikolu 10a, inkluż, fejn xieraq, l-għadd ta’ kontrolli mwettqa. Din l-informazzjoni għandha tinkludi n-numru ta’ vetturi kkontrollati.

4.   Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar l-istat tas-suq tat-trasport bit-triq tal-Unjoni sal-21 ta’ Awwissu 2024. Ir-rapport għandu jkun fih analiżi tas-sitwazzjoni tas-suq, inkluż evalwazzjoni tal-effikaċja tal-kontrolli u l-evoluzzjoni tal-kundizzjonijiet tal-impjiegi fil-professjoni.

5.   Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, b’mod partikolari l-impatt tal-emendi tal-Artikolu 8 introdotti bir-Regolament (UE) 2020/1055 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*10) sal-21 ta’ Awwissu 2023 u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

6.   Wara r-rapport imsemmi fil-paragrafu 5, il-Kummissjoni għandha tevalwa dan ir-Regolament fuq bażi regolari u għandha tippreżenta r-riżultati tal-evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

7.   Fejn ikun xieraq, ir-rapporti msemmija fil-paragrafi 5 u 6 għandhom ikunu akkumpanjati minn proposti leġiżlattivi rilevanti.

(*10)  Regolament (UE) 2020/1055 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2020 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1071/2009, (KE) Nru 1072/2009 u (UE) Nru 1024/2012 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur tat-trasport bit-triq (ĠU L 249, 31.7.2020, p. 17).”."

Artikolu 3

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 1024/2012

Fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1024/2012 jiżdied il-punt li ġej:

“15.

Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (*11): l-Artikolu 18(8)._

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-21 ta’ Frar 2022.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Lulju 2020.

Gћall-Parlament Ewropew

Il-President

D.M. SASSOLI

Għall-Kunsill

Il-President

J. KLOECKNER


(1)  ĠU C 197, 8.6.2018,p. 38.

(2)  ĠU C 176, 23.5.2018, p. 57.

(3)  Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta’ April 2019 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tas-7 ta’ April 2020 (ĠU C 153, 7.5.2020, p. 1).Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta’ Lulju 2020 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(4)  Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 51).

(5)  Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 72).

(6)  Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1).

(7)  Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar il-kundizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 561/2006 u (UE) Nru 165/2014 u tad-Direttiva 2002/15/KE fir-rigward tal-leġiżlazzjoni soċjali relatata ma’ attivitajiet tat-trasport bit-triq, u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 35).

(8)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(9)  Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE tas-7 ta’ Diċembru 1992 dwar l-istabbilment ta’ regoli komuni għal ċerti tipi ta’ trasport ikkombinat ta’ merkanzija bejn l-Istati Membri (ĠU L 368, 17.12.1992, p. 38).

(10)  Regolament (UE) 2019/1149 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2019 li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 883/2004, (UE) Nru 492/2011, u (UE) 2016/589 u li jħassar id-Deċiżjoni (UE) 2016/344 (ĠU L 186, 11.7.2019, p. 21).

(11)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

(12)  Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/49/KE (“ir-Regolament tal-IMI”) (ĠU L 316, 14.11.2012, p. 1).


31.7.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 249/33


REGOLAMENT (UE) 2020/1056 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta’ Lulju 2020

dwar l-informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 91 u l-Artikolu 100(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

L-effiċjenza tat-trasport tal-merkanzija u tal-loġistika hija vitali għat-tkabbir u għall-kompetittività tal-ekonomija tal-Unjoni, għall-funzjonament tas-suq intern u għall-koeżjoni soċjali u ekonomika tar-reġjuni kollha tal-Unjoni.

(2)

L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li jħeġġeġ id-diġitalizzazzjoni tat-trasport tal-merkanzija u tal-loġistika biex jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi, jitjiebu l-kapaċitajiet ta’ infurzar tal-awtoritajiet kompetenti, u jitjiebu l-effiċjenza u s-sostenibbiltà tat-trasport.

(3)

Il-moviment tal-merkanzija, inkluż l-iskart, huwa akkumpanjat minn ammont kbir ta’ informazzjoni li għadha tiġi skambjata f’format kartaċju, fost in-negozji, u bejn in-negozji u l-awtoritajiet kompetenti. L-użu ta’ dokumenti kartaċji jirrappreżenta piż amministrattiv sinifikanti għall-operaturi tal-loġistika u spiża addizzjonali għall-operaturi tal-loġistika u l-industriji relatati (bħall-kummerċ u l-manifattura), b’mod partikolari għall-SMEs, u għandu impatt negattiv fuq l-ambjent.

(4)

In-nuqqas ta’ qafas legali uniformi fil-livell tal-Unjoni li jirrikjedi li l-awtoritajiet kompetenti jaċċettaw informazzjoni rilevanti dwar it-trasport tal-merkanzija, meħtieġa mil-leġislazzjoni, f’forma elettronika, huwa meqjus ir-raġuni ewlenija għan-nuqqas ta’ progress lejn is-simplifikazzjoni u lejn iż-żieda fl-effiċjenza tal-iskambju ta’ informazzjoni magħmul possibbli permezz tal-mezzi elettroniċi disponibbli. L-aċċettazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti tal-informazzjoni f’forma elettronika bi speċifikazzjonijiet komuni mhux biss tiffaċilita l-komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-operaturi ekonomiċi iżda, indirettament, tħaffef ukoll l-iżvilupp ta’ komunikazzjoni elettronika uniformi u simplifikata bejn negozju u ieħor fl-Unjoni kollha. Dan għandu jwassal ukoll għal iffrankar ta’ spejjeż amministrattivi sinifikanti għall-operaturi ekonomiċi, u b’mod partikolari għall-SMEs, li jikkostitwixxu maġġoranza kbira tal-kumpanniji tat-trasport u tal-loġistika fi ħdan l-Unjoni.

(5)

Xi oqsma tal-liġi tat-trasport tal-Unjoni jirrikjedu li l-awtoritajiet kompetenti jaċċettaw informazzjoni diġitalizzata, iżda dan żgur ma jirrigwardax l-atti legali rilevanti kollha tal-Unjoni. Jenħtieġ li jkun possibbli li jintużaw mezzi elettroniċi biex l-informazzjoni regolatorja dwar it-trasport tal-merkanzija ssir disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti fit-territorju kollu tal-Unjoni fir-rigward tal-fażijiet rilevanti kollha tal-operazzjonijiet tat-trasport imwettqa fl-Unjoni. Barra minn hekk, jenħtieġ li dik il-possibbiltà tapplika għall-informazzjoni regolatorja kollha u għall-mezzi kollha tat-trasport.

(6)

L-awtoritajiet kompetenti għalhekk jenħtieġ li jkunu obbligati jaċċettaw l-informazzjoni disponibbli b’mod elettroniku kull meta l-operaturi ekonomiċi jkunu obbligati jagħmlu l-informazzjoni disponibbli bħala prova tal-konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-atti legali tal-Unjoni koperti minn dan ir-Regolament. Dan ir-rekwiżit jenħtieġ li jkopri wkoll l-informazzjoni mitluba mill-awtoritajiet bħala informazzjoni addizzjonali f’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dawk l-atti legali tal-Unjoni, pereżempju, meta xi informazzjoni tkun nieqsa. L-istess jenħtieġ li japplika fejn il-liġi nazzjonali teħtieġ l-għoti ta’ informazzjoni regolatorja li hija kompletament jew parzjalment identika għall-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta skont l-atti legali tal-Unjoni li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. L-awtoritajiet jenħtieġ li jagħmlu ħilithom ukoll biex jikkomunikaw b’mod elettroniku mal-operaturi ekonomiċi kkonċernati b’rabta ma’ dik l-informazzjoni. Tali komunikazzjoni jenħtieġ li tkun mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet rilevanti ta’ atti legali tal-Unjoni u tal-liġi nazzjonali, relatati ma’ miżuri ta’ segwitu matul jew wara l-kontrolli ta’ informazzjoni regolatorji. L-obbligu li awtoritajiet kompetenti jaċċettaw l-informazzjoni li tkun saret disponibbli b’mod elettroniku mill-operaturi ekonomiċi jenħtieġ li japplika wkoll kull meta d-dispożizzjonijiet ta’ atti legali tal-Unjoni jew tal-liġi nazzjonali li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament ikunu jeħtieġu informazzjoni li tkun ukoll imsemmija fil-konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti bħall-konvenzjonijiet li jirregolaw il-kuntratti tat-trasport internazzjonali fil-modi tat-trasport differenti, pereżempju l-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Kuntratt ta’ Trasport Internazzjonali tal-Merkanzija bit-Triq (CMR), il-Konvenzjoni dwar it-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija (COTIF), ir-Riżoluzzjoni 672 tal-IATA dwar il-Polza tal-vjeġġ bl-ajru elettroniku, il-Konvenzjoni għall-Unifikazzjoni ta’ Ċerti Regoli tat-Trasport Internazzjonali bl-Ajru (il-Konvenzjoni ta’ Montreal), u l-Konvenzjoni ta’ Budapest dwar il-Kuntratt tat-Trasport ta’ Merkanzija permezz ta’ Passaġġi tal-Ilma Interni (CMNI).

(7)

Peress li dan ir-Regolament huwa maħsub biss biex jiffaċilita u jħeġġeġ l-għoti tal-informazzjoni bejn l-operaturi ekonomiċi u l-awtoritajiet kompetenti b’mezzi elettroniċi, jenħtieġ li dan ikun mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-atti legali tal-Unjoni jew tal-liġi nazzjonali li jiddeterminaw il-kontenut tal-informazzjoni regolatorja u, b’mod partikolari, jenħtieġ li ma jimponu l-ebda rekwiżiti għal informazzjoni regolatorja jew rekwiżiti lingwistiċi addizzjonali. Filwaqt li dan ir-Regolament huwa maħsub biex jippermetti l-konformità mar-rekwiżiti għal informazzjoni regolatorja b’mezzi elettroniċi iktar milli permezz ta’ dokumenti kartaċji, huwa mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li l-operaturi ekonomiċi kkonċernati jippreżentaw dik l-informazzjoni f’format kartaċju, kif previst fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-atti legali tal-Unjoni jew tal-liġi nazzjonali, u u jenħtieġ li jkun mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti rilevanti tal-Unjoni li jirrigwardaw id-dokumenti li għandhom jintużaw għall-preżentazzjoni strutturata tal-informazzjoni inkwistjoni. Dan ir-Regolament jenħtieġ li jkun mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) dwar rekwiżiti proċedurali għal vjeġġi ta’ skart u għad-dispożizzjonijiet li jirreferu għal kontrolli mill-uffiċċji doganali. Dan ir-Regolament jenħtieġ li jkun ukoll mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta’ rappurtar, inkluż dak li jirrigwarda l-kompetenza tal-uffiċċji doganali jew il-kompetenza ta’ awtoritajiet oħra, stipulat fir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) jew f’atti ta’ implimentazzjoni jew delegati adottati skontu jew fir-Regolament (UE) 2019/1239 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5).

(8)

L-użu ta’ mezzi elettroniċi għall-iskambju ta’ informazzjoni regolatorja jista’ jnaqqas l-ispejjeż amministrattivi għall-operaturi ekonomiċi u jista’ jtejjeb l-effiċjenza tal-awtoritajiet kompetenti. Kemm l-operaturi ekonomiċi kif ukoll l-awtoritajiet kompetenti jkollhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex ikunu possibbli l-iskambji elettroniċi ta’ informazzjoni regolatorja dwar it-trasport tal-merkanzija (eFTI) f’format li jista’ jinqara minn pjattaformi bbażati fuq it-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (pjattaformi tal-eFTI), inkluż l-akkwist tat-tagħmir neċessarju. Madankollu, l-operaturi ekonomiċi kkonċernati jenħtieġ li jibqgħu responsabbli li jipprovdu informazzjoni f’format li jista’ jinqara mill-bniedem kull meta speċifikament mitluba mill-awtoritajiet kompetenti biex l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jwettqu dmirijiethom f’sitwazzjonijiet meta l-aċċess għall-pjattaforma tal-eFTI ma jkunx disponibbli.

(9)

Sabiex l-operaturi ekonomiċi jkunu jistgħu jipprovdu informazzjoni rilevanti f’forma elettronika bl-istess mod fl-Istati Membri kollha, jenħtieġ li dawn ikunu jistgħu joqogħdu fuq speċifikazzjonijiet komuni li għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni permezz ta’ atti delegati u ta’ atti ta’ implimentazzjoni msemmija f’dan ir-Regolament.

(10)

L-ispeċifikazzjonijiet komuni dwar id-definizzjoni u l-karatteristiċi tekniċi tal-elementi tad-data jenħtieġ li jiżguraw l-interoperabbiltà tad-data billi jistabbilixxu sett uniku komprensiv ta’ data li għandu jintuża għall-komunikazzjoni elettronika tal-informazzjoni. Dan is-sett ta’ data komprensiv jenħtieġ li jkun fih l-elementi kollha tad-data li jikkorrispondu għar-rekwiżiti għal informazzjoni li jinsabu fid-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ atti legali tal-Unjoni u tal-liġi nazzjonali, fejn kull element tad-data li huwa komuni għal sottosett wieħed jew aktar jiġi inkluż darba biss.

(11)

Jenħtieġ li l-ispeċifikazzjonijiet komuni jistabbilixxu wkoll proċeduri komuni u regoli dettaljati għall-aċċess u l-ipproċessar ta’ dik l-informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti, inkluż kwalunkwe komunikazzjoni relatata bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-operaturi ekonomiċi kkonċernati, bħal talbiet għal informazzjoni addizzjonali, neċessarji għall-awtoritajiet kompetenti biex jeżerċitaw il-kompetenzi regolatorji rispettivi tagħhom fil-qasam tal-infurzar f’konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ atti legali tal-Unjoni u tal-liġi nazzjonali

(12)

Meta jiġu stabbiliti dawk l-ispeċifikazzjonijiet komuni, jenħtieġ li jitqiesu b’mod xieraq l-ispeċifikazzjonijiet rilevanti tal-iskambju tad-data stabbiliti fl-atti legali rilevanti tal-Unjoni u li jinsabu fl-istandards Ewropej u internazzjonali rilevanti għall-iskambju tad-data, inkluż standards multimodali, u ta’ prinċipji u rakkomandazzjonijiet stipulati fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Marzu 2017 intitolata “Qafas Ewropew għall-Interoperabbiltà – Strateġija ta’ Implimentazzjoni, li tipprovdi approċċ għat-twassil ta’ servizzi pubbliċi diġitali Ewropej miftiehma b’mod komuni mill-Istati Membri. Jenħtieġ li tingħata attenzjoni xierqa wkoll biex dawk l-ispeċifikazzjonijiet jibqgħu teknoloġikament newtrali u miftuħa għal teknoloġiji innovattivi.

(13)

Bil-għan li jitnaqqsu l-ispejjeż kemm għall-awtoritajiet kompetenti kif ukoll għall-operaturi ekonomiċi, jista’ jiġi kkunsidrat il-ħolqien ta’ punti ta’ aċċess għall-awtoritajiet kompetenti. Dawk il-punti ta’ aċċess jaġixxu biss bħala intermedjarji bejn il-pjattaformi tal-eFTI u l-awtoritajiet kompetenti, u għalhekk jenħtieġ li la jaħżnu u lanqas jipproċessaw id-data tal-eFTI li għaliha jagħtu aċċess, ħlief għall-metadata marbuta mal-ipproċessar tad-data tal-eFTI, bħar-reġistri tal-operazzjoni neċessarji għall-finijiet ta’ monitoraġġ jew ta’ statistika. L-Istati Membri jistgħu jaqblu wkoll li jistabbilixxu punti ta’ aċċess konġunti għall-awtoritajiet kompetenti rispettivi tagħhom.

(14)

Dan ir-Regolament jenħtieġ li jistabbilixxi r-rekwiżiti funzjonali applikabbli għal pjattaformi tal-eFTI li jenħtieġ li jintużaw mill-operaturi ekonomiċi biex jagħmlu l-informazzjoni regolatorja dwar it-trasport tal-merkanzija disponibbli lill-awtoritajiet kompetenti f’forma elettronika sabiex jissodisfaw il-kundizzjonijiet għall-aċċettazzjoni obbligatorja ta’ din l-informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti, kif stipulat f’dan ir-Regolament. Jenħtieġ li jiġu stabbiliti wkoll rekwiżiti għal fornituri terzi ta’ servizzi tal-pjattaformi tal-eFTI (fornituri ta’ servizzi tal-eFTI). Dawk ir-rekwiżiti għandhom jiżguraw, b’mod partikolari, li d-data tal-eFTI kollha tista’ tiġi pproċessata biss f’konformità ma’ sistema komprensiva ta’ kontroll tal-aċċess ibbażata fuq id-drittijiet li tipprovdi funzjonalitajiet assenjati, li l-awtoritajiet kompetenti kollha jista’ jkollhom aċċess immedjat għal dik id-data skont il-kompetenzi regolatorji rispettivi tagħhom fil-qasam tal-infurzar, li l-ipproċessar b’mezzi elettroniċi ta’ data personali jista’ jitwettaq f’konformità mar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6), u li l-ipproċessar ta’ informazzjoni kummerċjali sensittiva jista’ ssir b’mod li jirrispetta l-kunfidenzjalità ta’ dik l-informazzjoni.

(15)

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tadotta speċifikazzjonijiet rigward ir-rekwiżiti funzjonali għall-pjattaformi tal-eFTI. Meta jiġu adottati dawk l-ispeċifikazzjonijiet, il-Kummissjoni jenħtieġ li tfittex li tiżgura l-interoperabbiltà tal-pjattaformi tal-eFTI sabiex tiffaċilita l-iskambju ta’ data bejn tali pjattaformi u tippermetti lill-operaturi ekonomiċi jużaw il-pjattaforma eFTI tal-għażla tagħhom. Sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni u jiġu minimizzati l-ispejjeż, il-Kummissjoni jenħtieġ li tqis ukoll is-soluzzjonijiet u l-istandards tekniċi rilevanti użati mis-sistemi eżistenti tal-ICT. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni jenħtieġ li tiżgura li dawk l-ispeċifikazzjonijiet jibqgħu teknoloġikament newtrali kemm jista’ jkun possibbli, sabiex titħeġġeġ l-innovazzjoni kontinwa u jiġi evitat lock-in teknoloġiku.

(16)

Biex tinbena l-fiduċja kemm tal-awtoritajiet kompetenti kif ukoll tal-operaturi ekonomiċi fir-rigward tal-konformità mill-pjattaformi tal-eFTI u tal-fornituri tas-servizzi tal-eFTI ma’ dawk ir-rekwiżiti funzjonali, l-Istati Membri jenħtieġ li jdaħħlu fis-seħħ sistema ta’ ċertifikazzjoni msejsa fuq akkreditazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7). Biex jieħdu vantaġġ mill-benefiċċji taċ-ċertifikazzjoni, il-fornituri tas-sistemi tal-ICT li diġà qed jintużaw huma mħeġġa jiżguraw li dawk is-sistemi jikkonformaw mar-rekwiżiti għall-pjattaformi tal-eFTI stabbiliti f’dan ir-Regolament, u li japplikaw għaċ-ċertifikazzjoni. Iċ-ċertifikazzjoni tas-sistemi tal-ICT jenħtieġ li jitwettaq mingħajr dewmien.

(17)

L-użu ta’ pjattaformi tal-eFTI jagħti lill-operaturi ekonomiċi garanziji li l-informazzjoni regolatorja tagħhom ser tiġi aċċettata u jagħti lill-awtoritajiet kompetenti aċċess affidabbli u sikur għal dik l-informazzjoni. Madankollu, u minkejja l-obbligu għall-awtoritajiet kompetenti kollha li jaċċettaw l-informazzjoni disponibbli permezz ta’ pjattaforma tal-eFTI ċċertifikata f’konformità ma’ dan ir-Regolament, l-użu ta’ sistemi ICT oħra jenħtieġ li jibqa’ possibbli jekk Stat Membru jagħżel dan. Fl-istess ħin, dan ir-Regolament ma għandux jipprevjeni l-użu bejn in-negozji ta’ pjattaformi ta’ eFTI, jew jipprevjeni l-użu ta’ funzjonalitajiet addizzjonali fuq pjattaformi tal-eFTI, dment li dan ma jaffettwax ħażin l-ipproċessar tal-informazzjoni regolatorja li taqa’ fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament, f’konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

(18)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-obbligu li tiġi aċċettata informazzjoni regolatorja disponibbli f’forma elettronika skont dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni. B’mod partikolari, il-Kummissjoni jenħtieġ li tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni biex tistabbilixxi proċeduri komuni u regoli dettaljati għall-awtoritajiet kompetenti għall-aċċess u għall-ipproċessar ta’ dik l-informazzjoni regolatorja fejn l-operaturi ekonomiċi inkwistjoni jagħmlu dik l-informazzjoni disponibbli b’mod elettroniku, inklużi regoli dettaljati u speċifikazzjonijiet tekniċi, biex tistabbilixxi speċifikazzjonijiet dettaljati għall-implimentazzjoni tar-rekwiżiti għall-pjattaformi tal-eFTI u għall-fornituri tas-servizzi tal-eFTI. Dawk is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8).

(19)

Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni xierqa ta’dan ir-Regolament, is-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’: l-emendar tal-Parti A tal-Anness I sabiex tieħu kont ta’ kwalunkwe att delegat jew ta’ implimentazzjoni adottat mill-Kummissjoni li jistabbilixxi rekwiżiti ġodda għal informazzjoni regolatorja tal-Unjoni fir-rigward tat-trasport tal-merkanzija; u l-emendar tal-Parti B tal-Anness I, sabiex tinkorpora l-listi ta’ rekwiżiti għal informazzjoni regolatorja fil-liġi nazzjonali li ġew innotifikati lill-Kummissjoni mill-Istati Membri skont dan ir-Regolament, u sabiex tinkorpora kwalunkwe dispożizzjoni ġdida tal-liġi nazzjonali rilevanti li tintroduċi bidliet fir-rekwiżiti regolatorji nazzjonali ta’ informazzjoni, jew li tistabbilixxi rekwiżiti rilevanti ġodda ta’ informazzjoni regolatorja li jaqgħu fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament li ġew innotifikati lill-Kummissjoni mill-Istati Membri skont dan ir-Regolament; u fir-rigward tal-issupplimentar ta’ dan ir-Regolament billi tistabbilixxi u temenda s-sett u s-sottosettijiet ta’ data komuni fir-rigward tar-rekwiżiti rispettivi għal informazzjoni regolatorja koperti minn dan ir-Regolament; u sabiex tissupplimenta ċerti aspetti tekniċi ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri fir-rigward tar-regoli dwar iċ-ċertifikazzjoni u l-użu tal-marka ta’ ċertifikazzjoni tal-pjattaformi tal-eFTI u r-regoli dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-fornituri tas-servizzi tal-eFTI. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (9).

B’mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati. Barra minn hekk, l-involviment tal-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha fil-fora xierqa, bħall-grupp ta’ esperti stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Settembru 2018 li tistabbilixxi l-“Forum tat-Trasport u l-Loġistika Diġitali”, huwa importanti fl-iżvilupp u t-tħejjija ta’ dawk l-atti.

(20)

Minħabba li l-għan ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri l-iżgurar ta’ approċċ uniformi għall-aċċettazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti tal-informazzjoni dwar it-trasport tal-merkanzija disponibbli b’mod elettroniku, ma jistax jintlaħaq b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jista’, minħabba l-ħtieġa li jiġu stabbiliti regoli komuni, jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta ċerti miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak il-għan.

(21)

L-ipproċessar b’mezzi elettroniċi tad-data personali meħtieġa bħala parti mill-informazzjoni regolatorja tat-trasport tal-merkanzija jenħtieġ li jitwettaq skont ir-Regolament (UE) 2016/679.

(22)

Jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq evalwazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Jenħtieġ li tinġabar informazzjoni sabiex tinforma din l-evalwazzjoni, u sabiex tiġi evalwata l-prestazzjoni ta’ dan ir-Regolament fl-isfond tal-objettivi tiegħu.

(23)

L-infurzar effettiv u effiċjenti jeħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti kollha jkollhom aċċess dirett u f’ħin reali għal informazzjoni regolatorja rilevanti f’forma elettronika. Għal dak il-għan, u f’konformità mal-prinċipju “diġitali b’mod awtomatiku”, imsemmi fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ April 2016 bit-titlu “Il-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar il-Gvern Elettroniku għall-2016-2020 – Inħaffu t-trasformazzjoni diġitali tal-amministrazzjoni pubblika”, l-użu ta’ mezzi elettroniċi jenħtieġ li jsir il-mod predominanti għall-iskambju ta’ informazzjoni regolatorja bejn l-operaturi ekonomiċi u l-awtoritajiet kompetenti. Għalhekk, il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta inizjattivi possibbli bil-ħsieb li tistabbilixxi obbligu għall-operaturi ekonomiċi li jużaw mezzi elettroniċi biex jagħmlu l-informazzjoni regolatorja disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tipproponi, fejn xieraq, inizjattivi korrispondenti, inkluż emendi possibbli għal dan ir-Regolament u għal atti legali rilevanti oħra tal-Unjoni. Bil-ħsieb li jitjiebu l-kapaċitajiet tal-infurzar tal-awtoritajiet kompetenti u jiġu minimizzati l-ispejjeż kemm għall-awtoritajiet kompetenti kif ukoll għall-operaturi ekonomiċi, il-Kummissjoni jenħtieġ li tqis ukoll aktar miżuri bħall-interoperabbiltà msaħħa tas-sistemi u l-pjattaformi tal-ICT użati għar-reġistrazzjoni u l-ipproċessar ta’ informazzjoni regolatorja u punt ta’ aċċess komuni għal dawn is-sistemi u l-pjattaformi tal-ICT, kif previst f’liġi oħra tal-Unjoni dwar it-trasport.

(24)

Dan ir-Regolament ma jistax jiġi applikat b’mod effettiv qabel ma jidħlu fis-seħħ l-atti delegati u ta’ implimentazzjoni previsti. Għal dik ir-raġuni, il-Kummissjoni għandha obbligu legali li tadotta dawk l-atti delegati u ta’ implimentazzjoni u jenħtieġ li tibda taħdem fuqhom minnufih sabiex tiżgura l-adozzjoni f’waqtha tal-ispeċifikazzjonijiet rilevanti, fejn possibbli qabel l-iskadenzi rispettivi stabbiliti f’dan ir-Regolament. L-adozzjoni f’waqtha ta’ dawk l-atti delegati u ta’ implimentazzjoni hija essenzjali sabiex l-Istati Membri u l-operaturi ekonomiċi jkollhom biżżejjed żmien biex jieħdu l-miżuri neċessarji f’konformità ma’ dan ir-Regolament. Għalhekk jenħtieġ li perijodi ta’ applikazzjoni differenti f’dan ir-Regolament jiġu stabbiliti skont dan.

(25)

Bl-istess mod, l-obbligu ta’ notifika tal-Istati Membri skont dan ir-Regolament jenħtieġ li jitwettaq fi żmien sena mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ tadotta f’waqtu l-ewwel att delegat skont dan ir-Regolament.

(26)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat skont l-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10),

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas legali għall-komunikazzjoni elettronika ta’ informazzjoni regolatorja bejn l-operaturi ekonomiċi kkonċernati u l-awtoritajiet kompetenti fir-rigward tat-trasport tal-merkanzija fit-territorju tal-Unjoni.

Għal dak il-għan, dan ir-Regolament:

(a)

jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-awtoritajiet kompetenti jkunu meħtieġa jaċċettaw informazzjoni regolatorja meta dik l-informazzjoni ssir disponibbli b’mod elettroniku mill-operaturi ekonomiċi kkonċernati;

(b)

jistabbilixxi regoli dwar il-forniment ta’ servizzi relatati mad-disponibbiltà elettronika ta’ informazzjoni regolatorja mill-operaturi ekonomiċi kkonċernati lill-awtoritajiet kompetenti.

Artikolu 2

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament japplika:

(a)

għar-rekwiżiti għal informazzjoni regolatorja stipulati:

(i)

fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament tal-Kunsill KEE Nru 11 (11);

(ii)

fl-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE (12);

(iii)

fl-Artikolu 8(3) tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13);

(iv)

fil-punt (c) tal-Artikolu 16 u fl-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006; dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għal kontrolli mill-uffiċċji doganali previsti fid-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ atti legali tal-Unjoni;

(v)

fil-Kapitolu 5.4 tal-Parti 5 tal-Anness A għall-Ftehim Ewropew dwar it-Trasport Internazzjonali ta’ Oġġetti Perikolużi bit-Triq (ADR), konkluż f’Ġeneva fit-30 ta’ Settembru 1957, kif imsemmi fit-Taqsima I.1 tal-Anness I għad-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14); fil-Kapitolu 5.4. tal-Parti 5 tar-Regolamenti li jikkonċernaw Regolamenti dwar it-Trasport Internazzjonali ta’ Oġġetti Perikolużi bil-Ferrovija (RID), li jidher bħala Appendiċi C għall-COTIF konkluż f’Vilnius fit-3 ta’ Ġunju 1999, kif imsemmi fit-Taqsima II.1 tal-Anness II għal dik id-Direttiva; u l-Kapitolu 5.4 tal-Parti 5 tar-Regolamenti annessi għall-Ftehim Ewropew dwar it-Trasport Internazzjonali ta’ Oġġetti Perikolużi fuq Passaġġi tal-Ilma Interni (ADN), konkluż f’Ġeneva fis-26 ta’ Mejju 2000, kif imsemmi fit-Taqsima III.1 tal-Anness III għal dik id-Direttiva;

(b)

ir-rekwiżiti għal informazzjoni regolatorja stipulati f’atti delegati jew ta’ implimentazzjoni adottati mill-Kummissjoni skont att legali tal-Unjoni msemmi fil-punt (a) ta’ dan il-paragrafu jew skont id-Direttiva (UE) 2016/797 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15) jew ir-Regolament (KE) Nru 300/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16). Dawk l-atti delegati jew ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu elenkati fil-Parti A għall-Anness I għal dan ir-Regolament;

(c)

ir-rekwiżiti għal informazzjoni regolatorja stipulati fid-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali elenkati fil-Parti B tal-Anness I għal dan ir-Regolament.

2.   Sal-21 ta’ Awwissu 2021, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bid-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali u r-rekwiżiti għal informazzjoni regolatorja korrispondenti li jirrikjedu l-għoti ta’ informazzjoni identika, kollha jew parti minnha, għall-informazzjoni li għandha tingħata skont ir-rekwiżiti għal informazzjoni regolatorja msemmija fil-punti (a) jew (b) tal-paragrafu 1.

Wara dik in-notifika, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe dispożizzjoni tal-liġi nazzjonali li:

(a)

tintroduċi bidliet għar-rekwiżiti għal informazzjoni regolatorja stipulati fid-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali elenkati fil-Parti B tal-Anness I; jew

(b)

tistipula rekwiżiti rilevanti ġodda għal informazzjoni regolatorja li jirrikjedu l-għoti ta’ informazzjoni identika, kollha jew parti minnha, għall-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta skont ir-rekwiżiti għal informazzjoni regolatorja msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1.

L-Istati Membri għandhom jagħmlu dawn in-notifiki fi żmien xahar mill-adozzjoni ta’ dawn id-dispożizzjonijiet.

3.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 14, u temenda:

(a)

il-Parti A tal-Anness I sabiex tinkorpora referenzi għal kwalunkwe rekwiżit għal informazzjoni regolatorja msemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu;

(b)

il-Parti B tal-Anness I sabiex tinkorpora jew tħassar ir-referenzi għal-liġi nazzjonali u għar-rekwiżiti għal informazzjoni regolatorja f’konformità man-notifiki magħmula skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“informazzjoni regolatorja” tfisser informazzjoni, kemm jekk ippreżentata fil-forma ta’ dokument u kemm jekk le, li hija relatata mat-trasport tal-merkanzija fit-territorju tal-Unjoni, inkluż ta’ merkanzija fi tranżitu, li għandha ssir disponibbli minn operatur ekonomiku kkonċernat skont id-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2(1) sabiex tingħata prova tal-konformità mar-rekwiżiti rilevanti tal-atti li jistabbilixxu dawk id-dispożizzjonijiet;

(2)

“rekwiżit għal informazzjoni regolatorja” tfisser rekwiżit biex tiġi pprovduta informazzjoni regolatorja;

(3)

“awtorità kompetenti” tfisser awtorità pubblika, aġenzija jew korp ieħor li għandu l-kompetenza li jwettaq kompiti skont l-atti legali msemmija fl-Artikolu 2(1) u li għalih l-aċċess għal informazzjoni regolatorja huwa meħtieġ, bħall-iċċekkjar, l-infurzar, il-validazzjoni jew il-monitoraġġ tal-konformità fit-territorju ta’ Stat Membru;

(4)

“informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija” jew “eFTI” tfisser sett ta’ elementi ta’ data li huma pproċessati b’mezzi elettroniċi għall-finijiet ta’ skambju ta’ informazzjoni regolatorja fost l-operaturi ekonomiċi kkonċernati u bejn l-operaturi ekonomiċi u l-awtoritajiet kompetenti;

(5)

“sottosett ta’ data tal-eFTI” tfisser sett ta’ elementi tad-data strutturati li jikkorrispondu għall-informazzjoni regolatorja meħtieġa skont att legali speċifiku tal-Unjoni jew liġi nazzjonali msemmi fl-Artikolu 2(1);

(6)

“sett ta’ data komuni tal-eFTI” tfisser sett komprensiv ta’ elementi tad-data strutturati li jikkorrispondu għas-sottosettijiet tad-data tal-eFTI kollha, fejn l-elementi tad-data komuni għas-sottogruppi differenti tad-data tal-eFTI jkunu inklużi darba biss;

(7)

“element ta’ data” tfisser l-iċken unità ta’ informazzjoni li għandha definizzjoni unika u karatteristiċi tekniċi preċiżi, bħall-format, it-tul u t-tip ta’ karattru;

(8)

“ipproċessar” tfisser operazzjoni jew sett ta’ operazzjonijiet li jitwettqu fuq eFTI, kemm jekk b’mezzi awtomatizzati u kemm jekk mingħajrhom, bħall-ġbir, ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni, l-istrutturar, il-ħażna, l-adattament jew il-bidliet, l-irkupru, il-konsultazzjoni, l-użu, l-iżvelar bi trażmissjoni, it-tixrid jew it-tqegħid għad-dispożizzjoni tal-eFTI b’xi mezz ieħor, l-allinjament jew it-taħlita, ir-restrizzjoni, it-tħassir jew il-qerda;

(9)

“reġistru ta’ operazzjoni” tfisser rekord awtomatizzat tal-ipproċessar elettroniku tal-eFTI.

(10)

“pjattaforma tal-eFTI” tfisser soluzzjoni bbażata fuq it-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT), bħal sistema operattiva, ambjent operattiv jew bażi tad-data, maħsuba biex tintuża għall-ipproċessar tal-eFTI;

(11)

“żviluppatur ta’ pjattaforma tal-eFTI” tfisser persuna fiżika jew ġuridika li żviluppat jew akkwistat pjattaforma tal-eFTI għall-fini tal-ipproċessar ta’ informazzjoni regolatorja relatata mal-attività ekonomika tagħha stess, jew biex tqiegħed dik il-pjattaforma fis-suq;

(12)

“servizz tal-eFTI” tfisser servizz li jikkonsisti fl-ipproċessar tal-eFTI permezz ta’ pjattaforma tal-eFTI, waħedha jew flimkien ma’ soluzzjonijiet oħra tal-ICT, inklużi pjattaformi oħra tal-eFTI;

(13)

“fornitur ta’ servizz tal-eFTI” tfisser persuna fiżika jew ġuridika li tipprovdi servizz tal-eFTI lil operaturi ekonomiċi kkonċernati abbażi ta’ kuntratt;

(14)

“operatur ekonomiku kkonċernat” tfisser operatur tat-trasport jew operatur tal-loġistika, jew kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika oħra, li tkun responsabbli biex tagħmel disponibbli informazzjoni regolatorja lill-awtoritajiet kompetenti skont ir-rekwiżiti rilevanti għal informazzjoni regolatorja;

(15)

“format li jista’ jinqara mill-bniedem” tfisser mezz kif id-data tiġi ppreżentata f’forma elettronika li jista’ jintuża bħala informazzjoni minn persuna fiżika mingħajr ma teħtieġ aktar ipproċessar;

(16)

“format li jista’ jinqara mill-magni” tfisser mezz kif id-data tiġi rappreżentata f’forma elettronika li jista’ jintuża għall-ipproċessar awtomatiku permezz ta’ magna;

(17)

“korp ta’ valutazzjoni tal-konformità” tfisser korp ta’ valutazzjoni tal-konformità skont it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 765/2008, li huwa akkreditat skont dak ir-Regolament biex iwettaq valutazzjoni tal-konformità ta’ pjattaformi tal-eFTI jew ta’ fornituri ta’ servizz tal-eFTI;

(18)

“vjeġġ” tfisser it-trasport ta’ sett determinat ta’ oġġetti, inkluż l-iskart, bejn l-ewwel post ta’ ġbir u l-post finali tal-konsenja skont it-termini ta’ kuntratt ta’ trasport uniku jew ta’ kuntratti tat-trasport konsekuttivi multipli, inkluż, fejn applikabbli, it-trasferiment bejn il-modi differenti ta’ trasport, irrispettivament mill-kwantità jew l-għadd ta’ kontenituri, pakketti jew biċċiet trasportati.

KAPITOLU II

INFORMAZZJONI REGOLATORJA MAGĦMULA DISPONIBBLI B’MOD ELETTRONIKU

Artikolu 4

Rekwiżiti għall-operaturi ekonomiċi kkonċernati

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 5(1), (2) u (3), l-operaturi ekonomiċi kkonċernati għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Fejn l-operaturi ekonomiċi kkonċernati jagħmlu disponibbli informazzjoni regolatorja b’mod elettroniku lil awtorità kompetenti, għandhom jagħmlu dan abbażi ta’ data pproċessata fuq pjattaforma ċertifikata tal-eFTI u, jekk applikabbli, minn fornitur tas-servizzi tal-eFTI ċċertifikat. Dik l-informazzjoni regolatorja għandha ssir disponibbli mill-operaturi ekonomiċi kkonċernati f’format li jista’ jinqara mill-magni u, fuq talba tal-awtorità kompetenti, f’format li jista’ jinqara mill-bniedem.

3.   L-informazzjoni f’format li jista’ jinqara mill-magni għandha ssir disponibbli permezz ta’ konnessjoni awtentikata u sigura mas-sors tad-data ta’ pjattaforma tal-eFTI. L-operaturi ekonomiċi kkonċernati għandhom jikkomunikaw il-link ta’ identifikazzjoni elettronika unika msemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 9(1) li jippermetti lill-awtorità kompetenti biex tidentifika b’mod uniku l-informazzjoni regolatorja relatata mal-vjeġġ.

4.   L-informazzjoni f’format li jista’ jinqara mill-bniedem mitluba mill-awtoritajiet kompetenti għandha ssir disponibbli fuq il-post, fuq l-iskrin ta’ apparat elettroniku li jkun proprjetà tal-operatur ekonomiku kkonċernat.

Artikolu 5

Rekwiżiti għall-awtoritajiet kompetenti

1.   Minn 30 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-ewwel mill-atti delegati u ta’ implimentazzjoni msemmija fl-Artikoli 7 u 8, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jaċċettaw informazzjoni regolatorja magħmula disponibbli b’mod elettroniku mill-operaturi ekonomiċi kkonċernati skont l-Artikolu 4, inkluż fejn tali informazzjoni regolatorja tkun mitluba mill-awtoritajiet kompetenti bħala informazzjoni addizzjonali.

2.   Meta l-operatur ekonomiku kkonċernat ikun għamel disponibbli b’mod elettroniku, skont l-Artikolu 4, l-informazzjoni regolatorja meħtieġa skont ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 l-awtoritajiet kompetenti kkonċernati għandhom ukoll jaċċettaw din l-informazzjoni regolatorja mingħajr il-ftehim imsemmi fl-Artikolu 26(3) u (4) tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006.

3.   Meta l-informazzjoni regolatorja meħtieġa skont att legali speċifiku tal-Unjoni jew liġi nazzjonali msemmi fl-Artikolu 2(1) tkun tinkludi validazzjoni uffiċjali, bħal timbri jew ċertifikati, l-awtorità rispettiva għandha tipprovdi dik il-validazzjoni b’mod elettroniku, skont ir-rekwiżiti stabbiliti mill-atti delegati jew ta’ implimentazzjoni msemmija fl-Artikoli 7 u 8.

4.   Sabiex jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 1 sa 3 ta’ dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri biex jippermettu lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom kollha jaċċessaw u jipproċessaw l-informazzjoni regolatorja pprovduta mill-operaturi ekonomiċi kkonċernati skont l-Artikolu 4. Dawk il-miżuri għandhom jikkonformaw ma’ atti delegat jew ta’ implimentazzjoni msemmija fl-Artikoli 7 u 8.

Artikolu 6

Informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali

L-awtoritajiet kompetenti, il-fornituri tas-servizzi tal-eFTI u l-operaturi ekonomiċi inkwistjoni għandhom jieħdu miżuri biex jiżguraw il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni kummerċjali li hija pproċessata u skambjata f’konformità ma’ dan ir-Regolament u jiżguraw li l-informazzjoni tista’ tiġi aċċessata u proċessata f’każijiet awtorizzati biss.

Artikolu 7

Sett ta’ data komuni tal-eFTI u s-sottosettijiet ta’ data tal-eFTI

1.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 14 biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi u temenda s-sett ta’ data komuni tal-eFTI u s-sottosettijiet ta’ data tal-eFTI fir-rigward tar-rekwiżiti rispettivi għal informazzjoni regolatorjaimsemmija fl-Artikolu 2(1), inkluż speċifikazzjonijiet korrispondenti dwar id-definizzjoni u l-karatteristiċi tekniċi għal kull element ta’ data inkluż fis-sett ta’ data komuni tal-eFTI u s-sottosettijiet ta’ data tal-eFTI.

2.   Meta tadotta l-atti delegati msemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha:

(a)

tqis il-konvenzjonijiet internazzjonali u l-liġi tal-Unjoni rilevanti; u

(b)

tfittex li tiżgura l-interoperabbiltà tas-sett ta’ data komuni tal-eFTI u s-sottosettijiet tad-data tal-eFTI b’mudelli ta’ data rilevanti li huma aċċettati internazzjonalment jew fil-livell tal-Unjoni, inklużi mudelli ta’ data multimodali.

3.   L-ewwel tali att delegat għandu jkopri l-elementi kollha msemmija fil-paragrafu 1 u għandu jiġi adottat mhux aktar tard mill-21 ta’ Frar 2023.

Artikolu 8

Proċeduri u regoli komuni għall-aċċess

1.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu proċeduri komuni u regoli dettaljati, inklużi speċifikazzjonijiet tekniċi komuni, għall-aċċess mill-awtoritajiet kompetenti għall-pjattaformi tal-eFTI, inklużi proċeduri għall-ipproċessar tal-informazzjoni regolatorja u għall-komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-operaturi ekonomiċi kkonċernati fir-rigward ta’ dik l-informazzjoni.

2.   Meta tadotta l-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tfittex li ttejjeb l-effiċjenza tal-proċeduri amministrattivi u timminimizza l-ispejjeż tal-konformità kemm għall-operaturi ekonomiċi kkonċernati kif ukoll għall-awtoritajiet kompetenti.

3.   Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 15(2). L-ewwel tali att ta’ implimentazzjoni għandu jkopri l-elementi kollha msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u għandu jiġi adottat mhux aktar tard mill-21 ta’ Frar 2023.

KAPITOLU III

PJATTAFORMI TAL-eFTI U FORNITURI TA’ SERVIZZI TAL-eFTI

TAQSIMA 1

Rekwiżiti għall-pjattaformi u għal fornituri tas-servizz tal-eFTI

Artikolu 9

Rekwiżiti funzjonali għall-pjattaformi tal-eFTI

1.   Il-pjattaformi tal-eFTI użati għall-ipproċessar tal-informazzjoni regolatorja għandhom jipprovdu funzjonalitajiet li jiżguraw li:

(a)

id-data personali tkun tista’ tiġi pproċessata f’konformità mar-Regolament (UE) 2016/679;

(b)

id-data kummerċjali tkun tista’ tiġi pproċessata f’konformità mal-Artikolu 6;

(c)

l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jaċċessaw u jipproċessaw id-data f’konformità mal- ispeċifikazzjonijiet adottati permezz ta’ atti delegati jew ta’ implimentazzjoni msemmija fl-Artikoli 7 u 8;

(d)

l-operaturi ekonomiċi kkonċernati jistgħu jagħmlu l-informazzjoni disponibbli lill-awtoritajiet kompetenti f’konformità mal-Artikolu 4;

(e)

tista’ tiġi stabbilita rabta ta’ identifikazzjoni elettronika unika bejn vjeġġ u l-elementi tad-data relatati, inkluż referenza strutturata għall-pjattaforma tal-eFTI fejn id-data tkun disponibbli, bħal identifikatur uniku ta’ referenza;

(f)

id-data tkun tista’ tiġi pproċessata biss abbażi ta’ aċċess awtorizzat u awtentikat;

(g)

l-ipproċessar kollu ta’ data jiġi rreġistrat kif xieraq f’reġistri tal-operazzjonijiet sabiex jippermetti, bħala minimu, l-identifikazzjoni ta’ kull operazzjoni distinta ta’ pproċessar, il-persuna fiżika jew ġuridika li tkun wettqet l-operazzjoni u s-sekwenzjar tal-operazzjonijiet fuq kull element individwali tad-data; jekk operazzjoni tkun tinvolvi l-modifika jew it-tħassir ta’ element ta’ data eżistenti, l-element tad-data oriġinali għandu jiġi ppreservat;

(h)

id-data tista’ tiġi arkivjata u tibqa’ aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti skont l-atti legali rilevanti tal-Unjoni jew il-liġi nazzjonali li jistabbilixxu r-rekwiżiti rispettivi għal informazzjoni regolatorja;

(i)

ir-reġistri tal-operazzjonijiet imsemmija fil-punt (g) ta’ dan il-paragrafu jiġu arkivjati u jibqgħu aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti għal finijiet ta’ awditjar għall-perijodu ta’ żmien speċifikat fl-atti legali tal-Unjoni u l-liġi nazzjonali rilevanti li jistabbilixxu r-rekwiżiti rispettivi għal informazzjoni regolatorja u, għal finijiet ta’ monitoraġġ, għall-perijodi ta’ żmien imsemmija fl-Artikolu 17;

(j)

id-data tkun protetta kontra l-korruzzjoni u s-serq;

(k)

l-elementi tad-data pproċessati jikkorrispondu għas-sett ta’ data komuni tal-eFTI u għas-sottosettijiet ta’ data tal-eFTI kif stabbilit mill-atti delegati msemmija fl-Artikolu 7, u jistgħu jiġu pproċessati bi kwalunkwe waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni kif previst mill-atti legali tal-Unjoni u mil-liġi nazzjonali rilevanti li jistabbilixxu r-rekwiżiti rispettivi għal informazzjoni regolatorja.

2.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu speċifikazzjonijiet dettaljati fir-rigward tar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 15(2). Meta tadotta dawk l-ispeċifikazzjonijiet, il-Kummissjoni għandha:

(a)

tfittex li tiżgura l-interoperabbiltà tal-pjattaformi tal-eFTI;

(b)

tqis soluzzjonijiet u standards tekniċi eżistenti rilevanti;

(c)

tiżgura li dawk l-ispeċifikazzjonijiet jibqgħu, sa fejn l-aktar possibbli, teknoloġikament newtrali.

L-ewwel tali att ta’ implimentazzjoni għandu jkopri l-elementi kollha msemmija fil- paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u għandu jiġi adottat mhux aktar tard mill-21 ta’ Awwissu 2023.

Artikolu 10

Rekwiżiti għall-fornituri tas-servizzi tal-eFTI

1.   Il-fornituri ta’ servizzi tal-eFTI għandhom jiżguraw li:

(a)

id-data tiġi pproċessata biss minn utenti awtorizzati u skont drittijiet tal-ipproċessar iddefiniti u assenjati b’mod ċar fi ħdan il-pjattaforma tal-eFTI, f’konformità mar-rekwiżiti rilevanti tal-informazzjoni regolatorja;

(b)

id-data tkun maħżuna u aċċessibbli skont l-atti legali tal-Unjoni u l-liġi nazzjonali li jistabbilixxu r-rekwiżiti rispettivi għal informazzjoni regolatorja;

(c)

l-awtoritajiet kompetenti għandhom aċċess immedjat għal informazzjoni regolatorja dwar operazzjoni tat-trasport tal-merkanzija pproċessata permezz tal-pjattaformi tal-eFTI tagħhom, mingħajr ħlas jew tariffi;

(d)

id-data tkun żgurata b’mod xieraq, inkluż kontra pproċessar mhux awtorizzat jew illegali u kontra telf aċċidentali, qerda jew ħsara.

2.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu regoli dettaljati dwar ir-rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 15(2). L-ewwel tali att ta’ implimentazzjoni li jkopri l-elementi kollha msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandu jiġi adottat mhux aktar tard mill-21 ta’ Awwissu 2023.

TAQSIMA 2

Ċertifikazzjoni

Artikolu 11

Korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità

1.   Il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità għandhom ikunu akkreditati skont ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 għall-finijiet tat-twettiq taċ-ċertifikazzjoni tal-pjattaformi tal-eFTI u tal-fornituri tas-servizzi tal-eFTI kif stabbilit fl-Artikoli 12 u 13 ta’ dan ir-Regolament.

2.   Għall-finijiet tal-akkreditazzjoni, il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II. Il-korpi nazzjonali tal-akkreditazzjoni għandhom jikkomunikaw lill-awtorità nazzjonali nominata skont il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu l-indirizz tas-sit web fejn jagħmlu disponibbli għall-pubbliku l-informazzjoni dwar il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità akkreditati, inkluż lista aġġornata ta’ dawn il-korpi.

3.   Kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità li għandha żżomm lista aġġornata tal-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità akkreditati, tal-pjattaformi tal-eFTI u tal-fornituri tas-servizzi tal-eFTI li jkollhom ċertifikazzjoni valida abbażi tal-informazzjoni pprovduta skont il-paragrafu (2) ta’ dan l-Artikolu u skont l-Artikoli 12(2) u l-Artikolu 13(2). Dawk l-awtoritajiet nazzjonali nominati għandhom jagħmlu dik il-lista disponibbli għall-pubbliku fuq sit web uffiċjali tal-gvern.

4.   Sal-31 ta’ Marzu ta’ kull sena, dawk l-awtoritajiet nazzjonali nominati għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-lista msemmija fil-paragrafu 3 flimkien mal-indirizz tas-sit web fejn dik il-lista hija disponibbli pubblikament. Il-Kummissjoni għandha tippubblika dawk l-indirizzi tas-siti web fuq is-sit web uffiċjali tagħha.

Artikolu 12

Ċertifikazzjoni tal-pjattaformi tal-eFTI

1.   Fuq applikazzjoni minn żviluppatur ta’ pjattaforma tal-eFTI, korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu jivvaluta l-konformità tal-pjattaforma tal-eFTI tiegħu mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 9(1). Fil-każ ta’ valutazzjoni pożittiva, il-korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu joħroġ ċertifikat ta’ konformità għal dik il-pjattaforma tal-eFTI. Fil-każ ta’ valutazzjoni negattiva, il-korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu jipprovdi r-raġunijiet għall-valutazzjoni negattiva lill-applikant.

2.   Kull korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu jżomm lista aġġornata tal-pjattaformi tal-eFTI li huwa jkun iċċertifika u li għalihom ikun irtira jew issospenda ċ-ċertifikazzjoni. Huwa għandu jagħmel din il-lista disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit web tiegħu u għandu jikkomunika l-indirizz ta’ dak is-sit web lill-awtorità nazzjonali nominata msemmija fl-Artikolu 11(3).

3.   L-informazzjoni li ssir disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti permezz ta’ pjattaforma tal-eFTI ċċertifikata għandha tkun akkumpanjata minn marka ta’ ċertifikazzjoni.

4.   L-iżviluppatur tal-pjattaforma tal-eFTI għandu japplika għal valutazzjoni mill-ġdid taċ-ċertifikazzjoni tiegħu jekk l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi stipulati fl-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 9(2) jiġu riveduti.

5.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 14 sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar iċ-ċertifikazzjoni ta’ pjattaformi tal-eFTI, u dwar l-użu tal-marka ta’ ċertifikazzjoni, inklużi regoli dwar it-tiġdid, is-sospensjoni u l-irtirar taċ-ċertifikazzjoni.

Artikolu 13

Ċertifikazzjoni tal-fornituri tas-servizzi tal-eFTI

1.   Fuq applikazzjoni minn fornitur ta’ servizz tal-eFTI, korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu jivvaluta l-konformità tal-fornitur tas-servizz tal-eFTI mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 10(1). Fil-każ ta’ valutazzjoni pożittiva, il-korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu joħroġ ċertifikat ta’ konformità. Fil-każ ta’ valutazzjoni negattiva, il-korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu jipprovdi r-raġunijiet għall-valutazzjoni negattiva lill-applikant.

2.   Kull korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu jżomm lista aġġornata tal-fornituri tas-servizzi tal-eFTI li jkun iċċertifika u li għalihom ikun irtira jew issospenda ċ-ċertifikazzjoni. Huwa għandu jagħmel din il-lista disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit web tiegħu u għandu jikkomunika l-indirizz ta’ dak is-sit web lill-awtorità nazzjonali nominata msemmija fl-Artikolu 11(3).

3.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 14 sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-fornituri tas-servizzi tal-eFTI, inklużi regoli dwar it-tiġdid, is-sospensjoni u l-irtirar taċ-ċertifikazzjoni.

KAPITOLU IV

DELEGA TAS-SETGĦA U DISPOŻIZZJONIJIET TA’ IMPLIMENTAZZJONI

Artikolu 14

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 2(3), fl-Artikolu 7, fl-Artikolu 12(5) u fl-Artikolu 13(3) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ ħames snin mill-20 ta’ Awwissu 2020. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.

3.   Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikolu 2(3), fl-Artikolu 7, fl-Artikolu 12(5) u fl-Artikolu 13(3) tista’ tiġi revokata f’kull ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fih. Ma għandha taffettwa l-validità l-ebda att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

5.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifika simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwaru.

6.   Att delegat adottat skont l-Artikoli 2(3), l-Artikolu 7, l-Artikolu 12(5) u l-Artikolu 13(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn informaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 15

Proċedura ta’ kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 16

Rieżami

1.   Mhux iktar tard mill-21 ta’ Frar 2029, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni ta’ dan ir-Regolament u tippreżenta rapport dwar is-sejbiet prinċipali lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

Il-Kummissjoni għandha wkoll tivvaluta inizjattivi possibbli bil-ħsieb b’mod partikolari li:

(a)

tistabbilixxi l-obbligu għall-operaturi ekonomiċi li jagħmlu disponibbli b’mod elettroniku informazzjoni regolatorja għall-awtoritajiet kompetenti, f’konformità ma’ dan ir-Regolament;

(b)

tistabbilixxi aktar interoperabbiltà u interkonnettività bejn l-ambjent tal-eFTI u s-sistemi u l-pjattaformi differenti tal-ICT użati għar-reġistrazzjoni u l-ipproċessar ta’ informazzjoni regolatorja kif previst f’liġi oħra tal-Unjoni dwar it-trasport.

Dawn il-valutazzjonijiet għandhom b’mod partikolari jkopru l-emendar ta’ dan ir-Regolament u ta’ atti legali rilevanti oħra tal-Unjoni u għandha tkun akkumpanjata, fejn xieraq, minn proposta leġislattiva.

2.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni meħtieġa stabbilita fl-Artikolu 17 għat-tħejjija tar-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 17

Monitoraġġ

Sal-21 ta’ Awwissu 2027, u kull ħames snin wara dan, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni, abbażi tar-reġistri tal-operazzjonijiet imsemmija fil-punti (g) u (i) tal-Artikolu 9(1), l-għadd ta’ drabi li l-awtoritajiet kompetenti jkunu aċċessaw u pproċessaw l-informazzjoni regolatorja li saret disponibbli b’mod elettroniku mill-operaturi ekonomiċi kkonċernati skont l-Artikolu 4.

Dik l-informazzjoni għandha tingħata fir-rigward ta’ kull sena koperta mill-perijodu tar-rapportar.

Artikolu 18

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Huwa għandu japplika mill-21 ta’ Awwissu 2024.

3.   Madankollu, l-Artikolu 2(2), l-Artikolu 5(4), l-Artikolu 7, l-Artikolu 8, l-Artikolu 9(2) u l-Artikolu 10(2) għandhom japplikaw mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Lulju 2020.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

D.M. SASSOLI

Għall-Kunsill

Il-President

J. KLOECKNER


(1)  ĠU C 62, 15.2.2019, p. 265.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Marzu 2019 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tas-7 ta’ April 2020. (ĠU C 157 8.5.2020, p. 1). Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta’ Lulju 2020 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2006 dwar vjeġġi ta’ skart (ĠU L 190, 12.7.2006, p. 1).

(4)  Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).

(5)  Regolament (UE) 2019/1239 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2019 li jistabbilixxi sistema ta’ Single Window Marittima Ewropea u li jħassar id-Direttiva 2010/65/UE (ĠU L 198, 25.7.2019, p. 64).

(6)  Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

(7)  Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti, u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 339/93 (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30).

(8)  Regolament (UE) Nru 182/2011 tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(9)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

(10)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(11)  Kunsill KEE: Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 11 dwar it-tneħħija tad-diskriminazzjoni fir-rati u l-kundizzjonijiet tat-trasport, fl-implimentazzjoni tal-Artikolu 79(3) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea (ĠU P 52, 16.8.1960, p. 1121).

(12)  Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE tas-7 ta’ Diċembru 1992 dwar il-ħolqien ta’ regoli komuni għal ċerti tipi ta’ trasport ikkombinat tal-merkanzija bejn l-Istati Membri (ĠU L 368, 17.12.1992, p. 38).

(13)  Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 72).

(14)  Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Settembru 2008 dwar it-trasport intern ta’ oġġetti perikolużi (ĠU L 260, 30.9.2008, p. 13).

(15)  Direttiva (UE) 2016/797 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2016 dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 138, 26.5.2016, p. 44).

(16)  Regolament (KE) Nru 300/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 dwar regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà fl-avjazzjoni ċivili u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2320/2002 (ĠU L 97, 9.4.2008, p. 72).


ANNESS I

INFORMAZZJONI REGOLATORJA LI TAQA’ FIL-KAMP TA’ APPLIKAZZJONI TA’ DAN IR-REGOLAMENT

PARTI A - Rekwiżiti għall-informazzjoni regolatorja msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 2(1)

Lista ta’ atti delegati u ta’ implimentazzjoni msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 2(1):

1.

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1998 (1) li jistipula miżuri dettaljati għall-implimentazzjoni tal-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni: Anness 6.3.2.6 (a), (b), (c), (d), (e), (f) u (g).

PARTI B - Liġi nazzjonali

Id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi nazzjonali li jirrikjedu l-għoti ta’ informazzjoni identika, kollha jew parti minnha, għall-informazzjoni speċifikata fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 2(1) huma elenkati hawn taħt.

[Stat Membru]

1.

Att legali: [dispożizzjoni]


(1)  Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1998 tal-5 ta’ Novembru 2015 li jistipula miżuri dettaljati għall-implimentazzjoni tal-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni (ĠU L 299, 14.11.2015, p. 1).


ANNESS II

REKWIŻITI LI JIRRIGWARDAW IL-KORPI TA’ VALUTAZZJONI TAL-KONFORMITÀ

1.   

Korp ta’ valutazzjoni ta’ konformità għandu jkun stabbilit skont il-liġi nazzjonali u għandu jkollu personalità ġuridika.

2.   

Korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu jkun korp terz indipendenti mill-organizzazzjoni jew mill-pjattaforma tal-eFTI jew mill-fornitur tas-servizz tal-pjattaforma li huwa jevalwa.

Korp li jappartjeni għal assoċjazzjoni kummerċjali jew federazzjoni professjonali li tirrappreżenta impriżi involuti fid-disinn, il-manifattura, il-forniment, l-assemblaġġ, l-użu jew il-manutenzjoni tal-pjattaforma tal-eFTI jew tal-fornitur tas-servizz tal-pjattaforma li jivvaluta jista’, bil-kundizzjoni li juri l-indipendenza tiegħu u n-nuqqas ta’ kwalunkwe kunflitt ta’ interess, jitqies li huwa korp bħal dan.

3.   

Korp ta’ valutazzjoni tal-konformità, il-maniġment superjuri tiegħu u l-persunal responsabbli biex iwettaq il-kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità ma għandhomx ikunu d-disinjaturi, il-manifatturi, il-fornituri, l-installaturi, ix-xerrejja, is-sidien, l-utenti jew dawk li jagħmlu l-manutenzjoni tal-pjattaforma tal-eFTI jew tal-fornitur tas-servizz tal-pjattaforma li huma jevalwaw, u lanqas ir-rappreżentant ta’ xi wieħed minn dawk il-partijiet.

Korp ta’ valutazzjoni tal-konformità, il-maniġment superjuri tiegħu u l-persunal responsabbli biex iwettaq il-kompiti tal-valutazzjoni tal-konformità ma għandhomx ikunu direttament involuti fid-disinn, manifattura jew kostruzzjoni, kummerċjalizzazzjoni, installazzjoni, użu jew manutenzjoni ta’ dik il-pjattaforma tal-eFTI jew tal-fornitur tas-servizz tal-pjattaforma, jew jirrappreżentaw lill-partijiet involuti f’dawk l-attivitajiet. Dawn ma għandhom ikunu involuti fl-ebda attività li tista’ toħloq kunflitt mal-indipendenza tal-ġudizzju jew l-integrità tagħhom b’rabta mal-attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-konformità li għalihom huma jkunu akkreditati. Dan għandu japplika, b’mod partikolari, għas-servizzi ta’ konsulenza.

Il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità għandhom jiżguraw li l-attivitajiet tas-sussidjarji jew is-subkuntratturi tagħhom ma jaffettwawx il-kunfidenzjalità, l-oġġettività jew l-imparzjalità tal-attivitajiet tal-valutazzjoni tal-konformità tagħhom.

4.   

Il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità u l-persunal tagħhom għandhom iwettqu l-attivitajiet tal-valutazzjoni tal-konformità bl-ogħla livell ta’ integrità professjonali u l-kompetenza teknika meħtieġa fil-qasam speċifiku, u għandhom ikunu ħielsa minn kull pressjoni u persważjoni, b’mod partikolari finanzjarji, li jistgħu jinfluwenzaw il-ġudizzju tagħhom jew ir-riżultati tal-attivitajiet tal-valutazzjoni tal-konformità tagħhom, speċjalment fir-rigward ta’ persuni jew gruppi ta’ persuni b’interess fir-riżultati ta’ dawk l-attivitajiet.

5.   

Korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu jkun kapaċi jwettaq il-kompiti kollha ta’ valutazzjoni tal-konformità assenjati lilu permezz tal-Artikoli 12 u 13 ta’ dan ir-Regolament, kemm jekk dawk il-kompiti jsiru mill-korp stess tal-valutazzjoni tal-konformità kif ukoll jekk f’ismu u taħt ir-responsabbiltà tiegħu.

Korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu dawn li ġejjin:

(a)

persunal b’għarfien tekniku u esperjenza biżżejjed u xierqa biex iwettaq il-kompiti tal-valutazzjoni tal-konformità;

(b)

deskrizzjonijiet ta’ proċeduri li f’konformità magħhom titwettaq il-valutazzjoni tal-konformità;

(c)

proċeduri għall-prestazzjoni ta’ attivitajiet li jqisu b’mod dovut id-daqs tal-impriża, is-settur li fih topera, l-istruttura tagħha u l-grad ta’ kumplessità tat-teknoloġija kkonċernata.

Korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu jkollu l-mezzi neċessarji biex jagħmel ix-xogħol tekniku u amministrattiv marbut mal-attivitajiet tal-valutazzjoni tal-konformità b’mod xieraq.

6.   

Il-persunal responsabbli biex iwettaq kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu jkollu dawn li ġejjin:

(a)

taħriġ tekniku u vokazzjonali sod li jkopri l-attivitajiet kollha marbutin mal-valutazzjoni tal-konformità;

(b)

għarfien sodisfaċenti tar-rekwiżiti tal-valutazzjonijiet li jsiru minnhom u awtorità adegwata biex jagħmlu dawk il-valutazzjonijiet;

(c)

għarfien u fehim xieraq tar-rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 9 u 10 ta’ dan ir-Regolament;

(d)

il-kapaċità meħtieġa biex jifformula ċertifikati ta’ konformità, rekords u rapporti li juru li l-evalwazzjonijiet ikunu saru.

7.   

Għandha tkun garantita l-imparzjalità tal-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità, tal-maniġment superjuri tagħhom, u tal-persunal responsabbli biex iwettaq il-kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità.

Ir-remunerazzjoni tal-maniġment superjuri u tal-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità ta’ korp ta’ valutazzjoni tal-konformità ma għandhiex tiddependi min-numru ta’ valutazzjonijiet imwettqa, jew mir-riżultati ta’ dawk il-valutazzjonijiet.

8.   

Il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità għandhom jipprovdu polza ta’ assigurazzjoni ta’ responsabbiltà, sakemm ir-responsabbiltà ma tkunx assunta mill-Istat skont il-liġi nazzjonali, jew sakemm l-Istat Membru nnifsu ma jkunx direttament responsabbli għall-valutazzjoni tal-konformità.

9.   

Il-persunal ta’ korp ta’ valutazzjoni tal-konformità għandu josserva s-segretezza professjonali fir-rigward tal-informazzjoni kollha miksuba meta jwettaq il-kompiti tiegħu skont l-Artikoli 12 u 13 ta’ dan ir-Regolament jew kwalunkwe dispożizzjoni tal-liġi nazzjonali li ddaħħalhom fis-seħħ, ħlief fir-rigward tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih jitwettqu l-attivitajiet tiegħu. Id-drittijiet ta’ proprjetà għandhom ikunu protetti.

10.   

Il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità għandhom jipparteċipaw fi, jew jiżguraw li l-persunal responsabbli tagħhom għat-twettiq tal-kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità jkun infurmat dwar, l-attivitajiet ta’ standardizzazzjoni rilevanti u l-attivitajiet regolatorji rilevanti.


DIRETTIVI

31.7.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 249/49


DIRETTIVA (UE) 2020/1057 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-15 ta’ Lulju 2020

li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq u li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta’ rekwiżiti tal-infurzar u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 91(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

Sabiex jinħoloq settur tat-trasport bit-triq li jkun sikur, effiċjenti u soċjalment responsabbli jeħtieġ li, minn naħa jiġu żgurati kundizzjonijiet tax-xogħol u protezzjoni soċjali xierqa għax-xufiera, u min-naħa l-oħra, kundizzjonijiet tajbin għan-negozju u għall-kompetizzjoni ġusta għall-operaturi tat-trasport bit-triq (‘operaturi’). Billi r-rata ta’ mobbiltà tal-forza tax-xogħol fis-settur tat-trasport bit-triq hija għolja, huma meħtieġa regoli speċifiċi għas-settur biex jiżguraw bilanċ bejn il-libertà tal-operaturi li jipprovdu servizzi transfruntiera, il-moviment liberu tal-merkanzija, kundizzjonijiet adegwati ta’ xogħol u protezzjoni soċjali għax-xufiera.

(2)

Fid-dawl tar-rata għolja ta’ mobbiltà inerenti tas-servizzi tat-trasport bit-triq, jeħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari biex jiġi żgurat li x-xufiera jibbenefikaw mid-drittijiet li huma intitolati għalihom u li l-operaturi, li ħafna minnhom huma intrapriżi żgħar, ma jkollhomx iħabbtu wiċċhom ma’ ostakli amministrattivi sproporzjonati jew kontrolli diskriminatorji li jillimitaw bla bżonn il-libertà tagħhom li jipprovdu servizzi transfruntiera. Għall-istess raġuni, kwalunkwe regola nazzjonali applikata għat-trasport bit-triq trid tkun proporzjonata kif ukoll ġustifikata, b’kont meħud tal-ħtieġa li jkunu żgurati kundizzjonijiet tax-xogħol u protezzjoni soċjali adegwati għax-xufiera u li jkun iffaċilitat l-eżerċizzju tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi tat-trasport bit-triq abbażi ta’ kompetizzjoni ġusta bejn l-operaturi nazzjonali u dawk barranin.

(3)

Il-bilanċ bejn it-titjib tal-kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol għax-xufiera u l-iffaċilitar tal-eżerċizzju tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi tat-trasport bit-triq abbażi ta’ kompetizzjoni ġusta bejn l-operaturi nazzjonali u barranin huwa kruċjali għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern.

(4)

Wara li evalwaw l-effikaċja u l-effiċjenza tal-leġiżlazzjoni soċjali attwali tal-Unjoni fis-settur tat-trasport bit-triq, fid-dispożizzjonijiet eżistenti ġew identifikati ċerti lakuni u nuqqasijiet fl-infurzar tagħhom, fosthom dawk fir-rigward tal-użu ta’ kumpaniji fantażma. Barra minn hekk, jeżistu għadd ta’ diskrepanzi bejn l-Istati Membri fl-interpretazzjoni, l-applikazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ dawk id-dispożizzjonijiet, u dan joħloq piż amministrattiv kbir għax-xufiera u għall-operaturi. Dan joħloq inċertezza legali, li hija ta’ ħsara għall-kundizzjonijiet soċjali u dawk tax-xogħol tax-xufiera u għall-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni ġusta għall-operaturi fis-settur.

(5)

Sabiex jiġi żgurat li d-Direttivi 96/71/KE (4) u 2014/67/UE (5) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jiġu applikati korrettament, jenħtieġ li jissaħħu l-kontrolli u l-kooperazzjoni fil-livell tal-Unjoni fil-ġlieda kontra l-frodi marbuta mal-istazzjonar tax-xufiera.

(6)

Il-Kummissjoni, fil-proposta tagħha tat-8 ta’ Marzu 2016 għar-reviżjoni tad-Direttiva 96/71/KE, irrikonoxxiet li l-implimentazzjoni ta’ dik id-Direttiva tqajjem kwistjonijiet u diffikultajiet legali partikolari fis-settur tat-trasport bit-triq li huwa mobbli ħafna u indikat li dawk il-kwistjonijiet ikun li aħjar jiġu indirizzati permezz ta’ leġiżlazzjoni speċifika għas-settur tat-trasport bit-triq.

(7)

Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effikaċi u proporzjonata tad-Direttiva 96/71/KE fis-settur tat-trasport bit-triq, jeħtieġ li jiġu stabbiliti regoli speċifiċi għas-settur li jirriflettu l-partikolaritajiet tal-forza tax-xogħol mobbli ħafna fis-settur tat-trasport bit-triq u li jipprovdu bilanċ bejn il-protezzjoni soċjali tax-xufiera u l-libertà għall-operaturi li jipprovdu servizzi transfruntiera. Id-dispożizzjonijiet dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema, fid-Direttiva 96/71/KE, u dwar l-infurzar ta’ dawk id-dispożizzjonijiet, fid-Direttiva 2014/67/UE, japplikaw għas-settur tat-trasport bit-triq u jenħtieġ li jkunu suġġetti għar-regoli speċifiċi stabbiliti f’din id-Direttiva.

(8)

Billi s-settur tat-trasport huwa ta’ natura mobbli ħafna, ix-xufiera mhumiex ġeneralment stazzjonati fi Stat Membru ieħor b’kuntratt ta’ servizz għal żmien twil kif ġieli jkun il-każ f’setturi oħra. Għaldaqstant, jenħtieġ li jiġi ċċarat taħt liema ċirkostanzi r-regoli dwar l-istazzjonar fit-tul fid-Direttiva 96/71/KE ma japplikawx għal tali xufiera.

(9)

Jenħtieġ li regoli bilanċjati speċifiċi għas-settur dwar l-istazzjonar ikunu bbażati fuq l-eżistenza ta’ rabta suffiċjenti bejn ix-xufier u s-servizz pprovdut, u t-territorju ta’ Stat Membru ospitanti. Biex jiġi ffaċilitat l-infurzar ta’ dawk ir-regoli jenħtieġ li ssir distinzjoni bejn tipi differenti ta’ operazzjonijiet ta’ trasport skont il-grad ta’ konnessjoni mat-territorju tal-Istat Membru ospitanti.

(10)

Meta xufier iwettaq operazzjonijiet ta’ trasport bilaterali mill-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-impriża (‘l-Istat Membru ta’ stabbiliment’) lejn it-territorju ta’ Stat Membru ieħor jew lejn pajjiż terz jew lura lejn l-Istat Membru ta’ stabbiliment, in-natura tas-servizz hija marbuta mill-qrib mal-Istat Membru ta’ stabbiliment. Huwa possibbli li xufier iwettaq diversi operazzjonijiet ta’ trasport bilaterali matul vjaġġ wieħed. Dan ikun jikkostitwixxi restrizzjoni sproporzjonata għal-libertà li jiġu pprovduti servizzi ta’ trasport transfruntiera bit-triq jekk ir-regoli dwar l-istazzjonar, u għalhekk it-termini u l-kundizzjonijiet tal-impjieg garantiti fl-Istat Membru ospitanti, ikunu japplikaw għal tali operazzjonijiet bilaterali.

(11)

Jenħtieġ li jiġi ċċarat li t-trasport internazzjonali fi tranżitu tul it-territorju ta’ Stat Membru ma jikkostitwix sitwazzjoni ta’ stazzjonar. Dawn l-operazzjonijiet huma karatterizzati mill-fatt li x-xufier jgħaddi mill-Istat Membru mingħajr ma jgħabbi jew iħott merkanzija u mingħajr ma jtella’ jew iniżżel passiġġieri u għalhekk ma jkunx hemm rabta sinifikanti bejn l-attivitajiet tax-xufiera u l-Istat Membru ta’ tranżitu. Għaldaqstant, il-kwalifikazzjoni tal-preżenza tax-xufier fi Stat Membru bħala fi tranżitu ma taffettwax il-waqfiet, pereżempju, għal raġunijiet iġjeniċi.

(12)

Meta xufier ikun involut f’operazzjoni tat-trasport ikkombinata, in-natura tas-servizz ipprovdut matul il-parti inizjali jew finali tal-vjaġġ hija marbuta mill-qrib mal-Istat Membru ta’ stabbiliment jekk dik il-parti tal-vjaġġ waħidha tkun operazzjoni ta’ trasport bilaterali. B’kuntrast, meta l-operazzjoni ta’ trasport f’dik il-parti tal-vjaġġ titwettaq fl-Istat Membru ospitanti jew bħala operazzjoni ta’ trasport internazzjonali mhux bilaterali, hemm konnessjoni suffiċjenti mat-territorju ta’ Stat Membru ospitanti u għalhekk jenħtieġ li r-regoli dwar l-istazzjonar japplikaw.

(13)

Meta xufier iwettaq tipi oħra ta’ operazzjonijiet, b’mod partikolari operazzjonijiet ta’ kabotaġġ jew operazzjonijiet ta’ trasport internazzjonali mhux bilaterali, ikun hemm konnessjoni suffiċjenti mat-territorju tal-Istat Membru ospitanti. Ir-rabta teżisti fil-każ ta’ operazzjonijiet ta’ kabotaġġ kif definit fir-Regolamenti (KE) Nru 1072/2009 (6) u (KE) Nru 1073/2009 (7) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi l-operazzjoni ta’ trasport kollha kemm hi ssir fi Stat Membru ospitanti u s-servizz huwa b’hekk marbut mill-qrib mat-territorju tal-Istat Membru ospitanti. Operazzjoni ta’ trasport internazzjonali mhux bilaterali hija karatterizzata mill-fatt li x-xufier ikun involut fit-trasport internazzjonali barra mill-Istat Membru ta’ stabbiliment tal-impriża responsabbli għall-istazzjonar. Is-servizzi mwettqa huma għalhekk marbuta mal-Istati Membri ospitanti kkonċernati minflok mal-Istat Membru ta’ stabbiliment. F’dawk il-każijiet, regoli speċifiċi għas-settur huma meħtieġa biss fir-rigward tar-rekwiżiti amministrattivi u miżuri ta’ kontroll.

(14)

Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li, f’konformità mad-Direttiva 2014/67/UE, it-termini u l-kundizzjonijiet tal-impjieg imsemmija fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE, li huma stabbiliti b’liġi, regolament jew dispożizzjoni amministrattiva nazzjonali, jew bi ftehimiet kollettivi jew b’deċiżjoni arbitrali li, fit-territorji tagħhom, ikunu ġew iddikjarati universalment applikabbli jew li b’mod ieħor japplikaw f’konformità mal-Artikolu 3(1) u (8) tad-Direttiva 96/71/KE, isiru disponibbli b’mod aċċessibbli u trasparenti lill-impriżi ta’ trasport minn Stati Membri oħra u lix-xufiera stazzjonati. Dan jenħtieġ li jinkludi, fejn ikun rilevanti, dawk it-termini u l-kundizzjonijiet ta’ impjieg stabbiliti permezz ta’ ftehimiet kollettivi li ġeneralment ikunu applikabbli għall-impriżi simili kollha fiż-żona ġeografika kkonċernata. L-informazzjoni rilevanti jenħtieġ li, b’mod partikolari, tkopri l-elementi kostitwenti tar-rimunerazzjoni li tkun saret obbligatorja b’dawn l-istrumenti. F’konformità mad-Direttiva 2014/67/UE, irid jitfittex l-involviment tas-sħab soċjali.

(15)

L-operaturi tal-Unjoni qed iħabbtu wiċċhom ma’ kompetizzjoni li qiegħda dejjem tikber minn operaturi bbażati f’pajjiżi terzi. Għalhekk huwa tal-akbar importanza li jiġi żgurat li l-operaturi tal-Unjoni ma’ jbatux minn diskriminazzjoni. Skont l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva 96/71/KE, l-impriżi stabbiliti fi Stat li mhux membru m’għandhomx jingħataw trattamenti aktar favorevoli minn impriżi stabbiliti fi Stat Membru. Jenħtieġ li dan il-prinċipju japplika wkoll fir-rigward ta’ regoli speċifiċi dwar l-istazzjonar previsti f’dik id-Direttiva. Jenħtieġ, b’mod partikolari, li japplika meta operaturi ta’ pajjiżi terzi jwettqu operazzjonijiet ta’ trasport skont ftehimiet bilaterali jew multilaterali li jagħtu aċċess għas-suq tal-Unjoni.

(16)

Is-sistema multilaterali ta’ kwoti tal-Konferenza Ewropea tal-Ministri tat-Trasport (‘ECMT’) hija waħda mill-istrumenti ewlenin li jirregolaw l-aċċess għas-suq tal-Unjoni minn operaturi ta’ pajjiżi terzi u l-aċċess għas-swieq ta’ pajjiżi terzi minn operaturi tal-Unjoni. L-għadd ta’ permessi allokati lil kull pajjiż membru tal-ECMT jiġi deċiż kull sena. L-Istati Membri jenħtieġ li jirrispettaw l-obbligu tagħhom li ma jiddiskriminawx kontra impriżi tal-Unjoni, inkluż meta jiġu miftiehma l-kundizzjonijiet għall-aċċess għas-suq tal-Unjoni fl-ECMT.

(17)

Is-setgħa li jiġi nnegozjat u konkluż il-Ftehim Ewropew dwar il-Ħidma ta’ Ekwipaġġi ta’ Vetturi involuti fit-Trasport Internazzjonali bit-Triq (‘AETR’) hija tal-Unjoni bħala parti mill-kompetenzi esklużivi esterni tagħha. Jenħtieġ li l-Unjoni, f’konformità mal-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8), tallinja l-mekkaniżmi ta’ kontroll, li jistgħu jintużaw biex jiġi kkontrollat li impriżi minn pajjiż terz jirrispettaw ir-regoli soċjali nazzjonali u tal-Unjoni, mal-mekkaniżmi ta’ kontroll li japplikaw għall-impriżi tal-Unjoni.

(18)

Inqalgħu wkoll diffikultajiet fl-applikazzjoni tar-regoli dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema speċifikati fid-Direttiva 96/71/KE u r-regoli dwar ir-rekwiżiti amministrattivi stabbiliti fid-Direttiva 2014/67/UE għas-settur tat-trasport bit-triq li huwa mobbli ħafna. Miżuri nazzjonali mhux koordinati dwar l-applikazzjoni u l-infurzar tad-dispożizzjonijiet dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema fis-settur tat-trasport bit-triq iġġeneraw inċertezza tad-dritt u piż amministrattiv kbir fuq l-operaturi tal-Unjoni li mhumiex residenti. Dan ħoloq restrizzjonijiet bla bżonn fuq il-libertà li jiġu pprovduti servizzi ta’ trasport transfruntiera bit-triq, b’effetti kollaterali negattivi għall-impjiegi u l-kompetittività tal-operaturi. Għalhekk, jenħtieġ li r-rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ kontroll jiġu armonizzati. Dan jevita wkoll li l-operaturi jbatu minn dewmien bla bżonn.

(19)

Sabiex jiġi żgurat l-infurzar effettiv u effiċjenti tar-regoli speċifiċi għas-settur dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema u sabiex jiġi evitat piż amministrattiv sproporzjonat fuq l-operaturi mhux residenti fl-Unjoni, jenħtieġ li fis-settur tat-trasport bit-triq jiġu stabbiliti rekwiżiti amministrattivi u miżuri ta’ kontroll speċifiċi, filwaqt li jsir l-aħjar użu mill-għodod ta’ kontroll bħat-takografu diġitali. Sabiex il-konformità mal-obbligi stabbiliti f’din id-Direttiva u fid-Direttiva 96/71/KE tiġi mmonitorjata, u fl-istess ħin biex titnaqqas il-kumplessità ta’ dak il-kompitu, jenħtieġ li l-Istati Membri jitħallew jimponu biss fuq l-operaturi r-rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ kontroll speċifikati f’din id-Direttiva, li huma adattati għas-settur tat-trasport bit-triq.

(20)

L-impriżi tat-trasport jeħtieġu ċertezza legali dwar ir-regoli u r-rekwiżiti li jridu jikkonformaw magħhom. Dawk ir-regoli u r-rekwiżiti jenħtieġ li jkunu ċari, jinftiehmu u jkunu aċċessibbli faċilment għall-impriżi tat-trasport, u jenħtieġ li jippermettu li jitwettqu kontrolli effikaċi. Huwa importanti li regoli ġodda ma jintroduċux piż amministrattiv bla bżonn u li dawn iqisu kif xieraq l-interessi tal-intrapriżi żgħar u medji.

(21)

Il-piż amministrattiv u l-kompiti ta’ ġestjoni tad-dokumenti merfugħ mix-xufiera jenħtieġ li jkun raġonevoli. Għaldaqstant, filwaqt li ċerti dokumenti jenħtieġ li jkunu disponibbli fil-vetturi għall-ispezzjoni waqt kontrolli mal-ġenb tat-triq, dokumenti oħra jenħtieġ li jsiru disponibbli mill-operaturi permezz tal-interfaċċa pubblika konnessa mas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (“IMI”) stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9) u, fejn meħtieġ, mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ta’ stabbiliment tal-operatur. L-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jużaw il-qafas ta’ assistenza reċiproka bejn l-Istati Membri stabbilit fid-Direttiva 2014/67/UE.

(22)

Sabiex jiffaċilitaw il-kontroll tal-konformità mar-regoli dwar l-istazzjonar stabbiliti f’din id-Direttiva, l-operaturi jenħtieġ li jippreżentaw dikjarazzjoni tal-istazzjonament lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fejn jistazzjonaw xufiera.

(23)

Sabiex jonqos il-piż amministrattiv fuq l-operaturi, jeħtieġ li l-proċess li bih id-dikjarazzjonijiet tal-istazzjonament jintbagħtu u jiġu aġġornati jiġi ssimplifikat. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżviluppa interfaċċa pubblika multilingwi, li l-operaturi jkollhom aċċess għaliha u li permezz tagħha jistgħu jippreżentaw u jaġġornaw l-informazzjoni dwar l-istazzjonar u jippreżentaw dokumenti rilevanti oħra lill-IMI, skont kif meħtieġ.

(24)

Billi f’xi Stati Membri s-sħab soċjali jaqdu rwol kruċjali fl-infurzar tal-leġiżlazzjoni soċjali fis-settur tat-trasport bit-triq, jenħtieġ li l-Istati Membri jitħallew jipprovdu lis-sħab soċjali nazzjonali bl-informazzjoni rilevanti li tkun ġiet kondiviża permezz tal-IMI, għall-iskop waħdieni ta’ kontroll tal-konformità mar-regoli dwar l-istazzjonar b’rispett tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10). Jenħtieġ li l-informazzjoni rilevanti tiġi pprovduta lis-sħab soċjali permezz ta’ mezzi oħra barra mill-IMI.

(25)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, jenħtieġ li setgħat ta’ implimentazzjoni jiġu konferiti fuq il-Kummissjoni biex tispeċifika l-funzjonalitajiet tal-interfaċċja pubblika konnessa mal-IMI. Jenħtieġ li dawk is-setgħat ikunu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11).

(26)

L-infurzar adegwat, effettiv u konsistenti tar-regoli dwar il-ħin tax-xogħol u tal-mistrieħ huwa kruċjali għat-titjib tas-sikurezza fit-toroq, għall-protezzjoni tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera u għall-prevenzjoni tad-distorsjoni tal-kompetizzjoni li tirriżulta min-nuqqas ta’ konformità. Għalhekk, huwa mixtieq li l-ambitu tar-rekwiżiti uniformi eżistenti ta’ infurzar stabbiliti fid-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12) jiġi estiż sabiex jinkludi l-kontroll tal-konformità mad-dispożizzjonijiet dwar il-ħin tax-xogħol stabbiliti fid-Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13).

(27)

Minħabba s-serje ta’ data meħtieġa biex jitwettqu kontrolli tal-konformità mar-regoli dwar il-ħin tax-xogħol stabbiliti fid-Direttiva 2002/15/KE, il-firxa tal-kontrolli mal-ġenb tat-triq tiddependi fuq l-iżvilupp u l-introduzzjoni ta’ teknoloġija li tippermetti li jkun koprut perijodu ta’ żmien suffiċjenti. Il-kontrolli mal-ġenb tat-triq jenħtieġ li jkunu limitati għal dawk l-aspetti li jistgħu jiġu kkontrollati b’mod effiċjenti permezz tat-takografi u tagħmir ta’ reġistrazzjoni relatat abbord, u jenħtieġ li kontrolli komprensivi jitwettqu biss fil-bini tal-impriża.

(28)

Jenħtieġ li l-kontrolli mal-ġenb tat-triq jitwettqu b’effiċjenza u b’ħeffa, bil-ħsieb li l-kontrolli jitlestew fl-iqsar żmien possibbli u b’dewmien minimu għax-xufier. Jenħtieġ li ssir distinzjoni ċara bejn l-obbligi tal-operaturi u l-obbligi tax-xufiera.

(29)

Jenħtieġ li l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-Istati Membri tiġi promossa aktar permezz ta’ kontrolli miftiehma, u jenħtieġ li l-Istati Membri jaraw li din il-kooperazzjoni tiġi estiża għall-kontrolli fil-bini tal-impriża. L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, li l-ambitu tal-attivitajiet tagħha, kif stabbilit fl-Artikolu 1(4) tar-Regolament (UE) 2019/1149 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14), ikopri d-Direttiva 2006/22/KE, tista’ taqdi rwol importanti biex tgħin lill-Istati Membri jwettqu l-kontrolli miftiehma u tista’ tappoġġa sforzi ta’ edukazzjoni u taħriġ.

(30)

Il-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri fir-rigward tal-implimentazzjoni ta’ regoli soċjali fis-settur tat-trasport bit-triq instabet li kienet insuffiċjenti, u wasslet biex l-infurzar transfruntiera jkun aktar diffiċli, ineffiċjenti u inkonsistenti. Għalhekk huwa meħtieġ li jiġi stabbilit qafas għal komunikazzjoni effettiva u assistenza reċiproka, inkluż l-iskambju ta’ data dwar każijiet ta’ ksur u informazzjoni dwar prattiki tajba fil-qasam tal-infurzar.

(31)

Bil-ħsieb li titrawwem kooperazzjoni amministrattiva effikaċi u skambju effettiv ta’ fehmiet, ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15) jeżiġi l-interkonnessjoni mill-Istati Membri tar-reġistri elettroniċi nazzjonali (NER) tagħhom permezz tas-sistema tar-Reġistri Ewropej tal-Impriżi tat-Trasport bit-Triq (ERRU). L-informazzjoni aċċessibbli permezz ta’ dik is-sistema fil-kontrolli mal-ġenb tat-triq jenħtieġ li tiġi estiża.

(32)

Biex tiffaċilita u ttejjeb l-komunikazzjoni bejn l-Istati Membri, biex tiżgura applikazzjoni aktar uniformi tar-regoli soċjali fis-settur tat-trasport u biex tiffaċilita l-konformità tal-operaturi mar-rekwiżiti amministrattivi meta dawn jistazzjonaw ix-xufiera, jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżviluppa moduli ġodda, wieħed jew aktar, għall-IMI. Importanti li l-IMI tippermetti l-kontrolli tal-validità tad-dikjarazzjonijiet tal-istazzjonament jitweqqtu waqt kontrolli mal-ġenb tat-triq.

(33)

L-iskambju ta’ informazzjoni fil-kuntest ta’ kooperazzjoni amministrattiva u assistenza reċiproka effettivi jenħtieġ li jikkonforma mar-regoli dwar il-protezzjoni ta’ data personali stabbiliti fir-Regolamenti (UE) 2016/679 u (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16). Jenħtieġ li l-iskambju ta’ informazzjoni permezz tal-IMI jikkonforma wkoll mar-Regolament (UE) Nru 1024/2012.

(34)

Sabiex jittejbu l-effikaċja, l-effiċjenza u l-konsistenza tal-infurzar, tajjeb li jiġu żviluppati l-karatteristiċi u li jiġi estiż l-użu tas-sistemi nazzjonali eżistenti tal-klassifikazzjoni tar-riskju. L-aċċess għad-data fis-sistemi tal-klassifikazzjoni tar-riskju jippermetti lill-awtoritajiet ta’ kontroll kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat sabiex jimmira aħjar il-kontrolli lejn l-operaturi mhux konformi. Formula komuni għall-kalkolu tal-klassifikazzjoni tar-riskju ta’ impriża tat-trasport jenħtieġ li tikkontribwixxi għal trattament aktar ġust tal-operaturi waqt il-kontrolli.

(35)

Minħabba d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, jenħtieġ li s-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni skont id-Direttiva 2006/22/KE ikunu allinjati mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

(36)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/22/KE, jenħtieġ li setgħat ta’ implimentazzjoni jiġu konferiti fuq il-Kummissjoni biex iżżid il-persentaġġ minimu ta’ ġranet maħduma mix-xufiera vverifikati mill-Istati Membri għal 4 %; biex tkompli tiċċara d-definizzjonijiet tal-kategoriji tal-istatistiċi li għandhom jiġu miġbura; biex taħtar korp għall-promozzjoni attiva tal-iskambju ta’ data, ta’ esperjenzi u ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri; biex tistabbilixxi formula komuni għall-kalkolu tal-kejl tar-riskju għal impriża; biex tistabbilixxi linji gwida dwar l-aqwa prattika ta’ infurzar; biex tistabbilixxi approċċ komuni għar-reġistrar u l-kontroll ta’ perijodi ta’ xogħol ieħor u għar-reġistrar u l-kontroll ta’ perijodi ta’ mill-anqas ġimgħa waħda li matula xufier ma jkunx fil-vettura u ma jkunx jista’ jwettaq xi attivitajiet b’dik il-vettura; u biex tippromwovi approċċ komuni għall-implimentazzjoni ta’ dik id-Direttiva, biex tħeġġeġ koerenza fl-approċċ bejn awtoritajiet tal-infurzar u interpretazzjoni armonizzata tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 bejn l-awtoritajiet tal-infurzar u biex tiffaċilita djalogu bejn is-settur tat-trasport u l-awtoritajiet tal-infurzar.. B’mod partikolari, meta tadotta atti ta’ implimentazzjoni għall-iżvilupp ta’ formula komuni għall-kalkolu ta’ klassifikazzjoni tar-riskju għal impriża, il-Kummissjoni jenħtieġ li tiżgura trattament ugwali tal-impriżi meta tqis il-kriterji speċifikati f’din id-Direttiva. Jenħtieġ li dawk is-setgħat ikunu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

(37)

Sabiex jiġu riflessi l-iżviluppi fl-aħjar prattika fir-rigward tal-kontrolli u t-tagħmir standard li jrid ikun disponibbli lill-unitajiet ta’ infurzar u sabiex jiġu stabbiliti jew aġġornati l-piż tas-serjetà tal-ksur tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 jew (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (17), is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti f’konformità mal-Artikolu 290 TFUE jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emendar, rispettivament, tal-Annessi I u II u l-Anness III tad-Direttiva 2006/22/KE. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa waqt il-ħidma tagħha ta’ tħejjija, anke fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (18). B’mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom sistematikament aċċess għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

(38)

Għaldaqstant jenħtieġ li d-Direttiva 2006/22/KE tiġi emendata skont dan.

(39)

Ċerti regoli speċjali dwar l-istazzjonar huma indirizzati lill-impriżi tat-trasport u dawn ibatu l-konsegwenzi ta’ kwalunkwe ksur ta’ dawk ir-regoli li jikkommettu. Madankollu, sabiex jiġi evitat abbuż minn impriżi b’kuntratt ta’ servizzi ta’ trasport minn operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq, jenħtieġ li l-Istati Membri jipprevedu wkoll regoli ċari u prevedibbli dwar sanzjonijiet kontra l-konsenjaturi, l-ispedizjoniera, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi f’każijiet fejn dawn kienu jafu, jew, fid-dawl taċ-ċirkostanzi kollha rilevanti messhom kienu jafu, li s-servizzi tat-trasport li kkummissjonaw kienu jinvolvu ksur tar-regoli speċjali dwar l-istazzjonar.

(40)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni ġusta u kundizzjonijiet ekwi għall-ħaddiema u għan-negozji, jeħtieġ li jsir progress lejn infurzar intelliġenti u li jingħata l-appoġġ kollu possibbli għall-introduzzjoni u l-użu sħiħ ta’ sistemi ta’ klassifikazzjoni tar-riskji.

(41)

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta l-impatt tal-applikazzjoni u tal-infurzar tar-regoli dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema fuq is-settur tat-trasport bit-triq u tippreżenta rapport dwar ir-riżultati ta’ dik il-valutazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, flimkien ma’ proposta leġiżlattiva, fejn xieraq.

(42)

Minħabba li l-għanijiet ta’ din id-Direttiva, jiġifieri biex min naħa jiġu żgurati kundizzjonijiet tax-xogħol u protezzjoni soċjali xierqa għax-xufiera, u min-naħa l-oħra, kundizzjonijiet tajbin għan-negozju u għall-kompetizzjoni ġusta għall-operaturi, ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jistgħu pjuttost, minħabba fl-iskala u l-effetti ta’ din id-Direttiva, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

(43)

Il-miżuri nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva jenħtieġ li japplikaw mid-data ta’ 18-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. Id-Direttiva (UE) 2018/957 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (19) għandha tapplika għas-settur tat-trasport bit-triq, f’konformità mal-Artikolu 3(3) ta’ dik id-Direttiva, mit-2 ta’ Frar 2022,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Regoli speċifiċi dwar l-istazzjonar tax-xufiera

1.   Dan l-Artikolu jistabbilixxi regoli speċifiċi fir-rigward ta’ ċerti aspetti tad-Direttiva 96/71/KE b’rabta mal-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq u tad-Direttiva 2014/67/UE b’rabta mar-rekwiżiti amministrattivi u mal-miżuri ta’ kontroll għall-istazzjonar ta’ dawk ix-xufiera.

2.   Dawn ir-regoli speċifiċi japplikaw għax-xufiera impjegati minn intrapriżi stabbiliti fi Stat Membru li jieħdu l-miżura tranżnazzjonali msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 1(3) tad-Direttiva 96/71/KE.

3.   Minkejja l-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 96/71/KE, xufier ma għandux jitqies stazzjonat għall-fini tad-Direttiva 96/71/KE meta jwettaq operazzjonijiet ta’ trasport bilaterali fir-rigward ta’ merkanzija.

Għall-fini ta’ din id-Direttiva, operazzjoni ta’ trasport bilaterali fir-rigward ta’ merkanzija tfisser il-moviment ta’ merkanzija, abbażi ta’ kuntratt ta’ trasport, mill-Istat Membru ta’ stabbiliment, kif definit fl-Artikolu 2(8) tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009, lejn Stat Membru ieħor jew lejn pajjiż terz, jew minn Stat Membru ieħor jew pajjiż terz lejn l-Istat Membru ta’ stabbiliment.

Mit-2 ta’ Frar 2022, li hija d-data li minnha x-xufiera huma meħtieġa, skont l-Artikolu 34(7) tar-Regolament (UE) Nru 165/2014, li jirreġistraw manwalment id-data dwar il-qsim tal-fruntieri, l-Istati Membri għandhom japplikaw l-eżenzjoni għall-operazzjonijiet ta’ trasport bilaterali fir-rigward tal-merkanzija stabbilita fl-ewwel u t-tieni subparagrafi ta’ dan il-paragrafu anki meta, minbarra li jwettaq operazzjoni ta’ trasport bilaterali, ix-xufier iwettaq attività waħda ta’ tagħbija u/jew ħatt fl-Istati Membri jew f’pajjiżi terzi li x-xufier jgħaddi minnhom, dment li x-xufier ma jgħabbix merkanzija u jħottha fl-istess Stat Membru.

Meta operazzjoni ta’ trasport bilaterali li tibda mill-Istat Membru ta’ stabbiliment u li matulha ma tkun twettqet ebda attività addizzjonali tkun segwita minn operazzjoni ta’ trasport bilaterali lejn l-Istat Membru ta’ stabbiliment, l-eżenzjoni għal attivitajiet addizzjonali stabbilita fit-tielet subparagrafu għandha tapplika għal massimu ta’ żewġ attivitajiet addizzjonali ta’ tagħbija u/jew ħatt, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fit-tielet subparagrafu.

L-eżenzjonijiet għall-attivitajiet addizzjonali stabbiliti fit-tielet u fir-raba’ subparagrafi ta’ dan il-paragrafu għandhom japplikaw biss sad-data li minnha jridu jitwaħħlu għall-ewwel darba takografi intelliġenti li jikkonformaw mar-rekwiżit ta’ reġistrazzjoni tal-qsim tal-fruntieri u l-attivitajiet addizzjonali msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 8(1) tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 fil-vetturi reġistrati fi Stat Membru, skont ir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 8(1)ta’ dak ir-Regolament. Minn dik id-data l-eżenzjonijiet għall-attivitajiet addizzjonali stabbiliti fit-tielet u fir-raba’ subparagrafi ta’ dan il-paragrafu għandhom japplikaw biss għax-xufiera li jużaw vetturi li jkollhom takografi intelliġenti, kif previst fl-Artikoli 8, 9 u 10 ta’ dak ir-Regolament.

4.   Minkejja l-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 96/71/KE, xufier ma għandux jitqies stazzjonat għall-fini tad-Direttiva 96/71/KE meta jwettaq operazzjonijiet ta’ trasport bilaterali fir-rigward ta’ passiġġieri.

Għall-fini ta’ din id-Direttiva, operazzjoni ta’ trasport bilaterali fit-trasport internazzjonali okkażjonali jew regolari ta’ passiġġieri, fit-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 1073/2009, hija meta xufier iwettaq kwalunkwe waħda mill-operazzjonijiet li ġejjin:

(a)

jiġbor passiġġieri fl-Istat Membru ta’ stabbiliment u jniżżilhom fi Stat Membru ieħor jew f’pajjiż terz;

(b)

jiġbor passiġġieri fi Stat Membru jew f’pajjiż terz u jniżżilhom fl-Istat Membru ta’ stabbiliment; jew

(c)

jiġbor u jniżżel passiġġieri fl-Istat Membru ta’ stabbiliment għall-fini tat-twettiq ta’ eskursjonijiet lokali fi Stat Membru ieħor jew f’pajjiż terz, f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1073/2009.

Mit-2 ta’ Frar 2022, li tkun id-data li minnha x-xufiera jkunu meħtieġa, skont l-Artikolu 34(7) tar-Regolament (UE) Nru 165/2014, li jirreġistraw manwalment id-data dwar il-qsim tal-fruntieri, l-Istati Membri għandhom japplikaw l-eżenzjoni għall-operazzjonijiet tat-trasport bilaterali fir-rigward ta’ passiġġieri stabbilita fl-ewwel u t-tieni subparagrafi ta’ dan il-paragrafu wkoll meta, minbarra t-twettiq ta’ operazzjoni ta’ trasport bilaterali, ix-xufier jiġbor passiġġieri darba u/jew iniżżel passiġġieri darba fl-Istati Membri jew pajjiżi terzi li x-xufier jgħaddi minnhom, dment li x-xufier ma joffrix servizzi tat-trasport tal-passiġġieri bejn żewġ postijiet fi ħdan l-Istat Membru li jkun għadda minnu. L-istess għandu japplika għall-vjaġġ ta’ ritorn.

L-eżenzjoni għal attivitajiet addizzjonali stabbilita fit-tielet subparagrafu ta’ dan il-paragrafu għandha tapplika biss sad-data li minnha jridu jitwaħħlu għall-ewwel darba takografi intelliġenti li jikkonformaw mar-rekwiżit tar-reġistrazzjoni tal-qsim tal-fruntieri u l-attivitajiet addizzjonali msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 8(1) tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 fil-vetturi reġistrati fi Stat Membru, skont ir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 8(1) ta’ dak ir-Regolament. Minn dik id-data l-eżenzjoni għall-attivitajiet addizzjonali stabbilita fit-tielet subparagrafu ta’ dan il-paragrafu għandha tapplika biss għax-xufiera li jużaw vetturi li jkollhom takografi intelliġenti, kif previst fl-Artikoli 8, 9 u 10 ta’ dak ir-Regolament.

5.   Minkejja l-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 96/71/KE, xufier ma għandux jiġi kkunsidrat bħala stazzjonat għall-fini tad-Direttiva 96/71/KE meta x-xufier jgħaddi minn territorju ta’ Stat Membru mingħajr ma jgħabbi jew iħott merkanzija u mingħajr ma jtella’ jew iniżżel passiġġieri.

6.   Minkejja l-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 96/71/KE, xufier ma għandux ikun ikkunsidrat stazzjonat għall-fini tad-Direttiva 96/71/KE meta jkun qed iwettaq il-parti tal-vjaġġ inizjali jew finali ta’ operazzjoni ta’ trasport ikkombinata kif definita fid-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE (20), jekk il-parti tal-vjaġġ waħidha tikkonsisti f’operazzjonijiet ta’ trasport bilaterali, kif definiti fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu.

7.   Xufier li jwettaq operazzjonijiet ta’ kabotaġġ kif definit fir-Regolamenti (KE) Nru 1072/2009 u (KE) Nru 1073/2009 għandu jitqies bħala stazzjonat skont id-Direttiva 96/71/KE.

8.   Stazzjonament għandu, għall-fini tal-Artikolu 3(1a) tad-Direttiva 96/71/KE, jitqies bħala li jintemm meta x-xufier iħalli l-Istat Membru ospitanti fit-twettiq tat-trasport internazzjonali ta’ merkanzija jew passiġġieri. Dak il-perijodu ta’ stazzjonar m’għandux jiġi kumulat ma’ perijodi ta’ stazzjonar preċedenti fil-kuntest ta’ tali operazzjonijiet internazzjonali mwettqa mill-istess xufier jew minn xufier ieħor li huwa jissostitwixxi.

9.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, f’konformità mad-Direttiva 2014/67/UE, it-termini u l-kundizzjonijiet tal-impjieg imsemmija fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE, li huma stabbiliti f’liġi, regolament jew dispożizzjoni amministrattiva nazzjonali, jew bi ftehimiet kollettivi jew b’sentenza ta’ arbitraġġ li, fit-territorji tagħhom, ikunu ġew iddikjarati universalment applikabbli jew li b’mod ieħor japplikaw f’konformità mal-Artikolu 3(1) u (8) tad-Direttiva 96/71/KE, isiru disponibbli b’mod aċċessibbli u trasparenti lill-impriżi ta’ trasport minn Stati Membri oħra u lix-xufiera stazzjonati. L-informazzjoni rilevanti għandha, b’mod partikolari, tkopri l-elementi kostitwenti tar-remunerazzjoni magħmula obbligatorji minn tali strumenti, inkluż, fejn rilevanti, bi ftehimiet kollettivi li huma ġeneralment applikabbli għall-impriżi simili kollha fiż-żona ġeografika kkonċernata.

10.   Impriżi ta’ trasport stabbiliti fi Stat mhux Membru ma għandhomx jingħataw trattament aktar favorevoli minn impriżi stabbiliti fi Stat Membru, inkluż meta jwettqu operazzjonijiet ta’ trasport skont ftehimiet bilaterali jew multilaterali li jagħtu aċċess għas-suq tal-Unjoni jew partijiet minnu.

11.   B’deroga mill-Artikolu 9(1) u (2) tad-Direttiva 2014/67/UE, l-Istati Membri jistgħu jimponu biss ir-rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta’ kontroll li ġejjin fir-rigward tal-istazzjonar tax-xufiera:

(a)

obbligu li l-operatur stabbilit fi Stat Membru ieħor jippreżenta dikjarazzjoni tal-istazzjonament lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali ta’ Stat Membru li x-xufier ikun stazzjonat fih mhux aktar tard minn meta jibda l-istazzjonament, billi juża formola standard multilingwi tal-interfaċċa pubblika konnessa mas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (“IMI”), stabbilita permezz tar-Regolament (UE) Nru 1024/2012; dik id-dikjarazzjoni tal-istazzjonament għandha tikkonsisti mill-informazzjoni li ġejja:

(i)

l-identità tal-operatur, tal-inqas fil-forma tan-numru tal-liċenzja Komunitarja meta n-numru jkun disponibbli;

(ii)

id-dettalji ta’ kuntatt ta’ maniġer tat-trasport jew ta’ persuna oħra ta’ kuntatt fl-Istat Membru ta’ stabbiliment biex jikkomunikaw mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti li fih ikunu qed jiġu pprovduti s-servizzi u biex jibagħtu u jirċievu dokumenti jew avviżi;

(iii)

l-identità, l-indirizz tal-post ta’ residenza u n-numru tal-liċenzja tas-sewqan tax-xufier;

(iv)

id-data tal-bidu tal-kuntratt ta’ impjieg tax-xufier, u l-liġi applikabbli għalih;

(v)

id-data prevista tal-bidu u tat-tmiem tal-istazzjonament;

(vi)

il-pjanċi tal-vetturi bil-mutur;

(vii)

jekk is-servizzi tat-trasport imwettqa jkunux il-ġarr tal-merkanzija, it-trasport tal-passiġġieri, it-trasport internazzjonali jew l-operazzjonijiet ta’ kabotaġġ;

(b)

obbligu għall-operatur li jiżgura li x-xufier ikollu għad-dispożizzjoni tiegħu fuq karta jew f’forma elettronika u obbligu biex ix-xufier iżomm u jagħmel disponibbli meta jkun mitlub mal-ġenb tat-triq:

(i)

kopja tad-dikjarazzjoni tal-istazzjonament ippreżentata permezz tal-IMI;

(ii)

evidenza tal-operazzjonijiet tat-trasport li jseħħu fl-Istat Membru ospitanti, bħal nota ta’ konsenja elettronika (e-CMR) jew l-evidenza msemmija fl-Artikolu 8(3) tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009;

(iii)

ir-reġistrazzjonijiet tat-takografu u b’mod partikolari s-simboli tal-Istati Membri li fihom kien preżenti x-xufier meta kien qed iwettaq operazzjonijiet tat-trasport internazzjonali bit-triq jew operazzjonijiet ta’ kabotaġġ, f’konformità mar-rekwiżiti tar-reġistrazzjoni u ż-żamma tar-rekords skont ir-Regolamenti (KE) Nru 561/2006 u (UE) Nru 165/2014;

(c)

obbligu li l-operatur jibgħat permezz tal-interfaċċa pubblika konnessa mal-IMI, wara l-perijodu ta’ stazzjonar, fuq talba diretta tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fejn ikun seħħ l-istazzjonament, kopji tad-dokumenti msemmija fil-punt (b) (ii) u (iii) ta’ dan il-paragrafu kif ukoll dokumentazzjoni relatata mar-remunerazzjoni tax-xufier fir-rigward tal-perijodu tal-istazzjonar, il-kuntratt tal-impjieg jew dokument ekwivalenti fit-tifsira tal-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 91/533/KEE (21), l-iskedi bil-ħinijiet tax-xogħol tax-xufier, u prova ta’ ħlas.

L-operatur għandu jibgħat id-dokumentazzjoni permezz tal-interfaċċa pubblika konnessa mal-IMI mhux aktar tard minn tmien ġimgħat mid-data tat-talba. Jekk l-operatur jonqos milli jissottometti d-dokumentazzjoni mitluba f’dak il-perijodu, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun seħħ l-istazzjonament jistgħu jitolbu, permezz tal-IMI, l-assistenza tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta’ stabbiliment, f’konformità mal-Artikoli 6 u 7 tad-Direttiva 2014/67/UE. Meta ssir talba għal assistenza reċiproka bħal din, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-istabbiliment tal-operatur għandu jkollhom aċċess għad-dikjarazzjoni tal-istazzjonament u għal informazzjoni rilevanti oħra mressqa mill-operatur permezz tal-interfaċċa pubblika konnessa mal-IMI.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ta’ stabbiliment għandhom jiżguraw li jipprovdu d-dokumentazzjoni mitluba lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun sar l-istazzjonament permezz tal-IMI fi żmien 25 jum ta’ xogħol mill-jum tat-talba għal assistenza reċiproka.

Biex ikun aċċertat jekk xufier m’għandux jitqies stazzjonat skont il-paragrafi 3 u 4 ta’ dan l-Artikolu, l-Istati Membri jistgħu jimponu biss bħala miżura ta’ kontroll obbligu għax-xufier li jżomm u jqiegħed għad-dispożizzjoni, fejn mitlub f’kontroll mal-ġenb tat-triq, fuq karta jew f’forma elettronika, l-evidenza tat-trasport internazzjonali rilevanti, bħal nota ta’ konsenja elettronika (e-CMR) jew l-evidenza msemmija fl-Artikolu 8(3) tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009, u r-reġistrazzjonijiet tat-takografu, kif imsemmija fil-punt (b) (iii) ta’ dan il-paragrafu.

12.   Għall-finijiet ta’ kontroll, l-operatur għandu jżomm id-dikjarazzjonijiet tal-istazzjonament imsemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 11 aġġornati fl-interfaċċa pubblika konnessa mal-IMI.

13.   L-informazzjoni mid-dikjarazzjonijiet tal-istazzjonament għandha tinżamm fir-repożitorju tal-IMI għall-fini ta’ kontrolli għal perijodu ta’ 24 xahar.

Stat Membru jista’ jippermetti lill-awtorità kompetenti li tipprovdi lis-sħab soċjali permezz ta’ mezzi oħra milli l-IMI b’informazzjoni rilevanti disponibbli fl-IMI sa fejn meħtieġ għall-fini tal-verifika tal-konformità mar-regoli dwar l-istazzjonar u f’konformità mal-liġi u l-prattiki nazzjonali, dment li:

(a)

l-informazzjoni tkun relatata ma’ stazzjonament fit-territorju tal-Istat Membru kkonċernat;

(b)

l-informazzjoni tintuża esklussivament għall-fini tal-infurzar tar-regoli dwar l-istazzjonar; u

(c)

kwalunkwe ipproċessar tad-data jsir f’konformità mar-Regolament (UE) 2016/679.

14.   Sat-2 ta’ Frar 2021, il-Kummissjoni għandha tispeċifika, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, il-funzjonalitajiet tal-interfaċċa pubblika konnessa mal-IMI. Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 4(2).

15.   L-Istati Membri għandhom jevitaw dewmien bla bżonn fl-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ kontroll li jistgħu jaffettwaw it-tul taż-żmien u d-dati tal-istazzjonament.

16.   L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri għandhom jikkooperaw mill-qrib u għandhom jagħtu assistenza reċiproka u l-informazzjoni rilevanti kollha lil xulxin, soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 2014/67/UE u fir-Regolament (KE) Nru 1071/2009.

Artikolu 2

Emendar tad-Direttiva 2006/22/KE

Id-Direttiva 2006/22/KE hija emendata kif ġej:

(1)

it-titolu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Id-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar il-kundizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 561/2006 u (UE) Nru 165/2014 u tad-Direttiva 2002/15/KE fir-rigward tal-leġiżlazzjoni soċjali relatata ma’ attivitajiet tat-trasport bit-triq, u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE”;

(2)

l-Artikolu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 1

Suġġett

Din id-Direttiva tistabbilixxi l-kundizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 561/2006 (*1) u (UE) Nru 165/2014 (*2) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u tad-Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*3).”

(*1)  Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1)."

(*2)  Ir-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Frar 2014 dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta’ reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq (ĠU L 60, 28.2.2014, p. 1)."

(*3)  Id-Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2002 dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta’ ħaddiema li jwettqu attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq (ĠU L 80, 23.3.2002, p. 35).”;"

(3)

l-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 1, it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Dawn il-kontrolli għandhom ikopru kull sena kampjun wiesa’ u rappreżentattiv ta’ ħaddiema mobbli, xufiera, impriżi u vetturi li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 561/2006 u (UE) Nru 165/2014 u ta’ ħaddiema mobbli u xufiera li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2002/15/KE. Il-kontrolli mal-ġenb tat-triq dwar il-konformità mad-Direttiva 2002/15/KE għandhom ikunu limitati għal aspetti li jistgħu jkunu vverifikatri b’mod effiċjenti bl-użu tat-takografu u t-tagħmir ta’ reġistrazzjoni relatat. Kontroll komprensiv dwar il-konformità mad-Direttiva 2002/15/KE jista’ jsir biss fil-bini tal-impriża.”;

(b)

fil-paragrafu 3, l-ewwel u t-tieni subparagrafi huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Kull Stat Membru għandu jorganizza kontrolli b’tali mod li jsiru kontrolli fuq mill-inqas 3 % tal-jiem li jkunu nħadmu mix-xufiera ta’ vetturi li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 561/2006 u (UE) Nru 165/2014. Waqt li jkun qed isir il-kontroll mal-ġenb tat-triq, ix-xufier għandu jkun jista’ jikkuntattja lill-uffiċċju prinċipali, lill-maniġer tat-trasport jew lil kwalunkwe persuna jew entità oħra sabiex jipprovdu, qabel it-tmiem tal-kontroll mal-ġenb tat-triq, kwalunkwe evidenza li tkun instabet li kienet nieqsa abbord; dan huwa mingħajr preġudizzju għall-obbligu tax-xufier li jiżgura l-użu xieraq tat-tagħmir tat-takografu.

Mill-1 ta’ Jannar 2012 il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, iżżid il-persentaġġ minimu għal 4 %, dment li l-istatistika miġbura skont l-Artikolu 3 turi li, bħala medja, aktar minn 90 % tal-vetturi kollha kkontrollati huma mgħammra b’takografu diġitali. Meta tieħu d-deċiżjoni tagħha, il-Kummissjoni għandha tqis ukoll l-effettività tal-miżuri ta’ infurzar eżistenti, b’mod partikolari d-disponibbiltà tad-data tat-takografu diġitali fil-bini tal-impriżi. Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 12(2).”;

(c)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“3a.   Kull Stat Membru għandu jorganizza verifiki rigward il-konformità mad- Direttiva 2002/15/KE, filwaqt li titqies is-sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju prevista fl-Artikolu 9 ta’ din id-Direttiva. Dawk il-verifiki għandhom ikunu mmirati lejn impriża jekk wieħed jew iktar mix-xufiera tagħha jkunu kontinwament jew serjament qed jiksru r-Regolament (KE) Nru 561/2006 jew (UE) Nru 165/2014.”;

(d)

il-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“4.   L-informazzjoni ppreżentata lill-Kummissjoni f’konformità mal-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 u l-Artikolu 13 tad-Direttiva 2002/15/KE għandha tinkludi l-għadd ta’ xufiera li sarulhom kontrolli mal-ġenb tat-triq, l-għadd ta’ kontrolli li jkunu saru fil-bini tal-impriżi, l-għadd ta’ jiem ta’ xogħol li saru kontrolli dwarhom u l-għadd u t-tipi ta’ ksur li ġew irrappurtati, u u għandha tindika jekk ġewx trasportati passiġġieri jew ġietx ittrasportata merkanzija.”;

(4)

il-ħames paragrafu tal-Artikolu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha, jekk tkun meħtieġa, tiċċara ulterjorment, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, id-definizzjonijiet tal-kategoriji msemmija fil-punti (a) u (b) tal-ewwel paragrafu. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 12(2).”;

(5)

l-Artikolu 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 5

Kontrolli miftiehma

L-Istati Membri għandhom, tal-anqas sitt darbiet fis-sena, iwettqu kontrolli miftiehma mal-ġenb tat-triq fuq xufiera u vetturi li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 jew (UE) Nru 165/2014. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jagħmlu ħilithom biex jorganizzaw kontrolli miftiehma fil-bini tal-impriżi.

Dawn il-kontrolli miftiehma għandhom isiru fl-istess ħin mill-awtoritajiet tal-infurzar ta’ żewġ Stati Membri jew aktar, kull waħda topera fit-territorju tagħha.”;

(6)

fl-Artikolu 6, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Il-kontrolli fil-bini tal-impriża għandhom ikunu ppjanati fid-dawl tal-esperjenza tal-passat fir-rigward tad-diversi tipi ta’ trasport u ta’ impriżi. Dawn għandhom jitwettqu wkoll jekk waqt il-kontroll mal-ġenb tat-triq jinstab xi ksur serju tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 jew (UE) Nru 165/2014 jew tad-Direttiva 2002/15/KE.”;

(7)

l-Artikolu 7(1) huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa emendat kif ġej:

(i)

il-punt (b) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(b)

li jgħaddi l-prospetti tal-istatistika li jsiru kull sentejn lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 561/2006;”;

(ii)

jiżdied il-punt li ġej:

“(d)

sabiex jiġi żgurat skambju ta’ informazzjoni mal-Istati Membri l-oħra skont l-Artikolu 8 ta’ din id-Direttiva fir-rigward tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva u d-Direttiva 2002/15/KE.”;

(b)

il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“3.   L-iskambju ta’ data, ta’ esperjenza u ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri għandu jiġi promoss b’mod attiv, primarjament, pero’ mhux esklussivament permezz tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 12(1) u kwalunkwe korp li tista’ tinnomina l-Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 12(2).”;

(8)

l-Artikolu 8 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 8

Skambju ta’ informazzjoni

“1.   Informazzjoni li ssir disponibbli bilateralment skont l-Artikolu 22(3) tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 għandha tiġi skambjata ukoll bejn il-korpi nominati notifikati lill-Kummissjoni f’konformità mal-Artikolu 7 ta’ din id-Direttiva:

(a)

tal-anqas darba kull sitt xhur mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva;

(b)

fuq talba motivata minn Stat Membru f’każijiet individwali.

2.   Stat Membru għandu jipprovdi l-informazzjoni mitluba minn Stat Membru ieħor skont il-punt (b) tal-paragrafu 1 fi żmien 25 jum ta’ xogħol minn meta tasal it-talba. Jista’ jiġi miftiehem limitu ta’ żmien iqsar bi qbil reċiproku bejn l-Istati Membri. F’każijiet urġenti jew f’każijiet li jeħtieġu biss konsultazzjoni sempliċi tar-reġistri, bħal reġistri ta’ sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju, l-informazzjoni mitluba għandha tiġi pprovduta fi żmien tlett ijiem ta’ xogħol.

Meta l-Istat Membru li tkun saritlu t-talba jikkunsidra li t-talba mhijiex motivata biżżejjed, għandu jinforma lill-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba b’dan, fi żmien għaxart ijiem ta’ xogħol mill-wasla tat-talba. L-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba għandu jissostanzja aktar it-talba. Meta l-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba ma jkunx jista’ jissostanzja aktar it-talba, l-Istat Membru li tkun saritlu t-talba jista’ jiċħad it-talba.

Meta jkun diffiċli jew impossibbli li tinkiseb konformità ma’ talba għal informazzjoni jew li jsiru kontrolli, spezzjonijiet jew investigazzjonijiet, l-Istat Membru li tkun saritlu t-talba għandu jgħarraf lill-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba b’dan fi żmien għaxart ijiem ta’ xogħol mill-wasla tat-talba u jipprovdi raġunijiet biex jiġġustifika debitament dik id-diffikultà jew l-impossibbiltà. L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiddiskutu ma’ xulxin bil-ħsieb li tinstab soluzzjoni.

Fil-każ ta’ dewmien persistenti fl-għoti ta’ informazzjoni lill-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jiġi stazzjonat il-ħaddiem, il-Kummissjoni għandha tiġi infurmata u għandha tieħu l-miżuri xierqa.

3.   L-iskambju ta’ informazzjoni previst f’dan l-Artikolu għandu jiġi implimentat permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (‘IMI’), stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*4). Dan ma japplikax għall-informazzjoni li l-Istati Membri jiskambjaw permezz ta’ konsultazzjoni diretta tar-reġistri elettroniċi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 16(5) tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*5).

(*4)  Ir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/49/KE (‘ir-Regolament tal-IMI’) (ĠU L 316, 14.11.2012, p. 1)."

(*5)  Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 51).”;"

(9)

l-Artikolu 9 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   L-Istati Membri għandhom jintroduċu sistema ta’ klassifikazzjoni tar-riskju għall-impriżi bbażata fuq l-għadd u s-serjetà ta’ kwalunkwe każ ta’ ksur tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 jew tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 jew tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva 2002/15/KE mwettqa minn impriża individwali.

Sat-2 ta’ Ġunju 2021 il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi formula komuni għall-kalkolu tal-klassifikazzjoni tar-riskju ta’ impriża. Dik il-formula komuni għandha tqis l-għadd, is-serjetà u l-frekwenza tal-okkorrenza ta’ ksur u r-riżultati tal-kontrolli meta ma jkun instab ebda ksur, kif ukoll jekk impriża tat-trasport bit-triq kinitx qed tagħmel użu mit-takografu intelliġenti, skont il-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 165/2014, fil-vetturi kollha tagħha. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 12(2) ta’ din id-Direttiva.”;

(b)

fil-paragrafu 2, titħassar it-tieni sentenza;

(c)

il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“3.   Lista inizjali ta’ ksur tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 u l-valutazzjoni tal-gravità tagħhom hija stabbilita fl-Anness III.

Bil-ħsieb li jiġi stabbilit jew aġġornat il-kejl tal-piż tas-serjetà tal-ksur tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 jew (UE) Nru 165/2014, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 15a ta’ din id-Direttiva biex temenda l-Anness III biex jitqiesu l-iżviluppi regolatorji u kunsiderazzjonijiet ta’ sikurezza fit-triq.

Il-kategorija għall-ksur l-aktar gravi jenħtieġ li tinkludi dawk li fihom in-nuqqas ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolamenti (KE) Nru 561/2006 u (UE) Nru 165/2014 joħloq riskju serju ta’ mewt jew ta’ korriment personali gravi.”;

(d)

jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

“4.   Sabiex jiġu ffaċilitati l-kontrolli mmirati mal-ġenb tat-triq, id-data li tinsab fis-sistema nazzjonali ta’ klassifikazzjoni tar-riskju għandha tkun aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti kollha ta’ kontroll tal-Istat Membru kkonċernat fil-ħin tal-kontroll.

5.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-informazzjoni li tkun tinsab fis-sistema nazzjonali ta’ klassifikazzjoni tar-riskju direttament aċċessibbli permezz tar-reġistri elettroniċi nazzjonali interoperabbli kif imsemmi fl-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 għall-awtoritajiet kompetenti kollha ta’ Stati Membri oħra f’konformità mal-Artikolu 16(2) ta’ dak ir-Regolament.”;

(10)

l-Artikolu 11 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   l-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi linji gwida dwar l-aħjar prattika ta’ infurzar. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 12(2).

Dawk il-linji gwida għandhom jiġu ppubblikati f’rapport biennali tal-Kummissjoni.”;

(b)

il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“3.   Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi approċċ komuni għar-reġistrazzjoni u għall-kontroll ta’ perijodi ta’ xogħol ieħor, kif definit fil-punt (e) tal-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 561/2006, inkluż il-forma tar-reġistrazzjoni u tal-każijiet speċifiċi li fihom għandu jseħħ, u r-rekordjar u l-kontrolli ta’ perijodi ta’ mill-inqas ġimgħa li matulhom xufier ma jkunx mal-vettura u ma jkunx jista’ jwettaq ebda attività b’dik il-vettura. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 12(2) ta’ din id-Direttiva.”;

(11)

l-Artikoli 12 sa 15 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Artikolu 12

Proċedura ta’ kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 42(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 165/2014. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*6).

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Fejn il-kumitat ma jagħti ebda opinjoni, il-Kummissjoni m’għandhiex tadotta l-abbozz tal-att ta’ implimentazzjoni, u għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 13

Miżuri ta’ implimentazzjoni

Fuq talba ta’ Stat Membru jew fuq inizjattiva tagħha stess il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni b’mod partikolari b’wieħed mill-għanijiet li ġejjin:

(a)

li tippromwovi approċċ komuni għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva;

(b)

li tħeġġeġ koerenza fl-approċċ bejn l-awtoritajiet tal-infurzar u interpretazzjoni armonizzata tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 bejn l-awtoritajiet tal-infurzar;

(c)

li tiffaċilita d-djalogu bejn is-settur tat-trasport u l-awtoritajiet tal-infurzar.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 12(2) ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 14

Negozjati ma’ pajjiżi terzi

Ladarba din id-Direttiva tidħol fis-seħħ, l-Unjoni għandha tibda negozjati mal-pajjiżi terzi rilevanti bil-ħsieb li jkunu applikati regoli ekwivalenti għal dawk stabbiliti f’din id-Direttiva.

Sakemm jiġu konklużi dawn in-negozjati, l-Istati Membri għandhom jinkludu data dwar kontrolli fuq vetturi minn pajjiżi terzi fl-informazzjoni tagħhom lill-Kummissjoni kif stabbilit fl-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 561/2006.

Artikolu 15

Aġġornament tal-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 15a biex temenda l-Annessi I u II biex tintroduċi l-adattazzjonijiet meħtieġa biex jiġu riflessi l-iżviluppi fl-aħjar prattika.

(*6)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).”;"

(12)

jiddaħħal l-artikolu li ġej:

“Artikolu 15a

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu 9(3) u l-Artikolu 15 hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ ħames snin mill-1 ta’ Awwissu 2020. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux aktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża taċitament għal perijodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.

3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 9(3) u fl-Artikolu 15 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data sussegwenti speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti innominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (*7).

5.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 9(3) u l-Artikolu 15 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

(*7)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.”;"

(13)

l-Anness I huwa emendat kif ġej:

(a)

il-Parti A hija emendata kif ġej:

(i)

il-punti (1) u (2) huma sostitwiti b’dan li ġej:

“(1)

ħinijiet ta’ sewqan ta’ kuljum u ta’ kull ġimgħa, pawżi u perijodi ta’ mistrieħ ta’ kuljum u ta’ kull ġimgħa; anke l-folji li fihom jitniżżlu r-rekords tal-jiem preċedenti u li għandhom jinġarru abbord il-vettura f’konformità mal-Artikolu 36 (1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 u/jew id-data maħżuna għall-istess perijodu fuq il-kard tax-xufier u/jew fil-memorja tat-tagħmir ta’ reġistrazzjoni f’konformità mal-Anness II għal din id-Direttiva u/jew fuq karta stampata;

(2)

għall-perijodu msemmi fl-Artikolu 36 il-paragrafi (1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 165/2014, kwalunkwe każ fejn tinqabeż il-veloċità awtorizzata tal-vettura, li jrid jiġi definit bħala kwalunkwe perijodu ta’ aktar minn minuta li fiha l-veloċità tal-vettura teċċedi d-90 kilometru fis-siegħa għall-vetturi fil-kategorija N3 jew il-105 kilometru fis-siegħa għall-vetturi fil-kategorija M3 (il-kategoriji N3 u M3 kif definiti fid-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*8));

(*8)  Id-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (Direttiva Qafas) (ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1).”;"

(ii)

il-punt (4) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(4)

it-tħaddim korrett tat-tagħmir ta’ reġistrazzjoni (li tkun determinata l-possibbiltà ta’ użu ħażin tat-tagħmir u/jew il-kard tax-xufier u/jew il-folji li fihom jitniżżlu r-rekords) jew, fejn xieraq, il-preżenza tad-dokumenti msemmija fl-Artikolu 16(2) tar-Regolament (KE) Nru 561/2006;”;

(iii)

jiżdied il-punt li ġej:

“(6)

ħin massimu estiż dwar il-ħinijiet tax-xogħol fil-ġimgħa ta’ 60 siegħa kif stabbilit fl-Artikolu 4 il-punt (a) tad-Direttiva 2002/15/KE; il-ħinijiet tax-xogħol fil-ġimgħa oħrajn kif stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5 tad-Direttiva 2002/15/KE biss fejn it-teknoloġija tippermetti li jitwettqu verifiki effikaċi.”;

(b)

il-Parti B hija emendata kif ġej:

(i)

fl-ewwel paragrafu, jiżdiedu l-punti li ġejjin:

“(4)

l-konformità mar-rekwiżiti dwar il-ħinijiet medji massimi tax-xogħol fil-ġimgħa, il-pawżi u x-xogħol ta’ bil-lejl stabbiliti fl-Artikoli 4, 5 u 7 tad-Direttiva 2002/15/KE;

(5)

osservanza tal-obbligi tal-impriżi fir-rigward tal-ħlas tal-akkomodazzjoni tax-xufiera u l-organizzazzjoni tax-xogħol tax-xufiera, f’konformità mal-Artikolu 8(8) u (8a) tar-Regolament (KE) Nru 561/2006.”;

(ii)

it-tieni paragrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“L-Istati Membri jistgħu, jekk ikun xieraq, jikkontrollaw ir-responsabbiltà konġunta ta’ instigaturi jew aċċessorji oħra fil-katina tat-trasport, bħalma huma l-konsenjaturi, l-ispedizjoniera jew il-kuntratturi, jekk ikun instab li twettaq xi ksur, inkluż il-verifika li l-kuntratti għall-provvista tat-trasport jippermettu l-konformità mar-Regolamenti (KE) Nru 561/2006 u (UE) Nru 165/2014.”;

Artikolu 3

Emendar tar-Regolament (UE) Nru 1024/2012

Fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1024/2012 jiżdiedu l-punti li ġejjin:

“13.

Id-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar il-kundizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 u tad-Direttiva 2002/15/KE fir-rigward tal-leġiżlazzjoni soċjali marbuta ma’ attivitajiet tat-trasport bit-triq, u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE (*9): l-Artikolu 8.

14.

Id-Direttiva (UE) 2020/1057 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2020 li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq u li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta’ rekwiżiti tal-infurzar u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 (*10): l-Artikolu 1(14).

Artikolu 4

Proċedura ta’ kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn Kumitat stabbilit permezz tal-Artikolu 42(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 165/2014. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 5

Pieni u sanzjonijiet

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar sanzjonijiet kontra l-konsenjaturi, l-ispedizjoniera, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi għal nuqqas ta’ konformità ma’ dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont l-Artikolu 1, fejn kienu jafu, jew, fid-dawl taċ-ċirkostanzi rilevanti kollha, suppost kellhom ikunu jafu, li s-servizzi tat-trasport li huma kkummissjonaw kienu jinvolvu ksur ta’ dawk id-dispożizzjonijiet.

2.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont l-Artikolu 1 u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jassiguraw li jiġu implimentati. Il-pieni previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati, dissważivi u mhux diskriminatorji.

Artikolu 6

Infurzar intelliġenti

Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2014/67/UE u sabiex l-obbligi previsti fl-Artikolu 1 ta’ din id-Direttiva jiġu infurzati aktar, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li tiġi applikata strateġija ta’ infurzar nazzjonali koerenti fit-territorju tagħhom. Dik l-istrateġija għandha tiffoka fuq l-impriżi klassifikati bħala ta’ riskju għoli, imsemmija fl-Artikolu 9 tad-Direttiva 2006/22/KE.

Artikolu 7

Evalwazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, b’mod partikolari l-impatt tal-Artikolu 1, sal-31 ta’ Diċembru 2025 u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rigward l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. Ir-rapport mill-Kummissjoni għandu, jekk ikun xieraq, ikun akkumpanjat minn proposta leġiżlattiva. Ir-rapport għandu jsir pubbliku.

2.   Wara r-rapport imsemmi fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tevalwa din id-Direttiva fuq bażi regolari u tippreżenta r-riżultati tal-evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Ir-riżultati tal-evalwazzjoni għandhom, jekk ikun xieraq, ikunu akkumpanjati bi proposti rilevanti.

Artikolu 8

Taħriġ

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw fl-għoti ta’ edukazzjoni u taħriġ lill-awtoritajiet tal-infurzar, billi jibnu fuq skemi ta’ infurzar eżistenti.

Min iħaddem għandu jkun responsabbli biex jiżgura li x-xufiera tiegħu jiksbu għarfien dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom li joħorġu minn din id-Direttiva.

Artikolu 9

Traspożizzjoni

1.   Sat-2 ta’ Frar 2022, l-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-miżuri meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva. Huma għandhom minnufih jgħarrfu lill-Kummissjoni f’dak ir-rigward.

Huma għandhom japplikaw dawk il-miżuri mit-2 ta’ Frar 2022.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom jinkludu dik ir-referenza meta jiġu ppubblikati uffiċjalment. Il-metodi ta’ kif issir tali referenza għandhom ikunu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 10

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 11

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Lulju 2020.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

D.M. SASSOLI

Għall-Kunsill

Il-President

J. KLOECKNER


(1)  ĠU C 197, 8.6.2018, p. 45.

(2)  ĠU C 176, 23.5.2018, p. 57.

(3)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta’ April 2019 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċċjali) u l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tas-7 ta’ April 2020 (ĠU C 149, 5.5.2020, p. 1). Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta’ Lulju 2020 (għandha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċċjali).

(4)  Id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ servizzi (ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1).

(5)  Id-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonament ta’ ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta’ servizzi u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (“ir-Regolament tal-IMI”) (ĠU L 159, 28.5.2014, p. 11).

(6)  Ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 72).

(7)  Ir-Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 88).

(8)  Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 15 ta’ Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1).

(9)  Ir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/49/KE (“ir-Regolament tal-IMI”) (ĠU L 316, 14.11.2012, p. 1).

(10)  Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

(11)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tależerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(12)  Id-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar il-kondizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 u (KEE) Nru 3821/85 dwar il-leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam ma’ attivitajiet tat-trasport bit-triq u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 35).

(13)  Id-Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2002/15/KE tal-11 ta’ Marzu 2002 dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta’ ħaddiema li jwettqu attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq (ĠU L 80, 23.3.2002, p. 35).

(14)  Ir-Regolament (UE) 2019/1149 tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2019 li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 883/2004, (UE) Nru 492/2011, u (UE) 2016/589 u li jħassar id-Deċiżjoni (UE) 2016/344 (ĠU L 186, 11.7.2019, p. 21).

(15)  Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 51).

(16)  Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).

(17)  Ir-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Frar 2014 dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta’ reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq (ĠU L 60, 28.2.2014, p. 1).

(18)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

(19)  Id-Direttiva (UE) 2018/957 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Ġunju 2018 li temenda d-Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonar ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ servizzi (ĠU L 173, 9.7.2018, p. 16).

(20)  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE tas-7 ta’ Diċembru 1992 dwar l-istabbiliment ta’ regoli komuni għal ċerti tipi ta’ trasport ikkombinat tal-oġġetti bejn l-Istati Membri (ĠU L 368, 17.12.1992, p. 38).

(21)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/533/KEE tal-14 ta’ Ottubru 1991 dwar l-obbligazzjoni ta’ min iħaddem li jgħarraf lill-ħaddiema bil-kondizzjonijiet applikabbli għall-kuntratt jew għar-relazzjoni tal-impjieg (ĠU L 288, 18.10.1991, p. 32).