ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 185

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 63
12 ta' Ġunju 2020


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/760 tas-17 ta’ Diċembru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji tal-importazzjoni u l-esportazzjoni soġġetti għal liċenzji u li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-depożitu ta’ garanziji fl-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/761 tas-17 ta’ Diċembru 2019 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolamenti (UE) Nru 1306/2013, (UE) Nru 1308/2013 u (UE) Nru 510/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-sistema ta’ ġestjoni tal-kwoti tariffarji bil-liċenzji

24

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

12.6.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 185/1


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/760

tas-17 ta’ Diċembru 2019

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji tal-importazzjoni u l-esportazzjoni soġġetti għal liċenzji u li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-depożitu ta’ garanziji fl-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 185, l-Artikolu 186, u l-Artikolu 223(2) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (2), u b’mod partikolari l-Artikoli 64(6) u 66(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 jistipula regoli dwar il-ġestjoni tal-kwoti tariffarji u t-trattament speċjali tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi. Dan jagħti wkoll is-setgħa lill-Kummissjoni li tadotta atti delegati u ta’ implimentazzjoni relatati, sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni bla xkiel tal-kwoti tariffarji.

(2)

Sabiex tkun iggarantita ġestjoni tajba tal-kwoti tariffarji, jeħtieġ li jiġu stabbiliti r-rekwiżiti tal-eliġibbiltà li operatur għandu jissodisfa biex jissottometti applikazzjoni għal-liċenzja fi ħdan kwota tariffarja.

(3)

Sabiex jiġi żgurat li l-obbligu tal-importazzjoni jew l-esportazzjoni jkun osservat fil-perjodu tal-validità tal-liċenzja, il-liċenzji fi ħdan il-kwoti tariffarji għandhom jinħarġu soġġetti għad-depożitu ta’ garanzija. Jeħtieġ li jiġu stabbiliti derogi għall-każijiet meta l-liċenzja tal-esportazzjoni tkun maħsuba biss biex tipprova l-oriġini tal-Unjoni tal-prodotti esportati. Għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet dwar ir-rilaxx u t-telf tal-garanzija ppreżentata għall-parteċipazzjoni fil-kwoti tariffarji.

(4)

Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza u biex l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jidentifikaw ksur tar-regoli għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji, u b’mod partikolari tar-rekwiżiti tal-eliġibbiltà, huwa xieraq li għal ċerti kwoti tariffarji soġġetti għal domanda eċċessiva, ikun meħtieġ li l-isem u l-indirizzi tad-detenturi tal-liċenzji jiġu ppubblikati fuq is-sit web uffiċjali tal-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien limitat.

(5)

Sabiex tiġi żgurata l-konformità mar-regoli dwar l-eliġibbiltà fi ħdan il-kwoti tariffarji, huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli speċifiċi rigward it-trasferibbiltà ta’ liċenzja fi ħdan il-kwoti tariffarji. It-trasferimenti għandhom ikunu possibbli biss għaċ-ċessjonarji li jissodisfaw l-istess kriterji ta’ eliġibilità bħall-applikant għal liċenzja fi ħdan kwota tariffarja.

(6)

Sabiex jiġu minimizzati l-applikazzjonijiet spekulattivi, waħda mill-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni ta’ liċenzja fi ħdan ċerti kwoti tariffarji elenkati fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/761 (3) għandha tkun l-esperjenza u l-involviment preċedenti ta’ operatur fil-kummerċ ikkonċernat ma’ pajjiżi terzi. Għalhekk jeħtieġ li jiġu stabbiliti regoli ddettaljati rigward il-prova tal-esperjenza minima f’dak il-kummerċ ma’ pajjiżi terzi.

(7)

Ċerti kwoti tariffarji huma kkunsidrati bħala sensittivi, fost raġunijiet oħra minħabba li hemm domanda eċċessiva għalihom f’perjodu tal-kwota, inkella f’subperjodu wieħed jew aktar, minħabba li jikkonċernaw prodott jew pajjiż ta’ oriġini ta’ importanza partikolari għall-funzjonament tajjeb tas-suq tal-Unjoni, jew minħabba li fil-passat ir-regoli għall-amministrazzjoni tagħhom ġew evitati jew applikati b’mod skorrett. Biex tiġi żgurata l-amministrazzjoni xierqa ta’ dawk il-kwoti tariffarji sensittivi, b’mod partikolari biex jitnaqqas ir-riskju ta’ evażjoni tar-regoli u biex l-operaturi ġodda, żgħar u ta’ daqs medju jibbenefikaw minn dawk il-kwoti tariffarji, il-kwantitajiet massimi li għandhom jiġu applikati għandhom jiġu stabbiliti fil-forma ta’ kwantità ta’ referenza. Għandhom jiġu stipulati wkoll regoli għall-kalkolu u prova tal-kwantità referenzjali.

(8)

Il-kwantità ta’ referenza għandha tkopri kemm il-kwantitajiet tal-prodotti rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fl-Unjoni skont ir-reġim preferenzjali tal-kwota tariffarja kkonċernata kif ukoll il-kwantitajiet tal-istess prodotti rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni skont ir-reġim MFN mhux preferenzjali. Irid jitqies ukoll li tiġi assigurata distribuzzjoni raġonevoli ta’ liċenzji bejn kategoriji differenti ta’ operaturi, b’mod partikolari billi jiġi assigurat l-aċċess ta’ importaturi ġodda u operaturi żgħar u ta’ daqs medju. Għalhekk jeħtieġ li jiġi introdott limitu tal-kwantità ta’ referenza totali għal kull operatur, li għandu jkun proporzjonat għall-kwantità totali disponibbli taħt kwota tariffarja speċifika, li jiżgura bilanċ raġonevoli bejn il-prestazzjoni ta’ importazzjoni ta’ importaturi kbar u l-interessi ta’ importaturi ġodda u dawk żgħar li jixtiequ jibbenefikaw mill-kwota tariffarja. Biex tiġi assigurata l-kontinwità mar-regoli applikabbli qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, u fl-istess ħin biex jiġu armonizzati dawk ir-regoli, filwaqt li jinżamm ċertu grad ta’ flessibbiltà, ġie stabbilit li l-limitu tal-kwantità ta’ referenza totali jkun15 %.

(9)

Sabiex jiġu ġestiti aħjar il-kwoti tariffarji u tiġi skoraġġita l-ispekulazzjoni bil-liċenzji u l-evitar tar-regoli għall-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji, huwa xieraq li, għal ċerti kwoti tariffarji soġġetti għal domanda eċċessiva elenkati fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761, ikun meħtieġ li l-operaturi jirreġistraw f’sistema elettronika apposta qabel ma japplikaw għal liċenzja ta’ importazzjoni. Għandhom jiġu stabbiliti regoli dwar il-ħżin ta’ data f’dik is-sistema elettronika. Huwa xieraq ukoll li jiġi stipulat li operaturi li mhumiex marbuta ma’ operatur ieħor li japplika għall-istess kwota tariffarja u operaturi li huma marbuta ma’ operatur ieħor li japplika għall-istess kwota tariffarja, iżda li jwettqu regolarment attivitajiet ekonomiċi sostanzjali fir-rigward ta’ partijiet terzi biss jistgħu japplikaw għal-liċenzji tal-importazzjoni skont dawk il-kwoti. Għal dan il-għan, dawn għandhom jippreżentaw dikjarazzjoni ta’ indipendenza meta japplikaw għal liċenzja tal-importazzjoni. Għandu jiġi stipulat il-format tad-dikjarazzjoni ta’ indipendenza.

(10)

Sabiex jiġi żgurat li l-kwantità referenzjali, id-dikjarazzjoni ta’ indipendenza u r-rekwiżiti ta’ reġistrazzjoni obbligatorja minn qabel, ma jxekklux l-użu sħiħ tal-kwoti tariffarji kkonċernati, huwa xieraq li tkun prevista s-sospensjoni ta’ dawk ir-rekwiżiti f’ċirkostanzi eċċezzjonali.

(11)

Sabiex jiġi żgurat li l-kundizzjonijiet speċifiċi meħtieġa għal trattament speċjali għall-importazzjoni f’pajjiż terz jiġu ssodisfati, huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli dwar il-ħruġ ta’ liċenzji tal-esportazzjoni.

(12)

Sabiex jiġi żgurat li l-applikanti jipprovdu dokumenti u informazzjoni preċiżi, aġġornati u veri, huwa xieraq li tiġi pprovduta sistema ta’ penali proporzjonata għan-nuqqas ta’ konformità ma’ dak l-obbligu.

(13)

Sabiex tiġi żgurata amministrazzjoni effettiva tal-kwoti tariffarji, huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli dwar l-informazzjoni li għandha tiġi nnotifikata mill-Istati Membri lill-Kummissjoni.

(14)

L-adeżjoni ta’ Spanja u l-Portugall mal-UE rriżultat fl-applikazzjoni ta’ ostakli tariffarji komuni tal-UE għall-importazzjonijiet Spanjoli u Portugiżi u t-telf tal-kompetittività għall-importazzjonijiet minn ċerti pajjiżi li mhumiex fl-UE. Fil-kuntest tal-ftehimiet konklużi taħt iċ-Ċiklu tal-Urugwaj dwar negozjati kummerċjali multilaterali, l-Unjoni ppermettiet importazzjonijiet annwali ta’ 2 000 000 tunnellata ta’ qamħirrum u 300 000 tunnellata ta’ sorgu lejn Spanja u importazzjonijiet annwali ta’ 500 000 tunnellata ta’ qamħirrum lejn il-Portugall. Fil-każ tal-kwoti għall-importazzjonijiet fi Spanja, il-kwantitajiet ta’ ċerti sostituti tal-qamħ importati fi Spanja għandhom jiġu mnaqqsa mit-total ta’ kwantitajiet importati.

(15)

Sabiex tiġi żgurata amministrazzjoni tajba ta’ dawn il-kwoti, għandhom jintużaw metodi simili ta’ kif jitqiesu l-importazzjonijiet tal-qamħirrun u tas-sorgu fi Spanja u fil-Portugall. Barra minn hekk, il-kwantitajiet importati skont atti li permezz tagħhom l-Unjoni tat konċessjonijiet kummerċjali speċifiċi m’għandhomx jitqiesu.

(16)

Meta jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-kwoti tariffarji mingħajr dazju għall-importazzjoni tal-qamħirrum u s-sorgu fi Spanja u fil-Portugall, huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli speċifiċi dwar l-użu tal-prodotti importati, is-sorveljanza doganali u l-kontrolli amministrattivi, is-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji, il-garanziji li għandhom jiġu ppreżentati għal tali liċenzji, ir-rilaxx u t-telf ta’ dawk il-garanziji u l-informazzjoni li għandha ssir disponibbli lill-operaturi.

(17)

Peress li dan ir-Regolament jissostitwixxi r-regoli eżistenti għall-ġestjoni tal-kwoti tariffarji, l-atti tal-Unjoni li fihom dawk ir-regoli għandhom jiġu rrevokati.

(18)

Sabiex jiġi evitat tfixkil fil-flussi kummerċjali, jeħtieġ li tiġi prevista l-applikazzjoni kontinwa tal-atti rrevokati għal-liċenzji tal-importazzjoni li nħarġu abbażi ta’ dawk l-atti qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Għall-istess fini, huwa xieraq li l-awtoritajiet li joħorġu l-liċenzji jkunu jistgħu jistabbilixxu l-kwantità referenzjali skont l-atti rrevokati matul l-ewwel żewġ perjodi tal-kwoti tariffarja wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

(19)

Sabiex tiġi żgurata tranżizzjoni bla xkiel għar-regoli previsti f’dan ir-Regolament, biex jiġi ssodisfat l-obbligu li jiġu nnotifikati r-regoli l-ġodda lill-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ qabel l-applikazzjoni tagħhom u biex l-operaturi jingħataw żmien biżżejjed biex jadattaw ruħhom għall-obbligu li jirreġistraw f’sistema elettronika apposta u jissottomettu dikjarazzjoni ta’ indipendenza permezz ta’ dik is-sistema elettronika għal ċertu kwoti tariffarji mitluba żżejjed, huwa xieraq li tiġi differita l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament sal-1 ta’ Jannar 2021,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet introduttorji

Artikolu 1

Kamp ta’ applikazzjoni

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli li jissupplimentaw r-Regolamenti (UE) Nru 1306/2013 u (UE) Nru 1308/2013, rispettivament, fir-rigward ta’:

(a)

il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti tal-eliġibbiltà li operatur għandu jissodisfa biex jippreżenta applikazzjoni fi ħdan il-kwoti tariffarji elenkati fl-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761;

(b)

regoli dwar it-trasferiment ta’ drittijiet bejn l-operaturi;

(c)

il-preżentazzjoni u r-rilaxx ta’ garanziji;

(d)

il-provvediment, fejn meħtieġ, għal kwalunkwe karatteristika speċifika, rekwiżit jew restrizzjoni partikolari applikabbli għall-kwota tariffarja;

(e)

Il-kwoti tariffarji speċifiċi stipulati fl-Artikolu 185 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

Artikolu 2

Regoli oħra applikabbli

Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) u r-Regolamenti Delegati tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 (5), (UE) 2015/2446 (6) u (UE) 2016/1237 (7) u r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1239 (8) għandhom japplikaw, sakemm ma jkunx previst mod ieħor f’dan ir-Regolament.

KAPITOLU II

Regoli komuni

Artikolu 3

Kundizzjonijiet u rekwiżiti ta’ eliġibbiltà

1.   L-operaturi li japplikaw għal liċenzja tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni fi ħdan kwota tariffarja għandhom ikunu stabbiliti u rreġistrati għall-finijiet tal-VAT fl-Unjoni. Dawn għandhom jippreżentaw l-applikazzjoni tagħhom għal liċenzja lill-awtorità li toħroġ l-liċenzji tal-Istat Membru tal-istabbiliment tagħhom u r-reġistrazzjoni tal-VAT tagħhom (minn hawn ’il quddiem “l-awtorità li toħroġ il-liċenzji”).

2.   Meta operatur japplika għal liċenzja fi ħdan kwota tariffarja li tkun soġġetta għall-prova tar-rekwiżit tal-kummerċ stabbilit fl-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761, dan għandu jippreżenta, flimkien mal-ewwel applikazzjoni għal liċenzja fi żmien kull perjodu tal-kwota tariffarja, prova tal-kummerċ skont l-Artikolu 8 ta’ dan ir-Regolament.

3.   Meta operatur japplika għal liċenzja tal-importazzjoni fi ħdan kwota tariffarja li tkun soġġetta għar-rekwiżit tal-kwantità referenzjali stabbilit fl-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761, dan għandu jippreżenta, flimkien mal-ewwel applikazzjoni għal liċenzja, id-dokumenti meħtieġa fl-Artikolu 10 ta’ dan ir-Regolament għall-istabbiliment tal-kwantità referenzjali.

4.   Meta operatur japplika għal liċenzja tal-importazzjoni fi ħdan kwota tariffarja li għaliha tkun meħtieġa reġistrazzjoni minn qabel tal-operaturi skont l-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761, dan għandu jiġi rreġistrat skont l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament qabel ma tiġi ppreżentata dik l-applikazzjoni.

5.   Huma biss l-operaturi li jissodisfaw ir-rekwiżit ta’ indipendenza stabbilit fl-Artikolu 11 u li jippreżentaw dikjarazzjoni ta’ indipendenza skont l-Artikolu 12 li jistgħu japplikaw għal kwoti tariffarji li għalihom tkun meħtieġa reġistrazzjoni minn qabel tal-operaturi.

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, ir-reġistrazzjoni minn qabel tal-operaturi m’għandhiex tkun meħtieġa meta r-rekwiżit tal-kwantità referenzjali msemmi fil-paragrafu 3 ikun ġie sospiż skont l-Artikolu 9(9).

Artikolu 4

Depożitu ta’ garanzija

Il-ħruġ tal-liċenzji li ġejjin għandu jkun soġġett għad-depożitu ta’ garanzija:

(a)

liċenzji tal-importazzjoni;

(b)

liċenzji tal-esportazzjoni għall-kwota tal-ġobon miftuħa mill-Istati Uniti tal-Amerika stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu 7 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761.;

(c)

liċenzji tal-esportazzjoni għall-kwota tat-trab tal-ħalib miftuħa mir-Repubblika Dominikana stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu 7 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761..

Artikolu 5

Rilaxx u telf tal-garanziji

1.   L-Artikolu 7 tar-Regolament Delegat (UE) 2016/1237 għandu japplika għar-rilaxx u t-telf tal-garanziji għal liċenzja għal kwota tariffarja.

2.   B’deroga mill-Artikolu 23(4) tar-Regolament Delegat (UE) Nru 907/2014, meta r-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni jew l-esportazzjoni mill-Unjoni jkunu seħħew fil-perjodu ta’ validità tal-liċenzja, iżda l-limitu ta’ żmien għall-preżentazzjoni tal-prova ta’ dak ir-rilaxx jew esportazzjoni jinqabeż, il-garanzija għandha tintilef bi 3 % għal kull jum kalendarju li matulu jinqabeż il-limitu ta’ żmien.

3.   Il-garanzija għandha tiġi rrilaxxata għall-kwantitajiet li għalihom ma tkunx inħarġet liċenzja wara l-applikazzjoni ta’ koeffiċjent tal-allokazzjoni skont l-Artikolu 10 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761.

Artikolu 6

Pubblikazzjoni ta’ ismijiet ta’ operaturi li jkollhom liċenzji għal kwoti tariffarji li għalihom tkun meħtieġa reġistrazzjoni minn qabel tal-operaturi

1.   B’deroga mill-Artikolu 4(4) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1185 (9), fi tmiem kull perjodu tal-kwota tariffarja, il-Kummissjoni għandha tippubblika fuq is-sit web uffiċjali tagħha l-ismijiet, in-numri tar-Reġistrazzjoni u tal-Identifikazzjoni tal-Operaturi Ekonomiċi (“EORI”) u l-indirizzi tal-operaturi li, matul il-perjodu preċedenti tal-kwota tariffarja, ikunu rċevew liċenzji għal kwoti tariffarji li jkunu jirrikjedu reġistrazzjoni obbligatorja tal-operaturi skont l-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761, kemm jekk bħala detenturi titolari jew bħala ċessjonarji.

2.   Id-data msemmija fil-paragrafu 1 għandha titneħħa mis-sit web uffiċjali tal-Kummissjoni 12-il xahar wara l-pubblikazzjoni.

Artikolu 7

Trasferiment ta’ liċenzji

1.   Il-liċenzji tal-importazzjoni għandhom ikunu trasferibbli, ħlief għal-liċenzji tal-importazzjoni fi ħdan il-kwoti tariffarji għaċ-ċanga u l-vitella u l-laħam tal-majjal friski u ffriżati li joriġinaw mill-Kanada.

2.   Il-liċenzji tal-esportazzjoni m’għandhomx ikunu trasferibbli.

3.   Minbarra r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 6 tar-Regolament Delegat (UE) 2016/1237, iċ-ċessjonarju għandu jkun stabbilit u rreġistrat għall-finijiet tal-VAT fl-Unjoni.

4.   Meta t-trasferiment tal-liċenzja jikkonċerna kwoti tariffarji soġġetti għall-prova tar-rekwiżit tal-kummerċ, iċ-ċessjonarju għandu jipprovdi prova tal-kummerċ skont l-Artikolu 8.

5.   Meta t-trasferiment tal-liċenzja jkun jikkonċerna kwoti tariffarji soġġetti għar-rekwiżit tal-kwantità referenzjali, iċ-ċessjonarju m’għandux ikun obbligat jipprovdi tali prova.

6.   Meta t-trasferiment tal-liċenzja jkun jikkonċerna kwoti tariffarji li għalihom tkun meħtieġa reġistrazzjoni minn qabel tal-operaturi, iċ-ċessjonarju għandu jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin qabel it-trasferiment tal-liċenzja:

(a)

għandu jkun irreġistrat fis-sistema elettronika LORI msemmija fl-Artikolu 13;

(b)

għandu jkun ippreżenta d-dikjarazzjoni ta’ indipendenza msemmija fl-Artikolu 12 għall-kwoti tariffarji kkonċernati mit-trasferiment tal-liċenzja,

ħlief meta dawn ir-rekwiżiti jiġu sospiżi b’rabta mas-sospensjoni tar-rekwiżit tal-kwantità referenzjali skont l-Artikolu 9(9) ta’ dan ir-Regolament.

7.   Iċ-ċessjonarju għandu jipprovdi evidenza li jissodisfa r-rekwiżiti tal-eliġibbiltà stabbiliti fil-paragrafu 3, il-paragrafi 4 u 6 lill-awtorità li toħroġ il-liċenzji li tkun ħarġet il-liċenzja li trid tiġi ttrasferita.

L-għoti tal-evidenza jista’ jiġi ssimplifikat meta ċ-ċessjonarju jkun id-detentur titolari ta’ liċenzja tal-importazzjoni oħra valida maħruġa skont dan ir-Regolament, għan-numru tal-ordni tal-kwota tariffarja u għall-perjodu tal-kwota tariffarja kkonċernati. F’tali każ, iċ-ċessjonarju jista’ jitlob lill-awtorità tiegħu li toħroġ il-liċenzji, biex din tippreżenta kopja jew referenza għall-ekwivalenti elettroniku tal-liċenzja lill-awtorità taċ-ċedent li toħroġ il-liċenzji. Tali kopja għandha tikkostitwixxi evidenza suffiċjenti tal-fatt li jkunu ġew issodisfati l-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti tal-eliġibbiltà stabbiliti fil-paragrafi 3, 4 u 6, irrispettivament minn jekk tkunx stampata jew f’format elettroniku.

8.   Ladarba jsir it-trasferiment tal-liċenzja, il-kwantità rilaxxata għaċ-ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni skont il-liċenzja għandha tiġi attribwita liċ-ċessjonarju bil-għan li tiġi stabbilita prova tal-kummerċ u l-kwantità referenzjali.

Artikolu 8

Prova tal-kummerċ

1.   Meta japplikaw għal kwota tariffarja speċifika, l-operaturi għandhom jippruvaw li esportaw mill-Unjoni jew irrilaxxaw għal ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni kwantità minima ta’ prodotti tas-settur ikkonċernat, kif elenkati fil-punti (a) sa (w) tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

Il-kwantità minima ta’ prodotti li għandhom jiġu esportati mill-Unjoni jew rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni f’kull wieħed miż-żewġ perjodi konsekuttivi ta’ 12-il xahar li jintemmu xahrejn (2) qabel ma tkun tista’ tiġi ppreżentata l-ewwel applikazzjoni għall-perjodu tal-kwota tariffarja hija stabbilita fl-Annessi II sa XIII tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, għandu japplika dan li ġej:

(a)

għall-kwoti tariffarji tat-tewm elenkati fl-Anness VI tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761, is-settur ikkonċernat għandu jkun is-settur tal-frott u l-ħxejjex kif elenkat fil-punt (i) tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013;

(b)

għall-kwoti tariffarji tal-faqqiegħ elenkati fl-Anness VII tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761, is-settur ikkonċernat għandu jkun is-settur tal-prodotti tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati kif elenkat fil-punt (j) tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, il-prova tal-kummerċ għandha tkopri:

(a)

għall-kwoti tariffarji tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella elenkati fl-Anness VIII tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761: il-perjodu ta’ 12-il xahar li jintemm xahrejn (2) qabel ma tista’ titressaq l-ewwel applikazzjoni għall-kwota tariffarja;

(b)

għall-kwota tal-importazzjoni tal-laħam tal-majjal tal-Kanada, miftuħa bin-numru tal-ordni 09.4282: minbarra l-prodotti mis-settur tal-laħam tal-majjal kif iddefiniti fil-punt (q) tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 0201, 0202, 0206 10 95 jew 0206 29 91;

(c)

għall-kwota ta’ esportazzjoni ta’ trab tal-ħalib miftuħa mir-Repubblika Dominikana, imsemmija fl-Artikoli 55 sa 57 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761. prodotti tal-kwota tariffarja inkwistjoni, esportati lejn ir-Repubblika Dominikana tul sena minn tliet snin kalendarji qabel il-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni għal liċenzja;

(d)

għall-kwota ta’ esportazzjoni ta’ ġobon miftuħa mill-Istati Uniti tal-Amerka, imsemmija fl-Artikoli 58 sa 63 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761 prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċi NM 0406, esportati lejn l-Istati Uniti tal-Amerika f’mill-inqas waħda mit-tliet snin kalendarji qabel ix-xahar ta’ Settembru li jiġi qabel il-bidu tal-perjodu tal-kwota tariffarja;

(e)

għall-kwota tariffarja tal-butir tan-New Zealand bin-numru tal-ordni 09.4195: prodotti importati bin-numri tal-ordni tal-kwota tariffarja 09.4195 u 09.4182 matul l-24 xahar qabel ix-xahar ta’ Novembru li jiġi qabel il-bidu tal-perjodu tal-kwota tariffarja;

(f)

għall-kwota tariffarja tal-butir tan-New Zealand bin-numru tal-ordni 09.4182: il-perjodu ta’ 12-il xahar qabel ix-xahar ta’ Novembru li jiġi qabel il-bidu tal-perjodu tal-kwota tariffarja.

3.   L-operaturi għandhom jipprovdu l-prova ta’ kummerċ lill-awtorità li toħroġ il-liċenzji permezz ta’ kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

data doganali li turi r-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni u li jkun fiha, kif meħtieġ mill-Istat Membru kkonċernat, referenza għall-operatur bħala dikjarant kif imsemmi fl-Artikolu 5(15) tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 jew bħala importatur kif imsemmi fil-Grupp 3 tal-Kapitolu 3 tat-Titolu I tal-Anness B tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 u fil-Grupp 3 tat-Titolu II ta’ dak l-Anness;

(b)

data doganali li turi r-rilaxx għall-esportazzjoni mill-Unjoni u li jkun fiha, kif meħtieġ mill-Istat Membru kkonċernat, referenza għall-operatur bħala dikjarant kif imsemmi fl-Artikolu 5(15) tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 jew bħala esportatur kif imsemmi fl-Artikolu 1(19) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446;

(c)

liċenzja użata approvata kif xieraq mill-awtoritajiet doganali li turi r-rilaxx tal-prodotti għaċ-ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni jew għall-esportazzjoni mill-Unjoni u li tkun tinkludi referenza għall-operatur bħala detentur titolari tal-liċenzja, jew fil-każ ta’ trasferiment ta’ liċenzja, li jkun fiha referenza għall-operatur bħala ċessjonarju.

4.   Meta d-data doganali tkun tista’ tiġi ġġenerata jew ippreżentata biss f’format stampat, il-kopja stampata tad-dikjarazzjonijiet doganali għandha tiġi ċċertifikata bħala kopja vera permezz ta’ timbru u firma mill-awtoritajiet doganali tal-Istat Membru kkonċernat.

5.   L-awtoritajiet li joħorġu l-liċenzji u l-awtoritajiet doganali jistgħu jipprevedu formati elettroniċi ssimplifikati għad-dokumenti u l-proċeduri msemmija f’dan l-Artikolu.

6.   Il-prova tal-kummerċ m’għandhiex tintalab għall-kwoti soġġetti għar-rekwiżit tal-kwantità referenzjali, sakemm dak ir-rekwiżit ma jiġix sospiż, skont l-Artikolu 9(9).

Artikolu 9

Kwantità referenzjali

1.   Il-kwantità referenzjali għandha tkun il-kwantità medja annwali ta’ prodotti rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni matul żewġ perjodi konsekuttivi ta’ 12-il xahar li jintemmu xahrejn (2) qabel ma tkun tista’ tiġi ppreżentata l-ewwel applikazzjoni għall-perjodu tal-kwota tariffarja.

Il-kwantità referenzjali tal-operaturi amalgamati għandha tiġi stabbilita billi jiżdiedu l-kwantitajiet tal-prodotti rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni minn kull wieħed mill-operaturi involuti f’dik il-fużjoni.

Il-kwantità referenzjali ta’ operatur m’għandhiex taqbeż il-15 % tal-kwantità disponibbli għall-kwota tariffarja kkonċernata fil-perjodu tal-kwota tariffarja rilevanti.

2.   Il-kwantità referenzjali għandha tkopri prodotti rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni li jaqgħu taħt l-istess numru tal-ordni tal-kwota tariffarja u li jkollhom l-istess oriġini.

3.   Il-kwantità totali ta’ prodotti koperti minn applikazzjonijiet għal liċenzji għal kwota tariffarja waħda li jiġu ppreżentati f’perjodu ta’ kwota tariffarja m’għandhiex taqbeż il-kwantità referenzjali tal-applikant għal dik il-kwota tariffarja.

Meta l-perjodu tal-kwota tariffarja jinqasam f’subperjodi, il-kwantità referenzjali għandha tinqasam bejn is-subperjodi. Is-sehem tal-kwantità totali referenzjali għal subperjodu tal-kwota tariffarja għandu jkun ugwali għas-sehem tal-kwantità totali tal-kwota tariffarja tal-importazzjoni disponibbli għal dak is-subperjodu.

L-applikazzjonijiet, li ma jikkonformawx mar-regoli stabbiliti fl-ewwel u fit-tieni subparagrafi għandhom jiġu ddikjarati inammissibbli mill-awtorità kompetenti li toħroġ il-liċenzji.

4.   B’deroga mill-paragrafi 1 u 2, għat-tewm li joriġina mill-Arġentina bin-numru tal-ordni 09.4104, il-kwantità referenzjali għandha tkun il-medja tal-kwantitajiet ta’ tewm frisk, li jaqa’ taħt il-kodiċi NM 0703 20 00, rilaxxat għaċ-ċirkolazzjoni libera matul it-tliet snin kalendarji li jiġu qabel il-perjodu tal-kwota tariffarja.

5.   B’deroga mill-paragrafu 1, għall-kwoti tariffarji taċ-ċanga u l-vitella, elenkati fl-Anness VIII tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761, il-kwantità referenzjali għandha tkun il-kwantità ta’ prodotti rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni matul 12-il xahar li jintemmu xahrejn (2) qabel ma tkun tista’ tiġi ppreżentata l-ewwel applikazzjoni għall-perjodu tal-kwota tariffarja.

6.   B’deroga mill-paragrafu 2, il-kwantità referenzjali għandha tiġi kkalkolata billi jiġu akkumulati l-kwantitajiet ta’ prodotti rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni, li jaqgħu taħt kull wieħed mit-tliet numri konsekuttivi li ġejjin tal-ordni tal-kwota stipulati fl-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761:

 

09.4211, 09.4212 u 09.4213;

 

09.4214, 09.4215 u 09.4216;

 

09.4410, 09.4411 u 09.4412.

7.   B’deroga mill-paragrafu 3, għall-kwoti tariffarja bin-numri tal-ordni 09.4211, 09.4212 u 09.4213, il-kwantità totali tal-prodotti koperti bl-applikazzjonijiet għal-liċenzji ppreżentati fil-perjodu tal-kwota tariffarja għal dawk it-tliet kwoti tariffarji m’għandhiex tkun aktar mill-kwantità referenzjali totali tal-applikant għal dawk it-tliet kwoti tariffarji. L-applikant jista’ jagħżel kif jaqsam il-kwantità referenzjali totali fost il-kwoti tariffarji li għalihom jitressqu l-applikazzjonijiet. Din ir-regola għandha tapplika wkoll għall-kwoti tariffarji bin-numri tal-ordni 09.4214, 09.4215 u 09.4216 u n-numri tal-ordni 09.4410, 09.4411 u 09.4412.

8.   Il-Kummissjoni għandha tissospendi r-rekwiżit tal-kwantità referenzjali meta, sa tmiem id-disa’ xahar ta’ perjodu tal-kwota tariffarja, il-kwantitajiet li għalihom tkun saret applikazzjoni taħt kwota tariffarja jkunu aktar baxxi mill-kwantità li tkun disponibbli taħt dik il-kwota tariffarja għal dak il-perjodu tal-kwota tariffarja.

9.   Il-Kummissjoni tista’ tissospendi r-rekwiżit tal-kwantità referenzjali għal kwalunkwe kwota tariffarja stabbilita fl-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761 meta ċirkostanzi mhux prevedibbli u eċċezzjonali jheddu li jikkawżaw nuqqas ta’ użu ta’ dik il-kwota tariffarja.

10.   It-tul ta’ żmien tas-sospensjoni ma għandux jaqbeż il-perjodu tal-kwota tariffarja.

11.   Il-Kummissjoni għandha tinnotifika s-sospensjoni tar-rekwiżit tal-kwantità referenzjali skont l-Artikolu 188 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

Artikolu 10

Prova tal-kwantità referenzjali

1.   Il-kwantità referenzjali għandha tiġi stabbilita abbażi ta’ kopja ċċertifikata tad-dikjarazzjoni doganali li tkun ġiet iffinalizzata għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera. Id-dikjarazzjoni doganali għandha tirreferi għall-prodotti msemmija fil-fattura msemmija fl-Artikolu 145 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 (10), u għandha tindika, skont ir-rekwiżiti ta’ kull Stat Membru, jekk l-applikant għal-liċenzja huwiex dikjarant kif imsemmi fl-Artikolu 5(15) tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 jew importatur kif imsemmi fil-Grupp 3 tal-Kapitolu 3 tat-Titolu I tal-Anness B tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 u fil-Grupp 3 tat-Titolu II ta’ dak l-Anness.

2.   L-operatur għandu jiżgura li d-dikjarazzjoni doganali għaċ-ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni li juża biex jistabbilixxi l-kwantità referenzjali jkun fiha n-numru tal-fattura msemmija fl-Artikolu 145 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2015/2447. L-operaturi għandhom jippreżentaw ukoll il-fattura lill-awtoritajiet li joħorġu l-liċenzji sabiex jistabbilixxu l-kwantità referenzjali tagħha. Il-fattura għandha tinkludi minn tal-inqas:

(a)

l-isem tal-importatur jew tad-dikjarant;

(b)

deskrizzjoni tal-prodott assoċjata mal-Kodiċi NM ta’ 8 ċifri tiegħu;

(c)

in-numru tal-fattura.

3.   L-awtoritajiet li joħorġu l-liċenzji għandhom iqabblu l-informazzjoni dwar il-fatturi, il-liċenzji tal-importazzjoni u d-dikjarazzjonijiet doganali. Id-dokumenti m’għandux ikun fihom diskrepanzi fir-rigward tal-identità, id-deskrizzjoni tal-prodott u n-numru tal-fattura tal-importatur jew tad-dikjarant. Il-verifiki ta’ dawn id-dokumenti għandhom isiru abbażi tal-analiżi tar-riskju tal-Istati Membri.

4.   L-awtorità li toħroġ il-liċenzji tista’ tiddeċiedi li l-fatturi għandhom jiġu ppreżentati f’format elettroniku.

5.   Il-kopja ċċertifikata tad-dikjarazzjoni doganali msemmija fil-paragrafu 1 tista’ tiġi ssostitwita bi preżentazzjoni elettronika tad-data doganali mill-awtorità doganali lill-awtorità li toħroġ il-liċenzji, skont il-proċeduri u l-metodi stabbiliti fl-Artikolu 14 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/1239. L-awtoritajiet li joħorġu l-liċenzji u l-awtoritajiet doganali jistgħu jipprevedu formati elettroniċi ssimplifikati għad-dokumenti u l-proċeduri msemmija f’dan il-paragrafu.

6.   Meta operatur jipprova, għas-sodisfazzjon tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru, li l-kwantità tal-prodotti li kien irrilaxxa għal ċirkolazzjoni libera fi kwalunkwe wieħed mill-perjodi ta’ 12-il xahar imsemmija fl-Artikolu 9 kienet affettwata minn miżuri sanitarji jew fitosanitarji stabbiliti mill-pajjiż esportatur jew mill-Unjoni, dan għandu jitħalla juża l-perjodu ta’ 12-il xahar preċedenti li ma jkunx ġie affettwat minn dawk il-miżuri biex jistabbilixxi l-kwantità referenzjali.

Artikolu 11

Rekwiżit ta’ indipendenza tal-operaturi li japplikaw għal kwoti tariffarji li għalihom tkun meħtieġa r-reġistrazzjoni minn qabel tal-operaturi

1.   L-operaturi jistgħu japplikaw għal kwoti tariffarji li għalihom tkun meħtieġa reġistrazzjoni minn qabel tal-operaturi biss meta:

(a)

ma jkunux marbuta ma’ persuni ġuridiċi jew fiżiċi oħra li japplikaw għall-istess numru tal-ordni tal-kwota tariffarja; jew

(b)

huma marbuta ma’ persuni ġuridiċi jew fiżiċi oħra li japplikaw għall-istess numru tal-ordni tal-kwota tariffarja iżda jwettqu regolarment attivitajiet ekonomiċi sostanzjali.

2.   Operatur huwa marbut ma’ persuni ġuridiċi jew fiżiċi oħra fil-każijiet li ġejjin:

(a)

meta jipposjedi jew jikkontrolla persuna ġuridika oħra; jew

(b)

meta jkollu rabtiet familjari ma’ persuna fiżika oħra; jew

(c)

meta jkollu relazzjoni kummerċjali importanti ma’ persuna ġuridika jew fiżika oħra.

3.   Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“jipposjedi persuna ġuridika oħra” tfisser li wieħed ikun fil-pussess ta’ mill-inqas 25 % tad-drittijiet proprjetarji ta’ persuna ġuridika oħra;

(b)

“jikkontrolla persuna ġuridika oħra” tfisser kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

(i)

li wieħed ikollu d-dritt li jaħtar jew ineħħi l-maġġoranza tal-membri tal-korp amministrattiv, ta’ tmexxija jew ta’ sorveljanza ta’ tali persuna ġuridika, grupp jew entità legali;

(ii)

li wieħed ikun ħatar biss bħala riżultat tal-eżerċitar tad-drittijiet tiegħu tal-vot, il-maġġoranza tal-membri tal-korpi amministrattivi, ta’ tmexxija jew ta’ sorveljanza ta’ persuna ġuridika li kellha kariga matul is-sena finanzjarja attwali u dik preċedenti;

(iii)

li wieħed jikkontrolla waħdu, skont ftehim ma’ azzjonisti oħra fi jew membri ta’ persuna ġuridika, grupp jew entità legali, il-maġġoranza tad-drittijiet tal-vot tal-azzjonisti jew tal-membri f’dik il-persuna ġuridika, grupp jew entità legali;

(iv)

li wieħed ikollu d-dritt li jeżerċita influwenza dominanti fuq persuna ġuridika, grupp jew entità legali, skont ftehim li jkun daħal fih ma’ dik il-persuna ġuridika, il-grupp jew l-entità legali, jew skont dispożizzjoni fil-memorandum jew fl-artikoli tal-assoċjazzjoni tiegħu, meta l-liġi li tirregola dik il-persuna ġuridika, il-grupp jew l-entità legali tippermetti li jkunu soġġetti għal tali ftehim jew dispożizzjoni;

(v)

li wieħed ikollu l-poter li jeżerċita d-dritt li jeżerċita influwenza dominanti msemmija fil-punt (iv), mingħajr ma jkun id-detentur ta’ dak id-dritt;

(vi)

li wieħed ikollu d-dritt li juża l-assi kollha jew parti minnhom ta’ persuna ġuridika, grupp jew entità legali;

(vii)

li wieħed jamministra n-negozju ta’ persuna ġuridika, grupp jew entità legali fuq bażi unifikata, filwaqt li jippubblika kontijiet konsolidati;

(viii)

li jidħol għar-responsabbiltajiet finanzjarji ta’ persuna ġuridika, grupp jew entità legali in solidum jew jiggarantihom;

(c)

“għandu rabtiet familjari” tfisser kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

(i)

l-operatur huwa l-konjuġi, ħu, oħt, ġenitur, wild jew in-neputi ta’ operatur ieħor li japplika għall-istess numru tal-ordni tal-kwota tariffarja;

(ii)

l-operatur huwa l-konjuġi, ħu, oħt, ġenitur, wild jew in-neputi tal-persuna fiżika li tipposjedi jew tikkontrolla operatur ieħor li japplika għall-istess numru tal-ordni tal-kwota tariffarja;

(d)

“relazzjoni kummerċjali importanti” tfisser kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

(i)

il-persuna l-oħra tipposjedi b’mod dirett jew indirett mill-anqas 25 % tal-ishma fl-operatur;

(ii)

l-operatur u l-persuna l-oħra, b’mod dirett jew indirett, jikkontrollaw b’mod konġunt terza persuna;

(iii)

l-operatur u l-persuna l-oħra huma l-impjegatur u l-impjegat rispettivament;

(iv)

l-operatur u l-persuna l-oħra huma sħab legalment rikonoxxuti fin-negozju jew huma uffiċjali jew diretturi fl-istess persuna ġuridika;

(e)

“attivitajiet ekonomiċi sostanzjali” tfisser azzjonijiet jew attivitajiet li jitwettqu minn persuna bil-għan li jiġu żgurati l-produzzjoni, id-distribuzzjoni jew il-konsum ta’ oġġetti u servizzi.

Għall-finijiet tal-punt (e), l-attivitajiet li jitwettqu bl-iskop uniku li jiġu applikati l-kwoti tariffarji m’għandhomx jitqiesu bħala attivitajiet ekonomiċi sostanzjali.

4.   Meta l-operatur ikun marbut ma’ persuni ġuridiċi jew fiżiċi oħra li japplikaw għall-istess numru tal-ordni tal-kwota tariffarja, dan għandu jissodisfa l-obbligi li ġejjin meta jirreġistra fis-sistema elettronika tal-LORI:

(a)

għandu jagħti prova li jwettaq regolarment attivitajiet ekonomiċi sostanzjali billi jippreżenta mill-inqas wieħed mid-dokumenti msemmija fit-taqsima “Il-prova tal-operatur ekonomiku ta’ attività ekonomika sostanzjali” tal-Anness II;

(b)

għandu jiżvela l-identità tal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li magħhom huwa marbut billi jimla t-taqsima rilevanti tal-Anness II.

5.   Il-Kummissjoni tista’ tissospendi d-dikjarazzjoni tar-rekwiżit tal-indipendenza meta r-rekwiżit tal-kwantità referenzjali jiġi sospiż skont l-Artikolu 9(9).

It-tul ta’ żmien tas-sospensjoni ma għandux jaqbeż il-perjodu tal-kwota tariffarja.

6.   Il-Kummissjoni għandha tinnotifika s-sospensjoni tar-rewiżit tad-dikjarazzjoni ta’ indipendenza skont l-Artikolu 188 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

Artikolu 12

Dikjarazzjoni ta’ indipendenza

1.   L-applikant għal kwoti tariffarji li għalihom tkun meħtieġa r-reġistrazzjoni minn qabel tal-operaturi huwa meħtieġ jippreżenta dikjarazzjoni ta’ indipendenza permezz tas-sistema elettronika LORI, billi juża d-dikjarazzjoni mudell stabbilita fl-Anness I.

2.   Fid-dikjarazzjoni ta’ indipendenza tiegħu, l-applikant għandu jagħmel waħda mid-dikjarazzjonijiet li ġejjin, skont is-sitwazzjoni tiegħu:

(a)

dikjarazzjoni li l-applikant mhuwiex marbut ma’ persuni ġuridiċi jew fiżiċi oħra li japplikaw għall-istess numru ta’ ordni tal-kwota tariffarja;

(b)

dikjarazzjoni li l-applikant huwa marbut ma’ persuni ġuridiċi jew fiżiċi oħra li japplikaw għall-istess numru tal-ordni tal-kwota tariffarja iżda li jwettaq regolarment attivitajiet ekonomiċi sostanzjali.

3.   L-applikant għandu jiżgura li l-informazzjoni kollha li tinsab fid-dikjarazzjoni ta’ indipendenza tiegħu tkun dejjem preċiża u aġġornata.

4.   Meta tiddetermina jekk l-applikant iwettaqx regolarment attivitajiet ekonomiċi sostanzjali, l-awtorità li toħroġ il-liċenzji għandha tqis it-tip ta’ attività ekonomika li titwettaq mill-applikant, in-nefqa li tkun saret, il-bejgħ u l-fatturat tal-applikant fl-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tal-VAT tiegħu.

Fuq it-talba tal-awtorità kompetenti li toħroġ il-liċenzja, l-applikant għandu jagħmel disponibbli d-dokumenti u l-evidenza kollha meħtieġa għall-verifika tal-informazzjoni prevista fid-dikjarazzjoni ta’ indipendenza.

5.   L-awtorità kompetenti li toħroġ il-liċenzja għandha taċċetta d-dikjarazzjoni ta’ indipendenza biss jekk tkun sodisfatta li d-dokumenti ppreżentati fis-sistema LORI huma korretti u aġġornati.

6.   L-applikant għandu jinnotifika lill-awtorità kompetenti li toħroġ il-liċenzja bi kwalunkwe bidla li taffettwa d-dikjarazzjoni ta’ indipendenza fi żmien 10 ijiem kalendarji mid-data li fiha jsiru tali bidliet. L-awtorità kompetenti li toħroġ il-liċenzja għandha tirreġistra dawk il-bidliet fis-sistema elettronika LORI wara li tkun ivvalidathom.

7.   Id-dikjarazzjoni ta’ indipendenza għandha tibqa’ valida sakemm l-operatur jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 11(1).

Artikolu 13

Reġistrazzjoni obbligatorja minn qabel tal-operaturi

1.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi sistema elettronika tar-Reġistrazzjoni u l-Identifikazzjoni tal-Operaturi tal-Liċenzji (LORI), skont ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/1183 (11) u r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/1185.

2.   L-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni fis-sistema elettronika LORI għandhom isiru permezz ta’ formola elettronika li ssir disponibbli lill-operaturi mill-awtorità li toħroġ il-liċenzji. Din il-formola għandha tinkludi l-informazzjoni stipulata fl-Anness II.

3.   L-operaturi stabbiliti fit-territorju doganali tal-Unjoni u li għandhom numru EORI biss jistgħu japplikaw għar-reġistrazzjoni fis-sistema elettronika LORI. Dawn għandhom japplikaw mal-awtorità li toħroġ il-liċenzji tal-Istat Membru li fih ikunu stabbiliti u rreġistrati għal finijiet ta’ VAT.

4.   L-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni għandha tiġi ppreżentata tal-anqas xahrejn (2) qabel ix-xahar li fih l-operatur ikun beħsiebu jippreżenta l-applikazzjoni għal liċenzja tiegħu. L-operatur għandu jipprovdi indirizz elettroniku validu għall-korrispondenza, u għandu jżomm indirizz elettroniku validu fis-sistema elettronika LORI għall-komunikazzjoni mal-awtorità li toħroġ il-liċenzji.

5.   Meta l-awtorità kompetenti li toħroġ il-liċenzji ssib li l-informazzjoni ppreżentata minn operatur għar-reġistrazzjoni fis-sistema elettronika LORI jew għal bidla fir-rekord LORI tagħha tkun korretta u aġġornata u tikkonforma ma’ dan ir-Regolament u mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761., din għandha tivvalida r-reġistrazzjoni jew il-bidla u tinnotifika lill-Kummissjoni bil-validazzjoni permezz tas-sistema elettronika LORI.

6.   L-awtorità li toħroġ il-liċenzji għandha tirrifjuta l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni meta l-applikant ma jippruvax is-sodisfazzjon tiegħu li l-informazzjoni pprovduta kif stipulat fl-Anness II hija korretta u aġġornata. L-awtorità li toħroġ il-liċenzji għandha tirreġistra d-data tar-rifjut tal-applikazzjoni u għandha tinnotifika r-rifjut lill-applikant flimkien mar-raġunijiet għar-rifjut.

7.   Abbażi tan-notifika tal-awtorità li toħroġ il-liċenzji, il-Kummissjoni għandha tirreġistra lill-applikant fis-sistema elettronika LORI u tinforma lill-awtorità li toħroġ il-liċenzji bir-reġistrazzjoni. L-awtorità li toħroġ il-liċenzji għandha tinnotifika r-reġistrazzjoni lill-applikant.

8.   Ladarba l-operatur ikun irreġistrat fis-sistema elettronika LORI, ir-reġistrazzjoni tkun valida sal-irtirar tagħha.

9.   Id-data li tikkonċerna l-operatur irreġistrat maħżuna fis-sistema elettronika LORI għandha tikkostitwixxi r-reġistru LORI tiegħu. Din id-data għandha tinħażen matul ir-reġistrazzjoni tal-operatur u għal seba’ snin wara l-irtirar tar-reġistrazzjoni tal-operatur mis-sistema elettronika LORI.

10.   L-awtorità li toħroġ il-liċenzji għandha tirtira r-reġistrazzjoni fil-każijiet li ġejjin:

(a)

fuq talba tal-operatur irreġistrat;

(b)

meta l-awtorità li toħroġ il-liċenzji ssir konxja li l-operatur rreġistrat m’għadux jissodisfa l-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti ta’ eliġibbiltà biex japplika għal kwoti tariffarji li jirrikjedu reġistrazzjoni obbligatorja għall-operaturi.

11.   L-awtorità li toħroġ il-liċenzji għandha tirreġistra d-data tal-irtirar tar-reġistrazzjoni u għandha tinnotifikaha lill-operatur ikkonċernat flimkien mar-raġunijiet tal-irtirar.

12.   L-operatur għandu jinnotifika lill-awtorità kompetenti li toħroġ il-liċenzji b’kull bidla li taffettwa r-rekord LORI tiegħu fi żmien 10 ijiem kalendarji mid-data tal-effikaċja ta’ tali bidliet. Il-Kummissjoni għandha tirreġistra dawk il-bidliet fis-sistema elettronika LORI wara l-validazzjoni tagħhom mill-awtorità kompetenti li toħroġ il-liċenzji.

13.   Il-Kummissjoni tista’ tissospendi r-rekwiżit tar-reġistrazzjoni minn qabel tal-operaturi fis-sistema elettronika LORI meta r-rekwiżit tal-kwantità referenzjali jkun ġie sospiż skont l-Artikolu 9(9).

It-tul ta’ żmien tas-sospensjoni m’għandux jaqbeż il-perjodu tal-kwota tariffarja.

14.   Il-Kummissjoni għandha tinnotifika s-sospensjoni tar-rekwiżit ta’ reġistrazzjoni minn qabel tal-operaturi fis-sistema LORI skont l-Artikolu 188 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

Artikolu 14

Ilmenti dovuti għal reġistrazzjoni mhux xierqa ta’ operatur

1.   L-operaturi rreġistrati fis-sistema elettronika LORI, li jissuspettaw li operatur ieħor irreġistrat ma jissodisfax il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti ta’ eliġibbiltà għall-applikazzjoni għal kwoti tariffarji li għalihom tkun meħtieġa reġistrazzjoni minn qabel, jistgħu jressqu lmenti quddiem l-awtorità li toħroġ il-liċenzji tal-Istat Membru fejn ikunu stabbiliti u rreġistrati għal finijiet ta’ VAT. Tali lmenti għandhom jiġu sostanzjati. Kull awtorità li toħroġ il-liċenzji għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-operaturi sistema għat-tressiq ta’ tali lmenti u għandha tinforma lill-operaturi ta’ dik is-sistema meta japplikaw għar-reġistrazzjoni fis-sistema elettronika tal-LORI.

2.   Jekk l-awtorità li toħroġ il-liċenzji tal-Istat Membru fejn ikun stabbilit l-ilmentatur issib li l-ilment huwa fondat, din għandha ssegwih bil-kontrolli li hija tqis xierqa. Meta l-operatur ikkontrollat ikun stabbilit u rreġistrat għal finijiet tal-VAT fi Stat Membru ieħor, l-awtorità li toħroġ il-liċenzji ta’ dak l-Istat Membru għandha tipprovdi l-assistenza meħtieġa fil-ħin. Ir-riżultat tal-kontroll għandu jiġi rreġistrat mill-awtorità li toħroġ il-liċenzji tal-Istat Membru fejn l-operatur ikkonċernat huwa stabbilit u rreġistrat għal finijiet ta’ VAT, fis-sistema elettronika LORI, bħala parti mir-rekord tal-LORI tiegħu.

Artikolu 15

Penali

1.   Meta l-awtorità kompetenti li toħroġ il-liċenzji ssib li operatur li japplika għal liċenzja tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni għal kwota tariffarja jew it-trasferiment tagħha jkun ippreżenta dokument mhux korrett jew ikun ressaq data mhux korretta jew data li ma tkunx aġġornata fil-kuntest tar-reġistrazzjoni fis-sistema elettronika LORI, u meta dak id-dokument ikun essenzjali għall-ħruġ ta’ dik il-liċenzja tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni, din għandha tieħu l-miżuri li ġejjin:

(a)

tipprojbixxi lill-operatur milli jirrilaxxa għall-moviment liberu fl-Unjoni jew jesporta mill-Unjoni kwalunkwe prodott taħt il-kwota tariffarja għall-importazzjoni jew l-esportazzjoni kkonċernata għall-perjodu sħiħ tal-kwota tariffarja li matulu tkun saret tali sejba;

(b)

teskludi lill-operatur mis-sistema ta’ applikazzjoni għal-liċenzja għall-kwota tariffarja tal-importazzjoni jew l-esportazzjoni kkonċernata għal perjodu ta’ kwota tariffarja wara l-perjodu tal-kwota tariffarja li matulu tkun saret tali sejba.

Meta l-awtorità li toħroġ il-liċenzji ssib li operatur li japplika għal liċenzja tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni għal kwota tariffarja jew għat-trasferiment tagħha jkun ippreżenta b’mod intenzjonat dokument żbaljat jew ma jkunx aġġorna b’mod intenzjonat d-data fir-rekord LORI tiegħu fil-kuntest tar-reġistrazzjoni fis-sistema elettronika LORI, u meta dak id-dokument jew dik id-data jkunu essenzjali għall-ħruġ ta’ dik il-liċenzja tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni, l-esklużjoni tal-operatur imsemmi fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu għandha tapplika għal żewġ perjodi ta’ kwota tariffarja wara l-perjodu tal-kwota tariffarja li matulu tkun saret tali sejba.

2.   Meta r-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera taħt liċenzja tal-importazzjoni jkun sar qabel is-sejbiet imsemmija fil-paragrafu 1, għandu jiġi rkuprat kwalunkwe vantaġġ finanzjarju mhux dovut li jirriżulta minn dan.

3.   Il-penali msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe penali addizzjonali skont il-liġi nazzjonali jew id-dritt tal-Unjoni, u mingħajr preġudizzju għar-regoli dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

Artikolu 16

Trattament speċjali dwar l-importazzjoni f’pajjiż terz

Kull meta prodotti esportati jibbenefikaw minn trattament speċjali fuq l-importazzjoni f’pajjiż terz, skont l-Artikolu 186(2) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, l-esportaturi għandhom jitħallew jitolbu liċenzja tal-esportazzjoni li tiċċertifika li tali kundizzjonijiet għal trattament speċjali fuq l-importazzjoni f’pajjiż terz ġew issodisfati. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom joħorġu tali liċenzja ladarba jkunu sodisfatti, permezz ta’ mezzi li jqisuhom bħala xierqa, li tali kundizzjonijiet ġew issodisfati.

Artikolu 17

Notifiki lill-Kummissjoni

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni għal kull perjodu tal-kwota tariffarja bl-informazzjoni li ġejja permezz tas-sistema ta’ notifika stabbilita bir-Regolament Delegat (UE) 2017/1183 u r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/1185:

(a)

il-kwantitajiet koperti minn applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni;

(b)

il-kwantitajiet koperti minn liċenzji tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni maħruġa;

(c)

il-kwantitajiet mhux użati koperti minn liċenzji tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni mhux użati jew parzjalment użati;

(d)

il-kwantitajiet allokati lill-operaturi fi ħdan kwota tariffarja li għalihom ma nħarġux liċenzji tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni;

(e)

il-kwantitajiet rilaxxati għal ċirkolazzjoni libera jew esportati skont il-liċenzji tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni maħruġa;

(f)

għall-kwoti tariffarji li għalihom hija meħtieġa r-reġistrazzjoni minn qabel tal-operaturi:

(i)

l-ismijiet, in-numri EORI u l-indirizzi tal-operaturi li jkunu rċevew liċenzji tal-importazzjoni jew taċ-ċessjonarji ta’ liċenzja tal-importazzjoni;

(ii)

għal kull operatur, il-kwantitajiet li tkun saret applikazzjoni għalihom;

(iii)

l-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni fis-sistema elettronika LORI li jkunu ġew ivvalidati u rrifjutati, ir-reġistrazzjonijiet li jkunu ġew irtirati, u l-validazzjonijiet u r-rifjut tal-bidliet fir-reġistru LORI;

(g)

għal kwoti tariffarji tal-importazzjoni amministrati b’dokumenti maħruġa minn pajjiżi terzi, għal kull ċertifikat ta’ awtentiċità jew ċertifikat ta’ Arranġament ta’ Monitoraġġ Attiv (“IMA 1”) imsemmi fl-Anness XIV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761 ippreżentati minn operatur, in-numru tal-liċenzja korrispondenti maħruġa u l-kwantitajiet koperti.

KAPITOLU III

Kwoti tariffarji speċifiċi f’konformità mal-Artikolu 185 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013

Artikolu 18

Ftuħ tal-kwoti

1.   Kull sena mill-1 ta’ Jannar, għandhom jinfetħu żewġ kwoti għall-importazzjoni ta’ kwantità massima ta’ 2 000 000 tunnell”ta ta’ qamħirrum li jaqa’ taħt il-kodiċi NM 1005 90 00 u 300 000 tunnellata ta’ sorgu li jaqa’ taħt il-kodiċi NM 1007 90 00 minn pajjiżi terzi għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera fi Spanja.

2.   Kull sena mill-1 ta’ Jannar, għandha tinfetaħ kwota tariffarja waħda għall-importazzjonijiet ta’ kwantità massima ta’ 500 000 tunnellata ta’ qamħirrum li jaqa’ taħt il-kodiċi NM 1005 90 00 minn pajjiżi terzi, għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera fil-Portugall.

Artikolu 19

Amministrazzjoni tal-kwoti

1.   Il-kwantitajiet għall-importazzjoni fi Spanja msemmija fl-Artikolu 18(1) għandhom jitnaqqsu fi proporzjon ma’ kwalunkwe kwantità ta’ residwi tal-manifattura tal-lamtu minn qamħirrum li jaqa’ taħt il-kodiċijiet NM 2303 10 19 u 2309 90 20, it-tindif u l-lambikar ta’ tartru u fdalijiet li jaqgħu taħt il-kodiċi NM 2303 30 00 u fdalijiet ta’ polpa ta’ ċitru li jaqgħu taħt il-kodiċi NM ex 2308 00 40 importati fi Spanja minn pajjiżi terzi matul is-sena kkonċernata.

2.   Il-Kummissjoni għandha tirriżerva għall-kwoti msemmija fl-Artikolu 18(1) u (2):

(a)

Il-kwantitajiet tal-qamħirrum li jaqa’ taħt il-kodiċi NM 1005 90 00 u s-sorgu li jaqa’ taħt il-kodiċi NM 1007 90 00 importat fi Spanja u l-kwantitajiet tal-qamħirrum li jaqa’ taħt il-kodiċi NM 1005 90 00 importat fil-Portugall matul kull sena kalendarja;

(b)

il-kwantitajiet ta’ residwi tal-manifattura tal-lamtu mill-qamħirrun, il-fdalijiet tal birrerija u d-distillazzjoni u l-iskart u r-residwi mil-lbieba taċ-ċitru msemmija fil paragrafu 1, importati fi Spanja matul kull sena kalendarja;

3.   Għall-finijiet tal-prenotazzjoni ta’ kwantitajiet għall-kwoti msemmija fl-Artikolu 18(1) u (2), l-importazzjonijiet fi Spanja u l-Portugall li jsiru skont atti li permezz tagħhom l-Unjoni tkun tat konċessjonijiet kummerċjali speċifiċi m’għandhomx jitqiesu.

Artikolu 20

Użu ta’ prodotti importati u sorveljanza

1.   Il-kwantitajiet ta’ qamħirrum u sorgu msemmija fl-Artikolu 18(1) għandhom jingħataw għall-ipproċessar jew l-użu fi Spanja. Il-kwantitajiet ta’ qamħirrum msemmija fl-Artikolu 18(2) għandhom jingħataw għall-ipproċessar jew l-użu fil-Portugall.

2.   Qamħirrum u sorgu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera mingħajr dazju skont l-Artikolu 21 għandhom jibqgħu taħt is-sorveljanza tad-dwana jew taħt kontroll amministrattiv b’effett ekwivalenti sa’ dak iż-żmien li jintużaw jew jiġu pproċessati.

3.   L-Istat Membru kkonċernat għandu, jekk ikun hemm bżonn, jieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżgura li s-sorveljanza msemmija fil-paragrafu 2 isseħħ. Dawn il-miżuri għandhom jinkludu r-rekwiżit li l-importaturi jissottomettu għal kwalunkwe kontroll li l-awtoritajiet kompetenti jqisu meħtieġ u li jżommu reġistri speċifiċi li jippermetu lill-awtoritajiet jagħmlu tali kontrolli.

4.   L-Istat Membru konċernat għandu jinnotifika immedjatament lill-Kummissjoni bil-miżuri adottati skont it-3 paragrafu.

Artikolu 21

Importazzjonijiet mingħajr dazju

1.   Għandu jiġi applikat dazju żero tal-importazzjoni mill-1 ta’ April ta’ kull sena kalendarja għall-importazzjonijiet tal-qamħirrum u s-sorgu fi Spanja u għall-importazzjonijiet tal-qamħirrum fil-Portugall, fil-limiti kwantitattivi stipulati fl-Artikolu 18(1) u (2).

2.   L-importazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1:

(a)

għandhom jiġu ġestiti skont il-metodu msemmi fl-Artikoli 184(2)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013;

(b)

għandhom ikunu koperti minn liċenzji li jinħarġu mill-awtoritajiet kompetenti Spanjoli u Portugiżi.

Il-liċenzji msemmija fil-punt (b) għandhom ikunu validi biss fl-Istat Membru li fih ikunu nħarġu.

3.   Mid-data tal-applikazzjoni tad-dazju żero tal-importazzjoni ddefinit fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tippubblika, sa mhux aktar tard mis-sitt jum ta’ kull xahar, b’mezzi xierqa, il-kwantitajiet tal-kwoti msemmija fl-Artikolu 18(1) u (2) li huma disponibbli fl-ewwel jum ta’ kull xahar.

Artikolu 22

Garanzija fl-applikazzjoni u garanzija tal-prestazzjoni

1.   Il-garanzija msemmija fl-Artikolu 4, li r-rata tagħha hija stabbilita fl-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761 għandha tkun ippreżentata mill-applikant lill-awtorità li toħroġ il-liċenzji qabel tmiem il-perjodu ta’ applikazzjoni.

2.   Minbarra l-garanzija msemmija fil-paragrafu 1, il-ħruġ tal-liċenzja għandu jkun soġġett għal garanzija tal-prestazzjoni li tkun disponibbli sa mhux aktar tard mid-data tar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera.

3.   Ir-rata tal-garanzija tal-prestazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tkun ugwali għad-dazju tal-importazzjoni tal-qamħirrum u s-sorgu, stabbilit skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 642/2010 (12) u li jkun applikabbli dakinhar li ssir l-applikazzjoni għal-liċenzja.

Artikolu 23

Regoli speċifiċi dwar it-trasferiment tal-liċenzji

B’deroga mill-Artikolu 6 tar-Regolament Delegat (UE) 2016/1237, id-drittijiet li jirriżultaw mil-liċenzji tal-importazzjoni m’għandhomx ikunu trasferibbli.

Artikolu 24

Ir-rilaxx u t-telf tal-garanzija tal-prestazzjoni

1.   Mingħajr preġudizzju għall-miżuri ta’ sorveljanza adottati skont l-Artikolu 20(2), il-garanzija tal-prestazzjoni msemmija fl-Artikolu 22(2) għandha tiġi rrilaxxata meta l-importatur jipprovdi prova li:

(a)

il-prodott importat ikun ġie pproċessat jew intuża fl-Istat Membru tar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera; dik il-prova tista’ tingħata fil-forma ta’ fattura ta’ bejgħ lil proċessur stabbilit fl-Istat Membru tar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera;

(b)

il-prodott ma setax jiġi importat, ipproċessat jew użat minħabba raġunijiet ta’ force majeure;

(c)

il-prodott importat ma jkunx għadu tajjeb għal ebda tip ta’ użu.

2.   Il-prova msemmija fil-paragrafu 1 għandha tingħata fi żmien 18-il xahar mid-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera, u fin-nuqqas ta’ dan il-garanzija tintilef.

3.   Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, l-ipproċessar jew l-użu tal-prodott importat għandu jitqies li ġie affettwat jekk 95 % tal-kwantità rilaxxata għaċ-ċirkolazzjoni libera tkun ġiet ipproċessata jew utilizzata.

KAPITOLU IV

Dispożizzjonijiet tranżitorji u finali

Artikolu 25

Tħassir

Ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 2307/98 (13), (KE) Nru 2535/2001 (14), (KE) Nru 1342/2003 (15), (KE) Nru 2305/2003 (16), (KE) Nru 969/2006 (17), (KE) Nru 1301/2006 (18), (KE) Nru 1918/2006 (19), (KE) Nru 1964/2006 (20), (KE) Nru 1979/2006 (21), (KE) Nru 341/2007 (22), (KE) Nru 533/2007 (23), (KE) Nru 536/2007 (24), (KE) Nru 539/2007 (25), (KE) Nru 616/2007 (26), (KE) Nru 964/2007 (27), (KE) Nru 1384/2007 (28), (KE) Nru 1385/2007 (29), (KE) Nru 382/2008 (30), (KE) Nru 412/2008 (31), (KE) Nru 431/2008 (32), (KE) Nru 748/2008 (33), (KE) Nru 1067/2008 (34), (KE) Nru 1296/2008 (35), (KE) Nru 442/2009 (36), (KE) Nru 610/2009 (37), (KE) Nru 891/2009 (38), (KE) Nru 1187/2009 (39) u (UE) Nru 1255/2010 (40) u r-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1273/2011 (41), (UE) Nru 480/2012 (42),(UE) Nru 1223/2012 (43), (UE) Nru 82/2013 (44), (UE) Nru 593/2013 (45), (UE) 2015/2076 (46), (UE) 2015/2077 (47), (UE) 2015/2078 (48), (UE) 2015/2079 (49), (UE) 2015/2081 (50) u (UE) 2017/1585 (51) huma mħassra.

Madankollu, dawk ir-Regolamenti u r-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni għandhom ikomplu japplikaw għal-liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni li nħarġu fuq il-bażi tagħhom sal-iskadenza ta’ dawk il-liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni.

Artikolu 26

Dispożizzjonijiet tranżitorji

Fl-ewwel żewġ perjodi tal-kwota tariffarja wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, l-awtorità li toħroġ il-liċenzji tista’ tistabbilixxi l-kwantità referenzjali msemmija fl-Artikolu 9 skont ir-Regolamenti rilevanti mħassra elenkati fl-Artikolu 25.

Fejn f’wieħed jew fiż-żewġ perjodi tal-kwota tariffarja qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, kwota tariffarja li hija soġġetta għar-rekwiżit tal-kwantità referenzjali msemmi fl-Artikolu 9 ma tkunx intużat għalkollox, l-operaturi jistgħu jagħżlu li jistabbilixxu l-kwantità referenzjali tagħhom jew skont l-Artikolu 9(1) ta’ dan ir-Regolament inkella billi jużaw l-aħħar żewġ perjodi ta’ 12-il xahar preċedenti fejn il-kwota tariffarja ntużat kompletament.

Artikolu 27

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Dan ir-Regolament għandu japplika għall-perjodi tal-kwota tariffarja li jibdew mill-1 ta’ Jannar 2021 ’il quddiem.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Diċembru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.

(3)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/761 tas-17 ta’ Diċembru 2019 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolamenti (UE) Nru 1306/2013, (UE) Nru 1308/2013 u (UE) Nru 510/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-sistema ta’ ġestjoni tal-kwoti tariffarji bil-liċenzji (ara l-paġna … ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).

(5)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 tal-11 ta’ Marzu 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Aġenziji tal-Pagamenti u korpi oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni tal-kontijiet, il-garanziji u l-użu tal-euro (ĠU L 255, 28.8.2014, p. 18).

(6)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446 tat-28 ta’ Lulju 2015 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ regoli dettaljati li jikkonċernaw uħud mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 343, 29.12.2015, p. 1).

(7)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1237 tat-18 ta’ Mejju 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli għall-applikazzjoni tas-sistema ta’ liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni u li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli dwar ir-rilaxx u t-telf ta’ garanziji ppreżentati għal tali liċenzji (ĠU L 206, 30.7.2016, p. 1).

(8)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1239 tat-18 ta’ Mejju 2016 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-sistema ta’ liċenzji ta’ importazzjoni u ta’ esportazzjoni (ĠU L 206, 30.7.2016, p. 44).

(9)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1185 tal-20 ta’ April 2017 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolamenti (UE) Nru 1307/2013 u (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tan-notifiki lill-Kummissjoni tal-informazzjoni u d-dokumenti u li jemendaw u jħassru diversi Regolamenti tal-Kummissjoni (ĠU L 171, 4.7.2017, p. 113).

(10)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 tal-24 ta’ Novembru 2015 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 343, 29.12.2015, p. 558).

(11)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/1183 tal-20 ta’ April 2017 li jissupplimenta r-Regolamenti (UE) Nru 1307/2013 u (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tan-notifiki lill-Kummissjoni ta’ informazzjoni u dokumenti (ĠU L 171, 4.7.2017, p. 100).

(12)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 642/2010 tal-20 ta’ Lulju 2010 dwar regoli ta’ applikazzjoni għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 dwar id-dazju ta’ importazzjoni fis-settur taċ-ċereali (ĠU L 187, 21.7.2010, p. 5).

(13)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2307/98 tas-26 ta’ Ottubru 1998 dwar il-ħruġ ta’ liċenzji għall-esportazzjoni ta’ ikel tal-klieb u l-qtates li jaqgħu taħt il-kodiċi NM 2309 10 90 li jikkwalifika għal trattament speċjali ta’ importazzjoni fl-Iżvizzera, (ĠU L 288, 27.10.1998, p. 8).

(14)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2535/2001 tal-14 ta’ Diċembru 2001 li jipprovdi regoli dettaljati biex ikun applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 rigward l-arranġamenti tal-importazzjoni tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib u biex jinfetħu kwoti tat-tariffa (ĠU L 341, 22.12.2001, p. 29).

(15)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1342/2003 tat-28 ta’ Lulju 2003 li jistabbilixxi regoli speċjali u dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta’ liċenzji tal-importazzjoni u l-esportazzjoni ta’ ċereali u ross (ĠU L 189, 29.7.2003, p. 12).

(16)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2305/2003 tad-29 ta’ Diċembru 2003 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwota tariffali għall-importazzjoni ta’ xgħir minn pajjiżi terzi (ĠU L 342, 30.12.2003, p. 7).

(17)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 969/2006 tad-29 ta’ Ġunju 2006 li jistabbilixxi kwota tariffarja Komunitarja u mod għall-ġestjoni tagħha għall-importazzjoni tal-qamħirrum minn pajjiżi terzi (ĠU L 176, 30.6.2006, p. 44).

(18)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni ta’ kwoti ta’ tariffi fuq l-importazzjoni għal prodotti agrikoli ġestiti b’sistema ta’ liċenzji ta’ importazzjoni (ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13).

(19)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1918/2006 tal-20 ta’ Diċembru 2006 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwota tariffarja għaż-żejt taż-żebbuġa li joriġina mit-Tuneżija (ĠU L 365, 21.12.2006, p. 84).

(20)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1964/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-ftuħ u l-amministrazzjoni ta’ kwota għall-importazzjoni ta’ ross li joriġina mill-Bangladesh, b’applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3491/90 (ĠU L 408, 30.12.2006, p. 20).

(21)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1979/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 li jiftaħ u jipprevedi l-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji għal faqqiegħ ippreservat importat minn pajjiżi terzi (ĠU L 368, 23.12.2006, p. 91).

(22)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 341/2007 tad-29 ta’ Marzu 2007 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji u li jintroduċi sistema għal liċenzji tal-importazzjoni u ċertifikati ta’ oriġini għat-tewm u għal ċerti prodotti agrikoli oħra importati minn pajjiżi terzi (ĠU L 90, 30.3.2007, p. 12).

(23)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 533/2007 tal-14 ta’ Mejju 2007 li jiftaħ u jamministra kwoti tariffarji fis-settur tal-laħam tat-tjur (ĠU L 125, 15.5.2007, p. 9).

(24)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 536/2007 tal-15 ta’ Mejju 2007 li jiftaħ u jamministra kwota tariffarja għal-laħam tat-tjur allokata għall-Istati Uniti tal-Amerika (ĠU L 128, 16.5.2007, p. 6).

(25)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 539/2007 tal-15 ta’ Mejju 2007 li jistabbilixxi u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji fis-settur tal-bajd u tal-albumina tal-bajd (ĠU L 128, 16.5.2007, p. 19).

(26)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 616/2007 tal-4 ta’ Ġunju 2007 dwar il-ftuħ u l-mod ta’ ġestjoni tal-kwoti tariffarji tal-Komunità fis-settur tal-laħam tat-tjur li joriġina mill-Brażil, it-Tajlandja u pajjiżi terzi oħra (ĠU L 142, 5.6.2007, p. 3).

(27)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 964/2007 tal-14 ta’ Awwissu 2007 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-ftuħ u l-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji għar-ross li joriġina mill-pajjiżi l-anqas żviluppati, għas-snin tas-suq 2007/2008 u 2008/2009 (ĠU L 213, 15.8.2007, p. 26).

(28)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1384/2007 tas-26 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2398/96 rigward il-ftuħ u l-ġestjoni ta’ ċerti kwoti li jirrigwardaw l-importazzjoni fil-Komunità ta’ prodotti tas-settur tal-laħam tat-tjur li joriġinaw fl-Iżrael (ĠU L 309, 27.11.2007, p. 40).

(29)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1385/2007 tas-26 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 774/94 f’dak li jirrigwarda l-ftuħ u l-ġestjoni ta’ ċerti kwoti tariffarji tal-Komunità fis-settur tal-laħam tat-tjur (ĠU L 309, 27.11.2007, p. 47).

(30)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 382/2008 tal-21 ta’ April 2008 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni għal-liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella (ĠU L 115, 29.4.2008, p. 10).

(31)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 412/2008 tat-8 ta’ Mejju 2008 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwota tariffarja għall-importazzjoni taċ-ċanga ffriżata għall-ipproċessar (ĠU L 125, 9.5.2008, p. 7).

(32)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 431/2008 tad-19 ta’ Mejju 2008 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwota tariffarja tal-importazzjoni ta’ laħam iffriżat tal-annimali bovini koperti mill-kodiċi NM 0202 u prodotti koperti mill-kodiċi NM 02062991 (ĠU L 130, 20.5.2008, p. 3).

(33)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 748/2008 tat-30 ta’ Lulju 2008 dwar il-ftuħ u l-amministrazzjoni ta’ kwota ta’ tariffa tal-importazzjoni għal falda rqiqa ffriżata ta’ annimali bovini fi ħdan il-kodiċi tan-NM 02062991 (ĠU L 202, 31.7.2008, p. 28).

(34)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1067/2008 tat-30 ta’ Ottubru 2008 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffari Komunitarji għal qamħ komuni ta’ kwalità differenti minn dik superjuri oriġinanti minn pajjiżi terzi u li tidderoga mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 290, 31.10.2008, p. 3).

(35)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1296/2008 tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ kwoti ta’ tariffi għall-importazzjoni ta’ qamħirrum u sorgu fi Spanja u importazzjoni ta’ qamħirrum fil-Portugall (ĠU L 340, 19.12.2008, p. 57).

(36)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 442/2009 tas-27 ta’ Mejju 2009 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji tal-Komunità fis-settur tal-laħam tal-majjal (ĠU L 129, 28.5.2009, p. 13).

(37)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 610/2009 tal-10 ta’ Lulju 2009 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-kwota tariffarja fuq iċ-ċanga u l-vitella li joriġinaw fiċ-Ċili (ĠU L 180, 11.7.2009, p. 5).

(38)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 891/2009 tal-25 ta’ Settembru 2009 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ ċerti kwoti tariffarji tal-Komunità fis-settur taz-zokkor (ĠU L 254, 26.9.2009, p. 82).

(39)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1187/2009 tas-27 ta’ Novembru 2009 li jistipula regoli dettaljati speċjali għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tal-liċenzji tal-esportazzjoni u r-rifużjonijiet tal-esportazzjoni għall-ħalib u l-prodotti tal-ħalib (ĠU L 318, 4.12.2009, p. 1).

(40)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1255/2010 tat-22 ta’ Diċembru 2010 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-kwoti tariffarji tal-importazzjoni għall-prodotti “baby beef” li joriġinaw fil-Bosnja-Ħerzegovina, fil-Kroazja, f’dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, fil-Montenegro, fis-Serbja (ĠU L 342, 28.12.2010, p. 1).

(41)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1273/2011 tas-7 ta’ Diċembru 2011 li jiftaħ u li jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ ċerti kwoti ta’ tariffi għall-importazzjoni ta’ ross u ross miksur (ĠU L 325, 8.12.2011, p. 6).

(42)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 480/2012 tas-7 ta’ Ġunju 2012 li jiftaħ u jipprovdi għat-tmexxija ta’ kwota ta’ tariffa għal ross miksur (broken rice) ta’ kodiċi NM 10064000 għal produzzjoni ta’ tħejjijiet tal-ikel ta’ kodiċi NM 19011000 (ĠU L 148, 8.6.2012, p. 1).

(43)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1223/2012 tat-18 ta’ Diċembru 2012 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-applikazzjoni ta’ kwota ta’ tariffa fuq l-importazzjoni ta’ annimali bovini ħajjin ta’ piż li jeċċedi l-160 kg u li joriġinaw mill-Iżvizzera kif previst fil-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar kummerċ fi prodotti agrikoli (ĠU L 349, 19.12.2012, p. 39).

(44)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 82/2013 tad-29 ta’ Jannar 2013 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ kwota tariffarja għall-importazzjoni ta’ ċanga mnixxfa bla għadam li ġejja mill-Isvizzera (ĠU L 28, 30.1.2013, p. 3).

(45)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 593/2013 tal-21 ta’ Ġunju 2013 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji għaċ-ċanga friska ta’ kwalità għolja, imkessħa u ffriżata, u għal-laħam tal-buflu ffriżat (ĠU L 170, 22.6.2013, p. 32).

(46)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2076 tat-18 ta’ Novembru 2015 li jiftaħ u fih previst l-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji tal-importazzjoni tal-Unjoni tal-laħam tal-majjal frisk jew iffriżat li joriġina fl-Ukrajna (ĠU L 302, 19.11.2015, p. 51).

(47)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2077 tat-18 ta’ Novembru 2015 li jiftaħ u fih previst l-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji tal-Unjoni fuq l-importazzjoni ta’ bajd, prodotti tal-bajd u albumina li joriġinaw fl-Ukrajna (ĠU L 302, 19.11.2015, p. 57).

(48)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2078 tat-18 ta’ Novembru 2015 li jwassal għall-ftuħ u l-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji tal-Unjoni għall-importazzjoni tal-laħam tat-tajr li joriġina mill-Ukrajna (ĠU L 302, 19.11.2015, p. 63).

(49)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2079 tat-18 ta’ Novembru 2015 li jwassal għall-ftuħ u l-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji tal-importazzjoni tal-Unjoni ta’ laħam taċ-ċanga u tal-vitella frisk jew friżat li joriġina fl-Ukrajna (ĠU L 302, 19.11.2015, p. 71).

(50)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2081 tat-18 ta’ Novembru 2015 li jwassal għall-ftuħ u għall-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji tal-Unjoni għall-importazzjoni ta’ ċerti ċereali li joriġinaw mill-Ukrajna (ĠU L 302, 19.11.2015, p. 81).

(51)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1585 tad-19 ta’ Settembru 2017 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji tal-Unjoni għal-laħam taċ-ċanga u tal-vitella u tal-majjal frisk u ffriżat li joriġina fil-Kanada u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 442/2009 u r-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 481/2012 u (UE) Nru 593/2013 (ĠU L 241, 20.9.2017, p. 1).


ANNESS I

Mudell tad-dikjarazzjoni ta’ indipendenza msemmija fl-Artikolu 12

Struzzjonijiet għall-mili tad-dikjarazzjoni

(1)

Fil-kaxxa A, imla l-informazzjoni dwar il-kwota tariffarja li għaliha tapplika d-dikjarazzjoni ta’ indipendenza.

(2)

Fil-kaxxa B, immarka l-kaxxa applikabbli.

(3)

Fil-kaxxa C, indika l-isem tal-operatur, in-numru EORI, id-data u l-post tal-firma, u inkludi l-firma tal-uffiċjal amministrattiv kompetenti tal-operatur (kap eżekuttiv).

A.   Kwota tariffarja kkonċernata

Numru tal-ordni tal-kwota tariffarja

 

Kodiċi(jiet) NM

 

Oriġini tal-prodott(i) (1)

 

B.   Indipendenza tal-operatur

L-applikant għan-numru tal-ordni tal-kwota tariffarja elenkat hawn fuq jiddikjara li:

1.

L-applikant mhuwiex marbut, kif stabbilit fl-Artikolu 11 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760, ma’ persuni ġuridiċi jew fiżiċi oħra li japplikaw għall-istess numru tal-ordni tal-kwota tariffarja.

il-kaxxa għandha tiġi mmarkata kif xieraq.

2.

L-applikant huwa marbut, kif stipulat fl-Artikolu 11 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760, ma’ persuni ġuridiċi jew fiżiċi oħra li japplikaw għall-istess numru tal-ordni tal-kwota tariffarja.

L-applikant iwettaq regolarment attivitajiet ekonomiċi sostanzjali fir-rigward ta’ partijiet terzi skont it-tifsira tal-Artikolu 11(3).

L-applikant żvela l-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li magħhom huwa marbut fis-sistema elettronika LORI skont l-Artikolu 11(4).

il-kaxxa għandha tiġi mmarkata kif xieraq.

C.   Id-dettalji tal-operatur

Isem

 

Numru EORI

 

Data u post

 

Firma

 

Rwol tal-kumpanija tal-firmatarju

 


(1)  Għandha timtela biss jekk l-oriġini tal-merkanzija hija element obbligatorju fl-applikazzjoni għal liċenzja.


ANNESS II

Informazzjoni li għandha tingħata fir-rigward tar-reġistrazzjoni obbligatorja preċedenti msemmija fl-Artikolu 13

EORI tal-operatur ekonomiku

Identità tal-operatur ekonomiku

Isem tal-kumpanija

Indirizz tal-kwartieri ġenerali: Isem tat-triq

Indirizz tal-kwartieri ġenerali: Numru tat-triq

Indirizz tal-kwartieri ġenerali: Kodiċi postali

Indirizz tal-kwartieri ġenerali: Belt

Indirizz tal-kwartieri ġenerali: Pajjiż

Indirizz tal-Uffiċċju operattiv: Isem tat-triq

Indirizz tal-Uffiċċju operattiv: Numru tat-triq

Indirizz tal-Uffiċċju operattiv: Kodiċi postali

Indirizz tal-Uffiċċju operattiv: Belt

Indirizz tal-Uffiċċju operattiv: Pajjiż

Numru tat-telefown

Indirizz tal-posta elettronika li għandu jintuża għall-komunikazzjoni mal-awtoritajiet li joħorġu l-liċenzji u l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri

Status ġuridiku

L-attività ekonomika prinċipali tal-operatur

Prova tal-attività ekonomika sostanzjali tal-operatur ekonomiku

Dokument mehmuż ta’ silta mir-reġistru kummerċjali jew dokument ekwivalenti skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli

Dokument mehmuż tal-aħħar kontijiet annwali vverifikati (jekk applikabbli)

Dokument mehmuż tal-aħħar karta bilanċjali

Dokument mehmuż taċ-ċertifikat tal-VAT

Dokumenti addizzjonali li għandhom jittellgħu wara talbiet għal kjarifika li jaslu mill-awtorità li toħroġ il-liċenzji

Dikjarazzjoni ta’ indipendenza skont l-Artikolu 12 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Lista tan-numri tal-ordni tal-kwoti tariffarji u deskrizzjoni qasira

Jekk jogħġbok agħżel “iva” jekk qed tapplika għall-kwota tariffarja, jew “le” jekk m’intix qed tapplika għall-kwota tariffarja.

Dikjarazzjoni ta’ indipendenza

li għandha tiġi mehmuża: jekk fil-kolonna ta’ qabel inti għażilt “iva”

 

 

Kwantità referenzjali

Jekk jogħġbok iddikjara l-kwantità referenzjali għall-kwoti tariffarji li ġejjin:

Numru tal-ordni tal-kwota tariffarja

Kwantità ta’ referenza (f’kg)

Perjodu tat-TRQ

li għalih tapplika l-kwantità

referenzjali - Bidu

tal-perjodu

Perjodu tat-TRQ

li għalih tapplika l-kwantità

referenzjali - Tmiem

tal-perjodu

 

 

 

 

Persuni tal-kumpanija li għandhom is-setgħa li jintroduċu applikazzjoni għal liċenzja f’isem l-operatur

L-operatur għandu jipprovdi l-lista ta’ persuni tal-kumpanija bis-setgħa li jintroduċu applikazzjoni għal liċenzja f’ismu, għall-kwoti tariffarji elenkati hawn fuq.

Kunjom(ijiet)

Isem/ismijiet

Data tat-twelid

Post tat-twelid

Dokument tal-ID

Numru tal-Karta tal-ID/tal-Passaport

Dokumenti ta’ sostenn għall-għoti tas-setgħa

 

 

 

 

 

 

 

L-istruttura tas-sjieda ta’ operatur ekonomiku

Tip ta’ sjieda (l-operatur jimmarka l-għażla t-tajba)

 

Jekk is-sid(ien) huwa/huma kumpanija:

Kumpanija EORI (jekk applikabbli)

Isem tal-kumpanija

Indirizz tal-kwartieri ġenerali: Isem tat-triq

Indirizz tal-kwartieri ġenerali: Numru tat-triq

Indirizz tal-kwartieri ġenerali: Kodiċi postali

Indirizz tal-kwartieri ġenerali: Belt

Indirizz tal-kwartieri ġenerali: Pajjiż

Numru tat-telefown

Indirizz tal-posta elettronika

Rwol fl-operatur (eż. is-sid waħdieni, is-sieħeb, l-azzjonist ewlieni (aktar minn 25 % tal-istokk jew tal-istokk ta’ kontroll)…)

Reġistru kummerċjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jekk is-sid(ien) ikun(u) persuna fiżika:

Kunjom(ijiet)

Isem/ismijiet

Data tat-twelid

Post tat-twelid

Dokument tal-ID

Numru tal-Karta tal-ID/tal-Passaport

Rwol fl-operatur (eż. is-sid waħdieni, is-sieħeb, l-azzjonist ewlieni (aktar minn 25 % tal-istokk jew tal-istokk ta’ kontroll)…)

 

 

 

 

 

 

 

L-operatur għandu jipprovdi informazzjoni dwar persuni ġuridiċi li japplikaw għall-kwoti tariffarji elenkati hawn fuq, li huma marbuta ma’ dak l-operatur skont it-tifsira tal-Artikolu 11 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

EORI tal-kumpanija

Isem tal-kumpanija

Indirizz tal-kwartieri ġenerali: Isem tat-triq

Indirizz tal-kwartieri ġenerali: Numru tat-triq

Indirizz tal-kwartieri ġenerali: Kodiċi postali

Indirizz tal-kwartieri ġenerali: Belt

Indirizz tal-kwartieri ġenerali: Pajjiż

Numru tat-telefown

Indirizz tal-posta elettronika

Status ġuridiku

Rabta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-operatur għandu jipprovdi informazzjoni dwar persuni fiżiċi li japplikaw għall-kwoti tariffarji elenkati hawn fuq, li huma marbuta ma’ dak l-operatur skont it-tifsira tal-Artikolu 11 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Kunjom(ijiet)

Isem/ismijiet

Data tat-twelid

Post tat-twelid

Dokument tal-ID

Numru tal-Karta tal-ID/tal-Passaport

Rabta

 

 

 

 

 

 

 

L-istruttura ta’ ġestjoni tal-operatur ekonomiku

Jekk jogħġbok elenka l-persuni li għandhom kariga bħala membru tal-bord tad-diretturi/Uffiċjal Eżekuttiv Prinċipali/Uffiċjal Finanzjarju Ewlieni (jekk applikabbli) jew rwoli analogi fl-istruttura tal-ġestjoni tal-operatur. Jekk jogħġbok kun żgur li d-data fit-tabella ta’ hawn taħt hija konsistenti mal-informazzjoni pprovduta fid-dokumenti ppreżentati bħala prova ta’ attività ekonomika sostanzjali. Fil-każ li t-tabella ta’ hawn taħt timtela b’informazzjoni skorretta jew mhux kompluta, japplikaw il-penali previsti fl-Artikolu 15 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Kunjom(ijiet)

Isem/ismijiet)

Data tat-twelid

Post tat-twelid

Dokument tal-ID

Numru tal-Karta tal-ID/tal-Passaport

Funzjoni fil-kumpanija

 

 

 

 

 

 

 

Sabiex tipproċedi bl-applikazzjoni tiegħek għar-reġistrazzjoni, għandek taqbel mad-dikjarazzjonijiet li ġejjin:

(1)

L-informazzjoni pprovduta hija korretta, kompluta u aġġornata. Jiena konxju li l-penali pprovduti fl-Artikolu 15 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760 japplikaw fil-każ li l-informazzjoni pprovduta tkun skorretta, mhux kompluta jew mhux aġġornata.

(2)

Jien naqbel li l-informazzjoni tkun żvelata lill-Kummissjoni, lill-awtoritajiet doganali u lill-awtoritajiet li joħorġu l-liċenzji tal-Istati Membri.

(3)

Jiena nwiegħed li se nippreżenta informazzjoni aġġornata fil-każ ta’ bidliet fl-istruttura tal-entità ġuridika, fil-ħin u skont l-Artikoli 12 u 13 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760.

Jekk jogħġbok ikkonferma li taqbel mat-tliet dikjarazzjonijiet t’hawn fuq:

 


12.6.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 185/24


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/761

tas-17 ta’ Diċembru 2019

li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolamenti (UE) Nru 1306/2013, (UE) Nru 1308/2013 u (UE) Nru 510/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-sistema ta’ ġestjoni tal-kwoti tariffarji bil-liċenzji

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 187 u l-Artikolu 223(3) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 66(4) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 510/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 li jistabbilixxi l-arranġamenti kummerċjali applikabbli għal ċerti prodotti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli u jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1216/2009 u (KE) Nru 614/2009 (3) u b’mod partikolari l-punti (a) sa (d) tal-Artikolu 9 tiegħu u l-punt (a) tal-Artikolu 16(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 jistipula regoli dwar il-ġestjoni tal-kwoti tariffarji u t-trattament speċjali tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi. Dan jagħti wkoll is-setgħa lill-Kummissjoni li tadotta atti delegati u ta’ implimentazzjoni f’dak ir-rigward. Biex jiġi żgurat il-funzjonament bla xkiel tal-ġestjoni tal-kwoti tariffarji fil-qafas legali l-ġdid, għandhom jiġu adottati ċerti regoli permezz ta’ tali atti. Dawk l-atti għandhom jissostitwixxu ċertu għadd ta’ atti li jistabbilixxu regoli komuni jew regoli settorjali speċifiċi, abbażi ta’ atti adottati skont l-Artikolu 43(2) jew l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (“TFUE”), li huma mħassra bir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/760 (4).

(2)

L-Unjoni impenjat ruħha fi ftehimiet internazzjonali u f’atti adottati skont l-Artikolu 43(2) u l-Artikolu 207 tat-TFUE li tiftaħ kwoti tariffarji għal ċerti prodotti agrikoli u f’xi każijiet li tamministra dawk il-kwoti. F’xi każijiet, l-importazzjonijiet ta’ prodotti taħt tali kwoti tariffarji huma soġġetti għal obbligu ta’ liċenzja tal-importazzjoni. Ir-Regolamenti tal-Kummissjoni u r-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni li fetħu dawk il-kwoti u jipprevedu regoli speċifiċi huma mħassra bir-Regolament Delegat (UE) 2020/760. Huwa xieraq li dawk ir-regoli jinżammu f’dan ir-Regolament.

(3)

Jenħtieġ li jiġi stabbilit perjodu ta’ kwota tariffarja annwali ta’ 12-il xahar konsekuttivi għall-kwoti tariffarji kollha għall-prodotti agrikoli u prodotti oħra li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. F’xi każijiet, huwa xieraq li jiġu previsti subperjodi tal-kwoti tariffarji fi ħdan il-perjodu annwali tal-kwoti tariffarji, b’mod partikolari meta dan ikun previst fi ftehim internazzjonali.

(4)

Sabiex tiġi ggarantita amministrazzjoni tajba tal-kwoti tariffarji, għandhom jiġu stabbiliti kwantitajiet minimi jew massimi li għandhom jiġu applikati taħt il-kwoti tariffarji.

(5)

Sabiex jiġu ssimplifikati u mtejba l-effettività u l-effikaċja tal-mekkaniżmi ta’ amministrazzjoni u kontroll, għandhom jiġu stabbiliti kundizzjonijiet komuni għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji tal-importazzjoni soġġetti għal-liċenzji tal-importazzjoni. Dawk il-kwoti tariffarji għandhom jiġu amministrati permezz tal-allokazzjoni tal-liċenzji b’mod proporzjonali għall-kwantitajiet totali mitluba (minn hawn ’il quddiem “il-metodu tal-eżami simultanju”). Jenħtieġ li jiġu stabbiliti wkoll regoli dwar il-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet u tal-ħruġ tal-liċenzji, li għandhom japplikaw flimkien ma’ dawk tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1237 (5) u tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1239 (6).

(6)

Xi ftehimiet internazzjonali jirrikjedu li l-kwoti tariffarji jkunu amministrati permezz ta’ metodu bbażat fuq dokumenti li jinħarġu minn pajjiżi terzi. Dan il-metodu jirrikjedi li l-allokazzjoni tal-liċenzji tikkorrispondi għall-kwantitajiet stipulati fid-dokumenti li jinħarġu minn pajjiżi terzi. Għalhekk, jeħtieġ li jiġu stabbiliti regoli speċifiċi għal dak il-metodu ta’ amministrazzjoni. Id-dokumenti għandhom jinħarġu minn awtorità rikonoxxuta mill-pajjiż terz u għandhom ikunu konformi ma’ ċerti kundizzjonijiet.

(7)

Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza meta jiġu amministrati l-kwoti tariffarji soġġetti għal-liċenzji tal-importazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu informazzjoni rilevanti, fuq talba, lil kwalunkwe operatur li jkollu interess fil-kummerċ tal-prodott ikkonċernat. Sabiex l-operaturi jkunu jistgħu japplikaw għall-kwantitajiet disponibbli taħt kwota tariffarja, il-Kummissjoni għandha tippubblika l-kwantità globali tal-kwota tariffarja disponibbli biex titressaq applikazzjoni għaliha, u d-dati tal-ftuħ u tal-għeluq tal-applikazzjoni. Kwalunkwe deroga mir-regoli li jikkonċernaw il-proċeduri ta’ liċenzjar jew il-lista ta’ prodotti soġġetti għal liċenzja tal-importazzjoni jew bidliet fihom għandhom jiġu ppubblikati wkoll skont il-prinċipji tal-Ftehim tal-Liċenzja tal-Importazzjoni tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (7) u d-Deċiżjoni Ministerjali ta’ Bali (8).

(8)

Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit ammont xieraq ta’ garanzija biex il-liċenzji jinħarġu taħt kwoti tariffarji, u biex jiġi ggarantit li l-prodotti jiġu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni jew esportati mill-Unjoni matul il-perjodu ta’ validità tal-liċenzja.

(9)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-ġestjoni ta’ ċerti kwoti tariffarji sensittivi u mitluba ħafna, u ċerti kwoti tariffarji fejn fil-passat kien hemm ċirkomvenzjoni, ġiet stabbilita sistema elettronika apposta bir-Regolament Delegat (UE) 2020/760. Għandhom jiġu stabbiliti regoli dwar proċeduri u limiti ta’ żmien għall-preżentazzjoni ta’ dokumenti u dikjarazzjonijiet permezz ta’ din is-sistema elettronika.

(10)

Għandhom jiġu stabbiliti regoli dwar il-ħruġ tal-liċenzji. B’mod partikolari, huwa xieraq li tiġi prevista l-applikazzjoni ta’ koeffiċjent tal-allokazzjoni meta l-kwantitajiet koperti mill-applikazzjonijiet għal-liċenzji jaqbżu l-kwantitajiet disponibbli għall-perjodu tal-kwota tariffarja tal-importazzjoni kkonċernat.

(11)

Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti l-perjodi tal-validità tal-liċenzji li jinħarġu taħt il-kwoti tariffarji sabiex jiġi ddefinit meta l-obbligu għall-importazzjoni jew l-esportazzjoni jkun issodisfat.

(12)

Fl-interess tal-importaturi eżistenti tat-tewm, li normalment jimportaw kwantitajiet sostanzjali ta’ tewm, u biex jiġi żgurat li importaturi ġodda jkunu jistgħu jidħlu fis-suq, għandha ssir distinzjoni bejn importaturi tradizzjonali u ġodda għat-tewm li joriġina mill-Arġentina. Għandha tiġi pprovduta definizzjoni ta’ dawk iż-żewġ kategoriji ta’ importaturi u għandhom jiġu stabbiliti ċerti kriterji relatati mal-applikanti u l-użu tal-liċenzji tal-importazzjoni. Bħala parti mis-simplifikazzjoni tal-ġestjoni tal-kwoti tariffarji fuq l-importazzjoni tat-tewm, in-numri tal-ordni tal-kwoti għat-tewm li joriġina miċ-Ċina u minn pajjiżi terzi oħra (ħlief iċ-Ċina u l-Arġentina) ġew sostitwiti b’numri oħra. Jenħtieġ li l-modifikazzjoni fin-numru tal-ordni ma taffettwax il-kontinwità ta’ dawn il-kwoti tariffarji fejn jidħol, fost l-oħrajn, il-kalkolu tal-kwantità ta’ referenza, fejn applikabbli, b’mod partikolari għall-finijiet tad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali msemmija fl-Artikolu 26 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760. L-istess huwa l-każ għall-kwoti tariffarji fuq l-importazzjoni tal-faqqiegħ li joriġina miċ-Ċina u minn pajjiżi terzi oħra (ħlief iċ-Ċina) li ngħatawlhom numri tal-ordni ġodda.

(13)

Il-kwantitajiet li għandhom jiġu allokati għal dawk il-kategoriji ta’ importaturi għandhom jiġu ddeterminati abbażi tal-kwantitajiet li fil-fatt jiġu importati pjuttost milli abbażi tal-liċenzji ta’ l-importazzjoni li jinħarġu. L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni għat-tewm importat mill-Arġentina li jiġu ppreżentati miż-żewġ kategoriji ta’ importaturi għandhom ikunu soġġetti għal ċerti restrizzjonijiet, bħal kwantità referenzjali għall-importaturi tradizzjonali. Tali restrizzjonijiet mhumiex meħtieġa biss biex jiġi żgurat li l-kompetizzjoni bejn l-importaturi tiġi mħarsa iżda anke biex l-importaturi ġenwinament involuti f’attività kummerċjali fis-suq tal-frott u tal-ħxejjex jingħataw l-opportunità li jiddefendu l-pożizzjonijiet leġittimi kummerċjali tagħhom fil-konfront ta’ importaturi oħra u li l-ebda importatur ma jkun jista’ jikkontrolla s-suq waħdu.

(14)

Sabiex jittejbu l-kontrolli u jiġi evitat ir-riskju ta’ aberrazzjoni tal-kummerċ abbażi ta’ ċertifikati ta’ oriġini u dokumenti oħra mhux preċiżi, għandha tinżamm is-sistema eżistenti ta’ ċertifikati ta’ oriġini għat-tewm u r-rekwiżit għat-tewm li għandu jiġi ttrasportat direttament mill-pajjiż terz ta’ oriġini lejn l-Unjoni għandu jinżamm. Il-lista ta’ pajjiżi terzi għandha tiġi estiża fid-dawl tal-informazzjoni addizzjonali. Tali ċertifikati tal-oriġini għandhom jinħarġu mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti skont l-Artikoli 57, 58 u 59 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 (9).

(15)

Sabiex tiġi vverifikata l-konformità mal-kundizzjonijiet tal-kwoti tariffarji, l-importazzjonijiet taħt il-kwoti tariffarji tal-“baby beef”, ċanga friska ta’ kwalità għolja, imkessħa u ffriżata, u għal-laħam tal-buflu ffriżat u falda rqiqa ffriżata ta’ annimali bovini għandhom ikunu soġġetti għall-preżentazzjoni ta’ ċertifikat ta’ awtentiċità li jiċċertifika li l-oġġetti joriġinaw mill-pajjiż tal-ħruġ u li jikkorrispondu eżattament mad-definizzjoni stabbilita fil-ftehim internazzjonali. Għandu jiġi stabbilit mudell għaċ-ċertifikati ta’ awtentiċità u għandhom jiġu stabbiliti regoli dettaljati għall-użu taċ-ċertifikati ta’ awtentiċità li jinħarġu abbażi ta’ dan il-mudell.

(16)

L-Unjoni għandha l-għażla li tinnomina liema importaturi jistgħu jimportaw ġobon li joriġina mill-Unjoni Ewropea fl-Istati Uniti tal-Amerika taħt kwota speċifika. Għalhekk, sabiex l-Unjoni tkun tista’ timmassimizza l-valur tal-kwota, għandha tiġi stabbilita proċedura biex l-importaturi jintgħażlu abbażi tal-allokazzjoni ta’ liċenzji tal-esportazzjoni għall-prodotti kkonċernati.

(17)

Meta jitqiesu l-partikolaritajiet tal-perjodu ta’ importazzjoni mingħajr dazju għall-qamħirrun applikabbli għal Spanja u l-Portugall, kif ukoll għas-sorgu fi Spanja, għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi rigward il-perjodu ta’ applikazzjoni għal-liċenzji, it-tressiq tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji u l-liċenzji għall-qamħirrun u s-sorgu għall-Istati Membri kkonċernati.

(18)

Sabiex jiġi aċċertat li t-tranżizzjoni lejn ir-regoli stipulati f’dan ir-Regolament tkun waħda bla xkiel, u sabiex jiġi ssodisfat l-obbligu li r-regoli l-ġodda jiġu nnotifikati lill-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ qabel ma jiġu applikati u biex l-operaturi jingħataw biżżejjed ħin biex jadattaw għall-obbligu li jirreġistraw f’sistema elettronika apposta u biex jissottomettu dikjarazzjoni ta’ indipendenza minn ġo dik is-sistema elettronika għal ċerti kwoti tariffarji li d-domanda għalihom tissupera l-provvista, huwa xieraq li jiġi stipulat differiment dwar meta jibda japplika r-Regolament.

(19)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET INTRODUTTORJI

Artikolu 1

Kamp ta’ Applikazzjoni

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji elenkati fl-Anness I għal prodotti agrikoli ġestiti b’sistema ta’ liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni, b’mod partikolari fir-rigward ta’:

(a)

il-perjodi tal-kwoti tariffarji;

(b)

il-kwantitajiet massimi li tista’ titressaq applikazzjoni għalihom;

(c)

it-tressiq tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni;

(d)

id-dettalji li għandhom jitniżżlu f’ċerti taqsimiet tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni u l-esportazzjoni u tal-liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni;

(e)

l-inammissibilità ta’ applikazzjonijiet għal liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni;

(f)

il-garanzija li għandha tiġi ppreżentata mal-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni għal liċenzja tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni;

(g)

il-koeffiċjent tal-allokazzjoni u s-sospensjoni tat-tressiq tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji;

(h)

il-ħruġ ta’ liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni;

(i)

il-perjodu ta’ validità tal-liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni;

(j)

il-prova tar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera;

(k)

il-prova tal-oriġini;

(l)

in-notifika tal-kwantitajiet lill-Kummissjoni;

(m)

in-notifika lill-Kummissjoni ta’ informazzjoni relatata mas-sistema elettronika LORI, iċ-ċertifikati ta’ awtentiċità (CA) u ċ-ċertifikati tal-Arranġament ta’ Monitoraġġ Attiv (IMA 1).

Dan jiftaħ ukoll kwoti tariffarji tal-importazzjoni u l-esportazzjoni għal prodotti agrikoli speċifiċi u jistipula regoli speċifiċi għall-amministrazzjoni ta’ dawk il-kwoti tariffarji.

Artikolu 2

Regoli oħra applikabbli

Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10) , ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 908/2014 (11) u r-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 u (UE) 2016/1239 għandhom japplikaw, sakemm ma jkunx previst mod ieħor f’dan ir-Regolament.

TITOLU II

REGOLI KOMUNI

Artikolu 3

Kwoti tariffarji elenkati fl-Anness I

1.   Kull kwota tariffarja tal-importazzjoni għandha tiġi identifikata b’numru tal-ordni.

2.   Il-kwoti tariffarji tal-importazzjoni u l-esportazzjoni huma stipulati fl-Anness I flimkien mal-informazzjoni li ġejja:

(a)

in-numru tal-ordni tal-kwota tariffarja tal-importazzjoni u deskrizzjoni għall-kwoti tariffarji tal-esportazzjoni;

(b)

is-settur tal-prodott;

(c)

it-tip ta’ kwota tariffarja, tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni;

(d)

il-metodu ta’ ġestjoni;

(e)

fejn applikabbli, l-obbligu għall-operaturi li jagħtu prova tal-kwantità referenzjali skont l-Artikolu 10 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760;

(f)

fejn applikabbli, l-obbligu għall-operaturi li jipprovdu prova tal-kummerċ skont l-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760;

(g)

fejn applikabbli, id-data tal-iskadenza tal-liċenzja;

(h)

fejn applikabbli, l-obbligu għall-operaturi li jirreġistraw fis-sistema elettronika tar-Reġistrazzjoni u tal-Identifikazzjoni tal-Operaturi tal-Liċenzja (LORI) imsemmija fl-Artikolu 13 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760 qabel ma jippreżentaw applikazzjoni għal-liċenzja.

Artikolu 4

Perjodu tal-kwota tariffarja

1.   Il-kwoti tariffarji għandhom jinfetħu għal perjodu ta’ 12-il xahar konsekuttivi (minn hawn ’il quddiem “il-perjodu tal-kwota tariffarja”). Il-perjodi tal-kwota tariffarja jistgħu jinqasmu f’subperjodi.

2.   Il-perjodi tal-kwota tariffarja, u fejn applikabbli, is-subperjodi u l-kwantità totali disponibbli għall-perjodu tal-kwota tariffarja huma, għal kull kwota tariffarja, stabbiliti fl-Annessi II sa XIII.

Artikolu 5

Kwantitajiet massimi li tista’ titressaq applikazzjoni għalihom

1.   Il-kwantità li għaliha tkun tressqet applikazzjoni m’għandhiex taqbeż il-kwantità totali disponibbli għall-perjodu jew is-subperjodu kkonċernat tal-kwota tariffarja.

2.   Sakemm ma jkunx previst mod ieħor f’dan ir-Regolament, il-kwantità disponibbli għandha tkun il-kwantità totali mhux allokata għall-perjodu jew is-subperjodu tal-kwota tariffarja li jifdal.

3.   Il-kwantità disponibbli għandha tinkludi l-kwantità li ma ntużatx fis-subperjodu preċedenti tal-kwota tariffarja.

Artikolu 6

Tressiq tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni u l-esportazzjoni

1.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni u l-esportazzjoni għandhom jitressqu fl-ewwel sebat ijiem kalendarji tax-xahar li jiġi qabel il-bidu tal-perjodu tal-kwota tariffarja u fl-ewwel sebat ijiem kalendarji ta’ kull xahar matul il-perjodu tal-kwota tariffarja, ħlief għax-xahar ta’ Diċembru li matulu m’għandha titressaq l-ebda applikazzjoni.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, l-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni u l-esportazzjoni li huma validi mill-1 ta’ Jannar għandhom jitressqu bejn it-23 u t-30 ta’ Novembru tas-sena ta’ qabel.

3.   Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor f’dan ir-Regolament, l-operaturi li japplikaw għal-liċenzji għandhom iressqu applikazzjoni waħda fix-xahar u għal kull kwota tariffarja biss. Fix-xahar ta’ Novembru, l-operaturi jistgħu jressqu żewġ applikazzjonijiet għal kull kwota tariffarja: applikazzjoni waħda għal-liċenzji valida minn Diċembru u applikazzjoni waħda għal-liċenzji valida minn Jannar. Għall-kwoti tariffarji tal-importazzjoni ġestiti b’dokumenti li jinħarġu mill-pajjiżi esportaturi u għall-kwoti tariffarji tal-esportazzjoni ġestiti minn pajjiżi terzi, għandhom japplikaw l-Artikoli 71 u 72, rispettivament.

4.   Jekk applikant iressaq aktar applikazzjonijiet għal kwota tariffarja mill-għadd massimu stabbilit fil-paragrafu 3, l-ebda waħda mill-applikazzjonijiet ippreżentati għall-kwota tariffarja m’għandha tkun ammissibbli u l-garanzija ddepożitata għandha tintilef.

5.   B’deroga mill-paragrafu 3, meta kwota tariffarja tkopri kodiċijiet NM, oriġini differenti jew rati ta’ dazju differenti, l-operaturi jistgħu japplikaw għall-kodiċijiet NM jew pajjiżi ta’ oriġini differenti jew rati ta’ dazju differenti fix-xahar. Tali applikazzjonijiet għandhom jitressqu fl-istess ħin. L-awtoritajiet li joħorġu l-liċenzji għandhom iqisuhom bħala applikazzjoni waħda.

Artikolu 7

Dettalji li għandhom jitniżżlu f’ċerti taqsimiet tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni u l-esportazzjoni

1.   It-taqsimiet li ġejjin tal-formoli tal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni u l-esportazzjoni stipulati fl-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/1239 għandhom jimtlew kif ġej:

(a)

fit-Taqsima 20 tal-formola tal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni, għandu jiġi indikat dan li ġej:

(i)

in-numru tal-ordni tal-kwota tariffarja tal-importazzjoni;

(ii)

id-dazju doganali ad valorem u speċifiku ("dazju doganali fil-kwota") applikabbli għall-prodott ikkonċernat;

(b)

meta jkun speċifikat fl-Annessi II sa XIII ta’ dan ir-Regolament, fit-Taqsima 7 tal-formola tal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-esportazzjoni, il-pajjiż tad-destinazzjoni għandu jiġi indikat u l-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata;

(c)

meta jkun speċifikat fl-Annessi II sa XIII ta’ dan ir-Regolament, fit-taqsima 8 tal-formola tal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni, il-pajjiż tal-oriġini għandu jiġi indikat u l-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata.

2.   L-Istati Membri li għandhom sistema elettronika ta’ applikazzjoni u reġistrazzjoni għandhom jirreġistraw id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 f’dik is-sistema.

Artikolu 8

Inammissibilità ta’ applikazzjonijiet għal liċenzji tal-importazzjoni u l-esportazzjoni

1.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji li ma jkunux kompluti jew li ma jikkonformawx mal-kriterji stipulati f’dan ir-Regolament, fir-Regolament Delegat (UE) 2016/1237 u fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/1239 għandhom jiġu ddikjarati inammissibbli.

2.   Meta l-awtorità li toħroġ il-liċenzji tiddikjara l-applikazzjoni għal-liċenzja inammissibbli, din għandha tinnotifika lill-operatur bil-miktub dwar id-deċiżjoni tagħha fir-rigward tal-inammissibbiltà tal-applikazzjoni, flimkien mar-raġunijiet għad-deċiżjoni. Tali notifika għandha tipprovdi lill-operatur informazzjoni dwar id-drittijiet tal-appell kontra d-deċiżjoni ta’ inammissibbiltà, dwar il-proċedura applikabbli u l-limiti ta’ żmien għall-appell.

3.   L-ebda applikazzjoni għal liċenzja m’għandha tiġi ddikjarata inammissibbli minħabba żbalji klerikali żgħar li ma jibdlux l-elementi essenzjali tal-applikazzjoni.

4.   L-aġenti doganali jew ir-rappreżentanti doganali tal-applikant m’għandhomx ikunu intitolati biex japplikaw għal liċenzji taħt kwoti tariffarji li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Dawn m’għandhomx ikunu detenturi titolari ta’ liċenzji li jinħarġu skont dan ir-Regolament.

Artikolu 9

Garanzija li għandha tiġi ddepożitata mal-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni għal liċenzja tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni

Meta l-ħruġ ta’ liċenzja jkun soġġett għad-depożitu ta’ garanzija skont l-Artikolu 4 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760, l-applikant għandu jiddepożita l-garanzija mal-awtorità li toħroġ il-liċenzji qabel tmiem il-perjodu tal-applikazzjoni fl-ammont stabbilit għal kull kwota tariffarja fl-Annessi II sa XIII ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 10

Koeffiċjent tal-allokazzjoni u sospensjoni tal-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji

1.   Ħlief għal kwoti tariffarji tal-importazzjoni ġestiti b’dokumenti li jinħarġu minn pajjiżi terzi u kwoti tariffarji tal-esportazzjoni ġestiti minn pajjiżi terzi, il-Kummissjoni għandha tikkalkula koeffiċjent tal-allokazzjoni għal kull kwota tariffarja. L-Istati Membri għandhom japplikaw il-koeffiċjent għall-kwantitajiet koperti minn kull applikazzjoni għal liċenzja nnotifikata lill-Kummissjoni. Il-koeffiċjent ta’ allokazzjoni għandu jiġi kkalkolat abbażi tal-informazzjoni nnotifikata mill-Istati Membri u permezz tal-metodu stabbilit fil-paragrafu 3.

2.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-koeffiċjent ta’ allokazzjoni għal kull kwota tariffarja permezz ta’ pubblikazzjoni xierqa fuq l-internet sa mhux aktar tard mit-22 jum tax-xahar li fih l-Istati Membri jkunu nnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-kwantitajiet li għalihom tkun tressqet applikazzjoni. Meta l-applikazzjoni tkun tressqet bejn it-23 u t-30 ta’ Novembru, il-koeffiċjent tal-allokazzjoni għandu jiġi ppubblikat sa mhux aktar tard mill-14 ta’ Diċembru.

3.   Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor fit-Titolu III, il-koeffiċjent ta’ allokazzjoni għal-liċenzji m’għandux jaqbeż il-100 %, u għandu jiġi kkalkolat kif ġej: [(kwantità disponibbli/kwantità mitluba) × 100] %. Il-koeffiċjent tal-allokazzjoni għandu jitqarreb għal sitt ċifri. Il-Kummissjoni għandha taġġusta l-koeffiċjent ta’ allokazzjoni sabiex tiżgura li l-kwantitajiet disponibbli għall-perjodu jew is-subperjodu tal-kwota tariffarja tal-importazzjoni jew l-esportazzjoni ma jinqabżux.

4.   Jekk il-kwantità tal-kwota għal subperjodu jew skont is-sistema ta’ applikazzjoni ta’ kull xahar tiġi eżawrita, il-Kummissjoni għandha tissospendi t-tressiq ta’ applikazzjonijiet ulterjuri sa tmiem il-perjodu jew is-subperjodu tal-kwota tariffarja. Is-sospensjoni għandha titneħħa meta l-kwantitajiet isiru disponibbli fl-istess perjodu tal-kwota tariffarja wara n-notifika tal-kwantitajiet mhux użati. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-awtoritajiet li joħorġu l-liċenzji tal-Istati Membri dwar is-sospensjoni, it-tneħħija tagħha u l-kwantità disponibbli fi ħdan kwota tariffarja permezz ta’ pubblikazzjoni xierqa fuq l-internet.

5.   Il-liċenzji tal-importazzjoni u l-esportazzjoni għandhom jinħarġu għall-kwantitajiet ikkalkolati billi l-kwantitajiet fl-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni jiġu mmultiplikati bil-koeffiċjent ta’ allokazzjoni. Il-kwantità li tirriżulta mill-applikazzjoni tal-koeffiċjent tal-allokazzjoni għandha titqarreb għall-eqreb unità.

6.   Il-kwantitajiet li ma jiġux allokati jew li ma jintużawx matul subperjodu għandhom jiġu ddeterminati abbażi tal-informazzjoni nnotifikata lill-Kummissjoni mill-Istati Membri. Tali kwantitajiet għandhom jiżdiedu mal-kwantitajiet disponibbli għar-ridistribuzzjoni matul l-istess perjodu tal-kwota tariffarja tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni.

7.   Qabel ma jiġi kkalkolat il-koeffiċjent tal-allokazzjoni għall-kwoti tariffarji li għalihom tkun meħtieġa r-reġistrazzjoni obbligatorja minn qabel tal-operaturi skont l-Artikolu 11 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760, il-Kummissjoni tista’ titlob lill-awtorità kompetenti li toħroġ il-liċenzji biex tivverifika r-rekord LORI tal-applikanti. Tali talba għandha ssir sal-15-il jum, fis-13.00, ħin ta’ Brussell, tax-xahar li fih l-Istati Membri jkunu nnotifikaw il-kwantitajiet li għalihom tkun tressqet applikazzjoni. Madankollu, għall-kwantitajiet innotifikati sas-6 ta’ Diċembru, tali talba għandha ssir sat-8 ta’ Diċembru, fis-13.00, ħin ta’ Brussell. L-awtoritajiet li joħorġu l-liċenzji għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni indirizz elettroniku li fuqu għandhom jintbagħtu t-talbiet.

8.   L-awtoritajiet li joħorġu l-liċenzji għandhom iwieġbu għat-talbiet tal-Kummissjoni msemmija fil-paragrafu 7 qabel il-21 jum, fis-13.00, ħin ta’ Brussell, tax-xahar ta’ wara t-talba.

9.   Għan-notifiki ppreżentati sat-8 ta’ Diċembru, l-awtorità li toħroġ il-liċenzji għandha twieġeb qabel is-7 ta’ Jannar, fis-13.00, ħin ta’ Brussell.

10.   Meta l-awtorità li toħroġ il-liċenzji ma tweġibx lill-Kummissjoni fil-limiti ta’ żmien stipulati fil-paragrafi 8 u 9, l-awtorità li toħroġ il-liċenzji m’għandha taċċetta l-ebda applikazzjoni oħra li titressaq mill-operatur ikkonċernat.

Artikolu 11

Ħruġ tal-liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni

1.   Dan l-Artikolu m’għandux japplika għal liċenzji li jinħarġu għal kwoti tariffarji tal-importazzjoni ġestiti b’dokumenti li jinħarġu minn pajjiżi terzi u għal kwoti tariffarji tal-esportazzjoni ġestiti minn pajjiżi terzi.

2.   Il-liċenzji għandhom jinħarġu biss għall-applikazzjonijiet innotifikati lill-Kummissjoni.

3.   Il-liċenzji għandhom jinħarġu wara li l-Kummissjoni tippubblika l-koeffiċjent tal-allokazzjoni u qabel l-aħħar tax-xahar.

Jekk, minħabba ċirkostanzi mhux previsti, il-Kummissjoni ma tippubblikax il-koeffiċjent tal-allokazzjoni fil-perjodu msemmi fl-Artikolu 10(2), il-liċenzji għandhom jinħarġu sa mhux aktar tard mis-seba’ jum kalendarju wara l-jum li fih il-Kummissjoni tkun ippubblikat il-koeffiċjent tal-allokazzjoni.

4.   Il-liċenzji li huma validi mill-1 ta’ Jannar għandhom jinħarġu fil-perjodu bejn il-15 u l-31 ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel.

Jekk, minħabba ċirkostanzi mhux previsti, il-Kummissjoni ma tippubblikax il-koeffiċjent tal-allokazzjoni fil-perjodu msemmi fl-Artikolu 10(2), il-liċenzji għandhom jinħarġu sa mhux aktar tard mill-14-il jum kalendarju wara l-jum li fih il-Kummissjoni tkun ippubblikat il-koeffiċjent tal-allokazzjoni. Jekk id-data tal-ħruġ tagħhom tkun wara l-1 ta’ Jannar, il-liċenzji għandhom ikunu validi mid-data tal-ħruġ tagħhom, mingħajr bidla fl-aħħar jum tal-validità.

Artikolu 12

Dettalji li għandhom jitniżżlu f’ċerti taqsimiet tal-liċenzji tal-importazzjoni u l-esportazzjoni

1.   It-taqsimiet li ġejjin tal-formoli tal-liċenzji tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/1239 għandhom jimtlew kif ġej:

(a)

it-Taqsima 20 tal-liċenzja tal-importazzjoni għandha tindika n-numru tal-ordni tal-kwota tariffarja tal-importazzjoni;

(b)

it-Taqsima 24 tal-liċenzja tal-importazzjoni għandha tindika d-dazju doganali ad valorem u speċifiku ("dazju doganali fil-kwota") applikabbli għall-prodott ikkonċernat;

(c)

meta jkun speċifikat fl-Annessi II sa XIII ta’ dan ir-Regolament, it-Taqsima 8 tal-liċenzja tal-importazzjoni għandha tindika l-pajjiż tal-oriġini u l-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata;

(d)

it-Taqsima 19 tal-liċenzja tal-importazzjoni u l-esportazzjoni għandha tindika tolleranza żejda ta’ 0; ħlief għall-prodotti soġġetti għal liċenzja tal-importazzjoni elenkati fil-Parti I tal-Anness tar-Regolament Delegat (UE) 2016/1237, li għalihom it-tolleranza fuq l-eċċess għandha tkun ta’ 5 % u t-Taqsima 24 tal-liċenzja għandu jkun fiha d-dikjarazzjoni “Dazju fil-kwota applikabbli għall-kwantità speċifikata fit-Taqsimiet 17 u 18” (12);

(e)

it-Taqsima 24 tal-liċenzja tal-importazzjoni jew it-Taqsima 22 tal-liċenzja tal-esportazzjoni għandu jkun fiha d-dikjarazzjoni li “l-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KEE) Nru 1182/71 m’għandux japplikax” (13) meta l-perjodu ta’ validità ta’ dik il-liċenzja jintemm fl-aħħar jum tal-perjodu tal-kwota tariffarja.

2.   L-Istati Membri li għandhom sistema elettronika ta’ applikazzjoni u reġistrazzjoni għandhom jirreġistraw dawn id-dettalji fis-sistema.

Artikolu 13

Perjodu ta’ validità tal-liċenzji tal-importazzjoni u l-esportazzjoni

1.   L-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 tal-Kunsill (14) m’għandux japplika għad-determinazzjoni tal-perjodu ta’validità tal-liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni għall-kwoti tariffarji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni.

2.   Il-liċenzji li jinħarġu għall-kwoti tariffarji tal-importazzjoni u l-esportazzjoni ġestiti bil-metodu ta’ eżami simultanju msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 184(2) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, li huma stipulati fl-Anness I, għandhom ikunu validi:

(a)

mill-ewwel jum kalendarju tal-perjodu tal-kwota tariffarja, fil-każ ta’ applikazzjonijiet li jitressqu qabel il-perjodu tal-kwota tariffarja, sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja;

(b)

mill-ewwel jum kalendarju tax-xahar wara s-sottomissjoni tal-applikazzjoni fil-każ ta’ applikazzjonijiet li jitressqu matul il-perjodu tal-kwota tariffarja sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja;

(c)

mill-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara fil-każ ta’ applikazzjonijiet li jitressqu bejn it-23 u t-30 ta’ Novembru tas-sena ta’ qabel, sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja.

3.   Sakemm ma jkunx previst mod ieħor fit-Titolu III jew fl-Anness I, jekk il-perjodu tal-kwota tariffarja jinqasam f’subperjodi, il-liċenzji li jinħarġu għal subperjodu għandhom jiskadu fl-aħħar jum kalendarju tax-xahar ta’ wara t-tmiem ta’ dak is-subperjodu iżda mhux aktar tard minn tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja.

4.   Sakemm ma jkunx previst mod ieħor fit-Titolu III, il-liċenzji li jinħarġu għal kwoti tariffarji tal-importazzjoni ġestiti b’dokumenti li jinħarġu minn pajjiżi terzi għandhom ikunu validi mid-data tal-ħruġ tagħhom sa 23.59 (ħin ta’ Brussell) tat-30 jum kalendarju wara l-aħħar jum tal-validità taċ-ċertifikati IMA 1 jew CA li għalihom ikunu nħarġu. Dak il-perjodu ta’ validità m’għandux jaqbeż it-tmiem tal-perjodu tal-kwota tariffarja.

5.   Il-liċenzji għall-kwoti tariffarji tal-esportazzjoni ġestiti minn pajjiżi terzi għandhom ikunu validi mid-data tal-ħruġ tagħhom sal-31 ta’ Diċembru tas-sena tal-ħruġ tagħhom, ħlief għal-liċenzji li jinħarġu mill-20 ta’ Diċembru sal-31 ta’ Diċembru, li għandhom ikunu validi mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru tas-sena ta’ wara.

6.   Jekk il-perjodu ta’ validità ta’ liċenzja tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni għal kwota tariffarja jiġi estiż minħabba force majeure kif previst fl-Artikolu 16 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/1239, l-estensjoni m’għandhiex taqbeż il-perjodu tal-kwota tariffarja.

Artikolu 14

Prova tar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera u esportazzjoni

1.   Il-kwantitajiet li ma jiġux rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni libera jew li ma jiġux esportati sa tmiem il-perjodu ta’ validità tal-liċenzja għandhom jitqiesu bħala kwantitajiet mhux użati.

2.   Għandha tingħata prova tar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera kif ukoll prova tal-esportazzjoni u tal-ħruġ mit-territorju doganali tal-Unjoni skont l-Artikolu 14(6) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/1239.

Artikolu 15

Prova tal-oriġini

1.   Meta jkun meħtieġ mill-Annessi II sa XIII, għandha tiġi ppreżentata prova valida tal-oriġini lill-awtoritajiet doganali tal-Unjoni flimkien ma’ dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera fir-rigward tal-prodotti kkonċernati. Id-dokumenti meħtieġa għall-prova tal-oriġini huma elenkati għal kull kwota tariffarja f’dawk l-Annessi.

2.   F’każijiet speċifiċi, stipulati fl-Annessi II sa XIII, il-prova tal-oriġini għandha tiġi ppreżentata mal-applikazzjoni għal liċenzja tal-importazzjoni.

3.   Jekk ikun meħtieġ, l-awtoritajiet doganali jistgħu jirrikjedu wkoll li d-dikjarant jew l-importatur jipprova l-oriġini tal-prodotti skont l-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013.

Artikolu 16

Notifiki tal-kwantitajiet lill-Kummissjoni

1.   Sakemm ma jkunx previst mod ieħor fit-Titolu III, għandhom japplikaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 5.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-kwantitajiet totali, koperti minn applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni għal kull kwota tariffarja:

(a)

qabel l-14-il jum ta’ xahar, fejn l-applikazzjonijiet għal liċenzja jitressqu fl-ewwel sebat ijiem kalendarji ta’ xahar;

(b)

qabel is-6 ta’ Diċembru, meta l-applikazzjonijiet għal liċenzja jitressqu mit-23 sat-30 ta’ Novembru.

3.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-kwantitajiet koperti minn liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni li jkunu ħarġu għal kull kwota tariffarja:

(a)

qabel l-aħħar jum tax-xahar, fejn l-applikazzjonijiet għal-liċenzji għal kwota tariffarja jitressqu fl-ewwel sebat ijiem kalendarji tax-xahar;

(b)

qabel il-31 ta’ Diċembru, fejn l-applikazzjonijiet għal-liċenzji għal kwota tariffarja jitressqu mit-23 sat-30 ta’ Novembru;

(c)

qabel l-10 jum tax-xahar ta’ wara l-ħruġ fil-każ ta’ liċenzji tal-importazzjoni li jinħarġu abbażi ta’ dokumenti li jinħarġu minn pajjiżi terzi.

Fiċ-ċirkostanzi msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 11(3), in-notifika għandha tiġi ppreżentata fi żmien sebat ijiem mill-jum li fih il-Kummissjoni tkun ippubblikat il-koeffiċjent tal-allokazzjoni. Fiċ-ċirkostanzi msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 11(4), in-notifika għandha titressaq fi żmien 14-il jum mill-jum li fih il-Kummissjoni tkun ippubblikat il-koeffiċjent tal-allokazzjoni.

4.   Fuq talba tal-Kummissjoni, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-kwantitajiet mhux użati koperti minn liċenzji tal-importazzjoni u l-esportazzjoni maħruġa. Il-kwantitajiet mhux użati għandhom jikkorrispondu għad-differenza bejn il-kwantitajiet imniżżla fuq wara tal-liċenzji tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni u l-kwantitajiet li għalihom ikunu nħarġu dawk il-liċenzji.

5.   Il-kwantitajiet mhux użati koperti minn liċenzji tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni għandhom jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni fi żmien erba’ xhur jew 210 jum kalendarju rispettivament, wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ validità tal-liċenzji kkonċernati.

6.   Meta l-perjodu tal-kwota tariffarja jkun jinqasam f’subperjodi, il-kwantitajiet mhux użati għandhom jiġu nnotifikati flimkien man-notifika msemmija fil-paragrafu 2(a) għall-aħħar subperjodu.

7.   Il-kwantitajiet għandhom jiġu espressi f’kilogrammi tal-piż tal-prodott u għandhom jinqasmu skont in-numru tal-ordni u l-oriġini, fejn applikabbli.

8.   Għan-notifiki lill-Kummissjoni msemmija f’dan ir-Regolament u relatati mal-kwoti tariffarji taċ-ċanga u tal-vitella bin-numri tal-ordni 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4455, 09.4001, 09.4004, il-kwantitajiet għandhom jiġu espressi f’kilogrammi tal-piż tal-prodott, għal kull pajjiż tal-oriġini u għal kull kategorija ta’ prodott, kif indikat fil-Parti B tal-Anness XV ta’ dan ir-Regolament.

9.   L-Artikolu 3 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/1239 għandu japplika għall-perjodi u l-limiti ta’ żmien stipulati f’dan l-Artikolu.

Artikolu 17

Notifiki lill-Kummissjoni dwar informazzjoni relatata mas-sistema elettronika LORI, ċertifikati ta’ awtentiċità u ċertifikati IMA 1

1.   Mit-8 sas-16-il jum tax-xahar ta’ wara tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar l-isem, in-numru tar-Reġistrazzjoni u tal-Identifikazzjoni tal-Operaturi Ekonomiċi (EORI) u l-indirizz tad-detenturi tal-liċenzji tal-importazzjoni għal kwoti tariffarji li jirrikjedu reġistrazzjoni obbligatorja tal-operaturi u fejn applikabbli, taċ-ċessjonarju.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar kull validazzjoni, ċaħda jew irtirar ta’ applikazzjoni għar-reġistrazzjoni fis-sistema elettronika LORI.

3.   Meta jinnotifikaw il-validazzjoni ta’ applikazzjoni għar-reġistrazzjoni fis-sistema elettronika LORI, l-Istati Membri għandhom jissottomettu d-data meħtieġa mill-Anness II tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760.

4.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe bidla li ssir mill-operaturi fir-rekord LORI tagħhom.

5.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, għal kull operatur irreġistrat fis-sistema elettronika LORI, dwar kull applikazzjoni għal liċenzja tal-importazzjoni, bil-kwota tariffarja kkonċernata, bil-kodiċijiet NM, bil-kwantitajiet li għalihom tkun tressqet applikazzjoni u bid-data tal-applikazzjoni:

(a)

qabel l-14-il jum ta’ xahar, meta l-applikazzjonijiet għal liċenzja jitressqu fl-ewwel sebat ijiem kalendarji ta’ xahar;

(b)

qabel is-6 ta’ Diċembru, meta l-applikazzjonijiet għal liċenzja jitressqu mit-23 sat-30 ta’ Novembru.

6.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, għal kull ċertifikat ta’ awtentiċità jew ċertifikat IMA 1 li jitressaq minn operatur fir-rigward ta’ kwoti tariffarji ġestiti b’dokumenti li jinħarġu minn pajjiżi terzi, dwar l-għadd tal-liċenzja korrispondenti li jkunu ħarġu u l-kwantità koperta minn dik il-liċenzja. In-notifika għandha ssir qabel ma l-liċenzja li tkun inħarġet tkun disponibbli għall-operatur.

7.   B’deroga mill-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71, fejn il-perjodi u l-limiti ta’ żmien huma stabbiliti f’dan l-Artikolu, dawk il-perjodi u l-limiti ta’ żmien għandhom jintemmu meta tiskadi l-aħħar siegħa tal-aħħar jum, irrispettivament minn jekk dik il-ġurnata tkunx is-Sibt, il-Ħadd jew btala pubblika kif definit f’dak ir-Regolament.

8.   In-notifiki lill-Kummissjoni msemmija f’dan ir-Regolament għandhom isiru skont ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/1183 (15) u r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1185 (16).

TITOLU III

REGOLI SETTORJALI SPEĊIFIĊI

KAPITOLU 1

Ċereali

Taqsima 1

Ċereali għajr il-qamħirrun u s-sorgu msemmija fl-Artikolu 185 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013

Artikolu 18

Kwoti tariffarji

Skont il-konċessjonijiet li saru fil-qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ li ġew approvati mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE (17) u l-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika li ġie approvat bid-Deċiżjoni 2006/333/KE (18), huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ qamħirrum, soġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Skont il-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) tal-1994 li ġie approvat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/333/KE u l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Kanada dwar il-konklużjoni tan-negozjati tal-Artikolu XXIV:6 tal-GATT approvati bid-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2007/444/KE (19), huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ qamħ komuni ta’ kwalità differenti minn dik superjuri minn pajjiżi terzi, soġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Il-volum ta’ kull kwota tariffarja, il-perjodu u s-subperjodi tal-kwota tariffarja tal-importazzjoni li għalihom tapplika u n-numru tal-ordni huma speċifikati fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 19

Standards ta’ kwalità

L-istandards tal-kwalità u t-tolleranzi applikabbli għall-qamħ komuni ta’ kwalità differenti minn dik superjuri li jaqa’ taħt il-kodiċi NM 1001 99 00, għandhom ikunu dawk stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 642/2010. (20) Għandhom japplikaw il-metodi tal-analiżi previsti fil-Parti II tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1240 (21).

Artikolu 20

Regoli speċifiċi applikabbli għall-kwoti tariffarji skont il-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv mal-Kanada

Ir-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni ta’ qamħ komuni li joriġina mill-Kanada, ta’ kwalità differenti minn dik superjuri għandu jkun soġġett għall-preżentazzjoni ta’ dikjarazzjoni tal-oriġini. Id-dikjarazzjoni tal-oriġini għandha tingħata fuq fattura jew kwalunkwe dokument kummerċjali ieħor li jiddeskrivi l-prodott oriġinarju b’dettalji suffiċjenti li jippermettu li jiġi identifikat. It-test tad-dikjarazzjoni tal-oriġini għandu jkun dak stipulat fl-Anness 2 tal-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn il-Kanada, minn naħa waħda, u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha min-naħa l-oħra (22).

Taqsima 2

Qamħirrum u sorgu msemmija fl-Artikolu 185 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013

Artikolu 21

Perjodu ta’ applikazzjoni għal liċenzja

Mid-data tal-applikazzjoni tad-dazju żero tal-importazzjoni msemmi fl-Artikolu 21 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760, l-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni fir-rigward tal-kwoti tariffarji tal-qamħirrun u s-sorgu msemmija fl-Artikolu 185 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 għandhom jitressqu lill-awtoritajiet kompetenti Spanjoli u Portugiżi bejn is-7 u l-11 ta’ kull xahar sa mhux aktar tard mis-13.00 (ħin ta’ Brussell).

Artikolu 22

Kontenut tal-applikazzjoni u l-liċenzja

Fil-każijiet kollha, l-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni u l-liċenzja għandu jkun fihom l-informazzjoni li ġejja:

(a)

il-pajjiż tal-oriġini għandu jissemma fit-Taqsima 8, u l-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata b’salib;

(b)

waħda mill-entrati elenkati fl-Anness XIV għandha tissemma fit-Taqsima 24.

Artikolu 23

Notifiki lill-Kummissjoni

Mid-data tal-applikazzjoni tad-dazju żero tal-importazzjoni msemmi fl-Artikolu 21 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760, l-awtoritajiet kompetenti Spanjoli u Portugiżi għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, permezz ta’ għodod elettroniċi:

(a)

sa mhux aktar tard mis-18.00 (ħin ta’ Brussell) fil-15-il jum ta’ kull xahar, dwar il-kwantitajiet totali koperti mill-applikazzjonijiet għal-liċenzji skont in-numru tal-ordni;

(b)

qabel tmiem ix-xahar, dwar il-kwantitajiet totali bil-kodiċi NM li għalihom ikunu nħarġu liċenzji tal-importazzjoni.

Artikolu 24

Koeffiċjent tal-allokazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-koeffiċjent tal-allokazzjoni lill-awtoritajiet li joħorġu l-liċenzji sa mhux aktar tard mit-22 jum tax-xahar li fih l-Istati Membri jkunu nnotifikaw il-kwantitajiet li għalihom tkun tressqet applikazzjoni skont l-Artikolu 23.

Artikolu 25

Il-ħruġ tal-liċenzji tal-importazzjoni

Il-liċenzji tal-importazzjoni għandhom jinħarġu mill-awtoritajiet kompetenti Spanjoli u Portugiżi bejn it-23 jum u l-aħħar jum ta’ kull xahar.

Artikolu 26

Validità ta’ liċenzja

B’deroga mill-Artikolu 13, il-liċenzji għandhom ikunu validi mill-jum li fih jinħarġu sa tmiem it-tieni xahar wara dak il-jum.

KAPITOLU 2

Ross

Artikolu 27

Kwoti tariffarji u allokazzjoni ta’ kwantitajiet

Skont il-konċessjonijiet li saru fil-qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ li ġew approvati mid-Deċiżjoni 94/800/KE u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1095/96 (23), u bir-riżultati ta’ konsultazzjonijiet mat-Tajlandja approvati mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 96/317/KE (24), huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ ross, ross meħluf u ross imfarrak, soġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament. Il-volum ta’ kull kwota tariffarja, il-perjodu u s-subperjodi tal-kwota tariffarja għall-importazzjoni li għalihom tapplika kif ukoll in-numru tal-ordni huma speċifikati fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

Il-kwantitajiet disponibbli għandhom jiġu stabbiliti għal kull subperjodu, kif speċifikat fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

B’deroga mill-Artikolu 13, il-liċenzji maħruġa fl-aħħar subperjodu għal kwoti tariffarji tal-importazzjoni bin-numru tal-ordni 09.4127, 09.4128, 09.4129 u 09.4130 għandhom ikunu validi sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja.

Kull kwantità mhux użata taħt il-kwoti tariffarji bin-numru tal-ordni 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130 09.4148, 09.4166 u 09.4168 f’subperjodu għandha tiġi ttrasferita għas-subperjodi sussegwenti speċifikati fl-Anness III. L-ebda kwantità m’għandha tiġi ttrasferita għall-perjodu tal-kwota li jkun imiss.

Il-kwantitajiet bin-numri tal-ordni tal-kwoti tariffarji 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130 li ma jkunux intużaw jew allokati matul is-subperjodi preċedenti għandhom jiġu ttrasferiti għan-numru tal-ordni tal-kwota tariffarja 09.4138 mill-1 ta’ Ottubru ta’ kull sena.

Artikolu 28

Dokumenti tal-esportazzjoni

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni li jitressqu għar-ross u r-ross imfarrak taħt il-kwoti tariffarji 09.4127, 09.4128, 09.4129 u 09.4149 għandhom ikunu akkumpanjati mill-kopja oriġinali taċ-ċertifikat tal-esportazzjoni, li l-mudell tiegħu huwa stabbilit fl-Anness XIV.2. Iċ-ċertifikati tal-esportazzjoni għandhom jinħarġu mill-awtorità kompetenti tal-pajjiżi terzi indikati fihom. Il-kwantità indikata fl-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni ma tistax taqbeż il-kwantità indikata fil-liċenzji tal-esportazzjoni.

Artikolu 29

Kontenut tal-liċenzja

Fil-liċenzja tal-importazzjoni għan-numri tal-ordni kollha stabbiliti fl-Anness III, ħlief għan-numri tal-ordni 09.4138, 09.4148, 09.4166 u 09.4168, il-pajjiż tal-oriġini għandu jiġi indikat fit-Taqsima 8, u l-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata.

KAPITOLU 3

Zokkor

Artikolu 30

Kwoti tariffarji

Skont il-konċessjonijiet li saru fil-qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ li ġew approvati mid-Deċiżjoni 94/800/KE u r-Regolament (KE) Nru 1095/96, huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ zokkor, soġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Skont il-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, u dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, li ġie approvat mill-Kunsill u mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/239/KE, Euratom (25), huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ zokkor, soġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Skont il-Protokoll għall-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, u r-Repubblika tal-Albanija sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Unjoni Ewropea, li ġie approvat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/330/KE (26), huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ zokkor, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

Skont il-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom u r-Repubblika tas-Serbja, li ġie approvat mill-Kunsill u mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2013/490/UE, Euratom (27), huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ zokkor, soġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Skont il-Protokoll tal-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, u l-Bożnija-Ħerzegovina, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea, li ġie approvat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/75 (28), huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ zokkor, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

Il-kwoti tariffarji taz-zokkor u l-kundizzjonijiet speċifiċi tagħhom huma stipulati fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 31

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“piż tel. quel” tfisser il-piż taz-zokkor fl-istat naturali;

(2)

“raffinar” tfisser l-ipproċessar ta’ zokkor mhux raffinat f’zokkor abjad kif iddefinit fil-punti 1 u 2 tat-Taqsima A tal-Parti II tal-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, u kwalunkwe operazzjoni teknika ekwivalenti applikata għaz-zokkor abjad bil-kwantità.

Artikolu 32

Validità tal-liċenzja

B’deroga mill-Artikolu 13, il-liċenzja tal-importazzjoni għandha tkun valida sal-aħħar tat-tielet xahar wara x-xahar li fih tkun inħarġet. Din għandha f’kull każ tiskadi sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Settembru.

Artikolu 33

Notifiki

Qabel l-1 ta’ Mejju ta’ kull sena, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-kwantità totali ta’ zokkor li fil-fatt ikun ġie importat, imqassma skont in-numru tal-ordni, il-pajjiż tal-oriġini, il-kodiċi NM bi tmien ċifri u espressa f’kilogrammi f’piż tel quel.

Artikolu 34

Obbligi marbuta mal-kwoti tariffarji taz-zokkor tad-WTO

(1)   Għal kwoti tariffarji taz-zokkor bin-numri tal-ordni 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 u 09.4330, għandhom japplikaw ir-rekwiżiti kollha li ġejjin:

(a)

ir-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni għandu jkun soġġett għall-proċedura ta’ użu aħħari għar-raffinar imsemmija fl-Artikolu 210 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013;

(b)

b’deroga mill-Artikolu 239 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446 (29), l-obbligu tar-raffinar m’għandux jiġi ttrasferit lil persuna oħra ġuridika jew fiżika;

(c)

ir-raffinar għandu jseħħ f’perjodu ta’ 180 jum mir-rilaxx taz-zokkor għaċ-ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni;

(d)

meta l-qari polarimetriku taz-zokkor mhux raffinat importat jiddevja minn 96 grad, l-ammont korrispondenti tad-dazju tal-importazzjoni għandu jiżdied jew jitnaqqas, kif ikun xieraq, b’0.14 % għal kull deċimu ta’ grad differenza stabbilit;

(e)

“zokkor maħsub biex jiġi rraffinat” għandu jiddaħħal fit-Taqsima 20 tal-formola tal-applikazzjoni u tal-liċenzja.

(2)   Għall-kwoti tariffarji taz-zokkor bin-numri tal-ordni 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 9.4321, 09.4329 u 09.4330, waħda mill-entrati elenkati fl-Anness XIV.3, Parti A ta’ dan ir-Regolament għandha tkun indikata fit-Taqsima 20 tal-formola tal-applikazzjoni u l-liċenzja.

Artikolu 35

Kwoti tariffarji taz-zokkor bin-numri tal-ordni 09.4324, 09.4325, 09.4326 u, 09.4327

Għall-kwoti tariffarji taz-zokkor bin-numri tal-ordni 09.4324, 09.4325, 09.4326 u 09.4327, għandu japplika dan li ġej:

(1)

l-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni għandhom ikunu akkumpanjati mill-kopja oriġinali tal-liċenzja tal-esportazzjoni skont il-mudell imsemmi fl-Anness XIV.3 Parti C, li tinħareġ mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz ikkonċernat. Il-kwantità ddikjarata fl-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni ma tistax taqbeż il-kwantità indikata fil-liċenzji tal-esportazzjoni;

(2)

waħda mill-entrati elenkati fl-Anness XIV.3 Parti B għandha tiġi indikata fit-Taqsima 20 tal-formola tal-applikazzjoni u tal-liċenzja.

KAPITOLU 4

Żejt taż-żebbuġa

Artikolu 36

Kwoti tariffarji

Skont il-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tat-Tuneżija, min-naħa l-oħra li ġie approvat mid-Deċiżjoni 98/238/KE, KEFA tal-Kunsill u l-Kummissjoni (30), huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ żejt taż-żebbuġa verġni, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

Il-volum ta’ kull kwota tariffarja, il-perjodu u s-subperjodi tal-kwota tariffarja tal-importazzjoni li għalihom tapplika kif ukoll in-numru tal-ordni huma speċifikati fl-Anness V ta’ dan ir-Regolament.

KAPITOLU 5

Frott u ħaxix

Taqsima 1

Tewm

Artikolu 37

Kwoti tariffarji

Skont il-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Arġentina skont l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 għall-modifika tal-konċessjonijiet fir-rigward tat-tewm previst fl-Iskeda CXL mehmuż mal-GATT li ġie approvat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/404/KE (31), il-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 approvat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/398/KE (32), u l-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Popolari taċ-Ċina skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 li ġie approvat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/1885 (33), huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ tewm frisk jew imkessaħ, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

Il-volum ta’ kull kwota tariffarja, il-perjodu u s-subperjodi tal-kwota tariffarja tal-importazzjoni li għalihom tapplika u n-numru tal-ordni huma speċifikati fl-Anness VI ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 38

Importaturi tradizzjonali u importaturi ġodda għat-tewm li joriġina mill-Arġentina

1.   Dan l-Artikolu għandu japplika biss għall-kwoti tariffarji bin-numri tal-ordni 09.4099 u 09.4104 għat-tewm li joriġina mill-Arġentina.

2.   “Importatur tradizzjonali” tfisser importatur li jagħti prova ta’ dan li ġej:

(a)

li l-importatur kiseb u uża liċenzji għal kwoti tariffarji għat-tewm frisk, bil-kodiċi NM 0703 20 00, skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 341/2007 (34) jew skont dan ir-Regolament f’kull wieħed mit-tliet perjodi preċedenti ta’ kwota tariffarja;

(b)

li l-importatur ħareġ mill-inqas 50 tunnellata ta’ frott u ħxejjex kif iddefinit fl-Artikolu 1(2)(i) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 għal ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni, jew esporta mill-Unjoni mill-inqas 50 tunnellata ta’ tewm matul il-perjodu tal-kwota tariffarja ta’ qabel il-preżentazzjoni tal-applikazzjoni.

3.   “Importatur ġdid” tfisser operatur minbarra dak imsemmi fil-paragrafu 2 li jipprovdi prova ta’ wieħed miż-żewġ elementi li ġejjin:

(a)

li l-importatur importa fl-Unjoni mill-inqas 50 tunnellata ta’ frott u ħxejjex kif iddefinit fl-Artikolu 1(2)(i) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 f’kull wieħed miż-żewġ perjodi preċedenti tal-kwota tariffarja, jew f’kull waħda mis-sentejn kalendarji ta’ qabel il-preżentazzjoni tal-applikazzjoni tiegħu;

(b)

li l-importatur esporta lejn pajjiżi terzi mill-inqas 50 tunnellata ta’ tewm f’kull wieħed miż-żewġ perjodi preċedenti tal-kwota tariffarja, jew f’kull waħda mis-sentejn kalendarji ta’ qabel il-preżentazzjoni tal-applikazzjoni tiegħu.

4.   Il-kwantità totali koperta mill-applikazzjonijiet għal-liċenzji ppreżentati minn importatur ġdid fi kwalunkwe subperjodu m’għandhiex taqbeż l-10 % tal-kwantità totali disponibbli kemm għall-importaturi tradizzjonali kif ukoll għall-importaturi ġodda, kif stabbilit fl-Anness VI, għal dak is-subperjodu u għal dik l-oriġini. L-applikazzjonijiet li ma jikkonformawx ma’ din ir-regola m’għandhomx jiġu aċċettati mill-awtoritajiet kompetenti.

5.   Il-kaxxa 20 tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji għandha tindika jekk l-applikazzjoni tressqitx minn “importatur tradizzjonali” jew minn “importatur ġdid”, kif xieraq.

6.   Il-kwantità disponibbli għat-tewm li joriġina mill-Arġentina għandha titqassam kif ġej:

(a)

70 % tal-kwantità għandha titqassam bejn importaturi tradizzjonali;

(b)

30 % tal-kwantità għandha titqassam bejn importaturi ġodda.

7.   Jekk, abbażi tan-notifiki li jaslu skont dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tikkonkludi li l-kwantitajiet imsemmija fil-paragrafu 6 mhumiex koperti bis-sħiħ mill-applikazzjonijiet, il-kwantità li għaliha ma tkunx tressqet applikazzjoni għandha tiġi miżjuda mal-kwantità disponibbli għas-subperjodu li jmiss għall-istess parti.

Artikolu 39

Regoli speċifiċi applikabbli għat-tewm importat minn ċerti pajjiżi

1.   It-tewm li joriġina mill-Iran, il-Libanu, il-Malasja, it-Tajwan, l-Emirati Għarab Magħquda jew il-Vjetnam jista’ jiġi rilaxxat biss għal ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

jiġi ppreżentat ċertifikat tal-oriġini li jkun inħareġ mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali ta’ dak il-pajjiż f’konformità mal-Artikoli 57, 58 u 59 tar-Regolament (UE) 2015/2447;

(b)

il-prodott ikun ġie ttrasportat direttament mill-pajjiż tal-oriġini lejn l-Unjoni.

2.   Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, prodott għandu jitqies li huwa ttrasportat direttament lejn l-Unjoni meta:

(a)

jiġi ttrasportat minn pajjiż terz lejn l-Unjoni, mingħajr ma jgħaddi mit-territorju ta’ kwalunkwe pajjiż terz ieħor;

(b)

jiġi ttrasportat minn pajjiż terz wieħed jew aktar li ma jkunux il-pajjiż ta’ oriġini, bi trasbord jew ħażniet temporanji f’dawk il-pajjiżi jew mingħajrhom, dment li tali passaġġ ikun iġġustifikat minħabba raġunijiet ġeografiċi jew minħabba ħtiġijiet ta’ trasport u dment li l-prodott:

(i)

ikun baqa’ taħt is-sorveljanza tal-awtoritajiet doganali tal-pajjiż jew pajjiżi tat-trasbord jew tal-ħażna;

(ii)

ma jkunx tpoġġa f’ċirkolazzjoni libera jew ikun ġie rilaxxat għall-konsum fil-pajjiż jew fil-pajjiżi ta’ tranżitu jew ta’ ħażna;

(iii)

ma jkunx għadda minn operazzjonijiet fil-pajjiż jew fil-pajjiżi ta’ tranżitu jew ta’ ħażna ħlief għal ħatt u tagħbija mill-ġdid jew kwalunkwe operazzjoni oħra biex iżommuh f’kundizzjoni tajba.

3.   Prova li l-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2(b) ġew issodisfati għandha tintbagħat lill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri. Din għandha tkun tikkonsisti minn:

(a)

dokument ta' trasport maħruġ fil-pajjiż ta' oriġini li jkopri l-passaġġ minn ġol-pajjiż jew pajjiżi ta' transitu; jew

(b)

ċertifikat li jinħareġ mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż jew tal-pajjiżi ta’ tranżitu u li jkun fih:

(i)

deskrizzjoni preċiża tal-oġġetti;

(ii)

id-dati tal-ħatt u tat-tagħbija mill-ġdid, b’partikolarijiet li jidentifikaw il-vetturi tat-trasport użati;

(iii)

dikjarazzjoni li tiċċertifika l-kundizzjonijiet li l-prodotti kienu miżmumin fihom;

(c)

meta l-prova msemmija fil-punti (a) jew (b) ma tkunx tista’ tiġi pprovduta, kwalunkwe dokument ieħor ta’ prova.

Artikolu 40

Notifiki

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni:

(a)

il-lista ta’ importaturi tradizzjonali u ġodda li japplikaw għal-liċenzji għall-kwoti tariffarji bn-numri tal-ordni 09.4099 u 09.4104. Il-komunikazzjoni għandha ssir sal-aħħar jum ta’ kull xahar li jiġi qabel il-perjodu jew is-subperjodu tal-kwota tariffarja li għaliha jkunu tressqu l-applikazzjonijiet għal-liċenzji;

(b)

jekk applikabbli, il-lista tal-operaturi li jiffurmaw gruppi ta’ operaturi stabbiliti skont il-liġi nazzjonali. Il-komunikazzjoni għandha ssir sal-aħħar jum ta’ kull xahar li jiġi qabel il-perjodu jew is-subperjodu tal-kwota tariffarja li għaliha jkunu tressqu l-applikazzjonijiet għal-liċenzji.

Taqsima 2

Faqqiegħ

Artikolu 41

Kwoti tariffarji

Skont il-konċessjonijiet li saru fil-qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ li ġew approvati mid-Deċiżjoni 94/800/KE, huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ faqqiegħ ippreservat tal-ġeneru Agaricus, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament. Il-volum ta’ kull kwota tariffarja, il-perjodu jew is-subperjodi tal-kwota tariffarja tal-importazzjoni li għalihom tapplika kif ukoll in-numru tal-ordni huma speċifikati fl-Anness VII ta’ dan ir-Regolament.

KAPITOLU 6

Ċanga u vitella

Artikolu 42

Kwoti tariffarji u kwantitajiet

Skont il-konċessjonijiet li saru fil-qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ li ġew approvati mid-Deċiżjoni 94/800/KE, huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ laħam iffriżat ta’ annimali bovini, soġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Skont il-konċessjonijiet li saru fil-qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ li ġew approvati mir-Regolament (KE) Nru 1095/96, huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ falda rqiqa ffriżata ta’ annimali bovini, soġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Skont il-konċessjonijiet li saru fil-qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ li ġew approvati mir-Regolament (KE) Nru 1095/96, huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ ċanga friska, imkessħa u ffriżata ta’ kwalità għolja, u għal-laħam tal-buflu ffriżat, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

Skont il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar kummerċ fi prodotti agrikoli li ġie approvat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni 2002/309/KE, Euratom (35), huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ laħam imnixxef bla għadam ta’ annimali bovini u annimali bovini ħajjin soġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Skont il-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, u dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, li ġie approvat mid-Deċiżjoni 2004/239/KE, il-Ftehim Interim dwar il-kummerċ u kwistjonijiet relatati mal-kummerċ bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Bożnja u Ħerzegovina, min-naħa l-oħra, li ġie approvat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2008/474/KE (36), il-Ftehim Interim dwar il-kummerċ u kwistjonijiet relatati mal-kummerċ bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u r-Repubblika tas-Serbja, min-naħa l-oħra li ġie approvat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/36/KE (37), il-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Montenegro, min-naħa l-oħra, li ġie approvat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni 2010/224/UE, Euratom (38), u l-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u l-Kosovo (39), min-naħa l-oħra, li ġie approvat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/342 (40), huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ baby beef soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

Skont il-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika taċ-Ċilì, min-naħa l-oħra, li ġie approvat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/269/KE (41), huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ ċanga jew vitella friska, imkessħa jew iffriżata, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

Skont il-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Awstralja skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 li għandu x’jaqsam mal-emendi fil-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika tal-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika tal-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka matul l-adeżjoni tagħhom fl-Unjoni Ewropea, li ġie approvat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/106/KE (42), huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ ċanga ffriżata maħsuba għall-ipproċessar, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

Skont il-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn il-Kanada, minn naħa waħda, u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra li l-applikazzjoni proviżorja tiegħu ġiet approvata mid-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/38 (43), huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ laħam ta’ annimali bovini u majjal, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

Skont il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra, li ġie approvat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/1247 (44), huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ ċanga friska u ffriżata, laħam tal-majjal frisk u ffriżat, bajd, prodotti tal-bajd u albumini soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

Il-kwoti tariffarji fuq iċ-ċanga u l-vitella u l-kundizzjonijiet speċifiċi tagħhom huma stipulati fl-Anness VIII.

Artikolu 43

Regoli speċifiċi applikabbli għall-kwoti tariffarji tal-importazzjoni ġestiti b’dokumenti li jinħarġu minn pajjiżi terzi u għall-kwota tariffarja 09.4002

1.   Dan l-Artikolu għandu japplika għall-kwoti tariffarji ġestiti b’dokumenti li jinħarġu minn pajjiżi terzi u għall-kwota tariffarja bin-numru tal-ordni 09.4002.

2.   Malli l-kwantitajiet importati skont il-kwoti tariffarji msemmija fil-paragrafu 1 jiġu rilaxxati għal ċirkolazzjoni libera, l-importatur għandu jippreżenta lill-awtorità doganali liċenzja tal-importazzjoni u ċertifikat ta’ awtentiċità jew kopja tagħhom.

3.   Iċ-ċertifikati ta’ awtentiċità għandhom jitfasslu skont il-mudell stipulat fl-Anness XIV.

4.   Iċ-ċertifikati ta’ awtentiċità għandhom jimtlew f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni jew tal-pajjiż esportatur.

5.   Iċ-ċertifikati ta’ awtentiċità għandu jkollhom numru tas-serje individwali allokat mill-awtoritajiet tal-ħruġ.

6.   Iċ-ċertifikati ta’ awtentiċità għandhom ikunu validi biss jekk ikunu mimlijin u approvati kif suppost mill-awtorità tal-ħruġ fil-pajjiż terz tal-oriġini msemmi fl-Anness għall-kwota tariffarja tal-importazzjoni kkonċernata.

7.   Iċ-ċertifikati ta’ awtentiċità għandhom jitqiesu li ġew approvati kif xieraq jekk ikunu jinkludu d-data u l-post tal-ħruġ u jekk ikollhom siġill stampat jew it-timbru tal-awtorità tal-ħruġ u l-firma tal-persuna jew tal-persuni awtorizzati li jiffirmawhom.

8.   Il-kwantitajiet ipprovduti fuq liċenzja tal-importazzjoni għandhom jitqassmu skont il-kodiċi NM.

9.   Il-liċenzji tal-importazzjoni li jinħarġu għall-kwota tariffarja 09.4002 għandhom ikunu validi għal tliet xhur mid-dati tal-ħruġ rispettivi tagħhom.

10.   L-applikazzjonijiet għall-kwota tariffarja 09.4002 jistgħu jkopru, għall-istess numru tal-ordni tal-kwota, wieħed jew aktar mill-prodotti koperti bil-kodiċijiet NM jew gruppi ta’ kodiċijiet NM elenkati fil-Parti A tal-Anness XV għal din il-kwota tariffarja. Fil-każ ta’ applikazzjonijiet li jkopru bosta kodiċijiet NM, għandha tiġi speċifikata l-kwantità rispettiva li għaliha tkun qed titressaq applikazzjoni skont il-kodiċi NM jew il-grupp tal-kodiċijiet NM. Il-kodiċijiet NM kollha għandhom ikunu indikati fit-taqsima 16 tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji u tal-liċenzji u d-deskrizzjoni tagħhom għandha tkun indikata fit-Taqsima 15 tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji u tal-liċenzji.

Artikolu 44

Applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni għall-kwoti tariffarji ġestiti b’dokumenti li jinħarġu minn pajjiżi terzi u l-ħruġ tagħhom

1.   It-Taqsima 8 tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni u tal-liċenzja tal-importazzjoni għandu jkun fiha l-informazzjoni speċifikata, għall-kwota tariffarja rilevanti, fil-kaxxa “entrati speċifiċi li għandhom isiru fuq il-liċenzja” tal-Anness VIII.

2.   Mal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni, l-applikanti għandhom jippreżentaw iċ-ċertifikat ta’ awtentiċità u kopja tiegħu lill-awtorità li toħroġ il-liċenzji. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu joħorġu liċenzji tal-importazzjoni biss meta jkunu sodisfatti li l-informazzjoni kollha fuq iċ-ċertifikat ta’ awtentiċità tikkorrispondi għal dik li l-Kummissjoni tirċievi kull ġimgħa.

Meta tkun ġiet ippreżentata biss kopja taċ-ċertifikat ta’ awtentiċità jew meta tkun ġiet ippreżentata l-kopja oriġinali taċ-ċertifikat ta’ awtentiċità iżda l-informazzjoni f’dak id-dokument ma tkunx f’konformità mal-informazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jitolbu lill-applikant għal-liċenzja jippreżenta garanzija addizzjonali skont l-Artikolu 45.

Artikolu 45

Garanziji addizzjonali applikabbli għal kwoti tariffarji ġestiti b’dokumenti li jinħarġu minn pajjiżi terzi

1.   Fiċ-ċirkostanzi msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 44(2), l-applikanti għal-liċenzja għandhom jippreżentaw garanzija addizzjonali ugwali għall-ammont li jikkorrispondi, għall-prodotti kkonċernati, għad-dazju tal-Pajjiż l-Aktar Favorit skont it-Tariffa Doganali Komuni applikabbli fil-jum li fih titressaq it-talba għal-liċenzja tal-importazzjoni.

Madankollu, tali garanzija addizzjonali m’għandhiex tkun meħtieġa meta l-awtorità tal-pajjiż esportatur tkun ipprovdiet kopja taċ-ċertifikat ta’ awtentiċità permezz tas-sistema tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 72(8).

2.   L-Istati Membri għandhom joħorġu l-garanzija addizzjonali ladarba jirċievu l-kopja oriġinali taċ-ċertifikat ta’ awtentiċità u jkunu sodisfatti li l-kontenut tiegħu jikkorrispondi għall-informazzjoni li tirċievi l-Kummissjoni.

3.   L-ammont tal-garanzija addizzjonali li ma jkunx ġie rilaxxat għandu jintilef u jinżamm bħala dazji doganali.

Artikolu 46

Kwoti tariffarji għaċ-ċanga u l-vitella friski u ffriżata li joriġinaw mill-Kanada

1.   Ir-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni ta’ laħam taċ-ċanga u vitella friski jew iffriżati li joriġinaw mill-Kanada għandu jiddependi fuq il-produzzjoni ta’ dikjarazzjoni tal-oriġini. Id-dikjarazzjoni tal-oriġini għandha tingħata fuq fattura jew kwalunkwe dokument kummerċjali ieħor li jiddeskrivi l-prodott oriġinarju b’dettalji suffiċjenti li jippermettu li jiġi identifikat. It-test tad-dikjarazzjoni tal-oriġini għandu jiġi stipulat fl-Anness 2 tal-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn il-Kanada, minn naħa waħda, u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha min-naħa l-oħra.

2.   Il-fatturi ta’ konverżjoni stabbiliti fil-Parti B tal-Anness XVI għandhom jintużaw sabiex il-piż tal-prodott jiġi kkonvertit fil-piż tal-karkassa ekwivalenti għall-kwoti tariffarji bin-numri tal-ordni 09.4280 u 09.4281.

3.   Sabiex tiġi kkalkolata l-prova ta’ kummerċ u, fejn applikabbli, il-kwantità referenzjali, il-piż għandu jiġi kkoreġut billi jintużaw il-fatturi ta’ konverżjoni stabbiliti fil-Parti B tal-Anness XVI.

4.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni għandhom jitressqu fl-ewwel 7 ijiem tat-tieni xahar li jiġi qabel kull subperjodu msemmi fl-Anness VIII.

5.   Jekk jibqgħu disponibbli kwantitajiet wara l-ewwel perjodu ta’ applikazzjoni f’subperjodu partikolari, l-applikanti eliġibbli jistgħu jissottomettu applikazzjonijiet ġodda għal-liċenzji tal-importazzjoni matul iż-żewġ perjodi ta’ applikazzjoni li jkun imiss, skont l-Artikolu 6 ta’ dan ir-Regolament. F’tali każijiet, l-operaturi tan-negozju tal-ikel bi stabbilimenti approvati skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (45) jistgħu japplikaw mingħajr ma jippreżentaw prova tal-kummerċ.

6.   Il-liċenzji tal-importazzjoni għandhom jinħarġu mit-23 jum sa tmiem ix-xahar li fih ikunu tressqu l-applikazzjonijiet.

7.   Il-liċenzji tal-importazzjoni għandhom ikunu validi għal 5 xhur mid-data tal-ħruġ tagħhom skont it-tifsira tal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2016/1239 jew mid-data tal-bidu tas-subperjodu li għalih tkun inħarġet il-liċenzja tal-importazzjoni, skont liema minnhom tkun l-aktar tard. Madankollu, il-liċenzja tal-importazzjoni m’għandhiex tiskadi aktar tard mill-31 ta’ Diċembru.

8.   Id-detenturi tal-liċenzji jistgħu jirritornaw kwantitajiet tal-liċenzji mhux użati qabel l-iskadenza tal-liċenzja u sa mhux aktar tard minn 4 xhur qabel it-tmiem tal-perjodu tal-kwota tariffarja. Kull detentur tal-liċenzja jista’ jirritorna sa 30 % tal-kwantità tal-liċenzja individwali tiegħu.

9.   Meta parti mill-kwantità tal-liċenzja tiġi rritornata skont il-paragrafu 8, 60 % tal-garanzija korrispondenti għandha tiġi rrilaxxata.

Artikolu 47

Dispożizzjonijiet komuni

1.   Iċ-ċertifikati ta’ awtentiċità għandhom ikunu validi għal tliet xhur mid-dati tal-ħruġ tagħhom u fi kwalunkwe każ mhux aktar mill-aħħar jum tal-perjodu tal-kwota tariffarja.

2.   Il-kwantitajiet innotifikati għandhom jiġu espressi f’kilogrammi ta’ piż ta’ prodott u, fejn applikabbli, jiġu kkonvertiti f’piż ta’ prodott ekwivalenti mingħajr għadam.

3.   Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, “laħam iffriżat” tfisser laħam li jkollu temperatura interna ta’ – 12 °C jew inqas meta jidħol fit-territorju doganali tal-Unjoni.

KAPITOLU 7

Ħalib u prodotti tal-ħalib

Taqsima 1

Kwoti tal-importazzjoni

Artikolu 48

Kwoti tariffarji

Skont il-konċessjonijiet li saru fil-qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, li ġew approvati mid-Deċiżjoni 94/800/KE, id-Deċiżjoni Nru 1/98 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni KE-Turkija tal-25 ta’ Frar 1998 dwar ir-reġim kummerċjali tal-prodotti agrikoli (46), il-Ftehim dwar il-Kummerċ, l-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni mar-Repubblika tal-Afrika t’Isfel li l-applikazzjoni proviżorja tiegħu ġiet approvata mid-Deċiżjoni 1999/753/KE (47), il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar kummerċ fi prodotti agrikoli li ġie approvat mid-Deċiżjoni 2002/309/KE/Euratom, il-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar ċerti prodotti agrikoli li ġie approvat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/818/UE (48), il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Istati tal-CARIFORUM li ġie approvat mid-Deċiżjoni 2008/805/KE (49), huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ prodotti tal-ħalib, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament. Skont il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra, li ġie approvat mid-Deċiżjoni (UE) 2017/1247, huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ prodotti tal-ħalib, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

Skont il-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżlanda dwar preferenzi kummerċjali addizzjonali fi prodotti agrikoli, li ġie approvat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/1913 (50), huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ prodotti tal-ħalib, soġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Il-kwoti tariffarji tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib u l-kundizzjonijiet speċifiċi tagħhom huma stipulati fl-Anness IX.

Artikolu 49

Kwota tariffarja tal-ġobon minn New Zealand

1.   Dan l-Artikolu japplika għall-kwoti tariffarji bin-numri tal-ordni 09.4514 u 09.4515.

2.   L-awtoritajiet doganali għandhom jindikaw in-numru tas-serje taċ-ċertifikat IMA 1 fit-Taqsima 31 tal-liċenzja tal-importazzjoni.

3.   Iċ-ċertifikati IMA 1 għandhom jitfasslu skont il-mudell stipulat fl-Anness XIV.

Artikolu 50

Kwoti tariffarji tal-butir minn New Zealand

1.   Dan l-Artikolu japplika għall-kwoti tariffarji bin-numri tal-ordni 09.4195 u 09.4182.

2.   L-awtoritajiet doganali għandhom jindikaw in-numru tas-serje taċ-ċertifikat IMA 1 fit-Taqsima 31 tal-liċenzja tal-importazzjoni.

3.   Il-kliem "ta’ mill-anqas sitt ġimgħat" fid-deskrizzjoni tal-kwoti tariffarji għall-butir minn New Zealand ifisser li dan jkun ilu li ġie prodott mill-anqas sitt ġimgħat mid-data li fiha tiġi ppreżentata d-dikjarazzjoni tar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni lill-awtoritajiet doganali.

4.   Fl-istadji kollha tal-kummerċjalizzazzjoni tal-butir li joriġina minn New Zealand u li jiġi importat fl-Unjoni, l-oriġini ta’ New Zealand għandha tiġi mmarkata fuq l-imballaġġ tiegħu u fuq il-fattura korrispondenti. Meta l-butir li jkun joriġina minn New Zealand ikun imħallat ma’ butir li joriġina mill-Unjoni u meta l-butir imħallat ikun maħsub għal konsum dirett u jiġi kkummerċjalizzat f’pakketti ta’ 500 gramma jew anqas, l-oriġini ta’ New Zealand tal-butir imħallat għandha tiġi ddikjarata biss fuq il-fattura korrispondenti.

5.   Iċ-ċertifikati IMA 1 għandhom jitfasslu skont il-mudell stabbilit fl-Anness XIV.

6.   B’deroga mill-Artikolu 5(1), għall-kwota tariffarja tal-butir minn New Zealand bin-numru tal-ordni 09.4195, l-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni m’għandhomx ikopru, għal kull applikant, aktar minn 125 % tal-kwantitajiet li l-applikant ikun ħareġ għal ċirkolazzjoni libera bin-numri tal-ordni tal-kwota tariffarja 09.4195 u 09.4182, matul il-perjodu ta’ 24 xahar ta’ qabel ix-xahar ta’ Novembru li jiġi qabel il-perjodu tal-kwota tariffarja.

7.   B’deroga mill-Artikolu 5(1), għall-kwota tariffarja tal-butir minn New Zealand bin-numru tal-ordni 09.4182, l-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni m’għandhomx ikopru, għal kull applikant, inqas minn 20 tunnellata u aktar minn 10 % tal-kwantità disponibbli għas-subperjodu tal-kwota tariffarja.

8.   Il-kwantitajiet innotifikati lill-Kummissjoni mill-awtoritajiet kompetenti għall-kwoti tariffarji bin-numri tal-ordni 09.4195 u 09.4182 għandhom jitqassmu skont il-kodiċi NM.

Artikolu 51

Monitoraġġ tal-piż u l-kontenut ta’ xaħam tal-butir li joriġina minn New Zealand

1.   Ir-regoli għall-monitoraġġ tal-piż u l-kontenut tax-xaħam u l-konsegwenzi ta’ tali monitoraġġ huma stabbiliti fil-Parti A.3 tal-Anness XIV.5. Il-kontroll fuq id-dikjarazzjonijiet għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni għandu jinkludi l-kontrolli stipulati fl-Anness XIV. Meta l-butir ma jissodisfax ir-rekwiżiti ta’ kompożizzjoni, il-preferenza tariffarja m’għandhiex tingħata għall-kwantità kollha koperta mid-dikjarazzjoni doganali rilevanti. Ladarba tiġi stabbilita n-nuqqas ta’ konformità u d-dikjarazzjoni għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera tiġi aċċettata, l-awtoritajiet doganali għandhom jiġbru d-dazju tal-importazzjoni stabbilit fl-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 (51). L-operatur jista’ jirritorna l-liċenzja għall-kwantità mhux konformi, f’liema każ l-awtorità li toħroġ il-liċenzja għandha tinnotifika din il-kwantità bħala mhux użata, u l-garanzija korrispondenti għandha tiġi rrilaxxata.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar ir-riżultati tal-monitoraġġ li jitwettaq f’kull tliet xhur skont il-Parti A.3 tal-Anness XIV.5 sal-10 jum tal-ewwel xahar tat-tliet xhur ta’ wara. Dik in-notifika għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(a)

informazzjoni ġenerali:

(i)

l-isem tal-manifattur tal-butir;

(ii)

il-kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-lott;

(iii)

id-daqs tal-lott f’kg;

(iv)

id-data tal-kontrolli (jum/xahar/sena);

(b)

il-kontrolli fuq il-piż: id-daqs tal-kampjun każwali (numru ta’ kartuni);

(c)

data fir-rigward tal-medja:

(i)

il-medja aritmetika tal-piż nett għal kull kartuna f’kg (kif speċifikat fiċ-ċertifikat IMA 1 - kaxxa 9);

(ii)

il-medja aritmetika tal-piż nett tal-kartun inkluż fil-kampjun f’kg;

(iii)

jekk il-medja aritmetika tal-piż nett iddeterminata fl-Unjoni turix differenza sinifikanti għall-valur iddikjarat (N= le, Y = iva);

(d)

data fir-rigward tad-devjazzjoni standard:

(i)

id-devjazzjoni standard tal-piż nett għal kull kartuna f’kg (kif speċifikat fiċ-ċertifikat IMA 1- kaxxa 9);

(ii)

id-devjazzjoni standard tal-piż nett tal-kartun inkluż fil-kampjun (kg);

(iii)

jekk id-devjazzjoni standard tal-piż nett iddeterminat fl-Unjoni turix differenza sinifikanti għall-valur iddikjarat (N= le, Y = iva);

(e)

kontrolli tal-kontenut tax-xaħam;

(f)

id-daqs tal-kampjun każwali (numru ta’ kartun);

(g)

data fir-rigward tal-medja:

(i)

il-medja aritmetika tal-kontenut tax-xaħam tal-kartun inkluż fil-kampjun f’% ta’ xaħam;

(ii)

jekk il-medja aritmetika tal-kontenut tax-xaħam iddeterminata mill-Unjoni taqbiżx l-84,4 % (N= le, Y = iva).

Artikolu 52

Kwoti tariffarji tal-ħalib ġestiti b’dokumenti li jinħarġu minn pajjiżi terzi

1.   Il-kwoti tariffarji ġestiti b’dokumenti li jinħarġu minn pajjiżi terzi huma elenkati fl-Anness I.

2.   Il-liċenzji tal-importazzjoni għal dawk il-kwoti tariffarji għandhom ikopru l-kwantità netta totali indikata fiċ-ċertifikat IMA 1.

Artikolu 53

Ċertifikat IMA 1 għall-prodotti tal-ħalib

1.   Iċ-ċertifikati IMA 1 għandhom jitfasslu skont il-mudell stabbilit fl-Anness XIV. Madankollu, il-kaxxa 3, relatata max-xerrej, u l-kaxxa 6, relatata mal-pajjiż tad-destinazzjoni, m’għandhomx jimtlew.

Kull ċertifikat IMA 1 għandu jkollu numru tas-serje assenjat mill-korp tal-ħruġ. Għandu jitħejja ċertifikat IMA 1 separat għal kull tip ta’ prodott imsemmi fl-Anness IX.

2.   Iċ-ċertifikat għandu jkopri l-kwantità totali ta’ prodotti maħsuba biex jitilqu mit-territorju tal-pajjiż tal-ħruġ.

3.   Iċ-ċertifikati IMA 1 għandhom ikunu validi mid-data tal-ħruġ tagħhom sa tmiem it-tmien xahar wara l-ħruġ tagħhom. M’għandhomx jibqgħu validi wara l-31 ta’ Diċembru tas-sena li fiha jkunu nħarġu.

4.   B’deroga mill-paragrafu 3, iċ-ċertifikati IMA 1 validi mill-1 ta’ Jannar jistgħu jinħarġu mill-1 ta’ Novembru tas-sena ta’ qabel. Madankollu, l-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni relatati jistgħu jitressqu biss mill-ewwel jum tal-perjodu tal-kwota tariffarja.

5.   Iċ-ċirkostanzi li taħthom jistgħu jiġu kkanċellati, emendati, issostitwiti jew ikkorreġuti ċ-ċertifikati IMA 1 huma stabbiliti fl-Anness XIV.

6.   Għandha tiġi ppreżentata kopja awtentikata kif xieraq taċ-ċertifikat IMA 1, flimkien mal-liċenzja tal-importazzjoni korrispondenti u l-prodotti li huma relatati magħha, lill-awtoritajiet doganali tal-Istat Membru tal-importazzjoni fil-mument li fih titressaq id-dikjarazzjoni tar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera. Iċ-ċertifikat IMA 1 għandu jiġi ppreżentat waqt li jkun validu, ħlief f’każijiet ta’ force majeure.

Artikolu 54

Korpi li joħorġu IMA 1

1.   Iċ-ċertifikati IMA 1 għandhom ikunu validi biss jekk jimtlew u jkunu awtentikati kif xieraq minn korp tal-ħruġ elenkat fl-Anness XIV. Iċ-ċertifikati IMA 1 għandhom jitqiesu bħala awtentikati kif xieraq meta jkunu juru d-data u l-post tal-ħruġ, ikunu ttimbrati mill-korp tal-ħruġ u jkollhom il-firma tal-persuna awtorizzati biex tiffirmahom.

2.   Il-korpi tal-ħruġ għandhom jiġu elenkati fl-Anness XIV biss jekk:

(a)

ikunu rikonoxxuti bħala tali mill-pajjiż tal-esportazzjoni;

(b)

jimpenjaw ruħhom li jipprovdu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membru, meta mitluba, b’kull informazzjoni li tista’ tkun meħtieġa biex ikunu eżaminati l-partikolaritajiet imniżżla fiċ-ċertifikati;

(c)

jimpenjaw ruħhom li jibagħtu lill-Kummissjoni kopja ta’ kull ċertifikat IMA 1 awtentikat bin-numru tal-identifikazzjoni relatat u l-kwantità totali koperta fid-data tal-ħruġ jew sa mhux aktar tard minn sebat ijiem minn dik id-data u, fejn ikun xieraq, li jinnotifikaw kull kanċellazzjoni, korrezzjoni jew emenda; Tali sottomissjoni għandha ssir permezz tas-sistema ta’ informazzjoni msemmija fl-Artikolu 72(8);

(d)

fil-każ ta’ prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċi NM 0406, fejn il-pajjiż esportatur li joħroġ iċ-ċertifikati IMA 1 ma jkollux aċċess għas-sistema ta’ informazzjoni msemmija fl-Artikolu 72(8), huwa għandu jimpenja ruħu li jinnotifika lill-Kummissjoni sal-15 ta’ Jannar, għal kull kwota separatament, dwar:

(i)

l-għadd totali ta’ ċertifikati IMA 1 li jkunu nħarġu għas-sena tal-kwota preċedenti, in-numru ta’ identifikazzjoni ta’ kull ċertifikat IMA 1 u l-kwantità koperta minnu;

(ii)

l-għadd totali ta’ ċertifikati IMA 1 maħruġa għall-perjodi tal-kwoti tariffarji kkonċernat u l-kwantità totali koperta minn dawk iċ-ċertifikati; u

(iii)

il-kanċellazzjoni, il-korrezzjoni jew l-emenda ta’ dawk iċ-ċertifikati IMA 1 jew il-ħruġ ta’ kopji taċ-ċertifikati IMA 1, kif stipulat fl-Anness XIV, u d-dettalji kollha rilevanti tagħhom.

3.   Meta korp tal-ħruġ ma jibqax jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati f’dan l-Artikolu, dan għandu jitneħħa mill-Anness XIV.

Taqsima 2

Kwoti tal-esportazzjoni

Artikolu 55

Kwota għall-esportazzjoni tat-trab tal-ħalib miftuħa mir-Repubblika Dominikana

1.   Skont il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Istati Cariforum, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, hija miftuħa kwota tariffarja għall-esportazzjonijiet lejn ir-Repubblika Dominikana ta’ trab tal-ħalib li joriġina mill-UE, soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

2.   Kwota tal-esportazzjoni ta’ 22 400 tunnellata tal-prodotti kollha li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 0402 10, 0402 21 u 0402 29 għandha tiġi allokata lill-esportaturi tal-Unjoni.

3.   Il-perjodu tal-kwota għandu jdum mill-1 ta’ Lulju sat-30 ta’ Ġunju tas-sena ta’ wara.

4.   L-esportaturi tal-Unjoni għandhom ikunu operaturi li isimhom u n-numru EORI tagħhom ikunu jidhru fuq id-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni rilevanti. Dawn għandhom jippreżentaw lill-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika Dominikana, għal kull kunsinna, kopja ċċertifikata tal-liċenzja tal-esportazzjoni u kopja approvata kif xieraq tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni.

5.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-esportazzjoni jistgħu jitressqu għall-prodotti kollha li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 0402 10, 0402 21 u 0402 29, li ġew prodotti kompletament fl-Unjoni mill-ħalib prodott kollu kemm hu fl-Unjoni. L-applikanti għandhom jiddikjaraw bil-miktub li dawn il-kundizzjonijiet ġew issodisfati. Huma għandhom ukoll jimpenjaw ruħhom, bil-miktub, li jipprovdu, fuq talba tal-awtoritajiet kompetenti, evidenza li dawn il-kundizzjonijiet ġew issodisfati. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jivverifikaw l-evidenza pprovduta permezz ta’ kontrolli fuq il-post.

Artikolu 56

Regoli addizzjonali applikabbli għal-liċenzji tal-esportazzjoni li jinħarġu għat-trab tal-ħalib taħt il-kwota miftuħa mir-Repubblika Dominikana

1.   Il-liċenzji li jinħarġu taħt il-kwota miftuħa mir-Repubblika Dominikana għandhom iwasslu għal obbligu ta’ esportazzjoni lejn ir-Repubblika Dominikana.

2.   Il-garanzija għal liċenzja għandha tiġi rilaxxata malli tiġi ppreżentata l-prova msemmija fl-Artikolu 14(4) u (5) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/1239, u ta’ dan li ġej:

(a)

kopja tal-Polza ta’ Kargu jew tal-Polza tat-Trasport jew tal-Polza tal-Vjeġġ bl-Ajru extra-Ewropea elettronika jew stampata, skont il-każ, dwar il-prodotti li għalihom tressqet id-dikjarazzjoni doganali tal-esportazzjoni, li tiddikjara r-Repubblika Dominikana bħala d-destinazzjoni finali; jew

(b)

kopja stampata tal-informazzjoni elettronika tal-intraċċar u l-insegwiment tat-trasport, iġġenerata b’mod indipendenti mill-esportatur, sa fejn tista’ tkun marbuta mad-dikjarazzjoni doganali tal-esportazzjoni, li tiddikjara r-Repubblika Dominikana bħala d-destinazzjoni finali.

3.   L-applikazzjoni għal-liċenzja tal-esportazzjoni u l-liċenzja tal-esportazzjoni għandhom jinkludu l-informazzjoni li ġejja:

(a)

It-Taqsima 7 għandha tindika bħala l-pajjiż ta’ destinazzjoni r-“Repubblika Dominikana”; il-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata;

(b)

It-Taqsima 20 għandha tindika:

“Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761.

Kwota tariffarja għall-1 ta’ Lulju 20… sat-30 ta’ Ġunju 20…, għat-trab tal-ħalib skont l-Appendiċi 2 tal-Anness III tal-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Istati CARIFORUM, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, li l-iffirmar u l-applikazzjoni proviżorja tagħha ġew approvati mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/805/KE”.

Artikolu 57

Koeffiċjent tal-allokazzjoni applikat għall-kwota tal-esportazzjoni tat-trab tal-ħalib miftuħa mir-Repubblika Dominikana

1.   Meta jitressqu applikazzjonijiet għal-liċenzji għal kwantitajiet ogħla mill-kwantitajiet disponibbli, il-Kummissjoni għandha tikkalkula l-koeffiċjent tal-allokazzjoni. L-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-koeffiċjent tal-allokazzjoni għandu jitnaqqas sal-eqreb kilogramma.

2.   Jekk l-applikazzjoni tal-koeffiċjent tal-allokazzjoni tirriżulta fi kwantità ta’ anqas minn 20 tunnellata għal kull applikant, l-applikanti jistgħu jirtiraw l-applikazzjonijiet għal-liċenzja tagħhom. F’tali każijiet, dawn għandhom jinnotifikaw lill-awtorità li toħroġ il-liċenzji fi żmien tlett ijiem ta’ xogħol wara l-pubblikazzjoni mill-Kummissjoni tal-koeffiċjent tal-allokazzjoni. Il-garanzija għandha tiġi rrilaxxata minnufih wara li tasal tali notifika.

3.   L-awtorità li toħroġ il-liċenzji għandha tinnotifika lill-Kummissjoni fi żmien 10 ijiem wara l-pubblikazzjoni tal-koeffiċjent tal-allokazzjoni, dwar il-kwantitajiet, imqassma skont il-kodiċi NM tal-prodott, li għalihom ikunu ġew irtirati l-applikazzjonijiet għal-liċenzja.

Artikolu 58

Kwoti tal-esportazzjoni tal-ġobon miftuħa mill-Istati Uniti tal-Amerika

Skont il-konċessjonijiet li saru fil-qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, huma miftuħa kwoti tariffarji għall-esportazzjoni lejn l-Istati Uniti tal-Amerika ta’ prodotti tal-ħalib li joriġinaw mill-UE u li jaqgħu taħt il-kodiċi NM 0406, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

Il-volum ta’ kull kwota tariffarja u l-perjodu tal-kwota tariffarja tal-esportazzjoni għal dik il-kwota huma speċifikati fl-Anness XIII ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 59

Liċenzji tal-esportazzjoni li jinħarġu skont il-kwoti tal-esportazzjoni tal-ġobon miftuħa mill-Istati Uniti tal-Amerika

1.   Prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċi NM 0406 kif stabbilit fl-Anness XIII għandhom ikunu soġġetti għall-preżentazzjoni ta’ liċenzja tal-esportazzjoni meta jiġu esportati lejn l-Istati Uniti tal-Amerika skont:

(a)

il-kwota addizzjonali skont il-Ftehim dwar il-Biedja tad-WTO;

(b)

il-kwoti tariffarji li oriġinarjament jirriżultaw mill-Assemblea ta’ Tokyo u jingħataw lill-Awstrija, lill-Finlandja u lill-Iżvezja mill-Istati Uniti fil-lista XX tal-Assemblea tal-Urugwaj;

(c)

il-kwoti tariffarji li oriġinarjament jirriżultaw mill-Assemblea tal-Urugwaj u jingħataw lir-Repubblika Ċeka, lill-Ungerija, lill-Polonja u lis-Slovakkja mill-Istati Uniti fil-lista XX tal-Assemblea tal-Urugwaj.

2.   B’deroga mill-Artikolu 6, l-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-esportazzjoni għandhom jitressqu lill-awtoritajiet kompetenti mill-1 sal-10 ta’ Settembru tas-sena ta’ qabel is-sena tal-kwota li għaliha jkunu ġew allokati l-liċenzji tal-esportazzjoni. L-applikazzjonijiet kollha għandhom jitressqu simultanjament quddiem l-awtorità li toħroġ il-liċenzji ta’ Stat Membru.

3.   It-taqsima 16 tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji u l-liċenzji għandha turi l-kodiċi NM bi tmien ċifri. Madankollu, il-liċenzji għandhom ikunu validi wkoll għal kwalunkwe kodiċi oħra taħt l-intestatura NM 0406.

4.   L-applikanti għal-liċenzji tal-esportazzjoni għandhom jipprovdu evidenza li l-importatur maħtur huwa sussidjarju tal-applikant.

5.   L-applikanti għal-liċenzji tal-esportazzjoni għandhom jindikaw fl-applikazzjoni:

(a)

id-deskrizzjoni tal-grupp tal-prodott kopert mill-kwota tal-Istati Uniti tal-Amerika skont in-Noti Adizzjonali 16 sa 23 u 25 fil-Kapitolu 4 tal-Iskeda ta’ Tariffi Armonizzati tal-Istati Uniti tal-Amerika;

(b)

l-ismijiet tal-prodotti skont l-Iskeda tat-Tariffi Armonizzati tal-Istati Uniti tal-Amerika;

(c)

l-isem u l-indirizz tal-importatur fl-Istati Uniti tal-Amerika nnominat mill-applikant.

6.   L-applikazzjoni għal-liċenzja tal-esportazzjoni u l-liċenzja tal-esportazzjoni għandhom jinkludu l-informazzjoni li ġejja:

(a)

It-Taqsima 7 għandha tindika bħala pajjiż ta’ destinazzjoni “L-Istati Uniti tal-Amerika”; il-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata b’salib;

(b)

It-Taqsima 20 għandha tindika:

(i)

“Għall-esportazzjoni lejn l-Istati Uniti tal-Amerika:

(ii)

Kwota għas-sena kalendarja xxxx — l-Artikoli 58 sa 63 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761;

(iii)

Identifikazzjoni tal-Kwota: …;

(iv)

Valida mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru xxxx”;

(c)

It-Taqsima 22 għandha tindika: “il-liċenzja hija valida għall-prodotti kollha li jaqgħu taħt l-Intestatura 0406 tan-NM”.

7.   Għal kull kwota identifikata fil-kolonna (3) tal-Anness XIV.5 - B1, kull applikant jista’ jressaq applikazzjoni għal liċenzja waħda jew aktar sakemm il-kwantità totali li għaliha tkun tressqet applikazzjoni għal kull kwota ma taqbiżx il-limiti massimi tal-kwantità stipulati fis-subparagrafi li ġejjin.

Għal dan il-għan, fejn, għall-istess grupp ta’ prodotti msemmija fil-kolonna (2) tal-Anness XIV.5 - B1, il-kwantità disponibbli fil-kolonna (4) tinqasam bejn il-kwotà tal-Assemblea tal-Urugwaj u l-kwota tal-Assemblea ta’ Tokyo, iż-żewġ kwoti għandhom jitqiesu bħala żewġ kwoti separati.

Fir-rigward tal-kwoti identifikati bħala 22-Tokyo, 22-Urugwaj, 25-Tokyo u 25-Urugwaj fil-kolonna (3) tal-Anness XIV.5 - B1, il-kwantità totali li għaliha tkun tressqet applikazzjoni għal kull applikant u għal kull kwota għandha tkopri mill-inqas 10 tunnellati u m’għandhiex taqbeż il-kwantità disponibbli taħt il-kwota kkonċernata kif stipulat fil-kolonna (4) ta’ dak l-Anness.

Fir-rigward tal-kwoti l-oħra identifikati fil-kolonna (3) tal-Anness XIV.5 - B1, il-kwantità totali li għaliha tkun tressqet applikazzjoni għal kull applikant u għal kull kwota għandha tkopri mill-inqas 10 tunnellati u mhux aktar minn 40 % tal-kwantità disponibbli taħt il-kwota kkonċernata kif stipulat fil-kolonna (4) ta’ dak l-Anness.

8.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-esportazzjoni għandhom ikunu akkumpanjati minn dikjarazzjoni mill-importatur innominat tal-Istati Uniti li tiddikjara l-eliġibbiltà tiegħu għall-importazzjoni skont ir-regoli tal-Istati Uniti dwar il-liċenzjar tal-importazzjoni tal-kwota tariffarja għall-ħalib stipulati fil-parti 6 tas-sottotitolu A tat-Titolu 7 tal-Kodiċi tar-Regolamenti Federali.

9.   L-informazzjoni dwar il-kwoti miftuħa mill-Istati Uniti tal-Amerika għandha tiġi pprovduta flimkien mal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-esportazzjoni u għandha tiġi ppreżentata skont il-mudell stabbilit fl-Anness XIV.

10.   B’deroga mill-Artikolu 11 ta’ dan ir-Regolament, il-liċenzji tal-esportazzjoni għandhom jinħarġu sal-15 ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel is-sena tal-kwota għall-kwantitajiet li għalihom jiġu allokati l-liċenzji.

Artikolu 60

Rilaxx ta’ garanziji taħt il-kwoti tal-esportazzjoni tal-ġobon miftuħa mill-Istati Uniti tal-Amerika

Il-garanzija għal liċenzja għandha tiġi rilaxxata malli tiġi ppreżentata l-prova stipulata fl-Artikolu 14(4) u (5) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/1239 u ta’ dan li ġej:

(a)

kopja tal-Polza ta’ Kargu jew tal-Polza tat-Trasport jew tal-Polza tal-Vjeġġ bl-Ajru extra-Ewropea elettronika jew stampata, skont il-każ, dwar il-prodotti li għalihom tkun tressqet id-dikjarazzjoni doganali tal-esportazzjoni, li tindika l-Istati Uniti tal-Amerika bħala d-destinazzjoni finali; jew

(b)

kopja stampata tal-informazzjoni elettronika dwar l-intraċċar u l-insegwiment tat-trasport, iġġenerata b’mod indipendenti mill-esportatur, sa fejn tista’ tkun marbuta mad-dikjarazzjoni doganali tal-esportazzjoni, li tindika l-Istati Uniti tal-Amerika bħala d-destinazzjoni finali.

Artikolu 61

Notifiki relatati mal-kwoti tal-esportazzjoni tal-ġobon miftuħa mill-Istati Uniti tal-Amerika

1.   Sat-18 ta’ Settembru ta’ kull sena, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjonijiet li jkunu tressqu għal kull waħda mill-kwoti tal-ġobon miftuħa mill-Istati Uniti tal-Amerika. Il-fatt li ma tkun tressqet l-ebda applikazzjoni għandu jiġi nnotifikat ukoll.

2.   Għal kull kwota, in-notifika għandha tinkludi:

(a)

lista tal-applikanti, li tiddikjara isimhom, l-indirizz u n-numru EORI tagħhom;

(b)

il-kwantitajiet li għalihom tkun tressqet applikazzjoni minn kull applikant, imqassma skont il-kodiċi NM u skont il-kodiċi tal-Iskeda tat-Tariffi Armonizzati tal-Istati Uniti tal-Amerika;

(c)

l-isem, l-indirizz u n-numru ta’ referenza tal-importatur innominat mill-applikant.

3.   Qabel il-15 ta’ Jannar ta’ kull sena, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-kwantitajiet, imqassma skont il-kodiċi NM, li għalihom ikunu ħarġu l-liċenzji.

Artikolu 62

Koeffiċjent tal-allokazzjoni applikat għall-kwoti tal-esportazzjoni tal-ġobon miftuħa mill-Istati Uniti tal-Amerika

1.   B’deroga mill-Artikolu 10, meta l-applikazzjonijiet għal liċenzji tal-esportazzjoni għal kwota jaqbżu l-kwantità disponibbli għas-sena kkonċernata, il-Kummissjoni għandha tikkalkula u tippubblika koeffiċjent tal-allokazzjoni sal-31 ta’ Ottubru. Jekk ikun meħtieġ, jista’ jiġi applikat koeffiċjent tal-allokazzjoni ogħla minn 100 %.

2.   Meta, minħabba l-applikazzjoni tal-koeffiċjent tal-allokazzjoni, il-kwantitajiet allokati jkunu inqas minn 10 tunnellati għal kull kwota għal applikant, l-applikant jista’ jirtira l-applikazzjoni għal-liċenzja. F’tali każijiet, l-applikant għandu jinnotifika lill-awtorità li toħroġ il-liċenzji dwar dan fi żmien tlett ijiem ta’ xogħol wara l-pubblikazzjoni mill-Kummissjoni tal-koeffiċjent tal-allokazzjoni.

3.   L-awtorità kompetenti għandha tinnotifika lill-Kummissjoni, fi żmien 10 ijiem kalendarji mill-pubblikazzjoni tal-koeffiċjent tal-allokazzjoni, dwar il-kwantitajiet, imqassma skont il-kodiċi NM, li għalihom ġew irtirati l-applikazzjonijiet għal-liċenzji.

4.   Meta l-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-esportazzjoni ma jaqbżux il-kwantità disponibbli għas-sena kkonċernata, il-Kummissjoni għandha talloka l-kwantitajiet li jifdal lill-applikanti b’mod li jkun proporzjonat għall-kwantitajiet li tkun tressqet applikazzjoni għalihom, billi jiġi ffissat koeffiċjent tal-allokazzjoni. L-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-koeffiċjent għandu jitnaqqas għall-eqreb kg. F’dak il-każ, l-operaturi għandhom jgħarrfu lill-awtorità tal-ħruġ tal-liċenzji tal-Istati Membri kkonċernati dwar il-kwantità supplementari li huma jaċċettaw, fi żmien ġimgħa mill-pubblikazzjoni tal-koeffiċjent ta’ allokazzjoni. Il-garanzija li għandha tiġi ppreżentata għandha tiżdied skont dan.

5.   L-awtorità kompetenti għandha tinnotifika lill-Kummissjoni, fi żmien ġimagħtejn mill-pubblikazzjoni tal-koeffiċjent tal-allokazzjoni dwar il-kwantitajiet supplementari li jkunu ġew aċċettati mill-operaturi, imqassma skont il-kodiċi NM.

Artikolu 63

Importaturi nnominati għall-kwoti tal-esportazzjoni tal-ġobon miftuħa mill-Istati Uniti tal-Amerika

1.   L-ismijiet tal-importaturi nnominati u l-kwantitajiet allokati għandhom jiġu kkomunikati mill-Kummissjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Uniti tal-Amerika.

2.   Meta liċenzja tal-importazzjoni għall-kwantitajiet ikkonċernati ma tiġix allokata lill-importatur innominat, f’ċirkostanzi li ma jixħtux dubju fuq il-bona fede tal-operatur li jippreżenta dikjarazzjoni ta’ eliġibbiltà skont ir-regoli tad-Dipartiment tal-Agrikoltura tal-Istati Uniti (USDA) dwar il-liċenzjar tal-importazzjoni ta’ kwota tariffarja għall-ħalib stabbiliti fil-parti 6 tas-sottotitolu A tat-Titolu 7 tal-Kodiċi tar-Regolamenti Federali (CFR), l-operatur jista’ jiġi awtorizzat mill-awtorità li toħroġ il-liċenzji biex jinnomina importatur ieħor li jkun iddikjarat fuq il-lista tal-USDA ta’ importaturi approvati u kkomunikat skont il-paragrafu 1.

3.   L-awtorità li toħroġ il-liċenzji għandha tinnotifika lill-Kummissjoni malajr kemm jista’ jkun dwar il-bidla fl-importatur innominat u l-Kummissjoni għandha tinnotifika din il-bidla lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Uniti tal-Amerika.

Artikolu 64

Esportazzjonijiet taħt il-kwota tal-ġobon miftuħa mill-Kanada

1.   Skont il-Ftehim għall-konklużjoni tan-negozjati bejn il-Komunità Ewropea u l-Kanada skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Iskambju ta’ Ittri relatat miegħu, li ġie approvat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/591/KE (52), hija miftuħa kwota tariffarja għall-esportazzjonijiet lejn il-Kanada ta’ ġobon, soġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Il-volum tal-prodotti u l-perjodu tal-kwota tariffarja għal dik il-kwota huma speċifikati fl-Anness XIII ta’ dan ir-Regolament.

2.   Għandha tkun meħtieġa liċenzja tal-esportazzjoni għall-esportazzjonijiet tal-ġobon lejn il-Kanada skont dik il-kwota kif stabbilit fl-Anness XIII.

3.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji għandhom ikunu ammissibbli biss meta l-applikanti jiddikjaraw bil-miktub li l-materjal kollu li jaqa’ taħt il-Kapitolu 4 tan-Nomenklatura Magħquda u li jintuża fil-manifattura tal-prodotti koperti mill-applikazzjoni tagħhom ikun ġie prodott kollu kemm hu fl-Unjoni minn ħalib prodott kollu kemm hu fl-Unjoni. L-applikanti għandhom ukoll jimpenjaw ruħhom bil-miktub, li jipprovdu, fuq talba tal-awtoritajiet kompetenti, evidenza li dawk il-kundizzjonijiet ġew issodisfati. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jivverifikaw dik l-evidenza permezz ta’ kontrolli fuq il-post.

4.   L-applikazzjoni għal-liċenzja tal-esportazzjoni u l-liċenzja tal-esportazzjoni għandhom jinkludu l-informazzjoni li ġejja:

(a)

It-Taqsima 7 għandha tindika bħala pajjiż ta’ destinazzjoni “Il-Kanada”; il-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata;

(b)

Fit-Taqsima 15, id-deskrizzjoni b’sitt ċifri tal-oġġetti skont in-Nomenklatura Magħquda għal prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 0406 10, 0406 20, 0406 30 u 0406 40 u d-deskrizzjoni bi tmien ċifri għal prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċi NM 0406 90. It-taqsima 15 ma jistax ikun fiha aktar minn sitt prodotti deskritti b’dan il-mod;

(c)

It-Taqsima 16 għandha tindika l-kodiċi NM bi tmien ċifri u l-kwantità f’kilogrammi għal kull wieħed mill-prodotti msemmija fit-Taqsima 15. Il-liċenzja għandha tkun valida biss għall-prodotti u l-kwantitajiet stabbiliti b’dan il-mod;

(d)

It-Taqsimiet 17 u 18 għandhom jindikaw il-kwantità totali ta’ prodotti msemmija fit-Taqsima 16;

(e)

It-Taqsima 20 għandha tindika waħda mill-entrati li ġejjin, kif xieraq:

(i)

“Ġobnijiet għall-esportazzjoni diretta lejn il-Kanada. L-Artikolu 64 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761 — Kwota għas-sena kalendarja xxxx”;

(ii)

“Ġobnijiet għal esportazzjoni diretta/minn New York lejn il-Kanada. L-Artikolu 64 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761 — Kwota għas-sena kalendarja xxxx”.

Meta l-ġobon jiġi ttrasportat lejn il-Kanada permezz ta’ pajjiżi terzi, tali pajjiżi għandhom ikunu indikati minflok, jew flimkien ma’, referenza għal New York;

(f)

It-Taqsima 22 għandha tindika: “mingħajr rifużjoni għall-esportazzjoni”.

5.   Meta japplika għal liċenzja tal-importazzjoni, detentur titolari ta’ liċenzja tal-esportazzjoni għandu jippreżenta l-liċenzja tal-esportazzjoni oriġinali jew kopja ċċertifikata tal-liċenzja tal-esportazzjoni lill-awtorità kompetenti Kanadiża.

KAPITOLU 8

Laħam tal-majjal

Artikolu 65

Kwoti tariffarji

Skont il-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 li ġie approvat mid-Deċiżjoni 2006/333/KE, huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ laħam tal-majjal, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

Għal kull kwota tariffarja, il-volum tal-prodotti, in-numru tal-ordni u l-perjodu u s-subperjodi tal-kwota tariffarja tal-importazzjoni huma speċifikati fl-Anness X ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 66

Kwoti tariffarji għal prodotti li joriġinaw mill-Kanada

1.   Ir-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni għal-laħam tal-majjal li joriġina mill-Kanada għandu jiddependi fuq it-tfassil tad-dikjarazzjoni tal-oriġini. Id-dikjarazzjoni tal-oriġini għandha tingħata fuq fattura jew kwalunkwe dokument kummerċjali ieħor li jiddeskrivi l-prodott oriġinarju b’dettalji suffiċjenti li jippermettu li jiġi identifikat. It-test tad-dikjarazzjoni tal-oriġini għandu jiġi stipulat fl-Anness 2 tal-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn il-Kanada, minn naħa waħda, u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha min-naħa l-oħra.

2.   Il-fatturi ta’ konverżjoni stabbiliti fil-Parti B tal-Anness XVI għandhom jintużaw sabiex il-piż tal-prodott jiġi kkonvertit f’piż ta’karkassa ekwivalenti għall-kwota tariffarja bin-numru tal-ordni 09.4282.

3.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni għandhom jitressqu fl-ewwel 7 ijiem tat-tieni xahar qabel kull wieħed mis-subperjodi msemmija fl-Anness X ta’ dan ir-Regolament.

4.   Jekk jibqgħu disponibbli kwantitajiet wara l-ewwel perjodu ta’ applikazzjoni f’subperjodu partikolari, l-applikanti eliġibbli jistgħu jressqu applikazzjonijiet ġodda għal-liċenzji tal-importazzjoni matul iż-żewġ perjodi ta’ applikazzjoni li ġejjin, skont l-Artikolu 6 ta’ dan ir-Regolament. F’tali każijiet, l-operaturi tan-negozji tal-ikel bi stabbilimenti approvati skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 jistgħu japplikaw mingħajr ma jippreżentaw prova tal-kummerċ.

5.   Il-liċenzji tal-importazzjoni għandhom jinħarġu mit-23 jum sa tmiem ix-xahar li fih ikunu tressqu l-applikazzjonijiet.

6.   Il-liċenzji tal-importazzjoni għandhom ikunu validi għal 5 xhur mid-data tal-ħruġ tagħhom skont it-tifsira tal-Artikolu 7 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/1239 jew id-data tal-bidu tas-subperjodu li għalih tinħareġ il-liċenzja tal-importazzjoni, skont liema minnhom tkun l-aktar tard. Madankollu, il-liċenzja tal-importazzjoni għandha tiskadi mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru.

7.   Id-detenturi tal-liċenzji jistgħu jirritornaw kwantitajiet tal-liċenzji mhux użati qabel l-iskadenza tal-liċenzja u sa mhux aktar tard minn 4 xhur qabel it-tmiem tal-perjodu tal-kwota tariffarja. Kull detentur tal-liċenzja jista’ jirritorna sa 30 % tal-kwantità tal-liċenzja individwali tiegħu.

8.   Meta parti mill-kwantità tal-liċenzja tiġi rritornata skont il-paragrafu 7, 60 % tal-garanzija korrispondenti għandha tiġi rrilaxxata.

KAPITOLU 9

Bajd

Artikolu 67

Kwoti tariffarji

Skont il-konċessjonijiet li saru fil-qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ li ġew approvati mid-Deċiżjoni 94/800/KE, huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni fis-settur tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, soġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Għal kull kwota tariffarja, il-volum tal-prodotti, in-numru tal-ordni u l-perjodu u s-subperjodi tal-kwota tariffarja tal-importazzjoni huma speċifikati fl-Anness XI ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 68

Konverżjonijiet tal-piż

1.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, il-piż għandu jiġi kkonvertit f’ekwivalenti ta’ bajd bil-qoxra skont ir-rati standard tar-rendiment stabbiliti fil-Parti A tal-Anness XVI ta’ dan ir-Regolament. Ir-rati standard tar-rendiment għandhom japplikaw biss għal prodotti importati ta’ kwalità tajba, ġenwina u kummerċjabbli li tkun konformi ma’ kwalunkwe kwalità standard stabbilita fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u bil-kundizzjoni li l-prodotti kumpensaturi ma jinkisbux b’metodi speċjali ta’ pproċessar sabiex jiġu ssodisfati rekwiżiti speċifiċi tal-kwalità.

2.   Il-kwantità referenzjali għandha tiġi kkoreġuta permezz tal-fatturi ta’ konverżjoni stabbiliti fil-Parti A tal-Anness XVI ta’ dan ir-Regolament.

3.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, il-piż tal-albumini tal-ħalib għandu jiġi kkonvertit f’ekwivalenti ta’ bajd fil-qoxra skont ir-rati standard ta’ rendiment ta’ 7,00 għall-albumini tal-ħalib imnixxfa (il-kodiċi NM 3502 20 91) u ta’ 53,00 għall-albumini l-oħra tal-ħalib (il-kodiċi NM 3502 20 99) billi jintuża l-prinċipji ta’ konverżjoni stabbilit fil-Parti A tal-Anness XVI ta’ dan ir-Regolament.

4.   Għall-iskop tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji għall-kwoti tariffarji bin-numri tal-ordni 09.4275, 09.4401 u 09.4402, il-kwantità totali għandha tiġi kkonvertita f’ekwivalenti ta’ bajd fil-qoxra.

5.   Il-kwantitajiet innotifikati lill-Kummissjoni skont dan ir-Regolament għandhom jiġu espressi fi:

(a)

kilogrammi ta’ ekwivalenti ta’ bajd fil-qoxra għan-numri tal-ordni 09.4275, 09.4401 u 09.4402;

(b)

kilogrammi ta’ piż ta’ prodott bin-numru tal-ordni 09.4276.

KAPITOLU 10

Laħam tat-tjur

Artikolu 69

Kwoti tariffarji

Skont il-Ftehimiet fil-forma ta’ Minuti Miftiehma dwar ċerti żrieragħ taż-żejt bejn il-Komunità Ewropea u l-Arġentina, il-Brażil, il-Kanada, il-Polonja, l-Iżvezja u l-Urugwaj, rispettivament, skont l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT), approvati mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/87/KE (53), huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjoni fl-Unjoni ta’ laħam tat-tjur, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

Skont il-konċessjonijiet li saru fil-qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, li ġew approvati mid-Deċiżjoni 94/800/KE, huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ prodotti tal-laħam tat-tjur, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

Skont il-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Istat tal-Iżrael dwar miżuri reċiproċi ta’ liberalizzazzjoni u s-sostituzzjoni tal-Protokolli 1 u 2 tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn il-KE u l-Iżrael, li ġie approvat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/917/KE (54), huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ prodotti tal-laħam tat-tjur, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

Skont il-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 li ġie approvat mid-Deċiżjoni 2006/333/KE, huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ laħam tat-tjur, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

Skont il-Ftehimiet taħt forma ta’ Minuti Miftiehma bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Federali tal-Brażil, u bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tat-Tajlandja skont l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ 1994 (GATT 1994) rigward it-tibdil fil-konċessjonijiet rigward il-laħam tat-tjur tal-irziezet, li ġew approvati mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/360/KE (55), huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni tal-laħam tat-tjur, soġġetti għal dawn il-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

Skont il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra, fir-rigward tat-Titolu III (bl-eċċezzjoni tad-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw it-trattament ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi legalment impjegati bħala ħaddiema fit-territorju tal-Parti l-oħra) u t-Titoli IV, V, VI u VII tiegħu, kif ukoll l-Annessi u l-Protokolli relatati, li ġie approvat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/668/UE (56), huma miftuħa kwoti tariffarji għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ laħam tat-tjur, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

Għal kull kwota tariffarja, il-volum tal-prodotti, in-numru tal-ordni, u l-perjodu u s-subperjodi tal-kwota tariffarja tal-importazzjoni huma speċifikati fl-Anness XII ta’ dan ir-Regolament.

KAPITOLU 11

Ikel tal-klieb u l-qtates

Artikolu 70

Liċenzji tal-esportazzjoni għall-ikel tal-klieb u l-qtates li jaqa’ taħt il-kodiċi NM 2309 10 90 u li jikkwalifika għal trattament speċjali tal-importazzjoni fl-Iżvizzera

1.   Skont il-konċessjonijiet li saru fil-qafas taċ-Ċiklu tal-Urugwaj tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (57), hija miftuħa kwota tariffarja għall-esportazzjonijiet lejn l-Iżvizzera ta’ ikel tal-klieb u l-qtates li joriġina mill-UE, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

Għal dik il-kwota tariffarja, il-volum tal-prodotti u l-perjodu tal-kwota tariffarja tal-esportazzjoni huma speċifikati fl-Anness XIII ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji għandhom ikunu ammissibbli biss meta l-applikanti jiddikjaraw bil-miktub li l-materjal kollu użat fil-manifattura tal-prodotti koperti mill-applikazzjoni tagħhom ikun ġie prodott kollu kemm hu fl-Unjoni. L-applikanti għandhom ukoll jimpenjaw ruħhom, bil-miktub, li jipprovdu, fuq talba tal-awtoritajiet kompetenti, evidenza li dawk il-kundizzjonijiet ġew issodisfati, u li jaċċettaw, fejn applikabbli, kwalunkwe kontroll minn dawk l-awtoritajiet tal-kontijiet u tal-kundizzjonijiet skont liema jiġu manifatturati l-prodotti kkonċernati. Jekk l-applikant ma jkunx il-manifattur tal-prodotti, għandu jippreżenta dikjarazzjoni simili u garanzija mill-manifattur b’appoġġ għall-applikazzjoni tiegħu.

3.   B’deroga mill-Artikolu 71(1), il-liċenzja tal-esportazzjoni AGREX tista’ tiġi ssostitwita b’fattura jew kwalunkwe dokument ieħor kummerċjali li jiddeskrivi l-prodott oriġinarju b’dettalji suffiċjenti li jippermettu li jiġi identifikat.

KAPITOLU 12

Regoli komuni għal ċerti kwoti tariffarji elenkati fil-Kapitoli 6, 7 u 11

Artikolu 71

Regoli applikabbli għall-kwoti tariffarji tal-esportazzjoni ġestiti minn pajjiżi terzi u soġġetti għal regoli speċifiċi tal-UE

1.   L-esportazzjoni ta’ prodotti soġġetti għall-kwoti tariffarji tal-esportazzjoni ġestiti minn pajjiżi terzi għandha tkun soġġetta għall-preżentazzjoni ta’ liċenzja tal-esportazzjoni AGREX kif stipulat fl-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/1239.

2.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji għal dawk il-kwoti tar-rati tariffarji għandhom ikunu ammissibbli biss meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 64(3) u fl-Artikolu 70(2).

3.   B’deroga mill-Artikolu 6(1) u (2), l-operaturi jistgħu jressqu aktar minn applikazzjoni għal liċenzja waħda fix-xahar, u l-applikazzjonijiet għal-liċenzji jistgħu jiġu ppreżentati fi kwalunkwe jum, b’kunsiderazzjoni tal-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) 2016/1239.

4.   Il-liċenzji għandhom jinħarġu fl-iqsar żmien possibbli wara li jitressqu l-applikazzjonijiet ammissibbli.

5.   Għandha tinħareġ kopja awtentikata tal-liċenza approvata jekk issir talba mill-parti kkonċernata.

6.   Il-liċenzji tal-esportazzjoni jistgħu jintużaw għal dikjarazzjoni waħda tal-esportazzjoni biss. Il-liċenzji għandhom jiġu eżawriti ladarba d-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni tkun ġiet aċċettata.

7.   L-Artikolu 16 m’għandux japplika għal kwoti tariffarji tal-esportazzjoni ġestiti minn pajjiżi terzi.

Artikolu 72

Regoli speċifiċi applikabbli għall-kwoti tariffarji tal-importazzjoni ġestiti b’dokumenti maħruġa mill-pajjiżi esportaturi

1.   Meta kwota tariffarja tal-importazzjoni tkun ġestita skont il-punt (iii) tal-Artikolu 187(b) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, id-dokument maħruġ minn pajjiż esportatur għandu jkun:

(a)

ċertifikat ta’ awtentiċità (CA) għas-settur tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella;

(b)

formola ta’ Arranġament ta’ Monitoraġġ Attiv (IMA 1) għas-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib.

2.   B’deroga mill-Artikolu 6(1) u (2), l-operaturi jistgħu jippreżentaw aktar minn applikazzjoni waħda għal-liċenzja kull xahar u l-applikazzjonijiet għal-liċenzji jistgħu jiġu ppreżentati fi kwalunkwe jum, b’kunsiderazzjoni tal-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) 2016/1239.

3.   Bl-eċċezzjoni tal-kwoti tariffarji msemmija fl-Artikoli 49 u 50, l-operaturi għandhom jippreżentaw lill-awtorità li toħroġ il-liċenzji tal-Istat Membru tal-importazzjoni l-kopja oriġinali taċ-ċertifikat tal-awtentiċità jew taċ-ċertifikat IMA 1 flimkien mal-applikazzjoni tagħhom għal-liċenzja tal-importazzjoni. L-operatur għandu jipprovdi wkoll kopja taċ-ċertifikat tal-awtentiċità jew taċ-ċertifikat IMA 1 jekk dan ikun mitlub mill-awtorità li toħroġ il-liċenzji. L-applikazzjoni għandha ssir fil-perjodu ta’ validità taċ-ċertifikat ta’ awtentiċità jew taċ-ċertifikat IMA 1 u sa mhux aktar tard mill-aħħar jum tal-perjodu tal-kwota tariffarja kkonċernat.

4.   L-awtorità li toħroġ il-liċenzji għandha tivverifika li l-informazzjoni mniżżla fuq iċ-ċertifikat ta’ awtentiċità tikkorrispondi għall-informazzjoni li rċeviet mill-Kummissjoni. Jekk dan ikun il-każ u sakemm ma tingħatax istruzzjonijiet mod ieħor mill-Kummissjoni, l-awtorità li toħroġ il-liċenzji għandha toħroġ liċenzji tal-importazzjoni mingħajr dewmien, sa mhux aktar tard minn sitt ijiem kalendarji minn meta tirċievi l-applikazzjoni ppreżentata b’ċertifikat ta’ awtentiċità jew ċertifikat IMA 1.

5.   Għandu jintuża ċertifikat wieħed ta’ awtentiċità jew ċertifikat IMA 1 għall-ħruġ ta’ liċenzja waħda tal-importazzjoni biss.

6.   L-awtorità li toħroġ il-liċenzji għandha tinnota fuq iċ-ċertifikat ta’ awtentiċità jew taċ-ċertifikat IMA 1 u fuq il-kopja tagħhom in-numru tal-ħruġ tal-liċenzja u l-kwantità li għaliha ntuża dak id-dokument. Il-kwantità għandha tiġi espressa f’unitajiet sħaħ, imqarrba ’l fuq. Iċ-ċertifikat ta’ awtentiċità jew iċ-ċertifikat IMA 1 għandu jinżamm mill-awtorità li toħroġ il-liċenzji. Il-kopja għandha tintbagħat lura lill-applikant biex tintuża għall-proċeduri doganali meta dan ikun indikat fit-Titolu III ta’ dan ir-Regolament.

7.   Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-pajjiż terz jawtorizza rappreżentanti tal-Kummissjoni biex, fejn meħtieġ, iwettqu kontrolli fuq il-post f’dak il-pajjiż terz. Dawk il-kontrolli għandhom jitwettqu flimkien mal-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz ikkonċernat.

8.   Ladarba l-pajjiż esportatur ikun ħareġ ċertifikat wieħed jew aktar ta’ awtentiċità jew ċertifikati IMA 1, huwa għandu jikkomunika minnufih lill-Kummissjoni dwar il-ħruġ ta’ dawn id-dokumenti. L-iskambju ta’ dokumenti u informazzjoni bejn il-Kummissjoni u pajjiż esportatur għandu jsir permezz ta’ sistema ta’ informazzjoni stabbilita mill-Kummissjoni skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/1185. Jekk ikun meħtieġ minn pajjiż terz, l-iskambju ta’ dokumenti jista’ jkompli jsir b’mezzi konvenzjonali, f’liema każ il-liċenzja tal-importazzjoni għandha ssir disponibbli għad-detentur titolari biss meta tiġi ppreżentata l-kopja oriġinali tad-dokument tal-pajjiż tal-esportazzjoni.

9.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli lill-awtoritajiet li joħorġu l-liċenzji u lill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri l-kampjuni tat-timbri użati mill-awtorità tal-ħruġ fil-pajjiż tal-esportazzjoni għall-ħruġ taċ-ċertifikat tal-awtentiċità. L-ismijiet u l-firem tal-persuni awtorizzati li jiffirmaw iċ-ċertifikat tal-awtentiċità, ikkomunikati lill-Kummissjoni mill-awtoritajiet tal-pajjiżi tal-esportazzjoni, għandhom isiru disponibbli wkoll għall-awtoritajiet li joħorġu l-liċenzji u l-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri. L-aċċess għall-bażi tad-data tas-Sistema ta’ Ġestjoni tal-Eżemplari (SMS) li jkun fiha din l-informazzjoni għandu jkun ristrett għal persuni awtorizzati u għandu jkun disponibbli għall-Istati Membri permezz ta’ sistema ta’ informazzjoni stabbilita skont l-Artikoli 57 u 58 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2015/2447.

TITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 73

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Dan ir-Regolament għandu japplika għall-perjodi tal-kwota tariffarja mill-1 ta’ Jannar 2021 ’il quddiem.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Diċembru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.

(3)  ĠU L 150, 20.5.2014, p. 1.

(4)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/760 tas-17 ta’ Diċembru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji tal-importazzjoni u l-esportazzjoni soġġetti għal liċenzji u li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-depożitu ta’ garanziji fl-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji (Ara l-paġna 1 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(5)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1237 tat-18 ta’ Mejju 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli għall-applikazzjoni tas-sistema ta’ liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni u li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli dwar ir-rilaxx u t-telf ta’ garanziji ppreżentati għal tali liċenzji, li jemenda r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 2535/2001, (KE) Nru 1342/2003, (KE) Nru 2336/2003, (KE) Nru 951/2006, (KE) Nru 341/2007 u (KE) Nru 382/2008 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 2390/98, (KE) Nru 1345/2005, (KE) Nru 376/2008 u (KE) Nru 507/2008 (ĠU L 206, 30.7.2016, p. 1).

(6)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1239 tat-18 ta’ Mejju 2016 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-sistema ta’ liċenzji ta’ importazzjoni u ta’ esportazzjoni (ĠU L 206, 30.7.2016, p. 44).

(7)  Iċ-Ċiklu tal-Urugwaj dwar Negozjati Kummerċjali Multilaterali (1986-1994) — Anness 1 — Anness 1A — Ftehim dwar il-Proċeduri ta’ Liċenzjar għall-Importazzjoni (WTO-GATT 1994)(ĠU L 336, 23.12.1994, p. 151–155).

(8)  Deċiżjoni Ministerjali ta’ Bali dwar l-Amministrazzjoni ta’ Kwota Tariffarja WT/MIN(13)/39 — WT/L/914 tal-11 ta’ Diċembru 2013.

(9)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 tal-24 ta’ Novembru 2015 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 343, 29.12.2015, p. 558).

(10)  Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).

(11)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 908/2014 tas-6 ta’ Awwissu 2014 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-aġenziji tal-pagamenti u korpi oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni ta’ kontijiet, ir-regoli dwar kontrolli, garanziji u trasparenza (ĠU L 255, 28.8.2014, p. 59).

(12)  

Bil-Bulgaru: Мито в рамките на квотата, което се прилага спрямо количеството, посочено в раздели 17 и 18

Bl-Ispanjol: Derecho contingentario aplicable a la cantidad indicada en las secciones 17 y 18

Biċ-Ċek: Clo v rámci kvóty uplatňované na množství uvedené v kolonkách 17 a 18

Bid-Daniż: Toldsats inden for kontingentet gældende for den mængde, der er angivet i afdeling 17 og 18

Bil-Ġermaniż: Kontingentszollsatz für die in den Feldern 17 und 18 angegebene Menge

Bl-Estonjan: Punktides 17 ja 18 nimetatud koguse suhtes kohaldatav kvoodijärgne tollimaksumäär

Bil-Grieg: Εντός ποσόστωσης δασμός που εφαρμόζεται στην ποσότητα η οποία αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18

Bl-Ingliż: In-quota duty applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18

Bil-Franċiż: Droit contingentaire applicable à la quantité spécifiée aux Sections 17 et 18

Bil-Kroat: stopa carine unutar kvote koja se primjenjuje na količinu navedenu u odjeljcima 17. i 18

Bit-Taljan: Dazio contingentale applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18

Bil-Latvjan: Kvotas maksājuma likme, kas piemērojama 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam

Bil-Litwan: muitas, taikomas 17 ir 18 skyriuose nurodytiems kvotos neviršijantiems kiekiams

Bl-Ungeriż: A 17. és 18. szakaszban meghatározott mennyiségre alkalmazandó vámkontingensen belüli vámtétel

Bil-Malti: Dazju fil-kwota applikabbli għall-kwantità speċifikata fit-Taqsimiet 17 u 18

Bl-Olandiż: Het contingentrecht geldt voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

Bil-Pollakk: stawka celna w ramach kontyngentu mająca zastosowanie do ilości określonej w sekcjach 17 i 18

Bil-Portugiż: Direito dentro do contingente aplicável à quantidade especificada nas casas 17 e 18

Bir-Rumen: Taxă vamală contingentară aplicabilă cantității specificate în secțiunile 17 și 18

Bis-Slovakk: Clo v rámci kvóty uplatniteľné na množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18

Bis-Sloven: Dajatev v okviru kvote, ki se uporablja za količino iz oddelkov 17 in 18

Bil-Finlandiż: 17 ja 18 kohdassa tarkoitettuun määrään sovellettava kiintiötulli

Bl-Iżvediż: Tillämplig tullsats inom kvoten för den kvantitet som anges i fälten 17 och 18

(13)  

Bil-Bulgaru: Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 не се прилага

Bl-Ispanjol: No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1182/71

Biċ-Ċek: Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 se nepoužije

Bid-Daniż: Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

Bil-Ġermaniż: Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

Bl-Estonjan: Määruse (EMÜ, Euratom) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

Bil-Grieg: Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

Bl-Ingliż: Article 3(4) of Regulation (EEC, Euratom) No 1182/71 shall not apply

Bil-Franċiż: L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 ne s’applique pas

Bil-Kroat: Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1182/71 se ne primjenjuje

Bit-Taljan: L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 non si applica

Bil-Latvjan: Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

Bil-Litwan: Reglamento (EEB, Euratom) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

Bl-Ungeriż: Az 1182/71/EGK, Euratom rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

Bil-Malti: L-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 ma għandux japplika

Bl-Olandiż: Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 is niet van toepassing

Bil-Pollakk: Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1182/71 nie ma zastosowania

Bil-Portugiż: O artigo 3.o, n.o 4, do Regulamento (CEE, Euratom) n.o 1182/71 não é aplicável

Bir-Rumen: Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 nu se aplică

Bis-Slovakk: Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 sa neuplatňuje

Bis-Sloven: Člen 3(4) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 se ne uporablja

Bil-Finlandiż: Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

Bl-Iżvediż: Artikel 3.4 i förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 skall inte tillämpas.

(14)  Ir-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 tal-Kunsill tat-3 ta’ Ġunju 1971 li jistabbilixxi r-regoli applikabbli għal perjodi, dati u limiti ta’ żmien (ĠU L 124, 8.6.1971, p. 1).

(15)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/1183 tal-20 ta’ April 2017 li jissupplimenta r-Regolamenti (UE) Nru 1307/2013 u (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tan-notifiki lill-Kummissjoni ta’ informazzjoni u dokumenti (ĠU L 171, 4.7.2017, p. 100).

(16)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1185 tal-20 ta’ April 2017 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolamenti (UE) Nru 1307/2013 u (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tan-notifiki lill-Kummissjoni tal-informazzjoni u d-dokumenti u li jemendaw u jħassru diversi Regolamenti tal-Kummissjoni (ĠU L 171, 4.7.2017, p. 113).

(17)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE (tat-22 ta’ Diċembru 1994) dwar il-konklużjoni f’isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x’jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta’ negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994) (ĠU L 336, 23.12.1994, p. 1).

(18)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/333/KE tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika bis-saħħa tal-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 dwar il-modifika ta’ konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika tal-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika tal-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika tas-Slovakkja matul l-adeżjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea (ĠU L 124, 11.5.2006, p. 13).

(19)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/444/KE tat-22 ta’ Frar 2007 dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Kanada dwar il-konklużjoni tan-Negozjati rigward l-Artikolu XXIV.6 tal-GATT (ĠU L 169 29.6.2007, p. 53).

(20)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 642/2010 tal-20 ta’ Lulju 2010 dwar regoli ta’ applikazzjoni għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 187, 21.7.2010, p. 5).

(21)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1240 tat-18 ta’ Mejju 2016 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ intervent pubbliku u ta’ għajnuna għall-ħżin privat (ĠU L 206, 30.7.2016, p. 71).

(22)  ĠU L 11, 14.1.2017, p. 23.

(23)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1095/96 tat-18 ta’ Ġunju 1996 dwar l-implimentazzjoni tal-konċessjonijiet dikjarati fl-iskeda CXL imfassla bħala riżultat tal-konklużjoni tan-negozjati tal-FĠKT (GATT) XXIV.6 (ĠU L 146, 20.6.1996, p. 1).

(24)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 96/317/KE tat-13 ta’ Mejju 1996 dwar il-konklużjoni tar-riżultati ta’ konsultazzjonijiet mat-Tajlandja skont l-Artikolu XXIII tal-GATT (ĠU L 122, 22.5.1996, p. 15).

(25)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni 2004/239/KE tat-23 ta’ Frar 2004 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, min-naħa l-oħra (ĠU L 84, 20.3.2004, p. 1).

(26)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/330/KE tal-15 ta’ Settembru 2008 dwar l-iffirmar ta’ Protokoll għall-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Albanija, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Unjoni Ewropea (ĠU L 107, 28.4.2009, p. 1).

(27)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni 2013/490/UE, Euratom tat-22 ta’ Lulju 2013 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tas-Serbja, min-naħa l-oħra (ĠU L 278, 18.10.2013, p. 14).

(28)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/75 tal-21 ta’ Novembru 2016 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, u l-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll għall-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u l-Bożnija-Ħerzegovina, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (ĠU L 12, 17.1.2017, p. 1).

(29)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446 tat-28 ta’ Lulju 2015 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ regoli dettaljati li jikkonċernaw uħud mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 343, 29.12.2015, p. 1).

(30)  Id-Deċiżjoni 98/238/KE, KEFA tal-Kunsill u l-Kummissjoni tas-26 ta’ Jannar 1998 dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim Euro-Mediterranju li jwaqqaf assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, fuq naħa, u r-Repubblika tat-Tuneżija, fuq in-naħa l-oħra (ĠU L 97, 30.3.1998, p. 1).

(31)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/404/KE tat-28 ta’ Mejju 2001 dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim f’forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Arġentina skont l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 għall-modifikazzjoni ta’ konċessjonijiet fir-rigward tat-tewm previst fl-Iskeda CXL annessa mal-GATT (ĠU L 142, 29.5.2001, p. 7).

(32)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/398/KE tal-20 ta’ Marzu 2006 dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina bis-saħħa tal-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 dwar il-modifika ta’ konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika tal-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika tal-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika tas-Slovakkja matul l-adeżjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea (ĠU L 154, 8.6.2006, p. 22).

(33)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/1885 tat-18 ta’ Ottubru 2016 dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim f’forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina skont l-Artikolu XXIV:6 u XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 dwar il-modifikazzjoni ta’ konċessjonijiet fl-iskeda tar-Repubblika tal-Kroazja tul l-aċċessjoni tagħha fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 291, 26.10.2016, p. 7).

(34)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 341/2007 tad-29 ta’ Marzu 2007 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji u li jintroduċi sistema għal liċenzji tal-importazzjoni u ċertifikati ta’ oriġini għat-tewm u għal ċerti prodotti agrikoli oħra importati minn pajjiżi terzi (ĠU L 90, 30.3.2007, p. 12).

(35)  Id-Deċiżjoni 2002/309/KE, Euratom tal-Kunsill, u tal-Kummissjoni dwar il-Ftehim dwar Kooperazjoni Xjentifika u Teknoloġika, tal-4 ta’ April 2002 dwar il-konklużjoni ta’ seba’ ftehimiet mal-Konfederazzjoni Żvizzera (ĠU L 114, 30.4.2002, p. 1).

(36)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/474/KE tas-16 ta’ Ġunju 2008 dwar l-iffirmar u l-konklużjoni tal-Ftehim Proviżorju dwar il-kummerċ u materji relatati mal-kummerċ bejn il-Komunità Ewropea, min-naħa l-waħda, u l-Bożnija-Ħerzegovina, min-naħa l-oħra (ĠU L 169, 30.6.2008, p. 10).

(37)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/36/KE tad-29 ta’ April 2008 dwar l-iffirmar u l-konklużjoni tal-Ftehim Provviżorju dwar il-kummerċ u materji relatati mal-kummerċ bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u r-Repubblika tas-Serbja, min-naħa l-oħra (ĠU L 28, 30.1.2010, p. 1).

(38)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni 2010/224/UE, Euratom tat-29 ta’ Marzu 2010 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Montenegro, min-naħa l-oħra (ĠU L 108, 29.4.2010, p. 1).

(39)  Din id-deżinjazzjoni hija mingħajr preġudizzju għal pożizzjonijiet dwar l-istatus, u tikkonforma mal-UNSC 1244/1999 u l-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo.

(40)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/342 tat-12 ta’ Frar 2016 dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u l-Kosovo, min-naħa l-oħra (ĠU L 71, 16.3.2016, p. 1).

(41)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/269/KE tat-28 ta’ Frar 2005 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika taċ-Ċilì, min-naħa l-oħra (ĠU L 84, 2.4.2005, p. 19).

(42)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/106/KE tat-30 ta’ Jannar 2006 dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim f’għamla ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Awstralja bis-saħħa tal-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 dwar il-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika tal-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika tal-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka matul l-adeżjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea (ĠU L 47, 17.2.2006, p. 52).

(43)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/38 tat-28 ta’ Ottubru 2016 dwar l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn il-Kanada, minn naħa waħda, u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra (ĠU L 11, 14.1.2017, p. 1080).

(44)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/1247 tal-11 ta’ Lulju 2017 dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukraina, min-naħa l-oħra, għajr għad-dispożizzjonijiet relatati mat-trattament ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi legalment impjegati bħala ħaddiema fit-territorju tal-parti l-oħra (ĠU L 181, 12.7.2017, p. 1).

(45)  Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55).

(46)  Id-Decision Nru 1/98 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni KE-Turkija tal-25 ta’ Frar 1998 dwar ir-reġim kummerċjali tal-prodotti agrikoli - Protokoll 1 dwar ir-reġim preferenzjali applikabbli għall-importazzjoni fil-Komunità ta’ prodotti agrikoli li joriġinaw mit-Turkija - Protokoll 2 dwar ir-reġim preferenzjali applikabbli għall-importazzjoni fit-Turkija ta’ prodotti agrikoli li joriġinaw mill-Komunità - Protokoll 3dwar ir-regoli tal-oriġini - Dikjarazzjoni konġunta dwar ir-Repubblika ta’ San Marino - Dikjarazzjoni Konġunta (ĠU L 86, 20.3.1998, p. 1).

(47)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/753/KE tad-29 ta’ Lulju 1999 dwar l-applikazzjoni temporanja tal-Ftehim dwar il-Kummerċ, l-Iżvilupp u l-Koperazzjoni bejn min-naħa l-waħda l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, u min-naħa l-oħra r-Repubblika ta’ l-Afrika t’ Isfel (ĠU L 311, 4.12.1999, p. 1).

(48)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/818/UE tat-8 ta’ Novembru 2011 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar preferenzi kummerċjali addizzjonali għal prodotti agrikoli milħuq abbażi tal-Artikolu 19 tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (ĠU L 327, 9.12.2011, p. 1).

(49)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/805/KE tal-15 ta’ Lulju 2008 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Istati CARIFORUM, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra (ĠU L 289, 30.10.2008, p. 1).

(50)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/1913 tad-9 ta’ Ottubru 2017 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżlanda li jikkonċerna preferenzi kummerċjali addizzjonali fi prodotti agrikoli (ĠU L 274, 24.10.2017, p. 57).

(51)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).

(52)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/591/KE tat-22 ta’ Diċembru 1995 dwar il-konklużjoni tar-riżultati tan-negozjati ma’ ċerti pajjiżi terzi skont l-Artikolu XXIV: 6 tal-GATT u kwistjonijiet relatati oħra (l-Istati Uniti u l-Kanada) (ĠU L 334, 30.12.1995, p. 25).

(53)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/87/KE tal-20 ta’ Diċembru 1993 dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fil-forma ta’ Minuti Miftehmin dwar ċerti żerriegħa taż-żejt bejn il-Komunità Ewropea u l-Arġentina, il-Brażil, il-Kanada, il-Polonja, l-Iżvezja u l-Urugwaj, rispettivament, skont l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) (ĠU L 47, 18.2.1994, p. 1).

(54)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/917/KE tat-22 ta’ Diċembru 2003 dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-istat ta’ Izrael fir-rigward ta’ miżuri reċiproċi ta’ liberalizzazzjoni u s-sostituzzjoni tal-Protokolli 1 u 2 għall-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni ta’ Iżrael-KE (ĠU L 346, 31.12.2003, p. 65).

(55)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/360/KE tad-29 ta’ Mejju 2007 dwar il-konklużjoni tal-Ftehimiet taħt forma ta’ Minuti Miftiehma bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Federali tal-Brażil, u bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tat-Tajlandja skont l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ 1994 (GATT 1994) rigward it-tibdil fil-konċessjonijiet rigward il-laħam tat- tjur tal-irziezet (ĠU L 138, 30.5.2007, p. 10).

(56)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/668/UE tat-23 ta’ Ġunju 2014 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukraina, min-naħa l-oħra, fir-rigward tat-Titolu III (bl-eċċezzjoni tad-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw it-trattament ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi legalment impjegati bħala ħaddiema fit-territorju tal-Parti l-oħra) u t-Titoli IV, V, VI u VII tiegħu, kif ukoll l-Annessi u l-Protokolli relatati (ĠU L 278, 20.9.2014, p. 1).

(57)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni f’isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x’jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta’ negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994) (ĠU L 336, 23.12.1994, p. 1).


ANNESS I

Lista ta’ kwoti tariffarji miftuħa u r-rekwiżiti li għandhom jiġu ssodisfati

Numru/deskrizzjoni tal-kwota tar-rata tariffarja

Settur

Tip ta’ kwota

Metodu ta’ ġestjoni

Rekwiżit tal-kwantità referenzjali stipulat fl-Artikolu 9 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Rekwiżit ta’ prova tal-kummerċ stabbilit fl-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Data tal-iskadenza tal-liċenzja

Reġistrazzjoni obbligatorja minn qabel tal-operaturi fis-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 13 tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

09.4123

Ċereali

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Le

 

Le

09.4124

Ċereali

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Le

 

Le

09.4125

Ċereali

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Le

 

Le

09.4131

Ċereali

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4133

Ċereali

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Le

 

Le

09.4306

Ċereali

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4307

Ċereali

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4308

Ċereali

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4120

Ċereali

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

Skont l-Artikolu 26 ta’ dan ir-Regolament

Le

09.4121

Ċereali

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

Skont l-Artikolu 26 ta’ dan ir-Regolament

Le

09.4122

Ċereali

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

Skont l-Artikolu 26 ta’ dan ir-Regolament

Le

09.4112

Ross

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4116

Ross

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4117

Ross

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4118

Ross

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4119

Ross

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4127

Ross

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4128

Ross

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4129

Ross

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4130

Ross

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4138

Ross

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4148

Ross

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Le

 

Le

09.4149

Ross

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4150

Ross

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Le

 

Le

09.4153

Ross

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4154

Ross

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4166

Ross

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4168

Ross

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4317

Zokkor

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4318

Zokkor

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4319

Zokkor

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4320

Zokkor

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4321

Zokkor

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4324

Zokkor

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4325

Zokkor

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4326

Zokkor

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4327

Zokkor

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4329

Zokkor

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4330

Zokkor

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4032

Żejt taż-żebbuġa

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4099

Frott u ħxejjex

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4104

Frott u ħxejjex

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

 

Le

09.4285

Frott u ħxejjex

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Iva

09.4287

Frott u ħxejjex

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4284

Frott u ħxejjex

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Le

09.4286

Frott u ħxejjex

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Le

09.4001

Ċanga u vitella

Importazzjoni

UE: dokumenti maħruġa mill-pajjiż tal-esportazzjoni

Le

Le

 

Le

09.4202

Ċanga u vitella

Importazzjoni

UE: dokumenti maħruġa mill-pajjiż tal-esportazzjoni

Le

Le

 

Le

09.4003

Ċanga u vitella

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Le

09.4004

Ċanga u vitella

Importazzjoni

UE: dokumenti maħruġa mill-pajjiż tal-esportazzjoni

Le

Le

 

Le

09.4181

Ċanga u vitella

Importazzjoni

UE: dokumenti maħruġa mill-pajjiż tal-esportazzjoni

Le

Le

 

Le

09.4198

Ċanga u vitella

Importazzjoni

UE: dokumenti maħruġa mill-pajjiż tal-esportazzjoni

Le

Le

 

Le

09.4199

Ċanga u vitella

Importazzjoni

UE: dokumenti maħruġa mill-pajjiż tal-esportazzjoni

Le

Le

 

Le

09.4200

Ċanga u vitella

Importazzjoni

UE: dokumenti maħruġa mill-pajjiż tal-esportazzjoni

Le

Le

 

Le

09.4002

Ċanga u vitella

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Le

 

Le

09.4270

Ċanga u vitella

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Le

09.4280

Ċanga u vitella

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4281

Ċanga u vitella

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4450

Ċanga u vitella

Importazzjoni

UE: dokumenti maħruġa mill-pajjiż tal-esportazzjoni

Le

Le

 

Le

09.4451

Ċanga u vitella

Importazzjoni

UE: dokumenti maħruġa mill-pajjiż tal-esportazzjoni

Le

Le

 

Le

09.4452

Ċanga u vitella

Importazzjoni

UE: dokumenti maħruġa mill-pajjiż tal-esportazzjoni

Le

Le

 

Le

09.4453

Ċanga u vitella

Importazzjoni

UE: dokumenti maħruġa mill-pajjiż tal-esportazzjoni

Le

Le

 

Le

09.4454

Ċanga u vitella

Importazzjoni

UE: dokumenti maħruġa mill-pajjiż tal-esportazzjoni

Le

Le

 

Le

09.4455

Ċanga u vitella

Importazzjoni

UE: dokumenti maħruġa mill-pajjiż tal-esportazzjoni

Le

Le

 

Le

09.4504

Ċanga u vitella

Importazzjoni

UE: dokumenti maħruġa mill-pajjiż tal-esportazzjoni

Le

Le

 

Le

09.4505

Ċanga u vitella

Importazzjoni

UE: dokumenti maħruġa mill-pajjiż tal-esportazzjoni

Le

Le

 

Le

09.4155

Ħalib u prodotti tal-ħalib

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4179

Ħalib u prodotti tal-ħalib

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4182

Ħalib u prodotti tal-ħalib

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4195

Ħalib u prodotti tal-ħalib

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4225

Ħalib u prodotti tal-ħalib

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4226

Ħalib u prodotti tal-ħalib

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4227

Ħalib u prodotti tal-ħalib

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4228

Ħalib u prodotti tal-ħalib

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4229

Ħalib u prodotti tal-ħalib

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4514

Ħalib u prodotti tal-ħalib

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4515

Ħalib u prodotti tal-ħalib

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4521

Ħalib u prodotti tal-ħalib

Importazzjoni

UE: dokumenti maħruġa mill-pajjiż tal-esportazzjoni

Le

Le

 

Le

09.4522

Ħalib u prodotti tal-ħalib

Importazzjoni

UE: dokumenti maħruġa mill-pajjiż tal-esportazzjoni

Le

Le

 

Le

09.4595

Ħalib u prodotti tal-ħalib

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4600

Ħalib u prodotti tal-ħalib

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4601

Ħalib u prodotti tal-ħalib

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4602

Ħalib u prodotti tal-ħalib

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

Kwota tal-ġobon miftuħa mill-Istati Uniti tal-Amerika

Ħalib u prodotti tal-ħalib

Esportazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

Kwota tat-trab tal-ħalib miftuħa mir-Repubblika Dominikana

Ħalib u prodotti tal-ħalib

Esportazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

Kwota tal-ġobon miftuħa mill-Kanada

Ħalib u prodotti tal-ħalib

Esportazzjoni

Pajjiż terz

Le

Le

31 ta’ Diċembru

Le

09.4038

Laħam tal-majjal

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Le

 

Le

09.4170

Laħam tal-majjal

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4271

Laħam tal-majjal

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Le

09.4272

Laħam tal-majjal

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Le

09.4282

Laħam tal-majjal

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4275

Bajd

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Le

 

Le

09.4276

Bajd

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Le

 

Le

09.4401

Bajd

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4402

Bajd

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Le

 

Le

09.4067

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Iva

09.4068

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Iva

09.4069

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Iva

09.4070

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Le

 

Le

09.4092

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4169

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Le

 

Le

09.4211

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Iva

09.4212

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Iva

09.4213

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Iva

09.4214

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Iva

09.4215

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Iva

09.4216

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Iva

09.4217

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4218

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Le

 

Le

09.4251

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Iva

09.4252

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4253

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Le

 

Le

09.4254

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Iva

09.4255

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Iva

09.4256

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Le

09.4257

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Le

09.4258

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Le

09.4259

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Le

09.4260

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Iva

09.4263

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Iva

09.4264

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Le

 

Le

09.4265

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Le

 

Le

09.4266

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Le

 

Le

09.4267

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Le

 

Le

09.4268

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4269

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4273

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Iva

09.4274

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Le

09.4283

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Le

Iva

 

Le

09.4410

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Iva

09.4411

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Iva

09.4412

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Iva

09.4420

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Iva

09.4422

Laħam tat-tjur

Importazzjoni

UE: eżami simultanju

Iva

Biss meta japplika l-Artikolu 9(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2020/760

Sa tmiem il-perjodu tal-kwota tariffarja

Iva

Ikel tal-klieb u l-qtates lejn l-Iżvizzera

Ikel tal-klieb u l-qtates

Esportazzjoni

Pajjiż terz

Le

Le

31 ta’ Diċembru

Le


ANNESS II

Kwoti tariffarji fis-settur taċ-ċereali

Numru tal-ordni

09.4123

Ftehim internazzjonali jew att ieħor

Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerka skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 dwar il-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika tal-Ungerija, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika tas-Slovakkja matul l-adeżjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea, konkluż permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/333/KE

Perjodu tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

Subperjodi tal-kwoti tariffarji

Le

Applikazzjoni għal liċenzja

Skont l-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dan ir-Regolament

Deskrizzjoni tal-prodott

Qamħ komuni ta’ kwalità għajr kwalità għolja kif definit fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 642/2010

Oriġini

L-Istati Uniti tal-Amerka

Prova tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-liċenzja. Jekk iva, il-korp awtorizzat biex joħroġha

Le

Prova tal-oriġini għar-rilaxx fir-ċirkolazzjoni libera

Iva. Skont l-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013

Kwantità f’kilogrammi

572 000 000 kg

Kodiċijiet NM

Ex10019900

Dazju doganali fil-kwota

EUR 12 għal kull 1 000 kg

Prova tal-kummerċ

Le

Sigurtà għal-liċenzja tal-importazzjoni

EUR 30 għal kull 1 000 kg

Entrati speċifiċi li jridu jsiru fuq l-applikazzjoni tal-liċenzja u fuq il-liċenzja

It-Taqsima 8 tal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni u tal-liċenzja tal-importazzjoni għandha tindika l-pajjiż tal-oriġini; il-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata

Perjodu ta’ validità ta’ liċenzja

Skont l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament

Trasferibbiltà tal-liċenzja

Iva

Kwantità ta’ referenza

Le

Operatur irreġistrat fil-bażi ta’ data LORI

Le

Kundizzjonijiet speċifiċi

Le


Numru tal-ordni

09.4124

Ftehim internazzjonali jew att ieħor

Il-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn il-Kanada, minn naħa, u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, applikat b’mod proviżorju fl-UE fuq il-bażi tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/38

Perjodu tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

Kwota tariffarja miftuħa mill-2017 sal-2023

Subperjodi tal-kwoti tariffarji

Le

Applikazzjoni għal liċenzja

Skont l-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dan ir-Regolament

Deskrizzjoni tal-prodott

Qamħ komuni ta’ kwalità għajr kwalità għolja kif definit fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 642/2010

Oriġini

Il-Kanada

Prova tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-liċenzja. Jekk iva, il-korp awtorizzat biex joħroġha

Le

Prova tal-oriġini għar-rilaxx fir-ċirkolazzjoni libera

Iva. Skont l-Artikolu 20 ta’ dan ir-Regolament

Kwantità f’kilogrammi

Mill-2017 sal-2023: 100 000 000 kg

Kodiċijiet NM

Ex10019900

Dazju doganali fil-kwota

EUR 0

Prova tal-kummerċ

Le

Sigurtà għal-liċenzja tal-importazzjoni

EUR 30 għal kull 1 000 kg

Entrati speċifiċi li jridu jsiru fuq l-applikazzjoni tal-liċenzja u fuq il-liċenzja

It-Taqsima 8 tal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni u tal-liċenzja tal-importazzjoni għandha tindika l-pajjiż tal-oriġini; il-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata

Perjodu ta’ validità ta’ liċenzja

Skont l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament

Trasferibbiltà tal-liċenzja

Iva

Kwantità ta’ referenza

Le

Operatur irreġistrat fil-bażi ta’ data LORI

Le

Kundizzjonijiet speċifiċi

Le


Numru tal-ordni

09.4125

Ftehim internazzjonali jew att ieħor

Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerka skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 dwar il-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika tal-Ungerija, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika tas-Slovakkja matul l-adeżjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea, konkluż permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/333/KE

Perjodu tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

Subperjodi tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ Ġunju

Mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Diċembru

Applikazzjoni għal liċenzja

Skont l-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dan ir-Regolament

Deskrizzjoni tal-prodott

Qamħ komuni ta’ kwalità għajr kwalità għolja kif definit fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 642/2010

Oriġini

Il-pajjiżi terzi għajr l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Kanada

Prova tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-liċenzja. Jekk iva, il-korp awtorizzat biex joħroġha

Le

Prova tal-oriġini għar-rilaxx fir-ċirkolazzjoni libera

Iva. Skont l-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013

Kwantità f’kilogrammi

2 371 600 000 kg, diviżi kif ġej:

 

1 185 800 000 kg għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ Ġunju

 

1 185 800 000 kg għas-subperjodu mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Diċembru

Kodiċijiet NM

Ex10019900

Dazju doganali fil-kwota

EUR 12 għal kull 1 000 kg

Prova tal-kummerċ

Le

Sigurtà għal-liċenzja tal-importazzjoni

EUR 30 għal kull 1 000 kg

Entrati speċifiċi li jridu jsiru fuq l-applikazzjoni tal-liċenzja u fuq il-liċenzja

It-Taqsima 8 tal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni u tal-liċenzja tal-importazzjoni għandha tindika l-pajjiż tal-oriġini; il-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata

Perjodu ta’ validità ta’ liċenzja

Skont l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament

Trasferibbiltà tal-liċenzja

Iva

Kwantità ta’ referenza

Le

Operatur irreġistrat fil-bażi ta’ data LORI

Le

Kundizzjonijiet speċifiċi

Le


Numru tal-ordni

09.4131

Ftehim internazzjonali jew att ieħor

Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerka skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 dwar il-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika tal-Ungerija, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika tas-Slovakkja matul l-adeżjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea, konkluż permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/333/KE

Perjodu tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

Subperjodi tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ Ġunju

Mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Diċembru

Applikazzjoni għal liċenzja

Skont l-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dan ir-Regolament

Deskrizzjoni tal-prodott

Qamħirrum

Oriġini

Erga omnes

Prova tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-liċenzja. Jekk iva, il-korp awtorizzat biex joħroġha

Le

Prova tal-oriġini għar-rilaxx fir-ċirkolazzjoni libera

Le

Kwantità f’kilogrammi

277 988 000 kg, diviżi kif ġej:

 

138 994 000 kg għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ Ġunju

 

138 994 000 kg għas-subperjodu mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Diċembru

Kodiċijiet NM

1005 10 90 u 1005 90 00

Dazju doganali fil-kwota

EUR 0

Prova tal-kummerċ

Iva. 25 tunnellata

Sigurtà għal-liċenzja tal-importazzjoni

EUR 30 għal kull 1 000 kg

Entrati speċifiċi li jridu jsiru fuq l-applikazzjoni tal-liċenzja u fuq il-liċenzja

Le

Perjodu ta’ validità ta’ liċenzja

Skont l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament

Trasferibbiltà tal-liċenzja

Iva

Kwantità ta’ referenza

Le

Operatur irreġistrat fil-bażi ta’ data LORI

Le

Kundizzjonijiet speċifiċi

Le


Numru tal-ordni

09.4133

Ftehim internazzjonali jew att ieħor

Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerka skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 dwar il-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika tal-Ungerija, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika tas-Slovakkja matul l-adeżjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea, konkluż permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/333/KE

Perjodu tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

Subperjodi tal-kwoti tariffarji

Le

Applikazzjoni għal liċenzja

Skont l-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dan ir-Regolament

Deskrizzjoni tal-prodott

Qamħ komuni ta’ kwalità għajr kwalità għolja kif definit fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 642/2010

Oriġini

Erga omnes

Prova tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-liċenzja. Jekk iva, il-korp awtorizzat biex joħroġha

Le

Prova tal-oriġini għar-rilaxx fir-ċirkolazzjoni libera

Le

Kwantità f’kilogrammi

129 577 000 kg

Kodiċijiet NM

Ex10019900

Dazju doganali fil-kwota

EUR 12 għal kull 1 000 kg

Prova tal-kummerċ

Le

Sigurtà għal-liċenzja tal-importazzjoni

EUR 30 għal kull 1 000 kg

Entrati speċifiċi li jridu jsiru fuq l-applikazzjoni tal-liċenzja u fuq il-liċenzja

Le

Perjodu ta’ validità ta’ liċenzja

Skont l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament

Trasferibbiltà tal-liċenzja

Iva

Kwantità ta’ referenza

Le

Operatur irreġistrat fil-bażi ta’ data LORI

Le

Kundizzjonijiet speċifiċi

Le


Numru tal-ordni

09.4306

Ftehim internazzjonali jew att ieħor

Il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra; iffirmat u applikat proviżorjament fuq il-bażi tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/668/UE

Perjodu tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

Subperjodi tal-kwoti tariffarji

Le

Applikazzjoni għal liċenzja

Skont l-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dan ir-Regolament

Deskrizzjoni tal-prodott

Spelt, qamħ komuni u meslin, għajr iż-żerriegħa

Dqiq tal-qamħ komuni u dqiq tal-ispelt, id-dqiq tal-meslin

Dqiq taċ-ċereali għajr il-qamħ, il-meslin, is-segala, il-qamħirrum, ix-xgħir, il-ħafur, ir-ross

Ħabb u grixa tal-qamħ komuni u tal-ispelt

Pellets tal-qamħ

Oriġini

L-Ukrajna

Prova tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-liċenzja. Jekk iva, il-korp awtorizzat biex joħroġha

Le

Prova tal-oriġini għar-rilaxx fir-ċirkolazzjoni libera

Iva. Ċertifikat EUR.1

Kwantità f’kilogrammi

Perjodu tal-kwota tariffarja (sena kalendarja) 2019: 980 000 000 kg

Perjodu tal-kwota tariffarja (sena kalendarja) 2020: 990 000 000 kg

Perjodu tal-kwota tariffarja (sena kalendarja) mill-2021: 1 000 000 000 kg

Kodiċijiet NM

1001 99 (00), 1101 00 (15-90), 1102 90 (90), 1103 11 (90), 1103 20 (60)

Dazju doganali fil-kwota

EUR 0

Prova tal-kummerċ

Iva. 25 tunnellata

Sigurtà għal-liċenzja tal-importazzjoni

EUR 30 għal kull 1 000 kg

Entrati speċifiċi li jridu jsiru fuq l-applikazzjoni tal-liċenzja u fuq il-liċenzja

It-Taqsima 8 tal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni u tal-liċenzja tal-importazzjoni għandha tindika l-pajjiż tal-oriġini; il-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata

Perjodu ta’ validità ta’ liċenzja

Skont l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament

Trasferibbiltà tal-liċenzja

Iva

Kwantità ta’ referenza

Le

Operatur irreġistrat fil-bażi ta’ data LORI

Le

Kundizzjonijiet speċjali

Le


Numru tal-ordni

09.4307

Ftehim internazzjonali jew att ieħor

Il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra; iffirmat u applikat proviżorjament fuq il-bażi tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/668/UE

Perjodu tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

Subperjodi tal-kwoti tariffarji

Le

Applikazzjoni għal liċenzja

Skont l-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dan ir-Regolament

Deskrizzjoni tal-prodott

Xgħir, għajr iż-żerriegħa

Dqiq tax-xgħir

Pellets tax-xgħir

Oriġini

L-Ukrajna

Prova tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-liċenzja. Jekk iva, il-korp awtorizzat biex joħroġha

Le

Prova tal-oriġini għar-rilaxx fir-ċirkolazzjoni libera

Iva. Ċertifikat EUR.1

Kwantità f’kilogrammi

Perjodu tal-kwota tariffarja (sena kalendarja) 2019: 310 000 000 kg

Perjodu tal-kwota tariffarja (sena kalendarja) 2020: 330 000 000 kg

Perjodu tal-kwota tariffarja (sena kalendarja) mill-2021: 350 000 000 kg

Kodiċijiet NM

1003 90 (00), 1102 90 (10), ex 1103 20 (25)

Dazju doganali fil-kwota

EUR 0

Prova tal-kummerċ

Iva. 25 tunnellata

Sigurtà għal-liċenzja tal-importazzjoni

EUR 30 għal kull 1 000 kg

Entrati speċifiċi li jridu jsiru fuq l-applikazzjoni tal-liċenzja u fuq il-liċenzja

It-Taqsima 8 tal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni u tal-liċenzja tal-importazzjoni għandha tindika l-pajjiż tal-oriġini; il-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata

Perjodu ta’ validità ta’ liċenzja

Skont l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament

Trasferibbiltà tal-liċenzja

Iva

Kwantità ta’ referenza

Le

Operatur irreġistrat fil-bażi ta’ data LORI

Le

Kundizzjonijiet speċifiċi

Le


Numru tal-ordni

09.4308

Ftehim internazzjonali jew att ieħor

Il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra; iffirmat u applikat proviżorjament fuq il-bażi tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/668/UE

Perjodu tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

Subperjodi tal-kwoti tariffarji

Le

Applikazzjoni għal liċenzja

Skont l-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dan ir-Regolament

Deskrizzjoni tal-prodott

Qamħirrum għajr iż-żerriegħa

Dqiq tal-qamħirrum

Ħabb u grixa tal-qamħirrum

Pellets tal-qamħirrum

Granijiet maħduma tal-qamħirrum

Oriġini

L-Ukrajna

Prova tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-liċenzja. Jekk iva, il-korp awtorizzat biex joħroġha

Le

Prova tal-oriġini għar-rilaxx fir-ċirkolazzjoni libera

Iva. Ċertifikat EUR.1

Kwantità f’kilogrammi

Perjodu tal-kwota tariffarja (sena kalendarja) 2019: 550 000 000 kg

Perjodu tal-kwota tariffarja (sena kalendarja) 2020: 600 000 000 kg

Perjodu tal-kwota tariffarja (sena kalendarja) mill-2021: 650 000 000 kg

Kodiċijiet NM

1005 90 (00), 1102 20 (10-90), 1103 13 (10-90), 1103 20 (40), 1104 23 (40-98)

Dazju doganali fil-kwota

EUR 0

Prova tal-kummerċ

Iva. 25 tunnellata

Sigurtà għal-liċenzja tal-importazzjoni

EUR 30 għal kull 1 000 kg

Entrati speċifiċi li jridu jsiru fuq l-applikazzjoni tal-liċenzja u fuq il-liċenzja

It-Taqsima 8 tal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni u tal-liċenzja tal-importazzjoni għandha tindika l-pajjiż tal-oriġini; il-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata

Perjodu ta’ validità ta’ liċenzja

Skont l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament

Trasferibbiltà tal-liċenzja

Iva

Kwantità ta’ referenza

Le

Operatur irreġistrat fil-bażi ta’ data LORI

Le

Kundizzjonijiet speċifiċi

Le


Numru tal-ordni

09.4120

Ftehim internazzjonali jew att ieħor

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni f’isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x’jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta’ negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994)

Perjodu tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

Subperjodi tal-kwoti tariffarji

Le

Applikazzjoni għal liċenzja

Skont l-Artikoli 21 u 22 ta’ dan ir-Regolament

Deskrizzjoni tal-prodott

Qamħirrum fi Spanja

Oriġini

Erga omnes

Prova tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-liċenzja. Jekk iva, il-korp awtorizzat biex joħroġha

Le

Prova tal-oriġini għar-rilaxx fir-ċirkolazzjoni libera

Le

Kwantità f’kilogrammi

2 000 000 000 kg

Kodiċijiet NM

1005 90 00

Dazju doganali fil-kwota

Dazju tan-Nazzjon l-Aktar Iffavorit mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu u EUR 0 mill-1 ta’ April sal-31 ta’ Diċembru

Prova tal-kummerċ

Iva. 25 tunnellata

Sigurtà għal-liċenzja tal-importazzjoni

EUR 20 għal kull 1 000 kg

Sigurtà tal-prestazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni

Dazju tal-importazzjoni ffissat skont ir-Regolament (UE) Nru 642/2010 fil-jum tal-applikazzjoni għal-liċenzja

Entrati speċifiċi li jridu jsiru fuq l-applikazzjoni tal-liċenzja u fuq il-liċenzja

It-Taqsima 8 tal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni u tal-liċenzja tal-importazzjoni għandha tindika l-pajjiż tal-oriġini; il-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata;

It-Taqsima 24 tal-applikazzjoni għal-liċenzja għandha tindika waħda mill-entrati elenkati fl-Anness XIV.1 ta’ dan ir-Regolament

Perjodu ta’ validità ta’ liċenzja

Skont l-Artikolu 26 ta’ dan ir-Regolament

Trasferibbiltà tal-liċenzja

Le

Kwantità ta’ referenza

Le

Operatur irreġistrat fil-bażi ta’ data LORI

Le

Kundizzjonijiet speċifiċi

Le


Numru tal-ordni

09.4121

Ftehim internazzjonali jew att ieħor

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni f’isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x’jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta’ negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994)

Perjodu tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

Subperjodi tal-kwoti tariffarji

Le

Applikazzjoni għal liċenzja

Skont l-Artikoli 21 u 22 ta’ dan ir-Regolament

Deskrizzjoni tal-prodott

Qamħirrum fil-Portugall

Oriġini

Erga omnes

Prova tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-liċenzja. Jekk iva, il-korp awtorizzat biex joħroġha

Le

Prova tal-oriġini għar-rilaxx fir-ċirkolazzjoni libera

Le

Kwantità f’kilogrammi

500 000 000 kg

Kodiċijiet NM

1005 90 00

Dazju doganali fil-kwota

Dazju tan-Nazzjon l-Aktar Iffavorit mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu u EUR 0 mill-1 ta’ April sal-31 ta’ Diċembru

Prova tal-kummerċ

Iva. 25 tunnellata

Sigurtà għal-liċenzja tal-importazzjoni

EUR 20 għal kull 1 000 kg

Sigurtà tal-prestazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni

Dazju tal-importazzjoni ffissat skont ir-Regolament (UE) Nru 642/2010 fil-jum tal-applikazzjoni għal-liċenzja

Entrati speċifiċi li jridu jsiru fuq l-applikazzjoni tal-liċenzja u fuq il-liċenzja

It-Taqsima 8 tal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni u tal-liċenzja tal-importazzjoni għandha tindika l-pajjiż tal-oriġini; il-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata

It-Taqsima 24 tal-applikazzjoni għal-liċenzja għandha tindika waħda mill-entrati elenkati fl-Anness XIV.1 ta’ dan ir-Regolament

Perjodu ta’ validità ta’ liċenzja

Skont l-Artikolu 26 ta’ dan ir-Regolament

Trasferibbiltà tal-liċenzja

Le

Kwantità ta’ referenza

Le

Operatur irreġistrat fil-bażi ta’ data LORI

Le

Kundizzjonijiet speċifiċi

Le


Numru tal-ordni

09.4122

Ftehim internazzjonali jew att ieħor

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni f’isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x’jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta’ negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994)

Perjodu tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

Subperjodi tal-kwoti tariffarji

Le

Applikazzjoni għal liċenzja

Skont l-Artikoli 21 u 22 ta’ dan ir-Regolament

Deskrizzjoni tal-prodott

Sorgu fi Spanja

Oriġini

Erga omnes

Prova tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-liċenzja. Jekk iva, il-korp awtorizzat biex joħroġha

Le

Prova tal-oriġini għar-rilaxx fir-ċirkolazzjoni libera

Le

Kwantità f’kilogrammi

300 000 000 kg

Kodiċijiet NM

1007 90 00

Dazju doganali fil-kwota

Dazju tan-Nazzjon l-Aktar Iffavorit mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu u EUR 0 mill-1 ta’ April sal-31 ta’ Diċembru

Prova tal-kummerċ

Iva. 25 tunnellata

Sigurtà għal-liċenzja tal-importazzjoni

EUR 20 għal kull 1 000 kg

Sigurtà tal-prestazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni

Dazju tal-importazzjoni ffissat skont ir-Regolament (UE) Nru 642/2010 fil-jum tal-applikazzjoni għal-liċenzja

Entrati speċifiċi li jridu jsiru fuq l-applikazzjoni tal-liċenzja u fuq il-liċenzja

It-Taqsima 8 tal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni u tal-liċenzja tal-importazzjoni għandha tindika l-pajjiż tal-oriġini; il-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata

It-Taqsima 24 tal-applikazzjoni għal-liċenzja għandha tindika waħda mill-entrati elenkati fl-Anness XIV.1 ta’ dan ir-Regolament

Perjodu ta’ validità ta’ liċenzja

Skont l-Artikolu 26 ta’ dan ir-Regolament

Trasferibbiltà tal-liċenzja

Le

Kwantità ta’ referenza

Le

Operatur irreġistrat fil-bażi ta’ data LORI

Le

Kundizzjonijiet speċifiċi

Le


ANNESS III

Kwoti tariffarji fis-settur tar-ross

Numru tal-ordni

09.4112

Ftehim internazzjonali jew att ieħor

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/953/KE tal-20 ta’ Diċembru 2005 dwar il-konklużjoni ta’ ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u t-Tajlandja skont l-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994 dwar il-modifika ta’ konċessjonijiet fir-rigward tar-ross previsti fl-Iskeda CXL tal-KE annessa mal-GATT 1994 (għat-Tajlandja)

Perjodu tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

Subperjodi tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ Ġunju

Mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Awwissu

Mill-1 ta’ Settembru sal-31 ta’ Diċembru

Applikazzjoni għal liċenzja

Skont l-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dan ir-Regolament

Deskrizzjoni tal-prodott

Ross immaċinat jew parzjalment immaċinat

Oriġini

It-Tajlandja

Prova tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-liċenzja. Jekk iva, il-korp awtorizzat biex joħroġha

Le

Prova tal-oriġini għar-rilaxx fir-ċirkolazzjoni libera

Iva. Skont l-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013

Kwantità f’kilogrammi

5 513 000 kg, diviżi kif ġej:

 

5 513 000 kg għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ Ġunju

 

ittrasferiti għas-subperjodu mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Awwissu

 

ittrasferiti għas-subperjodu mill-1 ta’ Settembru sal-31 ta’ Diċembru

Kodiċijiet NM

1006 30

Dazju doganali fil-kwota

EUR 0

Prova tal-kummerċ

Iva. 25 tunnellata

Garanzija għal-liċenzja tal-importazzjoni

EUR 46 għal kull 1 000 kg

Entrati speċifiċi li jridu jsiru fuq l-applikazzjoni tal-liċenzja u fuq il-liċenzja

It-Taqsima 8 tal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni u tal-liċenzja tal-importazzjoni għandha tindika l-pajjiż tal-oriġini; il-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata

Perjodu ta’ validità ta’ liċenzja

Skont l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament

Tasferibbiltà tal-liċenzja

Iva

Kwantità ta’ referenza

Le

Operatur irreġistrat fil-bażi ta’ data LORI

Le

Kundizzjonijiet speċifiċi

Le


Numru tal-ordni

09.4116

Ftehim internazzjonali jew att ieħor

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni f’isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x’jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta’ negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994)

Perjodu tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

Subperjodi tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ Ġunju

Mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Awwissu

Mill-1 ta’ Settembru sal-31 ta’ Diċembru

Applikazzjoni għal liċenzja

Skont l-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dan ir-Regolament

Deskrizzjoni tal-prodott

Ross immaċinat jew parzjalment immaċinat

Oriġini

L-Istati Uniti tal-Amerka

Prova tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-liċenzja. Jekk iva, il-korp awtorizzat biex joħroġha

Le

Prova tal-oriġini għar-rilaxx fir-ċirkolazzjoni libera

Iva. Skont l-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013

Kwantità f’kilogrammi

2 388 000 kg, diviżi kif ġej:

 

2 388 000 kg għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ Ġunju

 

ittrasferiti għas-subperjodu mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Awwissu

 

ittrasferiti għas-subperjodu mill-1 ta’ Settembru sal-31 ta’ Diċembru

Kodiċijiet NM

1006 30

Dazju doganali fil-kwota

EUR 0

Prova tal-kummerċ

Iva. 25 tunnellata

Garanzija għal-liċenzja tal-importazzjoni

EUR 46 għal kull 1 000 kg

Entrati speċifiċi li jridu jsiru fuq l-applikazzjoni tal-liċenzja u fuq il-liċenzja

It-Taqsima 8 tal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni u tal-liċenzja tal-importazzjoni għandha tindika l-pajjiż tal-oriġini; il-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata

Perjodu ta’ validità tal-liċenzja

Skont l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament

Trasferibbiltà tal-liċenzja

Iva

Kwantità ta’ referenza

Le

Operatur irreġistrat fil-bażi ta’ data LORI

Le

Kundizzjonijiet speċifiċi

Le


Numru tal-ordni

09.4117

Ftehim internazzjonali jew att ieħor

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni f’isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x’jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta’ negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994)

Perjodu tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

Subperjodi tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ Ġunju

Mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Awwissu

Mill-1 ta’ Settembru sal-31 ta’ Diċembru

Applikazzjoni għal liċenzja

Skont l-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dan ir-Regolament

Deskrizzjoni tal-prodott

Ross immaċinat jew parzjalment immaċinat

Oriġini

L-Indja

Prova tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-liċenzja. Jekk iva, il-korp awtorizzat biex joħroġha

Le

Prova tal-oriġini għar-rilaxx fir-ċirkolazzjoni libera

Iva. Skont l-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013

Kwantità f’kilogrammi

1 769 000 kg, diviżi kif ġej:

 

1 769 000 kg għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ Ġunju

 

ittrasferiti għas-subperjodu mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Awwissu

 

ittrasferiti għas-subperjodu mill-1 ta’ Settembru sal-31 ta’ Diċembru

Kodiċijiet NM

1006 30

Dazju doganali fil-kwota

EUR 0

Prova tal-kummerċ

Iva. 25 tunnellata

Garanzija għal-liċenzja tal-importazzjoni

EUR 46 għal kull 1 000 kg

Entrati speċifiċi li jridu jsiru fuq l-applikazzjoni tal-liċenzja u fuq il-liċenzja

It-Taqsima 8 tal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni u tal-liċenzja tal-importazzjoni għandha tindika l-pajjiż tal-oriġini; il-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata

Perjodu ta’ validità ta’ liċenzja

Skont l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament

Trasferibbiltà tal-liċenzja

Iva

Kwantità ta’ referenza

Le

Operatur irreġistrat fil-bażi ta’ data LORI

Le

Kundizzjonijiet speċifiċi

Le


Numru tal-ordni

09.4118

Ftehim internazzjonali jew att ieħor

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni f’isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x’jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta’ negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994)

Perjodu tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

Subperjodi tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ Ġunju

Mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Awwissu

Mill-1 ta’ Settembru sal-31 ta’ Diċembru

Applikazzjoni għal liċenzja

Skont l-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dan ir-Regolament

Deskrizzjoni tal-prodott

Ross immaċinat jew parzjalment immaċinat

Oriġini

Il-Pakistan

Prova tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-liċenzja. Jekk iva, il-korp awtorizzat biex joħroġha

Le

Prova tal-oriġini għar-rilaxx fir-ċirkolazzjoni libera

Iva. Skont l-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013

Kwantità f’kilogrammi

1 595 000 kg, diviżi kif ġej:

 

1 595 000 kg għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ Ġunju

 

ittrasferiti għas-subperjodu mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Awwissu

 

ittrasferiti għas-subperjodu mill-1 ta’ Settembru sal-31 ta’ Diċembru

Kodiċijiet NM

1006 30

Dazju doganali fil-kwota

EUR 0

Prova tal-kummerċ

Iva. 25 tunnellata

Garanzija għal-liċenzja tal-importazzjoni

EUR 46 għal kull 1 000 kg

Entrati speċifiċi li jridu jsiru fuq l-applikazzjoni tal-liċenzja u fuq il-liċenzja

It-Taqsima 8 tal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni u tal-liċenzja tal-importazzjoni għandha tindika l-pajjiż tal-oriġini; il-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata

Perjodu ta’ validità ta’ liċenzja

Skont l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament

Trasferibbiltà tal-liċenzja

Iva

Kwantità ta’ referenza

Le

Operatur irreġistrat fil-bażi ta’ data LORI

Le

Kundizzjonijiet speċifiċi

Le


Numru tal-ordni

09.4119

Ftehim internazzjonali jew att ieħor

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni f’isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x’jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta’ negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994)

Perjodu tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

Subperjodi tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ Ġunju

Mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Awwissu

Mill-1 ta’ Settembru sal-31 ta’ Diċembru

Applikazzjoni għal liċenzja

Skont l-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dan ir-Regolament

Deskrizzjoni tal-prodott

Ross immaċinat jew parzjalment immaċinat

Oriġini

Oriġini oħra (minbarra l-Indja, il-Pakistan, it-Tajlandja, l-Istati Uniti tal-Amerka)

Prova tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-liċenzja. Jekk iva, il-korp awtorizzat biex joħroġha

Le

Prova tal-oriġini għar-rilaxx fir-ċirkolazzjoni libera

Iva. Skont l-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013

Kwantità f’kilogrammi

3 435 000 kg, diviżi kif ġej:

 

3 435 000 kg għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ Ġunju

 

ittrasferiti għas-subperjodu mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Awwissu

 

ittrasferiti għas-subperjodu mill-1 ta’ Settembru sal-31 ta’ Diċembru

Kodiċijiet NM

1006 30

Dazju doganali fil-kwota

EUR 0

Prova tal-kummerċ

Iva. 25 tunnellata

Garanzija għal-liċenzja tal-importazzjoni

EUR 46 għal kull 1 000 kg

Entrati speċifiċi li jridu jsiru fuq l-applikazzjoni għal-liċenzja u fuq il-liċenzja

It-Taqsima 8 tal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni u tal-liċenzja tal-importazzjoni għandha tindika l-pajjiż tal-oriġini; il-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata

Perjodu ta’ validità ta’ liċenzja

Skont l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament

Trasferibbiltà tal-liċenzja

Iva

Kwantità ta’ referenza

Le

Operatur irreġistrat fil-bażi ta’ data LORI

Le

Kundizzjonijiet speċifiċi

Le


Numru tal-ordni

09.4127

Ftehim internazzjonali jew att ieħor

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni f’isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x’jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta’ negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994)

Perjodu tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

Subperjodi tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu

Mill-1 ta’ April sat-30 ta’ Ġunju

Mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Awwissu

Mill-1 ta’ Settembru sat-30 ta’ Settembru

Applikazzjoni għal liċenzja

Skont l-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dan ir-Regolament

Deskrizzjoni tal-prodott

Ross immaċinat jew parzjalment immaċinat

Oriġini

L-Istati Uniti tal-Amerka

Prova tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-liċenzja. Jekk iva, il-korp awtorizzat biex joħroġha

Ċertifikat tal-esportazzjoni skont il-mudell stabbilit fl-Anness XIV.2 ta’ dan ir-Regolament

Prova tal-oriġini għar-rilaxx fir-ċirkolazzjoni libera

Le

Kwantità f’kilogrammi

38 721 000 kg, diviżi kif ġej:

 

9 681 000 kg għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu

 

19 360 000 kg għas-subperjodu mill-1 ta’ April sat-30 ta’ Ġunju

 

9 680 000 kg għas-subperjodu mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Awwissu

 

Ittrasferiti mis-subperjodi preċedenti, għas-subperjodu mill-1 ta’ Settembru sat-30 ta’ Settembru

Kodiċijiet NM

1006 30

Dazju doganali fil-kwota

EUR 0

Prova tal-kummerċ

Iva. 25 tunnellata

Garanzija għal-liċenzja tal-importazzjoni

EUR 46 għal kull 1 000 kg

Entrati speċifiċi li jridu jsiru fuq l-applikazzjoni tal-liċenzja u fuq il-liċenzja

It-Taqsima 8 tal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni u tal-liċenzja tal-importazzjoni għandha tindika l-pajjiż tal-oriġini; il-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata

Perjodu ta’ validità ta’ liċenzja

Skont l-Artikolu 13 u l-Artikolu 27 ta’ dan ir-Regolament

Trasferibbiltà tal-liċenzja

Iva

Kwantità ta’ referenza

Le

Operatur irreġistrat fil-bażi ta’ data LORI

Le

Kundizzjonijiet speċifiċi

Le


Numru tal-ordni

09.4128

Ftehim internazzjonali jew att ieħor

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/953/KE tal-20 ta’ Diċembru 2005 dwar il-konklużjoni ta’ ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u t-Tajlandja skont l-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994 dwar il-modifika ta’ konċessjonijiet fir-rigward tar-ross previsti fl-Iskeda CXL tal-KE annessa mal-GATT 1994 (għat-Tajlandja)

Perjodu tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

Subperjodi tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu

Mill-1 ta’ April sat-30 ta’ Ġunju

Mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Awwissu

Mill-1 ta’ Settembru sat-30 ta’ Settembru

Applikazzjoni għal liċenzja

Skont l-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dan ir-Regolament

Deskrizzjoni tal-prodott

Ross immaċinat jew parzjalment immaċinat

Oriġini

It-Tajlandja

Prova tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-liċenzja. Jekk iva, il-korp awtorizzat biex joħroġha

Ċertifikat tal-esportazzjoni skont il-mudell stabbilit fl-Anness XIV.2 ta’ dan ir-Regolament

Prova tal-oriġini għar-rilaxx fir-ċirkolazzjoni libera

Le

Kwantità f’kilogrammi

21 455 000 kg, diviżi kif ġej:

 

10 727 000 kg għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu

 

5 364 000 kg għas-subperjodu mill-1 ta’ April sat-30 ta’ Ġunju

 

5 364 000 kg għas-subperjodu mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Awwissu

 

Ittrasferiti mis-subperjodi preċedenti, għas-subperjodu mill-1 ta’ Settembru sat-30 ta’ Settembru

Kodiċijiet NM

1006 30

Dazju doganali fil-kwota

EUR 0

Prova tal-kummerċ

Iva. 25 tunnellata

Garanzija għal-liċenzja tal-importazzjoni

EUR 46 għal kull 1 000 kg

Entrati speċifiċi li jridu jsiru fuq l-applikazzjoni tal-liċenzja u fuq il-liċenzja

It-Taqsima 8 tal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni u tal-liċenzja tal-importazzjoni għandha tindika l-pajjiż tal-oriġini; il-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata

Perjodu ta’ validità ta’ liċenzja

Skont l-Artikolu 13 u l-Artikolu 27 ta’ dan ir-Regolament

Trasferibbiltà tal-liċenzja

Iva

Kwantità ta’ referenza

Le

Operatur irreġistrat fil-bażi ta’ data LORI

Le

Kundizzjonijiet speċifiċi

Le


Numru tal-ordni

09.4129

Ftehim internazzjonali jew att ieħor

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni f’isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x’jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta’ negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994)

Perjodu tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

Subperjodi tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu

Mill-1 ta’ April sat-30 ta’ Ġunju

Mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Awwissu

Mill-1 ta’ Settembru sat-30 ta’ Settembru

Applikazzjoni għal liċenzja

Skont l-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dan ir-Regolament

Deskrizzjoni tal-prodott

Ross immaċinat jew parzjalment immaċinat

Oriġini

L-Awstralja

Prova tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-liċenzja. Jekk iva, il-korp awtorizzat biex joħroġha

Il-liċenzja tal-esportazzjoni skont il-mudell stabbilit fl-Anness XIV.2 ta’ dan ir-Regolament

Prova tal-oriġini għar-rilaxx fir-ċirkolazzjoni libera

Le

Kwantità f’kilogrammi

1 019 000 kg, diviżi kif ġej:

 

0 kg għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu

 

1 019 000 kg għas-subperjodu mill-1 ta’ April sat-30 ta’ Ġunju

 

Ittrasferiti mis-subperjodi preċedenti, għas-subperjodu mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Awwissu

 

Ittrasferiti mis-subperjodi preċedenti, għas-subperjodu mill-1 ta’ Settembru sat-30 ta’ Settembru

Kodiċijiet NM

1006 30

Dazju doganali fil-kwota

EUR 0

Prova tal-kummerċ

Iva. 25 tunnellata

Garanzija għal-liċenzja tal-importazzjoni

EUR 46 għal kull 1 000 kg

Entrati speċifiċi li jridu jsiru fuq l-applikazzjoni tal-liċenzja u fuq il-liċenzja

It-Taqsima 8 tal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni u tal-liċenzja tal-importazzjoni għandha tindika l-pajjiż tal-oriġini; il-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata

Perjodu ta’ validità ta’ liċenzja

Skont l-Artikolu 13 u l-Artikolu 27 ta’ dan ir-Regolament

Trasferibbiltà ta’ liċenzja

Iva

Kwantità ta’ referenza

Le

Operatur irreġistrat fil-bażi ta’ data LORI

Le

Kundizzjonijiet speċifiċi

Le


Numru tal-ordni

09.4130

Ftehim internazzjonali jew att ieħor

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni f’isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x’jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta’ negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994)

Perjodu tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

Subperjodi tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu

Mill-1 ta’ April sat-30 ta’ Ġunju

Mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Awwissu

Mill-1 ta’ Settembru sat-30 ta’ Settembru

Applikazzjoni għal liċenzja

Skont l-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dan ir-Regolament

Deskrizzjoni tal-prodott

Ross immaċinat jew parzjalment immaċinat

Oriġini

Oriġini oħra (ħlief l-Awstralja, it-Tajlandja, l-Istati Uniti tal-Amerka)

Prova tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-liċenzja. Jekk iva, il-korp awtorizzat biex joħroġha

Le

Prova tal-oriġini għar-rilaxx fir-ċirkolazzjoni libera

Iva. Skont l-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013

Kwantità f’kilogrammi

1 805 000 kg, diviżi kif ġej:

 

0 kg għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu

 

1 805 000 kg għas-subperjodu mill-1 ta’ April sat-30 ta’ Ġunju

 

Ittrasferiti mis-subperjodi preċedenti, għas-subperjodu mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Awwissu

 

Ittrasferiti mis-subperjodi preċedenti, għas-subperjodu mill-1 ta’ Settembru sat-30 ta’ Settembru

Kodiċijiet NM

1006 30

Dazju doganali fil-kwota

EUR 0

Prova tal-kummerċ

Iva. 25 tunnellata

Garanzija għal-liċenzja tal-importazzjoni

EUR 46 għal kull 1 000 kg

Entrati speċifiċi li jridu jsiru fuq l-applikazzjoni għal-liċenzja u fuq il-liċenzja

It-Taqsima 8 tal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni u tal-liċenzja tal-importazzjoni għandha tindika l-pajjiż tal-oriġini; il-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata

Perjodu ta’ validità ta’ liċenzja

Skont l-Artikolu 13 u l-Artikolu 27 ta’ dan ir-Regolament

Trasferibbiltà tal-liċenzja

Iva

Kwantità ta’ referenza

Le

Operatur irreġistrat fil-bażi ta’ data LORI

Le

Kundizzjonijiet speċifiċi

Le


Numru tal-ordni

09.4138

Ftehim internazzjonali jew att ieħor

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni f’isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x’jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta’ negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994)

Perjodu tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

Subperjodi tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Diċembru

Applikazzjoni għal liċenzja

Skont l-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dan ir-Regolament

Deskrizzjoni tal-prodott

Ross immaċinat jew parzjalment immaċinat

Oriġini

Erga omnes

Prova tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-liċenzja. Jekk iva, il-korp awtorizzat biex joħroġha

Le

Prova tal-oriġini għar-rilaxx fir-ċirkolazzjoni libera

Le

Kwantità f’kilogrammi

Il-kwantità li jifdal min-numru tal-ordni 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, mhux allokata f’subperjodi preċedenti

Kodiċijiet NM

1006 30

Dazju doganali fil-kwota

EUR 0

Prova tal-kummerċ

Iva. 25 tunnellata

Garanzija għal-liċenzja tal-importazzjoni

EUR 46 għal kull 1 000 kg

Entrati speċifiċi li jridu jsiru fuq l-applikazzjoni tal-liċenzja u fuq il-liċenzja

Le

Perjodu ta’ validità ta’ liċenzja

Skont l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament

Trasferibbiltà tal-liċenzja

Iva

Kwantità ta’ referenza

Le

Operatur irreġistrat fil-bażi ta’ data LORI

Le

Kundizzjonijiet speċifiċi

Le


Numru tal-ordni

09.4148

Ftehim internazzjonali jew att ieħor

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni f’isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x’jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta’ negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994)

Perjodu tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

Subperjodi tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ Ġunju

Mill-1 ta’ Lulju sat-30 ta’ Settembru

Mill-1 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Diċembru

Applikazzjoni għal liċenzja

Skont l-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dan ir-Regolament

Deskrizzjoni tal-prodott

Ross meħluf

Oriġini

Erga omnes

Prova tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-liċenzja. Jekk iva, il-korp awtorizzat biex joħroġha

Le

Prova tal-oriġini għar-rilaxx fir-ċirkolazzjoni libera

Le

Kwantità f’kilogrammi

1 634 000 kg, diviżi kif ġej:

 

1 634 000 kg għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ Ġunju

 

Ittrasferiti mis-subperjodi preċedenti, għas-subperjodu mill-1 ta’ Lulju sat-30 ta’ Settembru

 

Ittrasferiti mis-subperjodi preċedenti, għas-subperjodu mill-1 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Diċembru

Kodiċijiet NM

1006 20

Dazju doganali fil-kwota

Dazju ad valorem ta’ 15 %

Prova tal-kummerċ

Le

Garanzija għal-liċenzja tal-importazzjoni

EUR 30 għal kull 1 000 kg

Entrati speċifiċi li jridu jsiru fuq l-applikazzjoni tal-liċenzja u fuq il-liċenzja

Le

Perjodu ta’ validità ta’ liċenzja

Skont l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament

Trasferibbiltà tal-liċenzja

Iva

Kwantità ta’ referenza

Le

Operatur irreġistrat fil-bażi ta’ data LORI

Le

Kundizzjonijiet speċifiċi

Le


Numru tal-ordni

09.4149

Ftehim internazzjonali jew att ieħor

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/953/KE tal-20 ta’ Diċembru 2005 dwar il-konklużjoni ta’ ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u t-Tajlandja skont l-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994 dwar il-modifika ta’ konċessjonijiet fir-rigward tar-ross previsti fl-Iskeda CXL tal-KE annessa mal-GATT 1994 (għat-Tajlandja)

Perjodu tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

Subperjodi tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ Ġunju

Mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Diċembru

Applikazzjoni għal liċenzja

Skont l-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dan ir-Regolament

Deskrizzjoni tal-prodott

Ross imfarrak

Oriġini

It-Tajlandja

Prova tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-liċenzja. Jekk iva, il-korp awtorizzat biex joħroġha

Ċertifikat tal-esportazzjoni skont il-mudell stabbilit fl-Anness XIV.2 ta’ dan ir-Regolament

Prova tal-oriġini għar-rilaxx fir-ċirkolazzjoni libera

Le

Kwantità f’kilogrammi

52 000 000 kg, diviżi kif ġej:

 

36 400 000 kg għas-subperjodu mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ Ġunju

 

15 600 000 kg għas-subperjodu mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Diċembru

Kodiċijiet NM

1006 40 00

Dazju doganali fil-kwota

tnaqqis fid-dazju ta’ 30,77 %

Prova tal-kummerċ

Iva. 25 tunnellata

Garanzija għal-liċenzja tal-importazzjoni

EUR 5 għal kull 1 000 kg

Entrati speċifiċi li jridu jsiru fuq l-applikazzjoni tal-liċenzja u fuq il-liċenzja

It-Taqsima 8 tal-applikazzjoni għal-liċenzja tal-importazzjoni u tal-liċenzja tal-importazzjoni għandha tindika l-pajjiż tal-oriġini; il-kaxxa “iva” f’dik it-taqsima għandha tiġi mmarkata

Perjodu ta’ validità ta’ liċenzja

Skont l-Artikolu 13 ta’ dan ir-Regolament

Trasferibbiltà tal-liċenzja

Iva

Kwantità ta’ referenza

Le

Operatur irreġistrat fil-bażi ta’ data LORI

Le

Kundizzjonijiet speċifiċi

Le


Numru tal-ordni

09.4150

Ftehim internazzjonali jew att ieħor

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni f’isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x’jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta’ negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994)

Perjodu tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru

Subperjodi tal-kwoti tariffarji

Mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ Ġunju

Mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Diċembru

Applikazzjoni għal liċenzja

Skont l-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dan ir-Regolament

Deskrizzjoni tal-prodott

Ross imfarrak

Oriġini

L-Awstralja

Prova tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-liċenzja. Jekk iva, il-korp awtorizzat biex joħroġha

Le

Prova tal-oriġini għar-rilaxx fir-ċirkolazzjoni libera

Le

Kwantità f’kilogrammi

16 000 000 kg, diviżi kif ġej: