ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 80

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 63
17 ta' Marzu 2020


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/404 tat-12 ta’ Marzu 2020 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 594/2009 rigward il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/405 tas-16 ta’ Marzu 2020 li jispeċifika l-arranġamenti għar-rapporti tal-kwalità li jridu jiġu trażmessi skont ir-Regolament (UE) 2018/1091 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika integrata tal-azjendi agrikoli u l-kontenut tagħhom ( 1 )

3

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/406 tas-16 ta’ Marzu 2020 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/47 dwar miżuri protettivi marbuta mal-influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 f’ċerti Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2020) 1719)  ( 1 )

8

 

*

Deċiżjoni (UE) 2020/407 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta’ Marzu 2020 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2019/1311 dwar it-tielet serje ta’ operazzjonijiet speċifiċi ta’ rifinanzjament għal żmien itwal (BĊE/2020/13)

23

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

17.3.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 80/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/404

tat-12 ta’ Marzu 2020

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 594/2009 rigward il-klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 57(4) u l-Artikolu 58(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 594/2009 (2), prodott deskritt fir-ringiela li tikkorrispondi mal-entrata 1 fit-tabella fl-Anness ta’ dak ir-Regolament li jikkonsisti mill-fluworur tal-vinilidin u hexafluoro propylene copolymer fil-forma primarja ġie kklassifikat taħt il-kodiċi tan-NM 3904 69 90.

(2)

Bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 861/2010 (3), il-kodiċi tan-NM “3904 69 90 Oħrajn” ġie sostitwit bil-kodiċijiet tan-NM “3904 69 20 Fluoroelastomer FKM” u “3904 69 80 Oħrajn” biex jiġi introdott kodiċi tan-NM speċifiku għall-fluworoelastomeri FKM.

(3)

Bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 441/2013 (4), il-kodiċi tan-NM 3904 69 90 ġie sostitwit bil-kodiċi tan-NM 3904 69 80 fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 594/2009. B’hekk inżammet il-klassifikazzjoni tal-prodott deskritt fir-ringiela li tikkorrispondi mal-entrata 1 fit-tabella fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 594/2009 taħt “oħrajn”, għall-kuntrarju tar-regola ġenerali li l-intestatura li tagħti l-aktar deskrizzjoni speċifika tkun preferuta fuq l-intestaturi li jagħtu deskrizzjoni aktar ġenerali”.

(4)

Il-prodotti bħal dak deskritt fir-ringiela li tikkorrispondi mal-entrata 1 fit-tabella stabbilita fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 594/2009 jridu jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi tan-NM speċifiku 3904 69 20“Fluoroelastomers FKM” iżda mhux taħt is-subintestatura reżidwa “oħrajn”.

(5)

B’riżultat ta’ dan, jenħtieġ li titħassar ir-ringiela tal-punt 1 fit-tabella stabbilita fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 594/2009.

(6)

Jixraq li jiġi stipulat li, għal ċertu perjodu, l-informazzjoni vinkolanti dwar it-tariffi maħruġa abbażi tar-Regolament (UE) Nru 594/2009 fir-rigward tal-prodotti ikkonċernati f’dan ir-Regolament, tista’ tibqa’ tiġi ċċitata mid-detentur skont l-Artikolu 34(9) tar-Regolament (UE) Nru 952/2013. Dak il-perjodu jenħtieġ li jkun ta’ tliet xhur.

(7)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 594/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 2, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“L-informazzjoni vinkolanti dwar it-tariffi maħruġa f’konformità ma’ dan ir-Regolament skont kif emendat bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 441/2013 rigward l-oġġetti deskritti fil-kolonna (1) tal-punt 1 tat-tabella stabbilita fl-Anness ta’ dan ir-Regolament fil-verżjoni tiegħu li ġiet adottata fit-8 ta’ Lulju 2009 tista’ tkompli tiġi ċċitata f’konformità mal-Artikolu 34(9) tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 għal perjodu ta’ tliet xhur mis-6 ta’ April 2020.”

(2)

titħassar ir-ringiela tal-punt 1 fit-tabella stabbilita fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta’ Marzu 2020.

Għall-Kummissjoni

F’isem il-President,

Stephen QUEST

Direttur Ġenerali

Id-Direttorat Ġenerali għat-Tassazzjoni u l-Unjoni Doganali


(1)  ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 594/2009 tat-8 ta’ Lulju 2009 rigward il-klassifikazzjoni ta’ ċerti oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda (ĠU L 178, 9.7.2009, p. 14).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 861/2010 tal-5 ta’ Ottubru 2010 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni tad-Dwana (ĠU L 284, 29.10.2010, p. 1).

(4)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 441/2013 tas-7 ta’ Mejju 2013 li jemenda jew iħassar ċertu regolamenti dwar il-klassifikazzjoni tal-oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda (ĠU L 130, 15.5.2013, p. 1).


17.3.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 80/3


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/405

tas-16 ta’ Marzu 2020

li jispeċifika l-arranġamenti għar-rapporti tal-kwalità li jridu jiġu trażmessi skont ir-Regolament (UE) 2018/1091 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika integrata tal-azjendi agrikoli u l-kontenut tagħhom

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2018/1091 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar l-istatistika integrata tal-azjendi agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1166/2008 u (UE) Nru 1337/2011 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 11(4) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 11(4) tar-Regolament (UE) 2018/1091 jirrikjedi li l-Istati Membri jittrażmettu rapporti tal-kwalità li jiddeskrivu l-proċess statistiku lill-Kummissjoni għal kull sena ta’ referenza, u jippermetti lill-Kummissjoni tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu l-arranġamenti prattiċi għal dawk ir-rapporti u l-kontenut tagħhom.

(2)

Hemm il-ħtieġa li jiġi żgurat rappurtar ta’ kwalità komuni għall-iskambju ta’ data u ta’ metadata relatati mal-kwalità.

(3)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-arranġamenti prattiċi għar-rapporti tal-kwalità li l-Istati Membri jittrażmettu lill-Kummissjoni (Eurostat) skont ir-Regolament (UE) 2018/1091 u l-kontenut tagħhom.

Artikolu 2

Ir-rapporti tal-kwalità msemmijin fl-Artikolu 1 għandu jkun fihom informazzjoni dwar il-kriterji tal-kwalità u l-kunċetti statistiċi kif stabbilit fl-Anness ta’ dan ir-Regolament. Għandhom jirreferu wkoll għall-każijiet kollha ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ dawk il-kriterji tal-kwalità.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Marzu 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 200, 7.8.2018, p. 1.


ANNESS

Rapporti tal-kwalità — kriterji tal-kwalità u kunċetti statistiċi

(a)    Ir-rapporti tal-kwalità jrid ikun fihom informazzjoni dwar il-kriterji kollha tal-kwalità stabbiliti fl-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 223/2009, kif ġej:

1.   RILEVANZA

(a)

deskrizzjoni tal-utenti, il-ħtiġijiet rispettivi tagħhom u ġustifikazzjoni ta’ dawk il-ħtiġijiet;

(b)

il-proċeduri użati għall-kejl tas-sodisfazzjon tal-utenti u għall-produzzjoni tar-riżultati statistiċi;

(c)

kemm hija disponibbli l-istatistika meħtieġa.

2.   AKKURATEZZA

(a)

valutazzjoni tal-akkuratezza li tiġbor fil-qosor il-komponenti varji tas-sett tad-data;

(b)

deskrizzjoni tal-erruri tal-kampjunar;

(c)

deskrizzjoni ta’ erruri oħrajn.

3.   TEMPESTIVITÀ U PUNTWALITÀ

(a)

l-intervall ta’ żmien bejn l-event jew il-fenomenu li jkunu qed jiddeskrivu u d-disponibbiltà tad-data (it-tempestività);

(b)

l-intervall ta’ żmien bejn id-data mmirata tat-trażmissjoni tad-data u d-data reali tat-trażmissjoni (il-puntwalità).

4.   AĊĊESSIBBILTÀ U ĊAREZZA

(a)

il-kundizzjonijiet u l-mezzi li bihom l-utenti jistgħu jiksbu u jużaw id-data, eż. stqarrijiet tal-aħbarijiet, pubblikazzjonijiet, bażijiet ta’ data online jew aċċess għall-mikrodata;

(b)

il-kundizzjonijiet u l-mezzi li bihom l-utenti jistgħu jinterpretaw id-data, eż. dokumentazzjoni dwar il-metodoloġija u l-immaniġġjar tal-kwalità.

5.   KOMPARABBILTÀ

(a)

l-estent ta’ kemm l-istatistika hija komparabbli bejn iż-żoni ġeografiċi;

(b)

l-estent ta’ kemm l-istatistika hija komparabbli tul iż-żmien.

6.   KOERENZA

(a)

l-estent ta’ kemm l-istatistika hija rikonċiljabbli mad-data minn sorsi oħrajn (koerenza trasversali bejn id-dominji);

(b)

l-estent ta’ kemm l-istatistika hija konsistenti fi ħdan sett ta’ data partikolari (koerenza interna).

(b)    L-Istati Membri jridu jirrapportaw ukoll dwar:

1.   MANNIĠĠJAR TAL-KWALITÀ

(a)

is-sistemi u l-oqfsa fis-seħħ għall-immaniġġjar tal-kwalità tal-prodotti u l-proċessi statistiċi;

(b)

il-valutazzjoni tagħhom tal-kwalità tad-data.

2.   REVIŻJONI TAD-DATA

(a)

il-politika tar-reviżjoni u, fejn applikabbli, għaliex id-data ivvalidata tkun ġiet riveduta, eż. sorsi tad-data ġodda, metodi ġodda jew informazzjoni rilevanti oħra;

(b)

id-dati, id-daqs u l-importanza tar-reviżjonijiet.

(c)    F’konformità mal-Artikolu 11(4) tar-Regolament (UE) 2018/1091, ir-rapporti tal-kwalità jridu jinkludu informazzjoni dwar il-proċess statistiku, b’mod partikolari l-metodoloġija u l-qafas tal-kampjunar li jkun intuża, kif ġej:

1.   PREŻENTAZZJONI STATISTIKA

L-aspetti li ġejjin tad-data disseminata, li jistgħu jintwerew fil-forma ta’ tabelli, graffs jew mapep:

(a)

deskrizzjoni tad-data;

(b)

sistema tal-klassifikazzjoni;

(c)

kopertura tas-setturi;

(d)

kunċetti u definizzjonijiet statistiċi;

(e)

unità statistika;

(f)

popolazzjoni statistika;

(g)

żona ta’ referenza (ambitu ġeografiku);

(h)

kopertura ta’ żmien (it-tul ta’ żmien meta d-data tkun disponibbli);

(i)

perjodu ta’ referenza (il-perjodu kopert mir-rapport);

(j)

unità ta’ kejl.

2.   IPPROĊESSAR TAL-ISTATISTIKA

L-aspetti li ġejjin tal-operazzjonijiet kollha mwettqa fuq id-data biex tinkiseb informazzjoni ġdida:

(a)

qafas tal-kampjunar;

(b)

disinn tal-kampjunar (fejn rilevanti);

(c)

data tas-sors;

(d)

frekwenza tal-ġbir tad-data;

(e)

mod tal-ġbir tad-data inkluż, fejn rilevanti, il-kwestjonarji (bl-Ingliż);

(f)

validazzjoni tad-data;

(g)

kompilazzjoni tad-data;

(h)

aġġustament.

3.   POLITIKA TAR-RILAXX

Ir-regoli għad-disseminazzjoni tad-data fil-livell nazzjonali.

4.   IL-FREKWENZA TAD-DISSEMINAZZJONI

Il-frekwenza li biha tiġi disseminata d-data fil-livell nazzjonali.

(d)   F’konformità mal-prinċipji tal-istatistika fil-punti (a), (e) u (f) tal-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 223/2009, l-Istati Membri jridu jirrapportaw dwar:

1.   IL-MANDAT ISTITUZZJONALI

(a)

l-atti legali jew ftehimiet oħra li jassenjaw ir-responsabbiltà u l-awtorità għall-ġbir, l-ipproċessar u d-disseminazzjoni tal-istatistika;

(b)

il-proċeduri għall-kondiviżjoni tad-data u l-koordinazzjoni bejn l-entitajiet li jipproduċu d-data.

2.   IL-KUNFIDENZJALITÀ

(a)

il-miżuri leġiżlattivi jew proċeduri formali oħra li jipprevjenu kwalunkwe divulgazzjoni mhux awtorizzata ta’ data li tista’ twassal direttament jew indirettament għall-identifikazzjoni ta’ persuna jew entità ekonomika;

(b)

ir-regoli li japplikaw għat-trattament tal-mikrodata u tad-data aggregata biex tiġi żgurata l-kunfidenzjalità tal-istatistika u biex tiġi evitata d-divulgazzjoni mhux awtorizzata.

3.   KOST U ONERU

(a)

il-kost u l-oneru assoċjati mal-ġbir u l-produzzjoni tal-prodott statistiku;

(b)

l-oneru fuq ir-rispondenti;

(c)

id-durata medja tal-intervisti fl-azjendi agrikoli (fejn possibbli u rilevanti skont il-mod tal-ġbir tad-data).


DEĊIŻJONIJIET

17.3.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 80/8


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/406

tas-16 ta’ Marzu 2020

li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/47 dwar miżuri protettivi marbuta mal-influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 f’ċerti Stati Membri

(notifikata bid-dokument C(2020) 1719)

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta’ Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar veterinarju u zootekniku applikabbli għall-kummerċ intra-Komunitarju ta’ ċertu annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 10(4) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/47 (3) ġiet adottata wara tifqigħat tal-influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 f’azjendi fejn kienu jinżammu t-tjur tat-trobbija f’ċerti Stati Membri, u l-istabbiliment ta’ żoni ta’ protezzjoni u sorveljanza minn dawk l-Istati Membri f’konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE (4).

(2)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/47 tistipula li ż-żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza stabbiliti mill-Istati Membri elenkati fl-Anness ta’ dik id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni, f’konformità mad-Direttiva 2005/94/KE, għandhom tal-inqas jinkludu ż-żoni elenkati bħala żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza f’dak l-Anness.

(3)

L-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2020/47 ġie emendat dan l-aħħar bid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/384 (5), wara tifqigħat tal-influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 fit-tjur tat-trobbija fil-Bulgarija u fil-Polonja li kien jeħtieġ li jiġu riflessi f’dak l-Anness.

(4)

Minn dakinhar tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/384, il-Polonja nnotifikat lill-Kummissjoni b’żewġ tifqigħat ġodda tal-influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 f’azjendi fejn jinżammu t-tjur tat-trobbija, fid-distretti ta’zgierskim u wrocławskim.

(5)

Barra minn hekk, il-Bulgarija nnotifikat lill-Kummissjoni b’tifqigħat oħrajn tal-influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 f’azjendi fejn jinżammu t-tjur tat-trobbija, fir-reġjuni ta’ Plovdiv u Kurdzhali.

(6)

Waħda mit-tifqigħat il-ġodda fir-reġjun ta’ zgierskim fil-Polonja, tinsab barra ż-żoni elenkati bħalissa fl-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/47. Madankollu, il-konfini taż-żoni l-ġodda tal-protezzjoni u s-sorveljanza madwar din it-tifqigħa l-ġdida, stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti tal-Polonja f’konformità mad-Direttiva 2005/94/KE imorru ’l hinn miż-żoni elenkati bħalissa fl-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/47, u għaldaqstant iż-żoni elenkati f'dak l-Anness jeħtieġ li jkunu aġġornati.

(7)

It-tifqigħa l-ġdida l-oħra fid-distrett ta’ wrocławskim fil-Polonja tinsab barra l-konfini taż-żoni elenkati attwalment fl-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/47, u l-awtoritajiet kompetenti ta’ dak l-Istat Membru ħadu l-miżuri meħtieġa, f’konformità mad-Direttiva 2005/94/KE, inkluż l-istabbiliment ta’ żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza ġodda madwar din it-tifqigħa l-ġdida.

(8)

It-tifqigħat il-ġodda fil-Bulgarija, fir-reġjun ta’ Plovdiv, jinsabu fiż-żoni elenkati attwalment fl-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/47, iżda l-perjodu ta’ żmien tal-miżuri meħtieġa, f’konformità mad-Direttiva 2005/94/KE, fiż-żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza jrid jiġi estiż, b’qies tal-qagħda epidemjoloġika f’dak l-Istat Membru.

(9)

It-tifqigħa l-ġdida fil-Bulgarija, fir-reġjun ta’ Kurdzhali, tinsab barra l-konfini taż-żoni elenkati attwalment fl-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/47, u l-awtoritajiet kompetenti ta’ dak l-Istat Membru ħadu l-miżuri meħtieġa, f’konformità mad-Direttiva 2005/94/KE, inkluż l-istabbiliment ta’ żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza ġodda madwar din it-tifqigħa l-ġdida.

(10)

Il-Kummissjoni eżaminat il-miżuri li ħadu l-Bulgarija u l-Polonja f’konformità mad-Direttiva 2005/94/KE u tinsab sodisfatta li l-konfini taż-żoni l-ġodda ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza, stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti tal-Polonja u l-Bulgarija, huma ’l bogħod biżżejjed mill-azjendi fejn ġew ikkonfermati t-tifqigħat riċenti tal-influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8. Eżaminat ukoll l-estensjoni tal-perjodu ta’ żmien meħtieġ għall-miżuri fiż-żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza fil-Bulgarija, fir-reġjun ta’ Plovdiv, fejn seħħu t-tifqigħat l-ġodda, u hija sodisfatta li l-perjodu ta’ żmien estiż huwa xieraq abbażi tal-qagħda epidemoloġika kurrenti.

(11)

Sabiex jiġi evitat kull xkiel żejjed lill-kummerċ fl-Unjoni u biex jiġi evitat li pajjiżi terzi jimponu ostakli mhux iġġustifikati għall-kummerċ, jeħtieġ li jiġu deskritti malajr fil-livell tal-Unjoni, b’kollaborazzjoni mal-Bulgarija u mal-Polonja, iż-żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza l-ġodda stabbiliti minn dawk l-Istati Membri, u l-perjodu ta’ żmien adattat tal-miżuri applikabbli fir-reġjun ta’ Plovdiv fil-Bulgarija, f’konformità mad-Direttiva 2005/94/KE. Għaldaqstant, iż-żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza elenkati għall-Bulgarija u għall-Polonja fl-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/47, u l-perjodu ta’ żmien meħtieġ applikabbli f’ċerti żoni ta’ protezzjoni u ta’ sorveljanza fir-reġjun ta’ Plovdiv elenkati għall-Bulgarija f’dak l-Anness, jeħtieġ li jiġu emendati.

(12)

Għalhekk, jenħtieġ li d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/47 tiġi emendata skont dan.

(13)

Minħabba l-urġenza tas-sitwazzjoni epidemjoloġika fl-Unjoni, rigward it-tixrid tal-influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8, huwa importanti li l-emendi lill-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/47 li qed isiru permezz ta’ din id-Deċiżjoni jidħlu fis-seħħ malajr kemm jista’ jkun.

(14)

Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/47 huwa sostitwit bit-test stipulat fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Marzu 2020.

Għall-Kummissjoni

Stella KYRIAKIDES

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/47 tal-20 ta’ Jannar 2020 dwar miżuri protettivi marbuta mal-influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 f’ċerti Stati Membri (ĠU L 16, 21.1.2020, p. 31).

(4)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE tal-20 ta' Diċembru 2005 dwar miżuri Komunitarji għall-kontroll tal-influwenza tat-tjur u li tħassar id-Direttiva 92/40/KEE (ĠU L 10, 14.1.2006, p. 16).

(5)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/384 tas-6 ta’ Marzu 2020 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/47 dwar miżuri protettivi marbuta mal-influwenza avjarja b’patoġeniċità għolja tas-sottotip H5N8 f’ċerti Stati Membri (ĠU L 72, 9.3.2020, p. 5).


ANNESS

L-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/47 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“ANNESS

PARTI A

Żoni ta’ protezzjoni fl-Istati Membri kkonċernati kif imsemmija fl-Artikoli 1 u 2:

Stat Membru: Il-Bulgarija

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

Ir-reġjun ta’ Plovdiv:

Il-muniċipalità ta’ Rakovski:

Il-belt ta’ Rakovski

Stryama

Shishmantsi

Bolyarino

29.3.2020

Il-muniċipalità ta’ Brezovo:

Padarsko

Glavatar

Borets

21.3.2020

Il-muniċipalità ta’ Maritsa

Trilistnik

5.4.2020

Ir-reġjun ta’ Kurdzali:

Il-muniċipalità ta’ Kurdzali

Perperek

Mudrets

Visoka Polyana

Kaloyantsi

Svatbare

Kokiche

Dobrinovo

Chiflik

5.4.2020

Stat Membru: Iċ-Ċekja

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

Ir-reġjun ta’ Pardubice:

Bělešovice (750468), Blížňovice (618322), Bořice u Hrochova Týnce (608190), Čankovice (618331), Čeradice nad Loučnou (619655), Dolní Roveň (630080) - jižní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Holešovice u Chroustovic (641111), Horní Roveň (643971) - jižní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Chroustovice (654264), Lipec u Slepotic (750476), Moravany nad Loučnou (698482), Platěnice (698491), Slepotice (750492), Turov nad Loučnou (771732)

13.3.2020

Stat Membru: Il-Polonja

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2005/94/KE

W województwie łódzkim w powiecie łowickim:

W gminie Domaniewice miejscowości: Skaratki, Rogóźno, Rogóźno Pierwsze, Rogóźno Drugie, Krępa, Domaniewice, Strzebieszew, Sapy, Stroniewice

15.3.2020

W województwie łódzkim w powiecie sieradzkim:

w gminie Błaszki: Kwasków, Golków, Maciszewice, Lubanów, Domaniew, Smaszków, Adamki, Kalinowa, Garbów, Orzeżyn, Tuwalczew, Kostrzewice, Woleń, Kociołki

14.3.2020

W województwie łódzkim w powiecie łódzkim wschodnim, tomaszowskim:

W powiecie łódzkim wschodnim:

1.

w gminie Koluszki miejscowości: Regny, Redzeń Stary, Redzeń Nowy, granica zachodnia Lasu Szajberowskiego;

W powiecie tomaszowskim:

1.

w gminie Rokiciny miejscowości: Eminów, Wilkucice Duże, Wilkucice Małe

18.3.2020.

W województwie wielkopolskim w powiecie kolskim:

1.

w gminie Olszówka miejscowości: Młynik, Drzewce, Mniewo

2.

w gminie Dąbie miejscowości: Zalesie, Tarnówka Wiesiołowska, Baranowiec, Tarnówka, Wiesiołów, Karszew, Kupinin, Rośle, Dąbie

16.3.2020

W województwie opolskim w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim:

Cześć miasta Kędzierzyn Koźle:

1.

Od strony zachodniej:

na wysokości Kanału Gliwickiego od drogi polnej znajdującej się 650 metrów na zachód od Śluzy Kłodnica w kierunku północnym wzdłuż tej drogi polnej aż do ulicy Góry Świętej Anny miejscowości Zdzieszowice, dalej wzdłuż tej ulicy w kierunku północnym aż do granicy administracyjnej powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego

i strzeleckiego,

2.

Od strony północnej:

od granicy administracyjnej powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego i strzeleckiego w miejscu przecięcia tej granicy z ulicą Góry Świętej Anny w kierunku wschodnim wzdłuż granicy powiatów aż do przecięcia się tej granicy z ulicą Aleksandra Fredry w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, następnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic dzielnicy Cisowa miejscowości Kędzierzyn-Koźle do ulicy Szpaków, dalej przecinając ulicę Szpaków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w kierunku południowym wzdłuż zachodnich granic dzielnicy Miejsce Kłodnickie miejscowości Kędzierzyn-Koźle do przecięcia z drogą krajową nr 40

3.

od strony wschodniej:

od przecięcia zachodnich granic dzielnicy Miejsce Kłodnickie miejscowości Kędzierzyn-Koźle z drogą krajową 40 na wysokości zbiornika wodnego Żwirownia w kierunku południowo-zachodnim do ulicy Szkolnej w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, następnie ulicą Szkolną na południową stronę Kanału Gliwickiego, następnie w kierunku południowym wzdłuż zachodnich granic kompleksu przemysłowego w dzielnicy Blachownia miejscowości Kędzierzyn-Koźle aż do przecięcia linii kolejowej relacji Kędzierzyn-Koźle-Gliwice z Kanałem Kędzierzyńskim

4.

od strony południowej:

od linii przecięcia Kanału Kędzierzyńskiego z linią kolejową relacji Kędzierzyn-Koźle- Gliwice

w kierunku zachodnim wzdłuż torów kolejowych aż do przecięcia z ulicą Wojska Polskiego miejscowości Kędzierzyn-Koźle, dalej w kierunku zachodnim wzdłuż południowych granic dzielnicy Pogorzelec miejscowości Kędzierzyn-Koźle aż do drogi nr 408, dalej w kierunku północno-zachodnim wzdłuż drogi nr 408 aż do ronda Milenijnego w Kędzierzynie-Koźlu, dalej w kierunku północnym aż do osiedla Żabieniec, następnie wzdłuż zachodnich granic osiedla Żabieniec w kierunku północnym do drogi polnej znajdującej się 650 metrów na zachód od Śluzy Kłodnica, znajdującej się po północnej stronie Kanału Gliwickiego

14.3.2020

W województwie śląskim w powiecie gliwickim

W gminie Wielowieś miejscowości: Świbie, Radonia, Borowiany, Raduń, Kieleczka, Jerzmanów, Wielowieś - ul. Wolna

24.3.2020

W województwie opolskim w powiecie strzeleckim:

W gminie Zawadzkie miejscowość Kielcza – południowo-wschodnia część (od ul. Opolskiej i ul. Wiosennej)

24.3.2020

W województwie łódzkim w powiecie poddębickim

1.

W gminie Poddębice miejscowości: Józefów-Kolonia, Kobylniki, Kolonia-Piotrów, Piotrów, Rogatki, Szarów Pański;

2.

W gminie Wartkowice miejscowości: Babiocha, Biernacice, Bronów, Bronówek, Brudnówek, Duża Zelgoszcz, Kłódno, Kłódno-Stacja, Konopnica, Mała Zelgoszcz, Podbór, Polesie, Światonia, Wojciechów, Wólki, Zacisze, Zalesie, Zelgoszcz

17.3.2020

W województwie łódzkim w powiecie zgierskim i w mieście Łódź

w powiecie zgierskim:

1.

w gminie Aleksandrów Łódzki miejscowości: Aleksandrów Łódzki na obszarze ograniczonym od wschodu granicą gminy, od południa ograniczony granicą gminy a następnie ulicą Konstantynowską, ulicą Pabianicką do ulicy 1 Maja, od wschodu ulicą 1 Maja przechodzącą w ulicę Wąską, a następnie wschodnią granicą miejscowości, od północy ograniczony granicą miejscowości, Brużyczka Mała, Jastrzębie Górne od nr 1 do nr 18, Kolonia Brużyca, Księstwo od nr 21 do ostatniego, Ruda Bugaj od nr 1 do nr 5a, od zachodu ograniczony ulicą Jana Kazimierza i jej przedłużeniem na północ do rzeki Bzury;

2.

w mieście Zgierz obszar od zachodniej granicy gminy ograniczony od północy ul. Kontrewers nr 10b, do południowo-zachodniej granicy Lasu Krogulec, ul. Wiosny Ludów od nr 42 do ostatniego, ul. Aleksandrowska od nr 97 do ostatniego, od wschodu ograniczony ul. Miroszewską, Kwasową, zachodnią granicą Lasu Okręglik do granicy administracyjnej gminy

w mieście Łódź:

1.

w mieście Łódź obszar od północy ograniczony granicą administracyjną miasta, a następnie od wschodu ulicami: Szczecińską od skrzyżowania z ul. Sokołowską do skrzyżowania z ul. Warzywną, następnie ul. Warzywną, Kujawską, Lechicką, Kłosową, Chochoła, Aleksandrowską do wschodniej granicy miasta

21.3.2020

W województwie łódzkim w powiecie zgierskim i w mieście Łódź

w powiecie zgierskim:

1.

w gminie Aleksandrów Łódzki miejscowości: Aleksandrów Łódzki od granicy z miastem Łódź wzdłuż ul. Konstantynowskiej w kierunku północnym, do ul. Pabianickiej, ul Pabianicką dalej ul. Wierzbińską do ul. 1 Maja. Dalej do ul. Jana Kazimierza i wzdłuż ul. Jana Kazimierza do rzeki Bzury. Następnie w kierunku południowym przez wieś Brużyczka Księstwo (wschodnia część wsi od nr 21), do granicy z wsią Jastrzębie Górne (wschodnia część wsi do nr 18). Dalej przez wieś Jastrzębie Górne do granicy z miastem Zgierz

2.

w mieście Zgierz: południowo–zachodnia część miasta ograniczona przez: od zachodniej granicy miasta w dzielnicy Zgierz Kontrewers wzdłuż linii kolejowej do wschodniej granicy Lasu Krogulec, dalej wschodnią granicą lasu do granicy południowej, i dalej do ul. Cegielnianej. Ulicą Cegielniana do ul. Wiosny Ludów. Dalej w kierunku wschodnim do ul. Aleksandrowskiej, ul. Miroszewska do rzeki Bzury. Wzdłuż rzeki Bzury do ul. Konstantynowskiej następnie do ronda Sybiraków i ulicą Śniechowskiego do ul. Łódzkiej, wzdłuż granicy ul. Łódzkiej do granicy miasta Zgierza

w mieście Łódź:

3.

w mieście Łódź południowo zachodnia część dzielnicy Łódź-Bałuty ograniczona od granicy ze Zgierzem wzdłuż ul. Zgierskiej do ronda Alfreda Michała Biłyka, wzdłuż Al. Włókniarzy do ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w kierunku zachodnim do ul. Brukowej, wzdłuż ul. Brukowej do ul. Aleksandrowskiej. Następnie wzdłuż ul. Traktorowej do ul. Rojnej, wzdłuż ul. Rojnej do ul. Czcibora , dalej ul. Czcibora w kierunku północnym do ul. Klinowej, ul. Klinową do ul. Romanowskiej i wzdłuż ul. Romanowskiej do granicy z gminą Aleksandrów Łódzki, dalej wzdłuż granicy gmin do ul. Konstantynowskiej

27.3.2020

W województwie wielkopolskim w powiecie konińskim:

w gminie Grodziec miejscowości: Stara Ciświca, Nowa Ciświca, Zaguźnica, Nowy Brodziec, Stary Brodziec

21.3.2020

W województwie dolnośląskim w powiecie wrocławskim:

w gminie Długołęka miejscowości: Dąbrowica, Kępa, Michałowice, Budziwojowice, Łosice, Dobroszów Oleśnicki, Januszkowice.

28.3.2020

PARTI B

Żoni ta’ sorveljanza fl-Istati Membri kkonċernati kif imsemmija fl-Artikoli 1 u 3:

Stat Membru: Il-Bulgarija

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE

Ir-reġjun ta’ Plovdiv:

Il-muniċipalità ta’ Rakovski:

Il-belt ta’ Rakovski

Stryama

Shishmantsi

Bolyarino

Mit-30.3.2020 sal-15.4.2020

Il-muniċipalità ta' Brezovo:

Padarsko

Glavatar

Borets

Mit-22.3.2020 sal-15.4.2020

Il-muniċipalità ta' Maritsa

Trilistnik

Mis-6.4.2020 sal-15.4.2020

Il-muniċipalità kollha ta’ Brezovo

Il-muniċipalità kollha ta’ Rakovski minbarra l-villaġġi elenkati fil-Parti A

Il-muniċipalità kollha ta’ Kaloyanovo

Il-muniċipalità kollha ta’ Maritsa

Il-muniċipalità kollha ta’ Suedinenie

Il-muniċipalità ta’ Sadovo

Sadovo

15.4.2020

Ir-reġjun ta’ Kurdzali:

Il-muniċipalità ta’ Kurdzali

Perperek

Mudrets

Visoka Polyana

Kaloyantsi

Svatbare

Kokiche

Dobrinovo

Chiflik

Mis-6.4.2020 sal-15.4.2020

Il-muniċipalità ta’ Kurdzhali

Chereshitsa

Zhinzifovo

Krin

Murgovo

Bolyartsi

Zvinitsa

Zvezdelina

Shiroko pole

Zornitsa Skalishte

Gaskovo

Oreshnitsa

Zvezden

Chernyovtsi

Bashchino

Rudina

Tatkovo

Sestrinsko

Miladinovo

Lyulyakovo

Strahil voyvoda

Byala Polyana

Gorna krepost

Dolna krepost

Konevo Dolishte

Maystorovo

Zornitsa

Gnyazdovo Bialka

Most .

15.4.2020

Ir-reġjun ta’ Stara Zagora:

Il-muniċipalità ta’ Bratya Daskalovi

Orizovo

Opyltchenets

Granit

7.4.2020

Ir-reġjun ta’ Haskovo:

Il-muniċipalità ta’ Haskovo

Maslinovo

Gorno Voivodino s.

Il-muniċipalità ta’ Stambolovo

Balkan

Popovets

Svetoslav

Byal kladenets

Putnikovo

15.4.2020

Stat Membru: Iċ-Ċekja

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE

Ir-reġjun ta’ Pardubice:

Bělešovice (750468), Blížňovice (618322), Bořice u Hrochova Týnce (608190), Čankovice (618331), Čeradice nad Loučnou (619655), Dolní Roveň (630080) - jižní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Holešovice u Chroustovic (641111), Horní Roveň (643971) - jižní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Chroustovice (654264), Lipec u Slepotic (750476), Moravany nad Loučnou (698482), Platěnice (698491), Slepotice (750492), Turov nad Loučnou (771732)

Mill-14.3.2020 sat-23.3.2020

Blansko u Hrochova Týnce (648281), Bor u Chroustovic (761761), Brčekoly (761770), Časy (653004), Černá za Bory (619965), Dašice (624799), Dolní Bezděkov (628697), Dolní Roveň (630080) - severní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Dolní Ředice (630136) - jižní část katastrálního území vymezená silnicí č. 36, Dvakačovice (777617), Holice v Čechách (641146) - jižní část katastrálního území vymezené vodním tokem Ředického potoka, Honbice (641723), Horní Roveň (643971) - severní část katastrálního vymezená silnicí č. 322, Horní Ředice (644013) - jižní část katastrálního území vymezená silnicí č. 36, Hostovice u Pardubic (645991), Hrochův Týnec (648299), Chrast (653799), Janovičky u Zámrsku (790931), Jaroslav (657522), Jenišovice u Chrudimi (658448), Kočí (667633), Komárov u Holic (668699), Kostěnice (670570), Lány u Dašic (679101), Lhota u Chroustovic (681164), Libanice (641731), Litětiny (685283), Lozice (687847), Mentour (693103), Městec (693278), Mnětice (619981), Moravanský (698474), Mravín (763322), Nabočany (700983), Opočno nad Loučnou (768995), Ostrov (715981), Ostřetín (716332), Poděčely (723622), Popovec u Řepníků (745227), Prachovice u Dašic (624802), Přestavlky u Chrudimi (735159), Radhošť (737640), Radim (737798), Rosice u Chrasti (741191), Řestoky (745324), Sedlec u Vraclavi (785148), Sedlíšťka (737658), Srbce u Luže (752878), Stíčany (648311), Stradouň (755800), Synčany (761788), Štěnec (763331), Topol (667641), Trojovice (768529), Trusnov (769002), Tuněchody (771465), Týnišťko (772437), Uhersko (772976), Úhřetice (773298), Úhřetická Lhota (773301), Vejvanovice (777625), Velké Koloděje (779041), Veská (780979), Vinary u Vysokého Mýta (782190), Vraclav (785164), Vysoká u Holic (716341), Zájezdec (790419), Zalažany (658464), Zminný (793388)

23.3.2020

Stat Membru: Il-Polonja

Żona li tinkludi:

Id-data sa meta applikabbli skont l-Artikolu 31 tad-Direttiva 2005/94/KE

W województwie warmińsko – mazurskim w powiecie ostródzkim:

W gminie Grunwald miejscowości: Góry Lubiańskie, Zybułtowo, Lubian, Mielno, Stębark

Mill-5.3.2020 sat-13.3.2020

W województwie warmińsko – mazurskim w powiatach: ostródzkim, działdowskim, nidzickim, olsztyńskim:

1.

w powiecie ostródzkim:

w gminie Grunwald miejscowości: Dylewko, Dąbrowo, Frygnowo, Grabiczki, Gierzwałd, Grunwald, Kiersztanowo, Kitnowo, Korsztyn, Lipowa Góra, Lubianek, Łącko, Łodwigowo, Marcinkowo, Omin, Pacółtowo, Pacółtówko, Rzepki, Tymawa, Ulnowo, Wróble, Zapieka,

w gminie Dąbrówno miejscowości: Gardyny, Łogdowo, Osiekowo, Ostrowite, Samin, Saminek;

2.

w powiecie działdowskim w gminie Działdowo miejscowość Jankowice;

3.

w powiecie nidzickim w gminie Kozłowo miejscowości: Browina, Turowo, Turówko, Wronowo;

4.

w powiecie olsztyńskim w gminie Olsztynek miejscowości: Czarci Jar, Dębowa Góra, Drwęck, Gąsiorowo Olsztyneckie, Gibała, Gierdałki, Jadamowo, Juńcza, Królikowo, Lichtajny, Lutek, Nowa Wieś Ostródzka, Pawłowo, Sitno, Waplewo, Warglewo

13.3.2020

W województwie łódzkim w powiecie łowickim:

W gminie Domaniewice miejscowości: Skaratki, Rogóźno, Rogóźno Pierwsze, Rogóźno Drugie, Krępa, Domaniewice, Strzebieszew, Sapy, Stroniewice

Mis-16.3.2020 sal-24.3.2020

W województwie łódzkim w powiecie łowickim, zgierskim, brzezińskim:

W powiecie łowickim:

1.

w gminie Domaniewice miejscowości Lisiewice Duże, Lisiewice Małe;

2.

w gminie Łowicz miejscowości Mystkowice, Bocheń, Ostrów, Guźnia, Dąbkowice Dolne, Dąbkowice Górne, Pilaszków, Nowiny, Jamno, Zawady, Wygoda;

3.

w gminie Łyszkowice miejscowości Stare Grudze, Nowe Grudze, Gzinka, Uchań Dolny, Wrzeczko, Kuczków, Łagów, Zakulin, Łyszkowice, Czatolin, Kolonia Łyszkowice, Kalenice, Uchań Górny, Trzcianka;

4.

w gminie Zduny miejscowości Urzecze, Wierznowice, Strugienice,

5.

w gminie Bielawy miejscowości Sobocka Wieś, Walewice, Piotrowice, Bielawy Gaj, Wojewodza, Zgoda, Rulice, Waliszew, Stary Waliszew, Marianów, Psary, Skubiki;

W powiecie zgierskim:

1.

w gminie Głowno miejscowości Wola Zbrożkowa, Ziewanice, Glinnik, Boczki Domaradzkie, Chlebowice, Albinów, Różany, Lubianków, Ostrołęka, Kamień, Kadzielin, Głowno, Antoniew, Konarzew, Wola Lubiankowska, Rudniczek, Bronisławów, Władysławów Bielawski, Gawronki, Helenów, Boczki Zarzeczne;

2.

miasto Głowno;

W powiecie brzezińskim:

1.

w gminie Dmosin miejscowości Osiny, Osiny PGR, Dmosin, Drugi, Karolew, Wierzbówka, Dmosin Parcele, Wincentów, Grózd, Borki, Wiesiołów, Rozdzielnia, Zawady, Kuźmy

24.3.2020

W województwie łódzkim w powiecie sieradzkim:

w gminie Błaszki: Kwasków, Golków, Maciszewice, Lubanów, Domaniew, Smaszków, Adamki, Kalinowa, Garbów, Orzeżyn, Tuwalczew, Kostrzewice, Woleń, Kociołki

Mill-15.3.2020 sat-23.3.2020

W województwie łódzkim w powiecie sieradzkim:

1.

w gminie Błaszki: Aleksandria, Błaszki, Brzozowiec, Józefów, Czarnysz, Adamki, Poręby, Migacz, Wilczkowice, Równa, Kobylniki, Stok Polski, Łubna – Jakusy, Łubna – Jarosłaj, Socha, Socha Kolonia, Sędzimirowice, Chrzanowice, Morawki, Sarny, Niedoń, Żelisław, Gruszczyce, Zawady, Korzenica, Emilianów, Cienia, Gorzałów, Romanów, Stok Nowy, Kamienna Kolonia, Gzików, Brończyn, Kamienna Wieś, Suliszewice, Włocin, Bukowina, Borysławice, Nacesławice, Brudzew, Skalmierz, Chabierów, Wójcice, Kołdów, Chociszew, Grzymaczew, Wrząca, Mroczki Małe, Wojków;

2.

w gminie Goszczanów: Sulmówek, Chlewo, Wójcinek, Waliszewice, Świnice Kaliskie, Chwalęcice, Wilkszyce, Stojanów, Poradzew, Wacławów;

3.

w gminie Warta: Góra, Warta, Kawęczynek, Upuszczew, Augustynów, Krąków, Witów, Zielęcin, Gołuchy, Łabędzie, Czartki, Grzybki, Bartochów, Raczków, Głaniszew, Gać Warcka, Cielce, Małków, Duszniki, Gawłowice, Jakubice – Baszków, Proboszczowice, Piotrowice, Zagajew;

4.

w gminie Wróblew: Tubądzin, Gaj, Orzeł Biały, Bliźniew, Dziebędów, Wągłczew, Inczew, Kolonia Wągłczew, Słomków Mokry, Słomków Suchy, Próchna, Kobierzycko, Sędzice, Wagłczew, Wągłczew Kolonia

23.3.2020

W województwie wielkopolskim w powiecie kaliskim:

1.

W gminie Szczytniki miejscowości: Tymieniec, Mroczki Wielkie, Gorzuchy, Kościany, Staw, Lipka, Chojno, Antonin, Główczyn, Kobylarka

2.

W gminie Koźminek miejscowość: Mała Moskurnia

23.3.2020

W województwie łódzkim w powiecie łódzkim wschodnim, tomaszowskim:

W powiecie łódzkim wschodnim:

1.

w gminie Koluszki miejscowości: Regny, Redzeń Stary, Redzeń Nowy, granica zachodnia Lasu Szajberowskiego;

W powiecie tomaszowskim:

1.

w gminie Rokiciny miejscowości: Eminów, Wilkucice Duże, Wilkucice Małe

Mid-19.3.2020 sas-27.3.2020

W województwie łódzkim w powiecie łódzkim wschodnim, brzezińskim, tomaszowskim:

W powiecie łódzkim wschodnim:

1.

w gminie Koluszki miejscowości Słotwiny, Katarzynów, Koluszki Miasto, Żakowice, Przanowice, Przanowice Majątek, Zalesie, Felicjanów, Erazmów, Lisowice, Leosin, Stamirowice, Stefanów, Długie, Jeziorko, Wierzchy, Turbowice, Kazimierzów, Leopoldów, Świny, Kaletnik, Różyca;

W powiecie brzezińskim:

1.

w gminie Brzeziny miejscowości Stare Koluszki, Zalesie;

2.

w gminie Rogów miejscowości Wągry Nowe, Wągry, Kruszynek, Romanówek;

3.

w gminie Jeżów miejscowości Rewica Kolonia, Rewica A, Rewica B, Lubiska Kolonia, Wola Łokotowa, Frydrychów, Zamłynie, Mościcka, Taurów, Jankowice, Sabinów;

W powiecie tomaszowskim:

1.

w gminie Żelechlinek miejscowości Sabinów, Dzielnica, Gutkowice Nowiny, Karolinów, Ignatów, Czechowice, Żelechlinek, Żelechlin, Żelechlin Mały, Modrzewek, Świniokierz Dworski, Świniokierz Włościański, Stanisławów, Nowiny;

2.

w gminie Budziszewice miejscowości Węgrzynowice – Modrzewie, Węgrzynowice, Zalesie, Teodorów, Helenów, Mierzyno II, Mierzyno Duże, Mierzyno Małe, Adamów, Budziszewice, Nepomucenów, Rękawiec Nowy, Rękawiec;

3.

w gminie Ujazd miejscowości: Wykno, Zaosie, Łączkowice, Młynek – Władysławów, Lipianki, Niewiadów – Szymanów, PGR Niewiadów Mącznik, Bronisławów, Buków, Ciosny i Józefów;

4.

W gminie Lubochnia miejscowości Dębniak, Tarnowska Wola od nr 1 do nr 8,

5.

W gminie Rokiciny miejscowości Maksymilianów, Janków, Łaznówek, Popielawy od nr 1 do nr 125 a, Łaznów od nr 104 do nr 150, Rokiciny, Kolonia Łaznów, Cisów, Kolonia Rokiciny, Łaznowska Wola ul. Północna nr 60, ul. Rokicińska od nr 1 do nr 80, Chrusty Nowe, Chrusty Stare, Stefanów, Mikołajów, Pogorzałe Ługi

27.3.2020.

W województwie wielkopolskim w powiecie kolskim:

1.

w gminie Olszówka miejscowości: Młynik, Drzewce, Mniewo

2.

w gminie Dąbie miejscowości: Zalesie, Tarnówka Wiesiołowska, Baranowiec, Tarnówka, Wiesiołów, Karszew, Kupinin, Rośle, Dąbie

Mis-17.3.2020 sal-25.3.2020

W województwie wielkopolskim w powiecie kolskim:

1.

w gminie Olszówka miejscowości: Łubianka, Adamin, Ostrów, Przybyszew, Grabina, Dębowiczki, Ponętów Górny Pierwszy, Ponętów Górny Drugi, Szczepanów, Tomaszew, Głębokie, Olszówka, Umień, Złota, Zawadka, Krzewata

2.

w gminie Dąbie miejscowości: Lisice, Krzewo, Domanin, Cichmiana, Chruścin, Augustynów, Rzuchów, Ladorudz, Grabina Mała, Chełmno Parcele, Chełmno, Grabina Wielka, Sobótka, Krzykosy, Lutomirów, Augustynów Bród

3.

w gminie Grzegorzew miejscowości: Ladorudzek, Tarnówka

25.3.2020

W województwie opolskim w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim:

Cześć miasta Kędzierzyn Koźle:

1.

Od strony zachodniej:

na wysokości Kanału Gliwickiego od drogi polnej znajdującej się 650 metrów na zachód od Śluzy Kłodnica w kierunku północnym wzdłuż tej drogi polnej aż do ulicy Góry Świętej Anny miejscowości Zdzieszowice, dalej wzdłuż tej ulicy w kierunku północnym aż do granicy administracyjnej powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego

i strzeleckiego,

2.

Od strony północnej:

od granicy administracyjnej powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego i strzeleckiego w miejscu przecięcia tej granicy z ulicą Góry Świętej Anny w kierunku wschodnim wzdłuż granicy powiatów aż do przecięcia się tej granicy z ulicą Aleksandra Fredry w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, następnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic dzielnicy Cisowa miejscowości Kędzierzyn-Koźle do ulicy Szpaków, dalej przecinając ulicę Szpaków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w kierunku południowym wzdłuż zachodnich granic dzielnicy Miejsce Kłodnickie miejscowości Kędzierzyn-Koźle do przecięcia z drogą krajową nr 40

3.

od strony wschodniej:

od przecięcia zachodnich granic dzielnicy Miejsce Kłodnickie miejscowości Kędzierzyn-Koźle z drogą krajową 40 na wysokości zbiornika wodnego Żwirownia w kierunku południowo-zachodnim do ulicy Szkolnej w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, następnie ulicą Szkolną na południową stronę Kanału Gliwickiego, następnie w kierunku południowym wzdłuż zachodnich granic kompleksu przemysłowego w dzielnicy Blachownia miejscowości Kędzierzyn-Koźle aż do przecięcia linii kolejowej relacji Kędzierzyn-Koźle-Gliwice z Kanałem Kędzierzyńskim

4.

od strony południowej:

od linii przecięcia Kanału Kędzierzyńskiego z linią kolejową relacji Kędzierzyn-Koźle- Gliwice

w kierunku zachodnim wzdłuż torów kolejowych aż do przecięcia z ulicą Wojska Polskiego miejscowości Kędzierzyn-Koźle, dalej w kierunku zachodnim wzdłuż południowych granic dzielnicy Pogorzelec miejscowości Kędzierzyn-Koźle aż do drogi nr 408, dalej w kierunku północno-zachodnim wzdłuż drogi nr 408 aż do ronda Milenijnego w Kędzierzynie-Koźlu, dalej w kierunku północnym aż do osiedla Żabieniec, następnie wzdłuż zachodnich granic osiedla Żabieniec w kierunku północnym do drogi polnej znajdującej się 650 metrów na zachód od Śluzy Kłodnica, znajdującej się po północnej stronie Kanału Gliwickiego

Mill-15.3.2020 sat-23.3.2020

W województwie opolskim w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim, krapkowickim, strzeleckim:

W powiecie kędzierzyńsko – kozielskim:

1.

w gminie Bierawa miejscowości: Korzonek, Grabówka, Bierawa, Stare Koźle, Brzeźce

2.

w gminie Cisek miejscowości: Cisek, Landzmierz, Kobylice

3.

w gminie Reńska Wieś miejscowości: Dębowa, Długomiłowice, Reńska Wieś, Radziejów, Większyce, Poborszów, Mechnica (dzielnica Kolonia)

4.

zęść miasta Kędzierzyn Koźle poza obszarem zapowietrzonym

W powiecie krapkowickim:

1.

w gminie Zdzieszowice miejscowości: Januszkowice, wschodnia część miejscowości Zdzieszowice

W powiecie strzeleckim:

1.

w gminie Leśnica miejscowości: Czarnocin, Leśnica, Lichynia, Łąki Kozielskie, Krasowa, Poręba, Zalesie Śląskie, Raszowa, wschodnia część miejscowości Góra Św. Anny

2.

w gminie Ujazd miejscowości:Klucz, Niezdrowice, Ujazd, Stary Ujazd, Jaryszów – zachodnia część, Olszowa – południowa część, Zimna Wódka – południowa część

23.3.2020

W województwie śląskim w powiecie gliwickim

W gminie Wielowieś miejscowości: Świbie, Radonia, Borowiany, Raduń, Kieleczka, Jerzmanów, Wielowieś - ul. Wolna

Mill-25.3.2020 sat-2.4.2020

W województwie śląskim w powiecie gliwickim, tarnogórskim:

W powiecie gliwickim:

1.

w gminie Wielowieś miejscowości: Czarków, Kieleczka, Wielowieś, Błażejowice, Wiśnicze, Gajowice, Sieroty, Zacharzowice, Dąbrówka;

2.

W gminie Toszek miejscowości: Wilkowiczki, Pisarzowice, Kotliszowice, Toszek, Pawłowice, Sarnów, Płuźniczka;

W powiecie tarnogórskim:

1.

w gminie Krupski Młyn miejscowości: Krupski Młyn, Potępa;

2.

W gminie Tworóg miejscowości: Świniowice, Wykierz, Wojska, Koty, część miejscowości Tworóg położona na zachód od droki nr 11, część miejscowości Brynek położona na zachód od drogui nr 11 i ulicy Pyskowickiej, część miejscowości Połomia położona na północ od ulicy Pyskowickiej;

2.4.2020

W województwie opolskim w powiecie strzeleckim:

W gminie Zawadzkie miejscowość Kielcza – południowo-wschodnia część (od ul. Opolskiej i ul. Wiosennej)

Mill-25.3.2020 sat-2.4.2020

W województwie opolskim w powiecie strzeleckim:

1.

W gminie Zawadzkie miejscowości: Żędowice, Zawadzkie- część wschodnia, Kielcza – cz. północno-zachodnia

2.

w gminie Jemielnica miejscowości: Jemielnica – część wschodnia, Wierchlesie – część północna, Barut- część wschodnia, Centawa –część wschodnia, Piotrówka –część wschodnia

3.

w gminie Strzelce Opolskie miejscowości: Błotnica Strzelecka – część wschodnia, Płużnica Wielka

2.4.2020

W województwie łódzkim w powiecie poddębickim:

1.

W gminie Poddębice miejscowości: Józefów-Kolonia, Kobylniki, Kolonia-Piotrów, Piotrów, Rogatki, Szarów Pański;

2.

W gminie Wartkowice miejscowości: Babiocha, Biernacice, Bronów, Bronówek, Brudnówek, Duża Zelgoszcz, Kłódno, Kłódno-Stacja, Konopnica, Mała Zelgoszcz, Podbór, Polesie, Światonia, Wojciechów, Wólki, Zacisze, Zalesie, Zelgoszcz

Mit-18.3.2020 sas-26.3.2020

W województwie łódzkim w powiecie poddębickim, łęczyckim:

W powiecie poddębickim:

1.

W gminie Dalików miejscowość: Aleksandrówka;

2.

W gminie Poddębice miejscowości: Józefów, Szarów, Szarów Księży, Kobylniki, Sempółki, Boczki, Balin, Kolonia Balin, Dominikowice, Dominikowice Parcela, Jankowice, Izabela, Olindry, Ewelinów, Ksawercin, Lipnica, Budy, Kaczyń, Napoleonów, Psia Górka, Nowa Wieś, Truskawiec, Praga, Rodrysin, Klementów, Wandówka, Poddębice, Chropy, Chropy-Kolonia, Sworawa, Jabłonka, Małe, Brzezinki, Golice, Mrowiczna, Góry Golickie, Karnice, Wilczków, Józefów-Kolonia, Niewiesz, Niewiesz-Kolonia, Ułany;

3.

W gminie Wartkowice miejscowości: Polesie, Pieńki, Wycinki, Dęby, Sędów, Wilkowice, Kolonia Spędoszyn, Władysławów, Spędoszyn, Budki, Tur, Nowa Wieś, Plewnik Pierwszy, Truskawiec, Orzeszków, Starówka, Starzyny, Gostków, Stary Gostków, Nowy Gostków, Wartkowice, Dołek, Lewiny, Kłodno, Jadwisin, Kłódno-Kolonia, Stare Kłódno, Mrówna, Mrówna-Parcele, Ner, Ner-Kolonia, Ner-Parcele, Zawada, Wólka, Biała Góra, Pełczyska, Kopiec, Borek, Pauzew, Dzierżawy Wielkie, Dzierżawy, Lipa, Kresy, Dzierżawy-Kolonia, Dzierżawy-Wieś, Kiki, Kiki-Kolonia, Dąbrowa, Saków, Grabiszew, Biernacice-Parcele,

4.

W gminie Uniejów miejscowości: Felicjanów, Mała Wieś, Czekaj, Wola Przedmiejska, Wypniocha, Ubysław, Uniejów- miasto, Wydzierek, Łęg Baliński, Spycimierz, Zieleń, Kościelnica, Ostrowsko, Brzeziny, Orzeszków, Mały Orzeszków, Orzeszków-Kolonia, Wielenin, Wielenin-Kolonia, Hipolitów, Gorzew, Stanisławów, Kalinówka, Czepów, Czepów Górny, Pęgów, Zaborów, Kozanki Wielkie, Dąbrowa, Rożniatów, Rożniatów-Kolonia, Żabieniec, Pinki, Kozia Nóżka, Sachalina, Jaszczurów, Wilamówka, Grodzisko, Lekaszyn.

W powiecie łęczyckim

5.

w gminie Świnice Warckie miejscowości: Chęcin, Chorzepin, Chorzepinek, Chwalborzyce, Góry Chwalborskie, Hektary, Kaznów, Kaznówek, Kozanki Podleśne, Kraski, Miniszew, Odrada, Polusin, Wyganów, Wylazłów, Zbylczyce, Świnice Warckie, Świnice Kolonia, Świnice Warckie–Osada, Podgórze, Miecanki, Górajki, Holendry, Grodzisko, Stary Stemplew, Zagórze, Głogowiec, Pustki, Wola Olesin, Wola Świniecka, Stawiszynek, Gusin, Piaski, Rogów, Drozdów Kolonia, Drozdów, Stemplew, Tolów, Ładawy.

6.

w gminie Grabów miejscowości: Besiekiery, Besiekiery-Kolonia, Biała Góra, Bugaj, Bujak, Byszew, Byszew-Parcele, Celinów, Ciasna, Goszczędza, Goszczędza-Parcele, Grabinka, Grabów-Cegielnia, Grabów-Dwór, Jamy, Janów, Jastrzębia, Kadzidłowa, Kadzidłowa-Adamów, Kadzidłowa-Borki, Kadzidłowa-Brzezinka, Kadzidłowa-Grabinka, Kadzidłowa-Karolewo, Kępina, Kobyle, Kontrowers, Kotowice, Leszno, Osiny, Ostrówek, Ostrówek-Kolonia, Pieczew, Pieczew Poduchowny, Pokrzywnia, Polamy, Probostwo, Pruchyniec, Rybnik, Smardzew, Smardzew-Osada, Stanisławki, Zachciałki, Źrebięta, Srebrna, Srebrna Wieś, Koziny, Piaski Pierwsze, Piaski Drugie, Piaski Trzecie, Goraj.

26.3.2020

W województwie łódzkim w powiecie zgierskim i w mieście Łódź

w powiecie zgierskim:

1.

w gminie Aleksandrów Łódzki miejscowości: Aleksandrów Łódzki na obszarze ograniczonym od wschodu granicą gminy, od południa ograniczony granicą gminy a następnie ulicą Konstantynowską, ulicą Pabianicką do ulicy 1 Maja, od wschodu ulicą 1 Maja przechodzącą w ulicę Wąską, a następnie wschodnią granicą miejscowości, od północy ograniczony granicą miejscowości, Brużyczka Mała, Jastrzębie Górne od nr 1 do nr 18, Kolonia Brużyca, Księstwo od nr 21 do ostatniego, Ruda Bugaj od nr 1 do nr 5a, od zachodu ograniczony ulicą Jana Kazimierza i jej przedłużeniem na północ do rzeki Bzury;

2.

w mieście Zgierz obszar od zachodniej granicy gminy ograniczony od północy ul. Kontrewers nr 10b, do południowo-zachodniej granicy Lasu Krogulec, ul. Wiosny Ludów od nr 42 do ostatniego, ul. Aleksandrowska od nr 97 do ostatniego, od wschodu ograniczony ul. Miroszewską, Kwasową, zachodnią granicą Lasu Okręglik do granicy administracyjnej gminy

w mieście Łódź:

1.

w mieście Łódź obszar od północy ograniczony granicą administracyjną miasta, a następnie od wschodu ulicami: Szczecińską od skrzyżowania z ul. Sokołowską do skrzyżowania z ul. Warzywną, następnie ul. Warzywną, Kujawską, Lechicką, Kłosową, Chochoła, Aleksandrowską do wschodniej granicy miasta

Mit-22.3.2020 sat-30.3.2020

W województwie łódzkim w powiecie zgierskim, pabianickim, w mieście Łódź:

w powiecie zgierskim:

1.

w gminie Aleksandrów Łódzki miejscowości: miasto Aleksandrów Łódzki poza obszarem określonym jako zapowietrzony

w powiecie pabianickim:

1.

w gminie Konstantynów Łódzki obszar miasta Konstantynów Łódzki ograniczony od południa drogą krajową nr 710;

w mieście Łódź:

1.

w mieście Łódź obszar ograniczony od wschodu w kierunku na południe ulicami: Przyklasztorze, Wycieczkowa do ul. Strusia, następnie ulicami Strusia, Promienna, Księżycowa, Fiołkowa, Centralna, Aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto, Zagajnikowa, Sporna, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Obrońców Westerplatte, Wojska Polskiego, Frańciszkańska, Północna, Nowomiejska, Pomorska, Zachodnia, Próchnika, Wólczańska, Stanisława Więckowskiego, Stefana Żeromskiego, Zielona, Lipowa, 6 Sierpnia, Aleja Włókniarzy, Al. Władysława Bandurskiego, Krzemieniecka, Retkińska, Janusza Kusocińskiego, Jerzego Kukuczki i jej przedłużeniu do granicy administracyjnej miasta.

30.3.2020

W województwie łódzkim w powiecie zgierskim i w mieście Łódź

w powiecie zgierskim:

1.

w gminie Aleksandrów Łódzki miejscowości: Aleksandrów Łódzki od granicy z miastem Łódź wzdłuż ul. Konstantynowskiej w kierunku północnym, do ul. Pabianickiej, ul Pabianicką dalej ul. Wierzbińską do ul. 1 Maja. Dalej do ul. Jana Kazimierza i wzdłuż ul. Jana Kazimierza do rzeki Bzury. Następnie w kierunku południowym przez wieś Brużyczka Księstwo (wschodnia część wsi od nr 21), do granicy z wsią Jastrzębie Górne (wschodnia część wsi do nr 18). Dalej przez wieś Jastrzębie Górne do granicy z miastem Zgierz

2.

w mieście Zgierz: południowo–zachodnia część miasta ograniczona przez: od zachodniej granicy miasta w dzielnicy Zgierz Kontrewers wzdłuż linii kolejowej do wschodniej granicy Lasu Krogulec, dalej wschodnią granicą lasu do granicy południowej, i dalej do ul. Cegielnianej. Ulicą Cegielniana do ul. Wiosny Ludów. Dalej w kierunku wschodnim do ul. Aleksandrowskiej, ul. Miroszewska do rzeki Bzury. Wzdłuż rzeki Bzury do ul. Konstantynowskiej następnie do ronda Sybiraków i ulicą Śniechowskiego do ul. Łódzkiej, wzdłuż granicy ul. Łódzkiej do granicy miasta Zgierza

w mieście Łódź:

1.

w mieście Łódź południowo zachodnia część dzielnicy Łódź-Bałuty ograniczona od granicy ze Zgierzem wzdłuż ul. Zgierskiej do ronda Alfreda Michała Biłyka, wzdłuż Al. Włókniarzy do ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w kierunku zachodnim do ul. Brukowej, wzdłuż ul. Brukowej do ul. Aleksandrowskiej. Następnie wzdłuż ul. Traktorowej do ul. Rojnej, wzdłuż ul. Rojnej do ul. Czcibora , dalej ul. Czcibora w kierunku północnym do ul. Klinowej, ul. Klinową do ul. Romanowskiej i wzdłuż ul. Romanowskiej do granicy z gminą Aleksandrów Łódzki, dalej wzdłuż granicy gmin do ul. Konstantynowskiej

Mit-28.3.2020 sal-5.4.2020

W województwie łódzkim w powiecie zgierskim, pabianickim, w mieście Łódź:

w powiecie zgierskim:

1.

miasto Zgierz poza obszarem zapowietrzonym

2.

w gminie wiejskiej Zgierz miejscowości: Biała na południe od autostrady A2, Ciosny- na południe od autostrady A2, Dąbrówka Wielka- na południe od autostrady A2, Dąbrówka-Strumiany - na południe od autostrady A2, Emilia - na południe od autostrady A2, Grotniki, Glinnik, Glinnik Wieś, Janów Osmolin, Jedlicze A, Jedlicze B, Józefów na zachód od ulicy Strykowskiej, Lućmierz, Lućmierz-Las, Maciejów, Nowe Łagiewniki, Rosanów, Samotnik, Siedlisko, Skotniki, Słowik- na południe od autostrady A2, Stare Łagiewniki, Szczawin na południe od autostrady A2, Szczawin Kolonia, Ukraina, Ustronie.

3.

w gminie Parzęczew miejscowości: Chociszew, Duraj, Nowomłyny od nr 1 do nr 8, Orła, Tkaczewska Góra;

4.

w gminie Aleksandrów Łódzki miejscowości: miasto Aleksandrów Łódzki poza obszarem zapowietrzonym, Antoniew, Brużyczka Księstwo od nr 1 do nr 20, Budy Wolskie, Chrośno do wschodniej granicy lasu, Ciężków, Jastrzębie Górne, Karolew, Krzywiec, Łobódź, Nakielnica, Nowy Adamów, Placydów, Rąbień, Rąbień AB, Ruda Bugaj od nr 6 do ostatniego, Sanie, Słowak, Stare Krasnodęby od nr 11 do ostatniego, Stary Adamów, Wola Grzymkowa, Zgniłe Błoto, Zgniłe Błoto Bełdowskie

w powiecie pabianickim

1.

w gminie Lutomiersk miejscowości: Babice, Babiczki, Mirosławice nr 87 do 87j, nr 90, nr 97 do nr 113, Stanisławów Stary,

2.

w gminie Konstantynów Łódzki: Na obszarze Konstantynowa Łódzkiego od granicy z miastem Łódź wzdłuż ul. Kolejowej do ul. Srebrzyńskiej. Dalej na wschód do ul. Łaskiej, ul. Łaską do ul Cmentarnej, dalej ul. Cmentarną, przecinając rzekę Łódkę, do ul. Młynarskiej, dalej ulicą Józefa Bema, potem ul. Górną do rzeki Jasieniec, wzdłuż rzeki Jasiec i rzeki Ner do mostu na drodze do Bechcic. Następnie na północ do skrzyżowania z ul. Lutomierską i dalej na wschód do granicy gminy Aleksandrów Łódzki

w mieście Łódź:

1.

obszar leżący poza obszarem zapowietrzonym ograniczony przez:

w dzielnicy Łódź-Bałuty: od wschodu od granicy z gm. Zgierz wzdłuż granicy z gm. Stryków do ul. Żółwiowej. Dalej wzdłuż ul. Żółwiowej do ul. J. Gadomskiego, ul. Moskule na odcinku między ul. J. Gadomskiego i ul. J. Sawickiego, dalej ul. J. Sawickiego do ul. Strykowskiej, i wzdłuż ul. Strykowskiej do ul. Okólnej

w dzielnicy Łódź-Widzew: obszar wzdłuż ul. Okólnej do skrzyżowania z ulicą Łukaszewską 34c, dalej ul. Okólną do ul. Turkusowej do wysokości nr 10 A i B. Następnie w kierunku południowym przecinając ulicę Moskuliki , przecinając ul. Opolską na wysokości nr 59, przez ogródki działkowe, przecinając ul. Zjazdową na wysokości nr 20, przecinając rzekę Łódkę, do skrzyżowania ul Beskidzkiej i Okrętowej, dalej wzdłuż ul. Okrętowej do skrzyżowania z ul. Brzezińskiej i ul. Junaka, dalej wzdłuż ul. Brzezińskiej do skrzyżowania z ul. Taterniczą, dalej ul. Taterniczą do skrzyżowania z ul. Zbójnicką, wzdłuż ul. Zbójnickiej do skrzyżowania z ul. Zaspową i ul. Telefoniczną, dalej ul. Telefoniczną do ul. Chmurnej, wzdłuż ul. Chmurnej, przejazd kolejowy Łódź Stoki do ulicy Pomorskiej przez Zieleniec Konstytucyjna do skrzyżowania ul. Konstytucyjnej z ul. Małachowskiego, dalej przez park 3 Maja (na wysokości Centrum Sportu i Rekreacji), przez ul. Juliana Tuwima na wysokości nr 97, dalej przecinając ul. Wydawniczą do skrzyżowania Al. J. Piłsudskiego z Al. Edwarda Śmigłego-Rydza, Wzdłuż Al. Piłsudskiego do ul. Przędzalnianej, ul. Przędzalnianą do ul. Fabrycznej, dalej do ul. Magazynowej , do skrzyżowania z ul. Tymienieckiego dalej wzdłuż ul Tymienieckiego Dalej ul. Piotrkowską do ul. Czerwonej

dzielnica Łódź- Śródmieście;

gmina Łódź-Polesie: wzdłuż ul. Wólczańskiej do ul. Wróblewskiego, ul. Wróblewskiego do przejazdu kolejowego na wysokości ul Łaskiej, dalej w kierunku południowym wzdłuż torów kolejowych do ul. Obywatelskiej, następnie wzdłuż ul. Obywatelskiej do ul. Maratońskiej. Wzdłuż ul. Maratońskiej do ul. Sanitariuszek, dalej ul. Sanitariuszek do granicy miasta Łodzi

5.4.2020

W województwie wielkopolskim w powiecie konińskim:

w gminie Grodziec miejscowości: Stara Ciświca, Nowa Ciświca, Zaguźnica, Nowy Brodziec, Stary Brodziec

Mit-22.3.2020 sat-30.3.2020

W województwie wielkopolskim w powiecie konińskim, pleszewskim, kaliskim:

w powiecie konińskim:

1.

w gminie Grodziec miejscowości: Biskupice, Czarnybród, Bystrzyca, Wycinki, Biała, Biała Kolonia, Łagiewniki, Dziewin Mały, Królików, Królików Czwarty, Wielołęka, Tartak, Janów, Stary Tartak, Grodziec, Mokre, Kolonia Obory, Nowa Kaźmierka, Stara Kaźmierka, Stara Huta, Stare Grądy, Juno, Konary, Nowe Grody

w powiecie pleszewskim:

1.

w gminie Choszcz miejscowości: Stary Olesiec, Kwileń, Nowolipsk, Brudzewek, Stara Kaźmierka, Nowa Kaźmierka, Chocz, Józefów, Kuźnia, Piła, Nowy Olesiec;

2.

w gminie Gizałki miejscowości: Białobłoty, Dziewiń Duży, Kolonia Obory, Krzyżówka, Orlina Mała, Orlina Duża, Świerczyna, Studzianka;

3.

w gminie Pleszew miejscowość: Grodzisko – Kolonia;

w powiecie kaliskim:

1.

w gminie Blizanów miejscowości: Rosocha, Korab, Brudzew, Lipe, Lipe Trzecie, Dębniałki, Jarantów, Jarantów Kolonia, Piskory

30.3.2020

W województwie dolnośląskim w powiecie wrocławskim:

w gminie Długołęka miejscowości: Dąbrowica, Kępa, Michałowice, Budziwojowice, Łosice, Dobroszów Oleśnicki, Januszkowice.

Mid-29.3.2020 sas-6.4.2020

W województwie dolnośląskim w mieście Wrocław:

osiedle Pawłowice;

część osiedla Psie Pole - Zawidawie od zachodu ograniczona ul. Przedwiośnie, ul. Bora - Komorowskiego i ul. Gorlicką i od południa ograniczona ul. Kiełczowską;

6.4.2020

W województwie dolnośląskim w powieciewrocławskim, oleśnickim i trzebnickim:

w powiecie wrocławskim:

1.

w gminie Długołęka miejscowości: Krakowiany, Węgrów, Skała, Zaprężyn, Jaksonowice, Bierzyce, Łozina, Godzieszowa, Siedlec, Tokary, Pasikurowice, Bukowina, Bąków, Ramiszów, Pruszowice, Domaszczyn, Szczodre, Mirków, Długołęka, Byków, Stępin, Borowa, Kamień, Bielawa, Raków, Nowy Dwór, Mydlice, Kiełczów, Piecowice, Oleśniczka,

w powiecie oleśnickim:

1.

w gminie Dobroszyce miejscowości: Łuczyna, Mękarzowice, Siekierowice, Dobrzeń, Dobra,

2.

w gminie Oleśnica miejscowości: Jenkowice, Smardzów, Nieciszów, Piszkawa.

w powiecie trzebnickim:

1.

w gminie Trzebnica miejscowości: Skarszyn, Boleścin, Piersno, Głuchów Górny, Taczów Mały, Piotrowice,

2.

w gminie Zawonia miejscowości: Głuchów Dolny, Skotniki, Radłów, Cegielnia, Miłonowice, Kopiec, Rzędziszowice, Prawocice, Pomianowice, Cielętniki, Tarnowiec, Ludgierzowice

6.4.2020


17.3.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 80/23


DEĊIŻJONI (UE) 2020/407 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tas-16 ta’ Marzu 2020

li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2019/1311 dwar it-tielet serje ta’ operazzjonijiet speċifiċi ta’ rifinanzjament għal żmien itwal (BĊE/2020/13)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-ewwel inċiż tal-Artikolu 127(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b’mod partikolari l-ewwel inċiż tal-Artikolu 3.1, l-Artikolu 12.1, it-tieni inċiż tal-Artikolu 18.1 u t-tieni inċiż tal-Artikolu 34.1 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Linja Gwida (UE) 2015/510 tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-19 ta’ Diċembru 2014 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema (Linja Gwida dwar id-Dokumentazzjoni Ġenerali) (BĊE/2014/60) (1),

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 1(4) tal-Linja Gwida (UE) 2015/510 (BĊE/2014/60), il-Kunsill Governattiv jista’, f’kull ħin, jibdel l-għodda, l-istrumenti, ir-rekwiżiti, il-kriterji u l-proċeduri għall-implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema.

(2)

Fit-22 ta’ Lulju 2019, fit-twettiq tal-mandat tiegħu għall-istabbiltà tal-prezzijiet u sabiex jiġu ppreżervati kundizzjonijiet ta’ tislif bankarju favorevoli u biex jappoġġja l-pożizzjoni aġevolanti tal-politika monetarja fl-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro, il-Kunsill Governattiv adotta d-Deċiżjoni (UE) 2019/1311 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2019/21) (2). Din id-Deċiżjoni pprovdiet għat-tielet sensiela ta’ operazzjonijiet speċifiċi ta’ rifinanzjament għal żmien itwal (TLTROs-III) li għandhom jitwettqu matul il-perijodu minn Settembru 2019 sa Marzu 2021.

(3)

Fit-12 ta’ Marzu 2020, sabiex jappoġġja t-tislif lil dawk milquta l-aktar bit-tifrix tal-marda tal-coronavirus (COVID-19), b’mod partikolari impriżi żgħar u ta’ daqs medju, il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jbiddel tliet parametri ta’ TLTRO-III, jiġifieri li jżid il-limitu fuq is-self minn 30% għal 50%, li jimmodifika l-limitu massimu tal-offerta għal TLTROs-III individwali, u, minn Settembru 2021, 2021, li joffri opzjoni ta’ ħlas lura bikri għal ammonti mislufa taħt it-TLTROs-III 12-il xahar wara l- ħlas ta’ kull operazzjoni, minflok 24-il xahar.

(4)

Sabiex dawn il-parametri aġġustati jiġu applikati b’effett immedjat, din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ mingħajr dewmien.

(5)

Għalhekk, id-Deċiżjoni (UE) 2019/1311 (BĊE/2019/21) għandha tiġi emendata kif meħtieġ,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Emendi

Id-Deċiżjoni (UE) 2019/1311 (BĊE/2019/21) hija emendata kif ġej:

1.

l-Artikolu 4 huwa emendat skont kif ġej:

(a)

il-paragrafu 2 huwa mibdul b’dan li ġej:

“2.   Il-limitu fuq is-self ta’ kull parteċipant għandu jkun daqs 50 % tal-ammont pendenti totali ta’ referenza, wara li jitnaqqas kull ammont meħud b’self minn dak il-parteċipant tat-TLTRO-III taħt TLTROs-II skont id-Deċiżjoni (UE) 2016/810 (BĊE/2016/10) u li għadu pendenti fid-data tal-ħlas ta’ TLTRO-III wara li titqies kull notifika legalment vinkolanti għall-ħlas lura bikri sottomessa mill-partiċipant skont l-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni (UE) 2016/810 (BĊE/2016/10). Il-kalkoli tekniċi rilevanti huma mfissra fl-Anness I.”;

(b)

il-paragrafu 4 huwa mibdul b’dan li ġej:

‘4.   Il-limitu tal-offerta ta’ kull parteċipant għal kull TLTRO-III għandu jkun daqs il-limitu ta’ self tiegħu mnaqqas bl-ammonti meħuda b’self taħt TLTROs-III preċedenti. Dan l-ammont għandu jitqies li jirrappreżenta limitu ta’ offerta massima għal kull parteċipant u r-regoli applikabbli għal offerti li jaqbżu dan l-limitu massimu tal-offerta, kif stipulat fl-Artikolu 36 tal-Linja Gwida (UE) 2015/510 (BĊE/2014/60), għandhom japplikaw. Il-kalkoli tekniċi relevanti huma mfissra fl-Anness I.’;

2.

fl-Artikolu 5a, il-paragrafu 1 huwa mibdul b’li ġej:

‘1.   Minn Settembru 2021, b’bidu minn 12-il xahar wara l-ħlas ta’ kull TLTRO-III, il-parteċipanti għandhom, fuq bażi trimestrali, ikollhom l-għażla li jtemmu jew inaqqsu l-ammont tat-TLTRO-III kkonċernati, qabel il-maturità.’;

3.

fl-Anness I, taqsima 1, it-tielet paragrafu huwa ssostitwit b’dan li ġej:

’II-limitu fuq is-self huwa ta’ 50 % tal-ammont pendenti ta’ referenza relatat mal-parteċipant (*1) wara li jitnaqqsu l-ammonti meħuda b’self mill-parteċipant fl-operazzjoni mmirata ta’ rifinanzjament għal żmien itwal skont id-Deċiżjoni (UE) 2016/810 (BĊE/2016/10) (TLTROs-II) u li għadhom pendenti fid-data tal-ħlas tal-TLTRO-III rispettiv, jew żero jekk dak l-ammont huwa negattiv, jiġifieri:

Image 1 għal k = 1,…,7.

(*1)  Ir-referenzi għal ’parteċipant’ għandhom jinftiehmu bħala li japplikaw għal parteċipanti individwali jew gruppi TLTRO-III.’;"

4.

Fl-Anness I, taqsima 1, il-ħames paragrafu huwa mibdul b’li ġej:

’Il-limitu tal-offerta applikabbli għal kull parteċipant f’kull TLTRO-III huwa l-limitu ta’ tislif tiegħu BAk wara li jitnaqqsu l-ammonti meħuda b’self taħt TLTROs-III preċedenti. Fejn Image 2 ikun is-self ta’ parteċipant fit-TLTRO-III k, mela Image 3 fejn BLk ikun il-limitu tal-offerta għal dan il-parteċipant fl-operazzjoni k li hija ddefinita kif ġej:

Image 4

għal k = 2,…,7.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċizjoni għandha tidħol fis-seħħ fis-17 ta’ Marzu 2020.

Magħmul fi Frankfurt am Main, is-16 ta’ Marzu 2020.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE

Il-President tal-BĊE

Christine LAGARDE


(1)  ĠU L 91, 2.4.2015, p. 3.

(2)  Deċiżjoni (UE) 2019/1311 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-22 ta’ Lulju 2019 dwar it-tielet serje ta’ operazzjonijiet speċifiċi ta’ rifinanzjament għal żmien itwal (BĊE/2019/21) (ĠU L 204, 2.8.2019, p. 100).