ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 327

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 62
17 ta' Diċembru 2019


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament (UE) 2019/2152 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Novembru 2019 dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju, li tħassar 10 atti legali fil-qasam tal-istatistika tan-negozju ( 1 )

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2153 tas-16 ta’ Diċembru 2019 dwar it-tariffi u l-imposti applikati mill-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea, u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 319/2014

36

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2154 tas-16 ta’ Diċembru 2019 li jiftaħ il-kwota tariffarja għall-2020 għall-importazzjoni, fl-Unjoni Ewropea, ta’ ċerti oġġetti li joriġinaw min-Norveġja li ġejjin mill-ipproċessar ta’ prodotti agrikoli koperti mir-Regolament (UE) Nru 510/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

66

 

*

Regolament (UE) 2019/2155 Tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-5 ta’ Diċembru 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1163/2014 dwar it-tariffi superviżorji (BĊE/2019/37)

70

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/2156 tas-7 ta’ Ottubru 2019 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed, f’isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni mwaqqaf permezz tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-adozzjoni ta’ rakkomandazzjoni li tapprova l-estensjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni UE-Marokk għall-implimentazzjoni tal-Istatus Avvanzat (2013–2017)

75

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/2157 tal-10 ta’ Diċembru 2019 li taħtar il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat tar-Reġjuni għall-perijodu mis-26 ta’ Jannar 2020 sal-25 ta’ Jannar 2025

78

 

*

Deċiżjoni (UE) 2019/2158 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-5 ta’ Diċembru 2019 dwar il-metodoloġija u l-proċeduri għad-determinazzjoni u l-ġbir ta’ data dwar il-fatturi tariffarji użati għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji annwali (BĊE/2019/38)

99

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Rakkomandazzjoni Nru 1/2019 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni UE-Marokk tal-4 ta’ Diċembru 2019 li tapprova l-estensjoni b’sentejn tal-Pjan ta’ Azzjoni UE-Marokk għall-implimentazzjoni tal-istatus avvanzat (2013-2017) [2019/2159]

108

 


 

(1)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

REGOLAMENTI

17.12.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/1


REGOLAMENT (UE) 2019/2152 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-27 ta’ Novembru 2019

dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju, li tħassar 10 atti legali fil-qasam tal-istatistika tan-negozju

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 338(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

L-iżvilupp, il-produzzjoni u t-tixrid tal-informazzjoni tal-istatistika dwar l-attivitajiet ekonomiċi tan-negozji tal-Istati Membri sa issa kienu dejjem ibbażati fuq għadd ta’ atti legali individwali. Dawk l-atti legali jkopru statistika tan-negozju li hi strutturali u fuq żmien qasir, l-istatistika dwar il-produzzjoni, il-kummerċ intra-Unjoni u extra-Unjoni tal-oġġetti u tas-servizzi, l-affiljati barranin, ir-riċerka u l-iżvilupp (R&Ż), l-innovazzjoni u l-użu tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT) u l-kummerċ elettroniku. Barra minn hekk, kien ġie stabbilit qafas komuni għar-reġistri tan-negozju b’finijiet ta’ statistika fl-Unjoni bir-Regolament (KE) Nru 177/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

(2)

Din l-istruttura, ibbażata fuq atti legali individwali, la tipprovdi l-konsistenza meħtieġa fost l-oqsma individwali tal-istatistika u lanqas tippromwovi approċċ integrat għall-iżvilupp, il-produzzjoni u t-tixrid tal-istatistika tan-negozju. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-istatistika Ewropea tan-negozju tkopri wkoll l-istatistika dwar ir-R&Ż fis-setturi tal-edukazzjoni għolja, tal-gvern u s-settur privat mingħajr skop ta’ qligħ. Jenħtieġ li jiġi stabbilit qafas legali komuni biex jiżgura l-konsistenza fost l-istatistika Ewropea tan-negozju u biex teħfief l-integrazzjoni tal-proċessi tal-istatistika korrispondenti.

(3)

Proċessi tal-istatistika integrati aħjar u bbażati fuq prinċipji tal-metodoloġija, definizzjonijiet u kriterji tal-kwalità komuni għandhom iwasslu għal statistika armonizzata dwar l-istruttura, l-attivitajiet ekonomiċi, it-tranżazzjonijiet u l-prestazzjoni tas-settur tan-negozju fl-Unjoni li tilħaq il-livell ta’ rilevanza u dettall meħtieġa biex tissodisfa l-ħtiġijiet ta’ min jużaha.

(4)

Ir-Reġistru EuroGroups huwa intiż li jiżgura li l-gwida tal-Unjoni, bħar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE (4), li hija ta’ rilevanza għall-istatistika Ewropea tan-negozju, tista’ tkun segwita b’mod aktar effettiv, b’mod partikolari fir-rigward tal-identifikazzjoni tal-intrapriżi awtonomi kif definiti fl-Artikolu 3 ta’dik ir-Rakkomandazzjoni. Tali gwida tal-Unjoni hija meħtieġa biex trawwem iċ-ċertezza legali u l-prevedibbiltà tan-negozju u toħloq kondizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni għall-impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) ibbażati fl-Unjoni.

(5)

Il-linji gwida internazzjonali, bħall-Manwal ta’ Frascati, li jikkonċerna l-istatistika tar-R&Ż, u l-Manwal ta’ Oslo, li jikkonċerna d-data tal-innovazzjoni, u ftehimiet internazzjonali adottati min-Nazzjonijiet Uniti, l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku (OECD), il-Fond Monetarju Internazzjonali u organizzazzjonijiet internazzjonali u sopranazzjonali oħra, għandhom rilevanza għall-istatistika Ewropea tan-negozju. Sa fejn ikun possibbli, dawn il-gwidi jenħtieġ li jiġu segwiti għall-iżvilupp, il-produzzjoni u t-tixrid tal-istatistika tal-Unjoni u fil-qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju, biex ikun żgurat li l-istatistika tal-Unjoni tkun komparabbli ma’ dik li jikkumpilaw is-sħab internazzjonali ewlenin tal-Unjoni. Madankollu, l-istandards, il-ftehimiet u l-linji gwida tal-Unjoni jenħtieġ li jiġu applikati konsistentement meta tinġabar data għall-istatistika Ewropea tan-negozju dwar it-temi tal-inputs tar-R&Ż u l-Innovazzjoni.

(6)

Il-piż amministrattiv fuq in-negozji, b’mod partikolari fuq SMEs, jenħtieġ li jkun kemm jista’ jkun limitat, filwaqt li sa fejn ikun possibbli jitqiesu sorsi oħra tad-data li mhumiex stħarriġ. Biex jittaffa l-piż minn fuq l-intrapriżi jenħtieġ li jkunu jistgħu jiġu stabbiliti rekwiżiti differenti tad-data skont id-daqs u l-importanza tal-ekonomiji tan-negozju tal-Istati Membri.

(7)

Il-Viżjoni 2020 tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika (ESS) iddikjarat li d-data jenħtieġ li tintuża fid-dominji kollha tal-istatistika biex jiġu analizzati aħjar il-fenomeni emerġenti (eż. il-globalizzazzjoni) u biex il-politiki ta’ impatt kbir tal-UE ikunu jistgħu jinqdew aħjar. Il-produzzjoni ta’ data jenħtieġ li tkun ibbażata fuq proċessi tal-istatistika tal-ESS li jkunu sodi u effiċjenti. Il-kamp tal-applikazzjoni usa’ tal-qafas legali komuni għall-istatistika tan-negozju jenħtieġ li jippermetti li ssir integrazzjoni ta’ proċessi ta’ produzzjoni interdependenti li jieħdu minn diversi sorsi.

(8)

Il-Programm għall-Modernizzazzjoni tal-Istatistika Ewropea tal-Intrapriża u l-Kummerċ adottat skont id-Deċiżjoni Nru 1297/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), li tħaddem mill-2009 sal-2013, kellu l-għan li jgħin biex tadatta l-istatistika relatata man-negozju u mal-kummerċ għall-ħtiġijiet il-ġodda tad-data u li jaġġusta s-sistema għall-produzzjoni tal-istatistika tan-negozju. Il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet li jirriżultaw minn dak il-programm rigward il-prijoritajiet u s-settijiet il-ġodda tal-indikaturi, ir-razzjonalizzazzjoni tal-qafas tal-istatistika relatata man-negozju, it-titjib fl-effiċjenza tal-produzzjoni tal-istatistika dwar in-negozju u l-kummerċ u l-immodernizzar tal- tal-istatistika tal-kummerċ intra-Unjoni ta’ oġġetti jenħtieġ li jissarrfu f’dispożizzjonijiet legalment vinkolanti.

(9)

Hemm bżonn approċċ aktar flessibbli fi ħdan il-qafas tal-istatistika Ewropea għan-negozju biex jippermetti adattamenti għall-iżviluppi metodoloġiċi u rispons f’waqtu għall-ħtiġijiet emerġenti u ġustifikati ta’ min juża d-data li jirriżultaw mill-ambjent ekonomiku li qed jinbidel u mill-globalizzazzjoni u l-kumplessità dejjem akbar tal-panorama tan-negozju. Jenħtieġ li dawn l-adattamenti futuri jkunu appoġġati b’analiżi adegwata tal-ispejjeż u l-benefiċċji u li r-rekwiżiti l-ġodda tad-data li jirriżultaw ma jimponux spiża jew piż addizzjonali sinifikanti fuq l-Istati Membri jew fuq ir-rispondenti.

(10)

Ir-rwol tar-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju u tar-reġistru EuroGroups bħala infrastruttura bażika għall-ġbir u għall-kompilazzjoni ta’ data għall-istatistika Ewropea tan-negozju jenħtieġ li jitjieb. Ir-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju jenħtieġ li jintużaw bħala s-sors ewlieni ta’ informazzjoni għall-analiżi tal-istatistika tal-popolazzjoni tan-negozju u tad-demografija tagħha, għad-definizzjoni tal-popolazzjoni tal-istħarriġ u biex tiġi stabbilita l-kollegament mas-sorsi tad-data amministrattiva.

(11)

Biex ikun żgurat ir-rwol tar-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju u tar-reġistru EuroGroups, jenħtieġ li jiġi stabbilit u implimentat identifikatur uniku għall-unitajiet rilevanti kollha.

(12)

Jenħtieġ li tinkiseb id-delinjazzjoni t-tajba tal-gruppi tal-intrapriżi fir-reġistru EuroGroups b’data affidabbli u f’waqtha billi jintużaw kriterji armonizzati u b’aġġornament regolari tal-informazzjoni dwar ir-rabtiet ta’ kontroll bejn l-unitajiet legali li jiffurmaw parti mill-gruppi tal-intrapriżi.

(13)

Biex titjieb l-effiċjenza tal-proċessi ta’ produzzjoni tal-istatistika tal-ESS u biex jonqos il-piż tal-istatistika fuq ir-rispondenti, l-awtoritajiet nazzjonali tal-istatistika (NSAs) jenħtieġ li jkollhom id-dritt tal-aċċess għar-rekords amministrattivi nazzjonali kollha u li jużawhom, fil-pront u bla ħlas, u li jintegraw dawk ir-rekords amministrattivi mal-istatistika, sa fejn ikun meħtieġ għall-iżvilupp, produzzjoni u tixrid tal-istatistika Ewropea tan-negozju, b’konformità mal-Artikolu 17a tar-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

(14)

Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 jipprovdi qafas ta’ referenza għall-istatistika Ewropea. B’mod partikolari, jeżiġi konformità mal-prinċipji tal-indipendenza professjonali, l-imparzjalità, l-oġġettività, l-affidabbiltà, il-kunfidenzjalità tal-istatistika u l-kosteffettività.

(15)

Jenħtieġ li jiġu introdotti l-iskambju u l-aċċess għal mikrodata mill-NSAs li jipproduċu l-istatistika tan-negozju u li jħaddmu l-qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika, għall-iżvilupp, il-produzzjoni u t-tixrid tal-istatistika nazzjonali jew Ewropea tan-negozju jew biex tiżdied il-kwalità tal-istatistika Ewropea tan-negozju. Għalhekk l-iskambju tal-mikrodata jenħtieġ li jkun limitat għal każijiet ġustifikati kif xieraq.

(16)

Il-ħolqien ta’ sors addizzjonali ta’ data bbażat fuq l-iskambju ta’ mikrodata dwar l-esportazzjoni intra-Unjoni ta’ oġġetti u l-possibbiltà li jintużaw metodoloġiji innovattivi jżidu l-flessibbiltà għall-Istati Membri fil-kompilazzjoni tal-istatistika tagħhom tal-kummerċ intra-Unjoni ta’ oġġetti, u b’hekk l-Istati Membri jkunu jistgħu jnaqqsu l-piż tar-rispons fuq in-negozji. Il-finijiet tal-iskambju huwa l-iżvilupp, il-produzzjoni u t-tixrid effiċjenti tal-istatistika dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti u t-titjib tal-kwalità ta’ tali statistika.

(17)

In-negozjar, l-implimentazzjoni u r-reviżjoni tal-ftehimiet kummerċjali u ta’ investiment bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi jew multilateralment jirrikjedu li l-informazzjoni meħtieġa tal-istatistika fuq il-flussi kummerċjali tal-Istati Membri ma’ pajjiżi terzi tkun disponibbli għall-Kummissjoni.

(18)

Jenħtieġ li tinżamm rabta mill-qrib bejn is-sistema għall-ġbir tal-informazzjoni tal-istatistika u l-formalitajiet fiskali relatati mat-taxxa fuq il-valur miżjud li teżisti fil-kuntest tal-kummerċ tal-oġġetti bejn l-Istati Membri. B’mod partikolari, dik ir-rabta tagħmilha possibbli biex, għall-finijiet tal-istatistika tal-kummerċ intra-Unjoni tal-oġġetti, jiġu identifikati l-esportaturi u l-importaturi u ssir verifika tal-kwalita tal-informazzjoni miġbura.

(19)

Il-moviment transfruntier tal-oġġetti, b’mod partikolari minn jew lejn pajjiżi terzi, huwa soġġett għas-superviżjoni doganali kif previst fir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7). L-awtoritajiet doganali jżommu jew għandhom aċċess għal informazzjoni jew rekords dwar dan il-moviment. L-informazzjoni jew ir-rekords, li huma relatati mad-dikjarazzjonijiet doganali jew ibbażati fuqhom, jenħtieġ li jintużaw għall-produzzjoni ta’ statistika dwar il-kummerċ tal-Unjoni tal-oġġetti.

(20)

Għall-produzzjoni tal-istatistika dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti u biex titjieb il-kwalità ta’ dik l-istatistika, jenħtieġ li l-NSAs fl-Istati Membri jiskambjaw data dwar l-importazzjoni u l-esportazzjoni tal-oġġetti li tkun tinvolvi l-awtoritajiet doganali ta’ aktar minn Stat Membru wieħed. Biex jiżgura l-komplikazzjoni armonizzata tal-istatistika, jenħtieġ li l-iskambju ta’ dik il-mikrodata bejn l-NSAs jkun obbligatorju.

(21)

Biex jiggarantixxi l-kwalità u l-komparabbiltà tal-istatistika Ewropea tan-negozju jew il-kontijiet nazzjonali f’konformità mal-kunċetti u l-metodoloġija tar-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8), jenħtieġ li jkun jista’ jsir skambju ta’ data kunfidenzjali bejn l-NSAs tal-Istati Membri kkonċernati, il-banek ċentrali nazzjonali rispettivi tagħhom, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u l-Kummissjoni (Eurostat) biss għal finijiet ta’ statistika.

(22)

Biex twettaq il-kompiti tagħha skont it-Trattati, l-aktar il-kompiti relatati mal-funzjonament tas-suq intern, il-Kummissjoni jenħtieġ li jkollha informazzjoni sħiħa, aġġornata u affidabbli dwar il-produzzjoni tal-oġġetti u tas-servizzi fl-Unjoni u dwar il-flussi tal-kummerċ internazzjonali. L-intrapriżi għandhom bżonn din l-informazzjoni wkoll biex jissorveljaw is-swieq tagħhom u d-dimensjoni internazzjonali ta’ dawk is-swieq.

(23)

Jenħtieġ li l-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jippruvaw jissimplifikaw kemm jista’ jkun il-ġbir ta’ data mingħand in-negozji Ewropej. Jenħtieġ li l-NSAs iqisu l-aħħar żviluppi diġitali fil-mument li jistabbilixxu l-istrumenti u l-metodi għall-ġbir ta’ data għall-istatistika u li jkunu mħeġġa jimplimentaw approċċi innovattivi.

(24)

Hemm bżonn li tiġi pprovduta statistika tan-negozju skont is-settur tal-attività, sabiex titkejjel il-produttività tan-negozji fl-Unjoni. B’mod partikolari, kulma jmur qed tiżdied id-domanda għal statistika dwar is-settur tas-servizzi, li hu l-aktar settur dinamiku tal-ekonomiji moderni, l-aktar mil-lat tal-potenzjal ta’ dak is-settur li jikber u joħloq l-impjiegi u meta wieħed iqis ir-relazzjonijiet mas-settur tal-manifattura. Din ix-xejra qed tkompli tissaħħaħ bl-iżvilupp ta’ servizzi diġitali ġodda. Id-domanda għall-istatistika qed tiżdied ukoll għall-industriji kreattivi u kulturali, kif hemm imsemmi fir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Diċembru 2016 dwar politika koerenti tal-UE għall-industriji kulturali u kreattivi (9). L-istatistika dwar il-kummerċ fis-servizzi hija essenzjali għall-monitoraġġ tal-funzjonament tas-suq intern għas-servizzi u s-suq uniku diġitali u għal valutazzjoni tal-impatt tal-ostakli fuq il-kummerċ tas-servizzi.

(25)

Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 dwar l-istatistika Ewropea huwa l-qafas tar-referenza għal dan ir-Regolament, inkluż fir-rigward tal-protezzjoni ta’ data kunfidenzjali. Madankollu, il-livell dettaljat ħafna ta’ informazzjoni fil-qasam tal-istatistika dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti jeħtieġ regoli speċifiċi fir-rigward tal-kunfidenzjalità. Importatur jew esportatur ta’ oġġetti għandu bżonn iressaq talba lill-NSA sabiex ir-riżultati tal-istatistika li jippermettu l-identifikazzjoni indiretta ta’ tali importatur jew esportatur ma jiġux żvelati. Jenħtieġ li t-talba titqies ġustifikata mill-NSA meta r-riżultati tal-istatistika jippermettu l-identifikazzjoni indiretta tal-imsemmi importatur jew esportatur. Inkella, l-NSA jenħtieġ li tkun tista’ xxerred ir-riżultati tal-istatistika f’forma li tagħmel possibbli li l-importatur jew l-esportatur jiġi indirettament identifikat.

(26)

Il-monitoraġġ tal-progress lejn l-għanijiet stabbiliti bl-istrateġija Ewropa 2020 fil-livell tal-Istati Membri u fil-livell tal-Unjoni jeħtieġ statistika armonizzata dwar l-ekonomija tal-Unjoni fir-rigward tat-tibdil fil-klima u l-effiċjenza tar-riżorsi, ir-R&Ż, l-innovazzjoni, u s-soċjetà tal-informazzjoni li tkopri kemm l-attivitajiet tas-suq kif ukoll l-attivitajiet mhux tas-suq u dwar l-ambjent kummerċjali b’mod ġenerali, l-aktar dwar id-demografija tan-negozji u l-impjiegi relatati mal-attivitajiet tas-suq. Din l-informazzjoni tippermetti li jittieħdu deċiżjonijiet ta’ politika infurmati għall-iżvilupp ta’ ekonomija bbażata fuq l-għarfien u l-innovazzjoni, it-titjib tal-aċċess għas-suq uniku għall-SMEs, l-iżvilupp tal-intraprenditorija u t-titjib tas-sostenibbiltà u l-kompetittività.

(27)

Hemm bżonn statistika dwar l-attivitajiet tal-innovazzjoni, tar-R&Ż biex isir żvilupp u monitoraġġ tal-politiki li għandhom l-għan li jsaħħu l-kompetittività u jżidu l-potenzjal tal-Istati Membri għal tkabbir u impjiegi intelliġenti fuq żmien medju u fit-tul. Anki l-ekonomija diġitali li qed tikber u ż-żieda fl-użu tal-ICT huma wkoll fost il-muturi importanti tal-kompetittività u tat-tkabbir fl-Unjoni, u hemm ħtieġa għal statistika li tappoġġa l-istrateġiji u l-politiki relatati, inkluż it-tlestija tas-suq uniku diġitali.

(28)

Hi meħtieġa wkoll ta’ statistika tan-negozju għall-kompilazzjoni ta’ kontijiet nazzjonali u reġjonali skont ir-Regolament (UE) Nru 549/2013.

(29)

Hemm bżonn statistika affidabbli u f’waqtha sabiex isir rappurtaġġ dwar l-iżvilupp ekonomiku f’kull Stat Membru fil-qafas tal-politika ekonomika tal-Unjoni. Il-BĊE jeħtieġ statistika li tkun disponibbli f’qasir żmien biex jivvaluta l-iżvilupp ekonomiku fl-Istati Membri fil-kuntest tal-politika monetarja unika.

(30)

Filwaqt li jinżamm il-prinċipju li tingħata statistika tan-negozju fuq l-ekonomija kollha kemm hi, jenħtieġ li r-rekwiżiti tad-data jqisu, kemm jista’ jkun, miżuri ta’ simplifikazzjoni bil-għan li jittaffa l-piż minn fuq l-ekonomiji tan-negozju tal-Istati Membri li huma relattivament żgħar, skont il-prinċipju tal-proporzjonalità. Jenħtieġ li rekwiżiti addizzjonali ma jpoġġux piż amministrattiv sproporzjonat fuq ir-rispondenti.

(31)

Jenħtieġ li jintużaw l-istandards internazzjonali, bħall-inizjattiva tal-Iskambju tad-Data u tal-Metadata tal-Istatistika (SDMX), u l-istandards tekniċi u tal-istatistika elaborati fl-ESS, bħall-istandards tal-metadata u tal-validazzjoni, sa fejn ikun rilevanti wkoll għall-istatistika Ewropea tan-negozju. Il-Kumitat ESS (ESSC) approva l-istandards tal-ESS għar-rapporti dwar il-kwalità, b’konformità mal-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 223/2009. Dawk l-istandards għandhom jikkontribwixxu għall-armonizzazzjoni tal-assigurazzjoni tal-kwalità u tar-rappurtar skont dan ir-Regolament.

(32)

Sabiex jitqiesu l-iżviluppi ekonomiċi u tekniċi, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea sabiex temenda t-tipi ta’ informazzjoni tal-istatistika, biex tispeċifika ulterjorment id-dettalji tal-informazzjoni tal-istatistika li għandha tiġi provduta mill-awtoritajiet tat-taxxa u dawk doganali f’konformità mal-Annessi V u VI, rispettivament, u temenda t-temi fid-dettall imniżżlin fl-Anness I u dan ir-Regolament billi titnaqqas ir-rata ta’ kopertura għall-esportazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti. Hu partikolarment importanti li matul il-ħidma tagħha ta’ tħejjija l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa, inkluż fil-livell espert, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru b’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (10). B’mod partikolari, biex tkun żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom sistematikament għandhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

(33)

Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħat ta’ implimentazzjoni b’rabta mad-dettalji tal-varjabbli kif ukoll mal-format, il-miżuri tas-sigurtà u tal-kunfidenzjalità u l-proċedura għall-iskambju tad-data kunfidenzjali għall-finijiet tal-qafas Ewropew għaar-reġistri tal-istatistika tan-negozju, l-arranġamenti għal, il-kontenut ta’ u l-iskadenzi għat-trasmissjoni tar-rapporti tal-kwalità u l-metadata, l-istandards għat-trażmissjoni tad-data u l-metadata, u d-derogi mir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament jew mill-atti delegati jew ta’ implimentazzjoni adottati skont dan. Għall-istess fini, jenħtieġ li jingħataw setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni rigward l-ispeċifikazzjoni tal-arranġamenti għall-għoti u l-iskambju ta’ ċerti rekords amministrattivi kif ukoll il-format, il-miżuri tas-sigurtà u tal-kunfidenzjalità u l-proċedura għall-iskambju ta’ data kunfidenzjali għall-finijiet tal-istatistika tal-kummerċ intra-Unjoni tal-oġġetti, l-ispeċifikazzjonijiet tal-metadata rilevanti, l-iskeda taż-żmien, l-arranġamenti għall-ġbir u l-kumpilazzjoni tal-informazzjoni tal-istatistika dwar esportazzjoni intra-Unjoni tal-oġġetti pprovduta lill-Istat Membru tal-importazzjoni, l-arranġamenti għall-applikazzjoni tar-rata ta’ kopertura tal-esportazzjoni totali intra-Unjoni tal-oġġetti fir-rigward tal-perijodu ta’ referenza, li jistabbilixxu l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi marbuta mal-elementi tad-data tal-istatistika għall-informazzjoni tal-istatistika dwar il-kummerċ intra-Unjoni ta’ oġġetti li għandhom jingħataw lill-Istat Membru tal-importazzjoni u s-simplifikazzjonijiet relatati. Jenħtieġ li dawk is-setgħat jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11).

(34)

Meta jkun xieraq, jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji u tiżgura li kwalunkwe azzjoni li tressaq ma tkunx timponi spiża jew piż addizzjonali sinifikanti fuq l-Istati Membri jew fuq ir-rispondenti, b’mod partikolari fuq l-SMEs, filwaqt li tqis il-benefiċċji mistennija għall-utent u li twassal għal titjib fil-kwalità tal-istatistika.

(35)

Il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun tista’ tagħti derogi mill-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, jew mill-atti delegati u ta’ implimentazzjoni adottati skont dan, meta dik l-applikazzjoni twassal għal adattamenti kbar f’xi sistema nazzjonali tal-istatistika ta’ Stat Membru mil-lat ta’ organizzazzjoni ta’ stħarriġiet addizzjonali jew ta’ adattamenti kbar fis-sistema tiegħu tal-produzzjoni tal-istatistika biex jakkomodaw sorsi ġodda tad-data jew biex ikunu jistgħu jagħmlu tagħqid ta’ sorsi differenti.

(36)

Meta jkunu meħtieġa rekwiżiti ġodda ta’ data jew titjib għas-settijiet tad-data koperti minn dan ir-Regolament, il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun tista’ tniedi studji pilota biex jitwettqu mill-Istati Membri fuq bażi volontarja. Bħala prijorità, il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun tista’ tvara studji pilota li jkopru kummerċ internazzjonali ta’ servizzi, proprjetà immobbli, indikaturi finanzjarji u ambjent u klima.

(37)

Peress li l-għan ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jiġi stabbiliti qafas komuni għall-istatistika Ewropea tan-negozju, ma jistax jintlaħaq biżżejjed mill-Istati Membri iżda jista’, minħabba l-armonizzazzjoni u l-komparabbiltà, jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri b’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. B’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħaq dak il-għan.

(38)

Il-miżuri stabbiliti f’dan ir-Regolament jenħtieġ li jieħdu post dawk, tar-Regolamenti (KE) Nru 48/2004 (12), (KE) Nru 638/2004 (13), (KE) Nru 808/2004 (14), (KE) Nru 716/2007 (15), (KE) Nru 177/2008, (KE) Nru 295/2008 (16) u (KE) Nru 471/2009 (17) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Deċiżjoni Nru 1608/2003/KE tal-Parlament Ewropew (18) u tal-Kunsill u Regolamenti tal-Kunsill (EEC) No 3924/91 (19) u (KE) Nru 1165/98 (20). Għalhekk dawk l-atti jenħtieġ li jitħassru.

(39)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat f’konformità mal-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (21).

(40)

L-ESSC ġie kkonsultat,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas legali komuni:

(a)

għall-iżvilupp, il-produzzjoni u t-tixrid ta’ statistika Ewropea tan-negozju kif imsemmija fl-Artikolu 2(1);

(b)

għall-qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju.

Artikolu 2

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   L-istatistika Ewropea tan-negozju għandha tkopri:

(a)

l-istruttura, l-attivitajiet ekonomiċi u l-prestazzjoni tal-unitajiet tal-istatistika, l-attivitajiet tagħhom fir-R&Ż u fl-innovazzjoni, l-użu tagħhom tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT) u l-kummerċ elettroniku, kif ukoll il-katini tal-valur globali. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, l-istatistika Ewropea tan-negozju għandha tkopri wkoll l-istatistika dwar ir-R&Ż fis-setturi tal-edukazzjoni għolja, tal-gvern u tas-settur privat mingħajr skop ta’ qligħ;

(b)

il-produzzjoni tal-oġġetti manifatturati u tas-servizzi u l-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti u tas-servizzi.

2.   Il-qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju għandu jkopri r-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju u r-Reġistru EuroGroups, kif ukoll l-iskambji ta’ data bejniethom f’konformità mal-Artikolu 10.

3.   Ir-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jinkludu:

(a)

l-intrapriżi kollha li jwettqu attivitajiet ekonomiċi li jikkontribwixxu għall-prodott domestiku gross (PDG), u l-unitajiet lokali tagħhom;

(b)

l-unitajiet legali li minnhom jikkonsistu dawk l-intrapriżi;

(c)

għal dawk l-intrapriżi li minħabba d-daqs tagħhom għandhom influwenza sinifikanti u li l-unitajiet tal-attività ekonomika (UAE) tagħhom għandhom influwenza sinifikanti fuq id-data (nazzjonali) aggregata jew:

(i)

l-UAE u d-daqs ta’ kull UAE li dawk l-intrapriżi jikkonsistu minnhom jew

(ii)

il-kodiċi NACE tal-attivitajiet sekondarji ta’ dawk l-intrapriżi kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (22) u d-daqs ta’ kull waħda minn dawk l-attivitajiet sekondarji;

(d)

il-gruppi tal-intrapriżi li dawk l-intrapriżi jappartjenu għalihom.

4.   Ir-Reġistru EuroGroups għandu jinkludi l-unitajiet li ġejjin, definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 696/93 (23):

(a)

l-intrapriżi kollha li jwettqu attivitajiet ekonomiċi li jikkontribwixxu għall-PDG li jiffurmaw parti minn grupp multinazzjonali ta’ intrapriżi;

(b)

l-unitajiet legali li minnhom jikkonsistu dawk l-intrapriżi;

(c)

il-gruppi multinazzjonali ta’ intrapriżi li dawk l-intrapriżi jappartjenu għalihom.

5.   L-unitajiet domestiċi ma għandhomx ikunu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju sa fejn l-oġġetti u s-servizzi li jipproduċu jkunu destinati għall-konsum tagħhom stess, jew jinvolvu l-kiri tal-propjetà tagħhom stess.

6.   L-unitajiet lokali ta’ intrapriżi barranin li mhumiex entitajiet legali separati (fergħat), u li huma klassifikati bħala kważi korporazzjonijiet f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 549/2013, għandhom jitqiesu bħala intrapriżi għall-finijiet tar-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju u r-Reġistru EuroGroups.

7.   Gruppi ta’ intrapriżi għandhom jiġu identifikati mir-rabtiet tal-kontroll bejn l-unitajiet legali tagħhom skont ir-Regolament (UE) Nru 549/2013.

8.   Meta jirreferi għar-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju u r-Reġistru EuroGroups, dan ir-Regolament għandu japplika biss għal unitajiet li jeżerċitaw totalment jew parzjalment attività ekonomika u għal unitajiet legali li mhumiex ekonomikament attivi, li huma parti minn intrapriża f’kombinament ma’ unitajiet legali li huma ekonomikament attivi.

9.   Għall-finijiet tal-qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju, dawn li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati bħala attività ekonomika:

(a)

kull attività li tikkonsisti f’offerta ta’ oġġetti u servizzi f’suq partikolari;

(b)

is-servizzi mhux tas-suq li jikkontribwixxu għall-PDG;

(c)

il-parteċipazzjonijiet diretti jew indiretti tal-unitajiet legali attivi.

Iż-żamma ta’ assi u/jew ta’ obbligazzjonijiet tista’ wkoll titqies bħala attività ekonomika.

10.   L-unitajiet tal-istatistika fi ħdan il-qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju għandhom jiġu definiti f’konformità mar-Regolament (KEE) Nru 696/93, soġġett għal-limitazzjonijiet imsemmija f’dan l-Artikolu.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

1.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw dawn id-definizzjonijiet:

(a)

“unità tal-istatistika” tfisser l-unitajiet tal-istatistika fit-tifsira tar-Regolament (KEE) Nru 696/93;

(b)

“unità tar-rappurtar” tfisser l-unità li tforni d-data;

(c)

“dominju” tfisser sett tad-data wieħed jew aktar, organizzati biex ikopru temi speċifiċi;

(d)

“tema” tfisser il-kontenut tal-informazzjoni li ser tinġabar, b’kull tema tkopri tema fid-dettall waħda jew aktar;

(e)

“tema fid-dettall” tfisser il-kontenut fid-dettall tal-informazzjoni li ser tinġabar b’rabta ma’ tema, b’kull tema fid-dettall tkopri varjabbli wieħed jew aktar;

(f)

“varjabbli” tfisser karatteristika ta’ unità li jista’ jkollha iktar minn sett wieħed ta’ valuri;

(g)

“attività tas-suq” tfisser attività tas-suq fis-sens tal-punt 1.37 tal-Kapitolu 1 tal-Anness A għar-Regolament (UE) Nru 549/2013;

(h)

“attività mhux tas-suq” tfisser attività mhux tas-suq fit-tifsira tal-punt 1.34 tal-Kapitolu 1 tal-Anness A għar-Regolament (UE) Nru 549/2013;

(i)

“produttur tas-suq” tfisser produtturi tas-suq kif definiti fil-punt 3.24 tal-Kapitolu 3 tal-Anness A għar-Regolament (UE) Nru 549/2013;

(j)

“produtturi mhux tas-suq” tfisser produtturi mhux tas-suq kif definiti fil-punt 3.26 tal-Kapitolu 3 tal-Anness A għar-Regolament (UE) Nru 549/2013;

(k)

“awtoritajiet nazzjonali tal-istatistika” jew NSAs tfisser l-istituti nazzjonali tal-istatistika u l-awtoritajiet nazzjonali l-oħra responsabbli għall-iżvilupp, il-produzzjoni u t-tixrid tal-istatistika Ewropea maħtura minn kull Stat Membru f’konformità mal-Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 223/2009;

(l)

“sors awtorevoli” tfisser l-uniku fornitur tar-rekords tad-data li fihom data mir-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju u mir-reġistru EuroGroups skont l-istandards tal-kwalità msemmija fl-Artikolu 17;

(m)

“mikrodata” tfisser osservazzjonijiet jew kejl individwali ta’ karatteristiċi ta’ unitajiet tar-rappurtar jew unitajiet tal-istatistika identifikabbli;

(n)

“użu għall-finijiet tal-istatistika” tfisser użu għall-finijiet tal-istatistika kif definit fil-punt (8) tal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 223/2009;

(o)

“data kunfidenzjali” tfisser data kunfidenzjali kif definit fil-punt (7) tal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 223/2009;

(p)

“awtoritajiet tat-taxxa” tfisser l-awtoritajiet nazzjonali fl-Istat Membru responsabbli għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE (24);

(q)

“awtoritajiet doganali” tfisser awtoritajiet doganali kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013;

(r)

“grupp multinazzjonali ta’ intrapriżi” tfisser grupp ta’ intrapriżi fit-tifsira tat-Taqsima III C. tal-Anness għar-Regolament (KEE) Nru 696/93, b’tal-anqas żewġ intrapriżi jew unitajiet legali li kull waħda minnhom tkun tinsab f’pajjiż differenti.

2.   Għall-finijiet tal-Artikoli 11 sa 15, japplikaw dawn id-definizzjonijiet:

(a)

“Stat Membru tal-esportazzjoni” tfisser l-Istat Membru li mit-territorju tal-istatistika tiegħu jiġu esportati oġġetti lejn id-destinazzjoni tagħhom fi Stat Membru tal-importazzjoni;

(b)

“Stat Membru tal-importazzjoni” tfisser l-Istat Membru li fit-territorju tal-istatistika tiegħu jiġu importati oġġetti minn Stat Membru tal-esportazzjoni;

(c)

“oġġetti” tfisser proprjetà mobbli, inkluż enerġija elettrika u gass naturali.

KAPITOLU II

Sorsi tad-data

Artikolu 4

Metodi u sorsi tad-data

L-Istati Membri għandhom jipproduċu l-istatistika msemmija fl-Artikoli 6 u 7 kif ukoll jistabbilixxu r-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju tagħhom f’konformità mal-Artikolu 9, bl-użu ta’ sorsi tad-data rilevanti filwaqt li jkun evitat piż żejjed fuq ir-rispondenti u li titqies kif xieraq il-kosteffettività tal-NSAs.

Għall-produzzjoni tal-istatistika u r-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju meħtieġa skont dan ir-Regolament, u dment li r-riżultati jkunu konformi mal-kriterji tal-kwalità msemmija fl-Artikolu 17, l-NSAs jistgħu jużaw is-sorsi tad-data li ġejjin, inkluż kombinament tagħhom:

(a)

stħarriġ;

(b)

rekords amministrattivi, inkluż informazzjoni mingħand l-awtoritajiet tat-taxxa u doganali bħal pereżempju dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali;

(c)

skambju ta’ mikrodata;

(d)

kull sors, metodu jew approċċ innovattiv ieħor rilevanti, sakemm dawn jippermettu l-produzzjoni ta’ data li tkun komparabbli u konformi mar-rekwiżiti speċifiċi applikabbli tal-kwalità.

Għall-istħarriġ, kif imsemmi fil-punt (a) tat-tieni subparagrafu, l-unitajiet tar-rappurtar li jintalbu mill-Istati Membri għandhom jipprovdu informazzjoni f’waqtha, preċiża u kompluta li tkun meħtieġa għall-produzzjoni tal-istatistika u r-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju meħtieġa skont dan ir-Regolament.

Il-metodi u l-approċċi msemmija fil-punt (d) tat-tieni paragrafu għandhom jkollhom bażi xjentifika u jkunu dokumentati tajjeb.

Artikolu 5

Aċċess għal rekords amministrattivi u għoti ta’ informazzjoni

1.   F’konformità mal-Artikolu 17a tar-Regolament (KE) Nru 223/2009, l-NSAs u l-Kummissjoni (Eurostat) għandu jkollhom id-dritt ta’ użu u aċċess, fil-pront u bla ħlas, għar-rekords amministrattivi kollha u li jintegraw dawk ir-rekords ma’ sorsi oħra ta’ data biex jissodisfaw ir-rekwiżiti statistiċi skont dan ir-Regolament u jaġġornaw ir-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju u r-Reġistru EuroGroups. L-aċċess għal dawk ir-rekords mill-NSAs u mill-Kummissjoni (Eurostat) għandu jkun limitat għar-rekords amministrattivi fis-sistemi amministrattivi pubbliċi rispettivi tagħhom stess.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, l-awtoritajiet tat-taxxa f’kull Stat Membru għandhom jipprovdu lill-NSAs kompetenti informazzjoni għall-finijiet tal-istatistika relatata mal-esportazzjoni u mal-importazzjoni ta’ oġġetti kif speċifikat fl-Anness V.

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 22 sabiex:

(a)

jemendaw l-Anness V billi jiġu definiti t-tipi ta’ informazzjoni tal-istatistika li għandha tingħata mill-awtoritajiet tat-taxxa; u

(b)

jissupplimentaw dan ir-Regolament billi jiġu speċifikati ulterjorment id-dettalji għall-informazzjoni tal-istatistika li għandha tingħata mill-awtoritajiet tat-taxxa f’konformità mal-Anness V.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, l-awtorità doganali f’kull Stat Membru għandha tipprovdi lill-NSAs kompetenti informazzjoni għall-finijiet tal-istatistika relatata mal-esportazzjoni u mal-importazzjoni tal-oġġetti kif speċifikat fl-Anness VI.

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 22 sabiex:

(a)

jemendaw l-Anness VI billi jiġu definiti t-tipi ta’ informazzjoni tal-istatistika li għandha tingħata mill-awtoritajiet doganali; u

(b)

jissupplimentaw dan ir-Regolament billi jiġu speċifikati ulterjorment id-dettalji għall-informazzjoni tal-istatistika li għandhom jagħtu l-awtoritajiet doganali f’konformità mal-Anness VI.

4.   Biex tiġi prodotta statistika armonizzata dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti u biex titjieb il-kwalità ta’ dik l-istatistika, l-NSAs tal-i Membri kkonċernati għandhom tjiskambjaw mikrodata għall-finijiet tal-istatistika li jkunu kisbu mingħand l-awtoritajiet doganali tagħhom relatata ma’ esportazzjoniijiet u importazzjonijiet tal-Istat Membru tagħhom.

Għal flussi oħra tan-negozju li jinvolvu l-awtoritajiet doganali ta’ aktar minn Stat Membru wieħed, l-NSAs għandhom jiskambjaw il-mikrodata korrispondenti relatata mal-esportazzjoni jew l-importazzjoni tal-oġġetti biex itejbu l-kwalità tal-istatistika kkonċernata.

5.   Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jispeċifikaw l-arranġamenti għall-iskambji tad-data f’konformità ma’ dan l-Artikolu.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fil-Artikolu 23(2).

KAPITOLU III

Statistika tan-negozju

Artikolu 6

Rekwiżiti tad-data

1.   L-istatistika Ewropea tan-negozju għandha tkopri d-dominji li ġejjin:

(a)

statistika tan-negozju fuq żmien qasir;

(b)

statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiż;

(c)

statistika reġjonali tan-negozju;

(d)

statistika dwar l-attivitajiet internazzjonali.

2.   Id-dominji għandhom jinkludu tema waħda jew aktar minn fost it-temi li ġejjin, kif spjegat f’aktar dettall fl-Anness I:

(a)

popolazzjoni tan-negozju;

(b)

katini tal-valur globali;

(c)

użu tal-ICT u kummerċ elettroniku;

(d)

innovazzjoni;

(e)

kummerċ internazzjonali tal-oġġetti;

(f)

kummerċ internazzjonali tas-servizzi;

(g)

investimenti;

(h)

inputs lavorattivi;

(i)

outputs u prestazzjoni;

(j)

prezzijiet;

(k)

xiri;

(l)

proprjetà immobbli;

(m)

inputs tar-R&Ż.

3.   Il-perjodiċità, il-perjodu ta’ referenza u l-unità tal-istatistika ta’ kull tema għandhom ikunu kif speċifikat fl-Anness II.

4.   Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 22 biex temenda t-temi fid-dettall speċifikati fl-Anness I.

5.   Meta teżerċita s-setgħa tagħha li tadotta atti delegati skont il-paragrafu 4, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-kundizzjonijiet li ġejjin ikunu ssodisfati:

(a)

l-atti delegati jkollhom l-għan li jiksbu newtralità jew tnaqqis fl-ispiża u fil-piż u, fi kwalunkwe każ, ma jkunux jimponu spiża jew piż addizzjonali sinifikanti fuq l-Istati Membri jew fuq ir-rispondenti;

(b)

mhux aktar minn massimu ta’ tema fid-dettall waħda għad-dominju “statistika tan-negozju fuq żmien qasir”, tliet temi fid-dettall għad-dominju “statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiż”, żewġ temi fid-dettal għad-dominju “statistika reġjonali tan-negozju” u żewġ temi fid-dettall għad-dominju “statistika dwar l-attivitajiet internazzjonali” elenkati fl-Anness I jinbidlu b’tema fid-dettall oħra massimu ta’ tema dettaljata waħda fit-total għad-dominji kollha tiżdied tul perjodu ta’ ħames snin konsekuttivi;

(c)

l-atti delegati jiġu adottati mill-inqas 18-il xahar qabel tmiem il-perjodu ta’ referenza tad-data, ħlief għat-temi ta’ innovazzjoni u użu tal-ICT u kummerċ elettroniku li għalihom l-atti delegati għandhom jiġu adottati tal-anqas sitta u ħmistax-il xahar rispettivament qabel tmiem il-perjodu ta’ referenza tad-data.

(d)

kull tema fid-dettall ġdida tiġi vvalutata fir-rigward tal-fattibbiltà permezz ta’ studji pilota mwettqa mill-Istati Membri skont l-Artikolu 20.

6.   Il-punt (b) tal-paragrafu 5 m’għandux japplika għal:

(a)

it-temi fid-dettall fi ħdan it-temi ta’ l-innovazzjoni, l-użu tal-ICT u kummerċ elettroniku u katini tal-valur globali;

(b)

emendi li jirriżultaw mill- bidliet fl-oqfsa tal-kontabbiltà tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali skont ir-Regolament (UE) Nru 549/2013 u tal-istatistika dwar il-bilanċ tal-pagamenti skont ir-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (25).

Artikolu 7

Speċifikazzjonijiet tekniċi tar-rekwiżiti tad-data

1.   Għat-temi fid-dettall elenkati fl-Anness I, l-Istati Membri għandhom jikkumpilaw id-data rilevanti għal kull tema fid-dettall. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jispeċifikaw aktar l-elementi tad-data li ġejjin li jkunu ser jintbagħtu skont dan ir-Regolament, id-definizzjonijiet tekniċi u s-simplifikazzjonijiet tagħhom:

(a)

varjabbli;

(b)

unità tal-kejl;

(c)

popolazzjoni tal-istatistika (inkluż ir-rekwiżiti mil-lat tal-attivitajiet jew il-produtturi tas-suq/mhux tas-suq);

(d)

klassifikazzjonijiet (inkluż il-prodott, il-pajjiżi u t-territorji kif ukoll in-natura tal-listi tat-tranżazzjoni) u t-tqassimiet;

(e)

trasmissjoni ta’ rekords individwali tad-data fuq bażi volontarja;

(f)

użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti tal-kwalità;

(g)

skadenza tat-trasmissjoni tad-data;

(h)

l-ewwel perjodu ta’ referenza;

(i)

peżar u bidla tas-sena bażi għad-dominju statistika tan-negozju fuq żmien qasir;

(j)

aktar speċifikazzjonijiet, inkluż il-perjodu ta’ referenza, b’rabta mat-tema kummerċ internazzjonali tal-oġġetti.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fil-Artikolu 23(2).

2.   Meta teżerċita s-setgħat imsemmija fil-paragrafu 1 rigward tas-simplifikazzjonijiet, il-Kummissjoni għandha tqis id-daqs u l-importanza tal-ekonomiji tan-negozju, b’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, biex jonqos il-piż minn fuq l-intrapriżi. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tiżgura li jinżamm l-input meħtieġ għall-kumpilazzjoni tal-oqfsa tal-kontabbiltà tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali skont ir-Regolament (UE) Nru 549/2013 u tal-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti skont ir-Regolament (KE) Nru 184/2005. L-atti ta’ implimentazzjoni, għajr għall-ewwel atti ta’ implimentazzjoni li għandhom jiġu adottati skont dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati tal-anqas 18-il xahar qabel tmiem il-perjodu ta’ referenza tad-data għat-temi elenkati fl-Anness I. Għat-temi innovazzjoni u użu tal-ICT u kummerċ elettroniku, l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati, rispettivament, tal-anqas sitta u ħmistax-il xahar qabel tmiem il-perjodu ta’ referenza tad-data.

3.   Meta tadotta atti ta’ implimentazzjoni skont il-punt (a) tal-paragrafu 1, għajr it-temi elenkati fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 6(2), il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-għadd ta’ varjabbli f’kull dominju elenkat fl-Artikolu 6(1) ma jaqbiżx:

(a)

22 varjabbli għad-dominju statistika tan-negozju fuq żmien qasir;

(b)

93 varjabbli għad-dominju statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiż;

(c)

31 varjabbli għad-dominju statistika reġjonali tan-negozju; u

(d)

26 varjabbli għad-dominju statistika dwar l-attivitajiet internazzjonali.

4.   Meta tadotta atti ta’ implimentazzjoni f’konformità mal-punt (a) tal-paragrafu 1, għat-temi elenkati fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 6 (2), il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-għadd ta’ varjabbli f’kull tema ma jaqbiżx:

(a)

20 varjabbli għat-tema katini tal-valur globali;

(b)

73 varjabbli għat-tema użu tal-ICT u kummerċ elettroniku; u

(c)

57 varjabbli għat-tema innovazzjoni.

5.   Meta tkun meħtieġa data ġdida bi tweġiba għall-ħtiġijiet tal-utenti u biex tipprevedi ċertu ammont ta’ flessibbiltà, il-Kummissjoni tista’ tibdel mhux aktar minn ħames varjabbli għal kull wieħed mid-dominji statistika tan-negozju fuq żmien qasir, statistika reġjonali tan-negozju u statistika dwar l-attivitajiet internazzjonali u mhux aktar minn 20 varjabbli għad-dominju statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiż fi kwalunkwe perjodu ta’ ħames snin kalendarji konsekuttivi, skont il-paragrafu 3. Dawk il-kwantitajiet massimi ma għandhomx japplikaw għat-temi katini tal-valur globali, innovazzjoni jew użu tal-ICT u kummerċ elettroniku.

6.   Minkejja l-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, kull meta tkun meħtieġa data ġdida bi tweġiba għall-ħtiġijiet tal-utenti, biex ikun previst ċertu ammont ta’ flessibbiltà wara l-istudji pilota msemmija fl-Artikolu 20, l-għadd totali ta’ varjabbli għad-dominji msemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu ma jiżdiedx b’aktar minn 10 varjabbli għad-dominji kollha.

7.   Meta jitħejjew l-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, kwalunkwe spiża jew piż amministrattiv potenzjali addizzjonali għall-Istati Membri jew għar-rispondenti għandhom jitqiesu flimkien ma’ valutazzjoni tat-titjib maħsub tal-kwalità tal-istatistika u kwalunkwe benefiċċju dirett jew indirett ieħor li jirriżulta mill-azzjoni addizzjonali proposta.

L-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu m’għandux japplika għal bidliet li jirriżultaw mill-modifiki fil-klassifikazzjonijiet u n-nomenklaturi jew il-bidliet fl-oqfsa tal-kontabbiltà tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali skont ir-Regolament (UE) Nru 549/2013 u tal-istatistika dwar il-bilanċ tal-pagamenti skont ir-Regolament (KE) Nru 184/2005.

KAPITOLU IV

Reġistri tan-negozju

Artikolu 8

Qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju

1.   Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tistabbilixxi r-Reġistru EuroGroups tal-gruppi multinazzjonali ta’ intrapriżi għall-finijiet tal-istatistika fil-livell tal-Unjoni.

2.   Fil-livell nazzjonali, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu reġistru nazzjonali wieħed jew aktar tal-istatistika tan-negozju, b’karatteristiċi bażiċi armonizzati skont dan ir-Regolament, bħala bażi għat-tħejjija u għall-koordinazzjoni tal-istħarriġiet u bħala sors tal-informazzjoni għall-analiżi tal-istatistika tal-popolazzjoni tan-negozju u tad-demografija tagħha, għall-użu tad-data amministrattiva, u għall-identifikazzjoni u t-tiswir tal-unitajiet tal-istatistika.

3.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni (Eurostat) għandhom jiskambjaw id-data għall-finijiet tal-qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju kif stipulat fl-Artikolu 10.

4.   Ir-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju u r-Reġistru EuroGroups għandhom ikunu s-sors awtorevoli biex jinkisbu popolazzjonijiet tar-reġistri tal-istatistika tan-negozju ta’ kwalità tajba u armonizzati f’konformità ma’ l-Artikolu 17 ta’ dan ir-Regolament, għall-produzzjoni tal-istatistika Ewropea.

Ir-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju għandhom ikunu s-sors awtorevoli għall-popolazzjonijiet tar-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju. Ir-Reġistru EuroGroups għandu jkun is-sors awtorevoli għall-EES bħala popolazzjoni tar-reġistru għall-istatistika tan-negozju li jeħtieġ il-koordinazzjoni ta’ informazzjoni transfruntiera relatata ma’ gruppi multinazzjonali ta’ intrapriżi.

Artikolu 9

Rekwiżiti għall-qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju

1.   L-unitajiet tal-istatistika u legali koperti fil-qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju skont l-Artikolu 8 għandu jkollhom l-elementi stipulati fi-żewġ punti li ġejjin, li huma speċifikati aktar fl-Anness III:

(a)

it-temi fid-dettall tar-reġistru u l-identifikatur uniku;

(b)

ir-referenza taż-żmien u l-perjodiċità.

2.   Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jispeċifikaw il-varjabbli relatati mat-temi fid-dettall tar-reġistru elenkati fl-Anness III.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fil-Artikolu 23(2).

3.   Meta tadotta l-atti ta’ implimentazzjoni skont il-paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha tiżgura li ebda spiża jew piż addizzjonali sinifikanti ma tiġi imposta fuq l-Istati Membri jew fuq ir-rispondenti.

Artikolu 10

L-iskambju ta’ data kunfidenzjali, u l-aċċess għaliha, għall-finijiet tal-qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju

1.   L-Istati Membri għandhom jiskambjaw data kunfidenzjali.

Għal dak l-għan, l-iskambju tad-data kunfidenzjali dwar il-gruppi multinazzjonali tal-intrapriżi u dwar l-unitajiet li jagħmlu parti minn dawk il-gruppi, li tikkonsisti mill-varjabbli kif elenkati fl-Anness IV, għandu jsir, esklużivament għall-finijiet tal-istatistika, bejn l-NSAs ta’ Stati Membri differenti, fejn l-iskambju għandu jiżgura l-kwalità tal-informazzjoni dwar il-gruppi multinazzjonali tal-intrapriżi fl-Unjoni. Dawn l-iskambji jistgħu jseħħu wkoll bil-għan li jonqos il-piż tar-rispons.

Meta tali skambju ta’ data kunfidenzjali huwa mwettaq biex jiżgura l-kwalità tal-informazzjoni dwar il-gruppi multinazzjonali tal-intrapriżi fl-Unjoni u l-iskambju jkun awtorizzat espliċitament mill-NSAs kompetenti li tipprovdi d-data, il-banek ċentrali nazzjonali jistgħu jkunu parti fl-iskambju tad-data konfidenzjali, esklużivament għall-finijiet tal-istatistika.

2.   Il-Kummissjoni (Eurostat) u l-Istati Membri għandhom jiskambjaw data kunfidenzjali.

Għal dak il-għan, l-NSAs għandhom jibagħtu d-data dwar il-gruppi multinazzjonali dwar l-intrapriżi u tal-unitajiet li jagħmlu parti minn dawk il-gruppi, li tikkonsisti mill-varjabbli kif elenkati fl-Anness IV, lill-Kummissjoni (Eurostat), biex jipprovdu l-informazzjoni, esklużivament għall-finijiet tal-istatistika, dwar il-gruppi multinazzjonali tal-intrapriżi fl-Unjoni.

Biex ikun żgurat rekord konsistenti tad-data u biex din tintuża esklużivament għall-finijiet tal-istatistika, il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tibgħat lill-NSAs kompetenti ta’ kull Stat Membru, id-data dwar il-grupp multinazzjonali tal-intrapriżi, inkluż l-unitajiet li jagħmlu parti minn dawk il-gruppi, li tikkonsisti mill-varjabbli elenkati fl-Anness IV, meta tal-inqas unità legali waħda tal-grupp tkun tinsab fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru.

Sabiex tiżgura l-effiċjenza u l-kwalità tajba fil-produzzjoni tar-Reġistru EuroGroups, esklużivament għall-finijiet tal-istatistika, il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tibgħat lill- NSAs id-data dwar kull grupp multinazzjonali tal-intrapriżi li jinsab fil-Reġistru EuroGroups, inkluż l-unitajiet li jagħmlu parti minn dawk il-gruppi, li tikkonsisti mill-varjabbli elenkati fl-Anness IV.

3.   Il-Kummissjoni (Eurostat) u l-Istati Membri għandhom jiskambjaw data kunfidenzjali għall-identifikazzjoni tal-unitajiet legali.

Għal dak il-għan, l-NSAs għandhom jibagħtu d-data dwar l-unitajiet legali inkorporati, limitata għall-varjabbli tal-identifikazzjoni u dawk demografiċi u l-parametri ta’ stratifikazzjoni, elenkati fl-Anness IV, lill-Kummissjoni (Eurostat), esklużivament għall-finijiet tal-identifikazzjoni unika tal-unitajiet legali fl-Unjoni.

Sabiex tiżgura effiċjenza u kwalità tajba fil-produzzjoni tar-Reġistru EuroGroups, il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tibgħat lill-NSAs ta’ kull Stat Membru, id-data dwar l-unitajiet legali, limitata għall-varjabbli tal-identifikazzjoni u dawk demografiċi u l-parametri ta’ stratifikazzjoni, elenkati fl-Anness IV, esklużivament għall-finijiet tal-identifikazzjoni tal-unitajiet legali fl-Unjoni.

4.   L-iskambju ta’ data kunfidenzjali bejn il-Kummissjoni (Eurostat) u l-banek ċentrali kif ġej jista’ jsir, esklużivament għall-finijiet tal-istatistika, bejn il-Kummissjoni (Eurostat) u l-banek ċentrali nazzjonali, u bejn il-Kummissjoni (Eurostat) u l-BĊE, meta l-iskambju jkun ser jiżgura l-kwalità tal-informazzjoni dwar il-gruppi multinazzjonali tal-intrapriżi fl-Unjoni, u l-iskambju jkun awtorizzat espliċitament mill-NSAs kompetenti.

5.   Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jispeċifikaw id-dettalji tekniċi tal-varjabbli elenkati fl-Anness IV.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fil-Artikolu 23(2).

6.   Sabiex tiżgura li d-data skambjata skont dan l-Artikolu tintuża esklużivament għall-finijiet tal-istatistika, il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni biex tistabbilixxi l-format, il-miżuri tas-sigurtà u tal-kunfidenzjalità għal data bħal din, kif ukoll il-proċedura għall-iskambju tad-data..

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fil-Artikolu 23(2).

7.   Meta l-Kummissjoni (Eurostat), l-NSAs, il-banek ċentrali nazzjonali u l-BĊE jirċievu data kunfidenzjali dwar unitajiet li jinsabu fit-territorju nazzjonali jew ’il barra minnu, skont dan l-Artikolu dawn għandhom jittrattaw dik l-informazzjoni b’mod kunfidenzjali b’konformità mar-Regolament (KE) Nru 223/2009.

It-trasmissjoni tad-data kunfidenzjali bejn l-NSAs u l-Kummissjoni (Eurostat) għandha ssir sal-punt li dik it-trasmissjoni tkun meħtieġa esklużivament għall-finijiet tal-istatistika għall-produzzjoni tal-istatistika Ewropea. Kull trasmissjoni oħra għandha tkun awtorizzata espliċitament mill-awtorità nazzjonali li ġabret id-data.

8.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jieħdu l-miżuri adatti biex jipprevjenu u jippenalizzaw kull ksur tal-kunfidenzjalità tal-istatistika tad-data skambjata. Il-pieni previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

KAPITOLU V

L-iskambju tad-data kunfidenzjali għall-finijiet tal-istatistika tal-kummerċ intra-Unjoni tal-oġġetti

Artikolu 11

Skambju ta’ data kunfidenzjali

1.   L-iskambju ta’ data kunfidenzjali bejn l-Istati Membri dwar l-esportazzjoni intra-Unjoni tal-oġġetti għandu jsir, esklużivament għall-finijiet tal-istatistika, bejn l-NSAs li jikkontribwixxu għall-iżvilupp, il-produzzjoni u t-tixrid tal-istatistika tal-kummerċ intra-Unjoni tal-oġġetti.

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għar-rekwiżiti tad-data kif imsemmi fl-Artikolu 7(1) u (2) għandhom japplikaw ukoll għall-iskambju ta’ data kunfidenzjali b’konformità ma’ dan il-Kapitolu.

2.   L-NSAs tal-Istat Membru tal-esportazzjoni għandhom jipprovdu lill-NSAs tal-Istat Membru tal-importazzjoni l-informazzjoni tal-istatistika dwar l-esportazzjoni intra-Unjoni tal-oġġetti lejn dak l-Istat Membru kif stipulat fl-Artikolu 12.

3.   L-NSAs tal-Istati Membri tal-esportazzjoni għandhom jipprovdu lill-NSAs tal-Istat Membru tal-importazzjoni l-metadata rilevanti għall-użu tad-data skambjata fil-kompilazzjoni tal-istatistika.

4.   Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jispeċifikaw l-informazzjoni li trid titqies bħala metadata rilevanti kif imsemmi fil-paragrafu 3 kif ukoll l-iskeda taż-żmien għall-għoti ta’ din l-informazzjoni u l-informazzjoni tal-istatistika msemmija fil-paragrafu 2.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fil-Artikolu 23(2).

5.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-Istat Membru li jipprovdi d-data kunfidenzjali skambjata għandu jawtorizza l-użu tagħha għall-produzzjoni ta’ statistika oħra mill-NSAs tal-Istat Membru tal-importazzjoni, dment li dik id-data tintuża esklużivament għall-finijiet tal-istatistika f’konformità mal-Artikolu 20 sa 26 tar-Regolament (KE) Nru 223/2009.

6.   Fuq talba tal-NSAs tal-Istat Membru tal-esportazzjoni, l-Istat Membru tal-importazzjoni jista’ jagħti lill-NSAs tal-Istat Membru tal-esportazzjoni l-mikrodata miġbura dwar l-importazzjoni intra-Unjoni tagħha ta’ oġġetti mill-Istat Membru tal-esportazzjoni.

Artikolu 12

L-informazzjoni tal-istatistika li trid tiġi skambjata

1.   L-informazzjoni tal-istatistika msemmija fl-Artikolu 11(2) għandha tikkonsisti minn:

(a)

il-mikrodata miġbura għall-finijiet tal-istatistika dwar il-kummerċ intra-Unjoni tal-oġġetti;

(b)

id-data kkumpilata dwar oġġetti jew movimenti speċifiċi, u

(c)

id-data kkumpilata bl-użu tad-dettalji tad-dikjarazzjonijiet doganali.

2.   L-informazzjoni tal-istatistika realment miġbura permezz ta’ stħarriġ tan-negozju jew minn data amministrattiva msemmija fl-Artikolu 11(2) għandha tkopri tal-anqas 95 % tal-valur tal-esportazzjonijiet intra-Unjoni totali tal-oġġetti ta’ kull Stat Membru lejn l-Istati Membri l-oħra kollha flimkien.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati b’konformità mal-Artikolu 22 sabiex temenda dan ir-Regolament billi tnaqqas ir-rata ta’ kopertura għall-esportazzjonijiet ta’ oġġetti intra-Unjoni skont l-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi, filwaqt li żżomm statistika li tissodisfa l-istandards tal-kwalità fis-seħħ.

3.   Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistipulaw l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi relatati mal-ġbir u l-kumpilazzjoni tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 u li jispeċifikaw aktar l-applikazzjoni tar-rata ta’ kopertura msemmija fil-paragrafu 2 fir-rigward tal-perjodu ta’ referenza.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fil-Artikolu 23(2).

Artikolu 13

Elementi tad-data tal-istatistika

1.   Il-mikrodata msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 12(1) għandu jkun fiha dawn l-elementi li ġejjin tad-data tal-istatistika:

(a)

in-numru tal-identifikazzjoni individwali allokat lill-operatur sieħeb fl-Istat Membru tal-importazzjoni, skont l-Artikolu 214 tad-Direttiva 2006/112/KE;

(b)

il-perjodu ta’ referenza;

(c)

il-fluss tan-negozju;

(d)

il-prodott bażiku;

(e)

l-Istat Membru sieħeb;

(f)

il-pajjiż tal-oriġini;

(g)

il-valur tal-oġġetti;

(h)

il-kwantità tal-oġġetti;

(i)

in-natura tat-tranżazzjoni.

Il-mikrodata msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 12(1) tista’ tinkludi l-mod tat-trasport u t-termini għall-konsenja, dment li l-Istat Membru tal-esportazzjoni jiġbor dawk l-elementi ta’ data tal-istatistika.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jispeċifikaw l-elementi tad-data tal-istatistika msemmija fil-punti (a) sa (i) tal-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, u jispeċifikaw il-lista tal-elementi tad-data tal-istatistika applikabbli għal oġġetti jew movimenti speċifiċi u d-data kkumpilata bl-użu tad-dettalji tad-dikjarazzjonijiet doganali msemmija fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu 12(1).

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fil-Artikolu 23(2).

2.   L-Istati Membri jistgħu, f’certi kundizzjonijiet li jkunu konformi mar-rekwiżiti tal-kwalità, jissimplifikaw l-informazzjoni li trid tingħata, dment li din is-simplifikazzjoni ma jkollha ebda effett ta’ ħsara fuq il-kwalità tal-istatistika.

F’każijiet speċifiċi, l-Istati Membri jistgħu jiġbru sett imnaqqas ta’ elementi tad-data tal-istatistika kif imsemmi fil-paragrafu 1 jew jiġbru l-informazzjoni relatata ma’ wħud minn dawk l-elementi tad-data f’livell anqas dettaljat.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jispeċifikaw l-arranġamenti tas-simplifikazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu u l-valur massimu tal-esportazzjoni intra-Unjoni li tibbenefika minn din is-simplifikazzjoni.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fil-Artikolu 23(2).

Artikolu 14

Il-protezzjoni tad-data kunfidenzjali skambjata

1.   Ir-rekords tal-mikrodata relatati ma’ esportatur li t-talba tiegħu għal kunfidenzjalità tal-istatistika, skont l-Artikolu 19, tkun ġiet aċċettata mill-NSAs tal-Istat Membru tal-esportazzjoni, għandhom jingħataw mill-NSAs tal-Istat Membru tal-esportazzjoni, lill-NSAs tal-Istat Membru tal-importazzjoni, bil-valur reali u b’kull element tad-data tal-istatistika msemmi fl-Artikolu 13(1), u b’sinjal li juri li dan ir-reġistru tal-mikrodata hu soġġett għall-kunfidenzjalità.

2.   L-NSAs tal-Istat Membru tal-importazzjoni jistgħu jużaw ir-rekords tal-mikrodata dwar l-esportazzjoni li huma kunfidenzjali għall-kumpilazzjoni tar-riżultati tal-istatistika tal-importazzjoni intra-Unjoni. Jekk l-NSAs tal-Istat Membru tal-importazzjoni jużaw ir-rekords tal-mikrodata dwar l-esportazzjoni li huma soġġetti għall-kunfidenzjalità, huma għandhom jiżguraw li t-tixrid tar-riżultati tal-istatistika dwar l-importazzjoni intra-Unjoni, mill-NSAs tal-Istat Membru tal-importazzjoni, ikun jirrispetta l-kunfidenzjalità tal-istatistika mogħtija mill-NSAs tal-Istat Membru tal-esportazzjoni.

3.   Sabiex tiżgura l-protezzjoni tad-data kunfidenzjali skambjata skont dan il-Kapitolu, il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jispeċifikaw il-format, il-miżuri tas-sigurtà u tal-kunfidenzjalità għal din id-data, inkluż l-arranġamenti għall-applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 2, kif ukoll il-proċedura għall-iskambju tad-data.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fil-Artikolu 23(2).

4.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jieħdu l-miżuri adatti biex jipprevjenu u jippenalizzaw kull ksur tal-kunfidenzjalità tal-istatistika tad-data skambjata. Il-pieni previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Artikolu 15

L-aċċess għad-data kunfidenzjali skambjata għal raġunijiet xjentifiċi

L-aċċess għad-data kunfidenzjali skambjata jista’ jingħata lil riċerkaturi li jwettqu analiżi tal-istatistika għal finijiet xjentifiċi, b’konformità mal-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 223/2009, soġġett għall-approvazzjoni tal-NSAs tal-Istat Membru tal-esportazzjoni li jkun ipprovda d-data.

KAPITOLU VI

Skambju ta’ data kunfidenzjali għall-fini tal-istatistika Ewropea tan-negozju u l-kontijiet nazzjonali

Artikolu 16

Skambju ta’ data kunfidenzjali - klawżola ta’ abilitazzjoni

1.   L-iskambju ta’ data kunfidenzjali, li tinġabar jew tiġi kkompilata skont dan ir-Regolament, għandu jkun permess bejn l-NSAs tal-Istati Membri kkonċernati, il-banek ċentrali nazzjonali rispettivi tagħhom, il-BĊE u l-Kummissjoni (Eurostat) għal finijiet statistiċi biss, fejn l-iskambju jkun meħtieġ biex jissalvagwardja l-kwalità u l-komparabbiltà tal-istatistika Ewropea tan-negozju jew tal-kontijiet nazzjonali f’konformità mal-kunċetti u l-metodoloġija tar-Regolament (UE) Nru 549/2013.

2.   L-NSAs, il-banek ċentrali nazzjonali, il-Kummissjoni (Eurostat) u l-BĊE li jkunu kisbu data kunfidenzjali għandhom jittrattaw dik l-informazzjoni b’mod kunfidenzjali u għandhom jużawha esklużivament għal finijiet statistiċi f’konformità mal-Artikoli 20 sa 26 tar-Regolament (KE) Nru 223/2009.

KAPITOLU VII

Kwalità, trasmissjoni u disseminazzjoni

Artikolu 17

Kwalità

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw il-kwalità tal-istatistika Ewropea tan-negozju li tiġi trasmessa u tar-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju u tar-Reġistru EuroGroups.

2.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw il-kriterji tal-kwalità stabbiliti fl-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 223/2009.

3.   Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tivvaluta l-kwalità tad-data u tal-metadata trasmessa b’mod trasparenti u verifikabbli.

4.   Għall-finijiet tal-paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom jittrasmettu fuq bażi annwali dan li ġej lill-Kummissjoni (Eurostat):

(a)

rapporti dwar il-kwalità u l-metadata b’rabta mad-data trasmessa skont dan ir-Regolament;

(b)

rapporti dwar il-kwalità u l-metadata b’rabta mar-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju.

Fil-każ tal-istatistika pluriennali, il-perjodiċità tar-rapporti dwar il-kwalità u l-metadata msemmija fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun l-istess bħal tal-istatistika kkonċernata.

5.   Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tipprovdi lill-Istati Membri rapporti annwali dwar il-kwalità u l-metadata relatati mar-Reġistru EuroGroups.

6.   Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jispeċifikaw l-arranġamenti għal, il-kontenut ta’ u l-iskadenzi għat-trasmissjoni tar-rapporti dwar il-kwalità u l-metadata.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fil-Artikolu 23(2). Ma għandhomx jimponu spiża jew piż addizzjonali sinifikanti fuq l-Istati Membri jew ir-rispondenti.

Il-kontenut tar-rappurtar għandu jkun limitat għall-aktar aspetti importanti u essenzjali tal-kwalità.

7.   L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni (Eurostat) mill-aktar fis possibbli b’kull informazzjoni jew bidla rilevanti fir-rigward tal-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament li tinfluwenza l-kwalità tad-data trasmessa. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni (Eurostat) b’bidliet kbar fil-metodoloġija jew b’bidliet oħrajn li jaffettwaw il-kwalità tar-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju. L-informazzjoni għandha tingħata mill-aktar fis possibbli u mhux aktar tard minn sitt xhur wara li xi bidla bħal din tidħol fis-seħħ.

8.   Wara talba debitament motivata mill-Kummissjoni (Eurostat), l-Istati Membri għandhom jipprovdu l-informazzjoni addizzjonali meħtieġa biex tiġi evalwata l-kwalità tal-informazzjoni tal-istatistika, li m’għandhiex timponi spiża jew piż addizzjonali sinifikanti fuq l-Istati Membri jew fuq ir-rispondenti.

Artikolu 18

It-trasmissjoni tad-data u tal-metadata

1.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) id-data u l-metadata li jeżiġi dan ir-Regolament f’konformità mal-istandards għall-iskambju tad-data u tal-metadata. Meta d-data trasmessa tkun kunfidenzjali, il-valur reali jintbagħat b’sinjal li juri li hu soġġett għall-kunfidenzjalità u li ma jistax jixtered.

Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu dawn l-istandards kif ukoll proċedura għat-trasmissjoni tad-data u tal-metadata. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fil-Artikolu 23(2).

2.   Wara talba debitament motivata mill-Kummissjoni (Eurostat), l-Istati Membri għandhom iwettqu analiżi tal-istatistika tar-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju u jittrasmettu r-riżultati lill-Kummissjoni (Eurostat).

Il-Kummissjoni (Eurostattista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jispeċifikaw il-format u l-proċedura għat-trasmissjoni tar-riżultati ta’ tali analiżi tal-istatistika.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 23(2).

Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tiżgura li tali atti ta’ implimentazzjoni ma jimponux spiża jew piż addizzjonali sinifikanti fuq l-Istati Membri jew fuq ir-rispondenti.

3.   Wara talba debitament motivata mill-Kummissjoni (Eurostat), l-Istati Membri għandhom jipprovdu kwalunkwe informazzjoni rilevanti dwar l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament fl-Istati Membri. Tali talbiet tal-Kummissjoni ma għandhomx jimponu piż amministrattiv jew finanzjarju addizzjonali sinifikanti fuq l-Istati Membri.

Artikolu 19

Il-kunfidenzjalità dwar it-tixrid tal-istatistika dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti

Fuq talba biss ta’ importatur jew esportatur ta’ oġġetti, l-NSA għandha tiddeċiedi jekk ixxerridx ir-riżultati tal-istatistika relatati mal-importazzjonijiet jew l-esportazzjonijiet rispettivi mingħajr ebda emenda jew, wara talba motivata minn dak l-importatur jew esportatur, temenda r-riżultati tal-istatistika sabiex ikun impossibbli li jiġi identifikat dak l-importatur jew esportatur sabiex issir konformità mal-prinċipju tal-kunfidenzjalità tal-istatistika, f’konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 20(3) tar-Regolament (KE) Nru 223/2009.

KAPITOLU VIII

Studji pilota u finanzjament

Artikolu 20

Studji pilota

1.   Meta l-Kummissjoni (Eurostat) tidentifika l-ħtieġa għal rekwiżiti sinifikanti ġodda ta’ data jew titjib sinifikanti fis-settijiet tad-data koperti minn dan ir-Regolament, din tista’ tniedi studji pilota li jitwettqu mill-Istati Membri fuq bażi volontarja qabel ma ssir kwalunkwe ġabra ġdida ta’ data. Dawk l-istudji pilota jinkludu studji pilota dwar kummerċ internazzjonali fis-servizzi, proprjetà immobbli, indikaturi finanzjarji u ambjent u klima.

2.   Studji pilota bħal dawn għandhom jitwettqu sabiex janalizzaw ir-rilevanza u l-fattibbiltà li tinkiseb id-data. Ir-riżultati ta’ dawk l-istudji għandhom jiġu evalwati mill-Kummissjoni (Eurostat) f’kooperazzjoni mal-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati ewlenin. L-evalwazzjoni tar-riżultati għandha tqis il-benefiċċji u l-ispejjeż u l-piż addizzjonali għan-negozji u għall-NSAs li jkollhom it-titjib.

3.   Wara l-evalwazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha tħejji, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, rapport dwar is-sejbiet tal-istudji msemmija fil-paragrafu 1. Dak ir-rapport għandu jsir pubbliku.

4.   Il-Kummissjoni għandha tirrapporta sas-7 ta’ Jannar 2022 u kull sentejn minn hemm ’il quddiem dwar il-progress ġenerali li jkun sar fir-rigward tal-istudji pilota msemmija fil-paragrafu 1. Dawk ir-rapporti għandhom ikunu pubbliċi.

Il-Kummissjoni għandha, jekk ikun xieraq u filwaqt li tqis l-evalwazzjoni tar-riżultati msemmija fil-paragrafu 2, takkumpanja dawk ir-rapporti bi proposti għall-introduzzjoni ta’ rekwiżiti ġodda ta’ data.

Artikolu 21

Finanzjament

1.   Għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, l-Unjoni tista’ tipprovdi għajnuna finanzjarja lill-NSAs u lil awtoritajiet nazzjonali oħra li jissemmew fil-lista stabbilita skont l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 223/2009, għall-ispejjeż ta’:

(a)

l-iżvilupp jew l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti tad-data u l-ipproċessar tad-data fil-qasam tal-istatistika tan-negozju;

(b)

l-iżvilupp ta’ metodoloġiji bil-għan li jżidu l-kwalità jew inaqqsu l-ispejjeż u l-piż amministrattiv tal-ġbir u tal-produzzjoni tal-istatistika tan-negozju, u li jtejbu l-qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju;

(c)

l-iżvilupp ta’ metodoloġiji li għandhom l-għan li jnaqqsu l-piż amministrattiv u finanzjarju biex tiġi pprovduta l-informazzjoni meħtieġa mill-unitajiet ta’ rappurtar, b’mod partikolari l-SMEs;

(d)

il-parteċipazzjoni fl-istudji pilota msemmija fl-Artikolu 20;

(e)

l-iżvilupp jew titjib tal-proċessi, tas-sistemi tal-IT u ta’ funzjonijiet ta’ appoġġ simili bil-għan li jipproduċu statistika ta’ kwalità ogħla jew li jnaqqsu l-piż amministrattiv u finanzjarju.

2.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha tiġi pprovduta skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 99/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (26) u skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (27).

3.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni ma għandhiex taqbeż il-95 % tal-ispejjeż eliġibbli.

KAPITOLU IX

Dispożizzjonijiet finali

Artikolu 22

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati tingħata lill-Kummissjoni soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati msemmija fl-Artikolu 5(2) u (3), l-Artikolu 6(4) u l-Artikolu 12(2) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin mis-6 ta’ Jannar 2020. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport b’rabta mad-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa’ xhur qabel ma jintemm il-perjodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni sa mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.

3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 5(2) u (3), l-Artikolu 6(4), u l-Artikolu 12(2) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Din ma għandhiex taffettwa l-validità tal-atti delegati diġà fis-seħħ.

4.   Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-esperti maħtura minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

5.   Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah fl-istess waqt lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 5(2) jew (3), l-Artikolu 6(4), jew l-Artikolu12(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma ssir l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 23

Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandu jkollha l-assistenza tal-ESSC stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 223/2009. Dak il-Kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 24

Derogi

1.   Meta l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament jew tal-miżuri ta’ implimentazzjoni u l-atti delegati adottati skontu f’sistema nazzjonali tal-istatistika ta’ Stat Membru tkun teħtieġ adattamenti kbar, il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jagħtu derogi minnhom għal perjodu massimu ta’ tliet snin.

L-Istat Membru rilevanti għandu jippreżenta talba debitament motivata għal tali deroga lill-Kummissjoni fi żmien tliet xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-att ikkonċernat.

L-impatt ta’ tali derogi fuq il-komparabbiltà tad-data tal-Istati Membri jew fuq il-kalkolu tal-aggregati Ewropej rekwiżiti fil-ħin u rappreżentattivi għandu jinżamm f’livell minimu. Il-piż fuq ir-rispondenti għandu jitqies meta tingħata d-deroga.

2.   Fejn deroga li tikkonċerna l-oqsma li fihom twettqu studji pilota kif imsemmi fl-Artikolu 20 tibqa’ ġustifikata fl-aħħar tal-perjodu li għalih kienet ingħatat, il-Kummissjoni tista’ tadotta att ta’ implimentazzjoni li jagħti deroga ulterjuri għal perjodu massimu ta’ sena.

L-Istat Membru rilevanti għandu jippreżenta talba li tistipula r-raġunijiet u motivazzjonijiet dettaljati b’appoġġ għal din l-estensjoni, lill-Kummissjoni mhux iktar tard minn sitt xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ validità tad-deroga mogħtija skont il-paragrafu 1..

3.   L-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 23(2).

Artikolu 25

Tħassir

1.   Ir-Regolamenti (KE) Nru 48/2004, (KE) Nru 808/2004, (KE) Nru 716/2007, (KE) Nru 177/2008 u (KE) Nru 295/2008, id-Deċiżjoni Nru 1608/2003/KE u r-Regolament (KEE) Nru 3924/91 huma mħassra b’effett mill-1 ta’ Jannar 2021.

2.   Ir-Regolamenti (KE) Nru 638/2004 u (KE) Nru 471/2009 huma mħassra b’effett mill-1 ta’ Jannar [2022].

3.   Ir-Regolament (KE) Nru 1165/98 huwa mħassar b’effett mill-1 ta’ Jannar 2024.

4.   Il-paragrafi 1, 2 u 3 huma mingħajr preġudizzju għall-obbligi stabbiliti f’dawk l-atti legali li jikkonċernaw it-trasmissjoni ta’ data u metadata, inkluż rapporti ta’ kwalità, fir-rigward ta’ perjodi ta’ referenza li jaqgħu, kompletament jew parzjalment, qabel id-dati rispettivi stabbiliti f’dawk il-paragrafi.

5.   Ir-referenzi għall-atti mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 26

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Dan għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2021.

3.   Madankollu, l-Artikolu 5(2), (3) u (4), u l-Artikoli 11 sa 15 għandhom japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2022.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, is-27 ta’ Novembru 2019.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

D. M. SASSOLI

Għall-Kunsill

Il-President

T. TUPPURAINEN


(1)  ĠU C 77, 1.3.2018, p. 2.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ April 2019 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2019.

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 177/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Frar 2008 li jistabbilixxi qafas komuni għar-reġistri kummerċjali għall-finijiet tal-istatistika u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2186/93 (ĠU L 61, 5.3.2008, p. 6).

(4)  Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta’ intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36) (mhux disponibbli bil-Malti).

(5)  Id-Deċiżjoni Nru 1297/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar Programm għall-Modernizzazzjoni tal-Istatistika Ewropea tal-Intrapriża u l-Kummerċ (MEETS), (ĠU L 340, 19.12.2008, p. 76).

(6)  Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolament (KE, Euratom) Nru 1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trażmissjoni ta’ data soġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 dwar Statistika tal-Komunità u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom li tistabbilixxi Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164).

(7)  Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).

(8)  Ir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 174, 26.6.2013, p. 1).

(9)  ĠU C 238, 6.7.2018, p. 28.

(10)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

(11)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(12)  Ir-Regolament (KE) Nru 48/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Diċembru 2003 dwar il-produzzjoni ta’ statistika Komunitarja annwali rigward l-industrija tal-azzar għas-snin ta’ referenza 2003-2009 (ĠU L 7, 13.1.2004, p. 1).

(13)  Ir-Regolament (KE) 638/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 fuq l-istatistiċi Komunitarji rigward il-kummerċ ta’ merkanzija bejn Stati Membri u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3330/91 (ĠU L 102, 7.4.2004, p. 1).

(14)  Ir-Regolament (KE) Nru 808/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar l-istatistiċi tal-Komunità dwar is-soċjetà tal-informazzjoni (ĠU L 143, 30.4.2004, p. 49)

(15)  Ir-Regolament (KE) Nru 716/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2007 dwar l-istatistika tal-Komunità fuq l-istruttura u l-attività tal-affiljati barranin (ĠU L 171, 29.6.2007, p. 17).

(16)  Ir-Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 dwar statistika strutturali kummerċjali (ĠU L 97, 9.4.2008, p. 13).

(17)  Ir-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma’ pajjiżi li mhumiex membri u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/95 (ĠU L 152, 16.6.2009, p. 23).

(18)  Id-Deċiżjoni Nru 1608/2003/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Lulju 2003 li tirrigwarda l-produzzjoni u l-iżvilupp tal-istatistika Komunitarja dwar ix-xjenza u t-teknoloġija (ĠU L 230, 16.9.2003, p. 1).

(19)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3924/91 tad-19 ta’ Diċembru 1991 dwar it-twaqqif ta’ stħarriġ fil-Komunità dwar il-produzzjoni industrijali (ĠU L 374, 31.12.1991, p. 1)

(20)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1165/98 tad-19 ta’ Mejju 1998 li jikkonċerna l-istatistika għal żmien qasir (ĠU L 162, 5.6.1998, p. 1).

(21)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(22)  Ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta’ attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi tal-istatistika (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).

(23)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) nru 696/93 tal-15 ta’ Marzu 1993 dwar l-unitajiet ta’ l-istatistika għall-osservazzjoni u l-analiżi tas-sistema ta’ produzzjoni fil-Komunità (ĠU L 76, 30.3.1993, p. 1).

(24)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1).

(25)  Ir-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Jannar 2005 dwar l-istatistika tal-Komunità fuq il-bilanċ ta’ pagamenti, kummerċ internazzjonali f’servizzi u investiment dirett barrani (ĠU L 35, 8.2.2005, p. 23).

(26)  Ir-Regolament (UE) Nru 99/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 15 ta’ Jannar 2013 dwar il-programm statistiku Ewropew tal-2013-2017 (ĠU L 39, 9.2.2013, p. 12).

(27)  Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104).


ANNESS I

TEMI LI GĦANDHOM JIĠU KOPERTI

Dominju 1. Statistika tan-negozju fuq żmien qasir

Temi

Temi fid-dettall

Popolazzjoni tan-negozju

Avvenimenti demografiċi tan-negozju

Inputs lavorattivi

Impjiegi

Sigħat maħduma

Spejjeż lavorattivi

Prezzijiet

Prezzijiet tal-importazzjoni

Prezzijiet tal-produtturi

Outputs u prestazzjoni

Produzzjoni

Volum tal-bejgħ

Fatturat nett

Proprjetà immobbli

Proprjetà immobbli

Dominju 2. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiż

Temi

Temi fid-dettall

Popolazzjoni tan-negozju

Popolazzjoni ta’ intrapriżi attivi

Avvenimenti demografiċi tan-negozju (twelid, imwiet, sopravivenzi)

Intrapriżi kkontrollati mill-barranin

Intrapriżi kkontrollati mill-barranin u affiljati domestiċi

Popolazzjoni ta’ intrapriżi involuti fil-kummerċ internazzjonali

Inputs lavorattivi

Impjiegi

Impjiegi marbutin ma’ avvenimenti demografiċi tan-negozju (twelid, imwiet, sopravivenzi)

Impjiegi f’intrapriżi kkontrollati mill-barranin

Impjiegi f’intrapriżi kkontrollati mill-barranin u affiljati domestiċi

Sigħat maħduma

Spejjeż lavorattivi

Spejjeż lavorattivi f’intrapriżi kkontrollati mill-barranin

Inputs tar-riċerka u l-iżvilupp

Nefqa tar-riċerka u l-iżvilupp

Impjiegi fir-riċerka u l-iżvilupp

Nefqa tar-riċerka u l-iżvilupp f’intrapriżi kkontrollati mill-barranin

Impjiegi fir-riċerka u l-iżvilupp f’intrapriżi kkontrollati mill-barranin

Riċerka u żvilupp iffinanzjati pubblikament

Xiri

Xiri ta’ oġġetti u servizzi

Bidla fil-ħażna tal-oġġetti

Xiri ta’ oġġetti u servizzi f’intrapriżi kkontrollati mill-barranin

Importazzjonijiet minn intrapriżi

Outputs u prestazzjoni

Fatturat nett

Marġni gross fuq l-oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid

Valur tal-output

Valur miżjud

Surplus operatorju gross

Fatturat nett ta’ intrapriżi kkontrollati mill-barranin

Valur tal-output ta’ intrapriżi kkontrollati mill-barranin

Valur miżjud ta’ intrapriżi kkontrollati mill-barranin

Fatturat nett ta’ intrapriżi kkontrollati mill-barranin u affiljati domestiċi

Produzzjoni industrijali

Esportazzjonijiet mill-intrapriżi

Investimenti

Investiment gross

Investiment gross minn intrapriżi kkontrollati mill-barranin

Innovazzjoni

Innovazzjoni

Użu tal-ICT u kummerċ elettroniku

Użu tal-ICT u kummerċ elettroniku

Dominju 3. Statistika reġjonali tan-negozju

Temi

Temi fid-dettall

Popolazzjoni tan-negozju

Popolazzjoni skont ir-reġjun

Avvenimenti demografiċi tan-negozju skont ir-reġjun (twelid, imwiet, sopravivenzi)

Inputs lavorattivi

Impjiegi skont ir-reġjun

Impjiegi marbutin ma’ avvenimenti demografiċi tan-negozju skont ir-reġjun (twelid, imwiet, sopravivenzi)

Spejjeż lavorattivi skont ir-reġjun

Inputs tar-riċerka u l-iżvilupp

Nefqa tar-riċerka u l-iżvilupp skont ir-reġjun

Impjiegi fir-riċerka u l-iżvilupp skont ir-reġjun

Dominju 4. Statistika dwar l-attivitajiet internazzjonali

Temi

Temi fid-dettall

Popolazzjoni tan-negozju

Popolazzjoni ta’ intrapriżi barra mill-pajjiż kkontrollati minn unitajiet istituzzjonali residenti fil-pajjiż li qed jirrapporta

Inputs lavorattivi

Impjiegi f’intrapriżi barra mill-pajjiż kkontrollati minn unitajiet istituzzjonali residenti fil-pajjiż li qed jirrapporta

Spejjeż lavorattivi f’intrapriżi barra mill-pajjiż kkontrollat minn unitajiet istituzzjonali residenti fil-pajjiż li qed jirrapporta

Investimenti

Investiment gross minn intrapriżi barra mill-pajjiż kkontrollati minn unitajiet istituzzjonali residenti fil-pajjiż li qed jirrapporta

Outputs u prestazzjoni

Fatturat nett ta’ intrapriżi barra mill-pajjiż kkontrollati minn unitajiet istituzzjonali residenti fil-pajjiż li qed jirrapporta

Kummerċ internazzjonali tal-oġġetti

Kummerċ intra-Unjoni tal-oġġetti

Kummerċ extra-Unjoni tal-oġġetti

Kummerċ internazzjonali tas-servizzi

Importazzjoni ta’ servizzi

Esportazzjonijiet ta’ servizzi

Servizzi nett

Katini tal-valur globali

Katini tal-valur globali


ANNESS II

PERJODIĊITÀ, PERJODU TA' REFERENZA U UNITÀ TAL-ISTATISTIKA TAT-TEMI

Dominju 1. Statistika tan-negozju fuq żmien qasir

Temi

Perjodiċità

Perjodu ta’ referenza

Unità tal-istatistika

Popolazzjoni tan-negozju

trimestrali

trimestru

unita’ legali

Inputs lavorattivi

trimestrali (ta’ kull xahar fakultattiv)

trimestru (xahar fakultattiv)

UAE

Prezzijiet

ta’ kull xahar

bl-eċċezzjonijiet li ġejjin

– prezzijiet tal-produzzjoni tas-servizzi u prezzijiet tal-produzzjoni għal bini residenzjali ġdid: trimestrali

xahar

bl-eċċezzjonijiet li ġejjin

– prezzijiet tal-produzzjoni tas-servizzi u prezzijiet tal-produzzjoni għal bini residenzjali ġdid: trimestru (xahar fakultattiv)

UAE

bl-eċċezzjoni li ġejja

– prezzijiet ta’ importazzjoni: mhux applikabbli

Outputs u prestazzjoni

ta’ kull xahar

bl-eċċezzjoni li ġejja

– pajjiżi żgħar għat-Taqsima F tan-NACE: trimestrali (ta’ kull xahar fakultattiv)

xahar

bl-eċċezzjoni li ġejja

– pajjiżi żgħar għat-Taqsima F tan-NACE: trimestru (xahar fakultattiv)

UAE

 

ta’ kull xahar; trimestrali għal pajjiżi * żgħar għat-Taqsima F tan-NACE

*Kif speċifikat fl-atti ta’ implimentazzjoni skont l-Artikolu 7(1).

 

 

Proprjetà immobbli

trimestrali (ta’ kull xahar fakultattiv)

trimestru (ta’ kull xahar fakultattiv)

mhux applikabbli

Dominju 2. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiż

Temi

Perjodiċità

Perjodu ta’ referenza

Unità tal-istatistika

Popolazzjoni tan-negozju

annwali

sena kalendarja

intrapriża

Inputs lavorattivi

annwali

sena kalendarja

intrapriża

Inputs tar-R&Ż

biennali

bl-eċċezzjonijiet li ġejjin

– tqassim skont is-settur tal-prestazzjoni tan-nefqa fir-riċerka u fl-iżvilupp intramurali, il-persunal tar-riċerka u l-iżvilupp u l-għadd ta’ riċerkaturi kif ukoll għall-allokazzjonijiet baġitarji tal-gvern għar-R&Ż (GBARD) u għall-finanzjament pubbliku nazzjonali għar-riċerka u l-iżvilupp ikkoordinati b’mod transnazzjonali: annwali

sena kalendarja

intrapriża għas-settur tal-intrapriżi tan-negozju

unità istituzzjonali għas-setturi l-oħrajn

Xiri

annwali

bl-eċċezzjoni li ġejja

– pagamenti lis-sottokuntratturi: kull tliet snin

sena kalendarja

intrapriża

Outputs u prestazzjoni

annwali

bl-eċċezzjonijiet li ġejjin

– tqassim tal-fatturat nett skont il-prodott kif ukoll skont ir-residenza tal-klijent għall-attivitajiet tan-NACE 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 u 73.2: biennali

– Fatturat nett mill-agrikoltura, il-forestrija, is-sajd u l-attivitajiet industrijali, il-Fatturat nett mill-attivitajiet industrijali, il-Fatturat nett mill-attivitajiet industrijali għajr il-kostruzzjoni, il-Fatturat nett mill-kostruzzjoni, il-Fatturat nett mill-attivitajiet tas-servizzi, il-Fatturat nett mill-attivitajiet kummerċjali tax-xiri u l-bejgħ mill-ġdid u mill-attivitajiet intermedjarji, il-Fatturat Nett mill-bini u l-Fatturat nett mill-inġinerija ċivili: kull ħames snin

– dħul mis-sottokuntrattar: kull tliet snin

sena kalendarja

intrapriża

bl-eċċezzjonijiet li ġejjin

– produzzjoni mibjugħa, produzzjoni taħt operazzjonijiet sottokuntrattati u produzzjoni attwali: UAE

Investimenti

annwali

bl-eċċezzjoni li ġejja

– investiment f’assi mhux tanġibbli: kull tliet snin

sena kalendarja

intrapriża

Innovazzjoni

biennali

il-perjodu ta’ referenza huwa perjodu ta’ tliet snin qabel tmiem kull sena pari kalendarja

intrapriża

użu tal-ICT u kummerċ elettroniku

annwali

is-sena kalendarja tal-adozzjoni tal-att ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxi l-varjabbli;

sena kalendarja wara s-sena tal-adozzjoni tal-att ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxi l-varjabbli għall-elementi varjabbli l-oħra

intrapriża

Dominju 3. Statistika reġjonali tan-negozju

Temi

Perjodiċità

Perjodu ta’ referenza

Unità tal-istatistika

Popolazzjoni tan-negozju

annwali

sena kalendarja

intrapriża

bl-eċċezzjoni li ġejja

– numru ta’ unitajiet lokali (fakultattiv għat-Taqsima K tan-NACE): unità lokali

Inputs lavorattivi

annwali

sena kalendarja

intrapriża

bl-eċċezzjonijiet li ġejjin

– numru ta’ impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom f’unitajiet lokali, pagi u salarji f’unitajiet lokali: unità lokali

Inputs tar-riċerka u l-iżvilupp

biennali

sena kalendarja

intrapriża għas-settur tal-intrapriża tan-negozju; unità istituzzjonali għas-setturi l-oħrajn

Dominju 4. Statistika dwar l-attivitajiet internazzjonali

Temi

Perjodiċità

Perjodu ta’ referenza

Unità tal-istatistika

Popolazzjoni tan-negozju

annwali

sena kalendarja

intrapriża

Inputs lavorattivi

annwali

sena kalendarja

intrapriża

Investimenti

annwali

sena kalendarja

intrapriża

Outputs u prestazzjoni

annwali

sena kalendarja

intrapriża

Kummerċ internazzjonali tal-oġġetti

ta’ kull xahar

bl-eċċezzjoni li ġejja

– biennali għat-tqassim kombinat skont il-prodott u l-munita tal-fatturazzjoni, għall-importazzjoni u għall-esportazzjoni extra-Unjoni tal-oġġetti

irid jiġi speċifikat fl-atti ta’ implimentazzjoni skont il-punt (j) tal-Artikolu 7(1)

mhux applikabbli

Kummerċ internazzjonali tas-servizzi

annwali

bl-eċċezzjoni li ġejja

– tqassim tal-ewwel livell tas-servizzi: trimestrali

sena kalendarja

bl-eċċezzjoni li ġejja

– tqassim tal-ewwel livell tas-servizzi: trimestru

mhux applikabbli

Katini tal-valur globali

kull tliet snin

tliet snin kalendarji; is-sena ta’ referenza t u l-perjodu ta’ referenza t-2 sa t

intrapriża


ANNESS III

ELEMENTI TAL-QAFAS EWROPEW GĦAR-REĠISTRI TAL-ISTATISTIKA TAN-NEGOZJU

Parti A: Irreġistra t-temi fid-dettall u identifikatur uniku

1.

L-unitajiet elenkati fir-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju u fir-Reġistru EuroGroups kif imsemmi fl-Artikolu 2 ta’ dan ir-Regolament għandhom jingħarfu bin-numru tal-identità u bit-temi fid-dettall speċifikati fil-Parti C.

2.

L-unitajiet elenkati fir-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju u fir-Reġistru EuroGroups għandhom jingħarfu b’mod uniku bin-numru tal-identità biex jiffaċilita r-rwol tal-infrastruttura tal-qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju. Dawk in-numri tal-identità ser jiġu pprovduti mill-NSAs. In-numri tal-identità tal-unitajiet legali u tal-gruppi multinazzjonali ta’ intrapriżi rilevanti għar-Reġistru EuroGroups ser jiġu pprovduti mill-Kummissjoni (Eurostat). Għall-finijiet nazzjonali, l-NSAs jistgħu jżommu numru tal-identità addizzjonali fir-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju.

Parti B: Referenza taż-żmien u l-perjodiċità

3.

Ir-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju u r-Reġistru EuroGroups għandhom ikunu aġġornati permezz ta’ żidiet u tneħħijiet mill-inqas kull sena.

4.

Il-frekwenza tal-aġġornamenti għandha tiddependi fuq it-tip ta’ unità, il-varjabbli kkunsidrat, id-daqs tal-unità u s-sors li ġeneralment jintuża għall-aġġornament.

5.

L-Istati Membri għandhom jagħmlu kopja kull sena li tkun tirrifletti l-istat tar-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju fi tmiem is-sena, u jerfgħu dik il-kopja għal mill-anqas 30 sena għall-finijiet ta’ analiżi. Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tagħmel kopja kull sena li tkun tirrifletti l-istat tar-Reġistru EuroGroups fi tmiem is-sena, u terfa’ dik il-kopja għal mill-anqas 30 sena għall-finijiet ta’ analiżi.

Parti C: Temi fid-dettall għar-reġistri tan-negozju

Għall-unitajiet rispettivi ddefiniti fl-Artikolu 2 ta’ dan ir-Regolament, ir-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju u r-Reġistru EuroGroups għandu jkun fihom dawn it-temi fid-dettall għal kull unità.

UNITAJIET

TEMI FID-DETTALL

1. UNITAJIET LEGALI

Identifikazzjoni

Avvenimenti demografiċi

Parametri ta’ stratifikazzjoni

Rabtiet mal-intrapriżi

Rabtiet ma’ reġistri oħra

Rabta mal-grupp ta’ intrapriżi

Kontroll tal-unitajiet

Sjieda tal-unitajiet

2. GRUPPI TA' INTRAPRIŻI

Identifikazzjoni

Avvenimenti demografiċi

Parametri ta’ stratifikazzjoni u varjabbli ekonomiċi

3. INTRAPRIŻA

Identifikazzjoni

Rabta ma’ unitajiet oħra

Avvenimenti demografiċi

Parametri ta’ stratifikazzjoni u varjabbli ekonomiċi

4. UNITÀ LOKALI

Identifikazzjoni

Avvenimenti demografiċi

Parametri ta’ stratifikazzjoni u varjabbli ekonomiċi

Rabtiet ma’ unitajiet u reġistri oħra

5. TIP TA' UNITÀ TAL-ATTIVITÀ

jekk koperti bħala unità statistika f’konformità mal-punt (c) tal-Artikolu 2(3)

Identifikazzjoni

Avvenimenti demografiċi

Parametri ta’ stratifikazzjoni u varjabbli ekonomiċi

Rabtiet ma’ unitajiet u reġistri oħra


ANNESS IV

TEMI FID-DETTALL U VARJABBLI GĦALL-ISKAMBJU TA' DATA KUNFIDENZJALI GĦALL-FINIJIET TAL-QAFAS EWROPEW GĦAR-REĠISTRI TAL-ISTATISTIKA TAN-NEGOZJU

Il-punti mmarkati “kondizzjonali” huma obbligatorji jekk disponibbli fl-Istati Membri u l-punti mmarkati “fakultattiv” huma rrakkomandati.

1.   

Data li għandha tiġi trasmessa mill-NSAs kompetenti lill-Kummissjoni (Eurostat) u li tista’ tiġi skambjata bejn l-NSAs kompetenti (l-Artikolu 10(1) u (2))

Unitajiet

Temi fid-Dettall

Varjabbli

Unità Legali

Identifikazzjoni

Varjabbli ta’ identifikazzjoni

 

Avvenimenti demografiċi

Id-data ta’ inkorporazzjoni għal persuni ġuridiċi jew id-data tar-rikonoxximent uffiċjali bħala operatur ekonomiku għal persuni fiżiċi

Data li fiha l-unità legali waqfet

 

Parametri ta’ stratifikazzjoni

Forma ġuridika

Status ta’ attività ġuridika

Sinjal għall-fergħat fis-sens tal-punt 18.12 tal-Kapitolu 18 tal-Anness A għar-Regolament (UE) Nru 549/2013 (kondizzjonali)

Sinjal għall-entitajiet bi skop speċjali fis-sens tal-punti 2.17 sa 2.20 tal-Kapitolu 2 tal-Anness A għar-Regolament (UE) Nru 549/2013 (fakultattiv)

 

Kontroll tal-unitajiet

Varjabbli ta’ identifikazzjoni tal-unità legali li hija kkontrollata jew li tikkontrolla

 

Sjieda tal-unitajiet

Varjabbli ta’ identifikazzjoni tal-unità li hija l-proprjetà jew li għandha s-sjieda

Ishma (%) ta’ unità jew unitajiet legali residenti li huma proprjetà tal-unità legali (kondizzjonali)

Ishma (%) ta’ unità jew unitajiet legali residenti, li għandhom is-sjieda tal-unità legali (kondizzjonali)

Ishma (%) ta’ unità jew unitajiet legali mhux residenti li huma proprjetà tal-unità legali (kondizzjonali)

Ishma (%) ta’ unità jew unitajiet legali mhux residenti, li għandhom is-sjieda tal-unità legali (kondizzjonali)

Data tal-bidu u l-għeluq tal-ishma (kondizzjonali)

Grupp ta’ intrapriżi

Identifikazzjoni

Varjabbli ta’ identifikazzjoni

 

Parametri ta’ stratifikazzjoni u varjabbli ekonomiċi

Kodiċi tal-attività ewlenija tal-grupp ta’ intrapriżi f’livell ta’ żewġ numri tan-NACE

Attivitajiet sekondarji tal-grupp ta’ intrapriżi f’livell ta’ żewġ numri tan-NACE (fakultattiv)

Numru ta’ impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom (kondizzjonali)

Fatturat nett (kondizzjonali)

Total tal-assi tal-gruppi ta’ intrapriżi (kondizzjonali)

Pajjiżi fejn jinsabu intrapriżi jew unitajiet lokali mhux residenti (fakultattiv)

Intrapriża

Identifikazzjoni

Varjabbli ta’ identifikazzjoni

 

Rabta ma’ unitajiet oħra

Numru(i) tal-identità tal-unità jew unitajiet legali li hija magħmula minnha/hom l-intrapriża

Numru tal-identità tal-grupp ta’ intrapriżi li tappartjeni għalih l-intrapriża

 

Avvenimenti demografiċi

Id-data tal-bidu tal-attivitajiet

Id-data tat-tmiem finali tal-attivitajiet

 

Parametri ta’ stratifikazzjoni u varjabbli ekonomiċi

Kodiċi tal-attività ewlenija tal-intrapriża f’livell ta’ żewġ numri tan-NACE

Numru ta’ impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom (kondizzjonali)

Numru ta’ impjegati

Fatturat nett

Settur istituzzjonali u sottosettur fis-sens tar-Regolament (UE) No 549/2013

2.   

Data li għandha tiġi trasmessa mill-Kummissjoni (Eurostat) lill-NSAs kompetenti u li tista’ tiġi skambjata bejn il-Kummissjoni (Eurostat) u l-banek ċentrali kompetenti f’każ ta’ awtorizzazzjoni (l-Artikolu 10(2) u (4))

Unitajiet

Temi fid-dettall

Varjabbli

Unitajiet Legali

Identifikazzjoni

Varjabbli ta’ identifikazzjoni

 

Avvenimenti demografiċi

Id-data ta’ inkorporazzjoni għal persuni ġuridiċi jew id-data tar-rikonoxximent uffiċjali bħala operatur ekonomiku għal persuni fiżiċi

Data li fiha l-unità legali waqfet

 

Parametri ta’ stratifikazzjoni

Forma ġuridika

Status ta’ attività ġuridika

Sinjal għall-fergħat fis-sens tal-punt 18.12 tal-Kapitolu 18 tal-Anness A għar-Regolament (UE) Nru 549/2013 (kondizzjonali)

Sinjal għall-entitajiet bi skop speċjali fis-sens tal-punti 2.17 sa 2.20 tal-Kapitolu 2 tal-Anness A għar-Regolament (UE) Nru 549/2013 (fakultattiv)

 

Rabtiet mal-intrapriżi

Varjabbli ta’ identifikazzjoni tal-intrapriża/i li għaliha tappartjeni l-unità

Data tal-assoċjazzjoni mal-intrapriża/i (kondizzjonali)

Data tas-separazzjoni mill-intrapriża/i (kondizzjonali)

 

Rabtiet ma’ reġistri oħra

Rabtiet ma’ reġistri oħra

 

Rabta mal-grupp ta’ intrapriżi

Varjabbli ta’ identifikazzjoni tal-grupp ta’ intrapriżi li tappartjeni għalih l-unità

Data tal-assoċjazzjoni mal-grupp ta’ intrapriżi

Data tas-separazzjoni mill-grupp ta’ intrapriżi

 

Kontroll tal-unitajiet

Varjabbli ta’ identifikazzjoni tal-unità legali li hija kkontrollata jew li tikkontrolla

 

Sjieda tal-unitajiet

Varjabbli ta’ identifikazzjoni tal-unità li hija l-proprjetà jew li għandha s-sjieda

Ishma (%) ta’ unità jew unitajiet legali residenti li huma proprjetà tal-unità legali (kondizzjonali)

Ishma (%) ta’ unità jew unitajiet legali residenti, li għandhom is-sjieda tal-unità legali (kondizzjonali)

Ishma (%) ta’ unità jew unitajiet legali mhux residenti li huma proprjetà tal-unità legali (kondizzjonali)

Ishma (%) ta’ unità jew unitajiet legali mhux residenti, li għandhom is-sjieda tal-unità legali (kondizzjonali)

Data tal-bidu u l-għeluq tal-ishma (kondizzjonali)

Grupp ta’ intrapriżi

Identifikazzjoni

Varjabbli ta’ identifikazzjoni

 

Avvenimenti demografiċi

Data tal-bidu tal-grupp ta’ intrapriżi

Data tat-waqfien tal-grupp ta’ intrapriżi

 

Parametri ta’ stratifikazzjoni u varjabbli ekonomiċi

Kodiċi tal-attività ewlenija tal-grupp ta’ intrapriżi f’livell ta’ żewġ numri tan-NACE

Attivitajiet sekondarji tal-grupp ta’ intrapriżi f’livell ta’ żewġ numri tan-NACE (fakultattiv)

Numru ta’ impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom (kondizzjonali)

Fatturat nett (kondizzjonali)

Total tal-assi tal-gruppi ta’ intrapriżi (kondizzjonali)

Pajjiżi fejn jinsabu intrapriżi jew unitajiet lokali mhux residenti (fakultattiv)

Intrapriża

Identifikazzjoni

Varjabbli ta’ identifikazzjoni

 

Rabta ma’ unitajiet oħra

Numru(i) tal-identità tal-unità jew unitajiet legali li hija magħmula minnha/hom l-intrapriża

Numru tal-identità tal-grupp tal-intrapriżi multinazzjonali jew nazzjonali, li tappartjeni għalih l-intrapriża

 

Avvenimenti demografiċi

Id-data tal-bidu tal-attivitajiet

Id-data tat-tmiem finali tal-attivitajiet

 

Parametri ta’ stratifikazzjoni u varjabbli ekonomiċi

Kodiċi tal-attività ewlenija tal-grupp ta’ intrapriżi f’livell ta’ erba’ numri tan-NACE

Attivitajiet sekondarji tal-grupp ta’ intrapriżi f’livell ta’ erba’ numri tan-NACE (kondizzjonali)

Numru ta’ impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom

Numru ta’ impjegati

Numru ta’ impjegati f’ekwivalenti ta’ full time (fakultattiv)

Fatturat nett

Settur istituzzjonali u sottosettur fis-sens tar-Regolament (UE) No 549/2013

3.   

Skambji ta’ data dwar unitajiet legali inkorporati għal finijiet ta’ identifikazzjoni (l-Artikolu 10(3))

3.1.

Data għandha tiġi trasmessa mill-NSAs kompetenti lill-Kummissjoni (Eurostat) dwar unitajiet legali inkorporati residenti

Unitajiet

Temi fid-dettall

Varjabbli

Unità Legali

Identifikazzjoni

Varjabbli ta’ identifikazzjoni

 

Avvenimenti demografiċi

Id-data ta’ inkorporazzjoni għal persuni ġuridiċi jew id-data tar-rikonoxximent uffiċjali bħala operatur ekonomiku għal persuni fiżiċi

Id-daata li fiha l-unità legali waqfet

 

Parametri ta’ stratifikazzjoni

Forma ġuridika

Status ta’ attività ġuridika

Sinjal għall-fergħat fis-sens tal-punt 18,12 tal-Kapitolu 18 tal-Anness A għar-Regolament (UE) Nru 549/2013 (kondizzjonali)

3.2.

Data li għandha tiġi trasmessa mill-NSAs kompetenti lill-Kummissjoni (Eurostat) dwar unitajiet legali inkorporati residenti

Unitajiet

Temi fid-dettall

Varjabbli

Unità Legali

Identifikazzjoni

Varjabbli ta’ identifikazzjoni

 

Avvenimenti demografiċi

Id-data ta’ inkorporazzjoni għal persuni ġuridiċi jew id-data tar-rikonoxximent uffiċjali bħala operatur ekonomiku għal persuni fiżiċi

Data li fiha l-unità legali waqfet

 

Parametri ta’ stratifikazzjoni

Forma ġuridika (fakultattiv)

Status ta’ attività ġuridika

Sinjal għall-fergħat fis-sens tal-punt 18.12 tal-Kapitolu 18 tal-Anness A għar-Regolament (UE) Nru 549/2013 (kondizzjonali)

3.3.

Data li għandha tiġi trasmessa mill-Kummissjoni (Eurostat) lill-NSAs kompetenti dwar unitajiet legali inkorporati

Unitajiet

Temi fid-dettall

Varjabbli

Unitajiet Legali

Identifikazzjoni

Varjabbli ta’ identifikazzjoni

 

Avvenimenti demografiċi

Id-data ta’ inkorporazzjoni għal persuni ġuridiċi jew id-data tar-rikonoxximent uffiċjali bħala operatur ekonomiku għal persuni fiżiċi

Id-data li fiha l-unità legali waqfet

 

Parametri ta’ stratifikazzjoni

Forma ġuridika

Status ta’ attività ġuridika

Sinjal għall-fergħat fis-sens tal-punt 18.12 tal-Kapitolu 18 tal-Anness A għar-Regolament (UE) Nru 549/2013 (kondizzjonali)


ANNESS V

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-awtoritajiet tat-taxxa responsabbli f’kull Stat Membru lill-NSA kif imsemmi fl-Artikolu 5(2)

(a)

informazzjoni minn denunzji tal-VAT fuq persuni taxxabbli jew persuni ġuridiċi mhux taxxabbli li ddikjaraw, għall-perjodu inkwistjoni, provvisti intra-Unjoni ta’ oġġetti skont il-punt (a) tal-Artikolu 251 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE jew akkwist intra-Unjoni ta’ oġġetti skont il-punt (c) tal-Artikolu 251 ta’ dik id-Direttiva;

(b)

informazzjoni minn dikjarazzjonijiet ta’ rikapitolazzjoni dwar provvisti intra-Unjoni miġbura mid-dikjarazzjonijiet ta’ rikapitolazzjoni tal-VAT skont l-Artikoli 264 u 265 tad-Direttiva 2006/112/KE;

(c)

informazzjoni dwar akkwisti intra-Unjoni kkomunikati mill-Istati Membri l-oħra kollha skont l-Artikolu 21(2) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 904/2010 (1).


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 904/2010 tas-7 ta’ Ottubru 2010 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva u l-ġlieda kontra l-frodi fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 268, 12.10.2010, p. 1).


ANNESS VI

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-awtoritajiet tat-taxxa responsabbli f’kull Stat Membru lill-NSA kif imsemmi fl-Artikolu 5(3)

(a)

informazzjoni li tidentifika l-persuna li twettaq esportazzjoni intra-Unjoni u importazzjoni intra-Unjoni ta’ oġġetti koperti mill-proċeduri doganali ta’ proċessar attiv;

(b)

id-data tar-reġistrazzjoni u tal-identifikazzjoni tal-operaturi ekonomiċi prevista fid-dispożizzjonijiet doganali tal-Unjoni disponibbli fis-sistema elettronika fir-rigward tan-numru EORI kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 (1),

(c)

ir-rekords dwar l-importazzjoni u l-esportazzjoni minn dikjarazzjonijiet doganali li ġew aċċettati jew li kienu soġġetti għal deċiżjonijiet mill-awtoritajiet doganali nazzjonali u:

(i)

li ġew irreġistrati għandhom; jew

(ii)

li d-dikjarazzjoni supplimentari għalihom hija, f’konformità mal-Artikolu 225 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2015/2447, disponibbli għalihom permezz ta’ aċċess elettroniku dirett fis-sistema tad-detentur tal-awtorizzazzjoni.


(1)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 tal-24 ta’ Novembru 2015 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 343, 29.12.2015, p. 558).


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

17.12.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/36


Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2153

tas-16 ta’ Diċembru 2019

dwar it-tariffi u l-imposti applikati mill-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea, u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 319/2014

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2018 dwar regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2111/2005, (KE) Nru 1008/2008, (UE) Nru 996/2010, (UE) Nru 376/2014 u d-Direttivi 2014/30/UE u 2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 552/2004 u (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 (1) u, b’mod partikolari, l-Artikolu 126(4) tiegħu,

Wara li kkonsultat mal-Bord tat-Tmexxija tal-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea,

Billi:

(1)

F’konformità mar-Regolament (UE) 2018/1139, id-dħul tal-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (l-Aġenzija) jinkludi, fost l-oħrajn, it-tariffi mħallsa minn applikanti għal, u d-detenturi ta’, ċertifikati maħruġa mill-Aġenzija, u minn persuni li għandhom dikjarazzjonijiet irreġistrati mal-Aġenzija, u l-imposti għal pubblikazzjonijiet, trattament tal-appelli, taħriġ u kwalunkwe servizz ieħor ipprovdut mill-Aġenzija.

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 319/2014 (2) stabbilixxa t-tariffi u l-imposti li għandhom jiġu applikati mill-Aġenzija. Madankollu, it-tariffi jeħtieġ li jiġu aġġustati sabiex jinkiseb l-irkupru tal-ispejjeż, filwaqt li tiġi evitata akkumulazzjoni sinifikanti ta’ bilanċ favorevoli, f’konformità mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 126(2) tar-Regolament (UE) 2018/1139.

(3)

F’dan ir-rigward, jenħtieġ li jitqiesu l-previżjonijiet tal-Aġenzija fir-rigward tal-ammont ta’ xogħol tagħha, l-ispejjeż relatati u fatturi rilevanti oħrajn.

(4)

Jenħtieġ li t-tariffi u l-imposti previsti f’dan ir-Regolament jiġu stabbiliti b’mod trasparenti, ġust, mhux diskriminatorju u uniformi.

(5)

Mingħajr preġudizzju għall-prinċipju tal-kopertura tal-ispejjeż stabbilit fl-Artikolu 126 tar-Regolament (UE) 2018/1139, it-tariffi u l-imposti applikati mill-Aġenzija jenħtieġ li ma jipperikolawx il-kompetittività tal-industrija tal-Unjoni kkonċernata. Bl-istess mod, jenħtieġ li dawn jiġu stabbiliti fuq bażi li tqis kif xieraq il-kapaċità tal-persuni ġuridiċi jew fiżiċi kkonċernati li jħallsu, b’mod partikolari l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.

(6)

Filwaqt li jenħtieġ li s-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili tkun it-tħassib ewlieni, madankollu, jenħtieġ li l-Aġenzija tqis b’mod sħiħ il-kosteffiċjenza meta tkun qed twettaq il-kompiti li huma d-dmir tagħha, filwaqt li tqis il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dawk il-kompiti, kif inhuma bħalissa wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) 2018/1139, u r-riżorsi disponibbli għaliha.

(7)

Jenħtieġ li l-Aġenzija tkun tista’ timponi tariffi u imposti għall-kompiti ta’ ċertifikazzjoni jew għall-forniment ta’ servizzi oħrajn, li mhumiex imsemmija speċifikament fl-Anness għal dan ir-Regolament, iżda li jaqgħu taħt il-kompetenza tar-Regolament (UE) 2018/1139.

(8)

Jenħtieġ li l-ftehimiet imsemmija fl-Artikolu 68(1) tar-Regolament (UE) 2018/1139 jipprovdu bażi għall-evalwazzjoni tal-ammont ta’ xogħol attwali involut fiċ-ċertifikazzjoni ta’ prodotti ta’ pajjiżi terzi. Fil-prinċipju, il-proċess għall-validazzjoni mill-Aġenzija taċ-ċertifikati maħruġa minn pajjiż terz li miegħu l-Unjoni għandha ftehim xieraq, huwa deskritt f’tali ftehim u jenħtieġ li jirriżulta f’ammont ta’ xogħol differenti mill-ammont ta’ xogħol meħtieġ għall-attivitajiet ta’ ċertifikazzjoni mill-Aġenzija.

(9)

Jenħtieġ li jiġu ffissati limiti ta’ żmien għall-ħlas tat-tariffi u l-imposti applikati skont dan ir-Regolament.

(10)

Sabiex it-tariffi u l-imposti jkunu jistgħu jiġu rkuprati bl-aktar mod sħiħ possibbli, jenħtieġ li jiġu stipulati rimedji xierqa f’każijiet ta’ nuqqas ta’ ħlas u riskju ta’ nuqqas ta’ ħlas.

(11)

Jenħtieġ li l-pożizzjoni ġeografika tal-impriżi fit-territorji tal-Istati Membri ma tkunx fattur diskriminatorju. Konsegwentement, jenħtieġ li l-ispejjeż tal-ivvjaġġar relatati mal-kompiti ta’ ċertifikazzjoni mwettqa f’isem [tali] impriżi jinġabru u jinqasmu bejn l-applikanti.

(12)

Jenħtieġ li l-applikanti jkunu jistgħu jitolbu stima tal-ammont li għandu jitħallas għall-kompiti u s-servizzi ta’ ċertifikazzjoni, sabiex tiżdied il-prevedibbiltà. F’ċerti każijiet, it-tħejjija tal-istima tista’ tirrikjedi li l-Aġenzija twettaq analiżi teknika minn qabel. Minħabba l-ispiża ta’ analiżi bħal din, huwa ġustifikat li l-Aġenzija tiġi rimunerata kif xieraq.

(13)

Huwa raġonevoli li l-ħlas sħiħ tal-imposti għal appell kontra d-deċiżjonijiet tal-Aġenzija jkun prerekwiżit sabiex appell ikun ammissibbli.

(14)

Filwaqt li jenħtieġ li dan ir-Regolament jippermetti lill-industrija tantiċipa l-livell tat-tariffi u l-imposti li hija tkun meħtieġa tħallas, huwa meħtieġ li jiġi eżaminat regolarment jekk it-termini tiegħu għandhomx bżonn jiġu riveduti, f’konformità mal-Artikolu 126(3) tar-Regolament (UE) 2018/1139.

(15)

Jenħtieġ li l-partijiet interessati jiġu kkonsultati qabel kwalunkwe bidla fit-tariffi u jenħtieġ li huma jingħataw informazzjoni dwar kif jiġu kkalkolati t-tariffi. Jenħtieġ li din l-informazzjoni tipprovdi lill-partijiet interessati b’għarfien dwar l-ispejjeż imġarrba mill-Aġenzija u l-produttività tagħha.

(16)

Jenħtieġ li r-reviżjoni tat-tariffi ssegwi proċedura li tippermetti emenda mingħajr dewmien żejjed abbażi tal-esperjenza tal-Aġenzija miksuba mill-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, il-monitoraġġ kontinwu tar-riżorsi u tal-metodoloġija tal-ħidma u l-valutazzjoni kontinwa tal-ħtiġijiet finanzjarji.

(17)

Jenħtieġ li r-Regolament (UE) Nru 319/2014 jitħassar, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali.

(18)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma f’konformità mal-opinjoni tal-kumitat stabbilit fl-Artikolu 127(1) tar-Regolament (UE) 2018/1139,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jiddetermina l-kwistjonijiet li għalihom huma dovuti tariffi u imposti lill-Aġenzija, u jistabbilixxi l-ammont tat-tariffi u l-imposti u l-mod kif dawn għandhom jitħallsu.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“tariffi” tfisser l-ammonti applikati mill-Aġenzija u li għandhom jitħallsu mill-applikanti għall-kompiti ta’ ċertifikazzjoni;

(b)

“imposti” tfisser l-ammonti applikati mill-Aġenzija għas-servizzi pprovduti minbarra l-kompiti ta’ ċertifikazzjoni;

(c)

“kompitu ta’ ċertifikazzjoni” tfisser kwalunkwe attività mwettqa mill-Aġenzija direttament jew indirettament għall-finijiet tal-ħruġ, taż-żamma jew tal-emendar taċ-ċertifikati skont ir-Regolament (UE) 2018/1139 u l-atti delegati u ta’ implimentazzjoni adottati abbażi ta’ dak ir-Regolament;

(d)

“servizz” tfisser kwalunkwe attività mwettqa mill-Aġenzija minbarra l-kompiti ta’ ċertifikazzjoni, inkluża l-provvista tal-merkanzija;

(e)

“applikant” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li titlob kompitu ta’ ċertifikazzjoni jew servizz ipprovdut mill-Aġenzija;

(f)

“ċiklu tal-fatturazzjoni” tfisser il-perjodu rikorrenti ta’ 12-il xahar applikat għall-proġetti pluriennali u għall-kompiti ta’ sorveljanza. Il-perjodu jibda:

(1)

għat-tariffi u l-imposti elenkati fit-tabelli 1 sa 6 tal-Parti I tal-Anness, fid-data ta’ meta tasal l-applikazzjoni;

(2)

għat-tariffi elenkati fit-tabella 8 tal-Parti I tal-Anness, fl-1 ta’ Ġunju wara l-ħruġ taċ-ċertifikat;

(3)

għat-tariffi tal-approvazzjoni elenkati fit-tabelli 9 sa 15 tal-Parti I tal-Anness, fid-data ta’ meta tasal l-applikazzjoni;

(4)

għat-tariffi tas-sorveljanza elenkati fit-tabelli 9 sa 15 tal-Parti I tal-Anness, fid-data ta’ meta jinħareġ iċ-ċertifikat.

Artikolu 3

Determinazzjoni tat-tariffi u tal-imposti

1.   It-tariffi u l-imposti għandhom jintalbu u jiġu imposti mill-Aġenzija biss f’konformità ma’ dan ir-Regolament.

2.   F’dawk il-każijiet li għalihom dan ir-Regolament ma jipprevedix mod ieħor, it-tariffi u l-imposti għandhom jiġu kkalkolati bir-rata fis-siegħa indikata fil-Parti II tal-Anness.

3.   L-Istati Membri ma għandhomx jimponu tariffi għall-kompiti li jaqgħu taħt il-mandat tal-Aġenzija, anki jekk huma jwettqu dawk il-kompiti f’isem l-Aġenzija. L-Aġenzija għandha tirrimborża lill-Istati Membri għall-kompiti li jwettqu f’isimha.

4.   It-tariffi u l-imposti għandhom ikunu denominati u pagabbli fil-munita euro.

5.   L-ammonti msemmija fil-Partijiet I, II u IIa tal-Anness għandhom jiġu indiċjati, b’effett mill-1 ta’ Jannar ta’ kull sena, skont ir-rata ta’ inflazzjoni f’konformità mal-metodu stabbilit fil-Parti IV tal-Anness.

6.   B’deroga mit-tariffi msemmija fl-Anness, it-tariffi għall-kompiti ta’ ċertifikazzjoni mwettqa fil-kuntest ta’ ftehim bilaterali bejn l-Unjoni u pajjiż terz jistgħu jkunu soġġetti għal dispożizzjonijiet iddedikati stipulati fil-ftehim bilaterali rispettiv.

Artikolu 4

Il-ħlas tat-tariffi jew tal-imposti

1.   L-Aġenzija għandha tistabbilixxi t-termini tal-ħlas tat-tariffi u tal-imposti, billi tiddeskrivi taħt liema kundizzjonijiet l-Aġenzija titlob ħlas għall-kompiti u s-servizzi ta’ ċertifikazzjoni. L-Aġenzija għandha tippubblika t-termini fuq is-sit web tagħha.

2.   L-applikant għandu jħallas l-ammont dovut kollu, fi żmien 30 jum kalendarju mid-data li fiha l-fattura tiġi nnotifikata lill-applikant.

3.   Meta l-ħlas ta’ fattura ma jkunx ġie riċevut mill-Aġenzija wara l-perjodu ta’ żmien imsemmi fil-paragrafu 2, l-Aġenzija tista’ titlob il-ħlas ta’ mgħax għal kull jum kalendarju ta’ dewmien.

4.   Ir-rata tal-imgħax għandha tkun ir-rata applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-operazzjonijiet ta’ rifinanzjament prinċipali tiegħu, kif ippubblikata fis-serje C ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, fis-seħħ fl-ewwel jum kalendarju tax-xahar li fih taqa’ d-data ta’ maturità, miżjuda bi tmien punti perċentwali.

Artikolu 5

Rifjut jew terminazzjoni għal raġunijiet finanzjarji

1.   Mingħajr preġudizzju għar-regoli ta’ proċedura tal-Aġenzija, l-Aġenzija tista’:

(a)

tirrifjuta applikazzjoni jekk it-tariffi jew l-imposti dovuti ma jkunux waslu mal-iskadenza tal-perjodu ta’ żmien previst fl-Artikolu 4(2);

(b)

tirrifjuta jew tittermina applikazzjoni fejn ikun hemm evidenza li l-kapaċità finanzjarja tal-applikant tkun f’riskju, sakemm l-applikant ma jipprovdix garanzija bankarja jew depożitu garantit;

(c)

tirrifjuta jew tittermina applikazzjoni fil-każijiet imsemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(4);

(d)

tirrifjuta talba għat-trasferiment ta’ ċertifikat, meta l-obbligi tal-ħlas li jirriżultaw mill-kompiti ta’ ċertifikazzjoni mwettqa jew mis-servizzi pprovduti mill-Aġenzija ma jkunux ġew issodisfati.

2.   Qabel ma tipproċedi f’konformità mal-paragrafu 1, l-Aġenzija għandha tikkonsulta mal-applikant dwar il-miżura maħsuba tal-Aġenzija.

Artikolu 6

Spejjeż tal-ivvjaġġar

1.   Meta jitwettaq kompitu jew servizz ta’ ċertifikazzjoni, kompletament jew parzjalment, barra mit-territorji tal-Istati Membri, l-applikant għandu jħallas l-ispejjeż tal-ivvjaġġar skont il-formula: d = v + a + h – e.

2.   Għall-fini tal-formula msemmija fil-paragrafu 1, għandu japplika dan li ġej:

 

d = spejjeż tal-ivvjaġġar dovuti;

 

v = spejjeż tat-trasport;

 

a = rati standard uffiċjali tal-Kummissjoni għal “per diems” li jkopru l-akkomodazzjoni, l-ikel, l-ivvjaġġar lokali fil-post tal-missjoni u spejjeż oħrajn (3);

 

h = ħin tal-ivvjaġġar (numru standard ta’ sigħat tal-ivvjaġġar għal kull destinazzjoni, kif stabbilit mill-Aġenzija), bir-rata fis-siegħa stabbilita fil-Parti II tal-Anness (4); fil-każ ta’ missjonijiet relatati ma’ diversi proġetti, l-ammont għandu jiġi suddiviż kif xieraq;

 

e (komponent elettroniku) = l-ispejjeż medji tal-ivvjaġġar fit-territorji tal-Istati Membri, li jinkludu l-ispejjeż medji tat-trasport u l-ħin medju tal-ivvjaġġar fit-territorji tal-Istati Membri, immultiplikati bir-rata fis-siegħa stabbilita fil-Parti II tal-Anness. Dan huwa soġġett għal rieżami u indiċjar annwali.

3.   L-ispejjeż tal-ivvjaġġar imġarrba fil-kuntest tal-forniment tas-servizzi msemmija fl-Artikolu 14(2) għandhom jintalbu esklussivament f’konformità mal-Parti IIa tal-Anness.

Artikolu 7

Stima finanzjarja

1.   Fuq talba ta’ applikant, u soġġetta għall-paragrafu 2, l-Aġenzija għandha tipprovdi stima finanzjarja.

2.   F’każijiet fejn, minħabba l-kumplessità mistennija tal-proġett, l-istima finanzjarja ta’ hawn fuq tkun teħtieġ analiżi teknika minn qabel mill-Aġenzija, il-ħlas għal din l-analiżi għandu jintalab fuq bażi ta’ kull siegħa, skont ftehim kuntrattwali li għandu jiġi ffirmat bejn l-applikant u l-Aġenzija.

3.   L-attivitajiet għandhom jiġu sospiżi fuq talba magħmula mill-applikant sakemm l-istima mitluba tkun ġiet ipprovduta mill-Aġenzija u aċċettata mill-applikant.

4.   L-istima finanzjarja għandha tiġi emendata mill-Aġenzija jekk jidher li l-kompitu huwa aktar sempliċi jew li jista’ jitwettaq aktar malajr milli kien inizjalment previst jew, għall-kuntrarju, jekk huwa aktar kumpless u jieħu aktar żmien sabiex jitwettaq milli setgħet raġonevolment tipprevedi l-Aġenzija.

KAPITOLU II

TARIFFI

Artikolu 8

Dispożizzjonijiet ġenerali fir-rigward tal-ħlas tat-tariffi

1.   It-twettiq tal-kompiti ta’ ċertifikazzjoni huwa soġġett għal ħlas minn qabel tal-ammont sħiħ tat-tariffa dovuta, sakemm l-Aġenzija ma tiddeċidix mod ieħor wara kunsiderazzjoni xierqa tar-riskji finanzjarji involuti. L-Aġenzija tista’ toħroġ fattura waħda globali għat-tariffa dovuta wara li tkun irċeviet l-applikazzjoni jew fil-bidu tal-perjodu annwali jew dak ta’ sorveljanza.

2.   It-tariffa li għandha titħallas mill-applikant għal kompitu ta’ ċertifikazzjoni partikolari għandha tikkonsisti f’waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

tariffa b’rata fissa kif stabbilit fil-Parti I tal-Anness;

(b)

tariffa b’rata varjabbli.

3.   It-tariffa b’rata varjabbli msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2 għandha tiġi stabbilita permezz tal-moltiplikazzjoni tan-numru attwali ta’ sigħat tax-xogħol bir-rata fis-siegħa stabbilita fil-Parti II tal-Anness.

4.   Meta jkun iġġustifikat miċ-ċirkostanzi tekniċi rilevanti għat-tariffi stabbiliti b’dan ir-Regolament, l-Aġenzija tista’, soġġett għall-qbil tal-applikant:

(a)

tikklassifika mill-ġdid applikazzjoni fil-kategoriji identifikati fl-Anness ta’ dan ir-Regolament;

(b)

tikklassifika mill-ġdid diversi applikazzjonijiet bħala applikazzjoni waħda, diment li dawk l-applikazzjonijiet ikunu jikkonċernaw l-istess disinn tat-tip u li jkunu jappartjenu għal waħda jew aktar minn dawn li ġejjin, fi kwalunkwe kombinazzjoni:

i.

Bidliet Maġġuri,

ii.

Tiswijiet Maġġuri, jew

iii.

Ċertifikati tat-Tip Supplimentari.

Meta l-applikant ma jaqbilx mar-riklassifikazzjoni proposta, l-Aġenzija tista’ tirrifjuta jew tittermina l-applikazzjoni(jiet) ikkonċernata/i.

Artikolu 9

Perjodi tal-ħlas

1.   It-tariffi msemmija fit-Tabelli 1, 2 u 3 tal-Parti I tal-Anness għandhom jiġu applikati għal kull applikazzjoni u għal kull perjodu ta’ 12-il xahar. Għall-perjodu wara l-ewwel 12-il xahar, it-tariffi ta’ kuljum għandhom jammontaw għal 1/365 tat-tariffa annwali rilevanti.

2.   It-tariffi msemmija fit-Tabella 4 tal-Parti I tal-Anness għandhom jiġu applikati għal kull applikazzjoni.

3.   It-tariffi msemmija fit-Tabella 8 tal-Parti I tal-Anness għandhom jiġu applikati għal kull perjodu ta’ 12-il xahar.

4.   It-tariffi msemmija fit-Tabelli 9 sa 14 tal-Parti I tal-Anness għandhom jiġu applikati kif ġej:

(a)

it-tariffi tal-approvazzjoni għandhom jiġu applikati għal kull applikazzjoni;

(b)

it-tariffi tas-sorveljanza għandhom jiġu applikati għal kull perjodu ta’ 12-il xahar;

Kwalunkwe bidliet f’organizzazzjoni li jaffettwaw l-approvazzjoni tagħha għandhom l-effett ta’ kalkolu mill-ġdid tat-tariffa tas-sorveljanza dovuta għall-perjodu tat-12-il xahar li jmiss wara l-approvazzjoni tal-bidla.

5.   Fil-każijiet imsemmija fil-punt f) 2) tal-Artikolu 2, it-tariffi għall-perjodu bejn id-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat u l-bidu tal-ewwel ċiklu ta’ fatturazzjoni wara dan għandhom jiġu kkalkolati pro-rata temporis, abbażi tat-tabella 8 tal-Parti I tal-Anness.

6.   Meta r-riklassifikazzjoni ta’ applikazzjoni twassal għal bidla tat-tariffi applikabbli, it-tariffi għandhom jiġu kkalkolati mill-ġdid kif ġej:

(a)

għat-tariffi imposti għal kull applikazzjoni, it-tariffa għandha tiġi kkalkulata mill-ġdid mid-data ta’ meta tasal l-applikazzjoni;

(b)

għat-tariffi imposti għal kull applikazzjoni u għal kull perjodu ta’ 12-il xahar, it-tariffa għandha tiġi kkalkulata mill-ġdid għaċ-ċiklu attwali ta’ fatturazzjoni u ’l quddiem.

(c)

meta l-Aġenzija tikklassifika mill-ġdid diversi applikazzjonijiet bħala applikazzjoni waħda f’konformità mal-Artikolu 8(4), it-tariffa għandha tiġi kkalkulata mill-ġdid mid-data meqjusa bħala rilevanti għar-riklassifikazzjoni.

Artikolu 10

Ir-rifjut tal-applikazzjonijiet, it-terminazzjoni u l-interruzzjoni tat-twettiq tal-kompiti relatati mal-applikazzjonijiet

1.   Meta applikazzjoni tiġi rrifjutata, jew it-twettiq ta’ kompitu relatat ma’ applikazzjoni jiġi tterminat jew interrott, it-tariffi applikabbli flimkien mal-ispejjeż tal-ivvjaġġar relatati u kwalunkwe ammont dovut ieħor għandhom jitħallsu kollha fil-ħin li l-Aġenzija tieqaf twettaq il-kompitu.

2.   Meta applikazzjoni tiġi rrifjutata jew it-twettiq ta’ kompitu relatat ma’ applikazzjoni jiġi tterminat, il-bilanċ ta’ kwalunkwe tariffa dovuta għandu jiġi kkalkolat kif ġej:

(a)

għat-tariffi msemmija fit-Tabelli 1, 2 u 3 tal-Parti I tal-Anness, imposti għal kull applikazzjoni u għal kull perjodu ta’ 12-il xahar, il-bilanċ ta’ kwalunkwe tariffa dovuta għaċ-ċiklu ta’ fatturazzjoni li jkun għaddej għandu jkun 1/365 tat-tariffa annwali rilevanti għal kull jum. Għall-perjodi ta’ qabel il-perjodu ta’ 12-il xahar li jkun għaddej, it-tariffi applikabbli jibqgħu dovuti;

(b)

għat-tariffi msemmija fit-Tabelli 4 u 15 tal-Parti I tal-Anness u għat-tariffi fissi msemmija fil-Parti II tal-Anness, imposti għal kull applikazzjoni, il-bilanċ ta’ kwalunkwe tariffa dovuta għandu jkun 50 % tat-tariffa applikabbli;

(c)

għat-tariffi msemmija fit-Tabelli 9 sa 14 tal-Parti I tal-Anness, imposti għal kull applikazzjoni, il-bilanċ ta’ kwalunkwe tariffa dovuta għandu jiġi kkalkolat fuq bażi ta’ kull siegħa, iżda ma għandux jaqbeż it-tariffa b’rata fissa applikabbli;

(d)

għat-tariffi msemmija fil-Parti II tal-Anness, imposti fuq bażi ta’ kull siegħa, il-bilanċ ta’ kwalunkwe tariffa dovuta għandu jiġi kkalkolat fuq bażi ta’ kull siegħa;

(e)

għal kwalunkwe tariffa mhux imsemmija fil-punti (a) sa (d), il-bilanċ dovut għandu jiġi kkalkolat fuq bażi ta’ kull siegħa, sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor bejn l-applikant u l-Aġenzija.

3.   Meta interruzzjoni tat-twettiq ta’ kompitu relatat ma’ applikazzjoni tidħol fis-seħħ fl-ewwel ċiklu ta’ fatturazzjoni, it-tariffi għal dak iċ-ċiklu ta’ fatturazzjoni ma għandhomx jiġu rrimborżati. Meta tali interruzzjoni tidħol fis-seħħ wara l-ewwel ċiklu ta’ fatturazzjoni, il-bilanċ ta’ kwalunkwe tariffa dovuta għandu jiġi kkalkolat f’konformità mal-kriterji stabbiliti fil-punt (a) tal-paragrafu 2. Meta, wara interruzzjoni tat-twettiq ta’ kompitu relatat ma’ applikazzjoni, l-Aġenzija tissokta bit-twettiq ta’ dak il-kompitu, awtomatikament wara li jiskadi l-perjodu ta’ interruzzjoni magħżul mill-applikant jew aktar kmieni fuq talba tal-applikant, l-Aġenzija għandha timponi tariffa ġdida, irrispettivament mit-tariffi li jkunu diġà tħallsu għall-kompitu interrott.

4.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament,

(a)

it-terminazzjoni tat-twettiq ta’ kompitu fuq talba tal-applikant għandha titqies effettiva fid-data li fiha tasal it-talba;

(b)

it-terminazzjoni tat-twettiq ta’ kompitu fuq inizjattiva tal-Aġenzija għandha titqies effettiva fid-data li fiha d-deċiżjoni dwar it-terminazzjoni tiġi kkomunikata lill-applikant;

(c)

l-interruzzjoni tat-twettiq ta’ kompitu fuq talba tal-applikant għandha titqies effettiva fid-data indikata mill-applikant, iżda mhux qabel id-data meta t-talba tasal għand l-Aġenzija.

5.   It-tariffi mħallsin għal kompitu relatat ma’ applikazzjoni, li t-twettiq tiegħu jkun ġie tterminat, ma għandhomx jitqiesu għal kwalunkwe kompitu sussegwenti, anki jekk ikun tal-istess natura bħall-kompitu tterminat.

Artikolu 11

Is-sospensjoni jew ir-revoka taċ-ċertifikati

1.   Jekk it-tariffi pendenti ma jkunux waslu sad-data ta’ skadenza tal-perjodu ta’ żmien previst fl-Artikolu 4(2), l-Aġenzija tista’ tissospendi jew tirrevoka ċ-ċertifikat rilevanti wara li tkun ikkonsultat mad-detentur taċ-ċertifikat.

2.   Jekk l-Aġenzija tissospendi ċertifikat minħabba li d-detentur taċ-ċertifikat jonqos milli jikkonforma mar-rekwiżiti applikabbli jew jonqos milli jħallas tariffa annwali jew it-tariffa ta’ sorveljanza, l-Aġenzija għandha, minkejja tali sospensjoni, tkompli toħroġ fattura għat-tariffa annwali jew għat-tariffa ta’ sorveljanza f’pagament parzjali wieħed fil-bidu tal-perjodu annwali jew f’dak ta’ sorveljanza. L-Aġenzija tista’ tirrevoka ċ-ċertifikat rilevanti jekk id-detentur taċ-ċertifikat jonqos milli jikkonforma mal-obbligi tal-ħlas tiegħu fi żmien sena mid-data tan-notifika tas-sospensjoni. Id-dħul mill-ġdid tal-validità taċ-ċertifikat għandu jkun soġġett għal ħlas minn qabel tal-bilanċ tat-tariffi dovuti għall-perjodu tas-sospensjoni, flimkien ma’ kwalunkwe ammont ieħor dovut f’dak iż-żmien.

3.   Jekk l-Aġenzija tirrevoka ċertifikat minħabba li d-detentur taċ-ċertifikat jonqos milli jikkonforma mar-rekwiżiti applikabbli jew jonqos milli jħallas it-tariffa annwali jew it-tariffa ta’ sorveljanza, il-bilanċ ta’ kwalunkwe tariffa dovuta għaċ-ċiklu ta’ fatturazzjoni li jkun għaddej għandu jiġi kkalkolat kif ġej:

(a)

għat-tariffi annwali jew ta’ sorveljanza b’rata fissa applikati għal kull ċertifikat u għal kull perjodu ta’ 12-il xahar, il-bilanċ ta’ kwalunkwe tariffa dovuta għandu jkun 1/365 tat-tariffa b’rata fissa rilevanti għal kull jum;

(b)

għat-tariffi annwali jew it-tariffi ta’ sorveljanza applikati fuq bażi ta’ kull siegħa, il-bilanċ ta’ kwalunkwe tariffa dovuta għandu jiġi kkalkolat fuq bażi ta’ kull siegħa.

L-ammonti msemmija fil-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu, flimkien ma’ kwalunkwe spejjeż tal-ivvjaġġar u kwalunkwe ammonti dovuti oħrajn, għandhom ikunu pagabbli kollha fid-data li fiha tidħol fis-seħħ ir-revoka.

Artikolu 12

Iċ-ċediment jew it-trasferiment taċ-ċertifikati u d-diżattivazzjoni ta’ apparat ta’ taħriġ ta’ simulazzjoni tat-titjir

1.   Jekk id-detentur taċ-ċertifikat iċedi ċertifikat, il-bilanċ ta’ kwalunkwe tariffa dovuta għall-perjodu ta’ 12-il xahar li jkun għaddej għandu jiġi kkalkolat kif ġej:

(a)

għat-tariffi annwali jew ta’ sorveljanza b’rata fissa applikati għal kull ċertifikat u għal kull perjodu ta’ 12-il xahar, il-bilanċ ta’ kwalunkwe tariffa dovuta għandu jkun 1/365 tat-tariffa b’rata fissa annwali rilevanti għal kull jum;

(b)

għat-tariffi annwali jew it-tariffi ta’ sorveljanza imposti fuq bażi ta’ kull siegħa, il-bilanċ ta’ kwalunkwe tariffa għandu jiġi kkalkolat fuq bażi ta’ kull siegħa.

L-ammonti msemmija fil-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu għandhom ikunu pagabbli kollha flimkien mal-ispejjeż tal-ivvjaġġar u kwalunkwe ammont dovut ieħor fid-data li fiha jidħol fis-seħħ iċ-ċediment.

2.   Meta ċertifikat jiġi ttrasferit, it-tariffi msemmija fit-Tabelli 8 sa 15 għandhom ikunu pagabbli mid-detentur taċ-ċertifikat il-ġdid miċ-ċiklu ta’ fatturazzjoni li jsegwi d-data meta t-trasferiment jidħol fis-seħħ.

3.   Fil-każijiet imsemmija fit-Tabella 14 tal-Parti I tal-Anness, it-tariffa għas-sorveljanza tal-apparat fir-rigward ta’ apparat għat-taħriġ ta’ simulazzjoni tat-titjir għandha titnaqqas pro-rata temporis għall-perjodi ta’ diżattivazzjoni li tintervjeni fuq talba tal-applikant.

Artikolu 13

Kompiti ta’ ċertifikazzjoni fuq bażi eċċezzjonali

Għandu jiġi applikat aġġustament eċċezzjonali għat-tariffa applikata, sabiex jiġu koperti l-ispejjeż kollha mġarrba mill-Aġenzija għal kompitu ta’ ċertifikazzjoni partikolari, fejn it-twettiq ta’ dak il-kompitu jkun jeħtieġ li jiġu assenjati kategoriji u/jew numru ta’ persunal li l-Aġenzija normalment ma tkunx tista’ tassenja skont il-proċeduri standard tagħha.

KAPITOLU III

IMPOSTI

Artikolu 14

Dispożizzjonijiet ġenerali fir-rigward tal-pagament tal-imposti

1.   L-ammont tal-imposti applikati mill-Aġenzija f’konformità mal-Parti II tal-Anness għandu jiġi fatturat bir-rata fis-siegħa applikabbli.

2.   L-Imposti għall-forniment ta’ servizzi ta’ taħriġ, inklużi dawk fir-rigward tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar, għandhom jiġu applikati f’konformità mal-Parti IIa tal-Anness.

Artikolu 15

Iż-żmien tal-applikazzjoni tal-imposti u l-perjodi ta’ pagament

1.   Sakemm ma jiġix deċiż mod ieħor mill-Aġenzija, wara kunsiderazzjoni xierqa tar-riskji finanzjarji, l-imposti għandhom jiġu applikati qabel ma jiġi pprovdut is-servizz.

2.   L-imposti msemmija fit-Tabella 6 (il-punt 1) tal-Parti I tal-Anness għandhom jiġu applikati għal kull applikazzjoni u għal kull perjodu ta’ 12-il xahar. Għall-perjodu wara l-ewwel 12-il xahar, l-imposti għandhom ikunu 1/365 tal-imposti annwali rilevanti għal kull jum.

3.   L-imposti msemmija fit-Tabelli 5 u 6 (il-punt 2) tal-Parti I tal-Anness għandhom jiġu applikati għal kull applikazzjoni.

4.   Meta r-riklassifikazzjoni ta’ applikazzjoni twassal għal bidla fl-imposta applikabbli, l-imposti għandhom jiġu kkalkolati mill-ġdid kif xieraq b’effett mid-data ta’ meta tkun waslet l-applikazzjoni.

Artikolu 16

Ir-rifjut tal-applikazzjonijiet, it-terminazzjoni u l-interruzzjoni tat-twettiq tal-kompiti relatati mal-applikazzjonijiet

1.   Meta applikazzjoni tiġi rrifjutata, jew it-twettiq ta’ kompitu relatat ma’ applikazzjoni jiġi tterminat jew interrott, l-imposti applikabbli flimkien mal-ispejjeż tal-ivvjaġġar relatati u kwalunkwe ammont dovut ieħor għandhom ikunu jistgħu jitħallsu kollha fil-ħin li l-Aġenzija tieqaf twettaq il-kompitu.

2.   Meta applikazzjoni tiġi rrifjutata jew it-twettiq ta’ kompitu relatat ma’ applikazzjoni jiġi tterminat, il-bilanċ ta’ kwalunkwe imposta dovuta għandu jiġi kkalkolat kif ġej:

(a)

Għall-imposti msemmija fit-Tabella 6 (il-punt 1) tal-Parti I tal-Anness, applikati għal kull applikazzjoni u għal kull perjodu ta’ 12-il xahar, il-bilanċ ta’ kwalunkwe imposta dovuta għall-perjodu ta’ 12-il xahar li jkun għaddej għandu jkun 1/365 tal-imposti annwali rilevanti għal kull jum. Għall-perjodi ta’ qabel il-perjodu ta’ 12-il xahar li jkun għaddej, l-imposti applikabbli jibqgħu dovuti.

(b)

Għall-imposti msemmija fit-Tabelli 5 u 6 (il-punt 2) tal-Parti I tal-Anness u għall-imposti fissi msemmija fil-Parti II tal-Anness, imposti għal kull applikazzjoni, il-bilanċ ta’ kwalunkwe imposta dovuta għandu jkun 50 % tal-imposti applikabbli.

(c)

Għall-imposti msemmija fil-Parti II tal-Anness, applikati fuq bażi ta’ kull siegħa, il-bilanċ ta’ kwalunkwe imposti dovuti għandu jiġi kkalkolat fuq bażi ta’ kull siegħa.

(d)

Għal kwalunkwe imposti mhux imsemmija fil-paragrafi ta’ hawn fuq, il-bilanċ dovut għandu jiġi kkalkolat fuq bażi ta’ kull siegħa, sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor bejn l-applikant u l-Aġenzija.

3.   Meta interruzzjoni tat-twettiq ta’ kompitu relatat ma’ applikazzjoni tidħol fis-seħħ fl-ewwel ċiklu ta’ fatturazzjoni, l-imposti għal dak iċ-ċiklu ta’ fatturazzjoni ma għandhomx jiġu rrimborżati. Meta tali interruzzjoni tidħol fis-seħħ wara l-ewwel ċiklu ta’ fatturazzjoni, il-bilanċ ta’ kwalunkwe imposti dovuti għandu jiġi kkalkolat f’konformità mal-kriterji stabbiliti fil-punt (a) tal-paragrafu 2. Meta, wara interruzzjoni tat-twettiq ta’ kompitu relatat ma’ applikazzjoni, l-Aġenzija tissokta bit-twettiq ta’ dak il-kompitu, awtomatikament wara li jiskadi l-perjodu ta’ interruzzjoni magħżul mill-applikant jew aktar kmieni fuq talba tal-applikant, l-Aġenzija għandha timponi imposta ġdida, irrispettivament mill-imposti li diġà jkunu tħallsu għall-kompitu interrott.

4.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament,

(a)

it-terminazzjoni tat-twettiq ta’ kompitu fuq talba tal-applikant għandha titqies effettiva fid-data li fiha tasal it-talba;

(b)

it-terminazzjoni tat-twettiq ta’ kompitu fuq inizjattiva tal-Aġenzija għandha titqies effettiva fid-data li fiha d-deċiżjoni dwar it-terminazzjoni tiġi kkomunikata lill-applikant;

(c)

l-interruzzjoni tat-twettiq ta’ kompitu fuq talba tal-applikant għandha titqies effettiva fid-data indikata mill-applikant, iżda mhux qabel id-data meta t-talba tasal għand l-Aġenzija.

5.   L-imposti mħallsin għal kompitu relatat ma’ applikazzjoni, li t-twettiq tiegħu jkun ġie tterminat, ma għandhomx jitqiesu għal kwalunkwe kompitu sussegwenti, anki jekk ikun tal-istess natura bħall-kompitu tterminat.

KAPITOLU IV

APPELLI

Artikolu 17

L-ipproċessar tal-appelli

1.   It-tariffi għandhom jiġu applikati għall-ipproċessar tal-appelli ppreżentati skont l-Artikolu 108 tar-Regolament (UE) 2018/1139. L-ammonti tat-tariffi għandhom jiġu kkalkolati f’konformità mal-metodu stabbilit fil-Parti III tal-Anness. Appell għandu jkun ammissibbli biss meta t-tariffa għall-appell tkun tħallset fil-perjodu ta’ żmien imsemmi fil-paragrafu 3.

2.   Persuna ġuridika li tressaq appell għandha tissottometti lill-Aġenzija ċertifikat iffirmat minn uffiċjal awtorizzat li jispeċifika l-fatturat tal-appellant. Dak iċ-ċertifikat għandu jiġi sottomess lill-Aġenzija flimkien mal-appell.

3.   It-tariffi tal-appelli għandhom jitħallsu skont il-proċedura applikabbli stabbilita mill-Aġenzija fi żmien 60 jum kalendarju mid-data li fiha l-appell ikun ġie rreġistrat fl-Aġenzija.

4.   Jekk l-appell jiġi konkluż favur l-appellant, it-tariffi tal-appell imħallsin għandhom jiġu rrimborżati mill-Aġenzija.

KAPITOLU V

PROĊEDURI TAL-AĠENZIJA

Artikolu 18

Dispożizzjonijiet ġenerali

L-Aġenzija għandha tiddistingwi bejn, minn naħa waħda, id-dħul u l-infiq attribwibbli għall-kompiti ta’ ċertifikazzjoni mwettqa u s-servizzi pprovduti u, min-naħa l-oħra, id-dħul u l-infiq attribwibbli għal attivitajiet iffinanzjati permezz ta’ sorsi oħrajn ta’ dħul.

Għal dak l-għan:

(a)

it-tariffi u l-imposti applikati mill-Aġenzija għandhom jinżammu f’kont separat u għandhom ikunu s-suġġett ta’ proċedura ta’ kontabbiltà separata;

(b)

l-Aġenzija għandha tfassal u tuża kontabbiltà analitika għad-dħul u l-infiq tagħha.

Artikolu 19

Evalwazzjoni u reviżjoni

1.   Kull sena, l-Aġenzija għandha tipprovdi lill-Kummissjoni, lill-Bord tat-Tmexxija u lill-Korp Konsultattiv tal-Partijiet Ikkonċernati stabbilit f’konformità mal-Artikolu 98(4) tar-Regolament (UE) 2018/1139 b’informazzjoni dwar il-komponenti li jservu bħala bażi sabiex jiġi ddeterminat il-livell tat-tariffi. Dik l-informazzjoni għandha tikkonsisti b’mod partikolari fi tqassim tal-ispejjeż marbuta mas-snin preċedenti u ma’ dawk li jmiss.

2.   L-Aġenzija għandha tevalwa perjodikament l-Anness bl-għan li tivverifika jekk informazzjoni sinifikanti relatata mas-suppożizzjonijiet sottostanti għad-dħul u l-infiq antiċipati tal-Aġenzija hijiex debitament riflessa fl-ammonti tat-tariffi jew imposti applikati mill-Aġenzija.

3.   Dan ir-Regolament għandu jiġi rivedut meta jkun meħtieġ, b’mod partikolari billi jitqiesu d-dħul tal-Aġenzija u l-ispejjeż relatati tagħha.

4.   L-Aġenzija għandha tikkonsulta mal-Korp Konsultattiv tal-Partijiet Ikkonċernati msemmi fil-paragrafu 1 f’konformità mal-Artikolu 126(4) tar-Regolament (UE) 2018/1139 qabel ma tagħti l-opinjoni tagħha u għandha tispjega r-raġunijiet għal kwalunkwe bidla proposta.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻIZZJONALI U FINALI

Artikolu 20

Tħassir

Ir-Regolament (UE) Nru 319/2014 huwa mħassar, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 21(5).

Artikolu 21

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

1.   It-tariffi annwali jew ta’ sorveljanza stabbiliti fit-Tabelli 1, 2, 3, 8 sa 13 u 15 tal-Parti I tal-Anness għandhom japplikaw għal kwalunkwe kompitu ta’ ċertifikazzjoni li jkun għaddej fid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament miċ-ċiklu ta’ fatturazzjoni li jmiss wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2.   Ir-rati fis-siegħa stabbiliti fil-Parti II tal-Anness għandhom japplikaw mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament għal kwalunkwe kompitu li jkun għaddej fid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament u li t-tariffi jew l-imposti għalihom jiġu kkalkolati fuq bażi ta’ kull siegħa.

3.   Fil-każijiet imsemmija fit-Tabella 5 u t-Tabella 6 tal-Parti I tal-Anness, kif ukoll fir-rigward tat-tariffi għall-approvazzjoni tal-organizzazzjoni u t-tariffi għall-approvazzjoni tal-kwalifikazzjoni tal-apparat imsemmija fit-Tabella 14 tal-Parti I tal-Anness, u minkejja dawk id-dispożizzjonijiet, it-tariffi u l-imposti relatati mal-applikazzjonijiet li jkunu għaddejjin fid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu kkalkolati skont il-Parti II tal-Anness sat-tlestija tal-kompiti li jirriżultaw minn dawk l-applikazzjonijiet.

4.   Fil-każijiet imsemmija fit-Tabella 14 tal-Parti I tal-Anness, għajr dawk imsemmija fil-paragrafu 3, it-tariffi msemmija fit-tabella għandhom japplikaw mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

5.   Soġġetti għall-paragrafi 2, 3 u 4, it-tariffi u l-imposti għaċ-ċikli ta’ fatturazzjoni li jkunu għaddejjin fid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu kkalkolati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 319/2014.

Artikolu 22

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Diċembru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 212, 22.8.2018, p. 1.

(2)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 319/2014 tas-27 ta’ Marzu 2014 dwar drittijiet u ħlasijiet imposti mill-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 593/2007 (ĠU L 93, 28.3.2014, p. 58).

(3)  Ara “Ir-rati attwali tal-per diems” kif ikkomunikati fuq is-sit web ta’ EuropeAid tal-Kummissjoni (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/ implementation/per_diems/index_en.htm).

(4)  Ara “Numru standard ta’ sigħat” kif ikkomunikat fil-“Lista standard tal-ħin tal-ivvjaġġar” fuq is-sit web tal-Aġenzija (https://www.easa.europa.eu/).


ANNESS

KONTENUT:

Parti I: Kompiti li jintalab ħlas għalihom b’rata fissa

Parti II: Kompiti jew servizzi ta’ ċertifikazzjoni li jintalab ħlas għalihom b’rata fis-siegħa

Parti IIa: Imposti għall-forniment ta’ servizzi ta’ taħriġ

Parti III: Imposti għall-appelli

Parti IV: Rata ta’ inflazzjoni annwali

Parti V: Nota ta’ Spjegazzjoni

PARTI I

Kompiti li jintalab ħlas għalihom b’rata fissa

Tabella 1

Ċertifikati tat-Tip, Ċertifikati tat-Tip Ristretti u Awtorizzazzjonijiet għal Ordni ta’ Standard Tekniku Ewropew

(imsemmija fis-Sottoparti B u s-Sottoparti O tat-Taqsima A tal-Anness I (il-Parti 21) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 748/2012) (1)

 

Tariffa b’rata fissa (EUR)

Inġenji tal-Ajru tal-Qtugħ mill-Art u l-Inżul Orizzontali (HTOL) bi Bdot Abbord

Aktar minn 150 000 kg

2 055 230

Aktar minn 55 000 kg sa 150 000 kg

1 693 040

Aktar minn 22 000 kg sa 55 000 kg

564 350

Aktar minn 5 700 kg sa 22 000 kg (inkluż HPA ta’ aktar minn 2 730 kg sa 5 700 kg)

420 700

Aktar minn 2 730 kg sa 5 700 kg (inkluż HPA ta’ aktar minn 1 200 kg sa 2 730 kg)

139 980

Aktar minn 1 200 kg sa 2 730 kg (inkluż HPA sa 1 200 kg)

15 890

Sa 1 200 kg

5 300

Inġenji tal-Ajru tal-Qtugħ mill-Art u l-Inżul Vertikali (VTOL) bi Bdot Abbord

Kbar

476 100

Medji

190 450

Żgħar

23 850

Ħfief Ħafna

23 850

Blalen tal-arja

7 380

Iġfna tal-Ajru Kbar

42 950

Iġfna tal-Ajru Medji

16 360

Iġfna tal-Ajru Żgħar

8 190

Propulsjoni

Magni bit-turbini b’forza propulsiva waqt il-qtugħ mill-art ta’ aktar minn 25 KN jew b’potenza tal-output waqt il-qtugħ mill-art ta’ aktar minn 2 000 kW

405 310

Magni bit-turbini b’forza propulsiva waqt il-qtugħ mill-art sa 25 KN jew b’potenza tal-output waqt il-qtugħ mill-art sa 2 000 kW

270 170

Magni mingħajr turbini

36 920

Magni CS-22.H, CS-VLR App. B

18 460

Skrun għall-użu fuq inġenji tal-ajru b’MTOW ta’ aktar minn 5 700 kg

12 610

Skrun għall-użu fuq inġenji tal-ajru b’MTOW sa 5 700 kg

3 600

Skrun tal-Klassi CS-22J

1 800

Partijiet u Tagħmir Mhux Installat

Valur aktar minn EUR 20 000

9 300

Valur bejn EUR 2 000 u EUR 20 000

5 320

Valur inqas minn EUR 2 000

3 090

Unità ta’ Potenza Awżiljarja (APU)

221 120


Tabella 2

Ċertifikati tat-Tip Supplimentari

(imsemmija fis-Sottoparti E tat-Taqsima A tal-Anness I (il-Parti 21) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 748/2012)

 

Tariffa b’rata fissa (EUR)

 

Kumpless Sinifikanti

Sinifikanti

Standard

Sempliċi

Inġenji tal-Ajru tal-Qtugħ mill-Art u l-Inżul Orizzontali (HTOL) bi Bdot Abbord

Aktar minn 150 000 kg

952 500

76 480

16 330

4 650

Aktar minn 55 000 kg sa 150 000 kg

680 880

45 900

13 060

3 660

Aktar minn 22 000 kg sa 55 000 kg

378 140

30 600

9 790

3 330

Aktar minn 5 700 kg sa 22 000 kg (inkluż HPA ta’ aktar minn 2 730 kg sa 5 700 kg)

290 420

18 360

6 540

3 330

Aktar minn 2 730 kg sa 5 700 kg (inkluż HPA ta’ aktar minn 1 200 kg sa 2 730 kg)

119 970

5 610

2 580

1 290

Aktar minn 1 200 kg sa 2 730 kg (inkluż HPA sa 1 200 kg)

6 140

1 970

1 230

610

Sa 1 200 kg

3 630

310

310

310

Inġenji tal-Ajru tal-Qtugħ mill-Art u l-Inżul Vertikali (VTOL) bi Bdot Abbord

Kbar

321 710

58 950

8 840

2 950

Medji

188 500

29 480

5 900

2 360

Żgħar

15 080

11 800

4 420

1 480

Ħfief Ħafna

9 610

1 110

490

310

Inġenji tal-Ajru Oħrajn bi Bdoti Abbord

Blalen tal-arja

3 630

1 050

490

310

Iġfna tal-Ajru Kbar

37 700

15 970

12 780

6 390

Iġfna tal-Ajru Medji

15 090

4 910

3 930

1 970

Iġfna tal-Ajru Żgħar

7 520

2 460

1 970

990

Propulsjoni

Magni bit-turbini b’forza propulsiva waqt il-qtugħ mill-art ta’ aktar minn 25 KN jew b’potenza tal-output waqt il-qtugħ mill-art ta’ aktar minn 2 000 kW

190 090

14 740

8 840

5 900

Magni bit-turbini b’forza propulsiva waqt il-qtugħ mill-art sa 25 KN jew b’potenza tal-output waqt il-qtugħ mill-art sa 2 000 kW

185 830

8 840

6 940

4 630

Magni mingħajr turbini

34 710

3 440

1 540

770

Magni CS-22.H, CS-VLR App. B

17 410

1 730

770

370

Skrun għall-użu fuq inġenji tal-ajru b’MTOW ta’ aktar minn 5 700 kg

7 020

2 460

1 230

610

Skrun għall-użu fuq inġenji tal-ajru b’MTOW sa 5 700 kg

2 140

1 840

920

470

Skrun tal-Klassi CS-22J

1 080

920

470

230

Partijiet u Tagħmir Mhux Installat

Valur aktar minn EUR 20 000

Valur bejn EUR 2 000 u EUR 20 000

Valur inqas minn EUR 2 000

Unità ta’ Potenza Awżiljarja (APU)

136 280

7 370

4 920

2 460


Tabella 3

Bidliet Maġġuri u Tiswijiet Maġġuri

(imsemmija fis-Sottoparti D u s-Sottoparti M tat-Taqsima A tal-Anness I (il-Parti 21) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 748/2012)

 

Tariffa b’rata fissa (EUR)

 

Tariffa tal-mudell  (2)

Kumpless Sinifikanti

Sinifikanti

Standard

Sempliċi

Inġenji tal-Ajru tal-Qtugħ mill-Art u l-Inżul Orizzontali (HTOL) bi Bdot Abbord

Aktar minn 150 000 kg

100 000

800 000

78 010

14 330

5 110

Aktar minn 55 000 kg sa 150 000 kg

59 880

479 050

39 030

10 750

3 290

Aktar minn 22 000 kg sa 55 000 kg

39 910

319 280

31 230

7 170

2 560

Aktar minn 5 700 kg sa 22 000 kg (inkluż HPA ta’ aktar minn 2 730 kg sa 5 700 kg)

31 930

255 450

19 520

3 580

2 560

Aktar minn 2 730 kg sa 5 700 kg (inkluż HPA ta’ aktar minn 1 200 kg sa 2 730 kg)

15 110

120 900

5 360

2 500

1 240

Aktar minn 1 200 kg sa 2 730 kg (inkluż HPA sa 1 200 kg)

530

4 230

1 360

610

310

Sa 1 200 kg

450

3 630

310

310

310

Inġenji tal-Ajru tal-Qtugħ mill-Art u l-Inżul Vertikali (VTOL) bi Bdot Abbord

Kbar

30 160

241 280

53 440

10 690

3 560

Medji

18 850

150 800

28 500

7 120

2 490

Żgħar

1 890

15 080

11 410

5 340

1 430

Ħfief Ħafna

1 130

9 060

1 050

490

490

Inġenji tal-Ajru Oħrajn bi Bdoti Abbord

Blalen tal-arja

450

3 630

1 050

490

490

Iġfna tal-Ajru Kbar

3 770

30 160

14 250

10 690

7 120

Iġfna tal-Ajru Medji

1 510

12 060

3 930

2 940

1 970

Iġfna tal-Ajru Żgħar

750

6 030

1 970

1 470

990

Propulsjoni

Magni bit-turbini b’forza propulsiva waqt il-qtugħ mill-art ta’ aktar minn 25 KN jew b’potenza tal-output waqt il-qtugħ mill-art ta’ aktar minn 2 000 kW

13 130

105 040

9 840

3 620

2 180

Magni bit-turbini b’forza propulsiva waqt il-qtugħ mill-art sa 25 KN jew b’potenza tal-output waqt il-qtugħ mill-art sa 2 000 kW

11 310

90 480

5 340

1 810

1 090

Magni mingħajr turbini

1 890

15 110

1 600

740

500

Magni CS-22.H, CS-VLR App. B

940

7 550

740

370

370

Skrun għall-użu fuq inġenji tal-ajru b’MTOW ta’ aktar minn 5 700 kg

470

3 780

1 320

500

500

Skrun għall-użu fuq inġenji tal-ajru b’MTOW sa 5 700 kg

150

1 160

1 000

470

470

Skrun tal-Klassi CS-22J

70

590

500

160

160

Partijiet u Tagħmir Mhux Installat

Valur aktar minn EUR 20 000

Valur bejn EUR 2 000 u EUR 20 000

Valur inqas minn EUR 2 000

Unità ta’ Potenza Awżiljarja (APU)

8 760

70 070

3 690

1 230

740


Tabella 4

Bidliet Minuri u Tiswijiet Minuri

(imsemmija fis-Sottoparti D u s-Sottoparti M tat-Taqsima A tal-Anness I (il-Parti 21) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 748/2012)

 

Tariffa b’rata fissa  (3) (EUR)

Inġenji tal-Ajru tal-Qtugħ mill-Art u l-Inżul Orizzontali (HTOL) bi Bdot Abbord

Aktar minn 150 000 kg

1 890

Aktar minn 55 000 kg sa 150 000 kg

1 890

Aktar minn 22 000 kg sa 55 000 kg

1 890

Aktar minn 5 700 kg sa 22 000 kg (inkluż HPA ta’ aktar minn 2 730 kg sa 5 700 kg)

1 890

Aktar minn 2 730 kg sa 5 700 kg (inkluż HPA ta’ aktar minn 1 200 kg sa 2 730 kg)

610

Aktar minn 1 200 kg sa 2 730 kg (inkluż HPA sa 1 200 kg)

500

Sa 1 200 kg

310

Inġenji tal-Ajru tal-Qtugħ mill-Art u l-Inżul Vertikali (VTOL) bi Bdot Abbord

Kbar

970

Medju

970

Żgħar

970

Ħfief Ħafna

490

Inġenji tal-Ajru Oħrajn bi Bdoti Abbord

Blalen tal-arja

490

Iġfna tal-Ajru Kbar

1 720

Iġfna tal-Ajru Medji

970

Iġfna tal-Ajru Żgħar

970

Propulsjoni

Magni bit-turbini b’forza propulsiva waqt il-qtugħ mill-art ta’ aktar minn 25 KN jew b’potenza tal-output waqt il-qtugħ mill-art ta’ aktar minn 2 000 kW

1 270

Magni bit-turbini b’forza propulsiva waqt il-qtugħ mill-art sa 25 KN jew b’potenza tal-output waqt il-qtugħ mill-art sa 2 000 kW

1 270

Magni mingħajr turbini

610

Magni CS-22.H, CS-VLR App. B

370

Skrun għall-użu fuq inġenji tal-ajru b’MTOW ta’ aktar minn 5 700 kg

500

Skrun għall-użu fuq inġenji tal-ajru b’MTOW sa 5 700 kg

470

Skrun tal-Klassi CS-22J

320

Partijiet u Tagħmir Mhux Installat

Valur aktar minn EUR 20 000

1 860

Valur bejn EUR 2 000 u EUR 20 000

1 070

Valur inqas minn EUR 2 000

620

Unità ta’ Potenza Awżiljarja (APU)

490


Tabella 5

Appoġġ għaċ-Ċertifikazzjoni tal-Validazzjoni

Servizz li jipprovdi appoġġ relatat mal-validazzjoni/aċċettazzjoni mill-Awtorità ta’ Pajjiż Terz ta’ ċertifikat tal-EASA u assistenza teknika relatata mal-attivitajiet ta’ sejba ta’ konformità

Pakkett ta’ Servizzi

Imposta b’rata fissa (EUR)

Kbir

2 500

Medju

1 000

Żgħir

250


Tabella 6

Bord tar-Rieżami tal-Manutenzjoni (MRB)

Servizz li jipprovdi appoġġ relatat mal-approvazzjoni tar-rapport tal-Bord tar-Rieżami tal-Manutenzjoni u r-reviżjonijiet tiegħu

Imposta b’rata fissa (EUR)

1 —Rapport inizjali tal-MRB

CS 25 inġenji tal-ajru

350 000

CS 27 u CS 29 inġenji tal-ajru

150 000

Ċertifikati tat-Tip Supplimentari

50 000

2 —Reviżjoni tar-rapporti tal-MRB

CS-25 Aktar minn 150 000 kg

120 000

CS-25 Aktar minn 55 000 kg sa 150 000 kg

100 000

CS-25 Aktar minn 22 000 kg sa 55 000 kg

80 000

CS-25 Aktar minn 5 700 kg sa 22 000 kg

40 000

CS 27 u CS 29 inġenji tal-ajru

30 000

Ċertifikati tat-Tip Supplimentari

20 000


Tabella 7

Operaturi ta’ Pajjiżi Terzi

(imsemmija fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 452/2014) (4)

 

Tariffa b’rata fissa (EUR)

Żjara fuq il-post  (5)

19 000

Laqgħa teknika f’Cologne

10 000


Tabella 8

It-tariffa annwali għad-detenturi taċ-Ċertifikati tat-Tip tal-EASA, taċ-Ċertfikati tat-Tip Ristretti tal-EASA, tal-Awtorizzazzjonijiet għal Ordni ta’ Standard Tekniku Ewropew tal-EASA u ta’ Ċertifikati tat-Tip jew Awtorizzazzjonijiet għal Ordni ta’ Standard Tekniku oħrajn meqjusa li huma aċċettati skont ir-Regolament (UE) 2018/1139

(imsemmija fis-Sottoparti B u s-Sottoparti O tat-Taqsima A tal-Anness I (il-Parti 21) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 748/2012)

 

Tariffa b’rata fissa (EUR)

 

Disinn tal-UE

Disinn mhux tal-UE

Inġenji tal-Ajru tal-Qtugħ mill-Art u l-Inżul Orizzontali (HTOL) bi Bdot Abbord

Aktar minn 150 000 kg

1 155 160

360 270

Aktar minn 55 000 kg sa 150 000 kg

975 480

274 490

Aktar minn 22 000 kg sa 55 000 kg

293 940

110 140

Aktar minn 5 700 kg sa 22 000 kg (inkluż HPA ta’ aktar minn 2 730 kg sa 5 700 kg)

48 050

16 320

Aktar minn 2 730 kg sa 5 700 kg (inkluż HPA ta’ aktar minn 1 200 kg sa 2 730 kg)

5 320

1 770

Aktar minn 1 200 kg sa 2 730 kg (inkluż HPA sa 1 200 kg)

2 460

830

Sa 1 200 kg

230

70

Inġenji tal-Ajru tal-Qtugħ mill-Art u l-Inżul Vertikali (VTOL) bi Bdot Abbord

Kbar

102 930

37 740

Medji

57 190

21 280

Żgħar

23 880

8 670

Ħfief Ħafna

3 700

1 230

Inġenji tal-Ajru Oħrajn bi Bdoti Abbord

Blalen tal-arja

840

360

Iġfna tal-Ajru Kbar

4 000

1 330

Iġfna tal-Ajru Medji

2 460

820

Iġfna tal-Ajru Żgħar

1 970

660

Propulsjoni

Magni bit-turbini b’forza propulsiva waqt il-qtugħ mill-art ta’ aktar minn 25 KN jew b’potenza tal-output waqt il-qtugħ mill-art ta’ aktar minn 2 000 kW

120 090

32 140

Magni bit-turbini b’forza propulsiva waqt il-qtugħ mill-art sa 25 KN jew b’potenza tal-output waqt il-qtugħ mill-art sa 2 000 kW

58 180

27 450

Magni mingħajr turbini

1 120

140

Magni CS-22.H, CS-VLR App. B

610

310

Skrun għall-użu fuq inġenji tal-ajru b’MTOW ta’ aktar minn 5 700 kg

420

220

Skrun għall-użu fuq inġenji tal-ajru b’MTOW sa 5 700 kg

240

50

Skrun tal-Klassi CS-22J

230

70

Partijiet u Tagħmir Mhux Installat

Valur aktar minn EUR 20 000

2 440

680

Valur bejn EUR 2 000 u EUR 20 000

1 290

460

Valur inqas minn EUR 2 000

520

420

Unità ta’ Potenza Awżiljarja (APU)

87 880

10 510

B’deroga mit-tabella ta’ hawn fuq, għandhom japplikaw dawn li ġejjin:

A.

Għall-verżjonijiet ta’ inġenji tal-ajru għall-ġarr ta’ merkanzija li jkollhom iċ-ċertifikat tat-tip tagħhom, huwa applikat koeffiċjent ta’ 0,85 għat-tariffa għall-verżjoni ekwivalenti tal-inġenji tal-ajru tal-passiġġieri.

B.

Għad-detenturi ta’ diversi Ċertifikati tat-Tip tal-EASA u/jew bosta Ċertifikati tat-Tip Ristretti tal-EASA, Awtorizzazzjonijiet għal Ordni ta’ Standard Tekniku Ewropew u/jew bosta Ċertifikati tat-Tip Oħrajn jew Awtorizzazzjonijiet għal Ordni ta’ Standard Tekniku oħrajn, huwa applikat tnaqqis ta’ 25 % għat-tariffa annwali għar-raba’ ċertifikat u għal dawk sussegwenti soġġetti għall-istess tariffa b’rata fissa fl-istess kategorija ta’ drittijiet identifikata fit-tabella ta’ hawn fuq.

C.

Ir-rata fis-siegħa stabbilita fil-Parti II tal-Anness, sal-livell tat-tariffa sħiħa għall-kategorija tad-tariffi rilevanti, għandha tintalab fil-każijiet li ġejjin:

1.

Għal inġenji tal-ajru

a.

li jkunu barra mill-produzzjoni għal aktar minn 20 sena, jew

b.

li minnhom ikunu ġew prodotti inqas minn 50 unità madwar id-dinja, jew

c.

li minnhom ikunu ġew prodotti 50 unità jew aktar madwar id-dinja, diment li d-detentur taċ-ċertifikat juri li qed jintużaw inqas minn 50 unità madwar id-dinja;

2.

Għal magni u skrejjen

a.

li jkunu barra mill-produzzjoni għal aktar minn 20 sena, jew

b.

li minnhom ikunu ġew prodotti inqas minn 100 unità madwar id-dinja

c.

li minnhom ikunu ġew prodotti 100 unità jew aktar madwar id-dinja, diment li d-detentur taċ-ċertifikat juri li l-magna jew l-iskrun huma installati f’inqas minn 50 inġenju tal-ajru waqt is-servizz;

3.

Għal partijiet u tagħmir mhux installat

a.

li jkunu barra mill-produzzjoni għal aktar minn 15-il sena, jew

b.

li minnhom ikunu ġew prodotti inqas minn 400 unità madwar id-dinja, jew

c.

li minnhom ikunu ġew prodotti 400 unità jew aktar madwar id-dinja, diment li d-detentur taċ-ċertifikat juri li l-parti jew it-tagħmir mhux installat huma installati f’inqas minn 50 inġenju tal-ajru waqt is-servizz.

Il-kriterji stabbiliti fil-punt C għandhom jiġu vvalutati b’referenza għall-1 ta’ Jannar tas-sena li fiha jibda ċ-ċiklu ta’ fatturazzjoni rispettiv.

Il-perjodu li matulu fattura li tirrigwardja tariffa marbuta mal-ajrunavigabbiltà kontinwa tista’ tiġi aġġustata b’mod retroattiv, wara li jitqiesu t-tabella u d-derogi ta’ hawn fuq, huwa limitat għal sena wara l-ħruġ tagħha.

Tabella 9 A

Approvazzjoni tal-Organizzazzjoni tad-Disinn

(imsemmija fis-Sottoparti J tat-Taqsima A tal-Anness I (il-Parti 21) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 748/2012)

Tariffa tal-approvazzjoni (EUR)

 

1 A

1B

2 A

1C

2 B

3 A

2C

3 B

3C

Għadd ta’ impjegati relatati inqas minn 10

14 400

11 330

8 470

5 720

4 430

10 sa 49

40 510

28 930

17 360

11 580

50 sa 399

179 410

134 600

89 620

68 660

400 sa 999

358 820

269 030

224 220

188 770

1 000 sa 2 499

717 640

2 500 sa 4 999

1 076 300

5 000 sa 7 000

1 152 600

 

 

 

 

Aktar minn 7 000

5 979 800

Tariffa tas-sorveljanza (EUR)

 

1A

1B

2A

1C

2B

3 A

2C

3B

3C

Għadd ta’ impjegati relatati inqas minn 10

7 200

5 670

4 240

2 860

2 210

10 sa 49

20 260

14 470

8 680

5 780

50 sa 399

78 060

58 590

38 930

31 250

400 sa 999

156 260

117 230

97 650

85 920

1 000 sa 2 499

312 520

2 500 sa 4 999

468 780

5 000 sa 7 000

995 500

 

 

 

 

Aktar minn 7 000

2 604 820


Tabella 9B

Proċeduri Alternattivi għall-Approvazzjoni tal-Organizzazzjonijiet tad-Disinn

(imsemmija fis-Sottoparti J tat-Taqsima A tal-Anness I (il-Parti 21) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 748/2012)

Kategorija

Deskrizzjoni

Tariffa (EUR)

1 A

Ċertifikazzjoni tat-tip

7 940

1B

Ċertifikazzjoni tat-tip —

Ajrunavigabbiltà kontinwa biss

3 180

2 A

Ċertifikati tat-tip supplimentari (STCs) u/jew tiswijiet maġġuri

6 350

2 B

STCs u/jew tiswijiet maġġuri – Ajrunavigabbiltà kontinwa biss

2 650

3 A

ETSOA

6 350

3 B

ETSOA — Ajrunavigabbiltà kontinwa biss

3 180


Tabella 10

Approvazzjoni tal-Organizzazzjonijiet tal-Produzzjoni

(imsemmija fis-Sottoparti G tat-Taqsima A tal-Anness I (il-Parti 21) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 748/2012)

Tariffa tal-approvazzjoni (EUR)

 

Prodott bl-Ogħla Prezz inqas minn EUR 5 000  (6)

Prodott bl-Ogħla Prezz bejn EUR 5 000 u EUR 100 000  (6)

Prodott bl-Ogħla Prezz aktar minn EUR 100 000  (6)

Għadd ta’ impjegati relatati inqas minn 100

20 650

39 710

55 600

Bejn 100 u 499

31 770

63 540

111 200

Bejn 500 u 999

59 570

119 140

238 280

Bejn 1 000 u 4 999

158 850

317 700

794 250

Bejn 5 000 u 20 000

595 670

1 191 380

2 779 880

Aktar minn 20 000

992 810

1 985 630

3 971 250

Tariffa tas-sorveljanza (EUR)

 

Prodott bl-Ogħla Prezz inqas minn EUR 5 000  (6)

Prodott bl-Ogħla Prezz bejn EUR 5 000 u EUR 100 000  (6)

Prodott bl-Ogħla Prezz aktar minn EUR 100 000  (6)

Għadd ta’ impjegati relatati inqas minn 100

13 770

26 480

37 070

Bejn 100 u 499

21 180

42 360

74 120

Bejn 500 u 999

39 710

79 430

158 580

Bejn 1 000 u 4 999

105 900

211 800

529 500

Bejn 5 000 u 20 000

397 130

794 290

1 853 250

Aktar minn 20 000

625 000

1 323 750

2 647 500


Tabella 11

Approvazzjoni tal-Organizzazzjonijiet tal-Manutenzjoni

(imsemmija fl-Anness I (Parti-M) Sottoparti F u fl-Anness II (Parti-145) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014) (7)

 

Tariffa tal-approvazzjoni  (8) EUR

Tariffa tas-sorveljanza  (8) EUR

Għadd ta’ impjegati relatati inqas minn 5

3 700

2 830

Bejn 5 u 9

6 150

4 920

Bejn 10 u 49

24 620

15 250

Bejn 50 u 99

39 400

30 500

Bejn 100 u 499

52 660

40 770

Bejn 500 u 999

72 720

56 300

Aktar minn 999

102 100

79 000

Klassifikazzjonijiet tekniċi

Tariffa b’rata fissa bbażata fuq klassifikazzjoni teknika  (9) EUR

Tariffa b’rata fissa bbażata fuq klassifikazzjoni teknika  (9)

A 1

20 980

16 240

A 2

4 780

3 700

A 3

9 540

7 380

A 4

950

740

B 1

9 540

7 380

B 2

4 780

3 700

B 3

950

740

C/D

950

740


Tabella 12

Approvazzjoni ta’ Organizzazzjonijiet ta’ Taħriġ fil-Manutenzjoni

(imsemmija fl-Anness IV (Parti-147) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014)

 

Tariffa tal-approvazzjoni (EUR)

Tariffa tas-sorveljanza (EUR)

Għadd ta’ impjegati relatati inqas minn 5

3 700

2 830

Bejn 5 u 9

10 460

8 120

Bejn 10 u 49

22 510

20 820

Bejn 50 u 99

43 750

34 660

Aktar minn 99

57 610

52 950

 

 

 

Tariffa għal:

l-approvazzjoni ta’ proċedura ta’ MTOE “mhux fuq il-post” (10)

it-tieni faċilità addizzjonali u dawk sussegwenti  (11)  (12)

3 530

3 530

2 650

2 650

Tariffa għat-tieni kors ta’ taħriġ addizzjonali u għal dawk sussegwenti  (11)  (12)

3 530


Tabella 13

Approvazzjoni tal-Organizzazzjonijiet ta’ Ġestjoni tal-Ajrunavigabbiltà Kontinwata ta’ Pajjiżi Terzi

(imsemmija fis-Sottoparti G tal-Anness I (Parti-M) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014)

 

Tariffa b’rata fissa  (13) (EUR)

Tariffa tal-approvazzjoni

52 950

Tariffa tas-sorveljanza

52 950

 

Klassifikazzjonijiet tekniċi

Tariffa b’rata fissa abbażi ta’ klassifikazzjoni teknika  (14) (EUR) — Approvazzjoni inizjali

Tariffa b’rata fissa abbażi ta’ teknika  (14) (EUR) — Sorveljanza

A1 = ajruplani ta’ aktar minn 5 700 kg

13 240

13 240

A2 = ajruplani ta’ 5 700 kg u inqas

6 620

6 620

A3 = ħelikopters

6 620

6 620

A4: l-oħrajn kollha

6 620

6 620


Tabella 14

Apparat ta’ Taħriġ ta’ Simulazzjoni tat-Titjir (FSTDs) u organizzazzjonijiet relatati

(imsemmija fis-Sottoparti FSTD tal-Parti-ARA u fis-Sottoparti FSTD tal-Parti-ORA tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2011, kif emendat) (15)

Tariffa għall-approvazzjoni tal-organizzazzjoni (EUR)

 

 

Tariffa b’rata fissa għal kull lok

12 350

Tariffa għall-approvazzjoni tal-kwalifikazzjoni tal-apparat (EUR)

 

Konfigurazzjoni tal-immuntar ta’ magna waħda u apparat wieħed

Konfigurazzjoni tal-immuntar ta’ żewġ magni u/jew żewġ apparati

Konfigurazzjoni tal-immuntar ta’ tliet magni u/jew tliet apparati jew aktar

Simulatur ta’ Titjira Sħiħa (FFS)

32 110

39 520

45 940

Apparat għat-Taħriġ fit-Titjir (FTD)

13 590

16 070

22 480

 

Pistun b’magna waħda jew l-ekwivalenti

Pistun b’aktar minn magna waħda jew l-ekwivalenti

Turboprop jew turbofann b’magna waħda jew aktar jew l-ekwivalenti

Tagħmir għat-Taħriġ fil-Proċeduri tat-Titjir u tan-Navigazzjoni (FNPT)

9 880

13 590

18 530

 

Tariffa għas-sorveljanza tal-organizzazzjoni (EUR)

 

 

Tariffa b’rata fissa għal kull lok (kumpless)

5 560

Tariffa b’rata fissa għal kull lok (mhux kumpless)

2 780

Tariffa għas-sorveljanza tat-tagħmir (EUR)

Simulatur ta’ Titjira Sħiħa (FFS)

9 130

Simulatur ta’ Titjira Sħiħa (FFS) — Ajruplani biss — soġġett għal ftehim bilaterali  (16)

2 800

Apparat għat-Taħriġ fit-Titjir (FTD)

5 210

 

Pistun b’magna waħda jew l-ekwivalenti

Pistun b’aktar minn magna waħda jew l-ekwivalenti

Turboprop jew turbofann b’magna waħda jew aktar jew l-ekwivalenti

Tagħmir għat-Taħriġ fil-Proċeduri tat-Titjir u tan-Navigazzjoni (FNPT)

3 710

4 940

7 410

 

 

 

 

Programm ta’ Evalwazzjoni Estiż (EEP) — Tariffa għas-sorveljanza tal-organizzazzjoni (EUR)

 

 

Tariffa b’rata fissa għal kull lok (kumpless)

11 120

Tariffa b’rata fissa għal kull lok (mhux kumpless)

5 560

 

 

 

 

Tariffa għas-sorveljanza tat-tagħmir (EUR)

 

EEP ta’ 3 snin

Simulatur ta’ Titjira Sħiħa (FFS)

4 090

Apparat għat-Taħriġ fit-Titjir (FTD)

2 440

 

Pistun b’magna waħda jew l-ekwivalenti

Pistun b’aktar minn magna waħda jew l-ekwivalenti

Turboprop jew turbofann b’magna waħda jew aktar jew l-ekwivalenti

Tagħmir għat-Taħriġ fil-Proċeduri tat-Titjir u tan-Navigazzjoni (FNPT)

1 900

2 310

3 300

 

 

 

 

 

EEP ta’ sentejn

Simulatur ta’ Titjira Sħiħa (FFS)

5 310

Apparat għat-Taħriġ fit-Titjir (FTD)

3 170

 

Pistun b’magna waħda jew l-ekwivalenti

Pistun b’aktar minn magna waħda jew l-ekwivalenti

Turboprop jew turbofann b’magna waħda jew aktar jew l-ekwivalenti

Tagħmir għat-Taħriġ fil-Proċeduri tat-Titjir u tan-Navigazzjoni (FNPT)

2 350

2 970

4 330


Tabella 15

L-aċċettazzjoni tal-approvazzjonijiet ekwivalenti għall-approvazzjonijiet tal-“Parti -145” u tal-“Parti -147” f’konformità mal-ftehimiet bilaterali applikabbli

 

Tariffa b’rata fissa (EUR)

Approvazzjonijiet ġodda, għal kull applikazzjoni

900

Kontinwazzjoni tal-approvazzjonijiet eżistenti, għal kull perjodu ta’ 12-il xahar

900

PARTI II

Kompiti jew servizzi ta’ ċertifikazzjoni li jintalab ħlas għalihom b’rata fis-siegħa

Rata fis-siegħa

Rata fis-siegħa applikabbli [EUR/h]

247

Rata fis-siegħa skont il-kompiti kkonċernati  (17):

Produzzjoni mingħajr approvazzjoni

Numru attwali ta’ sigħat

Trasferiment taċ-ċertifikati

Numru attwali ta’ sigħat

Ċertifikat tal-Organizzazzjoni tat-Taħriġ Approvata

Numru attwali ta’ sigħat

Ċertifikat ta’ Ċentru Ajrumediku

Numru attwali ta’ sigħat

Ċertifikat ta’ organizzazzjoni ATM/ANS

Numru attwali ta’ sigħat

Ċertifikat ta’ Organizzazzjoni tat-Taħriġ tal-Kontrolluri tat-Traffiku tal-Ajru

Numru attwali ta’ sigħat

Aċċettazzjoni tar-Rapporti mill-Bord tal-Evalwazzjoni Operattiva

Numru attwali ta’ sigħat

Appoġġ taċ-Ċertifikazzjoni għall-Validazzjoni: Servizz individwali

Numru attwali ta’ sigħat

Apparat għat-Taħriġ fis-Simulazzjoni tat-Titjir: Attivitajiet speċjali oħrajn

Numru attwali ta’ sigħat

Bidliet fil-Proċeduri Alternattivi għall-Approvazzjoni tal-Organizzazzjoni tad-Disinn

Numru attwali ta’ sigħat

Ċertifikat ta’ esportazzjoni għall-ajrunavigabbiltà (E-CoA) għall-inġenji tal-ajru CS-25

6 sigħat

Ċertifikat ta’ esportazzjoni għall-ajrunavigabbiltà (E-CoA) għal inġenji tal-ajru oħrajn

sagħtejn

Metodu Alternattiv ta’ Konformità mal-AD (AMOC)

4 sigħat

Approvazzjoni tal-kundizzjonijiet tat-titjir għall-Permess għat-Titjir

3 sigħat

Numru tas-serje wieħed ta’ STC bażika

sagħtejn

Ħruġ amministrattiv mill-ġdid ta’ dokument mingħajr involviment tekniku

siegħa

Kontroll tal-Kapaċità

siegħa

PARTI IIa

Imposti għall-forniment ta’ servizzi ta’ taħriġ

A.

Servizzi ta’ Taħriġ soġġetti għal imposti

1.

Soġġetti għall-punt B, l-imposti għas-servizzi ta’ taħriġ mogħtija mill-persunal tal-Aġenzija fl-eżerċitar tal-funzjonijiet tagħhom għandhom jiġu applikati kif ġej:

(a)

għat-taħriġ fil-klassi, internament jew fuq il-post, u għat-taħriġ online, f’konformità mal-ammonti korrispondenti stabbiliti fl-Appendiċi;

(b)

għal tipi oħrajn ta’ servizzi ta’ taħriġ jew talbiet relatati, f’konformità mar-rata fis-siegħa stabbilita fl-Appendiċi;

2.

Is-servizzi ta’ taħriġ fil-klassi mogħtija minn fornituri ta’ servizzi ta’ taħriġ ikkuntrattati, internament jew fuq il-post, għandu jintalab ħlas għalihom fuq il-bażi tal-ispiża totali ta’ kull kors diviża bid-daqs medju tal-klassi.

3.

Għal servizzi ta’ taħriġ barra l-bini tal-EASA, fejn l-organizzazzjoni li titlob it-taħriġ ma tipprovdix faċilitajiet ta’ taħriġ xierqa, għandu jintalab il-ħlas tal-ispejjeż diretti assoċjati.

B.    Eżenzjoni minn imposti previsti fl-Appendiċi

L-Aġenzija tista’ tagħti eżenzjoni mill-imposti previsti fl-Appendiċi għal servizzi ta’ taħriġ mogħtija lil:

(a)

L-awtoritajiet tal-avjazzjoni nazzjonali, l-organizzazzjonijiet internazzjonali jew partijiet ikkonċernati ewlenin oħrajn f’każ li jiġi żgurat li dawn jipprovdu servizzi ta’ taħriġ ta’ benefiċċju ekwivalenti għall-Aġenzija;

(b)

Universitajiet pubbliċi jew privati jew organizzazzjonijiet simili, jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

is-servizzi tat-taħriġ huma parti minn programm ta’ studju li jwassal għal kwalifika ta’ undergraduate jew postgraduate f’dixxiplina relatata mal-avjazzjoni;

il-programm ta’ studju għandu tul ta’ żmien minimu ta’ sena akkademika waħda;

l-iskop jew l-effett ewlieni tal-programm mhuwiex li jipprovdi taħriġ inizjali jew kontinwu għall-professjonisti fl-avjazzjoni jew f’oqsma relatati;

(c)

Persuni li jappoġġjaw jew jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-Aġenzija u li jeħtieġu t-taħriġ sabiex jiżguraw l-għarfien tal-proċessi tal-Aġenzija u għodod speċjalizzati relatati ma’ dawk l-attivitajiet.

C.    Rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar

1.

Minkejja kwalunkwe eżenzjoni mogħtija f’konformità mal-punt B, u soġġett għall-paragrafu 3, il-benefiċjarju tat-taħriġ jew ta’ servizzi relatati mat-taħriġ mogħtija fuq il-post għandu jirrimborża l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-persunal tal-Aġenzija li jipprovdi t-taħriġ, skont il-formula d = v + a + h.

2.

Għall-finijiet tal-formula msemmija fil-paragrafu 1, għandhom japplikaw dawn li ġejjin:

 

d = spejjeż tal-ivvjaġġar dovuti;

 

v = spejjeż tat-trasport;

 

a = rati standard uffiċjali tal-Kummissjoni għal “per diems” li jkopru l-akkomodazzjoni, l-ikel, l-ivvjaġġar lokali fil-post tal-missjoni u spejjeż oħrajn (18);

 

h = ħin tal-ivvjaġġar (numru standard ta’ sigħat tal-ivvjaġġar għal kull destinazzjoni, kif stabbilit mill-Aġenzija), bir-rata fis-siegħa stabbilita fil-Parti II tal-Anness (19); fil-każ ta’ missjonijiet relatati ma’ diversi proġetti, l-ammont għandu jiġi suddiviż kif xieraq.

3.

L-awtoritajiet, l-organizzazzjonijiet jew il-partijiet ikkonċernati msemmija fil-punt B(a) jistgħu jkunu eżentati mir-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar skont il-paragrafu 1 meta jipprovdu taħriġ fuq il-post jew servizzi relatati mat-taħriġ fil-bini tal-Aġenzija, li jinvolvu vjaġġi ekwivalenti għall-vjaġġi meħtieġa mit-taħriġ fuq il-post jew mis-servizzi ta’ taħriġ ipprovduti mill-Aġenzija fil-bini ta’ dawk l-entitajiet.

Appendiċi tal-Parti IIa

Taħriġ fil-klassi

Kemm idum it-taħriġ, f’jiem

0.5

1

1.5

2

2.5

3

4

5

Imposta għat-taħriġ individwali (EUR/ġurnata)

440

710

925

1 088

1 263

1 425

1 725

2 000

Imposta għal sessjoni (EUR/ġurnata)

3 500

5 700

7 400

8 700

10 100

11 400

13 800

16 000


Taħriġ online

Kemm idum it-taħriġ, f’sigħat

1

2

3

4

5

6

7

8

Imposta għat-taħriġ individwali (EUR/siegħa)

50

100

150

200

250

300

350

400

Servizzi tat-taħriġ oħrajn: Rata fis-siegħa skont il-Parti II ta’ dan l-Anness

PARTI III

Imposti għall-appelli

L-imposti għall-appelli għandhom jiġu kkalkolati kif ġej: imposta b’rata fissa għandha tiġi mmultiplikata bil-koeffiċjent indikat għall-kategorija tal-imposti korrispondenti għall-persuna jew l-organizzazzjoni inkwistjoni.

Imposta b’rata fissa

10 000 (EUR)

 

 

Kategorija ta’ imposti għall-persuni fiżiċi

Koeffiċjent

 

0,10

 

 

Kategorija ta’ imposti għall-persuni ġuridiċi, skont il-fatturat finanzjarju tal-appellant (f’EUR)

Koeffiċjent

Inqas minn 100 001

0,25

Bejn 100 001 u 1 200 000

0,50

Bejn 1 200 001 u 2 500 000

0,75

Bejn 2 500 001 u 5 000 000

1,00

Bejn 5 000 001 u 50 000 000

2,50

Bejn 50 000 001 u 500 000 000

5,00

Bejn 500 000 001 u 1 000 000 000

7,50

Aktar minn 1 000 000 000

10,00

PARTI IV

Rata ta’ inflazzjoni annwali

Ir-rata ta’ inflazzjoni annwali li għandha tintuża:

“Eurostat HICP (L-entrati kollha) — il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea” (2015 = 100) Bidla perċentwali/medja ta’ 12-il xahar

Il-valur tar-rata li għandha titqies:

Il-valur tar-rata 3 xhur qabel l-implimentazzjoni tal-indiċjar

PARTI V

Nota ta’ Spjegazzjoni

(1)

L-“Ispeċifikazzjonijiet taċ-ċertifikazzjoni” (CSs) imsemmija f’dan l-Anness huma dawk adottati skont l-Artikolu 76(3) tar-Regolament (UE) 2018/1139 u ppubblikati fuq is-sit web tal-Aġenzija (https://www.easa.europa.eu/document-library/certification-specifications).

(2)

“VTOL” tirreferi għall-inġenji tal-ajru bir-rotors jew kwalunkwe inġenju tal-ajru ieħor itqal mill-arja li għandu l-kapaċità ta’ qtugħ mill-art vertikali u/jew inżul vertikali. “HTOL” tirreferi għal kwalunkwe inġenju tal-ajru itqal mill-arja li mhuwiex VTOL.

(3)

“Inġenji tal-Ajru VTOL Kbar” tirreferi għall-inġenji tal-ajru CS-29 u CS-27 KAT. A; “Inġenji tal-Ajru VTOL Żgħar” tirreferi għall-inġenji tal-ajru CS-27 b’piż massimu waqt il-qtugħ mill-art (MTOW) inqas minn 3 175 kg u limitat għal 4 passiġġieri, inkluż il-bdot; “Inġenji tal-Ajru VTOL Medji” tirreferi għal inġenji tal-ajru CS-27 oħrajn.

(4)

Inġenji tal-ajru bi prestazzjoni għolja (HPA) fil-kategorija tal-piż sa 5 700 kg huma dawk l-ajruplani li għandhom Mmo akbar minn 0,6 u/jew altitudni operattiva massima ta’ aktar minn 25 000 pied. Dawn għandu jintalab ħlas għalihom bħala kategorija waħda ’l fuq mill-kategorija ddeterminata mill-MTOW tagħhom, iżda mhux aktar mill-kategorija “aktar minn 5 700 kg sa 22 000 kg”.

(5)

“Iġfna tal-Ajru Żgħar” tirreferi għal:

l-Iġfna tal-Ajru kollha li jaħdmu bl-Arja Sħuna, irrispettivament mid-daqs tagħhom,

Iġfna tal-Ajru li jaħdmu bil-Gass b’volum sa 2 000 m3;

“Iġfna tal-Ajru Medji” tirreferi għal Iġfna tal-Ajru li jaħdmu bil-Gass b’volum ta’ aktar minn 2 000 m3 sa 15 000 m3;

“Iġfna tal-Ajru Kbar” tirreferi għal Iġfna tal-Ajru li jaħdmu bil-Gass b’volum ta’ aktar minn 15 000 m3.

(6)

Fit-Tabelli 1, 4 u 8 tal-Parti I tal-Anness, il-valuri tal-“Partijiet u Tagħmir Mhux Installat” jirreferu għal-lista ta’ prezzijiet tal-manifattur rilevanti. Fit-Tabella 10 tal-Parti I, il-prodott bl-ogħla prezz jikkorrispondi għall-valur (kif imsemmi fil-lista ta’ prezzijiet tal-manifattur rilevanti) tal-aktar prodott, parti jew tagħmir mhux installat għaljin inklużi fil-kamp ta’ applikazzjoni tax-xogħol tal-POA approvat (lista ta’ kapaċitajiet) tad-detentur tal-POA tal-EASA.

(7)

Għat-tariffi applikati f’konformità mat-Tabelli 2 sa 4 u 8 tal-Parti I tal-Anness, il-kategorija tat-tariffi applikabbli għal kull applikazzjoni għandha tiġi ddeterminata mill-kategorija tat-tariffi assenjata lid-disinn tat-tip relatat. Fejn jiġu ċċertifikati aktar minn mudell wieħed taħt disinn ta’ tip wieħed, il-kategorija tat-tariffi tal-maġġoranza ta’ dawn il-mudelli hija applikabbli. Fil-każ ta’ distribuzzjoni ugwali tal-kategorija tat-tariffi tapplika l-kategorija tal-ogħla tariffa. Għal applikazzjonijiet relatati ma’ diversi disinji tat-tip (AML), il-kategorija tal-ogħla tariffa hija applikabbli.

(8)

Jekk applikazzjoni tinkludi l-kunċett tal-istabbiliment ta’ Lista ta’ Mudelli Approvati, għandha tapplika t-tariffa korrispondenti ta’ 20 %. Għar-reviżjoni ta’ lista ta’ mudelli approvati, għandhom japplikaw it-tariffi elenkati fit-Tabelli 2, 3 u 4 tal-Parti I tal-Anness.

(9)

Fit-Tabelli 2 u 3 tal-Parti I tal-Anness, “Sempliċi”, “Standard”, “Sinifikanti” u “Kumpless Sinifikanti” jirreferu għal dawn li ġejjin:

 

Sempliċi

Standard

Sinifikanti

Kumpless Sinifikanti

Ċertifikat tat-Tip Supplimentari (STC) tal-EASA

STC, bidla maġġuri fid-disinn, jew tiswija li tinvolvi biss metodi ta’ ġustifikazzjoni attwali u li diġà ngħataw provi tajba dwar l-affidabbiltà tagħhom, li għalihom hemm ġabra sħiħa ta’ data (deskrizzjoni, lista ta’ kontrolli tal-konformità u dokumenti ta’ konformità) li tista’ tiġi kkomunikata fil-ħin tal-applikazzjoni, u li għaliha l-applikant ikun wera esperjenza, u li tkun tista’ tiġi vvalutata biss mill-maniġer taċ-ċertifikazzjoni tal-proġett, jew inkella b’involviment limitat ta’ speċjalista f’dixxiplina waħda

L-STCs l-oħrajn kollha, bidliet maġġuri fid-disinn jew tiswijiet

“Sinifikanti” hija definita fil-punt 21.A.101(b) tal-Anness I (il-Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 (u bl-istess mod f’FAA 14CFR 21.101 (b)).

“Tibdila Sinifikanti Kumplessa” hija kwalunkwe bidla sinifikanti (ref. GM 21.A.101 tal-Anness I (il-Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012) li tinvolvi mill-inqas żewġ raġunijiet li jiġġustifikaw il-klassifikazzjoni tagħha bħala sinifikanti (eżempji ta’ kriterji skont din il-GM 21.A.101 tal-Anness I (il-Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012: bidla fil-konfigurazzjoni ġenerali, bidla fil-prinċipji tal-kostruzzjoni, is-suppożizzjonijiet użati għaċ-ċertifikazzjoni ġew invalidati)

jew

kwalunkwe bidla sinifikanti li tinvolvi żewġ eżempji jew aktar deskritti bħala bidla sinifikanti (il-kolonna “Deskrizzjoni tat-tibdila” tat-Tabelli fl-Appendiċi 2 ta’ GM 21.A.101 tal-Anness I (il-Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012).

Jekk ikun ġustifikat minn ċirkostanzi tekniċi eċċezzjonali, l-Aġenzija tista’ tikklassifika mill-ġdid applikazzjoni sinifikanti kumplessa għal sinifikanti.

Bidliet maġġuri fid-disinn tal-EASA

Tiswijiet maġġuri tal-EASA

m/a

m/a

(10)

Fit-Tabella 5 tal-Parti I tal-Anness, “Żgħar” tirreferi għall-applikazzjonijiet li jiġu ttrattati mingħajr involviment tekniku, “Kbar” tirreferi għall-appoġġ għall-validazzjoni applikabbli għal Ajruplani Kbar, Inġenji tal-Ajru Kbar li Jaħdmu bir-Rotors u Magni bit-Turbini, “Medji” tirreferi għall-appoġġ għall-validazzjoni applikabbli għal kategoriji ta’ prodotti oħrajn, kif ukoll partijiet u tagħmir mhux installat. L-assistenza teknika/appoġġ tekniku relatati mal-attivitajiet ta’ sejba ta’ konformità u l-appoġġ għall-validazzjoni għandu jintalab ħlas għalihom bħala servizz individwali jekk l-Aġenzija tikkonferma li l-isforz meħtieġ jaqbeż b’mod sinifikanti l-pakketti ta’ servizzi definiti minn qabel.

(11)

Fit-Tabella 9 A tal-Parti I tal-Anness, l-Organizzazzjonijiet tad-Disinn huma kkategorizzati kif ġej:

Il-Kamp ta’ Applikazzjoni tal-Ftehim dwar l-Organizzazzjoni tad-Disinn

Grupp A

Grupp B

Grupp Ċ

DOA 1

Detenturi ta’ ċertifikati tat-tip

ETSOA-APU

Kumplessi ħafna/Kbar

Kumplessi/Żgħar-Medji

Inqas kumplessi/Żgħar ħafna

DOA 2 STC/Bidliet/Tiswijiet/

ETSOA (minbarra l-APU)

Mingħajr restrizzjoni

Ristretti (oqsma tekniċi)

Ristretti (daqs tal-inġenji tal-ajru)

Kumplessi ħafna/Kbar

Kumplessi/Żgħar-Medji

Inqas kumplessi/Żgħar ħafna

DOA 3 Bidliet/Tiswijiet Minuri

Mingħajr restrizzjoni

Ristretti (oqsma tekniċi)

Ristretti (daqs tal-inġenji tal-ajru)

(12)

Fit-Tabelli 9 A, 10, 11 u 12 tal-Parti I tal-Anness, l-għadd ta’ persunal meqjus huwa l-għadd ta’ impjegati relatati mal-attivitajiet fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-ftehim.

(13)

Fit-Tabella 14, “lok” huwa l-post (jew postijiet) fejn jiġu ġestiti jew imwettqa l-attivitajiet tal-organizzazzjoni.

Għal dan l-iskop:

il-post prinċipali tan-negozju (PPoB) jitqies bħala lok, irrispettivament minn kwalunkwe operazzjoni ta’ FSTD;

kwalunkwe indirizz, differenti mill-PPoB fejn jitħaddmu l-FSTDs jitqies bħala lok addizzjonali jekk jinħatar uffiċjal għall-konformità f’dan il-lok.

Għal estensjoni għal lok, jiġifieri meta post ikun f’distanza xierqa minn lok li jippermetti lill-maniġment jiżgura l-konformità mingħajr il-ħtieġa li jinnomina persuni addizzjonali, ma jintalab l-ebda dritt addizzjonali għas-sorveljanza.

Minħabba li kull organizzazzjoni hija unika, għandha ssir analiżi mfassla apposta sabiex tiġi vvalutata l-kumplessità tal-organizzazzjoni li tqis l-għadd ta’ impjegati, id-daqs u l-kamp ta’ applikazzjoni, inkluż l-għadd ta’ FSTDs, il-livelli tagħhom u n-numru tat-tip ta’ inġenju tal-ajru simulat.

EEP2: Il-perjodu ta’ 12-il xahar jiġi estiż sa massimu ta’ 24 xahar skont il-punt ORA.FSTD.225.

EEP3: Il-perjodu ta’ 12-il xahar jiġi estiż sa massimu ta’ 36 xahar skont il-punt ORA.FSTD.225.


(1)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 748/2012 tat-3 ta’ Awwissu 2012 li jistabbilixxi regoli ta’ implimentazzjoni għaċ-ċertifikazzjoni tal-airworthiness u ambjentali ta’ inġenji tal-ajru u ta’ prodotti, partijiet u tagħmir relatati, kif ukoll għaċ-ċertifikazzjoni ta’ organizzazzjonijiet relatati mad-disinn u l-produzzjoni (ĠU L 224, 21.8.2012, p. 1).

(2)  It-tariffa tal-mudell tkopri ż-żieda ta’ mudell mad-disinn tat-tip u għandha tiġi applikata għal kull applikazzjoni u mudell. Din trid tkun assoċjata ma’ applikazzjoni għal bidla standard, sinifikanti jew kumplessa sinifikanti. Il-kategorija tat-tariffa applikabbli għal kull applikazzjoni u mudell għandha tiġi ddeterminata mill-kategorija tat-tariffa assenjata lid-disinn tat-tip relatat.

(3)  It-tariffi stabbiliti f’din it-Tabella ma għandhomx japplikaw għal Bidliet Minuri u Tiswijiet Minuri mwettqa minn Organizzazzjonijiet tad-Disinn f’konformità mal-punt 21 A.263(c)(2) tas-Sottoparti J tat-Taqsima A tal-Anness I (il-Parti 21) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 748/2012.

(4)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 452/2014 tad-29 ta’ April 2014 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-operazzjonijiet tal-ajru ta’ pajjiżi terzi skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 133, 6.5.2014, p. 1).

(5)  Minbarra l-ispejjeż tal-ivvjaġġar (li għandhom jiġu applikati flimkien mat-tariffa b’rata fissa msemmija hawn fuq).

(6)  Valur (kif imsemmi fil-lista ta’ prezzijiet tal-manifattur rilevanti) tal-aktar prodott, parti jew tagħmir mhux installat għaljin inklużi fil-kamp ta’ applikazzjoni tax-xogħol tal-POA approvat (lista ta’ kapaċitajiet) tad-detentur tal-POA tal-EASA.

(7)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014 tas-26 ta’ Novembru 2014 dwar il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta’ inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiċi, u dwar l-approvazzjoni tal-organizzazzjonijiet u l-persunal involuti f’dan ix-xogħol (ĠU L 362, 17.12.2014, p. 1).

(8)  It-tariffa li għandha titħallas għandha tkun magħmula mit-tariffa b’rata fissa bbażata fuq l-għadd ta’ impjegati relatati flimkien mat-tariffa/i b’rata fissa bbażata/i fuq klassifikazzjoni teknika.

(9)  Għall-organizzazzjonijiet li għandhom diversi klassifikazzjonijiet A u/jew B, l-ogħla tariffa biss għandha tiġi applikata. Għall-organizzazzjonijiet li għandhom klassifikazzjoni waħda jew diversi klassifikazzjonijiet C u/jew D, it-tariffa “klassifikazzjoni C/D” għandha tiġi applikata għal kull klassifikazzjoni.

(10)  Kif imsemmi fis-Sottoparti B tat-Taqsima A tal-Anness IV (Parti-147) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014.

(11)  Għall-approvazzjoni tal-organizzazzjonijiet inizjali, it-tariffi applikabbli għal kull faċilità u kors. L-ewwel faċilità u l-ewwel kors ta’ taħriġ huma inklużi fit-tariffa għall-approvazzjoni relatata mal-impjegati.

(12)  Għall-organizzazzjonijiet diġà approvati li japplikaw għal faċilitajiet jew korsijiet ta’ taħriġ addizzjonali, għandha tintalab it-tariffa applikabbli għal kull faċilità jew kors ta’ taħriġ.

(13)  It-tariffa li għandha titħallas għandha tkun magħmula mit-tariffa b’rata fissa flimkien mat-tariffa b’rata fissa abbażi ta’ klassifikazzjoni teknika.

(14)  Għall-organizzazzjonijiet li għandhom diversi klassifikazzjonijiet A, għandha tiġi applikata biss l-ogħla tariffa.

(15)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2011 tat-3 ta’ Novembru 2011 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-ekwipaġġi tal-ajruplani tal-avjazzjoni ċivili skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 311, 25.11.2011, p. 1–193).

(16)  Applikabbli biss għas-simulatur(i) tat-titjir li jinsabu fil-pajjiż terz tal-ftehim bilaterali.

(17)  Din hija lista mhux eżawrjenti ta’ kompiti. Il-lista ta’ kompiti f’din il-Parti hija soġġetta għal reviżjoni perjodika. In-nuqqas ta’ inklużjoni ta’ kompitu f’din il-Parti ma għandux jiġi interpretat awtomatikament bħala li jindika li dak il-kompitu ma jistax jitwettaq mill-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea.

(18)  Ara “Ir-rati attwali tal-per diems” kif ikkomunikati fuq is-sit web ta’ EuropeAid tal-Kummissjoni (https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en).

(19)  Ara “Numru standard ta’ sigħat” kif ikkomunikat fil-“Lista standard tal-ħin tal-ivvjaġġar” fuq is-sit web tal-Aġenzija (https://www.easa.europa.eu/).


17.12.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/66


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2154

tas-16 ta’ Diċembru 2019

li jiftaħ il-kwota tariffarja għall-2020 għall-importazzjoni, fl-Unjoni Ewropea, ta’ ċerti oġġetti li joriġinaw min-Norveġja li ġejjin mill-ipproċessar ta’ prodotti agrikoli koperti mir-Regolament (UE) Nru 510/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 510/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 li jistabbilixxi l-arranġamenti kummerċjali applikabbli għal ċerti prodotti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli u jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1216/2009 u (KE) Nru 614/2009 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 16(1)(a) tiegħu,

Wara li kkunsidrat id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/859/KE tal-25 ta’ Ottubru 2004 dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fl-għamla ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tan-Norveġja fuq il-Protokoll 2 għall-Ftehim Bilaterali dwar il-Kummerċ Ħieles bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Renju tan-Norveġja (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 3 tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 140/2001 tat-23 ta’ Novembru 2001 li temenda l-Protokolli 2 u 3 għall-Ftehim taż-ŻEE, dwar prodotti proċessati u prodotti agrikoli oħrajn (3), tistabbilixxi l-arranġamenti kummerċjali bejn l-Unjoni u r-Renju tan-Norveġja għal ċerti prodotti agrikoli u prodotti agrikoli pproċessati bejn il-Partijiet Kontraenti.

(2)

Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 140/2001 tipprevedi dazju b’rata żero għall-ilmijiet li jkun fihom iz-zokkor miżjud jew sustanzi oħrajn ta’ ħlewwa jew li jkollhom xi togħma miżjuda, li huma kklassifikati taħt il-kodiċi NM 2202 10 00, u xarbiet mhux alkoħoliċi oħrajn li ma fihomx prodotti tal-intestaturi 0401 sa 0404, jew xaħam miksub minn prodotti tal-intestaturi 0401 sa 0404, li huma kklassifikati taħt il-kodiċijiet NM 2202 91 00 u 2202 99.

(3)

Id-dazju tal-Unjoni b’rata żero għal dawk l-ilmijiet u għal dawk ix-xarbiet oħrajn ġie sospiż temporanjament għan-Norveġja għal perjodu ta’ żmien mhux determinat, permezz tal-Ftehim fl-għamla ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tan-Norveġja fuq il-Protokoll 2 għall-Ftehim Bilaterali dwar il-Kummerċ Ħieles bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Renju tan-Norveġjaa (4) (“il-Ftehim fl-għamla ta’ Skambju ta’ Ittri”). Skont il-Ftehim fl-għamla ta’ Skambju ta’ Ittri, l-importazzjonijiet bla dazju ta’ oġġetti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 2202 10 00, ex 2202 91 00 u ex 2202 99 li joriġinaw min-Norveġja jeħtieġ li jiġu permessi biss fil-limiti ta’ kwota bla dazju. Jeħtieġ li jitħallas dazju fuq l-importazzjonijiet li jaqbżu l-kwota bla dazju.

(4)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1968 (5) li jiftaħ il-kwota tariffarja għall-2019 għall-importazzjoni fl-Unjoni ta’ ċerti oġġetti li joriġinaw min-Norveġja li ġejjin mill-ipproċessar ta’ prodotti agrikoli koperti mir-Regolament (UE) Nru 510/2014 fetaħ kwota tariffarja għas-sena 2019 għall-importazzjoni fl-Unjoni ta’ oġġetti li joriġinaw min-Norveġja u li huma kklassifikati taħt il-kodiċijiet NM 2202 10 00, ex 2202 91 00 u ex 2202 99.

(5)

Il-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri jeħtieġ li jekk il-kwota tariffarja stabbilita fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/1968 tkun ġiet eżawrita sal-31 ta’ Ottubru 2019, il-kwota tariffarja applikabbli mill-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara trid tiżdied b’10 %.

(6)

Il-kwota tariffarja annwali għall-2019 għall-ilmijiet u x-xarbiet ikkonċernati, miftuħa bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/1968, u li kienet ta’ volum ta’ 20,936 miljun litru, ġiet eżawrita fl-4 ta’ Settembru 2019. Għalhekk, jenħtieġ li tinfetaħ kwota tariffarja miżjuda għall-ilmijiet u x-xarbiet ikkonċernati mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2020. Għalhekk f’konformità mal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri, il-kwota għall-2020, jenħtieġ li tinfetaħ għal volum ogħla b’10 %, li huwa ta’ 23,029 miljun litru.

(7)

Il-kwota tariffarja miftuħa b’dan ir-Regolament jenħtieġ li tiġi ġestita skont ir-regoli rilevanti stabbiliti fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 (6).

(8)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat għall-kwistjonijiet orizzontali dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli pproċessati li mhumiex elenkati fl-Anness I,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2020, il-kwota tariffarja bla dazju stipulata fl-Anness se tkun miftuħa għall-oġġetti li joriġinaw min-Norveġja li huma elenkati f’dak l-Anness, skont il-kundizzjonijiet speċifikati fih.

2.   Ir-regoli tal-oriġini stabbiliti fil-Protokoll 3 għall-Ftehim Ftehim Bilaterali dwar il-Kummerċ Ħieles bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Renju tan-Norveġja għandhom japplikaw għall-oġġetti elenkati fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

3.   Għall-kwantitajiet importati li jaqbżu l-volum tal-kwota stabbilit fl-Anness, għandu japplika dazju preferenzjali ta’ EUR 0,047 għal kull litru.

Artikolu 2

Il-kwota tariffarja bla dazju msemmija fl-Artikolu 1(1) għandha tiġi ġestita mill-Kummissjoni skont l-Artikoli 49 sa 54 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2015/2447.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2020.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Diċembru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 150, 20.5.2014, p. 1.

(2)  ĠU L 370, 17.12.2004, p. 70.

(3)  ĠU L 22, 24.1.2002, p. 34.

(4)  ĠU L 370, 17.12.2004, p. 72.

(5)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1968 tat-12 ta’ Diċembru 2018 li jiftaħ il-kwota tariffarja għas-sena 2019 għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea, ta’ ċerti oġġetti li joriġinaw min-Norveġja li ġejjin mill-ipproċessar ta’ prodotti agrikoli koperti mir-Regolament (UE) Nru 510/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 316, 13.12.2018, p. 9).

(6)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 tal-24 ta’ Novembru 2015 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 343, 29.12.2015, p. 558).


ANNESS

Kwota tariffarja bla dazju għall-2020 applikabbli għall-importazzjonijiet fl-Unjoni fuq ċerti oġġetti li joriġinaw min-Norveġja

Nru tal-Ordni

Kodiċi NM

Kodiċi TARIC

Deskrizzjoni tal-oġġetti

Volum tal-Kwota

09.0709

2202 10 00

 

— Ilmijiet, inkluż ilma minerali u ilma effervexxenti, li jkun fihom iz-zokkor miżjud jew sustanzi oħrajn ta’ ħlewwa jew li jkollhom xi togħma miżjuda

23,029 miljun litru

ex 2202 91 00

10

— Birra mhux alkoħolika li fiha z-zokkor

ex 2202 99 11

11

19

— Xarbiet ibbażati fuq is-sojja b’kontenut ta’ proteina ta’ 2,8 % jew aktar skont il-piż, li fihom iz-zokkor (is-sukrożju jew iz-zokkor invertit)

ex 2202 99 15

11

19

— Xarbiet ibbażati fuq is-sojja b’kontenut ta’ proteina inqas minn 2,8 % skont il-piż; xarbiet ibbażati fuq il-ġewż tal-Kapitolu 8 tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, fuq iċ-ċereali tal-Kapitolu 10 tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni jew fuq iż-żerriegħa tal-Kapitolu 12 tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni li fihom iz-zokkor (is-sukrożju jew iz-zokkor invertit)

ex 2202 99 19

11

19

— Xarbiet mhux alkoħoliċi oħrajn li fihom iz-zokkor (is-sukrożju jew iz-zokkor invertit)


17.12.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/70


REGOLAMENT (UE) 2019/2155 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-5 ta’ Diċembru 2019

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1163/2014 dwar it-tariffi superviżorji (BĊE/2019/37)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta’ Ottubru 2013 li jagħti kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (1), u b’mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 4(3), l-Artikolu 30 u t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 33(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-konsultazzjoni pubblika u l-analiżi li saret skont l-Artikolu 30(2) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 1163/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/41) (2) jistabbilixxi l-arranġamenti għall-kalkolu tal-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali li għandhom jiġu imposti fir-rigward ta’ entitajiet taħt superviżjoni u gruppi taħt superviżjoni; il-metodoloġija u l-kriterji għall-kalkolu tat-tariffa superviżorja annwali mġarrba minn kull entità taħt superviżjoni u grupp taħt superviżjoni; u l-proċedura għall-ġbir mill-BĊE tat-tariffi superviżorji annwali.

(2)

L-Artikolu 17(2) tar-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41) jirrikjedi li l-BĊE jagħmel rieżami ta’ dak ir-Regolament, b’mod partikolari, fir-rigward tal-metodoloġija u l-kriterji għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji annwali li għandhom jiġu imposti fuq kull entità taħt superviżjoni u grupp taħt superviżjoni sal-2017.

(3)

Fit-2 ta’ Ġunju 2017 il-BĊE nieda konsultazzjoni pubblika miftuħa bl-għan li jiġbor il-kummenti mingħand il-partijiet interessati bil-ħsieb li jiġi evalwat it-titjib possibbli fir-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41). Il-konsultazzjoni pubblika ntemmet fl-20 ta’ Lulju 2017.

(4)

Filwaqt li kkunsidra t-tweġibiet riċevuti, il-BĊE għamel rieżami tar-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41) u kkonkluda li r-Regolament għandu jiġi emendat.

(5)

B’mod partikolari, il-BĊE iddeċieda li ma jibqax jeżiġi l-ħlas bil-quddiem tat-tariffi superviżorji annwali. It-tariffi għandhom jiġu imposti biss wara li jintemm il-perijodu tariffarju rilevanti meta l-kosti annwali attwali jkunu ġew iddeterminati. Id-data ta’ referenza għall-fatturi tariffarji għandha, bħala regola ġenerali, tibqa’ l-31 ta’ Diċembru tal-perijodu tariffarju preċedenti biex ikun hemm żmien suffiċjenti għall-validazzjoni tal-fattur tariffarju.

(6)

Għall-parti l-kbira tad-debituri tariffarji, il-BĊE diġà jirċievi l-informazzjoni dwar l-assi totali u l-iskopertura tar-riskju totali skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 (3) u r-Regolament (UE) 2015/534 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2015/13) (4). Din l-informazzjoni hija faċilment disponibbli għall-użu fil-kalkolu tat-tariffa superviżorja annwali tagħhom. Il-ġbir dedikat tal-fatturi tariffarji għal dawn id-debituri tariffarji għandu għalhekk jieqaf.

(7)

Barra minn hekk, il-BĊE iddeċieda li jnaqqas it-tariffi superviżorji li jridu jitħallsu minn entitajiet taħt superviżjoni inqas sinifikanti u gruppi taħt superviżjoni inqas sinifikanti b’assi totali ta’ EUR 1 biljun jew inqas. Għal dan il-għan, il-komponent tat-tariffa minima għal dawn l-entitajiet taħt superviżjoni u gruppi taħt superviżjoni għandu jitnaqqas bin-nofs.

(8)

Barra minn hekk, l-esperjenza miksuba bl-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41) mill-2014 ’l hawn uriet li xi kjarifiki u emendi tekniċi għal dak ir-Regolament huma xierqa.

(9)

Huwa meħtieġ li jiġu previsti arranġamenti tranżitorji fir-rigward tal-perijodu tariffarju tal-2020, peress li dik is-sena se tkun l-ewwel perijodu tariffarju li għalih il-BĊE mhux se jkun qed jeżiġi aktar ħlas bil-quddiem tat-tariffa superviżorja annwali. Dan ir-Regolament għalhekk għandu jidħol fis-seħħ fil-bidu tal-2020.

(10)

Għaldaqstant, ir-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41) għandu jiġi emendat f’dan is-sens,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi

Ir-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41) huwa emendat kif ġej:

1.

L-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt 9 huwa mħassar;

(b)

il-punti 12 u 13 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“12.

assi totali tfisser:

(a)

għal grupp taħt superviżjoni, il-valur totali tal-assi kif iddeterminat skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17), minbarra l-assi ta’ sussidjarji stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti u pajjiżi terzi sakemm ma jkunx deċiż mod ieħor minn grupp taħt superviżjoni skont l-Artikolu 10(3)(c);

(b)

għal fergħa li tħallas tariffa, il-valur totali tal-assi kif irrappurtat għal finijiet prudenzjali. Meta l-valur totali tal-assi ma jkunx meħtieġ li jiġi rrappurtat għal finijiet prudenzjali, l-assi totali tfisser il-valur totali tal-assi kif iddeterminat fuq il-bażi tal-kontijiet annwali awditjati l-aktar reċenti mħejjija skont l-Istandards Internazzjonali ta’ Rapportar Finanzjarju (IFRS) kif applikabbli fl-Unjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*1) u, jekk dawk il-kontijiet annwali ma jkunux disponibbli, il-kontijiet annwali mħejjija skont il-liġijiet nazzjonali applikabbli dwar il-kontabilità. Għall-fergħat li jħallsu tariffa li ma jħejjux kontijiet annwali, l-assi totali tfisser il-valur totali tal-assi kif iddeterminat skont l-Artikolu 51(5) tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17);

(c)

għal żewġ fergħat jew aktar li jħallsu tariffa li huma meqjusa bħala fergħa waħda skont l-Artikolu 3(3), is-somma tal-valur totali tal-assi kif iddeterminat għal kull fergħa li tħallas tariffa rispettivament;

(d)

fil-każijiet l-oħrajn kollha, il-valur tal-assi totali kif iddeterminat skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17);

13.

skopertura tar-riskju totali tfisser:

(a)

għal grupp taħt superviżjoni, l-ammont kif iddeterminat fl-ogħla livell ta’ konsolidazzjoni fi ħdan l-Istati Membri parteċipanti u kkalkulat skont l-Artikolu 92(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*2), minbarra l-ammont ta’ iskopertura tar-riskju ta’ sussidjarji stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti u pajjiżi terzi sakemm ma jkunx deċiż mod ieħor minn grupp taħt superviżjoni skont l-Artikolu 10(3)(c);

(b)

għal fergħa li tħallas tariffa, jew żewġ fergħat jew aktar li jħallsu tariffa li huma meqjusa bħala fergħa waħda skont l-Artikolu 3(3), żero;

(c)

fil-każijiet l-oħrajn kollha, l-ammont kif ikkalkulat skont l-Artikolu 92(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

(*1)  Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Lulju 2002 dwar l-applikazzjoni ta’ standards internazzjonali tal-kontabilità (ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1 – Edizzjoni speċjali bil-Malti: Kapitolu 13 Volum 029 p. 609-612)."

(*2)  Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012, (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).”;"

2.

L-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 1, il-punt (c) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(c)

iddeterminat skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2, fil-każ ta’ grupp ta’ entitajiet li jħallsu tariffa.”;

(b)

il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘2.

Mingħajr preġudizzju għall-arranġamenti fi ħdan grupp ta’ entitajiet li jħallsu tariffa fir-rigward tal-allokazzjoni tal-ispejjeż, grupp ta’ entitajiet li jħallsu tariffa għandhom jiġu trattati bħala debitur tariffarju wieħed. Kull grupp ta’ entitajiet li jħallsu tariffa għandu jinnomina d-debitur tariffarju għall-grupp kollu u għandu jinnotifika l-identità tad-debitur tariffarju lill-BĊE. Id-debitur tariffarju għandu jiġi stabbilit fi Stat Membru parteċipanti. Din in-notifika għandha tkun ikkunsidrata valida biss jekk:

(a)

issemmi l-isem tal-grupp kopert bin-notifika;

(b)

tiġi ffirmata mid-debitur tariffarju f’isem l-entitajiet kollha taħt superviżjoni tal-grupp;

(c)

tasal għand il-BĊE sa mhux iktar tard mit-30 ta’ Settembru ta’ kull sena, sabiex titqies għall-ħruġ tal-avviż tariffarju fir-rigward ta’ dak il-perijodu tariffarju.

Jekk iktar minn notifika waħda għal kull grupp ta’ entitajiet li jħallsu tariffa tasal fil-ħin għand il-BĊE, għandha tipprevali l-aħħar notifika rċevuta mill-BĊE sat-30 ta’ Settembru. Jekk entità taħt superviżjoni ssir parti mill-grupp taħt superviżjoni wara li l-BĊE ikun irċieva notifika valida mingħand id-debitur tariffarju, sakemm il-BĊE ma jkunx infurmat mod ieħor bil-miktub, dik in-notifika titqies li ġiet iffirmata wkoll f’isimha.’;

3.

L-Artikolu 5 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 2, it-tieni sentenza hija mħassra;

(b)

il-paragrafu (4) li ġej huwa miżjud:

“4.

Fi żmien erba’ xhur mit-tmiem ta’ kull perijodu tariffarju, l-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali għal kull kategorija ta’ entitajiet taħt superviżjoni u gruppi taħt superviżjoni għal dak il-perijodu tariffarju għandu jiġi ppubblikat fuq il-websajt tal-BĊE.”;

4.

L-Artikolu 6 huwa mħassar;

5.

L-Artikolu 7 huwa emendat kif ġej:

(a)

l-intestatura hija sostitwita b’dan li ġej:

Entitajiet taħt superviżjoni ġodda, entitajiet li m’għadhomx taħt superviżjoni jew bidla fl-istatu s”;

(b)

il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.

Meta, wara deċiżjoni tal-BĊE f’dak is-sens, il-BĊE jassumi s-superviżjoni diretta ta’ entità taħt superviżjoni jew ta’ grupp taħt superviżjoni skont l-Artikolu 45 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17), jew is-superviżjoni diretta ta’ entità taħt superviżjoni jew ta’ grupp taħt superviżjoni mill-BĊE tintemm skont l-Artikolu 46 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17), it-tariffa superviżjorja annwali għandha tiġi kkalkulata fuq il-bażi tan-numru ta’ xhur li matulhom l-entità taħt superviżjoni jew il-grupp taħt superviżjoni kienu taħt superviżjoni diretta jew indiretta mill-BĊE fl-aħħar jum tax-xahar.”;

6.

L-Artikolu 9 huwa mħassar;

7.

L-Artikolu 10 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 3, il-punt (a) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(a)

Il-fatturi tariffarji użati għad-determinazzjoni tat-tariffa superviżorja annwali li titħallas fir-rigward ta’ kull entità taħt superviżjoni jew grupp taħt superviżjoni għandhom ikunu l-ammont fid-data ta’ referenza ta’:

(i)

assi totali; u

(ii)

iskopertura tar-riskju totali.”;

(b)

fil-paragrafu 3, il-punt (b) huwa mħassar u l-punti (ba), (bb), (bc) u (bd) li ġejjin huma mdaħħla:

“(ba)

Il-fatturi tariffarji għandhom ikunu ddeterminati għal kull perijodu tariffarju fuq il-bażi tad-dejta rrappurtata mill-entitajiet taħt superviżjoni għal finijiet prudenzjali b’data ta’ referenza tal-31 ta’ Diċembru tal-perijodu tariffarju preċedenti.

(bb)

Meta entità taħt superviżjoni tħejji l-kontijiet annwali, inklużi l-kontijiet annwali konsolidati, ibbażati fuq sena tal-kontabilità li tvarja mis-sena kalendarja, id-data ta’ referenza għall-assi totali għandha tkun it-tmiem tas-sena tal-kontabilità li jikkorrispondi għall-perijodu tariffarju preċedenti.

(bc)

Meta entità taħt superviżjoni jew grupp taħt superviżjoni jiġi stabbilit wara d-data ta’ referenza rilevanti speċifikata fil-punti (ba) jew (bb) iżda qabel l-1 ta’ Ottubru tal-perijodu tariffarju li għalih it-tariffa hija ddeterminata u għaldaqstant ma jeżistux fatturi tariffarji b’dik id-data ta’ referenza, id-data ta’ referenza għall-fatturi tariffarji għandha tkun it-tmiem tal-kwart l-eqreb għad-data ta’ referenza rilevanti speċifikata fil-punti (ba) jew (bb).

(bd)

Għal entitajiet taħt superviżjoni u gruppi taħt superviżjoni li mhumiex soġġetti għar-rappurtar obbligatorju għal finijiet prudenzjali jew gruppi taħt superviżjoni li jeskludu assi u/jew l-ammont ta’ skopertura tar-riskju ta’ sussidjarji stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti u pajjiżi terzi skont il-punt (c), il-fatturi tariffarji għandhom ikunu ddeterminati fuq il-bażi tal-informazzjoni rrappurtata minnhom b’mod separat għall-fini tal-kalkolu tat-tariffa superviżorja. Il-fatturi tariffarji għandhom jiġu sottomessi lill-ANK ikkonċernata bid-data ta’ referenza rilevanti kif iddeterminata taħt il-punti (ba), (bb) jew (bc) skont deċiżjoni tal-BĊE.”;

(c)

fil-paragrafu 3, il-punt (c) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(c)

Għall-finijiet tal-kalkolu tal-fatturi tariffarji, gruppi taħt superviżjoni għandhom — bħala regola — jeskludu l-ammont ta’ assi u ta’ skopertura tar-riskju ta’ sussidjarji li jinsabu fi Stati Membri mhux parteċipanti u pajjiżi terzi. Gruppi taħt superviżjoni jistgħu jiddeċiedu li ma jeskludux dawn l-assi u/jew l-ammont ta’ skopertura għar-riskju għad-determinazzjoni tal-fatturi tariffarji.”;

(d)

il-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(4)

Is-somma tal-assi totali tad-debituri tariffarji u s-somma tal-iskopertura tar-riskju totali tad-debituri tariffarji għandhom ikunu ppubblikati fuq il-websajt tal-BĊE.”;

(e)

il-paragrafu 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(5)

F’każ li debitur tariffarju jonqos milli jipprovdi l-fatturi tariffarji, il-BĊE għandu jiddetermina l-fatturi tariffarji skont deċiżjoni tal-BĊE.”;

(f)

fil-paragrafu 6, il-punt (b) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(b)

Il-komponent tat-tariffa minima huwa kkalkolat bħala perċentwali fissa tal-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali għal kull kategorija ta’ entitajiet taħt superviżjoni u gruppi taħt superviżjoni, kif iddeterminat skont l-Artikolu 8.

(i)

Għall-kategorija ta’ entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni u gruppi sinifikanti taħt superviżjoni, il-perċentwali fiss huwa ta’ 10 %. Dan l-ammont jinqasam b’mod indaqs fost id-debituri tariffarji kollha. Għal entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni u gruppi sinifikanti that superviżjoni b’assi totali ta’ EUR 10 biljun jew inqas, il-komponent tat-tariffa minima jinżel bin-nofs.

(ii)

Għall-kategorija ta’ entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni u gruppi inqas sinifikanti taħt superviżjoni, il-perċentwali fiss huwa ta’ 10 %. Dan l-ammont jinqasam b’mod indaqs fost d-debituri tariffarji kollha. Għal entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni u gruppi inqas sinifikanti taħt superviżjoni b’assi totali ta’ EUR 1 biljun jew inqas, il-komponent tat-tariffa minima jinżel bin-nofs.”;

(g)

fil-paragrafu 6, punt (c), il-kliem “l-Artikoli 8 u 9” huma sostitwiti b’“l-Artikolu 8”;

(h)

fil-paragrafu 6, l-aħħar subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Fuq il-bażi tal-kalkolu mwettaq skont dan il-paragrafu u tal-fatturi tariffarji ddeterminati skont dan l-Artikolu, il-BĊE għandu jiddeċiedi dwar it-tariffa superviżorja annwali li għandha titħallas minn kull debitur tariffarju. It-tariffa superviżorja annwali li għandha titħallas għandha tiġi kkomunikata lid-debitur tariffarju permezz tal-avviż tariffarju.”;

8.

L-Artikolu 12(1) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.

Avviż tariffarju għandu jinħareġ kull sena mill-BĊE għal kull debitur tariffarju fi żmien sitt xhur mill-bidu tal-perijodu tariffarju sussegwenti.”;

9.

Fl-Artikolu 13(1), it-tieni sentenza hija mħassra;

10.

L-Artikolu 16 huwa mħassar;

11.

L-Artikolu 17 huwa emendat kif ġej:

(a)

l-intestatura hija sostitwita b’dan li ġej:

“Rappurtar”;

(b)

il-paragrafu 2 huwa ssostitwit b’dan li ġej:

“2.

FI żmien erba’ xhur mill-bidu ta’ kull perijodu tariffarju, l-ammont stmat tal-kosti annwali għal dak il-perijodu tariffarju għandu jiġi ppubblikat fuq is-sit elettroniku tal-BĊE.”;

12.

L-Artikolu 17a li ġej huwa mdaħħal:

“Artikolu 17a

Arranġamenti tranżitorji għall-perijodu tariffarju tal-2020

1.   It-tariffa superviżorja annwali li għandha titħallas fir-rigward ta’ kull entità taħt superviżjoni u kull grupp taħt superviżjoni għall-perijodu tariffarju tal-2020 għandha tkun speċifikata fl-avviż tariffarju maħruġ lid-debitur tariffarju rilevanti fl-2021.

2.   Kull eċċess jew defiċit mill-perijodu tariffarju tal-2019, iddeterminat billi jitnaqqsu l-kosti annwali attwali mġarrbin fir-rigward ta’ dak il-perijodu tariffarju mill-kosti annwali stmati li huma imposti f’dak il-perijodu tariffarju, għandu jitqies fid-determinazzjoni tal-kostijiet annwali għall-perijodu tariffarju tal-2020.”.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri skont it-Trattati.

Magħmul fi Frankfurt am Main, il-5 ta’ Diċembru 2019.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE

Il-President tal-BĊE

Christine LAGARDE


(1)  ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  Regolament (UE) Nru 1163/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-22 ta’ Ottubru 2014 dwar it-tariffi superviżorji (BĊE/2014/41) (ĠU L 311, 31.10.2014, p. 23).

(3)  Regolament ta’ Implementazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 tas-16 ta’ April 2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward tar-rappurtar superviżorju ta’ istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 191, 28.6.2014, p. 1).

(4)  Regolament (UE) 2015/534 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-17 ta’ Marzu 2015 dwar ir-rapportar ta’ informazzjoni finanzjarja superviżorja (BĊE/2015/13) (GU L 86, 31.3.2015, p. 13).


DEĊIŻJONIJIET

17.12.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/75


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2019/2156

tas-7 ta’ Ottubru 2019

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed, f’isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni mwaqqaf permezz tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-adozzjoni ta’ rakkomandazzjoni li tapprova l-estensjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni UE-Marokk għall-implimentazzjoni tal-Istatus Avvanzat (2013–2017)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 217, flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Il-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra (1) (il-“Ftehim”) daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Marzu 2000.

(2)

Skont l-Artikolu 80 tal-Ftehim, il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni jista’ joħroġ rakkomandazzjonijiet.

(3)

Il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni, permezz ta’ skambju ta’ ittri, għandu jadotta rakkomandazzjoni dwar estensjoni ulterjuri, b’sentejn, tal-Pjan ta’ Azzjoni UE-Marokk għall-implimentazzjoni tal-istatus avvanzat (2013-2017) (il-“Pjan ta’ Azzjoni”).

(4)

Ikun xieraq li tiġi stabbilita l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f’isem l-Unjoni, fil-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni fir-rigward tal-adozzjoni ta’ rakkomandazzjoni li tapprova l-estensjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni, peress li r-rakkomandazzjoni għandha effetti legali.

(5)

L-estensjoni tal-pjan tal-Pjan ta’ Azzjoni ser tifforma l-bażi tar-relazzjonijiet ta’ kooperazzjoni bejn l-UE u l-Marokk għas-snin 2019 u 2020 u ser tippermetti li jiġu definiti l-prijoritajiet il-ġodda għar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Marokk għas-snin li ġejjin,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed, f’isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni mwaqqaf permezz tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-adozzjoni ta’ rakkomandazzjoni li tapprova l-estensjoni b’sentejn (2019 u 2020) tal-Pjan ta’ Azzjoni UE-Marokk għall-implimentazzjoni tal-istatus avvanzat (2013-2017) għandha tkun ibbażata fuq l-abbozz ta’ rakkomandazzjoni mehmuż.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Kummissjoni u lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà.

Magħmul fil-Lussemburgu, is-7 ta’ Ottubru 2019.

Għall-Kunsill

Il-President

A.-M. HENRIKSSON


(1)  ĠU L 70, 18.3.2000, p. 2.


ABBOZZ

RAKKOMANDAZZJONI Nru 1/2019 TAL-KUNSILL TA’ ASSOĊJAZZJONI UE-MAROKK

ta’ …

li tapprova l-estensjoni b’sentejn tal-Pjan ta’ Azzjoni UE-Marokk għall-implimentazzjoni tal-istatus avvanzat (2013-2017)

IL-KUNSILL TA’ ASSOĊJAZZJONI UE-MAROKK,

Wara li kkunsidra l-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra (1),

Billi:

(1)

Il-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra (il-“Ftehim”) daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Marzu 2000.

(2)

Skont l-Artikolu 80 tal-Ftehim, il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni jista’ joħroġ rakkomandazzjonijiet li jqis xierqa, bl-iskop li jintlaħqu l-objettivi tal-Ftehim.

(3)

Skont l-Artikolu 90 tal-Ftehim, il-Partijiet għandhom jieħdu kull miżura ġenerali jew speċifika meħtieġa biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont il-Ftehim u għandhom jiżguraw li jintlaħqu l-objettivi stipulati fil-Ftehim.

(4)

L-Artikolu 10 tar-regoli ta’ proċedura tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni jipprevedi l-possibbiltà li jinħarġu rakkomandazzjonijiet, bejn is-sessjonijiet, permezz ta’ proċedura bil-miktub.

(5)

Il-Pjan ta’ Azzjoni għad-dħul fis-seħħ tal-istatus avvanzat (2013-2017) (il-“Pjan ta’ Azzjoni”) ġie estiż b’sena fl-2018. L-estensjoni ulterjuri, b’sentejn, tal-Pjan ta’ Azzjoni ser tifforma l-bażi tar-relazzjonijiet UE-Marokk għas-snin 2019 u 2020 u ser tippermetti li jiġu definiti l-prijoritajiet il-ġodda għar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Marokk għas-snin li ġejjin,

IRRAKKOMANDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni, permezz ta’ proċedura bil-miktub, jirrakkomanda l-estensjoni b’sentejn tal-Pjan ta’ Azzjoni UE-Marokk għall-implimentazzjoni tal-istatus avvanzat (2013–2017).

Magħmul fi …, …

Għall- ta’ Assoċjazzjoni UE-Marokk Kunsill

Il-President


(1)  ĠU L 70, 18.3.2000, p. 2.


17.12.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/78


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2019/2157

tal-10 ta’ Diċembru 2019

li taħtar il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat tar-Reġjuni għall-perijodu mis-26 ta’ Jannar 2020 sal-25 ta’ Jannar 2025

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 300(3) u 305 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/852 tal-21 ta’ Mejju 2019 li tiddetermina l-kompożizzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (1),

Wara li kkunsidra l-proposti magħmula minn kull Stat Membru,

Billi:

(1)

L-Artikolu 300(3) tat-Trattat jipprevedi li l-Kumitat tar-Reġjuni jkun kompost minn rappreżentanti tal-korpi reġjonali u lokali li jew ikollhom mandat elettorali ta’ awtorità reġjonali jew lokali jew ikunu politikament responsabbli quddiem assemblea eletta.

(2)

L-Artikolu 305 tat-Trattat jipprevedi li l-membri tal-Kumitat tar-Reġjuni u numru ugwali ta’ membri supplenti jinħatru mill-Kunsill għal mandat ta’ ħames snin skont il-proposti magħmula minn kull Stat Membru.

(3)

Ladarba l-mandat tal-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat tar-Reġjuni ser jiskadi fil-25 ta’ Jannar 2020, jenħtieġ li jinħatru membri u membri supplenti ġodda.

(4)

Dik il-ħatra ser tiġi segwita f’data aktar tard bil-ħatra ta’ membri u membri supplenti oħrajn li n-nomini tagħhom ma jkunux ġew komunikati lill-Kunsill qabel il-15 ta’ Novembru 2019,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Dawn li ġejjin huma b’dan maħturin fil-Kumitat tar-Reġjuni għall-perijodu mis-26 ta’ Jannar 2020 sal-25 ta’ Jannar 2025:

bħala membri, il-persuni elenkati minn Stat Membru fl-Anness I;

bħala membri supplenti, il-persuni elenkati minn Stat Membru fl-Anness II.

Artikolu 2

Id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Diċembru 2019.

Għall-Kunsill

Il-President

T. TUPPURAINEN


(1)  ĠU L 139, 27.5.2019, p. 13.


ANNESS I

ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I - PRILOG I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Karl-Heinz LAMBERTZ

Member of a Regional Assembly: Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Mr Pascal SMET

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Europese en Internationale Betrekkingen

Mr Rudi VERVOORT

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

ČESKO

Mr Josef BERNARD

Member of a Regional Assembly: zastupitel Plzeňského kraje

Mr Pavel BRANDA

Member of a Local Assembly: zastupitel obce Rádlo

Mr Jiří ČUNEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Zlínského kraje

Mr Zdeněk HŘIB

Member of a Local Assembly: zastupitel hlavního města Praha

Mr Dan JIRÁNEK

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Kladno

Mr Roman LÍNEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Pardubického kraje

Mr Tomáš MACURA

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Ostrava

Ms Jana MRAČKOVÁ VILDUMETZOVÁ

Member of a Regional Assembly: zastupitelka Karlovarského kraje

Ms Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ

Member of a Regional Assembly: zastupitelka Středočeského kraje

Mr Martin PŮTA

Member of a Regional Assembly: zastupitel Libereckého kraje

Mr Radim SRŠEŇ

Member of a Local Assembly: zastupitel obce Dolní Studénky

Mr Oldřich VLASÁK

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Hradec Králové

DANMARK

Mr Per Bødker ANDERSEN

Member of a Local Assembly: Kolding kommunalbestyrelse

Ms Kirstine Helene BILLE

Member of a Local Assembly: Syddjurs kommunalbestyrelse

Mr Erik FLYVHOLM

Member of a Local Assembly: Lemvig kommunalbestyrelse

Mr Jens Christian GJESING

Member of a Local Assembly: Haderslev kommunalbestyrelse

Mr Jens Bo IVE

Member of a Local Assembly: Rudersdal kommunalbestyrelse

Mr Jess V. LAURSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Nordjylland

Mr Arne LÆGAARD

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Midtjylland

Mr Per NØRHAVE

Member of a Local Assembly: Ringsted kommunalbestyrelse

Mr Karsten Uno PETERSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Syddanmark

DEUTSCHLAND

Ms Muhterem ARAS

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

Mr Dietmar BROCKES

Member of a Regional Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Ms Barbara DUDEN

Member of a Regional Assembly: Hamburgische Bürgerschaft

Ms Antje GROTHEER

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Tilo GUNDLACK

Member of a Regional Assembly: Landtag Mecklenburg-Vorpommern

Mr Florian HERRMANN

Member of a Regional Executive: Bayerische Landesregierung

Ms Birgit Janine HONÉ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Niedersächsischer Landtag

Ms Helma KUHN-THEIS

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

Mr Bernd LANGE

Member of a Local Executive: Landkreis Görlitz

Ms Henrike MÜLLER

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Marcel PHILIPP

Member of a Local Executive: Stadt Aachen

Ms Heike RAAB

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Rheinland-Pfalz

Mr Franz RIEGER

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Isolde RIES

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

Mr Eckhard RUTHEMEYER

Member of a Local Executive: Stadt Soest

Mr Michael SCHNEIDER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Sachsen-Anhalt

Mr Mark SPEICH

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Mr Bernd Claus VOß

Member of a Regional Assembly: Landtag Schleswig-Holstein

Mr Mark WEINMEISTER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Hessischer Landtag

Mr Guido WOLF

Member of a Regional Executive: Landesregierung Baden-Württemberg

Mr Gerry WOOP

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Abgeordnetenhaus von Berlin

EESTI

Mr Mihkel JUHKAMI

Member of a Local Assembly: Rakvere City Council

Mr Urmas KLAAS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Tartu City Council

Mr Mikk PIKKMETS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Lääneranna Rural Municipality Council

Mr Siim SUURSILD

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Pärnu City Council

Mr Tiit TERIK

Member of a Local Assembly: Tallinn City Council

Mr Mart VÕRKLAEV

Member of a Local Assembly: Rae Rural Municipality Council

ESPAÑA

Ms Concepción ANDREU RODRÍGUEZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de La Rioja

Ms Francesca Lluch ARMENGOL i SOCIAS

Member of a Regional Executive: Gobierno de las Illes Balears

Mr Adrián BARBÓN RODRÍGUEZ

Member of a Regional Assembly: Junta General del Principado de Asturias

Mr Alfred BOSCH i PASCUAL

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Generalitat de Cataluña

Ms María Victoria CHIVITE NAVASCUÉS

Member of a Regional Executive: Gobierno de Navarra

Ms Isabel Natividad DÍAZ AYUSO

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Comunidad de Madrid

Mr Guillermo FERNÁNDEZ VARA

Member of a Regional Executive: Junta de Extremadura

Ms Paula FERNÁNDEZ VIAÑA

Member of a Regional Executive: Gobierno de Cantabria

Mr Emiliano GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

Member of a Regional Executive: Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Mr Francisco IGEA ARISQUETA

Member of a Regional Executive: Junta de Castilla y León

Mr Francisco Javier LAMBÁN MONTAÑÉS

Member of a Regional Executive: Gobierno de Aragón

Mr Juan Manuel MORENO BONILLA

Member of a Regional Executive: Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

Mr Alberto NÚÑEZ FEIJÓO

Member of a Regional Executive: Junta de Galicia

Mr Ximo PUIG i FERRER

Member of a Regional Assembly: Les Corts Valencianes

Mr Ángel Víctor TORRES PÉREZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de Canarias

Mr Iñigo URKULLU RENTERIA

Member of a Regional Assembly: Parlamento Vasco

IRELAND

Ms Aoife BRESLIN

Member of a Local Executive: Kildare County Council

Mr Eamon DOOLEY

Member of a Local Executive: Offaly County Council

Ms Kate FEENEY

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Ms Deirdre FORDE

Member of a Local Executive: Cork City Council

Mr Kieran MCCARTHY

Member of a Local Executive: Cork City Council

Mr Declan MCDONNELL

Member of a Local Executive: Galway City Council

Mr Michael MURPHY

Member of a Local Executive: Tipperary County Council

Mr Malcolm NOONAN

Member of a Local Executive: Kilkenny County Council

ITALIA

Mr Matteo Luigi BIANCHI

Consigliere comunale del Comune di Morazzone (VA)

Mr Vincenzo BIANCO

Consigliere comunale del Comune di Catania

Mr Sergio CACI

Sindaco del Comune di Montalto di Castro (VT)

Ms Arianna Maria CENSI

Consigliere comunale del Comune di Milano

Ms Michela LEONI

Consigliere della Provincia di Novara

Mr Giorgio MAGLIOCCA

Presidente della Provincia di Caserta

Mr Luca MENESINI

Presidente della Provincia di Lucca

Mr Virginio MEROLA

Sindaco del Comune di Bologna

Mr Salvatore Domenico Antonio POGLIESE

Sindaco del Comune di Catania

Ms Virginia RAGGI

Sindaco di Roma Capitale

ΚΥΠΡΟΣ

Mr Nikos ANASTASIOU

Mayor of Kato Polemidia Municipality

Mr Andros KARAYIANNIS

Mayor of Deryneia Municipality

Mr Louis KOUMENIDES

President of the Community Council of Kato Lefkara

Ms Eleni LOUCAIDES

Municipal Councilor of Nicosia Municipality

Mr Stavros STAVRINIDES

Municipal Councilor of Strovolos Municipality

LATVIJA

Ms Inga BĒRZIŅA

Member of a Local Assembly: Kuldīga municipal council

Mr Gints KAMINSKIS

Member of a Local Assembly: Auce municipal council

Mr Aivars OKMANIS

Member of a Local Assembly: Rundāle municipal council

Mr Leonīds SALCEVIČS

Member of a Local Assembly: Jēkabpils city council

Mr Dainis TURLAIS

Member of a Local Assembly: Rīga city council

Mr Hardijs VENTS

Member of a Local Assembly: Pārgauja municipal council

Mr Jānis VĪTOLIŅŠ

Member of a Local Assembly: Ventspils city council

LUXEMBOURG

Ms Simone BEISSEL

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Lussemburgu

Mr Roby BIWER

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Bettembourg

Mr Tom JUNGEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Roeser

Mr Ali KAES

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Tandel

Ms Romy KARIER

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Clervaux

MALTA

Mr Samuel AZZOPARDI

Member of a Regional Executive: Gozo Region

Mr Joe CORDINA

Member of a Local Executive: Local Councils’ Association

Mr Paul FARRUGIA

Member of a Regional Executive: South East Region

Mr Mario FAVA

Member of a Local Executive: Local Councils’ Association

NEDERLAND

Mr Ronald Eduard DE HEER

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Zwolle

Ms Maria Hendrika Mathilda Rita DE HOON-VEELENTURF

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau

Mr Andy DRITTY

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Limburg

Mr Robert JONKMAN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Opsterland

Mr Ufuk KÂHYA

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente 's-Hertogenbosch

Ms Helena Antoinette Maria NAUTA-VAN MOORSEL

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente

Mr Michiel Alexander RIJSBERMAN

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Flevoland

Ms Maria SCHOUTEN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein

Mr Tjisse STELPSTRA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Drenthe

Mr Robertus Cornelis Leonardus STRIJK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Utrecht

Mr Wilhelmus Bernhard Henricus Josephus VAN DE DONK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant

Mr Yde Johan VAN HIJUM

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Overijssel

ÖSTERREICH

Mr Markus ACHLEITNER

Member of a Regional Executive: State Government of Upper Austria

Ms Barbara EIBINGER-MIEDL

Member of a Regional Executive: State Government of Styria

Mr Christian ILLEDITS

Member of a Regional Executive: State Government of Burgenland

Mr Peter KAISER

Member of a Regional Executive: State Government of Carinthia

Mr Markus LINHART

Member of a Local Executive: City Council of the regional capital Bregenz

Mr Michael LUDWIG

Member of a Regional Executive: State Government of Vienna

Ms Johanna MIKL-LEITNER

Member of a Regional Executive: State Government of Lower Austria

Mr Günther PLATTER

Member of a Regional Executive: State Government of Tyrol

Mr Franz SCHAUSBERGER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: State Parliament of Salzburg

Mr Matthias STADLER

Member of a Local Executive: City Council of the regional capital of St. Pölten

Mr Hanspeter WAGNER

Member of a Local Executive: Local Council of the municipality of Breitenwang in Tyrol

Mr Markus WALLNER

Member of a Regional Executive: State Government of Vorarlberg

ROMÂNIA

Mr Ionel ARSENE

President of Neamţ County Council

Mr Emil BOC

Mayor of Cluj-Napoca Municipality, Cluj County

Mr Csaba BORBOLY

President of Harghita County Council

Ms Daniela CÎMPEAN

President of Sibiu County Council

Mr Emil DRĂGHICI

Mayor of Vulcana-Băi Commune, Dâmbovița County

Mr Decebal FĂGĂDĂU

Mayor of Constanţa Municipality, Constanţa County

Ms Mariana GÂJU

Mayor of Cumpăna Commune, Constanța County

Mr Victor MORARU

President of Ialomiţa County Council

Mr Robert Sorin NEGOIȚĂ

Mayor of District 3, Bucharest Municipality

Mr Alin - Adrian NICA

Mayor of Dudeștii Noi Commune, Timiș County

Mr Ion PRIOTEASA

President of Dolj County Council

Mr Adrian Ovidiu TEBAN

Mayor of Cugir City, Alba County

Ms Gabriela Florica TULBURE

Mayor of Sein City, Maramureș County

Mr Marius Horia ȚUȚUIANU

President of Constanţa County Council

Mr Marius Ioan URSĂCIUC

Mayor of Gura Humorului City, Suceava County

SLOVENIJA

Mr Uroš BREŽAN

župan Občine Tolmin

Ms Jasna GABRIČ

županja Občine Trbovlje

Ms Nuška GAJŠEK

županja Mestne občine Ptuj

Mr Aleksander JEVŠEK

župan Mestne občine Murska Sobota

Mr Gregor MACEDONI

župan Mestne občine Novo mesto

Mr Robert SMRDELJ

župan Občine Pivka

Mr Ivan ŽAGAR

župan Občine Slovenska Bistrica

SLOVENSKO

Mr Milan BELICA

Chairman of Nitra Self – Governing Region

Mr József BERÉNYI

Vice - Chairman of Trnava Self – Governing Region

Mr Juraj DROBA

Chairman of Bratislava Self – Governing Region

Mr Ján FERENČÁK

Mayor of Kežmarok

Mr Jaroslav HLINKA

Mayor of Košice - South

Mr Miloslav REPASKÝ

Member of the Regional Parliament of the Prešov Self – Governing Region

Mr Rastislav TRNKA

Chairman of Košice Self – Governing Region

Ms Andrea TURČANOVÁ

Mayor of Prešov

Mr Matúš VALLO

Mayor of Bratislava

SUOMI

Mr Mikko AALTONEN

Member of a Local Assembly: Tampere City Council

Ms Satu HAAPANEN

Member of a Local Assembly: Oulu City Council

Mr Ilpo HELTIMOINEN

Member of a Local Assembly: Lappeenranta City Council

Ms Anne KARJALAINEN

Member of a Local Assembly: Kerava City Council

Mr Markku MARKKULA

Member of a Local Assembly: Espoo City Council

Mr Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI

Member of a Local Assembly: Rovaniemi City Council

Ms Sari RAUTIO

Member of a Local Assembly: Hämeenlinna City Council

Ms Mirja VEHKAPERÄ

Member of a Local Assembly: Oulu City Council

SVERIGE

Ms Jelena DRENJANIN

Member of a Local Assembly: Huddinge kommun

Mr Samuel GONZALES WESTLING

Member of a Local Assembly: Hofors kommun

Mr Pehr GRANFALK

Member of a Local Assembly: Solna kommun

Ms Marie JOHANSSON

Member of a Local Assembly: Gislaveds kommun

Mr Anders KNAPE

Member of a Local Assembly: Karlstads kommun

Ms Ulrika LANDERGREN

Member of a Local Assembly: Kungsbacka kommun

Mr Jonny LUNDIN

Member of a Regional Assembly: Västernorrlands läns landsting

Mr Ilmar REEPALU

Member of a Regional Assembly: Skåne läns landsting

Mr Tomas RISTE

Member of a Regional Assembly: Vämlands läns landsting

Ms Marie-Louise RÖNNMARK

Member of a Local Assembly: Umeå kommun

Ms Birgitta SACRÈDEUS

Member of a Regional Assembly: Dalarnas läns landsting

Ms Karin WANNGÅRD

Member of a Local Assembly: Stockholms kommun


ANNESS II

ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ANNEX II - ANNEXE II - PRILOG II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

ČESKO

Mr Tomáš CHMELA

Member of a Local Assembly: zastupitel města Slavičín

Mr Martin DLOUHÝ

Member of a Local Assembly: zastupitel hlavního města Praha

Mr Pavel HEČKO

Member of a Regional Assembly: zastupitel Královéhradeckého kraje

Mr Petr HÝBLER

Member of a Regional Assembly: zastupitel Jihomoravského kraje

Mr Zdeněk KARÁSEK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Moravskoslezského kraje

Mr Martin KLIKA

Member of a Regional Assembly: zastupitel Ústeckého kraje

Ms Sylva KOVÁČIKOVÁ

Member of a Local Assembly: zastupitelka města Bílovec

Mr Jan MAREŠ

Member of a Local Assembly: zastupitel statutárního města Chomutov

Mr Jaromír NOVÁK

Member of a Regional Assembly: zastupitel Jihočeského kraje

Mr Pavel PACAL

Member of a Regional Assembly: zastupitel Kraje Vysočina

Mr Patrik PIZINGER

Member of a Local Assembly: zastupitel města Chodov

Mr Robert ZEMAN

Member of a Local Assembly: zastupitel města Prachatice

DANMARK

Mr Steen Bording ANDERSEN

Member of a Local Assembly: Aarhus kommunalbestyrelse

Ms Ursula Beate DIETERICH-PEDERSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Sjælland

Mr Erik HØEG-SØRENSEN

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Nordjylland

Ms Kirsten Maria Meyer JENSEN

Member of a Local Assembly: Hillerød kommunalbestyrelse

Mr Anders Rosenstand LAUGESEN

Member of a Local Assembly: Skanderborg kommunalbestyrelse

Mr Evan LYNNERUP

Member of a Regional Assembly: Regionsrådet, Region Sjælland

Ms Eva Borchorst MEJNERTZ

Member of a Local Assembly: Aarhus kommunalbestyrelse

Mr Karsten Søndergaard NIELSEN

Member of a Local Assembly: Egedal kommunalbestyrelse

Mr Søren WINDELL

Member of a Local Assembly: Odense kommunalbestyrelse

DEUTSCHLAND

Mr Josef FREY

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

Mr René GÖGGE

Member of a Regional Assembly: Hamburgische Bürgerschaft

Mr Tobias GOTTHARDT

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Susanne GROBIEN

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Thomas HABERMANN

Member of a Local Executive: Landkreis Rhön-Grabfeld

Ms Karin HALSCH

Member of a Regional Assembly: Abgeordnetenhaus von Berlin

Mr Heinz-Joachim HÖFER

Member of a Local Assembly: Stadtrat Altenkirchen

Ms Katy HOFFMEISTER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Mecklenburg-Vorpommern

Mr Peter KURZ

Member of a Local Executive: Stadt Mannheim

Mr Clemens LAMMERSKITTEN

Member of a Regional Assembly: Niedersächsischer Landtag

Mr Marcus OPTENDRENK

Member of a Regional Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Mr Wolfgang REINHART

Member of a Regional Assembly: Landtag Baden-Württemberg

Mr Boris RHEIN

Member of a Regional Assembly: Hessischer Landtag

Ms Heike SCHARFENBERGER

Member of a Regional Assembly: Landtag Rheinland-Pfalz

Mr Florian SIEKMANN

Member of a Regional Assembly: Bayerischer Landtag

Ms Sabine SÜTTERLIN-WAACK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Schleswig-Holstein

Mr Roland THEIS

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Saarländischer Landtag

Mr Cindi TUNCEL

Member of a Regional Assembly: Bremische Bürgerschaft

Mr Dirk WEDEL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Landtag Nordrhein-Westfalen

Mr Reiner ZIMMER

Member of a Regional Assembly: Saarländischer Landtag

EESTI

Mr Aivar ARU

Member of a Local Assembly: Saaremaa Rural Municipality Council

Mr Margus LEPIK

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Valga Rural Municipality Council

Mr Rait PIHELGAS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Järva Rural Municipality Council

Ms Marika SAAR

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Elva Rural Municipality Council

Mr Urmas SUKLES

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Haapsalu City Council

Mr Jan TREI

Member of a Local Assembly: Viimsi Rural Municipality Council

ESPAÑA

Mr Ignacio Jesús AGUADO CRESPO

Member of a Regional Executive: Gobierno de la Comunidad de Madrid

Mr Carlos AGUILAR VÁZQUEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Cortes de Castilla y León

Ms Rosa María BALAS TORRES

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Asamblea de Extremadura

Ms Mireia BORRELL PORTA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Cataluña

Mr Joan CALABUIG RULL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Les Corts Valencianes

Mr Manuel Alejandro CARDENETE FLORES

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Andalucía

Ms María Ángeles ELORZA ZUBIRÍA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento Vasco

Mr Jesús María GAMALLO ALLER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Galicia

Mr Francisco Celso GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de La Rioja

Mr Mikel IRUJO AMEZAGA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Navarra

Ms Virginia MARCO CÁRCEL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Cortes de Castilla-La Mancha

Ms María Teresa PÉREZ ESTEBAN

Member of a Regional Executive: Gobierno de Aragón

Ms María SÁNCHEZ RUIZ

Member of a Regional Executive: Gobierno de Cantabria

Mr Antonio VICENS VICENS

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de las Illes Balears

Mr Javier VILA FERRERO

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Junta General del Principado de Asturias

Mr Julián José ZAFRA DÍAZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Parlamento de Canarias

IRELAND

Ms Emma BLAIN

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Ms Gillian COUGHLAN

Member of a Local Executive: Cork County Council

Ms Alison GILLILAND

Member of a Local Executive: Dublin City Council

Mr Jimmy MCCLEARN

Member of a Local Executive: Galway County Council

Mr Patrick MCEVOY

Member of a Local Executive: Kildare County Council

Ms Erin MCGREEHAN

Member of a Local Executive: Louth County Council

Ms Una POWER

Member of a Local Executive: Dun Laoghaire Rathdown County Council

Mr Enda STENSON

Member of a Local Executive: Leitrim County Council

ITALIA

Mr Alberto ANCARANI

Consigliere comunale del Comune di Ravenna

Ms Daniela BALLICO

Sindaco del Comune di Ciampino (RM)

Mr Federico BORGNA

Presidente della Provincia di Cuneo

Ms Mariadele GIROLAMI

Consigliere della Provincia di Ascoli Piceno

Mr Mario GUARENTE

Sindaco del Comune di Potenza

Mr Alessio MARSILI

Consigliere municipale di Roma Capitale

Ms Monica MARINI

Sindaco del Comune di Pontassieve (FI)

Mr Nicola MARINI

Sindaco del Comune di Albano Laziale (RM)

Mr Federico Carlo MARTEGANI

Consigliere comunale del Comune di Tradate (VA)

Mr Guido MILANA

Consigliere comunale del Comune di Olevano Romano (RM)

Mr Roberto PELLA

Sindaco del Comune di Valdengo (BI)

Mr Carmine PACENTE

Consigliere comunale del Comune di Milano

Mr Alessandro ROMOLI

Consigliere della Provincia di Viterbo

Mr Giuseppe VARACALLI

Consigliere comunale del Comune di Gerace (RC)

ΚΥΠΡΟΣ

Mr Theodoros ANTONIOU AVVAS

Mayor of Mesa Yitonia Municipality

Mr Christodoulos IOANNOU

Municipal Councilor of Larnaka Municipality

Mr Christakis MELETIES

President of the Community Council of Kokkinotrimithia

Mr Kyriacos XYDIAS

Mayor of Yermasoyia Municipality

Ms Areti PIERIDOU

President of the Community Council of Tala, Paphos

LATVIJA

Mr Gunārs ANSIŅŠ

Member of a Local Assembly: Liepāja city council

Mr Jānis BAIKS

Member of a Local Assembly: Valmiera city council

Mr Raimonds ČUDARS

Member of a Local Assembly: Salaspils municipal council

Mr Sergejs MAKSIMOVS

Member of a Local Assembly: Viļaka municipal council

Mr Māris SPRINDŽUKS

Member of a Local Assembly: Ādaži municipal council

Ms Olga VEIDIŅA

Member of a Local Assembly: Rīga city council

Mr Māris ZUSTS

Member of a Local Assembly: Saldus municipal council

LUXEMBOURG

Ms Liane FELTEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Grevenmacher

Ms Linda GAASCH

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Lussemburgu

Mr Gusty GRAAS

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Bettembourg

Ms Carole HARTMANN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville d’Echternach

Ms Cécile HEMMEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la commune de Weiler-la-Tour

MALTA

Mr Jesmond AQUILINA

Member of a Regional Executive: South Region

Mr Keven CAUCHI

Member of a Local Executive: Għajnsielem Local Council

Mr Fredrick CUTAJAR

Member of a Local Executive: Santa Luċija Local Council

Ms Graziella GALEA

Member of a Local Executive: San Pawl il-Baħar Local Council

NEDERLAND

Mr Ahmed ABOUTALEB

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Rotterdam

Ms Jeannette Nicole BALJEU

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland

Ms Wilhelmina Johanna Gerarda DELISSEN – VAN TONGERLO

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas

Ms Marcelle Theodora Maria HENDRICKX

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Tilburg

Mr Johannes Gerrit KRAMER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Fryslân

Ms Anna PIJPELINK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Zeeland

Mr Guido Pascal RINK

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Emmen

Mr Henk STAGHOUWER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Groningen

Mr Ben VAN ASSCHE

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente Terneuzen

Mr Robert Jacobus VAN ASTEN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: de Gemeenteraad van de gemeente 's-Gravenhage

Mr Johannes Christoffel VAN DER HOEK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland

Ms Christianne VAN DER WAL – ZEGGELINK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Provinciale Staten van de provincie Gelderland

ÖSTERREICH

Mr Hans Peter DOSKOZIL

Member of a Regional Executive: State Government of Burgenland

Mr Martin EICHTINGER

Member of a Regional Executive: State Government of Lower Austria

Mr Peter FLORIANSCHÜTZ

Member of a Local Assembly: Vienna City Council

Mr Peter HANKE

Member of a Regional Executive: State Government of Vienna

Ms Doris KAMPUS

Member of a Regional Executive: State Government of Styria

Ms Carmen KIEFER

Member of a Local Executive: Local Council of the municipality of Kuchl in Salzburg

Ms Sonja LEDL-ROSSMANN

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Tyrol

Ms Brigitta PALLAUF

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Salzburg

Mr Herwig SEISER

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Carinthia

Mr Viktor SIGL

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Upper Austria

Mr Harald SONDEREGGER

Member of a Regional Assembly: State Parliament of Vorarlberg

Mr Hannes WENINGER

Member of a Local Assembly: Municipal Council of the municipality of Gießhübl

ROMÂNIA

Mr Árpád-András ANTAL

Mayor of Sfântu Gheorghe Municipality, Covasna County

Mr Daniel-Ștefan DRĂGULIN

Mayor of Călărași Municipality, Călărași County

Mr Ştefan ILIE

Mayor of Luncavița Commune, Tulcea County

Mr Emil Radu MOLDOVAN

President of Bistrița-Năsăud County Council

Mr Cornel NANU

Mayor of Cornu Commune, Prahova County

Mr Petre Emanoil NEAGU

President of Buzău County Council

Mr Cosmin NECULA

Mayor of Bacău Municipality, Bacău County

Mr Gheorghe Daniel NICOLAȘ

Mayor of Odobești City, Vrancea County

Mr Emilian OPREA

Mayor of Chitila City, Ilfov County

Mr Nicolae PANDEA

Mayor of Ştefan cel Mare Commune, Călăraşi County

Mr Marian PETRACHE

President of Ilfov County Council

Mr Horia TEODORESCU

President of Tulcea County Council

Mr Mădălin – Ady TEODOSESCU

Mayor of Balș City, Olt County

Mr Bogdan Andrei TOADER

President of Prahova County Council

Mr István-Valentin VÁKÁR

Vice-president of Cluj County Council

SLOVENIJA

Ms Breda ARNŠEK

podžupanja Mestne občine Celje

Mr Aleksander Saša ARSENOVIČ

župan Mestne občine Maribor

Mr Damijan JAKLIN

župan Občine Velika Polana

Ms Vlasta KRMELJ

županja Občine Selnica ob Dravi

Mr Vladimir PREBILIČ

župan Občine Kočevje

Mr Tine RADINJA

župan Občine Škofja Loka

Mr Tomaž ROŽEN

župan Občine Ravne na Koroškem

SLOVENSKO

Mr Jaroslav BAŠKA

Chairman of Trenčín Self – Governing Region

Mr Ján BELJAK

Member of the Regional Parliament of Banská Bystrica Self – Governing Region

Mr Ján BLCHÁČ

Mayor of Liptovský Mikuláš

Ms Erika JURINOVÁ

Chairman of Žilina Self – Governing Region

Mr Béla KESZEGH

Mayor of Komárno

Mr Daniel LORINC

Mayor of Kladzany

Mr Peter ŠVARAL

Mayor of Rohožník

Mr Luboš TOMKO

Mayor of Stará Lubovňa

Mr Jozef VISKUPIČ

Chairman of Trnava Self – Governing Region

SUOMI

Mr Jari ANDERSSON

Member of a Local Assembly: Sastamala City Council

Ms Pauliina HAIJANEN

Member of a Local Assembly: Laitila City Council

Mr Joonas HONKIMAA

Member of a Local Assembly: Kouvola City Council

Mr Patrik KARLSSON

Member of a Local Assembly: Vantaa City Council

Ms Merja LAHTINEN

Member of a Local Assembly: Jämsä City Council

Mr Pekka MYLLYMÄKI

Member of a Local Assembly: Mynämäki Municipal Council

Ms Sanna PARKKINEN

Member of a Local Assembly: Liperi Municipal Council

Ms Niina RATILAINEN

Member of a Local Assembly: Turku City Council

SVERIGE

Ms Linda ALLANSSON WESTER

Member of a Local Assembly: Svedala kommun

Ms Suzanne FRANK

Member of a Regional Assembly: Kronobergs läns landsting

Ms Sara HEELGE VIKMÅNG

Member of a Local Assembly: Huddinge kommun

Ms Carin LIDMAN

Member of a Local Assembly: Västerås kommun

Ms Kikki LILJEBLAD

Member of a Local Assembly: Norrköpings kommun

Ms Frida NILSSON

Member of a Local Assembly: Lidköpings kommun

Ms Emma NOHRÈN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Lysekils kommun

Ms Charlotte NORDSTRÖM

Member of a Regional Assembly: Västra Götalands läns landsting

Mr Filip REINHAG

Member of a Local Assembly: Gotlands kommun

Ms Yoomi RENSTRÖM

Member of a Local Assembly: Ovanåkers kommun

Mr Alexander WENDT

Member of a Regional Assembly: Blekinge läns landsting

Ms Åsa ÅGREN WIKSTRÖM

Member of a Regional Assembly: Västerbottens läns landsting


17.12.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/99


DEĊIŻJONI (UE) 2019/2158 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-5 ta’ Diċembru 2019

dwar il-metodoloġija u l-proċeduri għad-determinazzjoni u l-ġbir ta’ data dwar il-fatturi tariffarji użati għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji annwali (BĊE/2019/38)

(riformulazzjoni)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta’ Ottubru 2013 li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (1), u b’mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 4(3) u l-Artikolu 30 tiegħu,

Billi:

(1)

Għandhom isiru numru ta’ emendi għad-Deċiżjoni (UE) 2015/530 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2015/7) (2). Fl-interess taċ-ċarezza, dik id-Deċiżjoni għandha tiġi riformulata.

(2)

Skont l-Artikolu 10(3)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1163/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/41) (3), il-fatturi tariffarji użati għad-determinazzjoni tat-tariffa superviżorja annwali individwali li titħallas fir-rigward ta’ kull entità taħt superviżjoni jew grupp taħt superviżjoni għandhom ikunu l-ammont fid-data ta’ referenza ta’: (i) assi totali; u (ii) iskopertura totali għar-riskju.

(3)

Ir-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41) kien jeħtieġ li l-BĊE jwettaq rieżami ta’ dak ir-Regolament, b’mod partikolari fir-rigward tal-metodoloġija u l-kriterji għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji annwali li għandhom jiġu imposti fuq kull entità taħt superviżjoni u grupp taħt superviżjoni, sal-2017. Il-BĊE nieda konsultazzjoni pubblika u, wara li kkunsidra r-risposti li rċieva, iddeċieda li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41) biex jintroduċi qafas rivedut dwar it-tariffi superviżorji. Id-Deċiżjoni (UE) 2015/530 (BĊE/2015/7) tistabbilixxi proċeduri aktar dettaljati dwar il-metodoloġija u l-proċeduri għad-determinazzjoni u l-ġbir ta’ data dwar il-fatturi tariffarji użati għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji annwali.

(4)

Skont il-qafas rivedut skont ir-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41), bħala regola ġenerali, id-data ta’ referenza għall-fatturi tariffarji għandha tibqa’ l-31 ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel il-perjodu tariffarju li għalih jiġu kkalkulati t-tariffi superviżorji. Dan jippermetti li l-informazzjoni superviżorja diġà disponibbli għall-BĊE skont id-Deċiżjoni BĊE/2014/29 (4) u skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 (5) (rappurtar komuni (COREP) u rappurtar finanzjarju (FINREP)) u skont ir-Regolament (UE) 2015/534 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2015/13) (6) (FINREP) tintuża fil-kalkolu tat-tariffa superviżorja annwali għall-maġġoranza tad-debituri tariffarji.

(5)

L-entitajiet u l-gruppi taħt superviżjoni li mhumiex soġġetti għal rappurtar obbligatorju għal finijiet prudenzjali jew gruppi taħt superviżjoni li jeskludu assi u/jew l-ammont ta’ skopertura għar-riskju ta’ sussidjarji stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti u pajjiżi terzi għandhom ikomplu jirrappurtaw il-fatturi tariffarji b’mod separat għall-finijiet tal-kalkolu tat-tariffi superviżorji. L-Artikolu 10(3)(bd) tar-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41) jipprovdi li dawk il-fatturi tariffarji għandhom jiġu sottomessi lill-ANK ikkonċernata, bid-data ta’ referenza rilevanti, skont deċiżjoni tal-BĊE.

(6)

Id-debituri tariffarji li jridu jkomplu jirrappurtaw separatament għandhom jissottomettu l-fatturi tariffarji lill-awtorità nazzjonali kompetenti (ANK) rilevanti billi jużaw il-mudelli stabbiliti fl-Annessi I u II. Fil-każ ta’ gruppi taħt superviżjoni b’sussidjarji stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti u pajjiżi terzi, id-debituri tariffarji għandhom jipprovdu spjegazzjoni tal-metodu użat għad-determinazzjoni tal-fatturi tariffarji.

(7)

Għandha tiġi żgurata konsistenza bejn id-determinazzjoni ta’ fatturi tariffarji ta’ debituri tariffarji li għalihom il-BĊE diġà jirċievi informazzjoni superviżorja permezz ta’ COREP u FINREP u l-fatturi tariffarji ta’ debituri tariffarji li għandhom jirrappurtaw informazzjoni separatament għall-fini tal-kalkolu tat-tariffi superviżorji.

(8)

Għall-finijiet tal-kalkolu tal-fatturi tariffarji, l-Artikolu 10(3)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41) jipprevedi l-possibbiltà li jiġu esklużi assi u/jew l-ammont ta’ skopertura għar-riskju ta’ sussidjarji stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti u pajjiżi terzi. Dawk id-debituri tariffarji għandhom jinnotifikaw lill-BĊE dwar jekk għandhomx l-intenzjoni li jeskludu l-kontribuzzjoni ta’ sussidjarji stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti u pajjiżi terzi għal tip wieħed mill-fatturi tariffarji jew għat-tnejn. L-iskadenza għas-sottomissjoni tan-notifika għandha tkun konsistenti mal-qafas rivedut għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji.

(9)

Il-maġġoranza tal-friegħi li jħallsu tariffa vvalutaw li l-obbligu li tiġi pprovduta verifika mill-awditur bħala mezz ta’ ċertifikazzjoni tal-assi totali tal-fergħa għall-finijiet tal-kalkolu tat-tariffa superviżorja huwa sproporzjonat fir-reviżjoni tar-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41). Huwa biżżejjed li l-friegħi li jħallsu tariffa jissottomettu lill-ANK rilevanti ittra mill-maniġment li tiċċertifika l-assi totali tal-fergħa.

(10)

L-Artikolu 10(5) tar-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41) jipprovdi li, f’każ li debitur tariffarju jonqos milli jipprovdi l-fatturi tariffarji, il-BĊE għandu jiddetermina l-fatturi tariffarji skont deċiżjoni tal-BĊE.

(11)

Din id-Deċiżjoni għandha tistabbilixxi l-metodoloġija u l-proċeduri għad-determinazzjoni u l-ġbir tad-data dwar il-fatturi tariffarji, kif ukoll il-proċeduri għas-sottomissjoni ta’ fatturi tariffarji minn debituri tariffarji li għandhom ikomplu jirrappurtaw separatament għall-fini tal-kalkolu tat-tariffi superviżorji u mill-ANK lill-BĊE. B’mod partikolari, għandhom jiġu speċifikati l-format, il-frekwenza u l-iskeda taż-żmien ta’ tali sottomissjoni, kif ukoll it-tipi ta’ kontrolli tal-kwalità li l-ANK għandhom iwettqu qabel ma jippreżentaw il-fatturi tariffarji lill-BĊE.

(12)

Huwa meħtieġ li tiġi stabbilita proċedura sabiex isiru emendi tekniċi għall-Annessi ta’ din id-Deċiżjoni b’mod effettiv, kemm-il darba dawk l-emendi la jbiddlu l-qafas kunċettwali sottostanti u lanqas ma jaffettwaw il-piż tar-rappurtar. L-ANK jistgħu jipproponu emendi tekniċi bħal dawn lill-Kumitat tal-Istatistika tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (SEBĊ), li l-fehma tiegħu titqies meta tiġi segwita din il-proċedura.

(13)

Sabiex tiġi żgurata l-koerenza mal-qafas rivedut għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji skont ir-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41), li jipprovdi arranġamenti tranżitorji fir-rigward tal-perjodu tariffarju tal-2020, din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-bidu tal-2020,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi l-metodoloġija u l-proċeduri għad-determinazzjoni u l-ġbir ta’ data dwar il-fatturi tariffarji użati għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji annwali li għandhom jiġu imposti fir-rigward ta’ entitajiet taħt superviżjoni u gruppi taħt superviżjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41) u s-sottomissjoni tal-fatturi tariffarji mid-debituri tariffarji msemmija fl-Artikolu 10(3)(bd) ta’ dak ir-Regolament, kif ukoll proċeduri għas-sottomissjoni ta’ tali data mill-ANK lill-BĊE.

Din id-Deċizjoni tapplika għad-debituri tariffarji u għall-ANK.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, id-definizzjonijiet li jinsabu fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41) għandhom japplikaw, sakemm ma jkunx previst mod ieħor, flimkien mad-definizzjonijiet li ġejjin:

1.

“jum ta’ xogħol” tfisser jum li ma jkunx is-Sibt, il-Ħadd jew festa pubblika fl-Istat Membru fejn l-ANK rilevanti tkun stabbilita;

2.

“korp maniġerjali” tfisser korp maniġerjali kif iddefinit fil-punt 7 tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7).

Artikolu 3

Metodoloġija għad-determinazzjoni tal-fatturi tariffarji

1.   Għal entitajiet taħt superviżjoni u gruppi taħt superviżjoni li huma soġġetti għal rappurtar obbligatorju għal skopijiet prudenzjali u gruppi taħt superviżjoni li ma nnotifikawx lill-BĊE skont l-Artikolu 4 bid-deċiżjoni tagħhom li jeskludu assi u/jew l-ammont ta’ skopertura għar-riskju ta’ sussidjarji stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti u pajjiżi terzi, il-BĊE għandu jiddetermina l-fatturi tariffarji rispettivi skont dan li ġej.

(a)

L-ammont tal-iskopertura totali għar-riskju għad-data ta’ referenza rilevanti speċifikata fl-Artikolu 10(3)(ba) jew (bc) tar-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41) għandu jiġi ddeterminat b’referenza għall-mudell ta’ “rekwiżiti ta’ fondi proprji” tar-rappurtar komuni (COREP) stabbilit fl-Anness I għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 (minn hawn ’il quddiem “il-mudell tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji”) kif sottomess mill-ANK lill-BĊE skont id-Deċiżjoni BĊE/2014/29. Għal fergħa li tħallas tariffa u żewġ friegħi jew aktar li jħallsu tariffa li jitqiesu li huma fergħa waħda f’konformità mal-Artikolu 3(3) tar-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41), l-ammont tal-iskopertura totali għar-riskju għandu jkun żero.

(b)

L-assi totali għad-data ta’ referenza rilevanti speċifikati fl-Artikolu 10(3)(ba), (bb) jew (bc) tar-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41) għandhom ikunu determinati b’referenza għall-mudelli tar-“Rapport tal-Karta tal-Bilanċ: assi” tar-rappurtar finanzjarju (FINREP) stabbiliti fl-Annessi III u IV għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014; u l-mudelli tar-“Rapport tal-Karta tal-Bilanċ: assi” stabbiliti fl-Annessi I, II, IV u V u l-punti tad-data ta’ rappurtar finanzjarju superviżorju stabbiliti fl-Anness III għar-Regolament (UE) 2015/534 (BĊE/2015/13) kif sottomessi mill-ANK lill-BĊE skont id-Deċiżjoni BĊE/2014/29 u r-Regolament (UE) 2015/534 (BĊE/2015/13). Fil-każ ta’ fergħa li tħallas tariffa, il-maniġer ta’ dik il-fergħa jew, jekk il-maniġer ma jkunx disponibbli, il-korp maniġerjali tal-istituzzjoni ta’ kreditu li jistabbilixxi l-fergħa li tħallas tariffa għandu jiċċertifika l-assi totali tal-fergħa li tħallas tariffa permezz ta’ ittra tal-maniġment sottomessa lill-ANK rilevanti.

2.   Għal gruppi taħt superviżjoni li jkunu soġġetti għal rappurtar obbligatorju għal finijiet prudenzjali u li jinnotifikaw lill-BĊE skont l-Artikolu 4 bid-deċiżjoni tagħhom li jeskludu assi u/jew l-ammont ta’ skopertura għar-riskju ta’ sussidjarji stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti u pajjiżi terzi, il-BĊE għandu jiddetermina l-fatturi tariffarji rispettivi fuq il-bażi tad-data kkalkulata minn dawk il-gruppi taħt superviżjoni skont il-punti (a) u (b) li ġejjin u sottomessi minnhom lill-ANK rilevanti skont l-Artikolu 5.

(a)

L-iskopertura totali għar-riskju għad-data ta’ referenza rilevanti speċifikata fl-Artikolu 10(3)(ba) jew (bc) tar-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41) għandha tiġi ddeterminata b’referenza għall-mudell tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji, li minnhom għandu jitnaqqas dan li ġej:

(i)

il-kontribuzzjoni għall-iskopertura totali għar-riskju tal-grupp ta’ dawk is-sussidjarji stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti u pajjiżi terzi kif irrapportat fil-mudell tas-“solvenza tal-grupp: informazzjoni dwar l-affiljati” tal-COREP stabbilit fl-Anness I għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 (iktar ’il quddiem il-“mudell tas-solvenza tal-grupp: informazzjoni dwar l-affiljati”); u

(ii)

il-kontribut tal-iskopertura totali għar-riskju tal-grupp ta’ dawk is-sussidjarji stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti u pajjiżi terzi mhux inklużi fil-mudell tas-solvenza tal-grupp: informazzjoni dwar l-affiljati u kif irrappurtat skont l-Anness I ta’ din id-Deċiżjoni.

(b)

L-assi totali għad-data ta’ referenza rilevanti speċifikati fl-Artikolu 10(3)(ba), (bb) jew (bc) tar-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41) għandhom jiġu ddeterminati permezz tal-aggregazzjoni tal-assi totali żvelati fir-rapporti finanzjarji statutorji tal-entitajiet kollha taħt superviżjoni stabbiliti fi Stati Membri parteċipanti fi ħdan il-grupp taħt superviżjoni jekk disponibbli, jew inkella permezz tal-aggregazzjoni tal-assi totali ddikjarati fil-pakkett(i) ta’ rappurtar rilevanti użat(i) mill-entitajiet taħt superviżjoni jew grupp ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu li jħallsu t-tariffi għat-tħejjija ta’ kontijiet ikkonsolidati fil-livell tal-grupp. Biex jiġi evitat l-għadd doppju, id-debitur tariffarju għandu l-opzjoni li jelimina l-pożizzjonijiet intragrupp fost l-entitajiet kollha taħt superviżjoni li huma stabbiliti fl-Istati Membri parteċipanti. Kwalunkwe avvjament inkluż fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati tal-impriża omm ta’ grupp taħt superviżjoni għandu jiġi inkluż fl-aggregazzjoni; l-esklużjoni ta’ avvjament allokat lil sussidjarji stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti jew pajjiżi terzi hija fakultattiva. Meta debitur tariffarju juża dikjarazzjonijiet finanzjarji statutorji, awditur għandu jiċċertifika li l-assi totali jikkorrispondu għall-assi totali żvelati fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji statutorji awditjati tal-entitajiet taħt supeviżjoni individwali. Meta debitur tariffarju juża pakketti ta’ rappurtar, awditur għandu jiċċertifika l-assi totali użati għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji annwali billi jwettaq verifika xierqa tal-pakketti ta’ rappurtar użati. Fi kwalunkwe każ, l-awditur għandu jikkonferma li l-proċess ta’ aggregazzjoni ma jiddevjax mill-proċedura stipulata f’din id-Deċiżjoni u li l-kalkolu mwettaq mid-debitur tariffarju huwa koerenti mal-metodu ta’ kontabilità użat għall-konsolidazzjoni tal-kontijiet tal-grupp ta’ entitajiet li jħallsu tariffa.

3.   Għal entitajiet taħt superviżjoni u gruppi taħt superviżjoni li mhumiex soġġetti għal rappurtar obbligatorju għal finijiet prudenzjali, l-assi totali u l-iskopertura totali għar-riskju, kif iddefinit skont l-Artikolu 2, il-punti 12 u 13 tar-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41), għad-data ta’ referenza rilevanti speċifikata fl-Artikolu 10(3)(ba), 10(3)(bb) jew 10(3)(bc) tar-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41) għandhom jiġu ddeterminati minnhom u jiġu sottomessi lill-ANK rilevanti skont l-Artikolu 5. Fil-każ ta’ fergħa li tħallas tariffa, il-maniġer ta’ dik il-fergħa jew, jekk il-maniġer ma jkunx disponibbli, il-korp maniġerjali tal-istituzzjoni ta’ kreditu li jistabbilixxi l-fergħa li tħallas tariffa għandu jiċċertifika l-assi totali tal-fergħa li tħallas tariffa permezz ta’ ittra tal-maniġment sottomessa lill-ANK rilevanti.

Artikolu 4

Notifika ta’ tnaqqis tal-assi u/jew l-ammont ta’ skopertura għar-riskju ta’ sussidjarji stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti u pajjiżi terzi

Debituri tariffarji li jkollhom l-intenzjoni li jeskludu assi u/jew l-ammont ta’ skopertura għar-riskju ta’ sussidjarji stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti u pajjiżi terzi skont l-Artikolu 10(3)(c) tar-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41) għandhom jinnotifikaw lill-BĊE dwar id-deċiżjoni tagħhom sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Settembru tal-perjodu tariffarju li għalih tiġi kkalkulata t-tariffa. In-notifika għandha tindika jekk it-tnaqqis tal-kontribuzzjoni ta’ sussidjarji stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti u pajjiżi terzi għandux japplika għall-fattur tat-tariffa tal-iskopertura totali għar-riskju, il-fattur tat-tariffa tal-assi totali jew għat-tnejn. Jekk il-BĊE ma jkunx irċieva tali notifika sat-30 ta’ Settembru tal-perjodu tariffarju li għalih tiġi kkalkulata t-tariffa, l-iskopertura totali għar-riskju u l-assi totali għandhom jiġu ddeterminati f’konformità mal-Artikolu 3(1). Jekk aktar minn notifika waħda tasal għand il-BĊE fil-ħin, l-aħħar notifika riċevuta mill-BĊE sat-30 ta’ Settembru tal-perjodu tariffarju li għalih tiġi kkalkulata t-tariffa għandha tipprevali.

Artikolu 5

Mudelli għar-rappurtar tal-fatturi tariffarji lill-ANK mid-debituri tariffarji

1.   Id-debituri tariffarji li l-fatturi tariffarji tagħhom jiġu ddeterminati skont l-Artikolu 3(2) jew (3) għandhom jissottomettu l-fatturi tariffarji kull sena lill-ANK rilevanti sad-dati ta’ rimessa speċifikati fl-Artikolu 6. Il-fatturi tariffarji għandhom jiġu sottomessi billi jintużaw il-mudelli fl-Annessi I u II. Fil-każ ta’ grupp taħt superviżjoni b’sussidjarji stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti u pajjiżi terzi, id-debitur tariffarju għandu jipprovdi spjegazzjoni tal-metodu użat biex jikkonforma mal-Artikolu 3(2) jew (3) fil-kolonna tal-kummenti allokati għal dan il-għan fl-Anness rilevanti.

2.   Id-debituri tariffarji għandhom jissottomettu d-dikjarazzjoni tal-awditur jew l-ittra tal-maniġment skont l-Artikolu 3(2) u (3) lill-ANK rilevanti sad-dati ta’ rimessa speċifikati fl-Artikolu 6.

Artikolu 6

Dati ta’ rimessa

1.   Id-debituri tariffarji li l-fatturi tariffarji tagħhom jiġu ddeterminati skont l-Artikolu 3(2) u (3) għandhom jipprovdu l-fatturi tariffarji lill-ANK rilevanti sa tmiem il-jum ta’ xogħol fid-data ta’ rimessa għar-rappurtar trimestrali għat-tielet trimestru speċifikat fl-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 tal-perjodu tariffarju li għalih tiġi kkalkulata t-tariffa jew fil-jum ta’ xogħol li jmiss jekk id-data ta’ rimessa ma tkunx jum ta’ xogħol.

2.   L-ANK għandhom jissottomettu lill-BĊE il-fatturi tariffarji msemmija fil-paragrafu 1 sa mhux aktar tard minn tmiem l-10 jum ta’ xogħol wara d-data ta’ rimessa speċifikata fil-paragrafu 1. Minn hemm’ il quddiem, il-BĊE għandu jivverifika d-data li jkun irċieva fi żmien ħmistax-il jum ta’ xogħol minn meta tasal. L-ANK għandhom jispjegaw jew jikkjarifikaw id-data, jekk jintalbu jagħmlu dan mill-BĊE.

3.   Il-BĊE għandu jagħti lil kull debitur tariffarju aċċess għall-fatturi tariffarji tiegħu sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara l-perjodu tariffarju. Id-debituri tariffarji għandhom jingħataw perjodu ta’ ħmistax-il jum tax-xogħol li fih jistgħu jikkummentaw dwar il-fatturi tariffarji u jissottomettu data riveduta għall-kunsiderazzjoni, f’każ li jqisu li l-fatturi tariffarji ma jkunux korretti. Dan il-perjodu għandu jibda fil-jum li fih id-debituri tariffarji kellhom il-possibbiltà li jaċċessaw il-fatturi tariffarji. Wara dan, il-fatturi tariffarji għandhom jiġu applikati għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji annwali. Kwalunkwe bidla fid-data li tasal wara dak il-perjodu ma titqiesx u għalhekk ma tirriżultax f’bidla fil-fatturi tariffarji.

Artikolu 7

Kontrolli tal-kwalità tad-data

L-ANK għandhom jimmonitorjaw u jiżguraw il-kwalità u l-affidabbiltà tal-fatturi tariffarji miġbura mingħand id-debituri tariffarji skont l-Artikolu 3(2) u (3) qabel ma jissottomettuhom lill-BĊE. L-ANK għandhom iwettqu kontroll tal-kwalità biex jivvalutaw jekk il-metodoloġija stabbilita fl-Artikolu 3 ġietx segwita. Il-BĊE ma għandux jikkoreġi jew jimmodifika data dwar il-fatturi tariffarji pprovduti mid-debituri tariffarji. Kwalunkwe korrezzjoni jew modifika għad-data għandha ssir mid-debituri tariffarji u tiġi sottomessa minnhom lill-ANK. L-ANK għandhom jissottomettu lill-BĊE kwalunkwe data kkoreġuta jew immodifikata li huma jirċievu. Meta jissottomettu data dwar il-fatturi tariffarji, l-ANK għandhom: (a) jipprovdu informazzjoni dwar kwalunkwe żvilupp sinifikanti implikat minn dik id-data; u (b) jikkomunikaw lill-BĊE ir-raġunijiet għal kwalunkwe korrezzjoni jew modifika sinifikanti għaliha. L-ANK għandhom jiżguraw li l-BĊE jikseb il-korrezzjonijiet jew il-modifiki meħtieġa għad-data.

Artikolu 8

Id-determinazzjoni tal-fatturi tariffarji mill-BĊE jekk il-fatturi tariffarji ma jkunux disponibbli jew jekk ma jiġux sottomessi korrezzjonijiet jew modifiki

Fil-każ li fattur tariffarju ma jkunx disponibbli għall-BĊE jew id-debitur tariffarju ma jkunx issottometta data riveduta jew modifiki jew korrezzjonijiet tad-data fil-ħin rigward il-fatturi tariffarji f’konformità mal-Artikoli 6(3) jew 7, il-BĊE għandu juża l-informazzjoni disponibbli biex jiddetermina l-fattur tariffarju nieqes.

Artikolu 9

Proċedura ta’ emenda simplifikata

Filwaqt li jqis il-fehmiet tal-Kumitat tal-Istatistika, il-Bord Eżekuttiv tal-BĊE għandu jkun intitolat li jagħmel emendi tekniċi għall-Annessi ta’ din id-Deċiżjoni, sakemm dawk l-emendi la jbiddlu l-qafas kunċettwali sottostanti u lanqas ma jaffettwaw il-piż ta’ rappurtar fuq id-debituri tariffarji. Il-Bord Eżekuttiv għandu jinforma lill-Kunsill Governattiv bi kwalunkwe emenda bħal din mingħajr dewmien żejjed.

Artikolu 10

Revoka

1.   Id-Deċiżjoni (UE) 2015/530 (BĊE/2015/7) qiegħda tiġi rrevokata.

2.   Referenzi għad-Deċiżjoni rrevokata għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Deċiżjoni u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness III.

Artikolu 11

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għanda tidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Frankfurt am Main, il-5 ta’ Diċembru 2019.

Il-President tal-BĊE

Christine LAGARDE


(1)  ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  Id-Deċiżjoni (UE) 2015/530 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-11 ta’ Frar 2015 dwar il-metodoloġija u l-proċeduri għad-determinazzjoni u l-ġbir ta’ data dwar fatturi tariffarji użati għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji annwali (BĊE/2015/7) (ĠU L 84, 28.3.2015, p. 67).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1163/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-22 ta’ Ottubru 2014 dwar it-tariffi superviżorji (BĊE/2014/41) (ĠU L 311, 31.10.2014, p. 23).

(4)  Id-Deċiżjoni BĊE/2014/29 tat-2 ta’ Lulju 2014 dwar l-għoti lill-Bank Ċentrali Ewropew ta’ data superviżorja rrapporata lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti mill-entitajiet taħt superviżjoni skont ir-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 u (UE) 2016/2070 (ĠU L 214, 19.7.2014, p. 34).

(5)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 tas-16 ta’ April 2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward tar-rappurtar superviżorju ta’ istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 191, 28.6.2014, p. 1).

(6)  Ir-Regolament (UE) 2015/534 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-17 ta’ Marzu 2015 dwar ir-rapportar ta’ informazzjoni finanzjarja superviżorja (BĊE/2015/13) (ĠU L 86, 31.3.2015, p. 13).

(7)  Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338)


ANNESS I

 

KALKOLU TAT-TARIFFI

Data ta’ referenza

 

ISEM

 

 

SKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU

Data ta’ sottomissjoni

 

Kodiċi MFI

 

 

 

 

 

Kodiċi LEI

 

 

 

 

 

 

 


Partita

 

Tip ta’ istituzzjoni

Sors għall-ammont ta’ skopertura għar-riskju

Ammont ta’ skopertura għar-riskju

Kummenti

 

 

10

20

30

40

10

SKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU kif ikkalkulata skont l-Artikolu 92(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(1), (2) jew (3)

COREP C 02.00, ringiela 010

 

 

20

KONTRIBUZZJONI TA’ SUSSIDJARJI fi Stati Membri mhux parteċipanti u pajjiżi terzi

 

COREP C 06.02, kol 250 (SUM)

 

 

1021

Entità 1

 

 

 

 

1022

Entità 2

 

 

 

 

1023

Entità 3

 

 

 

 

1024

Entità 4

 

 

 

 

.....

Entità...

 

 

 

 

N

Entità N

 

 

 

 

30

AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU tal-grupp taħt superviżjoni bit-tnaqqis tal-KONTRIBUZZJONI TAS-SUSSIDJARJI fi Stati Membri mhux parteċipanti u pajjiżi terzi: Il-partita 030 hija ugwali għal 010 nieqes 020 nieqes it-total tal-partiti 1021 sa N

 

 

 

 

Kun ċert li dan il-mudell jimtela skont l-istruzzjonijiet ipprovduti separatament.


ANNESS II

 

KALKOLU TAT-TARIFFI

Data ta’ referenza

 

ISEM

 

 

ASSI TOTALI

Data ta’ sottomissjoni

 

Kodiċi MFI

 

 

 

 

 

Kodiċi LEI

 

 

 

 

 

 

 


Partita

 

Tip ta’ istituzzjoni

Konferma tal-verifika tal-awditur jew tal-ittra tal-maniġment għall-friegħi li jħallsu t-tariffi (Iva/Le)

Assi totali

Kummenti

 

 

010

020

030

040

010

ASSI TOTALI skont l-Artikolu 51(2) jew (4) tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 (BĊE/2014/17)

(3)

 

 

 

020

ASSI TOTALI skont l-Artikolu 2, punt (12)(b) jew (c) tar-Regolament (UE) Nru 1163/2014 (BĊE/2014/41)

(4)

(Iva)/(Le)

 

 

030

ASSI TOTALI skont l-Artikolu 3(2)(b) ta’ din id-Deċiżjoni: Il-partita 030 hija ugwali għal 031 nieqes 032 u 033 nieqes 034

(2) jew (5)

(Iva)/(Le)

 

 

031

Assi totali tal-entitajiet kollha tal-grupp stabbiliti fl-Istati Membri parteċipanti —obbligatorji

 

 

 

 

032

Pożizzjonijiet intragrupp fost entitajiet taħt superviżjoni stabbiliti fi Stati Membri parteċipanti (minn pakketti ta’ rappurtar użati għall-eliminazzjoni ta’ bilanċi għal skopijiet ta’ rappurtar tal-grupp) —mhux obbligatorji

 

 

 

 

033

Avvjament inkluż fir-rapporti finanzjarji kkonsolidati tal-impriża omm ta’ grupp taħt superviżjoni —obbligatorji

 

 

 

 

034

Avvjament allokat lil sussidjarji stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti u pajjiżi terzi —mhux obbligatorji

 

 

 

 

Kun ċert li dan il-mudell jimtela skont l-istruzzjonijiet ipprovduti separatament.


ANNESS III

TABELLA TA’ KORRELAZZJONI

Deċiżjoni (UE) 2015/530 (BĊE/2015/7)

Din id-Deċiżjoni

Artikolu 1

Artikolu 2

Artikolu 1

Artikolu 2

Artikolu 4

Artikolu 3, l-ewwel sentenza

Artikolu 3, second sentenza

Artikolu 3, it-tielet sentenza

Artikolu 4

Artikolu 5

Artikolu 6

Artikolu 5(1), it-tieni sentenza

Artikolu 5(2)

Artikolu 5(1), it-tielet sentenza

Artikolu 6

Artikolu 7

Artikolu 5(1), l-ewwel sentenza

Artikolu 7

Artikolu 3

Artikolu 8

Artikolu 9

Artikolu 10

Annessi I–II

Artikolu 8

Artikolu 9

Artikolu 10

Artikolu 11

Annessi I–II

Anness III


ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

17.12.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/108


RAKKOMANDAZZJONI Nru 1/2019 TAL-KUNSILL TA’ ASSOĊJAZZJONI UE-MAROKK

tal-4 ta’ Diċembru 2019

li tapprova l-estensjoni b’sentejn tal-Pjan ta’ Azzjoni UE-Marokk għall-implimentazzjoni tal-istatus avvanzat (2013-2017) [2019/2159]

IL-KUNSILL TA’ ASSOĊJAZZJONI UE-MAROKK,

Wara li kkunsidra l-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra (1),

Billi:

(1)

Il-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra (il-“Ftehim”) daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Marzu 2000.

(2)

Skont l-Artikolu 80 tal-Ftehim, il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni jista’ joħroġ rakkomandazzjonijiet li jqis xierqa, bl-iskop li jintlaħqu l-objettivi tal-Ftehim.

(3)

Skont l-Artikolu 90 tal-Ftehim, il-Partijiet għandhom jieħdu kull miżura ġenerali jew speċifika meħtieġa biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont il-Ftehim u għandhom jiżguraw li jintlaħqu l-objettivi stipulati fil-Ftehim.

(4)

L-Artikolu 10 tar-regoli ta’ proċedura tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni jipprevedi l-possibbiltà li jinħarġu rakkomandazzjonijiet, bejn is-sessjonijiet, permezz ta’ proċedura bil-miktub.

(5)

Il-Pjan ta’ Azzjoni għad-dħul fis-seħħ tal-istatus avvanzat (2013-2017) (il-“Pjan ta’ Azzjoni”) ġie estiż b’sena fl-2018. L-estensjoni ulterjuri, b’sentejn, tal-Pjan ta’ Azzjoni ser tifforma l-bażi tar-relazzjonijiet UE-Marokk għas-snin 2019 u 2020 u ser tippermetti li jiġu definiti l-prijoritajiet il-ġodda għar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Marokk għas-snin li ġejjin,

IRRAKKOMANDA KIF ĠEJ:

Artikolu Uniku

Il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni, permezz ta’ proċedura bil-miktub, jirrakkomanda l-estensjoni b’sentejn tal-Pjan ta’ Azzjoni UE-Marokk għall-implimentazzjoni tal-istatus avvanzat (2013–2017).

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Diċembru 2019.

Għall-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni UE-Marokk

Il-President

N. BOURITA


(1)  ĠU L 70, 18.3.2000, p. 2.