ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 319

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 62
10 ta' Diċembru 2019


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2072 tat-28 ta’ Novembru 2019 li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 690/2008 u jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2019

1

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

10.12.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 319/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2072

tat-28 ta’ Novembru 2019

li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 690/2008 u jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2019

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2016 dwar il-miżuri protettivi kontra pesti tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 228/2013, (UE) Nru 652/2014 u (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 69/464/KEE, 74/647/KEE, 93/85/KEE, 98/57/KE, 2000/29/KE, 2006/91/KE u 2007/33/KE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 5(2), l-Artikolu 32(2), l-Artikolu 37(2), l-Artikolu 37(4), l-Artikolu 40(2), l-Artikolu 41(2), l-Artikolu 53(2), l-Artikolu 54(2), l-Artikolu 72(1), l-Artikolu 73, l-Artikolu 79(2) u l-Artikolu 80(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2016/2031 jibda japplika mill-14 ta’ Diċembru 2019. Sabiex id-dispożizzjonijiet tiegħu jsiru kompletament effettivi, iridu jiġu adottati regoli ta’ implimentazzjoni li jirregolaw il-pesti, il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra, kif ukoll ir-rekwiżiti rispettivi li huma meħtieġa biex it-territorju tal-Unjoni jitħares mir-riskji fitosanitarji.

(2)

Fid-dawl ta’ dan, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli speċifiċi biex jiġu elenkati dawk li fl-Unjoni huma l-pesti ta’ kwarantina, il-pesti ta’ kwarantina f’żoni protetti u l-pesti li mhumiex ta’ kwarantina iżda li huma rregolati mill-Unjoni, u jiġu stabbiliti wkoll miżuri li ma jippermettulhomx jidħlu fit-territorji rispettivi tal-Unjoni jew ikunu preżenti fuq il-pjanti għat-tħawwil.

(3)

Il-pesti elenkati fil-Parti A tal-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE (2) u fit-Taqsima I tal-Parti A tal-Anness II ta’ dik id-Direttiva ġew rivalutati mill-EFSA, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, sabiex tiġi stabbilita lista ta’ pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2016/2031. Ir-rivalutazzjoni kienet meħtieġa biex jiġi aġġornat l-istatus fitosanitarju ta’ dawk il-pesti skont l-iżviluppi tekniċi u xjentifiċi l-aktar riċenti, kif ukoll biex tiġi vvalutata l-konformità tagħhom mal-kriterji tal-Artikolu 3 ta’ dak ir-Regolament f’dak li għandu x’jaqsam mat-territorju tal-Unjoni, u tat-Taqsima 1 tal-Anness I tiegħu.

(4)

Bħala riżultat ta’ dik ir-rivalutazzjoni, xi pesti li hemm elenkati fl-Annessi I u II tad-Direttiva 2000/29/KE jenħtieġ li ma jiddaħħlux fil-lista tal-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni għaliex ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) 2016/2031 f’dak li għandu x’jaqsam mat-territorju tal-Unjoni.

(5)

Instab li ċerti pesti oħrajn, li xi wħud minnhom huma elenkati fl-Annessi I u II tad-Direttiva 2000/29/KE jissodisfaw il-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) 2016/2031 f’dak li għandu x’jaqsam mat-territorju tal-Unjoni, u għaldaqstant jenħtieġ li jiddaħħlu fil-lista ta’ pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni.

(6)

B’riżultat tar-rivalutazzjoni, xi wħud mill-pesti li huma elenkati fl-Annessi I u II tad-Direttiva 2000/29/KE bħala pesti li mhuwiex magħruf li jeżistu fit-territorju tal-Unjoni, jenħtieġ li jiddaħħlu fil-lista ta’ pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni bħala pesti li hu magħruf li jeżistu fit-territorju tal-Unjoni minħabba li huma stabbiliti f’ċerti partijiet tiegħu.

(7)

Jenħtieġ aġġornament tal-ismijiet ta’ ċerti pesti biex jirrifletti l-aħħar żviluppi fin-nomenklatura internazzjonali. Dawk il-pesti jridu jiġu elenkati flimkien mal-kodiċijiet rispettivi allokati mill-Organizzazzjoni Ewropea u Mediterranja għall-Protezzjoni tal-Pjanti (“OEPP”). Dan hu meħtieġ biex tkun żgurata l-identifikazzjoni ta’ dawk il-pesti, anki għaliex jista’ jkun hemm tibdil fl-ismijiet tagħhom fil-ġejjieni.

(8)

Iż-żoni protetti rikonoxxuti skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 690/2008 (3) u l-pesti rispettivi elenkati fil-Parti B tal-Anness I u fil-Parti B tal-Anness II tad-Direttiva 2000/29/KE ġew rivalutati mill-Kummissjoni. L-għan ta’ dik ir-rivalutazzjoni kien li jiġi konkluż jekk dawk il-pesti rispettivi jikkorrispondux mad-deskrizzjoni tal-pesti ta’ kwarantina f’żoni protetti fl-Artikolu 32(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031.

(9)

Dik ir-rivalutazzjoni kienet ibbażata fuq l-applikazzjonijiet rispettivi tal-Istati Membri biex ċerti żoni protetti jiġu rikonoxxuti, jiġu emendati jew jitħassru, fuq rapporti ta’ stħarriġ ippreżentati mill-Istati Membri, fuq spezzjonijiet li għamlet il-Kummissjoni, u fuq bosta data xjentifiċi u tekniċi oħra.

(10)

Instab li ċerti pesti, li xi wħud minnhom huma elenkati fl-Annessi I u II tad-Direttiva 2000/29/KE jissodisfaw il-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 32(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031, u għaldaqstant jenħtieġ li jiddaħħlu fil-lista ta’ pesti ta’ kwarantina f’żoni protetti. Jenħtieġ li dawk il-pesti jiġu elenkati flimkien mal-kodiċijiet rispettivi allokati mill-OEPP, biex ikun żgurat li jiġu identifikati, anki jekk jinbidlulhom l-ismijiet fil-ġejjieni.

(11)

Jenħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 690/2008 jitħassar biex ma jkunx hemm trikkib mal-listi taż-żoni protetti f’dan ir-Regolament.

(12)

L-OEPP wettqet rivalutazzjoni tal-pesti elenkati fit-Taqsima II tal-Parti A tal-Anness II tad-Direttiva 2000/29/KE u rrivalutat l-għelejjel elenkati taħt il-punt 3 u l-pesti li hemm elenkati taħt il-punt 6 tal-Anness I tad-Direttiva 66/401/KEE (4), kif ukoll il-pesti li hemm elenkati taħt il-punt 3 tal-Anness II tad-Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE (5), il-pesti li hemm elenkati fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 68/193/KEE (6), u l-pesti elenkati fl-atti li ġew adottati skont l-Artikolu 5(5) tad-Direttiva tal-Kunsill 98/56/KE (7), dawk elenkati fl-Anness II tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE (8), fl-Anness I u fil-punt B tal-Anness II tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/56/KE (9), u dawk elenkati fl-atti adottati skont il-punt (c) tal-Artikolu 18 ta’ dik id-Direttiva, u fl-atti adottati skont il-punt 4 tal-Anness I, u skont il-punt 5 tal-Parti I tal-Anness II tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/57/KE (10), fl-atti adottati skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/72/KE (11) u fl-atti adottati skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KE (12).

(13)

Dik ir-rivalutazzjoni kienet meħtieġa biex jiġi aġġornat l-istatus fitosanitarju ta’ dawk il-pesti skont l-iżviluppi tekniċi u xjentifiċi l-aktar riċenti, kif ukoll biex tiġi evalwata l-konformità tagħhom mal-kriterji rispettivi tal-Artikolu 36 tar-Regolament (UE) 2016/2031, f’dak li għandu x’jaqsam mat-territorju tal-Unjoni, u mal-kriterji tat-Taqsima 4 tal-Anness I tiegħu.

(14)

Instab li ċerti pesti, li xi wħud minnhom huma elenkati f’dawk id-Direttivi jissodisfaw il-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 36 tar-Regolament (UE) 2016/2031 f’dak li għandu x’jaqsam mat-territorju tal-Unjoni, u għaldaqstant jenħtieġ li jiddaħħlu fil-lista ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni (‘RNQPs’). F’konformità mal-Artikolu 37(7) ta’ dak ir-Regolament, dik il-lista trid tipprevedi kategoriji speċifiċi ta’ pjanti rilevanti għat-tħawwil imsemmijin fid-Direttivi 66/401/KEE, 66/402/KEE, 68/193/KEE, 2002/55/KE, 2002/56/KE, 2002/57/KE, 2008/72/KE u 2008/90/KE.

(15)

F’xi każijiet jenħtieġ li l-pjanti għat-tħawwil rispettivi ma jiddaħħlux fl-Unjoni jew ma jinġarrux fil-konfini tat-territorju tal-Unjoni jekk il-pesti rregolati li mhumiex ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi li jikkawżaw dawn il-pesti fuq il-pjanti jkunu qabżu ċertu limitu kif stabbilit fl-Artikolu 37(8) tar-Regolament (UE) 2016/2031. Kif hemm spjegat aktar fid-dettall f’dak l-Artikolu, dak il-limitu irid jiġi stabbilit biss meta jkun possibbli li l-operaturi professjonali jiżguraw li l-inċidenza ta’ pest irregolat mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni partikolari fuq dawk il-pjanti ma tkunx taqbeż dak il-limitu, u jkun jista’ jiġi vverifikat jekk dak il-limitu jkunx inqabeż fil-lottijiet ta’ dawk il-pjanti għat-tħawwil.

(16)

F’konformità mal-Artikolu 37(4) tar-Regolament (UE) 2016/2031, il-miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati li mhumiex ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-pjanti għat-tħawwil ikkonċernati jridu japplikaw mingħajr preġudizzju għall-miżuri adottati skont id-Direttivi 66/401/KEE, 66/402/KEE, 98/56/KEE, 1999/105/KE, 2002/54/KE, 2002/55/KE, 2002/56/KE, 2002/57/KE, 2008/72/KE u 2008/90/KE. Għalhekk, jenħtieġ li dan ir-Regolament ma jaffettwax il-miżuri adottati skont dawk id-Direttivi fir-rigward tal-ispezzjonijiet, il-kampjunar u l-ittestjar tal-pjanti għat-tħawwil ikkonċernati, jew il-pjanti li joriġinaw minnhom, l-oriġini tal-pjanti għat-tħawwil ikkonċernati li jiġu minn żoni jew siti li jkunu ħielsa mill-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni kkonċernati jew fiżikament protetti minnhom, it-trattamenti tal-pjanti għat-tħawwil ikkonċernati, inkella l-pjanti li joriġinaw minnhom, jew il-produzzjoni tal-pjanti għat-tħawwil.

(17)

Barra minn hekk, id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament li jikkonċernaw il-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni ma għandhomx jaffettwaw l-eċċezzjonijiet għall-pjanti għat-tħawwil, adottati skont dawk id-Direttivi, mir-rekwiżiti tal-kummerċjalizzazzjoni stabbiliti b’dawk id-Direttivi li jikkonċernaw il-forniment taż-żerriegħa lill-korpi uffiċjali tal-ittestjar u spezzjoni, il-forniment ta’ pjanti lill-fornituri ta’ ċerti servizzi, il-moviment ta’ pjanti maħsubin għal skopijiet xjentifiċi, maħsubin għal xogħol ta’ selezzjoni, għal skopijiet oħra ta’ ttestjar jew prova, iż-żrieragħ li ma jkunux iċċertifikati b’mod finali, iż-żrieragħ li huma soġġetti għall-eċċezzjonijiet tad-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/478 (13) u l-pjanti li jkun ġie ppruvat li huma maħsubin għall-esportazzjoni.

(18)

L-introduzzjoni fl-Unjoni tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħrajn mill-pajjiżi terżi kollha elenkati fil-Parti A tal-Anness III tad-Direttiva 2000/29/KE, jew minn uħud minnhom, huwa pprojbit.

(19)

Dawk il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti, u l-oġġetti l-oħra ġew rieżaminati abbażi ta’ kull evidenza ġdida li jista’ jkun hemm, tar-riskju ta’ pesti li jistgħu jġibu magħhom fit-territorju tal-Unjoni, u tal-lista aġġornata tal-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni.

(20)

Għaldaqstant, abbażi ta’ dak ir-rieżami, xi wħud minn dawk il-pjanti, dawk il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra jridu jiġu elenkati skont l-Artikolu 40(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031, flimkien mal-pajjiżi terzi, mal-gruppi tal-pajjiżi terzi jew maż-żoni speċifiċi tal-pajjiżi terzi li għalihom tapplika dik il-projbizzjoni. Din il-projbizzjoni hija meħtieġa għaliex il-ħarsien fitosanitarju tal-Unjoni ma jistax ikun iggarantit jekk jiġu applikati miżuri inqas stretti f’dan ir-rigward.

(21)

Fid-dawl tar-rivalutazzjoni tal-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni, jenħtieġ li jiġu adottati dispożizzjonijiet ġodda skont l-Artikolu 41(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031, kemm dwar l-introduzzjoni fl-Unjoni ta’ ċerti pjanti, ta’ prodotti mill-pjanti u oġġetti oħrajn, u dwar ir-rekwiżiti speċjali rispettivi li jikkonċernawhom, kif ukoll dwar il-moviment fl-Unjoni ta’ ċerti pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħrajn, u r-rekwiżiti speċjali rispettivi li jikkonċernawhom.

(22)

L-indikazzjoni tal-kodiċijiet tan-NM ma għandhiex tkun obbligatorja biex jiġu elenkati l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u oġġetti oħrajn li huma soġġetti għal rekwiziti speċjali biex jinġarru fit-territorju tal-Unjoni. Dan ikun approċċ proporzjonat billi l-kodiċijiet tan-NM huma meħtieġa biss għall-identifikazzjoni ta’ dawk il-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħrajn fil-ħin li dawn jiġu introdotti fl-Unjoni minn pajjiż terz. Barra minn hekk dan l-approċċ ikun jikkonforma mal-Artikolu 80 tar-Regolament (UE) 2016/2031 li skontu ma jingħatawx dawn il-kodiċijiet biex jiġu elenkati dawk il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u oġġetti oħrajn li jeħtieġu passaport tal-pjanti.

(23)

L-introduzzjoni tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħrajn huwa pprojbit fiż-żoni protetti rispettivi tagħhom u, meta japplika, rigward il-pajjiż terż tal-oriġini tagħhom, kif elenkati fil-Parti B tal-Anness III tad-Direttiva 2000/29/KE. Barra minn hekk, il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, kif elenkati fil-Parti B tal-Anness IV tad-Direttiva 2000/29/KE, jistgħu jiġu introdotti fiż-żoni protetti rispettivi biss jekk jissodisfaw ir-rekwiżiti speċjali rispettivi.

(24)

Dawk il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti, u l-oġġetti l-oħra ġew rieżaminati abbażi ta’ kull evidenza ġdida li jista’ jkun hemm, tar-riskju ta’ pesti li jistgħu jġibu magħhom fiż-żoni protetti rispettivi, u tal-lista aġġornata tal-pesti ta’ kwarantina fiż-żoni protetti, u taż-żoni protetti.

(25)

Abbażi ta’ dak ir-rieżami, jenħtieġ li xi wħud minn dawk il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, u ż-żoni protetti rispettivi, jiġu elenkati f’dan ir-Regolament kif previst fl-Artikolu 53(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031, flimkien mal-pajjiżi terzi u l-gruppi ta’ pajjiżi terzi ta’ oriġini li għalihom tapplika dik il-projbizzjoni.

(26)

Barra minn hekk jenħtieġ li xi wħud minn dawk il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, u ż-żoni protetti rispettivi u r-rekwiżiti speċjali, jiġu elenkati f’dan ir-Regolament kif previst fl-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031.

(27)

Trid tiġi stabbilita lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra li jeħtieġu ċertifikat fitosanitarju biex jiġu introdotti fit-territorju tal-Unjoni, u tal-pajjiżi terzi tal-oriġini jew tad-dispaċċ rispettivi skont l-Artikolu 72(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031.

(28)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2019 jeħtieġ ċertifikat fitosanitarju għall-introduzzjoni fit-territorju tal-Unjoni ta’ pjanti li mhumiex dawk elenkati fil-lista msemmija fl-Artikolu 72(1), skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 73 tar-Regolament (UE) 2016/2031. Madankollu, ċertu frott instab li jissodisfa l-kriterji stabbiliti fl-Anness VI tar-Regolament (UE) 2016/2031 u ġie identifikat bħala pjanta li ma teħtieġx ċertifikat fitosanitarju. Għalhekk il-frott elenkat fl-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2019 ma jkunx jeħtieġ ċertifikat fitosanitarju biex jiddaħħal fl-Unjoni.

(29)

Għal raġunijiet ta’ ċarezza, l-Artikolu 2 u l-Anness II ta’ dak ir-Regolament jenħtieġ li jitħassru biex jiġi evitat trikkib ma’ dan ir-Regolament.

(30)

Trid tiġi stabbilita lista ta’ pjanti, ta’ prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħra li jeħtieġu ċertifikat fitosanitarju biex jiġu introdotti fiż-żoni protetti rispettivi, u tal-pajjiżi ta’ oriġini jew ta’ dispaċċ rispettivi, skont l-Artikolu 74(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031. Din il-lista tkun ta’ għajnuna biex tiżgura ċ-ċarezza għall-operaturi professjonali, għall-awtoritajiet kompetenti u għall-utenti kollha l-oħra ta’ dawk il-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti l-oħra.

(31)

Trid tiġi stabbilita lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra li jeħtieġu passaport tal-pjanti biex jinġarru fit-territorju tal-Unjoni, skont l-Artikolu 79(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031. Din il-lista tgħin biex tkun żgurata ċ-ċarezza għall-operaturi professjonali, għall-awtoritajiet kompetenti u għall-utenti l-oħrajn kollha ta’ dawk il-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra.

(32)

Sabiex ma jiġux imposti rekwiżiti fuq l-operaturi professjonali, dawk il-passaporti tal-pjanti ma għandhomx ikunu meħtieġa għall-moviment taż-żrieragħ li huma soġġetti għad-derogi mir-rekwiżiti tad-Direttivi rispettivi dwar il-kummerċjalizzazzjoni taż-żrieragħ. Dan huwa xieraq billi dan ir-Regolament japplika mingħajr preġudizzju għall-miżuri adottati skont dawk id-Direttivi u ma għandux idaħħal piżijiet addizzjonali ta’ ċertifikazzjoni għall-operaturi professjonali, minbarra dawk li attwalment hemm stipulati fl-obbligi ta’ dawk id-Direttivi.

(33)

Trid tiġi stabbilita lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra li jeħtieġu passaport tal-pjanti biex jiġu introdotti jew jinġarru f’ċerti żoni protetti, skont l-Artikolu 80(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031. Jenħtieġ li dawk il-passaporti tal-pjanti jkollhom fuqhom l-indikazzjoni “PZ” biex jintgħarfu mill-passaporti tal-pjanti li huma meħtieġa għall-moviment fit-territorju kollu tal-Unjoni. Din il-lista tgħin biex tkun żgurata ċ-ċarezza għall-operaturi professjonali, għall-awtoritajiet kompetenti u għall-utenti l-oħrajn kollha ta’ dawk il-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra.

(34)

Sabiex ikun evitat tfixkil tan-negozju minħabba bidliet fir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jenħtieġ li jingħata perjodu tranżizzjonali limitat għaż-żrieragħ u għal pjanti għat-tħawwil oħrajn li diġà ġew prodotti fl-Unjoni, ġew introdotti fl-Unjoni, jew li nġarru fl-Unjoni f’konformità mar-rekwiżiti li jikkonċernaw il-preżenza tal-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li japplikaw qabel l-14 ta’ Diċembru 2019, li hija d-data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Dawk iż-żrieragħ u l-pjanti oħrajn għat-tħawwil jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fl-Unjoni jew jinġarru fiha f’konformità ma’ dawk ir-rekwiżiti għal żmien limitat. Ikun proporzjonat ukoll jekk ikun meħtieġ li l-passaporti tal-pjanti jkunu jattestaw biss il-konformità ta’ dawk iż-żrieragħ u l-pjanti l-oħra għat-tħawwil mar-rekwiżiti applikabbli dwar il-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni, dwar il-pesti ta’ kwarantina fiż-żoni protetti u dwar il-miżuri adottati skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) 2016/2031. Dan l-approċċ ikun meħtieġ minħabba l-kwantitajiet kbar ta’ żrieragħ u pjanti oħrajn għat-tħawwil li jinsabu fil-proċess tal-produzzjoni jew li ġew prodotti qabel l-14 ta’ Diċembru 2019, skont ir-regoli tad-Direttivi dwar il-kummerċjalizzazzjoni taż-żrieragħ u ta’ materjal ieħor tal-propagazzjoni li japplikaw qabel dik id-data u meta ma kinux meħtieġa passaporti tal-pjanti fir-rigward tal-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni. Dawk il-pjanti għat-tħawwil diġà kienu ċċertifikati u jkun sproporzjonat li tintalab aktar ċertifikazzjoni skont ir-regoli l-ġodda. Għaldaqstant ikun meħtieġ perjodu tranżizzjonali ta’ sena biex ikun żgurat it-tqegħid fis-suq ta’ dawk il-pjanti għat-tħawwil u biex jagħti l-opportunità lill-awtoritajiet kompetenti u lill-operaturi professjonali jaddattaw ruħhom għar-regoli l-ġodda.

(35)

Jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, biex l-awtoritajiet kompetenti u l-operaturi professjonali jingħataw l-aktar żmien possibbli biex jitħejjew għall-applikazzjoni tiegħu.

(36)

Għal raġunijiet ta’ ċarezza legali, jenħtieġ li dan ir-Regolament jibda japplika fl-istess data li jibda japplika r-Regolament (UE) 2016/2031, li hija l-14 ta’ Diċembru 2019.

(37)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jimplimenta r-Regolament (UE) 2016/2031 rigward l-elenkar tal-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni, tal-pesti ta’ kwarantina fiż-żoni protetti, u tal-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni, u l-miżuri dwar il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, biex ir-riskji ta’ dawk il-pesti jitnaqqsu għal livell aċċettabbli.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

1.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet stipulati fl-Anness I.

2.   Ma’ dawk għandhom japplikaw ukoll id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“prattikament ħielsa mill-pesti” tfisser li l-preżenza fuq il-pjanti għat-tħawwil jew fuq il-pjanti tal-frott, ta’ pesti għajr il-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni jew il-pesti ta’ kwarantina fiż-żoni protetti, tkun baxxa biżżejjed biex tiżgura li l-kwalità u l-utilità ta’ dawk il-pjanti tkun aċċettabbli;

(b)

“dikjarazzjoni uffiċjali” tfisser ċertifikat fitosanitarju, kif previst fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, passaport tal-pjanti, kif previst fl-Artikolu 78 ta’ dak ir-Regolament, jew il-marka fuq il-materjal tal-imballaġġi tal-injam, fuq l-injam jew fuq oġġetti oħra, kif imsemmi fl-Artikolu 96 ta’ dak ir-Regolament, jew l-attestazzjonijiet uffiċjali msemmija fl-Artikolu 99 ta’ dak ir-Regolament;

(c)

“approċċ sistemiku” tfisser l-integrazzjoni ta’ għadd ta’ miżuri ta’ ġestjoni tar-riskji, li mill-inqas tnejn minnhom jaħdmu b’mod indipendenti minn xulxin, u li, meta jintużaw flimkien jiksbu l-livell xieraq ta’ protezzjoni kontra l-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni, kontra l-pesti ta’ kwarantina fiż-żoni protetti u kontra l-pesti soġġetti għall-miżuri adottati skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) 2016/2031.

Artikolu 3

Lista ta’ pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni

Il-lista ta’ pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni, kif imsemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Il-lista ta’ pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni li mhuwiex magħruf li nstabu fit-territorju tal-Unjoni hija stabbilita fil-Parti A tal-Anness II, u l-lista ta’ pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni li hu magħruf li nstabu fit-territorju tal-Unjoni hija stabbilita fil-Parti B tal-Anness II.

Artikolu 4

Lista taż-żoni protetti u tal-pesti ta’ kwarantina fiż-żoni protetti rispettivi

Il-lista taż-żoni protetti u tal-pesti ta’ kwarantina f’żoni protetti rispettivi, kif imsemmija fl-Artikolu 32(3) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Lista ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u ta’ pjanti speċifiċi għat-tħawwil, flimkien mal-kategoriji u l-livelli ta’ limitu tagħhom

Il-lista ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni (‘RNQPs’), u ta’ pjanti speċifiċi għat-tħawwil, flimkien mal-kategoriji u l-livelli limiti tagħhom, kif imsemmija fl-Artikolu 37(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament. Dawk il-pjanti għat-tħawwil ma għandhomx jiġu introdotti fl-Unjoni jew jinġarru fiha jekk jinqabżu l-livelli limitu tal-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni, jew tas-sintomi kkawżati mill-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni.

Il-projbizzjoni tal-introduzzjoni u l-moviment prevista fl-ewwel paragrafu għandha tapplika biss għall-kategoriji ta’ pjanti għat-tħawwil kif previst fl-Anness IV.

Artikolu 6

Miżuri għall-prevenzjoni ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq pjanti għat-tħawwil speċifiċi

1.   Il-miżuri għall-prevenzjoni tal-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-moviment fl-Unjoni u l-introduzzjoni fiha ta’ pjanti għat-tħawwil speċifiċi, kif imsemmija fl-Artikolu 37(4) tar-Regolament (UE) 2016/2031 huma stabbiliti fl-Anness V ta’ dan ir-Regolament.

2.   Il-lista stabbilita fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament u fl-Anness V tiegħu ma għandhiex taffettwa l-miżuri adottati skont id-Direttivi 66/401/KEE, 66/402/KEE, 68/193/KEE, 98/56/KE, 1999/105/KE, 2002/54/KE, 2002/55/KE, 2002/56/KE, 2002/57/KE, 2008/72/KE u 2008/90/KE dwar:

(a)

l-ispezzjonijiet, il-kampjunar u l-ittestjar tal-pjanti għat-tħawwil ikkonċernati, jew tal-pjanti li joriġinaw minnhom;

(b)

l-oriġini tal-pjanti għat-tħawwil rispettivi miż-żoni jew mis-siti li huma ħielsa mill-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni kkonċernati, jew fiżikament protetti minnhom;

(c)

it-trattamenti tal-pjanti għat-tħawwil ikkonċernati, jew tal-pjanti li joriġinaw minnhom;

(d)

il-produzzjoni tal-pjanti għat-tħawwil.

3.   Barra minn hekk, il-lista stabbilita fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament u fl-Anness V tiegħu ma għandhiex taffettwa l-eċċezzjonijiet għall-pjanti għat-tħawwil, adottati skont id-Direttivi 66/401/KEE, 66/402/KEE, 68/193/KEE, 98/56/KE, 1999/105/KE, 2002/54/KE, 2002/55/KE, 2002/56/KE, 2002/57/KE, 2008/72/KE u 2008/90/KE, fir-rigward tar-rekwiżiti għall-kummerċjalizzazzjoni stabbiliti b’dawk id-direttivi, fosthom:

(a)

l-eċċezzjonijiet li jikkonċernaw il-forniment ta’ pjanti għat-tħawwil lill-korpi uffiċjali ta’ ttestjar u spezzjoni;

(b)

l-eċċezzjonijiet li jikkonċernaw il-forniment tal-pjanti għat-tħawwil kif jitkabbru lil min jagħti s-servizzi ta’ pproċessar jew ta’ ppakkjar, bil-kundizzjoni li l-fornitur tas-servizzi ma jakkwistax l-intitolament għall-pjanti li jiġu forniti b’dan il-mod, u li l-identità tal-pjanti tkun aċċertata;

(c)

l-eċċezzjonijiet li jikkonċernaw il-forniment ta’ pjanti għat-tħawwil taħt ċerti kundizzjonijiet lill-fornituri ta’ servizzi ta’ produzzjoni ta’ ċerti komoditajiet agrikoli maħsubin għal skopijiet industrijali, jew ta’ servizzi ta’ propagazzjoni taż-żrieragħ għal dak l-iskop;

(d)

l-eċċezzjonijet għall-pjanti għat-tħawwil maħsubin għal skopijiet xjentifiċi, għax-xogħol ta’ selezzjoni, għal skopijiet oħra ta’ ttestjar jew prova;

(e)

l-eċċezzjonijiet mir-rekwiżiti għall-kummerċjalizzazzjoni li jikkonċernaw il-pjanti għat-tħawwil mhux iċċertifikati b’mod definittiv;

(f)

l-eċċezzjonijiet mir-rekwiżiti għall-kummerċjalizzazzjoni stabbiliti fid-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/478;

(g)

l-eċċezzjonijiet mir-rekwiżiti għall-kummerċjalizzazzjoni għall-pjanti għat-tħawwil li jkun ġie pprovat li huma maħsubin għall-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi.

Artikolu 7

Lista ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħrajn minn ċerti pajjiżi terzi li huma pprojbiti milli jiddaħħlu fl-Unjoni

Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħrajn li huma pprojbiti milli jiddaħħlu fit-territorju tal-Unjoni, flimkien mal-pajjiżi terzi, mal-gruppi ta’ pajjiżi terzi, jew ma’ żoni speċifiċi ta’ pajjiżi terzi li tapplika l-projbizzjoni għalihom, kif imsemmi fl-Artikolu 40(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness VI ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 8

Lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħrajn li joriġinaw minn pajjiżi terzi, jew mit-territorju tal-Unjoni, u r-rekwiżiti speċjali korrispondenti għall-introduzzjoni tagħhom fit-territorju tal-Unjoni jew għall-moviment tagħhom fiha

1.   Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra li joriġinaw minn pajjiżi terzi, u r-rekwiżiti speċjali korrispondenti għall-introduzzjoni tagħhom fit-territorju tal-Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 41(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness VII ta’ dan ir-Regolament.

2.   Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħrajn li joriġinaw fit-territorju tal-Unjoni, flimkien mar-rekwiżiti speċjali biex jinġarru fit-territorju tal-Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 41(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness VIII ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 9

Lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħrajn li huma pprojbiti milli jiġu introdotti f’ċerti żoni protetti

Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra li joriġinaw minn pajjiżi terzi, jew joriġinaw fit-territorju tal-Unjoni, li huma pprojbiti milli jiddaħħlu f’ċerti żoni protetti, kif imsemmi fl-Artikolu 53(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness IX ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 10

Lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħra li se jiġu introdotti fiż-żoni protetti jew li jinġarru fihom u r-rekwiżiti speċjali korrispondenti għaż-żoni protetti

Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra, taż-żoni protetti rispettivi u tar-rekwiżiti speċjali korrispondenti għaż-żoni protetti, kif imsemmi fl-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness X ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 11

Lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħrajn, kif ukoll tal-pajjiżi terzi tal-oriġini jew tad-dispaċċ rispettivi, li jeħtieġu ċertifikati fitosanitarji

1.   Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra flimkien mal-pajjiżi terzi ta’ oriġini jew ta’ dispaċċ rispettivi, li jeħtieġu ċertifikat fitosanitarju biex jiddaħħlu fit-territorju tal-Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 72(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fil-Parti A tal-Anness XI ta’ dan ir-Regolament.

2.   Il-lista tal-pjanti, li huma soġġetti għall-eċċezzjoni minn ċertifikat fitosanitarju kif previst fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 73 tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fil-Parti C tal-Anness XI ta’ dan ir-Regolament.

3.   Il-pjanti kollha għajr dawk imsemmijin fil-paragrafi 1 u 2, għandhom jiddaħħlu fl-Unjoni biss jekk ikollhom magħhom ċertifikat fitosanitarju f’konformità mal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 73 tar-Regolament (UE) 2016/2031. Il-kodiċijiet tan-NM disponibbli ta’ dawk il-pjanti huma elenkati fil-Parti B tal-Anness XI ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 12

Lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra li jeħtieġu ċertifikat fitosanitarju biex jiddaħħlu f’żona protetta meta jkunu ġew minn ċerti pajjiżi terzi tal-oriġini jew tad-dispaċċ

Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra li jeħtieġu ċertifikat fitosanitarju biex jiddaħħlu f’ċerti żoni protetti meta jkunu ġew minn ċerti pajjiżi terzi tal-oriġini jew tad-dispaċċ, kif imsemmi fl-Artikolu 74(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness XII ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 13

Lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti oħra li jeħtieġu passaport tal-pjanti biex jinġarru fit-territorju tal-Unjoni

1.   Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra li jeħtieġu passaport tal-pjanti biex jinġarru fit-territorju tal-Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 79(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness XIII ta’ dan ir-Regolament.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, ma għandux ikun meħtieġ passaport tal-pjanti għall-moviment fl-Unjoni ta’ żrieragħ li jissodisfaw dawn iż-żewġ kundizzjonijiet li huma:

(a)

ikunu soġġetti għall-eċċezzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 6(3); kif ukoll

(b)

ma jkunux soġġetti għar-rekwiżiti speċjali tal-Anness VIII jew tal-Anness X.

Artikolu 14

Lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti oħra li jeħtieġu passaport tal-pjanti bl-indikazzjoni “PZ” biex jiddaħħlu f’ċerti żoni protetti, u biex jinġarru fihom

Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra li jeħtieġu passaport tal-pjanti biex jiddaħħlu jew biex jinġarru f’ċerti żoni protetti, kif imsemmi fl-Artikolu 80(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness XIV ta’ dan ir-Regolament.

Il-passaporti tal-pjanti msemmija fl-ewwel paragrafu għandu jkollhom fuqhom l-indikazzjoni “PZ”.

Artikolu 15

Tħassir tar-Regolament (KE) Nru 690/2008

Ir-Regolament (KE) Nru 690/2008 huwa mħassar.

Artikolu 16

Emenda għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2019

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2019 huwa emendat kif ġej:

(1)

Jitħassar l-Artikolu 2;

(2)

Jitħassar l-Anness II.

Artikolu 17

Miżuri tranżizzjonali

Żrieragħ u pjanti oħrajn għat-tħawwil introdotti fit-territorju tal-Unjoni, li jinġarru jew li huma prodotti fit-territorju tal-Unjoni qabel l-14 ta’ Diċembru 2019, skont ir-rekwiżiti applikabbli tad-Direttivi 66/401/KEE, 66/402/KEE, 68/193/KEE, 98/56/KE, 2002/55/KE, 2002/56/KE, 2002/57/KE, 2008/72/KE, u 2008/90/KE li jikkonċernaw il-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni qabel dik id-data, sal-14 ta’ Diċembru 2020 jistgħu jiddaħħlu jew jinġarru fit-territorju tal-Unjoni jekk jikkonformaw ma’ dawk ir-rekwiżiti. Mill-14 ta’ Diċembru 2020. Għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 6 għall-pjanti kollha għat-tħawwil koperti minn dan ir-Regolament.

Il-passaporti tal-pjanti meħtieġa minn dan ir-Regolament għall-moviment ta’ żrieragħ u pjanti oħra għat-tħawwil fit-territorju tal-Unjoni li jibbenefikaw mill-perjodu tranżizzjonali stabbilit fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, sal-14 ta’ Diċembru 2020 għandhom ikunu meħtieġa biss li jattestaw li jikkonformaw mar-regolamenti dwar il-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni, il-pesti ta’ kwarantina fiż-żoni protetti jew mal-miżuri adottati skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) 2016/2031.

Artikolu 18

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-14 ta’ Diċembru 2019.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Novembru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 317, 23.11.2016, p. 4.

(2)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta’ Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta’ organiżmi ta’ ħsara għall-pjanti jew prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità (ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 690/2008 tal-4 ta’ Lulju 2008 li jirrikonoxxi żoni protetti esposti għal riskji partikolari għas-saħħa tal-pjanti fil-Komunità (ĠU L 193, 22.7.2008, p. 1.).

(4)  Id-Direttiva tal-Kunsill 66/401/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1966 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ żerriegħa ta’ pjanti tal-għalf (ĠU 125, 11.7.1966, p. 2298).

(5)  Id-Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1966 dwar il-marketing taż-żerriegħa tal-ġwież (ĠU 125, 11.7.1966, p. 2309).

(6)  Id-Direttiva tal-Kunsill 68/193/KEE tad-9 ta’ April 1968 dwar il-marketing ta’ materjal għall-propagazzjoni veġetattiva tad-dielja (ĠU L 93, 17.4.1968, p. 15).

(7)  Id-Direttiva tal-Kunsill 98/56/KE tal-20 ta’ Lulju 1998 dwar il-marketing tal-materjali tal-propagazzjoni tal-pjanti ornamentali (ĠU L 226, 13.8.1998, p. 16).

(8)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 dwar il-marketing ta’ żrieragħ tal-ħxejjex (ĠU L 193, 20.7.2002, p. 33).

(9)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/56/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 dwar il-bejgħ fis-suq tal-patata taż-żerriegħa (ĠU L 193, 20.7.2002, p. 60).

(10)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/57/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 fuq il-marketing taż-żerriegħa ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra (ĠU L 193, 20.7.2002, p. 74).

(11)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/72/KE tal-15 ta’ Lulju 2008 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ ħxejjex ta’ propagazzjoni u materjal taż-żrigħ, barra ż-żerriegħa (ĠU L 205, 1.8.2008, p. 28).

(12)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KE tad-29 ta’ Settembru 2008 dwar il-kummerċjalizzazzjoni tal-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u tal-pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott (ĠU L 267, 8.10.2008, p. 8).

(13)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/478 tas-16 ta’ Marzu 2017 li tirrilaxxa lil ċerti Stati Membri mill-obbligu li japplikaw għal ċerti speċijiet id-Direttivi tal-Kunsill 66/401/KEE, 66/402/KEE, 68/193/KEE, 1999/105/KE, 2002/54/KE, 2002/55/KE u 2002/57/KE dwar il-kummerċjalizzazzjoni taż-żerriegħa ta’ pjanti tal-għalf, taż-żerriegħa taċ-ċereali, tal-materjal għall-propagazzjoni veġetattiva tad-dielja, tal-materjal riproduttiv tal-foresti, taż-żerriegħa tal-pitravi, taż-żerriegħa tal-ħxejjex, u taż-żerriegħa ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra rispettivament, u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/680/UE (ĠU L 73, 18.3.2017, p. 29).


ANNESS I

Definizzjonijiet kif imsemmija fl-Artikolu 2(1)

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, it-termini elenkati fil-Parti A, meta jintużaw fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament, għandhom l-istess tifsira kif iddefinita fid-Direttivi rispettivi elenkati fit-tieni kolonna tal-Parti B.

PARTI A

Lista tat-termini

Żerriegħa prebażika;

Żerriegħa bażika;

Żerriegħa ċċertifikata;

Żerriegħa standard;

Dwieli;

Materjal inizjali għall-propagazzjoni;

Materjal bażiku għall-propagazzjoni;

Materjal prebażiku;

Materjal bażiku;

Materjal iċċertifikat;

Materjal standard;

Materjal għall-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali;

Materjal riproduttiv tal-foresti;

Materjal veġetali għall-propagazzjoni u għat-tħawwil;

Materjal għall-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott;

Pjanta omm prebażika kandidata;

Pjanta omm prebażika;

Pjanta omm bażika;

Pjanta omm iċċertifikata;

Materjal tal-Conformitas Agraria Commonitatis (CAC);

Żrieragħ tal-pjanti tal-għalf;

Żrieragħ taċ-ċereali;

Żrieragħ tal-ħxejjex;

Patata taż-żrigħ;

Żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra.

PARTI B

Lista tad-Direttivi u tal-Annessi

1.

ANNESSI TA’ DAN IR-REGOLAMENT

2.

DIRETTIVI

L-ANNESS IV, il-Parti A

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf)

L-ANNESS V, il-Parti A

(Miżuri li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf)

Id-Direttiva 66/401/KEE

L-ANNESS IV, il-Parti B

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ taċ-ċereali)

L-ANNESS V, il-Parti B

(Miżuri li jikkonċernaw iż-żrieragħ taċ-ċereali)

Id-Direttiva 66/402/KEE

L-ANNESS IV, il-Parti C

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni tad-dwieli)

Id-Direttiva 68/193/KEE

L-ANNESS IV, il-Parti D

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti ornamentali)

L-ANNESS V, il-Parti C

(Miżuri li jikkonċernaw il-pjanti ornamentali)

Id-Direttiva 98/56/KE

L-ANNESS IV, il-Parti E

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal riproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragħ)

L-ANNESS V, il-Parti D

(Miżuri li jikkonċernaw il-materjal riproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragħ)

Id-Direttiva 1999/105/KE

L-ANNESS IV, il-Parti F

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-ħxejjex)

L-ANNESS V, il-Parti E

(Miżuri li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-ħxejjex)

Id-Direttiva 2002/55/KE

L-ANNESS IV, il-Parti G

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-patata taż-żrigħ)

L-ANNESS V, il-Parti F

(Miżuri li jikkonċernaw il-patata taż-żrigħ)

Id-Direttiva 2002/56/KE

L-ANNESS IV, il-Parti H

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra)

L-ANNESS V, il-Parti G

(Mizuri li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra)

Id-Direttiva 2002/57/KE

L-ANNESS IV, il-Parti I

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni u tat-tħawwil tal-ħxejjex

L-ANNESS V, il-Parti H

(Miżuri li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni u tat-tħawwil tal-ħxejjex)

Id-Direttiva 2008/72/KE

L-ANNESS IV, il-Parti J

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u l-pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott)

Id-Direttiva 2008/90/KE

L-ANNESS XIII, il-punt 4

Iż-żrieragħ taċ-ċereali

Id-Direttiva 66/402/KEE

L-Anness XIII, il-punt 5

Iż-żrieragħ tal-ħxejjex

Id-Direttiva 2002/55/KE

L-ANNESS XIII, il-punt 6

Iż-żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra

Id-Direttiva 2002/57/KE


L-ANNESS II

Lista ta’ pesti ta’ kwarantina tal-Unjoni u l-kodiċijiet rispettivi tagħhom

WERREJ

Parti A: Pesti mhux magħrufa li jseħħu fit-territorju tal-Unjoni

A.

Batterji

B.

Fungi u oomiċeti

C.

Insetti u akari

D.

Nematodi

E.

Pjanti parassitiċi

F.

Viruses, virojdi u fitoplażmi

Parti B: Pesti magħrufa li jeżistu fit-territorju tal-Unjoni

A.

Batterji

B.

Fungi u oomiċeti

C.

Insetti u akari

D.

Molluski

E.

Nematodi

F.

Viruses, virojdi u fitoplażmi

PARTI A

PESTI MHUX MAGĦRUFA LI JSEĦĦU FIT-TERRITORJU TAL-UNJONI

 

Pesti ta’ kwarantina u l-kodiċijiet tagħhom assenjati mill-OEPP

A. Batterji

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins u Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Fungi u oomiċeti

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun u E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], għajr Cronartium gentianeum, Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] u Cronartium ribicola Fischer [CRONRI].

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], għajr:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô u M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (iżolati mhux tal-UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O’Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Insetti u akari

1.

Acleris spp. (mhux Ewropej) [1ACLRG]

2.

Numonia pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance u Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (popolazzjonijiet mhux Ewropej) magħrufa li huma vetturi tal-viruses [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (mhux Ewropej) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (mhux Ewropej) [1CICDF] magħrufa li huma vetturi ta’ Xylella fastidiosa, bħal:

(a)

Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU]

(b)

Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI];

(c)

Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT].

(d)

Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith u Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, speċijiet mhux Ewropej [1MARGG], bħal:

(a)

Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR];

(b)

Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI];

(c)

Margarodes vredensalensis de Klerk [MARGVR].

40.

Monochamus spp. (popolazzjonijiet mhux Ewropej) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard u Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O’Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (mhux Ewropej) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai u Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (mhux Ewropej) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (mhux Ewropej) [1TEPHF], bħal:

(a)

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR];

(b)

Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU];

(c)

Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB];

(d)

Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU];

(e)

Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO];

(f)

Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR];

(g)

Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS];

(h)

Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO];

(i)

Dacus ciliatus Loew [DACUCI];

(j)

Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA];

(k)

Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY];

(l)

Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU];

(m)

Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO];

(n)

Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA];

(o)

Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA];

(p)

Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN];

(q)

Rhagoletis mendax Curran [RHAGME];

(r)

Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO];

(s)

Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI];

(t)

Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU];

(u)

Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

D. Nematodi

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], għajr:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] u Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh u Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne u Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9

Xiphinema rivesi (popolazzjonijiet mhux tal-UE) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Pjanti parassitiċi

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], għajr:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl u Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

F. Viruses, virojdi u fitoplażmi

1.

Beet curly top virus [BCTV00]

2.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

3.

Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

4.

Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

5.

Citrus tristeza virus (iżolati mhux tal-UE) [CTV000]

6.

Citrus leprosis viruses [CILV00]:

(a)

CiLV-C [CILVC0];

(b)

CiLV-C2 [CILVC2];

(c)

HGSV-2 [HGSV20]

(d)

Ir-razza taċ-ċitru tal-OFV [OFV00] (ir-razza taċ-ċitru);

(e)

CiLV-N sensu novo.

7.

Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]

8.

Viruses, virojdi u fitoplażmi tal-patata, bħalma huma:

(a)

Andean potato latent virus [APLV00];

(b)

Andean potato mottle virus [APMOV0];

(c)

Arracacha virus B, oca strain [AVBO00];

(d)

Potato black ringspot virus [PBRSV0];

(e)

Potato virus T [PVT000];

(f)

Iżolati mhux Ewropej tal-viruses tal-patata A, M, S, V, X u Y (inklużi Yo, Yn u Yc) u l-Potato leafroll virus [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (inklużi Yo, PVYN00, PVYC00)] u [PLRV00].

9.

Satsuma dwarf virus [SDV000]

10.

Tobacco ringspot virus [TRSV00]

11.

Tomato ringspot virus [TORSV0]

12.

Il-viruses, il-virojdi u l-fitoplażmi taċ-Cydonia Mill., tal-Fragaria L., tal-Malus Mill., tal-Prunus L., tal-Pyrus L., tar-Ribes L., tar-Rubus L. u tal-Vitis L., bħalma huma:

(a)

Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0];

(b)

Cherry rasp leaf virus [CRLV00];

(c)

Peach mosaic virus [PCMV00];

(d)

Peach rosette mosaic virus [PRMV00];

(e)

American plum line pattern virus [APLPV0];

(f)

Raspberry leaf curl virus [RLCV00];

(g)

Strawberry witches’ broom phytoplasma [SYWB00];

(h)

Viruses, virojdi u fitoplażmi mhux Ewropej taċ-Cydonia Mill., tal-Fragaria L., tal-Malus Mill., tal-Prunus L., tal-Pyrus L., tar-Ribes L., tar-Rubus L. u tal-Vitis L.

13.

Il-begomoviruses minbarra:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

14.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

15.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

16.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

17.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

18.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

19.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

20.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

21.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

22.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

23.

Witches’ broom disease of lime phytoplasma [PHYPAF]

PARTI B

PESTI MAGĦRUFA LI JEŻISTU FIT-TERRITORJU TAL-UNJONI

 

Pesti ta’ Kwarantina u l-kodiċijiet tagħhom assenjati mill-EPPO

A. Batterji

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

B. Fungi u oomiċeti

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

C. Insetti u akari

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

D. Molluski

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

E. Nematodi

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner u Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

F. Viruses, virojdi u fitoplażmi

1.

Il-fitoplażma Grapevine flavescence dorée [PHYP64]

2.

Il-virus Tomato leaf curl New Delhi [TOLCND]


ANNESS III

Lista taż-żoni protetti u tal-pesti ta’ kwarantina fiż-żoni protetti rispettivi, u l-kodiċijiet rispettivi tagħhom

Iż-żoni protetti previsti fit-tielet kolonna tat-tabella li ġejja jkopru rispettivament wieħed/waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

it-territorju kollu tal-Istat Membru elenkat;

(b)

it-territorju tal-Istat Membru elenkat bl-eċċezzjonijiet speċifikati fil-parentesi;

(c)

il-parti mit-territorju tal-Istat Membru li hija speċifikata fil-parentesi biss.

Pesti ta’ kwarantina fiż-żoni protetti

Kodiċi tal-OEPP

Żoni protetti

(a)   Batterji

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

(a)

l-Estonja;

(b)

Spanja (minbarra l-komunitajiet awtonomi ta’ Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, il-komunità awtonoma ta’ Madrid, Murcia, Navarra u La Rioja, il-provinċja ta’ Guipuzcoa (il-Pajjiż Bask), il-comarcas ta’ Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià u Urgell fil-provinċja ta’ Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); u l-muniċipalitajiet ta’ Alborache u Turís fil-provinċja ta’ Valencia u l-Comarcas de L’Alt Vinalopó u El Vinalopó Mitjà fil-provinċja ta’ Alicante (Comunidad Valenciana));

(c)

Franza (Korsika);

(d)

l-Italja (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte (minbarra l-komuni ta’ Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca u Villafalleto fil-provinċja ta’ Cuneo), Sardinja, Sqallija (minbarra l-muniċipalitajiet ta’ Cesarò (il-Provinċja ta’ Messina), Maniace, Bronte, Adrano (il-Provinċja ta’ Catania) u Centuripe, Regalbuto u Troina (il-Provinċja ta’ Enna)), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta);

(e)

il-Latvja;

(f)

il-Finlandja;

(g)

ir-Renju Unit (Isle of Man; Channel Islands);

(h)

sat-30 ta’ April 2020: l-Irlanda (ħlief il-belt ta’ Galway);

(i)

sat-30 ta’ April 2020: l-Italja (Apúlia, Lombardija (minbarra l-provinċji ta’ Milan, Mantova, Sondrio u Varese, u l-komuni ta’ Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese u Varedo fil-Provinċja ta’ Monza Brianza), Veneto (minbarra l-provinċji ta’ Rovigo u Venezja, il-komuni ta’ Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano u Vescovana fil-provinċja ta’ Padova u ż-żona li tinsab fin-Nofsinhar tal-awtostrada A4 fil-provinċja ta’ Verona));

(j)

sat-30 ta’ April 2020: il-Litwanja (minbarra l-muniċipalitajiet ta’ Babtai u Kėdainiai (ir-reġjun ta’ Kaunas));

(k)

sat-30 ta’ April 2020: is-Slovenja (minbarra r-reġjuni ta’ Gorenjska, Koroška, Maribor u Notranjska, u l-komuni ta’ Lendava u Renče-Vogrsko (fin-Nofsinhar tal-awtostrada H4) u Velika Polana, u l-abitati ta’ Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec u Znojile pri Krki fil-komun ta’ Ivančna Gorica);

(l)

sat-30 ta’ April 2020: is-Slovakkja (minbarra l-kontea ta’ Dunajská Streda, Hronovce u Hronské Kľačany (il-Kontea ta’ Levice), Dvory nad Žitavou (il-Kontea ta’ Nové Zámky), Málinec (il-Kontea ta’ Poltár), Hrhov (il-Kontea ta’ Rožňava), Veľké Ripňany (il-Kontea ta’ Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše u Zatín (il-Kontea ta’ Trebišov)).

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

sat-30 ta’ April 2020: ir-Renju Unit

(b)   Fungi u oomiċiti

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

il-Greċja

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

(a)

ir-Repubblika Ċeka;

(b)

l-Irlanda;

(c)

l-Iżvezja;

(d)

ir-Renju Unit.

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers u Ju

HYPOMA

(a)

l-Irlanda;

(b)

ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

l-Irlanda

5.

Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld (iżolati tal-UE)

PHYTRA

sat-30 ta’ April 2023: Franza (minbarra d-dipartiment ta’ Finistère (Bretagne))

(c)   Insetti u akari

1.

Bemisia tabaci Genn. (popolazzjonijiet Ewropej)

BEMITA

(a)

l-Irlanda;

(b)

l-Iżvezja;

(c)

ir-Renju Unit.

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

(a)

l-Irlanda;

(b)

ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq, Isle of Man u Jersey).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

(a)

l-Irlanda;

(b)

il-Greċja;

(c)

ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq, Isle of Man u Jersey).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

(a)

l-Irlanda;

(b)

ir-Renju Unit.

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

(a)

l-Irlanda;

(b)

il-Greċja;

(c)

ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq, Isle of Man u Jersey).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

(a)

il-Greċja;

(b)

il-Portugall (l-Azores).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

(a)

l-Irlanda;

(b)

il-Greċja;

(c)

ir-Renju Unit.

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

(a)

l-Irlanda;

(b)

il-Greċja;

(c)

ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq u Isle of Man).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

(a)

l-Irlanda;

(b)

il-Greċja;

(c)

ir-Renju Unit.

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

(a)

l-Irlanda;

(b)

Ċipru;

(c)

ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq u Isle of Man).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

(a)

l-Irlanda;

(b)

ir-Renju Unit.

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

(a)

l-Irlanda;

(b)

Spanja (Ibiza u Menorca);

(c)

Ċipru;

(d)

Malta;

(e)

il-Portugall (l-Azores u Madeira);

(f)

il-Finlandja (id-distretti ta’ Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa);

(g)

l-Iżvezja (il-kontej ta’ Blekinge, Gotland, Hallas, Kalmar u Skåne);

(h)

ir-Renju Unit.

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

(a)

l-Irlanda;

(b)

ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

(a)

sat-30 ta’ April 2020: l-Irlanda;

(b)

Sat-30 ta’ April 2020: ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

(a)

sat-30 ta’ April 2020: l-Irlanda;

(b)

Sat-30 ta’ April 2020: ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

(a)

l-Irlanda;

(b)

Malta;

(c)

ir-Renju Unit.

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

(a)

l-Irlanda;

(b)

il-Portugall (l-Azores);

(c)

ir-Renju Unit.

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

(a)

Spanja (Granada u Malaga);

(b)

il-Portugall (Alentejo, Algarve u Madeira).

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

ir-Renju Unit

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

(a)

l-Irlanda;

(b)

Sat-30 ta’ April 2020: ir-Renju Unit (minbarra ż-żoni tal-awtoritjiet lokali ta’ Barking u Dagenham; ta’ Barnet; ta’ Basildon; ta’ Basingstoke u Deane; ta’ Bexley; ta’ Bracknell Forest; ta’ Brent; ta’ Brentwood; ta’ Bromley; ta’ Broxbourne; ta’ Camden; ta’ Castle Point; ta’ Chelmsford; ta’ Chiltem; tas-City of London; tas-City of Westminster; ta’ Crawley; ta’ Croydon; ta’ Dacorum; ta’ Dartford; ta’ Ealing; ta’ East Hertfordshire; tad-Distrett ta’ Elmbridge; ta’ Enfield; ta’ Epping Forest; tad-Distrett ta’ Epsom u Ewell; ta’ Gravesham; ta’ Greenwich; ta’ Guildford; ta’ Hackney; ta’ Hammersmith u Fulham; ta’ Haringey; ta’ Harlow; ta’ Harrow; ta’ Hart; ta’ Havering; ta’ Hertsmere; ta’ Hillingdon; ta’ Horsham; ta’ Hounslow; ta’ Islington; ta’ Kensington u Chelsea; ta’ Kingston upon Thames; ta’ Lambeth; ta’ Lewisham; ta’ Littlesford; ta’ Medway; ta’ Merton; ta’ Mid Sussex; ta’ Mole Valley; ta’ Newham; ta’ North Hertfordshire; ta’ Reading; ta’ Redbridge; ta’ Reigate u Banstead; ta’ Richmond upon Thames; tad-Distrett ta’ Runnymede; ta’ Rushmoor; ta’ Sevenoaks; ta’ Slough; ta’ South Bedfordshire; ta’ South Bucks; ta’ South Oxfordshire; ta’ Southwark; tad-Distrett ta’ Spelthorne; ta’ St Albans; ta’ Sutton; ta’ Surrey Heath; ta’ Tandridge; ta’ Three Rivers; ta’ Thurrock; ta’ Tonbridge u Malling; ta’ Tower Hamlets; ta’ Waltham Forest; ta’ Wandsworth; ta’ Watford; ta’ Waverley; ta’ Welwyn Hatfield; ta’ West Berkshire; ta’ Windsor u Maidenhead; ta’ Woking, Wokingham u Wycombe).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Ċipru

(d)   Viruses, virojdi u fitoplażmi

1.

Beet necrotic yellow vein virus

BNYVV0

(a)

l-Irlanda;

(b)

Franza (Bretagne);

(c)

il-Portugall (l-Azores);

(d)

il-Finlandja;

(e)

ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

ir-Renju Unit

3.

Citrus tristeza virus (l-iżolati tal-UE)

CTV000

Malta


ANNESS IV

Lista ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni (“RNQPs”) u pjanti speċifiċi għat-tħawwil, flimkien mal-kategoriji u l-limiti kif imsemmija fl-Artikolu 5

WERREJ

Parti A:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf

Parti B:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ taċ-ċereali

Parti C:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni tad-dwieli

Parti D:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil oħrajn maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Parti E:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw materjal reproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragħ

Parti F:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-ħxejjex

Parti G:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-patata taż-żrigħ

Parti H:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żżieragħ ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra

Parti I:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw materjal tal-propagazzjoni u tat-tħawwil tal-ħxejjex, għajr iż-żrieragħ

Parti J:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti tal-frott u pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott

Parti K:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ tas-Solanum tuberosum

Parti L:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-pjanti għat-tħawwil tal-Humulus lupulus, għajr iż-żrieragħ

PARTI A

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Limiti għaż-żerriegħa prebażika

Limiti għaż-żerriegħa bażika

Limiti għaż-żerriegħa ċċertifikata

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

PARTI B

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ taċ-ċereali

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livelli limitu għaż-żerriegħa prebażika

Livelli limitu għaż-żerriegħa bażika

Livelli limitu għaż-żerriegħa ċċertifikata

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Fungi

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Prattikament ħielsa

Prattikament ħielsa

Prattikament ħielsa

PARTI C

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni tad-dwieli

Batterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall- materjal inizjali tal-propagazzjoni, materjal bażiku tal-propagazzjoni, materjal iċċertifikat

Livell limitu għall- materjal standard

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Insetti u akari

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall- materjal inizjali tal-propagazzjoni, materjal bażiku tal-propagazzjoni, materjal iċċertifikat

Livell limitu għall- materjal standard

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis vinifera L. mhux imlaqqma

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L. għajr il- Vitis vinifera L. li ma jkunux imlaqqma

Prattikament ħielsa

Prattikament ħielsa

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall- materjal inizjali tal-propagazzjoni, materjal bażiku tal-propagazzjoni, materjal iċċertifikat

Livell limitu għall- materjal standard

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fleck virus [GFKV00]

Salvaġġ tal-ispeċijiet Vitis u tal-ibridi tagħhom, għajr il-Vitis vinifera L.

0 % għall-materjal inizjali tal-propagazzjoni

Ma japplikax għall-materjal bażiku tal-propogazzjoni u għall-materjal iċċertifikat

Ma japplikax

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

PARTI D

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil oħrajn maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Batterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil oħrajn maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Fungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil oħrajn maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Żrieragħ

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Chrysanthemum L.

0 %

Insetti u akari

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil oħrajn maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo[OPOGSC]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Pjanti għat-tħawwil, għajr iż-żrieragħ

Palmae, fir-rigward tal-ġeneri u l-ispeċijiet li ġejjin: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil oħrajn maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil oħrajn maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Pyrus L.

0 %

Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Lavandula L.

0 %

Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (iżolati tal-UE)

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., u l-ibridi tagħhom

0 %

Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Begonia x hiemalis

Fotsch, Ibridi tal-Impatiens L. New Guinea

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Pjanti tal-ispeċijiet li ġejjin tal-Prunus L., maħsuba għat-tħawwil, għajr iż-żrieragħ:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl u Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. u Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. suxxettibbli għall-Plum pox virus

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Ibridi tal-Impatiens L. New Guinea, Pelargonium L.

0 %

PARTI E

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw materjal reproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragħ

Fungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal riproduttiv tal-foresti kkonċernat

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

PARTI F

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-ħxejjex

Batterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għaż-żerriegħa veġetali kkonċernata

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Insetti u akari

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għaż-żerriegħa veġetali kkonċernata

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.,

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L

0 %

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għaż-żerriegħa veġetali kkonċernata

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L

0 %

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għaż-żerriegħa veġetali kkonċernata

Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

PARTI G

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-patata taż-żrigħ

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għad-dixxendent dirett tal-patata taż-żrigħ prebażika

Livell limitu għad-dixxendent dirett tal-patata taż-żrigħ bażika

Livell limitu għad-dixxendent dirett tal-patata taż-żrigħ iċċertifikata

PBTC

PB

Sintomi ta ’ infezzjonijiet b’virus

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %


Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-pjanta għat-tħawwil tal-patata taż-żrigħ prebażika

Livell limitu għall-pjanta għat-tħawwil tal-patata taż-żrigħ bażika

Livell limitu għall-pjanta għat-tħawwil tal-patata taż-żrigħ iċċertifikata

PBTC

PB

Blackleg (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Prattikament ħielsa

Prattikament ħielsa

Prattikament ħielsa

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Black scurf ikkawżat mit-Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

li jaffettwa t-tuberi fuq iżjed minn 10 % tas-superfiċje

5,0 %

li jaffettwa aktar minn 10 % tas-superfiċje tat-tuberi

5,0 %

li jaffettwa aktar minn 10 % tas-superfiċje tat-tuberi

Powdery scab ikkawżat mis-Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

li jaffettwa aktar minn 10 % tas-superfiċje tat-tuberi

3,0 %

li jaffettwa aktar minn 10 % tas-superfiċje tat-tuberi

3,0 %

li jaffettwa aktar minn 10 % tas-superfiċje tat-tuberi

Sintomi tal-możajk ikkawżati mill-viruses

u

sintomi kkawżati mil-leafroll virus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

PARTI H

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żżieragħ ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra

Fungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livelli limitu għaż-żerriegħa prebażika

Livelli limitu għaż-żerriegħa bażika

Livelli limitu għaż-żerriegħa ċċertifikata

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

5 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

5 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L., - kittien

1 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

1 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

1 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L., - żerriegħa tal-kittien

5 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

5 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

5 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

5 %

affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

5 %

affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % għall-infezzjoni bil-kumpless ta’ Phomopsis

15 % għall-infezzjoni bil-kumpless ta’ Phomopsis

15 % għall-infezzjoni bil-kumpless ta’ Phomopsis

Fusarium Link (ġeneru anamorfiku) [1FUSAG] għajr il-Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] u Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

affettwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium (ġeneru anamorfiku) Link għajr il-Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon u l-Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

affettwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium (ġeneru anamorfiku) Link għajr il-Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon u l-Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

affettwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium (ġeneru anamorfiku) Link għajr il-Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon u l-Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs,

Mhux aktar minn 5 sklerozji jew frammenti ta’ sklerozji misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE.

Mhux aktar minn 5 sklerozji jew frammenti ta’ sklerozji misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE.

Mhux aktar minn 5 skleroti jew frammenti ta’ skleroti misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Mhux aktar minn 10 skleroti jew frammenti ta’ skleroti misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE

Mhux aktar minn 10 skleroti jew frammenti ta’ skleroti misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE

Mhux aktar minn 10 skleroti jew frammenti ta’ skleroti misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Mhux aktar minn 5 skleroti jew frammenti ta’ skleroti misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE

Mhux aktar minn 5 skleroti jew frammenti ta’ skleroti misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE.

Mhux aktar minn 5 skleroti jew frammenti ta’ skleroti misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE.

PARTI I

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni u tat-tħawwil tal-ħxejjex għajr iż-żrieragħ

Batterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni u għat-tħawwil tal-ħxejjex ikkonċernat

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Fungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni u għat-tħawwil tal-ħxejjex ikkonċernat

Fusarium Link (ġeneru anamorfiku) [1FUSAG] għajr il-Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] u Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni u għat-tħawwil tal-ħxejjex ikkonċernat

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativumL.

0 %

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni u għat-tħawwil tal-ħxejjex ikkonċernat

Leek yellow stripe virus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Onion yellow dwarf virus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

PARTI J

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti tal-frott u pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott

Batterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u għall-pjanti tal-frott ikkonċernati

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fragaria L.

0 %

Fungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u għall-pjanti tal-frott ikkonċernati

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Insetti u akari

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u għall-pjanti tal-frott ikkonċernati

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle, u Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u għall-pjanti tal-frott ikkonċernati

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u għall-pjanti tal-frott ikkonċernati

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Aġent tal-flat limb tat-tuffieħ [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Apple mosaic virus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Aġent tal-istar crack tat-tuffieħ [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Aġent tar-rubbery wood tat-tuffieħ [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. u Pyrus L.

0 %

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple stem-grooving virus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apricot latent virus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aġent tal-mużajk tal-awkuba u aġent tas-sfurija tar-ribes iswed flimkien

Ribes L.

0 %

Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Fitoplażma Candidatus asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Fitoplażma Candidatus australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Malus Mill.

0 %

Fitoplażma Candidatus pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Pyrus L.

0 %

Fitoplażma Candidatus rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Aġent tal-mużajk tal-qastan

Castanea sativa Mill.

0 %

Aġent taċ-Citrus cristacortis [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Aġent tal-impietratura taċ-ċitru [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (l-iżolati tal-UE)

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom

0 %

Citrus variegation virus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Aġent tal-mużajk tat-tin [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Mard tal-frott: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart

Malus Mill.

0 %

Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Hop stunt viroid [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Little cherry virus 1 u 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Aġent tan-nekrożi tal-qxur tas-siġar tal-lanġas [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Aġent tal-qsim tal-qxur tas-siġar tal-lanġas [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Aġent tal-qoxra ħarxa tas-siġar tal-lanġas [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

Fil-każ tal-ibridi tal-Prunus meta l-materjal jitlaqqam fuq is-salvaġġ, speċijiet oħra tas-salvaġġ tal-Prunus L. suxxettibbli għall-Plum pox virus.

0 %

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Aġent tat-tbajja’ sofor tal-isfarġel [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Tikka safra tal-lampun [RYS000]

Rubus L.

0 %

Rubus yellow net virus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fragaria L.

0 %

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fragaria L.

0 %

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fragaria L.

0 %

Tomato black ring virus [TBRV00]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

PARTI K

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żerriegħa tas-Solanum tuberosum L.

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni

Pjanti għat-tħawwil

Livell limitu għaż-żrieragħ

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

PARTI L

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-pjanti għat-tħawwil tal-Humulus lupulus, għajr iż-żrieragħ

Fungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-pjanta għat-tħawwil

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %


ANNESS V

Miżuri biex tiġi evitata l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fi pjanti speċifiċi għat-tħawwil

WERREJ

Parti A:

Miżuri biex tiġi evitata l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fiż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf

1.

Spezzjoni tal-għalla

2.

Kampjunar u ttestjar taż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf

3.

Miżuri addizzjonali għal ċerti speċijiet ta’ pjanti

Parti B:

Miżuri li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-ġwież

1.

Spezzjoni tal-għalla

2.

Kampjunar u ttestjar taż-żrieragħ taċ-ċereali

3.

Miżuri addizzjonali għaż-żrieragħ ta’ Oryza sativa L.

Parti C:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Parti D:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-materjal riproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragħ

1.

Spezzjonijiet viżivi

2.

Miżuri għal kull ġeneru jew speċi u kategorija

Parti E:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fiż-żrieragħ tal-ħxejjex

Parti F:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-patata taż-żrigħ

Parti G:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq iż-żrieragħ ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra

1.

Spezzjoni tal-għalla

2.

Kampjunar u ttestjar taż-żrieragħ ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra

3.

Miżuri addizzjonali għaż-żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra

Parti H:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-materjal tal-propagazzjoni u ta’ tħawwil tal-ħxejjex għajr iż-żrieragħ

Parti I:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq iż-żerriegħa tas-Solanum tuberosum.

Parti J:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-pjanti għat-tħawwil tal-Humulus lupulus għajr iż-żrieragħ

PARTI A

Miżuri biex tiġi evitata l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fiż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf

1.   Spezzjoni tal-għalla

(1)

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu spezzjonijiet fuq il-post tal-għalla li minnha jiġu prodotti ż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf rigward il-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fl-għalla biex jiġi żgurat li dawn ma jaqbżux il-livelli limitu stabbiliti f’din it-tabella:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa prebażika

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa bażika

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa ċċertifikata

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

L-awtorità kompetenti tista’ tawtorizza lill-ispetturi, li mhumiex operaturi professjonali, biex iwettqu l-ispezzjonijiet fuq il-post f’isimha u taħt is-superviżjoni uffiċjali tagħha.

(2)

Dawk l-ispezzjonijiet fuq il-post għandhom jitwettqu meta l-kundizzjoni u l-istadju tal-iżvilupp tal-għalla jkunu jippermettu li ssir spezzjoni adegwata. Għandu jkun hemm tal-anqas spezzjoni fuq il-post waħda fis-sena, fl-aktar żmien xieraq għad-detezzjoni tal-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni rispettivi.

(3)

L-awtorità kompetenti għandha tiddetermina d-daqs, l-għadd u d-distribuzzjoni tal-porzjonijiet tal-għalqa li se tiġi spezzjonata skont metodi xierqa.

Il-proporzjon tal-għelejjel għall-produzzjoni taż-żerriegħa li għandu jiġi spezzjonat uffiċjalment mill-awtorità kompetenti għandu jkun tal-anqas ta’ 5 %.

2.   Kampjunar u ttestjar taż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf

(1)

L-awtorità kompetenti għandha:

(a)

tieħu l-kampjuni taż-żerriegħa uffiċjalment minn lottijiet ta’ żrieragħ ta’ pjanti tal-għalf;

(b)

tawtorizza lil persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ biex jieħdu l-kampjuni f’isimha u taħt is-superviżjoni uffiċjali tagħha;

(c)

tqabbel il-kampjuni taż-żrieragħ meħuda minnha ma’ dawk tal-istess lott ta’ żerriegħa meħuda mill-persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ taħt is-superviżjoni uffiċjali kif imsemmija fil-punt (b);

(d)

tissorvelja l-prestazzjoni tal-persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ stipulati fil-punt (2).

(2)

L-awtorità kompetenti jew l-operatur professjonali taħt superviżjoni uffiċjali għandhom jieħdu l-kampjuni u jittestjaw iż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf skont il-metodi internazzjonali l-aktar riċenti.

Minbarra l-kampjunar awtomatiku, l-awtorità kompetenti għandha tagħmel verifika fuq kampjun bi proporzjon minimu ta’ 5 % tal-lottijiet taż-żrieragħ li jkunu ddaħħlu għaċ-ċertifikazzjoni uffiċjali. Dak il-proporzjon għandu jkun imqassam b’mod unit kemm jista’ jkun fost il-persuni fiżiċi u legali li jdaħħlu ż-żrieragħ għaċ-ċertifikazzjoni, u fost l-ispeċijiet li jiddaħħlu, iżda jista’ jkun immirat ukoll biex jelimina xi dubji speċifiċi.

(3)

Għall-kampjunar awtomatiku, għandhom jiġu applikati proċeduri xierqa u dan għandu jiġi ssorveljat uffiċjalment.

Għall-eżaminazzjoni taż-żrieragħ għaċ-ċertifikazzjoni, il-kampjuni għandhom jittieħdu minn lottijiet omoġenji. Fir-rigward tal-piż tal-lottijiet u tal-kampjuni, għandha tapplika t-tabella tal-Anness III tad-Direttiva 66/401/KEE.

3.   Miżuri addizzjonali għal ċerti speċijiet ta’ pjanti

L-awtoritajiet kompetenti, jew l-operaturi professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtoritajiet kompetenti, għandhom iwettqu l-ispezzjonijiet addizzjonali li ġejjin, jew jieħdu kull azzjoni oħra għal ċerti speċijiet ta’ pjanti, fuq:

(1)

iż-żrieragħ prebażiċi, bażiċi u ċċertifikati ta’ Medicago sativa L. sabiex tiġi evitata l-preżenza ta’ Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus, u sabiex jiġi aċċertat li:

(a)

iż-żrieragħ joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Clavibacter michiganensis spp. insidiosus; jew

(b)

l-għelejjel ikunu tkabbru fuq art li fiha ma kien hemm l-ebda għalla preċedenti ta’ Medicago sativa L. matul l-aħħar tliet snin qabel ma nżergħu, u ma ġie osservat l-ebda sintomu tal-Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus waqt l-ispezzjoni fis-sit tal-produzzjoni jew ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus f’ebda għalla tal-Medicago sativa L. biswitha, matul il-ħsad preċedenti; jew

(c)

l-għalla tkun ta’ varjetà rikonoxxuta bħala waħda reżistenti ħafna għall-Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus u l-kontenut ta’ materjal inert ma għandux jaqbeż iż-0,1 % tal-piż;

(2)

iż-żrieragħ prebażiċi, bażiċi u ċċertifikati ta’ Medicago sativa L. biex tiġi evitata l-preżenza ta’ Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus, u sabiex jiġi aċċertat li:

(a)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tad-Ditylenchus dipsaci fis-sit tal-produzzjoni waqt il-ħsad preċedenti, u tul is-sentejn ta’ qabel ma tkabbret ebda għalla ospitanti ewlenija fis-sit tal-produzzjoni u jkunu ttieħdu miżuri xierqa tal-iġjene li jipprevjenu l-infestazzjoni tas-sit tal-produzzjoni; jew

(b)

ma jkun ġie osservat ebda sintomu tad-Ditylenchus dipsaci fis-sit tal-produzzjoni waqt il-ħsad preċedenti u ma jkunx instab id-Ditylenchus dipsaci fit-testijiet fil-laboratorju fuq kampjun rappreżentattiv; jew

(c)

iż-żrieragħ ikunu ġew soġġetti għal trattament fiżiku jew kimiku xieraq kontra d-Ditylenchus dipsaci u jkunu nstabu li huma ħielsa minn dan il-pest wara testijiet fil-laboratorju fuq kampjun rappreżentattiv.

PARTI B

Miżuri li jikkonċernaw iż-żrieragħ taċ-ċereali

1.   Spezzjoni tal-għalla

(1)

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu spezzjonijiet fuq il-post tal-għalla li minnha tiġi prodotta ż-żerriegħa taċ-ċereali, biex jiġi kkonfermat li l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fl-għalla ma tkunx taqbeż il-livelli limitu stabbiliti f’din it-tabella:

Fungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa prebażika

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa bażika

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa ċċertifikata

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Ma jinstabux iżjed minn żewġ (2) pjanti sintomatiċi f’kull 200m2 waqt l-ispezzjonijiet fuq il-post fi żminijiet xierqa ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti f’kull għalla.

Ma jinstabux iżjed minn żewġ (2) pjanti sintomatiċi f’kull 200m2 waqt l-ispezzjonijiet fuq il-post fi żminijiet xierqa ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti f’kull għalla.

Żerriegħa ċċertifikata tal-ewwel ġenerazzjoni (C1):

Ma jinstabux iżjed minn erba’ (4) pjanti sintomatiċi f’kull 200m2 waqt l-ispezzjonijiet fuq il-post fi żminijiet xierqa ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti f’kull għalla.

Żerriegħa ċċertifikata tat-tieni ġenerazzjoni (C2):

Ma jinstabux iżjed minn tmien (8) pjanti sintomatiċi f’kull 200m2 waqt l-ispezzjonijiet fuq il-post fi żminijiet xierqa ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti f’kull għalla.

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa prebażika

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa bażika

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa ċċertifikata

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

L-awtorità kompetenti tista’ tawtorizza lil spetturi, li mhumiex operaturi professjonali, biex iwettqu l-ispezzjonijiet fuq il-post f’isimha u taħt is-superviżjoni uffiċjali tagħha.

(2)

Dawk l-ispezzjonijiet fuq il-post għandhom jitwettqu meta l-kundizzjoni u l-istadju tal-iżvilupp tal-għalla jkunu jippermettu li ssir spezzjoni adegwata.

Għandu jkun hemm tal-anqas spezzjoni fuq il-post waħda fis-sena, fl-aktar żmien xieraq għad-detezzjoni tal-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni rispettivi.

(3)

L-awtorità kompetenti għandha tiddetermina d-daqs, l-għadd u d-distribuzzjoni tal-porzjonijiet tal-għalqa li se tiġi spezzjonata skont metodi xierqa.

Il-proporzjon tal-għelejjel għall-produzzjoni taż-żerriegħa li għandu jiġi spezzjonat uffiċjalment mill-awtorità kompetenti għandu jkun tal-anqas ta’ 5 %

2.   Kampjunar u ttestjar taż-żrieragħ taċ-ċereali

(1)

L-awtorità kompetenti għandha:

(a)

tieħu uffiċjalment kampjuni taż-żrieragħ minn lottijiet ta’ żrieragħ taċ-ċereali;

(b)

tawtorizza lil persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ biex jieħdu l-kampjuni f’isimha u taħt superviżjoni uffiċjali;

(c)

tqabbel il-kampjuni taż-żrieragħ li tkun ħadet hi ma’ dawk tal-istess lott ta’ żerriegħa meħuda mill-persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ taħt is-superviżjoni uffiċjali kif imsemmija fil-punt (b);

(d)

tissorvelja l-prestazzjoni tal-persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ kif stipulat fil-punt (2).

(2)

L-awtorità kompetenti jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali għandhom jieħdu l-kampjuni u jittestjaw iż-żrieragħ ta’ pjanti taċ-ċereali skont il-metodi internazzjonali l-aktar riċenti.

Minbarra l-kampjunar awtomatiku, l-awtorità kompetenti għandha tagħmel verifika fuq kampjun bi proporzjon minimu ta’ 5 % tal-lottijiet taż-żrieragħ li jkunu ddaħħlu għaċ-ċertifikazzjoni uffiċjali. Dak il-proporzjon għandu jkun imqassam b’mod unit kemm jista’ jkun fost il-persuni fiżiċi u legali li jdaħħlu ż-żrieragħ għaċ-ċertifikazzjoni, u fost l-ispeċijiet li jiddaħħlu, iżda jista’ jkun immirat ukoll biex jelimina xi dubji speċifiċi.

(3)

Għall-kampjunar awtomatiku, għandhom jiġu applikati proċeduri xierqa u dan għandu jiġi ssorveljat uffiċjalment.

Għall-eżaminazzjoni taż-żrieragħ għaċ-ċertifikazzjoni, il-kampjuni għandhom jittieħdu minn lottijiet omoġenji. Fir-rigward tal-piż tal-lottijiet u tal-kampjuni, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tat-tabella tal-Anness III tad-Direttiva 66/402/KEE.

3.   Miżuri addizzjonali għaż-żrieragħ ta’ Oryza sativa L.

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-ispezzjonijiet addizzjonali li ġejjin jew jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li ż-żerriegħa tal-Oryza sativa L. tissodisfa waħda mir-rekwiżiti li ġejjin

(a)

triġina minn żona magħrufa li hi ielsa mill-Aphelenchoides besseyi;

(b)

ġiet ittestjata uffiċjalment mill-awtoritajiet kompetenti permezz ta’ testijiet nematoloġiċi xierqa fuq kampjun rappreżentattiv minn kull lott, u tkun instabet ħielsa mill-Aphelenchoides besseyi;

(c)

ingħatat trattament xieraq bil-misħun jew trattament xieraq ieħor kontra l-Aphelenchoides besseyi.

PARTI C

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil oħrajn maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Għandhom jittieħdu l-miżuri li ġejjin li jikkonċernaw il-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi:

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li r-rekwiżiti, li jikkonċernaw il-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi, previsti fit-tielet kolonna tat-tabella li ġejja, ikunu ssodisfati

Batterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

(a)

il-pjanti jkunu tkabbru f’żoni li jkunu magħrufa bħala ħielsa mill-Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.;

jew

(b)

il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jkun ġie spezzjonat b’mod viżiv biex jiġi identifikat il-pest fiż-żmien ix-xieraq waqt l-aħħar staġun tat-tkabbir, u l-pjanti li jkunu juru s-sintomi ta’ dak il-pest, u l-pjanti ospitanti tal-madwar ikunu nqalgħu u nqerdu minnufih.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

(a)

il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni li jkunu magħrufa bħala ħielsa mill-Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie;

jew

(b)

il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li permezz ta’ spezzjoni viżiva jkun instab ħieles mill-Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati tkun inqalgħet u nqerdet minnufih;

jew

(c)

waqt spezzjonijiet viżivi, fi żminijiet xierqa sabiex jiġi identifikat il-pest matul l-aħħar staġun tat-tkabbir, ma jkunx hemm aktar minn 2 % tal-pjanti fil-lott li wrew sintomi tiegħu u dawk il-pjanti sintomatiċi u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih.

Spiroplasma citri Saglio

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom

Il-pjanti jkunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv, fl-aktar żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest, u jkunu nstabu ħielsa mis-Spiroplasma citri Saglio, u

(a)

il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mis-Spiroplasma citri Saglio, jew

(b)

is-sit tal-produzzjoni jkun instab ħieles mis-Spiroplasma citri Saglio tul l-aħħar staġun kollu tat-tkabbir permezz ta’ spezzjoni viżiva tal-pjanti waqt l-aħħar staġun tat-tkabbir, fl-aktar żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest; jew

(c)

waqt spezzjoni viżiva, fiż-żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest waqt l-aħħar staġun tat-tkabbir, ma jkunx hemm aktar minn 2 % tal-pjanti li jkunu wrew sintomi tiegħu u l-pjanti infettati kollha jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus L.

(a)

il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żona magħrufa li hi ħielsa mill-Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; jew

(b)

il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jkun instab ħieles mill-Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda permezz ta’ spezzjoni viżiva, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati, u l-pjanti ta’ ħdejha jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih, sakemm ma jkunux ġew ittestjati fuq il-bażi ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti sintomatiċi u f’dawk it-testijiet jintwera li s-sintomi ma jkunux ikkawżati mill-Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; jew

(c)

waqt spezzjonijiet viżivi fiż-żminijiet ix-xierqa waqt l-aħħar staġun tat-tkabbir, ma jkunx hemm aktar minn 2 % tal-pjanti fil-lott li jkunu wrew sintomi, u dawk il-pjanti sintomatiċi u kull pjanta sintomatika fis-sit tal-produzzjoni u fl-inħawi immedjati, u l-pjanti ta’ ħdejha jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih sakemm ma jkunux ġew ittestjati, fuq il-bażi ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti sintomatiċi u f’dawk it-testijiet ikun intwera li s-sintomi ma kinux ikkawżati mill-Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; jew

(d)

fil-każ ta’ speċijiet li dejjem iħaddru, il-pjanti jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv, qabel ma nġarru u jkunu nstabu ħielsa minn sintomi tal-Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)

Fil-każ taż-żrieragħ:

(a)

iż-żrieragħ ikunu joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

jew

(b)

ma jkun ġie osservat ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. waqt spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa sabiex jiġi identifikat il-pest matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(c)

iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawn it-testijiet ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

(2)

Fil-każ ta’ pjanti għajr żrieragħ:

(a)

in-nebbieta jkunu tkabbru minn żrieragħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-punt (1) ta’ din l-entrata;

u

(b)

il-pjanti ż-żgħar ikunu nżammu f’kundizzjonijiet iġjeniċi xierqa sabiex tiġi evitata l-infezzjoni.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)

Fil-każ taż-żrieragħ:

(a)

iż-żrieragħ ikunu joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

jew

(b)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ marda kkawżata mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. waqt spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa waqt iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(c)

iż-żrieragħ ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, (kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le), u f’dawn it-testijiet ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

(2)

Fil-każ ta’ pjanti għajr żrieragħ:

(a)

in-nebbieta jkunu tkabbru minn żrieragħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-punt (1) ta’ din l-entrata;

u

(b)

il-pjanti ż-żgħar ikunu nżammu f’kundizzjonijiet iġjeniċi xierqa sabiex tiġi evitata l-infezzjoni.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)

Fil-każ taż-żrieragħ:

(a)

iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas perforans Jones et al.;

jew

(b)

ma jkun ġie osservat ebda sintomu ta’ marda kkawżata mill-Xanthomonas perforans Jones et al. waqt spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa waqt iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(c)

iż-żrieragħ ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas perforans Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, (kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le), u f’dawn it-testijiet ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas perforans Jones et al.

(2)

Fil-każ ta’ pjanti għajr żrieragħ:

(a)

in-nebbieta jkunu tkabbru minn żrieragħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-punt (1) ta’ din l-entrata;

u

(b)

il-pjanti ż-żgħar ikunu nżammu f’kundizzjonijiet iġjeniċi xierqa sabiex tiġi evitata l-infezzjoni

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

(1)

Fil-każ taż-żrieragħ:

(a)

iż-żrieragħ ikunu joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

jew

(b)

ma jkun ġie osservat ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. waqt spezzjonijiet viżivi, fi żminijiet xierqa waqt iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(c)

iż-żrieragħ ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, (kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le), u f’dawn it-testijiet ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

(2)

Fil-każ ta’ pjanti għajr żrieragħ:

(a)

in-nebbieta jkunu tkabbru minn żrieragħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-punt (1) ta’ din l-entrata;

u

(b)

il-pjanti ż-żgħar ikunu nżammu f’kundizzjonijiet iġjeniċi xierqa sabiex tiġi evitata l-infezzjoni.

Fungi u oomiċeti

Pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Miżuri

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

(a)

il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

jew

(b)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr fis-sit tal-produzzjoni mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni;

jew

(c)

il-pjanti li juru s-sintomi tal-Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ikunu nqalgħu, u l-pjanti li fadal ikunu ġew spezzjonati f’intervalli ta’ kull ġimgħa u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu fis-sit tal-produzzjoni għal tal-anqas tliet ġimgħat qabel il-ġarr.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

(a)

il-pjanti jkunu joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mid-Dothistroma pini Hulbary, mid-Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet u mil-Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow;

jew

(b)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ needle blight, ikkawżata mid-Dothistroma pini Hulbary, mid-Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet jew mil-Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, fis-sit tal-produzzjoni jew fl-inħawi immedjati tiegħu mill-bidu sat-tmiem tal-aħħar ċiklu tal-veġetazzjoni;

jew

(c)

ikunu saru trattamenti xierqa kontra n-needle blight, ikkawżata mid-Dothistroma pini Hulbary, mid-Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet jew mil-Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, u l-pjanti jkunu ġew spezzjonati qabel ma nġarru u nstabu ħielsa mis-sintomi tan-needle blight.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Żrieragħ tal-Helianthus annuus L.

(a)

iż-żrieragħ ikunu joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

jew

(b)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni fis-sit tal-produzzjoni taż-żrieragħ tal-anqas f’żewġ spezzjonijiet fiż-żminijiet ix-xierqa biex jiġi identifikat il-pest, waqt l-istaġun tat-tkabbir;

jew

(c)

(i)

is-sit tal-produzzjoni taż-żrieragħ kien soġġett għal tal-anqas żewġ spezzjonijiet fiż-żminijiet ix-xierqa biex jiġi identifikat il-pest, waqt l-istaġun tat-tkabbir;

u

(ii)

mhux aktar minn 5 % tal-pjanti jkunu wrew sintomi tal-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese u de Toni matul dawn l-ispezzjonijiet, u l-pjanti kollha li juru sintomi tal-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni jkunu tneħħew u nqerdu immedjatament wara l-ispezzjoni;

u

(iii)

fl-ispezzjoni finali, ma tkun instabet l-ebda pjanta li turi sintomi tal-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

jew

(d)

(i)

is-sit tal-produzzjoni taż-żrieragħ kien soġġett għal tal-anqas żewġ spezzjonijiet fiż-żminijiet ix-xierqa biex jiġi identifikat il-pest, waqt l-istaġun tat-tkabbir;

u

(ii)

il-pjanti kollha li juru sintomi tal-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni jkunu tneħħew u nqerdu minnufih wara l-ispezzjoni;

u

(iii)

waqt l-ispezzjoni finali, ma tkun instabet l-ebda pjanta li turi sintomi tal-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, u kampjun rappreżentattiv minn kull lott ikun ġie ttestjat u nstab ħieles mill-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

jew

(e)

iż-żrieragħ ikunu ġew soġġetti għal trattament xieraq li jkun intwera li huwa effettiv kontra r-razez magħrufa kollha tal-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom

(a)

il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys;

jew

(b)

il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jkun instab ħieles mill-Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, b’tal-anqas żewġ spezzjonijiet viżivi fi żmien xieraq, waqt dak l-istaġun ta’ tkabbir, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati tkun inqalgħet u nqerdet minnufih;

jew

(c)

waqt l-aħħar żewġ spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa sabiex jiġi identifikat il-pest matul l-aħħar staġun tat-tkabbir, ma jkunux instabu aktar minn 2 % tal-pjanti fil-lott li wrew is-sintomi, u dawk il-pjanti sintomatiċi u kull pjanta sintomatika oħra fl-inħawi immedjati jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

(a)

il-pjanti jkunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati tal-anqas darba fix-xahar matul it-tliet xhur ta’ qabel u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(b)

il-pjanti omm li juru sintomi jkunu tneħħew u nqerdu, flimkien mal-pjanti f’radjus ta’ metru (1), u jkun ġie applikat trattament fiżiku jew kimiku xieraq għall-pjanti li jkunu ġew spezzjonati qabel ma nġarru, u jkunu nstabu ħielsa mis-sintomi.

Insetti u akari

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Miżuri

Aculops fuchsiae Keifer

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fuchsia L.

(a)

il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Aculops fuchsiae Keifer;

jew

(b)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu fil-pjanti, jew fil-pjanti omm li minnhom tnisslu, waqt spezzjonijiet viżivi fis-sit tal-produzzjoni matul l-istaġun tat-tkabbir preċedenti, fl-aktar żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest;

jew

(c)

ikun ġie applikat trattament kimiku jew fiżiku xieraq qabel ma nġarru, u wara dan il-pjanti jkunu ġew spezzjonati u ma jkun instab l-ebda sintomu tal-pest.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

(a)

il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Opogona sacchari Bojer;

jew

(b)

il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li fih ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu jew sinjal tal-Opogona sacchari Bojer fi spezzjonijiet viżivi li jkunu saru tal-anqas kull tliet xhur matul perjodu minimu ta’ sitt xhur qabel ma nġarru;

jew

(c)

jiġi applikat reġim fis-sit tal-produzzjoni li jkollu l-għan ta’ monitoraġġ u ta’ suppressjoni tal-popolazzjoni tal-Opogona sacchari Bojer u ta’ tneħħija tal-pjanti infestati u kull lott ikun ġie spezzjonat b’mod viżiv fl-aktar żmien xieraq biex jiġi individwat il-pest qabel ma nġarr, u nstab ħieles mis-sintomi tal-Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Pjanti tal-Palmae għat-tħawwil, għajr il-frott u ż-żrieragħ, li jkollhomm zokk b’dijametru ta’ aktar minn 5 cm fil-bażi tiegħu, u li jkunu tal-ġeneri u tal-ispeċijiet li ġejjin:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

(a)

il-pjanti jkunu tkabbru tul ħajjithom kollha f’żona li tkun ġiet stabbilita bħala ħielsa mir-Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) mill-korp uffiċjali responsabbli skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti;

(b)

il-pjanti jkunu tkabbru fis-sentejn qabel ma nġarru f’sit fl-Unjoni bi protezzjoni fiżika sħiħa kontra l-introduzzjoni tar-Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), jew f’sit fl-Unjoni fejn ikunu ġew applikati t-trattamenti ta’ prevenzjoni xierqa fir-rigward ta’ dak il-pest;

(c)

il-pjanti jkunu ġew spezzjonati viżwalment tal-anqas darba kull erba’ xhur, u dawn l-ispezzjonijiet ikkonfermaw li kienu ħielsa mir-Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Miżuri

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

(a)

il-pjanti jew il-pjanti li jipproduċu ż-żrieragħ ġew spezzjonati u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tad-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev fuq il-lott mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni; jew

(c)

il-basal ikunu nstabu prattikament ħielsa mis-sintomi tad-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, fuq il-bażi ta’ spezzjonijiet viżivi mwettqa fl-aktar żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest, u ppakkjati għall-bejgħ lill-konsumatur finali.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

(a)

il-pjanti ġew spezzjonati u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tad-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev fuq il-lott mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni; jew

(c)

il-basal ikunu nstabu prattikament ħielsa mis-sintomi tad-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, fuq il-bażi ta’ spezzjonijiet viżivi mwettqa fl-aktar żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest, u ppakkjati għall-bejgħ lill-konsumatur finali.

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Miżuri

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Malus Mill.

(a)

il-pjanti jkunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv, u li nstabu ħielsa mis-sintomi tal-Fitoplażma Candidatus mali Seemüller & Schneider; u

(b)

(i)

il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Fitoplażma Candidatus mali Seemüller & Schneider;

jew

(ii)

il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jinstab ħieles mill-Fitoplażma Candidatus mali Seemüller & Schneider tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, permezz ta’ spezzjoni viżiva, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati tkun inqalgħet u nqerdet minnufih;

jew

(iii)

waqt l-ispezzjonijiet viżivi tas-sit tal-produzzjoni li jkunu saru fi żminijiet xierqa matul l-aħħar staġun tat-tkabbir, ma jkunux instabu aktar minn 2 % tal-pjanti li jkunu wrew is-sintomi, u dawk il-pjanti u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih, u jkun ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv tal-pjanti asintomatiċi li fadal fil-lottijiet li fihom ikunu nstabu l-pjanti sintomatiċi, u dan ikun instab ħieles mill-Fitoplażma Candidatus mali Seemüller & Schneider.

Il-Fitoplażma Candidatus prunorum Seemüller & Schneider

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus L.

(a)

il-pjanti jkunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv, u li nstabu ħielsa mis-sintomi tal-Fitoplażma Canditus prunorum Seemüller & Schneider.

u

(b)

(i)

il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Fitoplażma Canditus prunorum Seemüller & Schneider;

jew

(ii)

il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li nstab ħieles mill-Fitoplażma Candidatus prunorum Seemüller & Schneider tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, permezz ta’ spezzjoni viżiva, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati tkun inqalgħet u nqerdet minnufih;

jew

(iii)

waqt l-ispezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa matul l-aħħar staġun tat-tkabbir ma jkunux urew sintomi aktar minn 1 % tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni, u dawk il-pjanti sintomatiċi u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih, u jkun ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv tal-pjanti asintomatiċi li fadal fil-lottijiet fejn ikunu nstabu l-pjanti sintomatiċi, u dan ikun instab ħieles mill-Fitoplażma Candidatus prunorum Seemüller & Schneider.

Il-Fitoplażma Candidatus pyri Seemüller & Schneider

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Pyrus L.

(a)

il-pjanti jkunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv, u nstabu ħielsa mis-sintomi tal-Fitoplażma Candidatus pyri Seemüller & Schneider; u

(b)

(i)

il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Fitoplażma Candidatus pyri Seemüller & Schneider; jew

(ii)

il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li nstab ħieles mill-pest tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, permezz ta’ spezzjoni viżiva, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati tkun inqalgħet u nqerdet minnufih; jew

(c)

waqt spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa matul l-aħħar staġun tat-tkabbir, ma jkunx hemm aktar minn 2 % tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni li jkunu wrew sintomi, u dawk il-pjanti sintomatiċi u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih.

Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al.

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Lavandula L.

(a)

il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni magħruf li hu ħieles mill-Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al.;

jew

(b)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al. waqt l-ispezzjonijiet viżivi tal-lott fl-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni;

jew

(c)

il-pjanti li kienu juru sintomi tal-Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al. ikunu nqalgħu u nqerdu, u l-lott ikun ġie ttestjat, fuq il-bażi ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti li fadal u jkun instab li kienu ħielsa mill-pest.

Chrysanthemum stunt viroid

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Il-pjanti jkunu ġejjin minn tliet ġenerazzjonijiet ta’ propagazzjoni minn stokk li jkun instab ħieles mill-Chrysanthemum stunt viroid permezz tal-ittestjar.

Citrus exocortis viroid

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L.

(a)

il-pjanti jkunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv, u li nstabu ħielsa mill-virojde exocortis taċ-ċitru;

u

(b)

il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jkun instab ħieles mill-pest tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, permezz ta’ spezzjoni viżiva tal-pjanti, fiż-żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest.

Citrus tristeza virus (l-iżolati tal-UE)

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom

(a)

il-pjanti jkunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew ittestjati fl-aħħar tliet snin u li jkunu nstabu ħielsa mill-virus Citrus tristeza;

u

(b)

(i)

il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-virus Citrus tristeza;

jew

(ii)

il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jkun instab ħieles mill-virus Citrus tristeza tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu, permezz ta’ ttestjar ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti fiż-żmien ix-xieraq biex jiġi identifikat il-pest;

jew

(iii)

il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni bi protezzjoni fiżika kontra l-vetturi, u jkunu nstabu ħielsa mill-virus Citrus tristeza tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, permezz ta’ ttestjar ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti, imwettaq fl-aktar żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest;

jew

(iv)

fil-każijiet li fihom ikun hemm riżultat pożittiv tat-test għall-preżenza tal-virus Citrus tristeza f’lott, il-pjanti kollha jkunu ġew ittestjati individwalment u ma nstabux aktar minn 2 % ta’ dawk il-pjanti li kienu pożittivi, u l-pjanti ttestjati li nsab li kienu infettati mill-pest ikunu nqalgħu u nqerdu minnufih.

Impatiens necrotic spot tospovirus

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Ibridi tal-Begonia x hiemalis, Fotsch, u l-Impatiens L. New Guinea

(a)

il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jkun ġie soġġettat għal monitoraġġ tal-vetturi tat-thrips rilevanti (Frankliniella occidentalis Pergande) u, mad-detezzjoni tagħhom, għal trattamenti xierqa sabiex jiġi żgurat trażżin effettiv tal-popolazzjonijiet tagħhom;

u

(b)

(i)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tan-necrotic spot tospovirus tal-Impatiens fil-pjanti fis-sit tal-produzzjoni waqt il-perjodu tat-tkabbir attwali; jew

(ii)

kull pjanta fis-sit tal-produzzjoni li wriet sintomi tan-necrotic spot tospovirus tal-Impatiens matul il-perjodu tat-tkabbir attwali tkun inqalgħet u jkun ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv tal-pjanti li kienu se jinġarru u dan ikun instab ħieles min-necrotic spot tospovirus tal-Impatiens.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L.

(a)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-mard ikkawżat mill-Potato spindle tuber viroid fil-pjanti fil-post tal-produzzjoni matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tagħhom; jew

(b)

iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-virojde Potato spindle tuber fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, u, f’dawn it-testijiet, ikunu nstabu ħielsa minn dak il-pest.

Plum pox virus

Pjanti tal-ispeċijiet li ġejjin tal-Prunus L., maħsuba għat-tħawwil, għajr iż-żrieragħ:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. u Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. suxxettibbli għall-Plum pox virus

(a)

salvaġġi tal-Prunus ippropagati b’mod veġetattiv idderivati minn pjanti omm li jkunu ġew kampjunati u ttestjati fil-ħames (5) snin preċedenti u jkunu nstabu ħielsa mill-Plum pox virus; u

(b)

(i)

il-materjal tal-propagazzjoni jkun ġie prodott f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Plum pox virus; jew

(ii)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Plum pox virus f’materjal ta’ propagazzjoni fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun sħiħ tat-tkabbir fl-aktar perjodu xieraq tas-sena li jkun intgħażel wara li tqiesu l-kundizzjonijiet klimatiċi u l-kundizzjonijiet tat-tkabbir tal-pjanta u l-bijoloġija tal-Plum pox virus, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati tkun inqalgħet u nqerdet minnufih; jew

(iii)

ikunu ġew osservati sintomi tal-Plum pox virus f’mhux aktar minn 1 % tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, fl-aktar perjodu xieraq tas-sena li jkun intgħażel wara li tqiesu l-kundizzjonijiet klimatiċi u l-kundizzjonijiet tat-tkabbir tal-pjanta u l-bijoloġija tal-Plum pox virus, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati tkun inqalgħet u nqerdet minnufih, u jkun ġie ttestjat u nstab ħieles mill-pest kampjun rappreżentattiv tal-pjanti asintomatiċi li jkun fadal fil-lottijiet fejn ikunu nstabu l-pjanti sintomatiċi. Porzjon rappreżentattiv tal-pjanti li ma kinux juru sintomi tal-Plum pox virus waqt spezzjoni viżiva jista’ jitteħidlu kampjun u jiġi ttestjat biex issir valutazzjoni tar-riskju tal-infezzjoni ta’ dawk il-pjanti b’dak il-pest.

Tomato spotted wilt tospovirus

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Ibridi tal-Impatiens L. New Guinea, Pelargonium L.

(a)

il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jkun ġie ssoġġettat għal monitoraġġ tal-vetturi rilevanti għat-thrips (Frankliniella occidentalis u Thrips tabaci) u, malli dawn insabu, ġie ssoġġettat għal trattamenti xierqa biex ikun żgurat it-trażżin effettiv tal-popolazzjonijiet tagħhom;

u

(b)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tat-Tomato spotted wilt tospovirus fil-pjanti fis-sit tal-produzzjoni waqt il-perjodu tat-tkabbir attwali; jew

(c)

kull pjanta fis-sit tal-produzzjoni li turi sintomi tat-Tomato spotted wilt tospovirus matul il-perjodu tat-tkabbir attwali tkun inqalgħet u jkun ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv tal-pjanti li għandhom jinġarru u dan ikun instab ħieles mit-Tomato spotted wilt tospovirus.

PARTI D

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-materjal riproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragħ

1.   Spezzjonijiet viżivi

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li r-rekwiżiti li jikkonċernaw il-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi, ikunu ssodisfati:

(a)

il-materjal riproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragħ, tal-Castanea sativa Mill. jinstab ħieles mill-Cryphonectria parasitica wara spezzjoni viżiva fis-sit jew fil-post tal-produzzjoni;

(b)

il-materjal riproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragħ, tal-Pinus spp. jinstab ħieles mid-Dothistroma pini, Dothistroma septosporum u mill-Lecanosticta acicola, wara spezzjoni viżiva fis-sit jew fil-post tal-produzzjoni.

L-ispezzjonijiet viżivi għandhom isiru darba fis-sena, fl-aktar perjodu xieraq biex jinsabu dawk il-pesti, li jkun intgħażel wara li tqiesu l-kundizzjonijiet klimatiċi u l-kundizzjonijiet tat-tkabbir tal-pjanta, u l-bijoloġija tal-pesti rispettivi.

2.   Rekwiżiti għal kull ġeneru jew speċi u għal kull kategorija

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jieħdu l-azzjonijiet l-oħra kollha li jikkonċernaw il-ġeneri jew l-ispeċijiet li ġejjin, biex jiżguraw li:

Castanea sativa Mill.

(a)

il-materjal riproduttiv tal-foresti jkun joriġina minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Cryphonectria parasitica; jew

(b)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Cryphonectria parasitica fil-post jew fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda; jew

(c)

il-materjal riproduttiv tal-foresti li juri sintomi tal-Cryphonectria parasitica fil-post jew fis-sit tal-produzzjoni jkun inqala’, il-materjal li fadal ikun ġie spezzjonat kull ġimgħa u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ dak il-pest fil-post jew fis-sit tal-produzzjoni għal tal-anqas tliet ġimgħat qabel ma jinġarr dak il-materjal.

Pinus spp.

(a)

il-materjal riproduttiv tal-foresti jkun joriġina minn żoni magħrufa li huma ħielsa mid-Dothistroma pini, mid-Dothistroma septosporum u mil-Lecanosticta acicola; jew

(b)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ needle blight, ikkawżat mid-Dothistroma pini, mid-Dothistroma septosporum jew mil-Lecanosticta acicola, fil-post jew fis-sit tal-produzzjoni jew fl-inħawi immedjati tiegħu tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda; jew

(c)

twettqu trattamenti xierqa fil-post jew fis-sit tal-produzzjoni kontra n-needle blight, ikkawżata mid-Dothistroma pini, mid-Dothistroma septosporum jew mil-Lecanosticta acicola, u l-materjal riproduttiv tal-foresti jkun ġie spezzjonat b’mod viżiv qabel ma jinġarr u jkun instab ħieles mis-sintomi tad-Dothistroma pini, tad-Dothistroma septosporum jew tal-Lecanosticta acicola.

PARTI E

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fiż-żrieragħ tal-ħxejjex

Għandhom jittieħdu l-miżuri li ġejjin li jikkonċernaw il-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi: l-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li jkunu ssodisfati r-rekwiżiti li jikkonċernaw il-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi, previsti fit-tielet kolonna tat-tabella li ġejja.

Batterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Clavibacter michiganensis ssp. Michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)

iż-żrieragħ ikunu nkisbu permezz ta’ metodu xieraq ta’ estrazzjoni bl-aċidu jew b’metodu ekwivalenti;

u

(b)

(i)

iż-żrieragħ joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.;

jew

(ii)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. waqt spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa biex jiġi identifikat il-pest tul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(iii)

iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati għall-Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. b’mod uffiċjali fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, u, f’dawk it-testijiet, ikunu nstabu ħielsa mill-pest.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

(a)

iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

jew

(b)

l-għalla li minnha tkun inġabret iż-żerriegħa tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv fi żminijiet xierqa matul l-istaġun tat-tkabbir u tkun instabet ħielsa mill-Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

jew

(c)

kampjun rappreżentattiv taż-żrieragħ ikun ġie ttestjat u nstab ħieles mill-Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. f’dawk it-testijiet.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

(a)

iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

jew

(b)

l-għalla li minnha tkun inġabret iż-żerriegħa tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv fi żminijiet xierqa matul l-istaġun tat-tkabbir u tkun instabet ħielsa mill-Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

jew

(c)

ikun ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv taż-żrieragħ u f’dawk it-testijiet instab ħieles mill-Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

(a)

iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

jew

(b)

ma jkun ġie osservat ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. waqt spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa sabiex jiġi identifikat il-pest matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(c)

iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawk it-testijiet, ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)

iż-żrieragħ jinkisbu permezz metodu xieraq tal-estrazzjoni bl-aċidu; u

(b)

iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

jew

(c)

(i)

ma jkun ġie osservat ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. waqt spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa sabiex jiġi identifikat il-pest matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(ii)

iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawk it-testijiet, ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

(a)

iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

jew

(b)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. fi spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa biex jiġi identifikat il-pest tul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(c)

iż-żrieragħ ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawk it-testijiet, ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)

iż-żrieragħ jinkisbu permezz metodu xieraq tal-estrazzjoni bl-aċidu; u

(b)

iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

jew

(c)

(i)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. fi spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa tul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(ii)

iż-żrieragħ ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawn it-testijiet, ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L

(a)

iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas perforans Jones et al.;

jew

(b)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas perforans Jones et al. fi spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(c)

iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas perforans Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawk it-testijiet, ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)

iż-żrieragħ jinkisbu permezz metodu xieraq tal-estrazzjoni bl-aċidu; u

(b)

iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas perforans Jones et al.;

jew

(c)

(i)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas perforans Jones et al. fi spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(ii)

iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas perforans Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawn it-testijiet, ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L

(a)

iż-żrieragħ ikunu joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

jew

(b)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. fi spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(c)

iż-żrieragħ ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawk it-testijiet, ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)

iż-żrieragħ jinkisbu permezz metodu xieraq tal-estrazzjoni bl-aċidu; u

(b)

iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

jew

(c)

(i)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. fi spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(ii)

iż-żrieragħ ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawk it-testijiet, ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Insetti u akari

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Miżuri

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

(a)

kampjun rappreżentattiv taż-żerriegħa jkun ġie soġġett għal spezzjoni viżiva fl-aktar żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest, li jista’ jsegwi trattament xieraq, u

(b)

iż-żerriegħa tkun instabet ħielsa mill-Acanthoscelides obtectus (Say).

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

(a)

kampjun rappreżentattiv taż-żerriegħa jkun ġie soġġett għal spezzjoni viżiva fl-aktar żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest, li jista’ jsegwi trattament xieraq, u

(b)

iż-żerriegħa tkun instabet ħielsa mill-Bruchus pisorum (L.).

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L

(a)

kampjun rappreżentattiv taż-żerriegħa jkun ġie soġġett għal spezzjoni viżiva fl-aktar żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest, li jista’ jsegwi trattament xieraq, u

(b)

iż-żerriegħa tkun instabet ħielsa mill-Bruchus rufimanus L.

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Miżuri

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

(a)

l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darba fi żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest mill-bidu sat-tmiem tal-aħħar ċiklu ta’ veġetazzjoni u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tad-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

jew

(b)

iż-żrieragħ maħsuda jkunu nstabu ħielsa mid-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev wara testijiet fil-laboratorju fuq kampjun rappreżentattiv;

jew

(c)

il-materjal tat-tħawwil ikun ġie soġġett għal trattament kimiku jew fiżiku xieraq kontra d-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev u ż-żerriegħa tkun instabet ħielsa minn dan il-pest wara testijiet fil-laboratorju fuq kampjun rappreżentattiv.

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Miżuri

Pepino mosaic virus

Solanum lycopersicum L.

(a)

iż-żrieragħ ikunu nkisbu permezz ta’ metodu xieraq tal-estrazzjoni bl-aċidu jew b’metodu ekwivalenti, u:

(b)

(i)

iż-żrieragħ ikunu joriġinaw minn żoni fejn ikun magħruf li ma jseħħx il-Pepino mosaic virus; jew

(ii)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-mard ikkawżat mill-Pepino mosaic virus fil-post tal-produzzjoni matul iċ-ċiklu kollu tagħhom tal-veġetazzjoni; jew

(iii)

iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Pepino mosaic virus fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, u f’dawk it-testijiet ikunu nstabu ħielsa mill-pest.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)

(i)

iż-żrieragħ ikunu joriġinaw minn żoni fejn ikun magħruf li ma jseħħx il-virojde Potato spindle tuber; jew

(ii)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-mard ikkawżat mill-virojde Potato spindle tuber fuq il-pjanti fil-post tal-produzzjoni matul iċ-ċiklu kollu tagħhom tal-veġetazzjoni; jew

(iii)

iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Potato spindle tuber viroid fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, u f’dawk it-testijiet ikunu nstabu ħielsa mill-pest.

PARTI F

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-patata taż-żrigħ

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li jkunu ssodisfati r-rekwiżiti li jikkonċernaw il-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi, previsti fit-tabella li ġejja.

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Blackleg (Dickeya Samson et al. spp.; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

(a)

fil-każ tal-patata taż-żrigħ prebażika:

spezzjonijiet uffiċjali juru li dawn ikunu ġejjin minn pjanti omm ħielsa mid-Dickeya Samson et al. spp. u mill-Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

(b)

fil-każ tal-kategoriji kollha:

il-pjanti tat-tkabbir ikunu ġew spezzjonati fuq il-post b’mod uffiċjali mill-awtoritajiet kompetenti.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

(a)

fil-każ tal-patata taż-żrigħ prebażika:

l-ispezzjonijiet uffiċjali jkunu wrew li l-pjanti ġew minn pjanti omm ħielsa mill-Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

(b)

Fil-każ tal-kategoriji kollha:

(i)

il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. filwaqt li titqies il-possibbiltà tal-preżenza tal-vetturi;

jew

(ii)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. matul spezzjonijiet uffiċjali tal-pjanti li jkunu qed jikbru fis-sit tal-produzzjoni sa mill-bidu sat-tmiem tal-aħħar ċiklu tal-veġetazzjoni.

Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

(a)

Fil-każ tal-patata taż-żrigħ prebażika:

l-ispezzjonijiet uffiċjali jkunu juru li ġejjin minn pjanti omm ħielsa mill-Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al.

(b)

Fil-każ tal-kategoriji kollha:

(i)

fil-post tal-produzzjoni ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al. waqt spezzjoni uffiċjali mill-bidu sat-tmiem tal-aħħar ċiklu tal-veġetazzjoni;

jew

(ii)

kull pjanta fis-sit tal-produzzjoni li kienet turi s-sintomi tkun inqalgħet, bit-tuberi dixxendenti tagħha, u nqerdet, u għal kull stokk li fih ikunu ġew osservati s-sintomi fl-għalla li kienet qed tikber, ikun twettaq ittestjar uffiċjali fuq it-tuberi wara l-ħsad, fuq kull lott, biex tiġi kkonfermata l-assenza tal-Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al.

Sintomi tal-możajk ikkawżati mill-viruses:

sintomi kkawżati:

Potato leaf roll virus

Solanum tuberosum L.

(a)

Fil-każ tal-patata taż-żrigħ prebażika:

il-pjanti jkunu dderivati minn pjanti omm li jkunu ħielsa mill-virus A tal-patata, mill-virus M tal-patata, mill-virus S tal-patata, mill-virus X tal-patata, mill-virus Y tal-patata, u mill-potato leaf roll virus.

Meta jintużaw metodi ta’ mikropropagazzjoni, il-konformità ma’ dan il-punt għandha tiġi stabbilita permezz ta’ ttestjar uffiċjali tal-pjanta omm, jew ta’ testjar tal-pjanta omm taħt is-superviżjoni uffiċjali.

Meta jintużaw metodi ta’ selezzjoni klonali, il-konformità ma’ dan il-punt għandha tiġi stabbilita permezz ta’ ttestjar uffiċjali tal-istokk klonali, jew ta’ testjar tal-istokk klonali taħt is-superviżjoni uffiċjali.

(b)

Fil-każ tal-kategoriji kollha,

il-pjanti li jkunu qed jikbru ikunu ġew soġġetti għal spezzjoni uffiċjali mill-awtoritajiet kompetenti.

Potato spindle tuber viroid

Solanum tuberosum L.

(a)

Fil-każ ta’ stokk klonali:

it-testijiet uffiċjali jew it-testijiet taħt is-superviżjoni uffiċjali jkunu wrew li l-pjanti jkunu ġew minn pjanti omm ħielsa mill-Potato spindle tuber viroid.

(b)

Fil-każ tal-patata taż-żrigħ prebażika u bażika:

ma jkunux instabu sintomi tal-Potato spindle tuber viroid;

jew

għal kull lott, ikunu saru testijiet uffiċjali ta’ wara l-ħsad fuq it-tuberi, u dawk it-tuberi jkunu nstabu ħielsa mill-Potato spindle tuber viroid.

(c)

Fil-każ ta’ patata taż-żrigħ iċċertifikata,

spezzjoni viżiva uffiċjali tkun uriet li din tkun ħielsa mill-pest, u jsiru t-testijiet jekk jiġi osservat xi sintomu tal-pest.


Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Sintomi ta ’ infezzjonijiet b’virus

Solanum tuberosum L.

Waqt l-ispezzjoni uffiċjali tad-dixxendent dirett, l-għadd ta’ pjanti sintomatiċi m’għandux jaqbeż il-perċentwal indikat fl-Anness IV.


Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

L-awtorità kompetenti tkun għamlet spezzjoni uffiċjali fuq il-lottijiet u tikkonferma li dawn ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet rispettivi tal-Anness IV.

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

L-awtorità kompetenti tkun għamlet spezzjoni uffiċjali fuq il-lottijiet u tikkonferma li dawn ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet rispettivi tal-Anness IV.

L-iskabbja sewda li taffettwa t-tuberi fuq aktar minn 10 % tal-wiċċ tagħhom ikkawżata mit-Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L

L-awtorità kompetenti tkun għamlet spezzjoni uffiċjali fuq il-lottijiet u tikkonferma li dawn ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet rispettivi tal-Anness IV.

L-iskabbja f’forma ta’ trab li taffettwa t-tuberi fuq aktar minn 10 % tal-wiċċ tagħhom ikkawżata mis-Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L

L-awtorità kompetenti tkun għamlet spezzjoni uffiċjali fuq il-lottijiet u tikkonferma li dawn ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet rispettivi tal-Anness IV.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu l-ispezzjonijiet uffiċjali biex jiżguraw li ma jkunx hemm aktar pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni mil-livelli limitu stabbiliti fit-tabella li ġejja:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livelli limitu għall-pjanti li jkabbru l-patata taż-żrigħ prebażika

Livelli limitu għall-pjanti li jkabbru l-patata taż-żrigħ bażika

Livelli limitu għall-pjanti li jkabbru l-patata taż-żrigħ iċċertifikata

PBTC

PB

Blackleg (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Sintomi tal-możajk ikkawżati mill-viruses

u

sintomi kkawżati mill-potato leafroll virus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

PARTI G

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq iż-żrieragħ ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra

1.   Spezzjoni tal-għalla

(1)

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu spezzjonijiet fuq il-post tal-għalla li minnha tiġi prodotta ż-żerriegħa tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra, biex ikun żgurat li l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni ma tkunx taqbeż il-livelli limitu stabbiliti f’din it-tabella:

Fungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa prebażika

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa bażika

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa ċċertifikata

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

L-awtorità kompetenti tista’ tawtorizza lill-ispetturi, li mhumiex operaturi professjonali, biex iwettqu l-ispezzjonijiet fuq il-post f’isimha u taħt is-superviżjoni uffiċjali tagħha.

(2)

Dawk l-ispezzjonijiet fuq il-post għandhom jitwettqu meta l-kundizzjoni u l-istadju tal-iżvilupp tal-għalla jkunu jippermettu li ssir spezzjoni adegwata.

Għandu jkun hemm tal-anqas spezzjoni fuq il-post waħda fis-sena, fl-aktar żmien xieraq għad-detezzjoni tal-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni rispettivi.

(3)

L-awtorità kompetenti għandha tiddetermina d-daqs, l-għadd u d-distribuzzjoni tal-porzjonijiet tal-għalqa li se tiġi spezzjonata skont metodi xierqa.

Il-proporzjon tal-għelejjel għall-produzzjoni taż-żerriegħa li għandu jiġi spezzjonat uffiċjalment mill-awtorità kompetenti għandu jkun tal-anqas ta’ 5 %.

2.   Kampjunar u ttestjar taż-żrieragħ ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra

(1)

L-awtorità kompetenti għandha:

(a)

b’mod uffiċjali tieħu l-kampjuni taż-żrieragħ mil-lottijiet taż-żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra;

(b)

tawtorizza lil persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ sabiex jieħdu l-kampjuni f’isimha u taħt is-superviżjoni uffiċjali tagħha;

(c)

tqabbel il-kampjuni taż-żrieragħ li tkun ħadet ma’ dawk tal-istess lott taż-żrieragħ li jkunu ħadu l-persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ taħt is-superviżjoni uffiċjali;

(d)

tissorvelja l-prestazzjoni tal-persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ kif stipulat fil-punt (b).

(2)

L-awtorità kompetenti jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali għandhom jieħdu l-kampjuni u jittestjaw iż-żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra skont l-aktar metodi riċenti internazzjonali.

Ħlief fil-każ tal-kampjunar awtomatiku, l-awtorità kompetenti għandha tivverifika kampjun bi proporzjon minimu ta’ 5 % tal-lottijiet taż-żrieragħ li jkunu ddaħħlu għaċ-ċertifikazzjoni. Dak il-proporzjon għandu jkun imqassam b’mod unit kemm jista’ jkun fost il-persuni fiżiċi u legali li jdaħħlu ż-żrieragħ għaċ-ċertifikazzjoni, u fost l-ispeċijiet li jiddaħħlu, iżda jista’ jkun immirat ukoll biex jelimina xi dubji speċifiċi.

(3)

Għall-kampjunar awtomatiku, għandhom jiġu applikati proċeduri xierqa u dan għandu jiġi ssorveljat uffiċjalment.

(4)

Għall-eżaminazzjoni taż-żrieragħ għaċ-ċertifikazzjoni u għall-eżaminazzjoni taż-żrieragħ kummerċjali, il-kampjuni għandhom jittieħdu minn lottijiet omoġenji. Fir-rigward tal-piż tal-lottijiet u tal-kampjuni, għandha tapplika t-tabella tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE.

3.   Miżuri addizzjonali għaż-żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-ispezzjonijiet addizzjonali li ġejjin u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li r-rekwiżiti, li jikkonċernaw il-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi, ikunu ssodisfati:

(1)

Miżuri għaż-żerriegħa tal-Helianthus annuus L. biex tiġi evitata l-preżenza tal-Plasmopora halstedii

(a)

iż-żrieragħ tal-Helianthus annuus L. ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Plasmopara halstedii;

jew

(b)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ Plasmopara halstedii fis-sit tal-produzzjoni waqt tal-anqas żewġ spezzjonijiet fi żminijiet xierqa matul l-istaġun tat-tkabbir;

jew

(c)

(i)

fis-sit tal-produzzjoni saru tal-anqas żewġ spezzjonijiet fuq il-post matul l-istaġun tat-tkabbir, fi żminijiet xierqa biex jiġi identifikat il-pest; u

(ii)

waqt dawn l-ispezzjonijiet ma jinstabux aktar minn 5 % tal-pjanti li jkunu juru s-sintomi tal-Plasmopara halstedii, u l-pjanti kollha li juru sintomi tal-Plasmopara halstedii jkunu tneħħew u nqerdu minnufih wara l-ispezzjoni; u

(iii)

fl-ispezzjoni finali, ma tkun instabet l-ebda pjanta li turi s-sintomi tal-Plasmopara halstedii;

jew

(d)

(i)

fis-sit tal-produzzjoni saru tal-anqas żewġ spezzjonijiet fuq il-post fi żminijiet xierqa matul l-istaġun tat-tkabbir; u

(ii)

il-pjanti kollha li kienu juru s-sintomi tal-Plasmopara halstedii jkunu tneħħew u nqerdu minnufih wara l-ispezzjoni; u

(iii)

waqt l-ispezzjoni finali ma nstabux pjanti li wrew is-sintomi tal-Plasmopara. halstedii, u ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv minn kull lot, u dan instab li kien ħieles mill-Plasmopara. halstedii, jew iż-żrieragħ ikunu ngħataw trattament xieraq li jkun intwera li hu effettiv kontra r-razez magħrufa kollha tal-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

(2)

Miżuri għaż-żrieragħ tal-Helianthus annuus L. u tal-Linum usitatissimum L. sabiex tiġi evitata l-preżenza tal-Botrytis cinerea

(a)

ikun ġie applikat it-trattament taż-żerriegħa awtorizzat għall-użu kontra l-Botrytis cinerea;

jew

(b)

it-tolleranza stabbilita għal fuq iż-żerriegħa ma tinqabiżx abbażi ta’ test fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv.

(3)

Miżuri għaż-żrieragħ tal-Glycine max (L.) Merryl biex tiġi evitata l-preżenza tad-Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)

(a)

Ikun ġie applikat trattament taż-żerriegħa awtorizzat għall-użu kontra d-Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora);

jew

(b)

it-tolleranza stabbilita għal fuq iż-żerriegħa ma tinqabiżx abbażi ta’ test fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv.

(4)

Miżuri għaż-żrieragħ tal-Glycine max (L.) Merryl biex tiġi evitata l-preżenza tad-Diaporthe var. sojae

(a)

ikun ġie applikat it-trattament taż-żrieragħ awtorizzat għall-użu kontra d-Diaporthe var. sojae;

jew

(b)

it-tolleranza stabbilita għal fuq iż-żerriegħa ma tinqabiżx abbażi ta’ test fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv.

(5)

Miżuri għaż-żrieragħ tal-Linum usitatissimum L. biex tiġi evitata l-preżenza tal-Alternaria linicola

(a)

ikun ġie applikat it-trattament taż-żrieragħ awtorizzat għall-użu kontra l-Alternaria linicola;

jew

(b)

it-tolleranza stabbilita għal fuq iż-żerriegħa ma tinqabiżx abbażi ta’ test fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv.

(6)

Miżuri għaż-żrieragħ tal-Linum usitatissimum L. biex tiġi evitata l-preżenza tal-Boeremia exigua var. linicola

(a)

ikun ġie applikat it-trattament taż-żrieragħ awtorizzat għall-użu kontra l-Boeremia exigua var. linicola;

jew

(b)

it-tolleranza stabbilita għal fuq iż-żerriegħa ma tinqabiżx abbażi ta’ test fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv.

(7)

Miżuri għaż-żrieragħ tal-Linum usitatissimum L. biex tiġi evitata l-preżenza tal-Colletotrichum lini

(a)

ikun ġie applikat it-trattament taż-żrieragħ awtorizzat għall-użu kontra l-Colletotrichum lini;

jew

(b)

it-tolleranza stabbilita għal fuq iż-żerriegħa ma tinqabiżx abbażi ta’ test fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv.

(8)

Miżuri għaż-żrieragħ tal-Linum usitatissimum L. biex tiġi evitata l-preżenza tal-Fusarium (ġeneru anamorfiku), għajr il-Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon u Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell.

(a)

ikun ġie applikat trattament fuq iż-żrieragħ awtorizzat għall-użu kontra l-Fusarium (ġeneru anamorfiku), għajr il-Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Ġie applikat il-Gordon u Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell;

jew

(b)

it-tolleranza stabbilita għal fuq iż-żerriegħa ma tinqabiżx abbażi tat-test fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv.

PARTI H

Miżuri biex tiġi evitata l-preżenza ta’ pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq materjal tal-propagazzjoni u tat-tħawwil tal-ħxejjex, għajr iż-żrieragħ

Spezzjonijiet viżivi

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu kontrolli u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li:

(a)

il-pjanti għandhom tal-anqas jidhru, waqt spezzjoni viżiva, li jkunu prattikament ħielsa mill-pesti elenkati fit-tabella f’dan il-punt, fir-rigward tal-ġeneru jew tal-ispeċi kkonċernati.

(b)

kull pjanta li turi sinjali jew sintomi viżibbli tal-pesti elenkati fit-tabelli f’dan il-punt, fl-istadju tal-għalla li qed tikber, tkun ġiet ittrattata minnufih malli jkunu dehru, jew fejn xieraq, tkun ġiet eliminata.

(c)

fil-każ ta’ basal tal-basal ħelu u tat-tewm, il-pjanti jiġu dderivati direttament minn materjal li, fl-istadju tal-għalla li kienet qed tikber, ikun ġie vverifikat u nstab prattikament ħieles minn kull pest elenkat fit-tabelli f’dan il-punt.

Barra minn hekk, l-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li jkunu ssodisfati r-rekwiżiti, li jikkonċernaw il-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi, previsti fit-tielet kolonna tat-tabella li ġejja:

Batterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Il-pjanti jkunu tkabbru minn żrieragħ li jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fil-parti E tal-Anness V u jkunu nżammu ħielsa mill-infezzjoni permezz ta’ miżuri iġjeniċi xierqa.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)

in-nebbieta jkunu tkabbru minn żrieragħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-Parti E għaż-żrieragħ tal-ħxejjex; u

(b)

il-pjanti ż-żgħar ikunu nżammu f’kundizzjonijiet iġjeniċi xierqa sabiex tiġi evitata l-infezzjoni.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)

in-nebbieta jkunu tkabbru minn żrieragħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-Parti E għaż-żrieragħ tal-ħxejjex; u

(b)

il-pjanti ż-żgħar ikunu nżammu f’kundizzjonijiet iġjeniċi xierqa sabiex tiġi evitata l-infezzjoni.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)

in-nebbieta jkunu tkabbru minn żrieragħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-Parti E għaż-żrieragħ tal-ħxejjex; u

(b)

il-pjanti ż-żgħar ikunu nżammu f’kundizzjonijiet iġjeniċi xierqa sabiex tiġi evitata l-infezzjoni.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)

in-nebbieta jkunu tkabbru minn żrieragħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-Parti E għaż-żrieragħ tal-ħxejjex; u

(b)

il-pjanti ż-żgħar ikunu nżammu f’kundizzjonijiet iġjeniċi xierqa sabiex tiġi evitata l-infezzjoni.

Fungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Fusarium Link (ġeneru anamorfiku) għajr il-Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon u l-Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Asparagus officinalis L.

(a)

(i)

l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv fi żmien xieraq għad-detezzjoni tal-pest matul l-istaġun tat-tkabbir, ikun inqala’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Fusarium Link; jew

(ii)

l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darbtejn fi żminijiet xierqa biex jiġi identifikat il-pest matul l-istaġun tat-tkabbir u l-pjanti li jkunu wrew xi sintomi tal-Fusarium Link ikunu nqalgħu minnufih filwaqt li ma jkun deher l-ebda sintomu waqt spezzjoni finali tal-għalla li kienet qed tikber; u

(b)

l-irjus ikunu ġew spezzjonati b’mod viżiv qabel ma jkunu nġarru l-pjanti u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Fusarium Link.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

(a)

(i)

l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv fi żmien xieraq għad-detezzjoni tal-pest matul l-istaġun tat-tkabbir, ikun inqala’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk; jew

(ii)

l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darbtejn fi żminijiet xierqa għad-detezzjoni tal-pest matul l-istaġun tat-tkabbir u jkunu nqalgħu minnufih il-pjanti li kienu juru xi sintomi tal-Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk, filwaqt li ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu waqt spezzjoni finali tal-għalla li kienet qed tikber; u

(b)

l-irjus ikunu ġew spezzjonati b’mod viżiv qabel ma nġarru l-pjanti u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

(a)

il-pjanti jkunu trapjanti mrobbija f’tilari multiċellulari li jitkabbru f’medium ħieles mis-Stromatinia cepivora Berk.;

jew

(b)

(i)

l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv fi żmien xieraq għad-detezzjoni tal-pest matul l-istaġun tat-tkabbir u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tas-Stromatinia cepivora Berk.; jew

l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv fi żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest matul l-istaġun tat-tkabbir u l-pjanti li kienu juru xi sintomi tas-Stromatinia cepivora Berk. ikunu nqalgħu minnufih filwaqt li ma jkun deher l-ebda sintomu waqt spezzjoni finali addizzjonali tal-għalla li kienet qed tikber;

u

(ii)

il-pjanti jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv qabel ma nġarru u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tas-Stromatinia cepivora Berk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

(a)

(i)

l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv fi żmien xieraq għad-detezzjoni tal-pest matul l-istaġun tat-tkabbir u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tas-Stromatinia cepivora Berk.; jew

(ii)

l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv fi żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest matul l-istaġun tat-tkabbir u l-pjanti li kienu juru xi sintomi tas-Stromatinia cepivora Berk. ikunu nqalgħu minnufih filwaqt li ma jkun deher l-ebda sintomu waqt spezzjoni finali addizzjonali tal-għalla kienet qed tikber;

u

(b)

il-pjanti jew is-settijiet ikunu ġew spezzjonati b’mod viżiv qabel ma nġarru u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tas-Stromatinia cepivora Berk.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

(a)

il-pjanti omm ikunu dderivati minn materjal ittestjat għall-patoġeni; u

(b)

il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li l-istorja tal-għelejjel li jkunu tkabbru fih tkun magħrufa, u ma jkun hemm l-ebda rekord tal-okkorrenza tal-Verticillium dahliae Kleb.; u

(c)

il-pjanti jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv fi żminijiet xierqa sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni u jkunu nstabu ħielsa mis-sintomi tal-Verticillium dahliae Kleb.

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

Fil-każ tal-pjanti, għajr il-pjanti għall-produzzjoni ta’ għalla kummerċjali:

(a)

l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darba fi żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tad-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

jew

(b)

(i)

l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darba fi żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni u ma kienx hemm aktar minn 2 % tal-pjanti li wrew sintomi ta’ infestazzjoni bid-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, u

(ii)

il-pjanti li nstabu li kienu infettati b’dak il-pest ikunu nqalgħu minnufih, u

(iii)

il-pjanti mbagħad ikunu nstabu li kienu ħielsa minn dak il-pest permezz ta’ testijiet fil-laboratorju fuq kampjun rappreżentattiv;

jew

(c)

il-pjanti jkunu ġew soġġetti għal trattament kimiku jew fiżiku xieraq kontra d-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev u jkunu nstabu ħielsa minn dak il-pest wara testijiet fil-laboratorju fuq kampjun rappreżentattiv.

Fil-każ tal-pjanti għall-produzzjoni ta’ għalla kummerċjali:

(a)

l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darba fi żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tad-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

jew

(b)

(i)

l-għalla tkun ġiet spezzjonata tal-anqas darba fi żmien xieraq sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni biex jiġi identifikat il-pest;

(ii)

il-pjanti li kienu juru xi sintomi tad-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev ikunu nqalgħu minnufih, u

(iii)

il-pjanti jkunu nstabu li kienu ħielsa minn dak il-pest wara li saru testijiet fil-laboratorju fuq kampjun rappreżentattiv;

jew

(c)

il-pjanti jkunu ġew soġġetti għal trattament fiżiku jew kimiku xieraq u jkunu nstabu li huma ħielsa mid-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev wara testijiet fil-laboratorju fuq kampjun rappreżentattiv.

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Leek yellow stripe virus

Allium sativum L.

(a)

l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darba fi żmien xieraq sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni biex jiġi identifikat il-pest u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Leek yellow stripe virus;

jew

(b)

l-għalla ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darba fi żmien xieraq sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni biex jiġi identifikat il-pest, u ma kienx fiha aktar minn 10 % tal-pjanti li wrew sintomi tal-Leek yellow stripe virus, u dawk il-pjanti li kellhom il-pest inqalgħu minnufih, u fl-aħħar spezzjoni ma nstabux aktar minn 1 % tal-pjanti li kienu juru xi sintomi.

Onion yellow dwarf virus

Allium cepa L., Allium sativum L.

(a)

l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darba fi żmien xieraq sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Onion yellow dwarf virus;

jew

(b)

(i)

l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darba sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni fi żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest u ma kienx fiha aktar minn 10 % tal-pjanti li wrew sintomi tal-Onion yellow dwarf virus; u

(ii)

il-pjanti li nstabu infettati b’dak il-pest ikunu nqalgħu minnufih; u

(iii)

waqt spezzjoni finali ma nstabux aktar minn 1 % tal-pjanti li wrew xi sintomi ta’ dak il-pest.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-mard ikkawżat mill-Potato spindle tuber viroid fil-pjanti fil-post tal-produzzjoni matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tagħhom; jew

(b)

iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Potato spindle tuber viroid fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, u, f’dawn it-testijiet, ikunu nstabu ħielsa minn dak il-pest.

Tomato spotted wilt tospovirus

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

(a)

il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jkun ġie soġġett għal reġim ta’ monitoraġġ tal-vetturi tat-thrips rilevanti (Frankliniella occidentalis Pergande u Thrips tabaci Lindeman) u, kull meta ġew identifikati dawk il-vetturi, il-pjanti jkunu ngħataw trattamenti xierqa biex jiġi żgurat trażżin effettiv tal-popolazzjonijiet; u

(b)

(i)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tat-Tomato spotted wilt tospovirus fil-pjanti fis-sit tal-produzzjoni waqt il-perjodu tat-tkabbir attwali; jew

(ii)

kull pjanta fis-sit tal-produzzjoni li kienet turi s-sintomi tat-Tomato spotted wilt tospovirus matul il-perjodu tat-tkabbir attwali tkun inqalgħet u jkun ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv tal-pjanti li kienu se jinġarru, u dan ikun instab ħieles mill-pest.

Tomato yellow leaf curl virus

Solanum lycopersicum L.

(a)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-marda Tomato yellow leaf curl virus fil-pjanti;

jew

(b)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-marda tal-werqa safra mrembla tat-tadam fil-post tal-produzzjoni

PARTI I

Miżuri biex tiġi evitata l-preżenza tal-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fiż-żerriegħa tas-Solanum tuberosum L.

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li r-rekwiżiti li ġejjin jiġu ssodisfati fir-rigward tal-preżenza tal-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fiż-żerriegħa tas-Solanum tuberosum:

(a)

iż-żrieragħ ikunu joriġinaw minn żoni fejn ikun magħruf li ma jseħħx il-Potato spindle tuber viroid; jew

(b)

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-mard ikkawżat mill-Potato spindle tuber viroid fil-pjanti fil-post tal-produzzjoni matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tagħhom; jew

(c)

iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Potato spindle tuber viroid fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, u, f’dawn it-testijiet, ikunu nstabu ħielsa minn dak il-pest.

PARTI J

Miżuri biex tiġi evitata l-preżenza tal-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fi pjanti għat-tħawwil tal-Humulus lupulus L., għajr iż-żrieragħ

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li jkunu ssodisfati r-rekwiżiti li jikkonċernaw il-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi, previsti fit-tielet kolonna tat-tabella li ġejja:

Fungi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Miżuri

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

(a)

il-pjanti għat-tħawwil ikunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv, fl-aktar żmien xieraq, u jkunu nstabu ħielsa mis-sintomi tal-Verticillium dahliae; u

(b)

(i)

il-pjanti għat-tħawwil ikunu ġew prodotti f’post tal-produzzjoni magħruf li hu ħieles mill-Verticillium dahliae; jew

(ii)

il-pjanti għat-tħawwil ikunu ġew iżolati mill-għalla tal-produzzjoni tal-Humulus lupulus; u

is-sit tal-produzzjoni jkun instab ħieles mill-Verticillium dahliae tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, fi żminijiet xierqa permezz ta’ spezzjoni viżiva tal-weraq; u

l-istorja tal-għelejjel li tkabbru u tal-mard li jinġarr mill-ħamrija tal-għelieqi jkunu ġew irreġistrati u kien hemm perjodu ta’ mistrieħ mill-pjanti ospitanti ta’ mill-inqas erba’ snin bejn is-sejbiet tal-Verticillium dahliae u t-tħawwil segwenti.

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

(a)

il-pjanti għat-tħawwil ikunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv, fl-aktar żmien xieraq, u jkunu nstabu ħielsa mis-sintomi tal-Verticillium nonalfalfae; u

(b)

(i)

il-pjanti għat-tħawwil ikunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Verticillium nonalfalfae; jew

(ii)

il-pjanti għat-tħawwil ikunu ġew iżolati mill-għelejjel tal-produzzjoni tal-Humulus lupulus; u

is-sit tal-produzzjoni jkun instab ħieles mill-Verticillium nonalfalfae tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, fi żminijiet xierqa permezz ta’ spezzjoni viżiva tal-weraq; u

l-istorja tal-għelejjel li jkunu tkabbru u tal-mard li jinġarr mill-ħamrija tal-għelieqi jkunu ġew irreġistrati u kien hemm perjodu ta’ mistrieħ mill-pjanti ospitanti ta’ mill-inqas erba’ snin bejn is-sejbiet tal-Verticillium nonalfalfae u t-tħawwil segwenti.


ANNESS VI

Lista ta’ pjanti, ta’ prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħra li l-introduzzjoni tagħhom fl-Unjoni minn ċerti pajjiżi terzi hija pprojbita

 

Deskrizzjoni

Kodiċi NM

Pajjiż terz, grupp ta’ pajjiżi terzi jew żona speċifika ta’ pajjiż terz

1.

Pjanti tal-Abies Mill., taċ-Cedrus Trew, tal-Chamaecyparis Spach, tal-Juniperus L., Larix Mill., tal-Picea A. Dietr., tal-Pinus L., tal-Pseudotsuga Carr. u tat-Tsuga Carr., għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

Pajjiżi terzi għajr:

L-Albanija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet biss li ġejjin: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo-Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali tal-Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, it-Turkija u l-Ukrajna

2.

Pjanti tal-Castanea Mill. u tal-Quercus L., bil-weraq, għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Pajjiżi terzi għajr:

L-Albanija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet biss li ġejjin: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Sever