ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 315

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 62
5 ta' Diċembru 2019


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/2013 tal-11 ta’ Marzu 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fejn jidħol it-tikkettar tal-enerġija tal-unitajiet tal-wiri elettroniċi u li jħassar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1062/2010 ( 1 )

1

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/2014 tal-11 ta’ Marzu 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi u li jħassar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1061/2010 u d-Direttiva tal-Kummissjoni 96/60/KE ( 1 )

29

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/2015 tal-11 ta’ Marzu 2019 li jissuplimenta r-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tas-sorsi tad-dawl u li jħassar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 874/2012 ( 1 )

68

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/2016 tal-11 ta’ Marzu 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija ta’ apparat refriġeranti u li jħassar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1060/2010 ( 1 )

102

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/2017 tal-11 ta’ Marzu 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tal-magni tal-ħasil tal-platti domestiċi u li jħassar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1059/2010 ( 1 )

134

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/2018 tal-11 ta’ Marzu 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija ta’ apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett ( 1 )

155

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/2019 tal-1 ta’ Ottubru 2019 li jistabbilixxi r-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-apparat refriġeranti skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 643/2009 ( 1 )

187

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/2020 tal-1 ta’ Ottubru 2019 li jistabbilixxi r-rekwiżiti tal-ekodisinn għas-sorsi tad-dawl u t-tagħmir ta’ kontroll separat skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 244/2009, (KE) Nru 245/2009 u (UE) Nru 1194/2012 ( 1 )

209

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/2021 tal-1 ta’ Ottubru 2019 li jistabbilixxi rekwiżiti tal-ekodisinn għall-unitajiet tal-wiri elettroniċi skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1275/2008 u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 642/2009 ( 1 )

241

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/2022 tal-1 ta’ Ottubru 2019 li jistabbilixxi rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni tal-ħasil tal-platti domestiċi skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1275/2008 u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1016/2010 ( 1 )

267

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/2023 tal-1 ta’ Ottubru 2019 li jistabbilixxi rekwiżiti tal-ekodisinn għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1275/2008 u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1015/2010 ( 1 )

285

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/2024 tal-1 ta’ Ottubru 2019 li jistabbilixxi rekwiżiti tal-ekodisinn għall-apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

313

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

5.12.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 315/1


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2013

tal-11 ta’ Marzu 2019

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fejn jidħol it-tikkettar tal-enerġija tal-unitajiet tal-wiri elettroniċi u li jħassar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1062/2010

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Lulju 2017 li jistabbilixxi qafas għat-tikkettar tal-enerġija u li jħassar id-Direttiva 2010/30/UE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 11(5) u l-Artikolu 16 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2017/1369 jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta atti delegati fir-rigward tat-tikkettar jew tar-riklassfikazzjoni tat-tikkettar ta’ gruppi ta’ prodotti li jirrappreżentaw potenzjal sinifikanti għall-iffrankar tal-enerġija u, meta rilevanti, ta’ riżorsi oħra.

(2)

Id-dispożizzjonijiet dwar it-tikkettar tal-enerġija għat-televixins ġew stabbiliti bir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1062/2010 (2).

(3)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni COM(2016)773 final (3) (il-pjan ta’ ħidma dwar l-ekodisinn), stabbilita mill-Kummissjoni waqt l-applikazzjoni tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), tistabbilixxi l-prijoritajiet ta’ ħidma permezz tal-qafas tal-ekodisinn u tat-tikkettar tal-enerġija għall-perjodu 2016-2019. Il-pjan ta’ ħidma dwar l-ekodisinn jidentifika l-gruppi ta’ prodotti relatati mal-enerġija li għandhom jitqiesu bħala prijoritajiet għat-twettiq ta’ studji preparatorji u l-adozzjoni eventwali tal-miżura ta’ implimentazzjoni, kif ukoll ir-rieżami tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 642/2009 (5) u tar-Regolament Delegat (UE) Nru 1062/2010.

(4)

Hu stmat li l-miżuri mill-pjan ta’ ħidma dwar l-ekodisinn għandhom il-potenzjal li b’kollox jipprovdu iżjed minn 260 TWh ta’ ffrankar annwali tal-enerġija finali fl-2030, jiġifieri ekwivalenti għal tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ madwar 100 miljun tunnellata fis-sena fl-2030. L-unitajiet tal-wiri elettroniċi huma wieħed mill-gruppi ta’ prodotti elenkati fil-pjan ta’ ħidma.

(5)

It-televixins huma fost il-gruppi ta’ prodotti msemmija fl-Artikolu 11(5)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1369, li għalihom il-Kummissjoni jenħtieġ tadotta att delegat li jintroduċi t-tikketti riklassifikati minn A sa G.

(6)

Ir-Regolament Delegat (UE) Nru 1062/2010 jeżiġi li l-Kummissjoni twettaq rieżami tar-Regolament fid-dawl tal-progress teknoloġiku.

(7)

Il-Kummissjoni għamlet rieżami tar-Regolament (UE) Nru 1062/2010 kif jeżiġi l-Artikolu 7 tiegħu, u analizzat aspetti tekniċi, ambjentali u ekonomiċi tat-televixins u ta’ unitajiet tal-wiri elettroniċi oħra, inkluż il-moniters u l-unitajiet tal-wiri tas-sinjalar kif ukoll il-fehim u l-imġiba tal-utenti fil-ħajja reali fejn jidħlu elementi differenti tat-tikkettar. Ir-rieżami sar b’koperazzjoni mill-qrib mal-partijiet konċernati u mal-partijiet interessati mill-Unjoni u minn pajjiżi terzi. Ir-riżultati tar-rieżami ġew ippubblikati u ppreżentati lill-Forum tal-Konsultazzjoni stabbilit bl-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2017/1369.

(8)

Mir-rieżami joħroġ li l-istess rekwiżiti tat-televixins jenħtieġ japplikaw anki għall-moniters għax l-aspetti komuni fil-funzjonalità bejn dawn l-unitajiet tal-wiri u t-televixins qed jiżdiedu b’ritmu mgħaġġel. Minbarra dan, l-unitajiet tal-wiri tas-sinjalar diġitali ġew elenkati b’mod speċifiku fil-pjan ta’ ħidma 2016-2019 dwar l-ekodisinn li għandha l-Kummissjoni biex jitqiesu fir-rieżami tar-Regolamenti eżistenti għat-televixins. Għalhekk il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament jenħtieġ ikun jinkludi l-unitajiet tal-wiri elettroniċi, inkluż it-televixins, il-moniters u l-unitajiet tal-wiri tas-sinjalar diġitali.

(9)

Il-konsum annwali tal-enerġija tat-televixins fl-Unjoni fl-2016 kien aktar minn 3 % tal-konsum tal-elettriku tal-Unjoni Ewropea. Il-konsum projettat tal-enerġija tat-televixins, tal-moniters u tal-unitajiet tal-wiri tas-sinjalar diġitali f’xenarju ta’ status quo mistenni joqrob lejn il-100 TWh/sena fl-2030. Hu stmat li dan ir-Regolament, flimkien mar-Regolament dwar it-tikkettar tal-enerġija li jakkumpanjah, se jnaqqsu l-konsum finali annwali tal-enerġija sa 39 TWh/sena sal-2030.

(10)

Il-funzjoni li fiha medda dinamika qawwija (HDR) tista’ twassal għal użu differenti tal-enerġija, u dan jissuġġerixxi li tinħoloq indikazzjoni separata tal-effiċjenza enerġetika għal din il-funzjoni.

(11)

L-informazzjoni mogħtija fuq it-tikketta għall-unitajiet tal-wiri elettroniċi fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament jenħtieġ tinkiseb bi proċeduri tal-kejl affidabbli, preċiżi u ripetibbli, li jqisu l-aktar metodi tal-kejl avvanzati rikonoxxuti inkluż, meta disponibbli, standards armonizzati adottati mill-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni, kif elenkat fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

(12)

Filwaqt li tingħaraf iż-żieda fil-bejgħ tal-prodotti relatati mal-enerġija mill-pjattaformi ospitanti tal-bejgħ fuq l-Internet, aktar milli direttament minb fuq is-siti web tal-fornituri u tal-bejjiegħa, jenħtieġ jiġi ċċarat li l-pjattaformi tal-bejgħ fuq l-Internet jenħtieġ ikunu responsabbli li jippermettu t-turija tat-tikketta mogħtija mill-fornitur viċin il-prezz. Jenħtieġ li dawn jinfurmaw lill-bejjiegħ dwar dan l-obbligu, iżda jenħtieġ ma jkunux responsabbli għall-preċiżjoni jew għall-kontenut fuq it-tikketta u fuq l-iskeda informattiva dwar il-prodott mogħtija. Madankollu, fl-applikazzjoni tal-Artikolu 14(1)(b) tad-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) dwar il-kummerċ elettroniku, dawn il-pjattaformi ospitanti tal-bejgħ fuq l-Internet jenħtieġ jaġixxu mingħajr dewmien biex iwaqqfu jew jiddiżattivaw l-aċċess għall-informazzjoni dwar il-prodott inkwistjoni, jekk dawn ikunu konxji li hemm nuqqas ta’ konformità (eż. tikketta jew skeda informattiva dwar il-prodott neqsin, mhux kompluti, jew skorretti), pereżempju jekk ikunu infurmati mill-awtorità tas-sorveljanza tas-suq. Il-fornituri li jbigħu direttament lill-utenti finali permezz tas-sit web tagħhom stess huma koperti bl-obbligi tal-bejjiegħa dwar il-bejgħ mill-bogħod imsemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2017/1369.

(13)

Jenħtieġ li l-unitajiet tal-wiri elettroniċi murija waqt il-fieri jkollhom it-tikketta tal-enerġija, jekk l-ewwel unità tal-mudell tkun diġà tqiegħdet fis-suq jew tkun qed titqiegħed fis-suq permezz tal-fiera.

(14)

Biex titjieb l-effikaċja ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li jkunu pprojbiti l-prodotti li jibdlu awtomatikament il-prestazzjoni tagħhom fil-kundizzjonijiet tat-test biex itejbu l-parametri ddikjarati.

(15)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament ġew diskussi mill-Forum Konsultattiv u mill-esperti tal-Istati Membri skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2017/1369.

(16)

Jenħtieġ li r-Regolament Delegat (UE) Nru 1062/2010 jitħassar.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi rekwiżiti tat-tikkettar u tal-għoti ta’ informazzjoni supplimentari dwar il-prodott fuq l-unitajiet tal-wiri elettroniċi, inkluż it-televixins, il-moniters u l-unitajiet tal-wiri tas-sinjalar diġitali.

2.   Dan ir-Regolament ma għandux japplika għal dawn li ġejjin:

(a)

l-unitajiet tal-wiri elettroniċi b’erja tal-iskrin ta’ 100 ċentimetru kwadru jew inqas;

(b)

il-proġetturi;

(c)

is-sistemi komprensivi tal-vidjokonferenzi;

(d)

l-unitajiet tal-wiri mediċi;

(e)

headsets tar-realtà virtwali;

(f)

unitajiet tal-wiri integrati jew li jridu jiġu integrati fil-prodotti elenkati fil-punti 3(a) u 4 tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8);

(g)

unitajiet tal-wiri li huma komponenti jew subassemblaġġi ta’ prodotti koperti b’miżuri ta’ implimentazzjoni adottati skont id-Direttiva 2009/125/KE;

(h)

l-unitajiet tal-wiri tax-xandir;

(i)

l-unitajiet tal-wiri tas-sigurtà;

(j)

il-whiteboards interattivi diġitali;

(k)

il-frejms tar-ritratti diġitali;

(l)

l-unitajiet tal-wiri tas-sinjalar diġitali li jissodisfaw xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

(1)

iddisinjati u mibnija bħala modulu tal-viżwalizzazzjoni li jrid jiġi integrat bħala erja parzjali tal-immaġni ta’ erja akbar tal-iskrin tal-unità tal-wiri u li ma jkunux maħsuba biex jintużaw bħala apparat waħdu tal-unità tal-wiri;

(2)

distribwiti bħala ħaġa waħda fi kjużura għal użu permanenti fuq barra;

(3)

distribwiti bħala ħaġa waħda fi kjużura b’erja tal-iskrin li tkun inqas minn 30 dm2 jew iżjed minn 130 dm2;

(4)

id-densità tal-pixels tal-unità tal-wiri tkun inqas minn 230 pixel/cm2 jew aktar minn 3 025 pixel/cm2;

(5)

il-luminanza bajda massima waqt modalità ta’ operazzjoni b’medda dinamika standard (SDR) tkun 1 000 cd/m2 jew iżjed;

(6)

l-ebda interfaċċja tal-input tas-sinjal tal-vidjow u drive tal-unità tal-wiri li jippermettu l-wiri korrett ta’ sekwenza dinamika standardizzata tat-test tal-vidjow għall-finijiet ta’ kejl tal-enerġija;

(m)

unitajiet tal-wiri tal-istatus;

(n)

panelli tal-kontroll.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

unità tal-wiri elettronika” tfisser skrin tal-wiri u l-elettroniċi assoċjati li l-funzjoni primarja tagħhom tkun il-wiri ta’ informazzjoni viżwali minn sorsi bil-wajer jew mingħajru;

(2)

televixin” tfisser unità tal-wiri elettronika maħsuba primarjament biex turi u tirċievi sinjali awdjoviżivi, u li tkun tikkonsisti minn unità tal-wiri elettronika u minn tuner/riċevitur wieħed jew aktar;

(3)

tuner/riċevitur” tfisser ċirkwit elettroniku li jaqbad sinjal tax-xandir tat-televixin, bħad-diġitali terrestri jew bis-satellita, iżda mhux unikast bl-Internet, u jiffaċilita l-għażla ta’ stazzjon tat-televixin minn grupp ta’ stazzjonijiet tax-xandir;

(4)

moniter” jew “moniter tal-kompjuter” jew “unità tal-wiri tal-kompjuter” tfisser unità tal-wiri elettronika maħsuba għal persuna waħda biex taraha mill-viċin, ngħidu aħna fuq skrivanija;

(5)

frejm tar-ritratti diġitali” tfisser unità tal-wiri elettronika maħsuba biex turi esklussivament informazzjoni viżwali fissa;

(6)

proġettur” tfisser apparat ottiku għall-ipproċessar ta’ informazzjoni ta’ immaġni vidjo analoga jew diġitali, bi kwalunkwe format, li jimmodula sors ta’ dawl u jipproġetta l-immaġni li tirriżulta fuq wiċċ estern;

(7)

unità tal-wiri ta’ status” tfisser unità tal-wiri li tintuża biex turi informazzjoni sempliċi iżda li tkun qed tinbidel bħal xi stazzjon magħżul, il-ħin jew il-konsum tal-enerġija. Indikatur sempliċi tad-dawl ma jitqiesx bħala unità tal-wiri ta’ status;

(8)

panella tal-kontroll” tfisser unità tal-wiri elettronika li l-funzjoni ewlenija tagħha hi li turi immaġnijiet assoċjati mal-istatus operatorju tal-prodott; din tista’ tipprovdi interazzjoni mal-utent permezz tal-mess jew b’mezzi oħra li jikkontrollaw it-tħaddim tal-prodott. Din tista’ tiġi integrata fil-prodotti jew tiġi ddisinjata b’mod speċifiku u kkumerċjalizzata biex tintuża esklussivament mal-prodott.

(9)

sistema komprensiva tal-vidjokonferenzi” tfisser sistema apposta mfassla għall-vidjokonferenzi u l-kollaborazzjoni, integrata fi kjużura waħda, li l-ispeċifikazzjonijiet tagħha għandhom jinkludu dawn il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a)

appoġġ għall-protokoll speċifiku tal-vidjokonferenzi ITU-T H.323 jew IETF SIP kif mogħti mill-manifattur;

(b)

kamera(s), unitajiet tal-wiri u kapaċitajiet tal-ipproċessar għal vidjo bidirezzjonali f’ħin reali, inkluż reżiljenza għat-telfien tal-pakketti;

(c)

loudspeaker u kapaċitajiet tal-ipproċessar tal-awdjo għal awdjo bidirezzjonali handsfree f’ħin reali, inkluż it-tneħħija tal-eku;

(d)

funzjoni ta’ kriptaġġ;

(e)

HiNA.

(10)

HiNA” tfisser id-Disponibbiltà Għolja tan-Netwerk (HiNA) kif definita fl-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1275/2008 (9);

(11)

unità tal-wiri tax-xandir” tfisser unità tal-wiri elettronika maħsuba u kummerċjalizzata għal użu professjonali mix-xandara u d-djar tal-produzzjoni tal-vidjo biex joħolqu kontenut vidjo. L-ispeċifikazzjoni tagħha għandha tinkludi dawn il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a)

funzjoni ta’ kalibrazzjoni tal-kulur;

(b)

funzjoni ta’ analiżi tas-sinjal tal-input għall-monitoraġġ tas-sinjal tal-input u għad-detezzjoni tal-erruri, bħal moniter tal-forom tal-mewġ/vetturskopju, l-aġġustamenti tal-RGB, faċilità ta’ verifika tal-istatus tas-sinjal tal-vidjo b’riżuluzzjoni reali tal-pixels, il-modalità interlace u l-marker tal-unità tal-wiri;

(c)

Interfaċċa Diġitali Serjali (SDI) jew Video over IP (VoIP) integrati mal-prodott;

(d)

mhux għall-użu f’żoni pubbliċi.

(12)

whiteboard interattiv diġitali” tfisser unità tal-wiri elettronika li tippermetti interazzjoni diretta tal-utent mal-immaġni murija. Il-whiteboard interattiv diġitali hu maħsub primarjament għal preżentazzjonijiet, lezzjonijiet jew kollaborazzjoni mill-bogħod, inkluż għal trażmissjoni ta’ sinjali awdjo u vidjo. L-ispeċifikazzjoni tagħha għandha tinkludi l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a)

maħsuba primarjament biex tiġi installata mdendla, immuntata fuq stend mal-art, imqiegħda fuq xkaffa jew desktop jew imwaħħla ma’ struttura fiżika għall-wiri pubbliku;

(b)

tintuża bilfors ma’ softwer tal-kompjuter b’funzjonalitajiet speċifiċi għall-ġestjoni tal-kontenut u l-interazzjoni;

(c)

integrata jew iddisinjata biex tintuża speċifikament ma’ kompjuter biex jitħaddem is-softwer fil-punt (b);

(d)

erja tal-iskrin tal-unità tal-wiri akbar minn 40 dm2;

(e)

interazzjoni tal-utent bil-mess permezz ta’ suba’ jew pinna, jew b’mezzi oħra bħal id, mossa tal-id jew bil-vuċi.

(13)

unità tal-wiri tas-sigurtà” tfisser unità tal-wiri elettronika li l-ispeċifikazzjoni tagħha għandha tinkludi l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a)

funzjoni ta’ awtomonitoraġġ li kapaċi tikkomunika għallinqas waħda mill-informazzjoni li ġejja lil server remot:

l-istatus tal-enerġija;

it-temperatura interna minn sensur termiku kontra t-tagħbija eċċessiva;

is-sors tal-vidjo;

is-sors tal-awdjo u l-istatus tal-awdjo (volum/bla ħoss);

il-mudell u l-verżjoni tal-firmwer;

(b)

il-fattur tal-forma speċjalista speċifikat mill-utent li jiffaċilita l-installazzjoni tal-unità tal-wiri f’housings jew consoles professjonali.

(14)

unità tal-wiri tas-sinjalar diġitali” tfisser unità tal-wiri elettronika maħsuba primarjament għall-wiri pubbliku f’ambjenti li mhumiex ibbażati fuq desktop u li mhumiex domestiċi. L-ispeċifikazzjoni tagħha għandha tinkludi dawn il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

(a)

identifikatur uniku li jkun jista’ jindirizza lil unità tal-wiri speċifika;

(b)

funzjoni li tiddiżattiva l-aċċess mhux awtorizzat għall-konfigurazzjonijiet tal-unità tal-wiri u l-immaġni murija;

(c)

konnessjoni ta’ netwerk (li tinkludi kemm interfaċċja bil-wajers jew mingħajr wajers) għall-kontroll, il-monitoraġġ jew ir-riċeviment tal-informazzjoni li trid tintwera, u li tkun ġejja mingħand sorsi unicast jew multicast remoti iżda mhux mingħand sorsi tax-xandir;

(d)

maħsuba biex tiġi installata mdendla, immuntata jew imwaħħla ma’ struttura fiżika għall-wiri pubbliku u mhux imqiegħda fis-suq bi stend mal-art;

(e)

ma tintegrax tuner li juri s-sinjali tax-xandir.

(15)

integrata”, b’referenza għal unità tal-wiri li tkun parti minn prodott ieħor bħala komponent funzjonali, tfisser unità tal-wiri elettronika li ma tistax taħdem b’mod indipendenti mill-prodott u li tiddependi fuqu biex twettaq il-funzjonijiet tagħha, inkluż l-enerġija;

(16)

unità tal-wiri medika” tfisser unità tal-wiri elettronika koperta mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’:

(a)

id-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE (10) dwar mezzi mediċi; jew

(b)

ir-Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11) dwar apparati mediċi; jew

(c)

id-Direttiva tal-Kunsill 90/385/KEE (12) dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward il-mezzi mediċi attivi li jiddaħħlu f’xi parti tal-ġisem; jew

(d)

id-Direttiva 98/79/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13) dwar il-mezzi mediċi dijanjostiċi in vitro; jew

(e)

ir-Regolament (UE) 2017/746 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14) dwar apparati mediċi dijanjostiċi in vitro;

(17)

moniter tal-grad 1” tfisser moniter għall-evalwazzjoni tal-kwalità teknika ta’ livell għoli tal-immaġnijiet f’punti ewlenin ta’ fluss tax-xogħol waqt il-produzzjoni jew ix-xandir, bħall-ġbid ta’ immaġnijiet, il-postproduzzjoni, it-trażmissjoni u l-ħżin;

(18)

erja tal-iskrin” tfisser l-erja viżibbli tal-unità tal-wiri elettronika kkalkulata b’multiplikazzjoni tal-wisa’ tal-immaġni viżibbli massima bit-tul tal-immaġni viżibbli massima matul is-superfiċje tal-panell (kemm ċatt jew kurvat);

(19)

headset tar-realtà virtwali” tfisser apparat li jintlibes mar-ras u li jipprovdi realtà virtwali immersibbli lil min jilbsu billi jurih immaġnijiet stereoskopiċi f’kull għajn b’funzjonijiet li jittraċċaw iċ-ċaqliq tar-ras;

(20)

punt tal-bejgħ” tfisser il-post fejn jintwerew l-unitajiet tal-wiri elettroniċi, jew fejn ikunu offruti għall-bejgħ, għall-kiri, jew għall-bejgħ bin-nifs.

Artikolu 3

Obbligi tal-fornituri

1.   Il-fonituri għandhom jiżguraw li:

(a)

kull unità tal-wiri elettronika tiġi fornuta b’tikketta stampata u li jkun fiha l-informazzjoni stipulata fl-Anness III;

(b)

il-parametri tal-iskeda informattiva dwar il-prodott, kif stipulat fl-Anness V, jiddaħħlu fil-bażi tad-data tal-prodotti;

(c)

jekk jintalab b’mod speċifiku min-negozjant, l-iskeda informattiva dwar il-prodott għandha tkun disponibbli b’mod stampat;

(d)

il-kontenut tad-dokumentazzjoni teknika, kif stipulat fl-Anness VI, jiddaħħal fil-bażi tad-data tal-prodotti;

(e)

kull reklam viżiv ta’ mudell speċifiku ta’ unità tal-wiri elettronika, inkluż fuq l-Internet, għandu juri l-klassi tal-effiċjenza enerġetika u l-firxa ta’ klassijiet tal-effiċjenza enerġetika disponibbli fuq it-tikketta b’konformità mal-Anness VII u mal-Anness VIII;

(f)

kull materjal promozzjonali tekniku dwar mudell speċifiku ta’ unità tal-wiri elettronika, inkluż fuq l-Internet, li jiddeskrivi l-parametri tekniċi speċifiċi tiegħu, għandu juri l-klassi tal-effiċjenza enerġetika ta’ dak il-mudell u l-firxa ta’ klassijiet tal-effiċjenza enerġetika disponibbli fuq it-tikketta, b’konformità mal-Anness VII;

(g)

tikketta elettronika bil-format u bl-informazzjoni kif stabbilit fl-Anness III għandha ssir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta’ unità tal-wiri elettronika;

(h)

l-iskeda informattiva dwar il-prodott elettroniku, kif stipulat fl-Anness V, għandha ssir disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta’ unità tal-wiri elettronika;

(i)

minbarra l-punt (a), it-tikketta għandha tiġi stampata fuq l-imballaġġ jew titwaħħal fuqu.

2.   Il-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika għandhom ikunu msejsa fuq l-indiċi tal-effiċjenza enerġetika kkalkulat skont l-Anness II.

Artikolu 4

Obbligi għan-negozjanti

Il-bejjiegħa għandhom jiżguraw li:

(a)

kull unità tal-wiri elettronika, waqt il-bejgħ, inkluż waqt il-fieri, ikollha t-tikketta mogħtija mill-fornituri skont il-punt 1(a) tal-Artikolu 3 murija fuq quddiem tal-apparat jew imdendla miegħu jew imqiegħda b’tali mod li tkun tidher b’mod ċar u li tkun assoċjata b’mod inekwivoku mal-mudell speċifiku; diment li l-unità tal-wiri elettronika tinżamm fil-modalità Mixgħul meta tkun qed tintwera lill-konsumaturi biex tinbiegħ, it-tikketta elettronika skont il-punt 1(g) tal-Artikolu 3 murija fuq l-iskrin tista’ tinbidel b’tikketta stampata;

(b)

meta l-mudell ta’ unità tal-wiri elettronika jintwera waqt il-bejgħ mingħajr xi unità murija barra mill-imballaġġ, it-tikketta stampata fuq l-imballaġġ jew imwaħħla fuqu għandha tkun viżibbli;

(c)

fil-każ ta’ bejgħ mill-bogħod jew telebejgħ, it-tikketta u l-iskeda informattiva dwar il-prodott għandhom jingħataw skont l-Annessi VII u VIII;

(d)

kull reklam viżiv ta’ mudell speċifiku ta’ unità tal-wiri elettronika, inkluż fuq l-Internet, għandu juri l-klassi tal-effiċjenza enerġetika u l-firxa ta’ klassijiet tal-effiċjenza enerġetika disponibbli fuq it-tikketta b’konformità mal-Anness VII;

(e)

kull materjal promozzjonali tekniku dwar mudell speċifiku ta’ unità tal-wiri elettronika, inkluż il-materjal promozzjonali tekniku fuq l-Internet, li jiddeskrivi l-parametri tekniċi speċifiċi tiegħu, għandu juri l-klassi tal-effiċjenza enerġetika ta’ dak il-mudell u l-firxa ta’ klassijiet tal-effiċjenza enerġetika disponibbli fuq it-tikketta, b’konformità mal-Anness VII.

Artikolu 5

Obbligi tal-fornituri tas-servizzi fuq pjattaformi tal-hosting tal-Internet

Meta fornitur tas-servizzi tal-hosting kif imsemmi fl-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31/KE jippermetti l-bejgħ ta’ unitajiet tal-wiri elettroniċi fuq is-sit tal-Internet tiegħu, il-fornitur tas-servizzi għandu jippermetti li tintwera tikketta elettronika u skeda informattiva elettronika dwar il-prodott mogħtija min-negozjant fuq il-mekkaniżmu tal-unità tal-wiri skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness VIII u għandu jinforma lin-negozjant dwar l-obbligu li jurihom.

Artikolu 6

Metodi tal-kejl

L-informazzjoni li għandha tingħata skont l-Artikoli 3 u 4 għandha tinkiseb b’metodi tal-kejl u tal-kalkolu li jkunu affidabbli, preċiżi u riproduċibbli, u li jqisu l-aktar metodi tal-kejl u tal-kalkolu avvanzati rrikonoxxuti, kif stipulat fl-Anness IV.

Artikolu 7

Proċedura ta’ verifika għall-finijiet tas-sorveljanza tas-suq

L-Istati Membri għandhom japplikaw il-proċedura ta’ verifika stabbilita fl-Anness IX meta jkunu qed iwettqu l-kontrolli tas-sorveljanza tas-suq imsemmija fil-paragrafu 3 tal-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) 2017/1369.

Artikolu 8

Rieżami

Il-Kummissjoni għandha twettaq rieżami ta’ dan ir-Regolament fid-dawl tal-progress teknoloġiku u tippreżenta r-riżultati ta’ dan ir-rieżami inkluż, jekk xieraq, abbozz ta’ proposta għal reviżjoni, lill-Forum tal-Konsultazzjoni sa mhux aktar tard mill-25 ta' Diċembru 2022.

B’mod partikolari, ir-rieżami għandu jivvaluta dan li ġej:

(a)

jekk hux xieraq jew jekk għadux xieraq li jkollu kategorizzazzjonijiet separati tal-enerġija għall-SDR u għall-HDR;

(b)

it-tolleranzi tal-verifika stipulati fl-Anness IX;

(c)

jekk hemmx unitajiet tal-wiri elettroniċi oħra li jenħtieġ jiddaħħlu fil-kamp ta’ applikazzjoni;

(d)

l-adegwatezza tal-bilanċ ta’ strettezza bejn prodotti akbar u prodotti iżgħar;

(e)

jekk hux fattibbli li jinħolqu metodi xierqa ta’ notifika għall-konsum tal-enerġija;

(f)

il-possibbiltà li jiġu indirizzati aspetti tal-ekonomija ċirkolari.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha teżamina mill-ġdid it-tikketta biex twettaq riklassifikazzjoni meta jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) 2017/1369.

Artikolu 9

Tħassir

Ir-Regolament Delegat (UE) Nru 1062/2010 hu revokat mill-1 ta’ Marzu 2021.

Artikolu 10

Miżuri tranżitorji

Minn mill-25 ta’ Diċembru 2019 sat-28 ta’ Frar 2021, l-iskeda informattiva dwar il-prodott li jeżiġi l-punt 1(b) tal-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 1062/2010 tista’ ssir disponibbli permezz tal-bażi tad-data tal-prodotti minflok ma tingħata b’mod stampata mal-prodott. F’dak il-każ, il-fornitur għandu jiżgura li, jekk jintalab speċifikament mill-bejgħ, l-iskeda informattiva dwar il-prodott issir disponibbli b’mod stampat.

Artikolu 11

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika mill-1 ta’ Marzu 2021. Madankollu, il-punt 1(a) tal-Artikolu 3 għandu japplika mill-1 ta’ Novembru 2020.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Marzu 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 198, 28.7.2017, p. 1.

(2)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1062/2010 tat-28 ta’ Settembru 2010 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar enerġetiku għat-televixins (ĠU L 314, 30.11.2010, p. 64).

(3)  Komunikazzjoni tal-Kummissjoni. Il-pjan ta’ ħidma dwar l-ekodisinn 2016-2019 COM(2016)773 final, 30.11.2016.

(4)  Id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta’ rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija (ĠU L 285, 31.10.2009, p. 10).

(5)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 642/2009 tat-22 ta’ Lulju 2009 li jimplimenta d-Direttiva 2005/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għat-televixins (ĠU L 191, 23.7.2009, p. 42).

(6)  Ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/23/KE u 2009/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE u d-Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 316, 14.11.2012, p. 12)

(7)  Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern, (ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1).

(8)  Id-Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE), (ĠU L 197, 24.7.2012, p. 38).

(9)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1275/2008 tas-17 ta’ Diċembru 2008 li jimplimenta d-Direttiva 2005/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-konsum tal-elettriku ta’ tagħmir tal-elettriku u elettroniku tad-dar u tal-uffiċċju fil-modalitajiet standby u mitfi u fil-modalità standby ta’ netwerk (ĠU L 339, 18.12.2008, p. 45).

(10)  Id-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1993 dwar mezzi mediċi (ĠU L 169, 12.7.1993, p. 1).

(11)  Ir-Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2017 dwar apparati mediċi, li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE, ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 u r-Regolament (KE) Nru 1223/2009 u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 90/385/KEE u 93/42/KEE (ĠU L 117, 5.5.2017, p. 1).

(12)  Id-Direttiva tal-Kunsill 90/385/KEE tal-20 ta’ Ġunju 1990 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward il-mezzi mediċi attivi li jiddaħħlu f’xi parti tal-ġisem (ĠU L 189, 20.7.1990, p. 17).

(13)  Id-Direttiva 98/79/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ottubru 1998 dwar il-mezzi mediċi dijanjostiċi in vitro (ĠU L 331, 7.12.1998, p. 1).

(14)  Ir-Regolament (UE) 2017/746 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2017 dwar apparati mediċi dijanjostiċi in vitro u li jħassar id-Direttiva 98/79/KE u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/227/UE (ĠU L 117, 5.5.2017, p. 176).


ANNESS I

Definizzjonijiet għall-finijiet tal-Annessi

Għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

indiċi tal-effiċjenza enerġetika” (EEI) tfisser numru tal-indiċi għall-effiċjenza enerġetika relattiva ta’ unità tal-wiri elettronika, kif stabbilit fil-punt B tal-Anness II;

(2)

Medda Dinamika Qawwija (HDR)” tfisser metodu li jżid il-proporzjon tal-kuntrast tal-immaġni ta’ unità tal-wiri elettronika billi juża metadata ġġenerata waqt il-ħolqien tal-materjal vidjo u li ċ-ċirkwiterija tal-ġestjoni tal-unità tal-wiri tinterpreta biex tipproduċi proporzjon tal-kuntrast u tal-apparenza tal-kulur li għajnejn il-bniedem jarawh aktar realistiku minn dak miksub mill-unitajiet tal-wiri li mhumiex kompatibbli mal-HDR;

(3)

proporzjon tal-kuntrast” tfisser id-differenza bejn il-luminożità massima u l-livell iswed f’immaġni;

(4)

luminanza” tfisser il-kejl fotometriku tal-intensità luminuża għal kull unità ta’ erja tad-dawl li jkun sejjer f’direzzjoni partikolari, espress f’unitajiet ta’ kandeli għal kull metru kwadru (cd/m2). Sikwit jintuża t-terminu “luminożità” biex tiġi kwalifikata b’mod ‘suġġettiv’ il-luminanza tal-unità tal-wiri elettronika;

(5)

Kontroll Awtomatiku tal-Luminożità (ABC)” tfisser il-mekkaniżmu awtomatiku li, meta jkun attivat, jikkontrolla l-luminożità tal-unità tal-wiri elettronika bħala funzjoni tal-livell tad-dawl ambjentali li jdawwal is-superfiċje tal-unità tal-wiri;

(6)

prestabbilita”, li tirreferi għal karatteristika speċifika jew konfiguazzjoni, tfisser il-valur ta’ karatteristika speċifika kif stabbilita fil-fabbrika u disponibbli meta l-utent juża l-prodott għall-ewwel darba jew wara li jagħmel azzjoni li treġġa’ lura l-konfigurazzjonijiet tal-fabbrika, jekk il-prodott ikun jippermetti dan;

(7)

pixel (element ta’ stampa)” tfisser l-erja tal-iċken element ta’ stampa li jista’ jinfired mill-elementi ġirien tiegħu;

(8)

modalità mixgħul” jew “modalità attiv” tfisser kundizzjoni meta l-unità tal-wiri elettronika tkun imqabbda ma’ sors tal-elettriku, tkun ġiet attivata, u tkun qed taqdi waħda jew aktar mill-funzjonijiet tagħha tal-wiri;

(9)

menù obbligatorju” tfisser menù speċifiku, li jidher malli l-utent jixegħel l-unità tal-wiri għall-ewwel darba jew meta jagħmel azzjoni li treġġa’ lura l-kunfigurazzjonijiet tal-fabbrika, li joffri diversi konfigurazzjonijiet għall-unità tal-wiri, predefiniti mill-fornitur;

(10)

konfigurazzjoni normali” tfisser konfigurazzjoni tal-unità tal-wiri li l-fornitur jirrakkomanda lill-utenti finali u li tkun il-konfigurazzjoni inizjali tal-menù jew il-konfigurazzjoni tal-fabbrika li tingħata l-unità tal-wiri elettronika skont l-użu maħsub tal-prodott. Din jeħtieġ li tagħti l-aqwa kwalità lill-utent finali fl-ambjent intiż u għall-użu intiż. Il-konfigurazzjoni normali hi l-kundizzjoni li fiha jitkejlu l-valuri waqt il-modalitajiet mitfi, standby, standby man-netwerk u mixgħul;

(11)

l-aktar kundizzjoni luminuża tal-modalità mixgħul” tfisser il-kunfigurazzjoni tal-unità tal-wiri elettronika, stabbilita minn qabel mill-fornitur, li tipprovdi stampa aċċettabbli bl-akbar luminanza mkejla;

(12)

konfigurazzjoni tal-ħanut” tfisser il-konfigurazzjoni tal-unità tal-wiri elettronika għal użu speċifiku fil-kuntest biex tintwera l-unità tal-wiri elettronika, pereżempju f’kundizzjonijiet ta’ dawl qawwi (ġo ħanut) u li ma jkunux jinvolvu t-tifi awtomatiku jekk ma jinħassu l-ebda azzjoni jew preżenza tal-utent;

(13)

senser tal-preżenza fil-kamra” jew “senser tar-rikonoxximent tal-mossi” jew “senser tal-okkupanza” tfisser senser li jimmonitorja u jirreaġixxi għall-movimenti fl-ispazju ta’ madwar il-prodott li s-sinjal tiegħu jista’ jwassal għall-attivazzjoni tal-modalità mixgħul. Jekk ma jinqabad l-ebda moviment għal ammont ta’ żmien determinat minn qabel, ikun jista’ jsir qlib għall-modalità standby jew għall-modalità standby tan-netwerk;

(14)

modalità mitfi” tfisser kundizzjoni meta l-unità tal-wiri elettronika tkun imqabbda mas-sors ewlieni tal-elettriku iżda ma tkun qed tipprovdi l-ebda funzjoni: il-kundizzjonijiet li ġejjin ukoll għandhom jitqiesu bħala kundizzjonijiet ta’ modalità mitfi:

(1)

kundizzjonijiet li jipprovdu biss indikazzjoni tal-kundizzjoni tal-modalità mitfi;

(2)

kundizzjonijiet li jipprovdu biss funzjonijiet maħsubin biex jiżguraw il-kompatibbiltà elettromanjetika skont id-Direttiva 2014/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1);

(15)

modalità standby” tfisser kundizzjoni meta l-unità tal-wiri elettronika tkun imqabbda mal-mejns jew ma’ sors tal-elettriku DC, tkun tiddependi fuq l-input tal-enerġija minn dak is-sors biex taħdem kif suppost u tkun taqdi biss dawn il-funzjonijiet li ġejjin, li tista’ tibqa’ attiva għal żmien indefinit:

funzjoni ta’ riattivazzjoni, inkella funzjoni ta’ riattivazzjoni u indikazzjoni biss ta’ funzjoni ta’ riattivazzjoni attivata; u/jew

unità tal-wiri tal-informazzjoni jew tal-istatus;

(16)

funzjoni ta’ riattivazzjoni” tfisser funzjoni li bi swiċċ mill-bogħod, unità ta’ kontroll mill-bogħod, senser intern, kronometru jew, għall-unitajiet tal-wiri f’netwerk b’modalità standby man-netwerk, in-netwerk, tipprovdi qlib minn modalità standby jew modalità standby man-netwerk għal modalità oħra, għajr il-modalità mitfi, li tkun tipprovdi funzjonijiet addizzjonali;;

(17)

mekkaniżmu tal-wiri” tfisser skrin, inkluż l-iskrins tattili jew teknoloġija viżiva oħra, li jintuża biex l-utenti jaraw il-kontenut tal-Internet;

(18)

nested display” tfisser interfaċċja viżiva fejn wieħed ikollu aċċess għal immaġni jew għal sett tad-data billi jagħfas fuqhom bil-maws, jew billi jmur fuqhom bil-maws, jew billi jwessa’ l-iskrin tattili ta’ immaġni oħra jew ta’ sett ieħor tad-data;

(19)

skrin tattili” tfisser skrin li jaħdem bil-mess, bħal dak tat-tablets, tal-kompjuters tat-tip slate jew tal-ismartphones;

(20)

test alternattiv” tfisser test mogħti bħala alternattiva għal grafika li tippermetti li l-informazzjoni tiġi ppreżentata b’għamla mhux grafika meta l-apparat tal-unità tal-wiri ma jkunx jista’ juri l-grafika, jew bħala għajnuna għall-aċċessibbiltà bħala input għal applikazzjonijiet tal-produzzjoni artifiċjali tal-vuċi;

(21)

Provvista tal-Enerġija Esterna (EPS)” tfisser apparat kif definit fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/1782 (2);

(22)

EPS standardizzata” tfisser provvista tal-elettriku esterna mfassla biex tipprovdi l-enerġija lil diversi apparati u li tkun konformi ma’ standard maħruġ minn organizzazzjoni internazzjonali tal-istandardizzazzjoni;

(23)

kodiċi ta’ Rrispons Rapidu (QR)” tfisser barcode matriċi li tkun fuq it-tikketta tal-enerġija ta’ mudell tal-prodott u li tkun marbuta mal-informazzjoni dwar il-mudell fil-parti pubblika tal-bażi tad-data tal-prodotti;

(24)

netwerk” tfisser infrastruttura tal-komunikazzjoni b’topoloġija ta’ konnessjonijiet u arkitettura li tinkludi l-komponenti fiżiċi, il-prinċipji organizzattivi u l-proċeduri u l-formati tal-komunikazzjoni (il-protokolli);

(25)

interfaċċja tan-netwerk” (jew “port tan-netwerk”) tfisser interfaċċja fiżika, bil-wajers jew mingħajrhom, li tipprovdi konnessjoni tan-netwerk u li permezz tagħha l-funzjonijiet tal-unità tal-wiri elettronika jkunu jistgħu jiġu attivati mill-bogħod u tasal u tintbagħat id-data. L-interfaċċji għall-input tad-data bħala sinjali vidjo u awdjo, iżda li ma joriġinawx minn sors tan-netwerk u permezz ta’ indirizz ta’ netwerk, ma jitqisux bħala interfaċċja tan-netwerk;

(26)

disponibbiltà ta’ netwerk” tfisser il-kapaċità ta’ unità tal-wiri elettroniku li tattiva funzjonijiet wara li interfaċċja tan-netwerk tinduna li skatta kmand mill-bogħod;

(27)

unità tal-wiri mqabbda ma’ netwerk” tfisser unità tal-wiri elettronika li tista’ tiġi mqabbda ma’ netwerk permezz ta’ port wieħed jew aktar tan-netwerk;

(28)

modalità standby man-netwerk” tfisser il-kundizzjoni li fiha t-tagħmir ikun jista’ jerġa’ jħaddem funzjoni permezz ta’ kmand mill-bogħod li jingħata minn interfaċċja ta’ netwerk.


(1)  Id-Direttiva 2014/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mal-kompatibbiltà elettromanjetika (ĠU L 96, 29.3.2014, p. 79).

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/1782 tal-1 ta’ Ottubru 2019 li jistabbilixxi r-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-provvisti tal-elettriku esterni skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 278/2009 (ĠU L 272, 25.10.2019, p. 95).


ANNESS II

A.   Klassijiet tal-effiċjenza enerġetika

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-unitajiet tal-wiri elettroniċi għandha tiġi ddeterminata abbażi tal-indiċi tal-effiċjenza enerġetika (EEIlabel ) kif stipulat fit-Tabella 1. L-EEIlabel ta’ unità tal-wiri elettronika għandu jiġi ddeterminat skont il-Parti B ta’ dan l-Anness.

Tabella 1

Il-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika tal-unitajiet tal-wiri elettroniċi

Klassi tal-Effiċjenza Enerġetika

Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEIlabel )

A

EEIlabel < 0,30

B

0,30 ≤ EEIlabel < 0,40

C

0,40 ≤ EEIlabel < 0,50

D

0,50 ≤ EEIlabel < 0,60

E

0,60 ≤ EEIlabel < 0,75

F

0,75 ≤ EEIlabel < 0,90

G

0,90 ≤ EEIlabel

B.   Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEI label )

L-Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEIlabel) ta’ unità tal-wiri elettronika għandu jiġi kkalkulat bl-ekwazzjoni li ġejja:

Formula

fejn:

A tirrappreżenta l-erja tas-superfiċje viżibbli f’dm2;

Pmeasured hi l-potenza mkejla waqt il-modalità mixgħul f’Watts b’konfigurazzjoni normali u stabbilita kif indikat fit-Tabella 2;

corrl hu l-fattur ta’ korrezzjoni stabbilit kif indikat fit-Tabella 3.

Tabella 2

Kejl tal-Pmeasured

Il-livell ta’ Medda Dinamika

Pmeasured

Medda Dinamika Standard (SDR): PmeasuredSDR

Id-domanda għall-enerġija f’Watts (W) fil-modalità mixgħul, imkejla meta jintwerew sekwenzi tat-test standardizzati ta’ immaġni tiċċaqlaq b’kontenut tax-xandir dinamiku. Meta l-kwoti jkunu applikabbli skont il-parti C ta’ dan l-Anness, dawn jenħtieġ jitnaqqsu mill-Pmeasured .

Medda Dinamika Qawwija (HDR):

PmeasuredHDR

Id-domanda għall-enerġija f’Watts (W) fil-modalità mixgħul, imkejla bħal għall-PmeasuredSDR iżda bil-funzjonalità HDR attivata bil-metadata fis-sekwenza tat-test HDR standardizzata. Meta l-kwoti jkunu applikabbli skont il-parti C ta’ dan l-Anness, dawn jenħtieġ jitnaqqsu mill-Pmeasured .


Tabella 3

Il-valur corrl

Tip ta’ Unità tal-Wiri Elettronika

Il-valur corrl

Televixin

0,0

Moniter

0,0

Sinjalar diġitali

0,00062 *(lum-500)*A

fejn “lum” hi l-luminanza bajda massima, f’cd/m2, tal-aktar konfiogurazzjoni luminuża waqt il-modalità mixgħul tal-unità tal-wiri elettronika u “A” hi l-erja tal-iskrin f’dm2

C.   Kwoti u aġġustamenti għall-finijiet tal-kalkolu tal-EEIlabel

L-unitajiet tal-wiri elettroniċi b’kontroll awtomatiku tal-luminożità (ABC) għandhom jikkwalifikaw għal tnaqqis ta’ 10 % fil-Pmeasured jekk dawn ikunu jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha li ġejjin:

(a)

L-ABC ikun attivat fil-konfigurazzjoni normali tal-unità tal-wiri elettronika u jibqa’ attiv fil-bqija tal-konfigurazzjonijiet l-oħra b’medda dinamika standard li huma disponibbli għall-utent finali;

(b)

il-valur tal-Pmeasured fil-konfigurazzjoni normali, jitkejjel, bl-ABC diżattivat jew jekk l-ABC ma jistax jiġi diżattivat, f’kundizzjoni ta’ dawl ambjentali ta’ 100 lux imkejla bis-senser ABC;

(c)

jekk applikabbli, il-valur tal-Pmeasured bl-ABC diżattivat għandu jkun daqs jew akbar mill-enerġija waqt il-modalità mixgħul imkejla bl-ABC attivat f’kundizzjoni ta’ dawl ambjentali ta’ 100 lux imkejla bis-senser ABC;

(d)

b’ABC attivat, il-valur imkejjel waqt il-modalità mixgħul għandu jonqos b’20 % jew aktar meta l-kundizzjoni tad-dawl ambjentali, imkejla bis-senser tal-ABC, titnaqqas minn 100 lux għal 12 lux;

(e)

il-kontroll tal-ABC tal-luminanza tal-iskrin tal-unità tal-wiri jissodisfa l-karatteristiċi kollha li ġejjin meta l-kundizzjoni tad-dawl ambjentali mkejla bis-senser tal-ABC tibdel:

il-luminanza mkejla tal-iskrin waqt 60 lux tkun bejn 65 % u 95 % tal-luminanza tal-iskrin imkejla waqt 100 lux;

il-luminanza mkejla tal-iskrin waqt 35 lux tkun bejn 50 % u 80 % tal-luminanza tal-iskrin imkejla waqt 100 lux;

il-luminanza mkejla tal-iskrin waqt 12 lux tkun bejn 35 % u 70 % tal-luminanza tal-iskrin imkejla waqt 100 lux.


ANNESS III

It-tikketta tal-unitajiet tal-wiri elettroniċi

1.   TIKKETTA

Image 1

It-tikketta tal-unitajiet tal-wiri elettroniċi għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

I.

il-kodiċi QR;

II.

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

III.

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur;

IV.

l-iskala tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika minn A sa G;

V.

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika ddeterminata skont il-punt B tal-Anness II bl-użu tal-PmeasuredSDR ;

VI.

il-konsum tal-enerġija fil-modalità mixgħul f’kWh għal kull 1 000 h, meta jinqara l-kontenut bl-SDR, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ;

VII.

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika ddeterminata skont il-punt B tal-Anness II bl-użu tal-PmeasuredHDR ;

VIII.

il-konsum tal-enerġija fil-modalità mixgħul f’kWh għal kull 1 000 h, meta jinqara l-kontenut bl-HDR, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ;

IX.

id-daqs dijagonali tal-iskrin viżibbli f’ċentimetri u f’pulzieri u r-riżoluzzjoni orizzontali u vertikali f’pixels;

X.

in-numru ta’ dan ir-Regolament, li “2019/2013”.

2.   DISINN TAT-TIKKETTA

Image 2

Fejn:

(a)

It-tikketta għandha tkun wiesgħa mill-inqas 96 mm u għolja mill-inqas 192 mm. Jekk it-tikketta tiġi stampata b’format ikbar, il-kontenut tagħha xorta waħda għandu jibqa’ proporzjonat mal-ispeċifikazzjonijiet ta’ hawn fuq. Għall-unitajiet tal-wiri elettroniċi b’daqs dijagonali tal-erja viżibbli inqas minn 127 cm (50 pulzier), it-tikketta tista’ tiġi stampata iżgħar, iżda sa 60 % tad-daqs normali tagħha; il-kontenut tagħha xorta waħda għandu jkun proporzjonat mal-ispeċifikazzjonijiet imsemmija hawn fuq u l-kodiċi QR xorta waħda għandu jkun jista’ jinqara b’apparat li jaqra l-kodiċi QR disponibbli b’mod komuni, bħal dawk integrati fi smartphone.

(b)

L-isfond tat-tikketta għandu jkun 100 % abjad.

(c)

It-tipi tal-karattri għandhom ikunu Verdana u Calibri.

(d)

Id-dimensjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet tal-elementi li jikkostitwixxu t-tikketta għandhom ikunu kif indikat fid-disinji tat-tikketta.

(e)

Il-kuluri għandhom ikunu bis-CMYK – cyan, maġenta, isfar u iswed – bħal dan: 0,70,100,0: 0 % cyan, 70 % maġenta, 100 % isfar, 0 % iswed.

(f)

It-tikketta għandha tissodisfa r-rekwiżiti kollha li ġejjin (in-numri jirreferu għall-Grafika ta’ hawn fuq):

Image 3

il-kuluri tal-logo tal-UE għandhom ikunu kif ġej:

l-isfond: 100,80,0,0;

l-istilel: 0,0,100,0;

Image 4

il-kulur tal-logo tal-enerġija għandu jkun: 100,80,0,0;

Image 5

il-kodiċi QR għandu jkun 100 % iswed;

Image 6

l-isem tal-fornitur għandu jkun b’kulur 100 % iswed u b’tipa grassa Verdana, 9 pt;

Image 7

l-identifikatur tal-mudell għandu jkun 100 % iswed u b’tipa regolari Verdana, 9 pt;

Image 8

il-klassifikazzjoni A sa G għandha tkun kif ġej:

l-ittri tal-iskala tal-effiċjenza enerġetika għandhom ikunu 100 % bojod u b’tipa grassa Calibri, 19 pt; l-ittri għandhom ikunu ċċentrati fuq assi ta’ 4,5 mm mix-xellug tal-vleġeġ;

il-kuluri tal-vleġeġ tal-iskala A sa G għandhom ikunu kif ġej:

Klassi A: 100,0,100,0;

Klassi B: 70,0,100,0;

Klassi C: 30,0,100,0;

Klassi D: 0,0,100,0;

Klassi E: 0,30,100,0;

Klassi F: 0,70,100,0;

Klassi G: 0,100,100,0;

Image 9

id-diviżuri interni għandu jkollhom piż ta’ 0,5 pt u l-kulur għandu jkun 100 % suwed;

Image 10

l-ittra tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika għanduha tkun 100 % bajda u b’tipa grassa Calibri, 33 pt. Il-vleġġa tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika u l-vleġġa korrispondenti tal-iskala minn A sa G għandhom ikunu ppożizzjonati b’mod li t-truf tagħhom ikunu allinjati. L-ittra fil-vleġġa tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika għandha titqiegħed fiċ-ċentru tal-parti rettangolari tal-vleġġa li għandha tkun 100 % sewda;

Image 11

il-valur tal-konsum tal-enerġija f’SDR għandu jkun Verdana b’tipa grassa, 28 pt; “kWh/1 000h” għandha tkun b’tipa regolari Verdana, 16 pt. It-test għandu jkun iċċentrat u 100 % iswed;

Image 12

l-HDR u l-pittogrammi tal-iskrin għandhom ikunu 100 % suwed u kif jidher fid-disinn tat-tikketta; it-testi (numri u unitajiet) għandhom ikunu 100 % suwed, kif ġej:

fuq il-pittogramma tal-HDR, l-ittri tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika (A sa G) għandhom ikunu ċċentrati, bl-ittra tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika applikabbli tkun b’tipa grassa Verdana, 16 pt u l-bqija tal-ittri b’tipa regolari Verdana, 10 pt; taħt il-pittogramma tal-HDR, il-valur tal-konsum tal-enerġija fl-HDR għandu jkun iċċentrat, b’tipa grassa Verdana, 16 pt bil-kliem “kWh/1 000h” b’tipa regolari Verdana, 10 pt;

it-testi tal-pittogrammi tal-iskrin għandhom ikunu b’tipa regolari Verdana, 9 pt, u mqiegħda kif jidher fid-disinn tat-tikketta;

Image 13

In-numru tar-Regolament għandu jkun 100 % iswed u b’tipa regolari Verdana, 6 pt.


ANNESS IV

Il-metodi tal-kejl u l-kalkoli

Għall-finijiet ta’ konformità u verifika tal-konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, il-kejl u l-kalkoli għandhom isiru permezz ta’ standards armonizzati li n-numri ta’ referenza tagħhom ġew ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, jew billi jintużaw metodi affidabbli, preċiżi u riproduċibbli oħra li jkunu jqisu l-aktar metodi avvanzati ġeneralment rikonoxxuti. Dawn għandhom ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Anness.

Il-kejl u l-kalkoli għandhom jissodisfaw id-definizzjonijiet tekniċi, il-kundizzjonijiet, l-ekwazzjonijiet u l-parametri stabbiliti f’dan l-Anness. L-unitajiet tal-wiri elettroniċi li jistgħu joperaw kemm fil-modalità 2D kif ukoll 3D għandhom jiġu ttestjati meta joperaw fil-modalità 2D.

Unità tal-wiri elettronika li tinqasam f’żewġ unitajiet separati fiżikament jew aktar, iżda mqiegħda fis-suq f’pakkett wieħed, għandha tiġi trattata bħala unità tal-wiri elettronika waħda meta tkun qed tiġi vverifikata l-konformità mar-rekwiżiti ta’ dan l-Anness. Meta unitajiet tal-wiri elettroniċi multipli li jistgħu jitqiegħdu fis-suq b’mod separat, jiġu kkombinati f’sistema waħda, l-unitajiet tal-wiri elettroniċi individwali għandhom jiġu trattati bħala unità tal-wiri elettronika waħda.

1.   IL-KEJL TAD-DOMANDA GĦALL-ENERĠIJA FIL-MODALITÀ MIXGĦUL

Il-kejl tad-domanda għall-enerġija fil-modalità mixgħul għandu jissodisfa l-kundizzjonijiet ġenerali kollha li ġejjin:

(a)

l-unitajiet tal-wiri elettroniċi għandhom jitkejlu waqt il-konfigurazzjoni normali;

(b)

il-kejl għandu jsir f’temperatura ambjentali ta’ 23 °C +/– 5 °C;

(c)

il-kejl għandu jsir permezz ta’ loops tat-test tas-sinjal vidjo imxandar dinamiku li jirrappreżenta l-kontenut tipiku mxandar għall-unitajiet tal-wiri elettroniċi fil-medda dinamika standard (SDR). Għall-kejl tal-HDR, l-unità tal-wiri elettronika għandha twieġeb b’mod awtomatiku u sew għall-metadata tal-HDR fir-ripetizzjoni tat-test. Il-kejl għandu jkun il-konsum medju tal-enerġija tul għaxar (10) minuti konsekuttivi;

(d)

il-kejl għandu jsir wara li l-unità tal-wiri elettronika tkun ilha minimu ta’ siegħa (1) fil-modalità mitfi, jew fil-modalità standby jekk il-modalità mitfi ma tkunx disponibbli, u segwita minnufih minn minimu ta’ siegħa (1) fil-modalità mixgħul, u għandu jitlesta qabel massimu ta’ 3 sigħat fil-modalità mixgħul. Is-sinjal vidjo rilevanti għandu jintwera tul il-ħin kollu tal-modalità mixgħul. Għall-unitajiet tal-wiri elettroniċi li huma magħrufin li jistabbilizzaw fi żmien siegħa (1), dan il-ħin tista’ titnaqqas jekk ikun jista’ jintwera li l-kejl li jirriżulta jkun fi ħdan 2 % tar-riżultati li kieku jinkisbu bit-tul tal-ħin deskritt hawnhekk;

(e)

meta l-ABC ikun disponibbli, il-kejl għandu jsir b’dan mitfi. Jekk l-ABC ma jkunx jista’ jintefa, il-kejl għandu jsir f’kundizzjoni ta’ dawl ambjentali ta’ 100 lux imkejla bis-senser ABC.

2.   IL-KEJL TAL-LUMINANZA BAJDA MASSIMA

Il-kejl tal-luminanza bajda massima għandu jsir:

(a)

b’miter tal-luminanza, li jsib dak il-porzjon tal-unità tal-wiri li jkun qed juri immaġni bajda għalkollox (100 %), li jkun parti minn xejra ta’ “test sħiħ tal-iskrin” li ma tkunx taqbeż il-punt tal-livell medju tal-istampa (APL) fejn isseħħ xi limitazzjoni tal-enerġija jew xi irregolarità oħra;

(b)

mingħajr ma jiġi disturbat il-punt ta’ detezzjoni tal-miter tal-luminanza fuq l-unità tal-wiri elettronika waqt il-qlib bejn il-kundizzjonijiet normali u l-aktar kunfigurazzjoni luminuża waqt il-modalità mixgħul.


ANNESS V

L-iskeda informazzjoni dwar il-prodott

Skont il-punt 1(b) tal-Artikolu 3, il-fornitur għandu jdaħħal fil-bażi tad-data tal-prodotti, l-informazzjoni kif stabbilita fit-Tabella 4.

Il-manwal tal-prodott jew materjal ieħor għall-qari mogħti mal-prodott għandhom jindikaw b’mod ċar ir-rabta mal-mudell fil-bażi tad-data tal-prodotti bħala URL (Uniform Resource Locator) li jista’ jaqrah il-bniedem jew bħala kodiċi QR jew jagħtu n-numru tar-reġistrazzjoni tal-prodott.

Tabella 4

L-informazzjoni, l-ordni u l-format tal-iskeda informattiva dwar il-prodott

 

Informazzjoni

Valur u preċiżjoni

Unità

Noti

1.

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu

TEST

 

 

2.

Identifikatur tal-mudell tal-fornitur

TEST

 

 

3.

Klassi tal-effiċjenza enerġetika għall-Medda Dinamika Standard (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

 

jekk il-bażi tad-data tal-prodotti tiġġenera awtomatikament il-kontenut definittiv ta’ din iċ-ċellola, il-fornitur ma għandux idaħħal din id-data.

4.

Domanda għall-enerġija fil-modalità mixgħul għall-Medda Dinamika Standard (SDR)

X,X

W

Imqarrba għall-ewwel ċifra wara l-punt deċimali għall-valuri tal-enerġija inqas minn 100 W, u mqarrba għall-ewwel numru sħiħ għall-valuri tal-enerġija minn 100 W.

5.

Klassi tal-effiċjenza enerġetika (HDR)

[A/B/C/D/E/F/G] jew mhux applikabbli

 

jekk il-bażi tad-data tal-prodotti tiġġenera awtomatikament il-kontenut definittiv ta’ din iċ-ċellola, il-fornitur ma għandux idaħħal din id-data. Il-valur jiġi stabbilit bħala “n.a. (mhux applikabbli)” jekk l-HDR mhix implimentata.

6.

Domanda għall-enerġija fil-modalità mixgħul għall-Medda Dinamika Qawwija (HDR)

X,X

W

Imqarrba għall-ewwel ċifra wara l-punt deċimali għall-valuri tal-enerġija inqas minn 100 W, u mqarrba għall-ewwel numru sħiħ għall-valuri tal-enerġija minn 100 W (il-valur ikun 0 (żero) jekk “mhux applikabbli”).

7.

Domanda għall-enerġija fil-modalità mitfi

X,X

W

 

8.

Domanda għall-enerġija fil-modalità standby

X,X

W

 

9.

Domanda għall-enerġija fil-modalità standby man-netwerk

X,X

W

 

10.

Kategorija tal-unità tal-wiri elettronika

[televixin/moniter/apparat tas-sinjalar/oħra]

 

Agħżel waħda.

11.

Il-proporzjon tad-daqs

X

:

Y

inteġer

Eż. 16:9, 21:9, eċċ.

12.

Ir-riżoluzzjoni tal-iskrin (pixels)

X

x

Y

pixels

Pixels orizzontali u vertikali

13.

Id-daqs dijagonali tal-iskrin

X,X

cm

F’cm skont is-Sistema Internazzjonali tal-Unitajiet (SI) imqarreb għall-ewwel ċifra wara l-punt deċimali.

14.

Id-daqs dijagonali tal-iskrin

X

pulzieri

Fakulattiv, f’pulzieri mqarreb għaċ-ċifra mingħajr punt deċimali.

15.

Erja tal-iskrin viżibbli

X,X

cm2

Imqarreb għal punt deċimali wieħed

16.

It-teknoloġija użata tal-panell

TEST

 

Eż. LCD/LED LCD/QLED LCD/OLED/MicroLED/QDLED/SED/FED/EPD, eċċ.

17.

Il-Kontroll Awtomatiku tal-Luminożità (ABC) disponibbli

[IVA/LE]

 

Irid ikun attivat bħala prestabbilit (jekk IVA).

18.

Is-senser ta’ rikonoxximent tal-vuċi disponibbli

[IVA/LE]

 

 

19.

Senser tal-preżenza disponibbli

[IVA/LE]

 

Irid ikun attivat bħala prestabbilit (jekk IVA).

20.

Ir-rata ta’ frekwenza tal-aġġornament tal-immaġni

X

Hz

 

21.

Id-disponibbiltà garantita minima tal-aġġornamenti tas-softwer u tal-firmwer (sa):

GG MM AAAA

data

Mill-Anness II E, il-punt 1 tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/2021 (1).

22.

Id-disponibbiltà garantita minima tal-ispare parts (sa):

GG MM AAAA

data

Mill-Anness II D, il-punt 5 tar-Regolament (UE) 2019/2021.

23.

L-appoġġ garantit minimu tal-prodott (sa):

GG MM AAAA

data

 

24.

It-tip ta’ provvista tal-elettriku

Interna/Esterna/Esterna standardizzata

 

Agħżel waħda.

i

Provvista tal-elettriku esterna standardizzata (inkluża fil-kaxxa tal-prodott)

Isem standard

TEST

 

 

 

Il-vultaġġ tal-input

X

V

 

Il-vultaġġ tal-output

X

V

 

ii

Provvista tal-elettriku xierqa esterna standardizzata (jekk mhux inkluża fil-kaxxa tal-prodott)

Isem standard

TEST

 

Obbligatorja biss jekk l-EPS ma tkunx inkluża fil-kaxxa, inkella ma tkunx obbligatorja.

 

 

Il-vultaġġ tal-output meħtieġ

X,X

V

Obbligatorja biss jekk l-EPS ma tkunx inkluża fil-kaxxa, inkella ma tkunx obbligatorja.

 

 

Il-kurrent imwassal meħtieġ

X,X

A

Obbligatorja biss jekk l-EPS ma tkunx inkluża fil-kaxxa, inkella ma tkunx obbligatorja.

 

 

Il-frekwenza tal-kurrent meħtieġa

X

Hz

Obbligatorja biss jekk l-EPS ma tkunx inkluża fil-kaxxa, inkella ma tkunx obbligatorja.


(1)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/2021 tal-1 ta’ Ottubru 2019 li jistabbilixxi rekwiżiti tal-ekodisinn għall-unitajiet tal-wiri elettroniċi skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1275/2008 u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 642/2009 (Ara paġna 241 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).


ANNESS VI

Dokumentazzjoni teknika

Id-dokumentazzjoni teknika msemmija fil-punt 1(d) tal-Artikolu 3 għandha tinkludi:

(1)

data ta’ identifikazzjoni (deskrizzjoni ġenerali tal-mudell):

(a)

il-marka kummerċjali u l-identifikatur tal-mudell;

(b)

l-isem u l-indirizz tal-fornitur, l-isem kummerċjali rreġistrat;

(2)

referenzi għall-istandards armonizzati applikati, standards oħra tal-kejl u l-ispeċifikazzjonijiet użati għall-kejl tal-parametri tekniċi u l-kalkoli mwettqa;

(3)

il-prekawzjonijiet speċifiċi li jridu jittieħdu meta jiġi armat, installat u ttestjat il-mudell;

(4)

lista tal-mudelli ekwivalenti kollha, li tinkludi l-identifikaturi tal-mudell;

(5)

il-parametri tekniċi mkejla tal-mudell u l-kalkoli mwettqa bil-parametri mkejla kif elenkat fit-Tabella 5;

Tabella 5

Il-parametri tekniċi mkejla

 

 

Valur u preċiżjoni

Unità

Noti

 

Ġenerali

 

 

 

1.

Temperatura ambjentali

XX,XX

°C

 

2.

Il-vultaġġ tat-test

X

V

 

3.

Il-frekwenza

X,X

Hz

 

4.

Id-distorsjoni armonika totali (THD) tas-sistema tal-provvista tal-elettriku

X

%

 

 

Għall-modalità mixgħul

 

 

 

5.

Il-luminanza bajda massima waqt l-aktar kunfigurazzjoni luminuża

X

cd/m2

 

6.

Il-luminanza bajda massima waqt il-kunfigurazzjoni normali

X

cd/m2

 

7.

Proporzjon tal-luminanza bajda massima (ikkalkulat)

X,X

%

Il-valur fir-ringiela 6 hawn fuq diviż bil-valur fir-ringiela 5 hawn fuq immultiplikati b’100

 

Għal APD

 

 

 

8.

Id-durata tal-kundizzjoni fil-modalità mixgħul, qabel ma l-unità tal-wiri elettronika tgħaddi awtomatikament għall-modalità standby, jew għall-modalità mitfi, jew kundizzjoni oħra li ma taqbiżx ir-rekwiżiti applikabbli tal-konsum tal-enerġija għall-modalità mitfi u/jew għall-modalità standby.

mm:ss

 

 

 

Għat-televixins: il-valur imkejjel tal-ħin qabel ma t-televixin jasal awtomatikament għall-modalità standby, jew għall-modalità mitfi, jew għal kundizzjoni oħra li ma taqbiżx ir-rekwiżiti applikabbli tal-konsum tal-enerġija għall-modalità mitfi u/jew għall-modalità standby wara l-aħħar interazzjoni tal-utent;

mm:ss

 

 

 

Għat-televixins mgħammra bi preżenza ta’ senser fil-kamra: il-valur imkejjel tal-ħin qabel ma t-televixin jasal awtomatikament għall-modalità standby, jew għall-modalità mitfi, jew għal kundizzjoni oħra li ma taqbiżx ir-rekwiżiti applikabbli tal-konsum tal-enerġija għall-modalità mitfi u/jew għall-modalità standby meta ma tinħass l-ebda preżenza;

mm:ss

 

 

 

Unitajiet tal-wiri elettroniċi oħrajn għajr it-televixins u l-unitajiet tal-wiri tax-xandir: il-valur imkejjel tal-ħin qabel ma l-unità tal-wiri elettronika tasal awtomatikament għall-modalità standby, jew għall-modalità mitfi, jew għal kundizzjoni oħra li ma taqbiżx ir-rekwiżiti applikabbli tal-konsum tal-enerġija għall-modalità mitfi u/jew għall-modalità standby meta ma jinħass l-ebda input;

mm:ss

 

 

 

Għall-ABC

 

 

Jekk disponibbli u attivata b’mod prestabbilit (mill-Anness V, it-Tabella 4)

9.

Il-medja tad-domanda għall-enerġija fil-modalità mixgħul tal-unità tal-wiri elettronika b’intensità tad-dawl ambjentali, imkejla bis-senser tal-ABC tal-unità tal-wiri elettronika, ta’ 100 lux u 12-il lux.

X,X

W

 

10

Persentaġġ tat-tnaqqis fl-enerġija minħabba l-azzjoni tal-ABC bejn 100 lux u 12-il lux għall-kundizzjonijiet tad-dawl ambjentali.

X,X

%

 

11

Il-luminanza bajda massima tal-unità tal-wiri b’kull waħda minn dawn l-intensitajiet tad-dawl ambjentali li ġejjin, imkejla bis-senser ABC tal-unità tal-wiri elettronika, 100 lux, 60 lux, 35 lux, 12-il lux.

x

cd/m2

 

 

L-enerġija mkejla fil-modalità mixgħul waqt dawl ambjentali ta’ 100 lux fis-senser tal-ABC

X,X

W

 

 

L-enerġija mkejla fil-modalità mixgħul waqt dawl ambjentali ta’ 12 lux fis-senser tal-ABC

X,X

W

 

 

Il-luminanza mkejla tal-iskrin waqt dawl ambjentali ta’ 60 lux fis-senser tal-ABC

X

cd/m2

 

 

Il-luminanza mkejla tal-iskrin waqt dawl ambjentali ta’ 35 lux fis-senser tal-ABC

X

cd/m2

 

 

Il-luminanza mkejla tal-iskrin waqt dawl ambjentali ta’ 12 lux fis-senser tal-ABC

X

cd/m2

 

(6)

Rekwiżiti ta’ informazzjoni addizzjonali

(a)

it-terminal tal-input għas-sinjali tat-test tal-awdjo u tal-vidjow użati għall-ittestjar;

(b)

l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni dwar l-istrumentazzjoni, il-konfigurazzjoni u ċ-ċirkwiti użati għall-ittestjar elettriku;

(c)

kwalunkwe kundizzjoni oħra tal-ittestjar li mhix deskritta jew stabbilia fil-punt (b);

(d)

għall-modalità mixgħul:

(i)

il-karatteristiċi tas-sinjal dinamiku tal-vidjo b’kontenut tax-xandir li jirrappreżentaw il-kontenut tipiku tax-xandir televiżiv; għal sinjal dinamiku HDR tal-vidjow b’kontenut tax-xandir, l-unità tal-wiri elettronika għandha tintefa awtomatikament għall-modalità tal-HDR bil-metadata tal-HDR ta’ dak is-sinjal;

(ii)

is-sekwenza tal-passi biex tinkiseb kundizzjoni stabbli fir-rigward tal-livell tad-domanda għall-enerġija; u

(iii)

il-konfigurazzjonijiet tal-istampa użati għall-kejl tal-aktar luminanza bajda massima luminuża u x-xejra tat-test għas-sinjal tal-vidjow użata għall-kejl.

(e)

Għall-modalità standby u mitfi:

(i)

il-metodu tal-kejl użat;

(ii)

deskrizzjoni ta’ kif intgħażlet jew ġiet ipprogrammata l-modalità, inkluż kull funzjoni ta’ riattivazzjoni mtejba; u

(iii)

is-sekwenza tal-avvenimenti biex tintlaħaq il-kundizzjoni meta l-unità tal-wiri elettronika tibdel awtomatikament il-modalitajiet.

(f)

Għall-unitajiet tal-wiri elettroniċi b’interfaċċja speċifika tas-sinjali tal-kompjuter:

(i)

konferma li l-unità tal-wiri elettronika tipprijoritizza l-protokolli ta’ ġestjoni tal-enerġija tal-unità tal-wiri tal-kompjuter stabbiliti fil-punt 6.2.3 tal-Anness II tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 617/2013 (1). Jenħtieġ li kwalunkwe devjazzjoni mill-protokolli tiġi rrappurtata.

(g)

Għall-unitajiet tal-wiri elettroniċi f’netwerk:

(i)

l-għadd u t-tip ta’ interfaċċji tan-netwerk u, għajr għall-interfaċċi tan-netwerk mingħajr wajer, il-pożizzjoni tagħhom fl-unità tal-wiri elettronika;

(ii)

jekk l-unità tal-wiri elettronika tikkwalifikax bħala unità tal-wiri elettronika b’funzjonalità HiNA; jekk ma tingħata l-ebda informazzjoni, l-unità tal-wiri elettronika titqies li mhix unità tal-wiri HiNA jew unità tal-wiri b’funzjonalità HiNA; u

(iii)

informazzjoni dwar jekk l-unità tal-wiri elettronika mqabbda ma’ netwerk tipprovdix funzjonalità li tippermetti l-funzjoni ta’ ġestjoni tal-enerġija u/jew lill-utent finali li jaqleb l-unità tal-wiri elettronika għal kundizzjoni li tipprovdi l-modalità standby ta’ netwerk għall-modalità standby, jew il-modalità mitfi jew xi kundizzjoni oħra li ma taqbiżx ir-rekwiżiti applikabbli tad-domanda għall-enerġija għall-modalità mitfi u/jew għall-modalità standby, inkluż kwota tal-enerġija għall-funzjoni ta’ riattivazzjoni mtejba metan applikabbli.

(h)

Għal kull tip ta’ port tan-netwerk:

(i)

il-ħin prestabbilit (mm:ss) li meta jgħaddi, il-funzjoni ta’ ġestjoni tal-enerġija taqleb l-unità tal-wiri għal kundizzjoni li tipprovdi l-modalità standby ta’ netwerk; u

(ii)

il-kmand li jrid jintuża għar-riattivazzjoni tal-unità tal-wiri elettronika;

(7)

meta tkun inkisbet l-informazzjoni inkluża fil-fajl tad-dokumentazzjoni teknika għal mudell partikolari ta’ unità tal-wiri elettronika:

(a)

minn mudell li għandu l-istess karatteristiċi tekniċi rilevanti għall-informazzjoni teknika li trid tingħata iżda li jagħmlu manifattur differenti, jew

(b)

b’kalkolu bbażat fuq id-disinn jew estrapolazzjoni minn mudell ieħor tal-istess fornitur jew ta’ fornitur ieħor, jew it-tnejn;

id-dokumentazzjoni teknika għandha tinkludi, kif xieraq, id-dettalji ta’ dan il-kalkolu, il-valutazzjoni mwettqa mill-fornituri biex jivverifikaw il-preċiżjoni tal-kalkolu u, meta xieraq, id-dikjarazzjoni ta’ identità bejn il-mudelli ta’ fornituri differenti; u

(8)

id-dettalji ta’ kuntatt tal-persuna awtorizzata biex torbot lill-fornitur, jekk ma jkunux inklużi fl-informazzjoni teknika mqiegħda fil-bażi tad-data, għandhom isiru disponibbli, meta jintalbu, għall-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq jew għall-Kummissjoni biex iwettqu l-kompiti tagħhom skont dan ir-Regolament.


(1)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 617/2013 tas-26 ta’ Ġunju 2013 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti għall-ekodisinn għall-kompjuters u s-servers informatiċi (ĠU L 175, 27.6.2013, p. 13).


ANNESS VII

Informazzjoni li trid tingħata fir-reklami viżivi, fil-materjal promozzjonali tekniku waqt bejgħ mill-bogħod u fit-telebejgħ, għajr fil-bejgħ mill-bogħod fuq l-Internet

1.   

Fir-reklami viżivi, ħalli tkun żgurata l-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 1(e) tal-Artikolu 3 u fil-punt (d) tal-Artikolu 4, il-klassi tal-effiċjenza enerġetika u l-firxa tal-klassijiet tal-effiċjenza disponibbli fuq it-tikketta għandhom jintwerew kif stipulat fil-punt 4 ta’ dan l-Anness.

2.   

Fil-materjal promozzjonali tekniku, għall-finijiet tal-iżgurar tal-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 1(f) tal-Artikolu 3 u l-punt (e) tal-Artikolu 4, il-klassi tal-enerġija u l-firxa tal-klassijiet tal-effiċjenza disponibbli fuq it-tikketta għandhom jintwerew kif stipulat fil-punt 4 ta’ dan l-Anness.

3.   

Kull tip ta’ bejgħ mill-bogħod ibbażat fuq il-karta jrid juri l-klassi tal-enerġija u l-firxa tal-klassijiet tal-effiċjenza disponibbli fuq it-tikketta kif stipulat fil-punt 4 ta’ dan l-Anness.

4.   

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika u l-firxa tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika għandhom jintwerew, kif indikat fil-Grafika 1, bi:

(a)

vleġġa bl-ittra tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika, 100 % bajda, b’tipa grassa Calibri u b’daqs tat-tipa li jkun mill-inqas ekwivalenti għal dak tal-prezz, meta jintwera l-prezz;

(b)

il-kulur tal-vleġġa jaqbel mal-kulur tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika;

(c)

il-firxa tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika disponibbli 100 % bl-iswed; u,

(d)

id-daqs għandu jkun tali li l-vleġġa tkun tidher u tinqara b’mod ċar. L-ittra fil-vleġġa tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika għandha titqiegħed fiċ-ċentru tal-parti rettangolari tal-vleġġa, b’burdura 100 % sewda ta’ 0,5 pt madwar il-vleġġa u l-ittra tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika.

B’deroga, jekk ir-reklam viżiv, il-materjal promozzjonali tekniku jew il-bejgħ mill-bogħod ibbażat fuq il-karti jkunu stampati b’monokromu, il-vleġġa f’dak ir-reklam viżiv, il-materjal promozzjonali jew il-bejgħ mill-bogħod ibbażat fuq il-karti, tista’ tkun monokromu.

Grafika 1

Vleġġa lemin/xellug monokromu/bil-kulur, bil-firxa tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika indikata

Image 14

5.   

Il-bejgħ mill-bogħod ibbażat fuq it-telebejgħ għandu jinforma b’mod speċifiku lill-konsumaturi dwar il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott u dwar il-firxa tal-klassijiet tal-enerġija disponibbli fuq it-tikketta, u li l-konsumaturi jistgħu jaċċessaw it-tikketta u l-iskeda informattiva dwar il-prodott permezz tas-sit web tal-bażi tad-data tal-prodotti, jew billi jitolbu kopja stampata.

6.   

Għas-sitwazzjonijiet kollha msemmija fil-punti 1 sa 3 u 5, meta jitolbu, il-konsumaturi għandu jkollhom aċċess għal kopja stampata tat-tikketta u l-iskeda informattiva dwar il-prodott.


ANNESS VIII

Informazzjoni li trid tingħata fil-każ ta’ bejgħ mill-bogħod bl-Internet

1.   

It-tikketta xierqa li l-fornituri jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont il-punt 1(g) tal-Artikolu 3 għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu tal-wiri qrib il-prezz tal-prodott. Id-daqs għandu jkun tali li t-tikketta tidher u tinqara sew u għandu jkun proporzjonat għad-daqs speċifikat fil-punt 2(a) tal-Anness III. It-tikketta tista’ tintwera bl-użu ta’ nested display, u f’dan il-każ l-immaġni użata biex tiġi aċċessata t-tikketta għandha tkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fil-punt 3 ta’ dan l-Anness. Jekk jintuża nested display, it-tikketta għandha tidher hekk kif wieħed jagħfas darba bil-maws, jew hekk kif wieħed imur fuqha bil-maws, jew hekk kif wieħed iwessa’ l-iskrin tattili fuq l-immaġni.

2.   

Fil-każ ta’ nested display, l-immaġni użata għall-aċċess għat-tikketta, kif indikat fil-Grafika 2, għandha:

(a)

tkun vleġġa bl-istess kulur bħall-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott fuq it-tikketta;

(b)

tindika l-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott fuq il-vleġġa, 100 % bajda, b’tipa grassa Calibri u b’daqs tat-tipa ekwivalenti għal dak tal-prezz;

(c)

ikollha firxa tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika disponibbli 100 % bl-iswed; u,

(d)

ikollha wieħed minn dawn iż-żewġ formati li ġejjin, u d-daqs tagħha għandu jkun tali li l-vleġġa tkun tidher u tinqara b’mod ċar. L-ittra fil-vleġġa tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika għandha titqiegħed fiċ-ċentru tal-parti rettangolari tal-vleġġa, b’burdura viżibbli 100 % sewda madwar il-vleġġa u l-ittra tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika.

Grafika 2

Vleġġa lemin/xellug bil-kulur, bil-firxa tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika indikata

Image 15

3.   

Fil-każ ta’ nested display, is-sekwenza ta’ x’jidher fuq it-tikketta għandha tkun hekk:

(a)

l-immaġni msemmija fil-punt 2 ta’ dan l-Anness għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu tal-wiri qrib il-prezz tal-prodott;

(b)

l-immaġni għandha twassal għat-tikketta kif stabbilit fl-Anness III;

(c)

it-tikketta għandha tidher hekk kif wieħed jagħfas bil-maws, jew hekk kif wieħed imur fuqha bil-maws, jew hekk kif wieħed iwessa’ l-iskrin tattili fuq l-immaġni;

(d)

it-tikketta għandha tintwera billi jinfetħu tieqa oħra, tab ġdida, paġna ġdida jew skrin ieħor fuq l-istess skrin;

(e)

għal tkabbir tat-tikketta fuq l-iskrins tattili, għandhom japplikaw il-konvenzjonijiet tal-apparat għat-tkabbir tattili;

(f)

it-tikketta ma għandhiex tintwera b’għażla ta’ għeluq jew b’xi mekkaniżmu ieħor standard ta’ għeluq; u

(g)

it-test alternattiv għall-grafika, li trid tintwera jekk it-tikketta ma tintweriex, għandu jkun il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott, b’tipa daqs it-tipa tal-prezz.

4.   

L-iskeda informattiva dwar il-prodott xierqa, magħmula disponibbli mill-fornituri skont il-punt 1(h) tal-Artikolu 3 għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu tal-wiri qrib il-prezz tal-prodott. Id-daqs ta’ din l-iskeda informattiva dwar il-prodott għandu jkun tali li tkun tidher u tinqara b’mod ċar. L-iskeda informattiva dwar il-prodott tista’ tintwera bl-użu ta’ nested display jew b’referenza għall-bażi tad-data tal-prodotti, u f’dan il-każ il-link użat għall-aċċess għall-iskeda informattiva dwar il-prodott għandha tindika b’mod ċar u li jista’ jinqara l-kelmiet “Skeda informattiva dwar il-prodott”. Jekk jintuża nested display, l-iskeda informattiva dwar il-prodott għandha tidher mal-għafsa tal-maws, ċaqliqa tal-maws jew tkabbir tal-immaġni fuq l-iskrin tattili.


ANNESS IX

Proċedura ta’ verifika għall-finijiet tas-sorveljanza tas-suq

It-tolleranzi tal-verifika stabbiliti f’dan l-Anness huma marbutin biss mal-verifika tal-parametri mkejla mill-awtoritajiet tal-Istati Membri u ma għandhomx jintużaw mill-fornitur bħala tolleranza permessa biex jiġu stabbiliti l-valuri inklużi fid-dokumentazzjoni teknika. Il-valuri u l-klassijiet fuq it-tikketta jew fl-iskeda informattiva dwar il-prodott ma għandhomx ikunu aktar favorevoli għall-fornitur milli jkunu l-valuri dikjarati fid-dokumentazzjoni teknika.

Meta mudell ikun ġie ddisinjat biex ikun kapaċi jinduna li qed jiġi ttestjat (eż. billi jirrikonoxxi l-kundizzjonijiet tat-test jew iċ-ċiklu tat-test), u biex jirreaġixxi b’mod speċifiku billi jbiddel awtomatikament il-prestazzjoni tiegħu waqt it-test biex jilħaq livell aktar favorevoli għal xi wieħed mill-parametri speċifikati f’dan ir-Regolament jew inkluż fid-dokumentazzjoni teknika jew f’xi dokumentazzjoni mogħtija, il-mudell u l-mudelli ekwivalenti kollha għandhom jitqiesu li mhumiex konformni.

Għall-verifika tal-konformità ta’ mudell tal-prodott mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament, l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom japplikaw il-proċedura li ġejja:

(1)

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jivverifikaw unità waħda tal-mudell.

(2)

Il-mudell għandu jitqies konformi mar-rekwiżiti applikabbli jekk:

(a)

il-valuri mogħtija fid-dokumentazzjoni teknika skont il-punt 3 tal-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) 2017/1369 (il-valuri dikjarati) u, fejn applikabbli, il-valuri użati għall-kalkolu ta’ dawn il-valuri, ma jkunux aktar favorevoli għall-fornitur mill-valuri korrispondenti mogħtija fir-rapporti tat-test;

(b)

il-valuri ppubblikati fuq it-tikketta jew fl-iskeda informattiva dwar il-prodott ma jkunux aktar favorevoli għall-fornitur milli jkunu l-valuri dikjarati, u l-klassi tal-effiċjenza enerġetika indikata ma tkunx aktar favorevoli għall-fornitur milli tkun il-klassi determinata bil-valuri dikjarati; u

(c)

meta l-awtoritajiet tal-Istati Membri jittestjaw l-unità tal-mudell, il-valuri determinati (il-valuri tal-parametri rilevanti kif imkejla waqt l-ittestjar u l-valuri kkalkulati minn dan il-kejl) ikunu konformi mat-tolleranzi tal-verifika rispettivi mogħtija fit-Tabella 6.

(3)

Jekk ma jinkisbux ir-riżultati msemmija fil-punti 2(a) jew (b), il-mudell u l-mudelli ekwivalenti kollha għandhom jitqiesu li mhumiex konformi ma’ dan ir-Regolament.

(4)

Jekk ma jinkisibx ir-riżultat imsemmi fil-punt 2(c), l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jagħżlu tliet unitajiet oħra tal-istess mudell biex jiġu ttestjati. Inkella, it-tliet unitajiet l-oħra magħżula jistgħu jkunu ta’ xi wieħed jew aktar mill-mudelli ekwivalenti.

(5)

Il-mudell għandu jitqies konformi mar-rekwiżiti applikabbli jekk, għal dawn it-tliet unitajiet, il-medja aritmetika tal-valuri determinati tkun fi ħdan it-tolleranzi tal-verifika rispettivi mogħtija fit-Tabella 6.

(6)

Jekk ma jinkisibx ir-riżultat imsemmi fil-punt 5, il-mudell u kull mudell ekwivalenti għandhom jitqiesu li mhumiex konformi ma’ dan ir-Regolament.

(7)

Meta tittieħed id-deċiżjoni tan-nuqqas ta’ konformità tal-mudell skont il-punti 3 u 6, l-awtoritajiet tal-Istat Membru għandhom jipprovdu kull informazzjoni rilevanti lill-awtoritajiet tal-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni mingħajr dewmien.

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jużaw il-metodi tal-kejl u tal-kalkolu mogħtija fl-Anness IV.

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom japplikaw biss it-tolleranzi tal-verifika determinati fit-Tabella 6 u għandhom jużaw biss il-proċedura deskritta fil-punti 1 sa 7 għar-rekwiżiti msemmija f’dan l-Anness. Ma għandha tiġi applikata l-ebda tolleranza oħra, lanqas jekk tkun stabbilita bi standards armonizzati jew b’xi metodu ieħor tal-kejl.

Tabella 6

Tolleranzi tal-verifika

Parametru

Tolleranzi tal-verifika

Domanda għall-enerġija fil-modalità mixgħul (Pmeasured , Watts)

Il-valur determinat (*1) ma għandux jaqbeż il-valur dikjarat b’aktar minn 7 %.

Domanda għall-enerġija f’Watts fil-modalità mitfi, fil-modalità standby u fil-modalità standby ta’ netwerk, kif applikabbli.

Il-valur determinat (*1) ma għandux jaqbeż il-valur dikjarat b’aktar minn 0,10 Watt jekk il-valur dikjarat ikun 1,00 Watt jew inqas, jew b’aktar minn 10 % jekk il-valur dikjarat ikun aktar minn 1,00 Watt.

Id-daqs dijagonali tal-iskrin viżibbli f’ċentimetri (u f’pulzieri jekk dan ikun dikjarat)

Il-valur determinat (*1) ma għandux ikun anqas mill-valur dikjarat b’aktar minn 1 cm jew 0,4 pulzieri.

L-erja tal-iskrin viżibbli f’dm2

Il-valur determinat (*1) ma għandux ikun inqas mill-valur dikjarat b’aktar minn 0,1 dm2.

Ir-riżoluzzjoni tal-iskrin fl-għadd ta’ pixels fiżiċi orizzontali u vertikali;

Il-valur determinat (*1) ma għandux jiddevja mill-valur dikjarat.


(*1)  Fil-każ ta’ tliet unitajiet addizzjonali ttestjati kif preskritt fil-punt 4, il-valur determinat ifisser il-medja aritmetika tal-valuri dikjarati għal dawn it-tliet unitajiet addizzjonali.


5.12.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 315/29


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2014

tal-11 ta’ Marzu 2019

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi u li jħassar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1061/2010 u d-Direttiva tal-Kummissjoni 96/60/KE

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2017 li jistabbilixxi qafas għat-tikkettar tal-enerġija u li jħassar id-Direttiva 2010/30/UE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 11(5) u l-Artikolu 16 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2017/1369 jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta atti delegati fir-rigward tat-tikkettar jew tar-riklassifikazzjoni tat-tikkettar ta’ gruppi ta’ prodotti li jirrappreżentaw potenzjal sinifikanti għall-iffrankar tal-enerġija u, fejn rilevanti, riżorsi oħra.

(2)

Dispożizzjonijiet dwar it-tikkettar tal-enerġija tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi ġew stabbiliti bir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1061/2010 (2).

(3)

Dispożizzjonijiet dwar it-tikkettar tal-enerġija ghal magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi ġew stabbiliti bid-Direttiva tal-Kummissjoni 96/60/KE (3).

(4)

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni COM(2016)773 final (4) dwar il-pjan ta’ ħidma dwar l-ekodisinn stabbilit mill-Kummissjoni bl-applikazzjoni tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 2009/125/KE (5) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tistabbilixxi l-prijoritajiet ta’ ħidma fil-qafas tal-ekodisinn u tat-tikkettar tal-enerġija għall-perjodu 2016–2019. Il-pjan ta’ ħidma dwar l-ekodisinn jidentifika l-gruppi ta’ prodotti relatati mal-enerġija li għandhom jitqiesu bħala prijoritajiet biex isiru studji preparatorji dwar miżuri ta’ implimentazzjoni u biex eventwalment dawn jiġu adottati, kif ukoll biex isir ir-rieżami tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1015/2010 (6), tar-Regolament Delegat (UE) Nru 1061/2010 u tad-Direttiva 96/60/KE.

(5)

Huwa stmat li miżuri mill-pjan ta’ ħidma dwar l-ekodisinn għandhom potenzjal li jwasslu total li jaqbeż 260 TWh ta’ ffrankar annwali tal-enerġija finali fl-2030, ekwivalenti għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gass serra ta’ madwar 100 miljun tunnellata fis-sena fl-2030. Il-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u l-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi huma fost il-gruppi ta’ prodotti elenkati fil-pjan ta’ ħidma, bi ffrankar annwali stmat ta’ enerġija elettrika ta’ 2,5 TWh, li jwassal għal tnaqqis ta’ emissjonijiet ta’ GHG ta’ 0,8 MtCO2 ek/sena, u iffrankar stmat tal-ilma ta’ 711 miljun m3 fl-2030.

(6)

Il-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u l-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi huma wieħed mill-gruppi ta’ prodotti msemmija fl-Artikolu 11(5)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1369 li għalih il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat li jintroduċi tikketta b’riklassifikazzjoni minn A sa G.

(7)

Il-Kummissjoni wettqet rieżami tar-Regolament Delegat (UE) Nru 1061/2010 kif meħtieġ skont l-Artikolu 7 tiegħu, tad-Direttiva 96/60/KE u analizzat l-aspetti tekniċi, ambjentali u ekonomiċi kif ukoll l-imġiba tal-utenti fil-ħajja reali. Ir-rieżami twettaq b’kooperazzjoni mill-qrib mal-partijiet ikkonċernati u ma’ partijiet interessati mill-Unjoni u minn pajjiżi terzi. Ir-riżultati tar-rieżami ġew ippubblikati u ppreżentati lill-Forum Konsultattiv stabbilit bl-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2017/1369.

(8)

Ir-rieżami kkonkluda li kien jenħtieġ li jiġu introdotti rekwiżiti riveduti dwar it-tikkettar tal-enerġija għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi, u li t-tnejn jistgħu jiġu stabbiliti mill-istess Regolament dwar it-tikkettar tal-enerġija. Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għalhekk jenħtieġ li jinkludi l-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u l-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi.

(9)

Il-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ mhux domestiċi u l-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ mhux domestiċi karatteristiċi għandhom karatteristiċi u użi distinti. Dawn huma soġġetti għal regolamentazzjoni oħra, b’mod partikolari d-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7), u m’għandhomx jiġu inklużi fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Dan ir-Regolament għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi jenħtieġ li japplika għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ u għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ bl-istess karatteristiċi tekniċi, irrispettivament minn fejn ikunu qed jintużaw.

(10)

L-aspetti ambjentali tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi, li ġew identifikati bħala sinifikanti għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament huma l-konsum tal-enerġija u tal-ilma fil-fażi tal-użu, il-ġenerazzjoni tal-iskart fi tmiem il-ħajja, l-emissjonijiet fl-arja u l-ilma fil-fażi tal-produzzjoni (minħabba l-estrazzjoni u l-ipproċessar tal-materja prima) u fil-fażi tal-użu (minħabba l-konsum tal-enerġija elettrika u l-iskariku tal-ilma).

(11)

Mir-rieżami jirriżulta li l-konsum tal-elettriku u tal-ilma minn prodotti suġġetti għal dan ir-Regolament jista’ jkompli jitnaqqas bl-implimentazzjoni ta’ miżuri dwar it-tikketta tal-enerġija li jiffokaw fuq distinzjoni aħjar ta’ bejn il-prodotti biex jiżguraw inċentivi għall-fornituri li jkomplu jtejbu l-effiċjenza enerġetika u l-effiċjenza tar-riżorsi tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi, u billi jingħata aktar widen għall-aspettattivi tal-konsumaturi rigward l-użu ta’ programmi tal-ħasil jew ta’ programmi tal-ħasil u tat-tnixxif flimkien, b’mod partikolari fir-rigward tad-durata tagħhom.

(12)

It-tikkettar tal-enerġija tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi jippermetti lill-konsumaturi jagħmlu għażliet infurmati favur apparati b’effiċjenza enerġetika u tar-riżorsi ogħla. Il-fehim u r-rilevanza tal-informazzjoni mogħtija fuq it-tikketta ġew ikkonfermati permezz ta’ stħarriġ speċifiku tal-konsumaturi f’konformità mal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (UE) 2017/1369.

(13)

Il-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u l-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi li jiġu ppreżentati fil-fieri kummerċjali jenħtieġ li jkollhom it-tikketta tal-enerġija fuqhom jekk l-ewwel unità tal-mudell tkun diġà tqiegħdet fis-suq jew titqiegħed fis-suq fil-fiera kummerċjali.

(14)

Jenħtieġ li l-parametri rilevanti tal-prodotti jitkejlu b’metodi affidabbli, preċiżi u riproduċibbli. Jenħtieġ li dawk il-metodi jikkunsidraw metodi ta’ kejl l-aktar avvanzati rikonoxxuti inklużi, fejn disponibbli, standards armonizzati adottati mill-korpi ta’ standardizzazzjoni Ewropej, kif elenkati fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8).

(15)

Filwaqt li tiġi rikonoxxuta ż-żieda fil-bejgħ ta’ prodotti relatati mal-enerġija permezz ta’ web-stores u pjattaformi ta’ bejgħ fuq l-Internet, aktar milli direttament mingħand il-fornituri, jenħtieġ li jiġi ċċarat li l-fornituri ta’ servizzi ta’ hosting tal-web-stores u tal-pjattaformi ta’ bejgħ fuq l-Internet għandhom ir-responsabbiltà li juru t-tikketta pprovduta mill-fornitur qrib il-prezz. Huma għandhom jinformaw lill-fornitur dwar dan l-obbligu, iżda ma għandhomx ikunu responsabbli mill-eżattezza jew mill-kontenut tat-tikketta u mill-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott ipprovduti. Madankollu, b’applikazzjoni tal-Artikolu 14(1)(b) tad-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9) dwar il-kummerċ elettroniku, dawn il-pjattaformi ta’ hosting tal-Internet għandhom jaġixxu mingħajr dewmien biex ineħħu jew iwaqqfu l-aċċess għall-informazzjoni dwar il-prodott inkwistjoni jekk ikunu konxji tan-nuqqas ta’ konformità (eż. tikketta jew skeda tal-informazzjoni dwar il-prodott li jkunu nieqsa, mhux kompluti jew mhux korretti) pereżempju jekk ikunu ġew informati mill-awtorità tas-sorveljanza tas-suq. Fornitur li jbigħ direttament lill-utenti finali permezz tas-sit web tiegħu stess huwa kopert mill-obbligi tal-bejgħ mill-bogħod tan-negozjanti msemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2017/1369.

(16)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament ġew diskussi mill-Forum Konsultattiv u mal-esperti tal-Istati Membri skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2017/1369.

(17)

Ir-Regolament Delegat (UE) Nru 1061/2010 u d-Direttiva 96/60/KE jenħtieġ li jitħassru,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-rekwiżiti għat-tikkettar ta’, u għall-forniment tal-informazzjoni supplimentari dwar il-prodott għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi li jitħaddmu bl-elettriku mill-mejns u għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi li jitħaddmu bl-elettriku mill-mejns, inklużi dawk li jistgħu jitħaddmu bil-batteriji wkoll, u inklużi l-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi inkorporati u l-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi inkorporati.

2.   Dan ir-Regolament ma għandux japplika għal

(a)

magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ u magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ li huma fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2006/42/KE;

(b)

magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi li jitħaddmu bil-batteriji u magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi li jitħaddmu bil-batteriji u li jistgħu jiġu konnessi mal-mejns permezz ta’ konverter AC/DC li jinxtara separatament;

(c)

magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi b’kapaċità nominali ta’ inqas minn 2 kg u magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi b’kapaċità ta’ ħasil nominali ta’ 2 kg jew inqas.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“mejns” jew “mejns tal-elettriku” tfisser il-provvista tal-elettriku mill-grilja ta’ 230 (± 10 %) volts ta’ kurrent alternat b’50 Hz;

(2)

“magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ awtomatika” tfisser magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ fejn it-tagħbija tiġi trattata kompletament mill-magna tal-ħasil mingħajr il-bżonn ta’ xi intervent mill-utent matul il-programm;

(3)

“magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika” tfisser magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ awtomatika li tnaddaf u tlaħlaħ ħwejjeġ domestiċi bl-użu ta’ ilma u mezzi kimiċi, mekkaniċi u termali, li jkollha wkoll funzjoni ta’ tagħsir bid-dawran u li tkun iddikjarata mill-manifattur fid-Dikjarazzjoni ta’ Konformità bħala konformi mad-Direttiva 2014/35/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10) jew mad-Direttiva 2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11);

(4)

“magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika” tfisser magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika li, minbarra l-funzjonijiet ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ awtomatika, fl-istess tanbur (drum) tinkludi mezz ta’ tnixxif tat-tessuti permezz tat-tisħin u t-tidwir, u li tkun iddikjarata mill-manifattur fid-Dikjarazzjoni ta’ Konformità bħala konformi mad-Direttiva 2014/35/UE jew mad-Direttiva 2014/53/UE;

(5)

“magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika inkorporata” tfisser magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika ddisinjata, ittestjata u kkummerċjalizzata esklussivament:

(a)

biex tiġi installata f’kabinett jew imdawwra (minn fuq, taħt u l-ġnub) b’pannelli;

(b)

biex titwaħħal sod mal-ġnub, fuq jew taħt ta’ kabinett jew ma’ pannelli; u

(c)

biex tkun mgħammra b’wiċċ integrali b’finitura tal-fabbrika jew b’pannell frontali magħmul għall-esiġenzi tal-individwu;

(6)

“magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika inkorporata” tfisser magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika ddisinjata, ittestjata u kkummerċjalizzata esklussivament:

(a)

biex tiġi installata f’kabinett jew imdawwra (minn fuq, taħt u l-ġnub) b’pannelli;

(b)

biex titwaħħal sod mal-ġnub, fuq jew taħt ta’ kabinett jew ma’ pannelli; u

(c)

biex tkun mgħammra b’wiċċ integrali b’finitura tal-fabbrika jew b’pannell frontali magħmul għall-esiġenzi tal-individwu;

(7)

“magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika b’diversi tnabar” tfisser magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika mgħammra b’aktar minn tanbur wieħed, kemm jekk f’unitajiet separati kif ukoll jekk fl-istess għeluq;

(8)

“magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika b’diversi tnabar” tfisser magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika mgħammra b’aktar minn tanbur wieħed, kemm jekk f’unitajiet separati kif ukoll jekk fl-istess għeluq;

(9)

“punt tal-bejgħ” tfisser post fejn magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi jew magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi, jew it-tnejn, jintwerew jew jiġu offruti għall-bejgħ, għall-kiri jew għax-xiri bin-nifs.

Għall-finijiet tal-annessi, fl-Anness I qed jingħataw iktar definizzjonijiet.

Artikolu 3

Obbligi tal-fornituri

1.   Il-fornituri għandhom jiżguraw li:

(a)

kull magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika u kull magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika tkun fornuta b’tikketta stampata fil-format kif stabbilit fl-Anness III u, għal magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika b’diversi tnabar jew għal magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika b’diversi tnabar, skont l-Anness X;

(b)

il-parametri tal-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott, kif stipulat fl-Anness V, jiddaħħlu fil-bażi tad-data tal-prodotti;

(c)

jekk rikjest b’mod speċifiku min-negozjant ta’ magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u ta’ magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi, l-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott għandha tkun disponibbli fil-forma stampata;

(d)

il-kontenut tal-dokumentazzjoni teknika, stabbilit fl-Anness VI, jiddaħħal fil-bażi tad-data tal-prodott;

(e)

kwalunkwe reklamar viżiv għal mudell speċifiku ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika jkollu l-klassi tal-effiċjenza enerġetika u l-firxa tal-klassijiet ta’ effiċjenza enerġetika disponibbli fuq it-tikketta, skont l-Anness VII u l-Anness VIII;

(f)

kwalunkwe materjal promozzjonali tekniku li jikkonċerna mudell speċifiku ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika, inkluż fuq l-Internet, li jiddeskrivi l-parametri tekniċi speċifiċi tiegħu jkun jinkludi l-klassi tal-effiċjenza enerġetika u l-firxa tal-klassijiet ta’ effiċjenza enerġetika disponibbli fuq it-tiketta, f’konformità mal-Anness VII;

(g)

tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni kif stabbilit fl-Anness III tkun disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika;

(h)

skeda elettronika tal-informazzjoni dwar il-prodott kif stabbilit fl-Anness V għandha tkun disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika.

2.   Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika u l-klassi tal-emissjonijiet tal-istorbju akustiku fl-arja huma ddefiniti fl-Anness II u għandhom jiġu kkalkulati skont l-Anness IV.

Artikolu 4

Obbligi tan-negozjanti

Il-bejjiegħa għandhom jiżguraw li:

(a)

kull magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika u kull magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika, fil-punt tal-bejgħ, inkluż fil-fieri kummerċjali, ikollha t-tikketta pprovduta mill-fornituri f’konformità mal-punt 1(a) tal-Artikolu 3, fejn it-tikketta għall-apparat inkorporat tintwera b’tali mod li tkun viżibbli b’mod ċar u t-tikketta għall-apparat l-ieħor kollu b’tali mod li tkun viżibbli b’mod ċar fuq in-naħa ta’ barra, fuq il-faċċata jew in-naħa ta’ fuq, tal-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika;

(b)

fil-każ ta’ bejgħ mill-bogħod u ta’ bejgħ bl-Internet, it-tikketta u l-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott jingħataw skont l-Annessi VII u VIII;

(c)

kwalunkwe reklamar viżiv għal mudell speċifiku ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika jkollu l-klassi tal-effiċjenza enerġetika ta’ dak il-mudell u l-firxa tal-klassijiet ta’ effiċjenza enerġetika disponibbli fuq it-tikketta, f’konformità mal-Anness VII;

(d)

kwalunkwe materjal promozzjonali tekniku li jikkonċerna mudell speċifiku ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika, inkluż fuq l-Internet, li jiddeskrivi l-parametri tekniċi speċifiċi tiegħu jkun jinkludi l-klassi tal-effiċjenza enerġetika u l-firxa tal-klassijiet ta’ effiċjenza enerġetika disponibbli fuq it-tiketta, f’konformità mal-Anness VII.

Artikolu 5

Obbligi tal-pjattaformi ta’ hosting tal-Internet

Meta fornitur ta’ servizzi ta’ hosting kif imsemmi fl-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31/KE jippermetti l-bejgħ dirett ta’ magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u ta’ magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi fuq is-sit web tiegħu tal-Internet, il-fornitur ta’ servizzi għandu jippermetti l-wiri tat-tikketta elettronika u tal-iskeda elettronika tal-prodott mogħtija min-negozjant fuq il-mekkaniżmu ta’ displej skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness VIII u għandu jinforma lin-negozjatur bl-obbligu li jurihom.

Artikolu 6

Metodi tal-kejl

L-informazzjoni li għandha tingħata skont l-Artikoli 3 u 4 għandha tinkiseb permezz ta’ metodi tal-kejl u tal-kalkolu li jkunu affidabbli, preċiżi u riproduċibbli, li jqisu l-metodi tal-kejl u tal-kalkolu l-aktar avvanzati rrikonoxxuti, stabbiliti fl-Anness IV.

Artikolu 7

Proċedura ta’ verifika għall-finijiet tas-sorveljanza tas-suq

L-Istati Membri għandhom japplikaw il-proċedura stabbilita fl-Anness IX ta’ dan ir-Regolament meta jwettqu l-kontrolli ta’ sorveljanza tas-suq imsemmija fil-paragrafu 3 tal-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) 2017/1369.

Artikolu 8

Rieżami

Il-Kummissjoni għandha tagħmel rieżami ta’ dan ir-Regolament fid-dawl tal-progress teknoloġiku u għandha tippreżenta r-riżultati ta’ dan ir-rieżami, inkluż, jekk xieraq, abbozz ta’ proposta għal reviżjoni, lill-Forum Konsultattiv sa mhux aktar tard mill-25 ta' Diċembru 2025.

B’mod partikolari, dan ir-rieżami għandu jivvaluta dan li ġej:

(a)

il-potenzjal għal titjib fir-rigward tal-konsum tal-enerġija u tal-prestazzjoni funzjonali u ambjentali tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi;

(b)

l-adegwatezza li jinżammu żewġ skali għall-prestazzjoni enerġetika tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi;

(c)

l-effikaċja tal-miżuri eżistenti biex jiksbu bidliet fl-imġiba tal-utent aħħari fix-xiri ta’ apparati b’effiċjenza enerġetika u tar-riżorsi ogħla u ta’ programmi b’effiċjenza enerġetika u tar-riżorsi ogħla;

(d)

il-possibbiltà li jiġu indirizzati l-objettivi tal-ekonomija ċirkolari.

Artikolu 9

Tħassir

Ir-Regolament (UE) Nru 1061/2010 jitħassar b’effett mill-1 ta’ Marzu 2021.

Id-Direttiva 96/60/KE titħassar b’effett mill-1 ta’ Marzu 2021.

Artikolu 10

Miżuri tranżizzjonali

Minn mill-25 ta' Diċembru 2019 sat-28 ta’ Frar 2021, l-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott meħtieġa skont il-punt (b) tal-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 1061/2010 tista’ tiġi magħmula disponibbli fuq il-bażi tad-data tal-prodotti stabbilita bl-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 2017/1369 minflok ma tiġi pprovduta fil-forma stampata. F’dan il-każ il-fornitur għandu jiżgura li jekk jiġi speċifikament rikjest min-negozjant, l-iskeda tal-prodott tkun disponibbli fil-forma stampata.

Minn mill-25 ta' Diċembru 2019 sat-28 ta’ Frar 2021, l-iskeda meħtieġa skont il-paragrafu (3) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 96/60/KE tista’ tiġi magħmula disponibbli fuq il-bażi tad-data tal-prodotti stabbilita bl-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 2017/1369 minflok ma tiġi pprovduta fil-forma stampata. F’dan il-każ il-fornitur għandu jiżgura li jekk jiġi speċifikament rikjest min-negozjant, l-iskeda tkun disponibbli fil-forma stampata.

Artikolu 11

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu jibda japplika mill-1 ta’ Marzu 2021. Madankollu, l-Artikolu 10 għandu jibda japplika mill-25 ta' Diċembru 2019 u l-punti 1(a) u 1(b) tal-Artikolu 3 għandhom jibdew japplikaw mill-1 ta’ Novembru 2020.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Marzu 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 198, 28.7.2017, p. 1.

(2)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1061/2010 tat-28 ta’ Settembru 2010 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi (ĠU L 314, 30.11.2010, p. 47).

(3)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 96/60/KE tad-19 ta’ Settembru 1996 li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 92/75/KEE rigward it-tikketti li jindikaw il-konsum tal-enerġija ta’ magni tad-dar għall-ħasil u għat-tnixxif tal-ħwejjeġ f’daqqa (ĠU L 266, 18.10.1996, p. 1).

(4)  Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni “Pjan ta’ Ħidma dwar l-Ekodisinn 2016-2019” (COM (2016)773 final, 30.11.2016).

(5)  Id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta’ rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija (ĠU L 285, 31.10.2009, p. 10).

(6)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1015/2010 tal-10 ta’ Novembru 2010 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi (ĠU L 293, 11.11.2010, p. 21).

(7)  Id-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar il-makkinarju (ĠU L 157, 9.6.2006, p. 24).

(8)  Ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/23/KE u 2009/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE u d-Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 316, 14.11.2012, p. 12).

(9)  Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1).

(10)  Id-Direttiva 2014/35/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq ta’ tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi ħdan ċerti limiti tal-voltaġġ (ĠU L 96, 29.3.2014, p. 357).

(11)  Id-Direttiva 2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 dwar l-armonizzazzoni tal-liġijiet tal-Istati Membri marbuta mat-tqegħid fis-suq ta’ tagħmir tar-radju u li tħassar id-Direttiva 1999/5/KE (ĠU L 153, 22.5.2014, p. 62).


ANNESS I

Definizzjonijiet applikabbli għall-annessi

Għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika” (EEI) tfisser il-proporzjon tal-konsum tal-enerġija ponderat mal-konsum tal-enerġija standard taċ-ċiklu;

(2)

“programm” tfisser serje ta’ operazzjonijiet li huma definiti minn qabel u li huma ddikjarati mill-fornitur bħala xierqa għall-ħasil, għat-tnixxif jew għall-ħasil u t-tnixxif kontinwu ta’ ċerti tipi ta’ tessuti;

(3)

“ċiklu tal-ħasil” tfisser proċess sħiħ tal-ħasil kif definit mill-programm magħżul, magħmul minn serje ta’ operazzjonijiet differenti li jinkludu l-ħasil, it-tlaħliħ u t-tidwir;

(4)

“ċiklu tat-tnixxif” tfisser il-proċess sħiħ tat-tnixxif kif definit mill-programm meħtieġ, magħmul minn serje ta’ operazzjonijiet differenti li jinkludu t-tisħin u t-tidwir;

(5)

“ċiklu sħiħ” tfisser proċess tal-ħasil u tat-tnixxif, li huwa magħmul minn ċiklu tal-ħasil u ċiklu tat-tnixxif;

(6)

“ċiklu kontinwu” tfisser ċiklu sħiħ mingħajr interruzzjoni tal-proċess u mingħajr il-bżonn ta’ xi intervent mill-utent fi kwalunkwe waqt matul il-programm;

(7)

“kodiċi ta’ rispons rapidu” (Kodiċi QR — Quick Response) tfisser barcode matriċi li tkun fuq it-tikketta tal-enerġija ta’ mudell tal-prodott li tkun relatata mal-informazzjoni dwar il-mudell fil-parti pubblika tal-bażi tad-data tal-prodotti;

(8)

“kapaċità nominali” tfisser il-piż massimu f’kilogrammi ddikjarat mill-fornitur f’intervalli ta’ 0,5 kg ta’ tessuti niexfa ta’ tip partikolari, li jista’ jiġi ttrattat f’ċiklu tal-ħasil wieħed ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika, jew f’ċiklu sħiħ wieħed ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika bil-programm magħżul, rispettivament, meta mgħobbija skont l-istruzzjonijiet tal-fornitur;

(9)

“kapaċità tal-ħasil nominali” tfisser il-piż massimu f’kilogrammi ddikjarat mill-fornitur f’intervalli ta’ 0,5 kg ta’ tessuti niexfa ta’ tip partikolari, li jista’ jiġi ttrattat f’ċiklu tal-ħasil wieħed ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika, jew f’ċiklu tal-ħasil wieħed ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika bil-programm magħżul, rispettivament, meta mgħobbija skont l-istruzzjonijiet tal-fornitur;

(10)

“kapaċità tat-tnixxif nominali” tfisser il-piż massimu f’kilogrammi ddikjarat mill-fornitur f’intervalli ta’ 0,5 kg ta’ tessuti niexfa ta’ tip partikolari, li jista’ jiġi ttrattat f’ċiklu tat-tnixxif wieħed ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ bil-programm magħżul, meta mgħobbija skont l-istruzzjonijiet tal-fornitur;

(11)

“eco 40-60” tfisser l-isem tal-programm iddikjarat mill-fornitur bħala li kapaċi jnaddaf ħwejjeġ tal-qoton b’ammont normali ta’ ħmieġ li jkunu ddikjarati li jistgħu jinħaslu f’temperatura ta’ 40 °C jew 60 °C, flimkien u fl-istess ċiklu, u li għalih tirrelata l-informazzjoni fuq it-tikketta tal-enerġija u fl-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott;

(12)

“effikaċja tat-tlaħliħ” tfisser il-konċentrazzjoni tal-kontenut residwu ta’ sulfonat tal-alkilbenżin lineari (LAS) fit-tessuti ttrattati wara ċ-ċiklu tal-ħasil ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika (IR) jew iċ-ċiklu sħiħ ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika (JR), espressa fi grammi/kilogramm ta’ tessuti niexfa;

(13)

“konsum tal-enerġija ponderat (EW)” tfisser il-medja ponderata tal-konsum tal-enerġija taċ-ċiklu tal-ħasil ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika għall-programm “eco 40-60” bil-kapaċità tal-ħasil nominali, u b’nofs u bi kwart tal-kapaċità tal-ħasil nominali, espress f’kilowatt-siegħa/ċiklu;

(14)

“konsum tal-enerġija ponderat (EWD)” tfisser il-medja ponderata tal-konsum tal-enerġija tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika għaċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif bil-kapaċità nominali u b’nofs il-kapaċità nominali, espress f’kilowatt-siegħa/ċiklu;

(15)

“konsum tal-enerġija standard taċ-ċiklu standard” (SCE) tfisser il-konsum tal-enerġija meħud bħala referenza, bħala funzjoni tal-kapaċità nominali ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika, espress f’kilowatt-siegħa/ċiklu;

(16)

“konsum tal-ilma ponderat (WW)” tfisser il-medja ponderata tal-konsum tal-ilma ta’ ċiklu tal-ħasil ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika għall-programm “eco 40-60” bil-kapaċità tal-ħasil nominali, u b’nofs u bi kwart tal-kapaċità tal-ħasil nominali, espress f’litri/ċiklu;

(17)

“konsum tal-ilma ponderat (WWD)” tfisser il-medja ponderata tal-konsum tal-ilma ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika għaċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif bil-kapaċità nominali u b’nofs il-kapaċità nominali, espress f’litri/ċiklu;

(18)

“kontenut ta’ ndewwa residwali” tfisser, għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u għaċ-ċiklu tal-ħasil tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi, l-ammont ta’ ndewwa li jkun hemm fit-tagħbija fi tmiem iċ-ċiklu tal-ħasil;

(19)

“kontenut ta’ ndewwa finali” tfisser, għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi, l-ammont ta’ ndewwa li jkun hemm fit-tagħbija fi tmiem iċ-ċiklu tat-tnixxif;

(20)

“niexef għall-armarju” tfisser l-istatus ta’ tessuti ttrattati mnixxfa f’ċiklu tat-tnixxif sakemm il-kontenut ta’ ndewwa finali jkun 0 %;

(21)

“durata tal-programm” (tW) tfisser it-tul ta’ żmien minn xħin jibda l-programm magħżul, bl-esklużjoni ta’ kwalunkwe dewmien ipprogrammat mill-utent, sa xħin jiġi indikat tmiem il-programm u l-utent ikollu aċċess għat-tagħbija.

(22)

“durata taċ-ċiklu” (tWD) tfisser, għaċ-ċiklu sħiħ ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika, it-tul ta’ żmien minn xħin jibda l-programm magħżul għaċ-ċiklu tal-ħasil, bl-esklużjoni ta’ kwalunkwe dewmien ipprogrammat mill-utent, sa xħin jiġi indikat tmiem iċ-ċiklu tat-tnixxif u l-utent ikollu aċċess għat-tagħbija;

(23)

“modalità mitfi” tfisser kundizzjoni li fiha l-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew il-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika tkun imqabbda mal-mejns u ma tkun qed tipprovdi l-ebda funzjoni; il-kundizzjonijiet li ġejjin ukoll għandhom jitqiesu bħala kundizzjonijiet ta’ modalità Mitfi:

(a)

kundizzjoni li tipprovdi biss indikazzjoni ta’ modalità Mitfi;

(b)

kundizzjoni li tipprovdi biss funzjonijiet maħsubin biex jiżguraw il-kompatibbiltà elettromanjetika skont id-Direttiva 2014/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1);

(24)

“modalità Standby” tfisser kundizzjoni li fiha l-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew il-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika tkun imqabbda mal-mejns tal-elettriku, u tkun tipprovdi biss il-funzjonijiet li ġejjin, li jistgħu jdumu għaddejjin għal żmien indefinit:

(a)

funzjoni ta’ riattivazzjoni, inkella funzjoni ta’ riattivazzjoni u sempliċement indikazzjoni li din il-funzjoni ġiet attivata, u/jew

(b)

funzjoni ta’ riattivazzjoni permezz ta’ konnessjoni ma’ netwerk; u/jew

(c)

displej ta’ informazzjoni jew tal-istatus, u/jew

(d)

funzjoni ta’ detezzjoni għal miżuri ta’ emerġenza;

(25)

“netwerk” tfisser infrastruttura ta’ komunikazzjoni b’topoloġija ta’ konnessjonijiet, arkitettura, inkluż il-komponenti fiżiċi, prinċipji organizzattivi, proċeduri u formati tal-komunikazzjoni (protokolli);

(26)

“funzjoni ta’ prevenzjoni ta’ tikmix” tfisser operazzjoni tal-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika wara t-tlestija ta’ programm li tipprevjeni l-ħwejjeġ milli jitkemmxu ħafna;

(27)

“bidu differit” tfisser kundizzjoni fejn l-utent ikun għażel dewmien speċifikat għall-bidu jew għat-tmiem taċ-ċiklu tal-programm magħżul;

(28)

“garanzija” tfisser kwalunkwe impenn li jagħmel il-bejjiegħ bl-imnut jew il-fornitur lill-konsumatur biex:

(a)

jiġi rimborżat il-prezz imħallas; jew

(b)

jissostitwixxi, isewwi jew jimmaniġġja l-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika u l-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika fi kwalunkwe mod jekk dawn ma jissodisfawx l-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fid-dikjarazzjoni tal-garanzija jew fir-riklamar rilevanti;

(29)

“mekkaniżmu tad-displej” tfisser kwalunkwe skrin, inkluż skrins tattili, jew teknoloġija viżiva oħra li tintuża biex jintwera kontenut tal-Internet lill-utenti;

(30)

“displej ta’ immaġni f’oħra” tfisser interfaċċa viżiva li fiha wieħed ikollu aċċess għal immaġni jew sett tad-data billi jagħfas fuq immaġni oħra jew sett tad-data ieħor bil-maws, jew billi jmur bil-maws fuq dik l-immaġni l-oħra jew fuq dak is-sett tad-data l-ieħor jew billi jwessa’ dik l-immaġni l-oħra jew dak is-sett tad-data l-ieħor fuq l-iskrin tattili;

(31)

“skrin tattili” tfisser skrin li jiġi attivat meta jintmess, bħall-iskrin ta’ tablets, ta’ kompjuters tat-tip slate jew ta’ smartphones;

(32)

“test alternattiv” tfisser test provdut bħala alternattiva għal grafika li jippermetti li l-informazzjoni tiġi ppreżentata f’forma mhux grafika meta l-apparat tad-displej ma jkunx jista’ jtella’ l-grafika, jew bħala għajnuna għall-aċċessibbiltà bħal pereżempju fejn jakkumpanja applikazzjonijiet b’sinteżi tal-vuċi.


(1)  Id-Direttiva 2014/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mal-kompatibbiltà elettromanjetika (ĠU L 96, 29.3.2014, p. 79).


ANNESS II

A.   Klassijiet tal-effiċjenza enerġetika

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika u taċ-ċiklu tal-ħasil ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ għandha tiġi ddeterminata abbażi tal-Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEIW) tagħha kif stabbilit fit-Tabella 1.

L-EEIW ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika u taċ-ċiklu tal-ħasil ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika għandu jiġi kkalkolat skont l-Anness IV.

Tabella 1

Il-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u taċ-ċiklu tal-ħasil tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi

Klassi tal-Effiċjenza Enerġetika

Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEIW)

A

EEIW ≤ 52

B

52 < EEIW ≤ 60

C

60 < EEIW ≤ 69

D

69 < EEIW ≤ 80

E

80 < EEIW ≤ 91

F

91 < EEIW ≤ 102

G

EEIW > 102

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika taċ-ċiklu ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ għandha tiġi ddeterminata abbażi tal-Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEIWD) tagħha kif stabbilit fit-Tabella 2.

Il-valur ta’ EEIWD taċ-ċiklu sħiħ ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika għandu jiġi kkalkolat skont l-Anness IV.

Tabella 2

Il-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika taċ-ċiklu sħiħ ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika

Klassi tal-Effiċjenza Enerġetika

Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEIWD)

A

EEIWD ≤ 37

B

37 < EEIWD ≤ 45

C

45 < EEIWD ≤ 55

D

55 < EEIWD ≤ 67

E

67 < EEIWD ≤ 82

F

82 < EEIWD ≤ 100

G

EEIWD > 100

B.   Klassijiet tal-effiċjenza tat-tnixxif bit-tidwir

Il-klassi tal-effiċjenza tat-tnixxif bit-tidwir ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika u taċ-ċiklu tal-ħasil ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ għandha tiġi ddeterminata abbażi tal-kontenut ta’ ndewwa residwali (D) kif stabbilit fit-Tabella 3.

Il-valur ta’ D ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika u taċ-ċiklu tal-ħasil ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika għandu jiġi kkalkolat skont l-Anness IV.

Tabella 3

Klassijiet tal-effiċjenza tat-tnixxif bit-tidwir

Klassi tal-effiċjenza tat-tnixxif bit-tidwir

Kontenut ta’ ndewwa residwali (D) (%)

A

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G

D ≥ 90

C.   Klassijiet tal-emissjoni ta’ storbju akustiku fl-arja

Il-klassi tal-emissjoni ta’ storbju akustiku fl-arja ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika u taċ-ċiklu tal-ħasil ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ għandha tiġi ddeterminata abbażi tal-emissjonijiet ta’ storbju akustiku fl-arja kif stabbilit fit-Tabella 4.

Tabella 4

Klassijiet tal-emissjoni ta’ storbju akustiku fl-arja

Fażi

Klassi tal-emissjoni ta’ storbju akustiku fl-arja

Storbju (dB)

Tidwir

A

n < 73

B

73 ≤ n < 77

C

77 ≤ n < 81

D

n ≥ 81


ANNESS III

A.   Tikketta għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi

1.   TIKKETTA GĦALL-MAGNI TAL-ĦASIL TAL-ĦWEJJEĠ DOMESTIĊI

1.1.   Tikketta

Image 16

1.2.   It-tikketta għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

I.

il-kodiċi QR;

II.

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

III.

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur;

IV.

l-iskala tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika minn A sa G;

V.

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika, determinata skont l-Anness II;

VI.

il-konsum tal-enerġija ponderat għal kull 100 ċiklu f’kWh, imqarreb sal-eqreb numru sħiħ skont l-Anness IV;

VII.

il-kapaċità nominali, f’kg, għall-programm “eco 40-60”;

VIII.

il-konsum tal-ilma ponderat għal kull ċiklu f’litri, imqarreb sal-eqreb numru sħiħ skont l-Anness IV:

IX.

id-durata tal-programm “eco 40-60” b’tagħbija nominali f’s:min, imqarrba sal-eqreb minuta;

X.

il-klassi tal-effiċjenza tat-tnixxif bit-tidwir, determinata skont il-punt B tal-Anness II;

XI.

l-emissjonijiet ta’ storbju akustiku fl-arja tal-fażi tat-tidwir, espressi f’dB(A) re 1 pW u mqarrba sal-eqreb numru sħiħ, u l-klassi tal-emissjoni tal-istorbju akustiku fl-arja, iddeterminata skont il-punt C tal-Anness II;

XII.

in-numru ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri “2019/2014”.

2.   DISINN TAT-TIKKETTA GĦALL-MAGNI TAL-ĦASIL TAL-ĦWEJJEĠ DOMESTIĊI

Id-disinn tat-tikketta għandu jkun kif indikat fid-disinn hawn taħt.

Image 17

Fejn:

(a)

It-tikketta għandha tkun wiesgħa mill-inqas 96 mm u għolja mill-inqas 192 mm. Jekk it-tikketta tiġi stampata f’format ikbar, il-kontenut tagħha xorta waħda għandu jibqa’ proporzjonat mal-ispeċifikazzjonijiet ta’ hawn fuq.

(b)

L-isfond tat-tikketta għandu jkun 100 % abjad.

(c)

It-tipi tal-karattri għandhom ikunu Verdana u Calibri.

(d)

Id-dimensjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet tal-elementi li jikkostitwixxu t-tikketta għandhom ikunu kif indikat fid-disinn tat-tikketta għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi.

(e)

Il-kuluri għandhom ikunu CMYK — blu jagħti fl-aħdar (“cyan”), maġenta, isfar u iswed — bħal f’dan l-eżempju: 0,70,100,0: 0 % cyan, 70 % maġenta, 100 % isfar, 0 % iswed.

(f)

It-tikketta għandha tissodisfa r-rekwiżiti kollha li ġejjin (in-numri jirreferu għall-figura ta’ hawn fuq):

Image 18

il-kuluri tal-logo tal-UE għandhom ikunu kif ġej:

l-isfond: 100,80,0,0;

l-istilel: 0,0,100,0;

Image 19

il-kulur tal-logo tal-enerġija għandu jkun: 100,80,0,0;

Image 20

il-kodiċi QR għandu jkun 100 % iswed;

Image 21

l-isem tal-fornitur għandu jkun b’kulur 100 % iswed u b’tipa Verdana Bold, 9 pt;

Image 22

l-identifikatur tal-mudell għandu jkun 100 % iswed u b’tipa Verdana Regular, 9 pt;

Image 23

il-klassifikazzjoni A sa G għandha tkun kif ġej:

l-ittri tal-iskala tal-effiċjenza enerġetika għandhom ikunu 100 % abjad u b’tipa Calibri Bold, 19 pt; l-ittri għandhom ikunu ċċentrati fuq assi li jkun 4,5 mm min-naħa tax-xellug tal-vleġeġ;

il-kuluri tal-vleġeġ tal-iskala ta’ klassifikazzjoni minn A sa G għandhom ikunu kif ġej:

Klassi-A: 100,0,100,0;

Klassi-B: 70,0,100,0;

Klassi-C: 30,0,100,0;

Klassi-D: 0,0,100,0;

Klassi-E: 0,30,100,0;

Klassi-F: 0,70,100,0;

Klassi-G: 0,100,100,0;

Image 24

id-diviżuri interni għandu jkollhom ħxuna ta’ 0,5 pt u l-kulur għandu jkun 100 % iswed;

Image 25

l-ittra tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika għandha tkun b’kulur 100 % abjad u b’tipa Calibri Bold, 33 pt. Il-vleġġa tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika u l-vleġġa korrispondenti fl-iskala minn A sa G għandhom ikunu ppożizzjonati b’mod li t-truf tagħhom ikunu allinjati. L-ittra fil-vleġġa tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika għandha tiġi ppożizzjonata fiċ-ċentru tal-parti rettangolari tal-vleġġa li għandu jkun 100 % iswed;

Image 26

il-valur tal-konsum tal-enerġija ponderat għal kull 100 ċiklu għandu jkun b’tipa Verdana Bold, 28 pt; “kWh” għandha tkun b’tipa Verdana Regular, 18 pt; in-numru “100” fl-ikona li tirrappreżenta 100 ċiklu għandu jkun b’tipa Verdana Regular, 14 pt. Il-valur u l-unità għandhom ikunu ċċentrati u 100 % iswed;

Image 27

il-pittogrammi għandhom ikunu kif indikat fid-disinn tat-tikketta u kif ġej:

il-linji tal-pittogrammi għandu jkollhom ħxuna ta’ 1,2 pt u huma u t-testi (numri u unitajiet) għandhom ikunu b’kulur 100 % iswed;

it-testi ta’ taħt il-tliet (3) pittogrammi ta’ fuq għandhom ikunu b’tipa Verdana Bold, 16 pt, u l-unitajiet b’tipa Verdana Regular, 12 pt, u dawn għandhom ikunu ċċentrati taħt il-pittogrammi;

il-pittogramma tal-effiċjenza enerġetika tat-tnixxif bit-tidwir: il-medda tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika tat-tnixxif bit-tidwir (minn A sa G) għandha tkun iċċentrata taħt il-pittogramma, fejn l-ittra tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika tat-tnixxif bit-tidwir tkun b’tipa Verdana Bold, 16 pt u l-ittri l-oħra tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika tat-tnixxif bit-tidwir ikunu b’tipa Verdana Regular, 10 pt;

il-pittogramma tal-emissjonijiet tal-istorbju akustiku fl-arja: in-numru ta’ decibels fil-loudspeaker għandu jkun b’tipa Verdana Bold, 12 pt, u l-unità “dB” b’tipa Verdana Regular, 9 pt; il-medda tal-klassijiet tal-istorbju (A sa D) għandha tkun iċċentrata taħt il-pittogramma, bl-ittra tal-klassi tal-istorbju applikabbli b’tipa Verdana Bold, 16 pt u l-ittri l-oħra tal-klassijiet tal-istorbju b’tipa Verdana Regular, 10 pt;

Image 28

in-numru tar-regolament għandu jkun 100 % iswed u b’tipa Verdana Regular, 6 pt.

B.   Tikketta għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi

1.   TIKKETTA GĦALL-MAGNI TAL-ĦASIL U TAT-TNIXXIF TAL-ĦWEJJEĠ DOMESTIĊI

1.1.   Tikketta:

Image 29

1.2.   It-tikketta għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

I.

il-kodiċi QR;

II.

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

III.

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur;

IV.

l-iskali tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika minn A sa G għaċ-ċiklu sħiħ (fuq in-naħa tax-xellug) u għaċ-ċiklu tal-ħasil (fuq in-naħa tal-lemin);

V.

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika għaċ-ċiklu sħiħ (fuq in-naħa tax-xellug), determinata skont l-Anness II; u għaċ-ċiklu tal-ħasil (fuq in-naħa tal-lemin), determinata skont l-Anness II;

VI.

il-konsum tal-enerġija ponderat għal kull 100 ċiklu f’kWh, imqarreb sal-eqreb numru sħiħ skont l-Anness IV, għaċ-ċiklu sħiħ (fuq in-naħa tax-xellug);

VII.

il-konsum tal-enerġija ponderat għal kull 100 ċiklu f’kW-siegħa, imqarreb sal-eqreb numru sħiħ skont l-Anness IV, għaċ-ċiklu tal-ħasil (fuq in-naħa tal-lemin);

VIII.

il-kapaċità nominali għaċ-ċiklu sħiħ (fuq in-naħa tax-xellug) u għaċ-ċiklu tal-ħasil (fuq in-naħa tal-lemin);

IX.

il-konsum tal-ilma ponderat għal kull ċiklu f’litri, imqarreb sal-eqreb numru sħiħ skont l-Anness IV, għaċ-ċiklu sħiħ (fuq in-naħa tax-xellug) u għaċ-ċiklu tal-ħasil (fuq in-naħa tal-lemin);

X.

id-durata taċ-ċiklu bil-kapaċità nominali għaċ-ċiklu sħiħ (fuq in-naħa tax-xellug) u għaċ-ċiklu tal-ħasil (fuq in-naħa tal-lemin);

XI.

il-klassi tal-effiċjenza tat-tnixxif bit-tidwir, determinata skont il-punt B tal-Anness II;

XII.

il-klassi tal-emissjoni ta’ storbju akustiku fl-arja tal-fażi tat-tidwir tal-programm “eco 40-60” u l-valur f’dB(A) re 1 pW u mqarreb sal-eqreb numru sħiħ;

XIII.

in-numru ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri “2019/2014”.

2.   DISINN TAT-TIKKETTA GĦALL-MAGNI TAL-ĦASIL U TAT-TNIXXIF TAL-ĦWEJJEĠ DOMESTIĊI

Image 30

Fejn:

(a)

It-tikketta għandha tkun wiesgħa mill-inqas 96 mm u għolja mill-inqas 192 mm. Jekk it-tikketta tiġi stampata f’format ikbar, il-kontenut tagħha xorta waħda għandu jibqa’ proporzjonat mal-ispeċifikazzjonijiet ta’ hawn fuq.

(b)

L-isfond tat-tikketta għandu jkun 100 % abjad.

(c)

It-tipi tal-karattri għandhom ikunu Verdana u Calibri.

(d)

Id-dimensjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet tal-elementi li jikkostitwixxu t-tikketta għandhom ikunu kif indikat fid-disinn tat-tikketta għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi.

(e)

Il-kuluri għandhom ikunu CMYK — blu jagħti fl-aħdar (“cyan”), maġenta, isfar u iswed — bħal f’dan l-eżempju: 0,70,100,0: 0 % cyan, 70 % maġenta, 100 % isfar, 0 % iswed.

(f)

It-tikketta għandha tissodisfa r-rekwiżiti kollha li ġejjin (in-numri jirreferu għall-figura ta’ hawn fuq):

Image 31

il-kuluri tal-logo tal-UE għandhom ikunu kif ġej:

l-isfond: 100,80,0,0;

l-istilel: 0,0,100,0;

Image 32

il-kulur tal-logo tal-enerġija għandu jkun: 100,80,0,0;

Image 33

il-kodiċi QR għandu jkun 100 % iswed;

Image 34

l-isem tal-fornitur għandu jkun b’kulur 100 % iswed u b’tipa Verdana Bold, 9 pt;

Image 35

l-identifikatur tal-mudell għandu jkun 100 % iswed u b’tipa Verdana Regular, 9 pt;

Image 36

il-klassifikazzjonijiet A sa G għandhhom ikunu kif ġej:

l-ittri tal-iskali tal-effiċjenza enerġetika għandhom ikunu 100 % abjad u b’tipa Calibri Bold, 19 pt; l-ittri għandhom ikunu ċċentrati fuq assi li jkun 4 mm min-naħa tax-xellug tal-vleġeġ;

il-kuluri tal-vleġeġ tal-iskala ta’ klassifikazzjoni minn A sa G għandhom ikunu kif ġej:

Klassi-A: 100,0,100,0;

Klassi-B: 70,0,100,0;

Klassi-C: 30,0,100,0;

Klassi-D: 0,0,100,0;

Klassi-E: 0,30,100,0;

Klassi-F: 0,70,100,0;

Klassi-G: 0,100,100,0;

Image 37

id-diviżuri interni għandu jkollhom ħxuna ta’ 0,5 pt u l-kulur għandu jkun 100 % iswed;

Image 38

l-ittra tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika għandha tkun b’kulur 100 % abjad u b’tipa Calibri Bold, 26 pt. Il-vleġġa tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika u l-vleġġa korrispondenti fl-iskala minn A sa G għandhom ikunu ppożizzjonati b’mod li t-truf tagħhom ikunu allinjati. L-ittra fil-vleġġa tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika għandha tiġi ppożizzjonata fiċ-ċentru tal-parti rettangolari tal-vleġġa li għandu jkun 100 % iswed;

Image 39

il-valur tal-konsum tal-enerġija ponderat għal kull 100 ċiklu għandu jkun b’tipa Verdana Bold, 16 pt; “kWh” għandha tkun b’tipa Verdana Regular, 10 pt; in-numru “100” fil-pittogramma li tirrappreżenta 100 ċiklu għandu jkun b’tipa Verdana Regular, 6 pt. It-test għandu jkun iċċentrat u 100 % iswed;

Image 40

il-pittogrammi għandhom ikunu kif indikat fid-disinji tat-tikketta u kif ġej:

il-linji tal-pittogrammi għandu jkollhom ħxuna ta’ 1,2 pt u huma u t-testi (numri u unitajiet) għandhom ikunu b’kulur 100 % iswed;

it-testi fuq in-naħa tal-lemin u fuq in-naħa tax-xellug tal-pittogrammi għandhom ikunu b’tipa Verdana Bold, 14 pt, u l-unità b’tipa Verdana Regular, 10 pt;

il-pittogramma tal-effiċjenza enerġetika tat-tnixxif bit-tidwir: il-medda tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika tat-tnixxif bit-tidwir (minn A sa G) għandha tkun iċċentrata taħt il-pittogramma, fejn l-ittra tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika tat-tnixxif bit-tidwir tkun b’tipa Verdana Bold, 16 pt u l-ittri l-oħra tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika tat-tnixxif bit-tidwir ikunu b’tipa Verdana Regular, 10 pt;

il-pittogramma tal-emissjonijiet tal-istorbju akustiku fl-arja: in-numru ta’ decibels fil-loudspeaker għandu jkun b’tipa Verdana Bold, 9 pt, u l-unità “dB” b’tipa Verdana Regular, 7 pt; il-medda tal-klassijiet tal-istorbju (A sa D) għandha tkun iċċentrata taħt il-pittogramma, bl-ittra tal-klassi tal-istorbju applikabbli b’tipa Verdana Bold, 16 pt u l-ittri l-oħra tal-klassijiet tal-istorbju b’tipa Verdana Regular, 10 pt;

Image 41

in-numru tar-regolament għandu jkun 100 % iswed u b’tipa Verdana Regular, 6 pt.


ANNESS IV

Metodi tal-kejl u kalkoli

Għall-finijiet tal-konformità u tal-verifika tal-konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, il-kejl u l-kalkoli għandhom isiru billi jintużaw standards armonizzati li n-numri ta’ referenza tagħhom ġew ippubblikati għal dan il-għan f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, jew metodi oħrajn li jkunu affidabbli, preċiżi u riproduċibbli, li jqisu l-metodi l-aktar avvanzati ġeneralment irrikonoxxuti, u li jkunu konformi mad-dispożizzjonijiet li ġejjin.

Il-programm “eco 40-60” għandu jintuża għall-kejl u l-kalkolu tal-konsum tal-enerġija, tal-Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEIW), tat-temperatura massima, tal-konsum tal-ilma, tal-kontenut ta’ ndewwa residwali, tad-durata tal-programm, tal-effiċjenza tal-ħasil, tal-effikaċja tat-tlaħliħ, tal-effiċjenza tat-tnixxif bit-tidwir u tal-emissjonijiet ta’ storbju akustiku fl-arja fil-fażi tat-tidwir għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u ċ-ċiklu tal-ħasil ta’ magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi. Il-konsum tal-enerġija, it-temperatura massima, il-konsum tal-ilma, il-kontenut ta’ ndewwa residwali, id-durata tal-programm, l-effiċjenza tal-ħasil u l-effikaċja tat-tlaħliħ għandhom jitkejlu fl-istess ħin.

Iċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif għandu jintuża għall-kejl u l-kalkolu tal-konsum tal-enerġija, tal-Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (l-EEIWD), tat-temperatura massima fil-fażi tal-ħasil, tal-konsum tal-ilma, tal-kontenut ta’ ndewwa finali, tad-durata taċ-ċiklu, tal-effiċjenza tal-ħasil u tal-effikaċja tat-tlaħliħ għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi. Il-konsum tal-enerġija, it-temperatura massima, il-konsum tal-ilma, il-kontenut ta’ ndewwa finali, id-durata taċ-ċiklu, l-effiċjenza tal-ħasil u l-effikaċja tat-tlaħliħ għandhom jitkejlu fl-istess ħin.

Meta jitkejlu l-parametri ta’ dan l-anness għall-programm “eco 40-60” u għaċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif, għandha tintuża l-għażla tal-ogħla veloċità tat-tidwir għall-programm “eco 40-60” bil-kapaċità nominali, b’nofs il-kapaċità nominali u, fejn rilevanti, bi kwart tal-kapaċità nominali.

Għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi b’kapaċità nominali ta’ 3 kg jew inqas u għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi b’kapaċità tal-ħasil nominali ta’ 3 kg jew inqas, il-parametri għall-programm “eco 40-60” u għaċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif għandhom jitkejlu bil-kapaċità nominali biss.

Id-durata tal-programm “eco 40-60” (tW) bil-kapaċità tal-ħasil nominali, b’nofs il-kapaċità tal-ħasil nominali u bi kwart tal-kapaċità tal-ħasil nominali, u d-durata taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif (tWD) bil-kapaċità nominali u b’nofs il-kapaċità nominali, huma espressi f’sigħat u minuti u mqarrba sal-eqreb minuta.

L-emissjonijiet ta’ storbju akustiku fl-arja espressi f’dB(A) re 1 pW u mqarrba sal-eqreb numru sħiħ.

1.   KAPAĊITÀ NOMINALI TAL-MAGNI TAL-ĦASIL U TAT-TNIXXIF TAL-ĦWEJJEĠ DOMESTIĊI

Il-kapaċità nominali tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi għandha titkejjel, bl-użu taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif.

Jekk il-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika tipprovdi ċiklu kontinwu, il-kapaċità nominali taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif għandha tkun il-kapaċità nominali għal dan iċ-ċiklu.

Jekk il-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika ma tipprovdix ċiklu kontinwu, il-kapaċità nominali taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif għandha tkun il-valur l-aktar baxx bejn dak tal-kapaċità tal-ħasil nominali tal-programm “eco 40-60” u dak tal-kapaċità tat-tnixxif nominali taċ-ċiklu tat-tnixxif li jikseb l-istatus ta’ “niexef għall-armarju”.

2.   INDIĊI TAL-EFFIĊJENZA ENERĠETIKA

2.1.   L-indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEIW) tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u taċ-ċiklu tal-ħasil tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi

Għall-kalkolu tal-EEIW, il-konsum tal-enerġija ponderat tal-programm “eco 40-60” bil-kapaċità tal-ħasil nominali, b’nofs il-kapaċità tal-ħasil nominali u bi kwart tal-kapaċità tal-ħasil nominali jitqabbel mal-konsum tal-enerġija standard tiegħu.

(a)

L-EEIW jiġi kkalkolat kif ġej, u jiġi mqarreb sal-ewwel pożizzjoni deċimali:

EEIW = (EW/SCEW) × 100

fejn:

EW huwa l-konsum tal-enerġija ponderat tal-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew taċ-ċiklu tal-ħasil tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika;

SCEW huwa l-konsum tal-enerġija standard taċ-ċiklu tal-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika.

(b)

L-SCEW jiġi kkalkolat f’kWh/ċiklu u mqarreb sat-tielet pożizzjoni deċimali kif ġej:

SCEW = – 0,0025 × c2 + 0,0846 × c + 0,3920

fejn c hija l-kapaċità nominali tal-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew il-kapaċità tal-ħasil nominali tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika għall-programm “eco 40-60”.

(c)

L-EW jiġi kkalkolat f’kWh/ċiklu kif ġej u mqarreb sat-tielet pożizzjoni deċimali:

Formula

fejn:

EW,full huwa l-konsum tal-enerġija tal-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew taċ-ċiklu tal-ħasil tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika għall-programm “eco 40-60” bil-kapaċità tal-ħasil nominali u mqarreb sat-tielet pożizzjoni deċimali;

EW,½ huwa l-konsum tal-enerġija tal-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew taċ-ċiklu tal-ħasil tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika għall-programm “eco 40-60” b’nofs il-kapaċità tal-ħasil nominali u mqarreb sat-tielet pożizzjoni deċimali;

EW,1/4 huwa l-konsum tal-enerġija tal-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew taċ-ċiklu tal-ħasil tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika għall-programm “eco 40-60” bi kwart tal-kapaċità tal-ħasil nominali u mqarreb sat-tielet pożizzjoni deċimali;

A huwa l-fattur ta’ ponderazzjoni għall-kapaċità tal-ħasil nominali u mqarreb sat-tielet pożizzjoni deċimali;

B huwa l-fattur ta’ ponderazzjoni għal nofs il-kapaċità tal-ħasil nominali u mqarreb sat-tielet pożizzjoni deċimali;

C huwa l-fattur ta’ ponderazzjoni għal kwart tal-kapaċità tal-ħasil nominali u mqarreb sat-tielet pożizzjoni deċimali.

Għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi b’kapaċità nominali ta’ 3 kg jew inqas u għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi b’kapaċità tal-ħasil nominali ta’ 3 kg jew inqas, il-valur ta’ A għandu jkun 1; Il-valur ta’ B u C għandu jkun 0.

Għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi oħrajn u għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi oħrajn, il-valuri tal-fatturi ta’ ponderazzjoni jiddependu mill-kapaċità nominali skont l-ekwazzjonijiet li ġejjin:

A = -0,0391 × c + 0,6918

B = -0,0109 × c + 0,3582

C = 1 - (A + B)

fejn c hija l-kapaċità nominali tal-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew il-kapaċità tal-ħasil nominali tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika.

(d)

Il-konsum tal-enerġija ponderat għal kull 100 ċiklu tal-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew taċ-ċiklu tal-ħasil tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika jiġi kkalkolat kif ġej u mqarreb sal-eqreb numru sħiħ:

EW × 100

2.2.   Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEIWD) taċ-ċiklu sħiħ tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi

Għall-kalkolu tal-EEIWD ta’ mudell ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika, il-konsum tal-enerġija ponderat taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif bil-kapaċità nominali u b’nofs il-kapaċità nominali jitqabbel mal-konsum tal-enerġija standard taċ-ċiklu tiegħu.

(a)

L-EEIWD jiġi kkalkolat kif ġej, u jiġi mqarreb sal-ewwel pożizzjoni deċimali:

EEIWD = (EWD/SCEWD) × 100

fejn:

EWD huwa l-konsum tal-enerġija ponderat taċ-ċiklu sħiħ tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika;

SCEWD huwa l-konsum tal-enerġija standard taċ-ċiklu, taċ-ċiklu sħiħ tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika.

(b)

L-SCEWD jiġi kkalkolat f’kWh/ċiklu u mqarreb sat-tielet pożizzjoni deċimali kif ġej:

SCEWD = – 0,0502 × d2 + 1,1742 × d – 0,644

fejn d hija l-kapaċità nominali tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika għaċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif.

(c)

Għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi b’kapaċità tal-ħasil nominali ta’ 3 kg jew inqas, l-EWD huwa l-konsum tal-enerġija bil-kapaċità nominali, imqarreb sat-tielet pożizzjoni deċimali.

Għal magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi oħrajn, l-EW jiġi kkalkolat f’kWh/ċiklu kif ġej u mqarreb sat-tielet pożizzjoni deċimali:

Formula

fejn:

EWD,full huwa l-konsum tal-enerġija tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika għaċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif bil-kapaċità nominali u mqarreb sat-tielet pożizzjoni deċimali;

EWD,½ huwa l-konsum tal-enerġija tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika għaċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif b’nofs il-kapaċità nominali u mqarreb sat-tielet pożizzjoni deċimali.

(d)

Il-konsum tal-enerġija ponderat għal kull 100 ċiklu, taċ-ċiklu sħiħ tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ jiġi kkalkolat kif ġej u mqarreb sal-eqreb numru sħiħ:

EWD × 100

3.   INDIĊI TAL-EFFIĊJENZA TAL-ĦASIL

L-indiċi tal-effiċjenza tal-ħasil tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u taċ-ċiklu tal-ħasil tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi (Iw) u l-indiċi tal-effiċjenza tal-ħasil taċ-ċiklu sħiħ tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi (Jw) għandhom jiġu kkalkolati bl-użu ta’ standards armonizzati li n-numri ta’ referenza tagħhom ġew ippubblikati għal dan il-għan f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, jew metodi oħrajn li jkunu affidabbli, preċiżi u riproduċibbli, li jqisu l-metodi l-aktar avvanzati ġeneralment irrikonoxxuti, u mqarrba sat-tieni pożizzjoni deċimali.

4.   EFFIKAĊJA TAT-TLAĦLIĦ

L-effikaċja tat-tlaħliħ tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u taċ-ċiklu tal-ħasil tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi (IR) u l-effikaċja tat-tlaħliħ taċ-ċiklu sħiħ tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi (JR) għandhom jiġu kkalkolati bl-użu ta’ standards armonizzati li n-numri ta’ referenza tagħhom ġew ippubblikati għal dan il-għan f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, jew metodi oħrajn li jkunu affidabbli, preċiżi u riproduċibbli, li jkunu bbażati fuq id-detezzjoni tal-markatur ta’ sulfonat tal-alkilbenżin lineari (LAS), u mqarrba sal-ewwel pożizzjoni deċimali.

5.   TEMPERATURA MASSIMA

It-temperatura massima milħuqa għal 5 minuti fil-ħwejjeġ li jkunu qed jiġu ttrattati fil-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u fiċ-ċiklu tal-ħasil tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi għandha tiġi ddeterminata bl-użu ta’ standards armonizzati li n-numri ta’ referenza tagħhom ġie ppubblikat għal dan il-għan f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, jew b’metodi oħra affidabbli, preċiżi u riproduċibbli, u mqarrba sal-eqreb numru sħiħ.

6.   KONSUM TAL-ILMA PONDERAT

(1)

Il-konsum tal-ilma ponderat (WW) ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew taċ-ċiklu tal-ħasil ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika jiġi kkalkolat f’litri u mqarreb sal-eqreb numru sħiħ:

WW = (A × WW,full + B × WW,1/2 + C × WW,1/4)

fejn:

WW,full huwa l-konsum tal-ilma tal-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew taċ-ċiklu tal-ħasil ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika għall-programm “eco 40-60” bil-kapaċità tal-ħasil nominali, f’litri u mqarreb sal-ewwel pożizzjoni deċimali;

WW,½ huwa l-konsum tal-ilma tal-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew taċ-ċiklu tal-ħasil ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika għall-programm “eco 40-60” b’nofs il-kapaċità tal-ħasil nominali, f’litri u mqarreb sal-ewwel pożizzjoni deċimali;

WW,1/4 huwa l-konsum tal-ilma tal-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew taċ-ċiklu tal-ħasil ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika għall-programm “eco 40-60” bi kwart tal-kapaċità tal-ħasil nominali, f’litri u mqarreb sal-ewwel pożizzjoni deċimali;

A, B u C huma l-fatturi ta’ ponderazzjoni kif deskritti fil-punt 2.1(c).

(2)

Għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi b’kapaċità tal-ħasil nominali ta’ 3 kg jew inqas, il-konsum tal-ilma ponderat huwa l-konsum tal-ilma bil-kapaċità nominali, imqarreb sal-eqreb numru sħiħ.

Għal magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi oħrajn, il-konsum tal-ilma ponderat (WWD) taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika jiġi kkalkolat kif ġej u mqarreb sal-eqreb numru sħiħ:

Formula

fejn:

WWD,full huwa l-konsum tal-ilma taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika bil-kapaċità nominali, f’litri u mqarreb sal-ewwel pożizzjoni deċimali;

WWD,½ huwa l-konsum tal-ilma taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika b’nofs il-kapaċità nominali, f’litri u mqarreb sal-ewwel pożizzjoni deċimali.

7.   KONTENUT TA’ NDEWWA RESIDWALI

Il-kontenut ta’ ndewwa residwali ponderat (D) ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika u taċ-ċiklu tal-ħasil ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika jiġi kkalkolat f’perċentwali kif ġej u mqarreb sal-eqreb numru perċentwali sħiħ:

Formula

fejn:

Dfull huwa l-kontenut ta’ ndewwa residwali għall-programm “eco 40-60” bil-kapaċità tal-ħasil nominali, f’perċentwali u mqarreb sal-ewwel pożizzjoni deċimali;

D1/2 huwa l-kontenut ta’ ndewwa residwali għall-programm “eco 40-60” b’nofs il-kapaċità tal-ħasil nominali, f’perċentwali u mqarreb sal-ewwel pożizzjoni deċimali;

D1/4 huwa l-kontenut ta’ ndewwa residwali għall-programm “eco 40-60” bi kwart tal-kapaċità tal-ħasil nominali, f’perċentwali u mqarreb sal-ewwel pożizzjoni deċimali;

A, B u C huma l-fatturi ta’ ponderazzjoni kif deskritti fil-punt 2.1(c).

8.   KONTENUT TA’ NDEWWA FINALI

Għaċ-ċiklu tat-tnixxif ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika, l-istatus ta’ “niexef għall-armarju” jikkorrispondi għal 0 % ta’ kontenut ta’ ndewwa finali, li huwa l-ekwilibriju termodinamiku tat-tagħbija b’kundizzjonijiet ta’ temperatura tal-arja ambjentali (ittestjati f’temperatura ta’ 20 ± 2 °C) u umdità relattiva (ittestjati f’umdità relattiva ta’ 65 ± 5 %).

Il-kontenut ta’ ndewwa finali jiġi kkalkolat skont l-istandards armonizzati li n-numri ta’ referenza tagħhom ġew ippubblikati għal dan il-għan f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u mqarreb sal-ewwel pożizzjoni deċimali.

9.   MODALITAJIET B’KONSUM TAL-ENERĠIJA BAXX

Għandu jiġi mkejjel il-konsum tal-enerġija tal-modalità Mitfi (Po), tal-modalità Standby (Psm) u, fejn applikabbli, tal-modalità Bidu Differit (Pds). Il-valuri mkejla huma espressi f’W u mqarrba għal żewġ pożizzjonijiet deċimali.

Waqt il-kejl tal-konsum tal-enerġija fil-modalitajiet b’konsum tal-enerġija baxx, dawn li ġejjin għandhom jiġu ċċekkjati u rreġistrati:

id-displej ta’ informazzjoni, jew in-nuqqas tiegħu;

l-attivazzjoni ta’ konnessjoni man-netwerk, jew in-nuqqas tagħha.

Jekk magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika tkun tipprovdi funzjoni ta’ prevenzjoni ta’ tikmix, din l-operazzjoni għandha tiġi interrotta billi tinfetaħ il-bieba tal-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika, jew permezz ta’ kwalunkwe intervent xieraq ieħor 15-il minuta qabel il-kejl tal-konsum tal-enerġija.

10.   EMISSJONI TA’ STORBJU AKUSTIKU FL-ARJA

L-emissjoni ta’ storbju akustiku fl-arja tal-fażi tat-tidwir tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi għandha tiġi kkalkolata għall-programm “eco 40-60” bil-kapaċità tal-ħasil nominali, bl-użu ta’ standards armonizzati li n-numri ta’ referenza tagħhom ġew ippubblikati għal dan il-għan f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, jew metodi oħrajn li jkunu affidabbli, preċiżi u riproduċibbli, li jqisu l-metodi l-aktar avvanzati ġeneralment irrikonoxxuti, u mqarrba sal-eqreb numru sħiħ.


ANNESS V

L-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott

1.   Magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi

Skont il-punt 1(b) tal-Artikolu 3, il-fornitur għandu jdaħħal fil-bażi tad-data tal-prodotti l-informazzjoni kif stipulat fit-Tabella 5.

Il-manwal tal-utent jew materjal ieħor għall-qari mogħti mal-prodott għandhom jindikaw b’mod ċar il-link mal-mudell fil-bażi tad-data tal-prodotti bħala URL (Uniform Resource Locator) li jista’ jaqrah il-bniedem jew bħala kodiċi QR jew jagħtu n-numru tar-reġistrazzjoni tal-prodott.

Tabella 5

Il-kontenut, l-ordni u l-format tal-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu:

Indirizz tal-fornitur  (2) :

Identifikatur tal-mudell:

Parametri ġenerali tal-prodott:

Parametru

Valur

Parametru

Valur

Il-kapaċità nominali (1) (kg)

x,x

Dimensjonijiet f’cm

Għoli

x

Wisa’

x

Fond

x

EEIW  (1)

x,x

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

L-indiċi tal-effiċjenza tal-ħasil (1)

x,xx

L-effikaċja tat-tlaħliħ (g/kg) (1)

x,x

Il-konsum tal-enerġija f’kWh/ċiklu, ibbażat fuq il-programm “eco 40-60”. Il-konsum tal-enerġija attwali jiddependi minn kif jintuża l-apparat.

x,xxx

Il-konsum tal-ilma f’litri/ċiklu, ibbażat fuq il-programm “eco 40-60”. Il-konsum tal-ilma proprju jiddependi minn kif jintuża l-apparat u mill-ebusija tal-ilma.

x

It-temperatura massima fit-tessuti ttrattati (1) (°C)

Il-kapaċità nominali

x

Il-kontenut ta’ ndewwa residwali (1) (%)

Il-kapaċità nominali

x

Nofs

x

Nofs

x

Kwart

x

Kwart

x

Il-veloċità tat-tidwir (1) (rpm)

Il-kapaċità nominali

x

Il-klassi tal-effiċjenza tat-tnixxif bit-tidwir (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Nofs

x

Kwart

x

Id-durata tal-programm (1) (s:min)

Il-kapaċità nominali

x:xx

Tip

[inkorporata/indipendenti]

Nofs

x:xx

Kwart

x:xx

L-emissjonijiet ta’ storbju akustiku fl-arja fil-fażi tat-tidwir (1) (dB(A) re 1 pW)

x

Il-klassi tal-emissjonijiet ta’ storbju akustiku fl-arja (1) (fil-fażi tat-tidwir)

[A/B/C/D] (3)

Modalità Mitfi (W)

x,xx

Modalità Standby (W)

x,xx

Bidu differit (W) (jekk applikabbli)

x,xx

Standy man-Netwerk (W) (jekk applikabbli)

x,xx

Id-durata minima tal-garanzija offruta mill-fornitur  (2):

Dan il-prodott ġie ddisinjat biex jirrilaxxa l-joni tal-fidda waqt iċ-ċiklu tal-ħasil

[IVA/LE]

 

Informazzjoni addizzjonali:

Il-link tal-Internet li jwassal għas-sit web tal-fornitur, fejn tinsab l-informazzjoni msemmija fil-punt 9 tal-Anness II tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/2023 (1)  (2):

2.   Magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi

Skont il-punt 1(b) tal-Artikolu 3, il-fornitur għandu jdaħħal fil-bażi tad-data tal-prodotti l-informazzjoni kif stipulat fit-Tabella 6.

Il-manwal tal-utent jew materjal ieħor għall-qari mogħti mal-prodott għandhom jindikaw b’mod ċar il-link mal-mudell fil-bażi tad-data tal-prodotti bħala URL (Uniform Resource Locator) li jista’ jaqrah il-bniedem jew bħala kodiċi QR jew jagħtu n-numru tar-reġistrazzjoni tal-prodott.

Tabella 6

Il-kontenut, l-ordni u l-format tal-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu:

Indirizz tal-fornitur  (6) :

Identifikatur tal-mudell:

Parametri ġenerali tal-prodott:

Parametru

Valur

Parametru

Valur

Il-kapaċità nominali (kg)

Il-kapaċità nominali (5)

x,x

Dimensjonijiet f’cm

Għoli

x

Il-kapaċità tal-ħasil nominali (4)

x,x

Wisa’

x

Fond

x

L-Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika

EEIW  (4)

x,x

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika

EEIW  (4)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

EEIWD  (5)

x,x

EEIWD  (5)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

L-indiċi tal-effiċjenza tal-ħasil

IW  (4)

x,xx

L-effikaċja tat-tlaħliħ (g/kg ta’ tessuti niexfa)

IR  (4)

x,x

JW  (5)

x,xx

JR  (5)

x,x

Il-konsum tal-enerġija f’kWh/kg/ċiklu, għaċ-ċiklu tal-ħasil tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika, bl-użu tal-programm “eco 40-60” b’kombinament ta’ tagħbija sħiħa u tagħbija parzjali. Il-konsum tal-enerġija attwali jiddependi minn kif jintuża l-apparat

x,xxx

Il-konsum tal-enerġija f’kWh/kg/ċiklu, għaċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika b’kombinament ta’ tagħbija sħiħa u tagħbija parzjali. Il-konsum tal-enerġija attwali jiddependi minn kif jintuża l-apparat

x,xxx

Il-konsum tal-ilma f’litri/ċiklu, għall-programm “eco 40-60” b’kombinament ta’ tagħbija sħiħa u tagħbija parzjali. Il-konsum tal-ilma attwali jiddependi minn kif jintuża l-apparat u mill-ebusija tal-ilma

x

Il-konsum tal-ilma f’litri/ċiklu, għaċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika b’kombinament ta’ tagħbija sħiħa u tagħbija parzjali. Il-konsum tal-ilma attwali jiddependi minn kif jintuża l-apparat u mill-ebusija tal-ilma

x

It-temperatura massima fit-tessuti ttrattati (°C) (4)

Il-kapaċità tal-ħasil nominali

x

Il-kontenut ta’ ndewwa residwali (%) (4)

Il-kapaċità tal-ħasil nominali

x

Nofs

x

Nofs

x

Kwart

x

Kwart

x

Il-veloċità tat-tidwir (rpm) (4)

Il-kapaċità tal-ħasil nominali

x

Il-klassi tal-effiċjenza tat-tnixxif bit-tidwir (4)

[A/B/C/D/E/F/G] (7)

Nofs

x

Kwart

x

id-durata tal-programm “eco 40-60” (s:min)

Il-kapaċità tal-ħasil nominali

x:xx

id-durata taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif (s:min)

Il-kapaċità nominali

x:xx

Nofs

x:xx

Nofs

x:xx

Kwart

x:xx

L-emissjonijiet ta’ storbju akustiku fl-arja waqt il-fażi tat-tidwir għaċ-ċiklu tal-ħasil “eco 40-60” bil-kapaċità tal-ħasil nominali (dB(A) re 1 pW)

x

Il-klassi tal-emissjonijiet ta’ storbju akustiku fl-arja għall-fażi tat-tidwir għaċ-ċiklu tal-ħasil “eco 40-60” bil-kapaċità tal-ħasil nominali

[A/B/C/D] (7)

Tip

[inkorporata/indipendenti]

 

Modalità Mitfi (W)

x,xx

Modalità Standby (W)

x,xx

Bidu differit (W) (jekk applikabbli)

x,xx

Standy man-Netwerk (W) (jekk applikabbli)

x,xx

Id-durata minima tal-garanzija offruta mill-fornitur  (6):

Dan il-prodott ġie ddisinjat biex jirrilaxxa l-joni tal-fidda waqt iċ-ċiklu tal-ħasil

[IVA/LE]

 

Informazzjoni addizzjonali:

Il-link tal-Internet li jwassal għas-sit web tal-fornitur, fejn tinsab l-informazzjoni msemmija fil-punt 9 tal-Anness II tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/2023 (5):


(1)  għall-programm “eco 40-60”.

(2)  il-bidliet għal dawn il-punti ma għandhomx jitqiesu bħala rilevanti għall-finijiet tal-paragrafu 4 tal-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2017/1369.

(3)  jekk il-bażi tad-data tal-prodott tiġġenera l-kontenut definittiv ta’ din iċ-ċellola awtomatikament, il-fornitur ma għandux idaħħal dik id-data.

(1)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/2023 tal-1 ta’ Ottubru 2019 li jistabbilixxi rekwiżiti tal-ekodisinn għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1275/2008 u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1015/2010 (ara l-paġna 285 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(4)  għall-programm “eco 40-60”

(5)  għaċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif

(6)  il-bidliet għal dawn il-punti ma għandhomx jitqiesu bħala rilevanti għall-finijiet tal-paragrafu 4 tal-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2017/1369.

(7)  jekk il-bażi tad-data tal-prodott tiġġenera l-kontenut definittiv ta’ din iċ-ċellola awtomatikament, il-fornitur ma għandux idaħħal dik id-data.


ANNESS VI

Dokumentazzjoni teknika

1.   

Għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi, id-dokumentazzjoni teknika msemmija fil-punt 1(d) tal-Artikolu 3 għandha tinkludi:

(a)

l-informazzjoni kif stabbilit fil-punt 1 tal-Anness V;

(b)

l-informazzjoni kif stabbilit fit-Tabella 7; dawn il-valuri jitqiesu bħala l-valuri ddikjarati għall-fini tal-proċedura ta’ verifika fl-Anness IX;

Tabella 7

L-informazzjoni li trid tiġi inkluża fid-dokumentazzjoni teknika għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi

PARAMETRU

UNITÀ

VALUR

Il-kapaċità nominali għall-programm “eco 40-60”, f’intervalli ta’ 0,5 kg, (c)

kg

X,X

Il-konsum tal-enerġija tal-programm “eco 40-60” bil-kapaċità nominali (EW,full)

kWh/ċiklu

X,XXX

Il-konsum tal-enerġija tal-programm “eco 40-60” b’nofs il-kapaċità nominali (EW,½)

kWh/ċiklu

X,XXX

Il-konsum tal-enerġija tal-programm “eco 40-60” bi kwart tal-kapaċità nominali (EW,1/4)

kWh/ċiklu

X,XXX

Il-konsum tal-enerġija ponderat tal-programm “eco 40-60” (EW)

kWh/ċiklu

X,XXX

Il-konsum tal-enerġija standard tal-programm “eco 40-60” (SCEW)

kWh/ċiklu

X,XXX

Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEIW)

X,X

Il-konsum tal-ilma tal-programm “eco 40-60” bil-kapaċità nominali (WW,full)

L/ċiklu

X,X

Il-konsum tal-ilma tal-programm “eco 40-60” b’nofs il-kapaċità nominali (WW,½)

L/ċiklu

X,X

Il-konsum tal-ilma tal-programm “eco 40-60” bi kwart tal-kapaċità nominali (WW,1/4)

L/ċiklu

X,X

Il-konsum tal-ilma ponderat (WW)

L/ċiklu

X

L-indiċi tal-effiċjenza tal-ħasil tal-programm “eco 40-60” bil-kapaċità nominali (Iw)

X,XX

L-indiċi tal-effiċjenza tal-ħasil tal-programm “eco 40-60” b’nofs il-kapaċità nominali (Iw)

X,XX

L-indiċi tal-effiċjenza tal-ħasil tal-programm “eco 40-60” bi kwart tal-kapaċità nominali (Iw)

X,XX

L-effikaċja tat-tlaħliħ tal-programm “eco 40-60” bil-kapaċità nominali (IR)

g/kg

X,X

L-effikaċja tat-tlaħliħ tal-programm “eco 40-60” b’nofs il-kapaċità nominali (IR)

g/kg

X,X

L-effikaċja tat-tlaħliħ tal-programm “eco 40-60” bi kwart tal-kapaċità nominali (IR)

g/kg

X,X

Id-durata tal-programm, tal-programm “eco 40-60” bil-kapaċità nominali (tw)

s:min

X:XX

Id-durata tal-programm, tal-programm “eco 40-60” b’nofs il-kapaċità nominali (tw)

s:min

X:XX

Id-durata tal-programm, tal-programm “eco 40-60” bi kwart tal-kapaċità nominali (tw)

s:min

X:XX

It-temperatura milħuqa għal minimu ta’ 5 minuti fil-ħwejjeġ waqt il-programm “eco 40-60” bil-kapaċità nominali (T)

°C

X

It-temperatura milħuqa għal minimu ta’ 5 minuti fil-ħwejjeġ waqt il-programm “eco 40-60” b’nofs il-kapaċità nominali (T)

°C

X

It-temperatura milħuqa għal minimu ta’ 5 minuti fil-ħwejjeġ waqt il-programm “eco 40-60” bi kwart tal-kapaċità nominali (T)

°C

X

Il-veloċità tat-tidwir fil-fażi tat-tidwir tal-programm “eco 40-60” bil-kapaċità nominali (S)

rpm

X

Il-veloċità tat-tidwir fil-fażi tat-tidwir tal-programm “eco 40-60” b’nofs il-kapaċità nominali (S)

rpm

X

Il-veloċità tat-tidwir fil-fażi tat-tidwir tal-programm “eco 40-60” bi kwart tal-kapaċità nominali (S)

rpm

X

Il-kontenut ta’ ndewwa residwali għall-programm “eco 40-60” bil-kapaċità nominali (Dfull)

%

X

Il-kontenut ta’ ndewwa residwali għall-programm “eco 40-60” b’nofs il-kapaċità nominali (D1/2)

%

X

Il-kontenut ta’ ndewwa residwali għall-programm “eco 40-60” bi kwart tal-kapaċità nominali (D1/4)

%

X

Il-kontenut tal-indewwa residwali ponderat (D)

%

X

L-emissjonijiet ta’ storbju akustiku fl-arja waqt il-programm “eco 40-60” (fażi tat-tidwir)

dB(A) re 1 pW

X

Il-konsum tal-enerġija elettrika fil-“modalità Mitfi” (Po)

W

X,XX

Il-konsum tal-enerġija elettrika fil-“modalità Standby” (Psm)

W

X,XX

Il-“modalità Standby” tinkludi l-wiri ta’ informazzjoni?

Iva/Le

Il-konsum tal-enerġija elettrika fil-“modalità Standby” (Psm) fil-kundizzjoni ta’ standby man-netwerk (jekk applikabbli)

W

X,XX

Il-konsum tal-enerġija elettrika fil-modalità “Bidu Differit” (Pds) (jekk applikabbli)

W

X,XX

(c)

fejn ikun xieraq, ir-referenzi tal-istandards armonizzati applikati;

(d)

fejn ikun xieraq, l-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra użati;

(e)

id-dettalji u r-riżultati tal-kalkoli mwettqa skont l-Anness IV;

(f)

lista tal-mudelli ekwivalenti kollha, li tinkludi l-identifikatur tal-mudell.

2.   

Għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi, id-dokumentazzjoni teknika msemmija fil-punt 1(d) tal-Artikolu 3 għandha tinkludi:

(a)

l-informazzjoni kif stabbilit fil-punt 2 tal-Anness V;

(b)

l-informazzjoni kif stabbilit fit-Tabella 8; dawn il-valuri jitqiesu bħala l-valuri ddikjarati għall-fini tal-proċedura ta’ verifika fl-Anness IX;

Tabella 8

L-informazzjoni li trid tiġi inkluża fid-dokumentazzjoni teknika għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi

PARAMETRU

UNITÀ

VALUR

Il-kapaċità nominali għaċ-ċiklu tal-ħasil, f’intervalli ta’ 0,5 kg, (c)

kg

X,X

Il-kapaċità nominali għaċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif, f’intervalli ta’ 0,5 kg, (d)

kg

X,X

Il-konsum tal-enerġija tal-programm “eco 40-60” bil-kapaċità tal-ħasil nominali (EW,full)

kWh/ċiklu

X,XXX

Il-konsum tal-enerġija tal-programm “eco 40-60” b’nofs il-kapaċità tal-ħasil nominali (EW,½)

kWh/ċiklu

X,XXX

Il-konsum tal-enerġija tal-programm “eco 40-60” bi kwart tal-kapaċità tal-ħasil nominali (EW,1/4)

kWh/ċiklu

X,XXX

Il-konsum tal-enerġija ponderat tal-programm “eco 40-60” (EW)

kWh/ċiklu

X,XXX

Il-konsum tal-enerġija standard tal-programm “eco 40-60” (SCEW)

kWh/ċiklu

X,XXX

Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika taċ-ċiklu tal-ħasil (EEIW)

X,X

Il-konsum tal-enerġija taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif bil-kapaċità nominali (EWD,full)

kWh/ċiklu

X,XXX

Il-konsum tal-enerġija taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif b’nofs il-kapaċità nominali (EWD,½)

kWh/ċiklu

X,XXX

Il-konsum tal-enerġija ponderat taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif (EWD)

kWh/ċiklu

X,XXX

Il-konsum tal-enerġija standard taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif (SCEWD)

kWh/ċiklu

X,XXX

L-Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif (EEIWD)

X,X

Il-konsum tal-ilma tal-programm “eco 40-60” bil-kapaċità tal-ħasil nominali (WW,full)

L/ċiklu

X,X

Il-konsum tal-ilma tal-programm “eco 40-60” b’nofs il-kapaċità tal-ħasil nominali (WW,½)

L/ċiklu

X,X

Il-konsum tal-ilma tal-programm “eco 40-60” bi kwart tal-kapaċità tal-ħasil nominali (WW,1/4)

L/ċiklu

X,X

Il-konsum tal-ilma ponderat taċ-ċiklu tal-ħasil (WW)

L/ċiklu

X

Il-konsum tal-ilma taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif bil-kapaċità nominali (WWD,full)

L/ċiklu

X,X

Il-konsum tal-ilma taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif b’nofs il-kapaċità nominali (WWD,½)

L/ċiklu

X,X

Il-konsum tal-ilma ponderat taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif (WWD)

L/ċiklu

X

L-indiċi tal-effiċjenza tal-ħasil tal-programm “eco 40-60” bil-kapaċità tal-ħasil nominali (Iw)

X,XX

L-indiċi tal-effiċjenza tal-ħasil tal-programm “eco 40-60” b’nofs il-kapaċità tal-ħasil nominali (Iw)

X,XX

L-indiċi tal-effiċjenza tal-ħasil tal-programm “eco 40-60” bi kwart tal-kapaċità tal-ħasil nominali (Iw)

X,XX

L-indiċi tal-effiċjenza tal-ħasil taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif bil-kapaċità nominali (Jw)

X,XX

L-indiċi tal-effiċjenza tal-ħasil taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif b’nofs il-kapaċità nominali (Jw)

X,XX

L-effikaċja tat-tlaħliħ tal-programm “eco 40-60” bil-kapaċità tal-ħasil nominali (IR)

g/kg

X,X

L-effikaċja tat-tlaħliħ tal-programm “eco 40-60” b’nofs il-kapaċità tal-ħasil nominali (IR)

g/kg

X,X

L-effikaċja tat-tlaħliħ tal-programm “eco 40-60” bi kwart tal-kapaċità tal-ħasil nominali (IR)

g/kg

X,X

L-effikaċja tat-tlaħliħ taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif bil-kapaċità nominali (JR)

g/kg

X,X

L-effikaċja tat-tlaħliħ taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif b’nofs il-kapaċità nominali (JR)

g/kg

X,X

Id-durata tal-programm, tal-programm “eco 40-60” bil-kapaċità tal-ħasil nominali (tw)

s:min

X:XX

Id-durata tal-programm, tal-programm “eco 40-60” b’nofs il-kapaċità tal-ħasil nominali (tw)

s:min

X:XX

Id-durata tal-programm, tal-programm “eco 40-60” bi kwart tal-kapaċità tal-ħasil nominali (tw)

s:min

X:XX

Id-durata taċ-ċiklu, taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif bil-kapaċità nominali (TWD)

s:min

X:XX

Id-durata taċ-ċiklu, taċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif b’nofs il-kapaċità nominali (TWD)

s:min

X:XX

It-temperatura milħuqa għal minimu ta’ 5 minuti fil-ħwejjeġ waqt il-programm “eco 40-60” bil-kapaċità tal-ħasil nominali (T)

°C

X

It-temperatura milħuqa għal minimu ta’ 5 minuti fil-ħwejjeġ waqt il-programm “eco 40-60” b’nofs il-kapaċità tal-ħasil nominali (T)

°C

X

It-temperatura milħuqa għal minimu ta’ 5 minuti fil-ħwejjeġ waqt il-programm “eco 40-60” bi kwart tal-kapaċità tal-ħasil nominali (T)

°C

X

It-temperatura milħuqa għal minimu ta’ 5 minuti fil-ħwejjeġ waqt iċ-ċiklu tal-ħasil matul iċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif bil-kapaċità nominali (T)

°C

X

It-temperatura milħuqa għal minimu ta’ 5 minuti fil-ħwejjeġ waqt iċ-ċiklu tal-ħasil matul iċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif b’nofs il-kapaċità nominali (T)

°C

X

Il-veloċità tat-tidwir fil-fażi tat-tidwir tal-programm “eco 40-60” bil-kapaċità tal-ħasil nominali (S)

rpm

X

Il-veloċità tat-tidwir fil-fażi tat-tidwir tal-programm “eco 40-60” b’nofs il-kapaċità tal-ħasil nominali (S)

rpm

X

Il-veloċità tat-tidwir fil-fażi tat-tidwir tal-programm “eco 40-60” bi kwart tal-kapaċità tal-ħasil nominali (S)

rpm

X

Il-kontenut ta’ ndewwa residwali għall-programm “eco 40-60” bil-kapaċità tal-ħasil nominali (Dfull)

%

X

Il-kontenut ta’ ndewwa residwali għall-programm “eco 40-60” b’nofs il-kapaċità tal-ħasil nominali (D1/2)

%

X

Il-kontenut ta’ ndewwa residwali għall-programm “eco 40-60” bi kwart tal-kapaċità tal-ħasil nominali (D1/4)

%

X

Kontenut ta’ ndewwa residwali ponderat wara l-ħasil (D)

%

X

Kontenut ta’ ndewwa finali wara t-tnixxif

%

X,X

L-emissjonijiet ta’ storbju akustiku fl-arja waqt il-programm “eco 40-60” (fażi tat-tidwir)

dB(A) re 1 pW

X

Il-konsum tal-enerġija elettrika fil-“modalità Mitfi” (Po)

W

X,XX

Il-konsum tal-enerġija elettrika fil-“modalità Standby” (Psm)

W

X,XX

Il-“modalità Standby” tinkludi l-wiri ta’ informazzjoni?

Iva/Le

Il-konsum tal-enerġija elettrika fil-“modalità Standby” (Psm) fil-kundizzjoni ta’ standby man-netwerk (jekk applikabbli)

W

X,XX

Il-konsum tal-enerġija elettrika fil-modalità “Bidu Differit” (Pds) (jekk applikabbli)

W

X,XX

(c)

fejn ikun xieraq, ir-referenzi tal-istandards armonizzati applikati;

(d)

fejn ikun xieraq, l-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra użati;

(e)

id-dettalji u r-riżultati tal-kalkoli mwettqa skont l-Anness IV;

(f)

lista tal-mudelli ekwivalenti kollha, li tinkludi l-identifikatur tal-mudell.

3.   

Meta l-informazzjoni inkluża fid-dokumentazzjoni teknika għal mudell partikolari ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika tkun inkisbet permezz ta’ wieħed minn dawn il-metodi li ġejjin, jew permezz tat-tnejn:

minn mudell li jkollu l-istess karatteristiċi tekniċi rilevanti għall-informazzjoni teknika li għandha tiġi pprovduta, iżda li jkun ġie prodott minn fornitur differenti,

permezz ta’ kalkolu abbażi ta’ disinn jew ta’ estrapolazzjoni minn mudell ieħor tal-istess fornitur jew ta’ fornitur differenti,

id-dokumentazzjoni teknika għandha tinkludi d-dettalji ta’ tali kalkolu, il-valutazzjoni mwettqa mill-fornituri biex tiġi vverifikata l-preċiżjoni tal-kalkolu u, fejn xieraq, id-dikjarazzjoni ta’ identità bejn il-mudelli ta’ fornituri differenti.


ANNESS VII

Informazzjoni li għandha tingħata fir-reklami viżivi, fil-materjal promozzjonali tekniku, fil-bejgħ mill-bogħod u fit-telepromozzjoni, għajr bejgħ mill-bogħod permezz tal-Internet

1.   

Fir-reklami viżivi għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi jew għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi, bil-għan li tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 1(e) tal-Artikolu 3 u fil-punt (c) tal-Artikolu 4, il-klassi tal-effiċjenza enerġetika u l-medda tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika disponibbli fuq it-tikketta għandhom jintwerew kif stipulat fil-punt 4 ta’ dan l-Anness.

2.   

Fil-materjal promozzjonali tekniku għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi jew għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi, bil-għan li tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 1(f) tal-Artikolu 3 u fil-punt (d) tal-Artikolu 4, il-klassi tal-effiċjenza enerġetika u l-medda tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika disponibbli fuq it-tikketta għandhom jintwerew kif stipulat fil-punt 4 ta’ dan l-Anness.

3.   

Kull tip ta’ bejgħ mill-bogħod ibbażat fuq il-karta, ta’ magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi jew ta’ magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi, irid juri l-klassi tal-effiċjenza enerġetika u l-medda tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika disponibbli fuq it-tikketta kif stipulat fil-punt 4 ta’ dan l-Anness.

4.   

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika u l-medda tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika għandhom jintwerew, kif indikat fil-Figura 1, bi:

(a)

għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi: vleġġa, li fiha jkollha l-ittra tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika b’kulur 100 % abjad, b’tipa Calibri Bold u b’daqs tat-tipa li jkun mill-inqas ekwivalenti għal dak tal-prezz, meta jintwera l-prezz;

(b)

għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi: vleġġa, li fiha jkollha l-ittra tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika għaċ-ċiklu sħiħ b’kulur 100 % abjad, b’tipa Calibri Bold u b’daqs tat-tipa li jkun mill-inqas ekwivalenti għal dak tal-prezz, meta jintwera l-prezz;

(c)

il-kulur tal-vleġġa li jaqbel mal-kulur tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika;

(d)

il-medda tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika disponibbli 100 % bl-iswed; u,

(e)

id-daqs għandu jkun tali li l-vleġġa tkun tidher u tinqara b’mod ċar. L-ittra fil-vleġġa tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika għandha titqiegħed fiċ-ċentru tal-parti rettangolari tal-vleġġa, b’burdura sewda ta’ 0,5 pt b’kulur 100 % iswed madwar il-vleġġa u l-ittra tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika.

B’deroga, jekk ir-reklami viżivi, il-materjal promozzjonali tekniku jew il-bejgħ mill-bogħod ibbażat fuq il-karti jkunu stampati b’kulur wieħed, il-kulur tal-vleġġa f’dawk ir-reklami viżivi, il-materjal promozzjonali jew il-bejgħ mill-bogħod ibbażat fuq il-karti, jista’ jkun b’kulur wieħed.

Figura 1

Vleġġa lejn il-lemin/xellug ikkulurita/b’kulur wieħed, bil-medda tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika indikata

Image 42

5.   

Il-bejgħ mill-bogħod ibbażat fuq it-telepromozzjoni għandu jinforma b’mod speċifiku lix-xerrej dwar il-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott u dwar il-firxa tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika disponibbli fuq it-tikketta, u li x-xerrej għandu aċċess liberu għat-tikketta u għall-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott minn fuq is-sit web tal-bażi tad-data dwar il-prodotti, jew billi jitlob għal kopja stampata.

6.   

Fis-sitwazzjonijiet kollha msemmija fil-punti 1 sa 3 u 5, għandu jkun possibbli għax-xerrej li jikseb, fuq talba, kopja stampata tat-tikketta u l-iskeda ta’ informazzjoni dwar il-prodott.


ANNESS VIII

Informazzjoni li għandha tingħata fil-każ ta’ bejgħ mill-bogħod permezz tal-Internet

1.   

It-tikketta x-xierqa tal-prodott li l-fornituri jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont il-punt 1(g) tal-Artikolu 3 għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu tad-displej qrib il-prezz tal-prodott. Id-daqs għandu jkun tali li t-tikketta tidher u tinqara sew u għandu jkun proporzjonat għad-daqs speċifikat fl-Anness IV. It-tikketta tista’ tintwera bl-użu ta’ displej ta’ immaġni f’oħra, f’liema każ l-immaġni użata biex tiġi aċċessata t-tikketta għandha tkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fil-punt 2 ta’ dan l-Anness. Jekk tiġi applikata s-sistema ta’ displej ta’ immaġni f’oħra, it-tikketta għandha tidher mal-ewwel klikk tal-maws, ċaqliqa tal-maws jew tkabbir tal-immaġni fuq l-iskrin tattili.

2.   

L-immaġni li tintuża biex wieħed ikollu aċċess għat-tikketta fil-każ ta’ displej ta’ immaġni f’oħra, kif indikat fil-Figura 2, għandha:

(a)

għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi: tkun vleġġa li jkollha l-istess kulur bħal dak tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott muri fuq it-tikketta;

(b)

għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi: tkun vleġġa li jkollha l-istess kulur bħal dak tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika taċ-ċiklu sħiħ muri fuq it-tikketta;

(c)

tindika l-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott fuq il-vleġġa, b’kulur 100 % abjad, b’tipa Calibri Bold u b’daqs ta’ tipa li jkun ekwivalenti għal dak tal-prezz;

(d)

ikollha l-medda tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika disponibbli b’kulur 100 % iswed; u,

(e)

ikollha wieħed minn dawn iż-żewġ formati li ġejjin, u d-daqs tagħha għandu jkun tali li l-vleġġa tkun tidher u tinqara b’mod ċar. L-ittra fil-vleġġa tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika għandha titqiegħed fiċ-ċentru tal-parti rettangolari tal-vleġġa, b’burdura viżibbli b’kulur 100 % iswed madwar il-vleġġa u l-ittra tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika.

Figura 2

Vleġġa lejn il-lemin/xellug ikkulurita, bil-medda tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika indikata

Image 43

3.   

Fil-każ ta’ displej ta’ immaġni f’oħra, is-sekwenza tad-displej tat-tikketta għandha tkun kif ġej:

(a)

l-immaġni msemmija fil-punt 2 ta’ dan l-Anness għandhom jintwerew fuq il-mekkaniżmu tad-displej qrib il-prezz tal-prodott;

(b)

l-immaġni għandhom iservu ta’ link mat-tikketta kif stabbilit fl-Anness III;

(c)

it-tikketta għandha tintwera wara li l-utent jagħfas l-immaġni bil-maws, jew imur bil-maws fuq l-immaġni jew iwessa’ dik l-immaġni fuq l-iskrin tattili;

(d)

it-tikketta għandha tintwera billi tinfetaħ kaxxa oħra, tab ġdida jew paġna ġdida fuq l-iskrin, jew billi tintwera permezz ta’ skrin ieħor fuq l-istess skrin;

(e)

għat-tkabbir tat-tikketta fuq l-iskrins tattili, għandhom japplikaw il-konvenzjonijiet tal-apparat għat-tkabbir tattili;

(f)

it-tikketta għandu jkollha għażla biex tingħalaq jew mekkaniżmu ieħor standard biex tingħalaq sabiex ma tibqax tintwera;

(g)

it-test alternattiv għall-grafika, li għandu jintwera jekk it-tikketta ma tintweriex, għandu jkun il-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika tal-prodott, murija bl-istess daqs ta’ tipa bħal dak tal-prezz.

4.   

L-iskeda elettronika tal-informazzjoni dwar il-prodott, magħmula disponibbli mill-fornituri skont il-punt 1(h) tal-Artikolu 3, għandha tintwera fuq il-mekkaniżmu tad-displej qrib il-prezz tal-prodott. Id-daqs ta’ din l-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott għandu jkun tali li l-informazzjoni tkun tidher u tinqara b’mod ċar. L-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott tista’ tintwera bl-użu ta’ displej ta’ immaġni f’oħra jew billi wieħed jirreferi għall-bażi tad-data tal-prodotti, f’liema każ il-link li tintuża għall-aċċess għall-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott għandha tindika b’mod ċar u li jista’ jinqara “Skeda tal-informazzjoni dwar il-prodott”. Jekk jintuża d-displej ta’ immaġni f’oħra, l-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott għandha tidher mal-ewwel klikk tal-maws, ċaqliqa tal-maws jew tkabbir tal-immaġni fuq l-iskrin tattili.


ANNESS IX

Proċedura ta’ verifika għall-finijiet tas-sorveljanza tas-suq

It-tolleranzi tal-verifika stabbiliti f’dan l-Anness huma relatati biss mal-verifika tal-parametri mkejla mill-awtoritajiet tal-Istati Membri u ma għandhomx jintużaw mill-fornitur bħala tolleranza permessa biex jiġu stabbiliti l-valuri inklużi fid-dokumentazzjoni teknika. Il-valuri u l-klassijiet fuq it-tikketta jew fuq l-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott m’għandhomx ikunu aktar favorevoli għall-fornitur mill-valuri rrappurtati fid-dokumentazzjoni teknika.

Meta mudell ikun ġie ddisinjat biex ikun kapaċi jinduna li qed jiġi ttestjat (eż. billi jirrikonoxxi l-kundizzjonijiet tat-test jew iċ-ċiklu tat-test), u biex jirreaġixxi b’mod speċifiku billi jbiddel awtomatikament il-prestazzjoni tiegħu matul it-test bl-objettiv li jintlaħaq livell aktar favorevoli għal kull wieħed mill-parametri speċifikati f’dan ir-Regolament jew inklużi fid-dokumentazzjoni teknika jew f’xi dokumentazzjoni pprovduta, il-mudell u l-mudelli ekwivalenti kollha għandhom jitqiesu li mhumiex konformi.

Għall-verifika tal-konformità ta’ mudell tal-prodott mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament, l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom japplikaw il-proċedura li ġejja:

1.

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jivverifikaw unità waħda tal-mudell.

2.

Il-mudell għandu jitqies bħala konformi mar-rekwiżiti applikabbli, jekk:

(a)

il-valuri mogħtija fid-dokumentazzjoni teknika skont l-Artikolu 3(3) tar-Regolament (UE) 2017/1369 (il-valuri ddikjarati), u, fejn applikabbli, il-valuri użati għall-kalkolu ta’ dawn il-valuri, ma jkunux aktar favorevoli għall-fornitur mill-valuri korrispondenti mogħtija fir-rapporti tat-testijiet; u

(b)

il-valuri ppubblikati fuq it-tikketta jew fl-iskeda ta’ informazzjoni dwar il-prodott ma jkunux aktar favorevoli għall-fornitur mill-valuri ddikjarati, u l-klassi tal-effiċjenza enerġetika indikata, il-klassi tal-emissjonijiet tal-istorbju akustiku fl-arja u l-klassi tal-effiċjenza tat-tnixxif bit-tidwir ma jkunux aktar favorevoli għall-fornitur mill-klassi ddeterminata bil-valuri ddikjarati; u

(c)

meta l-awtoritajiet tal-Istati Membri jittestjaw l-unità tal-mudell, il-valuri ddeterminati (il-valuri tal-parametri rilevanti kif imkejla waqt it-testijiet u l-valuri kkalkolati minn dan il-kejl) ikunu konformi mat-tolleranzi tal-verifika rispettivi mogħtija fit-Tabella 9.

3.

Jekk ma jinkisbux ir-riżultati msemmija fil-punti 2(a) jew (b), il-mudell u l-mudelli ekwivalenti kollha għandhom jitqiesu li mhumiex konformi ma’ dan ir-Regolament.

4.

Jekk ma jinkisibx ir-riżultat imsemmi fil-punt 2(c), l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jagħżlu tliet unitajiet oħra tal-istess mudell biex jiġu ttestjati. Bħala alternattiva, it-tliet unitajiet l-oħra magħżula jistgħu jkunu ta’ xi wieħed jew aktar mill-mudelli ekwivalenti.

5.

Il-mudell għandu jitqies konformi mar-rekwiżiti applikabbli jekk, għal dawn it-tliet unitajiet, il-medja aritmetika tal-valuri ddeterminati tkun fi ħdan it-tolleranzi tal-verifika rispettivi mogħtija fit-Tabella 9.

6.

Jekk ma jinkisibx ir-riżultat imsemmi fil-punt 5, il-mudell u l-mudelli ekwivalenti kollha għandhom jitqiesu li mhumiex konformi ma’ dan ir-Regolament.

7.

Meta tittieħed id-deċiżjoni tan-nuqqas ta’ konformità tal-mudell skont il-punti 3 u 6, l-awtoritajiet tal-Istat Membru għandhom jipprovdu kull informazzjoni rilevanti lill-awtoritajiet tal-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni mingħajr dewmien.

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jużaw il-metodi tal-kejl u tal-kalkolu mogħtija fl-Anness IV.

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom japplikaw biss it-tolleranzi tal-verifika stabbiliti fit-Tabella 9 u għandhom jużaw biss il-proċedura deskritta fil-punti 1 sa 7 għar-rekwiżiti msemmija f’dan l-Anness. Għall-parametri tat-Tabella 9, ma għandha tiġi applikata l-ebda tolleranza oħra, lanqas dawk stabbiliti fi standards armonizzati jew fi kwalunkwe metodu ieħor ta’ kejl.

Tabella 9

Tolleranzi tal-verifika

Parametru

Tolleranzi tal-verifika

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Il-valur iddeterminat (*1) ma għandux ikun ogħla mill-valur iddikjarat ta’ EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full u EWD,½, rispettivament, b’aktar minn 10 %.

Il-konsum tal-enerġija ponderat (EW u EWD)

Il-valur iddeterminat (*1) ma għandux ikun ogħla mill-valur iddikjarat ta’ EW u EWD rispettivament, b’aktar minn 10 %.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

Il-valur iddeterminat (*1) ma għandux ikun ogħla mill-valur iddikjarat ta’ WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full u WWD,½, rispettivament, b’aktar minn 10 %.

Il-konsum tal-ilma ponderat (WW u WWD)

Il-valur iddeterminat (*1) ma għandux ikun ogħla mill-valur iddikjarat ta’ WW u WWD rispettivament, b’aktar minn 10 %.

Indiċi tal-effiċjenza tal-ħasil (IW u JW)

Il-valur iddeterminat (*1) ma għandux ikun inqas mill-valur iddikjarat ta’ IW u Jw rispettivament, b’aktar minn 8 %.

L-effikaċja tat-tlaħliħ (IR u JR)

Il-valur iddeterminat (*1) ma għandux ikun ogħla mill-valur iddikjarat ta’ IR u JR rispettivament, b’aktar minn 1,0 g/kg.

id-durata tal-programm jew taċ-ċiklu

Il-valur iddeterminat (*1) tad-durata tal-programm jew taċ-ċiklu ma għandux ikun ogħla mill-valur iddikjarat b’aktar minn 5 % jew b’aktar minn 10 minuti, liema minnhom ikun l-iżgħar.

It-temperatura massima fil-ħwejjeġ (T)

Il-valur iddeterminat (*1) ma għandux ikun inqas mill-valuri ddikjarati ta’ T b’aktar minn 5K u ma għandux ikun ogħla mill-valur iddikjarat ta’ T b’aktar minn 5K.

Dfull, D½, D1/4

Il-valur iddeterminat (*1) ma għandux ikun ogħla mill-valur iddikjarat ta’ Dfull, D½ u D1/4, rispettivament, b’aktar minn 10 %.

Kontenut ta’ ndewwa residwali wara l-ħasil (D)

Il-valur iddeterminat (*1) ma għandux ikun ogħla mill-valur iddikjarat ta’ D b’aktar minn 10 %.

Kontenut ta’ ndewwa finali wara t-tnixxif

Il-valur iddeterminat (*1) ma għandux ikun ogħla minn 3,0 %.

Il-veloċità tad-dawrien (S)

Il-valur iddeterminat (*1) ma għandux ikun inqas mill-valur iddikjarat ta’ S b’aktar minn 10 %.

Il-konsum tal-enerġija elettrika fil-modalità mitfi (Po)

Il-valur iddeterminat (*1) tal-konsum tal-enerġija elettrika, Po, ma għandux ikun ogħla mill-valur iddikjarat b’aktar minn 0,10 W.

Il-konsum tal-enerġija elettrika fil-modalità standby (Psm)

Il-valur iddeterminat (*1) għall-konsum tal-enerġija, Psm ma għandux ikun ogħla mill-valur iddikjarat b’aktar minn 10 % jekk il-valur iddikjarat ikun ogħla minn 1,00 W, jew b’aktar minn 0,10 W jekk il-valur iddikjarat ikun 1,00 W jew inqas.

Il-konsum tal-enerġija elettrika fil-modalità Bidu Differit (Pds)

Il-valur iddeterminat (*1) għall-konsum tal-enerġija, Pds ma għandux ikun ogħla mill-valur iddikjarat b’aktar minn 10 % jekk il-valur iddikjarat ikun ogħla minn 1,00 W, jew b’aktar minn 0,10 W jekk il-valur iddikjarat ikun 1,00 W jew inqas.

Emissjonijiet ta’ storbju akustiku fl-arja

Il-valur iddeterminat (*1) ma għandux ikun ogħla mill-valur iddikjarat b’iktar minn 2 dB re 1 pW.


(*1)  Fil-każ ta’ tliet unitajiet addizzjonali ttestjati kif preskritt fil-punt 4, il-valur iddeterminat ifisser il-medja aritmetika tal-valuri ddikjarati għal dawn it-tliet unitajiet addizzjonali.


ANNESS X

Magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi b’diversi tnabar u magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi b’diversi tnabar

Id-dispożizzjonijiet tal-Annessi II u III, li jsegwu l-metodi tal-kejl u tal-kalkolu stipulati fl-Anness IV, għandhom japplikaw għal kwalunkwe tanbur b’kapaċità nominali ta’ 2 kg jew aktar ta’ magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi b’diversi tnabar u għal kwalunkwe tanbur b’kapaċità tal-ħasil nominali ta’ 2 kg jew aktar ta’ magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi b’diversi tnabar.

Id-dispożizzjonijiet tal-Annessi II u III għandhom japplikaw għal kull wieħed mit-tnabar b’mod indipendenti, għajr meta t-tnabar ikunu inkorporati fl-istess għeluq u jkunu jistgħu, fil-programm “eco 40-60” jew fiċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif, joperaw simultanjament biss. F’dak il-każ, dawn id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi b’diversi tnabar sħaħ jew għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi b’diversi tnabar sħaħ, kif ġej:

(a)

il-kapaċità tal-ħasil nominali hija l-ammont totali tal-kapaċitajiet tal-ħasil nominali ta’ kull tanbur; għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi b’diversi tnabar, il-kapaċità nominali hija l-ammont totali tal-kapaċitajiet nominali ta’ kull tanbur;

(b)

il-konsum tal-enerġija u tal-ilma tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi b’diversi tnabar u taċ-ċiklu tal-ħasil tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi b’diversi tnabar huwa l-ammont totali tal-konsum tal-enerġija, jew tal-konsum tal-ilma, ta’ kull tanbur;

(c)

il-konsum tal-enerġija u tal-ilma taċ-ċiklu sħiħ tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi b’diversi tnabar huwa l-ammont totali tal-konsum tal-enerġija, jew tal-konsum tal-ilma, ta’ kull tanbur;

(d)

l-Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEIW) jiġi kkalkolat bl-użu tal-kapaċità tal-ħasil nominali u tal-konsum tal-enerġija; għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi b’diversi tnabar, l-Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEIWD) jiġi kkalkolat bl-użu tal-kapaċità nominali u tal-konsum tal-enerġija;

(e)

id-durata hija d-durata tal-itwal programm “eco 40-60”, jew tal-itwal ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif, li jitħaddem f’kull tanbur;

(f)

il-kontenut ta’ ndewwa residwali wara l-ħasil jiġi kkalkolat bħala l-medja ponderata, skont il-kapaċità nominali ta’ kull tanbur;

(g)

għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi b’diversi tnabar, il-kontenut ta’ ndewwa finali wara t-tnixxif jiġi mkejjel individwalment għal kull tanbur;

(h)

il-kejl ta’ modalitajiet b’konsum tal-enerġija baxx, tal-emissjonijiet ta’ storbju akustiku fl-arja u tal-klassi tal-emissjonijiet ta’ storbju akustiku fl-arja huwa applikabbli għall-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika sħiħa.

L-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott u d-dokumentazzjoni teknika għandhom jinkludu u jippreżentaw b’mod konġunt l-informazzjoni meħtieġa skont l-Anness V u l-Anness VI rispettivament, għat-tnabar kollha li għalihom japplikaw id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-anness.

Id-dispożizzjonijiet tal-Annessi VII u VIII japplikaw għal kull wieħed mit-tnabar li għalihom japplikaw id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-anness.

Il-proċedura ta’ verifika stabbilita fl-Anness IX tapplika għall-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika b’diversi tnabar sħiħa u għall-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika b’diversi tnabar sħiħa, u t-tolleranzi tal-verifika japplikaw għal kull wieħed mill-parametri ddeterminati bl-applikazzjoni ta’ dan l-anness.


5.12.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 315/68


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2015

tal-11 ta’ Marzu 2019

li jissuplimenta r-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tas-sorsi tad-dawl u li jħassar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 874/2012

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2017 li jistabbilixxi qafas għat-tikkettar tal-enerġija u li jħassar id-Direttiva 2010/30/UE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 11(5) u l-Artikolu 16(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2017/1369 jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta atti delegati fir-rigward tat-tikkettar jew ir-riklassifikazzjoni tat-tikketti ta’ gruppi ta’ prodotti li jirrappreżentaw potenzjal sinifikanti għall-iffrankar tal-enerġija u, fejn rilevanti, ta’ riżorsi oħra.

(2)

Il-pjan ta’ Ħidma tal-Ekodisinn 2016–2019 (2) stabbilit mill-Kummissjoni b’applikazzjoni tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) jistabbilixxi l-prijoritajiet ta’ ħidma fil-qafas tal-ekodisinn u tat-tikkettar tal-enerġija għall-perjodu 2016–2019. Il-Pjan ta’ Ħidma tal-Ekodisinn jidentifika l-gruppi ta’ prodotti relatati mal-enerġija li għandhom jitqiesu bħala prijoritajiet għall-impriża tal-istudji preparatorji u l-adozzjoni eventwali tal-miżuri ta’ implimentazzjoni, kif ukoll ir-rieżami tar-regolamenti attwali.

(3)

Hu stmat li l-miżuri mill-Pjan ta’ Ħidma dwar l-Ekodisinn għandhom il-potenzjal li b’kollox jipprovdu iżjed minn 260 TWh ta’ ffrankar annwali tal-enerġija finali fl-2030, jiġifieri ekwivalenti għal tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra ta’ madwar 100 miljun tunnellata fis-sena fl-2030. It-tidwil huwa wieħed mill-gruppi ta’ prodotti elenkati fil-Pjan ta’ Ħidma dwarl-Ekodisinn, bi stima ta’ ffrankar annwali tal-enerġija finali ta’ 41,9 TWh fl-2030.

(4)

Dispożizzjonijiet dwar it-tikkettar tal-enerġija ta’ prodotti tat-tidwil, jiġifieri lampi tal-elettriku u luminarji, ġew stabbiliti bir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 874/2012 (4).

(5)

Il-prodotti tat-tidwil huma fost il-gruppi ta’ prodotti prijoritarji msemmija fl-Artikolu 11(5)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1369, li għalihom il-Kummissjoni mistennija tadotta att delegat biex tintroduċi tikketta bi skala ġdida mill-A sal-G.

(6)

Ir-Regolament Delegat (UE) Nru 874/2012 fih klawżola ta’ rieżami fl-Artikolu 7 li teżiġi li l-Kummissjoni teżamina mill-ġdid dan ir-Regolament fid-dawl tal-progress teknoloġiku.

(7)

Il-Kummissjoni rrieżaminat ir-Regolament Delegat (UE) Nru 874/2012 u analizzat l-aspetti tekniċi, ambjentali u ekonomiċi ta’ prodotti tat-tidwil kif ukoll l-imġiba tal-utent fil-ħajja reali. Ir-rieżami sar b’kooperazzjoni mill-qrib mal-partijiet ikkonċernati u mal-partijiet interessati mill-Unjoni u minn pajjiżi terzi. Ir-riżultati tar-rieżami ġew ippubblikati u ppreżentati lill-Forum Konsultattiv stabbilit bl-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2017/1369.

(8)

Ir-rieżami kkonkluda li ma kienx hemm bżonn li jiġu introdotti rekwiżiti riveduti tat-tikkettar tal-enerġija għall-prodotti tat-tidwil, jiġifieri għal sorsi tad-dawl.

(9)

L-aspett ambjentali tas-sorsi tad-dawl li ġie identifikat bħala sinifikanti għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament huwa l-konsum tal-enerġija fil-fażi tal-użu.

(10)

Ir-rieżami wera li l-konsum tal-elettriku ta’ prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament jista’ jitnaqqas aktar b’mod sinifikanti billi jiġu implimentati l-miżuri tat-tikketta tal-enerġija.

(11)

Peress li dan ir-Regolament iġib fi tmiem it-tikketta tal-enerġija ddedikata speċifikament għal-luminarji fir-Regolament Delegat (UE) Nru 874/2012, il-fornituri tal-luminarji jenħtieġ li jkunu eżentati mill-obbligi relatati mal-bażi tad-data tal-prodotti stabbiliti skont ir-Regolament (UE) 2017/1369.

(12)

Fid-dawl taż-żieda fil-bejgħ ta’ prodotti relatati mal-enerġija permezz tal-pjattaformi tal-bejgħ fuq l-Internet, minflok direttament mill-websajts tal-fornituri u tan-negozjanti, għandu jiġi ċċarat li l-pjattaformi tal-bejgħ fuq l-Internet għandhom ikunu responsabbli biex jippermettu l-wiri tat-tikketta pprovduta mill-fornitur qrib il-prezz. Huma għandhom jinfurmaw lin-negozjant dwar dak l-obbligu, iżda ma għandhomx ikunu responsabbli għall-akkuratezza jew il-kontenut tat-tikketta u l-iskeda informattiva dwar il-prodott ipprovduta. Madankollu, b’applikazzjoni tal-Artikolu 14(1)(b) tad-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) dwar il-kummerċ elettroniku, dawn il-pjattaformi ta’ hosting tal-Internet għandhom jaġixxu mingħajr dewmien biex ineħħu jew iwaqqfu l-aċċess għall-informazzjoni dwar il-prodott inkwistjoni jekk ikunu konxji tan-nuqqas ta’ konformità (eż. tikketta jew skeda tal-informazzjoni dwar il-prodott li jkunu nieqsa, mhux kompluti jew mhux korretti) pereżempju jekk ikunu ġew informati mill-awtorità tas-sorveljanza tas-suq. Fornitur li jbigħ direttament lill-utenti finali permezz tas-sit web tiegħu stess huwa kopert mill-obbligi tal-bejgħ mill-bogħod tan-negozjanti msemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2017/1369.

(13)

Dan ir-Regolament jenħtieġ li jispeċifika l-valuri ta’ tolleranza għall-parametri tat-tidwil filwaqt li jqis l-approċċ għad-dikjarazzjoni ta’ informazzjoni stabbilit fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/254 (6)

(14)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament ġew diskussi mill-Forum Konsultattiv u l-esperti tal-Istati Membri f’konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2017/1369.

(15)

Għalhekk ir-Regolament Delegat (UE) Nru 874/2012 jenħtieġ li jitħassar,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi rekwiżiti għat-tikkettar ta’ sorsi tad-dawl bit-tagħmir ta’ kontroll integrat inkella mingħajru, kif ukoll għall-forniment ta’ informazzjoni supplementari dwar dawn il-prodotti. Ir-rekwiżiti japplikaw ukoll għal sorsi tad-dawl imqiegħda fis-suq fi prodott kontenenti.

2.   Dan ir-Regolament ma għandux japplika għas-sorsi tad-dawl speċifikati fil-punti 1 u 2 tal-Anness IV.

3.   Is-sorsi tad-dawl speċifikati fil-punt 3 tal-Anness IV għandhom jikkonformaw biss mar-rekwiżiti tal-punt 4 tal-Anness V.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw dawn id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“sors tad-dawl” tfisser prodott li jaħdem bl-elettriku maħsub biex jemetti, jew, fil-każ ta’ sors ta’ dawl li mhuwiex inkandexxenti, maħsub biex ikun possibbilment issettjat biex jemetti d-dawl, jew it-tnejn, bil-karatteristiċi ottiċi kollha li ġejjin:

(a)

koordinati tal-kromatiċità x u y fil-medda:

0,270 < x < 0,530; u

– 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 < y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595;

(b)

fluss luminuż < 500 lumen għal kull mm2 tal-erja tas-superfiċje li temetti d-dawl ipproġettata kif definit fl-Anness I;

(c)

fluss luminuż ta’ bejn 60 u 82 000 lumen;

(d)

indiċi tal-apparenza tal-kulur (CRI) > 0;

li juża l-inkandexxenza, il-fluworexxenza, skariku ta’ intensità għolja, dijodi inorganiċi li jemettu d-dawl (LED) jew dijodi organiċi li jemettu d-dawl (OLED), jew kombinazzjonijiet tagħhom bħala teknoloġija ta’ tidwil, u li jista’ jiġi vverifikat bħala sors tad-dawl skont il-proċedura tal-Anness IX.

Sorsi ta’ dawl tas-sodju taħt pressjoni għolja (HPS) li ma jissodisfawx il-kondizzjoni (a) jitqiesu bħala sorsi tad- dawl għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament.

Sorsi tad-dawl ma jinkludux:

(a)

Dies jew ċipep tal-LED;

(b)

pakketti tal-LED;

(c)

prodotti li fihom sors(i) tad-dawl li jista’/għu jitneħħew għall-finijiet ta’ verifika;

(d)

komponenti li jemettu d-dawl, li jinsabu f’sors tad-dawl minn fejn ma jistgħux jitneħħew għal verifika bħala sors tad-dawl.

(2)

“tagħmir ta’ kontroll” tfisser apparat wieħed jew aktar, li jista’ jiġi fiżikament integrat f’sors tad-dawlu anke le, maħsub biex iħejji l-mejns għall-format elettriku meħtieġ minn wieħed jew aktar mis-sorsi tad-dawl speċifiċi skont il-kundizzjonijiet ta’ limitu stabbiliti mis-sikurezza elettrika u l-kompatibbiltà elettromanjetika. Dan jista’ jinkludi t-trasformazzjoni tal-vultaġġ tal-provvista u tal-istartjar, il-limitazzjoni tal-kurrent operazzjonali u tat-tisħin minn qabel, il-prevenzjoni tal-istartjar minn kiesaħ, il-korrezzjoni tal-fattur ta’ potenza u/jew it-tnaqqis tal-interferenza fil-frekwenzi tar-radju

It-terminu “tagħmir ta’ kontroll” ma jinkludix provvisti tal-enerġija fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 278/2009 (7). It-terminu lanqas ma jinkludi partijiet għall-kontroll tat-tidwil u partijiet li mhumiex tat-tidwil (kif definiti fl-Anness I), għalkemm partijiet bħal dawn jistgħu jkunu fiżikament integrati ma’ tagħmir ta’ kontroll jew kummerċjalizzati flimkien bħala prodott wieħed.

Swiċċ tat-tip Power over Ethernet (PoE) mhuwiex tagħmir ta’ kontroll fis-sens ta’ dan ir-Regolament. “Swiċċ tal-Power-over-Ethernet” jew “swiċċ tal-PoE” tfisser tagħmir għall-forniment tal-elettriku u għall-immaniġġar tad-data li jiġi installat bejn il-mejns u t-tagħmir tal-uffiċċju u/jew sorsi tad-dawl għall-finijiet tat-trasferiment tad-data u l-forniment tal-elettriku;

(3)

“prodott kontenenti” tfisser prodott li fih sors wieħed jew aktar ta’ dawl, jew tagħmir ta’ kontroll separat, jew it-tnejn. Eżempji ta’ prodotti kontenenti huma luminarji li jistgħu jiżżarmaw biex jippermettu l-verifika separata tas-sors(i) tad-dawl li jinsabu fihom, apparati domestiċi li fihom sors(i) tad-dawl, għamara (xkafef, mirja, vetrini) li jkun fihom sors(i) tad-dawl. Jekk prodott kontenenti ma jistax jiżżarma għall-verifika tas-sors tad-dawl u tat-tagħmir ta’ kontroll separat, il-prodott kontenenti kollu kemm hu għandu jitqies bħala sors tad-dawl;

(4)

“dawl” tfisser radjazzjoni elettromanjetika b’tul tal-mewġa ta’ bejn 380 nm u 780 nm;

(5)

“mejns” jew “vultaġġ tal-mejns” (MV) tfisser provvista tal-elettriku ta’ 230 (± 10 %) Volt ta’ kurrent li jalterna f’50 Hz;

(6)

“LED die” jew “ċippa LED” tfisser blokka żgħira ta’ materjal semikonduttiv li temetti d-dawl, li fuqha jiġi ffabrikat ċirkwit funzjonali tal-LED;

(7)

“pakkett LED” tfisser komponent elettriku wieħed li jkun fih prinċipalment LED die waħda. Dan ma jinkludix tagħmir ta’ kontroll jew partijiet minnu, kappa jew partijiet elettroniċi attivi u mhuwiex konness direttament mal-vultaġġ tal-mejns. Jista’ jinkludi wieħed jew iżjed minn dawn li ġejjin: elementi ottiċi, konvertituri tad-dawl (fosfori), interfaċċji termali, mekkaniċi u elettriċi jew partijiet li jindirizzaw problemi ta’ skariku ta’ ċarġ elettrostatiku. Kwalunkwe apparat ieħor simili li jemetti d-dawl li huwa maħsub biex jintuża direttament f’luminarja tal-LED, huwa meqjus bħala sors ta’ dawl;

(8)

‘kromatiċità” tfisser il-proprjetà ta’ stimolu ta’ kulur iddefinita mill-koordinati tal-kromatiċità tiegħu (x u y);

(9)

“fluss luminuż” jew “fluss” (Φ), espress f’lumen (lm) ifisser il-kwantità derivata mill-fluss radjanti (potenza radjanti) billi tiġi evalwata r-radjazzjoni elettromanjetika skont is-sensittività spettrali tal-għajn umana. It-terminu jirreferi għall-fluss totali emess minn sors tad-dawl f’angolu solidu ta’ 4π steradians f’ċerti kundizzjonijiet (eż. tal-kurrent, tal-voltaġġ, tat-temperatura) speċifikati fi standards applikabbli. Jirreferi għall-fluss inizjali għas-sors tad-dawl mhux baxxut wara perjodu qasir ta’ funzjonament, sakemm ma jkunx speċifikat b’mod ċar li jkun mixtieq il-fluss f’kundizzjoni ta’ dawl baxxut inkella l-fluss wara perjodu partikolari ta’ tħaddim. Għal sorsi ta’ dawl li jistgħu jkunu aġġustati biex jemettu spettri u/jew intensitajiet tad-dawl massimi differenti, jirreferi għall-fluss f’“settings ta’ kontroll ta’ referenza” kif definiti fl-Anness I;

(10)

“indiċi tal-apparenza tal-kulur” (CRI) tfisser kejl tal-effett ta’ mezz ta’ illuminazzjoni fuq id-dehra tal-kulur ta’ oġġetti b’paragun konxju jew subkonxju mal-apparenza tal-kulur tagħhom taħt il-mezz ta’ illuminazzjoni ta’ referenza u huwa l-medja Ra tal-apparenza tal-kulur għall-ewwel 8 kuluri tat-test (R1-R8) definiti fl-istandards;

(11)

“inkandexxenza” tfisser il-fenomenu meta d-dawl jiġi prodott mis-sħana, f’sorsi tad-dawl tipikament prodotti minn konduttur simili għal ħajta (“filament”) li jissaħħan bil-passaġġ ta’ kurrent elettriku;

(12)

“sors tad-dawl tal-aloġenu” tfisser sors tad-dawl inkandexxenti b’konduttur irqiq tat-tungstenu mdawwar b’gass li fih l-aloġeni jew komposti tal-aloġenu;

(13)

“fluworexxenza” jew “sors tad-dawl fluworexxenti” (FL) tfisser fenomenu jew sors tad-dawl li juża skariku elettriku f’gass tal-merkurju bi pressjoni baxxa fejn il-biċċa l-kbira tad-dawl joħroġ minn saff wieħed jew iktar ta’ fosfru mqanqal mir-radjazzjoni ultravjola ġġenerata mill-iskariku. Is-sorsi tad-dawl fluworexxenti jista’ jkollhom konnessjoni waħda (“kappa waħda”) jew tnejn (“kappa doppja”) mal-provvista tal-elettriku tagħhom. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, is-sorsi tad-dawl b’induzzjoni manjetika jitqiesu wkoll bħala sorsi tad-dawl fluworexxenti;

(14)

“skariku ta’ intensità għolja” (HID) tfisser skariku elettriku f’gass li fih l-ark li jipproduċi d-dawl jiġi stabbilizzat bit-temperatura tas-superfiċje tal-bozza u l-kompartiment tal-ark jgħabbi s-superfiċje tal-bozza b’aktar minn 3 watts għal kull ċentimetru kwadru. Is-sorsi tad-dawl HID huma limitati għat-tipi tal-alid tal-metall, tas-sodju taħt pressjoni għolja u tal-fwar tal-merkurju, kif definit fl-Anness I;

(15)

“skariku f’gass” tfisser fenomenu fejn id-dawl jiġi prodott, b’mod dirett jew indirett, permezz ta’ skariku elettriku minn ġo gass, plażma, fwar metalliku jew taħlita ta’ diversi gassijiet u fwar;

(16)

“dijodu inorganiku li jemetti d-dawl (LED)” tfisser teknoloġija fejn id-dawl jiġi prodott minn apparat b’semikondutturi fi stat solidu li jinkorpora ġunzjoni P-N ta’ materjal inorganiku. Il-ġunzjoni temetti radjazzjoni ottika meta tiġi mqanqla minn kurrent elettriku;

(17)

“dijodu organiku li jemetti d-dawl (LED)” tfisser teknoloġija fejn id-dawl jiġi prodott minn apparat b’semikondutturi fi stat solidu li jinkorpora ġunzjoni P-N ta’ materjal organiku. Il-ġunzjoni temetti radjazzjoni ottika meta tiġi mqanqla minn kurrent elettriku;

(18)

“sors tad-dawl tas-sodju taħt pressjoni għolja” (HPS) tfisser sors tad-dawl bi skariku ta’ intensità għolja li fih id-dawl jiġi prodott primarjament mir-radjazzjoni minn fwar tas-sodju li jaħdem fi pressjoni parzjali ta’ madwar 10 kilopascals. Is-sorsi tad-dawl HPS jista’ jkollhom konnessjoni waħda (“tarf wieħed”) jew tnejn (“żewġt itruf”) mal-provvista tal-elettriku tagħhom;

(19)

“punt tal-bejgħ” tfisser post fiżiku fejn il-prodott huwa muri jew offrut għall-bejgħ, għall-kiri jew għax-xiri bin-nifs lill-klijent.

Għall-finijiet tal-Annessi, definizzjonijiet addizzjonali huma stipulati fl-Anness I.

Artikolu 3

Obbligi tal-fornituri

1.   Il-fornituri ta’ sorsi tad-dawl għandhom jiżguraw li:

(a)

kull sors tad-dawl li jitqiegħed fis-suq bħala prodott indipendenti (jiġifieri mhux fi prodott kontenenti) u f’imballaġġ, ikun fornut b’tikketta stampata fil-format kif stipulat fl-Anness III;

(b)

il-parametri tal-iskeda informattiva dwar il-prodott, kif stipulat fl-Anness V, jiddaħħlu fil-bażi tad-data tal-prodotti;

(c)

jekk din tintalab b’mod speċifiku mill-bejjiegħ, l-iskeda ta’ informazzjoni dwar il-prodott għandha tkun disponibbli f’forma stampata;

(d)

il-kontenut tal-dokumentazzjoni teknika, kif stabbilit fl-Anness VI, jiddaħħal fil-bażi tad-data tal-prodott;

(e)

kwalunkwe reklam viżiv għal mudell speċifiku ta’ sors tad-dawl ikun fih il-klassi tal-effiċjenza enerġetika ta’ dak il-mudell u l-firxa tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika disponibbli fuq it-tikketta, skont l-Anness VII u l-Anness VIII;

(f)

kwalunkwe materjal promozzjonali tekniku dwar mudell speċifiku ta’ sors tad-dawl, inkluż materjal promozzjonali tekniku fuq l-Internet, li jiddeskrivi l-parametri tekniċi speċifiċi tiegħu ikun jinkludi l-klassi tal-effiċjenza enerġetika ta’ dak il-mudell u l-firxa tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika disponibbli fuq it-tikketta, skont l-Anness VII;

(g)

tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni stabbilita fl-Anness III issir disponibbli għall-bejjiegħa għal kull mudell ta’ sors tad-dawl;

(h)

skeda ta’ informazzjoni dwar il-prodott fil-format elettroniku, kif stabbilit fl-Anness V issir disponibbli għall-bejjiegħa għal kull mudell ta’ sors tad-dawl;

(i)

fuq talba mill-bejjiegħa u skont l-Artikolu 4(e), it-tikketti stampati għar-riklassifikazzjoni tal-prodotti huma pprovduti bħala stiker, tal-istess daqs bħal dak li diġà jeżisti.

2.   Il-fornituri tal-prodotti kontenenti għandhom:

(a)

jipprovdu informazzjoni dwar is-sors(i) tad-dawl li jkun fihom, kif speċifikat fil-punt 2 tal-Anness V;

(b)

fuq talba mill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, jipprovdu informazzjoni dwar kif is-sorsi tad-dawl jistgħu jitneħħew għall-finijiet ta’ verifika mingħajr ma ssirilhom ħsara permanenti.

3.   Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-mudell għandha tiġi kkalkulata skont l-Anness II.

Artikolu 4

Obbligi tal-bejjiegħa

Il-bejjiegħa għandhom jiżguraw li:

(a)

Fil-punt tal-bejgħ, kull sors ta’ dawl, li ma jkunx fi prodott kontenenti, jkollu t-tikketta pprovduta mill-fornituri skont il-punt 1(a) tal-Artikolu 3, b’tali mod li t-tikketta jew il-klassi tal-enerġija tintwera t’ali mod li tkun tidher b’mod ċar, skont l-Anness III;

(b)

fil-każ ta’ bejgħ mill-bogħod, it-tikketta u l-iskeda ta’ informazzjoni dwar il-prodott jiġu pprovduti, skont l-Annessi VII u VIII;

(c)

kwalunkwe reklam viżiv għal mudell speċifiku ta’ sors tad-dawl, inkluż fuq l-Internet, ikun fih il-klassi tal-effiċjenza enerġetika ta’ dak il-mudell u l-firxa tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika disponibbli fuq it-tikketta, skont l-Anness VII;

(d)

kwalunkwe materjal promozzjonali tekniku dwar mudell speċifiku ta’ sors tad-dawl, inkluż materjal promozzjonali tekniku fuq l-Internet, li jiddeskrivi l-parametri tekniċi speċifiċi tiegħu ikun jinkludi l-klassi tal-effiċjenza enerġetika ta’ dak il-mudell u l-firxa tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika disponibbli fuq it-tikketta, skont l-Anness VII;

(e)

it-tikketti eżistenti fuq sorsi tad-dawl fil-punti tal-bejgħ jinbidlu b’tikketti riklassifikati b’tali mod li t-tikketti eżistenti jitgħattew, inkluż meta jiġu stampati jew imwaħħla mal-pakkett, fi żmien tmintax-il xahar wara li jibda japplika dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Obbligi tal-pjattaformi tal-hosting tal-Internet

Meta fornitur ta’ servizzi ta’ hosting kif imsemmi fl-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31/KE jippermetti l-bejgħ ta’ sorsi tad-dawl fuq is-sit tal-Internet tiegħu, il-fornitur ta’ servizzi għandu jippermetti l-wiri tat-tikketta elettronika u tal-iskeda informattiva tal-prodott elettroniku mogħtija min-negozjant fuq il-mekkaniżmu ta’ display skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness VIII u għandu jinforma lin-negozjant bl-obbligu li jurihom.

Artikolu 6

Metodi ta’ kejl

L-informazzjoni li għandha tingħata skont l-Artikoli 3 u 4 għandha tinkiseb b’metodi tal-kejl u tal-kalkolu li jkunu affidabbli, preċiżi u riproduċibbli, u li jqisu l-aktar metodu tal-kejl u tal-kalkolu avvanzati rrikonoxxut, kif stipulat fl-Anness II.

Artikolu 7

Proċedura ta’ verifika għall-finijiet tas-sorveljanza tas-suq

L-Istati Membri għandhom japplikaw il-proċedura ta’ verifika stabbilita fl-Anness IX meta jkunu qed iwettqu l-kontrolli tas-sorveljanza tas-suq imsemmija fil-paragrafu 3 tal-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) 2017/1369.

Artikolu 8

Rieżami

Il-Kummissjoni għandha tirrieżamina dan ir-Regolament fid-dawl tal-progress teknoloġiku li jkun sar u għandha tippreżenta r-riżultati ta’ dan ir-rieżami, inkluż, jekk xieraq, abbozz ta’ proposta għar-reviżjoni, lill-Forum Konsultattiv sa mhux iktar tard mill-25 ta' Diċembru 2024. Ir-rieżami għandu, fost affarijiet oħra, jivvaluta l-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika, il-metodi biex tiġi indirizzata l-effiċjenza enerġetika tas-sorsi tad-dawl fil-prodotti kontenenti u l-possibbiltà li jiġu indirizzati aspetti tal-ekonomija ċirkolari.

Artikolu 9

Tħassir

Ir-Regolament Delegat (UE) Nru 874/2012 jitħassar b’effett mill-1 ta’ Settembru 2021, bl-eċċezzjoni tal-paragrafu 2 tal-Artikolu 3 u l-paragrafu 2 tal-Artikolu 4 li jitħassru b’effett mill-25 ta' Diċembru 2019.

Artikolu 10

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu jibda japplika mill-1 ta’ Settembru 2021. Madankollu, il-punt 1(b) tal-Artikolu 3 għandu japplika mill-1 ta’ Mejju 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Marzu 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 198, 28.7.2017, p. 1.

(2)  Komunikazzjoni tal-Kummissjoni. Il-Pjan ta’ Ħidma 2016-2019 dwar l-Ekodisinn. COM(2016) 773 final tat-30.11.2016.

(3)  Id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta’ rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija (ĠU L 285, 31.10.2009, p. 10).

(4)  Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 874/2012 tat-12 ta’ Lulju 2012 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar enerġetiku tal-bozoz tal-elettriku u l-unitajiet tat-tidwil (ĠU L 258, 26.9.2012, p. 1).

(5)  Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (“Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku”) (ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1).

(6)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/254 tat-30 ta’ Novembru 2016 li jemenda r-Regolamenti Delegati (UE) Nru 1059/2010, (UE) Nru 1060/2010, (UE) Nru 1061/2010, (UE) Nru 1062/2010, (UE) Nru 626/2011, (UE) Nru 392/2012, (UE) Nru 874/2012, (UE) Nru 665/2013, (UE) Nru 811/2013, (UE) Nru 812/2013, (UE) Nru 65/2014, (UE) Nru 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 u (UE) 2015/1187 fejn jidħol l-użu tat-tolleranzi fil-proċeduri tal-verifika (ĠU L 38, 15.2.2017, p. 1).

(7)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 278/2009 tas-6 ta’ April 2009 li jimplimenta d-Direttiva 2005/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-konsum tal-elettriku f’kundizzjoni ta’ mingħajr tagħbija u l-medja tal-effiċjenzi tal-istat attiv ta’ provvisti tal-elettriku esterni (ĠU L 93, 7.4.2009, p. 3).


ANNESS I

Definizzjonijiet applikabbli għall-Annessi

Għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“sors tad-dawl tal-mejns” (MLS) tfisser sors tad-dawl li jista’ jitħaddem direttament fuq il-provvista tal-elettriku mill-mejns. Sorsi tad-dawl li joperaw direttament fuq il-mejns, u li jistgħu joperaw ukoll indirettament fuq il-mejns bl-użu ta’ tagħmir ta’ kontroll separat, għandhom jitqiesu bħala sorsi tad-dawl mill-mejns;

(2)

“sors tad-dawl mhux tal-mejns” (NMLS) tfisser sors tad-dawl li jeħtieġ tagħmir ta’ kontroll separat biex jaħdem fuq l-elettriku mill-mejns;

(3)

“tagħmir ta’ kontroll separat” tfisser tagħmir ta’ kontroll li mhuwiex fiżikament integrat ma’ sors tad-dawl u li jitqiegħed fis-suq bħala prodott separat jew bħala komponent ta’ prodott kontenenti;

(4)

“sors tad-dawl direzzjonali” (DLS) tfisser sors tad-dawl li għandu tal-anqas 80 % tal-fluss luminuż totali f’angolu solidu ta’ π sr (ekwivalenti għal kon b’angolu ta’ 120°);

(5)

“sors tad-dawl mhux direzzjonali” (NDLS), tfisser sors tad-dawl li mhuwiex sors tad-dawl direzzjonali;

(6)

“sors tad-dawl konness” (CLS) tfisser sors tad-dawl li jinkludi partijiet għall-konnessjoni tad-data li jkunu fiżikament jew funzjonalment separati mill-partijiet li jemettu d-dawl biex iżommu “s-settings ta’ kontroll ta’ referenza”. Is-sors tad-dawl jista’ jkollu partijiet għall-konnessjoni tad-data li jkunu fiżikament integrati fi struttura inseparabbli, inkella s-sors tad-dawl jista’ jkun ikkombinat ma’ partijiet fiżikament separati għall-konnessjoni tad-data mqiegħda fis-suq flimkien mas-sors tad-dawl bħala prodott uniku;

(7)

“partijiet għall-konnessjoni tad-data” tfisser partijiet li jwettqu kwalunkwe waħda mill-funzjonijiet li ġejjin:

(a)

riċezzjoni jew trażmissjoni bil-fili jew mingħajr fili ta’ sinjali tad-data u l-ipproċessar tagħhom (użati għall-kontroll tal-funzjoni tal-emissjoni tad-dawl u possibbilment oħrajn);

(b)

id-ditezzjoni u l-ipproċessar ta’ sinjali pperċeputi (użati għall-kontroll tal-funzjoni tal-emissjoni tad-dawl u possibbilment għal skopijiet oħra);

(c)

kombinazzjoni ta’ dawn;

(8)

“sors tad-dawl bil-kulur aġġustabbli” (CTLS) tfisser sors tad-dawl li jista’ jiġi ssettjat biex jemetti dawl b’varjetà kbira ta’ kuluri barra mill-medda definita fl-Artikolu 2 iżda li jista’ jiġi ssettjat ukoll biex jemetti dawl abjad fil-medda definita fl-Artikolu 2 li għaliha s-sors tad-dawl huwa fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Sorsi tad-dawl abjad aġġustabbli li jistgħu jiġu ssettjati biss biex jemettu d-dawl, b’temperaturi tal-kulur ikkorrelatati differenti, fil-medda definita fl-Artikolu 2, u sorsi tad-dawl dim-to-warm li kapaċi jbiddlu l-output ta’ dawl abjad tagħhom biex ibaxxu temperatura tal-kulur ikkorrelatata meta jiġu ddimmjati, b’imitazzjoni tal-imġiba ta’ sorsi tad-dawl inkandexxenti, mhumiex ikkunsidrati bħala CTLS;

(9)

“purità tal-eċitazzjoni” tfisser il-perċentwal ikkalkulat għal CTLS issettjat biex jemetti dawl ta’ kulur partikolari, bl-użu ta’ proċedura definita aktar fil-fond fl-istandards, billi tinqata’ linja dritta (x u y) fuq graff tal-ispazju tal-kulur minn punt bil-koordinati tal-kulur koordinati x = 0,333 u y = 0,333 (stimulu akromatiku; il-punt 1), li jgħaddi mill-punt li jirrappreżenta l-koordinati tal-kulur (x u y) tas-sors tad-dawl (il-punt 2), u jispiċċa fil-fruntiera ta’ barra tal-ispazju tal-kulur (locus; punt 3). Il-purità tal-eċitazzjoni tiġi kkalkulata bħala d-distanza bejn il-punti 1 u 2 diviża bid-distanza bejn il-punti 1 u 3. It-tul sħiħ tal-linja jirrappreżenta 100 % tal-purità tal-kulur (punt fuq il-locus). Il-punt ta’ stimulu akromatiku jirrappreżenta purità tal-kulur ta’ 0 % (dawl abjad);

(10)

“sors tad-dawl ta’ luminanza għolja” (HLLS) tfisser sors tad-dawl LED b’luminanza medja ogħla minn 30 cd/mm2 fid-direzzjoni tal-intensità massima;

(11)

“luminanza” (f’direzzjoni partikolari, f’ċertu punt ta’ superfiċje reali jew immaġinarji) tfisser il-fluss luminuż trażmess minn raġġ elementari li jgħaddi f’punt partikolari u bil-propagazzjoni fl-angolu solidu li jinkludi d-direzzjoni partikolari, diviż bl-erja tar-raġġ tas-sezzjoni ta’ dak ir-raġġ li jkun fih dak il-punt partikolari (cd/m2);

(12)

“luminanza medja” (Luminanza-HLLS) għal sors tad-dawl LED tfisser il-luminanza medja fuq erja li temetti d-dawl fejn il-luminanza hija ogħla minn 50 % tal-luminanza massima (cd/mm2);

(13)

“partijiet għall-kontroll tat-tidwil” tfisser partijiet li huma integrati f’sors tad-dawl, jew separati fiżikament imma kummerċjalizzati flimkien ma’ sors tad-dawl bħala prodott uniku, li mhumiex strettament meħtieġa biex is-sors tad-dawl jemetti d-dawl f’tagħbija sħiħa, imma li jippermettu l-kontroll manwali jew awtomatiku, dirett jew mill-bogħod tal-intensità luminuża, tal-kromatiċità, tat-temperatura tal-kulur ikkorrelatata, tal-ispettru tad-dawl u/jew tal-angolu tar-raġġ. Id-dimmers għandhom jitqiesu wkoll bħala partijiet għall-kontroll tat-tidwil.

It-terminu jinkludi wkoll partijiet għall-konnessjoni tad-data, iżda t-terminu ma jinkludix apparati li jaqgħu fil-kamp tal-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1275/2008 (1);

(14)

“partijiet mhux tat-tidwil” tfisser partijiet li huma integrati f’sors tad-dawl, jew separati fiżikament imma kummerċjalizzati flimkien ma’ sors tad-dawl bħala prodott uniku, li mhumiex meħtieġa biex is-sors tad-dawl jemetti d-dawl f’tagħbija sħiħa, u li mhumiex “partijiet għall-kontroll tat-tidwil”. Dawn jinkludu, iżda mhumiex limitati għal: speakers (awdjo), kameras, repeaters għall-estensjoni tal-kopertura tas-sinjali tal-komunikazzjoni (eż. WiFi), partijiet ta’ sostenn tal-ekwilibriju tal-provvista (jaqilbu għall-batteriji interni fejn meħtieġ), ċarġers tal-batteriji, notifiki viżivi ta’ avvenimenti (meta tasal il-posta, iddoqq il-qanpiena tal-bieb, twissija), l-użu tal-Light Fidelity (Li-Fi, teknoloġija bidirezzjonali bla fili ta’ veloċità għolja u kompletament netwerkjata).

It-terminu jinkludi wkoll partijiet għall-konnessjoni tad-data li jintużaw għal funzjonijiet oħrajn għajr il-kontroll tal-funzjoni tal-emissjoni tad-dawl;

(15)

“fluss luminuż utli” (Φuse) tfisser il-parti tal-fluss luminuż ta’ sors tad-dawl li jitqies biex tiġi ddeterminata l-effiċjenza enerġetika:

għal sorsi tad-dawl mhux direzzjonali, dan huwa l-fluss totali emess f’angolu solidu ta’ 4π sr (li jikkorrispondi għal sfera ta’ 360°);

għal sorsi tad-dawl direzzjonali b’angolu tar-raġġ ≥ 90° huwa l-fluss emess f’angolu solidu ta’ π sr (li jikkorrispondi għal kon b’angolu ta’ 120°);

għal sorsi tad-dawl direzzjonali b’angolu tar-raġġ < 90° huwa l-fluss emess f’angolu solidu ta’ 0,586π sr (li jikkorrispondi għal kon b’angolu ta’ 90°);

(16)

“angolu tar-raġġ” ta’ sors tad-dawl direzzjonali tfisser l-angolu bejn żewġ linji immaġinarji fuq pjan li jaqsam l-assi tar-raġġ ottiku, b’tali mod li dawn il-linji jgħaddu miċ-ċentru tas-superfiċje ta’ quddiem tas-sors tad-dawl u minn punti li fihom l-intensità luminiża tkun ta’ 50 % tal-intensità tar-raġġ taċ-ċentru, fejn l-intensità tar-raġġ taċ-ċentru tkun il-valur tal-intensità luminuża mkejla fuq l-assi tar-raġġ ottiku.

Għal sorsi tad-dawl li jkollhom angoli tar-raġġ differenti f’diversi pjani, l-akbar angolu tar-raġġ għandu jkun dak li jiġi kkunsidrat;

Għal sorsi tad-dawl b’angolu tar-raġġ kontrollabbli mill-utent, l-angolu tar-raġġ li jikkorrispondi għas-“setting tal-kontroll ta’ referenza” għandu jkun dak li jiġi kkunsidrat;

(17)

“tagħbija sħiħa” tfisser il-kundizzjoni ta’ sors tad-dawl, fi ħdan il-kundizzjonijiet operattivi ddikjarati, li fiha jemetti l-ogħla (mhux baxxut) fluss luminuż;

(18)

“modalità standby” tfisser il-kundizzjoni ta’ sors tad-dawl, fejn dan ikun konness ma’ provvista tal-enerġija elettrika iżda s-sors tad-dawl intenzjonalment ma jemettix dawl, u s-sors tad-dawl ikun qed jistenna sinjal ta’ kontroll biex jerġa’ lura għal stat ta’ emissjoni tad-dawl. Il-partijiet għall-kontroll tat-tidwil li jippermettu funzjoni ta’ standby għandhom ikunu fil-modalità ta’ kontroll tagħhom. Il-partijiet mhux tat-tidwil għandhom ikunu skonnessi jew mitfija jew għandu jiġi minimizzat il-konsum tal-enerġija elettrika tagħhom skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur;

(19)

“modalità standby man-netwerk” tfisser il-kundizzjoni ta’ CLS, fejn dan ikun konness ma’ provvista tal-enerġija elettrika iżda s-sors tad-dawl intenzjonalment ma jkunx qed jemetti d-dawl u jkun qed jistenna sinjal ta’ kontroll mill-bogħod biex jerġa’ lura għal stat ta’ emissjoni tad-dawl. Il-partijiet għall-kontroll tat-tidwil għandhom ikunu fil-modalità ta’ kontroll tagħhom. Il-partijiet mhux tat-tidwil għandhom ikunu skonnessi jew mitfija jew għandu jiġi minimizzat il-konsum tal-enerġija elettrika tagħhom skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur;

(20)

“modalità ta’ kontroll” tfisser il-kundizzjoni tal-partijiet għall-kontroll tat-tidwil meta dawn ikunu konnessi mas-sors tad-dawl u jwettqu l-funzjonijiet tagħhom b’tali mod li jista’ jiġi ġġenerat internament sinjal ta’ kontroll inkella b’tali mod li kmand mogħti mill-bogħod jista’ jiġi rċevut bil-fili jew bla fili, u pproċessat biex iseħħ tibdil fl-emissjoni tad-dawl tas-sors tad-dawl;

(21)

“kmand mogħti mill-bogħod” tfisser sinjal li jiġi minn barra s-sors tad-dawl, permezz ta’ netwerk;

(22)

“sinjal ta’ kontroll” tfisser sinjal analoġiku jew diġitali trażmess lis-sors tad-dawl mingħajr fili jew bil-fili kemm permezz ta’ modulazzjoni tal-vultaġġ f’kejbils separati ta’ kontroll jew permezz ta’ sinjal modulat fil-vultaġġ ta’ provvista. It-trażmissjoni tas-sinjal ma ssirx permezz ta’ netwerk imma pereżempju minn sors intern jew minn apparat ta’ kontroll mill-bogħod ipprovdut mal-prodott;

(23)

“netwerk” tfisser infrastruttura tal-komunikazzjoni b’topoloġija ta’ konnessjonijiet, arkitettura, inkluż il-komponenti fiżiċi, prinċipji organizzattivi, proċeduri u formati tal-komunikazzjonijiet (protokolli);

(24)

“potenza fil-modalità mixgħul” (Pon), espressa f’watt, tfisser il-konsum tal-enerġija elettrika ta’ sors tad-dawl b’tagħbija sħiħa meta l-partijiet kollha għall-kontroll tat-tidwil u l-partijiet kollha mhux tat-tidwil ikunu skonnessi. Jekk dawn il-partijiet ma jistgħux jiġu skonnessi, huma għandhom jintfew inkella għandu jiġi minimizzat il-konsum tal-enerġija elettrika tagħhom skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur. F’każ ta’ sors tad-dawl mhux mill-mejns (NMLS) li jkun jeħtieġ tagħmir ta’ kontroll separat biex jopera, Pon tista’ titkejjel direttament fuq l-input tas-sors tad-dawl, inkella Pon tista’ tiġi determinata permezz ta’ tagħmir ta’ kontroll li l-effiċjenza tiegħu tkun magħrufa, li l-konsum tal-enerġija elettrika tiegħu sussegwentement jitnaqqas mill-valur imkejjel tal-input ta’ potenza elettrika mill-mejns;

(25)

“potenza standby” (Psb), espressa f’watt, hija l-konsum tal-enerġija elettrika ta’ sors tad-dawl fil-modalità standby;

(26)

“potenza standby man-netwerk” (Pnet), espressa f’Watt, hija l-konsum tal-enerġija elettrika ta’ CLS fil-modalità standby man-netwerk;

(27)

“settings ta’ kontroll ta’ referenza” (RCS) tfisser settings ta’ kontroll jew kombinazzjoni ta’ settings ta’ kontroll li jintużaw biex tiġi vverifikata l-konformità ta’ sors tad-dawl ma’ dan ir-Regolament. Dawn is-settings huma rilevanti għal sorsi tad-dawl li jippermettu lill-utent aħħari biex jikkontrolla, b’mod manwali jew awtomatiku, direttament jew mill-bogħod, l-intensità luminuża, il-kulur, it-temperatura tal-kulur ikkorrelatata, l-ispettru, u/jew l-angolu tar-raġġ tad-dawl emess.

Fil-prinċipju, is-settings ta’ kontroll ta’ referenza għandhom ikunu dawk definiti minn qabel mill-manifattur bħala valuri prestabbiliti tal-fabbrika u li jsibhom l-utent mal-ewwel installazzjoni (parametri tal-prodott ġdid fil-kaxxa). Jekk il-proċedura tal-installazzjoni tipprevedi aġġornament awtomatiku tas-softwer matul l-ewwel installazzjoni, jew jekk l-utent għandu l-għażla li jwettaq tali aġġornament, it-tibdil li jirriżulta fis-settings (jekk ikun hemm) għandu jitqies.

Jekk il-parametri tal-prodott ġdid fil-kaxxa jkunu ssettjati apposta differenti mis-setting ta’ kontroll ta’ referenza (eż. b’alimentazzjoni baxxa tal-elettriku għal skopijiet ta’ sikurezza), il-manifattur għandu jindika fid-dokumentazzjoni teknika kif jitreġġgħu lura s-settings ta’ kontroll ta’ referenza għall-finijiet tal-verifika tal-konformità u jagħti ġustifikazzjoni teknika għaliex il-valur tal-prodott ġdid fil-kaxxa huwa differenti mis-setting ta’ kontroll ta’ referenza.

Il-manifattur tas-sors tad-dawl għandu jiddefinixxi s-settings ta’ kontroll ta’ referenza b’tali mod li:

is-sors tad-dawl ikun fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament skont l-Artikolu 1 u ma tkun tapplika l-ebda waħda mill-kundizzjonijiet għal eżenzjoni;

il-partijiet għall-kontroll tat-tidwil u l-partijiet mhux tat-tidwil ikunu skonnessi jew mitfija jew, f’każ li dan ma jkunx possibbli, il-konsum tal-enerġija elettrika ta’ dawn il-partijiet jkun minimu;

tinkiseb il-kundizzjoni ta’ tagħbija sħiħa;

meta l-utent finali jagħżel li jerġa’ lura għall-valuri prestabbiliti mill-fabbrika, jinkisbu s-settings ta’ kontroll ta’ referenza.

Għal sorsi tad-dawl li jippermettu lill-manifattur ta’ prodott kontenenti li jagħmel għażliet ta’ implimentazzjoni li jinfluwenzaw il-karatteristiċi tas-sors tad-dawl (eż. definizzjoni tal-kurrent(i) operattiv(i); disinn termali), u li ma jistgħux jiġu kkontrollati mill-utent aħħari, is-settings ta’ kontroll ta’ referenza m’għandhomx għalfejn jiġu definiti. F’dak il-każ, japplikaw il-kundizzjonijiet nominali tat-test kif definiti mill-manifattur tas-sors tad-dawl;

(28)

“sors tad-dawl tal-merkurju taħt pressjoni għolja” tfisser sors tad-dawl bi skariku ta’ intensità għolja li fih il-parti l-kbira tad-dawl tiġi prodotta, direttament jew indirettament, primarjament mir-radjazzjoni mill-fwar tal-merkurju fi pressjoni parzjali ta’ aktar minn 100 kilopascals;

(29)

“sors tad-dawl tal-alid tal-metall” (MH) tfisser sors tad-dawl bi skariku ta’ intensità għolja li fih id-dawl jiġi prodott mir-radjazzjoni minn taħlita ta’ fwar metalliku, alidi tal-metall u l-prodotti ta’ dissoċjazzjoni tal-alidi tal-metall. Is-sorsi tad-dawl MH jista’ jkollhom konnessjoni waħda (“single-ended”) jew tnejn (“double ended”) mal-provvista tal-elettriku tagħhom. Il-materjal għat-tubu tal-arka ta’ sors tad-dawl MH jista’ jkun kwarz (QMH) jew ċeramika (CMH);

(30)

“sors tad-dawl fluworexxenti kumpatt” (CFL) tfisser sors tad-dawl fluworexxenti single-capped bi struttura ta’ tubu mgħawweġ iddisinjat biex joqgħod fi spazji żgħar. Is-CFLs jistgħu jkunu primarjament f’forma spirali (jiġifieri forma nnukklata) inkella fil-forma ta’ diversi tubi paralleli konnessi, ġewwa kompartiment ieħor simili għal bozza, inkella mingħajru. Is-CFLs huma disponibbli b’tagħmir ta’ kontroll integrat fiżikament (CFLi) jew mingħajru (CFLni);

(31)

“T2”, “T5”, “T8”, “T9” u “T12” ifissru sors tad-dawl tubulari b’dijametru ta’ madwar 7, 16, 26, 29 u 38 mm rispettivament, kif definit fl-istandards. It-tubu jista’ jkun dritt (lineari) inkella mgħawweġ (eż. fil-forma ta’ U jew ċirkolari);

(32)

“LFL T5-HE” tfisser sors tad-dawl fluworexxenti lineari T5 b’effiċjenza għolja, b’kurrent ta’ alimentazzjoni ta’ inqas minn 0,2 A;

(33)

“LFL T5-HO” tfisser sors tad-dawl fluworexxenti lineari T5 b’output għoli, b’kurrent ta’ alimentazzjoni ta’ 0,2 A jew ogħla;

(34)

“HL R7s” tfisser, sors tad-dawl lineari tal-aloġenu b’żewġ kappi alimentat b’vultaġġ tal-mejns, b’dijametru tal-kappa ta’ 7 mm;

(35)

“li jaħdem bil-batterija” tfisser prodott li jopera biss b’kurrent dirett (DC) alimentat minn sors li jkun jinsab fl-istess prodott, mingħajr ma jkun konness direttament jew indirettament mal-provvista tal-elettriku tal-mejns;

(36)

“kompartiment estern” tfisser it-tieni kompartiment ta’ barra ta’ sors tad-dawl HID li ma tkunx meħtieġa għall-produzzjoni tad-dawl, bħal pereżempju tubu estern li jipprevjeni r-rilaxx tal-merkurju u tal-ħġieġ fl-ambjent f’każ li tinkiser il-lampa. Għad-determinazzjoni tal-preżenza ta’ kompartiment estern, it-tubi tal-ark HID m’għandhomx jgħoddu bħala bozza;

(37)

“kompartiment mhux trasparenti” għal sors tad-dawl HID tfisser kompartiment ta’ barra mhux trasparenti jew tubu estern li fih it-tubu tal-arka li tipproduċi d-dawl ma jkunx jidher;

(38)

“skrin antirifless” tfisser regolatur reżistenti, mekkaniku jew ottiku, li jirrefletti jew le, iddisinjat biex jimblokka r-radjazzjoni viżibbli diretta emessa mill-emittur tad-dawl ta’ sors tad-dawl direzzjonali, sabiex jiġi evitat it-tgħammix parzjali (tgħammix ta’ diżabbiltà) jekk osservatur iħares dritt lejha. Ma jinkludix kisi tas-superfiċje tal-emittur tad-dawl fis-sors tad-dawl direzzjonali;

(39)

“tnemnim” tfisser il-perċezzjoni ta’ irregolarità viżiva indotta minn stimulu tad-dawl, li l-luminanza jew id-distribuzzjoni spettrali tiegħu tvarja mal-ħin, għal osservatur statiku f’ambjent statiku. Il-varjazzjonijiet jistgħu jkunu perjodiċi u mhux perijodiċi u jistgħu jiġu indotti mis-sors tad-dawl innifsu, mis-sors tal-enerġija elettrika jew minn fatturi oħra ta’ influwenza.

Il-metrika għat-tnemnim li tintuża f’dan ir-Regolament hija l-parametru “Pst LM”, fejn “st” tirreferi għal perjodu qasir (short term) u “LM” għal metodu tal-flickermeter tad-dawl, kif definit fl-istandards. Valur ta’ Pst LM = 1 ifisser li l-osservatur medju jkollu probabbiltà ta’ 50 % li jidentifika t-tnemnim;

(40)

“effett stroboskopiku” tfisser bidla fil-perċezzjoni ta’ ċaqliq indotta minn stimulu tad-dawl, li l-luminanza jew id-distribuzzjoni spettrali tiegħu tvarja biż-żmien, għal osservatur statiku f’ambjent mhux statiku. Il-varjazzjonijiet jistgħu jkunu perjodiċi u mhux perijodiċi u jistgħu jiġu indotti mis-sors tad-dawl innifsu, mis-sors tal-enerġija elettrika jew minn fatturi oħra ta’ influwenza.

Il-metrika għall-effett stroboskopiku li tintuża f’dan ir-Regolament hija “SVM” (kejl tal-viżibilità stroboskopika) kif definit fl-istandards. SVM = 1 tirrappreżenta l-limitu tal-viżibilità għal osservatur medju;

(41)

“R9” tfisser indiċi tal-apparenza tal-kulur għal oġġett tal-kulur aħmar kif definit fl-istandards;

(42)

“valur iddikjarat” għal parametru tfisser il-valur mogħti mill-fornitur fid-dokumentazzjoni teknika skont l-Artikolu 3(3) tar-Regolament (UE) 2017/1369;

(43)

“intensità luminuża” (candela jew cd) tfisser il-kwozjent tal-fluss luminuż emess mis-sors u ppropagat fl-element ta’ angolu solidu li jinkludi direzzjoni partikolari, mill-element ta’ angolu solidu;

(44)

“temperatura tal-kulur ikkorrelatata” (CCT [K]) tfisser it-temperatura ta’ radjatur Planckjan (korp iswed) li l-kulur ipperċepit tiegħu jixbaħ l-iktar lil dak ta’ stimolu partikolari bl-istess qawwa u taħt kundizzjonijiet speċifiċi ta’ osservazzjoni;

(45)

“konsistenza tal-kulur” tfisser id-devjazzjoni massima tal-medja spazjata tal-koordinati tal-kromatiċità (x u y) inizjali (wara perjodu ta’ żmien qasir) ta’ sors tad-dawl wieħed minn punt ċentrali tal-kromatiċità (cx u cy) iddikjarata mill-manifattur jew l-importatur, espressa bħala d-daqs (f’livelli) tal-ellissi MacAdam iffurmat madwar il-punt ċentrali tal-kromatiċità (cx u cy);

(46)

“fattur ta’ spostament (cos φ1)” tfisser il-cosine tal-angolu tal-fażi φ1 bejn l-armoniku fundamentali tal-vultaġġ tal-provvista tal-mejns u l-armoniku fundamentali tal-kurrent tal-mejns. Dan jintuża għal sorsi tad-dawl tal-mejns li jużaw teknoloġija LED jew OLED. Il-fattur ta’ spostament jitkejjel b’tagħbija sħiħa, għas-settings ta’ kontroll ta’ referenza fejn applikabbli, bil-partijiet għall-kontroll tat-tidwil fil-modalità ta’ kontroll u bil-partijiet mhux tat-tidwil skonnessi, mitfija jew issetjati għall-inqas konsum tal-enerġija elettrika possibbli skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur;

(47)

“fattur ta’ manutenzjoni tal-lumen” (XLMF), tfisser il-proporzjon bejn il-fluss luminuż inizjali emess minn sors tad-dawl f’ħin partikolari fil-ħajja tiegħu u l-fluss luminuż inizjali;

(48)

“fattur ta’ sopravivenza” (SF) tfisser il-frazzjoni ddefinita tal-għadd totali ta’ sorsi tad-dawl li jibqgħu jaħdmu fi żmien partikolari taħt kundizzjonijiet u frekwenza ta’ kommutazzjoni ddefiniti;

(49)

“il-ħajja” għal sorsi tad-dawl LED u OLED tfisser il-ħin f’sigħat bejn il-bidu tal-użu tagħhom u l-mument meta, għal 50 % tal-popolazzjoni tas-sorsi tad-dawl, l-output tad-dawl ikun iddegrada gradwalment għal valur taħt is-70 % tal-fluss luminuż inizjali. Din tissejjaħ ukoll il-ħajja L70B50;

(50)

“mekkaniżmu tal-wiri” tfisser skrin, inkluż l-iskrins tattili jew teknoloġija viżiva oħra, li jintuża biex l-utenti jaraw il-kontenut tal-Internet;

(51)

“skrin tattili” tfisser skrin li jaħdem bil-mess, bħal dak tat-tablets, tal-kompjuters tat-tip slate jew tal-ismartphones;

(52)

“nested display” tfisser interfaċċja viżiva fejn wieħed ikollu aċċess għal immaġni jew għal sett tad-data billi jagħfas fuqhom bil-mouse, jew billi jmur fuqhom bil-mouse, jew billi jwessa’ l-iskrin tattili ta’ immaġni oħra jew ta’ sett ieħor tad-data;

(53)

“test alternattiv” tfisser test mogħti bħala alternattiva għal grafika li tippermetti li l-informazzjoni tiġi ppreżentata b’għamla mhux grafika meta l-apparat tal-unità tal-wiri ma jkunx jista’ juri l-grafika, jew bħala għajnuna għall-aċċessibbiltà bħala input għal applikazzjonijiet tal-produzzjoni artifiċjali tal-vuċi;

(54)

“erja tas-superfiċje li temetti d-dawl projettat (A)” hija l-erja tas-superfiċje f’mm2 (millimetri kwadri) tad-dehra ta’ projezzjoni ortografika tas-superfiċje li temetti d-dawl mid-direzzjoni bl-ogħla intensità tad-dawl, fejn l-erja tas-superfiċje li temetti d-dawl hija l-erja tas-superfiċje tas-sors tad-dawl li jemetti d-dawl bil-karatteristiċi ottiċi ddikjarati, bħas-superfiċje approssimattivament sferika ta’ ark (a), superfiċje ċilindriku ta’ filament ta’ kojl (b) jew lampa bi skariku f’gass (c, d), kompartiment ċatt jew semisferiku ta’ dijodu li jemetti d-dawl (e).

Għal sorsi tad-dawl b’kompartiment mhux trasparenti jew bi skrin antirifless, l-erja tas-superfiċje li temetti d-dawl hija l-erja kollha li minnha d-dawl joħroġ mis-sors tad-dawl.

Għal sorsi tad-dawl li jkun fihom aktar minn emittent wieħed tad-dawl, il-projezzjoni tal-iżgħar volum gross li jenkapsula l-emittenti kollha għandha tittieħed bħala s-superfiċje li temetti d-dawl.

Għal sorsi tad-dawl HID tapplika d-definizzjoni (a), sakemm ma japplikawx id-dimensjonijiet definiti f’(d) b’L > D, fejn L hija d-distanza bejn il-ponot tal-elettrodu u D huwa d-dijametru intern tat-tubu tal-lampa.

Image 44

(55)

“kodiċi ta’ rispons rapidu (Kodiċi QR - Quick Response)” tfisser barcode matriċi li tkun fuq it-tikketta tal-enerġija ta’ mudell tal-prodott li tkun relatata mal-informazzjoni dwar il-mudell fil-parti pubblika tal-bażi tad-data tal-prodotti.


(1)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1275/2008 tas-17 ta’ Diċembru 2008 li jimplimenta d-Direttiva 2005/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-konsum tal-elettriku ta’ tagħmir tal-elettriku u elettroniku tad-dar u tal-uffiċċju f’modalità standby u f’modalità mitfija (ĠU L 339, 18.12.2008, p. 45).


ANNESS II

Klassijiet tal-effiċjenza enerġetika u l-metodu tal-kalkolu

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tas-sorsi tad-dawl għandha tiġi ddeterminata kif stabbilit fit-Tabella 1, abbażi tal-effikaċja totali tal-mejns ηTM, li tiġi kkalkulata permezz tad-diviżjoni tal-fluss luminuż utli ddikkjarat Φuse (espress f’lm) bil-konsum iddikjarat tal-potenza elettrika fil-modalità mixgħul Pon (espress f’W) u l-moltiplikazzjoni bil-fattur applikabbli FTM tat-Tabella 2, i.e.:

ηTM = (Φuse/Pon) × FTM (lm/W).

Tabella1

Il-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika tas-sorsi tad-dawl

Klassi tal-effiċjenza enerġetika

Effikaċja totali tal-mejns ηΤM (lm/W)

A

210 ≤ ηΤM

B

185 ≤ ηΤM < 210

C

160 ≤ ηΤM < 185

D

135 ≤ ηΤM < 160

E

110 ≤ ηΤM < 135

F

85 ≤ ηΤM < 110

G

ηΤM < 85


Tabella 2

Fatturi FTM skont it-tip ta’ sors tad-dawl

Tip tas-sors tad-dawl

Il-fattur FTM

Mhux direzzjonali (NDLS) alimentat mill-mejns (MLS)

1,000

Mhux direzzjonali (NDLS) mhux alimentat mill-mejns (NMLS)

0,926

Direzzjonali (DLS) alimentat mill-mejns (MLS)

1,176

Direzzjonali (DLS) mhux alimentat mill-mejns (NMLS)

1,089


ANNESS III

Tikketta għas-sorsi tad-dawl

1.   TIKKETTA

Jekk is-sors tad-dawl ikun maħsub biex jitqiegħed fis-suq permezz ta’ punt tal-bejgħ, tikketta prodotta fil-format u li fiha l-informazzjoni kif stipulat f’dan l-Anness tiġi stampata fuq l-imballaġġ individwali.

Il-fornituri għandhom jagħżlu format tat-tikketta mill-punt 1.1 jew il-punt 1.2 ta’ dan l-Anness.

It-tikketta għandha tkun:

għat-tikketta ta’ daqs standard tal-inqas wiesgħa 36 mm u għolja 75 mm;

għat-tikketta ta’ daqs żgħir (wisa’ inqas minn 36 mm) mill-inqas wiesgħa 20 mm u għolja 54 mm.

L-imballaġġ ma għandux ikun iżgħar minn 20 mm mill-wisa’ u 54 mm mill-għoli.

F’każ li t-tikketta tiġi stampata f’format akbar, il-kontenut tagħha xorta waħda għandu jibqa’ proporzjonat għall-ispeċifikazzjonijiet imsemmija fuq. It-tikketta ta’ daqs żgħir ma għandhiex tintuża fuq imballaġġi b’wisa’ ta’ 36 mm jew aktar.

It-tikketta u l-vleġġa li tindika l-klassi tal-enerġija jistgħu jiġu stampati b’kulur wieħed kif speċifikat fil-punti 1.1 u 1.2, biss jekk l-informazzjoni l-oħra kollha, inkluża l-grafika, fuq l-imballaġġ tkun stampata bil-monochrome.

Jekk it-tikketta ma tkunx stampata fuq il-parti tal-pakkett li tkun maħsuba biex tiffaċċja l-klijent prospettiv, għandha tintwera vleġġa li jkun fiha l-ittra tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika kif indikat hawn taħt, bil-kulur tal-vleġġa li jaqbel mal-ittra u l-kulur tal-klassi tal-enerġija. Id-daqs tat-tikketta għandu jkun tali li tkun tidher u tinqara b’mod ċar. L-ittra fil-vleġġa tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika għandha tkun f’tipa Calibri Bold u titqiegħed fiċ-ċentru tal-parti rettangolari tal-vleġġa, b’bordura ta’ 0,5 pt 100 % sewda madwar il-vleġġa u l-ittra tal-klassi tal-effiċjenza.

Figura 1

Vleġġa kkulurita/monokroma mix-xellug/għal-lemin għall-parti tal-imballaġġ li tidher għall-klijent prospettiv

Image 45

Fil-każ imsemmi fil-punt (e) tal-Artikolu 4, it-tikketta bl-iskala l-ġdida għandu jkollha format u daqs li jippermettilha li tkopri u taderixxi mat-tikketta l-antika.

1.1.   Tikketta ta’ daqs standard:

It-tikketta għandha tkun:

Image 46

1.2.   Tikketta ta’ daqs żgħir:

It-tikketta għandha tkun:

Image 47

1.3.   L-informazzjoni li ġejja għandha tiġi inkluża fit-tikketta għas-sorsi tad-dawl:

I.

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

II.

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur;

III.

l-iskala tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika minn A sa G;

IV.

il-konsum tal-enerġija, espress f’kWh tal-konsum tal-elettriku għal kull 1 000 siegħa tas-sors tad-dawl fil-modalità mixgħul;

V.

il-kodiċi QR;

VI.

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika skont l-Anness II;

VII.

in-numru ta’ dan ir-Regolament, li huwa “2019/2015”.

2.   DISINJI TAT-TIKKETTA

2.1.   Tikketta ta’ daqs standard:

Image 48

2.2.   Tikketta ta’ daqs żgħir:

Image 49

2.3.   Fejn:

(a)

Id-dimensjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet tal-elementi li jikkostitwixxu t-tikketti għandhom ikunu kif indikati fil-paragrafu 1 tal-Anness III u fid-disinji tat-tikketti għal tikketti ta’ daqs standard u ta’ daqs żgħir għas-sorsi tad-dawl.

(b)

L-isfond tat-tikketta għandu jkun 100 % abjad.

(c)

It-tipa għandha tkun Verdana u Calibri.

(d)

Il-kuluri għandhom ikunu dawk bil-kodiċi CMYK – cyan, maġenta, isfar u iswed – bħal f’dan l-eżempju: 0-70-100-0: 0 % cyan, 70 % maġenta, 100 % isfar, 0 % iswed.

(e)

It-tikketti għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha li ġejjin (in-numri jirreferu għall-figuri ta’ hawn fuq):

Image 50

il-kulur tal-logo tal-enerġija għandu jkun:

l-isfond: 100,80,0,0;

l-istilel: 0,0,100,0;

Image 51

il-kulur tal-logo tal-enerġija għandu jkun: 100,80,0,0;

Image 52

l-isem tal-fornitur għandu jkun 100 % iswed u f’Verdana Bold, 8 pt - 5 pt (tikketta ta’ daqs normali - tikketta ta’ daqs żgħir);

Image 53

l-identifikatur tal-mudell għandu jkun 100 % iswed u f’Verdana Regular, 8 pt - 5 pt (tikketta ta’ daqs normali - tikketta ta’ daqs żgħir);

Image 54

l-iskala A sa G għandha tkun kif ġej:

l-ittri tal-iskala tal-effiċjenza enerġetika għandhom ikunu 100 % abjad u b’tipa Calibri Bold 10,5 pt - 7 pt (tikketta ta’ daqs normali - tikketta ta’ daqs żgħir); l-ittri għandhom ikunu ċċentrati fuq assi ta’ 2 mm – 1,5 mm (tikketta ta’ daqs standard - ta’ daqs żgħir) mix-xellug tal-vleġeġ;

il-kuluri tal-iskala A sa G għandhom ikunu kif ġej:

Klassi A: 100,0,100,0;

Klassi B: 70,0,100,0;

Klassi C: 30,0,100,0;

Klassi D: 0,0,100,0;

Klassi E: 0,30,100,0;

Klassi F: 0,70,100,0;

Klassi G: 0,100,100,0;

Image 55

id-diviżuri għandu jkollhom ħxuna ta’ 0,5 pt u l-kulur tad-diviżur għandu jkun 100 % iswed;

Image 56

l-ittra tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika għandha tkun 100 % abjad u b’tipa Calibri Bold 16 pt - 10 pt (tikketta ta’ daqs normali - tikketta ta’ daqs żgħir);. Il-vleġġa tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika u l-vleġġa korrispondenti fuq l-iskala A sa G għandha titqiegħed b’tali mod li l-ponot tagħhom ikunu allinjati. L-ittra fil-vleġġa tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika għandha titqiegħed fiċ-ċentru tal-parti rettangolari tal-vleġġa, li għandha tkun 100 % sewda;

Image 57

il-valur tal-konsum tal-enerġija għandu jkun b’tipa grassa Verdana, 12 pt; “kWh/1 000h” għandha tkun f’Verdana Regular 8 pt - 5 pt (tikketta ta’ daqs normali — ta’ daqs żgħir), 100 % iswed;

Image 58

il-kodiċi QR għandu jkun 100 % iswed;

Image 59

in-numru tar-regolament għandu jkun 100 % iswed u f’Verdana Regular 5 pt.


ANNESS IV

Eżenzjonijiet

1.   

Dan ir-Regolament ma għandux japplika għal sorsi tad-dawl ittestjati u approvati speċifikament biex joperaw:

(a)

f’installazzjonijiet radjoloġiċi u tal-mediċina nukleari kif definit fl-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 2009/71/Euratom (1);

(b)

għal użu ta’ emerġenza;

(c)

fi jew fuq stabbilimenti, tagħmir, vetturi tal-art, tagħmir tal-baħar jew inġenji tal-ajru, militari jew ta’ difiża ċivili, kif stabbilit fir-regolamenti tal-Istati Membri jew f’dokumenti maħruġa mill-Aġenzija Ewropea għad-Difiża;

(d)

fi jew fuq vetturi bil-mutur, it-trejlers u s-sistemi tagħhom, tagħmir interkambjabbli irmunkat, komponenti u unitajiet tekniċi separati kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), ir-Regolament (UE) Nru 167/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) u r-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4);

(e)

għall-użu fi jew fuq makkinarju mobbli mhux tat-triq, kif stabbilit fir-Regolament (UE) 2016/1628 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) u fit-trailers jew fuq it-trailers tagħhom;

(f)

fi jew fuq tagħmir interkambjabbli kif stabbilit fid-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) u maħsuba biex jiġu rmunkati jew biex jiġu mmuntati u merfugħa kompletament mill-art jew li ma jistgħux jartikolaw madwar assi vertikali meta l-vettura li jkunu marbuta magħha tkun qed tintuża fit-triq permezz ta’ vetturi kif stabbilit fir-Regolament (UE) Nru 167/2013;

(g)

fi jew fuq inġenji tal-ajru tal-avjazzjoni ċivili, kif stabbilit fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 748/2012 (7);

(h)

fit-tidwil tal-vetturi ferrovjarji kif stabbilit fid-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8);

(i)

għall-użu fit-tagħmir tal-baħar, kif stabbilit fid-Direttiva 2014/90/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9);

(j)

f’apparati mediċi, kif stabbilit fid-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE (10) jew fir-Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11) u f’apparat mediku in vitro kif stabbilit fid-Direttiva 98/79/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12).

Għall-finijiet ta’ dan il-punt, “ittestjat u approvat speċifikament “ tfisser li s-sors tad-dawl:

ġie ttestjat speċifikament għall-kundizzjoni ta’ tħaddim jew l-applikazzjoni msemmija, skont il-leġiżlazzjoni Ewropea msemmija jew miżuri implimentattivi relatati, jew mal-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti jew, fin-nuqqas ta’ dawn, skont il-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri rilevanti; kif ukoll

huwa akkumpanjat minn evidenza, li trid tiġi inkluża fid-dokumentazzjoni teknika, fil-forma ta’ ċertifikat, marka ta’ approvazzjoni tat-tip, rapport tat-test, li l-prodott ġie approvat speċifikament għall-kundizzjoni ta’ tħaddim jew l-applikazzjoni msemmija; u

jitqiegħed fis-suq speċifikament għall-kundizzjoni operattiva jew l-applikazzjoni msemmija, kif evidenzjat tal-anqas b’dokumentazzjoni teknika, u minbarra l-punt (d), l-informazzjoni fuq l-imballaġġ u kwalunkwe reklamar jew materjal tal-kummerċjalizzazzjoni.

2.   

Barra minn hekk, dan ir-Regolament ma għandux japplika għal:

(a)

l-unitajiet tal-wiri elettroniċi (eż. televixins, moniters tal-kompjuter, laptops, tablets, telefowns ċellulari, e-readers, consoles tal-logħob) inklużi l-unitajiet tal-wiri fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/2021 (13) u tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 617/2013 (14);

(b)

sorsi tad-dawl fl-estratturi tal-kukers fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 65/2014 (15);

(c)

sorsi tad-dawl fi prodotti li jaħdmu bil-batterija, inkluż iżda mhux limitat għal eż. torċijiet, telefowns ċellulari b’torċ integrat, ġugarelli li jinkludu sorsi tad-dawl, lampi tal-iskrivaniji li joperaw biss bil-batteriji, lampi tal-idejn għaċ-ċiklisti, lampi solari għall-ġonna;

(d)

sorsi tad-dawl għar-roti u vetturi oħra mhux motorizzati;

(e)

sorsi tad-dawl għal applikazzjonijiet tal-spettroskopija u fotometriċi, bħal pereżempju l-ispettroskopija UV-VIS, l-ispettroskopija molekulari, l-ispettroskopija tal-assorbiment atomiku, l-analizi tal-infraaħmar mhux dispersiv (NDIR), l-infraaħmar tal-Fourier-transform (FTIR), l-analiżi medika, l-elissometrija, il-kejl tal-ħxuna tas-saffi, il-monitoraġġ tal-proċessi jew il-monitoraġġ ambjentali.

3.   

Kwalunkwe sors tad-dawl fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament Delegat għandu jkun eżentat mir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, bl-eċċezzjoni tar-rekwiżiti stipulati fil-punt 4 tal-Anness V, jekk ikun speċifikament iddisinjat u kkumerċjalizzat għall-użu maħsub għalih f’mill-inqas waħda minn dawn l-applikazzjonijiet li ġejjin:

(a)

is-sinjalar (inkluż, iżda mhux limitat għal lampi għas-sinjalar tat-triq, tal-ferroviji, tal-baħar jew tal-ajru, għall-kontroll tat-traffiku jew bozoz tal-mitjar);

(b)

il-qbid tal-immaġni u l-projezzjoni ta’ immaġini (inkluż, iżda mhux biss, fotokopjar, stampar (direttament jew fi proċessar minn qabel), il-litografija, il-wiri ta’ films u vidjos, olografija);

(c)

is-sorsi tad-dawl b’enerġija ultravjola radjanti effettiva speċifika > 2 mW/klm u maħsuba għall-użu f’applikazzjonijiet li jirrikjedu kontenut għoli ta’ UV;

(d)

is-sorsi tad-dawl b’quċċata tar-radjazzjoni ta’ madwar 253,7 nm u maħsuba għal użu ġermiċidali (qerda tad-DNA);

(e)

is-sorsi tad-dawl li jemettu 5 % jew aktar ta’ radjazzjoni totali tal-enerġija tal-medda bejn 250 u 800 nm fil-medda ta’ 250–315 nm u/jew 20 % jew aktar tar-radjazzjoni totali tal-enerġija tal-medda bejn 250 u 800 nm fil-medda ta’ 315–400 nm, u maħsuba għad-diżinfezzjoni jew il-qbid tad-dubbien;

(f)

is-sorsi tad-dawl li l-għan primarju tagħhom huwa li jemettu radjazzjoni ta’ madwar 185,1 nm u maħsuba biex jintużaw għall-ġenerazzjoni tal-ożonu;

(g)

is-sorsi tad-dawl li jemettu 40 % jew aktar tar-radjazzjoni totali tal-enerġija tal-medda bejn 250 u 800 nm fil-medda ta’ 400–480 nm, u maħsuba għas-simbjożi tal-qroll zooxanthellae;

(h)

is-sorsi tad-dawl FL li jemettu 80 % jew aktar tar-radjazzjoni totali tal-enerġija tal-medda bejn 250 u 800 nm fil-medda ta’ 250-400 nm, u maħsuba għall-iskurar tal-ġilda tal-bniedem;

(i)

is-sorsi tad-dawl HID li jemettu 40 % jew aktar tar-radjazzjoni totali tal-enerġija tal-medda bejn 250 u 800 nm fil-medda ta’ 250-400 nm, u maħsuba għall-iskurar tal-ġilda tal-bniedem;

(j)

is-sorsi tad-dawl b’effikaċja fotosintetika ta’ > 1,2 μmol/J, u/jew li jemettu 25 % jew aktar tar-radjazzjoni totali tal-enerġija tal-medda bejn 250 u 800 nm fil-medda ta’ 700–800 nm, u maħsuba għal użu fl-ortikultura;

(k)

sorsi tad-dawl LED u OLED, li jikkonformaw mad-definizzjoni ta’ “xogħlijiet oriġinali tal-arti” kif definit fid-Direttiva 2001/84/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16), magħmulin mill-artist innifsu/innifisha f’numru limitat ta’ inqas minn 10 biċċiet.


(1)  id-Direttiva tal-Kunsill 2009/71/Euratom tal-25 ta’ Ġunju 2009 li tistabbilixxi qafas Komunitarju għas-sigurtà tal-installazzjonijiet nukleari (ĠU L 172, 2.7.2009, p. 18).

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 167/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Frar 2013 dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija (ĠU L 60, 2.3.2013, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2013 dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli (ĠU L 60, 2.3.2013, p. 52).

(5)  Ir-Regolament (UE) 2016/1628 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Settembru 2016 dwar ir-rekwiżiti relatati mal-limiti tal-emissjonijiet ta’ inkwinanti gassużi u partikolati u l-approvazzjoni tat-tip għall-magni b’kombustjoni interna għal makkinarju mobbli mhux tat-triq, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1024/2012 u (UE) Nru 167/2013, u li jemenda u jirrevoka d-Direttiva 97/68/KE, (ĠU L 252, 16.9.2016, p. 53).

(6)  Id-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar il-makkinarju, u li temenda d-Direttiva 95/16/KE (tfassil mill-ġdid) (ĠU L 157, 9.6.2006, p. 24).

(7)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 748/2012 tat-3 ta’ Awwissu 2012 li jistabbilixxi regoli ta’ implimentazzjoni għaċ-ċertifikazzjoni tal-airworthiness u ambjentali ta’ inġenji tal-ajru u ta’ prodotti, partijiet u tagħmir relatati, kif ukoll għaċ-ċertifikazzjoni ta’ organizzazzjonijiet relatati mad-disinn u l-produzzjoni (ĠU L 224, 21.8.2012, p. 1).

(8)  Id-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fil-Komunità (Tfassil mill-ġdid), (ĠU L 191, 18.7.2008, p. 1).

(9)  Direttiva 2014/90/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Lulju 2014 dwar tagħmir tal-baħar u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/98/KE (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 146).

(10)  Id-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1993 dwar mezzi mediċi (ĠU L 169, 12.7.1993, p. 1).

(11)  Ir-Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2017 dwar apparati mediċi, li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE, ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 u r-Regolament (KE) Nru 1223/2009 u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 90/385/KEE u 93/42/KEE (ĠU L 117, 5.5.2017, p. 1).

(12)  Id-Direttiva 98/79/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ottubru 1998 dwar il-mezzi mediċi dijanjostiċi in vitro (ĠU L 331, 7.12.1998, p. 1).

(13)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/2021 tal-1 ta’ Ottubru 2019 li jistabbilixxi rekwiżiti tal-ekodisinn għall-unitajiet tal-wiri elettroniċi skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1275/2008 u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 642/2009 (ara l-paġna 241 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(14)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 617/2013 tas-26 ta’ Ġunju 2013 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti għall-ekodisinn għall-kompjuters u s-servers informatiċi, (ĠU L 175, 27.6.2013, p. 13).

(15)  Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 65/2014 tal-1 ta’ Ottubru 2013 li jissupplimenta lid-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fejn jidħol it-tikkettar enerġetiku tal-fran domestiċi u l-estratturi tal-kukers (ĠU L 29, 31.1.2014, p. 1).

(16)  Id-Direttiva Nru 2001/84/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tas-27 ta’ Settembru 2001 dwar id-dritt ta’ bejgħ mill-ġdid għall-benefiċċju tal-awtur ta’ xogħol oriġinali tal-arti (ĠU L 272, 13.10.2001, p. 32).


ANNESS V

Informazzjoni dwar il-prodott

1.   L-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott

1.1.

Skont il-punt 1(b) tal-Artikolu 3, il-fornitur għandu jdaħħal fil-bażi tad-data tal-prodotti, l-informazzjoni stabbilita fit-Tabella 3, inkluż meta s-sors tad-dawl ikun parti minn prodott kontenenti.

Tabella 3

L-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott

Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu:

Indirizz tal-fornitur  (1) :

Identifikatur tal-mudell:

Tip ta’ sors tad-dawl:

It-teknoloġija tat-tidwil użata:

[HL/LFL T5 HE/LFL T5 HO/CFLni/FL oħrajn/HPS/MH/HID oħrajn/LED/OLED/imħallta/oħrajn]

Mhux direzzjonali jew direzzjonali:

[NDLS/DLS]

Jaħdem bil-mejns jew mhux bil-mejns:

[MLS/NMLS]

Sors tad-dawl konness (CLS):

[iva/le]

Sors tad-dawl b’kulur aġġustabbli:

[iva/le]

Kompartiment ta’ barra:

[le/tieni/mhux trasparenti]

Sorsi tad-dawl ta’ luminanza għolja:

[iva/le]

 

 

Protezzjoni antirifless:

[iva/le]

Jistgħu jitbaxxew:

[iva/biss b’dimmers speċifiċi/le]

Parametri tal-prodott

Parametru

Valur

Parametru

Valur

Parametri ġenerali tal-prodott:

Konsum tal-enerġija fil-modalità mixgħul (kWh/1 000 h)

x

Klassi tal-effiċjenza enerġetika

[A/B/C/D/E/F/G] (2)

Fluss luminuż utli (Φuse), li jindika jekk jirreferix għall-fluss fi sfera (360°), f’kon wiesa’ (120°) jew f’kon dejjaq (90°)

x fi [sfera/kon wiesa’/kon dejjaq]

It-temperatura tal-kulur ikkorrelatata, imqarrba għall-eqreb 100 K, jew il-medda ta’ temperaturi tal-kulur korrelatati, imqarrba għall-eqreb 100 K, li tista’ tiġi ssettjata

[x/x…x]

Il-potenza elettrika fil-modalità mixgħul (Pon), espressa f’W

x,x

Il-potenza standby (Psb), espressa f’W u mqarrba għat-tieni punt deċimali

x,xx

Il-potenza standby man-netwerk (Pnet) tas-CLS, espressa f’W u mqarrba għat-tieni punt deċimali

x,xx

L-indiċi tal-apparenza tal-kulur, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ, jew il-medda ta’ valuri tas-CRI li jistgħu jiġu ssettjati

[x/x…x]

Id-dimensjonijiet ta’ barra mingħajr it-tagħmir ta’ kontroll separat, partijiet tal-kontroll tat-tidwil u partijiet li mhumiex tal-kontroll tat-tidwil, jekk ikun hemm (f’millimetri)

Għoli

x

Id-distribuzzjoni tal-potenza spettrali fil-medda ta’ 250 nm sa 800 nm b’tagħbija sħiħa

[grafika]

Wisa’

x

Fond

x

Dikjarazzjoni ta’ potenza ekwivalenti (3)

[iva/-]

Jekk iva, potenza ekwivalenti (W)

x

 

 

Koordinati tal-kromatiċità (x u y)

0,xxx

0,xxx

Parametri għas-sorsi tad-dawl direzzjonali:

Intensità luminuża massima (cd)

x

Angolu tar-raġġ fi gradi, jew il-medda ta’ angoli tar-raġġ li jistgħu jiġu ssettjati

[x/x…x]

Parametri għas-sorsi tad-dawl LED u OLED:

Valur tal-indiċi tal-apparenza tal-kulur R9

x

Fattur ta’ sopravivenza

x,xx

il-fattur ta’ manutenzjoni tal-lumen

x,xx

 

 

Parametri għas-sorsi tad-dawl LED u OLED tal-mejns:

fattur tal-ispostament (cos φ1)

x,xx

Konsistenza tal-kulur f’ellissi ta’ McAdam

x

Dikjarazzjoni li sors tad-dawl LED jissostitwixxi sors tad-dawl fluworexxenti mingħajr ballast integrat ta’ wattage partikolari.

[iva/-] (4)

Jekk iva, allura dikjarazzjoni tas-sostituzzjoni (W)

x

Metrika tat-teptip (Pst LM)

x,x

Metrika tal-effett stroboskopiku (SVM)

x,x

Tabella 4

Fluss luminuż ta’ referenza għal dikjarazzjonijiet ta’ ekwivalenza

Tat-tip b’riflettur u b’vultaġġ baxx ħafna

Tip

Potenza (W)

Referenza Φ90° (lm)

MR11 GU4

20

160

 

35

300

MR16 GU 5.3

20

180

 

35

300

 

50

540

AR111

35

250

 

50

390

 

75

640

 

100

785

Tat-tip b’riflettur tal-ħġieġ minfuħ u b’vultaġġ tal-mejns

Tip

Potenza (W)

Referenza Φ90° (lm)

R50/NR50

25

90

 

40

170

R63/NR63

40

180

 

60

300

R80/NR80

60

300

 

75

350

 

100

580

R95/NR95

75

350

 

100

540

R125

100

580

 

150

1 000

Tat-tip b’riflettur tal-ħġieġ ippressat b’vultaġġ tal-mejns

Tip

Potenza (W)

Referenza Φ90° (lm)

PAR16

20

90

 

25

125

 

35

200

 

50

300

PAR20

35

200

 

50

300

 

75

500

PAR25

50

350

 

75

550

PAR30S

50

350

 

75

550

 

100

750

PAR36

50

350

 

75

550

 

100

720

PAR38

60

400

 

75

555

 

80

600

 

100

760

 

120

900

Tabella 5

Fatturi ta’ multiplikazzjoni għall-manutenzjoni tal-lumen

Tip tas-sors tad-dawl

Fattur ta’ multiplikazzjoni tal-fluss luminuż

Sorsi ta’ dawl tal-aloġenu

1

Sorsi ta’ dawl fluworexxenti

1,08

Sorsi tad-dawl LED

1 + 0,5 × (1 – LLMF)

fejn LLMF huwa l-fattur ta’ manutenzjoni tal-lumen fi tmiem il-ħajja ddikjarata

Tabella 6

Fatturi ta’ multiplikazzjoni għal sorsi tad-dawl LED

Angolu tar-raġġ tas-sors tad-dawl LED

Fattur ta’ multiplikazzjoni tal-fluss luminuż

20° ≤ angolu tar-raġġ

1

15° ≤ angolu tar-raġġ < 20°

0,9

10° ≤ angolu tar-raġġ < 15°

0,85

angolu tar-raġġ < 10°

0,80

Tabella 7

Dikjarazzjonijiet ta’ ekwivalenza għal sorsi tad-dawl mhux direzzjonali

Fluss luminuż nominali tas-sors tad-dawl Φ (lm)

Potenza ddikjarata ekwivalenti għal sors tad-dawl inkandexxenti (W)

136

15

249

25

470

40

806

60

1 055

75

1 521

100

2 452

150

3 452

200

Tabella 8

Il-valuri minimi tal-effikaċja għal sorsi tad-dawl T8 u T5

T8 (26 mm Ø)

T5 (16 mm Ø)

Effiċjenza Għolja

T5 (16 mm Ø)

Output Għoli

Potenza ekwivalenti ddikjarata (W)

Effikaċja luminuża minima (lm/W)

Potenza ekwivalenti ddikjarata (W)

Effikaċja luminuża minima (lm/W)

Potenza ekwivalenti ddikjarata (W)

Effikaċja luminuża minima (lm/W)

15

63

14

86

24

73

18

75

21

90

39

79

25

76

28

93

49

88

30

80

35

94

54

82

36

93

 

 

80

77

38

87

 

 

 

 

58

90

 

 

 

 

70

89

 

 

 

 

Għal sorsi tad-dawl li jistgħu jiġu adattati biex jemettu d-dawl f’tagħbija sħiħa b’karatteristiċi differenti, il-valuri tal-parametri li jvarjaw b’dawn il-karatteristiċi għandhom jiġu rrappurtati fis-settings ta’ kontroll ta’ referenza.

Jekk is-sors tad-dawl ma jkunx għadu jitqiegħed fis-suq tal-UE, il-fornitur għandu jqiegħed fil-bażi tad-data tal-prodotti d-data (ix-xahar, is-sena) meta jitwaqqaf it-tqegħid fis-suq tal-UE.

2.   L-informazzjoni li għandha tintwera fid-dokumentazzjoni għal prodott kontenenti

Jekk sors tad-dawl jitqiegħed fis-suq bħala parti minn prodott kontenenti, id-dokumentazzjoni teknika tal-prodott kontenenti għandha tidentifika b’mod ċar is-sors(i) tad-dawl inkluż(i), inkluża l-klassi tal-effiċjenza enerġetika.

Jekk sors ta’ dawl jitqiegħed fis-suq bħala parti minn prodott kontenenti, għandu jintwera t-test li ġej, b’mod li jista’ jinqara b’mod ċar, fil-manwal għall-utent jew fil-ktejjeb tal-istruzzjonijiet:

“Dan il-prodott fih sors tad-dawl tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika < X >”,

fejn < X > għandha tiġi ssostitwita bil-klassi tal-effiċjenza enerġetika tas-sors tad-dawl inkluż fil-prodott kontenenti.

Jekk il-prodott ikun fih aktar minn sors tad-dawl wieħed, is-sentenza tista’ tkun fil-plural, jew ripetuta għal kull sors tad-dawl, kif xieraq.

3.   Informazzjoni li għandha tintwera fuq is-sit web b’aċċess ħieles tal-fornitur:

(a)

Is-settings tal-kontroll ta’ referenza, u l-istruzzjonijiet dwar kif jistgħu jiġu implimentati, fejn applikabbli;

(b)

Struzzjonijiet dwar kif għandhom jitneħħew il-partijiet ta’ kontroll tat-tidwil u/jew il-partijiet li mhumiex tat-tidwil, jekk ikun hemm, jew dwar kif wieħed għandu jitfihom jew inaqqas il-konsum tal-enerġija tagħhom;

(c)

Jekk is-sors tad-dawl jistax jitbaxxa: lista ta’ dimmers li jkun kompatibbli magħhom, u l-istandard(s) ta’ kompatibbiltà bejn is-sors tad-dawl u d-dimmer li jkun kompatibbli miegħu jekk ikun hemm;

(d)

Jekk is-sors tad-dawl ikun fih il-merkurju: struzzjonijiet dwar kif jitnaddaf it-tifrik f’każ ta’ ksur aċċidentali;

(e)

Rakkomandazzjonijiet dwar kif wieħed għandu jiddisponi mis-sors tad-dawl fit-tmiem tal-ħajja tiegħu skont id-Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1).

4.   Informazzjoni dwar il-prodotti speċifikati fil-punt 3 tal-Anness IV

Għas-sorsi tad-dawl speċifikati fil-punt 3 tal-Anness IV, għandhom jiġu ddikjarati fuq il-forom kollha ta’ imballaġġ, informazzjoni dwar il-prodott u reklamar, l-użu maħsub tagħhom flimkien ma’ indikazzjoni ċara li s-sors tad-dawl mhuwiex maħsub biex jintuża f’applikazzjonijiet oħra.

Il-fajl tad-dokumentazzjoni teknika mħejji għall-finijiet ta’ valutazzjoni tal-konformità, skont il-paragrafu 3 tal-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) 2017/1369 għandu jelenka l-parametri tekniċi li minħabba fihom, id-disinn speċifiku tal-prodott jikkwalifika għall-eżenzjoni.


(1)  bidliet f’ dawn l-entrati ma għandhomx jitqiesu rilevanti għall-finijiet tal-punt 4 tal-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2017/1369.

(2)  jekk il-bażi tad-data tal-prodott awtomatikament tiġġenera l-kontenut definittiv ta’ din iċ-ċellola, il-fornitur m’għandux idaħħal din id-data.

(3)  “-”: mhux applikabbli;

“iva”: Dikjarazzjoni ta’ ekwivalenza li tinvolvi l-potenza ta’ tip ta’ sors tad-dawl sostitwit tista’ tingħata biss:

għal sorsi ta’ dawl direzzjonali, jekk it-tip tas-sors tad-dawl huwa elenkat fit-Tabella 4 u jekk il-fluss luminuż tas-sors tad-dawl f’kon ta’ 90° (Φ90°) mhuwiex inqas mill-fluss luminuż ta’ referenza korrispondenti fit-Tabella 4. Il-fluss luminuż ta’ referenza għandu jiġi mmultiplikat bil-fattur ta’ korrezzjoni fit-Tabella 5. Għas-sorsi tad-dawl LED, dan għandu jiġi mmultiplikat ukoll bil-fattur ta’ korrezzjoni fit-Tabella 6;

għas-sorsi tad-dawl mhux direzzjonali, il-potenza ddikjarata ekwivalenti għal sors tad-dawl inkandexxenti (mqarrba għal 1 W) għandha tkun dik li fit-Tabella 7 tikkorrispondi mal-fluss luminuż tas-sors tad-dawl.

Il-valuri intermedji kemm tal-fluss luminuż kif ukoll tal-potenza ekwivalenti ddikjarata tas-sors tad-dawl ekwivalenti (imqarrba għall-eqreb 1 W) għandhom jiġu kkalkulati b’interpolazzjoni lineari bejn iż-żewġ valuri ħdejn xulxin.

(4)  “-”: mhux applikabbli;

“iva”: Dikjarazzjoni li sors tad-dawl LED jissostitwixxi sors tad-dawl fluworexxenti mingħajr ballast integrat ta’ wattage partikolari. Din id-dikjarazzjoni tista’ ssir biss jekk:

l-intensità luminuża fi kwalunkwe direzzjoni madwar l-assi tat-tubu ma tiddevjax b’aktar minn 25 % tal-intensità medja tal-luminożità madwar it-tubu; kif ukoll

il-fluss luminuż tas-sors tad-dawl LED mhuwiex inqas mill-fluss luminuż tas-sors tad-dawl fluworexxenti tal-wattage iddikjarat. Il-fluss luminuż tas-sors tad-dawl fluworexxenti għandu jinkiseb billi l-wattage iddikjarat jiġi mmultiplikat bil-valur minimu tal-effikaċja luminuża li tikkorrispondi għas-sors tad-dawl fluworexxenti fit-Tabella 8; kif ukoll

il-wattage tas-sors tad-dawl LED mhuwiex ogħla mill-wattage tas-sors tad-dawl fluworexxenti li huwa maħsub jissostitwixxi.

Il-fajl tad-dokumentazzjoni teknika għandu jipprovdi d-data li tappoġġa tali dikjarazzjonijiet.

(1)  Id-Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) (ĠU L 197, 24.7.2012, p. 38).


ANNESS VI

Dokumentazzjoni teknika

1.   

Id-dokumentazzjoni teknika msemmija fil-punt 1(d) tal-Artikolu 3 għandha tinkludi:

(a)

l-isem u l-indirizz tal-fornitur;

(b)

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur;

(c)

l-identifikatur tal-mudell tal-mudelli ekwivalenti kollha li diġà tqiegħdu fis-suq;

(d)

identifikazzjoni u firma tal-persuna mogħtija s-setgħa li torbot lill-fornitur;

(e)

il-valuri ddikjarati u mkejla għall-parametri tekniċi li ġejjin:

(1)

il-fluss luminuż utli (Φuse) f’lm;

(2)

l-indiċi tal-apparenza tal-kulur (CRI);

(3)

il-potenza elettrika fil-modalità mixgħul (Pon) f’W;

(4)

l-angolu tar-raġġ fi gradi għal sorsi tad-dawl direzzjonali (DLS);

(5)

it-temperatura tal-kulur ikkorrelatata (CCT) f’K għal sorsi tad-dawl FL u HID;

(6)

il-potenza standby (Psb) f’W, inkluż meta tkun żero;

(7)

il-potenza standby man-netwerk (Pnet) f’W għal sorsi tad-dawl konnessi (CLS);

(8)

il-fattur tal-ispostament (cos φ1) għas-sorsi tad-dawl LED u OLED;

(9)

il-konsistenza tal-kulur fil-livelli tal-ellissi MacAdam għas-sorsi tad-dawl LED u OLED;