ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 285

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 62
6 ta' Novembru 2019


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/1851 tat-28 ta’ Mejju 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji dwar l-omoġeneità tal-iskoperturi sottostanti fit-titolizzazzjoni ( 1 )

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1852 tat-30 ta’ Ottubru 2019 li japprova emenda mhux minuri fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott ta’ isem imniżżel fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti Gall del Penedès (IĠP)

6

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1853 tal-5 ta’ Novembru 2019 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1210/2003 dwar ċerti restrizzjonijiet speċifiċi fuq relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji mal-Iraq

7

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1854 tad-29 ta’ Ottubru 2019 dwar it-twaqqif ta’ Infrastruttura Ewropea ta’ Riċerka għal Teknoloġiji tal-Immaġni fi Xjenzi Bijoloġiċi u Bijomediċi — Konsorzju għal Infrastruttura Ewropea ta’ Riċerka tal-Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC) (notifikata bid-dokument C(2019) 7612)  ( 1 )

9

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1855 tal-5 ta’ Novembru 2019 li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2013/776/UE li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura

14

 


 

(1)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

6.11.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 285/1


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1851

tat-28 ta’ Mejju 2019

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji dwar l-omoġeneità tal-iskoperturi sottostanti fit-titolizzazzjoni

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2017 li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li joħloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata, u li jemenda d-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE u 2011/61/UE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 648/2012 (1), u b’mod partikulari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 20(14) u t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 24(21) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex tinkiseb diliġenza dovuta robusta mill-investituri, u biex tiġi ffaċilitata l-valutazzjoni tagħhom tar-riskji skont l-għanijiet tar-Regolament (UE) 2017/2402, jenħtieġ li l-iskoperturi sottostanti ta’ titolizzazzjoni għandhom jaqsmu l-istess profili tar-riskju simili. Għaldaqstant huwa neċessarju li jiġu stabbiliti kriterji uniformi biex tiġi determinata l-omoġeneità ta’ aggregament partikulari ta’ skoperturi sottostanti.

(2)

Jenħtieġ li aggregament ta’ skoperturi sottostanti jitqies omoġenju biss meta jinkludi skoperturi ta’ tip wieħed ta’ assi. Għaldaqstant jenħtieġ li tipi ta’ assi distinti jiġu identifikati sabiex l-iskoperturi jkunu jistgħu jiġu assenjati skont dan. Il-prattika tas-swieq diġà identifikat tipi ta’ assi stabbiliti sew biex tiġi determinata l-omoġeneità ta’ aggregament partikulari ta’ skoperturi sottostanti. Madankollu, sabiex jiġi żgurat li l-innovazzjoni finanzjarja ma tkunx limitata u l-prattika tas-swieq eżistenti ma tiġix imfixkla, jenħtieġ li aggregamenti partikulari ta’ skoperturi sottostanti li ma jikkorrispondux għal wieħed minn dawn it-tipi ta’ assi stabbiliti sew jitħallew jitqiesu wkoll bħala tip uniku ta’ assi abbażi tal-metodoloġiji u l-parametri interni li huma applikati b’mod konsistenti mill-oriġinatur jew mill-isponsor. Huwa possibbli wkoll li skopertura waħda tippermetti assenjar għal aktar minn tip wieħed ta’ assi. Minkejja dan, jenħtieġ li l-iskoperturi sottostanti kollha f’titolizzazzjoni partikulari jappartjenu għall-istess tip ta’ assi.

(3)

L-istandards ta’ sottoskrizzjoni huma mfassla biex ikejlu u jivvalutaw ir-riskju ta’ kreditu assoċjat mal-iskoperturi sottostanti għal titolizzazzjoni u għalhekk huma indikaturi utli tal-omoġeneità ta’ dawk l-iskoperturi. Skont dan, jenħtieġ li l-applikazzjoni ta’ standards ta’ sottoskrizzjoni simili tintuża bħala indikatur li aggregament ta’ skoperturi sottostanti jkollha profili ta’ riskju simili filwaqt li l-applikazzjoni tal-istandards ta’ sottoskrizzjoni li mhumiex simili jistgħu jirriżultaw fi skoperturi bi profili ta’ riskji materjalment differenti, anke jekk dawn l-istandards ta’ sottoskrizzjoni huma kollha ta’ kwalità għolja.

(4)

Is-servizzjar tal-iskoperturi sottostanti, inkluż il-monitoraġġ, il-ġbir u l-amministrazzjoni tal-flus riċevibbli mill-iskoperturi sottostanti fuq in-naħa tal-assi tal-SSPE, għandha impatt sostanzjali fuq il-flussi tal-flus mistennija minn dawk l-iskoperturi sottostanti u għaldaqstant tiffaċilita l-projezzjonijiet tal-flussi tal-flus u tippermetti li l-investituri jkollhom suppożizzjonijiet statistikament affidabbli dwar karatteristiċi ta’ pagament u ta’ inadempjenza. Irrispettivament minn jekk is-servizzjar huwiex amministrat mill-oriġinatur, mill-oriġinaturi u minn parti terza jew partijiet terzi, jenħtieġ li l-amministrazzjoni tas-servizzjar tal-aggregament tal-iskoperturi sottostanti permezz ta’ proċeduri, sistemi u governanza simili tkun kundizzjoni neċessarja għar-rikonoxximent tal-aggregament tal-iskoperturi sottostanti bħala omoġenji. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-iskoperturi sottostanti fl-aggregament ikunu soġġetti għall-proċeduri ta’ servizzjar li huma simili biżżejjed biex investitur ikun jista’ jivvaluta b’mod kunfidenti l-impatt tas-servizzjar fi ħdan parametri simili.

(5)

Għal ċerti tipi ta’ assi, l-investituri jistgħu ma jkunux kapaċi jivvalutaw b’mod xieraq ir-riskji sottostanti tal-aggregament tal-iskoperturi sottostanti abbażi biss tal-użu ta’ servizzjar u standards ta’ sottoskrizzjoni simili. Għaldaqstant, jenħtieġ li jiġu applikati ċerti fatturi għal xi tipi ta’ assi biex tiġi żgurata valutazzjoni preċiża tal-omoġeneità. Għaldaqstant, jenħtieġ li oriġinatur jew sponsor japplika fattur rilevanti wieħed jew aktar fuq bażi ta’ każ b’każ, filwaqt li jqis it-tip ta’ titolizzazzjoni (jiġifieri titolizzazzjoni ABCP jew mhux ABCP), il-karatteristiċi speċifiċi għall-aggregament partikulari ta’ skoperturi sottostanti u jekk l-investituri humiex kapaċi jivvalutaw ir-riskji sottostanti tal-aggregament li jirriżulta abbażi ta’ metodoloġiji u parametri komuni. Madankollu, it-tipi ta’ assi “faċilitajiet ta’ kreditu għall-individwi għal finijiet ta’ konsum personali, familjali jew tal-unitajiet domestiċi” u “riċevibbli tan-negozju” huma meqjusa omoġenji biżżejjed bħala tipi ta’ assi, sakemm japplikaw ukoll standards ta’ sottoskrizzjoni u proċeduri ta’ servizzjar. L-applikazzjoni ta’ rekwiżiti addizzjonali għal dawk it-tipi ta’ assi fil-forma ta’ fatturi ta’ omoġeneità jwasslu għal konċentrazzjonijiet eċċessivi fil-portafolli titolizzati. Għaldaqstant, l-applikazzjoni tal-fatturi ta’ omoġeneità ma għandhiex tkun meħtieġa għal dawk it-tipi ta’ assi.

(6)

Meta l-iskoperturi sottostanti jibdlu l-karatteristiki tagħhom fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta’ omoġeneità, inklużi l-fatturi ta’ omoġeneità, minħabba raġunijiet lil hinn mill-kontroll tal-oriġinatur jew tal-isponsor, u mhux minħabba ta’ żball min-naħa tal-oriġinatur, jenħtieġ li dan ma jitqiesx li jkollu impatt fuq l-omoġeneità tal-aggregament, sakemm l-iskoperturi jkunu mod ieħor konformi mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament fil-ħin tal-oriġinazzjoni tat-titolizzazzjoni u din il-bidla sseħħ wara l-oriġinazzjoni tat-titolizzazzjoni Minħabba li l-kundizzjonijiet biex tiġi determinata l-omoġeneità tal-iskoperturi sottostanti huma rilevanti kemm għat-titolizzazzjonijiet ABCP kif ukoll dawk mhux ABCP, jenħtieġ li japplikaw dispożizzjonijiet uniformi għaż-żewġ tipi ta’ titolizzazzjoni, irrispettivament mill-fatturi ta’ omoġeneità individwali li jistgħu jkunu rilevanti biss għal ċerti tipi ta’ assi ta’ titolizzazzjonijiet ABCP jew mhux ABCP.

(7)

Id-dispożizzjonijiet f’dan ir-Regolament huma marbuta mill-qrib billi jindirizzaw l-omoġeneità kemm għat-titolizzazzjonijiet ABCP kif ukoll dawk mhux ABCP. Sabiex jiżguraw koerenza bejn dawk id-dispożizzjonijiet, li għandhom jidħlu fis-seħħ fl-istess ħin, u sabiex tiġi ffaċilitata perspettiva komprensiva u aċċess kumpatt għalihom minn persuni soġġetti għal dawk l-obbligi, huwa xieraq li ż-żewġ standards tekniċi regolatorji kollha dwar l-omoġeneità meħtieġa mir-Regolament (UE) 2017/2402 jiġu inklużi f’Regolament wieħed. Dan ir-Regolament hu bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji ppreżentati mill-Awtorità Bankarja Ewropea lill-Kummissjoni.

(8)

L-Awtorità Bankarja Ewropea ħadmet f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) u l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) qabel ma ppreżentat l-abbozzi tal-istandards tekniċi li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament. Hija wettqet ukoll konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit f’konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Omoġeneità tal-iskoperturi sottostanti

Għall-finijiet tal-Artikoli 20(8) u 24(15) tar-Regolament (UE) 2017/2402, l-iskoperturi sottostanti għandhom jitqiesu omoġenji meta jiġu ssodisfati dawn il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a)

jikkorrispondu għal wieħed minn dawn it-tipi ta’ assi:

(i)

is-self residenzjali li huwa żgurat minn self ipotekarju wieħed jew aktar fuq proprjetà immobbli residenzjali jew li huwa garantit bis-sħiħ minn fornitur tal-protezzjoni eliġibbli fost dawk imsemmija fl-Artikolu 201(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) u li jikkwalifika għall-iskala 2 jew aktar tal-kwalità kreditizja kif stabbilit fil-Parti Tlieta, it-Titolu II, il-Kapitolu 2 ta’ dak ir-Regolament;

(ii)

is-self kummerċjali li huwa żgurat minn self ipotekarju wieħed jew aktar fuq proprjetà immobbli kummerċjali, inklużi uffiċċji jew bini kummerċjali ieħor;

(iii)

faċilitajiet ta’ kreditu mogħtija għal individwi għal finijiet ta’ konsum personali, familjali jew ta’ unitajiet domestiċi;

(iv)

faċilitajiet ta’ kreditu, inklużi self u lokazzjonijiet, fornuti għal kwalunkwe tip ta’ impriża jew korporazzjoni;

(v)

self u lokazzjoni ta’ karozzi;

(vi)

riċevibbli tal-karti ta’ kreditu;

(vii)

riċevibbli tan-negozju;

(viii)

skoperturi sottostanti oħrajn li huma meqjusa mill-oriġinatur jew mill-isponsor li jikkostitwixxu tip ta’ assi distint abbażi ta’ metodoloġiji u parametri interni;

(b)

dawn huma sottoskritti skont l-istandards li japplikaw approċċi simili għall-valutazzjoni tar-riskju ta’ kreditu assoċjat;

(c)

dawn huma servizzjati skont proċeduri simili għall-monitoraġġ, il-ġbir u l-amministrazzjoni tar-riċevibbli tal-flus fuq in-naħa tal-assi tal-SSPE;

(d)

fattur tal-omoġeneità wieħed jew aktar jiġu applikati skont l-Artikolu 2.

Għall-finijiet tal-punt (a) ta’ dan l-Artikolu, meta skopertura sottostanti tikkorrispondi għal aktar minn tip wieħed ta’ assi, dik l-iskopertura għandha tiġi assenjata għal tip wieħed biss ta’ assi f’dik it-titolizzazzjoni.

Kwalunkwe bidla fl-iskoperturi sottostanti f’aggregament li jitqies omoġenju skont dan ir-Regolament ma għandhiex taffettwa din l-omoġeneità meta dawn il-bidliet ikunu dovuti għal raġunijiet lil hinn mill-kontroll tal-oriġinatur jew tal-isponsor.

Artikolu 2

Fatturi ta’ omoġeneità

1.   Il-fatturi ta’ omoġeneità għat-tip ta’ assi msemmija fl-Artikolu 1(a)(i) għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)

il-klassifikazzjoni tad-drittijiet ta’ sigurtà, li permezz tagħha l-aggregament tal-iskoperturi sottostanti jikkonsisti f’wieħed biss minn dawn li ġejjin:

(i)

self żgurat bi drittijiet ta’ sigurtà fuq proprjetà immobbli residenzjali kklassifikati fuq nett;

(ii)

self żgurat bi drittijiet fuq proprjetà immobbli residenzjali kklassifikati aktar ’l isfel u dawk kollha klassifikati preċedentment;

(iii)

self żgurat bi drittijiet ta’ sigurtà fuq proprjetà immobbli residenzjali kklassifikati aktar ’l isfel;

(b)

tip ta’ proprjetà immobbli residenzjali, li permezz tagħha l-aggregament jikkonsisti f’wieħed biss minn dawn it-tipi li ġejjin:

(i)

proprjetajiet li jipproduċu dħul;

(ii)

proprjetajiet li ma jipproduċux dħul;

(c)

ġuriżdizzjoni, li permezz tagħha l-aggregament jikkonsisti fi skoperturi żgurati minn proprjetajiet immobbli residenzjali li jinsabu fl-istess ġuriżdizzjoni.

2.   Il-fatturi ta’ omoġeneità għat-tip ta’ assi msemmija fl-Artikolu 1(a)(ii) għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)

il-klassifikazzjoni tad-drittijiet ta’ sigurtà, li permezz tagħha l-aggregament jikkonsisti f’wieħed biss minn dawn it-tipi ta’ skoperturi sottostanti li ġejjin:

(i)

self żgurat bi drittijiet ta’ sigurtà fuq proprjetà immobbli kummerċjali kklassifikati fuq nett;

(ii)

self żgurat bi drittijiet fuq proprjetà immobbli kummerċjali kklassifikati aktar ’l isfel u dawk kollha klassifikati preċedentment;

(iii)

self żgurat bi drittijiet ta’ sigurtà fuq proprjetà immobbli kummerċjali kklassifikati aktar ’l isfel;

(b)

tip ta’ proprjetà immobbli kummerċjali, li permezz tagħha l-aggregament jikkonsisti f’wieħed biss minn dawn it-tipi li ġejjin:

(i)

binjiet ta’ uffiċċji;

(ii)

spazju għall-bejgħ bl-imnut;

(iii)

sptarijiet;

(iv)

faċilitajiet tal-ħżin;

(v)

lukandi;

(vi)

proprjetajiet industrijali;

(vii)

tip speċifiku ieħor ta’ proprjetajiet immobli kummerċjali;

(c)

ġuriżdizzjoni, li permezz tagħha l-aggregament jikkonsisti fi skoperturi sottostanti żgurati minn proprjetajiet li jinsabu fl-istess ġuriżdizzjoni.

3.   Il-fatturi ta’ omoġeneità għat-tip ta’ assi msemmija fl-Artikolu 1(a)(iv) għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)

tip ta’ obbligant, li permezz tiegħu l-aggregament jikkonsisti f’wieħed biss minn dawn it-tipi ta’ obbliganti:

(i)

impriżi mikro, żgħar u medji;

(ii)

tipi oħrajn ta’ impriżi u korporazzjonijiet;

(b)

ġuriżdizzjoni, li permezz tagħha l-aggregament jikkonsisti f’wieħed biss minn dawn it-tipi ta’ skoperturi sottostanti li ġejjin:

(i)

skoperturi żgurati minn proprjetà immobbli li tinsab fl-istess ġuriżdizzjoni;

(ii)

skoperturi għall-obbliganti b’residenza fl-istess ġuriżdizzjoni.

4.   Il-fatturi ta’ omoġeneità għat-tip ta’ assi msemmija fl-Artikolu 1(a)(v) għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)

tip ta’ obbligant, li permezz tiegħu l-aggregament jikkonsisti fi skoperturi sottostanti b’tip wieħed biss minn dawn it-tipi ta’ obbliganti:

(i)

individwi;

(ii)

impriżi mikro, żgħar u medji;

(iii)

tipi oħrajn ta’ impriżi u korporazzjonijiet;

(iv)

entitajiet tas-settur pubbliku;

(v)

istituzzjonijiet finanzjarji;

(b)

ġuriżdizzjoni, li permezz tagħha l-aggregament jikkonsisti fi skoperturi sottostanti għal obbliganti b’residenza fl-istess ġuriżdizzjoni.

5.   Il-fatturi ta’ omoġeneità għat-tip ta’ assi msemmija fl-Artikolu 1(a)(vi) għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)

tip ta’ obbligant, li permezz tiegħu l-aggregament jikkonsisti fi skoperturi sottostanti b’tip wieħed biss minn dawn it-tipi ta’ obbliganti:

(i)

individwi;

(ii)

impriżi mikro, żgħar u medji;

(iii)

tipi oħrajn ta’ impriżi u korporazzjonijiet;

(iv)

entitajiet tas-settur pubbliku;

(v)

istituzzjonijiet finanzjarji;

(b)

ġuriżdizzjoni, li permezz tagħha l-aggregament jikkonsisti fi skoperturi sottostanti għal obbliganti b’residenza fl-istess ġuriżdizzjoni.

6.   Il-fatturi ta’ omoġeneità għat-tip ta’ assi msemmija fl-Artikolu 1(a)(viii) għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)

it-tip ta’ obbligant;

(b)

il-klassifikazzjoni tad-drittijiet ta’ sigurtà;

(c)

it-tip ta’ proprjetà immobbli;

(d)

ġuriżdizzjoni.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Mejju 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 347, 28.12.2017, p. 35.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).


6.11.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 285/6


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1852

tat-30 ta’ Ottubru 2019

li japprova emenda mhux minuri fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott ta’ isem imniżżel fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti “Gall del Penedès” (IĠP)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 53(1) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, il-Kummissjoni eżaminat l-applikazzjoni ta’ Spanja għall-approvazzjoni ta’ emendi tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott tal-indikazzjoni ġeografika protetta “Gall del Penedès”, irreġistrata skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/929 (2).

(2)

Billi l-emenda kkonċernata mhijiex minuri skont it-tifsira tal-Artikolu 53(2) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, il-Kummissjoni ppubblikat l-applikazzjoni għal emenda, kif meħtieġ skont l-Artikolu 50(2)(a) tal-istess Regolament, f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (3).

(3)

Billi l-Kummissjoni ma rċeviet ebda dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, jenħtieġ li l-emenda fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott tiġi approvata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-emenda tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li tikkonċerna d-denominazzjoni “Gall del Penedès” (IĠP), hija b’dan approvata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Ottubru 2019.

Għall-Kummissjoni

f’isem il-President,

Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/929 tal-1 ta’ Ġunju 2016 li jirreġistra denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet tal-oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Gall del Penedès (IGP)] (ĠU L 155, 14.6.2016, p. 7).

(3)  ĠU C 217, 28.6.2019, p. 10.


6.11.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 285/7


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1853

tal-5 ta’ Novembru 2019

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1210/2003 dwar ċerti restrizzjonijiet speċifiċi fuq relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji mal-Iraq

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1210/2003 tas-7 ta’ Lulju 2003 dwar ċerti restrizzjonijiet speċifiċi fuq relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji mal-Iraq u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 2465/96 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 11(b) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1210/2003 jelenka korpi pubbliċi, korporazzjonijiet u aġenziji u persuni fiżiċi u ġuridiċi, korpi u entitajiet tal-gvern preċedenti tal-Iraq koperti mill-iffriżar ta’ fondi u ta’ riżorsi ekonomiċi li kienu jinsabu barra mill-Iraq nhar it-22 ta’ Mejju 2003 skont dak ir-Regolament.

(2)

Fit-30 ta’ Ottubru 2019, il-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti ddeċieda li jneħħi żewġ annotazzjonijiet mil-lista ta’ persuni jew entitajiet li jenħtieġ li l-iffriżar ta’ fondi u ta’ riżorsi ekonomiċi japplika għalihom.

(3)

Għaldaqstant jenħtieġ li Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1210/2003 jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1210/2003 huwa emendat kif stipulat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta’ Novembru 2019.

Għall-Kummissjoni

F’isem il-President

Il-Kap tas-Servizz għall-Istrumenti tal-PolitikaBarranija


(1)  ĠU L 169, 8.7.2003, p. 6.


ANNESS

Fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1210/2003, jitħassru l-annotazzjonijiet li ġejjin:

“183.

STATE ORGANISATION FOR IRRIGATION PROJECTS (alias GENERAL ESTABLISHMENT FOR IRRIGATION PROJECTS). Indirizzi: (a) Northgate, Karanteena, P.O. Box 148, Baghdad, l-Iraq; (b) Al-Muadham, near Engineering College, P.O. Box 14186, Baghdad, L-Iraq.

184.

STATE ORGANISATION FOR LAND RECLAMATION (alias (a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR PLANTATION AND DEVELOPMENT OF THE RECLAIMED LANDS, (b) GENERAL ESTABLISHMENT FOR EXECUTION OF LAND RECLAMATION CONTRACTS, (c) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF CENTRAL AND NORTHERN AREAS, (d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF SOUTHERN AREAS). Indirizzi: (a) Amiriya, Abu Gharib, P.O. Box 6161, Baghdad, l-Iraq; (b) P.O. Box 6061, Aamrlya 7, Nisan, l-Iraq; (c) P.O. Box 609, Al-Sadoon St., Baghdad, l-Iraq; (d) P.O. Box 27, Wasit Province, Kut, l-Iraq.”

DEĊIŻJONIJIET

6.11.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 285/9


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1854

tad-29 ta’ Ottubru 2019

dwar it-twaqqif ta’ Infrastruttura Ewropea ta’ Riċerka għal Teknoloġiji tal-Immaġni fi Xjenzi Bijoloġiċi u Bijomediċi — Konsorzju għal Infrastruttura Ewropea ta’ Riċerka tal-Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC)

(notifikata bid-dokument C(2019) 7612)

(It-testi bil-Bulgaru, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Olandiż, l-Ingliż, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, l-Ungeriż, it-Taljan, il-Portugiż u l-Iżvediż biss huma awtentiċi)

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 723/2009 tal-25 ta’ Ġunju 2009 dwar il-qafas ġuridiku Komunitarju applikabbli għal Konsorzju għal Infrastruttura Ewropea ta’ Riċerka (ERIC) (1), u b’mod partikolari l-punt (a) tal-Artikolu 6(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Bulgarija, iċ-Ċekja, id-Danimarka, Franza, l-Iżrael, l-Italja, l-Ungerija, in-Netherlands, l-Awstrija, in-Norveġja, il-Portugall, il-Finlandja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit u l-Laboratorju Ewropew tal-Bijoloġija Molekulari ppreżentaw lill-Kummissjoni applikazzjoni biex tiġi stabbilita Infrastruttura Ewropea ta’ Riċerka għal Teknoloġiji tal-Immaġni fi Xjenzi Bijoloġiċi u Bijomediċi — Konsorzju għal Infrastruttura Ewropea ta’ Riċerka Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC) (“l-applikazzjoni”). Il-Belġju għamel l-għażla tiegħu li jipparteċipa fl-Euro-BioImaging ERIC inizjalment bħala osservatur. L-applikanti qablu li l-Finlandja tkun l-Istat Membru ospitanti tal-Euro-BioImaging ERIC.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 723/2009 ġie inkorporat fil-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) permezz tad-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 72/2015 (2).

(3)

Fid-29 ta’ Marzu 2017, ir-Renju Unit ippreżenta n-notifika tal-intenzjoni tiegħu li joħroġ mill-Unjoni skont l-Artikolu 50 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. It-Trattati ma jibqgħux japplikaw għar-Renju Unit mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ Ftehim dwar il-Ħruġ jew, fin-nuqqas ta’ dan, u soġġett għad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew (UE) 2019/584 (3), fl-1 ta’ Novembru 2019, sakemm il-Kunsill Ewropew, bi ftehim mar-Renju Unit, ma jiddeċidix b’mod unanimu li jestendi dak il-perjodu.

(4)

Wara l-ħruġ tiegħu mill-Unjoni, u mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta’ ftehim dwar il-ħruġ, ir-Renju Unit se jitqies bħala pajjiż terz skont it-tifsira tal-punt (b) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 723/2009.

(5)

Il-Kummissjoni vvalutat l-applikazzjoni skont l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 723/2009 u kkonkludiet li din tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti f’dak ir-Regolament.

(6)

Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 723/2009,

ADDOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.   L-infrastruttura Ewropea ta’ Riċerka għal Teknoloġiji tal-Immaġni fi Xjenzi Bijoloġiċi u Bijomediċi — Konsorzju għal Infrastruttura Ewropea ta’ Riċerka Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC) hija stabbilita.

2.   L-elementi essenzjali tal-Istatuti tal-Euro-BioImaging ERIC huma stabbiliti fl-Anness.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Franċiża, l-Istat ta’ Iżrael, ir-Repubblika Taljana, l-Ungerija, ir-Renju tan-Netherlands, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Renju tan-Norveġja, ir-Repubblika Portugiża, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Renju tal-Iżvezja, ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq u l-Laboratorju Ewropew tal-Bioloġija Molekulari.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Ottubru 2019.

Għall-Kummissjoni

Carlos MOEDAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 206, 8.8.2009, p. 1.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 72/2015 tal-20 ta’ Marzu 2015 li temenda l-Protokoll 31 tal-Ftehim ŻEE, dwar il-kooperazzjoni f’oqsma speċifiċi li ma jagħmlux parti mill-erba’ libertajiet [2016/755] (ĠU L 129, 19.5.2016, p. 85).

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew (UE) 2019/584 meħuda bi qbil mar-Renju Unit tal-11 ta’ April 2019 li testendi l-perjodu skont l-Artikolu 50(3) TUE (ĠU L 101, 11.4.2019, p. 1).


ANNESS

ELEMENTI ESSENZJALI TAL-ISTATUTI TAL-EURO-BIOIMAGING ERIC

L-Artikoli u l-paragrafi li ġejjin tal-Istatuti tal-Euro-BioImaging-ERIC jipprevedu l-elementi essenzjali skont l-Artikolu 6(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 723/2009.

1.   Kompiti u attivitajiet (l-Artikolu 1 tal-Istatuti tal-Euro-BioImaging ERIC)

(1)

Il-kompitu prinċipali tal-Euro-BioImaging ERIC għandu jkun li jistabbilixxi u jopera infrastruttura ta’ immaġini ta’ riċerka distribwita madwar l-Ewropa li tipprovdi aċċess miftuħ għal teknoloġiji innovattivi ta’ teħid ta’ immaġni bijoloġiċi u mediċi għar-riċerkaturi. Il-Euro-BioImaging ERIC għandu l-għan ukoll li jipprovdi servizzi speċjalizzati ta’ data tal-immaġini u ta’ taħriġ għat-twettiq ta’ riċerka avvanzata li tuża teknoloġiji ta’ immaġni.

(2)

Fit-twettiq tal-kompitu prinċipali tiegħu, u f’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dawn l-Istatuti u b’eżekuzzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-EuroBioImaging ta’ ħames snin, il-Euro-BioImaging ERIC għandu, b’mod partikolari, iwettaq l-attivitajiet li ġejjin:

(a)

aċċess fiżiku miftuħ għal infrastruttura tal-immaġini;

(b)

għarfien espert u servizzi avvanzati għall-utenti tat-teknoloġija;

(c)

taħriġ għall-utenti tat-teknoloġija, persunal tal-faċilità u esperti tat-teknoloġija;

(d)

analiżi tad-data u appoġġ għall-ħżin ta’ data tal-immaġni maħluqa mill-utent;

(e)

aċċess virtwali miftuħ għal softwer ta’ analiżi tal-immaġni u għal repożitorji tad-data tal-immaġini ta’ interess pubbliku;

(f)

standards ta’ kwalità għolja għall-akkwist ta’ immaġni, għat-taħriġ u għall-ġestjoni tad-data;

(g)

attivitajiet ta’ koordinazzjoni u integrazzjoni fil-livell Ewropew għall-komunitajiet ta’ immaġni xjentifiċi;

(h)

kwalunkwe attività oħra meħtieġa biex twettaq il-kompitu prinċipali tiegħu.

(3)

Il-Euro-BioImaging ERIC jista’ wkoll iwettaq attivitajiet oħra, bħal:

(a)

il-promozzjoni tal-Euro-BioImaging ERIC;

(b)

l-implimentazzjoni ta’ żviluppi teknoloġiċi relatati mas-servizzi;

(c)

attivitajiet ta’ żvilupp konġunti permezz ta’ programm ta’ żvilupp fit-tul koordinat li jinvolvi kollaborazzjoni bejn il-Euro-BioImaging Nodes u gruppi ta’ utenti, inkluża l-industrija;

(d)

trasferiment ta’ għarfien lill-industrija u lil dawk li jfasslu l-politika;

(e)

il-promozzjoni tar-riżorsi tal-Euro-BioImaging ERIC għal finijiet ta’ edukazzjoni u taħriġ;

(f)

il-kollaborazzjoni u l-interoperazzjoni ma’ infrastrutturi ta’ riċerka f’oqsma relatati u kumplimentari.

(4)

Il-Euro-BioImaging ERIC għandu jwettaq il-kompitu prinċipali tiegħu fuq bażi mhix ekonomika. Il-Euro-BioImaging ERIC jista’ jwettaq attivitajiet ekonomiċi anċillari limitati, direttament jew indirettament, dment li dawk l-attivitajiet ikunu kompatibbli mal-kompitu prinċipali tal-Euro-BioImaging ERIC u mal-attivitajiet meħtieġa biex jitwettaq dak il-kompitu u li ma jippreġudikawx il-kisba tiegħu. Kwalunkwe dħul iġġenerat minn dawk l-attivitajiet ekonomiċi anċillari limitati għandu jintuża mill-Euro-BioImaging ERIC biex javvanza l-finijiet tiegħu.

2.    Sede statutorja (l-Artikolu 2 tal-Istatuti tal-Euro-BioImaging ERIC)

(1)

Il-Euro-BioImaging ERIC għandu jkun infrastruttura ta’ riċerka distribwita bis-sede statutorja tagħha fil-Finlandja.

(2)

Il-laboratorju Ewropew tal-Bijoloġija Molekulari għandu jospita s-sezzjoni speċifika għall-komunità għat-teħid ta’ immaġnijiet bijoloġiċi u jimmaniġġja d-data tal-immaġni (Bio-Hub) u l-Italja għandha tospita t-taqsima speċifika għall-komunità għat-teħid ta’ immaġni u l-ġestjoni tal-immaġnijiet mediċi (Med-Hub).

(3)

Is-sede statutorja, Bio-Hub u Med-Hub għandhom jiffurmaw il-Euro-BioImaging Hub.

(4)

Il-Euro-BioImaging ERIC għandu jkun kollegat permezz ta’ ftehimiet fuq il-livell ta’ servizzi mal-Euro-BioImaging Nodes li jinsabu fil-membri tal-Euro-BioImaging ERIC.

3.   Isem (l-Artikolu 3 tal-Istatuti tal-Euro-BioImaging ERIC)

Infrastruttura Ewropea ta’ riċerka msejħa “l-Infrastruttura Ewropea ta’ Riċerka għat-Teknoloġiji tal-Immaġni fi Xjenzi Bijoloġiċi u Bijomediċi” twaqqfet bħala Konsorzju għal Infrastruttura Ewropea ta’ Riċerka (ERIC) skont ir-Regolament (KE) Nru 723/2009 u ssej]et “Euro-BioImaging European Research Infrastructure Consortium” jew “Euro-BioImaging ERIC”.

4.   It-tul ta’ żmien u l-proċedura għall-istralċ (l-Artikolu 4 tal-Istatuti tal-Euro-BioImaging ERIC)

(1)

Il-Euro-BioImaging ERIC għandu jeżisti għal perjodu indefinit, iżda jista’ jiġi stralċjat skont il-proċedura stabbilita fil-paragrafi 2 sa 3.

(2)

L-istralċ tal-Euro-BioImaging ERIC għandu jiġi deċiż mill-Bord tal-Euro-BioImaging b’maġġoranza ta’ żewġ terzi.

(3)

L-assi li jifdal wara l-ħlas tad-djun tal-Euro-BioImaging ERIC għandhom jitqassmu fost il-Membri u l-Osservaturi tal-Euro-BioImaging ERIC b’mod proporzjonali għall-kontribuzzjoni akkumulata tagħhom lill-Euro-BioImaging ERIC, sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor mill-Bord tal-Euro-BioImaging.

5.   Responsabbiltà (l-Artikolu 5 tal-Istatuti tal-Euro-BioImaging ERIC)

(1)

Il-Euro-BioImaging ERIC għandu jkun responsabbli għad-djun tiegħu. Il-Euro-BioImaging ERIC m’għandux ikun responsabbli għal obbligazzjonijiet li jirriżultaw f’Euro-BioImaging Nodes.

(2)

Ir-responsabbiltà finanzjarja tal-Membri tal-Euro-BioImaging ERIC għad-djun tal-Euro-BioImaging ERIC għandha tkun limitata għall-kontribuzzjonijiet rispettivi tagħhom.

(3)

Il-Euro-BioImaging ERIC għandu jkollu assigurazzjoni xierqa li tkopri r-riskji speċifiċi għall-bini u l-operat tal-Euro-BioImaging ERIC.

6.   Politika ta’ aċċess għall-utenti (l-Artikolu 6 tal-Istatuti tal-Euro-BioImaging ERIC)

(1)

Aċċess effettiv għal servizzi tal-Euro-BioImaging ERIC, inkluż l-aċċess fiżiku għat-teknoloġiji kollha ta’ immaġni, taħriġ u għarfien espert, għandu jiġi pprovdut abbażi tal-mertu xjentifiku u tal-fattibbiltà teknika tal-proġett ta’ riċerka propost mill-utent.

(2)

Il-Bord tal-Euro-BioImaging għandu japprova regoli ta’ aċċess li jirregolaw il-proċeduri u l-kriterji għall-aċċess għal servizzi tal-Euro-BioImaging ERIC, b’kont meħud tal-prinċipji tal-Karta Ewropea għall-Aċċess għall-Infrastrutturi ta’ Riċerka.

(3)

Id-data tal-immaġni amministrata mill-Euro-BioImaging ERIC għandha, sa fejn ikun permess legalment, tkun disponibbli u aċċessibbli b’mod miftuħ għal kwalunkwe riċerkatur, istituzzjoni xjentifika u partijiet interessati oħra, f’konformità mal-prinċipji FAIR. L-użu u l-ġbir tad-data huwa soġġett għad-dispożizzjonijiet statutorji rilevanti tal-privatezza tad-data.

7.   Politika ta’ evalwazzjoni xjentifika (l-Artikolu 7 tal-Istatuti tal-Euro-BioImaging ERIC)

L-attivitajiet tal-Euro-BioImaging ERIC għandhom jiġu evalwati kull sena mill-Bord Xjentifiku Konsultattiv tal-Euro-BioImaging.

8.   Politika ta’ disseminazzjoni (l-Artikolu 8 tal-Istatuti tal-Euro-BioImaging ERIC)

(1)

Il-Euro-BioImaging ERIC għandu jkun faċilitatur tar-riċerka u għandu bħala regola ġenerali jħeġġeġ l-aċċess miftuħ kemm jista’ jkun għad-data tar-riċerka, soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fil-politika dwar it-tixrid tal-Euro-BioImaging ERIC.

(2)

Il-Euro-BioImaging ERIC għandu jitlob lir-riċerkaturi biex jagħmlu r-riżultati tar-riċerka tagħhom disponibbli pubblikament u joffri li jagħmel ir-riżultati disponibbli permezz tal-Euro-BioImaging ERIC. L-użu tas-servizzi jew tal-infrastruttura tal-Euro-BioImaging ERIC, jew tat-tnejn, għandum jiġi rikonoxxut fil-pubblikazzjonijiet.

(3)

Il-Euro-BioImaging ERIC għandu juża diversi mezzi biex jilħaq l-udjenzi fil-mira, inkluż portal tal-Internet, rapport informali, workshops, preżenza f’konferenzi, artikli f’rivisti u l-midja tal-aħbarijiet.

9.   Politika dwar id-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali (l-Artikolu 9 tal-Istatuti tal-Euro-BioImaging ERIC)

(1)

Suġġett għat-termini ta’ kwalunkwe kuntratt bejn il-Euro-BioImaging ERIC u l-utenti, id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali li jinħolqu mill-utenti tal-Euro-BioImaging ERIC għandhom ikunu proprjetà ta’ dawk l-utenti.

(2)

Il-Euro-BioImaging ERIC jista’ jkun is-sid ta’ drittijiet ta’ proprjetà intellettwali kompletament jew parzjalment maħluqa, miksuba jew żviluppati minn Euro-BioImaging ERIC skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-politika tal-Euro-BioImaging dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

10.   Politika dwar l-impjiegi (l-Artikolu 10 tal-Istatuti tal-Euro-BioImaging ERIC)

Il-proċeduri tal-għażla, ir-reklutaġġ u l-impjieg fl-uffiċċju tal-Euro-BioImagining Hub għandhom ikunu trasparenti u nondiskriminatorji, filwaqt li għandhom jirrispettaw l-opportunitajiet indaqs.

11.   Politika dwar l-akkwist pubbliku (l-Artikolu 11 tal-Istatuti tal-Euro-BioImaging ERIC)

Il-Euro-BioImaging ERIC għandu jittratta l-kandidati u lill-offerenti għall-akkwist pubbliku b’mod ugwali u mingħajr diskriminazzjoni. Il-politika dwar l-akkwist pubbliku tal-Euro-BioImaging ERIC għandha tirrispetta l-prinċipji tat-trasparenza, tan-nondiskriminazzjoni u tal-kompetizzjoni. Fl-implimentazzjoni tal-politika dwar l-akkwist pubbliku għandhom jiġu stabbiliti regoli dettaljati dwar il-proċeduri u l-kriterji tal-akkwist.


6.11.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 285/14


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1855

tal-5 ta’ Novembru 2019

li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2013/776/UE li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta’ Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b’ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 3 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni “Perspettiva ta’ tkabbir kredibbli għal involviment imsaħħaħ tal-UE mal-Balkani tal-Punent” (2) adottata fir-Regolament (UE) Nru 231/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) tipprevedi pjan ta’ azzjoni biex inter alia tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-qasam tal-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u l-isport, u jinkludi ħidma biex jiġi protett il-wirt kulturali tal-Balkani tal-Punent, biex jiġi miġġieled it-traffiku illeċitu fil-beni kulturali, u biex jiġu promossi l-industriji kulturali u kreattivi tiegħu, inkluż il-kooperazzjoni fil-kultura u l-politiki awdjoviżivi.

(2)

Permezz tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/776/UE (4) l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (“l-Aġenzija”) ġiet inkarigata bil-ġestjoni tal-programm Ewropa Kreattiva. Il-provvista ta’ finanzjament li jippermetti l-parteċipazzjoni fl-istess tip ta’ azzjonijiet bħal dawk taħt il-programmi li diġà qed jiġu ġestiti mill-Aġenzija huwa mod effettiv u effiċjenti biex jintlaħqu l-gruppi mmirati mill-istrumenti ta’ kooperazzjoni internazzjonali. It-tali azzjonijiet ikomplu jiġu ffinanzjati mill-istrumenti ta’ kooperazzjoni internazzjonali, madankollu l-modalitajiet ta’ implimentazzjoni huma l-istess bħal dawk fil-programmi ġestiti mill-Aġenzija.

(3)

L-Aġenzija wriet approċċ effettiv għall-ġestjoni tal-programmi tal-Unjoni. Tul is-snin kompliet trawwem kompetenzi, ħiliet u kapaċitajiet fil-ġestjoni tal-programmi li ġew iddelegati lilha.

(4)

Il-Komunikazzjoni Konġunta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill: “Lejn strateġija tal-UE għal relazzjonijiet kulturali internazzjonali” (5) enfasizzat ir-rwol tal-kuntatti bejn il-persuni bħala parti mid-diplomazija pubblika u kulturali tal-UE u rreferiet b’mod espliċitu għall-programmi ġestiti mill-EACEA.

(5)

L-analiżijiet bejn il-kosti u l-benefiċċji mwettqa b’konformità mal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 58/2003 enfasizzaw kemm l-iffrankar kwantitattiv u kemm il-vantaġġi kwalitattivi li rriżultaw mill-fatt li l-ġestjoni tal-finanzjament maħsub biex jippermetti l-parteċipazzjoni f’azzjonijiet bħal dawn ġie ddelegat lill-Aġenzija. Barra minn hekk, din id-delega ma għandha l-ebda impatt finanzjarju fuq il-baġit amministrattiv tal-Aġenzija.

(6)

L-attivitajiet imwettqa mill-Aġenzija huma konformi mal-mandat u mal-missjoni attwali tagħha. Jirrappreżentaw kontinwazzjoni tal-attivitajiet eżistenti tagħha billi sempliċiment iwessgħu s-sejħiet biex tkun possibbli l-parteċipazzjoni tal-benefiċjarji fil-mira tal-istrumenti ta’ kooperazzjoni internazzjonali. Mill-banda l-oħra, arranġament intern kieku joħloq tfixkil peress li l-attivitajiet maħsubin li jiġu ddelegati qatt ma ġestewhom internament id-Direttorati Ġenerali Superjuri li ma għandhomx biżżejjed kapaċità biex jagħmlu dan.

(7)

Għalhekk ir-responsabbiltà għall-implimentazzjoni tal-finanzjament mill-istrumenti ta’ kooperazzjoni internazzjonali biex tkun possibbli l-parteċipazzjoni fl-istess azzjonijiet bħal dawk taħt il-programmi diġà inkarigati lilha jenħtieġ li tiġi kkonferita lill-Aġenzija u għalhekk jenħtieġ li d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2013/776/UE tiġi emendata skont dan.

(8)

Fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(1), il-punt (e) jispeċifika li l-Aġenzija hija inkarigata bil-“proġetti fil-qasam tal-edukazzjoni għolja” skont l-istrumenti għall-kooperazzjoni esterna. Sabiex ikun hemm konsistenza mal-fatt li l-Aġenzija tkun tista’ tiġġestixxi l-parteċipazzjoni tal-istrumenti ta’ kooperazzjoni internazzjonali fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport u l-appoġġ għas-settur kulturi u dak awdjoviżiv, jenħtieġ li dan it-test jiġi emendat.

(9)

Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat għall-Aġenziji Eżekuttivi,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2013/776/UE hija emedata kif ġej:

1.

Fil-premessa 10, l-inċiż:

“Il-proġetti fil-qasam tal-edukazzjoni għolja li jaqgħu taħt l-istrumenti ta’ kooperazzjoni esterna (…)”

għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“Il-proġetti fil-qasam tal-edukazzjoni, tal-awdjoviżiv, tal-kultura, taċ-ċittadinanza u taż-żgħażagħ li jaqgħu taħt l-istrumenti ta’ kooperazzjoni esterna (…)”

2.

Fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(1), il-punt (e) għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“(e)

Il-proġetti fil-qasam tal-edukazzjoni, tal-awdjoviżiv, tal-kultura, taċ-ċittadinanza u taż-żgħażagħ li jaqgħu taħt l-istrumenti ta’ kooperazzjoni esterna li ġejjin:

Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA II) (*),

Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument Ewropew tal-Viċinat (**),I

Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi strument ta’ finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp (***),

Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument ta’ Sħubija għal kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi (****),

Ir-Regolament tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-11-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp (*****);

(*)  Ir-Regolament (UE) Nru 231/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2014 li jistabbilixxi Strument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA II) (ĠU L 77, 15.3.2014, p. 11)."

(**)  r-Regolament (UE) Nru 232/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2014 li jistabbilixxi Strument Ewropew tal-Viċinat (ĠU L 77, 15.3.2014, p. 27)."

(***)  Ir-Regolament (UE) Nru 233/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2014 li jistabbilixxi strument ta’ finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp għall-perjodu 2014-2020 (ĠU L 77, 15.3.2014, p. 44)."

(****)  Ir-Regolament (UE) Nru 234/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2014 li jistabbilixxi Strument ta’ Sħubija għal kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi (ĠU L 77, 15.3.2014, p. 77)."

(*****)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/322 tat-2 ta’ Marzu 2015 dwar l-implimentazzjoni tal-11-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp (ĠU L 58, 3.3.2015, p. 1).”."

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta’ Novembru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.

(2)  COM(2018) 65 final.

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 231/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi Strument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA II) (ĠU L 77, 15.3.2014, p. 11).

(4)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/776/UE tat-18 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura u li tħassar id-Deċiżjoni 2009/336/KE (ĠU L 343, 19.12.2013, p. 46).

(5)  JOIN/2016/029 Final.


ANNESS

ANALIŻI TAL-KOSTIJIET-BENEFIĊĊJI

Analiżi kwantitattiva

Bħala parti mir-4 Evalwazzjoni Interim tal-Aġenzija, analiżi retrospettiva tal-perjodu ta’ evalwazzjoni wriet li sar iffrankar ċar tal-kostijiet bis-saħħa tad-delega lill-Aġenzija.

Il-kostijiet globali reali tad-delega lill-aġenzija eżekuttiva (1) kienu ta’ EUR 146,0 miljun fil-perjodu 2015-2017. Dawn il-kostijiet kienu ħafna aktar baxxi mill-kostijiet stmati tax-xenarju intern. Fil-perjodu 2015-2017 l-iffrankar reali tal-kostijiet li rriżulta mid-differenza tal-kostijiet bejn ix-xenarju tal-aġenzija eżekuttiva u x-xenarju intern kien ta’ EUR 57,1 miljun (jew 28,1 % tal-kostijiet stmati fix-xenarju intern). Meta tqabbel l-iffrankar li ġie stmat inizjalment mal-iffrankar reali mid-delega tal-kompiti lill-EACEA, instab li l-iffrankar reali matul il-perjodu 2015-2017 kien 6,5 % ogħla meta mqabbel mal-istimi inizjali (EUR 57,1 miljun meta mqabbel ma’ EUR 53,6 miljun). Kif previst fl-analiżi tal-kostijiet-benefiċċji ex-ante, l-iffrankar tax-xenarju tal-aġenzija eżekuttiva primarjament irriżulta minn sehem ogħla ta’ persunal estern b’kost aktar baxx (CAs) impjegat fi ħdan l-aġenzija eżekuttiva u għadd globali ta’ persunal aktar baxx.

Analiżi kwantitattiva

Il-finanzjament mill-istrumenti ta’ kooperazzjoni internazzjonali biex tkun possibbli l-parteċipazzjoni fil-politiki dwar l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ, il-kultura u l-awdjoviżiv jieħu vantaġġ minn bosta sinerġiji importanti. Bl-adozzjoni ta’ qafas eżistenti ta’ azzjonijiet u infrastruttura eżistenti ta’ modalitajiet biex jintlaħqu l-benefiċjarji fil-mira, jintlaħqu l-ogħla livelli ta’ ingranaġġ mill-azzjonijiet eżistenti li diġà huma ġestiti mill-Aġenzija. Id-delega lill-Aġenzija tieħu l-vantaġġ mill-għarfien espert li ilu li qed jiġi żviluppat u minn ekonomiji ta’ skala partikolari, li kieku ma kinux ikunu disponibbli bis-soluzzjoni interna. Anki mingħajr l-iffrankar konsiderevoli tal-kostijiet deskritti hawn fuq li rriżulta mill-kost tal-persunal, l-esperjenza akbar tagħhom fis-suġġett tippermetti li l-istrumenti ta’ kooperazzjoni internazzjonali jilħqu l-objettivi operattivi b’mod li ma kienx ikun possibbli li kieku l-Kummissjoni wettqet dawn l-azzjonijiet internament.

DIKJARAZZJONI FINANZJARJA SIMPLIFIKATA

Approprjazzjonijiet ta’ Impenn Operattivi ġestiti mill-Aġenzija (EUR 000)

2019

2020

Sitwazzjoni attwali

829 111

881 151

Strumenti ta’ kooperazzjoni internazzjonali li jikkontribwixxu għall-politiki dwar iż-żgħażagħ, il-kultura u l-awdjoviżiv

10 500

10 500

Total

839 611

891 651

Perċentwal

1,3 %

1,2 %

Persunal (numru ta’ persuni) fl-Aġenzija

2019

2020

Sitwazzjoni attwali (l-ebda bidla)

438

438

Limitu massimu tal-baġit amministrattiv tal-Aġenzija (EU28)

2019

2020

Sitwazzjoni attwali (l-ebda bidla)

48 574

47 549


(1)  Inkluż il-kost tal-koordinazzjoni u tal-monitoraġġ mill-Kummissjoni u l-kostijiet koperti mill-kontribuzzjonijiet taż-ŻEE/EFTA, tal-pajjiżi terzi u tal-FEŻ.