ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 284

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 62
5 ta' Novembru 2019


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

*

Adozzjoni definittiva (UE, Euratom) 2019/1808 tal-baġit emendatorju Nru 1 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019

1

 

*

Adozzjoni definittiva (UE, Euratom) 2019/1809 tal-baġit emendatorju Nru 2 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019

21

L-ammonti f'dan id-dokument tal-baġit huma espressi f’euro ħlief jekk indikat mod ieħor.

Kull dħul previst fl-Artikolu 21(2) u (3) tar-Regolament Finanzjarju, imdaħħal fit-Titoli 5 u 6 tad-dikjarazzjoni tad-dħul, jista’ jwassal għal approprjazzjonijiet addizzjonali li ddaħħlu taħt l-intestaturi li kellhom in-nefqa inizjali, li wassal għad-dħul korrispondenti.

Iċ-ċifri tal-eżitu jirreferu għall-approprjazzjonijiet kollha awtorizzati, inklużi l-approprjazzjonijiet tal-baġit, approprjazzjonijiet addizzjonali u dħul assenjat.

Ir-rimarki baġitarji huma esegwiti biss sa fejn dawn ma jimmodifikawx jew jestendux il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ bażi ġuridika eżistenti, ma jkollhomx effett fuq l-awtonomija amministrattiva tal-istituzzjonijiet u jistgħu jiġu koperti minn riżorsi disponibbli (kif indikat fl-Anness għall-ittra ta' eżegwibilità tat-28 ta’ Ottubru 2015).

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

5.11.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 284/1


ADOZZJONI DEFINITTIVA (UE, Euratom) 2019/1808

tal-baġit emendatorju Nru 1 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019

IL-PRESIDENT TAL-PARLAMENT EWROPEW

wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 314(4)(a) u (9) tiegħu,

wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b'mod partikulari l-Artikolu 106a tiegħu,

wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas-26 ta' Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (1),

wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (2),

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (3),

wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (4),

wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, adottat b'mod definittiv fit-12 ta' Diċembru 2018 (5),

wara li kkunsidra l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 adottat mill-Kummissjoni fil-15 ta' April 2019,

wara li kkunsidra l-pożizzjoni dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2019, adottata mill-Kunsill fit-3 ta' Settembru 2019 u li ntbagħtet lill-Parlament Ewropew dakinhar stess,

wara li kkunsidra l-approvazzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill mill-Parlament fit-18 ta' Settembru 2019,

wara li kkunsidra l-Artikoli 94 u 96 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew,

JIKKONFERMA LI:

Artikolu Uniku

Il-proċedura prevista fl-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea tlestiet u l-baġit emendatorju Nru 1 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 ġie adottat b'mod definittiv.

Magħmul fi Strasburgu, it-18 ta’ Settembru 2019.

Il-President

D. M. SASSOLI


(1)  ĠU L 168, 7.6.2014, p. 105.

(2)  ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.

(3)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)  ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.

(5)  ĠU L 67, 7.3.2019.


BAĠIT EMENDATORJU Nru 1 GĦAS-SENA FINANZJARJA 2019

WERREJ

DIKJARAZZJONI ĠENERALI TAD-DĦUL

A. Introduzzjoni u finanzjament tal-baġit ġenerali 3
B. Stqarrija ġenerali tad-dħul għal kull titolu tal-baġit 12

— Titolu 1:

Riżorsi proprji 13

— Titolu 3:

Bilanċi pożittivi, bilanċi u aġġustamenti 17

A.   INTRODUZZJONI U FINANZJAMENT TAL-BAĠIT ĠENERALI

FINANZJAMENT TAL-BAĠIT ĠENERALI

L-approprjazzjonijiet li għandhom ikunu koperti matul is-sena finanzjarja 2019 skont l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas-26 ta’ Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea

NEFQA

Deskrizzjoni

Baġit 2019 (1)

Baġit 2018 (2)

Bidla (%)

1.

Tkabbir intelliġenti u inklużiv

67 556 947 173

66 622 586 101

+1,40

2.

Tkabbir sostenibbli: riżorsi naturali

57 399 857 331

56 040 990 930

+2,42

3.

Sigurtà u ċittadinanza

3 527 434 894

2 980 707 175

+18,34

4.

Ewropa Globali

9 358 295 603

8 906 075 154

+5,08

5.

Amministrazzjoni

9 944 904 743

9 666 318 627

+2,88

6.

Kumpens

p.m.

p.m.

Strumenti speċjali

411 500 000

551 238 311

–25,35

Nefqa totali  (3)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


DĦUL

Deskrizzjoni

Baġit 2019 (4)

Baġit 2018 (5)

Bidla (%)

Dħul mixxellanju (Titoli 4 sa 9)

1 894 392 136

1 848 645 936

+2,47

Surplus disponibbli mis-sena finanzjarja ta’ qabel (Kapitolu 3 0, Artikolu 3 0 0)

1 802 988 329

555 542 325

224,55  %

Ħlas lura tas-surplus tal-Fond ta' Garanzija għall-azzjonijiet esterni (Kapitolu 3 0, Artikolu 3 0 2)

p.m.

p.m.

Il-bilanċ nett ta' riżorsi proprji dovuti minn riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT u fuq il-PNG/ING għal snin preċedenti (Kapitoli 3 1, 3 2 u 3 3)

p.m.

p.m.

Dħul mixxellanju għat-Titoli 3 sa 9

3 697 380 465

2 404 188 261

53,79  %

Ammont nett tad-dazji doganali u levies fuq iz-zokkor (Kapitoli 1 1 u 1 2)

21 471 164 786

20 071 660 637

+6,97

Riżorsi proprji relatati mal-VAT bir-rata uniformi (Tabelli 1 u 2, Kapitolu 1 3)

17 738 667 150

17 148 885 750

+3,44

Il-bqija għandu jiġi ffinanzjat mir-riżorsa addizzjonali (riżorsa proprja abbażi tal-ING, Tabella 3, Kapitolu 1 4)

105 291 727 343

105 143 181 650

+0,14  %

Approprjazzjonijiet li għandhom ikunu koperti mir-riżorsi proprji msemmija fl-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom (6)

144 501 559 279

142 363 728 037

+1,50  %

Nefqa totali  (7)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


TABELLA 1

Il-kalkolu tal-limiti massimi tal-bażijiet armonizzati tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) skont il-punt (b) tal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom

Stat Membru

1 % tal-bażi tal-VAT mhux limitata

1 % tal-introjtu nazzjonali gross

Rata ta’ Limitu (bħala %)

1 % tal-introjtu nazzjonali gross immoltiplikat bir-rata ta’ limitu

1 % tal-bażi tal-VAT limitata (8)

Stati Membri li r-rata tal-VAT tagħhom hija limitata

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Il-Belġju

1 989 585 000

4 679 416 000

50

2 339 708 000

1 989 585 000

 

Il-Bulgarija

272 398 000

560 582 000

50

280 291 000

272 398 000

 

Iċ-Ċekja

877 322 000

2 065 115 000

50

1 032 557 500

877 322 000

 

Id-Danimarka

1 185 878 000

3 152 706 000

50

1 576 353 000

1 185 878 000

 

Il-Ġermanja

14 536 249 000

35 982 561 000

50

17 991 280 500

14 536 249 000

 

L-Estonja

128 053 000

257 028 000

50

128 514 000

128 053 000

 

L-Irlanda

914 233 000

2 675 262 000

50

1 337 631 000

914 233 000

 

Il-Greċja

741 390 000

1 905 067 000

50

952 533 500

741 390 000

 

Spanja

5 360 813 000

12 583 950 000

50

6 291 975 000

5 360 813 000

 

Franza

10 852 241 000

24 860 707 000

50

12 430 353 500

10 852 241 000

 

il-Kroazja

324 392 000

523 831 000

50

261 915 500

261 915 500

il-Kroazja

L-Italja

7 055 469 000

18 254 639 000

50

9 127 319 500

7 055 469 000

 

Ċipru

136 197 000

208 009 000

50

104 004 500

104 004 500

Ċipru

Il-Latvja

123 359 000

302 863 000

50

151 431 500

123 359 000

 

Il-Litwanja

185 291 000

447 842 000

50

223 921 000

185 291 000

 

Il-Lussemburgu

289 706 000

411 279 000

50

205 639 500

205 639 500

Il-Lussemburgu

L-Ungerija

565 635 000

1 347 946 000

50

673 973 000

565 635 000

 

Malta

79 227 000

121 027 000

50

60 513 500

60 513 500

Malta

In-Netherlands

3 256 005 000

8 026 206 000

50

4 013 103 000

3 256 005 000

 

L-Awstrija

1 768 667 000

4 020 784 000

50

2 010 392 000

1 768 667 000

 

Il-Polonja

2 141 803 000

5 032 082 000

50

2 516 041 000

2 141 803 000

 

Il-Portugall

1 006 896 000

2 033 044 000

50

1 016 522 000

1 006 896 000

 

Ir-Rumanija

786 275 000

2 124 033 000

50

1 062 016 500

786 275 000

 

Is-Slovenja

220 311 000

484 434 000

50

242 217 000

220 311 000

 

Is-Slovakkja

323 242 000

950 305 000

50

475 152 500

323 242 000

 

Il-Finlandja

1 015 131 000

2 441 633 000

50

1 220 816 500

1 015 131 000

 

L-Iżvezja

2 067 817 000

4 810 454 000

50

2 405 227 000

2 067 817 000

 

Ir-Renju Unit

11 052 790 000

24 198 305 000

50

12 099 152 500

11 052 790 000

 

Total

69 256 375 000

164 461 110 000

 

82 230 555 000

69 058 926 000

 


TABELLA 2

Rendikont tar-riżorsi proprji provenjenti mill-VAT skont il-punt (b) tal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom (Kapitolu 1 3)

Stat Membru

1 % tal-bażi tal-VAT limitata

Rata uniformi ta' riżorsi proprji mill-VAT (f'%)

Riżorsi proprji mill-VAT b'rata uniformi

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Il-Belġju

1 989 585 000

0,30

596 875 500

Il-Bulgarija

272 398 000

0,30

81 719 400

Iċ-Ċekja

877 322 000

0,30

263 196 600

Id-Danimarka

1 185 878 000

0,30

355 763 400

Il-Ġermanja

14 536 249 000

0,15

2 180 437 350

L-Estonja

128 053 000

0,30

38 415 900

L-Irlanda

914 233 000

0,30

274 269 900

Il-Greċja

741 390 000

0,30

222 417 000

Spanja

5 360 813 000

0,30

1 608 243 900

Franza

10 852 241 000

0,30

3 255 672 300

il-Kroazja

261 915 500

0,30

78 574 650

L-Italja

7 055 469 000

0,30

2 116 640 700

Ċipru

104 004 500

0,30

31 201 350

Il-Latvja

123 359 000

0,30

37 007 700

Il-Litwanja

185 291 000

0,30

55 587 300

Il-Lussemburgu

205 639 500

0,30

61 691 850

L-Ungerija

565 635 000

0,30

169 690 500

Malta

60 513 500

0,30

18 154 050

In-Netherlands

3 256 005 000

0,15

488 400 750

L-Awstrija

1 768 667 000

0,30

530 600 100

Il-Polonja

2 141 803 000

0,30

642 540 900

Il-Portugall

1 006 896 000

0,30

302 068 800

Ir-Rumanija

786 275 000

0,30

235 882 500

Is-Slovenja

220 311 000

0,30

66 093 300

Is-Slovakkja

323 242 000

0,30

96 972 600

Il-Finlandja

1 015 131 000

0,30

304 539 300

L-Iżvezja

2 067 817 000

0,15

310 172 550

Ir-Renju Unit

11 052 790 000

0,30

3 315 837 000

Total

69 058 926 000

 

17 738 667 150


TABELLA 3

Determinazzjoni tal-ammont uniformi u r-rendikont tar-riżorsi bbażati fuq l-introjtu nazzjonali gross skont id-dispożizzjonijiet tal-punt (c) tal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom (Kapitolu 1 4)

Stat Membru

1 % tal-introjtu nazzjonali

Rata uniformi tal-“bażi addizjonali” riżorsi proprji

Riżorsi proprji tal-“bażi addizzjonali” b'rata uniformi

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Il-Belġju

4 679 416 000

 

2 995 868 103

Il-Bulgarija

560 582 000

 

358 897 292

Iċ-Ċekja

2 065 115 000

 

1 322 133 394

Id-Danimarka

3 152 706 000

 

2 018 433 784

Il-Ġermanja

35 982 561 000

 

23 036 850 485

L-Estonja

257 028 000

 

164 555 147

L-Irlanda

2 675 262 000

 

1 712 763 322

Il-Greċja

1 905 067 000

 

1 219 667 039

Spanja

12 583 950 000

 

8 056 529 792

Franza

24 860 707 000

 

15 916 387 668

il-Kroazja

523 831 000

 

335 368 470

L-Italja

18 254 639 000

 

11 687 033 320

Ċipru

208 009 000

 

133 172 073

Il-Latvja

302 863 000

0,6402226  (9)

193 899 752

Il-Litwanja

447 842 000

 

286 718 591

Il-Lussemburgu

411 279 000

 

263 310 130

L-Ungerija

1 347 946 000

 

862 985 558

Malta

121 027 000

 

77 484 226

In-Netherlands

8 026 206 000

 

5 138 558 859

L-Awstrija

4 020 784 000

 

2 574 196 980

Il-Polonja

5 032 082 000

 

3 221 652 863

Il-Portugall

2 033 044 000

 

1 301 600 813

Ir-Rumanija

2 124 033 000

 

1 359 854 032

Is-Slovenja

484 434 000

 

310 145 618

Is-Slovakkja

950 305 000

 

608 406 784

Il-Finlandja

2 441 633 000

 

1 563 188 745

L-Iżvezja

4 810 454 000

 

3 079 761 598

Ir-Renju Unit

24 198 305 000

 

15 492 302 905

Total

164 461 110 000

 

105 291 727 343


TABELLA 4

Kalkolu tat-tnaqqis gross fil-kontribuzzjoni ING għad-Danimarka, in-Netherlands u l-Iżvezja u l-finanzjament tiegħu, skont l-Artikolu 2(5) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom (Kapitolu 1 6)

Stat Membru

Tnaqqis gross

Sehem perċentwali tal-bażi ING ridotta

Kodiċi tal-ING applikata għat-tnaqqis gross

Finanzjament tat-tnaqqis

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Il-Belġju

 

2,85

31 777 303

31 777 303

Il-Bulgarija

 

0,34

3 806 839

3 806 839

Iċ-Ċekja

 

1,26

14 023 927

14 023 927

Id-Danimarka

– 143 750 903

1,92

21 409 615

– 122 341 288

Il-Ġermanja

 

21,88

244 352 877

244 352 877

L-Estonja

 

0,16

1 745 444

1 745 444

L-Irlanda

 

1,63

18 167 355

18 167 355

Il-Greċja

 

1,16

12 937 061

12 937 061

Spanja

 

7,65

85 455 962

85 455 962

Franza

 

15,12

168 825 817

168 825 817

il-Kroazja

 

0,32

3 557 268

3 557 268

L-Italja

 

11,10

123 964 872

123 964 872

Ċipru

 

0,13

1 412 562

1 412 562

Il-Latvja

 

0,18

2 056 703

2 056 703

Il-Litwanja

 

0,27

3 041 237

3 041 237

Il-Lussemburgu

 

0,25

2 792 942

2 792 942

L-Ungerija

 

0,82

9 153 725

9 153 725

Malta

 

0,07

821 879

821 879

In-Netherlands

– 768 514 443

4,88

54 504 918

– 714 009 525

L-Awstrija

 

2,44

27 304 620

27 304 620

Il-Polonja

 

3,06

34 172 212

34 172 212

Il-Portugall

 

1,24

13 806 137

13 806 137

Ir-Rumanija

 

1,29

14 424 031

14 424 031

Is-Slovenja

 

0,29

3 289 728

3 289 728

Is-Slovakkja

 

0,58

6 453 397

6 453 397

Il-Finlandja

 

1,48

16 580 811

16 580 811

L-Iżvezja

– 204 568 593

2,92

32 667 165

– 171 901 428

Ir-Renju Unit

 

14,71

164 327 532

164 327 532

Total

–1 116 833 939

100,00

1 116 833 939

0

Id-deflatur tal-prezz PDG tal-UE, f'EUR (tbassir ekonomiku għar-rebbiegħa 2018): (a) 2011 UE27 = 100,0000 / (b) 2013 UE27 = 103,0034 (c) 2013 UE28 = 102,9950 / (d) 2019 UE28 = 110,5686

Somma f’daqqa għan-Netherlands: fi prezzijiet tal-2019: 695 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 768 514 433 EUR

Somma f’daqqa għall-Iżvezja: fi prezzijiet tal-2019: 185 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 204 568 593 EUR

Somma f’daqqa għad-Danimarka: fi prezzijiet tal-2019: 130 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 143 750 903 EUR


TABELLA 5

Korrezzjoni tal-iżbilanċi baġitarji għar-Renju Unit għas-sena 2018 skont l-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom (il-Kapitolu 1 5)

Deskrizzjoni

Koeffiċjenti (10) (%)

Ammont

1.

Sehem tar-Renju Unit (bħala %) tal-bażi kunċettwali tal-VAT mhux limitata

16,1945

 

2.

Sehem tar-Renju Unit (f' %) tan-nefqa allokata totali aġġustata għat-tkabbir

7,3577

 

3.

(1) — (2)

8,8368

 

4.

Nefqa totali allokata

 

127 599 039 596

5

Nefqiet relatati mat-tkabbir (11)

 

27 076 886 462

6.

Nefqa allokata totali aġġustata għat-tkabbir = (4) – (5)

 

100 522 153 134

7.

L-ammont orġinali tal-korrezzjoni tar-Renju Unit = (3) × (6) x 0.66

 

5 862 761 188

8.

Vantaġġ tar-Renju Unit (12)

 

854 326 562

9.

Korrezzjoni bażika tar-Renju Unit = (7) – (8)

 

5 008 434 626

10.

Gwadann anormali li ġej mir-riżorsi proprji tradizzjonali (13)

 

–15 094 049

11.

Korrezzjoni għar-Renju Unit = (9) – (10)

 

5 023 528 676


TABELLA 6

Il-kalkolu tal-finanzjament tal-korrezzjoni għar-Renju Unit li jammonta għal EUR –5 023 528 676 (il-Kapitolu 1 5)

Stat Membru

Sehem perċentwali tal-bażi ING ridotta

Ishma mingħajr ir-Renju Unit

Ishma mingħajr il-Ġermanja, in-Netherlands, l-Awstrija, l-Iżvezja u r-Renju Unit

Tliet kwarti tas-sehem tal-Ġermanja, in-Netherlands, l-Awstrija u l-Iżvezja f’kolonna 2

Kolonna 4 distribwita skont kolonna 3

Skala ta’ finanzjament

Skala ta’ finanzjament applikata lill-korrezzjoni

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Il-Belġju

2,85

3,34

5,35

 

1,51

4,85

243 566 504

Il-Bulgarija

0,34

0,40

0,64

 

0,18

0,58

29 178 641

Iċ-Ċekja

1,26

1,47

2,36

 

0,67

2,14

107 490 516

Id-Danimarka

1,92

2,25

3,61

 

1,02

3,27

164 100 302

Il-Ġermanja

21,88

25,65

0,00

–19,24

0,00

6,41

322 179 902

L-Estonja

0,16

0,18

0,29

 

0,08

0,27

13 378 467

L-Irlanda

1,63

1,91

3,06

 

0,86

2,77

139 249 046

Il-Greċja

1,16

1,36

2,18

 

0,62

1,97

99 159 919

Spanja

7,65

8,97

14,39

 

4,07

13,04

655 002 400

Franza

15,12

17,72

28,44

 

8,03

25,76

1 294 015 214

il-Kroazja

0,32

0,37

0,60

 

0,17

0,54

27 265 728

L-Italja

11,10

13,01

20,88

 

5,90

18,91

950 165 278

Ċipru

0,13

0,15

0,24

 

0,07

0,22

10 826 997

Il-Latvja

0,18

0,22

0,35

 

0,10

0,31

15 764 207

Il-Litwanja

0,27

0,32

0,51

 

0,14

0,46

23 310 454

Il-Lussemburgu

0,25

0,29

0,47

 

0,13

0,43

21 407 327

L-Ungerija

0,82

0,96

1,54

 

0,44

1,40

70 161 425

Malta

0,07

0,09

0,14

 

0,04

0,13

6 299 530

In-Netherlands

4,88

5,72

0,00

–4,29

0,00

1,43

71 864 875

L-Awstrija

2,44

2,87

0,00

–2,15

0,00

0,72

36 001 212

Il-Polonja

3,06

3,59

5,76

 

1,63

5,21

261 922 988

Il-Portugall

1,24

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 821 201

Ir-Rumanija

1,29

1,51

2,43

 

0,69

2,20

110 557 235

Is-Slovenja

0,29

0,35

0,55

 

0,16

0,50

25 215 090

Is-Slovakkja

0,58

0,68

1,09

 

0,31

0,98

49 463 964

Il-Finlandja

1,48

1,74

2,79

 

0,79

2,53

127 088 512

L-Iżvezja

2,92

3,43

0,00

–2,57

0,00

0,86

43 071 742

Ir-Renju Unit

14,71

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Total

100,00

100,00

100,00

–28,25

28,25

100,00

5 023 528 676

Il-kalkoli huma magħmula sa 15-il figura deċimali

TABELLA 7

Sommarju tal-finanzjament (14) tal-baġit ġenerali skond it-tip ta’ riżorsa proprja u skont l-Istat Membru

Stati Membri

Riżorsi proprji tradizzjonali (RPT)

 

Riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT u d-DNG, inklużi aġġustamenti

Riżorsi proprji totali (15)

Levies netti tas-settur taz-zokkor (80 %)

Nett ta’ dazji doganali (80 %)

Nett totali tar-riżorsi proprji tradizzjonali (80 %)

Kost tal-ġbir (20 % tal- gross RTP) (p.m.)

Riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT

Riżorsi proprji bbażati fuq il-ING

Tnaqqis favur id-Danimarka, in-Netherlands u l-Iżvezja

Korrezzjoni tar-Renju Unit

Kontribuzzjonijiet nazzjonali' totali

Total tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Il-Belġju

p.m.

2 231 751 142

2 231 751 142

557 937 786

596 875 500

2 995 868 103

31 777 303

243 566 504

3 868 087 410

3,14

6 099 838 552

Il-Bulgarija

p.m.

85 589 891

85 589 891

21 397 473

81 719 400

358 897 292

3 806 839

29 178 641

473 602 172

0,38

559 192 063

Iċ-Ċekja

p.m.

282 787 246

282 787 246

70 696 812

263 196 600

1 322 133 394

14 023 927

107 490 516

1 706 844 437

1,39

1 989 631 683

Id-Danimarka

p.m.

360 488 843

360 488 843

90 122 211

355 763 400

2 018 433 784

– 122 341 288

164 100 302

2 415 956 198

1,96

2 776 445 041

Il-Ġermanja

p.m.

4 316 437 269

4 316 437 269

1 079 109 313

2 180 437 350

23 036 850 485

244 352 877

322 179 902

25 783 820 614

20,96

30 100 257 883

L-Estonja

p.m.

32 355 040

32 355 040

8 088 760

38 415 900

164 555 147

1 745 444

13 378 467

218 094 958

0,18

250 449 998

L-Irlanda

p.m.

304 670 375

304 670 375

76 167 594

274 269 900

1 712 763 322

18 167 355

139 249 046

2 144 449 623

1,74

2 449 119 998

Il-Greċja

p.m.

171 054 793

171 054 793

42 763 698

222 417 000

1 219 667 039

12 937 061

99 159 919

1 554 181 019

1,26

1 725 235 812

Spanja

p.m.

1 628 890 605

1 628 890 605

407 222 651

1 608 243 900

8 056 529 792

85 455 962

655 002 400

10 405 232 054

8,46

12 034 122 659

Franza

p.m.

1 685 105 856

1 685 105 856

421 276 464

3 255 672 300

15 916 387 668

168 825 817

1 294 015 214

20 634 900 999

16,77

22 320 006 855

il-Kroazja

p.m.

46 087 877

46 087 877

11 521 969

78 574 650

335 368 470

3 557 268

27 265 728

444 766 116

0,36

490 853 993

L-Italja

p.m.

1 930 311 295

1 930 311 295

482 577 824

2 116 640 700

11 687 033 320

123 964 872

950 165 278

14 877 804 170

12,09

16 808 115 465

Ċipru

p.m.

23 314 503

23 314 503

5 828 626

31 201 350

133 172 073

1 412 562

10 826 997

176 612 982

0,14

199 927 485

Il-Latvja

p.m.

36 460 118

36 460 118

9 115 030

37 007 700

193 899 752

2 056 703

15 764 207

248 728 362

0,20

285 188 480

Il-Litwanja

p.m.

85 705 837

85 705 837

21 426 459

55 587 300

286 718 591

3 041 237

23 310 454

368 657 582

0,30

454 363 419

Il-Lussemburgu

p.m.

23 145 219

23 145 219

5 786 305

61 691 850

263 310 130

2 792 942

21 407 327

349 202 249

0,28

372 347 468

L-Ungerija

p.m.

158 338 358

158 338 358

39 584 590

169 690 500

862 985 558

9 153 725

70 161 425

1 111 991 208

0,90

1 270 329 566

Malta

p.m.

12 601 119

12 601 119

3 150 280

18 154 050

77 484 226

821 879

6 299 530

102 759 685

0,08

115 360 804

In-Netherlands

p.m.

2 634 190 508

2 634 190 508

658 547 627

488 400 750

5 138 558 859

– 714 009 525

71 864 875

4 984 814 959

4,05

7 619 005 467

L-Awstrija

p.m.

225 447 080

225 447 080

56 361 770

530 600 100

2 574 196 980

27 304 620

36 001 212

3 168 102 912

2,58

3 393 549 992

Il-Polonja

p.m.

718 731 428

718 731 428

179 682 857

642 540 900

3 221 652 863

34 172 212

261 922 988

4 160 288 963

3,38

4 879 020 391

Il-Portugall

p.m.

169 070 922

169 070 922

42 267 731

302 068 800

1 301 600 813

13 806 137

105 821 201

1 723 296 951

1,40

1 892 367 873

Ir-Rumanija

p.m.

172 620 830

172 620 830

43 155 208

235 882 500

1 359 854 032

14 424 031

110 557 235

1 720 717 798

1,40

1 893 338 628

Is-Slovenja

p.m.

70 154 687

70 154 687

17 538 672

66 093 300

310 145 618

3 289 728

25 215 090

404 743 736

0,33

474 898 423

Is-Slovakkja

p.m.

96 311 277

96 311 277

24 077 819

96 972 600

608 406 784

6 453 397

49 463 964

761 296 745

0,62

857 608 022

Il-Finlandja

p.m.

148 161 643

148 161 643

37 040 411

304 539 300

1 563 188 745

16 580 811

127 088 512

2 011 397 368

1,63

2 159 559 011

L-Iżvezja

p.m.

545 422 296

545 422 296

136 355 574

310 172 550

3 079 761 598

– 171 901 428

43 071 742

3 261 104 462

2,65

3 806 526 758

Ir-Renju Unit

p.m.

3 275 958 729

3 275 958 729

818 989 682

3 315 837 000

15 492 302 905

164 327 532

–5 023 528 676

13 948 938 761

11,34

17 224 897 490

Total

p.m.

21 471 164 786

21 471 164 786

5 367 791 196

17 738 667 150

105 291 727 343

0

0

123 030 394 493

100,00

144 501 559 279

B.   STQARRIJA ĠENERALI TAD-DĦUL GĦAL KULL TITOLU TAL-BAĠIT

Titolu

Intestatura

Baġit 2019

Baġit emendatorju Nru 1/2019

Ammont ġdid

1

RIŻORSI PROPRJI

146 304 547 608

–1 802 988 329

144 501 559 279

3

BILANĊI POŻITTIVI, BILANĊI U AĠĠUSTAMENTI

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

4

ID-DĦUL MINN PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONIJIET U KORPI OĦRA TAL-UNJONI

1 606 517 342

 

1 606 517 342

5

DĦUL AKKUMULAT MILL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONIJIET

25 050 050

 

25 050 050

6

KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET KONNESSI MA FTEHIMIET U PROGRAMMI TAL-UNJONI

130 000 000

 

130 000 000

7

MGĦAX TA’ INADEMPJENZA U MULTI

115 000 000

 

115 000 000

8

OPERAZZJONIJIET TA’ SELF U TISLIF

2 823 744

 

2 823 744

9

DĦUL MIXXELLANJU

15 001 000

 

15 001 000

 

GRAN TOTAL

148 198 939 744

 

148 198 939 744

TITOLU 1

RIŻORSI PROPRJI

Artikolu

Partita

Intestatura

Baġit 2019

Baġit emendatorju Nru 1/2019

Ammont ġdid

 

KAPITOLU 1 1

1 1 0

Imposti ta’ produzzjoni relatati mas-sena kummerċjali 2005/2006 u s-snin ta’ qabel

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Imposti fuq il-ħażna taz-zokkor

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Ħlasijiet oħra imposti fuq zokkor C , isoglukożju C u produzzjoni ta’ xropp tal-inulina C, u fuq zokkor C sostitut u isoglukożju C, mhux esportati

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Taxxa fuq il-produzzjoni

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Ammonti ta’ darba fuq kwota addizzjonali taz-zokkor u kwota supplementari tal-isoglukożju

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Ammont tal-bilanċ pożittiv

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLU 1 1 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLU 1 2

1 2 0

Dazji tad-dwana u dazji oħra msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom

21 471 164 786

 

21 471 164 786

 

KAPITOLU 1 2 — TOTAL

21 471 164 786

 

21 471 164 786

 

KAPITOLU 1 3

1 3 0

Riżorsi proprji dovuti mit-taxxa ta’ valur miżjud konformi mal-punt (b) tal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom

17 738 667 150

 

17 738 667 150

 

KAPITOLU 1 3 — TOTAL

17 738 667 150

 

17 738 667 150

 

KAPITOLU 1 4

1 4 0

Riżorsi proprji bbażati fuq id-dħul gross domestiku skont il-punt (c) tal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

 

KAPITOLU 1 4 — TOTAL

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

 

KAPITOLU 1 5

1 5 0

Korrezzjoni tal-iżbilanċi tal-baġit konċessa lir-Renju Unit b’ konformità ma’ Artikoli 4 u 5 tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

KAPITOLU 1 5 — TOTAL

0 ,—

 

0 ,—

 

KAPITOLU 1 6

1 6 0

Tnaqqis gross fil-kontribuzzjoni annwali bbażata fuq id-DGN mogħti lil ċerti Stati Membri skont l-Artikolu 2(5) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

KAPITOLU 1 6 — TOTAL

0 ,—

 

0 ,—

 

Titolu 1 — Total

146 304 547 608

–1 802 988 329

144 501 559 279

KAPITOLU 1 1 —

IMPOSTI U DAZJI OĦRA STIPULATI TAĦT L-ORGANIZZAZZJONI KOMUNI TAS-SWIEQ TAZ-ZOKKOR (PUNT (A) TAL-ARTIKOLU 2(1) TAD-DEĊIŻJONI 2014/335/UE, EURATOM)

KAPITOLU 1 2 —

DAZJI TAD-DWANA U DAZJI OĦRA MSEMMIJA FIL-PUNT (A) TAL-ARTIKOLU 2(1) TAD-DEĊIŻJONI 2014/335/UE, EURATOM

KAPITOLU 1 3 —

RIŻORSI PROPRJI DOVUTI MIT-TAXXA TA’ VALUR MIŻJUD KONFORMI MAL-PUNT (B) TAL-ARTIKOLU 2(1) TAD-DEĊIŻJONI 2014/335/UE, EURATOM

KAPITOLU 1 4 —

RIŻORSI PROPRJI BBAŻATI FUQ ID-DĦUL GROSS NAZZJONALI SKONT IL-PUNT (C) TAL-ARTIKOLU 2(1) TAD-DEĊIŻJONI 2014/335/UE, EURATOM

KAPITOLU 1 5 —

KORREZZJONI TAL-IŻBILANĊI TAL-BAĠIT

KAPITOLU 1 6 —

TNAQQIS GROSS FIL-KONTRIBUZZJONI ANNWALI BBAŻATA FUQ ID-DGN MOGĦTI LIN-NETHERLANDS U LILL-IŻVEZJA

KAPITOLU 1 4 —   RIŻORSI PROPRJI BBAŻATI FUQ ID-DĦUL GROSS NAZZJONALI SKONT IL-PUNT (C) TAL-ARTIKOLU 2(1) TAD-DEĊIŻJONI 2014/335/UE, EURATOM

1 4 0
Riżorsi proprji bbażati fuq id-dħul gross domestiku skont il-punt (c) tal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom

Baġit 2019

Baġit emendatorju Nru 1/2019

Ammont ġdid

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

Kummenti

Ir-riżorsa bbażata fuq id-DGN hija riżorsa “addizzjonali”, li tipprovdi d-dħul meħtieġ biex ikopri n-nefqa li teċċedi l-ammont li jħallu r-riżorsi proprji tradizzjonali, il-pagamenti bbażati fuq il-VAT u dħul ieħor fi kwalunkwe sena partikolari. B’dan hu implikat li r-riżorsa bbażata fuq id-DGN tiżgura li l-baġit ġenerali tal-Unjoni jkun dejjem ibbilanċjat ex ante.

Ir-rata tal-ġbir tad-DGN hija ddeterminata mid-dħul addizzjonali meħtieġ biex tiġi ffinanzjata n-nefqa tal-baġit li ma tkunx koperta minn riżorsi oħra (pagamenti bbażati fuq il-VAT, riżorsi proprji tradizzjonali u dħul ieħor). B’hekk tiġi applikata rata ta’ ġbir għal kull wieħed mill-Istati Membri.

Ir-rata li għandha tiġi applikata għad-dħul gross nazzjonali tal-Istati Membri għal din is-sena finanzjarja hija ta’ 0,6402 %.

Bażi ġuridika

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas- 26 ta’ Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 168, 7.6.2014, p. 105), u b’mod partikolari l-punt (c) tal-Artikolu 2(1) tagħha.

Stat Membru

Baġit 2019

Baġit ta’ emenda Nru. 1/2019

Ammont ġdid

Il-Belġju

3 047 168 574

–51 300 471

2 995 868 103

Il-Bulgarija

365 042 957

–6 145 665

358 897 292

Iċ-Ċekja

1 344 773 264

–22 639 870

1 322 133 394

Id-Danimarka

2 052 996 922

–34 563 138

2 018 433 784

Il-Ġermanja

23 431 327 562

– 394 477 077

23 036 850 485

L-Estonja

167 372 947

–2 817 800

164 555 147

L-Irlanda

1 742 092 238

–29 328 916

1 712 763 322

Il-Greċja

1 240 552 303

–20 885 264

1 219 667 039

Spanja

8 194 487 726

– 137 957 934

8 056 529 792

Franza

16 188 935 777

– 272 548 109

15 916 387 668

Il-Kroazja

341 111 233

–5 742 763

335 368 470

L-Italja

11 887 159 058

– 200 125 738

11 687 033 320

Ċipru

135 452 477

–2 280 404

133 172 073

Il-Latvja

197 220 041

–3 320 289

193 899 752

Il-Litwanja

291 628 286

–4 909 695

286 718 591

Il-Lussemburgu

267 818 985

–4 508 855

263 310 130

L-Ungerija

877 763 099

–14 777 541

862 985 558

Malta

78 811 046

–1 326 820

77 484 226

In-Netherlands

5 226 550 213

–87 991 354

5 138 558 859

L-Awstrija

2 618 276 863

–44 079 883

2 574 196 980

Il-Polonja

3 276 819 614

–55 166 751

3 221 652 863

Il-Portugall

1 323 889 089

–22 288 276

1 301 600 813

Ir-Rumanija

1 383 139 821

–23 285 789

1 359 854 032

Is-Slovenja

315 456 472

–5 310 854

310 145 618

Is-Slovakkja

618 824 984

–10 418 200

608 406 784

Il-Finlandja

1 589 956 385

–26 767 640

1 563 188 745

L-Iżvezja

3 132 498 640

–52 737 042

3 079 761 598

Ir-Renju Unit

15 757 589 096

– 265 286 191

15 492 302 905

Artikolu 1 4 0 — Total

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

TITOLU 3

BILANĊI POŻITTIVI, BILANĊI U AĠĠUSTAMENTI

Artikolu

Partita

Intestatura

Baġit 2019

Baġit emendatorju Nru 1/2019

Ammont ġdid

 

KAPITOLU 3 0

3 0 0

Bilanċ favorevoli disponibbli mis-sena finanzjarja preċedenti

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

3 0 2

Bilanċ pożittiv tar-riżorsi propji li jirriżultaw minn ħlas lura tal-bilanċ pożittiv mill-Fond ta’ Garanzija għall-azzjonijiet esterni

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLU 3 0 — TOTAL

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

 

KAPITOLU 3 1

3 1 0

Applikazzjoni għall-1995 u s-snin finanzjarji ta’ warajha tal-Artikolu 10b tar-Regolament (EU, Euratom) Nru 609/2014

3 1 0 3

Partita 3 1 0 3 Applikazzjoni għall-1995 u s-snin finanzjarji ta’ warajha tal-Artikolu 10b tar-Regolament (EU, Euratom) Nru 609/2014

p.m.

 

p.m.

 

Artikolu 3 1 0 — Total

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLU 3 1 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLU 3 2

3 2 0

Applikazzjoni għall-1995 u s-snin finanzjarji ta’ warajha tal-Artikolu 10b tar-Regolament (EU, Euratom) Nru 609/2014

3 2 0 3

Applikazzjoni għall-1995 u s-snin finanzjarji ta’ warajha tal-Artikolu 10b tar-Regolament (EU, Euratom) Nru 609/2014

p.m.

 

p.m.

 

Artikolu 3 2 0 — Total

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLU 3 2 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLU 3 3

3 3 0

Netting ta’ aġġustamenti tar-riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT u fuq l-ING għas-snin finanzjarji preċedenti

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLU 3 3 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLU 3 4

3 4 0

Aġġustament għall-impatt tan-non-parteċipazzjoni ta’ ċerti Stati Membri f’ċerti linji ta’ politika fiż-żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLU 3 4 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLU 3 5

3 5 0

Riżultat tal-kalkolu definittiv tal-iffinanzjar tal-korrezzjoni tal-iżbilanċi fil-baġit għar-Renju Unit

3 5 0 4

Riżultat tal-kalkolu definittiv tal-iffinanzjar tal-korrezzjoni tal-iżbilanċi fil-baġit għar-Renju Unit

p.m.

 

p.m.

 

Artikolu 3 5 0 — Total

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLU 3 5 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLU 3 6

3 6 0

Riżultat tal-aġġornamenti intermedji tal-kalkolu tal-iffinanzjar tal-korrezzjoni tal-iżbilanċi fil-baġit għar-Renju Unit

3 6 0 4

Riżultat tal-aġġornamenti intermedji tal-kalkolu tal-iffinanzjar tal-korrezzjoni tal-iżbilanċi fil-baġit għar-Renju Unit

p.m.

 

p.m.

 

Artikolu 3 6 0 — Total

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLU 3 6 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLU 3 7

3 7 0

Aġġustament relatat mal-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet tar-riżorsi proprji

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLU 3 7 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

 

Titolu 3 — Total

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

KAPITOLU 3 0 —

BILANĊ POŻITTIV DISPONIBBLI MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI

KAPITOLU 3 1 —

BILANĊI U AĠĠUSTAMENTI TA’ BILANĊI BBAŻATI FUQ IL-VAT GĦAS-SNIN FINANZJARJI PREĊEDENTI LI JIRRIŻULTAW MILL-APPLIKAZZJONI TAL-ARTIKOLU 10B TAR-REGOLAMENT (EU, EURATOM) NRU 609/2014

KAPITOLU 3 2 —

BILANĊI U AĠĠUSTAMENTI TAL-BILANĊI BBAŻATI FUQ ID-DĦUL/PRODOTT GROSS NAZZJONALI GĦAS-SNIN FINANZJARJI PREĊEDENTI BĦALA RIŻULTAT TAL-APPLIKAZZJONI TA’ ARTIKOLU 10B TAR-REGOLAMENT (EU, EURATOM) NRU 609/2014

KAPITOLU 3 3 —

NETTING TA’ AĠĠUSTAMENTI TAR-RIŻORSI PROPRJI BBAŻATI FUQ IL-VAT U FUQ L-ING GĦAS-SNIN FINANZJARJI PREĊEDENTI

KAPITOLU 3 4 —

AĠĠUSTAMENT RELATAT MAN-NONPARTEĊIPAZZJONI TA’ ĊERTI STATI MEMBRI FIL-POLITIKA TAŻ-ŻONA TA’ LIBERTÀ, SIGURTÀ U ĠUSTIZZJA

KAPITOLU 3 5 —

RIŻULTAT TAL-KALKOLU DEFINITTIV TAL-IFFINANZJAR TAL-KORREZZJONI TA’ ŻBILANĊI FIL-BAĠIT GĦAR-RENJU UNIT

KAPITOLU 3 6 —

RIŻULTAT TAL-AĠĠORNAMENTI INTERMEDJI TAL-KALKOLU TAL-IFFINANZJAR TAL-KORREZZJONI TAL-IŻBILANĊI FIL-BAĠIT GĦAR-RENJU UNIT

KAPITOLU 3 7 —

AĠĠUSTAMENT RELATAT MAL-IMPLIMENTAZZJONI TAD-DEĊIŻJONIJIET TAR-RIŻORSI PROPRJI

KAPITOLU 3 0 —   BILANĊ POŻITTIV DISPONIBBLI MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI

3 0 0
Bilanċ favorevoli disponibbli mis-sena finanzjarja preċedenti

Baġit 2019

Baġit emendatorju Nru 1/2019

Ammont ġdid

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

Kummenti

Skont l-Artikolu 18 tar-Regolament Finanzjarju, il-bilanċ minn kull sena finanzjarja, kemm jekk surplus kif ukoll jekk defiċit, jiddaħħal bħala dħul jew nefqa fil-baġit tas-sena finanzjarja sussegwenti.

L-estimi relevanti tat-tali dħul jew nefqa jiddaħħlu fil-baġit matul il-proċedura baġitarja u, fejn xieraq, f’ittra ta’ emenda ppreżentata skont l-Artikolu 39 tar-Regolament Finanzjarju. Dawn jitfasslu skont il-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 1(1) tar-Regolament (EU, Euratom) Nru 608/2014.

Wara li jkunu ngħalqu l-kontijiet għal kull sena finanzjarja, kull diskrepanza fir-rigward tal-estimi tiddaħħal fil-baġit għas-sena finanzjarja ta’ wara permezz ta’ baġit emendatorju li jrid jitressaq mill-Kummissjoni fi żmien 15-il jum wara t-tressiq tal-kontijiet proviżorji.

Defiċit huwa mdaħħal f’Partita 27 02 01 tad-dikjarazzjoni tan-nefqa fit-Taqsima III “Kummissjoni”.

Bażi ġuridika

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 608/2014 tas- 26 ta’ Mejju 2014 li jistabbilixxi miżuri li jimplimentaw is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 168, 7.6.2014, p. 29).

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 609/2014 tas-26 ta’ Mejju 2014 dwar il-metodi u l-proċedura li jintużaw biex jitqiegħdu għad-dispożizzjoni r-riżorsi proprji tradizzjonali, dawk ibbażati fuq il-VAT u dawk ibbażati fuq l-ING u dwar il-miżuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet fi flus kontanti (ĠU L 168, 7.6.2014, p. 39).

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas- 26 ta’ Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 168, 7.6.2014, p. 105), u b ’mod partikolari l-Artikolu 7 tagħha.

Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1) u b ’mod partikolari l-Artikolu 18 tagħha.


(1)  Iċ-ċifri f’din il-kolonna jikkorrispondu għal dawk fil-baġit tal-2019 (ĠU L 67, 07.3.2019, p. 1) b’żieda tal-baġits ta’ emenda Nru 1/2019.

(2)  Iċ-ċifri f’din il-kolonna jikkorrispondu għal dawk fil-baġit tal-2018 (ĠU L 57, 28.2.2018, p. 1), kif ukoll fil-baġits emendatorji minn Nru 1 sa Nru 6/2018.

(3)  It-tielet subparagrafu tal-Artikolu 310(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jaqra: “Id-dħul u l-ħruġ murija fl-estimi finanzjarji għandhom ikunu jaqblu”.

(4)  Iċ-ċifri f’din il-kolonna jikkorrispondu għal dawk fil-baġit tal-2019 (ĠU L 67, 07.3.2019, p. 1) b’żieda tal-baġits ta’ emenda Nru 1/2019.

(5)  Iċ-ċifri f’din il-kolonna jikkorrispondu għal dawk fil-baġit tal-2018 (ĠU L 57, 28.2.2018, p. 1), kif ukoll fil-baġits emendatorji minn Nru 1 sa Nru 6/2018.

(6)  Ir-riżorsi proprji għall-baġit 2019 huma ddeterminati abbażi tal-previżjonijiet tal-baġit adottati fil-172 laqgħa tal-Kumitat Konsultattiv dwar ir-Riżorsi Proprji fit-18 ta’ Mejju 2018.

(7)  It-tielet paragrafu tal-Artikolu 310(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jaqra: “Id-dħul u l-ħruġ murija fl-estimi finanzjarji għandhom ikunu jaqblu”.

(8)  Il-bażi li għandha tintuża ma’ taqbiżx 50 % tal-ING.

(9)  Kalkolu tar-rata: (105 291 727 343) / (164 461 110 000) = 0,640222648035149.

(10)  Perċentwali approssimati.

(11)  L-ammont ta’ nefqa relatata mat-tkabbir jikkorrispondi għat-total tan-nefqa allokata fit-tlettax Stati Membri (li jkunu ssieħbu fl-Unjoni wara t-30 ta' April 2004), minbarra għall-pagamenti diretti tal-agrikoltura u nefqa relatata mas-suq kif ukoll dik il-parti tan-nefqa għall-iżvilupp rurali li ġiet mill-FAEGG, Taqsima tal-Garanziji.

(12)  Il-“Vantaġġ tar-Renju Unit” jikkorrispondi mal-effetti li jqumu għar-Renju Unit mill-bidla għall-VAT limitata u l-introduzzjoni tar-riżorsi proprji bbażati fuq il-PNG/ING.

(13)  Dan il-gwadann anormali jikkorrispondi mal-gwadanji netti tar-Renju Unit li jirriżultaw miż-żieda — minn 10 % għal 20 % fl-1 ta’ Jannar 2014 — fil-perċentwal ta' riżorsi proprji tradizzjonali li l-Istati Membri jżommu sabiex ikopru l-ispejjeż tagħhom tal-ġbir tar-riżorsi proprji tradizzjonali (RPT).

(14)  p.m. (riżorsi proprji + dħul ieħor = dħul totali = nefqa totali); (144 501 559 279 + 3 697 380 465 = 148 198 939 744 = 148 198 939 744).

(15)  Total tar-riżorsi proprji bħala perċentwal tal-ING: (144 501 559 279) / (16 446 111 000 000) = 0,88 %; limitu massimu tar-riżorsi proprji bħala perċentwal tal-ING: 1,20 %.


5.11.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 284/21


ADOZZJONI DEFINITTIVA (UE, Euratom) 2019/1809

tal-baġit emendatorju Nru 2 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019

IL-PRESIDENT TAL-PARLAMENT EWROPEW

wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 314(4)(a) u (9) tiegħu,

wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b'mod partikulari l-Artikolu 106a tiegħu,

wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas-26 ta' Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (1),

wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (2),

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (3),

wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (4),

wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, adottat b'mod definittiv fit-12 ta' Diċembru 2018 (5),

wara li kkunsidra l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 adottat mill-Kummissjoni fil-15 ta' Mejju 2019,

wara li kkunsidra l-pożizzjoni dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2019, adottata mill-Kunsill fit-3 ta' Settembru 2019 u li ntbagħtet lill-Parlament Ewropew dakinhar stess,

wara li kkunsidra l-approvazzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill mill-Parlament fit-18 ta' Settembru 2019,

wara li kkunsidra l-Artikoli 94 u 96 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew,

JIKKONFERMA LI:

Vienīgais pants

Il-proċedura prevista fl-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea tlestiet u l-baġit emendatorju Nru 2 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 ġie adottat b'mod definittiv.

Magħmul fi Strasburgu, it-18 ta' Settembru 2019.

Il-President

D. M.SASSOLI


(1)  ĠU L 168, 7.6.2014, p. 105.

(2)  ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.

(3)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)  ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.

(5)  ĠU L 67, 7.3.2019.


BAĠIT EMENDATORJU Nru 2 GĦAS-SENA FINANZJARJA 2019

WERREJ

DIKJARAZZJONI TAD-DĦUL U TA’ L-INFIQ SKOND IT-TAQSIMA

Taqsima III: Kummissjoni

— Nefqa 24

— Titolu 08:

Riċerka u innovazzjoni 27

— Titolu 15:

Edukazzjoni u kultura 37

SECTION III

COMMISSION

NEFQA

Titolu

Intestatura

Baġit 2019

Baġit emendatorju Nru 2/2019

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

01

AFFARIJIET EKONOMIĊI U FINANZJARJI

336 080 338

1 203 618 938

 

 

336 080 338

1 203 618 938

02

SUQ INTERN, INDUSTRIJA, INTRAPRENDITORIJA U SMES

2 796 047 759

2 473 254 542

 

 

2 796 047 759

2 473 254 542

03

KOMPETIZZJONI

111 419 935

111 419 935

 

 

111 419 935

111 419 935

04

IMPJIEGI, AFFARIJIET SOĊJALI U INKLUŻJONI

14 753 357 684

11 910 403 179

 

 

14 753 357 684

11 910 403 179

Riżervi (400 241 )

2 124 650

2 124 650

 

 

2 124 650

2 124 650

 

14 755 482 334

11 912 527 829

 

 

14 755 482 334

11 912 527 829

05

AGRIKOLTURA U ŻVILUPP RURALI

58 407 290 788

56 640 808 555

 

 

58 407 290 788

56 640 808 555

06

MOBILITÀ U TRASPORT

4 808 120 781

2 509 542 057

 

 

4 808 120 781

2 509 542 057

07

AMBJENT

524 637 568

370 305 068

 

 

524 637 568

370 305 068

08

RIĊERKA U INNOVAZZJONI

7 405 465 948

6 736 960 766

80 000 000

 

7 485 465 948

6 736 960 766

09

NETWERKS TAL-KOMUNIKAZZJONI, KONTENUT U TEKNOLOĠIJA

2 429 876 987

2 133 586 653

 

 

2 429 876 987

2 133 586 653

10

RIĊERKA DIRETTA

439 836 973

428 260 154

 

 

439 836 973

428 260 154

11

AFFARIJIET MARITTIMI U SAJD

1 027 770 112

660 534 435

 

 

1 027 770 112

660 534 435

Riżervi (400 241 )

117 158 000

108 850 000

 

 

117 158 000

108 850 000

 

1 144 928 112

769 384 435

 

 

1 144 928 112

769 384 435

12

STABILITÀ FINANZJARJA, SERVIZZI FINANZJARJI, U UNJONI TAS-SWIEQ KAPITALI

118 629 491

120 397 491

 

 

118 629 491

120 397 491

13

POLITIKA REĠJONALI U URBANA

41 290 035 252

34 798 506 413

 

 

41 290 035 252

34 798 506 413

14

TASSAZZJONI U UNJONI DOGANALI

177 189 872

176 043 872

 

 

177 189 872

176 043 872

15

EDUKAZZJONI U KULTURA

4 539 701 295

4 052 011 674

20 000 000

 

4 559 701 295

4 052 011 674

16

KOMUNIKAZZJONI

216 190 642

213 072 642

 

 

216 190 642

213 072 642

17

SAĦĦA U SIKUREZZA ALIMENTARI

616 863 058

561 494 331

 

 

616 863 058

561 494 331

18

MIGRAZZJONI U AFFARIJIET INTERNI

2 271 495 179

2 575 769 156

 

 

2 271 495 179

2 575 769 156

Riżervi (400 241 )

520 082 000

159 985 000

 

 

520 082 000

159 985 000

 

2 791 577 179

2 735 754 156

 

 

2 791 577 179

2 735 754 156

19

STRUMENTI TA’ POLITIKA BARRANIJA

869 399 248

721 583 145

 

 

869 399 248

721 583 145

20

KUMMERĊ

115 720 915

114 996 915

 

 

115 720 915

114 996 915

21

KOOPERAZZJONI INTERNAZZJONALI U ŻVILUPP

3 716 766 158

3 301 481 774

 

 

3 716 766 158

3 301 481 774

22

VIĊINAT U NEGOZJATI GĦAT-TKABBIR

5 072 397 502

3 769 644 975

 

 

5 072 397 502

3 769 644 975

23

GĦAJNUNA UMANITARJA U PROTEZZJONI ĊIVILI

1 764 263 810

1 704 662 100

 

 

1 764 263 810

1 704 662 100

Riżervi (400 241 )

117 200 000

54 760 000

 

 

117 200 000

54 760 000

 

1 881 463 810

1 759 422 100

 

 

1 881 463 810

1 759 422 100

24

ĠLIEDA KONTRA L-FRODI

82 812 100

82 945 264

 

 

82 812 100

82 945 264

25

KOORDINAZZJONI TAL-POLITIKI TAL-KUMMISSJONI U KONSULENZA ĠURIDIKA

260 051 836

260 126 836

 

 

260 051 836

260 126 836

26

AMMINISTRAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

1 143 259 951

1 142 431 971

 

 

1 143 259 951

1 142 431 971

Riżervi (400 241 )

620 000

310 000

 

 

620 000

310 000

 

1 143 879 951

1 142 741 971

 

 

1 143 879 951

1 142 741 971

27

BAĠIT

73 674 246

73 674 246

 

 

73 674 246

73 674 246

28

AWDITJAR

19 730 856

19 730 856

 

 

19 730 856

19 730 856

29

STATISTIKA

159 791 212

143 606 212

 

 

159 791 212

143 606 212

30

PENSJONIJIET U NEFQA RELATATA

2 008 091 000

2 008 091 000

 

 

2 008 091 000

2 008 091 000

31

SERVIZZI LINGWISTIĊI

403 346 735

403 346 735

 

 

403 346 735

403 346 735

32

ENERĠIJA

2 006 200 068

1 627 907 277

 

 

2 006 200 068

1 627 907 277

33

ĠUSTIZZJA U KONSUMATURI

264 795 838

247 037 892

 

 

264 795 838

247 037 892

Riżervi (400 241 )

345 000

259 000

 

 

345 000

259 000

 

265 140 838

247 296 892

 

 

265 140 838

247 296 892

34

AZZJONI KLIMATIKA

165 102 178

108 439 678

 

 

165 102 178

108 439 678

40

RIŻERVI

1 284 777 650

677 788 650

 

 

1 284 777 650

677 788 650

 

Total

161 680 190 965

144 083 485 387

100 000 000

 

161 780 190 965

144 083 485 387

Li minnhom Riżervi (400 241 )

757 529 650

326 288 650

 

 

757 529 650

326 288 650

TITOLU 08

RIĊERKA U INNOVAZZJONI

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2019

Baġit emendatorju Nru 2/2019

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

0 801

NEFQA AMMINISTRATTIVA TAL-QASAM TA’ POLITIKA “RIĊERKA U INNOVAZZJONI”

349 779 197

349 779 197

 

 

349 779 197

349 779 197

0 802

ORIZZONT 2020 — RIĊERKA

6 825 683 341

6 160 290 816

80 000 000

 

6 905 683 341

6 160 290 816

0 803

PROGRAMM TAL-EURATOM — AZZJONIJIET INDIRETTI

228 728 410

226 253 253

 

 

228 728 410

226 253 253

0 805

PROGRAMM TA’ RIĊERKA TAL-FOND TAR-RIĊERKA GĦALL-FAĦAM U L-AZZAR

1 275 000

637 500

 

 

1 275 000

637 500

 

Titolu 08 — Total

7 405 465 948

6 736 960 766

80 000 000

 

7 485 465 948

6 736 960 766

Kummenti

Dawn ir-rimarki japplikaw għal-linji tal-baġit kollha f’dan it-titolu.

L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni skont dan it-titolu se jikkontribwixxu għal żewġ programmi ewlenin ta’ riċerka, jiġifieri Orizzont 2020 u Euratom. Dan se jkopri wkoll il-programmi ta’ riċerka tal-Fond tar-Riċerka għall-Faħam u l-Azzar.

Dan se jitwettaq sabiex jiġu segwiti l-objettivi ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 179 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, bil-għan li jikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ soċjetà tal-għerf, ibbażata fuq iż-Żona Ewropea ta’ Riċerka, jiġifieri billi jsostni l-kooperazzjoni transnazzjonali fil-livelli kollha madwar l-Unjoni Ewropea kollha, li tieħu d-dinamiżmu, il-kreattività u l-eċċellenza tar-riċerka Ewropea fil-limiti tal-għarfien, issaħħaħ ir-riżorsi umani għar-riċerka u t-teknoloġija fl-Ewropa, b’mod kwantitattiv u kwalitattiv u l-kapaċitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-Ewropa kollha u tassigura l-aħjar użu tagħhom.

F’Orizzont 2020, l-ugwaljanza bejn is-sessi tiġi indirizzata bħala kwistjoni trasversali sabiex jiġu rettifikati l-iżbilanċi bejn in-nisa u l-irġiel u sabiex tiġi integrata dimensjoni tas-sessi fil-kontenut tar-riċerka u tal-innovazzjoni. Għandha titqies b’mod partikolari l-ħtieġa li jissaħħu l-isforzi biex titjieb il-parteċipazzjoni fil-livelli kollha, inkluż it-teħid ta’ deċiżjonijiet, tan-nisa fir-riċerka u fl-innovazzjoni.

Taħt dawn l-Artikoli u Partiti jaqgħu wkoll l-ispejjeż ta’ laqgħat, konferenzi, workshops u seminars xjentifiċi u teknoloġiċi ta’ livell għoli u ta’ interess Ewropew organizzati mill-Kummissjoni, il-finanzjament ta’ analiżi u evalwazzjonijiet xjentifiċi u teknoloġiċi ta’ livell għoli magħmulin f’isem l-Unjoni biex jiġu investigati oqsma ġodda ta’ riċerka xierqa għal azzjoni tal-Unjoni, fost l-oħrajn fil-kuntest taż-Żona Ewropea ta’ Riċerka, u miżuri għall-monitoraġġ u t-tixrid tar-riżultati tal-programmi, inklużi miżuri skont programmi qafas preċedenti.

Dawn l-approprjazzjonijiet huma maħsubin li jkopru wkoll in-nefqa amministrattiva, inkluża n-nefqa fuq il-persunal, sew jekk koperta mir-Regolamenti tal-Persunal kif ukoll jekk le, informazzjoni, pubblikazzjonijiet, operazzjoni amministrattiva u teknika, u ċerti partiti oħra ta’ nefqa relatati ma’ infrastruttura interna marbuta mal-kisba tal-għan tal-miżura li minnha jiffurmaw parti integrali, inklużi l-azzjoni u l-inizjattivi meħtieġa għat-tħejjija u l-monitoraġġ tal-istrateġija tal-Unjoni dwar ir-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u d-dimostrazzjoni (RTD).

Id-dħul li jirriżulta mill-ftehim ta’ kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika u l-Iżvizzera se jiddaħħal fil-Partita 6 011 tad-dikjarazzjoni tad-dħul u jista’ jwassal għall-forniment ta’ approprjazzjonijiet addizzjonali skont l-Artikolu 21 tar-Regolament Finanzjarju.

Kull dħul mill-kontribuzzjoni ta’ korpi li ma jagħmlux parti mill-attivitajiet tal-Unjoni jiddaħħal fil-Partita 6 033 tad-dikjarazzjoni tad-dħul u jista’ jwassal għall-forniment ta’ approprjazzjonijiet addizzjonali skont l-Artikolu 21 tar-Regolament Finanzjarju.

L-approprjazzjonijiet addizzjonali jkunu disponibbli taħt il-Partiti 08 025 001, 08 035 001 u 08 045 001.

L-approprjazzjonijiet amministrattivi ta’ dan it-Titolu se jkunu pprovduti taħt l-Artikolu 080 105.

KAPITOLU 0 802 —   ORIZZONT 2020 — RIĊERKA

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

FF

Baġit 2019

Baġit emendatorju Nru 2/2019

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

0 802

ORIZZONT 2020 — RIĊERKA

080 201

Xjenza eċċellenti

08 020 101

Tisħiħ tar-riċerka esploratorja fil-Kunsill Ewropew għar-Riċerka

1,1

1 969 672 172

1 624 989 887

 

 

1 969 672 172

1 624 989 887

08 020 102

Tisħiħ tar-riċerka fit-teknoloġiji futuri u emerġenti

1,1

p.m.

p.m.

45 400 000

 

45 400 000

p.m.

08 020 103

Tisħiħ tal-infrastruttura Ewropea tar-riċerka, inklużi l-infrastrutturi elettroniċi

1,1

235 362 607

187 233 718

 

 

235 362 607

187 233 718

 

Artikolu 080 201 — Subtotal

 

2 205 034 779

1 812 223 605

45 400 000

 

2 250 434 779

1 812 223 605

080 202

Rwol ta’ tmexxija industrijali

08 020 201

Tmexxija fin-nanoteknoloġiji, materjali avvanzati, teknoloġija tal-lażer, bijoteknoloġija u manifatturar u proċessar avvanzati

1,1

535 119 776

498 152 158

 

 

535 119 776

498 152 158

08 020 202

Titjib tal-aċċess għal finanzjament ta’ riskju għal investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni

1,1

435 388 299

324 237 047

 

 

435 388 299

324 237 047

08 020 203

Żieda tal-innovazzjoni fl-intrapriżi żgħar u medji (SMEs)

1,1

46 085 771

30 811 397

 

 

46 085 771

30 811 397

 

Artikolu 080 202 — Subtotal

 

1 016 593 846

853 200 602

 

 

1 016 593 846

853 200 602

080 203

Sfidi soċjetali

08 020 301

Titjib tas-saħħa u l-benessri matul il-ħajja

1,1

673 524 898

458 962 266

 

 

673 524 898

458 962 266

08 020 302

Assikurazzjoni ta' provvisti suffiċjenti ta' ikel sikur, tajjeb għas-saħħa u ta' kwalità għolja u prodotti b'bażi bijoloġika oħrajn

1,1

177 650 893

162 170 942

 

 

177 650 893

162 170 942

08 020 303

Twettiq tat-tranżizzjoni għal sistema enerġetika affidabbli, sostenibbli u kompetittiva

1,1

337 583 939

292 185 559

 

 

337 583 939

292 185 559

08 020 304

Kisba ta’ sistema tat-trasport Ewropea effiċjenti fir-riżorsi, tiffavorixxi l-ambjent, sikura u assjematika

1,1

260 946 905

239 845 116

34 600 000

 

295 546 905

239 845 116

08 020 305

Kisba ta’ ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżiljenti għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli ta’ materja prima

1,1

312 327 206

290 605 621

 

 

312 327 206

290 605 621

08 020 306

Trawwim ta' soċjetajiet Ewropej inklussivi, innovattivi u riflettivi

1,1

130 000 611

126 186 096

 

 

130 000 611

126 186 096

 

Artikolu 080 203 — Subtotal

 

1 892 034 452

1 569 955 600

34 600 000

 

1 926 634 452

1 569 955 600

080 204

Tixrid tal-eċċellenza u firxa tal-parteċipazzjoni

1,1

129 149 390

148 909 913

 

 

129 149 390

148 909 913

080 205

Attivitajiet orizzontali ta’ Orizzont 2020

1,1

111 617 998

100 150 249

 

 

111 617 998

100 150 249

080 206

Xjenza mas-soċjetà u għaliha

1,1

68 387 298

63 859 544

 

 

68 387 298

63 859 544

080 207

Impriżi Konġunti

08 020 731

L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI2) — Nefqa ta’ Sostenn

1,1

5 384 615

5 384 615

 

 

5 384 615

5 384 615

08 020 732

L-Impriża Konġunta Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI2)

1,1

256 117 000

131 530 049

 

 

256 117 000

131 530 049

08 020 733

Impriża Konġunta tal-Industriji b’bażi bijoloġika (BBI) — Nefqa ta’ sostenn

1,1

1 184 579

1 184 579

 

 

1 184 579

1 184 579

08 020 734

Impriża Konġunta tal-Industriji b’Bażi Bijoloġika (BBI)

1,1

132 424 316

162 648 921

 

 

132 424 316

162 648 921

08 020 735

L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 — Nefqa ta’ sostenn

1,1

4 649 515

4 649 515

 

 

4 649 515

4 649 515

08 020 736

L-Impriża Konġunta Clean Sky 2

1,1

278 720 388

310 846 929

 

 

278 720 388

310 846 929

08 020 737

L-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH 2) — Nefqa ta’ sostenn

1,1

2 622 363

2 622 363

 

 

2 622 363

2 622 363

08 020 738

L-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH 2)

1,1

79 823 275

103 162 807

 

 

79 823 275

103 162 807

 

Artikolu 080 207 — Subtotal

 

760 926 051

722 029 778

 

 

760 926 051

722 029 778

080 208

Strument għall-SMEs

1,1

641 589 527

512 502 033

 

 

641 589 527

512 502 033

080 250

Approprjazzjonijiet provenjenti minn kontribuzzjonijiet minn partijiet terzi (minnbarra miż-Żona Ekonomika Ewropea) għal riċerka u żvilupp teknoloġiku

08 025 001

Approprjazzjonijiet provenjenti minn kontribuzzjonijiet mingħand partijiet terzi (barra miż-Żona Ekonomika Ewropea) għal riċerka u żvilupp teknoloġiku (mill-2014 sal-2020)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 025 002

Approprjazzjonijiet provenjenti minn kontribuzzjonijiet mingħand partijiet terzi (barra miż-Żona Ekonomika Ewropea) għal riċerka u żvilupp teknoloġiku (mill-2014 sal-2020)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikolu 080 250 — Subtotal

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

080 251

Tlestija tal-Programm Kwadru tar-riċerka preċedenti — Is-Seba’ Programm Kwadru — Azzjonijiet indiretti KE (2007 sa 2013)

1,1

p.m.

377 104 525

 

 

p.m.

377 104 525

080 252

Tlestija tal-programmi kwadru tar-riċerka preċedenti — Azzjonijiet indiretti (ta’ qabel l-2007)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

080 277

Proġetti pilola u azzjonijiet preparatorji

08 027 701

Proġett pilota — Koordinazzjoni tar-riċerka dwar l-użu tal-omeopatija u fitoterapija fit-trobbija tal-annimali

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 703

Proġett pilota — Riċerka u żvilupp għall-mard relatat mal-faqar u li ġie traskurat għall-kisba tal-kopertura tas-saħħa universali għal wara l-2015

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 705

Proġett pilota – Immunizzazzjoni materna: nagħlqu l-lakuni fl-għarfien sabiex isir progress fl-immunizzazzjoni materna f'kuntesti fejn hemm riżorsi limitati

1,1

p.m.

179 967

 

 

p.m.

179 967

08 027 706

Azzjoni preparatorja — Il-parteċipazzjoni kodeċiżiva u ta' kodeterminazzjoni politika attiva tal-ġenerazzjonijiet aktar żagħżugħa u akbar fl-età fl-Ewropa

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 710

Proġett pilota — Studju referenzjarju li jiddefinixxi redditu ġust tas-saħħa pubblika u jgħin biex jiġi żgurat redditu ġust fuq l-investimenti tal-Unjoni fir-riċerka u l-iżvilupp mediku

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

 

Artikolu 080 277 — Subtotal

 

350 000

354 967

 

 

350 000

354 967

 

Kapitolu 0 802 — Total

 

6 825 683 341

6 160 290 816

80 000 000

 

6 905 683 341

6 160 290 816

Kummenti

Dawn il-kummenti baġitarji huma applikabbli għal-linji kollha tal-baġit f’dan il-kapitolu.

Din l-approprjazzjoni se tintuża għal Orizzont 2020 —il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, li jkopri l-perjodu 2014-2020 u jiġbor flimkien il-finanzjament kollu eżistenti tal-Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni, inkluż il-Programm Qafas għar-Riċerka, l-attivitajiet marbuta mal-innovazzjoni tal-Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni u l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT). Il-programm għandu jkollu rwol ċentrali fl-implimentazzjoni tal-inizjattiva ewlenija Ewropa 2020 “Unjoni ta' Innovazzjoni” u inizjattivi ewlenin oħra, notevolment “Aġenda Diġitali għall-Ewropa”, 'Ewropa effiċjenti fir-riżorsi' u “Politika industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni”, kif ukoll fl-iżvilupp u l-funzjonament taż-Żona Ewropea tar-Riċerka (ŻER). Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi għall-bini ta’ ekonomija bbażata fuq l-għarfien u l-innovazzjoni fl-Unjoni kollha billi jiġi pprovdut biżżejjed finanzjament addizzjonali għar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni. Din l-approprjazzjoni se tintuża wkoll għat-tlestija tal-programmi tar-riċerka preċedenti (is-Seba' Programm Kwadru u l-qafas ta' programmi preċedenti).

Din l-approprjazzjoni se tintuża skont ir-Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013, ippreżentata mill-Kummissjoni fit-30 ta’ Novembru 2011, li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni f’“Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni — Orizzont 2020 (2014-2020)” u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1906/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 81).

Il-kontribuzzjonijiet mill-Istati tal-EFTA skont il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 82 tiegħu u l-Protokoll 32 tiegħu, għandhom jiżdiedu mal-approprjazzjonijiet imdaħħla f’din il-linja tal-baġit. Bħala informazzjoni, dawn l-ammonti joħorġu mill-kontribuzzjonijiet tal-Istati tal-EFTA mdaħħla fl-Artikolu 6 3 0 tad-dikjarazzjoni tad-dħul, li jikkostitwixxu dħul assenjat skont il-punti (b), (e) u (f) tal-Artikolu 21(2) tar-Regolament Finanzjarju; dawn iwasslu għall-forniment ta’ approprjazzjonijiet korrispondenti u għall-implimentazzjoni taħt l-Anness “Żona Ekonomika Ewropea” ta’ din il-parti tad-dikjarazzjoni tan-nefqa f’din it-taqsima, li tifforma parti integrali mill-baġit ġenerali.

Kull dħul mill-kontribuzzjonijiet tal-pajjiżi kandidati u, jekk applikabbli, tal-kandidati potenzjali tal-Balkani tal-Punent għall-parteċipazzjoni fil-programmi tal-Unjoni, imdaħħal fil-Partita 6 031 tad-dikjarazzjoni tad-dħul, jista’ jwassal għall-forniment ta’ approprjazzjonijiet addizzjonali skont il-punti (b), (e) u (f) tal-Artikolu 21(2) tar-Regolament Finanzjarju.

08 02 01
Xjenza eċċellenti

Kummenti

Din il-prijorità ta’ Orizzont 2020 timmira li ssaħħaħ u testendi l-eċċellenza fil-bażi xjentifika tal-Unjoni u li tiżgura fluss stabbli ta’ riċerka ta’ klassi dinjija biex ikun hemm kompetittività fit-tul fl-Unjoni. Se tappoġġa l-aqwa ideat, se tiżviluppa t-talent fl-Unjoni, se tipprovdi aċċess lir-riċerkaturi għal infrastruttura ta’ riċerka prijoritarja, u se twassal biex l-Unjoni tkun post attraenti għall-aqwa riċerkaturi fid-dinja. L-azzjonijiet ta’ riċerka li jridu jiġu ffinanzjati se jiġu stabbiliti skont il-ħtieġa u l-opportunitajiet tax-xjenza, mingħajr prijoritajiet tematiċi stabbiliti minn qabel. L-aġenda tar-riċerka se tiġi stabbilita b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-komunità xjentifika u r-riċerka se tiġi ffinanzjata abbażi tal-eċċellenza.

08 020 102
Tisħiħ tar-riċerka fit-teknoloġiji futuri u emerġenti

Baġit 2019

Baġit emendatorju Nru 2/2019

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

p.m.

p.m.

45 400 000

 

45 400 000

p.m.

Kummenti

L-attività fl-oġġettivi speċifiċi tat-“Teknoloġiji futuri u emerġenti” (FET) għandha ssostni riċerka xjentifika u teknoloġika fundamentali li tesplora teknoloġiji futuri ġodda billi tisfida l-paradimmi preżenti u tazzarda tidħol f’oqsma mhux magħrufa. Barra minn hekk, l-attivitajiet FET għandhom jindirizzaw numru ta’ temi ta’ riċerka esploratorji promettenti bil-potenzjal li tiġi ġġenerata massa kritika ta’ proġetti interrelatati li, flimkien, jikkostitwixxu esplorazzjoni tat-temi wiesgħa u b’ħafna aspetti u jibnu ħażna Ewropea tal-għarfien. Fl-aħħar nett, l-attivitajiet FET għandhom isostnu riċerka ambizzjuża fuq skala kbira u xprunata mix-xjenza li timmira li tikseb skoperti xjentifiċi. Tali attivitajiet se jibbenefikaw mill-allinjament tal-aġendi Ewropej u nazzjonali.

Bażi ġuridika

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/743/UE tat-3 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020 — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li tħassar id-Deċiżjonijiet 2006/971/KE, 2006/972/KE, 2006/973/KE, 2006/974/KE u 2006/975/K (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 965), u b’mod partikolari punt (b) tal-Artikolu 3(1) tagħha.

Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104).

08 02 03
Sfidi soċjetali

Kummenti

Din il-prijorità ta’ Orizzont 2020 twieġeb direttament għall-prijoritajiet ta’ politika u għall-isfidi tas-soċjetà li ġew identifikati fl-istrateġija Ewropa 2020. Dawk l-attivitajiet se jiġu implimentati permezz ta’ approċċ imsejjes fuq l-isfidi, li jġib flimkien riżorsi u għarfien minn oqsma, teknoloġiji u dixxiplini differenti. L-attivitajiet se jkopru ċ-ċiklu kollu mir-riċerka sas-suq, b’enfasi ġdida fuq attivitajiet relatati mal-innovazzjoni, bħall-pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-pjattaformi għall-ittestjar, l-appoġġ għall-akkwist pubbliku, id-disinn, l-innovazzjoni xprunata mill-utent aħħari, l-innovazzjoni soċjali u l-adozzjoni tal-innovazzjonijiet mis-suq. L-attivitajiet se jappoġġaw direttament il-kompetenzi tal-politika settorjali korrispondenti fil-livell tal-Unjoni u se jieħdu approċċ sensittiv għall-ugwaljanza bejn is-sessi filwaqt li jimmiraw għal parteċipazzjoni bbilanċjata bejn l-irġiel u n-nisa.

08 020 304
Kisba ta’ sistema tat-trasport Ewropea effiċjenti fir-riżorsi, tiffavorixxi l-ambjent, sikura u assjematika

Baġit 2019

Baġit emendatorju Nru 2/2019

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

260 946 905

239 845 116

34 600 000

 

295 546 905

239 845 116

Kummenti

L-enfasi taħt din l-attività se tkun fuq trasport effiċjenti fir-riżorsi (eż. billi jiġi aċċellerat l-iżvilupp u l-iskjerament ta’ ġenerazzjoni ġdida ta’ inġenji tal-ajru, vetturi u bastimenti elettriċi u oħrajn b’livell baxx ta’ emissjonijiet jew mingħajr emissjonijiet) kif ukoll fuq mobbiltà aħjar b’inqas konġestjoni u aktar sikurezza u sigurtà (eż. billi jiġu promossi trasport u loġistika integrati minn bieb għal bieb). Il-fokus se jkun ukoll fuq ir-rinfurzar tal-kompetittività u l-prestazzjoni tal-industriji tal-manifattura tat-trasport Ewropej u s-servizzi relatati, billi, pereżempju, tiġi żviluppata l-ġenerazzjoni li jmiss ta' mezzi tat-trasport innovattivi u titħejja t-triq għal dik li jmiss. Jiġu sostnuti wkoll attivitajiet immirati sabiex itejbu l-fehim ta' xejriet u prospetti soċjoekonomiċi relatati mat-trasport, u li jagħtu lill-fassala tal-politika dejta u analiżi bbażati fuq l-evidenza.

Bażi ġuridika

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/743/UE tat-3 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020 — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li tħassar id-Deċiżjonijiet 2006/971/KE, 2006/972/KE, 2006/973/KE, 2006/974/KE u 2006/975/K (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 965), u b'mod partikolari punt (d) tal-Artikolu 3(3) tagħha.

Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104).

Ir-Regolament (UE) Nru 2015/1017 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ġunju 2015 dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, iċ-Ċentru Ewropew ta’ Konsulenza għall-Investimenti u l-Portal Ewropew ta’ Proġetti ta’ Investiment u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013 — il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (ĠU L 169, 1.7.2015, p. 1).

TITOLU 15

EDUKAZZJONI U KULTURA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2019

Baġit emendatorju Nru 2/2019

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

1 501

NEFQA AMMINISTRATTIVA TAL-QASAM TA’ POLITIKA “EDUKAZZJONI U KULTURA”

128 158 832

128 158 832

 

 

128 158 832

128 158 832

1 502

PROGRAMM ERASMUS+

2 751 439 200

2 542 760 540

20 000 000

 

2 771 439 200

2 542 760 540

1 503

ORIZZONT 2020

1 401 735 695

1 182 518 932

 

 

1 401 735 695

1 182 518 932

1 504

PROGRAMM EWROPA KREATTIVA

119 593 000

83 573 370

 

 

119 593 000

83 573 370

1 505

KORP EWROPEW TA’ SOLIDARJETÀ

138 774 568

115 000 000

 

 

138 774 568

115 000 000

 

Titolu 15 — Total

4 539 701 295

4 052 011 674

20 000 000

 

4 559 701 295

4 052 011 674

KAPITOLU 1 502 —   PROGRAMM ERASMUS+

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

FF

Baġit 2019

Baġit emendatorju Nru 2/2019

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

1 502

PROGRAMM ERASMUS+

150 201

Promozzjoni tal-eċċellenza u l-kooperazzjoni fil-qasam Ewropew tal-edukazzjoni, taħriġ u żgħażagħ, ir-rilevanza tiegħu għas-suq tax-xogħol u l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja tad-demokrazija Ewropea

15 020 101

Promozzjoni tal-eċċellenza u l-kooperazzjoni fil-qasam Ewropew tal-edukazzjoni u t-taħriġ u r-relevanza tiegħu għas-suq tax-xogħol

1,1

2 441 036 200

2 261 000 000

20 000 000

 

2 461 036 200

2 261 000 000

15 020 102

Promozzjoni tal-eċċellenza u l-kooperazzjoni fil-qasam Ewropew taż-żgħażagħ u l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja tad-demokrazija Ewropea

1,1

185 870 000

175 950 000

 

 

185 870 000

175 950 000

 

Artikolu 150 201 — Subtotal

 

2 626 906 200

2 436 950 000

20 000 000

 

2 646 906 200

2 436 950 000

150 202

Promozzjoni tal-eċċellenza fl-attivitajiet tat-tagħlim u r-riċerka fl-integrazzjoni Ewropea permezz tal-Attivitajiet Jean Monnet madwar id-dinja

1,1

45 000 000

43 858 000

 

 

45 000 000

43 858 000

150 203

Żvilupp tad-dimensjoni Ewropea fl-isport

1,1

55 200 000

43 000 000

 

 

55 200 000

43 000 000

150 251

Linja għat-tlestija għal tagħlim tul il-ħajja, inkluż il-multilingwiżmu

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

150 253

Linja għat-tlestija għal żgħażagħ u sport

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

150 277

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

15 027 709

Azzjoni preparatorja— Pjattaforma Elettronika għall-Viċinat

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 710

Proġett pilota — dwar il-promozzjoni ta’ attività fiżika favur is-saħħa madwar l-Ewropa

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 711

Proġett pilota — Intejbu r-riżultati tat-tagħlim billi nappoġġjaw lill-għalliema ġodda permezz tat-tagħlim online, il-coaching u l-mentoring

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 716

Azzjoni Preparatorja — Evalwazzjoni tal-programmi ta’ intraprenditorija fil-qasam tal-edukazzjoni għolja

1,1

p.m.

242 024

 

 

p.m.

242 024

15 027 717

Proġett pilota — Premju Altiero Spinelli għal Attivitajiet ta’ Sensibilizzazzjoni

1,1

p.m.

200 000

 

 

p.m.

200 000

15 027 718

Proġett pilota — L-isport bħala għodda għall-integrazzjoni u l-inklużjoni soċjali ta’ rifuġjati

3

p.m.

197 463

 

 

p.m.

197 463

15 027 719

Proġett pilota — Monitoraġġ u taħriġ, permezz tal-isport, ta’ żgħażagħ f’riskju ta’ radikalizzazzjoni

3

p.m.

146 553

 

 

p.m.

146 553

15 027 720

Azzjoni preparatorja — DiscoverEU: Pass tal-ivvjaġġar bla ħlas għall-Ewropej li se jagħlqu 18-il sena

1,1

16 000 000

14 000 000

 

 

16 000 000

14 000 000

15 027 721

Azzjoni preparatorja — Skambji u l-mobilità fl-isport

1,1

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

15 027 722

Azzjoni preparatorja — Sportue, Promozzjoni tal-valuri Ewropej permezz ta’ inizjattivi sportivi f’livell muniċipali

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 723

Azzjoni Preparatorja — Monitoraġġ u coaching, permezz tal-isport, ta’ żgħażagħ f’riskju ta’ radikalizzazzjoni

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

15 027 724

Proġett Pilota — Pass ’il quddiem lejn qafas Ewropew għall-mobilità tal-Makers

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

15 027 725

Azzjoni Preparatorja — Premju Altiero Spinelli għal Attivitajiet ta’ Sensibilizzazzjoni

1,1

800 000

400 000

 

 

800 000

400 000

15 027 726

Proġett pilota — Premju Jan Amos għall-aħjar għalliem tal-Unjoni li jgħallem dwar l-Unjoni Ewropea

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

15 027 727

Azzjoni preparatorja — Rikonoxximent ta’ perjodu ta’ studju fl-iskejjel barra mill-pajjiż

1,1

333 000

166 500

 

 

333 000

166 500

15 027 728

Azzjoni preparatorja — L-isport bħala għodda għall-integrazzjoni u l-inklużjoni soċjali tar-rifuġjati

1,1

3 000 000

1 500 000

 

 

3 000 000

1 500 000

 

Artikolu 150 277 — Subtotal

 

24 333 000

18 952 540

 

 

24 333 000

18 952 540

 

Kapitolu 1 502 — Total

 

2 751 439 200

2 542 760 540

20 000 000

 

2 771 439 200

2 542 760 540

15 02 01
Promozzjoni tal-eċċellenza u l-kooperazzjoni fil-qasam Ewropew tal-edukazzjoni, taħriġ u żgħażagħ, ir-rilevanza tiegħu għas-suq tax-xogħol u l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja tad-demokrazija Ewropea

15 020 101
Promozzjoni tal-eċċellenza u l-kooperazzjoni fil-qasam Ewropew tal-edukazzjoni u t-taħriġ u r-relevanza tiegħu għas-suq tax-xogħol

Baġit 2019

Baġit emendatorju Nru 2/2019

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

2 441 036 200

2 261 000 000

20 000 000

 

2 461 036 200

2 261 000 000

Kummenti

F’konformità mal-objettiv ġenerali tal-Programm Erasmus+ u b’mod partikolari mal-objettivi tal-qafas Strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET 2000), kif ukoll b’sostenn għall-iżvilupp sostenibbli tal-pajjiżi terzi fil-qasam tal-edukazzjoni għolja, din l-approprjazzjoni hija maħsuba li ssegwi l-objettivi speċifiċi li ġejjin fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ.

li jittejjeb il-livell tal-kompetenzi u tal-ħiliet ewlenin notevolment fir-rigward tar-relevanza tagħhom għas-suq tax-xogħol u l-kontribut għal soċjetà koeżiva, partikolarment permezz ta’ żieda fl-opportunitajiet ta’ mobilità ta’ tagħlim u kooperazzjoni msaħħa bejn id-dinja tal-edukazzjoni u t-taħriġ u d-dinja tax-xogħol,

li jitrawmu t-titjib fil-kwalità, l-eċċellenza fl-innovazzjoni u l-internazzjonalizzazzjoni fil-livell tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u tat-taħriġ, partikolarment permezz ta’ kooperazzjoni transnazzjonali msaħħa bejn min jipprovdi l-edukazzjoni u t-taħriġ u partijiet interessati oħra,

li jiġi promoss il-ħolqien ta’ qasam Ewropew u s-sensibilizzazzjoni dwaru għat-tagħlim tul il-ħajja, li jikkumplimenta riformi ta’ politika fil-livell nazzjonali u li jsostnu l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ, partikolarment permezz ta’ politika ta’ kooperazzjoni msaħħa, l-użu aħjar tal-għodod ta’ trasparenza u rikonoxximent tal-Unjoni u t-tixrid ta’ prattiki tajbin,

li tissaħħaħ id-dimensjoni internazzjonali tal-edukazzjoni u t-taħriġ, partikolarment permezz tal-kooperazzjoni bejn l-Unjoni u istituzzjonijiet ta’ pajjiżi terzi fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV) u l-edukazzjoni ogħla, billi tiżdied l-attraenza tal-istituzzjonijiet Ewropej tal-edukazzjoni ogħla u tiġi sostnuta l-azzjoni esterna tal-Unjoni, inklużi l-objettivi ta’ żvilupp tagħha permezz tal-promozzjoni tal-mobilità u l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla tal-Unjoni u tal-pajjiżi terzi u bini mmirat tal-kapaċitajiet fil-pajjiżi terzi,

li jittejjeb it-tagħlim tal-lingwi u biex issir promozzjoni tad-diversità lingwistika mifruxa tal-Unjoni u s-sensibilizzazzjoni interkulturali, inkluż lingwi ta’ minorità u dawk li jinsabu fil-periklu li jintilfu,

li tiġi sostnuta l-edukazzjoni pubblika ta’ kwalità għolja mingħajr pagament f’tali mod li tiggarantixxi li l-ebda student ma jiġi rifjutat l-aċċess għall-edukazzjoni jew jiġi mġiegħel jieqaf minn xi livell ta’ edukazzjoni għal raġunijiet ekonomiċi, b’attenzjoni partikolari lill-ewwel snin tal-iskola, bil-ħsieb ta’ prevenzjoni kontra t-tluq kmieni mill-iskola u biex jiġi żgurat li tfal li ġejjin mit-taqsimiet l-aktar żvantaġġjati tas-soċjetà jkunu jistgħu jiġu integrati kompletament.

Il-kontribuzzjonijiet mill-Istati tal-EFTA skont il-Ftehim taż-Żona Ekonomika Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 82 tiegħu u l-Protokoll 32 tiegħu, għandhom jiżdiedu mal-approprjazzjonijiet imdaħħla taħt din l-intestatura baġitarja. Għal skopijiet ta’ informazzjoni, dawn l-ammonti ġejjin minn kontribuzzjonijiet mill-Istati tal-EFTA li jaqgħu taħt l-Artikolu 6 3 0 tad-dikjarazzjoni tad-dħul, li jikkostitwixxu dħul assenjat f’konformità mal-punti (b), (e) u (f) tal-Artikolu 21(2) tar-Regolament Finanzjarju; jagħtu lok għall-provdiment tal-approprjazzjonijiet korrispondenti u għall-implimentazzjoni taħt l-Anness “Żona Ekonomika Ewropea” ta’ din il-parti tad-dikjarazzjoni tan-nefqa f’din it-taqsima, li tifforma parti integrali mill-baġit ġenerali.

Kull dħul mill-kontribuzzjonijiet minn pajjiżi kandidati u, jekk applikabbli, minn kandidati potenzjali tal-Balkani tal-Punent biex jipparteċipaw fil-programmi tal-Unjoni, imdaħħal fil-Partita 6 031 tad-dikjarazzjoni tad-dħul, jista’ jagħti lok għall-provdiment ta’ approprjazzjonijiet addizzjonali, skont l-istess proporzjon bħal dik bejn l-ammont awtorizzat għan-nefqa fil-ġestjoni amministrattiva u l-approprjazzjonijiet totali mdaħħla għall-programm, f’konformità mal-punti (b), (e) u (f) tal-Artikolu 21(2) tar-Regolament Finanzjarju.

Kwalunkwe dħul mill-kontribuzzjonijiet mill-pajjiżi taż-żona Ewropea tal-viċinat f’konformità mal-proċeduri definiti ma’ dawk il-pajjiżi f’konformità mal-Ftehimiet qafas previsti għall-parteċipazzjoni tagħhom fi programmi tal-Unjoni kif imdaħħal fil-Partita 6 033 tad-dikjarazzjoni tad-dħul, jista’ jagħti lok għall-forniment ta’ approprjazzjonijiet addizzjonali, skont l-istess proporzjon li hemm bejn l-ammont awtorizzat għan-nefqa fil-ġestjoni amministrattiva u l-approprjazzjonijiet totali mdaħħla għall-programm, f’konformità mal-punti (b), (e) u (f) tal-Artikolu 21(2) tar-Regolament Finanzjarju.

Kull dħul mill-kontribuzzjoni mill-Konfederazzjoni Żvizzera għall-parteċipazzjoni fil-programmi tal-Unjoni, imdaħħal skont il-Partita 6 033 tad-dikjarazzjoni tad-dħul, jista’ jagħti lok għall-provdiment ta’ approprjazzjonijiet addizzjonali, f’konformità mal-punti (b), (e) u (f) tal-Artikolu 21(2) tar-Regolament Finanzjarju.

Kwalunkwe ripagament mill-istrumenti finanzjarji skont l-Artikolu 209(3) tar-Regolament Finanzjarju, inklużi r-ripagamenti kapitali, il-garanziji rilaxxati, u r-ripagament tal-prinċipal tas-selfiet, imħallas lura lill-Kummissjoni u mdaħħal fil-Partita 6 411 tad-dikjarazzjoni tad-dħul jista’ jagħti lok għall-provvediment ta’ approprjazzjonijiet addizzjonali f’konformità mal-punt (f) tal-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju.

Din l-approprjazzjonijiet għandha tintuża anki għall-implimentazzjoni tal-inizjattivi fl-ambitu ta’ Erasmus+ biex titkompla l-ħidma fuq l-integrazzjoni tar-rifuġjati u tikkontribwixxi għal strateġija adegwata fil-livell tal-Unjoni.

Bażi ġuridika

Ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi “Erasmus+”: il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, taħriġ, żgħażagħ u sport u li jħassar id-deċiżjonijiet Nru 1719/2006/KE, Nru 1720/2006/KE u Nru 1298/2008/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 50).