ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 234

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 62
11 ta' Settembru 2019


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1394 tal-10 ta' Settembru 2019 li jemenda u jikkoreġi r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 fir-rigward ta' ċerti regoli dwar sorveljanza għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni ħielsa u ħruġ mit-territorju doganali tal-Unjoni

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1395 tal-10 ta' Settembru 2019 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 dwar l-entrati għall-Bożnija-Ħerzegovina u Iżrael u l-isem tar-Repubblika tal-Maċedonja ta' Fuq fil-lista ta' pajjiżi terzi, territorji, żoni jew kompartimenti li minnhom jistgħu jiġu importati ċerti prodotti tat-tjur lejn l-Unjoni u jsir tranżitu minnha u li jemenda ċ-ċertifikat veterinarju mudell għall-prodotti tal-bajd ( 1 )

14

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1396 tal-10 ta' Settembru 2019 li tistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-ħatra ta' gruppi ta' esperti fil-qasam tal-apparati mediċi ( 1 )

23

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2019/798 tas-17 ta' Mejju 2019 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 36/2012 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja ( ĠU L 132, 20.5.2019 )

31

 

*

Rettifika tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2019/806 tas-17 ta' Mejju 2019 li temenda d-Deċiżjoni 2013/255/PESK dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja ( ĠU L 132, 20.5.2019 )

31

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/2400 tat-12 ta' Diċembru 2017 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-determinazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 u tal-konsum tal-fjuwil tal-vetturi tqal u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 582/2011 ( ĠU L 349, 29.12.2017 )

32

 

*

Rettifika tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/318 tad-19 ta' Frar 2019 li jemenda r-Regolament (UE) 2017/2400 u d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-determinazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 u tal-konsum tal-fjuwil tal-vetturi tqal ( ĠU L 58, 26.2.2019 )

41

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

11.9.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 234/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1394

tal-10 ta' Settembru 2019

li jemenda u jikkoreġi r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 fir-rigward ta' ċerti regoli dwar sorveljanza għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni ħielsa u ħruġ mit-territorju doganali tal-Unjoni

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 8, 58, 100, 132, 157, 161, 184, 193, 217, 232, 268 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 904/2010 (2) jirrikjedi lill-Istati Membri jiġbru u jaqsmu ċertu informazzjoni dwar importazzjonijiet li huma eżentati mit-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) skont l-Artikolu 143(1)(ca) (skema speċjali għall-bejgħ mill-bogħod) jew l-Artikolu 143(1)(d) u 143(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE (3). Barra minn hekk, skont l-Artikolu 47(2) tal-Kodiċi, l-awtoritajiet doganali u awtoritajiet kompetenti oħra jistgħu, fejn ikun neċessarju għall-finijiet ta' minimizzazzjoni ta' riskju u l-ġlieda kontra l-frodi, jaqsmu ma' xulxin u mal-Kummissjoni data li taslilhom fil-kuntest tad-dħul, ħruġ, tranżitu, moviment, ħażna u użu aħħari tal-oġġetti.

(2)

Is-sistema elettronika li daħħlet fis-seħħ il-Kummissjoni biex tikkonforma mal-obbligu ta' sorveljanza fl-Artikolu 56(5) tal-Kodiċi, Surveillance, hija l-għodda l-aktar xierqa biex tintuża fl-iskambju ta' informazzjoni relatata mal-VAT. Huwa neċessarju li jiġi emendat l-Artikolu 55 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 biex jiġi ċċarat min għandu aċċess u sa liema punt għad-data maħżuna fis-sistema Surveillance. L-ewwel nett, il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun tista' tiżvela d-data f'Surveillance f'forma aggregata. It-tieni, bħala regola ġenerali, utenti awtorizzati fl-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri jenħtieġ li jkollhom aċċess biss għad-data mhux aggregata li pprovda dak l-Istat Membru u għal data aggregata fil-livell tal-Unjoni. It-tielet, b'deroga mir-regola ġenerali, l-Artikolu 55 jenħtieġ li jipprevedi l-possibbiltà li atti speċifiċi tal-Unjoni, bħar-Regolament (UE) Nru 904/2010, jipprevedu li l-Kummissjoni tagħti aċċess lil ċerti awtoritajiet tal-Istati Membri għal data mhux aggregata b'mod speċifiku.

(3)

Sabiex tkun tista' tinġabar l-informazzjoni li r-Regolament (UE) Nru 904/2010 jirrikjedi lill-Istati Membri li jiġbru u jiskambjaw, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 jenħtieġ li jiġi emendat ukoll biex jiżdied in-numru ta' elementi ta' data li tiġbor is-sistema elettronika. B'mod partikolari, huwa neċessarju li l-Annessi 21-01 u 21-02 ta' dak ir-Regolament jinkludu l-elementi tad-data li, fl-Anness B ta' dak ir-Regolament, għandhom in-numru tal-ordni 3/40 u 4/4, li jikkonċernaw in-numri ta' identifikazzjoni tar-referenzi fiskali addizzjonali u l-bażi tat-taxxa rispettivament.

(4)

Wara l-emenda tal-Artikolu 278 tal-Kodiċi biex tittawwal id-data ta' skadenza għall-użu tranżizzjonali ta' mezzi minbarra t-tekniki tal-ipproċessar elettroniku tad-data previsti fil-Kodiċi, (4) id-dispożizzjoni fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 li tistabbilixxi lista tranżizzjonali ta' data għall-iskop tas-sorveljanza (Anness 21-02) jenħtieġ li tiġi emendata. Id-dispożizzjoni jenħtieġ li tiċċara li l-lista tranżizzjonali ta' data tista' tintuża għall-finijiet ta' sorveljanza mar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa sakemm is-sistemi ta' importazzjoni nazzjonali jkunu operazzjonali, jiġifieri, skont l-Artikolu 278(2) tal-Kodiċi, l-aktar tard sa tmiem l-2022. B'kuntrast, il-lista tranżizzjonali tista' tintuża għall-finijiet ta' sorveljanza mal-esportazzjoni sakemm is-sistemi ta' esportazzjoni nazzjonali jkunu operazzjonali, jiġifieri, skont l-Artikolu 278(3) tal-Kodiċi, l-aktar tard sa tmiem l-2025.

(5)

Sakemm isir it-titjib fis-Sistema ta' Kontroll tal-Importazzjoni msemmi fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/578 (5), l-analiżi tar-riskju tal-oġġetti li għalihom ġie rinunzjat l-obbligu li tiġi ppreżentata dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul għandha ssir fil-mument meta dawk l-oġġetti jiġu ppreżentati lid-dwana fuq il-bażi tad-dikjarazzjoni ta' ħażna temporanja jew id-dikjarazzjoni doganali jew, fejn id-dikjarazzjoni doganali ssir minn kwalunkwe att ieħor, l-informazzjoni disponibbli fil-mument tal-preżentazzjoni. L-Artikolu 187 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 jenħtieġ li jiġi emendat sabiex japplika wkoll għall-kunsinni postali u għall-kunsinni ta' valur intrinsiku ta' inqas minn EUR 22, billi jinkludi r-referenzi rilevanti għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446 (6).

(6)

L-operaturi ekonomiċi jenħtieġ li jingħataw il-flessibbiltà li jipprovdu, permezz ta' formoli jew dokumenti minbarra fuq verżjoni stampata tal-ġurnal ta' abbord tas-sajd, iċ-ċertifikazzjoni li prodotti u merkanzija tas-sajd marittimu ittrasbordati u ttrasportati minn ġo pajjiż jew territorju, li mhuwiex parti mit-territorju doganali tal-Unjoni, ma ġewx manipulati. Minkejja dan, sabiex tkun tista' ssir l-allokazzjoni tal-prodotti u tal-merkanzija tas-sajd marittimu fil-ġurnal ta' abbord tas-sajd rispettiv fil-każijiet fejn iċ-ċertifikazzjoni ta' nuqqas ta' manipulazzjoni tiġi pprovduta permezz ta' formola jew fuq dokument għajr il-verżjoni stampata tal-ġurnal ta' abbord tas-sajd, jenħtieġ li l-operaturi ekonomiċi jinkludu f'dik il-formola jew f'dak id-dokument, referenza għall-ġurnal ta' abbord tas-sajd rispettiv. L-Artikolu 214 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan.

(7)

Fil-kuntest tas-simplifikazzjoni li biha tiġi ppreżentata dikjarazzjoni doganali fil-forma ta' entrata fir-rekords ta' min jagħmel id-dikjarazzjoni, l-awtoritajiet doganali jistgħu jirrinunzjaw l-obbligu li tiġi ppreżentata l-merkanzija. Sabiex ikun jista' jsir kontrolli doganali xieraq f'sitwazzjonijiet speċifiċi, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli proċedurali għal każijiet fejn, minħabba riskju finanzjarju serju ġdid jew sitwazzjoni speċifika oħra, l-uffiċċju doganali li qed jagħmel superviżjoni jitlob li jiġu ppreżentati oġġetti speċifiċi lid-dwana skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 182(3) tal-Kodiċi. L-Artikolu 234 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan.

(8)

L-Artikolu 302 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 jipprevedi rinunzja mis-siġillar tal-mezzi ta' trasport jew tal-pakketti individwali li fihom il-merkanzija għal merkanzija trasportata bl-ajru jew bil-ferrovija, sakemm jiġu ssodisfati ċerti kundizzjonijiet. It-trasport marittimu huwa sigur daqs it-trasport bl-ajru jew bil-ferrovija fir-rigward tal-iżgurar li l-oġġetti jitwasslu fil-post ta' destinazzjoni. Għalhekk, dik ir-rinunzja jenħtieġ li tiġi estiża għall-merkanzija ttrasportata bil-baħar diment li tiġi inkluża referenza għall-polza ta' kargu ta' mad-dokument ta' trasport elettroniku użat bħala dikjarazzjoni doganali biex il-merkanzija titpoġġa taħt il-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni.

(9)

Fejn l-awtorità doganali ta' Stat Membru involut f'operazzjoni ta' tranżitu tikseb evidenza li l-avvenimenti li wasslu għad-dejn doganali seħħew fit-territorju tagħha, dik l-awtorità jenħtieġ li titlob lill-Istat Membru tat-tluq jittrasferilha r-responsabbiltà biex tibda l-irkupru. L-Istat Membru tat-tluq jenħtieġ li jikkonferma fi żmien ċertu perjodu jekk jittrasferix il-kompetenza biex jinbeda l-irkupru lill-awtorità doganali li tagħmel it-talba. L-Artikolu 311 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 għalhekk jenħtieġ li jiġi emendat biex ikopri l-każ speċifiku ta' operazzjoni ta' tranżitu.

(10)

L-Artikolu 324 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447, rigward każijiet speċjali ta' skarigu tal-proċedura ta' pproċessar attiv, u l-kodiċijiet korrispondenti fl-Annessi A u B jenħtieġ li jiġu emendati biex jirriflettu d-dħul fis-seħħ tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2018/581 (7).

(11)

Meta l-merkanzija tinħareġ mit-territorju doganali tal-Unjoni, id-determinazzjoni tal-uffiċċju doganali tal-ħruġ għal merkanzija mgħobbija fuq bastiment jew fuq ajruplan jenħtieġ li tiġi ċċarata. Barra minn hekk, ċerti arranġamenti ssimplifikati għad-determinazzjoni tal-uffiċċju doganali tal-ħruġ jenħtieġ li ma japplikawx għal merkanzija soġġetta għas-sisa u merkanzija li mhix tal-Unjoni. L-Artikolu 329 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan.

(12)

Fejn, wara li tiġi rrilaxxata għall-esportazzjoni, il-merkanzija tittieħed taħt kuntratt wieħed għat-trasport ta' din il-merkanzija 'l barra mit-territorju doganali tal-Unjoni, ir-regoli għall-iżgurar tas-superviżjoni doganali sal-ħruġ fiżiku ta' din il-merkanzija jenħtieġ li jiġu ċċarati. L-Artikolu 332 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan.

(13)

Ir-regoli proċedurali stabbiliti fl-Artikolu 333 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 rigward is-superviżjoni ta' merkanzija rilaxxata għall-ħruġ jenħtieġ li jiġu ċċarati biex jiġu indirizzati sitwazzjonijiet fejn merkanzija tinħareġ mit-territorju doganali tal-Unjoni b'mod differenti minn dak inizjalment previst, kif ukoll biex ikopru l-iskambju tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet doganali matul il-perjodu sat-tnedija tas-Sistema Awtomatizzata tal-Esportazzjoni (AES) tal-KDU msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/578.

(14)

Ir-regoli proċedurali stabbiliti fl-Artikoli 340 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 rigward il-ħruġ ta' merkanzija jenħtieġ li jiġu ċċarati biex jindirizzaw sitwazzjonijiet fejn merkanzija tiġi ddikjarata għall-esportazzjoni imma eventwalment ma tinħariġx mit-territorju doganali tal-Unjoni.

(15)

Wara n-notifika mill-Maċedonja ta' Fuq lin-Nazzjonijiet Uniti u lill-Unjoni Ewropea tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Prespa mill-15 ta' Frar 2019, il-pajjiż preċedentement imsejjaħ “l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja” biddel ismu għal “ir-Repubblika tal-Maċedonja ta' Fuq”. Dak il-pajjiż jenħtieġ li ssir referenza għalih fl-Annessi tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 b'dak l-isem, jew, fejn xieraq, bil-forma qasira, “il-Maċedonja ta' Fuq”.

(16)

Sabiex jiġi ffaċilitat l-użu tal-formati u l-kodiċi ta' ċerti rekwiżiti tad-dejta fil-kuntest ta' dikjarazzjonijiet u notifiki fid-diversi sistemi elettroniċi, l-Anness B jenħtieġ li jiġi emendat.

(17)

Jekk huwa neċessarju li jiġi kkoreġut żball editorjali fl-Anness 33-07 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 fir-rigward ta' referenza għar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446.

(18)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 għalhekk jenħtieġ li jiġi emendat u kkoreġut skont dan.

(19)

L-emendi għall-Annessi 21-01 u 21-02 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 stabbiliti f'dan ir-Regolament jenħtieġ li japplikaw mill-1 ta' Jannar 2020 għax dik hija d-data li fiha l-Istati Membri għandhom jibdew jimplimentaw l-obbligi tal-iskambju tal-informazzjoni imponuti mir-Regolament (UE) Nru 904/2010.

(20)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi lir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 55 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 3 jinbidel b'dan li ġej:

“3.   Il-Kummissjoni għandha tiżvela biss id-data msemmija fil-paragrafu 1 ipprovduta mill-awtoritajiet doganali f'forma aggregata.”;

(b)

jiddaħħlu l-paragrafi li ġejjin:

“3a.   Il-Kummissjoni għandha tagħti aċċess lil utenti awtorizzati skont l-Artikolu 56(2) għal data mhux aggregata pprovduta mill-awtoritajiet doganali tal-Istat Membru li talab l-aċċess għaliha u għal data aggregata fil-livell tal-Unjoni.

3b.   B'deroga mill-paragrafu 3a, il-Kummissjoni għandha tagħti aċċess lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għal data mhux aggregata fejn att tal-Unjoni jipprevedi tali aċċess.”;

(c)

il-paragrafu 6 jinbidel b'dan li ġej:

“6.   B'deroga mill-paragrafu 1, sad-data tat-tnedija tat-titjib tas-Sistemi ta' Importazzjoni Nazzjonali msemmija fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/578, il-lista ta' data li tista' tkun meħtieġa mill-Kummissjoni għall-finijiet tas-sorveljanza mar-rilaxx għal ċirkolazzjoni ħielsa hija stabbilita fl-Anness 21-02.

B'deroga mill-paragrafu 1, sad-data tat-tnedija tat-titjib tas-Sistemi ta' Esportazzjoni Nazzjonali msemmija fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/578, il-lista ta' data li tista' tkun meħtieġa mill-Kummissjoni għall-finijiet tas-sorveljanza mal-esportazzjoni hija stabbilita fl-Anness 21-02.”.

(2)

Fl-Artikolu 187, il-paragrafu 5 jinbidel b'dan li ġej:

“5.   Meta l-merkanzija li għaliha l-obbligu li tiġi ppreżentata dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul hija rinunzjata skont l-Artikolu 104(1)(c) sa (k), (m) u (n), (2), (3) u (4) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446 tiddaħħal fit-territorju doganali tal-Unjoni, l-analiżi tar-riskju għandha ssir mal-preżentazzjoni tal-merkanzija, meta disponibbli, abbażi tad-dikjarazzjoni tal-ħażna temporanja jew dikjarazzjoni doganali li tkopri dik il-merkanzija.”.

(3)

Fl-Artikolu 214, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“3.   Iċ-ċertifikazzjoni meħtieġa skont il-paragrafu 1 tista' tiġi pprovduta minn kwalunkwe formola jew dokument rilevanti minbarra l-verżjoni stampata tal-ġurnal ta' abbord tas-sajd li jinkludu referenza għal dak il-ġurnal tas-sajd.”.

(4)

Fl-Artikolu 234, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“3.   Meta l-uffiċċju doganali li jagħmel superviżjoni jitlob, skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 182(3) tal-Kodiċi, li l-merkanzija tiġi ppreżentata lid-dwana għax l-awtoritajiet doganali identifikaw riskju finanzjarju serju ġdid jew sitwazzjoni speċifika oħra fir-rigward ta' awtorizzazzjoni għall-preżentazzjoni ta' dikjarazzjoni doganali fil-forma ta' entrata fir-rekords ta' min għamel id-dikjarazzjoni bir-rinunzja tal-obbligu li tiġi ppreżentata l-merkanzija, l-uffiċċju doganali li jagħmel superviżjoni għandu jindika lid-detentur ta' tali awtorizzazzjoni:

(a)

il-perjodu speċifiku ta' żmien li matulu trid tiġi ppreżentata lid-dwana l-merkanzija koperta minn dawk is-sitwazzjonijiet,

(b)

l-obbligu li tiddaħħal id-data ta' notifika tal-preżentazzjoni fir-rekords, u

(c)

l-obbligu li jkun hemm konformità mal-punti (b) sa (e) u (g) tal-paragrafu 1.

F'dawn is-sitwazzjonijiet, ir-rilaxx tal-merkanzija għandu jsir skont l-Artikolu 194 tal-Kodiċi.”.

(5)

Fl-Artikolu 302, il-paragrafu 2, il-punt li ġej huwa miżjud:

“(c)

il-merkanzija li tinġarr bil-baħar u referenza għall-polza ta' kargu ta' mad-dokument tissemma' f'dokument ta' trasport elettroniku użat bħala dikjarazzjoni doganali biex il-merkanzija titpoġġa taħt il-proċedura ta' tranżitu tal-Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 233(4)(e) tal-Kodiċi.”.

(6)

Fl-Artikolu 311, jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

“3.   Meta l-awtorità doganali ta' Stat Membru involut f'operazzjoni ta' tranżitu tikseb evidenza, qabel jiskadi l-limitu ta' żmien msemmi fl-Artikolu 77(a) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446, li l-post fejn l-avvenimenti li minnhom irriżulta d-dejn doganali seħħew fit-territorju tagħha, dik l-awtorità għandha immedjatament u fi kwalunkwe każ f'dak il-limitu ta' żmien tibgħat talba ġġustifikata kif xieraq lill-awtorità doganali tal-Istat Membru tat-tluq biex tittrasferixxi r-responsabbiltà biex jinbeda l-irkupru lill-awtorità doganali li tagħmel it-talba.

4.   L-awtorità doganali tal-Istat Membru tat-tluq għandha tirrikonoxxi l-wasla tat-talba magħmula skont il-paragrafu 3 u għandha tinforma lill-awtorità doganali li tagħmel it-talba, fi żmien 28 jum mid-data ta' meta ntbagħtet it-talba, jekk taqbilx li tilqa' t-talba u tittrasferixxi r-responsabbiltà biex jinbeda l-irkupru lill-awtorità li tagħmel it-talba.”.

(7)

Fl-Artikolu 324(1), il-punt (e) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(e)

it-twassil ta' prodotti pproċessati ewlenin li r-rata erga omnes tad-dazju fuq l-importazzjoni għalihom hija ‘mingħajr ħlas’ jew li għalihom ikun inħareġ ċertifikat tar-rilaxx awtorizzat tal-Formola 1 tal-EASA jew ċertifikat ekwivalenti kif imsemmi fl-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 2018/581 (*1);.

(*1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2018/581 tas-16 ta' April 2018 li temporanjament jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċertu tip ta' prodotti maħsuba li jiġu inkorporati jew użati f'inġenji tal-ajru, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1147/2002 (ĠU L 98, 18.4.2018, p.1).”."

(8)

L-Artikolu 329 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafi 3 u 4 jinbidlu b'dan li ġej:

“3.   Meta l-merkanzija titgħabba fuq bastiment li mhuwiex assenjat għal servizz regolari ta' trasport marittimu kif imsemmi fl-Artikolu 120 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 għal ġarr lejn destinazzjoni barra t-territorju doganali tal-Unjoni, l-uffiċċju doganali tal-ħruġ għandu jkun l-uffiċċju doganali kompetenti għall-post fejn il-merkanzija titgħabba fuq dak il-bastiment.

4.   Meta l-paragrafu 3 ma japplikax u l-merkanzija titgħabba fuq bastiment jew inġenju tal-ajru mingħajr kwalunkwe trasbord sussegwenti għal ġarr lejn destinazzjoni barra t-territorju doganali tal-Unjoni bil-baħar jew bl-ajru, l-uffiċċju doganali tal-ħruġ għandu jkun l-uffiċċju doganali kompetenti għall-post fejn il-merkanzija titgħabba fuq dak il-bastiment jew l-inġenju tal-ajru.”;

(b)

għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

“7 a.   Mhux aktar tard mid-data tat-tnedija tas-Sistema Awtomatizzata tal-Esportazzjoni (AES) imsemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/578, il-paragrafi 6 u 7 m'għandhomx japplikaw f'każijiet fejn merkanzija tal-Unjoni li taqa' taħt kategorija mniżżla fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2008/118/KE tiġi esportata.

Mhux aktar tard mid-data tat-tnedija tas-Sistema Awtomatizzata tal-Esportazzjoni (AES) imsemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/578, il-paragrafu 7 m'għandux japplika f'każijiet fejn merkanzija mhux tal-Unjoni tiġi esportata mill-ġdid.”.

(9)

Fl-Artikolu 332, il-paragrafu 5, it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“L-obbligu stabbilit fl-ewwel subparagrafu m'għandux japplika sa fejn dik l-informazzjoni hija disponibbli għall-awtoritajiet doganali permezz ta' sistemi kummerċjali, tal-port jew tat-trasport eżistenti, jew fis-sitwazzjoni koperta mill-Artikolu 329(7).”.

(10)

L-Artikolu 333 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafi 4 u 5 jinbidlu b'dan li ġej:

“4.   Meta l-merkanzija koperta minn dikjarazzjoni waħda ta' esportazzjoni jew ta' riesportazzjoni tiġi ttrasportata lejn uffiċċju doganali ta' ħruġ u sussegwentement titlaq mit-territorju doganali tal-Unjoni bħala iktar minn konsenja waħda minħabba ċirkostanzi mhux previsti, l-uffiċċju doganali tal-ħruġ għandu jinforma lill-uffiċċju doganali tal-esportazzjoni dwar il-ħruġ tal-merkanzija ladarba l-merkanzija kollha tkun ħarġet mit-territorju tal-Unjoni biss.

5.   F'ċirkostanzi mhux previsti, meta l-merkanzija koperta minn dikjarazzjoni waħda ta' esportazzjoni jew riesportazzjoni tiġi ttrasportata lejn uffiċċju doganali tal-ħruġ u sussegwentement toħroġ mit-territorju doganali tal-Unjoni permezz ta' iktar minn uffiċċju doganali ta' ħruġ wieħed, kwalunkwe waħda mill-persuni msemmija fl-Artikolu 267(2) tista' titlob lill-uffiċċju doganali ta' ħruġ fejn il-merkanzija tkun ġiet ippreżentata l-ewwel tinforma lill-uffiċċju/i doganali ta' ħruġ l-oħra minn fejn parti mill-merkanzija se tittieħed barra mit-territorju doganali tal-Unjoni. Kull uffiċċju doganali ta' ħruġ għandu jissorvelja l-ħruġ fiżiku tal-merkanzija li tinħareġ mit-territorju doganali tal-Unjoni minn dak l-uffiċċju. L-uffiċċju/i doganali ta' ħruġ sussegwenti għandhom jinformaw lill-ewwel uffiċċju doganali ta' ħruġ dwar dik il-merkanzija li tittieħed barra mit-territorju doganali tal-Unjoni minn dawk l-uffiċċji. L-ewwel uffiċċju doganali ta' ħruġ u l-uffiċċju/i doganali ta' ħruġ sussegwenti għandhom jiskambjaw dik l-informazzjoni bi ftehim ma' xulxin, u barra mis-Sistema Awtomatizzata tal-Esportazzjoni msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/578. L-ewwel uffiċċju doganali ta' ħruġ għandu jinforma lill-uffiċċju doganali ta' esportazzjoni meta l-merkanzija kollha tkun inħarġet mit-territorju doganali tal-Unjoni.”;

(b)

il-paragrafu 7 jinbidel b'dan li ġej:

“7.   Permezz ta' deroga mill-punti (b) u (c) tat-tieni subparagrafu ta' paragrafu 2 dan l-Artikolu, sad-dati tat-tnedija tas-Sistema Awtomatizzata tal-Esportazzjoni msemmija fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/578, fil-każijiet imsemmija fl- Artikolu 329(5) u 329(6) ta' dan ir-Regolament, il-limitu ta' żmien għall-uffiċċju doganali ta' ħruġ li jgħarraf lill-uffiċċju doganali tal-esportazzjoni dwar il-ħruġ tal-merkanzija għandu jkun l-ewwel jum ta' ħidma wara l-jum meta l-merkanzija titqiegħed skont dik il-proċedura ta' tranżitu jew il-merkanzija tiġi ttrasportata 'l barra mit-territorju doganali tal-unjoni jew tiġi rilaxxata l-proċedura ta' tranżitu.”;

(c)

il-paragrafi 8 u 9 jitħassru.

(11)

L-Artikolu 340 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 3 jinbidel b'dan li ġej:

“3.   Meta, fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 329(5), (6) u (7), modifika fil-kuntratt tat-trasport ikollha l-effett li ttemm operazzjoni tat-trasport fit-territorju doganali tal-Unjoni li suppost kellha tintemm barra minn dan it-territorju, il-kumpaniji jew l-awtoritajiet inkwistjoni għandhom jinformaw lill-uffiċċju doganali tal-ħruġ b'dik il-modifika u jistgħu jwettqu dan il-kuntratt modifikat biss permezz tal-ftehim minn qabel ta' dak l-uffiċċju doganali tal-ħruġ.”;

(b)

għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

“3a.   Mhux aktar tard mid-data tat-tnedija tas-Sistema Awtomatizzata tal-Esportazzjoni (AES) msemmija fl-Anness għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/578, fil-każijiet imsemmija fil-paragrafi 2 u 3, l-uffiċċju doganali tal-ħruġ għandu jinforma lill-uffiċċju doganali tal-esportazzjoni li l-merkanzija ma nħarġitx mit-territorju doganali tal-Unjoni.”

(12)

L-Anness A jiġi emendat kif stabbilit fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

(13)

L-Anness B jiġi emendat kif stabbilit fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

(14)

Fl-Anness 21-01, wara r-ringiela għal Nru tal-ordni tal-E.D. 3/39, tiddaħħal ir-ringiela li ġejja:

“3/40

Nru ta' identifikazzjoni tar-referenzi fiskali addizzjonali

L-istess bħan-numru tal-ordni tal-element ta' dejta 3/40”

(15)

Fl-Anness 21-02, wara r-ringiela għal Nru tal-ordni tal-E.D. 1/10, tiddaħħal ir-ringiela li ġejja:

“3/40

Nru ta' identifikazzjoni tar-referenzi fiskali addizzjonali

L-istess bħan-numru tal-ordni tal-element ta' dejta 3/40

44 – an ..40

4/4

Kalkolu tat-taxxi – Bażi tat-taxxa (*2)

L-istess bħan-numru tal-ordni tal-element ta' dejta 4/4

47 – an ..6 + n ..16,6

(16)

Fl-Anness 23-01, fit-tabella, fl-ewwel kolonna, ir-ringiela Żona P tiġi emendata kif ġej:

(a)

il-kliem “Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja” jitħassru;

(b)

il-kliem “Maċedonja ta' Fuq” jiddaħħlu bejn il-kliem “Montenegro” u “Norveġja”.

(17)

Fl-Anness 32-01, punt 1, il-kliem “l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja” huwa sostitwit bil-kliem “ir-Repubblika tal-Maċedonja ta' Fuq”.

(18)

Fl-Anness 32-02, punt 1, il-kliem “l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja” huwa sostitwit bil-kliem “ir-Repubblika tal-Maċedonja ta' Fuq”.

(19)

Fl-Anness 32-03, punt 1, il-kliem “l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja” huwa sostitwit bil-kliem “ir-Repubblika tal-Maċedonja ta' Fuq”.

(20)

Fl-Anness 72-04, il-Parti II hija emendata kif ġej:

(a)

fil-Kapitolu VI, fil-kaxxa 7, il-kliem “l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja” huwa sostitwit bil-kliem “il-Maċedonja ta' Fuq”;

(b)

fil-Kapitolu VII, fil-kaxxa 6, il-kliem “l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja” huwa sostitwit bil-kliem “il-Maċedonja ta' Fuq”.

Artikolu 2

Korrezzjonijiet fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447

Fl-Anness 33-07 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447, fil-kaxxa 2, il-kliem “[Regolament Delegat (UE) 2015/...]” huwa sostitwit bil-kliem “[Regolament Delegat (UE) 2015/2446]”.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-Punti 14 u 15 tal-Artikolu 1 għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar 2020.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta' Settembru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 269, l-10 ta' Ottubru 2013, p.1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 904/2010 tas-7 ta' Ottubru 2010 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva u l-ġlieda kontra l-frodi fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 268, 12.10.2010, p. 1).

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta' Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (UE) 2019/632 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 952/2013 biex jittawwal il-perjodu taż-żmien tal-użu tranżizzjonali ta' mezzi oħrajn minbarra t-tekniki tal-ipproċessar elettroniku tad-data previsti fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 111, 25.4.2019, p. 54).

(5)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/578 tal-11 ta' April 2016 li tistabbilixxi Programm ta' Ħidma relatat mal-iżvilupp u t-tnedija tas-sistemi elettroniċi previsti fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 99, 15.4.2016, p. 6).

(6)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446 tat-28 ta' Lulju 2015 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' regoli dettaljati li jikkonċernaw uħud mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 343, 29.12.2015, p. 1).

(7)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2018/581 tas-16 ta' April 2018 li temporanjament jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċertu tip ta' prodotti maħsuba li jiġu inkorporati jew użati f'inġenji tal-ajru, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1147/2002 (ĠU L 98, 18.4.2018, p. 1).

(*2)  Meta l-kodiċi tal-Unjoni mdaħħal għal (Kalkolu tat-taxxi – Tip ta' Taxxa) ikun B00.”.


ANNESS I

L-Anness A tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fit-Titolu I, it-tabella “Il-formati u l-kodiċijiet tar-rekwiżiti komuni tad-data tal-applikazzjonijiet u tad-deċiżjonijiet” tiġi emendata kif ġej:

(a)

fir-ringiela Titolu IV, numru tal-ordni tal-E.D. IV/6, fil-kolonna “Isem l-E.D.”, it-test jinbidel b'dan li ġej:

“Simplifikazzjonijiet u faċilitazzjonijiet li diġà ngħataw, ċertifikati tas-sigurtà u tas-sikurezza maħruġa abbażi ta' konvenzjonijiet internazzjonali, ta' Standard Internazzjonali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni, jew ta' Standard Ewropew ta' korp Ewropew għall-Istandardizzazzjoni jew ċertifikati li jagħtu status ekwivalenti għal dak ta' AEO maħruġin f'pajjiżi terzi u rikonoxxuti fi ftehim”;

(b)

fir-ringiela Titolu XIV, numru tal-ordni tal-E.D. XIV/4, fil-kolonna “Isem l-E.D.”, it-test jinbidel b'dan li ġej:

“L-iskadenza għas-sottomissjoni tad-dikjarazzjoni supplimentari”

(2)

fit-Titolu II, taħt l-intestatura “IL-KODIĊIJIET”, fis-subintestatura “6/2. Il-kundizzjonijiet ekonomiċi”, fir-ringiela għall-Kodiċi 14, it-testa jinbidel b'dan li ġej:

“l-ipproċessar fi prodotti li għandhom ikunu inkorporati fl-inġenji tal-ajru jew użati fihom u li għalihom ikun inħareġ ċertifikat tar-rilaxx awtorizzat tal-Formola 1 tal-EASA jew ċertifikat ekwivalenti,”;


ANNESS II

L-Anness B tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2447 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fit-Titolu I, it-tabella “Il-formati u l-kardinalità tar-rekwiżiti komuni tad-dejta tad-dikjarazzjonijiet u tan-notifiki” tiġi emendata kif ġej:

(a)

ringiela 2/1 “Id-dikjarazzjoni simplifikata/Id-dokumenti preċedenti” tiġi emendata kif ġej:

(1)

fil-kolonna “Il-format tal-E.D. (It-Tip/It-Tul)”, it-test jinbidel b'dan li ġej:

“Tip tad-dokument preċedenti: an..3 +

Referenza tad-dokument preċedenti: an..35 +

Identifikatur tal-oġġett tal-merkanzija: n..5 +

Tip ta' pakketti: an..2

In-numru ta' imballaġġi: n..8

L-unità ta' kejl u l-kwalifikatur, jekk applikabbli: an..4 +

Kwantità: n..16,6”;

(2)

fil-kolonna “Noti”, jiżdied it-test li ġej:

“Għandhom jintużaw l-unitajiet ta' kejl u l-kwalifikaturi ddefiniti f'TARIC. F'każ bħal dan, il-format tal-unitajiet ta' kejl u tal-kwalifikaturi għandu jkun an..4, iżda qatt ma jkunu formati n..4, li huma rriżervati għall-unitajiet ta' kejl u għall-kwalifikaturi nazzjonali.

Jekk l-ebda minn dawn l-unitajiet ta' kejl u l-kwalifikaturi ma jkunu disponibbli fit-TARIC, jistgħu jintużaw l-unitajiet ta' kejl u l-kwalifikaturi nazzjonali. Il-format tagħhom għandu jkun n..4.”

(b)

fir-ringiela 2/2 “Tagħrif addizzjonali”, fil-kolonna “Il-kardinalità fil-livell tal-intestatura”, jiżdied it-test li ġej:

“99x”;

(c)

ringiela 2/3 “Id-dokumenti prodotti, iċ-ċertifikati u l-awtorizzazzjonijiet, ir-referenzi addizzjonali” jinbidel kif ġej:

(1)

fil-kolonna “Il-format tal-E.D. (It-Tip/It-Tul)”, it-test jinbidel b'dan li ġej:

Tip ta' dokument (il-kodiċijiet tal-Unjoni): a1+ an3 + (jekk applikabbli)

L-identifikatur tad-dokument: an..35

JEW

Tip ta' dokument (il-kodiċijiet nazzjonali): n1+ an3 + (jekk applikabbli)

L-identifikatur tad-dokument: an..35

+ (jekk applikabbli) Isem l-awtorità emittenti: an..70 +

Data ta' validità: n8 (ssssxxjj) +

L-unità ta' kejl u l-kwalifikatur, jekk applikabbli: an..4 +

Kwantità: n..16,6 +

Kodiċi tal-munita: a3 +

Ammont: n..16,2”;

(2)

fil-kolonna “Noti”, jiżdied it-test li ġej:

“Għandhom jintużaw l-unitajiet ta' kejl u l-kwalifikaturi ddefiniti fit-TARIC. F'każ bħal dan, il-format tal-unitajiet ta' kejl u tal-kwalifikaturi għandu jkun an..4, iżda qatt ma jkunu formati n..4, li huma rriżervati għall-unitajiet ta' kejl u għall-kwalifikaturi nazzjonali.

Jekk l-ebda minn dawn l-unitajiet ta' kejl u l-kwalifikaturi ma jkunu disponibbli fit-TARIC, jistgħu jintużaw l-unitajiet ta' kejl u l-kwalifikaturi nazzjonali. Il-format tagħhom għandu jkun n..4.

Il-kodiċijiet ISO alfa 3 tal-muniti (ISO 4217) għandhom jintużaw għall-munita.”;

(3)

fil-kolonna “Il-kardinalità fil-livell tal-intestatura”, it-test jinbidel b'dan li ġej:

“99x”;

(d)

bejn ir-ringieli 3/44 u 4/1, jiddaħħlu r-ringieli li ġejjin:

“3/45

Numru ta' identifikazzjoni tal-persuna li tipprovdi garanzija

an..17

N

1x

 

In-numru tal-EORI għandu jsegwi l-istruttura kif definita fit-Titolu II għall-E.D. 3/2 Nru ta' identifikazzjoni tal-esportatur

3/46

Numru ta' identifikazzjoni tal-persuna li tħallas id-dazju doganali

an..17

N

1x

 

In-numru tal-EORI għandu jsegwi l-istruttura kif definita fit-Titolu II għall-E.D. 3/2 Nru ta' identifikazzjoni tal-esportatur”;

(e)

fir-ringiela 4/18, fil-kolonna tal-isem tal-E.D., il-kliem “Il-valur postali” jinbidel bil-kelma “Valur”;

(f)

fir-ringiela 4/19, fil-kolonna tal-isem tal-E.D., il-kliem “It-tariffi postali” jinbidel bil-kliem “Spejjeż tat-trasport lejn id-destinazzjoni finali”;

(g)

bejn ir-ringieli 5/30 u 6/1, tiddaħħal ir-ringiela li ġejja:

“5/31

Data tal-aċċettazzjoni

n8 (ssssxxjj)

N

1x

1x”;

 

(h)

ir-ringiela 6/19 “It-tip ta' merkanzija” tiġi emendata kif ġej:

(1)

fil-kolonna “Il-format tal-E.D. (It-Tip/It-Tul)”, it-test jinbidel b'dan li ġej:

“an..3”;

(2)

fil-kolonna “Noti”, it-test jinbidel b'dan li ġej:

“Għandha tintuża l-lista ta' kodiċijiet tal-Unjoni Postali Universali (UPU) Nru 130”;

(i)

fir-ringiela 7/13, fil-kolonna “Isem tal-E.D”, it-test jinbidel b'“Kodiċi tat-tip ta' fornitur tal-kontenitur”;

(j)

ir-ringiela 8/7 hija mħassra.

(2)

Fit-Titolu II, Taqsima “2. IL-KODIĊIJIET” hija emendata kif ġej,

(a)

intestatura “1/3. It-tip ta' Dikjarazzjoni tat-tranżitu/It-tip ta' Prova tal-istatus doganali” tiġi emendata kif ġej:

(1)

fis-subintestatura “Il-kodiċijiet li jridu jintużaw fil-kuntest tat-tranżitu”, jiżdied it-test li ġej:

“TIR

Merkanzija li tiġi mċaqalqa taħt operazzjoni ta' TIR”;

(2)

fis-subintestatura “Il-kodiċijiet li jridu jintużaw fil-kuntest tal-manifest doganali tal-merkanzija”, jitħassar it-test li ġej:

“N

Il-merkanzija kollha li ma tinsabx fis-sitwazzjonijiet deskritti fil-kodiċijiet T2L u T2LF”;

(b)

intestatura “1/10. Il-proċedura”, is-subintestatura “Il-lista ta' proċeduri għal għanijiet tal-ikkowdjar”, hija emendata kif ġej:

(1)

id-deskrizzjoni tal-kodiċi “01” tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“Ir-rilaxx għal ċirkolazzjoni ħielsa tal-merkanzija simultanjament mibgħuta mill-ġdid fil-kuntest tal-kummerċ bejn partijiet tat-territorju doganali tal-Unjoni li fihom japplikaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/112/KE jew tad-Direttiva 2008/118/KE u partijiet ta' dak it-territorju li fihom dawk id-dispożizzjonijiet ma japplikawx, jew fil-kuntest tal-kummerċ bejn il-partijiet ta' dak it-territorju fejn dawk id-dispożizzjonijiet ma japplikawx

Eżempju: Il-merkanzija mhux tal-Unjoni li tasal minn pajjiż terz, tiġi rilaxxata għal ċirkolazzjoni ħielsa fi Franza u tintbagħat lejn iċ-Channel Islands.”;

(2)

l-“Eżempju” tal-kodiċi “10 Esportazzjoni permanenti” tiġi sostitwita b'dan li ġej:

“L-esportazzjoni tal-merkanzija tal-Unjoni lejn pajjiż terz, iżda wkoll il-bgħit tal-merkanzija tal-Unjoni lejn partijiet tat-territorju doganali tal-Unjoni li għalihom id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/112/KE jew tad-Direttiva 2008/118/KE ma japplikawx.”;

bejn ir-ringieli H6 u I1, tiddaħħal ir-ringiela li ġejja:

“H7

Dikjarazzjoni doganali għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera fir-rigward ta' kunsinna li tibbenefika minn eżenzjoni mid-dazju tal-importazzjoni skont l-Artikolu 23(1) jew l-Artikolu 25(1) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009.

4 000 ”;

(c)

fl-intestatura “1/11. Il-proċedura addizzjonali”, fis-subintestatura “L-ipproċessar attiv (l-Artikolu 256 tal-Kodiċi)”, tiżdied ir-ringiela li ġejja:

“Qerda ta' merkanzija taħt l-ipproċessar attiv

A10 ”;

(d)

fl-intestatura “1/11. Il-proċedura addizzjonali”, fis-subintestatura “L-aġevolazzjoni (Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1186/2009 (1))” huwa emendat kif ġej:

(1)

fir-ringiela li tikkorrispondi għal kodiċi C01, it-test fl-ewwel kolonna jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Proprjetà personali importata minn persuni fiżiċi li jittrasferixxu l-post ta' residenza normali tagħhom għat-territorju doganali tal-Unjoni”;

(2)

fir-ringiela li tikkorrispondi għal kodiċi C43, it-test fl-ewwel kolonna jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Proprjetà personali li tiddaħħal għal ċirkolazzjoni ħielsa minn persuna fiżika bl-intenzjoni li tistabbilixxi l-post ta' residenza normali tagħha fit-territorju doganali tal-Unjoni (ammissjoni mingħajr dazju soġġetta għal impriża)”;

(3)

fir-ringiela li tikkorrispondi għal kodiċi C60, it-test fl-ewwel kolonna jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Il-ġheżijiet u l-oġġetti tad-dar, importati fl-okkażjoni ta' żwieġ, li jiddaħħlu għal ċirkolazzjoni ħielsa mhux aktar kmieni minn xahrejn qabel it-tieġ (l-aġevolazzjoni tad-dazju hija soġġetta għal preżentazzjoni ta' garanzija xierqa)”;

(4)

fir-ringiela li tikkorrispondi għal kodiċi C61, it-test fl-ewwel kolonna jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Ir-rigali li skont id-drawwa jingħataw fl-okkażjoni ta' żwieġ li jiddaħħlu għal ċirkolazzjoni ħielsa mhux aktar kmieni minn xahrejn qabel it-tieġ (l-aġevolazzjoni tad-dazju hija soġġetta għal preżentazzjoni ta' garanzija xierqa)”;

(5)

fir-ringiela li tikkorrispondi għal kodiċi C40, it-test fl-ewwel kolonna jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Materjali għall-kostruzzjoni, manutenzjoni, jew tiżjin ta' monumenti għal, jew ċimiterji ta', vittmi tal-gwerra”;

(e)

fl-intestatura “1/11. Il-proċedura addizzjonali”, is-subintestatura “L-ammissjoni temporanja” hija emendata kif ġej:

(1)

fir-ringiela li tikkorrispondi għal kodiċi D01, it-test fl-ewwel kolonna jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Il-paliti (inkluż il-partijiet żejda, l-aċċessorji u t-tagħmir tal-paliti)”;

(2)

fir-ringiela li tikkorrispondi għal kodiċi D02, it-test fl-ewwel kolonna jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Kontejners (inklużi l-partijiet żejda, l-aċċessorji u tagħmir tal-kontejners)”;

(3)

fir-ringiela li tikkorrispondi għal kodiċi D19, it-test fl-ewwel kolonna jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Merkanzija, soġġetta għal testijiet ta' aċċettazzjoni sodisfaċenti, prevista f'kuntratt tal-bejgħ”;

(4)

fir-ringiela li tikkorrispondi għal kodiċi D26, it-test fl-ewwel kolonna jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Merkanzija barra dik manifatturata ġdida importata bil-ħsieb tal-bejgħ tagħha permezz ta' rkant”;

(5)

fir-ringiela li tikkorrispondi għal kodiċi D51, it-test fl-ewwel kolonna jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Ammissjoni temporanja b'eżenzjoni parzjali mid-dazju fuq l-importazzjoni”;

(f)

fl-intestatura “1/11. Il-proċedura addizzjonali”, it-taqsima “L-importazzjoni” tas-subintestatura “Oħrajn” hija emendata kif ġej:

(1)

fir-ringiela li tikkorrispondi għal kodiċi F03, il-kliem “l-Artikolu 158(2)” jiġi sostitwit bil-kliem “l-Artikolu 158(3)”:

(2)

ir-ringieli li jikkorrispondu għal kodiċijiet F31 sa F34 huma mħassra;

(3)

wara r-ringiela li tikkorrispondi għal kodiċi F47, jiżdiedu r-ringieli li ġejjin:

“L-importazzjoni taħt l-iskema speċjali għal bejgħ mill-bogħod ta' merkanzija importata minn pajjiżi u territorji terzi stabbiliti fit-Titolu XII Kapitolu 6 Taqsima 4 tad-Direttiva 2006/112/KE.

F48

L-importazzjoni taħt l-arranġamenti speċjali għal dikjarazzjoni u ħlas ta' VAT fuq l-importazzjoni stabbiliti fit-Titolu XII Kapitolu 7 tad-Direttiva 2006/112/KE.

F49 ”;

(g)

intestatura “2/2. It-tagħrif addizzjonali”, is-subintestatura “Tagħrif addizzjonali — il-kodiċi XXXXX” hija emendata kif ġej:

(1)

fit-tabella taħt l-intestatura “Il-kategorija ġenerali — Il-kodiċi 0xxxx”, ir-ringiela li tikkorrispondi għal kodiċi 00500 tiġi sostitwita kif ġej:

“It-Titolu II tal-Anness B tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446

L-identità bejn id-dikjarant u l-importatur

‘L-importatur’

00500 ”;

(2)

fit-tabella taħt l-intestatura “Il-kategorija ġenerali — Il-kodiċi 0xxxx”, jiżdiedu r-ringieli li ġejjin:

“L-Artikolu 176(1)(c) u l-Artikolu 241(1) tal-ewwel subparagrafu tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446

Il-verifika tal-ipproċessar attiv

L-‘IP’ u n-numru tal-awtorizzazzjoni jew in-numru INF rilevanti

00700

It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 241(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446

Il-verifika tal-ipproċessar attiv (miżuri speċifiċi tal-politika kummerċjali)

‘IP CPM’

00800

Artikolu 238 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446

Il-verifika tal-ammissjoni temporanja

It-‘TA’ u n-numru tal-awtorizzazzjoni rilevanti

00900 ”;

(3)

fit-tabella taħt l-intestatura “Mal-importazzjoni: Il-kodiċi 1xxxx”, ir-ringieli li jikkorrispondu għall-kodiċijiet 10200, 10300 u 10500 huma mħassra;

(4)

ir-ringieli li jikkorrispondu għall-kodiċijiet 20100 u 20200 huma ssostitwiti b'dan li ġej:

“L-Artikolu 18 tal-‘proċedura ta' tranżitu komuni’ (*)

Esportazzjoni minn pajjiż tat-tranżitu komuni suġġetta għal restrizzjoni jew esportazzjoni mill-Unjoni suġġetta għal restrizzjoni

 

20100

L-Artikolu 18 tal-‘proċedura ta' tranżitu komuni’ (*)

Esportazzjoni minn pajjiż tat-tranżitu komuni suġġetta għad-dazji jew esportazzjoni mill-Unjoni suġġetta għad-dazji

 

20200 ”;

(5)

fit-tabella taħt l-intestatura “Mal-esportazzjoni: Il-kodiċi 3xxxx”, fl-aħħar kolonna tat-tieni ringiela, il-figura “30 400” tinbidel bil-figura “30 700”;

(h)

fl-intestatura “3/40. Nru ta' identifikazzjoni tar-referenzi fiskali addizzjonali”, fis-subintestatura “1. Il-kodiċi tar-rwol”, fir-ringiela li tikkorrispondi għall-Kodiċi tar-Rwol FR2, it-test fit-tielet kolonna (“Deskrizzjoni”) jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Il-persuna li hija obbligata li tħallas it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fuq l-akkwist intra-UE tal-merkanzija skont l-Artikolu 200 tad-Direttiva 2006/112/KE”;

(i)

fl-intestatura “3/40. Nru ta' identifikazzjoni tar-referenzi fiskali addizzjonali”, fis-subintestatura “1. Il-kodiċi tar-rwol”, jiżdiedu r-ringieli li ġejjin:

“FR5

Il-bejjiegħ (IOSS)

Persuna taxxabbli li tagħmel użu mill-iskema speċjali għal bejgħ mill-bogħod ta' merkanzija minn pajjiżi u territorji terzi stabbilita fit-Titolu XII Kapitolu 6 Taqsima 4 tad-Direttiva 2006/112/KE u d-detentur tan-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT imsemmi fl-Artikolu 369q tagħha.

FR7

Persuna taxxabbli jew il-persuna obbligata li tħallas il-VAT

In-numru tal-identifikazzjoni tal-VAT tal-persuna taxxabbli jew il-persuna obbligata li tħallas il-VAT fejn il-ħlas tal-VAT jiġi pospost skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 211 tad-Direttiva 2006/112/KE.”;

(j)

fl-intestatura “4/17. Il-preferenza”, f'ringiela 19, it-test jinbidel b'dan li ġej:

“Is-sospensjoni temporanja ta' prodotti importati b'ċertifikat tar-rilaxx awtorizzat ta' Formola 1 tal-EASA jew ċertifikat ekwivalenti”;

(k)

intestatura “7/13. Il-kodiċi tat-tip ta' fornitur tat-tagħmir” hija sostitwita b'“7/13. Il-kodiċi tat-tip ta' fornitur tal-kontejner”;

(l)

fl-intestatura “8/2 It-tip ta' garanzija”, fit-tieni kolonna (“Il-kodiċi”) tas-seba' ringiela, “7” huwa sostitwit b'“I”.


11.9.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 234/14


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1395

tal-10 ta' Settembru 2019

li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 dwar l-entrati għall-Bożnija-Ħerzegovina u Iżrael u l-isem tar-Repubblika tal-Maċedonja ta' Fuq fil-lista ta' pajjiżi terzi, territorji, żoni jew kompartimenti li minnhom jistgħu jiġu importati ċerti prodotti tat-tjur lejn l-Unjoni u jsir tranżitu minnha u li jemenda ċ-ċertifikat veterinarju mudell għall-prodotti tal-bajd

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta' Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għall-annimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta' prodotti li joriġinaw mill-annimali u li huma għall-konsum uman (1), u b'mod partikolari l-frażi introduttorja tal-Artikolu 8, l-ewwel subparagrafu tal-punt 1 tal-Artikolu 8, il-punt 4 tal-Artikolu 8, u l-Artikolu 9(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2009/158/KE tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-kundizzjonijiet tas-saħħa ta' bhejjem li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju, u l-importazzjoni ta' tajr u bajd għat-tfaqqis minn pajjiżi terzi (2), u b'mod partikolari l-Artikoli 23(1), 24(2), 25(2) u 26(2) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 798/2008 (3) jistabbilixxi r-rekwiżiti dwar iċ-ċertifikazzjoni veterinarja għall-importazzjonijiet fl-Unjoni u t-tranżitu minnha, inkluż il-ħżin waqt it-tranżitu, tat-tjur u tal-prodotti tat-tjur (il-prodotti). Dan jistipula li dawk il-prodotti jistgħu jiġu importati fl-Unjoni u jgħaddu minnha bi tranżitu biss mill-pajjiżi terzi, mit-territorji, miż-żoni jew mill-kompartimenti mniżżla fil-kolonni 1 u 3 tat-tabella fil-Parti 1 tal-Anness I tiegħu.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 798/2008 jistabbilixxi wkoll il-kundizzjonijiet biex pajjiż terz, territorju, żona jew kompartiment ikunu jistgħu jitqiesu ħielsa mill-influwenza tat-tjur b'patoġeniċità għolja (l-HPAI).

(3)

Il-Bożnija-Ħerzegovina hi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 bħala pajjiż terz li għandu l-awtorizzazzjoni għat-territorju kollu tiegħu għall-importazzjoni fl-Unjoni u t-tranżitu minnha tal-laħam tat-tjur.

(4)

Il-Bożnija-Ħerzegovina talbet li tkun awtorizzata wkoll għall-importazzjoni fl-Unjoni u t-tranżitu minnha tal-bajd u tal-prodotti tal-bajd. Abbażi tal-informazzjoni miġbura matul l-awditu tal-Kummissjoni fil-Bożnija-Ħerzegovina biex jiġu evalwati l-kontrolli tas-saħħa tal-annimali fis-seħħ għal-laħam tat-tjur maħsuba għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni, u abbażi tal-eżitu favorevoli ta' dak l-awditu, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-Bożnija-Ħerzegovina tissodisfa r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 798/2008 għall-importazzjoni fl-Unjoni u t-tranżitu minnha tal-bajd u tal-prodotti tal-bajd. Għalhekk jixraq li tiġi emendata l-entrata għall-Bożnija-Ħerzegovina fit-tabella fil-Parti 1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 biex dak il-pajjiż terz jiġi awtorizzat għall-importazzjoni fl-Unjoni u t-tranżitu minnha tal-bajd u tal-prodotti tal-bajd.

(5)

Barra minn hekk, il-Bożnija-Ħerzegovina ppreżentat il-programm tal-kontroll nazzjonali tagħha lill-Kummissjoni b'rabta mas-Salmonella fit-tiġieġ tal-bajd tat-tip Gallus gallus. Madankollu, dak il-programm ma nstabx li jipprovdi garanziji ekwivalenti għall-garanziji stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) u l-approvazzjoni ta' dak il-programm għadha ma ġietx finalizzata. Għalhekk, l-importazzjonijiet biss tal-bajd tat-tip Gallus gallus indikati taħt “S4” fil-Parti 2 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 huma permessi mill-Bożnija-Ħerzegovina.

(6)

Iżrael hu elenkat fil-Parti 1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 bħala pajjiż terz li għandu l-awtorizzazzjoni għal ċerti partijiet tat-territorju tiegħu, għall-importazzjoni fl-Unjoni u t-tranżitu minnha ta' ċerti prodotti tat-tajr, skont l-implimentazzjoni tal-politika ta' qerda għall-marda ta' Newcastle. Din ir-reġjonalizzazzjoni ġiet stabbilita fil-Parti 1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008.

(7)

Fl-24 ta' April 2019, Iżrael kkonfermat il-preżenza tal-HPAI tas-sottotip H5N8 f'azjenda agrikola tat-tjur fit-territorju tagħha. Minħabba dik it-tifqigħa kkonfermata tal-HPAI, minn April 2019 it-territorju ta' Iżrael ma jistax jibqa' jitqies ħieles minn dik il-marda u għalhekk l-awtoritajiet veterinarji ta' Iżrael ma jistgħux jibqgħu jiċċertifikaw il-konsenji tal-laħam tat-tjur għall-konsum mill-bniedem maħsuba għall-importazzjoni fl-Unjoni jew għat-tranżitu minnha.

(8)

L-awtoritajiet veterinarji ta' Iżrael bagħtu l-informazzjoni preliminari lill-Kummissjoni dwar it-tifqigħa tal-HPAI u kkonfermaw li mid-data ta' konferma tat-tifqigħa tal-HPAI, huma ssospendew il-ħruġ taċ-ċertifikati veterinarji għall-konsenji tal-laħam tat-tjur għall-konsum mill-bniedem maħsuba għall-importazzjoni fl-Unjoni jew għat-tranżitu minnha.

(9)

Għalhekk minn dik id-data 'l hawn, l-ebda konsenja ta' dawn il-prodotti oriġinarji f'Iżrael ma ġiet introdotta fl-Unjoni. Għal raġunijiet ta' ċarezza u ċertezza legali, jixraq tiġi ddokumentata din is-sitwazzjoni, u fit-tabella fil-Parti 1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 tiġi introdotta d-data tal-għeluq rilevanti. Dan jiżgura wkoll li meta Iżrael terġa' tkun ħielsa mill-HPAI u tiġi stabbilita data tal-ftuħ, il-konsenji ta' dawn il-prodotti manifatturati wara d-data tal-għeluq u qabel dik id-data tal-ftuħ ma jkunux eliġibbli għall-introduzzjoni fl-Unjoni.

(10)

Għaldaqstant, jenħtieġ tiġi emendata l-entrata għal Iżrael fit-tabella fil-Parti 1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 biex tqis is-sitwazzjoni epidemjoloġika attwali f'dak il-pajjiż terz.

(11)

Wara l-faċilitazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti (NU), f'Ġunju 2018 Ateni u Skopje laħqu ftehim bilaterali (“Il-Ftehim ta' Prespa”) biex jibdlu r-referenza provviżorja tan-NU għall-Eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja. Dan il-ftehim issa ġie ratifikat miż-żewġ pajjiżi u r-Repubblika tal-Maċedonja ta' Fuq innotifikat formalment lill-UE dwar id-dħul fis-seħħ tiegħu. Għalhekk huwa xieraq li jiġi emendat l-isem ta' dak il-pajjiż terz fit-tabella fil-Parti 1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008.

(12)

Fil-Parti 2 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 hemm stabbilit iċ-ċertifikat veterinarju mudell għall-prodotti tal-bajd (EP). F'dak iċ-ċertifikat veterinarju mudell, il-Parti I tan-Noti tirreferi għall-kodiċijiet tas-Sistema Armonizzata (HS) li għandhom jiġu indikati fil-Kaxxa I.19. tal-Parti I ta' dak iċ-ċertifikat.

(13)

L-enżimi li ġejjin mill-bajd, bħal-liżożima, huma kkunsidrati bħala prodotti tal-bajd, u l-kodiċijiet HS rilevanti għal dawk l-enżimi jenħtieġ jiġu miżjuda mal-kodiċijiet HS li jridu jiġu indikati fil-Kaxxa I.19. tal-Parti I taċ-ċertifikat veterinarju mudell għall-prodotti tal-bajd. Għalhekk jixraq li ċ-ċertifikat veterinarju mudell għall-prodotti tal-bajd (EP) jiġi emendat skont dan.

(14)

Għalhekk jenħtieġ jiġi emendat l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008.

(15)

Qabel ma ċ-ċertifikati veterinarji mudell emendati jsiru obbligatorji, jenħtieġ jitħalla jgħaddi perjodu tranżizzjonali raġonevoli ta' xahrejn, u dan biex l-Istati Membri u l-industrija jkunu jistgħu jitħallew jadattaw għar-rekwiżiti l-ġodda stabbiliti fiċ-ċertifikati veterinarji mudell emendati.

(16)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 huwa emendat skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Għal perjodu tranżizzjonali sal-11 ta' Novembru 2019, l-Istati Membri għandhom ikomplu jawtorizzaw l-introduzzjoni fl-Unjoni tal-konsenji tal-prodotti koperti miċ-ċertifikat veterinarju mudell għall-prodotti tal-bajd (EP), kif stabbilit fil-Parti 2 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008, skont il-verżjoni tiegħu qabel l-emenda li saret għal dak il-mudell b'dan ir-Regolament, diment li dan ikun ġie ffirmat qabel il-11 ta' Ottubru 2019.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta' Settembru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11.

(2)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 74.

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 798/2008 tat-8 ta' Awwissu 2008 li jistabbilixxi lista ta' pajjiżi terzi, territorji, żoni jew kumpartimenti li minnhom jistgħu jiġu impurtati u jsir tranżitu ta' tjur u prodotti tat-tjur fil-Komunità u r-rekwiżiti ta' ċertifikazzjoni veterinarja (ĠU L 226, 23.8.2008, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Novembru 2003 fuq il-kontroll tas-Salmonella u aġenti zoonotiċi oħra speċifiċi li jkun hemm ġewwa l-ikel (ĠU L 325, 12.12.2003, p. 1)


ANNESS

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 hu emendat kif ġej:

(1)

Il-Parti 1 hi emendata kif ġej:

(a)

l-entrata għall-Bożnija-Ħerzegovina tinbidel b'dan li ġej:

Kodiċi ISO u isem il-pajjiż terz jew territorju

Kodiċi tal-pajjiż terz, territorju, żona jew kompartiment

Deskrizzjoni tal-pajjiż terz, territorju, żona jew kompartiment

Ċertifikat veterinarju

Kondizzjonijiet speċifiċi

Kondizzjonijiet speċifiċi

Status tas-sorveljanza tal-influwenza tat-tjur

Status tat-tilqim tal-influwenza tat-tjur

Status tal-Kontroll tas-Salmonella (6)

Mudell(i)

Garanziji addizzjonali

Data tal-għeluq (1)

Data tal-ftuħ (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

“BA — Il-Bożnja-Ħerzegovina

BA-0

Il-pajjiż kollu

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4”

POU

 

 

 

 

 

 

 

(b)

l-entrata għal Iżrael tinbidel b'dan li ġej:

Kodiċi ISO u isem il-pajjiż terz jew territorju

Kodiċi tal-pajjiż terz, territorju, żona jew kompartiment

Deskrizzjoni tal-pajjiż terz, territorju, żona jew kompartiment

Ċertifikat veterinarju

Kondizzjonijiet speċifiċi

Kondizzjonijiet speċifiċi

Status tas-sorveljanza tal-influwenza tat-tjur

Status tat-tilqim tal-influwenza tat-tjur

Status tal-Kontroll tas-Salmonella (6)

Mudell(i)

Garanziji addizzjonali

Data tal-għeluq (1)

Data tal-ftuħ (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

“IL — Iżrael (5)

IL-0

Il-pajjiż kollu

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

28.1.2017

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017

 

 

 

S4”

IL-1

Iż-żona fin-Nofsinhar tar-Rotta Nru 5

POU

X

N, P2

24.4.2019

 

 

 

 

IL-2

Iż-żona fit-Tramuntana tar-Rotta Nru 5

POU

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

(c)

l-entrata għar-Repubblika tal-Maċedonja ta' Fuq tinbidel b'dan li ġej::

Kodiċi ISO u isem il-pajjiż terz jew territorju

Kodiċi tal-pajjiż terz, territorju, żona jew kompartiment

Deskrizzjoni tal-pajjiż terz, territorju, żona jew kompartiment

Ċertifikat veterinarju

Kondizzjonijiet speċifiċi

Kondizzjonijiet speċifiċi

Status tas-sorveljanza tal-influwenza tat-tjur

Status tat-tilqim tal-influwenza tat-tjur

Status tal-Kontroll tas-Salmonella (6)

Mudell(i)

Garanziji addizzjonali

Data tal-għeluq (1)

Data tal-ftuħ (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

“MK — Ir-Repubblika tal-Maċedonja ta' Fuq

MK-0

Il-pajjiż kollu

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017”

 

 

 

(d)

titħassar in-nota f'qiegħ il-paġna li ġejja:

“(4)

L-Eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja: in-nomenklatura definittiva għal dan il-pajjiż se tiġi miftiehma wara n-negozjati attwali fil-livell tan-NU.”

(2)

Fil-Parti 2, iċ-ċertifikat veterinarju mudell għall-prodotti tal-bajd (EP) jinbidel b'dan li ġej:

Ċertifikat veterinarju mudell għall-prodotti tal-bajd (EP)

Image 1 Test ta 'immaġni Image 2 Test ta 'immaġni Image 3 Test ta 'immaġni Image 4 Test ta 'immaġni

DEĊIŻJONIJIET

11.9.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 234/23


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1396

tal-10 ta' Settembru 2019

li tistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-ħatra ta' gruppi ta' esperti fil-qasam tal-apparati mediċi

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2017 dwar apparati mediċi, li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE, ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 u r-Regolament (KE) Nru 1223/2009 u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 90/385/KEE u 93/42/KEE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 106(1) tiegħu

Billi:

(1)

Għandhom jinħatru gruppi ta' esperti sabiex jipprovdu għajnuna xjentifika u assistenza klinika lill-Kummissjoni, lill-Grupp ta' Koordinazzjoni dwar l-Apparat Mediku, lill-Istati Membri, lil korpi nnotifikati u lil manifatturi fir-rigward tal-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/745 u sabiex jipprovdu fehmiet skont l-Artikolu 48(6) tar-Regolament (UE) 2017/746 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

(2)

Il-korpi notifikati, b'mod partikolari huma mitluba jwettqu konsultazzjonijiet ta' gruppi ta' esperti dwar evalwazzjonijiet kliniċi ta' ċerti apparati mediċi ta' riskju għoli fil-kuntest tar-Regolament (UE) 2017/745 u dwar evalwazzjonijiet tal-prestazzjoni ta' ċerti apparati mediċi dijanjostiċi in vitro ta' riskju għoli fil-kuntest tar-Regolament (UE) 2017/746.

(3)

Il-Kummissjoni, b'konsultazzjoni mal-MDCG, identifikat oqsma li fihom huwa meħtieġ l-għoti ta' parir xjentifiku, tekniku u/jew kliniku konsistenti. Jenħtieġ li jinħatru gruppi ta' esperti f'dawk l-oqsma u li l-prinċipji tal-organizzazzjoni u l-operat tagħhom jiġu definiti, inklużi l-proċeduri għall-għażla u l-ħatra tal-membri tagħhom, sabiex jiġi żgurat li jaħdmu skont l-ogħla kompetenza xjentifika, imparzjalità, indipendenza u trasparenza. Il-lista ta' gruppi ta' esperti magħżula tista' tiġi riveduta, abbażi tal-esperjenza jew tal-ħtiġijiet li jkunu għadhom kemm ġew identifikati.

(4)

Il-konsulenti fil-gruppi ta' esperti jenħtieġ li jinħatru abbażi ta' kriterji oġġettivi u wara sejħa pubblika għal espressjoni ta' interess. Il-kriterji tal-għażla inklużi fis-sejħa għal espressjoni ta' interess jenħtieġ li jiżguraw li jintgħażlu konsulenti bi kwalifiki għoljin b'livell suffiċjenti ta' kompetenza klinika, xjentifika jew teknika aġġornata fl-oqsma identifikati rilevanti, u li dawn ikunu jistgħu jaġixxu b'mod indipendenti u fl-interess pubbliku. Il-kriterji tal-għażla jenħtieġ li jiżguraw ukoll li l-kompetenza kollettiva tal-konsulenti kollha magħżula tkopri b'mod adegwat l-oqsma kollha identifikati u li l-oriġini ġeografika tal-konsulenti tirrifletti d-diversità tal-approċċi xjentifiċi u kliniċi fl-Unjoni.

(5)

In-numru ta' konsulenti li għandhom jinħatru għal kull grupp ta' esperti jew li jiddaħħlu fil-lista ċentrali ta' esperti disponibbli jenħtieġ li jiġi speċifikat fis-sejħa għal espressjoni ta' interess, abbażi tal-ammont ta' xogħol mistenni u l-għarfien espert meħtieġ.

(6)

L-organizzazzjoni tal-gruppi ta' esperti jenħtieġ li tiżgura l-flessibbiltà sabiex ikun jista' jintuża għarfien speċjalizzat ibbażat fuq il-ħtiġijiet meħtieġa. Minbarra l-konsulenti maħtura fil-gruppi ta' esperti, jenħtieġ għalhekk li tiġi stabbilita lista ċentrali ta' konsulenti li mhumiex membri ta' gruppi ta' esperti. Il-konsulenti fuq dik il-lista jenħtieġ li jkunu disponibbli biex jappoġġjaw ix-xogħol tal-gruppi ta' esperti kif meħtieġ.

(7)

Sabiex jiġi żgurat it-twettiq f'waqtu u effiċjenti tal-kompiti tagħhom, il-gruppi ta' esperti jenħtieġ li jkunu jistgħu jistabbilixxu sottogruppi fdati b'kompiti speċifiċi u magħmula minn ċertu numru ta' membri tagħhom.

(8)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-organizzazzjoni tal-gruppi ta' esperti u l-komunikazzjoni bejniethom, jenħtieġ li jiġi stabbilit kumitat ta' koordinazzjoni magħmul mill-Presidenti u mill-Viċi Presidenti tal-gruppi. Sabiex jiġi żgurat l-appoġġ meħtieġ għall-funzjonament effiċjenti tal-gruppi ta' esperti, il-Kummissjoni jenħtieġ li tipprovdi segretarjat għall-gruppi ta' esperti u għall-kumitat ta' koordinazzjoni.

(9)

Il-gruppi ta' esperti jenħtieġ li joperaw b'mod trasparenti u armonizzat. Għal dan il-għan, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli ta' proċedura komuni, gwida interna u metodoloġiji għall-operat tagħhom mill-kumitat ta' koordinazzjoni u dawn għandhom ikunu aċċessibbli pubblikament. Ir-regoli ta' proċedura komuni, il-gwida interna u l-metodoloġiji jenħtieġ li jiġu riveduti regolarment sabiex jiġi żgurat li jqisu l-aktar żviluppi xjentifiċi riċenti u jirriflettu prattika mill-aktar avvanzata.

(10)

Kwalunkwe data personali ttrattata mill-gruppi ta' esperti, mis-Segretarjat jew mill-kumitat ta' koordinazzjoni għandha tiġi pproċessata f'konformità mar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

(11)

Il-konsulenti jenħtieġ li jikkonformaw mar-regoli dwar is-sigurtà fir-rigward tal-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata u informazzjoni mhux klassifikata sensittiva tal-Unjoni, stabbiliti fid-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/443 (4) u (UE, Euratom) 2015/444 (5).

(12)

Minħabba l-kontribuzzjoni ta' gruppi ta' esperti biex jinkisbu l-għanijiet tal-politiki tal-Unjoni, billi tiġi pprovduta għajnuna xjentifika, teknika u klinika lill-Kummissjoni, lill-MDCG, lill-manifatturi u lill-korpi nnotifikati fir-rigward tal-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/745 u tar-Regolament (UE) 2017/746, u filwaqt li jqisu l-prinċipju tal-kosteffettività, jenħtieġ li l-konsulenti jirċievu remunerazzjoni adegwata għall-attivitajiet tagħhom, lil hinn mir-rimborż tal-ispejjeż. Il-livell ta' remunerazzjoni jenħtieġ li jirrifletti l-firxa tax-xogħol meħtieġ mill-konsulenti, b'mod partikolari fir-rigward tat-tul ta' żmien u n-natura tal-kompiti tagħhom.

(13)

Il-finanzjament tal-attivitajiet tal-grupp ta' esperti jenħtieġ li jiġi pprovdut mil-linja baġitarja rilevanti tal-Kummissjoni,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-ħatra ta' gruppi ta' esperti

1.   Jintgħażel grupp ta' esperti wieħed f'kull wieħed mill-oqsma li ġejjin biex jissodisfa l-kompiti stabbiliti fil-paragrafi 9 u 10 tal-Artikolu 106 tar-Regolament (UE) 2017/745 u fil-paragrafu 6 tal-Artikolu 48 tar-Regolament (UE) 2017/746:

(1)

Ortopedija, trawmatoloġija, riabilitazzjoni, rewmatoloġija;

(2)

Sistema ċirkolatorja;

(3)

Newroloġija

(4)

Sistema Respiratorja, anesteżjoloġija, kura intensiva;

(5)

Endokrinoloġija u dijabete;

(6)

Kirurġija ġenerali u plastika u dentistrija;

(7)

Ostetrija u ginekoloġika, inkluż il-mediċina riproduttiva;

(8)

Gastroenteroloġija u epatoloġija;

(9)

Nefroloġija u uroloġija;

(10)

Oftalmoloġija;

(11)

Apparati mediċi dijanjostiċi in vitro (IVD).

2.   Jintgħażel grupp ta' esperti addizzjonali biex ikun inkarigat mid-deċiżjoni msemmija fil-punt (c) tat-Taqsima 5.1 tal-Anness IX tar-Regolament (UE) 2017/745.

Artikolu 2

Il-ħatra tal-konsulenti u l-istabbiliment tal-lista ċentrali

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 106(5) tar-Regolament (UE) 2017/745, għandhom jinħatru esperti mal-gruppi ta' esperti wara sejħa għal espressjoni ta' interess u konsultazzjoni mal-Grupp ta' Koordinazzjoni dwar l-Apparat Mediku (“il-MDCG”), ibbażata fuq il-kriterji tal-għażla stipulati f'dik is-sejħa għal espressjoni ta' interess.

2.   L-għadd ta' membri ta' kull grupp ta' esperti għandu jiġi ddeterminat fis-sejħa għal espressjoni ta' interess imsemmija fil-paragrafu 1.

3.   Għall-finijiet tal-Artikolu 106(6) tar-Regolament (UE) 2017/745 u wara konsultazzjoni mal-MDCG, il-konsulenti li jissodisfaw il-kriterji stipulati fis-sejħa iżda li ma jinħatrux għal grupp ta' esperti għandhom jiġu inklużi f'lista ċentrali ta' esperti disponibbli (il-“lista ċentrali”).

4.   Il-konsulenti għandhom jintgħażlu fir-rigward tal-ħtieġa biex tiġi żgurata:

(a)

kompetenza klinika, xjentifika jew teknika adegwata u aġġornata fl-oqsma msemmija fl-Artikolu 1(1);

(b)

indipendenza, imparzjalità, oġġettività u n-nuqqas ta' kunflitt ta' interess kif deskritt fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2017/745;

(c)

rappreżentazzjoni ġeografika bbilanċjata.

5.   Meta jkun meħtieġ, minħabba l-ammont ta' xogħol ta' grupp ta' esperti partikolari jew minħabba l-ħtieġa li tiġi pprovduta l-kompetenza meħtieġa lil grupp ta' esperti partikolari, jistgħu jinħatru konsulenti addizzjonali għal dak il-grupp ta' esperti mil-lista ċentrali.

6.   Meta jkun meħtieġ minħabba l-ammont ta' xogħol ta' grupp ta' esperti partikolari jew il-ħtieġa li tiġi pprovduta l-kompetenza meħtieġa lil grupp ta' esperti partikolari, konsulenti fil-lista ċentrali jew fi grupp ta' esperti ieħor jistgħu jiġu assenjati lil dak il-grupp ta' esperti għal kompiti speċifiċi u għal perjodu ta' żmien limitat.

7.   Il-lista ċentrali tista' tiġi aġġornata billi jitnedew sejħiet sussegwenti għal espressjoni ta' interess.

Artikolu 3

Sottogruppi

1.   Grupp ta' esperti jista', bi qbil mal-Kummissjoni, jistabbilixxi sottogruppi permanenti jew ad hoc fdati b'kompiti speċifiċi u magħmulin minn ċertu numru ta' membri tiegħu.

2.   Is-sottogruppi għandhom joperaw skont ir-regoli ta' proċedura komuni għall-gruppi ta' esperti, imsemmija fl-Artikolu 9(1).

Artikolu 4

Mandat

1.   Il-konsulenti għandhom jinħatru bħala membri ta' grupp ta' esperti għal perjodu ta' tliet snin, bil-possibbiltà ta' tiġdid.

2.   Meta konsulent ma jibqax jikkonforma mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 12 u 15 jew fl-Artikolu 339 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jirriżenja jew ma jibqax kapaċi jikkontribwixxi b'mod effettiv għall-ħidma tal-grupp ta' esperti, il-Kummissjoni tista' tkeċċi lil dak il-konsulent.

3.   Meta konsulent jitkeċċa waqt il-mandat tiegħu jew tagħha, għandu jinħatar sostitut għal dak il-konsulent għall-bqija tal-mandat mil-lista ċentrali.

Artikolu 5

Elezzjoni tal-President u tal-Viċi President

1.   Fil-bidu ta' kull mandat imsemmi fl-Artikolu 4, kull grupp u s-sottogruppi tiegħu għandhom, billi jaġixxu b'maġġoranza sempliċi, jagħżlu President u Viċi President minn fost il-membri tiegħu.

2.   Il-mandat tal-President u dak tal-Viċi President għandu jkun ta' tliet snin, u dan għandu jkun jista' jiġġedded. Kull sostituzzjoni tal-President jew tal-Viċi President matul dak il-mandat għandha ssir skont il-proċedura msemmija fil-paragrafu 1 u għandha tkun valida għall-bqija tal-mandat.

3.   Fir-rigward tas-sottogruppi, il-mandat tal-President u dak tal-Viċi President għandu jibda mill-mument tal-elezzjoni tagħhom u għandu jintemm mal-iskadenza tal-mandat tas-sottogrupp.

Artikolu 6

Regoli tal-votazzjoni

Meta jadotta opinjonijiet jew fehmiet xjentifiċi, kif applikabbli, fil-kuntest tal-Artikoli 54(1) u 61(2) tar-Regolament (UE) 2017/745 u tal-Artikolu 48(6) tar-Regolament (UE) 2017/746, il-grupp ta' esperti għandu jieħu deċiżjonijiet skont l-Artikolu 106(12) tar-Regolament (UE) 2017/745.

Artikolu 7

Kumitat ta' koordinament

1.   Għandu jiġi stabbilit kumitat ta' koordinament (il-“Kumitat”) magħmul mill-Presidenti u mill-Viċi Presidenti tal-gruppi ta' esperti kollha wara l-elezzjoni msemmija fl-Artikolu 5.

2.   Il-Kumitat jista', inter alia:

jiżgura l-iskambju effettiv ta' informazzjoni bejn il-gruppi ta' esperti;

jadotta u jirrevedi r-regoli ta' proċedura komuni għall-gruppi ta' esperti skont l-Artikolu 9;

jadotta u jirrevedi l-gwida interna u l-metodoloġiji li għandhom jintużaw mill-gruppi ta' esperti.

3.   Il-Kumitat għandu jopera skont ir-regoli ta' proċedura komuni msemmija fl-Artikolu 9(1).

Artikolu 8

Tħejjija tal-opinjonijiet, tal-fehmiet jew tal-pożizzjonijiet

1.   Għal kull opinjoni, fehma jew pożizzjoni li tkun qed titħejja, il-President tal-grupp ta' esperti jew tas-sottogrupp jista' jaħtar relatur u korelatur. F'dak il-kuntest, il-membri l-oħrajn kollha għandhom ikunu membri ta' evalwazzjoni.

2.   Il-gruppi ta' esperti għandhom isegwu r-regoli ta' proċedura komuni msemmija fl-Artikolu 9 u kwalunkwe gwida rilevanti adottata mill-Kumitat kif imsemmi fit-tielet inċiż tal-Artikolu 7(2).

3.   Fil-kuntest tal-attivitajiet ta' gruppi ta' esperti msemmija fl-Artikolu 54(1) tar-Regolament (UE) 2017/745, il-gruppi ta' esperti għandhom jużaw il-gwida li għandha tiġi pprovduta mill-Kummissjoni kif stabbiliti fil-punt (h) tat-Taqsima 5.1 tal-Anness IX tar-Regolament (UE) 2017/745.

Artikolu 9

Regoli interni ta' proċedura

1.   Fuq proposta mis-servizzi tal-Kummissjoni u bi ftehim magħhom, il-Kumitat għandu jadotta regoli ta' proċedura komuni għall-gruppi ta' esperti kollha b'maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu.

Il-Presidenti għandhom jikkonsultaw lill-gruppi ta' esperti rispettivi tagħhom dwar il-kontenut tar-regoli komuni ta' proċedura qabel l-adozzjoni.

2.   Ir-regoli ta' proċedura komuni għall-gruppi ta' esperti għandhom jipprovdu, inter alia:

(a)

il-proċeduri għat-twettiq tal-kompiti tal-gruppi ta' esperti kif imsemmija fil-paragrafi 9 u 10 tal-Artikolu 106 tar-Regolament (UE) 2017/745;

(b)

regoli li jiżguraw l-applikazzjoni tal-prinċipji stabbiliti fl-Artikoli 12 sa 15.

3.   Il-Kumitat, bi qbil mas-servizzi tal-Kummissjoni, għandu jirrevedi r-regoli ta' proċedura komuni mill-anqas kull tliet snin u jaġġornahom biex jiżgura li jqisu l-aktar żviluppi xjentifiċi riċenti u li jirriflettu prattika mill-aktar avvanzata.

4.   Ir-regoli ta' proċedura komuni għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku fuq sit web dedikat tal-Kummissjoni.

Artikolu 10

Segretarjat

1.   Il-Kummissjoni għandha tipprovdi segretarjat (is-“Segretarjat”) għall-gruppi ta' esperti u għall-Kumitat.

2.   Is-Segretarjat għandu jkun responsabbli għall-appoġġ meħtieġ għall-funzjonament effiċjenti tal-gruppi ta' esperti. Is-Segretarjat għandu b'mod partikolari:

jidentifika u jimmaniġġja l-kunflitti ta' interess;

jissorvelja l-applikazzjoni konsistenti tal-kriterji stabbiliti fil-punt (c) tat-Taqsima 5.1 tal-Anness IX tar-Regolament (UE) 2017/745 mill-grupp ta' esperti rilevanti skont il-gwida tal-Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 8(3);

jissorvelja l-ħidma tal-grupp ta' esperti msemmi fl-Artikolu 1(2);

jissorvelja l-konformità mar-regoli ta' proċedura komuni msemmija fl-Artikolu 9, il-gwida u l-metodoloġiji msemmija fit-tielet inċiż tal-Artikolu 7(2) u t-talbiet għal opinjonijiet, fehmiet u pożizzjonijiet;

jippubblika l-opinjonijiet, il-fehmiet u l-pożizzjonijiet tagħhom skont is-subparagrafu tal-Artikolu 106(12) tar-Regolament (UE) 2017/745;

jipproċessa talbiet minn gruppi ta' esperti għal iktar għarfien espert.

Artikolu 11

Remunerazzjoni

1.   Il-konsulenti għandhom jitħallsu għax-xogħol preparatorju u għall-parteċipazzjoni tagħhom (fiżikament jew permezz ta' mezzi elettroniċi) fil-laqgħat tal-grupp ta' esperti u f'attivitajiet oħrajn tal-gruppi ta' esperti regolati minn din id-Deċiżjoni. Ir-remunerazzjoni għandha tiġi stabbilita skont il-kriterji stipulati fl-Anness.

2.   L-ispejjeż tal-ivvjaġġar u, fejn xieraq, ta' sussistenza ta' konsulenti b'rabta mal-attivitajiet tal-gruppi ta' esperti regolati minn din id-Deċiżjoni għandhom jiġu rimborżati mill-Kummissjoni skont id-dispożizzjonijiet fis-seħħ fil-Kummissjoni. Dawk ispejjeż tal-laqgħat jiġu rimborżati fi ħdan il-limiti tal-approprjazzjonijiet allokati lid-dipartimenti tal-Kummissjoni skont il-proċedura annwali għall-allokazzjoni tar-riżorsi.

Artikolu 12

Indipendenza, imparzjalità u oġġettività

1.   Il-konsulenti għandhom jinħatru jew jiġu assenjati fil-kapaċità personali tagħhom. Dawn ma għandhomx jiddelegaw ir-responsabbiltajiet tagħhom lil xi persuna oħra.

2.   Il-konsulenti ma għandux ikollhom interessi finanzjarji jew oħrajn fl-industrija tal-apparati mediċi jew f'korp innotifikat jew f'xi organizzazzjoni jew f'settur ieħor, li jistgħu jaffettwaw l-indipendenza, l-imparzjalità u l-oġġettività tagħhom. Huma għandhom jagħmlu dikjarazzjoni ta' interessi li tindika kwalunkwe interess li jista' jikkomprometti jew li b'mod raġonevoli jista' jitqies li jikkomprometti l-indipendenza, l-imparzjalità u l-oġġettività tagħhom, inkluż kwalunkwe ċirkostanza rilevanti relatata mal-membri tal-familja qrib tagħhom.

3.   Id-dikjarazzjonijiet ta' interessi għandhom jiġu ppreżentati bil-miktub, meta japplikaw għas-sejħa għal espressjoni ta' interess.

4.   Il-konsulenti għandhom jaġġornaw id-dikjarazzjonijiet ta' interess tagħhom:

qabel il-ħatra fi grupp ta' esperti jew qabel l-inklużjoni fil-lista ċentrali;

kull meta bidla fiċ-ċirkostanzi tirrikjedi dan;

qabel ma jibda kompitu speċifiku fil-grupp ta' esperti.

5.   Meta l-obbligi msemmi fil-paragrafi 1 sa 4 ma jiġux issodisfati, il-Kummissjoni tista' tieħu l-miżuri xierqa kollha.

Artikolu 13

Impenn

1.   Il-konsulenti għandhom jimpenjaw ruħhom li jaġixxu fl-interess pubbliku u li josservaw il-prinċipji elenkati fl-Artikoli 12 sa 15. Għal dak il-għan, huma għandhom jiffirmaw dikjarazzjoni ta' impenn.

2.   Il-konsulenti għandhom iwieġbu għal talbiet u komunikazzjonijiet oħra mill-President tal-grupp ta' esperti jew tas-sottogrupp ta' esperti rispettiv tagħhom u mis-Segretarjat. Huma għandhom jiddedikaw l-isforz meħtieġ biex iwettqu l-kompiti assenjati bl-aħjar mod u fl-iskedi ta' żmien kif deskritt fir-regoli komuni ta' proċedura msemmija fl-Artikolu 9.

Artikolu 14

Trasparenza

L-attivitajiet tal-gruppi ta' esperti għandhom jitwettqu b'mod trasparenti. Is-Segretarjat għandu b'mod partikolari jagħmel disponibbli għall-pubbliku fuq sit web iddedikat tal-Kummissjoni, mingħajr dewmien bla bżonn:

(a)

l-ismijiet tal-konsulenti maħtura jew assenjati lill-gruppi ta' esperti jew inklużi fil-lista ċentrali ta' esperti disponibbli;

(b)

il-curriculum vitae u d-dikjarazzjonijiet ta' interess, il-kunfidenzjalità u l-impenn tal-konsulenti maħtura jew assenjati lill-gruppi ta' esperti;

(c)

ir-regoli komuni ta' proċedura tal-gruppi ta' esperti msemmija fl-Artikolu 9;

(d)

opinjonijiet, fehmiet u pożizzjonijiet skont l-Artikolu 8.

Artikolu 15

Kunfidenzjalità

1.   Il-konsulenti ma għandhom jiżvelaw l-ebda informazzjoni ta' natura kunfidenzjali miksuba bħala parti mix-xogħol tagħhom fil-gruppi ta' esperti jew bħala riżultat ta' attivitajiet oħrajn regolati minn din id-Deċiżjoni. Għal dak il-għan, huma għandhom jiffirmaw dikjarazzjoni ta' kunfidenzjalità.

2.   Il-konsulenti għandhom jikkonformaw mar-regoli dwar is-sigurtà fir-rigward tal-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata u informazzjoni mhux klassifikata sensittiva tal-Unjoni, stipulati fid-Deċiżjonijiet (UE, Euratom) 2015/443 u (UE, Euratom) 2015/444.

3.   Meta l-obbligi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ma jiġux issodisfati, il-Kummissjoni tista' tieħu l-miżuri xierqa kollha.

Artikolu 16

Dħul fis-seħħ u data ta' applikazzjoni

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta' Settembru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 117, 5.5.2017, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) 2017/746 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2017 dwar apparati mediċi dijanjostiċi in vitro u li jħassar id-Direttiva 98/79/KE u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/227/UE (ĠU L 117, 5.5.2017, p. 176).

(3)  Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).

(4)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/443 tat-13 ta' Marzu 2015 dwar is-Sigurtà fil-Kummissjoni (ĠU L 72, 17.3.2015, p. 41).

(5)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444 tat-13 ta' Marzu 2015 dwar ir-regoli tas-Sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE (ĠU L 72, 17.3.2015, p. 53).


ANNESS

REMUNERAZZJONI TAL-KONSULENTI

1.

Ir-remunerazzjoni tal-konsulenti hija ta' EUR 450 għal kull jum sħiħ ta' xogħol.

2.

Il-ħin totali ta' xogħol huwa kkalkulat u aġġustat sal-eqreb nofs jum ta' xogħol.

3.

Għall-kompiti msemmija fl-Artikolu 54(1) tar-Regolament (UE) 2017/745 u l-Artikolu 48(6) tar-Regolament (UE) 2017/746, l-għadd massimu ta' jiem ta' xogħol li għalihom jistgħu jiġu remunerati l-esperti huwa stabbilit fit-Tabella 1.

Tabella 1

L-għadd massimu ta' jiem ta' xogħol li għalihom l-esperti jistgħu jiġu remunerati għal kompiti kif imsemmi fl-Artikolu 54(1) tar-Regolament (UE) 2017/745 u fl-Artikolu 48(6) tar-Regolament (UE) 2017/746

 

Ir-Regolament (UE) 2017/745

Artikolu 54(1)

Ir-Regolament (UE) 2017/746

Artikolu 48(6)

 

Deċiżjoni dwar jekk għandhiex tiġi żviluppata opinjoni xjentifika (Iva/Le)

L-iżvilupp u l-għoti ta' opinjoni xjentifika

L-għoti ta' fehma dwar il-prestazzjoni ta' apparat mediku dijanjostiku in vitro

President/Viċi President

Mhux applikabbli

2

2

Relatur

1

5

4

Korelatur

1

5

4

Membri tal-evalwazzjoni (*1)

Mhux applikabbli

0,5

0,5

Konsulenti assenjati skont l-Artikolu 2(6) ta' din id-Deċiżjoni

Mhux applikabbli

2

2

4.

Għall-kompiti msemmija fl-Artikoli 55(3), 61(2), 106(10)(a) sa (f) u 106(11) tar-Regolament (UE) 2017/745 u l-Artikolu 50(3) tar-Regolament (UE) 2017/746, imqassma f'kategoriji skont il-livell ta' kumplessità tagħhom, l-għadd massimu ta' jiem ta'xogħol huwa speċifikat fit-Tabella 2.

Tabella 2

L-għadd massimu ta' jiem ta' xogħol li għalihom, l-esperti jistgħu jiġu remunerati għall-kompiti taħt l-Artikoli 55(3), 61(2), 106(10)(a) sa (f) u 106(11) tar-Regolament (UE) 2017/745 u l-Artikolu 50(3) tar-Regolament (UE) 2017/746

Kumplessità tal-kompitu (kriterji indikattivi (*2))

Taġixxi bħala

Gratifika f'ekwivalenti ta' jiem sħaħ

Kategorija I — materja sempliċi

opinjoni bbażata fuq eżaminazzjoni ta' volum baxx ta' data, dokumenti u letteratura

l-ebda konsultazzjoni ma' korpi xjentifiċi oħrajn

l-ebda informazzjoni disponibbli mill-partijiet ikkonċernati inklużi organizzazzjonijiet tal-pazjenti u professjonisti tal-kura tas-saħħa

b'mod indikattiv, inqas minn tliet xhur sabiex jitwettaq il-kompitu

President

2

Relatur

3

Korelatur

3

Membru tal-evalwazzjoni

0,5

Konsulenti assenjati skont l-Artikolu 2(6) ta' din id-Deċiżjoni

1

Kategorija II — materja kumplessa

opinjoni bbażata fuq volum sinifikanti ta' data, dokumenti u letteratura

rispons wara konsultazzjoni, jekk ikun hemm, ta' korpi xjentifiċi oħrajn li għandhom jiġu eżaminati

informazzjoni disponibbli mill-partijiet ikkonċernati inklużi l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-saħħa, li għandha tiġi eżaminata

b'mod indikattiv, minn tlieta sa sitt xhur sabiex jitwettaq il-kompitu

President

3

Relatur

5

Korelatur

5

Membru tal-evalwazzjoni

1

Konsulenti assenjati skont l-Artikolu 2(6) ta' din id-Deċiżjoni

2

Kategorija III — materja kumplessa ħafna

opinjoni bbażata fuq volum sinifikanti ta' data, dokumenti u letteratura

volum għoli ta' feedback wara konsultazzjoni, jekk ikun hemm, ta' korpi xjentifiċi oħrajn li għandhom jiġu eżaminati

ammont kbir ta' informazzjoni disponibbli mill-partijiet ikkonċernati inklużi l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-saħħa, li għandu jiġi eżaminat

b'mod indikattiv, aktar minn sitt xhur sabiex jitwettaq il-kompitu

President

4

Relatur

7

Korelatur

7

Membru tal-evalwazzjoni

2

Konsulenti assenjati skont l-Artikolu 2(6) ta' din id-Deċiżjoni

2

5.

Ir-remunerazzjoni għandha tkun kondizzjonali fuq il-fatt li l-kompiti rilevanti jitwettqu għal kollox skont ir-regoli ta' proċedura komuni.

(*1)  konsulenti tal-grupp jew tas-sottogruppi ta' esperti rispettivi li jivvalidaw l-opinjoni jew il-fehma mogħtija mir-relatur u mill-korelatur

(*2)  Kull wieħed minn dawn il-kriterji jista' jiġi applikat b'mod indipendenti


Rettifika

11.9.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 234/31


Rettifika tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2019/798 tas-17 ta' Mejju 2019 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 36/2012 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 132 tal-20 ta' Mejju 2019 )

Fil-paġna 3, l-Anness, l-entrata 36, il-kolonna “Isem”,

minflok:

“Nizar (Image 5) al-Asaad (Image 6) (magħruf ukoll bħala Nizar Asaad)”,

aqra:

“Nizar (Image 7) Al-Assad (Image 8) (magħruf ukoll bħala Al-Asad; Assad; Asad)”.


11.9.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 234/31


Rettifika tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2019/806 tas-17 ta' Mejju 2019 li temenda d-Deċiżjoni 2013/255/PESK dwar miżuri restrittivi kontra s-Sirja

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 132 tal-20 ta' Mejju 2019 )

Fil-paġna 38, l-Anness, l-entrata 36, il-kolonna “Isem”,

minflok:

“Nizar (Image 9) al-Asaad (Image 10) (magħruf ukoll bħala Nizar Asaad)”,

aqra:

“Nizar (Image 11) Al-Assad (Image 12) (magħruf ukoll bħala Al-Asad; Assad; Asad)”.


11.9.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 234/32


Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/2400 tat-12 ta' Diċembru 2017 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-determinazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 u tal-konsum tal-fjuwil tal-vetturi tqal u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 582/2011

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 349 tad-29 ta' Diċembru 2017 )

F'paġna 24, fl-Anness III, fil-punt (3), it-tabelli 2, 3 u 4 għandhom jinqraw kif ġej:

Tabella 2

Parametri tal-input ‘Vehicle/AxleConfiguration’ għal kull fus tar-rota

Isem tal-parametru

ID tal-Parametru

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

TwinTyres

P045

boolean

[-]

 

AxleType

P154

string

[-]

Valuri permessi: ‘VehicleNonDriven’, ‘VehicleDriven’

Steered

P195

boolean

 

 


Tabella 3

Parametri tal-input ‘Vehicle/Auxiliaries’

Isem tal-parametru

ID tal-Parametru

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

Fan/Technology

P181

string

[-]

Valuri permessi: ‘Crankshaft mounted - Electronically controlled visco clutch’, ‘Crankshaft mounted - Bimetallic controlled visco clutch’, ‘Crankshaft mounted - Discrete step clutch’, ‘Crankshaft mounted - On/off clutch’, ‘Belt driven or driven via transm. - Electronically controlled visco clutch’, ‘Belt driven or driven via transm. - Bimetallic controlled visco clutch’, ‘Belt driven or driven via transm. - Discrete step clutch’, ‘Belt driven or driven via transm. - On/off clutch’, ‘Hydraulic driven - Variable displacement pump’, ‘Hydraulic driven - Constant displacement pump’, ‘Electrically driven - Electronically controlled’

SteeringPump/Technology

P182

string

[-]

Valuri permessi: ‘Fixed displacement’, ‘Fixed displacement with elec. Control’, ‘Dual displacement’, ‘Variable displacement mech. Controlled’, ‘Variable displacement elec. Controlled’, ‘Electric’

Entrata separata għal kull fus tar-rota direzzjonali meħtieġ

ElectricSystem/Technology

P183

string

[-]

Valuri permessi: ‘Standard technology’, ‘Standard technology - LED headlights, all’

PneumaticSystem/Technology

P184

string

[-]

Valuri permessi: ‘Small’, ‘Small + ESS’, ‘Small + visco clutch’, ‘Small + mech. Clutch’, ‘Small + ESS + AMS’, ‘Small + visco clutch + AMS’, ‘Small + mech. clutch + AMS’, ‘Medium Supply 1-stage’, ‘Medium Supply 1-stage + ESS’, ‘Medium Supply 1-stage + visco clutch’, ‘Medium Supply 1-stage + mech. Clutch’, ‘Medium Supply 1-stage + ESS + AMS’, ‘Medium Supply 1-stage + visco clutch + AMS’, ‘Medium Supply 1-stage + mech. clutch + AMS’, ‘Medium Supply 2-stage’, ‘Medium Supply 2-stage + ESS’, ‘Medium Supply 2-stage + visco clutch’, ‘Medium Supply 2-stage + mech. Clutch’, ‘Medium Supply 2-stage + ESS + AMS’, ‘Medium Supply 2-stage + visco clutch + AMS’, ‘Medium Supply 2-stage + mech. clutch + AMS’, ‘Large Supply’, ‘Large Supply + ESS’, ‘Large Supply + visco clutch’, ‘Large Supply + mech. Clutch’, ‘Large Supply + ESS + AMS’, ‘Large Supply + visco clutch + AMS’, ‘Large Supply + mech. clutch + AMS’; ‘Vacuum pump’

HVAC/Technology

P185

string

[-]

Valuri permessi: ‘Default’


Tabella 4

Parametri tal-input ‘Vehicle/EngineTorqueLimits’ għal kull ger (fakultattiv)

Isem tal-parametru

ID tal-Parametru

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

Gear

P196

integer

[-]

in-numri tal-gerijiet biss iridu jiġu speċifikati meta jkunu applikabbli l-limiti tat-torque tal-magna relatati mal-vettura skont il-punt 6

MaxTorque

P197

integer

[Nm]

F'paġna 84, fl-Anness V, fl-Appendiċi 4, fil-punti 5., 5.1., 5.3., 5.3.(b)A., f'paġna 85, fl-Anness V, fl-Appendiċi 4, fil-punt 5.5.(b), f'paġna 102, fl-Anness VI, fil-punti 3.1.2.3.4., 3.1.2.3.5., 3.1.2.3.6., 3.1.2.4.1., 3.1.2.4.5., 3.1.2.5.1., it-tielet paragrafu, f'paġna 109, fl-Anness VI, fil-punt 3.2.1.3., f'paġna 110, fl-Anness VI, fil-punt 3.3.2., f'paġna 170, fl-Anness VII, fil-punt 3, ir-raba' paragrafu, fil-punti 3.1.2., 3.1.3. u 3.1.4.:

minflok:

“prova”,

aqra:

“running in”.

F'paġna 84, fl-Anness V, fl-Appendiċi 4, fil-punt 5.2.:

minflok:

“5.2.

Fuq talba tal-manifattur, it-testijiet jistgħu jsiru fuq magni li jkunu ġew ippruvati għal mhux aktar minn 125 siegħa. F'dan il-każ, il-proċedura tal-ippruvar għandha titwettaq mill-manifattur, li m'għandux jagħmel aġġustamenti f'dawk il-magni.”,

aqra:

“5.2.

Fuq talba tal-manifattur, it-testijiet jistgħu jsiru fuq magni li jkunu wettqu running in ta' mhux aktar minn 125 siegħa. F'dan il-każ, il-proċedura tar-running in għandha titwettaq mill-manifattur, li m'għandux jagħmel aġġustamenti f'dawk il-magni.”.

F'paġna 84, fl-Anness V, fl-Appendiċi 4, fil-punt 5.4.:

minflok:

“5.4.

Jekk jiġu applikati d-dispożizzjonijiet iddefiniti fil-punt 5.3 (b) ta' dan l-Appendiċi, il-magni sussegwenti magħżula għall-ittestjar tal-konformità tal-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet ta' CO2 u mal-konsum tal-fjuwil m'għandhomx ikunu soġġetti għall-proċedura ta' prova, iżda l-konsum speċifiku tal-fjuwil tagħhom tul id-WHSC iddeterminat fuq il-magna mmanifatturata ġdida b'ħin massimu ta' prova ta' 15-il siegħa b'konformità mal-punt 5.1 ta' dan l-Appendiċi għandu jiġi mmoltiplikat bil-koeffiċjent ta' evoluzzjoni.”,

aqra:

“5.4.

Jekk jiġu applikati d-dispożizzjonijiet iddefiniti fil-punt 5.3 (b) ta' dan l-Appendiċi, il-magni sussegwenti magħżula għall-ittestjar tal-konformità tal-proprjetajiet relatati mal-emissjonijiet ta' CO2 u mal-konsum tal-fjuwil m'għandhomx ikunu soġġetti għall-proċedura tar-running in, iżda l-konsum speċifiku tal-fjuwil tagħhom tul id-WHSC iddeterminat fuq il-magna mmanifatturata ġdida b'ħin massimu tar-running in ta' 15-il siegħa b'konformità mal-punt 5.1 ta' dan l-Appendiċi għandu jiġi mmoltiplikat bil-koeffiċjent ta' evoluzzjoni.”.

F'paġna 85, fl-Anness V, fl-Appendiċi 4, fil-punt 5.6.:

minflok:

“5.6.

Minflok ma tintuża proċedura ta' prova b'konformità mal-punti 5.2 sa 5.5 ta' dan l-Appendiċi, jista' jintuża koeffiċjent ġeneriku ta' evoluzzjoni ta' 0.99 fuq it-talba tal-manifattur. F'dan il-każ, il-konsum speċifiku tal-fjuwil tul id-WHSC iddeterminat fuq il-magna mmanifatturata ġdida b'ħin massimu ta' prova ta' 15-il siegħa b'konformità mal-punt 5.1 ta' dan l-Appendiċi għandu jiġi mmoltiplikat bil-koeffiċjent ġeneriku ta' evoluzzjoni ta' 0.99.”,

aqra:

“5.6.

Minflok ma tintuża proċedura tar-running in b'konformità mal-punti 5.2 sa 5.5 ta' dan l-Appendiċi, jista' jintuża koeffiċjent ġeneriku ta' evoluzzjoni ta' 0.99 fuq it-talba tal-manifattur. F'dan il-każ, il-konsum speċifiku tal-fjuwil tul id-WHSC iddeterminat fuq il-magna mmanifatturata ġdida b'ħin massimu tar-running in ta' 15-il siegħa b'konformità mal-punt 5.1 ta' dan l-Appendiċi għandu jiġi mmoltiplikat bil-koeffiċjent ġeneriku ta' evoluzzjoni ta' 0.99.”.

F'paġna 91, fl-Anness V, fl-Appendiċi 7, fil-punt (3), it-tabelli 1, 2 u 3 għandhom jinqraw kif ġej:

Tabella 1

Parametri tal-input ‘Engine/General’

Isem tal-parametru

ID tal-Parametru

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

Manufacturer

P200

token

[-]

 

Model

P201

token

[-]

 

TechnicalReportId

P202

token

[-]

 

Date

P203

dateTime

[-]

Data u ħin meta tinħoloq il-hash tal-komponent

AppVersion

P204

token

[-]

Numru tal-verżjoni tal-għodda ta' preproċessar tal-magna

Displacement

P061

int

[cm3]

 

IdlingSpeed

P063

int

[1/min]

 

RatedSpeed

P249

int

[1/min]

 

RatedPower

P250

int

[W]

 

MaxEngineTorque

P259

int

[Nm]

 

WHTCUrban

P109

double, 4

[-]

 

WHTCRural

P110

double, 4

[-]

 

WHTCMotorway

P111

double, 4

[-]

 

BFColdHot

P159

double, 4

[-]

 

CFRegPer

P192

double, 4

[-]

 

CFNCV

P260

double, 4

[-]

 

FuelType

P193

string

[-]

Valuri Permessi: ‘Diesel CI’, ‘Ethanol CI’, ‘Petrol PI’, ‘Ethanol PI’, ‘LPG’, ‘NG’


Tabella 2

Parametri tal-input ‘Engine/FullloadCurve’ għal kull punt ta' grilja fil-kurva tat-tagħbija sħiħa

Isem tal-parametru

ID tal-Parametru

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

EngineSpeed

P068

double, 2

[1/min]

 

MaxTorque

P069

double, 2

[Nm]

 

DragTorque

P070

double, 2

[Nm]

 


Tabella 3

Parametri tal-input ‘Engine/FuelMap’ għal kull punt ta' grilja fil-mappa tal-fjuwil

Isem tal-parametru

ID tal-Parametru

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

EngineSpeed

P072

double, 2

[1/min]

 

Torque

P073

double, 2

[Nm]

 

FuelConsumption

P074

double, 2

[g/siegħa]

F'paġna 101, fl-Anness VI, fil-punt 3.1.2.3.:

minflok:

“3.1.2.3.   Prova

Fuq talba tal-applikant, tista' tiġi applikata proċedura ta' prova fuq it-trażmissjoni. Id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom ikunu japplikaw għal proċedura ta' prova.”,

aqra:

“3.1.2.3.   Running In

Fuq talba tal-applikant, tista' tiġi applikata proċedura tar-running in fuq it-trażmissjoni. Id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom ikunu japplikaw għal proċedura tar-running in.”.

F'paġna 102, fl-Anness VI, fil-punt 3.1.2.5.2., fil-ħames paragrafu:

minflok:

“il-prova”,

aqra:

“ir-running-in”.

F'paġna 103, fl-Anness VI, fil-punt 3.1.2.5.2., fis-sitt paragrafu, fis-sottopunt (1):

minflok:

“(1)

matul proċedura ta' prova sa massimu ta' 10 % tal-ħin ta' prova applikat,”,

aqra:

“(1)

matul proċedura tar-running in sa massimu ta' 10 % tal-ħin tar-running in applikat”.

F'paġna 103, fl-Anness VI, fil-punt 3.1.2.5.3., fil-paragrafu waħdieni:

minflok:

“għall-prova”,

aqra:

“għar-running-in”.

F'paġna 107, fl-Anness VI, fil-punt 3.1.8.(3) fir-ringiela “ipara”, fit-tieni paragrafu u f'paġna 115, fil-punt 3.3.9, fir-ringiela “ipara”, fit-tieni paragrafu, f'paġna 171, fl-Anness VII, fil-punt 4.2.3, fit-tielet paragrafu, fl-ewwel sentenza:

minflok:

“xaft cardano”,

aqra:

“cardan shaft”.

F'paġna 123, fl-Anness VI, fil-punt 5.1.2.:

minflok:

“5.1.2.   Prova

Fuq talba tal-applikant, tista' tiġi applikata proċedura ta' prova fuq it-tardjatur. Id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom ikunu japplikaw għal proċedura ta' prova.”,

aqra:

“5.1.2.   Running in

Fuq talba tal-applikant, tista' tiġi applikata proċedura tar-running in fuq it-tardjatur. Id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom ikunu japplikaw għall-proċedura tar-running in.”.

F'paġna 123, fl-Anness VI, fil-punt 5.1.2.1.:

minflok:

“5.1.2.1.

Jekk il-manifattur japplika proċedura ta' prova fuq it-tardjatur, il-ħin tal-prova għat-tardjatur m'għandux jaqbeż il-100 siegħa b'torque żero applikata fuq it-tardjatur. Jista' jkun inkluż b'mod fakultattiv sehem ta' massimu ta' 6 sigħat b'torque applikat fuq it-tardjatur.”,

aqra:

“5.1.2.1.

Jekk il-manifattur japplika proċedura tar-running in fuq it-tardjatur, il-ħin tar-running in għat-tardjatur m'għandux jaqbeż il-100 siegħa b'torque żero applikata fuq it-tardjatur. Jista' jkun inkluż b'mod fakultattiv sehem ta' massimu ta' 6 sigħat b'torque applikat fuq it-tardjatur.”.

F'paġna 166, fl-Anness VI, fl-Appendiċi 12, fil-punt (3), it-tabelli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 u 9 għandhom jinqraw kif ġej:

Tabella 2

Parametri tal-input ‘Transmission/Gears’ għal kull ger

Isem tal-Parametru

ID tal-Parametru

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

GearNumber

P199

integer

[-]

 

Ratio

P078

double, 3

[-]

 

MaxTorque

P157

integer

[Nm]

mhux obbligatorja

MaxSpeed

P194

integer

[1/min]

mhux obbligatorja


Tabella 3

Parametri tal-input ‘Trażmissjoni/MappaTelf’ għal kull ger u għal kull punt ta' grilja fil-mappa tat-telf

Isem tal-Parametru

ID tal-Parametru

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

InputSpeed

P096

double, 2

[1/min]

 

InputTorque

P097

double, 2

[Nm]

 

TorqueLoss

P098

double, 2

[Nm]

 


Tabella 4

Parametri tal-input ‘TorqueConverter/General’

Isem tal-Parametru

ID tal-Parametru

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

Manufacturer

P210

token

[-]

 

Model

P211

token

[-]

 

TechnicalReportId

P212

token

[-]

 

Date

P213

dateTime

[-]

Data u ħin meta tinħoloq il-hash tal-komponent

AppVersion

P214

string

[-]

 

CertificationMethod

P257

string

[-]

Valuri permessi: ‘Measured’, ‘Standardvalues’


Tabella 5

Parametri tal-input ‘TorqueConverter/Characteristics’ għal kull punt ta' grilja fil-kurva tal-karatteristiċi

Isem tal-Parametru

ID tal-Parametru

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

SpeedRatio

P099

double, 4

[-]

 

TorqueRatio

P100

double, 4

[-]

 

InputTorqueRef

P101

double, 2

[Nm]

 


Tabella 6

Parametri tal-input ‘Angledrive/General’ (meħtieġa biss jekk il-komponent hu applikabbli)

Isem tal-Parametru

ID tal-Parametru

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

Manufacturer

P220

token

[-]

 

Model

P221

token

[-]

 

TechnicalReportId

P222

token

[-]

 

Date

P223

dataTime

[-]

Data u ħin meta tinħoloq il-hash tal-komponent

AppVersion

P224

string

[-]

 

Ratio

P176

double, 3

[-]

 

CertificationMethod

P258

string

[-]

Valuri permessi: ‘Option 1’, ‘Option 2’, ‘Option 3’, ‘Standard values’


Tabella 7

Parametri tal-input ‘Angledrive/LossMap’ għal kull punt ta' grilja fil-mappa tat-telf (meħtieġa biss jekk il-komponent hu applikabbli)

Isem tal-Parametru

ID tal-Parametru

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

InputSpeed

P173

double, 2

[1/min]

 

InputTorque

P174

double, 2

[Nm]

 

TorqueLoss

P175

double, 2

[Nm]

 


Tabella 8

Parametri tal-input ‘Retarder/General’ (meħtieġa biss jekk il-komponent hu applikabbli)

Isem tal-Parametru

ID tal-Parametru

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

Manufacturer

P225

token

[-]

 

Model

P226

token

[-]

 

TechnicalReportId

P227

token

[-]

 

Date

P228

dataTime

[-]

Data u ħin meta tinħoloq il-hash tal-komponent

AppVersion

P229

string

[-]

 

CertificationMethod

P255

string

[-]

Valuri permessi: ‘Measured’, ‘Standardvalues standard’


Tabella 9

Parametri tal-input ‘Retarder/LossMap’ għal kull punt ta' grilja fil-kurva tal-karatteristiċi (meħtieġa biss jekk il-komponent hu applikabbli)

Isem tal-Parametru

ID tal-Parametru

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

RetarderSpeed

P057

double, 2

[1/min]

 

TorqueLoss

P058

double, 2

[Nm]

F'paġna 170, fl-Anness VII, fil-punt 3.1:

minflok:

“3.1   Prova

Fuq talba tal-applikant, tista' tiġi applikata proċedura ta' prova fuq il-fus. Id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom ikunu japplikaw għal proċedura ta' prova.”,

aqra:

“Running in

Fuq talba tal-applikant, tista' tiġi applikata proċedura tar-running in fuq il-fus. Id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom ikunu japplikaw għal proċedura tar-running in.”.

F'paġna 170, fl-Anness VII, fil-punt 3.1.1.:

minflok:

“3.1.1

Żejt tal-mili mill-fabbrika biss għandu jintuża għall-proċedura ta' prova. Iż-żejt użat għall-prova m'għandux jintuża għall-ittestjar deskritt fil-paragrafu 4.”,

aqra:

“3.1.1

Żejt tal-mili mill-fabbrika biss għandu jintuża għall-proċedura tar-running in. Iż-żejt użat għar-running in m'għandux jintuża għall-ittestjar deskritt fil-paragrafu 4.”.

F'paġna 177, fl-Anness VII, fil-punti 6.1 b) u c):

minflok:

“b)

Il-kejl tat-telf tat-torque skont dan l-Anness billli tiġi segwuta l-proċedura sħiħa limitata għall-punti ta' grilja deskritti f'6.2, b'eċċezzjoni tal-proċedura ta' prova. Biex tiġi kkunsidrata l-karatteristika tal-prova ta' fus, jista' jiġi applikat koeffiċjent ta' korrezzjoni. Dan il-fattur għandu jiġi ddeterminat skont ġudizzju inġiniriku tajjeb u bil-qbil tal-awtorità tal-approvazzjoni.

(c)

Kejl tar-reżistenza tal-arja skont il-paragrafu 6.3. Il-manifattur għandu jagħżel proċedura ta' prova skont ġudizzju inġiniriku tajjeb sa 100 siegħa.”,

aqra:

“b)

Il-kejl tat-telf tat-torque skont dan l-Anness billi tiġi segwuta l-proċedura sħiħa limitata għall-punti ta' grilja deskritti f'6.2, b'eċċezzjoni tal-proċedura tar-running in. Biex tiġi kkunsidrata l-karatteristika tar-running in ta' fus, jista' jiġi applikat koeffiċjent ta' korrezzjoni. Dan il-fattur għandu jiġi ddeterminat skont ġudizzju inġiniriku tajjeb u bil-qbil tal-awtorità tal-approvazzjoni.

(c)

Kejl tar-reżistenza tal-arja skont il-paragrafu 6.3. Il-manifattur għandu jagħżel proċedura tar-running in skont ġudizzju inġiniriku tajjeb sa 100 siegħa.”.

F'paġna 179, fl-Anness VII, fil-punt 6.2.5:

minflok:

“6.2.5

Jekk il-konformità tal-valutazzjoni tal-proprjetajiet iċċertifikati relatati mal-emissjonijiet ta' CO2 u mal-konsum tal-fjuwil issir b'konformità ma' 6.1. c), it-torque tar-reżistenza tal-arja tal-fus referenzjarju tal-familja li għaliha jappartjeni l-fus ittestjat għandu jiġi ddeterminat matul iċ-ċertifikazzjoni. Dan jista' jsir qabel il-proċedura ta' prova jew wara l-proċedura ta' prova skont il-paragrafu 3.1 jew b'estrapolazzjoni lineari tal-valuri kollha tal-mappa tat-torque għal kull pass tal-veloċità 'l isfel lejn 0 Nm.”,

aqra:

“6.2.5

Jekk il-konformità tal-valutazzjoni tal-proprjetajiet iċċertifikati relatati mal-emissjonijiet ta' CO2 u mal-konsum tal-fjuwil issir b'konformità ma' 6.1. c), it-torque tar-reżistenza tal-arja tal-fus referenzjarju tal-familja li għaliha jappartjeni l-fus ittestjat għandu jiġi ddeterminat matul iċ-ċertifikazzjoni. Dan jista' jsir qabel il-proċedura tar-running in jew wara l-proċedura tar-running in skont il-paragrafu 3.1 jew b'estrapolazzjoni lineari tal-valuri kollha tal-mappa tat-torque għal kull pass tal-veloċità 'l isfel lejn 0 Nm.”.

F'paġna 180, fl-Anness VII, fil-punt 6.4.1, fit-Tabella 2, fl-ewwel ringiela tal-intestatura:

minflok:

“Linja tal-fusien

Tolleranzi għall-fusien imkejla fis-CoP wara l-prova

Tqabbil ma' Td0

Tolleranzi għall-fusien imkejla fis-CoP mingħajr prova

Tqabbil ma' Td0

għal i

tolleranza

Td0_input

[Nm]

għal i

tolleranza

Td0_input

[Nm]

għal i

tolleranza

Td0_input

[Nm]

għal i

tolleranza

Td0_input

[Nm]”

aqra:

“Linja tal-fusien

Tolleranzi għall-fusien imkejla fis-CoP wara r-running in

Tqabbil ma' Td0

Tolleranzi għall-fusien imkejla fis-CoP mingħajr running in

Tqabbil ma' Td0

għal i

tolleranza

Td0_input

[Nm]

għal i

tolleranza

Td0_input

[Nm]

għal i

tolleranza

Td0_input

[Nm]

għal i

tolleranza

Td0_input

[Nm]”

F'paġna 191, fl-Anness VII, fl-Appendiċi 6, fil-punt (3), it-tabelli 1 u 2 għandhom jinqraw kif ġej:

Tabella 1

Parametri tal-input ‘Axlegear/General’

Isem tal-parametru

ID Param

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

Manufacturer

P215

token

[-]

 

Model

P216

token

[-]

 

TechnicalReportId

P217

token

[-]

 

Date

P218

dataTime

[-]

Data u ħin meta tinħoloq il-hash tal-komponent

AppVersion

P219

token

[-]

 

LineType

P253

string

[-]

Valuri permessi: ‘Single reduction axle’, ‘Single portal axle’, ‘Hub reduction axle’, ‘Single reduction tandem axle’, ‘Hub reduction tandem axle’

Ratio

P150

double, 3

[-]

 

CertificationMethod

P256

string

[-]

Valuri permessi: ‘Measured’, ‘Standard values’


Tabella 2

Parametri tal-input ‘Axlegear/LossMap’ għal kull punt ta' grilja fil-mappa tat-telf

Isem tal-parametru

ID Param

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

InputSpeed

P151

double, 2

[1/min]

 

InputTorque

P152

double, 2

[Nm]

 

TorqueLoss

P153

double, 2

[Nm]

F'paġna 197, fl-Anness VIII, fil-punt 3.4.3., fit-tieni paragrafu, fl-ewwel sentenza:

minflok:

“tax-xaft Cardano”,

aqra:

“tal-cardan shaft”.

F'paġna 205, fl-Anness VIII, fil-punt 3.9., fit-tabella 5, fir-ringiela numru disa':

minflok:

Veloċità tal-magna jew veloċità cardano

<n_eng> jew <n_card>

[rpm]

≥ 20 Hz

veloċità cardano għal vetturi b'konvertitur tat-torque mhux illokkjat matul it-test tal-veloċità baxxa”

aqra:

Veloċità tal-magna jew veloċità tal-cardan shaft

<n_eng> jew <n_card>

[rpm]

≥ 20 Hz

veloċità tal-cardan shaft għal vetturi b'konvertitur tat-torque mhux illokkjat matul it-test tal-veloċità baxxa”

F'paġna 219, fl-Anness VIII, fl-Appendiċi 4, fit-tabella 15, fir-ringiela numru tlettax:

minflok:

“vettura mingħajr okkupanti”,

aqra:

“vettura mingħajr tagħbija”.

F'paġna 245, fl-Anness X, fl-Appendiċi 3, it-tabella 1 għandha tinqara kif ġej:

Tabella 1

Parametri tal-input ‘Tyre’

Isem tal-parametru

ID Param

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

Manufacturer

P230

token

 

 

Model

P231

token

 

Isem kummerċjali tal-manifattur

TechnicalReportId

P232

token

 

 

Date

P233

date

 

Data u ħin meta tinħoloq il-hash tal-komponent.

AppVersion

P234

token

 

Numru tal-verżjoni li jidentifika l-għodda ta' evalwazzjoni

RRCDeclared

P046

double, 4

[N/N]

 

FzISO

P047

integer

[N]

 

Dimension

P108

string

[-]

Valuri permessi: ‘9.00 R20’, ‘9 R22.5’, ‘9.5 R17.5’, ‘10 R17.5’, ‘10 R22.5’, ‘10.00 R20’, ‘11 R22.5’, ‘11.00 R20’, ‘11.00 R22.5’, ‘12 R22.5’, ‘12.00 R20’, ‘12.00 R24’, ‘12.5 R20’, ‘13 R22.5’, ‘14.00 R20’, ‘14.5 R20’, ‘16.00 R20’, ‘205/75 R17.5’, ‘215/75 R17.5’, ‘225/70 R17.5’, ‘225/75 R17.5’, ‘235/75 R17.5’, ‘245/70 R17.5’, ‘245/70 R19.5’, ‘255/70 R22.5’, ‘265/70 R17.5’, ‘265/70 R19.5’, ‘275/70 R22.5’, ‘275/80 R22.5’, ‘285/60 R22.5’, ‘285/70 R19.5’, ‘295/55 R22.5’, ‘295/60 R22.5’, ‘295/80 R22.5’, ‘305/60 R22.5’, ‘305/70 R19.5’, ‘305/70 R22.5’, ‘305/75 R24.5’, ‘315/45 R22.5’, ‘315/60 R22.5’, ‘315/70 R22.5’, ‘315/80 R22.5’, ‘325/95 R24’, ‘335/80 R20’, ‘355/50 R22.5’, ‘365/70 R22.5’, ‘365/80 R20’, ‘365/85 R20’, ‘375/45 R22.5’, ‘375/50 R22.5’, ‘375/90 R22.5’, ‘385/55 R22.5’, ‘385/65 R22.5’, ‘395/85 R20’, ‘425/65 R22.5’, ‘495/45 R22.5’, ‘525/65 R20.5’”


11.9.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 234/41


Rettifika tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/318 tad-19 ta' Frar 2019 li jemenda r-Regolament (UE) 2017/2400 u d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-determinazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 u tal-konsum tal-fjuwil tal-vetturi tqal

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 58 tas-26 ta' Frar 2019 )

Fil-paġna 9, fl-Anness II, fil-punt (2)(a), fl-emendi għall-punt 3 tal-Anness III tar-Regolament (UE) 2017/2400, it-Tabella 1 għandha tinqara kif ġej:

“‘Tabella 1

Parametri tal-inputVehicle/General

Isem tal-parametru

ID tal-Parametru

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

Manufacturer

P235

token

[-]

 

ManufacturerAddress

P252

token

[-]

 

Model

P236

token

[-]

 

VIN

P238

token

[-]

 

Date

P239

dateTime

[-]

Data u ħin meta tinħoloq il-hash tal-komponent

LegislativeClass

P251

string

[-]

Valuri permessi: ‘N2’, ‘N3’

VehicleCategory

P036

string

[-]

Valuri permessi: ‘Rigid Lorry’, ‘Tractor’

AxleConfiguration

P037

string

[-]

Valuri permessi: ‘4x2’, ‘6x2’, ‘6x4’, ‘8x4’

CurbMassChassis

P038

int

[kg]

 

GrossVehicleMass

P041

int

[kg]

 

IdlingSpeed

P198

int

[1/min]

 

RetarderType

P052

string

[-]

Valuri permessi: ‘None’, ‘Losses included in Gearbox’, ‘Engine Retarder’, ‘Transmission Input Retarder’, ‘Transmission Output Retarder’

RetarderRatio

P053

double, 3

[-]

 

AngledriveType

P180

string

[-]

Valuri permessi: ‘None’, ‘Losses included in Gearbox’, ‘Separate Angledrive’

PTOShaftsGearWheels (1)

P247

string

[-]

Valuri permessi: ‘none’, ‘only the drive shaft of the PTO’, ‘drive shaft and/or up to 2 gear wheels’, ‘drive shaft and/or more than 2 gear wheels’, ‘only one engaged gearwheel above oil level’

PTOOtherElements (1)

P248

string

[-]

Valuri permessi: ‘none’, ‘shift claw, synchronizer, sliding gearwheel’, ‘multi-disc clutch’, ‘multi-disc clutch, oil pump’

CertificationNumberEngine

P261

token

[-]

 

CertificationNumberGearbox

P262

token

[-]

 

CertificationNumberTorqueconverter

P263

token

[-]

 

CertificationNumberAxlegear

P264

token

[-]

 

CertificationNumberAngledrive

P265

token

[-]

 

CertificationNumberRetarder

P266

token

[-]

 

CertificationNumberTyre

P267

token

[-]

 

CertificationNumberAirdrag

P268

token

[-]

 

ZeroEmissionVehicle

P269

boolean

[-]

 

VocationalVehicle

P270

boolean

[-]

 

NgTankSystem

P275

string

[-]

Valuri permessi: ‘Compressed’, ‘Liquefied’ Rilevanti biss għal vetturi b'magni tat-tip ta' fjuwil ‘NG PI’ (P193)

Sleeper cab

P276

boolean

[-]

 

Fil-paġna 10, fl-Anness II, fil-punt (2)(b), fl-emendi għall-punt 3 tal-Anness III tar-Regolament (UE) 2017/2400, fl-aħħar ringiela “HVAC/Technology” tat-Tabella 3,

minflok:

“‘HVAC/Technology

P185

sensiela ta' karattri

[-]

Valuri permessi: ‘Xejn’, ‘Prestabbilit’’;”,

aqra:

“‘HVAC/Technology

P185

string

[-]

Valuri permessi: ‘None’, ‘Default’’;”;

Fil-paġna 10, fl-Anness II, fil-punt (2)(c), fl-emendi għall-punt 3 tal-Anness III tar-Regolament (UE) 2017/2400, it-Tabella 5 għandha tinqara kif ġej:

“‘Tabella 5

Parametri tal-input għal ZE-HDVs, He-HDVs u vetturi li jużaw żewġ tipi ta' fjuwil

Isem tal-parametru

ID tal-Parametru

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

Manufacturer

P235

token

[-]

 

ManufacturerAddress

P252

token

[-]

 

Model

P236

token

[-]

 

VIN

P238

token

[-]

 

Date

P239

dateTime

[-]

Data u ħin meta tinħoloq il-hash tal-komponent

LegislativeClass

P251

string

[-]

Valuri Permessi: ‘N2’, ‘N3’

VehicleCategory

P036

string

[-]

Valuri Permessi: ‘Rigid Lorry’, ‘Tractor’

CurbMassChassis

P038

int

[kg]

 

GrossVehicleMass

P041

int

[kg]

 

MaxNetPower1

P277

int

[W]

Jekk He-HDV = Y: l-ogħla potenza massima netta tal-konvertituri kollha tal-enerġija, li huma marbuta mad-driveline tal-vettura jew mar-roti

MaxNetPower2

P278

int

[W]

Jekk He-HDV = Y: it-tieni l-ogħla potenza massima netta tal-konvertituri kollha tal-enerġija, li huma marbuta mad-driveline tal-vettura jew mar-roti

ZE-HDV

P269

boolean

[-]

 

He-HDV

P279

boolean

[-]

 

DualFuelVehicle

P280

boolean

[-]’”;

 

Fil-paġna 11, fl-Anness II, fil-punt (2)(d), fl-emendi għall-punt 3 tal-Anness III tar-Regolament (UE) 2017/2400, it-Tabella 6 għandha tinqara kif ġej:

“‘Tabella 6

Parametri tal-Input ‘Advanced driver assistance systems’

Isem tal-parametru

ID tal-Parametru

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

EngineStopStart

P271

boolean

[-]

Skont il-punt 8.1.1

EcoRollWithoutEngineStop

P272

boolean

[-]

Skont il-punt 8.1.2

EcoRollWithEngineStop

P273

boolean

[-]

Skont il-punt 8.1.3

PredictiveCruiseControl

P274

string

[-]

Skont il-punt 8.1.4, il-valuri permessi: ‘1,2’, ‘1,2,3’’;”;

Fil-paġna 19, fl-Anness IV, fil-punt (13)(b), fl-emendi għat-Tabella 1 tal-Appendiċi 7 tal-Anness V tar-Regolament (UE) 2017/2400, fl-aħħar ringiela “FuelType”,

minflok:

“FuelType

P193

sensiela ta' karattri

[-]

Valuri permessi: ‘Diżil CI’, ‘Etanol CI’, ‘Petrol PI’, ‘Etanol PI’, ‘LPG PI’, ‘NG PI’, ‘NG CI’;”,

aqra:

“FuelType

P193

string

[-]

Valuri permessi: ‘Diesel CI’, ‘Etanol CI’, ‘Petrol PI’, ‘Etanol PI’, ‘LPG PI’, ‘NG PI’, ‘NG CI’;”;

Fil-paġna 22, fl-Anness V, fil-punt (10)(a), fl-emendi għall-Appendiċi 12 tal-Anness VI tar-Regolament (UE) 2017/2400, it-Tabella 1 għandha tinqara kif ġej:

“‘Tabella 1

Parametri tal-inputTransmission/General

Isem tal-parametru

ID tal-Parametru

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

Manufacturer

P205

token

[-]

 

Model

P206

token

[-]

 

CertificationNumber

P207

token

[-]

 

Date

P208

dateTime

[-]

Data u ħin meta tinħoloq il-hash tal-komponent

AppVersion

P209

token

[-]

 

TransmissionType

P076

string

[-]

Valuri permessi (2): ‘SMT’, ‘AMT’, ‘APT-S’, ‘APT-P’

MainCertificationMethod

P254

string

[-]

Valuri permessi: ‘Option 1’, ‘Option 2’, ‘Option 3’, ‘Standard values’

Fil-paġna 31, fl-Anness VII, fil-punt (20), fl-emendi għall-punt 3 tal-Appendiċi 9 tal-Anness VIII tar-Regolament (UE) 2017/2400, it-Tabella 1 għandha tinqara kif ġej:

Tabella 1

Parametri tal-inputAirDrag

Isem tal-parametru

ID tal-Parametru

Tip

Unità

Deskrizzjoni/Referenza

Manufacturer

P240

token

 

 

Model

P241

token

 

 

CertificationNumber

P242

token

 

Identifikatur tal-komponent kif użat fil-proċess ta' ċertifikazzjoni

Date

P243

date

 

Data u ħin meta tinħoloq il-hash tal-komponent.

AppVersion

P244

token

 

Numru li jidentifika l-verżjoni tal-għodda ta' pproċessar minn qabel tar-reżistenza tal-arja

CdxA_0

P245

double, 2

[m2]

Riżultat finali tal-għodda ta' pproċessar minn qabel tar-reżistenza tal-arja.

TransferredCdxA

P246

double, 2

[m2]

CdxA_0 trasferit lil familji relatati fi gruppi ta' vetturi oħra skont it-Tabella 16 tal-Appendiċi 5. F'każ li ma tiġi applikata ebda regola dwar it-trasferiment, għandu jiġi pprovdut CdxA_0.

DeclaredCdxA

P146

double, 2

[m2]

Valur iddikjarat għall-familja tar-reżistenza tal-arja”;

Fil-paġna 38, fl-Anness IX, fil-punt (5)(c), fl-emendi għall-Appendiċi 3 tal-Anness X tar-Regolament (UE) 2017/2400, l-aħħar ringiela “Dimensjoni” tat-Tabella 1 għandha tinqara kif ġej:

“Dimension

P108

string

[-]

Valuri Permessi (mhux eżawrjenti): ‘9.00 R20’, ‘9 R22.5’, ‘9.5 R17.5’, ‘10 R17.5’, ‘10 R22.5’, ‘10.00 R20’, ‘11 R22.5’, ‘11.00 R20’, ‘11.00 R22.5’, ‘12 R22.5’, ‘12.00 R20fg’, ‘12.00 R24’, ‘12.5 R20’, ‘13 R22.5’, ‘14.00 R20’, ‘14.5 R20’, ‘16.00 R20’, ‘205/75 R17.5’, ‘215/75 R17.5’, ‘225/70 R17.5’, ‘225/75 R17.5’, ‘235/75 R17.5’, ‘245/70 R17.5’, ‘245/70 R19.5’, ‘255/70 R22.5’, ‘265/70 R17.5’, ‘265/70 R19.5’, ‘275/70 R22.5’, ‘275/80 R22.5’, ‘285/60 R22.5’, ‘285/70 R19.5’, ‘295/55 R22.5’, ‘295/60 R22.5’, ‘295/80 R22.5’, ‘305/60 R22.5’, ‘305/70 R19.5’, ‘305/70 R22.5’, ‘305/75 R24.5’, ‘315/45 R22.5’, ‘315/60 R22.5’, ‘315/70 R22.5’, ‘315/80 R22.5’, ‘325/95 R24’, ‘335/80 R20’, ‘355/50 R22.5’, ‘365/70 R22.5’, ‘365/80 R20’, ‘365/85 R20’, ‘375/45 R22.5’, ‘375/50 R22.5’, ‘375/90 R22.5’, ‘385/55 R22.5’, ‘385/65 R22.5’, ‘395/85 R20’, ‘425/65 R22.5’, ‘495/45 R22.5’, ‘525/65 R20.5’;”.


(1)  F'każ ta' PTOs multipli mmuntati mat-trażmissjoni, għandu jiġi ddikjarat biss il-komponent bl-ogħla telf skont il-punt 3.6 tal-Anness IX, għall-kombinazzjoni tiegħu tal-kriterji ‘PTOShaftsGearWheel’ u ‘PTOShaftsOtherElements’.’”;

(2)  DCT għandu jiġi ddikjarat bħala tip ta' trażmissjoni AMT’;”;