ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 200

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 62
29 ta' Lulju 2019


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1266 tal-24 ta' Lulju 2019 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 f'dak li għandu x'jaqsam mal-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1267 tas-26 ta' Lulju 2019 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta' elettrodi tat-tungstenu li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina wara rieżami ta' skadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2016/1036

4

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1268 tat-3 ta' Lulju 2019 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini proposta bl-isem Ejjew intemmu l-era tal-plastik fl-Ewropa (notifikata bid-dokument C(2019) 4974)

33

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1269 tas-26 ta' Lulju 2019 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/287/UE li tistipula l-kriterji biex jiġu stabbiliti u evalwati n-Netwerks Ewropej ta' Referenza u l-Membri tagħhom u biex jiġi ffaċilitat l-iskambju ta' informazzjoni u ta' għarfien espert dwar l-istabbiliment u l-evalwazzjoni ta' dawn in-Netwerks ( 1 )

35

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1270 tas-26 ta' Lulju 2019 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2019) 5737)  ( 1 )

44

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

29.7.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 200/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1266

tal-24 ta' Lulju 2019

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 f'dak li għandu x'jaqsam mal-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 183(b) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 510/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-arranġamenti kummerċjali applikabbli għal ċerti prodotti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli u jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1216/2009 u (KE) Nru 614/2009 (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(6)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1484/95 (3) stabbilixxa r-regolamenti dettaljati għall-implimentazzjoni tas-sistema ta' dazji addizzjonali tal-importazzjoni u ffissa l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd.

(2)

Mill-kontroll regolari tad-data li abbażi tagħha jiġu stabbiliti l-prezzijiet rappreżentattivi għall-prodotti tas-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, jirriżulta li jenħtieġ li jiġu emendati l-prezzijiet rappreżentattivi għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti filwaqt li jitqiesu l-varjazzjonijiet fil-prezzijiet skont l-oriġini.

(3)

Għalhekk jenħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 1484/95 jiġi emendat skont dan.

(4)

Minħabba l-ħtieġa li jiġi żgurat li din il-miżura tibda tapplika kemm jista' jkun malajr wara li d-data aġġornata ssir disponibbli, jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1484/95 għandu jiġi sostitwit bit-test li jinsab fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta' Lulju 2019.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali

Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 150, 20.5.2014, p. 1.

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1484/95 tat-28 ta' Ġunju 1995 li jistabbilixxi r-regolamenti dettaljati għall-implimentazzjoni tas-sistema ta' dazji addizzjonali tal-importazzjoni u l-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, u biex iħassar ir-Regolament Nru 163/67/KEE (ĠU L 145, 29.6.1995, p. 47).


ANNESS

“ANNESS I

Kodiċi NM

Deskrizzjoni tal-oġġetti

Prezz rappreżentattiv

(f'EUR għal kull 100 kg)

Garanzija msemmija fl-Artikolu 3

(f'EUR għal kull 100 kg)

Oriġini (1)

0207 12 90

Karkassi ta' tjur tal-ispeċi Gallus domesticus, ippreżentati bħala ‘65 % tiġieġ’, iffriżati

142,5

0

AR

0207 14 10

Qatgħat bla għadam ta' tjur tal-ispeċi Gallus domesticus, iffriżati

235,4

19

AR

206,5

28

BR

222,7

23

TH

1602 32 11

Preparazzjonijiet ta' tjur tal-ispeċi Gallus domesticus, nejjin

276,1

3

BR


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7).


29.7.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 200/4


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1267

tas-26 ta' Lulju 2019

li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet ta' elettrodi tat-tungstenu li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina wara rieżami ta' skadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2016/1036

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/1036 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 11(2) tiegħu,

Billi:

1.   PROĊEDURA

1.1.   Miżuri fis-seħħ

(1)

F'Marzu 2007, wara investigazzjoni anti-dumping (“l-investigazzjoni oriġinali”), il-Kunsill impona bir-Regolament (KE) Nru 260/2007 (2) (“ir-Regolament definittiv”), dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti elettrodi tat-tungstenu li bħalissa jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM ex 8101 99 10 u ex 8515 90 80 (kodiċijiet TARIC 8101991010 u 8515908010) u li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (“ir-RPĊ”).

(2)

Ir-Regolament definittiv impona dazju anti-dumping b'rati li jvarjaw bejn is-17,0 % u l-41,0 % fuq importazzjonijiet mill-produtturi esportaturi li kkooperaw fil-kampjun u rata ta' dazju ta' 63,5 % fuq l-importazzjoni tal-produtturi esportaturi l-oħra kollha fir-RPĊ.

(3)

Wara rieżami ta' skadenza (ir-“rieżami ta' skadenza preċedenti”), il-Kunsill iddeċieda, permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 508/2013 (3), li jżomm fis-seħħ id-dazju anti-dumping.

1.2.   Il-bidu ta' rieżami ta' skadenza

(4)

Fit-2 ta' Settembru 2017, il-Kummissjoni ppubblikat notifika ta' skadenza imminenti tal-miżuri anti-dumping fis-seħħ fuq l-importazzjonijiet tal-elettrodi tat-tungstenu li joriġinaw mir-RPĊ f'Il-Ġurnal uffiċjali tal-Unjoni Ewropa (4).

(5)

Fis-27 ta' Frar 2018, żewġ produtturi tal-Unjoni (Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH u Plansee SE) (“l-applikanti”), li jirrappreżentaw 100 % tal-produzzjoni totali tal-elettrodi tat-tungstenu fl-Unjoni Ewropea (“l-Unjoni”), ressqu talba għal rieżami (“it-Talba”) skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2016/1036 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea (5) (“ir-Regolament bażiku”).

(6)

L-applikanti bbażaw it-Talba tagħhom fuq ir-raġuni li l-iskadenza tal-miżuri x'aktarx twassal għall-kontinwazzjoni u għar-rikorrenza ta' dumping u dannu lill-industrija tal-Unjoni.

(7)

Wara li stabbilixxiet li kien hemm biżżejjed provi għall-bidu ta' rieżami ta' skadenza, fil-31 ta' Mejju 2018, il-Kummissjoni ppubblikat notifika ta' bidu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (6) (in-“Notifika ta' Bidu”).

1.3.   Il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami u l-perjodu taħt kunsiderazzjoni

(8)

L-investigazzjoni tal-probabbiltà ta' kontinwazzjoni jew rikorrenza ta' dumping u dannu kopriet il-perjodu mill-1 ta' April 2017 sal-31 ta' Marzu 2018 (“il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami” jew “PIR”).

(9)

L-istħarriġ ta' tendenzi rilevanti għall-valutazzjoni tal-probabbiltà ta' kontinwazzjoni jew ta' rikorrenza ta' ħsara kopra l-perjodu mill-1 ta' Jannar 2014 sa tmiem il-perjodu tal-investigazzjoni tar-rieżami (“il-perjodu kkunsidrat”).

1.4.   Partijiet interessati

(10)

Fin-notifika ta' bidu, il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet interessati jikkuntattjawha sabiex jipparteċipaw fl-investigazzjoni. Barra minn hekk, il-Kummissjoni infurmat b'mod speċifiku lill-applikanti, lill-importaturi magħrufa u lill-utenti tal-elettrodi tat-tungstenu fl-Unjoni, lill-awtoritajiet fir-RPĊ u lill-produtturi magħrufa fir-RPĊ dwar il-bidu tar-rieżami ta' skadenza u stednithom jikkooperaw.

(11)

Il-partijiet interessati kollha kellhom l-opportunità li jikkumentaw dwar il-bidu tal-investigazzjoni u jitolbu seduta ta' smigħ mal-Kummissjoni u/jew mal-Uffiċjal tas-Seduta fil-proċeduri kummerċjali. Ma wasal l-ebda kumment dwar il-Bidu jew talba għal smigħ.

1.5.   Teħid ta' kampjun

(12)

Fin-Notifika ta' bidu tagħha, il-Kummissjoni ddikjarat li tista' tieħu kampjun tal-partijiet interessati skont l-Artikolu 17 tar-Regolament bażiku.

1.5.1.   Teħid ta' kampjun ta' importaturi mhux relatati

(13)

Fin-Notifika ta' Bidu, il-Kummissjoni stiednet lill-importaturi sabiex jippreżentaw ruħhom u jipprovdu informazzjoni speċifika meħtieġa biex tiddeċiedi jekk it-teħid tal-kampjuni kienx meħtieġ u, jekk iva, biex tagħżel kampjun.

(14)

Mis-46 importatur mhux relatat li ġew ikkuntattjati, ħames kumpaniji ppreżentaw ruħhom. Madankollu, tnejn minnhom ma kinux jimportaw l-elettrodi tat-tungstenu li joriġinaw mir-RPĊ matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami u t-tlieta li jifdal sostnew li huma utenti, mhux importaturi, u wieħed minnhom biss ried ikun parti interessata. Fi stadju aktar tard tal-investigazzjoni, ippreżenta ruħu importatur wieħed addizzjonali u dan ingħata l-istatus ta' parti interessata. Għalhekk, ma ntgħażel l-ebda kampjun ta' importaturi.

1.5.2.   Il-kampjunar tal-produtturi fir-RPĊ

(15)

Biex tiddeċiedi jekk il-kampjunar huwiex meħtieġ u, jekk iva, biex tagħżel kampjun, il-Kummissjoni talbet lill-produtturi magħrufa kollha fir-RPĊ sabiex jipprovdu l-informazzjoni speċifikata fin-Notifika ta' Bidu. Barra minn hekk, il-Kummissjoni talbet lill-Missjoni tar-RPĊ għall-Unjoni Ewropea biex tidentifika u/jew tikkuntattja produtturi oħra fir-RPĊ, jekk ikun hemm, li jistgħu jkunu interessati li jipparteċipaw fl-investigazzjoni.

(16)

Tliet produtturi fir-RPĊ ipprovdew l-informazzjoni mitluba u qablu li jkunu inklużi fil-kampjun. Fid-dawl tal-għadd baxx ta' produtturi li kkooperaw, il-Kummissjoni ddeċiediet li ma kienx meħtieġ kampjunar u talbet lill-produtturi Ċiniżi kollha li ppreżentaw tweġibiet għall-kampjunar biex ilestu l-kwestjonarju.

1.6.   L-utenti

(17)

Fin-Notifika ta' Bidu, il-Kummissjoni stiednet lill-utenti jippreżentaw ruħhom u jikkooperaw. Kif spjegat fil-premessa (14), ippreżentaw ruħhom tliet utenti, iżda wieħed biss ried ikun irreġistrat bħala parti interessata.

1.7.   Tweġibiet għall-kwestjonarji

(18)

Il-Kummissjoni bagħtet kwestjonarji liż-żewġ produtturi tal-Unjoni, lit-tliet produtturi fir-RPĊ li ppreżentaw ruħhom fl-eżerċizzju tal-kampjunar u lill-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (“GTĊ”). It-tweġibiet għall-kwestjonarji waslu biss mingħand iż-żewġ produtturi tal-Unjoni u kumpanija Ċiniża waħda Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd. Din il-kumpanija kienet il-produttur tal-prodott taħt rieżami kif definit fil-premessa (32), iżda bi produzzjoni attwalment sospiża b'involviment f'attivitajiet kummerċjali biss.

(19)

Għalhekk, ma kien hemm l-ebda kooperazzjoni mill-GTĊ jew produtturi (7) tal-prodott taħt rieżami fir-RPĊ, irrispettivament minn jekk esportawx. Il-Kummissjoni infurmat lill-produtturi dwar il-konsegwenzi tan-nuqqas ta' kooperazzjoni; madankollu, l-ebda produttur esportatur ma kkoopera fl-investigazzjoni.

1.8.   Żjarat ta' verifika

(20)

Il-Kummissjoni fittxet u vverifikat l-informazzjoni kollha li qieset li kienet meħtieġa għad-determinazzjoni tal-probabbiltà ta' kontinwazzjoni jew rikorrenza ta' dumping u dannu u l-interess tal-Unjoni. Iż-żjarat ta' verifika skont l-Artikolu 16 tar-Regolament bażiku twettqu fl-uffiċċji tal-kumpaniji li ġejjin:

 

Produtturi tal-Unjoni

Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH, Traunstein, il-Ġermanja,

Plansee SE, Reutte, l-Awstrija;

 

Esportaturi fir-RPĊ

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd, Baoji, Shaanxi, RPĊ.

1.9.   Il-proċedura għad-determinazzjoni tal-valur normali skont l-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku

(21)

Fid-dawl tal-evidenza suffiċjenti disponibbli fil-bidu tal-investigazzjoni li għandha t-tendenza li turi l-eżistenza ta' distorsjonijiet sinifikanti skont it-tifsira tal-punt (b) tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni qieset li huwa xieraq li tiftaħ investigazzjoni abbażi tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku.

(22)

Konsegwentement, sabiex tinġabar id-data meħtieġa għall-applikazzjoni eventwali tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku, fin-Notifika ta' Bidu l-Kummissjoni stiednet lill-produtturi magħrufa kollha fir-RPĊ biex jipprovdu l-informazzjoni mitluba fl-Anness III tan-Notifika ta' Bidu fir-rigward tal-inputs użati għall-produzzjoni tal-prodott taħt rieżami. Żewġ produtturi Ċiniżi pprovdew informazzjoni f'dan ir-rigward.

(23)

Kif spjegat fil-premessa (18), sabiex tikseb l-informazzjoni li tqis bħala meħtieġa għall-investigazzjoni tagħha fir-rigward tal-allegati distorsjonijiet sinifikanti skont it-tifsira tal-punt (b) tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni bagħtet ukoll kwestjonarju lill-GTĊ. Ma waslet l-ebda tweġiba mill-GOC.

(24)

Fin-Notifika ta' Bidu, il-Kummissjoni stiednet ukoll lill-partijiet interessati kollha jressqu l-fehmiet tagħhom, jippreżentaw informazzjoni u jipprovdu evidenza ta' sostenn fir-rigward tal-adegwatezza tal-applikazzjoni tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku fi żmien 37 jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta' din in-Notifika f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Ma waslet l-ebda preżentazzjoni jew evidenza addizzjonali f'dak ir-rigward mill-GTĊ jew mill-produtturi fir-RPĊ.

(25)

Fin-Notifika ta' Bidu, il-Kummissjoni speċifikat ukoll li, fid-dawl tal-evidenza disponibbli, din jista' jkollha bżonn tagħżel pajjiż rappreżentattiv xieraq skont l-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku biex jiġi ddeterminat il-valur normali fuq il-bażi ta' prezzijiet jew ta' valuri referenzjarji mhux distorti.

(26)

Fit-8 ta' Novembru 2018, il-Kummissjoni għamlet disponibbli l-ewwel nota għall-fajl (“In-nota tat-8 ta' Novembru 2018”) li fittxet l-opinjonijiet tal-partijiet interessati dwar is-sorsi rilevanti li l-Kummissjoni tista' tuża sabiex tiddetermina l-valur normali. In-Nota tat-8 ta' Novembru 2018 ipprovdiet lista tal-fatturi kollha tal-produzzjoni bħall-materjali, l-enerġija u l-manodopera li jintużaw fil-produzzjoni tal-prodott taħt rieżami mill-produtturi esportaturi. Barra minn hekk, filwaqt li qieset il-kriterji li ggwidaw l-għażla tal-prezzijiet jew tal-parametri referenzjarji mhux distorti, f'dak l-istadju, is-servizzi tal-Kummissjoni identifikaw lill-Brażil, lill-Messiku, lir-Russja u lit-Turkija bħala pajjiżi rappreżentattivi potenzjali. In-Nota tat-8 ta' Novembru 2018 indikat ukoll il-ħsieb li tuża parametri referenzjarji internazzjonali għall-kost tal-materja prima ewlenija.

(27)

Il-partijiet interessati kollha ngħataw l-opportunità li jikkummentaw dwar dan fi żmien għaxart 10 ijiem. Il-kummenti waslu miż-żewġ produtturi tal-Unjoni. B'mod partikolari, l-industrija tal-Unjoni ssottomettiet li l-kostijiet fit-Turkija jipprovdu bażi aħjar mill-Messiku, mill-Brażil jew mir-Russja.

(28)

Il-Kummissjoni indirizzat il-kummenti li rċeviet mingħand iż-żewġ produtturi tal-Unjoni fit-Tieni Nota dwar is-sorsi għad-determinazzjoni tal-valur normali tas-6 ta' Marzu 2019. (“in-Nota tas-6 ta' Marzu 2019”). Fin-Nota tas-6 ta' Marzu 2019, abbażi tal-informazzjoni disponibbli f'dak l-istadju, il-Kummissjoni identifikat lit-Turkija bħala l-aktar pajjiż rappreżentattiv xieraq skont l-Artikolu 2(6a)(a), l-ewwel inċiż tar-Regolament bażiku. In-Nota tas-6 ta' Marzu 2019 indikat ukoll li fir-rigward tal-kostijiet lavorattivi u tal-elettriku, il-Kummissjoni kien beħsiebha tuża d-data ppubblikata mill-Istitut Statistiku tat-Turkija. Indikat ukoll li abbażi tal-informazzjoni disponibbli, donnu jidher li m'hemm l-ebda produzzjoni tal-prodott taħt rieżami barra mir-RPĊ u mill-Unjoni. Għalhekk, il-Kummissjoni indikat li kien beħsiebha tuża d-data disponibbli għall-pubbliku miż-żewġ produtturi tal-Unjoni li kooperaw għall-kostijiet ġenerali tal-manifattura, l-SG&A u l-profitti. Għall-prezz nett tal-materja prima (ossidu tat-tungstenu inkluż fil-paratungstat tal-ammonju (“APT”)), se jintuża l-parametru referenzjarju internazzjonali ta' “the Platts Metals Week” kif ippubblikat miċ-Ċentru Nazzjonali tal-Informazzjoni dwar il-Minerali tal-Istħarriġ Ġeoloġiku tal-Istati Uniti.

(29)

Il-partijiet interessati kollha ngħataw l-opportunità li jikkummentaw dwar dan fi żmien għaxart 10 ijiem, imma ma wasal l-ebda kumment.

1.9.1.   Proċedura sussegwenti

(30)

Fis-6 ta' Mejju 2019, il-Kummissjoni ddivulgat il-fatti u l-kunsiderazzjonijiet essenzjali li fuq il-bażi tagħhom kien beħsiebha żżomm id-dazji anti-dumping (“id-divulgazzjoni finali”). Il-partijiet kollha ingħataw perjodu li fih setgħu jikkummentaw dwar din id-divulgazzjoni u jitolbu seduta ta' smigħ mal-Kummissjoni u/jew mal-Uffiċjal tas-Seduta fil-proċedimenti tal-kummerċ.

(31)

Parti waħda kkummentat, u enfasizzat kwistjonijiet diġà spjegati kif xieraq f'dan ir-regolament. Ma waslet l-ebda talba għal smigħ.

2.   IL-PRODOTT TAĦT RIEŻAMI U L-PRODOTT SIMILI

2.1.   Il-prodott taħt rieżami

(32)

Il-prodott taħt rieżami huwa l-istess bħal fl-investigazzjoni oriġinali, jiġifieri l-elettrodi tat-tungstenu għall-iwweldjar, inkluż biċċiet (bars) u vireg tat-tungstenu għall-elettrodu għall-iwweldjar, li fihom 94 % jew aktar tal-piż ta' tungstenu, għajr dawk miksuba sempliċement bis-sinterizzazzjoni, kemm jekk ikunu maqtugħa għall-qies jew le, li bħalissa jaqgħu skont il-kodiċijiet NM ex 8101 99 10 u ex 8515 90 80 (kodiċijiet TARIC 8101991010 u 8515908010) (“il-prodott taħt rieżami”).

(33)

Il-prodott taħt rieżami jintuża fl-iwweldjar u fi proċessi simili, inklużi l-iwweldjar bl-ilqugħ bl-ark tal-gass inerti tat-tungstenu (TIG), l-iwweldjar u t-tqattigħ bl-ark tal-plażma. Dawn il-proċessi jintużaw f'varjetà kbira ta' setturi industrijali bћalma huma l-kostruzzjoni, il-bini tal-vapuri, il-manifattura tal-karozzi, l-inġinerija tal-baћar, l-inġinerija kimika u dik nukleari u l-ajruspazju kif ukoll il-linji ta' pajpijiet taż-żejt u tal-gass. Fuq il-bażi tal-karatteristiċi fiżiċi u kimiċi u tas-sostitwibbiltà tat-tipi differenti tal-prodott mill-perspettiva tal-utent, gћall-għan ta' dan il-proċediment, l-elettrodi tat-tungstenu kollha huma meqjusa li jikkostitwixxu prodott wieћed.

2.2.   Il-prodott simili

(34)

L-ebda parti interessata ma kkummentat dwar il-prodott simili. Għalhekk, kif ġie stabbilit fl-investigazzjoni oriġinali, din l-investigazzjoni tar-rieżami ta' skadenza kkonfermat li l-prodott magħmul u mibjugħ fis-swieq domestiċi tar-RPĊ, u l-prodott magħmul u mibjugħ fl-Unjoni mill-produtturi tal-Unjoni għandhom l-istess karatteristiċi fiżiċi u tekniċi bażiċi u utenti aħħarija. Għalhekk, jitqiesu bħala prodotti simili fis-sens tal-Artikolu 1(4) tar-Regolament bażiku.

3.   IL-PROBABBILTÀ TAL-KONTINWAZZJONI TA' DUMPING

3.1.   Kummenti preliminari għar-RPĊ

(35)

F'konformità mal-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni eżaminat jekk huwiex probabbli li l-iskadenza tal-miżuri fis-seħħ twassal għal kontinwazzjoni jew għal rikorrenza tad-dumping mir-RPĊ.

(36)

Kif imsemmi fil-premessi (18) u (19), l-ebda wieħed mill-produtturi Ċiniżi ma kkoopera fl-investigazzjoni. Il-produtturi Ċiniżi ma ppreżentawx it-tweġibiet għall-kwestjonarju, inkluż kwalunkwe data dwar il-prezzijiet u l-kostijiet tal-esportazzjoni, il-prezzijiet u l-kostijiet domestiċi, il-kapaċità, il-produzzjoni, l-investimenti, eċċ. Bl-istess mod, il-GTĊ u l-produtturi Ċiniżi ma ppreżentaw l-ebda kumment dwar l-evidenza f'dan il-fajl tal-każ, inkluż ir-Rapport. Għalhekk, il-Kummissjoni rrikorriet għall-użu tal-fatti disponibbli f'konformità mal-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku.

(37)

Il-Kummissjoni nnotifikat lill-awtoritajiet Ċiniżi u liż-żewġ produtturi Ċiniżi, li ppreżentaw ruħhom għall-eżerċizzju tal-kampjunar, dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku u tathom l-opportunità li jikkummentaw. Ma wasal l-ebda kumment li seta' jibdel l-użu tal-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku.

(38)

Abbażi ta' dan, f'konformità mal-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku, is-sejbiet fir-rigward tal-probabbiltà ta' kontinwazzjoni jew rikorrenza ta' dumping stabbiliti hawn taħt kienu bbażati fuq il-fatti disponibbli, b'mod partikolari l-informazzjoni inkluża fit-Talba, fis-sottomissjonijiet mill-partijiet interessati, l-istatistika disponibbli fl-Artikolu 14(6) tal-bażi tad-data tar-Regolament bażiku u sorsi pubbliċi oħra identifikati fejn applikabbli hawn taħt.

3.2.   Dumping matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami

(39)

Għall-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami, id-data statistika mill-Artikolu 14(6) tal-bażi tad-data tar-Regolament bażiku turi li ġew importati 45 000-50 000 kg ta' elettrodi tat-tungstenu fl-Unjoni mir-RPĊ li jikkostitwixxu 40-50 % tal-konsum totali tal-Unjoni. Konsegwentement, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-importazzjonijiet attwali fil-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami kienu rappreżentattivi u, għalhekk, eżaminat jekk id-dumping tkompliex matul il-perjodu tal-investigazzjoni tar-rieżami.

3.3.   Valur normali

(40)

Skont l-Artikolu 2(1) tar-Regolament bażiku, “il-valur normali għandu normalment ikun ibbażat fuq il-prezzijiet imħallsa jew pagabbli, fit-tmexxija ordinarja tal-kummerċ, minn klijenti indipendenti mill-pajjiż esportatur”.

(41)

Madankollu, skont l-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku, “(f)'każ li jiġi ddeterminat […] li mhuwiex xieraq li jintużaw prezzijiet u kostijiet domestiċi fil-pajjiż esportatur minħabba l-eżistenza f'dak il-pajjiż ta' distorsjonijiet sinifikanti fis-sens tal-punt (b), il-valur normali għandu jiġi kkalkolat esklużivament abbażi tal-kostijiet tal-produzzjoni u tal-bejgħ li jirriflettu prezzijiet jew valuri ta' riferiment mingħajr distorsjoni”, u “għandu jinkludi ammont raġonevoli u mingħajr distorsjoni għal kostijiet amministrattivi, tal-bejgħ u ġenerali u għal profitti”. Kif spjegat aktar hawn taħt, il-Kummissjoni kkonkludiet f'din l-investigazzjoni li, abbażi tal-evidenza disponibbli, u fid-dawl tan-nuqqas ta' kooperazzjoni mill-GTĊ u mill-produtturi esportaturi, l-applikazzjoni tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku kienet xierqa.

3.3.1.   L-eżistenza ta' distorsjonijiet sinifikanti

3.3.1.1.   Introduzzjoni

(42)

Skont l-Artikolu 2(6a)(b) tar-Regolament bażiku jiddefinixxi “distorsjonijiet sinifikanti bħala dawk id-distorsjonijiet li jseħħu meta l-prezzijiet jew il-kostijiet irrapportati, inklużi l-kostijiet tal-materja prima u tal-enerġija, ma jkunux ir-riżultat ta' forzi tas-suq ħieles għaliex dawn jiġu affettwati minn intervent sostanzjali tal-gvern. Meta tkun valutata l-eżistenza ta' distorsjonijiet sinifikanti għandha tingħata attenzjoni, inter alia, lill-impatt potenzjali ta' element wieħed jew aktar mis-segwenti:

is-suq inkwistjoni li hu servut f'miżura sinifikanti minn intrapriżi li joperaw taħt is-sjieda, kontroll jew superviżjoni politika jew gwida tal-awtoritajiet tal-pajjiż esportatur;

il-preżenza tal-istat f'ditti li jippermettu lill-istat jinterferixxi fir-rigward tal-prezzijiet jew tal-kostijiet;

politiki jew miżuri pubbliċi li jiddiskriminaw favur fornituri domestiċi jew li jinfluwenzaw il-forzi tas-suq ħieles b'mod ieħor;

in-nuqqas, l-applikazzjoni diskriminatorja jew l-infurzar inadegwat tal-liġijiet fil-qasam tal-fallimenti, dak soċjetarju jew dak tal-proprjetà;

il-kostijiet tal-pagi soġġetti għal distorsjoni;

l-aċċess għall-finanzi mogħtija minn istituzzjonijiet li jimplimentaw objettivi ta' ordni pubbliku jew li b'xi mod ieħor ma jaġixxux indipendentement mill-istat”.

(43)

Skont l-Artikolu 2(6a)(b) tar-Regolament bażiku, il-valutazzjoni tal-eżistenza ta' distorsjonijiet sinifikanti fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(6a)(a) għandha tqis, fost l-oħrajn, il-lista ta' elementi mhux eżawrjenti fid-dispożizzjoni ta' qabel. Skont l-Artikolu 2(6a)(b) tar-Regolament bażiku, fil-valutazzjoni tal-eżistenza ta' distorsjonijiet sinifikanti, għandhom jitqiesu l-impatt potenzjali ta' wieħed jew aktar minn dawn l-elementi fuq il-prezzijiet u l-ispejjeż fil-pajjiż esportatur tal-prodott ikkonċernat. Fil-fatt, billi dik il-lista mhijiex kumulattiva, ma hemmx għalfejn li jitqiesu l-elementi kollha biex tkun ikun hemm sejba ta' distorsjonijiet sinifikanti. Barra minn hekk, l-istess ċirkostanzi fattwali jistgħu jintużaw meta jiġu vvalutati l-elementi differenti tal-lista. Madankollu, kwalunkwe konklużjoni dwar distorsjonijiet sinifikanti fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(6a)(a) trid issir abbażi tal-evidenza kollha inkwistjoni. Il-valutazzjoni ġenerali dwar l-eżistenza tad-distorsjonijiet tista' tqis ukoll il-kuntest u s-sitwazzjoni ġenerali fil-pajjiż esportatur, b'mod partikolari meta l-elementi fundamentali tal-istruttura ekonomika u amministrattiva tal-pajjiż esportatur tagħti lill-gvern setgħat sostantivi biex jintervjeni f'forzi tas-suq u li għalhekk tindika l-fatt li l-prezzijiet u l-kostijiet mhumiex ir-riżultat ta' forzi tas-suq ħieles.

(44)

L-Artikolu 2(6a)(c) tar-Regolament bażiku jipprevedi li “[f]ejn il-Kummissjoni jkollha indikazzjonijiet fondati sew tal-eżistenza potenzjali ta' distorsjonijiet sinifikanti kif imsemmija fil-punt (b) f'ċertu pajjiż jew f'ċertu settur f'dak il-pajjiż, u fejn ikun xieraq għall-applikazzjoni effettiva ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tipproduċi, tippubblika u taġġorna regolarment rapport li jiddeskrivi ċ-ċirkostanzi tas-suq imsemmija fil-punt (b) f'dak il-pajjiż jew settur.”

(45)

Il-partijiet interessati kienu mistiedna jirribattu, jikkummentaw jew jissupplimentaw l-evidenza li kienet fil-fajl tal-investigazzjoni fil-mument tal-bidu. F'dak ir-rigward, il-Kummissjoni tibbaża fuq ir-Rapport (8) li juri l-eżistenza ta' intervent sostanzjali tal-gvern f'ħafna livelli tal-ekonomija, inklużi distorsjonijiet speċifiċi f'fatturi ewlenin tal-produzzjoni (bħall-art, l-enerġija, il-kapital, il-materja prima u x-xogħol), kif ukoll f'setturi speċifiċi (bħall-azzar u s-sustanzi kimiċi). Ir-Rapport tqiegħed fil-fajl tal-investigazzjoni fl-istadju tal-bidu. It-talba kien fiha wkoll xi evidenza rilevanti li tikkomplementa r-Rapport.

(46)

Fit-talba, l-applikanti jirreferu għad-distorsjonijiet fl-industrija tat-tungstenu elenkati fir-Rapport, u b'mod aktar speċifiku:

il-miżuri mill-GTĊ biex tiġi limitata l-kapaċità u jiġu appoġġjati l-prodotti downstream: il-limiti fuq l-għadd ta' liċenzji għall-estrazzjoni u l-esportazzjoni, il-kwoti tal-produzzjoni u restrizzjonijiet addizzjonali għall-estrazzjoni u l-ipproċessar;

il-pjanijiet biex jitnaqqas l-output tal-konċentrati tat-tungstenu li tħabbru fl-2016 minn tmien produtturi kbar fir-RPĊ, wara talba mill-Assoċjazzjoni tal-Industrija tat-Tungstenu taċ-Ċina;

it-tungstenu huwa parti mit-13-il Pjan ta' Ħames Snin għar-Riżorsi Minerali u huwa regolat b'mod estensiv;

it-tungstenu huwa soġġett għal rekwiżiti ta' ħruġ ta' liċenzji għall-esportazzjoni, li jippermettu biss lil ċerti Intrapriżi Kummerċjali Statali biex jikkummerċjalizzaw it-tungstenu;

il-kwoti tal-esportazzjoni; kif ukoll

il-ħażna tal-istokk.

(47)

Il-Kummissjoni eżaminat jekk kienx xieraq li jintużaw prezzijiet u kostijiet domestiċi fir-RPĊ minħabba l-eżistenza ta' distorsjonijiet sinifikanti fit-tifsira tal-punt (b) tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku. Il-Kummissjoni għamlet dan abbażi tal-evidenza disponibbli dwar il-fajl, inkluża l-evidenza inkluża fir-Rapport, li jibbaża fuq sorsi disponibbli għall-pubbliku, b'mod partikolari fuq il-leġiżlazzjoni Ċiżina, id-dokumenti ta' politika uffiċjali ppubblikati Ċiniżi, ir-rapporti ppubblikati minn organizzazzjonijiet internazzjonali u studji/artikli ta' akkademiċi, identifikati b'mod speċjali fir-Rapport. Dik l-analiżi kopriet l-eżami tal-interventi sostanzjali tal-gvern fl-ekonomija tiegħu b'mod ġenerali, iżda wkoll is-sitwazzjoni speċifika tas-suq fis-settur rilevanti, inkluż il-prodott taħt rieżami.

(48)

Kif speċifikat fil-premessi (18) u (19), la l-GTĊ u lanqas il-produtturi Ċiniżi ma kkummentaw jew ipprovdew evidenza li tappoġġja jew tirribatti l-evidenza eżistenti dwar il-fajl tal-każ, inkluż ir-Rapport, u l-evidenza addizzjonali pprovduta mill-applikanti, dwar l-eżistenza ta' distorsjonijiet sinifikanti u/jew dwar l-adegwatezza tal-applikazzjoni tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku fil-każ inkwistjoni.

3.3.1.2.   Distorsjonijiet sinifikanti li jaffettwaw il-prezzijiet u l-kostijiet domestiċi fir-RPĊ: il-kuntest ekonomiku ġenerali

(49)

Is-sistema ekonomika taċ-Ċina hija bbażata fuq il-kunċett ta' “ekonomija tas-suq soċjalista”. Dak il-kunċett huwa inkorporat fil-Kostituzzjoni Ċiniża u jiddetermina l-governanza ekonomika tar-RPĊ. Il-prinċipju fundamentali hu “s-sjieda pubblika soċjalista tal-mezzi tal-produzzjoni, jiġifieri, is-sjieda mill-persuni kollha u s-sjieda kollettiva mill-ħaddiema”. L-ekonomija tal-Istat hija “l-forza mexxejja tal-ekonomija nazzjonali” u l-Istat għandu l-mandat “li jiżgura l-konsolidazzjoni u t-tkabbir tagħha” (9). Konsegwentement, l-istruttura ġenerali tal-ekonomija Ċiniża mhux biss tippermetti interventi sostanzjali tal-gvern fl-ekonomija, iżda tali interventi huma obbligatorji b'mod espliċitu. Il-kunċett ta' supremazija tas-sjieda pubblika fuq is-sjieda privata hu mifrux fis-sistema legali sħiħa u hu enfasizzat bħala prinċipju ġenerali fil-partijiet fundamentali kollha tal-leġiżlazzjoni. Il-liġi Ċiniża fil-qasam tal-proprjetà hi eżempju ċarissimu: din tirreferi għall-istadju primarju tas-soċjaliżmu u tafda lill-Istat bil-ħarsien tas-sistema ekonomika bażika li skontha s-sjieda pubblika għandha rwol dominanti. Forom oħra ta' sjieda huma tollerati, fejn il-liġi tippermettilhom jiżviluppaw spalla ma' spalla mas-sjieda tal-Istat (10).

(50)

Barra minn hekk, taħt il-leġiżlazzjoni Ċiniża, l-ekonomija tas-suq soċjalista hi żviluppata taħt it-tmexxija tal-Partit Komunista Ċiniż (“CCP”, Chinese Communist Party). L-istruttura tal-Istat Ċiniż u tas-CCP huma marbutin ma' xulxin f'kull livell (legali, istituzzjonali, personali), li jiffurmaw superstruttura li fiha ma tkunx tista' ssir distinzjoni bejn ir-rwoli tas-CCP u tal-Istat. Wara emenda tal-Kostituzzjoni Ċiniża f'Marzu 2018, ir-rwol mexxej tas-CCP ingħata prominenza saħansitra akbar b'sejba li ġiet affermata mill-ġdid fit-test tal-Artikolu 1 tal-Kostituzzjoni. Wara l-ewwel sentenza eżistenti tad-dispożizzjoni: “[is-]sistema soċjalista hija s-sistema bażika tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina”, iddaħħlet it-tieni sentenza ġdida li tgħid: “[il-]karatteristika li tiddefinixxi s-soċjaliżmu b'karatteristiċi Ċiniżi hi t-tmexxija tal-Partit Komunista taċ-Ċina.” (11) Dan juri l-kontroll tas-CCP fuq is-sistema ekonomika tar-RPĊ. Dan il-kontroll hu inerenti għas-sistema Ċiniża u jmur lil hinn mis-sitwazzjoni abitwali fil-pajjiżi l-oħra fejn il-gvernijiet jeżerċitaw kontroll makroekonomiku mifrux f'qafas affettwat minn forzi tas-suq ħieles.

(51)

L-Istat Ċiniż iwettaq politika ekonomika intervenzjonista biex isegwi għanijiet li jikkoinċidu mal-aġenda politika stipulata mis-CCP, minflok ma jirrifletti l-kundizzjonijiet ekonomiċi prevalenti f'suq ħieles (12). L-għodod ekonomiċi intervenzjonisti użati mill-awtoritajiet Ċiniżi jinqasmu f'diversi friegħi, inklużi s-sistema tal-ippjanar industrijali, is-sistema finanzjarja, kif ukoll fil-livell tal-ambjent regolatorju.

(52)

L-ewwel nett, fil-livell ta' kontroll amministrattiv globali, id-direzzjoni tal-ekonomija Ċiniżi hija regolata minn sistema kumplessa ta' ppjanar industrijali li taffettwa l-attivitajiet ekonomiċi kollha fil-pajjiż. It-totalità ta' dawn il-pjanijiet tkopri matriċi komprensiva u kumplessa ta' setturi u politiki trażversali u hija preżenti fil-livelli kollha tal-gvern. Il-pjanijiet fil-livell provinċjali huma dettaljati filwaqt li l-pjanijiet nazzjonali jistabbilixxu miri kemxejn usa'. Il-pjanijiet jispeċifikaw ukoll il-mezzi sabiex jiġu appoġġjati l-industriji/is-setturi rilevanti kif ukoll il-perjodi ta' żmien li fihom jeħtieġ li jintlaħqu l-objettivi. Xi pjanijiet jinkludu miri espliċiti tal-output. Taħt il-pjanijiet, setturi industrijali u/jew proġetti individwali qed jiġu identifikati bħala prijoritajiet (pożittivi jew negattivi) skont il-prijoritajiet tal-gvern u huma attribwiti lilhom għanijiet speċifiċi ta' żvilupp (ammeljorament industrijali, espansjoni internazzjonali, eċċ.). L-operaturi ekonomiċi, privati u tal-Istat bl-istess mod għandhom jaġġustaw b'mod effettiv l-attivitajiet kummerċjali tagħhom skont ir-realtajiet imposti mis-sistema tal-ippjanar. In-natura vinkolanti tal-pjanijiet u l-fatt li l-awtoritajiet Ċiniżi rilevanti fil-livelli kollha tal-gvern jaderixxu mas-sistema ta' pjanijiet u jużaw is-setgħat mogħtija lilhom kif xieraq, u jipperswadu lill-operaturi ekonomiċi sabiex jikkonformaw mal-prijoritajiet stabbiliti fil-pjanijiet (ara wkoll it-Taqsima 3.3.1.5 t'hawn taħt) (13).

(53)

It-tieni nett, fil-livell tal-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji, is-sistema finanzjarja tar-RPĊ hi ddominata mill-banek kummerċjali tal-Istat. Dawk il-banek, meta jkunu qed jistabbilixxu u jimplementaw il-politika tas-self tagħhom, jeħtieġ li jallinjaw ruħhom mal-objettivi tal-politika industrijali tal-gvern minflok ma primarjament jivvalutaw il-merti ekonomiċi ta' proġett partikolari (ara wkoll it-taqsima 3.3.1.8) (14). L-istess japplika għall-komponenti l-oħra tas-sistema finanzjarja Ċiniża, bħas-swieq tal-istokks, is-swieq tal-bonds, is-swieq tal-ekwità privata, eċċ. Minkejja s-sinifikat aktar baxx meta mqabbla mas-settur bankarju, dawn il-partijiet tas-settur finanzjarju huma istituzzjonalment u operazzjonalment stabbiliti b'mod li mhuwiex xprunat biex jisfrutta bl-aħjar mod il-funzjonament effiċjenti tas-swieq finanzjarji iżda biex jiżgura l-kontroll u jippermetti l-intervent mill-Istat u mis-CCP (15).

(54)

It-tielet, fil-livell tal-ambjent regolatorju, l-interventi mill-Istat fl-ekonomija jieħdu għadd ta' forom. Pereżempju, ir-regoli tal-akkwist pubbliku jintużaw regolarment sabiex jintlaħqu għanijiet ta' politika għajr l-effiċjenza ekonomika, u b'hekk idgħajfu l-prinċipji bbażati fuq is-suq fil-qasam. Il-leġiżlazzjoni applikabbli tipprevedi b'mod speċifiku li l-akkwist pubbliku għandu jsir sabiex tiġi ffaċilitata l-kisba tal-għanijiet imfassla mill-politiki tal-Istat. Madankollu, in-natura ta' dawn l-għanijiet għadha mhix definita, li b'hekk tħalli marġni wiesa' ta' apprezzament għall-korpi tat-teħid ta' deċiżjonijiet (16). Bl-istess mod, fil-qasam tal-investiment, il-gvern Ċiniż iżomm kontroll u influwenza sinifikanti fuq id-destinazzjoni u l-kobor kemm tal-investiment tal-Istat kif ukoll tal-investiment privat. L-iskrinjar tal-investiment, kif ukoll diversi inċentivi, restrizzjonijiet, u projbizzjonijiet relatati mal-investiment jintużaw mill-awtoritajiet bħala għodda importanti biex jiġu appoġġjati l-għanijiet tal-politika industrijali bħaż-żamma tal-kontroll tal-Istat fuq setturi ewlenin jew it-tisħiħ tal-industrija domestika (17).

(55)

Fil-qosor, il-mudell ekonomiku Ċiniż huwa bbażat fuq ċerti azzjonijiet bażiċi li jipprovdu għal u li jħeġġu interventi tal-gvern li jinqasmu f'diversi friegħi. Tali interventi sostanzjali tal-gvern jinsabu f'kunflitt mal-azzjoni libera tal-forzi tas-suq, u dan jirriżulta fid-distorsjoni tal-allokazzjoni effettiva tar-riżorsi f'konformità mal-prinċipji tas-suq (18).

3.3.1.3.   Distorsjonijiet sinifikanti skont l-Artikolu 2(6a)(b), l-ewwel inċiż tar-Regolament bażiku: is-suq inkwistjoni li hu servut f'miżura sinifikanti minn intrapriżi li joperaw taħt is-sjieda, kontroll jew superviżjoni politika jew gwida tal-awtoritajiet tal-pajjiż esportatur

(56)

Fir-RPĊ, l-intrapriżi li joperaw taħt is-sjieda, il-kontroll u s-superviżjoni jew il-gwida tal-politika mill-Istat, jirrappreżentaw parti essenzjali mill-ekonomija.

(57)

Fir-rigward tas-sjieda tal-Istat, jippersisti livell sostazjali ta' sjieda mill-gvern Ċiniż fis-settur tat-tungstenu. Il-maġġoranza tal-kumpaniji l-kbar tal-estrazzjoni tat-tungstenu huma proprjetà tal-Istat, peress li l-liċenzji għall-estrazzjoni tat-tungstenu jingħataw l-aktar lis-SEOs (19).

(58)

Fir-rigward tal-kontroll mill-Istat, il-gvern u s-CCP iħaddnu strutturi li jiżguraw l-influwenza kontinwa tagħhom fuq l-intrapriżi. L-Istat (u f'ħafna aspetti anke s-CCP) mhux biss jifformula u jissorvelja b'mod attiv l-implimentazzjoni tal-politiki ekonomiċi ġenerali minn intrapriżi individwali, iżda jiddikjara wkoll id-drittijiet tiegħu li jipparteċipa fit-teħid ta' deċiżjonijiet operazzjonali tagħhom. L-elementi li jindikaw l-eżistenza ta' kontroll mill-gvern fuq l-intrapriżi fl-industrija tat-tungstenu jinkludu l-liċenzji għall-estrazzjoni, ir-restrizzjonijiet fuq l-investiment, u r-restrizzjonijiet fuq l-esportazzjonijiet (20). Barra minn hekk, hemm għadd kbir ta' għanijiet u kwoti ddettaljati stabbiliti fit-13-il Pjan ta' Ħames Snin għall-Industrija tal-Metalli Mhux tal-Ħadid (it-13-il FYP għall-Industrija tal-Metalli Mhux tal-Ħadid) (21).

(59)

Fir-rigward tas-superviżjoni u tal-gwida tal-politika mill-Istat fis-settur, l-analiżi hija stabbilita fit-taqsimiet 3.3.1.4 u 3.3.1.5 t'hawn taħt. Bil-livell għoli ta' kontroll u intervent mill-gvern fis-settur tat-tungstenu kif deskritt hawn taħt, anke l-produtturi tat-tungstenu bi sjieda privata huma mwaqqfa milli joperaw skont il-kundizzjonijiet tas-suq.

(60)

Abbażi ta' dan t'hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li s-suq għall-elettrodi tat-tungstenu fir-RPĊ kien servut b'mod sinifikanti mill-intrapriżi soġġetti għall-kontroll jew għas-superviżjoni jew għall-gwida tal-politika mill-gvern Ċiniż.

3.3.1.4.   Distorsjonijiet sinifikanti skont it-tieni inċiż tal-Artikolu 2(6a)(b) tar-Regolament bażiku: Il-preżenza tal-Istat f'ditti li jippermettu lill-Istat jinterferixxi fir-rigward tal-prezzijiet jew tal-kostijiet

(61)

L-Istat Ċiniż qiegħed f'pożizzjoni li jinterferixxi fil-prezzijiet u fil-kostijiet permezz tal-preżenza tal-Istat fid-ditti. Filwaqt li d-dritt li l-awtoritajiet rilevanti tal-Istat jaħtru u jneħħu persunal maniġerjali ewlieni fl-SOEs, kif previst fil-leġiżlazzjoni Ċiniża, jista' jitqies bħala li jirrifletti d-drittijiet tas-sjieda korrispondenti (22), iċ-ċelloli tas-CCP fl-intrapriżi, kemm f'tal-Istat kif ukoll f'dawk privati, jirrappreżentaw mezz ieħor li permezz tiegħu l-Istat jista' jinterferixxi fid-deċiżjonijiet kummerċjali. Skont il-liġi tal-kumpaniji taċ-Ċina, f'kull kumpanija għandha tiġi stabbilita organizzazzjoni tas-CCP (li jkollha mill-anqas tliet membri tas-CCP kif speċifikat fil-Kostituzzjoni tas-CCP (23)) u l-kumpanija għandha tipprovdi l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-attivitajiet tal-organizzazzjoni tal-partit. Fil-passat, jidher li dan ir-rekwiżit mhux dejjem ġie segwit jew infurzat b'mod strett. Madankollu, tal-anqas mill-2016 is-CCP saħħaħ l-affermazzjonijiet tiegħu li jikkontrolla d-deċiżjonijiet kummerċjali fl-SOEs bħala kwistjoni ta' prinċipju politiku. Hu rrapportat ukoll li s-CCP teżerċita pressjoni fuq il-kumpaniji privati biex jagħtu prijorità lill-“patrijottiżmu” u jsegwu d-dixxiplina tal-partit (24). Fl-2017, ġie rrapportat li kienu jeżistu ċelloli tal-partiti f'madwar 70 % ta' madwar 1,86 miljun kumpanija bi sjieda privata, li rriżulta fi pressjoni dejjem akbar biex l-organizzazzjonijiet tas-CCP ikollhom l-aħħar kelma fir-rigward tad-deċiżjoni kummerċjali fil-kumpaniji rispettivi tagħhom (25). Dawn ir-regoli għandhom applikazzjoni ġenerali fl-ekonomija Ċiniża kollha, inkluż fis-settur tat-tungstenu. Għaldaqstant, huwa stabbilit li dawn ir-regoli japplikaw ukoll għall-produtturi tal-elettrodi tat-tungstenu u għall-fornituri tal-inputs tagħhom.

(62)

Speċifikament fis-settur tat-tungstenu (inkluż il-prodott taħt rieżami), jeżistu rabtiet mill-qrib bejn il-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-intrapriżi attivi fis-settur u l-Istat, b'mod partikolari s-CCP. Il-produtturi tat-tungstenu huma organizzati fi ħdan l-Assoċjazzjoni tal-Industrija tat-Tungstenu taċ-Ċina (“CTIA”), li tagħmel parti mill-Assoċjazzjoni tal-Industrija tal-Metalli Mhux tal-Ħadid taċ-Ċina. Din tal-aħħar qed issegwi b'mod ċar il-politiki governattivi li jħeġġu lill-impjegati u lill-membri biex fost l-oħrajn, iwasslu u jħaddnu l-ispirtu tal-Lianghui – Two Sessions (26). Is-CTIA qed timplimenta politiki governattivi li qed jirriżultaw f'distorsjonijiet tal-kost u tal-prezz fis-suq Ċiniż. Fl-2016, tmien produtturi kbar fir-RPĊ ħabbru pjanijiet biex inaqqsu l-output tal-konċentrati tat-tungstenu, filwaqt li l-Assoċjazzjoni tal-Industrija tat-Tungstenu taċ-Ċina talbet lill-membri tagħha jnaqqsu l-produzzjoni u l-Bureau tar-Riżerva tal-Istat taċ-Ċina għamel offerti biex jixtri konċentrati tat-tungstenu. Peress li r-RPĊ tipproduċi aktar minn 80 % tal-output dinji tat-tungstenu, tali azzjonijiet iħallu impatt fuq iċ-Ċina kif ukoll fuq il-prezzijiet globali tat-tungstenu. It-tieni nett, il-parti l-kbira tal-kwota għall-estrazzjoni tat-tungstenu hija diviża bejn sitt SOEs ewlenin: China Minmetals, Aluminium Corporation of China, China Northern Rare Earth Group High-Tech, Xiamen Tungsten, China Southern Rare Earth Group, Guangdong Rare Earth Industry Group (27). Għalhekk, il-preżenza tal-Istat fl-industrija tat-tungstenu fiċ-Ċina hija eżerċitata direttament fl-SOEs, iżda anke permezz tas-CTIA.

(63)

Il-preżenza u l-intervent tal-Istat fis-swieq finanzjarji (ara wkoll it-taqsima 3.3.1.8 t'hawn taħt) kif ukoll fil-provvista ta' materja prima u inputs iħallu effett ta' distorsjoni addizzjonali fuq is-suq (28).

(64)

Abbażi ta' dawn kollha t'hawn fuq, ġie konkluż li l-preżenza tal-Istat fid-ditti fis-settur tat-tungstenu, kif ukoll fis-settur finanzjarju u setturi oħra tal-input, flimkien mal-qafas deskritt fit-taqsima 3.3.1.3 u fit-taqsimiet sussegwenti, tippermetti lill-GTĊ jinterferixxi fir-rigward tal-prezzijiet u tal-kostijiet.

3.3.1.5.   Distorsjonijiet sinifikanti skont it-tielet inċiż tal-Artikolu 2(6a)(b) tar-Regolament bażiku: politiki jew miżuri pubbliċi li jiddiskriminaw favur fornituri domestiċi jew li b'mod ieħor jinfluwenzaw il-forzi tas-suq ħieles

(65)

Id-direzzjoni tal-ekonomija Ċiniża hi ddeterminata f'livell sinifikanti minn sistema elaborata ta' ppjanar li tistabbilixxi prijoritajiet u tippreskrivi l-għanijiet li l-gvernijiet ċentrali u lokali jridu jiffokaw fuqhom. Jeżistu pjanijiet rilevanti fil-livelli kollha tal-gvern u dawn ikopru virtwalment is-setturi ekonomiċi kollha, l-objettivi stabbiliti mill-istrumenti tal-ippjanar huma ta' natura vinkolanti u l-awtoritajiet f'kull livell amministrattiv jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tal-pjanijiet mil-livell korrispondenti aktar baxx tal-gvern. B'mod ġenerali, is-sistema tal-ippjanar fir-RPĊ tirriżulta fis-sitwazzjoni fejn ir-riżorsi jintbagħtu lejn setturi mfassla bħala strateġiċi jew inkella politikament importanti mill-gvern, minflok ma jkunu allokati skont il-forzi tas-suq (29).

(66)

Il-GTĊ qed jikkontrolla u jirregola mill-qrib l-industrija tat-tungstenu. Dan huwa kkonfermat fit-13-il FYP għall-Industrija tal-Metalli Mhux tal-Ħadid u fit-13-il FYP għar-Riżorsi Minerali, iżda anke fil-liġijiet dwar ir-regolazzjoni tal-estrazzjoni u l-ipproċessar, l-esportazzjoni u l-investiment fl-industrija tat-tungstenu.

(67)

It-13-il FYP għar-Riżorsi Minerali jelenka t-tungstenu bħala wieħed mill-24 minerali strateġiċi, li huma “elementi ewlenin tal-makrokontroll, tas-superviżjoni u tal-ġestjoni tar-riżorsi minerali” (30). Barra minn hekk, il-Pjan jillimita l-volum ta' tħaffir globali għall-minerali tat-tungstenu għal 120 000 tunnellata fis-sena (31) u jipprevedi li jistabbilizza l-iskala tal-operazzjonijiet ta' tħaffir fil-minjieri u li jikkonsolida l-bażijiet tar-riżorsi tat-tungstenu fin-naħa t'isfel ta' Jiangxi, Hunan (Chenzhou). Dan jistabbilixxi wkoll il-mira tal-minjieri ta' daqs medju-kbir li jammontaw għal aktar minn 12 % tal-minjieri kollha u jipprevedi li jiżgura l-konċentrazzjoni tal-intrapriżi u l-iżvilupp ta' minjieri ta' daqs kbir u medju li jkunu kompetittivi fis-suq (32).

(68)

It-13-il FYP għall-Industrija tal-Metalli Mhux tal-Ħadid jistabbilixxi l-mira li “jittejbu r-restrizzjonijiet fuq il-produzzjoni u l-mekkaniżmi tal-protezzjoni tal-valur li japplikaw għat-tungstenu eċċ.; [u] li jiġu aġġustati u kkontrollati l-indikaturi tal-kontroll tal-volum tal-estrazzjoni għat-tungstenu” (33).

(69)

Barra minn hekk, it-tungstenu huwa inkluż fil-lista ta' prodotti soġġetti għad-dazji tal-esportazzjoni (34), ir-rekwiżiti għall-ħruġ ta' linċenzji għall-esportazzjoni (35) kif ukoll il-kummerċ tal-istat (36). Dan, flimkien ma' kontrolli stretti tal-kwoti tal-produzzjoni kif ukoll riżervi kbar miżmuma mill-Bureau tar-Riżerva tal-Istat (37) jippermetti lill-GTĊ ikollu kontroll fuq il-provvista tat-tungstenu fiċ-Ċina.

(70)

Għalhekk, huwa stabbilit li l-GTĊ għandu fis-seħħ politiki pubbliċi li jinfluwenzaw il-forzi tas-suq ħieles fir-rigward tal-produzzjoni tat-tungstenu u tal-elettrodi tat-tungstenu għall-iwweldjar. Tali miżuri jimpedixxu lill-forzi tas-suq milli joperaw b'mod normali.

(71)

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tinnota li filwaqt li ma kienx meħtieġ li ssir analiżi fir-rigward tal-materja prima użata fil-produzzjoni tal-prodott li qed jiġi rieżaminat biex jiġi stabbilit li l-politiki pubbliċi jaffettwaw il-forzi tas-suq ħieles fis-settur tal-elettrodu tat-tungstenu, sabet li l-materja prima ewlenija, l-APT, hija soġġetta għal liċenzjar tal-esportazzjoni fiċ-Ċina (38).

(72)

Il-liċenzji tal-esportazzjoni ġew rikonoxxuti permezz tal-Inventarju OECD tar-Restrizzjonijiet fuq l-Esportazzjoni ta' Materja Prima Industrijali bħala tip ta' restrizzjonijiet fuq l-esportazzjoni (39). Il-liċenzji tal-esportazzjoni jippermettu lill-gvern jikkontrolla l-esportaturi u l-ammonti tal-prodotti esportati (40), u b'hekk jagħtih il-possibbiltà li jillimita l-esportazzjonijiet b'mod sinifikanti billi jżomm il-prodotti fis-suq domestiku. Dan jista' jwassal għal żieda fil-provvista, mhux neċessarjament marbuta ma' żieda fid-domanda, li tista' twassal għal tnaqqis fil-prezzijiet domestiċi. Dan jista' jindika distorsjoni fil-forma ta' sussidjar indirett ta' industrija domestika li tuża l-komodità ristretta bħala input (41). Bħala tali, il-liċenzji tal-esportazzjoni stabbiliti fuq l-APT joħolqu inċentiv addizzjonali lill-industrija Ċiniża biex tipproduċi u tesporta bi prezzijiet aktar baxxi, peress li l-industrija downstream għandha aċċess għal materja prima irħas fil-produzzjoni tal-prodott ikkonċernat. Dan jaffettwa r-relazzjoni kompetittiva bejn il-prodott ikkonċernat u l-prodott simili, peress li l-industrija Ċiniża tista' tipproduċi u tesporta l-prodott taħt rieżami filwaqt li tħallas prezz li ma jirriżultax mit-twettiq tal-forzi tas-suq minħabba l-liċenzjar tal-esportazzjoni.

(73)

Fil-qosor, il-Kummissjoni stabbilixxiet li l-GTĊ għandu politiki pubbliċi fis-seħħ li jinfluwenzaw il-forzi tas-suq ħieles anki għall-materja prima ewlenija tal-APT użata għall-produzzjoni tal-elettrodu tat-tungstenu.

3.3.1.6.   Distorsjonijiet sinifikanti skont ir-raba' inċiż tal-Artikolu 2(6a)(b) tar-Regolament bażiku: in-nuqqas, l-applikazzjoni diskriminatorja jew l-infurzar inadegwat tal-liġijiet fil-qasam tal-fallimenti, dak soċjetarju jew dak tal-proprjetà

(74)

Skont l-informazzjoni dwar il-fajl, jidher li s-sistema Ċiniża tal-falliment mhijiex adegwata biex tilħaq l-objettivi ewlenin tagħha stess, bħal dak li tħallas il-pretensjonijiet u d-djun b'mod ġust u li tissalvagwardja d-drittijiet u l-interessi legali tal-kredituri u tad-debituri. Dan jidher li huwa msejjes fil-fatt li filwaqt li l-liġi Ċiniża dwar il-falliment tiddependi b'mod formali fuq prinċipji simili bħala liġijiet korrispondenti f'pajjiżi oħra, is-sistema Ċiniża hija kkaratterizzata minn nuqqas ta' infurzar sistematiku. L-għadd ta' fallimenti jibqa' notorjament baxx fir-rigward tad-daqs tal-ekonomija tal-pajjiż, mhux l-inqas minħabba li l-proċedimenti ta' insolvenza jbatu minn għadd ta' nuqqasijiet, li effettivament jiffunzjonaw bħala diżinċentiv għall-preżentazzjonijiet ta' fallimenti. Barra minn hekk, ir-rwol tal-Istat fil-proċedimenti ta' insolvenza għadu wieħed b'saħħtu u attiv, li spiss ikollu influwenza diretta fuq l-eżitu tal-proċedimenti (42).

(75)

Barra minn hekk, in-nuqqasijiet tas-sistema tad-drittijiet tal-proprjetà huma partikolarment ovvji fir-rigward tas-sjieda tad-drittijiet tal-art u tal-użu tal-art fiċ-Ċina (43). L-art kollha hi proprjetà tal-Istat (art rurali ta' proprjetà kollettiva u art urbana tal-Istat). L-allokazzjoni tagħha għadha tiddependi biss fuq l-Istat. Hemm dispożizzjonijiet legali li għandhom l-għan li jallokaw id-drittijiet għall-użu tal-art b'mod trasparenti u li huma mmirati lejn il-prezzijiet tas-suq, pereżempju bl-introduzzjoni ta' proċeduri ta' offerti. Madankollu, dawn id-dispożizzjonijiet ma jiġux rispettati b'mod regolari, fejn ċerti akkwirenti jiksbu l-art tagħhom mingħajr ħlas jew f'rati aktar baxxi mir-rati tas-suq (44). Barra minn dan, l-awtoritajiet spiss isegwu għanijiet politiċi speċifiċi, inkluż l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ekonomiċi, meta jkunu qed jallokaw l-art (45).

(76)

Għalhekk, jidher li l-liġijiet Ċiniżi dwar il-fallimenti u l-proprjetà ma jaħdmux kif suppost, li jirriżulta f'distorsjonijiet meta ditti insolventi jkunu qed jinżammu attivi u fir-rigward tal-provvista u l-akkwist tal-art fir-RPĊ. Dawn il-liġijiet japplikaw ukoll fir-rigward tas-settur tat-tungstenu, inklużi l-produtturi esportaturi tal-prodott taħt rieżami.

(77)

Fid-dawl ta' dan t'hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li kien hemm applikazzjoni diskriminatorja jew infurzar inadegwat tal-liġijiet dwar il-falliment u l-proprjetà fis-settur tat-tungstenu, inkluż fir-rigward tal-prodott taħt rieżami.

3.3.1.7.   Distorsjonijiet sinifikanti skont l-Artikolu 2(6a)(b), il-ħames inċiż tar-Regolament bażiku: il-kostijiet tal-pagi soġġetti għal distorsjoni

(78)

Sistemi ta' pagi bbażati fuq is-suq ma tistax tiżviluppa bis-sħiħ fir-RPĊ peress li l-ħaddiema u l-impjegaturi jiġu ostakolati fid-drittijiet tagħhom għall-organizzazzjoni kollettiva. Iċ-Ċina ma rratifikatx għadd ta' konvenzjonijiet essenzjali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), b'mod partikolari dawk dwar il-libertà ta' assoċjazzjoni u dwar in-negozjar kollettiv (46). Skont il-liġi nazzjonali, organizzazzjoni waħda biss tat-trade unions hi attiva. Madankollu, din l-organizzazzjoni mhijiex indipendenti mill-awtoritajiet tal-Istat u l-involviment tagħha fin-negozjar kollettiv u fil-protezzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema għadu rudimentali (47). Barra minn dan, il-mobbiltà tal-forza tax-xogħol Ċiniża hija ristretta mis-sistema tar-reġistrazzjoni tal-unitajiet domestiċi, li tillimita l-aċċess għall-firxa sħiħa tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali u oħrajn għar-residenti lokali ta' żona amministrattiva partikolari. Dan tipikament jirriżulta f'ħaddiema li ma jkollhomx ir-reġistrazzjoni tar-residenza lokali li jsibu ruħhom f'pożizzjoni ta' impjieg vulnerabbli u jirċievu introjtu aktar baxx mid-detenturi b'reġistrazzjoni ta' residenza (48). Dawk is-sejbiet iwasslu għad-distorsjoni tal-kostijiet tal-pagi fir-RPĊ.

(79)

Is-settur tat-tungstenu, inklużi l-elettrodi tat-tungstenu, huwa soġġett ukoll għas-sistema Ċiniża tal-liġi tax-xogħol deskritta. Għaldaqstant, is-settur tal-aluminju huwa affettwat minn distorsjonijiet tal-kostijiet tal-pagi kemm direttament (meta jkun qed jimmanifattura l-prodott taħt rieżami) kif ukoll indirettament (meta jkollu aċċess għall-kapital jew inputs minn kumpaniji soġġetti għall-istess sistema tax-xogħol fir-RPĊ).

(80)

Abbażi ta' dan t'hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-kostijiet tal-pagi kienu distorti fis-settur tat-tungstenu, inkluż fir-rigward tal-prodott taħt rieżami.

3.3.1.8.   Distorsjonijiet sinifikanti skont is-sitt inċiż tal-Artikolu 2(6a)(b) tar-Regolament bażiku: l-aċċess għall-finanzi mogħtija minn istituzzjonijiet li jimplimentaw objettivi ta' ordni pubbliku jew li b'xi mod ieħor ma jaġixxux indipendentement mill-Istat

(81)

L-aċċess għal kapital għal atturi korporattivi fir-RPĊ hu soġġett għal diversi distorsjonijiet.

(82)

L-ewwel nett, is-sistema finanzjarja Ċiniża hi kkaratterizzata mill-pożizzjoni b'saħħitha tal-banek tal-Istat (49), li, meta jagħtu aċċess għal finanzjament, iqisu kriterji oħra minbarra l-vijabbiltà ekonomika ta' proġett. B'mod simili għall-SOEs mhux finanzjarji, il-banek jibqgħu marbutin mal-Istat mhux biss permezz tas-sjieda iżda wkoll permezz ta' azzjonijiet personali (l-ogħla eżekuttivi tal-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Istat fl-aħħar mill-aħħar jinħatru mis-CCP) (50) u, għal darb'oħra eżatt bħal fil-każ tal-SOEs mhux finanzjarji, il-banek jimplimentaw b'mod regolari ordnijiet pubbliċi mfassla mill-gvern. Meta jagħmlu dan, il-banek jikkonformaw ma' obbligu legali li jmexxu n-negozju tagħhom f'konformità mal-ħtiġijiet tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali nazzjonali u skont il-gwida tal-politiki industrijali tal-Istat (51). Dan jiġi amplifikat permezz ta' regoli eżistenti addizzjonali, li jmexxu l-finanzi f'setturi li l-gvern jagħżel li jinċentivahom jew li b'xi mod ieħor huma importanti (52).

(83)

Filwaqt li jiġi rikonoxxut li jaf hemm diversi strumenti legali li jirreferu għall-ħtieġa li jiġu rispettati l-imġiba bankarja normali u r-regoli prudenzjali bħall-ħtieġa li tiġi eżaminata l-affidabbiltà kreditizja tal-mutwatarju, l-evidenza rilevanti tindika li dawn id-dispożizzjonijiet għandhom biss rwol sekondarju fl-applikazzjoni tad-diversi strumenti legali (53). Sejbiet li saru f'investigazzjonijiet tad-difiża tal-kummerċ preċedenti waslu wkoll għall-istess konklużjoni (54).

(84)

Barra minn hekk, il-klassifikazzjonijiet tal-bonds u tal-kreditu spiss huma distorti għal diversi raġunijiet, inkluż il-fatt li l-valutazzjoni tar-riskju tiġi influwenzata mill-importanza strateġika tad-ditta għall-gvern Ċiniż u mis-saħħa ta' kwalunkwe garanzija impliċita mill-gvern. L-istimi jissuġġerixxu b'mod qawwi li l-klassifikazzjonijiet tal-kreditu Ċiniżi jikkorrispondu għal klassifikazzjonijiet internazzjonali aktar baxxi (55).

(85)

Dan jirriżulta fi preġudizzju għas-self lil SOEs, ditti privati kbar u konnessi tajjeb u ditti f'setturi industrijali ewlenin, li jimplika li d-disponibbiltà u l-kost tal-kapital mhumiex ugwali għall-atturi kollha fis-suq.

(86)

It-tieni, il-kostijiet tas-self inżammu baxxi b'mod artifiċjali biex jiġi stimolat it-tkabbir tal-investiment. Dan wassal għall-użu eċċessiv tal-investiment kapitali b'redditi dejjem aktar baxxi fuq l-investiment. Dan jintwera mit-tkabbir riċenti fl-ingranaġġ korporattiv fis-settur tal-istat minkejja tnaqqis kbir fil-profittabbiltà, li jissuġġerixxi li l-mekkaniżmi li jitħaddmu fis-sistema bankarja ma jsegwux tweġibiet kummerċjali normali.

(87)

It-tielet, minkejja li f'Ottubru 2015 inkisbet liberalizzazzjoni tar-rata tal-imgħax nominali, is-sinjali tal-prezzijiet għadhom mhumiex ir-riżultat ta' forzi tas-suq ħieles, iżda huma influwenzati minn distorsjonijiet ikkawżati mill-gvern. Fil-fatt, is-sehem tas-self fir-rata tal-valur referenzjarju jew taħt din ir-rata għadu jirrappreżenta 45 % tas-self kollu u r-rikors għall-kreditu mmirat jidher li żdied, peress li dan is-sehem żdied b'mod sostanzjali mill-2015 minkejja li l-kundizzjonijiet ekonomiċi marru għall-agħar. Rati tal-imgħax baxxi b'mod artifiċjali jirriżultaw fi prezz aktar baxx, u sussegwentement fl-użu eċċessiv tal-kapital.

(88)

It-tkabbir tal-kreditu ġenerali fir-RPĊ jindika effiċjenza tal-allokazzjoni tal-kapital li sejra għall-agħar mingħajr ebda sinjal ta' restrizzjoni ta' kreditu li tkun mistennija f'ambjent tas-suq mhux distort. Bħala riżultat, is-self improduttiv żdied b'mod rapidu tul dawn l-aħħar snin. Meta kellu jiffaċċja sitwazzjoni ta' dejn f'riskju li kien qed jiżdied, il-gvern Ċiniż għażel li jipprevjeni l-inadempjenzi. Konsegwentement, il-kwistjonijiet ta' dejn mitluf ġew ittrattati permezz ta' dejn ta' riportament, sabiex b'hekk inħolqu l-hekk imsejħa kumpaniji “zombie”, jew permezz tat-trasferiment tas-sjieda tad-dejn (pereżempju permezz ta' fużjonijiet jew swaps ta' dejn għal ekwità), mingħajr ma neċessarjament titneħħa l-problema kumplessiva tad-dejn jew jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin tagħha.

(89)

Essenzjalment, minkejja l-passi riċenti li ttieħdu biex is-suq jiġi liberalizzat, is-sistema tal-kreditu korporattiva fir-RPĊ hija affettwata minn kwistjonijiet sistemiċi sinifikanti u distorsjonijiet li jirriżultaw mir-rwol mifrux kontinwu tal-istat fis-swieq kapitali.

(90)

Speċifikament fis-settur tat-tungstenu, kemm it-13ax-il FYP għall-Industrija tal-Metalli Mhux tal-Ħadid kif ukoll it-13ax-il FYP għar-Riżorsi Minerali jipprevedu firxa ta' miżuri ta' appoġġ u sussidji biex jiġu appoġġjati l-industriji rilevanti, inkluża l-industrija tat-tungstenu (56). Peress li l-industrija tat-tungstenu hija inkluża fil-lista tal-industriji appoġġati mill-Istat fil-13ax-il FYP għall-Industrija ta' Metalli Mhux tal-Ħadid u fil-13ax-il FYP għar-Riżorsi Minerali, u għaliex il-banek jibni l-politiki tagħhom dwar is-self skont dawn il-pjanijiet (ara premessa (53)), il-produtturi esportaturi kif ukoll il-fornituri tagħhom għandhom aċċess għal finanzjament preferenzjali kif deskritt f'din it-taqsima (57).

(91)

Fid-dawl ta' dan t'hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-produtturi tal-elettrodi tat-tungstenu kellhom aċċess għall-finanzi mogħtija mill-istituzzjonijiet li jimplimentaw l-objettivi tal-ordni pubbliku jew li nkella ma jaġixxux b'mod indipendenti mill-istat.

3.3.1.9.   In-natura sistemika tad-distorsjonijiet deskritti

(92)

Il-Kummissjoni nnotat li d-distorsjonijiet deskritti fir-Rapport mhumiex limitati għas-settur tat-tungstenu b'mod ġenerali jew għas-settur tal-elettrodi tat-tungstenu għall-iwweldjar. Għall-kuntrarju, l-evidenza disponibbli turi li l-fatti u l-karatteristiċi tas-sistema Ċiniża kif deskritt hawn fuq fit-Taqsimiet 3.3.1.1-3.3.1.5 kif ukoll fil-Parti A tar-Rapport japplikaw fil-pajjiż kollu u fis-setturi kollha tal-ekonomija. L-istess japplika għad-deskrizzjoni tal-fatturi tal-produzzjoni kif stabbilit hawn fuq fit-Taqsimiet 3.3.1.6– 3.3.1.8. hawn fuq u fil-Parti II tar-Rapport.

(93)

Sabiex jiġu prodotti l-elettrodi tat-tungstenu għall-iwweldjar, l-input ewlieni huwa l-paratungstat tal-ammonju (“APT”). Meta l-produtturi tal-elettrodi tat-tungstenu għall-iwweldjar jixtru/jikkuntrattaw dawn l-inputs, il-prezzijiet li jħallsu (u li huma rreġistrati bħala l-kostijiet tagħhom) jiġu esposti b'mod ċar għall-istess distorsjonijiet sistemiċi msemmija qabel. Pereżempju, il-fornituri tal-inputs iħaddmu manodopera li tkun soġġetta għad-distorsjonijiet. Jistgħu jissellfu flus li jkunu soġġetti għad-distorsjonijiet fuq is-settur finanzjarju/l-allokazzjoni tal-kapital. Barra minn hekk, dawn huma soġġetti għas-sistema ta' ppjanar li tapplika fil-livelli kollha tal-gvern u tas-setturi.

(94)

Bħala konsegwenza, mhux biss ma jistgħux jintużaw il-prezzijiet domestiċi tal-bejgħ tal-elettrodi tat-tungstenu għall-iwweldjar, iżda l-kostijiet tal-input kollha (inklużi l-materja prima, l-enerġija, l-art, il-finanzjament, il-manodopera, eċċ.) huma wkoll ivvizzjati minħabba li l-formazzjoni tal-prezzijiet tagħhom hija affettwata minn intervent sostanzjali tal-gvern, kif deskritt fil-Partijiet I u II tar-Rapport. Fil-fatt, l-interventi tal-gvern deskritti fir-rigward tal-allokazzjoni tal-kapital, l-art, il-manodopera, l-enerġija u l-materja prima huma preżenti fir-RPĊ kollha. Dan ifisser, pereżempju, li input li hu stess ikun ġie prodott fir-RPĊ bit-taħlita ta' firxa ta' fatturi ta' produzzjoni x'aktarx ikun espost għal distorsjonijiet sinifikanti. L-istess japplika għall-input tal-input u l-kumplament.

3.3.1.10.   Konklużjoni

(95)

L-analiżi stabbilita fit-taqsimiet 3.3.1.2 sa 3.3.1.9, li tinkludi eżami tal-evidenza kollha disponibbli relatata mal-intervent tar-RPĊ fl-ekonomija tagħha b'mod ġenerali, kif ukoll fis-settur tat-tungstenu (inkluż il-prodott taħt rieżami), uriet li l-prezzijiet jew il-kostijiet, inklużi l-kostijiet tal-materja prima, tal-enerġija u tal-manodopera, mhumiex ir-riżultat ta' forzi tas-suq ħieles minħabba li huma affettwati minn intervent sostanzjali tal-gvern fis-sens tal-Artikolu 2(6a)(b) tar-Regolament bażiku. Fuq dik il-bażi, u fin-nuqqas ta' kwalunkwe kooperazzjoni mill-GTĊ u mill-produtturi fir-RPĊ, il-Kummissjoni kkonkludiet li mhuwiex xieraq li jintużaw prezzijiet u kostijiet domestiċi sabiex jiġi stabbilit il-valur normali f'dan il-każ.

(96)

Konsegwentement, il-Kummissjoni ddeċidiet li tfassal il-valur normali b'mod esklużiv abbażi tal-kostijiet tal-produzzjoni u tal-bejgħ li jirrifletti prezzijiet jew valuri referenzjarji mingħajr distorsjoni, jiġifieri, f'dan il-każ, abbażi tal-kostijiet korrispondenti tal-produzzjoni u tal-bejgħ f'pajjiż rappreżentattiv xieraq, f'konformità mal-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku, kif diskuss fit-taqsima li ġejja. Il-Kummissjoni fakkret li l-ebda produttur esportatur ma kkoopera fl-investigazzjoni u li ma ġiet ippreżentata l-ebda pretensjoni li xi kostijiet domestiċi ser ikunu mingħajr distorsjoni skont it-tielet inċiż tal-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku.

3.3.2.   Il-pajjiż rappreżentattiv

3.3.2.1.   Kummenti ġenerali

(97)

L-għażla tal-pajjiż rappreżentattiv kienet ibbażata fuq il-kriterji li ġejjin:

Livell ta' żvilupp ekonomiku simili għar-RPĊ. Għal dan l-għan, il-Kummissjoni użat il-pajjiżi b'introjtu nazzjonali gross simili għar-RPĊ fuq il-bażi tal-bażi tad-data tal-Bank Dinji (58);

Il-produzzjoni tal-prodott taħt rieżami f'dak il-pajjiż (59);

Id-disponibbiltà ta' data pubblika rilevanti f'dak il-pajjiż;

Meta jkun hemm aktar minn pajjiż rappreżentattiv wieħed possibbli, ingħatat preferenza, fejn xieraq, lill-pajjiż b'livell adegwat ta' protezzjoni soċjali u ambjentali.

(98)

Kif imsemmi fil-premessa (26), fin-Nota tat-8 ta' Novembru 2018, il-Kummissjoni għarrfet lill-partijiet interessati li hija identifikat erba' pajjiżi rappreżentattivi possibbli: Il-Brażil, il-Messiku, ir-Russja u t-Turkija, u stiednet lill-partijiet interessati jikkummentaw u jissuġġerixxu pajjiżi oħrajn.

(99)

Fir-rigward tal-pajjiż rappreżentattiv, wara n-Nota tat-8 ta' Novembru 2018, il-Kummissjoni rċeviet sottomissjoni mill-industrija tal-Unjoni.

(100)

L-industrija tal-Unjoni ssottomettiet li l-kostijiet fit-Turkija jipprovdu bażi aħjar mill-Messiku, mill-Brażil jew mir-Russja. Dan huwa dovut għall-fatt li l-kostijiet f'dawn it-tliet pajjiżi huma distorti għal diversi raġunijiet, inklużi l-inflazzjoni għolja u l-protezzjoni tal-gvern.

(101)

L-industrija tal-Unjoni kkontestat l-adegwatezza tar-Russja b'mod partikolari, fejn qalet li l-prezzijiet tal-enerġija huma distorti b'mod sinifikanti. Huma kkorroboraw dan il-fatt billi għamlu referenza għas-sejbiet riċenti tal-Kummissjoni fil-kuntest tal-każ tan-nitrat tal-ammonju (id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1703). Minħabba li, kif spjegat fil-premessa (108), il-Kummissjoni għażlet lit-Turkija bħala l-pajjiż rappreżentattiv xieraq għal din l-investgazzjoni minħabba li identifikat li t-Turkija għandha l-aktar data statistika ddettaljata fir-rigward tal-kostijiet lavorattivi fost il-pajjiżi rappreżentattivi potenzjali li ġew ikkunsidrati, ma kienx hemm bżonn li tiġi indirizzata din id-dikjarazzjoni u li tiġi eżaminata l-eżistenza ta' distorsjonijiet tal-enerġija fir-Russja fil-kuntest ta' dan il-proċediment.

3.3.2.2.   Livell ta' żvilupp ekonomiku simili għar-RPĊ

(102)

Fir-rigward tal-livell ta' żvilupp ekonomiku, il-Kummissjoni tinnota li l-pajjiżi kollha elenkati fil-premessa (98) huma fl-istess livell ta' introjtu “Introjtu Medju Superjuri”, skont il-Bank Dinji (60) u għalhekk huma daqstant xierqa bħala pajjiżi rappreżentattivi f'dan ir-rigward.

3.3.2.3.   Il-produzzjoni tal-prodott taħt rieżami fil-pajjiż rappreżentattiv u d-disponibbiltà tad-data pubblika rilevanti fil-pajjiż rappreżentattiv

(103)

Fin-Nota tas-6 ta' Marzu 2019, il-Kummissjoni għarrfet lill-partijiet interessati li abbażi tal-informazzjoni disponibbli, il-prodott taħt rieżami kien prodott biss fir-RPĊ u fl-Unjoni. Ma wasal l-ebda kumment f'dan ir-rigward.

(104)

Peress li huwa disponibbli aktar minn pajjiż rappreżentattiv wieħed possibbli, il-Kummissjoni, fir-rigward tal-Artikolu 2(6a)(a), l-ewwel inċiż tar-Regolament bażiku, qieset id-disponibbiltà tad-data pubblika rilevanti fil-pajjiż rappreżentattiv.

(105)

Il-Kummissjoni qieset l-importanza tal-fatturi tal-produzzjoni tal-elettrodi tat-tungstenu. Minbarra l-aktar materja prima sinifikanti, l-APT, li tammonta għall-maġġoranza tal-kostijiet tal-prodott finali, it-tieni u t-tielet l-aktar fatturi sinifikanti kienu l-manodopera u l-elettriku. Konsegwentement, il-Kummissjoni qabblet l-erba' pajjiżi rappreżentattivi potenzjali fir-rigward tal-kwalità tal-informazzjoni dwar il-kostijiet lavorattivi u tal-elettriku.

(106)

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni identifikat lit-Turkija bħala li għandha l-aktar data statistika ddettaljata dwar il-kostijiet lavorattivi fost il-pajjiżi rappreżentattivi potenzjali li ġew ikkunsidrati. L-Istitut Statistiku tat-Turkija jippubblika l-kostijiet lavorattivi iddettaljata għal kull attività ekonomika. Konsegwentement, l-ispejjeż tax-xogħol speċifiċi għas-settur tal-manifattura tal-metalli bażiċi huma disponibbli għall-pubbliku. Bl-istess mod, kienet disponibbli data dettaljata dwar il-prezzijiet tal-elettriku għall-utenti industrijali.

(107)

B'kunsiderazzjoni tal-informazzjoni pprovduta mill-industrija tal-Unjoni, flimkien mad-disponibbiltà ta' data pubblika rilevanti fil-pajjiż rappreżentattiv, fin-Nota tagħha tas-6 ta' Marzu 2019, il-Kummissjoni pproponiet li tuża lit-Turkija bħala pajjiż rappreżentattiv u stiednet il-partijiet interessati biex jikkummentaw. Ma ġie riċevut l-ebda kumment.

3.3.2.4.   Il-konklużjoni dwar il-pajjiż rappreżentattiv

(108)

Fid-dawl tal-analiżi t'hawn fuq, u d-data disponibbli dwar il-fajl, il-Kummissjoni użat id-data tat-Turkija biex tistabbilixxi l-kostijiet lavorattivi u tal-elettriku korrispondenti f'pajjiż rappreżentattiv xieraq skont l-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku.

3.3.3.   Id-data li ntużat għat-tfassil tal-valur normali

(109)

Skont l-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku, “il-valur normali għandu jiġi kkalkolat esklussivament abbażi tal-kostijiet tal-produzzjoni u tal-bejgħ li jirriflettu prezzijiet jew valuri ta' riferiment mingħajr distorsjoni” u “għandu jinkludi ammont raġonevoli u mingħajr distorsjoni għal kostijiet amministrattivi, tal-bejgħ u ġenerali u għal profitti”.

(110)

Fin-Nota tat-8 ta' Novembru 2018, il-Kummissjoni ddikjarat li, sabiex tibni l-valur normali skont l-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku, hija ma setgħetx tibbaża fuq data tal-importazzjoni minn pajjiżi rappreżentattivi xierqa biex tevalwa l-fattur ewlieni tal-produzzjoni. Dan huwa dovut għall-inkonsistenzi kbar tal-prezzijiet tal-importazzjoni għall-kodiċi HS li jkopri l-materja prima ewlenija (APT) iżda anke prodotti oħra fl-erba' pajjiżi rappreżentattivi possibbli. Minflok, intuża l-parametru referenzjarju internazzjonali ppubblikat miċ-Ċentru Nazzjonali tal-Informazzjoni dwar il-Minerali tal-Istħarriġ Ġeoloġiku tal-Istati Uniti biex jiġi stabbilit il-kost mhux distort tal-materja prima ewlenija.

(111)

Il-Kummissjoni użat l-informazzjoni pprovduta mill-Istitut Statistiku tat-Turkija bħala s-sors tal-kostijiet lavorattivi u l-kostijiet tal-elettriku.

3.3.4.   Il-fatturi tal-produzzjoni

(112)

Fin-Nota tat-8 ta' Novembru 2018, il-Kummissjoni fittxet li tistabbilixxi lista inizjali ta' fatturi ta' produzzjoni u sorsi maħsuba sabiex jintużaw għall-fatturi kollha tal-produzzjoni, bħal materjali, l-enerġija u l-manodopera użati fil-produzzjoni tal-prodott taħt rieżami minn kwalunkwe produttur li jikkoopera.

(113)

Fin-nuqqas ta' kooperazzjoni mill-produtturi Ċiniżi, il-Kummissjoni bbażat fuq l-applikanti u ż-żewġ rispondenti għall-Anness III tan-Notifika ta' Bidu sabiex tispeċifika l-fatturi tal-produzzjoni li jintużaw fil-produzzjoni.

(114)

Il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda kumment dwar il-fatturi speċifiċi tal-produzzjoni.

(115)

Meta titqies l-informazzjoni kollha sottomessa mill-applikant, ġew identifikati l-fatturi tal-produzzjoni u l-intestatura tariffarja relatata li ġejjin, fejn applikabbli:

Tabella 1

Fatturi tal-produzzjoni

Fattur tal-produzzjoni

Kodiċi SA

Sors użat

Valur

Il-Materja prima

Paratungstat tal-ammonju (“APT”)

ex 2841 80

Il-prezz nett tal-ossidu tat-tungstenu inkluż fl-APT skont il-parametru referenzjarju internazzjonali ta' “Platts Metals Week” kif ippubblikat miċ-Ċentru Nazzjonali tal-Informazzjoni dwar il-Minerali tal-Istħarriġ Ġeoloġiku tal-Istati Uniti

34,81 EUR/kg

Il-manodopera

Xogħol dirett,

Pagi fis-settur tal-manifattura

[MHUX APPLIKABBLI]

Istitut statistiku tat-Turkija

EUR 8,15/Siegħa ta' xogħol

L-enerġija

L-elettriku

[MHUX APPLIKABBLI]

Istitut statistiku tat-Turkija

EUR 0,06/kWh

3.3.4.1.   Il-Materja prima

(116)

Il-materja prima ewlenija għall-produzzjoni tal-prodott taħt rieżami hija l-APT. Fin-nota tagħha tas-6 ta' Marzu 2019, il-Kummissjoni indikat li kien beħsiebha tuża l-parametru referenzjarju internazzjonali tal-“Platts Metals Week” kif ippubblikat miċ-Ċentru Nazzjonali tal-Informazzjoni dwar il-Minerali tal-Istħarriġ Ġeoloġiku tal-Istati Uniti (61) fl-istħarriġ dwar il-minerali tagħha ta' kull xahar.

(117)

L-APT jeħtieġ li jgħaddi minn konverżjoni għal trab tal-metall tat-tungstenu qabel ma jintuża bħala materja prima għall-produzzjoni tal-elettrodi tat-tungstenu.

(118)

Peress li l-parametru referenzjarju internazzjonali jikkwota l-prezz tal-APT skont il-kontenut tiegħu tal-ossidi tat-tungstenu u jeħtieġ li jiżdiedu wkoll il-kostijiet tal-konverżjoni, id-data dwar il-parametru referenzjarju ġiet aġġustata permezz tal-kwozjent ta' 1.26 u EUR 0,767 għal kull kg tal-materjal ittrasformat. Dawn il-kostijiet ta' koverżjoni, issuġġeriti mill-industrija tal-Unjoni saru disponibbli lill-partijiet interessati u l-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda kumment dwar dan.

3.3.4.2.   Il-manodopera

(119)

Fir-rigward tal-kostijiet lavorattivi, fin-Nota tagħha tas-6 ta' Marzu 2019, il-Kummissjoni indikat li kien beħsiebha tuża d-data ppubblikata mill-Istitut Statistiku tat-Turkija. B'mod partikolari, il-Kummissjoni indikat li kellha l-ħsieb li tuża l-kostijiet lavorattivi ta' kull siegħa fis-settur tal-manifattur għall-2016, għall-attività ekonomika C.24 (il-manifattura tal-metalli bażiċi) skont in-NACE Rev.2 (62), li hija l-aktar statistika riċenti disponibbli (63). Din kompliet tindika li l-valuri jkunu aġġustati b'mod xieraq skont l-inflazzjoni permezz tal-indiċi tal-prezzijiet tal-produtturi domestiċi (64) li ġie ppubblikat mill-Istitut Statistiku tat-Turkija. Fin-nuqqas ta' kwalunkwe kumment, il-Kummissjoni adottat dan l-approċċ.

3.3.4.3.   L-elettriku

(120)

Fir-rigward tal-kostijiet tal-elettriku, fin-Nota tagħha tas-6 ta' Marzu 2019, il-Kummissjoni indikat li kien beħsiebha tapplika l-prezz medju tal-unità tal-elettriku għall-utenti industrijali, li ġie pprovdut fi stqarrija għall-istampa maħruġa mill-Istitut Statistiku tat-Turkija. Fin-nuqqas ta' kwalunkwe kumment, il-Kummissjoni adottat dan l-approċċ.

3.3.4.4.   Il-kostijiet ġenerali tal-manifattura, l-SG&A u l-profitti

(121)

Skont l-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku, il-valur normali mfassal għandu jinkludi ammont mhux distort u raġonevoli għall-kostijiet amministrattivi, tal-bejgħ u ġenerali (“SG&A”) u għall-profitti. Barra minn hekk, kien meħtieġ li jiġi stabbilit valur għall-kostijiet ġenerali tal-manifattura biex ikopri l-kostijiet mhux inklużi fil-fatturi tal-produzzjoni.

(122)

Fin-Nota tat-8 ta' Novembru 2018, il-Kummissjoni identifikat biss żewġ produtturi tal-elettrodi tat-tungstenu barra mir-RPĊ, li kienu l-produtturi tal-Unjoni li kooperaw. Fin-nuqqas ta' kwalunkwe kumment dwar din il-kwistjoni, il-Kummissjoni użat id-data dwar il-kostijiet ġenerali tal-manifattura, l-SG&A u l-profitti minn dawn iż-żewġ produtturi. Peress li wieħed biss miż-żewġ produtturi tal-Unjoni ppubblika r-rapporti finanzjarji tiegħu li kienu faċilment disponibbli fil-bażi tad-data ta' Orbis (65), id-data li ntużat kienet limitata għal wieħed biss mill-produtturi.

(123)

Sabiex tistabbilixxi valur mhux distort tal-kostijiet ġenerali tal-manifattura u l-SG&A, il-Kummissjoni użat il-proporzjon tal-kost tal-manifattura li jirrappreżentaw l-kostijiet ġenerali tal-manifattura u l-SG&A fl-istruttura tal-kost tal-produttur tal-Unjoni li kkoopera.

(124)

B'mod aktar preċiż, il-Kummissjoni l-ewwel esprimiet il-kost ġenerali tal-manifattura u l-SG&A attwali tal-produttur tal-Unjoni li kkoopera bħala perċentwal tal-kost attwali totali tal-manifattura. Imbagħad il-Kummissjoni applikat l-istess perċentwal fuq il-valur mhux distort tal-kost tal-manifattura biex tikseb il-valur mhux distort tal-kostijiet ġenerali tal-manifattura u l-SG&A.

(125)

Fir-rigward tal-profitt, il-Kummissjoni użat id-data finanzjarja mill-istess produttur tal-Unjoni. B'mod aktar preċiż, il-Kummissjoni użat iċ-ċifri tal-profitt kif irrapportati fil-kontijiet awditjati tal-kumpanija għall-perjodu ta' bejn l-1 ta' Marzu 2017 u t-28 ta' Frar 2018.

(126)

B'riżultat ta' dan, żdiedu l-entrati li ġejjin fil-kost mhux distort tal-manifattura:

Il-kostijiet ġenerali tal-manifattura u l-SG&A (66) ta' 32,06 % applikati għall-kostijiet tal-manifattura (li jkopru l-konsum tal-materja prima, tal-manodopera u tal-enerġija);

Profitt (67) ta' 5,58 % applikat għas-somma tal-kostijiet tal-manifattura.

3.3.4.5.   Kalkolu tal-valur normali

(127)

Sabiex jiġi stabbilit il-valur normali mfassal, il-Kummissjoni segwiet il-passi li ġejjin.

(128)

L-ewwel nett, il-Kummissjoni stabbilixxiet il-kostijiet mhux distorti tal-manifattura. Fin-nuqqas ta' kooperazzjoni mill-produtturi Ċiniżi, il-Kummissjoni użat l-istess materjal, il-proprozjon tal-konsum tax-xogħol u l-enerġija bħala l-produttur tal-Unjoni bl-akbar produzzjoni fl-Unjoni. Id-data li ntużat kienet relatata mal-produzzjoni tal-aktar elettrodu użat komunement li huwa d-WL15 b'dijametru ta' 2.4 x 175 mm.

(129)

Il-Kummissjoni mbagħad immultiplikat l-fatturi tal-użu bil-kostijiet mhux distorti għal kull unità kif stabbilit fit-Tabella 1 u żiedet l-ispejjeż ġenerali tal-Manifattura, l-SG&A u l-profitt kif deskritt fil-premessa (126).

(130)

Fuq dik il-bażi, il-Kummissjoni bniet il-valur normali fuq bażi ta' kif joħroġ mill-fabbrika, f'konformità mal-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku.

(131)

Minħabba l-fatt li l-ebda produttur Ċiniż ma kkoopera, il-valur normali kien stabbilit fuq bażi tal-pajjiż kollu u mhux għal kull produttur b'mod separat.

3.4.   Prezz tal-esportazzjoni

(132)

Fin-nuqqas ta' kooperazzjoni mill-produtturi Ċiniżi, il-prezz tal-esportazzjoni kien iddeterminat abbażi tal-prezz CIF tal-importazzjoni li nkiseb fl-Artikolu 14(6) tal-bażi tad-data tar-Regolament bażiku.

3.5.   Tqabbil

(133)

Fejn iġġustifikat mill-ħtieġa li jiġi żgurat paragun ġust, il-Kummissjoni aġġustat il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni għal differenzi li jaffettwaw il-prezzijiet u l-komparabbiltà tal-prezzijiet skont l-Artikolu 2(10) tar-Regolament bażiku.

(134)

Ġie applikat aġġustament 'il fuq tal-VAT fuq l-esportazzjonijiet ta' 17 % fir-rigward tal-valur normali peress li m'hemm l-ebda skont tal-VAT tal-esportazzjonijiet fuq l-esportazzjonijiet tal-prodott taħt rieżami u sar aġġustament 'l isfel fil-prezz tal-esportazzjonijiet għan-nol u l-assigurazzjoni internazzjonali u domestiċi.

3.6.   Marġini tad-dumping

(135)

Fin-nuqqas ta' kooperazzjoni mill-produtturi Ċiniżi, il-Kummissjoni qabblet il-valur normali tal-prodott simili mal-prezz tal-esportazzjonijiet f'livell ex-works, skont l-Artikoli 2(11) u (12) tar-Regolament bażiku.

(136)

Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni sabet marġni ta' dumping, espress bħala perċentwal tal-prezz CIF fil-fruntiera tal-Unjoni bid-dazju mhux imħallas, f'livell ta' 55 %.

(137)

Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li d-dumping tkompla matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami.

3.7.   Probabbiltà tal-kontinwazzjoni ta' dumping f'każ li l-miżuri jiġu rrevokati

(138)

Wara s-sejba tal-eżistenza tad-dumping matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami, f'konformità mal-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni investigat il-probabbiltà ta' kontinwazzjoni tad-dumping jekk il-miżuri jiġu rrevokati. L-elementi addizzjonali li ġejjin ġew analizzati: il-kapaċità tal-produzzjoni u l-kapaċità żejda fir-RPĊ, l-attraenza tas-suq tal-Unjoni u d-distorsjonijiet tal-materja prima.

(139)

Bħala konsegwenza tan-nuqqas ta' kooperazzjoni tal-produtturi mir-RPĊ, dan l-eżami kien ibbażat fuq l-informazzjoni li kienet disponibbli lill-Kummissjoni, jiġifieri, l-informazzjoni li ġiet ipprovduta fit-Talba u informazzjoni minn sorsi disponibbli oħra, bħall-Artikolu 14(6) tal-bażi tad-data tar-Regolament bażiku u l-informazzjoni li nkisbet mill-partijiet interessati matul l-investigazzjoni.

3.7.1.   Il-kapaċità tal-produzzjoni u l-kapaċità ta' riżerva fir-RPĊ

(140)

Fis-sitwazzjoni tan-nuqqas ta' kooperazzjoni mill-produtturi mir-RPĊ, il-konklużjoni li ġejja tibbaża fuq l-informazzjoni li ġiet ipprovduta fit-Talba għal rieżami, l-informazzjoni li ġiet ipprovduta mill-industrija tal-Unjoni matul l-investigazzjoni, u l-informazzjoni li ġiet ipprovduta minn Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd,.

(141)

It-Talba għal rieżami stmat il-kapaċità tal-produzzjoni Ċiniża tal-elettrodi tat-tungstenu f'firxa ta' 2 000 000 u 4 000 000 kg fis-sena. Il-kapaċità stabbilita fl-investigazzjoni tar-rieżami ta' skadenza preċedenti kienet ta' 1 600 000 bl-użu tal-kapaċità ta' 63 %, li rriżultat f'kapaċità li ma ntużatx ta' madwar 600 000 kg, li qabżet kważi ħames darbiet il-konsum totali tal-Unjoni.

(142)

F'din l-investigazzjoni, iż-żewġ produtturi li rrispondew fil-fażi tal-kampjunar, irrapportaw kapaċità żejda ta' 17 %. Bl-applikazzjoni ta' dan il-proporzjon għall-aktar stima modesta tal-kapaċità ta' produzzjoni fir-RPĊ, il-kapaċità żejda tagħha tirrappreżenta ferm aktar mill-konsum totali tal-Unjoni tal-prodott simili.

(143)

Konsegwentement, jista' jiġi konkluż li fir-RPĊ teżisti kapaċità żejda sostanzjali, li tista' tiġi diretta lejn l-Unjoni f'każ li l-miżuri jitħallew jiskadu. Hemm ukoll indikazzjonijiet li s-swieq tal-pajjiżi terzi jew is-suq domestiku jistgħu jassorbu din il-kapaċità żejda sinifikanti.

3.7.2.   Kemm hu attraenti s-suq tal-Unjoni

(144)

Il-produtturi Ċiniżi wrew interess kontinwu fis-suq tal-Unjoni u setgħu jżidu s-sehem mis-suq għal 40-50 %. L-Unjoni bil-bażi industrijali b'saħħitha tagħha hija wkoll suq kbir, b'mod konsistenti għal aktar minn 10 % tat-total stmat tal-produzzjoni Ċiniża.

(145)

Kif muri fit-Tabella 4 u t-Tabella 9, il-prezzijiet tal-produtturi tal-Unjoni huma stabbiliti ferm ogħla mill-prezzijiet tal-importazzjonijiet. L-eżistenza ta' importazzjonijiet sinifikanti mir-RPĊ fl-Unjoni minkejja d-dazju anti-dumping fis-seħħ tikkonferma l-attraenza għolja tas-suq tal-Unjoni.

3.7.3.   Id-distorsjonijiet fil-materja prima

(146)

Kif innutat fil-premessi (71) - (73) u kif spjegat fit-taqsima 12.4.1 tar-Rapport, is-sitwazzjoni ekonomika tal-kumpaniji tiddependi wkoll fuq il-kundizzjonijiet tal-provvista ta' materja prima (68). Bħala tali, jekk ikun hemm fis-seħħ miżuri governattivi li jiffavorixxu l-konsum domestiku tal-materja prima għall-kuntrarju ta' allokazzjoni ta' materja prima fuq il-bażi ta' provvista u domanda internazzjonali, il-kundizzjonijiet ekwi tal-kompetizzjoni jxaqilbu lejn l-industrija domestika downstream.

3.7.4.   Konklużjoni dwar il-probabbiltà tal-kontinwazzjoni ta' dumping

(147)

L-elettrodi tat-tungstenu huma prodotti biss fir-RPĊ u fl-Unjoni. Ir-RPĊ tapplika restrizzjonijiet fuq l-esportazzjoni tal-materja prima ewlenija, li fil-parti l-kbira tagħha tinsab biss fir-RPĊ. Minħabba l-attraenza tas-suq tal-Unjoni, il-kapaċitajiet kbar żejda installati fir-RPĊ u d-dumping sinifikanti kontinwu, il-Kummissjoni tikkonkludi li hemm probabbiltà kbira ta' kontinwazzjoni ta' dumping f'każ li l-miżuri jiġu rrevokati.

4.   IL-PROBABBILTÀ TAL-KONTINWAZZJONI TAD-DANNU

4.1.   Definizzjoni tal-Industrija tal-Unjoni u tal-produzzjoni tal-Unjoni

(148)

Matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami, il-prodott simili kien manifatturat minn żewġ produtturi magħrufa fl-Unjoni. Iż-żewġ produtturi kkooperaw bis-sħiħ fl-investigazzjoni. Huma jikkostitwixxu l-industrija tal-Unjoni fis-sens tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament bażiku.

4.2.   Kummenti preliminari

(149)

Il-Kummissjoni vvalutat id-dannu abbażi tax-xejriet fir-rigward tal-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni, l-użu tal-kapaċità, il-bejgħ, is-sehem mis-suq, l-impjiegi, il-produttività u t-tkabbir, kif ukoll ix-xejriet fir-rigward tal-prezzijiet, il-profittabbiltà, il-fluss tal-flus, l-abbiltà li jżidu l-kapital u investimenti, l-istokkijiet, ir-redditu fuq l-investiment u l-pagi.

(150)

Peress li hemm biss żewġ kumpaniji li jikkostitwixxu l-industrija tal-Unjoni, id-data li tirreferi għall-industrija tal-Unjoni se tiġi ppreżentata f'firxiet, sabiex tiġi mħarsa l-kunfidenzjalità skont l-Artikolu 19 tar-Regolament bażiku.

(151)

Sabiex tiġi protetta l-kunfidenzjalità tal-industrija tal-Unjoni, anke l-importazzjonijiet mir-RPĊ li nkisbu mill-Artikolu 14(6) tal-bażi tad-data tar-Regolament bażiku se jiġu ppreżentati f'firxiet, peress li l-iżvelar tagħhom jipprovdi livell ta' dettall li jippermetti li jiġu identifikati l-produzzjoni u l-bejgħ preċiżi tal-industrija tal-Unjoni.

4.3.   Il-produzzjoni u l-konsum tal-Unjoni

(152)

Il-produzzjoni totali tal-Unjoni matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami kienet fil-firxa ta' 35-40 tunnellata, li hija inqas mir-rieżami ta' skadenza preċedenti.

(153)

Il-Kummissjoni stabbilixxiet il-konsum tal-Unjoni billi żiedet flimkien l-istatistika tal-importazzjoni fil-livell TARIC permezz tal-informazzjoni miġbura abbażi tal-Artikolu 14(6) tal-bażi tad-data tar-Regolament bażiku u l-volumi ta' bejgħ tal-industrija tal-Unjoni fl-Unjoni.

(154)

Il-konsum tal-Unjoni tal-prodott taħt rieżami żviluppa kif ġej:

Tabella 2

Konsum tal-Unjoni

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Konsum totali fl-Unjoni (kg)

130 000 -140 000

120 000 -130 000

120 000 -130 000

100 000 -110 000

105 000 -115 000

Indiċi (2014= 100)

100

95

96

83

86

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju, il-bażi tad-data tal-Artikolu 14(6)

(155)

Il-konsum tal-Unjoni naqas b'14 % fil-perjodu kkunsidrat. Analiżi ta' sena b'sena turi kważi tnaqqis gradwali matul il-perjodu sal-2017, u mbagħad żieda żgħira ta' 3 % bejn l-2017 u l-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami.

4.4.   Importazzjonijiet mir-RPĊ

4.4.1.   Volum u sehem tas-suq tal-importazzjonijiet mir-RPĊ

(156)

Il-Kummissjoni stabbilixxiet il-volum tal-importazzjonijiet mir-RPĊ fl-Unjoni abbażi tal-Artikolu 14(6) tal-bażi tad-data tar-Regolament bażiku u l-ishma mis-suq tal-importazzjonijiet billi qabblet dawn il-volumi tal-importazzjonijiet mal-konsum tal-Unjoni kif jidher fit-Tabella 2.

(157)

Is-sehem tas-suq u l-importazzjonijiet mir-RPĊ żviluppaw kif ġej:

Tabella 3

Il-volum tal-importazzjonijiet (tunnellati) u s-sehem mis-suq

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Volum ta' importazzjonijiet mir-RPĊ (kg)

45 000 -50 000

50 000 -55 000

50 000 -55 000

40 000 -45 000

45 000 -50 000

Indiċi (2014= 100)

100

103

109

87

97

Sehem mis-suq tal-importazzjonijiet mir-RPĊ (%)

30-40 %

40-50 %

40-50 %

40-50 %

40-50 %

Indiċi (2014= 100)

100

108

113

105

112

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju, il-bażi tad-data tal-Artikolu 14(6)

(158)

F'konformità mat-tnaqqis fil-konsum tal-Unjoni, il-volum ta' importazzjonijiet tal-prodott taħt rieżami li joriġina mir-RPĊ żdied bi 3 % matul il-perjodu kkunsidrat, filwaqt li żamm il-livell ta' 45 000-50 000 kg matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami (ara t-Tabella 3). Minkejja ż-żieda, is-sehem mis-suq tal-esportaturi Ċiniżi żdied bi 12 % għal kważi nofs is-suq totali tal-Unjoni.

(159)

Huwa rilevanti għall-analiżi tal-ħsara li jiġi nnutat li l-importazzjonijiet mir-RPĊ komplew jidħlu fl-Unjoni, b'dazji mħallsa, matul il-perjodu kkunsidrat.

4.4.2.   Prezzijiet tal-importazzjonijiet mir-RPĊ

(160)

Il-Kummissjoni użat il-prezzijiet tal-importazzjonijiet mir-RPĊ li ġew irrapportati fl-Artikolu 14(6) tal-bażi tad-data tar-Regolament bażiku.

(161)

Il-prezz medju tal-importazzjonijiet fl-Unjoni mir-RPĊ żviluppa kif ġej:

Tabella 4

Il-prezzijiet tal-importazzjoni mir-RPĊ (EUR/tunnellata)

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Prezz medju tal-importazzjoni mir-RPĊ (EUR għal kull tunnellata)

45-50

50-55

45-50

45-50

45-50

Indiċi (2014= 100)

100

108

93

93

99

Sors: Bażi tad-data tal-Artikolu 14(6)

(162)

Il-prezzijiet medji tal-importazzjonijiet mir-RPĊ żdiedu bi 8 % fl-2015, naqsu u baqgħu stabbli fl-2016 u fl-2017 u mbagħad kważi żdiedu għal-livell tal-2014 fil-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami.

(163)

Matul il-perjodu kkunsidrat, il-prezzijiet medji tal-importazzjoni mir-RPĊ baqgħu aktar baxxi b'mod sinifikanti kemm mill-prezz medju tal-bejgħ kif ukoll mill-kost medju tal-produzzjoni tal-industrija tal-Unjoni, kif irrapportat fit-Tabella 9.

4.4.3.   It-twaqqigħ tal-prezz

(164)

Il-Kummissjoni ddeterminat it-twaqqigħ tal-prezz matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami billi qabblet il-prezzijiet medji tal-bejgħ ponderati taż-żewġ produtturi tal-Unjoni li ġew mitluba lil klijenti mhux relatati fis-suq tal-Unjoni, aġġustati għal livell ex-works, mad-data dwar il-prezz tal-importazzjoni mill-Artikolu 14(6) tal-bażi tad-data tar-Regolament bażiku għall-prodott taħt rieżami mir-RPĊ f'livell ta' CIF, aġġustat għal prezz ta' wara l-konsenja.

(165)

Ir-riżultat tat-tqabbil kien espress bħala perċentwal tal-prezz medju taż-żewġ produtturi tal-Unjoni matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami.

(166)

It-tqabbil wera għal importazzjonijiet mir-RPĊ twaqqigħ medju ta' aktar minn 50 % fis-suq tal-Unjoni matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta' rieżami, minkejja l-eżistenza ta' dazju antidumping maħsub biex jirrimedja d-differenzi kompetittivi bejn iż-żewġ prodotti.

4.5.   Importazzjonijiet minn pajjiżi terzi minbarra mir-RPĊ

(167)

Il-volum tal-importazzjonijiet fl-Unjoni, kif ukoll is-sehem mis-suq u x-xejriet tal-prezzijiet għall-importazzjonijiet tal-prodott taħt rieżami minn pajjiżi terzi oħra jidhru fit-Tabella 5. Il-volum u x-xejriet tal-prezz huma bbażati fuq l-Artikolu 14(6) tad-data mill-bażi tad-data tar-Regolament bażiku.

Tabella 5

Importazzjonijiet minn pajjiżi terzi minbarra mir-RPĊ

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Importazzjonijiet minn pajjiżi terzi għajr ir-RPĊ (kg)

60 000 -65 000

55 000 -60 000

50 000 -55 000

45 000 -50 000

45 000 -50 000

Indiċi (2014= 100)

100

88

85

76

75

Is-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi

45-50 %

45-50 %

40-45 %

40-45 %

40-45 %

Indiċi (2014= 100)

100

92

88

91

87

Prezz medju tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi (EUR/kg)

50-55

65-70

65-70

55-60

55-60

Indiċi (2014= 100)

100

129

124

113

111

Sors: Bażi tad-data tal-Artikolu 14(6)

(168)

Il-volumi tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħra naqsu b'25 % matul il-perjodu kkunsidrat.

(169)

Is-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħra matul l-istess perjodu naqas bi 13 %.

(170)

Il-prezzijiet medji tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi għajr ir-RPĊ żdiedu bi 11 % matul il-perjodu kkunsidrat iżda baqgħu ferm aktar baxxi mil-livelli tal-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni, kif irrapportat fit-Tabella 10.

(171)

Kif iddikjarat fil-premessa (28), il-prodott taħt rieżami huwa prodott biss fir-RPĊ u fl-Unjoni. Għalhekk, x'aktarx l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħra joriġinaw mir-RPĊ.

4.6.   Is-sitwazzjoni ekonomika tal-industrija tal-Unjoni

4.6.1.   Kummenti ġenerali

(172)

B'konformità mal-Artikolu 3(5) tar-Regolament bażiku, l-analiżi tal-impatt li għandhom l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping fuq l-industrija tal-Unjoni tinkludi evalwazzjoni tal-indikaturi ekonomiċi kollha li għandhom effett fuq l-istat tal-industrija tal-Unjoni matul il-perjodu kkunsidrat.

(173)

Għad-determinazzjoni tad-dannu, il-Kummissjoni użat id-data taż-żewġ produtturi uniċi tal-Unjoni biex tistabbilixxi l-indikaturi tad-dannu.

(174)

L-indikaturi tad-dannu huma: il-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni, l-użu tal-kapaċità, il-volum tal-bejgħ, is-sehem mis-suq, it-tkabbir, l-impjiegi, il-produttività, il-kobor tal-marġni ta' dumping u l-irkupru minn dumping preċedenti, kif ukoll il-prezzijiet medji ta' unità, il-kost unitarju, il-kostijiet lavorattivi, l-istokkijiet, il-profittabbiltà, il-fluss tal-flus, l-investimenti, ir-redditu fuq l-investimenti u l-abbiltà li jiġi ġġenerat il-kapital.

4.6.2.   L-indikaturi tad-dannu

4.6.2.1.   Produzzjoni, kapaċità tal-produzzjoni u użu tal-kapaċità

(175)

Il-produzzjoni totali tal-Unjoni, il-kapaċità ta' produzzjoni u l-użu tal-kapaċità żviluppaw kif ġej matul il-perjodu kkunsidrat:

Tabella 6

Il-produzzjoni, il-kapaċità ta' produzzjoni u l-użu tal-kapaċità

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Il-volum ta' produzzjoni (kg)

40 000 -45 000

40 000 -45 000

35 000 -40 000

35 000 -40 000

35 000 -40 000

Indiċi (2014= 100)

100

101

88

94

94

Il-kapaċità tal-produzzjoni (kg)

100 000 -110 000

100 000 -110 000

100 000 -110 000

100 000 -110 000

100 000 -110 000

Indiċi (2014= 100)

100

100

100

100

100

Użu tal-kapaċità

35-40 %

35-40 %

35-40 %

35-40 %

35-40 %

Indiċi (2014= 100)

100

101

88

94

94

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarji

(176)

Il-volum tal-produzzjoni tal-industrija tal-Unjoni naqas b'6 % matul il-perjodu kkunsidrat f'konformità mat-tnaqqis tal-konsum tal-Unjoni. Kien hemm tnaqqis sinifikanti ta' 12 % fl-2016, iżda fis-sena segwenti l-produzzjoni żdiedet b'6 % u baqgħet fl-istess livell matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami.

(177)

Il-kapaċità tal-produzzjoni tal-industrija tal-Unjoni baqgħet stabbli matul il-perjodu kkunsidrat.

(178)

Kien hemm fluttwazzjoni fl-użu tal-kapaċità matul il-perjodu kkunsidrat. L-ewwel nett, dan żdied b'1 % bejn l-2014 u l-2015, iżda naqas bi 13 % fl-2016, u mbagħad żdied b'6 % fl-2017 u baqa' f'dan il-livell. B'mod ġenerali, ir-rata tal-użu tal-kapaċità baqgħet baxxa u żdiedet b'6 % matul il-perjodu kkunsidrat.

(179)

Il-produzzjoni u l-użu tal-kapaċità tal-industrija tal-Unjoni naqsu b'6 %, wara x-xejra ta' tnaqqis tal-konsum tal-Unjoni ta' 14 %, iżda anke l-importazzjonijiet mir-RPĊ u l-pajjiżi terzi naqsu bi 3 % u 25 % rispettivament.

4.6.2.2.   Il-volum tal-bejgħ u s-sehem mis-suq

(180)

Il-volum tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni u s-sehem mis-suq żviluppaw kif ġej matul il-perjodu ta' analiżi:

Tabella 7

Il-volum ta ' bejgħ u s-sehem mis-suq

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Volum ta' bejgħ fis-suq tal-Unjoni (kg)

15 000 -20 000

15 000 -20 000

15 000 -20 000

15 000 -20 000

15 000 -20 000

Indiċi (2014= 100)

100

101

100

98

96

Sehem mis-suq

10-15 %

10-15 %

10-15 %

15-20 %

15-20 %

Indiċi (2014= 100)

100

106

105

118

111

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarji

(181)

Il-volum tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni naqas b'4 % matul il-perijodu kkunsidrat. It-tnaqqis segwa t-tnaqqis fil-konsum tal-Unjoni.

(182)

L-industrija tal-Unjoni rnexxielha tikseb sehem mis-suq ta' 18 % bejn l-2014 u l-2017, iżda tilfet 7 % fil-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami. B'mod ġenerali, matul il-perjodu kkunsidrat din żiedet is-sehem mis-suq tagħha bi 11 %.

4.6.2.3.   Tkabbir

(183)

Matul il-perjodu kkunsidrat, il-produzzjoni tal-industrija tal-Unjoni naqset b'6 % filwaqt li l-konsum tal-Unjoni naqas b'14 % u l-volum tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni naqas b'4 %. It-tnaqqis fil-volum tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni matul il-perjodu kkunsidrat għandu jitqies fil-kuntest tal-konsum li kien qed jonqos matul l-istess perjodu. Is-sehem mis-suq tal-Unjoni żdied bi 11 %.

4.6.2.4.   L-impjiegi u l-produttività

(184)

Matul il-perjodu kkunsidrat, l-impjiegi u l-produttività żviluppaw kif ġej:

Tabella 8

Impjiegi u produttività

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Għadd ta' impjegati (FTE)

40-50

40-50

40-50

40-50

40-50

Indiċi (2014= 100)

100

98

100

106

106

Produttività (kg/FTE)

900-1 000

900-1 000

800-900

800-900

800-900

Indiċi (2014= 100)

100

103

88

88

89

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarji

(185)

Minkejja t-tnaqqis fil-produzzjoni, l-impjiegi tal-industrija tal-Unjoni żdiedu b'6 % matul il-perjodu kkunsidrat. Dan affettwa l-produttività tal-produtturi tal-Unjoni, li naqset bi 11 % matul il-perjodu kkunsidrat.

4.6.2.5.   Prezzijiet u fatturi li jaffettwaw il-prezzijiet

(186)

Il-prezzijiet medji tal-bejgħ u l-kost tal-produzzjoni tal-produtturi tal-Unjoni lil klijenti mhux relatati fl-Unjoni żviluppaw kif ġej matul il-perjodu kkunsidrat:

Tabella 9

Il-prezzijiet tal-bejgħ fl-Unjoni

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Prezz medju tal-bejgħ għal kull tunnellata (EUR)

140-180

140-180

140-180

140-180

140-180

Indiċi (2014= 100)

100

102

101

99

97

Kost medju tal-produzzjoni għal kull tunnellata (EUR)

130-150

130-150

130-150

130-150

130-150

Indiċi (2014= 100)

100

101

91

98

100

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarji

(187)

Kien hemm fluttwazzjoni fil-prezz medju tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni lil klijenti mhux relatati fl-Unjoni, iżda b'mod ġenerali naqas bi 3 % matul il-perjodu kkunsidrat filwaqt li l-kost tal-produzzjoni tagħha baqa' relattivament stabbli matul l-istess perjodu, b'żieda żgħira ta' 1 % fl-2015 segwita minn tnaqqis ta' 10 % fl-2016.

4.6.2.6.   Il-kostijiet lavorattivi

(188)

Matul il-perjodu kkunsidrat il-kostijiet lavorattivi medji tal-produtturi tal-Unjoni żviluppaw kif ġej:

Tabella 10

Il-kostijiet lavorattivi medji għal kull impjegat

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Kostijiet lavorattivi medji għal kull impjegat (FTE)(EUR)

52 007

55 772

52 157

54 719

52 362

Indiċi (2014= 100)

100

107

100

105

101

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarji

(189)

Matul il-perjodu kkunsidrat, kien hemm fluttwazzjoni fil-kostijiet lavorattivi medji għal kull ħaddiem tal-industrija tal-Unjoni, iżda b'mod ġenerali żdiedu ftit b'1 %.

4.6.2.7.   L-istokkijiet

(190)

Il-livelli tal-istokk tal-produttur tal-Unjoni żviluppaw kif ġej matul il-perjodu kkunsidrat:

Tabella 11

L-istokkijiet

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Stokkijiet tal-għeluq (kg)

3 500 -4 000

3 500 -4 000

2 500 -3 000

2 300 -2 800

2 500 -3 000

Indiċi (2014= 100)

100

106

71

67

81

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarji

(191)

Kien hemm fluttwazzjoni fil-livell tal-istokkijiet tal-għeluq matul il-perjodu kkunsidrat. B'mod ġenerali, dan naqas bi 19 % matul dan il-perjodu.

4.6.2.8.   Il-profittabbiltà, il-fluss tal-flus, l-investimenti, ir-redditu fuq l-investimenti u l-kapaċità li jiġi ġġenerat kapital

(192)

Il-Kummissjoni stabbiliet il-profittabbiltà tal-industrija tal-Unjoni billi esprimiet il-profitt nett qabel it-taxxa tal-bejgħ tal-prodott simili lil klijenti mhux relatati fl-Unjoni bħala perċentwal tal-fatturat ta' dak il-bejgħ.

(193)

Matul il-perjodu kkunsidrat, il-profittabbiltà, il-fluss tal-flus, l-investimenti u r-redditu fuq l-investimenti tal-produtturi tal-Unjoni żviluppaw kif ġej:

Tabella 12

Il-profittabbiltà, il-fluss tal-flus, l-investimenti u r-redditu fuq l-investimenti

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Il-profittabbiltà tal-bejgħ fl-Unjoni lil klijenti mhux relatati (% tal-fatturat mill-bejgħ)

(– 10)-(– 5)

0-5

0-5

0-5

(– 5)-(0)

Indiċi (2014= 100)

-100

11

50

34

– 11

Likwidità (EUR)

30 000 -35 000

300 000 -350 000

400 000 -450 000

500 000 -550 000

(– 150 000 )-(– 75 000 )

Indiċi (2014= 100)

100

1.065

1.329

1.681

-411

Investimenti (EUR)

220 000 -270 000

200 000 -230 000

230 000 -250 000

250 000 -275 000

410 000 -440 000

Indiċi (2014= 100)

100

80

92

103

163

Redditu fuq l-investimenti

(– 15)-(– 10)

(– 5)-(0)

5-10

5-10

0-5

Indiċi (2014= 100)

– 100

– 23

74

64

4

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarji

(194)

Kien hemm fluttwazzjoni fil-profittabbiltà tal-industrija tal-Unjoni matul il-perjodu kkunsidrat. Minkejja li din żdiedet fl-2015, fl-2016 u fl-2017, din waqgħet għal livell fejn kien qed isir telf matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami.

(195)

Il-fluss tal-flus nett, il-kapaċità tal-industrija tal-Unjoni li tiffinanzja waħedha l-attivitajiet tagħha, naqas b'411 % matul il-perjodu kkunsidrat. Dan kien f'livell stabbli fl-2015, fl-2016 u fl-2017 iżda mbagħad naqas b'mod qawwi fil-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami.

(196)

Matul il-perjodu kkunsidrat, kien hemm fluttwazzjoni fl-investimenti annwali fil-prodott simili li saru mill-industrija tal-Unjoni, iżda b'mod ġenerali żdiedu bi 63 %.

(197)

Ir-redditu fuq l-investiment tal-industrija tal-Unjoni, il-profitt bħala perċentwal tal-valur kontabilistiku nett tal-assi, żdied b'104 % matul il-perjodu kkunsidrat iżda baqa' baxx ħafna fil-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami.

4.6.3.   Konklużjoni dwar is-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni

(198)

L-investigazzjoni wriet li l-biċċa l-kbira tal-indikaturi ta' ħsara żviluppaw b'mod negattiv u li s-sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja tal-industrija tal-Unjoni marret għall-agħar matul il-perjodu kkunsidrat.

(199)

Bil-miżuri fis-seħħ, u f'suq li kien sejjer għall-agħar, l-industrija tal-Unjoni kienet kapaċi żżid is-sehem mis-suq tagħha bi 11 %, minkejja li l-prezzijiet tagħha naqsu.

(200)

Il-produzzjoni u l-volum tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni segwew l-istess xejra negattiva bħall-konsum tal-Unjoni. Il-profittabbiltà żdiedet, iżda kienet għadha negattiva fil-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami. Il-fluss tal-flus mar għall-agħar u kien negattiv matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami. L-investimenti naqsu matul il-perjodu kkunsidrat. Ir-redditu fuq l-investimenti rkupra b'xi mod, iżda qabeż iż-żero bi ftit biss fil-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami.

(201)

Il-profittabbiltà, il-fluss tal-flus u r-redditu fuq l-investimenti żviluppaw b'mod pożittiv fil-bidu tal-perjodu kkunsidrat. Madankollu, l-industrija tal-Unjoni reġgħet bdiet tagħmel it-telf fil-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami.

(202)

Fl-istess ħin, l-importazzjonijiet mill-pajjiżi terzi naqsu kemm f'volumi assoluti kif ukoll fis-sehem mis-suq matul il-perjodu kkunsidrat. Minkejja t-tnaqqis fil-konsum tal-Unjoni, is-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet Ċiniżi żdied b'4 % filwaqt li l-prezz tagħhom naqas. Għalkemm il-prezzijiet medji tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi kienu ftit ogħla mill-prezzijiet Ċiniżi li kienu baxxi ħafna, il-Kummissjoni ma setgħetx tikkonkludi jekk dawn l-importazzjonijiet oriġinawx fil-fatt mir-RPĊ, kif spjegat fil-premessa (171). Il-prezz medju tal-unità minn pajjiżi terzi huwa biss ftit ogħla mill-prezzijiet li bihom l-importazzjonijiet mir-RPĊ daħlu fis-suq tal-Unjoni matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami. Konsegwentement, irrispettivament minn jekk l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi humiex fil-fatt mir-RPĊ jew le, is-sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja li dejjem sejra għall-agħar tal-industrija tal-Unjoni tikkoinċidi mal-preżenza kontinwa ta' volumi rappreżentattivi ta' importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping mir-RPĊ fis-suq tal-Unjoni, li jkomplu jwaqqgħu b'mod sinifikanti l-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni u għalhekk komplew iqiegħdu pressjoni kompetittiva inġusta fuq l-industrija tal-Unjoni.

(203)

Wara valutazzjoni ġenerali tal-fatturi tad-dannu, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-industrija tal-Unjoni kienet għadha qed issofri minn dannu materjali, peress li ma tejbitx is-sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja tagħha u ma rkupratx mid-dannu materjali li l-Kummissjoni sabet fl-investigazzjoni oriġinali.

4.7.   Probabbiltà tal-kontinwazzjoni ta' ħsara

(204)

F'konformità mal-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni eżaminat jekk id-dannu materjali mill-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping mir-RPĊ ikomplix f'każ li l-miżuri jitħallew jiskadu.

(205)

Sabiex tiġi stabbilità l-probabbiltà ta' kontinwazzjoni tal-ħsara jekk il-miżuri kontra r-RPĊ jiġu rrevokati, il-Kummissjoni analizzat (i) il-kapaċità żejda disponibbli fir-RPĊ, (ii) l-attraenza tas-suq tal-Unjoni, u (iii) l-impatt tal-importazzjonijiet Ċiniżi fuq is-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni f'każ li l-miżuri jitħallew jiskadu.

(a)    Il-kapaċità żejda fir-RPĊ

(206)

Kif spjegat fil-premessi (140) sa (143), hemm kapaċità żejda sostanzjali tal-prodott taħt rieżami fir-RPĊ, li taqbeż b'mod sinifikanti l-konsum totali tal-Unjoni matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami.

(207)

Barra minn hekk, il-Kummissjoni ma sabet l-ebda element li jista' jindika xi żieda sinifikanti fid-domanda domestika tal-prodott taħt rieżami fir-RPĊ jew fi kwalunkwe suq ta' pajjiż terz ieħor fil-futur qrib. Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li d-domanda domestika fir-RPĊ jew fi swieq ta' pajjiżi terzi oħra ma setgħetx tassorbi l-kapaċità żejda disponibbli fir-RPĊ.

(b)    Kemm hu attraenti s-suq tal-Unjoni

(208)

Kif spjegat fil-premessi minn (144) sa (145), is-suq tal-Unjoni huwa suq attraenti għall-produtturi esportaturi mir-RPĊ. Is-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet mir-RPĊ kien ta' 76,2 % matul il-perjodu tal-investigazzjoni oriġinali (2001 – 2005), li juri l-livell possibbli tal-importazzjonijiet mir-RPĊ f'każ li l-miżuri kellhom jiskadu.

(209)

L-importazzjonijiet mir-RPĊ, minbarra d-dazju anti-dumping, kienu jwaqqgħu l-prezzijiet tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni b'60 % fil-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami. Din hija indikazzjoni ta' kif x'aktarx ikun il-livell tal-prezzijiet tal-importazzjonijiet mir-RPĊ f'każ li l-miżuri jiġu rrevokati. Abbażi ta' dan, huwa probabbli li l-pressjoni fuq il-prezzijiet fis-suq tal-Unjoni tiżdied f'każ li l-miżuri jiġu rrevokati, li b'hekk twassal biex l-industrija tal-Unjoni ssofri aktar ħsara.

(210)

Fuq din il-bażi, fin-nuqqas ta' miżuri, il-produtturi esportaturi mir-RPĊ huma probabbli li jżidu l-preżenza tagħhom fis-suq tal-Unjoni, kemm f'termini tal-volum kif ukoll f'termini tas-sehem mis-suq, u bi prezzijiet li huma l-oġġett ta' dumping li jwaqqgħu b'mod sinifikanti l-prezzijiet tal-bejgħ tal-industrija tal-Unjoni.

(c)    L-impatt fuq l-industrija tal-Unjoni

(211)

Il-preżenza kontinwa ta' importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping mir-RPĊ fis-suq tal-Unjoni u l-politika tagħhom ta' prezzijiet baxxi ma ħallewx lill-industrija tal-Unjoni tibbenefika b'mod sħiħ mill-miżuri eżistenti anti-dumping u tirkupra minn prattiki ta' dumping ta' ħsara tal-passat. Minħabba l-preżenza ta' dawn l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping, l-industrija tal-Unjoni ma rnexxilhiex tirrifletti l-kostijiet tagħha fil-prezzijiet tal-bejgħ tagħha, li kkawża deterjorament sinifikanti tal-profitabbiltà tagħha għal livelli fejn kien qed isir telf fil-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami.

(212)

F'każ li l-miżuri jiġu rrevokati, l-industrija tal-Unjoni mhux se tkun kapaċi żżomm il-volum tal-bejgħ u s-sehem mis-suq tagħha kontra importazzjonijiet bi prezz baxx mir-RPĊ. Hemm probabbiltà kbira li s-sehem mis-suq tar-RPĊ jiżdied b'mod rapidu f'każ li l-miżuri jitħallew jiskadu. It-telf ulterjuri ta' volum tal-bejgħ iwassal għal rata ta' użu saħansitra aktar baxxa u żieda fil-kost medju tal-produzzjoni. Flimkien ma' pressjoni akbar fuq il-prezzijiet, peress li t-twaqqigħ jaqbeż 60 % mingħajr miżuri, dan iwassal għal deterjorament ulterjuri tas-sitwazzjoni finanzjarja diġà prekarja tal-industrija tal-Unjoni u, fl-aħħar mill-aħħar, l-għeluq tas-siti tal-produzzjoni, u eventwalment l-għajbien tal-industrija fi kwalunkwe post barra mir-RPĊ.

(213)

Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li hemm probabbiltà kbira li l-iskadenza tal-miżuri eżistenti twassal għal kontinwazzjoni ta' dannu mill-importazzjonijiet mir-RPĊ u li s-sitwazzjoni diġà prekarja tal-industrija tal-Unjoni x'aktarx li tkompli tiddeterjora.

4.8.   Konklużjoni

(214)

Ir-revoka tal-miżuri probabbilment tirriżulta f'żieda sinifikanti ta' importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping mir-RPĊ bi prezzijiet li jwaqqgħu b'mod sinifikanti l-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni. Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li hemm probabbiltà kbira ta' kontinwazzjoni ta' ħsara f'każ li l-miżuri jiġu rrevokati.

5.   L-INTERESS TAL-UNJONI

(215)

F'konformità mal-Artikolu 21 tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni eżaminat jekk iż-żamma tal-miżuri anti-dumping eżistenti tmurx kontra l-interess tal-Unjoni b'mod ġenerali.

(216)

Il-Kummissjoni bbażat id-determinazzjoni tal-interess tal-Unjoni abbażi ta' evalwazzjoni tal-interessi varji kollha involuti, inklużi dawk tal-industrija, tal-importaturi u tal-utenti tal-Unjoni. Il-partijiet interessati kollha ngħataw l-opportunità li jesprimu l-fehmiet tagħhom skont l-Artikolu 21(2) tar-Regolament bażiku.

(217)

Fuq din il-bażi l-Kummissjoni eżaminat jekk, minkejja l-konklużjonijiet dwar il-probabbiltà ta' kontinwazzjoni ta' dumping u dannu, eżistewx raġunijiet konvinċenti li wasslu għall-konklużjoni li ma kienx fl-interess tal-Unjoni li jinżammu l-miżuri eżistenti.

5.1.   Interess tal-industrija tal-Unjoni

(218)

L-investigazzjoni wriet li f'każ li l-miżuri jiġu rrevokati, hemm probabbiltà kbira li s-sitwazzjoni fraġli tal-industrija tal-Unjoni tkompli tiddeterjora b'mod sinifikanti. Dan jista' jwassal għall-għajbien tagħha u għall-monopolizzazzjoni tas-suq miċ-Ċiniżi.

(219)

Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-kontinwazzjoni tal-miżuri kontra r-RPĊ tkun ta' benefiċċju għall-industrija tal-Unjoni.

5.2.   L-interess tal-importaturi u l-utenti mhux relatati

(220)

Kif indikat fil-premessi (14) u (17), importatur wieħed u utent wieħed biss xtaqu li jkunu rreġistrati bħala partijiet interessati u l-ebda wieħed minnhom ma ssottometta xi kumment f'din l-investigazzjoni. Il-livell baxx ta' kooperazzjoni mill-importaturi u l-utenti, f'konformità mas-sejbiet tar-rieżami ta' skadenza preċedenti, jista' jiġi spjegat bl-impatt baxx tal-prodott taħt rieżami dwar l-ispejjeż tal-produzzjoni tagħhom. Jidher li l-prodott huwa meqjus bħala prodott bażiku u li l-prezz u l-kapaċità tiegħu li jforni t-tipi kollha meħtieġa minn fornitur wieħed huma l-kriterji primarji għall-klijenti. Minħabba dak li jidher bħala impatt marġinali tal-prodott taħt rieżami fuq il-kostijiet tal-prodotti downstream, ġie konkluż li l-miżuri ma jolqtux b'mod ħażin lill-importaturi u lill-utenti.

5.3.   Konklużjoni dwar l-interessi tal-Unjoni

(221)

Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li ma hemmx raġunijiet konvinċenti biex jiġi konkluż li ma huwiex fl-interess tal-Unjoni li l-miżuri anti-dumping eżistenti jiġu estiżi fuq l-importazzjonijiet tal-prodott taħt rieżami li joriġinaw mir-RPĊ.

6.   MIŻURI ANTIDUMPING

(222)

Abbażi tal-konklużjonijiet li waslet għalihom il-Kummissjoni dwar il-probabbiltà ta' kontinwazzjoni ta' dumping u ħsara u l-interess tal-Unjoni, il-miżuri antidumping applikabbli għall-importazzjonijiet ta' elettrodi tat-tungstenu li joriġinaw mir-RPĊ għandhom jinżammu.

(223)

Ir-rati tad-dazju anti-dumping tal-kumpaniji individwali speċifikati f'dan ir-Regolament japplikaw biss għall-importazzjonijiet tal-prodott taħt rieżami mmanifatturat minn dawn il-kumpaniji u għaldaqstant mill-entitajiet legali speċifiċi msemmija. L-importazzjonijiet tal-prodott li qed jiġi rieżaminat immanifatturat minn kull kumpanija oħra mhux imsemmija speċifikament fil-parti operattiva ta' dan ir-Regolament bl-isem u l-indirizz tagħha, inklużi entitajiet relatati ma' dawk imsemmija speċifikament, ma jistgħux jibbenefikaw minn dawn ir-rati u jkunu soġġetti għar-rata tad-dazju applikabbli għall-“kumpaniji l-oħra kollha”.

(224)

Kwalunkwe talba għall-applikazzjoni ta' dawn ir-rati tad-dazju anti-dumping individwali (eż. wara bidla fl-isem tal-entità jew wara l-istabbiliment ta' entitajiet ġodda tal-produzzjoni jew tal-bejgħ) jenħtieġ li tiġi indirizzata lill-Kummissjoni (69) minnufih bl-informazzjoni rilevanti kollha. B'mod partikolari, kwalunkwe modifika fl-attivitajiet tal-kumpanija relatati mal-produzzjoni, il-bejgħ domestiku u għall-esportazzjoni assoċjat ma', pereżempju, il-bidla fl-isem jew dik il-bidla fl-entitajiet tal-produzzjoni u tal-bejgħ. Jekk ikun xieraq, ir-Regolament imbagħad se jiġi emendat skont dan bl-aġġornament tal-lista tal-kumpaniji li jkunu qegħdin jibbenefikaw mir-rati tad-dazju individwali.

(225)

Fid-dawl tal-Artikolu 109 tar-Regolament 2018/1046 (70), meta ammont irid jiġi rimborżat wara sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, ir-rata tal-imgħax għandha tkun ir-rata applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-operazzjonijiet ta' rifinanzjament prinċipali tiegħu, kif ippubblikat fis-serje C ta' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fl-ewwel jum kalendarju ta' kull xahar.

(226)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit permezz tal-Artikolu 15(1) tar-Regolament bażiku,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Dazju definittiv anti-dumping huwa b'hekk impost fuq l-importazzjonijiet ta' elettrodi tungstenu tal-iwweldjar, inklużi biċċiet u vireg tat-tungstenu għall-iwweldjar tal-elettrodi, li fihom 94 % jew aktar bil-piż ta' tungstenu, ħlief dawk magħmulin sempliċement minn tgħaqqid bis-sħana, kemm jekk maqtugħin għat-tul, u li bħalissa jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM ex 8101 99 10 u ex 8515 90 80 (kodiċijiet TARIC 8101991010 u 8515908010) u li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina.

2.   Ir-rata tad-dazju anti-dumping definittiv applikabbli għall-prezz nett ħieles fil-fruntiera tal-Unjoni, qabel id-dazju, tal-prodott deskritt fil-paragrafu 1 u manifatturat mill-kumpaniji elenkati hawn taħt, għandha tkun kif ġej:

Kumpanija

Dazju

Kodiċi TARIC addizzjonali

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd

17.0 %

A754

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd

41.0 %

A755

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd

38.8 %

A756

Il-kumpaniji l-oħra kollha

63.5 %

A999

3.   L-applikazzjoni tar-rati tad-dazju individwali speċifikati għall-kumpaniji msemmija fil-paragrafu 2 għandha tkun kundizzjonali fuq il-preżentazzjoni ta' fattura kummerċjali valida lill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li fuqha għandha tidher dikjarazzjoni datata u ffirmata minn uffiċjal tal-entità li toħroġ din il-fattura, identifikat/a b'ismu/b'isimha u bil-kariga, abbozzata kif ġej: “Jien, is-sottoskritt, niċċertifika li l-(volum) tal-elettrodi tat-tungstenu mibjugħa sabiex jiġu esportati lejn l-Unjoni Ewropea koperti minn din il-fattura ġew immanifatturati minn (isem il-kumpanija u l-indirizz) (kodiċi addizzjonali TARIC) fi [pajjiż ikkonċernat]. Jiena niddikjara li l-informazzjoni mogħtija f'din il-fattura hi sħiħa u korretta.” Jekk ma tiġix ippreżentata fattura bħal din, għandu japplika d-dazju applikabbli għall-kumpaniji l-oħrajn kollha.

4.   Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet fis-seħħ dwar id-dazji doganali.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta' Lulju 2019

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 176, 30.6.2016, p. 21.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 260/2007, ĠU L 72, 13.3.2007, p. 1.

(3)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 508/2013, ĠU L 150, 4.6.2013, p. 1.

(4)  ĠU C 292, 2.9.2017, p. 6.

(5)  ĠU L 176, 30.6.2016, p. 21, kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE) 2018/825 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 (OJ L 143, 7.6.2018, p. 1).

(6)  ĠU C 186, 31.5.2018, p. 13.

(7)  Produttur huwa kwalunkwe kumpanija fil-pajjiż ikkonċernat li tipproduċi l-prodott taħt rieżami, inkluża kwalunkwe kumpanija relatata magħha involuta fil-produzzjoni, fil-bejgħ domestiku jew fl-esportazzjonijiet tal-prodott taħt rieżami.

(8)  Id-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni dwar Distorsjonijiet Sinifikanti fl-Ekonomija tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina għall-finijiet ta' Investigazzjonijiet għall-Protezzjoni tal-Kummerċ.

(9)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 2, p. 6-7.

(10)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 2, p. 10.

(11)  http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law.

(12)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 2, p. 20-21.

(13)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 3, p. 41, 73-74.

(14)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 6, p. 120-121.

(15)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 6. p. 122 -135.

(16)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 7, p. 167-168.

(17)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 8, p. 169-170, 200-201.

(18)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 2, p. 15-16, Rapport – il-Kapitolu 4, p. 50, p. 84, Rapport – il-Kapitolu 5, p. 108-9.

(19)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 13, p. 322.

(20)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 12, p. 298-312.

(21)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 12, p. 267-282.

(22)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 5, p. 100-1.

(23)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 2, p. 26.

(24)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 2, p. 31-2.

(25)  See https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU.

(26)  Ara s-sit web tal-Assoċjazzjoni tal-Industrija tal-Metalli Mhux tal-Ħadid taċ-Ċina: http://www.chinania.org.cn/html/dangjiangongzuo/dangjianhuodong/2019/0326/34906.html (aċċessat fid-29 ta' Marzu 2019).

(27)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 12, p. 322.

(28)  Ir-Rapport – il-Kapitoli 14.1 sa 14.3.

(29)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 4, p. 41-42, 83.

(30)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 12, p. 268.

(31)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 12, p. 271.

(32)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 12, p. 273.

(33)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 12, p. 279.

(34)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 12, p. 306.

(35)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 12, p. 310.

(36)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 12, p. 311.

(37)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 12, p. 316.

(38)  Ara l-Mofcom avviż Nru 208[2018] disponibbli fuq: http://www.mofcom.gov.cn/article/b/e/201812/20181202821970.shtml (accessed on 26.4.2019).

(39)  Ara p. 298 tar-Rapport.

(40)  L-OECD. (2014). Ir-restrizzjonijiet fuq l-Esportazzjoni fil-Kummerċ tal-Materja Prima: Fatti, Fallaċji u Prattiki Aħjar (Pubblikazzjoni tal-OECD, 2014), paġna 26.

(41)  L-OECD. (2016). Nota metodoloġika għall-Inventarju tar-Restrizzjonijiet fuq l-Esportazzjoni ta' Materja Prima Industrijali, OECD, 9 ta' Marzu 2016.

(42)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 6, p. 138-149.

(43)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 9, p. 216.

(44)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 9, p. 213-215.

(45)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 9, p. 209-211.

(46)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 13, p. 332-337.

(47)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 13, p. 336.

(48)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 13, p. 337-341.

(49)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 6, p. 114-117.

(50)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 6, p. 119.

(51)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 6, p. 120.

(52)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 6, p. 121-122, 126-128, 133-135.

(53)  Ir-Rapport, ibid.

(54)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 14, p. 362-3, li jelenka investigazzjonijiet tad-difiża tal-kummerċ tal-UE (li jirrigwardaw ċerti prodotti ċatti rromblati bis-sħana tal-ħadid, tal-azzar mhux illigat jew ta' azzar ieħor li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u li jirrigwardaw ċerti prodotti tal-azzar miksija b'materjal organiku li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina), kif ukoll investigazzjoni tad-difiża tal-kummerċ imwettqa mill-awtoritajiet Awstraljani, Kanadiżi, Indjani jew Amerikani.

(55)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 6, p. 127, b'mod partikolari fir-rigward tal-istima tal-FMI.

(56)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 12, p. 274 u 281-282.

(57)  Ir-Rapport – il-Kapitolu 6, p. 120.

(58)  Data Miftuħa tal-Bank Dinji – Introjtu Medju Superjuri, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(59)  Jekk ma jkun hemm l-ebda produzzjoni tal-prodott taħt rieżami fi kwalunkwe pajjiż li jkollu livell simili ta' żvilupp, tista' titqies il-produzzjoni ta' prodott fl-istess kategorija u/jew settur ġenerali tal-prodott taħt rieżami.

(60)  Data Miftuħa tal-Bank Dinji – Introjtu Medju Superjuri, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(61)  https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/tungsten/.

(62)  Il-kodiċi NACE jinsabu hawn http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html.

(63)  Il-kostijiet lavorattivi jinsabu hawn http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2088.

(64)  L-istqarrija għall-istampa li tippubblika t-tibdil ta' kull sena fl-indiċi tal-prezzijiet tal-produtturi domestiċi għas-settur tal-manifattura tinsab hawn http://www.turkstat.gov.tr/PreTabloArama.do?metod=search&araType=hb_x.

(65)  Orbis (Bureau Van Dijk) huwa fornitur tad-data globali ta' informazzjoni korporattiva, www.bvdinfo.com.

(66)  In-Nota tas-6 ta' Marzu 2019, Anness 2.

(67)  In-Nota tas-6 ta' Marzu 2019, Anness 2.

(68)  Ir-rabta bejn ir-restrizzjonijiet fuq l-esportazzjoni u l-prezzijiet hija deskritta aktar fid-dettall fir-Rapport, taqsima 12.4.1, p. 298–299.

(69)  Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ, Direttorat H, B-1049 Brussell, il-Belġju.

(70)  Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.


DEĊIŻJONIJIET

29.7.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 200/33


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1268

tat-3 ta' Lulju 2019

dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini proposta bl-isem “Ejjew intemmu l-era tal-plastik fl-Ewropa”

(notifikata bid-dokument C(2019) 4974)

(It-test bil-Franċiż biss huwa awtentiku)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 211/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Is-suġġett tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta intitolata “Mettons fin à l'ère du plastique en Europe” (“Ejjew intemmu l-era tal-plastik fl-Ewropa”) jirreferi għal dan li ġej: “Nappellaw lill-Kummissjoni Ewropea biex tirrevedi d-Direttiva dwar l-impatt ta' ċerti plastiks fuq l-ambjent bil-għan li jiġu pprojbiti l-plastiks kollha li jintużaw darba biss.”

(2)

L-għanijiet tal-proposta għal inizjattiva taċ-ċittadini jirreferu għal dan li ġej: “Fl-10 ta' Mejju, l-Unjoni Ewropea kienet diġà qabżet il-limitu tar-riżorsi li l-pjaneta kapaċi tipprovdilha. Madankollu, u minkejja r-rapporti xjentifiċi li jenfasizzaw l-urġenza tal-kwistjoni, l-Ewropa mhijiex qed timplimenta tibdil radikali fil-mudell tagħha. Il-plastik juri r-rifjut stinat li niffaċċjaw il-fatti u dan imur kontra l-ħtiġijiet tal-ambjent. Għalhekk, qed nitolbu l-projbizzjoni tal-imballaġġ u l-fliexken kollha tal-plastik sal-2027 sabiex ikunu jistgħu jibdew jittieħdu miżuri konkreti biex jirrispettaw il-limitu tar-riżorsi tagħna.”

(3)

It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) isaħħaħ iċ-ċittadinanza tal-Unjoni u jqawwi aktar il-funzjonament demokratiku tal-Unjoni billi jipprevedi, fost l-oħrajn, li kull ċittadin ikollu d-dritt li jipparteċipa fil-ħajja demokratika tal-Unjoni permezz ta' inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej.

(4)

Għal dan il-għan, jenħtieġ li l-proċeduri u l-kundizzjonijiet meħtieġa għal inizjattiva taċ-ċittadini jkunu ċari, sempliċi, faċli biex jintużaw u proporzjonati man-natura tal-inizjattiva taċ-ċittadini, sabiex tiġi mħeġġa l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini u biex l-Unjoni ssir iktar aċċessibbli.

(5)

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tippreżenta proposti għal atti legali tal-Unjoni għall-fini tal-implimentazzjoni tat-Trattati biex tittieħed azzjoni biex jitwettqu l-objettivi tas-salvagwardja, il-ħarsien u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent u ta' użu għaqli u razzjonali tar-riżorsi naturali u l-promozzjoni ta' miżuri fil-livell internazzjonali sabiex jittrattaw problemi ambjentali reġjonali jew globali, u b'mod partikolari li jiġġieldu l-bidla fil-klima, abbażi tal-Artikolu 192(1) TFUE, moqri flimkien mal-Artikolu 191(1) TFUE.

(6)

Għal dawn ir-raġunijiet, il-proposta ta' inizjattiva taċ-ċittadini ma taqax manifestament barra mill-qafas tas-setgħat tal-Kummissjoni li tressaq proposta għal att legali tal-Unjoni għall-fini tal-implimentazzjoni tat-Trattati, f'konformità mal-Artikolu 4(2)(b) tar-Regolament.

(7)

Barra minn hekk, il-kumitat taċ-ċittadini ġie ffurmat u l-persuni ta' kuntatt inħatru skont l-Artikolu 3(2) tar-Regolament, u l-inizjattiva taċ-ċittadini proposta la tidher li hija manifestament abbużiva, fiergħa jew vessatorja, u lanqas ma tidher li tmur manifestament kontra l-valuri tal-Unjoni, kif stipulati fl-Artikolu 2 tat-TUE.

(8)

Għaldaqstant jenħtieġ li tiġi rreġistrata l-inizjattiva taċ-ċittadini proposta bl-isem “Mettons fin à l'ère du plastique en Europe”.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-inizjattiva taċ-ċittadini proposta bl-isem “Mettons fin à l'ère du plastique en Europe” (“Ejjew intemmu l-era tal-plastik fl-Ewropa”) hija b'dan irreġistrata.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fis-26 ta' Lulju 2019.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-organizzaturi (il-membri tal-kumitat taċ-ċittadini) tal-inizjattiva proposta taċ-ċittadini bit-titolu “Mettons fin à l'ère du plastique en Europe”, rappreżentata mis-Sinjura Daniela PLATSCH u s-Sinjura Elice BUSTIN li jaġixxu bħala persuni ta' kuntatt.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Lulju 2019.

Għall-Kummissjoni

Frans TIMMERMANS

L-Ewwel Viċi President


(1)  ĠU L 65, 11.3.2011, p. 1.


29.7.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 200/35


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1269

tas-26 ta' Lulju 2019

li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/287/UE li tistipula l-kriterji biex jiġu stabbiliti u evalwati n-Netwerks Ewropej ta' Referenza u l-Membri tagħhom u biex jiġi ffaċilitat l-iskambju ta' informazzjoni u ta' għarfien espert dwar l-istabbiliment u l-evalwazzjoni ta' dawn in-Netwerks

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2011 dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-saħħa transkonfinali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 12(4)(b) u (c) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/287/UE (2) tistipula l-kriterji għall-istabbiliment u l-evalwazzjoni tan-Netwerks Ewropej ta' Referenza u tal-Membri tagħhom u biex jiġi ffaċilitat l-iskambju ta' informazzjoni u ta' għarfien espert dwar l-istabbiliment u l-evalwazzjoni ta' dawn in-netwerks. L-Artikolu 6 ta' dik id-Deċiżjoni stieden lill-Istati Membri biex iwaqqfu Bord ta' Stati Membri bil-għan li jiddeċiedu jekk japprovawx jew le l-proposti għan-Netwerks, il-membri tagħhom u t-tneħħija tagħhom. L-Istati Membri waqqfu l-Bord tal-Istati Membri, li sussegwentement approva 23 Netwerk Ewropew ta' Referenza (ERNs) f'Diċembru 2016 u wieħed fi Frar 2017. In-Netwerks kollha bdew l-attivitajiet fl-2017.

(2)

Sabiex tiżdied l-effiċjenza tan-Netwerks Ewropej ta' Referenza, jenħtieġ li l-Bord tal-Istati Membri jsir forum għall-iskambju ta' informazzjoni u għarfien espert sabiex imexxi l-iżvilupp tal-ERNs, jipprovdi gwida lin-Netwerks u lill-Istati Membri u jagħti pariri lill-Kummissjoni dwar kwistjonijiet relatati mal-istabbiliment tan-Netwerks. Sabiex jippromwovu l-iskambju tal-esperjenza u jiffaċilitaw proċess konsistenti ma' skambji transkonfinali oħra ta' data dwar is-saħħa, jenħtieġ li l-Bord jipprevedi kooperazzjoni mill-qrib man-Netwerk tas-Saħħa elettronika sabiex, fejn ikun possibbli, jiġu żviluppati approċċi komuni, strutturi tad-data u linji gwida li jiffaċilitaw l-aċċess trasparenti għal servizzi diversi u s-simplifikazzjoni tar-regoli għall-fornituri tal-kura tas-saħħa. Jenħtieġ li l-Bord jippromwovi wkoll id-diskussjoni ma' fora oħra rilevanti tal-UE (bħall-Grupp ta' Tmexxija dwar il-Promozzjoni tas-Saħħa, il-Prevenzjoni tal-Mard u l-Ġestjoni tal-Mard mhux Komunikabbli) f'oqsma ta' interess komuni.

(3)

L-esperjenza attwali tal-24 ERN eżistenti wriet li sabiex jiġi żgurat funzjonament effettiv ta' kull Netwerk, jenħtieġ li l-Membri tiegħu jikkooperaw mill-qrib fit-twettiq tal-kompiti tagħhom, bħal fl-iskambju ta' data dwar is-saħħa li tikkonċerna d-dijanjożijiet u t-trattament tal-pazjenti b'mod effiċjenti u sigur, li jikkontribwixxu għal attivitajiet ta' riċerka xjentifika u għall-iżvilupp ta' linji gwida mediċi. Il-kooperazzjoni mill-qrib teħtieġ fiduċja reċiproka fost il-Membri ta' kull Netwerk u rikonoxximent reċiproku b'mod partikolari tal-għarfien espert u l-kompetenza tagħhom, tal-kwalità tal-kura klinika tagħhom kif ukoll tar-riżorsi umani, strutturali u ta' tagħmir speċifiċi tagħhom kif previst fil-punt 2 tal-Anness II tad-Deċiżjoni ta' Delega tal-Kummissjoni 2014/286/UE (3).

(4)

Il-fiduċja reċiproka u r-rikonoxximent mill-pari huma daqstant importanti meta l-fornituri tal-kura tas-saħħa jkunu jixtiequ jingħaqdu ma' Netwerk eżistenti billi dawn jiggarantixxu l-prekundizzjonijiet tajba għall-kooperazzjoni fi ħdan in-Netwerk fil-futur. Għalhekk, jenħtieġ li opinjoni favorevoli dwar l-applikazzjoni tas-sħubija mill-Bord tan-Netwerk li l-fornitur tal-kura tas-saħħa jkun jixtieq jingħaqad miegħu, wara evalwazzjoni bejn il-pari mwettqa min-Netwerk abbażi tal-kriterji u tal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt 2 tal-Anness II tad-Deċiżjoni ta' Delega 2014/286/UE, takkumpanja t-tali applikazzjoni meta tiġi vvalutata minn korp ta' valutazzjoni indipendenti maħtur mill-Kummissjoni. Sabiex il-fornitur tal-kura tas-saħħa jkun jista' jesprimi l-fehmiet tiegħu dwar l-opinjoni tal-Bord tan-Netwerk, jenħtieġ li l-fornitur tal-kura tas-saħħa jkun jista' jressaq il-kummenti tiegħu dwar l-abbozz tal-opinjoni fi żmien xahar mid-data tal-wasla ta' dik l-opinjoni.

(5)

Jenħtieġ li jiġu stabbiliti skadenzi raġonevoli għall-Bord tan-Netwerk fir-rigward tal-abbozz u l-opinjoni finali. Għalhekk, jenħtieġ li l-iskadenza għall-opinjoni finali, fil-prinċipju, tiġi stabbilita għal erba' xhur. Madankollu, f'każ li l-fornitur tal-kura tas-saħħa jippreżenta l-kummenti dwar l-abbozz tal-opinjoni tal-Bord tan-Netwerk, l-iskadenza ta' erba' xhur għall-għoti tal-opinjoni finali jenħtieġ li tiġi estiża b'xahar sabiex il-Bord tan-Netwerk ikun jista' jqis il-kummenti li jkun irċieva. Għal raġunijiet ta' ċertezza legali, jekk il-Bord tan-Netwerk ma jibgħatx l-abbozz tal-opinjoni jew ma jagħtix l-opinjoni finali fi żmien l-iskadenzi stabbiliti, jenħtieġ li l-opinjoni finali titqies li hi favorevoli.

(6)

Jekk applikazzjoni għal sħubija tirċievi opinjoni mhux favorevoli mill-Bord tan-Netwerk li l-fornitur tal-kura tas-saħħa jixtieq jissieħeb miegħu, filwaqt li tkun irċeviet l-approvazzjoni fil-forma ta' dikjarazzjoni bil-miktub mill-Istat Membru ta' stabbiliment tal-fornitur tal-kura tas-saħħa, l-Istat Membru ta' stabbiliment jenħtieġ li jkollu l-possibbiltà li jitlob lill-Bord tal-Istati Membri biex jiddeċiedi, abbażi tal-kriterji u tal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt 2 tal-Anness II tad-Deċiżjoni ta' Delega 2014/286/UE, jekk l-applikazzjoni tistax xorta waħda tiġi sottomessa lill-Kummissjoni.

(7)

Sabiex jiġu appoġġati l-professjonisti tas-saħħa fl-ERNs biex jikkollaboraw mill-bogħod fid-dijanjożi u t-trattament ta' pazjenti b'mard jew b'kundizzjonijiet kumplessi ta' prevalenza baxxa jew rari bejn il-fruntieri nazzjonali u biex tiġi ffaċilitata r-riċerka xjentifika ta' tali mard jew kundizzjonijiet, il-Kummissjoni żviluppat Sistema ta' Ġestjoni Klinika tal-Pazjenti għall-ERNs (“CPMS”) bil-għan li tiffaċilita l-istabbiliment u l-funzjonament tal-ERNs kif previst fil-punt (c) tal-paragrafu 4 tal-Artikolu 12 tad-Direttiva 2011/24/UE.

(8)

Jenħtieġ li s-CPMS tipprovdi infrastruttura komuni għall-professjonisti tas-saħħa biex jikkollaboraw fi ħdan l-ERNs fid-dijanjożi u fit-trattament ta' pazjenti b'mard jew b'kundizzjonijiet kumplessi, bi prevalenza rari jew baxxa. Jenħtieġ li tipprovdi l-mezzi li permezz tagħhom l-iskambju tal-informazzjoni u tal-għarfien espert dwar dan it-tip ta' mard iseħħ fl-ERNs bl-aktar mod effettiv.

(9)

Għalhekk, jenħtieġ li s-CPMS tikkonsisti minn infrastruttura tal-IT sikura li tipprovdi interfaċċa komuni fejn il-fornituri tal-kura tas-saħħa li huma membri tal-ERNs, Sħab Affiljati (4) jew utenti mistiedna (“fornituri tal-kura tas-saħħa awtorizzati biex ikollhom aċċess għas-CPMS”), ikunu jistgħu jaqsmu l-informazzjoni dwar il-pazjenti kkonċernati fin-Netwerks, bl-għan li jiġi ffaċilitat l-aċċess tagħhom għal kura tas-saħħa sikura u ta' kwalità għolja u li tiġi promossa l-kooperazzjoni effettiva fir-rigward tal-kura tas-saħħa bejn l-Istati Membri billi jiġi ffaċilitat l-iskambju ta' informazzjoni rilevanti.

(10)

Sabiex tiġi garantita l-konformità mar-regoli tal-protezzjoni tad-data u sabiex jiġi żgurat l-użu ta' ambjent effettiv u garantit għall-iskambju elettroniku tad-data personali tal-pazjenti bejn il-fornituri tal-kura tas-saħħa fi ħdan l-ERNs għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 12 tad-Direttiva 2011/24/UE, tali skambju jenħtieġ li jseħħ biss abbażi tal-kunsens espliċitu tal-pazjenti u biss permezz tas-CPMS. Il-fornituri tal-kura tas-saħħa huma responsabbli biex jiżguraw is-sigurtà tad-data li jipproċessaw barra mis-CPMS bil-għan li jdaħħluha fis-CPMS, kif ukoll biex jiżguraw is-sigurtà tad-data li ma tkunx iddaħħlet fis-CPMS iżda li tkun ġiet ipproċessata minnhom b'relazzjoni mas-CPMS (bħal formoli ta' kunsens) jew tad-data mniżżla minnhom mis-CPMS u pproċessata barra mis-CPMS.

(11)

Is-CPMS tipproċessa d-data sensittiva li tikkonċerna l-pazjenti li jbatu minn mard kumpless ta' prevalenza rari jew baxxa. Din id-data tiġi pproċessata biss bil-għan li jiġu ffaċilitati d-dijanjożi u t-trattament tal-pazjenti, biex dawn jiddaħħlu f'reġistri rilevanti jew f'bażijiet tad-data oħra għal mard kumpless bi prevalenza baxxa jew rari, li jservu għar-riċerka xjentifika, għal skopijiet ta' politika klinika jew ta' saħħa u biex jiġu kkuntattjati parteċipanti potenzjali għal inizjattivi ta' riċerka xjentifika. Il-fornituri tal-kura tas-saħħa fi ħdan l-ERNs jenħtieġ li jkunu jistgħu jipproċessaw id-data tal-pazjenti fis-CPMS ladarba jkunu kisbu l-kunsens speċifiku, infurmat u liberu tal-pazjenti dwar tliet użi possibbli tad-data tagħhom (il-valutazzjoni medika tal-fajl għal parir dwar id-dijanjożi u l-kura, id-dħul tad-data f'reġistri tal-mard rari jew f'bażijiet ta' data oħra għall-mard kumpless bi prevalenza baxxa jew rari u l-possibbiltà li l-pazjenti jiġu kkuntattjati biex jipparteċipaw f'inizjattiva ta' riċerka xjentifika). Jenħtieġ li l-kunsens jinkiseb separatament għal kull wieħed minn dawn it-tliet skopijiet. Jenħtieġ li din id-deċiżjoni tistabbilixxi l-għanijiet u s-salvagwardji għall-ipproċessar ta' din id-data fis-CPMS. B'mod partikolari, jenħtieġ li l-Kummissjoni tipprevedi l-karatteristiċi ġenerali tas-CPMS fir-rigward ta' kull Netwerk, jenħtieġ li tipprovdi u żżomm l-infrastruttura tal-IT sikura meħtieġa għal dak il-għan u jenħtieġ li tiżgura l-funzjonament tekniku u s-sigurtà tiegħu. F'konformità mal-prinċipju tal-minimizzazzjoni tad-data, jenħtieġ li l-Kummissjoni tipproċessa biss dik id-data personali li tkun strettament meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-amministrazzjoni tas-CPMS fir-rigward ta' kull Netwerk u għalhekk jenħtieġ li ma taċċessax id-data dwar is-saħħa tal-pazjenti li tkun iddaħħlet fin-Netwerks Ewropej ta' Referenza (ERNs), sakemm dan ma jkunx meħtieġ bilfors biex tissodisfa l-obbligi tagħha bħala kontrollur konġunt.

(12)

Jenħtieġ li din id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tapplika biss għall-ipproċessar ta' data personali, li sseħħ fis-CPMS, b'mod partikolari d-dettalji ta' kuntatt, u d-data dwar is-saħħa, fi ħdan l-ERNs.

(13)

L-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) u l-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) iqiegħdu obbligu fuq il-kontrolluri konġunti ta' operazzjonijiet ta' pproċessar ta' data personali biex jiddeterminaw, b'mod trasparenti, ir-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom għall-konformità mal-obbligi skont dawk ir-Regolamenti. Jipprevedu wkoll il-possibbiltà li dawk ir-responsabbiltajiet jiġu ddeterminati mil-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru li għalihom ikunu soġġetti l-kontrolluri.

(14)

Għaldaqstant, jenħtieġ li d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/287/UE tiġi emendata skont dan,

(15)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat f'konformità mal-Artikolu 42(1) tar-Regolament (UE) 2018/1725 u ta opinjoni fit-13 ta' Settembru 2018.

(16)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat imwaqqaf skont l-Artikolu 16 tad-Direttiva 2011/24/UE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/287/UE hija emendata kif ġej:

(1)

Għandu jiddaħħal l-Artikolu 1 a li ġej:

“Artikolu 1a

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“Koordinatur tan-Netwerks Ewropej ta' Referenza” tfisser il-persuna maħtura bħala Koordinatur tan-Netwerk mill-Membru tan-Netwerk Ewropew ta' Referenza magħżul bħala l-Membru koordinatur kif imsemmi fil-premessa 3 u fl-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni ta' Delega 2014/286/UE

(b)

“Bord tan-Netwerk” tfisser korp responsabbli mill-governanza tan-Netwerk, magħmul minn rappreżentanti minn kull Membru fin-Netwerk kif imsemmi fil-premessa 3 u fil-punt (1)(b)(ii) tal-Anness I tad-Deċiżjoni ta' Delega 2014/286/UE;

(c)

“Sieħeb Affiljat” tfisser (iċ-Ċentru Nazzjonali Assoċjat, iċ-Ċentru Nazzjonali Kollaborattiv u ċ-Ċentru Nazzjonali ta' Koordinazzjoni), kif imsemmi fil-premessa 14 u fil-punt (7)(c) tal-Anness I tad-Deċiżjoni ta' Delega 2014/286/UE u fid-Dikjarazzjoni tal-Bord tal-Istati Membri tal-10 ta' Ottubru 2017;

(d)

“Utent mistieden” tfisser fornitur tal-kura tas-saħħa li mhux membru jew Imsieħeb Affiljat u li għandu d-dritt, wara l-approvazzjoni tal-Koordinatur kompetenti tan-Netwerk Ewropew ta' Referenza, għal perjodu ta' żmien limitat, li jirreġistra lill-pazjenti fis-CPMS u jipparteċipa fil-panel relatat ma' dak il-pazjent jew li jipparteċipa f'panel speċifiku bħala espert.”

(2)

Fl-Artikolu 8, jiddaħħlu l-paragrafi 4, 5 u 6 li ġejjin:

“4.   Jekk il-Kummissjoni tikkonkludi li r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 8(2) u (3) huma ssodisfati, il-Bord tan-Netwerk li l-fornitur tal-kura tas-saħħa jixtieq jissieħeb miegħu, għandu joħroġ opinjoni dwar l-applikazzjoni għas-sħubija, wara evalwazzjoni bejn il-pari mwettqa min-Netwerk fuq il-bażi tal-kriterji u l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt 2 tal-Anness II tad-Deċiżjoni ta' Delega 2014/286/UE.

5.   Qabel ma tagħti l-opinjoni msemmija fil-paragrafu 4 u fi żmien tliet xhur minn meta l-Kummissjoni tkun ikkonfermat li r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 8(2) u (3) ġew issodisfati, il-Bord tan-Netwerk għandu jibgħat abbozz ta' opinjoni lill-fornitur tal-kura tas-saħħa li jkun qed japplika u dan jista' jibgħat il-kummenti tiegħu lin-Netwerk fi żmien xahar minn meta jirċievi l-abbozz ta' opinjoni. F'każ li l-Bord tan-Netwerk ma jirċevix kummenti dwar dak l-abbozz, dan għandu jagħti opinjoni finali dwar l-applikazzjoni għas-sħubija, fi żmien erba' xhur mill-mument li l-Kummissjoni tkun ikkonfermat li r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 8(2) u (3) ikunu ssodisfati.

F'każ li l-Bord tan-Netwerk jirċievi l-kummenti, l-iskadenza biex tingħata l-opinjoni finali tiġi estiża għal ħames xhur minn meta l-Kummissjoni tkun ikkonfermat li r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 8(2) u (3) ikunu ssodisfati. Meta jirċievi l-kummenti, il-Bord tan-Netwerk għandu jemenda l-opinjoni tiegħu fejn jispjega jekk il-kummenti jiġġustifikawx xi bidla fil-valutazzjoni tiegħu. Jekk il-Bord tan-Netwerk jonqos milli jibgħat l-abbozz tal-opinjoni jew milli jagħti l-opinjoni finali tiegħu fl-iskadenzi stabbiliti hawn fuq, l-opinjoni finali titqies li tkun favorevoli.

6.   Fil-każ ta' opinjoni mhux favorevoli tal-Bord tan-Netwerk, fuq talba tal-Istat Membru tal-istabbiliment, il-Bord tal-Istati Membri, jista' joħroġ opinjoni favorevoli wara li jivvaluta mill-ġdid l-applikazzjoni abbażi tal-kriterji u tal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt 2 tal-Anness II tad-Deċiżjoni ta' Delega 2014/286/UE. Dik l-opinjoni favorevoli għandha takkumpanja l-applikazzjoni.”

(3)

Fl-Artikolu 9, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“1.   Jekk opinjoni favorevoli tinħareġ f'konformità mal-Artikolu 8(5) jew (6), il-Kummissjoni għandha taħtar korp biex jivvaluta l-applikazzjoni għas-sħubija li takkumpanjaha.”

(4)

Fil-Kapitolu IV jiżdied l-Artikolu 15 a li ġej:

“Artikolu 15a

Skambju ta' informazzjoni u għarfien espert fost l-Istati Membri

L-Istati Membri huma mistiedna li jaqsmu l-informazzjoni u l-għarfien espert fi ħdan il-Bord tal-Istati Membri sabiex imexxu l-iżvilupp tal-ERNs, jipprovdu gwida lin-Netwerks u lill-Istati Membri u jagħtu pariri lill-Kummissjoni dwar kwistjonijiet relatati mal-istabbiliment tan-Netwerks.”

(5)

Għandu jiddaħħal l-Artikolu 16 a li ġej:

“Artikolu 16a

Is-Sistema ta' Ġestjoni Klinika tal-Pazjenti

1.   B'dan hija stabbilita Sistema ta' Ġestjoni Klinika tal-Pazjenti (‘CPMS’) għall-iskambju elettroniku tad-data personali tal-pazjenti bejn il-fornituri tal-kura tas-saħħa awtorizzati li jkollhom aċċess għas-CPMS fi ħdan l-ERNs.

2.   Il-CPMS għandha tikkonsisti minn għodda sikura tal-IT ipprovduta mill-Kummissjoni għall-qsim u għaż-żamma tad-data tal-pazjenti u għall-komunikazzjoni reali u fil-ħin dwar każijiet ta' pazjenti fi ħdan l-ERNs.

3.   Għandha tinkludi, fost l-oħrajn, viewer tal-immaġni mediku, kapaċitajiet ta' rappurtar tad-data, u settijiet ta' data doganali u għandha tintegra salvagwardji adegwati għall-protezzjoni tad-data skont l-Anness I.”

(6)

Għandu jiddaħħal l-Artikolu 16b li ġej:

“Artikolu 16b

Data personali pproċesssata fis-CPMS

1.   Id-data personali tal-pazjenti, li tikkonsisti mill-isem, is-sess, id-data u l-post tat-twelid u data personali oħra meħtieġa għall-fini ta' dijanjożi u trattament għandha tiġi skambjata u pproċessata fl-ERNs esklussivament permezz tas-CPMS. L-ipproċessar għandu jkun limitat għall-finijiet li ġejjin: l-iffaċilitar tal-kollaborazzjoni fuq il-valutazzjoni medika ta' fajl ta' pazjent għad-dijanjożi u għat-trattament, it-tidħil tad-data fir-reġistri u f'bażijiet tad-data oħrajn għal mard kumpless bi prevalenza baxxa jew rari, li jservu l-iskopijiet ta' riċerka xjentifika, tal-klinika jew tal-politika tas-saħħa, u l-kuntatt ma' parteċipanti potenzjali għal inizjattivi ta' riċerka xjentifika. Dan għandu jkun ibbażat fuq kunsens miksub skont l-Anness IV.

2.   Il-Kummissjoni għandha titqies bħala l-kontrollur tal-ipproċessar tad-data personali relatata mal-ġestjoni tad-drittijiet tal-aċċess u għandha tipproċessa din id-data fuq il-bażi tal-kunsens espliċitu tal-individwi identifikati mill-fornituri tal-kura tas-saħħa bħala utenti u awtorizzati mill-ERNs rilevanti sa fejn dan ikun meħtieġ biex ikun żgurat li:

(a)

id-drittijiet tal-aċċess jingħataw lil dawn l-individwi,

(b)

dawn l-individwi jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom u jissodisfaw l-obbligi tagħhom, u

(c)

tista' tissodisfa l-obbligi tagħha bħala kontrollur.

3.   Il-Kummissjoni ma għandhiex taċċessa d-data personali tal-pazjenti, sakemm ma jkunx strettament meħtieġ biex tissodisfa l-obbligi tagħha bħala kontrollur konġunt.

4.   Huma biss dawk il-persuni awtorizzati mill-ERNs u li jappartjenu għall-kategoriji tal-persunal u individwi oħra affiljati mal-fornituri tal-kura tas-saħħa li jkollhom aċċess għas-CPMS li jistgħu jaċċessaw id-data personali tal-pazjenti fis-CPMS.

5.   L-isem tal-pazjent, kif ukoll il-post u d-data eżatta tat-twelid, għandhom jiġu kriptati u psewdonimizzati fis-CPMS. Kull data personali oħra li tkun meħtieġa għall-finijiet tad-dijanjożi u tat-trattament għandha tkun psewdonimizzata. Id-data psewdonimizzata biss għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-utenti tas-CPMS li tkun ġejja minn fornituri tal-kura tas-saħħa oħra għal diskussjonijiet tal-panel u għal valutazzjonijiet tal-fajls tal-pazjenti.

6.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura s-sigurtà fit-trasferiment u ż-żamma tad-data personali.

7.   Il-fornituri tal-kura tas-saħħa li jkollhom aċċess għas-CPMS għandhom iħassru d-data li ma għadhiex meħtieġa. Id-data personali tal-pazjenti għandha tinżamm biss sakemm dan ikun meħtieġ fl-interess tal-kura tal-pazjenti, tad-dijanjożi tal-mard jew għall-fini li tiġi żgurata l-kura fi ħdan Netwerk Ewropew ta' Referenza (ERN) lill-membri tal-familja tal-pazjenti. Sa mhux aktar minn kull ħmistax-il sena, kull fornitur tal-kura tas-saħħa li jkollu aċċess għas-CPMS għandu jirrevedi l-ħtieġa li jżomm id-data tal-pazjenti li jkun il-kontrollur tagħhom.

8.   L-effettività tal-miżuri tekniċi u organizzattivi għall-iżgurar tas-sigurtà tal-ipproċessar tad-data personali fis-CPMS għandha tiġi ttestjata, ivvalutata u evalwata regolarment mill-Kummissjoni u mill-fornituri tal-kura tas-saħħa awtorizzati biex jaċċessaw is-CPMS.”

(7)

Għandu jiddaħħal l-Artikolu 16c li ġej:

“Artikolu 16c

Kontroll konġunt tad-data personali tal-pazjenti permezz tas-CPMS

1.   Kull wieħed mill-fornituri tal-kura tas-saħħa li jipproċessaw id-data tal-pazjenti fis-CPMS u l-Kummissjoni għandu jkun kontrollur konġunt tal-ipproċessar ta' din id-data fis-CPMS.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, ir-responsabbiltajiet għandhom jiġu allokati fost il-kontrolluri konġunti f'konformità mal-Anness III.

3.   Kull wieħed mill-kontrolluri konġunti għandu jikkonforma mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni u nazzjonali li għaliha huwa soġġett il-kontrollur rispettiv.”

(8)

Jiżdied l-Anness III, li t-test tiegħu jinsab fl-Anness I ta' din id-Deċiżjoni.

(9)

Jiżdied l-Anness IV, li t-test tiegħu jinsab fl-Anness II ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta' Lulju 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 88, 4.4.2011, p. 45.

(2)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/287/UE tal-10 ta' Marzu 2014 li tistipula kriterji għall-istabbiliment u l-evalwazzjoni tan-Netwerks Ewropej ta' Referenza u l-Membri tagħhom u biex jiġi ffaċilitat l-iskambju ta' informazzjoni u ta' għarfien espert dwar l-istabbiliment u l-evalwazzjoni ta' Netwerks bħal dawn (ĠU L 147, 17.5.2014, p. 79).

(3)  Id-Deċiżjoni ta' Delega tal-Kummissjoni 2014/286/UE tal-10 ta' Marzu 2014 li tistabbilixxi l-kriterji u l-kundizzjonijiet li jridu jissodisfaw in-Netwerks Ewropej ta' Referenza u l-provdituri tal-kura tas-saħħa li jixtiequ jingħaqdu ma' dawn in-Netwerks Ewropej ta' Referenza (ĠU L 147, 17.5.2014, p. 71).

(4)  Kif imsemmi fil-premessa 14 u fil-punt (7)(c) tal-Anness I tad-Deċiżjoni ta' Delega 2014/286/UE u fid-Dikjarazzjoni tal-Bord tal-Istati Membri tal-10 ta' Ottubru 2017, disponibbli fuq https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/boms_affiliated_partners_en.pdf

(5)  Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

(6)  Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).


ANNESS I

“ANNESS III

ALLOKAZZJONI TAR-RESPONSABBILTAJIET FOST IL-KONTROLLURI KONĠUNTI

1.

Il-Kummissjoni għandha r-responsabbiltajiet li ġejjin:

(i)

li tistabbilixxi, tħaddem u tamministra s-CPMS;

(ii)

li tipprovdi, fejn meħtieġ, il-mezzi tekniċi lill-fornituri tal-kura tas-saħħa biex jippermettu lill-pazjenti jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom permezz tas-CPMS f'konformità mar-Regolament (UE) 2018/1725 u jwieġbu u jattendu t-talbiet tas-suġġetti tad-data fejn meħtieġ mil-leġiżlazzjoni applikabbli;

(iii)

li tiżgura li s-CPMS tikkonforma mar-rekwiżiti applikabbli mas-sistemi ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni tal-Kummissjoni (1);

(iv)

li tiddefinixxi u timplimenta l-mezzi tekniċi biex tippermetti lill-pazjenti jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom f'konformità mar-Regolament (UE) 2018/1725;

(v)

li tikkomunika kull ksur ta' data personali fis-CPSM lill-fornituri tal-kura tas-saħħa;

(vi)

li tesporta settijiet ta' data personali mis-CPMS f'każ ta' bidla ta' proċessur tad-data personali;

(vii)

li tidentifika l-kategoriji tal-persunal u ta' individwi oħra li lilhom jista' jingħata aċċess għas-CPMS, affiljati mal-fornituri tal-kura tas-saħħa li huma awtorizzati li jkollhom aċċess għas-CPMS;

(viii)

li tiżgura li l-isem u l-post tat-twelid tal-pazjenti (sakemm mhux meħtieġ għad-dijanjożi u t-trattament), u d-data eżatta tat-twelid huma kriptati u psewdonimizzati u li data personali oħra meħtieġa għall-fini ta' dijanjożi u trattament jiġu psewdonimizzati fis-CPSM;

(ix)

li tistabbilixxi salvagwardji adegwati biex jiżguraw is-sigurtà u l-kunfidenzjalità tad-data personali tal-pazjenti pproċessata permezz tas-CPMS.

2.

Kull fornitur tal-kura tas-saħħa awtorizzat li jaċċessa s-CPMS għandu r-responsabbiltajiet li ġejjin:

(i)

li jagħżel il-pazjenti li d-data personali tagħhom tiġi pproċessata permezz tas-CPMS;

(ii)

li jiġbor u jżomm kunsens(i) speċifiku/speċifiċi, espliċitu(i), infurmat(i), u mogħti/mogħtija b'mod liberu tal-pazjenti li d-data tagħhom hija pproċessata permezz tas-CPMS f'konformità mar-rekwiżiti minimi obbligatorji tal-formola ta' kunsens speċifikati fl-Anness IV;

(iii)

li jaġixxi bħala l-punt ta' kuntatt għall-pazjenti tiegħu, inkluż meta jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom, iwieġeb għat-talbiet tal-pazjenti jew tar-rappreżentanti tagħhom u jiżgura li l-pazjenti li d-data tagħhom hija pproċessata permezz tas-CPMS ikunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom b'konformità mal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data, billi jużaw, fejn meħtieġ, il-mezzi tekniċi pprovduti mill-Kummissjoni skont il-punt 1(ii);

(iv)

li jirrevedi, mill-inqas kull ħmistax-il sena, il-ħtieġa tal-ipproċessar tad-data personali ta' pazjenti speċifiċi permezz tas-CPMS;

(v)

li jiżgura s-sigurtà u l-kunfidenzjalità ta' kull ipproċessar tad-data personali tal-pazjenti barra s-CPMS imwettaq minn dak il-fornitur tal-kura tas-saħħa, fejn tali data tiġi pproċessata għall-finijiet tal-ipproċessar tad-data personali tal-pazjenti jew in konnessjoni magħha, permezz tas-CPMS;

(vi)

li jikkomunika kull ksur ta' data personali fir-rigward ta' data tal-pazjenti pproċessata permezz tas-CPMS lill-Kummissjoni, lill-awtoritajiet superviżorji kompetenti u, fejn jeħtieġ, lill-pazjenti, skont l-Artikoli 33 u 34 tar-Regolament (UE) 2016/679 jew jekk jintalab mill-Kummissjoni;

(vii)

li jidentifika, b'konformità mal-kriterji ta' aċċess imsemmija fil-punt 1) (vii) ta' dan l-Anness, il-persunal u individwi oħrajn affiljati miegħu, li għandhom jingħataw aċċess għad-data personali tal-pazjenti fis-CPMS u li jinforma lill-Kummissjoni dwarhom;

(viii)

li jiżgura li l-persunal tiegħu u individwi oħrajn affiljati miegħu, li għandhom aċċess għad-data personali tal-pazjenti fi ħdan is-CPMS, ikunu mħarrġa b'mod adegwat biex jiżguraw li jwettqu l-kompiti tagħhom b'konformità mar-regoli applikabbli għall-protezzjoni tad-data personali, u li huma soġġetti għall-obbligu tas-segretezza professjonali skont l-Artikolu 9(3) tar-Regolament (UE) 2016/679.


(1)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2017/46 tal-10 ta' Jannar 2017 dwar is-sigurtà tas-sistemi ta' komunikazzjoni u informazzjoni fil-Kummissjoni Ewropea (ĠU L 6, 11.1.2017, p. 40) u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Diċembru 2017 li tistabbilixxi regoli ta' implimentazzjoni għall-Artikoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 tad-Deċiżjoni (UE, Euratom) 2017/46 dwar is-sigurtà tas-sistemi tal-komunikazzjoni u tal-informazzjoni fil-Kummissjoni (C(2017) 8841 final).


ANNESS II

“ANNESS IV

Rekwiżiti obbligatorji minimi biex il-fornituri tal-kura tas-saħħa jipprovdu formola ta' kunsens li tawtorizzahom jaċċessaw is-CPMS

1.

Il-formola tal-kunsens għandha tiddeskrivi l-bażi ġuridika u l-legalità tal-ipproċessar, il-kunċett u l-iskop tal-ERNs stabbiliti bid-Direttiva 2011/24/UE dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-saħħa transkonfinali. Din għandha tagħti informazzjoni dwar l-operazzjonijiet ta' pproċessar speċifiċi u d-drittijiet rispettivi tas-suġġett tad-data f'konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data. Hija għandha tispjega li n-Netwerks huma kostitwiti minn Membri li huma fornituri tal-kura tas-saħħa speċjalizzata ħafna, bil-għan li l-professjonisti tal-kura tas-saħħa jkunu jistgħu jaħdmu flimkien biex jappoġġaw lill-pazjenti b'mard kumpless bi prevalenza rari jew baxxa jew b'kundizzjonijiet li jeħtieġu kura tas-saħħa speċjalizzata ħafna.

2.

Il-formola ta' kunsens għandha titlob il-kunsens espliċitu tal-pazjent għall-kondiviżjoni tad-data personali tiegħu ma' ERN wieħed jew aktar, bl-għan waħdieni li jittejjeb l-aċċess tagħhom għad-dijanjożi u t-trattament u l-għoti ta' kura tas-saħħa ta' kwalità għolja. Għal dak il-għan, għandha tispjega li:

(a)

jekk jingħata l-kunsens, id-data personali tal-pazjenti tiġi pproċessata minn fornituri tal-kura tas-saħħa awtorizzati biex ikollhom aċċess għas-CPMS filwaqt li jirrispettaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(i)

La isem il-pazjent, u lanqas il-post u d-data eżatta tat-twelid ma jiddaħħlu fid-data kondiviża; id-data ta' identifikazzjoni tal-pazjent tiġi sostitwita b'identifikatur uniku li ma jippermettix l-identifikazzjoni tal-pazjent lil ebda persuna oħra għajr lill-fornitur tal-kura tas-saħħa (psewdonimizzazzjoni).

(ii)

Tiġi kondiviża biss id-data li hija rilevanti għal skopijet ta' dijanjożi u trattament; din tista' tinkludi ż-żona tat-twelid u ż-żona ta' residenza, is-sess, is-sena u x-xahar tat-twelid, immaġnijiet mediċi, rapporti tal-laboratorju, kif ukoll data ta' kampjuni bijoloġiċi. Tista' tinkludi wkoll ittri u rapporti mingħand professjonisti tal-kura tas-saħħa oħrajn li jkunu ħadu ħsieb il-pazjent fil-passat.

(iii)

Id-data tal-pazjent tiġi kondiviża permezz tas-Sistema ta' Ġestjoni tal-Pazjenti Kliniċi (CPMS) - sistema sikura ta' informazzjoni elettronika.

(iv)

Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa u individwi oħra affiljati ma' dawn il-fornituri tal-kura tas-saħħa soġġetti għall-obbligu tas-segretezza professjonali li huma intitolati li jkollhom aċċess għad-data tal-pazjenti fin-Netwerks biss se jkollhom aċċess għad-data tal-pazjent.

(v)

Professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa u individwi oħra affiljati ma' dawn il-fornituri tal-kura tas-saħħa li huma intitolati li jkollhom aċċess għad-data tal-pazjenti jistgħu jagħmlu mistoqsijiet fis-CPMS u joħolqu rapporti sabiex jidentifikaw każijiet ta' pazjenti simili.

(b)

jekk ma jingħatax il-kunsens, il-kura tal-pazjent min-naħa tal-fornitur tal-kura tas-saħħa rispettiv mhu se tiġi affetwata bl-ebda mod.

3.

Il-formola ta' kunsens tista' titlob ukoll il-kunsens addizzjonali tal-pazjent biex id-data tiegħu tkun tista' tiddaħħal f'reġistri jew f'bażijiet ta'data oħra dwar il-mard kumpless ta' prevalenza baxxa u rari, għal skopijiet ta' riċerka xjentifika, jew għal raġunijiet kliniċi jew politiċi. Jekk il-kunsens jintalab għal dan il-għan, il-formola tal-kunsens għandha tiddeskrivi l-kunċett u l-għan tar-reġistri jew tal-bażijiet ta' data tal-mard rari u tispjega li:

(a)

jekk jingħata l-kunsens, id-data personali tal-pazjent tiġi pproċessata minn fornituri tal-kura tas-saħħa awtorizzati biex ikollhom aċċess għas-CPMS filwaqt li jirrispettaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(i)

Għandha tiġi kondiviża biss dik id-data rilevanti relatata mal-kundizzjoni medika tal-pazjent.

(ii)

Professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa u individwi oħra affiljati ma' dawn il-fornituri tal-kura tas-saħħa li huma intitolati li jkollhom aċċess għad-data tal-pazjenti jistgħu jdaħħlu mistoqsijiet fis-CPMS u joħolqu r-rapporti sabiex jidentifikaw każijiet ta' pazjenti simili.

(b)

jekk il-kunsens ma jingħatax, dan bl-ebda mod ma għandu jaffettwa l-kura tal-pazjent min-naħa tal-fornitur tal-kura tas-saħħa rispettiv, u lanqas ma jaffettwa li n-Netwerk jipprovdi l-pariri dwar dijanjożijiet u trattamenti, fuq talba tal-pazjent.

4.

Il-formola ta' kunsens tista' titlob ukoll il-kunsens addizzjonali tal-pazjent biex ikun jista' jiġi kkuntattjat minn Membru tan-Netwerk li jemmen li l-pazjent jista' jkun adattat biex jiddaħħal f'xi inizjattiva ta' riċerka xjentifika, f'xi proġett speċifiku ta' riċerka xjentifika jew f'xi parti minn proġett ta' riċerka xjentifika. Jekk jintalab il-kunsens għal dan il-għan, il-formola tal-kunsens għandha tispjega li billi jingħata l-kunsens li l-pazjent jiġi kkuntattjat għal skopijiet ta' riċerka xjentifika f'dan l-istadju, ma jfissirx li qed tingħata l-approvazzjoni biex id-data tal-pazjent tintuża għal inizjattiva speċifika ta' riċerka xjentifika, u fi kwalunkwe każ, lanqas ma jfisser li l-pazjent fi se jiġi kkuntattjat b'rabta ma' proġett speċifiku ta' riċerka xjentifika, jew li l-pazjent se jipparteċipa f'tali proġett, u li:

(a)

jekk jingħata l-kunsens, id-data personali tal-pazjent tiġi pproċessata minn fornituri tal-kura tas-saħħa awtorizzati biex ikollhom aċċess għas-CPMS filwaqt li jirrispettaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(i)

Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa u individwi oħra affiljati ma' dawn il-fornituri tal-kura tas-saħħa li huma intitolati għall-aċċess għad-data tal-pazjenti jistgħu jdaħħlu d-domandi tagħhom fis-CPMS u joħolqu r-rapporti sabiex isibu l-pazjenti adatti għar-riċerka xjentifika.

(ii)

Jekk il-marda jew il-kundizzjoni tal-pazjent tinsab rilevanti għal proġett speċifiku ta' riċerka xjentifika, il-pazjent jista' jiġi kkuntattjat għal dan il-proġett speċifiku ta' riċerka xjentifika, sabiex jinkiseb il-kunsens tal-pazjent biex id-data tiegħu tkun tista' tintuża għal dak il-proġett ta' riċerka xjentifika.

(b)

jekk il-kunsens ma jingħatax, dan bl-ebda mod ma għandu jaffettwa l-kura tal-pazjent min-naħa tal-fornitur tal-kura tas-saħħa rispettiv, u lanqas ma jaffettwa li n-Netwerk jipprovdi l-pariri dwar dijanjożijiet u trattamenti, fuq talba tal-pazjent.

5.

Il-formola ta' kunsens għandha tispjega d-drittijiet tal-pazjent fir-rigward tal-kunsens rispettiv tiegħu għall-kondiviżjoni tad-data personali u b'mod partikolari tikkomunika l-informazzjoni li l-pazjent:

(a)

għandu d-dritt jagħti jew ma jagħtix kunsens u li dan ma jaffettwax il-kura tiegħu;

(b)

fi kwalunkwe ħin jista' jirtira l-kunsens li jkun ta qabel;

(c)

għandu d-dritt li jkun jaf liema data qed tiġi kondiviża f'Netwerk u li jaċċessa d-data miżmuma dwaru u li jitlob korrezzjonijiet ta' kwalunkwe żball;

(d)

jista' jitlob l-imblukkar jew it-tħassir tad-data personali tiegħu u jkollu d-dritt għall-portabbiltà tad-data.

6.

Il-formola tal-kunsens għandha tinforma lill-pazjent li l-fornitur tal-kura tas-saħħa se jżomm id-data personali biss sakemm ikun meħtieġ għall-finijiet li għalihom il-pazjent ikun ta l-kunsens tiegħu, b'rieżami tal-ħtieġa li tinħażen id-data personali speċifika tal-pazjent fis-CPMS mill-inqas kull ħmistax-il sena.

7.

Il-formola ta' kunsens għandha tinforma lill-pazjent bl-identità u bid-dettalji ta' kuntatt tal-kontrolluri, billi tispeċifika b'mod ċar li l-punt ta' kuntatt biex wieħed jeżerċita d-drittijiet tiegħu huwa l-fornitur tal-kura tas-saħħa partikolari awtorizzat li jaċċessa s-CPMS, bid-dettalji ta' kuntatt tal-uffiċjali tal-protezzjoni tad-data, u fejn japplika, bil-miżuri korrettivi disponibbli relatati mal-protezzjoni tad-data, u tipprovdi d-dettalji ta' kuntatt tal-Awtorità Nazzjonali għall-Protezzjoni tad-Data.

8.

Il-formola ta' kunsens għandha tirreġistra separatament il-kunsens individwali għal kull waħda mit-tliet forom differenti tal-qsim tad-data b'mod speċifiku, espliċitu u mhux ambigwu:

(a)

il-kunsens għandu jintwera permezz ta' azzjoni affermattiva ċara, pereżempju bl-użu ta' kaxxa li tiġi mmarkata u firma fuq il-formola;

(b)

fil-formola għandhom jiddaħħlu ż-żewġ għażliet li huma (l-għoti jew ir-rifjut tal-kunsens).


29.7.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 200/44


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1270

tas-26 ta' Lulju 2019

li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri

(notifikata bid-dokument C(2019) 5737)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta' Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta' Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar veterinarju applikabbli għall-kummerċ intra-Unjoni ta' ċertu annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 10(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta' Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għall-annimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta' prodotti li joriġinaw mill-annimali u li huma għall-konsum uman (3), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(3) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/709/UE (4) tistabbilixxi miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri, fejn kien hemm każijiet ikkonfermati ta' dik il-marda fi ħnieżer domestiċi jew selvaġġi (l-Istati Membri kkonċernati). Fil-Partijiet I sa IV tiegħu, l-Anness ta' dik id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni jiddemarka u jelenka ċerti żoni tal-Istati Membri kkonċernati, skont il-livell tar-riskju abbażi tas-sitwazzjoni epidemjoloġika fir-rigward ta' dik il-marda. L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE ġie emendat diversi drabi biex jitqiesu l-bidliet fis-sitwazzjoni epidemjoloġika fl-Unjoni fir-rigward tad-deni Afrikan tal-ħnieżer li jeħtieġ li jiġu riflessi f'dak l-Anness. L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE ġie emendat l-aħħar bid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1247 (5), wara l-okkorrenza tad-deni Afrikan tal-ħnieżer li seħħet fil-Polonja, fil-Bulgarija, fil-Latvja u fil-Litwanja.

(2)

Mid-data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/1247 'l hawn, kien hemm okkorrenzi ulterjuri tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fi ħnieżer domestiċi u selvaġġi fil-Bulgarija, fil-Polonja u fil-Litwanja li jenħtieġ li jiġu riflessi wkoll fl-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE.

(3)

F'Lulju 2019, ġiet osservata tifqigħa waħda tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fi ħnieżer domestiċi fir-reġjun ta' Ruse fil-Bulgarija, f'żona li bħalissa hi elenkata fil-Parti I tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Din it-tifqigħa tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fi ħnieżer domestiċi tikkostitwixxi żieda fil-livell tar-riskju li jenħtieġ li tiġi riflessa f'dak l-Anness. Għaldaqstant, jenħtieġ li din iż-żona tal-Bulgarija affettwata mid-deni Afrikan tal-ħnieżer tiġi elenkata fil-Parti III minflok fil-Parti I tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE.

(4)

F'Lulju 2019, ġie osservat każ wieħed tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer selvaġġi fir-reġjun ta' Silistra fil-Bulgarija f'żona li bħalissa hi elenkata fil-Parti I tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Dan il-każ ta' deni Afrikan tal-ħnieżer fil-ħnieżer selvaġġi jikkostitwixxi żieda fil-livell tar-riskju li jenħtieġ li tiġi riflessa f'dak l-Anness. Għaldaqstant, jenħtieġ li din iż-żona tal-Bulgarija affettwata mid-deni Afrikan tal-ħnieżer tiġi elenkata fil-Parti II minflok fil-Parti I tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE.

(5)

F'Lulju 2019, ġew osservati tliet tifqigħat tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fi ħnieżer domestiċi fid-distretti ta' lubartowski, ciechanowski u sokołowski fil-Polonja fiż-żoni li bħalissa huma elenkati fil-Parti II tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Dawn it-tifqigħat tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fi ħnieżer domestiċi jikkostitwixxu żieda fil-livell tar-riskju li jenħtieġ li tiġi riflessa f'dak l-Anness. Għalhekk, jenħtieġ li dawn iż-żoni tal-Polonja affettwati mid-deni Afrikan tal-ħnieżer jiġu elenkati fil-Parti III minflok fil-Parti II tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE.

(6)

F'Lulju 2019, ġiet osservata tifqigħa waħda tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fi ħnieżer domestiċi fil-kontea ta' Alytus fil-Litwanja, f'żona li bħalissa hi elenkata fil-Parti II tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Din it-tifqigħa tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fi ħnieżer domestiċi tikkostitwixxi żieda fil-livell tar-riskju li jenħtieġ li tiġi riflessa f'dak l-Anness. Għaldaqstant, jenħtieġ li din iż-żona tal-Liwanja affettwata mid-deni Afrikan tal-ħnieżer tiġi elenkata fil-Parti III minflok fil-Parti II tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE.

(7)

Sabiex jitqiesu l-iżviluppi riċenti tal-evoluzzjoni epidemjoloġika tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fl-Unjoni, u biex ir-riskji marbuta mat-tixrid ta' dik il-marda jiġu miġġielda b'mod proattiv, jenħtieġ li fil-każ tal-Bulgarija, tal-Polonja u tal-Litwanja jiġu demarkati żoni ġodda ta' daqs suffiċjenti li huma l-aktar fir-riskju, u li dawn jiġu elenkati kif dovut fil-Partijiet I, II u III tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE jiġi emendat skont dan.

(8)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE huwa sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta' Lulju 2019.

Għall-Kummissjoni

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/709/UE tad-9 ta' Ottubru 2014 dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri u li tħassar id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/178/UE (ĠU L 295, 11.10.2014, p. 63).

(5)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1247 tad-19 ta' Lulju 2019 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċerti Stati Membri (ĠU L 194, 22.7.2019, p. 27).


ANNESS

L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE huwa sostitwit b'dan li ġej:

“ANNESS

PARTI I

1.   Il-Belġju

Dawn iż-żoni fil-Belġju:

fil-provinċja tal-Lussemburgu:

iż-żona hija delimitata favur l-arloġġ:

Frontière avec la France,

Rue Mersinhat,

La N818 jusque son intersection avec la N83,

La N83 jusque son intersection avec la N884,

La N884 jusque son intersection avec la N824,

La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

Le Routeux,

Rue d'Orgéo,

Rue de la Vierre,

Rue du Bout-d'en-Bas,

Rue Sous l'Eglise,

Rue Notre-Dame,

Rue du Centre,

La N845 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la N802,

La N802 jusque son intersection avec la N825,

La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois,

Rue Du Pierroy,

Rue Saint-Orban,

Rue Saint-Aubain,

Rue des Cottages,

Rue de Relune,

Rue de Rulune,

Route de l'Ermitage,

N87: Route de Habay,

Chemin des Ecoliers,

Le Routy,

Rue Burgknapp,

Rue de la Halte,

Rue du Centre,

Rue de l'Eglise,

Rue du Marquisat,

Rue de la Carrière,

Rue de la Lorraine,

Rue du Beynert,

Millewée,

Rue du Tram,

Millewée,

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

Frontière avec la France,

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,

La N871 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,

La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,

Rue du Fet,

Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,

Rue des Bruyères,

Rue de Neufchâteau,

Rue de la Motte,

La N894 jusque son intersection avec la N85,

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Il-Bulgarija

Dawn iż-żoni fil-Bulgarija:

ir-reġjun kollu ta' Yambol,

ir-reġjun kollu ta' Sliven,

ir-reġjun kollu ta' Vidin,

fir-reġjun ta' Sofia District:

il-muniċipalità kollha ta' Dragoman,

il-muniċipalità kollha ta' Svoge,

il-muniċipalità kollha ta' Botevgrad,

il-muniċipalità kollha ta' Dragoman,

ir-reġjun kollu ta' Lovech bl-esklużjoni taż-żoni fil-Parti III,

ir-reġjun kollu ta' Burgas bl-esklużjoni taż-żoni fil-Parti III.

3.   L-Estonja

Dawn iż-żoni fl-Estonja:

Hiu maakond.

4.   L-Ungerija

Dawn iż-żoni fl-Ungerija:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350kódszámúvadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050, és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Il-Latvja

Dawn iż-żoni fil-Latvja:

Aizputes novada Cīravas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1192, Lažas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa 1199 un uz ziemeļiem no Padures autoceļa,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.   Il-Litwanja

Dawn iż-żoni fil-Litwanja:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Il-Polonja

Dawn iż-żoni fil-Polonja:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane – Nida w powiecie piskim,

część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gminy Dźwierzuty, Pasym, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na zachódod zachodniej granicy powiatu miejskiego Elbląg i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

gminy Gietrzwałd, Purda, Stawiguda, Jonkowo, Świątki i miasto Olsztyn w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat płocki,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Boguty – Pianki, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówkai Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

w województwie lubelskim:

gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

gmina Janowiec i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

gminy Adamów, Miączyn, Radecznica, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec i Radecznica w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

gmina Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,

gminy Krynice, Rachanie i Tarnawatka w powiecie tomaszowskim,

gminy Aleksandrów, Józefów, Łukowa, Obsza, Tereszpol, Turobin, Frampol, Goraj w powiecie biłgorajskim,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

gminy Modliborzyce, Potok Wielki, Chrzanów i Batorz w powiecie janowskim;

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielki Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

8.   Ir-Rumanija

Dawn iż-żoni fir-Rumanija:

Județul Alba,

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara,

Județul Iași cu restul comunelor care nu sunt incluse in partea II,

Județul Neamț,

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Garla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eselnița,

Salcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Closani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovăț,

Patulele,

Jiana,

Iyvoru Bârzii,

Malovat,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vladaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tămna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Sisești,

Sovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj,

Județul Suceava,

Județul Mureș,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin.

PARTI II

1.   Il-Belġju

Dawn iż-żoni fil-Belġju:

fil-provinċja tal-Lussemburgu:

iż-żona hija delimitata favur l-arloġġ:

La frontière avec la France au niveau de Florenville,

La N85 jusque son intersection avec la N894 au niveau de Florenville,

La N894 jusque son intersection avec la rue de la Motte,

La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

La rue de Neufchâteau,

La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,

La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

La rue de l'Accord,

La rue du Fet,

La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

La N88 jusque son intersection avec la N811,

La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

La N88 jusque son intersection avec la N871,

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2.   Il-Bulgarija

Dawn iż-żoni fil-Bulgarija:

the whole region of Varna,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Shumen.

3.   L-Estonja

Dawn iż-żoni fl-Estonja:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   L-Ungerija

Dawn iż-żoni fl-Ungerija:

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850,900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Il-Latvja

Dawn iż-żoni fil-Latvja:

Ādažu novads,

Aizputes novada Kalvenes pagasts pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa A9,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novada Durbes pagasta daļa uz dienvidiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Il-Litwanja

Dawn iż-żoni fil-Litwanja:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdos seniūnijos,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų ir Narto seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų. Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė:Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Il-Polonja

Dawn iż-żoni fil-Polonja:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 oraz na południe i na południowy wschód od granicy powiatu miejskiego Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

gmina Wieliczki w powiecie oleckim,

gminy Orzysz, Biała Piska i Pisz w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

gminy Kolno, Jeziorany, Barczewo, Biskupiec, Dywity i Dobre Miasto w powiecie olsztyńskim,

powiat braniewski,

gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gmina Sorkwity i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

miasto Bielsk Podlaski, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski oraz na północ i północny zachód od granicy miasta Bielsk Podlaski, część gminy Boćki położona na zachód od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat węgrowski,

powiat łosicki,

gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warkaw powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

gminy Kłoczew i Stężyca w powiecie ryckim;

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Jabłonna, Krzczonów i Garbów w powiecie lubelskim,

gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,

gminy Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

gmina Horyniec-Zdrój w powiecie lubaczowskim.

8.   Ir-Rumanija

Dawn iż-żoni fir-Rumanija:

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Comuna Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș,

Județul Bistrița-Năsăud,

Județul Iași cu următoarele comune:

Bivolari,

Trifești,

Probota,

Movileni,

Țigănași,

Popricani,

Victoria,

Golăești,

Aroneanu,

Iași,

Rediu,

Miroslava,

Bârnova,

Ciurea,

Mogosești,

Grajduri,

Scânteia,

Scheia,

Dobrovăț,

Schitu Duca,

Tuțora,

Tomești,

Bosia,

Prisăcani,

Osoi,

Costuleni,

Răducăneni,

Dolhești,

Gorban,

Ciortești,

Moșna,

Cozmești,

Grozești,

Holboca.

PARTI III

1.   Il-Bulgarija

Dawn iż-żoni fil-Bulgarija:

ir-reġjun kollu ta' Montana,

ir-reġjun kollu ta' Ruse,

ir-reġjun kollu ta' Razgrad,

ir-reġjun kollu ta' Silistra,

ir-reġjun kollu ta' Pleven,

ir-reġjun kollu ta' Vratza,

ir-reġjun kollu ta' Targovishte,

fir-reġjun ta' Lovech:

fil-muniċipalità ta' Lovech:

Bahovitsa,

Vladinya,

Goran,

Devetaki,

Doyrentsi,

Drenov,

Yoglav,

Lisets,

Slavyani,

Slatina,

Smochan,

fil-muniċipalità ta' Lukovit:

Bezhanovo,

Dermantsi,

Karlukovo,

Lukovit,

Petrevene,

Todorichene,

Aglen,

fil-muniċipalità ta' Ugarchin:

Dragana,

Katunets,

fir-reġjun ta' Veliko Tarnovo:

il-muniċipalità kollha ta' Svishtov,

il-muniċipalità kollha ta' Pavlikeni,

il-muniċipalità kollha ta' Polski Trambesh

il-muniċipalità kollha ta' Strajitsa,

fir-reġjun ta' Burgas:

il-muniċipalità kollha ta' Burgas,

il-muniċipalità kollha ta' Kameno,

il-muniċipalità kollha ta' Malko Tarnovo

il-muniċipalità kollha ta' Primorsko,

il-muniċipalità kollha ta' Sozopol,

il-muniċipalità kollha ta' Sredets,

il-muniċipalità kollha ta' Tsarevo,

2.   Il-Latvja

Dawn iż-żoni fil-Latvja:

Aizputes novada Aizputes pagasts, Cīravas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1192, Kazdangas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa A9, Lažas pagasta dienvidaustrumu daļa un pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no autoceļa 1199 un uz dienvidiem no Padures autoceļa, Aizputes pilsēta,

Durbes novada Vecpils pagasts, Durbes pagasta daļa uz ziemeļiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja, Dunalkas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, Durbes pilsēta,

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

3.   Il-Litwanja

Dawn iż-żoni fil-Litwanja:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Alytaus rajono savivaldybė: Simno sen, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė:Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos,

Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų ir Plutiškių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė: Krosnos, Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės,Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,

Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

4.   Il-Polonja

Dawn iż-żoni fil-Polonja:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,

powiat węgorzewski,

gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

w województwie podlaskim:

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,

gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,

gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

powiat miński,

gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,

część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,

gmina Nur w powiecie ostrowskim,

w województwie lubelskim:

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gmina Stary Zamość, Nielisz i część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

powiat łęczyński,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Sławatycze, Sosnówka i Wisznice w powiecie bialskim,

gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

powiat parczewski,

powiat radzyński,

powiat lubartowski,

gminy Horodło, Uchanie, Niedźwiada i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

5.   Ir-Rumanija

Dawn iż-żoni fir-Rumanija:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmației,

Comuna Sarasau,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeti,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,