ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 165

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 62
21 ta' Ġunju 2019


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/1011 tat-13 ta' Diċembru 2018 li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/565 rigward ċerti kundizzjonijiet tar-reġistrazzjoni biex jippromwovu l-użu tas-swieq tat-tkabbir tal-SMEs għall-finijiet tad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

1

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/1012 tat-12 ta' Marzu 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jidderoga mir-regoli dwar il-ħatra ta' punti ta' kontroll u mir-rekwiżiti minimi għall-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera ( 1 )

4

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1013 tas-16 ta' April 2019 dwar in-notifika minn qabel tal-kunsinni ta' ċerti kategoriji ta' annimali u ta' oġġetti li jidħlu fl-Unjoni ( 1 )

8

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1014 tat-12 ta' Ġunju 2019 li jistabbilixxi regoli ddettaljati dwar rekwiżiti minimi għall-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera, inklużi ċ-ċentri ta' spezzjoni, u għall-format, il-kategoriji u l-abbrevjazzjonijiet li għandhom jintużaw għall-elenkar ta' postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera u ta' punti ta' kontroll ( 1 )

10

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/1015 tal-20 ta' Ġunju 2019 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwi għall-aminopyralid, għall-captan, għaċ-cyazofamid, għall-flutianil, għall-kresoxim-methyl, għal-lambda-cyhalothrin, għall-mandipropamid, għall-pyraclostrobin, għas-spiromesifen, għas-spirotetramat, għat-teflubenzuron u għat-tetraconazole f'ċerti prodotti jew fuqhom ( 1 )

23

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1016 tal-20 ta' Ġunju 2019 dwar il-prezz minimu għax-xiri tat-trab tal-ħalib xkumat għas-sebgħa u tletin sejħa parzjali għall-offerti fi ħdan il-proċedura tas-sejħa għall-offerti miftuħa bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2080

65

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/1017 tal-14 ta' Ġunju 2019 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fi ħdan il-Kunsill tal-Membri tal-Kunsill Internazzjonali taż-Żebbuġ (IOC) fir-rigward tal-kondizzjonijiet għall-adeżjoni tal-Gvern tal-Georgia mal-Ftehim Internazzjonali dwar iż-Żejt taż-Żebbuġa u ż-Żebbuġ tal-Mejda, 2015

66

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2019/1018 tal-20 ta' Ġunju 2019 li temenda d-Deċiżjoni 2014/386/PESK dwar miżuri restrittivi minħabba l-annessjoni illegali tal-Krimea u Sevastopol

69

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1019 tas-7 ta' Ġunju 2019 dwar il-modernizzazzjoni tal-bini ( 1 )

70

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

21.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 165/1


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1011

tat-13 ta' Diċembru 2018

li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/565 rigward ċerti kundizzjonijiet tar-reġistrazzjoni biex jippromwovu l-użu tas-swieq tat-tkabbir tal-SMEs għall-finijiet tad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(2) u l-Artikolu 33(8) tagħha,

Billi:

(1)

L-inizjattiva tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali għandha l-għan li tnaqqas id-dipendenza tal-impriżi żgħar u ta' daqs medju kollha (“SMEs”) fuq is-self mill-banek u tagħtihom aċċess għal sorsi ta' finanzjament diversifikati bbażati fuq is-suq kif ukoll li tippromwovi l-ħruġ ta' bonds u ishma minn SMEs fis-swieq pubbliċi. Kumpaniji stabbiliti fl-Unjoni li jfittxu li jiġbru kapital fuq pjattaformi ta' negozjar qed jaffaċċjaw spejjeż ta' żvelar u ta' konformità ta' darba u kontinwi għoljin li jistgħu jiskoraġġuhom milli biss ifittxu ammissjoni għal negozjar fuq pjattaformi ta' negozjar tal-Unjoni. Barra minn hekk, ishma maħruġin minn SMEs f'faċilitajiet tan-negozjar tal-Unjoni għandhom it-tendenza li jbatu minn livelli aktar baxxi ta' likwidità u minn volatilità ogħla, li jżidu l-ispiża tal-kapital, li jagħmlu dan is-sors ta' finanzjament wisq oneruż.

(2)

Id-Direttiva 2014/65/UE ħolqot tip ġdid ta' pjattaformi tan-negozjar, is-swieq tat-tkabbir tal-SMEs, subgrupp tal-Faċilitajiet Multilaterali tan-Negozjar (“MTFs”), sabiex tiffaċilita l-aċċess għal kapital għall-SMEs u sabiex ikun iffaċilitat aktar żvilupp ta' swieq speċjalisti li jimmiraw li jieħdu ħsieb il-ħtiġijiet ta' SMEs emittenti. Id-Direttiva 2014/65/UE antiċipat ukoll li jenħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari għall-mod li bih regolamentazzjoni futura jenħtieġ li tħeġġeġ u tippromwovi aktar l-użu ta' dak is-suq sabiex tagħmlu aktar attraenti għall-investituri, u tipprovdi tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi u aktar inċentivi għall-SMEs biex ikollhom aċċess għal swieq tal-kapital permezz ta' swieq tat-tkabbir tal-SMEs.

(3)

Sabiex tiġi żgurata l-likwidità u l-profittabilità tas-swieq tat-tkabbir tal-SMEs, l-Artikolu 33(3)(a) tad-Direttiva 2014/65/UE jirrikjedi li mill-inqas 50 % tal-emittenti li l-istrumenti finanzjarji tagħhom jiġu ammessi għan-negozjar f'suq tat-tkabbir tal-SMEs ikunu SMEs ta' ekwità u/jew titoli ta' dejn. Skont id-Direttiva 2014/65/UE, emittenti tal-ekwità għall-SMEs huma definiti bħala kumpanija li għandha medja ta' kapitalizzazzjoni tas-suq ta' inqas minn EUR 200 miljun fuq il-bażi ta' kwoti ta' tmiem is-sena għat-tliet snin kalendarji preċedenti. Min-naħa l-oħra, ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/565 (2) jipprevedi li l-emittent tal-SMEs mhux ta' ekwità (debitu biss) jenħtieġ li jissodisfa mill-inqas tnejn minn dawn it-tliet kondizzjonijiet li ġejjin: (i) l-għadd ta' impjegati (inqas minn 250), (ii) it-total tal-karta tal-bilanċ (inqas minn EUR 43 miljun), u (iii) il-fatturat nett annwali (inqas minn EUR 50 miljun). Instab li dan ir-rekwiżit sabiex emittenti mhux ta' ekwità jikkwalifika bħala SME huwa wisq restrittiv minħabba li tali emittenti għandhom tendenza li jkunu akbar minn SMEs tradizzjonali. B'riżultat ta' dan, ħafna emittenti mhux ta' ekwità ma jistgħux jikkwalifikaw bħala SMEs skont ir-Regolament Delegat (UE) 2017/565, minkejja li jibqgħu relattivament żgħar. Peress li ma jistgħux jissodisfaw il-limitu ta' 50 % ta' emittenti li jikkwalifikaw bħala SMEs, ħafna MTFs speċjalizzati fil-ħruġ ta' dejn għall-SMEs jew li jippermettu kemm il-ħruġ tal-bonds kif ukoll ta' ishma ma jistgħux jirreġistraw bħala swieq tat-tkabbir tal-SMEs. Min-naħa l-oħra, jekk l-operaturi tal-MTFs ma jagħmlux użu mill-qafas tas-swieq tat-tkabbir tal-SMEs, l-emittenti f'dawk MTFs ma jkunux jistgħu jibbenefikaw mir-rekwiżiti regolatorji inqas stretti previsti għall-kwotazzjoni u ħruġ fuq is-swieq tat-tkabbir tal-SMEs. Sabiex aktar MTFs ikunu jistgħu jirreġistraw bħala swieq tat-tkabbir tal-SMEs, il-valur nominali tal-ħruġ ta' dejn ta' emittent (eskluż is-self) matul is-sena kalendarja preċedenti jenħtieġ li għalhekk jiġi stabbilit bħala l-uniku kriterju biex l-emittenti mhux ta' ekwità jikkwalifikaw bħala SMEs għall-finijiet tas-swieq tat-tkabbir tal-SMEs. Il-Kummissjoni se tagħmel monitoraġġ dwar l-effikaċja tad-definizzjoni l-ġdida ta' SME emittent ta' titoli mhux ta' ekwità sabiex l-MTFs ikunu jistgħu jirreġistraw bħala swieq tat-tkabbir tal-SMEs u l-impatt tagħha fuq l-iżviluppi tas-suq u l-fiduċja tal-investituri.

(4)

Ir-Regolament Delegati (UE) 2017/565 jindika li jenħtieġ li s-suq tat-tkabbir tal-SMEs ma jkollux regoli li jimponu piżijiet akbar fuq l-emittenti min dawk applikabbli għall-emittenti fi swieq regolati. Madankollu, l-Artikolu 78(2)(g) tar-Regolament Delegat (UE) 2017/565 jirrikjedi li emittenti fis-swieq tat-tkabbir tal-SMEs jippubblikaw rapporti finanzjarji kull sitt xhur. Emittenti ta' titoli mhux ta' ekwità li jimmiraw għal klijenti professjonali fis-swieq regolati min-naħa l-oħra mhumiex suġġetti għall-istess obbligu skont id-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3). Il-produzzjoni ta' rapporti finanzjarji kull sitt xhur irriżultat li hi obbligu sproporzjonat impost fuq l-SMEs emittenti ta' titoli mhux ta' ekwità fis-swieq tat-tkabbir. Peress li ħafna MTFs b'enfasi fuq l-SMEs ma jirrikjedux l-obbligu li l-emittenti ta' titoli mhux ta' ekwità jipproduċu rapport finanzjarju kull sitt xhur, tali rekwiżit obbligatorju mir-Regolament Delegat (UE) 2017/565 jidher li jikkontribwixxi biex jiskoraġġixxi lill-operaturi tal-MTFs milli jfittxu reġistrazzjoni bħala swieq ta' tkabbir tal-SMEs. Għalhekk jenħtieġ li l-operatur ta' suq tat-tkabbir tal-SMEs ikollu l-flessibbiltà li jiddeċiedi jekk jimponix fuq l-emittenti ta' titoli mhux ta' ekwità l-pubblikazzjoni ta' rapporti kull sitt xhur jew le.

(5)

Ġie osservat li xi SMEs emittenti fis-swieq tat-tkabbir qiegħdu ammont limitat tal-kapital azzjonarju maħruġ għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, li jwassal biex in-negozjar ta' dawk l-ishma ikun aktar riskjuż għall-investituri u għandu impatt negattiv fuq il-likwidità. Dan imbagħad jaġixxi bħala diżinċentiv biex l-investituri jinvestu fl-ishma kkwotati fis-swieq tat-tkabbir tal-SMEs. Sabiex jiġu żgurati l-likwidità tal-ishma u l-fiduċja tal-investituri, jenħtieġ għalhekk li l-operaturi tas-swieq tat-tkabbir tal-SMEs jimponu li ammont minimu ta' ishma jitqiegħdu fiċ-ċirkolazzjoni għan-negozjar (“il-kriterju ta' flotazzjoni libera”) bħala kundizzjoni għall-ammissjoni għan-negozjar għall-ewwel darba. Jenħtieġ madankollu li l-operaturi tas-suq tat-tkabbir tal-SMEs ikollhom il-flessibbiltà li jistabbilixxu livell limitu xieraq ibbażat fuq iċ-ċirkustanzi partikolari tas-suq, inkluż jekk l-ammont jenħtieġx li jiġi espress f'valur assolut jew bħala perċentwal tal-kapital azzjonarju totali maħruġ.

(6)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament Delegat (UE) 2017/565 jiġi emendat skont dan.

(7)

Jenħtieġ li jingħata perjodu minimu ta' żmien wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament lill-operaturi preeżistenti fis-swieq tat-tkabbir tal-SMEs, biex jadattaw il-kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni. Għalhekk, jenħtieġ li dan ir-Regolament japplika tliet xhur wara d-dħul tiegħu fis-seħħ,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament Delegat (UE) 2017/565 huwa emendat kif ġej:

1.

fl-Artikolu 77, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“2.   Emittent li ma jkollu l-ebda strument azzjonarju innegozjat fuq xi pjattaforma ta'negozjar għandu jitqies bħala SME għall-finijiet tal-Artikolu 4(1)(13) tad-Direttiva 2014/65/UE jekk il-valur nominali tal-ħruġ ta' dejn tiegħu matul is-sena kalendarja preċedenti, fuq il-pjattaformi tan-negozjar kollha madwar l-Unjoni, ma jkunx jaqbeż il-EUR 50 miljun.”;

2.

fl-Artikolu 78, il-paragrafu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)

jiżdied il-punt (j) segwenti:

“(j)

tirrikjedi li l-emittenti li jfittxu l-ammissjoni tal-ishma tagħhom għan-negozjar fuq il-pjattaforma tagħha għall-ewwel darba jallokaw ammont minimu tal-ishma maħruġa tagħhom disponibbli għan-negozjar fuq l-MTF, b'konformità ma' livell limitu li jiġi stabbilit mill-operatur tal-MTF u espress jew bħala valur assolut jew bħala perċentwal tal-kapital azzjonarju totali maħruġ.”;

(b)

jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“L-operatur ta' MTF jista' jeżenta lill-emittenti li ma' għandhom l-ebda strument ta' ekwità nnegozjat fuq l-MTF mill-obbligu li jippubblikaw rapporti finanzjarji kull sitt xhur imsemmija fil-punt (g) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu. Fejn l-operatur ta' MTF jeżerċita l-opzjoni skont l-ewwel sentenza ta' dan is-subparagrafu, l-awtorità kompetenti ma għandhiex ttirrikjedi, għall-finijiet tal-punt (g) tal-ewwel subparagrafu, li l-emittenti li ma għandhom l-ebda strument ta' ekwità nnegozjat fuq l-MTF ikollhom l-obbligu li jippubblikaw rapporti finanzjarji kull sitt xhur.”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika minn 11 ta' Ottubru 2019.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Diċembru 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349.

(2)  L-Artikolu 77(2) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/565 tal-25 ta' April 2016 li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward rekwiżiti organizzazzjonali u kundizzjonijiet għall-operat għal ditti tal-investiment u termini definiti għall-finijiet ta' dik id-Direttiva (ĠU L 87, 31.3.2017, p. 1).

(3)  Id-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 2004 dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f'suq regolat u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE (ĠU L 390, 31.12.2004, p. 38).


21.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 165/4


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1012

tat-12 ta' Marzu 2019

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jidderoga mir-regoli dwar il-ħatra ta' punti ta' kontroll u mir-rekwiżiti minimi għall-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2017 dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, ta' regoli dwar is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti u dwar prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 999/2001, (KE) Nru 396/2005, (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1107/2009, (UE) Nru 1151/2012, (UE) Nru 652/2014, (UE) 2016/429 u (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 u (KE) Nru 1099/2009 u d-Direttivi tal-Kunsill 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE u 2008/120/KE, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE, 89/662/KEE, 90/425/KEE, 91/496/KEE, 96/23/KE, 96/93/KE u 97/78/KE u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/438/KEE (Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 62(3) u l-Artikolu 64(2) u (5) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2017/625 jistabbilixxi fost l-oħrajn il-qafas għat-twettiq tal-kontrolli uffiċjali u l-attivitajiet uffiċjali l-oħra fuq l-annimali u l-prodotti li jidħlu fl-Unjoni minn pajjiżi terzi għall-verifika tal-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni sabiex jipproteġi s-saħħa tal-bnedmin, tal-annimali u tal-pjanti, il-benessri tal-annimali u, fir-rigward tal-organiżmi ġenetikament modifikati (OGM) u l-prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti, l-ambjent ukoll. Huwa jistipula li għandhom jitwettqu kontrolli uffiċjali fuq ċerti kunsinni ta' annimali u prodotti fil-post ta' kontroll fuq il-fruntiera tal-ewwel wasla fl-Unjoni. Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom jaħtru postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera.

(2)

Ir-Regolament (UE) 2017/625 jistipula li l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni qabel jaħtru l-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera, biex b'hekk il-Kummissjoni tkun tista' tivverifika u, fejn meħtieġ, twettaq kontrolli biex tivverifika jekk jikkonformawx mar-rekwiżiti minimi għall-ħatra stabbilita hemmhekk. Ir-Regolament (UE) 2017/625 jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi ċerti regoli ddettaljati dwar dawn ir-rekwiżiti minimi. Dawk ir-regoli ddettaljati ġew stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1014 (2), (minn hawn 'il quddiem imsejħa kollettivament bħala “ir-rekwiżiti minimi”). Ir-Regolament (UE) 2017/625 jistipula wkoll li l-Istati Membri jridu jirtiraw il-ħatra tal-post ta' kontroll fuq il-fruntiera fejn dan ma jibqax jikkonforma mar-rekwiżiti tal-ħatra fil-kategoriji kollha ta' annimali u prodotti li għalihom tkun saret il-ħatra jew f'xi wħud minnhom.

(3)

Madankollu, meta l-irtirar tal-ħatra jkun parzjali minħabba li jkun jikkonċerna kategorija speċifika ta' annimali jew kategorija speċifika ta' prodotti, jew il-kategoriji kollha ta' annimali jew il-kategoriji kollha ta' prodotti fejn il-post ta' kontroll fuq il-fruntiera jkun ġie maħtur għall-kategoriji ta' annimali jew prodotti, l-Istati Membri jenħtieġ li jitħallew jerġgħu jaħtru l-post ta' kontroll fuq il-fruntiera għal dawk il-kategoriji ta' annimali jew prodotti li għalihom tkun ġiet irtirata l-ħatra mingħajr ma jkunu meħtieġa l-ewwel li jagħtu lill-Kummissjoni l-opportunità li twettaq il-kontrolli sabiex tivverifika l-konformità mar-rekwiżiti minimi. F'tali każijiet, jenħtieġ li l-indirizzar tan-nuqqas ta' konformità ma jinvolvix azzjonijiet estensivi daqs dawk neċessarji biex jinħatar post ta' kontroll fuq il-fruntiera għall-ewwel darba. Għalhekk, huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli li permezz tagħhom l-Istati Membri jitħallew jerġgħu jaħtru l-post ta' kontroll fuq il-fruntiera għal dawk il-kategoriji ta' annimali jew prodotti mingħajr ma jkunu meħtieġa li l-ewwel jagħtu lill-Kummissjoni l-opportunità li twettaq il-kontrolli sabiex tivverifika l-konformità mar-rekwiżiti minimi.

(4)

Sabiex il-Kummissjoni tkun tista' twettaq valutazzjoni bir-reqqa tal-miżuri meħuda mill-Istat Membru biex jindirizza n-nuqqas ta' konformità li jkun ikkawża l-irtirar parzjali tal-ħatra, jenħtieġ li l-Istati Membri jinnotifikaw dawk il-miżuri lill-Kummissjoni. Jenħtieġ li huma jipproċedu bil-ħatra mill-ġdid biss meta l-Kummissjoni tqis li l-miżuri meħuda jkunu suffiċjenti biex jirrimedjaw għan-nuqqas ta' konformità.

(5)

Id-deroga mir-regoli tar-Regolament (UE) 2017/625 dwar il-ħatra tal-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera jenħtieġ li tapplika biss fejn il-ħatra mill-ġdid issir fi żmien sentejn mid-data tal-irtirar parzjali tal-ħatra. Jekk il-ħatra mill-ġdid issir aktar minn sentejn qabel id-data tal-irtirar parzjali, sabiex jiġu vvalutati l-bidliet li seħħew fil-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera, jenħtieġ li l-Kummissjoni żżomm il-possibbiltà li twettaq kontrolli biex tivverifika li l-post ta' kontroll fuq il-fruntiera jikkonforma mar-rekwiżiti minimi.

(6)

F'ċerti każijiet, ir-Regolament (UE) 2017/625, jippermetti li jitwettqu kontrolli uffiċjali f'punti ta' kontroll oħra li mhumiex postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera u jirrikjedi li dawk il-punti ta' kontroll ikunu konformi mar-rekwiżiti minimi u r-rekwiżiti għall-ħatra u l-irtirar tal-ħatra ta' postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera. Għalhekk, huwa xieraq li r-regoli ta' dan ir-Regolament, dwar il-ħatra mill-ġdid tal-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera japplikaw ukoll għall-punti ta' kontroll.

(7)

Ir-Regolament (UE) 2017/625 jirrekjedi li l-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera jkunu jinsabu fil-viċinanza immedjata tal-punt tad-dħul fl-Unjoni. Madankollu, sabiex jippermettu l-organizzazzjoni u l-prestazzjoni effiċjenti ta' kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli li jispeċifikaw il-każijiet ta' limitazzjonijiet ġeografiċi speċifiċi u l-kundizzjonijiet li skonthom il-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera jistgħu jkunu jinsabu f'distanza li ma tkunx fil-viċinanza immedjata tal-punt tad-dħul fl-Unjoni. Il-limitazzjonijiet ġeografiċi jenħtieġ li jkunu dawk li jirriżultaw mill-karatteristiċi naturali u l-pajsaġġ tal-punt tad-dħul, u d-distanza mill-punt tad-dħul m'għandhiex teċċedi dak li huwa strettament meħtieġ biex jingħelbu d-diffikultajiet ikkawżati mil-limitazzjonijiet ġeografiċi. Barra minn hekk, jenħtieġ li d-distanza ma tkunx tali li toħloq riskju għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, għall-benessri tal-annimali u għall-ambjent. Il-limitazzjonijiet ġeografiċi speċifiċi jenħtieġ li jinkludu dawk li jistgħu jikkawżaw limitazzjonijiet tat-transport kbar bħal, pereżempju, passaġġi għoljin b'toroq li mhumiex adattati għall-moviment tal-annimali u tal-prodotti jew li jikkawżaw dewmien sinifikanti fil-moviment tagħhom.

(8)

Il-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera għall-importazzjonijiet ta' kunsinni ta' zkuk mhux ipproċessati u injam isserrat u mqatta' ta' spiss joperaw taħt limitazzjonijiet ġeografiċi li jirriżultaw mill-kosti jew mill-fruntieri twal ta' ċerti Stati Membri. Bħala riżultat tal-limitazzjonijiet ġeografiċi msemmija qabel, ġeneralment huma jkunu operattivi biss fiż-żmien waqt li jkunu qed iwettqu l-kontrolli uffiċjali. Għalhekk, jenħtieġ li jiġu stabbiliti ċerti eżenzjonijiet mir-rekwiżiti minimi għall-ħatra tagħhom bħala postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera stabbiliti fl-Artikolu 64(3) tar-Regolament (UE) 2017/625. Madankollu, sabiex jippermettu l-effettività tal-kontrolli uffiċjali u ta' attivitajiet uffiċjali oħra, jenħtieġ li l-konformità mal-kundizzjonijiet speċifiċi tiġi ssodisfata matul it-twettiq ta' dawk il-kontrolli u l-attivitajiet minn tim għall-kontrolli uffiċjali mobbli tal-awtorità kompetenti tal-post ta' kontroll fuq il-fruntiera. B'mod partikolari, tim għall-kontrolli uffiċjali mobbli jenħtieġ li jkun jista' jipprovdi persunal suffiċjenti u bi kwalifiki xierqa u jkollu aċċess għat-tagħmir meħtieġ matul it-twettiq ta' kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra.

(9)

Ir-regoli li l-Kummissjoni meħtieġa tistabbilixxi f'konformità mal-Artikolu 62(3), l-Artikolu 64(2) u l-Artikolu 64(5) tar-Regolament (UE) 2017/625 huma marbuta mill-qrib peress li kollha jikkonċernaw derogi jew eżenzjonijiet minn ċerti rekwiżiti applikabbli għall-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera. Sabiex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni korretta u komprensiva ta' dawk ir-regoli, li jenħtieġ li japplikaw ukoll mill-istess data, huwa xieraq li jiġu stabbiliti f'att wieħed.

(10)

Billi s-setgħat speċifiċi mogħtija lill-Kummissjoni stabbiliti fir-Regolament (UE) 2017/625 jibdew japplikaw mill-14 ta' Diċembru 2019, dan ir-Regolament jenħtieġ li japplika wkoll mill-istess data,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li jikkonċernaw:

(a)

il-ħatra mill-ġdid ta' post ta' kontroll fuq il-fruntiera jew punt ta' kontroll li mhuwiex post ta' kontroll fuq il-fruntiera meta l-ħatra tiġi irtirata parzjalment;

(b)

il-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera li jinsabu f'distanza li mhix fil-viċinanza immedjata tal-punt tad-dħul fl-Unjoni minħabba limitazzjonijiet ġeografiċi speċifiċi;

(c)

il-ħatra ta' postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera għall-importazzjonijiet ta' zkuk mhux ipproċessati u injam isserrat u mqatta' biex jitqiesu l-limitazzjonijiet ġeografiċi speċifiċi.

Artikolu 2

Il-ħatra mill-ġdid ta' post ta' kontroll fuq il-fruntiera jew punt ta' kontroll li mhuwiex post ta' kontroll fuq il-fruntiera wara l-irtirar parzjali tal-ħatra

1.   B'deroga mill-Artikolu 59(3), (4) u (5) tar-Regolament (UE) 2017/625, meta Stat Membru jirtira l-ħatra ta' post ta' kontroll fuq il-fruntiera jew punt ta' kontroll li mhuwiex post ta' kontroll fuq il-fruntiera kif imsemmi fl-Artikolu 53(1)(a) ta' dak ir-Regolament, għal ċerti kategoriji ta' annimali jew prodotti bħala riżultat ta' nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti minimi msemmija fl-Artikolu 64(3) ta' dak ir-Regolament jew mar-regoli ddettaljati dwar ir-rekwiżiti minimi stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/1014, l-Istat Membru jista' jaħtar mill-ġdid dak il-post ta' kontroll fuq il-fruntiera jew dak il-punt ta' kontroll (minn hawn 'il quddiem “il-ħatra mill-ġdid”) f'konformità mal-paragrafi 2 sa 5 ta' dan l-Artikolu.

2.   Qabel il-ħatra mill-ġdid imsemmija fil-paragrafu 1, l-Istat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni bil-miżuri li jkun ħa biex jirrimedja n-nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti minimi msemmija fil-paragrafu 1.

3.   F'perjodu ta' xahar sa mid-data tal-wasla tan-notifika, il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk il-miżuri meħuda humiex suffiċjenti biex jiżguraw il-konformità mar-rekwiżiti minimi u, f'dak il-perjodu, għandha tinforma lill-Istat Membru bir-riżultat tal-valutazzjoni tagħha.

4.   L-Istat Membru għandu jipproċedi bil-ħatra mill-ġdid biss meta jiġi infurmat mill-Kummissjoni, skont il-paragrafu 3, li l-miżuri meħuda mill-Istat Membru huma biżżejjed biex jiżguraw konformità mar-rekwiżiti minimi.

5.   Il-ħatra mill-ġdid f'konformità mal-paragrafu 4 tista' sseħħ biss fi żmien sentejn li jibdew mid-data tal-irtirar parzjali tal-ħatra msemmija fil-paragrafu 1.

Wara dak il-perjodu ta' sentejn, il-ħatra mill-ġdid tista' sseħħ biss f'konformità mal-Artikolu 59 tar-Regolament (UE) 2017/625.

Artikolu 3

Il-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera li jinsabu f'distanza li mhix fil-viċinanza immedjata tal-punt tad-dħul fl-Unjoni

1.   B'deroga mill-Artikolu 64(1) tar-Regolament (UE) 2017/625, il-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera jistgħu jkunu jinsabu f'distanza li mhix fil-viċinanza immedjata tal-punt tad-dħul fl-Unjoni, sakemm:

(a)

dan ikun meħtieġ minħabba limitazzjonijiet ġeografiċi speċifiċi skont il-paragrafu 2, u

(b)

jintlaħqu l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 3.

2.   Il-limitazzjonijiet ġeografiċi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu tali li jipprevjenu jew jirrestrinġu t-twettiq ta' kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra.

Dawk il-limitazzjonijiet ġeografiċi għandhom jikkonsistu f'waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

(a)

punti tad-dħul b'konfigurazzjoni ġeografika li timponi limitazzjonijiet kbar fuq is-sistema tat-trasport;

(b)

punti tad-dħul soġġetti għal għargħar rikorrenti f'ċerti perjodi tas-sena;

(c)

mollijiet marittimi mdawra bl-irdumijiet;

(d)

toroq tal-fruntieri li jaqsmu passaġġi għoljin;

(e)

trasport ferrovjarju ta' annimali u prodotti li jkun jeħtieġ li l-post ta' kontroll fuq il-fruntiera jkun jinsab fl-ewwel waqfa fi stazzjoni; jew

(f)

punti ta' dħul mingħajr art xierqa li tippermetti li l-post ta' kontroll fuq il-fruntiera u l-faċilitajiet tiegħu jkunu jistgħu jitqiegħdu fil-viċinanza immedjata tagħha.

3.   Meta Stat Membru jiddeċiedi li jaħtar post ta' kontroll fuq il-fruntiera wieħed jew aktar kif imsemmi fil-paragrafu 1, il-ħatra għandha tkun soġġetta għall-konformità mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

id-distanza tal-post ta' kontroll fuq il-fruntiera mill-punt tad-dħul fl-Unjoni tkun proporzjonata mal-ħtieġa li jingħelbu l-limitazzjonijiet ġeografiċi u ma tmurx lil hinn minn dak il-bżonn; kif ukoll

(b)

il-post ta' kontroll fuq il-fruntiera u l-punt tad-dħul huma taħt il-kompetenza tal-istess awtorità doganali sabiex il-kunsinni jkunu jistgħu jiċċaqilqu mill-punt tad-dħul għall-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera mingħajr ma jitqiegħdu taħt proċedura doganali u jgħaddu minnha.

4.   Il-post ta' kontroll għandu jkun jinsab f'distanza suffiċjenti minn stabbilimenti jew postijiet fejn jinżammu jew jitkabbru annimali, pjanti, prodotti tal-pjanti jew oġġetti oħra li huma suxxettibbli li jiġu infettati minn mard jew pesti trażmissibbli.

Artikolu 4

Eżenzjonijiet għal postijiet ta' kontroll fuq il-fruntieri għall-importazzjonijiet ta' zkuk mhux ipproċessati u injam isserrat u mqatta'

1.   L-eżenzjoni prevista fil-paragrafu 2 għandha tapplika għall-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera li, minħabba l-kosta jew il-fruntieri twal tal-Istat Membru kkonċernat, joperaw biss fil-ħin li jitwettqu l-kontrolli fuq il-kunsinni ta' zkuk mhux ipproċessati u injam isserrat u mqatta' (“il-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera kkonċernati”).

2.   L-Istati Membri jistgħu jaħtru l-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera kkonċernati u jeżentawhom mill-obbligi msemmija fl-Artikolu 64(3)(a), (c) u (f) tar-Regolament (UE) 2017/625, sakemm jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

ikun hemm fis-seħħ arranġamenti li f'kull ħin jipprevjenu kwalunkwe dħul mhux identifikat fl-Unjoni ta' kunsinni ta' zkuk mhux ipproċessati u injam isserrat u mqatta';

(b)

il-post ta' kontroll fuq il-fruntiera kkonċernat ikollu aċċess għal numru ta' persunal suffiċjenti bi kwalifiki xierqa fl-għamla ta' tim għall-kontrolli uffiċjali mobbli tal-awtoritajiet kompetenti, li jkun jista' jasal fil-post ta' kontroll fuq il-fruntiera kkonċernata qabel il-wasla tal-kunsinni biex iwettaq kontrolli uffiċjali fuq zkuk mhux ipproċessati u injam isserrat u mqatta';

(c)

it-tim għall-kontrolli uffiċjali mobbli tal-awtoritajiet kompetenti jipprovdi jew ikollu aċċess immedjat għal:

(i)

it-tagħmir, il-binjiet u l-faċilitajiet l-oħra msemmija fl-Artikolu 64(3)(c) tar-Regolament (UE) 2017/625; kif ukoll

(ii)

it-teknoloġija u t-tagħmir tal-IT imsemmija fl-Artikolu 64(3)(f) ta' dak ir-Regolament.

Artikolu 5

Id-dħul fis-seħħ u l-applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-14 ta' Diċembru 2019.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta' Marzu 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 95, 7.4.2017, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1014 tat-12 ta' Ġunju 2019 li jistabbilixxi regoli ddettaljati dwar rekwiżiti minimi għall-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera, inklużi ċ-ċentri ta' spezzjoni, u għall-format, il-kategoriji u l-abbrevjazzjonijiet li għandhom jintużaw għall-elenkar ta' postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera u ta' punti ta' kontroll dwar ir-rekwiżiti minimi għall-postijiet ta' kontroll (Ara paġna 10 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).


21.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 165/8


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1013

tas-16 ta' April 2019

dwar in-notifika minn qabel tal-kunsinni ta' ċerti kategoriji ta' annimali u ta' oġġetti li jidħlu fl-Unjoni

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2017 dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, ta' regoli dwar is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti u dwar prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 999/2001, (KE) Nru 396/2005, (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1107/2009, (UE) Nru 1151/2012, (UE) Nru 652/2014, (UE) 2016/429 u (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 u (KE) Nru 1099/2009 u d-Direttivi tal-Kunsill 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE u 2008/120/KE, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE, 89/662/KEE, 90/425/KEE, 91/496/KEE, 96/23/KE, 96/93/KE u 97/78/KE u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/438/KEE (Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali) (1), u b'mod partikolari l-punt (b) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 58 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2017/625 jistabbilixxi, inter alia l-qafas għat-twettiq tal-kontrolli uffiċjali u ta' attivitajiet uffiċjali oħra fuq l-annimali u fuq l-oġġetti li jidħlu fl-Unjoni minn pajjiżi terzi, biex tiġi vverifikata l-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni bil-għan li jitħarsu saħħet il-bniedem, saħħet l-annimali u saħħet il-pjanti, it-trattament xieraq tal-annimali u, b'rabta mal-organiżmi ġenetikament modifikati (l-OĠM) u mal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, l-ambjent ukoll. Dak il-qafas jinkludi l-kontrolli uffiċjali mwettqa fuq annimali u fuq oġġetti li jidħlu fl-Unjoni minn pajjiżi terzi mill-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera magħżula.

(2)

Skont ir-Regolament (UE) 2017/625, l-operatur responsabbli għal ċerti kunsinni li jidħlu fl-Unjoni jrid jagħti notifika minn qabel lill-awtoritajiet kompetenti tal-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera qabel il-wasla tal-kunsinni. Sabiex dawk l-awtoritajiet ikunu jistgħu jwettqu l-kontrolli uffiċjali tagħhom b'mod effettiv u f'waqtu, jixraq li l-perjodu minimu biex tingħata n-notifika minn qabel jiġi ffissat għal jum wieħed tax-xogħol qabel il-wasla tal-kunsinni.

(3)

Madankollu, minħabba r-restrizzjonijiet loġistiċi relatati mat-trasport, f'ċerti każijiet jista' ma jkunx possibbli li titħares il-konformità mal-perjodu ta' notifika ta' jum wieħed tax-xogħol qabel il-wasla tal-kunsinna. Dan jista' jkun il-każ, pereżempju, meta l-kunsinna tiġi ttrasportata mill-post li minnu tintbagħat għall-post ta' kontroll fuq il-fruntiera f'inqas minn 24 siegħa, u l-informazzjoni meħtieġa biex jimtlew il-partijiet rilevanti tad-Dokument Sanitarju Komuni tad-Dħul (Common Health Entry Document/CHED) meħtieġ għan-notifika minn qabel skont l-Artikolu 56(3)(a) tar-Regolament (UE) 2017/625 ma tkunx disponibbli qabel ma titgħabba l-kunsinna. F'dawk il-każijiet, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jeżiġu li n-notifika minn qabel issir mill-inqas erba' sigħat qabel il-wasla tal-kunsinna, biex b'hekk anki f'ċirkostanzi bħal dawn, ikun jista' jiġi żgurat it-twettiq b'mod effettiv u f'waqtu tal-kontrolli uffiċjali.

(4)

Minħabba restrizzjonijiet ġeografiċi speċifiċi, ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/1012 (2) jipprevedi l-eżenzjoni tal-Istati Membri tal-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera li għandhom jiġu magħżula għall-importazzjonijiet ta' zkuk mhux ipproċessati u ta' njam isserrat u mqatta', minn ċerti rekwiżiti minimi tal-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera. Dak ir-Regolament jipprevedi wkoll li l-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra fil-post ta' kontroll fuq il-fruntiera magħżul għall-oġġetti msemmija hawn fuq jistgħu jitwettqu minn tim mobbli ta' kontrolli uffiċjali. Għalhekk, biex jitħalla żmien biżżejjed għall-organizzazzjoni tal-kontrolli uffiċjali u ta' attivitajiet uffiċjali oħra f'dawk il-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera, jenħtieġ li f'dan ir-Regolament tingħata deroga mir-regoli dwar il-perjodu minimu għan-notifika minn qabel tal-wasla tal-kunsinni.

(5)

Billi r-Regolament (UE) 2017/625 jibda japplika mill-14 ta' Diċembru 2019, jenħtieġ li dan ir-Regolament ukoll jibda japplika minn dik id-data.

(6)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Notifika minn qabel tal-kunsinni

1.   L-operatur responsabbli għal kunsinna li taqa' fil-kategoriji ta' annimali u ta' oġġetti msemmija fl-Artikolu 47(1) tar-Regolament (UE) 2017/625 għandu jagħti notifika minn qabel ta' mill-inqas jum wieħed tax-xogħol qabel il-wasla mistennija tal-kunsinna lill-awtorità kompetenti tal-post ta' kontroll fuq il-fruntiera tal-ewwel wasla fl-Unjoni.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, fejn restrizzjonijiet loġistiċi jimpedixxu l-konformità mal-limitu ta' żmien stabbilit f'dak il-paragrafu, l-awtoritajiet kompetenti tal-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera jistgħu japplikaw perjodu ta' notifika minn qabel ta' mill-inqas erba' sigħat qabel il-wasla mistennija tal-kunsinna;

3.   B'deroga mill-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti tal-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera magħżula għall-importazzjoni ta' zkuk mhux ipproċessati u ta' njam isserrat u mqatta' skont l-Artikolu 4 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/1012, jistgħu japplikaw perjodu ta' notifika minn qabel sa ħamest ijiem tax-xogħol qabel il-wasla mistennija tat-tali kunsinni.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-14 ta' Diċembru 2019.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' April 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 95, 7.4.2017, p. 1.

(2)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/1012 tat-12 ta' Marzu 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jidderoga mir-regoli dwar il-ħatra ta' punti ta' kontroll u mir-rekwiżiti minimi għall-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera (Ara paġna 4 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).


21.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 165/10


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1014

tat-12 ta' Ġunju 2019

li jistabbilixxi regoli ddettaljati dwar rekwiżiti minimi għall-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera, inklużi ċ-ċentri ta' spezzjoni, u għall-format, il-kategoriji u l-abbrevjazzjonijiet li għandhom jintużaw għall-elenkar ta' postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera u ta' punti ta' kontroll

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2017 dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, ta' regoli dwar is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti u dwar prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 999/2001, (KE) Nru 396/2005, (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1107/2009, (UE) Nru 1151/2012, (UE) Nru 652/2014, (UE) 2016/429 u (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 u (KE) Nru 1099/2009 u d-Direttivi tal-Kunsill 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE u 2008/120/KE, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE, 89/662/KEE, 90/425/KEE, 91/496/KEE, 96/23/KE, 96/93/KE u 97/78/KE u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/438/KEE (Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali) (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 60(2) u 64(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2017/625 jistabbilixxi inter alia l-qafas għat-twettiq tal-kontrolli uffiċjali u ta' attivitajiet uffiċjali oħra fuq l-annimali u fuq l-oġġetti li jidħlu fl-Unjoni minn pajjiżi terzi, biex tiġi vverifikata l-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-katina agroalimentari bil-għan li titħares saħħet il-bniedem, saħħet l-annimali u saħħet il-pjanti, it-trattament xieraq tal-annimali u, b'rabta mal-organiżmi ġenetikament modifikati (l-OĠM) u mal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, kif ukoll l-ambjent. Huwa jistipula li għandhom jitwettqu kontrolli uffiċjali fuq kunsinni ta' annimali u prodotti fil-post ta' kontroll fuq il-fruntiera tal-ewwel wasla fl-Unjoni. Għal dak il-għan l-Istati Membri għandhom jagħżlu postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera.

(2)

Ir-Regolament (UE) 2017/625 jistabbilixxi rekwiżiti minimi li jridu jiġu ssodisfati minn postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera sabiex dawn jintgħażlu. Għalhekk huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli ddettaljati dwar ir-rekwiżiti minimi li jikkonċernaw l-infrastruttura, it-tagħmir u d-dokumentazzjoni tal-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera.

(3)

Sabiex tiġi protetta s-saħħa tal-bniedem u tal-annimali, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli ddettaljati addizzjonali dwar ir-rekwiżiti minimi għall-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera, li ntgħażlu għall-kategorija ta' annimali u ċerti kategoriji ta' oġġetti bħal prodotti ta' oriġini mill-annimali, prodotti sekondarji tal-annimali, prodotti ġerminali, prodotti komposti u ħuxlief u tiben.

(4)

F'ċerti każijiet, sabiex jitqiesu r-rekwiżiti ta' ħatt partikolari ta' ċerti kunsinni mhux ippakkjati ġol-kontejners bħal kunsinni ta' prodotti tas-sajd jew kunsinni ta' prodotti sekondarji tal-annimali li jikkonsistu pereżempju minn suf, u kunsinni ta' oġġetti bl-ingrossa ta' volum għoli, li jikkonsistu minn kwantitajiet kbar ta' oġġetti li jiġu ttrasportati mingħajr ma jiġu ppakkjati, jenħtieġ li postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera jiġu eżentati mir-rekwiżit li jkollhom żona tal-ħatt imsaqqfa. Meta jitqies li l-kunsinni ta' likwidi bl-ingrossa ta' oriġini mill-annimali u ta' oriġini mhux mill-annimali jinħattu direttament mill-mezz tat-trasport f'tankijiet permezz ta' pajpijiet speċjali, jenħtieġ li l-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera ma jkollhomx għalfejn ikollhom żoni jew kmamar għall-ħatt ta' oġġetti u kmamar ta' spezzjoni jew żoni ta' spezzjoni għat-twettiq tal-kontrolli uffiċjali u ta' attivitajiet uffiċjali oħra fuq il-likwidi bl-ingrossa.

(5)

Bil-għan li jiġu evitati r-riskji ta' kontaminazzjoni kroċjata, huwa xieraq li jiġu stabbiliti rekwiżiti ta' separazzjoni għall-faċilitajiet ta' ħatt, ta' ħżin u ta' spezzjoni fil-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera li jkunu ntgħażlu għall-prodotti ta' oriġini mill-annimali, prodotti komposti, prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti ġerminali. Madankollu, għandhom isiru dispożizzjonijiet li jidderogaw mir-rekwiżiti ta' separazzjoni fejn il-post ta' kontroll fuq il-fruntiera jkun intgħażel għal oġġetti ppakkjati biss, jew għal oġġetti ppakkjati jew ċerti oġġetti mhux ippakkjati fejn il-valutazzjoni tar-riskju tal-awtoritajiet kompetenti fil-post ta' kontroll fuq il-fruntiera turi li ma hemm l-ebda possibbiltà ta' kontaminazzjoni kroċjata. Fil-każ tal-aħħar, sabiex jittrattaw ir-riskji ta' kontaminazzjoni kroċjata b'mod effettiv, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw ukoll separazzjoni taż-żmien fir-rigward tal-immaniġġjar ta' kunsinni u li l-faċilitajiet jitnaddfu u jiġu diżinfettati bejn il-wasliet tal-kunsinni.

(6)

Peress li l-annimali u l-oġġetti li jidħlu fl-Unjoni u li jkunu soġġetti għall-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera jistgħu ma jkunux konformi mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, sabiex jiġi evitat kwalunkwe riskju ta' kontaminazzjoni kroċjata huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli biex jiġi pprojbit l-użu ta' ċerti faċilitajiet ta' postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera għal kunsinni ta' annimali u ta' oġġetti għall-kummerċ intra-Unjoni u li jkun permess tali użu għall-kunsinni ta' annimali u ta' oġġetti maħsuba għall-esportazzjoni jew li jitmexxew minn punt wieħed fit-territorju tal-Unjoni għal punt ieħor fit-territorju tal-Unjoni, wara li jgħaddu mit-territorju ta' pajjiż terz, dment li l-awtoritajiet kompetenti jimplimentaw miżuri ta' prevenzjoni tar-riskju xierqa. Tali miżuri jenħtieġ li ikunu bbażati fuq valutazzjoni tal-kapaċità tal-faċilitajiet rilevanti biex tiġi akkomodata tali attività addizzjonali. L-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jkollhom arranġamenti xierqa fis-seħħ biex jimmaniġġjaw l-annimali skont ir-regoli tal-Unjoni dwar it-trattament xieraq tal-annimali.

(7)

Sabiex tiġi promossa l-effiċjenza tal-kontrolli uffiċjali u ta' attivitajiet uffiċjali oħra, jenħtieġ li jingħata livell ta' flessibbiltà billi jkun permess, taħt ċerti kundizzjonijiet, l-użu ta' faċilitajiet ta' ħżin ta' impriżi kummerċjali u l-ħżin fil-mezz tat-trasport li bih il-kunsinna tinġieb fil-post ta' kontroll fuq il-fruntiera.

(8)

Sabiex jiġu ffaċilitati l-organizzazzjoni u t-twettiq effiċjenti tal-kontrolli uffiċjali u ta' attivitajiet uffiċjali oħra, huwa xieraq li jkun permess li l-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera jinqasmu f'ċentru ta' spezzjoni wieħed jew aktar, fejn il-kategoriji ta' annimali u ta' oġġetti li għalihom ikun intgħażel il-post ta' kontroll fuq il-fruntiera jiġu kkontrollati. F'dan ir-rigward, jenħtieġ li jiġu stabbiliti rekwiżiti minimi għaċ-ċentri ta' spezzjoni.

(9)

Il-konformità taċ-ċentri ta' spezzjoni mar-rekwiżiti minimi għall-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera stabbiliti fl-Artikolu 64(3) tar-Regolament (UE) 2017/625 u r-regoli ddettaljati dwar rekwiżiti minimi ta' dan ir-Regolament jenħtieġ li jiġu vvalutati mill-Kummissjoni bħala parti mill-proċess ta' għażla tal-post ta' kontroll fuq il-fruntiera. Għalhekk, meta jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar l-għażla ta' post ta' kontroll fuq il-fruntiera, l-Istati Membri jenħtieġ li jinkludu l-informazzjoni neċessarja kollha dwar iċ-ċentri ta' spezzjoni.

(10)

Sabiex jiżguraw verifika xierqa tal-konformità tal-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera u taċ-ċentri ta' spezzjoni fi ħdan tali postijiet mar-rekwiżiti minimi stabbiliti fl-Artikolu 64(3) tar-Regolament (UE) 2017/625 u mar-regoli ddettaljati stabbiliti f'dan ir-Regolament, l-Istati Membri jenħtieġ li jinformaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe bidla fl-infrastruttura jew l-operazzjoni ta' post ta' kontroll fuq il-fruntiera, jew ta' ċentru ta' spezzjoni fi ħdan dak il-post, jekk tali bidliet ikollhom bżonn aġġornament tal-informazzjoni pprovduta lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 59(2) tar-Regolament (UE) 2017/625. Għalhekk huwa xieraq li f'dan ir-Regolament l-Istati Membri jiġu obbligati jinformaw lill-Kummissjoni kif xieraq.

(11)

L-Artikolu 53(2) u l-Artikolu 60(1) tar-Regolament (UE) 2017/625 jirrikjedi li kull Stat Membru jagħmel disponibbli fuq l-Internet listi aġġornati ta' postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera u ta' punti ta' kontroll fit-territorju tiegħu u jipprovdi ċerta informazzjoni għal kull post ta' kontroll fuq il-fruntiera u għal kull punt ta' kontroll. Għalhekk huwa xieraq li f'dan ir-Regolament jiġi stabbilit il-format għal-listi tal-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera u tal-punti ta' kontroll flimkien mal-abbrevjazzjonijiet li għandhom jintużaw biex jindikaw il-kategoriji ta' annimali u ta' oġġetti li għalihom ikunu ntgħażlu l-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera u l-punti ta' kontroll, u l-informazzjoni speċifika addizzjonali dwar il-kamp ta' applikazzjoni tal-għażla.

(12)

Għal raġunijiet ta' trasparenza, jenħtieġ li ċ-ċentri ta' spezzjoni kollha użati bħala parti minn post ta' kontroll fuq il-fruntiera jiġu elenkati flimkien mal-post innifsu fil-lista ta' postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera, filwaqt li jiġu indikati l-kategoriji ta' annimali u ta' oġġetti kkontrollati fiċ-ċentri ta' spezzjoni. Kwalunkwe bidla li tikkonċerna ċ-ċentri ta' spezzjoni jenħtieġ li tiġi riflessa b'mod preċiż f'din il-lista.

(13)

Ir-regoli li jridu jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni skont l-Artikoli 60(2) u 64(4) tar-Regolament (UE) 2017/625 huma marbuta mill-qrib peress li lkoll jikkonċernaw rekwiżiti applikabbli għall-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera u l-punti ta' kontroll u għalhekk jenħtieġ li japplikaw mill-istess data. Sabiex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni korretta u komprensiva ta' dawk ir-regoli, huwa xieraq li dawn jiġu stabbiliti f'att wieħed.

(14)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/812/KE (2) tistabbilixxi r-rekwiżiti minimi għall-postijiet ta' spezzjoni fil-fruntiera approvati f'konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE (3), għal ċentri ta' spezzjoni u regoli għall-elenkar tagħhom. Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/821/KE (4) tfassal lista approvata ta' postijiet ta' spezzjoni fil-fruntiera. Id-Direttiva tal-Kummissjoni 98/22/KE (5) tistabbilixxi l-kundizzjonijiet minimi biex isiru verifiki fuq is-saħħa tal-pjanti f'postijiet ta' spezzjoni fuq il-pjanti, il-prodotti tal-pjanti u oġġetti oħra li jkunu ġejjin minn pajjiżi terzi skont id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE (6). Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza u tiġi evitata d-duplikazzjoni ta' rekwiżiti, d-Deċiżjoni 2001/812/KE, id-Deċiżjoni 2009/821/KE u d-Direttiva 98/22/KE jenħtieġ li jitħassru.

(15)

Id-dispożizzjonijiet rilevanti u s-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni stabbiliti fir-Regolament (UE) 2017/625 se jibdew japplikaw mill-14 ta' Diċembru 2019. Għaldaqstant, ir-regoli stabbiliti f'dan ir-Regolament għandhom japplikaw ukoll minn dik id-data.

(16)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/625 dwar:

(a)

regoli ddettaljati komuni dwar rekwiżiti minimi għall-infrastruttura, it-tagħmir u d-dokumentazzjoni ta' postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera u ta' punti ta' kontroll differenti minn postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera;

(b)

regoli ddettaljati speċifiċi dwar rekwiżiti minimi għall-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera magħżula għall-kategoriji ta' annimali u ta' oġġetti msemmija fl-Artikolu 47(1)(a) u (b) tar-Regolament (UE) 2017/625;

(c)

regoli ddettaljati dwar rekwiżiti minimi għaċ-ċentri ta' spezzjoni;

(d)

il-format, il-kategoriji, l-abbrevjazzjonijiet u informazzjoni oħra għall-elenkar ta' postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera u ta' punti ta' kontroll differenti minn postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

1.

“oġġetti ppakkjati” tfisser oġġetti li jitpoġġew fi kwalunkwe tip ta' mballaġġ li jagħlaq l-oġġetti kompletament sabiex jiġu evitati kwalunkwe tnixxija u telf ta' kontenut;

2.

“ċentru ta' spezzjoni” tfisser faċilità separata stabbilita fi ħdan post ta' kontroll fuq il-fruntiera u stabbilita għall-fini ta' twettiq tal-kontrolli uffiċjali u ta' attivitajiet uffiċjali oħra fuq l-annimali u l-oġġetti fil-kamp ta' applikazzjoni tal-għażla tal-post ta' kontroll fuq il-fruntiera;

3.

“annimali ungulati” tfisser annimali ungulati kif iddefinit fl-Artikolu 2(d) tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/68/KE (7);

4.

“ekwidi rreġistrati” tfisser ekwidi rreġistrati kif iddefinit fl-Artikolu 2(c) tad-Direttiva tal-Kunsill 2009/156/KE (8).

KAPITOLU I

Rekwiżiti minimi komuni għall-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera

Artikolu 3

Infrastruttura tal-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera

1.   Il-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera magħżula għall-kategoriji ta' annimali u ta' oġġetti msemmija fl-Artikolu 47(1) tar-Regolament (UE) 2017/625 għandu jkollhom il-faċilitajiet li ġejjin:

(a)

żoni jew kmamar fejn l-annimali u l-oġġetti jinħattu. Tali żoni jridu jkunu msaqqfa, ħlief fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 4;

(b)

kmamar ta' spezzjoni jew żoni ta' spezzjoni bi provvista ta' ilma ġieri sħun u kiesaħ u faċilitajiet fejn wieħed jaħsel u jixxotta jdejh;

(c)

żoni ta' bini jew kmamar ta' bini għall-annimali u żoni ta' ħżin jew kmamar ta' ħżin, inklużi kmamar għall-ħżin kiesaħ fejn dan ikun xieraq għall-kategorija ta' oġġetti li għalihom ikun intgħażel il-post ta' kontroll fuq il-fruntiera; u

(d)

aċċess għal toilets fornuti b'faċilitajiet fejn wieħed jaħsel u jnixxef idejh.

2.   Il-kmamar imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu mgħammra b'ħitan, artijiet u soqfa faċli biex jitnaddfu u jiġu diżinfettati, ikollhom sistema ta' drenaġġ adegwata u dawl naturali jew artifiċjali adegwat.

3.   Iż-żoni msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu faċli biex jitnaddfu, ikollhom sistema ta' drenaġġ adegwata u dawl naturali jew artifiċjali adegwat.

4.   Ir-rekwiżit, previst fil-paragrafu 1(a), li ż-żoni tal-ħatt għandhom jissaqqfu ma għandux japplika fil-każijiet li ġejjin:

(a)

kunsinni mhux ippakkjati ġol-kontejners ta' prodotti tas-sajd għall-konsum mill-bniedem;

(b)

kunsinni ta' prodotti sekondarji tal-annimali li jikkonsistu minn suf, proteina pproċessata tal-annimali bl-ingrossa, demel jew gwanu mhux ippakkjat; u

(c)

kunsinni ta' oġġetti bl-ingrossa ta' volum għoli msemmija fl-Artikolu 47(1)(c), (d) u (e) tar-Regolament (UE) 2017/625.

5.   Il-faċilitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(a) u (b) ma għandhomx ikunu meħtieġa għat-twettiq tal-kontrolli uffiċjali u ta' attivitajiet uffiċjali oħra fuq il-likwidi bl-ingrossa ta' oriġini mill-annimali u ta' oriġini mhux mill-annimali.

6.   L-Istati Membri jistgħu jeżentaw il-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera, li jkunu ntgħażlu għall-kategoriji ta' oġġetti msemmija fl-Artikolu 47(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/625, mir-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

li jkollhom provvista ta' ilma ġieri sħun u kiesaħ u faċilitajiet fejn wieħed jaħsel u jnixxef idejh kif imsemmi fil-paragrafu 1(b); u

(b)

li jkollhom kmamar b'soqfa faċli biex jiġu diżinfettati kif imsemmi fil-paragrafu 2.

7.   Il-faċilitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(a), (b) u (c) ma għandhomx jintużaw ukoll għall-kategoriji l-oħra ta' oġġetti msemmija fl-Artikolu 47(1) tar-Regolament (UE) 2017/625 meta jintużaw għal prodotti ta' oriġini mill-annimali u prodotti komposti.

8.   Il-faċilitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(a), (b) u (c) ma għandhomx jintużaw ukoll għal ikel ta' oriġini mhux mill-annimali meta jintużaw għal prodotti ġerminali u prodotti sekondarji tal-annimali.

9.   B'deroga mir-rekwiżiti tal-paragrafi 7 u 8, il-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera jistgħu jikkondividu l-faċilitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(a), (b) u (c) fil-każijiet li ġejjin:

(a)

il-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera li ntgħażlu għall-kategoriji ta' oġġetti ppakkjati biss; jew

(b)

il-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera li ntgħażlu għall-kategoriji ta' oġġetti ppakkjati u ta' oġġetti mhux ippakkjati, dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(i)

l-awtoritajiet kompetenti jwettqu valutazzjoni tar-riskju tal-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera li permezz tagħha juru kif jista' jiġi żgurat l-evitar ta' kontaminazzjoni kroċjata u jimplimentaw il-miżuri identifikati fil-valutazzjoni tar-riskju għall-prevenzjoni ta' tali kontaminazzjoni kroċjata; u

(ii)

l-awtoritajiet kompetenti jiżguraw separazzjoni taż-żmien bejn l-immaniġġjar ta' kunsinni differenti ta' oġġetti mhux ippakkjati u bejn l-immaniġġjar ta' kunsinni ta' oġġetti mhux ippakkjati u ppakkjati. Matul il-perjodu li jirriżulta mis-separazzjoni taż-żmien il-faċilitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(a), (b) u (c) għandhom jitnaddfu u jiġu diżinfettati.

10.   Il-paragrafu 9 ma għandux japplika għall-faċilitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(c) fejn dawk il-faċilitajiet jintużaw għall-ħżin ta' prodotti sekondarji tal-annimali bl-ingrossa.

11.   L-awtoritajiet kompetenti tal-post ta' kontroll fuq il-fruntiera jistgħu jippermettu, taħt il-kontroll tagħhom, l-użu ta' faċilitajiet ta' ħżin kummerċjali għall-oġġetti msemmija fl-Artikolu 47(1) tar-Regolament (UE) 2017/625, dment li dawk il-faċilitajiet ikunu fil-viċinanza immedjata tal-post ta' kontroll fuq il-fruntiera u jkunu taħt il-kompetenza tal-istess awtorità doganali.

Tali faċilitajiet ta' ħżin kummerċjali jistgħu jintużaw biex jitwettqu l-kontrolli tal-identità u l-kontrolli fiżiċi fuq prodotti ta' oriġini mhux mill-annimali, dment li dawn il-faċilitajiet jikkonformaw mar-rekwiżiti minimi stabbiliti f'dan ir-Regolament.

12.   L-oġġetti maħżuna f'faċilitajiet ta' ħżin kummerċjali skont il-paragrafu 11 għandhom jinħażnu skont kundizzjonijiet iġjeniċi u jistgħu jiġu identifikati kif xieraq permezz ta' barcodes jew mezzi elettroniċi oħra, jew permezz ta' tikkettar. Meta l-oġġetti jistgħu jippreżentaw riskju lis-saħħa tal-bniedem, tal-annimali u tal-pjanti, jew fil-każ ta' OĠM u prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jkunu ta' riskju għall-ambjent ukoll, dawn għandhom jinżammu wkoll f'kamra separata li tissakkar jew f'żoni maqtugħin mill-oġġetti l-oħra kollha maħżuna fil-faċilità ta' ħżin kummerċjali.

13.   Fejn il-post ta' kontroll fuq il-fruntiera jkun jinsab fi triq, f'post minn fejn tgħaddi ferrovija jew f'port, il-ħżin fil-mezz tat-trasport li bih l-oġġetti jinġiebu għall-post ta' kontroll fuq il-fruntiera, jista' jkun permess taħt il-kontroll tal-awtoritajiet kompetenti.

14.   L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe bidla fl-infrastruttura jew fl-operat ta' post ta' kontroll fuq il-fruntiera, jew ta' ċentru ta' spezzjoni fi ħdan dak il-post, jekk tali bidliet ikunu jeħtieġu aġġornament tal-informazzjoni pprovduta lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 59(2) tar-Regolament (UE) 2017/625.

Artikolu 4

Tagħmir u dokumentazzjoni tal-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera

1.   Il-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera għandu jkollhom aċċess għal:

(a)

tagħmir għall-użin ta' kunsinni fejn l-użu tiegħu huwa rilevanti għall-kategoriji ta' annimali u ta' oġġetti li għalihom ikun intgħażel il-post ta' kontroll fuq il-fruntiera;

(b)

tagħmir għall-ħatt, il-ftuħ u l-eżaminazzjoni tal-kunsinni;

(c)

tagħmir tat-tindif u tad-diżinfezzjoni u struzzjonijiet għall-użu tiegħu jew sistema ddokumentata tat-tindif u tad-diżinfezzjoni fejn it-tindif u d-diżinfezzjoni jiġu pprovduti minn aġenti esterni għall-post ta' kontroll fuq il-fruntiera; u

(d)

tagħmir adegwat għall-ħżin temporanju ta' kampjuni taħt il-kontroll tat-temperatura, li qed jistennew li jintbagħtu fil-laboratorju, u kontenituri adattati għat-trasport tagħhom.

2.   Kmamar ta' spezzjoni jew żoni ta' spezzjoni, fejn xieraq għall-kategoriji ta' annimali u ta' oġġetti li għalihom ikunu ntgħażlu postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera, għandhom ikunu mgħammra bi:

(a)

mejda b'wiċċ lixx li jista' jinħasel u li faċli jitnaddaf u jiġi diżinfettat;

(b)

termometru biex titkejjel it-temperatura fil-wiċċ u fil-qalba tal-oġġetti;

(c)

tagħmir li jniżżel is-silġ;

(d)

tagħmir għat-teħid tal-kampjuni; u

(e)

tape adesiv u siġilli b'numri fuqhom jew tabelli mmarkati b'mod ċar biex tiġi żgurata t-traċċabbiltà.

3.   Fejn meħtieġ, sabiex tiġi żgurata l-integrità tal-kampjuni meħuda bħala parti mill-kontrolli uffiċjali, għandhom ikunu disponibbli struzzjonijiet iddettaljati dwar it-teħid ta' kampjuni għall-analiżi u t-trasport ta' tali kampjuni għal-laboratorju uffiċjali magħżul.

KAPITOLU II

Rekwiżiti minimi speċifiċi għall-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera

Artikolu 5

Postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera magħżula għall-kategoriji ta' annimali

1.   Minbarra r-rekwiżiti tal-Artikoli 3 u 4, il-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera li ntgħażlu għall-annimali msemmija fl-Artikolu 47(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/625 għandu jkollhom dan li ġej:

(a)

kamra fejn wieħed ibiddel b'faċilitajiet fejn wieħed jista' jieħu doċċa;

(b)

iż-żoni jew il-kmamar għall-ħatt tal-annimali msemmija fl-Artikolu 3(1)(a) ipprovduti bi spazju, dawl u ventilazzjoni adegwati;

(c)

tagħmir għall-għalf u t-tisqija;

(d)

faċilitajiet ta' ħżin għall-għalf tal-annimali, għall-mifrex u għall-iskart u d-demel jew arranġamenti fis-seħħ ma' fornitur estern li jipprovdi l-istess faċilitajiet;

(e)

żoni ta' bini jew kmamar ta' bini biex il-kategoriji ta' annimali li ġejjin li għalihom jintgħażel il-post ta' kontroll fuq il-fruntiera jinżammu separati:

(i)

annimali ungulati differenti minn ekwidi rreġistrati;

(ii)

ekwidi rreġistrati; u

(iii)

annimali oħra differenti minn annimali ungulati (iżda li jinkludu l-annimali ungulati taż-żoo);

(f)

kmamar ta' spezzjoni jew żoni ta' spezzjoni pprovduti b'tagħmir li jrażżan u t-tagħmir meħtieġ biex titwettaq eżaminazzjoni klinika; u

(g)

passaġġ ta' aċċess apposta jew arranġamenti oħra sabiex l-annimali ma jkollhomx għalfejn joqogħdu jistennew bla bżonn qabel ma jilħqu ż-żona tal-ħatt.

2.   Il-faċilitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(b), (c), (e), (f) u (g) għandhom jitfasslu, jinbnew, jinżammu u jitħaddmu sabiex jiġu evitati l-korriment u t-tbatija mhux meħtieġa tal-annimali u tiġi żgurata s-sigurtà tagħhom.

3.   Il-faċilitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(a), (b), (c), (e) u (f) għandhom jikkostitwixxu unità ta' xogħol waħda integrata u sħiħa.

4.   Il-faċilitajiet imsemmija fil-paragrafu 1 ma għandhomx jintużaw għat-twettiq tal-kontrolli uffiċjali u ta' attivitajiet uffiċjali oħra fuq il-kunsinni ta' annimali għall-kummerċ intra-Unjoni.

Il-faċilitajiet imsemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jintużaw għat-twettiq tal-kontrolli uffiċjali u ta' attivitajiet uffiċjali oħra fuq kunsinni ta' annimali maħsuba għall-esportazzjoni mill-Unjoni jew li jitmexxew minn wieħed mit-territorji elenkati fl-Anness I tar-Regolament (UE) 2017/625 għal territorju ieħor elenkat fl-Anness I tar-Regolament (UE) 2017/625, wara li jgħaddu mit-territorju ta' pajjiż terz, dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-awtoritajiet kompetenti jwettqu valutazzjoni tar-riskju tal-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera li turi kif jista' jiġi żgurat l-evitar ta' kontaminazzjoni kroċjata u jimplimentaw il-miżuri identifikati fil-valutazzjoni tar-riskju għall-prevenzjoni ta' tali kontaminazzjoni kroċjata; u

(b)

l-awtoritajiet kompetenti jiżguraw separazzjoni taż-żmien bejn l-immaniġġjar ta' kunsinni ta' annimali maħsuba għall-esportazzjoni mill-Unjoni jew li jitmexxew minn wieħed mit-territorji elenkati fl-Anness I tar-Regolament (UE) 2017/625 għal territorju ieħor elenkat fl-Anness I tar-Regolament (UE) 2017/625, wara li jgħaddu mit-territorju ta' pajjiż terz, u kwalunkwe kunsinna oħra ta' annimali li tidħol fl-Unjoni. Matul il-perjodu li jirriżulta mis-separazzjoni taż-żmien il-faċilitajiet użati għall-immaniġġjar ta' kunsinni ta' annimali għandhom jitnaddfu u jiġu diżinfettati.

5.   Il-faċilitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(b), (c), (e) u (f) ma għandhomx jintużaw ukoll għall-kategoriji ta' oġġetti msemmija fl-Artikolu 47(1) tar-Regolament (UE) 2017/625.

Artikolu 6

Il-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera magħżula għall-kategoriji ta' prodotti ta' oriġini mill-annimali, prodotti sekondarji tal-annimali, prodotti ġerminali, prodotti komposti u ħuxlief u tiben

1.   Minbarra r-rekwiżiti tal-Artikoli 3 u 4, il-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera li ntgħażlu għall-kategoriji ta' oġġetti msemmija fl-Artikolu 47(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/625:

(a)

għandu jkollhom kmamar ta' spezzjoni msemmija fl-Artikolu 3(1)(b) mgħammra b'faċilitajiet biex, fejn meħtieġ, jinżamm ambjent b'temperatura kkontrollata;

(b)

fejn ikunu ntgħażlu għall-kategoriji ta' oġġetti mkessħa, iffriżati u b'temperatura ambjentali, għandhom ikunu jistgħu jaħżnu dawk l-oġġetti simultanjament f'kull kategorija ta' temperatura xierqa, sakemm joħorġu r-riżultati tal-analiżi, tat-testijiet jew tad-dijanjożi tal-laboratorju, jew sakemm joħroġ ir-riżultat tal-kontrolli tal-awtorità kompetenti; u

(c)

jkollhom kmamar fejn wieħed ibiddel.

2.   Il-faċilitajiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jikkostitwixxu unità ta' xogħol integrata u sħiħa waħda.

3.   Il-faċilitajiet imsemmija fil-paragrafu 1 ma għandhomx jintużaw għat-twettiq tal-kontrolli uffiċjali u ta' attivitajiet uffiċjali oħra fuq il-kunsinni ta' oġġetti għall-kummerċ intra-Unjoni.

Il-faċilitajiet imsemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jintużaw għat-twettiq tal-kontrolli uffiċjali u ta' attivitajiet uffiċjali oħra fuq kunsinni ta' oġġetti maħsuba għall-esportazzjoni mill-Unjoni jew li jitmexxew minn wieħed mit-territorji elenkati fl-Anness I għar-Regolament (UE) 2017/625 għal territorju ieħor elenkat fl-Anness I għar-Regolament (UE) 2017/625, wara li jgħaddu mit-territorju ta' pajjiż terz, dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-awtoritajiet kompetenti jwettqu valutazzjoni tar-riskju tal-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera li turi kif jista' jiġi żgurat l-evitar ta' kontaminazzjoni kroċjata u jimplimentaw il-miżuri identifikati fil-valutazzjoni tar-riskju għall-prevenzjoni ta' tali kontaminazzjoni kroċjata; u

(b)

l-awtoritajiet kompetenti jiżguraw separazzjoni taż-żmien bejn l-immaniġġjar ta' kunsinni ta' oġġetti maħsuba għall-esportazzjoni mill-Unjoni jew li jitmexxew minn wieħed mit-territorji elenkati fl-Anness I tar-Regolament (UE) 2017/625 għal territorju ieħor elenkat fl-Anness I tar-Regolament (UE) 2017/625, wara li jgħaddu mit-territorju ta' pajjiż terz, u kwalunkwe kunsinna oħra ta' oġġetti li tidħol fl-Unjoni. Matul il-perjodu li jirriżulta mis-separazzjoni taż-żmien il-faċilitajiet użati għall-immaniġġjar ta' kunsinni ta' oġġetti għandhom jitnaddfu u jiġu diżinfettati.

4.   Ir-rekwiżiti msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 ma għandhomx japplikaw għat-twettiq tal-kontrolli uffiċjali u ta' attivitajiet uffiċjali oħra fuq il-likwidi bl-ingrossa ta' oriġini mill-annimali u ta' oriġini mhux mill-annimali.

5.   Żrinġijiet ħajjin, ħut ħaj u invertebrati ħajjin maħsuba għall-konsum mill-bniedem u bajd li jfaqqas u lixkiet għas-sajd jistgħu jiġu spezzjonati fil-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera li jkunu ntgħażlu għall-kategoriji ta' oġġetti msemmija fl-Artikolu 47(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/625.

KAPITOLU III

Lista ta' postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera u ta' punti ta' kontroll

Artikolu 7

Il-format, il-kategoriji, l-abbrevjazzjonijiet u informazzjoni oħra għal-lista ta' postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera u ta' punti ta' kontroll

1.   L-Istati Membri għandhom jużaw il-format stabbilit fl-Anness I sabiex jipprovdu l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 60(1) tar-Regolament (UE) 2017/625.

2.   Meta jfasslu l-listi ta' postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera msemmija fl-Artikolu 60(1) tar-Regolament (UE) 2017/625 u l-listi ta' punti ta' kontroll skont l-Artikolu 53(2) tar-Regolament (UE) 2017/625, l-Istati Membri għandhom jużaw l-abbrevjazzjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fl-Anness II.

3.   Il-listi ta' postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera u ta' punti ta' kontroll għandhom ikunu akkumpanjati minn nota ta' spjegazzjoni li fiha l-abbrevjazzjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fl-Anness II.

KAPITOLU IV

Ċentri ta' spezzjoni

Artikolu 8

Rekwiżiti għaċ-ċentri ta' spezzjoni

1.   Il-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera jistgħu jinkludu ċentru ta' spezzjoni wieħed jew aktar għat-twettiq, kif meħtieġ, tal-kontrolli uffiċjali u ta' attivitajiet uffiċjali oħra fuq il-kategoriji ta' annimali u ta' oġġetti, li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-għażla tal-post ta' kontroll fuq il-fruntiera.

2.   Iċ-ċentri ta' spezzjoni għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti minimi għall-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera stabbiliti fl-Artikolu 64(3) tar-Regolament (UE) 2017/625 u r-regoli ddettaljati dwar rekwiżiti minimi ta' dan ir-Regolament.

Ir-rekwiżiti tal-Artikolu 64(3)(f) tar-Regolament (UE) 2017/625 ma għandhomx japplikaw għaċ-ċentri ta' spezzjoni li għandhom aċċess għat-teknoloġija u t-tagħmir għat-tħaddim tas-sistema ta' ġestjoni tal-informazzjoni għall-kontrolli uffiċjali (IMSOC) imsemmija fl-Artikolu 131 ta' dan ir-Regolament u għal sistemi kompjuterizzati oħra ta' ġestjoni tal-informazzjoni disponibbli f'faċilità oħra tal-istess post ta' kontroll fuq il-fruntiera.

3.   Iċ-ċentri ta' spezzjoni jridu jkunu:

(a)

taħt il-mandat tal-istess awtorità doganali tal-post ta' kontroll fuq il-fruntiera; u

(b)

taħt il-kontroll tal-awtorità kompetenti tal-post ta' kontroll fuq il-fruntiera.

4.   Meta l-Istati Membri jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar l-għażla ta' post ta' kontroll fuq il-fruntiera skont l-Artikolu 59 tar-Regolament (UE) 2017/625, huma għandhom jissottomettu wkoll lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha rilevanti dwar kwalunkwe ċentru ta' spezzjoni stabbilit fi ħdan tali post ta' kontroll fuq il-fruntiera.

5.   L-Istati Membri għandhom jelenkaw kull ċentru ta' spezzjoni flimkien mal-post ta' kontroll fuq il-fruntiera rilevanti magħżul skont l-Artikolu 59 tar-Regolament (UE) 2017/625, skont il-format stabbilit fl-Anness I. Din l-informazzjoni għandha tispeċifika wkoll il-kategoriji ta' annimali u ta' oġġetti, li huma kkontrollati fiċ-ċentri ta' spezzjoni skont l-Artikolu 7.

6.   L-Istati Membri għandhom ineħħu ċ-ċentri ta' spezzjoni mil-lista msemmija fil-paragrafu 5 ladarba jieqfu milli jikkonformaw mal-paragrafi 2 u 3, u għandhom jinformaw lill-Kummissjoni dwar it-tneħħija u dwar ir-raġunijiet għal din id-deċiżjoni.

Artikolu 9

Tħassir

Id-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2001/812/KE u 2009/821/KE u d-Direttiva tal-Kummissjoni 98/22/KE jitħassru b'effett mill-14 ta' Diċembru 2019.

Artikolu 10

Dħul fis-seħħ u data ta' applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-14 ta' Diċembru 2019.

Madankollu, fir-rigward tal-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera li jintgħażlu għall-oġġetti msemmija fl-Artikolu 47(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/625 skont l-Artikolu 59(1) ta' dak ir-Regolament u li, fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, ma jkollhomx żoni jew kmamar għall-ħatt imsaqqfa, it-tieni sentenza tal-Artikolu 3(1)(a) u l-Artikolu 3(3) għandha tapplika mill-14 ta' Diċembru 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta' Ġunju 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 93, 7.4.2017, p. 3.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/812/KE tal-21 ta' Novembru 2001 li tistabbilixxi r-rekwiżiti għall-approvazzjoni ta' postijiet ta' spezzjoni tal-fruntiera responsabbli għal kontrolli veterinarji ta' prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi (ĠU L 306, 23.11.2001, p. 28).

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE tat-18 ta' Diċembru 1997 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi (ĠU L 24, 30.1.1998, p. 9).

(4)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/821/KE tat-28 ta' Settembru 2009 Tfassil ta' lista approvata ta' postijiet ta' spezzjoni fuq il-fruntiera, li tistabbilixxi ċerti regoli dwar l-ispezzjonijiet mwettqa mill-esperti veterinarji tal-Kummissjoni u tistabbilixxi l-unitajiet veterinarji fi TRACES (ĠU L 296, 12.11.2009, p. 1).

(5)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 98/22/KE tal-15 ta' April 1998 li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet minimi biex isiru verifiki fuq is-saħħa tal-pjanti fil-Komunità, f'postijiet ta' spezzjoni għajr dawk li jkun hemm fil-post tad-destinazzjoni, ta' pjanti, ta' prodotti tal-pjanti jew ta' oġġetti oħra li jkunu ġejjin minn pajjiżi terzi (ĠU L 126, 28.4.1998, p. 26).

(6)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta' Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta' organiżmi ta' ħsara għall-pjanti jew prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità (ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1).

(7)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/68/KE tas-26 ta' April 2004 li tistabbilixxi r-regoli tas-saħħa tal-annimali għall-importazzjoni lejn u t-transitu matul il-Komunità għal ċerti annimali ungulati ħajjin, u temenda d-Direttivi 90/426/KEE u 92/65/KEE u tħassar id-Direttiva 72/462/KEE (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 321).

(8)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2009/156/KE tat-30 ta' Novembru 2009 dwar kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-moviment u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta' ekwidi (ĠU L 192, 23.7.2010, p. 1).


ANNESS I

Format għal-listi ta' postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Post ta' Kontroll fuq il-Fruntiera

Id-dettalji ta' kuntatt

Il-Kodiċi tas-sistema TRACES

It-Tip ta' trasport

Ċentri ta' spezzjoni

Kategoriji ta' annimali u oġġetti u speċifikazzjonijiet

Speċifikazzjonijiet addizzjonali rigward il-kamp ta' applikazzjoni tal-ħatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Format għal-listi ta' postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera

1.

2.

3.

6.

7.

Punt tal-Kontroll

Id-dettalji ta' kuntatt

Il-Kodiċi tas-sistema TRACES

Kategoriji ta' annimali u oġġetti u speċifikazzjonijiet

Speċifikazzjonijiet addizzjonali rigward il-kamp ta' applikazzjoni tal-ħatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNESS II

Qasam numru 1: Post ta' Kontroll fuq il-Fruntiera (il-BCP)/Punt ta' Kontroll (is-CP)

Isem il-BCP/is-CP

Qasam numru 2: Dettalji ta' kuntatt tal-BCP/tas-CP

Indirizz sħiħ

Indirizz elettroniku

Numru tat-telefown

Ħinijiet tal-ftuħ (obbligatorji biss għall-BCP)

Sit web (obbligatorju biss għall-BCP)

Qasam numru 3:

Kodiċi TRACES assenjat

Qasam numru 4: Tip ta' trasport tal-BCP

A

=

Ajruport

F

=

Ferrovija

P

=

Port

R

=

Triq

Qasam numru 5: Ċentri ta' spezzjoni

(jekk jogħġbok innota li diversi ċentri ta' spezzjoni jistgħu jkunu f'BCP wieħed)

Isem iċ-ċentru ta' spezzjoni

Indirizz u dettalji tal-kuntatt

Qasam numru 6: Il-BCP u s-CP

Kategoriji ta' annimali u oġġetti u speċifikazzjonijiet

Qasam numru 7: Il-BCP u s-CP

Speċifikazzjonijiet addizzjonali rigward il-kamp ta' applikazzjoni tal-ħatra: test liberu biex jipprovdi l-ispeċifikazzjoni addizzjonali (1)

Abbrevjazzjonijiet u speċifikazzjonijiet applikabbli għall-kategoriji ta' annimali u oġġetti li għalihom jintgħażel il-BCP/CP, inklużi ċ-ċentri ta' spezzjoni fejn applikabbli.

(a)   Għall-annimali msemmija fl-Artikolu 47(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/625

Abbrevjazzjonijiet

LA

Annimali ħajjin

-U

Ungulati minbarra l-ekwidi rreġistrati

-E

Ekwidi rreġistrati

-O

Annimali oħra għajr l-annimali ungulati (Din l-abbrevjazzjoni tinkludi annimali ungulati taż-żoo)


Speċifikazzjonijiet

(*)

Sospensjoni tal-BCP u CP kif imsemmi fl-Artikolu 63 tar-Regolament (UE) 2017/625

(1)

Ara l-ispeċifikazzjonijiet addizzjonali fil-kaxxa 7

(b)   Għall-prodotti li joriġinaw mill-annimali, prodotti komposti, prodotti ġerminali, prodotti sekondarji tal-annimali, ħuxlief u tiben imsemmijin fl-Artikolu 47(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/625 jew koperti minn kundizzjonijiet jew miżuri msemmija fl-Artikolu 47(1)(d) (e) jew (f) tar-Regolament (UE) 2017/625

Abbrevjazzjonijiet

POA

Prodotti li joriġinaw mill-annimali, prodotti komposti, prodotti ġerminali, prodotti sekondarji mill-annimali, ħuxlief u tiben

-HC

Prodotti tajbin għall-konsum mill-bniedem

-NHC

Prodotti li mhumiex tajbin għall-konsum mill-bniedem

-NT

L-ebda rekwiżiti ta' temperatura

-T

Prodotti ffriżati/imkessħa

-T(FR)

Prodotti ffriżati

-T(CH)

Prodotti mkessħa


Speċifikazzjonijiet

(*)

Sospensjoni tal-BCP u CP kif imsemmi fl-Artikolu 63 tar-Regolament (UE) 2017/625

(1)

Ara l-ispeċifikazzjonijiet addizzjonali fil-kaxxa 7

(2)

Prodotti ppakkjati biss

(3)

Prodotti tas-sajd biss

(4)

Merkanzija likwida bl-ingrossa biss

(c)   Għall-pjanti, prodotti tal-pjanti u oġġetti oħra msemmija fl-Artikolu 47(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/625

Abbrevjazzjonijiet

P

Pjanti

PP

Prodotti tal-pjanti

PP(WP)

Injam u prodotti tal-injam

OO

Oġġetti oħra


Speċifikazzjonijiet

(*)

Sospensjoni tal-BCP u CP kif imsemmi fl-Artikolu 63 tar-Regolament (UE) 2017/625

(1)

Ara l-ispeċifikazzjonijiet addizzjonali fil-kaxxa 7

 

 

(d)   Għall-oġġetti mhux ta' oriġini mill-annimali msemmija fl-Artikolu 47(1)(d) (e) jew (f) tar-Regolament (UE) 2017/625

Abbrevjazzjonijiet

PNAO

Prodotti mhux ta' oriġini mill-annimali

-HC(food)

Għall-oġġetti mhux ta' oriġini mill-annimali msemmija fl-Artikolu 47(1)(d) (e) jew (f) tar-Regolament (UE) 2017/625

-NHC(feed)

Għall-oġġetti mhux ta' oriġini mill-annimali koperti mill-kundizzjonijiet jew il-miżuri msemmija fl-Artikolu 47(1)(d) (e) jew (f) tar-Regolament (UE) 2017/625

-NHC(other)

Prodotti mhux ta' oriġini mill-annimali, li la huma ikel u lanqas għalf

-NT

L-ebda rekwiżiti ta' temperatura

-T

Prodotti ffriżati/imkessħa

-T(FR)

Prodotti ffriżati

-T(CH)

Prodotti mkessħa


Speċifikazzjonijiet

(*)

Sospensjoni tal-BCP u CP kif imsemmi fl-Artikolu 63 tar-Regolament (UE) 2017/625

(1)

Ara l-ispeċifikazzjonijiet addizzjonali fil-kaxxa 7

(2)

Prodotti ppakkjati biss

(4)

Merkanzija likwida bl-ingrossa biss

 

 


21.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 165/23


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1015

tal-20 ta' Ġunju 2019

li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwi għall-aminopyralid, għall-captan, għaċ-cyazofamid, għall-flutianil, għall-kresoxim-methyl, għal-lambda-cyhalothrin, għall-mandipropamid, għall-pyraclostrobin, għas-spiromesifen, għas-spirotetramat, għat-teflubenzuron u għat-tetraconazole f'ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-livelli massimi ta' residwi (MRLs) għall-captan, għaċ-cyazofamid, għall-kresoxim-methyl, għal-lambda-cyhalothrin, għall-pyraclostrobin u għat-teflubenzuron, ġew stipulati fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. L-MRLs għall-aminopyralid, għall-mandipropamid, għas-spiromesifen, għas-spirotetramat u għat-tetraconazole, ġew stabbiliti fil-Parti A tal-Anness III ta' dak ir-Regolament. Għall-flutianil, ma ġew stipulati ebda MRLs speċifiċi u s-sustanza ma ġietx inkluża fl-Anness IV ta' dak ir-Regolament, għaldaqstant japplika l-valur prestabbilit ta' 0,01 mg/kg stipulat fl-Artikolu 18(1)(b) tiegħu.

(2)

Fil-kuntest ta' proċedura għall-awtorizzazzjoni tal-użu ta' prodott għall-protezzjoni tal-pjanti li fih is-sustanza attiva aminopyralid fuq ix-xgħir, il-millieġ, il-ħafur, is-segala u fuq is-sorgu tressqet applikazzjoni skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 għall-modifika tal-MRLs eżistenti.

(3)

Rigward il-captan, tressqet applikazzjoni bħal din għall-cranberries u l-ħops. Fir-rigward taċ-cyazofamid, tressqet applikazzjoni bħal din għall-patata, għat-tadam, u għall-kukurbiti. Fir-rigward tal-kresoxim-methyl, tressqet applikazzjoni bħal din għal prodotti li joriġinaw mill-annimali wara l-użu tas-sustanza attiva fuq l-għalf. Fir-rigward tal-lambda-cyhalothrin, tressqet applikazzjoni bħal din għall-krafes, għall-bużbież ta' Firenze, għall-fażola tas-sojja, għaż-żerriegħa tal-ġirasol u għar-ross. Fir-rigward tal-mandipropamid, tressqet applikazzjoni bħal din għall-pitravi, għar-ravanell, għall-pastard, għall-kaboċċi ta' Brussell, għaċ-ċikwejra, għall-piżelli (mingħajr miżwed) u għall-qaqoċċ. Fir-rigward tal-pyraclostrobin, tressqet applikazzjoni bħal din għall-frott taċ-ċitru, għall-għeneb tal-mejda, il-brassika li tagħmel il-fjuri, għall-kaboċċi kkapoċċati, għall- “ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata”, għall- “ispinaċi u weraq simili”, għall-qaqoċċ, għall-kurrat u għall-fażola tas-sojja. Fir-rigward tas-spirotetramat, tressqet applikazzjoni bħal din għal “frott żgħir u kukku oħrajn”, għall-frott tal-kiwi, għat-tewm, għall-bużbież ta' Firenze u għar-rabarbru. Fir-rigward tat-tetraconazole, tressqet applikazzjoni bħal din għall-kaki, għaż-żerriegħa tal-kittien u għaż-żerriegħa tal-peprin.

(4)

F'konformità mal-Artikolu 6(2) u (4) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tressqu applikazzjonijiet għal tolleranzi tal-importazzjoni għall-mandipropamid li tintuża fin-Niġerja u l-Kamerun fuq il-fażola tal-kawkaw, għall-pyraclostrobin li tintuża fl-Indoneżja fuq ir-ross, fil-Brażil fuq il-kafeni, il-frott tal-passjoni u l-ananas u fl-Istati Uniti fuq il-frott tal-kaki tal-Virġinja u l-kannamieli, għas-spiromesifen fil-Brażil li jintuża fuq il-kafena u għat-teflubenżuron fil-Brażil li jintuża fuq il-grejpfrut u l-mandolin. L-applikanti jsostnu li l-użu awtorizzat ta' dawk is-sustanzi fuq dawk l-għelejjel f'dawk il-pajjiżi jwassal biex il-livelli tar-residwi jkunu ogħla mill-MRLs stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 396/2005, u li huma meħtieġa MRLs aktar għoljin biex ma jkunx hemm l-ostakoli kummerċjali għall-importazzjoni ta' dawk l-għelejjel.

(5)

Skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, dawn l-applikazzjonijiet ġew evalwati mill-Istati Membri kkonċernati u r-rapporti ta' evalwazzjoni ntbagħtu lill-Kummissjoni.

(6)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, (“l-Awtorità”), ivvalutat l-applikazzjonijiet u r-rapporti ta' evalwazzjoni, u b'mod partikolari eżaminat ir-riskji għall-konsumaturi u, fejn rilevanti, għall-annimali, u tat l-opinjonijiet motivati dwar l-MRLs proposti (2). L-Awtorità għaddiet dawn l-opinjonijiet lill-applikanti, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri u qegħdithom għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

(7)

Fir-rigward tal-captan, l-applikant bagħat informazzjoni li qabel ma kinitx disponibbli matul ir-rieżami mwettaq f'konformità mal-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005: il-metodu analitiku vvalidat għall-matriċijiet ilmijin u aċidużi ħafna, u għamel l-istandards ta' referenza għal 3-OH THPI u 5-OH THPI kummerċjalment disponibbli.

(8)

Fir-rigward taċ-cyazofamid, l-applikant ippreżenta t-tali l-informazzjoni li qabel kienet nieqsa dwar il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-friża.

(9)

Fir-rigward tal-kresoxim-methyl, l-applikant ippreżenta studju ġdid dwar l-istabbiltà tal-ħażna għal prodotti ta' oriġini mill-annimali biex juri l-validità tal-istudju dwar l-għalf fir-ruminanti.

(10)

Fir-rigward tal-pyraclostrobin, l-applikant ippreżenta l-provi tar-residwi li kienu nieqsa fuq l-għeneb tal-mejda u l-metodu analitiku vvalidat għall-kafeni. Fir-rigward tal-użu tal-pyraclostrobin fuq il-frott tal-kaki tal-Virġinja, l-“spinaċi u weraq simili” u l-kannamiela, id-data mressqa ma kinitx biżżejjed biex jiġu stabbiliti MRLs ġodda. Fir-rigward tal-użi ta' dik is-sustanza attiva fuq l-iskalora, l-Awtorità ma rrakkomandatx li żżid l-MRL eżistenti minħabba li ma setax jiġi eskluż riskju għall-konsumaturi.

(11)

Fir-rigward tal-lambda-cyhalothrin, l-Awtorità kkonkludiet li l-informazzjoni pprovduta ma kinitx biżżejjed biex tappoġġja l-użi tal-UE fuq il-fażola tas-sojja u ż-żrieragħ tal-ġirasol. Irrakkomandat li l-MRLs għaż-żerriegħa tas-sojja u għaż-żerriegħa tal-ġirasol jiġu ffissati għal 0,05 mg/kg u 0,2 mg/kg, rispettivament, li jikkorrispondu għal-limiti eżistenti tar-residwi tal-Codex (CXLs). Dawn is-CXLs huma sikuri għall-konsumaturi fl-Unjoni (3).

(12)

Fir-rigward tat-tetraconazole, l-Awtorità rrakkomandat li jiżdiedu l-MRLs għall-bajd tat-tjur u għall-bajd tal-għasafar wara l-użu ta' dik is-sustanza attiva fl-għalf.

(13)

Fir-rigward tal-applikazzjonijiet l-oħra kollha l-Awtorità kkonkludiet li r-rekwiżiti kollha fir-rigward tad-data ġew issodisfati u li, abbażi tal-evalwazzjoni tal-esponiment tal-konsumatur għal 27 grupp speċifiku Ewropew tal-konsumatur, l-emendi għall-MRLs mitluba mill-applikanti kienu aċċettabbli mil-lat tas-sikurezza tal-konsumatur. L-Awtorità qieset l-aktar informazzjoni riċenti dwar il-karatteristiċi tossikoloġiċi tas-sustanzi. La l-esponiment tul il-ħajja għal dawk is-sustanzi permezz tal-konsum tal-prodotti kollha tal-ikel li jista' jkun fihom dawn is-sustanzi, u lanqas l-esponiment għal perjodu qasir minn konsum estrem tal-prodotti rilevanti ma wrew li kien hemm riskju li tinqabeż id-doża aċċettabbli ta' kuljum jew id-doża akuta ta' referenza.

(14)

Fil-kuntest tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva flutianil, fis-sommarju tad-dossier ġiet inkluża applikazzjoni għal MRL f'konformità mal-Artikolu 8(1)(g) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4). Dik l-applikazzjoni ġiet evalwata mill-Istat Membru kkonċernat f'konformità mal-Artikolu 11(2) ta' dak ir-Regolament. L-Awtorità vvalutat l-applikazzjoni u tat konklużjoni dwar l-evalwazzjoni bejn il-pari tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi tas-sustanza attiva, fejn irrakkomandat li jiġu stabbiliti MRLs li jkopru l-użi rappreżentattivi fuq l-għeneb skont il-Prattiki Agrikoli Tajbin (GAPs) fl-Unjoni (5).

(15)

Abbażi tal-opinjonijiet motivati u tal-konklużjoni tal-Awtorità u filwaqt li jitqiesu l-fatturi rilevanti tas-suġġett ikkunsidrat, il-modifiki xierqa tal-MRLs jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(16)

Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 396/2005 jiġi emendat skont dan.

(17)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta' Ġunju 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Ir-rapporti xjentifiċi tal-EFSA huma disponibbli onlajn: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for aminopyralid in certain cereals. EFSA Journal 2019;17(1):5534.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in cranberries. EFSA Journal 2018;16(12):5499

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in hops. EFSA Journal 2018;16(12):5498.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for cyazofamid. EFSA Journal 2018;16(11):5487.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for kresoxim-methyl. EFSA Journal 2018;16(11):5471.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin in celeries, fennel and rice. EFSA Journal 2019;17(1):5546.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandipropamid in various crops. EFSA Journal 2019;17(2):5599.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans. EFSA Journal 2018;16(11):5491.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyraclostrobin in soyabean. EFSA Journal 2018;16(11):5466.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for pyraclostrobin in various crops. EFSA Journal 2018;16(11):5488.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for pyraclostrobin in rice. EFSA Journal 2018;16(11):5483.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin. EFSA Journal 2018;16(11):5472.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for spiromesifen in coffee beans. EFSA Journal 2019;17(1):5558.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in various crops. EFSA Journal 2019;17(1):5589.

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli. EFSA Journal 2018;16(11):5474.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tetraconazole in kaki/Japanese persimmon, linseeds and poppy seeds. EFSA Journal 2019;17(1):5577.

(3)  Revision of the review of the existing maximum residue levels for the active substance lambda-cyhalothrin. EFSA Journal 2015;13(12):4324.

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1).

(5)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flutianil. EFSA Journal 2014;12(8):3805.


ANNESS

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati kif ġej:

(1)

L-Anness II huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-kolonni għall-captan, għaċ-cyazofamid, għall-kresoxim-methyl, għal-lambda-cyhalothrin, għall-pyraclostrobin u għat-teflubenzuron jiġu sostitwiti b'dan li ġej:

Ir-residwi tal-pestiċidi u l-livelli massimi tar-residwi (mg/kg)

In-numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs (1)

Captan (L-ammont ta' captan u THPI, espress bħala captan) (R)

Cyazofamid

Kresoxim-methyl (R)

Il-lambda-cyhalothrin (li tinkludi l-gamma-cyhalothrin) (it-total tal-isomeri R,S u S,R) (F)

Pyraclostrobin (F)

Teflubenzuron (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

FROTT, FRISK jew IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

 

 

 

 

 

 

0110000

Frott taċ-ċitru

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

2

0,5

0110010

Grejpfrut

 

 

0,5

 

 

 

0110020

Larinġ

 

 

0,5

 

 

 

0110030

Lumi

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110040

Xkomp

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110050

Mandolin

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110990

Oħrajn (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0120000

Ġewż tas-siġar

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

 

0,02 (*1)

0120010

Lewż

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120040

Qastan

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120060

Ġellewż

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120070

Macadamia

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

 

0,05 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120100

Pistaċċi

 

 

0,01 (*1)

 

1

 

0120110

Ġewż

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120990

Oħrajn (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0130000

Pomu

10

0,01 (*1)

0,2

(+)

0,5

1

0130010

Tuffieħ

 

 

 

0,08

 

(+)

0130020

Lanġas

 

 

 

0,08

 

 

0130030

Sfarġel

 

 

 

0,2

 

 

0130040

Naspli

 

 

 

0,2

 

 

0130050

Naspli tal-Ġappun

 

 

 

0,2

 

 

0130990

Oħrajn (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0140000

Frott tal-għadma

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0140010

Berquq

6

 

 

0,15 (+)

1

0,01 (*1)

0140020

Ċiras (ħelu)

6

 

 

0,3 (+)

3

0,01 (*1)

0140030

Ħawħ

6

 

 

0,15 (+)

0,3

0,01 (*1)

0140040

Għanbaqar

10

 

 

0,2 (+)

0,8

0,1 (*1)

0140990

Oħrajn (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1) (+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0150000

Kukku u frott żgħir ieħor

 

 

 

(+)

 

 

0151000

(a)

għeneb

 

2

1

 

 

0,7

0151010

Għeneb tal-mejda

0,03 (*1)

 

 

0,08

1

 

0151020

Għeneb għall-inbid

0,02  (*1)

 

 

0,2

2

 

0152000

(b)

frawli

1,5

0,01 (*1)

1,5

0,2

1,5

0,01 (*1)

0153000

(c)

frott tal-kannamiela

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0153010

Tut

20

 

 

 

3

 

0153020

Tut salvaġġ

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

20

 

 

 

3

 

0153990

Oħrajn (2)

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0154000

(d)

frott żgħir u kukku oħrajn

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0154010

Mirtill

30

 

0,9

0,2

4

 

0154020

Cranberries

30

 

0,9

0,2

3

 

0154030

Ribes (abjad, aħmar u iswed)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154040

Ribes bix-xewk (aħdar, aħmar u isfar)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154050

Warda skoċċiża

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154060

Ċawsli (iswed u abjad)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

0,03 (*1)

 

0,9

0,2

3

 

0154080

Frott tas-sebuqa

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154990

Oħrajn (2)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

 

0160000

Frott ta' diversi tipi bl-affarijiet li ġejjin:

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0161000

(a)

b'qoxra li tittiekel

 

 

 

(+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161010

Tamal

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161020

Tin

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

0,2

1

 

 

0161040

Larinġ tal-qsari

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161050

Karambola

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161060

Kaki

 

 

0,01 (*1)

0,09

 

 

0161070

Għanbaqar ta' Ġava

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161990

Oħrajn (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0162000

(b)

b'qoxra li ma tittikilx, u żgħir

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,01 (*1)

0162010

Frott tal-Kiwi (aħdar, aħmar, isfar)

 

 

 

0,05

0,02 (*1)

 

0162020

Liċċi

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162030

Frott tal-passjoni

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0162040

Bajtar tax-xewk

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162050

Tuffieħ stilla

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162060

Frott tal-kaki tal-Virġinja

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162990

Oħrajn (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0163000

(c)

b'qoxra li ma tittikilx, u kbir

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163020

Banana

 

 

 

0,15

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163030

Mango

 

 

 

0,2

0,05

0,01 (*1)

0163040

Papaja

 

 

 

0,01 (*1)

0,07

0,4

0163050

Rummien

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163060

Ċerimoja

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163070

Gwava

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163080

Ananas

 

 

 

0,01 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163100

Durian

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163110

Frotta tal-annona

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163990

Oħrajn (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0200000

ĦAXIX, FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

 

(+)

 

 

0210000

Ħxejjex tal-għeruq u tat-tuberi

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

(a)

patata

 

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05

0212000

(b)

ħxejjex tropikali tal-għeruq u tat-tuberi

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0212010

Għeruq tal-kassava

 

 

 

 

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

 

 

 

 

0212030

Jammijiet

 

 

 

 

 

 

0212040

Ararut

 

 

 

 

 

 

0212990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi ħelwa

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0213010

Pitravi

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,1

 

0213020

Zunnarija

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,5

 

0213030

Celeriac/Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,07

0,5

 

0213040

Għeruq tal-mustarda

 

0,1

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213050

Artiċokks

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,06

 

0213060

Zunnarija bajda

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213070

Tursin ta' Hamburg

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213080

Ravanell

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0,5

 

0213090

Leħjet il-bodbod

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213100

Swedes

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,09

 

0213110

Lift

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,09

 

0213990

Oħrajn (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0220000

Ħxejjex tal-basla

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2

 

0,01 (*1)

0220010

Tewm

 

 

0,3

 

0,3

 

0220020

Basal

 

 

0,3

 

1,5

 

0220030

Xalotti

 

 

0,3

 

0,3

 

0220040

Basal tar-Rebbiegħa/basal aħdar u basal ta' Wales

 

 

0,01 (*1)

 

1,5

 

0220990

Oħrajn (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0230000

Ħxejjex tal-frott

 

 

 

 

 

 

0231000

(a)

Ħxejjex tal-frott tal-familja tas-Solanaceae u tal-familja tal-Malvaceae

 

 

 

 

 

1,5

0231010

Tadam

1

0,6

0,6

0,07

0,3

 

0231020

Bżar ħelu

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,8

0,1

0,5

 

0231030

Brunġiel

0,03 (*1)

0,3

0,6

0,3

0,3

 

0231040

Bamja

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

 

0231990

Oħrajn (2)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0232000

(b)

kukurbiti b'qoxra li tittiekel

0,03 (*1)

0,2

0,05 (*1)

 

0,5

 

0232010

Ħjar

 

 

 

0,05

 

0,5

0232020

Ħjar tal-pikles

 

 

 

0,15

 

1,5

0232030

Zukkini

 

 

 

0,15

 

0,5

0232990

Oħrajn (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,5

0233000

(c)

kukurbiti b'qoxra li ma tittikilx

0,03 (*1)

0,15

0,3

0,06

0,5

 

0233010

Bettieħ

 

 

 

 

 

0,3

0233020

Qara' aħmar

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233030

Dulliegħ

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0234000

(d)

qamħirrum ħelu

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0239000

(e)

ħxejjex tal-frott oħrajn

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Ħxejjex tal-Brassika (minbarra l-għeruq tal-brassika u l-ħxejjex tal-brassika tal-weraq żgħir)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0241000

(a)

Brassika li tagħmel il-fjuri

 

 

 

0,1

0,5

0,01 (*1)

0241010

Brokkli

 

 

 

 

 

 

0241020

Pastard

 

 

 

 

 

 

0241990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

0242000

(b)

kaboċċi kkapoċċati

 

 

 

 

 

 

0242010

Kaboċċi ta' Brussell/kaboċċi taz-zokk

 

 

 

0,04

0,3

0,5 (+)

0242020

Kaboċċa kkapoċċati

 

 

 

0,15

0,4

0,2 (+)

0242990

Oħrajn (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0243000

(c)

brassika bil-weraq

 

 

 

 

1,5

0,01 (*1)

0243010

Kaboċċi Ċiniżi

 

 

 

0,3

 

 

0243020

Kaboċċi (‘kales’)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0243990

Oħrajn (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0244000

(d)

ġdur

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

 

 

 

 

 

0251000

(a)

ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0251010

Ħass tal-ħaruf/ Insalata tal-qamħ

 

 

 

1,5

10

 

0251020

Ħass

 

 

 

0,15

2

 

0251030

Skalora/indivja bil-weraq wesgħin

 

 

 

0,07

0,4

 

0251040

Krexxuni u nebbieta u rimi oħrajn

 

 

 

0,7

10

 

0251050

Krexxuni tal-art

 

 

 

0,7

10

 

0251060

Aruka

 

 

 

0,7

10

 

0251070

Mustarda ħamra

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0251080

Ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom l-ispeċijiet tal-brassika)

 

 

 

0,7

10

 

0251990

Oħrajn (2)

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0252000

(b)

spinaċi u weraq simili

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0252010

Spinaċi

 

 

 

0,6

0,6

 

0252020

Burdlieq

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0252030

Weraq tas-selq

 

 

 

0,2

1,5

 

0252990

Oħrajn (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0253000

(c)

weraq tad-dwieli u speċijiet simili

0,03 (*1)

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0254000

(d)

krexxuni

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0255000

(e)

ċikwejra

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0256000

(f)

ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

0,06 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,7

2

0,02 (*1)

0256010

Maxxita

 

 

 

 

 

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

 

 

 

 

 

0256030

Weraq tal-karfus

 

 

 

 

 

 

0256040

Tursin

 

 

 

 

 

 

0256050

Salvja

 

 

 

 

 

 

0256060

Klin

 

 

 

 

 

 

0256070

Timu

 

 

 

 

 

 

0256080

Ħabaq u fjuri li jittieklu

 

 

 

 

 

 

0256090

Weraq tar-rand

 

 

 

 

 

 

0256100

Stregun

 

 

 

 

 

 

0256990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

0260000

Legumi

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0260010

Fażola (bl-imżiewed)

 

 

 

0,4

0,6

 

0260020

Fażola (bla mżiewed)

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260030

Piżelli (bl-imżiewed)

 

 

 

0,2

0,6

 

0260040

Piżelli (bla mżiewed)

 

 

 

0,2

0,15

 

0260050

Għads

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260990

Oħrajn (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270000

Ħxejjex biz-zokk

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0270010

Spraġ

 

 

0,05 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0270020

Kardun

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270030

Krafes

 

 

0,01 (*1)

0,2

1,5

 

0270040

Bużbież ta' Firenze

 

 

0,01 (*1)

0,3

1,5

 

0270050

Qaqoċċ

 

 

0,01 (*1)

0,15

3

 

0270060

Kurrat

 

 

10

0,07

0,8

 

0270070

Rabarbru

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambù

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270090

Qlub tal-palm

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270990

Oħrajn (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0280000

Faqqiegħ, ħażiż u likeni

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Faqqiegħ ikkultivat

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0280020

Faqqiegħ salvaġġ

 

 

 

0,5

 

 

0280990

Ħażiż u likeni

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0290000

Algi u organiżmi prokarjoti

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0300000

BUS U ĦEMES

0,07 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (+)

 

0,01 (*1)

0300010

Fażola

 

 

 

 

0,3

 

0300020

Għads

 

 

 

 

0,5

 

0300030

Piżelli

 

 

 

 

0,3

 

0300040

Lupini/fażola tal-lupini

 

 

 

 

0,05

 

0300990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0,3

 

0400000

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

 

0401000

Żrieragħ taż-żejt

 

 

 

 

 

 

0401010

Żerriegħa tal-kittien

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401020

Karawett

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,04

0,02 (*1)

0401030

Żerriegħa tal-peprin

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401040

Ġulġlien

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

 

 

0,05 (*1)

0,2

0,3

0,3

0401060

Żerriegħa tal-lift

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401070

Fażola tas-sojja

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,2

0,05

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401090

Żerriegħa tal-qoton

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,3

0,02 (*1)

0401100

Żerriegħa tal-qara' aħmar

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Żrieragħ tal-għosfor

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401120

Żerriegħa tal-fiddloqom

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401130

Żerriegħa tal-camelina sativa

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401140

Qannebusa

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Fażola tar-riġnu

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401990

Oħrajn (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Frott taż-żejt

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402010

Żebbuġ maħsub għall-produzzjoni taż-żejt

 

 

0,2

0,5

 

 

0402020

Qlub tal-palm taż-żejt

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402030

Frott tal-palm taż-żejt

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402040

Kapok

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402990

Oħrajn (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0500000

ĊEREALI

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0500010

Xgħir

 

 

0,1

0,5

1

 

0500020

Qamħ saraċin u ċereali foloz oħrajn

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500030

Qamħirrum

 

 

0,01 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0500040

Millieġ komuni

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500050

Ħafur

 

 

0,1

0,3

1

 

0500060

Ross

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,09

 

0500070

Segala

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500080

Sorgu

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,5

 

0500090

Qamħ

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500990

Oħrajn (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0600000

TEJIET, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI, KAWKAW U ĦARRUB

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

 

 

0610000

Tejiet

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0620000

Kafeni

 

 

 

 

0,3

0,3

0630000

Infużjonijiet erbali mill-affarijiet li ġejjin:

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0631000

(a)

mill-fjuri

 

 

 

 

 

 

0631010

Kamumella

 

 

 

 

 

 

0631020

Ibisku

 

 

 

 

 

 

0631030

Ward

 

 

 

 

 

 

0631040

Ġiżimin

 

 

 

 

 

 

0631050

Tilju

 

 

 

 

 

 

0631990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

(b)

mill-weraq u mill-ħxejjex aromatiċi

 

 

 

 

 

 

0632010

Frawla

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Matè/Te tal-Paragwaj

 

 

 

 

 

 

0632990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

(c)

mill-għeruq

 

 

 

 

 

 

0633010

Valerjana

 

 

 

 

 

 

0633020

Ġinseng

 

 

 

 

 

 

0633990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

(d)

minn kull parti oħra tal-pjanta

 

 

 

 

 

 

0640000

Żerriegħa tal-Kawkaw

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0650000

Ħarrub

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0700000

ĦOPS

150

20

0,05 (*1)

10 (+)

15

0,05 (*1)

0800000

ĦWAWAR

 

 

 

(+)

 

 

0810000

Ħwawar taż-żerriegħa

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Ħlewwa

 

 

 

 

 

 

0810020

Kemmun iswed

 

 

 

 

 

 

0810030

Karfus

 

 

 

 

 

 

0810040

Kosbor

 

 

 

 

 

 

0810050

Kemmun

 

 

 

 

 

 

0810060

Xibt

 

 

 

 

 

 

0810070

Bużbież

 

 

 

 

 

 

0810080

Fienu

 

 

 

 

 

 

0810090

Noċemuskata

 

 

 

 

 

 

0810990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Ħwawar tal-frott

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Bżar tal-Ġamajka/piment

 

 

 

0,03

 

 

0820020

Bżar tas-Sichuan

 

 

 

0,03

 

 

0820030

Karwija

 

 

 

0,03

 

 

0820040

Kardamomu

 

 

 

2

 

 

0820050

Frott tal-ġnibru

 

 

 

0,03

 

 

0820060

Boċċi tal-bżar (suwed, ħodor u bojod)

 

 

 

0,03

 

 

0820070

Vanilja

 

 

 

0,03

 

 

0820080

Tamar tal-Indja/tamarindi

 

 

 

0,03

 

 

0820990

Oħrajn (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0830000

Ħwawar tal-qoxra tas-siġar

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kannella

 

 

 

 

 

 

0830990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi

 

 

 

 

 

 

0840010

Għud is-sus

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Ġinġer (10)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Żagħfran tal-Indja/kurkuma

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Għerq tal-mustarda (11)

 

 

 

 

 

(+)

0840990

Oħrajn (2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Ħwawar tal-blanzuni

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 

 

 

 

 

 

0850020

Kappar

 

 

 

 

 

 

0850990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Il-ħwawar ta' qalb il-fjura

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Żagħfran

 

 

 

 

 

 

0860990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Ħwawar tal-aril

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Il-qoxra ta' barra tan-noċemuskata

 

 

 

 

 

 

0870990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

PJANTI TAZ-ZOKKOR

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0900010

Pitravi ħelu

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0900020

Kannamieli

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

 

0900030

Għeruq taċ-Ċikwejra

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,08

 

0900990

Oħrajn (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

1000000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI – ANNIMALI TERRESTRI

 

 

 

(+)

 

(+)

1010000

Prodotti bażiċi mill-affarijiet li ġejjin:

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05

1011000

(a)

mill-ħnieżer

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

1011010

Muskoli

 

 

 

0,15

 

 

1011020

Xaħam

 

 

 

3

 

 

1011030

Fwied

 

 

 

0,05

 

 

1011040

Kliewi

 

 

 

0,2

 

 

1011050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

 

3

 

 

1011990

Oħrajn (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1012000

(b)

mill-annimali bovini

 

 

 

 

 

 

1012010

Muskoli

0,09

 

 

0,02

 

 

1012020

Xaħam

0,06

 

 

3

 

 

1012030

Fwied

0,09

 

 

0,05

 

 

1012040

Kliewi

0,09

 

 

0,2

 

 

1012050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,09

 

 

3

 

 

1012990

Oħrajn (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1013000

(c)

min-nagħaġ

 

 

 

 

 

 

1013010

Muskoli

0,09

 

 

0,02

 

 

1013020

Xaħam

0,06

 

 

3

 

 

1013030

Fwied

0,09

 

 

0,05

 

 

1013040

Kliewi

0,09

 

 

0,2

 

 

1013050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,09

 

 

3

 

 

1013990

Oħrajn (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1014000

(d)

mill-mogħoż

 

 

 

 

 

 

1014010

Muskoli

0,09

 

 

0,15

 

 

1014020

Xaħam

0,06

 

 

3

 

 

1014030

Fwied

0,09

 

 

0,05

 

 

1014040

Kliewi

0,09

 

 

0,2

 

 

1014050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,09

 

 

3

 

 

1014990

Oħrajn (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1015000

(e)

mill-ekwini

 

 

 

 

 

 

1015010

Muskoli

0,09

 

 

0,02

 

 

1015020

Xaħam

0,06

 

 

3

 

 

1015030

Fwied

0,09

 

 

0,05

 

 

1015040

Kliewi

0,09

 

 

0,2

 

 

1015050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,09

 

 

3

 

 

1015990

Oħrajn (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016000

(f)

mill-pollam

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016010

Muskoli

 

 

 

 

 

 

1016020

Xaħam

 

 

 

 

 

 

1016030

Fwied

 

 

 

 

 

 

1016040

Kliewi

 

 

 

 

 

 

1016050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

 

 

 

 

1016990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

1017000

(g)

minn annimali terrestri mrobbijin oħrajn

 

 

 

 

 

 

1017010

Muskoli

0,09

 

 

0,02

 

 

1017020

Xaħam

0,06

 

 

3

 

 

1017030

Fwied

0,09

 

 

0,05

 

 

1017040

Kliewi

0,09

 

 

0,2

 

 

1017050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,09

 

 

3

 

 

1017990

Oħrajn (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1020000

Ħalib

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

0,05

1020010

Bhejjem tal-ifrat

 

 

 

 

 

 

1020020

Nagħaġ

 

 

 

 

 

 

1020030

Mogħoż

 

 

 

 

 

 

1020040

Żwiemel

 

 

 

 

 

 

1020990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Bajd tal-għasafar

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1030010

Tiġieġ

 

 

 

 

 

 

1030020

Papri

 

 

 

 

 

 

1030030

Wiżż

 

 

 

 

 

 

1030040

Summien