ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 160

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 62
18 ta' Ġunju 2019


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/985 tas-17 ta' Ġunju 2019 li jħassar ir-Regolament (UE) 2018/1001 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fir-Repubblika tal-Maldivi

1

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/986 tas-7 ta' Marzu 2019 li jemenda l-Annessi I u II tar-Regolament (UE) Nru 510/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-monitoraġġ tal-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi kummerċjali ħfief ġodda tat-tip approvat fi proċess b'diversi stadji ( 1 )

3

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/987 tad-29 ta' Mejju 2019 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 293/2012 dwar il-monitoraġġ tal-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi kummerċjali ħfief ġodda tat-tip approvat fi proċess b'diversi stadji

8

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/988 tas-17 ta' Ġunju 2019 li jikkoreġi l-verżjoni lingwistika Franċiża tar-Regolament (UE) Nru 10/2011 dwar il-materjali u oġġetti tal-plastik maħsuba li jiġu f'kuntatt mal-ikel ( 1 )

10

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/989 tas-17 ta' Ġunju 2019 li jikkonċerna n-nuqqas ta' tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva chlorpropham, f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

11

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/990 tas-17 ta' Ġunju 2019 li temenda l-lista tal-ġeneri u tal-ispeċijiet fl-Artikolu 2(1)(b) tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE, fl-Anness II tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/72/KE u fl-Anness tad-Direttiva tal-Kummissjoni 93/61/KEE ( 1 )

14

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni (UE) 2019/991 tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' Jannar 2019 dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2016

23

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà (PESK) 2019/992 tal-4 ta' Ġunju 2019 dwar il-ħatra tal-Kap tal-Missjoni ta' Konsulenza tal-Unjoni Ewropea għar-Riforma tas-Settur tas-Sigurtà Ċivili fl-Ukrajna (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/1/2019)

24

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2019/993 tas-17 ta' Ġunju 2019 li tħassar id-Deċiżjoni (PESK) 2018/1006 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fir-Repubblika tal-Maldivi

25

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/994 tas-17 ta' Ġunju 2019 li tipposponi d-data tal-iskadenza tal-approvazzjoni tal-etofenprox għall-użu fi prodotti bijoċidali tat-tip ta' prodott 8 ( 1 )

26

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/995 tas-17 ta' Ġunju 2019 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2323 li tistabbilixxi l-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti skont ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

28

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

18.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2019/985

tas-17 ta' Ġunju 2019

li jħassar ir-Regolament (UE) 2018/1001 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fir-Repubblika tal-Maldivi

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 215 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2019/993 tas-17 ta' Ġunju 2019 li tħassar id-Deċiżjoni (PESK) 2018/1006 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fir-Repubblika tal-Maldivi (1),

Wara li kkunsidra l-proposta konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni tal-Affarijiet Barranin u tal-Politika dwar is-Sigurtà u mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Fis-16 ta' Lulju 2018, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2018/1006 (2) dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fir-Repubblika tal-Maldivi. Dik id-Deċiżjoni pprovdiet, inter alia, għall-iffriżar ta' fondi u riżorsi ekonomiċi ta' ċerti persuni, entitajiet jew korpi responsabbli li jdgħajfu l-istat tad-dritt jew jostakolaw soluzzjoni politika inklużiva fir-Repubblika tal-Maldivi, kif ukoll persuni u entitajiet responsabbli għal ksur serju jew abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem fir-Repubblika tal-Maldivi.

(2)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2018/1001 (3) jagħti effett lill-miżuri previsti fid-Deċiżjoni (PESK) 2018/1006.

(3)

Fis-17 ta' Ġunju 2019, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2019/993, li tħassar id-Deċiżjoni (PESK) 2018/1006.

(4)

Dawn il-miżuri jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tat-Trattat u, għalhekk, b'mod partikolari biex tkun żgurata l-applikazzjoni uniformi tagħhom fl-Istati Membri kollha, hija meħtieġa azzjoni regolatorja fil-livell tal-Unjoni.

(5)

Jenħtieġ għalhekk li r-Regolament (UE) 2018/1001 jitħassar skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) 2018/1001 huwa b'dan imħassar.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fil-Lussemburgu, is-17 ta' Ġunju 2019.

Għall Kunsill

Il-President

F. MOGHERINI


(1)  Ara l-paġna 25 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/1006 tas-16 ta' Lulju 2018 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fir-Repubblika tal-Maldivi (ĠU L 180, 17.7.2018, p. 24).

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2018/1001 tas-16 ta' Lulju 2018 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fir-Repubblika tal-Maldivi (ĠU L 180, 17.7.2018, p. 1).


18.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/3


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/986

tas-7 ta' Marzu 2019

li jemenda l-Annessi I u II tar-Regolament (UE) Nru 510/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-monitoraġġ tal-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi kummerċjali ħfief ġodda tat-tip approvat fi proċess b'diversi stadji

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 510/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2011 li jistabbilixxi standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda bħala parti mill-approċċ integrat tal-Unjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi ħfief (1), u b'mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(9) u r-raba' subparagrafu tal-Artikolu 13(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Mill-1 ta' Settembru 2019, il-vetturi ħfief kollha se jkunu soġġetti għal proċedura tat-test regolatorja ġdida għall-kejl tal-emissjonijiet tas-CO2 u tal-konsum tal-fjuwil minn vetturi ħfief, il-Proċedura ta' Ttestjar Armonizzata fuq Livell Dinji għall-Vetturi Ħfief (WLTP) stabbilita fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/1151 (2), li tissostitwixxi ċ-Ċiklu ta' Sewqan Ewropew Ġdid (NEDC) stabbilit fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 (3). Għalhekk jenħtieġ li tiġi stabbilita metodoloġija ġdida għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 u tal-konsum tal-fjuwil mill-vetturi tal-kategorija N1 tat-tip approvat fi proċess b'diversi stadji (“vetturi b'diversi stadji”).

(2)

Skont ir-Regolament (UE) Nru 510/2011, l-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 ta' vettura b'diversi stadji jridu jiġu allokati lill-manifattur tal-vettura bażi. Sabiex il-manifattur tal-vettura bażi jkun jista' jippjana b'mod effettiv u b'ċertezza suffiċjenti l-konformità tiegħu mal-miri tal-emissjonijiet speċifiċi tiegħu, jenħtieġ li tiġi stabbilita metodoloġija li tiżgura li l-emissjonijiet tas-CO2 u l-massa tal-vetturi bażi mhux kompletati li se jiġu allokati lil dak il-manifattur ikunu magħrufa fil-mument tal-produzzjoni u l-bejgħ tal-vettura bażi mhux kompletata, u mhux biss meta l-manifattur tal-istadju finali jqiegħed il-vettura kompletata fis-suq.

(3)

Fid-determinazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 tal-vettura bażi mhux kompletata, huwa xieraq li jintuża l-metodu ta' interpolazzjoni previst fir-Regolament (UE) 2017/1151, fejn il-valuri tal-input speċifiċi jenħtieġ li jitfasslu b'tali mod li jwasslu għal valuri tal-emissjonijiet tas-CO2 u tal-massa li jkunu kemm jista' jkun rappreżentattivi ta' dawk il-valuri ddeterminati sussegwentement għall-vettura kompletata finali. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza, il-kalkolu tal-mira tal-emissjonijiet speċifiċi tal-manifattur tal-vettura bażi jenħtieġ li jqis il-valuri tal-massa ddeterminati għal dak l-iskop.

(4)

Il-manifattur tal-vettura bażi jenħtieġ li jirrapporta lill-Kummissjoni l-valuri tal-input li jkunu ntużaw għall-metodu ta' interpolazzjoni kif ukoll l-emissjonijiet tas-CO2 u l-valuri tal-massa tal-vettura bażi mhux kompletata. Fl-istess ħin, l-Istati Membri jenħtieġ li jkomplu jirrapportaw lill-Kummissjoni l-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 u l-massa tal-vetturi kompletati finali.

(5)

Fuq il-bażi ta' dik id-data irrapportata, il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta kontinwament ir-rappreżentattività tal-valuri tal-emissjonijiet tas-CO2 tal-vettura bażi u tgħarraf il-manifatturi bi kwalunkwe diverġenza misjuba. Fil-każ ta' diverġenza sinifikanti u kontinwa bejn l-emissjonijiet speċifiċi medji ta' CO2 tal-vettura kompletata finali u l-medja tal-valuri tas-CO2 ta' monitoraġġ iddeterminati għall-manifattur tal-vettura bażi, jenħtieġ li jintużaw il-valuri għall-vetturi kompletati finali biex jiġi ddeterminat jekk il-manifatturi jikkonformawx mal-miri tal-emissjonijiet speċifiċi tagħhom.

(6)

Għalhekk jenħtieġ li l-Annessi I u II tar-Regolament (UE) Nru 510/2011 jiġu emendati skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi I u II tar-Regolament (UE) Nru 510/2011 huma emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta' Marzu 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 145, 31.5.2011, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/1151 tal-1 ta' Ġunju 2017 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi, li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1230/2012 u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 (ĠU L 175, 7.7.2017, p. 1).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 tat-18 ta' Lulju 2008 li jimplimenta u jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura (ĠU L 199, 28.7.2008, p. 1).


ANNESS

L-Annessi I u II tar-Regolament (UE) Nru 510/2011 huma emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness I, fil-punt 1(c), jiżdied il-paragrafu li ġej:

“Fil-każ ta' vetturi b'diversi stadji mhux kompletati msemmija fil-punt 1a tal-Parti A tal-Anness II, għandha tintuża l-massa ta' monitoraġġ (Mmon) minflok il-valur M. Il-massa ta' monitoraġġ għandha tiġi kkalkolata bil-formula li ġejja:

 

Mmon = MRObase × B0

 

Fejn,

 

MRObase u B0 huma kif definiti fil-punt 1a.1(a) tal-Parti A tal-Anness II.”.

(2)

Fl-Anness II, il-Parti A hija emendata kif ġej:

(a)

il-punt 1.2 jitħassar b'effett mill-1 ta' Jannar 2021;

(b)

jiddaħħlu l-punti 1a, 1a.1, 1b u 1c li ġejjin:

“1a.   Emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 tal-vetturi b'diversi stadji tal-kategorija N1 iddeterminati skont ir-Regolament (UE) 2017/1151

B'effett mill-1 ta' Settembru 2019, għal kull vettura bażi mhux kompletata tal-kategorija N1 soġġetta għal approvazzjoni tat-tip b'diversi stadji skont id-Direttiva 2007/46/KE, manifattur għandu jiddetermina u jirrapporta lill-Kummissjoni l-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 ta' dik il-vettura bażi, aktar 'il quddiem “l-emissjonijiet tas-CO2 ta' monitoraġġ” skont il-metodoloġija stabbilita fil-punt 1a.1.

Il-Kummissjoni għandha tuża l-emissjonijiet tas-CO2 ta' monitoraġġ tal-vettura bażi mhux kompletata rrapportati lilha skont l-ewwel paragrafu biex tikkalkola l-emissjonijiet speċifiċi medji ta' CO2 tal-manifattur tal-vettura bażi fis-sena kalendarja li fiha tkun irreġistrata l-vettura b'diversi stadji kompletata, ħlief meta jkunu ssodisfati l-kundizzjonijiet imsemmijin fil-punt 1b.

Għall-vetturi bażi kompletati, għandhom jintużaw l-emissjonijiet tas-CO2 u l-massa f'kundizzjoni ta' sewqan ta' dik il-vettura għall-fini tal-monitoraġġ tas-CO2.

1a.1   Kalkolu tal-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 tal-vettura bażi mhux kompletata

Il-manifattur tal-vettura bażi għandu jikkalkola l-valur tas-CO2 ta' monitoraġġ ta' vettura bażi mhux kompletata individwali skont il-metodu ta' interpolazzjoni msemmi fil-punti 3.2.3.2 jew 3.2.4 tas-Subanness 7 tal-Anness XXI tar-Regolament (UE) 2017/1151 skont il-metodoloġija applikata għall-approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet tal-vettura bażi, fejn it-termini għandhom ikunu kif definiti f'dak il-punt bl-eċċezzjonijiet li ġejjin:

(a)

Massa tal-vettura individwali

It-terminu “TMind” imsemmi fil-punti 3.2.3.2.2.1 jew 3.2.4.1.1.1 tas-Subanness 7 tal-Anness XXI tar-Regolament (UE) 2017/1151 għandu jiġi sostitwit bil-massa prestabbilita tal-vettura bażi, DMbase, jew, fejn japplika, bil-massa tat-test tal-vehicle low, TML jew bil-massa tat-test tal-vehicle high, TMH.

Id-DMbase għandha tiġi kkalkolata bil-formula li ġejja:

DMbase = MRObase x B0 + 25 kg + MVL

Fejn,

MRObase

hija l-massa f'kundizzjoni ta' sewqan tal-vettura bażi kif definit fil-punt 3.2.5 tal-Anness XXI tar-Regolament (UE) 2017/1151

B0

huwa l-valur tal-massa tal-karozzerija ta' 1,375

MVL

hija l-massa rappreżentattiva tat-tagħbija tal-vettura, li tfisser 28 fil-mija tat-tagħbija massima tal-vettura fejn it-tagħbija massima tal-vettura hija definita bħala l-massa massima mgħobbija teknikament permissibbli mnaqqsa bil-massa f'kundizzjoni ta' sewqan tal-vettura bażi mmultiplikata b'B0, u mnaqqsa b'25 kg.

Il-ċifra B0 hija kkalkolata bħala l-medja ponderata tal-proporzjon bejn is-somma tal-massa f'kundizzjoni ta' sewqan tal-vetturi bażi mhux kompletati għall-vetturi b'diversi stadji kollha rreġistrati fis-sena kalendarja u l-massa prestabbilita miżjuda kkalkolata skont it-Taqsima 5 tal-Anness XII tar-Regolament (KE) Nru 692/2008, u l-massa f'kundizzjoni ta' sewqan tal-vetturi bażi għall-vetturi b'diversi stadji kollha rreġistrati fis-snin kalendarji 2015, 2016 u 2017.

Iċ-ċifra B0 għandha tiġi aġġustata sal-31 ta' Ottubru 2021 fuq il-bażi tal-valuri tal-massa rilevanti tal-vetturi b'diversi stadji rreġistrati fis-snin kalendarji 2018, 2019 u 2020 ikkalkolati bil-formuli li ġejjin:

 

Formula 1:

Formula

Fejn,

Ay

hija l-medja ponderata tal-proporzjon bejn Mfi u Mbi

Mfi

hija l-massa f'kundizzjoni ta' sewqan tal-vettura bażi biż-żieda tal-massa prestabbilita miżjuda kif definit fit-Taqsima 5 tal-Anness XII tar-Regolament (KE) Nru 692/2008.

Mbi

hija l-massa f'kundizzjoni ta' sewqan tal-vettura bażi

n

huwa n-numru ta' vetturi bażi għall-vetturi b'diversi stadji kollha rreġistrati fis-sena kalendarja

 

Formula 2:

Formula

Fejn,

Ai

hija l-medja ponderata kif ikkalkolata fil-Formula 1

ni

huwa n-numru ta' vetturi bażi għall-vetturi b'diversi stadji kollha rreġistrati f'sena kalendarja

Meta l-massa prestabbilita tal-vettura bażi DMbase tkun aktar baxxa mill-massa tat-test tal-vehicle low, TML, tal-familja ta' interpolazzjoni, TMind għandha tiġi sostitwita b'TML.

Meta l-massa prestabbilita tal-vettura bażi DMbase tkun ogħla mill-massa tat-test tal-vehicle high, TMH, tal-familja ta' interpolazzjoni, TMind għandha tiġi sostitwita b'TMH.

(b)

Ir-reżistenza għad-dawrien tal-vettura individwali

Ir-reżistenza għad-dawrien tal-vettura bażi għandha tintuża għall-finijiet tal-punt 3.2.3.2.2.2 jew 3.2.4.1.1.2 tas-Subanness 7 tal-Anness XXI tar-Regolament (UE) 2017/1151.

(c)

Erja ta' quddiem

Fil-każ ta' vettura bażi mhux kompletata li tappartjeni għal familja tal-matriċi tat-tagħbija fit-triq, il-manifattur għandu jiddetermina t-terminu “Af” imsemmi fil-punt 3.2.3.2.2.3 tas-Subanness 7 tal-Anness XXI tar-Regolament (UE) 2017/1151 skont waħda mill-alternattivi li ġejjin:

(i)

l-erja ta' quddiem tal-vettura rappreżentattiva tal-familja tal-matriċi tat-tagħbija fit-triq, f'm2;

(ii)

il-valur medju tal-erja ta' quddiem tal-vehicle high u tal-vehicle low tal-familja ta' interpolazzjoni, f'm2;

(iii)

l-erja ta' quddiem tal-vehicle high tal-familja ta' interpolazzjoni, fil-każ li ma jintużax il-metodu ta' interpolazzjoni, f'm2.

Fil-każ ta' vettura bażi mhux kompletata li ma tappartjenix għal familja tal-matriċi tat-tagħbija fit-triq, għandu jintuża l-valur tal-erja ta' quddiem tal-vehicle high tal-familja ta' interpolazzjoni.

1b.   Rappreżentattività tal-valur tas-CO2 ta' monitoraġġ

Mis-sena kalendarja 2020, kull sena l-Kummissjoni għandha tivvaluta r-rappreżentattività tal-valuri medji tas-CO2 ta' monitoraġġ irrapportati mill-manifattur tal-vettura bażi meta mqabbla mal-medja tal-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 tal-vetturi kompletati rreġistrati fis-sena kalendarja rilevanti u għandha tgħarraf lill-manifattur tal-vettura bażi dwar il-valutazzjoni tagħha.

Meta dik il-valutazzjoni turi diverġenza b'4 % jew aktar bejn il-medja tal-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 tal-vetturi kompletati kollha u l-medja tal-emissjonijiet tas-CO2 ta' monitoraġġ tal-vetturi bażi relatati kollha ta' manifattur għal sentejn kalendarji suċċessivi, il-Kummissjoni għandha tuża l-medja tal-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 tal-vetturi kompletati fis-sena kalendarja sussegwenti biex tikkalkola l-emissjonijiet speċifiċi medji ta' CO2 tal-manifattur tal-vettura bażi jew il-konsorzju f'dik is-sena. Fil-każ ta' diverġenzi kontinwi, dak il-kalkolu għandu jiġi ripetut kull tliet snin.

1c.   Rappurtar tad-data mill-manifatturi tal-vetturi bażi

Il-manifatturi tal-vetturi bażi, għal kull vettura bażi kompletata jew mhux kompletata mressqa għal approvazzjoni b'diversi stadji u mibjugħa minnhom fis-sena kalendarja preċedenti fl-Unjoni, għandhom jirrapportaw id-data li ġejja lill-Kummissjoni sat-28 ta' Frar kull sena:

(a)

in-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura;

(b)

l-identifikatur tal-familja ta' interpolazzjoni;

(c)

l-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 tal-vettura bażi;

(d)

l-erja ta' quddiem (speċifika l-alternattiva applikabbli);

(e)

ir-reżistenza għad-dawrien tal-vettura bażi;

(f)

il-massa ta' monitoraġġ;

(g)

il-massa f'kundizzjoni ta' sewqan tal-vettura bażi;

(h)

il-massa rappreżentattiva tat-tagħbija tal-vettura kif definita fil-punt 1a.1 ta' dan l-Anness.”

(c)

Il-punt 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Id-dettalji msemmija fil-punt 1 għandhom jittieħdu miċ-ċertifikat ta' konformità jew ikunu konsistenti maċ-ċertifikat ta' konformità maħruġ mill-manifattur tal-vettura kummerċjali ħafifa rilevanti. Id-dettalji l-oħra għandhom jittieħdu mid-dokumentazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip jew mill-informazzjoni rrapportata mill-manifattur tal-vettura bażi skont il-punt 1c. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw preċiżjoni adegwata fil-proċedura ta' monitoraġġ. Meta ċ-ċertifikat ta' konformità jispeċifika kemm il-massa minima kif ukoll dik massima għal vettura kummerċjali ħafifa, l-Istati Membri għandhom jużaw iċ-ċifra massima biss għall-fini ta' dan ir-Regolament. Fil-każ ta' vetturi li jaħdmu b'żewġ tipi ta' fjuwil (petrol/gass) li ċ-ċertifikati ta' konformità tagħhom ikollhom ċifri speċifiċi tal-emissjonijiet tas-CO2 għaż-żewġ tipi ta' fjuwil, l-Istati Membri għandhom jużaw iċ-ċifra mkejla għall-gass biss.”


18.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/8


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/987

tad-29 ta' Mejju 2019

li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 293/2012 dwar il-monitoraġġ tal-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi kummerċjali ħfief ġodda tat-tip approvat fi proċess b'diversi stadji

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 510/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2011 li jistabbilixxi standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda bħala parti mill-approċċ integrat tal-Unjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi ħfief (1), u b'mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 8(9) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 293/2012 (2) jirrikjedi li l-Istati Membri iżda wkoll il-manifatturi jirrappurtaw ċerta data dwar ir-reġistrazzjoni ta' vetturi kummerċjali ħfief ġodda skont ir-Regolament (UE) Nru 510/2011.

(2)

Mill-1 ta' Settembru 2019, proċedura tat-test regolatorja ġdida għall-kejl tal-emissjonijiet tas-CO2 u tal-konsum tal-fjuwil minn vetturi ħfief, Proċedura ta' Ttestjar Armonizzata fuq Livell Dinji għall-Vetturi Ħfief (WLTP) stabbilita fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/1151 (3), se tissostitwixxi ċ-Ċiklu ta' Sewqan Ewropew Ġdid (NEDC) stabbilit fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 (4). Dik il-bidla se taffettwa wkoll il-metodoloġija għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil mill-vetturi N1 tat-tip approvat fi proċess b'diversi stadji (aktar 'il quddiem imsejħa “vetturi b'diversi stadji”).

(3)

Skont ir-Regolament (UE) Nru 510/2011, l-emissjonijiet speċifiċi ta' CO2 ta' vettura b'diversi stadji jridu jiġu allokati lill-manifattur tal-vettura bażi. Sabiex il-manifattur tal-vettura bażi jkun jista' jippjana b'mod effettiv u b'ċertezza suffiċjenti l-konformità tiegħu mal-miri speċifiċi ta' CO2 tiegħu, il-metodoloġija tiżgura li l-emissjonijiet tas-CO2 u l-massa allokati lil dak il-manifattur ikunu magħrufa fil-mument tal-produzzjoni u l-bejgħ tal-vettura bażi, u mhux biss meta l-manifattur tal-istadju finali jqiegħed il-vettura kompletata fis-suq.

(4)

Il-manifattur tal-vettura bażi jenħtieġ li jirrapporta lill-Kummissjoni l-valuri tal-input li jkunu ntużaw għall-kalkolu tal-interpolazzjoni msemmi fil-punt 1a.1 tal-Parti A tal-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 510/2011 kif ukoll l-emissjonijiet tas-CO2 u l-valuri tal-massa tal-vettura bażi mhux kompletata. Dawn il-valuri jenħtieġ li jintużaw biex jiġu kkalkolati l-emissjonijiet speċifiċi medji u l-mira tal-emissjonijiet speċifiċi tal-manifattur tal-vettura bażi.

(5)

Il-manifatturi tal-vetturi mhux kompletati li nbiegħu fis-sena kalendarja preċedenti għall-fini li jitlestew minn manifattur tat-tieni stadju jenħtieġ li jressqu d-data speċifikata fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 510/2011 lir-Repożitorju tad-Data tan-Negozju tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent.

(6)

Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 293/2012 jiġi emendat skont dan.

(7)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar it-Tibdil fil-Klima,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 10 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 293/2012, jiżdiedu l-paragrafi 3 u 4 li ġejjin:

“3.   Għall-fini tal-kalkolu tal-mira tal-emissjonijiet speċifiċi proviżorja u l-emissjonijiet speċifiċi medji ta' CO2 proviżorji u għall-fini tal-verifika tal-valuri tal-input li ntużaw skont il-punt 1a.1 tal-Parti A tal-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 510/2011, il-manifatturi għandhom iressqu lill-Kummissjoni, permezz ta' trasferiment elettroniku tad-data lir-Repożitorju tad-Data ġestit mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, id-data għal kull vettura bażi soġġetta għal approvazzjoni tat-tip b'diversi stadji li biegħu fis-sena kalendarja preċedenti fl-Unjoni, kif speċifikat fil-punt 1c. tal-Parti A tal-Anness II ta' dak ir-Regolament.

Id-data għandha tiġi trażmessa permezz ta' trasferiment elettroniku tad-data lir-Repożitorju tad-Data ġestit mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent.

4.   Jekk il-manifatturi ma jressqux id-data dettaljata msemmija fil-paragrafu 3, il-mira tal-emissjonijiet speċifiċi proviżorja u l-emissjonijiet speċifiċi medji proviżorji għandhom jiġu kkalkolati fuq il-bażi tad-data dettaljata kif fornuta mill-Istati Membri.”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri skont it-Trattati.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Mejju 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 145, 31.5.2011, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 293/2012 tat-3 ta' April 2012 dwar il-monitoraġġ u r-rapportar ta' data fuq ir-reġistrazzjoni ta' vetturi kummerċjali ħfief ġodda skont ir-Regolament (UE) Nru 510/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 98, 4.4.2012, p. 1).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/1151 tal-1 ta' Ġunju 2017 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi, li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1230/2012 u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 (ĠU L 175, 7.7.2017, p. 1).

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 tat-18 ta' Lulju 2008 li jimplimenta u jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura (ĠU L 199, 28.7.2008, p. 1).


18.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/10


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/988

tas-17 ta' Ġunju 2019

li jikkoreġi l-verżjoni lingwistika Franċiża tar-Regolament (UE) Nru 10/2011 dwar il-materjali u oġġetti tal-plastik maħsuba li jiġu f'kuntatt mal-ikel

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt mal-ikel u li jħassar id-Direttivi 80/590/KEE u 89/109/KEE (1), b'mod partikolari l-Artikolu 5(1)(a), (d), (e), (h), (i) u (j), l-Artikolu 11(3) u l-Artikolu 12(6) tiegħu.

Billi:

(1)

Il-verżjoni lingwistika Franċiża tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 10/2011 (2) fiha żball rigward il-limitu ta' migrazzjoni speċifika stipulat fl-Anness I, it-Tabella 1, il-punt 1, ir-ringiela 1052.

(2)

Għalhekk il-verżjoni lingwistika Franċiża tar-Regolament (UE) Nru 10/2011 jenħtieġ li tiġi kkoreġuta kif xieraq. Il-verżjonijiet lingwistiċi l-oħra mhumiex affettwati.

(3)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

(ma japplikax għal-lingwa Maltija)

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Ġunju 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 10/2011 tal-14 ta' Jannar 2011 dwar il-materjali u oġġetti tal-plastik maħsuba li jiġu f'kuntatt mal-ikel (ĠU L 12, 15.1.2011, p. 1).


18.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/11


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/989

tas-17 ta' Ġunju 2019

li jikkonċerna n-nuqqas ta' tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva chlorpropham, f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 20(1) u l-Artikolu 78(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2004/20/KE (2) daħħlet il-chlorpropham bħala sustanza attiva fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (3).

(2)

Is-sustanzi attivi inklużi fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE jitqiesu li ġew approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u huma mniżżlin fil-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (4).

(3)

Kif stabbilit fil-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011, l-approvazzjoni tas-sustanza attiva chlorpropham tiskadi fil-31 ta' Lulju 2019.

(4)

Ġiet ippreżentata applikazzjoni għat-tiġdid tal-approvazzjoni tal-chlorpropham skont l-Artikolu 1 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012 (5) fil-perjodu taż-żmien previst f'dak l-Artikolu.

(5)

Task force magħmul minn tliet applikanti bagħat il-fajls addizzjonali meħtieġa skont l-Artikolu 6 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 844/2012. L-Istat Membru relatur sab li l-applikazzjoni kienet kompluta.

(6)

L-Istat Membru relatur ħejja rapport dwar il-valutazzjoni tat-tiġdid b'konsultazzjoni mal-Istat Membru korelatur u fid-29 ta' April 2016 bagħtu lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (minn hawn 'il quddiem, “l-Awtorità”) u lill-Kummissjoni.

(7)

L-Awtorità bagħtet ir-rapport dwar il-valutazzjoni tat-tiġdid lill-applikant u lill-Istati Membri għall-kummenti tagħhom u għaddiet il-kummenti li rċeviet lill-Kummissjoni. L-Awtorità ppubblikat ukoll is-sommarju tal-fajl addizzjonali.

(8)

Fit-18 ta' Ġunju 2017, l-Awtorità bagħtet il-konklużjoni (6) tagħha lill-Kummissjoni dwar jekk il-chlorpropham jistax jiġi mistenni jissodisfa l-kriterji għall-approvazzjoni previsti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 jew le. L-Awtorità kkonkludiet li ma tistax titwettaq valutazzjoni finali tar-riskju lill-konsumaturi mill-konsum djetetiku minħabba bosta lakuni fid-data u minħabba l-inċertezzi identifikati għall-użi tal-għelejjel. Madankollu, ġie identifikat qasam kritiku ta' tħassib għall-chlorpropham rigward ir-riżultati ta' valutazzjoni indikattiva tar-riskju lill-konsumaturi fejn ġew identifikati riskji djetetiċi akuti u kroniċi għall-konsumaturi kemm mill-chlorpropham kif ukoll mill-metabolit ewlieni tiegħu, it-3-kloroanilina. Barra minn hekk, l-Awtorità kkonkludiet ukoll li hemm bżonn ta' aktar valutazzjonijiet xjentifiċi tal-proprjetajiet potenzjali tat-tfixkil tas-sistema endokrinali tal-chlorpropham u li l-valutazzjoni tar-riskju għall-artropodi mhux fil-mira għall-użi fuq il-post ma setgħetx tiġi ffinalizzata.

(9)

Il-Kummissjoni stiednet lill-applikanti biex jippreżentaw il-kummenti tagħhom dwar il-konklużjoni tal-Awtorità u dwar l-abbozz tar-rapport tat-tiġdid skont l-Artikolu 14(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 844/2012. L-applikanti bagħtu l-kummenti tagħhom, li ġew eżaminati bir-reqqa.

(10)

Madankollu, minkejja l-argumenti mressqa mill-applikanti, it-tħassib relatat mas-sustanza attiva ma setax jiġi eliminat.

(11)

Fit-23 ta' Jannar 2019, wieħed mill-membri tat-Task Force li kien ressaq l-applikazzjoni għat-tiġdid tal-approvazzjoni tal-chlorpropham, informa lill-Kummissjoni li kien iddeċieda li jirtira l-appoġġ tiegħu għall-użu rappreżentattiv tal-chlorpropham bħala suppressant tan-nebbieta tal-patata. Fit-19 ta' Marzu 2019, it-Task Force għarrfet lill-Kummissjoni li kienet irtirat l-appoġġ tagħha għall-użi rappreżentattivi kollha, ħlief għal għelejjel li ma jittiklux, jiġifieri l-basal tal-fjuri.

(12)

Għaldaqstant, fir-rigward ta' wieħed jew aktar mill-użi rappreżentattivi ta' mill-inqas prodott wieħed għall-protezzjoni tal-pjanti, ma ġiex stabbilit li l-kriterji tal-approvazzjoni previsti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 ġew issodisfati. Huwa għalhekk xieraq li ma tiġġeddidx l-approvazzjoni tas-sustanza attiva chlorpropham f'konformità mal-Artikolu 20(1)(b) ta' dak ir-Regolament.

(13)

Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 jiġi emendat skont dan.

(14)

Jenħtieġ li l-Istati Membri jingħataw żmien biżżejjed biex jirtiraw l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-chlorpropham.

(15)

Rigward il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-chlorpropham, meta l-Istati Membri jagħtu xi perjodu ta' grazzja f'konformità mal-Artikolu 46 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, dak il-perjodu għandu jiskadi sa mhux aktar tard mit-8 ta' Ottubru 2020.

(16)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/917 (7) estenda d-data ta' skadenza tal-chlorpropham sal-31 ta' Lulju 2019 biex jippermetti li l-proċess tat-tiġdid jitlesta qabel ma tiskadi l-approvazzjoni ta' dik is-sustanza. Madankollu, billi ttieħdet deċiżjoni qabel dik id-data ta' skadenza estiża, jenħtieġ li dan ir-Regolament japplika malajr kemm jista' jkun.

(17)

Dan ir-Regolament ma jipprevenix il-preżentazzjoni ta' applikazzjoni oħra għall-approvazzjoni tal-chlorpropham skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

(18)

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf ma tax opinjoni qabel l-iskadenza stipulata mill-President tiegħu. Tqies li kien meħtieġ att ta' implimentazzjoni u l-President bagħat l-abbozz tal-att ta' implimentazzjoni lill-kumitat tal-appell għal iktar deliberazzjoni. Il-kumitat ta' appell ma tax opinjoni,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Nuqqas ta' tiġdid tal-approvazzjoni ta' sustanza attiva

L-approvazzjoni tas-sustanza attiva chlorpropham ma ġietx imġedda.

Artikolu 2

Emendi lir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011

Fil-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011, titħassar ir-ringiela 78 dwar il-chlorpropham.

Artikolu 3

Miżuri tranżizzjonali

L-Istati Membri għandhom jirtiraw l-awtorizzazzjonijiet għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-chlorpropham bħala s-sustanza attiva sa mhux aktar tard mit-8 ta' Jannar 2020.

Artikolu 4

Perjodu ta' grazzja

Il-perjodu ta' grazzja li jistgħu jagħtu l-Istati Membri skont l-Artikolu 46 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 għandu jkun qasir kemm jista' jkun u għandu jiskadi sa mhux aktar tard mit-8 ta' Ottubru 2020.

Artikolu 5

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Ġunju 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2004/20/KE tat-2 ta' Marzu 2004 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE dwar l-inklużjoni tal-klorprofam bħala sustanza attiva (ĠU L 70, 9.3.2004, p. 32).

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta' Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1).

(4)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta' Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-lista ta' sustanzi attivi approvati (ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1).

(5)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012 tat-18 ta' Settembru 2012 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proċedura ta' tiġdid għas-sustanzi attivi, kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 252, 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA (l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel), 2017. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlorpropham. EFSA Journal 2017;15(7):4903, 29 pp. doi:10.2903/j.efsa.2017.4903.

(7)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/917 tas-27 ta' Ġunju 2018 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi alfaċipermetrina, beflubutammid, benalassil, bentjavalikarb, bifenażat, boskalid, bromossinil, kaptan, karvone, klorprofam, ċjażofammid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, dikwat, etefon, etoprofos, etossażol, famoksadon, fenamidon, fenamifos, flumjoksażina, fluwossastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, u r-razza Gliocladium catenulatum: J1446, isossaflutol, metalaksil-m, metjokarb, metossifenożid, metribużin, milbemektin, oksasulfuron, ir-razza 251 Paecilomyces lilacinus, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamokarb, protijokonażol, pimetrożin u s-metolaklor (ĠU L 163, 28.6.2018, p. 13).


DIRETTIVI

18.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/14


DIRETTIVA TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/990

tas-17 ta' Ġunju 2019

li temenda l-lista tal-ġeneri u tal-ispeċijiet fl-Artikolu 2(1)(b) tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE, fl-Anness II tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/72/KE u fl-Anness tad-Direttiva tal-Kummissjoni 93/61/KEE

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE tat-13 ta' Ġunju 2002 dwar il-marketing ta' żrieragħ tal-ħxejjex (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 2(2) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2008/72/KE tal-15 ta' Lulju 2008 dwar it-tqegħid fis-suq ta' ħxejjex ta' propagazzjoni u materjal taż-żrigħ, barra ż-żerriegħa (2), u b'mod partikolari l-Artikoli 1(3) u 22 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kummissjoni 93/61/KEE tat-2 ta' Lulju 1993 li tistabilixxi l-pjani li jindikaw il-kondizzjonijiet li jridu jiġu mħarsa mill-materjal propagattiv ta' ħaxix u pjanti, barra miż-żerriegħa skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/33/KEE (3), u b'mod partikolari l-Artikolu 1 tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttivi 2002/55/KE u 2008/72/KE jipprevedu għall-ispeċijiet koperti minnhom permezz ta' tabella b'żewġ kolonni, b'kolonna waħda li telenka l-isem xjentifiku tal-ispeċi u l-oħra li telenka isem komuni wieħed jew aktar għal kull speċi.

(2)

Ċerti varjetajiet ta' speċijiet ta' ħxejjex jappartjenu għall-ispeċijiet imniżżla taħt l-ismijiet xjentifiċi tagħhom, iżda mhux għat-tipi ta' varjetajiet deskritti bl-ismijiet komuni. Għalhekk, jenħtieġ li jiġi speċifikat jekk varjetà tkunx koperta mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttivi 2002/55/KE u 2008/72/KE.

(3)

Din l-ispeċifikazzjoni jenħtieġ li tqis il-fatt li, filwaqt li wħud mill-varjetajiet ta' ċerti speċijiet ta' ħxejjex diversi jitqiegħdu fis-suq b'mod wiesa' fl-Unjoni, varjetajiet oħrajn għandhom swieq nazzjonali jew reġjonali limitati. Għaldaqstant, ma jkunx xieraq li jiġu koperti l-varjetajiet kollha ta' dawk l-ispeċijiet ta' ħxejjex. Għalhekk, jenħtieġ li jiġi speċifikat li għal ċerti speċijiet iridu jiġu koperti l-varjetajiet kollha, filwaqt li għal ċerti speċijiet oħrajn jenħtieġ li jiġu koperti biss ċerti varjetajiet.

(4)

L-International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (ICNCP) introduċa l-kategorija formali ta' “Grupp” għall-klassifikazzjoni tal-varjetajiet tal-ispeċijiet ikkultivati. Il-kategorija ta' “Grupp” hija strument adattat biex jiġu ddefiniti l-varjetajiet li jappartjenu għal ċerti speċijiet, li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttivi 2002/55/KE u 2008/72/KE.

(5)

Bl-għan li jiġi speċifikat jekk humiex koperti l-varjetajiet kollha ta' speċi ta' ħaxix partikolari jew ċertu Gruppi minnha biss, jenħtieġ li t-tabelli tal-ispeċijiet previsti fid-Direttivi 2002/55/KE u 2008/72/KE jiġu emendati. Jenħtieġ li l-ismijiet botaniċi rispettivi tal-ispeċijiet tal-ħxejjex u l-ismijiet tal-Gruppi li jappartjenu għalihom jiġu ppreżentati f'ordni ġerarkika sabiex tiġi eliminata kwalunkwe ambigwità possibbli fir-rigward tal-ambitu tal-varjetajiet tal-ispeċijiet ikkonċernati.

(6)

L-użu tal-ibridizzazzjoni interspeċifika u tal-ibridizzazzjoni intraspeċifika tal-varjetajiet tista' tirriżulta f'varjetajiet ta' speċijiet ta' ħxejjex li ma jkunu inklużi fl-ebda speċi jew Grupp stabbilit. Sabiex tipi ta' varjetajiet bħal dawn jiġu inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2002/55/KE, il-lista tal-ispeċijiet jenħtieġ li tinkludi l-ibridi bejn l-ispeċijiet u l-Gruppi indikati fil-lista fil-punt (b) tal-Artikolu 2.1 ta' dik id-Direttiva.

(7)

Il-Gruppi indikati fil-lista fil-punt (b) tal-Artikolu 2.1 tad-Direttiva 2002/55/KE jenħtieġ li jiġu riflessi wkoll, fejn xieraq, fil-listi tal-Anness II, punt 3(a), u fl-Anness III, punt 2 ta' dik id-Direttiva.

(8)

Għalhekk, jenħtieġ li d-Direttivi 2002/55/KE, 2008/72/KE u 93/61/KEE jiġu emendati skont dan.

(9)

Barra minn hekk, id-Direttiva 93/61/KEE timplimenta l-Artikolu 4 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/33/KE (4), li tħassar u ġie sostitwit bl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2008/72/KE. L-Anness tad-Direttiva 93/61/KEE jistabbilixxi skeda li tindika l-kundizzjonijiet li jridu jiġu sodisfatti mill-materjal tal-propagazzjoni tal-ħxejjex u telenka dawk l-ispeċijiet u l-organiżmi ta' ħsara li jistgħu jaffettwaw il-kwalità tagħhom.

(10)

L-ismijiet botaniċi ta' ċerti speċijiet fid-Direttiva 93/61/KEE jenħtieġ li jiġu aġġornati f'konformità mal-iżvilupp tal-għarfien xjentifiku, bħala parti mill-aġġornament tal-iskeda rispettiva.

(11)

Il-miżuri previsti f'din id-Direttiva huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emendi għad-Direttiva 2002/55/KE

Id-Direttiva 2002/55/KE hija emendata f'konformità mal-parti A tal-Anness ta' din id-Direttiva.

Artikolu 2

Emendi għad-Direttiva 2008/72/KE

L-Anness II tad-Direttiva 2008/72/KE huwa sostitwit bit-test fil-parti B tal-Anness ta' din id-Direttiva.

Artikolu 3

Emendi għad-Direttiva 93/61/KEE

L-Anness għad-Direttiva 93/61/KEE huwa emendat f'konformità mal-Parti C tal-Anness għal din id-Direttiva.

Artikolu 4

Traspożizzjoni

L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux iktar tard mit-30 ta' Ġunju 2020, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Huma għandhom jinfurmaw minnufih lill-Kummissjoni dwar dan.

Huma għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet mill-1 ta' Lulju 2020.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza waqt il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir it-tali referenza.

Artikolu 5

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 6

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Ġunju 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 193, 20.7.2002, p. 33.

(2)  ĠU L 205, 1.8.2008, p. 28.

(3)  ĠU L 250, 7.10.1993, p. 19.

(4)  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/33/KEE tat-28 ta' April 1992 dwar il-marketing ta' ħxejjex ta' propagazzjoni u materjal taż-żrigħ, barra ż-żerriegħa (ĠU L 157, 10.6.1992, p. 1).


ANNESS

PARTI A

Id-Direttiva 2002/55/KE hija emendata kif ġej:

(1)

il-punt (b) tal-Artikolu 2(1) huwa sostitwit b'dan li ġej:

 

Allium cepa L.

Grupp Cepa (Basal, Echalion)

Grupp Aggregatum (Shallot)

 

Allium fistulosum L. (Basal tal-għenieqed — Japanese bunching onion jew Welsh onion)

il-varjetajiet kollha

 

Allium porrum L. (Kurrat)

il-varjetajiet kollha

 

Allium sativum L. (Tewm)

il-varjetajiet kollha

 

Allium schoenoprasum L. (Kurrat salvaġġ)

il-varjetajiet kollha

 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Maxxita)

il-varjetajiet kollha

 

Apium graveolens L.

Grupp tal-Karfus

Grupp tas-Celeriac

 

Asparagus officinalis L. (Asparagu Sfraġ)

il-varjetajiet kollha

 

Beta vulgaris L.

Grupp tal-Pitravi (Pitravi inkluż il-pitrava Cheltenham)

Grupp tas-Selq (Spinach beet jew il-weraq tal-pitravi)

 

Brassica oleracea L.

Grupp tal-Kaboċċi tal-Weraq

Grupp tal-Pastard

Grupp tal-Capitata (Kaboċċa Ħamra u Kaboċċa Bajda)

Grupp tal-Brussel Sprouts

Grupp tal-Ġidra

Grupp tal-Kaboċċi Mfelfla (Savoy)

Grupp tal-Brokkli (tat-tip kalabris jew tat-tip li jnibbet)

Grupp tal-Kaboċċi tat-Toskana

Grupp tal-Kaboċċi Portugiżi (Tronchuda)

 

Brassica rapa L.

Grupp tal-Kaboċċi Ċiniżi

Grupp tan-Nevew

 

Capsicum annuum L. (Bżar aħmar jew Bżar ieħor)

il-varjetajiet kollha

 

Cichorium endivia L. (Indivja)

il-varjetajiet kollha

 

Cichorium intybus L.

Grupp taċ-Ċikwejra Witloof

Grupp taċ-Ċikwejra tal-Weraq (Ċikwejra b'weraq kbir jew ċikwejra Taljana)

Grupp taċ-Ċikwejra Industrijali (Għerq)

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Dulliegħ)

il-varjetajiet kollha

 

Cucumis melo L. (Bettieħ)

il-varjetajiet kollha

 

Cucumis sativus L.

Grupp tal-Ħjar

Grupp tal-Ħjar Żgħir

 

Cucurbita maxima Duchesne (Qargħa aħmar)

il-varjetajiet kollha

 

Cucurbita pepo L. (Qargħa bagħli, inkluż il-qargħa aħmar u l-qargħa arzella matur, jew Zukkini, inkluż il-qargħa arzella immatur)

il-varjetajiet kollha

 

Cynara cardunculus L.

Grupp tal-Qaqoċċ

Grupp tal-Kardun

 

Daucus carota L. (Karrotti u Karrotti għall-għalf)

il-varjetajiet kollha

 

Foeniculum vulgare Mill. (Bużbież)

Grupp tal-Azoricum

 

Lactuca sativa L. (Ħass)

il-varjetajiet kollha

 

Solanum lycopersicum L. (Tadam)

il-varjetajiet kollha

 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Grupp tat-Tursin tal-Weraq

Grupp tat-Tursin tal-Għerq Kbir

 

Phaseolus coccineus L. (Fażola ta' Spanja)

il-varjetajiet kollha

 

Phaseolus vulgaris L.

Grupp tal-Fażola Franċiża Żgħira

Grupp tal-Fażola Franċiża li tixxeblek

 

Pisum sativum L.

Grupp tal-Piżella Tonda

Grupp tal-Piżella Mkemmxa

Grupp tal-Piżella Ħelwa

 

Raphanus sativus L.

Grupp tar-Ravanell

Grupp tar-Ravanell Iswed

 

Rheum rhabarbarum L. (Rabarbru)

il-varjetajiet kollha

 

Scorzonera hispanica L. (Scorzonera jew salsafja sewda)

il-varjetajiet kollha

 

Solanum melongena L. (Brunġiel)

il-varjetajiet kollha

 

Spinacia oleracea L. (Spinaċi)

il-varjetajiet kollha

 

Valerianella locusta (L.) Laterr. (Insalata tal-qamħ jew Ħass tal-ħaruf)

il-varjetajiet kollha

 

Vicia faba L. (Ful)

il-varjetajiet kollha

 

Zea mays L.

Grupp tal-Qamħirrum Ħelu

Grupp tal-Popcorn

L-ibridi kollha tal-ispeċijiet u l-Gruppi huma elenkati hawn fuq.”

(2)

fl-ewwel kolonna tat-tabella fil-punt 3(a) tal-Anness II, l-entrati bejn “Asparagus officinalis” u “Cichorium endivia” huma sostitwiti b'dan li ġej:

 

Beta vulgaris (Grupp tal-Pitravi)

 

Beta vulgaris (minbarra l-Grupp tal-Pitravi)

 

Brassica oleracea (Grupp tal-Pastard)

 

Brassica oleracea (minbarra l-Grupp tal-Pastard)

 

Brassica rapa (Grupp tal-Kaboċċi Ċiniżi)

 

Brassica rapa (Grupp tan-Nevew)

 

Capsicum annuum

 

Cichorium intybus (Grupp taċ-Ċikwejra Witloof, Grupp taċ-Ċikwejra tal-Weraq)

 

Cichorium intybus (Grupp taċ-Ċikwejra Industrijali (Għerq)”.

(3)

fl-ewwel kolonna tat-tabella fil-punt 2 tal-Anness III, l-entrati bejn “Capsicum annuum” u “Cichorium endivia” huma sostitwiti b'dan li ġej:

 

Cichorium intybus (Grupp taċ-Ċikwejra Witloof, Grupp taċ-Ċikwejra tal-Weraq)

 

Cichorium intybus (Grupp taċ-Ċikwejra Industrijali (Għerq)”.

PARTI B

“ANNESS II

Elenku tal-ġeneru u l-ispeċi msemmi fl-Artikolu 1(2)

Allium cepa L.

Grupp Cepa (Basal, Echalion)

Grupp Aggregatum (Shallot)

Allium fistulosum L. (Basal tal-għenieqed - Japanese bunching onion jew Welsh onion)

il-varjetajiet kollha

Allium porrum L. (Kurrat)

il-varjetajiet kollha

Allium sativum L. (Tewm)

il-varjetajiet kollha

Allium schoenoprasum L. (Kurrat salvaġġ)

il-varjetajiet kollha

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Maxxita)

il-varjetajiet kollha

Apium graveolens L.

Grupp tal-Karfus

Grupp tas-Celeriac

Asparagus officinalis L. (Asparagu Sfraġ)

il-varjetajiet kollha

Beta vulgaris L.

Grupp tal-Pitravi (Pitravi inkluż il-pitrava Cheltenham)

Grupp tas-Selq (Spinach beet jew il-weraq tal-pitravi)

Brassica oleracea L.

Grupp tal-Kaboċċi tal-Weraq

Grupp tal-Pastard

Grupp tal-Capitata (Kaboċċa Ħamra u Kaboċċa Bajda)

Grupp tal-Brussel Sprouts

Grupp tal-Ġidra

Grupp tal-Kaboċċi Mfelfla (Savoy)

Grupp tal-Brokkli (tat-tip kalabris jew tat-tip li jnibbet)

Grupp tal-Kaboċċi tat-Toskana

Grupp tal-Kaboċċi Portugiżi (Tronchuda)

Brassica rapa L.

Grupp tal-Kaboċċi Ċiniżi

Grupp tan-Nevew

Capsicum annuum L. (Bżar aħmar jew Bżar ieħor)

il-varjetajiet kollha

Cichorium endivia L. (Indivja)

il-varjetajiet kollha

Cichorium intybus L.

Grupp taċ-Ċikwejra Witloof

Grupp taċ-Ċikwejra tal-Weraq (Ċikwejra b'weraq kbir jew ċikwejra Taljana)

Grupp taċ-Ċikwejra Industrijali (Għerq)

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Dulliegħ)

il-varjetajiet kollha

Cucumis melo L. (Bettieħ)

il-varjetajiet kollha

Cucumis sativus L.

Grupp tal-Ħjar

Grupp tal-Ħjar Żgħir

Cucurbita maxima Duchesne (Qargħa aħmar)

il-varjetajiet kollha

Cucurbita pepo L. (Qargħa bagħli, inkluż il-qargħa aħmar u l-qargħa arzella matur, jew Zukkini, inkluż il-qargħa arzella immatur)

il-varjetajiet kollha

Cynara cardunculus L.

Grupp tal-Qaqoċċ

Grupp tal-Kardun

Daucus carota L. (Karrotti u Karrotti għall-għalf)

il-varjetajiet kollha

Foeniculum vulgare Mill. (Bużbież)

Grupp tal-Azoricum

Lactuca sativa L. (Ħass)

il-varjetajiet kollha

Solanum lycopersicum L. (Tadam)

il-varjetajiet kollha

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Grupp tat-Tursin tal-Weraq

Grupp tat-Tursin tal-Għerq Kbir

Phaseolus coccineus L. (Fażola ta' Spanja)

il-varjetajiet kollha

Phaseolus vulgaris L.

Grupp tal-Fażola Franċiża Żgħira

Grupp tal-Fażola Franċiża li tixxeblek

Pisum sativum L.

Grupp tal-Piżella Tonda

Grupp tal-Piżella Mkemmxa

Grupp tal-Piżella Ħelwa

Raphanus sativus L.

Grupp tar-Ravanell

Grupp tar-Ravanell Iswed

Rheum rhabarbarum L. (Rabarbru)

il-varjetajiet kollha

Scorzonera hispanica L. (Scorzonera jew salsafja sewda)

il-varjetajiet kollha

Solanum melongena L. (Brunġiel)

il-varjetajiet kollha

Spinacia oleracea L. (Spinaċi)

il-varjetajiet kollha

Valerianella locusta (L.) Laterr. (Insalata tal-qamħ jew Ħass tal-ħaruf)

il-varjetajiet kollha

Vicia faba L. (Ful)

il-varjetajiet kollha

Zea mays L.

Grupp tal-Qamħirrum Ħelu

Grupp tal-Popcorn.

PARTI C

Fl-Anness tad-Direttiva 93/61/KEE, il-kolonna “Genus jew speċi” hija emendata kif ġej:

(a)

il-kliem “Allium ascalonicum” huma sostitwiti bil-kliem “Allium cepa – Grupp Aggregatum”;

(b)

il-kliem “Allium cepa” huma sostitwiti bil-kliem “Allium cepa – Grupp Cepa”;

(c)

il-kliem “Brassica pekinensis” huma sostitwiti bil-kliem “Brassica rapa – Grupp tal-Kaboċċi Ċiniżi”;

(d)

il-kliem “Lycopersicon lycopersicum” huma sostitwiti bil-kliem “Solanum lycopersicum”.


DEĊIŻJONIJIET

18.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/23


DEĊIŻJONI (UE) 2019/991 TAL-PARLAMENT EWROPEW

tas-16 ta' Jannar 2019

dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2016

IL-PARLAMENT EWROPEW,

wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2016,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2016, flimkien mar-risposta tal-Uffiċċju (1),

wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni (2) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2016, skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2018 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Uffiċċju fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2016 (05941/2018 — C8-0087/2018),

wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tat-18 ta' April 2018 (3) li jipposponi d-deċiżjoni ta' kwittanza għas-sena finanzjarja 2016, kif ukoll ir-risposti tad-Direttur Eżekuttiv tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil,

wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tal-24 ta' Ottubru 2018 (4) li ma jagħtix kwittanza għas-sena finanzjarja 2016 lid-Direttur Eżekuttiv tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil,

wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (5), u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 439/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 2010 li jistabbilixxi Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (6), b'mod partikolari l-Artikolu 36 tiegħu,

wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7), u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u t-tieni paragrafu tal-Artikolu 5(2)(a) tal-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

1.   

Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2016;

2.   

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lid-Direttur Eżekuttiv tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

Il-President

Antonio TAJANI

Is-Segretarju Ġenerali

Klaus WELLE


(1)  ĠU C 417, 6.12.2017, p. 79.

(2)  Ara n-nota 1 f'qiegħ il-paġna.

(3)  ĠU L 248, 3.10.2018, p. 195.

(4)  ĠU L 331, 28.12.2018, p. 213.

(5)  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

(6)  ĠU L 132, 29.5.2010, p. 11.

(7)  ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42


18.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/24


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT POLITIKU U TA' SIGURTÀ (PESK) 2019/992

tal-4 ta' Ġunju 2019

dwar il-ħatra tal-Kap tal-Missjoni ta' Konsulenza tal-Unjoni Ewropea għar-Riforma tas-Settur tas-Sigurtà Ċivili fl-Ukrajna (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/1/2019)

IL-KUMITAT POLITIKU U TA' SIGURTÀ,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari t-tielet paragrafu tal-Artikolu 38 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/486/PESK tat-22 ta' Lulju 2014 dwar il-Missjoni ta' Konsulenza tal-Unjoni Ewropea għar-Riforma tas-Settur tas-Sigurtà Ċivili fl-Ukraina (EUAM Ukraine) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 7 tagħha,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 2014/486/PESK, il-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà (KPS) huwa awtorizzat, f'konformità mal-Artikolu 38 tat-Trattat, jieħu d-deċiżjonijiet rilevanti għall-fini li jeżerċita l-kontroll politiku u d-direzzjoni strateġika tal-EUAM Ukraine inkluż, b'mod partikolari, id-deċiżjoni li taħtar Kap tal-Missjoni.

(2)

Fil-25 ta' Ottubru 2018, il-KPS adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2018/1662 (2), li testendi l-mandat tas-Sur Kęstutis LANČINSKAS bħala l-Kap tal-Missjoni tal-EUAM Ukraine mill-1 ta' Diċembru 2018 sal-31 ta' Mejju 2019.

(3)

Fit-13 ta' Mejju 2019, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2019/761 (3), li testendi l-mandat tal-EUAM Ukraine sal-31 ta' Mejju 2021.

(4)

Fis-27 ta' Mejju 2019, ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà pproponiet il-ħatra tas-Sur Antti HARTIKAINEN bħala l-Kap tal-Missjoni tal-EUAM Ukraine,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Is-Sur Antti HARTIKAINEN huwa b'dan maħtur bħala l-Kap tal-Missjoni ta' Konsulenza tal-Unjoni Ewropea għar-Riforma tas-Settur tas-Sigurtà Ċivili fl-Ukrajna (EUAM Ukraine) mill-1 ta' Lulju 2019 sat-30 ta' Ġunju 2020.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta' Ġunju 2019.

Għall-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà

Il-President

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  ĠU L 217, 23.7.2014, p. 42.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà (PESK) 2018/1662 tal-25 ta' Ottubru 2018 li testendi l-mandat tal-Kap tal-Missjoni ta' Konsulenza tal-Unjoni Ewropea għar-Riforma tas-Settur tas-Sigurtà Ċivili fl-Ukrajna (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2018) (ĠU L 278, 8.11.2018, p. 18).

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2019/761 tat-13 ta' Mejju 2019 li temenda d-Deċiżjoni 2014/486/PESK dwar il-Missjoni ta' Konsulenza tal-Unjoni Ewropea għar-Riforma tas-Settur tas-Sigurtà Ċivili fl-Ukrajna (EUAM Ukraine) (ĠU L 125, 14.5.2019, p. 16).


18.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/25


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2019/993

tas-17 ta' Ġunju 2019

li tħassar id-Deċiżjoni (PESK) 2018/1006 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fir-Repubblika tal-Maldivi

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fis-16 ta' Lulju 2018, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2018/1006 (1) dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fir-Repubblika tal-Maldivi.

(2)

Konsegwentement għal reviżjoni tad-Deċiżjoni (PESK) 2018/1006 fid-dawl tal-objettivi tagħha u tas-sitwazzjoni attwali fir-Repubblika tal-Maldivi, il-Kunsill iddeċieda li jneħħi l-miżuri restrittivi fis-seħħ.

(3)

Jenħtieġ għalhekk li d-Deċiżjoni (PESK) 2018/1006 titħassar,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni (PESK) 2018/1006 hija b'dan imħassra.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fil-Lussemburgu, is-17 ta' Ġunju 2019,

Għall-Kunsill

Il-President

F. MOGHERINI


(1)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/1006 tas-16 ta' Lulju 2018 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fir-Repubblika tal-Maldivi (ĠU L 180, 17.7.2018, p. 24).


18.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/26


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/994

tas-17 ta' Ġunju 2019

li tipposponi d-data tal-iskadenza tal-approvazzjoni tal-etofenprox għall-użu fi prodotti bijoċidali tat-tip ta' prodott 8

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(5) tiegħu,

Wara li kkonsultat mal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

Billi:

(1)

Is-sustanza attiva etofenprox ddaħħlet fl-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) biex tintuża fi prodotti bijoċidali tat-tip ta' prodott 8, u b'hekk skont l-Artikolu 86 tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 hija meqjusa li hi approvata skont dak ir-Regolament soġġett għall-ispeċifikazzjonijiet u għall-kundizzjonijiet stipulati fl-Anness I ta' dik id-Direttiva.

(2)

L-approvazzjoni tal-etofenprox għall-użu fil-prodotti bijoċidali tat-tip ta' prodott 8 se tiskadi fil-31 ta' Jannar 2020. Fis-27 ta' Lulju 2018 tressqet applikazzjoni skont l-Artikolu 13(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għat-tiġdid tal-approvazzjoni tal-etofenprox.

(3)

Fl-19 ta' Diċembru 2018, l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni tal-Awstrija infurmat lill-Kummissjoni li kienet iddeċidiet, skont l-Artikolu 14(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, li kienet meħtieġa evalwazzjoni sħiħa tal-applikazzjoni. Skont l-Artikolu 8(1) ta' dak ir-Regolament, l-awtorità kompetenti li tevalwa għandha twettaq evalwazzjoni sħiħa tal-applikazzjoni fi żmien 365 jum mill-validazzjoni tagħha.

(4)

Skont l-Artikolu 8(2) ta' dak ir-Regolament, l-awtorità kompetenti li tevalwa tista', jekk ikun hemm il-bżonn, titlob li l-applikant jipprovdi biżżejjed data għat-twettiq tal-evalwazzjoni. F'dak il-każ, il-perjodu ta' 365 jum jiġi sospiż għal perjodu li b'kollox ma jistax jaqbeż total ta' 180 jum sakemm ma jkunx iġġustifikata sospensjoni itwal minħabba t-tip ta' data li tintalab jew minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali.

(5)

Fi żmien 270 jum minn meta tirċievi rakkomandazzjoni mill-awtorità kompetenti li tevalwa, l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (“l-Aġenzija”) trid tħejji opinjoni dwar it-tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva skont l-Artikolu 14(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 u tippreżentaha lill-Kummissjoni.

(6)

Għaldaqstant, għal raġunijiet li mhumiex fil-kontroll tal-applikant, l-approvazzjoni tal-etofenprox għall-użu fi prodotti bijoċidali tat-tip ta' prodott 8 x'aktarx li se tiskadi qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar it-tiġdid tagħha. Għalhekk jixraq li tiġi posposta d-data tal-iskadenza tal-approvazzjoni tal-etofenprox għall-użu fi prodotti bijoċidali tat-tip ta' prodott 8 għal perjodu ta' żmien twil biżżejjed biex ikun jista' jsir l-istudju tal-applikazzjoni. Meta wieħed iqis il-perjodi ta' żmien permessi għall-evalwazzjoni mill-awtorità kompetenti li tevalwa u għat-tħejjija u għall-preżentazzjoni ta' opinjoni mill-Aġenzija, huwa xieraq li tiġi posposta d-data tal-iskadenza tal-approvazzjoni sal-31 ta' Ottubru 2022.

(7)

Minbarra d-data tal-iskadenza tal-approvazzjoni, jenħtieġ li l-etofenprox għall-użu fi prodotti bijoċidali tat-tip ta' prodott 8 jibqa' approvat suġġett għall-ispeċifikazzjonijiet u għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-data tal-iskadenza tal-approvazzjoni tal-etofenprox għall-użu fil-prodotti bijoċidali tat-tip 8 hija posposta għall-31 ta' Ottubru 2022.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Ġunju 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Id-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1).


18.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 160/28


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/995

tas-17 ta' Ġunju 2019

li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2323 li tistabbilixxi l-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti skont ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2013 dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1013/2006 u d-Direttiva 2009/16/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 16 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 6(2) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 jeħtieġ li s-sidien tal-bastimenti jiżguraw li l-bastimenti li jkunu se jiġu rriċiklati jkunu riċiklati biss f'faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti inklużi fil-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti ppubblikata skont l-Artikolu 16 ta' dak ir-Regolament.

(2)

Il-Lista Ewropea hija stipulata fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2323 (2).

(3)

Id-Danimarka infurmat lill-Kummissjoni l-awtorità kompetenti awtorizzat żewġ faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (3) li jinsabu fit-territorju tagħha, skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Id-Danimarka pprovdiet lill-Kummissjoni bl-informazzjoni kollha rilevanti għal dawk il-faċilitajiet biex jiġu inklużi fil-Lista Ewropea. Għalhekk jenħtieġ li l-Lista Ewropea tiġi aġġornata biex tinkludi dawk il-faċilitajiet.

(4)

Wara li ġie inkorporat ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 fil-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (4), in-Norveġja infurmat lill-Kummissjoni li l-awtorità kompetenti awtorizzat ħames faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (5) li jinsabu fit-territorju tagħha, skont l-Artikolu 14 ta' dak ir-Regolament. Id-Danimarka pprovdiet lill-Kummissjoni bl-informazzjoni kollha rilevanti għal dawk il-faċilitajiet biex jiġu inklużi fil-Lista Ewropea. Għalhekk jenħtieġ li l-Lista Ewropea tiġi aġġornata biex tinkludi dawk il-faċilitajiet.

(5)

Il-Kummissjoni rċeviet applikazzjoni skont l-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 għal faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (6) li tinsab fit-Turkija biex tiġi inkluża fil-Lista Ewropea. Wara li vvalutat l-informazzjoni u l-evidenza ta' sostenn li ngħataw jew li nġabru skont l-Artikolu 15 ta' dak ir-Regolament, il-Kummissjoni tqis li l-faċilità tikkonforma mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 13 ta' dak ir-Regolament biex twettaq riċiklaġġ tal-bastimenti u biex tiġi inkluża fil-Lista Ewropea. Għalhekk jenħtieġ li l-lista Ewropea tiġi aġġornata biex tinkludi dik il-faċilità.

(6)

Barra minn hekk, jeħtieġ li jiġi kkoreġut żball relatat mal-informazzjoni dwar l-Artikolu 16(2)(d) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 inkluża fil-Lista Ewropea għall-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab fil-Finlandja.

(7)

Għaldaqstant, jenħtieġ li d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2323 tiġi emendata skont dan.

(8)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2323 huwa sostitwit bit-test fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Ġunju 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 330, 10.12.2013, p. 1.

(2)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2323 tad-19 ta' Diċembru 2016 li tistabbilixxi l-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti skont ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti (ĠU L 345, 20.12.2016, p. 119).

(3)  FAYARD A/S u Stena Recycling A/S

(4)  Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 257/2018 tal-5 ta' Diċembru 2018 li temenda l-Anness XIII (Trasport) u l-Anness XX (Ambjent) tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(5)  AF Offshore Decom, Green Yard AS, Kvaerner AS (Stord), Lutelandet Industrihamn u Norscrap West AS

(6)  Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.


ANNESS

“ANNESS

IL-LISTA EWROPEA TAL-FAĊILITAJIET TA' RIĊIKLAĠĠ TAL-BASTIMENTI, SKONT L-ARTIKOLU 16 TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 1257/2013

PARTI A

Il-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li jinsabu fi Stat Membru

Isem il-faċilità

Metodu tar-riċiklaġġ

Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati

Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż

Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (1)

Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT (2)

Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (3)

IL-BELĠJU

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Il-Belġju

Telefown: +32(0)9/251 25 21

Posta elettronika: peter.wyntin@galloo.com

Laterali (irmiġġ fl-ilma), rampa

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: 265 metru

 

Il-wisa': 37 metru

 

Il-pixka: 12,5-il metru

 

Approvazzjoni taċita, b'perjodu ta' rieżami massimu ta' 30 jum

34 000  (4)

Il-31 ta' Marzu 2020

ID-DANIMARKA

FAYARD A/S

Kystvejen 100

DK-5330 Munkebo

Id-Danimarka

www.fayard.dk

Telefown: +45 7592 0000

Posta elettronika: fayard@fayard.dk

Dekommissjonar u riċiklaġġ tal-baċir imbattal mill-ilma

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: 415-il metru

 

Il-wisa': 90 metru

 

Il-pixka: 7,8 metri

Il-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti hija rregolata skont il-leġiżlazzjoni applikabbli u l-kundizzjonijiet stipulati fil-Permess Ambjentali tas-7 ta' Novembru 2018 maħruġ mill-Muniċipalità ta' Kerteminde. Il-Permess Ambjentali jinkludi kundizzjonijiet għas-sigħat ta' operat, il-kundizzjonijiet ta' operat speċjali, l-immaniġġjar u l-ħżin ta' skart u kundizzjoni li l-attività trid titwettaq f'baċir imbattal mill-ilma.

Approvazzjoni taċita, b'perjodu ta' rieżami massimu ta' 14-il jum.

0 (5)

Is-7 ta' Novembru 2023

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12-16

8500 Grenaa

Id-Danimarka

www.fornaes.dk

Telefown: +45 86326393

Posta elettronika: recycling@fornaes.dk

Żarmar mal-moll u skreppjar sussegwenti fuq artijiet impermeabbli b'sistemi effettivi ta' drenaġġ

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: 150 metru

 

Il-wisa': 25 metru

 

Il-pixka: 6 metri

 

GT: 10 000

Il-Muniċipalità ta' Norddjurs għandha d-dritt li talloka l-iskart perikoluż f'faċilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali.

Approvazzjoni taċita, b'perjodu ta' rieżami massimu ta' 14-il jum.

30 000  (6)

It-30 ta' Ġunju 2021

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Id-Danimarka

Sit web: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/

Posta elettronika: kim@mars-eu.dk

Qtugħ u qtugħ bil-fjamma wara li l-oġġett għaż-żarmar ikun tqiegħed f'faċilità ta' skal

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: 290 metru

 

Il-wisa': 90 metru

 

Il-pixka: 14-il metru

Il-kundizzjonijiet li skonthom topera l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti huma definiti fil-Permess Ambjentali tad-9 ta' Marzu 2018 maħruġ mill-Muniċipalità ta' Frederikshavn

Il-muniċipalità ta' Frederikshavn għandha d-dritt talloka skart perikoluż lil faċilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali, kif stipulat fil-Permess Ambjentali għall-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti.

Il-faċilità ma għandhiex taħżen skart perikoluż għal aktar minn sena.

Approvazzjoni taċita, b'perjodu ta' rieżami massimu ta' 14-il jum.

0 (7)

It-23 ta' Awwissu 2023

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Id-Danimarka

www.smedegaarden.net

Żarmar mal-moll u skreppjar sussegwenti fuq artijiet impermeabbli b'sistemi effettivi ta' drenaġġ

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: 170 metru

 

Il-wisa': 40 metru

 

Il-pixka: 7,5 metri

 

Approvazzjoni taċita, b'perjodu ta' rieżami massimu ta' 14-il jum

20 000  (8)

Il-15 ta' Settembru 2021

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

ID-DANIMARKA

Telefown: +45 20699190

Sit web: https://www.stenarecycling.dk/

Posta elettronika: jakob.kristensen@stenarecycling.com

Qtugħ u qtugħ bil-fjamma wara li l-oġġett għaż-żarmar ikun tqiegħed f'żona magħluqa għal kontra l-għargħar b'artijiet impermeabbli u b'sistemi effettivi ta' drenaġġ

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013.

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: 40 metru Il-wisa': 40 metru Il-pixka: 10 metri

Il-kundizzjonijiet li skonthom topera l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti huma definiti fil-Permess Ambjentalital-5 ta' Ottubru 2017 maħruġ mill-Muniċipalità ta' Esbjerg.

Il-muniċipalità ta' Esbjerg għandha d-dritt talloka skart perikoluż lil faċilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali, kif stipulat fil-Permess Ambjentali għall-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti

Approvazzjoni taċita, b'perjodu ta' rieżami massimu ta' 14-il jum

0 (9)

Is-7 ta' Frar 2024

L-ESTONJA

BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103, 11712 Tallinn, L-Estonja

Telefown: +372 610 2933

Faks: +372 610 2444

Posta elettronika: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

Fil-wiċċ mal-moll u fil-baċir f'wiċċ l-ilma

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: 197 metru

 

Il-wisa': 32 metru

 

Il-pixka: 9,6 metri

 

GT: 28 000

Il-permess għall-iskart Nru L.JÄ/327249. Il-liċenzja tal-ġestjoni tal-iskart perikoluż Nru 0222. Ir-Regoli tal-Port Vene-Balti, Il-Manwal dwar ir-Riċiklaġġ tal-Bastimenti MSR-Refonda. Sistema ta' Ġestjoni Ambjentali, Ġestjoni tal-Iskart EP 4.4.6-1-13

Il-faċilità tista' tirriċikla biss il-materjali perikolużi li għalihom ġiet liċenzjata.

Approvazzjoni taċita, b'perjodu ta' rieżami massimu ta' 30-il jum.

21 852  (10)

Il-15 ta' Frar 2021

SPANJA

DDR VESSELS XXI, S.L.

Il-port ta' “El Musel”

Gijon

Spanja

Telefown: +34 630 14 44 16

Posta elettronika: abarredo@ddr-vessels.com

Rampa għaż-żarmar

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, ħlief bastimenti nukleari.

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: 169,9 metru

(Bastimenti b'daqs ikbar minn dan li waqt it-tħaddim tagħhom ma jkollhomx riskju li jinqalbu jew inkella li r-rampa tagħhom ma tiċċaqlaqx, skont ir-riżultat ta' studju tal-vijabilità ddettaljat)

Il-limitazzjonijiet huma inklużi fl-awtorizzazzjoni ambjentali integrata.

Approvazzjoni espliċita mill-Harbour Masters Office tal-port fejn tinsab il-faċilità

0 (11)

It-28 ta' Lulju 2020

FRANZA

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 LE TRAIT

Telefown: (+ 33) (0)7 69 79 12 80

Posta elettronika: patrick@demonaval-recycling.fr

Laterali, baċir imbattal mill-ilma

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastimenti (baċir imbattal mill-ilma):

 

It-tul: 140 metru

 

Il-wisa': 25 metru

 

Il-fond: 5 metri

Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.

Approvazzjoni espliċita – L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru tal-Ambjent

0 (12)

Il-11 ta' Diċembru 2022

GARDET & DE BEZENAC Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

Franza

Telefown: +33(0)2 35 95 16 34

Posta elettronika: infos@gardet-bezenac.com

Li jżomm f'wiċċ l-ilma u fl-iskal

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: 150 metru

 

Il-wisa': 18-il metru

 

LDT: 7 000

Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.

Approvazzjoni espliċita – L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru tal-Ambjent.

16 000  (13)

It-30 ta' Diċembru 2021

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan - CS 41320 - 33082 Bordeaux Cedex

Franza

Telefown: +33(0)5 56 90 58 00

Posta elettronika: maintenance@bordeaux-port.fr

Laterali, baċir imbattal mill-ilma

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastimenti (baċir imbattal mill-ilma):

 

It-tul: 240 metru

 

Il-wisa': 37 metru

 

Il-fond: 17-il metru

Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.

Approvazzjoni espliċita – L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru tal-Ambjent.

18 000  (14)

Il-21 ta' Ottubru 2021

Les Recycleurs bretons

Zone Industrielle de Kerbriant - 29 610 Plouigneau

Franza

Telefown: +33(0)2 98 01 11 06

Posta elettronika: navaleo@navaleo.fr

Laterali, baċir imbattal mill-ilma

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastimenti (baċir imbattal mill-ilma):

 

It-tul: 225 metru

 

Il-wisa': 34 metru

 

Il-fond: 27 metru

Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.

Approvazzjoni espliċita – L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru tal-Ambjent.

5 500  (15)

L-24 ta' Mejju 2021

L-ITALJA

San Giorgio del Porto S.p.A.

Calata Boccardo 8

16128 – Genova –

L-Italja

Telefown:+39 (0)10 251561

Posta elettronika: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

Laterali, baċir imbattal mill-ilma

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: 350 metru

 

Il-wisa': 75 metru

 

L-immersjoni (il-pixka): 16-il metru

 

GT: 130 000

Il-limitazzjonijiet u r-restrizzjonijiet huma inklużi fl-awtorizzazzjoni ambjentali integrata.

Din il-faċilità għandha Pjan għall-Faċilità ta' Riċiklaġġ tal-Bastimenti li jissodisfa r-rekwiżiti tar-Regolamenti (UE) Nru 1257/2013

Approvazzjoni espliċita

38 564  (16)

Is-6 ta' Ġunju 2023

IL-LATVJA

A/S “Tosmares kuģubūvētava”

Ģenerāļa Baloža street 42/44, Liepaja, LV-3402

Il-Latvja

Telefown: +371 63401919

Posta elettronika: shipyard@tosmare.lv

Żarmar ta' bastimenti (irmiġġ fl-ilma u baċir imbattal mill-ilma)

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: 165 metru

 

Il-wisa': 22 metru

 

Il-fond: 7 metri

 

DWT:14 000

 

GT: 200 - 12 000

 

Il-piż: 100 – 5 000 tunnellati

 

LDT: 100 -5 000

Ara l-permess nazzjonali Nru LI10IB0024.

Approvazzjoni espliċita - notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol

0 (17)

Il-11 ta' Ġunju 2020

IL-LITWANJA

UAB APK

Minijos 180 (irmiġġ 133 A), LT 93269, Klaipėda,

Il-Litwanja

Telefown: +370 (46) 365776

Faks: +370 (46) 365776

Posta elettronika: uab.apk@gmail.com

Laterali (irmiġġ fl-ilma)

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: 130 metru

 

Il-wisa': 35 metru

 

Il-fond: 10 metri

 

GT: 3 500

Ara l-permess nazzjonali Nru TL-KL.1-15/2015

Approvazzjoni espliċita - notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol

1 500  (18)

Is-17 ta' Marzu 2020

UAB Armar

Minijos 180 (irmiġġi 127 A, 131 A), LT 93269, Klaipėda,

Il-Litwanja

Telefown: +370 685 32607

Posta elettronika: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com

Laterali (irmiġġ fl-ilma)

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastimenti (irmiġġ 127 A):

 

It-tul: 80 metru

 

Il-wisa': 16-il metru

 

Il-fond: 6 metri

 

GT: 1 500

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastimenti (irmiġġ 131 A):

 

It-tul: 80 metru

 

Il-wisa': 16-il metru

 

Il-fond: 5 metri

 

GT: 1 500

Ara l-permess nazzjonali Nru TL-KL.1-16/2015 (irmiġġ 127 A)

Ara l-permess nazzjonali Nru TL-KL.1-51/2017 (irmiġġ 131 A)

Approvazzjoni espliċita - notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol

3 910  (19)

Is-17 ta' Marzu 2020

(irmiġġ 127 A)

Id-19 ta' April 2022

(irmiġġ 131 A)

UAB Vakaru refonda

Minijos 180 (irmiġġi 129, 130, 131 A, 131, 132, 133 A), LT 93269, Klaipėda,

Il-Litwanja

Telefown: +370 (46) 483940/483891

Faks: +370 (46) 483891

Posta elettronika: refonda@wsy.lt

Laterali (irmiġġ fl-ilma)

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: 230 metru

 

Il-wisa': 55 metru

 

Il-fond: 14-il metru

 

GT: 70 000

Ara l-permess nazzjonali Nru (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015

Approvazzjoni espliċita - notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol

20 140  (20)

Il-21 ta' Mejju 2020

IN-NETHERLANDS

Keppel-Verolme

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam-Botlek

In-Netherlands

Telefown: +31 18 123 43 53

Posta elettronika: mzoethout@keppelverolme.nl

Tkissir ta' bastimenti

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: 405 metri

 

Il-wisa': 90 metru

 

Il-fond: 11,6-il metru

Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera mingħajr ma jkun ta' ħsara għall-ambjent.

Approvazzjoni espliċita

52 000  (21)

Il-21 ta' Lulju 2021

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel

Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel

In-Netherlands

Telefown: +3178 673 60 55

Posta elettronika: info@sloperij-nederland.nl

Tkissir ta' bastimenti

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: 200 metru

 

Il-wisa': 33 metru

 

Il-fond: 6 metri

 

Għoli: 45 metru (Botlekbridge)

L-operazzjonijiet ta' riċiklaġġ jibdew fuq l-ilma biex il-buq jitħaffef; il-winċ biex iqandel il-vapuri għal fuq ir-rampa jiflaħ 2 000 tunnellata.

Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera mingħajr ma jkun ta' ħsara għall-ambjent.

Approvazzjoni espliċita

9 300  (22)

Is-27 ta' Settembru 2021

IN-NORVEĠJA

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597,

5578 Nedre Vats

In-Norveġja

https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/

Żarmar fil-moll u ċaqliq sussegwenti tal-buq għal mal-moll.

Ġestjoni tal-iskart u skreppjar fuq wiċċ impermeabbli b'sistemi effettivi ta' drenaġġ.

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: 290 metru

 

Il-fond: 23 metru

Il-faċilità AF tista' tirċievi wkoll riggijiet u pjattaformi semisommerġibbli

Ara l-permess nazzjonali Nru 2005.0038.T

Approvazzjoni espliċita

20 000  (23)

It-28 ta' Jannar 2024

Green Yard AS

Angholmen,

4485 Feda,

In-Norveġja

www.greenyard.no

Faċilità fuq ġewwa fuq skal. L-operazzjonijiet ewlenin ta' żarmar iridu jsiru fuq ġewwa.

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

Il-wisa': 25 metru

 

It-tul: l-ebda limitu

Ara l-permess nazzjonali Nru 2018.0833.T

Il-permess jistabbilixxi limiti fuq ix-xogħol li jista' jsir fuq barra biex il-bastimenti jkunu jistgħu jiddaħħlu f'faċilità fuq ġewwa.

Approvazzjoni espliċita

0 (24)

It-28 ta' Jannar 2024

Kvaerner AS (Stord)

Eldøyane 59,

5411 Stord,

In-Norveġja

www.kvaerner.com

Irmiġġ fl-ilma u skal. Il-bastimenti l-kbar se jkunu parzjalment dekummissjonati fuq il-moll sakemm il-buq ikun jista' jittella' fuq l-iskal.

Ix-xogħol kollu ulterjuri ta' dekummissjonar isir fuq planki tal-konkos b'sistema ta' drenaġġ konnessa ma' faċilità ta' trattament tal-ilma.

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: 230 metru

 

Il-wisa': l-ebda limitu

Il-faċilità Kvaerner tista' wkoll tilqa' strutturi tal-wiċċ (topsides) u strutturi ta' rfid b'pedament kannizzata (jacket) u installazzjonijiet semisommerġibbli

Ara l-permess nazzjonali Nru 2013.0111.T

Approvazzjoni espliċita

60 000  (25)

It-28 ta' Jannar 2024

Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS

6964 Korssund,

In-Norveġja

www.lutelandetoffshore.com

Żarmar mal-moll, imtella' fuq l-art għall-iskreppjar fuq wiċċ impermeabbli b'sistemi ta' drenaġġ u ta' trattament.

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Kull bastiment fil-limiti tad-dimensjonijiet awtorizzati fil-permess.

Il-faċilità Lutelandet tista' wkoll tilqa' strutturi tal-wiċċ (topsides) u strutturi ta' rfid b'pedament kannizzata (jacket) u installazzjonijiet semisommerġibbli

Ara l-permess nazzjonali

Nru 2014.0646.T

Approvazzjoni espliċita

7 000  (26)

It-28 ta' Jannar 2024

Norscrap West AS

Hanøytangen 122,

5310 Hauglandhella,

In-Norveġja

www.norscrap.no

Skal li jżomm f'wiċċ l-ilma.

Barra minn hekk, huwa fakultattiv skont il-kumplessità:

1.

Żarmar mal-moll u skreppjar sussegwenti fuq artijiet impermeabbli b'sistema effettiva ta' drenaġġ

2.

Baċir imbattal mill-ilma

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: 150 metru

 

Il-wisa': 34 metru

 

LDT: 8 000 tunnellata ta' skal li jżomm f'wiċċ l-ilma. Jiżdied skont il-metodi ta' riċiklaġġ.

Ara l-permess nazzjonali Nru 2017.0864.T

Approvazzjoni espliċita

4 500  (27)

L-1 ta' Marzu 2024

IL-PORTUGALL

Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais

Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro

Il-Portugall

Telefown: +351 234 378 970, +351 232 767 700

Posta elettronika: info@navalria.pt

Żarmar f'baċir imbattal mill-ilma,

dekontaminazzjoni u żarmar fuq pjan orizzontali u inklinat, skont id-daqs tal-bastiment

Il-kapaċità nominali tal-pjan orizzontali: 700 tunnellata

 

Il-kapaċità nominali tal-pjan inklinat: 900 tunnellata

Il-kundizzjonijiet applikati għall-attività huma definiti fl-ispeċifikazzjonijiet annessi mat-Titolu AL nru 5/2015/CCDRC, tas-26 ta' Jannar 2016

Approvazzjoni espliċita

1 900  (28)

Is-26 ta' Jannar 2020

IL-FINLANDJA

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie, 21110 Naantali

Il-Finlandja

Telefown: +358 2 44 511

Posta elettronika try@turkurepairyard.com

Laterali, baċir imbattal mill-ilma

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: 250 metru

 

Il-wisa': 40 metru

 

Il-pixka: 7,9 metri

Il-limitazzjonijiet huma inklużi fl-awtorizzazzjoni ambjentali integrata.

Approvazzjoni espliċita

20 000  (29)

L-1 ta' Ottubru 2023

IR-RENJU UNIT

Able UK Limited

Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre

Graythorp Dock

Tees Road

Hartlepool

Cleveland

TS25 2DB

Ir-Renju Unit

Telefown: +44(0)1642 806080

Posta elettronika: info@ableuk.com

Żarmar ta' bastimenti u trattament assoċjat awtorizzati f'baċir imbattal mill-ilma, u rmiġġ fl-ilma

Kull bastiment fil-limiti tad-dimensjonijiet awtorizzati fil-permess.

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: 337,5 metru

 

Il-wisa': 120 metru

 

Il-pixka: 6,65 metri

Din il-faċilità għandha Pjan għall-Faċilità tar-Riċiklaġġ tal-Bastimenti li jissodisfa r-rekwiżiti tar-Regolamenti (UE) Nru 1257/2013.

Is-sit huwa awtorizzat b'permess (ir-Referenza EPR/VP3296ZM) li jillimita l-operazzjonijiet u jimponi kundizzjonijiet fuq l-operatur tal-faċilità.

Approvazzjoni espliċita

66 340  (30)

Is-6 ta' Ottubru 2020

Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edinburgu

EH6 7DR

Kuntatt:

Telefown: +44(0)131 454 3380

Posta elettronika:

leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk

Żarmar ta' bastimenti u trattament assoċjat awtorizzati f'baċir imbattal mill-ilma, u rmiġġ fl-ilma

Kwalunkwe bastiment sa massimu ta' 7 000 tunnellata

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: 165 metru

 

Il-wisa': 21 metru

 

Il-pixka: 7,7 metri

Din il-faċilità għandha Pjan għall-Faċilità tar-Riċiklaġġ tal-Bastimenti li jissodisfa r-rekwiżiti tar-Regolamenti (UE) Nru 1257/2013. Is-sit huwa awtorizzat b'liċenzja (Ref: WML L 1157331) li tillimita l-operazzjonijiet u timponi kundizzjonijiet fuq l-operatur tal-faċilità.

Approvazzjoni espliċita

7 275  (31)

It-2 ta' Novembru 2022

Harland and Wolff Heavy Industries Limited

Queen's Island

Belfast

BT3 9DU

Ir-Renju Unit

Telefown: +44(0)2890 458456

Posta elettronika: trevor.hutchinson@harland-wolff.com

Żarmar ta' bastimenti u trattament assoċjat awtorizzati f'baċir imbattal mill-ilma, u rmiġġ fl-ilma

Kull bastiment bid-dimensjonijiet iddettaljati fil-Pjan ta' Ħidma miftiehem.

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

Il-baċir prinċipali (l-ikbar) huwa ta' 556 m x 93 m x 1,2 m DWT, u jista' jieħu bastimenti li ma jaqbżux dan il-qies. Dan l-akbar baċir imbattal mill-ilma huwa ta' 1,2 miljun DWT.

Din il-faċilità għandha Pjan għall-Faċilità tar-Riċiklaġġ tal-Bastimenti li jissodisfa r-rekwiżiti tar-Regolamenti (UE) Nru 1257/2013.

Is-sit huwa awtorizzat b'liċenzja għall-ġestjoni tal-iskart, bin-numru tal-awtorizzazzjoni LN/07/21/V2 li tillimita l-operazzjonijiet u timponi kundizzjonijiet fuq l-operatur tal-faċilità.

Approvazzjoni espliċita

13 200  (32)

It-3 ta' Awwissu 2020

Swansea Drydock Ltd

Prince of Wales Dry Dock

Swansea

Wales

SA1 1LY

Ir-Renju Unit

Telefown: +44(0)1792 654592

Posta elettronika: info@swanseadrydocks.com

Żarmar ta' bastimenti u trattament assoċjat awtorizzati f'baċir imbattal mill-ilma, u rmiġġ fl-ilma

Kull bastiment fil-limiti tad-dimensjonijiet awtorizzati fil-permess.

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: 200 metru

 

Il-wisa': 27 metru

 

Il-pixka: 7 metri

Is-sit għandu Pjan għall-Faċilità tar-Riċiklaġġ tal-Bastimenti li jissodisfa r-rekwiżiti tar-Regolamenti (UE) Nru 1257/2013.

Is-sit huwa awtorizzat b'permess (ir-Referenza EPR/UP3298VL) li jillimita l-operazzjonijiet u jimponi kundizzjonijiet fuq l-operatur tal-faċilità.

Approvazzjoni espliċita

7 275  (33)

It-2 ta' Lulju 2020

PARTI B

Il-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li jinsabu f'pajjiż terz

Isem il-faċilità

Metodu tar-riċiklaġġ

Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati

Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż

Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (34)

Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT (35)

Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (36)

IT-TURKIJA

Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 22 Aliağa

İzmir 35800

It-Turkija

Telefown: +90232618 21 65

Posta elettronika: info@isiksangemi.com

Metodu ta' żbark

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: l-ebda limitu

 

Il-wisa': 75 metru

 

Il-pixka: 17-il metru

Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru tat-Trasport, l-Affarijiet Marittimi u l-Komunikazzjoni, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li skonthom topera l-faċilità.

L-iskart perikoluż jiġi mmaniġġjat mill-SRAT (l-Assoċjazzjoni tar-Riċiklaġġ tal-Bastimenti tat-Turkija) li topera bil-liċenzja meħtieġa maħruġa mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban.

Approvazzjoni taċita

Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġ u permessi/liċenzji li huma ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.

91 851  (37)

Is-7 ta' Lulju 2024

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD.

Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 3-4 Aliaga,

Izmir 35800,

It-Turkija

Telefown: +902326182030

Posta elettronika:info@leyal.com.tr

Metodu ta' żbark

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: l-ebda limitu

 

Il-wisa': 100 metru

 

Il-pixka: 15-il metru

Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru tat-Trasport, l-Affarijiet Marittimi u l-Komunikazzjoni, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li skonthom topera l-faċilità.

L-iskart perikoluż jiġi mmaniġġjat mill-SRAT (l-Assoċjazzjoni tar-Riċiklaġġ tal-Bastimenti tat-Turkija) li topera bil-liċenzja meħtieġa maħruġa mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban.

Approvazzjoni taċita

Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġ u permessi/liċenzji li huma ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment.

L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.

55 495  (38)

Id-9 ta' Diċembru 2023

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 25 Aliaga,

Izmir 35800,

It-Turkija

Telefown: +902326182065

Posta elettronika: demtas@leyal.com.tr

Metodu ta' żbark

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: l-ebda limitu

 

Il-wisa': 63 metru

 

Il-pixka: 15-il metru

Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru tat-Trasport, l-Affarijiet Marittimi u l-Komunikazzjoni, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li skonthom topera l-faċilità.

L-iskart perikoluż jiġi mmaniġġjat mill-SRAT (l-Assoċjazzjoni tar-Riċiklaġġ tal-Bastimenti tat-Turkija) li topera bil-liċenzja meħtieġa maħruġa mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban.

Approvazzjoni taċita

Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġ u permessi/liċenzji li huma ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment.

L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.

50 350  (39)

Id-9 ta' Diċembru 2023

L-ISTATI UNITI TAL-AMERKA

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521

L-Istati Uniti

Telefown: 956-831-2299

Posta elettronika: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

Laterali (irmiġġ fl-ilma), rampa

Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

Id-dimensjonijiet massimi tal-bastiment:

 

It-tul: 335 metru

 

Il-wisa': 48 metru

 

Il-pixka: 9 metri

Il-kundizzjonijiet li skonthom il-faċilità hija awtorizzata topera huma ddefiniti fil-permessi, fiċ-ċertifikati u fl-awtorizzazzjonijiet maħruġa lill-faċilità mill-Aġenzija għall-Protezzjoni Ambjentali, mill-Kummissjoni ta' Texas dwar il-Kwalità Ambjentali, mill-Uffiċċju tal-Artijiet Ġenerali ta' Texas u mill-Gwardja tal-Kosta tal-Istati Uniti.

L-Att dwar il-Kontroll ta' Sustanzi Tossiċi tal-Istati Uniti jipprojbixxi l-importazzjoni fl-Istati Uniti ta' bastimenti b'bandiera barranija li fihom konċentrazzjonijiet ta' PCB akbar minn 50 parti għal kull miljun.

Il-faċilità għandha żewġ rampi tal-iskal għar-riċiklaġġ finali tal-bastimenti (rampa tal-iskal tal-Lvant u rampa tal-iskal tal-Punent). Il-bastimenti li jtajru bandiera tal-Istati Membri tal-UE għandhom jiġu riċiklati biss fuq ir-rampa tal-iskal tal-Lvant.

Bħalissa ma hemm l-ebda proċedura fil-liġi tal-Istati Uniti marbuta mal-approvazzjoni tal-pjanijiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti

120 000  (40)

Id-9 ta' Diċembru 2023


(1)  Kif imsemmi fl-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti.

(2)  Kif imsemmi fit-tielet sentenza tal-Artikolu 32(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013.

(3)  Id-data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea tikkorrispondi mad-data tal-iskadenza tal-permess jew l-awtorizzazzjoni mogħtija lill-faċilità fl-Istat Membru.

(4)  Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 50 000 LDT fis-sena.

(5)  Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 30 000 LDT fis-sena.

(6)  Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 50 000 LDT fis-sena.

(7)  Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 45 000 LDT fis-sena.

(8)  Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 15 000 LDT fis-sena.

(9)  Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 45 000 LDT fis-sena.

(10)  Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 15 000 LDT fis-sena.

(11)  Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 18 000 LDT fis-sena.

(12)  Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 23 000 LDT fis-sena.

(13)  Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 18 000 LDT fis-sena.

(14)  Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 23 000 LDT fis-sena.

(15)  Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 10 000 LDT fis-sena.

(16)  Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 60 000 LDT fis-sena.

(17)  Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 15 000 LDT fis-sena.

(18)  Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 30 000 LDT fis-sena.

(19)  Skont il-permessi tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 12 000 LDT fis-sena (6 000 LDT għal kull irmiġġ).

(20)  Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 45 000 LDT fis-sena.

(21)  Skont il-permess tagħha, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 100 000 LDT fis-sena.

(22)  Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 45 000 LDT fis-sena.

(23)  Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 75 000 LDT fis-sena.

(24)  Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 30 000 LDT fis-sena.

(25)  Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 60 000 LDT fis-sena.

(26)  Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 200 000 LDT fis-sena.

(27)  Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 100 000 LDT fis-sena.

(28)  Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 5 000 LDT fis-sena.

(29)  Skont l-informazzjoni sottomessa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 40 000 LDT fis-sena.

(30)  Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 230 000 LDT fis-sena.

(31)  Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 7 275 LDT fis-sena.

(32)  Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 300 000 LDT fis-sena.

(33)  Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 74 999 LDT fis-sena.

(34)  Kif imsemmi fl-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti.

(35)  Kif imsemmi fit-tielet sentenza tal-Artikolu 32(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013.

(36)  L-inklużjoni ta' faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab f'pajjiż terz fil-Lista Ewropea hija valida għal perjodu ta' ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni rilevanti li tipprevedi l-inklużjoni ta' dik il-faċilità, sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor.

(37)  Il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 120 000 LDT fis-sena.

(38)  Il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 80 000 LDT fis-sena.

(39)  Il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 60 000 LDT fis-sena.

(40)  Il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 120 000 LDT fis-sena.