ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 146

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 62
5 ta' Ġunju 2019


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/911 tal-24 ta' Mejju 2019 li japprova emenda fl-ispeċifikazzjoni għal Denominazzjoni ta' Oriġini Protetta jew Indikazzjoni Ġeografika Protetta (Costers del Segre (DOP))

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/912 tat-28 ta' Mejju 2019 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 650/2014 li jistabbilixxi l-istandards tekniċi implimentattivi fir-rigward tal-format, l-istruttura, il-lista tal-kontenut u d-data tal-pubblikazzjoni annwali tal-informazzjoni li għandha tiġi ddivulgata mill-awtoritajiet kompetenti skont id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

3

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/913 tad-29 ta' Mejju 2019 li jikkonċerna t-tiġdid tal-awtorizzazzjoni tal-karbonat tal-lantanju ottaidrat bħala addittiv fl-għalf tal-qtates u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 163/2008 (id-detentur tal-awtorizzazzjoni Bayer HealthCare AG) ( 1 )

57

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/914 tad-29 ta' Mejju 2019 dwar l-awtorizzazzjoni ta' preparat ta' Bacillus licheniformis DSM 28710 bħala addittiv tal-għalf għad-dundjani tas-simna, għad-dundjani mrobbija għat-tgħammir u għall-ispeċijiet minuri ta' tjur tas-simna u mrobbija għall-bajd (detentur tal-awtorizzazzjoni HuvePharma NV) ( 1 )

60

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/915 tal-4 ta' Ġunju 2019 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' ċertu foil tal-aluminju f'rombli li joriġina mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina wara rieżami ta' skadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2016/1036 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

63

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/916 tal-4 ta' Ġunju 2019 li jiffissa r-rata ta' aġġustament għall-pagamenti diretti skont ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-sena kalendarja tal-2019

98

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/917 tal-4 ta' Ġunju 2019 li jistabbilixxi speċifikazzjonijiet tekniċi, miżuri u rekwiżiti oħrajn meħtieġa għas-sistema ta' interkonnessjoni tar-reġistri ta' insolvenza skont l-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

100

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni (UE, Euratom) 2019/918 tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tad-29 ta' Mejju 2019 li taħtar Imħallfin fil-Qorti Ġenerali

104

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/919 tal-4 ta' Ġunju 2019 dwar l-istandards armonizzati għall-inġenji li jintużaw għar-rikreazzjoni u għall-inġenji tal-ilma personali abbozzati b'appoġġ għad-Direttiva 2013/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

106

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2019 tal-Kunsill tal-Ministri AKP-UE tat-23 ta' Mejju 2019 dwar id-delega tas-setgħat lill-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE dwar id-deċiżjoni li jiġu adottati miżuri transizzjonali skont l-Artikolu 95(4) tal-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE [2019/920]

114

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/897 tat-12 ta' Marzu 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 748/2012 fir-rigward tal-inklużjoni ta' verifika tal-konformità bbażata fuq ir-riskju fl-Anness I u l-implimentazzjoni ta' rekwiżiti għall-protezzjoni ambjentali ( ĠU L 144, 3.6.2019 )

116

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

5.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 146/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/911

tal-24 ta' Mejju 2019

li japprova emenda fl-ispeċifikazzjoni għal Denominazzjoni ta' Oriġini Protetta jew Indikazzjoni Ġeografika Protetta (Costers del Segre (DOP))

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 99 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Kummissjoni eżaminat l-applikazzjoni għall-approvazzjoni ta' emenda fl-ispeċifikazzjoni għad-Denominazzjoni ta' Oriġini Protetta “Costers del Segre”, mibgħuta minn Spanja skont l-Artikolu 105 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

(2)

Il-Kummissjoni ppubblikat l-applikazzjoni għall-approvazzjoni ta' emenda fl-ispeċifikazzjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (2), kif meħtieġ mill-Artikolu 97(3) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

(3)

Il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda dikjarazzjoni ta' oġġezzjoni skont l-Artikolu 98 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

(4)

Għalhekk, jenħtieġ li l-emenda fl-ispeċifikazzjoni tiġi approvata skont l-Artikolu 99 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

(5)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-emenda fl-ispeċifikazzjoni ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tad-denominazzjoni “Costers del Segre” (DOP) hija b'dan approvata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta' Mejju 2019.

Għall-Kummissjoni

Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU C 38, 31.1.2019, p. 6.


5.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 146/3


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/912

tat-28 ta' Mejju 2019

li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 650/2014 li jistabbilixxi l-istandards tekniċi implimentattivi fir-rigward tal-format, l-istruttura, il-lista tal-kontenut u d-data tal-pubblikazzjoni annwali tal-informazzjoni li għandha tiġi ddivulgata mill-awtoritajiet kompetenti skont id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 143(3) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 650/2014 (2) jispeċifika l-format, l-istruttura, il-lista tal-kontenut u d-data tal-pubblikazzjoni annwali tal-informazzjoni li trid tiġi ppubblikata mill-awtoritajiet kompetenti b'konformità mal-Artikolu 143 tad-Direttiva 2013/36/UE. Issa l-informazzjoni li trid tiġi ppubblikata mill-awtoritajiet kompetenti b'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni jenħtieġ li tiġi aġġornata biex tiġi żgurata l-konsistenza mat-tibdil li sar fuq il-qafas għas-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet.

(2)

Huwa importanti li l-informazzjoni li tiġi ppubblikata mill-awtoritajiet kompetenti tkun ta' kwalità għolja u faċilment komparabbli. Għaldaqstant l-Artikolu 5 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 650/2014 jenħtieġ li jiġi emendat sabiex jiġi ċċarat li jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jikkumpilaw biss id-data statistika aggregata mill-istituzzjonijiet li jaqgħu taħt is-superviżjoni tagħhom, u sabiex jiġi ċċarat liema data perjodika jenħtieġ li tiġi rrappurtata.

(3)

L-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 650/2014 jistabbilixxi l-mudelli għall-pubblikazzjoni ta' informazzjoni dwar il-liġijiet, ir-regolament, ir-regoli amministrattivi u l-gwidi ġenerali adottati f'kull wieħed mill-Istati Membri. Dak l-Anness jenħtieġ li jiġi emendat sabiex tingħata informazzjoni aktar utli u aktar rilevanti dwar kif l-awtoritajiet kompetenti jwettqu s-superviżjoni tal-ġuriżdizzjonijiet.

(4)

L-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 650/2014 jistabbilixxi l-mudelli għall-pubblikazzjoni ta' informazzjoni dwar l-għażliet u d-diskrezzjonijiet disponibbli fid-Dritt tal-Unjoni. Dan l-Anness jenħtieġ li jiġi emendat biex ikopri l-opzjonijiet u d-diskrezzjonijiet addizzjonali li joħorġu mir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 (3). Jenħtieġ li jiġi emendat ukoll biex tkun tista' ssir id-distinzjoni bejn in-natura tranżitorja jew permanenti ta' dawk l-opinjonijiet u d-diskrezzjonijiet, u biex tkun tista' ssir id-distinzjoni bejn l-applikazzjoni ta' dawk l-opzjonijiet u d-diskrezzjonijiet għal, fuq naħa waħda, l-istituzzjoni ta' kreditu u, fuq in-naħa l-oħra, id-ditti tal-investiment.

(5)

Jenħtieġ li l-implimentazzjoni tal-Linji gwida tal-EBA dwar ir-rieżami superviżorju u l-proċess ta' evalwazzjoni (SREP) (4) tkun aktar trasparenti. Għaldaqstant l-Anness III tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 650/2014 jenħtieġ li jiġi emendat sabiex jinkludi deskrizzjoni tal-approċċ superviżorju għall-proċess ta' valutazzjoni interna dwar l-adegwatezza tal-likwidità (ILAAP).

(6)

Jenħtieġ li jiġi evitat it-trikkib filwaqt li jenħtieġ li tittejjeb il-kumparabbiltà tad-data statistika aggregata ppubblikata mill-awtoritajiet kompetenti. Għaldaqstant l-Anness IV għar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 650/2014 jenħtieġ li jiġi emendat biex iqis il-livell ta' konsolidament prudenzjali applikat mill-istituzzjonijiet f'konformità mal-Kapitolu 2 tat-Titolu II tal-Ewwel Parti tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5).

(7)

Sabiex tittejjeb il-kwalità tal-informazzjoni li tiġi ppubblikata u jkun jista' jsir paragun sinifikanti ta' dik l-informazzjoni, il-mudelli fl-Annessi tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 650/2014 jenħtieġ li jinkludu gwida u struzzjonijiet dettaljati.

(8)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni ppreżentat mill-Awtorità Bankarja Ewropea lill-Kummissjoni.

(9)

L-ABE wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implementazzjoni li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kosti u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Konċernati stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

(10)

Għaldaqstant, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 650/2014 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 650/2014 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 5, it-tieni u t-tielet paragrafi huma sostitwiti b'dan li ġej:

“L-awtoritajiet kompetenti għandhom jaġġornaw l-informazzjoni msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 143(1) ta' dik id-Direttiva sal-31 ta' Lulju ta' kull sena. Dik l-informazzjoni għandha tkopri s-sena kalendarja preċedenti.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom, fir-rigward tal-istituzzjonijiet suġġetti għas-superviżjoni prudenzjali tagħhom, jaġġornaw l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) sa (c) tal-Artikolu 143(1) ta' dik id-Direttiva fuq bażi regolari, u fi kwalunkwe każ sal-31 ta' Lulju ta' kull sena, sakemm ma jkunx hemm ebda bidla fl-informazzjoni ppubblikata l-aħħar.”;

(2)

l-Anness I huwa sostitwit bit-test mogħti fl-Anness I ta' dan ir-Regolament;

(3)

l-Anness II huwa sostitwit bit-test mogħti fl-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(4)

l-Anness III huwa sostitwit bit-test tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

(5)

l-Anness IV huwa sostitwit bit-test tal-Anness IV ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Mejju 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 650/2014 tal-4 ta' Ġunju 2014 li jistabbilixxi l-istandards tekniċi implimentattivi fir-rigward tal-format, l-istruttura, il-lista tal-kontenut u d-data tal-pubblikazzjoni annwali tal-informazzjoni li għandha tiġi ddivulgata mill-awtoritajiet kompetenti skont id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 185, 25.6.2014, p. 1).

(3)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 tal-10 ta' Ottubru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità għall-Istituzzjonijiet ta' Kreditu (ĠU L 11, 17.1.2015, p. 1).

(4)  Il-Linji gwida dwar il-proċeduri u l-metodolġiji komuni għar-rieżami superviżorju u l-proċess ta' evalwazzjoni (SREP) tad-19 ta' Diċembru 2014, EBA/GL/2014/13.

(5)  Regolament (UE) 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1)

(6)  Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).


ANNESS I

REGOLI U GWIDA

Lista ta' formoli

Parti 1

Traspożizzjoni tad-Direttiva 2013/36/UE

Parti 2

Approvazzjoni tal-mudell

Parti 3

Skoperturi speċjalizzati ta' għoti ta' self

Parti 4

Mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu

Parti 5

Rekwiżiti speċifiċi ta' żvelar applikati għall-istituzzjonijiet

Parti 6

Eżenzjonijiet mill-applikazzjoni ta' rekwiżiti prudenzjali

Parti 7

Parteċipazzjonijiet azzjonarji kwalifikanti f'istituzzjoni ta' kreditu

Parti 8

Rapportar regolatorju u finanzjarju

Rimarki ġenerali dwar il-mili tal-formoli fl-Anness I

Meta jippubblikaw l-informazzjoni dwar il-kriterji ġenerali u l-metodoloġiji, l-awtoritajiet kompetenti ma għandhom jiżvelaw l-ebda miżura superviżorja diretta lejn istituzzjonijiet speċifiċi, kemm jekk tittieħed fir-rigward ta’ istituzzjoni unika kif ukoll ta’ grupp ta’ istituzzjonijiet.

PARTI 1

Traspożizzjoni tad-Direttiva 2013/36/UE

 

Traspożizzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2013/36/UE

Dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2013/36/UE

Links għat-test nazzjonali (1)

Referenza/i għad-dispożizzjonijiet nazzjonali (2)

Disponibbli bl-EN (IVA/LE)

010

Data tal-aħħar aġġornament ta' informazzjoni f'din il-formola

 

(jj/xx/ssss)

020

I.

Suġġett, kamp ta' applikazzjoni u definizzjonijiet

Artikoli 1 sa 3

 

 

 

030

II.

Awtoritajiet kompetenti

Artikoli 4 sa 7

 

 

 

040

III.

Rekwiżiti għall-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu

Artikoli 8 sa 27

 

 

 

050

1.

Rekwiżiti ġenerali għall-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu

Artikoli 8 sa 21

 

 

 

060

2.

Parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti f'istituzzjoni ta' kreditu

Artikoli 22 sa 27

 

 

 

070

IV.

Kapital inizjali tad-ditti tal-investiment

Artikoli 28 sa 32

 

 

 

080

V.

Dispożizzjonijiet rigward il-libertà ta' stabbiliment u l-libertà ta' forniment ta' servizzi

Artikoli 33 sa 46

 

 

 

090

1.

Prinċipji ġenerali

Artikoli 33 sa 34

 

 

 

100

2.

Id-dritt tal-istabbiliment tal-istituzzjonijiet ta' kreditu

Artikoli 35 sa 38

 

 

 

110

3.

Eżerċizzju tal-libertà li jiġu pprovduti s-servizzi

Artikolu 39

 

 

 

120

4.

Setgħat tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti

Artikoli 40 sa 46

 

 

 

130

VI.

Relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi

Artikoli 47 sa 48

 

 

 

140

VII.

Superviżjoni prudenzjali

Artikoli 49 sa 142

 

 

 

150

1.

Prinċipji tas-superviżjoni prudenzjali

Artikoli 49 sa 72

 

 

 

160

1.1

Kompetenza u dmirijiet tal-Istati Membri tal-oriġini u ospitanti

Artikoli 49 sa 52

 

 

 

170

1.2

Skambju ta' informazzjoni u segretezza professjonali

Artikoli 53 sa 62

 

 

 

180

1.3

Dmir tal-persuni responsabbli għall-kontroll legali tal-kontijiet annwali u kkonsolidati

Artikolu 63

 

 

 

190

1.4

Setgħat superviżorji, setgħat ta' impożizzjoni ta' penali u dritt ta' appell

Artikoli 64 sa 72

 

 

 

200

2.

Proċessi ta' reviżjoni

Artikoli 73 sa 110

 

 

 

210

2.1

Proċess ta' valutazzjoni tal-adegwatezza tal-kapital intern

Artikolu 73

 

 

 

220

2.2

Arranġamenti, proċessi u mekkaniżmi tal-istituzzjonijiet

Artikoli 74 sa 96

 

 

 

230

2.3

Rieżami superviżorju u proċess ta' evalwazzjoni

Artikoli 97 sa 101

 

 

 

240

2.4

Miżuri u setgħat superviżorji

Artikoli 102 sa 107

 

 

 

250

2.5

Livell ta' applikazzjoni

Artikoli 108 sa 110

 

 

 

260

3.

Superviżjoni fuq bażi konsolidata

Artikoli 111 sa 127

 

 

 

270

3.1

Prinċipji għat-twettiq ta' superviżjoni fuq bażi konsolidata

Artikoli 111 sa 118

 

 

 

280

3.2

Kumpaniji azzjonarji finanzjarji, kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta u kumpaniji azzjonarji b'attività mħallta

Artikoli 119 sa 127

 

 

 

290

4.

Riżervi ta' kapital

Artikoli 128 sa 142

 

 

 

300

4.1

Riżervi kontroċikliċi

Artikoli 128 sa 134

 

 

 

310

4.2

L-iffissar u l-kalkolu tar-riżervi ta' kapital kontroċikliċi

Artikoli 135 sa 140

 

 

 

320

4.3

Miżuri ta' konservazzjoni tal-kapital

Artikoli 141 sa 142

 

 

 

330

VIII.

Żvelar mill-awtoritajiet kompetenti

Artikoli 143 sa 144

 

 

 

340

IX.

Emendi għad-Direttiva 2002/87/KE

Artikolu 150

 

 

 

350

X.

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali u finali

Artikoli 151 sa 165

 

 

 

360

1.

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali dwar is-superviżjoni tal-istituzzjonijiet li jeżerċitaw il-libertà ta' stabbiliment u l-libertà ta' forniment ta' servizzi

Artikoli 151 sa 159

 

 

 

370

2.

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali għal riżervi ta' kapital

Artikolu 160

 

 

 

380

3.

Dispożizzjonijiet finali

Artikoli 161 sa 165

 

 

 


PARTI 2

Approvazzjoni tal-formola

010

Data tal-aħħar aġġornament ta' informazzjoni f'din il-formola

(jj/xx/ssss)

 

Deskrizzjoni tal-approċċ

 

Approċċ superviżorju għall-approvazzjoni tal-użu tal-Approċċ Ibbażat fuq Klassifikazzjonijiet Interni (IRB) għall-kalkolu tar-rekwiżiti kapitali minimi għar-riskju tal-kreditu

020

Dokumentazzjoni minima li għandha tingħata mill-istituzzjonijiet li japplikaw biex jużaw l-Approċċ IRB

[test liberu]

030

Deskrizzjoni tal-proċess ta' valutazzjoni mwettaq mill-awtorità kompetenti (l-użu ta' mezzi ta' awtovalutazzjoni, id-dipendenza fuq awdituri esterni u spezzjonijiet fuq il-post) u kriterji ewlenin tal-valutazzjoni

[test liberu]

040

Forma tad-deċiżjonijiet meħuda mill-awtorità kompetenti u l-komunikazzjoni tad-deċiżjonijiet lill-applikanti

[test liberu]

 

Approċċ superviżorju għall-approvazzjoni tal-użu ta' Approċċ ta' Mudell Intern (IMA) għall-kalkolu tar-rekwiżiti kapitali minimi għar-riskju tas-suq

050

Dokumentazzjoni minima li għandha tingħata mill-istituzzjonijiet li japplikaw biex jużaw l-Approċċ IMA

[test liberu]

060

Deskrizzjoni tal-proċess ta' valutazzjoni mwettaq mill-awtorità kompetenti (l-użu ta' mezzi ta' awtovalutazzjoni, id-dipendenza fuq awdituri esterni u spezzjonijiet fuq il-post) u kriterji ewlenin tal-valutazzjoni

[test liberu]

070

Forma tad-deċiżjonijiet meħuda mill-awtorità kompetenti u l-komunikazzjoni tad-deċiżjonijiet lill-applikanti

[test liberu]

 

Approċċ superviżorju għall-approvazzjoni tal-użu ta' Metodu tal-Mudell Intern (IMM) għall-kalkolu tar-rekwiżiti kapitali minimi għar-riskju tal-kontroparti

080

Dokumentazzjoni minima li għandha tingħata mill-istituzzjonijiet li japplikaw biex jużaw l-Approċċ IMM

[test liberu]

090

Deskrizzjoni tal-proċess ta' valutazzjoni mwettaq mill-awtorità kompetenti (l-użu ta' mezzi ta' awtovalutazzjoni, id-dipendenza fuq awdituri esterni u spezzjonijiet fuq il-post) u kriterji ewlenin tal-valutazzjoni

[test liberu]

100

Forma tad-deċiżjonijiet meħuda mill-awtorità kompetenti u l-komunikazzjoni tad-deċiżjonijiet lill-applikanti

[test liberu]

 

Approċċ superviżorju għall-approvazzjoni tal-użu ta' Approċċ ta' Kejl Avvanzat (AMA) għall-kalkolu tar-rekwiżiti kapitali minimi għar-riskju operazzjonali

110

Dokumentazzjoni minima li għandha tingħata mill-istituzzjonijiet li japplikaw għall-użu ta' approċċ AMA

[test liberu]

120

Deskrizzjoni tal-proċess ta' valutazzjoni mwettaq mill-awtorità kompetenti (l-użu ta' mezzi ta' awtovalutazzjoni, id-dipendenza fuq awdituri esterni u spezzjonijiet fuq il-post) u kriterji ewlenin tal-valutazzjoni

[test liberu]

130

Forma tad-deċiżjonijiet meħuda mill-awtorità kompetenti u l-komunikazzjoni tad-deċiżjonijiet lill-applikanti

[test liberu]


PARTI 3

Skoperturi speċjalizzati ta' għoti ta' self

 

Regolament (UE) Nru 575/2013

Dispożizzjonijiet

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-awtorità kompetenti

010

Data tal-aħħar aġġornament tal-informazzjoni f'din il-formola

(jj/xx/ssss)

020

Artikolu 153(5)

L-awtorità kompetenti ppubblikat gwida biex tispeċifika kif jenħtieġ li l-istituzzjonijiet jikkunsidraw il-fatturi msemmija fil-paragrafu 5 tal-Artikolu 153 meta jassenjaw il-piżijiet tar-riskju għal skoperturi speċjalizzati ta' għoti ta' self?

[Iva/Le]

030

Jekk iva, jekk jogħġbok agħti referenza tal-gwida nazzjonali

[referenza għat-test nazzjonali]

040

Il-gwida nazzjonali hija disponibbli bl-Ingliż?

[Iva/Le]


PARTI 4

Mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu

 

Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013

Dispożizzjonijiet

Deskrizzjoni

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-awtorità kompetenti

010

Data tal-aħħar aġġornament tal-informazzjoni f'din il-formola

(jj/xx/ssss)

020

Artikolu 201(2)

Pubblikazzjoni tal-lista ta' istituzzjonijiet finanzjarji li huma fornituri eliġibbli ta' protezzjoni ta' kreditu mhux iffinanzjata jew tal-kriterji ta' gwida għall-identifikazzjoni ta' dawn l-istituzzjonijiet finanzjarji

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jippubblikaw u jżommu l-lista tal-istituzzjonijiet finanzjarji li huma fornituri eliġibbli ta' protezzjoni ta' kreditu mhux iffinanzjata skont il-punt (f) tal-Artikolu 201(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew il-kriterji ta' gwida biex jiġu identifikati tali fornituri eliġibbli

Lista tal-istituzzjonijiet finanzjarji jew il-kriterji ta' gwida biex jiġu identifikati

[test liberu - jista' jingħata iperlink għal din il-lista jew il-kriterji ta gwida dwar is-sit web tal-awtorità kompetenti]

030

Deskrizzjoni tar-rekwiżiti prudenzjali applikabbli

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jippubblikaw deskrizzjoni tar-rekwiżiti prudenzjali applikabbli flimkien mal-lista tal-istituzzjonijiet finanzjarji eliġibbli jew il-kriterji ta' gwida biex jiġu identifikati dawn l-istituzzjonijiet finanzjarji

Deskrizzjoni dettaljata tar-rekwiżiti prudenzjali applikati mill-awtorità kompetenti

[test liberu]

040

Artikolu 227(2)(e)

Kundizzjoni għall-applikazzjoni ta' aġġustament għall-volatilità ta' 0 %

Skont il-Metodu Komprensiv tal-Kollateral Finanzjarju l-istituzzjonijiet jistgħu japplikaw aġġustament għall-volatilità ta' 0 % sakemm it-tranżazzjoni tkun saldata f'sistema tas-saldu ppruvata għal dik it-tip ta' tranżazzjoni

Deskrizzjoni dettaljata dwar kif l-awtorità kompetenti tikkunsidra s-sistema tas-saldu bħala s-sistema ppruvata

[test liberu]

050

Artikolu 227(2)(f)

Kundizzjoni għall-applikazzjoni ta' aġġustament għall-volatilità ta' 0 %

Skont il-Metodu Komprensiv tal-Kollateral Finanzjarju l-istituzzjonijiet jistgħu japplikaw aġġustament għall-volatilità ta' 0 % sakemm id-dokumentazzjoni li tkopri l-ftehim jew it-tranżazzjoni tkun dokumentazzjoni tas-suq standard għal tranżazzjonijiet ta' riakkwist jew tranżazzjonijiet ta' għoti jew teħid b'self ta' titoli fit-titoli konċernati

Speċifikazzjoni tad-dokumentazzjoni li għandha tiġi kkunsidrata bħala dokumentazzjoni tas-suq standard

[test liberu]

060

Artikolu 229(1)

Prinċipji ta' valutazzjoni għal kollateral fuq proprjetà immobbli skont l-Approċċ IRB

Il-proprjetà immobbli tista' tiġi vvalutata minn valutatur indipendenti fuq valur daqs jew inqas mill-valur tas-self b'ipoteka f'dawk l-Istati Membri li stabbilew kriterji rigorużi għall-valutazzjoni tal-valur ta' self ipotekarju f'dispożizzjonijiet statutorji jew regolatorji

Kriterji stipulati fil-leġiżlazzjoni nazzjonali għall-valutazzjoni tal-valur tas-self b'ipoteka.

[test liberu]


PARTI 5

Rekwiżiti speċifiċi ta' żvelar applikati għall-istituzzjonijiet

 

Id-Direttiva 2013/36/UE

Regolament (UE) Nru 575/2013

Dispożizzjoni

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-awtorità kompetenti

 

010

Data tal-aħħar aġġornament ta' informazzjoni f'din il-formola

(jj/xx/ssss)

020

Artikolu 106(1)(a)

 

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirrikjedu li l-istituzzjonijiet jippubblikaw l-informazzjoni msemmija fil-Parti Tmienja tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 aktar minn darba fis-sena, u jistabbilixxu skadenzi għall-pubblikazzjoni

Il-frekwenza u l-iskadenzi għall-pubblikazzjoni applikabbli għall-istituzzjonijiet

[test liberu]

030

Artikolu 106(1)(b)

 

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirrikjedu li l-istituzzjonijiet jużaw mezzi tax-xandir u postijiet speċifiċi għall-pubblikazzjonijiet apparti r-rapporti finanzjarji

Tipi ta' mezzi tax-xandir speċifiċi biex jintużaw minn istituzzjonijiet

[test liberu]

040

 

Artikolu 13(1) u (2)

Sussidjarji sinifikanti u dawk is-sussidjarji li għandhom sinifikat materjali għas-suq lokali tagħhom jiżvelaw l-informazzjoni speċifikata fil-Parti Tmienja tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, fuq bażi individwali jew subkonsolidata.

Kriterji applikati mill-awtorità kompetenti biex tivvaluta s-sinifikat ta' sussidjarja

[test liberu]


PARTI 6

Eżenzjonijiet mill-applikazzjoni ta' rekwiżiti prudenzjali

 

Regolament (UE) Nru 575/2013

Dispożizzjonijiet

Deskrizzjoni

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-awtorità kompetenti

 

010

Data tal-aħħar aġġornament tal-informazzjoni f'din il-formola

(jj/xx/ssss)

020

Artikolu 7(1) u (2)

(Rinunzji individwali għas-sussidjarji)

Eżenzjoni mill-applikazzjoni ta' rekwiżiti prudenzjali fuq bażi individwali stabbiliti fil-Partijiet Tnejn sa Ħamsa u Tmienja tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Ir-rinunzja tista' tingħata lil kwalunkwe sussidjarja sakemm ma jkunx hemm impediment, attwali jew previst, materjali prattiku jew ġuridiku għat-trasferiment immedjat ta' fondi proprji jew rimborż tal-obbligazzjonijiet mill-impriża prinċipali tagħha skont il-punt (a) tal-Artikolu 7(1).

Kriterji applikati mill-awtorità kompetenti biex tevalwa li ma hemm ebda ostakolu għat-trasferiment immedjat ta' fondi proprji jew għar-rimborż ta' obbligazzjonijiet

[test liberu]

030

Artikolu 7(3)

(Rinunzji individwali għal istituzzjonijiet prinċipali)

Eżenzjoni mill-applikazzjoni ta' rekwiżiti prudenzjali fuq bażi individwali stabbiliti fil-Partijiet Tnejn sa Ħamsa u Tmienja tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Ir-rinunzja tista' tingħata lil istituzzjoni prinċipali sakemm ma jkunx hemm impediment, attwali jew previst, materjali prattiku jew ġuridiku għat-trasferiment immedjat ta' fondi proprji jew rimborż ta' obbligazzjonijiet lill-istituzzjoni prinċipali skont il-punt (a) tal-Artikolu 7(3).

Kriterji applikati mill-awtorità kompetenti biex tivvaluta li ma hemm ebda ostakolu għat-trasferiment immedjat ta' fondi proprji jew għar-rimborż ta' obbligazzjonijiet

[test liberu]

040

Artikolu 8

(Rinunzji tal-likwidità għal sussidjarji)

Eżenzjoni mill-applikazzjoni ta' rekwiżiti tal-likwidità fuq bażi individwali stabbiliti fil-Parti Sitta tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Ir-rinunzja tista' tingħata lill istituzzjonijiet f'sottogrupp sakemm dawn l-istituzzjonijiet ikunu daħlu f'kuntratti li, għas-sodisfazzjon tal-awtoritajiet kompetenti, jipprevedu l-moviment liberu tal-fondi bejniethom sabiex ikunu jistgħu jissodisfaw l-obbligi tagħhom individwali u konġunti meta jsiru dovuti skont il-punt (c) tal-Artikolu 8(1).

Kriterji applikati mill-awtorità kompetenti biex tivvaluta jekk il-kuntratti jipprevedux il-moviment liberu ta' fondi bejn l-istituzzjonijiet f'sottogrupp tal-likwidità

[test liberu]

050

Artikolu 9(1)

(Metodu ta' konsolidazzjoni individwali)

Il-permess mogħti lil istituzzjonijiet prinċipali biex jinkorporaw sussidjarji fil-kalkolu tar-rekwiżiti prudenzjali tagħhom stabbiliti fil-Partijiet Tnejn sa Ħamsa u Tmienja tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Jingħata l-permess biss meta l-istituzzjoni prinċipali turi b'mod komplet lill-awtoritajiet kompetenti li ma hemm l-ebda impediment, attwali jew previst, materjali prattiku jew legali għat-trasferiment immedjat ta' fondi proprji, jew rimborż tal-obbligazzjonijiet meta jkun dovut mis-sussidjarja inkorporati fil-kalkolu tar-rekwiżiti lill-istituzzjoni prinċipali tagħha skont l-Artikolu 9(2).

Kriterji applikati mill-awtorità kompetenti biex tivvaluta li ma hemm ebda ostakolu għat-trasferiment immedjat ta' fondi proprji jew għar-rimborż ta' obbligazzjonijiet

[test liberu]

060

Artikolu 10

(Istituzzjonijiet ta' kreditu affiljati permanentement ma' korp ċentrali)

Eżenzjoni mill-applikazzjoni fuq bażi individwali ta' rekwiżiti prudenzjali stabbiliti fil-Partijiet Tnejn sa Tmienja tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

L-Istati Membri jistgħu jżommu u jagħmlu użu mil-leġiżlazzjoni nazzjonali eżistenti fir-rigward tal-applikazzjoni tal-eżenzjoni sakemm dan ma jmurx kontra Regolament (UE) Nru 575/2013 jew id-Direttiva 2013/36/UE

Il-liġi nazzjonali/Regolament applikabbli rigward l-applikazzjoni tal-eżenzjoni

[referenza għat-test nazzjonali]


PARTI 7

Parteċipazzjonijiet azzjonarji kwalifikanti f'istituzzjoni ta' kreditu

 

Direttiva 2013/36/UE

Kriterji ta' valutazzjoni u informazzjoni meħtieġa biex tiġi evalwata l-adegwatezza tal-akkwirent propost li jkun qed ifittex li jikseb istituzzjoni ta' kreditu u s-solidità finanzjarja tal-akkwist propost

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-awtorità kompetenti

 

010

Data tal-aħħar aġġornament ta' informazzjoni f'din il-formola

(jj/xx/ssss)

020

Artikolu 23(1)(a)

Reputazzjoni tal-akkwirent propost

Deskrizzjoni dwar kif l-awtorità kompetenti tivvaluta l-integrità tal-akkwirent propost

[test liberu]

030

Deskrizzjoni dwar kif l-awtorità kompetenti tivvaluta l-kompetenza professjonali tal-akkwirent propost

[test liberu]

040

Dettalji prattiċi fuq il-proċess ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 24 tad-Direttiva 2013/36/UE

[test liberu]

050

Artikolu 23(1)(b)

Reputazzjoni, għarfien, ħiliet u esperjenza ta' kwalunkwe membru tal-korp ta' ġestjoni jew tal-amministrazzjoni għolja li ser imexxi n-negozju tal-istituzzjoni ta' kreditu

Deskrizzjoni dwar kif l-awtorità kompetenti tivvaluta r-reputazzjoni, l-għarfien, il-ħiliet u l-esperjenza tal-membri tal-korp ta' ġestjoni u tal-amministrazzjoni għolja

[test liberu]

060

Artikolu 23(1)(c)

Sodezza finanzjarja tal-akkwirent propost

Deskrizzjoni dwar kif l-awtorità kompetenti tivvaluta s-sodezza finanzjarja tal-akkwirent propost

[test liberu]

070

Dettalji prattiċi fuq il-proċess ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 24 tad-Direttiva 2013/36/UE

[test liberu]

080

Artikolu 23 (1)(d)

Konformità tal-istituzzjoni ta' kreditu mar-rekwiżiti prudenzjali

Deskrizzjoni dwar kif l-awtorità kompetenti tivvaluta jekk l-istituzzjoni tal-kreditu hux se tkun tista' tkun konformi mar-rekwiżiti prudenzjali

[test liberu]

090

Artikolu 23(1)(e)

Suspett ta' ħasil tal-flus jew ta' finanzjament ta' terroristi

Deskrizzjoni dwar kif l-awtorità kompetenti tivvaluta jekk hemmx raġunijiet raġonevoli biex ikun hemm suspett ta' ħasil tal-flus jew ta' finanzjament ta' terroristi

[test liberu]

100

Dettalji prattiċi fuq il-proċess ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 24 tad-Direttiva 2013/36/UE

[test liberu]

110

Artikolu 23(4)

Lista li tispeċifika l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta lill-awtoritajiet kompetenti fil-mument tan-notifika

Lista ta' informazzjoni li trid tiġi pprovduta mill-akkwirent propost fil-mument tan-notifika sabiex l-awtorità kompetenti twettaq il-valutazzjoni tal-akkwirent propost u l-akkwiżizzjoni proposta

[test liberu]


PARTI 8

Rapportar regolatorju u finanzjarju

010

Data tal-aħħar aġġornament ta' informazzjoni f'din il-formola

(jj/xx/ssss)

020

Implimentazzjoni tar-rapportar dwar informazzjoni finanzjarja skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 680/2014

030

L-applikazzjoni tar-rekwiżit stabbilit fl-Artikolu 99(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 hija estiża għal istituzzjonijiet li ma japplikawx standards internazzjonali tal-kontabilità kif japplikaw skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002?

[Iva/Le]

040

Jekk iva, liema oqfsa ta' kontabilità japplikaw għal dawn l-istituzzjonijiet?

[test liberu]

050

Jekk iva, liema hu l-livell ta' applikazzjoni tar-rappurtar? (bażi individwali/konsolidata/subkonsolidata)

[test liberu]

060

L-applikazzjoni tar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 99(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 hija estiża għal entitajiet finanzjarji li mhumiex istituzzjonijiet ta' kreditu jew ditti ta' investiment?

[Iva/Le]

070

Jekk iva, x'tipi ta' entitajiet finanzjarji (eż. ditti finanzjarji) huma soġġetti għal dawn ir-rekwiżiti ta' rapportar?

[test liberu]

080

Jekk iva, x'inhu d-daqs ta' dawn l-entitajiet finanzjarji f'termini tat-total tal-karta tal-bilanċ (fuq bażi individwali)?

[test liberu]

090

Jintużaw standards XBRL għall-preżentazzjoni ta' rapportar lill-awtorità kompetenti?

[Iva/Le]

100

Implimentazzjoni tar-rapportar dwar il-fondi proprji u r-rekwiżiti tal-fondi proprji skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 680/2014

110

L-applikazzjoni tar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 99(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 hija estiża għal entitajiet finanzjarji li mhumiex istituzzjonijiet ta' kreditu jew ditti ta' investiment?

[Iva/Le]

120

Jekk iva, liema oqfsa ta' kontabilità japplikaw għal dawn l-entitajiet finanzjarji?

[test liberu]

130

Jekk iva, x'tipi ta' entitajiet finanzjarji (eż. ditti finanzjarji) huma soġġetti għal dawn ir-rekwiżiti ta' rapportar?

[test liberu]

140

Jekk iva, x'inhu d-daqs ta' dawn l-entitajiet finanzjarji f'termini tat-total tal-karta tal-bilanċ (fuq bażi individwali)?

[test liberu]

150

Jintużaw standards XBRL għall-preżentazzjoni ta' rapportar lill-awtorità kompetenti?

[Iva/Le]


(1)  Iperlink(s) għas-sit web li fih it-test nazzjonali li jittrasponi d-dispożizzjoni tal-Unjoni inkwistjoni.

(2)  Referenzi dettaljati għad-dispożizzjonijiet nazzjonali, bħat-Titolu, il-Kapitolu, il-paragrafu rilevanti, eċċ.


ANNESS II

OPZJONIJIET U DISKREZZJONIJIET

Lista ta' mudelli

Parti 1

Opzjonijiet u diskrezzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 2013/36/UE, fir-Regolament (UE) Nru 575/2013 u fir-Regolament Delegat tal-LCR (UE) 2015/61

Parti 2

Opzjonijiet u diskrezzjonijiet tranżizzjonali stabbiliti fid-Direttiva 2013/36/UE u fir-Regolament (UE) Nru 575/2013

Parti 3

Elementi varjabbli tar-remunerazzjoni (l-Artikolu 94 tad-Direttiva 2013/36/UE)

L-awtoritajiet kompetenti ma għandhomx jiddivulgaw azzjonijiet superviżorji jew deċiżjonijiet diretti għal istituzzjonijiet speċifiċi. Meta jippubblikaw informazzjoni dwar il-kriterji ġenerali u l-metodoloġiji, l-awtoritajiet kompetenti ma għandhom jiddivulgaw ebda miżura superviżorja diretta għal istituzzjonijiet speċifiċi, kemm jekk meħuda fir-rigward ta’ istituzzjoni waħda kif ukoll grupp ta’ istituzzjoni.

PARTI 1

Opzjonijiet u diskrezzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 2013/36/UE, fir-Regolament (UE) Nru 575/2013 u fir-Regolament ta' Delega tal-LCR (UE) 2015/61

 

Direttiva 2013/36/UE

Regolament (UE) Nru 575/2013

Regolament ta' Delega tal-LCR (UE) 2015/61

Destinatarju

Kamp ta' applikazzjoni

Denominazzjoni

Deskrizzjoni tal-opzjoni jew tad-diskrezzjoni

Eżerċitati (IVA/LE/Mhux applikabbli) (1)

Test nazzjonali (2)

Referenza/i (3)

Disponibbli bl-EN (IVA/LE)

Dettalji/Kummenti

010

Data tal-aħħar aġġornament ta' informazzjoni f'dan il-mudell

(jj/xx/ssss)

 

020

Artikolu 9(2)

 

 

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Eċċezzjoni kontra l-projbizzjoni kontra persuni jew impriżi li mhumiex istituzzjonijiet ta' kreditu milli jiġbru depożiti jew fondi rimborżabbli oħrajn mill-pubbliku

Il-projbizzjoni kontra persuni jew impriżi li mhumiex istituzzjonijiet ta' kreditu milli jwettqu n-negozju ta' ġbir ta' depożiti jew fondi rimborżabbli oħrajn mill-pubbliku ma tapplikax fil-każ ta' Stat Membru, l-awtoritajiet reġjonali jew lokali ta' Stat Membru, korpi internazzjonali pubbliċi li tagħhom ikun membru Stat Membru wieħed jew aktar, jew għal każijiet koperti espressament mil-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni, dment li dawk l-attivitajiet ma jkunux soġġetti għal regolamenti u kontrolli maħsuba biex jipproteġu lid-depożitanti u l-investituri.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

030

Artikolu 12(3)

 

 

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Kapital inizjali

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-istituzzjonijiet ta' kreditu li ma jissodisfawx ir-rekwiżit li jkollhom fondi proprji separati u li kienu eżistenti fil-15 ta' Diċembru 1979 jistgħu jibqgħu jwettqu n-negozju tagħhom.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

040

Artikolu 12(3)

 

 

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Kapital inizjali

L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu li għalihom l-Istati Membri jkunu ddeċidew li jistgħu jkomplu jwettqu n-negozju tagħhom skont l-Artikolu 12(3) tad-Direttiva 2013/36/UE jistgħu jiġu eżentati mill-Istati Membri milli jikkonformaw mar-rekwiżiti li jinsabu fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 13(1) tad-Direttiva 2013/36/UE.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

050

Artikolu 12(4)

 

 

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Kapital inizjali

L-Istati Membri jistgħu jagħtu awtorizzazzjoni lil kategoriji partikolari ta' istituzzjonijiet ta' kreditu li l-kapital inizjali tagħhom ikun inqas minn EUR 5 miljun, sakemm il-kapital inizjali ma jkunx inqas minn EUR 1 miljun u l-Istat Membru kkonċernat jinnotifika lill-Kummissjoni u lill-ABE bir-raġunijiet tiegħu għall-eżerċizzju ta' dik l-opzjoni.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

060

Artikolu 21(1)

 

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Eżenzjonijiet għal istituzzjonijiet ta' kreditu affiljati b'mod permanenti ma' korp ċentrali

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jikkonċedu eżenzjoni fir-rigward ta' istituzzjonijiet ta' kreditu li jkunu affiljati ma' korp ċentrali mir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 10, 12 u 13(1) tad-Direttiva 2013/36/UE.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

070

Artikolu 29(3)

 

 

Stati Membri

Ditti tal-investiment

Kapital inizjali ta' tipi partikolari ta' ditti tal-investiment

L-Istati Membri jistgħu jnaqqsu l-ammont minimu ta' kapital inizjali minn EUR 125 000 għal EUR 50 000 meta ditta ma tkunx awtorizzata li żżomm il-flus jew it-titoli tal-klijent, li tinnegozja għaliha nnifisha, jew li tissottoskrivi l-ħruġ fuq bażi ta' impenn irrevokabbli.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

080

Artikolu 32(1)

 

 

Stati Membri

Ditti tal-investiment

Klawżola ta' anterjorità tal-kapital inizjali tad-ditti ta' investiment

L-Istati Membri jistgħu jkomplu jawtorizzaw ditti ta' investiment u ditti koperti mill-Artikolu 30 tad-Direttiva 2013/36/UE li kienu jeżistu fil-31 ta' Diċembru 1995 jew qabel din id-data, li l-fondi proprji tagħhom ikunu inqas mil-livelli ta' kapital inizjali speċifikati għalihom fl-Artikolu 28(2), l-Artikolu 29(1) jew (3) jew l-Artikolu 30 ta' din id-Direttiva.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

090

Artikolu 40

 

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rekwiżiti ta' rappurtar lill-awtoritajiet kompetenti ospitanti

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ospitanti, għal skopijiet ta' informazzjoni, ta' statistika jew ta' superviżjoni, jistgħu jeħtieġu li l-istituzzjonijiet ta' kreditu kollha li jkollhom fergħat fit-territorji tagħhom, għandhom jirrapportaw perjodikament dwar l-attivitajiet tagħhom f'dawk l-Istati Membri ospitanti, b'mod partikolari biex jiġi vvalutat jekk fergħa tkunx sinifikanti skont l-Artikolu 51(1) tad-Direttiva 2013/36/UE.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

100

Artikolu 129(2)

 

 

Stati Membri

Ditti ta' investiment

Eżenzjoni mill-obbligu li tinżamm riżerva ta' konservazzjoni ta' kapital għal ditti ta' investiment żgħar u ta' daqs medju.

B'deroga mill-paragrafu 1 tal-Artikolu 129, Stat Membru jista' jeżenta ditti żgħar u ta' daqs medju ta' investiment mir-rekwiżiti stipulati f'dak il-paragrafu jekk tali eżenzjoni ma theddidx l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja ta' dak l-Istat Membru.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

110

Artikolu 130(2)

 

 

Stati Membri

Ditti tal-investiment

Eżenzjoni mill-obbligu li tinżamm riżerva kontroċiklika ta' kapital għal ditti ta' investiment żgħar u ta' daqs medju

B'deroga mill-paragrafu 1 tal-Artikolu 130, Stat Membru jista' jeżenta ditti żgħar u ta' daqs medju ta' investiment mir-rekwiżiti stipulati f'dak il-paragrafu jekk tali eżenzjoni ma theddidx l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja ta' dak l-Istat Membru.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

120

Artikolu 133(18)

 

 

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment

Rekwiżit biex tinżamm riżerva għal riskju sistemiku

L-Istati Membri jistgħu japplikaw riżerva ta' riskju għall-iskoperturi kollha.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

130

Artikolu 134(1)

 

 

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment

Rikonoxximent ta' rata ta' riżerva għal riskju sistemiku

Stati Membri oħrajn jistgħu jirrikonoxxu r-rata tar-riżerva għal riskju sistemiku ffissata skont l-Artikolu 133 u jistgħu japplikaw dik ir-rata tar-riżerva għal istituzzjonijiet awtorizzati domestikament għall-iskoperturi li qegħdin fl-Istat Membru li jiffissa dik ir-rata tar-riżerva.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

140

Artikolu 152 l-ewwel paragrafu

 

 

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rekwiżiti ta' rappurtar lill-awtoritajiet kompetenti ospitanti

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ospitanti, għall-finijiet ta' statistika, jistgħu jeħtieġu li l-istituzzjonijiet ta' kreditu kollha li jkollhom fergħat fit-territorji tagħhom għandhom jirrapportaw perjodikament lilhom dwar l-attivitajiet tagħhom f'dawk l-Istati Membri ospitanti.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

150

Artikolu 152 it-tieni paragrafu

 

 

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rekwiżiti ta' rappurtar lill-awtoritajiet kompetenti ospitanti

L-Istati Membri ospitanti jistgħu jimponu obbligu li l-fergħat tal-istituzzjonijiet ta' kreditu minn Stati Membri oħra jipprovdu l-istess informazzjoni li jkunu jeħtieġu mill-istituzzjonijiet ta' kreditu nazzjonali għal dik il-fini.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

160

Artikolu 160(6)

 

 

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali għal riżervi ta' kapital

L-Istati Membri jistgħu jimponu perjodu tranżizzjonali iqsar għal riżervi ta' kapital minn dak speċifikati fil-paragrafi 1 sa 4 tal-Artikolu 160. Tali perjodu tranżizzjonali iqsar jista' jiġi rikonoxxut minn Stati Membri oħra.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

170

 

Artikolu 4(2)

 

Stati Membri jew Awtoritajiet Kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Trattament ta' parteċipazzjonijiet indiretti fi proprjetà immobbli

L-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti tagħhom jistgħu jippermettu ishma li jikkostitwixxu parteċipazzjoni indiretta ekwivalenti ta' proprjetà immobbli biex jiġu trattati bħala parteċipazzjoni diretta ta' proprjetà immobbli, dment li tali parteċipazzjoni indiretta tkun regolata b'mod speċifiku fil-liġi nazzjonali tal-Istat Membru, u li meta tkun imwiegħda bħala kollaterali, din tipprovdi protezzjoni ekwivalenti għall-kredituri.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

180

 

Artikolu 6(4)

 

Awtoritajiet kompetenti

Ditti ta' investiment

Applikazzjoni tar-rekwiżiti fuq bażi individwali

Sakemm ikun lest ir-rapport tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 508(3), l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw id-ditti ta' investiment milli jikkonformaw mal-obbligi stipulati fil-Parti Sitta (likwidità) b'kont meħud tan-natura, l-iskala u l-kumplessità tal-attivitajiet tad-ditti ta' investiment.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

190

 

Artikolu 24(2)

 

 

 

Rappurtar u l-użu obbligatorju tal-IFRS

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirrikjedu li istituzzjonijiet jagħmlu l-valutazzjoni tal-assi u l-elementi li ma jidhrux fuq il-karta tal-bilanċ u d-determinazzjoni tal-fondi proprji f'konformità mal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà kif japplikaw skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

200

 

Artikolu 89(3)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Ippeżar tar-riskju u l-projbizzjoni ta' holdings kwalifikattivi 'l barra mis-settur finanzjarju

L-awtoritajiet kompetenti japplikaw ir-rekwiżiti li ġejjin għall-holdings kwalifikattivi tal-istituzzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2:

għall-finijiet tal-kalkolu tar-rekwiżit ta' kapital skont il-Parti Tlieta ta' dan ir-Regolament, l-istituzzjonijiet għandhom japplikaw piż tar-riskju ta' 1 250 % għall-ikbar wieħed minn dawn li ġejjin:

(i)

l-ammont ta' holdings kwalifikattivi msemmija fil-paragrafu 1 li jaqbeż il-15 % tal-kapital eliġibbli;

(ii)

l-ammont totali ta' holdings kwalifikattivi msemmija fil-paragrafu 2 li jaqbeż is-60 % tal-kapital eliġibbli tal-istituzzjoni;

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

201

 

Artikolu 89(3)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Ippeżar tar-riskju u l-projbizzjoni ta' holdings kwalifikattivi 'l barra mis-settur finanzjarju

L-awtoritajiet kompetenti japplikaw ir-rekwiżiti li ġejjin għall-holdings kwalifikattivi tal-istituzzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2:

l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprojbixxu lill-istituzzjonijiet milli jkollhom holdings kwalifikattivi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 li l-ammont tagħhom jaqbeż il-perċentwali ta' kapital eliġibbli stabbilit f'dawk il-paragrafi.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

210

 

Artikolu 95(2)

 

Awtoritajiet kompetenti

Ditti ta' investiment

Rekwiżiti għal ditti ta' investiment li jkollhom awtorizzazzjoni limitata biex jipprovdu servizzi ta' investiment

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jistabbilixxu r-rekwiżiti għall-fondi proprji għal ditti ta' investiment b'awtorizzazzjoni limitata li jipprovdu servizzi ta' investiment bħala r-rekwiżiti ta' fondi proprji li jkunu vinkolanti fuq dawk id-ditti skont il-miżuri nazzjonali ta' traspożizzjoni fis-seħħ fil-31 ta' Diċembru 2013 għad-Direttiva 2006/49/KE u d-Direttiva 2006/48/KE.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

220

 

Artikolu 99(3)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rappurtar dwar ir-rekwiżiti ta' fondi proprji u informazzjoni finanzjarja

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeħtieġu li dawk l-istituzzjonijiet tal-kreditu li japplikaw l-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà bħala applikabbli skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 għar-rappurtar tal-fondi proprji fuq bażi konsolidata skont l-Artikolu 24(2) ta' dan ir-Regolament jirrappurtaw ukoll l-informazzjoni finanzjarja kif stabbilit fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

230

 

Artikolu 124(2)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Piżijiet u kriterji ta' riskju applikati għal skoperturi ggarantiti minn ipoteki fuq proprjetà immobbli

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jistabbilixxu piż tar-riskju ogħla jew kriterji aktar stretti minn dawk stabbiliti fl-Artikolu 125(2) u l-Artikolu 126(2), fejn adatt, abbażi ta' kunsiderazzjonijiet ta' stabbiltà finanzjarja.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

240

 

Artikolu 129(1)

 

 

 

Skoperturi fil-forma ta' bonds koperti

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu, wara li jikkonsultaw mal-ABE, jirrinunzjaw parzjalment għall-applikazzjoni tal-punt (c) tal-ewwel subparagrafu u jippermettu l-iskala 2 tal-kwalità kreditizja sa 10 % tal-iskopertura totali tal-ammont nominali ta' bonds koperti pendenti tal-istituzzjoni emittenti, sakemm il-problemi potenzjali sinifikanti tal-konċentrazzjoni fl-Istati Membri konċernati jistgħu jiġu ddokumentati minħabba l-applikazzjoni tar-rekwiżit tal-iskala 1 tal-kwalità kreditizja msemmi f'dak il-punt;

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

250

 

Artikolu 164(5)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Valuri minimi ta' Telf fil-każ ta' Inadempjenza (LGD) medju ppeżat skont l-iskopertura, fil-każ ta' skoperturi assigurati bil-proprjetà

Abbażi tad-data miġbura skont l-Artikolu 101 u meta jitqiesu l-iżviluppi li jħarsu 'l quddiem tas-suq ta' proprjetà immobbli u kwalunkwe indikatur rilevanti ieħor, l-awtoritajiet kompetenti għandhom perjodikament, u mill-inqas darba fis-sena, jivvalutaw jekk il-valuri minimi tal-LGD fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu humiex adatti fir-rigward ta' skoperturi ggarantiti permezz ta' proprjetà residenzjali jew immobbli kummerċjali li tinstab fit-territorju tagħhom. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu, fejn ikun adatt abbażi ta' kunsiderazzjonijiet ta' stabbiltà finanzjarja, jistabbilixxu valuri minimi ogħla tal-LGD ippeżata ta' skopertura fir-rigward ta' skoperturi ggarantiti permezz ta' proprjetà immobbli li tinstab fit-territorju tagħhom.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

260

 

Artikolu 178(1)(c)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Inadempjenza ta' debitur

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jissostitwixxu 90 jum b'180 jum għall-iskoperturi ggarantiti permezz ta' proprjetà residenzjali jew proprjetà immobbli kummerċjali tal-SMEs fil-klassi tal-iskoperturi fil-livell tal-konsumatur, kif ukoll għall-iskoperturi għal entitajiet tas-settur pubbliku.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

270

 

Artikolu 284(4)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Valur tal-iskopertura

L-awtoritajiet jistgħu jeżiġu α ogħla minn 1.4 jew jippermettu lill-istituzzjonijiet jużaw l-istimi tagħhom stess skont l-Artikolu 284(9).

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

280

 

Artikolu 284(9)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Valur tal-iskopertura

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jippermettu lill-istituzzjonijiet jużaw l-istimi tagħhom stess għal alpha

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

290

 

Artikolu 327(2)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Netting bejn pożizzjoni konvertibbli u pożizzjoni mqabbla fl-istrument sottostanti

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jadottaw approċċ taħt liema tittieħed fkunsiderazzjoni l-probabbiltà li element konvertibbli partikolari jiġi kkonvertit jew jirrikjedu rekwiżit ta' fondi proprji biex jiġi kopert kwalunkwe telf li jista' jirriżulta mill-konverżjoni.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

300

 

Artikolu 395(1)

 

Awtoritajiet kompetenti

Awtoritajiet kompetenti

Limiti tal-iskoperturi kbar għal skoperturi għal istituzzjonijiet

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jistabbilixxu limitu iżgħar minn EUR 150 000 000 għal skoperturi għal istituzzjonijiet

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

310

 

Artikolu 400(2)(a) 493(3)(a)

 

Awtoritajiet kompetenti

Awtoritajiet kompetenti

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment bonds koperti li jaqgħu fit-termini tal-Artikolu129(1), (3) u (6).

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

320

 

Artikolu 400(2)(b) 493(3)(b)

 

Awtoritajiet kompetenti

Awtoritajiet kompetenti

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment elementi ta' assi li jkunu jikkostitwixxu pretensjonijiet fuq gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali tal-Istati Membri.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

330

 

Artikolu 400(2)(c) 493(3)(c)

 

Awtoritajiet kompetenti

Awtoritajiet kompetenti

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment skoperturi mġarrba minn istituzzjoni għall-impriża prinċipali tagħha, jew għas-sussidjarji tagħha stess.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

340

 

Artikolu 400(2)(d) 493(3)(d)

 

Awtoritajiet kompetenti

Awtoritajiet kompetenti

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment skoperturi għal istituzzjonijiet reġjonali jew ċentrali ta' kreditu fejn l-istituzzjoni ta' kreditu tappartjeni lil netwerk u li jkunu responsabbli għall-operazzjonijiet ta' kklerjar ta' flus fi ħdan in-netwerk.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

350

 

Artikolu 400(2)(e) 493(3)(e)

 

Awtoritajiet kompetenti

Awtoritajiet kompetenti

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment skoperturi għal istituzzjonijiet ta' kreditu mġarrba minn istituzzjonijiet ta' kreditu, li minnhom waħda tkun topera fuq bażi mhux kompetittiva u li tipprovdi jew tiggarantixxi għoti ta' self skont programmi leġiżlattivi jew l-istatuti tagħha, biex tippromwovi oqsma speċifiċi tal-ekonomija taħt xi forma ta' sorveljanza governattiva u restrizzjonijiet fuq l-użu tas-self, bil-kundizzjoni li l-iskoperturi rispettivi joriġinaw minn tali self li jkun mgħoddi lill-benefiċjarji permezz ta' istituzzjonijiet ta' kreditu jew mill-garanziji fuq dan is-self.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

360

 

Artikolu 400(2)(f) 493(3)(f)

 

Awtoritajiet kompetenti

Awtoritajiet kompetenti

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment skoperturi għal istituzzjonijiet, sakemm dawk l-iskoperturi ma jikkostitwux il-fondi proprji ta' istituzzjonijiet bħal dawn u ma jdumux aktar mill-jum tax-xogħol ta' wara u li ma jkunux denominati f'munita kummerċjali ewlenija;

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

370

 

Artikolu 400(2)(g) 493(3)(g)

 

Awtoritajiet kompetenti

Awtoritajiet kompetenti

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment skoperturi għal banek ċentrali fil-forma ta' riżervi minimi meħtieġa miżmuma minn dawk il-banek ċentrali li jkunu denominati fil-muniti nazzjonali tagħhom.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

380

 

Artikolu 400(2)(h) 493(3)(h)

 

Awtoritajiet kompetenti

Awtoritajiet kompetenti

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment skoperturi għal gvernijiet ċentrali fil-forma ta' rekwiżiti statutorji ta' likwidità miżmuma f'titoli tal-gvern li huma denominati u ffinanzjati fil-muniti nazzjonali tagħhom bil-kundizzjoni li, fid-diskrezzjoni tal-awtorità kompetenti, il-valutazzjoni tal-kreditu ta' dawk il-gvernijiet ċentrali assenjati minn Istituzzjoni ta' Valutazzjoni tal-Kreditu Esteru tkun grad ta' investiment.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

390

 

Artikolu 400(2)(i) 493(3)(i)

 

Awtoritajiet kompetenti

Awtoritajiet kompetenti

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment 50 % tad-dokumenti ta' kreditu briskju medju/baxx li ma jidhrux fuq il-karta tal-bilanċ u tal-faċilitajiet ta' kreditu mhux miġbud b'riskju medju/baxx li ma jidhrux fuq il-karta tal-bilanċ imsemmija fl-Anness I u soġġett għall-qbil tal-awtoritajiet kompetenti, 80 % tal-garanziji barra mill-garanziji fuq self li għandhom bażi ġuridika jew regolatorja u jingħataw għall-membri tagħhom bi skemi ta' garanzija reċiproka li għandhom status ta' istituzzjonijiet ta' kreditu.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

400

 

Artikolu 400(2)(j) 493(3)(j)

 

Awtoritajiet kompetenti

Awtoritajiet kompetenti

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment garanziji legalment meħtieġa li jintużaw meta self b'ipoteka ffinanzjat permezz tal-ħruġ ta' bonds ta' ipoteki jitħallas lill-mutwatarju tal-ipoteka qabel ir-reġistrazzjoni finali tal-ipoteka fir-reġistru tal-artijiet, bil-kundizzjoni li l-garanzija ma tintużax biex tnaqqas ir-riskju fil-kalkolu tal-ammonti ta' skoperturi ppeżati skont ir-riskju.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

410

 

Artikolu 400(2)(k) 493(3)(k)

 

Awtoritajiet kompetenti

Awtoritajiet kompetenti

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment elementi ta' assi li jkunu jikkostitwixxu pretensjonijiet fuq boroż rikonoxxuti u skoperturi oħra għalihom.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

420

 

Artikolu 412(5)

 

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità

L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu dispożizzjonijiet nazzjonali fil-qasam ta' rekwiżiti ta' likwidità qabel ma jkunu speċifikati u introdotti kompletament fl-Unjoni standards minimi vinkolanti għar-rekwiżiti ta' kopertura tal-likwidità f'konformità mal-Artikolu 460.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

430

 

Artikolu 412(5)

 

Stati Membri jew Awtoritajiet Kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità

L-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jitolbu lill-istituzzjonijiet awtorizzati domestikament, jew sottogrupp ta' dawk l-istituzzjonijiet, biex iżommu rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità ogħla sa 100 % sakemm jiġi introdott kompletament l-istandard minimu vinkolanti bir-rata ta' 100 % f'konformità mal-Artikolu 460.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

440

 

Artikolu 413(3)

 

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rekwiżit ta' finanzjament stabbli

L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu dispożizzjonijiet nazzjonali fil-qasam ta' rekwiżiti ta' finanzjament stabbli qabel ma jkunu speċifikati u introdotti fl-Unjoni standards minimi vinkolanti għar-rekwiżiti ta' finanzjament stabbli nett f'konformità mal-Artikolu 510.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

450

 

Artikolu 415(3)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rekwiżiti ta' rappurtar dwar likwidità

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jibqgħu jiġbru l-informazzjoni permezz ta' għodod ta' monitoraġġ sabiex tiġi mmonitorjata l-konformità mal-istandards tal-likwidità nazzjonali eżistenti, sa ma ssir l-introduzzjoni sħiħa ta' rekwiżiti vinkolanti ta' likwidità.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

460

 

Artikolu 420(2)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rata ta' fluss 'il barra ta' likwidità

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu japplikaw rata ta' flussi 'l barra ta' mhux aktar minn 5 % għall-prodotti marbutin mal-finanzjament tal-kummerċ barra mill-karta tal-bilanċ, kif imsemmi fl-Artikolu 429 u l-Anness 1.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

470

 

Artikolu 467(2)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Trattament tranżizzjonali ta' telf mhux realizzat ikkalkulat b'valur ġust

B'deroga mill-paragrafu 1 tal-Artikolu 467, l-awtoritajiet kompetenti, f'każijiet fejn trattament bħal dan kien jiġi applikat qabel l-1 ta' Jannar 2014, jistgħu jippermettu lill-istituzzjonijiet biex ma jinkludu fl-ebda element tal-fondi proprji qligħ jew telf mhux realizzat fuq skoperturi lil gvernijiet ċentrali klassifikati fil-kategorija “Disponibbli għall-Bejgħ” tal-IAS 39 approvat mill-UE.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

480

 

Artikolu 467(3) it-tieni subparagrafu

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Trattament tranżizzjonali ta' telf mhux realizzat ikkalkulat b'valur ġust

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw il-perċentwal applikabbli fil-meded speċifikati fil-punti (a) sa (d) tal-paragrafu 2 tal-Artikolu 467.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

490

 

Artikolu 468(2)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Trattament tranżizzjonali ta' qligħ mhux realizzat ikkalkulat b'valur ġust

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jippermettu lil istituzzjonijiet li jinkludu fil-kalkolu tal-kapital ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1 tagħhom 100 % tal-qligħ mhux realizzat tagħhom b'valur ġust fejn skont l-Artikolu 467 l-istituzzjonijiet huma obbligati li jinkludu t-telf mhux realizzat tagħhom ikkalkulat b'valur ġust fil-kalkolu tal-kapital ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

500

 

Artikolu 468(3)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Trattament tranżizzjonali ta' qligħ mhux realizzat ikkalkulat b'valur ġust

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw il-perċentwal applikabbli tal-qligħ mhux realizzat fil-meded speċifikati fil-punti (a) sa (c) tal-paragrafu 2 tal-Artikolu 468 li tneħħa mill-kapital ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

510

 

Artikolu 471(1)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjoni mit-tnaqqis ta' holdings ta' ekwità f'kumpaniji ta' assigurazzjoni mill-Elementi ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1

B'deroga mill-Artikolu 49(1), matul il-perjodu mill-1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2022, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jippermettu li l-istituzzjonijiet ma jnaqqsux holdings ta' ekwità f'impriżi tal-assigurazzjoni, impriżi tar-riassigurazzjoni u kumpanniji azzjonarji tal-assigurazzjoni meta jkunu ssodisfati l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 471.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

520

 

Artikolu 473(1)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Introduzzjoni tal-emendi għall-IAS 19

Permezz ta' deroga mill-Artikolu 481, matul il-perjodu mill-1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2018, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jippermettu li l-istituzzjonijiet li jħejju l-kontijiet tagħhom f'konformità mal-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà adottati skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 iżidu mal-kapital ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1 tagħhom l-ammont applikabbli skont il-paragrafu 2 jew 3 tal-Artikolu 473, kif applikabbli, multiplikat bil-fattur applikat skont il-paragrafu 4 tal-Artikolu 473.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

530

 

Artikolu 478(3)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Tnaqqis tranżizzjonali minn elementi ta' Ekwità Komuni ta; Grad 1, Addizzjonali ta' Grad 1 u Grad 2

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw perċentwal applikabbli fil-meded speċifikati fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 478 għal kull tnaqqis li ġej:

(a)

it-tnaqqis individwali meħtieġ skont il-punti (a) sa (h) tal-Artikolu 36(1), għajr l-assi tat-taxxa differita li jistrieħu fuq il-profittabbiltà fil-ġejjieni u li jirriżultaw minn differenzi temporanji;

(b)

l-ammont aggregat tal-assi tat-taxxa differita li jistrieħu fuq il-profittabbiltà fil-ġejjieni u li jirriżultaw minn differenzi temporanji u l-elementi msemmija fil-punt (i) tal-Artikolu 36(1) li għandu jitnaqqas skont l-Artikolu 48;

(c)

kull tnaqqis li għandu jsir skont il-punti (b) sa (d) tal-Artikolu 56;

(d)

kull tnaqqis li għandu jsir skont il-punti (b) sa (d) tal-Artikolu 66.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

540

 

Artikolu 479(4)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Rikonoxximent tranżizjonali fil-kapital konsolidat tal-istrumenti ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1 u elementi li ma jikkwalifikawx bħala interessi minoritarji

L-awtoritajiet kompetenti jiddeterminaw u jippubblikaw il-perċentwal applikabbli fil-meded speċifikati fil-paragrafu 3 tal-Artikolu 479.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

550

 

Artikolu 480(3)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Rikonoxximent tranżizzjonali ta' interessi minoritarji u kapital kwalifikanti Addizzjonali tal-Grad 1 u l-Grad 2

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw il-valur tal-fattur applikabbli fil-meded speċifikati fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 480.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

560

 

Artikolu 481(5)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Filtri tranżizzjonali u tnaqqis addizzjonali

Għal kull filtru jew tnaqqis imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 481, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw il-perċentwali applikabbli fil-meded speċifikati fil-paragrafi 3 u 4 ta' dak l-Artikolu

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

570

 

Artikolu 486(6)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Limiti għall-anterjorità ta' elementi ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1, ta' Grad 1 Addizzjonali u ta' Grad 2

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw il-perċentwali applikabbli fil-meded speċifikati fil-paragrafu 5 tal-Artikolu 486.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

580

 

Artikolu 495(1)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Trattament tranżizzjonali ta' skoperturi għal ekwità skont l-Approċċ IRB

Permezz ta' deroga mill-Kapitolu 3 tal-Parti Tlieta, sal-31 ta' Diċembru 2017, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw mit-trattament IRB ċerti kategoriji ta' skoperturi tal-ekwità tal-istituzzjonijiet u s-sussidjarji mill-UE tal-istituzzjonijiet f'dak l-Istat Membru.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

590

 

Artikolu 496(1)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Dispożizzjoni tranżizzjonali dwar il-kalkolu tar-rekwiżiti ta' fondi proprji għal skoperturi fil-forma ta' bonds koperti

Sal-31 ta' Diċembru 2017, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment mil-limitu ta' 10 % lill-unitajiet prijoritarji maħruġa mill-Fonds Communs de Créances Franċiżi jew minn entitajiet ta' titolizzazzjoni li huma ekwivalenti għall-Fonds Communs de Créances Franċiżi stabbiliti fil-punti (d) u (f) tal-Artikolu 129(1), dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 496(1).

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

600

 

 

Artikolu 10(1)(b)(iii)

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

LCR - Assi likwidi

Ir-riżerva ta' likwidità miżmuma mill-istituzzjoni ta' kreditu f'bank ċentrali hija rikonoxxibbli bħala assi tal-Livell 1 dment li tista' tiġi rtirata fi żminijiet ta' stress. Il-finijiet li bihom ir-riżervi tal-bank ċentrali jistgħu jiġu rtirati għall-finijiet ta' dan l-Artikolu jridu jiġu speċifikati fi ftehim bejn l-awtorità kompetenti u l-BĊE jew il-bank ċentrali.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

610

 

 

Artikolu 10(2)

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

LCR - Assi likwidi

Il-valur tas-suq ta' bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna msemmijin fil-paragrafu 1(f) ikunu soġġetti għal telf impost tal-anqas ta' 7 %. Ħlief għal kif inhu speċifikat b'rabta mal-ishma u l-unitajiet fis-CIUs fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 15(2), ma jkunx hemm bżonn ta' telf impost fuq il-valur tal-assi li jifdal tal-livell 1.

Dawn il-każijiet fejn it-telf impost ogħla kien stabbilit għal klassi sħiħa ta' assi (l-assi kollha soġġetti għal telf impost speċifiku u differenzjat fir-Regolament ta' Delega tal-LCR) (eż. għall-bonds koperti kollha tal-livell 1, eċċ.).

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

620

 

 

Artikolu 12(1)(c)(i)

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

LCR - Assi ta' livell 2B

L-ishma jistgħu jikkostitwixxu assi ta' livell 2B dment li jiffurmaw parti minn indiċi ta' stokks maġġuri fi Stta Membru jew f'pajjiż terz, kif identifikat bħala tali mill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru jew l-awtorità pubblika rilevanti f'pajjiż terz.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

630

 

 

Artikolu 12(3)

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

LCR - Assi ta' livell 2B

Għall-istituzzjonijiet ta' kreditu li skont l-istatuti tal-inkorporazzjoni tagħhom ma jistax għal raġunijiet ta' osservanza reliġjuża ikollhom assi li jagħtu mgħax, l-awtorità kompetenti tista' tippermetti li ssir deroga mill-punti (ii) u (iii) tal-paragrafu 1(b) ta' dan l-Artikolu, dejjem jekk ikun hemm evidenza ta' nuqqas ta' disponibbiltà ta' assi li ma jagħtux imgħax li jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti u li l-assi li ma jagħtux imgħax inkwistjoni huma biżżejjed likwidi fis-swieq privati.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

640

 

 

Artikolu 24(6)

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

LCR - Flussi ta' ħruġ minn depożiti stabbli f'pajjiż terz li jikkwalifika għar-rata ta' 3 %

L-istituzzjonijiet ta' kreditu jistgħu jkunu awtorizzati mill-awtorità kompetenti tagħhom li jimmoltiplikaw bi 3 % l-ammont tad-depożiti fil-livell tal-konsumatur koperti minn skema ta' garanzija tad-depożiti f'pajjiż terz ekwivalenti għall-iskema msemmija fil-paragrafu 1 jekk il-pajjiż terz jippermetti dan it-trattament.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 


PARTI 2

Opzjonijiet u diskrezzjonijiet tranżizzjonali stabbiliti fid-Direttiva 2013/36/UE u fir-Regolament (UE) Nru 575/2013

 

Direttiva 2013/36/UE

Regolament (UE) Nru 575/2013

Destinatarju

Kamp ta' applikazzjoni

Denominazzjoni

Deskrizzjoni tal-opzjoni jew tad-diskrezzjoni

Sena/Snin tal-applikazzjoni u l-valur f'% (jekk applikabbli)

Eżerċitati (IVA/LE/Mhux applikabbli)

Test nazzjonali

Referenzi

Disponibbli bl-EN (IVA/LE)

Dettalji/Kummenti

010

Data tal-aħħar aġġornament ta' informazzjoni f'dan il-mudell

(jj/xx/ssss)

 

011

Artikolu 160(6)

 

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali għal riżervi ta' kapital

L-Istati Membri jistgħu jimponu perjodu tranżizzjonali iqsar għal riżervi ta' kapital minn dak speċifikati fil-paragrafi 1 sa 4 tal-Artikolu 160. Tali perjodu tranżizzjonali iqsar jista' jiġi rikonoxxut minn Stati Membri oħra.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

012

 

Artikolu 493(3)(a)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment bonds koperti li jaqgħu fit-termini tal-Artikolu129(1), (3) u (6).

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

013

 

Artikolu 493(3)(b)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment elementi ta' assi li jkunu jikkostitwixxu pretensjonijiet fuq gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali tal-Istati Membri.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

014

 

Artikolu 493(3)(c)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment skoperturi mġarrba minn istituzzjoni għall-impriża prinċipali tagħha, jew għas-sussidjarji tagħha stess.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

015

 

Artikolu 493(3)(d)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment skoperturi għal istituzzjonijiet reġjonali jew ċentrali ta' kreditu fejn l-istituzzjoni ta' kreditu tappartjeni lil netwerk u li jkunu responsabbli għall-operazzjonijiet ta' kklerjar ta' flus fi ħdan in-netwerk.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

016

 

Artikolu 493(3)(e)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment skoperturi għal istituzzjonijiet ta' kreditu mġarrba minn istituzzjonijiet ta' kreditu, li minnhom waħda tkun topera fuq bażi mhux kompetittiva u li tipprovdi jew tiggarantixxi għoti ta' self skont programmi leġiżlattivi jew l-istatuti tagħha, biex tippromwovi oqsma speċifiċi tal-ekonomija taħt xi forma ta' sorveljanza governattiva u restrizzjonijiet fuq l-użu tas-self, bil-kundizzjoni li l-iskoperturi rispettivi joriġinaw minn tali self li jkun mgħoddi lill-benefiċjarji permezz ta' istituzzjonijiet ta' kreditu jew mill-garanziji fuq dan is-self.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

017

 

Artikolu 493(3)(f)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment skoperturi għal istituzzjonijiet, dejjem jekk dawk l-iskoperturi ma jikkostitwux il-fondi proprji ta' istituzzjonijiet bħal dawn u ma jdumux aktar mill-jum tax-xogħol ta' wara u ma jkunux denominati f'munita kummerċjali ewlenija.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

018

 

Artikolu 493(3)(g)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment skoperturi għal banek ċentrali fil-forma ta' riżervi minimi meħtieġa miżmuma minn dawk il-banek ċentrali li jkunu denominati fil-muniti nazzjonali tagħhom.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

019

 

Artikolu 493(3)(h)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment skoperturi għal gvernijiet ċentrali fil-forma ta' rekwiżiti statutorji ta' likwidità miżmuma f'titoli tal-gvern li huma denominati u ffinanzjati fil-muniti nazzjonali tagħhom bil-kundizzjoni li, fid-diskrezzjoni tal-awtorità kompetenti, il-valutazzjoni tal-kreditu ta' dawk il-gvernijiet ċentrali assenjati minn Istituzzjoni ta' Valutazzjoni tal-Kreditu Esteru tkun grad ta' investiment.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

020

 

Artikolu 493(3)(i)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment 50 % tad-dokumenti ta' kreditu briskju medju/baxx li ma jidhrux fuq il-karta tal-bilanċ u tal-faċilitajiet ta' kreditu mhux miġbud b'riskju medju/baxx li ma jidhrux fuq il-karta tal-bilanċ imsemmija fl-Anness I u soġġett għall-qbil tal-awtoritajiet kompetenti, 80 % tal-garanziji barra mill-garanziji fuq self li għandhom bażi ġuridika jew regolatorja u jingħataw għall-membri tagħhom bi skemi ta' garanzija reċiproka li għandhom status ta' istituzzjonijiet ta' kreditu.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

021

 

Artikolu 493(3)(j)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment garanziji legalment meħtieġa li jintużaw meta self b'ipoteka ffinanzjat permezz tal-ħruġ ta' bonds ta' ipoteki jitħallas lill-mutwatarju tal-ipoteka qabel ir-reġistrazzjoni finali tal-ipoteka fir-reġistru tal-artijiet, bil-kundizzjoni li l-garanzija ma tintużax biex tnaqqas ir-riskju fil-kalkolu tal-ammonti ta' skoperturi ppeżati skont ir-riskju.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

022

 

Artikolu 493(3)(k)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment elementi ta' assi li jkunu jikkostitwixxu pretensjonijiet fuq boroż rikonoxxuti u skoperturi oħra għalihom.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

023

 

Artikolu 412(5)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità

L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu dispożizzjonijiet nazzjonali fil-qasam ta' rekwiżiti ta' likwidità qabel ma jkunu speċifikati u introdotti kompletament fl-Unjoni standards minimi vinkolanti għar-rekwiżiti ta' kopertura tal-likwidità f'konformità mal-Artikolu 460.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

024

 

Artikolu 412(5)

Stati Membri jew Awtoritajiet Kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità

L-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jitolbu lill-istituzzjonijiet awtorizzati domestikament, jew sottogrupp ta' dawk l-istituzzjonijiet, biex iżommu rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità ogħla sa 100 % sakemm jiġi introdott kompletament l-istandard minimu vinkolanti bir-rata ta' 100 % f'konformità mal-Artikolu 460.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

025

 

Artikolu 413(3)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rekwiżit ta' finanzjament stabbli

L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu dispożizzjonijiet nazzjonali fil-qasam ta' rekwiżiti ta' finanzjament stabbli qabel ma jkunu speċifikati u introdotti fl-Unjoni standards minimi vinkolanti għar-rekwiżiti ta' finanzjament stabbli nett f'konformità mal-Artikolu 510.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

026

 

Artikolu 415(3)

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rekwiżiti ta' rappurtar dwar likwidità

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jibqgħu jiġbru l-informazzjoni permezz ta' għodod ta' monitoraġġ sabiex tiġi mmonitorjata l-konformità mal-istandards tal-likwidità nazzjonali eżistenti, sa ma ssir l-introduzzjoni sħiħa ta' rekwiżiti vinkolanti ta' likwidità.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

027

 

Artikolu 467(2)

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Trattament tranżizzjonali ta' telf mhux realizzat ikkalkulat b'valur ġust

B'deroga mill-paragrafu 1 tal-Artikolu 467, l-awtoritajiet kompetenti, f'każijiet fejn trattament bħal dan kien jiġi applikat qabel l-1 ta' Jannar 2014, jistgħu jippermettu lill-istituzzjonijiet biex ma jinkludu fl-ebda element tal-fondi proprji qligħ jew telf mhux realizzat fuq skoperturi lil gvernijiet ċentrali klassifikati fil-kategorija “Disponibbli għall-Bejgħ” tal-IAS 39 approvat mill-UE.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

028

 

Artikolu 467(3)

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Trattament tranżizzjonali ta' telf mhux realizzat ikkalkulat b'valur ġust

Il-perċentwali applikabbli ta' telf mhux realizzat skont l-Artikolu 467(1) li huma inklużi fil-kalkolu ta' elementi ta' kapital ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1 (perċentwali fil-meded speċifikati fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu)

2014 (20 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

029

2015 (40 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

030

2016 (60 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

031

2017 (80 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

032

 

Artikolu 468(2) it-tieni (2) subparagrafu

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Trattament tranżizzjonali ta' qligħ mhux realizzat ikkalkulat b'valur ġust

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jippermettu lil istituzzjonijiet li jinkludu fil-kalkolu tal-kapital ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1 tagħhom 100 % tal-qligħ mhux realizzat tagħhom b'valur ġust fejn skont l-Artikolu 467 l-istituzzjonijiet huma obbligati li jinkludu t-telf mhux realizzat tagħhom ikkalkulat b'valur ġust fil-kalkolu tal-kapital ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

033

 

Artikolu 468(3)

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Trattament tranżizzjonali ta' qligħ mhux realizzat ikkalkulat b'valur ġust

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw il-perċentwal applikabbli tal-qligħ mhux realizzat fil-meded speċifikati fil-punti (a) sa (c) tal-paragrafu 2 tal-Artikolu 468 li tneħħa mill-kapital ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1.

2015 (60 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

034

2016 (40 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

035

2017 (20 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

036

 

Artikolu 471(1)

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjoni mit-tnaqqis ta' holdings ta' ekwità f'kumpaniji ta' assigurazzjoni mill-Elementi ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1

B'deroga mill-Artikolu 49(1), matul il-perjodu mill-1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2022, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jippermettu li l-istituzzjonijiet ma jnaqqsux holdings ta' ekwità f'impriżi tal-assigurazzjoni, impriżi tar-riassigurazzjoni u kumpanniji azzjonarji tal-assigurazzjoni meta jkunu ssodisfati l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 471.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

037

 

Artikolu 473(1)

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Introduzzjoni tal-emendi għall-IAS 19

Permezz ta' deroga mill-Artikolu 481, matul il-perjodu mill-1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2018, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jippermettu li l-istituzzjonijiet li jħejju l-kontijiet tagħhom f'konformità mal-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà adottati skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 iżidu mal-kapital ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1 tagħhom l-ammont applikabbli skont il-paragrafu 2 jew 3 tal-Artikolu 473, kif applikabbli, multiplikat bil-fattur applikat skont il-paragrafu 4 tal-Artikolu 473.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

038

 

Artikolu 478(2)

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Tnaqqis minn elementi ta' kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni fil-każ ta' assi ta' taxxa differita qabel l-1 ta' Jannar 2014

Perċentwali applikabbli f'każ li tkun tapplika l-alternattiva (perċentwali fil-meded speċifikati fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 478)

2014 (0 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

039

2015 (10 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

040

2016 (20 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

041

2017 (30 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

042

2018 (40 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

043

2019 (50 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

044

2020 (60 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

045

2021 (70 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

046

2022 (80 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

047

2023 (90 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

048

 

Artikolu 478(3)(a)

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Tnaqqis tranżizzjonali minn elementi ta' Ekwità Komuni ta; Grad 1, Addizzjonali ta' Grad 1 u Grad 2

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw perċentwal applikabbli fil-meded speċifikati fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 478 għal (a) it-tnaqqis individwali meħtieġ skont il-punti (a) sa (h) tal-Artikolu 36(1), għajr l-assi tat-taxxa differita li jistrieħu fuq il-profittabbiltà fil-ġejjieni u li jirriżultaw minn differenzi temporanji;

2014 (20 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

049

2015 (40 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

050

2016 (60 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

051

2017 (80 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

052

 

Artikolu 478(3)(b)

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Tnaqqis tranżizzjonali minn elementi ta' Ekwità Komuni ta; Grad 1, Addizzjonali ta' Grad 1 u Grad 2

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw perċentwal applikabbli fil-meded speċifikati fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 478 għal (b) l-ammont aggregat tal-assi tat-taxxa differita li jistrieħu fuq il-profittabbiltà fil-ġejjieni u li jirriżultaw minn differenzi temporanji u l-elementi msemmija fil-punt (i) tal-Artikolu 36(1) li għandu jitnaqqas skont l-Artikolu 48;

2014 (20 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

053

2015 (40 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

054

2016 (60 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

055

2017 (80 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

056

 

Artikolu 478(3)(c)

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Tnaqqis tranżizzjonali minn elementi ta' Ekwità Komuni ta; Grad 1, Addizzjonali ta' Grad 1 u Grad 2

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw perċentwal applikabbli fil-meded speċifikati fil-paragrafi 1 u 2 għal (c) kull tnaqqis li għandu jsir skont il-punti (b) sa (d) tal-Artikolu 56;

2014 (20 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

057

2015 (40 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

058

2016 (60 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

059

2017 (80 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

060

 

Artikolu 478(3)(d)

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Tnaqqis tranżizzjonali minn elementi ta' Ekwità Komuni ta; Grad 1, Addizzjonali ta' Grad 1 u Grad 2

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw perċentwal applikabbli fil-meded speċifikati fil-paragrafi 1 u 2 għal (d) kull tnaqqis li għandu jsir skont il-punti (b) sa (d) tal-Artikolu 66.

2014 (20 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

061

2015 (40 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

062

2016 (60 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

063

2017 (80 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

064

 

Artikolu 479(4)

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Rikonoxximent tranżizjonali fil-kapital konsolidat tal-istrumenti ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1 u elementi li ma jikkwalifikawx bħala interessi minoritarji

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw il-perċentwal applikabbli fil-meded speċifikati fil-paragrafu 3 tal-Artikolu 479.

2014 (0 % sa 80 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

065

2015 (0 % sa 60 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

066

2016 (0 % sa 40 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

067

2017 (0 % sa 20 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

068

 

Artikolu 480(3)

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Rikonoxximent tranżizzjonali ta' interessi minoritarji u kapital kwalifikanti Addizzjonali tal-Grad 1 u l-Grad 2

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw il-valur tal-fattur applikabbli fil-meded speċifikati fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 480.

2014 (0,2 sa 1,0)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

069

2015 (0,4 sa 1,0)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

070

2016 (0,6 sa 1,0)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

071

2017 (0,8 sa 1,0)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

072

 

Artikolu 481(1)

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

 

Il-perċentwali applikabbli f'każ li tkun tapplika perċentwali unika (perċentwali fil-meded speċifikati fil-paragrafu 3 tal-Artikolu 481)

2014 (0 % sa 80 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

073

2015 (0 % sa 60 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

074

2016 (0 % sa 40 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

075

2017 (0 % sa 20 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

076

 

Artikolu 481(5)

 

 

Filtri tranżizzjonali u tnaqqis addizzjonali

Għal kull filtru jew tnaqqis imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 481, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw il-perċentwali applikabbli fil-meded speċifikati fil-paragrafi 3 u 4 ta' dak l-Artikolu

2014 (0 % sa 80 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

077

2015 (0 % sa 60 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

078

2016 (0 % sa 40 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

079

2017 (0 % sa 20 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

080

 

Artikolu 486(6)

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Limiti għall-anterjorità ta' elementi ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1, ta' Grad 1 Addizzjonali u ta' Grad 2

Perċentwali applikabbli biex jiġu determinati l-limiti għall-anterjorità ta' elementi ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1 skont il-paragrafu 2 tal-Artikolu 486 (perċentwali fil-meded speċifikati fil-paragrafu 5 ta' dak l-Artikolu)

2014 (60 % sa 80 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

081

2015 (40 % sa 70 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

082

2016 (20 % sa 60 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

083

2017 (0 % sa 50 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

084

2018 (0 % sa 40 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

085

2019 (0 % sa 30 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

086

2020 (0 % sa 20 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

087

2021 (0 % sa 10 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

088

Il-perċentwali applikabbli biex jiġu determinati l-limiti għall-anterjorità ta' elementi ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1 Addizzjonali skont il-paragrafu 3 tal-Artikolu 486 (perċentwali fil-meded speċifikati fil-paragrafu 5 ta' dak l-Artikolu)

2014 (60 % sa 80 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

089

2015 (40 % sa 70 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

090

2016 (20 % sa 60 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

091

2017 (0 % sa 50 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

092

2018 (0 % sa 40 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

093

2019 (0 % sa 30 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

094

2020 (0 % sa 20 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

095

2021 (0 % sa 10 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

096

Il-perċentwali applikabbli biex jiġu determinati l-limiti għall-anterjorità ta' elementi ta' Ekwità Komuni ta' Grad 2 skont il-paragrafu 4 tal-Artikolu 486 (perċentwali fil-meded speċifikati fil-paragrafu 5 ta' dak l-Artikolu)

2014 (60 % sa 80 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

097

2015 (40 % sa 70 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

098

2016 (20 % sa 60 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

099

2017 (0 % sa 50 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

100

2018 (0 % sa 40 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

101

2019 (0 % sa 30 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

102

2020 (0 % sa 20 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

103

2021 (0 % sa 10 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

104

 

Artikolu 495(1)

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Trattament tranżizzjonali ta' skoperturi għal ekwità skont l-Approċċ IRB

Permezz ta' deroga mill-Kapitolu 3 tal-Parti Tlieta, sal-31 ta' Diċembru 2017, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw mit-trattament IRB ċerti kategoriji ta' skoperturi tal-ekwità tal-istituzzjonijiet u s-sussidjarji mill-UE tal-istituzzjonijiet f'dak l-Istat Membru mill-31 ta' Diċembru 2007.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

105

 

Artikolu 496(1)

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Dispożizzjoni tranżizzjonali dwar il-kalkolu tar-rekwiżiti ta' fondi proprji għal skoperturi fil-forma ta' bonds koperti

Sal-31 ta' Diċembru 2017, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment mil-limitu ta' 10 % lill-unitajiet prijoritarji maħruġa mill-Fonds Communs de Créances Franċiżi jew minn entitajiet ta' titolizzazzjoni li huma ekwivalenti għall-Fonds Communs de Créances Franċiżi stabbiliti fil-punti (d) u (f) tal-Artikolu 129(1), dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 496(1).

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 


PARTI 3

Elementi varjabbli tar-remunerazzjoni (l-Artikolu 94 tad-Direttiva 2013/36 UE)

 

Direttiva 2013/36/UE

Destinatarju

Kamp ta' applikazzjoni

Dispożizzjonijiet

Informazzjoni li trid tingħata

Eżerċitati (IVA/LE/Mhux applikabbli)

Referenzi

Disponibbli bl-EN (IVA/LE)

Dettalji/Kummenti

010

Data tal-aħħar aġġornament ta' informazzjoni f'dan il-mudell

(jj/xx/ssss)

 

020

Artikolu 94(1)(g)(i)

Stati Membri jew Awtoritajiet Kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Proporzjon massimu bejn il-komponenti varjabbli u fissi tar-rimunerazzjoni (% stabbilit fil-liġi nazzjonali kkalkulat bħala l-komponent varjabbli maqsum skont il-komponent fiss tar-rimunerazzjoni)

[Valur f'%]

[IVA/LE]

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

030

Artikolu 94(1)(g)(ii)

Stati Membri jew Awtoritajiet Kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Livell massimu tal-proporzjon bejn il-komponent fiss u dak varjabbli tar-rimunerazzjoni li jista' jiġi approvat mil-partijiet ikkonċernati jew is-sidien jew il-membri tal-istituzzjonijiet (% stabbilit fil-liġi nazzjonali kkalkulat bħala komponent varjabbli maqsum skont il-komponent fiss tar-rimunerazzjoni)

[Valur f'%]

[IVA/LE]

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

040

Artikolu 94(1)(g)(iii)

Stati Membri jew Awtoritajiet Kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Parti massima tar-rimunerazzjoni varjabbli totali li għaliha tapplika r-rata ta' skont (% tar-rimunerazzjoni varjabbli totali)

[Valur f'%]

[IVA/LE]

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

050

Artikolu 94(1)(l)

Stati Membri jew Awtoritajiet Kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Deskrizzjoni ta' kwalunkwe restrizzjoni fuq it-tipi u d-disinni jew il-projbizzjonijiet tal-istrumenti li jistgħu jintużaw għall-finijiet tal-għoti ta' rimunerazzjoni varjabbli

[Test/valur liberu]

[IVA/LE]

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 


(1)  “IVA” tindika li l-awtorità kompetenti jew l-Istat Membru li jkollu s-setgħa li jeżerċita l-opzjoni jew id-diskrezzjoni rilevanti jkun eżerċitaha.

“LE” tindika li l-awtorità kompetenti jew l-Istat Membru li jkollu s-setgħa li jeżerċita l-opzjoni jew id-diskrezzjoni rilevanti ma jkunx eżerċitaha.

“Mhux” applikabbli tindika li l-eżerċizzju tal-opzjoni ma jkunx possibbli jew id-diskrezzjoni ma teżistix.

(2)  It-test tad-dispożizzjoni fil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

(3)  Referenza għal-leġiżlazzjoni nazzjonali u iperlink(s) għas-sit web li jinkludi t-test nazzjonali li jittrasponi d-dispożizzjoni tal-Unjoni inkwistjoni.


ANNESS III

Proċess ta' rieżami u evalwazzjoni superviżorji (SREP)  (1)

010

Id-data tal-aħħar aġġornament tal-informazzjoni f'dan il-mudell

(jj/xx/ssss)

020

Kamp ta' applikazzjoni tal-SREP

(L-Artikoli 108 sa 110 tad-DRK)

Deskrizzjoni tal-approċċ tal-awtorità kompetenti dwar il-kamp ta' applikazzjoni tal-SREP inklużi:

liema tipi ta' istituzzjonijiet huma koperti/esklużi mill-SREP, speċjalment jekk il-kamp ta' applikazzjoni jkun differenti fir-Regolament (UE) Nru 575/2013 u d-Direttiva 2013/36/UE;

ħarsa ġenerali ta' livell għoli dwar kif l-awtorità kompetenti tqis il-prinċipju tal-proporzjonalità fil-kunsiderazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-SREP u l-frekwenza tal-valutazzjoni ta' diversi elementi tal-SREP (2).

[test ħieles jew referenza jew iperlink għal tali gwida]

030

Valutazzjoni tal-elementi tal-SREP

(L-Artikoli 74 sa 96 tad-DRK)

Deskrizzjoni tal-approċċ tal-awtorità kompetenti fir-rigward tal-valutazzjoni tal-elementi individwali tal-SREP (kif inhu msemmi fil-Linji gwida tal-EBA dwar il-proċeduri u l-metodoloġiji komuni għall-SREP- EBA/GL/2014/13) fosthom:

ħarsa ġenerali ta' livell għoli lejn il-proċess ta' valutazzjoni u l-metodoloġiji applikati fir-rigward tal-valutazzjoni ta' elementi tal-SREP, fosthom: (1) analiżi tal-mudell kummerċjali, (2) valutazzjoni ta' governanza interna u tal-kontrolli fl-istituzzjonijiet kollha, (3) valutazzjoni tar-riskji għall-kapital, u (4) valutazzjoni tar-riskji tal-likwidità u l-finanzjament;

ħarsa ġenerali ta' livell għoli dwar kif l-awtorità kompetenti tqis il-prinċipju tal-proporzjonalità meta tivvaluta l-elementi individwali tal-SREP, fosthom kif tkun ġiet applikata l-kategorizzazzjoni tal-istituzzjonijiet (3).

[test ħieles jew referenza jew iperlink għal tali gwida]

040

Rieżami u evalwazzjoni tal-ICAAP u l-ILAAP

(L-Artikoli 73, 86, 97, 98 u 103 tad-DRK)

Deskrizzjoni tal-approċċ tal-awtorità kompetenti għar-reviżjoni u l-evalwazzjoni tal-proċess tal-valutazzjoni interna dwar l-adegwatezza tal-kapital (ICAAP) u tal-proċess ta' valutazzjoni interna dwar l-adegwatezza tal-likwidità (ILAAP) bħala parti mill-SREP u, b'mod partikolari, għall-valutazzjoni tal-affidabbiltà tal-kapital u kalkoli tal-likwidità tal-ICAAP u tal-ILAAP għall-finijiet tal-kostatazzjoni ta' fondi proprji addizzjonali u rekwiżiti ta' likwidità kwantitattivi inkluż (4):

ħarsa ġenerali dwar il-metodoloġija applikata mill-awtorità kompetenti għar-reviżjoni tal-ICAAP u l-ILAAP tal-istituzzjonijiet;

Informazzjoni/referenza tar-rekwiżiti tal-awtorità kompetenti għall-preżentazzjoni ta' informazzjoni relatata mal-ICAAP u l-lLAAP, b'mod partikolari li tkopri liema informazzjoni trid tiġi preżentata;

informazzjoni dwar jekk hijiex meħtieġa reviżjoni indipendenti tal-ICAAP u tal-ILAAP min-naħa tal-istituzzjoni.

[test ħieles jew referenza jew iperlink għal tali gwida]

050

Valutazzjoni ġenerali tal-SREP u miżuri superviżorji

(L-Artikoli 102 u 104 tad-DRK)

Deskrizzjoni tal-approċċ tal-awtorità kompetenti għall-valutazzjoni kumplessiva tal-SREP (sommarju) u l-applikazzjoni tal-miżuri superviżorji abbażi tal-valutazzjoni ġenerali tal-SREP (5).

Deskrizzjoni ta' kif ir-riżultati tal-SREP huma marbuta mal-applikazzjoni ta' miżuri ta' intervent bikri skont l-Artikolu 27 tad-Direttiva 2014/59/UE u l-konstatazzjoni tal-kundizzjonijiet jekk l-istituzzjoni tistax titqies li ma tissodisfax jew li x'aktarx ma tissodisfax l-Artikolu 32 ta' dik id-Direttiva (6).

[test ħieles jew referenza jew iperlink għal tali gwida]


(1)  Awtoritajiet kompetenti għandhom jiżvelaw il-kriterji u l-metodoloġiji użati fir-ringieli 020 sa 040 u fir-ringiela 050 għall-valutazzjoni kumplessiva. Din it-tip ta' informazzjoni li għandha tiġi żvelata fil-forma ta' nota ta' spjegazzjoni hija deskritta fit-tieni kolonna.

(2)  Biex il-kamp ta' applikazzjoni tal-SREP jitqies kemm fil-livell ta' istituzzjoni u fir-rigward tar-riżorsi proprji tagħha.

Awtorità kompetenti għandha tispjega l-approċċ li jintuża għall-klassifikazzjoni ta' istituzzjonijiet f'kategoriji differenti għall-finijiet tal-SREP, b'deskrizzjoni tal-kriterji kwantitattivi u kwalitattivi, u kif l-istabbiltà finanzjarja jew l-għanijiet superviżorji kumplessivi jintlaqtu minn tali kategorizzazzjoni.

Awtorità kompetenti għandha tispjega wkoll kif il-kategorizzazzjoni tiddaħħal fil-prattika għall-finijiet li jiġi żgurat tal-anqas impenn minimu fil-valutazzjonijiet tal-SERP, fosthom id-deskrizzjoni tal-frekwenzi għall-valutazzjoni tal-elementi kollha tal-SREP għall-kategoriji differenti ta' istituzzjonijiet.

(3)  Inkluż għodod ta' ħidma, pereż. spezzjonijiet fuq il-post u mhux fuq il-post, kriterji kwalitattivi u kwantitattivi, data statistika użata fil-valutazzjonijiet. Huwa rrakkomandat li jiżdiedu iperlinks għal kwalunkwe gwida fis-sit web.

(4)  L-awtoritajiet kompetenti għandhom jispjegaw ukoll kif il-valutazzjoni tal-ICAAP u ILAAP hija koperta minn mudelli ta' impenn minimu li huma applikati għal finijiet ta' proporzjonalità abbażi tal-kategoriji tal-SREP, kif ukoll kif il-proporzjonalità hija applikata għall-finijiet tal-ispeċifikazzjoni tal-istennijiet superviżorji għall-ICAAP u ILAAP u, b'mod partikolari, kwalunkwe linji gwida jew rekwiżiti minimi għall-ICAAP u l-ILAAP li nħarġu mill-awtoritajiet kompetenti.

(5)  L-approċċ li l-awtoritajiet kompetenti japplikaw biex jaslu għal valutazzjoni kumplessiv tal-SREP u kif din tiġi kkomunikata lill-istituzzjonijiet. Il-valutazzjoni kumplessiva min-naħa tal-awtoritajiet kompetenti hija bbażata fuq ir-reviżjoni tal-elementi kollha msemmija fir-ringieli 020 sa 040, flimkien ma kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra dwar l-istituzzjoni li tinkiseb mill-awtorità kompetenti.

(6)  L-awtoritajiet kompetenti jistgħu ukoll jiżvelaw il-politiki li jiggwidaw id-deċiżjonijiet fir-rigward ta' miżuri superviżorji (fit-tifsira tal-Artikoli 102 u 104 tad-DRK) u l-miżuri ta' intervent bikri (fit-tifsira tal-Artikolu 27 tad-Direttiva dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni tal-Banek (BRRD)) kull meta l-valutazzjoni ta' istituzzjoni tidentifika dgħufijiet jew inadegwatezzi li jsejħu għal intervent superviżorji. Tali divulgazzjonijiet jistgħu jinkludu l-pubblikazzjoni ta' linji gwida interni jew dokumenti oħrajn li jiddeskrivu l-prattiki superviżorji ġenerali. Madankollu, mhi meħtieġa ebda divulgazzjoni rigward deċiżjonijiet dwar istituzzjonijiet individwali fir-rispett tal-prinċipju tal-kunfidenzjalità.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jipprovdu informazzjoni dwar l-implikazzjonijiet fil-każ li istituzzjoni tikser id-dispożizzjonijiet legali rilevanti jew ma tikkonformax mal-miżuri superviżorji jew miżuri ta' intervent bikri imposti li jiġu imposti fuq il-bażi tar-riżultati tal-SREP, pereż. hija għandha telenka l-proċeduri ta' infurzar li jkunu fis-seħħ (fejn applikabbli).


ANNESS IV

DATA STATISTIKA AGGREGATA

Lista ta' mudelli

Parti 1

Data konsolidata għal kull Awtorità Kompetenti

Parti 2

Data dwar ir-riskju ta' kreditu

Parti 3

Data dwar ir-riskju tas-suq

Parti 4

Data dwar ir-riskju operazzjonali

Parti 5

Data dwar miżuri superviżorji u penali amministrattivi

Parti 6

Data dwar id-derogi

Kummenti ġenerali dwar il-mili tal-mudelli fl-Anness IV

L-awtoritajiet kompetenti ma għandhomx jiżvelaw azzjonijiet jew deċiżjonijiet superviżorji indirizzati lil istituzzjonijiet speċifiċi. Meta jippubblikaw informazzjoni dwar il-kriterji ġenerali u l-metodoloġiji, l-awtoritajiet kompetenti ma għandhom jiżvelaw l-ebda miżura superviżorja indirizzata lil istituzzjoni speċifika, kemm jekk tittieħed fil-konfront ta' istituzzjoni waħda kemm jekk fil-konfront ta' grupp ta' istituzzjonijiet.

Iċ-ċelloli numeriċi għadhom jinkludu numri biss. Ma għandha ssir l-ebda referenza għal muniti nazzjonali. Il-munita użata hija l-euro u l-Istati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro għandhom jaqilbu l-muniti nazzjonali tagħhom f'euro skont ir-rata tal-kambju tal-BĊE (skont id-data ta' referenza komuni, jiġifieri l-aħħar jum tas-sena li tkun qed tiġi rieżaminata), b'pożizzjoni deċimali wieħed meta jiġu żvelati ammonti f'miljuni.

L-unità tad-divulgazzjoni tal-ammonti monetarji rrapportati għandha tkun f'miljuni ta' euro (minn hawn 'il quddiem - MEUR).

Il-perċentwali għandhom jiġu żvelati sa żewġ pożizzjonijiet deċimali.

Jekk id-data ma tkunx qiegħda tiġi żvelata, ir-raġuni tan-nuqqas ta' divulgazzjoni għandha tingħata permezz tan-nomenklatura tal-EBA, jiġifieri N/A (għal “mhux disponibbli”) jew C (kunfidenzjali).

Id-data għandha tiġi żvelata fuq bażi aggregata u mingħajr ma jiġu identifikati la istituzzjonijiet ta' kreditu u lanqas ditti tal-investiment individwali.

Ir-referenzi għall-mudelli COREP skont ir-regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 jinsabu fil-Partijiet 1 sa 4, fejn dawn ikunu disponibbli.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiġbru data mis-sena XXXX 'il quddiem fuq bażi konsolidata. Din se tiżgura l-konsistenza tal-informazzjoni li tinġabar.

Il-mudelli ta' dan l-Anness għandhom jinqraw flimkien mal-ambitu tar-rappurtar tal-konsolidazzjoni definita hawnhekk. Biex jiġi żgurat il-ġbir effiċjenti tad-data, l-informazzjoni fir-rigward tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment għandha tiġi rrapportata separatament, iżda għandu jkun hemm l-istess livell ta' konsolidazzjoni fiż-żewġ każi.

Sabiex tiġi żgurata l-koerenza u l-komparabbiltà tad-data rrapportata, il-BĊE għandu jippubblika data statistika aggregata biss fir-rigward ta' entitajiet taħt superviżjoni li fil-konfront tagħhom twettaq u teżerċita superviżjoni fid-data ta' referenza tal-iżvelar, filwaqt li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jippubblikaw data statistika aggregata biss fir-rigward tal-istituzzjonijiet ta' kreditu li ma jkunux taħt superviżjoni diretta mill-BĊE.

Id-data għandha tinġabar biss fir-rigward tad-ditti tal-investiment suġġetti għad-DRK. Id-ditti tal-investiment li ma jkunux suġġetti għar-reġim tad-DRK huma esklużi mill-eżerċizzju tal-ġbir tad-data.

PARTI 1

Data konsolidata għal kull Awtorità Kompetenti (sena XXXX)

 

Referenza għal data tal-mudell

COREP

 

Numru u daqs tal-istituzzjonijiet ta' kreditu

 

 

010

Numru ta' istituzzjonijiet ta' kreditu

 

[Valur]

020

Assi totali tal-ġuriżdizzjoni (f'MEUR) (1)

 

[Valur]

030

Assi totali tal-ġuriżdizzjoni (1) bħala % tal-PGD (2)

 

[Valur]

 

Numru u daqs tal-istituzzjonijiet ta' kreditu barranin (3)

 

 

040

Minn pajjiżi terzi

Numru ta' fergħat (4)

 

[Valur]

050

Assi totali tal-fergħat (f'MEUR)

 

[Valur]

060

Numru ta' sussidjarji (5)

 

[Valur]

070

Assi totali tas-sussidjarji (f'MEUR)

 

[Valur]

 

Kapital totali u rekwiżiti kapitali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu

 

 

080

Kapital Totali tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni Totali bħala % tal-kapital totali (6)

CA1 (ringiela 020 / ringiela 010)

[Valur]

090

Kapital Totali Addizzjonali tal-Grad 1 bħala % tal-kapital totali (7)

CA1 (ringiela 530 / ringiela 010)

[Valur]

100

Kapital totali tal-Grad 2 bħala % tal-kapital totali (8)

CA1 (ringiela 750 / ringiela 010)

[Valur]

110

Rekwiżiti kapitali totali (f'MEUR) (9)

CA2 (ringiela 010) * 8 %

[Valur]

120

Proporzjon kapitali totali (%) (10)

CA3 (ringiela 050)

[Valur]

 

Numru u daqs tad-ditti tal-investiment

 

 

130

Numru ta' ditti tal-investiment

 

[Valur]

140

Assi totali (f'MEUR) (1)

 

[Valur]

150

Assi totali bħala % tal-PDG

 

[Valur]

 

Kapital totali u rekwiżiti kapitali tad-ditti tal-investiment

 

 

160

Kapital Totali tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni Totali bħala % tal-kapital totali (6)

CA1 (ringiela 020 / ringiela 010)

[Valur]

170

Kapital Totali Addizzjonali tal-Grad 1 bħala % tal-kapital totali (7)

CA1 (ringiela 530 / ringiela 010)

[Valur]

180

Kapital totali tal-Grad 2 bħala % tal-kapital totali (8)

CA1 (ringiela 750 / ringiela 010)

[Valur]

190

Rekwiżiti kapitali totali (f'MEUR) (9)

CA2 (ringiela 010) *8 %

[Valur]

200

Proporzjon kapitali totali (%) (10)

CA3 (ringiela 050)

[Valur]


PARTI 2

Data dwar ir-riskju ta' kreditu (sena XXXX)

 

Data dwar ir-riskju ta' kreditu

Referenza għal data tal-mudell

COREP

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu: Rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' kreditu

 

 

010

Istituzzjonijiet ta' kreditu: rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' kreditu

% tar-rekwiżiti tal-fondi proprji totali  (11)

CA2 (ringiela 040) / (ringiela 010)

[Valur]

020

Istituzzjonijiet ta' kreditu: tqassim skont l-approċċ

% ibbażat fuq in-numru totali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu  (12)

Approċċ Standardizzat (SA)

 

[Valur]

030

Approċċ IRB meta la jintużaw estimi proprji ta' Telf fil-Każ ta' Inadempjenza u lanqas fatturi ta' konverżjoni

 

[Valur]

040

Approċċ IRB meta jintużaw estimi proprji ta' Telf fil-Każ ta' Inadempjenza u/jew fatturi ta' konverżjoni

 

[Valur]

050

% ibbażat fuq rekwiżiti totali ta' fondi proprji għar-riskju tal-kreditu

SA

CA2 (ringiela 050) / (ringiela 040)

[Valur]

060

Approċċ IRB meta la jintużaw estimi proprji ta' Telf fil-Każ ta' Inadempjenza u lanqas fatturi ta' konverżjoni

CR IRB, Fondazzjoni IRB (ringiela 010, kolonna 260) / CA2 (ringiela 040)

[Valur]

070

Approċċ IRB meta jintużaw estimi proprji ta' Telf fil-Każ ta' Inadempjenza u/jew fatturi ta' konverżjoni

CR IRB, IRB Avvanzat (ringiela 010, kolonna 260) / CA2 (ringiela 040)

[Valur]

080

Istituzzjonijiet ta' kreditu: tqassim skont il-klassi tal-iskopertura IRB

% abbażi tal-ammont totali tal-iskopertura ponderat għar-riskju tal-IRB

Approċċ IRB meta la jintużaw estimi proprji ta' Telf fil-Każ ta' Inadempjenza u lanqas fatturi ta' konverżjoni

CA2 (ringiela 250 / ringiela 240)

[Valur]

090

Gvernijiet ċentrali u banek ċentrali

CA2 (ringiela 260 / ringiela 240)

[Valur]

100

Istituzzjonijiet

CA2 (ringiela 270 / ringiela 240)

[Valur]

110

Korporazzjonijiet - SME

CA2 (ringiela 280 / ringiela 240)

[Valur]

120

Korporazzjonijiet — Għoti ta' Self Speċjalizzat

CA2 (ringiela 290 / ringiela 240)

[Valur]

130

Korporazzjonijiet — Oħrajn

CA2 (ringiela 300 / ringiela 240)

[Valur]

140

Approċċ IRB meta jintużaw estimi proprji ta' Telf fil-Każ ta' Inadempjenza u/jew fatturi ta' konverżjoni

CA2 (ringiela 310 / ringiela 240)

[Valur]

150

Gvernijiet ċentrali u banek ċentrali

CA2 (ringiela 320 / ringiela 240)

[Valur]

160

Istituzzjonijiet

CA2 (ringiela 330 / ringiela 240)

[Valur]

170

Korporazzjonijiet - SME

CA2 (ringiela 340 / ringiela 240)

[Valur]

180

Korporazzjonijiet — Għoti ta' Self Speċjalizzat

CA2 (ringiela 350 / ringiela 240)

[Valur]

190

Korporazzjonijiet — Oħrajn

CA2 (ringiela 360 / ringiela 240)

[Valur]

200

Livell tal-konsumaturi — Garantiti b'SME tal-proprjetà immobbli

CA2 (ringiela 370 / ringiela 240)

[Valur]

210

Livell tal-konsumaturi – Garantiti minn intrapriża tal-proprjetà immobbli li mhijiex SME

CA2 (ringiela 380 / ringiela 240)

[Valur]

220

Livell tal-konsumaturi – Rotanti kwalifikanti

CA2 (ringiela 390 / ringiela 240)

[Valur]

230

Fil-livell tal-konsumatur — SMEs oħrajn

CA2 (ringiela 400 / ringiela 240)

[Valur]

240

Fil-livell tal-konsumatur — Oħrajn mhux SMEs

CA2 (ringiela 410 / ringiela 240)

[Valur]

250

Ekwità IRB

CA2 (ringiela 420 / ringiela 240)

[Valur]

260

Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni IRB

CA2 (ringiela 430 / ringiela 240)

[Valur]

270

Assi oħrajn b'obbligi mhux ta' kreditu

CA2 (ringiela 450 / ringiela 240)

[Valur]

 

Data dwar ir-riskju ta' kreditu

Referenza għal data tal-mudell

COREP

280

Istituzzjonijiet ta' kreditu: Rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' kreditu

 

 

290

Istituzzjonijiet ta' kreditu: tqassim skont il-klassi tal-iskopertura SA*

% abbażi tal-ammont totali tal-iskopertura peżata għar-riskju tal-SA

Gvernijiet ċentrali jew banek ċentrali

CA2 (ringiela 070 / ringiela 050)

[Valur]

300

Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali

CA2 (ringiela 080 / ringiela 050)

[Valur]

310

Entitajiet tas-settur pubbliku

CA2 (ringiela 090 / ringiela 050)

[Valur]

320

Banek Multilaterali tal-Iżvilupp

CA2 (ringiela 100 / ringiela 050)

[Valur]

330

Organizzazzjonijiet Internazzjonali

CA2 (ringiela 110 / ringiela 050)

[Valur]

340

Istituzzjonijiet

CA2 (ringiela 120 / ringiela 050)

[Valur]

350

Korporazzjonijiet

CA2 (ringiela 130 / ringiela 050)

[Valur]

360

Fil-livell tal-konsumaturi

CA2 (ringiela 140 / ringiela 050)

[Valur]

370

Garantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli

CA2 (ringiela 150 / ringiela 050)

[Valur]

380

Skoperturi fl-inadempjenza

CA2 (ringiela 160 / ringiela 050)

[Valur]

390

Entrati assoċjati ma' riskju għoli partikolari

CA2 (ringiela 170 / ringiela 050)

[Valur]

400

Bonds koperti

CA2 (ringiela 180 / ringiela 050)

[Valur]

410

Pretensjonijiet fuq istituzzjonijiet u korporazzjonijiet b'valutazzjoni tal-kreditu ta' terminu qasir

CA2 (ringiela 190 / ringiela 050)

[Valur]

420

Intrapriżi ta' investiment kollettiv

CA2 (ringiela 200 / ringiela 050)

[Valur]

430

Ekwità

CA2 (ringiela 210 / ringiela 050)

[Valur]

440

Fatturi oħrajn

CA2 (ringiela 211 / ringiela 050)

[Valur]

450

Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni SA

CA2 (ringiela 220 / ringiela 050)

[Valur]

460

Istituzzjonijiet ta' kreditu: approċċ tat-tqassim skont il-mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu (CRM)

% ibbażat fuq in-numru totali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu  (13)

Metodu ssimplifikat tal-kollateral finanzjarju

 

[Valur]

470

Metodu komprensiv tal-kollateral finanzjarju

 

[Valur]

 

Ditti ta' Investiment: Rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' kreditu

 

 

480

Ditti ta' Investiment: rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' kreditu

% tar-rekwiżiti tal-fondi proprji totali  (14)

CA2 (ringiela 040) / (ringiela 010)

[Valur]

490

Ditti ta' Investiment: tqassim skont l-approċċ

% ibbażat fuq in-numru totali ta' ditti tal-investiment  (12)

SA

 

[Valur]

500

IRB

 

[Valur]

510

% ibbażat fuq rekwiżiti ta' fondi proprji totali għar-riskju tal-kreditu  (15)

SA

CA2 (ringiela 050) / (ringiela 040)

[Valur]

520

IRB

CA2 (ringiela 240) / (ringiela 040)

[Valur]

 

 

 

 

 

 

 

Informazzjoni addizzjonali dwar it-titolizzazzjoni (f'MEUR)

Referenza għal data tal-mudell

COREP

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu: oriġinatur

 

 

530

Ammont totali ta' skoperturi ta' titolizzazzjoni oriġinati fuq il-karta tal-bilanċ u barra l-karta tal-bilanċ

CR SEC SA (ringiela 030, kolonna 010) + CR SEC IRB (ringiela 030, kolonna 010)

[Valur]

540

Ammont totali ta' pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni miżmuma (pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni - fatturi ta' qabel il-konverżjoni tal-iskopertura oriġinali) fuq il-karta tal-bilanċ u barra l-karta tal-bilanċ

CR SEC SA (ringiela 030, kolonna 050) + CR SEC IRB (ringiela 030, kolonna 050)

[Valur]

 

 

 

 

 

 

 

Skoperturi u telf minn self kollateralizzat bi proprjetà immobbli (MEUR) (16)

Referenza għal data tal-mudell

COREP

550

L-użu ta' proprjetà residenzjali bħala kollateral

Somma ta' skoperturi garantiti minn proprjetà residenzjali  (17)

Telf CR IP (ringiela 010, kolonna 050)

[Valur]

560

Somma tat-telf li ġej minn self sal-perċentwali ta' referenza  (18)

Telf CR IP (ringiela 010, kolonna 010)

[Valur]

570

Li minnhom: proprjetà immobbli evalwata bil-valur tas-self ipotekarju  (19)

Telf CR IP (ringiela 010, kolonna 020)

[Valur]

580

Somma tat-telf kumplessiv  (20)

Telf CR IP (ringiela 010, kolonna 030)

[Valur]

590

Li minnhom: proprjetà immobbli evalwata bil-valur tas-self ipotekarju  (19)

Telf CR IP (ringiela 010, kolonna 040)

[Valur]

600

Użu ta' proprjetà immobbli kummerċjali bħala kollateral

Somma ta' skoperturi garantiti permezz ta' proprjetà kummerċjali  (17)

Telf CR IP (ringiela 020, kolonna 050)

[Valur]

610

Somma tat-telf li ġej minn self sal-perċentwali ta' referenza  (18)

Telf CR IP (ringiela 020, kolonna 010)

[Valur]

620

Li minnhom: proprjetà immobbli evalwata bil-valur tas-self ipotekarju  (19)

Telf CR IP (ringiela 020, kolonna 020)

[Valur]

630

Somma tat-telf kumplessiv  (20)

Telf CR IP (ringiela 020, kolonna 030)

[Valur]

640

Li minnhom: proprjetà immobbli evalwata bil-valur tas-self ipotekarju  (19)

Telf CR IP (ringiela 020, kolonna 040)

[Valur]


PARTI 3

Data dwar ir-riskju ta' kreditu  (21) (sena XXXX)

 

Data dwar ir-riskju tas-suq

Referenza għal data tal-mudell

COREP

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu: Rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju tas-suq

 

 

010

Istituzzjonijiet ta' kreditu: rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju tas-suq

% tar-rekwiżiti tal-fondi proprji totali  (22)

CA2 (ringiela 520) / (ringiela 010)

[Valur]

020

Istituzzjonijiet ta' kreditu: tqassim skont l-approċċ

% ibbażat fuq in-numru totali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu  (23)

Metodu standardizzat

 

[Valur]

030

Mudelli interni

 

[Valur]

040

% ibbażat fuq rekwiżiti totali ta' fondi proprji għar-riskju tas-suq

Metodu standardizzat

CA2 (ringiela 530) / (ringiela 520)

[Valur]

050

Mudelli interni

CA2 (ringiela 580) / (ringiela 520)

[Valur]

 

Ditti ta' Investiment: Rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju tas-suq

 

 

060

Ditti ta' Investiment: rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju tas-suq

% tar-rekwiżiti tal-fondi proprji totali  (22)

CA2 (ringiela 520) / (ringiela 010)

[Valur]

070

Ditti ta' Investiment: tqassim skont l-approċċ

% ibbażat fuq in-numru totali ta' ditti tal-investiment  (23)

Metodu standardizzat

 

[Valur]

080

Mudelli interni

 

[Valur]

090

% ibbażat fuq rekwiżiti totali ta' fondi proprji għar-riskju tas-suq

Metodu standardizzat

CA2 (ringiela 530) / (ringiela 520)

[Valur]

100

Mudelli interni

CA2 (ringiela 580) / (ringiela 520)

[Valur]


PARTI 4

Data dwar ir-riskju ta' operazzjonali (sena XXXX)

 

Data tar-riskju operazzjonali

Referenza għal data tal-mudell

COREP

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu: Rekwiżiti ta' fondi proprji għal riskju operazzjonali

 

 

010

Istituzzjonijiet ta' kreditu: Rekwiżiti ta' fondi proprji għal riskju operazzjonali

% tar-rekwiżiti tal-fondi proprji totali  (24)

CA2 (ringiela 590) / (ringiela 010)

[Valur]

020

Istituzzjonijiet ta' kreditu: tqassim skont l-approċċ

% ibbażat fuq in-numru totali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu  (25)

Approċċ tal-Indikatur Bażiku (BIA)

 

[Valur]

030

Approċċ Standardizzat (TSA)

Approċċ Standardizzat Alternattiv (ASA)

 

[Valur]

040

Approċċ ta' Kejl Avvanzat (AMA)

 

[Valur]

050

% ibbażat fuq rekwiżiti ta' fondi proprji totali għar-riskju operazzjonali

BIA

CA2 (ringiela 600) / (ringiela 590)

[Valur]

060

TSA/ASA

CA2 (ringiela 610) / (ringiela 590)

[Valur]

070

AMA

CA2 (ringiela 620) / (ringiela 590)

[Valur]

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu: Telf dovut għal riskju operazzjonali

 

 

080

Istituzzjonijiet ta' kreditu: Telf totali gross

Telf totali gross bħala % tal-introjtu totali gross  (26)

Dettalji tal-OPR (ringiela 920, kolonna 080) / OPR ((somma (ringiela 010 sa ringiela 130), kolonna 030)

[Valur]

 

Ditti ta' Investiment: Rekwiżiti ta' fondi proprji għal riskju operazzjonali

 

 

090

Ditti ta' Investiment: Rekwiżiti ta' fondi proprji għal riskju operazzjonali

% tar-rekwiżiti tal-fondi proprji totali  (24)

CA2 (ringiela 590) / (ringiela 010)

[Valur]

100

Ditti ta' Investiment: tqassim skont l-approċċ

% ibbażat fuq in-numru totali ta' ditti tal-investiment  (25)

BIA

 

[Valur]

110

TSA/ASA

 

[Valur]

120

AMA

 

[Valur]

130

% ibbażat fuq rekwiżiti ta' fondi proprji totali għar-riskju operazzjonali

BIA

CA2 (ringiela 600) / (ringiela 590)

[Valur]

140

TSA/ASA

CA2 (ringiela 610) / (ringiela 590)

[Valur]

150

AMA

CA2 (ringiela 620) / (ringiela 590)

[Valur]

 

Ditti ta' Investiment: Telf dovut għal riskju operazzjonali

 

 

160

Ditti ta' Investiment: telf totali gross

Telf totali gross bħala % tal-introjtu totali gross  (26)

Dettalji tal-OPR (ringiela 920, kolonna 080) / OPR ((somma (ringiela 010 sa ringiela 130), kolonna 030)

[Valur]


PARTI 5

Data dwar miżuri superviżorji u penali amministrattivi  (27) (sena XXXX)

 

Miżuri superviżorji

data

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu

 

010

Miżuri superviżorji meħuda skont l-Artikolu 102(1)(a)

Numru totali ta' miżuri superviżorji meħuda skont l-Artikolu 104(1) tad-Direttiva 2013/36/UE:

[Valur]

011

biex jinżammu fondi proprji li jaqbżu r-rekwiżiti kapitali minimi [Artikolu 104(1)(a)]

[Valur]

012

biex jissaħħu l-arranġamenti ta' governanza u l-ġestjoni tal-kapital intern [l-Artikolu 104(1)(b)]

[Valur]

013

biex jiġi ppreżentat pjan biex tiġi stabbilita mill-ġdid il-konformità mar-rekwiżiti superviżorji [l-Artikolu 104(1)(c)]

[Valur]

014

biex tiġi applikata politika speċifika ta' proviżjonament jew it-trattament tal-assi [l-Artikolu 104(1)(d)]

[Valur]

015

biex jiġu ristretti jew limitati n-negozju jew l-attivitajiet [l-Artikolu 104(1)(e)]

[Valur]

016

biex jitnaqqas ir-riskju inerenti fl-attivitajiet, il-prodotti u s-sistemi [l-Artikolu 104(1)(f)]

[Valur]

017

biex tiġi limitata r-rimunerazzjoni varjabbli [l-Artikolu 104(1)(g)]

[Valur]

018

biex jissaħħu l-fondi proprji billi jintużaw il-profitti netti [l-Artikolu 104(1)(h)]

[Valur]

019

biex jiġu ristretti/projbiti d-distribuzzjonijiet jew il-pagamenti tal-imgħax [l-Artikolu 104(1)(i)]

[Valur]

020

biex jiġu imposti rekwiżiti ta' rappurtar addizzjonali jew aktar frekwenti [l-Artikolu 104(1)(j)]

[Valur]

021

biex jiġu imposti rekwiżiti speċifiċi ta' likwidità [l-Artikolu 104(1)(k)]

[Valur]

022

biex jiġu imposti rekwiżiti addizzjonali ta' divulgazzjoni [l-Artikolu 104(1)(l)]

[Valur]

023

Numru u n-natura tal-miżuri superviżorji l-oħra meħuda (mhux elenkati fl-Artikolu 104(1) tad-Direttiva 2013/36/UE)

[Valur]

024

Miżuri superviżorji meħuda skont l-Artikolu 102(1)(b) u d-dispożizzjonijiet l-oħra tad-Direttiva 2013/36/UE jew ir-Regolament (UE) Nru 575/2013

Numru totali ta' miżuri superviżorji meħuda skont l-Artikolu 104(1) tad-Direttiva 2013/36/UE:

[Valur]

025

biex jinżammu fondi proprji li jaqbżu r-rekwiżiti kapitali minimi [Artikolu 104(1)(a)]

[Valur]

026

biex jissaħħu l-arranġamenti ta' governanza u l-ġestjoni tal-kapital intern [l-Artikolu 104(1)(b)]

[Valur]

027

biex jiġi ppreżentat pjan biex tiġi stabbilita mill-ġdid il-konformità mar-rekwiżiti superviżorji [l-Artikolu 104(1)(c)]

[Valur]

028

biex tiġi applikata politika speċifika ta' proviżjonament jew it-trattament tal-assi [l-Artikolu 104(1)(d)]

[Valur]

029

biex jiġu ristretti jew limitati n-negozju jew l-attivitajiet [l-Artikolu 104(1)(e)]

[Valur]

030

biex jitnaqqas ir-riskju inerenti fl-attivitajiet, il-prodotti u s-sistemi [l-Artikolu 104(1)(f)]

[Valur]

031

biex tiġi limitata r-rimunerazzjoni varjabbli [l-Artikolu 104(1)(g)]

[Valur]

032

biex jissaħħu l-fondi proprji billi jintużaw il-profitti netti [l-Artikolu 104(1)(h)]

[Valur]

033

biex jiġu ristretti/projbiti d-distribuzzjonijiet jew il-pagamenti tal-imgħax [l-Artikolu 104(1)(i)]

[Valur]

034

biex jiġu imposti rekwiżiti ta' rappurtar addizzjonali jew aktar frekwenti [l-Artikolu 104(1)(j)]

[Valur]

035

biex jiġu imposti rekwiżiti speċifiċi ta' likwidità [l-Artikolu 104(1)(k)]

[Valur]

036

biex jiġu imposti rekwiżiti addizzjonali ta' divulgazzjoni [l-Artikolu 104(1)(l)]

[Valur]

037

Numru u n-natura tal-miżuri superviżorji l-oħra meħuda (mhux elenkati fl-Artikolu 104(1) tad-Direttiva 2013/36/UE)

[Valur]

 

 

 

 

 

Miżuri superviżorji

data

 

Ditti tal-investiment

 

037

Miżuri superviżorji meħuda skont l-Artikolu 102(1)(a)

Numru totali ta' miżuri superviżorji meħuda skont l-Artikolu 104(1) tad-Direttiva 2013/36/UE:

[Valur]

038

biex jinżammu fondi proprji li jaqbżu r-rekwiżiti kapitali minimi [Artikolu 104(1)(a)]

[Valur]

039

biex jissaħħu l-arranġamenti ta' governanza u l-ġestjoni tal-kapital intern [l-Artikolu 104(1)(b)]

[Valur]

040

biex jiġi ppreżentat pjan biex tiġi stabbilita mill-ġdid il-konformità mar-rekwiżiti superviżorji [l-Artikolu 104(1)(c)]

[Valur]

041

biex tiġi applikata politika speċifika ta' proviżjonament jew it-trattament tal-assi [l-Artikolu 104(1)(d)]

[Valur]

042

biex jiġu ristretti jew limitati n-negozju jew l-attivitajiet [l-Artikolu 104(1)(e)]

[Valur]

043

biex jitnaqqas ir-riskju inerenti fl-attivitajiet, il-prodotti u s-sistemi [l-Artikolu 104(1)(f)]

[Valur]

044

biex tiġi limitata r-rimunerazzjoni varjabbli [l-Artikolu 104(1)(g)]

[Valur]

045

biex jissaħħu l-fondi proprji billi jintużaw il-profitti netti [l-Artikolu 104(1)(h)]

[Valur]

046

biex jiġu ristretti/projbiti d-distribuzzjonijiet jew il-pagamenti tal-imgħax [l-Artikolu 104(1)(i)]

[Valur]

047

biex jiġu imposti rekwiżiti ta' rappurtar addizzjonali jew aktar frekwenti [l-Artikolu 104(1)(j)]

[Valur]

048

biex jiġu imposti rekwiżiti speċifiċi ta' likwidità [l-Artikolu 104(1)(k)]

[Valur]

049

biex jiġu imposti rekwiżiti addizzjonali ta' divulgazzjoni [l-Artikolu 104(1)(l)]

[Valur]

050

Numru u n-natura tal-miżuri superviżorji l-oħra meħuda (mhux elenkati fl-Artikolu 104(1) tad-Direttiva 2013/36/UE)

[Valur]

051

Miżuri superviżorji meħuda skont l-Artikolu 102(1)(b) u d-dispożizzjonijiet l-oħra tad-Direttiva 2013/36/UE jew ir-Regolament (UE) Nru 575/2013

Numru totali ta' miżuri superviżorji meħuda skont l-Artikolu 104(1) tad-Direttiva 2013/36/UE:

[Valur]

052

biex jinżammu fondi proprji li jaqbżu r-rekwiżiti kapitali minimi [Artikolu 104(1)(a)]

[Valur]

053

biex jissaħħu l-arranġamenti ta' governanza u l-ġestjoni tal-kapital intern [l-Artikolu 104(1)(b)]

[Valur]

054

biex jiġi ppreżentat pjan biex tiġi stabbilita mill-ġdid il-konformità mar-rekwiżiti superviżorji [l-Artikolu 104(1)(c)]

[Valur]

055

biex tiġi applikata politika speċifika ta' proviżjonament jew it-trattament tal-assi [l-Artikolu 104(1)(d)]

[Valur]

056

biex jiġu ristretti jew limitati n-negozju jew l-attivitajiet [l-Artikolu 104(1)(e)]

[Valur]

057

biex jitnaqqas ir-riskju inerenti fl-attivitajiet, il-prodotti u s-sistemi [l-Artikolu 104(1)(f)]

[Valur]

058

biex tiġi limitata r-rimunerazzjoni varjabbli [l-Artikolu 104(1)(g)]

[Valur]

059

biex jissaħħu l-fondi proprji billi jintużaw il-profitti netti [l-Artikolu 104(1)(h)]

[Valur]

060

biex jiġu ristretti/projbiti d-distribuzzjonijiet jew ħlasijiet tal-imgħax [l-Artikolu 104(1)(i)]

[Valur]

061

biex jiġu imposti rekwiżiti ta' rappurtar addizzjonali jew aktar frekwenti [l-Artikolu 104(1)(j)]

[Valur]

062

biex jiġu imposti rekwiżiti speċifiċi ta' likwidità [l-Artikolu 104(1)(k)]

[Valur]

063

biex jiġu imposti rekwiżiti addizzjonali ta' divulgazzjoni [l-Artikolu 104(1)(l)]

[Valur]

064

Numru u n-natura tal-miżuri superviżorji l-oħra meħuda (mhux elenkati fl-Artikolu 104(1) tad-Direttiva 2013/36/UE)

[Valur]

 

 

 

 

 

Data dwar penali (28)

amministrattivi

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu

 

065

Penali amministrattivi (għal ksur tal-awtorizzazzjoni/akkwisti ta' rekwiżiti tal-parteċipazzjoni kwalifikanti)

Numru totali ta' penali amministrattivi mill-Artikolu 66(2) tad-Direttiva 2013/36/UE applikat:

[Valur]

066

dikjarazzjonijiet pubbliċi li jidentifikaw il-persuna fiżika/ġuridika responsabbli u n-natura tal-ksur [l-Artikolu 66(2)(a)]

[Valur]

067

ordnijiet li jeħtieġu li l-persuna fiżika jew ġuridika responsabbli twaqqaf l-imġiba u ma tirrepetix dik l-imġiba [Artikolu 66(2)(b)]

[Valur]

068

penali amministrattivi pekunarji imposti fuq persuna ġuridika/fiżika [il-punti (c) sa (e) tal-Artikolu 66(2)]

[Valur]

069

sospensjonijiet tad-drittijiet tal-vot tal-azzjonisti [l-Artikolu 66(2)(f)]

[Valur]

070

Numru u natura ta' penali amministrattivi oħra applikati (mhux speċifikati fl-Artikolu 66(2) tad-Direttiva 2013/36/UE)

[test ħieles]

071

Penali amministrattivi (għal ksur ieħor tar-rekwiżiti imposti mid-Direttiva 2013/36/UE jew ir-Regolament (UE) Nru 575/2013)

Numru totali ta' penali amministrattivi mill-Artikolu 67(2) tad-Direttiva 2013/36/UE applikat:

[Valur]

072

dikjarazzjonijiet pubbliċi li jidentifikaw il-persuna fiżika/ġuridika responsabbli u n-natura tal-ksur [l-Artikolu 67(2)(a)]

[Valur]

073

ordnijiet li jeħtieġu li l-persuna fiżika jew ġuridika responsabbli twaqqaf l-imġiba u ma tirrepetix dik l-imġiba [Artikolu 67(2)(b)]

[Valur]

074

irtirar tal-awtorizzazzjoni ta' istituzzjoni ta' kreditu [l-Artikolu 67(2)(c)]

[Valur]

075

projbizzjonijiet temporanji kontra persuni naturali milli jeżerċitaw funzjonijiet f'istituzzjonijiet ta' kreditu [l-Artikolu 67(2)(d)]

[Valur]

076

penali amministrattivi pekunarji imposti fuq persuna ġuridika/fiżika [il-punti (e) sa (g) tal-Artikolu 67(2)]

[Valur]

077

Numru u natura ta' penali amministrattivi oħra applikati (mhux speċifikati fl-Artikolu 67(2) tad-Direttiva 2013/36/UE)

[test ħieles]

 

Ditti tal-investiment

 

078

Penali amministrattivi (għal ksur tal-awtorizzazzjoni/akkwisti ta' rekwiżiti tal-parteċipazzjoni kwalifikanti)

Numru totali ta' penali amministrattivi mill-Artikolu 66(2) tad-Direttiva 2013/36/UE applikat:

[Valur]

079

dikjarazzjonijiet pubbliċi li jidentifikaw il-persuna fiżika/ġuridika responsabbli u n-natura tal-ksur [l-Artikolu 66(2)(a)]

[Valur]

080

ordnijiet li jeħtieġu li l-persuna fiżika jew ġuridika responsabbli twaqqaf l-imġiba u ma tirrepetix dik l-imġiba [Artikolu 66(2)(b)]

[Valur]

081

penali amministrattivi pekunarji imposti fuq persuna ġuridika [il-punti (c) sa (e) tal-Artikolu 66(2)]

[Valur]

082

sospensjonijiet tad-drittijiet tal-vot tal-azzjonisti [l-Artikolu 66(2)(f)]

[Valur]

083

Numru u natura ta' penali amministrattivi oħra applikati (mhux speċifikati fl-Artikolu 66(2) tad-Direttiva 2013/36/UE)

[Valur]

084

Penali amministrattivi (għal ksur ieħor tar-rekwiżiti imposti mid-Direttiva 2013/36/UE jew ir-Regolament (UE) Nru 575/2013)

Numru totali ta' penali amministrattivi mill-Artikolu 66(2) tad-Direttiva 2013/36/UE applikat:

[Valur]

085

dikjarazzjonijiet pubbliċi li jidentifikaw il-persuna fiżika/ġuridika responsabbli u n-natura tal-ksur [l-Artikolu 67(2)(a)]

[Valur]

086

ordnijiet li jeħtieġu li l-persuna fiżika jew ġuridika responsabbli twaqqaf l-imġiba u ma tirrepetix dik l-imġiba [Artikolu 67(2)(b)]

[Valur]

087

irtirar tal-awtorizzazzjoni ta' ditti tal-investiment [l-Artikolu 67(2)(c)]

[Valur]

088

projbizzjonijiet temporanji kontra persuni naturali milli jeżerċitaw funzjonijiet f'ditti tal-investiment [l-Artikolu 67(2)(d)]

[Valur]

089

penali amministrattivi pekunarji imposti fuq persuna ġuridika/fiżika [il-punti (e) sa (g) tal-Artikolu 67(2)]

[Valur]

090

Numru u natura ta' penali amministrattivi oħra applikati (mhux speċifikati fl-Artikolu 67(2) tad-Direttiva 2013/36/UE)

[test ħieles]

L-awtoritajiet kompetenti ma għandhomx jiżvelaw azzjonijiet superviżorji jew deċiżjonijiet indirizzati lil istituzzjonijiet speċifiċi. Meta jippubblikaw informazzjoni dwar il-kriterji ġenerali u l-metodoloġiji, l-awtoritajiet kompetenti ma għandhom jiżvelaw l-ebda miżura superviżorja indirizzata lil istituzzjoni speċifika, kemm jekk tittieħed fil-konfront ta' istituzzjoni waħda jew fil-konfront ta' grupp ta' istituzzjonijiet.


PARTI 6

Data dwar id-derogi  (29) (sena XXXX)

 

Eżenzjoni mill-applikazzjoni fuq bażi individwali tar-rekwiżiti prudenzjali stabbiliti fil-Partijiet Tnejn sa Ħamsa, Sebgħa u Tmienja tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

 

Referenza ġuridika fir-Regolament (UE) Nru 575/2013

Artikolu 7(1) u (2)

(derogi għas-sussidjarji) (30)

Artikolu 7(3)

(derogi għal istituzzjonijiet prinċipali)

010

Numru totali ta' derogi mogħtija

[Valur]

[Valur]

011

Numru ta' derogi mogħtija lil istituzzjonijiet li għandhom jew qed iżommu parteċipazzjonijiet f'sussidjarji stabbiliti f'pajjiżi terzi

Mhux disponibbli

[Valur]

012

Ammont totali ta' fondi proprji konsolidati miżmuma fis-sussidjarji stabbiliti f'pajjiżi terzi (f'MEUR)

Mhux disponibbli

[Valur]

013

Perċentwal tal-fondi proprji konsolidati miżmuma f'sussidjarji stabbiliti f'pajjiżi terzi (%)

Mhux disponibbli

[Valur]

014

Perċentwal tar-rekwiżiti tal-fondi proprji konsolidati allokati lil sussidjarji stabbiliti f'pajjiżi terzi (%)

Mhux disponibbli

[Valur]

 

Permess mogħti lil istituzzjonijiet prinċipali li jinkorporaw sussidjarji fil-kalkolu tar-rekwiżiti prudenzjali tagħhom stabbiliti fil-Partijiet Tnejn sa Ħamsa u Tmienja tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

 

Referenza ġuridika fir-Regolament (UE) Nru 575/2013

Artikolu 9(1)

(Metodu ta' konsolidazzjoni individwali)

015

Numru totali ta' permessi mogħtija

[Valur]

016

Numru ta' permessi mogħtija lil istituzzjonijiet prinċipali sabiex jinkorporaw sussidjarji stabbiliti f'pajjiżi terzi fil-kalkolu tar-rekwiżit tagħhom

[Valur]

017

Ammont totali ta' fondi proprji konsolidati miżmuma fis-sussidjarji stabbiliti f'pajjiżi terzi (f'MEUR)

[Valur]

018

Perċentwal tal-fondi proprji konsolidati miżmuma f'sussidjarji stabbiliti f'pajjiżi terzi (%)

[Valur]

019

Perċentwal tar-rekwiżiti tal-fondi proprji konsolidati allokati lil sussidjarji stabbiliti f'pajjiżi terzi (%)

[Valur]

 

Eżenzjoni mill-applikazzjoni fuq bażi individwali tar-rekwiżiti tal-likwidità stabbiliti fil-Parti Sitta tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

 

Referenza ġuridika fir-Regolament (UE) Nru 575/2013

Artikolu 8

(Derogi għal-likwidità għal sussidjarji)

020

Numru totali ta' derogi mogħtija

[Valur]

021

Numru ta' derogi mogħtija skont l-Artikolu 8(2) meta l-istituzzjonijiet kollha ta' sottogrupp ta' likwidità uniku huma awtorizzati fl-istess Stat Membru

[Valur]

022

Numru ta' derogi mogħtija skont l-Artikolu 8(1) meta l-istituzzjonijiet kollha ta' sottogrupp tal-likwidità uniku huma awtorizzati f'bosta Stati Membri

[Valur]

023

Numru ta' derogi mogħtija skont l-Artikolu 8(3) lil istituzzjonijiet li huma membri tal-istess Skema ta' Protezzjoni Istituzzjonali

[Valur]

 

Eżenzjoni mill-applikazzjoni fuq bażi individwali ta' rekwiżiti prudenzjali stabbiliti fil-Partijiet Tnejn sa Tmienja tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

 

Referenza ġuridika fir-Regolament (UE) Nru 575/2013

Artikolu 10

(Istituzzjonijiet ta' kreditu affiljati b'mod permanenti ma' korp ċentrali)

024

Numru totali ta' derogi mogħtija

[Valur]

025

Numru ta' derogi mogħtija lil istituzzjonijiet ta' kreditu permanentement affiljati ma' korp ċentrali

[Valur]

026

Numru ta' derogi mogħtija lil korpi ċentrali

[Valur]


(1)  Iċ-ċifra totali tal-assi għandha tikkorrispondi mal-valur totali tal-assi tal-pajjiżi fir-rigward tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, għar-ringieli 020 sa 030 biss, u fir-rigward tal-BĊE il-valur totali tal-assi ta' Istituzzjonijiet Sinifikanti għall-SSM kollu.

(2)  il-PDG bil-prezz tas-suq; sors issuġġerit - Eurostat/BĊE

(3)  Il-pajjiżi taż-ŻEE ma għandhomx jiġu inklużi.

(4)  In-numru ta' fergħat kif inhu definit fil-punt (1) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR. Kwalunkwe numru ta' postijiet ta' negozju stabbiliti fl-istess pajjiż minn istituzzjoni ta' kreditu bi kwartieri ġenerali f'pajjiż ieħor jenħtieġ li jitqiesu bħala fergħa waħda.

(5)  In-numru ta' sussidjarji kif inhu definit fil-punt (16) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR. Kull sussidjarja ta' intrapriża sussidjarja titqies bħala sussidjarja tal-intrapriża omm li tkun tmexxi lil dawk l-intrapriżi.

(6)  Il-proporzjoni ta' kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni kif inhu definit fl-Artikolu 50 tas-CRR għall-fondi proprji kif inhu definit fil-punt (118) tal-Artikolu 4(1) u l-Artikolu 72 tas-CRR, espress f'perċentwal (%).

(7)  Il-proporzjoni ta' Kapital Addizzjonali tal-Grad 1 kif inhu definit fl-Artikolu 61 tas-CRR għall-fondi proprji kif inhu definit fil-punt (118) tal-Artikolu 4(1) u l-Artikolu 72 tas-CRR, espress f'perċentwal (%).

(8)  Il-proporzjoni ta' Kapital tal-Grad 2 kif inhu definit fl-Artikolu 71 tas-CRR għall-fondi proprji kif inhu definit fil-punt (118) tal-Artikolu 4(1) u l-Artikolu 72 tas-CRR, espress f'perċentwal (%).

(9)  It-8 % tal-iskopertura totali għar-riskju huwa definit fl-Artikoli 92(3), 95, 96 u 98 tas-CRR.

(10)  Il-proporzjon tal-fondi proprji tal-iskopertura totali għar-riskju kif inhu definit fil-punt (c) tal-Artikolu 92(2) tas-CRR, espress f'perċentwal (%).

(11)  Il-proporzjon tar-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' kreditu kif definit fil-punti (a) u (f) tal-Artikolu 92(3) CRR għall-fondi proprji totali kif definit fl-Artikoli 92 (3), 95, 96 u 98 tas-CRR.

(12)  Fejn istituzzjoni tuża aktar minn approċċ wieħed, l-istituzzjoni għandha tingħadd f'kull wieħed minn dawn l-approċċi. Għaldaqstant, is-somma tal-perċentwali rrappurtati għat-tliet approċċi tista' tkun ogħla minn 100 %.

(13)  Fil-każijiet eċċezzjonali fejn istituzzjoni tuża aktar minn approċċ wieħed, l-istituzzjoni għandha tingħadd f'kull wieħed minn dawn l-approċċi. Għaldaqstant, is-somma tal-perċentwali rrappurtati tista' tkun ogħla minn 100 %.

(14)  Il-proporzjon tar-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' kreditu kif definit fil-punti (a) u (f) tal-Artikolu 92(3) CRR għall-fondi proprji totali kif definit fl-Artikoli 92 (3), 95, 96 u 98 tas-CRR.

(15)  Il-perċentwal tar-rekwiżiti ta' fondi proprji tad-ditti tal-investiment li japplikaw l-approċċ SA u IRB rispettivament b'rabta mar-rekwiżiti ta' fondi proprji totali għar-riskju ta' kreditu kif definit fil-punti (a) u (f) tal-Artikolu 92(3) tas-CRR.

(16)  L-ammont tat-telf stmat għandu jiġi rrapportat fid-data ta' referenza tar-rapportar.

(17)  Kif definit fil-punti (c) u (f) tal-Artikolu 101(1) tas-CRR, rispettivament; il-valur tas-suq u l-valur tas-self ipotekarju skont il-punti (74) u (76) tal-Artikolu 4(1); biss għall-parti tal-iskopertura trattata bħala garantita b'mod sħiħ u komplet skont l-Artikolu 124(1) tas-CRR;

(18)  Kif definit fil-punti (a) u (d) tal-Artikolu 101(1) tas-CRR, rispettivament; il-valur tas-suq u l-valur tas-self ipotekarju skont il-punti (74) u (76) tal-Artikolu 4(1).

(19)  Meta l-valur tal-kollateral ikun ġie kkalkulat bħala valur tas-self ipotekarju.

(20)  Kif definit fil-punti (b) u (e) tal-Artikolu 101(1) tas-CRR, rispettivament; il-valur tas-suq u l-valur tas-self ipotekarju skont il-punti (74) u (76) tal-Artikolu 4(1).

(21)  Il-mudell għandu jinkludi informazzjoni dwar l-istituzzjonijiet kollha u mhux biss dwar dawk b'pożizzjonijiet ta' riskju tas-suq.

(22)  Il-proporzjon tal-ammont tal-iskopertura totali għar-riskju għal riskji ta' pożizzjoni, kambju u komoditajiet kif definit fil-punt (i) tal-punt (b), punti (i) u (iii) tal-punt (c) tal-Artikolu 92 (3) CRR u l-punt (b) tal-Artikolu 92(4) CRR għall-ammont tal-iskopertura totali tar-riskju kif definit fl-Artikoli 92 (3), 95, 96 u 98 tas-CRR (f'%).

(23)  Fejn istituzzjoni tuża aktar minn approċċ wieħed, l-istituzzjoni għandha tingħadd f'kull wieħed minn dawn l-approċċi. Għaldaqstant, is-somma tal-perċentwali rrappurtati tista' tkun ogħla minn 100 %, iżda wkoll inqas minn 100 % hekk kif l-entitajiet b'portafoll kummerċjali żgħir mhumiex obbligati jiddeterminaw ir-riskju tas-suq.

(24)  Il-proporzjon tal-ammont tal-iskopertura għar-riskju kif definit fl-Artikolu 92(3) tas-CRR għall-ammont tal-iskopertura totali għar-riskju kif definit fl-Artikoli 92 (3), 95, 96 u 98 tas-CRR (f'%).

(25)  Fejn istituzzjoni tuża aktar minn approċċ wieħed, l-istituzzjoni għandha tingħadd f'kull wieħed minn dawn l-approċċi. Għaldaqstant, is-somma tal-perċentwali rrappurtati tista' tkun ogħla minn 100 %, iżda wkoll inqas minn 100 % hekk kif xi ditti ta' investiment mhumiex obbligati jiddeterminaw l-imposti kapitali tar-riskju operazzjonali.

(26)  Biss fir-rigward ta' entitajiet, li jużaw approċċ AMA jew TSA/ASA; Il-proporzjon tal-ammont totali ta' telf għal-linji operatorji kollha għas-somma tal-indikatur rilevanti għall-attivitajiet bankarji suġġett għal TSA/ASA u AMA għall-aħħar sena (f'%).

(27)  L-informazzjoni għandha tiġi rrappurtata abbażi tad-data tad-deċiżjoni.

Minħabba d-differenzi fir-regolamenti nazzjonali kif ukoll fil-prattiki u l-approċċi superviżorji fost l-awtoritajiet kompetenti, iċ-ċifri pprovduti f'din it-tabella jaf ma jippermettux paragun sinifikanti bejn il-ġurisdizzjonijiet. Kwalunkwe konklużjoni mingħajr kunsiderazzjoni bir-reqqa ta' dawn id-differenzi tista' tkun qarrieqa.

(28)  Il-penali amministrattivi imposti mill-awtoritajiet kompetenti. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jirrapportaw il-penali amministrattivi kollha li abbażi tagħhom ma jkun hemm l-ebda appell disponibbli fil-ġurisdizzjoni tagħhom sad-data ta' referenza tad-divulgazzjoni. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fejn ikollhom il-permess jippubblikaw penali amministrattivi suġġetti għal appell, għandhom jirrapportaw ukoll dawk il-penali amministrattivi, sakemm ma jkunx hemm appell li jannulla l-penali amministrattiva.

(29)  L-awtoritajiet kompetenti għandhom jirrapportaw informazzjoni dwar il-prattiki ta' derogi bbażati fuq in-numru totali ta' derogi mill-awtorità kompetenti, li jkunu għadhom effettivi jew fis-seħħ. L-informazzjoni li għandha tiġi rappurtata hija limitata għal dawk l-entitajiet li ngħataw deroga. Fejn l-informazzjoni ma tkunx disponibbli, jiġifieri mhux parti mir-rapportar regolari, din għandha tiġi rrapportata bħala “mhux disponibbli”.

(30)  In-numru ta' istituzzjonijiet li jkunu ngħataw id-deroga għandu jintuża bħala bażi għall-għadd tad-derogi.


5.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 146/57


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/913

tad-29 ta' Mejju 2019

li jikkonċerna t-tiġdid tal-awtorizzazzjoni tal-karbonat tal-lantanju ottaidrat bħala addittiv fl-għalf tal-qtates u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 163/2008 (id-detentur tal-awtorizzazzjoni Bayer HealthCare AG)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta' addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti u għat-tiġdid ta' tali awtorizzazzjoni.

(2)

Il-karbonat tal-lantanju ottaidrat ġie awtorizzat għal 10 snin bħala addittiv fl-għalf tal-qtates mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 163/2008 (2).

(3)

Skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, tressqet applikazzjoni mid-detentur ta' dik l-awtorizzazzjoni għat-tiġdid tal-awtorizzazzjoni tal-karbonat tal-lantanju ottaidrat bħala addittiv fl-għalf tal-qtates, bit-talba li dak l-addittiv jiġi kklassifikat fil-kategorija tal-“additivi żootekniċi”. Flimkien ma' dik l-applikazzjoni ngħataw id-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(4)

Fl-opinjoni tagħha tat-29 ta' Novembru 2018 (3), l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet li l-applikant ipprovda data li turi li l-addittiv jikkonforma mal-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni.

(5)

Il-valutazzjoni tal-karbonat tal-lantanju ottaidrat turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għalhekk, l-awtorizzazzjoni ta' dak l-addittiv għandha tiġġedded kif speċifikat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

(6)

B'konsegwenza tat-tiġdid tal-awtorizzazzjoni tal-karbonat tal-lantanju ottaidrat bħala addittiv fl-għalf bil-kundizzjonijiet stipulati fl-Anness ta' dan ir-Regolament, ir-Regolament (KE) Nru 163/2008 jenħtieġ li jitħassar.

(7)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-awtorizzazzjoni tal-addittiv speċifikat fl-Anness, li jappartjeni għall-kategorija tal-“addittivi żootekniċi” u għall-grupp funzjonali “addittivi żootekniċi oħra”, hija mġedda soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 163/2008 huwa mħassar.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Mejju 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 163/2008 tat-22 ta' Frar 2008 li jikkonċerna awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni Lanthanum carbonate octahydrate (Lantharenol) bħala addittiv fl-għalf (ĠU L 50, 23.2.2008, p. 3).

(3)  EFSA Journal 2018;16(12):5542.


ANNESS

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew kategorija tal-annimali

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni

mg tal-addittiv/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %

Kategorija ta' addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: addittivi żootekniċi oħra (tnaqqis tal-eskrezzjoni tal-fosfru mill-awrina)

4d1

Bayer HealthCare AG

Karbonat tal-lantanju ottaidrat

Kompożizzjoni tal-addittiv:

Preparat tal-karbonat tal-lantanju ottaidrat

Mill-anqas 85 % ta' karbonat tal-lantanju ottaidrat bħala s-sustanza attiva.

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva:

Karbonat tal-lantanju ottaidrat

La2(CO3)3*8H2O

Numru CAS: 6487-39-4

Metodu analitiku  (1)

Għall-kwantifikazzjoni tal-karbonat fl-addittiv tal-għalf:

Metodu Komunitarju (Reg. (KE) Nru 152/2009 — Anness III-O

Għall-kwantifikazzjoni tal-Lantanju fl-addittiv tal-għalf u fil-prodotti tal-għalf:

Spettrometrija tal-Emissjoni Atomika Bi Plażma Akkoppjata Induttivament (ICP-AES);

Qtates

1 500

7 500

1.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-sħana.

2.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operattivi u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tiegħu. Fejn dawk ir-riskji ma jistgħux jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali, li jinkludi protezzjoni għan-nifs.

3.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv, għandu jiġi indikat dan li ġej:

“l-użu simultanju ta' għalf b'livell għoli ta' fosfru għandu jiġi evitat.”

IL-25 ta' Ġunju 2029


(1)  Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


5.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 146/60


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/914

tad-29 ta' Mejju 2019

dwar l-awtorizzazzjoni ta' preparat ta' Bacillus licheniformis DSM 28710 bħala addittiv tal-għalf għad-dundjani tas-simna, għad-dundjani mrobbija għat-tgħammir u għall-ispeċijiet minuri ta' tjur tas-simna u mrobbija għall-bajd (detentur tal-awtorizzazzjoni HuvePharma NV)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta' addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta' tali awtorizzazzjoni.

(2)

B'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, ġiet ippreżentata applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' preparat ta' Bacillus licheniformis DSM 28710. Ma' din l-applikazzjoni ntbagħtu d-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) ta' dak ir-Regolament.

(3)

Din l-applikazzjoni tikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' preparat ta' Bacillus licheniformis DSM 28710 bħala addittiv tal-għalf għad-dundjani tas-simna, għad-dundjani mrobbija għat-tgħammir u għall-ispeċijiet minuri ta' tjur tas-simna u mrobbija għall-bajd, u trid tiġi kklasifikata fil-kategorija tal-“addittivi żootekniċi”.

(4)

Il-preparat tal-Bacillus licheniformis DSM 28710, li jifforma parti mill-kategorija tal-“addittivi żootekniċi”, kien awtorizzat għal għaxar snin bħala addittiv fl-għalf għat-tiġieġ għas-simna u għat-tiġieġ imrobbija għall-bajd bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1904 (2).

(5)

Fl-opinjoni tagħha tat-28 ta' Novembru 2018 (3), l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet li skont il-kundizzjonijiet proposti tal-użu, il-preparat ta' Bacillus licheniformis DSM 28710 ma għandux effett avvers fuq saħħet l-annimali, saħħet il-bniedem jew l-ambjent. Ikkonkludiet ukoll li l-addittiv huwa meqjus bħala sensitizzatur respiratorju potenzjali u li ma setgħet issir l-ebda konklużjoni dwar is-sensitizzazzjoni jew l-irritazzjoni tal-ġilda jew tal-għajnejn mill-addittiv. Għalhekk, il-Kummissjoni tqis li jenħtieġ li jittieħdu miżuri protettivi xierqa biex jiġu evitati effetti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem, b'mod partikolari fir-rigward tal-utenti tal-addittiv. L-awtorità kkonkludiet ukoll li l-addittiv għandu potenzjal li fid-doża rakkomandata jkun effikaċi fil-proporzjon tal-għalf maż-żieda fil-piż fid-dundjani għas-simna u li din il-konklużjoni tista' tiġi estiża għad-dundjani mrobbija għat-tgħammir u għal speċijiet minuri ta' tjur għas-simna u dawk imrobbija għall-bajd. L-Awtorità ma tqisx li hemm bżonn ta' rekwiżiti speċifiċi għas-sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq. Ivverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu tal-analiżi tal-addittiv tal-għalf fl-għalf li ġie ppreżentat mil-Laboratorju ta' Referenza stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(6)

Il-valutazzjoni tal-preparat ta' Bacillus licheniformis DSM 28710 turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għaldaqstant jenħtieġ li l-użu ta' dan il-preparat jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Annessi ta' dan ir-Regolament.

(7)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija tal-“addittivi żootekniċi” u mill-grupp funzjonali “stabbilizzaturi għall-batterji li jinsabu fil-musrana”, hija awtorizzata bħala addittiv fl-għalf tal-annimali, soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Mejju 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1904 tat-18 ta' Ottubru 2017 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' preparazzjoni ta' Bacillus licheniformis DSM 28710 bħala addittiv fl-għalf tat-tiġieġ għas-simna u tat-tiġieġ imkabbra għall-bajd (detentur ta' awtorizzazzjoni Huvepharma NV) (ĠU L 269, 19.10.2017, p. 27).

(3)  EFSA Journal 2019;17(1):5536.


ANNESS

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew kategorija tal-annimali

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijiet oħra

Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni

CFU/kg tal-oġġett tal-għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %

Kategorija ta' addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: stabbilizzanti għall-batterja li jkun hemm fil-musrana

4b1828

HuvePharma NV

Bacillus licheniformis DSM 28710

Kompożizzjoni kimika

Preparat ta' Bacillus licheniformis DSM 28710 li fih minimu ta'

3,2 × 109 CFU/g ta' addittiv

Forma solida

Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Spori vijabbli ta' Bacillus licheniformis DSM 28710

Metodu analitiku  (1)

Għall-enumerazzjoni ta' Bacillus licheniformis DSM 28710 fl-addittiv, fit-taħlitiet lesti minn qabel u fl-għalf:

Metodu tat-tifrix EN 15784

Għall-identifikazzjoni ta' Bacillus licheniformis DSM 28710:

Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE)

Dundjani għas-simna

Dundjani mrobbija għat-tgħammir

Speċijiet minuri ta' tjur għas-simna u dawk imkabbra għall-bajd

1,6 × 109

1.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, il-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-sħana għandhom jiġu indikati.

2.

L-użu huwa permess fl-għalf għad-dundjani li fih wieħed mill-koċċidjostati awtorizzati li ġejjin: diklażuril, alofuġinon, robenidin, lażalocid, maduramiċina jew monensina.

3.

L-użu huwa permess fl-għalf għal speċijiet minuri ta' tjur għas-simna jew imrobbija għall-bajd li fihom wieħed mill-koċċidijostati awtorizzati li ġejjin: diklażuril jew lażaloċid,

4.

Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi adattati biex jindirizzaw riskji potenzjali minn inalazzjoni, kuntatt mal-ġilda jew kuntatt mal-għajnejn. Fejn l-esponiment tal-ġilda, tal-inalatur jew tal-għajnejn ma tistax titnaqqas għal livell aċċettabbli permezz ta' dawn il-proċeduri u l-miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali adattat.

Il-25 ta' Ġunju 2029


(1)  Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


5.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 146/63


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/915

tal-4 ta' Ġunju 2019

li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' ċertu foil tal-aluminju f'rombli li joriġina mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina wara rieżami ta' skadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2016/1036 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/1036 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea (1) (“ir-Regolament bażiku”) u, b'mod partikolari, l-Artikolu 11(2) tiegħu,

Billi:

1.   PROĊEDURA

1.1.   Miżuri fis-seħħ

(1)

F'Marzu 2013, wara investigazzjoni anti-dumping (“l-investigazzjoni oriġinali”), il-Kunsill, permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 217/2013 (2) (“ir-Regolament definittiv”), impona dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' ċertu foil tal-aluminju f'rombli li bħalissa jaqa' taħt il-kodiċi NM ex 7607 11 11 u ex 7607 19 10 u li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (“ir-RPĊ”).

(2)

Ir-Regolament definittiv impona dazju anti-dumping ta' rati li jvarjaw bejn l-14,2 % u l-15,6 % fuq importazzjonijiet mill-produtturi esportaturi li kkooperaw fil-kampjun, 14,6 % fuq il-kumpaniji li kkooperaw li ma kinux inklużi fil-kampjun u rata ta' dazju ta' 35,6 % fuq il-produtturi esportaturi l-oħra kollha fir-RPĊ.

1.2.   Bidu ta' rieżami ta' skadenza

(3)

Fl-14 ta' Ġunju 2017, il-Kummissjoni ppubblikat notifika ta' skadenza imminenti tal-miżuri anti-dumping fis-seħħ fuq l-importazzjonijiet ta' ċertu foil tal-aluminju f'rombli li joriġina mir-RPĊ f'Il-Ġurnal uffiċjali tal-Unjoni Ewropa (3).

(4)

Fl-14 ta' Diċembru 2017, tmien produtturi tal-Unjoni (ALEURO Converting Sp. Z o.o., CeDo Sp. z o.o., Cuki Cofresco SpA, Fora Folienfabrik GmbH, ITS BV, Rul-Let A/S, SPHERE SA u Wrapex Ltd) (“l-applikanti”), li jirrappreżentaw aktar minn 40 % tal-produzzjoni totali ta' ċertu foil tal-aluminju f'rombli fl-Unjoni Ewropea (“l-Unjoni”), ressqu talba għal rieżami skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku.

(5)

L-applikanti bbażaw it-talba tagħhom fuq ir-raġuni li l-iskadenza tal-miżuri x'aktarx twassal għall-kontinwazzjoni jew għar-rikorrenza ta' dumping u ħsara għall-industrija tal-Unjoni.

(6)

Wara li stabbiliet li kien hemm biżżejjed evidenza għall-bidu ta' rieżami ta' skadenza, fit-13 ta' Marzu 2018, il-Kummissjoni ppubblikat notifika ta' bidu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (4) (in-“Notifika ta' Bidu”).

1.3.   Il-perjodu tal-investigazzjoni tar-rieżami u l-perjodu kkunsidrat

(7)

L-investigazzjoni dwar il-probabbiltà ta' kontinwazzjoni jew rikorrenza ta' dumping u ħsara kopriet il-perjodu mill-1 ta' Jannar 2017 sal-31 ta' Diċembru 2017 (“il-perjodu tal-investigazzjoni tar-rieżami” jew “PIR”).

(8)

L-eżami tax-xejriet rilevanti għall-valutazzjoni tal-probabbiltà ta' kontinwazzjoni jew rikorrenza ta' ħsara kopra l-perjodu mill-1 ta' Jannar 2014 sal-aħħar tal-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami (“il-perjodu kkunsidrat”).

1.4.   Il-partijiet interessati

(9)

Fin-Notifika ta' Bidu, il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet kollha interessati biex jikkuntattjawha sabiex jipparteċipaw fl-investigazzjoni. Il-Kummissjoni informat speċifikament lill-applikanti, lill-produtturi magħrufa tal-Unjoni u lill-assoċjazzjonijiet tagħhom; lill-importaturi magħrufa ta' ċertu foil tal-aluminju f'rombli fl-Unjoni, lill-awtoritajiet fir-RPĊ u lill-produtturi esportaturi magħrufa fir-RPĊ dwar il-bidu tar-rieżami ta' skadenza u stednithom biex jikkooperaw.

(10)

Il-partijiet interessati kollha kellhom l-opportunità li jikkummentaw dwar il-bidu tal-investigazzjoni u li jitolbu seduta ta' smigħ mal-Kummissjoni u/jew l-Uffiċjal tas-Seduta fil-proċedimenti tal-kummerċ. L-ebda parti interessata ma talbet seduta ta' smigħ.

1.5.   Teħid ta' kampjun

(11)

Fin-Notifika ta' Bidu, il-Kummissjoni qalet li tista' tieħu kampjun minn fost il-partijiet interessati f'konformità mal-Artikolu 17 tar-Regolament bażiku.

1.5.1.   It-teħid ta' kampjun tal-produtturi tal-Unjoni

(12)

Fin-Notifika ta' Bidu, il-Kummissjoni ddikjarat li kienet għażlet b'mod provviżorju kampjun ta' produtturi tal-Unjoni.

(13)

Skont l-Artikolu 17(1) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni għażlet il-kampjun abbażi tal-akbar volum rappreżentattiv ta' produzzjoni ta' prodott simili, li jista' jiġi investigat b'mod raġonevoli fil-ħin disponibbli.

(14)

Il-kampjun provviżorju magħżul kien fih tliet produtturi tal-Unjoni li jkopru madwar 66 % tal-volum tal-produzzjoni totali tal-produtturi tal-Unjoni li kkooperaw. Il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet interessati biex jikkummentaw dwar il-kampjun provviżorju u rċeviet kummenti biss minn Sphere SA, li riedet il-konferma li l-kumpanija tal-produzzjoni tagħha Sphere France SAS biss tkun inkluża fil-kampjun. Għaldaqstant, il-kampjun instab li jirrappreżenta lill-Industrija tal-Unjoni.

1.5.2.   Teħid ta' kampjun ta' importaturi mhux relatati

(15)

Fin-Notifika ta' Bidu, il-Kummissjoni stiednet lill-importaturi u lill-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom sabiex jippreżentaw ruħhom u sabiex jagħtu informazzjoni speċifika meħtieġa sabiex jiġi deċiż jekk it-teħid tal-kampjun kienx meħtieġ u, jekk iva, biex jagħżlu kampjun.

(16)

L-ebda importatur mhux relatat ma pprovda l-informazzjoni mitluba u qabel li jiġi inkluż fil-kampjun. Kumpanija waħda wieġbet li la hija importatur u lanqas ma hija utent tal-prodott taħt rieżami.

1.5.3.   It-teħid tal-kampjun tal-produtturi esportaturi fir-RPĊ

(17)

Sabiex tiddeċiedi jekk it-teħid tal-kampjun kienx meħtieġ u, jekk iva, biex tagħżel kampjun, il-Kummissjoni talbet lill-produtturi esportaturi magħrufa kollha fir-RPĊ biex jipprovdu l-informazzjoni speċifikata fin-Notifika ta' Bidu. Barra minn hekk, il-Kummissjoni talbet il-kooperazzjoni tal-Missjoni tar-RPĊ għall-Unjoni Ewropea biex tidentifika u/jew tikkuntattja produtturi oħra, jekk ikun hemm, li jistgħu jkunu interessati li jipparteċipaw fl-investigazzjoni.

(18)

Erba' gruppi ta' produtturi Ċiniżi ppreżentaw tweġibiet waqt it-teħid tal-kampjun. Fid-dawl tal-għadd baxx ta' tweġibiet, il-Kummissjoni ddeċiediet li ma kienx meħtieġ it-teħid ta' kampjun u talbet lill-produtturi Ċiniżi kollha li ppreżentaw tweġibiet waqt it-teħid tal-kampjun biex jimlew il-kwestjonarju.

1.5.4.   L-utenti

(19)

Fin-Notifika ta' Bidu, il-Kummissjoni stiednet lill-utenti u lill-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom, u organizzazzjonijiet tal-konsumaturi sabiex jippreżentaw ruħhom u jikkooperaw. L-ebda utent fl-Unjoni jew l-assoċjazzjonijiet tagħhom ma ppreżentaw ruħhom.

1.5.5.   Il-kwestjonarji u ż-żjarat ta' verifika

(20)

Il-Kummissjoni bagħtet kwestjonarji lit-tliet produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun. Kif imsemmi fil-premessa (18), il-kwestjonarji ntbagħtu wkoll lil erba' gruppi ta' produtturi fir-RPĊ.

(21)

It-tliet produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun ippreżentaw tweġiba għall-kwestjonarju. Madankollu, l-ebda produttur Ċiniż li kien ippreżenta tweġibiet waqt it-teħid tal-kampjun ma ppreżenta wara t-tweġibiet kollha għall-kwestjonarju. Il-Kummissjoni infurmat lill-produtturi esportaturi dwar il-konsegwenzi tan-nuqqas ta' kooperazzjoni; madankollu, l-ebda produttur esportatur ma kkoopera fl-investigazzjoni.

(22)

Il-Kummissjoni fittxet u vverifikat l-informazzjoni kollha li qieset li kienet meħtieġa biex tiġi ddeterminata l-probabbiltà ta' kontinwazzjoni jew ta' rikorrenza ta' dumping u ħsara, u l-interessi tal-Unjoni. Iż-żjarat ta' verifika skont l-Artikolu 16 tar-Regolament bażiku twettqu fil-bini tal-produtturi tal-Unjoni li ġejjin:

CeDo Sp. z o.o., Katy Wrocławskie, il-Polonja;

ITS BV, Apeldoorn, in-Netherlands;

SPHERE SA, Pariġi, Franza.

1.6.   Il-proċedura għad-determinazzjoni tal-valur normali skont l-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku

(23)

Fid-dawl tal-evidenza suffiċjenti disponibbli fil-bidu tal-investigazzjoni li għandha t-tendenza li turi l-eżistenza ta' distorsjonijiet sinifikanti skont it-tifsira tal-punt (b) tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni qieset li huwa xieraq li tiftaħ investigazzjoni abbażi tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku.

(24)

Konsegwentement, sabiex tinġabar id-data meħtieġa għall-applikazzjoni eventwali tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku, fin-Notifika ta' Bidu, il-Kummissjoni stiednet lill-produtturi esportaturi kollha fir-RPC jipprovdu l-informazzjoni mitluba fl-Anness III tan-Notifika ta' Bidu fir-rigward tal-fatturi użati għall-produzzjoni tal-prodott taħt rieżami. Erba' gruppi ta' produtturi Ċiniżi pprovdew informazzjoni f'dan ir-rigward.

(25)

Sabiex tikseb l-informazzjoni li tqis li hija meħtieġa għall-investigazzjoni tagħha fir-rigward tal-allegati distorsjonijiet sinifikanti skont it-tifsira tal-punt (b) tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni bagħtet ukoll kwestjonarju lill-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (“GOC”). Ma waslet l-ebda tweġiba mill-GOC.

(26)

Fin-Notifika ta' Bidu, il-Kummissjoni stiednet ukoll lill-partijiet interessati kollha jressqu l-fehmiet tagħhom, jippreżentaw informazzjoni u jipprovdu evidenza ta' sostenn fir-rigward tal-adegwatezza tal-applikazzjoni tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku fi żmien 37 jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta' din in-Notifika f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Ma waslet l-ebda preżentazzjoni jew evidenza addizzjonali f'dan ir-rigward mill-GOC jew mill-produtturi esportaturi.

(27)

Fin-Notifika ta' Bidu, il-Kummissjoni speċifikat ukoll li, fid-dawl tal-evidenza disponibbli, jista' jkollha bżonn tagħżel pajjiż rappreżentattiv xieraq skont l-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku sabiex jiġi ddeterminat il-valur normali abbażi ta' prezzijiet jew valuri referenzjarji mingħajr distorsjoni.

(28)

Fid-19 ta' April 2018, il-Kummissjoni ppubblikat l-ewwel nota għall-fajl (“in-Nota tad-19 ta' April 2018”) li fittxet l-opinjonijiet tal-partijiet interessati dwar is-sorsi rilevanti li l-Kummissjoni tista' tuża sabiex tiddetermina l-valur normali. Fin-Nota tad-19 ta' April 2018, il-Kummissjoni pprovdiet lista tal-fatturi kollha tal-produzzjoni bħall-materjali, l-enerġija u l-manodopera li ntużaw fil-produzzjoni tal-prodott taħt rieżami mill-produtturi esportaturi. Barra minn hekk, filwaqt li qieset il-kriterji li ggwidaw l-għażla tal-prezzijiet jew il-valuri referenzjarji mingħajr distorsjoni, f'dak l-istadju, il-Kummissjoni identifikat lit-Turkija bħala pajjiż rappreżentattiv potenzjali. Il-Kummissjoni indikat ukoll li hija kienet identifikat produttur, Sedat Tahir A.S., li r-rapporti finanzjarji tiegħu kienu disponibbli għall-pubbliku u li kien qed jipproduċi l-prodott taħt rieżami fil-pajjiż rappreżentattiv potenzjali.

(29)

Il-Kummissjoni tat l-opportunità lill-partijiet interessati kollha biex fi żmien 10 ijiem jikkummentaw, iżda ma wasal l-ebda kumment.

(30)

Fit-“Tieni nota dwar is-sorsi biex jiġi stabbilit il-valur normali” tat-3 ta' Ottubru 2018 (“in-Nota tat-3 ta' Ottubru 2018”), il-Kummissjoni kkonfermat l-intenzjoni tagħha li tuża lit-Turkija bħala l-pajjiż rappreżentattiv, ikkonfermat il-kodiċi doganali u s-sorsi tad-data speċifiċi għall-fatturi tal-produzzjoni u kkonfermat il-kostijiet tal-bejgħ, ġenerali u amministrattivi (“SG&A”) u ċ-ċifri tal-profitt relatati mal-kumpanija Torka Sedat Tahir A.S., li, kieku kien xieraq, hija kellha l-għan li tużahom biex jinħadem l-valur normali.

(31)

Il-Kummissjoni tat l-opportunità lill-partijiet interessati kollha biex fi żmien 10 ijiem jikkummentaw, iżda ma wasal l-ebda kumment.

2.   IL-PRODOTT TAĦT RIEŻAMI U PRODOTT SIMILI

2.1.   Il-prodott taħt rieżami

(32)

Il-prodott taħt rieżami huwa l-istess bħal dak fl-investigazzjoni oriġinali, jiġifieri l-foil tal-aluminju bi ħxuna ta' 0,007 mm jew aktar iżda anqas minn 0,021 mm, mingħajr rinforz, sempliċiment laminat, sew jekk ibbuzzat u sew jekk le, f'rombli ta' piż baxx ta' mhux aktar minn 10 kg, li attwalment jaqgħu taħt il-kodiċi tan-NM ex 7607 11 11 u ex 7607 19 10 (il-kodiċi TARIC 7607111110 u 7607191010) (“il-prodott taħt rieżami”).

(33)

Il-prodott taħt rieżami ġeneralment jintuża bħala prodott għall-konsumatur għall-imballaġġ u għal applikazzjonijiet oħrajn fid-djar/fil-catering (“il-foil tal-aluminju tad-djar”).

2.2.   Prodott simili

(34)

Ġie kkunsidrat li l-prodott taħt rieżami li ġie prodott fir-RPĊ u esportat lejn l-Unjoni, il-prodott mmanifatturat fil-pajjiż rappreżentattiv, it-Turkija, u l-prodott mmanifatturat u mibjugħ fl-Unjoni mill-Industrija tal-Unjoni għandhom l-istess karatteristiċi fiżiċi u tekniċi bażiċi, u l-istess użi bażiċi. L-ebda parti kkonċernata ma kkummentat dwar kif ġie ddeterminat il-prodott simili.

(35)

Il-Kummissjoni ddeċidiet li dawn il-prodotti huma għaldaqstant prodotti simili skont l-Artikolu 1(4) tar-Regolament bażiku.

2.3.   Talbiet rigward il-kamp ta' applikazzjoni tal-prodott

(36)

Il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda dikjarazzjoni rigward il-kamp ta' applikazzjoni tal-prodott.

3.   PROBABBILTÀ TA' KONTINWAZZJONI JEW RIKORRENZA TA' DUMPING

3.1.   Kummenti preliminari

(37)

F'konformità mal-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni eżaminat jekk huwiex probabbli li l-iskadenza tal-miżuri fis-seħħ twassal għal kontinwazzjoni jew rikorrenza ta' dumping mir-RPĊ.

(38)

Kif imsemmi fil-premessa (21), l-ebda produttur esportatur Ċiniż ma kkoopera fl-investigazzjoni. Għaldaqstant, il-produtturi esportaturi naqsu milli jippreżentaw tweġibiet għall-kwestjonarji, inkluża kwalunkwe data dwar il-prezzijiet u l-kostijiet tal-esportazzjoni, il-prezzijiet u l-kostijiet domestiċi, il-kapaċità, il-produzzjoni, l-investimenti, eċċ. Bl-istess mod, il-GOC u l-produtturi esportaturi naqsu milli jindirizzaw l-evidenza fuq il-fajl tal-każ, inkluż id-“Dokument ta' Ħidma tal-Kummissjoni dwar Distorsjonijiet Sinifikanti fl-Ekonomija tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina għall-Finijiet ta' Investigazzjonijiet għad-Difiża tal-Kummerċ” (5) (“ir-Rapport”), u l-evidenza addizzjonali pprovduta mill-applikanti, li turi li tali prezzijiet u kostijiet kienu affettwati minn interventi sostanzjali tal-gvern. Għalhekk, il-Kummissjoni rrikorriet għall-użu tal-fatti disponibbli f'konformità mal-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku.

(39)

Il-Kummissjoni nnotifikat lill-awtoritajiet Ċiniżi u lill-produtturi esportaturi msemmija fil-premessa (18) dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku, u tathom l-opportunità li jikkummentaw. Il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda kumment. Abbażi ta' dan, skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament bażiku, is-sejbiet fir-rigward tal-probabbiltà ta' kontinwazzjoni jew rikorrenza ta' dumping stabbiliti hawn taħt kienu bbażati fuq il-fatti disponibbli, b'mod partikolari l-informazzjoni fit-talba għal rieżami ta' skadenza, fis-sottomissjonijiet mill-partijiet interessati, u fl-istatistika disponibbli fl-Artikolu 14(6) tal-bażi tad-data/il-Eurostat.

3.2.   Il-kontinwazzjoni ta' dumping ta' importazzjonijiet matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami

(40)

Għall-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami, id-data statistika mill-Eurostat turi li l-prodott taħt rieżami kompla jiġi importat fl-Unjoni mir-RPĊ. Dan ammonta għal 1 519-il tunnellata u kkostitwixxa 1,8 % tal-konsum totali tal-Unjoni matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami. F'dan ir-rigward, il-Kummissjoni nnotat li tali livell mhuwiex baxx b'mod mhux tas-soltu fil-kuntest tar-rieżamijiet ta' skadenza peress li miżuri effettivi li jfittxu li jiġġieldu kontra l-effetti ta' ħsara ta' importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping b'mod loġiku huma mistennija li jnaqqsu l-importazzjonijiet mil-livell preċedenti ta' dumping ta' ħsara. Fil-fatt, il-volum ta' importazzjonijiet mir-RPĊ matul il-PIR jammonta għal 22,9 % tal-importazzjonijiet kollha. Barra minn hekk, kif innotat fil-premessa (165), il-kalkolu tad-dumping abbażi tal-prezzijiet tal-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi matul il-PIR ukoll juri livelli simili ta' dumping. Dan jikkonferma li l-konklużjonijiet li ntlaħqu abbażi tal-volumi tal-importazzjoni fl-UE matul il-PIR huma wkoll rappreżentattivi. Konsegwentement, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-importazzjonijiet attwali fil-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami kienu rappreżentattivi u, għalhekk, eżaminat jekk id-dumping tkompliex matul il-perjodu tal-investigazzjoni tar-rieżami.

3.3.   Il-valur normali

(41)

Skont l-Artikolu 2(1) tar-Regolament bażiku, “il-valur normali għandu normalment ikun ibbażat fuq il-prezzijiet imħallsa jew pagabbli, fil-kors ordinarju tal-kummerċ, minn klijenti indipendenti fil-pajjiż esportatur”.

(42)

Madankollu, skont l-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku, “f'każ li jiġi ddeterminat […] li mhuwiex xieraq li jintużaw prezzijiet u kostijiet domestiċi fil-pajjiż esportatur minħabba l-eżistenza f'dak il-pajjiż ta' distorsjonijiet sinifikanti fis-sens tal-punt (b), il-valur normali għandu jiġi kkalkolat esklużivament abbażi tal-kostijiet tal-produzzjoni u tal-bejgħ li jirriflettu prezzijiet jew valuri ta' riferiment mingħajr distorsjoni”, ugħandu jinkludi ammont raġonevoli u mingħajr distorsjoni għal kostijiet amministrattivi, tal-bejgħ u ġenerali u għal profitti”. Kif spjegat aktar fid-dettall hawn taħt, fl-investigazzjoni preżenti l-Kummissjoni kkonkludiet li, abbażi tal-evidenza disponibbli, u fid-dawl tan-nuqqas ta' kooperazzjoni tal-GOC u tal-produtturi esportaturi, l-applikazzjoni tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku kienet xierqa.

3.3.1.   L-eżistenza ta' distorsjonijiet sinifikanti

3.3.1.1.   Introduzzjoni

(43)

L-Artikolu 2(6a)(b) tar-Regolament bażiku jiddefinixxi “d-distorsjonijiet sinifikanti huma dawk id-distorsjonijiet li jseħħ u meta prezzijiet jew kostijiet irrappurtati, inklużi l-kostijiet ta' materji primi u ta' enerġija, ma jkunux ir-riżultat ta' forzi tas-suq ħieles għax ikunu affettwati minn intervent sostanzjali tal-gvern. Meta tkun valutata l-eżistenza ta' distorsjonijiet sinifikanti għandha tingħata attenzjoni, inter alia, lill-impatt potenzjali ta' element wieħed jew aktar mis-segwenti:

is-suq inkwistjoni huwa servut f'miżura sinifikanti minn intrapriżi li joperaw taħt is-sjieda, kontroll jew superviżjoni politika jew gwida tal-awtoritajiet tal-pajjiż esportatur;

il-preżenza tal-Istat f'ditti li jippermettu lill-Istat jinterferixxi fir-rigward tal-prezzijiet jew kostijiet;

politiki jew miżuri pubbliċi li jiddiskriminaw favur fornituri domestiċi jew li b'mod ieħor jinfluwenzaw il-forzi tas-suq ħieles;

in-nuqqas, l-applikazzjoni diskriminatorja jew l-infurzar inadegwat tal-liġijiet fil-qasam tal-fallimenti, dak soċjetarju jew dak tal-proprjetà;

il-kostijiet tal-pagi soġġetti għal distorsjoni;

l-aċċess għall-finanzi mogħtija minn istituzzjonijiet li jimplimentaw objettivi ta' ordni pubbliku jew li b'xi mod ieħor ma jaġixxux indipendentement mill-Istat”.

(44)

L-Artikolu 2(6a)(c) tar-Regolament bażiku jipprevedi li “[f]ejn il-Kummissjoni jkollha indikazzjonijiet fondati sew tal-eżistenza potenzjali ta' distorsjonijiet sinifikanti kif imsemmija fil-punt (b) f'ċertu pajjiż jew f'ċertu settur f'dak il-pajjiż, u fejn ikun xieraq għall-applikazzjoni effettiva ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tipproduċi, tippubblika u taġġorna regolarment rapport li jiddeskrivi ċ-ċirkostanzi tas-suq imsemmija fil-punt (b) f'dak il-pajjiż jew settur”.

(45)

Il-partijiet interessati kienu mistiedna jirribattu, jikkummentaw jew jissupplimentaw l-evidenza li kienet fil-fajl tal-investigazzjoni fil-mument tat-tnedija. Dak il-fajl kien fih, b'mod partikolari, allegazzjonijiet u evidenza mill-applikanti dwar l-eżistenza ta' distorsjonijiet sinifikanti fis-suq tal-aluminju Ċiniż. Il-fajl kien fih ukoll kopja tar-Rapport, prodott mill-Kummissjoni, li juri l-eżistenza ta' intervent sostanzjali tal-gvern f'ħafna livelli tal-ekonomija, inklużi distorsjonijiet speċifiċi f'diversi fatturi ewlenin tal-produzzjoni (bħall-art, l-enerġija, il-kapital, il-materja prima u l-manodopera), kif ukoll f'setturi speċifiċi (bħall-aluminju). Ir-Rapport tqiegħed fil-fajl tal-investigazzjoni fl-istadju tal-bidu.

(46)

Abbażi tal-evidenza disponibbli fil-fajl, inkluża l-evidenza fir-Rapport, il-Kummissjoni għaldaqstant iddeċidiet li teżamina jekk ikunx xieraq jew le li jintużaw prezzijiet u kostijiet domestiċi fir-RPĊ, minħabba l-eżistenza ta' distorsjonijiet sinifikanti skont it-tifsira tal-punt (b) tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku. Dik l-analiżi kopriet l-eżami tal-interventi sostanzjali tal-gvern fl-ekonomija tagħha b'mod ġenerali, iżda wkoll is-sitwazzjoni speċifika tas-suq fis-settur rilevanti (jiġifieri l-aluminju), inkluż il-prodott taħt rieżami.

(47)

Kif speċifikat fil-premessi (25) - (26), la l-GOC u lanqas il-produtturi esportaturi ma kkummentaw jew ma pprovdew evidenza li tappoġġja jew tirribatti l-evidenza eżistenti fil-fajl tal-investigazzjoni, inkluż ir-Rapport, u l-evidenza addizzjonali li ġiet ipprovduta mill-applikanti, dwar l-eżistenza ta' distorsjonijiet sinifikanti u/jew l-adegwatezza tal-applikazzjoni tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku fil-każ inkwistjoni.

3.3.1.2.   L-allegazzjonijiet mill-applikanti u l-evidenza li ġiet ipprovduta biex issostni dawk l-allegazzjonijiet

(48)

It-talba kien fiha xi evidenza rilevanti li tappoġġja l-allegazzjonijiet dwar distorsjonijiet sinifikanti u li tikkomplementa r-Rapport.

(49)

L-ewwel nett, fit-Taqsima III A.1.a tat-talba, l-applikanti indikaw li fl-investigazzjoni li wasslet għall-adozzjoni tar-Regolament Inizjali (6), il-Kummissjoni diġà kienet innotat li “l-prezz għall-materja prima bażika upstream, l-aluminju, kellu distorsjoni” u li “dawn id-distorsjonijiet instabu wkoll fil-prezz tal-materja prima intermedja, il-foil tal-aluminju f'rombli jumbo”.

(50)

F'dan ir-rigward, fl-investigazzjoni li wasslet għall-adozzjoni tar-Regolament Inizjali, il-Kummissjoni l-ewwel innotat li l-aluminju primarju jammonta għal madwar 60-70 % tal-kostijiet tal-produzzjoni tal-prodott taħt rieżami u għalhekk huwa l-fattur ewlieni tal-ispejjeż fil-produzzjoni tiegħu. It-tieni, il-Kummissjoni nnotat li l-prezzijiet tal-aluminju fis-suq Ċiniż (l-hekk imsejjaħ “prezz fl-SHFE”) (7) varjaw b'mod sinifikanti mill-prezz LME (8), li huwa l-prezz dinji ta' referenza. It-tielet, il-Kummissjoni qieset li s-sitwazzjoni setgħet tiġi spjegata permezz ta' “serje ta' fatturi kkawżati mill-Istat u interferenza sinifikanti mill-Istat fis-suq domestiku permezz ta' għadd ta' strumenti” (9). Abbażi ta' dan t'hawn fuq, fir-Regolament Inizjali, il-Kummissjoni kkonkludiet f'dan ir-rigward li dawn il-fatturi essenzjalment wasslu għal sitwazzjoni fejn il-prezzijiet tal-aluminju primarju u l-prezzijiet tal-prodotti tal-aluminju downstream huma r-riżultat ta' intervent tal-Istat u indipendenti mill-fluttwazzjonijiet tal-prezzijiet fis-swieq internazzjonali.

(51)

It-tieni, fit-Taqsima III A.1.b tat-talba għal rieżami, l-applikanti indikaw li, minbarra r-referenza li saret għall-evidenza fir-Rapport, id-distorsjonijiet enfasizzati mill-Kummissjoni fir-Regolament Inizjali għadhom jeżistu. F'dan ir-rigward, dawn jindikaw li d-distorsjonijiet tas-suq fl-industrija Ċiniża tal-metalli mhux ferrużi ġew enfasizzati f'rapport li tħejja għal WV Metalle, l-assoċjazzjoni tal-industrija Ġermaniża tal-metalli mhux ferrużi, tal-24 ta' April 2017 (“ir-Rapport dwar WV Metalle”) (l-Anness 5 tat-talba). Ir-Rapport dwar WV Metalle kkonferma b'mod partikoli li s-settur tal-metall mhux ferruż jikkostitwixxi element fundamentali tal-ippjanar tal-gvern fil-kuntest tal-Inizjattiva tal-Industriji Strateġiċi Emerġenti, il-Pjan Magħmula fiċ-Ċina 2025, kif ukoll programmi oħra ta' livell għoli. Dan jindika li l-GOC jintervjeni b'mod dirett fl-ipprezzar tal-kapital, il-manodopera, l-art, il-materja prima u l-inputs bażiċi għall-proċess tal-produzzjoni.

(52)

Skont l-applikanti, ir-Rapport dwar WV Metalle jindika wkoll li l-inizjattiva tal-iskambju kontemporanju ta' dejn ma' ekwità mhijiex xprunata mis-suq, li s-settur tal-metall mhux ferruż ibbenefika b'mod konsistenti u jkompli jibbenefika mill-appoġġ finanzjarju u mhux monetarju ġeneruż, li s-settur tal-metall mhux ferruż taċ-Ċina rċieva sussidji sostanzjali, inklużi sussidji għall-enerġija, b'mod partikolari mmirati lejn l-intrapriżi tal-Istat u li l-GOC jikkontrolla b'mod strett il-volumi u l-prezzijiet tal-prodotti tal-industrija tal-metalli mhux ferrużi, inkluż permezz ta' dazji tal-esportazzjoni, kwoti, liċenzji, restrizzjonijiet tal-esportazzjoni, sussidji promozzjonali, taxxi u rifjużjonijiet tat-taxxa.

(53)

It-tielet, fl-Anness 6 tat-talba, l-applikanti indikaw li s-sejbiet preliminari affermattivi tad-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti, fl-investigazzjoni tiegħu dwar id-Dazju Kumpensatorju ta' ċertu aluminju miċ-Ċina, indikaw li 37 % tal-konsum domestiku tal-aluminju fiċ-Ċina jsir minn intrapriżi tal-Istat u li l-GOC jimponi tariffa tal-esportazzjoni ta' 30 % fuq l-aluminju primarju, li jirriżulta f'distorsjonijiet tas-suq domestiku downstream Ċiniż tal-aluminju. Fil-5 ta' Marzu 2018, id-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti kkonferma s-sejbiet provviżorji fid-Determinazzjoni Finali.

(54)

Barra minn hekk, l-applikanti kkunsidraw li d-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti stabbilixxa li l-produtturi Ċiniżi tal-foil tal-aluminju bbenefikaw minn għadd ta' sussidji kumpensatorji, u għalhekk, l-applikanti kkunsidraw li s-suq Ċiniż tal-aluminju huwa servut f'miżura sinifikanti minn intrapriżi li joperaw taħt is-sjieda, kontroll jew superviżjoni politika jew gwida ta' politika tal-awtoritajiet tal-pajjiż esportatur, li l-ordnijiet pubbliċi jinfluwenzaw u jgħawwġu l-forzi tas-suq ħieles fis-suq Ċiniż tal-aluminju u li l-produtturi Ċiniżi għandhom aċċess għal finanzjament li jingħata mill-istituzzjonijiet li jimplimentaw objettivi ta' ordni pubbliku jew li b'xi mod ieħor ma jaġixxux b'mod indipendenti mill-Istat. Dan allegatament jirriżulta f'distorsjonijiet tal-prezzijiet fl-SHFE.

3.3.1.3.   Distorsjonijiet sinifikanti li jaffettwaw il-prezzijiet u l-kostijiet domestiċi fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

(55)

Il-pedament stess tas-sistema ekonomika Ċiniża, jiġifieri l-kunċett tal-hekk imsejħa “ekonomija tas-suq soċjalista”, jinsab f'kunflitt mal-kunċett tal-azzjoni libera tal-forzi tas-suq. Dan il-kunċett huwa inkorporat fil-Kostituzzjoni Ċiniża u jiddetermina l-governanza ekonomika tar-RPĊ. Il-prinċipju fundamentali ta' din is-sistema huwa “s-sjieda pubblika soċjalista tal-mezzi tal-produzzjoni, jiġifieri, is-sjieda tal-persuni kollha u s-sjieda kollettiva tal-persuni li jaħdmu”. L-ekonomija tal-Istat titqies bħala “il-forza mexxejja tal-ekonomija nazzjonali” u l-Istat għandu l-mandat “li jiżgura l-konsolidazzjoni u t-tkabbir tagħha” (10). Konsegwentement, l-istruttura ġenerali tal-ekonomija Ċiniża mhux biss tippermetti interventi sostanzjali tal-gvern fl-ekonomija, iżda tali interventi huma obbligatorji b'mod espliċitu. Il-kunċett ta' supremazija tas-sjieda pubblika fuq is-sjieda privata jidħol fis-sistema legali sħiħa u jiġi enfasizzat bħala prinċipju ġenerali fil-partijiet fundamentali kollha tal-leġiżlazzjoni. Il-liġi Ċiniża fil-qasam tal-proprjetà hija eżempju ċar ta' din ir-relazzjoni kawżali: Din tirreferi għall-istadju primarju tas-soċjaliżmu u tafda lill-Istat bil-ħarsien tas-sistema ekonomika bażika li skontha s-sjieda pubblika għandu jkollha rwol dominanti. Forom oħra ta' sjieda huma ttollerati, fejn il-liġi tippermettilhom jiżviluppaw spalla ma' spalla mas-sjieda tal-Istat (11).

(56)

Barra minn hekk, skont il-leġiżlazzjoni Ċiniża rilevanti, l-ekonomija tas-suq soċjalista għandha tiżviluppa taħt it-tmexxija tal-Partit Komunista Ċiniż (“CCP, Chinese Communist Party”). L-istruttura tal-Istat Ċiniż u dik tas-CCP huma relatati ma' xulxin f'kull livell (legali, istituzzjonali, personali), u jiffurmaw superstruttura li fiha ma tkunx tista' ssir distinzjoni bejn ir-rwoli tas-CCP u tal-Istat. Wara emenda tal-Kostituzzjoni Ċiniża f'Marzu 2018, ir-rwol mexxej tas-CCP ingħata prominenza saħansitra akbar b'sejba li ġiet affermata mill-ġdid fit-test tal-Artikolu 1 tal-Kostituzzjoni. Wara l-ewwel sentenza eżistenti tad-dispożizzjoni: “[i]s-sistema soċjalista hija s-sistema bażika tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina” u ddaħħlet it-tieni sentenza ġdida li tgħid: “Il-karatteristika li tiddefnixxi s-soċjaliżmu b'karatteristiċi Ċiniżi hija t-tmexxija tal-Partit Komunista taċ-Ċina.” (12) Dan juri l-kontroll mhux iddubitat u dejjem jikber tas-CCP fuq is-sistema ekonomika tar-RPĊ. Dan il-kontroll huwa inerenti għas-sistema Ċiniża u jmur ferm lil hinn mis-sitwazzjoni abitwali fil-pajjiżi l-oħrajn fejn il-gvernijiet jeżerċitaw kontroll makroekonomiku mifrux fi ħdan il-limiti li jaħdmu fihom il-forzi tas-suq ħieles.

(57)

L-Istat Ċiniż iwettaq politika ekonomika intervenzjonali biex isegwi għanijiet li jikkoinċidu mal-aġenda politika stipulata mis-CCP, minflok ma jirrifletti l-kundizzjonijiet ekonomiċi prevalenti f'suq ħieles (13). L-għodod ekonomiċi intervenzjonali użati mill-awtoritajiet Ċiniżi jinqasmu f'diversi friegħi, inkluż is-sistema tal-ippjanar industrijali, is-sistema finanzjarja, kif ukoll diversi aspetti tal-ambjent regolatorju.

(58)

L-ewwel nett, fil-livell ta' kontroll amministrattiv globali, id-direzzjoni tal-ekonomija Ċiniżi hija regolata minn sistema kumplessa ta' ppjanar industrijali li taffettwa l-attivitajiet ekonomiċi kollha fil-pajjiż. It-totalità ta' dawn il-pjanijiet tkopri matriċi komprensiva u kumplessa ta' setturi u politiki trażversali u hija preżenti fil-livelli kollha tal-gvern. Il-pjanijiet fil-livell provinċjali għandhom it-tendenza li jkunu kemxejn dettaljati, filwaqt li l-pjanijiet nazzjonali għandhom it-tendenza li jistabbilixxu miri kemxejn usa'. Il-pjanijiet jispeċifikaw ukoll is-sett ta' għodod sabiex jiġu appoġġjati l-industriji/is-setturi rilevanti kif ukoll il-perjodi ta' żmien li fihom jeħtieġ li jintlaħqu l-objettivi. Xi pjanijiet xorta jistgħu jinkludu miri espliċiti tal-output, li kienu karatteristika regolari fiċ-ċikli tal-ippjanar preċedenti. Skont dawk il-pjanijiet, is-setturi u/jew il-proġetti industrijali individwali qed jiġu identifikati bħala prijoritajiet (pożittivi jew negattivi) skont il-prijoritajiet tal-gvern u l-għanijiet ta' żvilupp speċifiċi attribwiti magħhom (l-aġġornament industrijali, l-espansjoni industrijali, eċċ.). L-operaturi ekonomiċi, privati u tal-Istat kollha kemm huma jridu jaġġustaw b'mod effettiv l-attivitajiet kummerċjali tagħhom skont ir-realtajiet imposti mis-sistema tal-ippjanar. Dan mhux biss minħabba n-natura formalment vinkolanti tal-pjanijiet. B'mod kruċjali, l-awtoritajiet Ċiniżi rilevanti fil-livelli kollha tal-gvern jaderixxu mas-sistema ta' pjanijiet u jużaw is-setgħat mogħtija lilhom skont kif ikun meħtieġ, biex b'hekk jisfurzaw lill-operaturi biex jikkonformaw mal-prijoritajiet stabbiliti fil-pjanijiet (ara wkoll il-punt 3.3.1.5 hawn taħt) (14).

(59)

It-tieni, fil-livell tal-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji, is-sistema finanzjarja tar-RPĊ hija ddominata mill-banek kummerċjali bi sjieda tal-Istat. Dawk il-banek, meta jkunu qed jistabbilixxu u jimplementaw il-politika tas-self tagħhom, jeħtieġ li jallinjaw ruħhom mal-objettivi tal-politika industrijali tal-gvern minflok ma primarjament jivvalutaw il-merti ekonomiċi ta' proġett partikolari (ara wkoll il-punt 3.3.1.8 hawn taħt) (15). L-istess japplika għall-komponenti l-oħrajn tas-sistema finanzjarja Ċiniża, bħas-swieq tal-istokks, is-swieq tal-bonds, is-swieq tal-ekwità privata, eċċ. Minkejja s-sinifikat aktar baxx tas-settur bankarju, dawn il-partijiet tas-settur finanzjarju huma istituzzjonalment u operazzjonalment stabbiliti b'mod li mhuwiex xprunat biex jisfrutta bl-aħjar mod il-funzjonament effiċjenti tas-swieq finanzjarji iżda biex jiżgura l-kontroll u jippermetti l-intervent mill-Istat u mis-CCP (16).

(60)

It-tielet, fil-livell tal-ambjent regolatorju, l-interventi mill-Istat fl-ekonomija jieħdu għadd ta' forom. Pereżempju, ir-regoli tal-akkwist pubbliku jintużaw b'mod regolari biex jiġu segwiti għanijiet ta' politika minbarra l-effiċjenza ekonomika, li b'hekk jiddgħajfu l-prinċipji bbażati fuq is-suq fil-qasam. Il-leġiżlazzjoni applikabbli tipprevedi b'mod speċifiku li l-akkwist pubbliku għandu jsir sabiex tiġi ffaċilitata l-kisba tal-għanijiet imfassla mill-politiki tal-Istat. Madankollu, in-natura ta' dawn l-għanijiet għadha mhix definita, li b'hekk tħalli marġni wiesa' ta' apprezzament għall-korpi tat-teħid ta' deċiżjonijiet (17). Bl-istess mod, fil-qasam tal-investiment, il-gvern Ċiniż iżomm kontroll u influwenza sinifikanti fuq id-destinazzjoni u l-kobor kemm tal-investiment tal-Istat kif ukoll tal-investiment privat. L-iskrinjar tal-investiment, kif ukoll diversi inċentivi, restrizzjonijiet, u projbizzjonijiet relatati mal-investiment jintużaw mill-awtoritajiet bħala għodda importanti biex jiġu appoġġjati l-għanijiet tal-politika industrijali bħaż-żamma tal-kontroll tal-Istat fuq setturi ewlenin jew it-tisħiħ tal-industrija domestika (18).

(61)

Fil-qosor, il-mudell ekonomiku Ċiniż huwa bbażat fuq ċerti azzjonijiet bażiċi li jipprovdu għal u li jħeġġu interventi tal-gvern li jinqasmu f'diversi friegħi. Tali interventi sostanzjali tal-gvern jinsabu f'kunflitt mal-azzjoni libera tal-forzi tas-suq, u dan jirriżulta fid-distorsjoni tal-allokazzjoni effettiva tar-riżorsi f'konformità mal-prinċipji tas-suq (19).

3.3.1.4.   Distorsjonijiet sinifikanti skont l-Artikolu 2(6a)(b), l-ewwel inċiż tar-Regolament bażiku: is-suq inkwistjoni huwa servut f'miżura sinifikanti minn intrapriżi li joperaw taħt is-sjieda, kontroll jew superviżjoni politika u gwida tal-awtoritajiet tal-pajjiż esportatur

(62)

Fl-isfond imsemmi hawn fuq tad-dominanza tas-sjieda tal-Istat fil-mudell ekonomiku Ċiniż, l-intrapriżi tal-Istat (“SOEs”) jirrappreżentaw parti essenzjali tal-ekonomija Ċiniża. Il-gvern u s-CCP iżommu strutturi li jiżguraw l-influwenza kontinwa tagħhom fuq l-SOEs. L-Istat parti mhux biss jifformula u jissorvelja b'mod attiv l-implimentazzjoni ta' politiki ekonomiċi ġenerali minn SOEs individwali, iżda jsostni d-drittijiet tiegħu li jieħu sehem f'teħid ta' deċiżjonijiet operazzjonali tal-SOEs. Tipikament dan isir permezz tar-rotazzjoni ta' membri importanti bejn l-awtoritajiet tal-gvern u l-SOEs, permezz tal-preżenza ta' membri tal-partit fuq il-korpi eżekuttivi tal-SOEs u ċelloli tal-partiti fil-kumpaniji (ara wkoll il-punt 3.3.1.4 hawn taħt), kif ukoll permezz tat-tfassil tal-istruttura korporattiva tas-settur tal-SOEs (20). Min-naħa tagħhom, l-SOEs igawdu status partikolari fl-ekonomija Ċiniża, li jinvolvi għadd ta' benefiċċji ekonomiċi, b'mod partikolari protezzjoni mill-kompetizzjoni u aċċess preferenzjali għal inputs rilevanti, inklużi l-finanzi (21).

(63)

B'rabta ma' dan, studju ppubblikat f'Jannar 2019 (“Studju tal-OECD”) (22) jirreferi għall-SOEs fis-settur tal-aluminju li fil-preżentazzjonijiet regolatorji tagħhom speċifikament jenfasizzaw kif is-sjieda tal-Istat tinfluwenza l-politiki industrijali rilevanti u kif is-sjieda tal-Istat issarraf f'appoġġ tal-gvern. B'mod aktar speċifiku, SOE waħda, fil-prospett tal-bonds tal-2016 tagħha, issemmi li hija waħda mit-52 intrapriża tal-Istat prinċipali, li għandha rwol ewlieni fil-formulazzjoni u fl-implimentazzjoni ta' politiki fis-settur tal-enerġija u li tirċievi appoġġ komprensiv u sostenibbli mill-GOC. SOE oħra, fil-prospett tal-bonds tal-2017 tagħha, tagħmel referenza għall-fatt li l-gvern provinċjali rispettiv jista' jeżerċita influwenza sinifikanti fuq il-grupp (23).

(64)

Dan huwa aktar importanti meta jitqies li r-RPĊ hija l-akbar produttur tal-aluminju fid-dinja, fejn diversi SOEs kbar jikklassifikaw bħala l-ogħla produtturi individwali madwar id-dinja. Skont l-istimi, l-SOEs jammontaw għal aktar minn 50 % tal-output totali tal-aluminju primarju fir-RPĊ. (24) Studju riċenti dwar l-industrija tal-metall mhux ferruż fir-RPĊ ukoll jindika lejn id-direzzjoni li l-SOEs jammontaw għal sehem dominanti tas-suq domestiku. (25) Filwaqt li żieda fil-kapaċità fis-snin riċenti hija parzjalment attribwita għal kumpaniji bi sjieda privata, tali żieda fil-kapaċità normalment tinvolvi wkoll diversi forom ta' involviment tal-gvern (lokali), bħat-tolleranza tal-espansjoni illegali tal-kapaċità (26). Barra minn hekk, żdiedet ukoll il-kapaċità tal-produzzjoni tal-aluminju fost l-SOEs ewlenin, minkejja li f'livell inqas (27).

(65)

Permezz ta' livell għoli ta' intervent tal-gvern fl-industrija tal-aluminju u sehem għoli ta' SOEs fis-settur, anki l-produtturi tal-aluminju bi sjieda privata ma jitħallewx joperaw taħt il-kundizzjonijiet tas-suq. Fil-fatt, kemm l-intrapriżi pubbliċi kif ukoll dawk bi sjieda privata fis-settur tal-aluminju huma wkoll soġġetti għal superviżjoni politika u gwida kif stabbilit fit-taqsima 3.3.1.5 hawn taħt.

(66)

Il-kontroll u l-intervent tal-Istat fil-produzzjoni tal-prodott ikkonċernat (foil tal-aluminju tad-djar) iseħħu fil-qafas ġenerali deskritt. Fil-fatt, skont l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, il-biċċa l-kbira tal-produtturi ewlenin tal-prodott taħt rieżami huma proprjetà tal-Istat. Għaldaqstant, l-evidenza disponibbli tissuġġerixxi li l-produtturi tal-foil tal-aluminju fir-RPĊ huma soġġetti għall-istess sjieda, kontroll jew superviżjoni tal-politika u gwida mill-gvern Ċiniż u għaldaqstant ma joperawx f'konformità mal-prinċipji tas-suq.

3.3.1.5.   Distorsjonijiet sinifikanti skont l-Artikolu 2(6a)(b), it-tieni inċiż tar-Regolament bażiku: il-preżenza tal-Istat f'ditti li jippermettu lill-Istat jinterferixxi fir-rigward tal-prezzijiet jew kostijiet.

(67)

Minbarra milli jeżerċia kontroll fuq l-ekonomija permezz tas-sjieda tal-SOEs, l-Istat Ċiniż qiegħed f'pożizzjoni li jinterferixxi mal-prezzijiet u mal-kostijiet permezz tal-preżenza tal-Istat fid-ditti. Filwaqt li d-dritt li l-awtoritajiet rilevanti tal-Istat jaħtru u jneħħu persunal maniġerjali ewlieni fl-SOEs, kif previst fil-leġiżlazzjoni Ċiniża, jista' jitqies bħala li jirrifletti d-drittijiet tas-sjieda korrispondenti (28), iċ-ċelloli tas-CCP fl-intrapriżi, kemm jekk tal-Istat kif ukoll privata, jirrappreżentaw mezz ieħor li permezz tiegħu l-Istat jista' jinterferixxi fid-deċiżjonijiet kummerċjali. Skont il-liġi tal-kumpaniji tar-RPĊ, f'kull kumpanija għandha tiġi stabbilita organizzazzjoni tas-CCP (li jkollha mill-anqas tliet membri tas-CCP kif speċifikat fil-Kostituzzjoni tas-CCP (29)) u l-kumpanija għandha tipprovdi l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-attivitajiet tal-organizzazzjoni tal-partit. Fil-passat, jidher li dan ir-rekwiżit mhux dejjem ġie segwit jew infurzat b'mod strett. Madankollu, minn tal-inqas l-2016, is-CCP saħħaħ il-pretensjonijiet tiegħu li jikkontrolla d-deċiżjonijiet kummerċjali fl-SOEs bħala kwistjoni ta' prinċipju politiku. Huwa rrapportat ukoll li s-CCP jeżerċita pressjoni fuq il-kumpaniji privati biex iqiegħdu l-“patrijottiżmu” bħala prijorità u jsegwu d-dixxiplina tal-partit (30). Fl-2017, ġie rrapportat li kienu jeżistu ċelloli tal-partiti f'madwar 70 % ta' madwar 1,86 miljun kumpanija bi sjieda privata, bi pressjoni li bdiet dejjem tiżdied biex l-organizzazzjonijiet tas-CCP ikollhom l-aħħar kelma fir-rigward tad-deċiżjoni kummerċjali fil-kumpaniji rispettivi tagħhom (31). Dawn ir-regoli japplikaw b'mod ġenerali fl-ekonomija Ċiniża, inkluż għall-produtturi tal-prodott taħt rieżami u l-fornituri tal-inputs tagħhom.

(68)

L-eżempju li ġej juri sew ix-xejra msemmija hawn fuq ta' livell ta' intervent mill-GOC li qed jiżdied fis-settur tal-aluminju:

(69)

Fl-2017, produttur tal-aluminju tal-Istat Ċiniż, China Aluminium International Engineering Corporation Limited (“Chalieco”), emenda l-Artikoli ta' Assoċjazzjoni tiegħu biex jagħti aktar prominenza lir-rwol taċ-ċelloli tal-partiti fl-kumpanija. Din inkludiet kapitolu sħiħ dwar il-Kumitat tal-Partit, u l-Artikolu 113 tiegħu jistipula: “Fit-teħid ta' deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet korporattivi prinċipali, il-Bord għandu jikkonsulta mal-Kumitat tal-Partit tal-Kumpanija bil-quddiem.” (32) Barra minn hekk, fir-Rapport Annwali tal-2017 (33) tagħha, l-Aluminum Corporation of China (“Chalco”) tiddikjara li għadd ta' diretturi, superviżuri, u maniġment superjuri – inkluż il-President u d-Direttur Eżekuttiv, u l-President tal-Kumitat Superviżorju – huma membri tas-CCP.

(70)

Il-preżenza u l-intervent tal-Istat fis-swieq finanzjarji (ara wkoll it-taqsima 3.3.1.8 hawn taħt) kif ukoll fil-provvista ta' materja prima u inputs iħallu wkoll effett ta' distorsjoni fuq is-suq. Għaldaqstant, il-preżenza tal-Istat fid-ditti, inklużi l-SOEs, fis-setturi tal-aluminju u f'setturi oħra (bħas-setturi finanzjarji u tal-input) tippermetti lill-gvern biex jinterferixxi fir-rigward tal-prezzijiet u tal-kostijiet.

3.3.1.6.   Distorsjonijiet sinifikant skont l-Artikolu 2(6a)(b) tar-Regolament bażiku, it-tielet inċiż: ordnijiet jew miżuri pubbliċi li jiddiskriminaw favur fornituri domestiċi jew li b'mod ieħor jinfluwenzaw il-forzi tas-suq ħieles.

(71)

Id-direzzjoni tal-ekonomija Ċiniża hija, f'livell sinifikanti, idderminata permezz ta' sistema elaborata ta' ppjanar li jistabbilixxi l-prijoritajiet u jippreskrivi dawk li għandhom ikunu l-miriet li l-gvernijiet ċentrali u lokali jkunu jridu jiffukaw fuqhom. Jeżistu pjanijiet rilevanti fil-livelli kollha tal-gvern u dawn ikopru virtwalment is-setturi ekonomiċi kollha, l-objettivi stabbiliti mill-istrumenti tal-ippjanar huma ta' natura vinkolanti u l-awtoritajiet f'kull livell amministrattiv jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tal-pjanijiet mil-livell korrispondenti aktar baxx tal-gvern. B'mod ġenerali, is-sistema tal-ippjanar fir-RPĊ tirriżulta fis-sitwazzjoni fejn ir-riżorsi jintbagħtu lejn setturi mfassla bħala strateġiċi jew inkella politikament importanti mill-gvern, minflok ma jkunu allokati skont il-forzi tas-suq (34).

(72)

Pereżempju, il-gvern għandu rwol ewlieni fl-iżvilupp tas-settur Ċiniż tal-aluminju (inkluż il-prodott taħt rieżami). Hemm diversi pjanijiet, direttivi u dokumenti oħrajn li jappartjenu għall-aluminju, maħruġa fil-livell nazzjonali, reġjonali u muniċipali, li juru b'mod ċar il-grad għoli ta' intervent tal-gvern Ċiniż. Permezz ta' dawn l-istrumenti u strumenti oħra, il-gvern imexxi u jikkontrolla virtwalment kull aspett tal-iżvilupp u tal-funzjonament tas-settur tal-aluminju.

(73)

Dawn il-politiki u l-miri għas-settur tal-aluminju għandhom impatt importanti dirett jew indirett fuq il-kostijiet tal-produzzjoni tal-prodott taħt rieżami.

(74)

Minkejja li t-13-il Pjan ta' Ħames Snin dwar l-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (35) ma fihx dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-aluminju, fil-każ tal-industrija tal-metall mhux ferruż inġenerali, dan jipprevedi strateġija tal-promozzjoni tal-kooperazzjoni dwar il-kapaċità tal-produzzjoni internazzjonali u l-manifattura tat-tagħmir. Biex jinkisbu dawn l-għanijiet, il-pjan jikkonferma li se jissaħħu s-sistemi ta' sostenn relatati mal-pjattaformi tat-tassazzjoni, tal-finanzi, tal-assigurazzjoni, tal-investiment u tal-finanzjament, kif ukoll mal-pjattaformi tal-valutazzjoni tar-riskju (36).

(75)

Il-pjan settorjali korrispondenti, il-Pjan ta' Żvilupp għall-Industrija tal-Metall Mhux Ferruż (2016-2020) (“il-Pjan”) jistabbilixxi politiki u miri speċifiċi li l-gvern għandu l-għan li jilħaq għal għadd ta' industriji tal-metalli mhux ferrużi (37), inkluż l-aluminju.

(76)

Il-Pjan għandu l-għan li jkabbar il-firxa tat-tipi ta' prodotti li jiġu prodotti mill-industrija Ċiniża tal-aluminju, fost l-oħrajn billi tiġi appoġġata l-innovazzjoni. Dan jitlob li jkun hemm l-iżvilupp rapidu tas-sistema ta' sjieda mħallta u li tingħata spinta lill-vitalità tal-SOEs. Din tkompli tipprevedi l-possibbiltà tal-ħażna tal-metalli mhux ferrużi, it-titjib tas-sigurtà tar-riżorsi, inkluż l-aluminju, u tistabbilixxi miri kwantitattivi biex jitnaqqas il-konsum tal-enerġija, jiżdied il-proporzjon ta' aluminju li jiġi rriċiklat fil-produzzjoni u jiżdied l-użu tal-kapaċità (38).

(77)

Il-Pjan jipprevedi wkoll aġġustamenti strutturali b'kontroll aktar strett fuq faċilitajiet ġodda tat-tidwib u l-eliminazzjoni tal-kapaċità li tkun skadiet. Din tipprevedi d-distribuzzjoni ġeografika tal-impjanti tal-ipproċessar, tiffoka fuq proġetti biex jiżdied l-isfruttament tar-riżorsi tal-boksajt u tal-alumina u tkopri l-politika tal-provvista u tal-ipprezzar tal-elettriku (39).

(78)

Permezz ta' din il-firxa wiesgħa ta' miżuri u politiki, il-Pjan jirrappreżenta kontinwazzjoni tal-Pjan ta' Aġġustament u Rivitalizzazzjoni għall-Industrija tal-Metalli Mhux Ferrużi tal-2009 li ġie adottat sabiex jittaffu l-effetti negattivi tal-kriżi finanzjarja fuq l-industrija tal-metall mhux ferruż. L-objettivi ewlenin stabbiliti fil-pjan jinkludu, fost oħrajn, il-kontroll tal-volum tal-produzzjoni, ir-ristrutturar, il-provvista tal-materja prima, il-politika dwar it-tassazzjoni tal-esportazzjoni, is-sigurtà tar-riżorsi, il-ħażna, l-innovazzjoni teknoloġika, il-politika finanzjarja u l-ippjanar u l-implimentazzjoni (40).

(79)

Dokument ta' politika ieħor immirat lejn is-settur tal-aluminju huwa l-Kundizzjonijiet Standard applikabbli għall-Industrija tal-Aluminju li nħarġu mill-Ministeru tal-Industrija u tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni (“MIIT”) fit-18 ta' Lulju 2013, sabiex jitħaffef l-aġġustament strutturali u tittaffa l-espansjoni diżorganizzata tal-kapaċitajiet tat-tidwib tal-aluminju. Il-Kundizzjonijiet Standard jintroduċu kwantitajiet minimi tal-produzzjoni għal pjanti ġodda, standards ta' kwalità u sigurtà tal-provvista għall-boksajt u għall-alumina li jiġu importati u pprovduti fuq livell domestiku. Il-Kundizzjonijiet Standard jindikaw li l-MIIT huwa l-awtorità inkarigata mill-istandardizzazzjoni u mill-ġestjoni tal-industrija tal-aluminju, kif ukoll mill-pubblikazzjoni tal-lista ta' kumpaniji awtorizzati biex joperaw fl-industrija tal-aluminju (41).

(80)

Barra minn dan, il-Kundizzjonijiet tad-Dħul Applikabbli għall-Industrija tal-Aluminju, li nħarġu mill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Iżvilupp u r-Riformi (“NDRC”) f'Ottubru 2007 u li kienu formalment fis-seħħ sal-2016, bħala l-objettiv ewlieni tagħhom kellhom il-promozzjoni tal-iżvilupp tal-industrija tal-aluminju u t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra (42).

(81)

Fl-aħħar nett, il-Linji Gwida biex Jitħaffef ir-Ristrutturar tal-Industrija tal-Aluminju (“Linji Gwida għar-Ristrutturar”) (43), li nħarġu mill-NDRC f'April 2006, iqisu l-aluminju bħala prodott fundamentali fl-iżvilupp tal-ekonomija nazzjonali.

(82)

Il-Linji Gwida għar-Ristrutturar jistqarru li, fl-implimentazzjoni tal-Politika għall-Iżvilupp Industrijali li ġiet approvata mill-Kunsill tal-Istat, għandhom jinkisbu objettivi speċifiċi f'ċerti oqsma. Dawn l-oqsma huma:

It-tisħiħ tal-konċentrazzjoni fl-industrija;

L-aċċess għal kapital finanzjarju (ara wkoll it-taqsima 3.3.1.8 hawn taħt);

L-organizzazzjoni tal-industrija;

Il-kontroll strett tal-esportazzjonijiet tal-aluminju elettrolitiku; u

L-eliminazzjoni tal-kapaċità li tkun skadiet.

(83)

Fir-rigward tal-organizzazzjoni tal-industrija u l-eliminazzjoni tal-kapaċità li tkun skadiet, l-objettivi ddikjarati fil-Linji Gwida għar-Ristrutturar ġew segwiti wkoll minn politiki aktar riċenti, bħal mill-Pjan li jħeġġeġ l-intrapriżi tal-metall mhux ferruż jiżviluppaw alleanzi upstream u downstream u jirristrutturaw fis-settur u f'diversi setturi, iżidu l-livell ta' konċentrazzjoni tas-settur u jsaħħu l-integrazzjoni tan-negozju u l-konfigurazzjoni tal-proċessi (ara wkoll il-premessi (74) - (76)).

(84)

Għalhekk, id-diversi pjanijiet, direttivi u dokumenti oħrajn li jappartjenu għall-aluminju, maħruġa fil-livell nazzjonali, reġjonali u muniċipali, li juru b'mod ċar il-grad għoli ta' intervent tal-gvern Ċiniż fis-settur tal-aluminju (44). Permezz ta' dawn l-istrumenti u strumenti oħra, il-gvern imexxi u jikkontrolla virtwalment kull aspett tal-iżvilupp u tal-funzjonament tas-settur.

(85)

Lil hinn mill-pjanijiet, l-intervent tal-gvern fis-settur ħa l-forma, fost oħrajn, ta' miżuri relatati mal-esportazzjoni, inklużi dazji tal-esportazzjoni, kwoti tal-esportazzjoni, rekwiżiti tal-prestazzjoni tal-esportazzjoni u rekwiżiti minimi tal-prezz tal-esportazzjoni fuq materja prima differenti għall-aluminju.

(86)

Il-GOC ikompli jiskoraġġixxi l-esportazzjonijiet ta' aluminju primarju u l-inputs tiegħu, bl-għan li jippromwovi prodotti tal-aluminju b'valur miżjud ogħla. Dan l-objettiv jiġi segwit bl-għoti ta' rifużjonijiet sħaħ jew parzjali tal-VAT fuq prodotti tal-aluminju downstream flimkien ma' rifużjonijiet mhux kompluti tal-VAT u taxxi tal-esportazzjoni fuq l-aluminju primarju (45).

(87)

Barra minn hekk, instab li l-prezz ta' inputs ewlenin bħall-enerġija u l-elettriku jiġi influwenzat minn tipi differenti ta' intervent tal-gvern (46). Tipi oħrajn ta' intervent tal-gvern li jwasslu għal distorsjonijiet tas-suq jinkludu l-politika tal-ħażna permezz tal-Bureau tar-Riżerva tal-Istat u r-rwol tal-SHFE (47). Barra minn hekk, diversi investigazzjonijiet tad-difiża tal-kummerċ stabbilixxew li l-gvern Ċiniż ta b'mod konsistenti tipi differenti ta' miżuri ta' appoġġ mill-Istat lill-produtturi tal-aluminju (48). L-intervent estensiv tal-GOC fis-settur tal-aluminju wassal għall-kapaċità żejda (49), li aktarx huwa l-aktar eżempju ċar tal-implikazzjonijiet tal-politiki tal-GOC u tad-distorsjonijiet li jirriżultaw.

(88)

L-Istudju tal-OECD identifika wkoll appoġġ tal-gvern addizzjonali li jinfluwenza l-forzi tas-suq fis-settur tal-aluminju. Tali appoġġ tipikament jieħu l-forma ta' inputs, b'mod partikolari l-elettriku (50) u l-alumina primarja, mibjugħa bi prezzijiet aktar baxxi minn dawk tas-suq (51). L-Istudju tal-OECD jiddeskrivi wkoll kif l-objettivi tal-GOC għas-settur tal-aluminju jissarrfu f'politiki industrijali u f'azzjonijiet speċifiċi fil-livell provinċjali u lokali, inkluż pereżempju injezzjonijiet ta' kapital, drittijiet ta' pussess ta' prijorità għar-riżorsi minerali, għotjiet u sussidji tal-gvern jew inċentivi fiskali (52).

(89)

Fil-qosor, il-GOC għandu miżuri fis-seħħ biex iħeġġeġ lill-operaturi jikkonformaw mal-objettivi tal-ordni pubbliku li jappoġġjaw l-industriji mħeġġa, inkluża l-produzzjoni tal-prodott taħt rieżami u l-materja prima li tintuża biex dan jiġi prodott. Tali miżuri jimpedixxu lill-forzi tas-suq milli joperaw b'mod normali.

3.3.1.7.   Distorsjonijiet sinifikanti skont l-Artikolu 2(6a)(b), ir-raba' inċiż tar-Regolament bażiku: in-nuqqas, l-applikazzjoni diskriminatorja jew l-infurzar inadegwat tal-liġijiet fil-qasam tal-fallimenti, dak soċjetarju jew dak tal-proprjetà

(90)

Is-sistema Ċiniża tal-falliment jidher li mhijiex adegwata biex tilħaq l-objettivi ewlenin tagħha stess, bħal dak li tħallas il-pretensjonijiet u d-djun b'mod ġust u li tissalvagwardja d-drittijiet u l-interessi legali tal-kredituri u tad-debituri. Dan jidher li huwa msejjes fuq il-fatt li filwaqt li l-liġi Ċiniża dwar il-falliment tiddependi b'mod formali fuq prinċipji simili bħal-liġijiet korrispondenti f'pajjiżi oħra, is-sistema Ċiniża hija kkaratterizzata minn nuqqas ta' infurzar sistematiku. L-għadd ta' fallimenti għadu magħruf li huwa baxx meta mqabbel mad-daqs tal-ekonomija tal-pajjiż, speċjalment għaliex il-proċedimenti ta' insolvenza għandhom għadd ta' nuqqasijiet, li effettivament jiffunzjonaw bħala diżinċentiv għall-preżentazzjonijiet tal-fallimenti. Barra minn hekk, ir-rwol tal-Istat fil-proċedimenti ta' insolvenza għadu wieħed b'saħħtu u attiv, li spiss ikollu influwenza diretta fuq l-eżitu tal-proċedimenti (53).

(91)

Barra minn hekk, in-nuqqasijiet tas-sistema tad-drittijiet ta' proprjetà huma partikolarment evidenti fir-rigward tas-sjieda tal-art u d-drittijiet għall-użu tal-art fir-RPĊ (54). L-art kollha hija l-proprjetà tal-Istat (art rurali ta' proprjetà kollettiva u art urbana tal-Istat). L-allokazzjoni tagħha għadha tiddependi biss fuq l-Istat. Hemm dispożizzjonijiet legali li għandhom l-għan li jallokaw id-drittijiet għall-użu tal-art b'mod trasparenti u li huma mmirati lejn il-prezzijiet tas-suq, pereżempju bl-introduzzjoni ta' proċeduri ta' offerti. Madankollu, dawn id-dispożizzjonijet ma jiġux rispettati b'mod regolari, fejn ċerti akkwirenti jiksbu l-art tagħhom mingħajr ħlas jew b'rati aktar baxxi mir-rati tas-suq (55). Barra minn dan, l-awtoritajiet spiss isegwu għanijiet politiċi speċifiċi, inkluż l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ekonomiċi, meta jkunu qed jallokaw l-art (56).

(92)

Għalhekk, jidher li l-liġijiet Ċiniżi dwar il-fallimenti u l-proprjetà ma jaħdmux kif suppost, li jirriżulta f'distorsjonijiet meta ditti insolventi jkunu qed jinżammu attivi u fir-rigward tal-provvista u l-akkwist tal-art fir-RPĊ. Dawn il-kunsiderazzjonijiet, abbażi tal-evidenza disponibbli, jidher li japplikaw b'mod sħiħ fis-settur tal-aluminju wkoll u, b'mod aktar speċifiku, fir-rigward tal-prodott taħt rieżami.

(93)

Din il-konstatazzjoni hija appoġġjata mid-determinazzjoni affermattiva provviżorja tad-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti, fl-Investigazzjoni dwar id-Dazju Kumpensatorju ta' ċertu Foil tal-Aluminju mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina li, bl-użu tal-fatti negattivi disponibbli, sabet li l-provvista tal-art tal-Gvern tar-RPĊ għal Remunerazzjoni Inqas Minn Adegwata tikkostitwixxi kontribuzzjoni finanzjarja skont it-tifsira tat-Taqsima 771 (5)(D) tal-Att dwar it-Tariffi tal-1930, kif emendat (57).

3.3.1.8.   Distorsjonijiet sinifikanti skont l-Artikolu 2(6a)(b), il-ħames inċiż tar-Regolament bażiku: il-kostijiet tal-pagi soġġetti għal distorsjoni

(94)

Sistema ta' pagi bbażati fuq is-suq ma tistax tiżviluppa għal kollox fir-RPĊ peress li l-ħaddiema u l-impjegaturi jiġu ostakolati fid-drittijiet tagħhom ta' organizzazzjoni. Ir-RPĊ ma rratifikax għadd ta' konvenzjonijiet essenzjali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (“ILO, International Labour Organisation”), b'mod partikolari dwar il-libertà ta' assoċjazzjoni u dwar in-negozjar kollettiv (58). Skont il-liġi nazzjonali, organizzazzjoni waħda biss tat-trade unions hija attiva. Madankollu, din l-organizzazzjoni mhijiex indipendenti mill-awtoritajiet tal-Istat u l-involviment tagħha fin-negozjar kollettiv u fil-protezzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema għadu fi stadju rudimentarju (59). Barra minn dan, il-mobbiltà tal-forza tax-xogħol Ċiniża hija ristretta mis-sistema tar-reġistrazzjoni tal-unitajiet domestiċi, li tillimita l-aċċess għall-firxa sħiħa tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali u oħrajn għar-residenti lokali ta' żona amministrattiva partikolari. Dan tipikament jirriżulta f'ħaddiema li ma jkollhomx ir-reġistrazzjoni tar-residenza lokali li jsibu ruħhom f'pożizzjoni ta' impjieg vulnerabbli u jirċievu introjtu aktar baxx mid-detenturi b'reġistrazzjoni ta' residenza (60). Dawk il-konstatazzjonijiet iwasslu għad-distorsjoni tal-kostijiet tal-pagi fir-RPĊ.

(95)

Il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda evidenza li s-settur tal-aluminju, inkluż il-prodott taħt rieżami, mhux se jkun soġġett għas-sistema Ċiniża tal-liġi tax-xogħol, kif deskritt hawn fuq. Għaldaqstant, is-settur tal-aluminju huwa affettwat minn distorsjonijiet tal-kostijiet tal-pagi kemm direttament (meta jkun qed jimmanifattura l-prodott taħt rieżami) kif ukoll indirettament (meta jkollu aċċess għall-kapital jew inputs minn kumpaniji soġġetti għall-istess sistema tax-xogħol fir-RPĊ).

3.3.1.9.   Distorsjonijiet sinifikanti skont l-Artikolu 2(6a)(b), is-sitt inċiż tar-Regolament bażiku: l-aċċess għall-finanzi mogħtija minn istituzzjonijiet li jimplimentaw objettivi ta' ordni pubbliku jew li b'xi mod ieħor ma jaġixxux indipendentement mill-Istat

(96)

L-aċċess għal kapital għal atturi korporattivi fir-RPĊ huwa soġġett għal diversi distorsjonijiet.

(97)

L-ewwel nett, is-sistema finanzjarja Ċiniża hija kkaratterizzata mill-pożizzjoni qawwija fis-suq tal-banek tal-Istat (61), li, meta tkun qed tagħti aċċess għal finazjament, tqis kriterji oħrajn minbarra l-vijabbiltà ekonomika ta' proġett. B'mod simili għall-SOEs mhux finanzjarji, il-banek jibqgħu marbutin mal-Istat mhux biss permezz tas-sjieda iżda wkoll permezz ta' azzjonijiet personali (l-ogħla eżekuttivi tal-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Istat fl-aħħar mill-aħħar jinħatru mis-CCP) (62) u, għal darb'oħra eżatt bħal fil-każ tal-SOEs mhux finanzjarji, il-banek jimplimentaw b'mod regolari ordnijiet pubbliċi mfassla mill-gvern. Meta jagħmlu dan, il-banek jikkonformaw ma' obbligu legali li jmexxu n-negozju tagħhom f'konformità mal-ħtiġijiet tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali nazzjonali u skont il-gwida tal-politiki industrijali tal-Istat (63). Dan jiġi amplifikat permezz ta' regoli eżistenti addizzjonali, li jmexxu l-finanzi f'setturi li l-gvern jagħżel li jinċentivahom jew li b'xi mod ieħor huma importanti (64).

(98)

Filwaqt li huwa rikonoxxut li diversi dispożizzjonijiet legali jirreferu għall-ħtieġa li tiġi rrispettata l-imġiba bankarja normali kif ukoll li jiġu rispettati r-regoli prudenzjali bħall-ħtieġa li tiġi eżaminata l-affidabbiltà kreditizja tal-mutwatarju, l-evidenza massiva, inklużi s-sejbiet li saru fl-investigazzjonijiet tad-difiża tal-kummerċ, tissuġġerixxi li dawn id-dispożizzjonijiet għandhom biss rwol sekondarju fl-applikazzjoni tad-diversi strumenti legali.

(99)

Barra minn hekk, il-klassifikazzjonijiet tal-bonds u tal-kreditu spiss huma distorti għal diversi raġunijiet, inkluż il-fatt li l-valutazzjoni tar-riskju tiġi influwenzata mill-importanza strateġika tad-ditta għall-gvern Ċiniż u mis-saħħa ta' kwalunkwe garanzija impliċita mill-gvern. L-istimi jissuġġerixxu b'mod qawwi li l-klassifikazzjonijiet tal-kreditu Ċiniżi jikkorrispondu għal klassifikazzjonijiet internazzjonali aktar baxxi.

(100)

Dan jiġi amplifikat permezz ta' regoli eżistenti addizzjonali, li jmexxu l-finanzi f'setturi li l-gvern jagħżel li jinċentivahom jew li b'xi mod ieħor huma importanti (65). Fis-settur tal-aluminju, il-Linji Gwida għar-Ristrutturar taw is-setgħa tal-provvista ta' self lill-kumpaniji li ssodisfaw il-politiki rilevanti tal-industrija tal-Istat (66). Tali interventi fl-allokazzjoni tal-kapital jirriżultaw fi preġudizzju għas-self lil SOEs, ditti privati kbar b'ħafna konnessjonijiet u ditti f'setturi industrijali ewlenin, li jimplika li d-disponibbiltà u l-kost tal-kapital mhuwiex ugwali għall-atturi kollha fis-suq. Fil-fatt hemm evidenza, inkluż għas-settur tal-aluminju, li l-SOEs jirċievu trattament privileġġjat minn banek fil-forma ta' rati tal-imgħax, ta' ammonti u termini ta' self, li jirriżulta f'vantaġġ kompetittiv għall-SOEs (67).

(101)

It-tieni, il-kostijiet tas-self inżammu baxxi b'mod artifiċjali biex jiġi stimolat it-tkabbir tal-investiment. Dan wassal għall-użu eċċessiv tal-investiment kapitali b'redditi dejjem aktar baxxi fuq l-investiment. Dan jintwera mit-tkabbir riċenti fl-influwenza korporattiva fis-settur tal-Istat minkejja tnaqqis kbir fil-profitabbiltà, li jissuġġerixxi li l-mekkaniżmi li jitħaddmu fis-sistema bankarja ma jsegwux tweġibiet kummerċjali normali.

(102)

F'dan ir-rigward, l-Istudju tal-OECD jagħmel referenza għal evidenza aneddotali li ċerti produtturi tal-aluminju fir-RPĊ kisbu finanzjament fuq termini preferenzjali, fejn il-kost tal-finanzjament jidher li mhuwiex assoċjat mal-livell korrispondenti ta' influwenza korporattiva. Skont l-istudju, fil-prospett tal-bonds tiegħu tal-2016, produttur wieħed tal-aluminju tal-Istat iddikjara b'mod espliċitu li huwa jattira appoġġ finanzjarju konsiderevoli mill-banek ta' politika Ċiniżi u jkollu rata tal-imgħax aktar baxxa mill-valur referenzjarju. Bl-istess mod, il-prospett tal-bonds tal-2017 ta' produttur ieħor tal-Istat jirreferi għar-rabtiet mill-qrib li l-kumpanija żżomm mal-banek Ċiniżi, inklużi banek ta' politika li jkunu taw sorsi ta' finanzjament b'kost baxx lil dik il-kumpanija. B'rabta ma' dan, l-Istudju tal-OECD jikkonkludi li filwaqt li jista' jkun hemm ħafna raġunijiet għaliex ir-rati tal-imgħax huma baxxi għal dawn id-ditti, il-kuntrast bejn indikaturi finanzjarji dgħajfin u rati tal-imgħax aktar baxxi jistgħu jissuġġerixxu xi prezzijiet aktar baxxi potenzjali tar-riskju assoċjat ma' dawk il-mutwatarji (68).

(103)

It-tielet, minkejja li f'Ottubru 2015 inkisbet liberalizzazzjoni tar-rata tal-imgħax nominali, is-sinjali tal-prezzijiet għadhom mhumiex ir-riżultat ta' forzi tas-suq ħieles, iżda huma influwenzati minn distorsjonijiet ikkawżati mill-gvern. Fil-fatt, is-sehem tas-self fir-rata tal-valur referenzjarju jew taħt din ir-rata għadu jirrappreżenta 45 % tas-self kollu u r-rikors għall-kreditu mmirat jidher li żdied, peress li dan is-sehem żdied b'mod sostanzjali mill-2015 minkejja li l-kundizzjonijiet ekonomiċi marru għall-agħar. Rati tal-imgħax baxxi b'mod artifiċjali jirriżultaw fi prezz aktar baxx, u sussegwentement fl-użu eċċessiv tal-kapital.

(104)

It-tkabbir tal-kreditu ġenerali fir-RPĊ jindika effiċjenza tal-allokazzjoni tal-kapital li sejra għall-agħar mingħajr ebda sinjal ta' restrizzjoni ta' kreditu li tkun mistennija f'ambjent tas-suq mhux distort. Bħala riżultat, is-self improduttiv żdied b'mod rapidu tul dawn l-aħħar snin. Meta kellu jiffaċċja sitwazzjoni ta' dejn f'riskju li kien qed jiżdied, il-gvern Ċiniż għażel li jevita l-inadempjenzi. Konsegwentement, kwistjonijiet ta' dejn irrekuperabbli ġew trattati permezz tar-riportament tad-dejn, biex b'hekk jinħolqu l-hekk imsejħa kumpaniji “żombi”, jew bit-trasferiment tas-sjieda tad-dejn (eż. permezz ta' fużjonijiet jew skambji ta' dejn ma' ekwità), mingħajr ma neċessarjament ineħħu l-problema ġenerali tad-dejn jew jindirizzaw il-kawżi prinċipali tagħha.

(105)

Essenzjalment, minkejja l-passi riċenti li ttieħdu biex is-suq jiġi liberalizzat, is-sistema tal-kreditu korporattiva fir-RPĊ hija affettwata minn kwistjonijiet sistemiċi sinifikanti u distorsjonijiet li jirriżultaw mir-rwol mifrux kontinwu tal-Istat fis-swieq kapitali.

(106)

Ma ġiet ippreżentata l-ebda evidenza li tgħid li s-settur tal-aluminju, inkluż il-prodott taħt rieżami, ikun eżentat mill-intervent tal-gvern imsemmi hawn fuq fis-sistema finanzjarja. Għalhekk, l-intervent sostanzjali tal-gvern fis-sistema finanzjarja jwassal biex il-kundizzjonijiet tas-suq jiġu affettwati b'mod sever fil-livelli kollha.

3.3.1.10.   In-natura sistemika tad-distorsjonijiet deskritti

(107)

Il-Kummissjoni nnotat li d-distorsjonijiet deskritti fir-Rapport mhumiex limitati għas-settur tal-aluminju inġenerali jew għall-prodott taħt rieżami b'mod partikolari. Għall-kuntrarju ta' dan, l-evidenza disponibbli turi li l-fatti u l-karatteristiċi tas-sistema Ċiniża kif deskritta hawn fuq fit-Taqsimiet 3.3.1.1. – 3.3.1.5. kif ukoll fil-Parti I tar-Rapport japplikaw fil-pajjiż kollu u fis-setturi tal-ekonomija kollha. L-istess japplika għad-deskrizzjoni tal-fatturi tal-produzzjoni kif stabbilit hawn fuq fit-Taqsimiet 3.3.1.6– 3.3.1.8. hawn fuq u fil-Parti II tar-Rapport.

(108)

Sabiex jiġi manifatturat il-prodott taħt rieżami, hija meħtieġa firxa ta' inputs. Ma kien hemm l-ebda evidenza fil-fajl tal-investigazzjoni li dawk l-inputs ma jiġux ipprovduti fir-RPĊ. Meta l-produtturi Ċiniżi tal-foil tal-aluminju jixtru/jikkuntrattaw dawk l-inputs, il-prezzijiet li jħallsu (u li jiġu rreġistrati bħala l-kostijiet tagħhom) ikunu esposti b'mod ċar għall-istess distorsjonijiet sistemiċi msemmija hawn fuq. Pereżempju, il-fornituri tal-inputs iħaddmu manodopera li tkun soġġetta għad-distorsjonijiet; Il-fornitur fir-RPĊ jistgħu jisilfu flus li jkunu soġġetti għad-distorsjonijiet fuq is-settur finanzjarju/l-allokazzjoni tal-kapital; dawn ikunu soġġetti għal sistema ta' drittijiet għall-użu tal-art li toħloq disorsjoni fil-kost għall-użu tal-art; u, fuq kollox, dawn ikunu soġġetti għas-sistema tal-ippjanar li tapplika fil-livelli kollha tal-gvern u tas-setturi, li b'hekk tidħol ukoll fil-proċess tal-produzzjoni tagħhom b'mod dirett u indirett.

(109)

Bħala konsegwenza, mhux biss jistgħu ma jintużawx il-prezzijiet tal-bejgħ domestiċi tal-prodott taħt rieżami, iżda l-kostijiet kollha tal-input (inklużi l-materja prima, l-enerġija, l-art, il-finanzjament, il-manodopera, eċċ.) jiġu affettwati bl-istess mod minn distorsjonijiet sinifikanti skont it-tifsira tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku għaliex il-formazzjoni tal-prezz tagħhom tiġi affettwata minn intervent sostanzjali tal-gvern, kif deskritt fil-Partijiet I u II tar-Rapport. Fil-fatt, l-interventi tal-gvern deskritti fir-rigward tal-allokazzjoni tal-kapital, l-art, il-manodopera, l-enerġija u l-materja prima huma preżenti fir-RPĊ kollha. Dan ifisser, pereżempju, li input li fih innifsu ġie prodott fir-RPĊ bit-taħlita ta' firxa ta' fatturi ta' produzzjoni x'aktarx ikun espost għal distorsjonjiet sinifikanti skont it-tifsira tal-Artikolu 2(6a) tar-Regolament bażiku. Il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda evidenza – lanqas ma stabbilixxiet evidenza kuntrarja – li tikkontesta din is-sejba. L-istess japplika għall-input, lejn l-input u l-bqija. Ma tressqet l-ebda evidenza jew argument mill-GOC jew mill-produtturi esportaturi fl-investigazzjoni preżenti kontra dan.

3.3.1.11.   Konklużjoni

(110)

L-analiżi stabbilita fit-taqsimiet 3.3.1.2. – 3.3.1.9, li tinkludi eżami tal-evidenza kollha disponibbli fir-rigward tal-intervent tar-RPĊ fl-ekonomija tagħha inġenerali kif ukoll fis-settur tal-aluminju (inkluż il-prodott taħt rieżami) uriet li l-prezzijiet jew il-kostijiet, inklużi l-kostijiet tal-materja prima, tal-enerġija u tal-manodopera, mhumiex ir-riżultat ta' forzi tas-suq ħieles għaliex dawn huma affettwati minn intervent sostanzjali tal-gvern skont it-tifsira tal-Artikolu 2(6a)(b) tar-Regolament bażiku. Abbażi ta' dan, u fin-nuqqas ta' kwalunkwe kooperazzjoni mill-GOC u mill-produtturi esportaturi, il-Kummissjoni kkonkludiet li mhuwiex xieraq li jintużaw prezzijiet u kostijiet domestiċi sabiex jiġi stabbilit il-valur normali f'dan il-każ.

(111)

Konsegwentement, il-Kummissjoni ddeċidiet li tfassal il-valur normali b'mod esklużiv abbażi tal-kostijiet tal-produzzjoni u tal-bejgħ li jirrifletti prezzijiet jew valuri referenzjarji mingħajr distorsjoni, jiġifieri, f'dan il-każ, abbażi tal-kostijiet korrispondenti tal-produzzjoni u tal-bejgħ f'pajjiż rappreżentattiv xieraq, f'konformità mal-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku, kif diskuss fit-taqsima li ġejja. Il-Kummissjoni fakkret li l-ebda produttur esportatur ma kkoopera mal-investigazzjoni wara li ppreżenta l-formoli tal-kampjunar u li ma ġiet ippreżentata l-ebda pretensjoni li xi kostijiet domestiċi jiġu distorti skont it-tielet inċiż tal-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku.

3.3.2.   Il-pajjiż rappreżentattiv

3.3.2.1.   Kummenti ġenerali

(112)

Skont l-Artikolu 2(6a)(a), l-ewwel inċiż tar-Regolament bażiku, il-valur normali tfassal abbażi tal-kostijiet tal-produzzjoni u tal-bejgħ f'pajjiż rappreżentattiv xieraq.

(113)

L-għażla tal-pajjiż rappreżentattiv kienet ibbażata fuq il-kriterji li ġejjin:

Livell ta' żvilupp ekonomiku simili għar-RPĊ. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni użat il-pajjiżi b'introjtu nazzjonali gross simili għar-RPĊ abbażi tal-bażi tad-data tal-Bank Dinji;

Il-produzzjoni tal-prodott taħt rieżami f'dak il-pajjiż (69);

Id-disponibbiltà ta' data pubblika rilevanti f'dak il-pajjiż;

F'każ li jkun hemm aktar minn pajjiż rappreżentattiv wieħed possibbli, għandha tingħata preferenza, meta jkun xieraq, lill-pajjiż li jkollu livell adegwat ta' protezzjoni soċjali u ambjentali.

(114)

Kif spjegat fil-premessi minn (28) sa (29), fin-Nota tad-19 ta' April 2018, il-Kummissjoni informat lill-partijiet interessati li hija kienet identifikat biss lit-Turkija bħala pajjiż rappreżentattiv possibbli u stiednet lill-partijiet interessati jikkummentaw u jissuġġerixxu pajjiżi oħra. Ma wasal l-ebda kumment f'dan l-aspett.

(115)

Kif indikat fil-premessi (30) sa (31), fin-Nota tat-3 ta' Ottubru 2018, il-Kummissjoni kkonfermat l-intenzjoni tagħha li tuża t-Turkija bħala l-pajjiż rappreżentattiv potenzjali u talbet li jitressqu kummenti. Sussegwentement, ma wasal l-ebda kumment f'dan l-aspett lanqas.

3.3.2.2.   Livell ta' żvilupp ekonomiku simili għar-RPĊ

(116)

It-Turkija titqies mill-Bank Dinji bħala pajjiż li għandu livell ta' żvilupp ekonomiku simili għar-RPĊ, jiġifieri dan il-pajjiż jiġi kklassifikat bħala pajjiż b'“introjtu medju għoli” fuq il-bażi tal-introjtu nazzjonali gross (“ING”) (70), b'mod simili għar-RPĊ.

3.3.2.3.   Il-produzzjoni tal-prodott taħt rieżami fil-pajjiż rappreżentattiv

(117)

Fin-Nota tad-19 ta' April 2018, il-Kummissjoni indikat li kienet identifikat produttur tal-prodott taħt rieżami fit-Turkija, Sedat Tahir A.Ș. Il-partijiet interessati kienu mistiedna jikkummentaw u jipproponu produtturi oħra f'pajjiżi rappreżentattivi oħra li kienu jissodisfaw il-kriterji tal-Artikolu 2(6a)(a), l-ewwel inċiż tar-Regolament bażiku. Ma wasal l-ebda kumment jew proposta, la dwar l-adegwatezza tal-pajjiż rappreżentattiv, u lanqas biex jiġu ssuġġeriti pajjiżi oħra għajr it-Turkija bħala pajjiżi rappreżentattivi.

3.3.2.4.   Id-disponibbiltà tad-data pubblika rilevanti fil-pajjiż rappreżentattiv

(118)

Fin-Nota tat-19 ta' April 2018, il-Kummissjoni indikat li kemm il-materja prima ewlenija tal-input (jiġifieri l-foil tal-aluminju f'hekk imsejħa rombli jumbo ta' piż ta' mhux aktar minn 10 kg) kif ukoll il-prodott taħt rieżami (jiġifieri l-foil tal-aluminju f'rombli żgħar ta' piż ta' mhux aktar minn 10 kg) jiġu kklassifikat fl-istess kodiċijiet tas-SA, jiġifieri 7607 11 u 7607 19. Sabiex tiġi żgurata l-identifikazzjoni korretta tal-materjal tal-input, il-pajjiżi li jkomplu jagħmlu distinzjoni bejn il-materjal ewlieni tal-input u l-prodott taħt rieżami biss jistgħu jitqiesu bħala pajjiżi rappreżentattivi xierqa sabiex jiġi kkalkolat b'mod xieraq il-valur normali. F'dan l-istadju, kien meqjus li fit-Turkija biss il-materjal ewlieni tal-input jiġi kklassifikat f'kodiċijiet differenti mill-prodott taħt rieżami u li huwa disponibbli sett komplut ta' data pubblika.

(119)

Il-partijiet interessati kienu mistiedna jikkummentaw dwar l-adegwatezza tat-Turkija, fost oħrajn, skont il-kriterji t'hawn fuq. Ma wasal l-ebda kumment.

(a)   Id-data dwar il-fatturi tal-produzzjoni

(120)

Fir-rigward tat-Turkija, id-data tal-importazzjoni fir-rigward tal-materja prima ewlenija li ntużat fil-produzzjoni tal-prodott taħt rieżami kienet faċilment disponibbli fi Global Trade Atlas, filwaqt li d-data dwar fatturi importanti oħra tal-produzzjoni, bħall-kostijiet lavorattivi u tal-elettriku, kienet ukoll faċilment disponibbli mis-sit web tal-Istitut Statistiku tat-Turkija.

(b)   Id-data finanzjarja (spejjeż ġenerali tal-manifattura, SG&A u profitti)

(121)

L-investigazzjoni wriet li d-data finanzjarja hija disponibbli pubblikament għall-produttur Tork, Sedat Tahir A.Ș., għas-sena 2017.

3.3.2.5.   Konklużjoni

(122)

Skont l-Artikolu 2(6a)(a), l-ewwel inċiż tar-Regolament bażiku, l-objettiv huwa li f'pajjiż rappreżentattiv possibbli, jinstabu l-fatturi mhux distorti korrispondenti kollha tal-produzzjoni jew kemm jista' jkun fatturi li ntużaw mill-produtturi Ċiniżi kooperattivi u l-ammonti kollha possibbli mhux distorti għall-ispejjeż ġenerali tal-manifattura, l-SG&A u l-profitti.

(123)

Fid-dawl tal-analiżi t'hawn fuq, it-Turkija ssodisfat il-kriterji kollha stabbiliti fl-Artikolu 2(6a)(a), l-ewwel inċiż tar-Regolament bażiku, sabiex titqies bħala pajjiż rappreżentattiv xieraq. B'mod partikolari, it-Turkija kellha l-produzzjoni tal-prodott taħt rieżami u sett komplut ta' data disponibbli għall-fatturi kollha tal-produzzjoni, l-ispejjeż ġenerali tal-manifattura, l-SG&A u l-profitt.

(124)

Wara li ġie stabbilit li f'dan il-każ, it-Turkija hija pajjiż rappreżentattiv xieraq, ma kien hemm l-ebda ħtieġa li jiġi analizzat aktar il-livell ta' protezzjoni soċjali u ambjentali fit-Turkija.

3.3.3.   Il-kostijiet ġenerali tal-manifattura, l-SG&A u l-profitti

(125)

Skont l-Artikolu 2(6a)(a), ir-raba' paragrafu tar-Regolament bażiku, “il-valur normali mfassal għandu jinkludi ammont mhux distort u raġonevoli għall-kostijiet u għall-profitti amministrattivi, tal-bejgħ u ġenerali”.

(126)

Kif imsemmi fil-premessi (28) sa (31), il-Kummissjoni indikat li hija kienet identifikat produttur, Sedat Tahir A.S., li r-rapporti finanzjarji tagħha kienu disponibbli għall-pubbliku u li kienet qed tipproduċi l-prodott taħt rieżami fil-pajjiż rappreżentattiv prospettiv. Hija indikat ukoll li kellha l-ħsieb li tuża ċ-ċifri tar-Rapport tal-Introjtu ta' Sedat Tahir A.Ș. għall-2017 bħala bażi għall-istabbiliment tal-SG&A u l-perċentwali tal-profitt sabiex jitfassal il-valur normali. Ma wasal l-ebda kumment f'dan l-aspett fi żmien l-iskadenza ta' 10 ijiem li ġiet stipulata.

(127)

L-ispejjeż ġenerali tal-manifattura ma jiġux identifikati b'mod separat fiċ-ċifri tar-Rapport tal-Introjtu disponibbli ta' Sedat Tahir A.Ș. u għalhekk, il-Kummissjoni qieset li dawn jiġu inklużi fil-kost tal-oġġetti mibjugħa jew fil-kost tal-manifattura.

(128)

Il-Kummissjoni mbagħad użat iċ-ċifri tar-Rapport tal-Introjtu ta' Sedat Tahir A.Ș. għall-2017 bħala bażi għall-istabbiliment tal-SG&A u l-perċentwali tal-profitt tal-kost tal-manifattura li għandhom jiġu applikati għall-kost imfassal tal-manifattura sabiex jinbena l-valur normali mfassal.

3.3.4.   Is-sorsi li ntużaw biex jiġu stabbiliti kostijiet mingħajr distorsjoni

(129)

Skont l-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku, “il-valur normali għandu jiġi kkalkolat esklussivament abbażi tal-kostijiet tal-produzzjoni u tal-bejgħ li jirriflettu prezzijiet jew valuri ta' riferiment mingħajr distorsjoni” u “għandu jinkludi ammont raġonevoli u mingħajr distorsjoni għal kostijiet amministrattivi, tal-bejgħ u ġenerali u għal profitti”.

(130)

Fin-Nota tad-19 ta' April 2018, il-Kummissjoni ddikjarat li kellha l-ħsieb li tuża l-bażi tad-data ta' Global Trade Atlas (“GTA”) sabiex tistabbilixxi l-kostijiet mingħajr distorsjoni għall-ewwel ħames materji primi tal-input identifikati fit-tabella 1 t'hawn taħt. Il-Kummissjoni ddikjarat ukoll li hija kellha l-ħsieb li tuża l-Istitut Statistiku tat-Turkija bħala s-sors tal-kostijiet lavorattivi u l-kostijiet tal-elettriku. Hija ddikjarat ukoll li kellha l-għan li tuża l-bażi tad-data ta' Orbis bħala s-sors tar-rapporti finanzjarji disponibbli għall-pubbliku sabiex tistabbilixxi ammont reġonevoli għall-kostijiet amministrattivi, tal-bejgħ u ġenerali u għall-profitti.

3.3.4.1.   Il-fatturi tal-produzzjoni

(131)

Kif diġà ġie ddikjarat fil-premessa (28), fin-Nota tad-19 ta' April 2018, il-Kummissjoni stabbilixxiet lista inizjali tal-fatturi tal-produzzjoni u tas-sorsi Torok maħsuba li jintużaw għall-fatturi kollha tal-produzzjoni bħall-materjali, l-enerġija u l-manodopera użati fil-produzzjoni tal-prodott taħt rieżami.

(132)

Minħabba n-nuqqas ta' kooperazzjoni mill-produtturi esportaturi, il-Kummissjoni użat il-kwantitajiet tal-konsum tad-diversi fatturi tal-produzzjoni, li ntużaw fil-produzzjoni tal-prodott taħt rieżami, li nkisbu minn produttur kbir tal-Unjoni inkluż fil-kampjun u applikathom għall-kostijiet tal-unità Torok li nkisbu mid-diversi sorsi li ġew indikati fil-premessi minn (130) sa (144) għall-fatturi differenti tal-produzzjoni li ntużaw biex jiġi prodott il-prodott taħt rieżami, sabiex jiġi stabbilit il-Kost tal-Produzzjoni. Fil-fatt, abbażi tal-informazzjoni disponibbli mill-investigazzjoni oriġinali, il-proċess tal-produzzjoni tal-produtturi esportaturi Ċiniżi u l-materjali użati jidher li huwa identiku bħal dak li ġie pprovdut mill-produttur tal-Unjoni inkwistjoni.

(133)

Meta titqies l-informazzjoni kollha li ġiet ippreżentata mill-partijiet interessati u r-riżultati taż-żjara ta' verifika fil-bini ta' wieħed mill-applikanti, meta kien applikabbli, ġew identifikati l-fatturi li ġejjin tal-produzzjoni, il-kodiċijiet tas-SA, u l-kodiċijiet tariffarji bi 12-il numru tat-Turkija.

Tabella 1

Fattur tal-produzzjoni

Kodiċi tariffarja

Valur tal-importazzjoni tal-unità

Foil tal-aluminju, mingħajr rinforz, irrumblati iżda mhux maħduma aktar (rombli jumbo)

7607 11 19 00 11

7607 11 19 00 12

EUR 3,83/kg

Kaxxa kkulurita/kaxxa tal-kartun għal romblu wieħed

4819 20

EUR 3,20/kg

Qalba tal-karta

4822 90

EUR 1,25/kg

Imballaġġ estern li jintuża biex jiġu ppakkjati 24 romblu

4819 20

EUR 3,20/kg

Manodopera (manodopera diretta u indiretta),

Pagi fis-settur tal-manifattura

[mhux applikabbli]

EUR 8,15/Siegħa ta' xogħol

Elettriku

[mhux applikabbli]

EUR 0,06/kWh

3.3.4.2.   Materjali

(134)

Fir-rigward tal-foil tal-aluminju, l-applikanti indikaw li l-materja prima standard li tintuża hija l-foil tal-aluminju, mingħajr rinforz, irrumblati iżda mhux maħduma aktar, li jaqgħu taħt il-kodiċi HS 7607 11. Dan ġie appoġġjat minn tnejn mill-erba' produtturi Ċiniżi li pprovdew tweġibiet għall-Anness III tan-Notifika ta' Bidu. Wieħed mill-applikanti pprovda informazzjoni ulterjuri li l-kodiċijiet tariffarji bi 12-il numru tat-Turkija għal rombli jumbo huma 7607 11 19 00 11 u 7607 11 19 00 12. Fin-nuqqas ta' informazzjoni ulterjuri mill-produtturi Ċiniżi u kummenti minn partijiet interessati oħra, il-Kummissjoni ddeċidiet li tuża l-kodiċijiet tariffarji bi 12-il numru sabiex jitfassal il-valur normali.

(135)

Fir-rigward tal-kaxxa tal-kulur/kaxxa tal-kartun għal romblu wieħed, l-applikanti indikaw li l-kodiċi HS applikabbli kien 4819 10, filwaqt li produttur Ċiniż wieħed indika li l-kodiċi HS applikabbli huwa 4819 20. Il-kodiċi HS 4819 10 jinkludi “…kaxxi ta' karta jew kartun immewwġin”, filwaqt li l-kodiċi 4819 20 jinkludi “...kaxxi ta' karta jew kartun mhux immewwġin”. Peress li l-kaxxi applikabbli mhumiex immewwġin, il-Kummissjoni ddeċidiet li teżamina l-kodiċi HS 4819 20. In-nomenklatura Torka ġiet eżaminata f'livell aktar dettaljat f'dan il-kodiċi HS, iżda ma ġiet iddeterminata l-ebda deskrizzjoni xierqa aktar preċiża. Għalhekk, il-Kummissjoni ddeċidiet li tuża l-livell tal-kodiċi HS b'6 ċifri sabiex tistabbilixxi l-kost ta' dak l-element tal-kost tal-produzzjoni li għandu jintuża biex jitfassal il-valur normali.

(136)

Fir-rigward tal-qalba tal-karta, l-applikanti indikaw l-istess kodiċi HS 4819 10 anki għall-kaxxa tal-kulur/kaxxa tal-kartun. Bħala reviżjoni tad-deskrizzjoni tagħha, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-prodott għandu jiġi kklassifikat bħala “irkiekel oħrajn tal-kartun”, taħt il-kodiċi HS 4822 90. In-nomenklatura Torka ġiet eżaminata f'livell aktar dettaljat f'dak il-kodiċi HS, iżda ma ġiet iddeterminata l-ebda deskrizzjoni xierqa aktar preċiża, u għalhekk il-Kummissjoni ddeċidiet li tuża l-livell tal-kodiċi HS 4822 90 b'6 numri sabiex tistabbilixxi l-kost ta' dak l-element tal-kost tal-produzzjoni li għandu jintuża għat-tfassil tal-valur normali.

(137)

Wieħed mill-applikanti pprovda informazzjoni li jeħtieġ li jiġi inkluż imballaġġ estern (li jintuża biex jiġu ppakkjati 24 romblu ta' foil tal-aluminju) bħala fattur tal-produzzjoni. Bħala reviżjoni tad-deskrizzjoni tagħha, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-prodott għandu jiġi kklassifikat ukoll taħt il-kodiċi HS 4819 20. In-nomenklatura Torka ġiet eżaminata f'livell aktar dettaljat f'dak il-kodiċi HS, iżda ma ġiet iddeterminata l-ebda deskrizzjoni xierqa aktar preċiża, u għalhekk il-Kummissjoni ddeċidiet li tuża l-livell tal-kodiċi HS 4819 20 b'6 numri sabiex tistabbilixxi l-kost ta' dak l-element tal-kost tal-produzzjoni li għandu jintuża għat-tfassil tal-valur normali.

(138)

Fil-każ tal-foil tal-aluminju, il-Kummissjoni ħadet il-valur tal-importazzjoni f'EUR u l-kwantità f'kilogrammi mill-bqija tad-dinja, eskluża r-RPĊ, għat-Turkija, fis-sena 2017, għall-kodiċijiet tariffarji tat-Turkija 7607 11 19 00 11 u 7607 11 19 00 12. Abbażi ta' dawn iċ-ċifri, il-Kummissjoni mbagħad ikkalkolat il-valur medju ponderat tal-importazzjoni f'Euro għal kull kg għar-rombli jumbo tal-aluminju, li għandu jintuża bħala l-kost tal-materja prima rilevanti fil-kost tal-produzzjoni.

(139)

Fir-rigward tal-kaxxa tal-kulur/kaxxa tal-kartun u fir-rigward tal-imballaġġ estern, il-Kummissjoni ħadet il-valur tal-importazzjoni f'EUR u l-kwantità f'kilogrammi mill-bqija tad-dinja, eskluża r-RPĊ, għat-Turkija fis-sena 2017 għall-kodiċi HS 4819 20. Abbażi ta' dawk iċ-ċifri, il-Kummissjoni mbagħad ikkalkolat il-valur medju ponderat tal-importazzjoni f'EUR għal kull kg għall-kaxxa tal-kulur/kaxxa tal-kartun u għall-imballaġġ estern li għandhom jintużaw bħala l-kostijiet tal-materja prima rilevanti fil-kost tal-produzzjoni.

(140)

Fil-każ tal-qalba tal-karta, il-Kummissjoni ħadet il-valur tal-importazzjoni f'EUR u l-kwantità f'kilogrammi mill-bqija tad-dinja, eskluża r-RPĊ, għat-Turkija, fis-sena 2017, għall-kodiċi HS 4822 90. Abbażi ta' dawn iċ-ċifri, il-Kummissjoni mbagħad ikkalkolat il-valur medju ponderat tal-importazzjoni f'Euro għal kull kg għall-qalba tal-karta, li għandu jintuża bħala l-kost tal-materja prima rilevanti fil-kost tal-produzzjoni.

(141)

Fir-rigward tal-iskart tal-foil tal-aluminju, skont wieħed mill-applikanti, l-iskart jista' jitqies li huwa żero u għalhekk, l-ebda valur ma għandu jkun inkluż fil-kost imfassal tal-produzzjoni għall-iskart. Fin-nuqqas ta' kwalunkwe kumment ieħor, il-Kummissjoni ddeċidiet li tadotta dak l-approċċ.

(142)

Sabiex jiġi stabbilit il-prezz mhux distort tal-materja prima kif jasal fil-fabbrika tal-produttur esportatur, il-Kummissjoni qieset jekk huwiex xieraq li żżid id-dazju tal-importazzjoni tal-pajjiż rappreżentattiv, it-Turkija, u l-kostijiet għat-trasport domestiku tal-materjali mal-prezz tal-importazzjoni. Il-Kummissjoni stabbilixxiet li t-Turkija ma applikatx dazju tal-importazzjoni fuq l-importazzjonijiet tal-materja prima ewlenija, il-foil tal-aluminju f'rombli jumbo, mill-pajjiżi għajr mir-RPĊ, li minnhom ġew ipprovduti l-biċċa l-kbira tal-importazzjonijiet. F'dak li jirrigwarda t-trasport domestiku tal-materjali, peress li l-ebda produttur Ċiniż ma kkoopera, tali informazzjoni mhix disponibbli. Madankollu, kif indikat fil-premessa (153), il-valur normali ma kienx aġġustat għal tali dazji tal-importazzjoni u l-kostijiet tat-trasport diġà juru li l-bejgħ għall-esportazzjoni huma l-oġġett ta' dumping f'livelli għoljin ħafna. Għalhekk, eżami tal-kostijiet tat-trasport domestiku tal-materjali u tad-dazji tal-importazzjoni, bil-konsegwenza li l-valur normali jkun jeħtieġ li jiġi aġġustat 'il fuq għal tali kostijiet, seta' jwassal biss għal żieda fil-valur normali, u għalhekk fil-marġni tad-dumping. Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, f'dan il-każ il-Kummissjoni ma qisitx li kellha taġġusta l-kostijiet tal-materja prima għad-dazju tal-importazzjoni u għall-kostijiet tat-trasport domestiku.

3.3.4.3.   Manodopera

(143)

Fir-rigward tal-kostijiet lavorattivi, fin-Nota tagħha tat-3 ta' Ottubru 2018, il-Kummissjoni indikat li kellha l-ħsieb li tuża d-data ppubblikata mill-Istitut Statistiku tat-Turkija. B'mod partikolari, il-Kummissjoni indikat li kellha l-ħsieb li tuża l-kostijiet lavorattivi ta' kull siegħa fis-settur tal-manifattur għall-2016, għall-attività ekonomika C.24 (il-manifattura tal-metalli bażiċi (71)) skont in-NACE Rev.2 (72), li hija l-aktar statistika riċenti disponibbli (73). Din kompliet tindika li l-valuri jkunu aġġustati b'mod xieraq skont l-inflazzjoni permezz tal-indiċi tal-prezzijiet tal-produtturi domestiċi (74) li ġie ppubblikat mill-Istitut Statistiku tat-Turkija. Fin-nuqqas ta' kwalunkwe kumment, il-Kummissjoni adottat dak l-approċċ.

3.3.4.4.   Elettriku

(144)

Fir-rigward tal-kostijiet tal-elettriku, fin-Nota tagħha tat-3 ta' Ottubru 2018, fin-nuqqas ta' informazzjoni dwar il-livelli ta' konsum fir-RPĊ, il-Kummissjoni indikat li kellha l-ħsieb li tapplika l-prezz medju tal-unità tal-elettriku għall-utenti industrijali, li ġie pprovdut fi stqarrija għall-istampa maħruġa mill-Istitut Statistiku tat-Turkija (75). Fin-nuqqas ta' kwalunkwe kumment, il-Kummissjoni adottat dak l-approċċ.

3.3.5.   Kalkoli

(145)

Sabiex jiġi stabbilit il-valur normali mfassal, il-Kummissjoni segwiet iż-żewġ passi li ġejjin.

(146)

L-ewwel nett, il-Kummissjoni stabbiliet il-kostijiet mingħajr distorsjoni tal-manifattura. Fin-nuqqas ta' kooperazzjoni mill-produtturi esportaturi, il-Kummissjoni mbagħad immultiplikat il-fatturi tal-użu li ġew osservati fil-livell tal-proċess tal-produzzjoni ta' wieħed mill-applikanti għall-materjali, il-manodopera u l-enerġija bil-kostijiet mingħajr distorsjoni għal kull unità li ġew osservati fil-pajjiż rappreżentattiv, it-Turkija.

(147)

It-tieni, il-Kummissjoni applikat il-kostijiet ġenerali tal-manifattura, l-SG&A u l-profitt ta' Sedat Tahir A.Ș. mal-kostijiet tal-manifattura identifikati hawn fuq. Dawn ġew identifikati abbażi tar-rapport annwali tal-2017 ta' Sedat Tahir A.Ș.

(148)

Fuq dik il-bażi, il-Kummissjoni fasslet il-valur normali għal kull tip ta' prodott fuq bażi ta' kif joħroġ mill-fabbrika, f'konformità mal-Artikolu 2(6a)(a) tar-Regolament bażiku. Minħabba l-fatt li l-ebda produttur esportatur ma kkoopera, il-valur normali kien stabbilit fuq bażi tal-pajjiż kollu u mhux għal kull esportatur u produttur b'mod separat.

3.4.   Prezz tal-esportazzjoni

(149)

Kif imsemmi fil-premessa (21), il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda tweġiba għall-kwestjonarji mill-produtturi fir-RPĊ. Għalhekk, il-Kummissjoni stabbilixxiet prezz medju ponderat wieħed tal-esportazzjoni għat-tipi kollha ta' foil tal-aluminju tad-djar abbażi tal-istatistika dwar l-importazzjoni tal-Eurostat (“COMEXT”).

3.5.   Paragun

(150)

Il-Kummissjoni qabblet il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni fuq bażi ta' kif joħroġ mill-fabbrika.

(151)

Fejn iġġustifikat mill-ħtieġa li jiġi żgurat paragun ġust, il-Kummissjoni aġġustat il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni għal differenzi li jaffettwaw il-prezzijiet u l-komparabbiltà tal-prezzijiet, f'konformità mal-Artikolu 2(10) tar-Regolament bażiku. Sar aġġustament 'il fuq ta' 2 % għall-valur normali għall-kostijiet tal-VAT mhux rimborżabbli, u sar aġġustament 'l isfel ta' 1 % - 3 % għall-prezz tal-esportazzjoni għall-kostijiet tal-merkanzija internazzjonali, tal-assigurazzjoni u tat-trasport domestiku.

3.6.   Marġni tad-dumping

(152)

Il-Kummissjoni qabblet il-valur normali medju ponderat tal-prodott simili mal-prezz medju ponderat tal-prezzijiet tal-esportazzjonijiet kollha lejn l-Unjoni, f'konformità mal-Artikoli 2(11) u (12) tar-Regolament bażiku.

(153)

Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni sabet marġni ta' dumping, espress bħala perċentwal tal-prezz CIF fil-fruntiera tal-Unjoni bid-dazju mhux imħallas, f'livell ta' aktar minn 150 %. Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li d-dumping tkompla matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami.

3.7.   Probabbiltà tal-kontinwazzjoni ta' dumping f'każ li l-miżuri jiġu rrevokati

(154)

Wara li rriżulta dumping matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami, il-Kummissjoni analizzat jekk kienx hemm probabbiltà ta' kontinwazzjoni ta' dumping f'każ li l-miżuri jiġu rrevokati.

(155)

Bħala konsegwenza tan-nuqqas ta' kooperazzjoni tal-produtturi mir-RPĊ, dan l-eżami kien ibbażat fuq l-informazzjoni li kienet disponibbli għall-Kummissjoni, jiġifieri, l-informazzjoni li ġiet ipprovduta għal rieżami u informazzjoni minn sorsi disponibbli indipendenti oħra, bħal statistika uffiċjali dwar l-importazzjoni u informazzjoni miksuba minn partijiet interessati matul l-investigazzjoni.

(156)

Sabiex jiġi eżaminat l-iżvilupp probabbli tal-importazzjonijiet f'każ li l-miżuri jiġu rrevokati, il-Kummissjoni analizzat il-kapaċità żejda fir-RPĊ u l-attraenza tas-suq tal-Unjoni.

3.7.1.   Kapaċità żejda fir-RPĊ

(157)

Fit-talba għal rieżami, l-applikanti fakkru li r-rombli jumbo tal-aluminju jeħtieġ biss li jiġu maqtugħin biex isiru l-prodott taħt rieżami, għalhekk il-kapaċità Ċiniża żejda għar-rombli jumbo tal-aluminju hija rilevanti biex tiġi ddeterminata l-kapaċità żejda għall-prodott taħt rieżami.

(158)

Kif issemma fit-talba għal rieżami, fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2015 li testendi miżuri anti-dumping fuq ir-rombli jumbo tal-foil tal-aluminju wara rieżami ta' skadenza (76), ġie stmat li l-kapaċità tal-produzzjoni Ċiniża għat-tipi kollha ta' foil tal-aluminju kienet 450 000 tunnellata akbar mill-konsum domestiku totali Ċiniż. Ġie stmat ukoll li din il-kapaċità tal-produzzjoni żdiedet minn 2,5 miljun tunnellata fl-2014 għal 2,8 miljun tunnellata fl-2018, filwaqt li ż-żieda fil-konsum domestiku x'aktarx ma tkunx biżżejjed biex tassorbi ż-żieda fil-kapaċità (77). Il-konsum tal-Unjoni tal-prodott taħt rieżami huwa madwar 85 600 tunnellata.

(159)

Fid-determinazzjoni finali fl-investigazzjonijiet anti-dumping u kumpensatorji dwar ir-rombli jumbo tal-foil tal-aluminju, abbażi ta' tweġibiet mill-esportaturi u mill-produtturi fir-RPĊ, il-Kummissjoni Internazzjonali tal-Kummerċ tal-Istati Uniti pprevediet il-kapaċità żejda tal-foil tal-aluminju fir-RPĊ għall-2017 u għall-2018 ta' 161 233 tunnellata u 157 305 tunnellati rispettivament (78), b'hekk qabżet b'mod sinifikanti d-domanda tal-UE.

(160)

Barra minn hekk, it-tweġibiet li waslu mill-erba' gruppi ta' produtturi fir-RPĊ li ppreżentaw tweġibiet fil-kampjun, ikkonfermaw li dawn għandhom kapaċità żejda ta' madwar 25 % bħala medja.

(161)

Abbażi ta' dan, il-Kummissjoni sabet li hemm kapaċitajiet żejda sostanzjali disponibbli fir-RPĊ u, bħala konsegwenza, hemm probabbiltà kbira li l-volumi tal-importazzjoni se jiżdiedu b'mod sinifikanti u jeżerċitaw pressjoni akbar fuq il-prezzijiet, fil-każ li l-miżuri anti-dumping jiġu rrevokati.

(162)

L-informazzjoni pprovduta mill-applikanti f'dan ir-rigward ma ġietx ikkontestata mill-partijiet interessati. Il-Kummissjoni ma sabet l-ebda evidenza li kkontradixxiet din l-informazzjoni.

3.7.2.   L-attraenza tas-suq tal-Unjoni

(163)

Sabiex jiġi stabbilit l-iżvilupp possibbli tal-importazzjonijiet f'każ li l-miżuri jiġu revokati, il-Kummissjoni qieset l-attrattività tas-suq tal-Unjoni f'dak li għandu x'jaqsam mal-prezzijiet.

(164)

F'dan ir-rigward, analiżi tal-istatistika dwar il-prezz tal-esportazzjoni Ċiniż mhijiex utli, peress li kemm il-materja prima kif ukoll il-prodott lest huma rrapportati taħt l-istess kodiċijiet tas-SA fir-RPĊ.

(165)

Madankollu, analiżi tat-tweġibiet fil-kampjun ipprovduta mill-produtturi Ċiniżi turi li – bħala medja – dawn jitolbu prezzijiet ogħla lis-suq tal-UE milli lil swieq ta' pajjiżi terzi oħra u lis-suq domestiku, minkejja l-miżuri li hemm fis-seħħ. Fil-fatt, bħala medja, il-prezzijiet lis-suq tal-UE kienu 5 % - 10 % ogħla mill-prezzijiet lil pajjiżi terzi oħra, u bħala medja 20 % - 25 % ogħla mill-prezzijiet fis-suq domestiku.

(166)

Kif indikat fit-talba għal rieżami, kemm it-Turkija kif ukoll l-Indja applikaw miżuri anti-dumping kontra l-foil tal-aluminju mir-RPĊ mill-2014 u mill-2017 rispettivament. F'każ li l-miżuri tal-UE fuq il-foil tal-aluminju tad-djar jitħallew jiskadu, l-eżistenza ta' miżuri fil-konfront tal-importazzjonijiet lejn dawn is-swieq u l-attraenza tas-suq tal-UE f'termini tal-prezz iżidu ħafna l-probabbiltà ta' ridirezzjoni tal-bejgħ lejn is-suq tal-UE.

(167)

Il-volumi sinifikanti tal-esportazzjoni u l-ishma mis-suq mir-RPĊ matul il-perjodu ta' investigazzjoni oriġinali (12 994 tunnellata, 13,4 %) u l-esportazzjoni kontinwa tal-prodott taħt rieżami mir-RPĊ lejn is-suq tal-Unjoni matul il-perjodu kkunsidrat (1 519-il tunnellata, 1,8 %), jippermettu lill-Kummissjoni biex tikkonkludi li s-suq tal-Unjoni huwa attraenti għall-produtturi tal-prodott taħt rieżami fir-RPĊ.

(168)

Konsegwentement, f'każ li l-miżuri jitħallew jiskadu, l-importazzjonijiet mir-RPĊ lejn l-Unjoni x'aktarx jiżdiedu b'mod sinifikanti fi prezzijiet li huma l-oġġett ta' dumping.

3.7.3.   Konklużjoni dwar il-probabbiltà tal-kontinwazzjoni ta' dumping

(169)

Abbażi ta' dan t'hawn fuq, b'mod partikolari minħabba l-marġni ta' dumping stabbilit fil-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami, il-kapaċità żejda sinifikanti disponibbli fir-RPĊ, u l-attraenza tas-suq tal-Unjoni, il-Kummissjoni tistenna li t-tneħħija tal-miżuri x'aktarx tirriżulta f'kontinwazzjoni ta' dumping, u li l-esportazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping se jidħlu fis-suq tal-Unjoni fi kwantitajiet sinifikanti. Għalhekk huwa kkunsidrat li hemm probabbiltà ta' kontinwazzjoni ta' dumping f'każ li l-miżuri anti-dumping attwali jitħallew jiskadu.

3.7.4.   Il-probabbiltà ta' rikorrenza tad-dumping

(170)

L-investigazzjoni wriet li matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami l-importazzjonijiet Ċiniżi komplew jidħlu fis-suq tal-Unjoni bi prezzijiet li huma l-oġġett ta' dumping. Minkejja l-volumi tal-importazzjoni relattivament baxxi meta mqabbla mal-konsum tal-Unjoni, il-marġni tad-dumping huma kkonfermati bl-analiżi tal-prezzijiet tal-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi oħra, li jidhru li huma saħansitra aktar baxxi, kif deskritt fil-premssa (165). Fid-dawl tal-elementi eżaminati fit-taqsimiet 3.7.1 u 3.7.2, il-Kummissjoni kkonkludiet ukoll li hemm probabbiltà kbira li l-produtturi Ċiniżi jesportaw kwantititajiet sinifikanti ta' foil tal-aluminju tad-djar lejn l-Unjoni bi prezzijiet li huma l-oġġett ta' dumping, f'każ li l-miżuri jiskadu. Għaldaqstant, hemm evidenza ta' probabbiltà ta' rikorrenza ta' dumping u, f'kull każ, ta' probabbiltà ta' rikorrenza ta' dumping jekk il-miżuri jiskadu.

4.   IL-PROBABBILTÀ TA' KONTINWAZZJONI JEW TA' RIKORRENZA TA' ĦSARA

4.1.   Id-definizzjoni tal-industrija tal-Unjoni u tal-produzzjoni tal-Unjoni

(171)

Matul il-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami, il-prodott simili kien prodott minn 20 produttur magħrufa fl-Unjoni. Huma jikkostitwixxu l-“industrija tal-Unjoni” skont it-tifsira tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament bażiku.

4.2.   Kummenti preliminari

(172)

Il-Kummissjoni vvalutat il-ħsara abbażi tax-xejriet fir-rigward tal-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni, l-użu tal-kapaċità, il-bejgħ, is-sehem mis-suq, l-impjiegi, il-produttività u t-tkabbir, li hija ġabret fil-livell tal-industrija totali tal-Unjoni u xejriet fir-rigward tal-prezzijiet, il-profittabbiltà, il-fluss tal-flus, l-abbiltà li jżidu l-kapital u investimenti, l-istokks, ir-redditu fuq l-investiment u l-pagi, li hija ġabret fil-livell tal-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun.

4.3.   Il-konsum tal-Unjoni

(173)

Il-Kummissjoni stabbilixxiet il-konsum ta-Unjoni billi żiedet flimkien il-volum tal-bejgħ fl-Unjoni mill-industrija tal-Unjoni u l-importazzjonijiet totali fl-Unjoni kif irrapportat mill-Eurostat.

(174)

Il-konsum tal-Unjoni tal-prodott taħt rieżami żviluppa kif ġej:

Tabella 2

Konsum tal-Unjoni (tunnellati)

 

2014

2015

2016

PIR

Konsum totali

104 521

93 058

88 707

85 666

Indiċi (2014 = 100)

100

89

85

82

Sors: Eurostat, data ppreżentata mill-industrija tal-Unjoni u tweġibiet ivverifikati għall-kwestjonarji mill-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun

(175)

Il-konsum tal-Unjoni naqas gradwalment bi 18 % fil-perjodu kkunsidrat. Analiżi ta' sena b'sena turi dan it-tnaqqis gradwali matul il-perjodu, li kellu rata aktar mgħaġġla bejn l-2014 u l-2015 u mbagħad laħaq rata kostanti bejn l-2016 u l-perjodu ta' investigazzjoni tar-rieżami.

4.4.   Importazzjonijiet mir-RPĊ

4.4.1.   Volum u sehem mis-suq tal-importazzjonijiet mir-RPĊ

(176)