ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 145

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 62
4 ta' Ġunju 2019


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Avviż dwar id-dħul fis-seħħ tat-Tielet Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika taċ-Ċilì, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/905 tat-13 ta' Marzu 2019 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2018/2034 li jistabbilixxi pjan għall-iskartar għal ċertu sajd demersali fl-ilmijiet tal-Majjistral għall-perjodu 2019-2021

2

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/906 tat-13 ta' Marzu 2019 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2018/2035 li jispeċifika d-dettalji tal-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art għal ċertu sajd demersali fil-Baħar tat-Tramuntana għall-perjodu 2019-2021

4

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/907 tal-14 ta' Marzu 2019 li jistabbilixxi Test ta' Taħriġ Komuni għall-istrutturi tal-iski skont l-Artikolu 49b tad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali ( 1 )

7

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà (PESK) 2019/908 tad-29 ta' Mejju 2019 li testendi l-mandat tal-Kap ta' Missjoni tal-Missjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Istat tad-Dritt fil-Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2019)

19

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/909 tat-18 ta' Frar 2019 li tistabbilixxi l-lista ta' stħarriġiet obbligatorji tar-riċerka u l-limiti għall-għanijiet tal-programm multiannwali tal-Unjoni għall-ġbir u l-ġestjoni tad-data fis-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura

21

 

*

Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni (UE) 2019/910 tat-13 ta' Marzu 2019 li tistabbilixxi l-programm multiannwali tal-Unjoni għall-ġbir u l-ġestjoni tad-data bijoloġika, ambjentali, teknika u soċjoekonomika fis-setturi tas-sajd u l-akkwakultura

27

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/815 tas-17 ta' Diċembru 2018 li jissupplimenta d-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar l-ispeċifikazzjoni tal-format elettroniku uniku għar-rapportar ( ĠU L 143, 29.5.2019 )

85

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

4.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 145/1


Avviż dwar id-dħul fis-seħħ tat-Tielet Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika taċ-Ċilì, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

It-Tielet Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika taċ-Ċilì, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (1), iffirmat fi Brussell fid-29 ta' Ġunju 2017, għandu, f'konformità mal-Artikolu 14(1) tiegħu, jidħol fis-seħħ sa mill-1 ta' Lulju 2019.


(1)  ĠU L 196, 27.7.2017, p. 3.


REGOLAMENTI

4.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 145/2


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/905

tat-13 ta' Marzu 2019

li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2018/2034 li jistabbilixxi pjan għall-iskartar għal ċertu sajd demersali fl-ilmijiet tal-Majjistral għall-perjodu 2019-2021

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 15(6) u 18(1) u (3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għandu l-għan li jelimina b'mod progressiv il-qbid skartat fis-sajd kollu tal-Unjoni bl-introduzzjoni ta' obbligu ta' ħatt l-art għall-qabdiet ta' speċijiet li għalihom hemm limiti tal-qbid.

(2)

Sabiex jiġi implimentat l-obbligu ta' ħatt l-art, l-Artikolu 15(6) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni tadotta pjanijiet għall-iskartar permezz ta' atti delegati għal perjodu inizjali ta' mhux aktar minn tliet snin li jista' jiġġedded għal perjodu totali ieħor ta' tliet snin abbażi ta' rakkomandazzjonijiet konġunti li jiżviluppaw l-Istati Membri b'konsultazzjoni mal-Kunsilli Konsultattivi rilevanti.

(3)

Il-Belġju, Spanja, Franza, l-Irlanda, in-Netherlands u r-Renju Unit għandhom interess ta' ġestjoni tas-sajd dirett fl-ilmijiet tal-Majjistral. Wara li kkonsultaw lill-Kunsill Konsultattiv tal-Ilmijiet tal-Majjistral u lill-Kunsill Konsultattiv tal-Istokkijiet Pelaġiċi, fil-31 ta' Mejju 2018 dawk l-Istati Membri ressqu rakkomandazzjoni konġunta lill-Kummissjoni dwar pjan għall-iskartar għal ċertu sajd demersali fl-ilmijiet tal-Majjistral għall-perjodu mill-2019 sal-2021. Ir-rakkomandazzjoni konġunta ġiet emendata fit-30 ta' Awwissu 2018.

(4)

Abbażi ta' dik ir-rakkomandazzjoni konġunta, ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/2034 (2) stabbilixxa pjan għall-iskartar għal ċertu sajd demersali fl-ilmijiet tal-Majjistral għall-2019 sal-2021.

(5)

Fl-14 ta' Novembru 2018, il-Belġju, Spanja, Franza, l-Irlanda, in-Netherlands u r-Renju Unit ressqu rakkomandazzjoni konġunta ġdida li fiha ssuġġerew li jsiru tliet korrezzjonijiet fil-pjan għall-iskartar stabbilit bir-Regolament Delegat (UE) 2018/2034.

(6)

Skont l-Artikolu 18(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, inkluż, fejn ikun meħtieġ, billi tiżgura li jinkiseb kontribut xjentifiku mingħand il-korpi xjentifiċi rilevanti. Qabel ma ġie adottat ir-Regolament Delegat (UE) 2018/2034, inkisbu kontributi xjentifiċi mingħand il-korpi xjentifiċi rilevanti li ġew evalwati mill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (l-STECF). Ir-rakkomandazzjoni konġunta l-ġdida tissuġġerixxi li jsiru korrezzjonijiet ta' natura teknika li huma koperti mill-kontribut xjentifiku li diġà nkiseb.

(7)

Skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, qabel tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nnominati minn kull Stat Membru. Il-miżuri li r-rakkomandazzjoni konġunta l-ġdida tissuġġerixxi huma skont l-opinjoni tal-Grupp ta' esperti dwar is-sajd li huwa magħmul minn rappreżentanti tat-28 Stat Membru, tal-Kummissjoni u tal-Parlament Ewropew bħala osservatur.

(8)

L-ewwel nett, ir-rakkomandazzjoni konġunta l-ġdida tissuġġerixxi li tiġi kkoreġuta d-definizzjoni tal-“pannell Seltra” stabbilita fir-Regolament Delegat (UE) 2018/2034, minħabba li dik id-definizzjoni mhix konformi mar-rakkomandazzjoni konġunta tal-31 ta' Mejju 2018.

(9)

It-tieni nett, ir-rakkomandazzjoni konġunta l-ġdida tissuġġerixxi li jitħassar ir-rekwiżit li jintuża rkaptu tas-sajd selettiv ħafna fis-sajd għall-iskampu maqbud bi xbieki tat-tkarkir bid-diriġenti, minħabba li dak ir-rekwiżit iddaħħal bi żball fir-rakkomandazzjoni konġunta tal-31 ta' Mejju 2018 u, b'hekk, ukoll fir-Regolament Delegat (UE) 2018/2034.

(10)

Fl-aħħar nett, ir-rakkomandazzjoni konġunta l-ġdida tissuġġerixxi li s-sajd demersali għall-imriewaħ jiġi eskluż mill-kamp ta' applikazzjoni ta' ċerti miżuri tekniċi maħsubin biex iżidu s-selettività fil-Baħar Irlandiż, minħabba li r-rakkomandazzjoni konġunta tal-31 ta' Mejju 2018 u, b'hekk, ukoll ir-Regolament Delegat (UE) 2018/2034, ma kienx beħsiebhom jinkludu dak it-tip ta' sajd fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dawk il-miżuri tekniċi.

(11)

Għalhekk jenħtieġ li r-Regolament Delegat (UE) 2018/2034 jiġi emendat kif xieraq.

(12)

Billi l-miżuri previsti f'dan ir-Regolament għandhom impatt dirett fuq l-ippjanar tal-istaġun tas-sajd tal-bastimenti tal-Unjoni u fuq l-attivitajiet ekonomiċi relatati ma' dan, jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ minnufih wara li jiġi ppubblikat. Minħabba li l-pjan għall-iskartar stabbilit bir-Regolament Delegat (UE) 2018/2034 beda japplika mill-1 ta' Jannar 2019, jenħtieġ li dan ir-Regolament jibda japplika b'mod retroattiv mill-1 ta' Jannar 2019,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament Delegat (UE) 2018/2034 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 2, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“2.   “Pannell Seltra” tfisser apparat ta' selettività li:

(a)

huwa magħmul minn pannell ta' fuq b'daqs tal-malja ta' mill-inqas 270 mm (fil-każ ta' malja maqrut) jew minn pannell ta' fuq b'daqs tal-malja ta' mill-inqas 300 mm (fil-każ ta' malja kwadra), imqiegħed f'sezzjoni f'forma ta' kaxxa magħmula minn erba' pannelli, fil-parti d-dritta tal-manka;

(b)

huwa twil mill-inqas tliet metri;

(c)

jitqiegħed mhux aktar minn erba' metri 'l bogħod mis-siegla tal-għeluq; u

(d)

huwa daqs il-wisa' kollu tas-saff ta' fuq tas-sezzjoni f'forma ta' kaxxa tax-xibka tat-tkarkir (jiġifieri minn ċmusa sa ċmusa).”;

(2)

fl-Artikolu 3(1), il-punt (d) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(d)

l-iskampu (Nephrops norvegicus) maqbud bi xbieki tat-tkarkir bid-diriġenti b'daqs tal-malja ta' bejn 80 u 110 mm fid-diviżjoni 6a tal-ICES sa tnax-il mil nawtiku mill-kosta.”;

(3)

fl-Artikolu 10(4), it-tieni sentenza hija sostitwita b'dan li ġej:

“Din id-dispożizzjoni ma għandhiex tapplika għall-bastimenti b'qabdiet li jkunu jinkludu aktar minn 30 % ta' skampu jew aktar minn 85 % ta' mriewaħ.”.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu jibda japplika mill-1 ta' Jannar 2019.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Marzu 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22.

(2)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/2034 tat-18 ta' Ottubru 2018 li jistabbilixxi pjan għall-iskartar għal ċertu sajd demersali fl-ilmijiet tal-Majjistral għall-perjodu 2019-2021 (ĠU L 327, 21.12.2018, p. 8).


4.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 145/4


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/906

tat-13 ta' Marzu 2019

li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2018/2035 li jispeċifika d-dettalji tal-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art għal ċertu sajd demersali fil-Baħar tat-Tramuntana għall-perjodu 2019-2021

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2018/973 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2018 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, li jispeċifika d-dettalji tal-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art fil-Baħar tat-Tramuntana u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 676/2007 u (KE) Nru 1342/2008 (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 11 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) għandu l-għan li jelimina b'mod progressiv il-qbid skartat fis-sajd kollu tal-Unjoni bl-introduzzjoni ta' obbligu ta' ħatt l-art għall-qabdiet ta' speċijiet li għalihom hemm limiti tal-qbid.

(2)

L-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 jipprevedi l-adozzjoni ta' pjanijiet pluriennali li jkun fihom miżuri ta' konservazzjoni għas-sajd li jisfrutta ċerti stokkijiet f'żona ġeografika rilevanti.

(3)

Pjanijiet pluriennali bħal dawn jispeċifikaw id-dettalji tal-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art u jistgħu jagħtu s-setgħa lill-Kummissjoni tkompli tispeċifika dawk id-dettalji abbażi tar-rakkomandazzjonijiet konġunti żviluppati mill-Istati Membri.

(4)

Fl-4 ta' Lulju 2018, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw ir-Regolament (UE) 2018/973 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet. L-Artikolu 11 ta' dak ir-Regolament jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni tadotta atti delegati li jispeċifikaw id-dettalji tal-obbligu ta' ħatt l-art abbażi tar-rakkomandazzjonijiet konġunti żviluppati mill-Istati Membri.

(5)

Il-Belġju, id-Danimarka, Franza, il-Ġermanja, in-Netherlands, l-Iżvezja u r-Renju Unit għandhom interess ta' ġestjoni tas-sajd dirett fil-Baħar tat-Tramuntana. Wara li kkonsultaw lill-Kunsill Konsultattiv tal-Baħar tat-Tramuntana u lill-Kunsill Konsultattiv tal-Istokkijiet Pelaġiċi, fit-30 ta' Mejju 2018 il-Belġju, id-Danimarka, Franza, il-Ġermanja, in-Netherlands, l-Iżvezja u r-Renju Unit ressqu rakkomandazzjoni konġunta lill-Kummissjoni dwar id-dettalji tal-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art għas-sajd demersali fil-Baħar tat-Tramuntana. Ir-rakkomandazzjoni konġunta ġiet emendata fit-30 ta' Awwissu 2018.

(6)

Abbażi ta' dik ir-rakkomandazzjoni konġunta, ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/2035 (3) stabbilixxa pjan għall-iskartar li japplika għal dak it-tip ta' sajd għall-2019 sal-2021.

(7)

Fis-6 ta' Novembru 2018 u fid-19 ta' Diċembru 2018, il-Belġju, id-Danimarka, Franza, il-Ġermanja, in-Netherlands, l-Iżvezja u r-Renju Unit ressqu rakkomandazzjonijiet konġunti addizzjonali biex jikkoreġu r-rakkomandazzjoni konġunta li kienu ppreżentaw qabel, fit-30 ta' Mejju 2018, u li kienet ġiet emendata fit-30 ta' Awwissu 2018.

(8)

Skont l-Artikolu 18(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, inkluż, fejn ikun meħtieġ, billi tiżgura li jinkiseb kontribut xjentifiku mingħand il-korpi xjentifiċi rilevanti. Qabel ma ġie adottat ir-Regolament Delegat (UE) 2018/2035, inkisbu kontributi xjentifiċi mingħand il-korpi xjentifiċi rilevanti li ġew evalwati mill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (l-STECF). Ir-rakkomandazzjonijiet konġunti l-ġodda fihom korrezzjonijiet ta' natura teknika li għalihom l-informazzjoni xjentifika tibqa' l-istess. It-tip ta' rkaptu addizzjonali inkluż f'rakkomandazzjoni konġunta jidħol fl-istess kategorija ta' xbieki tat-tkarkir. Minħabba li x-xibka tat-tkarkir bid-diriġenti tewmin inkluża fir-rakkomandazzjoni konġunta l-ġdida hija tip ta' xibka tat-tkarkir tal-qiegħ, għandha l-istess impatt bħax-xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ l-oħrajn. Għalhekk il-parir xjentifiku jibqa' l-istess. F'dak li għandu x'jaqsam mat-test tal-korrezzjoni marbuta mal-eżenzjonijiet de minimis, it-test attwali jistabbilixxi li l-perċentwali tal-eżenzjonijiet de minimis jenħtieġ li jiġu kkalkulati abbażi tal-qabdiet annwali totali tal-ispeċijiet li għalihom jgħodd l-obbligu ta' ħatt l-art li jkunu iżgħar mid-daqs minimu ta' referenza. Madankollu, il-perċentwali tal-eżenzjonijiet de minimis jenħtieġ li jiġu kkalkulati abbażi tal-qabdiet annwali totali tal-merlangu u tal-bakkaljaw.

(9)

Skont l-Artikolu 16(4) tar-Regolament (UE) 2018/973, qabel tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nnominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. Il-miżuri previsti fir-rakkomandazzjonijiet konġunti l-ġodda huma skont l-opinjoni tal-Grupp ta' esperti dwar is-sajd li huwa magħmul minn rappreżentanti tat-28 Stat Membru, tal-Kummissjoni u tal-Parlament Ewropew bħala osservatur.

(10)

Ir-rakkomandazzjoni konġunta tas-6 ta' Novembru 2018 issuġġeriet li x-xbieki tat-tkarkir bid-diriġenti tewmin jiddaħħlu fil-listi tal-kodiċijiet tal-irkaptu tas-sajd għax-xbieki tat-tkarkir f'ċertu tip ta' sajd. Il-korrezzjoni teknika tiċċara li ċerti eżenzjonijiet għall-bastimenti li jużaw ix-xbieki tat-tkarkir japplikaw ukoll għax-xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ biż-żewġ (żewġ xbieki tat-tkarkir imqabbdin ma' xulxin li jitkarkru minn bastiment wieħed). Minħabba li t-test tar-rakkomandazzjoni konġunta li kienet waslet fit-30 ta' Mejju 2018 diġà kien isemmi “ix-xbieki tat-tkarkir”, li jfisser li x-xbieki tat-tkarkir kollha huma koperti, inklużi x-xbieki tat-tkarkir biż-żewġ, jeħtieġ li jiżdied il-kodiċi tal-irkaptu tas-sajd rispettiv tagħhom.

(11)

Ir-rakkomandazzjoni konġunta tad-19 ta' Diċembru 2018 issuġġeriet li jiġi kkoreġut żball marbut ma' ċerti fatturi tal-kalkolu fl-eżenzjonijiet de minimis għal dawn li ġejjin:

(a)

għall-merlangu u għall-bakkaljaw li jkunu iżgħar mid-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni li jinqabdu bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ fid-Diviżjoni 4c tal-ICES;

(b)

għall-merlangu u għall-bakkaljaw li jkunu iżgħar mid-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni li jinqabdu bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ fid-Diviżjonijiet 4a u 4b tal-ICES.

(12)

Jenħtieġ li r-Regolament Delegat (UE) 2018/2035 jiġi emendat kif xieraq.

(13)

Billi l-miżuri previsti f'dan ir-Regolament għandhom impatt dirett fuq l-ippjanar tal-istaġun tas-sajd tal-bastimenti tal-Unjoni u fuq l-attivitajiet ekonomiċi relatati ma' dan, jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ minnufih wara li jiġi ppubblikat. Minħabba li l-pjan għall-iskartar stabbilit bir-Regolament Delegat (UE) 2018/2035 daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2019, jenħtieġ li dan ir-Regolament jibda japplika b'mod retroattiv mill-1 ta' Jannar 2019,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament Delegat (UE) 2018/2035 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 3(1)(b), is-sentenza tal-bidu hija sostitwita b'dan li ġej:

“qabdiet bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ (OTB, OTT, TBN) attrezzati bi:”;

(2)

fl-Artikolu 6(1), il-punt (c) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(c)

il-barbun tat-tbajja' maqbud bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ (OTB, OTT, PTB) b'daqs tal-malja ta' mill-inqas 120 mm meta jkunu qed jistadu għall-pixxiċatt jew għall-ħut tond fix-xhur tax-xitwa (mill-1 ta' Novembru sat-30 ta' April).”;

(3)

l-Artikolu 9 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-punt (c), is-sentenza tal-bidu hija sostitwita b'dan li ġej:

“fis-sajd għall-iskampu minn bastimenti li jużaw xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ (OTB, OTT, TBN) b'daqs tal-malja ta' 70 mm jew ikbar, armati bi gradilja selettiva tal-ispeċijiet bi spazju tal-vireg ta' mhux aktar minn 35 mm, fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-Diviżjoni 3a tal-ICES:”;

(b)

fil-punt (d), is-sentenza tal-bidu hija sostitwita b'dan li ġej:

“fis-sajd għall-gamblu tat-Tramuntana minn bastimenti li jużaw xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ (OTB, OTT) b'daqs tal-malja ta' 35 mm jew ikbar, armati bi gradilja selettiva tal-ispeċijiet bi spazju tal-vireg ta' mhux aktar minn 19-il mm, bil-ħruġ mhux ibblukkat għall-ħut, fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-Diviżjoni 3a tal-ICES:”;

(c)

il-punt (e) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(e)

fis-sajd demersali mħallat minn bastimenti li jużaw xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew tartaruni (OTB, OTT, SDN, SSC) b'daqs tal-malja ta' bejn 70 u 99 mm (TR2) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-Diviżjoni 4c tal-ICES:

kwantità ta' merlangu u ta' bakkaljaw flimkien li jkunu iżgħar mid-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni li ma għandhiex taqbeż is-6 % fl-2019 u l-5 % fl-2020 u fl-2021 tal-qabdiet annwali totali tal-merlangu u tal-bakkaljaw; l-ammont massimu ta' bakkaljaw li jista' jiġi skartat għandu jkun limitat għal 2 % ta' dawk il-qabdiet annwali totali;”;

(d)

il-punt (f) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(f)

fis-sajd demersali mħallat minn bastimenti li jużaw xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ jew tartaruni (OTB, OTT, SDN, SSC) b'daqs tal-malja ta' bejn 70 u 99 mm (TR2) fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-Diviżjonijiet 4a u 4b tal-ICES:

kwantità ta' merlangu u ta' bakkaljaw flimkien li jkunu iżgħar mid-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni li ma għandhiex taqbeż is-6 % fl-2019 tal-qabdiet annwali totali tal-merlangu u tal-bakkaljaw; l-ammont massimu ta' bakkaljaw li jista' jiġi skartat għandu jkun limitat għal 2 % ta' dawk il-qabdiet annwali totali;”;

(e)

fil-punt (g), is-sentenza tal-bidu hija sostitwita b'dan li ġej:

“fis-sajd minn bastimenti li jużaw xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ (OTB, OTT, TBN, PTB) b'daqs tal-malja ta' bejn 90 u 119-il mm, armati b'pannell Seltra, jew xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ (OTB, OTT, TBN, PTB) b'daqs tal-malja ta' 120 mm jew iżjed, fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-Diviżjoni 3a tal-ICES:”.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu jibda japplika mill-1 ta' Jannar 2019.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Marzu 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 179, 16.7.2018, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(3)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/2035 tat-18 ta' Ottubru 2018 li jispeċifika d-dettalji tal-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art għal ċertu sajd demersali fil-Baħar tat-Tramuntana għall-perjodu 2019-2021 (ĠU L 327, 21.12.2018, p. 17).


4.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 145/7


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/907

tal-14 ta' Marzu 2019

li jistabbilixxi Test ta' Taħriġ Komuni għall-istrutturi tal-iski skont l-Artikolu 49b tad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 49b(4) tagħha,

Billi:

(1)

Attwalment, l-istrutturi tal-iski jibbenefikaw mill-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki tagħhom skont id-Direttiva 2005/36/KE. L-istabbiliment ta' test ta' taħriġ komuni għall-istrutturi tal-iski (“CTT”) jintroduċi rikonoxximent awtomatiku għal ċerti kwalifiki tal-istrutturi tal-iski biex id-detenturi ta' dawk il-kwalifiki jkunu jistgħu jiċċaqilqu aktar faċilment bejn l-Istati Membri. Is-CTT huwa mod wieħed kif tiġi ffaċilitata l-mobbiltà tal-istrutturi tal-iski madwar l-Unjoni. Fir-rigward tal-istrutturi tal-iski li mhumiex eliġibbli biex jieħdu sehem fis-CTT jew li ma jkunux għaddew mis-CTT, ikompli japplika l-qafas ġenerali għar-rikonoxximent tal-kwalifiki tagħhom skont id-Direttiva 2005/36/KE.

(2)

Il-professjoni ta' istruttur tal-iski jew alternattivament, l-edukazzjoni u t-taħriġ li jwasslu għall-kwalifika bħala istruttur tal-iski huma regolati f'aktar minn terz tal-Istati Membri u għalhekk ir-rekwiżiti skont l-Artikolu 49b(2) tad-Direttiva 2005/36/KE huma ssodisfati.

(3)

Fl-2012, ġie ffirmat Memorandum ta' Qbil (il-“Memorandum”) li jistabbilixxi proġett pilota għal karta professjonali li jeħtieġ tinħareġ għall-istrutturi tal-iski fl-Unjoni minn disa' Stati Membri, jiġifieri l-Awstrija, il-Belġju, id-Danimarka, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, ir-Rumanija, Spanja u r-Renju Unit. Sussegwentement, is-Slovenja u r-Repubblika Ċeka ffirmaw il-Memorandum fl-2014. Il-Memorandum irrikonoxxa d-drittijiet miksuba tal-istrutturi tal-iski li kienu ċittadini ta' dawk l-Istati Membri firmatarji mid-data tal-Memorandum. Il-Memorandum stabbilixxa wkoll li t-tlestija b'suċċess tal-Eurotest u tat-test tal-Eurosecurity kienet prerekwiżit għar-rikonoxximent awtomatiku tal-kwalifika bħala istruttur tal-iski fost dawk l-Istati Membri, mid-data tal-iffirmar tal-Memorandum. Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza tad-dritt, huwa xieraq u raġonevoli li dawn iż-żewġ testijiet iservu ta' bażi għall-kontenut tas-CTT u li d-dispożizzjonijiet li ġew miftiehma fil-Memorandum jitqiesu bħala bażi għal dan ir-Regolament.

(4)

Kwalunkwe istruttur tal-iski kopert minn dan ir-Regolament jenħtieġ li jkun jista' jiżgura li l-klassijiet tat-tagħlim tal-iski jitwettqu b'mod sikur u b'awtonomija sħiħa f'ambjent muntanjuż mimli borra, iżda minbarra f'dawk iż-żoni fejn huma meħtieġa tekniki għat-tixbit mal-muntanji. Għalhekk, sabiex tiġi żgurata kwalità għolja tat-tagħlim tal-iski, jixraq li l-kwalifiki li jagħtu l-eliġibbiltà tal-kandidati li jieħdu sehem fis-CTT jenħtieġ li jinkludu wkoll ċerti ħiliet ta' tagħlim.

(5)

Il-parteċipazzjoni fil-kompetizzjonijiet ġestiti mill-Fédération Internationale du Ski (“FIS”) u kwalunkwe punt tal-FIS li jingħata bħala parti minn dawk il-kompetizzjonijiet jenħtieġ li fejn xieraq, jitqiesu meta tiġi pproċessata talba għal eżenzjoni fir-rigward tal-Parti I tas-CTT relatata maċ-ċertifikazzjoni tal-kapaċità teknika.

(6)

Fl-interessi taċ-ċertezza tad-dritt, jeħtieġ li jiġu rikonoxxuti d-drittijiet miksuba kemm tal-istrutturi tal-iski li għandhom karta professjonali maħruġa skont il-Memorandum, kif ukoll dawk li għandhom kwalifika elenkata fl-Anness I fi Stat Membru, li mhuwiex firmatarju tal-Memorandum, fejn dawn ikunu jistgħu juru l-esperjenza meħtieġa bħala istrutturi tal-iski f'kundizzjonijiet speċifiċi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu japplika għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni li jixtiequ jeżerċitaw il-professjoni ta' istruttur tal-iski fi Stat Membru għajr dak li fih ikunu kisbu kwalifika elenkata fl-Anness I.

Artikolu 2

Suġġett

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-kontenuti tat-Test ta' Taħriġ Komuni (“CTT”) u l-kundizzjonijiet li jeħtieġ jiġu ssodisfati kemm biex wieħed jieħu sehem fis-CTT, kif ukoll biex jgħaddi minnu.

2.   Is-CTT għandu jkun magħmul minn test li jiċċertifika l-kapaċità teknika tal-istrutturi tal-iski u test li jiċċertifika l-kompetenzi relatati mas-sikurezza tal-istrutturi tal-iski f'konformità mar-regoli stabbiliti fil-Partijiet I u II rispettivament tal-Anness II.

Artikolu 3

Entitajiet kompetenti

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, “awtorità kompetenti” tfisser kwalunkwe entità li hija elenkata fl-Anness I, li tagħti kwalifika li tikkonferixxi d-dritt li wieħed jieħu sehem fis-CTT skont l-Artikolu 5.

Artikolu 4

Prinċipju tar-rikonoxximent awtomatiku

1.   L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu ċ-ċertifikati li jinħarġu f'konformità mal-Artikolu 8 li jikkonfermaw it-tlestija b'suċċess tas-CTT. Kwalunkwe ċittadin tal-Unjoni li għandu tali ċertifikat li jinħareġ fi Stat Membru għandu jkun intitolat li jikseb l-aċċess għall-attivitajiet professjonali tal-istrutturi tal-iski fi Stati Membri oħra, soġġett għall-istess kundizzjonijiet bħall-istrutturi tal-iski li jkunu kisbu l-kwalifika tagħhom f'dawk l-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu ċ-ċertifikati li jinħarġu f'konformità mal-Artikolu 8 għall-istrutturi tal-iski li jibbenefikaw mid-drittijiet miksuba kif stabbilit fl-Artikolu 7. Kwalunkwe ċittadin tal-Unjoni li għandu tali ċertifikat li jinħareġ fi Stat Membru għandu jkun intitolat li jikseb l-aċċess għall-attivitajiet professjonali tal-istrutturi tal-iski fi Stati Membri oħra, soġġett għall-istess kundizzjonijiet bħall-istrutturi tal-iski li jkunu kisbu l-kwalifika tagħhom f'dawk l-Istati Membri.

Artikolu 5

Parteċipazzjoni fis-CTT

Iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni li għandhom jew li qed jitħarrġu biex jiksbu kwalifika elenkata fl-Anness I (2) għandhom ikunu intitolati biex jieħdu sehem fis-CTT.

Artikolu 6

Eżenzjonijiet

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5, l-istrutturi tal-iski għandhom jiġu eżentati mir-rekwiżit li jgħaddu mit-test li jiċċertifika l-kapaċità teknika kif imsemmi fil-Parti I tal-Anness II, meta dawn ikollhom jew ikunu qed jitħarrġu biex jiksbu kwalifika elenkata fl-Anness I u jew:

(a)

ikunu jistgħu jipprovdu evidenza li jkunu ngħataw mill-inqas 100 punt għall-iskijjar fl-Alpi mill-Fédération Internationale du Ski għall-irġiel u mill-inqas 85 punt għall-iskijjar fl-Alpi mill-Fédération Internationale du Ski għan-nisa, f'waħda mid-dixxiplini tekniċi tas-slalom jew tas-slalom il-kbira tul kwalunkwe perjodu ta' ħames snin; jew

(b)

ikunu għaddew mill-Eurotest.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5, l-istrutturi tal-iski li jkunu għaddew mit-test tal-Eurosecurity għandhom jiġu eżentati mir-rekwiżit li jgħaddu mit-test li jiċċertifika l-kompetenzi relatati mas-sikurezza kif imsemmi fil-Parti II tal-Anness II, meta dawn ikollhom jew ikunu qed jitħarrġu biex jiksbu kwalifika elenkata fl-Anness I.

3.   Dawk l-istrutturi tal-iski li jkunu għaddew, bħala parti mis-CTT, jew mit-test li jiċċertifika l-kapaċità teknika kif imsemmi fil-Parti I tal-Anness II jew mit-test li jiċċertifika l-kompetenzi relatati mas-sikurezza kif imsemmi fil-Parti II tal-Anness II, ma għandhomx jintalbu jirrepetu dik il-parti tas-CTT li dawn ikunu temmew b'suċċess.

Artikolu 7

Drittijiet miksuba

1.   L-istrutturi tal-iski li, qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, ikollhom karta professjonali li tkun inħarġet skont il-Memorandum għandhom jibbenefikaw mill-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku kif stabbilit fl-Artikolu 4(2).

2.   L-istrutturi tal-iski li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u li jkunu għaddew kemm mill-Eurotest kif ukoll mit-test tal-Eurosecurity, għandhom jibbenefikaw mill-prinċipju tar-rikonoxximent awtomatiku kif stabbilit fl-Artikolu 4(2), meta dawn ikollhom ukoll kwalifika elenkata fl-Anness I.

3.   L-istrutturi tal-iski li jkunu kisbu kwalifika elenkata fl-Anness I fi Stat Membru ieħor li mhuwiex firmatarju tal-Memorandum fil-mument tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u jkunu jistgħu juru esperjenza professjonali ta' mill-inqas 200 jum matul il-ħames snin li jiġu immedjatament qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, għandhom jibbenefikaw mill-prinċipju tar-rikonoxximent awtomatiku kif stabbilit fl-Artikolu 4(2).

4.   Dawk l-istrutturi tal-iski li jgawdu l-benefiċċju tad-drittijiet miksuba kif stabbilit fil-paragrafi 1, 2 u 3, għandhom ikunu intitolati li japplikaw għal ċertifikat ta' kompetenza skont l-Artikolu 8.

Artikolu 8

Ċertifikat ta' kompetenza

1.   L-istrutturi tal-iski li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u li jew ikunu għaddew b'suċċess mis-CTT jew igawdu mid-drittijiet miksuba skont l-Artikolu 7, għandu jinħarġilhom ċertifikat ta' kompetenza. Iċ-ċertifikat għandu jinħareġ mill-Istat Membru jew mill-entità kompetenti fi Stat Membru, li jkunu taw il-kwalifika professjonali li tikkonferixxi d-dritt lill-professjonist biex jieħu sehem fis-CTT skont l-Artikolu 5.

2.   Iċ-ċertifikat ta' kompetenza għandu jindika mill-inqas dan li ġej:

(a)

l-isem tal-istruttur tal-iski;

(b)

ir-riżultati miksuba fis-CTT u d-data ta' meta wieħed ikun għadda mis-CTT, jekk applikabbli;

(c)

id-dritt miksub speċifiku li jgawdi l-istruttur tal-iski skont l-Artikolu 7, jekk applikabbli;

(d)

l-Istat Membru jew l-entità kompetenti emittenti;

(e)

il-kwalifika elenkata fl-Anness I li għandu l-istruttur tal-iski.

3.   Iċ-ċertifikat ta' kompetenza għandu jkun akkumpanjat minn stiker li jeħtieġ titwaħħal mal-karta nazzjonali tal-istruttur tal-iski. L-istiker għandha tafferma li jkun inħareġ ċertifikat ta' kompetenza lill-istruttur tal-iski u għandha tindika mill-inqas:

(a)

l-isem tal-istruttur tal-iski;

(b)

is-sena li fiha jkun inħareġ iċ-ċertifikat ta' kompetenza;

(c)

l-Istat Membru jew l-entità kompetenti emittenti.

4.   Kopja doppja taċ-ċertifikat ta' kompetenza għandha tinħareġ fi kwalunkwe ħin fuq talba mill-istruttur tal-iski.

Artikolu 9

Proċedura ta' notifika

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn bi kwalunkwe bidla fil-kwalifiki elenkati fl-Anness I, kif ukoll bl-eżistenza ta' kwalunkwe kwalifika ġdida li tkun komparabbli, f'termini tal-ħiliet u l-għarfien, ma' dawk elenkati fl-Anness I. Dawn in-notifiki għandhom jiġu trażmessi permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern stabbilita mir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

Artikolu 10

Taħriġ u esperjenza fit-tul

L-istrutturi tal-iski li għandhom kwalifika elenkata fl-Anness I u li jistgħu juru li wettqu taħriġ tal-iski teoretiku u prattiku ta' mill-inqas 95 jum u esperjenza ta' xogħol bħala istrutturi tal-iski ta' 95 jum se jiġu rikonoxxuti fl-Awstrija fil-livell ta' “Diplomschilehrer”.

Artikolu 11

Dispożizzjonijiet finali

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Marzu 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22.

(2)  Għall-Awstrija, din hija mifhuma bħala l-kwalifika ta' Diplomschilehrer - li preċedentement kienet intitolata bħala staatlich geprüfter Schilehrer.

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/49/KE (ĠU L 316, 14.11.2012, p. 1).


ANNESS I

Kwalifiki

Il-kwalifiki elenkati f'dan l-Anness għandhom jitfasslu biex jiżguraw approċċ bilanċjat bejn it-tagħlim teoretiku u t-traineeship prattiku, inkluż l-iski fuq il-pista u barra l-pista, u għandhom jipprovdu b'mod partikolari l-ħiliet u l-għarfien li ġejjin:

(a)

il-fehim tal-metodoloġiji tat-tagħlim, l-istruzzjoni u t-taħriġ, u l-kapaċità li wieħed japplikahom kemm għall-istruzzjoni tal-iski fl-Alpi fuq il-pista, kif ukoll barra l-pista;

(b)

il-kapaċità li wieħed jaġġusta sessjoni ta' tagħlim fid-dawl tal-kundizzjonijiet tat-temp varjabbli;

(c)

il-kapaċità li wieħed joħloq, jimplimenta u jivvaluta r-rekwiżiti tal-istruzzjoni xierqa għall-klassijiet kollha f'kull livell tal-istruzzjoni tal-iski fl-Alpi, minn dawk ġodda għal dawk esperti, b'mod awtonomu;

(d)

il-kapaċità li wieħed ifassal programm ta' struzzjoni għall-iski fl-Alpi billi juża tekniki tat-tagħlim xierqa;

(e)

il-kapaċità li wieħed joħloq sitwazzjoni ta' taħriġ;

(f)

il-kapaċità li wieħed iħejji materjali ta' tagħlim, ta' struzzjoni u ta' taħriġ li jeħtieġ jintużaw waqt kwalunkwe tip ta' struzzjoni tal-iski fl-Alpi;

(g)

il-kapaċità li wieħed iwettaq dimostrazzjoni teknika, inkluż li jispjega l-elementi differenti tagħha għall-klassijiet kollha f'kull livell tal-istruzzjoni tal-iski fl-Alpi;

(h)

il-kapaċità li wieħed jivvaluta sessjoni jew ċiklu tat-tagħlim tal-iski fl-Alpi;

(i)

l-għarfien u l-kapaċità li wieħed japplika l-prinċipji tal-ewwel għajnuna fil-każ ta' aċċident tal-isport tax-xitwa u li jibda s-salvataġġ.

Stat Membru

Kwalifiki

Entitajiet li jagħtu l-kwalifiki

L-Awstrija

Diplomschilehrer jew Landesschilehrer/Schilehrer f'Vorarlberg

Bundessportakademie Innsbruck

Landesschilehrerverbände

Il-Belġju

BE-fr: Moniteur sportif entraineur

BE-nl: Trainer A Alpijns Skiën/Skileraar

Administration de l'Éducation physique, du Sport et de la Vie en Plein Air (ADEPS)

Sport Vlaanderen

Il-Bulgarija

Ски учител клас C

Българско ски училище

Il-Kroazja

Učitelj skijanja

Skijaško Učilište

Hrvatski zbor učitelja i trenera sportova na snijegu (HZUTS)

Ir-Repubblika Ċeka

Instruktor lyžování APUL A

Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol, o.s. (APUL)

Id-Danimarka

Euro Ski Pro

Den Danske Skiskole

Il-Finlandja

Level 3 – hiihdonopettaja

Suomen hiihdonopettajat ry (FNASI/SHOry)

Istitut tal-Isports Vuokatti

Franza

Diplôme d'Etat de ski

moniteur national de ski alpin

Ecole Nationale des Sports de Montagne (ENSM)

Il-Ġermanja

Staatlich geprüfter Skilehrer

Technische Universität München in Zusammenarbeit mit DSLV – Deutscher Skilehrerverband, soweit diesem Aufgaben übertragen wurden

Il-Greċja

Ski instructor Downhill A

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού — Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

L-Ungerija

Síoktató ****

Síktatók Magyarországi Szövetsége

L-Irlanda

Alpine Ski Teacher – Level 4

Irish Association of Snowsports instructors (IASI)

L-Italja

Maestro di Sci

Collegio Nazionale dei Maestri di Sci

Federazione Italiana Sport Invernali

Collegi Regionali e Provinciali

Il-Latvja

Profesionāls slēpošanas instruktors

Latvijas Slēpošanas un snovborda instruktoru asociācija (LSSIA)

Il-Litwanja

A kategorijos instruktorių pažymėjimai

National Russian League of Instructors (NRLI)/DruSkiSchool

In-Netherlands

Ski-instructeur niveau 4

Nederlandse Ski Vereniging

Il-Polonja

Instruktor Zawodowy – PZN

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego (SITN PZN)

Il-Portugall

Treinadores de esqui alpino de grau 2

Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDI-Portugal)

Instituto Português do Desporto e Juventude

Ir-Rumanija

Monitor de schi I

Federația română de schi biatlon

Is-Slovakkja

Inštruktor lyžovnia III. kvalifikačného stupňa

Għall-kwalifiki li nħarġu mill-1 ta' Jannar 2016: L-Università Comenius fi Bratislava (Il-Fakultà tal-Edukazzjoni Fiżika u tal-Isport); L-Università fi Prešov (Il-Fakultà tal-Isport); L-Università Matej Bel f'Banská Bystrica (Il-Fakultà tal-Filosofija); u l-Università Constantine The Philosopher f'Nitra (Il-Fakultà tal-Edukazzjoni), kif ukoll Slovenská lyžiarska asociácia (SLA)

Għall-kwalifiki li nħarġu qabel il-31 ta' Diċembru 2015: Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) hija parti minn “Tatranská, akciová spoločnosť” jew Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu (SAPUL)

Is-Slovenja

Strokovni delavec 2 – športno treniranje – smučanje – alpsko

Smučarska zveza Slovenije

Spanja

Técnico deportivo de esquí alpino

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

L-Iżvezja

Svenska skidlärarexamen

Det svenska skidrådet

Ir-Renju Unit

Livell 4 tal-Alpi – Diploma ta' Għalliem tal-Iski Internazzjonali

BASI – Assoċjazzjoni Brittanika tal-Istrutturi tal-Isport fil-Borra


ANNESS II

Organizzazzjoni tat-Test ta' Taħriġ Komuni (“CTT”)

1.   PARTI I — TEST LI JIĊĊERTIFIKA L-KAPAĊITÀ TEKNIKA (“TEST TEKNIKU”)

1.1.   Prinċipji ġenerali

1.1.1.   Regoli applikabbli

It-Test Tekniku għandu jkun magħmul minn slalom kbira tal-iski fl-Alpi. Dan għandu jsir skont ir-regoli tekniċi stipulati mill-Fédération Internationale du Ski (“FIS”) u aġġustat biex jitqiesu l-objettivi tat-Test Tekniku.

1.1.2.   Kandidati eliġibbli

Iċ-ċittadini tal-Unjoni li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament jistgħu jieħdu sehem fit-Test Tekniku. Il-kandidati eliġibbli jistgħu jirrepetu t-test mingħajr restrizzjoni, meta dawn ma jkunux għaddew f'tentattivi preċedenti. Il-kandidati eliġibbli għandhom japplikaw direttament mal-Istat Membru organizzatur jew ma' entità kompetenti f'dak l-Istat Membru, li jorganizza t-test, sabiex jieħdu sehem fit-Test Tekniku.

1.1.3.   Tiġrijiet

It-Test Tekniku għandu jkun magħmul minn żewġ tiġrijiet. L-ordni tat-tluq għall-ewwel tiġrija għandha tintgħażel bil-polza, filwaqt li l-ordni tat-tluq għat-tieni tiġrija għandha tkun fl-ordni inversa tal-ewwel tiġrija. Il-kandidati li jgħaddu mit-Test Tekniku matul l-ewwel tiġrija ma għandhomx jieħdu sehem fit-tieni tiġrija. Il-kandidati li ma jgħaddux mit-Test Tekniku waqt l-ewwel tiġrija, jistgħu jieħdu sehem fit-tieni tiġrija.

1.1.4.   Ġuriji tat-test

Il-ġuriji tat-test għandhom jissorveljaw u jiżguraw l-implimentazzjoni korretta tat-Test Tekniku. Is-sħubija tal-ġuriji tat-test għat-Test Tekniku għandha tkun miftuħa għal ċittadini kkwalifikati minn kwalunkwe Stat Membru. Dawk iċ-ċittadini biss li jew ikunu għaddew mill-Eurotest qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament jew li jkunu għaddew mis-CTT, għandhom jitqiesu bħala eliġibbli biex jinħatru għall-ġurija tat-test sabiex jivvalutaw il-moduli tat-Test Tekniku.

Dawk il-ġuriji tat-test għandhom jinħatru mill-Istat Membru organizzatur jew mill-entità kompetenti, kif xieraq, abbażi tal-kompetenza u tal-esperjenza professjonali tagħhom fis-settur. L-Istat Membru organizzatur jew l-entità kompetenti għandhom ikunu jistgħu jiddelegaw dan il-poter tal-ħatra lil partijiet terzi, iżda l-membri tal-ġurija tat-test għandhom jirrappreżentaw f'kull ħin mill-inqas tliet Stati Membri. L-Istati Membri jew l-entitajiet kompetenti għajr dawk li jorganizzaw is-CTT, jistgħu jressqu proposti għall-kompożizzjoni tal-ġurija tat-test. F'dan il-każ, l-Istat Membru organizzatur jew l-entità kompetenti, kif xieraq, jistgħu jirrifjutaw tali proposta biss abbażi ta' raġunijiet iġġustifikati kif jistħoqq.

1.1.5.   Proċedura ta' rieżami

Il-kandidati jistgħu jitlobu li titwettaq valutazzjoni mill-ġdid tal-prestazzjoni tat-Test Tekniku tagħhom mill-ġurija tat-test, meta dawn iqisu li jkunu saru żbalji materjali. F'dak il-każ, il-ġurija tat-test għandha tivvaluta t-talba u għandha twieġeb mingħajr dewmien billi tistabbilixxi r-raġunijiet għaż-żamma jew għall-bidla tar-riżultati tat-Test Tekniku għal dak il-kandidat individwali. Il-ġurija tat-test għandha tiddeċiedi b'maġġoranza sempliċi tal-membri tagħha.

1.1.6.   Dokumentazzjoni tar-riżultati

L-Istat Membru organizzatur jew l-entità kompetenti, kif xieraq, għandhom jinformaw bir-riżultati tat-Test Tekniku lill-Istati Membri jew lill-entitajiet kompetenti li joħorġu l-kwalifiki kif elenkati fl-Anness I, fi żmien sebat ijiem ta' xogħol wara li jkun ġie organizzat avveniment għall-implimentazzjoni tas-CTT. L-Istati Membri jew l-entitajiet kompetenti, kif xieraq, għandhom iżommu u jippubblikaw fuq bażi annwali, lista aġġornata tal-istrutturi tal-iski li jkunu temmew b'suċċess it-Test Tekniku jew li jkunu bbenefikaw mid-drittijiet jew mill-eżenzjonijiet miksuba, meta dawn ikunu taw kwalifika lil dak l-istruttur tal-iski li tikkorrispondi għal dawk elenkati fl-Anness I.

1.2.   Il-korsa

1.2.1.   Kriterji ġenerali tal-korsa

It-Test Tekniku għandu jsir fuq korsa tas-slalom kbira li tissodisfa l-kriterji stipulati mill-FIS u aġġustati biex jitqiesu l-objettivi tat-Test Tekniku, speċjalment fir-rigward tat-tul, il-waqgħa vertikali u l-għadd ta' passaġġi. L-Istat Membru organizzatur jew l-entità kompetenti, kif xieraq, għandhom jikkomunikaw id-dati tat-Test Tekniku mill-inqas xahrejn qabel lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra jew lill-entitajiet kompetenti tagħhom.

Il-waqgħa vertikali għandha tkun bejn 250 metru u 300 metru. L-għadd ta' passaġġi għandu jkun bejn 11 % u 15 % tal-waqgħa vertikali f'metri, iżda idealment bejn 12 % u 13 % sabiex tiġi vvalutata l-kapaċità tat-tidwir tal-istrutturi tal-iski, pjuttost milli l-kapaċità tal-igglajdjar tagħhom.

Il-kriterji f'din it-Taqsima u fit-Taqsima 1.2.2 jistgħu jipproduċu b'mod regolari ħinijiet mhux ikkumpensati għall-prekursuri fil-bidu tat-Test Tekniku ta' bejn 45 u 60 sekonda.

It-Test Tekniku għandu jippermetti li l-korsa tiġi stabbilita mingħajr il-passaġġi ta' barra ħlief għall-ewwel u l-aħħar passaġġi u l-passaġġi ta' dewmien.

1.2.2.   Profili tal-ġnub tal-muntanji

Il-profili tal-ġnub tal-muntanji fuq il-korsa tas-slalom kbira, kemm jista' jkun iridu jikkonformaw mal-kombinazzjonijiet li ġejjin:

(a)

terz tal-korsa jenħtieġ li jkun magħmul minn ġenb tal-muntanji medju bi gradjent perċentwali bejn 26 % u 43 %;

(b)

terz tal-korsa jenħtieġ li jkun magħmul minn ġenb tal-muntanja wieqaf bi gradjent perċentwali bejn 45 % u 52 %;

(c)

terz tal-korsa jenħtieġ li jkun magħmul minn ġenb tal-muntanja bi gradjent perċentwali bejn 25 % u 26 %.

1.2.3.   Approvazzjoni tal-korsa

Il-korsa għandha tiġi approvata minn kummissjoni teknika, li l-membri tagħha għandhom jinħatru mill-Istat Membru organizzatur jew mill-entità kompetenti, kif xieraq, abbażi tal-kompetenza u l-esperjenza professjonali tagħhom. L-Istati Membri jew l-entitajiet kompetenti għajr dawk li jorganizzaw is-CTT, jistgħu jressqu proposti għall-kompożizzjoni tal-kummissjoni teknika. F'dan il-każ, l-Istat Membru li jorganizza jew l-entità kompetenti jistgħu biss jirrifjutaw proposta abbażi ta' raġunijiet iġġustifikati kif jistħoqq. Ladarba tiġi approvata, l-Istat Membru jew l-entità kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn bid-dettalji prattiċi ta' kwalunkwe avveniment li jkun se jiġi organizzat sabiex is-CTT jitwettaq fuq dik il-korsa, mill-inqas xahrejn qabel.

1.3.   Prekursuri

1.3.1.   Rekwiżiti għall-prekursuri li jieħdu sehem fit-Test Tekniku

Għandu jkun hemm għadd minimu ta' tliet prekursuri li jieħdu sehem fit-Test Tekniku. L-Istat Membru li jorganizza jew l-entità kompetenti għandhom ikunu obbligati jagħżlu l-prekursuri.

Il-prekursuri għandhom ikunu ċittadini minn kwalunkwe Stat Membru. Dawn iridu jkunu għaddew mill-Eurotest jew mit-test tal-Eurosecurity qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, jew ikunu għaddew mis-CTT bil-kisba ta' koeffiċjent korrettiv ugwali għal 0,8700 jew akbar fit-test tal-kalibrar għall-istaġun attwali.

1.3.2.   It-test tal-kalibrazzjoni għall-prekursuri

Il-prekursuri għat-Test Tekniku għandhom ikunu soġġetti għat-test tal-kalibrazzjoni. L-għan tat-test tal-kalibrazzjoni huwa li jalloka koeffiċjent korrettiv għal kull prekursur sabiex jiġi stabbilit il-ħin bażi għall-kandidati tat-Test Tekniku. Kull prekursur jista' jlesti żewġ tiġrijiet waqt it-test tal-kalibrazzjoni u l-aħjar riżultat għandu jiġi allokat lill-prekursur rispettiv. Il-koeffiċjent korrettiv allokat għal kull prekursur għandu jiġi rieżaminat fuq bażi annwali.

It-test tal-kalibrazzjoni għandu jiġi organizzat minn kummissjoni tat-test tal-kalibrazzjoni. Il-membri tal-kummissjoni tat-test tal-kalibrazzjoni għandhom jinħatru mill-Istat Membru organizzatur jew mill-entità kompetenti, kif xieraq, abbażi tal-kompetenza u l-esperjenza professjonali tagħhom. L-Istati Membri jew l-entitajiet kompetenti għajr dawk li jorganizzaw it-test tal-kalibrazzjoni, jistgħu jressqu proposti għall-kompożizzjoni tal-kummissjoni tat-test tal-kalibrazzjoni. F'dan il-każ, l-Istat Membru organizzatur jew l-entità kompetenti jistgħu biss jirrifjutaw tali proposta abbażi ta' raġunijiet iġġustifikati.

L-Istat Membru organizzatur jew l-entità kompetenti, kif xieraq, għandhom jikkomunikaw id-dati tat-test tal-kalibrar mill-inqas xahrejn qabel lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra jew lill-entitajiet kompetenti.

Ir-riżultati tat-test tal-kalibrazzjoni għandhom jiġu ppubblikati mill-Istat Membru organizzatur qabel ma jiġi skedat li jsir is-CTT f'dak l-Istat Membru.

1.3.3.   Il-koeffiċjent korrettiv tal-prekursuri

Il-ħinijiet ikkumpensati għall-prekursuri għandhom jiġu kkalkolati billi l-ħin li bih il-prekursur rispettiv ikun għadda mit-test tal-kalibrazzjoni jiġi mmultiplikat bil-koeffiċjent korrettiv allokat.

Il-ħin bażi għat-test tal-kalibrazzjoni għandu jiġi ikkalkolat bħala l-medja tal-aħjar żewġ ħinijiet ikkumpensati tal-prekursuri ta' referenza. Għandhom jintgħażlu erba' prekursuri ta' referenza mill-kummissjoni tat-test tal-kalibrazzjoni abbażi tal-lista tar-riżultati tal-prekursuri mis-sena preċedenti.

Il-koeffiċjent korrettiv tal-prekursuri għandu jiġi kkalkolat bħala:

Koeffiċjent korrettiv = il-ħin bażi tat-test tal-kalibrazzjoni/il-ħin biex il-prekursuri għaddew.

1.4.   Meta wieħed jgħaddi mit-Test Tekniku

1.4.1.   Il-kalkolu tal-ħin bażi għat-Test Tekniku

Il-ħin bażi għat-Test Tekniku għandu jiġi kkalkolat b'minimu ta' tliet prekursuri li jibdew it-tiġrijiet tagħhom u b'mill-inqas tnejn li jlestu t-tiġrijiet tagħhom skont ir-regoli li ġejjin:

(a)

għandha tittieħed il-medja taż-żewġ l-aħjar ħinijiet ikkumpensati tal-prekursuri li jkunu lestew it-tiġrija qabel ma jibda l-ewwel kandidat tat-tiġrija;

(b)

għandha tittieħed il-medja taż-żewġ l-aħjar ħinijiet ikkumpensati tal-prekursuri li jkunu lestew it-tiġrija wara li jibda l-aħħar kandidat tat-tiġrija;

(c)

il-ħin bażi tat-Test Tekniku għandu jkun il-medja taż-żewġ medji msemmija fil-punti (a) u (b).

Kull prekursur jista' jerġa' jibda, jekk ma setax itemm it-tiġrija b'mod normali.

Il-kandidati għandhom jiġu informati dwar il-koeffiċjent tal-prekursuri qabel ma jibda t-Test Tekniku.

1.4.2.   Il-ħin massimu biex wieħed jgħaddi

Il-kandidati li ġejjin għandhom jitqiesu li għaddew mit-Test Tekniku:

(a)

kandidati rġiel li jlestu tiġrija f'ħin ugwali għall-ħin bażi tat-Test Tekniku jew inqas b'żieda ta' 19 %.

(b)

kandidati nisa li jlestu tiġrija f'ħin ugwali għall-ħin bażi tat-Test Tekniku jew inqas b'żieda ta' 25 %.

Konsegwentement, il-ħin massimu biex wieħed jgħaddi għandu jiġi kkalkolat kif ġej:

(a)

il-ħin massimu biex wieħed jgħaddi għall-irġiel = il-ħin bażi tat-Test Tekniku x 1,19.

(b)

il-ħin massimu biex wieħed jgħaddi għan-nisa = il-ħin bażi tat-Test Tekniku x 1,25.

2.   PARTI II — TEST LI JIĊĊERTIFIKA KOMPETENZI RELATATI MAS-SIKUREZZA (IT-“TEST TAS-SIKUREZZA”)

2.1.   Prinċipji ġenerali

2.1.1.   Objettiv tat-Test tas-Sikurezza

It-Test tas-Sikurezza għandu jsegwi l-objettiv li jivvaluta l-issodisfar tar-rekwiżiti minimi relatati mas-sikurezza tal-kandidati, li huma essenzjali għall-għalliema tal-iski li jaħdmu f'ambjenti speċifiċi.

2.1.2.   Kandidati eliġibbli

Iċ-ċittadini tal-Unjoni jistgħu jieħdu sehem fit-Test tas-Sikurezza, jekk dawn ikunu għaddew b'suċċess mit-Test Tekniku. Il-kandidati eliġibbli jistgħu jirrepetu t-test mingħajr restrizzjoni, meta dawn ma jkunux għaddew f'tentattivi preċedenti. Sabiex jieħdu sehem fit-Test tas-Sikurezza, il-kandidati eliġibbli għandhom japplikaw direttament mal-Istat Membru organizzatur jew ma' entità kompetenti f'dak l-Istat Membru, li jorganizza t-test.

2.1.3.   Awtorità responsabbli

L-organizzazzjoni tat-Test tas-Sikurezza għandha taqa' taħt ir-responsabbiltà tal-entità kompetenti għat-taħriġ tal-għalliema tal-iski fit-territorju rispettiv tal-Istat Membri fejn jitwettaq it-Test tas-Sikurezza wara ftehim ma' kummissjoni teknika li tkun inħolqot għal dak l-iskop. Il-kummissjoni teknika għandha tkun magħmula minn ċittadini kkwalifikati minn kwalunkwe Stat Membru u għandha tirrappreżenta mill-inqas tliet Stati Membri. Dawn għandhom jinħatru mill-Istat Membru organizzatur jew mill-entità kompetenti, kif xieraq, abbażi tal-kompetenza u tal-esperjenza professjonali tagħhom fis-settur. L-Istat Membru organizzatur jew l-entità kompetenti għandhom jikkomunikaw mill-inqas xahrejn qabel, id-dati tat-Test tas-Sikurezza lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra jew lill-entitajiet kompetenti.

2.1.4.   Ġuriji tat-test

Il-ġuriji tat-test għandhom jissorveljaw u jiżguraw l-implimentazzjoni korretta tat-Test tas-Sikurezza. Is-sħubija tal-ġuriji tat-test għat-Test tas-Sikurezza għandha tkun miftuħa għal ċittadini kkwalifikati minn kwalunkwe Stat Membru. Dawk iċ-ċittadini biss li jkunu għaddew mit-test tal-Eurosecurity qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament jew li jkunu għaddew mis-CTT, għandhom jitqiesu bħala eliġibbli biex jinħatru għall-ġurija tat-test sabiex jivvalutaw il-moduli tat-Test tas-Sikurezza.

Dawk il-ġuriji tat-test għandhom jinħatru mill-Istat Membru organizzatur jew mill-entità kompetenti, kif xieraq, abbażi tal-kompetenza u tal-esperjenza professjonali tagħhom fis-settur. L-Istat Membru organizzatur jew l-entità kompetenti għandhom ikunu jistgħu jiddelegaw din is-setgħa tal-ħatra lil partijiet terzi, iżda l-membri tal-ġurija tat-test f'kull ħin għandhom jirrappreżentaw mill-inqas tliet Stati Membri. L-Istati Membri jew l-entitajiet kompetenti għajr dawk li jorganizzaw is-CTT jistgħu jressqu proposti għall-kompożizzjoni tal-ġurija tat-test. F'każ bħal dan, l-Istat Membru organizzatur jew l-entità kompetenti, kif xieraq, jistgħu biss jirrifjutaw tali proposta abbażi ta' raġunijiet iġġustifikati kif jistħoqq.

2.1.5.   Proċedura ta' rieżami

Il-kandidati jistgħu jitlobu li titwettaq valutazzjoni mill-ġdid tal-prestazzjoni tat-Test tas-Sikurezza tagħhom mill-ġurija tat-test, meta dawn iqisu li jkunu saru żbalji materjali. F'dak il-każ, il-ġurija tat-test għandha tivvaluta t-talba u għandha twieġeb mingħajr dewmien billi tistabbilixxi r-raġunijiet għaż-żamma jew għall-bidla tar-riżultati tat-Test tas-Sikurezza għal dak il-kandidat individwali. Il-ġurija tat-test għandha tiddeċiedi b'maġġoranza sempliċi tal-membri tagħha.

2.1.6.   Dokumentazzjoni tar-riżultati

L-Istat Membru organizzatur jew l-entità kompetenti, kif xieraq, għandhom jinformaw bir-riżultati tat-Test tas-Sikurezza, lill-Istati Membri jew lill-entitajiet kompetenti li joħorġu l-kwalifiki kif elenkati fl-Anness I, fi żmien sebat ijiem ta' xogħol wara li jkun ġie organizzat avveniment għall-implimentazzjoni tas-CTT. L-Istati Membri jew l-entitajiet kompetenti, kif xieraq, għandhom iżommu u jippubblikaw fuq bażi annwali lista aġġornata ta' istrutturi tal-iski li jkunu temmew b'suċċess it-Test ta' Sikurezza jew li jkunu bbenefikaw minn drittijiet jew eżenzjonijiet miksuba, meta dawn ikunu taw kwalifika lil dak l-istruttur tal-iski li tikkorrispondi għal dawk elenkati fl-Anness I.

2.2.   Struttura tat-test

It-Test tas-Sikurezza għandu jkun magħmul minn żewġ partijiet inklużi ħames moduli obbligatorji, li kull wieħed minnhom huwa soġġett għal evalwazzjoni individwali. It-Test tas-Sikurezza għandu jivvaluta l-għarfien u l-ħiliet relatati mas-sikurezza tal-kandidati permezz ta' eżami teoretiku u eżami prattiku.

Jekk kandidat ma jgħaddix minn wieħed jew aktar minn dawn il-moduli, jew jekk it-Test tas-Sikurezza ma jkunx jinkludi l-moduli kollha, dan irid jerġa' jwettaq it-test fl-intier tiegħu.

Il-kontenut tad-diversi moduli huwa stabbilit hawn taħt.

2.2.1.   L-eżami teoretiku

Modulu: “Agħmel telefonata ta' emerġenza bil-lingwa tal-pajjiż ospitant lis-servizzi tas-salvataġġ lokali wara aċċident ta' valanga.”

L-eżami teoretiku għandu jitlesta b'suċċess meta tkun saret it-telefonata ta' emerġenza lis-servizzi tas-salvataġġ b'mod ċar u komprensibbli u billi tingħata informazzjoni preċiża li tippermettilhom iwettqu d-dmirijiet tagħhom.

2.2.2.   L-eżami prattiku

L-eżami prattiku għall-iski barra mill-pista huwa magħmul minn tliet moduli tat-tagħlim li jiffukaw fuq it-tmexxija ta' grupp u modulu li huwa magħmul mit-tfittxija u s-salvataġġ ta' żewġ persuni li jkunu midfuna taħt valanga. L-eżami prattiku jrid jitwettaq b'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru fejn jitwettaq it-test.

It-tliet moduli dwar it-tmexxija ta' grupp għandhom idumu 15-il minuta minbarra 15-il minuta ta' ħin għat-tħejjija. Dawn il-moduli tat-tagħlim għandhom jitlestew b'suċċess, meta mill-inqas 75 % tal-eżerċizzji jkunu twettqu b'mod sodisfaċenti.

2.2.2.1.   Moduli dwar it-tmexxija ta' grupp

Modulu 1: “Interpreta t-tbassir ta' valanga flimkien mal-grupp tiegħek. Qabbel l-informazzjoni fit-tbassir mal-osservazzjonijiet li għamilt inti stess fuq il-post u vvaluta s-sitwazzjoni.”

Modulu 2: “Ħu l-grupp tiegħek fuq niżla barra l-pista u pproponi rotta billi tqis fatturi bħall-għażla tal-borra, il-punti tal-assemblaġġ u l-għamliet ta' organizzazzjoni tal-grupp. Aħdem mal-grupp tiegħek biex tivvaluta r-riskji tan-niżla.”

Modulu 3: Għamla oħra ta' valutazzjoni għandha tintgħażel b'mod każwali mill-possibbiltajiet li ġejjin:

(a)

L-interpretazzjoni u l-fehim tal-Meteoroloġija

1.

It-tbassir tat-temp tal-muntanja juri sitwazzjoni “Nordstau”, jiġifieri xita qawwija mit-Tramuntana (pressjoni għolja lejn il-Punent u pressjoni baxxa lejn il-Lvant). Kif isseħħ din is-sitwazzjoni? Fejn u b'liema kwantità nistgħu nistennew li tinżel ix-xita bejn wieħed u ieħor? Din is-sitwazzjoni kif tista' tinfluwenza l-valangi?

2.

It-tbassir tat-temp juri l-wasla probabbli ta' riħ foehn qawwi fuq il-ġnub tal-muntanji tat-Tramuntana tal-muntanji għoljin. Kif se jkun it-temp fil-partijiet tat-Tramuntana u tan-Nofsinhar tal-massif tal-muntanji u kif inhu previst li jaffettwa s-sitwazzjoni tal-valanga?

3.

Ivvaluta s-sitwazzjoni meteoroloġika fuq il-post. X'inhuma l-fatturi li qed jinfluwenzaw it-tibdil fit-temp u kif taħseb li fil-fatt se jinbidel it-temp fil-jiem li ġejjin?

(b)

Il-fehim tal-perikli f'reġjuni ta' muntanji għoljin

1.

Liema fatturi jistgħu jwasslu għal ipotermja u liema prekawzjonijiet trid tieħu? X'inhuma s-sinjali distintivi tal-ipotermja u kif jenħtieġ li tirreaġixxi? Liema sintomi jindikaw li jeħtieġ li tikkonsulta lit-tabib?

2.

Liema fatturi jistgħu jwasslu għal infjammazzjoni tal-ġilda bil-ksieħ u liema prekawzjonijiet trid tieħu? X'inhuma s-sinjali distintivi tal-infjammazzjoni tal-ġilda bil-ksieħ u kif għandek tirreaġixxi fil-każ ta' infjammazzjoni tal-ġlieda bil-ksieħ lokalizzata? Liema fatturi jħeġġu l-iżvilupp ulterjuri ta' tali infjammazzjoni tal-ġilda bil-ksieħ? Liema sintomi jindikaw li jeħtieġ li tikkonsulta lit-tabib?

3.

Inti tinsab fin-nofs ta' korsa twila 'l isfel. Il-viżibbiltà qed tonqos gradwalment minħabba ċ-ċpar. Kif issib id-direzzjoni mingħajr ma tuża GPS u liema tattiċi relatati mat-tmexxija ta' grupp tuża?

(c)

Il-kapaċità li tivvaluta u tifhem il-kopertura tal-borra

1.

Analizza l-istabbiltà tal-kopertura tal-borra attwali.

2.

Iddeskrivi l-kopertura tal-borra possibbli f'xitwa bi ftit borra. Spjega l-avvenimenti meteoroloġiċi li jistgħu jwasslu biex il-kopertura tal-borra ssir instabbli.

3.

Iddeskrivi l-kopertura tal-borra possibbli f'xitwa b'ħafna borra. Spjega l-avvenimenti meteoroloġiċi li jistgħu jwasslu biex il-kopertura tal-borra ssir instabbli.

2.2.2.2.   Modulu għat-tfittxija u s-salvataġġ ta' persuni li jkunu midfuna taħt valanga

L-għan tal-modulu huwa li jiġu skoperti żewġ Detetturi tal-Vittmi tal-Valangi (“AVD”) u jiġi rkuprat b'suċċess mill-inqas wieħed miż-żewġ apparati. Kull AVD għandu jitpoġġa f'basket b'insulatur li jkun wiesa' madwar 60 cm u għandu jindifen, iżda mingħajr sinjali superimposti f'fond ta' madwar metru. Jista' jintuża AVD ta' taħriġ. Iż-żona tat-tfittxija għandha tkun limitata għal żona massima ta' 50 metru x 50 metru. Il-ħin massimu permess biex wieħed isib żewġ AVDs u jiġi rkuprat wieħed minnhom għandu jkun ta' tmien minuti. Sabiex jieħdu sehem fil-modulu tat-tfittxija, il-kandidati għandhom jeħtieġu AVD diġitali b'mill-inqas tliet antenni. Il-kandidati b'AVDs analogi mhux se jkunu permessi li jwettqu dan il-modulu tat-test. Dan il-modulu għandu jitlesta b'suċċess meta żewġ AVDs midfuna jinstabu b'suċċess u wieħed minnhom jiġi rkuprat fil-limitu taż-żmien.


DEĊIŻJONIJIET

4.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 145/19


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT POLITIKU U TA' SIGURTÀ (PESK) 2019/908

tad-29 ta' Mejju 2019

li testendi l-mandat tal-Kap ta' Missjoni tal-Missjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Istat tad-Dritt fil-Kosovo (*1) (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2019)

IL-KUMITAT POLITIKU U TA' SIGURTÀ,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari t-tielet paragrafu tal-Artikolu 38 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2008/124/PESK tal-4 ta' Frar 2008 dwar il-Missjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Istat tad-Dritt fil-Kosovo, EULEX KOSOVO (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 12(2) tagħha,

Billi:

(1)

Bis-saħħa tal-Artikolu 12(2) tal-Azzjoni Konġunta 2008/124/PESK, il-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà (KPS) huwa awtorizzat, f'konformità mat-tielet paragrafu tal-Artikolu 38 tat-Trattat, li jieħu d-deċiżjonijiet rilevanti bl-għan li jeżerċita l-kontroll politiku u d-direzzjoni strateġika tal-Missjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Istat tad-Dritt fil-Kosovo (EULEX KOSOVO), inkluża d-deċiżjoni tal-ħatra ta' Kap tal-Missjoni.

(2)

Fit-8 ta' Ġunju 2018, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2018/856 (2) li temenda l-Azzjoni Konġunta 2008/124/PESK u testendi t-tul ta' żmien ta' EULEX KOSOVO sal-14 ta' Ġunju 2020.

(3)

Fl-20 ta' Lulju 2016, il-KPS adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2016/1207 (3), dwar il-ħatra tas-Sinjura Alexandra PAPADOPOULOU bħala l-Kap tal-Missjoni EULEX KOSOVO mill-1 ta' Settembru 2016 sal-14 ta' Ġunju 2017.

(4)

Fit-13 ta' Ġunju 2017, il-KPS adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2017/1012 (4), li testendi l-mandat tas-Sinjura Alexandra PAPADOPOULOU bħala l-Kap tal-Missjoni EULEX KOSOVO għall-perijodu mill-15 ta' Ġunju 2017 sal-14 ta' Ġunju 2018.

(5)

Fil-5 ta' Ġunju 2018, il-KPS adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2018/869 (5), li testendi l-mandat tas-Sinjura Alexandra PAPADOPOULOU bħala l-Kap tal-Missjoni EULEX KOSOVO għall-perijodu mill-15 ta' Ġunju 2018 sal-14 ta' Ġunju 2019.

(6)

Fl-10 ta' Mejju 2019, ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà pproponiet l-estensjoni tal-mandat tas-Sinjura Alexandra PAPADOPOULOU bħala l-Kap tal-Missjoni EULEX KOSOVO għall-perijodu mill-15 ta' Ġunju 2019 sal-31 ta' Diċembru 2019,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-mandat tas-Sinjura Alexandra PAPADOPOULOU bħala l-Kap tal-Missjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Istat tad-Dritt fil-Kosovo (EULEX KOSOVO) huwa b'dan estiż għall-perijodu mill-15 ta' Ġunju 2019 sal-31 ta' Diċembru 2019.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Mejju 2019.

Għall-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà

Il-President

S. FROM-EMMESBERGER


(*1)  Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u huwa konformi mal-UNSCR 1244 (1999) u mal-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo.

(1)  ĠU L 42, 16.2.2008, p. 92.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/856 tat-8 ta' Ġunju 2018 li temenda l-Azzjoni Konġunta 2008/124/PESK dwar il-Missjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Istat tad-Dritt fil-Kosovo (EULEX KOSOVO) (ĠU L 146, 11.6.2018, p. 5).

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà (PESK) 2016/1207 tal-20 ta' Lulju 2016 dwar il-ħatra tal-Kap tal-Missjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Istat tad-Dritt fil-Kosovo, EULEX Kosovo (EULEX KOSOVO/1/2016) (ĠU L 198, 23.7.2016, p. 49).

(4)  Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà (PESK) 2017/1012 tal-13 ta' Ġunju 2017 li testendi l-mandat tal-Kap tal-Missjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Istat tad-Dritt fil-Kosovo, EULEX KOSOVO (EULEX KOSOVO/1/2017) (ĠU L 153, 16.6.2017, p. 27).

(5)  Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà (PESK) 2018/869 tal-5 ta' Ġunju 2018 li testendi l-mandat tal-Kap tal-Missjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Istat tad-Dritt fil-Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2018) (ĠU L 149, 14.6.2018, p. 24).


4.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 145/21


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/909

tat-18 ta' Frar 2019

li tistabbilixxi l-lista ta' stħarriġiet obbligatorji tar-riċerka u l-limiti għall-għanijiet tal-programm multiannwali tal-Unjoni għall-ġbir u l-ġestjoni tad-data fis-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/1004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2017 dwar l-istabbiliment ta' qafas tal-Unjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta' data fis-settur tas-sajd u appoġġ għall-parir xjentifiku fir-rigward tal-Politika Komuni dwar is-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 199/2008 (1), u b'mod partikolari l-ewwel u t-tielet subparagrafi tal-Artikolu 4(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), l-Istati Membri għandhom jiġbru d-data bijoloġika, ambjentali, teknika u soċjoekonomika meħtieġa għall-ġestjoni tas-sajd. Il-programm multiannwali tal-Unjoni għall-ġbir, għall-ġestjoni u għall-użu tad-data fis-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura (EU MAP) għall-perjodu 2017-2019 ġie adottat bid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1251 (3) u jiskadi fil-31 ta' Diċembru 2019.

(2)

Il-programm multiannwali tal-Unjoni hu meħtieġ biex l-Istati Membri jispeċifikaw u jippjanaw l-attivitajiet tal-ġbir tad-data tagħhom fil-pjanijiet ta' ħidma nazzjonali tagħhom. Skont l-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), dawn il-pjanijiet ta' ħidma nazzjonali għandhom jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni sal-31 ta' Ottubru tas-sena ta' qabel is-sena meta għandu japplika l-pjan ta' ħidma.

(3)

Bħala tħejjija għar-rieżami tal-EU MAP wara l-2019, qed isiru konsultazzjonijiet ma' esperti permezz tal-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd, il-gruppi ta' koordinazzjoni reġjonali, rappreżentanti tal-Istati Membri u partijiet konċernati rilevanti oħra, u se jintemmu biss fl-aħħar tal-2019. Minħabba f'hekk, l-EU MAP il-ġdida li tqis l-eżiti ta' dawn il-konsultazzjonijiet ma tistax tiġi adottata qabel l-2021.

(4)

Għalhekk għall-2020 u l-2021 hemm bżonn jiġu adottati dispożizzjonijiet dwar il-lista ta' stħarriġiet obbligatorji tar-riċerka fuq il-baħar u l-limiti li inqas minnhom, l-Istati Membri mhumiex obbligati jiġbru d-data, li hemm inkluż fl-EU MAP attwali, abbażi tar-Regolament (UE) 2017/1004.

(5)

Għaldaqstant, din id-Deċiżjoni tistabbilixxi, b'konformità mal-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2017/1004, il-lista ta' stħarriġiet obbligatorji tar-riċerka fuq il-baħar u l-limiti li inqas minnhom, l-Istati Membri mhumiex obbligati jiġbru d-data abbażi tal-attivitajiet tagħhom tas-sajd u tal-akkwakultura jew iwettqu stħarriġiet fuq il-baħar, kif imsemmi fl-Artikolu 5(1)(b) u (c) ta' dak ir-Regolament. L-arranġamenti dettaljati dwar il-ġbir u l-ġestjoni tad-data bijoloġika, ambjentali, teknika u soċjoekonomika mill-Istati Membri, kif imsemmi fl-Artikolu 5(1)(a) ta' dak ir-Regolament, huma previsti bid-Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni (UE) 2019/910 (5).

(6)

Għal raġunijiet ta' ċertezza legali, jenħtieġ li d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1251 titħassar.

(7)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għas-Sajd u l-Akkwakultura,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għall-finijiet tal-programm multiannwali tal-Unjoni għall-ġbir u l-ġestjoni tad-data fis-settur tas-sajd għall-perjodu 2020-2021, il-lista ta' stħarriġiet obbligatorji tar-riċerka fuq il-baħar u l-limiti li inqas minnhom, l-Istati Membri mhumiex obbligati jiġbru d-data abbażi tal-attivitajiet tagħhom tas-sajd u tal-akkwakultura jew iwettqu stħarriġiet fuq il-baħar, li jkopru l-partijiet tal-programm multiannwali tal-Unjoni msemmija fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu 5(1) tar-Regolament (UE) 2017/1004, tinsab fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1251 hi mħassra b'effett mill-1 ta' Jannar 2020.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2020.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Frar 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 157, 20.6.2017, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(3)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1251 tat-12 ta' Lulju 2016 li tadotta programm multiannwali tal-Unjoni għall-ġbir, għall-ġestjoni u għall-użu ta' data fis-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura għall-perjodu 2017-2019 (ĠU L 207, 1.8.2016, p. 113)

(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 (UE) u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 149, 20.5.2014, p. 1).

(5)  Id-Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni (UE) 2019/910 tat-13 ta' Marzu 2019 li tistabbilixxi l-programm multiannwali tal-Unjoni għall-ġbir u l-ġestjoni tad-data bijoloġika, ambjentali, teknika u soċjoekonomika fis-setturi tas-sajd u l-akkwakultura (ara paġna 27 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).


ANNESS

KAPITOLU I

Stħarriġ tar-riċerka fuq il-baħar

Għall-inqas għandu jsir kull stħarriġ tar-riċerka fuq il-baħar imsemmi fit-Tabella ta' dan l-Anness (li tissostitwixxi t-Tabella 10 tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1251), diment li rieżami tal-istħarriġiet ma jasalx għall-konklużjoni li l-istħarriġ ma jkunx għadu xieraq għal informazzjoni dwar il-valutazzjoni tal-istokkijiet u l-ġestjoni tas-sajd. Abbażi tal-istess kriterji xjentifiċi tar-rieżami, f'din il-lista jistgħu jitniżżlu stħarriġiet ġodda.

Fil-pjanijiet ta' ħidma msemmija fl-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-istħarriġiet tar-riċerka fuq il-baħar li jridu jsiru u għandhom ikunu responsabbli għal dawn l-istħarriġiet.

L-Istati Membri li jikkontribwixxu għall-istħarriġiet tar-riċerka internazzjonali għandhom jikkoordinaw l-isforzi tagħhom fl-istess reġjun tal-baħar.

Fil-pjanijiet ta' ħidma nazzjonali tagħhom, l-Istati Membri għandhom jiżguraw il-kontinwità mat-tfassil tal-istħarriġiet preċedenti.

Dan il-Kapitolu jissostitwixxi l-Kapitolu IV tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1251.

KAPITOLU II

Il-limiti

(1)

Dan il-Kapitolu għandu japplika għas-sajd tal-Unjoni u jissostitwixxi d-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu V tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1251.

(2)

Ma għandha tinġabar l-ebda data bijoloġika meta għal ċertu stokk jew speċi ta' ħut:

(a)

is-sehem ta' Stat Membru tal-qabda totali permissibbli (TAC) relatata jkun inqas minn 10 % tat-total tal-Unjoni, jew

(b)

meta l-ebda TAC ma tkun ġiet iffissata, il-ħatt totali ta' Stat Membru ta' stokk jew speċi jkun inqas minn 10 % tal-ħatt totali medju tal-UE fit-tliet (3) snin ta' qabel, jew

(c)

il-qabda annwali totali ta' Stat Membru ta' speċi tkun inqas minn 200 tunnellata. Għall-ispeċijiet bi ħtieġa ta' ġestjoni speċifika, jista' jiġi ddefinit limitu iżjed baxx fil-livell tar-reġjun tal-baħar.

Meta l-għadd totali tal-kwoti rilevanti ta' diversi Stati Membri, li s-sehem tat-TAC tagħhom ikun inqas minn 10 %, ikun iżjed minn 25 % tas-sehem tat-TAC ta' ċertu stokk, il-limitu ta' 10 % imsemmi fil-punt (a) ma għandux japplika u l-Istati Membri għandhom jiżguraw il-kondiviżjoni tal-kompiti fil-livell reġjonali biex jiżguraw li l-istokk ikun kopert bil-kampjunar skont il-ħtiġijiet tal-utent finali.

L-ebda limitu ma għandu japplika għall-ispeċijiet pelaġiċi kbar u għall-ispeċijiet anadromi u katadromi.

(3)

Mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet iżjed speċifiċi relatati ma' obbligi internazzjonali skont l-Organizzazzjonijiet Reġjonali għall-Gestjoni tas-Sajd, jenħtieġ li ma tinġabar l-ebda data bijoloġika meta għal ċertu stokk ta' ħut sfruttat b'mod internazzjonali li ma jkunx stokk ta' speċijiet pelaġiċi kbar jew ta' speċijiet migratorji ħafna, is-sehem tal-Unjoni jkun inqas minn 10 %.

(4)

L-Istati Membri għandhom jipprovdu stimi tal-qabdiet minn stħarriġiet eżistenti dwar is-sajd rikreattiv, inkluż dawk li jsiru skont il-Qafas għall-Ġbir tad-Data jew minn xi studju pilota ieħor, fi żmien sentejn mid-data meta din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ. Dawn l-istħarriġiet għandhom jippermettu l-valutazzjoni tas-sehem tal-qabdiet mis-sajd rikreattiv imqabbel mal-qabdiet kummerċjali għall-ispeċijiet kollha f'reġjun tal-baħar li għalihom huma meħtieġa stimi tal-qabdiet tas-sajd rikreattiv skont dan il-programm multiannwali tal-Unjoni. It-tfassil u d-dimensjoni sussegwenti tal-istħarriġiet nazzjonali dwar is-sajd rikreattiv, inkluż kull limitu għall-ġbir tad-data, għandhom jiġu kkoordinati fil-livell tar-reġjun tal-baħar u għandhom ikunu skont il-ħtiġijiet tal-utent finali.

L-ebda limitu ma għandu japplika għall-qabdiet rikreattivi tal-istokkijiet tal-ħut li huma soġġetti għall-irkupru jew għal pjanijiet ta' ġestjoni multiannwali bħal dawk li japplikaw għall-ispeċijiet pelaġiċi kbar u għall-ispeċijiet migratorji ħafna.

(5)

Ma hemm bżonn tinġabar l-ebda data soċjali u ekonomika dwar l-akkwakultura jekk il-produzzjoni totali tal-Istat Membru tkun inqas minn 1 % tal-volum u tal-valur tal-produzzjoni totali tal-Unjoni. Ma hemm bżonn tinġabar l-ebda data dwar l-akkwakultura għall-ispeċijiet li jammontaw għal inqas minn 10 % tal-produzzjoni tal-akkwakultura tal-Istat Membru skont il-volum u l-valur. Barra minn hekk, l-Istati Membri bi produzzjoni totali ta' inqas minn 2,5 % tal-volum u tal-valur tal-produzzjoni totali tal-akkwakultura tal-Unjoni jistgħu jiddefinixxu metodoloġija simplifikata, bħal pereżempju studji pilota, biex jestrapolaw id-data meħtieġa għall-ispeċijiet li jammontaw għal aktar minn 10 % tal-produzzjoni tal-akkwakultura tal-Istati Membri skont il-volum u l-valur.

Id-data ta' referenza għandha tkun l-aħħar sottomissjoni tal-Istati Membri skont ir-Regolament (KE) Nru 762/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), u d-data korrispondenti ppubblikata mill-Eurostat.

(6)

Ma hemm bżonn tinġabar l-ebda data ambjentali dwar l-akkwakultura meta l-produzzjoni totali tal-akkwakultura tal-Istat Membru tkun inqas minn 2,5 % tal-volum u tal-valur tal-produzzjoni totali tal-akkwakultura tal-Unjoni.

Id-data ta' referenza għandha tkun l-aħħar sottomissjoni tal-Istati Membri skont ir-Regolament (KE) Nru 762/2008, u d-data korrispondenti ppubblikata mill-Eurostat.

(7)

Il-parteċipazzjoni (fiżika jew finanzjarja) ta' Stat Membru fl-istħarriġiet tar-riċerka fuq il-baħar li hemm mniżżlin fil-lista tal-istħarriġiet fuq il-baħar ta' dan l-Anness mhix obbligatorja meta s-sehem tiegħu tat-TAC tal-Unjoni tal-ispeċi fil-mira tal-istħarriġ ikun inqas mil-limitu ta' 3 %. Meta ma tiġi ffissata l-ebda TAC, il-parteċipazzjoni (fiżika jew finanzjarja) ta' Stat Membru fl-istħarriġiet tar-riċerka fuq il-baħar mhix obbligatorja meta s-sehem tiegħu mill-ħatt totali tal-Unjoni tat-tliet (3) snin preċedenti ta' stokk jew speċi jkun inqas mil-limitu ta' 3 %. Il-limiti għall-istħarriġiet dwar il-multispeċijiet u l-ekosistemi jistgħu jiġu ddefiniti fil-livell tar-reġjun tal-baħar.

(8)

Minkejja l-punti 2 sa 7, fl-istess reġjun tal-baħar, l-Istati Membri jistgħu jaqblu dwar limitu alternattivi.

Lista tal-istħarriġiet tar-riċerka fuq il-baħar  (2)

Isem l-istħarriġ

Akronimu

Żona

Perjodu

Speċijiet fil-mira ewlenin

Il-Baħar Baltiku

Stħarriġ Internazzjonali dwar it-Tkarkir fil-Baltiku

BITS Q1

BITS Q4

IIIaS, IIIb-d

L-ewwel (1) u r-raba' (4) kwart

Bakkaljaw u speċijiet demersali oħra

Stħarriġ Akustiku Internazzjonali fil-Baltiku (ħarifa)

BIAS

IIIa, IIIb-d

Sett-Ott

Aringi u laċċa kaħla

Stħarriġ Akustiku għall-Aringi fil-Golf ta' Riga

GRAHS

IIId

It-tielet (3) kwart

Aringi

Stħarriġ Akustiku tal-Laċċa Kaħla

SPRAS

IIId

Mejju

Laċċa kaħla u aringi

Stħarriġ dwar il-Larva tal-Aringi f'Rügen

RHLS

IIId

Marzu-Ġunju

Aringi

Il-Baħar tat-Tramuntana u l-Lvant tal-Artiku (żoni ICES I u II)

Stħarriġ Internazzjonali dwar it-Tkarkir tal-Qiegħ

IBTS Q1

IBTS Q3

IIIa, IV

L-ewwel (1) u t-tielet (3) kwart

Merluzz tal-Linja Sewda, Bakkaljaw, Pollakkju Iswed, Aringi, Laċċa Kaħla, Merlangu, Kavalli, Merluzz tan-Norveġja.

Stħarriġ dwar it-Tkarkir bit-Travu fil-Baħar tat-Tramuntana

BTS

IVb,IVc,VIId

It-tielet (3) kwart

Barbun tat-Tbajja', Lingwata

Stħarriġ dwar il-Ħut Demersali ta' Età Żgħira

DYFS

Il-kosti ta' NS

It-tielet (3) u r-raba' (4) kwart

Barbun tat-tbajja', lingwata, gamblu kannella

Stħarriġ dwar ix-Xbieki tal-Lingwata

SNS

IVb, IVc

It-tielet (3) kwart

Lingwata, Barbun tat-Tbajja'

Stħarriġ dwar iċ-Ċiċċirell fil-Baħar tat-Tramuntana

NSSS

IVa, IVb

Ir-raba' (4) kwart

Ċiċċirell

Stħarriġ Internazzjonali dwar l-Ekosistemi fl-Ibħra tat-Tramuntana

ASH

IIa

Mejju

Aringi, Stokkafixx

Stħarriġ dwar ir-Redfish fil-Baħar Norveġiż u fl-ilmijiet kontigwi

REDNOR

II

Aww-Sett

Redfish

Stħarriġ dwar il-bajd tal-kavalli

(Triennali)

NSMEGS

IV

Mejju-Lulju

Produzzjoni tal-bajd tal-kavalli

Stħarriġ dwar il-Larva tal-Aringi

IHLS

IV,VIId

L-ewwel (1) u t-tielet (3) kwart

Larvi tal-Aringi u l-Laċċa kaħla

Stħarriġ Akustiku dwar l-Aringi NS

NHAS

IIIa, IV,VIa

Ġunju, Lulju

Aringa, Laċċa kaħla

Stħarriġ dwar in-Nephrops TV (FU 3&4)

NTV3&4

IIIA

It-tieni (2) u t-tielet (3) kwart

Nephrops

Stħarriġ dwar in-Nephrops TV (FU 6)

NTV6

IVb

Settembru

Nephrops

Stħarriġ dwar in-Nephrops TV (FU 7)

NTV7

IVa

It-tieni (2) u t-tielet (3) kwart

Nephrops

Stħarriġ dwar in-Nephrops TV (FU 8)

NTV8

IVb

It-tieni (2) u t-tielet (3) kwart

Nephrops

Stħarriġ dwar in-Nephrops TV (FU 9)

NTV9

IVa

It-tieni (2) u t-tielet (3) kwart

Nephrops

It-Tramuntana tal-Atlantiku (żoni ICES V-XIV u żoni NAFO)

Stħarriġ Akustiku Internazzjonali dwar it-Tkarkir għar-Redfish (Biennali)

REDTAS

Va, XII, XIV; NAFO SA 1-3

Ġunju/Lulju

Redfish

Ħut tal-Qiegħ tal-Kap Fjamming

FCGS

3M

Lulju

Speċijiet demersali

Stħarriġ dwar il-ħut tal-qiegħ tal-Groenlandja

GGS

XIV, NAFO SA1

Ott/Nov

Merluzz, redfish u speċijiet demersali oħra

Stħarriġ dwar il-ħut tal-qiegħ 3LNO

PLATUXA

NAFO 3LNO

It-tieni (2) u t-tielet (3) kwart

Speċijiet demersali

IBTS tal-Punent, ir-raba' (4) kwart

(inkluż l-istħarriġ dwar il-Porkuspini)

IBTS, ir-raba' (4) kwart

VIa, VII, VIII, IXa

Ir-raba' (4) kwart

Speċijiet demersali

IBTS Skoċċiż tal-Punent

IBTS, l-ewwel (1) kwart

VIa,VIIa

Marzu

Gadoids, aringa, kavall

ISBCBTS ta' Settembru

ISBCBTS

VIIa f g

Settembru

Lingwata, Barbun tat-Tbajja'

WCBTS

VIIe BTS

VIIe

Ottubru

Lingwata, Barbun tat-Tbajja', Petriċi, Lemon sole

Stħarriġ tal-Istokkafixx

 

VI, VII

L-ewwel (1) u t-tieni (2) kwart

Stokkafixx

Stħarriġ Internazzjonali dwar il-Bajd tal-Kavalli u tas-Sawrell

(Triennali)

MEGS

VIa, VII,VIII, IXa

Jannar-Lulju

Il-produzzjoni tal-bajd tal-Kavalli u tas-Sawrell

Stħarriġ Akustiku dwar is-Sardin, l-Inċova, is-Sawrell

 

VIII, IX

Marzu-April-Mejju

Indiċijiet tal-abbundanza tas-Sardin, l-Inċova, il-Kavalli u s-Sawrell

DEPM tas-Sardin

(Triennali)

 

VIIIc, IXa

It-tieni (2) u r-raba' (4) kwart

SSB tas-Sardin u l-użu tal-CUFES

Stħarriġ akustiku dwar ir-riproduzzjoni/perjodu qabel ir-riproduzzjoni tal-Aringi/tal-Minfaħ

 

VIa, VIIa-g

Lulju, Sett, Nov, Marzu, Jan

Aringa, Laċċa kaħla

Bijomassa tal-Inċova

BIOMAN

VIII

Mejju

SSB (DEP) tal-Inċova

Stħarriġ tal-UWTV dwar in-Nephrops (lil hinn mix-xatt)

UWTV

(FU 11-13)

VIa

It-tieni (2) u t-tielet (3) kwart

Nephrops

UWTV tan-Nephrops

Il-Baħar Irlandiż

UWTV

(FU 15)

VIIa

Awwissu

Nephrops

Stħarriġ tal-UWTV dwar in-Nephrops

Iż-Żoni Aran

UWTV

(FU 17)

VIIb

Ġunju

Nephrops

Stħarriġ tal-UWTV dwar in-Nephrops

Il-Baħar Ċeltiku

UWTV

(FU 20-22)

VIIg,h,j

Lulju

Nephropws

Stħarriġ dwar in-Nephrops

NepS barra mix-xtut tal-Portugall

UWTV

(FU 28-29)

IXa

Ġunju

Nephrops

L-ilmijiet tal-Mediterran u l-Baħar l-Iswed

Stħarriġ Akustiku Pan-Mediterran ()

MEDIAS

GSA 1, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 22

Rebbiegħa-sajf (mit-tieni (2) sat-tielet (3) kwart)

L-ispeċijiet pelaġiċi żgħar

Stħarriġ dwar it-tkarkir tal-qiegħ fil-Baħar l-Iswed,

BTSBS

GSA 29

Rebbiegħa-ħarifa (it-tieni (2), it-tielet (3), ir-raba' (4) kwart)

Barbun Imperjali

Stħarriġ dwar it-tkarkir pelaġiku fil-Baħar l-Iswed,

PTSBS

GSA 29

Rebbiegħa-ħarifa (it-tieni (2), it-tielet (3), ir-raba' (4) kwart)

Laċċa kaħla u Merlangu

Stħarriġ internazzjonali dwar it-tkarkir tal-qiegħ fil-Mediterran (),

MEDITS

GSA 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25

Rebbiegħa-sajf (mit-tieni (2) sat-tielet (3) kwart)

Speċijiefst demersali


(1)  Ir-Regolament (KE) Nru 762/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 dwar il-preżentazzjoni mill-Istati Membri tal-istatistika dwar l-akkwakultura u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 788/96 (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 1).

(2)  Il-lista tal-istħarriġiet tar-riċerka fuq il-baħar tissostitwixxi t-Tabella 10 tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1251.


4.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 145/27


DEĊIŻJONI DELEGATA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/910

tat-13 ta' Marzu 2019

li tistabbilixxi l-programm multiannwali tal-Unjoni għall-ġbir u l-ġestjoni tad-data bijoloġika, ambjentali, teknika u soċjoekonomika fis-setturi tas-sajd u l-akkwakultura

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/1004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2017 dwar l-istabbiliment ta' qafas tal-Unjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta' data fis-settur tas-sajd u appoġġ għall-parir xjentifiku fir-rigward tal-Politika Komuni tas-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 199/2008 (1), u b'mod partikolari l-ewwel u t-tieni paragrafu tal-Artikolu 4(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), l-Istati Membri għandhom jiġbru d-data bijoloġika, ambjentali, teknika u soċjoekonomika meħtieġa għall-ġestjoni tas-sajd. Il-programm multiannwali tal-Unjoni għall-ġbir, għall-ġestjoni u għall-użu tad-data fis-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura (EU MAP) (3) għall-perjodu 2017-2019 ġie adottat bid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1251 (4) u jiskadi fil-31 ta' Diċembru 2019.

(2)

Il-programm multiannwali tal-Unjoni hu meħtieġ biex l-Istati Membri jispeċifikaw u jippjanaw l-attivitajiet tal-ġbir tad-data tagħhom fil-pjanijiet ta' ħidma nazzjonali tagħhom. Skont l-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), dawn il-pjanijiet ta' ħidma nazzjonali għandhom jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni sal-31 ta' Ottubru tas-sena ta' qabel is-sena meta għandu japplika l-pjan ta' ħidma.

(3)

Bħala tħejjija għar-rieżami tal-EU MAP attwali wara l-2019, qed isiru konsultazzjonijiet ma' esperti permezz tal-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd, il-gruppi ta' koordinazzjoni reġjonali, rappreżentanti tal-Istati Membri u partijiet konċernati rilevanti oħra, u se jintemmu biss fl-aħħar tal-2019. Minħabba f'hekk, l-EU MAP il-ġdid li jqis l-eżiti ta' dawn il-konsultazzjonijiet ma jistax jiġi adottat qabel l-2021.

(4)

Għalhekk għall-perjodu mill-2020 sal-2021, jeħtieġ jiġu adottati dispożizzjonijiet dwar il-ġbir u l-ġestjoni tad-data bijoloġika, ambjentali, teknika u soċjoekonomika, inkluż fl-EU MAP attwali, abbażi tar-Regolament (UE) 2017/1004.

(5)

Għaldaqstant din id-Deċiżjoni tistabbilixxi arranġamenti dettaljati, b'konformità mal-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2017/1004, fejn jidħlu l-ġbir u l-ġestjoni ta' data bijoloġika, ambjentali, teknika u soċjoekonomika mill-Istati Membri kif imsemmi fl-Artikolu 5(1)(a) ta' dak ir-Regolament. Il-lista ta' stħarriġiet obbligatorji fuq il-baħar u tal-limiti li sa taħthom mhux obbligatorju li l-Istati Membri jiġbru data bbażata fuq l-attivitajiet tagħhom tas-sajd u tal-akkwakultura jew iwettqu stħarriġiet tar-riċerka fuq il-baħar, kif imsemmi fl-Artikolu 5(1)(b) u (c), huma previsti bid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/909 (6).

(6)

Għall-finijiet taċ-ċertezza legali, id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/909 li tistabbilixxi l-lista ta' stħarriiet obbligatorji u l-limiti għall-għanijiet tal-programm multiannwali tal-Unjoni għall-ġbir u l-ġestjoni tad-data fis-setturi tas-sajd u l-akkwakultura tħassar id-Deċiżjoni (UE) 2016/1251 b'effett mill-1 ta' Jannar 2020,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-programm multiannwali tal-Unjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu tad-data fis-settur tas-sajd għall-perjodu 2020-2021 li jkopri lista dettaljata tar-rekwiżiti tad-data kif imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 5(1) tar-Regolament (UE) 2017/1004, hu stabbilit fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandha tapplika mill-1 ta' Jannar 2020.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Marzu 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 157, 20.6.2017, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).

(3)  ĠU L 207, 1.8.2016, p. 113.

(4)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1251 tat-12 ta' Lulju 2016 li tadotta programm multiannwali tal-Unjoni għall-ġbir, għall-ġestjoni u għall-użu ta' data fis-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura għall-perjodu 2017-2019 (ĠU L 207, 1.8.2016, p. 113).

(5)  Ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 149, 20.5.2014, p. 1).

(6)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/909 tat-18 ta' Frar 2019 li tistabbilixxi l-lista ta' stħarriġiet obbligatorji tar-riċerka u l-limiti għall-għanijiet tal-programm multiannwali tal-Unjoni għall-ġbir u l-ġestjoni tad-data fis-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura (ara paġna 21 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).


ANNESS

KAPITOLU I (1)

Definizzjonijiet

Għall-fini ta' dan l-Anness għandhom japplikaw id-definizzjonijiet fir-Regolament (UE) 2017/1004, fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 (2), fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 404/2011 (3) u fir-Regolament (UE) Nru 1380/2013. Barra minn hekk, japplikaw ukoll id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)   bastimenti attivi: bastimenti li jkunu wettqu xi operazzjoni tas-sajd matul sena kalendarja (jum jew iktar). Bastiment li ma jkunx wettaq operazzjonijiet tas-sajd matul sena jitqies “inattiv”.

(2)   speċijiet anadromi: riżorsi akkwatiċi ħajjin b'ċiklu tal-ħajja li jibda billi dawn ifaqqsu fl-ilma ħelu, ipassu lejn l-ilma baħar, jerġgħu lura u finalment jirriproduċu fl-ilma ħelu.

(3)   speċijiet katadromi: riżorsi akkwatiċi ħajjin b'ċiklu tal-ħajja li jibda billi dawn ifaqqsu fl-ilma baħar, ipassu lejn l-ilma ħelu, jerġgħu lura u finalment jirriproduċu fl-ilma baħar.

(4)   frazzjoni tal-qabda: parti mill-qabda totali, bħall-parti mill-qabda li tkun inħattet u li tkun aktar mid-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni, il-parti li tkun inħattet u li tkun inqas mid-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni, il-parti skartata u li tkun inqas mid-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni, il-qabdiet skartati de minimis jew il-qabdiet skartati.

(5)    jiem fuq il-baħar : kull perjodu kontinwu tal-24 siegħa (jew parti minnu) li matulu bastiment ikun preżenti f'żona u assenti mill-port.

(6)    jiem tas-sajd : kwalunkwe jum kalendarju fuq il-baħar li fih isseħħ operazzjoni tas-sajd, mingħajr preġudizzju għall-obbligi internazzjonali tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Vjaġġ wieħed tas-sajd jista' jikkontribwixxi kemm għas-somma tal-jiem tas-sajd għall-irkaptu passiv kif ukoll għas-somma tal-jiem tas-sajd għall-irkaptu attiv fuq dak il-vjaġġ.

(7)   post għas-sajd: (grupp ta') unitajiet ġeografiċi li fihom iseħħ is-sajd. Dawn l-unitajiet għandu jsir qbil dwarhom fil-livell tar-reġjun tal-baħar u abbażi ta' żoni eżistenti definiti mill-Organizzazzjonijiet Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd jew minn korpi xjentifiċi.

(8)   segment tal-flotta: grupp ta' bastimenti tal-istess klassi ta' tul (LOA, tul totali) u rkaptu tas-sajd predominanti matul is-sena.

(9)   mestier: grupp ta' operazzjonijiet tas-sajd li jimmira għal (ġabra ta') speċijiet simili, billi jintuża rkaptu simili (4), matul l-istess perjodu tas-sena u/jew fl-istess żona u li jkun ikkaratterizzat minn mudell simili ta' sfruttament.

(10)   l-istħarriġiet tar-riċerka fuq il-baħar: vjaġġi mwettqa fuq bastiment tar-riċerka, jew fuq bastiment iddedikat għar-riċerka xjentifika għall-monitoraġġ tal-istokkijiet u tal-ekosistema, u mqabbad jagħmel dan il-kompitu mill-korp inkarigat mill-implimentazzjoni tal-pjan ta' ħidma nazzjonali stabbilit skont l-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014,

KAPITOLU II (5)

Metodi għall-ġbir tad-data

Il-metodi għall-ġbir tad-data u l-kwalità għandhom ikunu xierqa għall-finijiet maħsuba u ddefiniti fl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 u għandhom isegwu l-aħjar prattiki u l-metodoloġiji rilevanti skont il-parir tal-korpi xjentifiċi rilevanti. Għal dan il-għan, il-metodi u r-riżultat tal-applikazzjoni tal-metodi għandhom jiġu eżaminati f'intervalli regolari minn korpi xjentifiċi indipendenti biex tiġi vverifikata l-adegwatezza tagħhom fir-rigward tal-ġestjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd.

KAPITOLU III (6)

Rekwiżiti tad-data

1.   Settijiet tad-data

1.1.

Bħala parti mill-pjanijiet ta' ħidma mfassla skont l-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu d-data li trid tinġabar fost dawn is-settijiet li ġejjin kif speċifikat fil-punti 2 sa 7 ta' dan il-Kapitolu:

(a)

data bijoloġika, skont il-frazzjoni tal-qabda, dwar l-istokkijiet maqbuda minn sajd kummerċjali tal-Unjoni fl-ilmijiet tal-Unjoni u 'l barra mill-Unjoni u minn sajd rikreattiv fl-ilmijiet tal-Unjoni;

(b)

data biex jiġi vvalutat l-impatt tas-sajd tal-Unjoni fuq l-ekosistema tal-baħar fl-ilmijiet tal-Unjoni u 'l barra mill-ilmijiet tal-Unjoni;

(c)

data ddettaljata dwar l-attività tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tal-Unjoni u 'l barra mill-ilmijiet tal-Unjoni kif irrappurtat skont ir-Regolament (KE) Nru 1224/2009;

(d)

data soċjali u ekonomika dwar is-sajd (7);

(e)

data soċjali, ekonomika u ambjentali dwar l-akkwakultura;

1.2.

Id-data li trid tinġabar għandha tiġi stabbilita skont l-Artikoli 4 u 5 tar-Regolament (UE) 2017/1004 u billi jitqiesu l-livelli limitu stabbiliti fil-Kapitolu II tal-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/909 li tistabbilixxi l-lista ta' stħarriġiet obbligatorji u l-limiti għall-finijiet tal-programm multiannwali tal-Unjoni għall-ġbir u l-ġestjoni tad-data fis-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura.

1.3.

Id-data għandha tinġabar biex ikunu jistgħu jittieħdu stimi validi għat-tipi ta' sajd, għall-perjodi temporali u għaż-żoni abbażi tal-ħtiġijiet tal-utent finali maqbula fil-livell tar-reġjun marittimu. Il-frekwenza tal-ġbir tad-data trid tiġi kkoordinata fil-livell tar-reġjun marittimu, diment li ma jkunx iddikjarat mod ieħor f'dan l-Anness u fit-tabelli korrispondenti.

2.   Data bijoloġika dwar l-istokkijiet maqbuda minn sajd kummerċjali tal-Unjoni fl-ilmijiet tal-Unjoni u 'l barra mill-Unjoni u minn sajd rikreattiv fl-ilmijiet tal-Unjoni.

Dik id-data għandha tikkonsisti minn dan li ġej:

(a)

Kwantitajiet tal-qabdiet skont l-ispeċi u data bijoloġika minn eżemplari individwali li jippermettu l-istima ta':

(i)

Għas-sajd kummerċjali, il-volum u l-frekwenza tat-tul tal-frazzjonijiet tal-qabdiet kollha (inkluż il-qabdiet skartati u l-qabdiet mhux mixtieqa) għall-istokkijiet elenkati fit-Tabelli 1 A, 1B u 1C, irrapportati fil-livell 6 ta' aggregazzjoni kif stabbilit fit-Tabella 2. Ir-riżoluzzjoni temporali għandha tiġi kkoordinata fil-livell tar-reġjun marittimu abbażi tal-ħtiġijiet tal-utent finali;

(ii)

Għas-sajd kummerċjali, il-piż medju u d-distribuzzjoni tal-età ta' qabdiet tal-istokkijiet elenkati fit-Tabelli 1 A, 1B u 1C. L-għażla tal-istokkijiet li minnhom iridu jinġabru dawn il-varjabbli u r-riżoluzzjoni temporali għandhom jiġu kkoordinati fil-livell tar-reġjun marittimu abbażi tal-ħtiġijiet tal-utent finali;

(iii)

Għas-sajd kummerċjali, id-data dwar il-proporzjon tas-sessi, il-maturità u l-fekondità għall-istokkijiet elenkati fit-Tabelli 1 A, 1B u 1C ta' qabdiet fi frekwenzi meħtieġa għal parir xjentifiku. L-għażla tal-istokkijiet li minnhom iridu jinġabru dawn il-varjabbli u r-riżoluzzjoni temporali għandhom jiġu kkoordinati fil-livell tar-reġjun marittimu abbażi tal-ħtiġijiet tal-utent finali;

(iv)

Għas-sajd rikreattiv, il-volum annwali (in-numri, il-piżijiet jew it-tul) tal-qabdiet u tar-rilaxxi għall-ispeċijiet elenkati fit-Tabella 3 u/jew għall-ispeċijiet identifikati fil-livell tar-reġjun marittimu kif meħtieġ għall-finijiet tal-ġestjoni tas-sajd. Għas-sajd rikreattiv fil-livell tar-reġjun marittimu, għandhom jiġu evalwati l-ħtiġijiet tal-utent finali għad-data dwar l-età jew għal data bijoloġika oħra kif speċifikat fil-paragrafi (i) sa (iii).

(b)

Minbarra d-data miġbura skont il-punt (a), id-data dwar l-ispeċijiet anadromi u katadromi elenkati fit-Tabella 1E maqbuda mis-sajd kummerċjali matul il-parti taċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom meta jkunu fl-ilma ħelu, irrispettivament mill-mod kif isir dan is-sajd, u kif ġej:

(i)

varjabbli relatati mal-istokk (għal eżemplari individwali, dwar l-età, it-tul, il-piż, is-sess, il-maturità u l-fekondità, skont l-istadju tal-ħajja, imma speċifikati iżjed abbażi tal-ispeċijiet u tar-reġjun), u

(ii)

kwantitajiet annwali tal-qabdiet skont il-klassi tal-età jew l-istadju tal-ħajja.

(c)

Barra minn dan:

fir-rigward tas-sallur, informazzjoni (eż. data, stimi, xejriet relattivi, eċċ.) miġbura fuq bażi annwali minn għall-inqas baċir tax-xmara wieħed għal kull unità ta' ġestjoni tas-sallur dwar:

(i)

l-abbundanza tar-rekluti,

(ii)

l-abbundanza tal-istokk permanenti (sallur isfar), u

(iii)

in-numru jew il-piż u l-proporzjon tas-sessi tas-sallura tal-fidda li tkun qed temigra,

u fir-rigward tas-salamun selvaġġ kollu: informazzjoni miġbura fuq bażi annwali – diment li ma jkunx miftiehem mod ieħor fil-livell reġjonali – dwar l-abbundanza tas-smolt u l-parr u numru ta' individwi axxendenti.

Id-deżinjazzjoni tax-xmajjar li jridu jiġu mmonitorjati għas-sallur u għas-salamun għandha tiġi ddefinita fil-livell reġjonali. L-għażla tal-istokkijiet li minnhom iridu jinġabru dawn il-varjabbli għandha tiġi kkoordinata fil-livell reġjonali abbażi tal-ħtiġijiet tal-utent finali.

3.   Data biex jiġi vvalutat l-impatt tas-sajd tal-Unjoni fuq ekosistemi tal-baħar fl-ilmijiet tal-Unjoni u 'l barra mill-ilmijiet tal-Unjoni

Dik id-data għandha tikkonsisti minn dan li ġej:

(a)

Għat-tipi kollha ta' sajd, il-qabdiet aċċessorji inċidentali tal-għasafar, tal-mammiferi u tar-rettili kollha u tal-ħut protett skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-ftehimiet internazzjonali, inkluż l-ispeċijiet elenkati fit-Tabella 1D, inkluż l-assenza fil-qabda, matul il-vjaġġi ta' osservazzjoni xjentifika fuq il-bastimenti tas-sajd jew mis-sajjieda stess permezz tal-ġurnali ta' abbord.

Meta d-data miġbura matul vjaġġi ta' osservazzjoni ma titqiesx li tipprovdi data suffiċjenti dwar il-qabdiet aċċessorji inċidentali għall-ħtiġijiet tal-utent finali, għandhom jiġu implimentati metodoloġiji oħra mill-Istati Membri. L-għażla ta' dawn il-metodoloġiji għandha tiġi kkoordinata fil-livell tar-reġjun marittimu u għandha tkun abbażi tal-ħtiġijiet tal-utent finali.

(b)

Id-data biex jiġi vvalutat l-impatt tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni u 'l barra mill-ilmijiet tal-Unjoni fuq il-ħabitats tal-baħar.

Il-varjabbli li jintużaw għall-valutazzjoni tal-impatt tas-sajd fuq il-ħabitats tal-baħar għandhom ikunu dawk irreġistrati skont ir-Regolament (KE) Nru 1224/2009. Id-data għandha tiġi diżaggregata fil-livell 3 tal-attività tas-sajd (8), sakemm ma jkunx meħtieġ livell iktar baxx ta' aggregazzjoni fil-livell reġjonali, b'mod partikolari fil-każ taż-żoni protetti tal-baħar.

Meta d-data rreġistrata skont ir-Regolament (KE) Nru 1224/2009 ma tkunx bir-riżoluzzjoni korretta jew ma jkollhiex biżżejjed kwalità jew kopertura għall-użu xjentifiku maħsub, din għandha tinġabar b'mod alternattiv billi jintużaw il-metodi xierqa ta' kampjunar. Id-data kif irreġistrata skont ir-Regolament (KE) Nru 1224/2009 trid tkun disponibbli fil-livell xieraq ta' aggregazzjoni għall-Istituzzjonijiet Nazzjonali li jkunu qed jimplimentaw il-pjanijiet ta' ħidma.

(c)

Id-data biex jiġi stmat il-livell ta' sajd u l-impatt tal-attivitajiet tas-sajd fuq ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u fuq l-ekosistemi tal-baħar, bħal pereżempju fuq l-ispeċijiet mhux kummerċjali, ir-relazzjonijiet bejn il-predaturi u l-priża u l-mortalità naturali tal-ispeċijiet ta' ħut f'kull reġjun marittimu.

Din id-data għandha tiġi vvalutata l-ewwel fi studji pilota. Abbażi tar-riżultati ta' dawn l-istudji pilota, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-ġbir futur tad-data li jkun speċifiku għal kull reġjun marittimu, ikkoordinat fil-livell tar-reġjun marittimu u abbażi tal-ħtiġijiet tal-utent finali.

4.   Data dettaljata dwar l-attività tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni (9) fl-ilmijiet tal-Unjoni u 'l barra mill-ilmijiet tal-Unjoni kif irreġistrat skont ir-Regolament (KE) Nru 1224/2009.

Id-data biex tiġi vvalutata l-attività tal-bastiment tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tal-Unjoni u 'l barra mill-ilmijiet tal-Unjoni tikkonsisti mill-varjabbli kif indikati fit-Tabella 4. Id-data kif irreġistrata, irrappurtata u trażmessa skont ir-Regolament (KE) Nru 1224/2009 trid tkun disponibbli bħala data primarja għall-istituzzjonijiet nazzjonali li jkunu qed jimplimentaw il-pjanijiet ta' ħidma. Meta din id-data ma tkunx trid tinġabar skont ir-Regolament (KE) Nru 1224/2009 jew meta id-data miġbura skont ir-Regolament (KE) Nru 1224/2009 ma tkunx skont ir-riżoluzzjoni korretta jew ma jkollhiex biżżejjed kwalità jew kopertura għall-użu xjentifiku maħsub, din għandha tinġabar b'mod alternattiv billi jintużaw il-metodi xierqa ta' kampjunar. Dawn il-metodi għandhom jippermettu li jittieħdu l-istimi tal-varjabbli elenkati fit-Tabella 4 fl-inqas livell ġeografiku rilevanti skont is-segment tal-flotta (it-Tabella 5a) u skont il-livell 6 tal-mestieri (it-Tabella 2).

5.   Data soċjali u ekonomika dwar is-sajd li tippermetti l-valutazzjoni tal-prestazzjoni soċjali u ekonomika tas-settur tas-sajd tal-Unjoni.

Dik id-data għandha tikkonsisti minn dan li ġej:

(a)

Il-varjabbli ekonomiċi kif indikat fit-Tabella 5 A skont is-segmentazzjoni tas-settur fit-Tabella 5B u skont is-suprareġjuni kif iddefiniti fit-Tabella 5C.

Il-popolazzjoni għandha tkun il-bastimenti attivi u inattivi kollha rreġistrati fir-Reġistru tal-Flotta tas-Sajd tal-Unjoni kif definit fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 26/2004 (10) fil-31 ta' Diċembru tas-sena tar-rapportar u l-bastimenti li ma jkunux fuq ir-Reġistru f'dik id-data iżda li jkunu stadu minn tal-inqas jum wieħed matul is-sena tar-rappurtar

Għall-bastimenti inattivi, għandu jinġabar biss il-valur kapitali u l-kost kapitali.

Meta jkun hemm ir-riskju li jiġu identifikati xi persuni fiżiċi u/jew entitajiet ġuridiċi, jista' jiġi applikat ir-raggruppament biex jiġu rrappurtati l-varjabbli ekonomiċi biex tiġi żgurata l-kunfidenzjalità tal-istatistika. Jekk ikun hemm bżonn ir-raggruppament jista' jintuża wkoll biex jitfassal pjan ta' kampjunar li jkun statistikament validu. Din l-iskema ta' raggruppament għandha tkun konsistenti tul iż-żmien.

Id-data ekonomika għandha tinġabar fuq bażi annwali.

(b)

Il-varjabbli soċjali kif indikat fit-Tabella 6.

Id-data soċjali għandha tinġabar kull tliet snin, li jibdew mill-2018.

Id-data dwar l-impjieg skont il-livell ta' edukazzjoni u dwar l-impjieg skont in-nazzjonalità tista' tinġabar abbażi ta' studji pilota.

6.   Data soċjali, ekonomika u ambjentali dwar l-akkwakultura marittima, u b'mod fakultattiv dwar l-akkwakultura tal-ilma ħelu, biex tippermetti l-valutazzjoni tal-prestazzjoni soċjali, ekonomika u ambjentali tas-settur tal-akkwakultura tal-Unjoni.

Dik id-data għandha tikkonsisti minn dan li ġej:

(a)

Il-varjabbli ekonomiċi kif indikat fit-Tabella 7 skont is-segmentazzjoni tas-settur stabbilita fit-Tabella 9.

Il-popolazzjoni għandha tkun l-intrapriżi kollha li l-attività primarja tagħhom hija ddefinita skont il-kodiċijiet tan-NACE (11) 03.21 u 03.22 tal-Klassifikazzjoni Ewropea tal-Attivitajiet Ekonomiċi u li joperaw għall-profitt.

Id-data ekonomika għandha tinġabar fuq bażi annwali.

(b)

Il-varjabbli soċjali kif indikat fit-Tabella 6.

Id-data soċjali għandha tinġabar kull tliet snin, li jibdew mill-2018.

Id-data dwar l-impjieg skont il-livell ta' edukazzjoni u dwar l-impjieg skont in-nazzjonalità tista' tinġabar abbażi ta' studji pilota.

(c)

Id-data ambjentali dwar l-akkwakultura kif indikat fit-Tabella 8 biex tippermetti l-valutazzjoni ta' aspetti tal-prestazzjoni ambjentali tagħha.

Id-data ambjentali tista' tinġabar abbażi ta' studji pilota u tiġi estrapolata biex tindika totali rilevanti għall-volum totali ta' ħut prodott fl-Istat Membru.

Id-data ambjentali għandha tinġabar kull sentejn.

DATA BIJOLOĠIKA

Tabella 1A  (12)

Stokkijiet fl-ilmijiet tal-Unjoni

Speċi (isem komuni)

Speċi (isem xjentifiku)

Żona (kodiċi taż-żona tal-ICES (13), tal-IBSFC (14) jew tal-FAO (15)) fejn jinsab l-istokk/kodiċi tal-istokk

Il-Lvant tal-Artiku, il-Baħar Norveġiż u l-Baħar Barentsz

Sallura Ewropea

Anguilla anguilla

I, II

Tusk

Brosme brosme

I, II

Aringa Atlantu-Skandjana

Clupea harengus

I, II,

Bakkaljaw

Gadus morhua

I, II

Kapelin

Mallotus villosus

I, II

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

I, II

Istokkafixx

Micromesistius poutassou

I-II

Gambli tat-Tramuntana

Pandalus borealis

I, II

Pollakkju l-iswed

Pollachius virens

I, II

Ħalibatt ta' Greenland

Reinhardtius hippoglossoides

I, II

Salamun

Salmo salar

I, II

Kavalli

Scomber scombrus

II,

Redfish bil-munqar

Sebastes marinus.

I, II

Redfish tal-Baħar Fond

Sebastes mentella.

I, II

Sawrell

Trachurus trachurus

IIa,

Skagerrak u Kattegat

Sallur tar-ramel

Ammodytidae

IIIa

Sallura Ewropea

Anguilla anguilla

IIIa

Aringi

Clupea harengus

IIIa/22-24, IIIa

Grenadier imnieħru tond

Coryphaenoides rupestris

IIIa

Gallina griża

Eutrigla gurnardus

IIIa

Żumbrell għadma

Aspitrigla cuculus

IIIa,

Bakkaljaw

Gadus morhua

IIIaN

Bakkaljaw

Gadus morhua

IIIaS

Barbun ilsien il-kelb

Glyptocephalus cynoglossus

IIIa

Barbun

Limanda limanda

IIIa

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

IIIa

Merlangu

Merlangius merlangus

IIIa

Merluzz

Merluccius merluccius

IIIa,

Istokkafixx

Micromesistius poutassou

IIIa

Iskampu

Nephrops norvegicus

Unità funzjonali

Gambli tat-Tramuntana

Pandalus borealis

IIIa

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

IIIa

Pollakkju l-iswed

Pollachius virens

IIIa

Salamun

Salmo salar

IIIa

Barbun Imperjali

Psetta maxima

IIIa

Kavalli

Scomber scombrus

IIIa

Grenadier imnieħru tond

Scophthalmus rhombus

IIIa

Lingwata

Solea solea

IIIa

Laċċ ikħal

Sprattus sprattus

IIIa

Megrims

Trisopterus esmarki

IIIa

Kull kelb il-baħar, raj u rebekkini (16) kummerċjali

Selachii, Rajidae

IIIa

Il-Baħar Baltiku —

Sallura Ewropea

Anguilla anguilla

22-32

Aringi

Clupea harengus

22-24/25-29, 32/30/31/il-Golf ta' Riga

Whitefish komuni/houting

Coregonus lavaretus

IIId

Vendace

Coregonus albula

22-32

Bakkaljaw

Gadus morhua

22-24/25-32

Barbun

Limanda limanda

22-32

Perċa

Perca fluviatilis

IIId

Barbun

Platichtys flesus

22-32

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

22-32

Barbun Imperjali

Psetta maxima

22-32

Salamun

Salmo salar

22-31/32

Trota tal-baħar

Salmo trutta

22-32

Lizz-perċa

Sander lucioperca

IIId

Grenadier imnieħru tond

Scophthalmus rhombus

22-32

Lingwata

Solea solea

22

Laċċ ikħal

Sprattus sprattus

22-32

Il-Baħar tat-Tramuntana u l-Fliegu tal-Lvant

Sallur tar-ramel

Ammodytidae

IV

Gattarell

Anarhichas spp.

IV

Sallura Ewropea

Anguilla anguilla

IV, VIId

Arġentina

Argentina spp.

IV

Gallina griża

Eutrigla gurnardus

IV

Tusk

Brosme brosme

IV

Aringi

Clupea harengus

IV, VIId

Gamblu tar-ramel

Crangon crangon

IV, VIId

Spnott

Dicentrarchus labrax

IV, VIId

Gallina griża

Eutrigla gurnardus

IV

Bakkaljaw

Gadus morhua

IV, VIId

Barbun ilsien il-kelb

Glyptocephalus cynoglossus

IV

Ċippullazza tal-għajn

Helicolenus dactylopterus

IV

Lingwata tal-għajnejn

Lepidorhombus boscii

IV, VIId

Megrim

Lepidorhombus whiffiagonis

IV, VIId

Barbun

Limanda limanda

IV, VIId

Petriċa żgħira

Lophius budegassa

IV, VIId

Petriċa l-kbira

Lophius piscatorius

IV

Grenadier rasu raffa

Macrourus berglax

IV

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

IV

Merlangu

Merlangius merlangus

IV, VIId

Merluzz

Merluccius merluccius

IV VII

Istokkafixx

Micromesistius poutassou

IV, VIId

Lingwata ta' ħalq żgħir

Microstomus kitt

IV, VIId

Linarda

Molva dypterygia

IV

Lipp

Molva molva

IV

Trilja tal-ħama

Mullus barbatus

IV, VIId

Trilja tal-faxxi

Mullus surmuletus

IV, VIId

Iskampu

Nephrops norvegicus

l-unitajiet funzjonali kollha

Gambli tat-Tramuntana

Pandalus borealis

IVa Lvant/IVa/IV

Moxt il-baħar komuni

Pecten maximus

VIId

Lipp abjad

Phycis blennoides

IV

Lipp tal-qawwi

Phycis phycis

IV

Barbun

Platichthys flesus

IV

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

IV

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

VIId

Pollakkju l-iswed

Pollachius virens

IV

Barbun Imperjali

Psetta maxima

IV, VIId

Ħalibatt ta' Greenland

Reinhardtius hippoglossoides

IV

Salamun

Salmo salar

IV, VIId

Kavalli

Scomber scombrus

IV, VIId

Grenadier imnieħru tond

Scophthalmus rhombus

IV, VIId

Redfish

Sebastes mentella.

IV

Lingwata

Solea solea

IV

Lingwata

Solea solea

VIId

Laċċ ikħal

Sprattus sprattus

IV/VIId

Sawrell

Trachurus trachurus.

IV, VIId

Gallinetta

Trigla lucerna

IV

Megrims

Trisopterus esmarki

IV

Pixxi San Pietru

Zeus faber

IV, VIId

Kull kelb il-baħar, raj u rebekkini (16) kummerċjali

Selachii, Rajidae

IV, VIId

Il-Grigal tal-Atlantiku u l-Fliegu tal-Punent

Smoothhead

Alepocephalus bairdii

VI, XII

Sallur tar-ramel

Ammodytidae

VIa

Imniefaħ

Capros aper

V, VI,VII

Arzell

Pecten maximus

IV, VI, VII

Imrewħa

Aequipecten opercularis

VII

Għaġuża

Maja squinado

V, VI,VII

Sallura Ewropea

Anguilla anguilla

iż-żoni kollha

Ċinturin

Aphanopus spp.

iż-żoni kollha

Arġentina

Argentina spp.

iż-żoni kollha

Gurbell

Argyrosomus regius

iż-żoni kollha

Żumbrell għadma

Aspitrigla cuculus

iż-żoni kollha

Fonsa l-ħamra

Beryx spp.

iż-żoni kollha, għajr X u IXa

Fonsa l-ħamra

Beryx spp.

IXa u X

Granċ jittiekel

Cancer pagurus

iż-żoni kollha

Aringi

Clupea harengus

VIa/VIaN/

VIa S, VIIbc/VIIa/VIIj

Gringu tal-Qawwi

Conger conger

iż-żoni kollha, eskluża X

Gringu tal-Qawwi

Conger conger

X

Grenadier imnieħru tond

Coryphaenoides rupestris

iż-żoni kollha

Murruna sewda

Dalatias licha

Iż-żoni kollha

Boll komuni

Dasyatis pastinaca

VII, VIII

Mazzola munqar l-għasfur

Deania calcea

V, VI, VII, IX, X, XII

Spnott

Dicentrarchus labrax

iż-żoni kollha, għajr IX

Spnott

Dicentrarchus labrax

IX

Lingwata tar-rigi

Dicologlossa cuneata

VIIIc, IX

Inċova

Engraulis encrasicolus

IXa (Cádiz biss)

Inċova

Engraulis encrasicolus

VIII

Mazzola tal-fanal

Etmopterus spinax

VI, VII, VIII

Gallina griża

Eutrigla gurnardus

VIId,e

Bakkaljaw

Gadus morhua

Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k

Witch flounder

Glyptocephalus cynoglossus

VI, VII

Ċippullazza tal-għajn

Helicolenus dactylopterus

iż-żoni kollha

Awwista

Homarus gammarus

iż-żoni kollha

Mera tal-Atlantiku

Hoplostethus atlanticus

iż-żoni kollha

Xabla

Lepidopus caudatus

IXa

Lingwata tal-għajnejn

Lepidorhombus boscii

VIIIc, IXa

Megrim

Lepidorhombus whiffiagonis

VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa

Barbun

Limanda limanda

VIIe/VIIa,f-h

Klamar

Loligo vulgaris

iż-żoni kollha, għajr VIIIc, IXa

Klamar

Loligo vulgaris

VIIIc, IXa

Petriċa żgħira

Lophius budegassa

IV, VI/VIIb-k, VIIIabd

Petriċa żgħira

Lophius budegassa

VIIIc, IXa

Petriċa l-kbira

Lophius piscatorious

IV, VI/VIIb-k, VIIIabd

Petriċa l-kbira

Lophius piscatorious

VIIIc, IXa

Kapelin

Mallotus villosus

XIV

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Va/Vb

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

VIa/VIb/VIIa/VIIb-k

Merlangu

Merlangius merlangus

VIII/IX, X

Merlangu

Merlangius merlangus

Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k

Merluzz

Merluccius merluccius

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa

Lingwata tar-rigi

Microchirus variegatus

iż-żoni kollha

Istokkafixx

Micromesistius poutassou

I-IX, XII, XIV

Lingwata ta' ħalq żgħir

Microstomus kitt

iż-żoni kollha

Linarda

Molva dypterygia

iż-żoni kollha, eskluża X

Lipp Spanjol

Molva macrophthalma

X

Lipp

Molva molva

iż-żoni kollha

Trilja tal-faxxi

Mullus surmuletus

iż-żoni kollha

Starry smooth-hound

Mustelus asterias

VI, VII, VIII, IX

Smooth-hound

Mustelus mustelus

VI, VII, VIII, IX

Blackspotted smooth-hound

Mustelus punctulatus

VI, VII, VIII, IX

Iskampu

Nephrops norvegicus

VI Unità funzjonali

Iskampu

Nephrops norvegicus

VII Unità funzjonali

Iskampu

Nephrops norvegicus

VIII, IX Unità funzjonali

Qarnita komuni

Octopus vulgaris

iż-żoni kollha, għajr VIIIc, IXa

Qarnita komuni

Octopus vulgaris

VIIIc, IXa

Sargu tat-Tikki Suwed

Pagellus bogaraveo

IXa, X

Gambli Pandalidi

Pandalus spp.

iż-żoni kollha

Gamblu warda tal-ilma fond

Parapenaeus longirostris

IXa

Lipp abjad

Phycis blennoides

iż-żoni kollha

Lipp tal-qawwi

Phycis phycis

iż-żoni kollha

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

VIIa/VIIe/VIIfg

Barbun tat-tbajja'

Pleuronectes platessa

VIIbc/VIIh-k/VIII, IX, X

Pollakkju

Pollachius pollachius

iż-żoni kollha, għajr IX, X

Pollakkju

Pollachius pollachius

IX, X

Pollakkju l-iswed

Pollachius virens

Va/Vb/IV, IIIa, VI

Pollakkju l-iswed

Pollachius virens

VII, VIII

Ħanżir tal-fond

Polyprion americanus

X

Barbun Imperjali

Psetta maxima

iż-żoni kollha

Ħalibatt ta' Greenland

Reinhardtius hippoglossoides

V, XIV/VI

Barbun imperjali

Hippoglossus hippoglossus

V, XIV

Salamun

Salmo salar

iż-żoni kollha

Sardin

Sardina pilchardus

VIIIabd/VIIIc, IXa

Kavall ta' Spanja

Scomber colias

VIII, IX, X

Kavalli

Scomber scombrus

II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Grenadier imnieħru tond

Scophthalmus rhombus

iż-żoni kollha

Redfish bil-munqar

Sebastes marinus

Subżoni tal-ICES V, VI, XII, XIV & NAFO SA 2 + (Div. 1F + 3K).

Redfish tal-Baħar Fond

Sebastes mentella

Subżoni tal-ICES V, VI, XII, XIV & NAFO SA 2 + (Div. 1F + 3K)

Siċċ

Sepia officinalis

iż-żoni kollha

Lingwata

Solea solea

VIIa/VIIfg

Lingwata

Solea solea

VIIbc/VIIhjk/IXa/VIIIc

Lingwata

Solea solea

VIIe

Lingwata

Solea solea

VIIIab

Sea breams (fil-plural)

Sparidae

iż-żoni kollha

Sawrell għajnejh kbar

Trachurus mediterraneus

VIII, IX

Sawrell ikħal

Trachurus picturatus

VIII, IX, X

Sawrell

Trachurus trachurus

IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/X

Sawrell

Trachurus trachurus

VIIIc, IXa

Pouting

Trisopterus spp.

iż-żoni kollha

Pixxi San Pietru

Zeus faber

iż-żoni kollha

Kull kelb il-baħar, raj u rebekkini (16) kummerċjali

Selachii, Rajidae

IV, VIId

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

Sallura Ewropea

Anguilla anguilla

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Gamblu aħmar kbir

Aristeomorpha foliacea

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Gamblu aħmar

Aristeus antennatus

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Vopa

Boops boops

1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2

Lampuka

Coryphaena equiselis

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Lampuka

Coryphaena hippurus

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Spnott

Dicentrarchus labrax

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Qarnit tal-qrun/innukklat

Eledone cirrhosa

1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Qarnita tal-Misk

Eledone moschata

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Inċova

Engraulis encrasicolus

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Inċova

Engraulis encrasicolus

GSA 29 tal-Baħar l-Iswed

Gallina griża

Eutrigla gurnardus

2.2, 3.1

Klamar

Illex spp, Todarodes spp.

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Billfish

Istiophoridae

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Klamar

Loligo vulgaris

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Petriċa żgħira

Lophius budegassa

1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1

Petriċa l-kbira

Lophius piscatorius

1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1

Merlangu

Merlangius merlangus

GSA 29 tal-Baħar l-Iswed

Merluzz

Merluccius merluccius

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Istokkafixx

Micromesistius poutassou

1.1, 3.1

Muletti griżi

Mugilidae

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Trilja tal-ħama

Mullus barbatus

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Trilja tal-ħama

Mullus barbatus

GSA 29 tal-Baħar l-Iswed

Trilja tal-faxxi

Mullus surmuletus

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Qarnita komuni

Octopus vulgaris

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Iskampu

Nephrops norvegicus

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Paġella

Pagellus erythrinus

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Gamblu warda tal-ilma fond

Parapenaeus longirostris

iż-żoni kollha fil-Mediterran

True lobsters, lobsterettes

Penaeus kerathurus

3.1

Barbun Imperjali

Psetta maxima

GSA 29 tal-Baħar l-Iswed

Sardin

Sardina pilchardus

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Kavalli

Scomber spp.

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Siċċ

Sepia officinalis

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Lingwata

Solea vulgaris

1.2, 2.1, 3.1

Awrat

Sparus aurata

1.2, 3.1

Pikarelli

Spicara smaris

2.1, 3.1, 3.2

Laċċ ikħal

Sprattus sprattus

GSA 29 tal-Baħar l-Iswed

Gambli Mantis

Squilla mantis

1.3, 2.1, 2.2

Sawrell għajnejh kbar

Trachurus mediterraneus

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Sawrell għajnejh kbar

Trachurus mediterraneus

GSA 29 tal-Baħar l-Iswed

Sawrell

Trachurus trachurus

iż-żoni kollha fil-Mediterran

Sawrell

Trachurus trachurus

GSA 29 tal-Baħar l-Iswed

Gallinetta

Trigla lucerna

1.3, 2.2, 3.1

Gandoffla

Veneridae

2.1, 2.2

Makku

Aphia minuta

GSA 9,10,16 u 19

Sand smelt

Atherina spp

GSA 9,10,16 u 19

Merluzz fqir

Trisopterus minutus

Ir-Reġjuni Kollha

Kull kelb il-baħar, raj u rebekkini (16) kummerċjali

Selachii, Rajidae

Ir-Reġjuni Kollha

DATA BIJOLOĠIKA

Tabella 1B  (17)

Stokkijiet tar-Reġjuni Ultraperiferiċi tal-Unjoni

Speċi (isem komuni)

Speċi (isem xjentifiku)

Il-Guyana Franċiża

Red snapper

Lutjanus purpureus

Gambli kbar

Farfantepenaeus subtilis

Acoupa weakfish

Cynoscion acoupa

Smalltooth weakfish

Cynoscion steindachneri

Green weakfish

Cynoscion virescens

Catfishes tal-baħar

Ariidae

Tripletail

Lobotes surinamensis

Torroto grunt

Genyatremus luteus

Snooks

Centropomus spp.

Ċern

Serranidae

Mulett

Mugil spp.

Guadeloupe u Martinique

Snappers

Lutjanidae

Ħut imġewnaħ

Haemulidae

Ċern

Serranidae

Lion fish

Pterois volitans

Ħut bħat-tonn

Scombridae

Marlin blu

Makaira nigricans

Lampuka

Coryphaena hippurus

Il-Gżira ta' Réunion u Mayotte

Snappers

Lutjanidae

Ċern

Serranidae

Ħut bħat-tonn

Scombridae

Pixxispad

Xiphias gladius

Billfishes oħra

Istiophoridae

Lampuka

Coryphaena hippurus

Sawrell għajnu kbira

Selar crumenophthalmus

Azores, Madeira u l-Gżejjer Kanarji

Kavall għajnejh kbar tal-Atlantiku

Scomber colias

Laċċa

Sardinella maderensis

Sawrell

Trachurus spp.

Sardin

Sardina pilchardus

Marzpan

Sparisoma cretense

Imħar

Patellidae

DATA BIJOLOĠIKA

Tabella 1C (1)

Stokkijiet f'reġjuni tal-baħar skont l-Organizzazzjonijiet Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd (RFMOs) u Ftehimiet ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli (SFPAs)

IATTC (Il-Kummissjoni Inter-Amerikana tat-Tonn Tropikali)

SPEĊI

Meta jitfasslu l-pjanijiet tal-kampjunar immirati għall-ġbir tal-informazzjoni bijoloġika kif stabbilit fil-Kapitolu III ta' dan l-Anness, għandhom jitqiesu l-konfini tal-istokkijiet, kif iffissati mill-RFMOs kompetenti jew mill-Organizzazzjonijiet Reġjonali tas-Sajd (RFOs), u għandu jiġi allokat sforz xieraq tal-kampjunar għal kull stokk.

Frekwenza tal-Ġbir ta' Varjabbli Bijoloġiċi

Isem xjentifiku

Isem komuni

Żona ġeografika

Prijorità

Il-ġbir tad-data hu annwali u l-aġġornament/l-ipproċessar tad-data jrid isir fil-ħin biex jidħol fl-iskeda tal-valutazzjonijiet tal-istokk.

Thunnus albacares

It-tonn l-isfar

L-Oċean Paċifiku tal-Lvant

Għolja

Thunnus obesus

Tonn obeż

L-Oċean Paċifiku tal-Lvant

Għolja

Katsuwonus pelamis

Palamit

L-Oċean Paċifiku tal-Lvant

Għolja

Thunnus alalunga

Alongi

L-Oċean Paċifiku tal-Lvant

Għolja

Thunnus orientalis

Tonn tal-Paċifiku

L-Oċean Paċifiku tal-Lvant

Għolja

Xiphias gladius

Pixxispad

L-Oċean Paċifiku tal-Lvant

Għolja

Makaira nigricans (jew mazara)

Marlin blu

L-Oċean Paċifiku tal-Lvant

Għolja

Makaira indica

Marlin iswed

L-Oċean Paċifiku tal-Lvant

Għolja

Tetrapturus audax

Marlin bl-istrixxi

L-Oċean Paċifiku tal-Lvant

Għolja


ICCAT (Il-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku)

SPEĊI

Meta jiġu mfassla l-pjanijiet tat-teħid tal-kampjuni mmirati biex jiġbru informazzjoni bijoloġika kif stabbilita fil-Kapitolu III ta' dan l-Anness, il-konfini tal-istokkijiet, kif iffissati mill-RFMOs kompetenti jew mill-RFOs, għandhom jitqiesu u għandu jiġi allokat sforz xieraq kampjunar għal kull stokk.

Frekwenza tal-Ġbir ta' Varjabbli Bijoloġiċi

Isem xjentifiku

Isem komuni

Żona ġeografika

Prijorità

Il-ġbir tad-data hu annwali u l-aġġornament/l-ipproċessar tad-data jrid isir fil-ħin biex jidħol fl-iskeda tal-valutazzjonijiet tal-istokk.

Thunnus albacares

It-tonn l-isfar

L-Oċean Atlantiku u l-ibħra li jmissu miegħu

Għolja

Thunnus obesus

Tonn obeż

L-Oċean Atlantiku u l-ibħra li jmissu miegħu

Għolja

Katsuwonus pelamis

Palamit

L-Oċean Atlantiku u l-ibħra li jmissu miegħu

Għolja

Thunnus alalunga

Alongi

L-Oċean Atlantiku u l-ibħra li jmissu miegħu

Għolja

Thunnus thynnus

Tonn

L-Oċean Atlantiku u l-ibħra li jmissu miegħu

Għolja

Xiphias gladius

Pixxispad

L-Oċean Atlantiku u l-ibħra li jmissu miegħu

Għolja

Makaira nigricans (jew mazara)

Marlin blu

L-Oċean Atlantiku u l-ibħra li jmissu miegħu

Għolja

Istiophorus albicans

Pixxivela

L-Oċean Atlantiku u l-ibħra li jmissu miegħu

Għolja

Tetrapturus albidus

Marlin abjad

L-Oċean Atlantiku u l-ibħra li jmissu miegħu

Għolja

Prionace glauca

Kuta kaħla

L-Oċean Atlantiku u l-ibħra li jmissu miegħu

Għolja

Auxis rochei

Żgamirru

L-Oċean Atlantiku u l-ibħra li jmissu miegħu

Għolja

Sarda sarda

Plamtu

L-Oċean Atlantiku u l-ibħra li jmissu miegħu

Għolja

Euthynnus alleteratus

Kubrita

L-Oċean Atlantiku u l-ibħra li jmissu miegħu

Medja

Thunnus atlanticus

Tonn bil-pinen suwed

L-Oċean Atlantiku u l-ibħra li jmissu miegħu

Medja

Orcynopsis unicolor

Plamtu sempliċi

L-Oċean Atlantiku u l-ibħra li jmissu miegħu

Medja

Scomberomorus brasiliensis

Kavall Spanjol Serra

L-Oċean Atlantiku u l-ibħra li jmissu miegħu

Medja

Scomberomorus regalis

Pizzintun irjali tal-Atlantiku

L-Oċean Atlantiku u l-ibħra li jmissu miegħu

Medja

Auxis thazard

Tonn frigata

L-Oċean Atlantiku u l-ibħra li jmissu miegħu

Medja

Scomberomorus cavalla

Kavall sultan

L-Oċean Atlantiku u l-ibħra li jmissu miegħu

Medja

Scomberomorus tritor

Kavall Spanjol tal-Afrika tal-Punent

L-Oċean Atlantiku u l-ibħra li jmissu miegħu

Medja

Scomberomorus maculatus

Kavall Spanjol tal-Atlantiku

L-Oċean Atlantiku u l-ibħra li jmissu miegħu

Medja

Acanthocybium solandri

Kavall Spanjol bi strixxi dojoq

L-Oċean Atlantiku u l-ibħra li jmissu miegħu

Medja

Coryphaena hippurus

Lampuka

L-Oċean Atlantiku u l-ibħra li jmissu miegħu

Medja


NAFO (l-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral)

SPEĊI

Meta jiġu mfassla l-pjanijiet tat-teħid tal-kampjuni mmirati biex jiġbru informazzjoni bijoloġika kif stabbilita fil-Kapitolu III ta' dan l-Anness, il-konfini tal-istokkijiet, kif iffissati mill-RFMOs kompetenti jew mill-RFOs, għandhom jitqiesu u għandu jiġi allokat sforz xieraq kampjunar għal kull stokk.

Frekwenza tal-Ġbir ta' Varjabbli Bijoloġiċi

Isem xjentifiku

Isem komuni

Stokkijiet kif definiti mill-RFMO

Prijorità

Il-ġbir tad-data hu annwali u l-aġġornament/l-ipproċessar tad-data jrid isir fil-ħin biex jidħol fl-iskeda tal-valutazzjonijiet tal-istokk.

Gadus morhua

Bakkaljaw

2J 3KL tan-NAFO

Baxxa

Gadus morhua

Bakkaljaw

3M tan-NAFO

Għolja

Gadus morhua

Bakkaljaw

3NO tan-NAFO

Għolja

Gadus morhua

Bakkaljaw

3Ps tan-NAFO

Għolja

Gadus morhua

Bakkaljaw

SA1 tan-NAFO

Għolja

Glyptocephalus cynoglossus

Barbun ilsien il-kelb

3NO tan-NAFO

Għolja

Glyptocephalus cynoglossus

Barbun ilsien il-kelb

2J3KL tan-NAFO

Baxxa

Hippoglossoides platessoides

Barbun tat-tbajja' Amerikan

3LNO tan-NAFO

Għolja

Hippoglossoides platessoides

Barbun tat-tbajja' Amerikan

3M tan-NAFO

Għolja

Limanda ferruginea

Barbun denbu isfar

3LNO tan-NAFO

Medja

Coryphaenoides rupestris

Grenadier imnieħru tond

SA0 + 1 tan-NAFO

Baxxa

Macrourus berglax

Grenadier rasu raffa

SA2 + 3 tan-NAFO

Għolja

Pandalus borealis

Gambli tat-Tramuntana

3LNO tan-NAFO

Għolja

Pandalus borealis

Gambli tat-Tramuntana

3M tan-NAFO

Għolja

Amblyraja radiata

Raja tal-kwiekeb

3LNOPs tan-NAFO

Għolja

Reinhardtius hippoglossoides

Ħalibatt ta' Greenland

3KLMNO tan-NAFO

Għolja

Reinhardtius hippoglossoides

Ħalibatt ta' Greenland

SA1 tan-NAFO

Għolja

Hippoglossus hippoglossus

Barbun imperjali

SA1 tan-NAFO

Baxxa

Sebastes mentella

Redfish

SA1 tan-NAFO

Għolja

Sebastes spp.

Redfish

3LN tan-NAFO

Għolja

Sebastes spp.

Redfish

3M tan-NAFO

Għolja

Sebastes spp.

Redfish

3O tan-NAFO

Għolja

Urophycis tenuis

Merluzz abjad

3NO tan-NAFO

Għolja

Mallotus villosus

Kapelin

3NO tan-NAFO

Għolja

Beryx sp.

Fonsa l-ħamra

6G tan-NAFO

Għolja

Illex illecebrosus

Klamar tal-pinen qosra

Subżoni 3 + 4 tan-NAFO

Baxxa

Salmo salar

Salamun

NAFO S1+ICES Subżona XIV,

NEAF, NASCO

Għolja

 


Żona marittima 34 tal-FAO – Il-Kumitat tas-Sajd għall-Atlantiku Ċentrali tal-Lvant (CECAF)

SPEĊI

Meta jiġu mfassla l-pjanijiet tat-teħid tal-kampjuni mmirati biex jiġbru informazzjoni bijoloġika kif stabbilita fil-Kapitolu III ta' dan l-Anness, il-konfini tal-istokkijiet, kif iffissati mill-RFMOs kompetenti jew mill-RFOs, għandhom jitqiesu u għandu jiġi allokat sforz xieraq kampjunar għal kull stokk.

Frekwenza tal-Ġbir ta' Varjabbli Bijoloġiċi

Isem xjentifiku

Isem komuni

Żona ġeografika

Prijorità

Il-ġbir tad-data huwa annwali u l-aġġornament/l-ipproċessar tad-data għandu jsir fil-ħin biex jidħol fl-iskeda tal-valutazzjonijiet tal-istokk.

Brachydeuterus spp.

Grunt

34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Caranx spp.

Jack

34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Cynoglossus spp.

Ilsien lingwata

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Decapterus spp.

Sawrell

34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Dentex canariensis

Denċi tal-Gżejjer Kanarji

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

medja

Dentex congoensis

Denċi tal-Kongo

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

medja

Dentex macrophthalmus

Denċi ta' għajnu kbira

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Dentex maroccanus

Denċi tal-Marokk

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

medja

Dentex spp.

Denċi

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Engraulis encrasicolus

Inċova

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Epinephelus aeneus

Ċerna bajda

34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Ethmalosa fimbriata

Laċċ Bonga

34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Farfantepenaeus notialis

Gamblu roża tan-Nofsinhar

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Galeoides decadactylus

Polinemid iżgħar Afrikan

34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Il-ġbir tad-data huwa annwali u l-aġġornament/l-ipproċessar tad-data għandu jsir fil-ħin biex jidħol fl-iskeda tal-valutazzjonijiet tal-istokk.

Loligo vulgaris

Klamar

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Merluccius polli

Merluzz ta' Benguela

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Merluccius senegalensis

Merluzz tas-Senegal

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Merluccius spp.

Merluzz ieħor

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

medja

Octopus vulgaris

Qarnita komuni

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Pagellus acarne

Awrat awżiljarju

34.1.1.

għolja

Pagellus bellottii

Paġella ħamra

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Pagellus bogaraveo

Sargu tat-Tikki Suwed

34.1.1.

medja

Pagellus spp.

Paġella

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Pagrus caeruleostictus

Awrat bit-tikek blu

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Parapenaeus longirostris

Gamblu warda tal-ilma fond

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Pomadasys incisus

Grunt bastard

34.1.1.

medja

Pomadasys spp.

Grunt

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Pseudotolithus spp.

Krowkers tal-Afrika tal-Punent

34.1.1.

għolja

Sardina pilchardus

Sardin

34.1.1, 34.1.3.

għolja

Sardinella aurita

Sardinella tonda

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Sardinella maderensis

Laċċa tal-ġewnaħ iswed

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Il-ġbir tad-data huwa annwali u l-aġġornament/l-ipproċessar tad-data għandu jsir fil-ħin biex jidħol fl-iskeda tal-valutazzjonijiet tal-istokk.

Scomber japonicus

Kavall tal-għajn

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Scomber spp.

Kavall Ieħor

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Sepia hierredda

Siċċ

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Sepia officinalis

Siċċ komuni

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Sepia spp.

Siċċ

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

medja

Sparidae

Paġell

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Sparus spp.

Paġell

34.1.1.

għolja

Trachurus trachurus

Sawrell komuni

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Trachurus trecae

Sawrell Cunene

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6.

għolja

Umbrina canariensis

Drum tal-Gżejjer Kanarji

34.3.3-6.

medja


SEAFO (Organizzazzjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tax-Xlokk)

SPEĊI

Meta jiġu mfassla l-pjanijiet tat-teħid tal-kampjuni mmirati biex jiġbru informazzjoni bijoloġika kif stabbilita fil-Kapitolu III ta' dan l-Anness, il-konfini tal-istokkijiet, kif iffissati mill-RFMOs kompetenti jew mill-RFOs, għandhom jitqiesu u għandu jiġi allokat sforz xieraq tal-kampjunar għal kull stokk.

Frekwenza tal-Ġbir ta' Varjabbli Bijoloġiċi

Isem xjentifiku

Isem komuni

Żona ġeografika

Prijorità

Il-ġbir tad-data huwa annwali u l-aġġornament/l-ipproċessar tad-data għandu jsir fil-ħin biex jidħol fl-iskeda tal-valutazzjonijiet tal-istokk.

Dissostichus eleginoides

Pixxisinna Patagonjan

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Għolja

Beryx spp.

Fonsa l-ħamra

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Għolja

Chaceon spp.

Granċijiet ħomor/kulur id-deheb

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Għolja

Pseudopentaceros richardsoni

Ras korazza pelaġika/Minfaħ tan-Nofsinhar

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Għolja

Helicolenus spp.

Ċippullazz tal-għajn

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Għolja

Hoplostethus atlanticus

Mera tal-Atlantiku

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Għolja

Trachurus spp

Sawrell

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Għolja

Scomber spp

Kavalli

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Għolja

Polyprion americanus

Ħanżir tal-fond

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Medja

Jasus tristani

Awwista tal-blat Tristan

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Medja

Lepidotus caudatus

Xabla

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Medja

Schedophilus ovalis

Blackfish Imperjali

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Baxxa

Schedophilus velaini

Warehou vjola

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Baxxa

Allocyttus verucossus

Oreo dories

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Baxxa

Neocyttus romboidales

 

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

 

Allocyttus guineensis

 

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

 

Pseudocyttu smaculatus

 

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

 

Emmelichthys nitidus

Bonnetmouth ta' Cape

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Baxxa

Ruvettus pretiosus

Oilfish

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Baxxa

Promethichthys prometheus

Roudi escolar

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Baxxa

Macrourus spp.

Grenadieri

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Baxxa

Antimora rostrata

Whiting blu (= poutassou)

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Baxxa

Epigonus spp

Ħuta Kardinali

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Baxxa

Merluccius spp

Merluzz

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Baxxa

Notopogon fernandezianus

Orange bellowfish

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Baxxa

Octopodidae u Loliginidae

Qarnit u klamari

Ix-Xlokk tal-Atlantiku

Baxxa

 


WCPFC (Il-Kummissjoni għas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u l-Paċifiku Ċentrali)

SPEĊI

Meta jiġu mfassla l-pjanijiet tat-teħid tal-kampjuni mmirati biex jiġbru informazzjoni bijoloġika kif stabbilita fil-Kapitolu III ta' dan l-Anness, il-konfini tal-istokkijiet, kif iffissati mill-RFMOs kompetenti jew mill-RFOs, għandhom jitqiesu u għandu jiġi allokat sforz xieraq kampjunar għal kull stokk.

Frekwenza tal-Ġbir ta' Varjabbli Bijoloġiċi

Isem xjentifiku

Isem komuni

Żona ġeografika

Prijorità

Il-ġbir tad-data huwa annwali u l-aġġornament/l-ipproċessar tad-data għandu jsir fil-ħin biex jidħol fl-iskeda tal-valutazzjonijiet tal-istokk.

Thunnus albacares

It-tonn l-isfar

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Thunnus obesus

Tonn obeż

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Katsuwonus pelamis

Palamit

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Thunnus alalunga

Alongi

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Thunnus orientalis

Tonn tal-Paċifiku

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Xiphias gladius

Pixxispad

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Makaira nigricans (jew mazara)

Marlin blu

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Makaira indica

Marlin iswed

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Tetrapturus audax

Marlin bl-istrixxi

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Acanthocybium solandri

Kavall Spanjol bi strixxi dojoq

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Medja

Coryphaena hippurus

Lampuka

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Medja

Elagatis bipinnulata

Rainbow runner

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Medja

Lepidocybium flavobrunneum

Escolar

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Medja

Lampris regius

Moonfish (opah)

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Medja

Mola mola

Sunfish

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Medja

Istiophorus platypterus

Pixxivela

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Medja

Tetrapturus angustirostris

Pixxilanz

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Medja

Ruvettus pretiosus

Oilfish

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Medja

Prionace glauca

Kuta kaħla

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

 

Carcharhinus longimanus

Kelb il-baħar oċeaniku bil-ponta bajda

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Carcharhinus falciformis

Kelb il-baħar ħariri

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Alopias superciliosus

Pixxivolpi għajnu kbira

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Alopias vulpinus

Pixxivolpi Komuni

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Alopias pelagicus

Pixxivolpi Pelaġiku

L-Oċean Paċifiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Nota: għall-WCPF, għandhom jiġu miżjuża r-rekwiżiti tar-rapportar li ġejjin għall-bastimenti tas-sajd bil-konz:

(1)

Għadd ta' branki ta' linji bejn is-sufruni. L-għadd ta' branki ta' linji bejn is-sufruni għandu jiġi rrapportat għal kull sett.

(2)

L-għadd ta' ħut maqbud għal kull sett, għal dawn l-ispeċijiet li ġejjin: alonga (Thunnus alalunga), tonn obeż (Thunnus obesus), palamit (Katsuwonus pelamis), tonna safra (Thunnus albacares), marlin bl-istrixxi (Tetrapturus audax), marlin blu (Makaira mazara), marlin iswed (Makaira indica) u pixxispad (Xiphias gladius), ħuta kaħla, kelb il-baħar imħaleb, kelb il-baħar oċeaniku bil-ponta bajda, klieb il-baħar mako, pixxivolpi, pixxiplamtu (fin-nofsinhar ta' 20°S, sakemm id-data bijoloġika turi li dan jew limitu ġeografiku ieħor huwa xieraq), kurazzi komuni (winghead, rari, kbar, u komuni), kelb il-baħar baliena, u speċijiet oħra kif stabbilit mill-Kummissjoni.

Jekk il-piż totali jew il-piż medju tal-ħut maqbud għal kull sett ikun ġie rreġistrat, għandu jiġi rrapportat ukoll il-piż totali jew il-piż medju tal-ħut maqbud għal kull sett, skont l-ispeċi. Jekk il-piż totali jew il-piż medju tal-ħut maqbud għal kull sett ma jkunx ġie rreġistrat, għandu jiġi stmat il-piż totali jew il-piż medju tal-ħut maqbud għal kull sett, skont l-ispeċi, u jiġu rrapportati l-istimi. Il-piż totali jew il-piż medju għandu jirreferi għal piżijiet tal-ħut sħaħ, aktar milli għal piżijiet tal-ħut ipproċessat.


WECAFC (Il-Kummissjoni għas-Sajd fl-Atlantiku Ċentrali tal-Punent)

SPEĊI

Meta jiġu mfassla l-pjanijiet tat-teħid tal-kampjuni mmirati biex jiġbru informazzjoni bijoloġika kif stabbilita fil-Kapitolu III ta' dan l-Anness, il-konfini tal-istokkijiet, kif iffissati mill-RFMOs kompetenti jew mill-RFOs, għandhom jitqiesu u għandu jiġi allokat sforz xieraq tal-kampjunar għal kull stokk.

Frekwenza tal-Ġbir ta' Varjabbli Bijoloġiċi

Isem xjentifiku

Isem komuni

Żona ġeografika

Prijorità

Il-ġbir tad-data huwa annwali u l-aġġornament/l-ipproċessar tad-data għandu jsir fil-ħin biex jidħol fl-iskeda tal-valutazzjonijiet tal-istokk.

Panulirus argus

Awwista Xewkija tal-Karibew

L-Atlantiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Strombus gigas

Bronja Reġina

L-Atlantiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Shark-like Selachii, Rajidae

Klieb il-baħar, raj u rebekkini

L-Atlantiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Coryphaena hippurus

Lampuki

L-Atlantiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Acanthocybium solandri

Kavall Spanjol bi strixxi dojoq

L-Atlantiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Epinephelus guttatus

Red Hind

L-Atlantiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Lutjanus vivanus

Silk snapper

L-Atlantiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Lutjanus buccanella

Blackfin snapper

L-Atlantiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Lutjanus campechanus

Red snapper

L-Atlantiku Ċentrali tal-Punent

Għolja

Penaeus subtilis

Gambli Penaeus

Iż-ŻEE tal-Guyana Franċiża

Għolja


IOTC (Il-Kummissjoni għat-Tonn tal-Oċean Indjan)

SPEĊI

Meta jiġu mfassla l-pjanijiet tat-teħid tal-kampjuni mmirati biex jiġbru informazzjoni bijoloġika kif stabbilita fil-Kapitolu III ta' dan l-Anness, il-konfini tal-istokkijiet, kif iffissati mill-RFMOs kompetenti jew mill-RFOs, għandhom jitqiesu u għandu jiġi allokat sforz xieraq tal-kampjunar għal kull stokk.

Frekwenza tal-Ġbir ta' Varjabbli Bijoloġiċi

Isem xjentifiku

Isem komuni

Żona ġeografika

Prijorità

Il-ġbir tad-data huwa annwali u l-aġġornament/l-ipproċessar tad-data għandu jsir fil-ħin biex jidħol fl-iskeda tal-valutazzjonijiet tal-istokk.

Thunnus albacares

It-tonn l-isfar

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Thunnus obesus

Tonn obeż

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Katsuwonus pelamis

Palamit

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Thunnus alalunga

Alongi

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Xiphias gladius

Pixxispad

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Makaira nigricans (jew mazara)

Marlin blu

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Makaira indica

Marlin iswed

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Tetrapturus audax

Marlin bl-istrixxi

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Istiophorus platypterus

Sailfish tal-Indo-Paċifiku

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Auxis rochei

Żgamirru

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Medja

Auxis thazard

Tonn frigata

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Medja

Euthynnus affinis

Tunnaġġ żgħir

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Medja

Thunnus tonggol

Tonn ta' denbu twil

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Medja

Scomberomorus guttatus

Kavall sultan tal-Indo-Paċifiku

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Medja

Scomberomorus commerson

Kavall sultan tal-Indo-Paċifiku

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Medja

Prionace glauca

Kuta kaħla

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Alopias superciliosus

Pixxivolpi għajnu kbira

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Carcharhinus falciformes

Kelb il-baħar ħariri

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Carcharhinus longimanus

Kelb il-baħar oċeaniku bil-ponta bajda

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Alopias pelagicus

Pixxivolpi pelaġiku

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja

Sphyrna lewini

Kelb-il baħar ras il-martell minqux

L-Oċean Indjan tal-Punent u tal-Lvant

Għolja


RFMOs oħra

SPEĊI

Meta jiġu mfassla l-pjanijiet tat-teħid tal-kampjuni mmirati biex jiġbru informazzjoni bijoloġika kif stabbilita fil-Kapitolu III ta' dan l-Anness, il-konfini tal-istokkijiet, kif iffissati mill-RFMOs kompetenti jew mill-RFOs, għandhom jitqiesu u għandu jiġi allokat sforz xieraq tal-kampjunar għal kull stokk.

Frekwenza tal-Ġbir ta' Varjabbli Bijoloġiċi

Isem xjentifiku

Isem komuni

Żona ġeografika

Prijorità

Il-ġbir tad-data huwa annwali u l-aġġornament/l-ipproċessar tad-data għandu jsir fil-ħin biex jidħol fl-iskeda tal-valutazzjonijiet tal-istokk.

Trachurus murphyi

Sawrell

Iż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SPRFMO

Għolja

Euphausia superba

Krill

Iż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR

Għolja

Dissostichus spp.

Dissostichus eleginoides u Dissostichus mawsoni)

Sardin

Iż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR

Għolja

Champsocephalus gunnari

Mackerel icefish

Iż-Żona tal-Konvenzjoni tas-CCAMLR

Baxxa

Riżorsi ta' ħut, molluski, krustaċji u speċijiet sedentarji oħra fiż-żona ta' kompetenza, imma għajr: (i) speċijiet sedentarji soġġetti għall-ġurisdizzjoni tas-sajd ta' Stati kostali skont l-Artikolu 77(4) tal-Konvenzjoni tan-NU tal-1982 dwar id-Dritt tal-Baħar, u; (ii) speċijiet migratorji ħafna elenkati fl-Anness I tal-Konvenzjoni tan-NU tal-1982 dwar id-Dritt tal-Baħar.

Iż-Żona tal-Konvenzjoni tal-SIOFA

 

 

(1)

Din it-Tabella tissostitwixxi t-Tabella 1C tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1251.

DATA BIJOLOĠIKA

Tabella 1D  (18)

Speċijiet li jridu jiġu mmonitorjati skont programmi ta' protezzjoni fl-Unjoni jew skont obbligi internazzjonali

Isem komuni

Isem xjentifiku

Reġjun/RFMO

Qafas legali

Ħut mgħaddam

Teleostei

 

 

Sturjuni

Acipenser spp.

Il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed; il-Baħar Baltiku; OSPAR II, IV

L-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona (19), l-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ; OSPAR (20); HELCOM (21)

Alepoċefali

Alepocephalidae

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond (22)

Alepoċefalu ta' Baird

Alepocephalus Bairdii

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Alepoċefalu ta' Risso

Alepocephalus rostratus

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Laċċ pontiku

Alosa immaculata

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Laċċa

Alosa alosa

OSPAR II, III, IV

OSPAR

Whitefish komuni/houting

Coregonus lavaretus

OSPAR II

OSPAR

Bakkaljaw

Gadus morhua

OSPAR II, III; Il-Baħar Baltiku

OSPAR; Helcom

Żiemel tal-baħar ta' ħalqu twil

Hippocampus guttulatus (sinonimu: Hippocampus ramulosus)

OSPAR II, III, IV, V

OSPAR

Żiemel tal-baħar ta' ħalqu qasir

Hippocampus hippocampus

OSPAR II, III, IV, V

OSPAR

Laċċ tal-Baħar l-Iswed

Alosa tanaica

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Antimora blu (Marlozz blu)

Antimora rostrata

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Ċinturin iswed

Aphanopus carbo

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Ċinturin

Aphanopus intermedius

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Ċkal

Astacus spp.

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Sand smelt fuq skala kbira

Atherina pontica

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Imsella

Belone belone euxini Günther

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Fonsa l-ħamra

Beryx spp.

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Brotula

Cataetyx laticeps

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Vendace

Coregonus albula

Il-Baħar Baltiku

Rakkomandazzjoni tal-RCM (Laqgħa ta' Koordinazzjoni Reġjonali) għall-Baltiku

Lampu

Cyclopterus lumpus

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Sparlu

Diplodus annularis

Il-Baħar Mediterran

Ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (23) (daqs minimu tal-konservazzjoni)

Mogħża

Diplodus puntazzo

Il-Baħar Mediterran

Ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (daqs minimu tal-konservazzjoni)

Sargu

Diplodus sargus

Il-Baħar Mediterran

Ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (daqs minimu tal-konservazzjoni)

Xirgien

Diplodus vulgaris

Il-Baħar Mediterran

Ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (daqs minimu tal-konservazzjoni)

Pixxisinna Patagonjan

Dissostichus eleginoides

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Pixxisinna tal-Antartiku

Dissostichus mawsoni

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Ċern

Epinephelus spp.

Il-Baħar Mediterran

Ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (daqs minimu tal-konservazzjoni)

Ħuta tal-kardinal sewda

Epigonus telescopus

Ir-Reġjuni Kollha

Speċijiet vulnerabbli, Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Makku

Gobiidae

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Ċippullazza tal-għajn

Helicolenus dactylopterus

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Barbun imperjali

Hippoglossus hippoglossus

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Mera tal-Atlantiku

Hoplostethus atlanticus

Ir-Reġjuni Kollha; OSPAR I, V

Speċijiet vulnerabbli, Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Ġurdien tal-Warda

Hoplosthetus mediterraneus

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Ċinturin/Xabla

Lepidopus caudatus

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Stripped sea bream

Lithognathus mormyrus

Il-Baħar Mediterran

Ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (daqs minimu tal-konservazzjoni)

Mulett tal-misluta

Liza aurata

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Leaping mullet

Liza saliens

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Eelpout Kbir

Lycodes esmarkii

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Grenadieri (rattails) għajr il-Grenadier ta' Mnieħru Tond u l-Grenadier Roughhead

Macrouridae għajr Coryphaenoides rupestris u Macrourus berglax

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Grenadieri Roughhead

Macrourus berglax

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Merlangu

Merlangius merlangus

Il-Baħar Baltiku u l-Baħar l-Iswed

Rakkomandazzjoni tal-RCM għall-Baltiku; L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Sallura Ewropea

Anguilla anguilla

OSPAR I, II, III, IV, il-Baħar Baltiku

OSPAR; HELCOM

Salamun tal-Atlantiku

*Salmo salar

OSPAR I, II, III, IV, il-Baħar Baltiku

OSPAR; HELCOM

Tonn

*Thunnus thynnus

OSPAR V

OSPAR; HELCOM

Linarda

Molva dypterygia

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Marlozz tal-fond

Mora moro

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Mulett

Mugil spp.

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Tirsite mnieħru twil

Nesiarchus nasutus

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Sallura bix-xewk imneħirha ċatt

Notocanthus chemnitzii

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Smelt

Osmerus eperlanus

Il-Baħar Baltiku

Rakkomandazzjoni tal-RCG għall-Baltiku, HELCOM

Paġella Spanjola

Pagellus acarne

Il-Baħar Mediterran

Ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (daqs minimu tal-konservazzjoni)

Bażuga kaħlija

Pagellus bogaraveo

Il-Baħar Mediterran

Ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (daqs minimu tal-konservazzjoni)

Paġella ħamra

Pagrus pagrus

Il-Baħar Mediterran

Ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (daqs minimu tal-konservazzjoni)

Ħanżir tal-fond

Polyprion americanus

Il-Baħar Mediterran

Ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (daqs minimu tal-konservazzjoni)

Ħanżir tal-fond

Polyprion americanus

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Ħut kaħli

Pomatomus saltatrix

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Redfish żgħira (redfish tan-Norveġja)

Sebastes viviparus

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Beluga

Huso huso

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Spiny scorpionfish (tal-baħar fond)

Trachyscorpia cristulata

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Awrat tal-oċean

Brama spp.

GSA 1.1, 1.2, 1.3, u GSA 29 tal-Baħar l-Iswed

L-Anness VIII tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 894/97 (24)

Kavall għajnejh kbar tal-Atlantiku

Scomber colias Gmelin

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Crystal gobid

Crystallogobius linearis

Il-Baħar l-Iswed

Pjanijiet ta' ġestjoni nazzjonali

Fenek tal-baħar

Chimaera monstrosa

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Laċċa

Alosa alosa

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Laċċa tat-tbajja'

Alosa fallax

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Aringa li tirriproduċi fil-ħarifa

Clupea harengus subsp.

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Zope

Abramis ballerus

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Karpjun ta' Al Bura

Alburnus alburnus

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Asp

Aspius aspius

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Barbel

Barbus barbus

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Gudgeon

Gobio gobio

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Ziege

Pelecus cultratus

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Eurasian minnow

Phoxinus phoxinus

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Vimba

Vimba vimba

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Spined loach

Cobitis taenia

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Trota

Salmo trutta

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Vendace

Coregonus albula

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Houting tal-Baltiku

Coregonus balticus, sinonimu: Coregonus lavaretus, migratorju

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Maraena

Coregonus maraena, sinonimu: Coregonus lavaretus, wieqaf

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Houting ta' Pallas

Coregonus pallasii

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Smelt tal-baħar

Osmerus eperlanomarinus

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Petriċa żgħira

Lophius budegassa

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Spinarell tal-Baħar

Spinachia spinachia

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Snake pipefish

Entelurus aequoreus

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Straightnose pipefish

Nerophis ophidion

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Worm pipefish

Nerophis lumbriciformis

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Greater pipefish

Syngnathus acus

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Broad-nosed pipefish

Syngnathus typhle

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Grenadier imnieħru tond

Coryphaenoides rupestris

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Pollakkju

Pollachius pollachius

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Lipp

Molva molva

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Snakeblenny

Lumpenus lampretaeformis

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Ocean perch

Sebastes marinus

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Redfish tan-Norveġja

Sebastes viviparus

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Miller's thumb

Cottus gobio

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Alpine bullhead

Cottus poecilopus

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Shorthorn sculpin

Myoxocephalus scorpius

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Longspined bullhead

Taurulus bubalis

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Fourhorn sculpin

Triglopsis quadricornis

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Lumpsucker

Cyclopterus lumpus

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Bebbuxu tal-baħar bl-istrixxi

Liparis liparis

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Bebbuxu tal-baħar ta' Montagu

Liparis montagui

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Pixxi San Pietru

Zeus faber

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Spnott Ewropew

Dicentrarchus labrax

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Spiny Scorpionfish

Labrus bergylta

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Cuckoo wrasse

Labrus mixtus

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Corkwring wrasse

Symphodus melops

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Greater weever

Trachinus draco

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Budakkra

Anarhichas lupus

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Ċiċċirell minuri

Ammodytes marinus

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Ċiċċirell żgħir

Ammodytes tobianus

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Painted goby

Pomatoschistus pictus

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Żgamirru

Auxis rochei

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Little thunny

Euthynnus alleteratus

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Plamtu sempliċi

Orcynopsis unicolor

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Kavall tal-Atlantiku

Scomber scombrus

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Barbun imperjali

Hippoglossus hippoglossus

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Pixxispad

Xiphias gladius

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Niger Blackfish

Centrolophus niger

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Ħut tal-qarquċa

Chondrichthyes

 

 

Pixxisega rqiqa

Anoxypristis cuspidata

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Mazzola munqar l-għasfur

Deania calcea

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Mazzola tal-fanal minuri

Etmopterus pusillus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Pixxisega nana

Pristis clavata

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Pixxisega ħadra

Pristis zijsron

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Raja tan-Norveġja

Raja (Dipturus) nidarosiensis

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Thornback ray

Raja clavata

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, OSPAR; Helcom

Raja ondjata

Raja undulata

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Pixxivolpi Pelaġiku

Alopias pelagicus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Pixxivolpi Għajnu Kbira

Alopias superciliosus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Pixxivolpi Komuni

Alopias vulpinus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja; Helcom

Rebekkin skur kumpless

Amblyraja radiata

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Gattarell tal-Iżlanda

Apristurus spp

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Speċijiet vulnerabbli Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Kelb il-baħar ħariri

Carcharhinus falciformis

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Kelb il-baħar tal-Galapagos

Carcharhinus galapagensis

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Kelb il-baħar oċeaniku bil-ponta bajda

Carcharhinus longimanus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Kelb il-baħar griż

Carcharhinus plumbeus

L-oċeani kollha+il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Tawru

Carcharias taurus

L-oċeani kollha+il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Kelb il-baħar abjad

Carcharodon carcharias

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Żagħrun

Centrophorus granulosus

L-oċeani u l-ibħra kollha

RFMOs, Prijorità għolja, l-Anness III tal-Konvenzjoni ta' Barċellona; OSPAR

Speċi taż-żagħrun

Centrophorus spp

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Manta ġganta

Centrophorus squamosus

L-oċeani u l-ibħra kollha

RFMOs, Prijorità għolja; OSPAR

Mazzola sewda

Centroscyllium fabricii

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Mazzola Portugiża

Centroscymnus coelolepis

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Rilevanti għas-sajd f'baħar fond; OSPAR

Mazzola bellusija mneħirha twil

Centroscymnus crepidater

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Speċijiet vulnerabbli Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Gabdoll

Cetorhinus maximus

L-oċeani u l-ibħra kollha

RFMOs, Prijorità għolja; OSPAR; Helcom

Fenek tal-baħar

Chimaera monstrosa

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Kelb il-baħar tal-frilli

Chlamydoselachus anguineus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Speċijiet vulnerabbli Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Murruna sewda

Dalatias licha

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Speċijiet vulnerabbli Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Boll

Dasyatis pastinaca

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ; Helcom

Mazzola munqar l-għasfur

Deania calcea

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Rebekkin skur

Dipturus batis

L-oċeani u l-ibħra kollha

RFMOs, Prijorità għolja, l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona; OSPAR; Helcom

White skate

*Rostroraja alba

OSPAR II, III, IV

OSPAR

Mazzola tal-fanal maġġuri

Etmopterus princeps

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Speċijiet vulnerabbli Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Mazzola tal-fanal

Etmopterus spinax

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Rilevanti għas-sajd f'baħar fond; Helcom

Winghead hammerhead

Eusphyra blochii

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

school shark, tope shark

Galeorhinus galeus

L-oċeani kollha+il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona; Helcom

Gattarell ħalqu iswed

Galeus melastomus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Gattarell ġurdien

Galeus murinus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Rajj tal-farfett tax-xewka

Gymnura altavela

L-oċeani kollha+il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Murruna ta' seba' garġi

Heptranchias perlo

L-oċeani kollha+il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, l-Anness III tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Murruna b'sitt garġi

Hexanchus griseus

L-oċeani kollha+il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona; Helcom

Fenek tal-baħar ta' għajnejh kbar (far tal-baħar)

Hydrolagus mirabilis

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Pixxitondu

Isurus oxyrinchus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Mako tal-pinna t-twila

Isurus paucus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Porbeagle

Lamna nasus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, OSPAR; Helcom

Sandy Skate

Leucoraja circularis

L-oċeani kollha+il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Rebekkin Malti

Leucoraja melitensis

L-oċeani kollha+il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Raja manta tas-sikka

Manta alfredi

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Manta ġganta

Manta birostris

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Mobula qrunha twal

Mobula eregoodootenkee

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Raja tal-qrun minuri

Mobula hypostoma

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Mobula denbha xewka

Mobula japanica

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Raja tal-qrun tal-ġewnaħ qasir

Mobula kuhlii

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Baqra

Mobula mobular

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Raja tal-qrun ta' Munk

Mobula munkiana

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Raja tal-qrun minuri tal-Ginea

Mobula rochebrunei

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Raja tal-qrun taċ-Ċilì

Mobula tarapacana

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Mobula denbha lixx

Mobula thurstoni

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Starry smooth-hound

Mustelus asterias

L-oċeani kollha+il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, l-Anness III tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Common smooth-hound

Mustelus mustelus

L-oċeani kollha+il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, l-Anness III tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Blackspotted smooth-hound

Mustelus punctulatus

L-oċeani kollha+il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, l-Anness III tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Gattarell ħalqu iswed

Galeus melanostomus

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Gattarell tat-tikek

Scyliorhinus canicula

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Raja tal-kwiekeb

Amblyraja radiata

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Raja batra

Leucoraja fullonica

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Spotted torpedo

Torpedo marmorata

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Pixxiporku tal-Atlantiku

Oxynotus paradoxus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Speċijiet vulnerabbli Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Pixxisega smalltooth

Pristis pectinata

L-oċeani kollha+il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Pixxisega komuni

Pristis pristis

L-oċeani kollha+il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Kelb il-baħar kukkudrill

Pseudocarcharias kamoharai

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Boll kaħla

Pteroplatytrygon violacea

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Rebekkin tond

Raja fyllae

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Rebekkin tal-Artiku

Raja hyperborea

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Raja tan-Norveġja

Raja nidarosiensus

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Raja tal-fosos

Raja montagui

OSPAR I, II, III, IV

OSPAR; Helcom

Kelb il-baħar baliena

Rhincodon typus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Blackchin guitarfish

Rhinobatos cemiculus

L-oċeani kollha+il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Vjolin

Rhinobatos rhinobatos

L-oċeani kollha+il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Fenek tal-baħar Atlantiku

Rhinochimaera atlantica

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Rebekkin bottlenosed

Rostroraja alba

L-oċeani kollha+il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Mazzola snienha tas-skieken

Scymnodon ringens

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Kelb il-baħar ieħor

Selachimorpha (jew Selachii), Batoidea (trid tiġi definita skont l-ispeċi abbażi tad-data dwar ħatt l-art, mill-istħarriġiet jew dwar il-qabdiet)

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja; Helcom

Kelb il-baħar ta' Greenland

Somniosus microcephalus

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja, Rilevanti għas-sajd f'baħar fond; Helcom

Kurazza rara

Sphyrna lewini

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Kurazza kbira

Sphyrna mokarran

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Kurazza komuni

Sphyrna zygaena

L-oċeani kollha

RFMOs, Prijorità għolja

Mazzola griża, mazzola mxewka

Squalus acanthias

L-oċeani kollha+il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, l-Anness III tal-Konvenzjoni ta' Barċellona; OSPAR; Helcom

Sawback angelshark

Squatina aculeata

L-oċeani kollha+il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Smoothback angelshark

Squatina oculata

L-oċeani kollha+il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Xkatlu

Squatina squatina

L-oċeani kollha+il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed

RFMOs, Prijorità għolja, l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona, OSPAR; Helcom

Lamprey tal-baħar

Petromyzon marinus

OSPAR I, II, III, IV

OSPAR; Helcom

Lamprey tax-xmara

Lampetra fluviatilis

Il-Baħar Baltiku

Helcom

Mammiferi

Mammalia

 

 

Ċetaċji – l-ispeċijiet kollha

Cetacea – l-ispeċijiet kollha

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KE (25)

Balenottera żgħira

Balaenoptera acutorostrata

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM (26)/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Baliena bowhead

Balaena mysticetus

OSPAR I

OSPAR

Baliena blu

Balaenoptera musculus

OSPAR kollha

OSPAR

Northern right whale

Eubalaena glacialis

OSPAR kollha

OSPAR

Balenottera tan-Nofsinhar

Balaenoptera borealis

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Balenottera kbira mbaċċa

Balaenoptera physalus

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Denfil komuni

Delphinus delphis

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Right whale tat-Tramuntana tal-Atlantiku

Eubalaena glacialis

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Balena sewda

Globicephala melas

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Denfil griż

Grampus griseus

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Balena ta' mneħirha ċatt

Kogia simus

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Balena tal-ġwienaħ kbar

Megaptera novaeangliae

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Balena ta' Blainville

Mesoplodon densirostris

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Orka

Orcinus orca

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Denfil iswed

Phocoena phocoena

Il-Baħar Mediterran; OSPAR II, III

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona; Id-Direttiva 92/43/KEE OSPAR

Sperm whale

Physeter macrocephalus

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Psewdorka

Pseudorca crassidens

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Denfil bi strixxi

Stenella coeruleoalba

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Denfil tat-tikki

Steno bredanensis

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Denfil geddumu qasir

Tursiops truncatus

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Balena ta' Cuvier

Ziphius cavirostris

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/2 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Bumerin

Monachus monachus

Iż-żoni kollha

Rec. GFCM/35/2011/5 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona; Id-Direttiva 92/43/KEE

Foka taċ-ċrieki ta' Saimaa

Phoca hispida saimensis

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 92/43/KEE

Foka griża

Halichoerus grypus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 92/43/KEE

Foka komuni

Phoca vitulina

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 92/43/KEE

Foka taċ-ċrieki tal-Baltiku

Phoca hispida bottnica

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 92/43/KEE

Għasafar

Aves

 

 

Ċiefa

Calonectris borealis

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (27)

Margun

Phalacrocorax carbo

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Sula

Morus bassanus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Purċinell tal-Baħar

Fratercula arctica

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Garnija tal-Baleariku

Puffinus mauretanicus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija Rasha Kannella

Larus ridibundus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Borka Sewda

Melanitta nigra

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Margun tat-Toppu

Phalacrocorax aristotelis

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ċiefa

Ardenna gravis

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Garnija tal-Atlantiku

Puffinus puffinus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Northern Fulmar

Fulmarus glacialis

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ċiefa

Calonectris diomedea

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Garnija Sewda

Ardenna grisea

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Garnija

Puffinus yelkouan

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija Munqarha Aħmar

Larus audouinii

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Barrow's Goldeneye

Bucephala islandica

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Bulwer's Petrel

Bulweria bulwerii

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Brajmla tal-Għajn

Bucephala clangula

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija Prima Ewropea

Larus argentatus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija Bajda

Larus hyperboreus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija Imperjali

Larus marinus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Skua Prima

Catharacta skua

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Brajmla rasha sewda kbira

Aythya marila

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE; L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Papra komuni

Aythya ferina

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Gawwija Daharha Iswed

Larus fuscus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Purċinell Żgħir

Alle alle

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ċiefa denbha twil

Stercorarius longicaudus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Mus

Alca torda

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ċiefa tal-Artiku

Stercorarius parasiticus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Arctic Loon

Gavia arctica

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Audubon's Shearwater

Puffinus lherminieri

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Mus Iswed

Cepphus grylle

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Borka Sewda

Melanitta americana

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Blonġun Sekond

Podiceps nigricollis

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija Prima

Larus cachinnans

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Eider komuni

Somateria mollissima

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Mus Geddumu Rqiq

Uria aalge

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Common Loon

Gavia immer

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Serra Prima

Mergus merganser

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Blonġun tal-għalla kbira

Podiceps cristatus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Papra Harlequin

Histrionicus histrionicus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Blonġun tal-Widnejn

Podiceps auritus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Iceland Gull

Larus glaucoides

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

King Eider

Somateria spectabilis

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Papra Denbha Twil

Clangula hyemalis

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija Rasha Sewda

Larus melanocephalus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija Sekonda

Larus canus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Serra

Mergus serrator

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Red-necked Grebe

Podiceps grisegena

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Bugħaddas tal-Maltemp

Gavia stellata

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija Munqarha Rqiq

Larus genei

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Eider ta' Steller

Polysticta stelleri

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Pomarine Jaeger

Stercorarius pomarinus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Mus tal-munqar oħxon/Mus geddumu rqiq ta' Brünnig

Uria lomvia

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Papra tal-Baħar

Melanitta fusca

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Yellow-billed Loon

Gavia adamsii

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija Prima

Larus michahellis

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Kanġu ta' Zino

Pterodroma madeira

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Pallas's Gull

Larus ichthyaetus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija tal-Ingilterra

Rissa tridactyla

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Pellikan

Pelecanus onocrotalus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Leach's Storm-petrel

Oceanodroma leucorhoa

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Baruża Griża

Phalaropus fulicarius

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Baruża

Phalaropus lobatus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Wilson's Storm-petrel

Oceanites oceanicus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Sterna tal-Artiku

Sterna paradisaea

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Band-rumped Storm-petrel

Hydrobates castro

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ċirlewwa Sewda

Chlidonias niger

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ċirlewwa Prima

Hydroprogne caspia

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ċirlewwa Geddumha Oħxon

Gelochelidon nilotica

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ċirlewwa tal-Baħar

Sterna hirundo

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Desertas Petrel

Pterodroma deserta

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija tal-avorju

Pagophila eburnea

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Lesser Crested Tern

Thalasseus bengalensis

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija Żgħira

Hydrocoloeus minutus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ċirlewwa Żgħira

Sternula albifrons

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Monteiro's Storm-petrel

Hydrobates monteiroi

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ċirlewwa Roża

Sterna dougallii

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ross's Gull

Rhodostethia rosea

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Sabine's Gull

Xema sabini

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Ċirlewwa tax-Xitwa

Thalasseus sandvicensis

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Thayer's Gull

Larus thayeri

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

White-faced Storm-petrel

Pelagodroma marina

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Kanġu ta' Filfla

Hydrobates pelagicus

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 2009/147/KE

Gawwija Daharha Iswed

Larus fuscus fuscus

OSPAR I

Lista OSPAR ta' speċijiet mhedda u li qed jonqsu

Gawwija tal-avorju

Pagophila eburnea

OSPAR I

Lista OSPAR ta' speċijiet mhedda u li qed jonqsu

Eider ta' Steller

Polysticta stelleri

OSPAR I

Lista OSPAR ta' speċijiet mhedda u li qed jonqsu

Garnija żgħira

Puffinus assimilis baroli (auct.incert.)

OSPAR V

Lista OSPAR ta' speċijiet mhedda u li qed jonqsu

Garnija tal-Baleariku

Puffinus mauretanicus

OSPAR II, III, IV, V

Lista OSPAR ta' speċijiet mhedda u li qed jonqsu

Gawwija tal-Ingilterra

Rissa tridactyla

OSPAR I, II,

Lista OSPAR ta' speċijiet mhedda u li qed jonqsu

Ċirlewwa roża

Sterna dougallii

OSPAR II, III, IV, V

Lista OSPAR ta' speċijiet mhedda u li qed jonqsu

Mus geddumu rqiq Iberiku

Uria aalge – Popolazzjoni Iberika (sinonimi: Uria aalge albionis, Uria aalge ibericus)

OSPAR IV

Lista OSPAR ta' speċijiet mhedda u li qed jonqsu

Thick-billed murre

Uria lomvia

OSPAR I

Lista OSPAR ta' speċijiet mhedda u li qed jonqsu

Rettili

Reptilia

 

 

Fekruna tal-baħar Kemp's ridley

Lepidochelys kempii

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 92/43/KEE; Rec. GFCM/35/2011/4 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Fekruna tal-baħar

Caretta caretta

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 92/43/KEE; Rec. GFCM/35/2011/4 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona; OSPAR

Fkieren dahar il-ġilda

Dermochelys coriacea

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 92/43/KEE; Rec. GFCM/35/2011/4 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona; OSPAR

Fekruna tal-baħar Hawksbill

Eretmochelys imbricata

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 92/43/KEE; Rec. GFCM/35/2011/4 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Fekruna ħadra

Chelonia mydas

Iż-żoni kollha

Id-Direttiva 92/43/KEE; Rec. GFCM/35/2011/4 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Fekruna bil-qoxra ratba tan-Nil

Trionyx triunguis

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/35/2011/4 u l-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Molluski

Mollusca

 

 

Gandoffla rrigata

Chamelea gallina

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Banded wedge shell

Donacilla cornea

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Eledone especies

Eledone spp.

Iż-żoni kollha

Pjanijiet ta' ġestjoni nazzjonali

Masklu tal-Meditteran

Mytilus galloprovincialis

Iż-żoni kollha barra mill-Mediterran

Pjanijiet ta' ġestjoni nazzjonali

Masklu tal-Meditteran

Mytilus galloprovincialis

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

 

 

 

 

Patella

Patella spp.

Il-Baħar Mediterran

L-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Barċellona

Rapa whelk

Rapana venosa

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Tuberculate cockle

Acanthocardia tuberculata

Iż-żoni kollha

Pjanijiet ta' ġestjoni nazzjonali

Masklu

Bolinus brandaris

Iż-żoni kollha

Pjanijiet ta' ġestjoni nazzjonali

Ocean quahog

Callista chione

Iż-żoni kollha

Pjanijiet ta' ġestjoni nazzjonali

Wedge shell

Donax trunculus

Iż-żoni kollha

Pjanijiet ta' ġestjoni nazzjonali

Clam artab

Arctica islandica

OSPAR II

OSPAR

Azorean barnacle

Megabalanus azoricus

OSPAR V, kull fejn hemm minnhom

OSPAR

Dog whelk

Nucella lapillus

OSPAR II, III, IV

OSPAR

Gajdra ċatta

Ostrea edulis

OSPAR II

OSPAR

Azorean limpet

Patella ulyssiponensis aspera

OSPAR kollha, fejn hemm minnhom

OSPAR

Krustaċji

Crustacea

 

 

Awwista

Homarus gammarus

Il-Baħar Mediterran

Ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (daqs minimu tal-konservazzjoni)

Granċ aħmar tal-fond

Chaceon (Geryon) affinis

Ir-Reġjuni Kollha

Rilevanti għas-sajd f'baħar fond

Gamblu tar-ramel

Crangon crangon

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Gamblu tal-Baltiku

Palaemon adspersus

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Gamblu rockpool

Palaemon elegans

Il-Baħar l-Iswed

L-Anness IV tal-Protokoll tal-Bijodiversità tal-Baħar l-Iswed u l-Konservazzjoni tal-Pajsaġġ

Awwista

Palinuridae

Il-Baħar Mediterran

Ir-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (daqs minimu tal-konservazzjoni)

Nidarjani

Cnidaria

 

 

Qroll aħmar

Corallium rubrum

Il-Baħar Mediterran

Rec. GFCM/36/2012/1 & Rec. GFCM/35/2011/2

Għal speċijiet projbiti: għandhom jintużaw biss individwi maqbuda mejta. Dawn il-qabdiet għandhom jiġu skartati wara l-kejl. Il-ġbir tad-data hu annwali u l-aġġornament/l-ipproċessar tad-data jrid isir fil-ħin biex jidħol fl-iskeda tal-valutazzjonijiet tal-istokk.

DATA BIJOLOĠIKA

Tabella 1E  (28)

Speċijiet anadromi u katadromi tal-ilma ħelu

Speċi (isem komuni)

Speċi (isem xjentifiku)

Żoni mhux marittimi li fihom jinsab l-Istokk/kodiċi tal-istokk

Sallura Ewropea

Anguilla anguilla

Unitajiet għall-Ġestjoni tas-Sallur kif iddefiniti skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1100/2007 (29)

Salamun

Salmo salar

iż-żoni kollha ta' distribuzzjoni naturali

Trota tal-baħar

Salmo trutta

L-ilmijiet interni kollha li jagħtu għall-Baħar Baltiku


Tabella 2  (30)

Attività tas-sajd (mestier) skont ir-Reġjuni

Livell 1

Livell 2

Livell 3

Livell 4

Livell 5

Livell 6

Klassijiet ta' LOA (m) (d)

Attività

Klassijiet tal-irkaptu

Gruppi tal-irkaptu

Tip ta' rkaptu

Ġabra ta' ħut fil-mira (a)

Daqs tal-malji u rkaptu selettiv ieħor

< 10

10-< 12

12-< 18

18-< 24

24-< 40

40 &+

Attività tas-sajd

Gangmi

Gangmi

Gangmu rmunkat minn dgħajsa [DRB]

Speċijiet anadromiċi (ANA)

Speċijiet katadromiċi (CAT)

Ċefalopodi (CEP)

Krustaċji (CRU)

Speċijiet demersali (DEF)

Speċijiet tal-fond (DWS)

Ħut bil-pinen (FIF)

Speċijiet tal-ilma ħelu (l-ebda kodiċi)

Mixxellanji (MIS)

Ċefalopodi u Demersali Mħallta (MCF)

Krustaċji u Demersali Mħallta (MCD)

Speċijiet tal-fond u Demersali Mħallta (MDD)

Pelaġiċi u Demersali Mħallta (MPD)

Molluski (MOL)

Ħut Pelaġiku kbir (LPF)

Ħut Pelaġiku żgħir (SPF)

Ħut Pelaġiku kbir (LPF) u

Ħut Pelaġiku żgħir (SPF)

(b)

 

 

 

 

 

 

Gangmu mekkanizzat/tal-ġbid [HMD]

(b)

 

 

 

 

 

 

Xbieki tat-tkarkir

Xbieki tal-qiegħ

Xibka tat-tkarkir tal-qiegħ bid-diriġenti [OTB]

(b)

 

 

 

 

 

 

Xibka tat-tkarkir tal-qiegħ bid-diriġenti multi-rig [OTT]

(b)

 

 

 

 

 

 

Xibka tat-tkarkir tan-nofs tal-par [PTB]

(b)

 

 

 

 

 

 

Xibka tat-tkarkir bit-travu (beam trawl) [TBB]

(b)

 

 

 

 

 

 

Xbieki tat-tkarkir pelaġiku

Xibka tat-tkarkir tan-nofs fond bid-diriġenti [OTM]

(b)

 

 

 

 

 

 

Xibka tat-tkarkir tan-nofs tal-par [PTM]

(b)

 

 

 

 

 

 

Snanar u Xolfa

Qasab u Xolfa

Xolfa fuq l-idejn u xolfa fuq il-qasba [LHP][LHM]

(b)

 

 

 

 

 

 

Xolfa tar-rixa [LTL]

(b)

 

 

 

 

 

 

Konzijiet

Konzijiet mitluqa [LLD]

(b)

 

 

 

 

 

 

Konzijiet fissi [LLS]

(b)

 

 

 

 

 

 

Nases

Nases

Pots u nases [FPO]

(b)

 

 

 

 

 

 

Xbieki Fyke [FYK]

(b)

 

 

 

 

 

 

Nases statiċi mikxufa (pound nets) [FPN]

(b)

 

 

 

 

 

 

Installazzjonijiet fissi għal rixtelli u tqassib (kodiċi meħtieġa)

(b)

 

 

 

 

 

 

Xbieki

Xbieki

Pariti [GTR]

(b)

 

 

 

 

 

 

Għeżula fissi [GNS]

(b)

 

 

 

 

 

 

Driftnet [GND]

(b)

 

 

 

 

 

 

Tartaruni

Xbieki tad-tidwir

Tartarun tal-borża [PS]

(b)

 

 

 

 

 

 

Xbieki tal-Lampara [LA]

(b)

 

 

 

 

 

 

Tartaruni (c)

Tartarun fly shooting [SSC]

(b)

 

 

 

 

 

 

Tartarun immażrat [SDN]

(b)

 

 

 

 

 

 

Tartarun tal-par [SPR]

(b)

 

 

 

 

 

 

Tartaruni tax-xatt u tad-dgħajjes [SB] [SV]

(b)

 

 

 

 

 

 

Irkaptu ieħor

Irkaptu ieħor

Sajd għall-glass eels (l-ebda kodiċi)

Ferħ tas-sallur

(b)

 

 

 

 

 

 

Mixx. (Speċifika)

Mixx. (Speċifika)

 

 

(b)

 

 

 

 

 

 

Attività oħra minbarra s-sajd

Attività oħra minbarra s-sajd

 

 

 

 

 

 

 

Inattiva

Inattiva

 

 

 

 

 

 

 

Noti f'qiegħ il-paġna:

(a)

skont il-kodifikazzjoni eżistenti fir-Regolamenti rilevanti

(b)

skont il-kodifikazzjoni eżistenti fir-Regolamenti rilevanti

(c)

b'Apparat għall-Aggregazzjoni tal-Ħut (FADs)/fi ġlejjeb liberi

(d)

fil-Mediterran < 6 m, u 6 sa 12-il metru.


Tabella 3  (31)

Speċijiet li jinġabru għal sajd rikreattiv

 

Żona

Speċi

1

Il-Baħar Baltiku (Subdiviżjonijiet tal-ICES 22-32)

Salamun, sallura u trota tal-baħar (inkluż fl-ilma ħelu) u bakkaljaw.

2

Il-Baħar tat-Tramuntana (żoni ICES IIIa, IV u VIId)

Salamun u sallura (inkluż fl-ilma ħelu). Spnott, bakkaljaw, pollakkju u elasmobranki.

3

Il-Lvant tal-Artiku (żoni ICES I u II)

Salamun u sallura (inkluż fl-ilma ħelu). Bakkaljaw, pollakkju u elasmobranki.

4

It-Tramuntana tal-Atlantiku (żoni ICES V-XIV u żoni NAFO)

Salamun u sallura (inkluż fl-ilma ħelu). Spnott, bakkaljaw, pollakkju, elasmobranki u speċijiet tal-ICCAT li jpassu ħafna.

5

Il-Baħar Mediterran

Sallur (inkluż tal-ilma ħelu), elasmobranki u speċijiet tal-ICCAT li jpassu ħafna.

6

Il-Baħar l-Iswed

Sallur (inkluż tal-ilma ħelu), elasmobranki u speċijiet tal-ICCAT li jpassu ħafna.


Tabella 4  (1)

Varjabbli tal-attività tas-sajd

 

Varjabbli (2)

Unità

Kapaċità

 

Għadd ta' bastimenti

Numru

 

TG, kW, Età tal-Bastiment

Numru

Sforz

 

Jiem fuq il-baħar

Jiem

 

Sigħat tas-sajd (fakultattiva)

Sigħat

 

Jiem tas-sajd

Jiem

 

kW * Jiem tas-Sajd

Numru

 

TG * Jiem tas-sajd

Numru

 

Għadd ta' vjaġġi

Numru

 

L-għadd ta' operazzjonijiet tas-sajd

Numru

 

Għadd ta' xbieki/Tul (*1)

Numru/metri

 

Għadd ta' snanar, Għadd ta' xolfa (*1)

Numru

 

Għadd ta' Nases (*1)

Numru

Ħatt l-Art

 

Il-valur tal-ħatt l-art totali, u mqassam skont l-ispeċi kummerċjali

Euro

 

Piż ħaj tal-ħatt l-art totali u mqassam skont l-ispeċi

Tunnellati

 

Prezzijiet skont l-ispeċijiet kummerċjali

EUR/kg

DATA EKONOMIKA DWAR IL-FLOTTA

Tabella 5A  (32)

Varjabbli ekonomiċi għall-flotta

Grupp tal-varjabbli

Varjabbli

Unità

Introjtu

Valur gross tal-ħatt l-art

Euro

Dħul mit-twellija ta' kwoti jew drittijiet oħra tas-sajd

Euro

Introjtu ieħor

Euro

Kostijiet lavorattivi

Kostijiet tal-persunal

Euro

Valur tax-xogħol bla ħlas

Euro

Kostijiet tal-enerġija

Kostijiet tal-enerġija

Euro

Kostijiet tat-tiswija u tal-manutenzjoni

Kostijiet tat-tiswija u tal-manutenzjoni

Euro

Kostijiet operatorji oħra

Kostijiet varjabbli

Euro

Kostijiet mhux varjabbli

Euro

Ħlasijiet ta' twellija/kiri għall-kwoti jew drittijiet oħra tas-sajd

Euro

Sussidji

Sussidji operattivi

Euro

Sussidji fuq l-investimenti

Euro

Kostijiet kapitali

Konsum tal-kapital fiss

Euro

Valur kapitali

Valur tal-kapital fiżiku

Euro

Valur tal-kwoti u ta' drittijiet oħra tas-sajd

Euro

Investimenti

Investimenti f'assi tanġibbli, netti

Euro

Pożizzjoni finanzjarja

Dejn fit-tul/b'terminu qasir

Euro

Assi totali

Euro

Impjiegi

Ekwipaġġ imqabbad

Numru

Xogħol bla ħlas

Numru

Sigħat totali maħduma fis-sena

Numru

Flotta

Għadd ta' bastimenti

Numru

LOA medju tal-bastimenti

Metri

Tunnellaġġ totali tal-bastimenti

GT

Qawwa totali tal-bastimenti

kW

Età medja tal-bastimenti

Snin

Sforz

Jiem fuq il-baħar

Jiem

Konsum tal-enerġija

Litri

Għadd ta' intrapriżi/unitajiet tas-sajd

Għadd ta' intrapriżi/unitajiet tas-sajd

Numru

Valur tal-produzzjoni skont l-ispeċi

Valur tal-ħatt l-art skont l-ispeċi

Euro

Prezz medju skont l-ispeċi

EUR/kg

DATA EKONOMIKA DWAR IL-FLOTTA

Tabella 5B  (33)

Segmentazzjoni tal-flotta

 

Klassijiet tat-tul (LOA) (34)

Bastimenti Attivi

0 - < 10 m

0 -< 6 m

10 -< 12 m

6 -< 12 m

12 -< 18 m

18 -< 24 m

24 -< 40 m

40 m jew akbar

Li jużaw irkaptu “Attiv”

Bastimenti tat-tkarkir bit-travu

 

 

 

 

 

 

Bastimenti tat-tkarkir tal-qiegħ u/jew bastimenti tas-sajd bit-tartarun