ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 130

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 62
17 ta' Mejju 2019


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament (UE) 2019/787 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta' xorb spirituż fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra, il-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż, l-użu ta' alkoħol etiliku u distillati ta' oriġini agrikola f'xorb alkoħoliku, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 110/2008

1

 

*

Regolament (UE) 2019/788 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej ( 1 )

55

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva (UE) 2019/789 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 li tistabbilixxi regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/83/KEE ( 1 )

82

 

*

Direttiva (UE) 2019/790 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar id-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-Suq Uniku Diġitali u li temenda d-Direttivi 96/9/KE u 2001/29/KE ( 1 )

92

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

REGOLAMENTI

17.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 130/1


REGOLAMENT (UE) 2019/787 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-17 ta' April 2019

dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta' xorb spirituż fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra, il-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż, l-użu ta' alkoħol etiliku u distillati ta' oriġini agrikola f'xorb alkoħoliku, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 110/2008

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 43(2) u 114(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) wera li rnexxielu jirregola s-settur tax-xorb spirituż. Madankollu, fid-dawl tal-esperjenzi reċenti u tal-innovazzjoni teknoloġika, l-iżviluppi fis-suq u l-evoluzzjoni tal-aspettattivi tal-konsumaturi, huwa neċessarju li jiġu aġġornati r-regoli dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż u biex jiġu riveduti l-modalitajiet li bihom l-indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż huma rreġistrati u protetti.

(2)

Ir-regoli applikabbli għax-xorb spirituż jenħtieġ li jikkontribwixxu sabiex jinkiseb livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur, titneħħa l-informazzjoni asimetrika, jiġu prevenuti prattiki qarrieqa u jinkisbu trasparenza fis-suq u kompetizzjoni ġusta. Dawn se jissalvagwardjaw l-isem li x-xorb spirituż tal-Unjoni kiseb fi ħdanha u fis-suq dinji billi jibqgħu jitqiesu l-metodi tradizzjonali użati fil-produzzjoni tax-xorb spirituż kif ukoll iż-żieda fit-talba għall-protezzjoni tal-konsumatur u għall-informazzjoni. L-innovazzjoni teknoloġika jenħtieġ li tiġi kkunsidrata wkoll fir-rigward tax-xorb spirituż fejn hija sservi sabiex tittejjeb il-kwalità, mingħajr ma taffettwa l-karattru tradizzjonali tax-xorb spirituż ikkonċernat.

(3)

Ix-xorb spirituż jirrappreżenta suq ewlieni għas-settur agrikolu, u l-produzzjoni tax-xorb spirituż hija marbuta bis-sħiħ ma' dak is-settur. Dik ir-rabta tiddetermina l-kwalità, is-sikurezza u r-reputazzjoni tax-xorb spirituż prodott fl-Unjoni. Għalhekk, dik ir-rabta qawwija mas-settur agroalimentari jenħtieġ li tkun enfasizzata mill-qafas regolatorju.

(4)

Ir-regoli applikabbli għax-xorb spirituż jikkostitwixxu każ speċjali meta mqabbel mar-regoli ġenerali stabbiliti għas-settur agroalimentari u jenħtieġ li jqisu wkoll il-metodi ta' produzzjoni tradizzjonali li jintużaw fl-Istati Membri differenti.

(5)

Dan ir-Regolament jenħtieġ li jistabbilixxi kriterji ċari għad-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż kif ukoll għall-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi, u jenħtieġ li jkun mingħajr preġudizzju għall-varjetajiet ta' lingwi u alfabeti uffiċjali fl-Unjoni. Huwa jenħtieġ li jistipula wkoll regoli dwar l-użu tal-alkoħol etiliku u distillati ta' oriġini agrikola fil-produzzjoni ta' xarbiet alkoħoliċi u għall-użu tal-ismijiet ġuridiċi tax-xorb spirituż fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel.

(6)

Sabiex jiġu ssodisfati l-aspettattivi tal-konsumatur u jkun hemm konformità mal-metodi tradizzjonali, l-alkoħol etiliku u d-distillati użati fil-produzzjoni ta' xorb spirituż jenħtieġ li jkunu esklussivament ta' oriġini agrikola.

(7)

Fl-interess tal-konsumaturi, dan ir-Regolament jenħtieġ li japplika għax-xorb spirituż kollu mqiegħed fis-suq tal-Unjoni, sew jekk prodott fl-Istati Membri jew f'pajjiżi terzi. Sabiex tinżamm u titjieb ir-reputazzjoni fis-suq dinji ta' xorb spirituż prodott fl-Unjoni, dan ir-Regolament jenħtieġ li japplikaw ukoll għal xorb spirituż prodott fl-Unjoni għall-esportazzjoni.

(8)

Id-definizzjonijiet u r-rekwiżiti tekniċi għax-xorb spirituż u l-kategorizzazzjoni tax-xorb spirituż jenħtieġ li jkomplu jqisu l-prattiki tradizzjonali. Jenħtieġ ukoll li jiġu stipulati regoli speċifiċi għal ċertu xorb spirituż li mhuwiex inkluż fil-lista ta' kategoriji.

(9)

Ir-Regolamenti (KE) Nru 1333/2008 (4) u (KE) Nru 1334/2008 (5) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill japplikaw ukoll għax-xorb spirituż. Madankollu, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli addizzjonali dwar kuluri u aromatizzanti, li jenħtieġ li japplikaw biss għax-xorb spirituż. Jeħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti regoli addizzjonali li jikkonċernaw id-dilwizzjoni u t-tħallil ta' aromatizzanti, kuluri u ingredjenti awtorizzati oħra, li jenħtieġ li japplikaw biss għall-produzzjoni ta' xorb alkoħoliku.

(10)

Jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli dwar l-ismijiet ġuridiċi li għandhom jintużaw għal xorb spirituż li jitqiegħed fis-suq tal-Unjoni, sabiex jiġi żgurat li dawn l-ismijiet ġuridiċi jintużaw b'mod armonizzat fl-Unjoni kollha u biex tiġi salvagwardjata t-trasparenza tal-informazzjoni għall-konsumaturi.

(11)

Minħabba l-importanza u l-kumplessità tas-settur tax-xorb spirituż, huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli speċifiċi dwar id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar tax-xorb spirituż, partikolarment fir-rigward tal-użu ta' ismijiet ġuridiċi, indikazzjonijiet ġeografiċi, termini komposti u allużjonijiet fid-deskrizzjoni, fil-preżentazzjoni u fit-tikkettar.

(12)

Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) jenħtieġ li japplika għad-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, għajr meta previst xorta oħra f'dan ir-Regolament. F'dak ir-rigward, minħabba l-importanza u l-kumplessità tas-settur tax-xorb spirituż, huwa xieraq li regoli speċifiċi dwar id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar tax-xorb spirituż li jmorru lil hinn mir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 jiġu stabbiliti f'dan ir-Regolament. Dawk ir-regoli speċifiċi jenħtieġ li jipprevjenu wkoll l-użu improprju tat-terminu “xarba spirituża” u tal-ismijiet ġuridiċi tax-xorb spirituż, fir-rigward ta' prodotti li ma jissodisfawx id-definizzjonijiet u r-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament.

(13)

Sabiex jiġi żgurat l-użu uniformi ta' termini komposti u allużjonijiet fl-Istati Membri, u sabiex il-konsumaturi jingħataw informazzjoni adegwata, biex b'hekk jitħarsu milli jiġu mqarrqa, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet dwar l-użu tagħhom għall-fini tal-preżentazzjoni ta' xorb spirituż u oġġetti tal-ikel oħrajn. L-għan ta' dawn id-dispożizzjonijiet huwa wkoll li tiġi protetta r-reputazzjoni tax-xorb spirituż użat f'dan il-kuntest.

(14)

Sabiex il-konsumaturi jingħataw informazzjoni adegwata, jenħtieġ li jiġu stipulati dispożizzjonijiet dwar id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż li jikkwalifika bħala xorb spirituż imħallat jew blended.

(15)

Filwaqt li huwa importanti li jiġi żgurat li b'mod ġenerali l-perjodu jew l-età ta' maturazzjoni ddikjarata fid-deskrizzjoni, fil-preżentazzjoni u fl-ittikkettar ta' xorb spirituż jirreferi biss għall-komponent alkoħoliku l-inqas matur, sabiex jitqiesu l-proċessi tradizzjonali ta' invekkjament fi Stati Membri, għandu jkun possibbli li jiġu previsti, permezz ta' atti delegati, għal deroga minn dik ir-regola ġenerali u għal mekkaniżmi ta' kontroll adegwati fir-rigward ta' brandies prodotti bl-użu tas-sistema tradizzjonali ta' invekkjament dinamiku magħrufa bħala s-sistema “criaderas y solera” jew is-sistema “solera e criaderas”.

(16)

Għal raġunijiet ta' ċertezza legali u sabiex jiġi żgurat li tiġi pprovduta informazzjoni adegwata lill-konsumaturi, l-użu tal-ismijiet ta' materja prima jew ta' aġġettivi bħala ismijiet ġuridiċi għal ċertu xorb spirituż jenħtieġ li ma jipprekludix l-użu ta' ismijiet ta' din il-materja prima jew ta' aġġettivi fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti oħra tal-ikel. Għall-istess raġunijiet, l-użu tal-kelma Ġermaniża “geist” bħala l-isem ġuridiku ta' kategorija ta' xorb spirituż jenħtieġ li ma jipprekludix l-użu ta' dik il-kelma bħala isem ornamentali biex jiġi supplimentat l-isem ġuridiku ta' xorb spirituż ieħor jew l-isem ta' xorb alkoħoliku ieħor, sakemm dan l-użu ma jqarraqx bil-konsumatur.

(17)

Sabiex jiġi żgurat li tiġi pprovduta informazzjoni adegwata lill-konsumaturi u sabiex jittejbu l-metodi ta' produzzjoni ta' kwalità, jenħtieġ li jkun possibli li l-isem ġuridiku ta' kwalunkwe xarba spirituża jkun issupplimentat bit-terminu “xott” jew “dry”, jiġifieri dak it-terminu tradott fil-lingwa jew lingwi tal-Istat Membru relevanti, jew mhux tradott kif indikat bil-korsiv f'dan ir-Regolament, jekk dak ix-xorb spirituż ma jkunx ġie ddolċifikat. Madankollu, f'konformità mal-prinċipju li l-informazzjoni dwar l-ikel ma tridx tkun qarrieqa, b'mod partikolari billi jiġi ssuġġerit li l-ikel ikollu karatteristiċi speċjali minkejja li l-ikel kollu simili jkollu dawn il-karatteristiċi, din ir-regola jenħtieġ li ma tapplikax għal xorb spirituż li skont dan ir-Regolament ma jridx ikun ddolċifikat, anke bil-għan li tiġi mirquma t-togħma, b'mod partikolari l-wiski jew il-whiskey. Din ir-regola lanqas m'għandha tapplika għall-ġin, il-ġin iddistillat u l-London gin, li għalihom ir-regoli speċifiċi ta' dolċifikazzjoni u ta' tikkettar jenħtieġ li jkomplu japplikaw. Barra minn hekk, jenħtieġ li jkun possibbli li l-likuri kkaratterizzati b'mod partikolari minn togħma qarsa, morra, pikkanti, astrinġenti, qarsa jew taċ-ċitru, jiġu ttikkettati irrispettivament mill-grad ta' dolċifikazzjoni tagħhom, bħala “xotti” jew “dry.” Tali tikkettar x'aktarx li ma jqarraqx bil-konsumatur, billi l-likuri huma meħtieġa jkollhom kontenut minimu ta' zokkor. Għaldaqstant, fil-każ tal-likuri, it-terminu “xott” jew “dry” jenħtieġ li ma jinftehimx bħala li jindika li x-xarba spirituża ma ġietx dolċifikata.

(18)

Sabiex jittieħed kont tal-aspettattivi tal-konsumatur dwar il-materja prima użata għall-vodka b'mod partikolari fl-Istati Membri li tradizzjonalment jipproduċu l-vodka, jenħtieġ li tiġi pprovduta informazzjoni adegwata dwar il-materja prima użata fejn il-vodka ssir minn materja prima ta' oriġini agrikola li ma tkunx ċereali jew patata jew it-tnejn li huma.

(19)

Sabiex tiġi infurzata u tiġi vverifikata l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar ir-regoli dwar l-invekkjament u t-tikkettar, u biex tiġi miġġielda l-frodi, l-indikazzjoni tal-isem ġuridiku u l-perjodu ta' maturazzjoni ta' kwalunkwe xarba spirituża f'dokumenti amministrattivi elettroniċi jenħtieġ li ssir obbligatorja.

(20)

F'xi każijiet, l-operaturi tan-negozji tal-ikel jixtiequ jindikaw il-post ta' provenjenza tax-xorb spirituż li ma jkunx indikazzjoni ġeografika u trademarks sabiex jiġbdu l-attenzjoni tal-konsumaturi għall-kwalitajiet tal-prodott tagħhom. Għalhekk, jenħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-indikazzjoni tal- post ta' provenjenza fid-deskrizzjoni, fil-preżentazzjoni u fit-tikketti ta' xorb spirituż. Barra minn hekk, l-obbligu, stabbilit fir-Regolament (UE) Nru 1169/2011, li jiġi indikat il-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta' provenjenza ta' ingredjent primarju, jenħtieġ li ma japplikax fil-każ ta' xorb spirituż, anki jekk il-pajjiż tal-oriġini jew il-post ta' provenjenza tal-ingredjent primarju ta' xarba spirituża ma jkunx l-istess bħall-post ta' provenjenza indikat fid-deskrizzjoni, fil-preżentazzjoni jew fit-tikketti ta' dik ix-xarba spirituża.

(21)

Sabiex tiġi protetta r-reputazzjoni ta' ċertu xorb spirituż, jenħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet li jirregolaw t-traduzzjoni, it-traskrizzjoni u t-traslitterazzjoni tal-ismijiet ġuridiċi għal skopijiet ta' esportazzjoni.

(22)

Sabiex tiġi żgurata li dan ir-Regolament jiġi applikat konsistentement, jenħtieġ li jiġu stabbiliti metodi ta' referenza tal-Unjoni għall-analiżi ta' xorb spirituż u ta' alkoħol etiliku użat fil-produzzjoni ta' xorb spirituż.

(23)

L-użu ta' kapsuli abbażi ta' ċomb u fojl abbażi ta' ċomb biex jiksu l-mezzi tal-għeluq ta' kontenituri ta' xorb spirituż jenħtieġ li jkompli jiġi pprojbit, sabiex jiġi evitat kull riskju ta' kontaminazzjoni, b'mod partikolari permezz ta' kuntatt aċċidentali ma' dawn il-kapsuli jew fojl, u ta' tniġġis ambjentali minn skart b'kontenut ta' ċomb minn dawn il-kapsuli jew fojl.

(24)

Rigward il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi, huwa importanti li jiġi kkunsidrat kif xieraq il-Ftehim dwar l-Aspetti tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali Relatati mal-Kummerċ (“il-Ftehim TRIPS”), u b'mod partikolari l-Artikoli 22 u 23 tiegħu, u l-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (“il-Ftehim GATT”), inkluż l-Artikolu V tiegħu dwar il-libertà tat-tranżitu, li ġew approvati bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE (7). F'tali qafas legali, sabiex tissaħħaħ il-protezzjoni tal-indikazzjoni ġeografika u biex tiġi miġġielda l-kontrafazzjoni b'mod aktar effettiv, tali protezzjoni jenħtieġ li tapplika wkoll fir-rigward ta' merkanzija li tidħol fit-territorju doganali tal-Unjoni mingħajr ma tkun rilaxxata għal ċirkolazzjoni libera, u mqiegħda taħt proċeduri doganali speċjali bħal dawk relatati mat-tranżitu, il-ħżin, l-użu speċifiku jew l-ipproċessar.

(25)

Ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8) ma japplikax għax-xorb spirituż. Jenħtieġ, għalhekk, li jiġu stabbiliti regoli dwar il-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż. L-indikazzjonijiet ġeografiċi jenħtieġ li jiġu rreġistrati mill-Kummissjoni.

(26)

Il-proċeduri għar-reġistrazzjoni, il-modifika u l-kanċellazzjoni possibbli ta' indikazzjonijiet ġeografiċi tal-Unjoni jew ta' pajjiż terz skont il-Ftehim TRIPS jenħtieġ li jiġu stabbiliti filwaqt li jiġi rikonoxxut b'mod awtomatiku l-istatus ta' indikazzjonijiet ġeografiċi eżistenti li huma protetti fl-Unjoni. Sabiex ir-regoli proċedurali dwar l-indikazzjonijiet ġeografiċi jsiru konsistenti fis-setturi kollha kkonċernati, dawn il-proċeduri għal xorb spirituż jenħtieġ li jkunu bbażati fuq il-proċeduri aktar eżawrjenti u ttestjati sew għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1151/2012, filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tax-xorb spirituż. Sabiex jiġu ssimplifikati l-proċeduri tar-reġistrazzjoni u biex jiġi żgurat li l-informazzjoni għall-operaturi tan-negozji tal-ikel u l-konsumaturi tkun disponibbli elettronikament, jenħtieġ li jiġi stabbilit reġistru elettroniku tal-indikazzjonijiet ġeografiċi. L-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti skont ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 jenħtieġ li jkunu protetti awtomatikament skont dan ir-Regolament u elenkati fir-reġistru elettroniku. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tlesti l-verifika tal-indikazzjonijiet ġeografiċi inklużi fl-Annness III għar-Regolament (KE) Nru 110/2008, bi qbil mal-Artikolu 20 ta' dak ir-Regolament.

(27)

Għal raġunijiet ta' konsistenza mar-regoli applikabbli għall-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-ikel, l-inbid u l-prodotti tal-inbid aromatizzat, l-isem tal-fajl li jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet għax-xorb spirituż li huwa rreġistrat bħala indikazzjoni ġeografika jenħtieġ li jinbidel minn “fajl tekniku” għal “speċifikazzjoni tal-prodott”. Il-fajls tekniċi sottomessi bħala parti minn kwalunkwe applikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 jenħtieġ li jitqiesu li jkunu speċifikazzjonijiet tal-prodott.

(28)

Ir-relazzjoni bejn it-trademarks u l-indikazzjonijiet ġeografiċi tax-xorb spirituż jenħtieġ li tiġi ċċarata fir-rigward tal-kriterji għar-rifjut, l-invalidazzjoni u l-koeżistenza. Kjarifika bħal din m'għandhiex taffettwa d-drittijiet miksuba minn detenturi ta' indikazzjonijiet ġeografiċi fil-livell nazzjonali jew li jeżistu bis-saħħa ta' ftehimiet internazzjonali konklużi mill-Istati Membri għall-perjodu qabel l-istabbiliment tas-sistema ta' protezzjoni tal-Unjoni skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89 (9).

(29)

Iż-żamma ta' standard għoli ta' kwalità hija essenzjali sabiex jistgħu jinżammu r-reputazzjoni u l-valur tas-settur. L-awtoritajiet tal-Istati Membri jenħtieġ li jkunu responsabbli li jiżguraw li dak l-istandard ta' kwalità jinżamm permezz tal-konformità ma' dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun tista' tissorvelja u tivverifika tali konformità sabiex taċċerta ruħha li dan ir-Regolament ikun qed jiġi infurzat b'mod uniformi. Għalhekk, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu meħtieġa jaqsmu l-informazzjoni rilevanti bejniethom.

(30)

Fl-applikazzjoni ta' politika ta' kwalità u b'mod partikolari biex jinkiseb livell għoli fil-kwalità tax-xorb spirituż u d-diversità f'dan is-settur, l-Istati Membri jenħtieġ li jitħallew jadottaw regoli dwar il-produzzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar tax-xorb spirituż prodott fit-territorju tagħhom li jkunu aktar stretti minn dawk stabbiliti f'dan ir-Regolament.

(31)

Sabiex jitqiesu d-domandi li dejjem jevolvu tal-konsumaturi, il-progress teknoloġiku, l-iżviluppi fl-istandards rilevanti internazzjonali, il-ħtieġa li jitjiebu l-kundizzjonijiet ekonomiċi tal-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni, il-proċess ta' invekkjament tradizzjonali, u l-liġi tal-pajjiż terz importatur, u sabiex jiġu mħarsa l-interessi leġittimi tal-produtturi u tal-operaturi tan-negozji tal-ikel fir-rigward tal-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċijenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (“it-Trattat”) fir-rigward ta: emendi għal u derogi mid-definizzjonijiet tekniċi u r-rekwiżiti għax-xorb spirituż; l-awtorizzazzjoni ta' prodotti dolċifikanti ġodda; derogi relatati mal-ispeċifikazzjoni tal-perjodu ta' maturazzjoni jew l-età għall-brandy u l-istabbiliment ta' reġistru pubbliku ta' korpi inkarigati mis-superviżjoni tal-proċessi ta' invekkjament; it-twaqqif ta' reġistru elettroniku ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż, u regoli dettaljati dwar il-forma u l-kontenut ta' dak ir-reġistru; kundizzjonijiet ulterjuri fir-rigward ta' applikazzjonijiet għall-protezzjoni ta' indikazzjoni ġeografika u proċeduri nazzjonali preliminari, skrutinju mill-Kummissjoni, il-proċedura ta' oppożizzjoni u l-kanċellazzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi; il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti għall-proċedura dwar emendi għal speċifikazzjonijiet ta' prodotti; u emendi għal u derogi minn ċerti definizzjonijiet u regoli dwar id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, ukoll fil-livell espert, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (10). B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

(32)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-pubblikazzjoni tad-dokument uniku f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea; u fir-rigward tad-deċiżjonijiet dwar ir-reġistrazzjoni tal-ismijiet bħala indikazzjonijiet ġeografiċi fejn ma jkun hemm l-ebda notifika ta' oppożizzjoni jew l-ebda dikjarazzjoni motivata ta' oppożizzjoni ammissibbli, jew fejn hemm dikjarazzjoni motivata ta' oppożizzjoni ammissibbliu jkun intlaħaq ftehim.

(33)

Bil-għan li jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, is-setgħat ta' implimentazzjoni għandhom jiġu konferiti fuq il-Kummissjoni fir-rigward tar-regoli dwar l-użu ta' prodotti dolċifikanti ġodda; l-informazzjoni li trid tingħata mill-Istati Membri fir-rigward tal-korpi maħtura biex jissupervizzaw il-proċessi ta' invekkjament; l-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew il-post ta' provenjenza fid-deskrizzjoni, fil-preżentazzjoni jew fit-tikkettar tax-xorb spirituż; l-użu tas-simbolu tal-Unjoni għal indikazzjonijiet ġeografiċi protetti; ir-regoli tekniċi dettaljati dwar il-metodi ta' referenza tal-Unjoni għall-analiżi ta' alkoħol etiliku, distillati ta' oriġini agrikola u xorb spirituż; il-konċessjoni ta' perjodu tranżitorju għall-użu ta' indikazzjonijiet ġeografiċi u l-estensjonijiet ta' tali perjodi; iċ-ċaħda ta' applikazzjonijiet meta l-kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni ma jkunux diġà ġew issodisfati qabel il-pubblikazzjoni għall-fini ta' oppożizzjoni; ir-reġistrazzjonijiet jew iċ-ċaħdiet ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ppubblikati għal oppożizzjoni fejn oppożizzjoni tkun tressqet u ma jkunx intlaħaq ftehim; l-approvazzjonijiet jew iċ-ċaħdiet ta' talbiet għal kanċellazzjoni tar-reġistrazzjoni ta' indikazzjoni ġeografika; il-forma tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott u dwar il-miżuri li jikkonċernaw l-informazzjoni li trid tiġi pprovduta fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott fir-rigward tar-rabta bejn iż-żona ġeografika u l-prodott finali; il-proċeduri, il-forma u l-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet, tal-oppożizzjonijiet, tal-applikazzjonijiet għal emendi u l-komunikazzjonijiet li jikkonċernaw emendi u tal-proċess ta' kanċellazzjoni fir-rigward ta' indikazzjonijiet ġeografiċi; il-kontrolli u l-verifiki li jridu jitwettqu mill-Istati Membri; kif ukoll l-informazzjoni meħtieġa li għandha tiġi skambjata għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Jenħtieġ li dawk is-setgħat jiġu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11).

(34)

Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun għal Sħubija Ekonomika (12), kien meħtieġ li tiġi pprovduta deroga mill-kwantitajiet nominali stabbiliti fl-Anness għad-Direttiva 2007/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13) għax-xorb spirituż sabiex l-ispirtu ddistillat darba biss imsejjaħ “shochu”, li jsir fil-Ġappun b'lampik tat-tip “pot still” u li jiġi bbottiljat f'dan il-pajjiż, jitħalla jitqiegħed fis-suq tal-Unjoni f'daqsijiet ta' fliexken tradizzjonali Ġappuniżi. Dik id-deroga ġiet introdotta permezz tar-Regolament (UE) 2018/1670 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14) u jenħtieġ li tkompli tapplika.

(35)

Minħabba n-natura u l-firxa tal-modifiki li jeħtieġ li jsiru għar-Regolament (KE) Nru 110/2008, hemm il-ħtieġa għal qafas legali ġdid f'dan il-qasam biex itejjeb iċ-ċertezza legali, iċ-ċarezza u t-trasparenza. Ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 jenħtieġ għalhekk li jiġi mħassar.

(36)

Sabiex jiġu protetti l-interessi leġittimi tal-produtturi u tal-partijiet interessati kkonċernati f'dak li jikkonċerna l-benefiċċju li jinkiseb mill-pubbliċità mogħtija lil dokumenti uniċi taħt il-qafas legali l-ġdid, jenħtieġ li jsir possibbli li dokumenti uniċi dwar l-indikazzjonijiet ġeografiċi reġistrati skont ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 jiġu ppubblikati fuq it-talba tal-Istati Membri kkonċernati.

(37)

Billi r-regoli dwar l-indikazzjonijiet ġeografiċi jsaħħu l-protezzjoni għall-operaturi, jenħtieġ li dawk ir-regoli japplikaw ġimagħtejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Madankollu, jenħtieġ li jiġu previsti arranġamenti xierqa biex jiffaċilitataw tranżizzjoni bla xkiel mir-regoli stipulati fir-Regolament (KE) Nru 110/2008 għar-regoli stabbiliti f'dan ir-Regolament.

(38)

Fir-rigward ta' regoli mhux relatati mal-indikazzjonijiet ġeografiċi, jenħtieġ li jsir provvediment biex jiġi zgurat li jkun hemm żmien biżżejjed sabiex tiġi ffaċilitata tranżizzjoni bla xkiel mir-regoli previsti fir-Regolament (KE) Nru 110/2008 għar-regoli stabbiliti f'dan ir-Regolament.

(39)

Jenħtieġ li l-kummerċjalizzazzjoni tal-ħażniet eżistenti ta' xorb spirituż tkun permessa li tkompli wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, sakemm jiġu eżawriti dawn il-ħażniet,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

KAMP TA' APPLIKAZZJONI, DEFINIZZJONIJIET U KATEGORIJI TA' XORB SPIRITUŻ

Artikolu 1

Is-suġġett u l-kamp ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli dwar:

id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, kif ukoll dwar il-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż;

l-alkoħol etiliku u d-distillati użati fil-produzzjoni ta' xarbiet alkoħoliċi; and

l-użu tal-ismijiet ġuridiċi ta' xorb spirituż fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel li mhumiex xorb spirituż.

2.   Dan ir-Regolament japplika għall-prodotti msemmija fil-paragrafu 1 li jitqiegħdu fis-suq tal-Unjoni, sew jekk prodotti fl-Unjoni jew f'pajjiżi terzi, kif ukoll għal dawk prodotti fl-Unjoni għall-esportazzjoni.

3.   Fir-rigward tal-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi, il-Kapitolu III ta' dan ir-Regolament japplika wkoll għall-oġġetti li jidħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni mingħajr ma jiġu rilaxxati għal moviment liberu hemmhekk.

Artikolu 2

Definizzjoni ta' u rekwiżiti għal xorb spirituż

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, “xarba spirituża” hija xarba alkolħolika li tkun konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

tkun intenzjonata għall-konsum mill-bniedem;

(b)

ikollha kwalitajiet organolettiċi partikolari;

(c)

ikollha qawwa alkoħolika minima ta' 15 % skont il-volum, bl-eċċezzjoni f'każ tax-xorb spirituż li jikkonforma mar-rekwiżiti tal-kategorija 39 tal-Anness I;

(d)

tkun ġiet prodotta jew:

(i)

direttament bl-użu, individwalment jew f'kombinazzjoni, ta' kwalunkwe wieħed mill-metodi li ġejjin:

distillazzjoni, biż-żieda ta', jew mingħajr, aromatizzanti jew oġġetti tal-ikel li jagħtu togħma, ta' prodotti fermentati,

il-maċerazzjoni jew proċessar simili ta' materjali minn pjanti fl-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola, distillati ta' oriġini agrikola jew xorb spirituż jew kombinazzjoni tagħhom,

iż-żieda, individwalment jew f'kombinazzjoni, ma' alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola, distillati ta' oriġini agrikola jew xorb spirituż ta' xi wieħed minn dawn li ġejjin:

aromatizzanti użati bi qbil mar-Regolamenti (KE) Nru 1334/2008;

kuluri użati bi qbil mar-Regolamenti (KE) Nru 1333/2008;

ingredjenti awtorizzati oħrajn użati bi qbil mar-Regolamenti (KE) Nru 1333/2008 u (KE) Nru 1334/2008,

prodotti dolċifikanti oħrajn,

prodotti agrikoli oħrajn,

oġġetti tal-ikel; jew

(ii)

billi jiġi miżjud, individwalment jew f'kombinazzjoni, ma' xi wieħed minn dawn li ġejjin:

xorb spirituż ieħor,

alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola,

distillati ta' oriġini agrikola,

oġġetti tal-ikel oħrajn;

(e)

ma taqax fil-kodiċijiet NM 2203, 2204, 2205, 2206 u 2207;

(f)

jekk ilma, li jista' jkun distillat, dimineralizzat, ippermutat jew imħaffef, ikun ġie miżjud fil-produzzjoni tiegħu:

(i)

il-kwalità ta' dak l-ilma jikkonforma mad-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE (15) u mad-Direttiva 2009/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16); and

(ii)

il-qawwa alkoħolika tax-xarba spirituża, wara ż-żieda tal-ilma, tkun għadha konformi mal-qawwa alkoħolika minima skont il-volum prevista fil-punt (c) ta' dan l-Artikolu jew fil-kategorija rilevanti ta' xorb spirituż kif stabbilit fl-Anness I.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw dawn id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“isem ġuridiku” tfisser l-isem li bih xarba spirituża titqiegħed fis-suq, skont it-tifsira tal-punt (n) tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011;

(2)

terminu kompost” tfisser, fir-rigward tad-deskrizzjoni, l-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xarba alkoħolika, il-kombinazzjoni ta' jew l-isem ġuridiku previst fil-kategoriji ta' xorb spirituż stabbiliti fl-Anness I jew l-indikazzjoni ġeografika għal xarba spirituża, li minnha joriġina l-alkoħol kollu tal-prodott finali, b'wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

(a)

l-isem ta' prodott tal-ikel wieħed jew aktar ħlief xarba alkoħolika u ħlief oġġetti tal-ikel użati għall-produzzjoni ta' dik ix-xarba spirituża skont l-Anness I, jew aġġettivi li joħorġu minn dawk l-ismijiet;

(b)

it-terminu “likur” jew “krema”;

(3)

“allużjoni” tfisser referenza diretta jew indiretta għal isem ġuridiku wieħed jew aktar previsti fil-kategoriji tax-xorb spirituż stabbiliti fl-Anness I jew għal indikazzjoni ġeografika waħda jew aktar għal xorb spirituż, għajr għal referenza f'terminu kompost jew f'lista ta' ingredjenti kif imsemmija fl-Artikolu 13(2), (3) u (4), fid-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta':

(a)

oġġett tal-ikel li mhumiex xarba spirituża, jew

(b)

xarba spirituża li tikkonforma mar-rekwiżiti tal-kategoriji 33 sa 40 tal-Anness I;

(4)

“indikazzjoni ġeografika” tfisser indikazzjoni li tidentifika xarba spirituża oriġinarja ta' territorju ta' pajjiż, jew ta' reġjun jew lokalità f'dak it-territorju, fejn xi kwalità, reputazzjoni jew karatteristika partikolari oħra tax-xarba spirituża tkun essenzjalment attribwibbli għall-oriġini ġeografika tagħha;

(5)

“speċifikazzjoni tal-prodott” tfisser fajl mehmuż mal-applikazzjoni għall-protezzjoni ta' indikazzjoni ġeografika, li fih l-ispeċifikazzjonijiet li magħhom ix-xorb spirituż għandu jkun konformi huma stabbiliti, u li kien imsemmi bħala “fajl tekniku” skont ir-Regolament (KE) Nru 110/2008;

(6)

“grupp” tfisser kwalunkwe assoċjazzjoni, irrispettivament mill-forma ġuridika tagħha, li hija magħmula prinċipalment minn produtturi jew proċessuri li jaħdmu fix-xorb spirituż ikkonċernat;

(7)

“isem ġeneriku” tfisser isem ta' xarba spirituża li saret ġenerika u li, minkejja li tkun relatata mal-post jew ir-reġjun fejn il-prodott kien oriġinarjament manifatturat jew kummerċjalizzat, sar l-isem komuni ta' dik ix-xarba spirituża fl-Unjoni;

(8)

“kamp viżiv” tfisser il-linji viżivi kif definit fil-punt (k) tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011;

(9)

“li tħallat” tfisser li tikkombina xarba spirituża li jew tappartjeni għal kategorija ta' xorb spirituż stabbilita fl-Anness I jew għal indikazzjoni ġeografika ma' waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

(a)

xorb spirituż ieħor li ma jappartjenix għall-istess kategorija ta' xorb spirituż stabbilita fl-Anness I;

(b)

distillati ta' oriġini agrikola;

(c)

alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola;

(10)

“taħlita” tfisser xarba spirituża li tkun ġiet suġġetta għal taħlit;

(11)

“blending” tfisser il-kombinazzjoni ta' żewġ xarbiet spiritużi jew aktar tal-istess kategorija li huma distinti minn xulxin biss permezz ta' differenzi żgħar fil-kompożizzjoni minħabba wieħed jew aktar mill-fatturi li ġejjin:

(a)

il-metodu tal-produzzjoni;

(b)

l-imqatar li jintużaw;

(c)

il-perjodu tal-maturazzjoni jew invekkjament;

(d)

iż-żona ġeografika tal-produzzjoni;

ix-xarba spirituża prodotta b'dan il-mod tappartjeni għall-istess kategorija tax-xorb spirituż bħax-xarbiet spiritużi oriġinali qabel il-blending;

(12)

“blend” tfisser xarba spirituża li tkun ġiet suġġetta għal blending.

Artikolu 4

Definizzjonijiet u rekwiżiti tekniċi

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet u r-rekwiżiti tekniċi li ġejjin:

(1)

“deskrizzjoni” tfisser it-termini użati fit-tikkettar, fil-preżentazzjoni u fuq l-imballaġġ ta' xarba spirituża, fuq id-dokumenti li jakkumpanjaw it-trasport ta' xarba spirituża, fuq id-dokumenti kummerċjali, partikolarment il-fatturi u n-noti tal-kunsinna, u fir-reklamar ta' xarba spirituża;

(2)

“preżentazzjoni” tfisser it-termini użati fit-tikkettar u fuq l-imballaġġ, kif ukoll fir-reklamar u l-promozzjoni tal-bejgħ ta' prodott, fi stampi jew simili, kif ukoll fuq il-kontenitur, inkluż fuq il-flixkun jew l-għeluq;

(3)

“tikkettar” tfisser kwalunkwe kelma, partikolarità, trademark, isem ta' ditta, tpinġija jew simbolu relatati ma' prodott u mqegħdin fuq kwalunkwe imballaġġ, dokument, avviż, tikketta, anell jew kullar li jakkumpanja jew jirriferi għal tali prodott;

(4)

“tikketta” tfisser kwalunkwe tabella, ditta, marka, stampa jew materjal deskrittiv ieħor miktub, stampat, stensiljat, immarkat, ibbuzzat 'il barra jew imprimat fuq l-imballaġġ jew il-kontenitur tal-ikel, jew mehmuż miegħu;

(5)

“imballaġġ” tfisser it-tqartis protettiv, bħal kartun, kaxex, kontenituri u fliexken użati fit-trasport jew bejgħ ta' xorb spirituż;

(6)

“distillazzjoni” tfisser proċess ta' separazzjoni termali li jinvolvi stadju wieħed jew aktar ta' separazzjoni bil-ħsieb li jinkisbu ċerti proprjetajiet organolettiċi jew konċentrazzjoni alkoħolika ogħla jew it-tnejn, irrispettivament jekk tali passi jseħħux taħt pressjoni normali jew f'vakwu, minħabba l-apparat ta' distillazzjoni użat; u tista' tkun distillazzjoni jew distillazzjoni mill-ġdid singola jew multipla;

(7)

“distillat ta' oriġini agrikola” tfisser likwidu alkoħoliku li huwa r-riżultat tad-distillazzjoni, wara l-fermentazzjoni alkoħolika ta' prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I tat-Trattat, li m'għandux il-proprjetajiet tal-alkoħol etiliku u li jżomm l-aroma u t-togħma tal-materja prima użata;

(8)

“dolċifikazzjoni” tfisser l-użu ta' prodott dolċifikanti wieħed jew aktar fil-produzzjoni ta' xorb spirituż;

(9)

“prodotti dolċifikanti” tfisser:

(a)

zokkor semiabjad, zokkor abjad, zokkor abjad ħafna, destrosju, fruttosju, xropp tal-glukożju, soluzzjoni taz-zokkor, soluzzjoni taz-zokkor invertit u xropp taz-zokkor invertit, kif definiti fil-Parti A tal-Anness għad-Direttiva tal-Kunsill 2001/111/KE (17);

(b)

għasir il-għeneb ikkonċentrat qabel ma jeħmer imsoff,i għasir il-għeneb ikkonċentrat qabel ma jeħmer u għasir il-għeneb frisk qabel ma jeħmer;

(c)

zokkor maħruq, li huwa l-prodott miksub esklussivament mit-tisħin ikkontrollat tas-sukrożju mingħajr bażijiet, aċidi minerali jew addittivi kimiċi oħrajn;

(d)

għasel kif definit fil-punt 1 tal-Anness I għad-Direttiva tal-Kunsill 2001/110/KE (18);

(e)

ġulepp tal-ħarrub;

(f)

kwalunkwe sustanza karboidrata naturali oħra li jkollha effett simili bħall-prodotti msemmija fil-punti minn (a) sa (e);

(10)

“żieda ta' alkoħol” tfisser iż-żieda ta' alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola jew ta' distillati ta' oriġini agrikola, jew tat-tnejn, ma' xorb spirituż; tali żieda ma tinkludix l-użu ta' alkoħol għad-dilwizzjoni jew għat-tħallil tal-kuluri, aromatizzanti jew kwalunkwe ingredjent awtorizzat ieħor użat fil-produzzjoni ta' xorb spirituż;

(11)

“maturazzjoni” jew “invekkjament” tfisser il-ħżin ta' xarba spirituża f'reċipjenti xierqa għal perjodu ta' żmien sabiex dan ix-xorb spirituż ikun jista' jgħaddi minn reazzjonijiet naturali li jagħtu karatteristiċi speċifiċi lil dik ix-xarba spirituża;

(12)

“li tagħti aroma” tfisser li żżid aromatizzanti jew oġġetti aromatizzanti tal-ikel fil-produzzjoni ta' xarba spirituża permezz ta' wieħed jew aktar mill-proċessi li ġejjin: iż-żieda, l-infużjoni, il-maċerazzjoni, il-fermentazzjoni alkoħolika jew id-distillazzjoni tal-alkoħol fil-preżenza tal-aromatizzanti jew tal-oġġetti aromatizzanti tal-ikel;

(13)

“aromatizzanti” tfisser aromatizzanti kif definit fil-punt (a) tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008;

(14)

“sustanza aromatizzanti” tfisser sustanza aromatizzanti kif definit fil-punt (b) tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008;

(15)

“sustanza aromatizzanti naturali” tfisser sustanza aromatizzanti naturali kif definit fil-punt (c) tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008;

(16)

“preparazzjoni aromatizzanti” tfisser preparazzjoni aromatizzanti kif definit fil-punt (d) tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008;

(17)

“aromatizzanti oħra” tfisser aromatizzanti oħra kif definit fil-punt (h) tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008;

(18)

“oġġetti aromatizzanti tal-ikel” tfisser oġġetti aromatizzanti tal-ikel kif iddefiniti fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (19) u li jintużaw fil-produzzjoni ta' xorb spirituż bl-għan ewlieni li jaromatizzaw ix-xorb spirituż;

(19)

“ikkulurar” tfisser l-użu ta' kulur wieħed jew aktar fil-produzzjoni ta' xarba spirituża;

(20)

“kuluri” tfisser kuluri kif definit fil-punt 2 tal-Anness għar-Regolament (KE) Nru 1333/2008;

(21)

“karamella” tfisser addittiv tal-ikel li jikkorrispondi għan-numri E 150a, E 150b, E 150c jew E 150d u relatat ma' prodotti ta' kulur bejn wieħed u ieħor kannella intens li huma maħsuba għall-ikkulurar, kif imsemmi fil-Parti B tal-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1333/2008; dan ma jikkorrispondix mal-prodott aromatiku taz-zokkor miksub mit-tisħin taz-zokkor u li jintuża għal finijiet ta' aromatizzanti;

(22)

“ingredjenti awtorizzati oħrajn” tfisser ingredjenti tal-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti awtorizzati skont ir-Regolament (KE) Nru 1334/2008 u addittivi tal-ikel għajr kuluri awtorizzati skont ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008;

(23)

“qawwa alkoħolika skont il-volum” tfisser il-proporzjon tal-volum ta' alkoħol pur preżenti fi prodott f'temperatura ta' 20 C għall-volum totali ta' dak il-prodott fl-istess temperatura;

(24)

“kontenut ta' sustanzi volatili” tfisser il-kwantità ta' sustanzi volatili għajr l-alkoħol etiliku u l-metanol, li jkun fiha x-xarba spirituża li tkun prodotta esklussivament bid-distillazzjoni.

Artikolu 5

Definizzjoni ta' u rekwiżiti għall-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola huwa likwidu li jikkonforma mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

ikun inkiseb esklussivament minn prodotti elenkati fl-Anness I għat-Trattat;

(b)

ma jkollu l-ebda togħma perċettibbli għajr dik tal-materja prima użata fil-produzzjoni tiegħu;

(c)

is-saħħa alkoħolika minima bil-volum tiegħu tkun ta' 96,0 %.

(d)

il-livelli massimi ta' residwi tiegħu ma jeċċedux dan li ġej:

(i)

aċidità totali (espressa f'aċidu aċetiku): 1,5 grammi għal kull ettolitru ta' alkoħol ta' 100 % vol.;

(ii)

esteri (espressi f'aċetat etiliku): 1,3 grammi għal kull ettolitru ta' alkoħol ta' 100 % vol.;

(iii)

aldeidi (espressi f'aċetaldeida): 0,5 grammi għal kull ettolitru ta' alkoħol ta' 100 % vol.;

(iv)

alkoħols ogħla (espress f'metil2 propanol1): 0,5 grammi għal kull ettolitru ta' alkoħol ta' 100 % vol.;

(v)

metanol: 30 gramma għal kull ettolitru ta' alkoħol ta' 100 % vol.;

(vi)

estratt niexef: 1,5 grammi għal kull ettolitru ta' alkoħol ta' 100 % vol.;

(vii)

bażijiet volatili li fihom in-nitroġenu (espressi f'nitroġenu): 0,1 grammi għal kull ettolitru ta' alkoħol ta' 100 % vol.;

(viii)

furfural: imperċettibbli.

Artikolu 6

Alkoħol etiliku u distillati użati f'xorb alkoħoliku

1.   L-alkoħol etiliku u d-distillati użati fil-produzzjoni tax-xorb spirituż għandhom ikunu esklussivament ta' oriġini agrikola, skont it-tifsira tal-Anness I għat-Trattat.

2.   L-ebda alkoħol għajr alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola, distillati ta' oriġini agrikola jew xorb spirituż tal-kategoriji 1 sa 14 tal-Anness I ma għandu jintuża sabiex jiddilwixxi jew iħoll il-kuluri, l-aromatizzanti jew kwalunkwe ingredjent awtorizzat ieħor użat fil-produzzjoni ta' xorb alkoħoliku. Tali alkoħol użat biex jiddilwixxi jew iħoll il-kuluri, l-aromatizzanti jew kwalunkwe ingredjent awtorizzat ieħor għandu jintuża biss fl-ammonti strettament meħtieġa għal dak il-għan.

3.   Ix-xarbiet alkoħoliċi m'għandux ikollhom fihom alkoħol ta' oriġini sintetika jew alkoħol ieħor ta' oriġini mhux agrikola, fis-sens tal-Anness I għat-Trattat.

Artikolu 7

Kategoriji ta' xorb spirituż

1.   Ix-xarbiet alkoħoliċi għandhom jiġu kkategorizzati skont ir-regoli ġenerali stabbiliti f'dan l-Artikolu u r-regoli speċifiċi stabbiliti fl-Anness I.

2.   Mingħajr ħsara għar-regoli speċifiċi stabbiliti għal kull waħda mill-kategoriji ta' xorb spirituż 1 sa 14 tal-Anness I, ix-xorb spirituż ta' dawk il-kategoriji:

(a)

jiġi prodott permezz ta' ermentazzjoni u distillazzjoni u miksub esklussivament mill-materja prima prevista fil-kategorija korrispondenti ta' xorb spirituż fl-Anness I;

(b)

m'għandux ikollu żieda ta' alkoħol, sew jekk dilwit jew le;

(c)

m'għandux ikun aromatizzat;

(d)

m'għandu jkun ikkulurit b'xejn ħlief karamella użat esklussivament għall-aġġustament tal-kulur ta' dak ix-xorb spirituż;

(e)

m'għandux jiġi dolċifikat, ħlief sabiex tiġi mirquma t-togħma finali tal-prodott; il-kontenut massimu tal-prodotti dolċifikanti, espress f'zokkor invertit m'għandux jeċċedi l-limiti stabbiliti għal kull kategorija fl-Anness I;

(f)

m'għandux ikun fih żidiet oħrajn għajr unitajiet sħaħ mhux ipproċessati tal-materja prima li minnha jinkiseb l-alkoħol, u li huma prinċipalment użati għal skopijiet dekorattivi.

3.   Mingħajr ħsara għar-regoli speċifiċi stabbiliti għal kull waħda mill-kategoriji ta' xorb spirituż 15 sa 44 tal-Anness I, ix-xorb spirituż ta' dawk il-kategoriji jista':

(a)

jiġu prodotti minn kwalunkwe materja prima agrikola elenkata fl-Anness I għat-Trattat;

(b)

ikollu żieda ta' alkoħol;

(c)

ikun fih sustanzi aromatizzanti, sustanzi aromatizzanti naturali, preparazzjonijiet aromatizzanti u oġġetti tal-ikel aromatizzanti;

(d)

ikun ikkulurit;

(e)

jiġi dolċifikat.

4.   Mingħajr ħsara għar-regoli speċifiċi stabbiliti fl-Anness II, xorb spirituż li ma jikkonformax mar-regoli speċifiċi stabbiliti għal kull waħda mill-kategoriji stipulati fl-Anness I jista':

(a)

jiġi prodott minn kwalunkwe materja prima agrikola elenkata fl-Anness I tat-Trattat jew minn kwalunkwe oġġett tal-ikel, jew mit-tnejn;

(b)

ikollu żieda ta' alkoħol;

(c)

ikun aromatizzat;

(d)

ikun ikkulurit;

(e)

jiġi dolċifikat.

Artikolu 8

Setgħat delegati u ta' implimentazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 46 li temenda dan ir-Regolament billi tintroduċi l-emendi għad-definizzjonijiet u r-rekwiżiti tekniċi stipulati fil-punt (f) tal-Artikolu 2, u fl-Artikoli 4 u 5.

L-atti delegati msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom ikunu strettament limitati sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet dimostrattivi li jirriżultaw mid-domanda evolventi tal-konsumaturi, mill-progress teknoloġiku jew mill-ħtieġa ta' innovazzjoni tal-prodott;

Il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat separat fir-rigward ta' kull definizzjoni jew rekwiżit tekniku msemmi fl-ewwel subparagrafu.

2.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 46, li jissupplimentaw dan ir-Regolament billi jistabbilixxu, f'każijiet eċċezzjonali, meta l-liġi tal-pajjiż terz importatur tkun teħtieġ, derogi mir-rekwiżiti stabbiliti fil-punt (f) tal-Artikolu 2, u fl-Artikoli 4 u 5, ir-rekwiżiti stabbiliti fil-kategoriji ta' xorb spirituż stabbiliti fl-Anness I u r-regoli speċifiċi dwar ċertu xorb spirituż stabbiliti fl-Anness II.

3.   Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 46 li jissupplimentaw dan ir-Regolament li jispeċifikaw liema sustanzi naturali jew materja prima agrikola oħrajn li jkollhom effett simili għall-prodotti msemmija fil-punti (a) sa (e) tal-Artikolu 4(9) huma awtorizzati fl-Unjoni kollha bħala prodotti dolċifikanti fil-produzzjoni ta' xorb spirituż.

4.   Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta regoli uniformi għall-użu ta' sustanzi naturali oħrajn jew materja prima agrikola awtorizzata b'atti delegati bħala prodotti dolċifikanti fil-produzzjoni ta' xorb spirituż kif imsemmi fil-paragrafu 3, li jiddeterminaw b'mod partikolari l-fatturi ta' konverżjoni dolċifikanti rispettivi. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 47(2).

KAPITOLU II

ID-DESKRIZZJONI, IL-PREŻENTAZZJONI U T-TIKKETTAR TA' XORB SPIRITUŻ U L-UŻU TAL-ISMIJIET TA' XORB SPIRITUŻ FIL-PREŻENTAZZJONI U T-TIKKETTAR TA' OĠĠETTI TAL-IKEL OĦRA

Artikolu 9

Il-preżentazzjoni u t-tikkettar

Ix-xorb spirituż li jitqiegħed fis-suq tal-Unjoni għandu jikkonforma mar-rekwiżiti tal-preżentazzjoni u t-tikkettar stipulati fir-Regolament (UE) Nru 1169/2011, sakemm ma jkunx previst mod ieħor f'dan ir-Regolament.

Artikolu 10

Ismijiet ġuridiċi tax-xorb spirituż

1.   L-isem ta' xarba spirituża għandu jkun l-isem ġuridiku tagħha.

Ix-xorb spirituż għandu jkollu ismijiet ġuridiċi fid-deskrizzjoni, fil-preżentazzjoni u t-tikkettar tiegħu.

Iismijiet ġuridiċi għandhom jintwerew b'mod ċar u viżibbli fuq it-tikketta tax-xorb spirituż u m'għandhomx jiġu sostitwiti jew jinbidlu.

2.   Ix-xorb spirituż li jikkonforma mar-rekwiżiti ta' kategorija ta' xorb spirituż stabbiliti fl-Anness I għandu juża l-isem ta' dik il-kategorija bħala l-isem ġuridiku tiegħu, ħlief jekk dik il-kategorija tippermetti l-użu ta' isem ġuridiku ieħor.

3.   Xarba spirituża li ma tikkonformax mar-rekwiżiti stabbiliti għal kwalunkwe waħda mill-kategoriji ta' xorb spirituż stabbiliti fl-Anness I għandha tuża l-isem ġuridiku “xorb spirituż”.

4.   Xarba spirituża li tikkonforma mar-rekwiżiti għal aktar minn kategorija waħda ta' xorb spirituż stabbiliti fl-Anness I tista' titqiegħed fis-suq b'wieħed jew aktar mill-ismijiet ġuridiċi previsti f'dawk il-kategoriji fl-Anness I.

5.   Minkejja l-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu, l-isem ġuridiku ta' xarba spirituża jista' jkun:

(a)

supplimentat jew sostitwit b'indikazzjoni ġeografika msemmija fil-Kapitolu III. F'dan il-każ, l-indikazzjoni ġeografika tista' tkun supplimentata aktar bi kwalunkwe terminu permess mill-ispeċifikazzjoni tal-prodott rilevanti, sakemm dan ma jqarraqx bil-konsumatur; u

(b)

sostitwit b'terminu kompost li jinkludi l-kliem “likur” jew “krema”, sakemm il-prodott finali jikkonforma mar-rekwiżiti tal-kategorija 33 tal-Anness I.

6.   Mingħajr preġudizzju għar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 u għar-regoli speċifiċi stabbiliti għall-kategoriji ta' xorb spirituż fl-Anness I għal dan ir-Regolament, l-isem ġuridiku ta' xarba sprituża jista' jiġi ssupplimentat:

(a)

b'isem jew referenza ġeografika previsti fil-liġijiet, fir-regolamenti u fid-dispożizzjonijiet amministrattivi applikabbli fl-Istat Membru li fih ix-xarba spirituża titqiegħed fis-suq, sakemm din ma tqarraqx bil-konsumatur;

(b)

b'isem tradizzjonali kif definit fil-punt (o) tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011, sakemm dan ma jqarraqx bil-konsumatur;

(c)

b'terminu kompost jew allużjoni skont l-Artikoli 11 u 12;

(d)

bit-terminu “blend”, “blending” jew “blended”, sakemm ix-xarba spirituża tkun ġiet blended;

(e)

bit-terminu “taħlita”, “imħallta” jew “xarba spirituża mħallta”, sakemm ix-xarba spirituża tkun ġiet imħallta; jew

(f)

bit-terminu “xott” jew “dry”, ħlief fil-każ ta' xorb spirituż li jikkonforma mar-rekwiżiti tal-kategorija 2 tal-Anness I, mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti speċifiċi stipulati fil-kategoriji 20 sa 22 tal-Anness I, u bil-kundizzjoni li x-xorb spirituż ma jkunx ġie dolċifikat, lanqas biex tiġi mirquma t-togħma. Permezz ta' deroga mill-ewwel parti ta' dan il-punt, it-terminu “dry” jew “dry” jista' jissupplimenta l-isem ġuridiku ta' xorb spirituż li jikkonforma mar-rekwiżiti tal-kategorija 33 u li għalhekk ġew dolċifikati.

7.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 11, 12 u 13(2), (3) (4), l-użu tal-ismijiet ġuridiċi msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu jew indikazzjonijiet ġeografiċi fid-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni jew it-tikkettar ta' kwalunkwe xarba li ma tkunx konformi mar-rekwiżiti tal-kategorija rilevanti stabbilita fl-Anness I jew tal-indikazzjoni ġeografika rilevanti għandu jkun ipprojbit. Dik il-projbizzjoni għandha tapplika wkoll fejn tali ismijiet ġuridiċi jew indikazzjonijiet ġeografiċi jintużaw flimkien ma' kelmiet jew frażijiet bħal “bħal”, “tip”, “stil”, “magħmul”, “togħma” jew kwalunkwe termini simili oħra.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 12(1), l-aromatizzanti li jimitaw xarba spirituża jew l-użu tagħhom fil-produzzjoni ta' oġġett tal-ikel għajr xarba jista' jkollhom fil-preżentazzjoni u fit-tikketti tagħhom, referenzi għall-ismijiet ġuridiċi msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, sakemm dawn l-ismijiet ġuridiċi jiġu supplimentati bit-terminu “togħma” jew kwalunkwe terminu simili ieħor. L-indikazzjonijiet ġeografiċi m'għandhomx jintużaw sabiex jiddeskrivu dawn l-aromatizzanti.

Artikolu 11

Termini komposti

1.   Fid-deskrizzjoni, l-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xarba alkoħolika, l-użu f'terminu kompost ta' isem ġuridiku previst fil-kategoriji ta' xorb spirituż stabbilita fl-Anness I jew ta' indikazzjoni ġeografika għax-xorb spirituż għandu jiġi awtorizzat bil-kundizzjoni li:

(a)

l-alkoħol użat fil-produzzjoni ta' xarba alkoħolika joriġina esklussivament mix-xarba spirituża msemmija fit-terminu kompost, għajr għall-alkoħol etiliku li jista' jkun preżenti f'aromatizzanti, koloranti jew ingredjenti awtorizzati oħrajn użati għall-produzzjoni ta' dik ix-xarba alkoħolika; u

(b)

ix-xarba spirituża użata ma tkunx ġiet dilwita biż-żieda ta' ilma biss, sabiex il-qawwa alkoħolika tagħhatkun anqas mill-qawwa minima prevista fil-kategorija rilevanti ta' xorb spirituż stabbilita fl-Anness I.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-ismijiet ġuridiċi previsti fl-Artikolu 10, it-termini “alkoħol”, “spirtu”, “xarba”, “xarba spirituża” u “ilma” ma għandhomx ikunu parti minn terminu kompost li jiddeskrivi xarba alkolħolika.

3.   Termini komposti li jiddeskrivu xarba alkolħolika:

(a)

għandhom jidhru b'karattri uniformi tal-istess tipa, daqs u kulur;

(b)

ma għandhomx jiġu interrotti b'xi element testwali jew ta' stampi li ma jifformawx parti minnhom; u

(c)

ma għandhomx jidhru f'daqs ta' tipa akbar mid-daqs tat-tipa użata għall-isem tax-xarba alkoħolika.

Artikolu 12

Allużjonijiet

1.   Fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġett tal-ikel għajr xarba alkoħolika, allużjoni għall-ismijiet ġuridiċi previsti f'kategorija waħda jew aktar ta' xorb spirituż stabbiliti fl-Anness I jew għal indikazzjoni ġeografika waħda jew aktar għal xorb spirituż, għandha tiġi awtorizzata bil-kundizzjoni li l-alkoħol użat fil-produzzjoni tal-oġġetti tal-ikel joriġina esklussivament mix-xarba spirituża jew mix-xorb spirituż imsemmi fl-allużjoni, ħlief fir-rigward tal-alkoħol li jista' jkun preżenti fl-aromatizzanti, il-kuluri jew ingredjenti awtorizzati oħrajn użati għall-produzzjoni ta' dak l-oġġett tal-ikel.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u mingħajr preġudizzju għar-Regolamenti (UE) Nru 1308/2013 (20) u (UE) Nru 251/2014 (21) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, allużjoni fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xarba alkoħolika għajr xarba spirituża għall-ismijiet ġuridiċi previsti f'kategorija waħda jew aktar ta' xorb spirituż stabbiliti fl-Anness I għal dan ir-Regolament jew għall-indikazzjoni ġeografika waħda jew aktar għal xorb spirituż għandha tiġi awtorizzata bil-kundizzjoni li:

(a)

l-alkoħol miżjud joriġina esklussivament mix-xarba spirituża jew minn xorb spirituż imsemmi fl-allużjoni; u

(b)

il-proporzjon ta' kull ingredjent alkoħoliku jkun indikat mill-inqas darba fl-istess kamp viżiv bħall-allużjoni, f'ordni dixxendenti tal-kwantitajiet użati. Dak il-proporzjon għandu jkun ugwali għall-perċentwali bil-volum ta' alkoħol pur li huwa jirrappreżenta fil-kontenut ta' alkoħol pur totali bil-volum tal-prodott finali.

3.   B'deroga mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u mill-Artikolu 13(4), fid-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xarba spirituża li tikkonforma mar-rekwiżiti tal-kategoriji 33 sa 40 tal-Anness I, l-allużjoni għall-ismijiet ġuridiċi previsti taħt kategorija waħda jew aktar ta' xorb spirituż stabbilita f'dak l-Anness jew għall-indikazzjoni ġeografika waħda jew aktar għal xorb spirituż għandha tiġi awtorizzata bil-kundizzjoni li:

(a)

l-alkoħol miżjud joriġina esklussivament mix-xarba spirituża jew minn xorb spirituż imsemmi fl-allużjoni;

(b)

il-proporzjon ta' kull ingredjent alkoħoliku jkun indikat mill-inqas darba fl-istess kamp viżiv bħall-allużjoni, f'ordni dixxendenti tal-kwantitajiet użati. Dak il-proporzjon għandu jkun ugwali għall-perċentwali bil-volum ta' alkoħol pur li huwa jirrappreżenta fil-kontenut ta' alkoħol pur totali bil-volum tal-prodott finali; u

(c)

it-terminu “cream” ma jidhirx fl-isem ġuridiku ta' xarba spirituża li tikkonforma mar-rekwiżiti tal-kategoriji 33 sa 40 tal-Anness I jew fl-isem ġuridiku tax-xarba spirituża jew tax-xorb spirituż imsemmija fl-allużjoni.

4.   l-allużjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2 u 3:

(a)

m'għandhomx ikunu fuq l-istess linja bħall-isem tax-xarba alkoħolika; u

(b)

għandhom jidhru b'tipa ta' daqs li ma jkunx akbar minn nofs id-daqs tat-tipa użata għall-isem tax-xarba alkoħolika u, fejn jintużaw termini komposti, b'tipa ta' daqs li ma jkunx akbar minn nofs id-daqs tat-tipa użata għal tali termini komposti, skont il-punt (c) tal-Artikolu 11(3).

Artikolu 13

Regoli addizzjonali dwar id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar

1.   Id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni jew it-tikkettar ta' xarba spirituża jistgħu jirreferu għall-materja prima użata fil-produzzjoni tal-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola jew ta' distillati ta' oriġini agrikola użati fil-produzzjoni ta' dik ix-xarba spirituża biss fejn dak l-alkoħol etiliku jew dawk id-distillati jkunu inkisbu esklussivament minn dik il-materja prima. F'dan il-każ, kull tip ta' alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola jew distillat ta' oriġini agrikola għandu jissemma f'ordni dixxendenti tal-kwantità bil-volum ta' alkoħol pur.

2.   L-ismijiet ġuridiċi imsemmija fl-Artikolu 10 jistgħu jkunu inklużi f'lista ta' ingredjenti għal oġġetti tal-ikel sakemm il-lista tkun skont l-Artikoli 18 sa 22 tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011.

3.   F'każ ta' taħlita jew blend, l-ismijiet ġuridiċi previsti fil-kategoriji ta' xorb spirituż stipulati fl-Anness I jew indikazzjonijiet ġeografiċi għal xorb spirituż jistgħu jiġu indikati biss f'lista ta' ingredjenti alkoħoliċi li jidhru fl-istess kamp viżiv bħall-isem ġuridiku tax-xarba spirituża.

Fil-każ imsemmi fl-ewwel subparagrafu, il-lista ta' ingredjenti alkoħoliċi għandha tkun akkumpanjata b'tal-inqas wieħed mit-termini msemmija fil-punti (d) u (e) tal-Artikolu 10(6). Kemm il-lista tal-ingredjenti alkoħoliċi kif ukoll it-terminu ta' akkumpanjament għandhom jidhru fl-istess kamp viżiv bħall-isem ġuridiku tax-xarba spirituża, b'karattri uniformi tal-istess tipa u kulur u b'tipa ta' daqs li ma tkunx akbar minn nofs id-daqs tat-tipa użata għall-isem ġuridiku.

Barra minn hekk, il-proporzjon ta' kull ingredjent alkoħoliku fil-lista tal-ingredjenti alkoħoliċi għandu jiġi espress mill-inqas darba bħala perċentwal, f'ordni dixxendenti tal-kwantitajiet użati. Dak il-proporzjon għandu jkun ugwali għall-perċentwali bil-volum ta' alkoħol pur li huwa jirrappreżenta fil-kontenut ta' alkoħol pur totali bil-volum tat-taħlita.

Dan il-paragrafu ma għandux japplika għal blends magħmulin minn xorb spirituż li jappartjeni għall-istess indikazzjoni ġeografika jew blends li minnhom l-ebda xorb spirituż ma jkun jappartjeni għal indikazzjoni ġeografika.

4.   B'deroga mill-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, jekk taħlita tikkonforma mar-rekwiżiti għal waħda mill-kategoriji ta' xorb spirituż stabbiliti fl-Anness I, dik it-taħlita għandu jkollha l-isem ġuridiku previst fil-kategorija rilevanti.

Fil-każ imsemmi fl-ewwel subparagrafu, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni jew it-tikkettar tat-taħlita jistgħu juru l-ismijiet ġuridiċi stabbiliti fl-Anness I jew l-indikazzjonijiet ġeografiċi li jikkorrispondu max-xorb spirituż li jkun tħallat, sakemm dawk l-ismijiet jidhru:

(a)

esklussivament f'lista tal-ingredjenti alkoħoliċi kollha fit-taħlita li għandhom jidhru b'karattri uniformi tal-istess tipa u kulur u b'tipa ta' daqs li ma tkunx akbar minn nofs id-daqs tat-tipa użata għall-isem ġuridiku; u

(b)

fl-istess kamp viżiv tal-isem ġuridiku tat-taħlita tal-inqas darba.

Barra minn hekk, il-proporzjon ta' kull ingredjent alkoħoliku fil-lista tal-ingredjenti alkoħoliċi għandu jiġi espress mill-inqas darba bħala perċentwal, f'ordni dixxendenti tal-kwantitajiet użati. Dak il-proporzjon għandu jkun ugwali għall-perċentwali bil-volum ta' alkoħol pur li huwa jirrappreżenta fil-kontenut ta' alkoħol pur totali bil-volum tat-taħlita.

5.   L-użu tal-ismijiet ta' materja prima tal-pjanti li jintużaw bħala l-ismijiet ġuridiċi ta' ċertu xorb alkoħoliku għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-użu tal-ismijiet ta' dik il-materja prima tal-pjanti fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħrajn. L-ismijiet ta' tali materja prima jistgħu jintużaw fid-deskrizzjoni, fil-preżentazzjoni jew fit-tikkettar ta' xorb spirituż ieħor, sakemm tali użu ma jqarraqx bil-konsumatur.

6.   Il-perjodu jew l-età ta' maturazzjoni jistgħu jkunu speċifikati fid-deskrizzjoni, fil-preżentazzjoni jew it-tikkettar tax-xarba spirituża, meta dawn jirreferu għall-komponent alkoħoliku l-inqas matur tax-xarba spirituża, u fi kwalunkwe każ sakemm l-operazzjonijiet kollha tal-invekkjament tax-xarba spirituża jkunu saru taħt superviżjoni tat-taxxa ta' Stat Membru jew superviżjoni li tipprovdi garanziji ekwivalenti. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi reġistru pubbliku li jkun fih il-lista tal-korpi responsabbli mill-monitoraġġ tal-invekkjament f'kull Stat Membru.

7.   L-isem ġuridiku ta' xarba spirituża għandu jiġi indikat fid-dokument amministrattiv elettroniku msemmi fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 684/2009 (22). Meta l-perjodu jew l-età ta' maturazzjoni jkun indikat fid-deskrizzjoni, fil-preżentazzjoni jew fit-tikettar tax-xarba spirituża, dan għandu jissemma wkoll f'dak id-dokument amministrattiv.

Artikolu 14

L-indikazzjoni tal-post ta' provenjenza

1.   Meta l-post ta' provenjenza ta' xarba spirituża, għajr indikazzjoni ġeografika jew trademarks, tkun indikata fid-deskrizzjoni, fil-preżentazzjoni jew fit-tikettar tagħha, dan għandu jikkorrispondi għall-post jew ir-reġjun fejn l-istadju tal-proċess ta' produzzjoni tal-prodott finali li jkunu taw lix-xarba spirituża lesta l-karattru u l-kwalitajiet definittivi essenzjali tagħha jkunu seħħew.

2.   L-indikazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew tal-post ta' provenjenza tal-ingredjent ewlieni kif imsemmi fir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 m'għandhiex tkun meħtieġa għal xorb spirituż.

Artikolu 15

Il-lingwa użata għall-ismijiet ta' xorb spirituż

1.   It-termini bil-korsiv fl-Annessi I u II u l-indikazzjonijiet ġeografiċi m'għandhomx ikunu tradotti, la fuq it-tikketta u lanqas fid-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni tax-xorb spirituż.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, fil-każ ta' xorb spirituż prodott fl-Unjoni u maħsub għall-esportazzjoni, it-termini msemmija fil-paragrafu 1 u indikazzjonijiet ġeografiċi jistgħu jkunu akkumpanjati bi traduzzjonijiet, transkrizzjonijiet jew translitterazzjonijiet, sakemm tali termini u indikazzjonijiet ġeografiċi fil-lingwa oriġinali ma jkunux moħbija.

Artikolu 16

L-użu ta' simbolu tal-Unjoni għal indikazzjonijiet ġeografiċi

Is-simbolu tal-Unjoni għall-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti stabbilit skont l-Artikolu 12(7) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 jista' jintuża fid-deskrizzjoni, għall-preżentazzjoni u għat-tikkettar ta' xorb spirituż li l-ismijiet tagħhom huma indikazzjonijiet ġeografiċi.

Artikolu 17

Projbizzjoni ta' kapsuli abbażi ta' ċomb u fojl abbażi ta' ċomb

M'għandux jinżamm xorb spirituż bil-ħsieb li jinbiegħ jew li jitqiegħed fis-suq f'kontenituri b'apparati ta' għeluq miksijin b'kapsuli abbażi ta' ċomb jew fojl abbażi ta' ċomb.

Artikolu 18

Metodi ta' analiżi ta' referenza tal-Unjoni

1.   Meta alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola, distillati ta' oriġini agrikola jew xorb spirituż għandhom jiġu analizzati sabiex jiġi vverifikat li jikkonformaw ma' dan ir-Regolament, tali analiżi għandha ssir skont il-metodi ta' analiżi ta' referenza tal-Unjoni għad-determinazzjoni tal-kompożizzjoni kimika u fiżika u tal-karatteristiċi organolettiċi tagħhom.

Metodi oħrajn ta' analiżi għandhom ikunu permessi, taħt ir-responsabbiltà tad-direttur tal-laboratorju, bil-kundizzjoni li l-eżattezza, ir-ripetibbiltà u r-riproduċibbiltà tal-metodi jkunu mill-inqas ekwivalenti għal dawk tal-metodi ta' analiżi ta' referenza rilevanti tal-Unjoni.

2.   Meta l-metodi ta' analiżi tal-Unjoni ma jkunx stabbiliti għall-kxif u l-kwantifikazzjoni tas-sustanzi li jkunu f'xarba spirituża partikolari, għandu jintuża wieħed jew aktar mill-metodi li ġejjin:

(a)

metodi ta' analiżi li ġew ivvalidati minn proċeduri rikonoxxuti internazzjonalment u li, b'mod partikolari, jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (23);

(b)

metodi ta' analiżi li jikkonformaw mal-istandards rakkommandati tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istandardizzazzjoni (ISO);

(c)

metodi ta' analiżi rikonoxxuti u ppubblikati mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tad-Dielja u l-Inbid (OIV); jew

(d)

fin-nuqqas ta' metodu kif imsemmi fil-punti (a), (b) jew (c), għar-raġuni tal-eżattezza, ripetibbiltà u reproduċibbiltà:

metodu ta' analiżi approvat mill-Istat Membru konċernat;

fejn meħtieġ, kull metodu ta' analiżi ieħor adegwat.

Artikolu 19

Setgħat delegati

1.   Sabiex jitqies il-proċess ta' invekkjament dinamiku tradizzjonali għall-brandy fi Stati Membri li hu magħruf bħala “sistema criaderas y solera” jew “sistema solera e criaderas” kif stabbilit fl-Anness III, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 46, li jissupplimentaw dan ir-Regolament billi:

(a)

li jistabbilixxu derogi mill-Artikolu 13(6) rigward l-ispeċifikazzjoni tal-perjodu jew età tal-maturazzjoni fid-deskrizzjoni, fil-preżentazzjoni jew fit-tikkettar ta' tali brandy; u

(b)

tistabbilixxi mekkaniżmi ta' kontroll xierqa għal tali brandy.

2.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 46, li jissupplimentaw dan ir-Regolament dwar l-istabbiliment ta' reġistru pubbliku li jelenka l-korpi maħtura minn kull Stat Membru biex jissorveljaw il-proċessi ta' invekkjament kif previsti fl-Artikolu 13(6).

Artikolu 20

Setgħat ta' implimentazzjoni

Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta:

(a)

ir-regoli meħtieġa għall-komunikazzjonijiet li għandhom isiru mill-Istati Membri fir-rigward tal-korpi maħtura biex jissorveljaw proċessi ta' invekkjament skont l-Artikolu 13(6);

(b)

regoli uniformi li jindikaw il-pajjiż ta' oriġini jew il-post ta' provenjenza fid-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni jew it-tikkettar ta' xorb spirituż imsemmija fl-Artikolu 14;.

(c)

regoli dwar l-użu tas-simbolu tal-Unjoni msemmi fl-Artikolu 16 fid-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż;

(d)

regoli tekniċi dettaljati dwar il-metodi ta' referenza tal-analiżi tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 18.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 47(2).

KAPITOLU III

INDIKAZZJONIJIET ĠEOGRAFIĊI

Artikolu 21

Protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi

1.   L-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti skont dan ir-Regolament jistgħu jintużaw minn kwalunkwe operatur li jikkummerċjalizza xarba spirituża prodotta skont l-ispeċifikazzjoni tal-prodott korrispondenti.

2.   L-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti skont dan ir-Regolament għandhom ikunu protetti minn:

(a)

kwalunkwe użu kummerċjali, dirett jew indirett, ta' isem irreġistrat fir-rigward ta' prodotti mhux koperti mir-reġistrazzjoni fejn dawk il-prodotti jkunu komparabbli mal-prodotti rreġistrati b'dak l-isem jew fejn l-użu tal-isem ikun qed jisfrutta r-reputazzjoni tal-isem protett, inkluż meta dawk il-prodotti jintużaw bħala ingredjent;

(b)

kull użu ħażin, imitazzjoni jew evokazzjoni, anke jekk l-oriġini vera tal-prodotti jew servizzi jkunu indikati jew jekk l-isem protett ikun tradott jew akkumpanjat minn espressjoni bħal “stil”, “tip”, “xorta”“metodu”, “kif prodott fi”, “imitazzjoni”, “togħma”, “bħal” jew xi espressjonijiet simili, inkluż meta dawk il-prodotti jintużaw bħala ingredjent;

(c)

kull indikazzjoni falza jew qarrieqa oħra fir-rigward tal-provenjenza, l-oriġini, in-natura jew il-kwalitajiet essenzjali tal-prodott, fid-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni jew it-tikkettar tal-prodott li x'aktarx tagħti impressjoni falza rigward l-oriġini tal-prodott;

(d)

kull prattika oħra li tista' tqarraq bil-konsumatur fir-rigward tal-oriġini vera tal-prodott.

3.   L-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti skont dan ir-Regolament ma għandhomx isiru ġeneriċi fl-Unjoni.

4.   Il-protezzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tapplika wkoll fir-rigward tal-oġġetti li jidħlu fit-territorju tad-dwana tal-Unjoni mingħajr ma jiġu rilaxxati għal moviment liberu hemmhekk.

Artikolu 22

Speċifikazzjoni tal-prodott

1.   Indikazzjoni ġeografika protetta skont dan ir-Regolament għandha tkun konformi ma' speċifikazzjoni tal-prodott li għandu jkun fiha mill-inqas:

(a)

l-isem li għandu jiġi protett bħala indikazzjoni ġeografika, kif jintuża, kemm jekk fil-kummerċ kif ukoll jekk fil-lingwaġġ komuni, biss fil-lingwi li huma jew li kienu storikament użati biex jiddeskrivu l-prodott speċifiku fiż-żona ġeografika ddefinita, fil-kitba oriġinali u fit-traskrizzjoni Latina jekk tkun differenti;

(b)

il-kategorija tax-xorb spirituż jew it-terminu “xarba spirituża” jekk ix-xarba spirituża ma tikkonformax mar-rekwiżiti stabbiliti għall-kategoriji ta' xorb spirituż stabbiliti fl-Anness I;

(c)

deskrizzjoni tal-karatteristiċi tax-xarba spirituża, li tinkludi l-materja prima li minnha tkun prodotta, jekk ikun xieraq, kif ukoll il-karatteristiċi fiżiċi, kimiċi jew organolettiċi prinċipali tal-prodott u l-karatteristiċi speċifiċi tal-prodott imqabbla max-xorb spirituż tal-istess kategorija;

(d)

id-definizzjoni taż-żona ġeografika delimitata fir-rigward tar-rabta msemmija fil-punt (f);

(e)

deskrizzjoni tal-metodu tal-produzzjoni tax-xarba spirituża u, fejn ikun xieraq, tal-metodi ta' produzzjoni lokali awtentiċi u li ma jinbidlux;

(f)

dettalji li jistabbilixxu r-rabta bejn kwalità, reputazzjoni jew karatteristika oħra speċifika tax-xorb spirituż u l-oriġini ġeografika tagħha;

(g)

l-ismijiet u l-indirizzi tal-awtoritajiet kompetenti jew, jekk disponibbli, l-ismijiet u l-indirizzi tal-korpi li jivverifikaw il-konformità mad-dispożizzjonijiet tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott skont l-Artikolu 38 u l-kompiti speċifiċi tagħhom;

(h)

kwalunkwe regola ta' tikkettar speċifika għall-indikazzjoni ġeografika inkwistjoni.

Fejn ikun applikabbli, ir-rekwiżiti li jikkonċernaw l-imballaġġ għandhom jiddaħħlu fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott, flimkien ma' ġustifikazzjoni li turi r-raġuni għaliex l-imballaġġ irid isir fiż-żona ġeografika ddefinita biex tiġi salvagwardata l-kwalità, biex tkun żgurata l-oriġini jew ikun żgurat il-kontroll, b'kont meħud tal-liġi tal-Unjoni, b'mod partikolari il-liġi tal-Unjoni dwar il-moviment liberu tal-merkanzija u l-forniment liberu tas-servizzi.

2.   Il-fajls tekniċi mressqa bħala parti minn kwalunkwe applikazzjoni qabel it-8 ta' Ġunju 2019 skont ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 għandhom jitqiesu li jkunu speċifikazzjonijiet tal-prodott skont dan l-Artikolu.

Artikolu 23

Kontenut tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' indikazzjoni ġeografika

1.   Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' indikazzjoni ġeografika skont l-Artikolu 24(5) jew (8) għandha tinkludi mill-inqas:

(a)

l-isem u l-indirizz tal-grupp applikant u tal-awtoritajiet kompetenti jew, jekk disponibbli, il-korpi li jivverifikaw il-konformità mad-dispożizzjonijiet tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott;

(b)

l-ispeċifikazzjoni tal-prodott prevista fl-Artikolu 22;

(c)

dokument uniku li jistabbilixxi dan li ġej:

(i)

il-punti ewlenin tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott, inkluż l-isem li għandu jiġi protett, il-kategorija li għaliha tappartjeni x-xarba spirituża jew it-terminu “xarba spirituża”, il-metodu ta' produzzjoni, deskrizzjoni tal-karatteristiċi tax-xarba spirituża, definizzjoni konċiża taż-żona ġeografika, u, fejn ikun xieraq, regoli speċifiċi dwar l-imballaġġ u t-tikkettar;

(ii)

deskrizzjoni tar-rabta bejn ix-xarba spirituża u l-oriġini ġeografika tagħha msemmija fil-punt (4) tal-Artikolu 3, inklużi, fejn ikun xieraq, l-elementi speċifiċi tad-deskrizzjoni tal-prodott jew tal-metodu tal-produzzjoni li jiġġustifikaw din ir-rabta.

Applikazzjoni, kif imsemmija fl-Artikolu 24(8), għandu jkun fiha wkoll ir-referenza tal-pubblikazzjoni tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott u prova li isem il-prodott huwa protett fil-pajjiż tal-oriġini tiegħu.

2.   Id-dossier ta' applikazzjoni msemmi fl-Artikolu 24(7) għandu jinkludi:

(a)

l-isem u l-indirizz tal-grupp applikant;

(b)

id-dokument uniku msemmi fil-punt (c) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu;

(c)

dikjarazzjoni mill-Istat Membru li huwa jqis li l-applikazzjoni tissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament u d-dispożizzjonijiet adottati b'mod konformi miegħu;

(d)

ir-referenza tal-pubblikazzjoni tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott.

Artikolu 24

Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' indikazzjoni ġeografika

1.   L-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni ta' indikazzjoni ġeografika taħt dan il-Kapitolu jistgħu jiġu ppreżentati biss minn gruppi li jaħdmu bix-xarba spirituża li l-isem tagħha qed jiġi propost għar-reġistrazzjoni.

2.   Awtorità maħtura minn Stat Membru tista' titqies li tkun grupp għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu jekk ma jkunx fattibbli li l-produtturi kkonċernati jiffurmaw grupp minħabba l-għadd, il-postijiet ġeografiċi jew il-karatteristiċi organizzattivi tagħhom. F'każ bħal dan, id-dossier ta' applikazzjoni msemmi fl-Artikolu 23(2) għandu jiddikjara dawk ir-raġunijiet.

3.   Persuna fiżika jew ġuridika unika tista' titqies li tkun grupp għall-fini ta' dan il-Kapitolu jekk jiġu ssodisfati ż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-persuna kkonċernata tkun l-uniku produttur lest li jippreżenta applikazzjoni; u

(b)

iż-żona ġeografika definita jkollha karatteristiċi li jvarjaw b'mod sinifikanti minn dawk ta' żoni ġirien, il-karatteristiċi tax-xarba spirituża jkunu differenti minn dawk prodotti f'żoni ġirien jew ix-xarba spirituża jkollha kwalità, reputazzjoni jew karatteristika oħra speċjali li tista' tiġi attribwita b'mod ċar għall-oriġini ġeografika tiegħu.

4.   Fil-każ ta' indikazzjoni ġeografika li tindika żona ġeografika transkonfinali, diversi gruppi minn Stati Membri differenti jew pajjiżi terzi jistgħu jippreżentaw applikazzjoni konġunta għal reġistrazzjoni.

Meta tiġi ppreżentata applikazzjoni konġunta, din għandha tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni mill-Istat Membru kkonċernat, jew minn grupp applikant f'pajjiż terz ikkonċernat, direttament jew permezz tal-awtoritajiet ta' dak il-pajjiż terz wara konsulta mal-awtoritajiet u l-gruppi applikanti kollha kkonċernati. L-applikazzjoni konġunta għandha tinkludi d-dikjarazzjoni msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 23(2) mill-Istati Membri kkonċernati kollha. Ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 23 għandhom jiġu ssodisfati fl-Istati Membri u l-pajjiżi terzi kkonċernati kollha.

Fil-każ ta' applikazzjonijiet konġunti, il-proċeduri ta' oppożizzjoni nazzjonali relatati għandhom jitwettqu fl-Istati Membri kkonċernati kollha.

5.   Meta l-applikazzjoni tkun relatata ma' żona ġeografika fi Stat Membru, l-applikazzjoni għandha tkun ippreżentata lil dak l-Istat Membru.

L-Istat Membru għandu jiskrutinizza l-applikazzjoni b'mezzi xierqa sabiex jivverifika li hija rraġunata u li tissodisfa r-rekwiżiti ta' dan il-Kapitolu.

6.   Bħala parti mill-iskrutinju msemmi fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 5, l-Istat Membru għandu jagħti bidu għal proċedura ta' oppożizzjoni nazzjonali li tiżgura l-pubblikazzjoni adegwata tal-applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 5 u li tipprovdi għal perjodu raġonevoli taż-żmien li matulu kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li jkollha interess leġittimu u residenti jew stabbilita fit-territorju tiegħu tkun tista' tressaq oppożizzjoni għall-applikazzjoni.

L-Istat Membru għandu jeżamina l-ammissibbiltà ta' kwalunkwe oppożizzjoni li jirċievi f'konformità mal-kriterji msemmija fl-Artikolu 28.

7.   Jekk, wara li jivvaluta kwalunkwe oppożizzjoni li jkun irċieva, l-Istat Membru jqis li r-rekwiżiti ta' dan il-Kapitolu ġew issodisfati, huwa jista' jieħu deċiżjoni favorevoli u jippreżenta dossier tal-applikazzjoni lill-Kummissjoni. F'tali każ huwa għandu jinforma lill-Kummissjoni bl-oppożizzjonijiet ammissibbli riċevuti minn persuna naturali jew ġuridika li tkun legalment ikkummerċjalizzat il-prodotti inkwistjoni, bl-użu tal-ismijiet ikkonċernati b'mod kontinwu għal mill-anqas ħames snin qabel id-data tal-pubblikazzjoni msemmija fil-paragrafu 6. L-Istati Membri għandhom ukoll iżommu lill-Kummissjoni infurmata dwar kwalunkwe proċediment ġudizzjarju nazzjonali li jista' jaffetwa l-proċedura ta' reġistrazzjoni.

L-Istat Membru għandu jiżgura li meta jieħu deċiżjoni favorevoli skont l-ewwel subparagrafu tiġi ppubblikata u li kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li jkollha interess leġittimu jkollha l-opportunità li tappella.

L-Istat Membru għandu jiżgura li l-verżjoni tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott li fuqha hija bbażata d-deċiżjoni favorevoli tiegħu tiġi ppubblikata, u għandu jipprovdi aċċess elettroniku għall-ispeċifikazzjoni tal-prodott.

L-Istat Membru għandu jiżgura wkoll il-pubblikazzjoni adegwata tal-verżjoni tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott li dwarha l-Kummissjoni tieħu d-deċiżjoni tagħha f'konformità mal-Artikolu 26(2).

8.   Meta l-applikazzjoni tkun relatata ma' żona ġeografika f'pajjiż terz, l-applikazzjoni għandha tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni, jew direttament jew permezz tal-awtoritajiet tal-pajjiż terz ikkonċernat.

9.   Id-dokumenti msemmija f'dan l-Artikolu li jintbagħtu lill-Kummissjoni għandhom ikunu f'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni.

Artikolu 25

Protezzjoni nazzjonali proviżorja

1.   Fuq bażi proviżorja biss, Stat Membru jista' jagħti protezzjoni lil isem taħt dan il-Kapitolu fil-livell nazzjonali, b'effett mid-data li fiha tkun ġiet ippreżentata applikazzjoni lill-Kummissjoni.

2.   Tali protezzjoni nazzjonali għandha tieqaf fid-data li fiha jew tkun ittieħdet deċiżjoni dwar ir-reġistrazzjoni skont dan il-Kapitolu jew l-applikazzjoni tkun ġiet irtirata.

3.   Meta isem ma jkunx ġie reġistrat skont dan il-Kapitolu, ir-responsabbiltà għall-konsegwenzi ta' tali protezzjoni nazzjonali għandha tkun biss tal-Istat Membru kkonċernat.

4.   Il-miżuri meħudin mill-Istati Membri skont il-paragrafu 1 għandhom ikollhom effett fil-livell nazzjonali biss, u m'għandu jkollhom l-ebda effett fuq il-kummerċ fl-Unjoni jew fuq dak internazzjonali.

Artikolu 26

Skrutinju mill-Kummissjoni u pubblikazzjoni għal oppożizzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tiskrutinja b'mezzi adatti kwalunkwe applikazzjoni li tirċievi skont l-Artikolu 24, sabiex tivverifika li din tkun immotivata, li tissodisfa r-rekwiżiti ta' dan il-Kapitolu u li l-interessi ta' partijiet ikkonċernati barra l-Istat Membru tal-applikazzjoni jkunu ttieħdu inkunsiderazzjoni. Dan l-iskrutinju għandu jkun ibbażat fuq id-dokument uniku msemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 23(1), għandu jikkonsisti minn verifika li ma hemm l-ebda żball manifest fl-applikazzjoni u, bħala regola ġenerali, m'għandux jieħu aktar minn perjodu ta' sitt xhur. Madankollu, fejn jinqabeż dan il-perjodu, il-Kummissjoni għandha tindika minnufih bil-miktub lill-applikant ir-raġunijiet għad-dewmien.

Il-Kummissjoni għandha, għall-inqas kull xahar, tagħmel pubblika l-lista ta' ismijiet li għalihom ġew ippreżentati lilha applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni, kif ukoll id-data tal-preżentazzjoni tagħhom. Il-lista għandha tinkludi wkoll l-isem tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz minn fejn tkun ġiet l-applikazzjoni.

2.   Meta, abbażi tal-iskrutinju mwettaq skont l-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni tqis li jkunu ġew sodisfatti r-rekwiżiti ta' dan il-Kapitolu, hija għandha tippubblika, f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, id-dokument uniku msemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 23(1) u r-referenza tal-pubblikazzjoni tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott.

Artikolu 27

Proċedura ta' oppożizzjoni

1.   Fi żmien tliet xhur mid-data tal-pubblikazzjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, l-awtoritajiet ta' Stat Membru jew ta' pajjiż terz, jew persuna fiżika jew ġuridika li jkollha interess leġittimu u residenti jew stabbilita f'pajjiż terz jistgħu jippreżentaw notifika ta' oppożizzjoni lill-Kummissjoni.

Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li jkollha interess leġittimu u residenti jew stabbilita fi Stat Membru ieħor għajr dak minn fejn tkun saret l-applikazzjoni, tista' tippreżenta notifika ta' oppożizzjoni lill-Istat Membru li fih dik il-persuna tkun residenti jew stabbilita fil-limiti ta' perjodu taż-żmien li jippermetti li tiġi ppreżentata oppożizzjoni skont l-ewwel subparagrafu.

Notifika ta' oppożizzjoni għandu jkun fiha dikjarazzjoni li l-applikazzjoni tista' tikser ir-rekwiżiti ta' dan il-Kapitolu.

Notifika ta' oppożizzjoni li ma jkunx fiha tali dikjarazzjoni għandha tkun nulla.

Il-Kummissjoni għandha tgħaddi n-notifika ta' oppożizzjoni mingħajr dewmien lill-awtorità jew korp li ppreżentaw l-applikazzjoni.

2.   Jekk tiġi ppreżentata notifika ta' oppożizzjoni lill-Kummissjoni u tiġi segwita fi żmien xahrejn minn dikjarazzjoni motivata ta' oppożizzjoni, il-Kummissjoni għandha tivverifika l-ammissibbiltà ta' din id-dikjarazzjoni motivata ta' oppożizzjoni.

3.   Fi żmien xahrejn minn meta tirċievi dikjarazzjoni motivata ta' oppożizzjoni ammissibbli, il-Kummissjoni għandha tistieden lill-awtorità jew persuna li ppreżentaw l-oppożizzjoni u lill-awtorità jew korp li ppreżentaw l-applikazzjoni sabiex jidħlu f'konsultazzjonijiet xierqa ma' xulxin għal perjodu ta' mhux aktar minn tliet xhur. Dik l-iskadenza għandha tibda mid-data meta l-istedina tkun ingħatat b'mezzi elettroniċi lill-partijiet interessati.

L-awtorità jew persuna li ppreżentaw l-oppożizzjoni u l-awtorità jew korp li ppreżentaw l-applikazzjoni għandhom jibdew dawn il-konsultazzjonijiet adegwati mingħajr dewmien żejjed. Huma għandhom jipprovdu lil xulxin l-informazzjoni rilevanti biex jivvalutaw jekk l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tikkonformax mar-rekwiżiti ta' dan il-Kapitolu. Jekk ma jintlaħaqx ftehim, dik l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta wkoll lill-Kummissjoni.

Meta l-partijiet interessati jilħqu ftehim, l-awtoritajiet tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz minn fejn ġiet ippreżentata l-applikazzjoni għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-fatturi kollha li wasslu biex jintlaħaq il-ftehim, inkluż l-opinjonijiet tal-applikant u tal-awtoritajiet ta' Stat Membru jew ta' pajjiż terz, jew ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi oħra li jkunu ppreżentaw oppożizzjoni.

Irrispettivament minn jekk ikun intlaħaq ftehim kif ukoll jekk le, in-notifika lill-Kummissjoni għandha ssir fi żmien xahar minn tmiem il-konsultazzjonijiet.

Fi kwalunkwe waqt matul dawk it-tliet xhur, il-Kummissjoni tista', fuq talba tal-applikant, testendi l-iskadenza għall-konsultazzjonijiet b'massimu ta' tliet xhur.

4.   Fejn, wara li jsiru l-konsultazzjonijiet adegwati msemmija fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, id-dettalji ppubblikati f'konformità mal-Artikolu 26(2) ikunu ġew emendati b'mod sostanzjali, il-Kummissjoni għandha tirripeti l-iskrutinju msemmi fl-Artikolu 26.

5.   In-notifika ta' oppożizzjoni, id-dikjarazzjoni motivata ta' oppożizzjoni u d-dokumenti relatati li jintbagħtu lill-Kummissjoni f'konformità mal-paragrafi 1 sa 4 għandhom ikunu f'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni.

Artikolu 28

Raġunijiet għal oppożizzjoni

1.   Dikjarazzjoni motivata ta' oppożizzjoni kif imsemmija fl-Artikolu 27(2) għandha tkun ammissibbli biss jekk tasal għand il-Kummissjoni fil-limitu taż-żmien stabbilit f'dak l-Artikolu u jekk turi li:

(a)

l-indikazzjoni ġeografika proposta ma tikkonformax mad-definizzjoni fil-punt (4) tal-Artikolu 3 jew mar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 22;

(b)

ir-reġistrazzjoni tal-indikazzjoni ġeografika proposta tmur kontra l-Artikolu 34 jew 35; jew

(c)

ir-reġistrazzjoni tal-indikazzjoni ġeografika proposta thedded l-eżistenza ta' isem jew ta' trademark li jkun kompletament jew parzjalment identiku jew l-eżistenza ta' prodotti li jkunu ilhom legalment fis-suq għal mill-inqas ħames snin qabel id-data tal-pubblikazzjoni prevista fl-Artikolu 26(2); jew

(d)

ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikoli 31 u 32 ma jkunux ġew issodisfati.

2.   Ir-raġunijiet għall-oppożizzjoni għandhom jiġu vvalutati b'rabta mat-territorju tal-Unjoni.

Artikolu 29

Perjodi tranżitorji għall-użu ta' indikazzjonijiet ġeografiċi

1.   Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jagħtu perjodu tranżitorju ta' mhux aktar minn ħames snin biex jippermettu xorb spirituż li joriġina fi Stat Membru jew f'pajjiż terz, u li l-isem tiegħu jikser l-Artikolu 21(2), biex ikompli juża d-denominazzjoni li taħtha huma kienu ikkumerċjalizzati, bil-kundizzjoni li dikjarazzjoni ammissibbli ta' oppożizzjoni skont l-Artikolu 24(6) jew l-Artikolu 27 turi li r-reġistrazzjoni tal-isem ma theddidx l-eżistenza ta':

(a)

isem identiku għalkollox jew ta' isem kompost, li terminu wieħed tiegħu ikun identiku għall-isem li għandu jiġi rreġistrat; jew

(b)

ismijiet oħra simili għall-isem la għandu jiġi rreġistrat li jirreferu għal xorb spirituż li jkun ilu fis-suq legalment sa mill-inqas ħames snin qabel id-data tal-pubblikazzjoni prevista fl-Artikolu 26(2).

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 47(2).

2.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 36, il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jestendu l-perjodu tranżitorju mogħti skont il-paragrafu 1 sa massimu ta' 15-il sena, jew li jippermettu l-użu kontinwu sa massimu ta' 15-il sena f'każijiet debitament ġustifikati, sakemm jintwera li:

(a)

id-denominazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tkun ilha tintuża legalment b'mod konsistenti u ġust għal mill-inqas 25 sena qabel ma l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tkun ġiet ippreżentata lill-Kummissjoni;

(b)

l-iskop tal-użu tad-denominazzjoni msemmi fil-paragrafu 1 ma kienx, fl-ebda waqt, biex jinkiseb profitt mir-reputazzjoni tal-indikazzjoni ġeografika reġistrata; u

(c)

il-konsumatur ma ġiex jew ma setax ġie mqarraq fir-rigward tal-oriġini vera tal-prodott.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 47(2).

3.   Meta tintuża denominazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2, l-indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini għandha tidher fuq it-tikketta b'mod ċar u viżibbli.

Artikolu 30

Deċiżjoni dwar ir-reġistrazzjoni

1.   Meta, abbażi tal-informazzjoni disponibbli lill-Kummissjoni mill-iskrutinju li jsir taħt l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 26(1), il-Kummissjoni tqis li l-kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni ta' indikazzjoni ġeografika proposta ma ġewx issodisfati, hija għandha tinforma tadotta lill-applikant tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz ikkonċernat bir-raġunijiet għar-rifjut u għandha tagħtih xahrejn biex iressaq l-osservazzjonijiet tiegħu. Jekk il-Kummissjoni ma tirċievi ebda osservazzjonijiet jew jekk, minkejja l-osservazzjonijiet li tirċievi, xorta tqis li l-kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni mhumiex issodisfati, hija għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tirrifjuta l-applikazzjoni sakemm l-applikazzjoni ma tiġix irtirata. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 47(2).

2.   Jekk il-Kummissjoni ma tirċievi l-ebda notifika ta' oppożizzjoni jew l-ebda dikjarazzjoni motivata ta' oppożizzjoni ammissibbli taħt l-Artikolu 27, hija għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni, mingħajr l-applikazzjoni tal-proċedura msemmija fl-Artikolu 47(2), għar-reġistrazzjoni tal-isem.

3.   Jekk il-Kummissjoni tirċievi dikjarazzjoni motivata ta' oppożizzjoni ammissibbli, hija għandha, wara li jsiru l-konsultazzjonijiet adegwati msemmija fl-Artikolu 27(3), u b'kont meħud tar-riżultati tagħhom, jew:

(a)

jekk ikun intlaħaq ftehim, tirreġistra l-isem permezz ta' atti ta' implimentazzjoni adottati mingħajr l-applikazzjoni tal-proċedura msemmija fl-Artikolu 47(2), u, jekk ikun meħtieġ, temenda l-informazzjoni ppubblikata skont l-Artikolu 26(2) sakemm dawn l-emendi ma jkunux sostanzjali; jew

(b)

jekk ma jintlaħaqx ftehim, tadotta atti ta' implimentazzjoni li jiddeċiedu dwar ir-reġistrazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 47(2).

4.   L-atti ta' reġistrazzjoni u d-deċiżjonijiet dwar ir-rifjut għandhom jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-att ta' reġistrazzjoni għandu jagħti l-protezzjoni msemmija fl-Artikolu 21 għall-indikazzjoni ġeografika.

Artikolu 31

Emenda fi speċifikazzjoni ta' prodott

1.   Kwalunkwe grupp li jkollu interess leġittimu jista' japplika għall-approvazzjoni ta' emenda fi speċifikazzjoni ta' prodott.

L-applikazzjonijiet għandhom jiddeskrivu u jagħtu raġunijiet għall-emendi mitlubin.

2.   L-emendi għal speċifikazzjoni ta' prodott għandhom ikunu kklassifikati f'żewġ kategoriji f'dak li jirrigwarda l-importanza tagħhom:

(a)

emendi tal-Unjoni li jeħtieġu proċedura ta' oppożizzjoni fil-livell tal-Unjoni;

(b)

emendi standard li għandhom jiġu ttrattati fil-livell tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz.

3.   Emenda għandha tkun ikkunsidrata bħala emenda tal-Unjoni jekk:

(a)

tkun tinkludi bidla fl-isem jew fi kwalunkwe parti tal-isem tal-indikazzjoni ġeografika rreġistrata skont dan ir-Regolament;

(b)

tkun tikkonsisti f'bidla fl-isem ġuridiku jew fil-kategorija tax-xorb spirituż;

(c)

toħloq riskju li tħassar il-kwalità, reputazzjoni jew karatteristiċi oħrajn partikulari tax-xarba spirituża li jkunu essenzjalment attribwibbli għall-oriġini ġeografika tagħha; jew

(d)

tkun tinvolvi restrizzjonijiet ulterjuri fuq il-kummerċjalizzazzjoni tal-prodott.

Kwalunkwe emenda oħra għandha tkun ikkunsidrata bħala emenda standard.

Emenda standard għandha tkun ukoll ikkunsidrata bħala emenda temporanja meta din tikkonċerna bidla temporanja fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott li tirriżulta mill-impożizzjoni ta' miżuri obbligatorji sanitarji jew fitosanitarji mill-awtoritajiet pubbliċi jew hija marbuta ma' diżastri naturali jew kundizzjonijiet ta' temp avversi formalment rikonoxxuti mill-awtoritajiet kompetenti.

4.   L-emendi tal-Unjoni għandhom jiġu approvati mill-Kummissjoni. Il-proċedura tal-approvazzjoni għandha ssegwi, mutatis mutandis, il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 24 u fl-Artikoli 26 sa 30. L-applikazzjonijiet għal emendi tal-Unjoni ppreżentati minn pajjiż terz jew minn produtturi ta' pajjiż terz għandu jkun fihom prova li l-emenda mitluba tkun konformi mal-liġijiet applikabbli f'dak il-pajjiż terz għall-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi.

5.   L-emendi standard għandhom jiġu approvati mill-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tinsab iż-żona ġeografika tal-prodott ikkonċernat. Fir-rigward tal-pajjiżi terzi, l-emendi għandhom jiġu approvati bi qbil mal-liġi applikabbli fil-pajjiż terz ikkonċernat.

6.   L-iskrutinju tal-applikazzjoni għal emenda għandu jindirizza biss l-emenda proposta.

Artikolu 32

Kanċellazzjoni

1.   Il-Kummissjoni tista', fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq talba ta' kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li jkollha interess leġittimu, tadotta atti ta' implimentazzjoni biex tikkanċella r-reġistrazzjoni ta' indikazzjoni ġeografika fi kwalunkwe waħda mill-każijiet li ġejjin:

(a)

meta ma tkunx tista' tiġi żgurata aktar il-konformità mar-rekwiżiti tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott;

(b)

meta l-ebda prodott ma jkun tqiegħed fuq is-suq bl-indikazzjoni ġeografika għal mill-inqas seba' snin konsekuttivi.

L-Artikoli 24, 26, 27, 28 u 30 għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-proċedura ta' kanċellazzjoni.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, il-Kummissjoni tista', fuq talba tal-produtturi tax-xarba spirituża ikkummerċjalizzata bl-indikazzjoni ġeografika irreġistrata, tadotta atti ta' implimentazzjoni li jikkanċellaw ir-reġistrazzjoni korrispondenti.

3.   Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, qabel ma tadotta l-att ta' implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-awtoritajiet tal-Istat Membru, lill-awtoritajiet tal-pajjiż terz jew, fejn possibbli, lill-produttur ta' pajjiż terz li kien oriġinarjament applika għar-reġistrazzjoni tal-indikazzjoni ġeografika kkonċernata, sakemm il-kanċellazzjoni ma tkunx intalbet direttament minn dawk l-applikanti oriġinali.

4.   L-atti ta' implimentazzjoni msemmija f'dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 47(2).

Artikolu 33

Reġistru ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż

1.   Il-Kummissjoni għandha tadotta, sat-8 ta' Ġunju 2021, atti delegati f'konformità mal-Artikolu 46 li jissupplimentaw dan ir-Regolament billi jistabbilixxu reġistru elettroniku li jkun aċċessibbli għall-pubbliku, li jinżamm aġġornat, tal-indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż rikonoxxut f'din l-iskema. (“ir-reġistru”).

2.   L-isem ta' indikazzjoni ġeografika għandu jiġi rreġistrat fil-kitba oriġinali tiegħu. Meta l-kitba oriġinali ma tkunx f'karattri Latini, għandha tiġi rreġistrata traskrizzjoni jew traslitterazzjoni bil-karattri Latini flimkien mal-isem fil-kitba oriġinali tiegħu.

Għall-indikazzjonijiet ġeografiċi reġistrati taħt dan il-Kapitolu, ir-reġistru għandu jipprovdi aċċess dirett għad-dokumenti singoli u għandu jkun fih ukoll ir-referenza tal-pubblikazzjoni tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott.

Għall-indikazzjonijiet ġeografiċi reġistrati qabel it-8 ta' Ġunju 2019, ir-reġistru għandu jipprovdi aċċess dirett għall-ispeċifikazzjonijiet ewlenin tal-fajl tekniku kif stabbilit fl-Artikolu 17(4) tar-Regolament (KE) Nru 110/2008.

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 46 li jissupplimentaw dan il-paragrafu billi tistabbilixxi regoli dettaljati ulterjuri dwar il-forma u l-kontenut tar-reġistru.

3.   L-indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż prodott f'pajjiżi terzi li huwa protett fl-Unjoni skont ftehim internazzjonali li l-Unjoni hija parti kontraenti minnu, jistgħu jiddaħħlu fir-reġistru bħala indikazzjonijiet ġeografiċi.

Artikolu 34

Indikazzjonijiet ġeografiċi omonimi

1.   Jekk isem li għalih tkun ippreżentata applikazzjoni jkun omonimu parzjali jew sħiħ ta' isem diġà reġistrat skont dan ir-Regolament, l-isem għandu jiġi rreġistrat waqt li jittieħed kont dovut tal-użu lokali u tradizzjonali u ta' kwalunkwe riskju ta' konfużjoni.

2.   Isem omonimu li jqarraq bil-konsumatur biex dan jemmen li l-prodotti jkunu ġejjin minn territorju ieħor ma għandux jiġi rreġistrat anke jekk l-isem ikun eżatt fir-rigward tat-territorju, ir-reġjun jew il-post propju ta' oriġini ta' dawk il-prodotti.

3.   L-użu ta' indikazzjoni ġeografika omonima rreġistrata għandu jkun soġġett għal kundizzjoni li jkun hemm distinzjoni ċara fil-prattika bejn l-omonimu rreġistrat sussegwentement u l-isem diġà rreġistrat, filwaqt li jittieħed kont tal-ħtieġa li l-produtturi kkonċernati jiġu ttrattati b'mod ekwu u li l-konsumatur ma jiġix imqarraq.

4.   Il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tax-xorb spirituż imsemmija fl-Artikolu 21 ta' dan ir-Regolament għandha tkun mingħajr ħsara għall-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet ta' oriġini protetti ta' prodotti skont ir-Regolamenti (UE) Nru 1308/2013 u (UE) Nru 251/2014.

Artikolu 35

Raġunijiet speċifiċi għal ċaħda tal-protezzjoni

1.   Isemġeneriku ma għandux ikun protett bħala indikazzjoni ġeografika.

Sabiex jiġi stabbilit jekk isem sarx ġeneriku jew le, għandha tingħata kunsiderazzjoni għall-fatturi kollha rilevanti, b'mod partikolari:

(a)

is-sitwazzjoni eżistenti fl-Unjoni, b'mod partikolari fl-oqsma tal-konsum;

(b)

il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni jew nazzjonali.

2.   Isem m'għandux ikun protett bħala indikazzjoni ġeografika meta, fid-dawl tar-reputazzjoni u l-fama ta' trademark, il-protezzjoni tista' tqarraq bil-konsumatur fir-rigward tal-identità vera tax-xarba spirituża.

3.   Isem għandu jkun protett biss bħala indikazzjoni ġeografika jekk l-istadji tal-produzzjoni li jagħtu lix-xarba spirituża l-kwalità, ir-reputazzjoni jew karatteristiċi oħra li huma essenzjalment attribwibbli għall-oriġini ġeografika tagħha, iseħħu fiż-żona ġeografika rilevanti.

Artikolu 36

Relazzjoni bejn it-trademarks u l-indikazzjonijiet ġeografiċi

1.   Ir-reġistrazzjoni ta' trademark, li l-użu tagħha jikkorrispondi jew ikun jikkorrispondi ma' sitwazzjoni waħda jew aktar imsemmija fl-Artikolu 21(2), għandha tiġi miċħuda jew invalidata.

2.   Trademark, li l-użu tagħha jikkorrispondi għal sitwazzjoni waħda jew aktar imsemmija fl-Artikolu 21(2), li saret applikazzjoni għaliha, ġiet reġistrata, jew ġiet stabbilita bl-użu, jekk dik il-possibbiltà hi prevista mil-leġiżlazzjoni konċernata, in bona fede fit-territorju tal-Unjoni, qabel id-data li fiha l-applikazzjoni għall-protezzjoni tal-indikazzjoni ġeografika ġiet ippreżentata lill-Kummissjoni, tista' tibqa' tintuża u tiġi mġedda minkejja r-reġistrazzjoni ta' indikazzjoni ġeografika, sakemm ma tkun teżisti l-ebda raġuni għall-invalidità jew ir-revoka tagħha skont id-Direttiva (UE) 2015/2436 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (24) jew ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (UE) 2017/1001 (25).

Artikolu 37

Indikazzjonijiet ġeografiċi reġistrati eżistenti

L-indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż irreġistrati fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 110/2008, u b'hekk protetti taħt dak ir-Regolament għandhom ikunu protetti awtomatikament bħala indikazzjonijiet ġeografiċi skont dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha telenkahom fir-reġistru msemmi fl-Artikolu 33 ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 38

Verifika tal-konformità mal-ispeċifikazzjoni tal-prodott

1.   L-Istati Membri għandhom ifasslu u jżommu aġġornata lista tal-operaturi li jipproduċu xorb spirituż b'indikazzjoni ġeografika rreġistrata skont dan ir-Regolament.

2.   Fir-rigward tal-indikazzjonijiet ġeografiċi li jindikaw xorb spiritiż li joriġina fl-Unjoni rreġistrati taħt dan ir-Regolament, il-verifika tal-konformità mal-ispeċifikazzjoni tal-prodott imsemmi fl-Artikolu 22, qabel it-tqegħid tal-prodott fis-suq, għandha titwettaq minn:

(a)

awtorità kompetenti waħda jew aktar imsemmija fl-Artikolu 43(1); jew

(b)

il-korpi ta' kontroll skont it-tifsira tal-punt 5 tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 882/2004, li joperaw bħala entità taċ-ċertifikazzjoni tal-prodotti.

Fejn Stat Membru japplika l-Artikolu 24(2), verifika tal-konformità bl-ispeċifikazzjoni tal-prodott għandha tiġi żgurata minn awtorità oħra għajr dik meqjusa bħala grupp skont dak il-paragrafu.

Minkejja l-liġi nazzjonali tal-Istati Membri, l-ispejjeż ta' tali verifika tal-konformità mal-ispeċifikazzjoni tal-prodott jistgħu jitħallsu mill-operaturili huma suġġetti għal dawk il-kontrolli.

3.   Fir-rigward tal-indikazzjonijiet ġeografiċi li jindikaw xorb spirituż li joriġina f'pajjiż terz irreġistrati taħt dan ir-Regolament, il-verifika tal-konformità mal-ispeċifikazzjoni tal-prodott, qabel it-tqegħid tal-prodott fis-suq, għandha titwettaq minn:

(a)

awtorità kompetenti pubblika nnominata mill-pajjiż terz; jew

(b)

korp taċ-ċertifikazzjoni tal-prodott.

4.   L-Istati Membri għandhom jippubblikaw l-ismijiet u l-indirizzi tal-awtoritajiet kompetenti u l-korpi msemmija fil-paragrafu 2 u għandha taġġornahom b'mod regolari.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-isem u l-indirizz tal-awtoritajiet kompetenti u l-korpi msemmija fil-paragrafu 3 u għandha taġġorna dik l-informazzjoni b'mod regolari.

5.   Il-korpi ta' kontroll imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2 u l-korpi taċ-ċertifikazzjoni tal-prodott imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 3 għandhom ikunu konformi mar-regoli u għandhom ikunu akkreditati skont l-istandard Ewropew ISO/IEC 17065:2012 jew kwalunkwe reviżjoni jew verżjoni emendata futura applikabbli tiegħu.

6.   L-awtoritajietkompetenti msemmija fil-paragrafi 2 u 3 li jivverifikaw il-konformità tal-indikazzjoni ġeografika protetta taħt dan ir-Regolament mal-ispeċifikazzjoni tal-prodott għandhom ikunu oġġettivi u imparzjali. Huma għandu jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom il-persunal kwalifikat u r-riżorsi meħtieġa disponibbli sabiex iwettqu l-kompiti tagħhom.

Artikolu 39

Sorveljanza tal-użu tal-ismijiet fis-suq

1.   L-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli, abbażi ta' analiżi tar-riskju, fir-rigward tal-użu, fis-suq, tal-indikazzjonijiet ġeografiċi rreġistrati taħt dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji f'każ ta' ksur tar-rekwiżiti ta' dan il-Kapitolu.

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu passi amministrattivi u ġudizzjarji xierqa biex jipprevjenu jew iwaqqfu l-użu illegali tal-ismijiet tal-prodotti jew servizzi li huma prodotti jew kummerċjalizzati fit-territorju tagħhom u li huma koperti mill-indikazzjonijiet ġeografiċi rreġistrati taħt dan ir-Regolament.

Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom jaħtru l-awtoritajiet li jkunu responsabbli li jieħdu dawk il-passi, f'konformità mal-proċeduri determinati minn kull Stat Membru individwali.

Dawk l-awtoritajiet għandhom joffru garanziji adegwati ta' oġġettività u imparzjalità, u għandu jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom il-persunal kwalifikat u r-riżorsi meħtieġa biex iwettqu l-kompiti tagħhom.

3.   L-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni bl-ismijiet u l-indirizzi tal-awtoritajiet kompetenti responsabbli għall-kontrolli fir-rigward tal-użu tal-ismijiet fis-suq, u nominati f'konformità mal-Artikolu 43. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-ismijiet u l-indirizzi ta' dawk l-awtoritajiet.

Artikolu 40

Proċedura u rekwiżiti, u ppjanar u rappurtar tal-attivitajiet ta' kontroll

1.   Il-proċeduri u r-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 882/2004 għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-verifiki previsti fl-Artikoli 38 u 39 ta' dan ir-Regolament.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li attivitajiet ta' kontroll tal-obbligi skont dan il-Kapitolu jkunu speċifikament inklużi fit-taqsima separata fil-pjanijiet ta' kontroll nazzjonali pluriennali f'konformità mal-Artikoli 41 sa 43 tar-Regolament (KE) Nru 882/2004.

3.   Ir-rapporti annwali msemmija fl-Artikolu 44(1) tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 għandhom jinkludu, fit-taqsima separata, l-informazzjoni msemmija f'dik id-dispożizzjoni dwar il-kontroll tal-obbligi stabbiliti b'dan ir-Regolament.

Artikolu 41

Setgħat delegati

1.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 46 li jissupplimentaw dan ir-Regolament billi jistabbilixxu aktar kundizzjonijiet li għandhom jiġu segwiti, inkluż f'każijiet fejn żona ġeografika tinkludi aktar minn pajjiż wieħed, fir-rigward ta':

(a)

applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' indikazzjoni ġeografika kif imsemmija fl-Artikoli 23 u 24; u

(b)

proċeduri nazzjonali preliminari kif imsemmija fl-Artikolu 24, l-iskrutinju mill-Kummissjoni, il-proċedura ta' oġġezzjoni u l-kanċellazzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi.

2.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 46, li jissupplimentaw dan ir-Regolament billi jistabbilixxu l-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti għall-proċedura dwar l-emendi tal-Unjoni u l-emendi standard, inklużi l-emendi temporanji, għall-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott kif imsemmi fl-Artikolu 31.

Artikolu 42

Setgħat ta' implimentazzjoni

1.   Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu regoli dettaljati dwar:

(a)

il-forma tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott msemmija fl-Artikolu 22 u l-miżuri dwar l-informazzjoni li għandha tingħata fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott fir-rigward tar-rabta bejn iż-żona ġeografika u l-prodott finali kif imsemmi fil-punt (f) tal-Artikolu 22(1);

(b)

il-proċeduri għal, il-forma u l-preżentazzjoni ta', l-oppożizzjonijiet kif imsemmija fl-Artikoli 27 u 28;

(c)

il-forma u l-preżentazzjoni ta' applikazzjonijiet għal emendi tal-Unjoni u ta' komunikazzjonijiet li jikkonċernaw emendi standard u temporanji kif imsemmi fl-Artikolu 31(4) u (5) rispettivament;

(d)

il-proċeduri għal u l-forma tal-proċess ta' kanċellazzjoni imsemmija fl-Artikolu 32, kif ukoll dwar il-preżentazzjoni tat-talbiet għal kanċellazzjoni; u

(e)

il-kontrolli u l-verifika li għandhom jitwettqu mill-Istati Membri, inkluż l-ittestjar, kif imsemmija fl-Artikolu 38.

2.   Il-Kummissjoni għandha tadotta, sat-8 ta' Ġunju 2021, atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu regoli dettaljati dwar il-proċeduri għal, il-forma u l-preżentazzjoni ta', applikazzjonijiet kif imsemmija fl-Artikoli 23 u 24, inkluż għal applikazzjonijiet li jikkonċernaw aktar minn territorju nazzjonali wieħed.

3.   L-atti ta' implimentazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 47(2).

KAPITOLU IV

KONTROLLI, SKAMBJU TA' INFORMAZZJONI, LEĠIŻLAZZJONI TAL-ISTATI MEMBRI

Artikolu 43

Kontrolli tax-xorb spirituż

1.   L-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli mill-kontrolli tax-xorb spirituż. Huma għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jiżguraw il-konformità ma' dan ir-Regolament u għandhom jinnominaw l-awtoritajiet kompetenti responsabbli li jiżguraw li jkun hemm konformità ma' ldan ir-Regolament.

2.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta' dan ir-Regolament u fejn ikun hemm bżonn għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta r-regoli dwar il-kontrolli amministrattivi u fiżiċi li jridu jitwettqu mill-Istati Membri fir-rigward tar-rispett tal-obbligi li jirriżultaw mill-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 47(2).

Artikolu 44

Skambju ta' informazzjoni

1.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jikkomunikaw lil xulxin l-informazzjoni meħtieġa għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

2.   Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni dwar in-natura u t-tip ta' informazzjoni li għandha tiġi skambjata u l-metodi ta' skambju ta' informazzjoni.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 47(2).

Artikolu 45

Leġiżlazzjoni tal-Istati Membri

1.   Fl-applikazzjoni ta' politika ta' kwalità għax-xorb spirituż li jiġi prodott fit-territorju tagħhom u b'mod partikolari għall-indikazzjonijiet ġeografiċi elenkati fir-reġistru jew għall-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ġodda, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu regoli dwar il-produzzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar li huma aktar stretti minn dawk stipulati fl-Annessi I u II sakemm dawn ikunu kompatibbli mal-liġi tal-Unjoni.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, l-Istati Membri m'għandhomx jipprojbixxu jew jirrestrinġu l-importazzjoni, il-bejgħ jew il-konsum ta' xorb spirituż prodott fi Stati Membri oħra jew f'pajjiżi terzi li jkun konformi ma' dan ir-Regolament.

KAPITOLU V

DELEGA TA' SETGĦAT, DISPOŻIZZJONIJIET TA' IMPLIMENTAZZJONI,DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI U FINALI

TAQSIMA 1

Delega ta' setgħat u dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni

Artikolu 46

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikoli 8 u 19 hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu ta' seba' snin mill-24 ta' Mejju 2019. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta' seba' snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3.   Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikoli 33 u 41 hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin mill-24 ta' Mejju 2019. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

4.   Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 50 hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu ta' sitt snin mill-24 ta' Mejju 2019.

5.   Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikoli 8, 19, 33, 41 u 50 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

6.   Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nnominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

7.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

8.   Att delegat adottat skont l-Artikoli 8, 19, 33, 41, u 50għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 47

Proċedura tal-Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat għax-Xorb Spirituż stabbilit permezz tar-Regolament (KEE) Nru 1576/89. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

TAQSIMA 2

Derogi, dispozizzjonijiet tranżitorji u finali

Artikolu 48

Deroga mir-rekwiżiti ta' kwantitajiet nominali fid-Direttiva 2007/45/KE

B'deroga mill-Artikolu 3 tad-Direttiva 2007/45/KE, u mis-sitt ringiela tat-Taqsima 1 tal-Anness għal dik id-Direttiva, l-ispirtu ddistillat darba biss imsejjaħ “shochu” (26), li jsir b'lampik tat-tip “pot still” u jiġi bbottiljat fil-Ġappun, jista' jitqiegħed fis-suq tal-Unjoni fi kwantitajiet nominali ta' 720 ml u ta' 1 800 ml.

Artikolu 49

Tħassir

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 50, Ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 huwa revokat b'effett mill-25 ta' Mejju 2021. Madankollu, il-Kapitolu III tiegħu jitħassar b'effett mit-8 ta' Ġunju 2019.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1:

(a)

l-Artikolu 17(2) tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 għandu jibqa' japplika sal-25 ta' Mejju 2021;

(b)

l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 u, mingħajr preġudizzju għall-applikabbiltà tad-dispożizzjonijiet l-oħra tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 716/2013 (27), l-Artikolu 9 ta' dak ir-Regolament ta' Implimentazzjoni għandu jibqa' japplika sat-tlestija tal-proċeduri previsti fl-Artikolu 9 ta' dak ir-Regolament ta' Implimentazzjoni iżda, fi kwalunkwe każ, mhux aktar tard mill-25 ta' Mejju 2021; u

(c)

l-Anness III għar-Regolament (KE) Nru 110/2008 għandu jibqa' japplika sakemm jiġi stabbilit ir-reġistru msemmi fl-Artikolu 33 ta' dan ir-Regolament.

3.   Ir-referenzi għar-Regolament (KE) Nru 110/2008 għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni mogħtija fl-Anness IV għal dan ir-Regolament.

Artikolu 50

Miżuri tranżitorji

1.   Xorb spirituż li ma jissodisfax ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament iżda li jissodisfa r-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 u li jkun ġie prodott qabel il-25 ta' Mejju 2021 jista' jkompli jitqiegħed fis-suq sakemm jispiċċaw il-ħażniet.

2.   Minkejja l-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, xorb spirituż li d-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni jew it-tikkettar tiegħu ma jkunux konformi mal-Artikoli 21 u 36 ta' dan ir-Regolament iżda jkun konformi mal-Artikoli 16 u 23 tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 u li kienu ttikkettjati qabel it-8 ta' Ġunju 2019 jista' jkompli jitqiegħed fis-suq sakemm jispiċċaw il-ħażniet.

3.   Sal-25 ta' Mejju 2025, il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 46 li jemendaw l-Artikolu 3(2), (3), (9), (10), (11) u (12), l-Artikolu 10(6) u (7), l-Artikoli 11, 12 u 13 jew li tissupplimenta dan ir-Regolament billi tidderoga minn dawk id-dispożizzjonijiet.

L-atti delegati msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom ikunu strettament limitati biex jissodisfaw ħtiġijiet dimostrattivi li jirriżultaw miċ-ċirkostanzi tas-suq.

Il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat separat fir-rigward ta' kull definizzjoni, definizzjoni teknika jew rekwiżit fid-dispożizzjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu.

4.   L-Artikoli 22 sa 26, 31 u 32 ta' dan ir-Regolament m'għandhomx japplikaw għall-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni jew għall-emenda jew għat-talbiet għall-kanċellazzjoni, li huma pendenti fit-8 ta' Ġunju 2019. L-Artikoli 17(4), (5) u (6), 18 u 21 tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 għandhom ikomplu japplikaw għal talbiet għal kanċellazzjoni.

Id-dispożizzjonijiet dwar il-proċedura ta' oppożizzjoni msemmija fl-Artikoli 27, 28 u 29 ta' dan ir-Regolament ma għandhomx japplikaw għall-applikazzjonijiet għal reġistrazzjoni jew għall-applikazzjonijiet għall-emendar, li fir-rigward tagħhom l-ispeċifikazzjonijiet ewlenin tal-fajl tekniku jew applikazzjoni għall-emendar, rispettivament, diġà ġew ippubblikati għal oppożizzjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fit-8 ta' Ġunju 2019. l-Artikolu 17(7) tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 għandu jkompli japplika għal tali applikazzjonijiet.

Id-dispożizzjonijiet dwar il-proċedura ta' oppożizzjoni msemmija fl-Artikoli 27, 28 u 29 ta' dan ir-Regolament ma għandhom japplikaw għal talba għall-kanċellazzjoni li hija pendenti fit-8 ta' Ġunju 2019. L-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 għandu jkompli japplika għal talbiet għal kanċellazzjoni.

5.   Għall-indikazzjonijiet ġeografiċi rreġistrati skont il-Kapitolu III ta' dan ir-Regolament u li kienet l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni pendenti fid-data tal-applikazzjoni tal-atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu regoli dettaljati dwar il-proċeduri għal, il-forma u l-preżentazzjoni ta', applikazzjonijiet kif imsemmija fl-Artikolu 23 previsti fl-Artikolu 42(2) ta' dan ir-Regolament, ir-reġistru jista' jipprovdi aċċess dirett għall-ispeċifikazzjonijiet ewlenin tal-fajl tekniku fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 17(4) tar-Regolament (KE) Nru 110/2008.

6.   Fir-rigward ta' indikazzjonijiet ġeografiċi reġistrati skont ir-Regolament (KE) Nru 110/2008, il-Kummissjoni għandha, fuq talba ta' Stat Membru, tippubblika d-dokument uniku ppreżentat minn dan l-Istat Membru f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-pubblikazzjoni għandha tkun akkumpanjata bir-referenza tal-pubblikazzjoni tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott u m'għandhiex tiġi segwita bi proċedura ta' oppożizzjoni

Artikolu 51

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba' jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-25 ta' Mejju 2021.

2.   Minkejja l-paragrafu 1L-Artikolu 16, il-punt (c) tal-Artikolu 20, l-Artikoli 21, 22 u 23, l-Artikolu 24(1), (2) u (3), l-ewwel u t-tieni subparagrafi tal-Artikolu 24(4), l-Artikolu 24(8) u (9), l-Artikoli 25 sa 42, l-Artikoli 46 u 47, l-Artikolu 50(1), (4) u (6), il-punti 39(d) u 40(d) tal-Anness I u d-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 relatati ma' dawk id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw mit-8 ta' Ġunju 2019.

3.   L-atti delegati previsti fl-Artikoli 8, 19 u 50 adottati skont l-Artikolu 46 u l-atti ta' implimentazzjoni previsti fl-Artikolu 8(4) u l-Artikoli 20, 43 u 44 adottati skont l-Artikolu 47 għandhom japplikaw mill-25 ta' Mejju 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, is-17 ta' April 2019.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

A. TAJANI

Għall-Kunsill

Il-President

G. CIAMBA


(1)  ĠU C 209, 30.6.2017, p. 54.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Marzu 2019 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-deċiżjoni tal-Kunsill tad-9 ta' April 2019.

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2008 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89 (ĠU L 39, 13.2.2008, p. 16).

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar l-addittivi tal-ikel (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 16).

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar aromatizzanti u ċerti ingredjenti tal-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1601/91, ir-Regolamenti (KE) Nru 2232/96 u (KE) Nru 110/2008 u d-Direttiva 2000/13/KE (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 34).

(6)  Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva tal-Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/10/KE, id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kummissjoni 2002/67/KE u 2008/5/KE u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004 (ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18).

(7)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta' Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni f'isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x'jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta' negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994) (ĠU L 336, 23.12.1994, p. 1).

(8)  Ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1).

(9)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89 tad-29 ta' Mejju 1989 li jistabbilixxi regoli ġenerali dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni ta' xorb spirituż (ĠU L 160, 12.6.1989, p. 1).

(10)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

(11)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(12)  ĠU L 330, 27.12.2018, p. 3.

(13)  Id-Direttiva 2007/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Settembru 2007 li tistabbilixxi regoli dwar kwantitajiet nominali għal prodotti mballati minn qabel, li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 75/106/KEE u 80/232/KEE, u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/211/KEE (ĠU L 247, 21.9.2007, p. 17).

(14)  Regolament (UE) 2018/1670 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 110/2008 fir-rigward ta' kwantitajiet nominali għat-tqegħid fis-suq tal-Unjoni ta' “shochu”, spirtu ddistillat darba biss, li jsir b'lampik tat-tip “pot still” u bbottiljat fil-Ġappun (ĠU L 284, 12.11.2018, p. 1).

(15)  Id-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE tat-3 ta' Novembru 1998 dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 330, 5.12.1998, p. 32).

(16)  Id-Direttiva 2009/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 dwar l-isfruttament u t-tqegħid fis-suq ta' ilmijiet minerali naturali (ĠU L 164, 26.6.2009, p. 45).

(17)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/111/KE tal-20 ta' Diċembru 2001 li għandha x'taqsam ma' ċerti tipi ta' zokkor maħsuba għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 10, 12.1.2002, p. 53).

(18)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/110/KE tal-20 ta' Diċembru 2001 li tirrigwarda l-għasel (ĠU L 10, 12.1.2002, p. 47).

(19)  Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1).

(20)  Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671).

(21)  ir-Regolament (UE) Nru 251/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1601/91 (ĠU L 84, 20.3.2014, p. 14).

(22)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 684/2009 tal-24 ta' Lulju 2009 li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 2008/118/KE fir-rigward tal-proċeduri kompjuterizzati għall-moviment ta' prodotti tas-sisa taħt sospensjoni tad-dazju tas-sisa (ĠU L 197, 29.7.2009, p. 24).

(23)  Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli dwar il-welfare tal-annimali (ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1).

(24)  Id-Direttiva (UE) 2015/2436 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015 biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trademarks (ĠU L 336, 23.12.2015, p. 1).

(25)  Ir-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 154, 16.6.2017, p. 1).

(26)  Kif imsemmi fl-Anness 2-D tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun għal Sħubija Ekonomika.

(27)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 716/2013 tal-25 ta' Lulju 2013 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż (ĠU L 201, 26.7.2013, p. 21).


ANNESS I

KATEGORIJI TA' XORB SPIRITUŻ

1.   Rum

(a)

Ir-rum huwa xarba spirituża prodotta esklussivament permezz tad-distillazzjoni tal-prodott miksub mill-fermentazzjoni alkoħolika tal-melassi jew ġulepp prodott waqt il-manifattura taz-zokkor tal-kannamieli jew tal-meraq tal-kannamieli nnifsu, distillat f'anqas minn 96 % vol., sabiex id-distillat ikollu l-karatteristiċi organolettiċi speċifiċi li jistgħu jingħarfu tar-rum.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tar-rum għandha tkun ta' 37,5 %.

(c)

M'għandha ssir l-ebda żieda ta' alkoħol, dilwit jew le.

(d)

Ir-rum m'għandux ikun miżjud b'aromattizzanti.

(e)

Ir-rum jista' jkollu miżjud fih karamella biss bħala mezz ta' aġġustament tal-kulur.

(f)

Ir-rum jista' jiġi miżjud b'sustanzi dolċifikanti sabiex tiġi mirquma t-togħma finali. Madankollu, il-prodott finali ma jistax ikun fih aktar minn 20 gramma ta' prodotti dolċifikanti għal kull litru, espress bħala zokkor invertit.

(g)

Fil-każ ta' indikazzjonijiet ġeografiċi reġistrati taħt dan ir-Regolament, l-isem ġuridiku tar-rum jista' jiġi ssupplimentat minn:

(i)

it-terminu “traditionnel” jew “tradicional”, sakemm ir-rum in kwistjoni:

ikun prodott permezz ta' distillazzjoni ta' anqas minn 90 % vol., wara l-fermentazzjoni alkoħolika tal-materjali li jipproduċu l-alkoħol li joriġinaw esklussivament mill-post tal-produzzjoni kkunsidrat, u

ikollu kontenut ta' sustanzi volatili li jlaħħaq jew jaqbeż il-225 gramma għal kull ettolitru ta' 100 % vol. ta' alkoħol, u

ma jkunx dolċifikat;

(ii)

it-terminu “agrikolu”, bil-kundizzjoni li r-rum in kwistjoni li jkun konformi mar-rekwiżiti fil-punt (i) u ikun ġie prodott esklussivament permezz tad-distillazzjoni wara l-fermentazzjoni alkoħolika tal-meraq tal-kannamieli. It-terminu “agrikolu” jista' jintuża biss fil-każ ta' indikazzjoni ġeografika ta' Dipartiment Franċiż extra-Ewropew jew ir-Reġjun Awtonomu ta' Madeira.

Dan il-punt (g) għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-użu tat-terminu “agrikolu”, “traditionnel” jew “tradicional” f'konnessjoni ma' kwalunkwe prodott li m'humiex koperti b'din il-kategorija, skont il-kriterji speċifiċi tagħhom.

2.    Whisky jew whiskey

(a)

Il-whisky jew whiskey huwa xarba spirituża prodotta esklussivament bit-twettiq tal-operazzjonijiet ta' produzzjoni kollha li ġejjin:

(i)

distillazzjoni ta' maxx magħmul minn ċereali mmaltjati, flimkien ma' żrieragħ integrali ta' ċereali mhux immaltjati oħra jew mingħajrhom, li jkun ġie:

mibdul f'zokkor permezz tad-dijastasi tal-malt ta' ġo fih, b'enzimi naturali oħrajn jew mingħajrhom,

fermentat bl-azzjoni tal-ħmira;

(ii)

kull distillazzjoni tkun twettqet f'anqas minn 94,8 % vol., sabiex id-distillat ikollu l-aroma u t-togħma miġjuba mill-materja prima użata;

(iii)

maturazzjoni tad-distillat finali għal tal-anqas tliet snin f'bittijat tal-injam li ma jesgħux aktar minn 700 litru.

Id-distillat finali, li miegħu jistgħu jiżdiedu biss l-ilma u l-karamella ordinarja (għall-kulur), għandu jżomm il-kulur, l-aroma u t-togħma miġjuba minnu mill-proċess ta' produzzjoni msemmi fil-punti (i), (ii) u (iii).

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-whisky jew tal-whiskey għandha tkun ta' 40 %.

(c)

M'għandha ssir l-ebda żieda ta' alkoħol, dilwit jew le.

(d)

Il-whisky jew whiskey m'għandux ikun miżjud b'sustanzi dolċifikanti, lanqas biex tiġi mirquma t-togħma, jew aromatizzat, jew ikun fih addittivi għajr karamella ordinarja (E 150a) użata għall-aġġustament tal-kulur.

(e)

L-isem ġuridiku tal-“whisky” jew “whiskey” jista' jkun issupplimentat bit-terminu “single malt” biss jekk ikun ġie ddistillat esklussivament minn xgħir immaltjat f'distillerija waħda.

3.   Spirtu taċ-ċereali

(a)

L-ispirtu taċ-ċereali huwa xarba spirituża prodotta esklussivament permezz tad-distillazzjoni ta' maxx fermentat ta' ċereali integrali u li jkollu karatteristiċi organolettiċi miġjuba mill-materja prima użata.

(b)

Bl-eċċezzjoni tal-Korn, il-qawwa alkoħolika minima bil-volum tal-ispirtu taċ-ċereali għandha tkun ta' 35 %.

(c)

M'għandha ssir l-ebda żieda ta' alkoħol, dilwit jew le.

(d)

L-ispirtu taċ-ċereali m'għandux ikun aromatizzat.

(e)

L-ispirtu taċ-ċereali jista' jkollu miżjud fih karamella biss bħala mezz ta' aġġustament tal-kulur.

(f)

L-ispirtu taċ-ċereali jista' jiġi miżjud b'sustanzi dolċifikanti sabiex tiġi mirquma t-togħma finali. Madankollu, il-prodott finali ma jistax ikun fih aktar minn 10 grammi ta' prodotti dolċifikanti għal kull litru, espress bħala zokkor invertit.

(g)

Sabiex spirtu taċ-ċereali jkollu l-isem ġuridiku “brandy taċ-ċereali”, dan għandu jkun ġie prodott permezz ta' distillazzjoni ta' anqas minn 95 % vol. minn maxx fermentat ta' ċereali integrali, u jippreżenta karatteristiċi organolettiċi miġjuba mill-materja prima użata.

(h)

Fl-isem ġuridiku “spirtu taċ-ċereali” jew “brandy taċ-ċereali”, il-kelma “ċereali” tista' tinbidel bl-isem taċ-ċereali użati esklussivament fil-produzzjoni tax-xarba spirituża.

4.   Spirtu tal-inbid

(a)

L-ispirtu tal-inbid tal-frott magħsur huwa xarba spirituża li tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(i)

hija prodotta esklussivament permezz tad-distillazzjoni f'anqas minn 86 % vol. ta' nbid, inbid imsaħħaħ għad-distillazzjoni jewdistillat tal-inbid iddistillat f'anqas minn 86 % vol.;

(ii)

fiha kontenut ta' sustanzi volatili li tilħaq jew taqbeż il-125 gramma għal kull ettolitru ta' 100 % vol. alkoħol;

(iii)

fiha kontenut massimu ta' metanol ta' 200 gramma għal kull ettolitru ta' 100 % vol. alkoħol.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-ispirtu tal-inbid għandha tkun ta' 37,5 %.

(c)

M'għandha ssir l-ebda żieda ta' alkoħol, dilwit jew le.

(d)

L-ispirtu tal-inbid m'għandux ikun aromatizzat. Dan m'għandux jipprekludi metodi ta' produzzjoni tradizzjonali.

(e)

L-ispirtu tal-inbid jista' jkollu miżjud fih karamella biss bħala mezz ta' aġġustament tal-kulur.

(f)

L-ispirtu tal-inbid jista' jiġi miżjud b'sustanzi dolċifikanti sabiex tiġi mirquma t-togħma finali. Madankollu, il-prodott finali ma jistax ikun fih aktar minn 20 gramma ta' prodotti dolċifikanti għal kull litru, espress bħala zokkor invertit.

(g)

Meta spirtu tal-inbid ikun ġie mmaturat, jista' jibqa' jitqiegħed fis-suq bħala “spirtu tal-inbid” bil-kundizzjoni li jkun ġie mmaturat għal mill-inqas il-perjodu previst fir-rigward ta' xarba spirituża definita fil-kategorija 5.

(h)

Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-użu tat-terminu “Branntwein” flimkien mat-terminu “essig” fil-preżentazzjoni u t-tikkettjar tal-ħall.

5.    Brandy jew Weinbrand

(a)

Il-Brandy jew Weinbrand huwa xarba spirituża li tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(i)

hija prodotta mill-ispirtu tal-inbid li magħha jista' jiġi miżjud distillat, bil-kundizzjoni li dak id-distillat tal-inbid ikun ġie distillat f'inqas minn 94,8 % vol. u ma jaqbiżx il-massimu ta' 50 % tal-kontenut alkoħoliku tal-prodott finali;

(ii)

hija immaturata għal mhux anqas minn:

sena f'reċipjenti tal-ballut b'kapaċità ta' mill-anqas 1 000 litru kull wieħed; jew

sitt xhur fi btieti tal-ballut li jesgħu anqas minn 1 000 litru kull waħda;

(iii)

fiha kontenut ta' sustanzi volatili li tilħaq jew taqbeż il-125 gramma għal kull ettolitru ta' alkoħol ta' 100 % vol., u tkun miġjuba mid-distillazzjoni tal-materja prima użata;

(iv)

fiha kontenut massimu ta' metanol ta' 200 gramma għal kull ettolitru ta' 100 % vol. alkoħol.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-brandy jew tal-Weinbrand għandha tkun ta' 36 %.

(c)

M'għandha ssir l-ebda żieda ta' alkoħol, dilwit jew le.

(d)

Il-Brandy jew Weinbrand m'għandux ikun aromatizzat. Dan m'għandux jeskludi metodi ta' produzzjoni tradizzjonali.

(e)

Il-Brandy jew Weinbrand jista' jkollu miżjud fih karamella biss bħala mezz ta' aġġustament tal-kulur.

(f)

Il-Brandy jew Weinbrand jista' jiġi miżjud b'sustanzi dolċifikanti sabiex tiġi mirquma t-togħma finali. Madankollu, il-prodott finali ma jistax ikun fih aktar minn 35 gramma ta' prodotti dolċifikanti għal kull litru, espress bħala zokkor invertit.

6.   Karfa tal-għeneb magħsur jew spirtu tal-karfa tal-għeneb magħsur

(a)

Il-karfa tal-għeneb magħsur jew l-ispirtu tal-karfa tal-għeneb magħsur hija xarba spirituża li tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(i)

hija prodotta esklussivament mill-karfa tal-għeneb magħsur fermentata u distillata, sew direttament permezz tal-fwar tal-ilma jew wara li jkun inżied l-ilma u jkunu ssodisfati ż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin:

kull distillazzjoni għandha ssir f'anqas minn 86 % vol.;

l-ewwel distillazzjoni għandha ssir fil-preżenza tal-karfa tal-għeneb magħsur innifisha;

(ii)

kwantità ta' residwu tal-fond tista' tiżdied mal-karfa tal-għeneb magħsur li ma taqbiżx il-25 kg ta' residwu tal-fond għal kull 100 kg ta' karfa tal-għeneb magħsur użat;

(iii)

il-kwantità tal-alkoħol miksuba mir-residwu tal-fond m'għandhiex taqbeż il-35 % tal-kwantità totali tal-alkoħol fil-prodott finali;

(iv)

fiha kontenut ta' sustanzi volatili li tilħaq jew taqbeż il-140 gramma għal kull ettolitru ta' 100 % vol. alkoħol, u jkollha massimu ta' kontenut ta' metanol ta' 1 000 gramma għal kull ettolitru ta' alkoħol ta' 100 % vol.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-ispirtu tal-karfa tal-għeneb magħsur jew tal-karfa tal-għeneb magħsur għandha tkun ta' 37,5 %.

(c)

M'għandha ssir l-ebda żieda ta' alkoħol, dilwit jew le.

(d)

L-ispirtu tal-karfa tal-għeneb magħsur jew il-karfa tal-għeneb magħsur m'għandhomx ikunu aromatizzati. Dan m'għandux jipprekludi metodi ta' produzzjoni tradizzjonali.

(e)

Il-karfa tal-għeneb magħsur jew l-ispirtu tal-karfa tal-għeneb magħsur jista' jkollu miżjud fih karamella biss bħala mezz ta' aġġustament tal-kulur.

(f)

Il-karfa tal-għeneb magħsur jew l-ispirtu tal-karfa tal-għeneb magħsur jista' jiġi miżjud b'sustanzi dolċifikanti sabiex tiġi mirquma t-togħma finali. Madankollu, il-prodott finali ma jistax ikun fih aktar minn 20 gramma ta' prodotti dolċifikanti għal kull litru, espress bħala zokkor invertit.

7.   Spirtu tal-karfa tal-frott magħsur

(a)

L-ispirtu tal-karfa tal-frott magħsur hija xarba spirituża li tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(i)

huwa prodott esklussivament permezz tal-fermentazzjoni u d-distillazzjoni tal-karfa tal-frott magħsur ħlief karfa ta' għeneb magħsur u jiġu sodisfatti ż-żewġ kondizzjonijiet li ġejjin:

kull distillazzjoni għandha ssir f'anqas minn 86 % vol.;

l-ewwel distillazzjoni għandha ssir fil-preżenza tal-karfa tal-għeneb magħsur innifisha;

(ii)

fih kontenut ta' sustanzi volatili ta' 200 gramma għal kull ettolitru ta' 100 % vol. alkoħol;

(iii)

il-kontenut massimu ta' metanol għandu jkun ta' 1 500 gramma għal kull ettolitru ta' alkoħol ta' 100 % vol.;

(iv)

il-kontenut massimu ta' aċidu idroċijaniku għandu jkun ta' 7 grammi għal kull ettolitru ta' 100 % vol. alkoħol fil-każ ta' spirtu tal-karfa tal-frott tal-għadma magħsur.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-ispirtu tal-karfa tal-frott magħsur għandha tkun ta' 37,5 %.

(c)

M'għandha ssir l-ebda żieda ta' alkoħol, dilwit jew le.

(d)

L-ispirtu tal-karfa tal-frott magħsur m'għandux ikun aromatizzat.

(e)

L-ispirtu tal-karfa tal-frott magħsur jista' jkollu miżjud fih karamella biss bħala mezz ta' aġġustament tal-kulur.

(f)

L-ispirtu tal-karfa tal-frott magħsur jista' jiġi miżjud b'sustanzi dolċifikanti sabiex tiġi mirquma t-togħma finali. Madankollu, il-prodott finali ma jistax ikun fih aktar minn 20 a ta' prodotti dolċifikanti għal kull litru, espress bħala zokkor invertit.

(g)

L-isem ġuridiku għandu jikkonsisti mill-isem tal-frotta segwit bi “spirtu tal-karfa”. Jekk jintużaw karfiet ta' għadd ta' frott, l-isem ġuridiku għandu jkun “spirtu tal-karfa tal-frott” u jista' jiġi ssupplimentat bl-isem ta' kull frotta f'ordni dejjem tonqos tal-kwantità użata.

8.   Spirtu taż-żbib jew brandy taż-żbib

(a)

L-ispirtu taż-żbib jew brandy taż-żbib huwa xarba spirituża prodotta permezz tad-distillazzjoni tal-prodott miksub mill-fermentazzjoni alkoħolika tal-estratt ta' għeneb imnixxef tal-varjetajiet “Corinth Black” jew Moscatel tal-varjetajiet ta' Alessandrija, distillati f'anqas minn 94,5 % vol., sabiex id-distillat ikollu aroma u togħma miġjuba mill-materja prima użata.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-ispirtu taż-żbib jew brandy taż-żbib għandha tkun ta' 37,5 %.

(c)

M'għandha ssir l-ebda żieda ta' alkoħol, dilwit jew le.

(d)

L-ispirtu taż-żbib jew brandy taż-żbib m'għandux ikun aromatizzat.

(e)

L-ispirtu taż-żbib jew brandy taż-żbib jista' jkollu miżjud fih karamella biss bħala mezz ta' aġġustament tal-kulur.

(f)

L-ispirtu taż-żbib jew brandy taż-żbib jista' jiġi miżjud b'sustanzi dolċifikanti sabiex tiġi mirquma t-togħma finali. Madankollu, il-prodott finali ma jistax ikun fih aktar minn 20 gramma ta' prodotti dolċifikanti għal kull litru, espress bħala zokkor invertit.

9.   Spirtu tal-Frott

(a)

L-ispirtu tal-frott magħsur huwa xarba spirituża li tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(i)

huwa prodott esklussivament permezz tal-fermentazzjoni alkoħolika u d-distillazzjoni, bl-għadam jew mingħajru, ta' frott frisk u imlaħħam, inkluża l-banana, jew l-għasir ta' tali frott, berries jew ħxejjex;

(ii)

kull distillazzjoni għandha titwettaq f'anqas minn 86 % vol., sabiex id-distillat ikollu l-aroma u t-togħma miġjuba mill-materja prima distillata;

(iii)

fih kontenut ta' sustanzi volatili li tilħaq jew taqbeż il-200 gramma għal kull ettolitru ta' 100 % vol. alkoħol;

(iv)

fil-każ ta' xorb spirituż tal-frott bl-għadma, ikollha kontenut ta' aċidu idroċjaniku li ma jaqbiżx is-7 grammi għal kull ettolitru ta' alkoħol ta' 100 % vol.

(b)

Il-kontenut massimu ta' metanol tal-ispirtu tal-frott għandu jkun ta' 1 000 gramma għal kull ettolitru ta' 100 % vol. alkoħol, ħlief:

(i)

fil-każ ta' spirti tal-frott prodott mill-frott jew berries li ġejjin, u li għalihom il-kontenut massimu ta' metanol għandu jkun ta' 1 200 gramma għal kull ettolitru ta' 100 % vol. alkoħol:

tuffieħ (Malus domestica Borkh.),

berquq (Prunus armeniaca L.),

għanbaqar (Prunus domestica L.),

quetsch (Prunus domestica L.),

mirabella (Prunus domestica L. subsp.syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

ħawħ (Prunus persica (L.) Batsch);

lanġas (Pyrus communis L.) għajr il-lanġas Williams (Pyrus communis L. cv “Williams”),

tut salvaġġ (Rubus sect. Rubus),

lampun (Rubus idaeus L.),

(ii)

fil-każ ta' spirti tal-frott prodott mill-frott jew berries li ġejjin, u li għalihom il-kontenut massimu ta' metanol għandu jkun ta' 1 350 gramma għal kull ettolitru ta' 100 % vol. alkoħol:

sfarġel (Cydonia oblonga Mill.),

frott tal-ġnibru (Juniperus communis L. jew Juniperus oxicedrus L.),

lanġas Williams (Pyrus communis L. Cv “Williams”),

ribes iswed (Ribes nigrum L.),

ribes aħmar (Ribes rubrum L.),

rosehip (Rosa canina L.),

frotta tas-sebuqa (Sambucus nigra L.),

rowanberry (Sorbus aucuparia L.),

tuffieħ taż-żorba (Sorbus domestica L.),

wild service tree (Sorbus torminalis (L.) Crantz).

(c)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-ispirtu tal-frott għandha tkun ta' 37,5 %.

(d)

L-ispirtu tal-frott m'għandux ikun ikkulurit.

(e)

Minkejja l-punt (d) ta' din il-kategorija u b'deroga mill-kategorika tal-ikel 14.2.6 tal-Parti E tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008, il-karamella tista' tintuża biex jiġi aġġustat il-kulur ta' spirti tal-frott li jkunu ġew invekkjati għal perjodu ta' mill-inqas sena f'kuntatt mal-injam.

(f)

M'għandha ssir l-ebda żieda ta' alkoħol, dilwit jew le.

(g)

L-ispirtu tal-frott m'għandux ikun aromatizzat.

(h)

L-ispirtu tal-frott jista' jiġi miżjud b'sustanzi dolċifikanti sabiex tiġi mirquma t-togħma finali. Madankollu, il-prodott finali ma jistax ikun fih aktar minn 18-il gramma ta' prodotti dolċifikanti għal kull litru, espress bħala zokkor invertit.

(i)

L-isem ġuridiku ta' spirtu tal-frott għandu jkun “spirtu ta'” flimkien mal-isem tal-frotta, berry jew ħaxixa. Fil-lingwa Bulgara, Ċeka, Ġrieġa, Kroata, Pollakka, Rumena, Slovakka u Slovena, l-isem ġuridiku jista' jiġi espress permezz tal-isem tal-frotta, tal-berry jew tal-ħaxixa, issupplimentata b'suffiss.

Alternattivament:

(i)

l-isem ġuridiku msemmi fl-ewwel subparagrafu jista' jkun “wasser”, użat flimkien ma' isem il-frotta; jew

(ii)

l-ismijiet ġuridiċi li ġejjin jistgħu jintużaw fil-każijiet li ġejjin:

kirsch” għall-ispirtu taċ-ċirasa (Prunus avium (L.) L.);

“għanbaqar”, “quetsch” jew “slivovitz” għall-spirtu tal-għanbaqar (Prunus domestica L.);

“mirabella” għall-spirtu tal-mirabella (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.);

“frott tal-ubrjagola” għall-frott għall-ispirtu tal-ubrjagola (Arbutus unedo L.);

“Golden Delicious” għall-ispirtu tat-tuffieħ (Malus domestica var. “Golden Delicious”);

Obstler” għal spirtu ta' frott prodott minn frott, bit-tut jew mingħajru, sakemm mill-inqas 85 % tal-maxx ikun ġej minn varjetajiet differenti ta' tuffieħ, lanġas jew it-tnejn.

L-isem “Williams” jew “williams” jista' jintuża biss għat-tpoġġija fis-suq tal-ispirtu tal-lanġas prodott biss mil-lanġas tal-varjetà “Williams”.

Jekk ikun hemm ir-riskju li l-konsumatur finali ma jifhimx faċilment waħda mill-ismijiet ġuridiċi tal-bejgħ li ma jinkludux il-kelma “spirtu”, msemmija f'dan il-punt, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar għandhom jinkludu l-kelma “spirtu”, possibbilment issupplimentata bi spjegazzjoni.

(j)

Kull meta żewġ frottiet, berries jew ħxejjex jew aktar jiġu distillati flimkien, il-prodott għandu jitqiegħed fis-suq bl-isem ġuridiku:

“spirtu tal-frott” għal xorb spirituż prodott esklussivament b'distillazzjoni ta' frott jew berries jew it-tnejn; jew

“spirtu tal-ħaxix” għal xorb spirituż prodott esklussivament b'distillazzjoni ta' ħxejjex; jew

“spirtu ta' frott u ħaxix”, għal xorb spirituż prodott permezz tad-distillazzjoni ta' taħlita ta' frott, berries u ħxejjex.

L-isem ġuridiku jista' jkun issupplimentat minn dak ta' kull frotta, berry jew ħaxixa, f'ordni li tonqos skont il-kwantità użata.

10.   Spirtu tas-sidru, spirtu tal-perry u spirtu tas-sidru u tal-perry

(a)

L-ispirtu tas-sidru, l-ispirtu tal-perry u l-ispirtu tas-sidru u tal-perry huma xarbiet spiritużi li jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin:

(i)

ikunu prodotti esklussivament permezz tad-distillazzjoni tas-sidru jew tal-perry f'anqas minn 86 % vol. sabiex id-distillat ikollu l-aroma u t-togħma miġjuba mill-frott;

(ii)

ikun fihom kontenut ta' sustanzi volatili li tilħaq jew taqbeż il-200 gramma għal kull ettolitru ta' 100 % vol. alkoħol;

(iii)

ikun fihom kontenut massimu ta' metanol ta' 1 000 gramma għal kull ettolitru ta' 100 % vol. alkoħol.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-ispirtu tas-sidru, tal-spirtu tal-perry u l-ispirtu tas-sidru u tal-perry għandha tkun ta' 37,5 %.

(c)

M'għandha ssir l-ebda żieda ta' alkoħol, dilwit jew le.

(d)

L-ispirtu tas-sidru, spirtu tal-perry u spirtu tas-sidru u tal-perry m'għandhomx ikunu aromatizzati. Dan m'għandux jipprekludi metodi ta' produzzjoni tradizzjonali.

(e)

L-ispirtu tas-sidru, l-ispirtu tal-perry u l-ispirtu tas-sidru u tal-perry jista' jkollhom miżjud fihom biss karamella, bħala mezz ta'aġġustament tal-kulur.

(f)

L-ispirtu tas-sidru, l-ispirtu tal-perry u l-ispirtu tas-sidru u tal-perry jistgħu jiġu dolċifikati sabiex tiġi mirquma t-togħma finali. Madankollu, il-prodott finali ma jistax ikun fih aktar minn 15-il gramma ta' prodotti dolċifikanti għal kull litru, espress bħala zokkor invertit.

(g)

L-isem ġuridiku għandu jkun:

“spirtu taċ-ċidru” għal xorb spirituż prodott esklussivament permezz tad-distillazzjoni tas-sidru;

“spirtu tal-perry” għal xorb spirituż prodott eżklussivament permezz tad-distillazzjoni tal-perry; jew

“spirtu tas-sidru u tal-perry” għal xorb spirituż prodott permezz tad-distillazzjoni tas-sidru u tal-perry.

11.   Spirtu tal-għasel

(a)

L-ispirtu tal-għasel huwa xarba spirituża li tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(i)

hija prodotta permezz tal-fermentazzjoni u d-distillazzjoni tal-maxx tal-għasel;

(ii)

hija distillata f'inqas minn 86 % vol. sabiex id-distillat ikollu l-karatteristiċi organolettiċi miġjuba mill-materja prima użata.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-ispirtu tal-għasel għandha tkun ta' 35 % vol.

(c)

M'għandha ssir l-ebda żieda ta' alkoħol, dilwit jew le.

(d)

L-ispirtu tal-għasel m'għandux ikun aromatizzat.

(e)

L-ispirtu tal-għasel jista' jkollu miżjud fih karamella biss bħala mezz ta' aġġustament tal-kulur.

(f)

L-ispirtu tal-għasel jista' jiġi dolċifikat biss bl-għasel sabiex tiġi mirquma t-togħma finali. Madankollu, il-prodott finali ma jistax ikun fih aktar minn 20 gramma ta' għasel għal kull litru, espress bħala zokkor invertit.

12.    Hefebrand jew l-ispirtu tar-residwu tal-fond

(a)

Il-Hefebrand jew l-ispirtu tar-residwu tal-fond huwa xarba spirituża prodotta esklussivament permezz tad-distillazzjoni f'inqas minn 86 % vol. tar-residwu tal-fond tal-inbid, tar-residwu tal-fond tal-birra jew residwu tal-fond ta' frott fermentat.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-Hefebrand jew tal-ispirtu tar-residwu tal-fond għandha tkun ta' 38 %.

(c)

M'għandha ssir l-ebda żieda ta' alkoħol, dilwit jew le.

(d)

Il-Hefebrand jew l-ispirtu tar-residwu tal-fond m'għandux ikun aromatizzat.

(e)

Il-Hefebrand jew l-ispirtu tar-residwu tal-fond jista' jkollu miżjud fih karamella biss bħala mezz ta' aġġustament tal-kulur.

(f)

Il-Hefebrand jew l-ispirtu tar-residwu tal-fond jista' jiġi miżjud b'sustanzi dolċifikanti sabiex tiġi mirquma t-togħma finali. Madankollu, il-prodott finali ma jistax ikun fih aktar minn 20 gramma ta' prodotti dolċifikanti għal kull litru, espress bħala zokkor invertit.

(g)

L-isem ġuridiku “Hefebrand” jew “spirtu tar-residwu tal-fond” għandu jkun issupplimentat bl-isem tal-materja prima użata.

13.   Spirtu tal-birra

(a)

L-ispirtu tal-birra huwa xarba spirituża prodotta permezz tad-distillazzjoni diretta taħt pressjoni normali ta' birra friska ta' qawwa alkoħolika skont il-volum ta' anqas minn 86 %, b'tali mod li d-distillat li jirriżulta jkollu karatteristiċi organolettiċi li jidderivaw mill-birra.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-ispirtu tal-birra għandha tkun ta' 38 %.

(c)

M'għandha ssir l-ebda żieda ta' alkoħol, dilwit jew le.

(d)

L-ispirtu tal-birra m'għandux ikun aromatizzat.

(e)

L-ispirtu tal-birra jista' jkollu miżjud fih karamella biss bħala mezz ta' aġġustament tal-kulur.

(f)

L-ispirtu tal-birra jista' jiġi miżjud b'sustanzi dolċifikanti sabiex tiġi mirquma t-togħma finali. Madankollu, il-prodott finali ma jistax ikun fih aktar minn 20 gramma ta' prodotti dolċifikanti għal kull litru, espress bħala zokkor invertit.

14.    Topinambur jew l-ispirtu tal-qaqoċċ ta' Ġerusalemm

(a)

It-Topinambur jew l-ispirtu tal-qaqoċċ ta' Ġerusalemm huwa xarba spirituża prodotta permezz tal-fermentazzjoni u d-distillazzjoni f'inqas minn 86 % vol. ta' tuberi tal-qaqoċċ ta' Ġerusalemm (Helianthus tuberosus L.).

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tat-topinambur jew tal-ispirtu tal-qaqoċċ ta' Ġerusalemm għandha tkun ta' 38 %.

(c)

M'għandha ssir l-ebda żieda ta' alkoħol, dilwit jew le.

(d)

It-Topinambur jew l-ispirtu tal-qaqoċċ ta' Ġerusalemm m'għandux ikun aromatizzat.

(e)

It-Topinambur jew l-ispirtu tal-qaqoċċ ta' Ġerusalemm jista' jkollu miżjud fih karamella biss bħala mezz ta' aġġustament tal-kulur.

(f)

It-Topinambur jew l-ispirtu tal-qaqoċċ ta' Ġerusalemm jista' jiġi miżjud b'sustanzi dolċifikanti sabiex tiġi mirquma t-togħma finali. Madankollu, il-prodott finali ma jistax ikun fih aktar minn 20 gramma ta' prodotti dolċifikanti għal kull litru, espress bħala zokkor invertit.

15.   Vodka

(a)

Il-vodka hija xarba spirituża prodotta mill-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola li tinkiseb wara fermentazzjoni bil-ħmira ta' jew:

patata jew ċereali, jew it-tnejn li huma,

materji prima agrikoli oħra,

distillata sabiex il-karatteristiċi organolettiċi tal-materja prima użata u tal-prodotti sekondarji fformati waqt il-fermentazzjoni jitnaqqsu b'mod selettiv.

Danjista' jiġi segwit b'distillazzjoni jew bi trattament addizzjonali permezz ta' assistenzi xierqa għall-ipproċessar, jew bit-tnejn li huma, inkluż it-trattament bil-karbonju attivat, sabiex ix-xarba tingħata karatteristiċi organolettiċi speċjali.

Il-livelli massimi tar-residwu tal-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola użati biex jipproduċu l-vodka għandhom jissodisfaw dawk il-livelli stabbiliti fil-punt (d) fl-Artikolu 5, għajr li l-kontenut ta' metanol għandu jkun ta' 10 grammi għal kull ettolitru ta' alkoħol ta' 100 % vol.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-vodka għandha tkun ta' 37,5 %.

(c)

L-uniċi aromatizzanti li jistgħu jiżdiedu huma s-sustanzi aromatizzanti naturali jew il-preparazzjonijiet aromatizzanti li huma preżenti fid-distillat miksub mill-materjali prima ffermentati. Barra minn hekk, il-prodott jista' jingħata karatteristiċi organolettiċi speċjali, sakemm ma jkunux it-togħma predominanti.

(d)

Il-vodka m'għandhiex tkun ikkulurita.

(e)

Il-vodka tista' tiġi miżjuda b'sustanzi dolċifikanti sabiex tiġi mirquma t-togħma finali. Madankollu, il-prodott finali ma jistax ikun fih aktar minn 8 grammita' prodotti dolċifikanti għal kull litru, espress bħala zokkor invertit.

(f)

Id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni jew it-tikkettar tal-vodka li mhix manifatturata esklussivament minn patata jew ċereali jew mit-tnejn għandhom juru b'mod prominenti l-indikazzjoni “magħmula minn …”, supplimentata bl-isem tal-materja prima utilizzata fil-produzzjoni tal-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola. Din l-indikazzjoni għandha tidher fl-istess kamp viżiv bħall-isem ġuridiku.

(g)

L-isem ġuridiku jista' jkun “vodka” fi kwalunkwe Stat Membru.

16.   Spirtu ta' (supplimentat bl-isem tal-frotta, berries jew lewż) miksub permezz tal-maċerazzjoni u d-distillazzjoni

(a)

L-ispirtu (supplimentat b'isem il-frotta, berries jew lewż) miksub permezz tal-maċerazzjoni u d-distillazzjoni huwa xarba spirituża li tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(i)

tkun ġiet prodotta bi:

il-maċerazzjoni ta' frott, berries jew lewż elenkati taħt il-punt (ii), kemm jekk fermentati parzjalment jew mhux fermentati, biż-żieda possibbli ta' massimu ta' 20 litru ta' alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola jew ta' spirtu jew ta' distillat miġjub mill-istess frott, berries jew lewż, jew kombinazzjoni tagħhom, għal kull 100 kg ta' frott, berries jew lewż fermentat,

segwita b'distillazzjoni; kull distillazzjoni għandha ssir f'anqas minn 86 % vol.;

(ii)

huwa prodott mill-frott, berries jew lewż li ġejjin:

chokeberry (Aronia Medik. nom cons.),

black chokeberry (Aronia melancarpa (Michx.) Elliot),

qastan (Castanea sativa Mill.),

frott taċ-ċitru (Citrus spp.),

ġellewż (Corylus avellana L.),

crowberry (Empetrum nigrum L.),

frawli (Fragaria spp.),

pruna selvaġġa marina (Hippophae rhamnoides L.),

frotta tal-ileks (Ilex aquifolium u Ilex cassine L.),

cornel cherry jew cornelian cherry (Cornus mas),

ġewż (Juglans regia L.),

banana (Musa spp.),

mirtill (Myrtus communis L.),

bajtar tax-xewk (Opuntia ficus-indica (L.) Mill),

frotta tal-passjoni (Passiflora edulis Sims),

bird cherry (Prunus padus L.).

pruna selvaġġa (Prunus spinosa L.),

ribes iswed (Ribes nigrum L.),

passolina bajda (Ribes niveum Lindl.),

ribes aħmar (Ribes rubrum L.),

gooseberry (Ribes uva-crispa L. syn. Ribes grossularia),

rosehip (Rosa canina L.),

brambla tal-Artiku (Rubus arcticus L.),

frott l-għollieq tal-muntanji (Rubus chamaemorus L.),

tut salvaġġ (Rubus sect. Rubus),

lampun (Rubus idaeus L.),

frotta tas-sebuqa (Sambucus nigra L.),

rowanberry (Sorbus aucuparia L.),

sorb apple (Sorbus domestica L.),

wild service tree (Sorbus torminalis (L.) Crantz),

ambarella (Spondias dulcis Parkinson),

hog plum (Spondias mombin L.),

mirtill tal-pjanta għolja (Vaccinium corymbosum L.),

cranberry salvaġġ (Vaccinium oxycoccos L.),

mirtill (Vaccinium myrtillus L.),

cowberry (Vaccinium vitis-idaea L.).

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum ta' spirtu (supplimentat b'isem il-frotta, berries jew lewż) miksub bil-maċerazzjoni u d-distillazzjoni għandha tkun ta' 37,5 %.

(c)

L-ispirtu ta' (supplimentat b'isem il-frotta, berries jew lewż) miksub bil-maċerazzjoni u d-distillazzjoni m'għandux ikun aromatizzat.

(d)

L-ispirtu (supplimentat b'isem il-frotta, berries jew lewż) miksub bil-maċerazzjoni u d-distillazzjoni m'għandux ikun ikkulurit.

(e)

Minkejja l-punt (d) u b'deroga mill-kategorija tal-ikel 14.2.6 tal-Parti E tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008, il-karamella tista' tintuża biex jiġi aġġustat il-kulur tal-ispirtu (supplimentat bl-isem tal-frotta, berries jew lewż) miksub permezz tal-maċerazzjoni u d-distillazzjoni li jkun ġie invekkjat mill-inqas sena f'kuntatt ma' injam.

(f)

L-ispirtu (supplimentat b'isem il-frotta, berries jew lewż) miksub bil-maċerazzjoni u d-distillazzjoni jista' jiġi dolċifikat sabiex tiġi mirquma t-togħma finali. Madankollu, il-prodott finali ma jistax ikun fih aktar minn 18-il gramma ta' prodotti dolċifikanti għal kull litru, espress bħala zokkor invertit.

(g)

Rigward id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' spirtu (supplimentat b'isem il-frotta, berries jew lewż) miksub bil-maċerazzjoni u d-distillazzjoni, il-kliem “miksub bil-maċerazzjoni u d-distillazzjoni” għandhom jidhru fid-deskrizzjoni, fil-preżentazzjoni jew it-tikkettar b'tipa tal-istess font, daqs u kulur, u fuq l-istess kamp viżiv bħall-kliem “spirtu (supplimentat b'isem il-frotta, berries jew lewż)” u, fil-każ ta' fliexken, fuq it-tikketta ta' quddiem.

17.    Geist (supplimentat b'isem il-frotta jew tal-materja prima użata)

(a)

Geist (supplimentat b'isem il-frotta jew tal-materja prima użata) huwa xarba spirituża prodotta permezz tal-maċerazzjoni ta' frott u berries mhux fermentati elenkati fil-punt (a) (ii) tal-kategorija 16 jew ħxejjex, lewż,jew materjali ta' pjanti oħra, bħal ħxejjex aromatiċi (herbs) jew petali tal-ward, jew faqqiegħ f'alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola, segwita b'distillazzjoni f'inqas minn 86 % vol.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-Geist (supplimentat b'isem il-frotta jew tal-materja prima użata) għandha tkun ta' 37,5 %.

(c)

Geist (supplimentat b'isem il-frotta jew tal-materja prima użata) m'għandux ikun miżjud b'aromattizzanti.

(d)

Geist (supplimentat bl-isem tal-frotta jew tal-materja prima użata) m'għandux ikun ikkulurit.

(e)

Geist (supplimentat bl-isem tal-frotta jew tal-materja prima użata) jista' jiġi dolċifikat sabiex tiġi mirquma t-togħma finali. Madankollu, il-prodott finali ma jistax ikun fih aktar minn 10 grammi ta' prodotti dolċifikanti għal kull litru, espress bħala zokkor invertit.

(f)

It-terminu “- geist” preċedut minn terminu li mhuwiex l-isem ta' frotta, pjanta jew materja prima oħra jista' jissupplimenta l-isem ġuridiku ta' xorb spirituż ieħor u xorb alkoħoliku, sakemm tali użu ma jqarraqx bil-konsumatur.

18.   Spirtu tal-ġenzjana

(a)

L-ispirtu tal-ġenzjana huwa xarba spirituża prodotta minn distillat tal-ġenzjana, li jinkiseb permezz tal-fermentazzjoni ta' għerq il-ġenzjana biż-żieda jew mingħajrha ta' alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum ta' ġenzjana għandha tkun ta' 37,5 %.

(c)

Il-ġenzjana m'għandhiex tkun aromatizzata.

19.   Xarba spirituża bit-togħma tal-ġnibru

(a)

Xarba spirituża bit-togħma tal-ġnibru hija xarba spirituża prodotta billi tingħata t-togħma bil-frott tal-ġnibru (Juniperus communis L. jew Juniperus oxicedrus L.) lill-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola jew spirtu taċ-ċereali jew distillat taċ-ċereali, jew lil kombinazzjoni tagħhom.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tax-xarba spirituża bit-togħma tal-ġnibru għandha tkun ta' 30 %.

(c)

Is-sustanzi aromatizzanti, il-preparazzjonijiet aromatizzanti, il-pjantibi proprjetajiet aromatizzanti jewpjanti bi proprjetajiet aromatizzanti, jew kombinazzjoni tagħhom, jistgħu jintużaw bħala żieda għall-frott tal-ġnibru, imma l-karatteristiċi organolettiċi tal-ġnibru jridu jkunu dixxernibbli, anki jekk xi kultant ikunu mdgħajfa.

(d)

Xarba spirituża bit-togħma tal-ġnibru jista' jkollha l-isem ġuridiku “Wacholder” jew “genebra”.

20.    Gin

(a)

Il-gin huwa xarba spirituża bit-togħma tal-ġnibru prodotta billi tingħata t-togħma tal-frott tal-ġnibru (Juniperus communis L.) lill-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-gin għandha tkun ta' 37,5 %.

(c)

Sustanzi ta' taħwir jew preparazzjonijiet ta' taħwir biss għandhom jintużaw għall-produzzjoni tal-gin sabiex it-togħma tkun prinċipalment tal-ġnibru.

(d)

It-terminu “gin” jista' jiġi ssupplimentat bit-terminu “dry” jekk ma jkunx fih dolċifikanti miżjudin aktar minn 0,1 gramma ta' prodotti dolċifikanti għal kull litru tal-prodott final, espress bħala zokkor invertit.

21.    Gin distillat

(a)

Il-gin distillat jista' jkun wieħed minn dawn li ġejjin:

(i)

xarba spirituża bit-togħma tal-ġnibru prodotta esklussivament permezz tad-distillazzjoni ta' alkoħol etilikub'qawwa alkoħolika inizjali ta' mhux anqas minn 96 % vol., fil-preżenza ta' frott tal-ġnibru (Juniperus communis L.) u materjali botaniċi naturali oħrajn, sakemm it-togħma tal-ġnibru tkun predominanti;

(ii)

il-kombinazzjoni tal-prodott ta' tali distillazzjoni u l-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola tal-istess kompożizzjoni, purità u qawwa alkoħolika; is-sustanzi ta' taħwir jew il-preparazzjonijiet ta' taħwir kif speċifikati fil-punt (c) tal-kategorija 20 jistgħu jintużaw ukoll sabiex jaromatizzaw il-ġin iddistillat.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum ta' gin distillat għandha tkun ta' 37,5 %.

(c)

Il-gin prodott sempliċiment biż-żieda ta' essenzi jew aromatizzanti mal-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola m'għandux jiġi kkunsidrat gin distillat.

(d)

It-terminu “gin distillat” jista' jiġi ssupplimentat bit-terminu “dry” jew ikun jinkorpora dan it-terminu jekk ma jkunx fih dolċifikanti miżjudin aktar minn 0,1 gramma ta' prodotti dolċifikanti għal kull litru tal-prodott finali, espress bħala zokkor invertit.

22.    London gin

(a)

London gin huwagin distillat li jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(i)

huwa prodott minn alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola, b'kontenut massimu ta' metanol ta' 5 grammi għal kull ettolitru ta' 100 % vol. alkoħol, li t-togħma tiegħu tgħaddi esklussivament permezz ta' distillazzjoni ta' alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola fil-preżenza tal-materjali naturali mill-pjanti kollha użati;

(ii)

id-distillat li jirriżultajkun fih tal-anqas volum ta' alkoħol ta' 70 %;

(iii)

kwalunkwe alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola li jiġi miżjud għandu jkun konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 5 iżda b'kontenut massimu ta' metanol ta' 5 grammi għal kull ettolitru ta' 100 % vol. alkoħol;

(iv)

m'huwiexkolorat;

(v)

ma jiġix dolċifikat aktar minn 0,1 gramma ta' prodotti dolċifikanti għal kull litru tal-prodott finali, espress bħala zokkor invertit;

(vi)

ma fih ebda ingredjent ieħorgħajr l-ingredjenti msemmija fil-punti (i), (iii) u (v), u l-ilma.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-London gin għandha tkun ta' 37,5 %.

(c)

It-terminu London gin jista' jkun issupplimentat bit-terminu “dry” jew ikun jinkorpora dan it-terminu.

23.   Xarba spirituża bit-togħma tal-ħlewwa jew Kümmel

(a)

Xarba spirituża bit-togħma tal-ħlewwa jew Kümmel hija xarba spirituża prodotta billi tingħata t-togħma tal-ħlewwa (Carum carvi L.) lill-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum ta' xarba spirituża bit-togħma tal-ħlewwa jew Kümmel għandha tkun ta' 30 %.

(c)

Is-sustanzi ta' taħwir jew il-preparazzjonijiet ta' taħwir, jew it-tnejn li huma, jistgħu jintużaw addizzjonalment, imma għandu jkun hemm togħma predominanti ta' ħlewwa.

24.    Akvavit jew aquavit

(a)

L-akvavit jew aquavit huwa xarba spirituża bit-togħma tal-ħlewwa jew taż-żerriegħa tax-xibt, jew tat-tnejn li huma, prodotta permezz tal-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola aromatizzata b'distillat ta' pjanti jew ħwawar.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-akvavit jew aquavit għandha tkun ta' 37,5 %.

(c)

Jistgħu jintużaw sustanzi ta' taħwir naturali u preparazzjonijiet ta' taħwir naturali, jew it-tnejn li huma, iżda t-togħma ta' dawn ix-xarbiet għandha tibqa' attribwita l-aktar għad-distillati tal-ħlewwa (Carum carvi L.) jew żerriegħa tax-xibt (Anethum graveolens L.), jew tat-tnejn li huma, filwaqt li l-użu taż-żjut tal-essenza huwa pprojbit.

(d)

Is-sustanzi morri m'għandhomx jiddominaw it-togħma b'mod ovvju; il-kontenut tal-estratt niexef m'għandux jaqbeż il-1,5 grammi għal kull 100 millilitru.

25.   Xarba spirituża bit-togħma tal-aniżetta

(a)

Xarba spirituża bit-togħma tal-aniżetta hija xarba spirituża prodotta billi tingħata t-togħma lill-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola permezz ta' estratti naturali tal-anisi stellata (Illicium verum Hook f.), l-anisi (Pimpinella anisum L.), il-bużbież (Foeniculum vulgare Mill.), jew kwalunkwe pjanta oħra li fiha l-istess kostitwent aromatiku prinċipali, bl-użu ta' wieħed minn dawn il-proċessi li ġejjin jew il-kombinazzjoni tagħhom:

(i)

maċerazzjoni jew distillazzjoni, jew it-tnejn li huma;

(ii)

distillazzjoni tal-alkoħol fil-preżenza taż-żrieragħ jew partijiet oħra tal-pjanti speċifikati hawn fuq;

(iii)

żieda ta' estratti distillati naturali ta' pjanti bit-togħma tal-aniżetta.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum ta' xarba spirituża bit-togħma tal-aniżetta għandha tkun ta' 15 %.

(c)

Xarba spirituża bit-togħma tal-aniżetta tista' tiġi aromatizzata biss bi preparazzjonijiet aromatizzanti u b' sustanzi aromatizzanti naturali.

(d)

Estratti jew żrieragħ aromatiċi minn pjanti naturali oħrajn jistgħu jintużaw ukoll, iżda t-togħma tal-aniżetta għandha tibqa' predominanti.

26.    Il-Pastis

(a)

Il-pastis huwa xarba spirituża bit-togħma tal-aniżetta li fiha wkoll estratti naturali ta' għerq il-likorizja (Glycyrrhiza spp.), li jimplika l-preżenza tal-koloranti magħrufa bħala “chalcones” kif ukoll l-aċidu glikoċirriżiku, li l-livelli minimi u massimi tiegħu għandhom ikunu ta' 0,05 u 0,5 ta' gramma għal kull litru rispettivament.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-pastis għandha tkun ta' 40 %.

(c)

Il-pastis jista' jingħata togħma biss bi preparazzjonijiet aromatizzanti u b'sustanzi aromatizzanti naturali.

(d)

Il-pastis għandu jkun fih anqas minn 100 gramma ta' prodotti dolċifikanti għal kull litru, espressi bħala zokkor invertit, u jkollu livell minimu u massimu ta' anetolu ta' 1,5 u 2 grammi għal kull litru, rispettivament.

27.    Il-Pastis de Marseille

(a)

Il-pastis de Marseille huwa pastis b'togħma qawwija ta' aniżetta b'kontenut ta' anetolu ta' bejn 1,9 u 2,1 grammi għal kull litru.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-pastis de Marseille għandha tkun ta' 45 %.

(c)

Il-pastis de Marseille jista' jiġi aromattizzat biss bi preparazzjonijiet aromatizzanti usustanzi aromatizzanti naturali.

28.   L-anis jew janeževec

(a)

L-anis jew janeževec hija xarba spirituża bit-togħma tal-aniżetta li t-togħma karatteristika tagħha tiġi mill-anisi (Pimpinella anisum L.), l-anisi stellata (Illicium verum Hook f.) jew il-bużbież (Foeniculum vulgare Mill.) jew kombinazzjoni tagħhom.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-anis jew tal-janeževec għandha tkun ta' 35 %.

(c)

L-anis jew janeževec jista' jingħata togħma biss bi preparazzjonijiet aromatizzanti u b'sustanzi aromatizzanti naturali.

29.   L-anis distillat

(a)

L-anis distillat huwa anis li fih alkoħol distillat fil-preżenza taż-żrieragħ imsemmijin fil-punt (a) tal-kategorija 28 u, fil-każ ta' indikazzjonijiet ġeografiċi, żrieragħ mastiċi u żrieragħ, pjanti jew frott aromatiċi oħrajn, bil-kundizzjoni li tali alkoħol jikkostitwixxi tal-anqas 20 % tal-qawwa alkoħolika tal-anis distillat.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-anis distillat għandha tkun ta' 35 %.

(c)

L-anis distillat jista' jingħata togħma biss bi preparazzjonijiet aromatizzanti u b' sustanzi aromatizzanti naturali.

30.   Xarba spirituża b'togħma morra jew bitter

(a)

Xarba spirituża b'togħma morra jew il-bitter fil-biċċa l-kbira hija xarba spirituża b'togħma morra prodotta billi l-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola jew distillati ta' oriġini agrikola jew it-tnejn jitħawwar b'sustanzi aromatizzanti jew preparazzjonijiet aromatizzanti jew it-tnejn.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum ta' xarba spirituża b'togħma morra jew bitter għandha tkun ta' 15 %.

(c)

Mingħajr preġudizzju għall-użu ta' termini bħal dawn fil-preżentazzjoni u fit-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel minbarra xorb spirituż, xarba spirituża b'togħma morra jew il-bitter jista' jitqiegħed fis-suq ukoll taħt l-ismijiet “morr” jew “bitter” flimkien ma' terminu ieħor jew mingħajru.

(d)

Minkejja l-punt (c), it-terminu “morr” jew “bitter” jistgħu jintużaw fid-deskrizzjoni, fil-preżentazzjoni u fit-tikketti tal-likuri b'togħma morra.

31.   Vodka aromatizzata

(a)

Il-vodka aromatizzata hija vodka li tkun ingħatat togħma predominanti differenti minn dik tal-materja prima użata biex tiġi prodotta l-vodka.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-vodka aromatizzata, għandha tkun ta' 37,5 %.

(c)

Il-vodka aromatizzata tista' tiġi dolċifikata, blended, mogħtija t-togħma, maturata jew ikkulurita.

(d)

Meta l-vodka aromatizzata tiġi dolċifikata, il-prodott finali għandu jkun fih inqas minn 100 gramma ta' prodotti dolċifikanti għal kull litru, espress bħala zokkor invertit ekwivalenti.

(e)

L-isem ġuridiku ta' vodka aromatizzata jista' jkun ukolll-isem ta' kwalunkwe togħma predominanti kkombinat mal-kelma “vodka”. It-terminu “vodka” f'kull lingwa uffiċjali tal-Unjoni jista' jiġi sostitwit b'“vodka”.

32.   Xorb spirituż mill-pruna salvaġġa jew pacharán

(a)

Xarba spirituża mill-pruna salvaġġa jew pacharán hija xarba spirituża li jkollha togħma qawwija ta' pruna salvaġġa u prodotta bil-maċerazzjoni tal-pruna salvaġġa (Prunus spinosa) f'alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola, biż-żieda ta' estratti naturali tal-anisi jew distillati tal-anisi, jew tat-tnejn li huma.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum ta' xarba spirituża mill-pruna salvaġġa jew pacharán għandha tkun ta' 25 %.

(c)

Għall-produzzjoni tax-xarba spirituża mill-pruna salvaġġa jew pacharán, għandha tintuża kwantità minima ta' 125 gramma ta' pruna għal kull litru tal-prodott aħħari.

(d)

Xarba spirituża mill-pruna salvaġġa jew pacharán għandu jkollha kontenut ta' prodotti dolċifikanti, espress bħala zokkor invertit, bejn 80 g u 250 g għal kull litru tal-prodott aħħari.

(e)

Il-karatteristiċi organolettiċi, il-kulur u t-togħma ta' xarba spirituża mill-pruna salvaġġa jew pacharán għandhom jkunu prodotti esklussivament mill-frotta użata u mill-anisi.

(f)

It-terminu “pacharán” jista' jintuża bħala isem ġuridiku biss meta l-prodott ikun sar fi Spanja. Meta l-prodott isir barra minn Spanja, “pacharán” jista' jintuża biss biex jissupplimenta l-isem ġuridiku “xorb spirituż mill-pruna salvaġġa”, dment li magħha jiżdied il-kliem: “magħmul fi …” u jissemma l-Istat Membru jew il-pajjiż terz tal-produzzjoni.

33.   Likur

(a)

Il-likur huwa xarba spirituża:

(i)

li għandha kontenut minimuta' prodotti dolċifikanti, espress bħala zokkor invertit, ta':

70 gramma għal kull litru fil-każ ta' likuri taċ-ċirasa jew taċ-ċirasa morra, li l-alkoħol etiliku tagħhom jikkonsisti esklużivament minn spirtu taċ-ċirasa jew taċ-ċirasa morra,

80 gramma għal kull litru għal-likuri mogħtija t-togħma esklussivament bil-ġenzjana jew pjanta simili jew l-assenzju,

100 gramma għal kull litru fil-każijiet l-oħrajn kollha;

(ii)

prodotta bl-użu ta' alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola jew distillat ta' oriġini agrikola jew xorb spirituż wieħed jew aktar jew kombinazzjoni tagħhom, li jkun dolċifikat u miżjud b'togħma, prodott ta' oriġini agrikola jew oġġett tal-ikel wieħed jew aktar.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum ta' likur għandha tkun ta' 15 %.

(c)

Sustanzi ta' taħwir u preparazzjonijiet ta' taħwir jistgħu jintużaw fil-produzzjoni tal-likur.

Madankollu, il-likuri li ġejjin jistgħu jingħataw togħma biss b'oġġetti tal-ikel aromatizzanti, preparazzjonijiet aromatizzanti u sustanzi aromatizzanti naturali:

(i)

likuri tal-frott:

ananas (Ananas),

frott taċ-ċitru (Citrus spp. L.),

pruna selvaġġa marina (Hippophae rhamnoides L.),

ċawsli (Morus alba, Morus rubra),

ċirasa qarsa (Prunus cerasus),

ċirasa (Prunus avium),

ribes iswed (Ribes nigrum L.),

brambla tal-Artiku (Rubus arcticus L.),

frott l-għollieq tal-muntanji (Rubus chamaemorus L.),

lampun (Rubus idaeus L.),

cranberry salvaġġ (Vaccinium oxycoccos L.),

mirtill (Vaccinium myrtillus L.),

cowberry (Vaccinium vitis-idaea L.),

(ii)

likuri tal-pjanti:

ġenepi (Artemisia genepi),

ġenzjana (Gentiana L.),

nagħniegħ (Mentha L.),

aniżetta (Pimpinella anisum L.),

(d)

L-isem ġuridiku jista' jkun “likur” fi kwalunkwe Stat Membru u:

għal-likuri prodotta bil-maċerazzjoni ta' ċiras morr jew ċiras (Prunus cerasus jew Prunus avium) f'alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola, l-isem ġuridiku jista' jkun “guignolet” jew “češnjevec”, bit-terminu “likur” jew mingħajru;

għal-likuri prodotti bil-maċerazzjoni ta' ċiras morr (Prunus cerasus) f'alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola, l-isem ġuridiku jista' jkun “ginja” jew “ginjinha” jew “višnjevec”, bit-terminu “likur” jew mingħajru;

għal-likuri li għalihom il-kontenut tal-alkoħol huwa pprovdut esklussivament permezz tar-rum, l-isem ġuridiku jista' jkun “punch au rhum”, bit-terminu “likur” jew mingħajru;

mingħajr preġudizzju għall-punt (2) tal-Artikolu 3, il-punt (b) tal-Artikolu 10(5) u l-Artikolu 11, għal likuri li fihom il-ħalib jew prodotti tal-ħalib, l-isem ġuridiku jista' jkun “krema” issupplimentat bl-isem tal-materja prima użata li tagħti t-togħma predominanti lil-likur, bit-terminu “likur” jew mingħajru.

(e)

It-termini komposti li ġejjin jistgħu jintużaw fid-deskrizzjoni, fil-preżentazzjoni u fit-tikkettar tal-likuri prodotti fl-Unjoni, fejn l-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola jew distillati ta' oriġini agrikola jintuża sabiex jirrifletti metodi ta' produzzjoni stabbiliti:

prune brandy (brandy tal-pruna);

orange brandy (brandy tal-larinġ);

apricot brandy (brandy tal-berquq)

cherry brandy (brandy taċ-ċirasa);

solbaerrom jew rum tar-ribes iswed.

Fir-rigward tad-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettartal-likuri msemmija f'dan il-punt, it-terminu kompost għandu jidherf'linja waħda b'tipa uniformi bl-istess font u kulur u l-kelma “likur” għandha tidher fil-qrib immedjat b'tipa li ma tkunx iċken minn dak il-font. Jekk l-alkoħol ma jkunx ġej mix-xarba spirituża indikata, l-oriġini tiegħu għandu jintwera fuq it-tikketta fl-istess kamp viżiv bħat-terminu kompost u l-kelma “likur” billi jiġi ddikjarat it-tip ta' alkoħol agrikolu jew permezz tal-kliem “alkoħol agrikolu” preċedut kull darba minn “magħmul minn” jew “magħmul bl-użu ta'”.

(f)

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 11, 12 u 13(4), l-isem ġuridiku “likur” jista' jiġi ssupplimentat mill-isem ta' aromatizzant jew ta' oġġetti tal-ikel li jagħti t-togħma predominanti tax-xarba spirituża, sakemm it-togħma tingħata lix-xorb spirituż minn oġġetti tal-ikel aromatizzanti, preparazzjonijiet aromatizzanti u sustanzi aromatizzanti naturali, derivati mill-materja prima msemmija fl-isem tal-aromatizzant jew tal-oġġett tal-ikel, issupplimentati biss minn sustanzi aromatizzanti fejn meħtieġ biex tissaħħaħ it-togħma ta' dik il-materja prima.

34.   Crème de (supplimentat bl-isem ta' frotta jew tal-materja prima oħra użata)

(a)

Crème de (supplimentati b'isem ta' frotta jew materja prima oħra użata) huwav likur b'kontenut minimuta' prodotti dolċifikanti ta' 250 gramma għal kull litru espress bħala zokkor invertit.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum ta' crème de (supplimentata bl-isem ta' frotta jew ta' materja prima oħra użata) għandha tkun ta' 15 %.

(c)

Ir-regoli dwar is-sustanzi tat-taħwir u l-preparazzjonijiet ta' taħwir għal likuri stabbiliti taħt il-kategorija 33 għandhom japplikaw għal din ix-xarba spirituża.

(d)

Il-materja prima użata għandha teskludi prodotti tal-ħalib.

(e)

Il-frott jew kwalunkwe materja prima oħra użata fl-isem ġuridiku għandhom ikunu l-frott jew il-materja prima li tagħti lil dik ix-xarba spirituża it-togħma predominanti tagħha.

(f)

L-isem ġuridiku jista' jiġi supplimentat bit-terminu “likur”.

(g)

L-isem ġuridiku “crème de cassis” jista' jintuża biss għal likuri prodotti mir-ribes iswed, li jkollhom kontenut ta' prodotti dolċifikanti ta' aktar minn 400 gramma għal kull litru espressi bħala zokkor invertit.

35.    Sloe gin

(a)

Is-sloe gin (ġinn tal-pruna salvaġġa) huwa likur prodott permezz tal-maċerazzjoni ta' prun salvaġġ fil-gin bil-possibbiltà ta' żieda ta' prun salvaġġ magħsur.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tas-sloe gin għandha tkun ta' 25 %.

(c)

Sustanzi ta' taħwir naturali u preparazzjonijiet ta' taħwir naturali biss jistgħu jintużaw fil-produzzjoni tas-sloe gin.

(d)

L-isem ġuridiku jista' jiġi supplimentat bit-terminu “likur”.

36.    Sambuca

(a)

Is-sambuca huwa likur bla kulur b'togħma tal-aniżetta li tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(i)

ikun fih distillati tal-anisi (Pimpinella anisum L.), l-anisi stellata (Illicium verum L.) jew ħxejjex aromatiċi oħra;

(ii)

ikollu kontenut minimu ta' prodotti dolċifikanti ta' 350 gramma għal kull litru espress bħala zokkor invertit;

(iii)

ikollu kontenut ta' anetolu naturali ta' mhux anqas minn 1 gramma u mhux aktar minn 2 grammi kull litru.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tas-sambuca għandha tkun ta' 38 %.

(c)

Ir-regoli dwar is-sustanzi aromatizzanti u l-preparazzjonijiet aromatizzanti għal likuri stabbiliti taħt il-kategorija 33 għandhom japplikaw għas-sambuca.

(d)

Is-Sambuca m'għandhiex tkun ikkulurita.

(e)

L-isem ġuridiku jista' jiġi supplimentat bit-terminu “likur”.

37.    Maraschino, marrasquino jew maraskino

(a)

Il-maraschino, marrasquino jew maraskino huwa likur bla kulur li togħmtu tiġi prinċipalment minn distillat taċ-ċirasa maraskina jew tal-prodott prodott mill-maċerazzjoni taċ-ċirasa jew partijiet taċ-ċirasa f'alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola jew f'distillat taċ-ċirasa maraskina b'kontenut minimu ta' prodotti dolċifikanti ta' 250 gramma għal kull litru espress bħala zokkor invertit.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-maraschino, marrasquino jew maraskino għandha tkun ta' 24 %.

(c)

Ir-regoli dwar is-sustanzi tat-taħwir u l-preparazzjonijiet ta' taħwir għal likuri stabbiliti taħt il-kategorija 33 għandhom japplikaw għall-maraschino, marrasquino jew maraskino.

(d)

Maraschino, marrasquino jew maraskino m'għandux ikun ikkulurit.

(e)

L-isem ġuridiku jista' jiġi supplimentat bit-terminu “likur”.

38.    Nocino jew orehovec

(a)

Nocino jew orehovec huwa likur li togħmtu tiġi prinċipalment permezz tal-maċerazzjoni, jew permezz tal-maċerazzjoni u d-distillazzjoni, tal-ġewż aħdar (Juglans regia L.), b'kontenut minimu ta' prodotti dolċifikanti ta' 100 gramma għal kull litru, espress bħala zokkor invertit.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tan-nocino jew tal-orehovec għandha tkun ta' 30 %.

(c)

Ir-regoli dwar is-sustanzi aromatizzanti u l-preparazzjonijiet aromatizzanti għal likuri stabbiliti taħt il-kategorija 33 għandhom japplikaw għan-nocino jew orehovec.

(d)

L-isem ġuridiku jista' jiġi supplimentat bit-terminu “likur”.

39.   Likur tal-bajd jew advocaat jew avocat jew advokat

(a)

Il-likur tal-bajd jew advocaat jew avocat jew advokat huwa likur, sew aromatizzat jew le, prodott minn alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola, distillat ta' oriġini agrikola jew xarba spirituża, jew kombinazzjoni tagħhom, u li l-ingredjenti tiegħu huma l-isfar tal-bajd, l-abjad tal-bajd, iz-zokkor jew l-għasel ta' kwalità jew it-tnejn. Il-kontenut minimu ta' zokkor jew għasel għandu jkun ta' 150 gramma għal kull litru espress bħala zokkor invertit. Il-kontenut minimu ta' isfar tal-bajd pur għandu jkun ta' 140 gramma għal kull litru tal-prodott finali. Fil-każ li jintuża bajd ġej minn tiġieġ li ma jkunx tal-ġeneru Gallus gallus, dan għandu jiġi indikat fit-tikketta.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-likur tal-bajd jew advocaat jew avocat jew advokat hija ta' 14 %.

(c)

Oġġetti tal-ikel aromatizzanti, sustanzi aromatizzanti u preparazzjonijiet aromatizzanti biss jistgħu jintużaw fil-produzzjoni tal-likur tal-bajd jew advocaat jew avocat jew advokat.

(d)

Fil-produzzjoni ta' likur tal-bajd jew advocaat jew avocat jew advokat jistgħu jintużaw prodotti tal-ħalib.

40.   Likur bil-bajd

(a)

Il-likur bil-bajd huwa likur, sew aromatizzat jew le, prodott minn alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola, distillat ta' oriġini agrikola jew xarba spirituża, jew kombinazzjoni tagħhom, li l-ingredjenti karatteristiċi tiegħu huma l-isfar tal-bajd, l-abjad tal-bajd u z-zokkor jew l-għasel ta' kwalità jew it-tnejn. Il-kontenut minimu ta' zokkor jew għasel għandu jkun ta' 150 gramma għal kull litru espress bħala zokkor invertit. Il-kontenut minimu ta' isfar tal-bajd għandu jkun ta' 70 gramma għal kull litru tal-prodott finali.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-likur bil-bajd għandha tkun ta' 15 %.

(c)

Oġġetti tal-ikel aromatizzanti, sustanzi aromatizzanti naturali u preparazzjonijiet aromatizzanti biss jistgħu jintużaw fil-produzzjoni ta' likur bil-bajd.

(d)

Fil-produzzjoni ta' likur bil-bajd jistgħu jintużaw prodotti tal-ħalib.

41.    Mistrà

(a)

Il-mistrà huwa xarba spirituża bla kulur mogħtija t-togħma bl-aniżetta jew bl-anetolu naturali li tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(i)

ikollha kontenut ta' anetolu ta' mhux anqas minn 1 gramma u mhux aktar minn 2 grammi kull litru;

(ii)

jista' jkun fiha wkoll distillat ta' ħxejjex aromatiċi;

(iii)

ma tkunx ġiet iddolċifikata.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-mistrà għandha tkun ta' 40 % u l-qawwa alkoħolika massima skont il-volum għandha tkun ta' 47 %.

(c)

Il-Mistrà jista' jingħata togħma biss bi preparazzjonijiet aromatizzanti u b' sustanzi aromatizzanti naturali.

(d)

Il-Mistrà m'għandhiex tkun ikkulurita.

42.    Väkevä glögi jew spritglögg

(a)

Il-väkevä glögi jew spritglögg huwa xarba spirituża magħmula billi tingħata t-togħma lill-inbid jew prodotti tal-inbid u lill-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola permezz tal-imsiemer tal-qronfol jew il-kannella, jew it-tnejn li huma, permezz ta' wieħed minn dawn il-proċessi li ġejjin:

(i)

il-maċerazzjoni jew id-distillazzjoni,

(ii)

id-distillazzjoni tal-alkoħol fil-preżenza tal-partijiet tal-pjanti msemmija hawn fuq,

(iii)

l-addizzjoni ta' sustanzi aromatizzanti naturali tal-imsiemer tal-qronfol jew il-kannella.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-väkevä glögi jew spritglögg għandha tkun ta' 15 %.

(c)

Väkevä glögi jew spritglögg jista' jingħata togħma biss b'sustanzi aromatizzanti, bi preparazzjonijiet aromatizzanti, jew b'aromatizzanti oħrajn iżda t-togħma predominanti għandha tkun dik tal-ħwawar speċifikati fil-punt (a).

(d)

Il-kontenut ta' nbid jew prodotti tal-inbid m'għandux ikun ta' aktar minn 50 % tal-prodott finali.

43.    Berenburg jew Beerenburg

(a)

Il-Berenburg jew Beerenburg huwa xarba spirituża li tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(i)

hija prodotta bl-użu tal-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola;

(ii)

hija prodotta permezz tal-maċerazzjoni ta' frott jew pjanti jew partijiet minnhom;

(iii)

fiha bħala togħma speċifika d-distillat ta' għerq il-ġenzjana (Gentiana lutea L.), ta' frott tal-ġnibru (Juniperus communis L.) u tal-weraq tar-rand (Laurus nobilis L.);

(iv)

tvarja fil-kulur minn kannella ċar sa skur;

(v)

tista' tiġi dolċifikata sa massimu ta' 20 gramma ta' prodotti dolċifikanti għal kull litru espress bħala zokkor invertit.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tal-Berenburg jew Beerenburg għandha tkun ta' 30 %.

(c)

Il-Berenburg jew Beerenburg jista' jingħata togħma biss bi preparazzjonijiet aromatizzanti u b'sustanzi aromatizzanti naturali.

44.   Nektar tal-għasel jew nektar tal-mead

(a)

In-nektar tal-għasel jew in-nektar tal-mead huwa xarba spirituża prodotta billi tingħata t-togħma lil taħlita ta' maxx tal-għasel fermentat u distillat tal-għasel jew alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola, jew tat-tnejn li huma, li fiha mill-inqas 30 % vol. ta' maxx tal-għasel fermentat.

(b)

Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tan-nektar tal-għasel jew tan-nektar tal-mead għandha tkun ta' 22 %.

(c)

In-nektar tal-għasel jew tal-mead jista' jingħata togħma biss bi preparazzjonijiet aromatizzanti u sustanzi aromatizzanti naturali, bil-kundizzjoni li tippredomina t-togħma tal-għasel.

(d)

In-nektar tal-għasel jew in-nektar tal-mead jista' biss jiġi dolċifikat bl-għasel.


ANNESS II

REGOLI SPEĊIFIĊI DWAR ĊERTU XORB SPIRITUŻ

1.   Ir-Rum-Verschnitt huwa prodott fil-Ġermanja u jinkiseb billi jitħalltu r-rum u l-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola, b'tali mod li proporzjon minimu ta' 5 % tal-alkoħol kontenut fil-prodott finali għandu jiġi mir-rum. Il-qawwa alkoħolika minima skont il-volum tar-Rum-Verschnitt għandha tkun ta' 37,5 %. Il-kelma “Verschnitt” għandha tidher fid-deskrizzjoni, fil-preżentazzjoni jew fit-tikkettar b'karattri tal-istess tipa, daqs u kulur, u fuq l-istess linja, tal-kelma “Rum” u, fil-każ tal-fliexken, fuq it-tikketta ta' quddiem. L-isem ġuridiku tal-bejgħ ta' dan il-prodott għandu jkun “xorb spirituż”. Meta Rum-Verschnitt jitqiegħed fis-suq barra mill-Ġermanja, il-kompożizzjoni alkoħolika tiegħu għandha tintwera fuq it-tikketta.

2.   Is-Slivovice huwa prodott miċ-Ċekja u jinkiseb permezz taż-żieda mad-distillat tal-għanbaqar, qabel id-distillazzjoni aħħarija, ta' alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola, b'tali mod li proporzjon minimu ta' 70 % tal-alkoħol fil-prodott finali għandu jiġi minn mad-distillat tal-għanbaqar. L-isem ġuridiku tal-bejgħ ta' dan il-prodott għandu jkun “xorb spirituż”. L-isem “slivovice” jista' jiżdied jekk jidher fl-istess kamp viżiv fuq it-tikketta ta' quddiem. Jekk dan is-slivovice jitqiegħed fis-suq barra miċ-Ċekja, il-kompożizzjoni alkoħolika tiegħu għandha tintwera fuq it-tikketta. Din id-dispożizzjoni għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-użu tal-ismijiet ġuridiċi għal spirti fil-kategorija 9 tal-Anness I.

3.   Il-Guignolet Kirsch huwa prodott fi Franza u jinkiseb billi jitħalltu l-guignolet u l-kirsch, b'tali mod li proporzjon minimu ta' 3 % tal-alkoħol pur totali fil-prodott finali jiġi mill-kirsch. Il-kelma “guignolet” trid tidher fid-deskrizzjoni, fil-preżentazzjoni u fit-tikkettar b'karattri tal-istess tipa, daqs u kulur, u fuq l-istess linja tal-kelma “kirsch” u, fil-każ tal-fliexken, fuq it-tikketta ta' quddiem. L-isem ġuridiku ta' dan il-prodott għandu jkun “likur”. Il-kompożizzjoni alkoħolika tiegħu għandha tindika l-perċentwal skont il-volum ta' alkoħol pur li l-guignolet u l-“kirsch” jirrappreżentaw fil-kontenut ta' alkoħol pur totali skont il-volum tal-guignolet kirsch.


ANNESS III

METODU TA' INVEKKJAMENT DINAMIKU JEW “CRIADERAS Y SOLERA” JEW “SOLERA E CRIADERAS

Il-metodu ta' invekkjament dinamiku magħruf bħala “criaderas y solera” jew “solera e criaderas” jikkonsisti fit-twettiq ta' estrazzjonijiet perjodiċi ta' porzjon tal-brandy li jinsab f'kull wieħed mill-btieti u l-kontenituri tal-ballut li jiffurmaw skala ta' invekkjament u r-rifornimenti korrispondenti bil-brandy estratt mill-iskala ta' invekkjament preċedenti.

Definizzjonijiet

 

“Skala ta' invekkjament” tfisser kull grupp ta' btieti u kontenituri tal-ballut bl-istess livell ta' maturità, li minnhom il-brandy jgħaddi fil-proċess ta' invekkjament tiegħu. Kull skala hija magħrufa bħala “criadera”, ħlief l-aħħar waħda, li tiġi qabel l-ispedizzjoni tal-brandy, magħrufa bħala “solera”.

 

“Estrazzjoni” tfisser il-volum parzjali tal-brandy meħud minn kull bittija u kontenitur tal-ballut fi skala ta' invekkjament, għall-inkorporazzjoni tiegħu fil-btieti u l-kontenituri tal-ballut fl-iskala ta' invekkjament li jmiss jew, fil-każ tas-solera, għall-ġarr tiegħu bil-baħar.

 

“Riforniment” tfisser volum tal-brandy mill-btieti u l-kontenituri tal-ballut ta' skala ta' invekkjament partikolari li huwa inkorporat fil-kontenut tal-btieti u l-kontenituri tal-ballut tal-iskala li jmiss f'termini tal-età, u blended ma' dak il-kontenut.

 

“Età medja” tfisser perjodu ta' żmien li jikkorrispondi għar-rotazzjoni tal-istokk totali tal-brandy li għaddej mill-proċess ta' invekkjament, ikkalkulat billi l-volum totali tal-brandy li jinsab fl-iskali kollha ta' invekkjament jiġi diviż bil-volum tal-estrazzjonijiet li jsiru mill-aħħar skala – is-solera – f'sena.

L-invekkjament medju tal-brandy meħud mis-solera għandu jiġi kkalkulat bl-użu tal-formula li ġejja: t = Vt/Ve, li fih:

t huwa l-invekkjament medju, espress fi snin;

Vt huwa l-volum totali tal-ħażniet fis-sistema ta' invekkjament, espress f'litri ta' alkoħol pur;

Ve huwa l-volum totali tal-prodott estratt għall-ispedizzjoni matul sena, espress f'litri ta' alkoħol pur.

Fil-każ ta' btieti u kontenituri tal-ballut ta' inqas minn 1 000 litru, l-għadd tal-estrazzjonijiet u r-rifornimenti annwali għandu jkun daqs jew inqas mid-doppju tan-numru tal-iskali fil-metodu, sabiex jiġi żgurat li l-komponent l-inqas matur ikollu età ugwali għal sitt xhur jew akbar.

Fil-każ ta' btieti u kontenituri tal-ballut ta' 1 000 litru jew aktar, l-għadd tal-estrazzjonijiet u r-rifornimenti annwali għandu jkun daqs jew inqas min-numru tal-iskali fis-sistema, sabiex jiġi żgurat li l-komponent l-anqas matur ikollu età ta' sena jew aktar.


ANNESS IV

Tabella ta' korrelazzjoni

Dan ir-Regolament

Regolament (KE) Nru 110/2008

Artikolu 1(1) u (2)

Artikolu 1(1) u (2)

Artikolu 2, punti (a) sa (d)

Artikolu 2(1) u (3)

Artikolu 2, punt (e)

Artikolu 2(2)

Artikolu 2, punt (f)

Anness I, punt 6

Artikolu 3(1)

Artikolu 8

Artikolu 3(2) u (3)

Artikolu 10

Artikolu 3(4)

Artikolu 15(1)

Artikolu 3(5)

Artikolu 3(6)

Artikolu 3(7)

Artikolu 15(3), it-tielet subparagrafu

Artikolu 3(8)

Artikolu 3(9) u (10)

Artikolu 11(2) u Anness I, punt 4

Artikolu 3(11) u (12)

Anness I, punt (7)

Artikolu 4(1)

Artikolu 7 u Anness I, punt (14)

Artikolu 4(2)

Artikolu 7 u Anness I, punt (15)

Artikolu 4(3)

Artikolu 7 u Anness I, punt (16)

Artikolu 4(4)

Artikolu 4(5)

Anness I, punt (17)

Artikolu 4(6)

Artikolu 4(7)

Anness I, punt (2)

Artikolu 4(8)

Anness I, punt (3)

Artikolu 4(9)

Anness I, punt (3)

Artikolu 4(10)

Anness I, punt (5)

Artikolu 4(11)

Anness I, punt (8)

Artikolu 4(12)

Anness I, punt (9)

Artikolu 4(13)

Artikolu 4(14)

Artikolu 4(15)

Artikolu 4(16)

Artikolu 4(17)

Artikolu 4(18)

Artikolu 4(19) u (20)

Anness I, punt (10)

Artikolu 4(21)

Artikolu 4(22)

Artikolu 4(23)

Anness I, punt (11)

Artikolu 4(24)

Anness I, punt (12)

Artikolu 5

Anness I, punt (1)

Artikolu 6(1)

Artikolu 3(1)

Artikolu 6(2)

Artikolu 3(3)

Artikolu 6(3)

Artikolu 3(4)

Artikolu 7(1)

Artikolu 4

Artikolu 7(2)

Artikolu 5(1)

Artikolu 7(3)

Artikolu 5(2)

Artikolu 7(4)

Artikolu 5(3)

Artikolu 8(1)

Artikolu 26

Artikolu 8(2)

Artikolu 1(3)

Artikolu 8(3)

Artikolu 8(4)

Artikolu 9

Artikolu 10(1)

Artikolu 10(2)

Artikolu 9(1)

Artikolu 10(3)

Artikolu 9(2)

Artikolu 10(4)

Artikolu 9(3)

Artikolu 10(5)

Artikolu 9(5) u (6)

Artikolu 10(6), punti (a) sa (c), (e) u (f)

Artikolu 10(6)(d)

Artikolu 12(2)

Artikolu 10(7), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 9(4) u (7)

Artikolu 10(7), it-tieni subparagrafu

Artikolu 11(1)

Artikolu 10(1) u (2)

Artikolu 11(2) u (3)

Artikolu 12(1)

Artikolu 10(1)

Artikolu 12(2),(3) u (4)

Artikolu 13(1)

Artikolu 12(1)

Artikolu 13(2)

Artikolu 9(9)

Artikolu 13(3), l-ewwel u t-tieni subparagrafu

Artikolu 11(4)

Artikolu 13(3), it-tielet subparagrafu

Artikolu 11(5)

Artikolu 13(3), ir-raba' subparagrafu

Artikolu 13(4), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 11(3)

Artikolu 13(4), it-tieni subparagrafu

Artikolu 11(4)

Artikolu 13(4), it-tielet subparagrafu

Artikolu 11(5)

Artikolu 13(5)

Artikolu 13(6)

Artikolu 12(3)

Artikolu 13(7)

Artikolu 14(1)

Anness I, punt (13)

Artikolu 14(2)

Artikolu 15(1)

Artikolu 14(2)

Artikolu 15(2)

Artikolu 16

Artikolu 17

Artikolu 13

Artikolu 18

Artikolu 19(1)

Artikolu 12(3)

Artikolu 19(2)

Artikolu 20, punt (a)

Artikolu 20, punt (b)

Artikolu 28(2)

Artikolu 20, punt (c)

Artikolu 20, punt (d)

Artikolu 21(1)

Artikolu 21(2)

Artikolu 16

Artikolu 21(3)

Artikolu 15(3), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 21(4)

Artikolu 22(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 17(4)

Artikolu 22(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 22(2)

Artikolu 23(1), kliem introduttorju u punti (a), (b) u (c)

Artikolu 23(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 17(3)

Artikolu 23(2)

Artikolu 17(1), it-tieni sentenza

Artikolu 24(1) sa (4)

Artikolu 24(5), (6) u (7)

Artikolu 17(2)

Artikolu 24(8)

Artikolu 17(3)

Artikolu 24(9)

Artikolu 17(1), l-ewwel sentenza

Artikolu 25

Artikolu 26(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 17(5)

Artikolu 26(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 26(2)

Artikolu 17(6)

Artikolu 27(1)

Artikolu 17(7), l-ewwel sentenza

Artikolu 27(2), (3) u (4)

Artikolu 27(5)

Artikolu 17(7), it-tieni sentenza

Artikolu 28

Artikolu 29

Artikolu 30(1), (2) u (3)

Artikolu 17(8), l-ewwel sentenza

Artikolu 30(4), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 17(8), it-tieni sentenza

Artikolu 30(4), it-tieni subparagrafu

Artikolu 31

Artikolu 21

Artikolu 32

Artikolu 18

Artikolu 33(1)

Artikolu 15(2)

Artikolu 33(2) u (3)

Artikolu 34(1), (2) u (3)

Artikolu 19

Artikolu 34(4)

Artikolu 35(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 15(3), it-tieni subparagrafu

Artikolu 35(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 35(2)

Artikolu 23(3)

Artikolu 35(3)

Artikolu 36(1)

Artikolu 23(1)

Artikolu 36(2)

Artikolu 23(2)

Artikolu 37

Artikolu 38(1)

Artikolu 38(2)

Artikolu 22(1)

Artikolu 38(3)

Artikolu 22(2)

Artikolu 38(4)

Artikolu 38(5)

Artikolu 22(3)

Artikolu 38(6)

Artikolu 22(4)

Artikolu 39(1)

Artikolu 39(2) u (3)

Artikolu 40

Artikolu 41

Artikolu 42

Artikolu 43(1)

Artikolu 24(1)

Artikolu 43(2)

Artikolu 24(3)

Artikolu 44(1)

Artikolu 24(2)

Artikolu 44(2)

Artikolu 45

Artikolu 6

Artikolu 46

Artikolu 47

Artikolu 25

Artikolu 48

Artikolu 49

Artikolu 29

Artikolu 50

Artikolu 28

Artikolu 51

Artikolu 30

Anness I, kategoriji 1 sa 31

Anness II, kategoriji 1 sa 31

Anness I, kategorija 32

Anness II, kategorija 37a

Anness I, kategorija 33

Anness II, kategorija 32

Anness I, kategorija 34

Anness II, kategorija 33

Anness I, kategorija 35

Anness II, kategorija 37

Anness I, kategorija 36

Anness II, kategorija 38

Anness I, kategorija 37

Anness II, kategorija 39

Anness I, kategorija 38

Anness II, kategorija 40

Anness I, kategorija 39

Anness II, kategorija 41

Anness I, kategorija 40

Anness II, kategorija 42

Anness I, kategorija 41

Anness II, kategorija 43

Anness I, kategorija 42

Anness II, kategorija 44

Anness I, kategorija 43

Anness II, kategorija 45

Anness I, kategorija 44

Anness II, kategorija 46

Anness II

Anness II, parti taħt it-Titolu “Xorb spirituż ieħor”

Anness III

Anness IV


17.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 130/55


REGOLAMENT (UE) 2019/788 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-17 ta' April 2019

dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikulari l-Artikolu 24 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz ta' att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) jistabbilixxi ċ-ċittadinanza tal-Unjoni. Iċ-ċittadini tal-Unjoni (“iċ-ċittadini”) huma garantiti d-dritt li javviċinaw lill-Kummissjoni direttament b'talba li fiha jistednuha tippreżenta proposta għal att legali tal-Unjoni għall-għan tal-implimentazzjoni tat-Trattati b'mod simili għad-dritt mogħti lill-Parlament Ewropew skont l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u lill-Kunsill skont l-Artikolu 241 TFUE. B'hekk, l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej tikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-funzjonament demokratiku tal-Unjoni permezz tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-ħajja demokratika u politika tagħha. Kif jirriżulta mill-istruttura tal-Artikolu 11 TUE u l-Artikolu 24 TFUE, l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej jenħtieġ li tiġi kkunsidrata fil-kuntest ta' mezzi oħra li bihom iċ-ċittadini jistgħu jressqu ċerti kwistjonijiet għall-attenzjoni tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni u li jikkonsistu b'mod partikolari minn djalogu mal-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi u s-soċjetà ċivili, konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati, petizzjonijiet u applikazzjonijiet lill-Ombudsman.

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 211/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) li jistabbilixxi r-regoli u l-proċeduri għal inizjattiva Ewropea taċ-ċittadini u ġie kkumplimentat mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1179/2011 (5).

(3)

Fir-rapport tagħha dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 211/2011 tal-31 ta' Marzu 2015, il-Kummissjoni elenkat għadd ta' sfidi li jinqalgħu fl-implimentazzjoni ta' dak ir-Regolament u impenjat ruħha li tanalizza iżjed l-impatt ta' dawk il-kwistjonijiet dwar l-effettività tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej u biex jittejjeb il-funzjonament tiegħu.

(4)

Il-Parlament Ewropew, fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' Ottubru 2015 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej (6) u fir-rapport leġiżlattiv abbozzat tiegħu stess tas-26 ta' Ġunju 2017 (7), talab lill-Kummissjoni biex tirrieżamina r-Regolament (UE) Nru 211/2011 u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1179/2011.

(5)

Dan ir-Regolament għandu l-għan li jagħmel l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej aktar aċċessibbli, anqas ta' piż u aktar faċli biex tintuża għall-organizzaturi u dawk li jappoġġawha, sabiex jissaħħaħ is-segwitu tagħha u jinkiseb il-potenzjal sħiħ tagħha bħala għodda biex tħeġġeġ id-dibattitu. Huwa jenħtieġ li jiffaċilita wkoll il-parteċipazzjoni ta' kemm jista' jkun ċittadini fil-proċess demokratiku tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni.

(6)

Sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi, il-proċeduri u l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej jenħtieġ li jkunu effettivi, trasparenti, ċari, sempliċi, faċli biex jintużaw, aċċessibbli għall-persuni b'diżabbiltà u proporzjonati man-natura ta' dan l-istrument. Huma jenħtieġ li jilħqu bilanċ għaqli bejn id-drittijiet u l-obbligi u jenħtieġ jiżguraw li inizjattivi validi jiġu eżaminati u mwieġba kif xieraq mill-Kummissjoni.

(7)

Jixraq li tiġi ffissata età minima għall-appoġġ ta' inizjattiva. Dik l-età minima jenħtieġ li tikkorrispondi mal-età li fiha ċ-ċittadini jkunu intitolati li jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Sabiex tissaħħaħ il-parteċipazzjoni ta' ċittadini żgħażagħ fil-ħajja demokratika tal-Unjoni u b'hekk jintlaħaq il-potenzjal sħiħ tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej bħala strument ta' demokrazija parteċipattiva, l-Istati Membri li jqisu li jkun xieraq jenħtieġ li jkunu jistgħu jistabbilixxu l-età minima għall-appoġġ ta' inizjattiva ta' 16-il sena u jenħtieġ li jinfurmaw lill-Kummissjoni b'dan. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tirrevedi b'mod perjodiku l-funzjonament tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej, inkluż fir-rigward tal-età minima ta' min ikun jixtieq jappoġġa l-inizjattivi. L-Istati Membri huma mħeġġa jikkunsidraw li jistabbilixxu l-età minima ta' 16-il sena f'konformità mal-liġijiet nazzjonali tagħhom.

(8)

F'konformità mal-Artikolu 11(4) TUE, inizjattiva li tistieden lill-Kummissjoni, fil-qafas tas-setgħat tagħha, tippreżenta kull proposta xierqa dwar il-kwistjonijiet fejn iċ-ċittadini jikkunsidraw li jkun meħtieġ att legali tal-Unjoni għall-implimentazzjoni tat-Trattati, jenħtieġ li tittieħed minn mhux anqas minn miljun ċittadin li huma ċittadini ta' numru sinifikanti ta' Stati Membri.

(9)

Sabiex jiġi żgurat li l-inizjattiva taċ-ċittadini tkun rappreżentattiva ta' interess tal-Unjoni, filwaqt li jiġi żgurat li l-istrument jibqa' faċli li jintuża, dak in-numru jenħtieġ li jkun stabbilit għal kwart tal-Istati Membri.

(10)

Sabiex ikun żgurat li inizjattiva tkun rappreżentattiva u li l-kundizzjonijiet għaċ-ċittadini biex jappoġġaw inizjattiva huma simili, huwa xieraq ukoll li jiġi stabbilit in-numru minimu ta' firmatarji li ġejjin minn kull wieħed minn dawk l-Istati Membri. Dawk in-numri minimi ta' firmatarji meħtieġa f'kull Stat Membru jenħtieġ li jkunu digressivament proporzjonali u li jikkorrispondu għan-numru ta' Membri tal-Parlament Ewropew eletti f'kull Stat Membru, multiplikat bin-numru totali ta' Membri tal-Parlament Ewropew.

(11)

Sabiex l-inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej isiru aktar inklużivi u viżibbli, l-organizzaturi jistgħu jużaw għall-attivitajiet tagħhom stess ta' promozzjoni u ta' komunikazzjoni lingwi li mhumiex il-lingwi uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni li, skont l-ordni kostituzzjonali tal-Istati Membri, għandhom status uffiċjali fit-territorju kollu tagħhom jew f'parti minnu.

(12)

Filwaqt li data personali pproċessata skont dan ir-Regolament tista' tinkludi data sensittiva, minħabba n-natura tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej bħala strument ta' demokrazija parteċipattiva, huwa ġġustifikat li jkun meħtieġ l-għoti ta' data personali li tappoġġa inizjattiva u l-ipproċessar ta' tali data sa fejn huwa meħtieġ sabiex ikun permess li d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ ikunu verifikati f'konformità mal-liġi u l-prattika nazzjonali.

(13)

Sabiex l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej issir aktar aċċessibbli, il-Kummissjoni jenħtieġ li tipprovdi informazzjoni, assistenza u appoġġ prattiku liċ-ċittadini u l-gruppi tal-organizzaturi, b'mod partikolari dwar dawk l-aspetti ta' dan ir-Regolament fi ħdan il-kompetenza tagħha. Biex issaħħaħ din l-informazzjoni u l-assistenza, il-Kummissjoni jenħtieġ ukoll li tagħmel pjattaforma kollaborattiva online disponibbli li tipprovdi forum ta' diskussjoni ddedikat u appoġġ, informazzjoni u pariri legali indipendenti dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej. Il-pjattaforma jenħtieġ li tkun miftuħa għal ċittadini, gruppi ta' organizzaturi, organizzazzjonijiet u esperti esterni b'esperjenza fl-organizzazzjoni ta' inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej. Dan is-sit web jenħtieġ li jkun aċċessibbli għall-persuni b'diżabbiltà.

(14)

Sabiex il-gruppi ta' organizzaturi jkunu jistgħu jimmaniġġjaw l-inizjattiva tagħhom matul il-proċedura, il-Kummissjoni jenħtieġ li tagħmel reġistru online għall-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej (“reġistru”) disponibbli. Biex titqajjem kuxjenza u tiġi żgurata t-trasparenza dwar l-inizjattivi kollha, ir-reġistru jenħtieġ li jinkludi sit web pubbliku li jipprovdi informazzjoni komprensiva dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej b'mod ġenerali, kif ukoll informazzjoni aġġornata dwar inizjattivi individwali, l-istatus tagħhom u s-sorsi ddikjarati ta' appoġġ u finanzjament abbażi tal-informazzjoni ppreżentata mill-grupp ta' organizzaturi.

(15)

Sabiex tiġi żgurata l-prossimità lejn iċ-ċittadini u biex titqajjem kuxjenza dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej, l-Istati Membri jenħtieġ li jistabbilixxu punt ta' kuntatt wieħed jew aktar fit-territorji rispettivi tagħhom biex jipprovdu liċ-ċittadini b'informazzjoni kif ukoll b'assistenza dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej. Tali informazzjoni u assistenza jenħtieġ li tikkonċerna, b'mod partikolari, dawk l-aspetti ta' dan ir-Regolament li l-implimentazzjoni tagħhom taqa' taħt il-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali fl-Istati Membri, jew li jikkonċernaw il-liġi nazzjonali applikabbli, u li għalihom dawk l-awtoritajiet għalhekk ikunu fl-aħħar pożizzjoni biex jinfurmaw u jassistu liċ-ċittadini u gruppi ta' organizzaturi. Fejn xieraq, l-Istati Membri jenħtieġ li jifittxu sinerġiji ma' servizzi li jipprovdu appoġġ għall-użu ta' strumenti nazzjonali simili. Il-Kummissjoni, inklużi r-rappreżentazzjonijiet tagħha fl-Istati Membri, jenħtieġ li tiżgura kooperazzjoni mill-qrib mal-punti ta' kuntatt nazzjonali dwar dawk l-attivitajiet ta' informazzjoni u assistenza, inkluż, fejn xieraq, attivitajiet ta' komunikazzjoni fil-livell tal-Unjoni.

(16)

Hemm bżonn ta' struttura organizzata minima sabiex titwettaq b'suċċess inizjattiva taċ-ċittadini. Dik jenħtieġ li tieħu l-forma ta' kumitat taċ-ċittadini, magħmul minn persuni fiżiċi (organizzaturi) li jkunu ġejjin minn tal-anqas seba' Stati Membri differenti, sabiex jitħeġġeġ il-ħruġ ta' kwistjonijiet mal-Ewropa kollha u biex titrawwem ir-riflessjoni dwar dawk il-kwistjonijiet. Għal raġunijiet ta' trasparenza u komunikazzjoni bla xkiel u effiċjenti, il-kumitat taċ-ċittadini jenħtieġ li jaħtar rappreżentanti biex jagħmlu kuntatt bejn il-kumitat taċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni matul il-proċedura sħiħa. Il-grupp ta' organizzaturi jenħtieġ li jkollu l-possibbiltà li joħloq, skont il-liġi nazzjonali, entità legali li tamministra inizjattiva. Dik l-entità ġuridika jenħtieġ li titqies li hija l-grupp ta' organizzaturi għall-finijiet ta' dan ir-Regolament.

(17)

Filwaqt li r-responsabbiltà u l-penali b'konnessjoni mal-ipproċessar ta' data personali ser jibqgħu rregolati skont ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8), il-grupp ta' organizzaturi jenħtieġ li jkun responsabbli b'mod konġunt u insolidum, f'konformità mal-liġi nazzjonali applikabbli, għal kwalunkwe ħsara li jikkawżaw il-membri tiegħu fl-organizzazzjoni ta' inizjattiva minn atti illegali mwettqa b'mod intenzjonali jew b'negliġenza serja. L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-grupp ta' organizzaturi jkun soġġett għal penali xierqa għall-ksur ta' dan ir-Regolament.

(18)

Sabiex tiġi żgurata l-koerenza u t-trasparenza f'relazzjoni mal-inizjattivi u biex tiġi evitata sitwazzjoni fejn il-firem jinġabru għal inizjattiva li ma tikkonformax mal-kundizzjonijiet stabbiliti mit-Trattati u dan ir-Regolament, inizjattivi li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stipulati f'dan ir-Regolament jenħtieġ li jiġu reġistrati mill-Kummissjoni qabel il-bidu tal-ġbir tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miċ-ċittadini. Il-Kummissjoni jenħtieġ, meta tittratta r-reġistrazzjoni, tirrispetta b'mod sħiħ l-obbligu ta' dikjarazzjoni tar-raġunijiet skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 296 TFUE u l-prinċipju ġenerali ta' amministrazzjoni tajba kif stabbilit fl-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

(19)

Sabiex l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej issir aktar effettiva u aċċessibbli, b'kont meħud tal-fatt li l-proċeduri u l-kundizzjonijiet meħtieġa għal inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej jenħtieġ li jkunu ċari, sempliċi, faċli biex jintużaw u proporzjonati, u biex jiġi żgurat li jiġu reġistrati kemm jista' jkun inizjattivi, huwa xieraq li tiġi parzjalment irreġistrata inizjattiva f'każijiet meta biss parti jew partijiet ta' inizjattiva jissodisfaw ir-rekwiżiti għar-reġistrazzjoni skont dan ir-Regolament. Jenħtieġ li l-inizjattivi jkunu rreġistrati parzjalment dment li parti mill-inizjattiva, inklużi l-għanijiet prinċipali tagħha, ma jaqgħux manifestament barra mill-qafas tas-setgħat tal-Kummissjoni li tippreżenta proposta għal att legali tal-Unjoni bil-għan li timplimenta t-Trattati u r-rekwiżiti kollha l-oħra ta' reġistrazzjoni jkunu ssodisfati. Jenħtieġ li ċ-ċarezza u t-trasparenza jiġu żgurati fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni tar-reġistrazzjoni parzjali u l-firmatarji potenzjali jenħtieġ li jkunu infurmati dwar il-kamp ta' applikazzjoni tar-reġistrazzjoni u dwar il-fatt li d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ qed jinġabru biss għal dak li jikkonċerna l-kamp ta' applikazzjoni tar-reġistrazzjoni tal-inizjattiva. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tinforma lill-grupp ta' organizzaturi b'mod dettaljat biżżejjed dwar ir-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha li ma tirreġistrax inizjattiva jew li tirreġistraha biss parzjalment, u dwar ir-rimedji ġuridiċi u extraġuridiċi kollha possibbli disponibbli għalih.

(20)

Id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ għal inizjattiva jenħtieġ li jinġabru f'perjodu ta' żmien speċifiku. Sabiex jiġi żgurat li l-inizjattivi taċ-ċittadini proposti jibqgħu rilevanti, filwaqt li jittieħed kont tal-kumplessità sabiex jinġabru dikjarazzjonijiet ta' appoġġ madwar l-Unjoni, dak il-perjodu ta' żmien jenħtieġ li ma jkunx itwal minn 12-il xahar mid-data tal-bidu tal-perjodu ta' ġbir stabbilita mill-grupp ta' organizzaturi. Il-grupp ta' organizzaturi jenħtieġ li jkollu r-responsabbiltà li jagħżel id-data tal-bidu tal-perjodu tal-ġbir fi żmien sitt xhur mir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva. Il-grupp ta' organizzaturi jenħtieġ li jinforma lill-Kummissjoni bid-data magħżula mill-inqas 10 ijiem tax-xogħol qabel dik id-data. Sabiex tiżgura l-koordinazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali, il-Kummissjoni jenħtieġ li tinforma lill-Istati Membri dwar id-data kkomunikata mill-grupp ta' organizzaturi.

(21)

Sabiex l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej issir aktar aċċessibbli, anqas ta' piż u aktar faċli biex tintuża għall-organizzaturi u ċ-ċittadini, il-Kummissjoni jenħtieġ li tistabbilixxi u żżomm sistema ċentrali għall-ġbir online tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ. Dik is-sistema jenħtieġ li tkun disponibbli bla ħlas għall-gruppi ta' organizzaturi u jenħtieġ li tinkludi l-karattersitiċi tekniċi meħtieġa li jagħmlu possibbli l-ġbir online, inkluż il-hosting u s-software, kif ukoll karatteristiċi ta' aċċessibbiltà li jiżguraw li ċ-ċittadini b'diżabbiltà jkunu jistgħu jipprovdu appoġġ għall-inizjattivi. Din is-sistema jenħtieġ li tkun stabbilita u miżmuma skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2017/46 (9).

(22)

Iċ-ċittadini jenħtieġ li jkollhom il-possibbiltà li jappoġġaw l-inizjattivi permezz tal-Internet jew f'forma stampata billi jipprovdu biss id-data personali stipulata fl-Anness III ta' dan ir-Regolament. L-Istati Membri jenħtieġ li jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar jekk iridux jiġu inklużi fil-parti A jew B, rispettivament, tal-Anness III. Iċ-ċittadini li jużaw is-sistema ċentrali ta' ġbir online għall-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej jenħtieġ li jkunu jistgħu jappoġġaw inizjattiva online bl-użu ta' mezzi ta' identifikazzjoni elettronika jew permezz ta' firma elettronika fi ħdan it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10). Għal dan il-għan, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jimplimentaw il-karatteristiċi tekniċi rilevanti fi ħdan il-qafas ta' dak ir-Regolament. Iċ-ċittadini jenħtieġ li jiffirmaw dikjarazzjoni ta' appoġġ darba biss.

(23)

Biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni lejn sistema ċentrali ġdida ta' ġbir online, grupp ta' organizzaturi jenħtieġ li jkompli jkollu l-possibbiltà li jistabbilixxi s-sistemi ta' ġbir online tiegħu stess u li jiġbor dikjarazzjonijiet ta' appoġġ permezz ta' din is-sistema għal inizjattivi reġistrati skont dan ir-Regolament sal-31 ta' Diċembru 2022. Il-grupp ta' organizzaturi jenħtieġ li juża sistema individwali ta' ġbir online waħda għal kull inizjattiva. Is-sistemi individwali ta' ġbir online imwaqqfa u mħaddma minn grupp ta' organizzaturi jenħtieġ li jkollhom karatteristiċi tekniċi u ta' sigurtà adegwati sabiex jiżguraw li d-data tinġabar, tinħażen u tiġi trasferita b'mod sigur matul il-proċedura. Għal dak il-għan, il-Kummissjoni jenħtieġ li tistabbilixxi speċifikazzjonijiet tekniċi dettaljati għas-sistemi individwali ta' ġbir online, b'kooperazzjoni mal-Istati Membri. Għandu jkun possibbli li l-Kummissjoni titlob il-parir tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA), li tassisti lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' politiki relatati mas-sigurtà tan-netwerk u s-sistemi ta' informazzjoni.

(24)

Huwa xieraq li l-Istati Membri jivverifikaw il-konformità tas-sistemi individwali ta' ġbir online stabbiliti mill-grupp ta' organizzaturi mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament u li joħorġu dokument li jiċċertifika tali konformità, qabel ma jinġabru d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ. Iċ-ċertifikazzjoni tas-sistemi individwali ta' ġbir online jenħtieġ li titwettaq mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri fejn tinħażen id-data miġbura permezz tas-sistema individwali ta' ġbir online. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza taħt ir-Regolament (UE) 2016/679, l-Istati Membri jenħtieġ li jinnominaw l-awtorità nazzjonali kompetenti responsabbli għaċ-ċertifikazzjoni tas-sistemi. L-Istati Membri jenħtieġ li jirrikonoxxu b'mod reċiproku ċ-ċertifikati maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti tagħhom.

(25)

Meta inizjattiva tkun irċeviet id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ meħtieġa mill-firmatarji, kull Stat Membru jenħtieġ li jkun responsabbli għall-verifika u ċ-ċertifikazzjoni tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ iffirmati miċ-ċittadini tiegħu, sabiex jiġi vvalutat jekk ikunx intlaħaq l-għadd minimu ta' firmatarji meħtieġ li jkollhom id-dritt li jappoġġaw inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej. Filwaqt li jittieħed kont tal-bżonn li jiġi limitat il-piż amministrattiv fuq l-Istati Membri, tali verifiki jenħtieġ li jitwettqu fuq il-bażi ta' kontrolli adatti, li jistgħu jkunu bbażati fuq teħid ta' kampjuni b'mod każwali. L-Istati Membri jenħtieġ li joħorġu dokument li jiċċertifika n-numru ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ li jinkisbu.

(26)

Sabiex jiġu promossi l-parteċipazzjoni u d-dibattitu pubbliku dwar il-kwistjonijiet imqajma permezz tal-inizjattivi, fejn inizjattiva appoġġata mill-għadd meħtieġ ta' firmatarji u li tissodisfa r-rekwiżiti l-oħra ta' dan ir-Regolament tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni, il-grupp ta' organizzaturi jenħtieġ li jkollu d-dritt li jippreżenta dik l-inizjattiva waqt seduta tas-smigħ pubblika fil-livell tal-Unjoni. Il-Parlament Ewropew jenħtieġ li jorganizza s-smigħ pubbliku fi żmien tliet xhur mit-tressiq tal-inizjattiva lill-Kummissjoni. Il-Parlament Ewropew jenħtieġ li jiżgura rappreżentanza bilanċjata tal-interessi tal-partijiet ikkonċernati rilevanti, inklużi s-soċjetà ċivili, is-sħab soċjali u l-esperti. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tiġi rappreżentata fuq livell adegwat. Il-Kunsill, istituzzjonijiet u korpi konsultattivi oħra tal-Unjoni, kif ukoll partijiet ikkonċernati, jenħtieġ li jkollhom l-opportunità li jieħdu sehem fis-smigħ skont is-suġġett sabiex tiġi garantita n-natura inklużiva tiegħu u biex jissaħħaħ l-interess pubbliku tiegħu.

(27)

Il-Parlament Ewropew, bħala l-istituzzjoni li fiha ċ-ċittadini huma rappreżentati direttament fil-livell tal-Unjoni, jenħtieġ li jkun intitolat li jevalwa l-appoġġ għal inizjattiva valida wara t-tressiq tagħha u wara smigħ pubbliku dwarha. Il-Parlament Ewropew jenħtieġ li jkun jista' wkoll jivvaluta l-azzjonijiet meħuda mill-Kummissjoni bi tweġiba għall-inizjattiva u deskritti fil-komunikazzjoni tagħha.

(28)

Sabiex tkun żgurata l-parteċipazzjoni effettiva taċ-ċittadini fil-ħajja demokratika tal-Unjoni, il-Kummissjoni jenħtieġ li teżamina inizjattiva valida u twieġeb għaliha. Il-Kummissjoni jenħtieġ għalhekk li tistabbilixxi l-konklużjonijiet legali u politiċi tagħha kif ukoll l-azzjoni li biħsiebha tieħu, fi żmien sitt xhur mill-wasla tal-inizjattiva. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tispjega b'mod ċar, li jinftiehem u dettaljat ir-raġunijiet għall-azzjoni li tkun biħsiebha tieħu, inkluż jekk hijiex se tadotta proposta għal att legali tal-Unjoni bi tweġiba għall-inizjattiva, u bl-istess mod jenħtieġ li tagħti r-raġunijiet tagħha, jekk ma tkun biħsiebha tieħu l-ebda azzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li teżamina l-inizjattivi skont il-prinċipji ġenerali ta' amministrazzjoni tajba kif stabbiliti fl-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

(29)

Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza tal-finanzjament u l-appoġġ tiegħu, jenħtieġ li l-grupp ta' organizzaturi jipprovdu b'mod regolari informazzjoni aġġornata u dettaljata dwar is-sorsi ta' finanzjament u ta' appoġġ għall-inizjattivi tiegħu bejn id-data ta' reġistrazzjoni u d-data li fiha l-inizjattiva titressaq lill-Kummissjoni. Din l-informazzjoni jenħtieġ li tkun disponibbli għall-pubbliku fir-reġistru u fis-sit web pubbliku dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej. Id-dikjarazzjoni ta' sorsi ta' finanzjament u appoġġ mill-grupp ta' organizzaturi jenħtieġ li tinkludi informazzjoni dwar għajnuna finanzjarja li teċċedi EUR 500 għal kull sponsor, kif ukoll dwar organizzazzjonijiet li jassistu lill-grupp ta' organizzaturi, fuq bażi volontarja, fejn tali appoġġ ma jkunx ekonomikament kwantifikabbli. L-entitajiet, l-aktar dawk l-organizzazzjonijiet li skont it-Trattati jikkontribwixxu għat-trawwim ta' sensibilizzazzjoni politika Ewropea u għall-espressjoni tar-rieda taċ-ċittadini tal-Unjoni, jenħtieġ li jkunu jistgħu jippromwovu u jipprovdu finanzjament u appoġġ għal inizjattivi, bil-kundizzjoni li jagħmlu dan f'konformità mal-proċeduri u l-kundizzjonijiet stabbiliti b'dan ir-Regolament.

(30)

Biex tkun żgurata trasparenza sħiħa, il-Kummissjoni jenħtieġ li tagħmel disponibbli formula ta' kuntatt, fir-reġistru u fuq is-sit web pubbliku tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej, sabiex ċ-ċittadini jkollhom il-possibbiltà li jippreżentaw ilment relatat mal-kompletezza u l-korrettezza tal-informazzjoni dwar is-sorsi ta' finanzjament u appoġġ kif iddikjarati mill-gruppi ta' organizzaturi. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun intitolata titlob mingħand il-grupp ta' organizzaturi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali fir-rigward tal-ilmenti u, fejn meħtieġ, li taġġorna l-informazzjoni, fir-reġistru, dwar is-sorsi ddikjarati ta' finanzjament u appoġġ.

(31)

Ir-Regolament (UE) 2016/679 japplika għall-ipproċessar ta' data personali mwettaq taħt dan ir-Regolament. F'dan ir-rigward, għal raġuni ta' ċertezza legali, huwa xieraq li jiġi ċċarat li r-rappreżentant tal-grupp ta' organizzaturi jew, fejn applikabbli, l-entità legali maħluqa bl-iskop tal-ġestjoni tal-inizjattiva, u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jenħtieġ li jiġu kkunsidrati li huma l-kontrolluri tad-data skont it-tifsira tar-Regolament (UE) 2016/679, fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali meta jinġabru d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ, l-indirizzi elettroniċi u d-data dwar l-isponsors tal-inizjattivi, u għall-finijiet ta' verifika u ċertifikazzjoni tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ u li jiġi speċifikat il-perjodu massimu li fih id-data personali miġbura għall-finijiet ta' inizjattiva tkun tista' tinżamm. Fil-kapaċità tagħhom bħala kontrolluri tad-data, ir-rappreżentanti tal-grupp ta' organizzaturi, jew, fejn applikabbli, l-entità legali maħluqa għall-finijiet ta' ġestjoni tal-inizjattiva, u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jenħtieġ li jieħdu l-miżuri xierqa kollha biex jikkonformaw mal-obbligi imposti bir-Regolament (UE) 2016/679, b'mod partikolari dawk dwar il-legalità tal-ipproċessar u s-sigurtà tal-attivitajiet ta' pproċessar, l-għoti ta' informazzjoni u d-drittijiet tas-suġġetti tad-data.

(32)

Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11) japplika għall-ipproċessar ta' data personali li jsir mill-Kummissjoni b'applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Huwa xieraq li jiġi ċċarat li l-Kummissjoni jenħtieġ li tkun ikkunsidrata l-kontrollur tad-data fi ħdan it-tifsira tar-Regolament (UE) 2018/1725 fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali fir-reġistru, il-pjattaforma kollaborattiva online, is-sistema ċentrali ta' ġbir online u l-ġbir tal-indirizzi tal-posta elettronika. Is-sistema ċentrali ta' ġbir online li tippermetti lill-gruppi ta' organizzaturi jiġbru d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ għall-inizjattivi tagħhom online jenħtieġ li tiġi stabbilita u mħaddma mill-Kummissjoni f'konformità ma' dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni u r-rappreżentant tal-grupp ta' organizzaturi jew, fejn applikabbli, l-entità ġuridika maħluqa biex tmexxi l-inizjattiva jenħtieġ li jkunu kontrolluri konġunti fi ħdan it-tifsira tar-Regolament (UE) 2016/679 fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali fis-sistema ċentrali ta' ġbir online.

(33)

Sabiex tikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-parteċipazzjoni attiva taċ-ċittadini fil-ħajja politika tal-Unjoni, il-Kummissjoni jenħtieġ li tqajjem kuxjenza pubblika dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej, bl-użu b'mod partikolari tat-teknoloġiji diġitali u l-midja soċjali, u fil-qafas ta' azzjonijiet li jippromwovu ċ-ċittadinanza tal-Unjoni u d-drittijiet taċ-ċittadini. Il-Parlament Ewropew jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-attivitajiet ta' komunikazzjoni tal-Kummissjoni.

(34)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-komunikazzjoni mal-firmatarji u biex jiġu infurmati dwar l-azzjonijiet ta' segwitu bi tweġiba għal inizjattiva, il-Kummissjoni u l-grupp ta' organizzaturi jenħtieġ li jkunu jistgħu jiġbru, skont ir-regoli tal-protezzjoni tad-data, l-indirizzi tal-posta elettronika tal-firmatarji. Il-ġabra ta' indirizzi tal-posta elettronika jenħtieġ li tkun fakultattiva u soġġetta għall-kunsens espliċitu tal-firmatarji. L-indirizzi tal-posta elettronika jenħtieġ li ma jinġabrux bħala parti mill-formoli ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ u l-firmatarji potenzjali jenħtieġ li jkunu infurmati li d-dritt tagħhom li jappoġġaw inizjattiva mhuwiex soġġett għall-fatt li jagħtu l-kunsens tagħhom biex jiġbru l-indirizz tal-posta elettronika.

(35)

Sabiex dan ir-Regolament jiġi adattat għall-ħtiġijiet tal-ġejjieni, jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadottata atti skont l-Artikolu 290 TFUE fir-rigward tal-emendar tal-Annessi ta' dan ir-Regolament. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (12). B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

(36)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni, b'mod partikolari biex jiġu stabbiliti l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għas-sistemi tal-ġbir online f'konformità ma' dan ir-Regolament. Jenħtieġ li dawk is-setgħat ikunu eżerċitati b'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13).

(37)

Skont il-prinċipju ta' proporzjonalità, huwa meħtieġ u xieraq biex jintlaħaq l-għan bażiku għat-tisħiħ tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-ħajja demokratika u politika tal-Unjoni li jiġu stabbiliti regoli dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej. Dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħaq l-għan maħsub, skont l-Artikolu 5(4) TUE.

(38)

Dan ir-Regolament iħares id-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

(39)

Għal raġunijiet ta' ċertezza legali u ta' ċarezza, ir-Regolament (UE) Nru 211/2011 jenħtieġ li jitħassar.

(40)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat f'konformità mal-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14) u ta' kummenti formali fid-19 ta' Diċembru 2017,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-proċeduri u l-kundizzjonijiet meħtieġa għal inizjattiva li tistieden lill-Kummissjoni, fil-qafas tas-setgħat tagħha, biex tippreżenta kull proposta xierqa dwar il-kwistjonijiet fejn iċ-ċittadini tal-Unjoni jikkunsidraw li jkun meħtieġ att legali tal-Unjoni għall-implimentazzjoni tat-Trattati (minn hawn 'il quddiem “l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej” jew “inizjattiva”).

Artikolu 2

Id-dritt li wieħed jappoġġa inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej

1.   Kull ċittadin tal-Unjoni li jkun mill-inqas l-età biex ikun intitolat li jivvota fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew għandu d-dritt li jappoġġa inizjattiva billi jiffirma dikjarazzjoni ta' appoġġ f'konformità ma' dan ir-Regolament.

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu l-età minima ta' 16-il sena li tintitola għall-appoġġ ta' inizjattiva, f'konformità mal-liġijiet nazzjonali tagħhom, u f'tali każ huma għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni b'dan.

2.   F'konformità mal-liġi applikabbli, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw li l-persuni b'diżabbiltà jkunu jistgħu jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jappoġġaw inizjattivi u jkunu jista' jkollhom aċċess għas-sorsi rilevanti kollha ta' informazzjoni dwar inizjattivi, fuq bażi ugwali ma' ċittadini oħra.

Artikolu 3

L-għadd meħtieġ ta' firmatarji

1.   Inizjattiva hija valida jekk:

(a)

irċeviet l-appoġġ ta' mill-inqas miljun ċittadin tal-Unjoni skont l-Artikolu 2(1) (“firmatarji”) minn mill-inqas kwart tal-Istati Membri; u

(b)

f'mill-inqas kwart tal-Istati Membri, in-numru ta' firmatarji huwa mill-inqas daqs in-numru minimu stabbilit fl-Anness I, li jikkorrispondi għan-numru ta' Membri tal-Parlament Ewropew eletti f'kull Stat Membru, multiplikat bin-numru totali ta' Membri tal-Parlament Ewropew, fil-mument tar-reġistrazzjoni tal-inizjattiva.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, firmatarju għandu jingħadd fl-Istat Membru taċ-ċittadinanza tiegħu, irrispettivament mill-post fejn il-firmatarju jkun iffirma d-dikjarazzjoni ta' appoġġ.

Artikolu 4

Informazzjoni u assistenza mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri

1.   Il-Kummissjoni għandha tipprovdi aċċess faċli u komprensiv għal informazzjoni u assistenza dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej liċ-ċittadini u l-gruppi ta' organizzaturi, inkluż billi tiddiriġihom mill-ġdid lejn is-sorsi rilevanti ta' informazzjoni u assistenza.

Il-Kummissjoni għandha tqiegħed gwida dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, kemm fuq l-Internet kif ukoll f'forma stampata, u fil-lingwi uffiċjali kollha tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni.

2.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel pjattaforma kollaborattiva fuq l-Internet għall-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej disponibbli, bla ħlas.

Il-pjattaforma għandha tipprovdi pariri prattiċi u legali, u forum ta' diskussjoni dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej għall-iskambju ta' informazzjoni u l-aħjar prattiki fost iċ-ċittadini, gruppi ta' organizzaturi, partijiet ikkonċernati, organizzazzjonijiet mhux governattivi, esperti u istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni li jixtiequ jipparteċipaw.

Din il-pjattaforma għandha tkun aċċessibbli għall-persuni b'diżabbiltà.

L-ispejjeż għall-istabbiliment, it-tħaddim u ż-żamma ta' pjattaforma għandhom jitħallsu mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

3.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel reġistru online disponibbli li jippermetti gruppi ta' organizzaturi jimmaniġġjaw l-inizjattiva tagħhom matul il-proċedura.

Ir-reġistru għandu jinkludi sit web pubbliku li jipprovdi informazzjoni dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej b'mod ġenerali kif ukoll dwar inizjattivi speċifiċi u l-istatus rispettiv tagħhom.

Il-Kummissjoni għandha taġġorna r-reġistru b'mod regolari billi tagħmel l-informazzjoni ppreżentata mill-grupp ta' organizzaturi disponibbli.

4.   Wara li l-Kummissjoni tirreġistra inizjattiva skont l-Artikolu 6, din għandha tipprovdi traduzzjoni tal-kontenut ta' dik l-inizjattiva, inkluż l-anness tagħha, fil-lingwi uffiċjali kollha tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, fi ħdan il-limiti stabbiliti fl-Anness II, għall-pubblikazzjoni tagħha fir-reġistru u l-użu tagħha għall-ġbir tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ f'konformità ma' dan ir-Regolament.

Il-grupp ta' organizzaturi jista', barra minn hekk, jipprovdi traduzzjonijiet fil-lingwi uffiċjali kollha tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni tal-informazzjoni addizzjonali dwar l-inizjattiva u, jekk jeżisti, abbozz ta' att legali msemmi fl-Anness II, ippreżentat f'konformità mal-Artikolu 6(2). Dawk it-traduzzjonijiet għandhom ikunu r-responsabbiltà tal-organizzaturi. Il-kontenut tat-traduzzjonijiet ipprovduti mill-grupp ta' organizzaturi għandu jikkorrispondi għall-kontenut tal-inizjattiva ppreżentata skont l-Artikolu 6(2).

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-pubblikazzjoni fir-reġistru u fuq is-sit web pubbliku dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej tal-informazzjoni ppreżentata skont l-Artikolu 6(2) u t-traduzzjonijiet ippreżentati skont dan il-paragrafu.

5.   Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa servizz ta' skambju ta' fajls għat-trasferiment ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, f'konformità mal-Artikolu 12, u tagħmlu disponibbli bla ħlas għall-grupp ta' organizzaturi.

6.   Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi punt ta' kuntatt wieħed jew aktar sabiex jipprovdu, bla ħlas, informazzjoni u assistenza lill-gruppi ta' organizzaturi f'konformità mad-dritt tal-Unjoni u nazzjonali applikabbli.

KAPITOLU II

DISPOŻIZZJONIJIET PROĊEDURALI

Artikolu 5

Grupp ta' organizzaturi

1.   Inizjattiva għandha tiġi ppreparata u ġestita minn grupp ta' mill-inqas seba' persuni fiżiċi (il-“grupp ta' organizzaturi”). Il-membri tal-Parlament Ewropew ma għandhomx jgħoddu għall-finijiet ta' dak l-għadd minimu.

2.   Il-membri tal-grupp ta' organizzaturi għandhom ikunu ċittadini tal-Unjoni ta' età xierqa biex ikunu intitolati jivvotaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-grupp għandu jinkludi residenti ta' mill-anqas seba' Stati Membri differenti, fil-mument tar-reġistrazzjoni tal-inizjattiva.

Għal kull inizjattiva, il-Kummissjoni għandha tippubblika l-ismijiet tal-membri kollha tal-grupp ta' organizzaturi fir-reġistru skont ir-Regolament (UE) 2018/1725.

3.   Il-grupp ta' organizzaturi għandu jaħtar tnejn mill-membri tiegħu bħala, rappreżentant u sostitut, rispettivament, li għandhom ikunu responsabbli sabiex jikkollaboraw bejn il-grupp ta' organizzaturi u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni matul il-proċedura kollha u li għandu jkollhom mandat biex jaġixxu f'isem il-grupp ta' organizzaturi (il-“persuni ta' kuntatt”).

Il-grupp ta' organizzaturi jista' wkoll jinnomina massimu ta' żewġ persuni fiżiċi oħra, magħżula minn fost il-membri tiegħu jew b'xi mod ieħor, li huma awtorizzati li jaġixxu f'isem persuni ta' kuntatt għall-finijiet ta' kuntatt mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni matul il-proċedura kollha.

4.   Il-grupp ta' organizzaturi għandu jinforma lill-Kummissjoni b'kull tibdil fir-rigward tal-kompożizzjoni tiegħu matul il-proċedura kollha u għandu jipprovdi provi xierqa li r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 ikunu ssodisfati. Il-bidliet fil-kompożizzjoni ta' grupp ta' organizzaturi għandhom jiġu riflessi fil-formoli ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ u l-ismijiet tal-membri preżenti u passati tal-grupp ta' organizzaturi għandhom jibqgħu disponibbli fir-reġistru matul il-proċedura kollha.

5.   Mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà tar-rappreżentant ta' grupp ta' organizzaturi bħala l-kontrollur tad-data skont it-tifsira tal-Artikolu 82(2) tar-Regolament (UE) 2016/679, il-membri ta' grupp ta' organizzaturi għandhom ikunu responsabbli b'mod konġunt u in solidum għal kwalunkwe ħsara kkawżata matul l-organizzazzjoni ta' inizjattiva minn atti illegali mwettqa b'mod intenzjonali jew b'negliġenza serja, skont il-liġi nazzjonali applikabbli.

6.   Mingħajr preġudizzju għall-penali taħt l-Artikolu 84 tar-Regolament (UE) 2016/679, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-membri ta' grupp ta' organizzaturi jkunu, f'konformità mal-liġi nazzjonali, soġġetti għal penali effettivi, proporzjonati u dissważivi għal ksur ta' dan ir-Regolament u b'mod partikolari għal:

(a)

dikjarazzjonijiet foloz;

(b)

l-użu frodulenti tad-data.

7.   Fejn entità ġuridika ġiet maħluqa, skont il-liġi nazzjonali ta' Stat Membru b'mod speċifiku għall-finijiet ta' ġestjoni ta' inizjattiva partikolari, dik l-entità ġuridika għandha titqies li hija grupp ta' organizzaturi jew il-membri tiegħu, għall-fini, kif applikabbli, tal-paragrafi 5 u 6 ta' dan l-Artikolu, l-Artikoli 6(2) u (4) sa (7) u l-Artikoli 7 sa 19 u l-Annessi II sa VII, sakemm membru tal-grupp ta' organizzaturi maħtur bħala r-rappreżentant tiegħu għandu s-setgħa jaġixxi f'isem l-entità ġuridika.

Artikolu 6

Reġistrazzjoni

1.   Id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ għal inizjattiva jistgħu jinġabru biss wara li l-inizjattiva tkun ġiet irreġistrata mill-Kummissjoni.

2.   Il-grupp ta' organizzaturi għandhom jippreżentaw it-talba għal reġistrazzjoni lill-Kummissjoni permezz tar-reġistru.

Meta jippreżenta t-talba il-grupp ta' organizzaturi għandu wkoll:

(a)

jittrażmetti l-informazzjoni msemmija fl-Anness II, f'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni;

(b)

jindika s-seba' membri li jridu jitqiesu għall-finijiet tal-Artikolu 5(1) u (2), fejn il-grupp ta' organizzaturi jkun magħmul minn aktar minn seba' membri;

(c)

fejn rilevanti, jindika li entità ġuridika nħolqot, skont l-Artikolu 5(7).

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 5 u 6, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar it-talba għal reġistrazzjoni fi żmien xahrejn mill-preżentazzjoni tiegħu.

3.   Il-Kummissjoni għandha tirreġistra inizjattiva jekk:

(a)

il-grupp ta' organizzaturi pprovda evidenza biżżejjed li huwa jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 5(1) u (2) u jkun ħatar il-persuni ta' kuntatt f'konformità mal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 5(3);

(b)

fis-sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(7), l-entità ġuridika ġiet maħluqa bl-għan speċifiku li tiżgura l-ġestjoni ta' din l-inizjattiva u membru tal-grupp ta' organizzaturi maħtur bħala r-rappreżentant tiegħu jingħata l-mandat li jaġixxi f'isem l-entità ġuridika;

(c)

l-ebda mill-partijiet tal-inizjattiva ma jaqgħu manifestament barra mill-ambitu tas-setgħat tal-Kummissjoni li tressaq proposta għal att legali tal-Unjoni għall-għan ta' implimentazzjoni tat-Trattati;

(d)

li l-inizjattiva ma tkunx manifestament abbużiva, frivola jew vessatorja;

(e)

li l-inizjattiva ma tkunx manifestament kuntrarja għall-valuri tal-Unjoni kif stipulati fl-Artikolu 2 TUE u d-drittijiet minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Għall-finijiet jiġi stabbilit jekk ir-rekwiżiti stabbiliti fil-punti (a) sa (e) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu humiex issodisfati, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-informazzjoni pprovduta mill-grupp ta' organizzaturi skont il-paragrafu 2.

Jekk wieħed jew aktar mir-rekwiżiti stabbiliti fil-punti (a) sa (e) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu ma jkunux sodisfatti, il-Kummissjoni għandha tirrifjuta li tirreġistra inizjattiva, mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 4 u 5.

4.   Fejn tqis li r-rekwiżiti stabbiliti fil-punti(a), (b), (d) u (e) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 3 huma ssodisfati iżda li r-rekwiżit stabbilit fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 3 mhux issodisfat, il-Kummissjoni għandha, fi żmien xahar minn meta titressaq it-talba, tgħarraf lill-grupp ta' organizzaturi bil-valutazzjoni tagħha u r-raġunijiet għaliha.

F'tali każ, il-grupp ta' organizzaturi jista' jew jemenda l-inizjattiva biex iqis il-valutazzjoni tal-Kummissjoni biex jiżgura li l-inizjattiva tkun konformi mar-rekwiżit stipulat fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 3, jew iżomm, jew jirtira, l-inizjattiva inizjali. Il-grupp ta' organizzaturi għandu jinforma lill-Kummissjoni bl-għażla tiegħu fi żmien xahrejn mill-wasla tal-evalwazzjoni tal-Kummissjoni u jagħti r-raġunijiet tiegħu, u għandu, jippreżenta emendi, jekk hemm, għall- inizjattiva inizjali.

Fejn il-grupp ta' organizzaturi jemenda jew iżomm l-inizjattiva inizjali tiegħu skont it-tieni subparagrafu ta' dan il-paragrafu, il-Kummissjoni għandha:

(a)

tirreġistra l-inizjattiva, jekk tissodisfa r-rekwiżiti msemmija fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 3;

(b)

tirreġistra parzjalment l-inizjattiva, jekk parti tal-inizjattiva, inklużi l-għanijiet ewlenin tagħha, ma tkunx taqa' manifestament barra mill-ambitu tas-setgħat tal-Kummissjoni li tressaq proposta għal att legali tal-Unjoni għall-għan ta' implimentazzjoni tat-Trattati;

(c)

inkella, tirrifjuta li tirreġistra l-inizjattiva.

Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar din it-talba fi żmien xahar mill-wasla tal-informazzjoni msemmija fit-tieni subparagrafu ta' dan il-paragrafu mill-grupp ta' organizzaturi.

5.   Inizjattiva taċ-ċittadini proposta li tkun ġiet reġistrata għandha ssir pubblika fir-reġistru.

Fejn il-Kummissjoni tirreġistra parzjalment inizjattiva għandha tippubblika informazzjoni dwar l-ambitu tar-reġistrazzjoni tal-inizjattiva fir-reġistru.

F'tali każ, il-grupp ta' organizzaturi għandu jiżgura li l-firmatarji potenzjali jiġu infurmati dwar l-ambitu tar-reġistrazzjoni tal-inizjattiva u tal-fatt li d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ jinġabru biss f'dak li jirrigwarda l-kamp ta' applikazzjoni tar-reġistrazzjoni.

6.   Il-Kummissjoni għandha tirreġistra inizjattiva taħt numru ta' reġistrazzjoni uniku u tgħarraf lill-grupp ta' organizzaturi biha.

7.   Fejn tirrifjuta li tirreġistra jew inkella li tirreġistra b'mod parzjali inizjattiva taċ-ċittadini skont il-paragrafu 4, il-Kummissjoni għandha tiddikjara r-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha u tinforma lill-grupp ta' organizzaturi. Hija għandha tinforma wkoll lill-grupp ta' organizzaturi dwar ir-rimedji ġudizzjarji u extraġudizzjarji kollha possibbli disponibbli għalih.

Il-Kummissjoni għandha tqiegħed id-deċiżjonijiet kollha dwar talbiet għal reġistrazzjoni li hija tadotta skont dan l-Artikolu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku fir-reġistru u fuq is-sit web pubbliku dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej.

8.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar ir-reġistrazzjoni ta' inizjattiva.

Artikolu 7

Irtirar ta' inizjattiva

F'kull ħin qabel ma jippreżenta l-inizjattiva lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 13, il-grupp ta' organizzaturi jista' jirtira inizjattiva li tkun ġiet reġistrata skont l-Artikolu 6. Dik l-informazzjoni għandha tiġi ppubblikata fir-reġistru.

Artikolu 8

Perjodu ta' ġbir

1.   Kull dikjarazzjoni ta' appoġġ għandha tinġabar fi żmien perjodu li ma jaqbiżx it-12-il xahar minn data magħżula mill-grupp ta' organizzaturi (il-“perjodu ta' ġbir”), mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 11(6). Dik id-data m'għandhiex tkun aktar tard minn sitt xhur wara r-reġistrazzjoni tal-inizjattiva skont l-Artikolu 6.

Il-grupp ta' organizzaturi għandu jinforma lill-Kummissjoni bid-data magħżula mill-inqas 10 ijiem tax-xogħol qabel dik id-data.

Fejn, matul il-perjodu ta' ġbir, il-grupp ta' organizzaturi jkun jixtieq itemm il-ġbir tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ qabel it-tmiem tal-perjodu ta' ġbir, huwa għandu jinforma lill-Kummissjoni b'dik l-intenzjoni mill-anqas għaxart ijiem ta' xogħol qabel id-data l-ġdida magħżula għat-tmiem tal-perjodu ta' ġbir.

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri dwar id-data msemmija fl-ewwel subparagrafu.

2.   Il-Kummissjoni għandha tindika d-dati tal-bidu u t-tmiem tal-perjodu tal-ġbir fir-reġistru.

3.   Il-Kummissjoni għandha tagħlaq l-operazzjoni tas-sistema ċentrali ta' ġbir online msemmija fl-Artikolu 10, u l-grupp ta' organizzaturi għandhom jagħlqu l-operazzjoni ta' sistema individwali ta' ġbir online msemmija fl-Artikolu 11, fid-data li fiha jintemm il-perjodu ta' ġbir.

Artikolu 9

Proċedura għall-ġbir tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ

1.   Id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ jistgħu jiġu ffirmati online jew f'forma stampata.

2.   Jistgħu jintużaw biss formoli li jikkonformaw mal-mudelli stabbiliti fl-Anness III biex jinġabru d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ.

L-organizzaturi għandhom jimlew il-formoli msemmija fl-Anness III qabel ma jibda l-ġbir tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ mill-firmatarji. L-informazzjoni mogħtija fil-formoli għandha tikkorrispondi għall-informazzjoni li hemm fir-reġistru.

Fejn il-grupp ta' organizzaturi jagħżel li jinġabru d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ online permezz tas-sistema ċentrali ta' ġbir online prevista fl-Artikolu 10, il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli li tipprovdi formoli xierqa, skont l-Anness III.

Meta inizjattiva tkun ġiet parzjalment reġistrata skont l-Artikolu 6(4), il-formoli stabbiliti fl-Anness III kif ukoll is-sistema ċentrali ta' ġbir online u s-sistema individwali ta' ġbir online, kif applikabbli, għandha tirrifletti l-ambitu tar-reġistrazzjoni tal-inizjattiva. Il-formoli tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ jistgħu jiġu adattati għall-fini tal-ġbir online jew f'forma stampata.

L-Anness III ma għandux japplika meta ċ-ċittadini jappoġġaw inizjattiva online, permezz tas-sistema ċentrali ta' ġbir online imsemmija fl-Artikolu 10, bl-użu tal-mezzi ta' identifikazzjoni elettronika notifikati fit-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 910/2014 imsemmija fl-Artikolu 10(4) ta' dan ir-Regolament. Iċ-ċittadini għandhom jipprovdu n-nazzjonalità tagħhom u l-Istati Membri għandhom jaċċettaw is-sett minimu ta' data għal persuna fiżika skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1501 (15).

3.   Persuna li tiffirma dikjarazzjoni ta' appoġġ għandha tkun meħtieġa li tipprovdi biss id-data personali mniżżla fl-Anness III.

4.   L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar jekk jixtiequx jiġu inklużi fil-parti A jew B, rispettivament, tal-Anness III sat-30 ta' Ġunju 2019. L-Istati Membri li jixtiequ jiġu inklużi fil-parti B tal-Anness III, għandhom jindikaw it-tip(i) ta' numru (tad-dokument) ta' identifikazzjoni personali msemmi fih.

Sal-1 ta' Jannar 2020, il-Kummissjoni għandha tippubblika l-formoli stabbiliti fl-Anness III fir-reġistru.

Stat Membru inkluż f'parti waħda tal-Anness III jista' jitlob lill-Kummissjoni biex jiġi ttrasferit fil-parti l-oħra tal-Anness III. Hija għandha tagħmel it-talba tagħha lill-Kummissjoni mill-inqas sitt xhur qabel id-data li minnha l-formoli ġodda ser ikunu applikabbli.

5.   Il-grupp ta' organizzaturi għandu jkun responsabbli għall-ġbir tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ mill-firmatarji f'forma stampata.

6.   Persuna tista' tiffirma dikjarazzjoni ta' appoġġ għal inizjattiva darba biss.

7.   Il-grupp ta' organizzaturi għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar l-għadd ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġbura f'kull Stat Membru mill-anqas kull xahrejn matul il-perjodu ta' ġbir u tal-għadd finali fi żmien tliet xhur minn tmiem il-perjodu ta' ġbir għall-pubblikazzjoni fir-reġistru.

Fejn l-għadd ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ meħtieġ ma ntlaħaqx jew fin-nuqqas ta' tweġiba mill-grupp ta' organizzaturi fi żmien tliet xhur mit-tmiem tal-perjodu ta' ġbir, il-Kummissjoni għandha tagħlaq l-inizjattiva u tippubblika avviż għal dak l-għan fir-reġistru.

Artikolu 10

Sistema ċentrali ta' ġbir online

1.   Għall-fini tal-ġbir online ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, sal-1 ta' Jannar 2020, u topera minn dik id-data, sistema ċentrali ta' ġbir online, f'konformità mad-Deċiżjoni (UE, Euratom) 2017/46.

L-ispejjeż tal-istabbiliment u l-operat tas-sistema ċentrali ta' ġbir online għandhom jitħallsu mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea. L-użu ta' sistema ċentrali ta' ġbir online għandu jkun bla ħlas.

Is-sistema ċentrali ta' ġbir online għandha tkun aċċessibbli għall-persuni b'diżabbiltà.

Id-data miksuba permezz tas-sistema ċentrali ta' ġbir online għandha tinħażen f'servers disponibbli mill-Kummissjoni għal dak l-għan.

Is-sistema ċentrali ta' ġbir online għandha tippermetti li jittellgħu d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġburin f'forma stampata.

2.   Għal kull inizjattiva, il-Kummissjoni għandha tiżgura li d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ jistgħu jinġabru permezz tas-sistema ċentrali ta' ġbir online matul il-perjodu ta' ġbir determinat skont l-Artikolu 8.

3.   Sa mhux aktar tard minn għaxart ijiem tax-xogħol qabel il-bidu tal-perjodu ta' ġbir, il-grupp ta' organizzaturi għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar jekk jixtieqx juża s-sistema ċentrali ta' ġbir online u jekk jixtieqx itella' d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġbura f'forma stampata.

Fejn grupp ta' organizzaturi jixtieq itella' dawk id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġburin f'forma stampata, dan għandu jtella' d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ kollha miġburin f'forma stampata sa mhux aktar tard minn xahrejn wara t-tmiem tal-perjodu ta' ġbir, u għandu jinforma lill-Kummissjoni b'dan.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a)

iċ-ċittadini jistgħu jappoġġaw inizjattivi online permezz ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ billi jużaw mezzi ta' identifikazzjoni elettronika notifikati jew jiffirmaw id-dikjarazzjoni ta' appoġġ b'firma elettronika fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 910/2014;

(b)

in-nodu tal-Kummissjoni e-IDAS żviluppat fil-qafas tar-Regolament (UE) Nru 910/2014 u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/1501 jkun rikonoxxut.

5.   Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-partijiet ikkonċernati dwar żviluppi u titjib ulterjuri tas-sistema ċentrali ta' ġbir online biex jitqiesu s-suġġerimenti u t-tħassib tagħhom.

Artikolu 11

Sistemi individwali ta' ġbir online

1.   Fejn grupp ta' organizzaturi ma jużax is-sistema ċentrali ta' ġbir online, dan jista' jiġbor dikjarazzjonijiet ta' appoġġ online f'diversi Stati Membri jew fl-Istati Membri kollha permezz ta' sistema unika ta' ġbir online oħra (“is-sistema indivdwali ta' ġbir online”).

Fejn id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ jinġabru online, id-data li tinkiseb online permezz tas-sistema ta' ġbir online għandha tinħażen fit-territorju ta' Stat Membru.

2.   Il-grupp ta' organizzaturi għandu jiżgura li s-sistema ta' ġbir online tikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu u fl-Artikolu 18(3) tul il-perjodu tal-ġbir.

3.   Wara r-reġistrazzjoni tal-inizjattiva u qabel il-bidu tal-perjodu tal-ġbir, u mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali taħt il-Kapitolu VI tar-Regolament (UE) 2016/679, il-grupp ta' organizzaturi għandu jitlob lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih id-data miġbura permezz tas-sistema individwali ta' ġbir online tinħażen biex jiġi ċċertifikat li dik is-sistema tikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu.

Fejn sistema individwali ta' ġbir online tikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu, l-awtorità kompetenti għandha toħroġ ċertifikat għal dak l-effett skont il-mudell stabbilit fl-Anness IV fi żmien xahar mit-talba. Il-grupp ta' organizzaturi għandu jagħmel kopja ta' dak iċ-ċertifikat disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit web użat għas-sistema individwali ta' ġbir online.

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu ċ-ċertifikati maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra.

4.   Is-sistemi individwali ta' ġbir online għandu jkollhom karatteristiċi tekniċi u ta' sigurtà adegwati biex jiżguraw tul il-perjodu tal-ġbir li:

(a)

persuni fiżiċi biss ikunu kapaċi jiffirmaw dikjarazzjoni ta' appoġġ;

(b)

l-informazzjoni provduta dwar l-inizjattiva tikkorrispondi mal-informazzjoni ppubblikata fir-reġistru;

(c)

id-data tinġabar mill-firmatarji skont l-Anness III;

(d)

id-data pprovduta mill-firmatarji tinġabar u tinħażen b'mod sigur.

5.   Sal-1 ta' Jannar 2020, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-implimentazzjoni tal-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 22.

Il-Kummissjoni tista' titlob parir tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (“ENISA”) fl-iżvilupp tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu.

6.   Fejn id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ jinġabru permezz ta' sistema individwali ta' ġbir online, il-perjodu tal-ġbir jista' jibda biss ladarba ċ-ċertifikat imsemmi fil-paragrafu 3 ikun inħareġ għal dik is-sistema

7.   Dan l-Artikolu għandu japplika biss għall-inizjattivi reġistrati skont l-Artikolu 6 tal-31 ta' Diċembru 2022.

Artikolu 12

Verifika u ċertifikazzjoni ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ mill-Istati Membri

1.   Kull Stat Membru għandu jivverifika u jiċċertifika li d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ iffirmati miċ-ċittadini tiegħu jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament (l-“Istat Membru responsabbli”).

2.   Fi żmien tliet xhur minn tmiem il-perjodu ta' ġbir u mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, il-grupp ta' organizzaturi għandu jippreżenta d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ, miġburin online jew f'forma stampata, lill-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikolu 20(2) tal-Istat Membru responsabbli.

Il-grupp ta' organizzaturi għandu jippreżenta d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ lill-awtoritajiet kompetenti biss meta l-għadd minimu ta' firmatarji stabbiliti fl-Artikolu 3 jintlaħaq.

Id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ għandhom jintbagħtu lil kull awtorità kompetenti fl-Istat Membru responsabbli darba biss, bl-użu tal-formola stabbilita fl-Anness V.

Id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ, li ġew miġburin online għandhom jiġu ppreżentati skont formola elettronika standard disponibbli għall-pubbliku mill-Kummissjoni.

Id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġburin f'forma stampata kif ukoll għal dawk miġburin permezz ta' sistema individwali ta' ġbir online għandhom jiġu ppreżentati separatament.

3.   Il-Kummissjoni għandha tippreżenta d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġbura online permezz tas-sistema ċentrali ta' ġbir online kif ukoll dawk miġbura f'forma stampata u mtella' skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 10(3) tal-awtorità kompetenti tal- Istat Membru responsabbli hekk kif il-grupp ta' organizzaturi jkun ippreżenta l-formola li tinsab fl-Anness V lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru responsabbli f'konformità mal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.

Fejn grupp ta' organizzaturi ġabar id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ permezz ta' sistema individwali ta' ġbir online, jista' jitlob lill-Kummissjoni tippreżentahom lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru responsabbli.

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta dikjarazzjoni ta' appoġġ skont it-tieni sar-raba' subparagrafu ta' paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, bl-użu tas-servizz għall-iskambju tal-fajls imsemmi fl-Artikolu 4(5).

4.   Fi żmien tliet xhur minn meta jirċievu d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jivverifikawhom fuq il-bażi ta' kontrolli adatti, li jistgħu jkunu bbażati fuq teħid ta' kampjuni b'mod każwali, f'konformità mal-liġi u l-prassi nazzjonali.

Fejn id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ jinġabru online kif ukoll f'forma stampata huma ppreżentati separatament, dak il-perjodu għandu jibda jiskorri meta l-awtorità kompetenti tkun irċeviet id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ kollha.

Għall-għan tal-verifika tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ, l-awtentikazzjoni tal-firem m'għandhiex tkun meħtieġa.

5.   Fuq il-bażi tal-verifiki mwettqa, l-awtorità kompetenti għandha tiċċertifika l-għadd ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ validi għall-Istat Membru kkonċernat. Dak iċ-ċertifikat għandu jingħata, mingħajr ħlas, lill-grupp ta' organizzaturi, bl-użu tal-mudell stabbilit fl-Anness VI.

Iċ-ċertifikat għandu jispeċifika n-numru ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ validi miġbura f'forma stampata u online, inkluż dawk miġburin f'forma stampata u mtella' skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 10(3).

Artikolu 13

Preżentazzjoni lill-Kummissjoni

Fi żmien tliet xhur minn meta jikseb l-aħħar ċertifikat previst fl-Artikolu 12(5) il-grupp ta' organizzaturi għandu jippreżenta l-inizjattiva lill-Kummissjoni.

Il-grupp ta' organizzaturi għandu jippreżenta l-formola mimlija kif stipulat fl-Anness VII flimkien mal-kopji, f'forma stampata jew elettronika, taċ-ċertifikati msemmija fl-Artikolu 12(5).

Il-formola stipulata fl-Anness VII għandha ssir disponibbli għall-pubbliku mil-Kummissjoni fir-reġistru.

Artikolu 14

Pubblikazzjoni u smigħ pubbliku

1.   Meta l-Kummissjoni tirċievi inizjattiva valida li għaliha jkunu nġabru dikjarazzjonijiet ta' appoġġ u ġew iċċertifikati skont l-Artikoli 8 sa 12, din għandha tippubblika minnufih avviż għal dak l-għan fir-reġistru u tittrażmetti l-inizjattiva lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni, kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

2.   Fi żmien tliet xhur mill-preżentazzjoni tal-inizjattiva, il-grupp ta' organizzaturi għandu jingħata l-opportunità li jippreżenta l-inizjattiva waqt smigħ pubbliku organizzat mill-Parlament Ewropew.

Il- Parlament Ewropew għandu jorganizza s-smigħ pubbliku fil-bini tiegħu.

Il-Kummissjoni għandha tkun rappreżentata fis-seduta f'livell xieraq.

Il-Kunsill, istituzzjonijiet u korpi konsultattivi oħra tal-Unjoni, il-parlamenti nazzjonali u s-soċjetà ċivili għandhom jingħataw l-opportunità li jieħdu sehem fis-smigħ.

Il-Parlament Ewropew għandu jiżgura rappreżentazzjoni bilanċjata tal-interessi pubbliċi u privati rilevanti.

3.   Wara s-smigħ pubbliku, il-Parlament Ewropew għandu jivvaluta l-appoġġ politiku għall-inizjattiva.

Artikolu 15

Eżami mill-Kummissjoni

1.   Fi żmien xahar mill-preżentazzjoni tal-inizjattiva f'konformità mal-Artikolu 13, il-Kummissjoni għandha tirċievi lill-grupp ta' organizzaturi f'livell xieraq biex tippermettilu jispjega fid-dettall l-objettivi tal-inizjattiva.

2.   Fi żmien sitt xhur mill-pubblikazzjoni tal-inizjattiva skont l-Artikolu 14(1), u wara s-smigħ pubbliku msemmi fl-Artikolu 14(2), il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi f'komunikazzjoni l-konklużjonijiet finali legali u politiċi tagħha dwar l-inizjattiva, l-azzjoni li biħsiebha tieħu, jekk se tieħu azzjoni, u r-raġunijiet għalfejn se tieħu jew mhux se tieħu dik l-azzjoni.

Meta l-Kummissjoni tkun biħsiebha tieħu azzjoni bi tweġiba għall-inizjattiva, inkluż, fejn xieraq, l-adozzjoni ta' waħda jew iktar proposti għal att legali tal-Unjoni, il-komunikazzjoni għandha tistabbilixxi wkoll l-iskeda ta' żmien prevista għal dawn l-azzjonijiet.

Il-komunikazzjoni għandha tiġi notifikata lill-grupp ta' organizzaturi kif ukoll lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, u għandha tiġi ppubblikata.

3.   Il-Kummissjoni u l-grupp ta' organizzaturi għandhom jinfurmaw lill-firmatarji dwar ir-rispons għall-inizjattiva skont l-Artikolu 18(2) u (3).

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi, fir-reġistru u fuq is-sit web pubbliku dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej, informazzjoni aġġornata dwar l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet stabbiliti fil-komunikazzjoni adottata b'rispons għall-inizjattiva.

Artikolu 16

Segwitu mill-Parlament Ewropew għall-inizjattivi taċ-ċittadini ta' suċċess

Il-Parlament Ewropew għandu jivvaluta l-miżuri meħuda mill-Kummissjoni bħala riżultat tal-komunikazzjoni tagħha msemmija fl-Artikolu 15(2).

KAPITOLU III

DISPOŻIZZJONIJIET OĦRAJN

Artikolu 17

Trasparenza

1.   Il-grupp ta' organizzaturi għandu jipprovdi, għall-pubblikazzjoni fir-reġistru u, fejn xieraq, fuq is-sit web tal-kampanja tiegħu, informazzjoni ċara, preċiża u komprensiva dwar is-sorsi ta' finanzjament għall-inizjattiva li jaqbeż il-EUR 500 għal kull sponsor.

Is-sorsi ta' finanzjament u appoġġ iddikjarati, inkluż l-isponsors, u l-ammonti korrispondenti, għandhom ikunu identifikabbli b'mod ċar.

Il-grupp ta' organizzaturi għandu jipprovdi informazzjoni dwar l-organizzazzjonijiet li appoġġawh fuq bażi volontarja, meta dan l-appoġġ ma jkunx kwantifikabbli ekonomikament.

Din l-informazzjoni għandha tkun aġġornata tal-inqas darba kull xahrejn matul il-perjodu bejn id-data ta' reġistrazzjoni u d-data li fiha l-inizjattiva tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 13. Il-Kummissjoni għandha tqiegħed din l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-pubbliku b'mod ċar u aċċessibbli fir-reġistru u fuq is-sit web pubbliku dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej.

2.   Il-Kummissjoni għandha tkun intitolata titlob li l-grupp ta' organizzaturi jipprovdu kwalunkwe informazzjoni u kjarifika addizzjonali dwar is-sorsi ta' finanzjament u appoġġ iddikjarati f'konformità ma' dan ir-Regolament.

3.   Il-Kummissjoni għandha tagħti l-possibbiltà li ċ-ċittadini jressqu lment relatat mal-kompletezza u l-korrettezza tal-informazzjoni dwar is-sorsi ta' finanzjament u appoġġ kif iddikjarat mill-gruppi ta' organizzaturi u tagħmelformola ta' kuntatt disponibbli għall-pubbliku fir-reġistru u fuq is-sit web pubbliku tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej għal dak il-għan.

Il-Kummissjoni tista' titlob kwalunkwe informazzjoni addizzjonali fir-rigward ta' lmenti riċevuti skont dan il-paragrafu mingħand il-grupp ta' organizzaturi, u, kif xieraq, taġġorna l-informazzjoni dwar is-sorsi ddikjarati ta' finanzjament u appoġġ fir-reġistru.

Artikolu 18

Komunikazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tqajjem kuxjenza pubblika dwar l-eżistenza, l-objettivi u l-funzjonament tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej, permezz ta' attivitajiet ta' komunikazzjoni u kampanji ta' informazzjoni, biex b'hekk tikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-parteċipazzjoni attiva taċ-ċittadini fil-ħajja politika tal-Unjoni.

Il-Parlament Ewropew għandu jikkontribwixxi għall-attivitajiet ta' komunikazzjoni tal-Kummissjoni.

2.   Għall-finijiet tal-attivitajiet ta' komunikazzjoni u informazzjoni rigward l-inizjattiva kkonċernata u soġġett għal kunsens eslpiċitu minn firmatarju, l-indirizz elettroniku tiegħu jista' jinġabar minn grupp ta' organizzaturi jew mill-Kummissjoni.

Firmatarji potenzjali għandhom jiġu informati li d-dritt tagħhom li jappoġġaw inizjattiva mhux kundizzjonali fuq jekk jagħtux il-kunsens tagħhom biex jinġabar l-indirizz tal-posta elettronika tagħhom.

3.   L-indirizzi tal-posta elettronika ma jistgħux jinġabru bħala parti mill-formoli ta' dikjarazzjoni ta' appoġġ. Madankollu, dawn jistgħu jinġabru fl-istess ħin mad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ, sakemm ikunu pproċessati b'mod separat.

Artikolu 19

Protezzjoni ta' data personali

1.   Ir-rappreżentant tal-grupp ta' organizzaturi għandu jkun il-kontrollur tad-data fit-tifsira tar-Regolament (UE) 2016/679 fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali meta jinġabru d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ u l-indirizzi tal-posta elettronika u d-data dwar l-isponsors tal-inizjattivi. Fejn l-entità ġuridika msemmija fl-Artikolu 5(7) ta' dan ir-Regolament tinħoloq, dik l-entità għandha tkun il-kontrollur tad-data.

2.   L-awtoritajiet kompetenti maħtura f'konformità mal-Artikolu 20(2) ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu l-kontrolluri tad-data fit-tifsira tar-Regolament (UE) 2016/679 fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali għall-finijiet ta' verifika u ċertifikazzjoni tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ.

3.   Il-Kummissjoni għandha tkun il-kontrollur tad-data fi ħdan it-tifsira tar-Regolament (UE) 2018/1725 fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali fir-reġistru, il-pjattaforma kollaborattiva online, is-sistema ċentrali ta' ġbir online msemmija fl-Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament, u l-ġbir tal-indirizzi tal-posta elettronika.

4.   Id-data personali pprovduta fid-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ għandha tinġabar għall-fini tal-operazzjonijiet meħtieġa sabiex jiġu żgurati l-ġbir u l-ħżin skont l-Artikoli 9 sa 11, għall-preżentazzjoni lill-Istati Membri, il-verifika u ċ-ċertifikazzjoni skont l-Artikolu 12, u għall-verifiki ta' kwalità meħtieġa u analiżi statistika.

5.   Il-grupp ta' organizzaturi u l-Kummissjoni Ewropea, kif xieraq, għandhom jeqirdu d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ iffirmati għal inizjattiva u kull kopja tagħhom mhux aktar tard minn xahar wara l-preżentazzjoni tal-inizjattiva lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 13 jew mhux iktar tard minn 21 xahar wara l-bidu tal-perjodu ta' ġbir, skont liema minnhom tiġi l-aktar kmieni. Madankollu, fejn inizjattiva tiġi rtirata wara l-bidu tal-perjodu ta' ġbir, id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ u kull kopja tagħhom għandhom jinqerdu mhux aktar tard minn xahar wara l-irtirar imsemmi fl-Artikolu 7.

6.   L-awtorità kompetenti għandha teqred id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ u l-kopji tagħhom kollha mhux aktar tard minn tliet xhur wara l-ħruġ taċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 12(5).

7.   Id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ għal inizjattiva taċ-ċittadini partikolari u kopji tagħhom jistgħu jinżammu wara l-limiti taż-żmien stipulati fil-paragrafi 5 u 6 jekk ikun meħtieġ għall-fini ta' proċedimenti legali jew amministrattivi relatati ma' inizjattiva taċ-ċittadini proposta. Huma għandhom jinqerdu mhux aktar tard minn xahar wara d-data ta' għeluq ta' dawn il-proċedimenti b'deċiżjoni finali.

8.   Il-Kummissjoni u l-grupp ta' organizzaturi għandhom jeqirdu r-rekords tal-indirizzi elettroniċi miġbura skont l-Artikolu 18(2), mhux aktar tard minn xahar wara l-irtirar ta' inizjattiva jew 12-il xahar wara t-tmiem tal-perjodu ta' ġbir jew mill-preżentazzjoni tal-inizjattiva lill-Kummissjoni, rispettivament. Madankollu, fejn il-Kummissjoni tistabbilixxi, permezz ta' komunikazzjoni, l-azzjonijiet li biħsiebha tieħu skont l-Artikolu 15(2), ir-rekords ta' indirizzi tal-posta elettronika għandhom jinqerdu sa mhux iktar tard minn tliet snin wara l-pubblikazzjoni tal-Komunikazzjoni.

9.   Bla ħsara għad-drittijiet tagħhom skont ir-Regolament (UE) 2018/1725, il-membri tal-grupp ta' organizzaturi għandhom id-dritt li jitolbu li d-data personali tagħhom titneħħa mir-reġistru wara sentejn mid-data tar-reġistrazzjoni tal-inizjattiva kkonċernata.

Artikolu 20

Awtoritajiet kompetenti fi ħdan l-Istati Membri

1.   Għall-fini tal-Artikolu 11, kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità kompetenti waħda jew aktar responsabbli biex toħroġ iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 11(3).

2.   Għall-fini tal-Artikolu 12, kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità kompetenti waħda responsabbli għall-koordinazzjoni tal-proċess ta' verifika tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ u għall-ħruġ taċ-ċertifikati previsti fl-Artikolu 12(5).

3.   Sal-1 ta' Jannar 2020, l-Istati Membri għandhom jibagħtu l-ismijiet u l-indirizzi tal-awtoritajiet maħtura skont il-paragrafi 1 u 2 lill-Kummissjoni. Huma għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe aġġornament ta' dik l-informazzjoni.

Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-ismijiet u l-indirizzi tal-awtoritajiet maħtura skont il-paragrafi 1 u 2 pubblikament disponibbli fir-reġistru.

Artikolu 21

Komunikazzjoni tad-dispożizzjonijiet nazzjonali

1.   Sal-1 ta' Jannar 2020, kull Stat Membru għandu jinnotifika bid-dispożizzjonijiet speċifiċi li jadotta sabiex jimplimenta dan ir-Regolament lill-Kummissjoni.

2.   Il-Kummissjoni għandha tqiegħed dawn id-dispożizzjonijiet għad-dispożizzjoni tal-pubbliku fir-reġistru fil-lingwa tal-komunikazzjoni mill-Istati Membri skont il-paragrafu 1.

KAPITOLU IV

ATTI DELEGATI U ATTI TA' IMPLIMENTAZZJONI

Artikolu 22

Proċedura tal-kumitat

1.   Għall-fini tal-implementazzjoni tal-Artikolu 11(5) ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna minn Kumitat. Dak il-Kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 23

Setgħat delegati

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 24 sabiex temenda l-Annesssi ta' dan ir-Regolament fil-kamp ta' applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament rilevanti għal dawk l-Annessi.

Artikolu 24

Eżerċitar tad-delega

1.   Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa ta' adozzjoni tal-atti delegati msemmija fl-Artikolu 23 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin mis-6 ta' Ġunju 2019.

3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 23 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Id-deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħat speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Qabel ma tadotta l-att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-esperti maħtura minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016.

5.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 23 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien xahrejn wara n-notifikazzjoni ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jew jekk, qabel jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li ma jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 25

Rieżami

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi perjodikament il-funzjonament tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej u tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2024, u kull erba' snin minn hemm 'il quddiem. Dawn ir-rapporti għandhom ikopru wkoll l-età minima għall-appoġġ tal-inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej fl-Istati Membri. Ir-rapporti għandhom isiru pubbliċi.

Artikolu 26

Tħassir

Ir-Regolament (UE) Nru 211/2011 jitħassar b'effett mill-1 ta' Jannar 2020.

Referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 27

Dispożizzjoni tranżitorja

Artikoli 5 sa 9 tar-Regolament (UE) Nru 211/2011 għandhom ikomplu japplikaw wara l-1 ta' Jannar 2020 għall-inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej li huma rreġistrati qabel l-1 ta' Jannar 2020.

Artikolu 28

Dħul fis-seħħ u applikabbiltà

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2020.

Madankollu, l-Artikoli 9(4), 10, 11(5), u 20 sa 24 japplikaw mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, is-17 ta' April 2019.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

A. TAJANI

Għall-Kunsill

Il-President

G. CIAMBA


(1)  ĠU C 237, 6.7.2018, p. 74.

(2)  ĠU C 247, 13.7.2018, p. 62.

(3)  Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2019 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-9 ta' April 2019.

(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 211/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini (ĠU L 65, 11.3.2011, p. 1).

(5)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1179/2011 tas-17 ta' Novembru 2011 li jistipula l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għas-sistemi tal-ġbir online skont ir-Regolament (UE) Nru 211/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini (ĠU L 301, 18.11.2011, p. 3).

(6)  ĠU C 355, 20.10.2017, p. 17.

(7)  2017/2024(INL).

(8)  Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

(9)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2017/46 tal-10 ta' Jannar 2017 dwar is-sigurtà tas-sistemi ta' komunikazzjoni u informazzjoni fil-Kummissjoni Ewropea (ĠU L 6, 11.1.2017, p. 40).

(10)  Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal transazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 73).

(11)  Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).

(12)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

(13)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi għall-kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13-18).

(14)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(15)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1501 tat-8 ta' Settembru 2015 dwar il-qafas ta' interoperabbiltà skont l-Artikolu 12(8) tar-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal transazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU L 235, 9.9.2015, p. 1).


ANNESS I

NUMRU MINIMU TA' FIRMATARJI GĦAL KULL STAT MEMBRU

Il-Belġju

15 771

Il-Bulgarija

12 767

Iċ-Ċekja

15 771

Id-Danimarka

9 763

Il-Ġermanja

72 096

L-Estonja

4 506

L-Irlanda

8 261

Il-Ġreċja

15 771

Spanja

40 554

Franza

55 574

Il-Kroazja

8 261

L-Italja

54 823

Ċipru

4 506

Il-Latvja

6 008

Il-Litwanja

8 261

Il-Lussemburgu

4 506

L-Ungerija

15 771

Malta

4 506

In-Netherlands

19 526

L-Awstrija

13 518

Il-Polonja

38 301

Il-Portugall

15 771

Ir-Rumanija

24 032

Is-Slovenja

6 008

Is-Slovakkja

9 763

Il-Finlandja

9 763

L-Iżvezja

15 020

Ir-Renju Unit

54 823


ANNESS II

INFORMAZZJONI MEĦTIEĠA GĦAR-REĠISTRAZZJONI TA' INIZJATTIVA

1.

It-titolu tal-inizjattiva, f'mhux aktar minn 100 karattru; (*1)

2.

L-objettivi tal-inizjattiva li fuqha l-Kummissjoni tkun mistiedna taġixxi, f'mhux aktar minn 1 100 karattru mingħajr spazji; (medja aġġustata għal kull lingwa (*1));

Il-grupp ta' organizzaturi jista' jipprovdi anness dwar is-suġġett, l-objettivi u l-isfond tal-inizjattiva, f'mhux aktar minn 5 000 karattru mingħajr spazji (medja aġġustata għal kull lingwa (*1));

Il-grupp ta' organizzaturi jista' jipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar is-suġġett, l-objettivi u l-isfond tal-inizjattiva. Jekk jixtieq, jista' wkoll jippreżenta abbozz ta' att legali;

3.

Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusa rilevanti mill-grupp ta' organizzaturi għall-azzjoni proposta;

4.

L-ismijiet sħaħ, l-indirizzi postali, in-nazzjonalitajiet u d-dati ta' twelid ta' seba' membri tal-grupp ta' organizzaturi li jirrisjedu f'seba' Stati Membri differenti b'indikazzjoni speċifika tar-rappreżentant u s-sostitut kif ukoll l-indirizzi tal-posta elettronika u n-numri tat-telefon tagħhom (1);

Jekk ir-rappreżentant u/jew is-sostitut mhumiex fost is-seba' membri msemmija fl-ewwel subparagrafu, l-ismijiet sħaħ, l-indirizzi postali, in-nazzjonalitajiet, id-dati tat-twelid, l-indirizzi tal-posta elettronika u n-numri tat-telefon tagħhom.

5.

Id-dokumenti li juru l-ismijiet sħaħ, l-indirizzi postali, in-nazzjonalitajiet u d-dati ta' twelid ta' kull wieħed/waħda mis-seba' membri msemmija fil-punt 4 u tar-rappreżentant u s-sostitut, jekk ma jkunux fost dawk is-seba' membri;

6.

L-ismijiet tal-membri l-oħra tal-grupp ta' organizzaturi;

7.

Fis-sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(7) tar-Regolament (UE) 2019/788, fejn xieraq, id-dokumenti li jipprovaw il-ħolqien ta' entità ġuridika f'konformità mal-liġi nazzjonali ta' Stat Membri speċifikament għall-fini ta' ġestjoni ta' inizjattiva partikolari u li l-membru tal-grupp ta' organizzaturi maħtura bħala r-rappreżentant tiegħu għandu s-setgħa jaġixxi f'isem l-entità ġuridika.

8.

Is-sorsi kollha ta' appoġġ u finanzjament għall-inizjattiva fil-ħin tar-reġistrazzjoni.

(*1)  Il-Kummissjoni tipprovdi t-traduzzjoni fil-lingwi uffiċjali kollha tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni ta' dawn l-elementi, għall-inizjattivi rreġistrati kollha.

(1)  Fuq ir-reġistru online tal-Kummissjoni, huma biss l-ismijiet sħaħ tal-membri tal-grupp ta' organizzaturi, il-pajjiż ta' residenza tar-rappreżentant jew, fejn xieraq, l-isem u l-pajjiż tas-sede tal-entità ġuridika, l-indirizzi tal-posta elettronika tal-persuni ta' kuntatt u l-informazzjoni relatata mas-sorsi tal-appoġġ u l-finanzjament ser ikunu disponibbli għall-pubbliku. Suġġetti tad-data huma intitolati joġġezzjonaw għall-pubblikazzjoni tad-data personali tagħhom għal raġunijiet leġittimi aċċettabbli relatati mas-sitwazzjoni partikolari tagħhom.


ANNESS III

DIKJARAZZJONI TA' FORMOLA TA' APPOĠĠ — Parti A (1)

(għall-Istati Membri li ma jirrikjedux il-provediment ta'parti minn numru ta' identifikazzjoni personali/numru ta' dokument ta' identifikazzjoni personali)

Il-kaxxi kollha f'din il-formola huma obbligatorji.

TRID TIMTELA MINN QABEL MILL-GRUPP TA' ORGANIZZATURI:

1.

Il-firmatarji kollha f'din il-formola huma ċittadini ta':

Jekk jogħġbok immarka biss Stat Membru wieħed għal kull lista.

2.

Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea:

3.

Dati ta' bidu u tmiem tal-perjodu ta' ġbir:

4.

Indirizz ta' sit web ta' din l-inizjattiva taċ-ċittadini proposta fir-reġistru tal-Kummissjoni Ewropea:

5.

Titolu ta' din l-inizjattiva:

6.

Għanijiet tal-inizjattiva:

7.

Ismijiet u indirizzi tal-posta elettronika ta' persuni ta' kuntatt reġistrati:

[Fis-sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(7) tar-Regolament (UE) 2019/788, fejn xieraq, addizzjonalment: l-isem u l-pajjiż tas-sede tal-entità ġuridika]:

8.

Is-sit web ta' din l-inizjattiva (jekk jeżisti):

TRID TIMTELA MILL-FIRMATARJI B'ITTRI KAPITALI:

“B'dan jien niċċertifika li l-informazzjoni li pprovdejt f'din il-formola hija korretta u li jien m'appoġġajtx diġà din l-inizjattiva.”

Ismijiet sħaħ

Kunjomijiet

RESIDENZA (2)

(triq, numru, kodiċi postali, belt, pajjiż)

Data tat-twelid

Data

FIRMA (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stqarrija ta' privatezza (4) għad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġburin f'forma stampata jew permezz ta' sistemi individwali ta' ġbir online:

 

Skont ir-Regolament (UE) 2016/679 (ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data), id-data personali tiegħek ipprovduta f'din il-formola se tintuża biss għall-appoġġ tal-inizjattiva u se tkun disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-fini ta' verifika u ċertifikazzjoni. Inti għandek id-dritt li titlob lill-grupp ta' organizzaturi ta' din l-inizjattiva, l-aċċess, ir-rettifika, it-tħassir u r-restrizzjoni tal-ipproċessar tad-data personali tiegħek.

 

Id-data tiegħek se tinħażen mill-grupp ta' organizzaturi għal perjodu massimu ta' żamma ta' xahar wara l-preżentazzjoni tal-inizjattiva lill-Kummissjoni Ewropea jew 21 xahar wara l-bidu tal-perjodu ta' ġbir, liema minnhom tiġi l-ewwel. Hija tkun tista' tinżamm lil hinn minn dawn il-limiti ta' żmien fil-każ ta' proċedimenti amministrattivi jew legali, għal mhux aktar minn xahar wara d-data tal-għeluq ta' dawn il-proċedimenti.

 

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rimedju amministrattiv jew ġudizzjarju ieħor, għandek id-dritt li jressaq fi kwalunkwe ħin ilment quddiem awtorità tal-protezzjoni tad-data, b'mod partikolari fl-Istat Membru tiegħek ta' residenza abitwali, post tax-xogħol jew post tal-ksur allegat, jekk taħseb li d-data tiegħek tkun ipproċessata illegalment.

 

Ir-rappreżentant tal-grupp ta' organizzaturi tal-inizjattiva jew, fejn xieraq, l-entità ġuridika maħluqa minnu, huwa/hija l-kontrollur skont it-tifsira tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u jistgħu jiġu kkuntattjati bl-użu tad-dettalji mogħtija f'din il-formola.

 

Id-dettalji ta' kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data (jekk hemm) huma disponibbli fl-indirizz tal-web ta' din l-inizjattiva fir-reġistru tal-Kummissjoni, kif previst fil-punt 4 ta' din il-formola.

 

Id-dettalji ta' kuntatt tal-awtorità nazzjonali li se tirċievi u tipproċessa d-data personali tiegħek u d-dettalji ta' kuntatt tal-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-data huma disponibbli fuq: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=mt.

Stqarrija ta' privatezza għad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġburin online permezz ta' sistema ċentrali ta' ġbir online:

 

Skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 u r-Regolament (UE) 2016/679 (ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data), id-data personali tiegħek pprovduta f'din il-formola se tintuża biss għall-appoġġ tal-inizjattiva u se tkun disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-fini ta' verifika u ċertifikazzjoni. Inti għandek id-dritt li titlob mill-Kummissjoni Ewropea u mir-rappreżentant tal-grupp ta' organizzaturi tal-inizjattiva jew, fejn adatt, l-entità ġuridika maħluqa minnu, l-aċċess, ir-rettifika, it-tħassir u r-restrizzjoni tal-ipproċessar tad-data personali tiegħek.

 

Id-data tiegħek se tinħażen mill-Kummissjoni Ewropea għal perjodu massimu ta' żamma ta' xahar wara l-preżentazzjoni tal-inizjattiva lill-Kummissjoni Ewropea jew 21 xahar wara l-bidu tal-perjodu ta' ġbir, skont liema minnhom tiġi l-ewwel. Hija tkun tista' tinżamm lil hinn minn dawn il-limiti ta' żmien fil-każ ta' proċedimenti amministrattivi jew legali, għal mhux aktar minn xahar wara d-data tal-għeluq ta' dawn il-proċedimenti.

 

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rimedju amministrattiv jew ġudizzjarju ieħor, għandek id-dritt li tressaq fi kwalunkwe ħin ilment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jew quddiem awtorità tal-protezzjoni tad-data, b'mod partikolari fl-Istat Membru ta' residenza abitwali tiegħek, post tax-xogħol jew post tal-ksur allegat, jekk taħseb li d-data tiegħek tkun ipproċessata illegalment.

 

Il-Kummissjoni Ewropea u r-rappreżentant tal-grupp ta' organizzaturi tal-inizjattiva jew, fejn adatt, l-entità ġuridika maħluqa minnu, huma kontrolluri konġunti skont it-tifsira tar-Regolament (UE) 2018/1725 u r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u jistgħu jiġu kkuntattjati bl-użu tad-dettalji pprovduti f'din il-formola.

 

Id-dettalji ta' kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data tal-grupp ta' organizzaturi (jekk ikun hemm) huma disponibbli fl-indirizz web ta' din l-inizjattiva fir-reġistru tal-Kummissjoni Ewropea, kif previst fil-punt 4 ta' din il-formola.

 

Id-dettalji ta' kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data tal-Kummissjoni Ewropea, tal-awtorità nazzjonali li se tirċievi u tipproċessa d-data personali tiegħek, tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u tal-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-data jistgħu jiġu kkonsultati fuq: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=mt.

DIKJARAZZJONI TA' APPOĠĠ — Parti B (5)

(for Member States that require the provision of a personal identification number/personal identification document number)

Il-kaxxi kollha f'din il-formola huma obbligatorji.

TRID TIMTELA MINN QABEL MILL-GRUPP TA' ORGANIZZATURI:

1.

Il-firmatarji kollha f'din il-formola huma ċittadini ta':

Jekk jogħġbok immarka biss Stat Membru wieħed għal kull lista.

Ara s-sit web tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej għan-numri ta' identifikazzjoni personali/numri ta' dokumenti ta' identifikazzjoni personali, li jrid jiġi pprovdut wieħed minnhom.

2.

Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea:

3.

Dati ta' bidu u tmiem tal-perjodu ta' ġbir:

4.

Indirizz ta' sit web ta' din l-inizjattiva taċ-ċittadini proposta fir-reġistru tal-Kummissjoni Ewropea:

5.

Titolu ta' din l-inizjattiva:

6.

Għanijiet tal-inizjattiva:

7.

Ismijiet u l-indirizzi tal-posta elettronika tal-persuni ta' kuntatt:

[Fis-sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(7) tar-Regolament (UE) 2019/788, fejn xieraq“ addizzjonalment: l-isem u l-pajjiż tas-sede tal-entità ġuridika]:

8.

Is-sit web ta' din l-inizjattiva (jekk jeżisti):

TRID TIMTELA MILL-FIRMATARJI B'ITTRI KAPITALI:

“B'dan jien niċċertifika li l-informazzjoni li pprovdejt f'din il-formola hija korretta u li jien m'appoġġajtx diġà din l-inizjattiva.”

Ismijiet sħaħ

Kunjomijiet

NUMRU ta' identifikazzjoni PERSONALI/NUMRU tad-DOKUMENT ta' identifikazzjoni PERSONALI

Tip ta' numru ta' identifikazzjoni personali jew dokument

Data

Firma (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stqarrija ta' privatezza (7) għad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġburin f'forma stampata jew permezz ta' sistemi individwali ta' ġbir online:

 

Skont ir-Regolament (UE) 2016/679 (ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data), id-data personali tiegħek pprovduta f'din il-formola se tintuża biss għall-appoġġ tal-inizjattiva u se tkun disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-fini ta' verifika u ċertifikazzjoni. Inti għandek id-dritt li titlob mill-grupp ta' organizzaturi ta' din l-inizjattiva l-aċċess, ir-rettifika, it-tħassir u r-restrizzjoni tal-ipproċessar tad-data personali tiegħek.

 

Id-data tiegħek se tinħażen mill-grupp ta' organizzaturi għal perjodu massimu ta' żamma ta' xahar wara l-preżentazzjoni tal-inizjattiva lill-Kummissjoni Ewropea jew 21 xahar wara l-bidu tal-perjodu ta' ġbir, skont liema minnhom tiġi l-ewwel. Hija tkun tista' tinżamm lil hinn minn dawn il-limiti ta' żmien fil-każ ta' proċedimenti amministrattivi jew legali, għal mhux aktar minn xahar wara d-data tal-għeluq ta' dawn il-proċedimenti.

 

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rimedju amministrattiv jew ġudizzjarju ieħor, għandek id-dritt li tressaq fi kwalunkwe ħin ilment quddiem awtorità tal-protezzjoni tad-data, b'mod partikolari fl-Istat Membru tiegħek ta' residenza abitwali, post tax-xogħol jew post tal-ksur allegat, jekk taħseb li d-data tiegħek tkun ipproċessata illegalment.

 

Ir-rappreżentant tal-grupp ta' organizzaturi tal-inizjattiva jew, fejn xieraq, l-entità ġuridika maħluqa minnu, huwa/hija l-kontrollur skont it-tifsira tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u jistgħu jiġu kkuntattjati bl-użu tad-dettalji mogħtija f'din il-formola.

 

Id-dettalji ta' kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data (jekk ikun hemm) huma disponibbli fl-indirizz web ta' din l-inizjattiva fir-reġistru tal-Kummissjoni Ewropea, kif previst fil-punt 4 ta' din il-formola.

 

Id-dettalji ta' kuntatt tal-awtorità nazzjonali li se tirċievi u tipproċessa d-data personali tiegħek u d-dettalji ta' kuntatt tal-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-data huma disponibbli fuq: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=mt.

Stqarrija ta' privatezza għad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġburin online permezz ta' sistema ċentrali ta' ġbir online:

 

Skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 u r-Regolament (UE) 2016/679 (ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data), id-data personali tiegħek pprovduta f'din il-formola se tintuża biss għall-appoġġ tal-inizjattiva u se tkun disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-fini ta' verifika u ċertifikazzjoni. Inti għandek id-dritt li titlob mill-Kummissjoni Ewropea u mir-rappreżentant tal-grupp ta' organizzaturi tal-inizjattiva jew, fejn adatt, l-entità ġuridika maħluqa minnu, l-aċċess, ir-rettifika, it-tħassir u r-restrizzjoni tal-ipproċessar tad-data personali tiegħek.

 

Id-data tiegħek se tinħażen mill-Kummissjoni Ewropea għal perjodu massimu ta' żamma ta' xahar wara l-preżentazzjoni tal-inizjattiva lill-Kummissjoni Ewropea jew 21 xahar wara l-bidu tal-perjodu ta' ġbir, skont liema minnhom tiġi l-ewwel. Hija tkun tista' tinżamm lil hinn minn dawn il-limiti ta' żmien fil-każ ta' proċedimenti amministrattivi jew legali, għal mhux aktar minn xahar wara d-data tal-għeluq ta' dawn il-proċedimenti.

 

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rimedju amministrattiv jew ġudizzjarju ieħor, għandek id-dritt li tressaq fi kwalunkwe ħin ilment quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jew quddiem awtorità tal-protezzjoni tad-data, b'mod partikolari fl-Istat Membru ta' residenza abitwali tiegħek, post tax-xogħol jew post tal-ksur allegat, jekk taħseb li d-data tiegħek tkun ipproċessata illegalment.

 

Il-Kummissjoni Ewropea u r-rappreżentant tal-grupp ta' organizzaturi tal-inizjattiva jew, fejn adatt, l-entità ġuridika maħluqa minnu, huma kontrolluri konġunti skont it-tifsira tar-Regolament (UE) 2018/1725 u r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u jistgħu jiġu kkuntattjati bl-użu tad-dettalji pprovduti f'din il-formola.

 

Id-dettalji ta' kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data tal-grupp ta' organizzaturi (jekk ikun hemm) huma disponibbli fl-indirizz web ta' din l-inizjattiva fir-reġistru tal-Kummissjoni Ewropea, kif previst fil-punt 4 ta' din il-formola.

 

Id-dettalji ta' kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data tal-Kummissjoni Ewropea, tal-awtorità nazzjonali li se tirċievi u tipproċessa d-data personali tiegħek, tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u tal-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-data jistgħu jiġu kkonsultati fuq: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=mt.


(1)  Il-formola għandha tiġi stampata fuq folja waħda. Il- grupp ta' organizzaturi jista' juża folji miż-żewġ naħat. Sabiex jiġu mtella' d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġbura fil-forma ta' karta fis-sistema ċentrali ta' ġbir online jintuża kodiċi li jingħata għad-dispożizzjoni mill-Kummissjoni Ewropea.

(2)  Iċ-ċittadini Ġermaniżi li jgħixu barra l-pajjiż biss jekk ikunu rreġistraw ir-residenza permanenti attwali tagħhom fir-rappreżentazzjoni diplomatika Ġermaniża reponsabbli tagħhom barra mill-pajjiż.

(3)  Il-firma mhijiex mandatorja jekk il-formola tkun ippreżentata online permezz tas-sistema ċentrali ta' ġbir online kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 2019/788 jew sistema individwali ta' ġbir online kif imsemmi fl-Artikolu 11 tal-imsemmi Regolament.

(4)  Waħda biss miż-żewġ verżjonijiet proposti ta' stqarrijiet ta' privatezza għandha tkun użata, skont il-metodu ta' ġbir.

(5)  Il-formola għandha tiġi stampata fuq folja waħda. Il-Grupp ta' Organizzaturi jista' juża folja miż-żewġ naħat. Sabiex jiġu mtella' d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġbura fil-forma ta' karta fis-sistema ċentrali ta' ġbir online għandu jintuża kodiċi li jingħata għad-dispożizzjoni mill-Kummissjoni Ewropea.

(6)  Il-firma mhijiex mandatorja jekk il-formola tkun ippreżentata online permezz tas-sistema ċentrali ta' ġbir online kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 2019/788 jew sistema individwali ta' ġbir online kif imsemmi fl-Artikolu 11 tal-imsemmi Regolament.

(7)  Waħda biss miż-żewġ verżjonijiet proposti ta' stqarrijiet ta' privatezza għandha tkun użata, skont il-metodu ta' ġbir.


ANNESS IV

ĊERTIFIKAT LI JIKKONFERMA L-KONFORMITÀ TA' SISTEMA TA' ĠBIR ONLINE MAR-REGOLAMENT (UE) 2019/788 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL TAS-17 TA' APRIL 2019 DWAR L-INIZJATTIVA TAĊ-ĊITTADINI EWROPEJ

… (isem tal-awtorità kompetenti) ta' … (isem tal-Istat Membru) b'dan tiċċertifika li s-sistema individwali ta' ġbir online … (indirizz tas-sit web) li tintuża għall-ġbir tad-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ għal … (titolu tal-inizjattiva) li għandha n-numru ta' reġistrazzjoni (numru ta' reġistrazzjoni tal-inizjattiva) tikkonforma mad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (UE) 2019/788 tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej.

Data, firma u timbru uffiċjali tal-awtorità kompetenti:


ANNESS V

FORMOLA GĦALL-PREŻENTAZZJONI TA' DIKJARAZZJONIJIET TA' APPOĠĠ LILL-AWTORITAJIET KOMPETENTI TAL-ISTATI MEMBRI

1.

Ismijiet sħaħ, indirizzi postali u indirizzi tal-posta elettronika tal-persuni ta' kuntatt (ir-rappreżentant u s-sostitut tal-grupp ta' organizzaturi) jew tal-entità ġuridika li tiġġestixxi l-inizjattiva u r-rappreżentant tagħha:

2.

Titolu tal-inizjattiva:

3.

Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni:

4.

Data ta' reġistrazzjoni:

5.

Għadd ta' firmatarji li huma ċittadini ta' (isem tal-Istat Membru):

6.

Għadd totali ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġbura:

7.

Għadd ta' Stati Membri fejn intlaħaq il-limitu:

8.

Annessi:

(Inkludi d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ kollha mill-firmatarji li huma ċittadini tal-Istat Membru rilevanti.

Jekk applikabbli, inkludi ċ-ċertifikat rilevanti ta' konformità tas-sistema individwali ta' ġbir online mar-Regolament (UE) 2019/788 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej)

9.

Jiena hawnhekk niddikjara li l-informazzjoni provduta f'din il-formola hija korretta u li d-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ inġabru f'konformità mal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2019/788 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej.

10.

Data u firma ta' waħda mill-persuni ta' kuntatt (rappreżentant/sostitut (1)) jew tar-rappreżentant tal-entità legali:

(1)  Ħassar kif meħtieġ.


ANNESS VI

ĊERTIFIKAT LI JIKKONFERMA N-NUMRU TA' DIKJARAZZJONIJIET TA' APPOĠĠ VALIDI MIĠBURA GĦAL … (ISEM TAL-ISTAT MEMBRU)

(isem tal-awtorità kompetenti) ta' … (isem tal-Istat Membru), wara li għamlet il-verifiki neċessarji mitluba mill-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 2019/788 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej, b'dan tiċċertifika li … (numru ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ validi) dikjarazzjonijiet ta' appoġġ għall-inizjattiva bin-numru ta' reġistrazzjoni (numru ta' reġistrazzjoni tal-inizjattiva) huma validi f'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' dak ir-Regolament.

Data, firma u bolla uffiċjali


ANNESS VII

FORMOLA GĦALL-PREŻENTAZZJONI TA' INIZJATTIVA LILL-KUMMISSJONI EWROPEA

1.

Titolu tal-inizjattiva:

2.

Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni:

3.

Data ta' reġistrazzjoni:

4.

Għadd ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ miġbura (għandu jkun mill-inqas miljun):

5.

Numru ta' firmatarji ċċertifikati mill-Istati Membri:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Għadd ta' firmatarji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

TOTAL

Għadd ta' firmatarji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ismijiet sħaħ, indirizzi postali u indirizzi tal-posta elettronika tal-persuni ta' kuntatt (ir-rappreżentant u s-sostitut tal-grupp ta' organizzaturi) (1) jew tal-entità legali li tiġġestixxi l-inizjattiva u r-rappreżentant tagħha.

7.

Indika s-sorsi kollha tal-appoġġ u l-finanzjament riċevuti għall-inizjattiva, inkluż l-ammont tal-appoġġ finanzjarju fil-ħin tal-preżentazzjoni.

8.

Jiena hawnhekk niddikjara li l-informazzjoni pprovduta f'din il-formola hija korretta u li l-proċeduri u l-kundizzjonijiet rilevanti kollha stipulati fir-Regolament (UE) 2019/788 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej ġew osservati.

Data u firma ta' waħda mill-persuni ta' kuntatt (rappreżentant/sostitut (2)) jew tar-rappreżentant tal-entità legali:

9.

Annessi: (Inkludi ċ-ċertifikati kollha).

(1)  Fuq ir-reġistru online tal-Kummissjoni ser ikunu disponibbli għall-pubbliku biss l-ismijiet sħaħ tal-membri tal-grupp ta' organizzaturi, il-pajjiż ta' residenza tar-rappreaentant jew, fejn xieraq, l-isem u l-pajjiż tas-sede tal-entità ġuridika, l-indirizzi tal-posta elettronika tal-persuni ta' kuntatt u l-informazzjoni relatata mas-sorsi tal-appoġġ u tal-finanzjament. Is-suġġetti tad-data huma intitolati joġġezzjonaw għall-pubblikazzjoni tad-data personali tagħhom għal raġunijiet leġittimi aċċettabbli relatati mas-sitwazzjoni partikolari tagħhom.

(2)  Ħassar kif meħtieġ.


DIRETTIVI

17.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 130/82


DIRETTIVA (UE) 2019/789 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-17 ta' April 2019

li tistabbilixxi regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/83/KEE

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 53(1) u l-Artikolu 62 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Bħala kontribut għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern, hemm bżonn li jitwessa' t-tixrid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju li joriġinaw fi Stati Membri oħra għall-benefiċċju tal-utenti madwar l-Unjoni, billi jeħfief il-liċenzjar tad-drittijiet tal-awtur u ta' drittijiet relatati għal xogħlijiet u materjal protett ieħor li jkunu f'xandiriet ta' ċerti tipi ta' programmi tat-televiżjoni u r-radju. Il-programmi tat-televiżjoni u tar-radju huma mezzi importanti li jippromwovu d-diversità kulturali u lingwistika, il-koeżjoni soċjali u li jżidu l-aċċess għall-informazzjoni.

(2)

L-iżvilupp tat-teknoloġiji diġitali u l-Internet biddlu d-distribuzzjoni tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju u l-aċċess għalihom. Kulma jmur l-utenti qed jistennew dejjem aktar li jkollhom aċċess għall-programmi tat-televiżjoni u tar-radju kemm diretti kif ukoll on-demand, permezz ta' mezzi tradizzjonali, bħas-satellita jew il-kejbil, u anki b'servizzi online. Għaldaqstant, minbarra x-xandiriet tagħhom stess tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju, kulma jmur l-organizzazzjonijiet tax-xandir qed joffru dejjem aktar servizzi online anċillari għal tali xandiriet, bħalma huma s-servizzi tax-xandir simultanju u s-servizzi tar-ripetizzjoni. L-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni, li jiġbru l-programmi tat-televiżjoni u tar-radju f'pakketti u jipprovduhom lill-utenti b'mod simultanju mal-ewwel trażmissjoni ta' dawk ix-xandiriet, mingħajr bidla u mingħajr tqassir, jużaw diversi tekniki ta' ritrażmissjoni, bħall-kejbil, is-satellita, it-terrestri diġitali, u netwerks taċ-ċirkwit mobbli jew magħluqin ibbażati fuq l-IPs, kif ukoll l-Internet miftuħ. Barra minn hekk, l-operaturi li jiddistribwixxu l-programmi tat-televiżjoni u tar-radju lill-utenti għandhom modi differenti biex jiksbu sinjali li jwasslu l-programmi ta' organizzazzjonijiet tax-xandir, inkluż permezz ta' injezzjoni diretta. Kulma jmur qed tiżdied id-domanda għal aċċess, min-naħa tal-utenti, għal xandiriet tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju li ma joriġinawx biss fl-Istat Membru tagħhom iżda anki fi Stati Membri oħra. Dawn l-utenti jinkludu membri tal-minoranzi lingwistiċi tal-Unjoni, kif ukollpersuni li jgħixu fi Stat Membru ieħor li mhux l-Istat Membru tal-oriġini tagħhom.

(3)

L-organizzazzjonijiet tax-xandir jittrażmettu kuljum ħafna sigħat ta' programmi tat-televiżjoni u tar-radju. Dawk il-programmi jkun fihom varjetà ta' kontenut, bħal xogħol awdjoviżiv, mużikali, letterarju jew grafiku, protett skont il-liġi tal-Unjoni bid-drittijiet tal-awtur jew bi drittijiet relatati jew bit-tnejn. Dan joħloq proċess kumpless biex tinkiseb l-awtorizzazzjoni tad-drittijiet mingħand għadd kbir ta' detenturi tad-drittijiet għal kategoriji varji ta' xogħlijiet u ta' materjal protett ieħor. Ħafna drabi l-ikklerjar tad-drittijiet tkun meħtieġa fi żmien qasir, b'mod partikolari meta jkunu qed jitħejjew l-aħbarijiet jew programmi tal-programmi ta' ġrajjiet kurrenti. Sabiex is-servizzi tagħhom jagħmluhom disponibbli lil hinn mill-fruntieri, l-organizzazzjonijiet tax-xandir ikollhom bżonn id-drittijiet meħtieġa għal xogħlijiet u materjal protett ieħor għal kull territorju rilevanti u dan iżid aktar il-kumplessità tal-awtorizzazzjoni ta' tali drittijiet.

(4)

L-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni, li tipikament joffru bosta programmi magħmula minn diversi xogħlijiet u materjal protett ieħor, u jkollhom żmien qasir ħafna biex jiksbu l-liċenzji meħtieġa u, għalhekk, ikollhom iġorru piż sinifikanti tal-awtorizzazzjoni tad-drittijiet. L-awturi, il-produtturi u detenturi oħrajn tad-drittijiet jirriskjaw ukoll li x-xogħlijiet tagħhom u materjal protett ieħor tagħhom jiġu użati mingħajr l-awtorizzazzjoni tagħhom jew ħlas xieraq lilhom. Tali remunerazzjoni għar-ritrażmissjoni tax-xogħlijiet tagħhom u ta' materjal protett ieħor hija importanti biex jiġi żgurat li jkun hemm offerta ta' kontenut varjat, li tkun ukoll fl-interess tal-konsumaturi.

(5)

Id-drittijiet fejn jidħlu x-xogħlijiet u materjal protett ieħor huma armonizzati, fost l-oħrajn, bid-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) u d-Direttiva 2006/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), li jipprevedu livell għoli ta' protezzjoni għad-detenturi tad-drittijiet.

(6)

Id-Direttiva 93/83/KEE (5) tiffaċilita x-xandir transfruntier bis-satellita u r-ritrażmissjoni bil-kejbil tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju minn Stati Membri oħra. Madankollu, id-dispożizzjonijiet ta' dik id-Direttiva dwar it-trażmissjonijiet tal-organizzazzjonijiet tax-xandir huma limitati għat-trażmissjonijiet bis-satellita u għalhekk ma japplikawx għas-servizzi online anċillari għax-xandiriet. Barra minn hekk, filwaqt li d-dispożizzjonijiet dwar trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju minn Stati Membri oħra huma limitati għat-trażmissjonijiet mill-ġdid simultanji, mhux mibdulin u mhux imqassrin bil-kejbil jew b'sistemi microwave u ma jkoprux trażmissjonijiet mill-ġdid permezz ta' teknoloġiji oħra.

(7)

Għaldaqstant, il-forniment transfruntier tas-servizzi online li huma anċillari għax-xandiriet, u t-trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju li joriġinaw fi Stati Membri oħra, jenħtieġ li jeħfiefu billi jiġi adattat il-qafas ġuridiku dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-awtur u ta' drittijiet relatati li huma rilevanti għal dawn l-attivitajiet. Dak l-adattament jenħtieġ li jsir billi jittieħed kont tal-finanzjament u l-produzzjoni ta' kontenut kreattiv, u b'mod partikolari, tax-xogħlijiet awdjoviżivi.

(8)

Din id-Direttiva għandha tkopri s-servizzi online anċillari li joffru l-organizzazzjonijiet tax-xandir li għandhom rabta ċara u subordinata max-xandiriet tal-organizzazzjoni tax-xandir. Dawk is-servizzi jinkludu s-servizzi li jagħtu aċċess għall-programmi tat-televiżjoni u tar-radju b'mod strettament lineari, b'mod simultanju għax-xandir, u s-servizzi li jagħtu aċċess, fi żmien definit wara x-xandira, għall-programmi tat-televiżjoni u tar-radju li jkunu diġà xxandru mill-organizzazzjoni tax-xandir, l-hekk imsejħa “servizzi tar-ripetizzjoni”. Barra minn hekk, is-servizzi online anċillari koperti minn din id-Direttiva jinkludu s-servizzi li jagħtu aċċess għal materjal li jarrekkixxi jew inkella jespandi l-programmi tat-televiżjoni u tar-radju mxandramill-organizzazzjoni tax-xandir, fosthom bi previżjoni, estensjoni, supplimentar jew reviżjoni tal-kontenut tal-programm rilevanti. Din id-Direttiva jenħtieġ li tapplika għal servizzi online anċillari li huma pprovduti lill-utenti minn organizzazzjonijiet tax-xandir flimkien mas-servizz tax-xandir. Jenħtieġ lia tapplika wkoll għal servizzi online anċillari li, filwaqt li jkollhom relazzjoni ċara u subordinata max-xandira, ikunu jistgħu jiġu aċċessati mill-utenti b'mod separat mis-servizz tax-xandir mingħajr ma jkun hemm prekundizzjoni għall-utent li jkollu jikseb aċċess għal dak is-servizz tax-xandir, pereżempju permezz ta' abbonament. Dan ma jaffetwax il-libertà tal-organizzazzjonijiet tax-xandir li joffru dawn is-servizzi online anċillari bla ħlas jew permezz tal-ħlas. L-għoti tal-aċċess għal xogħol individwali jew materjal protett ieħor li jkun inkorporat fi programm tat-televiżjoni jew tar-radju, jew għal xogħlijiet jew materjal protett ieħor li ma jkunu relatati ma' ebda xandira ta' programmi mill-organizzazzjoni tax-xandir, bħalma huma s-servizzi li jagħtu aċċess għal xogħlijiet mużikali jew awdjoviżivi individwali, albums tal-mużika jew vidjos, pereżempju servizzi ta' video-on-demand, jenħtieġ li ma jaqax fl-ambitu tas-servizzi koperti minn din id-Direttiva.

(9)

Sabiex teħfief l-awtorizzazzjoni tad-drittijiet għall-forniment tas-servizzi online anċillari bejn il-fruntieri, hemm bżonn jiġi previst it-twaqqif tal-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini fir-rigward tal-eżerċizzju tad-drittijiet tal-awtur u ta' drittijiet relatati li huma rilevanti għall-atti li jseħħu waqt il-forniment tas-servizzi online anċillari, l-aċċess għalihom jew l-użu tagħhom. Dak il-prinċipju jenħtieġ li jkopri l-awtorizzazzjoni tad-drittijiet kollha li huma meħtieġa biex l-organizzazzjoni tax-xandir tkun tista' tikkomunika mal-pubbliku jew tagħmel disponibbli għall-pubbliku l-programmi tagħha meta tipprovdi servizzi online anċillari, inkluż l-awtorizzazzjoni ta' kwalunkwe dritt tal-awtur u drittijiet relatati fix-xogħlijiet jew materjal protett ieħor użati fil-programmi, pereżempju d-drittijiet fil-fonogrammi jew il-prestazzjonijiet. Dak il-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini jenħtieġ li japplika esklussivament għar-relazzjoni bejn id-detenturi tad-drittijiet (jew l-entitajiet li jirrappreżentawhom, bħalma huma l-organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar kollettiv) u l-organizzazzjonijiet tax-xandir, u jenħtieġ li japplika biss għall-fini tal-forniment tas-servizzi online anċillari, tal-aċċess għalihom jew tal-użu tagħhom. Il-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini jenħtieġ li ma japplikax għal xi komunikazzjoni sussegwenti lill-pubbliku ta' xogħlijiet jew materjal protett ieħor, b'mezzi bil-fili jew mingħajr fili, jew għal kwalunkwe tqegħid sussegwenti għad-dispożizzjoni tal-pubbliku ta' xogħlijiet jew materjal protett ieħor, b'mezzi bil-fili jew mingħajr fili, b'tali mod li l-membri tal-pubbliku jkunu jistgħu jaċċessawh minn post u f'ħin magħżul individwalment minnhom, jew għal kwalunkwe riproduzzjoni sussegwenti ta' xogħlijiet jew materjal protett ieħor li jkunu jinsabu fis-servizz online anċillari.

(10)

Minħabba l-ispeċifiċitajiet tal-mekkaniżmi tal-finanzjament u tal-liċenzjar għal ċerti xogħlijiet awdjoviżivi, li ta' spiss ikunu bbażati fuq liċenzjar territorjali esklużiv, huwa xieraq, fir-rigward tal-programmi tat-televiżjoni, li jiġi limitat il-kamp ta' applikazzjoni tal-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini stabbilit f'din id-Direttiva għal ċerti tipi ta' programmi. Dawk it-tipi ta' programmi jenħtieġ li jinkludu programmi tal-aħbarijiet u tal-ġrajjiet kurrenti kif ukoll produzzjonijiet proprji ta' organizzazzjoni tax-xandir li jkunu ffinanzjati esklussivament minnha, inkluż fejn il-fondi għall-finanzjament użati mill-organizzazzjoni tax-xandir għall-produzzjonijiet tagħha jiġu minn fondi pubbliċi. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, il-produzzjonijiet proprji tal-organizzazzjonijiet tax-xandir jenħtieġ li jinftiehmu li jkopru produzzjonijiet imwettqa minn organizzazzjoni tax-xandir bl-użu tar-riżorsi proprji, iżda jeskludu produzzjonijiet ikkummissjonati mill-organizzazzjoni tax-xandir lil produtturi li jkunu indipendenti mill-organizzazzjoni tax-xandir u l-koproduzzjonijiet. Għall-istess raġunijiet, il-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini jenħtieġ li ma japplikax għax-xandir bit-televiżjoni ta' avvenimenti sportivi skont din id-Direttiva. Il-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini jenħtieġ li japplika biss meta l-programmi jintużaw mill-organizzazzjoni tax-xandir fis-servizzi online anċillari tagħha stess. Jenħtieġ li ma japplikax għal-liċenzjar tal-produzzjonijiet proprji ta' organizzazzjoni tax-xandir lil partijiet terzi, inkluż lil organizzazzjonijiet oħra tax-xandir. Il-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini jenħtieġ li ma jaffettwax il-libertà tad-detenturi tad-drittijiet u lill-organizzazzjonijiet tax-xandir biex jaqblu, f'konformità mal-liġi tal-Unjoni, dwar il-limitazzjonijiet, inklużi l-limitazzjonijiet territorjali, għall-isfruttament tad-drittijiet tagħhom.

(11)

Il-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini stabbilit f'din id-Direttiva jenħtieġ li ma jirriżultax fl-ebda obbligu għall-organizzazzjonijiet tax-xandir li jikkomunikaw jew jagħmlu disponibbli lill-pubbliku programmi fis-servizzi online anċillari tagħhom, jew li jipprovdu tali servizzi online anċillari fi Stat Membru li ma jkunx l-Istat Membru tal-istabbiliment ewlieni tagħhom.

(12)

Billi l-forniment tas-servizzi online anċillari, l-aċċess għalihom jew l-użu tagħhom taħt din-id-Direttiva, jitqiesu li jseħħu biss fl-Istat Membru fejn l-organizzazzjoni tax-xandir għandha l-istabbiliment ewlieni tagħha, filwaqt li de facto s-servizzi online anċillari jistgħu jiġu pprovduti bejn il-fruntieri lil Stati Membri oħra, huwa neċessarju li jkun żgurat li fl-iffissar tal-ammont tal-ħlas li għandu jingħata għad-drittijiet inkwistjoni, il-partijiet iqisu l-aspetti kollha tas-servizz online anċillari bħall-karatteristiċi tas-servizz, inkluż it-tul ta' żmien tad-disponibbiltà online tal-programmi inklużi fis-servizz, l-udjenza, inkluż l-udjenza fl-Istat Membru fejn l-organizzazzjoni tax-xandir ikollha l-istabbiliment ewlieni tagħha u fi Stati Membri oħra fejn jiġi aċċessat u użat is-servizz online anċillari, kif ukoll jiġu pprovduti l-verżjonijiet tal-lingwa. Madankollu jenħtieġ li jibqa' possibbli li jintużaw metodi speċifiċi għall-kalkolu tal-ammont tal-ħlas għad-drittijiet soġġetti għall-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini, bħal metodi ibbażati fuq id-dħul tal-organizzazzjoni tax-xandir iġġenerat mis-servizz online, li huma użati, b'mod partikolari, mill-organizzazzjonijiet tax-xandir tar-radju.

(13)

Abbażi tal-prinċipju tal-libertà kuntrattwali, se jibqa' jkun possibbli lijiġi limitat l-isfruttament tad-drittijiet milquta mill-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini stabbilit f'din id-Direttiva, diment li tali limitazzjoni tkun konformi mal-liġi tal-Unjoni.

(14)

L-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni jistgħu jużaw teknoloġiji differenti meta dawn jittrażmettu mill-ġdid b'mod simultanju, b'mod mhux mibdul u b'mod mhux imqassar, biex tasal għand il-pubbliku trażmissjoni inizjali minn Stat Membru ieħor tal-programmi tat-televiżjoni jew tar-radju. Is-sinjali li jwasslu l-programmi jistgħu jinkisbu minn operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni mingħand organizzazzjonijiet tax-xandir, li huma stess jittrażmettu dawk is-sinjali lill-pubbliku, b'modi differenti, pereżempju billi jinqabdu s-sinjali trażmessi mill-organizzazzjonijiet tax-xandir jew jirċievu s-sinjali direttament minnhom permezz tal-proċess tekniku ta' injezzjoni diretta. Is-servizzi ta' tali operaturi jistgħu jiġu offruti bis-satellita, bit-terrestri diġitali, b'netwerks taċ-ċirkwit mobbli jew magħluqin ibbażati fuq l-IPs, u b'netwerks simili jew permezz ta' servizzi tal-aċċess għall-Internet, kif iddefinit fir-Regolament (UE) 2015/2120 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6). L-operaturi ta' servizzi ta' trażmissjoni mill-ġdid li jużaw tali teknoloġiji għat-trażmissjonijiet mill-ġdid tagħhom jenħtieġ għalhekk li jkunu koperti minn din id-Direttiva u jibbenefikaw mill-mekkaniżmu li jintroduċi l-immaniġġjar kollettiv obbligatorju tad-drittijiet. Sabiex jiġi żgurat li jkun hemm salvagwardji suffiċjenti kontra l-użu mhux awtorizzat ta' xogħlijiet u materjal protett ieħor, li huwa partikolarment importanti fil-każ ta' servizzi bi ħlas, is-servizzi ta' ritrażmissjoni li jiġu offruti permezz ta' servizzi ta' aċċess għall-Internet jenħtieġ li jiġu inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva biss meta dawk is-servizzi ta' ritrażmissjoni jiġu previsti f'ambjent fejn utenti awtorizzati biss ikunu jistgħu jaċċessaw it-trażmissjonijiet mill-ġdid, u l-livell ta' sigurtà tal-kontenut ikun komparabbli għal-livell ta' sigurtà għal kontenut trażmess fuq netwerks immaniġġjati, bħal kejbil jew netwerks taċ-ċirkwit magħluqin ibbażati fuq l-IPs, li fihom il-kontenut li huwa trażmess mill-ġdid ikun kriptat. Dawk ir-rekwiżiti jenħtieġ li jkunu fattibbli u adegwati.

(15)

Sabiex jittrażmettu mill-ġdid it-trażmissjonijiet inizjali tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju, l-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni għandhom jiksbu awtorizzazzjoni mid-detenturi tad-dritt esklużiv tal-komunikazzjoni lill-pubbliku ta' xogħlijiet jew materjal protett ieħor. Sabiex tingħata ċ-ċertezza legali lill-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni u sabiex jingħelbu d-disparitajiet fil-liġi nazzjonali rigward dawn is-servizzi ta' ritrażmissjoni, jenħtieġ li japplikaw regoli simili għal dawk li japplikaw għar-ritrażmissjoni bil-kejbil kif definit fid-Direttiva 93/83/KEE. Ir-regoli taħt dik id-Direttiva li jinkludu l-obbligu li jiġi eżerċitat id-dritt li tingħata jew tiġi rrifjutata awtorizzazzjoni lil xi operatur ta' servizz ta' ritrażmissjoni permezz ta' organizzazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv. Taħt dawk ir-regoli, id-dritt ta' għoti jew ċaħda ta' awtorizzazzjoni bħala tali jibqa' intatt, u huwa biss l-eżerċizzju ta' dak id-dritt li huwa sa ċertu punt irregolat. Id-detenturi tad-drittijiet jenħtieġ li jirċievu remunerazzjoni xierqa għar-ritrażmissjoni tax-xogħlijiet tagħhom u ta' materjal protett ieħor. Meta jiġu ddeterminati termini ta' liċenzjar raġonevoli, inkluża t-tariffa tal-liċenzja, għal ritrażmissjoni f'konformità mad-Direttiva 2014/26/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7), jenħtieġ li, fost l-oħrajn, jiġi kkunsidrat il-valur ekonomiku tal-użu tad-drittijiet innegozjati, inkluż il-valur allokat għall-mezzi ta' ritrażmissjoni. Dan jenħtieġ li jkun mingħajr preġudizzju għall-eżerċizzju kollettiv tad-dritt tal-ħlas ta' remunerazzjoni unika u ekwa għall-artisti u l-produtturi ta' fonogrammi għall-komunikazzjoni lill-pubbliku ta' fonogrammi kummerċjali kif previst fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 2006/115/KE u d-Direttiva 2014/26/UE, b'mod partikolari għad-dispożizzjonijiet tagħhali għandhomx'jaqsmu mad-drittijiet tad-detenturi tad-drittijiet fejn tidħol l-għażla ta' organizzazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv.

(16)

Din id-Direttiva jenħtieġ li tippermetti li jiġu konklużi ftehimiet bejn organizzazzjoni ta' mmaniġġjar kollettiv u operaturi ta' servizzi ta' ritrażmissjoni, għad-drittijiet li huma soġġetti għal immaniġġjar kollettiv obbligatorju skont din id-Direttiva, li jiġu estiżi biex japplikaw għad-drittijiet tad-detenturi tad-drittijiet li mhumiex rappreżentati minn dik l-organizzazzjoni ta' mmaniġġjar kollettiv, mingħajr ma dawk id-detenturi tad-drittijiet ikunu permessi jeskludu x-xogħlijiet tagħhom jew materjal ieħor mill-applikazzjoni ta' dak il-mekkaniżmu. F'każijiet fejn ikun hemm aktar minn organizzazzjoni ta' mmaniġġjar kollettiv waħda li timmaniġġja d-drittijiet tal-kategorija rilevanti għat-territorju tagħha, jenħtieġ li jkun għall-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-operatur tas-servizzi ta' ritrażmissjoni ifittex awtorizzazzjoni tad-drittijiet għal ritrażmissjoni, biex jiddetermina liema organizzazzjoni jew organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar kollettiv għandhom id-dritt li jagħtu jew jirrifjutaw l-awtorizzazzjoni għal ritrażmissjoni.

(17)

Kull dritt miżmum mill-organizzazzjonijiet tax-xandir stess fejn jidħlu x-xandiriet tagħhom, inkluż id-drittijiet fil-kontenut tal-programmi, jenħtieġ li ma jiġix suġġett għall-immaniġġjar kollettiv obbligatorju tad-drittijiet applikabbli għat-trażmissjonijiet mill-ġdid. Ġeneralment l-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni u l-organizzazzjonijiet tax-xandir ikollhom relazzjonijiet kummerċjali kontinwi tant li l-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni ikunu jafu l-identità tal-organizzazzjonijiet tax-xandir. Għaldaqstant, huwa relattivament sempliċi għal dawk l-operaturi li jawtorizzaw id-drittijiet mal-organizzazzjonijiet tax-xandir. B'hekk, biex jiksbu l-liċenzji meħtieġa mingħand l-organizzazzjonijiet tax-xandir, l-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni ma jġorrux l-istess piż daqs meta jkunu jfittxu li jiksbu liċenzji mingħand id-detenturi tad-drittijiet tax-xogħlijiet u ta' materjal protett ieħor li jkunu inklużi fil-programmi tat-televiżjoni u tar-radju li jittrażmettu mill-ġdid. Għalhekk il-proċess tal-liċenzjar ma jeħtieġx simplifikazzjoni fejn jidħlu d-drittijiet miżmuma mill-organizzazzjonijiet tax-xandir. Madankollu, huwa meħtieġ li jiġi żgurat li fejn l-organizzazzjonijiet tax-xandir u l-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni jidħlu f'negozjati, dawn jinnegozjaw in bona fide fir-rigward tal-liċenzjar tad-drittijiet għat-trażmissjonijiet mill-ġdid koperti minn din id-Direttiva. Id-Direttiva 2014/26/UE tipprevedi regoli simili applikabbli għall-organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar kollettiv.

(18)

Ir-regoli previsti f'din id-Direttiva li jikkonċernaw id-drittijiet f'ritrażmissjoni eżerċitati mill-organizzazzjonijiet tax-xandir fir-rigward tat-trażmissjonijiet mill-ġdid tagħhom stess jenħtieġ li ma jillimitawx l-għażla tad-detenturi tad-drittijiet li jittrasferixxu d-drittijiet tagħhom lil organizzazzjoni tax-xandir jew lil organizzazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv u b'hekk jippermettulhom li jkollhom sehem dirett fir-remunerazzjoni mħallsa mill-operatur ta' servizz ta' ritrażmissjoni.

(19)

L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu japplikaw ir-regoli dwar ir-ritrażmissjoni stabbiliti f'din id-Direttiva u fid-Direttiva 93/83/KEE għal sitwazzjonijiet fejn kemm it-trażmissjoni inizjali kif ukoll ir-ritrażmissjoni isiru fit-territorju tagħhom.

(20)

Sabiex jiġi żgurat li jkun hemm ċertezza legali u jinżamm livell għoli ta' protezzjoni għad-detenturi tad-drittijiet, huwa xieraq li jiġi previst li meta l-organizzazzjonijiet tax-xandir jittrażmettu s-sinjali li jwasslu l-programm tagħhom permezz ta' injezzjoni diretta lil distributuri tas-sinjali biss mingħajr ma jittrażmettu direttament il-programmi tagħhom lill-pubbliku, u d-distributuri tas-sinjali jibagħtu dawk is-sinjali li jwasslu l-programm tagħhom lill-utenti tagħhom biex ikunu jistgħu jaraw jew jisimgħu l-programmi, jitqies li jkun seħħ att uniku wieħed biss ta' komunikazzjoni lill-pubbliku, fejn kemm l-organizzazzjonijiet tax-xandir kif ukoll id-distributuri tas-sinjali jipparteċipaw mal-kontribuzzjonijiet rispettivi tagħhom. L-organizzazzjonijiet tax-xandir u d-distributuri tas-sinjali jenħtieġ għalhekk li jiksbu awtorizzazzjoni mid-detenturi tad-drittijiet għall-kontribuzzjoni speċifika tagħhom għall-att uniku ta' komunikazzjoni lill-pubbliku. Il-parteċipazzjoni ta' organizzazzjoni tax-xandir u distributur tas-sinjali fl-att uniku ta' komunikazzjoni lill-pubbliku jenħtieġ li ma twassalx għal responsabbiltà konġunta min-naħa tal-organizzazzjoni tax-xandir u d-distributur tas-sinjal għal dak l-att ta' komunikazzjoni lill-pubbliku. L-Istati Membri jenħtieġ li jibqgħu liberi li jipprovdu fil-livell nazzjonali modalitajiet għall-kisba ta' awtorizzazzjoni għal tali att uniku ta' komunikazzjoni lill-pubbliku, inkluż il-ħlasijiet rilevanti li għandhom isiru lid-detenturi tad-drittijiet ikkonċernati, b'kont meħud tal-isfruttament rispettiv tax-xogħlijiet u ta' materjal protett ieħor, mill-organizzazzjoni tax-xandir u d-distributur tas-sinjali, relatati mal-att uniku ta' komunikazzjoni lill-pubbliku. Id-distributuri tas-sinjali jiffaċċjaw, b'mod simili għall-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni, piż sinifikanti għall-awtorizzazzjoni tad-drittijiet, ħlief fir-rigward tad-drittijiet miżmuma mill-organizzazzjonijiet tax-xandir. L--Istati Membri jenħtieġ għalhekk li jkunu jistgħu jipprevedu li d-distributuri tas-sinjali jibbenefikaw minn mekkaniżmu ta' mmaniġġjar kollettiv obbligatorju tad-drittijiet għat-trażmissjonijiet tagħhom bl-istess mod u sal-istess punt bħall-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni għat-trażmissjonijiet mill-ġdid koperti mid-Direttiva 93/83/KEE u din id-Direttiva. F'każijiet fejn id-distributuri tas-sinjali sempliċiment jipprovdu “mezzi tekniċi” lill-organizzazzjonijiet tax-xandir, skont it-tifsira tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, sabiex jiżguraw li x-xandira titwassal jew itejbu r-riċeviment tax-xandira, id-distributuri tas-sinjali jenħtieġ li ma jitqisux li jkunu qed jipparteċipaw f'att ta' komunikazzjoni lill-pubbliku.

(21)

Meta l-organizzazzjonijiet tax-xandir jittrażmettu s-sinjali li jwasslu l-programm tagħhom direttament lill-pubbliku, u b'hekk iwettqu att inizjali ta' trażmissjoni, u b'mod simultanju wkoll jitrażmettu dawk is-sinjali lil organizzazzjonijiet oħra permezz tal-proċess tekniku ta' injezzjoni diretta, pereżempju biex tiġi żgurata l-kwalità tas-sinjali għall-finijiet ta' ritrażmissjoni, it-trażmissjonijiet minn dawk l-organizzazzjonijiet l-oħra jikkostitwixxu att separat ta' komunikazzjoni lill-pubbliku minn dak imwettaq mill-organizzazzjoni tax-xandir. F'dawk is-sitwazzjonijiet jenħtieġ li japplikaw ir-regoli dwar it-trażmissjonijiet mill-ġdid stabbiliti f'din id-Direttiva u fid-Direttiva 93/83/KEE, kif emendata minn din id-Direttiva.

(22)

Sabiex jiġu żgurati l-immaniġġjar kollettiv effiċjenti tad-drittijiet u d-distribuzzjoni preċiża tad-dħul miġbur taħt il-mekkaniżmu ta' mmaniġġjar kollettiv obbligatorju introdott minn din id-Direttiva, huwa importanti li l-organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar kollettiv iżommu rekords xierqa ta' sħubija, liċenzji u l-użu ta' xogħlijiet u materjal protett ieħor, skont l-obbligi ta' trasparenza stipulati fid-Direttiva 2014/26/UE.

(23)

Sabiex tkun evitata ċirkomvenzjoni tal-applikazzjoni tal-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini permezz tal-estensjoni tal-perjodu taż-żmien tal-ftehimiet eżistenti dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-awtur u ta' drittijiet relatati li huma rilevanti għall-forniment tas-servizzi anċillari online kif ukoll għall-aċċess għal jew għall-użu ta' dak is-servizz, huwa meħtieġ li l-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini jiġi applikat ukoll għall-ftehimiet eżistenti iżda b'perjodu tranżitorju. Matul dak il-perjodu transitorju, il-prinċipju jenħtieġ li ma japplikax għal dawk il-ftehimiet eżistenti, sabiex b'hekk jingħata l-ħin biex jiġu adattati, fejn huwa neċessarju, skont din id-Direttiva. Huwa wkoll neċessarju li jiġi previst perjodu tranżitorju sabiex l-organizzazzjonijiet tax-xandir, id-distributuri tas-sinjali u d-detenturi tad-drittijiet jitħallew jadattaw ir-regoli ġodda dwar l-isfruttar ta' xogħlijiet u materjal protett ieħor permezz ta' injezzjoni diretta stabbiliti fid-dispożizzjonijiet f'din id-Direttiva dwar it-trażmissjoni ta' programmi permezz ta' injezzjoni diretta.

(24)

F'konformità mal-prinċipji ta' regolamentazzjoni aħjar, jenħtieġ li jsir rieżami ta' din id-Direttiva, inklużi d-dispożizzjonijiet tagħha dwar l-injezzjoni diretta, wara li Direttiva tkun ilha fis-seħħ għal ċertu perjodu ta' żmien, biex jiġu vvalutati, inter alia, il-benefiċċji tagħha għall-konsumaturi tal-Unjoni, l-impatt tagħha fuq l-industriji kreattivi fl-Unjoni u fuq il-livell ta' investiment fil-kontenut il-ġdid, u b'hekk ukoll il-benefiċċji rigward diversità kulturali mtejba fl-Unjoni.

((25)

Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Filwaqt li din id-Direttiva tista'twassal għal indħil fl-eżerċizzju tad-drittijiet tad-detenturi tad-drittijiet sal-punt li jitwettaq l-immaniġġjar kollettiv obbligatorju għall-eżerċizzju tad-dritt tal-komunikazzjoni lill-pubbliku fir-rigward ta' ritrażmissjoni, huwa neċessarju li l-applikazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv obbligatorju tiġi preskritta b'mod immirat u tkun limitata għal servizzi speċifiċi.

(26)

Billi l-għanijiet ta' din id-Direttiva, b'mod partikolari li tippromwovi l-forniment transfruntier tas-servizzi online anċillari għal ċerti tipi ta' programmi u li tħaffef it-trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju li joriġinaw fi Stati Membri oħra, ma jistax jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri, iżda jista' minħabba l-iskala u l-effetti tiegħu jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri b'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit fl-istess Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu dawk l-għanijiet. Rigward il-forniment transfruntier ta' ċerti servizzi online anċillari tax-xandara, din id-Direttiva ma tobbligax lill-organizzazzjonijiet tax-xandir jipprovdu tali servizzi b'mod transfruntier. Din id-Direttiva lanqas ma tobbliga lill-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni biex fis-servizzi tagħhom jinkludu programmi tat-televiżjoni jew tar-radju li joriġinaw fi Stati Membri oħra. Din id-Direttiva tikkonċerna biss l-eżerċizzju ta' ċerti drittijiet ta' ritrażmissjoni sakemm ikun meħtieġ għas-simplifikazzjoni tal-liċenzjar tad-drittijiet tal-awtur u ta' drittijiet relatati għal tali servizzi, u rigward il-programmi tat-televiżjoni u tar-radju li joriġinaw fi Stati Membri oħra.

(27)

Skont id-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tat-28 ta' Settembru 2011 tal-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti spjegattivi (8), l-Istati Membri ntrabtu li, f'każijiet iġġustifikati, jakkumpanjaw in-notifika tal-miżuri ta' traspożizzjoni tagħhom b'dokument wieħed jew aktar li jispjegaw ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta' direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-istrumenti ta' traspożizzjoni nazzjonali. Fir-rigward ta' din id-Direttiva, il-leġiżlatur jidhirlu li t-trażmissjoni ta' tali dokumenti hija ġustifikata,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 1

Suġġett

Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli, li għandhom l-għan li jtejbu l-aċċess transfruntier għal numru akbar ta' programmi tat-televiżjoni u tar-radju, billi jiffaċilitaw l-awtorizzazzjoni tad-drittijiet għall-forniment ta' servizzi online li huma anċillari għax-xandiriet ta' ċerti tipi ta' programmi tat-televiżjoni u tar-radju, u għar-ritrażmissjoni tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju. Jistabbilixxi wkoll regoli għat-trażmissjoni ta' programmi tat-televiżjoni u tar-radju permezz tal-proċess ta' injezzjoni diretta.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“servizz online anċillari” tfisser servizz online li jikkonsisti fil-forniment lill-pubbliku, minn organizzazzjoni tax-xandir jew bil-kontroll u bir-responsabbiltà tagħha, ta' programmi tat-televiżjoni jew tar-radju b'mod simultanju max-xandira tal-organizzazzjoni tax-xandir jew wara perjodu ta' żmien definit mix-xandira tagħhom, kif ukoll ta' kull materjal li jkun anċillari għal tali xandira;

(2)

“ritrażmissjoni” tfisser ir-ritrażmissjoni simultanja, mhux mibdula u mhux imqassra, minbarra r-ritrażmissjoni bil-kejbil kif definit fid-Direttiva 93/83/KEE, bil-ħsieb li l-pubbliku jirċievi trażmissjoni inizjali minn Stat Membru ieħor ta' programmi tat-televiżjoni jew tar-radju maħsuba biex jaslu għand il-pubbliku, fejn tali trażmissjoni inizjali ssir bil-fili jew fl-ajru, inkluż dik bis-satellita, iżda mhux bit-trażmissjoni online, sakemm:

(a)

ir-ritrażmissjoni titwettaq minn parti oħra għajr l-organizzazzjoni tax-xandir li tkun għamlet it-trażmissjoni inizjali jew li taħt il-kontroll u r-responsabbiltà tagħha tkun saret tali trażmissjoni inizjali, irrilevanti mill-mod li bih il-parti li twettaq ir-ritrażmissjoni tkun akkwistat is-sinjali li jwasslu l-programm mill-organizzazzjoni tax-xandir għal raġunijiet ta' ritrażmissjoni, u

(b)

meta r-ritrażmissjoni tkun fuq servizz tal-aċċess għall-Internet kif definit fil-punt (2) tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2015/2120, din titwettaq f'ambjent immaniġġjat;

(3)

“ambjent immaniġġjat” tfisser ambjent fejn operatur ta' servizz ta' ritrażmissjoni jipprovdi ritrażmissjoni sikura lill-utenti awtorizzati;

(4)

“injezzjoni diretta” tfisser proċess tekniku li permezz tiegħu organizzazzjoni tax-xandir tittrażmetti s-sinjali li jwasslu l-programmi tagħha lil organizzazzjonijiet li ma jkunux organizzazzjonijiet tax-xandir b'tali mod li s-sinjali li jwasslu l-programmi ma jkunux aċċessibbli għall-pubbliku waqt dik it-trażmissjoni.

KAPITOLU II

Servizzi online anċillari tal-organizzazzjonijiet tax-xandir

Artikolu 3

L-applikazzjoni tal-prinċipju tal-“pajjiż tal-oriġini” għas-servizzi online anċillari

1.   L-atti tal-komunikazzjoni lill-pubbliku ta' xogħlijiet jew materjal protett ieħor, b'mezzi bil-fili jew mingħajr fili, u tad-disponibbiltà lill-pubbliku ta' xogħlijiet jew materjal protett ieħor, b'mezzi bil-fili jew mingħajr fili, b'tali mod li l-membri tal-pubbliku jkunu jistgħu jaċċessawhom minn post u f'ħin magħżul individwalment minnhom, li jseħħu waqt il-forniment lill-pubbliku:

(a)

programmi tar-radju, u

(b)

programmi tat-televiżjoni li huma:

(i)

programmi ta' aħbarijiet u ġrajjiet kurrenti, jew

(ii)

produzzjonijiet proprji tal-organizzazzjoni tax-xandir iffinanzjati b'mod sħiħ,

fil-każ ta' servizz online anċillari minn organizzazzjoni tax-xandir jew taħt il-kontroll u r-responsabbiltà tagħha, kif ukoll fil-każ tal-atti tar-riproduzzjoni ta' tali xogħlijiet jew materjal protett ieħor li huma meħtieġa għall-forniment ta' tali servizz online, l-aċċess għalih jew l-użu tiegħu għall-istess programmi, għandhom jitqiesu, għall-finijiet tal-eżerċizzju tad-drittijiet tal-awtur u ta' drittijiet relatati li huma rilevanti għal dawk l-atti, li qed iseħħu biss fl-Istat Membru fejn l-organizzazzjoni tax-xandir għandha l-istabbiliment ewlieni tagħha.

Il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu ma għandux japplika għal xandiriet ta' avvenimenti u xogħlijiet sportivi u materjal protett ieħor inkluż fihom.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fl-iffissar tal-ammont tal-ħlas li għandu jingħata għad-drittijiet li għalihom japplika l-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini kif stabbilit fil-paragrafu 1, il-partijiet jikkunsidraw l-aspetti kollha tas-servizz online anċillari, bħal karatteristiċi tas-servizz, inkluż it-tul ta' żmien tad-disponibbiltà online tal-programmi pprovduti f'dak is-servizz, l-udjenza, u l-verżjonijiet lingwistiċi pprovduti.

L-ewwel subparagrafu m'għandux jipprekludi il-kalkolu tal-ammont tal-ħlasijiet, fuq il-bażi tad-dħul tal-organizzazzjoni tax-xandir.

3.   Il-prinċipju tal-pajjiż ta' oriġini stipulat fil-paragrafu 1 għandu jkun mingħajr preġudizzju għal-libertà kuntrattwali tad-detenturi tad-drittijiet u tal-organizzazzjonijiet tax-xandir biex jaqblu, f'konformità mal-liġi tal-Unjoni, li jillimitaw l-isfruttament ta' dawk id-drittijiet, inklużi dawk stabbiliti fid-Direttiva 2001/29/KE.

KAPITOLU III

Ritrażmissjoni tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju

Artikolu 4

L-eżerċizzju tad-drittijiet fir-ritrażmissjoni mid-detenturi tad-drittijiet għajr l-organizzazzjonijiet tax-xandir

1.   Atti ta' ritrażmissjoni ta' programmi għandhom jiġu awtorizzati mid-detenturi tad-dritt esklussiv ta' komunikazzjoni lill-pubbliku.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-detenturi jkunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom biex jagħtu jew jirrifjutaw l-awtorizzazzjoni għal ritrażmissjoni biss permezz ta' organizzazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv.

2.   Meta detentur tad-drittijiet ma jkunx ittrasferixxa l-immaniġġjar tad-dritt imsemmi fil-paragrafu 1 lil organizzazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv, l-organizzazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv li timmaniġġja d-drittijiet tal-istess kategorija fit-territorju tal-Istat Membru li għalih l-operatur tas-servizzi ta' ritrażmissjoni ikun qed jipprova jikseb awtorizzazzjoni tad-drittijiet għal ritrażmissjoni, għandha titqies li għandha d-dritt li tagħti jew tirrifjuta l-awtorizzazzjoni għal ritrażmissjoni għal dak id-detentur tad-drittijiet.

Madankollu, fejn aktar minn organizzazzjoni waħda tal-immaniġġjar kollettiv tkun qed timmaniġġja d-drittijiet ta' dik il-kategorija fit-territorju ta' dak l-Istat Membru, għandu jitħalla f'idejn l-Istat Membru li għat-territorju tiegħu l-operatur ta' servizz ta' ritrażmissjoni ikun qed jipprova jikseb awtorizzazzjoni tad-drittijiet għal ritrażmissjoni, biex jiddeċiedi liema organizzazzjoni jew organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar kollettiv ikollhom id-dritt li jagħtu jew jirrifjutaw l-awtorizzazzjoni għal ritrażmissjoni.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li detentur tad-drittijiet ikollu l-istess drittijiet u obbligi li joħorġu minn ftehim bejn operatur tas-servizzi ta' ritrażmissjoni u organizzazzjoni jew organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar kollettiv li jaġixxu skont il-paragrafu 2 jew 3, daqs id-detenturi tad-drittijiet li jkunu taw il-mandat lil dik l-organizzazzjoni jew organizzazzjonijiet tal-immaniġġjar kollettiv. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li dak id-detentur tad-drittijiet ikun jista' jinvoka dawk id-drittijiet f'perjodu taż-żmien, stabbilit mill-Istat Membru konċernat, li ma jkunx iqsar minn tliet snin mid-data ta' ritrażmissjoni li tinkludi x-xogħol tiegħu jew tagħha jew materjal protett ieħor.

Artikolu 5

L-eżerċizzju tad-drittijiet fir-ritrażmissjoni mill-organizzazzjonijiet tax-xandir

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-Artikolu 4 ma japplikax għad-drittijiet fir-ritrażmissjoni eżerċitati minn organizzazzjoni tax-xandir għar-rigward ta' trażmissjoni tagħha stess, irrispettivament minn jekk id-drittijiet inkwistjoni jkunux tagħha jew ikunux ġew ittrasferiti lilha mingħand detenturi oħrajn tad-drittijiet tal-awtur jew ta' drittijiet relatati.

2.   L-Istati Membri għandhom jipprevedu li, fejn organizzazzjonijiet tax-xandir u l-operaturi tas-servizzi ta' ritrażmissjoni jidħlu f'negozjati rigward l-awtorizzazzjoni għar-ritrażmissjoni skont din id-Direttiva, dawk in-negozjati jsiru b'rieda tajba.

Artikolu 6

Medjazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun possibbli li tintalab l-assistenza ta' medjatur wieħed jew aktar kif previst fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 93/83/KEE wkoll meta ma jkun ġie konkluż l-ebda ftehim bejn l-organizzazzjoni ta'mmaniġġjar kollettiv u l-operatur tas-servizzi ta' ritrażmissjoni, jew bejn l-operatur tas-servizzi ta' ritrażmissjoni u l-organizzazzjoni tax-xandir rigward awtorizzazzjoni għar-ritrażmissjoni ta' xandiriet.

Artikolu 7

Trażmissjonijiet mill-ġdid ta' trażmissjoni inizjali li toriġina fl-istess Stat Membru

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li r-regolif'dan il-Kapitolu u fil-Kapitolu III tad-Direttiva 93/83/KEE japplikaw għal sitwazzjonijiet fejn kemm it-trażmissjoni inizjali kif ukoll ir-ritrażmissjoni isiru fit-territorju tagħhom.

KAPITOLU IV

Trażmissjoni ta' programmi permezz ta' injezzjoni diretta

Artikolu 8

Trażmissjoni ta' programmi permezz ta' injezzjoni diretta

1.   Meta organizzazzjoni tax-xandir tittrażmetti b'injezzjoni diretta s-sinjali li jwasslu l-programmi tagħha lil distributur tas-sinjali, mingħajr ma l-organizzazzjoni tax-xandir innifisha tittrażmetti simultanjament dawk is-sinjali li jwasslu l-programmi direttament lill-pubbliku, u d-distributur tas-sinjali jittrażmetti dawk is-sinjali li jwasslu l-programm lill-pubbliku, l-organizzazzjoni tax-xandir u d-distributur tas-sinjali għandhom jitqiesu li qed jipparteċipaw f'att ta' komunikazzjoni uniku lill-pubbliku li għalih għandhom jiksbu l-awtorizzazzjoni mid-detenturi tad-drittijiet. L-Istati Membri jistgħu jipprevedu modalitajiet għall-kisba ta' awtorizzazzjoni mid-detenturi tad-drittijiet.

2.   L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-Artikoli 4, 5 u 6 ta' din id-Direttiva japplikaw mutatis mutandis għall-eżerċizzju mid-detenturi tad-drittijiet tad-dritt biex tingħata jew tiġi rrifjutata l-awtorizzazzjoni għal distributuri tas-sinjali għal trażmissjoni msemmija fil-paragrafu 1, imwettqa minn wieħed mill-mezzi tekniċi msemmija fl-Artikolu 1(3) tad-Direttiva 93/83/KEE jew il-punt (2) tal-Artikolu 2 ta' din id-Direttiva.

KAPITOLU V

Dispożizzjonijiet finali

Artikolu 9

Emendi għad-Direttiva 93/83/KEE

Fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 93/83/KEE, il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“3.   Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, “ritrasmissjoni bil-cable” tfisser ir-ritrasmissjoni simultanja, mhux mibdula u mhux imqassra permezz ta' sistema tal-cable jew microwave għar-reception mill-pubbliku ta' trasmissjoni inizjali minn Stat Membru ieħor, bil-fili jew fl-arja, inkluż bis-satellita, tal-programmi tat-televiżjoni jew tar-radju maħsuba għal reception mill-pubbliku, irrispettivament mill-mod kif l-operatur ta' servizz ta' ritrasmissjoni bil-cable jikseb is-sinjali li jwasslu l-programmi mill-organizzazzjoni tax-xandir għal finijiet ta' ritrasmissjoni.”

Artikolu 10

Rieżami

1.   Sas-7 ta' Ġunju 2025, il-Kummissjoni għandha tagħmel rieżami ta' din id-Direttiva u tippreżenta rapport fuq is-sejbiet ewlenin lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Ir-rapport għandu jiġi ppubblikat u jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku fuq is-sit web tal-Kummissjoni.

2.   Għat-tħejjija tar-rapport imsemmi fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jipprovdu fil-ħin l-informazzjoni rilevanti u meħtieġa lill-Kummissjoni.

Artikolu 11

Dispożizzjoni tranżitorja

Il-ftehimiet dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-awtur u ta' drittijiet relatati li huma rilevanti għall-atti tal-komunikazzjoni lill-pubbliku ta' xogħlijiet jew materjal protett ieħor, b'mezzi bil-fili jew mingħajr fili, u d-disponibbiltà lill-pubbliku ta' xogħlijiet jew materjal protett ieħor, b'mezzi bil-fili jew mingħajr fili, b'tali mod li l-membri tal-pubbliku jkunu jistgħu jaċċessawhom minn post u f'ħin magħżul individwalment minnhom, li jseħħu waqt il-forniment ta' servizz online anċillari kif ukoll għall-atti tar-riproduzzjoni li huma meħtieġa għall-forniment ta' tali servizz online, l-aċċess għalih jew l-użu tiegħu li jkunu fis-seħħ fis-7 ta' Ġunju 2021 għandhom ikunu soġġetti għall-Artikolu 3 mis-7 ta' Ġunju 2023, jekk dawn ikunu jiskadu wara dik id-data.

L-awtorizzazzjonijiet miksuba għall-atti tal-komunikazzjoni lill-pubbliku li jaqgħu taħt l-Artikolu 8 u li huma fis-seħħ fis-7 ta' Ġunju 2021, għandhom ikunu soġġetti għall-Artikolu 8 mis-7 ta' Ġunju 2025 jekk jiskadu wara dik id-data.

Artikolu 12

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sas-7 ta' Ġunju 2021. Għandhom immedjatament jinfurmaw lill-Kummissjoni b'dan.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, huma għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi kif issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tal-miżuri tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 13

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 14

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu, is-17 ta' April 2019.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

A. TAJANI

Għall-Kunsill

Il-President

G. CIAMBA


(1)  ĠU C 125, 21.4.2017, p. 27.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' Marzu 2019 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-15 ta' April 2019.

(3)  Id-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerti aspetti ta' drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni (ĠU L 167, 22.6.2001, p. 10).

(4)  Id-Direttiva 2006/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar dritt ta' kiri u dritt ta' self u dwar ċerti drittijiet relatati mad-drittijiet tal-awtur fil-qasam tal-proprjetà intellettwali (ĠU L 376, 27.12.2006, p. 28).

(5)  Id-Direttiva tal-Kunsill 93/83/KEE tas-27 ta' Settembru 1993 dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti regoli dwar id-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati ma' drittijiet tal-awtur applikabbli għal xandir bis-satellita u ritrażmissjoni bil-cable (ĠU L 248, 6.10.1993, p. 15).

(6)  Ir-Regolament (UE) 2015/2120 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi miżuri dwar aċċess għal Internet miftuħ u li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma' netwerks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u r-Regolament (UE) Nru 531/2012 dwar roaming fuq netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni (ĠU L 310, 26.11.2015, p. 1).

(7)  Id-Direttiva 2014/26/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati u ħruġ ta' liċenzji multiterritorjali ta' drittijiet f'xogħlijiet mużikali għall-użu onlajn fis-suq intern (ĠU L 84, 20.3.2014, p. 72).

(8)  ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.


17.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 130/92


DIRETTIVA (UE) 2019/790 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-17 ta' April 2019

dwar id-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-Suq Uniku Diġitali u li temenda d-Direttivi 96/9/KE u 2001/29/KE

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 53(1) u l-Artikoli 62 u 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) jipprevedi t-twaqqif ta' suq intern u l-istituzzjoni ta' sistema u b'hekk jiżgura li l-kompetizzjoni fis-suq intern ma tkunx imfixkla. L-armonizzazzjoni ulterjuri tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar id-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati jenħtieġ li tikkontribwixxi għall-kisba ta' dawk l-għanijiet.

(2)

Id-direttivi li ġew adottati fil-qasam tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati jikkontribwixxu għall-funzjonament tas-suq intern, jipprevedu livell għoli ta' protezzjoni għad-detenturi tad-drittijiet, jiffaċilitaw l-ikklerjar tad-drittijiet u joħolqu qafas li fih jista' jsir l-isfruttament ta' xogħlijiet u materjal protett ieħor. Dak il-qafas legali armonizzat jikkontribwixxi għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern u jistimula l-innovazzjoni, il-kreattività, l-investiment u l-produzzjoni ta' kontenut ġdid, anki fl-ambjent diġitali, sabiex tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-suq intern. Il-protezzjoni mogħtija minn dak il-qafas legali tikkontribwixxi wkoll għall-għanijiet tal-Unjoni ta' rispett u promozzjoni tad-diversità kulturali, filwaqt li fl-istess ħin tressaq il-wirt kulturali komuni Ewropew fuq quddiem nett. L-Artikolu 167(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jirrikjedi li l-Unjoni tikkunsidra l-aspetti kulturali fl-azzjoni tagħha.

(3)

L-iżviluppi teknoloġiċi mgħaġġla qed ikomplu jbiddlu l-mod kif ix-xogħlijiet u materjal protett ieħor jinħolqu, jiġu prodotti, distribwiti u sfruttati. Qed ikomplu joħorġu mudelli kummerċjali ġodda u atturi ġodda. Il-leġislazzjoni rilevanti teħtieġ tkun valida għall-futur sabiex ma tillimitax l-iżvilupp teknoloġiku. L-għanijiet u l-prinċipji stabbiliti mill-Unjoni fil-qafas tad-drittijiet tal-awtur jibqgħu sodi. Madankollu, għad hemm inċertezza legali, kemm għad-detenturi tad-drittijiet kif ukoll l-utenti, fir-rigward ta' ċerti użi, inkluż l-użu transfruntier ta' xogħlijiet u materjal ieħor fl-ambjent diġitali. Kif iddikjarat fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Diċembru 2015 bit-titolu “Lejn qafas tad-drittijiet tal-awtur aktar modern u Ewropew”, f'xi oqsma huwa meħtieġ li l-qafas tad-drittijiet tal-awtur attwali tal-Unjoni jiġi adattat u supplimentat, filwaqt li jinżamm livell għoli ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet oħrajn. Din id-Direttiva tipprevedi regoli biex jiġu adattati ċerti eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet għad-dritt tal-awtur u drittijiet relatati għall-ambjenti diġitali u transfruntiera, kif ukoll għal miżuri biex jiġu faċilitati ċerti prattiki ta' liċenzjar, b'mod partikolari imma mhux biss fir-rigward tat-tixrid tax-xogħlijiet li mhumiex fis-suq u materjal ieħor u d-disponibbiltà online ta' xogħlijiet awdjoviżivi fuq pjattaformi li joffru video-on-demand bil-ħsieb li jiġi żgurat aċċess aktar wiesgħa għall-kontenut. Hija tinkludi wkoll regoli li jiffaċilitaw l-użu tal-kontenut fid-dominju pubbliku. Sabiex jinkiseb il-funzjonament tajjeb u ġust tas-suq għad-drittijiet tal-awtur, jenħtieġ li jkun hemm ukoll regoli dwar id-drittijiet f'pubblikazzjonijiet, dwar l-użu ta' xogħlijiet jew materjal ieħor mill-fornituri ta' servizz online li jaħżnu u jagħtu aċċess għal kontenut imtella' tal-utent, dwar it-trasparenza ta' kuntratti tal-awturi u tal-artisti, dwar ir-remunerazzjoni tal-awturi u tal-artisti, kif ukoll mekkaniżmu għar-revoka tad-drittijiet li l-awturi u l-artisti jkunu ttrasferew fuq bażi esklussiva.

(4)

Din id-Direttiva hija bbażata fuq, u tikkumplimenta, ir-regoli stabbiliti fid-Direttivi li bħalissa huma fis-seħħ f'dan il-qasam, b'mod partikolari d-Direttivi 96/9/KE (4), 2000/31/KE (5), 2001/29/KE (6), 2006/115/KE (7), id-Direttiva 2009/24/KE (8), id-Direttiva 2012/28/UE (9) u d-Direttiva 2014/26/UE (10) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(5)

Fl-oqsma tar-riċerka, l-innovazzjoni, l-edukazzjoni u l-preservazzjoni tal-wirt kulturali, it-teknoloġiji diġitali jippermettu tipi ta' użi ġodda li mhumiex koperti b'mod ċar mir-regoli attwali tal-Unjoni dwar l-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet. Barra minn hekk, in-natura fakultattiva tal-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet previsti fid-Direttivi 96/9/KE, 2001/29/KE, u 2009/24/KE f'dawk l-oqsma jista' jkollhom impatt negattiv fuq il-funzjonament tas-suq intern. Dan huwa partikolarment rilevanti fir-rigward ta' użi transfruntieri, li qed isiru dejjem aktar importanti fl-ambjent diġitali. Għalhekk, eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet eżistenti fil-liġi tal-Unjoni li huma rilevanti għar-riċerka xjentifika, l-innovazzjoni, l-edukazzjoni u l-preservazzjoni tal-wirt kulturali jenħtieġ li jiġu vvalutati mill-ġdid fid-dawl ta' dawn l-użi l-ġodda. Jenħtieġ li jiġu introdotti l-eċċezzjonijiet jew il-limitazzjonijiet obbligatorji għall-użu ta' teknoloġiji tal-estrazzjoni tat-test u tad-data, l-illustrazzjoni għat-tagħlim fl-ambjent diġitali u għall-preservazzjoni tal-wirt kulturali. L-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet eżistenti fil-liġi tal-Unjoni jenħtieġ li jibqgħu japplikaw, inkluż għall-estrazzjoni tat-test u tad-data, l-edukazzjoni u l-attivitajiet ta' preservazzjoni, sakemm dawn ma jillimitawx il-kamp ta' applikazzjoni tal-eċċezzjonijiet jew il-limitazzjonijiet obbligatorji previstii f'din id-Direttiva, li jeħtieġu li jiġu implimentati mill-Istati Membri fil-liġi nazzjonali tagħhom. Jenħtieġ għalhekk li d-Direttivi 96/9/KE u 2001/29/KE jiġu emendati.

(6)

Dawn l-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet previsti f'din id-Direttiva għandhom l-għan li jiksbu bilanċ ġust bejn id-drittijiet u l-interessi tal-awturi u detenturi oħra tad-drittijiet, minn naħa, u dawk tal-utenti min-naħa l-oħra. Dawn jistgħu jiġu applikati biss f'ċerti każijiet speċjali li ma jkunux konfliġġenti mal-isfruttament normali tax-xogħol jew tal-materjal protett ieħor u li ma jippreġudikawx l-interessi leġittimi tad-detentur tad-drittijiet b'mod li ma jkunx raġonevoli.

(7)

Il-protezzjoni ta' miżuri teknoloġiċi stabbiliti fid-Direttiva 2001/29/KE tibqa' essenzjali biex tiżgura l-protezzjoni u l-eżerċizzju effettiv tad-drittijiet mogħtija lill-awturi u lid-detenturi l-oħra tad-drittijiet tal-awtur skont il-liġi tal-Unjoni. Tali protezzjoni jenħtieġ li tinżamm filwaqt li jiġi żgurat li l-użu ta' miżuri teknoloġiċi ma jipprevjenix l-eżerċizzju tal-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet previsti f'din id-Direttiva. Id-detenturi tad-drittijiet jenħtieġ li jkollhom l-opportunità li jiżguraw dan permezz ta' miżuri volontarji. Huma jenħtieġ li jibqgħu liberi li jagħżlu l-mezzi xierqa li jippermettu lill-benefiċjarji tal-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet previsti f'din id-Direttiva biex jibbenefikaw minnhom. Fin-nuqqas ta' miżuri volontarji, l-Istati Membri jenħtieġ li jieħdu miżuri adatti f'konformità mal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 6(4) tad-Direttiva 2001/29/KE, inkluż fejn ix-xogħlijiet u materjal ieħor isiru disponibbli għall-pubbliku permezz ta' servizzi on-demand.

(8)

Teknoloġiji ġodda jippermettu l-analiżi komputazzjonali awtomatizzata ta' informazzjoni f'forma diġitali, bħat-test, il-ħsejjes, l-immaġni jew id-data, ġeneralment magħrufa bħala l-estrazzjoni tat-testi u tad-data. L-estrazzjoni tat-testi u tad-data tagħmel possibbli l-ipproċessar ta' ammonti kbar ta' informazzjoni bil-għan li jinkiseb għarfien ġdid u jiġu skoperti xejriet ġodda. It-teknoloġiji tal-estrazzjoni tat-testi u tad-data huma prevalenti fl-ekonomija diġitali, madankollu hemm rikonoxximent mifrux li l-estrazzjoni tat-testi u tad-data tista' tibbenefika b'mod partikolari lill-komunità tar-riċerka u b'hekk tappoġġa l-innovazzjoni. Tali teknoloġiji huma ta' benefiċċju għall-universitajiet u organizzazzjonijiet ta' riċerka oħrajn, kif ukoll istituzzjonijiet tal-wirt kulturali, minħabba li dawn jistgħu wkoll iwettqu riċerka fil-kuntest tal-attivitajiet ewlenin tagħhom. Madankollu, fl-Unjoni, organizzazzjonijiet u istituzzjonijiet bħal dawn qed iħabbtu wiċċhom ma' inċertezza legali dwar sa fejn ikunu jistgħu jwettqu estrazzjoni tat-test u tad-data tal-kontenut. F'ċerti każijiet, l-estrazzjoni tat-testi u tad-data tista' tinvolvi atti protetti bid-drittijiet tal-awtur, bid-dritt tal-bażi tad-data sui generis jew bit-tnejn, b'mod partikolari, ir-riproduzzjoni ta' xogħlijiet jew materjal ieħor, l-estrazzjoni tal-kontenut minn bażi tad-data jew it-tnejn, li tiġri pereżempju meta d-data tiġi normalizzata fil-proċess tal-estrazzjoni tat-testi u tad-data. Fejn ma tapplika l-ebda eċċezzjoni jew limitazzjoni, awtorizzazzjoni biex jitwettqu tali atti hija meħtieġa mid-detenturi tad-drittijiet.

(9)

L-estrazzjoni tat-testi u tad-data tista' titwettaq ukoll b'rabta ma' fatti jew data sempliċi li mhumiex protetti mid-drittijiet tal-awtur, u f'każijiet bħal dawn, skont il-liġi tad-drittijiet tal-awtur, l-ebda awtorizzazzjoni ma tkun meħtieġa. Jaf ikun hemm ċirkustanzi ta' estrazzjoni tat-testi u tad-data li ma jkunux jinvolvu atti ta' riproduzzjoni jew fejn ir-riproduzzjonijiet li jsiru jaqgħu taħt l-eċċezzjoni obbligatorja għal atti temporanji ta' riproduzzjoni previsti fl-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2001/29/KE, li jenħtieġ li jkomplu japplikaw għal tekniki tal-estrazzjoni tat-testi u tad-data li ma jinvolvux it-teħid ta' kopji li jmorru lil hinn mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dik l-eċċezzjoni.

(10)

Il-liġi tal-Unjoni tipprevedi ċerti eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet li jkopru l-użi għal finijiet ta' riċerka xjentifika li jistgħu japplikaw għal atti ta' estrazzjoni tat-testi u tad-data. Madankollu, dawn l-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet huma fakultattivi u mhumiex kompletament adattati għall-użu ta' teknoloġiji fir-riċerka xjentifika. Barra minn hekk, fejn ir-riċerkaturi jkollhom aċċess legali għal kontenut, pereżempju permezz ta' abbonamenti għal pubblikazzjonijiet jew liċenzji ta' aċċess miftuħ, it-termini tal-liċenzji jistgħu jeskludu l-estrazzjoni tat-testi u tad-data. Peress li kulma jmur ir-riċerka qed issir dejjem aktar bl-għajnuna tat-teknoloġija diġitali, hemm riskju li l-pożizzjoni kompetittiva tal-Unjoni bħala qasam ta' riċerka se tbati jekk ma jittiħdux il-passi biex tiġi indirizzata l-inċertezza legali fir-rigward tal-estrazzjoni tat-testi u tad-data.

(11)

L-inċertezza legali fir-rigward tal-estrazzjoni tat-testi u tad-data jenħtieġ li tiġi indirizzata billi tkun prevista eċċezzjoni obbligatorja fir-rigward ta' universitajiet u organizzazzjonijiet ta' riċerka oħrajn, kif ukoll għal istituzzjonijiet tal-wirt kulturali, għad-dritt ta' riproduzzjoni esklussiv u għad-dritt li ma titħalliex issir estrazzjoni minn bażi tad-data. F'konformità mal-politika ta' r